MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ACADEMIA OLIMPICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONFERINŢA
ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ

―PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII
CULTURII FIZICE‖
Ediţia a XVI-a
11-12 mai 2012

Chişinău: Editura USEFS, 2012

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

CZU 796(082)=135.1=161.1
P 93
În culegerea de faţă sunt incluse materialele prezentate la Conferinţa ştiinţifică
internaţională studenţească a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii
Moldova, ediţia a XV-a: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice‖.
Sunt luate în dezbatere unele probleme legate de cercetarea direcţiilor principale în
domeniul culturii fizice: antrenamentul şi pregătirea sportivă, educaţia fizică din sistemul de
învăţămînt, pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice, aspecte medicobiologice, psihologo-pedagogice, sociologice şi managementul culturii fizice.
В настоящий сборник включены материалы XVI-й Международной
студенческой научной конференции Государственного Университета Физического
Воспитания и Спорта Республики Молдова «Современные проблемы теории и
практики физической культуры».
Обсуждаются проблемы связанные с исследованиями главных направлений
физической культуры: Спортивная подготовка и тренировка, физическое воспитание в
системе образования, профессиональная подготовка специалистов
в области
физической
культуры,
медико-биологические,
психолого-педагогические,
социологические аспекты и менеджмент физической культуры.

Colegiul de redacţie:
Danail Sergiu, dr., prof. univ.
Goraşcenco Alexandru, dr., conf. univ.
Povestca Lazari, dr., conf.univ.
Goncearuc Svetlana, dr., conf.univ.
Racu Sergiu, dr., conf. univ.
Guţu Alexei, dr.,conf. univ.
Luca Aliona, lector sup. univ.
Botnari Alina, doctorandă
Timuş Maria, doctorand

– redactor responsabil
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– corector
– redactor tehnic (machetare
computerizată)

Desing – Diaconu Oleg,
Danail Sergiu, dr., prof.univ.,
Timuş Maria, doctorandă
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
"Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studenţească (16; 2012;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice", 11-12 mai 2012, Chişinău, Ed. a 16-a/col.red.: Danail Sergiu (red.resp.), Goraşcenco Alexandru, Povestca
Lazari [et al.]. – Ch.: USEFS, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 616 p.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţiei Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4336-1-7.
- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească (rom., rusă).
796(082)=135.1=161.1

ISBN 978-9975-4336-1-7
Chişinău: USEFS, 2012

2

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

DEZVOLTAREA FORŢEI CENTURII SCAPULARE LA STUDENŢI ÎN
SISTEMUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT LA POWERLIFTING

Bîrca A., masterand, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Пауэрлифтинг, студенты, развитие силы мышц пояса верхних
конечностей
Резюме. Работа представляет содержание тренировочных занятий по
пауэрлифтингу со студентами ГУФВС. Представлены и аргументированы
результаты, полученные по окончанию проведенного педагогического
эксперимента, подтверждающие эффективность разработанной методики

Practica antrenamentului sportiv ne demonstrează faptul că formarea
capacităţilor motrice şi tehnice sunt într-o corelaţie directă cu nivelul capacităţilor
fizice – rezistenţa, viteza, forţa şi elasticitatea [2, 3].
La antrenamentele sportive ale studenţilor la proba de Powerlifting, este
necesară, proiectarea metodelor individuale pentru fiecare practicant [1, 4]. Pentru
aceasta se stabileşte structura, conţinutul, ordinea sarcinilor motrice şi cele mai
optimale variante de executare a mişcărilor, luând în consideraţie nivelul dezvoltării
fizice la studenţilor.
Până în prezent nu sunt stabilite toate limitele obiectivelor de variabilitate –
standardele capacităţilor sportivului, la fiecare probă de sport, la nivelul pregătirii
fizice, care ar corespunde capacităţii motrice individuale a omului. Este necesar de a
elabora cerinţele individuale faţă de statutul fizic al studenţilor de diferită vârstă ce ar
permite aprecierea comparativă a capacităţilor motrice în situaţia reală a procesului
de antrenament. Din aceste considerente problema dezvoltării forţei centurii
scapulare la studenţii ce practică Powerlifting, în acest context este de actualitate.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă în Powerlifting.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament la
studenţii ce practică Powerlifting.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii antrenamentului sportiv la Powerlifting.
2. Determinarea mijloacelor şi metodelor orientate spre dezvoltarea forţei
centurii scapulare.
Chişinău: USEFS, 2012

