Вы находитесь на странице: 1из 21

Proteus

! "# $
./

0+

1 $

23

2&45 2!

2 <6

2 #

A
&

23

Orcad

@ 3 Orcad 2 9

Proteus 3 !

3) I MN

)# 2 <6

2! 6 3
) %
23

2! :

.:.

E 3

GH

E 3 ) ? =W+ A$

* 2! 6

2 3 !# A

I C # O$

S I

+ 3 2 3 ! C ) ! + ? 23 2 < 2!
S ,3

% +I =

GH

23

* MC/ GND VCC


2- Y

@ E )

)?

A$

C5 I

1 $)?

I /B

EA

3A C

I 9

:! Z :?@

+ ? C.& A

6 3 I C/ * 3 KN

Proteus

@ 3

N ) / shortcut

2! Y 6

U C6

A C RUN :?@
0+

E#

2 9V # ) + ) @

) ? P 3 KL

+ I C select 2!

:?@

) ?3 N
) / ,3

+ ? C.& A C L! :?@

)# 2 <6 :?@ , $

) = I#

3&*

E !I

63I 6

JF& 2+ N ) 3 X. 3
?/ = R= ) ?C

A+ @

D/

! A$ A # # J3

@ Orcad

/ T +# U C6 2 9V Proteus ISIS 2

2JF&

3 2! : I 6 J 2 ( *+

S + <3 QR 2 ( *+ A
#

= >&

/ B+ C

*+

Proteus ,-

!; 3 & 2 <

) ? +, #

Proteus

3 2F3

'( )

) 3 + 6 7/ 28

) + ) & ) / ,)#

%&

23

/ # 23 3 7 !

2! + /

23

/ shortcut 2 (3 + ! I ! J 2 <
S7/ G H 2 ( *+ 2

*+

C6

3A !

& 3[<

I
\7 ! A 3 9

GH '3

2!

3 3

JF& 2C/ 2 3 ! *+

/)

3'Z
S

F C/ KL I #

23 2@

= 2- H C6

JF& P! *CH

2JF& A$

6 )' 3 Pick Devices I 0 N 2!

SK3

I 6 ^+ J

D A$ b N 7
2 C

!:

f # g E
2@

6 3 2 6 2@

)# 2 <6

3&

% B

I !#3

F3

C6 6 3

) ( 2 + h

A$ X% # J3 2JF&

A$ Edit I 0 N ' Z
J& DC

<3

B/ _ N 3 8 C :

U+

! X%
% B

A$ b N 7 : (

6 C C6

(J 2

A$

E 2JF& ) /

+,= 3

C 2!

N#

3(

8C

: c 23
E *+

% B

!] U !

B= P! Z ) 3 3 :5

_ 7/ d 23
23

)# 0

6 # 3 A$ Edit I 0 N

: (

# 2 <6 e Y #

# 2! ) 2JF&

% B *+

U ! 2JF& )

K !

# 2 <6 e Y # 2!

% B U+ " E ) 3 2JF& /

# 23 3

Motor_DC 2JF& Active 2 3 ! # C6 a4P


A$

I 6) 32

# J3 2!

JF& ,03 6 3

E >9 23 A

Z +$ , & ` 23
<3

,3

X% ? ! J A C/ 23 , 2JF& A$ U C6 2 9V

,-

I 0NI /B ) 3 S /

I /B

C6 2< @ (- 2! 6 3 I 6 2 6 No Simulator Model 2 C@

, C6 2!

A$ )

!*
I 0N

!U ! 3
2JF&

#'

F3 A ,+,5 C6 ) 3

Z 3 C6

JF& :. 23 2JF& A$
JF& :. # A /

U+ 7

] :C ' 3 <

2JF& /

2 3 !

6 # 3 Pick Devices + 2JF&

N A$

A !U ! 3 / 3

D ?$

A$
9

+ ) 3 I 6 ^+ J
S 6 / E

II

3
,-

8C 7

U C6 2 9V

>& `

3$ ! E

! *+ # C6

S 8 C 1 ,3

system\ set sheet sizes . i+ Y # 2 +


!

23 mouse = I 6 A 6 U+ , h

23

C6 k

I $
2!
S

m : 45
6

6 23 l 6 3

& 3 2+ N

S !:
k

! J *CH

@ ? $ A ! Edit A
! *+ I#

6g E

2JF& e Y

"#$ %

63

C6 /

* 3 l7 j %

F.

