MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ACADEMIA OLIMPICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONFERINŢA
ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ

―PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII
CULTURII FIZICE‖
Ediţia a XVI-a
11-12 mai 2012

Chişinău: Editura USEFS, 2012

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

CZU 796(082)=135.1=161.1
P 93
În culegerea de faţă sunt incluse materialele prezentate la Conferinţa ştiinţifică
internaţională studenţească a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii
Moldova, ediţia a XV-a: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice‖.
Sunt luate în dezbatere unele probleme legate de cercetarea direcţiilor principale în
domeniul culturii fizice: antrenamentul şi pregătirea sportivă, educaţia fizică din sistemul de
învăţămînt, pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice, aspecte medicobiologice, psihologo-pedagogice, sociologice şi managementul culturii fizice.
В настоящий сборник включены материалы XVI-й Международной
студенческой научной конференции Государственного Университета Физического
Воспитания и Спорта Республики Молдова «Современные проблемы теории и
практики физической культуры».
Обсуждаются проблемы связанные с исследованиями главных направлений
физической культуры: Спортивная подготовка и тренировка, физическое воспитание в
системе образования, профессиональная подготовка специалистов
в области
физической
культуры,
медико-биологические,
психолого-педагогические,
социологические аспекты и менеджмент физической культуры.

Colegiul de redacţie:
Danail Sergiu, dr., prof. univ.
Goraşcenco Alexandru, dr., conf. univ.
Povestca Lazari, dr., conf.univ.
Goncearuc Svetlana, dr., conf.univ.
Racu Sergiu, dr., conf. univ.
Guţu Alexei, dr.,conf. univ.
Luca Aliona, lector sup. univ.
Botnari Alina, doctorandă
Timuş Maria, doctorand

– redactor responsabil
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– corector
– redactor tehnic (machetare
computerizată)

Desing – Diaconu Oleg,
Danail Sergiu, dr., prof.univ.,
Timuş Maria, doctorandă
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
"Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studenţească (16; 2012;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice", 11-12 mai 2012, Chişinău, Ed. a 16-a/col.red.: Danail Sergiu (red.resp.), Goraşcenco Alexandru, Povestca
Lazari [et al.]. – Ch.: USEFS, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 616 p.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţiei Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4336-1-7.
- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească (rom., rusă).
796(082)=135.1=161.1

ISBN 978-9975-4336-1-7
Chişinău: USEFS, 2012

2

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

DEZVOLTAREA FORŢEI CENTURII SCAPULARE LA STUDENŢI ÎN
SISTEMUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT LA POWERLIFTING

Bîrca A., masterand, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Пауэрлифтинг, студенты, развитие силы мышц пояса верхних
конечностей
Резюме. Работа представляет содержание тренировочных занятий по
пауэрлифтингу со студентами ГУФВС. Представлены и аргументированы
результаты, полученные по окончанию проведенного педагогического
эксперимента, подтверждающие эффективность разработанной методики

Practica antrenamentului sportiv ne demonstrează faptul că formarea
capacităţilor motrice şi tehnice sunt într-o corelaţie directă cu nivelul capacităţilor
fizice – rezistenţa, viteza, forţa şi elasticitatea [2, 3].
La antrenamentele sportive ale studenţilor la proba de Powerlifting, este
necesară, proiectarea metodelor individuale pentru fiecare practicant [1, 4]. Pentru
aceasta se stabileşte structura, conţinutul, ordinea sarcinilor motrice şi cele mai
optimale variante de executare a mişcărilor, luând în consideraţie nivelul dezvoltării
fizice la studenţilor.
Până în prezent nu sunt stabilite toate limitele obiectivelor de variabilitate –
standardele capacităţilor sportivului, la fiecare probă de sport, la nivelul pregătirii
fizice, care ar corespunde capacităţii motrice individuale a omului. Este necesar de a
elabora cerinţele individuale faţă de statutul fizic al studenţilor de diferită vârstă ce ar
permite aprecierea comparativă a capacităţilor motrice în situaţia reală a procesului
de antrenament. Din aceste considerente problema dezvoltării forţei centurii
scapulare la studenţii ce practică Powerlifting, în acest context este de actualitate.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă în Powerlifting.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament la
studenţii ce practică Powerlifting.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii antrenamentului sportiv la Powerlifting.
2. Determinarea mijloacelor şi metodelor orientate spre dezvoltarea forţei
centurii scapulare.
Chişinău: USEFS, 2012

3

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

3. Elaborarea metodicii experimentale ce ţine de dezvoltarea forţei centurii
scapulare.
4. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţi metodicii de dezvoltare
a calităţii forţă în sistemul lecţiilor de antrenament la Powerlifting cu studenţii
USEFS.
Baza metodologică: studierea datelor din sursele literaturii de specialitate;
analiza procesului de antrenament, la Powerlifting; observaţiile pedagogice; metodele
testării capacităţilor fizice; experimentul pedagogic; metoda matematică a prelucrării
şi interpretării datelor statistice.
Cercetarea s-a realizat la baza Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
s-a desfăşurat în anii 2010-2011.
Numărul lecţiilor de antrenament într-un ciclu săptămânal a constat 3 ori
săptămînal cu durata 90 minute.
Partea pregătitoare a lecţiei de antrenament (10-15 minute), a urmărit
încălzirea organismului şi realizarea unei excitabilităţi optime a sistemului nervos. Ea
include: mers, alergare cu efectuarea unor exerciţii pentru braţe, trunchi, picioare (în
forma EDFG); întinderi; exerciţii pregătitoare pentru partea fundamentală.
Partea de bază (35-50 minute) include exerciţii specifice: exerciţiile pentru
dezvoltarea calităţilor fizice, în special a forţei muşchilor centurii scapulare; exerciţii
pentru învăţarea şi perfecţionarea tehnicii.
Partea de încheiere (10-15 minute). Se urmărearestabilirea organismului prin
alergări uşoare, mers liniştit, exerciţii de întindere, de respiraţie şi de relaxare.
În perioada de învăţare numărul reprizelor este de 15-16, apoi pe măsura
creşterii gradului de antrenament se ajunge la 20-25 reprize.
Se evită folosirea îngreuierilor maxime prea des, deoarece aceasta are o
influenţă negativă asupra psihicului în caz de nereuşită. Ridicarea îngreuierilor
maxime fără o refacere suficientă este dăunătoare organismului.
Eficacitatea lecţiilor desfăşurate a fost evaluată cu ajutorul testării capacităţilor
fizice repartizate în două grupe: forţa de rezistenţă şi elasticitatea muşchilor (Tabelul
1).
Rezultatele analizei comparative a indicilor ne demonstrează faptul progresiei
semnificative (p < 0.001; < 0,005) la toţi parametrii testaţi, ceea ce confirmă
eficacitatea metodicii elaborate de noi.

Chişinău: USEFS, 2012

4

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii parametrilor capacităţilor fizice
ale grupului experimental (n = 6)
X ± mx

Elasticitatea muşchilor (cm)

Forţa muşchilor (ori)

Parametri
deltoiod; infraspinos; dorsal mare
deltoid
triceps
trapez
scaleni; sternocleido-mastoidian;
partea superioară a m. trapez
dreaptă
gâtului

stângă
dreaptă

pieptului

partea

stângă
dreaptă

spatelui

stângă

finale
14,16±1,12

t

p

1.

iniţiale
11,0±0,92

4,831

< 0,01

2.

12,83±0,92

16,16±0,92

5,904

< 0,01

3.

38,83±1,38

43,83±1,38

5,903

< 0,01

4.

42,16±1,66

48,66±1,66

5,955

< 0,01

5.

21,5±1,12

26,33±1,12

5,959

< 0,001

6.

27,83±1,38

25,66±0,92

2,611

< 0,05

7.

27,0±0,92

24,66±0,92

4,148

< 0,01

8.

43,83±0,92

41,33±1,12

3,822

< 0,01

9.

43,66±1,12

41,0±0,92

4,067

< 0,01

10.

38,83±0,45

37,0±0,92

2,98

< 0,05

11.

38,83±0,45

37,16±0,92

2,71

< 0,05

Bibliografie:
1. Amzuică, N. Powerlifting – pentru începători, Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1993.
2. Bompa, T.O. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Ex
Ponto, 2002. 444 p.
3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, R.A.,
1996. 352 p.
4. Верхошанский, Ю.В. Основы методики специальной силовой подготовки
тяжелоатлетов /Ю.В.Верхошанский, А.С.Медведев. М.: РГАФК, 1997. 75 с.
5. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.:
Издательский центр „Академия‖, 2003. 480 с.
6. Шейко, Б. Пауэрлифтинг. М., 2000. 145 с.

Chişinău: USEFS, 2012

5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

PREGĂTIREA PSIHOMOTRICĂ A DANSATORILOR DE HIP-HOP PRIN
INTERMEDIUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI RITMICE

Ciuntu N., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Хип-Хоп, психомоторная подготовка, средства ритмического
воспитания
Резюме. В работе представлено значение современного танца в жизни подростков.
Обосновано физическое совершенствование человека в результате занятий
различными видами фитнесса. Представлена и аргументирована
эффективность методики использования средств ритмического воспитания
для развития психомоторных способностей танцоров.

În condiţiile contemporane ale societăţii noastre este observată o scădere
bruscă a stării de sănătate a populaţiei. Aproximativ, numai 10% din tineri posedă
nivelul normal de stare fizică şi de sănătate [1].
Corelaţia între sănătate şi performanţa fizică, a omului este confirmată de către
numeroase cercetări.
Dansul aerobic reprezintă un compromis între educaţia fizică şi dans [4],
fiinfcă că aceasta include elemente de aerobică, pilates, modelare, dar şi elemente de
jazz, R’n’B, Hip-Hop, House.
Dansul este un mijloc de antrenament pentru corpul uman. Diverse şi variate
mişcări rotaţii, sărituri, influenţează pozitiv asupra sistemului muscular. Concomitent
se antrenează echilibrul, se îmbunătăţeşte mobilitatea, postura şi respiraţia. Orice tip
de dans anternează conduita corporală.
Una dintre tendinţele cele mai populare a aerobicei de dans, în special pentru
tineri, este aerobica de Hip-Hop.
Aceasta se datorează popularităţii tipurilor de exerciţii aerobice acealea fiind
fiind înscrise de către Federaţia Internaţionala de Sport, Aerobică şi Fitness (FISAF),
în programul de concurs de fitness-aerobica, împreuna cu aerobica clasică şi stepaerobica.
Hip-Hopul a apărut în SUA la sfîrşitul anilor 1970 în rîndul populaţiei afroamericane [3].
Pînă la începutul anilor 1990 Hip-Hop-ul a devenit o parte componentă a
culturii tinerilor în mai multe ţări din întreaga lume.
Aerobica de dans dezvoltă şi îmbunătăţeşte a funcţiile fiziologice ale
organismului uman, întăreşte muşchii, stimulează sistemul cardiovascular,
Chişinău: USEFS, 2012

6

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

îmbunătăţeşte coordonarea, ţinuta ets. Acest tip de exerciţii aerobice sunt practicate
cu mare interes de către fete şi băieţi. Practicarea dansului dezvoltă încrederea în
forţele proprii, comunicabilitatea, mobilitatea şi flexibililatea fizică.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă a dansatorilor de Hip-Hop.
Scopul cercetării – perfecţionarea procesului de antrenament la dans modern.
Pentru obţinerea acestui scop au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea problemei de pregătire a dansatorilor de Hip-Hop.
2. Determinarea mijloacelor educaţiei ritmice adaptate în dansul modern.
3. Aprecierea nivelului de pregătire fizică şi psihomotrică a contingentului
grupei experimentale.
4. Elaborarea şi argumentarea experimentală a metodicii aplicării mijloacelor
educaţiei ritmice în procesul de antrenament a dansului modern.
Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport (USEFS) şi clubului „DLS CREW‖ (dangerous, limits of style), cu durata de 12
luni, începînd cu mai 2011 pînă în aprilie 2012, şi s-a distins în 3 etape.
Metodica experimentală a antrenamentelor de Hip-Hop a presupus
desfăşurarea lecţiilor de trei ori pe o săptămînă cu durata de 90 de minute şi conţineau
trei părţi de bază.
Partea iniţiala a lecţiei (15-20 minute) cuprinde încălzirea generală a
organismului, a tuturor muşchilor sub forma complexelor de gimnastică-ritmică. La
sfîrşitul părţii pregătitoare se executa stretching-ul dinamic din poziţia stînd pentru
grupele musculare mari.
Partea de baza a lecţiei (35-45 minute) se începe cu executarea combinaţiilor
de mişcări în special, cu cele cu organizarea ritmică, care, după structura lor tehnică
presupun elementele ale Hip-Hop-ului, construite sub forma desenului ritmic prin
duratele lor muzicale. În baza acestor desene ritmice s-au prelucrat elementele
tehnice, care o structură corespunzătoare, fiind îndeplinite pe fragmente şi compoziţii
întregi în procesul desfăşurării antrenamentului, susţinute de acompaniamentul
muzical cu toate tipurile de tempou: lent, moderat, rapid.
Partea de încheiere (10-15 minute) a fost reprezentată prin exerciţiile de forţă
şi stretching-ul profund executat din poziţia şezînd.
La sfîrşitul părţii de încheiere se desfăşurau jocurile ritmico-muzicale.
Pentru aprecierea eficacităţii metodicii experimentale a fost desfăşurată testarea
capacităţilor psihomotrice şi fizice a subiecţilor cercetaţi.
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele dinamicii dezvoltării a capacităţilor
psihomotorice: simţul spaţiului, ritmului, tempoului, echilibrului şi timpului,
coordonării motrice şi rapidităţii.
Chişinău: USEFS, 2012

7

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Analizînd rezultatele obţinute, putem afirma că diferenţa semnificativă
statistică între indicii iniţiali şi finali (p < 0.01; <0,05) la toţi parametrii testaţi
Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor
psihomotrice ale grupei experimentale (n = 10)
Nr.
d/о

Parametrii

Simţul

Perceperi
specializate

Orientării în spaţiu (puncte)
Ritmului (puncte)
Tempoului (puncte)
Echilibrului (s)
Timpului (s)
Coordonarea motrică (puncte)
Rapiditatea (ori)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Х ± mх

Iniţiali
17.1±1.19
9.4±0.64
4.2±0.32
39.4±7.57
9.55±0.09
14.3±0.43
71.1±3.67

t
Finali
22.0±1.64
3.83
10.8±0.10
2.41
5.0±0.0
2.5
56.3±6.06
2.81
9.92±0.05
5.27
15.8±0.108 4.04
79.0±3.03 2.695

p
< 0.01
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.001
< 0.01
< 0.05

Rezultatele analizei comparative ale dinamicii indicilor parametrilor fizici ai
grupei experimentale (tabelul 2) ne demonstrează superioritatea veridică a indicilor
finali şi iniţiali cu pragul de semnificaţie p < 0.01; <0,05.
Tabelul 2. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor fizici
la grupa experimentală (n = 10)
Nr.
d/о

Forţa de rezistenţă a
muşchilor (ori)

Supleţea articulaţiilor
(cm)

Parametri

Х ± mх

t

p

finale
8.8±0.65

3.9

< 0.01

drept

1.

iniţiale
11.2±0.76

stâng

2.

9.4±1.51

4.5±1.62

2.28

< 0.05

lateral

3.

11.0±0.97

4.7±0.97

4.73

< 0.001

drept

4.

12.7±1.27

7.3±1.16

2.57

< 0,05

stâng

5.

18.0±2.16

11.0±1.19

2.92

< 0.05

coloanei vertebrale

6.

55.5±2.06

51.4±2.06

2.32

< 0.05

spatelui

7.

55.1±3.82

62.1±3.08

2.31

< 0.05

abdominali

8.

29.8±1.29

34.6±1.29

2.72

< 0.05

braţelor

9.

34.9±4.67

44.7±3.69

2.65

< 0.05

drept

10.

9.6±1.08

15.9±0.75

2.86

< 0.05

stâng

11.

11.6±1.38

15.2±1.63

2.72

< 0.05

picioarelor

braţelor

picioarelor

Chişinău: USEFS, 2012

8

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Astfel prin rezultatele testării dansatorilor de Hip-Hop putem afirma influenţa
pozitivă a mijloacelor de educaţie ritmică pentru pregătirea psihomotrică şi fizică a
subiecţilor, supuşi experimentului.
Concluzii
1. Analiza literaturii de specialitate a demonstrat existenţa unei careva
material despre pregătirea dansatorilor, iar metodica desfăşurării antrenamentelor la
Hip-Hop lipseşte.
2. Au fost determinate mijloacele educaţiei ritmice adaptate pentru dansul
modern: mijloacele expresivităţii muzicii (ritm, tempou, metru, accente, desenul
ritmic şi melodic, pauze, proprietăţile sunetului); complexele de exerciţii de
gimnastică ritmică; jocurile ritmico-muzicale.
3. Rezultatele cercetării au demonstrat eficacitatea metodicii antrenamentelor
de Hip-Hop cu aplicarea mijloacelor educaţiei ritmice orientate spre dezvoltarea
capacităţilor psihomotrice.
Bibliorafie:
1. Ammah, J.O.A. Ghana / J.O.A.Ammah, N.P.Kwaw. In: International Comparison of
Physical Education. Concepts. Problems. Prospects / ed.: U.Pushe, M.Gerber. Oxford:
Meyer&Meyer, 2005, p. 310-327.
2. Gheorghe, D. Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia. Bucureşti: FRSPT, 1997, p. 1034.
3. Айелло, Дж. Книга хипстера. Атлас-определитель. Пер. с англ. А.Шаляпина.
СПб.: Амфора, 2010. 303 с.
4. Афтимичук, О.Е. Оздоровительная аэробика. Теория и методика: [учебное
пособие] О.Е.Афтимичук; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. К.: „Valinex‖ SRL, 2011. 310
c.

Chişinău: USEFS, 2012

9

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII LECŢIEI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII CLASELOR PRIMARE ÎN BAZA JOCURILOR
DINAMICE

Carp D., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Carp I., dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: методика, организация и проведение уроков, знания, умения и
навыки, физические качества, урок физической культуры, учащихся младших
классов.
Pезюме.
В
данной
статье
предпринята
попытка
экспериментально
аргументировать методику оптимизации урока физической культуры в
младших классах посредством подвижных игр.

Actualitatea temei. În cadrul teoriei contemporane, consacrate problemei
activităţii umane, jocului ca factor primordial de socializare i se atribuie o importanţă
deosebită. Acesta constituie o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni,
întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii
sau necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi încordare, de voioşie şi
destindere.
Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din antichitate clar
exprimată de Platon, mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino da Feltre, apoi de
Bacon, iar în epoca modernă de Froebel, Montessori, Decroly ş.a. Cu toate acestea,
de-abia „ .... epoca noastră este aceea care a făcut din joc un adevărat instrument
educativ didactic‖ [5] .
Totodată, în cadrul multiplelor cercetări [1, 3, 5], se menţionează rolul
preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare cu elemente din diferite ramuri
sportive, pentru formarea la elevii din clasele primare a anumitor capacităţi psihofizice, a priceperilor şi deprinderilor motrice, dar şi pentru orientarea şi selecţia
iniţială în unele ramuri sportive.
În acest context, o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor şi îndeosebi a
celor din clasele primare aparţine jocurilor de mişcare, care, prin conţinutul lor
specific de influenţare analitică competitiv-individuală, posedă potenţialul formării la
aceştia a capacităţilor socio-psiho-motrice, a atitudinilor de autoafirmare,
autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii.

Chişinău: USEFS, 2012

10

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Cu toate că autorii [2, 4, 5, 6,] subliniază rolul jocurilor de mişcare în scopul
perfecţionării procesului didactic la lecţia de educaţie fizică şi a activităţilor
instructive ale elevilor, aceştia nu acordă atenţia cuvenită sistematizării jocurilor în
concordanţă cu particularităţile psiho-fizice ale vârstei elevilor, cu aspectul de
programare şi planificare a educaţiei fizice la clasele primare.
Abordarea insuficientă a problemei jocului ca sistem pedagogic al educaţiei
fizice şcolare în formarea activităţilor integrative ale elevului, dar şi lipsa elaborărilor
teoretico-metodice privind practicarea jocului de mişcare, care posedă potenţialul
psihomotric adecvat particularităţilor vârstei copiilor din clasele primare a devenit
factorul principal de actualizare a acestei cercetări.
Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea procesului de predare a educaţiei
fizice prin folosirea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii privind conţinutul procesului instructiv-educativ
în cadrul lecţiei de educaţie fizică din ciclul primar.
2. Aprecierea nivelului dezvoltării fizice şi al pregătirii motrice a elevilor din
clasele primare.
3. Determinarea conţinutului jocurilor de mişcare adecvate tematicii de bază
din cadrul programei la disciplina „Educaţia fizică‖ la ciclul primar.
4. Argumentarea şi verificarea experimentală a eficacităţii metodicii privind
folosirea jocurilor de mişcare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de
specialitate; analiza documentelor de planificare, evidenţă şi control din cadrul
disciplinei „Educaţia fizică‖ la clasele primare; observaţia pedagogică; metoda
anchetei tip chestionar; experimentul pedagogic; metodele testării indicilor
dezvoltării somatice, ai pregătirii fizice şi funcţionale; metoda comparativă; metode
statistico-matematice.
Organizarea cercetării. Deoarece cercetarea noastră urmăreşte creşterea
eficienţei procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică, au fost
vizate conţinuturile didactice ale curriculumului şcolar pentru clasele primare.
Cercetarea de bază s-a desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic ―L. Deleanu" din
Chişinău, în anii 2011-2012.
În prima etapă (lunile februarie-martie 2011) s-a efectuat o analiză a planurilor
anuale şi calendaristice, s-a utilizat observarea şi chestionarele. Această fază a
Chişinău: USEFS, 2012

11

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

cercetării ne-a permis să determinăm locul şi importanţa jocurilor dinamice în
tematica lecţiilor de educaţie fizică, precum şi opiniile profesorilor, ale elevilor şi ale
părinţilor referitoare la temele cercetării noastre.
În etapa a doua a experimentului pedagogic de bază, septembrie 2011, s-a
efectuat testarea iniţială a elevilor. Ea a fost efectuată diferenţiat pe clase şi sex, atât
în clasa experimentală cât şi în clasa martor. În experimentul de bază au fost cuprinşi
119 elevi, 60 în clasa experimentală şi 59 în clasa martor. Clasa experimentală a avut
ca materiale de orientare a procesului didactic planificarea tematică realizată de noi în
baza jocurilor dinamice. Testarea finală s-a desfăşurat în luna aprilie a anului şcolar
2012.
Astfel, în lecţiile organizate cu titlu de experiment (30 lecţii) în clasele a IV-a,
paralel cu conţinutul obişnuit de mijloace utilizat pentru dezvoltarea motrică generală
în partea fundamentală îndată după tema de predare – învăţare, noi am rezervat 15-16
minute pentru practicarea exerciţiilor, a jocurilor de mişcare şi a ştafetelor orientate
spre optimizarea procesului educaţional şi implicarea elevilor în activităţile de
educaţie fizică extracurriculară.
Rezultatele experimentului efectuat nu pot fi simţitoare deoarece timpul
rezervat pentru cercetare a fost limitat şi formarea unor astfel de capacităţi supuse
influenţei speciale necesită o durată mai mare de dezvoltare.
Pentru aprecierea eficacităţii experimentului pedagogic, toţi elevii au fost
testaţi la o serie de indicatori, a căror maximă semnificaţie este argumentată de o
serie de cercetători din domeniu. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1. Dinamica indicilor somatici ai fetelor din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=58)
Probe de control

Eşantio
n

Testarea iniţială

Testarea finală
t

±Em

S

Cv

±Em

S

Cv

P

Talia (cm)

E
M

143,86±1,23
144,10±1,38

6,49
7,53

4,51%
5,23%

148,86±1,12
148,16±1,28

5,94
7,03

3,99%
4,74%

3,005 <0,01
2,157 <0,05

Greutatea (kg)

E
M

37,23±1,53
38,63±1,89

8,11
10,36

21,79%
26,83%

41,04±1,51
40,73±1,86

8,01
10,1

19,52%
25,02%

1,772 >0,05
0,792 >0,05

E
M

66,5±1,04
68,00±1,37

5,49
7,47

8,25%
10,98%

70,07±0,89
69,60±1,14

4,73
6,27

6,75%
9,01%

2,608 <0,01
0,898 >0,05

5,42
7,73

8,74%
11,94%

62,46±0,86
65,34±1,32

4,55
7,21

7,28%
11,03%

0,345 >0,05
0,331 >0,05

Perimetrul
toracic inspiraţie
(cm)
Perimetrul
toracic expiraţie
(cm)

E
M

62,0±1,02
64,70±1,41

Chişinău: USEFS, 2012

12

= Testarea Iniţială.93% 9. dar şi ritmul de dezvoltare a acestor indicatori pe parcursul unui an şcolar.00 70.648 2. Acestea informaţii trebuie cunoscute de către profesori.61 5.F.72±1.04 40.05 4.43% 1. probele au fost adaptate în funcţie de Chişinău: USEFS.24±1. extensii de trunchi din culcat facial.07 5.05 >0.2±0.41% 3.16±1.001 >0.78 9. aruncare la ţintă verticală.95±0.29% 7. De asemenea. 2012 13 .05 >0.651 <0.05 65. Următorul aspect care iese în evidenţă la grupele testate este evoluţia corectă şi armonioasă a organismului copiilor.219 1. iar prin intermediul lor se evaluează capacităţile copiilor în concordanţă cu obiectivele cadru prevăzute de către noile programe şcolare.77 3. Aceste testări au ajutat copiii să-şi cunoască mai bine principalii indicatori somatici. iar indicele de greutate – mai mic.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.92 72.31±0.043 >0.04 63.20 5.23% 3.74 8.13% <0.770 21.43±1.00% 147.16±1.381 1.25% 8.91% 1. Probele pe care le-am utilizat prezintă o mare relevanţă. creşterea este nesemnificativă (t>1.I.69 6.77% 4.64% 73.89 147.55 7.88±0.89 5.05 Perimetrul toracic inspiraţie (cm) Perimetrul toracic expiraţie (cm) E M E M 68. alergare de durata în tempo uniform. săritură în lungime de pe loc.03 66.92 68. în rezultatul testărilor iniţiale şi al celor finale constatăm că jocurile dinamice influenţează într-un mod eficace dezvoltarea armonioasă a organismului care.05 Talia (cm) 3.64±1.69±1. t s-a calculat între indicatorii iniţiali şi finali ai fiecărei grupe. Dinamica indicilor somatici ai băieţilor din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantio n Testarea iniţială ±Em S Testarea finală Cv ±Em S Cv t P E M 143.73±1.19±1. P este cel din tabelul lui Fischer în conformitate cu eşantionul cercetat Analizând indicii dezvoltării fizice observăm un ritm inegal de creştere la această vârstă: talia a crescut cu 3%.80% 40.10% 7.17±1. este unul dintre obiectivele cadru ale învăţământului primar.95). Rezultatele măsurătorilor au fost consemnate în fişa individuală a fiecărui elev la rubrica pentru evaluarea finală şi reprezintă datele din testarea finală a experimentului pedagogic. Probele ce determină potenţialul motric al elevilor corespund cerinţelor programei-curriculum: alergare de viteză 30m.20 38.34±0.01 Greutatea (kg) E M 37.= Testarea Finală.05 >0.21 5.66 5.95). iar greutatea corpului cu 7%.75% 7.84 5.88% 23. pentru a alege cele mai eficiente mijloace pe care să le aplice în timpul lecţiilor.001 <0. 2012 Tabelul 2. Astfel.96% 8.07 5.40 5.65 5.91 14.63 5.88 8.03 5.219 Legendă: T. dar şi pentru dozarea efortului în lecţie.812 1. T.08 17. În cazul înălţimii valorile lui „T" sunt mai mari decât cele din tabelul lui Fischer (t<1.92±1.77 3.95 144.

36±0.40±0.01 26.96 0.58 36.81±0.46 0.33 Cv% 7.030 1.951 90.15 59.781 5.71 4.95 36.22±0.09 6.59 33.020 1.10 0.82 0.11±2.50 7.78 329.81 64.36 3.26 7.001 <0.53 7.68 Chişinău: USEFS.10 0.88 48.38 14.33 20.22 ±Em 5.001 <0.21 144.58 16.315 6.10 2.001 <0.10±51. în clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantion Alergare de viteză 30m (sec) Săritura în lungime.54 504.18 1.52 45.40 590.60 8.001 <0.17±2.30 46. număr repetări Aruncare la ţintă.15 0.13±0.53 6.4 348.78 3.15±0.69±0.72 35.86 1.01 6.24 5.36 2.90 15.88±0.22±0.5 Alergare de viteză 30m (sec) E M Săritura în lungime (cm) E M 134.22 11.78 19.15 1. număr repetări Aruncare la ţintă.01 11. Dinamica indicilor motrici ai fetelor.59 26.70±1.10 124.28 2.08 28.357 <0.54 15.65 20.42 3.11 0.17 2.98 14.84±2.91 85.79 16.43 24.89±0.001 <0.51 54.10 21.45 27.001 >0.76±2.05 >0.72 39.62 7.08 162.05 Tabelul 4.001 >0. 2012 particularităţile de vârstă şi sex ale copiilor.001 E M 20.70 60.37 8. 2012 14 <0.630 <0.152 <0.08 141.945 <0.20±2.25±61.77±0.41 12.001 E M 1.88 304.49 30.75 310.61±0.94±2.73±1.09 6.87±0.66 6.66 2.41 21. dar şi cu "Potenţialul motric al elevilor din ciclul primar 2008". Dinamica indicilor motrici la băieţi.83 140.15±0.69 10.25±1.71±0.6 760. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) Testarea iniţială Testarea finală S 0. pentru a observa dinamica indicatorilor motrici pe parcursul unui an şcolar.58 4.63 47.71 16.05 .14 0.86±0.96 15.5 E M 24.59±3.76 6.29 t P E M E M ±Em 6.45 298.00 774.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.00 2.51 <0.86±58.990 3.51 20.42 7.07±55.20 5.889 1.88 1.66 20.16 157.957 51. Tabelul 3.23 318. datele mai pot fi comparate cu baremele din Sistemul şcolar de evaluare.07±1.09 2.74 Testarea finală ±Em S Cv% 5.879 <0.55 9.5 304.40 7.60 9.68±0.001 <0.69±1.54 8.00±53.30 5.05 <0.59±0.734 Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.53±47. 4). vom menţiona că testarea finală a elevilor oferă o imagine de ansamblu care are la bază date obiective ce fac posibilă compararea acestora cu datele din testarea iniţială a elevilor.001 <0.85 11.09 0.26 10.28 0.55±2.50±0.14 7.49 0.17±0.738 4. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) E M 341.6 450.001 >0.95 158.62 8.733 4.75±0.85 12.00 39.54 t P 7.75 9.179 1. (cm) Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.50 Cv% 4.22 11.55±0.095 E M 591.001 E M 13.82 31.239 2.001 E M 1.16 0.43 15.81±0.69±1.61 26.58±0.14±59.41 57.001 E M 26.98 21. Menţionăm că probele sunt adaptate condiţiilor materiale din şcoli (tabelul 3.500 3.93 7.257 <0.05 5.06 0. din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=58) Probe de control Eşantion Testarea iniţială ±Em S Cv% 6.64 11. Pornind de la rezultatele experimentului pedagogic ce ţin de pregătirea motrice a elevilor din ciclul primar.40 30.729 <0.11 7.89 260.14 S 0.07±3.57 0.27 14.01 11.009 5.97±0. astfel evidenţiindu-se direcţia de evoluţie a potenţialului motric al elevilor.5 <0.001 >0.18 18.35 5.46 281.71±57.17 7.99 22.979 1.06 1.5 <0.

1995. Boian I. 2012 15 . Chişinău.. 147 p. Sava P. 5.. fapt confirmat în literatura de specialitate. Carp I.III (cunoştinţe teoretice). 108 p.. Analiza indicilor somatici în cadrul experimentului de bază a confirmat că majoritatea indicatorilor testaţi atât la băieţi. cât şi la fete la sfârşitul experimentului au înregistrat valori superioare. 362p. Jocuri dinamice. 2012 Aceste elemente sunt standarde la nivel de performanţe finale ale ciclului primar şi ne oferă posibilitatea de a determina obiectiv efectele procesului didactic.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Şipilov S. Bibliografie: 1. Grimalschi T. Badiu G. Москва: Издательство НЦЭНАС. cauzată de dispersia foarte mare a performanţelor obţinute. ele au un caracter nesemnificativ (P>0. C. 2006. 3. 4. Ch: Univers pedagogic.С. 6. Educaţia fizică cl. Rotaru A. Din datele prelucrate statistic observăm că media aritmetică a fiecărei grupe experiment este superioară mediei grupei martor la fiecare probă dar colectivele prezintă în continuare o lipsă de omogenitate. Bicherschi Ş. Bojescu O. Ciorbă. însă în mare majoritate. nefiind influenţaţi decisiv de metodele şi procedeele aplicate pe parcursul anului de studiu.. Marin E... Aceste date reflectă cu obiectivitate activitatea profesorului. II-IV): Ghid metodologic pentru profesori. dar şi argumentează acordarea calificativelor la sfârşitul anului şcolar. Educaţia fizică şi metodica predării ei în cl. Chişinău. Iaşi: Spiru Haret. Chişinău: USEFS. din punct de vedere statistic.05). 2. Garuda Art.. copiii sunt în stadiu de dezvoltare.. 1999. Educaţia fizică: (cl. deoarece. la această vârstă. Aftimiciuc O. Колодницкий Г. Кузнецов В. Acest fapt se explică prin dezvoltarea naturală a indicilor dezvoltării fizice a elevilor. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. 2003. Chişinău: Lumina. Talia întregului lot de copii a crescut semnificativ. Liceum. I – IV. Badiu T. 1993.. 56p. Coman S. 1999. Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor (metode şi mijloace).А...

учащихся младших классов.. Problema formării deprinderilor motrice a atras atenţia mai multor autori (Boghen M. dr. Jurat V. univ... Actualitatea.P. Sava P. O importanţă deosebită o au deprinderile motrice formate în cadrul lecţiilor cu teme din gimnastică. вспомогательные и подготовительные упражнения.. урок физической культуры. în baza studiului şi generalizării literaturii de specialitate pe tema abordată.1999. Astfel...a). В данной статье предпринята попытка экспериментально аргументировать методику формирования основных двигательных навыков у учащиеся младших классов на уроках физической культуры посредством вспомогательных и подготовительных упражнений. dr. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport..1998. univ. jocuri mobile şi sportive).1986.. conf. 2003 ş. Matveev A. Chişinău Ключевые слова: формирование основных двигательных навыков. (1999. deoarece de calitatea acestora depinde şi succesul însuşirii tehnicii exerciţiilor fizice. Chişinău Carp I. este şi va rămîne actuală. Ipoteza: s-a presupus că aplicarea raţională a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul educaţional la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor primare va contribui efectiv la formarea deprinderilor motrice de bază la nivelul cerinţelor programei curriculare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Pезюме. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2012 FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN EXERCIŢII PREGĂTITOARE ŞI AJUTĂTOARE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ Casian V. De exemplu. Metodologia formării deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică a fost. 2003). am formulat ipoteza cercetării. atletism. Chişinău: USEFS. curriculumul şcolar la obiectul educaţie fizică include mijloace din mai multe probe de sport (gimnastică. conf. în lucrările lui. Chişinău Jurat V. ci şi elevii. Boian I. Cu multitudinea de exerciţii ale gimnasticii se confruntă nu numai persoanele care practică gimnastica sportivă în scopul obţinerii performanţelor înalte. student. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2012 16 . Despre formarea deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de de educaţie fizică cu teme din gimnastică ne vorbeşte.

au fost stabilite următoarele obiective: 1. 2012 17 . 2012 Scopul lucrării constă în perfecţionarea procesului de însuşire a exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu elevii claselor a IV-a. observaţia pedagogică. investigarea iniţială a dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice pe baza indicilor antropometrici . Necesitatea analizei lucrărilor în Chişinău: USEFS. Elaborarea şi argumentarea experimentală a sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare necesare pentru formarea deprinderilor motrice la elevii clasei a IV-a. a fost organizat şi desfăşurat experimentul pedagogic. paralele. ştafete etc.funcţionali atât la clasa experimentală. metoda testării indicilor caracteristici nivelului de pregătire fizică a elevilor. prelucrarea statistico-matematică. Analiza literaturii de specialitate s-a desfăşurat pe parcursul anului 2011 şi cuprinde un spectru de ştiinţe. jocuri. analiza şi interpretarea datelor obţinute pentru a se vedea efectele metodologiei de aplicare a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică.etapa a II-a: acţionarea specială asupra clasei experiment în baza structurilor de exerciţii şi sisteme de acţionare. 3. Cercetările de bază s-au desfăşurat pe parcursul practicilor pedagogice în cadrul Liceului Teoretic „C. Studierea literaturii de specialitate cu privire la metodologia formării deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică.etapa I: analiza literaturii de specialitate. care abordează aspecte generale şi particulare ale activităţii de cercetare ştiinţifică. Pentru a verifica rolul aplicării exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul de însuşire a tehnicii elementelor selectate din curriculumul clasei a IV-a.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. .Negruzzi‖ din oraşul Chişinău. căţărare pe otgon. bîrnă etc. În scopul realizării obiectivelor formulate. au fost aplicate următoarele metode de cercetare ştiinţifică: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate. .etapa a III-a: testarea finală . 2. precum şi aspecte legate de pregătirea elevilor pentru însuşirea tehnicii multor exerciţii de gimnastică: la acrobatică. în anul de studii 2011– 2012 în 3 etape: . sărituri cu sprijin. experimentul pedagogic.aprilie 2012. (octombrie 2011 – aprilie 2012). Pentru realizarea scopului. cât şi la cea martor (septembrie 2011). Analiza comparativă a indicilor obţinuţi de elevi în baza aplicării sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare pentru formarea deprinderilor motrice. metodele matematico-statistice de prelucrare a rezultatelor obţinute de către elevi în baza experimentului pedagogic.

Chişinău: USEFS.7 21. iar elevii clasei martor au învăţat elementele în baza metodei tradiţionale de învăţare. două grupe.3 ± 0.5 14. au fost determinate următoarele criterii statistice: media aritmetică –x. Detenta (cm) 8. a fost efectuată testarea iniţială a elevilor din două clase de a IV-a şi comparaţi următorii indici: frecvenţa cardiacă (bătăi într-un minut). una – cu rol de grupă experimentală (n=24 elevi). culturii fizice etc. Preventiv.9 17. de la bun început. sărituri în lungime de pe loc (cm).3 3. elevii grupei experimentale au fost supuşi instruirii.23 >0.05 0. alergarea de suveică 2x15 m (sec).0 ± 0. este condiţionată de importanţa lor metodologică.10 ± 0. criteriul standard „t‖ Student şi valoarea veridicităţii „P‖.0 ± 1.00 ± 0. folosind la lecţii exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare. Frecvenţa cardiacă 2.10 >0. Tracţiuni în braţe 6. Flotări din sprijin culcat (ori) 7.6 17.09 2. excursia toracică (cm).05 0.0 ± 1.25 ± 1.05 0. Este destul de evident că majoritatea rezultatelor testării iniţiale (tab.10 ± 0.60 ± 0.05 0. forţa mîinilor (stînga şi dreapta-kg).7 7.00 ± 0.05 la toţi indicii testaţi).0 16.5 ± 0. care a avut drept scop selectarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare. Deci.16 >0.6 7.3 2.39 >0.7 7.15 32.0 >0. Tabelul 1.0 . organizarea şi desfăşurarea experimentului propriu-zis.8 21.0 ± 0.37 ± 1. Mediile de grupă în baza testării iniţiale a elevilor claselor a IV-a Parametrii studiaţi 1. aplicarea lor în experimentul pedagogic.34 >0. ± 1.11 >0. 1) puţin diferă în dependenţă de clasă şi putem spune că sînt aproximativ egale (P>0.08 7.70 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Supleţe (cm) X±Sx Martor Experiment 79. a fost apreciat că ambele clase de a IV-a au acelaşi nivel de pregătire şi dezvoltare fizică. sociologiei. iar alta – martor (n=27elevi).05 0.37 ± 1. 2012 domeniul fiziologiei. aplecare înainte din poziţia şezînd (cm).2 ± 1.37 ± 0. Eşantionul de subiecţi cuprinşi în cercetare l-au costituit elevii claselor a IV-a. tracţiuni în braţe din atîrnare la bară fixă (b). Rezultatele înregistrării parametrilor sus-numiţi au fost prelucrate. Dinamometria a) stînga (kg) b) dreapta 4.58 >0.05 1.5 80. flotări din sprijin culcat (fete).05 0.8 ± 1. A doua şi a treia etapă cuprind perioada anului de studiu 2011-2012. 2012 18 .05 În continuare. eroarea medie –Sx.65 Criterii t P 1. folosind metodele statistico-matematice. Alergare 2x15m (sec) 5.05 0.07 >0. Excursia toracică 3.5 31. psihopedagogiei. analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi şi finalizarea cercetării.

16 >0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a În continuare. au fost aplicate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu elevii clasei experimentale. Mediile pe clasă ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la săritura în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie la elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi X±Sx Martor Experiment Criterii t P 1.6 0.1 puncte. Tabelul 2.6 ± 0.7 0. statistic nesemnificativă (p>0. Din tabelul 2 se observă următoarele: la începutul instruirii (prima lecţie). Cu elevii clasei martor.5 ± 0. în urma primei şi celei de-a doua lecţii. sunt prezentate în tab.5 ± 0. 2012 19 .5 ± 0. evident se mărea numărul de executări ale acţiunii motrice.0 ± 0.23 >0. Învăţarea tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi a fost înfăptuită în decursul a trei lecţii. Pornind de la nivelul de executare. mediile claselor nu sunt statistic semnificative (P>0. elevii au încercat cîte o săritură în cadrul etapei de familiarizare cu tehnica. învăţarea şi perfecţionarea tehnicii exerciţiului concret. Totuşi vom menţiona faptul că elevii grupei experimentale progresează mai pronunţat faţă de cei din grupa martor. diferenţele dintre clase se măresc. Nivelul de însuşire a tehnicii în adrul lecţiei 1 3.6 5. Rezultatele obţinute de către elevi la lecţie. totodată fiind notaţi pentru a aprecia nivelul iniţial de executare a săriturii date.5 ± 0. Avînd o diferenţă de 0.5 4.4 ± 0.7 8.05 5. Aceasta ne confirmă faptul că ambele clase au început instruirea de la acelaşi nivel de pregătire. 2012 În conformitate cu timpul repartizat pentru familiarizarea. În ambele grupe nivelul a fost mic şi aproximativ egal. adică ale săriturii în sprijin ghemuit pe aparat şi coborîre cu extensie. Nivelul iniţial de executare a sarcinii 4.58 >0.7 6.5 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. inclusiv la cea finală. media lor a fost socotită nota de bază. Chişinău: USEFS.05 6. Rezultatele obţinute la învăţarea săriturii în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie sînt prezentate în tabelul 2. Diferenţa dintre notele medii de grupă este 0.05).8 ± 0.7 1. Deci fiecare elev a primit cîte trei note. vedem că notele obţinute de către elevii ambelor clase sînt mici.05 4.05).27 >0.05 2. la învăţarea săriturii.05). apoi fiecare elev a avut cîte trei încercări pentru a executa poziţia stînd pe omoplaţi pentru notă. 3.2 puncte. avînd o diferenţă foarte mică. cu toate că nici în acest caz ele nu ajung la nivelul veridicităţii (0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4. ce exprimă nivelul de însuşire a tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi.

5 ± 0.3 3.45 4. elevii la etapa iniţială au acelaşi nivel de pregătire.9 ± 0. 2012 20 .05 <0. Diferenţele dintre note au fost evidenţiate în cadrul lecţiei a treia.0 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a 7.40 4.37 <0.4 X±Sx Experiment 4.2 ± 0. În scopul acesta.45 8.05 5.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 6.6 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 5.05. Nivelul de însuşire a tehnicii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei este mult mai mare la Chişinău: USEFS.001 2.05 >0. a coborîrii în timp cu extensie şi a poziţiei stînd pe omoplaţi. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a X±Sx Experiment Criterii t P >0.35 8.5 0.3 2. în cadrul lecţiei I-a şi a II-a.35 5.3 7. Analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi la învăţarea coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei ne permite să afirmăm următoarele: 1. Mediile ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea poziţiei „stînd pe omoplaţi‖ de către elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1.4 6.35 3.001 Procesul de învăţare a coborîrii de pe bîrnă a decurs la fel ca şi învăţarea săriturii în sprijin ghemuit. Mediile pe clase.34 <0.20 0.4 ± 0.0 ± 0.05). Ca şi în alte cazuri. 2012 Tabelul 3.7 ± 0. în care au fost utilizate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu grupa experimentală.0 ± 0.8 ± 0.45 1.40 >0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4. Tabelul 4. diferenţele dintre rezultatele obţinute de către elevi în continuare se măresc (tab. Notele evidenţiate la executarea coborîrii nu diferă mult şi nu sunt semnificative (P>0.05 >0.7 ± 0.05 6.2 ± 0.5 2. Nivelul iniţial de executare a poziţiei stînd pe omoplaţi 2.4 4. însă.05 P >0. au fost desfăşurate trei lecţii.8 ± 0. ele nu ajung la pragul veridic de 0. Nivelul iniţial de executare a coborîrii 5.51 3. Rezultatele obţinute pe parcursul lecţiilor destinate instruirii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei sunt prezentate în tabelul 4. ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea coborîrii cu extensie prin păşire de pe capătul bîrnei cu elevii clasei a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1.3 ± 0.7 ± 0.0 ± 0.65 1.05 3.4 6. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 3. iar cu grupa martor s-au folosit mijloace aplicate tradiţional la lecţiile de educaţie fizică.4 Criterii t 0.4).

боевые искусства. 2012 grupa experimentală şi statistic diferă mult de nivelul obţinut de către elevii clasei martor (P<0. Chişinău. constatăm că aplicarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul învăţării exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare contribuie la optimizarea procesului de formare a deprinderilor motrice de bază şi a celor utilitar-aplicative. INEFS. dr. 286 c. INEFS.. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor mijlocii în baza aplicării programei de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică (gimnastică). 2003 г. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 208 с. Chişinău: USEFS. clasele I-IV. Curriculum disciplinar.a. Bibliografie: 1. Tae-бo. 24 p.. Sava Panfil ş. 2. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de gimnastică: Recomandări metodice pentru studenţii FEFS.: Физкультура и спорт. Боген М. П. Обучение двигательным действиям. Educaţia fizică în dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului învăţămîntului primar. Jurat V. В данной статье описываются особенности проведения занятий фитнессаэробикой с элементами – Тае-бо. Ghid metodologic. М. Prut Internaţional. 28 p. Jurat V. женщины среднего возраста. Резюме. p. clasele I-IV. Autoreferat al tezei de dr. Chişinău. lector superior. 1999. în pedagogie. Методика физического воспитания в начальной школе. Матвеев А. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport..М. luînd în considerare rezultatele menţionate. 2012 21 . Boian I. 1986.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău Ключевые слова: занятия фитнесс-аеробикой. Astfel. Curriculum şcolar. 1998. 33-67. 6.01). 1999. Chişinău. 3. Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice.. Educaţia fizică. Chişinău Craijdan O. p. 4. Partea a IV-a. studentă. PARTICULARITĂŢILE DESFĂŞURĂRII LECŢIILOR DE FITNESS-AEROBICĂ CU ELEMENTE ALE ARTELOR MARŢIALE Chisnenco L. profesori şi audienţi ai cursurilor de reciclare. 5. 215-273. 2003.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. a obezităţii. Acest tip al activităţii fizice foloseşte mijloace din Tae-bo. Chişinău: USEFS. S-a presupus. este foarte populară fitness-aerobica. fapt care a stat la baza începerii studierii particularităţilor de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. apariţia mai multor boli ale sistemului cardiovascular. Munca intelectuală creează o încordare psihică a populaţiei. Au fost înaintate următoarele obiective de cercetare: 1. boxing. fapt ce uneori provoacă extinderi şi rupturi ale muşchilor sau ligamentelor. 2012 22 . ki-bo. Acestea sunt cauzate de lipsa metodicilor argumentate ştiinţific pentru sistemele lecţiilor de genul dat. contribuie la apariţia stresului. astfel. 3. Determinarea mijloacelor şi metodelor optimale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. Problema activităţii motrice în decursul ultimelor decenii a căpătat o actualitate sporită. va ridica nivelul pregătirii fizice a femeilor şi. în special de Tae-bo. întrucît aproape nu este controlat din punct de vedere al securităţii şi apariţiei traumatismului. neobişnuite mijloace de desfăşurare a lucrului de fortificare pentru atragerea mai multor clienţi în cluburile de fitness. este nevoie să pledăm pentru importanţa practicării mişcării adecvate vîrstei în tot decursul vieţii. în contextul concurenţei. va contribui la perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elementele artelor marţiale. karate [1. 2012 Actualitatea cercetării. cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane pe toate planurile au contribuit esenţial la micşorarea efortului fizic în favoarea celui intelectual. care. Ipoteza cercetării. aleg diferite programe sportive noi. Studierea conţinutului lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale în literatura metodico-ştiinţifică de specialitate. Transformările economice. Au apărut o mulţime de cluburi de fitness. În prezent. Determinarea nivelului pregătirii fizice a femeilor din grupa experimentală. Actualmente selectarea mai multor forme ale activităţii fizice pentru menţinerea sănătăţii a devenit o problema majoră. 2. printre care se află şi aerobica cu elementele artelor marţiale. Aceasta cere o permanentă creştere a „industriei recreative‖.3]. are loc o permanentă reînnoire a tipurilor sale. a diabetului zaharat şi aterosclerozei [2]. Scopul cercetării constă în perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. Ca să evităm aceste maladii. Această situaţie a determinat evident accentuarea hipochineziei. Dar acest lucrul fizic este atît de dificil.

2012 4. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice pentru desfăşurarea şi perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. precum şi pentru formarea efectului de fortificare prin practicarea acestor şedinţe. experimentul pedagogic. Începînd cu a treia lună a practicării lecţiilor. Partea pregătitoare a lecţiei s-a desfăşurat prin încălzire şi a constat din exerciţii de dezvoltare fizică generală. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. a experienţei de muncă a antrenorilor de fitness-aerobică. a procedeelor de atac şi apărare folosite în sistemul artelor marţiale. au fost introduse complexe de aerobică cu elemente de Tae-bo cu o durată de 25-30 de minute. Aceste exerciţii în continuare sau folosit în complexele aerobicii. În această parte au fost folosite exerciţii de forţă cu respectarea cerinţelor privind efortul cu caracter de forţă pentru femeile de vîrstă medie. Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în căutarea metodicii noi de desfăşurare a lecţiilor de fortificare din sistemul fitness-aerobicii cu folosirea elementelor de Taebo. observarea pedagogică. Exerciţiile au fost Chişinău: USEFS. Exerciţiile în această parte a lecţiei au fost executate prin metoda liniară. Importanţa teoretică este reprezentată de elaborarea şi argumentarea conţinutului metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. testarea. Metodologia cercetării este prezentată prin: analiza teoretică şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. 2012 23 . În primele luni ale şedinţelor la începutul părţii de bază. a fost acordată atenţie învăţării poziţiilor braţelor şi a palmelor. precum şi din exerciţii de aerobică clasică. Cercetarea noastră s-a desfăşurat la clubul „Maximus‖ unde au avut loc antrenamente la aerobică cu elemente de arter marţiale. Lecţiile au fost desfăşurate de trei ori pe săptămînă. analiza documentelor în sistemul lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. executate pe fond de muzică modernă ritmică. precum şi posturilor specifice. ca exerciţii de dezvoltare fizică generală. avînd durata de 60 de minute. cu durata de 10 minute. Metodica experimentală.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. de bază şi de încheiere. Şedinţele de fitness-aerobică cu introducerea elementelor din Tae-bo sunt alcătuite din trei părţi: partea pregătitoare. Elaborarea practică şi argumentarea experimentală a metodicii de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo.

001) a fost înregistrat la parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali (cu criteriul t-Student = 4. O deviere statistică considerabilă. Acest rezultat ne demonstrează schimbări pozitive în dinamica dezvoltării mobilităţii în regiunea coxofemurală. Subiecţii au fost testaţi conform indicilor pregătirii fizice şi datelor antropometrice. mobilitatea regiunii lombare şi coxofemurale.5-1 kg şi cu partenera.71). Aceste date reflectă o legătură directă între rezistenţa generală şi sistemul cardiorespirator. Intensitatea efortului a fost reglată conform indicelui FCI după o serie de exerciţii intensive sau după efortul de forţă.90) şi la forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor (t = 4. 2012 24 . ai spatelui şi ai braţelor.67).67) este determinată de îmbunătăţirea stării sistemului cardiovascular şi respirator. exerciţii din gimnastica Yoga şi de relaxare. Pragul de veridicitate a datelor P<0. mobilitatea lombară (t = 3. Volumul şi intensitatea lecţiilor s-a majorat proporţional cu creşterea nivelului pregătirii practicanţilor.01 l-au demonstrat parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui (t = 3. Durata acestei părţi este de 10 minute. 2012 executate cu greutatea propriului corp. Rezultatele finale ale cercetării pedagogice privind dezvoltarea capacităţilor fizice şi datele antropometrice prezintă schimbări esenţiale în comparaţie cu datele iniţiale în grupa experimentală (tab.05. deoarece în procesul lecţiilor au fost introduse exerciţii speciale . datorită practicării aerobicii cu elemente de arte marţiale. 1).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. rezistenţa generală.79). Indicii antropometrici au fost determinaţi prin masa corpului şi indicele Ketle. care au stat la baza acestor schimbări. cu greutăţi mici de 0. prin testul Harvard.86). Peste şapte luni de desfăşurare a lecţiilor de aerobică conform metodicii experimentale pragul cel mai înalt de semnificaţie statistică (P<0. Creşterea nivelului de rezistenţă generală – testul Harvard (t = 3. care contribuie la creşterea capacităţii de muncă a subiecţilor. Sarcinile motrice au fost complicate pe măsura perfecţionării lor. Indicii pregătirii fizice au cuprins testarea forţei în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali. este prezentată la parametrul – mobilitatea coxofemurală (t = 2. Chişinău: USEFS.balansări-kikuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în Tabelul 1. Partea de încheiere a lecţiei a fost alcătuită din exerciţii de întindere – srethcрing. P<0.

06 2.5-1 kg.64).71 <0.7±0. Concluzii Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate a demonstrat că particularităţile desfăşurării aerobicii cu elemente de arte marţiale.76) şi indicele Ketle (t = 2.05 t=2.01 t=3. în special de Tae-bo. de rep.106.33 69. 20. S-a selectat conţinutul mijloacelor: paşi de bază aerobi şi deplasări speciale. mănuşi.9±0. P<0.67 <0.24 2. poziţii statice – posturile.01 7. de asemenea ne prezintă o deviere statistică considerabilă. nu sunt studiate suficient.71 3.06 27. P<0. asane din fitness-yoga şi exerciţii respiratoare. inventar special: saci cu nisip.4±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Scăderea nivelului masei corpului (indicele Ketle) contribuie la creşterea capacităţii de muncă şi la dezvoltarea rezistenţei generale.5±1. 24. 72.001 2.7±1. muzica modernă ritmică.76 <0. 458±1.01 5. Dinamica indicilor medii ai capacităţilor fizice şi a indicilor antropometrici Caracteristici statistice n=12 Capacităţi fizice Forţa în regim de rezistenţă (nr.64 <0.001 t=4.) Mobilitatea (см) Rezistenţa generală (unităţi) Indici antropometrici Nr.3±1.05 n=12 (f=11) P<0. care la fel a crescut semnificativ (testul Harvard). Afară de aceasta.24 25.53 2. ce practică aerobica cu elementele Tae-bo.06 13. greutăţi mici de 0.8±0.6±0.9±0. lovituri cu picioarele (kikuri) şi cu braţele.15 19. 2012 Tabelul 1.90 <0.86 <0. practicanţii au luat cunoştinţă de exerciţiile speciale din artele marţiale – Tae-bo şi au asimilat un volum anumit de deprinderi motrice de autoapărare şi atac. crit.05.68 454. 15. Această dinamică pozitivă a rezultatelor înregistrate în grupa experimentală se datoreşte introducerii exerciţiilor speciale din aerobică cu elemente de Tae-bo. 2012 25 .05 6. protectoare pentru picioare şi braţe. P<0. 53.71 34.8±1.05 8. invluse în experimentul pedagogic. Chişinău: USEFS.3±1.3±1. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a capacităţilor fizice şi a datelor antropometrice la femeile de vîrstă medie.5±1. 10. PARAMETRII a muşchilor abdominali a muşchilor spatelui a muşchilor braţelor Aplecare înainte din poziţia şezînd Sfoara frontală Step-test Harvard Masa corpului (kg) Indicele Ketle (g/сm) iniţiale t P finale 1. 36.67 <0.9±0.53 3.97 56.001 4.79 <0.88 4.437 Datele antropometrice: masa corpului (t = 2.97 4.6±0.79 3.01 3.201.

Două sute de exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru femei şi bărbaţi: paşi aerobici şi de dans. Bibliografie: 1. 2012 26 . diferenţele fiind statistic semnificative cu P < 0. În. Александрова. lector superior. М. Крючек Е. Chişinău: USEFS. пособие. 267 p.64-4. 2012 A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu introducerea elementelor de Tae-bo. Фитнесс на основе восточных оздоровительных боевых систем. М. FOLOSIREA GIMNASTICII RITMICE ŞI SĂRITURILOR CU COARDA ÎN SISTEMUL LECŢIILOR DE SHAPING Morari E. Chişinău Craijdan O. unde Criteriul Student variază t = 2. 2. Универсальные программы тренировок для мужчин и женщин/А. Олимпия Пресс. ритмическая гимнастика.А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. studentă.001.А..: АСТ: Астрель.: Institutul de studii şi Proiectări Energetice serviciul ediţie.. Резюме. dr. Александрова А. 2001.: Тера-Спорт.05-0. Chişinău Ключевые слова: занятия шейпингом. Stoenescu G. В данной статье описываются особенности проведения занятий шейпингом с использованием ритмической гимнастики и прыжков со скакалкой. 2000.90.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii capacităţilor fizice şi antropometrici. 64с. Аэробика.С. 249 с. Содержание и методика оздоровительных занятий: Учебно-метод. 3. прыжки со скакалкой. 2007. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

dietologii. lichidarea defectelor siluetei. care. De aceea. Shapingul este un sistem complex al culturii fizice recreative argumentat ştiinţific pentru domnişoare şi doamne. Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de antrenament cu caracter de fortificare în sistemul lecţiilor de shaping.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. după părerea multor specialiste. Una dintre particularităţile acestui sistem este prelucrarea intensă a fiecărui grup muscular. se folosesc exerciţii cu caracter dinamic. 2012 27 . Formula de succes în fitness este simplă: antrenamente. 2012 Actualitatea cercetării. există foarte puţină informaţie argumentată ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. La momentul actual. executate cu o amplitudine maximală. permite rezolvarea eficientă a problemelor perfecţionării fizice ale femeilor. în special. prin repetare multiplă a exerciţiilor de shaping pînă la apariţia oboselii. accesibile pentru toate păturile sociale. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Chişinău: USEFS. plus alimentare corectă. A avea un stil de viaţă sănătos a devenit o modă uşoară şi interesantă. În societatea modernă. o siluetă zveltă. corecţia formei corpului. există o mulţime de mijloace cu caracter de fortificare. Noi propunem introducerea în sistemul lecţiilor de shaping. ce permit corecţia treptată a siluetei femeilor şi realizarea obiectivelor legate de perfecţionarea fizică a organismului [1]. În sistemul fitnessului în ultimii ani au apărut noi subsisteme de exerciţii de fortificare. scăderea greutăţii. a mijloacelor de gimnastică ritmică şi al săriturilor cu coarda. bazat pe inovaţii ştiinţifice în domeniul fiziologiei. se extind oportunităţile pentru odihna activă. în majoritatea cazurilor. Scopul principal al acestor lecţii constă în dezvoltarea armonioasă a organismului femeilor. Pentru alcătuirea complexelor de exerciţii fizice în shaping. plus odihnă. O popularitate largă la femei o are sistemul lecţiilor de „shaping‖. medicinii sportive şi psihologiei [2]. În prezent. mers uşor. apar tot mai multe centre sportive şi cluburi de fitness. ceea ce contribuie la fortificarea sănătăţii. Fitnessul este o sursă excelentă de sănătate şi dispoziţie bună. a apărut o idee să studiem mai detaliat problema folosirii gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Ipoteza cercetării: se presupune că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping va contribui la ridicarea nivelului stării funcţionale şi fizice a femeilor de vîrstă medie.

30 de secunde pauză de odihnă activă. de trei ori pe săptămînă. Baza metodologică este prezentată prin: următoarea grupă de metode: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii metodico-ştiinţifice. Componenţa grupei experimentale este de 6 persoane. 2012 28 . Determinarea mijloacelor şi metodelor optime din domeniul gimnasticii ritmice. Studierea literaturii metodico-ştiinţifice din domeniul culturii fizice recreative. unde au avut loc antrenamente conform sistemului lecţiilor de shaping.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. trei părţi tradiţionale: pregătitoare. paşi alăturaţi pentru restabilire a respiraţiei. Chişinău: USEFS. observarea pedagogică. cu puls 60 %-70 % din cel maximal. de bază şi de încheiere. al sistemului lecţiilor de shaping. Durata părţii pregătitoare . Elaborarea şi argumentarea a metodicii experimentale de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping. Partea pregătitoare prevedea încălzirea prealabilă a organismului prin exerciţii simple de dezvoltare fizică generală. după aceea 10 minute sărituri cu coarda (pe ambele.15 minute. evaluativă. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape: teoretică. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. testarea. 3. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice de îmbunătăţire a sistemului lecţiilor de shaping prin intermediul folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda. Metodica experimentală prevede introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. al gimnasticii ritmice. Noutatea ştiinţifică constă în aceea că. Cercetarea noastră s-a desfăşurat în baza clubului „Bio-Shape‖. 2012 Pentru realizarea scopului cercetării: au fost formulate următoarele obiective: 1. experimentul pedagogic. La sfîrşitul părţii pregătitoare. de pe un picior pe altul) prin următoarea metodă: 1 minut – de sărituri. în cadrul sistemului lecţiilor de shaping. roup-skiping-ului folosite în sistemul lecţiilor de shaping. 2. Lecţiile de shaping durează 60 de minute. un stretching uşor pentru grupele musculare participante în lucru – exerciţii pentru flexibilitate în tempo lent. analiza documentaţiei şi a experienţei de muncă a antrenorului de shaping. a fost introdusă o metodică experimentală. 4. care se realizează pe folosirea gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă cu scopul optimizării procesului de antrenament de fortificare. Determinarea nivelului de dezvoltare a calităţilor fizice şi a datelor antropometrice ale femeilor grupei experimentale. prin paşi pe loc. experimentală.

prin gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu săculeţe cu nisip. în partea de bază . 2012 În partea de bază a lecţiei. dar pentru începători este mai bine de prelungit partea de încălzire şi partea de forţă a lecţiei şi de scurtat partea aerobă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. cu exerciţiile din gimnastica ritmică pe fond muzical. S-au folosit exerciţii stretch. A treia lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. ce au participat activ în partea de bază. „ostaş‖. Chişinău: USEFS. Prima lecţie în săptămînă. îmbinarea trainingului aerob. 2012 29 . Durata părţii de încheiere – 5-7 minute.). abdominali şi ai spatelui. Regimul lecţiilor a fost de trei ori pe săptămînă. Numărul de repetări ale exerciţiilor era într-o creştere treptată de la 6-12. a avut loc prima fază aerobă a stingerii efortului – scăderea amplitudinii deplasărilor în combinare cu restabilirea respiraţiei. „cîine‖ ş. La sfîrşitul părţii pregătitoare. Această parte prevede stretching-ul adînc – exerciţii pentru formarea elasticităţii. sărituri cu coardă (10-15 minute).exerciţii în parter. cu intervale de odihnă. posturi din gimnastica Yoga în poziţii stînd. La început s-au folosit exerciţii cu greutatea propriului corp. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie. Structura generală a lecţiei poate avea conţinut şi durată de diferit caracter. 12-15 sau 15-20. aşezat şi culcat („copac‖. noi am încercat să introducem gimnastica ritmică. S-au folosit treptat combinaţii de dans într-un tempo mediu pînă la „vîrful aerob‖ – creşterea intensităţii efortului din contul complicării exerciţiilor după coordonarea. A doua lecţie în săptămînă în partea pregătitoare.a. după aceea cu hantele sau cu săculeţe cu nisip. tempoul mişcărilor se micşorează. în partea de bază exerciţii de dezvoltare fizică generală cu hantele în poziţii stînd. După aceea. cu relaxare totală în continuare a grupelor de muşchi.bază 40 de minute. a fost efectuat antrenamentul aerob prin gimnastica ritmică pe fond muzical. În partea de încheiere are loc scăderea intensităţii efortului. exerciţii în poziţii stînd cu hantele. se execută într-un tempo lent cu fixarea poziţiilor şi a posturilor. Exerciţiile se îndeplineau în serii. au fost executate exerciţii în parter pentru segmentele corpului. prin sărituri cu coarda. în partea pregătitoare: cardiotraining. Durata părţii de . ce necesită corecţia grupelor mari de muşchi ale trunchiului. în partea de bază .exerciţii din gimnastica ritmică pe fond muzical. ai coapselor şi pentru grupele mici de muşchi ai braţelor şi ai centurii scapulare. „plugar‖. amplitudinea şi intensitatea mişcării. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie şi pentru dezvoltarea forţei muşchilor. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie la femei.

3±0.05 (tab.48 1.01 <0.01 <0.2±0.80 11. crt.48 6.3±0.59 4. de rep. 7.7±1.1±0.9±0.01 <0.05 <0.4±0.29 59.38.3±0.97 56. 10. 9.001 n=6.9±0.7±0. rep.1±1.4±0.3±1. P<0.93 399. După şase luni de experiment pedagogic cu introducerea în sistemul lecţiilor de shaping a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda.959 Chişinău: USEFS.80 16.64 62.1±1. 2012 Argumentarea practică a folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping a fost prezentată prin cercetarea a două blocuri de teste: antropometrice şi de dezvoltare a calităţilor fizice. 8.36 4.3±0.2±1. 2012 30 .01 <0.32 17.01 <0.59 şi stîngul cu t = 4.01 <0.05 14.31 <0. La începutul testării. am obţinut următoarele rezultate ale cercetării. şase (masa corpului cu criteriul Student t = 4.80 100.45 60.97 6. circumferinţa picioarelor: dreptul cu t = 4. grupa de subiecţi cercetaţi era formată conform principiului omogenităţii.12 68.32 3.05 t=2.12 397.32 t P 1.7± 0. Dinamica indicilor medii ai datelor antropometrice şi a calităţilor fizice Nr.1±1.001 t=5.65 <0.2±0.23 4. 12. Din şapte teste antropometrice. 1). 9. P<0.20 6.93 2.58 şi circumferinţa bazinului cu t = 4.2±1. iniţiale 98. pieptului taliei Circumferinţa bazinului (cm) dreptului stîngului Masa corpului (kg) Indicele Ketle (gr/cm) spatelui braţelor abdominali dreptului stîngului Mobilitatea Aplecare înainte din articulaţiilor poziţia şezînd (см) depărtat Rapiditatea mişcărilor Sărituri cu coarda (nr.45 4.001 <0.97 73.97 69. indicele Ketle cu t = 4.61 104. 4.6 ±0.47 3.77 78.38 4. 65.64 56.707. timp de 30 sec) Forţa în regim de rezistenţă a muşchilor (nr.65 3.8±0. 11.58 4. 2.72 23.01 <0.01 <0.45) cu pragul de semnificaţie statistică P <0.001 <0. Tabelul 1. 6.) Calităţi fizice Date antropometrice PARAMETRII Caracteristici statistice. După prelucrarea matematico-statistică a datelor.47.6±0.48.33 <0. 3. circumferinţa taliei cu t = 4.12 4.1±1.8±1.72 4.01 t=3.2±0.447.97 14.4±0. n=6 finale 94.9±1.48 4. 5. au fost înregistrate datele testării finale.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.16 3.48 27.36) au demonstrat eficienţa metodicii experimentale cu pragul de semnificaţie statistică P <0.01 13. P<0.01 şi unul (circumferinţa pieptului cu t = 3.40 26.

01. există foarte puţine informaţii argumentate ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. şi a muşchilor abdominali cu t = 6. la pragul de semnificaţie statistică P < 0. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. la momentul actual. 2. s-a determinat următorul complex de mijloace. că. se observă şi în blocul de teste privind dezvoltarea calităţilor fizice. În cadrul cercetării. trei (forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor cu t = 6. Parametrii „forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui‖ cu t = 3. variante de mers. Săriturile cu coarda ajută bine la arderea grăsimilor. Indicele mobilităţii articulaţiei lombare. noi am desfăşurat testarea calităţilor fizice. Chişinău: USEFS. ce sunt clasificate în mai multe grupuri principale: exerciţii de dezvoltare fizică generală din diferite poziţii. exerciţii de extindere şi de flexibilitate – stretching. exerciţii de forţă şi cu greutăţi mici. fapt demonstrat de datele din tabel. „forţa în regim de rezistenţă a picioarelor‖: dreptul cu t = 4.05. Analizînd rezultatele înregistrate.72 şi stîngul cu t = 4. din cei şapte parametri.20. Analiza teoretică a literaturii de specialitate a demonstrat că. Yoga. Schimbările pozitive în grupul de teste ale dezvoltării calităţilor fizice se datoreşte exerciţiilor speciale cu caracter de forţă.31) reflectă o creştere pozitivă a rezultatelor.97. 2012 Această dinamică pozitivă se datoreşte antrenamentului prin exerciţii din gimnastica ritmică şi sărituri cu coarda pentru corecţia acelor părţi ale corpului care au necesitat-o. din contra: ea contribuie la corecţia siluetei acestora. Iar exerciţiile din gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu hantele sau cu săculeţe cu nisip contribuie la formarea musculaturii frumoase şi puţin voluminoase. cu t = 3.33. ceea ce contribuie la reducerea masei corpului şi la micşorarea dimensiunilor părţilor corpului. dorite de mai multe femei. la pragul de semnificaţie P < 0. prezintă o dinamică pozitivă.23 şi rapiditatea mişcărilor cu t = 6. Concluzii 1. Pentru determinarea legăturii dintre formarea reliefului muscular la femei şi dezvoltarea calităţilor fizice. cu caracter aerob şi exerciţiilor de streching. putem să formulăm următoarea concluzie: metodica experimentală bazată pe introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping este eficientă şi nu influenţează negativ asupra organismului femeilor.65 demonstrează eficienţa metodicii experimentale. în special. Ca şi în cazul blocului de teste antropometrice. 2012 31 .001 a semnificaţiei statistice.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. cu pragul P <0. exerciţii de relaxare şi de respiraţie.

001.. 5 вып.33-6. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii antropometrici şi ai calităţilor fizice. Chişinău Lupuleac V. Mн. Шейпинг.: Четыре четверти . Bibliografie: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. sărituri cu coarda. возникающей в процессе оценки знаний. Резюме. Репникова Е. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a parametrilor antropometrici şi a calităţilor fizice ale femeilor ce practică sistemul de lecţii shaping cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă care au participat în experimentul pedagogic. 1999. пособие./ Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Chişinău: USEFS. studentă.. A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. эмоциональная саморегуляция. 59с. muzica.А. Фурманов А. hantele.Репникова. Chişinău Ключевые слова: тревожность. В: Оздоровительная рекреативная физическая культура. săculeţe cu nisip. fapt care a demonstrat veridicitatea statistică la pragul P < 0. salturi şi sărituri cu deplasări în diferite direcţii fără coardă. Шейпинг в оздоровительной системе физической культуры / Е.А. ч. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.31. систематическая диссенсибилизация. В работе исследована проблема снижения уровня тревожности. психоэмоциональная нестабильность. 3. неадеквактные состояния. PREVENIREA ANXIETĂŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIDACTICĂ LA LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ Taburceanu A. lector superior.. unde criteriul Student variază t = 3. 2012 alergări. с. 4. 2012 32 . Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.А.05-0. биосоматические реакции. Волгоград. 2. Чикалова Г. 24-34. precum şi inventarul special: corzi. Нетрадиционные средства оздоровления: Учеб. Ветошкина Э.В.Г. 1996. 4. умений и навыков учащихся на уроках физического воспитания.

tensiune. de apăsare. depaşind un anumit grad de intensitate. psihofiziologică. care nu pot fi ignorate şi nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină [1]. nervozitate (agitaţie. 2012 Actualitatea cercetării. Principalele forme ale anxietăţii sunt: . considerăm că acestei probleme trebuie să i se acorde atenţie în mod deosebit. Complexitatea fenomenului anxios cere o abordare interdisciplinară: psihiatrică. 2012 33 . paloare provocată de vasoconstricţii.Anxietatea face parte din viaţa noastră şi este o emoţie firească. Anxietatea generează produse imaginative abundente. La nivel scăzut este chiar necesară. caracterizat prin sentimentul aprehensiunii şi tensiunii. instabilitate psiho-motorie. considerat optim. Scopul studiului s-a axat pe implicaţiile psihologice ale anxietăţii în evaluarea didactică la lecţiile de educaţie fizică [5]. Anxietateastare are afect negativ asupra comportamentului. Chişinău: USEFS. Tocmai datorită contribuţiei semnificative pe care nivelul anxietăţii îl aduce în procesul instructiv. elevul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse. asociat cu activarea organismului. de nelinişte. evaluarea didactică se referă la totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare. modificări de voce).Anxietatea . insecuritate. emotivitate. reacţii biosomatice şi fiziologice (tulburări de respiraţie. la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi obiectivele educaţionale propuse şi la judecăţile emise în vederea adaptării unor decizii educaţionale. tensiune nervoasă. timiditate. ―alunecând spre patologic‖. instabilitatea atenţiei. îngrijorare şi teamă nemotivată.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. elevii devin mai mult sau mai puţin anxioşi.Anxietatea-stare este nivelul concret sau obişnuit emoţional. tendinţa de evitare. Însă.trăsătură cronică este predispospoziţia de a percepe anumiţi stimuli din ambianţă ca ameninţători şi de a răspunde la ei cu niveluri diferite de anxietate-stare. difuză. psihologică. acţionând ca un motivator. derivă din dorinţa de reuşită şi teama de eşec [6]. randament şcolar scăzut [7]. Literatura de specialitate [7] defineşte anxietatea ca: stare afectivă vagă. unele dintre ele le vom evidenţia în continuare: sentimentul subiectiv de frică. Există un grup de trăsături generale ale comportamentului anxios. . . În procesul de evaluare. iritaţie generată).Anxietatea de performanţă se manifestă în actul autoevaluării. În sensul său cel mai larg.

stres. Astfel.  relaţia profesor-elev (prietenie. ca parte intrisecă a predării şi învăţării‖. de aceea la desfăşurarea evaluării didactice este necesar să se ţină cont atât de factorii pedagogici. evaluarea poate fi considerată un factor dinamizator al procesului didactic. apoi reluarea lui. din comunicare cu însuşi profesorul sau cu alţi elevi.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Scopul evaluării determină. conducând la optimizarea continuă a acestuia în scopul perfecţionării şi obţinerii rezultatelor propuse. Factorii ce declanşează anxietatea în cadrul evaluării didactice sunt:  succesiunea subiecţilor examinaţi poate conduce la teama de a fi comparat cu altul. 2012 34 . instrumentelor. autoritarism). este importantă pentru profesor. 2012 „Evaluarea. Afară de aceasta.  noutatea sarcinilor şi situaţia de competiţie. Prin urmare. în situaţia de examinare didactică. elevul poate fi subevaluat. nu a celei propuse.  intimidare [4].  frica de a nu obţine rezultatul propus. Astfel.  vârsta. pe care elevul şi-a format-o.  imaginea autoritară a profesorului. evaluatorul trebuie să determine momentele în care se va efectua evaluarea şi modalităţile de utilizare a informaţiilor căpătate prin evaluare.  starea psihică a elevului-profesorului în momentul evaluării (oboseală.  întreruperea procesului de evaluare.  frica de a fi în centrul atenţiei.).  modul în care a fost învăţat materialul.  complexitatea sarcinilor didactice. metodelor. operaţia de evaluare nu reprezintă o etapă suprapusă procesului de învăţare. fiindcă furnizează informaţii utile pe care le poate folosi apoi în planificarea cursurilor în direcţionarea cerinţelor de învăţare sau a temelor date elevilor. tehnicilor de evaluare. alegerea strategiilor. Modernizarea procesului de învăţământ presupune o regândire a strategiilor evaluative în consens cu o serie de exigenţe: Chişinău: USEFS.  limitarea în timp a îndeplinirii sarcinilor didactice. cît şi cei psihologici [3].  preferinţa de a fi evaluat în baza altor metode. în mare parte. ci un act integrat activităţii pedagogice [2]. excitabilitate etc.  starea de sănătate (prezenţa unor disfuncţii psihice).

relaţionare. ale stărilor afective etc. Musteaţă. A.deschiderea evaluării spre mai multe zone ale spaţiului instructiv-educativ (comunicare. S. au rezultate inferioare efortului depus. Bucureşti. Să diferenţieze procesul de evaluare în funcţie de nivelul de dezvoltare intelectuală şi de stabilirea emoţională a celor evaluaţi.luarea în calcul a altor indicatori în afara achiziţiilor cognitive. diminuarea anxietăţii etc.‖etc. deşi activează intens. atitudinile. Bucureşti: All Educational. integrare). oferim câteva recomandări profesorilor de educaţie fizică: Să găsească cele mai raţionale căi de influenţare a elevului. U. . Să folosească unele remarci încurajatoare de tipul „Corect‖.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. reclamă o permanentă interrelaţionare armonioasă a profesorilor şi elevilor.. gradul de interiorizare a unor valori etc. În timpul evaluărilor. ar fi eficient ca elevii să nu fie la curent că execuţiile date sunt desfăşurate în scopul evaluării. personalitatea elevilor. Să folosească unele metode stimulative cum ar fi: lucrul în echipă. ţinând cont atât de particularităţile de vârstă. 2012 35 . ci ca aprofundare a cunoştinţelor. Pedagogie.transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare. cât şi de cele individuale (manifestările particularităţilor de personalitate. Chişinău. Chişinău: USEFS. Să stimuleze şi să încurajeze elevul anxios.) ale elevilor. alcătuirea unui comitet de evaluare cu membrii aleşi din rândul clasei. I. Elevilor cu astfel de probleme le este recomandată autoreglarea emoţională care permite fortificarea sistemului nervos. Şchiopu. 3. Să depisteze elevii cu performanţe modeste care. prin chestionare periodică. fapt ce ar reduce riscul de manifestare a fenomenului de anxietate.. Bibliografia: 1. dirijarea emoţiilor. 1998. 1997. precum conduita. Deşi rezolvarea unor probleme delicate. . dar dacă privim mai atent atunci. 2001. Stoica. Pentru combaterea anxietăţii elevilor ar fi eficientă: desensibilizarea sistematică a elevului timid. Evaluarea rezultatelor şcolare. „este bine şi cum execuţi.diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete. interevaluare şi evaluare controlată. . Dicţionar de psihologie..centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive. prin autoevaluare. . 2012 . însă fără a fi ameninţat cu notificarea insuficientă. 2. precum anxietatea în mediul didactic. Prin urmare. inhibat prin crearea de situaţii în care acesta să se manifeste liber. (Ghid metodic). Bontaş.