3

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

3. Elaborarea metodicii experimentale ce ţine de dezvoltarea forţei centurii
scapulare.
4. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţi metodicii de dezvoltare
a calităţii forţă în sistemul lecţiilor de antrenament la Powerlifting cu studenţii
USEFS.
Baza metodologică: studierea datelor din sursele literaturii de specialitate;
analiza procesului de antrenament, la Powerlifting; observaţiile pedagogice; metodele
testării capacităţilor fizice; experimentul pedagogic; metoda matematică a prelucrării
şi interpretării datelor statistice.
Cercetarea s-a realizat la baza Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
s-a desfăşurat în anii 2010-2011.
Numărul lecţiilor de antrenament într-un ciclu săptămânal a constat 3 ori
săptămînal cu durata 90 minute.
Partea pregătitoare a lecţiei de antrenament (10-15 minute), a urmărit
încălzirea organismului şi realizarea unei excitabilităţi optime a sistemului nervos. Ea
include: mers, alergare cu efectuarea unor exerciţii pentru braţe, trunchi, picioare (în
forma EDFG); întinderi; exerciţii pregătitoare pentru partea fundamentală.
Partea de bază (35-50 minute) include exerciţii specifice: exerciţiile pentru
dezvoltarea calităţilor fizice, în special a forţei muşchilor centurii scapulare; exerciţii
pentru învăţarea şi perfecţionarea tehnicii.
Partea de încheiere (10-15 minute). Se urmărearestabilirea organismului prin
alergări uşoare, mers liniştit, exerciţii de întindere, de respiraţie şi de relaxare.
În perioada de învăţare numărul reprizelor este de 15-16, apoi pe măsura
creşterii gradului de antrenament se ajunge la 20-25 reprize.
Se evită folosirea îngreuierilor maxime prea des, deoarece aceasta are o
influenţă negativă asupra psihicului în caz de nereuşită. Ridicarea îngreuierilor
maxime fără o refacere suficientă este dăunătoare organismului.
Eficacitatea lecţiilor desfăşurate a fost evaluată cu ajutorul testării capacităţilor
fizice repartizate în două grupe: forţa de rezistenţă şi elasticitatea muşchilor (Tabelul
1).
Rezultatele analizei comparative a indicilor ne demonstrează faptul progresiei
semnificative (p < 0.001; < 0,005) la toţi parametrii testaţi, ceea ce confirmă
eficacitatea metodicii elaborate de noi.

Chişinău: USEFS, 2012

4

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii parametrilor capacităţilor fizice
ale grupului experimental (n = 6)
X ± mx

Elasticitatea muşchilor (cm)

Forţa muşchilor (ori)

Parametri
deltoiod; infraspinos; dorsal mare
deltoid
triceps
trapez
scaleni; sternocleido-mastoidian;
partea superioară a m. trapez
dreaptă
gâtului

stângă
dreaptă

pieptului

partea

stângă
dreaptă

spatelui

stângă

finale
14,16±1,12

t

p

1.

iniţiale
11,0±0,92

4,831

< 0,01

2.

12,83±0,92

16,16±0,92

5,904

< 0,01

3.

38,83±1,38

43,83±1,38

5,903

< 0,01

4.

42,16±1,66

48,66±1,66

5,955

< 0,01

5.

21,5±1,12

26,33±1,12

5,959

< 0,001

6.

27,83±1,38

25,66±0,92

2,611

< 0,05

7.

27,0±0,92

24,66±0,92

4,148

< 0,01

8.

43,83±0,92

41,33±1,12

3,822

< 0,01

9.

43,66±1,12

41,0±0,92

4,067

< 0,01

10.

38,83±0,45

37,0±0,92

2,98

< 0,05

11.

38,83±0,45

37,16±0,92

2,71

< 0,05

Bibliografie:
1. Amzuică, N. Powerlifting – pentru începători, Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1993.
2. Bompa, T.O. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Ex
Ponto, 2002. 444 p.
3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, R.A.,
1996. 352 p.
4. Верхошанский, Ю.В. Основы методики специальной силовой подготовки
тяжелоатлетов /Ю.В.Верхошанский, А.С.Медведев. М.: РГАФК, 1997. 75 с.
5. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.:
Издательский центр „Академия‖, 2003. 480 с.
6. Шейко, Б. Пауэрлифтинг. М., 2000. 145 с.

Chişinău: USEFS, 2012

5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

PREGĂTIREA PSIHOMOTRICĂ A DANSATORILOR DE HIP-HOP PRIN
INTERMEDIUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI RITMICE

Ciuntu N., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Хип-Хоп, психомоторная подготовка, средства ритмического
воспитания
Резюме. В работе представлено значение современного танца в жизни подростков.
Обосновано физическое совершенствование человека в результате занятий
различными видами фитнесса. Представлена и аргументирована
эффективность методики использования средств ритмического воспитания
для развития психомоторных способностей танцоров.

În condiţiile contemporane ale societăţii noastre este observată o scădere
bruscă a stării de sănătate a populaţiei. Aproximativ, numai 10% din tineri posedă
nivelul normal de stare fizică şi de sănătate [1].
Corelaţia între sănătate şi performanţa fizică, a omului este confirmată de către
numeroase cercetări.
Dansul aerobic reprezintă un compromis între educaţia fizică şi dans [4],
fiinfcă că aceasta include elemente de aerobică, pilates, modelare, dar şi elemente de
jazz, R’n’B, Hip-Hop, House.
Dansul este un mijloc de antrenament pentru corpul uman. Diverse şi variate
mişcări rotaţii, sărituri, influenţează pozitiv asupra sistemului muscular. Concomitent
se antrenează echilibrul, se îmbunătăţeşte mobilitatea, postura şi respiraţia. Orice tip
de dans anternează conduita corporală.
Una dintre tendinţele cele mai populare a aerobicei de dans, în special pentru
tineri, este aerobica de Hip-Hop.
Aceasta se datorează popularităţii tipurilor de exerciţii aerobice acealea fiind
fiind înscrise de către Federaţia Internaţionala de Sport, Aerobică şi Fitness (FISAF),
în programul de concurs de fitness-aerobica, împreuna cu aerobica clasică şi stepaerobica.
Hip-Hopul a apărut în SUA la sfîrşitul anilor 1970 în rîndul populaţiei afroamericane [3].
Pînă la începutul anilor 1990 Hip-Hop-ul a devenit o parte componentă a
culturii tinerilor în mai multe ţări din întreaga lume.
Aerobica de dans dezvoltă şi îmbunătăţeşte a funcţiile fiziologice ale
organismului uman, întăreşte muşchii, stimulează sistemul cardiovascular,
Chişinău: USEFS, 2012

