Вы находитесь на странице: 1из 3

PITANJA SA VIČESTRUKIM ODGOVORIMA BROJ 11

1.Za bazu podataka se kaže da je poseduje anomaliju ako :

• Odgovarajući podaci se brišu pri premeštanju zapisa.


• Osvežavanje unosi promene u više od jednog zapisa
• Nije moguće popuniti sva mandatorna polja kada se dodaje zapis.
• Uklanja se normalizacijom u treći normalan oblik.
• Sve gore pomenuto.

2.Modeliranje procesa:

• Izvodi se korišćenjem svih dijagrama odnosa entiteta.


• Do bija se koriišćenjem dijagrama toka informacija.
• Je suštinski deo projektovanja baze podataka.
• Definiše kako se različiti zadaci razrađuju u informacionom sistemu.
• Nijedno od pomenutog.

3. Modeliranje baze podataka :

• Isto je što imodeliranje procesa.


• Koristi dijagrame toka podataka.
• Postiže se koršćenjem dijagrama toka informacija.
• Neophodno je ukloniti anomalije baze podataka putem normalizacije.
• Sve gore pomenuto.

4.Klient/server arhitektura opisuje:

• System koji se koristi zapoboljšanje korisničkih usluga klijentima.


• Veoma moćan server računar i personalne i računare.
• Računare jednakih mogućnosti i funkcija.
• Uređenje umreženih raćunara i moćnijeg server računara.
• Nijedno od pomenutog.

5. Projektovanje ulaza :

• Definiše sve aspekte prihvatanja podataka za IS.


• Predstavlja samo proveru validnosti podataka .
• Specificira samo ograničenja u performansama.
• Isto je što i verifikacija.
• Nijedno od pomenutog.
6.Mogućnost proširenja (Scalability) definiše :

• Brzinu informacionog sistema.


• Veličinu baze podataka .
• Kapacitet sistema da prihvati narastajući broj korisnika.
• Mogućnost povezivanja u klijent/server sistemu.
• Nijedno od pomenutog.

7. CASE alati:
• Integrišu analizu, projektovanje i programiranje.
• Služe samo za programiranje.
• Pomažu samo pri analizi.
• Sve gore pomenuto.
• Nijedno od pomenutog.

8. Ulaz u fazu projektovanja sistema je :

• Projektovanje specifikacija.
• Program specifikacija.
• Specifikacije baze podataka .
• Specifikacije zahteva.
• Nijedno od pomenutog.

9.Šta je od sledećeg opis analize “koristi slučaj”?

• Određivanje projektovanja interfejsa kroz identifikaciju kako stanja korisničkih


potreba slede interakciju sa sistemom.
• Minimiziranje broja klikova potrebnih da se pristupi relevantnom sadržaju.
• Izbor opcija menija za grupisanje I kategorizaciju informacija.
• Pružanje specifi,nih sadržaja I odgovarajućih servisa članovima različitih
timova za uvid u sistem.
• Omogućavanje celovitog projekta sajta sa konzistentnim postavljanjem proizvoda
i usluga.

10. Šta od sledećeg predstavlja proveru autentičnosti?

• Da učesnici u transakciji baš oni koji treba da budu?


• Kako se napadi na kontinuitet iI performance sistema eliminšu?
• Da li je prenos podataka zaštićen? Da li su svi nebitni tragovi transakcije
sklonjeni sa javne mreže I svi međuzapisi eliminisanje ?
• Provera da je poslana poruka kompletna t.j. da ona nije izobličena.
• Osigurava da onaj koji šalje poruku ne može da to odbije.
Nijedno od pomenutog