Summary. 2002. 1995. în ceea ce priveşte pregătirea şi participarea alergătorilor de semifond în competiţiile de anvergură. who teach physical education. Le Gall. Anxietate. I. Psihopedagogia adaptării şi problematica anxietăţii şcolare. individual physical power. indiferent de specificul probei sportive. Alexandru. rezistenţă. Mruţ I.conf. depresie în perioada de tranziţie. 2012 36 . iar formarea calităţilor fizice. H. Andre. physical and functional preparing. N. S. 6. 3].. Psihoterapia anxietăţii – abordări cognitive comportamentale. Timişoara. 2. Bucureşti.univ. Râşcanu. Chişinău: USEFS. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. îl joacă nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice: forţă. Maria. 7. Nut. mişcarea este primul mijloc de expresie şi prima modalitate de exprimare. This physical exercises complex may be applied successfully as practical-methodical recommendations for the teachers at schools. s-au cristalizat unele direcţii şi orientări de bază. Pentru copil. dosed physical power. 2012 4.Irina. Anxietate şi angoasă. 1997. Rolul principal în pregătirea fizică generală şi specială a sportivului. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice existente la ora actuală şi generalizarea practicii sportive a domeniului au demonstrat că. supleţe [2. Chişinău Keywords: regime of motion activity. a deprinderilor şi priceperilor motrice este strâns legată de dezvoltarea intelectuală şi psihică a elevului. dr. 2002. CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR DEZVOLTĂRII REZISTENŢEI LA ELEVII DE VÎRSTA 13-15 ANI ÎN CADRUL SECŢIEI DE ATLETISM ÎN ŞCOALĂ Zop A.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Bucureşti. Bucureşti. student. spatial training. viteză. 5. maximal test. Chişinău. motor qualities... The present research focuses on the problem of physical educational curative work on the basis of students’ activity process development at extra-curricular time. îndemânare. Performing of physical exercises complex of directed affect.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. consumption maximal of oxygen. 4]. week dosed for 13 – 15 year old students helps to individualize physical education process and to raise the level of the main physical qualities development. R. Actualitatea. de educarea particularităţilor moral-volitive ale personalităţii [1. physical working capacity.

a constat într-un experiment de probă desfăşurat în perioada octombrie – noiembrie 2010. 3. Etapa a III–a a constat în organizarea experimentului de bază. În cercetare s-a urmărit îmbunătăţirea procesului de susţinere a normativelor de control şi dezvoltarea concomitentă a calităţilor motrice (viteza.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. cu scopul determinării rezistenţei speciale şi generale a elevilor de vârstă şcolară medie. şi s-a efectuat în trei etape. Cercetarea a durat doi ani. Determinarea mijloacelor pregătirii speciale. Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea literaturii de specialitate. supleţea ş. ancheta. care a durat pe tot parcursul experimentului prealabil şi al celui de bază. desfăşurată pe toată durata cercetării. Etapa a II–a.a) pe parcursul anului de învăţământ. în dependenţă de aceasta. Determinarea experimentală a nivelului dezvoltării calităţilor motrice la executarea normativelor de control din programa şcolară şi a nivelului de pregătire şi dezvoltare fizică a elevilor de vârsta 13-15 ani. în scopul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. Scopul cercetării constă în dezvoltarea rezistenţei generale şi speciale a elevilor de vârstă şcolară medie pentru îndeplinirea normativelor de control. 2012 Ipoteza cercetării. observaţii pedagogice. care contribuie la dezvoltarea rezistenţei speciale şi generale. în secţia de sport a gimnaziului din satul Tocus. metoda matematico. Organizarea cercetării. Determinarea experimentală a evoluţiei indicilor antropometrici şi motrici în urma aplicării programelor optimizate pe parcursul unui an şcolar. a mijloacelor ce contribuie la dezvoltarea anduranţei şi rezistenţei specifice la elevii de vârstă prepubertară (13-15 ani) va contribui la îmbunătăţirea indicilor ce definesc aceste capacităţi motrice şi. observaţia pedagogică. 2012 37 .experimentală şi de control. desfăşurat în perioada 19 decembrie 2010 – 14 octombrie 2011. în perioada septembrie 2009 – mai 2011. S-a presupus că determinarea pe cale experimentală a nivelului dezvoltării rezistenţei şi selectarea. pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. aceştia vor îndeplini cu succes normativele de control din programa şcolară la educaţia fizică. În perioada dată s-au format 2 grupe . experimentul pedagogic.chestionar. rezistenţa. 2. Determinarea volumului exerciţiilor speciale şi repartizării acestora pe durata anului de studii. forţa. câte 12 fete şi băieţi în fiecare. raionul Căuşeni.statistică. Chişinău: USEFS. 4. după cum urmează: Etapa I (septembrie 2009-mai 2010) a cuprins următoarele activităţi de cercetare: analiza izvoarelor literaturii de specialitate. drept consecinţă. Sarcinile cercetării: 1. cercetări pedagogice de control.

50 ±0.45 5.04 P>0.03 P>0.18 P>0.06 3.33 1.51 ±0.36 ±1.05 Contr.34 7.08 7. 2000 m (sec) (cm) Notă.04 57.85 ±0.26 ±0.21 1. fete (n=24) Δ t P 3.13 3.06 82.94 0.04 58.51 ±0.99 P>0.35 1.61 ±0.05 4.05 56.05 0. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.05 35.96 ±0.05 2.26 1.05 0.07 8.21 0.01 1. Alergare 3x 10 m (sec) 2.61 P<0. 1500 m (sec) 4.7 2.6 P>0.5 P>0.05 P>0.50 1.8 ±2.53 ±0.05 4.6 ±3.03 515.33 ±0.21 8.4 82.92 ±0. Grupele de control – conform planului prevăzut de programa şcolară. Flotări (nr.05 0.93 1.28 1. CMO2 (ml/min/kg) Contr.72 P>0.83 ±0.14 1.6 ±13.77 ±0.16 1.44 2130 ±9.05) este egală cu 2.53 ±0.11 2080 ±11.41 145.26 1.24 8. Talia (cm) 2.73 83.trunchiului 30‖ (nr.12 496.33 1.86 ±0.75 P>0.0 ±10.66 0.07 7.02 1166.16 ±4.11 68.32 ±0.05 15.68 35.45 P>0.57 1.05 0.8 5.42 ±0.) 7.91 ±0. Tracţiuni (nr.65 161.56 3. Alergare 6 min ( m) 3.05 50.) 5.79 247.53 3.35 ±0.05 16.04 1.05 6. iar grupele experimentale – conform unui plan special pregătit de noi.01 25.52 ±0. VVP (inspiraţie) (ml) 7. 300 m (sec) 3.03 ±6.05 14.5 ±6.95 ±0.66 ±1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.19 146.68 8.85 P>0.47 35.05 0.01 58.35 ±2.59 ±0.04 2.17 0.19 P>0.03 P>0.8 86.30 ±0.34 8.05 0.0 ±6. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la începutul experimentului pedagogic Grupe.01 2.46 P<0.19 P>0.40 8.10 1.73 23.42 P>0. PWC 170 (V) (m/sec) 8.10 2.26 ±7.58 ±0.41 ±0.44 P>0.2 ±6.63 24.05 1.16 ±0. Exp.05 PFG 1.38 24.43 0.19 P<0.28 61.05 0.26 619. X ±m X ±m 143.16 ±0.86 P>0.08 69.09 40.05 1.05 1.05 0.80 60.98 34.08 1.25 P<0. Exp.36 P>0.19 1.18 P<0.05 P>0.97 61.60 0.05 0.30 ±1.83 ±0.5 1.61 ±6.05 0.08.03 ±0.11 42.17 26.5 2.99 P>0.83 ±0. Pentru n = 46.56 0.33 P>0.01 P>0.15 ±0.03 Δ t P 1.05 .95 P<0.57 P>0.2 1.88 ±0. Indicele Ketle 5. Sărit. Lungimea trunchiului (cm) 3.31 ±0.05 1.45 ±7.05 1.01 1268.69 P>0.05 0.27 8.61 623.05 0.55 8.93 P>0.09 41.00 1.05 0.5 ±0.02 ±1. 2012 38 P>0.14 P>0.05 8.66 2.98 ±0.06 8.41 1.05 1.24 P>0.14 1.32 5.78 ±2.01 ±0.17 1.52 247.73 1.85 P>0.05 2. băieţi (n=24) Teste de control Morfofuncţionale 1.41 7.24 ±0.64 1.27 ±0.20 67.09 2190 ±21.06 41.5 ±1.05 1.60 1.) PFS Alergare: 1.08 521.56 ±0.81 ±0.38 511.49 1.83 ±0.85 P>0.014 1150. Supleţe 6.23 ±0.84 159.04 P>0.88 153.53 240.03 Grupe.8 ±6.21 1. Greutatea corpului ( kg) 4.05 0.66 P>0.05 1.07 3.34 1.60 ±0.17 1.47 2.11 27.02 426.95 P>0.83 ±4.91 ±1.17 5.03 7. X ±m X ±m 143.14 2225 ±19.05 7.65 ±0.49 248.07 68.94 1.21 6. de pe loc (cm) 4.71 P>0. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) c) excursie (cm) 6.05 0.2 37.92 ±0.01 441.02 1260.77 6.67 2.05 5. 2012 Grupele experimentală şi de control s-au antrenat după diferite planuri de instruire şi antrenament.52 ±0.27 8.83 ±0.21 142. Chişinău: USEFS.98 P>0.83 ±14.05 1.50 5.45 2. Ridic.16 ±0.08 ±1. 30 m din ansat (sec) 2.05 1.01 ±0.00 1.16 ±0.31 60. Tabelul 1.05 0.75 ±0.58 P>0.

20 150.05 3.48 ±0.04 2515 ±0.05 1.98 ±0.65 44.05 8.78 ±0.49 2.22 ±0.13 P<0.27 0.38 25.05 1.098 2530 ±0.32 ±0.59 P<0.12 2.05 501.2 63.22 ±0.59 P<0.41 ±1.8 4.32 ±0. Δ t X± m 2.23 6.6 P<0.16 2.86 ±0.38 0.30 P<0.51 72.45 P<0.52 ±0.33 0.07 0.38 2.0 2.3 0 2.17 ±0.35 ±0.45 84.03 0.71 ±0.08. 30 m din lansat (sec) 2.55 P<0.46 ±0.16 2.05 8. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) e) excursie (cm) ml/min/kg) PFG 1.92 466.93 P<0.08 71.80 ±1.10 63.51 ±1.41 0.44 1.3 22.81 0.22 ±1.05 5.22 P<0.14 177.08 3.53 41.41 ±0.76 ±0.64 ±0.51 ±0. acestea au schimbat programele de antrenament.05 40.46 3.23 P<0.05 2.05 8.02 0.58 P<0.05 0.05 18.01 57.87 2.486 1295.9 ±7.42 P<0.28 2.05 9. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0. VVP (inspir.73 P<0.92 2.02 0.46 3. apoi.05 7. X ±m Grupe.2 0 13.09 9.05 8.187 0.12 ±0.42 13.05) este egală cu 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.73 26.33 ±0. 300 m (sec) 3. X ±m Grupe.08 P<0. după 10 săptămâni.) P<0.8 2.83 2.05 7.2 ±7.12 P<0.05 86.31 P<0. Tabelul 2.21 33.11 9.08 ±0.24 31.05 2250 ±0.81 4.62 ±3. băieţi (n=24) Exp.56 P<0.05 7.03 8.75 ±1.9 151.05 2450 ±0. Chişinău: USEFS.16 ±0.60 P<0.45 1.05 1.65 2. PWC 170 (V) (m/sec) 3. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la sfârşitul experimentului pedagogic Contr. Greutatea corpului (kg) 35.42 8.01 56.0 ±3.81 5.42 264.28 P<0.63 ±1.2 9 4. desfăşurându-se experimentul încrucişat.05 247.7 ±2.34 68.) PFS Alergare: 1.16 2.32 71.31 ±0.05 7.22 5.77 P<0.18 2.45 P>0.05 6.38 ±0.61 ±0. CMO2 43.43 35.47 ±1.92 0.01 0.05 1187. Flotări (nr. Pentru n = 46.82 ±0.74 597. 1500 m (sec) 4.24 3.71 0.05 147.30 3.05 5. Indicele Ketle 5.14 P<0.29 2.05 19.64 245.51 ±0.05 9.80 62.50 P>0.30 2.) 4.41 ±0.45 P<0.31 3.04 53.14 1.3 ±3. Δ t X± m Morfofuncţionale 1.36 19.08 1.05 4. 2012 39 P .05 3.08 1.5 ±0.5 0 2.05 4.08 ±0.04 0.5 ±3.04 27.) 29.98 ±0.82 156.05 3.) 5.5 ±3.38 6. Lungimea trunchiului (cm) 85.12 2.26 5.52 ±2. fete (n=24) Exp.83 1.22 34. Talia (cm) 149.7 0 1154.trunchiului 30‖ (nr.57 ±0.17 8.91 ±17. Sărit. Ridic.7 ±2.69 P>0.09 P<0.05 3.70 P<0.78 P<0.58 2.41 ±0.42 ±0.33 252.05 0. (m) 3. de pe loc (cm.53 P<0.75 ±2.33 36.78 4 1. Supleţe (cm.70 ±0.96 477.05 Notă.02 5.77 P>0.5 ±6.03 ±0.64 ±0.05 Teste de control 4.46 413.13 0.30 P<0.05 4.33 0.1 0.05 477.52 P>0.72 5.90 ±0.) (ml) P Contr.30 P<0.2 26. Tracţiuni (nr.04 3.01 8.1 1.60 ±0.61 ±3.65 ±0.05 432.4 66.54 P<0.50 ±4. 2012 Experimentul a durat 20 de săptămâni: 10 săptămâni grupele experimentală şi grupa de control au efectuat un volum de lucru conform planurilor de pregătire.0 ±1.21 1.38 3.05 7.43 P>0.47 163.2 ±27.2 ±0.05 1273.15 0.78 P<0.47 3.05 36. Alergare 3x 10 m (s.05 0.32 P<0.62 P<0.42 P<0.40 ±2.30 ±1.76 1.55 ±0.12 56.22 ±2.11 2.3 3.68 P<0. Alergare 6 min.62 0.83 ±16.78 0.31 ±0.3 ±17.89 P>0.35 0.97 4.3 ±13.0 ±0.24 0.05 615.31 ±0.42 5.91 2. 2000 m (sec) 8.7 ±1.) 2.6 83.0 2.155 153.

Pregătirea sportivă la copii şi adolescenţi. Metoda propusă de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică permite a îmbunătăţi rezultatele de susţinere a normativelor de control din programa şcolară şi a creşte densitatea lecţiilor. cât şi în cea pregătitoare (la încălzire) a lecţiei de antrenament. Мруц И. cât şi specială.А. SDP.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1996.17. 3. 3. Cultura fizică în şcoală.. p. 4. Mucii T. Elevii grupelor experimentale au fost antrenaţi de către autor.А. Кишинев: КПИ им. rezultatul obţinut la alergarea de durată (testul Cooper) înaintea experimentului este de -1268m la băieţi şi 1166m la fete. 1989. Exerciţiile speciale (cu schimbarea regimului de lucru). jocurile dinamice şi sportive şi aplicarea acestora într-un volum strict determinat în experiment a permis îmbunătăţirea substanţială a calităţilor motrice. Ion V. Chişinău. observăm o creştere a nivelului de pregătire fizică atât generală. Mitrea G. nr. iar elevii grupelor de control – de către Mocanu Mihai. iar la sfârşitul experimentului 1285m la băieţi şi 1187m la fete. 1993. Молчанова Л. când acestea sunt incluse atât în partea de bază. 4. Bibliografie: 1. Беговые нагрузки в недельном двигательном режиме // Probleme ştiinţifice în domeniul învăţământului şi sporttului: Mat. 371374. Gura P. Chişinău: Lumina‖. necesare elevilor de vârstă şcolară. 5. Conf. În cadrul lecţiilor de educaţie fizică. Молчанова Л. 2012 40 . Ştiinţ.. Concluzii Analizând datele căpătate în urma cercetării. Analizând datele iniţiale şi finale ale experimentului. Chişinău: USEFS.А.. Bucureşti. 2012 Pentru determinarea efectului mijloacelor folosite şi a metodelor de antrenament. exerciţiile îndeplinite în diferite regimuri dau rezultate pozitive numai atunci. care se schimbă odată cu dezvoltarea calităţilor speciale. Cercetarea efectuată a demonstrat că. Лекция для усовершенствования и ВШТ ГПЦРК. 1988. Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками во внеурочное время.. datorită ritmului de lucru corespunzător nivelului de pregătire al fiecărei grupe.Д.П. am formulat următoarele concluzii: 1. 5. Мруц И. Матвеев Л. profesor de educaţie fizică (Tabelele 1 şi 2).Д.. 15 . 39 с. Основы спортивной тренировки. 2. Legitatea de bază a susţinerii normativelor de control constă în importanţa majoră pe care o are pregătirea fizică multilaterală. Савва П. 171-187. P. Лазо. Методические указания для студентов педагогического института. С. Din experienţa de organizare a educaţiei fizice în şcolile din Republică. prin tratarea diferenţiată. s-a efectuat testarea prealabilă şi repetată a elevilor în scopul determinării nivelului pregătirii fizice generale şi speciale. 2. Воспитание выносливости спортсмена. 1985.. se realizează în mare măsură optimizarea relaţiei profesor-elev şi ameliorarea relaţiilor interpersonale. Spre exemplu.

Предполагалось. является нормализация таких телесных свойств. обычно отпадает необходимость прибегать к особым мерам по изменению (увеличению или уменьшению) мышечных объемов и общего веса тела.С. Rezumat. Государственный университет физического воспитания и спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. соотношение мышечной и жировой масс. гибкости и выносливости. аспирант. stare funcţională. stării funcţionale a organismului faţă de activităţile sportive tradiţionale.. Кишинев Побурный П. проходящих в соответствии с принципами физического воспитания. когда из-за гиподинамии. студент. Гипотеза. доцент. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1.. 5]. которая приобретает особую актуальность. что занятия гиревым спортом окажут положительное воздействие на величины физического развития и его функционального состояния организма учащихся профессиональнотехнического училища. 2012 41 . Главную роль в этом играет полноценное воспитание основных двигательных способностей. Организация и методы исследования.. грозящее заболеваниями. 4. 3. 2. переедания и других причин происходит чрезмерное увеличение жировой массы тела. определяющих эффективность профессиональноприкладной физической подготовки. как объем мышц. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. Activităţile sportive cu îngreuierele influenţează mai eficient asupra dezvoltării fizice. Государственный университет физического воспитания и спорта. Одним из естественных результатов постоянных занятий физическими упражнениями. Государственный университет физического воспитания и спорта. Формирующий педагогический эксперимент проводился в профессионально-техническом училище №23 г. Chişinău: USEFS. Кишинев Данаил С. măsurătorile segmentare. Кишинева с учащимися 15-17 летнего возраста. снижается и проблема борьбы с ожирением. общий вес тела.В. практически здоровыми. Если обеспечивается гармоничное развитие их и не допускается серьезных нарушений в режиме питания. 2012 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ Быткэ В. особенно силовых. с использованием совокупности адекватных методов.

4 343 68 79 187 78.8±3.3±2.8 352 59 69 159 65.7±3. условий при оптимальном экономическом обеспечении. а вред растущему организму [8.5±2. В частности. спортивные игры.0 58.2 54.9 168. 2012 Результаты исследований и их обсуждение.0±2. в группе гиревиков более выражены темпы роста тела в длину в Chişinău: USEFS. Таблица 1.1 80.3±1.7 69.п.5±2.0±2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.8 3500±210 3300±180 4000±130 3500±150 4450±110 3800±140 ОтноАтлесит. ЧСС в ЖИ.2 4.4 66.3 7.3 4. В комплексе этих факторов особая роль принадлежит обязательному (урочному) и дополнительному (внеурочному) физическому воспитанию [7]. принимающих участие в двигательной деятельности было использовано сбалансированное выполнение локальных и региональных силовых упражнений.2 324 61 64 164 72.5±3. Динамика показателей физического развития учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности ВозГруппы раст 15 лет 16 лет 17 лет Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Рост.5 5.8±1.5±2. стретчинг и т. прежде всего социальных. см Вес. с 15 летнего возраста проводили в соответствии с научнометодическими рекомендациями в части сроков начала занятий силовыми упражнениями (т. Отно-сит.8±1.1 59.2±1. после созревания фосфогенной энергетической системы и наибольших темпов развития силовых способностей. для гармоничного развития силовых свойств всех звеньев мышечной системы.3±1.0±3.0±5.8±2. наблюдаемых с 15 до 18 лет).0 170. что занятия гиревым спортом в сочетании с общей физической подготовкой (кроссовый бег. кг ОГК.4 89.см ЭГК ЖЕЛ 166.4±3.2±1. Определено.6 408 55 61 151 Исходный уровень показателей физического развития учащихся первого года обучения (15 лет) гиревиков и не занимающихся спортом практически был одинаков (табл. Кисте.8±1.8 88.0±6.8 173. Основной путь укрепления здоровья учащихся ПТУ .4±3. силовыми упражнениями. Кроме того.4 80.е. в результате чего занятия гиревым спортом принесут не пользу.4 327 65 65 165 81.е. Гиревой спорт в Молдове является истинно народным видом спорта со статусом международного. избирательно воздействующих на мышечные группы и позволяющих комплексно последовательно обхватывать все основные звенья опорно-двигательного аппарата [9].5 384 69 80 187 76.3±2.5].1 4.6±2. В противном случае научение и созревание окажутся антагонистами.создание благоприятных.8 166. 1).) оказали заметное воздействие на показатели физического развития.5 6.2 79.5±2. тизм.0±2.1±3.2±1. 2012 42 .5 82.5 54. т.2±3. Занятия гиревым спортом.Ста-новая мин г/см г/см вая силасила% % 80.5 169.8±2.

ЖЕЛ.8±4.5±2. см Талия.8 46.2 168. путем избирательно направленных педагогических воздействий адекватными силовыми упражнениями.0 95.3±4. что является мощным стимулятором их роста в длину [6].9 56.4 Становая сила 90.5±3.2 46.9±4.0±15.2 89.4±3.5 110. созревание нервно-мышечного аппарата.5±3. 2012 43 . в то время как в контрольной группе на 3. характеризующих состояние аппарата внешнего дыхания и аэробных возможностей. Темпы прироста последней меньше по сравнению с показателями контрольной группы.4±3.4±2.6 38.8±1.3±2.5 70. 2) в исследуемых группах показал более выраженные изменения их величины у гиревиков в результате гипертрофии мышц. большие величины экскурсии грудной клетки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.8±3.2±3.3±4.7±3.4±2. занятия гиревым спортом оказали более выраженное влияние на показатели.0±12.2±3.0±18.8 см. В группе гиревиков отмеченные параметры отражают устойчивую тенденцию прогрессирования.1 24. Кроме того.2 52.4 41.2 29.5 46.6 168. см Размах рук. Анализ динамики показателей обхватных размеров тела (табл.4±6.5±4. Об этом свидетельствуют заметные улучшения функционирования кардио-респираторной системы (брадикардия.5±3.1±3.4 23. что отразилось на функциональном состоянии физического развития и его дееспособности. анализ величин относительной кистевой и становой силы указывает.7±5. лимитирующего двигательно-координационные возможности.0 105.5 Сила кисти (сильнейшей) кг 35. что соответствует избыточной массе на фоне снижения жизненного индекса (ЖИ) и незначительного прироста экскурсии грудной клетки (ЭГК).5 79.2 169. Индекс Кетле (атлетизм) в 17 лет достигает 408 г/см.0±15.1 27.1 173.0 Таким образом. что в группе гиревиков происходят более интенсивные процессы созревания нервно-мышечного аппарата.6±3.4 50.8 75. 2012 результате активного раздражения эпифизарных частей костного аппарата. см Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная 23.1±3.5±2.5 70. а в массе тела наоборот. определяющих дееспособность организма на фоне ретардации таковых в контрольной группе.3±5.5±3.5±5.0 42.6±3.1 44.1 41.3±4.1 52.0 125.0±16.4 37.8 171. жизненном индексе).3 75. обусловленной применением Chişinău: USEFS.3 см.0±13.8±2. определяющие дееспособность и крепость организма учащихся-гиревиков.8 73.8±3. Таблица 2.1 52. которые обеспечивают гармоническое формирование и последующее развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата.2±3. За три года занятий у гиревиков рост тела в длину увеличился на 8.5 42.5 26. Динамика показателей обхватных размеров учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности Возраст в годах 15 лет 16 лет 17 лет Группы Плечо. см Ширина плеч.2 39.7±3.4 170.8±3. см Бедро.5±4.8 34.

Уткин В. М. 1990. 2. В кн. 2012 силовых упражнений по сравнению с их сверстниками. 5. роста и развития их организма. 2008. 83 с. Особенности силовой тренировки для женщин подростков. обеспечивая высокий уровень общедвигательной подготовленности по сравнению с учащимися контрольной группы. 124 с. М.: Олимпийская литература. 40 с. М. Ашмарин Б. М.: Академия. Хартманн Ю. Изменения ее величины у последних с 15 до 17 лет составили 9.: Современная силовая тренировка. но в основном за счет естественноэволюционных процессов при незначительной степени влияния занятий физическим воспитанием. 4. в то время как у гиревиков данный показатель был равен 5. 1978. Антропометрия. Берлин. Врачебный контроль в спорте. В кн. Дембо А. Круцевич Т. 1988. Chişinău: USEFS. М.: Просвещение. 1989.: Теория и методика физической культуры. М. у которых эти показатели также прогрессируют.: МГУ.Л. занимающихся гиревым спортом оказывает более выраженное воздействие на показатели физического развития.: Теория и методика физического воспитания. Матвеев Л.. 3. юношей и девушек. т. 6.А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Телосложение и двигательные возможности. Билиография: 1. 8. сочетание более высоких величин массы тела на 1 см и размеров талии с низкими темпами прироста показателей ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки отражают недостаточный уровень их двигательной активности. 46 с.: Медицина. Таким образом.: Владос. Методологические предпосылки.: ФиС.2 см. При этом также следует отметить и более высокие значения размеров талии у учащихся контрольной группы. 202. Морфология человека. 98 с. функционального состояния. Дубровский В.: Спортивная медицина.А.4 см. В кн.И.: Биомеханика физических упражнений. В кн.И. Никитюк Б. чреватой отрицательными последствиями для здоровья и работоспособности выпускников ПТУ.П. Формы занятий в системе школьного воспитания. методы и логика построения исследования в теории физической культуры.Ю. общесиловая подготовленность учащихся ПТУ. 1991. Тесты в физическом воспитании школьников. Теория и методика педагогических исследований в физическом развитии.2.: Просвещение. 2003. Лях В. 2012 44 . 9. 7. 54 с. К. 224 с. Таким образом.Г. 138 с. В кн. 1998. М.

Условия современной жизнедеятельности представляют к здоровью человека особые требования. Rezumat. зависящий от многих факторов. 2012 45 . Chişinău: USEFS. Современная оздоровительная физическая культура имеет много методик и программ для занятий людей разного пола. которые в современном обществе не всегда благополучны. в том числе и от профессионализма фитнесс-тренера. но и с рядом других факторов. Кишинев Шипилова С. 2012 ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА Вылку К.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. тем самым.. от которых зависит состояние здоровья человека. femeii de vîrstă tînără. Большое влияние на его здоровье оказывают условия и образ жизни. Lecţiile de fortificare pentru femeile de vîrstă tînără se poate să desfăşoară cu mijloacele de dans modern. Кишинев Cuvinte cheie: lecţii de fortificare. Техническая подготовка в любом виде физической культуры и в спорте очень сложный процесс. развивает или поддерживает физические способности. Движение активирует работу всех органов и систем организма. поэтому открыт огромный диапазон для теоретического и практического изучения этой проблемы. экологией окружающей среды. Базовая аэробика.. состояния здоровья и физической подготовленности.Г. которая требует дальнейшего изучения. которые требуют предварительной технической подготовки. Из этого следует. Ближайший путь к улучшению состояния здоровья лежит в активном двигательном режиме людей. возраста. Государственный университет физического воспитания и спорта. что оздоровительная физическая культура должна быть обязательна в режиме дня любого здравомыслящего человека [1. Таким образом. повышает иммунитет и. ослабляет действие вредных бактерий и вирусов. dansul modern. степ и танцевальные виды аэробики используют упражнения разной координационной сложности. доцент. Государственный университет физического воспитания и спорта. Широко культивируются оздоровительные программы аэробной направленности. студентка. 3]. aerobică de bază. Но условия жизни и возможности людей разные. состояние здоровья человека в настоящее время является актуальной проблемой. Это связано не только с техническим прогрессом. 2.

а также и хореографическую культуру занимающихся молодых женщин. индекс Кетле. Первый этап . кроме изучения основных проблем оздоровительной физической культуры. где занятия проводились традиционным способом. артистичности и выразительности движений. Особенность же заключалась в том. можно не только сохранить оздоровительный эффект. Второй – специально-подготовительный. Поэтому. Экспериментальная программа осуществлялась в три этапа. что время оздоровительной тренировки не тратилось на обучающие моменты. в котором кроме общей физической подготовки проводилось обучение современным танцевальным шагам. 2012 Преподаватель должен владеть не только педагогическим мастерством. было выявлено. оснащенные соответствующей пластикой и выразительностью. проба Штанге) и ряда физических качеств (силовая выносливость мышц различных сегментов тела. Инновация проявилась в использовании нетрадиционных средств и оригинальной методике проведения занятий. Мы предполагали. что перед исследованием не ставилась цель снижения массы тела. При уровне достоверности р < 0. Тем не Chişinău: USEFS. Анализируя результаты проведенного тестирования (рисунки 1-3). но в нашем случае и техникой выполнения танцевальных элементов. пластики. в задачи исследования вошел поиск особенностей технической подготовки занимающихся в системе оздоровительных занятий танцевальной направленности. Цель нашего исследования заключалась в расширении объема практических и методических средств классической аэробики. Для выявления уровня эффективности разработанной методики было проведено тестирование морфофункциональных возможностей исследуемых женщин (масса тела. и третий этап – основной.общеразвивающий. используя педагогические. позвоночная гибкость. индексе Кетле и силы мышц ног. не теряя при этом оздоровительной направленности занятий. что сохраняя систему занятий базовой аэробики и обновляя объем танцевальных средств элементами современного танца.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что все тестируемые качества дали улучшения с разной степенью достоверности. но повысить и эмоциональность занятий. 2012 46 . В работе мы опирались на базовые положения теории и методики физического воспитания. воспитание координационных качеств. физиологические и стато-математические методы научного исследования. Это можно объяснить тем. двигательная координация).05 улучшения обнаружены в параметрах массы тела. В уроке использовались освоенные танцевальные элементы современного танца.

392. 2012 47 . Направленного воспитания силы мышц ног также не велось. Динамика силовых способностей Обозначения. что степень физической нагрузки занятий соответствовала оздоровительным целям. Динамика гибкости и двигательной координации Chişinău: USEFS. 2. как и соответствующий ему показатель индекс Кетле.6 Масса тела (кг) Конечные 38. 4 – скоростно-силовые качества мышц ног (м).8 48.5 62.5 400 350 300 250 200 150 100 50 0 374. 3 – рук.6 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Исходные Конечные 29 26.4 Индекс Кетле Проба Штанге (г/см) (с) Рис.5 23.8 8 5.4 4 2 Исходные 0. Динамика морфофункциональных показателей 172.2 6 5. 1. 7. 2 – спины.4 Конечные 0 Гибкость позвоночная (см) Координация движений (балл) Рис. Это можно расценить тем.8 Параметры 3 4 Рис. Силовая выносливость мышц (к-во): 1 – брюшного пресса.5 1 2 8. 3.9 166.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.7 13. 2012 менее.2 18. средний показатель массы тела достоверно снизился.8 Исходные 65.

Объяснить это можно тем. 544 с. в том числе гибкость и пластику. А. 2005. Е.4 см). Сиднева. Теория и методика физической культуры. Кишинев. 5.С. с. Научно-практических рекомендаций по танцевальным видам аэробики существует незначительное количество. Занятия по экспериментальной программе улучшают основные физические свойства организма. Исключение составил показатель гибкости позвоночника.: Физкультура и спорт. 152 с. 2000. 1986. что у занимающихся исходный средний показатель гибкости был низким ( Х = 0. Т. 2008. В: Теория и практика физической культуры. Chişinău: USEFS. которые делают движения девушек артистичными и выразительными. 3.. 296 с. 2.А. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». 54.А и др.001). Пирогова. Из десяти испытуемых только четыре девушки имели показатели гибкости выше нуля. Направления и принципы изучения двигательной координации основных видов движений. Хореография в аэробике. Киев: Здоров’я. 46 с.Е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Л. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Пирогова Е. 4. О. Матвеев. который улучшился со средним уровнем достоверности (р < 0. Афтимичук.01). Лисицкая. М. №3.Г. 3.. 2. Троицк: ГРОВАНД ЛТД. Экспериментальная программа способствует повышению функциональных возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем.П. 2012 48 . Библиография: 1. 1991. В итоге проведенного эксперимента можно сделать определенные выводы. Л. Карпеев. 2012 По всем остальным параметрам были обнаружены улучшения высокого уровня достоверности (р < 0. Активная работа над развитием гибкости дала достаточно высокий уровень ее улучшения.В. 1. «Valinex» SA.

ст. в том числе и физической. полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии здоровья. Одесский Национальный экономический Университет. предъявляемыми специальностью. Украина Кирьякулова Н. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно Chişinău: USEFS. The article describes the analysis of the survey conducted among the students of University of Economics.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. организации учебно-воспитательного процесса. В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением современных методов.. студентка. так как современный высококвалифицированный труд требует. но и социально-экономическое значение.. ст. обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях. Однако. Введение. преп-ль. Украина Долинская Т. Одесский Национальный экономический Университет. Украина Keywords: professional applied physical training. 2012 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Енгулатова В. кроме того. высокой работоспособности молодых специалистов. Исследования показывают. преп-ль. 2012 49 . students of the economic profession.В. которые могут быть приобретены ими при регулярных и специально организованных занятиях физической культурой и спортом [1]. Summary.И.. что общая физическая подготовка специалистов не может полностью решить этих задач. к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только личное. Следовательно. к которой готовят студента. определенного профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями профессии [3]. Одесский Национальный экономический Университет. Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его как предмета учебного плана определяется не только общими социальными задачами и требованиями. The theme of the survey was their attitude toward exercise and healthy lifestyles. качество подготовки.

Ваше отношение к физической культуре в сетке академических занятий? Результаты оказались следующими: на УЭФ 58% опрошенных студентов считают занятия обязательными. содержать в себе элементы профессиональноприкладной физической подготовки. 27%. 4% затрудняются ответить. навыков. 2012 осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной деятельности. т. использовать средства физической культуры и спорта для формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств. Но реализация профессионально-прикладной физической подготовки в системе физического воспитания студентов связана с рядом трудностей.е. основная из которых – существенные различия в условиях и характере труда представителей многочисленных специальностей и специализаций на производстве. Результаты и обсуждение. 12% (рис. проанализировать динамику физического развития студентов первого курса. а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды [2]. На КЭФ соответственно: 61%. 1. 70 58% 61% 60 50 40 38% да 27% 30 20 нет затрудняюсь ответить 12% 10 4% 0 УЭФ КЭФ Рис. Обосновать важность и необходимость профессиональноприкладной физической подготовки студентов. знаний. Студентам первого курса учетноэкономического (УЭФ) и кредитно-экономического факультетов (КЭФ) по анкете «Суждение» было предложено ответить на ряд вопросов: 1. что в целом свидетельствует о положительном отношении студентов к занятиям физкультурой и спортом в высших учебных заведениях. А значит. Цель работы. Chişinău: USEFS. 1). Отношение студентов к занятиям физкультурой. 38% считают необязательными.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а также проанализирован ряд показателей. Для реализации поставленной цели проведено анкетирование студентов первого курса. 2012 50 .

студентов 1 курса учетно-экономического и кредитноэкономического факультетов представлены на рисунке 3. В качестве критерия использовался тест: «прыжки через скакалку» в течение 1 минуты. 3. 2). Занимаетесь ли Вы дополнительно какими-либо видами физической активности? Ответы на этот вопрос оказались такими: 17% ответили положительно. 2012 2. а остальные (83%) сказали. Дополнительные занятия по интересам. В целом. Основой для анализа стало упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». 2012 51 . Физические качества студентов УЭФ и КЭФ Chişinău: USEFS. Силовая выносливость. 100 83% 76% 80 60 да 40 нет 24% 17% 20 0 УЭФ КЭФ Рис. Данные показателей физических качеств – силовая и общая выносливость.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. Результаты также оказались положительными – по всем показателям прослеживается небольшая динамика роста. Общая выносливость. что не занимаются спортом (рис. что говорит об улучшении выносливости среди студентов. ІІ семестр І семестр 150 123 106 97 100 50 19 16 107 24 силовая выносливость (к-во) 19 общая выносливость (к-во) 0 Рис. динамика для двух факультетов одинакова и прослеживается тенденция к улучшению силовых качеств у студентов двух испытуемых факультетов.

Ф. physical activity. 1994. В: Биология в школе. Здоровый образ жизни: Пер. М.А. так и УЭФа к концу учебного года. depending on the level of physical condition. Здоровье человека в свете экологии. Г. 2012 52 .: ГЦОЛИФК. 2004. Киев Keywords: students. Морозова.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. The article considers the characteristics of a physical activity of students. с. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Развитие промышленной техники. автоматизация производства. 2012 Основываясь на полученных результатах можно говорить о незначительной динамике роста показателей физической подготовленности студентов как КЭФа. Именно этим целям должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка студенческой молодежи. 368 с. являющаяся составной частью всесторонней физической подготовки будущих специалистов к длительному и плодотворному труду в народном хозяйстве. Методически правильное использование средств физической культуры повышает работоспособность и производительность труда.. с англ. Шейнберг. 1997. ОЦЕНКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА Ищенко О. Библиография: 1. 3. K. студентка. Выводы Подготовка студенческой молодежи к профессиональной деятельности является одной из важнейших задач системы физического воспитания. способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. Summary. К. С. 4-15. Chişinău: USEFS. Для успешности и адаптации в современном обществе необходимо формировать основные физические качества для укрепления здоровья. Профессионально-прикладная подготовка в учебных заведениях. Полневский. 2. внедрение автоматических систем управления. М. Условия жизни современного человека меняются под влиянием развития науки и техники.. Актуальность. Байер.: Мир.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [3. Методы и организация исследований: Для достижения цели использовались следующие методы исследований: анализ научно-методической литературы. 3]. 2012 53 . гармоничное развитие естественных способностей и психических качеств. 4]. что в свою очередь должно привести к укреплению их здоровья и повышению физической работоспособности. физиологические методы исследования. кибернетики. а также различного рода заболеваний. возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин. использование средств физического воспитания в организации здорового образа жизни. научный уровень и информационный объем которых все время растет [2. физического развития и физической подготовленности. методы прогнозирования физического состояния по Chişinău: USEFS. Таким образом. увеличение скорости и эффективности действия технических средств меняет характер производственной работы [3. потому что на сегодняшний день число студентов с различными заболеваниями постоянно растет. сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей средой. антропометрические методы исследования. При этом использование инновационных видов двигательной активности в занятиях физической воспитания со студентами позволяет повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и интерес к собственному состоянию здоровья под влиянием этих занятий. что является чрезвычайно важным. В связи с этим необходимо изучение режима двигательной активности студенток технического профиля. Серьезным испытанием для организма студентов является информационная перегрузка. Это. костной. в конечном итоге. Двигательная активность оказывает оздоровительный и профилактический эффект. Вообще. Цель работы: изучить суточный режим двигательной активности студенток ВУЗов технического профиля с учетом уровня физического состояния ( на примере Национального авиационного университета). недостаток необходимых человеку энергозатрат приводит к несогласованности деятельности отдельных систем (мышечной. может привести к снижению функциональных возможностей человека. 2012 электроники. 5]. изучение этой проблемы является актуальной. Основной целью учебного предмета физическое воспитание являются: формирование у студентов устойчивой мотивации к сохранению своего здоровья. дыхательной.

Также установлено увеличение объема двигательной активности перед выходными с последующим достоверным снижением объема двигательной активности в субботу и в воскресенье.31% Рис. метод Фремингемского исследования двигательной активности человека. педагогические методы исследования. Chişinău: USEFS. что динамика недельного режима имеет свои особенности (табл. Студенток с высоким уровнем физического состояния в нашей выборке не было выявлено (рис. Так. что ниже среднего уровень физического состояния имели 20.01% Выше среднего 26. выше среднего уровень физического состояния 26.1). 2012 54 . Результаты исследований и их обсуждение. 2012 Пирогову Е..1).68% студенток. методы математической статистики [1. В ходе исследования было определено.68% Средний 53. 4]. Исследования проводились в феврале 2012 г. средний уровень физического состояния 53. Затем был выявлен относительно резкий спад режима двигательной активности. со студентками 2 курса Национального авиационного университета на кафедре спортивной подготовки. А. наибольшее значение суточного режима двигательной активности у студенток ВУЗа технического профиля наблюдается в начале недели (в первые два дня). в которых приняли участие 15 студенток занимающихся аэробикой 1 раз в неделю в рамках занятий физическим воспитанием. Распределение студенток по уровням физического состояния (n=15) При изучении суточного режима двигательной активности по Фремингемской методике было обнаружено. Ниже среднего 20.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.31% студенток. где наблюдается ее наименьшее значения.01% студенток.1.

05± 333.22 569. 1.85 647.79 ± 218. на основании которого происходит определение их в основную. ккал*мин -1 3198.87 ± 354.65 ± 170. 2012 Таблица 1.18 ± 617.19± 22. можно констатировать. что изменение недельного режима двигательной активности студенток. скорее всего. В субботу мы наблюдали низкие показатели.73 Такая закономерность в выходные дни связана.77 3253. которая выражалось в том. и соответственно с этим наблюдается своеобразный сбой в режиме двигательной активности. Кроме этого было выявлена прямая взаимосвязь между режимами суточной двигательной активности и уровнем физического состояния студенток ВУЗ технического профиля. Анализ современной специальной литературы показал. что студентки в большинстве посещают дискотеки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.38 684.95 ± 111. 29 ± 47. что уменьшился базовый уровень и значительно увеличился высокий уровень (участие в занятиях аэробикой).49 3403. В четверг мы наблюдали увеличение малого и высокого уровней. а в воскресенье значительного увеличения базового и среднего уровней. находится в большой зависимости от изменения базового. 2012 55 . малого. л/мин -1 640.79 3177.62 ± 118.66 ± 485.40 ± 30.21 654.48 ± 25.63 3234.77 ± 83. особенно средний и высокий уровни по Фремингемской методике. В среду состоялись изменения в режиме двигательной активности за счет увеличения базового уровня. среднего и высокого уровней по Фремингемской методике.41 2219.65 604. что критерием дифференцирования двигательного режима студентов остается состояние здоровья.40 Энерготраты. что чем выше уровень физического состояния. Оценка недельного режима двигательной активности студенток вузов технического профиля.00 427. При этом существуют Chişinău: USEFS. В пятницу показатели увеличились за счет уменьшения малого уровня и увеличением высокого уровня. Во вторник произошли изменения за счет того. Таким образом. Выводы.70 ± 418. с тем. на примере занимающихся аэробикой Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Потребление кислорода.24 2673. тем больший объѐм двигательной активности имеют наблюдаемые студентки. подготовительную и специальную медицины группы.

В.. К. их физической работоспособности и подготовленности для его коррекции в процессе физического воспитания. средний уровень физического состояния . что компенсировать дефицит суточной двигательной активности возможно за счет увеличения времени затраченного на специально-организованные занятия. т. Минск.е. 3. Фарфур. 2.Ю.І.К. Двигательная активность студентов: структура. которая предоставляла бы в комплексе информацию о морфо-функциональном статусе студенческой молодежи. Трачук // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тезисы XI Междунар. однако отсутствует характеристика уровней физического состояния. Влияние структурных компонентов двигательной активности на здоровье школьников и студентов /Е. нормы содержание / Ю.3. выше среднего физического состояния . В. С. Давиденко. физической работоспособности и физической подготовленности. Контроль у фізичному вихованні дітей.12 с. Воробйов.: Олимпийская литература. Методика Фремингемского исследования двигательной активности человека: Рекомендации по использованию / Е. Трачук// Олімпійський спорт i спорт для вcix: IX Міжнародний науковий конгрес. конгресса. С 557. Давиденко Е. 2007.В. 2004. №5. 4. Давиденко.В. 5. что в своем большинстве обусловлено уровнем физического состояния: ниже среднего уровень физического состояния имели 20. посіб. 2012 отдельные попытки использовать с этой целью показатели физического состояния.: "Олімпійська література". В. так и вне ее. 2. Кобяков // Теория и практика физической культуры. 2012 56 . 2005. Анализируя данные наших исследований можно констатировать. Масауд Раслан.53. підлітків та молоді: навч. Дальнейшие исследования будут посвящены разработке режимов двигательной активности студенток высших учебных заведений технического профиля с учетом состояния здоровья и профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов.01% студенток.А. В. 20-26. По данным нашего исследования было выявлено. Библиография: 1. что студентки ВУЗов технического профиля имеют большой диапазон разброса морфофункционального статуса.26. Давиденко Е. М. 224 с. Двигательная активность и здоровье населения Украины / С. Безверхня. ч. значительно повысить степень «индивидуализированности» используемых подходов. Круцевич Т. Круцевич.31% студенток.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. научн. 1999. В. проводимые как в рамках учебной дисциплины по физическому воспитанию. Г.В. 3. 2011. С 380-383. При этом необходимо учитывать реально существующий уровень физического состояния студентов. / Т.68% студенток. Chişinău: USEFS. С. Кобяков Ю. . Трачук С.Ю. К.

Методы и организация исследований. as well as the motives which impel them to regular fitness activities. и для внутреннего развития [2. осознание сущности мотивации. women.. что человек должен использовать это время прежде всего на восстановление собственного здоровья. Целью работы является изучить интересы и мотивы женщин первого зрелого возраста к занятиям фитнесом. методы математической статистики. fitness. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Киев Keywords: motive. актуальным является определение структуры и поведенческих особенностей проведения активного досуга женщин первого зрелого возраста. беседа. отдыха. факторов. 2012 57 . В современной научной литературе досугу. Повышение качества проведения досуга предусматривает проведение целого ряда мероприятий. потребностей населения. как форме отдыха после выполнения профессиональных и семейных обязанностей. 5]. интересов. удовлетворения естественных потребностей. а также изучение факторов. Таким образом. Summary.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. The paper deals with the needs and interests first mature age women in entertainment. направленных на исследование социального положения. physical culture-improving exercises. 2012 МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА Катерина У. Chişinău: USEFS. 4]. Актуальным является вопрос качественного использования свободного времени. способствующих их формированию. чем его профессиональная деятельность. Актуальность. уделяется недостаточно вниманиях [1. влияющих на нее. Однако досуг является не менее важной составляющей жизни человека. разработку тренировочных программ адаптированных к интересам занимающихся [6]. положительно влияет на привлечение населения к систематическим занятиям. health. Изучение мотивов к занятиям оздоровительным фитнесом. В данной работе использовались следующие методы: анализ литературных источников. возраста. Современное общество исходит из того. анкетирование.

что подавляющее большинство. что с возрастом все меньше людей предпочитают активный образ времяпровождения. В них принимали участие 30 женщин в возрасте от 21 до 35 лет. Результаты исследований. Нам удалось установить. большинство имели возраст более 30 лет. и более 2-х лет только 5% занимающихся. рационального питания придерживаются 64% респондентов. как правило. Chişinău: USEFS. 2012 58 . Из 30% женщин. женщин имеют высшее образование и работают по специальности. и придерживается основ здорового образа жизни: 70% респондентов ведет подвижный образ жизни. а также способствует информированности населения относительно положительного влияния двигательной активности на организм человека. что позволило определить содержательные особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. Роль этих потребностей особенно возрастает. В рамках педагогического констатирующего эксперимента проводилось анкетирование. Именно представителям этого класса свойственны потребности в самореализации и причастности к деятельности. 13% респондентов имеют незаконченное высшее образование и только 12% имеют среднее специальное образование. что большинство опрошенных хорошо понимают положительное влияние двигательной активности на организм человека в целом. ведущих малоподвижный образ жизни. В результате анализа анкет было установлено. что стаж занятий респондентов варьирует от 1 месяца до 5 лет. а именно 75%. Так. Вопрос «Какое у Вас образование?" позволил определить. Также следует отметить. В свою очередь материальное благополучие стимулирует интерес к повышению уровня своего физического состояния и улучшения здоровья.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Результаты анкетирования позволили определить. от 6 месяцев до 1 года 37%. 2012 Исследования проводились на базе фитнес студии «Изида» в рамках групповых занятий. удовлетворены. что большинство опрошенных следит за своим внешним видом. поскольку потребности низших уровней уже. Курят (от «регулярно» до «эпизодически») только 16% респондентов. Также в результате беседы было установлено. Большинство респондентов относят себя к «среднему классу». что обучение в высших учебных заведениях стимулирует к систематическим занятиям различными видами двигательной активности. утреннюю зарядку регулярно выполняют 15% респондентов. Стаж занятий более 1 года имеют 12%. среди опрошенных посещают тренировочные занятия от 1 до 6 месяцев 46% респондентов.

В ходе беседы было установлено. получение удовольствия (16%) и повышение уровня здоровья (14%). которые предъявляют женщины к своему досугу: отдых и восстановление (23%). Другие занятия. посещение театра и культурных памятников города). как наиболее значимый. что занятия оздоровительными видами фитнеса способствуют реализации основных потребностей.отдают предпочтение прогулкам. свидетельствует о том.различным видам рекреации. который проявляется в том. поскольку его организм достигает необходимого уровня энергообмена со средой в результате физиологического и психологического оздоровления. Так. изучение иностранных языков (3%). общении и расширении жизненных интересов. а 8% .посещают и другие физкультурно-оздоровительные занятия (танцы. экскурсии. и ярким музыкальным сопровождением. а также снять усталость после тяжелого трудового дня или недели. личностный рост и становление (21%). что для лиц умственного труда. Проведенное нами исследование позволило определить особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. Следует также отметить. а 16% .занимаются шопингом и покупками. В ходе исследования нами было установлено. 2012 На желание заниматься двигательной активностью большое влияние оказывает предварительный двигательный опыт. Высокий процент женщин (23%) которые отметили вариант «отдых и восстановление». Для выявления структуры досуга нами определялись характер и способы проведения их свободного времени.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что для большинства женщин занятия фитнесом являются одним из самых приятных способов проведения свободного времени. в занятиях фитнесом заложен высокий рекреационный эффект. В возрасте 21-35 лет Chişinău: USEFS. что люди стремятся восстановить силы. за просмотром TV. что объясняется высокой эмоциональной окраской таких занятий. Кроме повышения уровня здоровья. более 70% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. Менее значимыми для большинства респондентов оказались потребности в самореализации. 12% . Достаточно большой процент женщин склонны проводить свой досуг за компьютером (10%). что человек чувствует бодрость и удовольствие от проведенного отдыха. указанные в нашей анкете в качестве предполагаемых. чтением (4%). еще 17% . что с помощью беседы было обнаружено. тренажерный зал). йога. в количественном отношении не набирают и 3% (работа на садовом участке. Кроме занятий в фитнес студии «Изида» 18% женщин проводят свободное от работы время в кругу друзей и семьи. 2012 59 . DVD (6%). этот фактор является более значимым.

такие как: собственное желание (35% респондентов). развитие двигательных качеств). 2012 женщины отдают предпочтение активным и энергичным занятиям. С помощью исследования мы обнаружили. По совету друзей начали заниматься .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Также была проведена попытка определить причины. что к занятиям фитнесом женщин подтолкнули различные факторы. наиболее весомой причиной оказался недостаток свободного времени (около 50% респондентов). в который входят такие мотивы как: снижение массы тела. определяющим мотивацию к занятиям в фитнес клубах. материальных средств . внешний вид и настроение. по которым женщины не занимаются двигательной активностью. коррекция фигуры и осанки.32% респондентов (повышение уровня физического состояния. что во главе мотивационной сферы физкультурно-оздоровительной деятельности Chişinău: USEFS. Результат анализа анкет показал. Менее значимым оказался фактор здоровье . а познавательный .10% респондентов (общение. общественное мнение об их внешнем виде (20% респондентов). Исходя из результатов анкетирования.5% респондентов. профилактика заболеваний. снятия стресса. что значимость мотива улучшения здоровья актуализируется с возрастом. другие факторы 2% респондентов.20% респондентов. которые одновременно оказывают положительное влияние на функциональные системы организма. можно сказать. улучшение самочувствия. технику выполнения упражнений). Основным фактором. Исследование мотивационной структуры занимающихся оздоровительными видами фитнеса позволило установить иерархию мотивов. назначения врача (10% респондентов). по примеру известного человека . Факторы социальный выделен . знакомство.10% респондентов и для поддержания корпоративной культуры к занятиям . 20% респондентов не могут преодолеть собственную лень. и 19% респондентов не позволяют семейные обстоятельства. повышения уровня мышечной массы. является улучшение внешнего вида 36% респондентов. расширение круга знакомых). переключение внимания на другой вид деятельности. Так. и на первом плане стоит в более взрослого населения. 2012 60 . выбрали 12% респондентов. Группа психологических мотивов к которой относят: получение удовольствия. среди них.8% респондентов (получение информации об основах здорового образа жизни. а также могут улучшать самочувствие. которые для удобства их были разделены на группы.11% респондентов.

В. 4.Я.30% респондентов.: Просвещение Владос. Г. Библиография: 1. Теория и практика физ. улучшение внешности . выбравших познавательный фактор в качестве ведущего мотива. а наиболее значимым фактором в структуре мотивации является внешний вид и фактор улучшения здоровья. а для остальных (45%) . Аэробика на все вкусы / Т. 2.Воловик. Программирование занятий оздоровительным фитнесом /Л. повышение самооценки .свит. коррекция веса .4% респондентов. К.один час.А.С. Иващенко.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1999. Лисицкая. Круцевич Т. 1994. 198с. Chişinău: USEFS. 81-84. поддержание мышечного тонуса . Малый процент женщин. В. Харків.: Наук. 96 с.Ю. К. что наиболее приоритетными потребностями в сфере досуга женщин первого зрелого возраста является отдых и восстановление. С.34–38. объясняется наличием высшего образования и высокой информированностью опрашиваемых относительно вопросов здорового образа жизни. 6. 2003. Иващенко Л.Я. Лисицкая Т. А.. что оптимальная продолжительность занятий для большинства женщин (55% респондентов) составляет сорок пять минут. Кувшинниковаю К:.9% респондентов. Полученные результаты дают нам возможность повысить потенциал занятий фитнесом за счет определения наиболее рациональных видов.21% респондентов.18% респондентов.Я. 2004. В результате социологического исследования. Выводы В ходе исследования было установлено.Л.: Олімп. Благий.248 с. Ю. определены в по порядке их значимости: хорошее самочувствие после нагрузки . форм и средств оздоровительного фитнеса с учетом потребностей.С.Ю. Круцевич. который актуализируется с возрастом. а также пользы занятий физическими упражнениями. Т.Усачев.С. культуры. 2012 стоит оздоровительный вектор. №12. Воловик А. Андреєва О. 2008. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. С.Воловик. 2010. удовольствие от выполнения упражнений . Педагогіка дозвілля / А. которые способствуют продолжению занятий.В. 2012 61 . Система подготовки специалистов по аэробике/ Т. и только 15% из них предпочитают посещать клуб один раз в неделю. который актуализируется с возрастом.література. А. Лисицкая. мы выяснили. Анализ ответов на вопрос «Как часто женщины первого зрелого возраста посещают занятия?» позволил установить что большинство респондентов (85%) данного клуба занимаются 2-3 раза в неделю. Основные стимулы. Лисицкая. В Безверхня. 5. – М. 329 с. Рекреація у фізичному вихованні різних групп населення / Т.С. 3. мотивов и интересов занимающихся.18% респондентов.

Theoretically justified and presented the problem of organizing recreational activities of students. Organization of recreational activities of students in their free time. В связи с чрезмерной коммерциализацией жизни появилось такое понятие как работа студентов во внеучебное время с целью заработка. 2012 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Кириллова С. систематическое совершенствование образовательных технологий повышают уровень требований по подготовке будущих специалистов. стоящих перед студентами в годы учебы. 4]. обоснован комплекс социальнопедагогических условий эффективного формирования культуры свободного времени студентов. определены концептуальные основы свободного времени как фактора формирования личности студента. Vasiltsov R. Kyryllova S. При таких обстоятельствах потенциал свободного времени как фактора всестороннего развития студентов значительно уменьшается. В науке накоплен определенный опыт исследования проблемы досуговой деятельности и свободного времени студентов. Discovered and analyzed the structure of free time and general cultural interests of students. анализ последних исследований. специалисты считают необходимым совершенствование средств.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. направленных на восстановление их здоровья. Вместе с этим физиологические возможности организма студентов уже не позволяют в дальнейшем наращивать объемы учебных нагрузок. technology. не применяя современных средств. увеличение объемов информации. are the stages and content of the technologies of the recreational activities of students in their spare time. Summary. Постановка проблемы. 2012 62 . Для перспективного решения этой проблемы.. используемых в процессе физического воспитания студентов. есть понимание важности рациональной организации времени и наличия опыта его использования [1. Киев Васильцов Р... Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. recreation activities of students. Темпы развития современной жизни. Киев Keywords: free time. Важным условием оптимального решения задач. обоснованы условия Chişinău: USEFS. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Драгоманова (НПУ им. нереализованным. Очевидно. социологические методы исследований. В исследовании принимали участие 109 респондентов (студенты дневного отделения). педагогические методы исследований. самостоятельным выбором различных занятий. методы математической обработки данных.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. контент анализ документальных материалов. как развлекательные. направленные на изучение путей повышения эффективности использования рекреационно-оздоровительных занятий с целью оздоровления и рациональной организации свободного времени студенческой молодежи являются чрезвычайно актуальными. школы) ограниченной сферы общения. Цель исследования . В. умение его рационально использовать. Методы и организация исследований . Однако мощный педагогический потенциал свободного времени для значительной части студентов остается неосознанным.ценностных ориентаций. которая обусловлена необходимостью адаптироваться к новым потребностям организации временного пространства своей жизнедеятельности после постоянного контроля со стороны более-менее устоявшегося социальной среды (семьи. которые учатся в Черновицком национальном университете (ЧНУ им.изучить особенности организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. невозможна и эффективная организация свободного времени студенческой молодежи [3]. Анализ данных специальной научнометодической литературы по организации досуга студентов показал.П. Поэтому научные исследования. важнейшего показателя повседневной жизни человека. Приобретают важность осознание студентами ценности самого времени. Драгоманова) Результаты исследования. В то же время именно эти факторы эффективной жизнедеятельности представляют для молодежи не самую сложную проблему. из них 50 девушек. приобретают особую важность.П. потребностей. так и развивающие виды деятельности. что без этих сведений. Свободное время привлекает студентов не контролируемостью. трансформации традиционных и возникающих новых увлечений. Chişinău: USEFS. имеет свою особенность. 2012 63 . 5]. Стефаника) и 59 юношей. критически относиться к выбору занятий. Анализ изменений в пространстве свободного времени студенческой молодежи . которые учатся в Национальном педагогическом университете имени М. как своеобразной социальной группы общества.анализ научной и научнометодической литературы. что свободное время студенчества. М. возможностью сочетать в нем различные. 2012 совершенствования различных направлений внеаудиторной воспитательной работе высших учебных заведений [2.

11. не требующие целенаправленных усилий. У 13 юношей мотивом служит проверка собственных сил.воспитание волевых качеств и воспитания целеустремленности. 2012 Для определения видов занятости студентов в свободное время было проведено исследование. что двигательная активность необходима для поддержания физической подготовки.1). Таблиця 1. 7.гармоническое развитие. а у 20 девушек . 32 юноши и 43 девушки . 9.совершенствованием физических способностей. а у 26 девушек. что реальное проведение свободного времени у многих студентов .это привычные действия. 6. Варианты ответов Слушание музыки Встречи и общение с родными. 12. 13. Большинство студентов выбирает пассивные формы его проведения: чтение газет. занятие спортом. у 19 юношей мотивом является улучшение осанки. 5. Chişinău: USEFS. 8. художественной самодеятельностью. друзьями Занятия физической культурой.для улучшения фигуры. спортом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. общение с друзьями и родными. которые стимулировали к занятиям двигательной активностью следующие: 26 юношей и 32 девушки занимаются для улучшения самочувствия. 2. 10. хронометраж. журналов и просмотр телепередач. домашнее рукоделие) (табл. которое включало опрос. а 22 девушки . 14. Приоритетные виды деятельности студентов в свободное время (n=109) № 1. ресторанов Чтение художественной литературы Чтение публицистических газет и журналов Увлечение фотографией Изучение иностранных языков Игра на музыкальных инструментах Девушки (n=50) 44 36 27 16 24 3 0 8 14 11 14 11 4 1 Юноши (n=59) 40 38 46 31 9 24 27 18 11 12 4 6 6 7 Основные мотивы. Также 15 юношей мотивируются улучшением настроения. посещение театров). саморазвитие (чтение литературы по специальности. туризмом Посещение кинотеатров Посещение ночных дискотек Просмотр спортивных телепередач Посещение спортивных мероприятий Играть в компьютерные игры Посещение кафе. . развлечения (прослушивание музыкальных записей и пластинок. 3. В результате исследования установлено. чтение художественной литературы. 2012 64 . 12 юношей и 34 девушки считают.

что существенно ограничивает переориентацию их содержания с учетом современных условий и тркбований ориентированных на здоровья студентов [4. механизма реализации целей и задач программы. Несмотря на это. несоблюдение алгоритмов построения программ. А именно: средства и методы должны применяться только такие. так и формальных их компонентов среди которых наиболее значимыми являются: незнание структуры и технологии программирования свободно-временной деятельности студентов. Перспектива дальнейших исследований в этом направлении. проектирование инновационной технологии рекреационной деятельности студентов может стать средством для гармоничного развития молодежи. 5]. 2012 Анализ специальных нормативных документов. Таким образом. Традиционные программы разработанные еще в советские времена. Chişinău: USEFS. что программно-нормативная база не ориентирована на удовлетворение потребностей современного студента. отсутствие активной двигательной деятельности в некоторых программах и заорганизованный характер деятельности. позволяют утверждать. учитывая вышесказанное. неумение определять цели и задачи программы. что за последние годы исследователями предложены модифицированные программы организации физкультурнооздоровительной и рекреационной деятельности в свободное время. касающиеся как структуры. которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности. 2012 65 . в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регулярность и единство педагогического контроля и самоконтроля. В содержании программ организации отдыха в свободное время выявлены отдельные недостатки. физические нагрузки должны планироваться в соответствии с возможностями студентов. Выводы Проведенные исследования и анализ литературных источников свидетельствуют о необходимости соблюдать определенные правила для организации рекреационной деятельности студенческой молодежи.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на разработку технологии рекреационной деятельности студентов высших учебных заведений в свободное время. имеют в основном идейновоспитательную направленность в ущерб рекреационно-оздоровительной деятельности. которые обеспечивают регулирование физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности. отсутствие четких ориентиров содержания. однако в большинстве случаев и они имеют отдельные недостатки.

страдающих профессиональными недугами.. Ахметов Р. наук: 13. 2. и все больше растет спрос на профессии.. Азарова Р. Пацалюк // Матеріали XIV Міжнародного конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Київ. 4.07.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. наук: 19. Клеменко А. In the article the problem of professional-applied physical training video operators is coverage. Андрєєва О. студент. психол. 3. 2007. доцент. К. наук: 13.00. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта.00. В современном мире..Ф. А. М. Они обеспечивают людям удобный доступ к новостям. Summary. 592. канд. Психологические факторы разработки и реализации программ физической рекреации в сфере организованного отдыха [Электронный ресурс]: Дис.05. 2012 66 .: РГБ. 373 с.05 «Теория.Н. связанными с их деятельностью. пед. … доктора пед. To use the proposed experimentally substantiated authoring program athletic training aerobic classes. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. 224 с. power fitness. раньше считавшиеся элитными. С. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВИДИО-ОПЕРАТОРОВ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОГО ФИТНЕССА Лазуков Д. когда технический прогресс все больше и больше влияет на жизнь и быт человека. Андрєєва. 2002. к. Демченко О.00. Социально-культурные технологии рекреации городского населения в парках культуры и отдыха: диссертация . Сегодня огромное количество людей по всему миру заняты в этой профессии. 2010. Социально-педагогическая организация досуга учащейся молодежи. Кишинев Шипилова С. 2005. дисс. методика и организация культурнопросветительской деятельности» /Азарова Раиса Николаевна.. а то и вовсе не существовавших. Г.. Москва. 2003. Житомир.Э. 2012 Библиография: 1. М. также растет и число людей. Профессия видео-оператора получает в наши дни все большее распространение. 5. Chişinău: USEFS. video operators. 159с. Кишинев Keywords: vocational and applied physical training. 211 с. Організація рекреаційної діяльності в умовах фізкультурно-оздоровчих клубів/ О. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету.

которую следовало обосновать. программу оздоровительных занятий с включением средств атлетической гимнастики. Теоретической основой послужил ряд работ ведущих исследователей в области оздоровительной физической культуры. Новизна нашего исследования проявилась в оригинальном подборе средств. профессия видео-оператора не безопасна для здоровья. фитнеса и физиологии [1. Используя экспериментальную программу. предполагалось получить снижение риска развития профессиональных заболеваний. и просто проводить время за просмотром телевизора. 6. уменьшение и предотвращение болевых ощущений. Целью исследования было изучение и разработка программы фитнесс – занятий для видеооператоров профессионально-прикладного профиля. 5. Таким образом. возникает острая необходимость в оздоровительных мероприятиях этой категории людей. У видео-операторов есть ряд своих профессиональных заболеваний . 9]. 3. методов. 4.психического состояния. Методология исследования базировалось на педагогических. В доступной нам научной литературе подобных сведений мы не обнаружили. 7]. следовательно. Однако. физиологических и стато-математических методах научного исследования [2. а.это болезни спины. Гипотеза. вследствие чего возникает остеохондроз. Это дало нам повод изучить возможности оздоровления видео-операторов средствами физической культуры и создать оригинальную. От длительного ношения видеокамеры на одном плече происходит перекос позвоночника и ущемление нервов. йоги. Все в целом должно было Chişinău: USEFS. Были определены средства и методы для проведения фитнесзанятий с изучаемым контингентом мужчин и создана для эксперимента авторская профессионально-прикладная программа для видеооператоров на базе силового фитнеса. сколиоз и другие заболевания. снижение утомляемости при длительной работе. улучшение эмоционально . плавания. В задачи исследования вошло изучение проблемы оздоровительной физической культуры с профессионально-прикладным профилем и проблемы возрастных возможностей адаптации мужчин среднего возраста к физическим нагрузкам. 2012 67 . в построении программы занятий. научные разработки в этом направлении весьма актуальны. укрепление костно-мышечного корсета.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 возможность познавать мир.

В основной части урока использовались статические осанны йоги.). груди и спины. Исследование проводилось в период с января 2011 года по апрель 2012 года в 4 этапа. Практическая значимость исследования заключалась в обогащении программного багажа профессионально-прикладной подготовки мужчин зрелого возраста. конечное в апреле 2012 года. что за период работы по экспериментальной программе исследуемые параметры улучшились. Результаты исследования. но с разной степенью достоверности. 2012 способствовать профессионально-прикладной физической подготовке испытуемых. кошка и другие). В эксперименте участвовало 6 видеооператоров (телекомпания «СТС».). Тестирование проводилось с помощью общепринятых тестов. соответствующего возможностям каждого занимающегося. Проведение занятий в соответствии с измененными требованиями. организации и проведению эксперимента. «Мир»). верблюд) и гибкость (лотос. Определение физических и функциональных возможностей занимающихся.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Каждое утро выполнялась пробежка с умеренной скоростью бега. Особое внимание обращалось нагрузкам групп мышц верхних конечностей. Время пробежки постепенно увеличивалось. воин. Программа осуществлялась в 2 этапа. Занятия осуществлялись по стандартной схеме провидения урока. 2-й этап (ноябрь 2011 – март 2012 г. 2012 68 . Составление и использование индивидуального плана тренировочной работы по общей физической подготовке. мужчин зрелого возраста. Экспериментальная программа содержала в неделю два индивидуальных практических занятия и одно групповое занятие по плаванию. не занимающихся физической культурой или спортом. которая проверялась по величине Ткритерия Стьюдента. посох. Теоретическая значимость работы заключалась в обосновании методов и особенностей профессионально-прикладной физической подготовки видеооператоров. и было доведено до 10 минут. «Prime». воспитывающие силовые способности (треугольник. плуг. Профессионально-прикладная коррекция и усложнение планов тренировочной работы в зависимости от индивидуальных возможностей занимающихся. 1-й этап (сентябрь – октябрь 2011 г. начиная с 5 минут. Тестирование показало. Chişinău: USEFS. За этот период были проведены все необходимые мероприятия по подготовке. Первое тестирование было проведено в сентябре 2011 года.

к концу исследования он вошел в норму (420 г/см) и это соответствовало поставленной цели.05) и это закономерно.001) Мышцы ног (см) Рис.001 Рис.6 4. 2. 2012 Показатели массы тела и. 3.2 74 100 50 0 Масса Индекс тела Кетле (кг) (г/см) 40 35 30.001) был в показателях общей выносливости (Рисунок 2).5 9.1 39. величиной МПК (по номограмме Astrand-Rуhming) и ЧСС (р < 0. так как перед исследованием не ставилась цель сгонки веса. Показатели силы мышц Chişinău: USEFS. Изначально средний показатель индекса Кетле превышал норму на 50 единиц.1 33.4 30 25 20.05) Рис. 1.4 20 15 10 5 0 Проба Штанге (с) Исходные Конечные (р < 0. индекс Кетле (Рисунок 1) улучшились с начальным уровнем достоверности (р < 0. 38.5 Восток Запад 150 100 50 29. Показатели общей выносливости Высокий уровень достоверности (р < 0. которую исследовали пробой Штанге. 2012 69 р < 0.01 .3 200 217. Показатели антропометрии Исходные Конечные р < 0.6 0 Сгибатели рук Брюшной Экстензия (к-во) пресс (к-во) (к-во) (р 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.01) после стандартной нагрузки 15-ти минутного быстрого бега.6 449 422 450 400 350 300 250 200 150 78. 250 193. соответственно.3 23.6 27.

05.05). с.Е. 4.01). Л.П. №4. с. 1991. пауэрлифтинг. Эти показатели можно улучшить.001. Исключение составляют разгибатели рук. Атлетическая подготовка. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Библиография: 1. Гибкость и проба Ромберга также имели уровень достоверности улучшений в 0. В: Теория и практика физической культуры. Э. М. с. А. которые в профессиональной работе видео-оператора менее нагружены. 3.Э. плавания дают оздоровительный эффект. с.296.5 Исходные 17. следует отметить высокие результаты силовых качеств: сила мышц брюшного пресса и сгибателей рук улучшились при – р < 0. Харьков: ФЛП.Л. 2. 2. Афтимичук.2 Конечные 4. Матвеев. обогатив программу занятий специальными упражнениями. О.05 Рис. 4. Показатели гибкости и вестибулярной устойчивости Изучая итоговые показатели тестирования физических способностей (рисунки 3. Исследуемая программа соответствует требованиям профессиональноприкладной физической подготовке видео-операторов. 2011. экстензия и сила мышц ног улучшились со средним уровнем достоверности (р < 0. 2012 70 . Возможности адаптации организма мужчин зрелого возраста к физическим нагрузкам. 2012 25 20 15 10 5 0 -5 23. Кишинев: «VILANEX»SA. Chişinău: USEFS. армрестлинг. йоги. Брпжник. Различные сочетания средств и методов ОФК. Эффективные методики развития силы. 3.264. 4). Использование экспериментальной программы привело к положительным сдвигам исследуемых физиологических и физических параметров. Нестерова.3 Гибкость позвоночника (см) Проба Ромберга (с) р < 0. чем сгибатели (р < 0. 2010.7 -1. Теория и методика физической культуры.544. Выводы 1.6.: Физкультура и спорт. 2008.

2010. Государственный университет физического воспитания и спорта. лазание. Пресс. 2012 71 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Н.. М. Е. М. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительный фитнес. Возрастная. В. motricitatea generală. 6. студент.367. А. În cadrul educaţiei fizice şcolare s-a observat o dinamică progresivă a indicilor de creştere şi dezvoltare. В. но при наибольших мышечных усилиях [7]. Солодков.С. Государственный университет физического воспитания и спорта. координации.Б. прыжки с места и с разбега и др. Полноценное развитие детей младшего школьного возраста без организованной двигательной активности практически недостижимо. Кишинев Трухина И. М. Государственный университет физического воспитания и спорта. Э. pregătirea funcţională. Актуальность.Д. Физиология человека. Основы научно-методической деятельности в физической культуре / Учебное пособие для студентов вузов физической культуры. Спортивная. бросание и ловля мяча..: Спорт академ. 2000. Киев: Олимпийская литература. Общая. старший преподаватель.К.. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltarea fizică. Б. 2011. с.С.Т. 2012 5. Т. 2005. бег. ловкости.. включенные в программу по Chişinău: USEFS.: Издательский центр «Академия». Кузнецов.: Олимпия пресс. Им доступны упражнения. с. Холодов. Хоули. старший преподаватель. Сологуб. care condiţionează însuşirea priceperilor şi deprinderilor de importanţă vitală. Кишинев Гырля Н. Селуянов. и др. с. 7.480. Rezumat. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Леу А.. требующие проявления быстроты.184. 8. с.528.. Френкс. Их готовность к школьному физическому воспитанию составляют разнообразные движения: ходьба. Второе издание исправленное и дополненное. Все это создает предпосылки для овладения трудовыми навыками и сложными физическими упражнениями.