6

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

îmbunătăţeşte coordonarea, ţinuta ets. Acest tip de exerciţii aerobice sunt practicate
cu mare interes de către fete şi băieţi. Practicarea dansului dezvoltă încrederea în
forţele proprii, comunicabilitatea, mobilitatea şi flexibililatea fizică.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă a dansatorilor de Hip-Hop.
Scopul cercetării – perfecţionarea procesului de antrenament la dans modern.
Pentru obţinerea acestui scop au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea problemei de pregătire a dansatorilor de Hip-Hop.
2. Determinarea mijloacelor educaţiei ritmice adaptate în dansul modern.
3. Aprecierea nivelului de pregătire fizică şi psihomotrică a contingentului
grupei experimentale.
4. Elaborarea şi argumentarea experimentală a metodicii aplicării mijloacelor
educaţiei ritmice în procesul de antrenament a dansului modern.
Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport (USEFS) şi clubului „DLS CREW‖ (dangerous, limits of style), cu durata de 12
luni, începînd cu mai 2011 pînă în aprilie 2012, şi s-a distins în 3 etape.
Metodica experimentală a antrenamentelor de Hip-Hop a presupus
desfăşurarea lecţiilor de trei ori pe o săptămînă cu durata de 90 de minute şi conţineau
trei părţi de bază.
Partea iniţiala a lecţiei (15-20 minute) cuprinde încălzirea generală a
organismului, a tuturor muşchilor sub forma complexelor de gimnastică-ritmică. La
sfîrşitul părţii pregătitoare se executa stretching-ul dinamic din poziţia stînd pentru
grupele musculare mari.
Partea de baza a lecţiei (35-45 minute) se începe cu executarea combinaţiilor
de mişcări în special, cu cele cu organizarea ritmică, care, după structura lor tehnică
presupun elementele ale Hip-Hop-ului, construite sub forma desenului ritmic prin
duratele lor muzicale. În baza acestor desene ritmice s-au prelucrat elementele
tehnice, care o structură corespunzătoare, fiind îndeplinite pe fragmente şi compoziţii
întregi în procesul desfăşurării antrenamentului, susţinute de acompaniamentul
muzical cu toate tipurile de tempou: lent, moderat, rapid.
Partea de încheiere (10-15 minute) a fost reprezentată prin exerciţiile de forţă
şi stretching-ul profund executat din poziţia şezînd.
La sfîrşitul părţii de încheiere se desfăşurau jocurile ritmico-muzicale.
Pentru aprecierea eficacităţii metodicii experimentale a fost desfăşurată testarea
capacităţilor psihomotrice şi fizice a subiecţilor cercetaţi.
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele dinamicii dezvoltării a capacităţilor
psihomotorice: simţul spaţiului, ritmului, tempoului, echilibrului şi timpului,
coordonării motrice şi rapidităţii.
Chişinău: USEFS, 2012

7

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Analizînd rezultatele obţinute, putem afirma că diferenţa semnificativă
statistică între indicii iniţiali şi finali (p < 0.01; <0,05) la toţi parametrii testaţi
Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor
psihomotrice ale grupei experimentale (n = 10)
Nr.
d/о

Parametrii

Simţul

Perceperi
specializate

Orientării în spaţiu (puncte)
Ritmului (puncte)
Tempoului (puncte)
Echilibrului (s)
Timpului (s)
Coordonarea motrică (puncte)
Rapiditatea (ori)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Х ± mх

Iniţiali
17.1±1.19
9.4±0.64
4.2±0.32
39.4±7.57
9.55±0.09
14.3±0.43
71.1±3.67

t
Finali
22.0±1.64
3.83
10.8±0.10
2.41
5.0±0.0
2.5
56.3±6.06
2.81
9.92±0.05
5.27
15.8±0.108 4.04
79.0±3.03 2.695

p
< 0.01
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.001
< 0.01
< 0.05

Rezultatele analizei comparative ale dinamicii indicilor parametrilor fizici ai
grupei experimentale (tabelul 2) ne demonstrează superioritatea veridică a indicilor
finali şi iniţiali cu pragul de semnificaţie p < 0.01; <0,05.
Tabelul 2. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor fizici
la grupa experimentală (n = 10)
Nr.
d/о

Forţa de rezistenţă a
muşchilor (ori)

Supleţea articulaţiilor
(cm)

Parametri

Х ± mх

t

p

finale
8.8±0.65

3.9

< 0.01

drept

1.

iniţiale
11.2±0.76

stâng

2.

9.4±1.51

4.5±1.62

2.28

< 0.05

lateral

3.

11.0±0.97

4.7±0.97

4.73

< 0.001

drept

4.

12.7±1.27

7.3±1.16

2.57

< 0,05

stâng

5.

18.0±2.16

11.0±1.19

2.92

< 0.05

coloanei vertebrale

6.

55.5±2.06

51.4±2.06

2.32

< 0.05

spatelui

7.

55.1±3.82

62.1±3.08

2.31

< 0.05

abdominali

8.

29.8±1.29

34.6±1.29

2.72

< 0.05

braţelor

9.

34.9±4.67

44.7±3.69

2.65

< 0.05

drept

10.

9.6±1.08

15.9±0.75

2.86

< 0.05

stâng

11.

