Вы находитесь на странице: 1из 1011

ﻢﻳﺮﻜﻟا نﺁﺮﻘﻟا

ﻰﻟإ ﻪﻴﻧﺎﻌﻣ ﺔﻤﺟﺮﺗو ﺎﺳﻮﻬﻟا ﺔﻐﻟ

ﻲﻣﻮﺟ دﻮﻤﺤﻣ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ :ﺦﻴﺸﻟا ﺔﻠﻴﻀﻓ ﺔﻤﺟﺮﺗ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺔﻄﺑاﺮﺑ ﻲﺴﻴﺳﺄﺘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻮﻀﻋ

ﻮﻜﻳد مدﺁ اﻮﻧأ ﺪﻤﺤﻣ :ذﺎﺘﺳﻷا ﺎﻬﻌﺟارو ﺎﻳﺮﻴﺠﻴﻧ ﻲﻓ ﻮﻠﻴﺑ ﺪﻤﺣأ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﻓ ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺋﺎﻧو ،ﺎﺳﻮﻬﻟا ﺔﻐﻟ مﻮﻠﻋ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﻤﻟا

 
   
 
   
 
   
 
   
     
   
 
 
 
 
     
 
   
     
   
 
   
 
   
   
 
 
   
     
   
   
       
     
       
     
   
   
     
 
 
     
   
     
     
   
 
 
 
 
   
   
 
     
     
     
     
   
     
 
   
 
 
     
   
 
   
       
     
     
       
 
 
   
 
   
 
   
   
     
   
     
     
   
   
     
   
   
 
   
   
     
     
       
     
     
       
     
 
   
 
 
       
     
         
   
 
   
   
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
 
     
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
     
   
 
     
   
 
   
 
 
 
     
   
     
   
   
     
   
   
   
   
     
       
         
       
           
         
       
         
           
         
   
   
   
   
     
   
     
 
 
 
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
 
   
   
       
     
     
             
   
     
   
 
   
   
   
 
   
   
     
   
     
   
 
 
   
   
           
           
           
     
   
     
 
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
   
     
       
     
       
     
   
     
     
   
   
   
     
   
     
   
   
 
   
 
 
   
 
   
   
   
 
 
   
     
                       
       
         
     
 
       
     
   
 
   
 
   
   
     
     
   
   
 
   
 
   
     
   
     
   
 
     
       
     
       
     
   
 
   
     
   
 
 
     
   
     
   
     
     
   
     
   
 
 
   
     
   
 
   
     
   
   
   
 
   
 
 
 
     
   
     
   
     
   
   
     
   
   
 
   
     
   
     
   
     
   
     
     
   
     
 
 
 
     
   
         
   
 
   
   
 
     
   
     
   
   
   
     
   
     
   
     
   
     
 
   
     
   
   
       
       
         
       
       
         
     
   
     
   
     
     
   
     
   
     
 
   
     
   
 
       
   
   
 
 
         
           
         
 
   
     
   
     
     
   
   
 
 
     
     
   
   
   
         
     
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
   
     
 
   
     
   
     
             
           
           
             
           
   
 
   
   
     
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
   
     
   
     
   
     
     
   
             
           
             
           
           
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
   
   
       
     
       
     
       
 
 
   
 
   
 
     
   
 
   
     
     
   
     
   
     
   
 
     
   
     
     
   
     
   
     
       
     
     
   
 
 
   
       
     
       
     
       
 
     
   
     
     
       
     
     
   
 
 
     
   
     
   
 
   
       
     
       
     
   
 
 
   
     
     
   
   
 
 
     
   
         
     
     
   
               
     
   
     
   
 
       
         
       
     
           
     
     
         
     
   
     
 
   
     
   
     
     
   
   
     
   
 
     
   
   
     
   
 
   
   
     
     
       
       
         
   
     

ALKUR'ĀNI MAI GIRMA

Da Kuma Tarjaman Ma'an Õninsa Zuwa Ga Harshen HAUSA