В ходе естественного педагогического эксперимента использовались антропометрия. Кроме того. определяющая важнейшие изменения. длина тела в большей мере увеличивается. а в 10 лет различий практически не наблюдается (табл. Учебная деятельность становится ведущей. 1). происходящие в морфофункциональной и психолого-эмоциональной сфере детей на данном возрастном этапе [4]. чем масса. Кроме того. организованная двигательная деятельность играет активную роль и в обменных процессах. что проведенные исследования динамики показателей физического развития. 5]. тяжелее на 2. является одним из необходимых условий нормального развития мозга. что положительно сказывается на росте и развитии детей [10].3 кг и превышают в ОКГ на 0. Более высокая масса тела у мальчиков в 7-9 лет обуславливает и более высокие общесиловые показатели в кистевой и становой силе. Кишинев.1 см. ноги становятся длиннее. его речевой функции и мышления.9 см. В частности. Для учащихся младшего школьного возраста движения – основное внешнее проявление деятельности организма. В то же время выявлено опережение девочек в сравнении с мальчиками в таких показателях как длина и масса тела. необходимый фактор его развития. Исследования проводились в условиях школьного физического воспитания детей младшего возраста в лицее «Prometeu» г. В 10 лет опережающее половое созревание девочек обусловило высокие темы развития роста и массы тела. в особенности моторика верхних конечностей и в частности кисти. в 10 лет девочки выше мальчиков на 2. Однако интенсивность роста отдельных размерных признаков различна. Опережающее. Так. по сравнению с девочками. Результаты исследований и их обсуждение. Гипотеза.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что отразилось на их Chişinău: USEFS. Происходят изменения и в пропорциях тела: изменяются отношения обхвата грудной клетки к длине тела. положительно влияет на работу всех органов и систем. 3. 2012 72 . окружность грудной клетки (ОГК). В росте тела в длину различия не значительны с 7 до 9 лет – мальчики выше девочек в среднем на 1 см. педагогические тестирования и математическая обработка количественных данных [1. 2012 физической культуре в школе. и вместе с тем. Организация и методы исследования. физическое развитие девочек в 9-10 лет на наш взгляд. Нами определено. что в младшем школьном возрасте опорнодвигательный аппарат характеризуется относительно равномерным развитием. в сравнении с мальчиками. 9]. Нами предполагалось. общедвигательной и психомоторной активности позволят определить тактику и стратегию их совершенствования и гармонизации. обусловлено более ранним наступлением полового созревания и соответствующим ему пубертационным скачком [2. организованная двигательная активность.

с незначительным опережением мальчиков в сравнении с девочками.8 45.20.40 35.силы .48 136.60.05.9 38. Таблица 1.20.50. что согласуется с исследованиями Л.56.51 Д 23. Chişinău: USEFS.7 4.7 и 278. лет 7 8 9 10 Массо-ростовой г/см М Д 199 194 203 202 218 215 247 228 Жизненный индекс мл/кг М Д 51 51 56 50 60 49 51 50 Относит.60.61 125.55 134.1 7. В частности.7% соответственно.5 8.5 8.00.30.0 12.3 Таким образом.01. лет 7 8 9 10 Рост стоя (см) М 122.14. Таблица 2.42 25.3 3.3 29. Нами определено.70. 3].63 124. Динамика функционального состояния физического развития учащихся 7-10 летнего возраста (усредненные данные) Возраст.% М Д 140 118 141 116 135 118 139 130 Относит.1 В таблице 2 представлены данные. что под влиянием возрастных изменений и школьного физического воспитания наблюдается прогрессивная динамика практически всех улучшение исследуемых параметров. существенное увеличение относительной становой и кистевой силы с 7 до 10 лет у мальчиков составило 158.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.8 26.2 5.2 3.48 М 29.94.П.51.44 130.50. прогрессирующее увеличение относительной становой и кистевой силы характеризует созревание нервно-мышечного аппарата обусловленное возрастом и организованной двигательной активностью [8.2 28.45 129.силы .46 25.50. 2012 73 .6 и 586.2 18. стан.40.3 Д 25.91.90.% М Д 13.03.95.50. Известно. Кроме того. Динамика показателей физического развития учащихся 7-10летенего возраста (средние данные) Возраст .82.10.4 32. что сердечнососудистая и дыхательная системы обеспечивают энергетику работающих мышц опорно-двигательного аппарата и определяют уровень работоспособности организма учащихся.1 32.4 Кистевая сила (сильнейшей) (кг) М Д 3. характеризующие дееспособность и функциональное состояние опорно-двигательного аппарата исследуемого контингента.9 15. 2012 общедвигательных способностях.40 30.42. девочки практически сравнились с мальчиками в величинах становой и кистевой силы.60.82.44. у девочек 183.1 46.8 1. Матвеев (1976).32 28.60.50.34.6 Д 121. кистев.5 36.1%.60 Становая сила (кг) Вес (кг) М 24.31 27.

6 42.2 4.5 7. с одной стороны.3 9. колво раз На низкой перекладине из виса лежа подтягивание на кол-во раз Возраст. что в условиях школьного физического воспитания с возрастом наблюдается увеличение ЖЕЛ.4 18.3 17.8 35.1 14.5 10.5 3 Chişinău: USEFS.5 5.1 ЧСС уд/мин Д 58. что в целом отражается на показателях их роста и развития.5 638 64. см М 60.5 9. окружности грудной клетки на фоне уменьшения частоты сердечных сокращений.0 2 3. Динамика показателей функциональной подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Возр.1 9. 2012 74 4. 2012 Из таблицы 3 следует.0 М 6.0 8.6 Д 6.6 Д 7.7 9. Динамика показателей физической подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Тесты физической подготовки Бег 30 м (с) Челночный бег 3х10м (с) Прыжок в длину с места (см) 6-ти минутный бег (м) Наклон вперед из положения сидя (см) Подтягивание на перекладине из виса.5 4.0 11.5 44. любая мышечная деятельность учащихся в условиях школьного физического воспитания обеспечивается комплексом двигательных способностей – силой.0 51.2 61.8 10.6 19.7 38.0 М 6.8 Д 6.5 2. обусловлено естественными типами прироста изучаемых показателей (в меньшей мере). функциональное состояние организма учащихся младших классов.6 23.4 22.1 61. быстротой.1 16. Кроме того.4 М 6.8 19.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.7 10. улучшение показателей проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе отражает рост функциональных возможностей сердечнососудистой системы организма учащихся с I-го по IV класс.4 60.3 Д 6.0 4 5 .9 М 93 90 88 86 Д 104 102 98 92 Задержка дыхания На вдохе На выдохе М Д М Д 39. лет 7 8 9 10 М 6. лет 7 8 9 10 ЖЕЛ.5 3. выносливостью и гибкостью. мл М 1242 1410 1685 1695 Д 1180 133 1385 1510 ОГК.8 125 120 135 132 140 135 150 145 825 700 879 750 925 800 975 850 4. Таблица 3.7 4.8 8. с другой – влиянием занятий физическими упражнениями (в большей степени).2 50. Таблица 4. Кроме того.3 45.2 9.0 Таким образом.

3 сек). Улучшение составляет соответственно 10. У девочек при подтягивании на низкой перекладине из виса лежа темп прироста более выражен и составляет 250%. положительная динамика показателей физического развития.2%. Chişinău: USEFS. что обусловлено особенностями анатомо-физиологического строения организма девочек. у девочек на 11%.е. В показателях быстродействия (сенсомоторная реакция и теппинг-тест) мальчики незначительно опережают девочек. при отставании мышечной массы в росте. что обусловлено небольшим весом мышечной системы (табл. что положительно сказывается на состоянии здоровья учащихся и их успеваемости в школе. характеризующие координационные способности также наблюдается улучшение с I-го по IV классы – у мальчиков на 9.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Так. в 7 лет мальчики в среднем подтягиваются на перекладине из виса 2.4%. В челночном беге. с 2-х раз в 7 лет до 5 раз в 10 лет. Кроме того. у девочек 21. Анализ результатов тестирования общей выносливости в 6-ти минутном беге показал.3% и 10%.е. у девочек с 7. что выражается в улучшении скорости пробегания 30 м (у мальчиков с 6.1 секунд.0 – до 6. т. а также на формировании общественного опыта. прежде всего. 4). т.7%. В показателях гибкости (наклон вперед) и равновесии (проба Ромберга) девочки превосходят мальчиков. Невысокие показатели мышечной силы в этом возрасте обусловлены. в 10 лет – 4 раза. что с 7 до 10 лет длина пробегаемой дистанции имеет четко выраженную тенденцию к увеличению. соответственно на 30% и 15%.5 раза в IV классе – т.8 секунд в 7 лет до 6. приобретаемого в процессе обучения. что выражается в динамике бега с 825 м у мальчиков в 7 лет до 975 метров в 10 лет. физическое воспитание может стать ведущим фактором самоформирования интеллектуального развития наряду с другими общеобразовательными предметами. у мальчиков улучшение составляет 18. кардиореспираторной системы и общедвигательной подготовленности создает благоприятные предпосылки для высокой работоспособности. Таким образом.е. Прогрессивное увеличение мышечной силы с возрастом создает благоприятные условия для проявления быстродействия. 2012 Показатели мышечной силы у учащихся младшего школьного возраста относительно невелики. В первом классе. 2012 75 . соответственно у девочек с 700 м до 850 м. что составляет 160% прироста. интенсивным ростом тела в длину. функционального состояния опорно-двигательного аппарата.

Сорокоумова Е. Муравов И. М. 4. студент.Г. В кН. Ашмарин Б.Ю.А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. М. Лях В. – 124 с.: СпортАкадемПресс.А. М. Введение. Возрастная физиология и школьная гигиена. СПб.И. 345 с. в преобладающем большинстве. 5. Одесский национальный экономический университет. Матвеев Л. professional applied physical training. Одесский национальный экономический университет. 6.. – 54 с.: ФиС... 1987.П.: ФиС. I.: Наука.: Психология. self-improvement.В. 9. Антропова М. 2. 2012 Библиография: 1. М. 408 с. старший преподаватель. Психологические особенности школьника младшего возраста.: Просвещение.: Возрастная психология.И. 10. М. 2000. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет). The paper investigates the problem of relationship economics students to excel by means of physical education.М.П. Врачебный контроль в спорте. 2012 76 . 1990. 1976.: Просвещение. Хрипкова А. 120 с.. Summary.Г.А. Губа В. Украина Кирьякулова Н. В кН.: Медицина. на наш взгляд. a survey. Дембо А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА Логинский К. определяет возможность усвоения всех других ценностей и. Морфобиомеханические исследования в спорте. 138 с. Мельников В. 7.В. что в системе общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья и физической подготовки личности. Тесты в физическом воспитании школьников. 1988. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Украина Keywords: students. Л. Калугина И. Наряду с этим следует особо отметить. Analyzes the results of a survey of students of economic professions. 144 с. 1978. 2006. 3. В кН. Уровень культуры общества в значительной мере определяется ступенью его развития посредством использования индивидуальных человеческих способностей. выступает уникальным Chişinău: USEFS. Возрастные изменения двигательной деятельности. Теория и методика физического воспитания (учебник для ИФК).: Возрастная физиология. 1975. health.т. Фабер Д. 1998. М. М. – 58 с. Питер.: Академия. 8.

способствуя активному индивидуальному развитию студента. ошибкам в производственной деятельности. Такая ситуация приводит к росту нервно-эмоционального напряжения человека. которое решает одну из сторон такой подготовки. Современное образование актуализирует задачи поиска эффективных здоровьесохраняющих технологий. мышления) и психомоторных способностей (точности движений.).к развитию различных заболеваний и даже потере трудоспособности. умение в определенной степени использовать свои способности. формированию профессионально важных качеств и их совершенствованию [1]. Перестройка высшего образования в Украине предусматривает коренное и всестороннее совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов для народного хозяйства. преждевременной усталости. Были рассмотрены важнейшие черты студенческого возраста. быстроты реакции и др. 2012 77 . а в дальнейшем . Анкетированию было подвергнуто 147 студентов II курса финансовоэкономического (ФЭФ) и учетно-экономического факультетов (УЭФ). 2012 средством. выполнена разработка эффективных форм и методов управления процессом физического воспитания студенческой молодежи. внимания. Для большинства специальностей профессиональная деятельность связана со значительным снижением физических нагрузок и. В случае отсутствия здоровья.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с повышением роли психических процессов (памяти. как важного компонента высокого профессионального уровня будущих специалистов. наиболее выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии принципиально повлиять на постепенный процесс физической деградации человека [3]. как показала жизненная практика. Залогом успеха выступают знания особенностей своего организма. Целью настоящей работы является изучение отношения студентовэкономистов к самосовершенствованию средствами физического воспитания. Физическое воспитание в учебно-воспитательном процессе ВУЗа является средством. Chişinău: USEFS. Исследование предполагало проведение социологического опроса. без которого определенный процесс становится малоэффективным. которые являются приоритетными для современной молодежи. Поэтому здоровье должно стать для молодежи одним из важнейших приоритетов среди многих ценностей современного человека. в то же время.

занимающиеся спортом. Chişinău: USEFS. 3. самостоятельность. рассматривая его как шалость. Теоретическое исследование индивидуальных психофизиологических особенностей личности позволило определить следующие наиболее важные черты характера. любят. Именно из-за самовоспитания. коллективизм. которые осознают лечебное воздействие физической культуры на здоровье человека. а иногда даже увлекаются различными модными «системами» и вскоре бросают их. что они здоровы и физическая работа. норм и правил. самостоятельно. соответствующие студенческому возрасту [2]: самопознание. добиваются высоких спортивных результатов. Студенты. их удовлетворяет и не требует дополнительных занятий физическими упражнениями. Студенты. Они хвастаются своим природным здоровьем. 2012 78 . которые занимаются физическими упражнениями. По результатам исследования. в том числе и спортом высших достижений. силой. кружках. 5. ловкостью и т. самоопределение. ищут легких путей для достижения оздоровительных эффектов.д. Студенты со слабо выраженным интересом к занятиям физическими упражнениями. 2. которую они постоянно выполняют. студентов можно условно разделить на несколько обособленных групп (рис. отдельно следует выделить самовоспитание. но не регулярно. которые не верят в свои силы. это безвольные и инфантильные люди. которые считают. К данной группе студентов относятся болельщики и «знатоки» спорта. 1): 1. выбирая для этого тот или иной вид спорта или систему физического совершенствования. Эти юноши и девушки упорно тренируются. самоутверждение. постоянно повышают свое мастерство. которые осознают положительное влияние спорта и физических упражнений для личного здоровья. 6. Рассматривая особенности студенческого возраста. максимализм. 4. Занятия физическими упражнениями для них являются обязательными и регулярными в спортивных группах. клубах по интересам. Студенты. но практически ничего не делают для использования с этой целью физических упражнений. формируются определенные взгляды и убеждения. Студенты. подчиняют свой рабочий день главной цели (иногда даже в ущерб личным интересам). 2012 Результаты исследования. Студенты. благодаря самостоятельному активному осмыслению взаимоотношений. Они ленивые. Они дисциплинированы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Они откровенно выражаются против спорта. Как правило.

эмоциональными травмами.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. оказывают определенное влияние на студента.1% 8. Они имеют ложное представление о пользе физических упражнений для здоровья человека. профессионально-трудовые и другие. 30 27. То есть.3% 11. Поиск и решение морально-этических. формирующих личность. переоценкой своих возможностей. В таких условиях они не всегда в состоянии погасить всякие надменные желания и стремления. которые опосредованно.3% 10 17. покой и физическую бездеятельность. Естественно.3% 6. Соотношение важных факторов по самосовершенствованию студентов ФЭФ и УЭФ Таким образом. мировоззрение. 2012 7. импульсивностью. вялые. 2012 79 . Однако средства физического воспитания по своим эффектам. включая такие роли как общественно-политические.это возраст интенсивного формирования личности. Несомненно. Желание и стремление у молодых людей в своем развитии опережают развитие воли и характера.7% 15 12. имеет место определенная психическая дисгармония.5% 13. через преподавателя. что поиск своего призвания соединяется с определенной необразованностью. слабые. общекультурных.3% 15. безусловно. определяют ее характер.9% 1 25 20 19.4% 2 3 4 5 6 5 7 0 ФЭФ УЭФ Рис. а в ряде случаев разочарованием. политических и экономических проблем.9% 13. игнорируют их. 1. что для формирования любой из указанных черт характера существуют множество психолого-педагогических приемов и средств. превышают все остальные. потому привлекают в этот процесс Chişinău: USEFS. Студенты с совершенно безразличным отношением к физической культуре. В подавляющем большинстве лица болезненные. эстетических.3% 8.7% 26. научных. личное «Я». Предпочитают тишину. студенческий возраст .2% 9. им не хватает социальной зрелости. В этот период молодой человек овладевает комплексом взрослого.1% 10.

что именно студенческий возраст (17-25 лет). работоспособность. С этой целью следует вести личный дневник. у них Chişinău: USEFS. отражающих уровни общей и специальной физической подготовки. тесты. 2012 компоненты не только умственной деятельности. направленной на формирование культуры здравоохранения. является возрастом. привлеченным к систематическим занятиям физическими упражнениями. сон. студентам. и результаты тестирования в контрольных упражнениях. Рис. В общем. Дневник самоконтроля студента Именно Дневник самоконтроля поможет следить за своим здоровьем. когда практически завершается формирование организма человека. характеризующие физиологическое состояние и функциональную подготовленность (антропометрические измерения. Все это обеспечивает процесс самосовершенствования. аппетит. пробы). в котором отражены результаты нагрузки. Следует наблюдать за состоянием своего организма в процессе занятий. В планировании самостоятельных занятий обязательно должны быть показатели. частота пульса и сроки его восстановления. Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют о том. и все физические качества имеют наиболее благоприятные условия для их совершенствования.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. присуща уверенность в поведении. но и физического напряжения. 2. где необходимым условием управления является обязательная регистрация тренировочных нагрузок. 2012 80 . что позволит оценить действенность избранных средств и при необходимости вносить личные коррективы (рис. продвигаясь шаг за шагом к сознательной систематической деятельности. 2). наиболее информативными из них будут – самочувствие.

Желание к самосовершенствованию проявляется благодаря осознанию необходимости заниматься физическим самовоспитанием. Как правило. легче контактируют. которые определяются его психологическое состояние. Процесс физического воспитания или физического самосовершенствования подчиняется определенным задачам обучения и самовоспитания. что каждому человеку присущ свой индивидуальный ритм и выбор упражнений. и. Известно. плавание. развиваются престижные установки. Самые популярные виды физических занятий для атлетическая гимнастика самоусовершенствования студентов ОНЭУ Наиболее эффективным является выполнение физических упражнений на свежем воздухе. высокий жизненный тонус. а музыкальное сопровождение – это эмоциональный стимул к движениям. атлетическая и ритмическая гимнастика (рис. Для занятий ритмической гимнастикой характерна высокая эффективность упражнений. Chişinău: USEFS. которые регулярно посещают дополнительные занятия по физическому совершенствованию. выдержка. 2012 81 . Студенты. оптимистичны. Среди традиционных физических упражнений. 2012 формируется стереотип распорядка дня. они энергичны. у таких студентов более высокая эмоциональная устойчивость. оздоровительный бег. как следствие. исполнительны. 3). более собраны. способны к самосовершенствованию. единоборства 19% 27% аэробика 32% 18% плавание 38% оздоровительный бег Рис. которые дают наибольший полезный эффект.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. с высоким уровнем настойчивости и решимости. их доступность и эмоциональность. которые используются с целью физического самосовершенствования наиболее популярными и доступными оказались единоборства.

2004. Диагностика и управления / А. С.: ИЗМН.О. Канишевский. Днепропетровск Пуздря Т. при постоянном мониторинге. ценностных ориентаций. 82 с. Волков.П. Вот почему молодежь должна бережно относиться к здоровью.: Украина. М. popular dance direction the world championship. Днепропетровск Keywords: hip-hop. Невозможно судить о физической культуре личности. направленности и степени развития интересов. так и к здоровью других. Основы профессионально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи / В.Маглеваный. В. 1998. что здоровье каждого человека не может быть его личным делом.М.Белов. Организм и личность. потребностей.М. А. порожденное культурой большого города.одно из ведущих направлений современных танцев.В. Следует также подчеркнуть. А. вращения и легкие Chişinău: USEFS. 270 с. 2012 82 . убеждений. Актуальность. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 3. В. 1999. общенародное достояние. Библиография: 1. Это большая гражданская ценность. Summary. контроле и корректировке этого процесса.М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. М.Канишевский. Modern competitive hip-hop today is a bright and exciting spectacle. М.Котова. Маглеваный. чувств..: «Медицинская газета Украины». без учета ее мнений.В. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ХИП-ХОПА Мандражеева О. in which are held world championships and world cups.Волков. 250 с.. and is the most popular dance styles around the world. Основными элементами техники этого стиля являются «кач» тела. Hip-hop . world cups. Научно-методические и организационные основы физического самосовершенствования студенчества / С.Л. прыжки. 2012 Выводы Для эффективного управления процессом физической подготовки студентов необходимо внедрение ряда указанных методов и форм организации физической подготовки и самотренировки студенчества. как к своему. 2. падения.П.Л. опираясь только на развитие его физических возможностей.

Предмет исследования Развитие координацийних способностей девочек 7-8 лет средствами хип-хопа в системе занятий по физическому воспитанию. New style school. 2012 83 . 2. Хип-хоп в настоящее время является ведущим танцевальным направлением. Определить уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. сочетающий в себе акцентирование отдельных частей тела (головы. Флексинг. захватывающее зрелище и является самым популярным танцевальным направлением во всем мире. ставший культовым. Этот танец. ярких и популярных стилей современного танца. Крамп. 3. с каждым годом развивается по линии усложнения. рук и ног) и элементы движений из повседневной жизни. Объект исследования Развитие координацийних способностей девочек 78 лет на занятиях по физическому воспитанию. этот стиль современного танца приобрел огромную популярность во всем мире. C-Walk. Педагогическое наблюдение (позволил получить фактический материал по исследуемому процессу. Современный конкурсный хип-хоп сегодня представляет собой яркое. граффити. Задачи работы: 1. способствующих развитию координацийних способностей девочек 7-8 лет на занятиях по физическому воспитанию. Анализ научно-методической спортивной литературы (было проанализировано 38 литературных источников). Цель работы Экспериментально обосновать систему занятий с элементами хип-хопа. определенный стиль одежды. превратившийся в целый пласт современной культуры. Паппинг. для определения путей совершенствования учебного процесса с помощью средств хип-хопа). Turfing. Locking и т. 2. 2012 акробатические движения. включающий в себя различные составляющие: музыку.д.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Определить характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. На сегодняшний день существует большое количество различных стилей: Street jazz (уличная импровизация). Chişinău: USEFS. Определить уровень физического развития девочек 7-8 лет. по которому проводятся чемпионаты мира и мировые кубки. увеличения скорости и хореографии. Для решения задач исследования нами использовались следующие методы: 1. Хип-хоп является одним из самых доступных. Брейк-данс. Весьма динамичный танцевальный стиль. Old School.

а 1 раз занимались хип-хопом. Медико-биологическое тестирование (включило в себя тест «Статическое равновесие по методике Явроцкого» и масса . Определялся исходный уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную. 4-й этап. Исследования проводились в 4 этапа: 1-й этап. В контрольной группе упражнения на развитие координационных способностей выполнялись в подготовительной части урока. Математико-статистическая обработка результатов (включил расчеты среднего арифметического (Х) и ошибку среднего арифметического (m)). Упражнения были направлены на развитие статического равновесия. на регуляцию пространственновременных и динамических параметров движений. Девушки занимались 2 раза в неделю физической культурой. занимающихся уроками физически культуры. Организация исследования. которая применялась в экспериментальной группе и была направлена на развитие координационных способностей девочек 7-8 лет.ростовой индекс Кетле).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3-й этап. 2012 84 . Проводился педагогический эксперимент и наблюдение за учебно . Педагогическое тестирование (включило в себя 3 теста «Прыжки на разметку». «Бег к пронумерованным набивным мячам» и «Ходьба с хлопками ладонями в заданном ритме»). В исследовании принимали участие девушки 7-8 лет. Проводился анализ научно-методической литературы по проблемам развития координационные способности девушек 7-8 лет.тренировочным процессом. формирование выводов. способностей к ориентированию в пространстве и чувства ритма. 5. проводилась математико-статистическая обработка результатов исследования. 4. Днепропетровска. была разработана система развития координационных способностей с помощью средств хип-хопа. 2-й этап. Подбирались методы исследования. Обоснование системы развития координационных здибностеи у девушек 7-8 лет средствами хип-хопа Была разработана система упражнений с элементами хип-хопа. 2012 3. В экспериментальной группе мы предложили Chişinău: USEFS. Определялся уровень эффективности предложенной системы. Исследования проводились в период с декабрь 2011 по апрель 2012 года на базе СШ № 63 г.

-о.правая вперед.с.п.стойка ноги врозь. и.. 2поднять правое плечо вправа.1. что после педагогического эксперимента показатели длины.1.1-наклон вправо.п. в основной части изучались основные движения хип-хопа и танцевальных комбинаций.п.3-4 -тоже влево. 3-4 то же левой. И..с.п.1.о. 2012 урок физической культуры с элементами хип-хопа.1.. 3-4 то же.п.поднять правое плечо вперед.согнуть правую вперед. 2подставить правую.. 1ноги врозь..2-и. И.п. И. . 2-и.правая на носок. а также девочки экспериментальной группы посещали 2 раза в неделю обычные уроки физической культуры. носок на себя. колено влево. носки вовнутырь.. 2012 85 .ноги врозьправой.. И.3-4 тоже влево. массы Chişinău: USEFS. 2.. Отличительные признаки: в подготовительной части комплекс ОРУ проводился под музыку.3-4 то же.п. 3-4 тоже левым. – широкая стойка ноги врозь.и.п.п.1. И. и-2 то же левой.с. в заключительной части использовались танцевальные игры. и.1-выпад на правой.с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3-4 тоже. Общие признаки: в подготовительной части содержание комплексов ЗРВ и общеразвивающих упражнений в движении не отличались. И.2и.подняться на носки. 3-4 то же.п. в основной части изучались базовые шаги хип-хопа и танцевальные комбинации в заключительной части использовались подвижные игры с танцевальной направленностью.п. как и девушки контрольной группы. и. И.стойка ноги врозь. скольжение левой назад.согнуть левую. и-2 то же левой.п.-о.и.п.о.поворот на 180 градусов. Таблица 1.это упражнение можно выполнять по диагонали в разные стороны.с.и.3-4 тоже.И.. .о. Название базового движения Bounce (кач) Running man (бегущий человек) Criss cross Robocop Crab Harley shake (рух плечима) Sham rock Back jump Monastery Содержание И.. включающей упражнения статического и динамического характера..носки наружу. В подготовительной части проводилась танцевальная разминка.2-о. .стойка ноги врозь..и -права вперед.. В результате проведенных исследований было выявлено. направленные на развитие координационных способностей: 2 раз в неделю девушки занимались на уроках физической культуры. а 1 раз в неделю занимались по экспериментальной системе. Сравнительный анализ уровня развития координационных способностей у девочек 7-8 лет. и.ноги накрест правая вперед.стойка ноги врозь.с.п. И.

что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами хип-хопа. комбинаций и музыкальных игр. Chişinău: USEFS. 3. а также активный отдых во время подготовки к следующим видам программы Выводы На основе полученных данных сформулированы следующие выводы: 1. 2. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам. что у девочек 7-8 лет его уровень в контрольной группе стал значительно выше. По показателям длины тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у девочек 7-8 лет как в экспериментальной. В результате проведеного эксперимента было выявлено. которые были направлены на развитие и совершенствование координационных способностей девочек 7-8 лет.8%. 2012 86 . 4. Используя разработанные комплексы базовых движений хип-хопа. в экспериментальной же группе анализируемые показатели увеличились незначительно. Исследование статического равновесия показало. так и в контрольной группах. это споспособствовало улучшению результатов исследования в экспериментальной группе: тест «Прыжки на разметку" улучшился на 48%.0001) и в тесте на «чувство ритма» (ходьба с сплескуванням ладонями в заданном ритме) (р <0.Анализ специальной литературы позволил изучить методику развития координационных способностей девочек 7-8 лет и изучить пути их усовершенствования. 2012 тела и индекса Кетле у девочек экспериментальной и контрольной групп несущественно увеличились. Это можно объяснить тем. Особенно ярко это отражается в результатах теста по определению пространственно-временных и динамических параметров движения (прыжки на разметку) (р <0. в тесте на «ориентирование в пространстве» (бег к пронумерованным набивным мячам) (р <0.001). тест «Ходьба с хлопками в ладони с заданном ритме» улучшился на 50%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05). что уровень координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной. Разработаны комплексы средств и методов направленных на развитие и совершенствованием координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы. тест «Бег к пронумерованным набивных мячам» улучшился на 7. Определили характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет.

Summary. Последствия неправильного образа жизни все чаще сказываются губительно для здоровья. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной системы развития координационных способностей девочек 7-8 лет с элементами хип-хопа. канд. Россия Keywords: health mode of life. 2012 Таким образом. Филиал Национального исследовательского университета. На него оказывают влияние. Федоряка. Библиография: 1. так и образ жизни самого человека./Ю.М. Смоленск. студент. The authors give the data reflecting gender distinction in understanding the problem and also the idea of personal qualities. доцент. 114 с ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА Младов В. Россия Соколова Т. Мохова. Современные отечественные исследования в области здравоохранения. психологии и физической культуры показывают. как внешние факторы. Филиал Национального исследовательского университета.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что на данный момент состояние здоровья нации существенно ухудшилось за последние десятилетия. 2.Ю. 2001. А. Борисова. И. necessary for health mode of life. Если у человека нет четкого представления о Chişinău: USEFS. Лях В.В. content-analysis. Тесты в физическом воспитании школьников.М.И. ..-Дніпропетровськ.: Физкультура и спорт. Методичні рекомендації з гімнастики для студентів інститутів фізичної культури і спорту:. gender distinction. 2010.. This article deals with the results of author research about polytechnic student’s idea of health mode of life. Московский энергетический институт. Смоленск.В. наук. что порождает неоднозначность его трактовок и множество разнообразных рекомендаций по способам его соблюдения. В научно-методической литературе даже среди крупнейших специалистов в данной области нет ни единого мнения о сущности и содержании самого понятия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ). Московский энергетический институт. пед. 2012 87 .

Нами были использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. Поэтому нам представляется особенно важным изучение понимания современной студенческой молодежью самого определения «ЗОЖ». а также особенности понимания структурных компонентов этого понятия и представления о личностных качествах человека. связанных с ним. по Вашему мнению. ведущего здоровый образ жизни. а также особенности методов исследования личностных представлений в современной психологии.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. его действия. 2012 88 . Объект исследования: структура понятия ЗОЖ у современных студентов. позволяет судить об уровне знаний и заинтересованности молодежи в организации собственного образа жизни с учетом сохранения своего здоровья и поддержания высокого уровня собственной работоспособности. а также личностных качеств. методы статистической обработки полученных данных. Какие способы соблюдения здорового образа жизни Вы применяете? Какими качествами. ведущий здоровый образ жизни?. включающие метод выбора из текста фонем (синонимов или синонимичных словосочетаний). Задачи исследования: изучить научно-методическую литературу. в которых требовалось написать небольшое сочинение. их обобщения с помощью Chişinău: USEFS. включает в себя понятие «здоровый образ жизни»?. касающуюся теоретических основ ЗОЖ. по вашему мнению. должен обладать человек. связанные с этим понятием. провести исследование представлений о понятии ЗОЖ среди студентов СФ МЭИ методом контент-анализа. ответив в развернутой форме на следующие вопросы: Что. соблюдающего здоровый образ жизни. на основе анализа полученных результатов сделать выводы об особенностях представлений современных студентов о понятии «Здоровый образ жизни». методом контент-анализа. Предмет исследования: особенности представлений о здоровом образе жизни и личностных характеристиках индивида. Студентам были предложены бланки. исследование представлений о ЗОЖ. 2012 сущности и содержании определенного понятия. Целью работы является оценка базовых представлений о понятии «ЗОЖ» студентами филиала МЭИ в городе Смоленске. имеющиеся на сегодняшний день классификации исследуемого понятия. не будут направлены в правильное русло.

60% и 30%. 1. поэтому со временем влияние вредных привычек усиливается и уже поддается констатации. что в юном возрасте понятия о злоупотреблении очень расплывчаты. Им нужно обильно питаться. 2012 синтеза и сравнения ранговым методом. чем для девушек. согласно данным ВОЗ.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что в понятии современных студентов здоровый образ жизни – это. среди лиц. что для девушек этот аспект более важен. В ходе исследования было опрошено 60 человек 1-го курса. что отсутствие вредных привычек для юношей является более важным аспектом в соблюдении ЗОЖ. прежде всего. Второе место в рейтинге занимает здоровое питание. поскольку. По-видимому. наркомания и т. имеющих вредные привычки. хотя в последние десятилетия женщины их активно «догоняют». молодые люди меньше внимания уделяют качеству и количеству пищи. чтобы восполнять энергозатраты в повседневной Chişinău: USEFS. На основе полученных данных мы сделали вывод. Очевидно. табакокурение. осуществляемым посредством математических подсчетов. В то же время.). наличие вредных привычек для молодых людей более актуально. соответственно. п. На рисунке 1 показаны различия между представлениями юношей и девушек. чем для юношей. можно отметить. среди которых 40 юношей (17-21 год) и 20 девушек (17-19 лет). отсутствие вредных привычек (алкоголизм. Здесь выявлено. 2012 89 . Результаты данных контент-анализа о понятии «Здоровый образ жизни» в представлениях студентов СФ МЭИ Мы видим. чем у девушек. преобладают мужчины. поскольку для них наиболее важным аспектом является чувство сытости и вкус еды. Рис.

среди населения растет количество мужчин с избыточным весом. п. 2012 жизни. что юноши более склонны к активности и потребности в движении. Chişinău: USEFS. Это приводит к тому. позволяют скинуть лишний вес. Объяснить это можно тем. поэтому для мужчины важно расходовать свою энергию для поддержания себя в хорошей физической форме. Мы снова наблюдаем большую разницу между мнениями юношей и девушек. У девушек не столь выражено стремление к соревнованиям. оно позволяет поддерживать фигуру и сохранять красоту тела. предпочитают сохранять энергию для хорошей работоспособности в течение дня. С другой стороны. полноценный сон. не соблюдая также режим ее приема. режим дня и умеренные нагрузки. Как следствие. сбалансированное питание для девушек является чрезвычайно важным компонентом ЗОЖ. а для юношей важнее поддержание себя в хорошей физической форме и немногие при этом задумываются о размеренности физических нагрузок.к. У юношей занятие спортом занимает более высокую позицию. поэтому занятие спортом очень популярно и престижно среди молодых людей. Третье место в анализе понятия о ЗОЖ занимает занятие спортом. Самореализация – один из наиболее важных аспектов в жизни мужчин. Девушки наоборот. налаживают работу организма. а красота для девушек – один из самых важных показателей состояния здоровья. связанным с повышенным содержанием холестерина и сахара в крови. сколько стремление к жизненному благополучию и к студенческому возрасту их потребность в двигательной активности существенно снижается.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Это связано с тем. которые устанавливают определенный режим приема пищи. что мужская энергия трансформируется в физическую силу и требует определенных физических нагрузок. что для девушек важнее сам режим дня и полноценный сон. Поэтому занятие спортом привлекает гораздо меньше лиц женского пола и в большинстве случаев не рассматривается ими как важный компонент соблюдения ЗОЖ. что юноши зачастую потребляют высококалорийную или некачественную пищу. и все чаще мужчины подвергаются сердечным заболеваниям. т. Интересно заметить. понижают уровень содержания холестерина и сахара в крови и т. Далее 4-7 места занимают физическая форма. 2012 90 . Поэтому очень популярны разнообразные диеты. При данных условиях они применяют свои склонности и реализуют себя в этой деятельности.

у юношей же он составляет всего 12. что абсолютно здорового человека в мире существовать не может. ведущего здоровый образ жизни Мы видим. по их мнению. должен обладать человек.к. является целеустремленность. 2. Результаты данных контент-анализа о представлениях студентов СФ МЭИ о качествах личности человека.к. также немаловажные для соблюдения ЗОЖ. а потому отдали предпочтение другим.к. чтобы тщательно соблюдать здоровый образ жизни. которыми. что студенты выделяют его не столько как компонент соблюдения ЗОЖ. избегание вредоносных факторов и позитивное настроение. для того. Так же мы получили данные о качествах. что наиболее выраженным качеством человека. по мнению студентов. т. в данном случае они взаимозаменяемы. что между ними большой разрыв. каким бы ни был его образ жизни. этот аспект наиболее важен для девушек (30%). Эти качества важны. 2012 Личная гигиена занимает лишь 8-е место в рейтинге. 2012 91 . т. представленные на рисунке 2. Второе и третье места занимают сила воли и терпеливость. которые по своей натуре более чистоплотны. Эти факторы. ведущего здоровый образ жизни. поскольку Chişinău: USEFS.5%. Однако необходимо отметить.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. были упомянуты наименьшим количеством человек. нужно задаться целью и следовать ей всю свою жизнь. Студенты считают это качество важным. компонентам. Рис. Последние три позиции в рейтинге занимают закаливание. и каждый достигает этой цели в большей или меньшей степени. т. более важным. Несмотря на то. сколько как простую социальную норму. без терпеливости не может быть силы воли. Столь низкая позиция этого аспекта может быть объяснена тем. по мнению студентов. соблюдающий ЗОЖ.

воспитанность. несущих угрозу здоровью и применение способов укрепления здоровья. принципиальность и ответственность были выделены исключительно юношами. Таким образом. отказ от удовольствий. ум. К примеру. отказ от вредных привычек. в первую очередь. деятельность. что говорит о четкости их представлений. студенты считают силу воли – волевой компонент личности. для юношей здоровый образ жизни – это. ведущего здоровый образ жизни. силу воли и терпеливость. такие качества как самоконтроль. Девушки же в основном называют те качества. то юноши в большей степени называют те качества. Представления о структуре качеств личности также различны по гендерным признакам. хотя и различных по гендерным признакам. закаливание. студенты сочли целеустремленность. здоровое питание и занятие спортом. Chişinău: USEFS. из чего следует. ведущего здоровый образ жизни. 2012 92 . спокойствие и самолюбие были выделены преимущественно девушками. дружелюбие. например зарядка. чтобы построить свой образ жизни с точки зрения поддержания высокого уровня здоровья и работоспособности. бег по утрам и т п. а для девушек – результат этой деятельности. 2012 они подразумевают самоотверженность. требующих терпения и выдержки. Наиболее выраженными качествами человека. ведущей ЗОЖ. которые человек достигает с помощью организации своей жизни с точки зрения сохранения и поддержания здоровья. волевой компонент. прежде всего. Это еще раз доказывает. Из этого можно заключить. что преимущественно студенты предусматривают в качествах личности. которые необходимы человеку. насколько различны понятия юношей и девушек о здоровом образе жизни в целом и что касается качеств. а стрессоустойчивость. что наиболее важным качеством человека. красота. Далее качества располагаются неравномерно по половому признаку.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Выводы В качестве наиболее важных компонентов соблюдения ЗОЖ студенты выделили отсутствие вредных привычек.

скучно. осознании роли двигательной активности для достижения жизненных и профессиональных целей. 59% – занимаются нерегулярно и 9% – не занимаются вообще.. мало подвижных и спортивных игр. The work is dedicated to attracting students to actively participate in sports and the assimilation of the principles of a healthy lifestyle. 2012 93 . Орел. как «Хочу улучшить фигуру». то есть 1-2 раза в неделю и.. у юношей «Хочу укрепить здоровье» и Chişinău: USEFS. Россия Соломченко М. хотели бы заниматься спортивными играми. health. как «Нравится». т.н. У девушек на первом месте стоят такие ответы. can significantly increase the level of preparedness and improve the health of students. Основными мотивами занятий тем или иным видом спорта назывались. снижению уровня физического состояния студентов. для получения зачета. На вопрос: «Ваше отношение к занятиям физкультурой и спортом?» 32% студентов ответили. На вопрос: «Что Вам не нравится на занятиях по физическому воспитанию?» почти 90% студентов ответили: принудительность. 65% студентов.. В настоящее время слабая заинтересованность основной массы молодежи. что занимаются систематически. volleyball. Из 422 опрошенных 275 человека. г. г. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». укреплении своего здоровья. «Хочу научиться играть». к. не интересно. fitness. доцент. Summary. «Интересно». Using the developed and experimentally validated training program volleyball college and university students expands the possibilities for improving the process of physical education. 2012 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА Помогаева И. Орел. Россия Keywords: students. приобретении личного опыта творческого использования средств и методов физической культуры является причиной систематических пропусков учебных занятий. что многие студенты занимаются физической культурой только на занятиях в университете. в основном. На основании анкетирования выяснилось. в постижении ценностей физической культуры и спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.п. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК».А.е. «Хочу с пользой проводить свободное время». обучающейся в нефизкультурных вузах.

Эстафеты с применением элементов волейбола – эмоциональные групповые упражнения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.д. Последовательность изучения материала традиционная: вначале осуществляется обучение тому или иному элементу игры. выделены отдельной строкой эстафеты с элементами волейбола. затем его закрепление и совершенствование. которые позволяют в соревновательной форме закреплять и совершенствовать техническую подготовленность. 2012 94 . оценив материально-техническое обеспечение и уровень квалификации преподавательского состава кафедры физического воспитания. наличие в преподавательском составе кафедры физического воспитания нескольких опытных преподавателей-игроков. было принято решение разработать вариант программы. что позволило: сократить неэффективное использование и потерю учебного времени до 5-10 мин и. необходимых в будущей профессиональной деятельности (умение взаимодействовать в коллективе. В отличие от традиционной программы в практическом разделе. следовательно. В предлагаемой нами учебной программе учтены некоторые недостатки традиционной программы. Проведение соревнований разрабатывается по специальному плану. Детально проанализировав учебную программу занятий физической культурой. занятия волейболом способствует развитию у студентов-гуманитариев качеств. Программа занятий волейболом для студентов 1 курса включает в себя 10 часов теоретических занятий и 122 часа практических. 2012 «Поддерживать спортивную форму». основанный на преимущественном использовании средств волейбола. определив недостаточную степень ее эффективности.). Эти причины составляют 90% общей дисперсии выборки. характер игровой деятельности предъявляет повышение требования к развитию систем и функций организма студентов. Выбор был сделан в пользу волейбола по нескольким причинам: эта спортивная игра популярна среди студентов различных факультетов. что позволяет при регулярных занятиях получать положительный тренировочный эффект. придать распределению Chişinău: USEFS. а также проведение учебных игр. изучив мотивы и потребности студентов-гуманитариев в различных формах двигательной активности и убедившись в популярности спортивных игр. увеличить моторную плотность занятий на 20-25%. способность адекватно реагировать на внезапно изменяющуюся ситуацию и т. завершающееся контрольным выполнением. для занятий не требуется сложное оборудование и инвентарь.

9 секунды соответственно в экспериментальной группе и немного ухудшились на 0. которые широко применяются в программах по физической культуре.8 до 15. Правильное распределение объема и интенсивности физической нагрузки на занятиях приводит к положительной динамики в экспериментальной группе значений таких критериев физической подготовленности как: челночный бег. увеличить количество смешанных аэробноанаэробных упражнений повышенной координационной сложности большой и максимальной нагрузочной величины на 10-15%. в контрольной группе результат практически не изменился. студенты экспериментальной группы (15 человек) осваивали разработанную программу. подтягивание. а их последовательность носит тренировочный характер. как скоростно-силовой вид спорта и занятия проводятся целенаправленно. прыжке вверх и подтягивании претерпевают в экспериментальной группе значительные изменения (значения t критерия Стьюдента.05). В результатах теста на сгибание-разгибание рук в висе. Chişinău: USEFS.88 раз (Р < 0. что уровень рассматриваемых критериев. спортивнотренировочный характер. Для определения уровня физической подготовленности использовать 6 тестов. базирующуюся на преимущественном (65-70%) использовании средств волейбола. произошло достоверное увеличение среднего значения в экспериментальной группе от 9. Такие показатели. улучшились на 1. 2012 95 . бросках медицинбола. характеризующих скоростные способности студентов (бег на 100 м и челночный бег 92 м).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. занимающихся и не занимающихся волейболом. бросок мяча весом 1 кг. Студенты контрольной группы (15 человек) занимались физической культурой по традиционной программе. что волейбол характеризуется.33 секунды и 1. за учебный семестр изменяется в разной степени. бег 100 м. челночном беге 92 м. Это объясняется тем.3 секунды и 0. Проследив динамику показателей физической подготовленности студентов в течение года. 2012 различных видов физических упражнений целенаправленный. Результаты выполнения тестов.92 секунды в контрольной группе соответственно. в таблице 2 подчеркнуты) за рассматриваемый период. превышающие необходимые значения. как результаты времени в беге на 100 м. мы можем констатировать тот факт.

84 и 1.4 раза. 2. Таким образом. нападающий удар.3 м.3 см.76 и 2. в контрольной остались на том же уровне.12 раз в экспериментальной. что исходный уровень технической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаков. что выполнение в учебном году оздоровительной программы занятий волейболом.16 раз. После занятий волейболом в экспериментальной группе значение этих показателей возросли до 7 и 5. средний результат выполнения передачи над собой сверху и снизу двумя руками из 10 раз в экспериментальной группе увеличился соответственно с 5. В начале эксперимента из 10 попыток выполнения подачи обе группы находились примерно на одинаковом техническом уровне (даны средние значения) – 2. Систематические занятия в течение учебного года по программе. без статистически достоверных отличий по всем рассматриваемым параметрам. как подача. 2012 Результаты выполнения прыжка вверх с места в экспериментальной группе увеличились на 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а в контрольной группе практически не изменился или даже немного снизился. приводит к тому. Возрос результат выполнения таких тестов. Длина броска мяча весом 1 кг в контрольной группе немного уменьшилось на 0.5см. с преимущественным применением средств волейбола. Chişinău: USEFS.72 и 4 раза до 9. Такие сложные технические приемы волейбола. передача на точность. а в контрольной осталось без изменения. как нападающий удар и блокирование в обеих группах находились на низком уровне (из 10 попыток 2.96 раз в контрольной группах). но по окончанию эксперимента в экспериментальной группе значение этого показателя резко выросло до 7. Регулярные занятия волейболом в течение учебного года привели к улучшению результатов выполнения тестов.0 раза. характеризующих уровень технической подготовленности студентов. результаты проведенного исследования позволяют утверждать. а в экспериментальной отмечено увеличение на 2 м. Оказалось. В целом за рассматриваемый период занятий в экспериментальной группе достоверно улучшились 5 из 6 параметров физической подготовленности. содержащей в себе элементы спортивной тренировки. В целом повышение уровня технической подготовленности студентов более выражено в экспериментальной группе. а в контрольной уменьшилось на 1.8 и 0.8 и 9. что значение целого ряда параметров физической подготовленности начинает изменяться весьма значительно. 2012 96 .8 раз. Например.

характеризующий силовые способности занимающихся. на 7 единиц или 1 балл увеличился критерий. Количественные характеристики физического состояния в экспериментальной группе с ниже среднего (5 баллов) стали составлять – 12 баллов (средний уровень). сложности и величине. своевременной коррекции процесса занятий волейболом (сокращается неэффективное использование времени с 25 до 10-5 минут) весьма перспективно. что разделение тренировочных упражнений по специализированности. снизу. дающее дополнительные возможности для целенаправленного планирования. подача мяча. прыжок вверх с места. которое по большинству рассматриваемых параметров начинают статистически достоверно превосходить своих сверстников. Результаты исследования. улучшается деятельность сердечнососудистой системы с исходного уровня 1 балл до конечного – 5 баллов). бросок мяча весом 1 кг. что дает основание утверждать о перспективности использования спортивных технологий в вузовском учебном процессе. как челночный бег 92 м. проведенного для разработки наиболее эффективного варианта занятий волейболом и определения степени их воздействия на уровень физического состояния и технической подготовленности студентов. передача мяча сверху. 2012 позволяет улучшить уровень физической и технической подготовленности студентов. Полученные в ходе эксперимента количественные значения таких критериев. целесообразно использовать в качестве показателей тренировочного эффекта занятий волейболом. в которой акцент сделан на получение развивающего и оздоровительного эффекта (возрастает ЖЕЛ с 54 до 58 мг – на 1 балл по оценочной шкале. что для контроля уровня физической подготовленности занимающихся наиболее пригодны такие тесты. что выполнение развивающе-оздоровительной программы занятий волейболом приводит к более выраженному (на 50-70%). подтягивание. на точность. повышению уровня технической подготовленности студентов. бросок мяча весом 1 кг. прыжок вверх с места. занимающихся по традиционной программе. как передача мяча над собой сверху. установить. как челночный бег 92 м. при необходимости. 2012 97 . направленности. определить. снизу. контролировать который целесообразно с помощью таких тестов. подтягивание. передача Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. утверждать. позволили: экспериментально подтвердить высокую эффективность годовой учебной программы игровой направленности. чем при выполнении традиционной программы. контроля эффективности проведения и.

профессор. в результате которых этот параметр у студентов почти не изменился. а уровень заболеваемости ОРЗ снизился с 15% до 9%. nelinişte.. formarea şi menţinerea sănătăţii. что пропуски академических занятий в учебном году. подача. 2012 98 . Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. что значительно отличается от занятий по традиционной программе. что высокая оздоровительная направленность разработанной программы проявилась в увеличении уровня физического состояния студентовволейболистов 1 курса (СГИ) за учебный год увеличился с 5 (ниже среднего) до 12 (средний уровень) баллов. Таким образом.восп. функциональные возможности студентов. блокирование и нападающий удар. работоспособность. Rezumat. отметить тот факт. Cercetarea sociologică şi constatativă a dat posibilitate de a stabili comportamentul elevilor faţă de starea sănătăţii. студент. Chişinău: USEFS. уровень их здоровья.. введение в учебный процесс спортивной тренировки по волейболу увеличивает возможность целенаправленного воздействия на физическое развитие. Гоголя. с введением программы игровой направленности. Басарабяска. Гримальский Т.. Cuvinte cheie: învăţămînt gimnazial şi liceal. им. sănătatea vitală şi psihofizică.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. учитель физ. stare depresivă. În articol sunt supuse spre examinare tehnologii de instruire a elevilor învăţămîntului gimnazial şi liceal privind formarea competenţelor în menţinerea sănătăţii vitale şi psihofizice. Н. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮШЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ Стрелецкий А. доктор. S-a investigat starea funcţională a sistemului neuro-muscular şi valoarea cunoştinţelor teoretice a componentelor tehnologiei de formare şi menţinere a sănătăţii elevilor în procesul de învăţămînt de educaţie fizică. nivelul senzaţiilor de nelinişte şi depresie. 2012 мяча на точность. Гримальский Д. Кишинев. tehnologia instruirii. frecvenţa maximală a mişcării. отметить. Кишинев. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. сократились по неуважительным причинам в экспериментальной группе с 14 до 2%.

Результаты исследования социологического опроса учащихся (82 анкет) показали. повышения качества обучения [2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. т. динамика показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. развития двигательных способностей. Но главное формирующее значение физического воспитания состоит в знании технологии внедрения полученных знании на улучшение состояние здоровья. Гоголя и теоретического лицея Матей Басараб. 2012 Актуальность. воспитательных и др.09% последние имели ощущение усталости. с. Реализация содержания модернизированного куррикулума физического воспитания требует от учителя знание и умение использование передовых дидактических теорий и технологии здоровьесберегаюшей направленности с целью актуализации у школьников концептуальных знаний. влияние различных видов биологических стрессов на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. На вопрос о состоянии здоровья 57. оздоровительных. Басарабяска. с. Цель работы состоит в изучении способа формирования компетенций. Структура и условия учебной деятельности в современных условиях все больше усложняются.5]. рекреативных. с. целях [1. функциональная подвижность.69% гимназистов и Chişinău: USEFS. компьютеризация учебной деятельности. психомоторных способностей. определение уровня тревожности. чтобы самостоятельно и рационально использовал средства физического воспитания в образовательных. построенный на стремление педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. Н. внедрения новых форм обучения в формировании компетенции ведут к психоэмоциональным и психофизическим нагрузкам учащихся молодежи. ценностных отношений. в то время как у юношей лицейского уровня образования данное состояние отмечено всего в 22. что 53. а 35. Проблема заключается в модернизации здоровьесбергаюшей технологии. В качестве показателей сформированности навыков здорового образа жизни с позиции системно-целостного подхода [3.3-12] были определены: уровень состояния здоровья. компетенции и. Интенсификация образовательного процесса. 2012 99 . что сопровождалось явно выраженными признаками повышенной эмоциональности.58% детей гимназического уровня образования в начале учебного года чувствовали себя хорошо отдохнувшими. оценивании состояния здоровья учащихся и здоровье-формирующих компонентов образовательного процесса лицея им. тем самым стимулируя мотивационную сферу ученика с тем.6]. широкое использование интернета. соответственно. совершенствование системного подхода к обучению и воспитанию.е.81% случаях.

у 36. 2012 100 .69%. испуг . Освоение значительной по объему учебной нагрузки закономерно вызывает существенное перенапряжение различного рода анализаторов. страх. неполноценное питание и гнев . в 31-43% случаев – общее утомление и усталость и в 26. Учащиеся данных лицеев имеют общие мнения. 2012 33. отмечается большая распространенность и выраженность нервно-психических нарушений. с. загрязнение окружающей среды.234].62%.34. создают предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья. одиночество. так как это свойство во многом обуславливает поведение учащихся [5. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Интенсификация учебного процесса. загрязнения окружающей среды. с другой.93% учащихся X-XI классов считают. что показатели переутомления. А 58. Вследствие этого у детей часто наблюдаются состояния усталости или переутомления. гнев. психологический стресс.86 и 66. с одной стороны и отсутствие определенной адаптации. По мнению учащихся гимназического уровня образования наиболее опасными для здоровья являются: физическое и умственное переутомление . психологический стресс . что биологические стрессы возникают из-за внезапных изменений погоды и связанными с этими различными инфекционными заболеваниями.27% детей гимназического возраста отмечены ощущения усталости глаз. К числу наиболее опасных факторов они отнесли: физическое и умственное переутомление. негативно влияющих на жизнедеятельность и психофизическое здоровье.57. Так.77 .46.головная боль. направленное на создание необходимых условий для самореализации социально-активной личности. Лицеисты в 37. как свойства личности особо важно для определения внутреннего психического состояния здоровья.80% лицеистов ответили. психосоматических и других заболеваний. что они совершенно здоровы.71% из них в качестве негативных факторов назвали: слабое физическое развитие и подготовленность. состояние тревожности [5].по 50%. 85.67 % соответственно. На жизнедеятельность и психофизическое здоровье человека сильно влияют различного вида биологические стрессы.30. Изменение тревожности. побочные эффекты лекарств. слабое физическое развития. а психологический стресс и неполноценное питание – 67. Опрос лицеистов позволил выявить их мнение в отношении факторов. недостаточное физическое развитие и подготовленность. депрессия (30 46%). Так. не проходит для организма школьников бесследно.09% . неполноценное питание. развитию нервных.62%.29% случаев оценивали свое состояние здоровья как удовлетворительное. страх.

36. Это еще раз подчеркивает значение специальной разминки перед основной активноскоростной деятельностью. Личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов.04% умеренным и 28. расцениваемых человеком как опасные. в нашем случае 28. 2012 101 . осуществляющего данное движение. Это свидетельствует о повышении лабильности нервно-мышечного аппарата. определение максимальной частоты движений (функциональной подвижности) в процессе двигательной активности дает возможность судить о функциональном состоянии ЦНС и лабильности нервно-мышечного аппарата [4]. как фактора. является показателем лабильности нервно-мышечного аппарата. Состояния умеренной тревожности порождаются восприятием достаточно широкого „веера‖ ситуации. Исследования проводились в стандартных условиях структурного построения учебного занятия: подготовительная. 66. самоуважению.30 . 2012 В исследовании личностно тревожности принимали участи 53 учащихся X-XI классов и 25 учеников IX класса. это дает основание говорить о наличии состояния тревожности различной природы (одиночество. самооценке.0% случаев.05) повышение уровня показателей частоты движений за 10 сек. подавленное психическое состояние. когда это касается оценки их компетенции и престижа. p < 0. 60. (66.30% высоким уровнем тревожности. связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. беспокойство по поводу и без повода) и особенно тогда.8% высокий.0% умеренный и 36. Следует отметить. чувство вины. о возрастании скоростных свойств под влиянием учебной Chişinău: USEFS.0%. т. обеспечивающего оптимальное состояние организма при освоении базовой учебной нагрузки.82 ± 2. основная и заключительная часть урока баскетбола.45±1. После подготовительной части урока у испытуемых отмечалось повышение показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. ответные реакции на которые во многом детерминированы состоянием центральной нервной системы (ЦНС).51. У детей IX класса низкий уровень тревожности и обнаружен в 4. в определенной степени. что объясняется увеличением функционального состояния организма. Если психологический тест выявляет у испытуемых высокий показатель личной тревожности.52). После основной и заключительной части урока наблюдалось дальнейшее достоверное (t = 2.04) по сравнению с исходным показателем (60. В связи с этим. что из числа лицеистов 5.е. Максимальная частота движений обусловлена функциональным состоянием высших отделов ЦНС и.66% обладали низким.

основанных на формировании психомоторных компетенций. обеспечения психологической разгрузки учащихся.д. а также стимулировании восстановительных процессов организма.е. обеспечивающих оптимальные условия образовательного процесса. создания благоприятного психологического климата. отражающие уровень знаний учащихся о здоровьесберегающих технологиях. комфорта и доброжелательной обстановки на уроке. в лесу.. использовали в качестве здоровьесберегающих технологий естественные условия укрепления здоровья. мотивации к познанию и обучению. аэробикой и фитнессом главными инструментами здоровьесбережения [6. в горах. туристические походы и т. 30]. 2012 102 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. каким образом возвращают здоровье в прежнее нормальное состояние. спортивными играми.23 % детей гимназического уровня образования и 13.04 до 34.61 % использует активный отдых на море. 2012 физической нагрузки игрового характера и соответственно о качественных характеристиках образовательной технологии здоровье сберегающей направленности физического воспитания. От 13. . с. Полученные в исследовании данные. .технологиях.психолого-педагогических технологиях формирования поведенческих компетенций. что может объяснятся более высоким уровнем информированности первых в данном вопросе. что 19. Выявлено. используемых в рамках школьного урока физического воспитания свидетельствуют о незначительном преимуществе юношей лицейских классов над детьми гимназии. Chişinău: USEFS.0% юношей лицея обращаются к врачу. Большинство гимназистов (58. которые основаны на формировании познавательных компетенций. Прежде всего речь идет о: . используемых в рамках урочной и внеурочной деятельности с целью здоровьесбережения. кроссовой подготовкой. как восстанавливают свои силы. свое здоровья после биологических стрессов. повышении двигательных кондиций и функциональных возможностей.97%) и лицеистов (87%) регулярно использовали различные формы занятий физическими упражнениями: утренней гимнастикой. Продолжая анализ результатов соцопроса учащихся нам было важно узнать их мнения по вопросам: как внедряются фундаментальные концепции о личной и социальной роли физического воспитания.технологиях оптимальной организации учебно – воспитательного процесса и физической активности школьников. т.

Школьный куррикулум. с.. и др. 2010. 2012 Библиография: 1. 6. хатха-йога и др. 1978.Пустозаров А. V-IX классы.И. т. 5. Изучением различных направлений йоги занимались такие авторы [1-5]. Физическое воспитание. в эпоху интенсивного научного прогресса и технических инноваций человечество стремится к возможности успокоения ума и тела. Определите уровень своего здоровья..: „Настольная книга практического психолога в образовании‖. 2. Санкт-Петербург. Куррикулум для гимназического образования. 5. 2004. 2002.Г. The paper concludes with recommendations to be followed when performing asanas (yoga positions). данная тема является актуальной. Определение уровня тревожности. Система здоровья. соискатель. с. development. занимаясь по какой-либо из этих систем придерживаться практических рекомендаций авторов методик. к. Сегодня.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с. 3. 2000.. В. Луганск Keywords: classes. Украина. 234-237 6. от правильности выполнения напрямую зависит результат практики. hatha yoga. 96. которая помогла более 2 000 000 человек. Веретенникова В. Summary. „Олма-Пресс ‖. с.И. Актуальность.. Сава П. 1995. Москва. М: Владос.. Проблемы теории педагогической системы с позиции целостного подхода. Волгоград. Бикерский Шт. В предыдущих публикациях Chişinău: USEFS. Lyceum. Поэтому. practice.С. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ХАТХА-ЙОГОЙ Толчева А. с. В связи с этим наиболее популярными становятся занятия восточных направлений. Гримальский Т.И.Хван Ю. 2012 103 .Рогов Е. Боян И. „ПраймЕВРОЗНАК‖. В кн. Физическое воспитание. Челябинск: ЧПО „Книга‖. Кишинэу.. Гримальский Т.Сава П. Анализ последних исследований и публикаций. Гостев А. asanas.. В: Воспитание школьников в процессе обучения. Очень важно. 30. system. Учебно-методическое пособие. среди них: тай-дзи-цюань. Картиер. с. цигун. V-IX классы. 4. Институт физического воспитания спорта Государственного заведения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».Ильин В. 3-12.

либо умственных – мешающих вам сосредоточиться на практике. исключите несколько асан и выполняйте остальные в обычном медленном. Наиболее оптимальное время для занятий хатха-йогой – рано утром. и тогда они автоматически будут растягиваться. чтобы было расслаблено максимальное число мышц. Нельзя недооценивать важность движений для принятия конечной позы и выхода из нее. Во время выполнения движения для принятия конечной позы и выхода из нее. Их следует выполнять медленно. так как по мере обретения вами контроля над мышцами это расслабление будет происходить естественным образом. – упражнений йоги) очень важен для получения максимальной пользы. Не предпринимайте чрезмерных усилий для достижения конечной позы асан. Необходимо постепенно приучать свои мышцы к растяжению в течение какого-то времени. Продолжительность занятий следует подбирать в соответствии с имеющимся у вас временем. Это особенно относится к начинающим. В этом отношении очень важна психологическая установка. Конечная цель состоит в выполнении асан с возможно меньшим напряжением или мышечным усилием. с полным контролем и соразмерно с дыханием. Поэтому важно составлять систематическую программу. Не пытайтесь растягивать свои мышцы больше. чем один час практики раз в четыре дня. сделайте расслабляющие асаны. нужно стараться заставлять мышцы расслабляться.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. чем это возможно без неприятных ощущений. тогда как другие оказывают отрицательное взаимное влияние. ум будет Chişinău: USEFS. 2012 нами делалась попытка рассмотреть исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления [6. Некоторые асаны дополняют друг друга. а не растягивать и перенапрягать их за один день. следует стараться. в это время суток меньше навязчивых отвлекающих факторов – физических. Если вы внушаете себе желание растянуть мышцы. Чем меньше вам требуется физических усилий при выполнении асан. Если у вас не хватает времени для выполнения всей ежедневной программы. к. пятнадцать минут практики каждый день лучше. 7]. Если вы чувствуете физическую или умственную усталость до или во время занятий по программе. Вы пытаетесь развить умственный контроль над мышцами. тем лучше. т. Порядок выполнения различных асан (на санскрт. Основное изложение материала. 2012 104 . а чтобы добиться этого. Цель статьи – изложить практические особенности занятий хатхайогой. плавно. расслабленном темпе. а также находясь в конечной позе.

асаны нацелены на замедление частоты дыхания для улучшения обмена кислорода и углекислоты в легких. чтобы они были полностью расслаблены. мышцы укрепляются. Кроме того. автоматически приводящие к удлинению отдельных групп мышц. упражнение мышц происходит при сокращении. и некоторым людям легче растягиваться. гимнастики и т. Быстрые и резкие движения расходуют лишнюю энергию. так как их образ действия связан с сокращением. Необходимым компонентом асан является мышечный контроль. Если вы занимаетесь в группе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. При выполнении большинства асан акцент делается на растяжении мышц. Медленные контролируемые движения и координация с дыханием необходимы для того. Мышцы не могут растягиваться сами по себе. что именно ум управляет телом. в котором асаны описаны в соответствующей литературе. в ходе которой вы постепенно обретаете контроль над ними. Посредством практики мышцу можно медленно и постепенно растягивать.п. чем другим. а также для достижения уравновешенности ума. чтобы подготовить тело к достижению желаемого результата. который достигается посредством медленных движений. Поэтому их следует выполнять медленно. В большинстве систем физической культуры. чтобы достичь спокойствия тела и ума. Мышцы должны растягиваться. а не резких рывков. когда мышца принимает свою нормальную форму. что тело принимает различные положения.. Именно поэтому необходимо придерживаться порядка. В практике йоги следует обратить внимание на важность расслабления мышц. а это может происходить. Расслаблению мышц можно научиться посредством практики. У всех занимающихся разное телосложение. Если ваши мышцы напряжены. не пытайтесь сравнивать себя с другими. 2012 автоматически предпринимать шаги. быстрые движения подразумевают чрезмерное мышечное напряжение. они будут автоматически сопротивляться любой попытке растяжения. Важно осознавать. Такое растяжение выжимает из мышцы застоявшуюся кровь и создает возможность для ее замены свежей кровью. насыщенной кислородом. тогда как цель асан состоит в сохранении энергии. Другими словами. Продвигайтесь от более простых асан к более сложным. Практике асан чужд соревновательный дух. только если они расслаблены. В асанах мышцы растягиваются за счѐт того. поскольку он постепенно ведет от более простых к более продвинутым техникам. При Chişinău: USEFS. 2012 105 . так что со временем она становится способна вытягиваться намного дальше своих обычных пределов. Для растяжения мышц важно.

слишком Chişinău: USEFS. чтобы расслабить как можно больше мышц. Расслабление после выполнения асаны также важно. сохраняя осознание тела и дыхания. возникающие во время практики асаны. при некоторых асанах в этот период можно достигать состояний глубокого сосредоточения. Принимая конечное положение. вы можете следить за тем. это верный признак того. акцентирующее влияние асаны на тело за счет усиления массажа внутренних органов и стимуляции замены углекислого газа в крови на кислород. Если после выполнения программы асан вы чувствуете умственную или физическую усталость. Кроме того. Это необходимо для того. Поддержание конечной неподвижной позы. 2012 106 . при изучении асаны ваше внимание должно быть сосредоточено на еѐ правильном выполнении. Когда вы полностью расслабляетесь. Кроме того. но в то же самое время вам следует стараться осознавать выполняемую асану. расслабленное дыхание. что была вытеснена при выполнении асаны. определенные органы подвергаются наилучшему отжиму или массажу. В конечном неподвижном положении необходимо правильное. если конечную позу удерживать в течение продолжительного времени.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что вы что-то делали неправильно – возможно. Во время практики расслабления следует стараться полностью расслаблять тело и ум. Во время отдыха дыхательная и кровеносная системы также возвращаются в обычное состояние. прилагали чрезмерные усилия. или конечное положение – самая важная часть практики асаны. Именно в этот период неподвижности в организме происходят глубокие положительные изменения. чтобы можно было переходить к следующей асане. мантре или на определѐнных частях тела. при котором определенные мышцы растянуты до предела их эластичности в данный момент времени. Разумеется. В конечной позе вы можете сосредоточиваться на дыхании. облегчая выполнение асаны и делая еѐ более эффективной. При этом происходит приток обновлѐнной крови взамен той. вы можете осознавать физическое движение или дыхание. Тело удерживается в таком положении. на которые асана оказывает особенное воздействие. Результатом будет спокойствие и безмятежность ума. На занятиях по хатха-йоге очень важно осознавать содержание своего ума и посторонние мысли. В это время осуществляется воздействие на конкретные части тела. 2012 медленном движении возможно расслаблять максимальное число мышц. и в определенных областях обеспечивается дополнительный приток или отток крови. органы и мышцы вновь приобретают свою обычную форму. как сама асана. не требующихся для этого движения.

Йога. К. Сущность концентрации в позах на занятиях йоги / А. С. 352 с. Айенгар Б. Донецьк: Вид-во ДонНУ. Вишнудэвананда. 2007. 4. Йога: ученик для начинающих / С. Библиография: 1. Дешикачар. 2010. К. М. 272 с. Толчева // Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи : Матеріали II Міжнар. физическая культура. В. № 1. Дешикачар Т. поэтому концентрация и внутренняя работа в асанах на занятиях очень важна.-практ. 2010. 3. 6. : Кладезь–Букс. конф. В. В. В. С. наук. или слишком старались сосредоточиться. Кукалев. 68 . М. В конце практики вы должны чувствовать себя гораздо более сильным и спокойным – как умственно.-практ. 2. С. : Фэшн Букс.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Айенгар. 2011. Хатха-йога – это путь к познанию своей сущности. М. Выводы В статье были приведены основные рекомендации для занятий хатхайогой. Полное иллюстрированное руководство / С. Вишнудэвананда С. здоровье нации в современных условиях : Междунар. 2012 перенапрягали мышцы. Толчева А. Йога. К. 399 с. Браун. С. 346 с. конф. 5. Свет жизни: йога / Б. Рассмотрены аспекты построения занятий для начинающих. В. Chişinău: USEFS. В. 224 с. 7. 2010. Общее руководство / К. Исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления в процессе подготовки студента / А. 624 – 628. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка‖. 2011. Толчева // Олимпийский спорт. В. 2012 107 .: София. 2008. Браун К. К. науч. Совершенствование индивидуальной практики / Т.72. М. Ростов н/Д: Феникс. В. Кукалев С. Толчева А.: ООО „София‖. так и физически – чем в начале занятия.

Found that after 18 months of aqua fitness employment. Summary. Одним из несомненных достижений современности является осознание и научное обоснование решающей роли двигательной активности в арсенале оздоровительных программ.2) in sagittal plane and by 14 % (S=0. the average group index of the trajectory general center of pressure length declined by 17. aqua fitness. В литературе рассмотрено влияние занятий различными сложно координационными видами спорта на развитие статодинамической устойчивости тела спортсменов. Также известно. In turn. The obtained data can be used to develop a training program that will most effectively influence the level of statodynamic stability of the engaged people body. Современный период жизни Украины. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. physical health. 4] обращались к вопросам влияния занятий различными видами двигательной активности на организм человека. Люди стремятся быть более здоровыми. In the article on the basis of experimental studies is presented effect of aqua fitness employment on the physical health level and on the statodynamic resistance of the first mature age women body. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАФИТНЕСОМ НА СТАТОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛА ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА Торгунский А. 2012 108 . 2. Координационные способности играют немаловажную роль в процессе жизнедеятельности человека. сильными.65) in frontal plane. требует для преодоления кризисного положения эффективных методов восстановления и укрепления здоровья населения.. что и обуславливает повышение популярности к занятиям оздоровительными видами двигательной активности [1]. проводили исследования с целью совершенствования техники выполнения упражнений при занятиях различными видами двигательной активности. average group index of physical health rose by one level. Киев Keywords: statodynamic stability. На протяжении последних десяти лет исследователи [1. особенности развития устойчивости относительно выбранного вида спортивной деятельности. что важным показателем состояния здоровья человека является устойчивость. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. красивыми. стояние человека.2 % (S=2. поскольку степень их развития обуславливает возможность выполнять движения максимально точно и эффективно [2]. характеризирующийся критическим состоянием.

2012 109 . в частности аквафитнесом. 5].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. одним из сложно . Учитывая то.Л. Chişinău: USEFS. на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. что: у 7 женщин уровень здоровья «средний». фитнеса и рекреации Национального университета физического воспитания и спорта Украины и лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ.е. они начали систематически посещать занятия аквафитнесом. участвующих в эксперименте женщинам необходимо было повысить уровень их индивидуального здоровья. что занятия аквафитнесом. Все наблюдение женщины занимались в одной оздоровительной группе по стандартной программе. в которых было бы рассмотрено влияние занятий оздоровительными видами двигательной активности. Изложенное выше позволило сформулировать цель работы – определить влияние занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. Апанасенко. Анализ специальной литературы показывает. При определении влияния занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. благоприятно влияют на состояние здоровья человека.10 женщин первого зрелого возраста (21-23 года). до занятий аквафитнесом и обработки полученных данных мы определили. Методы и организация исследования. у 2 «ниже среднего» и только у одной женщины уровень здоровья «выше среднего».координационных видов двигательной активности. экспресс-оценка соматического здоровья по методике Г. Количество испытуемых . Результаты собственных исследований и их обсуждение. т. методы математической статистики. Исследования проходили на базе кафедры здоровья. стабилография. Однако в доступной специальной научно-методической литературе нам не удалось обнаружить работ. что соматическое здоровье является одним из главных составляющих общего здоровья человека. 2012 Также разработаны рекомендации по построению тренировочной программы для максимального развития координационных возможностей спортсменов [3. После проведения первичной экспресс-оценки уровня соматического здоровья женщин первого зрелого возраста. Для достижения этой цели.

5) во фронтальной плоскости. Рис. Среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД тела женщин до начала занятий (1) и после 18 месяцев занятий (2) аквафитнесом Chişinău: USEFS. Как и предполагалось. 2012 Через 18 месяцев была проведена повторная оценка уровня их соматического здоровья. до занятий аквафитнесом показала. Повторные исследования показали. Средне групповые показатели длинны траектории ОЦД тела испытуемых составили 1236 мм (S=92.5) в сагиттальной плоскости и 1397 мм (S=144.5) во фронтальной плоскости. Первоначальная количественная оценка уровня статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста.1). что среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД составили 1497 мм (S=153) в сагиттальной плоскости и 1678 мм (S=181. т. результаты всех испытуемых значительно улучшились (рис. 2012 110 . что: у 3 женщин «средний» уровень здоровья. а у одной «высокий». Через 18 месяцев после первого исследования было проведено второе (контрольное) темтирование с целью определения влияния занятий аквафитнесом на уровень статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста.е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1. у 6 – «выше среднего».

2009. 2012 111 .. Более выраженные изменения показателей статодинамической устойчивости за период занятий наблюдается у женщин с более высоким уровнем соматического здоровья. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании женщин первого зрелого возраста / Н. С. тогда как у женщин со «средним» уровнем соматического здоровья изменения находились в диапазоне от 13 % до 16 %.№08. Это довольно серьезные изменения.В. 5. Вовк С. Лях В. Поговорим о координации / В. Гамалий // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. И. 75-79.2) в сагиттальной плоскости и на 14 % (S=0. В среднем в группе занимающихся показатель устойчивости улучшился на 17.5%. Библиография: 1. Москва: Дивизион. при втором исследовании мы определили. Фитнес и двигательная активность: проблемы и пути решения / М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.И. Полученные данные позволяют говорить о том. 2006. 2007.А.65) во фронтальной плоскости. Chişinău: USEFS. Булатова М. Динамика ряда показателей координационных способностей при тренировке и при прекращении тренировочного процесса / С. Координационные способности: диагностика и развитие / В. С. 2. С. Лях. 4. что у женщин с «высоким» и «выше среднего» уровнем здоровья длина траектории ОЦД уменьшилась более чем на 19. Бородин. 2006. Булатова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. что уровень развития координационных способностей является одним из важных показателей общего здоровья человека и улучшается прямопропорционально с повышением уровня соматического здоровья.И. 2012 Выводы Проанализировав данные соматического здоровья и показателей статодинамической устойчивости тела женщин первого зрелого возраста до и после занятий аквафитнесом было установлено что систематические занятия значительно влияют на улучшение обоих показателей. И. Так. № 3. С. 33–40.. 25-27 3. 3-7. № 1. Гамалий Н. Результаты статодинамической устойчивости тела женщин стали на порядок лучше. учитывая небольшой стаж занятий. Вовк / Теория и практика физической культуры. 290 с.. Физическая культура в школе. 2009. №09.А.2 % (S=2. Бородин В.В.

