Вы находитесь на странице: 1из 3

NY

2
xkikoete 4:59 - 5-:03
xlaugh 11:54 - 11:59
xoni da na 15:28 - 15:29
xnatsumeeee 17:21 - 17:24
xdoushita natsume 21:17 xnyan 21:48
xyadapi 21:59 - 22:03
3
xxtadaima (drunk) 3:58
xchotto matte 04:25 - 04:28
xyare yare 15:15
4
take pic 01:37
6
xurusai zo, nyanko sensei 03:11
8
xurusai nyanko sensei 4:55
9
xNyahahahaha nyanko 01:37 - 01:41
11
xnatsume aho 15:47-15:52
13
nyanko sensei! 01:38-41
zoku
1
xnani o suru nda natsume 03:11-22
x(...)baka nyanko 03:15-16
xnyanko de wa nai ittenda 03:16/17-18
xtadaima 5:33-36
xochitsuke natsume 07:02-03
xaho stop 17:29-30
6
xnatsume tadaima 03:18-20
xsensei,nyanko sensei? inai to ka? 08:47-53
xnyanko laugh yuujinchou 21:12-27
xnatsume doko ita? 21:49/50
xoi natsumeee-22:02
7
xnatsume dont hide 02:07-18/22
xnyanko ngomel bakame 06:02-26
xAHO! 07:58-08:00
xngomel2 08:30-40
xlets finish ths game 11:04/05-08
8
xhontou aho da na 02:03-08
9
xnatsume koko da 01:53-02:00 smp 02:04 jg bisa
xstand up natsume 02:21/22-24
xnyannyannyan 12:39-12:45
xwhat did u say,natsume? 21:41/42-44
10
nyanko mad 02:14-21
doushita natsume 02:28-30

kimashita yoo~ 05:45-47


hito wa mendou da na, omae mo reiko mo 16:20-26
what are u up to? 16:40-47
11
xahome! 17:41-48
xkaeruzo 21:08-10
12
xmataku 03:51-54
xmatte natsume 04:52-54
xnyaaaaa 05:03-05
xchigau,ore janai 06:42-45
xnice, nyanko sensei 11:49-11:56
xchotto matte nyanko (what i am then?)15:15-16/18
xhai natsume 16:21

NY san
1
xochitsuke aho 04:59-05:00
nyanko winning 05:00-03
xsou iu koto da 05:32-33
xnatsume in act 17:21-33
xoi natsume, miruyo 21:22-25
2
tsumarannai 18:54-57
2
nyanda sore wa 03:43-45
bakamono da 06:28-30
3
xjeez you dont know how to hold back 13:18-21
xnatsume? 13:45
xdousuru tsumori da 14:16-17
xmendokusai 14:22
xshikatanai 14:33-34
xkizuita ka 16:27-28
xkocchi da 20:18/19-20
4
xramen5:31-40-56
xiku iku iku 42-55
6
xIkayaki! 01:35-39
xoi natsume aho 07:39-40
10
xnatsume mite miro kaminari2 01:41-44
xikayaki i want you 12:51-57
xmatte! 16:59-17:00
12
xtadaima 03:55-58
xnani kora 03:58-59
xdoushita natsume natsumee 04:06-08
xotonashiku neteiro! 05:27-29
13
xoi natsume youre late osoi dewa nai ka 13:10-13

nyshi
1
natsumeee 01:49-51
nanda to 02:44-46
4
jam open nyanko 02:50-55
6
natsume ka, doko ni iru? 05:48-51
chigau kochi da 05:59-06:01
doushitanda sore wa 06:04-06
chotto matte 06:17-18
dou da? 06:30-31
muri da na 06:35-36
haranaheta na? 10:22-24
yahari na 10:27-28
sore ga doushita? 12:02-04
you old cat 19:29-31
roll roll 19:45-47
AHO! 11:53-54
AHO! 15:17-18

Оценить