You are on page 1of 2
CONG HOA XA HOI Cet NGHIA VIRT NAM pelea | | BQ TAL CHINE | | | Doc lap - Ty do - Hank phic | eee | | ' §6. reisupre-ter + VW onrpes mie ; et gi Cile Thué tinb, tanh phé true thudc Trung wong Ha N6i, ngay 31 thang 12 nd 2008 Ney 30/9/2008, BO Tai chinh 4 ban hanh Thong tr s6 84/2008/TT-BTC thi hanh mot s6 didu) cla Lujt Thué thu ohfp «4 nhn va huéng din | thi hanh Ngbj 4jnh s6 100/2008/NB-CP ngay 08/9/2008 cia Chinh phi quy dinh chi tiét mgt s6 dieu ota Lugt Thué thu nl:fp of nhén, ppl dim bio vite tridn hai Lugt thué TNCN dat két qué tt; BO Tai chink | mniing din cy thé mét sé n6i dung sau: 1 1/ Déi voi cdc khoan thu nhép oie cd nhfin c6 ngudn géc phét sinh ti nam | 208 td vé truée nhu: khodn chi tri c} ttc, tin Iuong, “ién thurdng... nhung dye chi tr8 vo nim 2009 thi dp dyng cds chinh séch thué cla nam phét sinh ‘th nbp, khng tinh vo thu nap chju thué TNCN 46; v6i ede khodn thu nhép nay. toy /6i of rihn kinh doanh cé dcianh thu phét sinh trong théng 12/2008, ke/khai vao théng 01/2009 thye hin tfuh, np thué thu nap doanh nghigp va quyét toan thué (néu ndp thué theo ké kt-ai) chung vao ndim 2008. || 2/B6ivéi od nhan chuyén nurgng: bét ¢6ng sn: a. Déi vdi cd nhan chuyte cahueny; quyén sit dyng dt, o6ng tinh gin lin ‘voi d&t di'¢é hop déng chuyén nhugng theo quy dinh ca phép uit trudc ngay 31/12/2008, nhung tir 01/01/2009 chua 4p thud chuyén cuyan st dung dét va chyra hoan.thanh thi tuc chuyén nhuong thi cé nhtn thyc Fién ké khai ndp thud TNCN. : b, Béi véi cé nhén chuyén nhuong nha chung cu: do n&m 2008 tré ve truée chia o6 chinh séch G$ng vién vé -hué 46i véi chuyén nhurgng nha chung cuca oé nbén; vi vay, cdc trudng hop wé nhfn 64 cé hop fang chuyén ahuong nbd chung cut vé 48 than todn trétidn terée 31/12/2008 th khSog thu thué TNCN. |g. theo ay ik cia Lugt thué TNON, thud TNCN d6i vi thu nhép tir chuyén nhuong bét dng sin duge tinh theo hai phuomg phip: : | + Apidyng thué sudt 2% tinh trén gid chuyn nhugng bat dng san; i -Ap dung thué sudt 25% tinh trér, thu nhép tix hoat f6ng chuyén nhugng bit d6ng sdn; ., Déltag thuéa Igi cho ngubi ndp thug, a8 nghi Cyc Thué chi dao co quan wd dp fur tinh thué theo mito thué suét 2% tinh tén gid chuyén nhurong bdt Ong s (theo gif do UBND fp tinh uy dink). CAc tnréng hop néu tinh theo re thu swat 2% tinh ‘trén gialchuyén nhuong cé sé thué phai n6p cao hon thi 4p dung theo mite thud shét 25% tinh trén thu nhép bir hoet déng chuyén wong bat GOng san (néu [3 thi khéng phdi nop thué TNCN). Cé nhan 4p dung ie thu sudt 25% khi 06 ly di ho# don, cnimg ti 4é lam cin ct xdo dinh thu nép tinh thué tir hoaf d6ng c!iuyén nhurgng bat ddng s4n. BO [Tai chinh thong béo ¢ céc Cy > Thué biét va thyc hién; trong qué trinh we hign, néu 06 juéng mac dé nghi Cys Thué kip thai béc- co 48 BG Ti chinh xb xét gid quyétl/. i = ‘ KT. BO) TRUONG “YW ST, PC; -Nowiea; : THO TRUONG yu VI, TET (VT, THCN) F