11.6±1.38

15.2±1.63

2.72

< 0.05

picioarelor

braţelor

picioarelor

Chişinău: USEFS, 2012

8

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Astfel prin rezultatele testării dansatorilor de Hip-Hop putem afirma influenţa
pozitivă a mijloacelor de educaţie ritmică pentru pregătirea psihomotrică şi fizică a
subiecţilor, supuşi experimentului.
Concluzii
1. Analiza literaturii de specialitate a demonstrat existenţa unei careva
material despre pregătirea dansatorilor, iar metodica desfăşurării antrenamentelor la
Hip-Hop lipseşte.
2. Au fost determinate mijloacele educaţiei ritmice adaptate pentru dansul
modern: mijloacele expresivităţii muzicii (ritm, tempou, metru, accente, desenul
ritmic şi melodic, pauze, proprietăţile sunetului); complexele de exerciţii de
gimnastică ritmică; jocurile ritmico-muzicale.
3. Rezultatele cercetării au demonstrat eficacitatea metodicii antrenamentelor
de Hip-Hop cu aplicarea mijloacelor educaţiei ritmice orientate spre dezvoltarea
capacităţilor psihomotrice.
Bibliorafie:
1. Ammah, J.O.A. Ghana / J.O.A.Ammah, N.P.Kwaw. In: International Comparison of
Physical Education. Concepts. Problems. Prospects / ed.: U.Pushe, M.Gerber. Oxford:
Meyer&Meyer, 2005, p. 310-327.
2. Gheorghe, D. Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia. Bucureşti: FRSPT, 1997, p. 1034.
3. Айелло, Дж. Книга хипстера. Атлас-определитель. Пер. с англ. А.Шаляпина.
СПб.: Амфора, 2010. 303 с.
4. Афтимичук, О.Е. Оздоровительная аэробика. Теория и методика: [учебное
пособие] О.Е.Афтимичук; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. К.: „Valinex‖ SRL, 2011. 310
c.

Chişinău: USEFS, 2012

9

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII LECŢIEI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII CLASELOR PRIMARE ÎN BAZA JOCURILOR
DINAMICE

Carp D., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Carp I., dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: методика, организация и проведение уроков, знания, умения и
навыки, физические качества, урок физической культуры, учащихся младших
классов.
Pезюме.
В
данной
статье
предпринята
попытка
экспериментально
аргументировать методику оптимизации урока физической культуры в
младших классах посредством подвижных игр.

Actualitatea temei. În cadrul teoriei contemporane, consacrate problemei
activităţii umane, jocului ca factor primordial de socializare i se atribuie o importanţă
deosebită. Acesta constituie o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni,
întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii
sau necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi încordare, de voioşie şi
destindere.
Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din antichitate clar
exprimată de Platon, mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino da Feltre, apoi de
Bacon, iar în epoca modernă de Froebel, Montessori, Decroly ş.a. Cu toate acestea,
de-abia „ .... epoca noastră este aceea care a făcut din joc un adevărat instrument
educativ didactic‖ [5] .
Totodată, în cadrul multiplelor cercetări [1, 3, 5], se menţionează rolul
preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare cu elemente din diferite ramuri
sportive, pentru formarea la elevii din clasele primare a anumitor capacităţi psihofizice, a priceperilor şi deprinderilor motrice, dar şi pentru orientarea şi selecţia
iniţială în unele ramuri sportive.
În acest context, o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor şi îndeosebi a
celor din clasele primare aparţine jocurilor de mişcare, care, prin conţinutul lor
specific de influenţare analitică competitiv-individuală, posedă potenţialul formării la
aceştia a capacităţilor socio-psiho-motrice, a atitudinilor de autoafirmare,
autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii.

Chişinău: USEFS, 2012

10

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Cu toate că autorii [2, 4, 5, 6,] subliniază rolul jocurilor de mişcare în scopul
perfecţionării procesului didactic la lecţia de educaţie fizică şi a activităţilor
instructive ale elevilor, aceştia nu acordă atenţia cuvenită sistematizării jocurilor în
concordanţă cu particularităţile psiho-fizice ale vârstei elevilor, cu aspectul de
programare şi planificare a educaţiei fizice la clasele primare.
Abordarea insuficientă a problemei jocului ca sistem pedagogic al educaţiei
fizice şcolare în formarea activităţilor integrative ale elevului, dar şi lipsa elaborărilor
teoretico-metodice privind practicarea jocului de mişcare, care posedă potenţialul
psihomotric adecvat particularităţilor vârstei copiilor din clasele primare a devenit
factorul principal de actualizare a acestei cercetări.
Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea procesului de predare a educaţiei
fizice prin folosirea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii privind conţinutul procesului instructiv-educativ
în cadrul lecţiei de educaţie fizică din ciclul primar.
2. Aprecierea nivelului dezvoltării fizice şi al pregătirii motrice a elevilor din
clasele primare.
3. Determinarea conţinutului jocurilor de mişcare adecvate tematicii de bază
din cadrul programei la disciplina „Educaţia fizică‖ la ciclul primar.
4. Argumentarea şi verificarea experimentală a eficacităţii metodicii privind
folosirea jocurilor de mişcare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de
specialitate; analiza documentelor de planificare, evidenţă şi control din cadrul
disciplinei „Educaţia fizică‖ la clasele primare; observaţia pedagogică; metoda
anchetei tip chestionar; experimentul pedagogic; metodele testării indicilor
dezvoltării somatice, ai pregătirii fizice şi funcţionale; metoda comparativă; metode
statistico-matematice.
Organizarea cercetării. Deoarece cercetarea noastră urmăreşte creşterea
eficienţei procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică, au fost
vizate conţinuturile didactice ale curriculumului şcolar pentru clasele primare.
Cercetarea de bază s-a desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic ―L. Deleanu" din
Chişinău, în anii 2011-2012.
În prima etapă (lunile februarie-martie 2011) s-a efectuat o analiză a planurilor
anuale şi calendaristice, s-a utilizat observarea şi chestionarele. Această fază a
Chişinău: USEFS, 2012