ED
!-

$ 23 3 d k

! U+ 7

k j pin

3A C U !

3 A C U ! 3 :+ ?

& "

( .#
"

U !*6 2 *8N 3 \

"

2C! A # 2JF& )

+ 2JF& )
!A

B- a + ?

A C:

U ! 3\

2!
6 select a Z4FV
S / :! Z +

+$ , & ` 23
2! 2F( / 23

!:

U ! + 1 ,3

U !D

/ 01

U ! 2JF& )

2C!

I C select
23

KL I C :

"

< + \

"

A$ ] U ! * 6 2 * 8 N 3 KL

S ,3

2C!

:. - ! \

S ! 2 9V Delete
S

pin )

' & () *+,


U !

.3 Proteus ISIS ,-

:! Z pin A$ )

E 23

+#

&

2JF& ) / 2+ N #

% D =I 6 A

JF& a Z =

8 C zoom +

"

( Zoom

+ C 2! 2F( /

Z 3 lMiddle Buttonj mouse)

2JF& \

! \

"

scroll I ,_
S 8C

e J ) / shortcut A C/ UC! 23 \

III

"

' & () *+, 3 5 Grid4" (


. # +

,3

2 9V )' 3

>&

2C! :. - ! /Grid n+ C

S /

! *+ shortkey G

view\snap 10th (50th ,100th ,500th ) . ) / 2 +,= #


S 6

5 + n+ C ) 3
+ View\Grid

+ /Grid 2 V - 7 k ) 3

A $ C6 ) 3

8C
06

GND VCC
S GND POWER

2 9V ] :C

2 <

2 6 U C6
S
,3

) %

6 6$

@ 3

2 9V ] :C

*+
*

$ C

)# 2 <6

4E 2

l Text script. j

Import 2C! UC! 23

C I 9

A$ A

M/

H *+ 2!

<.M3

* n+ + ) 3

2!

1 $

! U * 6 3 3 :. - !

C k ) 3 A$ #

I C High Light

6 ) 3 @ * C/

*3I

/ [<

$ +#

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /

IV

XE
- ? P

U+ \e /
\ #'

\: I 6 I

KL
+ - U+

S7+ =
0+

3 +3

Style 2! Script ) ! Tab #

X F 2 (3 J3 23 0 + # :. - ! ISIS 3 !

/I 0N

23 I +,= 3

A$ D I 0 N ] :C ) / 2 +,=# U+ / Follow Global


*Z

E 3A

E 3

! U ! < + 2 9V )

Z .+ 3

S !I 9

#' >&

2 +,= :. - ! Comment 0+ ) 3

S
(-

G H 2! :

! ! 3 J+

6 # 3 Edit Script Block A 5 3 ) I 0 N


!

UC! 23

; 9Comments8 ! * 7 & $ 2 $ )

C5 I
S

2 +,= # I 9

JF&

S:

(F 0 1 I !

>< U+ >&

S !
JF& ) / 2+ N a' CJ
) 3 / -3#

C5 l>F&

+# : 2 -

, >&

0+

<6 j off on
3

63

@ E

+ C logic state2JF&

! U+

0+ )

.+, D I

A + @ :+ (

-!) =A+ @

/ A+ @

3 RB

(F : Z logic state 2JF& )


A$
23

I !
! a <+ (

U ! 3 / 3 2! :

J+

A$ A 6 on p4FV 23 +

2 V - : rqd
S 6

I 6, $

/ !

3
*6

:6R= # KN

S 8 C 2kZ4 logic state )


?$ ) /

2 < 2!

!I 9

*-

2- =

C5 I
o J )

<6 23 X@ 2! : ) Z
2<j 6

RUN

V * #

& . U+

: c ><

! I !7

A CU ! 3

SSS Buzzer Relay )#

! 2E 6 : ( =

! : J&
,3

B *+ >-

V *+ 23 ' 3

.+,

LED R

0+

I 9

RL

_ 123 7404 : = @ E R : 0)

R2 LEDKN l
C6

K 3 2E 6 : (

k 23 7404 : =

&D /

S !
S RB 20RL a' CJ ? Z Y

*+

*+ C6

A$ @ E

I ) 3

*+ #
S 6 / EI

C6
$2

\
\ #'
\: I 6 I

$ +#

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /
"

JF&
(

!
#

# 7seg U+ )#
C5

! 2@

U+ D l

)# 3

@ TTL ) / IC

7/ tcr a <+ ( j
2!