Цель работы: выявить особенности влияния средств ушу на показатели физического здоровья младших школьников в зависимости от стажа занятий. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Чепиль Е. Методы и организация исследований: антропометрия. Определѐнный интерес вызывает изучение особенностей динамики показателей физического развития. 2012 112 . является ушу. physical health and physical fitness. Одним из видов. благоприятно влияющих на адаптацию организма детей младшего школьного возраста к продолжительным статическим нагрузкам и позволяющих предупредить гиподинамию с использованием нетрадиционных форм занятий. физической подготовленности. педагогические методы. метод оценки уровня физического здоровья по методике Г. Для того.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. The paper deals with the influence of martial arts training on the physical health of children 7-10 years in the forms of extracurricular activities for physical education. Бровары. Актуальность. функциональные методы. Исследования проводились на базе ДЮСШ №2 г. Conducted studies to compare the dynamics of physical development.. Summary. развитию двигательных способностей. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы [1]. physical health. работоспособности и уровня физического здоровья младших школьников в результате использования средств ушу в системе внешкольной физкультурнооздоровительной работы [2]. чтобы снизить дефицит двигательной активности необходима организация дополнительных занятий с различными формами физических упражнений. Chişinău: USEFS. Киев Keywords: physical education. Киевской обл. physical health. Апанасенко [1]. the functional state of children. Двигательная активность младших школьников сниженая на 60% неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом развитии. которое способствует обогащению двигательного опыта.Л. методы математической статистики. совершенствованию многофункциональных свойств детского организма. physical condition. physical development. ослаблению защитных сил организма и серьѐзным нарушениям здоровья. На занятиях ушу рационально соотносится развитие гибкости и силы.

Среднестатистическое значение ЖЕЛ у детей ЭГ-1 составляло 1350±60мл. чем в группе ЭГ-2. педагогического тестирования и уровня физического здоровья за 12 месяцев занятий. что это вызвано тем. Уровень физического развития «ниже среднего» к концу курса наблюдения в нашей выборке не выявлен.. В наших исследованиях уровень физической работоспособности определялся по результатам пробы Руфье. Можно предположить. В начале курса наблюдения средний показатель ЧССп в ЭГ-1 был 94 уд. результатов функциональных проб.05). К концу курса занятий уровень физического развития повысился достоверно в обеих группах (р<0. а соответственно и объема лѐгких.. Было выявлено. К концу курса наблюдения показатели ЧССп снизились в обеих группах и находились в пределах физиологической нормы: ЭГ-1. Уровень физического развития в начале и конце курса наблюдения оценивали по значениям индекса физического развития (А. Динамика физической работоспособности в младшем школьном возрасте отражает возрастающую надежность функционирования детского организма.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. следовательно и диапазон прироста значений окружности грудной клетки у них.Д. Результаты исследований. Chişinău: USEFS. По результатам исследований видно. Оздоровительную эффективность занятий ушу с контингентом детей младшего школьного возраста оценивали по динамике значений показателей физического развития. что исходный уровень ЖЕЛ в ЭГ-1 значительно ниже. 2012 113 . что благодаря целенаправленному воздействию средств ушу улучшились функциональные и двигательные возможности наблюдаемых детей. ЭГ-2 – 86 уд.мин. функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. разделѐнные на две экспериментальные группы в зависимости от стажа занятий ушу – со стажем занятий 1 год (13 человек) и до 2 лет (12 человек). что у большинства испытуемых в начале курса занятий значение АД соответствовало среднестатистическим возрастно-половым нормам. что в ЭГ-1 значения ЖЕЛ больше увеличились. 2012 В них принимали участие дети 7-10 лет.88 уд. а в ЭГ-2 – 90 уд.мин. Дубогай). Среднестатистические значения ЖЕЛ в группах уже в начале курса наблюдения имели достоверные различия. у детей ЭГ-2 – 1850±40мл.мин. Можно предположить.мин. больше чем в уже достигших в результате систематических 2-летних занятий достаточно высокого уровня.

соответственно увеличилось процентное соотношение «выше среднего» и «высокого» уровней проявления двигательных качеств. соответствующие «выше среднему» (16%<24%) и «высокому» (64%<72%) уровням развития двигательных качеств. в группе детей со стажем занятий до 2 лет: «ниже среднего» – 25%. Значительно увеличились результаты на оценку «выше среднего уровня» (20%<52%). что у наблюдаемого контингента значительно улучшился уровень физической подготовленности. «средний» – 75%. Повышение уровня физической работоспособности можно расценить как улучшение способности сердечнососудистой системы детского организма. таким же результат остался к концу тестирования. В начале тестирования сгибания разгибания рук в упоре лежа «средний уровень» был у 20% занимающихся детей. «среднему» – 55%. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей. лежа на спине» «высокий уровень» в начале эксперимента был отмечен у 56% детей. а в конце курса их количество Chişinău: USEFS. 2012 114 . Уменьшилось количество «ниже среднего» и «среднего» уровня результатов в двигательных тестах. 2012 В начале курса в группе детей со стажем занятий 1 год «ниже среднего» уровень физической работоспособности имели 62%. Немного увеличились результаты. Оценок «ниже среднего» уровня не было к концу курса. «средний» – 54%. В прыжке в длину с места в начале исследований «низкий уровень» не был выявлен ни у одного ребенка. к восстановлению после дозированной физической нагрузки и повышение уровня развития общей выносливости. В беге на 30 метров у 4% детей исходный уровень результата был «низкий». «выше среднего» – 11%. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. «средний» – 38%. В ЭГ-1 в процентном соотношении большее количество детей повысили уровень физической работоспособности. В конце курса результаты пробы Руфье в обеих группах улучшились. к концу эксперимента «низкий» уровень не был выявлен. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. По результатам исследований в начале курса наблюдения в ЭГ-2 к ниже среднему уровню физического здоровья относятся 34% детей. В тесте «подъем туловища. в ЭГ-1: «ниже среднего» – 46%. Значение результатов педагогического тестирования занимающихся в конце курса занятий показал. в конце – 4%.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. прыжке в длину с места. В конце эксперимента положение изменилось: к «низкому» уровню отнесены 4%. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения представлены в таблице 1. 2012 115 . «подъеме туловища. которые уже имеют довольно высокие показатели в этом качестве. у детей ЭГ-1 произошли более значительные изменения в тесте «наклон вперѐд из положения сед». в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». Уменьшилось количество школьников со «средним уровнем» (16%>4%). Соответственно. чем у детей ЭГ-2.56%. Приведѐнные в таблице результаты педагогического тестирования в начале и в конце курса наблюдения позволяют сделать вывод. что у менее подготовленных детей динамика показателей гибкости увеличивается быстрее. чем у детей. «выше среднему» -20% и «высокому» . лежа на спине» и в «челночном беге». «подъеме туловища. лежа на спине». По результатам теста «челночный бег» в конце наблюдается уменьшение показателей «среднего» уровня (12%>4%) и незначительно увеличился «высокий» уровень (52%<60%) у наблюдаемых детей 7. Это можно объяснить тем. что значения результатов в беге на 30 метров. «среднему» -20%. Незначительно увеличилось количество детей. прыжке в длину с места. что скоростно-силовые качества у более подготовленных детей развиваются быстрее. Исходные результаты в тесте «наклон туловища вперед из положения сед» были низкими у 12%. «наклоне вперед из положения сед» и в «челночном беге» улучшились у детей обеих групп. Это объясняется тем. достигших «выше среднего» уровня (16%<24%). «ниже среднему» -0%. Chişinău: USEFS. Однако. «средний» у 8%. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». «ниже среднего» у 12%.10 лет. «выше среднего» у 24% и «высокий» у 44%. 2012 увеличилось до 72%. Улучшение результатов физической подготовленности мы расценивали как результат эффективного воздействия занятий ушу на организм детей младшего школьного возраста. у детей ЭГ-2 наблюдаются более высокие результаты в конце курса наблюдения в беге на 30 метров.

51 Xmax 4.2 11.8 0.9 5.1 0. Бег 30 метров (сек) Группы ЭГ-1 ЭГ-2 2.98 11.2 0. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен.31 165 187 181 186 17 18 22 30 35 38 45 54 16 19 23 23 10. Однако.15 5. к «среднему» – 54%.5 5. 2012 116 . повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах. к «среднему» – 55%.8 1.0 10. 3.4 5.9 9. Уровень физической подготовленности повысился в обеих группах.89 4.8 1. 5. 6. По результатам исследований уровня физического здоровья в начале курса наблюдения было выявлено. а в ЭГ-1 к «ниже среднему» – 46%.35 6.7 0.90 6.62 12.87 12. к «выше среднему» – 11%.45 5.83 1.4 5.16 0.25 1.0 1.04 0.5 17 12.3 0.16 0. в группе новичков произошли более значительные изменения в тесте Chişinău: USEFS.67 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения № Показатели 1. на основании чего логично оценить оздоровительную эффективность занятий ушу для младших школьников как положительную.5 12.0 0.6 5.91 4.08 σ 0.65 Выводы 1. 2012 Таблица 1.9 137 152 148 154 12 14 17 23 30 33 38 43 10 13 15.0 1. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей.23 Хmin 6.84 0.16 1. 2.37 8.15 0. Прыжок в длину с места (см) Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) Подъем туловища из положения.12 0. 4.1 4.49 109 117 115 122 7 10 12 16 25 28 31 32 4 7 8 11 13. что в ЭГ-2 к «ниже среднему» уровню физического здоровья относятся 34% детей.63 11. лежа на спине (раз) Наклон вперед из положения сед (см) Челночный бег 4х9 (сек) ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Х 5.

Кишинев Cuvinte cheie: somatotip. armonizare. Государственный университет физического воспитания и спорта. Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод. доцент. Б. Шерстяных Ю.В. bodybuilding. dezvoltare nearmonioasă. Rezumat. Тернопіль: Астон. С. В. что можно объяснить более низким исходным уровнем развития двигательных качеств в начале курса наблюдения. Dezvoltarea nearmonioasă a tinerilor din clasele superioare poate fi corectată prin aprecierea mijloacelor din bodybuilding în concordanţă cu cele de pregătire fizică generală de o anumită orientare. доцент. 2012 117 . П. при чем у новичков значения исследуемых показателей улучшились в большей степени. 2003. 2012 на гибкость. Фандікова. физической работоспособности. физической подготовленности. студент. Шерстяных // Физическая культура в школе. УШУ: Маленская энциклопедия / Ю.astfel asigurîndu-se un nivel înalt de pregătire motrice generală multilaterală a acestora. В. Давиденко О. №5. Л. что свидетельствует о явном улучшении физического здоровья детей. В. Государственный университет физического воспитания и спорта. 3. О.. 49-50 ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ ДИСГАРМОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ Чурилов И.. Давиденко. Chişinău: USEFS. 2. Библиография: 1. ectoform.Ю.. Семененко. endoform. Кишинев Трибой В. Б. функциональных показателей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Государственный университет физического воспитания и спорта. Кишинев Побурный П. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом / О. 144 с. 1998. что благодаря специально-организованным занятиям ушу повысились показатели физического развития.

что разработанная методика коррекции физического развития старшеклассников средствами и методами бодибилдинга. 2012 Актуальность. направленных на гармонизацию физического развития. Анализ литературных и документальных данных. что не в состоянии самостоятельной решить эту задачу. вегетативные реакции. Однако традиционное школьное физическое воспитание в силу своих организационных и дидактических особенностей не в состоянии обеспечить учащихся нужного тренировочного эффекта с учетом индивидуальных потребностей. основана на типологическом подходе. Кроме того. повышение общедвигательной подготовленности. позволит дифференцированно подойти к освоению нагрузок. В этой связи система спортивной подготовки во внеурочной форме в спортивных клубах и фитнесс-центрах в большей мере готова к эффективному решению задач физического совершенствования всех учащихся. лучшие материально-технические и организационные возможности с учетом конституциональных признаков (функциональных. поскольку она имеет неплохую научно-методическую основу. 15. улучшению психического состояния и укрепления здоровья. материально-техническом и организационном отношении. результаты собственных наблюдений позволили определить четко выраженную тенденцию снижения показателей физических и функциональных возможностей организма учащихся [13]. в том числе и с дисгармоническим физическим развитием.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 118 . способность к адаптации и даже присущую тому. Нами предполагалось. По мнению специалистов.п. система внеклассного физического воспитания (кружки. или иному типу телосложения патологию (болезни) [9]. спортивные секции и т. 16]. главными из которых должны быть разносторонняя и качественная физическая подготовка учащихся с юных лет [5. обменные процессы организма. Chişinău: USEFS. незаменимы в этой ситуации профилактические мероприятия. Типологический подход предполагает разделение учащихся на подгруппы по типам телосложения для дифференцированного подбора и дозирования физических упражнений так. но также психическую деятельность. наравне с квалифицированной медицинской помощью. как конституция отражает не только особенности телосложения.) настолько слаба в методическом. обусловленных социальноэкономическими условиями и издержками цивилизации. морфологических и психологических) при выборе направленных средств и методов физического совершенствования [2].

широко применяемых в физическом воспитании и спорте: теоретический анализ и обобщение литературных. 7. В таблицах 1 и 2 представлены исходные данные экспериментальных и контрольных групп учащихся с дисгармоническим развитием. 16].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. при этом позволяет локально воздействовать на слаборазвитые мышечные группы. фиксированный опрос и беседы с учащимися старшего школьного возраста [10. ЭГ №2 (n=18) учащихся эктоморфного типа с недостаточной массой тела. Исследования проводились в условиях фитнесс-центра Спорт-так еврейского центра г. Результаты исследований и их обсуждение. Chişinău: USEFS. 2012 119 . педагогический эксперимент. Учащиеся с недостатком массы тела выполняли нагрузку посредством бодибилдинга -60%. педагогические и психологические тестирования. Кишинева на учащихся 15-17 летнего возраста с дисгармоническим физическим развитием и с целью коррекции состава массы их тела. с направленностью по увеличению массы тела.е. гимнастика. В состав экспериментальных групп были включнены: ЭГ №1(n=17) учащихся с эндоморфным соматотипом и (с избыточной массой тела. 2012 В контексте вышеизложенного нами использовалась совокупность методов. в ходе которого использовались антропометрия. 6. что одним из наиболее популярных средств физкультурно-оздоровительной деятельности и разносторонней общедвигательной подготовленности является бодибилдинг. легкая атлетика. с общей направленностью на снижение жировой массы. 14]. Занятия проводились три раза в неделю по два часа. Юношам с избыточной массой тела предлагалась программа занятий бодибилдингом (50%) в сочетании с общей физической подготовкой (50%) (т. спортивные игры). Контрольные группы составляли учащиеся соответствующих соматотипов КГ №1 и КГ №2 не занимающихся спортом. а также документальных данных. дающий заметный тренировочный эффект в течение нескольких месяцев. 15. 5]. что способствовало полноценному восстановлению работоспособности организма и воздействию на телосложение. легко дозируется нагрузка [3. которые по всем исследуемым показателям не имели достоверных различий с учащимися контрольных групп. соматотипирование. математическая обработка количественных данных [1. 11] показали. ОФП составляла 40%. 10. 11. Исследование психологопедагогической литературы [14.

87 71.90  1.55 ±0. При этом в ЭГ №1 наблюдается более выраженное снижение жировой массы с 17.90 Жировая масса (%) 23.05 - Длина тела (см) 161.90  1.60 ±1. Сравнительный анализ исходных показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.05 0.02 Жировая масс (кг) 16.0001 t – 2.50 0.95 17.7].90 Индекс Кетле (кг/см) 0. этоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) Примечание: Р – 0.05 - 24.28 0. что в ЭК №1 более благоприятная динамика в росте тела в длину по сравнению с КГ №1.6 кг до 13.05 >0.05 31.35 0.62 0.93 61.012 39.60 ±1. Сравнительный анализ исследуемых показателей в ЭГ №1 и КГ №1 показал.58 0. группа №2 (n=18) m t P 179.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.646 Таблица 2.05 26.30  2. 2012 120 .1 см в КГ №1.88 ±1.80 >0.55 - >0.05 >0.05 >0.72 >0.05 88.96 Масса тела (кг) 69.01 0.10 2.745 3.05 >0. У учащихся ЭГ №1 за 10 месяцев рост тела увеличился на 4.98 6.05 17.90  1. 2012 Таблица 1.23  1.750 3.5 см против 4.03 Мышечная масса (%) 38.60 Окружность грудной клетки (огк) 86.90  1.51  0.41 0.93 ±2.91 64.00 24.60 0.42 (см) Мышечная масса (кг) 31.10 - >0.е.06 >0.01 Контрольная группа №2 (n=15) m Эксперимент.02 38.30 0.7 кг – на 28.05 86.0001 t – 2. т. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Контрольная группа №1 (n=15) m Тесты Эксперимент.09 1. группа №1 (n=17) m t P 163.341 ±0.4% с Chişinău: USEFS. через 10 месяцев было проведено повторное тестирование по исследуемым показателям физического развития (таблицы 3 и 4).40 0.48 178.50 0.20  2.69 ±2.28 0.431 ±0.43  0.53 >0.02 ±1.88 ±1.05 >0.50 Примечание: Р – 0.60 ±1.33 0.50 0.30 ±1.60 10. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.042 2.05 клетки 0.040 По окончанию учебного года.427  0.05 >0.351  0.80 11.19  1.60 0. что указывает на комфортность тренировочных нагрузок и более высокую функциональную подготовленность мышечного аппарата по индексу Кетле [4.636 1.31 87.013 38.

30  0.04  0.09 >0. мышечная масса с 39.26 92.04 ±0.4 кг – на 11.50 2.7%.80 36.02  1.20 168.10 0.362  0.9 кг до 39.10 11.32  1.13 0.01 <0.15 >0.5  1. всего на 1.63 13.010 42. 2012 одновременным увеличением мышечной массы в результате гипертрофии под влиянием направленных занятий бодибилдингом с 38.05 87.77 9.01 2.91 7. В КГ №1 за этот же период наблюдается менее благоприятная динамика: жировая масса увеличилась с 16.55 0.05 <0. Chişinău: USEFS.03 ±1. В КГ №2 менее выражена положительная динамика – жировая масса увеличилась с 6.01 >0.95  1.85 2.05 - Таблица 4.36 182.05 - В ЭГ №2 жировая масса увеличилась с 7.72 64.81 <0.42 74.011 40.95 - <0.6 кг.3 кг – на 19.0 кг до 42.4 – на 25.01 26.460 ±0. Таблица 3.63 68.05 >0.17 <0.32 ±2.25 2.84 2.05 ±0.84 19.05 87.370 ±0.80 0.76 2.51 0.8 кг – на 3.38 90.2 кг до 19.8%. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) клетки Контрольная группа №1 (n=15) m Эксперимент. Сравнительный анализ итоговых показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.0%.51  0.64  1. эктоморфного соматического типа № п/п Контрольная Эксперимент.59 ±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.78 0.8 кг до 42.3%. 2012 121 .37 ±0.1%. мышечная масса с 38.01 42.32 2.53 - <0.6 кг до 40.30  260 70.5 кг до 9.70 0.5 кг – на 17.1 кг – на 10. группа №1 группа №1 (n=17) (n=15) Тесты m 1 2 3 4 5 6 7 8 Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной клетки (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) t P m 181.70 ±1. а мышечная масса увеличилась с 38.01 <0.07 ±1.50 29.34 ±1. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.48 0.60 24.40 2.60  2.3%.05 33.40 18.6%.02 39.80 10. группа №1 (n=17) m t P 165.4 кг до 7.83 ±2.439  0.05 <0.

Исследование учебной. улучшения общедвигательной подготовленности. положительно влияет на состояние их здоровья. В ЭГ №1 и ЭГ №2 достоверно улучшились показатели скоростно-силовой и общесиловой подготовленности в среднем на 8-12%. успехи и в спортивных занятиях. но и способствует ухудшению общедвигательной подготовленности и здоровья. коррекции состава массы тела.е. в свою очередь обуславливает необходимость в дополнительных занятиях в условиях различных спортивных и оздоровительных секциях. гармонизации физического развития. вне всякого сомнения. Под влиянием направленных занятий бодибилдингом эндоморфы и эктоморфы приблизились к мезоморфному типу.60% нагрузок в Chişinău: USEFS. и в жизни. стабилизировалось проявление аэробной выносливости. что.50% нагрузок в средствах бодибилдинга и 50% в средствах ОФП. В этой связи следует признать. Вместе с тем повысилась их самооценка и дисциплинированность. что у учащихся ЭГ №1 и ЭГ №2 находившихся в обществе себе подобных. т. в сравнении со своими сверстниками из контрольных групп. 2012 Таким образом. учащимся с недостатком массы тела . что. занимавшихся любимым делом в условиях комфортности. научно-методической литературы и собственные данные подтверждают аксиоматичность пользы внеурочных организованных занятий в профилактике гиподинамии. они регулярно положительно оценивались за свои достижения на уроках физической культуры.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 122 . Для старшеклассников с дисгармоническим развитием рекомендуется: лицам с избыточной массой тела . В КГ №1 и КГ №2 только наметилась тенденция к улучшению в становой и кистевой динамометрии. Прогрессивная гармонизация физического развития с дисгармоническим телосложением положительно повлияла на уровень их общедвигательной подготовленности. что существующий двигательный режим в школьном физическом воспитании не может обеспечить не только должный уровень физического развития и воспитания двигательных качеств. Нами определено. подъеме туловища в положения лежа. существенно снизились показатели их тревожности и склонности к деликвентности. сравнительный анализ динамики исследуемых параметров роста и развития в условиях направленных занятий бодибилдингом способствуют гармонизации физического развития опорно-двигательного аппарата учащихся с дисгармоничным развитием различного соматотипа. обеспечивающих полноценное соматическое и психическое здоровье.

Лапицкая Е. Мруц И. К... 159 с. Хартман Ю.: Теории и методика физического воспитания. стимулируют рост тела в длину и проявление адекватной общедвигательной подготовленности с попутным улучшением здоровья. тренировка.М. 11. 124 с. 2012 средстах в бодибилдинга и 40% в средствах ОФП соответствующей направленности. Психопатии и акцентуации характера у юношей.: Спортивная медицина. Библиография: 1. М. Приборы и методы исследования в спортивной морфологии.В.2. Дворкин Л. Лях В.И. Врачебный контроль в спорте. Губа В.: Медицина. М: Владос. 16. Возрастные особенности развития силовых способностей средствами бодибилдинга школьников 7-17 лет. Chişinău: USEFS.: Теория спорта. 14.дис.. М. с. 2.И. 2002. 16. М.29. образование. №2. 84 с. 94 с. с. Автореф. В кН.С. Здоровье и физическое воспитание детей и юношей. Типологический подход в физическом воспитании детей // Физическая культура в школе. 5. В кН. 2001. 12. М. 88 с.: Социология физической культуры и спорта. В кн. подростков и девушек. А. К. Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере физической культуры.П. 2002. 13.: Медицина.: Выща школа. 4.Ю.: ТиПФК.П. Л. 1987. 2005. 96 с.: Олимпийская литература. с. М. 199. Занятия бодибилдингом в течение одного учебного года способствуют заметному улучшению качества массы тела. 3. 2003. 1985.Н. 2012 123 . Лубышева Л. 1991. 8. Т. Тюннеман Х. Ашмарин Б. Антропова М. В кН. М.Н. Врачебный контроль за лицами различного возраста и пола. №3. М.: СпортАкадемПресс.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Особенности силовой тренировки для женщин. Дубровский В.: Академия. 84.Г. занимающихся физкультурой и спортом.: СпортАкадемПресс. 138 с. 2000. 7.: Медицина. 2-е изд. 2000. 1998. 20010. Онтокинезиология человека. 77.. Обоснование недельного режима двигательной активности в самостоятельных занятиях учащихся 11-15 лет. с. 1978.: Спортивная морфология. Тесты в физическом воспитании школьников.И. Методология и методы познания в теории спорта. Физическая культура: воспитание. М. 9.Б. Дембо В. Берлин. В кН. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Сухарев А. Физическая культура в системе общего образования детей школьного возраста. В кН.П.: Современная силовая подготовка. М. Платонов В. 133 с. 6. 15. Морфобиомеханические исследования в спорте. Дорохов Р.Д. 19 с.: Физкультура и спорт. 1988.: 2006. Личко А. Губа В. Круцевич Т. 1991.: Академия. 10. Кишинев.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.штангистов.. П. М. необходимо констатировать. В современном теоретическом и социально-научном объяснении делается акцент на конструировании. При выборе и реализации программ развития исследованы факторы развития СТСД . Днепропетровский гуманитарный університет. создании искусственных объектов и систем. что социотехнические системы (СТС) в настоящее время недостаточно исследованы и в теоретико-методологическом. Днепропетровск Keywords: technical systems. Summary. Анализ последних исследований и публикаций. изложенные в работах Г. Моляко. Shevyakov O. по 1]. Это можно объяснить тем. Постановка проблемы. В. psychological support. 2012 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТСД) СПОРТСМЕНОВ Радченко В. Chişinău: USEFS. За последние двадцать лет появился особенный тип СТСД как воплощение информационных технологий (машинизированные средства обработки данных и знаний. Шадрикова. . 2012 124 . Швалба [цит. Д. There have been offered a conception of psychological support of social and technical systems development has for the different types of activity that is based on necessity of permanent involvement of psychologists and to the process of its planning. Psychologycal support of social and technical activity systems development of sportsmen. и в практически-внедряющем аспектах. Щедровицкого. Днепропетровский гуманитарный університет.. то есть собственно СТСД. Заслуживают особенное внимание представления и категориальные средства теории деятельности. Невзирая на существующие наработки. наук. студент. которые реализуются автоматизированными информационными системами). Цель статьи . Ложкина. Ю.на основе осуществления комплексного анализа функционирования социотехнических систем деятельности осветить результаты внедрения концепции психологического обеспечения развития деятельности спортсменов . а также проектировании систем технических действий и взаимном сочетании этих элементов в общественные связи. а не развития. Radchenko V.. А. В. Днепропетровск Шевяков А. В. доктор психoл. что они рассматривались по большей части с позиций психологического обеспечения функционирования. Л. sportsmen.организационные и технические действия спортсменов.

05) в оценке спортсменами когнитивной составляющей нагрузки и влияния на нее технических факторов. По показателям корректурной пробы "Кольца Ландольта" после часа тренировок объем выполненного задания уменьшается в сравнении с аналогичным уровнем в начале тренировок. Установлена высокая достоверность (p<0. менее 10 % . а также показателей личностной и реактивной тревожности в сопоставлении с возрастом и профессиональным стажем спортсменов.низкой). оперативной памяти и оперативного мышления (диапазон 10 -20 % отвечает средней напряженности. что они непосредственно связаны с компонентами работоспособности. 2) такие. что подтверждается описаниями реальных ситуаций тренировок. Установлено. физиологических и психофизиологических функций для штангистов использованные коэффициенты вариации частоты сердечных сокращений.01) отличий в оценках штангистами показателей операциональной нагрузки. Удовлетворенность деятельностью и оценка ее значимости увеличиваются по мере роста квалификации спорсменов. Спортсмены в большей степени чувствуют влияние социальнопсихологических факторов на их профессиональную нагрузку. а количество ошибок . 2012 125 . Субъективная оценка спортсменами когнитивной составляющей профессиональной нагрузки зависит от вида нагрузки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.высокой. Выявленные значимые отличия (р<0. которые имеют средние Chişinău: USEFS. 2012 Выяснено. В качестве показателей уровня напряженности психологических. Данные теоретической оценки сложности деятельности спортсменов согласуются с изменением ЧСС в зависимости от выполняемых функций. а также определена степень влияния на напряженность деятельности технических и организационных факторов. Для разных видов нагрузок средние значения исследуемых функций. связанных с особенностями их тренировок. В результате оценки эффективности деятельности по критерию работоспособности все спортсмены были условно разделены на три группы: 1) наиболее успешные и работоспособные.увеличивается. что интегральным индикатором психического напряжения в деятельности является уровень напряжения тремора рук. которая подтверждается также динамикой ЧСС. концентрации и распределения внимания. Проведен анализ изменения психических функций спортсменов. при этом выраженное влияние на психофизиологические процессы и функциональные состояния имеет внезапное изменение характеристик средств деятельности. тремора рук. свыше 20 % .

Разработаны и внедрены организационные решения по развитию процесса и средств деятельности спортсменов относительно улучшения их функционального состояния и формирования позитивного отношения к деятельности. что показатели "эксцентричности". Исследованы особенности формирования необходимого уровня работоспособности спортсменов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 показатели успешности и работоспособности. Проведенное с помощью восьмицветовой модификации теста М. Один из путей совершенствования деятельности спортсменов заключается в модернизации существующих графиков тренировок. Анализ сопоставления экспертных оценок эффективности деятельности спортсменов и их психологических характеристик приводит к выводу о выраженном влиянии мотивационных аспектов и личностных факторов на профессиональную успешность и работоспособность. Установлено. Люшера исследование выявило следующие тенденции. Выявлены специфические ошибки. Соответственно это приводит к снижению уровня удовлетворенности трудом. Наличие в деятельности ошибок является резервом развития системы деятельности. Устранение этих ошибок.эффективный путь снижения энергозатрат. обоснована необходимость овладения навыками саморегуляции с учетом особенностей тренировочного процесса. "автономии" и "работоспособности" стойко снижаются у спортсменов по мере ухудшения их профуспешности. Предложения направлены на выравнивание сложности тренировок. 2012 126 . Спортсмены низшей (третьей) группы профуспешности и работоспособности характеризуются низкой социально-трудовой активностью. которые приводят к снижению эффективности тренировки и связанные с недостаточной координацией действий спортсменов. завышенным уровнем самооценки собственной профессиональной нагрузки. Одновременно растут показатели "концентричности". "гетерономии" и "стресса". Рабочая гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: внедрение приемов произвольной психической саморегуляции в процесс деятельности спортсменов будет эффективным для формирования и Chişinău: USEFS. совершенствование индивидуального способа тренировки . снижения социальнотрудовой активности. ухудшается отношение к производимой работе. Установлено. что наиболее успешные и работоспособные спортсмены имеют наивысший индекс социально-трудовой активности при высоком показателе удовлетворенности деятельностью. недооценкой влияния на нее организационных факторов. 3) наименее успешные и работоспособные.

что позволило рассчитать интегральные показатели отдельных функций и ФС в целом. Ханину (РТ) и шкале состояний (по Ф. Анализ полученных данных свидетельствует о том. который определен нами как нулевой. что в динамике работоспособности спортсменов различаются ФС. Стойкие корреляционные связи между информативными показателями. подтверждаемые их согласованной динамикой. профессиональный уровень . Для повышения информативности диагностических показателей нами был проведен корреляционный анализ между всеми оценками с помощью метода парных корреляций. При сравнительном анализе результатов исследований выявлены наиболее существенные расхождения между показателями ФС начала и конца тренировки у спортсменов .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые отвечают периодам врабатывания (длительность до трех месяцев). что к концу тренировки у них развивается острое утомление. При изучении особенностей динамики работоспособности штангистов было установлено. слуховая память.оперативная память (складывание и запоминание чисел). Характер изменений. Прослежена направленность и степень выраженности отклонений основных проявлений ФС в сравнении с фоновым уровнем. психологический уровень обеспечения . КЧССМ. 2012 127 . что было необходимым условием для определения главных тенденций в изменении ФС и степени выраженности его основных сдвигов. обусловили выбор диагностических методик (психофизиологическое обеспечение ФС . то есть наблюдается состояние остро выраженного утомления. Тейлору). оптимальной (третий восьмой месяцы) и неустойчивой работоспособности (девятый . Осуществлялась оценка динамики работоспособности спортсменов. субъективное отображение состояния по Ч.Ю. Д. послужили основанием для проведения работы относительно Chişinău: USEFS.двенадцатый месяцы).16-18 %. Л. 2012 поддержания необходимого уровня их работоспособности по приоритетным показателям функционального состояния (ФС). Для решения этой задачи проведено диагностическое обследование штангистов в течение годового цикла их деятельности.метод дополнительных нагрузок. которое может привести к переутомлению. Все диагностические показатели были приведены к единой системе измерения. Спилбергеру . оперативное мышление (устный счет)."Кольца Ландольта". которые наблюдались при сдвигах диагностических показателей. зрительная память. в этом плане они составляют группу "риска".

5 -2 Рис. которые выразили желание учиться по специальной методике психорегулирующего профессионального тренинга. После окончания работы у спортсменов контрольной группы формируется неблагоприятное ФС (состояние динамического рассогласования).5 -1 -1. К началу тренировки у спортсменов обеих групп формируется благоприятное ФС. которое приводит к существенному снижению эффективности деятельности. 1 0. ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ФС Основой для проведения сравнительного анализа послужили результаты исследования экспериментальной группы спортсменов. 2012 128 . 1). то есть экспериментальная группа была сформирована на добровольных началах без дополнительных критериев отбора. Chişinău: USEFS. 2012 оптимизации и профилактики неблагоприятных ФС (рис. у спортсменов экспериментальной после окончания работы не происходит существенного снижения уровня эффективности деятельности.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -0. идеомоторная тренировка) в годовом цикле деятельности. а механизмы регуляции деятельности обеспечивают оптимальную работоспособность. Анализ эмпирических данных дал возможность выявить особенности проявления ФС для контрольной и экспериментальной групп как до начала тренировки. так и после ее окончания.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Основная цель тренинговой программы заключалась в выявлении негативных функциональных состояний спортсменов (первый этап) и их коррекции (второй этап). что свидетельствует о благоприятном воздействии приемов произвольной психической саморегуляции на оптимизацию ФС. В отличие от контрольной группы. а отдельные задания были направлены на овладение навыками саморегуляции функциональных состояний (аутотренинг. 1.

С.. зависит от организации физического воспитания. инженерная психология. ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 7-17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Ясыбаш П. Киев. преподаватель. количества свободного времени. 2012 129 . Кишинев Мардарe В. Костюка НАПН Украины. Государственный университет физического воспитания и спорта. În cadrul procesului de educaţie fizică ţcolară se observă dinamica pozitivă şi heterocronă a dezvoltării fizice şi pregătirii motrice. Государственный университет физического воспитания и спорта.. морфофункциональных особенностей растущего организма. Актуальность.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. dinamică heterocronă în dezvoltarea fizică. дала возможность проверить предложенные модели и гипотезы. 2011. студент. Двигательная активность неотъемлемая часть образа жизни и поведения учащихся.. Библиография: 1.В. Психологическое обеспечение развития социотехнических систем деятельности. выявления особенностей проявления их ФС на разных этапах профессиональной деятельности.03 психология труда. мотивации Chişinău: USEFS. доцент. Г.00. проведенная исследовательская работа относительно изучения и анализа динамики работоспособности спортсменов-штангистов. Rezumat.В. типа нервной системы. Государственный университет физического воспитания и спорта. 2012 Выводы Таким образом. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. которая определяется социальноэкономическими и культурными факторами. pregătire motrică generală. Кишинев Побурный П. Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19. Шевяков А.Институт психологии им.

е. Результаты исследований и их обсуждение. В этой связи для специалистов особый интерес представляют исследования динамики роста и развития с 7 до 17 лет (табл. Чимишлия с использованием совокупности методов. Организация и методы исследования. При этом рост опережает прибавку массы. В этот период завершается формирование различий в телосложении юношей и девушек. Таким образом.). рост тела в длину у мальчиков с I по XI класс увеличился в среднем с 124 см до 172 см. что проведенные исследования позволят получить данные. 3. Специфической способностью школьного физического воспитания. т. так и у девочек. повышение сопротивляемости внешним факторам [4]. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. Подростковый период характеризуется максимальными темпами роста и развития всего организма. Однако в обхвате грудной клетки. 1). как у мальчиков. Формирование здоровья учащихся как динамический процесс – категория биосоциально управляемая в условиях направленного физического воспитания. развитие двигательных качеств. функциональных возможностей отдельных систем организма (мышечной. обучение двигательным действиям. дыхательной и др. ЖЕЛ и динамометрии мальчики опережают девочек. 5. наблюдается пубертатный скачок роста тела в длину в 14-15 лет у мальчиков и в 12-13 лет у девочек в результате ослабления генетического контроля [6]. Лонгитюдные исследования осуществлялись в естественном педагогическом эксперименте СШ №4 г. Предполагалось. является преимущественная направленность на биологическую сферу человека: изменение его форм. сердечнососудистой. 2012 130 . отличающей его от умственного образования и воспитания. отражающие динамику физического развития и общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов для уточнения и корректировки проектирования процесса физического воспитания в условиях городской общеобразовательной школы. 2012 к занятиям. доступности спортивных сооружений и мест отдыха детей и подростов. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. 7]. у девочек с 120 см до Chişinău: USEFS. на 139%. В старшем школьном (юношеском) возрасте проявляются новые особенности роста и развития организма.

гибкость. у девочек на 250%. Более высокие показатели равновесия у девочек. тем выше показатели равновесия.е. Таблица 1. 2). 2012 164 см. (чем старше возраст.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В показателях статического равновесия определяющего возможность комплексного проявления двигательных способностей. что скоростные и силовые способности. Анализ величин характеризующих проявление общедвигательной подготовленности и их темпы прироста показал (табл. на 137%. которая увеличилась у мальчиков за 10 лет обучения в школе на 287%. в кистевой силе на 400% и 385% в становой силе на 421% и 352%.9% и 53. у девочек). В показателях гибкости по всем годам обучения наблюдается превосходство девочек-девушек на 25-30% по сравнению с мальчиками-юношами [5]. 2012 131 . темпы прироста ЖЕЛ и силовых возможностей также были более высокими у мальчиков и составляли соответственно в ЖЕЛ на 259%. т. а также выносливость за 10 лет обучения в условиях школьного физического воспитания и естественной эволюции значительно улучшились. Аналогичная закономерность характерна и в динамике массы тела. наблюдается преимущество девочек с 9 до 17 лет. у девочек на 259%.2% у мальчиков и на 14% и 1936% у девочек. которые улучшились соответственно на 19. Характеризуя динамику психомоторных способностей необходимо отметить также их положительную динамику в показателях времени простой слухо-моторной реакции и теппинг-тесте за 10 с. Более высокие темпы прироста исследуемых показателей у мальчиков связано с интенсивным ростом массы тела вследствие выработки эндокринными железами большего количества андрогенов [3]. по Chişinău: USEFS. Динамика показателей физического развития учащихся I-XI классов (обобщенные данные) М Д М Вес (кг) Д М ЖЕЛ (мл) Д Сила кисти М (сильнейшая) кг) Д М Становая сила (кг) Д Рост (см) 7 124 120 23 22 1400 1200 9 7 28 23 8 128 127 26 25 1440 1360 11 10 29 25 9 134 134 32 31 1560 1390 12 12 32 30 10 140 139 35 33 1630 1460 16 13 43 40 11 145 145 38 38 1802 1682 16 14 52 50 12 150 152 43 41 1975 1905 18 15 58 55 13 154 156 45 42 2280 2115 20 18 63 55 14 162 156 49 46 2550 2355 23 20 72 60 15 166 160 46 48 2900 2720 26 23 85 67 16 170 162 42 54 3260 2945 32 27 92 75 17 172 164 66 57 3620 3060 36 27 118 81 Кроме того.

0 8 15 5.А.0 7.6 5. как в показателях физического развития.8 9.0 7 13 5.4 875 750 4.5 17 4.0 10.0 9.5 2.6 10. Динамика показателей общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов (обобщенные данные) Тесты двигательной активности Бег 30 м (с) Челночный бег 3ч10 м (с) Тест Купера – 6минутный бег (м) Наклон туловища вперед (см) Подтягивание из виса на высокой перекладине (колво) Зрительномоторная реакция (мл/с) Общая быстрота – теппинг-тест 10 с (кол-во) Статическое равновесие (проба Ромберга) – (с) Пол Возраст 7 6. так и в общедвигаательной и психомоторной подготовленности.1 1250 1075 8.0 6.2 9. Таблица 2.0 9 16 4.5 6.0 925 800 4. Позже достигает максимального развития мышечная сила и аэробная (общая) выносливость (16-17 лет).2 1200 1025 6. что свидетельствует о гетерохронности (разновременности) созревания функциональных систем.3 5.6 7.1 6.5 7. К ним следует отнести гетерохронность.0 5 12 5.1 9.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Быстрота и частота движений достигают максимального развития уже в 13-15 лет. 2012 мнению Б.7 11.8 8.7 8.0 13.0 1400 1120 9. что разные качества достигают своего максимального развития в различном возрасте.9 5. следует отметить.2 2 3 3 4 12 13 13 14 12 14 14 М Д 210 205 203 201 200 198 190 189 185 177 175 225 220 215 208 205 203 201 201 198 195 194 М Д 47 52 54 55 57 62 63 68 70 70 72 56 50 60 61 60 61 62 64 64 65 67 М Д 14 20 22 25 27 31 35 39 42 43 45 13 18 23 26 32 38 40 43 43 45 48 М Д М Д М Д М Д М Д Первой особенностью возрастного развития является то.1 5.9 8.6 9.4 5.5 9.0 7. Обобщая результаты исследования.0 7 14 5.0 825 700 4.5 11.5 1050 925 7.0 9.9 1355 1125 10.2 6. Ашмарина (1998) обусловлены особенностями их анатомического строения и более низким центром тяжести.8 9.5 3.5 3.0 10.4 1150 975 7.8 975 850 5.0 10.7 8.8 7. что имеется ряд общих закономерностей роста и развития с возрастом.2 9.5 10 6.8 9.0 8. 2012 132 .6 7.7 9.6 8.8 10.5 8 6.0 9 6.5 11 6.8 5. Chişinău: USEFS.0 3.1 1300 1155 9.0 13.3 9. разнонаправленность и наличие сенситивных периодов.

3. 1989. организованная двигательная активность в условиях школьного физического воспитания в сочетании естественной эволюционной манифестацией положительно отражается на динамике роста и развития учащихся в период обучения в школе.е. 8. М. При этом следует учитывать и анатомо-морфологические изменения. 2. Ильин Е. Психомоторная организация человека. 2001. М. 1988. 65 с. 185 с. Петровский В. Физическое воспитание как социальное явление // Наука в Олимпийском спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а координированность ухудшается. Дембо А. Лях В. что обусловлено гормональной перестройкой организма. Тесты в физическом воспитании школьников. 2012 133 . Возрастные изменения двигательных возможностей. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. т. 2003.Г. СПб. 54 с.П. Статическое равновесие прогрессирует с 9 лет. М. 102 с. 5.А. 124 с. 7. Круцевич Т. Питер. Библиография: 1.А. Никитюк Б. Уткин В. в более позднем возрасте она ухудшается. Chişinău: USEFS.: Медицина. Таким образом. СПб. Увеличение длины тела в пубертатный период приводит к изменению биомеханической структуры движений.А. Темпы прироста силовых способностей и общей выносливости наиболее выражены после 15-17 лет. М. Возрастная психология. способствующих проявлению скоростно-силовых способностей. Врачебный контроль в спорте. 1998. 2012 Второй особенностью возрастного развития психомоторных способностей является разнонаправленность их изменения в отдельные возрастные периоды.: Просвещение. но в то же время и к затруднению в управлении соразмерностью движений. 6.И. Ашмарин Б. В кН. приводящей к росту возбуждении я и подвижности нервных процессов. Скоростносиловые способности прогрессируют интенсивно. В частности. Сорокоумова Е.: Просвещение. 4. после завершения полового созревания и сформированности фосфогенной энергетической системы [8]. гибкость очень хорошо проявляется с 7 до 12-13 лет. происходящие в этот период у учащихся. 3 с. Интегративно-антропологические основы физического воспитания и детско-юношеского спорта // Физическая культура..: Академия. во время которых наблюдается развитие той или иной функции при ее упражнении. что требует выработки новых координаций [3].: Биомеханика физических упражнений. 6 с. Питер.А. 2006. 1998. в частности в период полового созревания. 1978. Третьей особенностью возрастного развития психомоторики является наличие сенситивных периодов.

18 years to the conditions of teaching in higher education. Исследования в школе проводились в конце 2009-2010 учебного года (май 2010). в возрасте 17-18 лет. 2 и др. физиологические методы исследований. метод экспрессскрининга уровня физического здоровья (по методике Г. Исследования проводились на базе средних общеобразовательных школ Винницкой области и ВГПУ им. Цель работы: изучить особенности адаптации организма девушек 17-18 лет к условиям обучения на 1-м курсе ВУЗа педагогического профиля. антропометрические методы исследований. Chişinău: USEFS. количество детей отнесенных к подготовительной группе с каждым годом увеличивается.Л.. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 2012 134 . physical condition. Уровень здоровья учеников на протяжении обучения в школе снижается. студентка. педагогические методы исследований и статистические методы обработки полученных данных. 2012 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Яцко М. так же. Методы и организация исследований: Теоретический анализ и обобщение данных научной литературы. The article considers the adaptation of the girls 17 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. как и количество заболеваний на протяжении всего периода обучения в школе. В них принимали участие 25 выпускниц 11-х классов и 23 студентки факультета иностранных языков.Коцюбинского. Определѐнный интерес вызывает вопрос сопоставления физического развития. как характеристики адаптации их организма к новым объѐмам умственных и физических нагрузок и новым условиям жизни. в ВУЗе – на протяжении 1-го семестра 2010-2011 учебного года (в конце октября 2010). Summary. Апанасенко) [3]. Киев Keywords: students.]. М. Актуальность. физической подготовленности и физического здоровья выпускников школ и студентов в первые месяцы обучения в ВУЗе. Низкая двигательная активность школьников оказывает негативное влияние на общее и гармоничное развитие школьника и на их здоровье [1.

83±1. Анализ ЖЕЛ также не выявил достоверных отличий между их значениями у школьниц и первокурсниц ВУЗа.13±0. однако средние значения этого показателя снизились достаточно значимо (табл. см Масса тела.1). Определяя показатели физического развития у наблюдаемых девушек было установлено увеличение значений отдельных показателей физического развития.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.04±0. поэтому июль и август месяц (летние месяцы) позволили старшеклассницам отдохнуть после окончания школы. 2012 Результаты исследований.21±1.53 336.1987) у выпускниц школы были близки к удовлетворительной оценке. значения показателей ЧССп увеличились.73 53. Полученные данные анализировались с учѐтом периода.3±0.56 55. Так. в который происходили эти изменения. которые принимали участие в исследованиях не выявило наличие уровня достоверных различий. 2). артериальное давление демонстрировало некоторое снижение (табл.38 322.97 Сопоставление показателей функционального состояния сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма девушек.Баевскому. Если значения адаптационного потенциала (по Р. то у студенток 1го курса находится в рамках напряжения адаптационных механизмов адаптации (табл. Chişinău: USEFS. Необходимо также иметь ввиду наличие благоприятных условий отдыха и более комфортного режима жизни в семье (табл. были обусловлены изменением условий жизни и физических нагрузок. Среднестатистические значения показателей физического развития школьниц и студенток 1 курса Показатели физического развития Длина тела. которые принимали участие в исследованиях. что было обязательным для всех будущих студентов. гр/см Школьницы Студентки 1-го курса 161. Таблица 1. 2). что возможно объяснить характерными для этого возрастного периода развития девушек увеличением длинны туловища и увеличением массы тела в области таза и нижних конечностей. 2).65 164.82±0. Первые месяцы обучения в ВУЗ (сентябрь – октябрь). которые повлияли на исследуемые показатели физического состояния девушек. 2012 135 . Поступление в ВУЗ происходило на основе общего независимого оценивания. кг Индекс Кетле.

7±16.2 77.15 . мм рт.08 12.7±0.6±0.4±14.43 15. мм рт.28 2.48±0. При этом в группе студенток имеющих «очень плохую» оценку физической работоспособности существенно меньше. Бег 100м.2 112. раз Прыжок в длину с места.ст.19±0.уд/мин. Наклон вперед из положения сидя. у.0±9.23 2. что они имели «удовлетворительную».3 117. Оценка уровня физической подготовленности проводилась на основе анализа результатов педагогического тестирования уровня развития конкретных двигательных качеств.7±0.12±0. Таблица 3.6±3. см 10.0±0. 2012 Таблица 2.92±0.29 8.8±0.56 2.01±3.5±7.24 Chişinău: USEFS. В процессе анализа показателей физической работоспособности девушек обеих групп было выявлено.35 3. см Бег 1500м. АДсист.32 14.05 17.7±0.13±0.11 18.58 148.4±10. 2012 136 Студентки 1-го курса 9.5±0. «плохую» и «очень плохую» оценку.3±0. Среднестатистические значения функциональных показателей организма школьниц и студенток 1-го курса Функциональные показатели ЧССп.ст.32 13.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. адаптацию организма девушек 17-18 лет на этапе первых месяцев обучения в ВУЗе можно характеризовать как «немного напряжѐнную» на основе. е.4±0.. ЖЕЛ.21 13..67 29.41 8. е. сек. раз Подъем в сед из положения лежа за 1 мин.20±0. Адаптационный потенциал. л Индекс Руфье.07 11.4 Студентки 1-го курса 88.8 Таким образом.72 144. АДдіаст. Челночный бег 4х9м. но негативных изменений в показателях функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. у. Среднестатистические результаты физической подготовленности наблюдаемых девушек Тесты Школьницы Сгибания и разгибания рук в упоре лежа.3±11.0±2.54 21. сек. Сравнительные результаты педагогического тестирования по пятибалльной системе нормативов ВУЗа представлены в таблице 3. хв.21±2.1 71. Уровень физической работоспособности оценивали по результатам теста Руфье.. Школьницы 84.07±0. хоть и недостоверных.

Вісник Прідніпров’я: Науково-теоретіч. 224 с.П. 2001. Chişinău: USEFS. М. Г.Я. Библиография: 1. у студенток более высокий уровень в проявлении силы мышц брюшного пресса. 2.Ю. 3.174. кн. Основы здорового образа жизни студента. что на протяжении первых месяцев обучения на факультете иностранных языков в ВУЗе педагогического профиля снижаются адаптационные возможности организма студенток. Виленский М. 2011. посіб. 131 . что в ВУЗе поступает большое количество девушек с низким и ниже среднего уровнем здоровья и низким уровнем физической подготовленности. каждая четвертая – «ниже среднего». Полученные данные вызывают необходимость повышения мотивации к занятиям в специально организованных формах двигательной активности студенток первого года обучения в ВУЗе не физкультурного профиля. 2012 137 . Безверхня. уровень проявления общей и скоростной выносливости. Контроль у фізичному вихованні дітей. 2004.: Физическая культура студента. Кушок Т.І. Так каждая вторая из них имела «низкий» уровень физического здоровья. / Т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 130-132. координации движений и ловкости.журнал.: Гардарики. скоростно-силовых способностей и силы мышц рук немного выше у школьниц по сравнению со студентками.В. каждая десятая «средний» и только одна имела уровень физического здоровья «выше среднего». В. 2012 Таким образом. Результаты исследований свидетельствуют о том. Воробйов. підлітків та молоді: навч. В то же время. По данным наших исследований было выявлено. Грибан Г.Б. М. Круцевич. С. Уровень физического здоровья у исследуемых девушек в обеих группах был почти идентичным. Выводы 1. Роль физической культуры в обеспечении здоровья.Ю. 2. Круцевич Т. 3. С. Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ //.

1]..Waza) cuprinde toate procedeele prin care executantul (tori) urmăreşte aruncarea adversarului (uke) cu spatele pe tatami. Pentru creşterea performanţelor. totodată ducând la reducerea timpului necesar pentru formarea deprinderilor motrice. cei implicaţi în activitatea competiţională (sportivi. o coordonare a acţiunilor acestuia pentru realizarea şi finalizarea execuţiei tehnice. Cea mai veche sistematizare a procedeelor tehnice de judo.Waza). controlându-i în permanenţă acţiunile. legătura pentru finalizarea atacului se realizează: braţe. În totalitatea lor. medici.. sold. Transmiterea energiei necesare proiectării. lector universitar. Chişinău Ключевые слова: Методика обучения. etc). Procedeele tehnice care compun grupa Nage . a fost realizată de Şcoala de Judo KODOKAN din Tokio. Antrenor Emerit. În perioada învăţării..Waza) şi tehnica de sacrificiu (Sutemi . student. procedeele tehnice din grupa Nage Waza solicită o bună adaptare a aparatului locomotor.Waza se împart în tehnica proiectărilor (Tacki . Chişinău Grosu V.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Pregătirea modernă în judo presupune desfăşurarea unei activităţi planificate. ingineri. Chişinău: USEFS. antrenori. tehnicieni. 3. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. fiind predată în formele clasice. În lucrarea de faţă. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Резюме. picioare [2. lector universitar. 2012 ASPECTELE METODICII DE ÎNVĂŢARE A PROCEDEELOR „ARUNCĂRI PESTE ŞOLD‖ LA JUDOKA ÎNCEPĂTORI Arama I. psihologi. 6]. В статье представлены результаты исследований вариантов алгоритмизации процесса обучения техники бросков через бедро в дзюдо. этап начальной подготовки. Învăţarea începe întotdeauna cu procedeele cele mai simple şi mai uşoare. într-o anumită ordine metodică. 2012 138 . дзюдо. техника выполнения бросков через бедро. Tehnica de proiectare (Tachi . atât generală cât şi specială a copiilor. Chişinău Neagu I. Ipoteza cercetării constă în faptul că: identificarea unui sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor «Aruncări peste şold» în judo ar facilita procesul de învăţare şi sporire a eficienţei aplicării acestuia în competiţii. на этапе начальной подготовки. depun eforturi însemnate [4. care să ţină seama de cuceririle ştiinţei. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. structura de bază a tehnicii rămâne constantă. noi am pornit de la premisa că o metodică adecvată poate spori şansele de realizare a performanţei şi contribui la creşterea nivelului de instruire. Învăţarea tehnicii se va face în strânsa concordanţă cu pregătirea fizică. numai un pic.

Notarea: Începe cu nota 4 şi se acordă câte un punct pentru următoarele etape: 1. 3. Proiectare. Asigurare. 2012 139 .experimentul pedagogic. „Aruncarea mare peste şold”. alte materiale. 5. Argumentarea teoretică şi experimentală a modalităţilor de însuşire şi perfecţionare a tehnicii procedeului „Aruncare peste şold‖ de către judocanii cu vârsta 10-11 ani la etapa incipientă. 2.analiza statistico-matematică. 4. Contribuţia proprie a autorilor lucrării a constat în găsirea mijloacelor de stimulare a copiilor pentru participarea mai activă la realizarea sarcinilor de antrenament. 2012 Scopul lucrării: ne-am propus să efectuăm o investigaţie în direcţia învăţării şi perfecţionării optime a tehnicii aruncărilor peste şold în judo. Chişinău: USEFS.observaţia pedagogică. „Aruncarea peste şold”.metoda reprezentării prin tabel. Cercetarea s-a desfăşurat în sala de sport a USEFS din Chişinău. Metodele cercetării: . s-a urmărit implementarea unor acţiuni şi combinaţii tehnico-tactice. Intrare. „Aruncarea roata peste şold”.analiza literaturii ştiinţifico-metodice. Elaborarea programei speciale pentru elevii din grupa experimentală. Au fost utilizate imagini video cu sportivi de valoare din ţară şi de peste hotare.2011. Pe de altă parte. Pivotare. prin care ei să realizeze procedeele învăţate în timpul angajărilor. Dezechilibrare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. . Dinamica notelor la acţiunile tehnice 1. 3. 1. Subiecţii cercetării au fost: elevi cu vârsta 10-11 ani de la Clubul Sportiv „Wolf Club‖. 6. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate privind pregătirea judocanilor cu vîrsta de 10-11 ani la etapa incipientă. 2. . 3. Fig.10. . desene. Priză. . Experimentul s-a desfăşurat în perioada 01.12.2011-31. Obiectivele cercetării: 1.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.22 8. t=3. 2012 140 . 2012 Tabelul 1. La testul dat.1 ± 0.3.7 ± 0. La acţiunea tehnică „Aruncarea mare peste şold‖.22 7. observăm că diferenţa dintre grupe este semnificativă (fig.31 < 0. pentru n=10 Din figura 1 şi tabelul 1 observăm că. la care grupa martor acumulează nota medie de 7. 1).10 cu probabilitatea P<0.01 7. La testul dat. O diferenţă înaltă între cele două grupe se observă şi la procedeul „Aruncarea roata peste şold‖.01 la celelalte două procedee. pe când sportivii din grupa experimentală înregistrează nota medie de 8.05 7.22 8. criteriul t=3.05 reflectă o diferenţă semnificativă între notele medii ale elevilor din grupa martor şi cea experimentală. fapt ce vădeşte rezultate mai mari.88 cu probabilitatea P<0.33 3.33. Chişinău: USEFS. grupa experimentală a realizat cel mai evident progres faţă de grupa martor.1 ± 0. sportivii grupei experimentale înregistrează progrese la toate cele trei procedee cu un prag de semnificaţie P < 0. Conform pragului critic.33 2. iar sportivii din grupa experimentală au înregistrat un succes cu nota medie de 7. Metodologia aplicată s-a dovedit a fi eficientă în experimentul pedagogic desfăşurat.1. criteriul t=2.22 3.8 ± 0. rezultatele obţinute de grupa experimentală privind pregătirea tehnică la etapa incipientă au atins cote valorice superioare.27 iar P < 0.22.01. pe când cei din grupa martor înregistrează rezultate mai modeste: nota 7.01. la testul „Aruncarea peste şold‖.22. Lla testul dat.33.22. sportivii din grupa martor au atins nota medie de 6.01 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2. cu eroarea medie de 0. aşadar sportivii din grupa experimentală ajung la nota medie de 8.27 < 0.31 cu P < 0. tab.01. [5].7 ± 0. Aplicarea mijloacelor şi metodelor utilizate de noi în programul de antrenament sportiv pentru judocanii din grupa experimentală a arătat că.59 < 0. Rezultatele testărilor sportivilor din grupele martor şi experiment la finele experimentului pedagogic Grupele Nr. la testarea finală.7 cu eroarea medie de 0.05 la unul din procedee şi P < 0.1 ± 0.1 ± 0.22. comparativ cu cele ale probelor de control ale grupei martor. crt 1 2 3 Denumirea testului «Aruncarea peste şold» (nota) „Aruncarea mare peste şold» (nota) Aruncarea roata peste şold» (nota) Grupa martor Grupa experimentală m± X e± m X m t P 6.05 şi pentru t≥2.7 cu eroarea medie de 0.8 cu eroarea medie de 0.59 cu P < 0.3 ± 0.

518с 6.: Физкультура и спорт. 215 с.: Советский спорт. o pivotare bună. Această cercetare demonstrează o dată în plus. Учебное пособие для студентов. 2. Antrenorii trebuie să ţină cont de succesiunea învăţării procedeelor tehnicotactice. Воловик А.Е.С.П. Bucureşti: Sport . Дидактические основы обучения броскам в спортивной борьбе // Спортивная борьба: Ежегодник. greco-romane. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1985. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. Начальное обучение классической борьбе. 203-234. o intrare. 2009. Спортивная борьба: Теория. am obţinut un răspuns afirmativ la solicitările antrenamentelor. 400 p. Bibliografie: 1. преподавателей. . se finalizează cu o aruncare bună. 1970. Методика подготовки. Sporturi de luptă . 1985. 400 с. şabloanelor. организация тренировки. М. докторантов. В 4-х кн. 2003. că succesul lecţiilor depinde de gradul de creativitate ştiinţifico-pedagogică a antrenorilor.Turism. 5.. confirmând ipoteza noastră că un sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor „aruncări peste şold‖ne va permite facilitarea procesului dat. Concluzii În final putem spune că. 4. prin această cercetare. Алиханов И. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv.teorie şi metodică (lupte libere. Muraru A. Experienţa a dovedit că o priză. 37-41. Учебное пособие.. Кишинев. 2012 141 . Manolachi V. 3. o dezechilibrare. pentru ale solicita copiilor o participare cât mai activă în procesul de învăţare a procedeelor la antrenamente. p. copiii fiind mobilizaţi de ideea întrecerii cu grupa martor. 2012 Considerăm că metodologia aplicării programului experimental şi rezultatele demersului investiţional prin vizionarea filmelor. desenelor ne-a permis să realizăm obiectivele propuse. Г. Acest lucru ne va ajuta la sporirea capacităţii de aplicare a procedeelor tehnice în condiţii de competiţie. Кн.С. методика. Judo. Туманян. 1998. 3.М..И. М.. Lipsa unuia dintre aspecte ar putea conduce la învăţarea eronată a întregului procedeu. Демченко П. тренеров. Chişinău: Tipografia Centrală.

физическая подготовленность. selectivă şi simultană a acestor informaţii influenţează primordial performanţa sportivă... mai ales la vârsta tinerilor înotători. 2012 142 . Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Ipoteza cercetării. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă. A. student. (1997). S. Alexe (1985). direcţionând procesul de antrenament.G. acest lucru a atras după sine îmbogăţirea teoriei antrenamentului sportiv.Dragnea (1993) au studiat aceste probleme ale antrenamentului sportiv. Aplicarea analitică. Gh. N.Vaiţehovski (1971). metodologia de pregătire în diferite discipline sportive a cunoscut permanente schimbări în concordanţă cu evoluţia practicii antrenamentului sportiv. S-a presupus că utilizarea în cadrul antrenamentului înotătorilor de 11 – 12 ani a mijloacelor de forţă va conduce la ridicarea nivelului de pregătire fizică generală şi specială. ale căror cunoştinţe s-au materializat în lucrări. Резюме: Использование в процессе тренировки пловцов 11-12лет средств и методов силовой направленности способствует росту их физической подготовленности. Actualitatea. exprimate în creşterea rezultatelor sportive ale înotătorilor. Matveev. precum şi nivelul de realizare a obiectivelor pregătirii şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului. Sub aspectul pregătirii fizice. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. un număr mare de autori ca: L. Cîrstea (1993). dr.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. cu caracter obiectiv. Chişinău Ключевые слова: развитие силы. a căror interpretare scoate în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat. Perfecţionarea procesului instructiv – educativ la nivelul copiilor şi juniorilor constituie o preocupare importantă pentru mulţi autori. Trebuie subliniat faptul că forţa are o pondere însemnată în eficienţa practicării înotului. trebuie să constituie o preocupare prioritară pentru toţi antrenorii care lucrează în sectorul copiilor şi juniorilor. care alcătuiesc astăzi literatura ştiinţifico-metodică de bază a acestui domeniu de activitate. спортивная тренировка. Chişinău: USEFS. Analiza caracteristicilor efortului specific al sportivilor De-a lungul timpului. 2012 METODELE ŞI MIJLOACELE DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN PROCESUL DE ANTRENAMENT A ÎNOTĂTORILOR(VÎRSTA 11-12 ANI) Covali D. De aceea spunem că dezvoltarea forţei asigură înotătorilor un randament superior. Pe parcursul anilor. Implicit. dezvoltarea forţei. a căror generalizare a condus la diversificarea metodelor de pregătire. Ozolin (1972).. deoarece reprezintă o adevărată bază de date. Chişinău Stepanova N. N.

Ei ţin de preponderenţa metabolică a modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare. precum şi la perfecţionarea indicilor de putere. 2012 143 . 2012 Metode şi mijloace în pregătirea fizică specifică a înotătorilor Înţeleasă în acest context.  educarea calităţilor psihice ş. pe cele determinate de contracţiile statice – izometrice şi cele dinamice – izotonice. Metodologia pregătirii înotătorilor pentru probele pe distanţă scurtă prezintă o serie de particularităţi care trebuie relevate. a. În acest context. Creşterea nivelului forţei musculare maxime (a calităţilor de forţă propriuzise). Formarea capacităţii de a manifesta o forţă mare în condiţiile mişcărilor rapide (a calităţilor de viteză-forţă). Platonov. mai ales că literatura de specialitate este mult mai săracă în aceste cazuri. comparativ cu probele pe distanţe medii şi lungi. 2004). evidenţiate de L. se dezvoltă două sarcini fundamentale: 1. a mobilităţii articulaţiilor care participă nemijlocit la efectuarea procedeului. distingem ca forme de manifestare a forţei.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. . se vor urmări realizarea obiectivelor privind:  perfecţionarea tehnicii prin menţinerea vitezei şi tempoului mişcărilor la nivelul existent sau sporirea acestuia. Chişinău: USEFS.forţa explozivă. 2. . maximală sau absolută. În procesul pregătirii fizice prealabile.  creşterea puterii musculare. Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 1.N. Determinarea eficienţei mijloacelor de forţă în pregătirea fizică a înotătorilor. distingem formele: . rezistenţă şi viteză solicitaţi la efectuarea eforturilor caracteristice înotului (V.forţa în regim de rezistenţă. pregătirea fizică specifică constă în influenţarea dezvoltării calitative a lanţurilor şi grupelor musculare.forţa propriu-zisă. în realizarea performanţelor pe aceste distanţe. Explicaţia bibliografiei reduse constă în faptul că factorii determinaţi şi chiar limitativi ai performanţei sunt în aceste probe mult mai numeroşi. În cadrul relaţiilor dintre forţele interne şi externe. forţa în regim de viteză sau detenta. 2. În procesul pregătirii de forţă îndreptate spre creşterea vitezei mişcărilor. Baroga (1980). îndemânare-coordonare. Abordarea teoretică a modului şi conţinutului pregătirii tinerilor înotători în baza studiului literaturii de specialitate.  îmbunătăţirea mobilităţii articulare. Sarcinile cercetării.

de pregătire generală (septembrie-februarie).de pregătire specială (martie-iulie). 2012 Metodele cercetării. A fost determinat. s-a efectuat controlul curent şi de etapă. în al doilea semestru microciclul a fost completat pentru fete cu trei şi pentru băieţi cu două antrenamente de pregătire specifică (de înot).iunie 2011: studiul surselor bibliografice privind aspectele pregătirii cu orientare de forţă la sportivii înotători.Metoda prelucrării statistico-matematice. ce a durat pe parcursul anului de studii cu contigentul de tineri înotători de 11-12 ani (15 fete şi 18 băieţi) din şcoala sportivă de nataţie.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Observaţia pedagogică. lunar au fost pdesfăşurate competiţii în cadrul şcolii. stricta necesitate a pregătirii fizice multilaterale prin prisma largă a diverselor mijloace (cros. s-a ţinut cont de următoarele concepţii contemporane: renunţarea la concepţia privind sporirea volumului eforturilor de nataţie. Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. 4. II . jocuri. 3. Pe parcursul anului de studiu. ea a fost consacrată odihnei active. şi anume: 1. exerciţii de elasticitate. Etapa II – septembrie 2011 – martie 2012: cercetarea efectelor programelor de antrenament aplicate. după cum urmează: Etapa I – februarie . Perioada competiţională la etapa specializării iniţiale nu este prevăzută. Chişinău: USEFS. Metoda testării. 2012 144 . Convenţional. mijloace cu caracter de forţă sub formă de antrenament în circuit cu patru variante). în conformitate cu cerinţele actuale ale sportului. În elaborarea metodicii antrenamentului. de asemenea. În perioada cercetărilor. Totodată. nivelul capacităţii de muncă în baza testului PWC 130-170. Organizarea cercetării: Cercetarea s-a efectuat în două etape. această etapă de antrenament a constituit o parte a procesului pregătii de bază. În cercetare s-au folosit metodele care au avut scopul verificării diferitelor aspecte ale selecţiei. dar în legătură cu necesitatea evidenţierii gradului de sporire a rezultatelor sportive ca indicator sportiv-tehnic integral. a fost divizat în două semestre: I . fapt ce a oferit posibilitatea de a recalcula eforturile planificate la îndeplinirea volumului în diferite zone de intensitate şi de a corecta raportul lor spre un nivel optimal. Luna august nu a fost luată în evidenţă. ştafete. presupunea cîte 6 antrenamente (45 min pe uscat şi 90 min în apă). Conţinutul microciclului caracteristic pentru semestrul I. valoarea funcţională a efortului planificat se controla cu înregistrarea sincronizată a pulsometriei pe parcursul întregului antrenament. 2.

5 % din număr ul total de ore 72.antrenamentului pe uscat (83-84 ore în semestru). în mod uniform. în ambele perioade. în zona a treia volumul de înot îndeplinit a fost cu 25-35% mai mare decît cel prevăzut în programă.cu scop determinat.5 18.6 19. Caracterizînd structura temporală a antrenamentului tinerilor înotători la etapa de specializare sportivă iniţială.7 25.1 5.8 15 70.5 21.2 22. 2012 145 . (tab. 1): Tabelul 1.6 7. volumul efortului cu caracter de forţă a fost majorat pînă la 12% şi de aceea.1 304 84 % din Ore numă rul total de ore 44. a jocurilor şi a exerciţiilor de elasticitate.7 38.3 16.4 14.7 19. mai exact 197-220 ore în fiecare semestru. Raportul mijloacelor principale de pregătire a tinerilor înotători de 11-12 ani în ciclul anual (în ore şi %) Mijloacele pregătirii Nataţie Exerciţii de forţă Alergare Jocuri.5 8. Totodată. În a II-a jumătate.4 12. aproape 70% de timp.9 417 64. trebuie remarcat că. 2012 Rezultatele starturilor din decembrie şi martie au fost analizate ca fiind de control.4 584 167 Din tabel se observă că în I-a jumătate. Chişinău: USEFS.4 32. Activitatea pe uscat are următoarea repartizare a mijloacelor de pregătire.8 6.4 280 83 % din Ore număru l total de ore 32. s-a atribuit eforturilor de nataţie şi pînă la 30% .1 14.4 12.4 4. 2).2 4.6 6.4 9. a fost asimilat un raport aproximativ egal între exerciţiile de forţă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1 220 37.2 27.9 42. ceea ce corespunde cerinţelor pentru pregătirea fizică multilaterală a înotătorilor.5 17. alergare şi ştafete. trebuie spus că acesta corespunde cu numărul general de ore pe an recomandat în programa existentă.5 23.4 11 5. iar cele din iulie .3 4.9 27. Referitor la structura efortului de antrenament în zonele de intensitate. este micşorat (pîna la 4%) efortul cu folosirea alergării. ştafete Exerciţii de elasticitate Total Inclusiv pe uscat Perioada I Perioada II Total pe an Unităţi de măsură Ore % din număr ul total de ore 197 27 18.5 % din % din numărul număr total de ul total ore de ore 71. datorită scăderii volumului efortului în zonele de intensitate 1şi 2 (tab.

7 14.5 14.9 13. precum şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului.0 3.4 23. în practica antrenamentului sportiv. pot fi realizate.folosind volumul de înot redus considerabil (465-490 km în loc de 600-800 km conform programei).2 45.2 6. ştafete Alergare Exerciţii pentru elasticitate Perioada I II I II I II I II I II Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % 1-2 100. care scot în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat.3 1.75 24.2 37.9 10. astăzi.6 6.5 6.8 4.2 68. care utilizează metode tradiţionale. Repartizarea principalelor mijloace de pregătire după zonele de intensitate în ciclul anual la tinerii înotători 11-12 ani (în ore şi %) Nataţie Zonele de intensitate Exerciţii de forţă Jocuri. . în mod dirijat rezultatele sportive planificate.0 22. 2.5 Rezultatele cercetărilor permit de a trage concluzia că la dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza metodicii propuse de noi. creşterea performanţelor se bazează pe elaborarea modelelor de antrenament.0 50.6 33. 2012 Tabelul 2.8 19. În general.2 27.2 4.Folosind pe larg eforturile nespecifice. Analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate reflectă faptul că.5 13.4 0 0 0 0 15 100 12.9 19.4 7. Concluzii 1.3 32.1 99.4 10.2 0 0 0 0 Total 197 220 27 37.9 51.2 14.5 53.1 7. pe fondul unei stări funcţionale bune şi foarte bune: . teoria şi metodica nataţiei este mult mai bogată în metodologia pregătirii înotătorilor pe distanţe lungi şi medii.6 1. Chişinău: USEFS.3 13.0 71.4 15 12. care condiţionează nivelul de dezvoltare a forţei musculare la cote foarte ridicate şi chiar maximale.îndeplinind preponderent efortul lucrului în zona a treia de intensitate (pînă la 35-45%). Acest fapt se explică prin faptul că probele pe distanţa scurtă impun cu preponderenţă cunoaşterea modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare. precum şi nivelul de realizare al obiectivelor pregătirii.5 100 3 73.5 0 0 0 0 5 3. 3.7 12.3 0 0 0 0 4 19.2 73.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 1.5 38. .2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 7. 2012 146 .4 6.9 2.2 69.1 32.1 16.1 15 65.0 7. deoarece ele reprezintă o adevărată bază de date. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă. înclusiv cel cu caracter de forţă.4 18.0 1.7 22.4 10.

С. 2012 147 . Bucureşti: Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. Резюме.Н. Forţa în sportul de performanţă Bucureşti: Sport . 1985. 4.: ФиС. Bibliografie: 1. Alexe N. 2. Chişinău: USEFS. Antrenamentul sportiv – teorie şi metodologie. Общая теория и еѐ практические приложения. 148. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Вайцеховский С. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza aplicării mijloacelor de pregătire a tinerilor înotători conform metodicii elaborate de noi permite obţinerea dirijată a rezultatelor sportive planificate. 7.: ФиС. imitarea diferitelor modalităţi de nataţie. 2004. Metodica antrenamentului sportiv.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ASPECTE ALE STRUCTURII ŞI PERIODIZĂRII ÎN CICLUL ANUAL DE ANTRENAMENT SPORTIV A LUPTĂTORILOR DE STIL GRECO-ROMAN DE VÂRSTA 16-18 ANI Dimitriu A. 6.. Ozolin N. Cârstea Gh. 808с. 1993. Книга тренера. cum sunt că forţa de tracţiune pe uscat şi în apă. Общая теория спорта.М. 8. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului Bucureşti: UNIVERSUL. Conform datelor controlului pedagogic se poate de menţionat că efectul folosirii efortului cu caracter de forţă şi-a găsit reflectarea reală în dinamica sporirii indiciilor pregătirii fizice speciale. Платонов В. 1997. 143. М. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Baroga L. datorită stării funcţionale bune şi foarte bune a sportivilor.. периодизация. 2012 4. univ.П. Матвеев Л.. Dragnea A. conf. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.Turism. 335 3. Bucureşti:―Stadion‖ 1972. Chişinău Ключевые слова: Структура.G. Chişinău Busuioc S. 1971. P.. 5.. годичный цикл. P. М. vol.138-158. P. 2. 6. student. 1993. 36 – 48. 5. P. 312 с. 1980. Educaţia fizică şi sport nr. Criterii de apreciere a conţinutului şi organizarea antrenamentului sportiv. dr. Киев: Олимпийская литература. Chişinău Grosu V. lector universitar. Bucureşti. борцы греко-римского стиля. В статье представлены результаты поиска путей оптимизации подготовки борцов 16-18 лет в годичном тренировочном цикле.

.. Ipoteza cercetării: s-a presupus că un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. în cadrul ciclului anual de antrenament.С.sistemul de evidenţă şi control pedagogic. vârsta 16-18 ani.O. Scopul cercetării: a elabora şi a implementa programul sportiv conform periodizării în ciclul anual de antrenament pentru luptătorii de stil liber. Manolachi V. apare o contradicţie dintre volumul foarte extins de exerciţii la antrenament şi intensitatea înaltă a efortului luptătorilor la competiţii. 4) înregistrări video. Obiectul cercetării îl constituie procesul de antrenament al luptătorilor de stil greco-roman.. 2) observările pedagogice.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Platonov V. 2002. 1998.. Bompa T. Unul dintre factorii majori ce determină dinamica adecvată a indicilor de pregătire constă în structurarea optimă şi realizarea procesului de antrenament la diferite etape ale ciclului anual (Туманян. 2001). Totodată. vârsta 16-18 ani.G. structurarea aspectelor de pregătire a luptătorilor de stil greco-roman. 2003. Chişinău: USEFS. cronometrarea şi stenografierea luptelor. 2005) Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în identificarea unor regimuri optime de antrenament în pregătirea fizică şi tehnico-tactică a luptătorilor de stil greco-roman în cadrul ciclului anual de antrenament. 5) analiza matematico-statistică a informaţiei. 2012 Extinderea competitivităţii în pregătirea sportivilor şi creşterea permanentă a numărului de pretendenţi reali la cele mai înalte locuri pe arenele internaţionale. În consecinţă. impun savanţilor şi practicienilor obiectivul referitor la evidenţa şi reglarea indicilor de pregătire a sportivilor..O. factologia ştiinţifică şi deducţiile metodice elaborate din acest punct de vedere necesită completări şi concretizări. Г. N. Odată cu schimbarea regulilor de joc. 2012 148 . vârsta 16-18 ani Metodele cercetării În cadrul investigaţiei au fost aplicate următoarele metode ştiinţifice de cercetare: 1) analiza teoretică şi generalizarea literaturii. 3) testarea pedagogico-sportivă. metodica de evidenţă şi structurare a componentelor de pregătire în cadrul ciclului anual devine insuficient perfectată ( Bompa T. Subiectul cercetării .