11

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

cercetării ne-a permis să determinăm locul şi importanţa jocurilor dinamice în
tematica lecţiilor de educaţie fizică, precum şi opiniile profesorilor, ale elevilor şi ale
părinţilor referitoare la temele cercetării noastre.
În etapa a doua a experimentului pedagogic de bază, septembrie 2011, s-a
efectuat testarea iniţială a elevilor. Ea a fost efectuată diferenţiat pe clase şi sex, atât
în clasa experimentală cât şi în clasa martor. În experimentul de bază au fost cuprinşi
119 elevi, 60 în clasa experimentală şi 59 în clasa martor. Clasa experimentală a avut
ca materiale de orientare a procesului didactic planificarea tematică realizată de noi în
baza jocurilor dinamice. Testarea finală s-a desfăşurat în luna aprilie a anului şcolar
2012.
Astfel, în lecţiile organizate cu titlu de experiment (30 lecţii) în clasele a IV-a,
paralel cu conţinutul obişnuit de mijloace utilizat pentru dezvoltarea motrică generală
în partea fundamentală îndată după tema de predare – învăţare, noi am rezervat 15-16
minute pentru practicarea exerciţiilor, a jocurilor de mişcare şi a ştafetelor orientate
spre optimizarea procesului educaţional şi implicarea elevilor în activităţile de
educaţie fizică extracurriculară.
Rezultatele experimentului efectuat nu pot fi simţitoare deoarece timpul
rezervat pentru cercetare a fost limitat şi formarea unor astfel de capacităţi supuse
influenţei speciale necesită o durată mai mare de dezvoltare.
Pentru aprecierea eficacităţii experimentului pedagogic, toţi elevii au fost
testaţi la o serie de indicatori, a căror maximă semnificaţie este argumentată de o
serie de cercetători din domeniu. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1. Dinamica indicilor somatici ai fetelor din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=58)
Probe de control

Eşantio
n

Testarea iniţială

Testarea finală
t

±Em

S

Cv

±Em

S

Cv

P

Talia (cm)

E
M

143,86±1,23
144,10±1,38

6,49
7,53

4,51%
5,23%

148,86±1,12
148,16±1,28

5,94
7,03

3,99%
4,74%

3,005 <0,01
2,157 <0,05

Greutatea (kg)

E
M

37,23±1,53
38,63±1,89

8,11
10,36

21,79%
26,83%

41,04±1,51
40,73±1,86

8,01
10,1

19,52%
25,02%

1,772 >0,05
0,792 >0,05

E
M

66,5±1,04
68,00±1,37

5,49
7,47

8,25%
10,98%

70,07±0,89
69,60±1,14

4,73
6,27

6,75%
9,01%

2,608 <0,01
0,898 >0,05

5,42
7,73

8,74%
11,94%

62,46±0,86
65,34±1,32

4,55
7,21

7,28%
11,03%

0,345 >0,05
0,331 >0,05

Perimetrul
toracic inspiraţie
(cm)
Perimetrul
toracic expiraţie
(cm)

E
M

62,0±1,02
64,70±1,41

Chişinău: USEFS, 2012

12

În cazul înălţimii valorile lui „T" sunt mai mari decât cele din tabelul lui Fischer (t<1. săritură în lungime de pe loc. extensii de trunchi din culcat facial.92 72.F.75% 7.= Testarea Finală.29% 7. dar şi pentru dozarea efortului în lecţie. creşterea este nesemnificativă (t>1.05 65.043 >0.74 8.10% 7.21 5.13% <0. pentru a alege cele mai eficiente mijloace pe care să le aplice în timpul lecţiilor.63 5.05 4. în rezultatul testărilor iniţiale şi al celor finale constatăm că jocurile dinamice influenţează într-un mod eficace dezvoltarea armonioasă a organismului care.20 5.91 14. iar prin intermediul lor se evaluează capacităţile copiilor în concordanţă cu obiectivele cadru prevăzute de către noile programe şcolare.07 5.03 66. iar greutatea corpului cu 7%. t s-a calculat între indicatorii iniţiali şi finali ai fiecărei grupe.19±1.73±1.001 <0. De asemenea.648 2.05 >0.92 68.07 5.95 144.64% 73.41% 3.23% 3.812 1.05 >0.25% 8.72±1.17±1.91% 1.08 17.78 9.80% 40.77% 4.001 >0.95).I.84 5. Dinamica indicilor somatici ai băieţilor din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantio n Testarea iniţială ±Em S Testarea finală Cv ±Em S Cv t P E M 143.03 5.16±1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.69±1.43% 1.770 21.77 3. 2012 13 .65 5.2±0.88 8.= Testarea Iniţială.34±0.04 40.88±0. Rezultatele măsurătorilor au fost consemnate în fişa individuală a fiecărui elev la rubrica pentru evaluarea finală şi reprezintă datele din testarea finală a experimentului pedagogic.77 3.64±1.00% 147.43±1. P este cel din tabelul lui Fischer în conformitate cu eşantionul cercetat Analizând indicii dezvoltării fizice observăm un ritm inegal de creştere la această vârstă: talia a crescut cu 3%.05 Talia (cm) 3. Astfel. este unul dintre obiectivele cadru ale învăţământului primar.69 6.95). Acestea informaţii trebuie cunoscute de către profesori. T.00 70.20 38.04 63.381 1. probele au fost adaptate în funcţie de Chişinău: USEFS. iar indicele de greutate – mai mic.92±1.55 7.96% 8.89 5. Aceste testări au ajutat copiii să-şi cunoască mai bine principalii indicatori somatici. Următorul aspect care iese în evidenţă la grupele testate este evoluţia corectă şi armonioasă a organismului copiilor. Probele pe care le-am utilizat prezintă o mare relevanţă. aruncare la ţintă verticală.93% 9.31±0.219 1.219 Legendă: T.01 Greutatea (kg) E M 37. dar şi ritmul de dezvoltare a acestor indicatori pe parcursul unui an şcolar.05 Perimetrul toracic inspiraţie (cm) Perimetrul toracic expiraţie (cm) E M E M 68.40 5.95±0. 2012 Tabelul 2.66 5.05 >0.89 147.61 5. Probele ce determină potenţialul motric al elevilor corespund cerinţelor programei-curriculum: alergare de viteză 30m.88% 23.24±1.16±1. alergare de durata în tempo uniform.651 <0.