I ) 3 2! 6 3

0+ I

U+

B3

2!

) /IC

# D @ E#

I C 7

A$ 3 X

A$

B3 S l

)?

, $ RUN2C! UC! 23
I

7 !0

6 3 I B :k-

'3

(F

2+ N *+ 2M

2!

tc 2+R_ 3 7/ uvr +

c 2+R_ 3

A C U ! 3 KL

7seg )

I 6I

n+ C

8C
5 _
7447

7seg ) / LED C A 3 7

% :?@ , RBI RB/RBO) / 2+ N S

2J F 7447

54Y ) / 2= 3 #

C5 I

_ I /B ) 3

+ 2+ N 2 )

7seg *+

?$

E # ?$ A + @

:. - ! 7seg @ E

I 9

: (

RBI RB/RBO LT ) ? 23
6

3s B

6 23 + 3D A + @ #

( logic state / )

V *+ 23

2! )

IC ) ? @ E =

( *+ 23 *+ 3 3 I + =

S 8 C 2kZ4
:?@ lLamp Testj LT 2! 6 3

2kZ4 ' 3

Decoder/Driver U+ n( 7447 : 2 -

= & lsegmentj n+ C n 3 / 3 )

+ ? @ E D CMOS)

*6
2!

7seg ) / LED 2C/


3

%3
S 8 93

VI

\!
\ #'

\: I 6 I

$ +#

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /
&'(

/ LED
A

A C RUNh

23 2! :

K ! - 2<

2! 2 ( *+
S 6< X

A$ G H
A

+6D

63

U+
A 6 *6

2kZ4 ' 3

" E 23

.3 2! 8 93 2J F K N U

6 2 9= %

I !

$%

+N # A

C5

)
,

\"
@

6A

2! 0 $ A$ 6# $ X F I 6 J

\ #'
$ +#

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /

()*+(

"

VII

2! )

) ?3 ! #

S
\: I 6 I

JF&

$%

JF&
(

: I 6 Z Y 555 e J IC UC! 23 2! :
I
*6

LED 5

+N # A

U+

2kZ4 2! )

6 ) 2E 6 23 I 6 2 - = A$ w 2+ N # t Hz K ! - 3 a <+ (

+" El < +2 xt /

J+j , / t K ! - 3 a 3

/ LED

*+

*+

@ E

R : I 6
S

\: 2<

3 & +#

- i<Y

.3 R3,R4,C + ( 23

*+ A

6
K! -

f = 1.443/((R3+2R4).C)
\7+

y -

+ ( ) 3 a4P

f = 1.443/((R3+2R4).C) = 1.443/((4.7k + 268k) 10u) =1.025 Hz 1 Hz


\2! 7+ 6 2@
<
C! 3 R : A
Z
6
6 + C 6 23 w 2+ N @ E
t(on) = 0.693(R3+R4).C
t(off) = 0.693R4.C
=> T = t(on) + t(off) = 0.693(R3+2R4).C
S 8 C RUN
I 6I 9

Inter sheet ) ?

C6 ! *+ ) 3 6 3

A$ KL

I C7

# R4 R3 ) ?
7?- A 3

GH 20

VIII

=> f =1/T
=> f = 1.443/((R3+2R4).C)
U C6 2 9V
*+ :. - ! C6
( * 3 I = 23 z 2+ N
B! 7 n/ !

% ) 3
k 23 ! *+

*+
:

2Y 3 ) ?
S

23

C/ I C

! V A$ 23 + 3

lable*+
.
:

@ E )

@ E

8C

R:

+ + 23 # 2 <6

2! C

C6

*+
F3

I CI 9

I#

@ E 2+ N U+ z2+ N A

2C! UC! 23 ?

6 V

2C!

! :& D 8 C %

% 7 ) 3 lable U+ + 3 J3 2 Z
6326

. +

Discharge J+ z2+ N J&

/) 3

.+ 3

*+

S / :<. A$ 23 +

, )-

' (

*&$%

\ #'
\: I 6 I
#" $

$ +#
!"