5.83 0. luptători-juniori. Pentru grupa experimentală s-a optimizat structura pregătirii sportive. vârsta 16-18 ani.05 12.05 0.89 > 0. A doua etapă se referă la testarea indicilor privind gradul de pregătire fizică şi tehnico .2 ± 1.05 > 0.05 7. la începutul experimentului.tactică în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. 3. în ciclul anual de antrenament. La finele experimentului pedagogic s-a efectuat testarea finală şi s-au analizat rezultatele normativelor de control în ambele grupe. La etapa a treia de cercetare a fost prelucrat şi sintetizat întregul volum de informaţii. 2009).69 1.6 ± 1.97 > 0.3 ± 0.8 ± 0. putem observa că.27 3.16 13.19 0.10 ± 0..04 1. la studierea documentelor de planificare în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.16 35. pentru n=12 Din tabelul 1.07 cu probabilitatea P<0. 6. 2012 Organizarea cercetării Cercetarea a fost realizată în trei etape. Prima etapă se referă la analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.10 ± 0.9 ± 0. vârsta 16-18 ani.05 > 0.1 ± 0.31 12.22 47.95 > 0. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la începutul experimentului pedagogic Nr.8 ± 0.П.01.40 ± 0.18 4.60 ± 0. Datele obţinute în rezultatul testărilor pedagogice s-au comparat în baza criteriului t-Student pentru selecţiile observaţiilor independente necuplate (Демченко П.82 cu probabilitatea P<0.05 > 0.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice( %) Grupele Grupa experimentală t P X i± m X i± m 14.16 10.87 1. vârsta 16-18 ani. 1. precum şi la experienţa personală. crt. 2. La începutul experimentului pedagogic s-a efectuat testarea în rezultatul căreia au foet completate 2 grupe de sportivi.19 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2. câte 12 băieţi cu vârsta 16 – 18 ani: grupa martor şi grupa experimentală. 2012 149 .10 ± 0. S-au observat însă unele diferenţe doar la testul Chişinău: USEFS.05 > 0.55 ± 0. 7. testarea sportivilor din grupa martor şi cea experimentală a dovedit că nu sunt divergenţe semnificative în rezultatele obţinute.20 11. Tabelul 1.5 ± 0.42 46.93 37.21 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. Grupa martor Denumirea testului Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă (suveica) 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .10 8. Rezultatele testărilor sunt prezentate în tabele.05 şi pentru t≥2. A fost elaborat şi aplicat un sistem de mijloace de control pedagogic al pregătirii sportive a luptătorilor de stil greco-roman.

iar grupa experimentală .69 3.6 ± 0.24 secunde.05 <0. Criteriul t=2. 3.62 6. „cinci aruncări‖ – t4=1.23 49. 3. performanţele medii sunt de 6. La testul „Cinci aruncări‖.01 < 0. Prin urmare.21 secunde.35 ± 0.39 Grupa experimentală X f±m 17. Omogenitatea grupelor a fost necesară pentru efectuarea experimentului pedagogic.5 ± 0.05). Chişinău: USEFS. La testul „Ridicări la bara fixă‖.6 cu eroarea medie de 0.97.17 54.7 ± 1. 2).6 ± 0. 2.19 secunde.84 cu P < 0.68 7. pentru n=12 1.87 2.25 secunde la testarea finală (tab. 4.07 cu probabilitatea P<0.40 ± 0.16 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Criteriul t=2. La finele experimentului pedagogic. iar la grupa experimentală.0 min cu eroarea medie de 0. 6.20 ± 0. 2012 „diversitatea tehnicii‖ – t1=1.43 34.1 ± 0.01 < 0.21 12.2 ± 0.75 5.84 2. iar grupa experiment prezintă valori de 17.20 ± 0. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la finele experimentului pedagogic Grupele Nr. Rezultatele testărilor finale diferă semnificativ: criteriul t=2.80 ± 0. оn grupa martor. pragul de semnificaţie (P > 0.29 2.35 < 0.8 ± 0. grupa martor оnregistrează o medie la testarea finală de 12. la testarea finală.82 cu probabilitatea P<0.05 < 0.25 9.19 11. media de grup este de 7. dar diferenţele nu au fost semnificative nici aici.62 repetгri ale variabilei „t‖ peste pragul de semnificaţie P<0. iar sportivii din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 9. 4.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice (%) X f±m 15. Оn cea de-a treia probă.24 10.16 cu (P<0.01.68 repetгri.23 secunde. Tabelul 2. 7.87 cu P<0. 2. observăm că rezultatul mediu al grupei martor este de 10.89.6 secunde cu eroarea medie de 0. Pentru proba „Alergare de navetг 3x10 m‖ s-a constat că. grupa martor prezintă valori ale variabilei „t‖ = 15.83 şi în testul „eficienţa acţiunilor tehnice‖ .valoarea medie este de 11. s-au testat sportivii din grupele martor şi experimentală pentru a determina nivelul dezvoltării capacităţilor motrice şi tehnicotactice.17 secunde.05 şi pentru t≥2.8 secunde єi eroarea medie de 0. 2012 150 .25 secunde cu eroarea medie de 0.35 ± 0. Denumirea testului Grupa martor 1.84 3. „Alergare 3000 m‖.20 31.05 < 0.01 < 0.01 Diferenţele sunt semnificative pentru t≥2.05.05) reflectă faptul că ambele grupe. 8. au fost omogene. crt. în fond.28 t P 2.4 ± 1.01.25 ± 0.00 ± 0.t3=1.51 2. Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .5 cu eroarea medie de 0.01.

2002. 1998. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. La testul „Eficienţa acţiunilor tehnice‖ grupa martor înregistrează media de 3. Chişinău: Tipografia Centrală.7 ± 1.F. В 4-х кн.П. Туманян. Учебное пособие. iar cei din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 54. 2003. 400 p. 4. 423 с. Constanţa. методика. vârsta 16-18 ani.P. 2005. criteriul t=2. Periodizarea . La „Testul special de şase minute‖.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Платонов В. Rezultatele experimentului pedagogic au confirmat ipoteza noastră conform căreia un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. 256-263. Sporturi de luptă . Демченко П. Кн.2 secunde cu eroarea medie în mărime de 0. 400 с. La testul „Intervalul de atac‖. 2. 7.: Советский спорт.Н. pe care noi am elaborat-o.69 secunde. 2. 73-180. greco-romane.28 %. Спортивная борьба: Теория. 2009. 2012 5. 518с. М. 2001. Concluzii 1.Manolachi V. 3. Bucureşti: Exponto.05.. .EX PONTO.teorie şi metodică (lupte libere. ceea ce denotă diferenţe semnificative între grupele din cadrul experimentului realizat.С. .Киев: Вища школа..A. iar colegii din grupa experimentală ating valoarea medie de 5. Кишинев.Bompa T. 210-250. Criteriul t=2.Bompa T. Bibliografie: 1. Teoria şi metodologia antrenamentului.1 secunde cu eroarea medie de 0. 6. 2012 151 . iar la sportivii din grupa experimentală valoarea medie este de 31. докторантов. для ИФК. Учебное пособие для студентов. Методика подготовки. p. Considerăm că modificarea mijloacelor controlului pedagogic în structura antrenamentului sportiv pentru grupa experimentală a contribuit la îmbunătăţirea indicilor în pregătirea sportivă. C.. O. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv.20 repetări. Periodizarea.4 ± 1.Dezvoltarea calităţilor biomotrice.P. 5. criteriul t=3.43 repetări.51 cu P<0. sportivii din grupa martor înregistrează valoarea medie de 49.84 cu P<0.39 %.05 şi P<0. Теория спорта: Учебн. .01) s-a produs datorită modificării structurii şi periodizării antrenamentului sportiv.75 secunde.01.40 ± 0. организация тренировки. Putem conchide că îmbunătăţirea indicilor de mai sus.80 ± 0. este în corelare cu locurile obţinute în competiţiile de diferit nivel. Chişinău: USEFS. 3.N. 6. Г. rezultatul mediu în grupa martor este de 34. тренеров.35 cu P<0.01. преподавателей. Îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor pregătirii fizice în grupa experimentală ( unde P<0.

2010..] Trebuie să se ia în considiraţie caracteristicile individual-tipologice ale sportivilor la toate etapele de educaţie şi de formare. 2011 годов. Acest volum este analogic selectării elementare a acţiunilor tehnico-tactice. a factorilor cantitativi şi calitativi. ce ajută sportivul să rezolve sarcinile tactice care apar în timpul luptei. 10 şi a. Изучена соревновательная деятельность национальной сборной команды РМ по вольной борьбе 2012 г.].]. Резюме. tehnică. După cum menţionează I. Sarcinile ce rezultă din particularităţile activităţii competiţionale a luptătorilor se complică şi din cauza faptului că punctul vulnerabil al luptătorilor noştri constă în pregătirea tehnică mai slabă comparativ cu cea a luptătorilor de performanţă din alte ţări. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. tactică. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău Ключевые слова: классификация. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.A. modul de lupte [9. lector superior. psihologică şi biologică). Într-un şir de studii este demonstrată implicarea caracteristicilor individual-tipologice. многолетняя подготовка. 8].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. După cum se ştie. В данном экспериментальном исследовании представлен анализ рейтинга команд по вольной борьбе на Чемпионатах Мира 2009. Chişinău Polevaia-Secăreanu A. nivelul şi viteza însuşirii tehnicii [4 şi a.. 2012 152 . Evident performanţele stabile în competiţii reflectă o pregătire multilaterală (fizică. prin testarea capacităţilor motrice este imposibil de a obţine o informaţie amplă despre pregătirea sportivului către competiţie. problemei prognozării eficacităţii activităţilor sportive sunt dedicate numeroase lucrări.].. [11] pregătirea tehnică este caracterizată de gradul de însuşire a sistemului de mişcări ce corespund particularităţilor probei date de sport şi asigură realizarea performanţelor. Chişinău Postolachi A. Actualitatea cercetării: În ultimele decenii. masterand. 2 şi a. deoarece permite desfăşurarea luptei cu adversarul. борцы вольного стиля. lector superior. teoretică. 7 şi a. 2012 ANALIZA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER ÎN CICLUL MULTIANUAL Gîlcă M. техническо-тактическая подготовкa. 5. dar încă nu Chişinău: USEFS. Volumul tehnicii suficiente presupune totalitatea minimală a acţiunilor tehnice. Şulica. în special în perioadele de pregătire şi participare la competiţii sportive [3. performanţe stabile în competiţii [1. cum ar fi: alegerea specializării (sport) [6.

în luptele libere are loc o schimbare de lideri. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2009 7 10 7 8 5 4 5 3 4 4 2011 0 10 20 30 40 50 RUSSIA-I Iran-II Japonia-III Azerbadjan-IV Belorusia-V Bulgaria-VI Turcia-VII Ukraina-VIII China-IX SUA-X 60 Fig. 2. permanent. 3. De exemplu. 3). în 1994 – Turcia. în anii 1993 şi 1995 echipa SUA a fost pe primul loc. în Cupa Mondială a învins echipa din Iran. 2011) este o anumită stabilitate a echipei din Rusia.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 12 0 5 4 20 3 3 3 3 3 40 60 RUSSIA-I Azerbadjan-II Iran-III Turcia-IV Japonia-V China-VI Suedia-VII Uzbechistan-VII Kanada--IX 16 2010 0 8 10 3 20 RUSSIA-I Azerbadjan-IV Kuba-VII India-X 7 4 30 Japonia-II Iran-V Kanada-VIII 4 40 5 3 3 2009 7 10 1 50 60 Bulgaria-III Ukraina-VI Turcia-IX Kuba-X Fig. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2011 Chişinău: USEFS. Dar. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2010 Fig. aceasta deţinînd locul fruntaş pe parcursul anilor. ceea ce demonstrează o pregătire multianuală bine structurată (Figurile 1. 1. Prin urmare. luându-se în consideraţie procesul de antrenament concret şi particularităţile lui individuale. La nivel Mondial. în ultimii ani (2009. 2. 2012 reprezintă un volum necesar pentru atingerea nivelului înalt al măiestriei sportive. 2010. Rusia a fost pe locul IV. 2012 153 . a fost analizată activitatea competiţională la nivelul mondial la luptătorii de stil liber. Volumul tehnicii obligatorii reprezintă totalitatea acţiunilor tehnice ce trebuie însuşite de către sportiv.

II). O stabilitate se observă şi la sportivii din Turcia (IV. Chişinău: USEFS. Conform tabelului 1. fapt ce atrage atenţia liderilor topului mondial.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Din clasa ducerilor la sol. din care motiv. prima parte a tabelului bazată pe clasificarea unică (pe niveluri) ne acordă un şir de avantaje faţă de alte clasificări. însuşeşte şi acest stil de lupte. putem observa pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor moldoveni. Japonia.54 de acţiuni din 217. Cel mai des folosite sunt „aruncările cu trecere pe sub braţ cu fixarea ambelor coapse‖ . În general. V. „cu fixarea unei coapse‖ – 17‖.: fiind lideri în perioada 1993-1995. putem să constatăm că rezultatele studiului multianual al evoluţiei sportivilor din Azerbadjan. prezentîndu-se foarte bine la aceste trei campionate şi deţinînd locurile: V-2009. 2. a fost analizată activitatea competiţională a luptătorilor autohtoni de stil liber (Tabelul 1). Belorusia. Astfel. 3. putem să analizăm rezultatele lotului Japoniei. Creşterea performanţelor şi intensificarea concurenţei în luptele libere a sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice provoacă necesitatea de a căuta soluţii şi tehnologii eficiente pentru construirea şi realizarea procesului de antrenament în pregătirea multianuală. putem observa participarea slabă a S. 2012 154 . „cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă‖ – 12 şi „aruncarea peste şold‖ – 10. mai des întîlnim acţiunile tehnice cu „trecere pe sub braţe‖ – 27 din 54 de duceri totale. 2012 Conform figurilor 1. În comparaţie. 3) sunt actuale. deoarece dă posibilitatea de a caracteriza foarte minuţios luptele situative pe saltea şi permite a avea o imagine mult mai exactă despre diversitatea tehnicii luptei. Iran.U. Ucraina şi a.A. III-2011. VII). care se clasifică în funcţie de acţiunile tehnice din poziţie. în cercetarea noastră. IV) şi Iran (III. Pentru atingerea scopului sus-menţionat. din clasa doborîrilor se evidenţiază mai mult „trecerile pe sub braţe cu fixarea ambelor coapse‖ – 20 şi cele prin „împingere‖ – 17. care. la sol şi de acţiunile tehnico-tactice. IV. Analiza rezultatelor sportivilor la Campionatul Republicii Moldova la luptelibere (seniori) 2012 ne dă posibilitatea de a evidenţia pregătirea sportivilor autohtoni din lotul naţional. Această clasificare unică structurează tehnicile luptei în trei niveluri: Lupta din poziţie prezintă multe acţiuni tehnice. 2. care sunt supuşi selecţiei pentru obţinerea cotei de participare la Jocurile Olimpice. (figurile 1. II-2010. care va permite studierea problemei sportului autohton. în anul 2011 se clasează doar pe locul X în reitingul mondial. IX. Turcia. treptat. Azerbadjan (II.

-Cu prize de braţ-coapsă. -------------------------------Total -Cu trecere pe sub braţe şi fixarea ambelor coapse. -Cu trecere pe sub braţ şi fixarea ambelor coapse. -Cu fixarea unei coapse. pe parcursul acestor angajări am avut 10 victorii la tuş. -Prin răsucire (cu prize de o coapsă).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. -Prin încrucişarea (gambelor). care prezintă un număr foarte mic din cele 100 de angajări analizate. Acţiunile tehnico-tactice sunt „emitări‖ – 95 şi „dezechilibrări‖ – 46. prin „încrucişarea gambelor‖ – 13. foarte multe „scoateri de pe saltea‖ – 64. -Prin pîrghie. -Peste piept. În acelaşi timp. 27 -Cu priza de o gambă (coapsă). -Cu fixarea prizei de coapsa depărtată (sau a trunchiului). ceea ce prezintă o diferenţă mare în pregătirea Chişinău: USEFS. 80 28 18 10 64 95 46 19 În lupta la sol.. cap-braţ). -Cu trecere pe sub braţ (priza captrunchi ).tuş‖ Scoateri de pe saltea Emitări Dezeichilibrări Fixarea piciorului în caz cînd scorul nu a fost deschis pe parcursul reprizei (0:0).tuş tehnic‖ (6:0) Victorii la . -------------------------------Total Total 8 10 8 3 5 12 Răsturnări Grupă TEHNICA LUPTEI LA SOL Subclasă 54 117 217 Grupă -Prin centurare. Analiza acţiunilor tehnice preferate de luptătorii de stil liber la Campionatul Republicii Moldova 2012 TEHNICA LUPTEI ÎN PICIOARE -Cu întoarcere (moara). -Prin aşezat. 14 ---------------------------Total 37 ACŢIUNILE TEHNICO-TACTICE Menţineri în poziţia periculoasă Victorii obţinute la . sportivii autohtoni mai mult folosesc „răsturnările prin centurare‖ – 71 de acţiuni din 129 de încercări totale. -Prin suspendare.. 2012 155 . -Prin extensie. 18 victorii la „tuş tehnic‖. -Peste şold. -Prin răsucire. -Cu priză de cap-braţ-trunchi. -Prin înpingere (prizele de capbraţ). 2012 Tabelul 1. 20 17 13 4 14 5 129 16 10 1 54 Total 71 5 17 ----------------------------Total Treceri (la spate) Doborîri Treceri (la spate) Aruncări Subclasă 45 21 -Cu priza de trunchi. -Cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă. -------------------------------Total -Prin smuncituri (cu prize de braţ. -Prin răsucire. prin „extensie‖ – 17.

С. Система подготовки борцов международного класса.A. Ростов н/Д: Феникс. 136 с. Шевцова Л. техникумов физ. 1979. Кононов JI.Н. 104 с. 9. 1998.43-45. Красноярск. Дифференциальная психофизиология физического воспитания и спорта..А. 4. Маримяп В.. 2. и др. Шулика [и др]. Метод последовательного планирования экспериментов при изучении прогностичности наиболее важных для спортивного отбора показателей. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. Рожков П.Г.М. №8. Миндиашвили Д. 1997.Ф. Bibliografie: 1. Современная предсоревновательная подготовка борцов.Л. В: Теория и практика физической культуры. 3. Модельные характеристики сильнейших борцов в вольной борьбе // Спортивная борьба. Шустин Б.А. №3. 2010.П. 2006.: Физкультура и спорт.А. 1976. В: Теория и практика физической культуры. Оленик В. М.. Дзюдо. №12.A. Chişinău: USEFS. В: Теория и практика физической культуры. Как повысить соревновательную надѐжность высококвалифицированных борцов. în baza celor menţionate. 12-19. А. 2012 156 . Годик М.. 1984. Блеер А. 2010. Ильин Г. Дис. Luând în consideraţie evaluarea luptătorilor autohtoni la campionatele Mondiale în ultimii trei ani (2009.А. Специфика мастерства борцов различных манер ведения поединка.Ф. культуры и училищ олимпийского резерва / Ю.: Физкультура и спорт. Курамшин Ю. М. Красноярск. oferindu-le posibilitatea de a medita asupra nivelului de pregătire. 28-30. 1999. В: Теория и практика физической культуры. 241 с. С. … канд. 8-10. care prezintă un mare interes pentru sportivi şi antrenori.Г. 5. 10.Н. С. 34 -37. наук. Завьялов А.doar 19.. Завьялов Д. 5. Concluzii Astfel. Индивидуальность и эффективный арсенал техники в спортивной борьбе. спортивных фак-тов пед.: Физкультура и спорт...: Изд. 1979.. С. Игуменова Л. putem presupune că studiul privind pregătirea multianuală a sportivilor de performanţă din ţările calificate la Jocurile Olimpice va permite identificarea aspectelor pozitive şi negative ale pregătirii sportivilor autohtoni.Г. пед. Система и борьба: Учебник для СДЮШОР. М. 6.И. 1975. 1995.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Охотин В. 2011) cu părere de rău nu intrăm nici în numărul celor treizeci ţări din clasamentul mondial. Unica performanţă a fost locul cinci: Burcă Alexandru. Спортивная борьба.Г. Шулика Ю. Каргин Н. 1980. С. 2012 sportivilor. Новиков А. 11. C.Н.7. ЛГПИ. precum şi asupra mijloacelor şi metodelor utilizate în cadrul procesului de antrenament. 800 с.А. В: Ежегодник. Дрижика А. 7. 8. №9. ин-тов. „menţineri în poziţie periculoasă‖ – 28 şi „fixarea piciorului la scor egal‖ . 161 с. № 2. Зависимость скоростных способностей спортсменов и способности их обучаемости от степени концентрированности нервных процессов. Л. Галковский Н.

pour. 4]. încă mai există întrebări privind căile mai eficiente şi mijloacele concrete ale pregătirii fizice şi tehnice în procesul de învăţare a tehnicii corecte a alergării de viteză.univ..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. actualmente. De cele mai dese ori. physics load.. şi nu întotdeauna corect [1. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. iar dezvoltarea calităţilor fizice de obicei se face independent de formarea măiestriei tehnice [2. student. Summary. Eficienţa şedinţelor de antrenament ce includ... la etapa specializării iniţiale. şi dificultăţi în corectarea lor. 3]. Obiectul cercetării: îl constituie mijloacele si metodele de îmbunătăţire a calităţii motrice ―viteza‖ la elevi în alergările de viteză în cadrul şedinţelor de antrenament. în final. a tehnicii alergării de viteză practic nu s-au schimbat. Actualitatea. Chişinău Mruţ I. explosive power. dr. Chişinău Keywords: sport training. ceea ce conduce. apar greşeli la executarea mişcărilor. la micşorarea eficienţei procesului de învăţare [3. cît şi tehnice se face intuitiv. 3]. Subiectul cercetării particularităţile biomecanice ale tehnicii alergării de viteză la etapa specializării sportive iniţiale la elevii de 13-15 (400-200m în sală). Ipoteza cercetării. 2. conf. Dacă vorbim doar de alergarea de viteză.. accentul în formarea pregătirii atît fizice. în pofida faptului că. Estimation of influence a few physical exercise on the physical body and reaction on them. din punct de vedere biomecanic. alergări de viteză pe diferite segmente va creşte dacă metodica experimentală de îmbunătăţire a capacităţii de viteză a copiilor de 13 -15 ani se va baza pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea deprinderilor motrice. în plan ştiinţific. period of recove. The present research focused on the problem of sport training of the young sportsmen. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. maximal test. power. mulţi specialişti încearcă să aplice noi metode pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare. 2012 CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR BIOMECANICE ALE TEHNICII ALERGĂRII DE VITEZĂ (200-400M) LA ATLEŢII DE VÎRSTA 13-15 ANI (ETAPA SPECEALIZĂRII INIŢIALE) Ojog M. luîndu-se în considerare influenţele pedagogice ce îmbunătăţesc structura coordinativă a actului motric. 2012 157 . Chişinău: USEFS. ceea ce conduce la pierderi de energie. Metodele elaborate pentru învăţarea elevilor. atunci putem constata că. pulls.

în condiţiile şedinţelor de antrenament. sistematizarea si generalizarea literaturii de specialitate. Verificarea experimentală a eficienţei metodicii propuse de sporire a calităţilor de viteză a elevilor de 13-15 ani. 3. iar cea experimentală . Ansamblul de metode a fost folosit pentru definirea sarcinilor cerecetarii. grupa martor s-a antrenat conform metodicii tradiţionale. a fost folosit un complex de metode de cercetare: analiza literaturii de specialitate. în perioada 2010 – 2012 în două etape: la etapa I (septembrie 2010 – ianuarie 2011) au fost analizate datele din literatura de specialitate. au fost folosite ca bază pentru stabilirea ipotezei de cercetare şi examinarea datelor obţinute. În componenţa grupelor experimentale si martor au fost incluşi cîte 10 copii de vîrsta 13-15 ani. s-a desfăşurat anchetarea antrenorilor care lucrează cu atleţii-alergători de viteză. experimentul pedagogic şi metodele matematico-statistice. 2012 158 . Grupele au fost formate astfel. Analiza. Pentru realizarea sarcinilor propuse. 2012 Scopul lucrării constă în elaborarea şi de argumentarea experimentală. În calitate de factor experimental. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. Chişinău: USEFS.conform metodei propuse de noi. pe baza căreia activează majoritatea antrenorilor. observaţia pedagogică. a fost aplicată metodica învăţării calităţii motrice ‖viteza‖. măsurări pedagogice de control. Sarcinile cercetării: 1. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. Organizarea cercetărilor şi a experimentului pedagogic Cercetarea a fost efectuata în procesul şedinţelor de antrenament. ca la începutul experimentului. a metodicii perfecţionării tehnicii alergării de viteză a elevilor.05). în perioada februarie 2012 – aprilie 2012 –a avut loc prelucrarea datelor obţinute. Elaborarea metodicii experimentale de creştere a calităţii de viteză a elevilor de 13-15 ani. Stabilirea caracteristicilor de bază ale tehnicii alergării de viteză şi argumentarea mijloacelor şi procedeelor dezvoltării rapidităţii mişcărilor. pe baza dezvoltării calităţilor fizice şi perfecţionarea caracteristicilor tehnicii (cinematice şi dinamice) în alergarea pe distanţe scurte.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. luînd în considerare corectările pedagogice care activizează structura coordinativă a acestuia. la etapa a II-a (ianuarie 2011 – aprilie 2012) a fost desfăşurat experimentul pedagogic în cadrul procesului de antrenament în ŞSS de Atletism a MTS al RM: ianuarie 2011 – mai 2011 a avut loc testarea prealabilă şi selectarea grupelor martor şi experimentală. diferenţe în pregătirea tehnică şi fizică practic nu existau (P>0. în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012 s-a desfăşurat experimentul pedagogic. 2.

64 ±0.1 2.4 ±0.19 4. Indicii nivelului iniţial de pregătire fizică şi tehnică a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală şi martor Nr.25 5.25 5. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.7 ±0.25 5.1 0.94 ±0.05 P>0.8 3.0 ±0.16 ±0. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 Teste Alergare 60m (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare30m lansat (s) Diferenţa dintre timpii pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Grupa experimental ă X ±m 8. 2012 159 .07 0.1 0.0 0.05 P>0. Indicii nivelului final ai pregătirii fizice si tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor Nr. 5.59 Alergare 400 m (s) 2.5 ±0. Metodica propusă a demonstrat o eficacitate înaltă în cadrul şedinţelor de antrenament cu elevii de 13-15 ani.0 2.19 0.5 ±0.15 0.06 5.05 13. 8.1 0. Pentru n = 18. crt.78 0.75 1.01 ±0.05 P>0.32 P>0.05 P<0.30 0. 2.9 ±0. Pentru n = 18.84 0.1 t 2.05 10 8.8 ±0. Partea practică a metodei experimentale includea trei grupe de exerciţii. Grupa experimentală Teste Alergare 60m Grupa de control X ±m X ±m 9.9 ±0.4 ±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. orientate spre formarea structurii pasului de alergare şi asigurarea influenţării complexe asupra sistemului de mişcări.0 ±0.94 2.28 4.81 0.14 204 ±24 199 ±19 70.0 ±0.05 P<0.30.0 1.86 0. 2012 Tabelul 1.3 ±0. Analiza rezultatelor obţinute. deasemenea a fost Chişinău: USEFS.22 3.01 ±0.05 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) Notă.81 0.9 0.11 3.4 ±0.05) va fi egală cu 2. 10.52 68.99 0.2 ± 0. 3.3 0.57 1.3 2.45 ±0.68 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) 1.8 ±0.05 P<0. 1.11 1.25 4.6 ±0.75 69.11 222 ±12 209 ±13 Saritura în lungime de pe loc (cm) Grupa de control ∆ Caracteristicile statistice 0.25 4.4 ±0.3 Caracteristicile statistice t 0.30 4.05 P<0.51 ±0. Tabelul 2.05 Notă.05) va fi egală cu 2.2 0.42 2.54 ±0.66 7. 4.92 0.05 P>0.31 0. au fost luate in considerare influentele pedagogice.7 3.09 X ±m 8.6 ±0.22 5.8±0.05 P>0.81 3.43 P P<0.05 P>0.05 9 65.05 2.13 1.2 0.05 P>0.3 0. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.05 P<0.1 0. (s) Diferenţa dintre timpul pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p.22 4. La fel.4 0.4 0.23 8. 9.1 ±0.7 ±0.54 P<0. 7.27 3.81 0.75 P P>0. crt.8 3.75 (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare 30m lansat. care activizează structura coordinativă şi cea a actului motric.11 1.77 P<0.55 7.05 P>0.0 ±0.30.18 4.05 P>0.5 ±0.23 1. (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Săritura în lungime de pe loc (cm) Alergare 400 m (s) ∆ 0.6 ±0.64 7.05 P>0.

Киев: Здоров’я. Testele aplicate în experiment şi-au dovedit eficacitatea în ambele situaţii. n-au fost depistate ( P>0. 1994. normele si volumul alergării de viteza in ambele grupe au fost aproximativ egale. Комплексная система подготовки школьников в различных видах легкой атлетики: Автореф. Мирзоев О. Cu toate acestea.. Москва. Chişinău: USEFS.. Experimentul organizat a demonstrat că pregătirea tehnică a elevilor poate fi influenţată pozitiv. Никитушкин В. În rezultatul studiului şi al observaţiilor efectuate asupra elevilor de 13-15 ani. astfel putem considera că experimentul s-a soldat cu rezultate semnificative. 112 с. ..Г.Н. antrenorul a venit doar cu explicaţii şi demonstrări. д-ра пед. № 11. 3. 4. 2. Суслов Ф. 98 с. În Tabelul 1 sunt prezentate datele iniţiale ale pregătirii fizice şi tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor. cît şi la cei cinematici. Харьков: ХГУ.datele obţinute în urma experimentului pedagogic. 49 с. iar în Tabelul 2 . 1993. 1994. din punct de vedere biomecanic. atît la parametrii de viteză..А. Au fost analizaţi indicii alergării de viteză. în scopul eficientizării însuşirii mişcărilor de către elevi cu o eficacitate mai mare. 2012 160 .05).П. Биомеханические основы техники бега. care contribuie în cea mai mare măsură la executarea mişcărilor corecte. 2. 1988. Орещук С. Şedinţele de antrenament în grupa de control se efectuau conform programei tradiţionale de instruire. Exerciţiile propuse au fost selectate atît în scopul îmbunătăţirii tehnicii alergării de viteză. наук. Тренировка спринтеров: Объемы беговой нагрузки в годичном цикле // Легкая атлетика. 7-9.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Concluzii 1. asemănătoare cu cele de bază.А. Pe tot parcursul experimentului. Diferenţe semnificative între grupe. cît şi pentru dezvoltarea grupelor musculare necesare. la începutul experimentului pedagogic. Кудинов А. 3. дис. C.. dar cu îndeplinirea sarcinilor individuale în situaţii diferite. aplicând metode foarte variate de antrenament. Se prevedea executarea unui număr mare de exerciţii dinamice. 2012 pe larg folosită informaţia bazată pe logica alcătuirii unui şir de exerciţii şi sarcini. am constatat că una dintre cele mai efective metode este metoda antrenamentului individualizat. Bibliografie: 1. Подготовка юных бегунов. Максименко Г.

our work aims at investigating the motive profile of somatic and II junior teams and reporting data collected from the federation developed specialized models and domain specialists. caracteristicile portarului trebuie să corespundă modelului naţional şi internaţional. metoda observaţiei pedagogice (în timpul lecţiilor de antrenament. alături de experienţa personală ca fost jucător de handbal de performanţă specializat pe acest post de joc. am utilizat următoarele metode de cercetare: studierea literaturii de specialitate (probleme legate de antrenamentul sportiv în general şi jocul de handbal în special. Universitatea din Piteşti. totodată. dar şi urmărirea evoluţiei jucătorilor portari în meciuri directe sau înregistrate). 2012 STUDIU PRIVIND PROFILUL JUCĂTORULUI PORTAR LA NIVELUL ECHIPELOR DE HANDBAL JUNIORI II Oprea G. Pentru jocul de handbal. profil. specialiştii domeniului. România Cuvinte cheie: handbal. In this sense. Chişinău: USEFS. juniori.. portar. metoda statistico-matematică (în vederea prelucrării şi interpretării măsurătorilor efectuate la parametrii somatici şi motrici la nivelul echipelor de juniori II). pregătirea jucătorului specializat pe postul de portar). Introducere. aflate în deplină concordanţă cu structura motrice a jocului actual şi conţinutul tehnico-tactic specific postului de joc. elaborat pentru eşalonul de performanţă din care face parte. Summary. Pentru a face faţă cu succes situaţiilor variate şi mereu schimbătoare. instruirea echipelor de juniori. Jocul de handbal actual impune a participanţilor calităţi somatice şi motrice deosebite. Aceste modele constituie linii orientative pentru obiectivizarea selecţiei şi garanţia obţinerii unor performanţe superioare la nivelul fiecărui eşalon de performanţă. jucătorul specializat pe postul de portar este ultimul apărător şi. Metode. primul atacant al echipei. 2012 161 . a elaborat modele somatice (tabelul 1) şi motrice (tabelul 2) pentru fiecare post de joc în parte. în colaborare cu federaţia de specialitate. student. Având în vedere obiectivele prioritare ale eşalonului de performanţă al juniorilor II promovarea pe verticală şi optimizarea performanţelor sportive. in full accordance with the current structure and content of the game engine of technical and position specific tactical game. În vederea elaborării prezentei lucrări.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Handball game today requires the somatic and motor skills special participants. Conţinut.

01 1. Modelul motric al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Proba Performanţa 30 m plat Decasalt (secunde) (metri) 4''4/10 24 Aruncarea mingii (metri) 38 Deplasare în Testul Cooper triunghi (sec.07 0.5 Talia-100/greutate 1. Tabelul 3. Chişinău: USEFS.06 1. decasalt (sărituri rapide şi în lungime).08 Probele de control considerate reprezentative pentru jucătorul specializat pe postul de portar sunt: deplasare în triunghi (necesară deplasării în poziţie fundamentală între cele două bare verticale). testul Cooper (rezistenţa aerobă). Modelul somatic al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Talia (înălţimea) (cm) 178 Anvergura (cm) 181 Lungimea palmei (cm) 18. aruncarea mingii de handbal la distanţă (lansarea contraatacului şi aruncări din poartă în poartă). la un număr de 24 de portari participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II. Profilul somatic al jucătorilor portari la echipele de juniori II Indicator Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate Talia (înălţimea) (cm) 185.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.86 Pentru evidenţierea profilului motric al jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul eşaloanelor de juniori II. am efectuat o serie de măsurători la indicatorii somatici (tabelul 3) şi motrici (tabelul 4) prezentaţi.2 0.46 2.67 3. am colaborat cu antrenorii echipelor care ne-au transmis rezultatele la probele de control (tabelul 4). 2012 162 . 30 m plat cu start din picioare (recuperarea rapidă a mingii). Valorile modelului motric la nivelul juniorilor II sunt prezentate în tabelul 2. abaterea standard şi coeficientul de variabilitate. împreună cu conducătorul ştiinţific al lucrării. Principalii indicatori statistici prezentaţi în urma măsurătorilor efectuate au fost: media aritmetică.92 4.38 Lungimea palmei (cm) 20. 2012 Tabelul 1.46 2. Tabelul 2.) (metri) 20''0 2400 În vederea stabilirii profilului jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul echipelor de handbal juniori II.65 Anvergura (cm) 187.26 Talia100/greutate 1.

4 m (distribuţie normală.57% (omogenitate mare).92 2452 67. Profilul motric al jucătorilor portari la echipele de juniori II Proba Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate 30 m plat (secunde) 4.35 secunde cu o abatere standard de 0. raportul talie-100/greutate de 1.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. cu o abatere standard de 67.65% (omogenitate mare). peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 8. La probele de control rezultate superioare faţă de modelul elaborat pentru această categorie de vârstă sunt obţinute la alergare pe distanţa de 30 m plat.86% (omogenitate mare). peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 3.32% (omogenitate mare).48% (omogenitate mare).01 şi un coeficient de variabilitate de 1.90 m (distribuţie normală.92 secunde cu o abatere standard de 0. aruncarea mingii de handbal la distanţă cu o medie aritmetică de 41. unde media aritmetică este de 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.4 0. lungimea palmei 20. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1. cu o abatere standard de 3.87 m.67 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate). cu o abatere standard de 0.06 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1.32% (omogenitate mare). peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.06 1. media aritmetică fiind de 22.07 m.20 Deplasare în Testul triunghi Cooper (secunde) (metri) 22. constatăm următoarele: înălţimea jucătorilor care activează pe postul de portar este de 185.07 0.0 secunde cât reprezintă valorile modelului pentru această probă. Chişinău: USEFS. 2012 163 .26% (omogenitate mare).48 Decasalt (metri) 24. faţă de 20. 2012 Tabelul 4. cu o abatere standard de 4.82 secunde (distribuţie normală.56% (omogenitate mare).46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.58 m (distribuţie normală.87 Aruncarea mingii (metri) 41. În urma prelucrării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor privind parametrii somatici.57 8.07 cu o abatere standard de 0.56 Discuţii.20% (omogenitate mare) şi testul Cooper 2452m.35 0.90 2.92 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate). anvergura are o medie aritmetică de 187.32 2.58 0. cu o abatere standard de 0.06 secunde (distribuţie normală. Rezultate inferioare ale valorilor modelului motric sunt înregistrate la proba de decasalt.2 cm cu o abatere standard de 0.82 3. decasalt 24.

Madrid. 2004.. 2003. 8. A. Bucureşti: UNEFS. A. El entrenamiento del portero: una propuesta metodológica basada en el tiempo. traducere).Dunărea de Jos. 2/2009. La interceptación de la portera de balonmano: Efectos de un programa de entrenamiento perceptivo-motriz. 2012 Concluzii În procesul de instruire desfăşurat la nivelul bazei de masă a handbalului de performanţă. 6. C. Gymnasium nr. Şufaru. Evolution goalkeepers for men's 20 Handball European Championship. 3. 2008.coachesinfo. Profilul jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II se încadrează în modelul elaborat de specialiştii domeniului şi federaţia de specialitate.. 4. 10. Antúnez. Portarul – pararea loviturilor. Budevici. prin actualizarea modelării pregătirii fizice specifice portarului de handbal. C. Handbal. Bucharest.. Xavier Pascual F... 1989. Analele Universităţii . trebuie avute în vedere. A. Profilul jucătorilor pe posturi şi implicaţiile acestuia în realizarea pregătirii fizice la handbaliştii juniori.. M. Ciencias del Deporte. Bacău. atât din punct de vedere somatic. 2011. Chişinău: Valinex. 2005... cât şi motric. Cucuian Dogaru C.V. Arslanagic. Rizescu. Ghervan. P.. 2008. Teză de doctorat. Jocul portarului. Universitatea din Piteşti. Barcelona: ASOBAL. 7. 2009. în deplină concordanţă cu conţinutul tehnico-tactic şi efortul specific. pe lângă particularităţile şi cerinţele metodologice generale.. Teză de doctorat. Metodica pregătirii handbaliştilor juniori. http://www. Journal of Physical Education and Sport. Galaţi. C. 2. Mihăilă I. 1969. Bibliografie: 1. Handbal. Popescu C. Contribuţii privind creşterea eficienţei jocului. 5. şi particularităţile individuale ale jucătorilor specializaţi pe un anumit post de joc privind profilul somatic şi motric. caracteristicile efortului specific jocului şi postului. 2012 164 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2008. posibilităţilor de combinare a regimurilor calităţilor motrice şi caracteristicilor sistemului competiţional.com Chişinău: USEFS. 9... Bucureşti: CNEFS. Modelul jucătorului de handbal specializat pe postul de portar este determinat de conţinutul tehnico-tactic al postului. Bucureşti: CNEFS. Model of training for the national handball team goalkeeper.

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Cercetarea anumitor aspecte ale rezistenţei atrage atenţia specialiştilor din medicina sportivă. determinată de capacitatea organismului de consumare a oxigenului. În prezent. selectate corespunzător vîrstei şi nivelului de pregătire a înotărilor. se acordă o atenţie deosebită problemelor privind formarea rezistenţei. 2012 165 . Chişinău Ключевые слова: плавание.4. student. дистанционный метод. lector superior. În prezent.. Formarea rezistenţei la înotători este una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament contemporan. pentru dezvoltarea rezistenţei.. может быть достигнуто на основе комплексного применения основных методов. Chişinău: USEFS. folosite în antrenamentul pentru creşterea rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la sportivii specializaţi în ramurile ciclice de sport. se elaborează variante optimale de perfecţionare a posibilităţilor cascadelor de oxigen în organism.5]. Резюме. fiind stringentă anume în ramurile sportive ciclice. 2012 METODELE DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI ÎNOTĂTORILOR ÎN EFORTUL CU CARACTER AEROB: ASPECTELE TEORETICE Popescu M. şi respectiv. Particularităţile de vîrstă ale dezvoltării forţei. rezistenţei sunt studiate în lucrările mai multor autori [4. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Problema. специальная выносливость. deoarece randamentul inimii determină această calitate [3. Chişinău Peştereva L. 5] Aproximativ de o jumătate de secol se polemizează la tema eficacităţii comparative a metodelor pe distanţă şi intervale. vitezei. Adepţii antrenamentului pe intervale confirmă că această metodă va fi cea mai efectivă pentru creşterea capacităţii muşchiului cardiac. Данная работа посвящена методам повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера на основе анализа литературных данных. Locul principal le revine metodelor de antrenament. deoarece durata. Наибольшее повышение выносливости пловцов к работе определяемое в основном аэробными возможностями. Actualitatea: Problema dezvoltării rezistenţei are multe aspecte. интервальный метод. fiziologie şi biochimia sportului. общая выносливость. se studiază pe larg aspectele pedagogice şi fiziologice în aplicarea metodelor de antrenament. аэробные возможности. intensitatea şi diversificarea procesului de antrenament este în creştere continuă în toate ramurile de sport în special în sporturile ciclice.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

s-au fixat următoarele sarcini: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. cînd se vorbeşte despre oboseală. Studiul privind concepţiile teoretice tratează structura şi conţinutul procesului de antrenament. care conduce la scăderea capacităţii de lucru. Astfel. îndelungat implicînd în activitate mai multe grupuri de muşchi şi. în planificarea antrenamentului iniţial. iar rezistenţa specială depinde de specificul fiecărui sport sau de repetarea sistemică a acţiunilor motrice din fiecare sport [7]. Scopul cercetării constă în studierea metodelor de dezvoltare a rezistenţei la înotători în efortul cu caracter aerob. accentul se pune pe scăderea capacităţii de lucru. atunci cînd este vorba despre rezistenţă. Pentru realizarea scopului propus. Luînd în consideraţie opiniile specialiştilor. specializaţi în ramurile sportive ciclice.8]. 2012 Alţi specialişti presupun că. pe acest fond se va dezvolta rezistenţa specială. Studiile asupra acestei probleme au pus în evidenţă că numai îmbinarea metodelor menţionate va permite obţinerea efectului optimal de antrenament [6. 2. rezistenţa va fi determinată de capacitatea de a se opune oboselii. se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale.2]. Aprecierea şi influenţa dezvoltării rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la înotători. Chişinău: USEFS. 7. vom încerca să evidenţiem că. 2012 166 . fiind analizată ca un proces ce apare şi se dezvoltă în timpul efortului şi este urmat de un lanţ de schimbări în organism. treptat. accentul se pune pe posibilitatea de a continua lucrul.8]. 3. În această lucrare. presupunem că metoda uniformă şi cea alternativă creează premise fundamentale pentru majorarea rezultatelor sportive ulterioare [3. Analizînd rezistenţa din punct de vedere pedagogic. influenţând asupra specializării lui sportive. posibilităţile aerobe pot fi majorate cu succes prin metoda pe distanţă. din punct de vedere fiziologic.4. În procesul pregătirii multianuale a sportivilor juniori. vor fi aplicaţi astfel de termeni ca: rezistenţa generală şi specială. însă. Ca aspect fiziologic. unde rezistenţa generală reprezintă capacitatea de a executa un anumit lucru fizic într-un interval de timp. ci şi unul stabil [1. Argumentarea analitică a structurii şi conţinutului metodelor de antrenament. a cărei practicare provoacă nu numai efectul înalt de antrenament. rezistenţa înotătorului este un complex de posibilităţi funcţionale care asigură organismul cu durata necesară de lucru în condiţiile programului sportiv.

unele organe sunt dezvoltate în funcţie de metoda de antrenament utilizată. Dacă un sportiv îşi ameliorează capacitatea aerobă. antrenamentul pe intervale fortifică inima. În orice caz. Lecţiile de antrenament care pun accentul pe rezistenţa de lungă durată în regim aerob alternează cu activităţi de diferite intensităţi. intensitatea efortului trebuie să crească. 2012 Organele. solicitante. Aceeaşi concepţie este valabilă şi pentru faza de descărcare. iar. un sportiv realizează un antrenament de rezistenţă în trei etape principale: rezistenţa aerobă. de asemenea. Folosind ca referinţă un plan anual cu un singur vîrf. Astfel. iar cel la altitudine sau de lungă durată măreşte potenţialul de utilizare a O2. sunt reduse sarcinile de antrenament. rezistenţa aerobă şi rezistenţa specifică (ergogeneza). în special sistemul respirator care furnizează oxigenul. În aceste condiţii. O capacitate aerobă mare influenţează pozitiv asupra capacităţii anaerobe. în consecinţă. 2012 167 . viteza. Rezistenţa aerobă poate fi dezvoltată prin metoda condiţiei uniforme şi stabile cu o intensitate moderată medie.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. se vor introduce lecţii de antrenament în regim aerob pentru a le înlocui pe cele intense. el putînd să-şi prelungească efortul înainte să ajungă în dficit de O2. apoi rezistenţa specifică (tab. creşte durabilitatea puterii anaerobe. Sistemul cardiorespirator al sportivului se ameliorează progresiv. De fapt. capacitatea aerobă se bazează pe dezvoltarea sistemului respirator şi pe o respiraţie corectă. înseamnă că şi capacitatea lui anaerobă se ameliorează. Periodizarea rezistenţei în cadrul planului anual Faza pregătirii subfaza pregătirii Periodizarea rezistenţei Perioada pregătitoare Perioada competiţională generală specifică precompetiţională principală Rezistenţa aerobă Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa specifică (ergogene za) Perioada de tranziţie tranziţie Anduranţa aerobă Rezistenţa aerobă se dezvoltă timp de 2-3 luni. sunt bine dezvoltate în timpul antrenamentului de rezistenţă. organismul se poate reface şi. în special volumul de antrenament. atunci cînd înaintea competiţiilor importante. apoi să se refacă mai rapid. O capacitate aerobă bine dezvoltată stabilizează. 1). Chişinău: USEFS. În paralel cu adaptarea la antrenament. în decursul perioadei de tranziţie şi în faza iniţială de pregătire. Tabelul 1.

în procesul de pregătire multianuală. în general. Rezultatele cercetării conduse de I. se află în intervalul 45-90s. Platonov. Studiile medico-fiziologice au evidenţiat că înotătorii antrenaţi preponderent prin metodele alternative şi uniforme au o productivitate aerobă mai înaltă a inimii şi trec mai repede prin procesele de productivitate şi recuperare după efort (indici ai pulsului. este necesar a se respecta următoarele principii bazate pe aspectul fiziologic: 1) durata unor exerciţii nu trebuie să depăşească 1-2min. ducînd la îmbunătăţirea concomitentă a rezultatelor sportive şi la sporirea posibilităţilor aerobe [7]. tensiunea arterială şi schimbul de gaze). la planificarea antrenamentului iniţial se acordă o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. se efectuează în funcţie de frecvenţa contracţiilor cardiace 170-180b/min. 2012 Metodele predominante sunt: în antrenamentul uniform.N. Antrenamentul pe intervale este orientat. Volumul de antrenament atinge nivelurile cele mai înalte în faza aerobă şi în această etapă din planul anual [1]. Luînd în consideraţie opinia autorului.V.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. V. aplicarea metodelor cu intervale. de regulă. deoarece în ambele cazuri se urmăreşte reducerea numărului de bătăi ale inimii şi scăderea eficacităţii antrenamentului. este prerogativa antrenamentului sportivilor calificaţi. Slobodeaniuk au permis să fie evidenţiată eficacitatea înaltă a metodei cu intervale şi pe distanţe pentru creşterea nivelului de rezistenţă în efortul cu caracter aerob. 3) determinarea intensităţii efortului la îndeplinirea exerciţiului pe durata pauzei. V. Frecvenţa contracţiilor cardiace depăşeşte 180b/min în timpul efortului şi scade ei pînă la 120b/min la sfîrşitul pauzei. spre sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii. lungi şi medii (spre sfîrşitul acestei faze). fiind factorii importanţi în limitarea nivelului de producere Chişinău: USEFS. După părerea lui V. Monogarov. 2012 168 . M. Cercetările desfăşurate de V. pe acest fundal în următorii ani se poate dezvolta rezistenţa specială.I. durata intervalelor de odihnă. se poate constata că metodele alternative şi uniform creează condiţii prealabile pentru creşterea ulterioară a rezultatelor sportive [8]. alternativ şi cel cu intervale. 2) în dependenţă de lungimea porţiunii de antrenament.N. uniformă sau alternativă de distanţe.D.A Pogosean despre impactul la distanţă a diferite metode asupra dinamicii calităţilor speciale ne permit să considerăm că.Vrjesnevschii. În aplicarea metodelor pe intervale cu scopul creşterii randamentului aerob. Acest fapt este reflectat convingător de indicii probelor funcţionale pe distanţă (600m pentru femei şi 800m pentru bărbaţi) [4]. fapt iraţional.Platonov.

efortul de antrenament a fost împărţit în patru zone (tabelul 2). În funcţie de concentraţia AL. antrenorul trebuie să stabilească cu precizie dozarea internă a efortului şi felul în care organismul reacţionează la stimulii de antrenament. 1980) Zona Nr. care asigură captarea. Chişinău: USEFS. pentru desfăşurarea unor programe adecvate. transportarea şi utilizarea oxigenului. în jurul pragului anaerob. Tabelul 2. a III-a zonă este un program tipic care le combină pe cel aerob şi anaerob. Bompa în lucrarea sa menţionează că antrenamentul modern se caracterizează printr-o complexitate deosebită. Utilizarea ei dezvoltă consumul intensiv de oxigen de către ţesuturi. fiind foarte efectiv în sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii. este efectuată în intervalul de timp de la 10min pînă la 1. prezentat de cercetătorul I. este pe larg aplicat cel pe distanţe cu viteză alternativă (metoda alternativă).Bompa). Însă savanţii menţionează că. 1 2 3 4 Compoziţia LA Zona Compensare Aerobă Combinată/prag anaerob Anaerobă 0-23mg 24-36mg 37-70mg 71-300mg Prima zonă se raportează la activităţi pentru încălzire. Metoda acidului lactic (LA) se referă la stabilirea cantităţii de acid lactic prezent în sînge ca urmare a antrenamentului [1].5oră cu o frecvenţă cardiacă de 145 . Aplicarea metodei pe distanţe contribuie la perfecţionarea tuturor particularităţilor organismului. şi cea de-a IV-a zonă se raportează strict la activităţile anaerobe. care este favorabil la nivelul producerii anaerobe.O. activitatea de revenire între repetări şi activităţi uşoare la sfîrşitul lecţiei de antrenament. 2012 aerobă.O. A fost prelevat şi analizat un eşantion de sînge din lobul urechii pentru a determina concentraţia de acid lactic. de obicei.170b/min. În acest caz.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. de rînd cu metode pentru creşterea rezistenţei în efortul cu caracter aerob. A II-a zonă reprezintă efortul cel mai greu din exerciţiile de rezistenţă aerobă. Mărăşescu (citat de T. Însă impactul acestei metode nu este limita de creştere a volumului muşchiului cardiac. 2012 169 . alternarea porţiunilor parcurse cu o viteză relativ scăzută presupune creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace spre sfîrşitul porţiunii „intensive‖ de la 170-175 b/min şi reducerea ei spre sfîrşitul porţiunii „de intensitate mică‖ pînă la 140-145b/min [6]. T. Efortul pe distanţe. intense. Zonele de efort bazate pe metoda LA (Mărăşescu. Deseori.

Bompa T. 3) zona creşterii maximale a posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiei cardiace 165-180b/min) [6]. editura fundaţiei „România de mîine‖. iar înotătorii ce posedă indici înalţi ai pragului de schimb anaerob .Ж. 3.. №4. Bibliografie: 1. avînd o eficacitate înaltă a nivelului cu caracter aerob.И. în timpul efortului cu caracter aerob. Nicu Alexe.Р.. intensitatea efortului trebuie să fie planificată în baza reacţiei organismului înotătorilor la exerciţiile propuse şi complexele lor. Dezvoltarea calităţilor biometrice – periodizarea. poate fi obţinută prin folosirea în ansamblu a metodelor de bază.. comparativ cu cea pe distanţă.. Creşterea semnificativă a rezistenţei înotătorilor.N. Spre exemplu. şcoala naţională de antrenori. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Platonov V. reacţia organismului se apreciază conform indicilor lactatului în sînge sau celor ai frecvenţei cardiace. orientîndu-se după indicii frecvenţei cardiace. Волков Н. de schimbul mecanismelor anaerobe. 2012 În practică. Теория и практика физкультуры. O. Соломатин В. Особенности воздействия непрерывного и интервального методов тренировки на организм юных пловцов. М. 2001 2. Tinerii înotători al căror consum de oxigen are un nivel absolut înalt este raţional să se specializeze pe distanţe scurte. fiind determinată de nivelul efortului cu caracter aerob. Штернберг Ю. Булгаков Н. în general. 2. Teoria şi metodica antrenamentului sportiv. 2) zona creşterii posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 145165b/min). 5.. împarte lucrul de antrenament în trei zone: 1) zona menţinerii nivelului posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 130-145b/min). Bucureşti. 4. contribuie la sporirea semnificativă a posibilităţilor de viteză şi de rezistenţă. Bucureşti. 2012 170 . 1981. În antrenamentul înotătorilor de categorie înaltă.pe distanţe de staier. În dependenţă de metoda aplicată cu scopul creşterii posibilităţilor aerobe. determinate. Antrenamentul cu intervale pe porţiuni scurte are un impact major asupra îmbunătăţirii calităţilor aerobe. folosirea metodelor pe distanţă şi cu intervale conduce la creşterea semnificativă a rezistenţei. Concluzii 1. Metoda antrenamentului cu intervale. 1999 3.

Chişinău Busuioc S.Н.И. Киев.. Моногаров В.. этап начальной подготовки.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport..Б. (1991.Д. Набатникова М. . 2012 4. физкультура и спорт. conf. Теория и практика физкультуры.Teodorescu-Matei C. 2003). Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. el continuă să se dezvolte cu tempouri rapide.П. (1998). № 6. Платонов В. în deplină consonanţă cu deviza olimpică: „mai repede..П. Резюме: В статье представлены результаты исследований по рационализации системы тактико-технической подготовки борцов вольного стиля на начальном этапе обучения. Матвеев Л.И. (1991). борцы вольного стиля. 2012 171 .:М. Физиология. Тренировка пловцов высокого класса. Гандельсман А. 5.И.. Теория и практика физкультуры. Chişinău Ключевые слова: координационные способности. 1971. dr. mai puternic‖..М. Manolachi V. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Deşi sportul a atins un nivel înalt de dezvoltare. № 6. Бернштейн Н. practic în toate ramurile sale. 1985 7.. Олимпийская литература. ETAPA INIŢIALĂ Sîrbu G.. (2002). спортивная медицина.. Chişinău Grosu V. Dorgan V. Сравнительный анализ эффективности методов воспитания выносливости у пловцов 11-12лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Фарфель В. Cercetătorii Замятин Ю. VÂRSTĂ ŞCOLARĂ. care. 1971. Ти Пр. influenţează aspectul practic şi totodată îşi dezvoltă relaţiile cu alte ştiinţe..С. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. student. (1999). (2003).. (1985)... Платонов Chişinău: USEFS. Слободянюк М. V. Платонов В.В. mai sus. Tumanean G.S.A. lector universitar. Биологические и педагогические аспекты выносливости.культуры.Н. посредством акцентированного развития координационных способностей. la rândul lor. Тараканов Б. О методах повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера. Tudor.. 1972 6. 1997 8. (2000). тактико-техническая подготовка. Ştiinţa sportului se îmbogăţeşte permanent cu noi cercetări ştiinţifice. univ..А. Теория и практика физ. Погосян В. Dragnea A. №8.. Платонов В. INFLUENŢA CAPACITĂŢILOR DE COORDONARE ASUPRA PREGĂTIRII TEHNICE A LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER. .Н.Я. Вржесневский И. Лях В.А. Вайцеховский С.

П. 2012 172 . 2012 В. În acest scop. Selectarea sportivilor care participă în cadrul experimentului pedagogic. folosind metoda convorbirii. Obiectul cercetării: dezvoltarea capacităţilor de coordonare a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă.metoda reprezentării prin tabelă. Ei recomandă un schimb proporţional de exerciţii de forţă cu exerciţii de coordonare în timpul antrenamentului sportiv. s-au efectuat testările de control privind indicii pregătirii fizice şi capacităţile de coordonare. 2. Analiza opiniilor specialiştilor referitor la influenţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare asupra formării pregătirii tehnice în diverse probe de sport.experimentul pedagogic. condiţia obligatorie în desfăşurarea experimentului pedagogic este ca.analiza literaturii ştiinţifico-metodice. Din cei 24 de sportivi. din start.2011 cu testarea iniţială şi a luat sfârşit la 01. Experimentul pedagogic a început la 01. . fiecare având câte 12 sportivi începători din clasele a 6-a – a 7-a. (2005). (2009). . Sarcinile cercetărilor: 1.Н. să se formeze grupe omogene.observaţia pedagogică. Prelucrarea rezultatelor experimentului pedagogic prin intermediul metodei de calcul statistico-matematic. . 3. Chişinău: USEFS. Ipoteza cercetării: am plecat de la presupunerea că dezvoltarea capacităţilor de coordonare este o modalitate eficientă pentru perfecţionarea pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă. 4. (2006) menţionează faptul că dezvoltarea calităţii de coordonare influenţează simţitor asupra formării deprinderilor şi eficacităţii executării acţiunilor tehnice.10. Această problemă rămâne actuală..convorbire cu specialişti în domeniu. . . Analiza opiniilor specialiştilor în domeniul luptelor sportive privind pregătirea motrice a începătorilor şi influenţa dezvoltării capacităţilor de coordonare asupra calificării sportive. noi am alcătuit două grupe. una martor şi alta experimentală.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Scopul cercetării: perfecţionarea metodicii pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber prin dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Metodele cercetării . constituin subiectul cercetărilor noastre. Subiectul cercetării: sportivii din cadrul Licelui Internat Republican cu Profil Sportiv clasele 6-7.2012 prin efectuarea testărilor finale în ambele grupe simultan. prin intermediul analizei literaturii ştiinţifico-metodice.04. debutanţi în luptele de stil liber. Pentru a obţine rezultate ştiinţifico-metodice corecte.analiza statistico-matematicăconform lui Демченко П. conform indicatorilor fizici şi tehnici. Teodorescu S.

18 6.35 ± 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 Capacitatea de orientare în spaţiu (sec) Deosebirile sunt semnificative pentru t ≥ 2.15 8.06 1.05 6 Echilibrul static special (sec) 6. sportivii au fost divizaţi în două grupe.39 6.19 7. Tabelul 1. În procesul de antrenament s-a ţinut cont de nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare la sportivi.06 3.05 Diferenţele sunt semnificative pentru t ≥ 2. durata antrenamentului fiind de 1 oră 30 min.56 <0. În timpul efectuării experimentului. Rezultatele comparative ale testării iniţiale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.4 ±0.12 2.25± 0. sportivii s-au antrenat conform programei standard de studii şi în acelaşi regim.09 7.15 ± 0.9 ± 0. cm) 2.82cu probabilitatea P<0.09 < 0.52 ± 0. Grupa martor Grupa Veridicitatea experimentală crt.85 ± 0.01 >0.78 ±0.07cu probabilitatea P<0.3 7.9 ±0.05 4 Alergare de tip „suveică‖ (sec) 8.28 8.83 >0.16 3. iar grupa experimentală a început antrenamentele conform programei propuse de noi.21 2.01. Rezultatele comparative ale testării finale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.31 1.61 >0.07 cu probabilitatea P < 0.21 0.85 ± 0.25 ± 0.05 Săritură în lungime cu elan (m.05 şi pentru t ≥ 2.6 ±0.53 ± 0. de trei ori pe săptămână.27 <0. s-a mărit numărul de exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare.35 ±0.54 <0. 2012 173 . d/o.84 ± 0.49 <0.97 ±0.18 ± 0.04 2. Exerciţiile de coordonare au fost incluse în partea pregătitoare şi în partea de bază a antrenamentului.05 2 Săritură în lungime cu elan (m.19 2.16 9.85 >0. grupa martor a continuat antrenamentele în acelaşi regim şi conform programei standard.13 2.05 2 2.53 0.03 >0.05 şi pentru t ≥ 2.17 2. pentru n=12 Chişinău: USEFS. În conţinutul antrenamentelor grupei experimentale.03 1.05 7 Capacitatea de orientare în spaţiu(sec) 4. Rezultatele cercetării sunt incluse în tabelele de mai jos.4 ±0.05 7 4. Xi± m Xi± m t P 1 Alergare de viteză 30m 6.63 >0.72 ± 0.25 4.15 ± 0. pentru n=12 Indicii testaţi Tabelul 2.44 2.74 < 0.14 1.75 ± 0.0 ± 0. precum şi de diversitatea exerciţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare.06 2.16 8. cm) 3 Supleţea-aplecarea înainte (cm) 7.75 <0.05 5 Echilibrul static general (sec) 8.05 3 Supleţea (cm) 7.23 ± 0.65 ± 0.62 ±0. Grupa martor Grupa experimentală Xf± m Xf± m Indicii testaţi Veridicitatea t P 1 Alergare de viteză 30m 5.18 4.86 >0.13 1.01.4 ±0.6 ± 0.05 5 Echilibrul static general (sec) 8. 2012 Până la efectuarea experimentului.57 ±0.05 4 Alergare de suveică (sec) 8.82 cu probabilitatea P < 0.05 6 Echilibrul static special (sec) 5.

Unele aspecte de individualizare a instuirii în sport. 3.Teodorescu-Matei C. Chişinău INEFS: 2003. În cadrul testărilor finale. ceea ce este extrem de important pentru sportivii începători. 4. Тараканов Б. Замятин Ю.П. O bună dezvoltare a capacităţilor de coordonare determină capacitatea de învăţare a acţiunilor tehnice noi. 2006. putem trage concluzia privind importanţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare. О ловкости и еѐ развитии. Teoria Sportului. 5. în grupa experimentală sunt înregistrate diferenţe semnificativ superioare grupei martor (P<0. Nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare influenţează simţitor asupra calităţii de execuţie a acţiunilor tehnice.. Biliografie: 1. Anume în această etapă. 7. 5. Dragnea A. Бернштейн Н. преподавателей.. cărora li se acordă o atenţie mai mare în dezvoltarea capacităţilor de coordonare. 2009. Учебное пособие для студентов.Sporturi de luptă-Teorie si metodică Chisinău 2003.05) între grupa de control şi cea experimentală. докторантов. 1991.51. 8. тренеров. Rezultatele obţinute în urma experimentului au demonstrat că luptătorii de stil liber. 610 p.: Физкультура и спорт. care reprezintă activitatea motrice în cadrul luptelor libere. 6. Dorgan V. Bucureşti: Moroşan. Tudor. Teodorescu S. 2. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. fapt ce trebuie avut în vedere în timpul antrenamentelor. Manolachi V. cât şi în ceea ce priveşte capacităţile de coordonare specială. au obţinut rezultate mai bune atât în pregătirea fizică şi capacităţile de coordonare generală. Prin urmare.componente ale capacităţii motrice.05).А.П. grupa experimentală a fost net superioară celei de control (P<0.05). М. 6. fapt ce demonstrează că grupele sunt omogene. 49 . 2.287 с. Экспериментальное обоснование методики педагогического контроля физической подготовленности борцов // Пути повышения Chişinău: USEFS.. s-a dedus că în cadrul testărilor nu sunt diferenţe semnificative (P>0. p. V. Bucureşti. acest fapt demonstrând că aplicarea programei propuse de noi la antrenamentele sportive a contribuit substanţial la dezvoltarea capacităţilor de coordonare. 1999. 2012 174 . Analizând rezultatele dezvoltării motrice din cadrul experimentului pedagogic la etapa iniţială. La dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Antrenament şi competiţie. Capacităţile coordinative şi intermediare . la toate testele de control.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 75-97. 399 p. Editura FEST. Rezultatele sunt mai bune datorită programei aplicate în grupa experimentală. Editura Coresi.A.И.Bucureşti. 518с. 2002. Nivelul de pregătire tehnică influenţează direct asupra calităţii de execuţie a acţiunilor şi în competiţii. 2012 Concluzii 1. Демченко П. ei obţin un volum mare de cunoştinţe motrice specifice probei practicate.. 4. 3. Кишинев. p.

Кишинэу. 1991.И. Туманян. a programelor competiţionale şi. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. С.С. 3–10. недельный цикл тренировки. для ИФК. П. 1998. UNELE CONSIDERĂŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT CU GIMNASTELE TINERE LA ETAPA DE SELECŢIE ŞI PREGĂTIRE INIŢIALĂ Tomaşevschi O. 280 с.Ф.: ГДОИФК им. М. Манолаки В. Учебное пособие. Спортивная борьба: Теория. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău Ключные слова: начинающие гимнастки. 12. 10..univ. 11. 2012 эффективности подготовки юных и взрослых спортсменов. организация тренировки. физическая и техническая подготовка. В 4-х кн. totodată. 2012 175 . с...И. dr. 2000. который позволяет перевести юных гимнасток на второй год обучения в ДЮСШ. Chişinău Filipenco E. Chişinău: USEFS. Лях В. Теория спорта: Учебн. 2. prof. объем и интенсивность нагрузки.: Советский спорт. методика. 423 с. 22-26. Координационные способности школьников: основы тестирования и методика развития / В.. Лесгафта. Л. 9. Г. тренировка. В исследовании разработана программа и опробована на тренировочных занятиях с юными гимнастками на этапе отбора и начальной подготовке.Киев: Вища школа.Г. prin micşorarea vîrstei participantelor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Педагогический контроль за физической и техникотактической подготовленностью дзюдоисток: Методическое пособие. . studentă. Лях // Физическая культура в школе. тренировочные нагрузки. Платонов В. – 36 с. Резюме. Gimnastica artistică feminină se caracterizează prin complexitatea antrenamentului. № 5. Кн. Полученные данные характеризует прирост показателей физической и технической подготовки. 2005.Н. Кинезиология и психология. 1985.

a avut progrese remarcabile. dorinţe puternice şi cunoştinţe nu numai de la antrenori. a antrenorilor şi coregrafilor în elaborarea conţinutului pregătirii fizice. 2012 Pregătirea gimnastelor de calificare înaltă este un proces pedagogic complicat. de-a lungul anilor. tehnice şi artistice în antrenamentul sportiv. cerinţele programelor. metoda de înregistrare a indicilor pregătirii fizice şi tehnice. Originalitatea exerciţiilor. care.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. analiza documentelor de planificare a procesului de instruire şi antrenament al gimnastelor tinere. 2. 3. care. bucurîndu-se de succese şi popularitate foarte mare [1. Una dintre aceste etape de importanţă mare este etapa de selecţie şi pregătire iniţială. şi continuă în decurs de 8-10 ani. alternarea şi raportul de timp la diferite genuri de pregătire. de fapt. metoda grafică şi tabelară. 2012 176 . 3. Însuşirea cu succes a exerciţiilor complicate este posibilă numai prin prisma îmbinării mijloacelor diverse şi a genurilor de pregătire la toate etapele antrenamentelor multianuale şi. se consideră o verigă în formarea premiselor pentru realizarea ulterioară a unor rezultate sportive înalte. depistarea elementelor „noi-Ultra-Si‖ depind în mare măsură de fantezia şi imaginaţia sportivelor. 2. Pregătirea gimnastelor trece prin mai multe etape. cerînd eforturi mari. părinţi şi chiar de la gimnaste. Determinarea volumului şi a conţinutului programelor de pregătire cu gimnastele tinere. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor tinere. la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. care ia început din copilăria timpurie. ci şi de la societate. Metodele de cercetare: analiza şi generalizarea surselor literare. Gimnastica artistică este un domeniu cu o evoluţie spectaculoasă. la 6-7 ani. Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate privind selecţia şi pregătirea tinerilor gimnaste. comună pentru toate etapele de pregătire-îmbinare a diferitelor mijloace-genuri de pregătire este aplicarea unor eforturi de intensitate înaltă la lecţiile de antrenament. Scopul cercetării: perfecţionarea şi argumentarea eficienţei structurii şi conţinutului de antrenament cu gimnastele de 7-8 ani la etapa de selecţie şi instruire iniţială. observaţia pedagogică. Chişinău: USEFS. Perfecţionarea continuă a metodicii de antenament al gimnastelor de 7-9 ani va fi legată cu studiul conţinutului şi volumului. Sarcinile cercetării: 1. 4]. îndeosebi.

27 .13 4. P ‹ 0.18 3.001 1.72±0.54±0.00±0.c rt. La sfîrşitul anului de studii (aprilie-mai).44 2. Sfoara (puncte) 6. Criterii statistice Х ± Sx Parametrii comparaţi Testare preventivă Testare iniţială Testare finală 7. săritura în lungime de pe loc. fără îndoială.10. Aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastcă (puncte) 6.18 3.36±0. Au fost cercetate fetiţele de vîrstă preşcolară mare (6-7 ani) şi fetiţele de vîrstă şcolară mică (7-8 ani clasele I). Tabelul 1.75 1.30 7.28 1.23±0. a fost desfăşurată a doua testare. care corespunde etapei competiţionale gimnastele trebuie să participe în testarea finală şi la competiţii.10 3. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.31 3.60±0.21 5.19 3.80±0.29 2.70±0.79 2.27±0.15 1. 2012 Metodica opranizării cercetării. care a inclus aceleaşi probe (testarea iniţială). de a-i învăţa diverse mişcări conform programei elaborate.64 3.38 Săritura în lungime de pe loc (puncte) 6.29 7.61 2.01.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. mai ales la etapa de selecţie şi instruire iniţială. Ţinînd cont de aceasta.40±0.67 2.00±0.50±0. selecţia primară se înfăptuieşte la sfîrşitul lunii august şi începutul lunii septembrie. Ridicarea picioareor pînă la echer din atîrnat la scară (puncte) 3.18±0.05±0.39 3. Flotări din sprijin culcat cu mîinile pe bancă (puncte) * Dacă „t”este egal cu 2.20 7.63±0.52 2. Chişinău: USEFS.43±0. P‹ 0.21 6.00±0.82±0. cît şi intereselor oamenilor care doresc să se implice în procesul de pregătire a lui. Apoi toate fetiţele alese au participat la testarea preventivă la 8 probe: alergare 20m.18 7.03 2.88±0. „t” =3.83 1.05. În continuare.00 5. podişorul.18 8.21 3.18 7.30 4. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară.69 3.24±0.20 8. pentru determinarea nivelului de pregătire fizică şi tehnică.15 2.20 2. Aceste fetiţe trebuie să fie de o înălţime mai mică şi mai „uscăţive‖ (slabe) decît celelalte fete de vîrsta lor.19 4. Desfăşurarea selecţiei determinate ştiinţific.40 1.19 4. va corespunde atît interesului dezvoltării sportivului.80±0. sfoara. Mediile de grupă obţinute de gimnastele tinere pe parcursul anului de studii Nr.92. Mărirea treptată a cerinţelor şi înaintarea lor faţă de sportivele de performanţă impun specialiştii de domeniu să elaboreze metodica de selecţie a copiilor.30±0.65 2. cu toţi copiii testaţi preventiv au fost organizate şi desfăşurate antrenamente (de trei ori pe săptămînă) cu scopul de a le dezvolta capacităţile motrice în mod organizat.21 7. La sfîrşitul lunii octombrie. 2012 177 t1* t2 t3 1.15 4.25 6.42 Alergarea 20 m (puncte) 1.96±0. Podişorul (puncte) 2.26 5. „t” = 2. P ‹ 0.87. Tracţiuni în braţe din atîrnat la bară (puncte) 3.18 7.72 3.90 2. 2.80±0.

---●--●--. Dinamica indicatorilor pregătirii fizice (în note) la tinerele gimnaste: I —●—●— Alergare 20 m. notele obţinute în testarea preventivă sunt destul de mici. 2012 178 . Din tabelul 1. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară. În aceste probe gimnastele au demonstrat note în limita de 6-8 puncte. II—●—●— Aplecare înainte din stînd pe bancă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în limita de 2-5 puncte. I II 9 puncte 8 ● ● 7 ● ● ● 9 puncte ● 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 2 ● ● 7 6 3 testare ● ● ● ● 1 2 3 testare Figura 1. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.05-0.Podişorul.Podişorul. Caracteristic este faptul că gimnastele supuse testărilor. începînd cu testarea preventivă. Mediile de grupă (în note) obţinute în testările preventive diferă semnificativ de indicii obţinuţi în testările finale (P < 0. În celelalte patru probe: săritura în lungime de pe loc. au demonstrat rezultate relativ înalte în unele probe: alergare 20 m. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică. Acest fapt se observă uşor din figura 1. --●--●--.001). se observă că gimnastele treptat măresc capacităţile proprii de la o testare la alta. 2012 Mediile de grupă ale notelor calculate sînt prezentate în tabelul 1 şi figura 1. Chişinău: USEFS. sfoara şi podişorul.

. Elaboarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv: Autoref. Dungaciu P. În perioada competiţională. p. În perioada pregătitoare pregătirii fizice generale. 1982. iniţială şi finală). Concluzii În baza studierii şi analizei literaturii de specialitate şi a investigaţiilor întreprinse.М. Mediile de grupă obţinute în testările preventive diferă semnificativ de mediile de grupă obţinute la testările finale (p‹0. Розин Е. 2. 4.. Вып. 2. În dependenţă de perioada de antrenament. în linii generale. 19-24. Ch. Общие основы спортивиой ориентации. с. testările preventive şi finale sunt mai mici. se poate menţiona faptul că gimnastele menţin o dinamică crescîndăuniformă. practic în toate probele (la testarea preventivă. diferă şi raportul genurilor de pregătire a gimnastelor.Ю. 3. Harre D... Bucureşti: Editura Stadion. al volumului de lucru. Bibliografie: 1. 2009. în pedagogie. tezei.001) în toate probele testate. Perfecţionarea metodicii procesului de antrenament al gimnastelor tinere trebuie să fie legat de studiul conţinutului. Problema organizării şi efectuării procesului de instruire şi antrenament cu gimnastele tinere la etapa de selecţie şi pregătire iniţială se află la un nivel de raritate în comparaţie cu alte probleme ale antrenamentului sportiv. al alternării genurilor de pregătire la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. iar volumul de pregătire fizică – 60%. I. Se păstrează volumul de ore necesar la pregătirea fizică. отбора и прогнозирования в гимнастике. .. 3. se conduc de cerinţele programelor de pregătire în planificarea antrenamentului gimnastelor tinere. 1973. iar pregătirii tehnice – 25%. dr. 2012 Totodată. se pot concluziona următoarele: 1. Antrenorii.8-80.. al programelor.diferenţele dintre indicatorii testării iniţiale. 28 p. celei speciali se acordă 75%. volumul de pregătire tehnică se măreşte pînă la 40%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Bucureşti: Sport-turism. 2012 179 . raportul dintre pregătirea tehnică şi pregătirea fizică 50:50%. Nanu L. Aspecte ale antrenamentului modern în gimnastică. În: Гимнастика (ежегодник).05-0. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice la tinerele gimnaste reflectă următoarele: .gimnastele îşi măresc treptat capacităţile proprii de la o testare la alta. Chişinău: USEFS. Teoria antrenamentului sportiv.