001 <0.54 504.889 1.020 1.72 35.66 20.88±0.257 <0.95 36.05 Tabelul 4.10 0.81 64.36±0.86 1.40 7.68 Chişinău: USEFS.734 Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.98 14.23 318.5 304.957 51.001 >0.68±0. în clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantion Alergare de viteză 30m (sec) Săritura în lungime.43 24.53 6.4 348. 2012 14 <0.76±2.001 <0.13±0.49 0.35 5.91 85.28 0. 4).15 59.70 60.69±1.63 47.60 8.78 19.10 0.88 304.69±1.05 5.15±0.5 <0. număr repetări Aruncare la ţintă.20 5.001 E M 1.09 6.08 141.001 <0.001 <0.009 5.07±1.93 7.81±0.030 1.30 46.66 6.72 39.15 1.979 1.01 26.239 2.179 1.79 16.43 15.71±57.28 2.36 3.75±0.00 774.738 4.82 31.57 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.20±2.18 18.59 33. (cm) Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.001 <0.22 ±Em 5.78 3.82 0.30 5.26 10.87±0.71 4.51 <0.17±0.781 5.58 4. datele mai pot fi comparate cu baremele din Sistemul şcolar de evaluare.99 22.25±61.001 <0.945 <0.85 11.38 14.09 0.06 0.59 26. astfel evidenţiindu-se direcţia de evoluţie a potenţialului motric al elevilor.53±47.27 14.42 3.61 26.51 54.15 0. 2012 particularităţile de vârstă şi sex ale copiilor.45 27.33 Cv% 7.41 21.70±1.89 260.62 8.06 1.84±2.001 <0.22 11. Tabelul 3.5 Alergare de viteză 30m (sec) E M Săritura în lungime (cm) E M 134.55 9.00 39.95 158.500 3. pentru a observa dinamica indicatorilor motrici pe parcursul unui an şcolar.64 11.55±0.88 1. Dinamica indicilor motrici ai fetelor. Pornind de la rezultatele experimentului pedagogic ce ţin de pregătirea motrice a elevilor din ciclul primar.75 310.14 0.52 45.879 <0.74 Testarea finală ±Em S Cv% 5.09 6.54 8. Menţionăm că probele sunt adaptate condiţiilor materiale din şcoli (tabelul 3.729 <0.05 >0.22±0.40 30.96 0.10±51.16 157.05 .76 6.58 16.24 5.41 12.22±0.40±0. dar şi cu "Potenţialul motric al elevilor din ciclul primar 2008".53 7.60 9.09 2.58±0.6 760.54 t P 7.46 281.37 8.29 t P E M E M ±Em 6.10 124. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) Testarea iniţială Testarea finală S 0.59±0.5 <0.59±3.49 30.14 7.5 E M 24.42 7.89±0.630 <0.08 162.75 9.50 7.00 2.14±59.6 450.990 3.88 48.15±0.001 E M 20.86±58.001 E M 13.22 11.86±0.11 7.26 7.07±3.951 90.45 298.001 E M 26.11 0.07±55.18 1.62 7.66 2.01 11.357 <0. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) E M 341.17 2.85 12.46 0.10 2.96 15.08 28.10 21.14 S 0.55±2.94±2.83 140.17 7.58 36.16 0.01 11.69 10.73±1.21 144.65 20.81±0.54 15.001 >0.97±0.001 >0.315 6.51 20.77±0.00±53. vom menţiona că testarea finală a elevilor oferă o imagine de ansamblu care are la bază date obiective ce fac posibilă compararea acestora cu datele din testarea iniţială a elevilor.152 <0.05 <0.33 20.61±0.733 4.36 2. Dinamica indicilor motrici la băieţi.90 15.001 >0.17±2.50 Cv% 4.50±0.69±0.98 21.01 6.40 590.001 E M 1. din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=58) Probe de control Eşantion Testarea iniţială ±Em S Cv% 6.41 57.71 16.25±1.11±2.71±0.78 329.095 E M 591. număr repetări Aruncare la ţintă.