A$

C5 A

V
+
S 6

a' CJ

l>F&j# 3

J- ) Y

A$ A

C5 Gate 2+ N 23 ! U+
6

2! : 2+ N 2 #

S 63
%3 2!

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /

"

./012 3

JF&

+ )

. + 5 2JF& *+ D +$
%3

CJ : Z

lHolding Currentj I

.+

2JF& *+ S C

D 63 %
A+ @ +3

23

! Gate 2+ N i+ Y
!

:<P

+ ) 3 S ! C5 7 ( . o + 3

? A + @ 2! % B Z #

IX

# 2! F C/
23 $
#

. +

!{ $ A + @ =

( # A + @ 2!

:- = / E & on : Z

( # ) <5 A + @ 2!

.+

6 B3 D :

& 3 on : Z A C/

63 I B

S:B= / E# 3 off : Z 23 I 3
6 / E + <
6 *+ S

SW ! 2

6 23

#3:
V

*+ 3 3

.+

C5# 3 !

2 V -43

J+ 6 / E )#

.+ # I 9
! ) 3

*6

* MC/ S

3,

: on

?$

7+ I

2 +,= i+ Y #

S: I 6I
DA

) 3

& #

. +

S /

AB

C5 A + @
7

6 l>F&j# 3
V

6 # J3

( # A$ DC A + @

*+ 23 6 / E
.+ 2

/ 2!

! :&

2! 6 3 2 6
!) 3
l] 'j

&I 9
AC

2!

2! ] ' i+ Y # g

N DC:C

C6 2! : I 6 I 9

SW
- % 3

DC - % 3

L$

*+

& SW ! 7! .3 A + @ n+ C ) 3 Current Probe U+ * MC/ + =

# - C A + @ = *CH

7! 7! # - 2! +

9V #

1 ,3 .3 - % ) / 3
S

AC 2+R_

.3 R1, R2 , SW - % A + @

&I 9

J+ *+

? A+ @

C 3 a <+ ( ] ' X
$

: s

.+ D

on

C! I

.+ D 6 C! I

- % 3 >&

6
6

.+ Gate D SW ! A 6 2 .3

7 )?
.+

C! I

.+ Gate23 I 6

R1 i+ Y #

n/ ! :

6 3 2 6 2@

%3 ) +

.+ 23 :

6 / E 9V

3,
S 6

2!

C5

*+ S 6 / E off

P! Z 23 :

I R2

on

2@ *+ 3 3 3 +

. +g

9V 23 I 3

S !
A # *+

L$

/ E 6326

8C V

A$

proteus2 3 !

>F&

A$

!)

<5 C 2 + F3 / n/ !# - A ! Edit i+ Y #

JF&

C5 8 <+# *+

:E

S !" .)2 3

/ E :+ ?

$ +#

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /

# " "
5 6
,

"

I 6, &

./ 0 1 \ u P
\ #'

\: I 6 I

U ! 3 / 3

.!

4)

JF&

U+ 2! |rtz e J ICUC! 23 2! 6 3
:5

optoelectronics 2 #

+ I Counter/Devider>C 0

LED U+
2! + /

?$ #
B3

! / 2!

)/I
/

C6
2 + F3

wI

IC *+ * MC/ ! )#

& (F 1GF

A 5 23
S

S 6
*6

C6

Z U+D )

I C&3 @ E

I 6 2 9=

6 C!

3 3 tr I#

C6 2(<Y c
I

23 3

~ D} B 2k

% ) 3 ripple clock U+
_ ) 3

|rtz ) 3 clock

2! 6 3 2 6 2@
. N U+ #
K ! -

( 2 / 2 + F3 : I 6 I 9
S

XI

carry out @ E

clock inhibit 2+ N A ! 1 3 D 6 C6

. N: (

6 IC*+

' 3 R= /

@ E 2+ N tr#

|rtz *+

_ :+ ?