В данной статье проводится теоретико-методический анализ наиболее важных аспектов учебно-тренировочного процесса одного из интереснейших видов лѐгкой атлетики – эстафетного бега 4х100м. chiar şi la competiţiile de anvergură. univ. Franţa. dar se desfăşoară în detrimentul acestuia. Polonia. maestru al sportului. când sportivii se antrenează regulat.conf. Trebuie remarcat faptul că alergarea de ştafetă este foarte des folosită ca un mijloc al antrenamentului sportiv în pregătirea atleţilor de mare performanţă. folosind diferite mijloace de antrenament specifice probei. pregătirea nu numai că nu se potriveşte cu procesul de antrenament. ehipele sunt descalificate pentru încălcarea regulamentului de concurs. технические приѐмы. de aceea. Nu este suficient ca într-o echipă să fie prezenţi patru (sau mai mulţi) alergători de mare performanţă pentru a obţine succese. În mai multe cazuri.. Chişinău Ключевые слова: эстафетный бег. специальные упражнения. тренировка. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2012 REPERE TEORETICO-METODICE ALE PREOCESULUI DE INSTRUIRE ŞI ANTRENAMENT ÎN PROBA ALERGĂRII DE ŞTAFETĂ 4X100M Virsta D. Actualitatea. Canada. dar mai trebuie ca aceştia să poată interacţiona eficient în zona de schimb. Marea Britanie.приѐм.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. deseori. în unele ţări nu se acordă atenţie suficientă pregătirii tehnice a atleţilor.передача. 2012 180 . Observaţii de termen lung şi analiza procesului de antrenament au arătat că mulţi specialişti organizează procesul de pregătire pentru alergarea de ştafetă greşit din punct de vedere metodic. în special aceasta se întâmplă din cauza încălcărilor ce au loc în zonele de shimb. Cu părere de rău. în special în SUA.. Chişinău Povestca L. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. dr. care este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului contemporan. anume acestea fiind ţările care domină în lume în această probă. studentă.. componenţi ai echipei. Scopul acestui studiu este de a scoate în evidenţă căile teoretico-metodice de perfecţionare a procesului de pregătire a sportivilor în proba de ştafetă 4x100m. Alergarea de ştafetă este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului şi unica probă în care rezultatul final se determină în baza reuşitei participării celor patru (sau mai mulţi) sportivi-alergători. Резюме.. подготовительные упражнения. Chişinău: USEFS.. antrenor federal al RM la atletism. Chişinău Gancenco A.эстафетная палочка.. Rusia etc. fapt care se poate realiza numai atunci.

rezultatul în alergarea de ştafetă poate fi cu 2. antrenamentele direcţionate spre perfecţionarea tehnicii alergării de ştafetă se petrec într-un regim de viteză incorect. sunt necesare antrenamente planificate şi concentrare maximală. apar în lucrul cu echipele de ştafetă. sportivii se traumează mai des decît în celelalte probe. 2012 181 .în urmă. 2. care apare atunci cînd sportivul ce transmite bastonul întinde braţul înainte. Acest indicator poate fi folosit pentru controlul transmiterii bastonului. Tipurile de bază de transmitere a bastonului sunt următoarele : 1. a treia şi a patra etapă au dreptul să înceapă elanul cu 10m pînă la zona de transmitere). Autorii au analizat tot setul de caracteristici şi abordări pentru determinarea eficienţei organizării activităţii competiţionale a celor mai puternice echipe de ştafetă [8]. dar din contul ―spaţiului liber‖ (1-1. În cazul unei tehnici optimale a transmiterii bastonului. Uneori. Cel mai dificil este de a executa transmiterea în zona de 20m (cei care primesc ştafeta la a doua. care. deoarece aceasta va da posibilitatea celui ce primeşte ştafeta să acumuleze viteză mai mare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5-3. 3. De obicei. în afara alergării cu viteză maximală. 2012 Astfel. Premisa pentru atingerea rezultatelor înalte în alergarea de ştafetă 4x100m este capacitatea sportivilor de a transmite bastonul de ştafetă cu viteză maximă. Trebuie ţinut seama de faptul că alergarea de ştafetă este mai mult decît doar o alergare simplă a patru sportivi. Acest cuartet trebuie să fie combinat într-o uniune rezultantă. analizînd rezultatele Campionatului Mondial de la Roma. adunaţi într-o echipă. nu se ia în considerare starea sportivului: a reuşit acesta să se restabilească după antrenamentul precedent sau nu? Din această cauză. În ştafetă. iar cel ce primeşte . Analiza variantelor de transmitere a bastonului de ştafetă în Chişinău: USEFS. Mai bine ar fi dacă transmiterea va avea loc la al 16lea – al 18-lea metru. Transmiterea de sus. timpul poate fi redus nu numai din contul alergării din elan. Problemele de bază care. Practic. Pentru a realiza acest lucru. Transmiterea mixtă. obţinute de fiecare sportiv în parte [3]. Problema activităţii competiţionale practice a fost studiată de specialiştii cehi. au fost studiatt de ei obţinînd date obiective. transmiterea are loc în cea dea doua jumătate a zonei de 20m. transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie efectuată cînd vitezele ambilor sportivi sunt aproximativ aceleaşi. 4. Transmiterea externă. trebuie să execute transmiterea bastonului fără greşeli. anume în alergarea de ştafetă. destul de des.3m). Transmiterea internă.0 sec mai bun decît suma rezultatelor în alergarea de 100m. din anul 1987. de obicei.

unde se întîlnesc echipe care folosesc aproximativ aceleaşi variante de transmitere. Sportivii de culoare consideră că acestea sunt mai naturale pentru a acumula treptat viteza. s-a observat că acestea preferă startul cu sprijin pe o mînă. Ea constă în aceea. În ceea ce priveşte femeile. Însă indicii grupei finaliştilor diferă esenţial. O tendinţă analogică a fost depistată şi la analiza activităţii competiţionale în alergarea de ştafetă 4x100m la Jocurile Olimpice din Seul (1988). finaliştii echipelor masculine preferă poziţiile startului fără sprijin. în consecinţă. în care diferenţa de viteză dintre cel ce transmite şi cel ce primeşte este mare. B – de jos). Acest lucru se întîmplă nu numai în calificări. Analiza poziţiilor de start folosite de sportivii ce primesc ştafeta. şi. echipele de ştafetă care au aplicat transmiterea de sus – în jos nu au fost realizat o interacţiune mai eficientă decît în transmiterea de jos – în sus [7]. folosite de sportivii diferitelor echipe de ştafetă pentru organizarea interacţiunii dintre sportivii care transmit şi cei care Chişinău: USEFS. 2012 182 . Procedee de transmitere a bastonului de ştafetă (A – de sus.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. că echipele cu o calificare mai joasă. folosesc o transmitere mai puţin eficientă – cea „de sus – în jos‖. la pierderea bastonului. Există multe variante de handicap. dar şi în finalele acestor concursuri. 1. ai căror participanţii nu au legături perfecţionate. adică poziţia startului nu influenţează la acumularea vitezei în zona de elan. 2012 proba de 4x100m a demonstrat o egalitate aproximativă a variantelor „de sus – în jos‖ şi „de jos – în sus‖ (Desenul 1). deseori. Astfel. de obicei se bazează pe performanţele individuale ale participanţilor. Des. efectuată de specialiştii cehi. a demonstrat că numărul variantelor poziţiei startului cu un singur sprijin (semiaşezat) şi a celui din picioare este aproximativ acelaşi. ceea ce conduce. Este important de menţionat faptul că în nici o competiţie analizată din perioada 1972-1988.

Tehnica predării . De aceea. 2012 183 . în pregătirea alergătorilor de viteză pentru alergarea de ştafetă o mare atenţie trebuie acordată perfecţionării tehnicii primirii în zona de transmitere. 2) [4]. care asigură participarea reuşită la competiţii de diferit rang (Chinograma 1) [6]. drept consecinţă. Des.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 primesc ştafeta. Totuşi rezultatele în alergarea de ştafetă 4x100m depind nu numai de pregătirea individuală. dar într-o măsură foarte mare şi de perfecţionarea tehnicii interacţiunii sportivilor în zona de transmitere a bastonului. a poziţiei startului şi a variantei de transmitere a bastonului (des. Aici. este reflectată influenţa posibilităţilor de viteză absolute ale sportivilor din echipele de ştafetă. 2. Chinograma 1.transmiterii bastonului de ştafetă Chişinău: USEFS. Schema determinării semnului de control pentru începutul accelerării celui care primeşte ştafeta.

atît faţă de starea lor fizică. 2) start cu sprijin pe o mînă (alternativ cu stînga şi dreapta). în special la obiectul mobil (începutul alergării exact la trecerea marcajului de control de către sportivul ce transmite). . În continuare.5m). pentru o interacţiune bună între sportivi în zona de transmitere. cît şi faţă de executarea unui şir de procedee tehnice complicate în procesul transmiterii bastonului de ştafetă [8]. Este vorba de: . De mărimea handicapului în mare parte depind şi alţi indici.capacităţile coordinative ale alergătorilor în timpul interacţiunii în zona de 20m (primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă în timpul alergării cu viteză maximală a celor doi sportivi la distanţa braţului întins. . care influenţează asupra eficienţei interacţiunii alergătorilor în zona de transmitere a bastonului de ştafetă.stabilitatea psihologică a alergătorilor (interacţiunea la viteze înalte la sfîrşitul zonei de transmitere).activitatea competiţională a sportivilor în alergarea de ştafetă (capacitatea de a vedea numai partenerul său şi de a reacţiona numai la semnalele lui). 3) start cu sprijin pe o mînă. Exerciţii pregătitoare penrtu antrenarea alergării de ştafetă 4x100m: 1) accelerări de la start din startul de sus. . s-a stabilit că. etapele II şi III – cîte 130m şi etapa a IV-a – 120m). 2012 184 . pentru a da semnal la timp cu vocea (cu 22. . . Cei mai importanţi dintre aceştia sunt: . privirea orientată într-o parte – în urmă.startul şi elanul de la start al celui ce primeşte la a II-a. .timpul alergării zonei de 20m din elan a celui ce primeşte ştafeta. În baza cercetărilor şi a lucrului practic cu echipele de ştafetă. 2012 Specificul alergării de ştafetă înaintează sportivilor anumite cerinţe. .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.timpul trecerii bastonului de ştafetă a zonei de 20m. vom prezenta o serie de exerciţii pregătitoare şi speciale.viteza în regim de rezistenţă (lungimea etapelor în alergarea de ştafetă este mai mare de 100m: etapa I – 110m. care pot fi utilizate în procesul de instruire şi antrenament al alergătorilor de ştafetă pe distanţa de 4x100m [8].exactitatea şi rapiditatea reacţiei motorii după percepţia vizuală. 4) alergarea din startul de jos cu bastonul de ştafetă. să perceapă distanţa pînă la cel ce primeşte.diferenţa de timp a intrării în zona de transmitere dintre cel ce primeşte şi cel ce transmite ştafeta. un rol foarte important îl are handicapul. .locul transmiterii bastonului de ştafetă.capacitatea celui ce transmite. I. Chişinău: USEFS. viteza şi exactitatea transmiterii). în timpul alergării cu viteză maximală. a III-a şi a IV-a etapă (incomoditatea poziţiei iniţiale de start). .

mişcările braţelor ca în alergare. Alergarea pe turnantă şi forţa centrifugă face alergarea mai dificilă. Dacă mingea ajunge numai la linia „gata‖. alergătorii stau pe loc. 6). pune bastonul de ştafetă în laba mîinii celui ce primeşte. Aici. Exerciţii pentru insuşirea tehnicii transmiterii şi primirii bastonului de ştafetă: 1). cînd mingea ajunge la linia „start‖. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă la diferite etape – la ―intrarea‖ în turnantă şi la ―ieşirea‖ din turnantă. 7).m. sportivul ce aleargă în spate. adică marcajul „gata‖ şi „start‖. Sportivii încep accelerarea.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. La comanda ‖unu – doi – trei – patru!‖. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul în alergare cu accelerare pînă la 150m. cu începutul alergării în momentul trecerii marcajului de control de alergătorul care transmite . găsindu-se la distanţa de 1. de asemenea. schimbîndu – se cu locurile cu partenerul. puţin încetineşte. Imitarea primirii şi transmiterii bastonului de ştafetă. în acest moment sportivul ce a primit bastonul. Acel ce transmite ştafeta întinde braţul înainte de jos – în sus.. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul sau cu toată echipa în alergare uşoară (la încălzire). ―Ieşiri‖ din startul de sus la semnal: mingea rostogolindu-se ajunge la un anumit marcaj. diferiţi factori pot conduce la deplasarea marcajelor (nervozitate.5m unul de celălalt. 2012 185 . accelerează iar.d. Cu toate acestea. Imitarea transmiterii bastonului de ştafetă pe loc. vînt. situate la distanţa de 7m (de la linia „gata‖ pînă la linia „start‖) şi la distanţa de 8m de la linia „start‖ pînă la alergător(i). de aceea transmiterea trebuie să se execute în condiţii cît mai apropiate de cele competiţionale. Bastonul se transmite la comanda sportivului ce stă din spate.5m unul de celălalt. Exerciţii speciale pentru antrenamentul alergării de ştafetă în întregime: Chişinău: USEFS. Piciorul drept sau stîng este îndoit din articulaţia genunchiului. toţi sportivii încep alergarea din startul de sus. degetele fiind drepte. 3). Transmiterea bastonului de ştafetă fără marcaje se bazează pe aceea că sportivul care primeşte ştafeta apreciază vizual viteza alergării partenerului şi viteza sa de la start. influenţează viteza de la start a sportivului ce primeşte ştafeta. alergătorul duce braţul drept sau stîng în urmă cu palma deschisă. Sportivii se amplasează în ordine de şah la distanţa de 1 – 1. sportivii aleargă pe un culoar. 2012 Exerciţiile 1 .4 se execută individual şi la comandă (semnal) 5) exerciţiul 3. 5). apoi în dreapta ş. Primirea şi transmiterea ştafetei fără marcaj. alţi factori).a. din mîna dreapta în mîna stîngă. 4). 2). Finalizînd transmiterea. II. cu marcarea zonelor de transmitere. III. La competiţii.

sportivul ce primeşte. Elanul – 50 – 60m. se execută transmiterea. în momentul transmiterii ştafetei. Aceasta se întîmplă din cauza că alergătorul accentuează prea mult atenţia asupra semnalului. 2012 186 . se deplasează. 5).la transmitere. 3). Transmiterea ştafetei are loc cu cîteva perechi concomitent. cedează din viteză. la următorii doi paşi. .sportivul. distanţa dintre sportivi creşte. la ducerea braţului în urmă. Acel ce primeşte după comanda celui ce transmite.sportivul ce transmite îşi reduce viteza după comandă. ca să-şi vadă partenerul şi să controleze marcajul. cu fixarea timpului trecerii bastonului prin zona de elan şi cea de transmitere. aleargă mai aproape de linia exterioară a culoarului. Transmiterea nu a avut loc. pierzînd controlul asupra vitezei de alergare. . 2). spre partea internă a culoarului sau la prima şi a treia etapă. se ia în considerare viteza. Acel ce primeşte ocupă poziţia de start astfel. Acel ce primeşte începe alergarea înainte ca cel ce transmite să ajungă la marcajul de control. căutînd bastonul. Primirea şi transmiterea ştafetei pe toată distanţa. Chişinău: USEFS. Primirea şi transmiterea la etape aparte. Scopul celui ce transmite este să-şi ajungă partenerul. în vîltoarea luptei competiţionale. la ieşirea din turnantă. a ocupat poziţia în stînga culoarului şi în timpul elanului nu s-a deplasat în dreapta. Cauze pot fi mai multe: . iar cel ce transmite nu poate să ajungă paretnerul. . şi posibilitatea de a se accelera a sportivului ce primeşte ştafeta. 3). Transmiterea ştafetei cu partenerul.5m. Cînd distanţa dintre sportivi este egală cu aproximativ 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.alergătorul ce ia startul la doua sau a patra etapă. iar uneori înainte de aceasta. neţinînd seama de faptul că viteza celui ce primeşte ştafeta creşte treptat. Cu toate acestea. în momentul transmiterii. Această greşeală apare de cele mai dese ori atunci. dar nu pe punerea piciorului lui pe pistă. Marcajul de control pentru fiecare pereche se alege individual. 2012 1). cînd sportivul nu vede marcajul sau se orientează după partenerul său. pe care este în stare s-o dezvolte sportivul ce duce bastonul. îl mişcă în stînga sau dreapta. La instruire. în timpul alergării pe a doua etapă. cînd vitezele alergătorilor s-au egalat şi a fost pierdut momentul pentru comandă. iar sportivul de la a treia etapă nu s-a deplasat spre stînga. Primirea şi transmiterea cu toată echipa (4 alergători) pe distanţa scurtată de 200m. 4). . se dă comanda. trebuie acordată atenţie corectării celor mai frecvente greşeli în alergare de ştafetă: 1). cu fixarea timpului. 2).

"Материалы семинара по спринтерскому и барьерному бегу".Н. Озолин Э. 1985.sportivii ce aleargă etapele doi şi trei nu întreprind nici o acţiune. учебник для педагогических факультетов институтов физической культуры. Организация спортивной тренировки. Concluzii şi recomandări metodice 1. Мирзоев О. 1976. 143-144.33-35. dar şi la descalificarea echipei. Озолин Э. fapt care. с. Москва. putem menţiona faptul că alergarea de ştafetă este o probă pe cât de simplă. 6-17. C. Платонов В. В... 2012 . Маслаков В. C. Легкая атлетика. fapt care poate conduce nu numai la scăderea performanţei. Врублевский Е.М. техника. Контроль в спортивной тренировке. В. . Подготовка квалифицированных спортсменов. Петровский В. C. din punctul de vedere al mişcărilor realizate de sportivi (sunt mişcări ciclice naturale. обучение. datorită faptului că alergătorii trebuie să le realizeze în condiţii foarte dificile: spaţiu limitat de transmitere şi executarea acesteia cu viteză maximală. 2001. Киев: Вища школа. Эстафетный бег. Спринтерский бег.1986. în mare parte).transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie executată cu braţul întins [1]. Легкая атлетика. С. C. Запорожанов В. 2. tehnice şi psihologice ale partenerilor de echipă. La predarea tehnicii transmiterii ştafetei. deseori. pentru a evita toate devierile de la rigorile tehnice şi regulamentare. Маслаков В. 1986. Эстафетный бег: история. . Резервы эстафеты. variindu-le în diferite etape ale pregătirii şi ţinând cont de capacităţile fizice. Киев: Здоровье. Bibliografie: 1. 267-272. Procesul de instruire şi antrenament trebuie să fie unul sistematic. 3. ―Подготовка эстафетной команды 4 х 100 м‖. 8. 2012 187 .П. 7. 3. a antrenorilor şi a sportivilor. C. Alergarea de ştafetă este o probă foarte spectaculoasă a atletismului. În final. 2009. 1978. Москва: ФиС. 4. 2. pentru ca acei ce aleargă pe etapele trei şi patru să poată apuca de bastonul de ştafetă. Москва: ФиС..С. Москва: Олимпия. respectându-se toate principiile didactice. 144с. pe atât de complexă. cu părere de rău.М. № 5. 6. 5. Степанов В. Теория спорта. 334-349. Chişinău: USEFS. тренировка.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.А.. Москва: ФиС. care necesită o abordare foarte serioasă din partea specialiştilor. 18-19. se va folosi un vast arsenal de exerciţii pregătitoare şi speciale. 1987. nu se întâmplă. 157с.

which is different in qualified and highly qualified sportsmen. blow by a knee. поэтому тренеры ориентируются на приобретенный опыт и личные представления о технике данного элемента. Тhai boxing.. In the article were presented the features of blow by a knee in execution of the sportsmen of different qualifications based on the experimental researches. в настоящее время. Chişinău: USEFS. Киев Keywords: sporting technique. Постановка проблемы. 2012 БИОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРА КОЛЕННОМ В ТАЙСКОМ БОКСЕ СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ Беленко С. Высокой популярности приобрел тайский бокс благодаря зрелищности и особой технике движения спортсменов включающей в себя прямые. специализирующихся в тайском боксе с использованием современных систем видеоанализа. что делает поединок весьма опасным и непредсказуемым. Findings may be used for working-out the recommendations to perfect the technique of investigated locomotion. Summary. в частности восточных единоборств. Библиографический анализ позволил установить. Анализ данных специальной литературы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В связи с этим изучение особенностей техники удара коленом спортсменов различной квалификации. осуществляется на основе общих положений теории спорта и спортивных единоборств [1. 5]. а также практический опыт показывают. позволит получить дополнительную количественную информацию. в практику отечественного физического воспитания и спорта [1 – 3]. что техника ударов коленями носит описательный характер. На протяжении последних десятилетий в Украине наблюдается феномен спонтанного проникновения азиатской физической культуры. а также боковые удары коленом и локтем. 2012 188 . которая может быть использована тренером и спортсменом при формировании и совершенствовании техники обсуждаемого элемента. что подготовка отечественных тайских боксеров. Обучение и совершенствование технике прямых ударов ногой и рукой осуществляется с учетом имеющихся знаний в специальной литературе по кик боксингу и боксу. 4. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. It was established that an important factor is the evolution of speed variation of kicking leg's joint.

в правом голеностопном суставе составил 83. видеосъемка и биомеханический видеокомпьютерный анализ на основании комплекса «Qualisys». Значительно реже такой удар может наноситься в прыжке с дальней дистанции или средней дистанции. в числе которых 2 мастера спорта и 5 спортсменов первого разряда.160 (S=2.530 (S=2. фаза замаха.640 (S=3. Инфракрасная видеосъемка проводилась с частотой 150 к∙с–1.7). 2012 189 .8). Исследования проходили на базе лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. 2012 Изложенное выше позволило сформулировать цель настоящей работы – изучить биокинематические особенности техники удара коленом спортсменами различной квалификации. В каждой фазе решаются свои задачи. Так.7). удар коленом преимущественно используется в условиях ближнего боя. Угол в тазобедренном суставе – 173. но все они. что в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали составляет в среднем 210 (S=1. Технику удара коленом в тайском боксе принято условно делить на четыре фазы: исходное положение.8). специализирующихся в тайском боксе. При изучении техники удара коленом в тайском боксе использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. анализируя технику удара коленом квалифицированных спортсменов. Количество испытуемых 7 человек. направлены на развитие максимальной силы. Киева по тайскому боксу.5). Угол в правом голеностопном суставе составил 109. методы математической статистики. так или иначе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В нашей работе анализировалась техника удара правым коленом с исходного положения характерного для ближнего боя. а также фаза удара. было выявлено. Методы и организация исследования. в котором приняли участие члены сборной команды г. достижения ее в момент удара при точном попадании в цель. В коленном суставе правой ноги угол был в пределах 153. проноса (движение бьющей ноги в сторону мишени). Как показывает анализ соревновательной деятельнсоти спортсменов высокой квалификации. коленном суставе был в Chişinău: USEFS. Результаты собственных исследований и их обсуждение.9).530 (S=4. У спортсменов высокой квалификации в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали равнялся 200 (S=1.

Необходимо отметить. в фазе проноса наблюдается резкое возрастание скорости всех суставов с бьющей стороны спортсмена.68 м∙с–1.086 – 0. как правило. как и отличительные особенности.723 м∙с–1. Для коленного сустава максимум результирующей скорости находится в пределах 6. в среднем за 0.675 м∙с–1.923 м∙с–1. В то же время пик максимума скорости тазобедренного сустава совпадает с моментом удара и составляет в пределах 3.780 (S=2. У спортсменов высокой квалификации максимальное значение результирующей скорости голеностопного сустава составляет в среднем 6. К общим закономерностям следует отнести схожую динамику изменения скорости исследуемых суставов с бьющей стороны спортсмена.57 м∙с–1. как правило. К моменту удара скорость снизилась до 5.264 м∙с–1. Причем достижение максимального значения скорости происходит.217 м∙с–1. Максимальная скорость тазобедренного сустава была в пределах 2. Изучение техники удара коленом спортсменами различной квалификации позволил установить как общие закономерности.3). Так. что пики максимальной скорости голеностопного и коленного суставов. Для коленного сустава максимум результирующей скорости составил 6. Максимальные значения результирующей скорости голеностопного сустава у квалифицированных спортсменов были в пределах 6. Одновременно происходит активное разгибание в голеностопном суставе правой ноги и коленном суставе левой. пик максимума скорости коленного и голеностопного суставов опережает момент удара. что совпадает с моментом удара. 2012 пределах 157.09 с до самого удара.560 (S=2. совпадают во времени и опережают момент удара.9) соответственно. Для развития наибольшей его скорости необходимо определенной сочетание во времени движений других биозвеньев. в момент удара – 5.534 м∙с–1. К моменту удара скорость значительно снизилась до 5. Как правило. 2012 190 . Важным также является совпадение максимального пика скорости бьющего биозвена с моментом удара.534 м∙с–1. а в тазобедренном суставе – 159. В коленном и тазобедренном суставах бьющей ноги отмечается сгибание.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.106 м∙с–1. При выполнении ударных действий важным является скорость бьющего биозвена. в момент удара – 5. при этом у высококвалифицированных спортсменов эти пики Chişinău: USEFS.

а у квалифицированных спортсменов пик скорости коленного сустава отмечается несколько раньше пика скорости голеностопного. Момент удара совпадает с пиком скорости тазобедренного сустава как квалифицированных. что бьющая кинематическая цепь имеет не зафиксированные степени свободы в отдельных суставах.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Этот факт косвенно позволяет говорить о том. которое осуществляется спортсменом посредством фиксации в коленном и голеностопном суставах. У квалифицированных спортсменов максимальные значения по модулю скорости коленного и голеностопного суставов значительно отличаются. 1). практически одинаковы. увеличивается масса бьющего звена. Таким образом. Спидограммы исследуемых точек тела при выполнении прямого удара коленом: А) – высококвалифицированным спортсменом Гк. что скорость колена и стопы у спортсменов высокой квалификации по модулю. Б) квалифицированным Л-к (распечатка с экрана монитора) Вместе с тем. Это может свидетельствовать о цельности бьющего звена. что позволяет избежать дополнительных движений в этих суставах. так и высококвалифицированных спортсменов (рис. Другой причиной может служить несколько иное направление движение бьющей ноги. Важной отличительной чертой можно считать то. у спортсменов высокой квалификации отмечается меньшая потеря скорости для коленного и голеностопного суставов к моменту удара. Chişinău: USEFS. 2012 совпадают по времени. 1. что является крайне важно при выполнении ударных действий. 2012 191 . А) Б) Рис.

бедро маховой (бьющей) ноги к моменту удара может иметь направление больше вверх. при этом бедро бьющей ноги имело движение преимущественно вверх с продвижением вперед. На рисунке 2 показано. Библиографический анализ показал. чем вперед. 2012 Так. Да настоящего времени данная проблематика в специальной литературе представлена фрагментарно. При изучении биокинематической структуры техники удара коленном спортсменами различной квалификации были выявлены отличия в динамике изменения скорости суставов нижней конечности с бьющей стороны спортсмена. У высококвалифицированных спортсменов отмечается меньшая Chişinău: USEFS. что на современном этапе развития тайского боксе одним из наиболее актуальных вопросов является изучение техники удара коленом. Момент удара коленом в исполнении: А) – высококвалифицированным спортсменом Г-к. При этом происходит значительное отклонение туловища назад.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что свидетельствует о более эффективной передаче накопленного импульса силы от бьющего звена в место удара. 2012 192 . Выводы. При этом конечное положение спортсменов различной квалификации подтверждает выраженное мнение. Б) квалифицированным Лк (распечатка с экрана монитора) У квалифицированных спортсменов в момент удара туловище наклонено несколько вперед. А) Б) Рис. 2. что спортсмены высокой квалификации завершают удар явным продвижением бедра бьющей ноги вперед.

384 с. Артеменко О. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ Березний А. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. ФЛП Дудукчан И. 2. Актуальность работы. Ростов н/Д: Феникс. with sports equipment.М.Касьянов.:АСТ. 104 с. К. Муай – тай. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. the preparation.Ковтик Муай тай свободный бой: Метод. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением биодинамической структуры техники удара коленом спортсменами различной квалификации. Тайский бокс в свое удовольствие: Практическое пособие / Под ред. 2004. повышение активной мышечной массы. наук. 224с 3. Шехов В. пособие /. Параллельно с развитием силы Chişinău: USEFS. Современное слово.Дроздов.Н.-Мн. Т. Харьков. Summary. В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2007. что процесс силовой подготовки в современном спорте направлен на развитие различных силовых качеств. 4. Тайский бокс (практическое руководство). Общая теория и ее практические приложения. укрепление соединительной и опорной тканей.С. В. 100 лутших приемов тайландского бокса/ Бим Бэкман. канд. strength training. Панья Чарат. 2012 потеря скорости колена к моменту удара. 2000.Л. which requires the optimum relationship of force.: Харвест. Бэкман. the activities of the autonomic nervous system and other motor qualities. 2007.О. motor qualities. Платонов отмечает. Киев Keywords: young volleyball players. 2001. а также более высокая согласованность движений в целом.: Олимпийская литература.Е.Н.Г. Тараса. М. 384 с. А. Библиография: 1. Аман Антилопов..Н. 808 с.В. что создает предпосылки для нанесения мощного удара.. Б.. An important aspect of strength training in volleyball is to increase the ability of athletes to the implementation of power quality in training and competitive activities of the sport. Киев Нагорная В. улучшение телосложения. А. 2012 193 . Платонов В. 5.. training process. Мн. специализирующихся в тайском боксе. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

методической и другой специальной литературы. Предмет исследования: влияние силовых упражнений на уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. позволил сделать вывод о необходимости проведения дополнительного исследования с целью устранения имеющихся недоработок и противоречивых точек зрения по вопросу применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Важной стороной силовой подготовки является и повышение способности спортсменов к реализации силовых качеств в условиях тренировочной и соревновательной деятельности конкретного вида спорта. Объект исследования: методика применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Анализ научной. Полученные в процессе исследования сведения об эффективности применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет и разработанные на их основе рекомендации могут быть использованы в практической деятельности тренера по волейболу ДЮСШ. Обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. 2012 194 . деятельностью вегетативной нервной системы. гибкости. координационных способностей. Задачи: Изучить и проанализировать литературу по вопросу использования силовых упражнений для волейболистов 16-18 лет. что требует обеспечения оптимальной взаимосвязи силы. скоростная сила и силовая выносливость. Практическая значимость. использованной в работе. 2012 создаются предпосылки повышения уровня скоростных качеств. Научная новизна работы представляется нам в попытке выработать конкретные рекомендации относительно использования силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. другими двигательными качествами. со спортивной техникой. а именно: максимальная сила. Определить уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. Цель работы: обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Только в спорте развиваются все виды силовых качеств (в зависимости от специфики вида спорта).

В эксперименте принимали участие 14 волейболистов 16-18 лет. .педагогические методы исследования. 2). подъѐм туловища в сед из положения лѐжа) результаты в тестах между группой 17 лет и 18 лет у испытуемых имели незначительное различие в Chişinău: USEFS. что свидетельствует об эффективности использования силовых упражнений. 2012 195 .физиологические методы исследования. наиболее высокие показатели кистевой динамометрии были в группе волейболистов 18 лет (рис. 5 4 УФП. . При этом. педагогический эксперимент включал наблюдение в течении 4. баллы По окончании эксперимента у большинства испытуемых был отмечен существенный рост уровня физической подготовленности.соматометрические методы исследования. стоящих перед исследованием использовались следующие методы: . Уровень физической подготовленности волейболистов 16-18 лет При выполнении теста «кистевая динамометрия».анализ и обобщение данных специальной литературы. если при выполнении других тестов определяющих силовую подготовленность (подтягивание на перекладине. 2012 Для решения задач. сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.статистические методы обработки полученных результатов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3 2 1 возраст волейболистов 16 лет 17 лет по окончанию эксперимента 18 лет до эксперимента Рис. . . эффективность влияния силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет определяли по динамике физической подготовленности. Обоснование применения силовых упражнений в практике волейбола. 1. Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Сокол».

как следствие. 2. Очевидно. По окончании эксперимента наибольшего увеличения уровня силы кисти добилась группа 16 лет. более низкая. Уровень развития силы кисти у испытуемых в зависимости от возраста и методики развития силовых качеств.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что такой результат связан с адаптацией организма испытуемых. Для достижения вышеперечисленных эффектов необходимо соблюдение следующих параметров (табл. а наименьшего группа волейболистов 18 лет. 2012 начале эксперимента. Сила кисти. либо стабильность результата в силовых упражнениях. 2012 196 . 1). к силовым нагрузкам и. Таблица 1. что наглядно видно на рисунке. имеющих стаж занятий с отягощениями в связи с возрастом. то при выполнении кистевой динамометрии уровень развития силы кисти существенно различался. Параметры занятий с отягощениями для волейболистов 16-18 лет Объѐм нагрузки (общее Кратность Интенсивность Возраст Продолжительность количество №п/п занятий в нагрузок (в % (лет) занятий (в мин) подходов в неделю от 1 ПМ) упражнениях за одно занятие) 1 16 3 40-60 20-30 50-60 2 17 3 60-90 25-35 60-75 3 18 2-3 60-90 20-40 70-85 Chişinău: USEFS. баллы 5 4 3 2 1 16 лет 17 лет 18 лет возраст уровень развития силы кисти в начале эксперимента уровень развития силы кисти по окончании эксперимента Рис.

Для волейболистов 17 лет при интенсивности нагрузок 60% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 45 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха 1.5 108 110 110 5.5 36 78 79 54 После 55.5 77.5 5 43 43 100.5 29 31 71 71.5 64 57. При интенсивности 60% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов с интервалами отдыха между подходами 11.5 72 73 51 54.5 53 56.5 3.5 58. экскурс ия До Пос До Пос. В упражнении выполняется 2-3 подхода по 10-12 повторений. Для волейболистов 18 лет при интенсивности нагрузок 70% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 40 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1.5 49 53 Таблица 3.До ле ле 35.8 Окружность грудной клетки(см) Бицепс (см) Вдох Выдох Ср. Антропометрические показатели волейболистов 16 лет № п/ п Длинна тела (см) Масса тела(кг) Бицепс (см) До 1 174. п.До Пос.5 36 113 113 107. При интенсивности 85% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов.5 4 33.5 67.5 2 169 63 68 94 101 90 96 91 95 4 5 32 34.5 102 105.5 .До Пос. Каждое занятие с отягощениями.6 94 99.5 90 95 91 93 4 4. должно включать упражнения для развития гибкости (в подготовительной и заключительной части занятия). В упражнении выполняется 3-4 подхода по 4-7 повторений.5-2 минуты между подходами. 2012 Для волейболистов 16 лет при интенсивности нагрузок 50% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки в 30 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1-1.До Пос.5 83 101 102 98 98 99 99 3 4 36 36.5 98 100 103 4 5.5 минуты.5 3 181.5 70.До Пос ле ле ле ле -ле 100 70.5 4 168.До Пос.До Пос До Пос До Пос -ле ле -ле -ле ле 99 104 95 95. п.5 97 98 4 4.5 96 10. В каждом упражнении выполняется 2-3 подхода по 12-15 повторений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 197 Талия (см) Бедро (см) До После До После 73.5 107.5 35 Chişinău: USEFS. Таблица 2. с интервалами отдыха между подходами 2-4 минуты.5 86.5 87 83.5 65. помимо выполнения силовых упражнений.5 59.5 минуты.5 98 103. В упражнении выполняется 3 подхода по 8-10 повторений.3 Окружность грудной клетки(см) Вдох Выдох Ср.4 85. В каждом упражнении выполняется 3 подхода по 10-12 повторений. экскурс ия Пос.5 34. В каждом упражнении выполняется 3-5 подхода по 8-10 повторений.1 75 86 83. Антропометрические показатели волейболистов 17 лет № Длинп/п на тела (см) 1 2 3 178 179 183 Масса тела(кг) 70.5 82.5-2 минуты.5 84 81 75.5 53 63. При интенсивности 75% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 25 подходов с интенсивностью отдыха между подходами 2-3 минуты.5 Талия (см) Бедро (см) До Пос.5 84.

5 98 103.5 67 73.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Антропометрические показатели волейболистов 18 лет № Длинп/ на п тела (см) Масса тела(кг) Окружность грудной клетки(см) Выдох Ср.5 96 96.3 102 108.5 94 98 4 5. Показатели педагогического тестирования волейболистов 16 лет № Подтягивани п/п е на перекладине (кол-во раз) 1 2 3 4 До 9 12 1 3 После 10 14 3 8 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.5 39.4 72 98 100 94.5 74.5 7.5 108 108 7.5 99 101 4 5 34 37.5 32 34.5 105.) До 52 45 35 44 Сгибание и Кистевая разгибание динамометр рук в упоре ия (кг) лѐжа (колво раз) После До После До После 55 38 49 48 52 57 27 40 50 55 52 12 31 48 52 59 38 43 45 48 Становая динамометр ия (кг) До 160 120 120 После 210 180 160 Таблица 6.2 80 84 55 60 170.5 3.5 62 106 107.9 5 176 6 7 111 112.5 4.5 41 42 84 85 61.5 79 113 113 105.5 73 73 54 55 Таблица 5.) До После Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во раз) До После Кистевая динамоме трия (кг) Становая динамоме трия (кг) До До 48 55 49 25 37 31 47 70 50 54 54 60 38 39 38 Chişinău: USEFS. Показатели педагогического тестирования волейболистов 17 лет № п/п 1 2 3 Подтягиван ие на перекладине (кол-во раз) До После 8 14 9 12 14 12 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин. п. 2012 Таблица 4.5 55 172 69.5 54 54.5 33 33.5 103 103 5 6 38 38.5 109 110 6 6. 2012 198 Пос ле 51 70 55 140 180 Пос ле 190 200 .5 74.5 75 53.5 107.5 39.4 80.5 76 76 59 59 73.5 101 101.5 73.5 71 72.5 Бицепс (см) До Талия (см) До 42 Пос -ле 42 Бедро (см) До 89 Пос -ле 89 63 После 63 114 106.5 4 177 78.4 97 102 93 96.5 95. экскурси я ПосДо ПосДо ПосДо Пос ле ле ле -ле 111 106 106 108 108 5 5 Вдох До 1 192 94.2 2 177 92.3 95 3 173.7 95.

Одеса. Спортивные игры.В. К. Сластенина. Волейбол: учебное пособие / Т. 69 с. 1997.. 6. 2.И. М.) До После 58 58 59 59 60 60 60 62 50 63 46 57 48 55 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (колво раз) До После 52 52 50 51 55 35 55 54 37 48 35 47 25 46 Кистевая динамометрия (кг) Становая динамометри я (кг) До 62 80 55 65 51 50 53 До 200 200 160 180 180 После 65 80 55 68 54 54 57 После 260 250 220 210 200 Заключение.: Физкультура и спорт. 6-13. №1. 1970. 2012 Таблица 7. Лях В.: Медицина. Т. Основы специальной силовой подготовки в спорте. Кляпчук В. 264с.А. М. 584с. 4. Самошкін В. Силовые способности: основы тестирования и методики развития//Физическая культура в школе. Челябинск: Изд. ЮУрГУ. 5. 3. Аулик Н. 1997. 213с.В. 1990.В. Показатели педагогического тестирования волейболистов 18 лет № Подтягивание на п/п перекладине (колво раз) 1 2 3 4 5 6 7 До 19 18 17 20 10 8 7 После 18 19 18 20 15 14 11 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин. Применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет способствует достижению более высокого результата за счет повышения силовой подготовленности. Фізична підготовленність та самотичне здоров’я як эдина проблема//Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини. Сластенина.Н. С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Библиография: 1. Физическая культура. Верхошанский Ю. 2000.: Олимпийская литература. 2012 199 .А.В. Общая теория подготовленности спортсменов в олимпийском спорте. 2006. Платонов В. Chişinău: USEFS. Определение физической работоспособности в клинике и спорте.

Задачи.осуществить теоретический анализ и обобщить опыт спортивной практики использования средств контроля в процессе управления тренировочным процессом борцов дзюдо. Целью нашего исследования является разработка и обоснование системы прогнозирования физической подготовленности юных дзюдоистов с помощью средств комплексного контроля.. направленных на достижение запланированных результатов. The innovation of our method lies in the application of integrated control. применимые в данном тренировочном процессе. Челябинск. Вся тренировочная деятельность состоит из специальных. что без применения средств комплексного контроля недоступны значимые результаты в спорте высших достижений. Summary. the physical training. Improving the efficiency and quality of young wrestlers training in the world require the development of new methods of training. направленных на повышение различных сторон подготовленности дзюдоистов. Объект исследования – тренировочный процесс юных дзюдоистов.разработать комплекс средств. индивидуально обусловленных. Предмет исследования – средства комплексного контроля. Chişinău: USEFS. заданий. . Актуальность. . На сегодняшний момент очевидно. The developed methodology allows individualizing the training process. Уральский государственный университет физической культуры. 2012 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ Бурлаков Я. студент.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Россия Keywords: complex control of the young wrestlers. решаемые в процессе достижения цели: . то в случае с детским и юношеским спортом по ряду причин комплексному контролю не уделяется достаточно внимания. 2012 200 . Одной из основных задач тренировочного процесса является применение наиболее эффективных средств подготовки. Если на высшем уровне он успешно применяется. позволяющих наиболее полно оценить физическую подготовленность спортсмена при минимальных затратах времени. The effectiveness of the proposed method demonstrated in a pedagogical experiment.определить комплекс показателей.

10. Сгибание туловища из положения лѐжа – количество за 1 минуту. 7. Результаты исследования и их обсуждение. позволяющих оценить динамику показателей физической подготовленности испытуемых. На наш взгляд. Многие учѐные говорят о необходимости развития всех качеств до определѐнного уровня. другие напротив. Наклон вперед (гибкость). Максимальное количество подтягиваний из положения виса на перекладине. 9. 5. 6. Наклон вперѐд из положения сидя. Исходя из этих требований.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Предлагаемый комплекс. настаивают на сверхразвтии одного качества за счѐт отставания остальных. нами был разработан следующий комплекс тестовых упражнений для оценки общей физической подготовленности борца: 1. Используемые средства контроля должны максимально подробно и полно отражать картину физической подготовленности спортсмена. Бег 60 метров. За период педагогического эксперимента (сентябрь 2011 – май 2112) было проведено два контрольных тестирования уровня физической подготовленности юных борцов. Челночный бег 3 по 10 метров. 2012 Методологической основой нашего исследования является теоретический анализ и обобщение опыта передовой практики использования средств комплексного контроля в процессе спортивной подготовки единоборцев. позволяет наиболее полно и быстро оценить общую физическую подготовленность спортсмена. Максимальное количество подтягиваний за 10 секунд. В исследовании принимали участие 30 дзюдоистов в возрасте 12-14 лет. всесторонней Chişinău: USEFS. Прыжок в длину с места. 3. конкретная стратегия подготовки должна зависеть от индивидуальных особенностей борца. при этом не предполагая значительных финансовых и временных затрат. В литературе встречаются разные подходы к развитию физических качеств. Отжимания из положения упора лѐжа – за 1 минуту. в иных необходимо развивать все качества для создания сбалансированной. В каких-то случаях возможен упор на одно качество. 4. 2. 8. 2012 201 . Прыжок в длину с места. на наш взгляд.

Гистограмма прогнозируемого уровня физической подготовленности Chişinău: USEFS. представленная на рисунке 1. Рис. Гистограмма результатов нулевого и контрольного тестирования Исходя из индивидуальных особенностей данного борца нами была поставлена задача подтянуть отстающие качества до приемлемого уровня развития. 2. Прогноз представлен на рисунке 2. 2012 202 . а так же развивать наиболее сильные качества. По результатам тестирования нами был сделан прогноз состояния спортсмена на 1 сентября 2013 года. 2012 подготовленности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. По результатам двух контрольных испытаний была выявлена динамика результатов тестов. 1. Рис.

повышение уровня психологической подготовленности и др. приседание с небольшим весом – за 1 минуту. Данные комплексы выполнялись в процессе учебнотренировочных занятий с использованием отягощений. Приседания со штангой (грифом) – 5 подходов по 4-7 раз. объем нагрузки. Во время учебно-тренировочного процесса нами подбирались индивидуальные комплексы упражнений. выбранных нами для их развития и поддержания на высоком уровне физической подготовленности (табл. Также определялось время. а несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. исходя из результатов тестирования каждого борца. сгибание туловища из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. пригибания из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. направленные на развитие определѐнных физических качеств. положение шпагата – с длительной фиксацией положения Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. сопротивления партнера. Каждое из применяемых в тренировке средств одновременно может решать не одну. интервалы отдыха в зависимости от задач и направленности развития физических качеств. Таблица 1. 2012 Ниже представлена методика развития физических качеств с применением средств. интенсивность.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.. собственного веса. Средства развития физических качеств Физическое качество Силовые способности Силовая выносливость Гибкость Скоростные способности Средства Жим штанги лѐжа (5 подходов по 4-7 раз с изменяющимся весом). Chişinău: USEFS. соответствующих предлагаемым индивидуальным комплексам для юных дзюдоистов. Насколько рационально будут применяться эти средства. приседания – за 30 сек. резинового амортизатора. занятое на соревновании. 2012 203 . развития физических качеств. Становая тяга штанги (грифа) – 5 подходов по 4-7 раз Подтягивания к перекладине. Наклоны вперѐд. подтягивание к перекладине.1). челночный бег 3х10 м. назад. зависит конечный результат тренировки – место.

Сиротин.В. 1999.. 208 с. 2007.П. В процессе педагогического эксперимента с применением разработанной нами методики был отмечен рост практически по всем показателям.В.Е. 2. 48 с.А. П. … канд. Пилоян.А.: ВНИИФК. 6. 4. Киев: Олимпийская литература. В. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/ Л.А. на наш взгляд. Ю. УралГАФК.. 2012 Выводы 1. Габов // Физическая культура: воспитание. Мартемьянов.Матвеев.Сиротин. Основы спортивного мастерства / А. 7.А. Чибичик. 2003. Индивидуализация подготовки спортсменов в видах единоборств: автореф. М. М. 163 с. Индивидуальные программы физической подготовки юных единоборцев / Ю. 187 с.Г. Пилоян. Челябинск: УралГАФК. Л. Р. М. Мартемьянов. / М.П. … д-ра пед. Габов. выбранными для анализа. ГДОИФК им. Габов.Новиков. наук /Р.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 204 . Ю.А. наиболее полно отражающий уровень физической подготовленности юных дзюдоистов. Челябинск. О. 2. Ю. тренировка №5.Ф.Мартемьянов. 3. 320 с. 76 – 77. 2004. 1990.Г. М. Предложенная нами методика развития физических качеств предполагает дальнейший рост показателей в контрольных упражнениях по оценке уровня физической подготовленности.Лесгафта. Библиография: 1. Матвеев Л. А. наук/ Ю. 3.А. … канд. Комплексная оценка перспективности квалифицированных дзюдоистов-юниоров: дис. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной подготовки дзюдоистов/ О. Нами был разработан комплекс тестовых упражнений.Г. 315 с. С.Е. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис.. Чибичик. 5. Новиков. пед. 1996. дис. 1985. Chişinău: USEFS. наук. пед. образование.

Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. [5] показывают. маховых равновесий. asymmetry. В художественной гимнастике [4] в правилах соревнований. указывается. flexibility.. Украина. в индивидуальных упражнениях появилось больше динамических элементов – прыжков.static. The special attention was spared to research of method of development of flexibility taking into account asymmetry of motions and its influence on the technique of execution of zmagalnih compositions of gymnasts 6-13 years. Chişinău: USEFS. что большинство тренеров художественной гимнастики считают подавляющей правую сторону. так и при составлении соревновательных композиций. элементов гибкости. Активная гибкость. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. 40% .active character. Это необходимо учитывать как при обучении элементам. где она проявляется [2. Анализ последних исследований и публикаций. [7]. но обучить элементам можно в обе стороны. За последние годы. Украина. Актуальность. Исследования Цепелевич И. Днепропетровск Ушакова И. 6].. что гимнастка должна выполнить 50% движений с предметом правой и 50% левой руками.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.В.Н. увеличилось их количество и сложность. 2012 205 .О. Во время выполнения соревновательных композиций у спортсменок наблюдается не соответствие между уровнями развития гибкости в правую и левую стороны в динамических упражнениях разного характера. Днепропетровск институт институт Keywords: gymnasts 6-13 years. Смолевского В. 2012 ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ГИМНАСТОК 6-13 ЛЕТ И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ Васильева Л. В команду групповых упражнений отбираются гимнастки с односторонним профилем асимметрии. In work the features of technical preparedness of gymnasts on different stages of sporting activity are considered. В художественной гимнастике на сегодняшний день особое внимание в тренировочном процессе уделяют развитию пассивной гибкости.passive and 20% . It is found out that the complex use of exercises of dynamic and static character is anymore effective and most rational there is connection: exercises 40% . Summary. calisthenics. которая проявляется в динамических элементах выполняемых правой и левой частями тела на данный момент не выяснено.В.

Определить моторный профиль асимметрии движений на разных этапах подготовки и его влияние на техническую подготовленность. первого разрядов и КМС (рис. Результаты исследования и их обсуждения. Логически оправдано ожидание трех профилей: правого. психических асимметрий. ІІ разряд – 30%. ІІІ разряд – 30%. и ее влияние на техническую подготовленность гимнасток 6-13 лет. Первый — сочетание только правых. В художественной гимнастике композиция состоит из элементов с предметом и без предмета. левого. математико-статистическая обработка результатов. третий — только левых асимметрий органов движений и ощущений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Работа выполнена согласно с темой 2. I разряд – 30% и КМС – 10%. Цель исследования: усовершенствование методики развития активной гибкости с учетом моторного профиля асимметрии движений. на базе юношеской школы художественной гимнастики областного совета СТП «Украины» г. физиологические методы. В исследовании принимали участие 80 девочек 6-13 лет. Исследования проводились в период с сентября 2010 г. смешанного. Днепропетровск. сенсорных. Под индивидуальным профилем асимметрии имеется в виду свойственное только каждому данному субъекту сочетание моторных. планами. Техническая подготовленность гимнасток определялась по качеству выполнения соревновательной комбинации на соревнованиях разного уровня. Мы анализировали технику исполнения соревновательных композиций гимнасток: третьего. Упражнение с предметом должно содержать от 6 до 12 элементов с максимальной ценностью от 5 до 10 баллов. по май 2011 г. 2. второй — левых. 1). Методы исследований: анализ научно-методической и спортивной литературы. метод тестов. правых асимметрий. второго. (регистрационный номер 0111U001168). Задание исследования: 1. 2012 206 . педагогическое наблюдение и эксперимент. Chişinău: USEFS. «Теоретико-методические основы усовершенствования тренировочного процесса и состязательной деятельности в структуре многолетней подготовки спортсменов» сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на период с 2011 – 2015 рр.6. Разработать практические рекомендации для развития гибкости с учетом технической подготовленности и моторного профиля асимметрии движений. 2012 Связь работы с научными программами. темами.

и движения с предметами. В 11 лет девочки овладевают более сложной программой 1 разряда. На этапе предварительно базовой подготовки (8-10 лет) гибкости отмечается несколько другое соотношение в использовании элементов активной и пассивной гибкости 50% и 50% соответственно. В 11 лет у гимнасток увеличивается масса мяча. В 10-11 лет происходит сдвиг в соревновательных композициях с общей программы на индивидуальную.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые имеют одинаковый уровень подготовки. На этапе начальной подготовки (6-7 лет) наблюдается развитие 2-х сторонней асимметрии. мячом и лентой Таким образом. 25 балы 20 15 10 5 0 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. таких как потеря равновесия и предмета. 2012 Среди гимнасток 7. В 12-13 лет работа с предметами стабилизируется. мячом и лентой замечается большое количество ошибок. из которых 30% элементов выполняются за счет активной гибкости и 70% . от 300 до 400 грамм. так как гимнастки изучают новые элементы. изменяется длина ленты от 5 до 6 метров. с 6 до 9 лет в композиции с обручем. 12-13 лет наблюдается большинство спортсменок. 2).пассивной. это связано с формированием гимнастки собственного стиля выполнения индивидуальных композиций и особенности ее технической подготовленности. а также количество элементов в композиции от 8-10 до 12. что связано с большим количеством ошибок разной направленности. 2012 207 . На этапе специализированной базовой Chişinău: USEFS. Изучение уровня асимметрии проводилось в тренировочном процессе во время которого определялось соотношение работы правой и левой частями тела на разных этапах подготовки (рис. 1. Результаты соревновательных упражнений с обручем.

Потом гибкость стабилизируется и если не выполнять упражнения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. она уже в 16-17 лет начинает прогрессивно ухудшаться. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. Наиболее эффективным способом можно считать схему влияния: пассивная + активная + пассивная + активно-пассивная. [3]). называются комбинированные. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. (исследованиями ученых Волков Л. Такие упражнения. влияют на гибкость. Если из тренировки исключаются упражнения на Chişinău: USEFS. которые направлено. [2]. На основании исследований были разработаны практические рекомендации к методике развития гибкости с учетом асимметрии на разных этапах подготовки. Лисицкая Т. Выводы 1.Ю. Применение практических рекомендаций как одного из вспомогательных средств будет способствовать повышению эффективности занятий художественной гимнастикой. 2012 208 . мячом и лентой Наиболее значительными темпами увеличение показателей гибкости по данным литературы наблюдаются от 7 к 8 и от 11 до 13 лет. с разными режимами активного и пассивного влияния. Показатели подвижности не могут находиться на достаточно высоком уровне долгое время. То есть эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. 2.В. с преимуществом правостороннего профиля асимметрии. а пассивной 30%.С. Моторный профиль асимметрии у гимнасток 6-13 лет в упражнениях с обручем. [1]. Гращенко А. 2012 подготовки (11-13 лет) развитие профиля асимметрии активной гибкости 70%.

356 с. 2.А. Оценка уровня развития специальных двигательных способностей художественных гимнасток высокой квалификации / [И. старший преподаватель. federation.Волков Л. И. 160 с.Лисицкая Т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Флерчук. Жукова] // Гимнастика сб науч трудов Санкт-Петербургская гос акад физ культуры им П.М. Гавердовский.М. Спортивная гимнастика / В. Дніпропетровськ.Правила змагань з художньої гімнастики 2008-2012р. СОВРЕМЕННОЕ СОСОЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ Васильчук И.В. Волков .В. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.В. 2010. В. которые называются комбинированные. 2008. В.Ф. Поэтому упражнениями на гибкость рекомендуется заниматься постоянно. планируется внедрение методики развития гибкости с учетом асимметрии движений в тренировочный процесс. К.Солтис О.. они. Степанова.В. / Федерація гімнастики К. В последующих исследованиях.: Физкультура и спорт. competition.Цепелевич И. 65 с. Research aspects of the competition with the rapid development of modern dance and sport in the world. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах.С. Т. organization system. Библиография: 1.Ю. Солтис. 3. Ю. 87-89. Перспективы последующих исследований.: ГЦОЛИФТ.Ю. 4.: FIG. СПб. 7. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 231 с. Киев Зенкова А.: Олимпийская литература. 1982.Смолевський В. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятия физической культурой и спортом / Л.В.К.. 5. №3. студент. на основании полученных результатов. 2012 гибкость. Смоленський.С. Художественная гімнастика / Т. Цепелевич. world championship. 38 с.Гращенко А. 1999. The effectiveness of the sport is dependent on its state competitions. С. Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное / О. 6. Киев Keywords: Sport-ballroom dancing. Гращенко Тюмень. Summary. Методика развития физического качества гибкости у школьниц 1011 лет / А. Chişinău: USEFS. 1989.М.Н. Эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. Лесгафта Вып 1. 2003. Лисицкая М. 2. 2003 . Вешко // Спортивний вісник Придніпров’я. то уровень показателей снижается.С 153-157. 2012 209 .

как сферы искусства. блеском костюмов. По мнению 63% респондентов.респондентов. 3% . аргументируя свое мнение наличием предпосылок для его развития. Долгое время современные танцы относились к разряду уличного искусства. 2012 Введение. На современном этапе развития они находятся в категории спортивной деятельности. Chişinău: USEFS. 2012 210 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. количества квалифицированных специалистов в данной области. а с другой – результат своеобразного синтеза искусства и спорта [1. так как теоретические данные о них в основном ограничиваются определением этих видов спорта.на высоком уровне. Этот вид танца привлекает красотой человеческого тела. В настоящее время спортивный танец пользуется большой популярностью среди различных слоев населения. степень его развития на территории Украины 27% респондентов считают данный уровень достаточным. который в своѐм генезисе и развитии. Спортивный и современный танец – активно развивающиеся вид танцевального искусства. Результаты исследований. изяществом и грацией партнерш и галантностью партнеров [2 ]. отметили низкий уровень развития данного вида спорта в сравнении с другими странами и видами спорта в стране. а 7% . 1). а спортивные были прерогативой занятий людей «высшего сословия». с одной стороны. На сегодняшний день уровень развития спортивных и современных танцев в Украине является недостаточным. информации. представляет собой хореографическое искусство. развитие современных видов танца в Украине находится на недостаточном уровне: они объясняют это отсутствием необходимого арсенала знаний. несомненно. Цель работы: выявление состояния и перспектив развития системы соревнований в современных и спортивных танцах. что подтверждается полученными (рис. 3]. Существующая информация о современном и спортивном танце не дает возможность оценить и объективизировать современное состояние систем соревнований.

37% респондентов отметили факт отсутствие единого руководящего органа по спортивным танцам.10% (рис. поэтому проблема привлечения и внедрения спонсорства в спортивные танцы является следующим фактором препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. 2012 Это объясняется тем. необходимо изменение и коррекция определенных структур.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые ответственны за состояние танцев на сегодняшний день (рис. Отсутствие достаточного количества спонсоров (30%). совершенствования. которые препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. Наименее значимым был выделен фактор отсутствия спортивного танца в программе Олимпийских игр . не менее популярными чем спортивный танец. При определении факторов. 2012 211 . занял устойчивую позицию на ровне с другими видами спорта. ни каждый спортсмен имеет возможность ими заниматься. также следует отнесли к таким факторам. чтобы уровень развития вида спорта на территории Украины был достаточным и имел перспективы дальнейшего развития. По причине того. 3). 2). Недостаточное количество национальных первенств (23%). Chişinău: USEFS. что существуют факторы. Для того. что спортивные танцы являются одним из «дорогих» видов спорта. что содействует делению танцоров на два лагеря и приводит к явному торможению развития спортивного танца в стране. препятствующих развитию спортивных танцев в Украине.

костюмы. с целью его популяризации. Национальных первенств и чемпионатов Украины. Фактор совершенствование системы подготовки спортсменов выделили – 20%. которые по мере возможности частично финансируют проведение соревнований. Эффективность развития вида спорта находится в зависимости от системы его управления. респондентов. 14% респондентов отметили факт необходимости популяризации вида спорта с целью привлечения подрастающего поколения к занятиям спортивными танцами. поездки за границу. спонсоров и других заинтересованных лиц Борьбу с коррупцией выделили – 4% респондентов. сборов. что так же требует значительного капиталовложения. Развитие профессионального спорта осуществляют в основном частные коммерческие структуры с незначительной долей помощи со стороны муниципалитетов и местных органов власти.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 212 . необходимо создание единого органа управления видом спорта (50%). поскольку наличие нескольких национальных федераций приводит к застою развития танцев. а также выбора современных средств подготовки. однако не оказывают поддержку спортсменам для совершенствования их мастерства с ведущими тренерами. Респонденты отметили факт необходимости создания единой Всемирной федерации по спортивным танцам. Фактор улучшение финансирования набрал – 12%. 2012 По мнению респондентов. Для эффективного управления тренировочным и соревновательным процессами необходимо решать вопросы совершенствования структуры организационных форм управления. для повышения уровня развития спортивных танцев в Украине. без чего проблема Chişinău: USEFS.

Хорошо продуманная рекламная кампания. Большинство респондентов отметили. Chişinău: USEFS. 2012 213 .Создание предпосылок к высокой конкурентной борьбе и непредсказуемости победителя. Как известно. 4. Более того. Стабильность календаря соревнований в течении многих лет. 2. а именно: 1. В этом случае значительно повысится интерес к виду спорта и заинтересованность бизнеса в нем и тем самым повысится его финансирование. У специалистов в настоящий момент нет единого мнения на оценку качества эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований. застой).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. объединения спортсменов и проведения единого Чемпионата Мира. которые на предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг. оцениваемый по установленным в спорте критериям. На вопрос. 7% респондентов считают данное объединение не эффективным. организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. 3. На эффективность планирования и качество проведения спортивных мероприятий влияют различные его факторы. а 9% излишнюю ее комерциализацую. что позитивные перспективы развития спортивного танца в Украине возможны только при объединении органов управления (32%). 16% респондентов отметили факт отсутствия перспектив развития вида спорта (деградация. Разработанный план организационного комитета по подготовке к чемпионату Украины. касающийся факторов негативного влияния разобщенной организационной системы на развитие вида спорта 68% респондентов ответили следующим образом. регламента. 5. Правильному определению исхода спортивных соревнований способствует также совершенствование их правил. Спортивные результаты измеряются и оцениваются внешним признакам. и не нужным виду спорта. спортивный результат представляет собой показатель реализации возможностей спортсмена или спортивной команды. При создании Всемирной федерации. Создание льготных условий для команд и спортсменов. 93% респондентов ответили необходимость ее создания. 43% респондентов среди негативных факторов отметили неэффективность организационной структуры по спортивным танцам. 2012 развитие вида спорта практически нерешима. способов и объективности судейства. с целью высокой конкуренции.

3. коммерческий и др. which were conducted at the end of tail-piece of employment.В. Выводы Современный танец является очень сложным социальным явлением. Украина. Касаткин. Бальные танцы. д.В. политический. 2. Билиография: 1.. Санкт-Петербург. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. : АСТ. формированию национальной команды и определению лучших (пар. Мур А. Астрель.). / Г. The system of exercises with the elements of yoga. коллективов и т. 2012 214 . 2001. 2012 Таким образом. The article is devoted to development of flexibility at acrobats in the group of initial preparation. physical development. на становление и развитие которого оказывает влияние множество факторов: социальный. Бальные танцы / Алекс Мур. способствовало бы единому отбору на международные соревнования. yoga. методики подготовки и др.. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.Укратна. – М. Днепропетровск Keywords: flexibility.П. acrobatics. создание единой их структуры привело бы к позитивным тенденциям развития вида спорта.В. Касаткина Л. Неминущий Г.это жизнь / Л. Неминучщий. Summary. Танец . 2006. История и перспективы развития. системы соревнований. исходя из современного состояния системы соревнований по спортивным танцам в Украине. 2004.П. junior school age. Дукальская Ростов-на-Дону. А. is offered.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS... тренеров. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У АКРОБАТОВ 6-7 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЙОГИ Власюк Е. Днепропетровск Ткаченко М. Chişinău: USEFS. Современное состояния танцевального спорта в Украине требует ряда изменений: организационной структуры. 320 с. Ярко выраженный коммерческий характер современного танца просматривается во всех сферах танцевального искусства.

воспитание физических качеств содействует развитию физической и умственной работоспособности. становление жизненно-необходимых двигательных умений. Экспериментально обосновать систему упражнений с элементами йоги. Определить уровень физического развития детей 6-7 лет. Недостаточная гибкость у спортсменов приводит к травмированию. повышение адаптивных свойств организма. Для успешного развития гибкости. Внешнее проявление гибкости отображает внутренние изменения в мышцах. физиологии.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. направленных на развитие гибкости. что до эксперимента дети выполнили тест «Наклон сидя» на отметку «1» балл. полной реализации творческих сил человека в интересах общества. направленных на совершенствование физической природы подрастающего поколения. которые направлены на развитие гибкости детей 6-7 лет. изменениям в походке. суставах. достижению высокой стойкости организма к социальноэкологическим условиям. отложению солей. Необходимые для практики сведения относятся к разным отраслям знаний: теории и методики физического воспитания. Днепродзержинск. поскольку гибкость является принципиально важным физическим качеством в акробатике. необходима теоретическая обоснованность вопроса. а также составляющей физической подготовленности подрастающего поколения. Исследования проводились на базе ДЮСШ № 4 г. Данная тема избрана и разработана не случайно. развитие физических качеств способствует решению социально обусловленных заданий: всестороннему и гармоничному развитию лица.. и физических качеств. Задачи исследования: 1. возникновению остеохондроза. Учитывая комплекс педагогических действий. 2012 Младший школьный возраст – важный период для совершенствования основных функций организма. что Chişinău: USEFS. В исследовании принимали участие 20 детей 6-7 лет. навыков. Цель исследования: Экспериментально обосновать систему упражнений. биомеханики. Являясь составной частью физического воспитания. прежде всего. Определить уровень развития гибкости детей 6-7 лет. 2012 215 . Одним из таких подходов может стать попытка внедрения в учебнотренировочный процесс акробатов групп начальной подготовки упражнений с элементами йоги. анатомии. 2. Особенности гибкости имеют свою специфику в зависимости от вида деятельности. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям осанки. которые способствуют развитию гибкости детей 6-7 лет. На данное время учеными ведется активный поиск новых подходов к решению проблемы повышения уровня развития гибкости детей младшего школьного возраста. сердечно-сосудистой системе. а также к несовершенной технике. Анализ результатов педагогического тестирования показал.

2012 216 . Показатели теста «Мост» отвечали низкому уровню. массы тела. Исходя из данных литературных источников и результатов тестирования. Упражнения выполнялись в заключительной части тренировки за счет уменьшения времени. которые характеризуют взаимосвязь между различными антропометрическими показателями: весоростовой индекс Кете. шпагат правой – на отметку «0.3». Упражнения были направлены на развитие подвижности в тазобедренных суставах. которая применялась в экспериментальной группе. Для оценки уровня физического развития использовались антропометрические индексы. Chişinău: USEFS. В экспериментальной группе 1 раз в неделю дети выполняли традиционные упражнения на развитие гибкости. что показатели индекса Кетле у детей 6-7 лет находятся на уровне «ниже среднего». плечевой индекс. а 2 раза в неделю тренировались по экспериментальной системе. что отвечает «среднему» уровню. левой – «0».0» баллов за 10-бальной шкалой. прямой шпагат – на «6. что после педагогического эксперимента показатели длины. В итоге проведенных исследований было выявлено. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную по 10 исследуемых в каждой группе (8 мальчиков и 2 девочки). которая включает упражнения активной и пассивной гибкости и элементы йоги. развитие гибкости позвоночника. Продолжительность эксперимента – 4 месяца. Занятия длились 90 мин и проводились 3 раза в неделю. учитывая мнения тренеров и собственный практический опыт. была разработана система упражнений с элементами йоги. мышц передней и боковой поверхности бедра. 2012 соответствует «низкому» уровню. В контрольной группе упражнения на развитие гибкости выполнялись в подготовительной части тренировки. Данные педагогического тестирования дали основание считать необходимым уделять больше внимания развитию гибкости детей 6-7 лет на занятиях акробатикой в группах начальной подготовки. повышение подвижности коленных суставов и развитие подвижности в плечевых суставах. Анализ данных свидетельствовал. растягивание мышц задней поверхности голени и бедра. Уровень плечевого индекса отвечал нормальной осанке. За выполнение теста «Выкрут» дети в среднем получили показатель в «3» балла по 5-бальной шкале.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. отведенного для подвижных игр. и плечевого индекса детей 6-7 лет экспериментальной и контрольной групп недостоверно увеличились.

05 >0.9±1.9 204.5 31.0 14.9 91.8 94.9 28.3±0.3± 0.05 >0.2±0.7 32. 1).6 13.05 <0.0±2.4±2.05 >0.05 >0.05 >0. см 3 5 Индекс Кетле.7±0.4±0.05 >0.2 11.05 <0.05 По показателям длины и массы тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у детей 6-7 лет как в экспериментальной.9±0.2± 1.6 198.6±6.22 118.05 <0.5 15.6 Р >0.1 19.6±0.9 37.0 15.1 118. Плечевой индекс.6±0.5 92.4±4.6 90.05 <0.5 13.2±1.5±2.8±1.1 24. см Прямой шпагат.1 120.3±0.9 205.8 13.7±1.6±0. показало статистически недостоверное уменьшение ЧСС у детей 6-7 лет (табл.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. так и в контрольной группах. что уровень показателей гибкости у детей 6-7 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной (табл.7± 0.6 34.05 .4 90.1±0. ед.05 Р1 >0.9±1.05 >0.05 >0.7±0.7±0. 2012 217 Р >0.9 16.9 33.8 12.9 36.2±1.05 <0.05 >0.05 <0. 9 93.9 После эксперимента Х2± 24. усл.05 >0.05 Р1 <0.4± 0.05 >0. 2012 Таблица 1.05 >0.6±1.0±0. кг 2 Длина тела.4 93.4±0.05 >0.9 17.2±0.05 <0. % 6 ЧСС.7 17.05 >0.2±0.1 Chişinău: USEFS. уд/мин Группы К Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± 23.05 >0.05 >0.5±0. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам.5± 0. 2).0 После эксперимента Х2± -1. проведенное в конце эксперимента.05 >0.4 10.05 <0. В результате проведения эксперимента было выявлено.1 19. Тестирование.05 <0.1±2.2±0.0±7.8 -1.7±0.9±0.2±1.05 >0.02 199±4. см Группы К Е К Е Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± -2. Показатели развития гибкости детей 6-7 лет после эксперимента № Показатели 1 Наклон сидя. см 3 4 5 6 Выкрут.05 <0.9±0. Показатели медико-биологического тестирования детей 67 лет после эксперимента № Показатели 1 Маса.9 1.1 120. см Шпагат правой.4 30.05 >0. Таблица 2. см Шпагат левой.99±2.4±0.7±0.1 23. см 2 «Мост».8±0.05 >0.8 92.

достоверно лучше. 2012 Особенно ярко это отображается в тестах «Наклон» (р <0. В тесте «Мост» как в контрольной.05). мальчики опередили девочек лишь в 2-х тестах. по сравнению с контрольной.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Мы считаем.05). 2012 218 .05). что это связано с небольшим количеством упражнений. В контрольной группе наблюдается достоверный прирост результатов в тесте «Выкрут». Таким образом. Это можно объяснить тем. что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами йоги на растягивание задней и передней поверхности бедра. так и в экспериментальной группах достоверного повышения показателей не наблюдается (р>0. занимающихся акробатикой в группе начальной подготовки. 160 140 120 100 % 80 60 40 20 0 мост выкрут прямой шпагат шпагат наклон шпагат левой правой тесты мальчики девочки Рис.1. что наибольшее влияние экспериментальная система имела на девочек (наибольший прирост результатов тестирования наблюдается в 4 тестах). Анализ процентного прироста результатов в тестах на гибкость выявил. направленных на развитие подвижности позвоночника и небольшой длительностью эксперимента. Показатели прироста гибкости мальчиков и девочек 6-7 лет после эксперимента (%) Наибольший прирост результатов у мальчиков и девочек выявлен в тесте «Наклон» (рис. но дети экспериментальной группы выполнили этот тест. «Прямой шпагат» и «Шпагат правой» (р<0. Chişinău: USEFS.1). полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной нами системы развития гибкости у детей 6-7 лет.

Нестерова Т.Ю.1. Спец. рreparation for campaigns. 6. М. Стюарт Мери.36 – 40. Т. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Сергиенко Л.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3.Н. 2003.С. 438с. young men 18-20лет. Рост нервно-эмоциональных нагрузок на фоне малоподвижного образа жизни и отрыва человека от природы. Апанасенко Г.. – 423с.: Олимпийская литература. «Спорт для всех» и новая феноменология здоровья / Апанасенко Г. 3]. студентка.П. Теория и методика физического воспитания / Под ред. С. 2000. Салямин Ю. Наука о гибкости / Алтер Дж. К. Chişinău: USEFS. campaign of II category of complexity. А. Украина. functional condition.: Олимпийская литература.. 5. 2012 Библиография: 1. 424 с. А. Развитие двигательных качеств и педагогический контроль в физической подготовке школьников/ Белокопытова Ж.: Олимпийская литература. ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ПОХОДА ІІ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТОВ Горбонос Е. 2000.: Олімпійська література. 2001. Круцевич. 2012 219 . Днепропетровск Микитчик О. In article questions on preparations of tourists – water-transport workers to category to campaigns. негативно влияют на здоровье [1.1994. К. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 2. 4. 72 с. К. Белокопытова Ж. доцент. Актуальность.:Ф и С. Одним из лучших и доступных средств укрепления и оздоровления организма есть активный спортивно-оздоровительный туризм.. 2. Украина.П Тестування рухових здібностей школярів / Сергиенко Л. 112 с. Алтер Дж. 1993.Н.. выпуск «Спорт для всех». Тобиас Міксин. increases of level of a physical and physiological condition by application of specially developed means with stuffed balls during the autumn-winter period of preparation are considered. Днепропетровск Keywords: water campaign. //Наука в олимпийском спорте. Т.Л. physical condition Summary.Л. Растягивайся и расслабляйся / Тобиас Міксин. К.

комплексы упражнений с набивными мячами. сборной команды Днепропетровской области. в современных условиях развития туристической отрасли недостаточное внимание уделяется именно научному обоснованию процесса подготовки туристов к категорийным походам I и II категории сложности. Определить влияние спортивно-оздоровительного похода II категории сложности на функциональное состояние туристов 18-20 лет. педагогический эксперимент. Цель исследования – изучить влияние водного похода II категории сложности. Исследования проводились в течение 2009-2010 гг. педагогическое тестирование.получены новые сведения о изменении уровня физической подготовленности туристов-водников в процессе подготовки к водным походам II категории сложности. что процесс подготовки туристов в зимний период не совершенен. расширены знания относительно влияния туристических категорийных походов на функциональное состояние туристов-водников. 2012 К сожалению. математико-статистические методы исследования. синтезе. Поэтому нами были разработаны и внедрены в тренировочный Chişinău: USEFS. на функциональное состояние здоровья туристов 18-20 лет. а также систематизации знаний по повышению уровня их физического состояния. Задачи исследования: 1. 2012 220 . Объект исследования – процесс подготовки туристов 18-20 лет к водным походам II категории сложности. что обуславливает актуальность нашей темы исследования. дополнены сведения о состоянии развития туризма на Украине. Предмет исследования – средства и методы развития физических качеств туристов во время подготовки к походу ІІ категории сложности. Анализ научнометодической литературы по вопросам подготовки туристов-водников позволил определить. Теоретическая значимость заключается в анализе. Практическая значимость . Научная новизна: впервые внедрены в тренировочный процесс туристовводников. медикобиологические методы исследования.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Методы исследования: анализ литературы. антропометрия. систематизации и обобщении имеющегося материала по вопросам усовершенствования программы подготовки туристов к походам. Внедрить в процесс подготовки туристов-водников 18-20 лет специальные комплексы тренировочных средств и изучить их эффективность. 2. Результаты исследований и их обсуждение.

37 1.53 4.61 1.52 55. направленные на повышение уровня подготовленности туристов к водным походам II категории сложности. 2009 года) № Показатели 1 ЖЕЛ.01 Проба Генча. Таблица 1.50 5220. Черемош нами были разработаны специальные комплексы тренировочных средств..15 253.75 ≥0.28 74. 8 МОК. с использованием основного средства тренировки – имитации элементов пешеходного и горного туризма.0 324. с учетом основных компонентов учебнотренировочного процесса туристов в осенне-зимний период.82 1.05 3 4 5 6 Все изменения.62 6.23 1. заключительной 10-15 мин. изменение нагрузок в течение суток. которые мы наблюдали в течение отборочного похода находились в пределах физиологической нормы и были вызваны такими факторами как: пребывание в среднегорье.94 12.30 55.10 21.18 ≥0. 18.81 102.21 63.18 4864.05 Весо-ростовый индекс 7 403.55 4.05 Вес тела.54 80.48 2.12 175.01 1. чередования циклической и ациклические работы.73 20.05 0. преодоление различных препятствий.05 4. продолжительность подготовительной части составляла 15-20 мин.47 55. перед началом основного педагогического эксперимента нами было проведено тестирование основных функциональных показателей ребят перед и после отборочного похода ΙI категории сложности по р.42 ≥0. Методологической основой внедренных нами тренировочных комплексов была типичная программа по подготовке Chişinău: USEFS.57 2.52 17.65 1. Показатели основных функциональных показателей в предварительном исследовании (поход. 2012 процесс специальные комплексы.10 6. тождественным соревновательным и походным.53 58.32 0.31 390.33 0. изменение распорядка дня и питания.05 ≥0.05 ЧСС. основной – 55-60 мин.33 ≥0. пребывание в природных условиях и изменение социального климата в течение определенного времени.07 ≥0.17 38. с Перед первым походом После первого похода Р Х σ m Х σ m 5105.36 ≤0. 65. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 90 мин.05 Кетле.05 Индекс Скибински усл.64 51. Так. мл 2 Проба Штанге. с 18.84 1.02 163. кг 75. г/см. 52.52 3. Черемош.88 3. предназначенные для создания оптимальных условий для долговременной адаптации организма туриста к предельным нагрузкам.65 0./мин. мл 4558. С целью эффективной подготовки юношей к II походу по р. 2012 221 .63 3.72 1. уд.36 7.71 ≥0.ед.48 1.21 2.05 9 ЧД. циклы/мин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.84 ≥0.