Boian I. Talia întregului lot de copii a crescut semnificativ. Chişinău. Ch: Univers pedagogic. 2003. Analiza indicilor somatici în cadrul experimentului de bază a confirmat că majoritatea indicatorilor testaţi atât la băieţi. Chişinău: USEFS. însă în mare majoritate. Chişinău. Garuda Art. Jocuri dinamice. Marin E. 2006. 4. cauzată de dispersia foarte mare a performanţelor obţinute.. Aceste date reflectă cu obiectivitate activitatea profesorului. ele au un caracter nesemnificativ (P>0. 3. II-IV): Ghid metodologic pentru profesori. Grimalschi T. nefiind influenţaţi decisiv de metodele şi procedeele aplicate pe parcursul anului de studiu. 2012 15 . 1993. Carp I.. deoarece. 5. Bicherschi Ş. 147 p... Кузнецов В. 108 p. Badiu G.III (cunoştinţe teoretice).. Educaţia fizică: (cl. Колодницкий Г. Aftimiciuc O.05). 6. 2012 Aceste elemente sunt standarde la nivel de performanţe finale ale ciclului primar şi ne oferă posibilitatea de a determina obiectiv efectele procesului didactic. Rotaru A. Educaţia fizică cl.. cât şi la fete la sfârşitul experimentului au înregistrat valori superioare. Liceum. Din datele prelucrate statistic observăm că media aritmetică a fiecărei grupe experiment este superioară mediei grupei martor la fiecare probă dar colectivele prezintă în continuare o lipsă de omogenitate. Bojescu O. fapt confirmat în literatura de specialitate. dar şi argumentează acordarea calificativelor la sfârşitul anului şcolar. Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor (metode şi mijloace). Sava P. Şipilov S. Badiu T. din punct de vedere statistic. Educaţia fizică şi metodica predării ei în cl.. Coman S. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Москва: Издательство НЦЭНАС. copiii sunt în stadiu de dezvoltare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. I – IV. 1995. Acest fapt se explică prin dezvoltarea naturală a indicilor dezvoltării fizice a elevilor.. Bibliografie: 1. Iaşi: Spiru Haret. Chişinău: Lumina. 1999. 362p. 56p. 1999... 2.. Ciorbă. C. la această vârstă.С.А.

2003 ş. am formulat ipoteza cercetării. Ipoteza: s-a presupus că aplicarea raţională a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul educaţional la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor primare va contribui efectiv la formarea deprinderilor motrice de bază la nivelul cerinţelor programei curriculare. 2003). Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. урок физической культуры. Chişinău Carp I. Actualitatea. Chişinău Ключевые слова: формирование основных двигательных навыков. univ..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. atletism.a). conf. Matveev A. Sava P. Jurat V. este şi va rămîne actuală.1986. conf. în baza studiului şi generalizării literaturii de specialitate pe tema abordată. Boian I. Pезюме. jocuri mobile şi sportive). univ. student. Despre formarea deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de de educaţie fizică cu teme din gimnastică ne vorbeşte. ci şi elevii. dr. dr.. în lucrările lui. Astfel.1998. учащихся младших классов. Metodologia formării deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică a fost. curriculumul şcolar la obiectul educaţie fizică include mijloace din mai multe probe de sport (gimnastică. Cu multitudinea de exerciţii ale gimnasticii se confruntă nu numai persoanele care practică gimnastica sportivă în scopul obţinerii performanţelor înalte. De exemplu. 2012 FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN EXERCIŢII PREGĂTITOARE ŞI AJUTĂTOARE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ Casian V. Chişinău Jurat V...P. В данной статье предпринята попытка экспериментально аргументировать методику формирования основных двигательных навыков у учащиеся младших классов на уроках физической культуры посредством вспомогательных и подготовительных упражнений. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. O importanţă deosebită o au deprinderile motrice formate în cadrul lecţiilor cu teme din gimnastică. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. 2012 16 . Chişinău: USEFS. deoarece de calitatea acestora depinde şi succesul însuşirii tehnicii exerciţiilor fizice. вспомогательные и подготовительные упражнения..1999.. (1999. Problema formării deprinderilor motrice a atras atenţia mai multor autori (Boghen M.

(octombrie 2011 – aprilie 2012). analiza şi interpretarea datelor obţinute pentru a se vedea efectele metodologiei de aplicare a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. metoda testării indicilor caracteristici nivelului de pregătire fizică a elevilor. Studierea literaturii de specialitate cu privire la metodologia formării deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. prelucrarea statistico-matematică. metodele matematico-statistice de prelucrare a rezultatelor obţinute de către elevi în baza experimentului pedagogic. observaţia pedagogică.etapa a III-a: testarea finală . căţărare pe otgon. 3.Negruzzi‖ din oraşul Chişinău.funcţionali atât la clasa experimentală. în anul de studii 2011– 2012 în 3 etape: . Necesitatea analizei lucrărilor în Chişinău: USEFS.etapa a II-a: acţionarea specială asupra clasei experiment în baza structurilor de exerciţii şi sisteme de acţionare. 2. ştafete etc. Analiza comparativă a indicilor obţinuţi de elevi în baza aplicării sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare pentru formarea deprinderilor motrice. investigarea iniţială a dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice pe baza indicilor antropometrici . Pentru realizarea scopului. . jocuri. bîrnă etc.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Elaborarea şi argumentarea experimentală a sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare necesare pentru formarea deprinderilor motrice la elevii clasei a IV-a. În scopul realizării obiectivelor formulate.etapa I: analiza literaturii de specialitate. experimentul pedagogic. 2012 Scopul lucrării constă în perfecţionarea procesului de însuşire a exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu elevii claselor a IV-a. care abordează aspecte generale şi particulare ale activităţii de cercetare ştiinţifică. Cercetările de bază s-au desfăşurat pe parcursul practicilor pedagogice în cadrul Liceului Teoretic „C. Pentru a verifica rolul aplicării exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul de însuşire a tehnicii elementelor selectate din curriculumul clasei a IV-a. au fost aplicate următoarele metode de cercetare ştiinţifică: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate. .aprilie 2012. a fost organizat şi desfăşurat experimentul pedagogic. sărituri cu sprijin. paralele. au fost stabilite următoarele obiective: 1. Analiza literaturii de specialitate s-a desfăşurat pe parcursul anului 2011 şi cuprinde un spectru de ştiinţe. cât şi la cea martor (septembrie 2011). 2012 17 . precum şi aspecte legate de pregătirea elevilor pentru însuşirea tehnicii multor exerciţii de gimnastică: la acrobatică.