Z 3

clock inhibit,carry out

:5

- i<Y NE555 @ E 2+ N K ! -

LED :! Z :5

LED :! Z :5

&S

I + : K ! - 7 .( 23 #

Johnson I

./ (F 0GF

6 C6 ) / 3 !
^Q&

63

clock , reset ) / 2+ N

clock
! 23 + I

| P

A$ e J ) / 2+ N #
@

CMOS

I 6 + B=, a4 ! pull up @ E tr 2! 6 3

2+R_ : tc

./ (F 0GF

U+ ' 3

U+ |rtz S: I 6 Z Y 6 3

S 6
clock , reset 23 A

X @

*+

_ 20
Bargraph
B 3 *6

# $

\ #'
\: I 6 I

$ +#

& $

' ( "

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /
"

JF&

% "
)+-

U+ 3 + 6$ :?@ (-

& Proteus 2 3 !

2kZ4 0 +
2! :

2! )

><

S: I 6 2 9=
J+

>3

2 +,= i+ Y #

>< *+
S !

) =

3 3 7/

!I 9

Mono

>< U+ A J3 7/

>< *+ #

>< U+ A J3 D Audio Generator properties I 0 N i<Y D >< *+ ) /


S + <3 QR 2 ( *+ A

E*Z

U+ A 6 #

N* J

3 I ?3 Stereo

23

I !:

+ 3 KL

A$

A$ #

< + 2! :. - ! >< *+ ) /
, &`

E -

N7k ) 3

U ! A$ )

6 select a Z4FV +

+$

% B I 0 N I C ] U ! A$ )
S 6# 3

U+ .
2<
3

) 3

/ 3 Browse 2 +,= i+ Y #
V ) ? + - ? >< *+
S !

< BN

6 i<Y
(

6 3 2 6 2@
WAV : -

, Channel :. i+ Y #
S 8C * J / = 3#

XII

Vn N

'(" D

&

\ #'
\: I 6 I
*

$ +#

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /

# " "

JF&

&"" !

) *+ )

:! 6

I 6

LM3914 e J IC UC! 23 X @

U+ :E :

S7 ! 23 0 7/ 3
lBar graphj

6) 2

) / B+ C #

D + 6

@ ^

)?

n+ C :?@

n N

l 63Hz , 250 , 1K , 4K , 12KHz \) ?. ! 2kZ4 ' 3


2

A$ U C6 2! )

<6 E 2! 6 3
:V - *
6

) 3 2@

63
,-

C5 3 ) x

/ LED) ,0 ) ?

D E n+ C

+ / .Z

! A+C

/ 2! + /

V <H 23 A !

63

LED *+

a' CJ j
E 3

& 5

*+ )#

*+ UC! 23 A ,+,5 C6 ) 3

4 B 23 :<.

National Semiconductors

)#

+, - : J&

I ) 3 #' 26

A$ # ) 3 !

U+

S 6

+ <

!
/

n+ C 2 # # ) IW+ ) ?B 3
XIII

2!

B 3

ISIS 2 3 !

U+ 2 . :C O

2! ) 2

+ "#

6 2!

) ?. ! *+ #

I LM3914

+6

n N 23 8 <+# ) C

}& p4FV 23
J+

LM3914

?$

63 I !

Audio Analyser +

S ! 7/ E
X% #

& P *+

C ) / B+ C
C5 >+ D
6 / 23

6 X ! 7/ 3

./ *C+
?$

# g E + 6:
I 9

J- #

B+ C ) / LED 2C/

I ) / ICi+ Y #
?= A ! *6

=
+ $ U+ A

23 D
$

C5 I

V 23 ) 3 I
S

CJ A 3 FE :&
U+ a' CJ D

./

.3 I 6 I 9
S

<

?3 l) 23 (5

&

j VU ) / B+ C # Bar graph ) / B+ C

) / LED

J 23 ) 3 2@ U 9 A , S: rqc ? $

) +RN U 9 D / 3 ! # ) .3 ) 3 LED 5 tr 3
2kZ4

E )C

LM3914

a J& A$
*+

C5 7?- :

8,@

I M N / k3 IC*+

a4 !

%& 0 +

) 9 X F 7!

B+ C

63

8C
I

7 ! :< V 26
S 7 ! A 3 A$ %E

:+ (

5tr

23 2! 6 3
V

6 IC *+

- a4P

C/

2!

u 2+ N

F C/

C5 I !

!tA. +)?
?

7 .( tr 23

tr >< 23
*+

Op amp

E 2+ N i+ Y #

| u ) / 2+ N * 3

( *+

./

7 .( i+ Y #

* # 23

| 2+ N 2!