Разработаны комплексы чередовались в течение недельного микроцикла. Данные упражнения были преимущественно направлены на то. способности до соотношения движений различными частями тела между собой. при сплаве по реке с различными уклонами и возможными препятствиями турист быстро может сориентироваться. Chişinău: USEFS. от расслабления к напряжению. Каждый вид упражнений имел по несколько вариантов выполнения во избежание монотонности. На рис. в основной части занятия. способности к переключению. что в экстремальных условиях играет важную роль при решении поставленных задач.5-2 кг. а также способности к ориентации в пространстве. сплаве по реке на катамаранах и т. толчков и ловли мяча. так и самостоятельно из различных исходных положений. С целью определения влияния внедренных тренировочных комплексов на уровень физической подготовленности туристов нами проводилось ежемесячное в течение полугода педагогическое тестирование с применением комплекса из 5 тестов по общепринятым методикам. межмышечной координации. силы мышц верхних конечностей. адаптации к упражнениям. 2012 туристов к походам II категории сложности с инновационным применением в тренировочном процессе набивных мячей весом 1. Разработанные нами комплексы тренировочных упражнений состояли из бросков. которые применялись для повышения уровня развития силовых способностей. 2012 222 . Так. например. выполнялись как с партнером.п. с какой силой и напряжением. и повышения уровня утомляемости на протяжении 6 мезоциклов. чтобы рационально способствовать развитию у занимающихся умений мгновенно переходить от напряжения к расслаблению и. Упражнения выполнялись в течение 15-20 мин. или как дополнение к подготовительной части тренировки в виде разминки. способствуют повышению тонуса мышц. из анализа которых можно проследить положительную динамику их прироста. где от действий спортсмена зависит его жизнь и жизнь товарища. Эти умения и навыки необходимы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. наоборот. Эти упражнения положительно влияют на развитие реакции на объект. формирования устойчивого навыка и повышения заинтересованности туристов в выполнении данного комплекса. особенно в походах высшей категории. менялись в зависимости от нагрузок на занятиях. что именно ему делать. которые необходимы при выполнении специфических действий при маневрировании. 1-5 нами представлена динамика прироста уровня физических качеств у туристов 18-20 лет в течение срока их подготовки к второму походу II категории сложности.

3. 2. см Рис. Динамика прироста уровня скоростных способностей у туристов в тесте «Бег 30 м». 2012 Рис. Chişinău: USEFS. с Анализ динамики уровня физических качеств у туристов позволил установить. Установлено. которые приняли участие в исследовании. раз Рис. что у юношей наблюдалось более рациональное использование кислорода. 2). гибкости. с Также нами был проведен ряд тестов для оценки состояния кардиореспираторной системы и соматотипа юношей. 1. Динамика прироста уровня гибкости у туристов в тесте «Наклон туловища вперед с положения сидя». а снижение показателей ЧСС свидетельствовало о том. что у каждого из занимающихся наблюдался плавный прирост физических качеств по каждому виду физической подготовки в течение всего курса тренировок. Таким образом. см Рис. мы получили данные по нескольким походам и определили влияние разработанной методики на уровень подготовленности туристов к нагрузок (табл. 2012 223 . Рис. что занятия туризмом благотворно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы. Динамика прироста уровня силовых способностей туристов в тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа». Динамика прироста уровня скоростно-силовых способностей у туристов в тесте «Прыжок в длину с места». 4. Динамика прироста уровня ловкости у туристов в тесте «Челночный бег 49 м. 5. Наибольшие показатели прироста наблюдаются по показателям силовых и скоростных способностей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

20 0. С целью определения динамики влияния туризма на организм мы приводим рисунки.01 60.89 59.0 16.05 ≥0. кг Весо-ростовый индекс 7 Кетле. в которых видны положительные изменения в организме (рис. 8 МОК. На рисунках данных похода 2009 года наблюдается резкая реакция организма на нагрузку особенно в первые дни.35 22. что Chişinău: USEFS.23 166.25 1. 6.67 После первого похода Х σ m 5510.14 52.65 2. с 3 Проба Генча. циклы/мин.57 387. которые приняли участие в эксперименте относятся к нормостеникам.52 0.84 9. чем в первом.60 5040.14 7. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении основного исследования (поход 2010 года) Детальный анализ данных по каждому походу отдельно свидетельствует о том. что ребята.01 Расчет минутного объема крови (МОК) свидетельствует о высокой механической функции миокарда.05 ≥0.91 0. Рис.11 0.85 1.48 1.79 6.00 ≥0.96 164.78 0.05 ≤0.37 3. Перед первым походом Х σ m 5275.05 4905.65 3.87 6.40 57.05 401. уд.01 2.ед.61 231.0 185.48 61.90 73.50 1.11 Р ≥0. Динамика основных физиологических показателей № Показатели 1 ЖЕЛ.70 1.34 14.17 26. мл 2 Проба Штанге.07 0. 6-7).05 ≥0. 6 Вес тела.99 ≥0. 2012 Таблица 2. а на рисунках за 2010 год аналогичные изменения в организме туристов происходят последовательно и плавно.91 2. Определение соматотипа доказало. что состояние туристов во 2-м походе более позитивно.01 5. с 4 ЧСС.60 64. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении предварительного исследования (поход 2009 года) Рис.23 20.10 4. Это более наглядно наблюдается по реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку в течение всего срока пребывания в экстремальных условиях.58 2./мин. 7. что отражает состояние кислородтранспортной системы организма.33 52.97 58.14 ≥0.1 3.81 60. 5 Индекс Скибински усл.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.33 75. 2012 224 .71 1.18 22. г/см.27 1.05 ≤0.26 74. мл 9 ЧД.

3. Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ. / С. Установлено. Динамика состояния ИСК на протяжении предварительного протяжении основного исследования исследования (поход 2009 года) (поход 2011 года) Выводы 1. 350 с. проба Генча (р≤0.: Советский спорт.Зорин.Зорин И. М. а также психологическое состояние туриста. который влияет на мышечную. 8-9).А Квартальнов. Постоянное пребывание под воздействием физических нагрузок в туристических походах.В. Туристический поход способствует повышению спортивной тренированности и работоспособности организма туриста-водника и имеет общий оздоровительный эффект. / Ю. так и физиологически (рис. 2003.В. Н. дыхательную системы.05).. Во время преодоления различных естественных препятствий мобилизуются все необходимые физические и психологические качества для достижения поставленной цели.01). 328 с. Бибилиография: 1.05) и теппинг-тест (р≤0. способствует оптимальной работе практически всех систем организма юношей.П . 2. Федотов. что водные походы II категории сложности имеют положительное влияние на функциональные показатели. Київ.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. И. Особенно полезен активный туризм. сердечно-сосудистую. 196с.Ковальов С. как физически. Н. суставы и связки. 8. Каверина. Внедренные комплексы имели позитивное влияние на функциональные состояние и физическую и подготовленность туристов 18-20 лет. Туризм как вид деятельности / И. 9.О. М. 2012 свидетельствует о том. что во время II-го похода организм туристов был более подготовлен. Рис. Исследована эффективность внедрения специальных комплексов тренировочных средств в процесс подготовки туристов к водным походам II категории сложности. 2009. Ковальов. Т. В. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. такие как МОК (р≤0. Динамика состояния ИСК на Рис.: Просвещение. Chişinău: USEFS.Федотов Ю.О. 2003. 3. 2012 225 . 2. Е Востоков.

. Украина. Украина Днепропетровск Keywords: swimming. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. development of the forces of muscles of lower limbs. Экспериментально проверить эффективность использования комплексов тренировочных средств для совершенствования и развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. The article address the issues of introducing avtorskoy method development forces of muscles of lower limbs for 15 years plovtsov. направленные на повышение уровня силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Summary. Актуальность. Специфика спортивного плавания предусматривает проведение тренировочных занятий на суше и на воде в пределах общей физической и специальной плавательной подготовки. Разработать комплексы упражнений.. поскольку на данном этапе подготовки она должна быть индивидуальной для каждого пловца и иметь максимально положительный эффект [1. Разработка программ для совершенствования и развития силовых способностей с помощью технических средств требует особого внимания со стороны тренера и спортсмена.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3.С. студентка. Задачи работы: 1. В процессе их развития каждый пловец в зависимости от способа плавания должен обратить внимание на развитие силы тех групп мышц. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 2. 2012 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПЛОВЦІВ 15 ЛЕТ Гришина А. Эффективность развития силовых способностей пловцов зависит от рационального подбора силовых упражнений. Днепропетровск Микитчик О. Определить уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. доцент. С этой целью на суше в основном используются тренировочные упражнения с целью развития и совершенствования скоростно-силовых качеств [1]. 2012 226 . 2]. Chişinău: USEFS. которые имеют наибольшую активность в плавании. Цель работы – способствовать целенаправленному развитию силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поскольку составляет 15-16 раз. месте и особенностях развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. колеблется между показателем «не удовлетворительно-хорошо». чем привлечение к тренировке только плавательных задач. Предмет исследования – средства и методы совершенствования силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. В сентябре 2011 года нами было проведено тестирование уровня развития силы мышц нижних конечностей на суше и в воде у пловцов обеих групп. получили дальнейшего развития знания о средствах и методах развития силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. а показатель на тренажере «Пресс для ног» равен 24-25 раз (что соответствует оценке «удовлетворительно»). подтверждено. Статистически достоверной разницы между группами не наблюдалось (Р> 0. в лопатках. которые выполняются в режиме. Научная новизна: дополнены сведения о роли. специализирующихся в плавании брассом и Chişinău: USEFS. педагогическое тестирование. 2012 227 . Показатель силовой выносливости по тесту плавания 4 раза по 50 м на ногах в порядке комплексного плавания. в лопатках или тормозными поясами. на резине. 2012 Объект исследования – силовые способности пловцов 15 лет.05). Из результатов обзора литературных источников установлено. с тормозными поясами более эффективно. В то же время спортсмены выполняют в среднем 42-44 прыжка через скамейку за 30 с. что соответствует оценке «не удовлетворительно». Результаты исследований и их обсуждение. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств для совершенствования развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в специальном костюме. медико-биологические методы исследования. методы математической статистики. что во время тренировки пловцов. педагогический эксперимент. Это дает основания утверждать. Так. При этом результаты проведенных нами плавательных тестов дают возможность указать следующее: среднегрупповой показатель плавания брассом с мячом за 30 с соответствует «удовлетворительной» оценке. Методы исследований: анализ литературных источников. в специальном костюме. средний показатель приседаний со штангой у пловцов 15 лет составляет 24-25 раз. что уровень развития силовых способностей у пловцов 15 лет соответствует ниже среднему уровню развития данной способности.

5/5. упражнения. Также применяется метод повторных усилий «до отказа» со средними и большими величинами сопротивления. при этом «не переживая» за чрезмерное увеличение в мышечного поперечнике. 8/100 м брасс. 4 раза по 100 м на ногах основным способом в поясе. туловища. что специальная силовая подготовка пловцов должна традиционно планироваться с целью повышения уровня силовой выносливости основных мышечных групп пловца с помощью движений. аналогичных тренировочным сериям в воде. 400 м свободно. специальной выносливости в воде. направлению. 300 м свободно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 комплексным плаванием рекомендуется нагружать мышцы плечевого пояса. 2012 228 . 400 м брасс в координации акцент на работу ног. Таким образом. Понедельник. Контрольная группа пловцов тренировалась по учебной программе для ДЮСШ. 6 раз по 100 м на ногах в ластах (на спине. 200 м упражнения основным стилем. баттерфляй) режим 2 мин. баттерфляй (через 50 м) режим. скорости. При этом специальная силовая подготовка на суше происходит в неразрывной связи с технической подготовкой. Фрагмент недельного микроцикла тренировочных занятий контрольной группы приведен ниже. режим 1 мин. верхних и нижних конечностей. Большинство специалистов отмечают. Chişinău: USEFS. достигается соответствие силовых движений на суше плавательным движениям по амплитуде. 8 раз по 50 м основным стилем в поясе. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м. и классических тренажерах для нагрузки двуглавых и четырехглавых мышц. 800 м вольным стилем в лопатках дыхания 3/3. В качестве дополнительной нагрузки на тренажерах задавались упражнения в виде изменений темпа выполнения и серий. 200 м баттерфляй максимально быстро. Средствами специальной силовой подготовки пловца на суше есть тренажеры. средней и большой скоростью рабочего движения. Утренняя тренировка: Разминка 800 м брасс в ластах (ноги баттерфляй). величине и характеру мышечных усилий. Так в контрольной группе пловцов развитие силы мышц нижних конечностей происходило посредством использования наиболее распространенных в использовании тренажеров «Пресс для ног». имитирующие плавательные движения в воде. максимально приближенных по структуре и характеру к движений при плавании с соревновательной скоростью. развитием скоростных и силовых способностей. прогрессивно.

Вечером отдых. 400 м на ногах комплексное плавание в поясе. интервал между сериями 1 мин 30 с. режим 2 мин. каждая вторая ускоренно. Chişinău: USEFS. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. 400 м упражнения на спине. 400 м на руках. Утренняя тренировка. 600 м на спине. брасс через 50 м) третья серия (брасс. 2 ризы по 400 м комплексным плаванием акцент на работу ног основным стилем. 200м свободно. 30 с. 10 раз по 100 м основным стилем. акцент на работу ног и длину выходов. тестовое задание: 4 серии 4 раза по 50 м в режиме 1 мин максимально быстро. 200 м свободно. Среда. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м тестовое задание: 3 серии: 100 м основным стилем со старта + 400 м вольным стилем на уровне ¾. 200 м свободно. Вечерняя тренировка.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 акцент на вторую часть дистанции. тестовое задание: 800 м основным стилем максимально быстро.. режим 2 мин. 200 м упражнения основным стилем. 400 м компенсаторное плавание. 200 м баттерфляй максимально быстро. в режиме 1 мин. 2012 229 . режим 1 мин 45 с. 400 м на ногах. Вторник. 5/5 3/3. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. на спине через 50 м) вторая серия (на спине. 200 м свободно. 8 раз по 100 м на ногах в ластах на спине прогрессивно. акцент на работу ног. 200 м свободно. прогрессивно. 800 м компенсаторное плавание. 4 раза по 200 м комплексное плавание на руках у лопатках на уровне ПАНО в режиме 3 мин 15 с. 2 серии 4 раза по 50 м на ногах. 200 м упражнений основным стилем. 8 раз по 100 м комплексное плавание в координации на уровне ¾ в режиме 2 мин. Разминка 1000 м 2 раза по 400 комплексное плавание на ногах на уровне ½ в режиме 7 мин. режим 3 мин. Вечерняя тренировка: Разминка 1000м. 5 / 5. 400 м комплексное плавание в обратном порядке. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м 8 раз по 200 м вольным стилем в кистевых лопатках и в тормозном поясе. 15 с. Суббота. вольный стиль через 50 м) четвертая серия основным стилем. 400 м свободно / упражнения. Вечером отдых. 7/7 (через 50 м). режим 1 мин. первая серия (баттерфляй. Четверг. дыхания 3/3. 200 м свободно. 200 м свободно. 600м в / с дыхания 3/3. 10 раз по 100 м вольным стилем в лопатках. 800м вольным стилем в лопатках. 10 раз по 100 м баттерфляй в ластах. Разминка 1000 м 600 м упражнений. интервал между сериями 1 мин 30 с. Пятница. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м 5 раз по 200 на спине в режиме 3 мин 15 с. 400 м компенсаторное плавание. 800 м на ногах в тормозном поясе. режим 1 мин 45 с.

в контрольной – 8 раз. что уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет не соответствуют. 2012 В марте 2012 года. Таким образом нами подтверждено. Кроме того расчет коэффициента вариации показателей контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента свидетельствует. на привязи. и с тормозными поясами. 2012 230 . нами было проведено повторное педагогическое тестирование. использование разработанных нами комплексов тренировочных и внедрение их в тренировочный процесс пловцов экспериментальной группы подтвердило свою эффективность.3 с. тем значением. Увеличение количества подходов на тренажере «Пресс для ног» в экспериментальной группе . Увеличение количества прыжков через скамейку за 30 с у в экспериментальной группе – 11 раз. которые выполняются в определенном в режиме или в ластах. что прирост количества раз приседаний со штангой у пловцов экспериментальной группы составило 6 раз.919.4 раза. Непосредственно перед Chişinău: USEFS. с тормозными поясами более эффективно. на привязи.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. направленные на повышение уровня силы нижних конечностей пловцов 15 лет. чем привлечение к тренировке только тренировочных плавательных задач. которые рекомендуются для пловцов данного возраста. В экспериментальной группе время выполнения серии сократилось на 4. чем контрольная поскольку по отдельным показателем проявления силовых качеств в экспериментальной группе коэффициент вариации колеблется в пределах 8. Учитывая сложность выполнения теста. Таким образом. особенно для пловцов. по результатам которого установлено.7 раз. При этом показатели плавания на ногах брассом с мячом в экспериментальной группе почти достигли отметки «отлично». Установлено. в то время как в контрольной он составляет 17.89-29.4%. Разработаны комплексы упражнений. Выводы 1. контрольной . 2. в то время как в контрольной едва превысили «хорошо». а в контрольной – на 2. следует считать его очень информативным. Также следует учесть значительный прирост результатов в плавательной серии 4 раза по 50 м на ногах с доской в порядке комплексного плавания. что экспериментальная группа пловцов стала значительно однороднее. в контрольной – 4 раза. специализирующихся в плавании брассом.3%. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в ластах.8.

канд. 3.дисс.. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. Государственный университет физического воспитания и спорта. либо в порядке комплекса на уровне ПАНО с достаточным отдыхом. . Rezumat. 368с. или тормозными поясами. чем привлечение к тренировкам лишь тренировочных плавательных задач. 2003.1991. Кишинев Cuvinte cheie: înotul maraton... Плавание: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // А. профессор.А.наук. наук. М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. este prezentată analiza succintă de pregătire contemporană a înotătorilor maratonişti de performanţă. Государственный университет физического воспитания и спорта.1000 м и несколько плавательных упражнений разностороннего направления или плавательных серий типа 4 * 100м основным способом прогрессивно по 25 м.пед. pregătirea înotătorilor.Д. доктор пед. Chişinău: USEFS. Аллакин: Автореф.. Исследована динамика уровня развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. которых рекомендуется выполнять разминку . Викулов А. condiţiile de antrenament. классических упражнений без отягощения на амплитуду и упражнений в воде . 2. что внедрение в УТП процесс пловцов 15 лет комплексов упражнений на тренажерах.Д. Кишинев Ботнаренко Ф. направленных на развитие силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.. Дальнейшие исследования следует направить на определение уровня силы нижних конечностей пловцов на этапе подготовки к высшим достижениям Библиография: 1. Установлено. в ластах.А. Методы формирования силового компонента гребковых движений в плавании / Ю. 2012 выполнением. Викулов М. 2012 231 . которые выполняются в определенном либо в режиме в специальном костюме. 3. студент. 21 с.имеет больший тренировочный эффект. Аллакин Ю. К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ – МАРАФОНЦЕВ ВЫСОКОГО КЛАССА Гузун Д. Экспериментально проверена эффективность использования различных комплексов тренировочных средств. În lucrarea dată..

Chişinău: USEFS. который влияет на качество процесса подготовки спортсменов. где есть дорожки и разметка на дне. В открытых водоемах также приходится уделять больше внимания безопасности. моря. 2012 232 . 10 и 25км для мужчин и женщин. 4] было указано на острую необходимость совершенствования учебно–тренировочного процесса в данном виде плавания через использование различных средств и новых технологических методов тренировки. В последние годы происходит некоторый прогресс в этом направлении. Индивидуальные заплывы. Цель работы состоит в изучении вопроса современной подготовки пловцов – марафонцев высокого класса. Самые известные из них – заплывы через пролив Ла-Манш. Программа Чемпионатов Мира и Европы по плаванию на открытой воде включает дистанции 5. Высокий уровень спортивных достижений требует постоянного совершенствования всех компонентов подготовки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а с 2000 года по четным годам также проводятся отдельные чемпионаты мира по плаванию в открытой воде. которые не нужны в бассейне. Правила соревнований по марафонскому плаванию предусматривают проведение соревнований в естественных водоемах (озера. С целью популяризации этого вида спорта и воспитания спортсменов следующего поколения на открытой воде. В чемпионате будут участвовать спортсмены двух возрастных категорий: младшая группа 14-16 лет и юниоры 17-18 лет. Одним из основных факторов. а затем и соревнования на сверхдальние дистанции на открытых водоемах стали проводиться в конце XIX века. первым Ла-Манш успешно преодолел в 1875 году англичанин Мэтью Вебб за 21 час 44 минуты 55 секунд. 3. С 1991 года плавание в открытой воде включено в программу чемпионатов мира по водным видам спорта. С 2008 года дистанция 10 км стала олимпийской. океаны). является совершенствование системы спортивной тренировки. чтобы быть конкурентоспособным в международных соревнованиях. с 2012 года FINA будет ежегодно проводить Юниорский Чемпионат Мира по плаванию на открытой воде. 2. Современный спорт стал сегодня социальным явлением большого размаха. Плавание на открытой воде требует специфических навыков ориентирования. 2012 Актуальность. часто адаптироваться к низкой температуре воды. реки. Однако в доступной нам литературе [1.

что марафонское плавание относят к экстремальному виду спорта. Но не все решается километрами. а максимальная . 2012 В программе соревнований предусмотрено 3 дистанции 5 км. Младшая группа будет соревноваться на дистанции 5км. часто надевают два приемоответчика на оба запястья – транспондеры обладают некоторыми функциями GPS передатчика. Ниже приводится примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев. проплываемыми во время тренировок.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. участвующие в главных международных соревнованиях. Это очень важно. волнами. В тренировках важно проплыть правильные сеты с правильной скоростью. Транспондеры помогают судьям соревнований и компании ответственной за хронометраж узнать промежуточные результаты пловцов на протяжения гонки и зафиксировать удар рукой по финишной доске для определения точного времени каждого спортсмена.5 км. 1. обитателями водоемов. в неделю Апрель Июль Октябрь Рис. Спортсмены. 2012 233 . водоворотами. Следует также подчеркнуть. минимальная температура воды не ниже отметки 16º C. течением. Примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев Chişinău: USEFS. Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть 1м. так как это марафонская дисциплина.30º C. а юниоры на 7. проливами. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Январь к-во тренеровок в неделю Км. отливами. чтобы быть достаточно быстрым. 7. К важным элементам подготовки следует отнести продолжительное и разумное планирование тренировок на весь цикл подготовки к главным соревнованиям. а также с физическим контактом пловцов в водной среде и др. Без тренировок и преодоления определенного километража невозможно достичь успехов на отрытой воде.5 км и трехкилометровая гонка. Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем. так как чаще всего всѐ решается на последних 50-800м вплоть до касания финишной отметки. Это связано с сильным перепадом температуры воды.

2012 Из рисунка видно. Лариса Ильченко (золотая медаль на последних Олимпийских играх в Китае) и Кэрри-Энн Пейн (серебряная медаль) достигли этого успеха. Чтобы иметь хорошую выносливость и физическую подготовку к таким нагрузкам (плавательный марафон один из тяжелейших видов спорта) Ильченко проплывает по 20 км в день.е. мышцы должны быть подготовлены к непрерывной двухчасовой работе как на дистанции 10км. необходимая пловцу для поддержания высокой скорости плавания на протяжении всей дистанции. называется скоростной выносливостью. Выносливость. При этом она должна была улучшать время проплывания 800 м от первого отрезка к шестому. После этого. 2012 234 . которая важна для долгого выполнения силовых упражнений – силовой выносливостью. В основе физиологического механизма развития выносливости у пловцов лежит повышение сопротивляемости организма утомлению благодаря совершенствованию всех его функций.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Специальная выносливость. как у пловцов. развитие двух видов выносливости осуществляется во взаимодействии. Растяжка. а та. в первую очередь. что она плавала серию 18х800 м в режиме десять минут. так и у других спортсменов зависит от уровня подготовленности органов и систем (особенно сердечно-сосудистой. Общая выносливость характеризуется работоспособностью пловца при выполнении любых физических упражнений. Chişinău: USEFS. представьте. направленные на развитие скоростной выносливости пловца. Практически они проплывали каждые сто метров за 1 мин 15 секунд. Развитие общей выносливости является фундаментом для совершенствования скоростной выносливости пловца. Большой объем работы выполняют пловцы и в зале. Пэйн говорит. центральной нервной и дыхательной системы). а упражнения. а специальная выносливость пловца – лишь при выполнении наиболее специфичных упражнений. будут повышать уровень и его общей выносливости. благодаря своей выдающейся работоспособности. т. Таким образом. Известные спортсменки. что спортсмены выполняют большой объем работы в воде. которая не вызывает ничего кроме боли и дезориентации. иногда в ледяной воде. что сделать это надо 100 раз подряд без перерыва. В спортивной практике выносливость условно делят на специальную и общую. фактически плыла 3х6х800 с улучшением.

2012 Идеальная тактика марафонцев – быть в лидирующей группе на протяжении всей гонки вплоть до 8 км. проплываемые на тренировке. Подпитка пловцов на дистанции Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. 1982. М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Спортивное плавание/ Пер. Плавание: Учеб. Рис 2. В тактике пловцов на открытой воде очень важно сидеть на пятках у своих соперников. 2012 235 . Булгакова Н. а на 10км подпитка обычно совершается на 5-6 км (рис 2. чтобы набрать высокую скорость до самого финиша. Макаренко. Программа тренировок должна быть комбинированной. повторяются в больших объемах. Каунсилмен Д.культуры.Е. М.П. В этом случае можно сэкономить до 25 % энергии на протяжении всей дистанции. Отрезки.). Библиография: 1. На дистанции 5км мало кто делает подпитку. В тренировку марафонцев входит большой объем работы аэробной направленности. с англ. 2.Ж. 2010. повторную тренировку. Никогда не надо исключать из программы подготовки скоростную работу: спринтерские ускорения.: Физкультура и спорт. 204. высоко – интенсивные тренировочные серии. Л. с. 2. 4. Chişinău: USEFS. Для ин-тов физ. с. Для поддержания своих энергетических ресурсов проводится подпитка пловцов. 3. а на последних 2 км попытаться вырваться в лидеры.: Физкультура и спорт. прежде всего упражнений дистанционного плавания и интервальной тренировки с короткими паузами отдыха между отрезками.50.

которая проявляется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности и требует проявления скорости реакции. Весомую совокупность самых распространенных современных физкультурнооздоровительных систем составляют разнообразные виды фитнеса. пространственно-временной точности. По мнению ряда авторов. 1986. Украина.193. As an effective mean is offered application of technologies of fitness. on the stage of the specialized base preparation of acrobats in the transitional period of annual cycle of trainings.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Платонов В. поэтому избранная тема работы является актуальной. training.. Платонов В. Summary. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТНЕСА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ АКРОБАТОВ Иванчикова С. Институт физического воспитания и спорта. 4. loadings. способности к концентрации и переключению внимания. Плавание. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Современная акробатика предъявляет к спортсменам значительный объем двигательной активности.Н. In the scientific article the issues of the day of increase of efficiency of training process register in acrobatics. Постановка проблемы. Однако для широкого применения программ этого относительно молодого физкультурнооздоровительного направления на территории нашей страны. гибкости. 2012 3. современным физкультурно-оздоровительным системам. fitness. 2000. Подготовка квалифицированных спортсменов. ловкости. Олимпийская литература. that the specially made program of fitness. period. Луганск Keywords: acrobatics. с. нужно провести более детальное научное исследование относительно изучения сущности и особенностей его применения.: Физкультура и спорт. Киев. Chişinău: USEFS. М. Важное место при этом отводится дополнительным тренировочным средствам.Н. как средство оптимизации аэробных возможностей организма и повышения уровня физической подготовленности. exercises. 2012 236 . студентка. очень эффективным для повышения уровня координационной подготовленности является использование упражнений с повышенным потреблением кислорода.

Срок пребывания команды акробатов в названном спортивно-оздоровительном учреждении составил 30 суток. 2012 Анализ последних исследований и публикаций в области использования технологий фитнеса в спорте и. Материально-техническая база учреждения имела в своем распоряжении весь необходимый инвентарь и оборудование для обеспечения проведения полноценных спортивных занятий с применением технологий фитнеса в переходном периоде годового цикла тренировок группы акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. По мнению ряда авторов [1. особенно. Изложение материала исследования. 9]. изучение и обобщение опыта организации педагогического процесса спортивной тренировки). 7. Результаты исследования были внедрены в практику учебнотренировочного процесса акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. Обсервационные (наблюдение. 8. Работоспособность спортсменов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Диагностические (анкетирование. 9]. 2. эффективность деятельности функциональных систем их организма в Chişinău: USEFS. Цель исследования: экспериментально обосновать программу применения технологий фитнеса в переходном периоде годичного цикла подготовки юных акробатов. возрастной диапазон . Организация исследования. Данное исследование проводилось при прохождении летней педагогической практики на базе спортивного оздоровительного лагеря «Жемчужина» села Черноморка Николаевской области. 4. количество людей . из которых 25 девушек и 7 юношей. которые проводили спортивные сборы в данном лагере. 2012 237 . 1. 3. Теоретический анализ и обобщение литературных источников и научных данных путем изучения литературы по данному вопросу. самонаблюдение.1316 лет. 5. в акробатике показал недостаточный уровень изученности данного вопроса [1. Статистические (методы математической обработки материалов исследования). Праксиметрические (оценка результатов деятельности спортсменов). одним из эффективных средств повышения эффективности тренировок акробатов в переходном периоде годового цикла на этапе специализированной базовой подготовки являются занятия другими видами спорта и использования тренировочных средств современных физкультурно-оздоровительных систем.32 спортсмена. которые проводили сборы в названном спортивном оздоровительном лагере. Методы исследования. самооценка. беседы с тренерамипрактиками по акробатики и фитнесу).

Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психологическое восстановление [2. продолжительностью 60-90 минут. 7. В нашем эксперименте. 2012 238 2 8 10 . динамику нагрузок. тераэробика [1. К числу основных задач переходного периода в акробатике относятся полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок прошлого года или макроцикла. приведены в таблице 1 и 2. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Показатели тренировочного процесса Количество тренировочных часов Беговые упражнения Дыхательные упражнения Суммарное количество за месяц Chişinău: USEFS. Количественные показатели объема основных и вспомогательных тренировочных средств. а также поддержание на достаточном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла [9]. действенным средством реализации задач переходного периода годового цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки может стать использование технологий фитнеса. Ведь именно эти задачи определяют продолжительность переходного периода. упражнения с фитболом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. По нашему мнению. Объем вспомогательных средств тренировки. 2012 соревнованиях и при выполнении программ тренировочных занятий во многом определяется рационально построенной программой тренировок. как основной способ использования фитнестехнологий в переходном периоде годичного цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки применялись занятия степаэробикой. 3. 8]. Таблица 1. Объем основных средств тренировки. 5. 10]. которые были выполнены акробатами в ходе педагогического эксперимента. Занятия проводились ежедневно. акво-аэробикой. состав применяемых средств и методов. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Количество тренировочных часов 12 8 6 4 30 Показатели тренировочного процесса Степ-аэробика Акво-аэробика Упражнения с фитболом Тераэробика Суммарное количество за месяц Таблица 2.

Определение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы по методике Р. что повышение эффективности тренировочного процесса в акробатике не может быть обеспечено лишь при условии определения количественных показателей. что в процентном эквиваленте равняется 26.4 %. В процессе исследования была разработана программа использования фитнес-технологий на этапе специализированной базовой подготовки акробатов в переходном периоде годичного цикла тренировок. 2. Выводы 1. результаты которой в начале проведения эксперимента составили 3. который наблюдался нами на начальном этапе. Проведение данного исследования позволило констатировать увеличение физической работоспособности спортсменов на 27. что соответствует среднему уровню.2 у. Анализ данных литературных источников и тренерского опыта позволяет отметить. что составляет улучшение на 11. что соответствует хорошему показателю работоспособности.5. Показатели пробы на заключительном этапе исследования. 2012 239 . индекс Руфье спортсменаакробата.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. е. Анализ эффективности применяемых технологий фитнеса проводился на основе изменения показателей физических и психологических характеристик в начале и конце проведения эксперимента. Была произведена оценка физической работоспособности спортсменов с помощью функциональной пробы Руфье. через 30 дней систематического использования фитнес-тренинга составили 5. характеризующих различные стороны подготовленности акробатов и определения оптимального соотношения объемов нагрузки на различных этапах подготовки.7 балла.2 у. М. Доскина [4.5 %.на 12 %.4 балла.. е. Так.5 % Для определения психологических показателей была использована методика В. а в конце . Оценка физической работоспособности при помощи проведения стептеста показала ее улучшения на 12. Баевского в начале оздоровительной смены показало 2.9 балла. Результаты показателя теста Купера [6] позволили констатировать повышение уровня общей выносливости: у девушек . 6]. 3. 2012 Результаты исследования.на 12.1 %.3 балла. в среднем составил 7. А. Результаты тестирования группы акробатов в возрасте 13-16 лет (n=32) показали статистически значимые отличия во всех испытаниях между началом Chişinău: USEFS.2.. а на завершающем этапе .7 %. у юношей .

. Х. 9. Ланда Б. 265 с. Платонов. пособ. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т. педагог. Болобан К. Н. 3. К. Б. Железняк. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. высш. 654 с. Общая теория и ее практические приложения / В. Вилмор Дж. М. Л. К. Годунов. Д. К. 2004. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : [учеб. что доказывает эффективность предложенной программы. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Болобан В. Мартинов. 189 с. [4-е изд. К. М. Ю. К. : Академія. М.]. Б. Хоули. пособ. : Терра-Спорт.-метод. 2. 1987. Платонов В. 4. Крючек Е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. : Олимпийская литература. Д. 192 с. : Олімпійська література. пособ. 256 с. Н. : Миллениум. Chişinău: USEFS. 1999. Дальнейшего исследования требуют проблемы дозирования тренировочных нагрузок в подготовительном и соревновательном периодах построения микрои мезоциклов для спортсменов различной квалификации. 2002. Ю. : Олимпийская литература. Н. 2004. : Издательский центр «Академия». 8. Кокун. 2003. Петров. для студ. 376 с. Психология физического воспитания и спорта : [учеб. высш. Н. И. 288 с. 6. Н. Вилмор. на всех этапах многолетней подготовки. для студ. : Олимпийская литература. учеб. Оптимизация адаптационных возможностей человека : психофизиологический аспект обеспечения деятельности / О. Круцевич. 7. Крючек. С. М. : Советский спорт. : Олимпийская литература. учеб. завед. 2001. Хоули Эдвард Т. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Олимпия пресс. Аэробика. Х. Н. Спортивная акробатика / В. 272 с. Костил. 2004. Х. М. П. Д.] / Е. М. 2004. С. Библиография: 1. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : [учеб. 2008. заведений] / Ю. 2012 и концом педагогического эксперимента в одноцикловом месячном периоде подготовки и зафиксировали возможные темпы прироста совершенствования физических и психологических показателей. Ланда. 2012 240 . Физиология спорта / Дж. Х. Кокун О. стер.] / Е. Дон Френкс. Железняк Ю. 808 с. 10. Проведенное исследование не охватывает всех аспектов подготовки акробатов. К. 230 с. Годунов Е. 5. Круцевич Т.

Так. что высота подъема штанги тяжелоатлетов в рывке составляет –– 68-78% от роста атлета (в среднем 73. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Если высота подъема штанги с повышением квалификации атлета меняется значительно. Specifications of quantities of sportspersons’ maximum flight height of the barbell and squat depth have been gotten. Выше были описаны параметры. 2012 ВЫСОТА ПОДЪЕМА ШТАНГИ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНОГО ПОЛА Иващенко П. особенности его структуры тела. Описав.. Summary. Величина траектории движения вниз зависит от роста спортсмена. Зато значительно меняется величина Chişinău: USEFS. Такая высота подъема штанги до приседа получается вследствии того. В результате исследований было получено. Но эта высота приблизительно одинакова у квалифицированных атлетов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ширины хвата (в рывке) и способа приседа. которая составляет около 80% от их роста. в результате развития гибкости (подвижности в суставах) атлет имеет возможность зафиксировать вес штанги в приседе на меньшей высоте. присущие высококвалифицированным атлетам. Weightlifting student’s amplitude characteristics of barbell lift in such exercises as snatch and jerk had been examined. Во время перехода в подсед траектория движения штанги искривляется (по направлению назад) и заканчивается петлей вниз. С повышением технического мастерства. так называемый «крючок». то и высота фиксации штанги в приседе тоже изменяется. например. что она поднимается со значительно большей скоростью. при подъеме на грудь для толчка –– 55-65% ( в среднем 60%).5%). а в подъеме штанги на грудь для толчка – 68%. С повышением мастерства. при приседе штанга перемещается вниз во время амортизационной части приседа: в рывке – на 5-9% от роста (в среднем 7. а так же. при подъеме штанги на грудь – на 14-18% от роста (в среднем 16%). в подъеме штанги на грудь – 40-48% (в среднем 44%). Высота фиксации штанги составляет: при выполнении приседа в рывке – 62-70% от роста (в среднем 66%). the technique of competitive exercise.5%). Киев Keywords: height off the bar. the depth of the squat. Results which have been gotten defined sportspersons’ level of technical skills. Высота подъема штанги у атлетов одного и того же роста зависит от уровня их квалификации. штанга перемещается вниз. 2012 241 . при подъеме большого веса штанги скорость подъема и высота подъема штанги снижается. Новички же и атлеты младших разрядов поднимают штангу в рывке на высоту.

что атлет при выполнении движения сохраняет качественное положения тела. см % см % 182 150 135 74 185 112 61 173 137 117 68 174 100 58 171 123 118 69 147 102 60 177 152 129 73 170 103 58 171 125 134 78 158 92 54 У спортсмена Г-ши П. Таблица 1. К-ий К. Прогнутое положение спины сохраняется. а именно 68–78% от роста атлета. подъема подъема см кг штанги. 1). особенно в толчке. К-к С. Высота подъема штанги Г-ова А. Спортсмен поднимает штангу с не максимальным для него весом. 2012 242 . Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (мужчины) Спортсмен Г-ша П. высота подъема штанги в рывке составляет 74 % от роста – это означает. Для удержания равновесия таз поднимается вверх и несколько перемещается назад. тем меньше вес штанги. в рывке составляет 68% от роста спортсмена. во время тяги штанги до подрыва. 2012 перемещения штанги вниз во время амортизационной части приседа. Вставание из приседа. Ниже представлены ростовые данные спортсмена. для дальнейшей фиксации веса в подседе. Упражнение Высота подъема штанги в подъеме Высота подъема штанги в рывке на грудь Высота Высота Высота Высота Рост. кг штанги.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. штанги. поскольку. подъема подъе-ма Результат. Она на 1% больше средних данных научнометодической литературы. Общее представление о высоте подъема штанги в рывке согласно изученных данных научно-методической литературы входит в оптимально допустимые пределы. Резуль-тат. Атлет выдерживает все углы чтобы выполнить подрыв и задать нужную высоту штанге. штанги. осуществляется в основном за счет усилий работающих мышц – разгибателей ног в коленных суставах. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составляет 61% от роста спортсмена. чем выше высота подъема штанги. М-н А. результаты подъема штанги (в сантиметрах и в процентном соотношении от роста) на примере пяти мужчин (табл. а плечи подаются вперед – это несколько облегчает работу мышц ног. по данным научно-методической литературы это минимально Chişinău: USEFS. Г-ов А.

равную высоте малоквалифицированного тяжелоатлета. Вылет штанги достаточен для удачного подведения локтей и фиксации в приседе. составляет 69 % от роста спортсмена. В рывке высота подъема штанги К-ого К. У спортсмена штанга вылетает на оптимальную высоту. Ниже представлены результаты подъема штанги в рывке и подъеме штанги на грудь. на которую должна вылетать штанга после подрыва. а это говорит о том. эти данные равны согласно рекомендаций научно-методической литературы. Высота на которую штанга вылетает. и что при выполнении рывка спортсмен поднимает максимальный вес. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 54% от роста спортсмена. 2) Chişinău: USEFS. дает ему возможность успеть выполнить присед и фиксацию штанги над головой. позволяющую зафиксировать ее с минимальными усилиями в приседе. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 60 % от роста спортсмена.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 низкая высота. При выполнении подъема на грудь высота подъема штанги у атлета составляет 58% от роста. У спортсмена штанга вылетает на высоту. Таким образом. составляет 78% от роста спортсмена. что усилия при вставании будут тоже больше чем нужно. согласно данных научно-методической литературы. спортсмен может зафиксировать штангу в полуприсед и не тратить лишние усилия на присед. При такой высоте спортсмен тратит меньше усилий для фиксации штанги на груди и позволяет оставить больше энергии для толчка. чем следует. высота подъема штанги рассчитывалась в зависимости от роста спортсменки (табл. составляет 73 % от роста спортсмена. Данные ниже средних значений на 2 % согласно научно-методической литературы. Высота подъема штанги в рывке М-на А. В рывке показатель высота подъема штанги К-ка С. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составила 58% от роста спортсмена. Высокий показатель согласно научно-методической литературы. После вылета штанги спортсмену приходиться выполнять присед и фиксацию штанги на груди с большей скоростью. После подрыва штанга вылетает на большую высоту. это значение также равно рекомендациям научно-методической литературы. 2012 243 . которая позволяет ему выполнить подсед и фиксацию штанги на груди с довольно большими затратами сил и оставляет меньше сил для от груди толчка.

кг 169 166 168 102 75 98 Высота подъема штанги. безопорный присед. Рост. 2012 244 . % см 74 118 97 57 73 105 104 63 73 110 107 64 Высота подъема штанги в рывке Спортсмен Б-ва Д. Подрыв. Этот показатель согласно данным научно-методической литературы выше средних значений. В рывке показатель высоты подъема штанги С-вой Е. С-к К.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Таким образом. С-ва Е. Высокий показатель позволяет спортсменке выполнить присед и фиксацию штанги на груди с минимальными усилиями. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. Согласно научно-методической литературы показатель высокий. При выполнении подъема на грудь показатель высота подъема штанги составляет 63% от роста спортсменки. штанги. что равно данным научно-методической литературы. вылет штанги. В рывке показатель высота подъема штанги С-к К. но в пределах нормы. опорный подсед. Chişinău: USEFS. безопорный подсед. см Результат. см 126 121 123 При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги составляет 57 % от роста спортсменки. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (женщины) Упражнение Высота подъема штанги в подъеме на грудь Высота Высота Высота Результ подъема подъема подъема ат. регистрация параметров высоты вылета штанги и глубины приседа позволяет определить уровень технического мастерства тяжелоатлетов разного пола. составляет 73 % от роста спортсменки. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. составляет 73 % от роста спортсменки. При такой высоте она выполняет присед и фиксацию штанги на груди с оптимальными усилиями для толчка от груди. полет штанги. Позволяет спортсменке поднять штангу на высоту комфортную для фиксации веса на груди и последующего приседа и вставания для толчка. Подрыв. При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги спортсменки составляет 64% от роста. Этот показатель равен данным научно-методической литературы. опорный присед. кг штанги. % штанги. 2012 Таблица 2.

так и оздоровления юных борцов на начальном этапе многолетней подготовки [1. Определенную трудность представляет собой организация научнообоснованного педагогического процесса занятий единоборствами. 2012 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ Кизимов С. Основной задачей технической подготовки является наиболее эффективная организация повторений приемов и максимально возможное участие мышления занимающихся в ходе этих повторений. повышающие эффективность технической подготовки юных борцов.. который характеризуется разнообразием приемов в положении стоя и лежа. Это вызывает необходимость поиска. increasing young Greco-roman wrestlers’ technical training effectiveness based on working out special imitational training tasks for every technical action in standing position is presented in this work. Уровень физической. One of directions. Это способствует обеспечению формирования достаточного двигательного и психического потенциала как для дальнейшего повышения уровня спортивного мастерства. технико-тактической и других видов подготовленности постоянно возрастает. что вызывает усиление конкуренции на международной арене. simulations. Спортивная борьба является одним из сложнейших видов спорта. Разработать и экспериментально обосновать средства. 3]. Цель исследования. В последнее время в связи с повышением интереса происходит интенсивное развитие спортивной борьбы во многих странах мира. young wrestlers. Введение. произвольно выполняемых каждым из соперников в условиях противоборства. Специалисты отмечают несоответствие между требуемым и необходимым уровнем технической подготовки спортивного резерва для национальной сборной команды России [2. Данную задачу позволяет решить разработка специальных имитационных упражнений соответствующих биомеханическим характеристикам соревновательного действия. Summary. Chişinău: USEFS. Челябинск. в следствии чего добиваться победы становится все труднее. Уральский государственный университет физической культуры.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Россия Keywords: teaching and training assignments. 2012 245 . 4]. разработки эффективных средств и методов уже на начальных этапах подготовки.

поворотом и перевода в партер предложены специальные комплексы средств. а так же имитационные упражнения аналогичные по биомеханической структуре с соревновательными действиями описана техника их выполнения. 2012 Организация и методы исследования. изучение передового практического опыта. через бедро. Для успешного освоения таких приемов как броски: прогибом. педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью. Эффективность предложенных имитационных упражнений оценивалась посредством сравнения экспертной оценки выполнения технического действия. развитие физических качеств. с использование борцовских манекенов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. педагогический эксперимент. с использованием резиновых жгутов. повышение уровня психологической готовности к выполнению сложного технического действия. метод экспертных оценок. Основными методами исследования являлись: теоретический анализ и обобщение литературных источников. сваливание сбиванием. Контрольная и экспериментальные группы до эксперимента были примерно одного уровня подготовленности и достоверно друг от друга не отличались (р> 0. В процессе исследовательской работы на основе изучения научно-методической литературы. передового практического опыта нами разработаны комплексы учебно-тренировочных заданий. анализ тренировочных планов. в паре с не сопротивляющимся партнером. Chişinău: USEFS. Для каждого приема в положении борьбы стоя разработаны от 10 до 30 имитационных упражнений. вращением. Дальнейшая их эффективность проверялась в ходе проведения педагогического эксперимента. Исследованием были охвачены занимающиеся греко-римской борьбой в группах начальной подготовки второго года обучения. скручиванием.5). Работа выполнена на базе кафедры теории и методики борьбы Уральского государственного университета физической культуры. спортивной детско-юношеской специализированной школы по греко-римской борьбе города Челябинска. Имитационные упражнения выполнялись в следующем сочетании: повторение техники приемов без применения специальных приспособлений. Результаты и их обсуждение. 10-12 лет. Разработанные комплексы заданий позволяют сформировать и реализовывать технические действия в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 2012 246 . с применением специального спортивного инвентаря. Каждое из применяемых упражнений одновременно может решать несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. плечо.

1990. 2. Габов. пед.А. М. что юные борцы достаточно успешно освоили данные технические действия и выполняли их на высокую положительную оценку по сравнению с началом эксперимента. Макаров. 1998. 40 с. Шахмурадов // Актуальные проблемы спортивной борьбы.С. 30-34 Chişinău: USEFS. Организационно-методические основы многолетней подготовки борцов греко-римского стиля : автореф. Макаров.В. М.А. бросок вращением и перевод в партер. 2012 247 . В выполнении броска прогибом так же наблюдались положительные изменения однако они оказались не достоверны. Это свидетельствует о том. Для других технических действий комплексы предложенных упражнений требуют уточнения и коррекции для эффективного применения в учебно-тренировочном процессе юных борцов греко-римского стиля. 164 с. 2004. Кузнецов.. Библиография: 1. В контрольной группе статистически значимые изменения наблюдались только в броске через плечо и переводе в партер.С. Челябинск. .А. дис. 2012 В экспериментальной группе в ходе направленной педагогической работы произошли статистически значимые изменения в экспертной оценке таких приемов: бросок через бедро. Габов. Кузнецов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.В. Шахмурадов. броска вращением и перевода в партер. 4.А. / А. наук / А. … д-ра пед. канд. А. 3.. Методика обучения имитационным упражнениям : метод. А. броска через бедро. 2002. Программирование средств и методов тренировочных воздействий в спортивной борьбе / Ю. а в остальных технических действиях изменения не достоверны.С. наук / М. бросок через плечо. Проведенный педагогический эксперимент подтверждает действенность разработанных имитационных учебно-тренировочных заданий для броска через плечо. Краснодар... раз. М. Выводы. Ю. 104 с. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис.

2012 248 .. А. 2012 ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО АСПЕКТА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10. Поиск путей повышения эффективности тренирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат и его функциональное обеспечение в детском возрастном периоде требует оптимизации сочетания используемых средств в учебно-тренировочном процессе и их количественное дозирование. в положении стоя. Курский государственный медицинский университет Секерина И. 14 лет. Курский государственный медицинский университет Федина О. Задание выполнялось трижды каждой рукой [2].. Задачи. 12. линейки. Курский государственный медицинский университет Степанова М. занимающихся футболом в ФШ «Авангард» и ДЮСШ № 3 г. анализ научнометодической литературы. В исследовании приняли участие 54 спортсмена 10. Э. Испытуемый пытается поймать отпущенную вертикально линейку за кротчайшее время. Курский государственный медицинский университет Введение.. большой палец отведен в сторону. 14 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ Кулезнѐв В. Курска. Представители этих школ проходили обследование не только по функциональному состоянию. Ю. Выявить исходный уровень физической подготовленности и динамику ее показателей с учетом возрастного аспекта. Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы: контрольно-педагогические испытания.Н. методы математической статистики с использованием программы «Biostat». дающие возможность комплексно оценить физическую подготовленность. Данное положение заставляет проводить тщательный анализ ответных реакций на предложенную нагрузку или их сочетание. 4 пальца руки вместе. С помощью теста «Эстафета» определяется координация и скорость реакций. Результаты исследований. 12. но и по бимануальной координации.. Такой подход позволяет значительно снизить объем субмаксимальной и максимальной нагрузки при значительном повышении эффективности [1. вытянув руку вперед. доцент. Chişinău: USEFS. Разработать тактики и стратегии общефизической и специальной подготовки юных спортсменов в рассматриваемом возрастном периоде. 2]. а также уровень функциональной асимметрии между правой и левой руками. Испытуемый выполняет следующие задания по ловле 40 см.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи с возрастным фактором. Отсутствие достоверных различий в исследуемых возрастных группах и на всех отрезках свидетельствует о предопределенности временных показателей с длиной Chişinău: USEFS. а не останавливается у нее. свидетельствует о детерминированности данного показателя у юных спортсменов. по нашему мнению. 2. 32. 1. принимавших участие в исследовании. 48. В конце выполнения каждого варианта задания футболист пробегает стартовую линию. Рис. что. Специфика этого теста подтверждена полученными данными о состоянии и устойчивости скоростной выносливости юных футболистов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (правая рука) (n=17) Рис. а также выявить динамику показателей в убывающей фазе используемого теста. Можно также отметить и отсутствие достоверных различий между показателями левой и правой рук. 32. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. 2). Тренер фиксирует время в момент пересечения линии «старт-финиш» [2]. 2012 Полученные данные во всех возрастных группах. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (левая рука) (n=17) В основе испытания «пирамида» лежит модифицированный тест «Челнок 48 м». 2012 249 . Подобная схема дает возможность более объективно оценить устойчивость скоростной выносливости у юных футболистов. 1. который предполагает пробегание более коротких отрезков по схеме возрастания и убывания (16. 16 метров).

что достоверных различий в исследуемых возрастных группах обнаружено не будет. так и наличие функциональной симметрии между. 4. 2012 отрезка и о влиянии фактора смены направления движения. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «пирамида» (n=20) Интегральный показатель в тесте «бег на прямых ногах. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Бег на прямых ногах. Время фиксируется по первоначальному движению испытуемого [2]. Данный тест может быть использован как объективное средство в селекционной работе на начальном этапе. Предполагалось. 4). 10 м» нетипичные низко-автоматизированные движения во фронтальной плоскости дают возможность выявить как скорость передвижения. Рису. В Chişinău: USEFS. Из исходного положения стоя выполняется последовательно 3 попытки с интервалом 20 секунд. 10 м» определяется амплитудно-частотными характеристиками. 2012 250 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Рис. Полученные данные дают основание для подтверждения выше высказанных предположений (рис. 10 м» (n=20) В тесте «приставные. 3. которые в значительной степени детерминированы. ограничивающее набор скорости длиной отрезка в 8 м (рис. 3).

1. 10 м» (правым боком) (n=20) Рис. 7). время фиксируется по первоначальному движению [2]. 5. 6. Задание выполняется с максимальной скоростью. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. рис. 5. 7. Рис. длиной 120 см. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. уложенных на расстоянии 50 см друг от друга. 2012 251 . 6). 10 м» (левым боком) (n=20) Испытание «Лесенка» предполагает преодоление 10 метрового отрезока с 21 препятствием из гимнастических палок диаметром 2. 2012 исследовании не установлен факт наличия достоверности различий между исследуемыми показателями (табл.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «лесенка» (n=20) Chişinău: USEFS. Задание выполняется трижды.5 см. при условии постановки ноги в промежуток между палками. На представленном рисунке во всех трех попытках мы наблюдаем прямолинейный рост результатов связанный с возрастом (рис. Рис.

достоверных различий отмечено между возрастами 10-14 лет и 12-14 лет как в прыжках левым боком.). Рис. 2012 252 . Рис. В показателях преодоления дистанции с многократной сменой направлений движения также не установлена достоверных различий в показателях (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Змейка» (n=16) В тесте «прыжки в длину с места» скачкообразный прирост с 12 до 14 лет. а с 10 до 12 лет достоверных различий не наблюдается ( рис. 8. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. В нашем случае. 8. Chişinău: USEFS. 9. Тест выполняется туда и обратно с интервалом отдыха 40 сек [2]. Но в выполняемом виде прыжков не обнаружено достоверных различий. 11). Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки в длину с места» (n=17) В испытании «прыжки правым боком и левым боком» движение выполняется во фронтальной плоскости. 9). так и правым боком. 10. 2012 Змейка это модифицированный тест «Челнок 48 м» с количеством смены направления 19 раз при пробегании 48 метров.

Тенденция в результатах по прыжку в длину с места одинакова во всех возрастных группах (рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки правым боком» (n=17) Рис. но и координационный потенциал в эстафете. 12). Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки спиной» (n=17) Chişinău: USEFS. 10. 2012 Рис. 2012 253 . 12.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки левым боком» (n=17) Прыжки спиной характеризует не только скоростно-силовую подготовленность. 11.

Подобная тенденция наблюдается в метаниях мяча с колен и стоя двумя руками. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча с колен» (n=17) Chişinău: USEFS. 14. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. 13-16). 2012 Тест ускорение на 10 и 18 метров позволяют оценить стартовую скорость и способность набирать максимальную скорость на коротком отрезке дистанции. Идентичность показателей между возрастными группами 10-12 и 12-14 лет подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. 15. 2012 254 . 10 м» (n=20) Рис. В возрасте 12-14 лет происходит скачкообразный рост результатов (рис. 13. 18 м» (n=20) Рис. Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Следовательно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Что касается возраста 12 лет. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча стоя» (n=17) В тесте «Прыжки с места в верх» тенденция роста результатов на прямую зависит от возраста. юных футболистов. 2012 Рис. на наш взгляд. что отображено на выше представленных рисунках и в таблице 1. 16. связанных с их сенситивными периодами. 17) Рис. тактика и стратегия их развития в учебнотренировочном процессе должна опираться на базовые показатели. Подобный набор тестов. Подобное положение вещей дает возможность целенаправленного и более эффективного управления развитием всех выше указанных физических качеств в учебнотренировочном процессе в период активного развития двигательного аппарата юных футболистов. в нашем случае. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки с места вверх» (n=17) Выводы Все выше представленные данные и их динамика указывают на факт асинхронного развития исследуемых физических качеств. имеет Chişinău: USEFS. 2012 255 . должен обеспечить полный и объективный анализ функционального состояния исследуемых возрастных групп. (рис. 17.

0015 16 20 Р=0 Р=0.0001 Прямые 10 метров 20 Р=0 Р=0 Р=0.0558 Р=0.0002 Р=0. занимающихся футболом / Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и спорте: Материалы конференций.0009 Р=0 Р=0. 2008.0001 Метание мяча (с колен) 17 Р=0 Р=0.0057 Р=0.В.1591 Прыжки правым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0.1889 Длина с места 17 Р=0 Р=0 Р=0. 2012 место быть.548 Р=0. Артемьев Р. Это возможно объяснить системными перестройками функций организма.1132 Р=0. Федина О.7532 Р=0.Ю.9797 Р=0.9403 Р=0.А. Показатель Стьюдента для используемых возрастных групп данного исследования Название тестов Эстафета (правая рука) Эстафета (левая рука) Количество испытуемы 1997-2000 1997-1999 1999-2000 х (N) 17 Р=0.0742 Прыжки левым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0 Прыжки спиной 17 Р=0 Р=0..8366 Р=0.0188 48 32 20 Р=0. предшествующими пубертатному периоду. чем у младшей группы. Панько А. Chişinău: USEFS..0012 С места вверх Библиография: 1. 2010..0006 Р=0.0009 Р=0.1797 Обратно 17 Р=0 Р=0 Р=0. Кулезнев В.Ю.2714 Р=0 Метание мяча (стоя) 17 Р=0 Р=0.0173 Пирамида 20 Р=0 Р=0. 2.2227 Р=0..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.7678 Туда 16 Р=0.. Секерина И.0453 17 Р=0.А. Зинина Т.3192 Р=0. Петрунин Р.0216 Р=0.Н..0008 20 Р=0.В.0152 лесенка 10 метров Змейка 16 Р=0. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава..7026 Р=0. Швец Ф.0001 16 20 Р=0. 2012 256 . Кулезнев В.0615 32 20 Р=0 Р=0. Эффективность метода сопряженных воздействий в процессе физической и технической подготовки детей 10-16 лет.0026 Р=0. Адаптация студентов к непривычным двигательным актам / Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте: Материалы Международной научно-практической конференции.Э.0679 Р=0.. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава. Таблица 1.Е.5646 Р=0. что результаты по отдельным тестам хуже.0026 Приставные 10 метров правым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0.Н.0004 Приставные 10 метров левым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0 10 метров ускорение 20 Р=0 Р=0 Р=0 18 метров ускорение 20 Р=0 Р=0. Степанова М.

сложно-координационный вид спорта. Правила запрещают статические положения.: Manolachi V. girls 5-6 years. 2012 3. 2011. Степанов В. which increases the level of complexity of competitive compositions. Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi: Materialele Congresului Şt. особенно волнами.: USEFS. 2012 257 .. Chişinău). Художественная гимнастика – ациклический. Summary. 449 p. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Ch. взмахами. 2011. передачи. Chişinău: USEFS. студентка. Управление тренировочным процессом футболистов высокой квалификации в соревновательном периоде // "Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi". (15. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.Ю.. лента). Danail S. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ С МЯЧОМ ГИМНАСТОК 5-6 ЛЕТ Малафейчук О..] / col. акробатические упражнения. the ball. остановки и позы которые удерживаются более 3-х секунд.Н. ритмика [1]. and simplifies the learning process. The experimentally determined methods of teaching basic exercises with the ball 5-6 years of gymnasts.: [în vol. Днепропетровск Keywords: gymnastics.И. Intern. переброски. В состав современных соревновательных композиций с мячом входят: высокие и малые броски предмета. Основными средствами которого являются: упражнения без предмета и с предметами (мяч. элементы классического танца и основной гимнастики. обруч. При выполнении движений с мячом характерно: пластичность и мягкость переходов. Выполнение элементов с мячом должно быть тесно связано с упражнениями без предмета. пружинными движениями. обволакивания. булавы. congres şt. Основными тенденциями развития мировой художественной гимнастики являются: рост сложности соревновательной программы. каты. скакалка. red. Степанова Н. Днепропетровск Борисова Ю. intern.

Исследование проводилось на базе "Детскоюношеской спортивной школы №2" г. которыми спортсменки должны овладеть в соответствии тенденциям развития художественной гимнастики. Задачи исследования: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. математико-статическая разработка результатов. 2. Контрольная и экспериментальная группа занимались 3 раза в неделю по 90 мин. Днепропетровска с гимнастками 5-6 лет. 3. В экспериментальной – занятия проводились с использованием разработанных нами комплексов упражнения с мячом. Предмет исследования: гимнастки 5-6 лет. разработка методики обучения базовым элементам с мячом с учѐтом основных тенденций развития художественной гимнастики и особенностей техники выполнения упражнений актуальна при подготовке спортсменок на начальном этапе многолетнего спортивного совершенствования. объѐма и интенсивности тренировочной и соревновательной работы. Для решения поставленных задач. От гимнасток требуется максимальная реализация индивидуальных возможностей. по методике. Спортсменки были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Цель исследования: разработать методику обучения элементам с мячом. которые занимаются на этапе начальной подготовки. Организации исследования. тестирование.А. 2012 258 . педагогическое наблюдение и эксперимент. которая предлагается программой для ДЮСШ по художественной гимнастике.это основа художественной гимнастики. Разработать методику обучения базовым навыкам с мячом для спортсменок 5-6 лет. Оценить эффективность разработанной методики обучения упражнениям с мячом. в программе мастеров спорта пять упражнений с предметами. В связи с этим. увеличение количества соревнований. для формирования базовых умений и навыков на этапе начальной подготовки.без Chişinău: USEFS. Определить базовые навыки. совершенствование правил соревнований и всех видов обеспечения [4]. метод экспертных оценок. мы использовали следующие методы: анализ и обобщение научно методической литературы. одно . 2012 повышение требований ко всем сторонам подготовленности. Упражнения с предметами . В контрольной группе занятия проводились тренером Евсюковою Т. Объект исследования: техническая подготовленность гимнасток 5-6 лет. Так.

05 4. важную роль играет действия кистью для предотвращения его падения.03 0. чем в экспериментальной (p <0.82 0. Показатели технической компетенции спортсмены 5-6 лет до эксперимент Тесты (баллы) Броски правой Контрольная группа X Σ m 3.90 1. 2012 259 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. как отбив и ловля одной рукой.56 >0.81 0. Перед началом обучения.81 0. которая происходит при движении мяча по кривой траектории.63 >0.05 4. 2012 предмета.20 1.34 Перекат мяча по правой руке 4. прижимается к ладони [5]. 1).20 0.79 1.80 1.24 Перекат мяча по левой руке 4.05 4.78 0. Исключением являются показатели теста «махи с мячом правой рукой». При выполнении элементов с мячом. при которой мяч за счѐт центробежной силы.05 4.58 0.73 >0.32 Броски левой 4.05).41 В связи с несоответствием размеров мяча для гимнасток юношеских разрядов (диаметр 17 см.70 0.95 0.24 Махи с мячом правой 5. выкруты нецелесообразным.05 4.67 0.05 Экспериментальная группа X Σ m 3.60 1.07 0. что выполнения упражнения с мячом требуется достаточно высокого уровня развития координационных способностей. в котором параметры контрольной группы выше.70 1.70 0.05).29 Бросок двумя руками 4.64 >0. как у спортсменок экспериментальной.30 0. бросок одной рукой ловля. Таблица 1.32 Махи с мячом левой 5.37 Kaт мяча по двум рукам 4.52 0.80 1.50 2. Характерна такая работа кистью и рукой. Экспериментальная и контрольная группы по всем тестам однородны (р>0. что у большинства гимнасток показатели базовой предметной подготовки отвечают уровню ниже среднего. мы определили уровень технической подготовленности спортсменок 5-6 лет.92 0. Это связано с тем. что подтверждает их одинаковый уровень подготовленности (табл.30 0. Упражнения с мячом имеют приоритет среди упражнений с другими предметами.64 >0. считаем обучение на начальном этапе подготовки таким базовым упражнениям.16 0.64 <0.54 >0. вес 300 г) и кисти девочек 5-6 лет (от 7-9 см). а также умения удерживать предмет в динамичных и статических положениях.30 2.20 0.05 5.67 0. так и контрольной групп. особенно с широкой амплитудой.81 0.75 0. Анализ результатов тестирования установил.50 1. Для того чтобы соревновательные композиции гимнасток Chişinău: USEFS.97 p >0.92 0.05 4.

которые выполняются двумя руками. 1). на тыльной стороне обратным хватом. однако наблюдалась нестабильность в выполнении бросков двумя руками и переката мяча по правой руки (р<0. Упражнения выполнялись в статических и динамических режимах. У гимнасток экспериментальной группы наблюдалось более чѐткое выполнение элементов: бросок двумя руками. передачи мяча. Обучения бросков одной рукой и ловля ногами. Занятия с мячом проводились три раза в неделю в течение 20 минут в основной части занятия. ловля без зрительного контакта. на спине. Формирования двигательных движений 1 етап. отбивов и перекатов (p<0. Схема внедрения методики обучения базовым упражнениям с мячом. тестовые задания сделали технически правильно. Одинарные и многократные отбивы: вертикальные. Регулирование нагрузки проводилось за счет изменения количества повторений каждого упражнения на занятии. 2012 отвечали разрядным требованиям мы предлагаем изменить последовательность обучения. а потом захваты и ловли мяча. которые выполняются другими частями тела. Гимнастки контрольной группы. Рис. комплекс 2 Обучение удержанию мяча на двух руках. которая указана в каждом комплексе. 1. Переход от одного комплекса к другому осуществлялся после освоения предыдущего комплекса с максимальной дозировкой. комплекс 1 2 этап.05). наклонные 3 этап. что в дальнейшем будет влиять на улучшение результатов соревновательной деятельности спортсменок.05). Chişinău: USEFS. Перекат по двум рукам. Процесс обучения базовой предметной подготовки проходил 2 месяца и делился на 3 этапа (рис. Это позволяет сделать композиции гимнасток сложнее. Для этого следовало бы сначала разучивать базовые упражнения с мячом. Для определения эффективности разработанной методики обучения базовым элементам с мячом нами было проведено повторное тестирование гимнасток контрольной и экспериментальной групп в виде соревнований[3]. 2012 260 . коплеск 3 Совместное выполнение упражнений с мячом и без предмета. но со стороны процесса обучения и техники выполнения проще.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

448с.К. Академия. Вострокнутов В.Л. Анализ результатов соревнований с мячом выявил достоверный различия в результатах гимнасток экспериментальной и контрольной группы (p<0. 3. Варакина.1994. Варакина Т. Физкультура и спорт. 2012 Высокий уровень показателей выявлен в тестах перекат мяча по правой руке результат улучшился от 4. С. Меньшикова /Под.: Физкультура и спорт. 4.. 2. 1996. Таким образом.С. 120 с.05). 1999. Регион. Чипрянова М. М. что девочки 5-6 лет овладевают базовой предметной подготовкой с мячом достаточно легко и успешно. 2012 261 .: Физкультура и спорт.Т. 1993. Журавина Н.Лисицкая Т.возраст 5-6 лет является благоприятным периодом для развития координационных способностей. М. 184 с.Н.анализ тенденций развития художественной гимнастики позволило выявить базовые движения упражнения с мячом. ред. Ванкова Н. 166с. Обучение двигательным действиям с позиций гуманизации: Методика обучения // Физкультура в школе. -после внедрения разработанной методики в экспериментальной группе наблюдается достоверный прирост почти по всем показателям. 96с.7 балов до 7. Журавина М. Качетджиева Л. 2005.1985. . Библиография: 1. Упражнения с предметами / Т.Т. Формирование интереса учащихся к занятиям физической культурой//В. 6. На наш взгляд это свидетельствует о том.8-12 Chişinău: USEFS. .Л. Особенности предметной подготовки художественной гимнастике / Т. Такая динамика позволит своевременно освоить гимнасткам новые элементы и выполнить нормативы детского разряда. Шаулин В.С.С. Обучение детей художественной гимнастике. Лисицкая.С. Гимнастика: Уч. Методические рекомендации.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. особенно при выполнении соревновательной композиции с мячом. которые имеют приоритет на этапе начальной технической подготовки. Пособие/М. Выводы .. использование разработанной нами методики в учебнотренировочном процессе гимнасток 5-6 лет на начальном этапе позволит повысить уровень технической подготовленности спортсменок с мячом и может быть рекомендовано для внедрения работы ДЮСШ.0. 5. №3.Вострокнутов.

Контингент. показал определенный дефицит знаний о структуре физической и технической подготовленности. 2012 262 . методах оценки специальных двигательных качеств спортсменов. This work presents test results physical readiness qualified paddlers who specialize in canoe slalom. моделирующий преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре [1. Summary. Анализ литературных данных. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. тест PWC170) [1. тесты «Удержание крена лодки в положении 45°» с задачей предельно долго удерживать крен лодки без опоры об воду. что определяет актуальность изучения этих вопросов [1. Киев Keywords: canoe slalom tests. Второе – это оценка функциональных возможностей и их реализации в условиях. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ Мусевич В. 2]. Исследования подготовленности включали 3 основных направления: Первое – это оценка общей физической подготовленности (по средствам педагогических тестов Купера. КМС – 6 спортсменов. functionality. Третье направление . 2]. Возраст спортсменов от 16 до 23 лет. Актуальность.оценка специальной физической подготовленности (проявление двигательных качеств.. тест со ступенчатовозрастающей мощностью и тест. «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов» с Chişinău: USEFS. Киев Кропта Р. І разряд – 6 спортсменов. Цель исследования – выявить информативные критерии специальной подготовленности и обосновать подходы к ее оценке у гребцов. 2].. Обследованы 18 спортсменов специализирующихся в гребном слаломе (классы К-1 и С-1) разной квалификации: МС – 6 спортсменов. physical readiness. специализирующихся в гребном слаломе. 2012 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ. приближенных к соревновательной деятельности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. при работе в лодке). специализирующихся в гребном слаломе. Методы и организация исследования. проба Руфье.

Анализ результатов эргометрического тестирования позволил получить представление о морфофункциональных особенностях гребцов-слаломистов в условиях ступенчато-возрастающей мощности. «Прохождение связки ворот: прямые – обратные .0. для МС характерны меньшие значения легочной вентиляции.13. в то же время данные тесты не отражают специальную работоспособность спортсменов.21.).5 м. при r = . и выявить различия. Что привело нас к поиску новых более эффективных критериев оценки физической подготовленности и функциональных возможностей гребцовслаломистов. « максимальное преодоление 250 метров по прямой».) при r = . так и по максимальным значениям показателей (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0. проба Руфье составила 2. Chişinău: USEFS. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне общей физической подготовленности и развитии аэробных возможностей. анализ результатов эргометрического тестирования показала.). характерны большие значения мощности и экономичности как на уровне порогов. ПК составило 65. «Восьмерка по времени отрезка 250 м» с задачей преодолеть максимальное расстояние по восьмерке за время отрезка 250 м. тест PWC170 составил 2514. [2]. Результаты исследований и их обсуждение В ходе оценки общей физической подготовленности были получены следующие результаты: тест Купера составил 3037. что для спортсменов. 3. так как тесты имеют низкие коэффициенты корреляции со специальной работоспособностью.0. которые находились на расстоянии в 10 метров друг от друга в течении 1 минуты.16. 2.39. В то же время. 2012 задачей максимально быстро выполнить 5 разворотов с места. 2012 263 . Отмечено. при выполнении работы на уровне ПАНО1.33 (кг∙м∙мин-1) при r = . Так же. «Восьмерка за 1 минуту» с задачей максимальное количество раз преодолеть 2-е ворот.0. ЧСС. дыхательного коэффициента. потребления кислорода. при идентичных значениях мощности работы с КМС (рис. что с ростом квалификации спортсменов достоверно увеличиваются показатели мощности и экономичности гребли (рис. связанные с специализацией и квалификацией гребцов-слаломистов. специализирующихся в гребле на байдарках.е.55 (мл∙мин∙кг-1) при r = . 1).прямые» с задачей максимально быстро преодолеть связку ворот.80 (у.

0 60 40. 4. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при максимальной мощности работы (по результатам ступечатого теста и газоанализа) Chişinău: USEFS. 1. и газообмена чем КМС и 1-разрядники.0 ПАНО1 (W) 140 100. 5.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0 0 МАХ (W) МАХ (W) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (HR) К-1 ПАНО1 (HR) 100 МС С-1 ПАНО2 (HR) КМС 1. 3. МС показывают более высокие значения мощности работы. 5. Но в то же время у МС значения респираторного эквивалента и ЧСС ниже чем у менее квалифицированных. внешнего дыхания. 4.0 МАХ (Вт/HR) ПАНО1 (HR) 120 МАХ (Вт/HR) 80.0 МАХ (HR) 40 ПАНО1 (Вт/HR) 20. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам ступенчатого теста) При выполнении работы на уровне ПАНО2.0 МАХ (HR) ПАНО1 (Вт/HR) 20 0. 2012 ПАНО1 (W) 120. 2012 264 . W W 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140 RQ HR 120 RQ 100 80 60 40 VCO2 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 Вт/HR VO2 VT VE HR VT VE f МС КМС МС 1-разряд Рис.разряд Рис. 2.). Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации (по результатам ступенчатого теста) Рис. реакция кардиореспираторной системы также становиться более выраженной (рис. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО1 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) f КМС 1-разряд Рис. При выполнении работы максимальной мощности. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО2 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) W 140 120 RQ HR 100 80 60 40 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 VT VE МС f КМС 1-разряд Рис.).0 80 60. что указывает на более высокую эффективность аэробных процессов и механизмов регуляции рН (рис. МС уже демонстрируют большие показатели мощности гребли.

). В тесте «Удержание крена лодки в положении 45°»." (HRmax) "Восьмерка по времени 250м. результат на прямую зависит от «ведущей» стороной гребли. В тестах «Восьмерка за 1 минуту». что позволяет говорить о значении функциональной асимметрии для эффективной соревновательной деятельности в этом классе судов (рис.) 0 "250 м.) К-1 С-1 Рис. Скорость взятия обратных ворот (сек) (прав. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. выступающих на каноэ. 2012 Анализ результатов оценки специальной физической подготовленности позволил получить представление о проявлении специальных двигательных качеств гребцов-слаломистов различной специализации (рис. по прямой" скорость (м/сек) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. 6. т. рис. характеризующем специальную вестибулярную устойчивость и эффективность механизмов регуляции позы. лучшие результаты показали гребцы-байдарочники. Крен 45 градусов (сек) прав." скорость (м/сек) 5 разворотов на 360.) 5 разворотов на 360.е. 6. с особенностями гребли на каноэ. что связано. 6. «250 метров по прямой» и «Восьмерка по времени отрезка 250 м».) 150 100 "250 м. лучшие результаты демонстрируют гребцы-байдарочники ( см. "Восьмерка по времени 250м. позволяющих оценить специальную скоростносиловую выносливость спортсменов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Показатели специальной подготовленности гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам специализированных тестов на воде) Chişinău: USEFS. 6. При этом. 2012 265 . 6. В тестах «Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые» и «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов».). которые характеризуют скоростно-силовые возможности гребцов в условиях выполнения сложных технических приемов гребного слалома. с более высоким положением общего центра тяжести системы «гребец-весло-лодка» (рис. в первую очередь." (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. (сек) (лев. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360.)." скорость (м/сек) 200 Крен 45 градусов (сек) лев. по прямой" (HRmax) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) 50 Скорость взятия обратных ворот (сек) (лев.). (сек) (прав. результаты которых достоверно отличались от гребцов. у гребцов выступающих на каноэ.

0.77 Также. соответствующее результату теста «250 метров по прямой».53 0.62 .66 / .54 / . 2012 266 . c (правый/левый) Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые. моделирующем преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре .0. 2012 Корреляционный анализ результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции.66 / 0.77 . с (правый/левый) Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов. рекомендованного в специальной литературе.05.0.65 / .46 .0.0.62 . которое преодолел гребец в тесте «Восьмерка по времени отрезка 250 м» (м).46 0.74 . характеризующий разницу скорости преодоления отрезка 250 м по прямой и выполнения специального технического приема «восьмерка» за время. что результаты теста «Восьмерка за 1 минуту». 1.0. r=0.73 / 0.44 при p<0. КИП  250  l e . с «Восьмерка» по времени прохождения отрезка 250 м Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП) . Таблица 1.0. le – расстояние.0.0. Chişinău: USEFS. а так же прохождение связки ворот «прямые-обратные-прямые» и следует обратить внимание.0.28 Эргометрические тесты ПАНО1 (W и Вт/HR) ПАНО2 (W и Вт/HR) Максимальная мощность (W и Вт/HR) (W и Вт/HR) в тесте.73 .0. Взаимосвязь результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции (r=0. связанные с результативностью гребцов. Мощность работы на ПАНО2. определенный как нами как «коэффициент индивидуального проигрыша» (КИП).67 / .0.66 . экономичность при максимальных значениях мощности.0.76 Специализированные педагогические тесты Удержание крена лодки в положении 45°.71 0.01) Коэффициент корреляции с результатом Показатель Морфологические показатели Возраст Рост Масса тела . имеют более низкую взаимосвязь чем предложенный нами тест «Восьмерка по времени прохождения 250 м» (табл. Так мы видим что наибольшую взаимосвязь имеют: возраст. 60 где КИП – коэффициент индивидуального проигрыша (м∙с-1).).75 / . позволил выявить показатели.0.0.63 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.56 при p<0.0. с (правый/левый) «Восьмерка за 1 минуту» Время прохождения отрезка 250 метров по прямой. в ходе анализа данных был выявлен показатель.

