Вы находитесь на странице: 1из 2

PITANJE SA VIŠESTRUKIM ODGOVORIMA (SOFTVER)

1. Šta od sledećeg nije funkcija operativnog sistema?

• Omogućuje korisnicima razvoj njihovog sopstvenog softvera u cilju obavljanja


poslova procesiranja
• Kontrolisanje pristupu memoriskih uređaja, npr pobudi diska
• Obrađuje greške, npr. prikazujući poruku korisniku ako se otkrije greška unutar
hardvera
• Upravlja računarskom memorijom
• Koordinira i kontroliše spoljne uređaje, npr štampače

2. Ukrštanje pošte(majl merge) je mogučnost koja se može nači u


sledećim softverskim paketima:
• Spread sheet (tablice)
• Desk top izdavački program
• Baza podataka
• e-majl program
• Word procesor

3. Upiti(Queries) i filtri su mogućnosti koje se mogu naći u sledećim


softerskim paketima:

• Baza podataka
• e-majl program
• Tablice(Spread sheet)
• Desk top izdavački program
• Word procesor

4. Šta od sledećeg može biti korišćeno za uobličavanje detaljnog plana
ili projekta novog proizvoda?
• Prezentacioni paket
• Programski jezik
• Paket za dijagrame
• CAD program
• Paket za bojenje

5. Šta od sledećeg nije tipična mogućnost modernog paketa za baze


podataka?
• Upiti(Queries)
• Filtri
• Višestruke tablice
• Automatsko obračunavanje
• Strukturirani queri jezik

6. Izraz upravljanje rasporedom poslova odnosi se na:


• Softver produktivnosti
• Operativni sistemi
• Obrada baznih poslova
• Sistemi upravljanja bazama podataka
• Obrada slika dokumenata

7. Mogućnost prikačivanja fajlova i nadimaka je povezana sa jednim


od sledećih softverskih paketa:
• e-majl program
• Tablice(Spread sheet)
• Desk top izdavački program
• Word procesor
• Baza podataka

8. Mogućnost izvršenja/ šta ako? analize/ je ključna mogućnost sledećeg


tipa softvera:
• Tablice(Spread sheet )
• Baza podataka
• e-majl program
• Word procesor
• Desk top izdavački program

9. Struktuirano uređenje linkova za Web sajtove je:


• Home page
• Inteligentni agent
• Web direktorijum ili katalog
• Mašina za pretraživanje
• I niijedno od napred navedenih

10.Ime domena je:


• Ekvivalentno Web adresi kompanije
• Mora biti registrovano od svih kompanija
• Ime zemlje u Web adresi
• Ime internet servis provajdera
• Sve napred pomenuto