%+

7+ I !

* + N 2+ N

!
V

F C/ : d +' 3 2+ N : t ( opamp
E 23

: tr

( 2! op amp*+ ' 3 2+ N

U+ i+ Y # 2! c 2+ N 23
C5 :

/ op amp

/ op amp

2k

B 3 ?$ #

! / 2+ N

20

I 3 Low 23
S !

XIV

= 'Z
C

2+ N 23 - 3
*+

# =

=
( 7 !

I 6 2.+ (

op amp A$ @ E 6 3
*6

A$ 23 [ 3 LED

)?

( UC! 23 C6

+#

- i<Y

: U+ >&

IC *+ 2!

7+ I

$ U C6

6 2 9= 2! < F 3

RX R ) ?

3 2! )
\ ! 7 .(

f.s.d = 1.25 ( 1 + RX / R )
=

J+ /

AB

7C+,!

I 3 full scale deflection ^9

6 3 * # a C Z :. #' 2! : | 2+ N A C/ v1 6 3 A

v1 , v2 I

f.s.d

C6 )
S: f.s.d A C/ v2

S 63#
23

( #

f.s.d

A$ = 2 + F3 : I 6 I
2+ N *+ = 2

= ,3 : d + 3 & Z

& A$ ) 2

*6

*+ proteus UC! 23

+ ) 2F(

) 2

%3

Z 3 C6 2!

2+R_

2!

C5 * J ) 3 IC*+ ~ 2+ N

B+ C I $ P * C/

! / E ! ) 2F(

! V Vcc

6 23

B+ C + R 3 #$

S !A
f.s.d *+ 3 X

! I 9

E ) / LED 2C/
6
*6
23
*+

*6

: tr

LED *

(-

A ,C/ D LED ) / B+ C #
* MC/
# ) 2

r ( 3 DC

C5 c 2+ N 23 : r

!I 9

5z) 2

C 2<
6

6 23

RX

! V )#

C5 : z y -

C/ e V D 2+R_ DC

%3 7/ 3

: I 6I 9

= 8 9: ; (

IC *+

$ +#

7 ! 3 proteus
\

<3

+#

6S7.
XV

(
=

~ 2+ N UC!
B+ C

% , - < 37/ 1 6

6A + I
P *+

/ E

- V A# E U+ A J3 C1A# E

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /

/g

3 I ?3 ) 2

\ #'
\: I 6 I

R)?

C6 *CH
S +

S C3 & 3

P *+

" E Bar graph display

Audio >< # DC >< ) 03

B+ C U+ ) 03

C5

IC

>< U+ # *

= 2!

C5 : t =

! 2@

JF&

%& (- 0 +
VE

< A

23 A ,C/
6
?$

F3

./ 1 $
A

63

S: I 6 I

J+ : 7/ 23 2 <6

0+

U+ n+ C
S I $

28 lGeneratorsj

>3

3 2F3

C!

S ! 7/ E 3
#

< BN
S

! I 6 Clock

a' CJ 2! + /
A

3X

63
\ !

3 D ?
/

A$

3 2! :. - !D ><

23 A

/7k

fall time

tw ,-

*+

3 ! N

N* J ) 3
< + KL

8 C ] U ! A$ )
K ! - 2

&: cK N2

A$ 2! : I 6 2

K ! -

I 6

a4P

6) 32

rise time

2 x
2 x

/ 3

( >< *+
* MC/ : I 6
crr

6A #

t 3 3 ) .

E duty cycle D

( D I 0 N n 3 *+ E$

3 2F3

:+ ?

n 3
I

S 7+ I +,= 3 , / tr I
XVI

<&

*+

3&)/

rise time

S7+ I C
V cr

GH #

U ! A$ )

9V D

? $ *+

. N >< properties I 0 N +#
S: I 6I

23

><

6 # 3 A$ properties I 0 N

2- = k

R:

6 n+ C I

>3
!:

>< SSS fall time


I /B

)/I 0N

) 3D

n+ C

U+ n+ C

2 +,= # 2! ,-

6` , &

I $

D DC

'Z

+#

. ND

p4FV 23 +
N 23

3&

>< | ) ? @ E 0 +

n+ C 23 9

./

( U C6 2 9V 23 I !
:+ ?