Библиография: 1. 888 – 899. 1). Выводы Выявлена взаимосвязь показатели физической подготовленности. что подтверждает высокую информативность данного показателя (см. ВНИИФК. Новый метод контроля для оценки подготовленности гребцов: сб. 2002.77. 2012 При разработке этого критерия сходили из того. И определена его взаимосвязь со спортивным результатом. Взаимосвязь «КИП» с результатом на дистанции представленная в таблице составила 0. 2. Квашук П. табл. что показатель скорости гребли по прямой дистанции характеризует преимущественно реализацию физического потенциала спортсмена. Endurance in Sport: Olympic Encyclopaedia of Sports Medicine: John Wiley & Sons.77.-O. P. А так же выявлен информативный критерий Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП).В. функциональных возможностей организма гребцов-слаломистов и спортивного результата. И чем ниже данный показатель. 2012 267 . Astrand. науч. то есть взаимосвязь технической и специальной физической подготовленности спортсменов. 173 – 176 с. в то время как скорость выполнения технических приемов за это же время. 2000. p. J. Shephard. Chişinău: USEFS. тем выше способность к реализации индивидуальных возможностей. С. тр. которая составила 0. характеризует эффективность и устойчивость техники гребли в условиях утомления. R.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

М. Слов’янський державний педагогічний університет. що визначаються не стiльки теоретичними положеннями. Слов’янський державний педагогічний університет. 15] з даного напрямку виконано на основі фізичної диференціації спортсменів. Значну кількість досліджень [3. Аналіз науково-методичної літератури. скiльки вiдмiнностями мети та завдань методики оцiнки фiзичної пiдготовленостi особистостi. Україна Борщов С. У сучасних умовах фізична підготовка гімнасток є обов’язковою в системі навчально-тренувального процесу. 10. що в пiдходах рiзних авторiв до оцiнювання фiзичних показникiв є багато спiльного. physical and psychophysiological qualities of gymnasts-artists is investigated. Усе це накладає вiдбиток на характер фiзичної пiдготовки гiмнасток. аспірантка. Разом з тим. physical and psychophysiological qualities. Низка фахiвцiв iз психофiзiологiї [3. Дослідження особливостей розвитку фізичних якостей у зв’язку з підвищенням спортивної кваліфікації привертало увагу багатьох вчених. Summary.. доцент. як ациклiчний i складнокоординацiйний вид спорту. Художня гiмнастика. стрiчка – повороти. кандидат наук. булави – рiвновага. Жорстка конкуренцiя в художнiй гiмнастицi викликала значне зростання складностi вправ у всiх видах багатоборства. In article the structure and interrelation of mental. 2012 СТРУКТУРА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНИХ. 19] вказує на взаємозв’язок не тiльки фiзичної підготовленості. м’яч – нахили. Мета: дослідити структуру та взаємозв’язок психічних. ФІЗИЧНИХ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ГІМНАСТОК Ніцула М. соматичних i функцiональних показникiв.. Актуальність.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Chişinău: USEFS. Кожен предмет має свою специфiку i характернi для нього елементи вправ: скакалка – стрибки. аналiз науково-методичної лiтератури показує. Слов’янський державний педагогічний університет. магістранта. Варто вiдзначити. Україна Keywords: mental. 2012 268 . i разом з тим трапляються розбiжностi. Україна Шелудешева М. фізичних і психофізіологічних якостей гімнасток. але й психологiчної. висуває певнi вимоги до розвитку фiзичних якостей. що на сьогоднi зустрiчаються тiльки окремi данi щодо психофiзiологiчних i психiчних показникiв гiмнасток.

дійшов висновку. необхідною умовою діяльності спортсмена. Але ще не з’ясовано ряд Chişinău: USEFS. уяву. Аналiзувати розглянутi пiдходи.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Визначити місце окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток-художниць. якi спричиняються об’єктивними умовами змагань з будь-якого виду спорту. швидкість мобілізації. користуватися м’язово-руховими уявленнями в процесi iдеомоторного тренування. повинні бути визначені. 2. А. можна зазначити. систематизовані й використані в процес i технічної. уваги.Ц.сприяти вихованню моральних рис особистості. 3.розвивати пам’ять. 2012 Завдання дослідження. здатнiсть швидко й точно запам’ятовувати спортивнi прийоми та їх комбiнацiї. 4.].розвивати емоційно-вольові якості: сміливість. наочно-дiйове мислення. . Аналiзувати науково-методичну літературу. Результати дослідження. уміння добре орієнтуватися в ситуаціях спортивного змагання. 11 та ін. Воля є обов’язковою. зокрема емоцiйно-вольової стiйкостi). Завдання психічної підготовки. 9. . що завдання психологічної підготовки спрямовані на розвиток пiзнавальної сфери (мислення. Саме у зв’язку з цим мета психологiчної пiдготовки в процесі підвищення СФП полягає в тому. Вона дозволяє регулювати протікання всіх інших психологічних процесів. якi потрiбнi для досягнення високого рiвня спортивної майстерностi. що перешкоди. виробити психiчну стiйкiсть та готовнiсть до подолання труднощiв змагальної дiяльностi. волю до перемоги. . Недостатній розвиток цієї психічної сфери перешкоджає досягненню успіху в спортивній діяльності. на думку фахівців. тактичної i фізичної підготовки спортсменів. Аналiзуючи розглянутi пiдходи [3. особливо в умовах змагань. торкаючись структури вольової сфери спортсменів i планування її розвитку в процесі тренування. щоб сформувати психічні якостi.розвивати стійкість уваги. рішучість. Автор. Психологи [16] психічну підготовленість спортсменів пов’язують зi спроможністю процесів вищої нервової системи сприяти досягненню найвищого результату у змаганнях. є наступними: . підкреслює. 1. пам’ятi та вольових якостей. витримку. 17]. досліджуючи проблему вольової підготовки в практиці спортивного тренування. Пунi [8]. 2012 269 . Розглянути психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних групп. Розкриттю змісту поняття „воля‖ в загальній психології i психології спорту присвячено багато робіт [3. що формування провідних вольових якостей перш за все стимулюється об’єктивними умовами діяльності в кожному виді спорту.

[16] Сучасна психологічна наука відповідно визначає чотири типи темпераменту: меланхолiчний.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Щодо уваги. У зв’язку з цим психологи. що їх автори розкривають сутність цього психічного явища за допомогою різних понять: здатність. вважаються основні властивостi нервової системи. сила. за даними соціальних досліджень. долати труднощi. у зв’язку з тим. удосконалювати цiлеспрямованi дiї. 2012 теоретичних питань. . 2012 270 . то. якi добре описанi в лiтературi.В. . Цi якості. а потiм спадом діяльності.М. Основа такої саморегуляцiї полягає у взаємодiї процесiв збудження i гальмування нервової системи. що зумовлюють характер iндивiдуалiзацiї навчання. Мойсеєвої та інших. Як було встановлено I. Павловим.П. вирішення яких безпосередньо стосується вдосконалення вольової підготовки спортсменів. флегматичний.Ю. сангвiнiчний. що в бiльшостi робіт факторами. На основі співвідношення цих особливостей процесів збудження i гальмування Л. приймати рiшення. який визначається умовами навколишнього середовища. усвідомлення.урiвноважений (сильний інертний. вона як психічний чинник являє собою процес певної спрямованості i зосередженості. що забезпечують досягнення поставленої мети в умовах подолання перешкод рiзних ступенiв складностi. за темпераментом вiдповiдає флегматику): роботу виконує добре ту. Аналiз науково-методичної лiтератури показав. Chişinău: USEFS. Значна частина психологiв [11. мотив. в якiй вiдображається сукупнiсть довiльних зусиль. Наведені вище визначення волі показують. рiвномiрно. на думку Т. спади дiяльностi вiд перевтоми бувають рiдко. вони менше піддаються онтогенетичним змінам. за темпераментом вiдповiдає сангвiнiку): дiяльнiсть відбувається без скачкiв. Онищенко [12] характеризує волю як сторону свiдомостi. стан та iн. розглядаючи загальну функцiю. видiляють у нiй двi пiдфункцiї – активізуючу та гальмiвну.сильно урiвноважений (сильний рухливий. холеричний. що вказані властивостi є вродженими. контролювати їх. Однiєю з функцiй волi є свiдома саморегуляцiя активностi людини в ускладнених умовах життєдiяльностi. Волков [5] у спортивній практиці виділяє такі типи нервової системи: . Не всі автори розглядають волю як психічне явище. I. урівноваженість i рухливість є фундаментальними характеристиками нервових процесів. найбiльш стiйкi. 18] визначає волю як здатність ставити цiлi.неврiвноважений (слабкий рухливий. свiдомо керувати поведiнкою. за темпераментом вiдповiдає холерику): характеризується циклiчнiстю дiй. яка потребує рiвномiрної витрати сил.

Спортсменки зi слабкою нервовою системою вiдзначаються недостатньою працездатнiстю. . За обсягом можливого навантаження пiд час тренувальних занять такi спортсменки характеризуються як працездатнi. частою змiною настрою.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ніж заплановано. У гiмнасток сильного рухливого типу з переважанням збудження працездатнiсть пiдвищується при виконаннi швидких динамiчних вправ. врiвноваженістю i хорошою рухливістю. Якiсть виконання вправ пiсля 4-5 повторень помiтно знижується. Для вирiшення завдань нашого дослiдження нами розглядалися психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних груп. намагаються виконати більший обсяг роботи. 10. Вони добре переносять фiзичнi навантаження i тренування кожного дня. Як вiдзначає бiльшiсть дослідників [3. у бiльшостi випадкiв вiдмовляються вiд великих навантажень чи виконують їх напiвсили [6]. Представницi слабкого iнертного типу виявляють вiдносно низьку працездатнiсть. Єгупов зауважує. що нервова діяльність гiмнасток. типологiчнi особливостi нервової системи також мають значний вплив на виконання складнокоординацiйних рухiв гiмнастками. а за необхiдностi виконувати повiльнi чи статичнi вправи падає [5]. втомлюються порiвняно швидко. До кiнця тренування якiсть виконання вправи помiтно знижується. за темпераментом вiдповiдає меланхолiку). якi зарекомендували себе висококоординацiйними i працездатними. швидко відновлюють сили. Дослiдження низки науковців [7. Л.Ф. характеризується високою витривалiстю. Так. Представницi сильного рухливого типу виявляють найкращу працездатнiсть при виконаннi швидких динамiчних вправ. 2012 271 . характеризується оптимальним співвідношенням процесів збудження i гальмування. 13]. Тренувальнi заняття на наступний день вкрай нерезультативнi [5]. гiмнастки. часто скаржаться на втому й нерiдко пропускають тренування. У спортивнiй дiяльностi вони вiдзначаються швидкiстю рухiв. Гiмнастки iз сильним iнертним типом найкращу працездатнiсть показують при виконаннi повiльних i статичних вправ. 2012 довгочасного й методичного напруження. i нерiдко така спортсменка припиняє заняття задовго до його закiнчення. Швидкiсть виконання вправ до кiнця тренування не знижується.слабкий (слабкий інертний. Гiмнастки зi слабким рухливим типом нервової системи недостатньою витривалi: одну й ту саму вправу вони здатнi виконувати не бiльше 3-5 разiв. а також за умов частої змiни завдань або обставин дiяльностi. 15] дали можливiсть виявити характернi особливостi засвоєння гiмнастичних вправ спортсменками з рiзними типами нервової системи. яким притаманна надзвичайна Chişinău: USEFS.

координацiйних здiбностей та гнучкостi. вони досить скоро засвоюють основу рухiв. смiливо беруться виконувати занадто складні для них вправи. До найбiльш працездатних. Видiляється група малорухливих. У науковій літературі вказується. але при цьому нерiдко допускають помилки. витривалостi. Вони спокiйно ставляться до своїх невдач та успiхiв. спритності. тому при комплектуваннi груп гiмнасток необхiдно враховувати переважання того чи iншого процесу (збудження або гальмування) нервової дiяльностi у юних спортсменок. вони не втрачають зацiкавленостi нею. Замикання нових умовнорефлекторних зв’язкiв вiдбувається у них швидко i точно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Засвоївши вправу. 2012 272 . Важливими координаційними якостями в художній гімнастиці є здатність до оволодіння рухами. У художній гімнастиці вправи пов’язані з рівновагою. якi впливають на виконання складнокоординацiйних рухiв. Почавши займатися гiмнастикою. працелюбних Л. у вправах з предметами та без предмета – завжди потрібно утримувати своє тіло в певному положенні. вiд типу нервової системи. вони майже не припускаються помилок. Невдачi в роботi сприймаються хворобливо. Замикання нових умовно-рефлекторних зв’язкiв у них проходить повiльно. нерiдко вiдмовляються вивчати вправи. безiнiцiативних гiмнасток з перевагою процесiв гальмування. засвоєння рухiв та їх виконання залежить. часто скаржаться на невмiння виконувати ту чи iншу вправу. проведенi спостереження фахівців [6] дозволили прийти до висновку: здатнiсть до навчання. рівновагою та ритмом.Ф. якi потребують смiливостi. однак довготривале опрацювання набридає. При засвоєннi складних вправ вони зазвичай пасивнi. сили. Єгупов [6] вiдносить спортсменок. що в залежності вiд специфіки виду спорту координаційні здібності виявляються по-різному. Такi гiмнастки дуже зацiкавлено вивчають новi елементи. Отже. Велике значення має i втримання рiвноваги пiсля виконання елементiв. Це дисциплiнованi й разом з тим активнi спортсменки. для них характерна невпевненiсть у своїх силах. які вiдзначаються врiвноваженiстю процесiв нервової системи. Таким чином. Фізична підготовленість спортсмена характеризується можливостями функцiональних систем органiзму i рiвнем розвитку основних фізичних якостей: швидкостi. У статичних та динамічних елементах. пов’язаних з обертанням тiла в Chişinău: USEFS. але легко втрачають набутi навички. у першу чергу. 2012 активнiсть i які належать до збудливих. Замикання нових умовних зв’язкiв вiдбувається у них швидко. програма навчально-тренувального процесу повинна будуватися з урахуванням особливостей нервової системи. рiвня розумової i фiзичної працездатностi та сформованостi основних морально-вольових якостей.

Загальна i спецiальна витривалiсть. у глибину. На високому рiвнi виконувати стрибки з великою амплiтудою рухiв та постiйно утримувати рiвновагу можна лише при наявностi гнучкостi. Білокопитова [1] вказує. якi виконують рухи. 2012 рiзних площинах. У процесi розвитку цiєї якостi потрiбно враховувати. Спеціальна витривалiсть гiмнасток визначається як здатнiсть до iнтенсивної. що пояснюється її специфiкою. плечовому суглобi. що рiвень стрибучостi є одним з визначальних показникiв пiдготовленостi в художнiй гiмнастицi. можуть iнодi – при вивченнi деяких рухів – бути в числi останнiх. є обов’язковою складовою частиною високої результативностi в художнiй гiмнастицi. У художнiй гiмнастицi гнучкiсть – це елементарна умова якiсно i кiлькiсно хорошого виконання руху. вiд функцiональних особливостей м’язiв. як відзначають фахівці в галузі спорту. стрибки з обтяженням. Працi дослідників [2] показали. Ефектнiсть стрибка залежить вiд висоти вильоту та амплiтуди руху. З метою розвитку стрибучостi ряд авторiв [4] пропонує використовувати спецiальнi комплекси. хвиль є гнучкiсть. якi характеризуються значною динамічністю й відсутністю пауз.В Ветошкіна [4] пiдтверджує. якi забезпечують рухи в цих суглобах. то вони засвоюються швидше. махiв. Chişinău: USEFS. Однiєю з важливих якостей при виконаннi нахилiв. а також рухливостi стопи. якi включають рiзнi або одноманiтнi стрибковi рухи на пiдвищення. Вона необхiдна для вiльного виконання змагальних комбiнацiй. якi забезпечують збереження рiвноваги.А. крiм кiлькiсних показникiв ще й естетичну сторону виконання стрибкових елементiв. гомiлковостопного суглобiв. Величина стрибка залежить вiд рухливостi кульшового. якi швидше за iнших оволодiвають рухами. що вправи зi скакалкою потребують вiд гiмнастки хорошої стрибучостi й витривалостi. так i вiд вiдсутностi протидiї з боку м’язiв-антагонiстiв. колiнного. тобто пiсля навантаження на вестибулярний апарат. Але якщо є зв’язок мiж цими рухами. як зазначає автор. а також у дiлянцi хребта. Для досягнення високого класу володiння елементами необхiдний оптимальний розвиток рухливостi в кульшовому.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. гомілковостопному. Ж. Ступiнь гнучкостi залежить як вiд сили м’язiв. що люди. удосконалення цієї функції може здійснюватися двома методами: шляхом використання як основного засобу спеціальних вправ для вироблення рiвноваги або за рахунок розвитку аналiзаторiв. але вiдносно недовгої (протягом 1-3 хвилин) м’язової роботи. О. На думку спецiалiстiв [14]. З усiх основних фiзичних якостей найменше вивченою є спритнiсть. 2012 273 .

Психология подросткового и юношеского возраста. – К.01. и. дис… канд. Ф. В. СПб.  М. 2000.В. 2. виховання і спорту: 24. С. К вопросу об управлении психическим состоянием спортсменок в художественной гимнастике // Сборник научных трудов молодых учѐных. наук: 13. О ловкости и ее развитии.. що перспективи вдосконалення фiзичної пiдготовленостi спортсменiв пов’язанi з виявленням структури фiзичних якостей. 1993. Калинин Е. 1. 2012 274 .А. культуры / Под общ. – 13 с. Бернштейн Н. На пiдставi аналiзу лiтературних джерел. 15. 8. присвячених проблемi визначення місця окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток. Вып. М. можна зробити висновок. Шустина.04 / ГЦОЛИФК. С.М. М. наук: 13. наук: 24. талант. Б. 2002. 3.М.  126 с 7..00. К. К. що основними з них є гнучкiсть. Ю. Приставкина М.С.В. 2-ге вид. Полищук Т. Борщов С. конф. Теория и методика детского и юношеского спорта. 341с.: СААМ.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Определение взаимосвязи специализированных проявлений психики и уровней спортивного мастерства в циклических видах спорта // Тез. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Леонтьев А. 310 с 6. Е. 22 с. пед. Влияние психического стресса на взаимосвязь индивидуальных свойств и деятельность спортсменок: (На материале художественной гимнастики): Автореф. 2000. 1988. Рогов. 1990.: Питер Ком. Онищенко И. дис… канд.: Физкультура и спорт.Н. К.04. Райс Ф. Пидоря А. К. Психология воли. дис. держ. 288 с. 17.: Вежа. 1982.Н. Волков Л..00. Суслова. 5.А.В. Комплексная оценка специальных способностей девочек на начальном этапе обучения упражнений художественной гимнастики: Автореф. i розробкою стандартизованої системи їх контролю. 228 с.: ВЛАДОС. 1982. Л. швидкiсть та функцiя рiвноваги. 19 с 4.В. наук: 13. канд. Сыча. Смоленск: СГИФК. Индивидуальные проявления и особенности личности // Общая психология: (Курс лекций) / Сост.. стрибучiсть. Белокопитова Ж. 1982. 16. пед. специфiчної для кожного виду спорту. 188194.00. пед.А. Ч. 11. Лисицкой. Теория спортивного отбора: способности.. дис… канд. психологов спорта.Н. 1999.. 14-15. стереотипне.: Изд-во МГУ. Трофімова. Формирование навыков динамического равновесия у спортсменок в художественной гимнастике на этапе предсоревновательной подготовки: Автореф..: Физкультура и спорт. 84-86 13. наук з фіз.00. Минск. пед. СПб. 1995. сила.В. Психологическая подготовка // Художественная гимнастика: Учебник для институтов физ.00. 718 с. С. ред. Т. Сообщение о результатах определения психической работоспособности спортсменов в условиях тренировок и соревнований // Теория и практика физической культуры. № 2. 2003. Психофізична підготовка юних гімнастів: Автореф. Ильин Е. 65-68. 2000. 16 с. 1981. Львів.444. докладов ХI Всесоюзной науч.А. М. 9.И. 4. Зюкова Р. 2012 Висновки У науково-методичнiй лiтературi останнiх рокiв iснує одностайна думка.Л. Психологія: Підручник / За ред. 1997. – Смоленск: Б. Chişinău: USEFS. Волков Л. М.: Либідь.: Олімпійська література.. дис… канд. С. М. культури. М. ін-т фіз. Проблемы развития психики. Ветошкина Э. 1991. одаренность.04. 10. 558 с. 1997.П. Совершенствование технического мастерства в прыжковых упражнениях художественной гимнастики: Автореф. С. Психологические особенности деятельности спортсменок в художественной гимнастике: Лекция. 1981. 19. Бібліографія: 1.М. 23 с. 311. – 23 с.. Пшеничных И. 14.практ..01 / НУФВСУ. 584 с 12. 18.П. 1995.Л.

Цель исследования – определить структурно-функциональные единицы (термины и классификация) атлетического многоборья как вида спорта и выявить последовательность групп упражнений подчиняющихся законам систематики. Summary. составляющие основу классификации физических упражнений: с целью развития физических качеств (силы. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. In article substantive provisions of formation of classification of athletic allround are considered. 2012 АТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ И ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ Подгурский С. Киев Keywords: athletic all-round. учет формы физического движения по системе близости к соревновательному упражнению. В результате изучения проблемы классификации физических упражнений в области физического воспитания и спорта наметились некоторые общие признаки. по цели и по характеру движения. Методы исследования: анализ научно-методической литературы. классификация по относительной мощности работы. Классификация. classification. ноги. Постановка проблемы. physical exercises. классификация упражнений по интенсивности нагрузок. Классификация чрезвычайно важна в становлении и формировании социального явления. предложил ранжировать упражнения по трем признакам: по методу спортивного упражнения. Так как атлетическое многоборье является новым видом спорта современности вопрос его специальной классификации упражнений требует более Chişinău: USEFS. описательный и системный методы. Наталов изучая эту проблему в гносеологическом плане. тотальное воздействие). 2012 275 . Так Г. студент. быстроты. Классификация физических упражнений интересует специалистов давно. выносливости). воздействие на двигательные звенья (плечевой пояс и руки. Результаты исследования и их обсуждение. туловище. систематизация и терминология средств спортивной тренировки имеет практическое значение для правильного построения занятий и улучшения качества учебно-тренировочной и спортивной работы. Blocks of classification specifications of a sport are analysed and their scientific characteristic is given.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS..

Каждый класс имеет свою группу соревновательных упражнений и свою взаимосвязь с другими видами спорта. все физические упражнения. согласно наиболее существенным их признакам. д. Соревновательные упражнения делятся на три категории. Классификация позволяет удобно распределять и хранить информацию с тем. характеризующих общность упражнений каждой группы по их сущности и целенаправленности. пауэрлифтингом и гиревым спортом. форма. например внешние (анатомические.классификация – распределение физических упражнений по группам и подгруппам на основании какого-либо общего признака. и т. В основу классификации физических упражнений могут быть положены разные признаки. Слово «классификация» употребляется в двух значениях: как процесс распределения объектов на классы и как результат такого распределения. определяющие общность физических упражнений по их сущности и целенаправленности. который представленный в виде схемы или словесного описания. с гантелями. 1-3). будет естественной. 2012 276 . ног. Chişinău: USEFS. с которыми или на которых они выполняются) или внутренние. применяемые в процессе подготовки спортсменов. . Классификация физических упражнений по внешним признакам может быть только вспомогательной и служит для придания множеству разнообразных упражнений определенного порядка (упражнения в передвижении. вольные. Определений понятию классификация очень много мы остановимся на некоторых из них: . по их сущности и целенаправленности можно распределить на взаимосвязанные и обусловливающие друг друга пять следующих групп: общеразвивающие. скоростная и статическая выносливость. 2012 тщательного исследования. вспомогательные и профилактические (табл. для рук. чтобы использовать еѐ в составлении учебных программ и др. специально подготовительные.).это пересечение основных характеристик атлетического многоборья с тяжѐлой атлетикой. Классификация физических упражнений на основе признаков.классификация – распределение множества объектов на классы. Исходя из сказанного выше. соревновательные.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. это: динамическая сила. Динамическая сила . со штангой. снаряды. туловища.

Динамическая сила преследует цель. Выкат спортивного «Скоростна-я 3разряд: 5 повторений за 1мин. стоя на ногах Чемпион: фиксация тела на 40 сек. чтобы спортсмен выполнил упражнение всего один раз. Вес на спине 1:10 собственного веса. 1разряд: 10 повторений за 1мин. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:8 собственного веса. Вес на спине 1:3 собственного веса. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Выкат спортивного «Статичес2разряд: фиксация тела на 15 сек. с наиболее максимальным весом на спине. кая сила» 2разряд: 1 раз с фиксацией. Примером классификации в атлетическом многоборье может служить распределение всех спортсменов по антропометрическим данным и разделение их по спортивным разрядам.это пересечение со спортивной гимнастикой. 2012 277 . лѐгкой атлетикой и игровыми видами спорта (баскетбол. 2012 Скоростная выносливость . 3 минуты. Вес более 1:2 собственного веса. Чемпион: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:4 собственного веса. рост на прямые сть» КМС: 12 повторений за 1мин.). чтобы спортсмен выполнил упражнение таким образом. КМС: фиксация тела на 25 сек. Блок 1 нормативов атлетического многоборья Упражнение Выкат спортивного катка в полный рост на прямые руки из положения стоя на ногах Категория Норматив* «Динамичес. Скоростная выносливость преследует цель. катка в полный выносливо. чтобы тело спортсмена удерживалось в фиксированном положении максимальное количество времени и окончательное завершение упражнения засчитывается после возвращения спортсменом в исходное положение. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. и. Chişinău: USEFS. чтобы спортсмен выполнил упражнение с максимальным количеством повторений за отведѐнный промежуток времени (1 минута. * Все нормативы указанных упражнений взяты на основании личных результатов и рекордов С. Статическая выносливость преследует цель.Засса. руки из положения Мастер Спорта: 15 повторений за 1мин. футбол. КМС: 1 раз с фиксацией.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Таблица 1. руки из положения ь» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек.2разряд: 7 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: более 20 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией.это пересечение с изометрической гимнастикой А. Вес на спине 1:6 собственного веса. 5 минут).д.3разряд: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:2 собственного веса.т. Подгурского. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. гандбол. катка в полный кая рост на прямые выносливост 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Статическая выносливость . которые имеют подтверждение дипломами «Книга рекордов Украины». стоя на ногах Чемпион: 20 повторений за 1мин.

Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. Упражнения. прямых руках вынослив КМС: 20 повторений за 1мин. Блок 2 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Подъѐм Подгурского» на прямых руках от пола Категория Норматив* «Динами 3разряд: 1 раз с фиксацией. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Вес на спине 1:4 собственного веса. 2012 Таблица 2. КМС: 1 раз с фиксацией.это способность длительное время поддерживать оптимальные силовые характеристики удержания. Вес на спине 1:8 собственного сила» веса.подразумевает. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. способность преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. Вес на спине 1:2 собственного веса. Вес на спине 1:3 собственного веса. ческая 2разряд: 1 раз с фиксацией. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. «Подъѐм «Статиче 2разряд: фиксация тела на 15 сек. от пола ость» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. Подгурского» на ская 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Чемпион: 35 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: более 35 повторений за 1мин. Вес на спине 1:6 собственного веса. 3) «Скоростная выносливость» . 1разряд: 1 раз с фиксацией. В статье рассмотрены некоторые вопросы структурно-функционального наполнения атлетического многоборья. Перспективы дальнейших исследований. указанные в таблицах 1-3 характеризуют основной принцип выполнения упражнения в соответствии выбранной категории. от пола ость» Мастер Спорта: 25 повторений за 1мин. 2) «Статическая выносливость» .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые должны быть преодолены и нейтрализованы. 1) «Динамическая сила» . Вес более 1:2 собственного веса. что и предопределяет актуальность дальнейших исследований. Chişinău: USEFS. Подгурского» на ная 1разряд: 15 повторений за 1мин. Чемпион: 1 раз с фиксацией. 2012 278 . которые требуют более глубокого научного изучения. 3разряд: 7 повторений за 1мин.максимальная сила определяется величиной внешних сопротивлений. Вес на спине 1:10 собственного веса. «Подъѐм «Скорост 2разряд: 12 повторений за 1мин. прямых руках вынослив КМС: фиксация тела на 25 сек.

2012 279 . 1разряд: 1 раз с фиксацией. которое естественно требует систематизации и определения основных его понятий. выносливость» 1разряд: 12 повторений за 1мин. Вес на спине 1:2 собственного веса. Вес на спине 1:4 собственного веса. Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. «Статическая 2разряд: фиксация тела на 15 сек. Вес на спине 1:10 собственного веса. Накопление определенных эмпирических знаний и практического опыта в развитии атлетического многоборья формируют его основу не только как нового вида спорта. Блок 3 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» Категория Норматив* 3разряд: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. 3разряд: 5 повторений за 1мин. Мастер Спорта: 20 повторений за 1мин. «Динамическ ая сила» Вывод Определение специальной терминологии и проведение классификации основных структурно-функциональных компонентов является неотъемлемым атрибутом признания нового вида спорта. Вес на спине 1:3 собственного веса. Вес на спине 1:8 собственного веса. В этой связи отличительной чертой атлетического многоборья является органическое соединение элементов силовых видов спорта и гимнастики. «Скоростная 2разряд: 7 повторений за 1мин. КМС: фиксация тела на 25 сек. КМС: 15 повторений за 1мин. Вес более 1:2 собственного веса!!! 3разряд: фиксация тела на 10 сек. Чемпион: 25 повторений за 1мин. Chişinău: USEFS. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. 2разряд: 1 раз с фиксацией. Чемпион: 1 раз с фиксацией. выносливость» 1разряд: фиксация тела на 20 сек.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. но и как общественного социального явления. КМС: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:6 собственного веса. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. 2012 Таблица 3. Абсолютный Чемпион: более 25 повторений за 1мин.

1997. 2012 280 . профессор. В. К проблеме изучения терминологии и классификации атлетического многоборья / С.С. The main condition for reception of children and teenagers in the groups of the initial preparation are good health most of all cardiovascular and respiratory systems which define the high performance of their organism in the time of educational and training lessons. Правильное ее решение обеспечивает развитие спортивного плавания и успехи спортсменов. А. Подгурский С. МЕТОДОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОРА ПЛОВЦОВ В МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКЕ Таценко А.О. swimming. 24-26. Зациорский. Шейко Б. Кишинев Побурный П.: ФиС. 2011. Пауэрлифтинг / Б. performance.М. Государственный университет физического воспитания и спорта. cardiovascular and respiratory systems. 3. Желязков О. The best swimmers started to practice this kind of sport in these years.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Подгурский. С. 2012 Библиография: 1.. М. Отсюда правильное решение проблемы отбора приносит многочисленные выгоды: Chişinău: USEFS. Сущности спортивной формы / О. Тернопіль: ТНПУ ім. Summary. № 7. 1967.И. Шейко. Государственный университет физического воспитания и спорта. 236 с.О. Государственный университет физического воспитания и спорта. 4. С. 2. 82 с. М.И. The second condition is the age: for boys from 9till 11 years for girls from 7 till 9years. Лях-Породько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції. Желязков // Теория и практика физической культуры. Проблема отбора была и остается одной из самых важных для современного спортивного плавания.: Советский спорт. Однако достижение значительного успеха на международной арене в настоящее время требует интенсивного и многолетнего периода подготовки.. студентка.. Зациорский В. Кишинев Keywords: children and teenagers. 229-232. Кишинев Солоненко Г.В. Воспитание физических качеств / В. Такая подготовка связана со значительными финансовыми расходами. 2000. доцент.М. Гнатюка.

определяющих спортивную Chişinău: USEFS. Целью работы является совершенствование методики многолетней тренировки пловцов.сокращает финансовые расходы. . 2012 . неисполнения ожиданий. не отпугивает от занятий плаванием. Нами предполагалось.избавляет тренеров от ненужной потери времени и психофизического запаса сил. 2012 281 . . определяющих их спортивную пригодность в многолетней тренировке. 2.обеспечивает качественное пополнение резерва для состава сборной Молдовы. Работа определяется аргументированным контент-анализом и экспериментальными данными прогностичности основных критериев отбора и тестов. 3. пригодности пловцов к спортивному совершенствованию в многолетней тренировке. Исследовать динамику общедвигательных и психомоторных способностей юных пловцов.оберегает тренирующихся от потери времени. В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: 1. Кишинева. ухудшения состояния здоровья вследствие не соответствующих возможностей спортсмена тренировочных нагрузок. . Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения апробированных мероприятий в ходе тестирования и оценки спортивной пригодности пловцов в условиях многолетней тренировки. определяющие спортивную пригодность юных пловцов в многолетней тренировке. Исследовать динамику морфофункциональных возможностей юных пловцов. В исследовании участвовали пловцы спортивных школ плавания г. определяющих спортивную пригодность к занятиям плаванием в многолетней тренировке. Объектом исследований является применение современных методов спортивной диагностики. связанные с многолетней тренировкой бесперспективных спортсменов. что проведенные экспериментально-аналитические исследования в теории и практике спортивного плавания в условиях спортивной школы позволят выделить наиболее значимые методы и средства. как факторов. Осуществить информационный поиск по вопросу многолетней тренировки спортсменов с учетом возрастной периодизации.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

девочек . равновесие занимает одинаковую позицию с обучаемостью и сенсомоторными качествами на уровне 80% и к концу гистограммы следуют прыгучесть.1) на первом месте координационные способности -95% и это вполне естественно. отражающей основные качества и возможности (рис. 2012 пригодность и долговременную адаптацию их организма для спортивнотехнического совершенствования в многолетней тренировке..14чел. Работоспособность. Для оценки спортивной пригодности использовались различные методы.90%. как факторы.15 чел.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 9–10 лет -24 чел..52.директор Писанко А.. Под наблюдением находились юные спортсмены: 7-8 лет – 26 чел. мастера спорта. обеспечивающие результативность в перспективе. Естественный педагогический эксперимент проводился в условиях специализированных школ плавания г. которые представлены в гистограммах. по октябрь 2011г. ДЮСШММС . Пробейголова И. а вестибулярная устойчивость.М. Педагогические методы позволяли оценить уровень физических качеств и координационный способностей. определяющих возможности спортивнотехнического мастерства юных пловцов. 11-12 лет – 18 чел. Социологические методы позволили получить информацию о спортивных интересах детей и подростков. которую далеко не каждому дано освоить. раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к многолетним занятиям спортом и к высоким спортивным достижениям. гибкость и сила.Ю. На основе медико-биологических методов определялись морфофункциональные особенности. уровень физического развития. 15-16 лет . 13-14 лет – 16 чел. Исследования осуществлялись с октября 2008 г. мастера спорта международного класса: мужчины .) и кафедры плавания ГУФВиС. В результате опроса тренеров. На втором . Кишинева (школа №11 –директор.46 и члены сборной Молдовы. Чрезвычайно сложная техника современного спортивного плавания. женщины – 10 чел. В гистограмме.В. Из них: мальчиков . требует высокого уровня согласованности движений. Chişinău: USEFS. определяющие биомеханику техники плавания и коэффициент полезной деятельности.. состояние анализаторных систем организма и состояние здоровья.. выносливость и скоростно-силовые способности составляют 85%.морфофункциональные возможности . 2012 282 . профессор Рышняк Б. нам удалось получить характеристики юных пловцов. заведующий кафедрой.

а также мышлению и ориентировке. Перемена места жительства может быть причиной отсева по мнению 75% опрошенных. запрет родителей . Наличие минимума качества и возможностей. объем и распределение внимания .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.65%. мнение специалистов распределилось следующим образом.100% целеустремленность и трудолюбие. способность к творчеству . 1. Далее следуют причины отсева из-за допущенных ошибок в методике тренировки и обучения .2). Далее в порядке убывания .70% .55%. выносливость скоростно-силовые способности равновесие 80 80 70 55 45 40 30 20 обучаемость. Chişinău: USEFS. 2012 100 90 80 70 60 50 95 90 85 85 координационные способности морфофункциональн ые возможности работоспособность.устойчивость к стрессу и боевитость -85%. определяющих спортивную пригодность (рис.агрессивность. сенсомотрика прыгучесть гибкость 10 сила 0 Рис. 69% специалистов отдают предпочтение активности и смелости.65% и 55% . При изучении мнения специалистов об основных причинах отсева. 85% опрошенных считают отсутствие желания заниматься или появление других интересов. 80% юных спортсменов уходят их секции из-за боязни травмирования или подрыва здоровья в связи с увеличивающимися нагрузками. 2012 283 . определяющих спортивную пригодность для занятий спортивным плаванием При оценке личностно-психологических факторов. На первом месте .

психологических. 2012 284 . тренеров и собственные исследования показали. 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 95 95 целеустремлѐнность. смелость 70 65 55 игровое мышление. в которых в настоящее время находится спорт высших достижений в Республике Молдова. Chişinău: USEFS. медико-биологических. Тренера в своей работе умело используют опыт подготовки сильнейших зарубежных пловцов. трудолюбие 80 активность. Кишинева. специалистам Республики Молдова удалось достичь значительных результатов в подготовке пловцов высокой квалификации. находят перспективные пути повышения эффективности работы в новых социальноэкономических условиях. определяющие спортивную пригодность к занятиям спортивным плаванием. Лично-психологические факторы. отличающихся простотой. Анализ практической деятельности ведущих спортивных школ плавания г. доступностью и. 2. в тоже время. определяющих эффективность учебнотренировочного процесса. достоверной информативностью в комплексных обследованиях юных спортсменов. метрологических тестирований и социологических опросов. сохраняя и приумножая систему воспитания спортивного резерва и другие достижения ведущих мировых школ плавания. боевитость объѐм и рапределение внимания способность к творчеству агрессивность Рис. Таким образом. ориентировка устойчивость к стрессу.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. несмотря на огромные трудности. что оценку перспективности пловцов в многолетней тренировке осуществляют на основе педагогических.

особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. к анаэробной работе. При оценке спортивной пригодности рекомендуется исходить из того. Комплексный контроль в процессе многолетней тренировки пловцов способствует оптимизации спортивного отбора и их подготовленности с определенной направленностью. Вторым критерием является возраст: для мальчиков 8-10 лет. При этом мальчики-юноши по всем показателям физического развития в абсолютных и относительных единицах превосходят девочек-девушек. что является одной из причин более раннего достижения норматива мастера спорта в женском плавании. что определение сочетания двигательных и личностно-психологических способностей. Контроль функциональной подготовленности способствует оценке работоспособности в ступенчато-возрастающем тесте с последующей реакцией ЧСС. Именно в этом возрасте приступили к занятиям спортивным плаванием многие выдающиеся пловцы. для девочек 7-9 лет. в конечном итоге. а также морфофункциональных задатков создает потенциальную Chişinău: USEFS. общую специальную и функциональную подготовленность. Пробы с задержкой дыхания позволяют оценить возможности организма (сердечно-сосудистой и дыхательной систем) к дефициту кислорода и. 2012 В ходе спортивной ориентации и отбора на этапе начальной подготовки тренеры совместно со спортивным врачом осуществляют оценку физического развития. Главным условием для приема детей и подростков в группы начальной подготовки является хорошее здоровье. соматотип.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что благоприятно влияет на их гидродинамические характеристики. за исключением обтекаемости и плавучести. Контроль физической подготовленности направлен на объективную оценку динамики развития силы. изучают личностно-психологические характеристики и свойства нервной системы с целью объективизации спортивной пригодности юных спортсменов для дальнейшего спортивно-технического совершенствования в многолетней тренировке. скорости. 2012 285 . определяющих высокую работоспособность их организма в ходе учебно-тренировочных занятий. гибкости и выносливости. Динамика параметров физического развития в условиях целенаправленных учебно-тренировочных занятий спортивным плаванием отражает акселеративность в росте тела в длину при несколько меньшей массе тела.

отнесенных к массе тела. 1981. 72с. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. в относительных величинах.: ФиС.А.: Просвещение. с сотр. максимального потребления кислорода (МПК) женщин-пловчих уступает показателям мужчин-пловцов. М. Ашмарин Б. 7.Д. М.. Тесты в физическом воспитании школьников М.С.П.. Киев Когут И. problems of adaptive sports.. Пробы с задержкой дыхания.: Олимпия Пресс. 1965. студентка. Библиография: 1. М. А. 8.: Наука. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ Хасая А. 1976. 2.И. Лях В. Иофе Л. Карпман В.А. т. 1978. Chişinău: USEFS.П. Губа В. Платонов В. М. Зациорский В. Однако. 10. 2012 286 .Ж. 2012 возможность для достижения высоких спортивных результатов в избранном виде спортивного плавания в многолетней тренировке.: ФиС. Гудков И.: ФиС. Гурфинкель В. основа ранней ориентации в спорте. К. also perspective directions of development of adaptive sports in the Ukraine are identified. Регуляция позы человека. Новикова А.Н. 2007.А.1. Матвеев Л. Тестирование в спортивной медицине. Величина морфофункциональных показателей физической работоспособности (в абсолютных величинах). 4. аэробной производительности. 1988. 57с. 1987.. Теория и методика физического воспитания. 1968. 33с. 1978. В кн. Биомеханика плавания (монография).. 84с. спортсменки превосходят своих коллег. Прогнозирование двигательных способностей.: Академия. Теория спорта (учебник). М.: Медицина. М. 6. Теория и методика физического воспитания. Белоцерковский З.М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. доцент.Л. Summary. Булгакова Н.:1978. 75с. In this article the peculiarities of the organizational and regulatory frameworks of adaptive sports in different countries current problems of adaptive sports are analyzed. к.физ. М.: Сердце и спорт. Методические рекомендации по отбору в плавании. 3. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. М. 199с.восп.-62с. 333с.Б. 5.: Выща школа. Киев Keywords: adaptive sports. что является возможностью компенсаторной способности их организма в реализации функциональных резервов в экстремальной соревновательной деятельности. 9..

За последнее десятилетие в общественном сознании отмечается процесс постепенного изменения отношения к людям с ограниченными возможностями. их число медленно. Несмотря на успехи медицины. 2012 Актуальность. Происходит смещение акцента с подчеркивания ограниченности их возможностей к осознанию необходимости использования и увеличения имеющегося значительного потенциала для максимального проявления индивидуальных возможностей этих людей [1. нежели определение условий их социальной адаптации и интеграции [3. уровня физической подготовленности людей с особыми потребностями.определение перспективных направлений развития адаптивного спорта в Украине на основании анализа актуальных проблем его развития. анализ. Методы исследования: анализ специальной литературы. 2 и др. В настоящий момент большинство исследований направлены скорее на физические и психологические детерминанты здоровья и физического состояния. Распространенной является точка зрения. Цель исследования .].]. По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10% населения земного шара. но неуклонно растѐт. 2. Началом становления и развития адаптивного спорта большинство исследователей считают организацию в 1888 г. Результаты исследования и их обсуждение. согласно которой забота государства о своих согражданах с особыми потребностями является мерилом его культурного и социального развития. Задачи: 1. 2]. синтез и систематизация. ―I Олимпийских Игр для глухих‖[1. Всеукраинского центра физической культуры и спорта инвалидов ―Инваспорт‖ перед которым стояли следующие задачи: Chişinău: USEFS. 2012 287 . Определить перспективные направления развития адаптивного спорта в Украине. документальных материалов сети Internet. Выявить особенности организационных и нормативно-правовых основ адаптивного спорта в разных странах. 3. 4 и др. в Берлине «Спортивного клуба глухих» и проведение в 1924 г. Началом активного развития физкультурно-спортивного движения людей с особыми потребностями в Украине является создание в 1993 г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Проанализировать актуальные проблемы развития адаптивного спорта.

В настоящие время действуют 65 подразделений региональных центров «Инваспорт» в городах и районах Украины. США Украина Chişinău: USEFS. Европы.привлечение инвалидов всех возрастов и категорий к регулярным занятиям физкультурой и спортом через создание спортивно-оздоровительных и физкультурно-реабилитационных клубов и организаций по месту жительства. Италия. 1) [5].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. как высшая форма реабилитации инвалидов. Франция Из 1 млн. в первую очередь. Финляндия Муниципалитеты смогли привлечь к работе с людьми с ограниченными возможностями ещѐ в начале 90-х гг. В стране налажена четкая система деятельности оздоровительных и спортивных организаций для людей с ограниченными возможностями. 2012 288 . Является единственным государством. дворцы спорта и стадионы должны быть доступны людям с ограниченными возможностями. комплектование и подготовка сборных команд для участия в чемпионатах Украины. в котором создана государственная система управления спортом людей с ограниченными возможностями и принята государственная программа их поддержки. где отражены и занятия физической культурой и спортом (табл. и. большое количество спортивных инструкторов.проведение соревнований по видам спорта. Таблица 1. Согласно Федерального Акта (закона) об американцах с ограниченными возможностями. все общественные здания. В настоящее время большинство экономически развитых стран. . открыто 27 специализированных детско-юношеских спортивных школ инвалидов. умственно отсталых лиц 23 тыс. Предъявляться жесткие требования к строительству спортсооружений в целях обеспечения более широкого доступа к ним людей с ограниченными возможностями. находящихся в ведении муниципалитетов. 2012 . проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. США. имеют разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов. Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Франция и др. Мира. Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечено: «Все большее признание получает важность спорта для людей с ограниченными возможностями. 111 физкультурнооздоровительных клубов инвалидов [2]. Поэтому государства должны поощрять все виды спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями путем предоставления надлежащих средств и правильной организации этой деятельности». Особенности формирования организационных и нормативноправовых основ адаптивного спорта в разных странах Страна Основные направления деятельности Италия Развитие физической активности и спорта среди людей с ограниченными возможностями занимает одно из шести приоритетных направлений деятельности Региональных советов. занимаются спортом в 550 спортивных клубах.

отсутствие ставок тренеров в сфере адаптивного спорта [3]. относящихся к различным нозологическим группам. Важной является проблема дефицита квалифицированных кадров. Следующими не менее важными являются проблемы практического отсутствия специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных Chişinău: USEFS. Ощущается недостаток научно-методической литературы. Несмотря на то. психической и социальной адаптации людей с особыми потребностями. организация учебно-тренировочного процесса. как о ненужных обществу. отсутствие Федеральной программы. Следует отметить отсутствие налаженной системы повышения квалификации и обмена опытом специалистов в области адаптивной физической культуры. Первостепенной проблемой развития адаптивного спорта в Украине является даже не отсутствие должного уровня социально-экономического развития государства. потребность в строительстве специализированных спортивных комплексов. специалистов. По данным ―Инваспорт‖ это около 2% от общего числа инвалидов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Несмотря на богатый фонд имеющихся научно-методических разработок по адаптивной физической культуре (особенно. проживающих в Украине [2]. необходимость создания клубной системы проведения соревнований. 2012 289 . обладающих организаторскими способностями. основными из которых являются: недостаточное финансирование. направленной на развитие адаптивного спорта. компетентных в вопросах обучения и тренировки спортсменов. а недопонимание многими государственными и общественными деятелями важности преодоления ―советского‖ стереотипа о людях с ограниченными возможностями. необходимость организации семинаров-форумов по обмену опытом. способных обеспечить не только педагогическое. лишь незначительная их часть вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. что в настоящее время значительные усилия направлены на развития адаптивной физической культуры как универсального средства физической. в полной мере учитывающей специфику их диагноза. но также медицинское и психологическое сопровождение занятий с представителями различных нозологических групп. посвященных проблеме спортивной подготовки представителей различных нозологических групп. приходится констатировать практически полное отсутствие трудов. в области ее лечебного и образовательного направлений). 2012 Проведенные российскими учеными исследования позволили выделить проблемы развития адаптивного спорта в России.

Присутствует проблема организации учебно-тренировочного процесса. но и в принципиальном отсутствии на имеющихся спортивных сооружениях специального оборудования. в их возможности самостоятельного передвижения в общественном транспорте. занимающихся в спортивных секциях и ДЮСШИ в Украине (13. немаловажное значение играет полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом. прежде всего. так и детей. детей (что составляет 8 % от общего количества детей-инвалидов в Украине). необходимого для полноценной организации занятий (пандусы. 1. Суть проблемы состоит не только в нехватке спортивных сооружений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. нерешенность проблем в градо. которая актуальна как для взрослых. необходимость создания условий для доставки юных спортсменов к месту занятий. Поскольку дети и подростки с особыми потребностями нередко обучаются и проживают в условиях реабилитационных центров. при составлении расписания учебно-тренировочных занятий следует учитывать распорядок дня.п. с недостатками слуха с недостатками зрения 19% 27% с поражением ОДА 34% с недостатками умственного развития 20% Рис. Количество детей.) Chişinău: USEFS. имеющих нарушения в развитии. и финансовых средств. лифты. 1). В систему детско-юношеского спорта инвалидов вовлечено свыше 13 тыс. а так же опасность получения травмы во время непосредственно тренировочного занятия в зависимости от специфики контингента занимающихся. 2 тис. предназначенных для обучения и тренировки спортсменов с особыми потребностями. а так же материально-технической оснащенности занятий. выделяемых для приобретения необходимого оборудования и инвентаря. и. 2012 сооружении.). раздевалки и т.и дорожном строительстве. Распределение по нозологическим группам не имеет значительных различий (рис. 2012 290 .

:Асконіт. вищих навч. закладів фіз. 316 с. организация медицинского сопровождения. ред.О. Евсеев. 58 с. 2. Брискин Ю.: Советский спорт. 2011.П. Библиография: 1. Історичні. 2 / под общ. Евсеева. формирование мотивации к занятиям спортом. 250 с. 2-е изд. Передерий. 5.С. Ю. с которыми приходится сталкиваться людям. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. Выводы Перечисленные проблемы являются лишь видимой частью тех многочисленных трудностей. М.xml?lang.Ф.]. 2009. С. 4. А. 296 с. 2005.Н. Когут та ін.П. Степанова О. С.А.: Советский спорт. и доп. 2010. Поэтому перспективными направлениями развития адаптивного спорта в Украине являются следующие: разработка и создание специализированных спортивных сооружений. виховання і спорту / [С. централизованная подготовка родителей детей-инвалидов. испр.. для студ. М. посіб. Проблемы управления развитием адаптивного спорта в России // Учѐные записки университета имени П. проф.А. Брискин.ru/xml/t/print. К. что неизбежно приведѐт не только к увеличению количества занимающихся адаптивным спортом. 448 с. ―Адаптивный спорт в Европе. Махов А.. Матвєєв. но и гуманизации общества в целом. 2012 291 . работающим в системе адаптивного спорта. США и Канаде / Режим доступа: http://www. оборудования и инвентаря. організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч.А. Лесгафта. подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров. масштабные научные исследования. 3.sport fcp. создание условий для занятий физической культурой и спортом всех нозологических групп. Адаптивный спорт / Ю. Бріскін. 2012 Одной из важнейших проблем развития адаптивного спорта является также низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и спортом.. Том 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. І. Значимой является проблема излишней увлеченности руководящими организациями достижением спортсменами высоких спортивных результатов в ущерб физкультурно-оздоровительной направленности.В.Ф. Chişinău: USEFS.

признанные ICF. вновь включѐн с 1992 года (XXV игры Барселона). Chişinău: USEFS. 2. Также проводятся командные соревнования (каждая команда состоит из 3 экипажей). относительно молодой. Киев Яковенко А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. canoe slalom. Гребной слалом это одна из 10 технических дисциплин Международной Федерации Каноэ (англ. 20 века. international competitions. В программу Олимпийских игр гребной слалом входил в 1972 году. Summary. Актуальность. 3]. а именно с 70 гг. 2. K-1Ж (байдарка-одиночка) женщины. 2012 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В УКРАИНЕ Цимбалюк Е. Развитие и становление гребного слалома на территории Украины проходило в 3 этапа: 1. С1 (каноэ-одиночка) мужчины. С-2 (каноэ-двойка) мужчины. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Официальные соревнования проводятся в следующих дисциплинах: K-1М (байдарка-одиночка) мужчины. Первые соревнования. Первый чемпионат мира состоялся в 1949 году в Женеве. Участие в первых играх Олимпиад отечественных гребцов слаломистов в 1972 г. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. (Мюнхен). Киев Мусевич В. International Canoe Federation — ICF). но в Олимпийскую программу С-1 женщины пока что не входят. In the paper the main prospects for the development of canoe slalom in Ukraine. C-1 (каноэодиночка) женщины – включены в программу чемпионатов мира с 2010 года. после чего был исключѐн. [1.. Киев Keywords: athletes. которые тоже не входят в Олимпийскую программу. Киевский национальный архитектурно-строительный университет.. были проведены в 1933 году на реке Аре в Швейцарии. Into account the basic requirements and specialized training components national athletes. competitions. 20 века).. and studied on the basis of data formulated the basic provisions and criteria necessary for the development of canoe slalom in Ukraine. вид спорта еще с советских времен активно развивается. Официальное включение гребного слалома в Олимпийскую программу в 1992 г. Зарождение (70 гг. (Барселона). 2012 292 . На территории Украины этот. training.

Результаты исследований и их обсуждение На современном этапе гребной слалом в Украине бурно развивается и привлекает все больше желающих освоить этот непростой сложнокоординационный вид спорта с элементами риска. мы видим. Где 1 – это наименьшее влияние (значение). А именно. Выявление и решение которых. Сформирована квалифицированная сборная команда. Отечественные гребцы все ближе подбираются к завоеванию Олимпийской лицензии. уже сегодня можно говорить о росте спортивных результатов отечественных гребцов-слаломистов на мировой арене. В то же время и спортсмены и тренеры выделяют: совершенствование материально технической базы. повышение интереса общественности и открытие новых спортивных школ по гребному слалому. 3]. Полученные данные в дальнейшем обрабатывались с помощью методов математической статистики. которые специализируются в гребном слаломе. методы математической статистики. 2012 3. Вариативность выборки в пределах допустимого. как и в других видах спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. И 5 –тренеров высшей квалификации. существуют свои специфические проблемы. развитие маркетинговых программ и спонсорской помощи. Респондентам предлагалось оценить вопросы анкеты по значимости предложенных вопросов от 1 до 10. 2012 293 . Тем не менее. В ходе работы использовались методы анализа специальной литературы. опрос и анкетирование. и те и другие наибольшие перспективы сопоставили именно со строительством специализированного искусственного гребного канала. как очень важные факторы дальнейшего развития гребного слалома в Украине. что и спортсмены и тренеры в основном отвечают достаточно однообразно. Чемпионат Европы. этапы кубков мира и др. Цель: Определить основные перспективы развития гребного слалома в Украине. 25 высококвалифицированных спортсменов (МС). имеет весомое значение в дальнейшем развитии гребного слалома на Украине. а 10 – наибольшее. Но. Создание федерации гребного слалома Украины и участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях различного уровня (Чемпионат мира. возраст спортсменов – 18-23 лет. 2. Методы и организация исследований. 30 человек из которых. А наименьшую оценку получили внедрения государственных программ и повышение квалификации тренеров и судьей. совершенствование методики подготовки. которая достаточно успешно представляет Украину на мировой арене.) [1. в силу тех или иных причин. На основании полученных обработанных данных анкетирования. Современный этап. Chişinău: USEFS. Контингент.

3 1 0.8 %. 3.0 2 0.63 10 0.63 7 0.18 0. Результаты анкетирования № п/п 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. среднее значение по группе и математическая статистика Спортсмены Тренеры CV.05 0. Оценки респондентов. Повышение квалификации тренеров и судьей.51 14.43 0.03 0.1.80 Так у спортсменов она колеблется от 1.7 5 0.53 0.59 0. а у тренеров от 0.53 0.11 0.2 2 0.73 0. Оценка по 10 бальной шкале 9 . Совершенствование методики подготовки.17 14.6 6 0.08 1. 8.06 11. Совершенствование методики подготовки.42 14. Что подчеркивает однородность выборок.09 1.67 8 0. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта.7 %.15 0. Повышение квалификации тренеров и судьей.4 4 0.21 0.7 6 0.25 14. Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Создание комплексной научной группы по гребному слалому. привлечение спонсоров. 6.08 0.49 14.8 8 0. 2.30 10 0. среднее значение по группе Спортсмены Тренеры Chişinău: USEFS.23 13.0 3 0. Совершенствование материально технической базы. привлечение спонсоров. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта. 11 10 8 7 6 5 4 3 2 Рис. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому. σ ±m σ ±m CV.39 0. 4.15 0. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.12 2.57 5 0. Создание комплексной научной группы по гребному слалому.85 0.0 9 0. 5.72 0. 0 Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности.34 14. 2012 294 Строительство специализированного искусственного гребного канала. % x x % Оцениваемый показатель Повышение интереса общественности к гребному слалому.00 4 0.59 14. Совершенствование материально технической базы. Строительство специализированного искусственного гребного канала. 2012 Таблица 1.09 8.09 1.14 0.08 14.89 0.13 0. Показатель Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.1 9 0.31 13.67 1 0.80 до 14. 1 Повышение интереса общественности к гребному слалому.5 3 0. 7 1. 7.10 2.42 14.29 0.3 до 14. 9.16 0. 10 Оценки респондентов.31 6. Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.

Наличие гребного канала подразумевает создание «школы слалома» на территории страны. 2012 Учитывая полученные данные респондентов в ходе опроса и анкетирования. что позволяет повысить эффективность техники и тактики в условиях моделирования соревновательной деятельности. Так как гребной канал. Гребной канал безопасен. тренировки в данных условиях приводят к повышению спортивного результата. пробный проект такого сооружения. так как возрастает доля специальной подготовки. Данный проект был разработан согласно с: действующих архитектурно-градостроительных руководствующих документов. 2012 295 . привлечение интереса общественности. включающий в себя все особенности функционирования данного комплекса в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. Учитывая мировой опыт. Ознакомится с проектом можно в научной библиотеке КНУСА. Данный проект представлен в качестве дипломной работы на степень бакалавра 2011 г. каф. Chişinău: USEFS. дает: 1. в Украине ведутся разработки в области проектирования сооружений данного специального типа. целью которой является выработка основных принципов для проектирования сооружений для гребного слалома. 3. руководитель работы зав.2. Гребной канал позволяет моделировать препятствия и предсказывать возможные варианты прохождения дистанции. открытие новых спортивных секций. кандидат наук Ткаленко В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 5. На данный момент ведется исследовательская работа.З. Выполнила работу архитектор Цимбалюк Елена.2-13-2003 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения по сколько в Украине не существует норм по данному типу сооружений.. Адекватные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований международного уровня. На сегодняшний день. что на данном этапе развития гребного слалома в Украине основной задачей является необходимость строительства специализированного искусственного гребного канала. что снижает уровень риска проведения занятий с малоподготовленными группами. 2. При кафедре Архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений. развитие маркетинговых программ и привлечение спонсоров. бывший (КИСИ). норм Украины. Основополагающим документом стал ДБН В. можно с уверенностью заявить. требований ДБН. и существует первый. 4.

Платонов В. Эстетическая гимнастика .А.женский командный.А. Днепропетровск Кидонь В. Это направление гимнастики направленно на укрепление здоровья и улучшение физического развития девочек и женщин. Summary. 7].: 2006. М. 3.1978.: Олимпийская литература. в Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. technical preparedness.А. Particular attention is paid to the technical readiness of athletes. Академия таможенной службы Украины Keywords: aesthetic gymnastics. массовый вид спорта [6.: Физкультура и Спорт/ Ашмарин Б. Слотина Ю. Булаев М. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 189 219. развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Ашмарин Б. This article analyzes performance at the World Championships in aesthetic gymnastics. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: [учебник тренеров высшей квалификации] / В. К. привлечение спонсоров. Библиография: 1. 2. 2012 Выводы На основании анкетирования спортсменов и тренеров.В.-С. Таким образом показаны перспективы развития гребного слалома в Украине и основные причины результативности выступлений сборной команды Украины по гребному слалому на международной арене. Современные тенденции развития не олимпийских видов спорта занимает достаточно весомое место на Украине.Н.. С. Советский спорт-М. Булаев М. ритмические и динамические элементы. 2004. Гребля на байдарках и каноэ слалом. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ Шупилова Я. совершенствование материально технической базы. Платонов. связанные с естественной грацией и силой. /Примерная программа/. совершенствование методики подготовки. В комплекс средств эстетической гимнастики входят: гармонические. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта.А.. Украинa .. 853 с. установлена высокая значимость строительства специализированного искусственного гребного канала. 78-93. 2012 296 . и базируется на естественных движениях всего тела [5].Н.

Mantila (BRNO). что в доступной научно-методической зарубежной и отечественной литературе вопросы. Chişinău: USEFS. Эстетическая гимнастика пользуется большой популярностью в мире.) и видеосъемок. 4]. Задачей нашего исследования было проанализировать техническую подготовленность спортсменок.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. подготовка спортсменок актуализирует поиск научных подходов и оперативное внесение результатов поиска в практику подготовки гимнасток на различных этапах спортивного совершенствования. и становление технического мастерства элементов различной группы сложности в эстетической гимнастике отсутствуют. Viktoria (UKR). Анализировались выступления спортсменок команд Dinamot (FIN).София (Болгария). 2012 297 . Предмет исследования – содержание технической подготовки спортсменок. планов тренировок по эстетической гимнастике. первая национальная сборная команда Украины по эстетической гимнастике была сформирована на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Для любителей нет количественных ограничений [3. 2012 программе для спортсменов существует ограничение участников в одной команде. Так в июне 2004 года сборная команда Украины приняла участие в V Чемпионате Мира в г. одновременно на площадке выступают от 6 до 12 человек. программы ДЮСШ и др. Объект исследования – техническая подготовка спортсменок. 10]. которая вышла в финал и получила «Кубок финалистов» [6]. Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы. занимающихся эстетической гимнастикой в группах высшего спортивного мастерства. занимающихся эстетической гимнастикой. педагогическое наблюдение и эксперимент. в Финляндии . посвященные особенностям построения учебно-тренировочного процесса.это национальный вид спорта [1. занимающихся эстетической гимнастикой. В Украине эстетическая гимнастика стала развиваться в начале 2003 года. В связи с этим. Создание Национальной федерации способствовало выходу гимнасток на международный уровень. В то же время отметим. Исследование проводилось на Чемпионате Мира по эстетической гимнастике. анализ документальных материалов (протоколов соревнований.

2012 298 . где бы гимнастки выполняли синхронный вдох и выдох. разная степень устойчивости в равновесиях. 9]. Однако наблюдаются в технике исполнения ошибки индивидуального характера. так и в композиции в целом. Много ошибок при выполнении равновесий. плавно. связанные с разным уровнем физической подготовленности: не одинаковая фаза полета в прыжках. разнообразие в динамике и скорости [8]. Финляндии. выполненных с экономичным и естественным использованием силы с наименьшими затратами энергии. 2 связки из трех движений тела (в соответствии с правилами соревнований. Техника исполнения должна демонстрировать амплитуду. Mantila (BRNO) и Viktoria (UKR). Нами были проанализирована техника исполнения соревновательных композиций сборных команд. Наблюдаются индивидуальные ошибки. гимнастки выполняют композицию ярко и эмоционально. 1 прыжковая связка. непрерывно. В сборной команде Чехии отмечаются нарушения в координации движений. 2 взмаха. тенденциями развития вида спорта) [2. Гармоничные движения следуют плавно и естественно от одного движения к следующему. В выполнении соревновательной композиции на Чемпионате Мира в этой команде было недостаточно слитности внутри движений и связок. а так же нет четких «точек» в композиции. как у одной гимнастки. Наиболее часто встречаемые ошибки представлены в таблице 1. как внутри движений. Нами было установлено. так и у всей группы в целом. поворотов. что команда Финляндии на сегодняшний момент является идеалом в эстетической гимнастике. в упражнении практически нет статики (остановок в движениях). Чехии и Украины участвующих в Чемпионате Мира: Dinamot (FIN). 2 волны. 2 изолированных прыжка.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Все движения в эстетической гимнастике должны выполняться слитно. 2012 Философия эстетической гимнастики основана на гармонии в движениях. Много ошибок связано с разной индивидуальной техникой выполнения движений и физической подготовленностью гимнасток (нет фиксации формы прыжка в полете). В композиции присутствуют: разнообразие в динамике. Сборная команда Украины представлена командой Viktoria. а так же мало динамики в исполнении композиции. 2 связки из двух движений тела. В композиции гимнасток должны присутствовать: 2 изолированных равновесия. Недостаточная амплитуда при выполнении наклонов и прыжков. Chişinău: USEFS.

Исаева.0 Нет единства команды (у одн гимнастки нога ниже) Недостаточная фаза полета Команда Mantila (BRNO)-оценка за исполнение 7. Вишнякова С. 2009. Необходимо развивать у гимнасток чувство музыки и синхронности. нельзя не дышать и задерживать дыхание. А. Движения должны быть без остановок. Поэтому правильное построение движений в связке предполагает собой правильное чередование вдохов и выдохов. взмахи и сжатия).. Всероссийская Федерация эстетической гимнастики (ВФЭГ)/ Правила соревнований по эстетической гимнастике. 110 с. недостаточная фаза полета Дополнительное движение (пошатывание) Разбита дополнительная связка (большая пауза между группами движений) Дополнительное движение в равновесии Команда Viktoria (UKR)-оценка за исполнение 8. Эстетическая гимнастика: [Учебное пособие] / С. Дыхание во время выполнения композиции играет важную роль.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. так как одновременный вдох и выдох всеми гимнастами способствует формированию единой энергетики композиции. так как композиция строится в соответствии с музыкальным сопровождением и на основе требований правил соревнований с учетом уровня технической подготовки гимнасток. Волгоградская Государственная Академия физической культуры. а потом переходить в другое движение. Анализ выступлений сборных команд на Чемпионате Мира № элемент 1 2 TT Λ 1 2 3 ΛΛ T V(II)Λ 4 TΛ 1 2 3 V (III) V (III) Λ TT Характер ошибки Команда Dinamot (FIN) -оценка за исполнение 9.4 Нет формы прыжка. 2011г. В. что гимнасткам команды Viktoria необходимо на тренировках больше внимание уделять четкому выполнению движений тела (волны. Chişinău: USEFS. для успешной подготовки команды Viktoria к последующим соревнованиям необходимо доработать композицию и разработать комплекс движений тела направленный на совершенствование техники исполнения базовых движений в композиции. Итак. И. 2. слитности между движениями внутри связки. Вишнякова. М. 2012 299 . В. 2012 Таблица 1. по результатам соревнований мы выявили. Библиография: 1. 39 с. T-равновесия Таким образом.0 Связка из трех движений тела была прервана Недостаточная амплитуда полета Дополнительное движение в равновесии Примечания: V-движения тела. выполняться от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук.

Морозова. Chişinău: USEFS.. Киев 2008г.com/ KINETOTERAPIA ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD Brus I.html 10. socio-professional integration. Морозова Л. inflamatorii./ М. Методика проведения занятий по эстетической гимнастике: [Учебно-методическое пособие. Chişinău Caun E. 2012 300 .. Н. 110 с.. М. 48с. Спорышев В.com/gvmnastics/index. П. Introducere Artroplastia este considerată astăzi cel mai utilizat procedeu de reconstrucţie a şoldului la adult. 5.nbcolympics.В./ В. Эстетическая_гимнастика [Електронний ресурс] : http://ru. Республиканский научнометодический кабинет. hip mobility. Summary. Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства в сложно координационных видах спорта (художественной./Федерация эстетической гимнастики Украины. М.В. П. 114 с. Kinetoterapia în artroplastie constituie o adevarată revoluţie în recuperarea şoldului. спортивной. 7. Ночевнова. soluţionînd o mulţime de obiective 2. studentă. dr. Падалка.ifagg. Цюкало.: Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. 2012 3.wikipedia.Su/publ/ehsteticheskaja_gimnastika/nemnogo_o_ehsteticheskoj_gimnastike / 10-1-0-106 8. Chişinău Keywords: artroplasty.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. М. presents a modern concept of hip mobility rehabilitation and guaranty a socioprofessional integration of the patient. Гутник. Э. Л. акробатической гимнастике) [Теоретические и методические аспекты]. Э. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.clan.] / Л. Спорышев.В. congenitale sau traumatice ale articulaţiei coxofemurale 2. în med. И.П.В.П. org/ wiki/ 4. http://www. Эстетическая гимнастика/учебная программа для детско-юношеских спортивных школ.ru/page. 9. http://rg4u. http://www. Hip artroplasty in association with physical rehabilitation after surgery. Плеханова. http://www. reprezentînd o soluţie terapeutică de calitate pentru o serie de afecţiuni degenerative. 2006. physical therapy. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.php?id=399. 2006. Плеханова М..gymlab.Прибутная.В. 6. эстетической.А.

restricţiile pe care le impune.Reducerea durerii. Ipotezele cercetarii Posedă kinetoterapia mijloace necesare pentru combaterea durerii.Obţinerea stabilităţii. refacerea mobilităţii. 21 % bune. Ring. dintre care 1. aceste operaţii se efectuează în cadrul Spitalului Clinic Republican de Ortopedie şi Traumatologie. ne-au determinat să ne îndreptăm eforturile către această categorie de bolnavi. Chişinău: USEFS. . În acest sens. pe care această suferinţă o are în viaţa pacienţilor. ajunge la concluzia că intervenţia se soldează cu 69 % rezultate excelente.A. în funcţie de particularităţile fiecărui subiect.1% mortale [1]. 2012 Un aspect ce nu trebuie neglijat este faptul că a crescut numărul artroplastiilor de şold la pacienţii tineri cu varsta între 45 şi 64 de ani. riscul la care este supusă persoana în cazul nepracticării unor programe de kinetoterapie. procedee şi tehnici ce pot optimiza recuperarea pacienţilor. 2012 301 . profesionale şi familiale. stabilităţii şi forţei musulare Dacă mijloacele şi procedeele selectate şi aplicate după principiile metodologice ale kinetoterapiei sunt eficiente Dacă pacienţii care urmează o schemă de recuperare funcţională pot fi reintegraţi socio-profesional Obiectivele cercetării sunt: . reeducarea mersului. acesta fiind motivul pentru care se încearcă recuperarea funcţională cît mai rapidă prin diverse metode ce includ recuperarea kinetoterapeutică cu debut preoperator şi postoperator [5]. Serviciul Ortopedic al Centrului Naţional Ştiintifico-Practic de Medicina Urgentă.Identificarea şi selectarea celor mai adecvate metode. b) Metoda anchetei.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. P. 6 % mediocre şi 4% eşecuri. . Observaţiile privind implicaţiile sociale. revizuind 1000 de cazuri operate. Scopul lucrării este redobîndirea independenţei bolnavului în activităţile de zi cu zi. care este factorul determinant în cadrul recuperării deoarece ea este cea care îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. s-au făcut eforturi constante pentru eficientizarea recuperării acestei afecţiuni şi a complianţei pacienţilor la programele de recuperare. În Republica Moldova. Metodele folosite: a) Documentarea teoretică. MedPark 6. a mobilităţii şi a coordonării mişcării membrelor inferioare.

tehnicile de microchirurgie trebuie completate în mod obligatoriu cu programe de recuperare kinetoterapeutice aplicate pre. unilateral/bilateral. recuperarea forţei şi stabilităţii articulare.  Reeducarea respiratorie. Din lipsă de posibilitate. e) Înregistrarea. d) Metoda de măsurare (explorare şi evaluare). 2012 c) Observaţia. În imagini sunt reprezentate unele activităţi kinetoterapeutice (program recuperator) pentru reînvăţarea mersului. Obiective generale 3:  Reducerea durerii care este factorul determinant ce îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator.Prevenirea complicaţiilor imediate.şi postoperator. prelucrarea şi reprezentarea grafică a datelor. noi am folosit numai kinetoterapia postoperatorie 4. Chişinău: USEFS. Am aplicat masajul terapeutic.  Prevenirea şi combaterea poziţiilor vicioase. Obiective imediate: . terapia ocupaţională şi crioterapia. după o leziune traumatică.  Recuperarea forţei şi a stabilităţii articulare. 2012 302 .  Obţinerea/creştera mobilităţii articulare în limitele protezei. hidrokinetoterapia.  Reînvăţarea mersului (cu sprijin la început).  Prevenirea şi combaterea tulburărilor vasculare şi a circulaţiei sanguine.  Recuperarea membrului inferior afectat pentru reluarea activităţilor zilnice. psihoterapia. Mijloace folosite în recuperarea de şold Oricît de eficient ar fi tratamentul chirurgical în redarea unei funcţii normale a membrului inferior.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. .  Întărirea musculaturii fesiere şi a coapsei.Prevenirea dislocării implantului. cum ar fi: edemul traumatic şi inflamator postoperator.  Îmbunătăţirea într-o măsură cît mai mare a rezistenţei.  Antrenamentul la efort.

flectat (activ) Abducţie (activ) Valori normale Perioada Perioada (grade) prerecuperatorie postrecuperatorie 0°. Extins (activ) Extensie. G. 2.20 º 10 º 45 º Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3-4 ori/zi Fig. G. 1. genunchiul flectat (activ) Extensie. lent executate. Flexii/extensii picior. (pompaj) 5-10 minute. genunchiul extins (activ) Flexie. 4. 2012 303 5º 3º 32 º 8º 5º 42 º . 3. Reînvăţarea mersului Fig. Evoluţia valorică a amplitudinii mişcării articulare Denumirea mişcării Flexie. 2012 Fig.90° 21 º 64 º <125 º 42 º 90 º 15 º . Urcarea şi coborîrea treptelor Prezentarea rezultatelor şi interpretarea lor Tabelul 1. Izometrie fesieri Fig.

Primele 48 postoperatorii 2 2 3 ore Etapa a III-a Etapa a V-a (zilele 6-7) (zilele 11-12) 3 4 2 3 4 5 Tabelul 3. Evoluţia forţei musculare Miscarea. Chişinău: USEFS. 2 şi nr. în mişcarea de flexie. heterolateral Abducţia. Concluzii Instruirea subiecţilor de la începutul programului recuperator asupra obiectivelor mărite şi a efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului. iar durerea este abolită.I. gradul de pregătire fizică anterioară şi tipul de proteză implantată.d. precum şi formarea unor motivaţii puternice au optimizat tratamentul prin participarea conştientă şi activă a pacienţilor. Capacitatea funcţională Primele 48 ore Durere 5-dureri usoare intermitente Etapa V (zilele 11-12) Mobilitate Mers Durere Mobilitate Mers 2-Fl:cca40 º 1-Imposibil 6. sex. ale testingului muscular (forţa musculară) şi din scorurile propuse de Merle D Aubigne şi Lesquesne (capacitatea funcţională). sunt metode moderne de recuperare a funcţiilor pierdute: dispare durerea. Datele din tabelul nr. d. se observă o creştere considerabilă a amplitudinii mişcării articulare comparativ pe perioade (prerecuperatorie şi postrecuperatorie). În urma cercetării. extensie şi abducţie de 2 ori.m. s-a demonstrat că artroplastia totală de şold. în asociere cu kinetoterapia. 2012 304 . starea funcţională la externare s-a îmbunătăţit remarcabil: pacientul se deplasează cu sprijin în ―cadrul de mers‖. m. în limitele permise de contraindicaţiile locale şi generale. 2012 Tabelul 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. se restabileşte mobilitatea şoldului şi este asigurat reintegrarea socioprofesională a pacienţilor. de testare Flexia.Indolor 5-Fl: 0. 3 ne demonstrează o creştere a forţei musculare. heterolateral Extensia. axilare m. s-a stabilit o dinamică bună a procesului de recuperare. Tratamentul recuperator trebuie continuat la domiciliul pacientului sau la locul de muncă. abducţia revenind la normă (450-420). Alegerea şi aplicarea exerciţiilor fizice trebuie să fie efectuate în funcţie de particularităţile de vîrstă. Din fişele de testare individuală a valorilor goniometrice (amplitudinea mişcării articulare). P.90 º 1-Cu 2 cîrje 5-Abd: 25 º şi 6-Abd: m. de 40 º În urma tratamentului.

de proba sportivă etc. 2011. так и от степени тренированности спортсмена. 2012 305 . Univ