n+ C

&

23

.+ 3 2! :

6 n+ C I

A$

7+ =

3 I 6 28

V 3 23

\ 7 8 C C5 +# i+ Y
D

VD

2! ) I#

0+ D 1 $ , $

6 2!, $

23 %

0+

23

+ >&

F . *+

!7

8C I /B

6 / E

A+ @

6 A$

6 7+

I ?3 )

! /

63

2M

8 C Drag & Drop

@ / prob ) 3
#

&

V "

# + 3 >&

3 :. - ! 8 C 2kZ4

/=

63
*+

'3

><

6:

7 <3

P3

, $ Graph / Simulate Graph


Z C6 I

P2

>C@

#'

:. :?@ )
,3

# :. - ! ? $ 23

6)

*+

& =
I C

# ) 2F(
45

I = A$

I U+ "
#

# J3 2!
E k

*+
<!

% + 23 7+

)/ I = X!

8 C ]+

2- = k

/ E I / B S 8 C # O$
S

S !zoom ?@

B+ C 2 #

P A J3 j ?

6 23 2!

6 2!

+C

!) R

F. 7

. i+ Y # KL

I =g

A$ KL
>3

8C

6 +

6 n+ C ) 3 I

l
P1

P4

3
A$

I 0 N *+

A C RUN A 3

& 2! 6 3

C5 A C/ KL

Drag & Drop

I 6 !;

,-

F. )

I = D Graph / Add Trace . # ' 3

a <+ (

SSS 2+ - D ,+

E#

3 :. - ! ! I / B a C ( .

) / prob UC! 23
S 8C

Z 3 A$

E k

U ! < + D>< A$ C )

n+ C I 0 N

2 +,= UC! 23

F . U+ Left button * 6 2 * 8 N mouse = I 6 UC! 23 KL

S7 ! I / B
:

D Simulation Graph.

)# 2 <6
7

mouse 23 [ 3 Middle Button UC! 23 *CH

,? @ ;

&

.3 ,3

I ! KZ

- J Virtual Instruments. A 5 3

>

# *+ proteus R

) 3 S: I

: :A

&A 3 !

2!

63
E

)/
)# .

F C/
n+ #$

J& ) / 2 C 23 B

I 6 >& U C6 2 9V ] :C

2!

2 +,=

S 8C I 9
)?@ E
V D ?$ g

2kZ4

6 n+ C :?@ B A
XVII

I 6

2!

! ) ?+

23

F C/

S 63
6 i3 F
#'

Ck

GND 23 /

23 [ 3

I 6 )# .

? $ J& ) / 2 C 3

)/I 0N

9 b/ A 3

S 8C

C5

@ ES I 6

A C RUN # KN

Z 3 C6

E#

# 3 +#

)?@ EI /B

J3 D

:?@

) ? =W+ o

)?

0+ A
S) I 2

PP

y - I 6 !; ) ?

S 0 ~ 12MHz \ . ! - I
I

!R ) ?

S 0 ~ 12Volt \
\

) ? =W+ o

S l CH2
F3

CH1 j 2 !

)?

n+ C A

S Dual 2C!

A ,C/

S X-Y
. 2mv/div

20v/div \ A$ Volt/Div I

S 0.5 s/div ~ 200ms/div


S Y-Pos X-Pos

) C5

= )&

n+ C : 3 &

(- ) /

\A$ Time/DivI
?

8 03 @ A

& .)2 3 *

0 1
\ #'

\: I 6 I

$ +#

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /

JF&

#
7
9

( ) & &(
,

- ) '(

S +,= 3 t KHz K ! - : tr a4P 2

>< D

S 6 3 Vcc > VD(on) + Vz


XVIII

6 # <&

.+ 3 *CH

63

Schmitt trigger I !

7?- 3 &

) 3

.3

e J )/

*+

2! 7 ! 3 )

S + I !
6 23 A$

+ 8 -

2kZ4 ' 3

E 3 A$ 23 K N U
C5 I

C!

2! )

) ?3 !

a' C Z 2!

%& 0 +

R 63
S 6 3 X @ C6

Vi <Vf !

Vz+VD(on)

<6 23 op amp
\ 3 3 @ E

V2

-Vz-VD(on)
V1

%+
(

<6 23 op amp 20

7 !

B 3 V1#

Vi ' Z S 7

S7 !

: V2

N : c 23 : JH

V1 2! 7+ 6
_

V1
3

Vf = VR + (Vo-VR) R2/(R1+R2) = rqduw


J+ *+

@ E

\3
2@

6
0+

3 3 Vf
S7

l V1 2 j V2 23 A$
XIX

\3:

Vo = -Vz-VD(on) = {|qw{rqz = {c
n/ ! 3 2 +

2 - :<P

( : Z *+

Vf = VR + (Vo-VR) R2/(R1+R2) = dqz||


9

63

Vo = Vz+VD(on)
= |qw rqz = c
Vf

2-

! -

( *+
3 3 @ E

( : Z *+
V2

( A

3 3

( *+
Vi )

+(,
\ #'

\: I 6 I

$ +#

A$ 2 3 ! I C/ 23 2JF& /

L298 #

*+ +

".

I ! J 0+

6$ IC *+ ) ? =W+

JF&

@ ) +# ) /

E 3 32

R 7!I 9

DC ) /

! )#

./ 6$ A$ 3 U

I ) 3
?

P! 2!

S 67/ E
/ A + @ 23 2@
y -

3 2! : DC) /

3 IC*+ S # >9
S 63

,0
A$ ) ?+

/I

)#

N # ) .3 #

: td
23 ? $

C5

2! : I 6 2 - = k
/ 23

k 23

JF& #
! /

U+ +

+ L298
)#
)

I 6 !; SensB

IC*+

micro controller U+ ) ? @ E 23 a C ( .
P! Z , A$ ) ? @ E *CH

DI

L $ t P! Zj X

DC

/) 3 @ E

: |u

u * 3 C6 # i3 F
%

%3 7? $ CCW CW :?@

B b / A 3 sensor I ! :+ (
2!

I :?@ X

3 U+ ) /
SensA) ?
XX

C %

U !)/

) 32<

3 2! tc t ) / 2+ N S

67k ,

3 & 2! 2M $ # n 3
2+ N

*+ # 2!

+ @
V

<5
S

<

2!

I 6I

# a C Z L298 ) 3 2! : )

< $ /
H2

& D A + @ 2- H I ! KZ ) /
! >F&

IC

a J+

*+ 23 2@ S ! V

* # 23

S 8C I 9
/

I !

J- + Enable ) / 2+ N

PWM 0+ 23 # 2! )
S ! Pull up
6 >F&
$ 23 o J
I 9

3:

B3

?$

ENA ) ?

! off + on 2k

! 0+ l V=L .di/dt 2F3 i<Y j:


S

S + 6 6$ B 3 L298

C5 I

2! 6 3

! RUN KL

) 3

./ + ( 3 5

3I 6)

n/ !

u ) / 2+ N

3 63

*+ S

*+ 3 3 ,3 X $ b N 7

! CI 9

3 2! tt

%3 ? $ b N 7 A + @ 2!
XO

?$

?=

#'

l Heat Sink j I ! U E

I 6 !; ENB

6 i3 F D ? $ # I 9

) / 2C

JF& 23

o J x
I !7

D -

+ #
'3

proteus

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
63I 3

- ! QR 2 ( *+ A

E# 2!

E ) + 3 2 < 76 3 2 9= N ,7/ 2

63

program I
)/ I

) Z

*+ ) = - %E
A ! 7/ 2!

/ micro controller 3 2F3

NX O

+? P

2 ( *+ n 3 A + N 23 0 +

n 3

+ n 3
+/I

7/ 28

I # )/ ?BN

/ ( D A$ # <& 7 ! - J U

)/2 .

7 3

A62# . )?8C/

C6 # 23 )
N

Z 76 3 2 .

2 ( *+ "
! F3

proteus #

2 <6

n 3

?$ A !

A ,+,5 C6 : E + 0B

B # 2C E S 7/ 3

Q B X & 7 CV# + I C 2 ( *+ X F J F e V

%&

I ! J

E 3 ) I J y - : C/ # * ) 3 2 ( *+ "
Y 3

XE

E)/

! +

E ) ?< = :& 2! A

3 2F3

C6

/<6 #

= ,3 C6 2C/
S7!

He conquers who endures.


( Persius )

,? C DE% F
morteza_3tir61@yahoo.com
XXI