2 ± 1.07 >0. iar elevii clasei martor au învăţat elementele în baza metodei tradiţionale de învăţare. Tracţiuni în braţe 6.5 80.9 17.10 >0.65 Criterii t P 1.37 ± 0. Preventiv.0 ± 0.15 32.05 la toţi indicii testaţi). elevii grupei experimentale au fost supuşi instruirii. care a avut drept scop selectarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare.0 ± 1. Chişinău: USEFS. 1) puţin diferă în dependenţă de clasă şi putem spune că sînt aproximativ egale (P>0.05 0.25 ± 1. flotări din sprijin culcat (fete).70 3. Mediile de grupă în baza testării iniţiale a elevilor claselor a IV-a Parametrii studiaţi 1. una – cu rol de grupă experimentală (n=24 elevi). aplecare înainte din poziţia şezînd (cm).10 ± 0.5 ± 0.00 ± 0.7 7. 2012 18 . au fost determinate următoarele criterii statistice: media aritmetică –x. folosind la lecţii exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare.05 0.6 17.05 În continuare.37 ± 1. a fost apreciat că ambele clase de a IV-a au acelaşi nivel de pregătire şi dezvoltare fizică. criteriul standard „t‖ Student şi valoarea veridicităţii „P‖. iar alta – martor (n=27elevi).08 7.0 ± 1.05 0. A doua şi a treia etapă cuprind perioada anului de studiu 2011-2012. 2012 domeniul fiziologiei.0 ± 0. Supleţe (cm) X±Sx Martor Experiment 79.0 . este condiţionată de importanţa lor metodologică.39 >0. folosind metodele statistico-matematice.09 2.6 7. forţa mîinilor (stînga şi dreapta-kg).11 >0. Frecvenţa cardiacă 2.5 14. tracţiuni în braţe din atîrnare la bară fixă (b). Rezultatele înregistrării parametrilor sus-numiţi au fost prelucrate.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.23 >0.3 3. Eşantionul de subiecţi cuprinşi în cercetare l-au costituit elevii claselor a IV-a.8 21. psihopedagogiei. eroarea medie –Sx.05 0.05 0. aplicarea lor în experimentul pedagogic. analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi şi finalizarea cercetării.05 0.3 2.8 ± 1. culturii fizice etc. sărituri în lungime de pe loc (cm). două grupe.0 >0. organizarea şi desfăşurarea experimentului propriu-zis.05 0.7 21.37 ± 1.0 16.5 31. Este destul de evident că majoritatea rezultatelor testării iniţiale (tab. a fost efectuată testarea iniţială a elevilor din două clase de a IV-a şi comparaţi următorii indici: frecvenţa cardiacă (bătăi într-un minut).7 7.60 ± 0. excursia toracică (cm).10 ± 0. sociologiei. Dinamometria a) stînga (kg) b) dreapta 4.00 ± 0. Alergare 2x15m (sec) 5. Deci.34 >0. Detenta (cm) 8. ± 1. Excursia toracică 3.05 1. Flotări din sprijin culcat (ori) 7. alergarea de suveică 2x15 m (sec). Tabelul 1. de la bun început.58 >0.3 ± 0.16 >0.

Nivelul iniţial de executare a sarcinii 4.7 0. Din tabelul 2 se observă următoarele: la începutul instruirii (prima lecţie).05 2.5 0. Avînd o diferenţă de 0.58 >0. Aceasta ne confirmă faptul că ambele clase au început instruirea de la acelaşi nivel de pregătire.2 puncte. Cu elevii clasei martor. au fost aplicate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu elevii clasei experimentale.8 ± 0. adică ale săriturii în sprijin ghemuit pe aparat şi coborîre cu extensie. Învăţarea tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi a fost înfăptuită în decursul a trei lecţii. 3. Deci fiecare elev a primit cîte trei note.05). cu toate că nici în acest caz ele nu ajung la nivelul veridicităţii (0.23 >0. învăţarea şi perfecţionarea tehnicii exerciţiului concret. Chişinău: USEFS. Rezultatele obţinute la învăţarea săriturii în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie sînt prezentate în tabelul 2. mediile claselor nu sunt statistic semnificative (P>0.7 1. în urma primei şi celei de-a doua lecţii. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4. ce exprimă nivelul de însuşire a tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi.05).5 ± 0. apoi fiecare elev a avut cîte trei încercări pentru a executa poziţia stînd pe omoplaţi pentru notă.5 4. 2012 19 .5 ± 0. avînd o diferenţă foarte mică. vedem că notele obţinute de către elevii ambelor clase sînt mici. elevii au încercat cîte o săritură în cadrul etapei de familiarizare cu tehnica. media lor a fost socotită nota de bază.7 8.7 6.05).5 ± 0. Totuşi vom menţiona faptul că elevii grupei experimentale progresează mai pronunţat faţă de cei din grupa martor. În ambele grupe nivelul a fost mic şi aproximativ egal.5 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în adrul lecţiei 1 3.16 >0. Mediile pe clasă ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la săritura în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie la elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi X±Sx Martor Experiment Criterii t P 1. evident se mărea numărul de executări ale acţiunii motrice.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. statistic nesemnificativă (p>0. Rezultatele obţinute de către elevi la lecţie.05 6.0 ± 0.1 puncte. Pornind de la nivelul de executare.05 4. inclusiv la cea finală.6 ± 0.6 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a În continuare. diferenţele dintre clase se măresc. la învăţarea săriturii. sunt prezentate în tab. totodată fiind notaţi pentru a aprecia nivelul iniţial de executare a săriturii date.6 5. Diferenţa dintre notele medii de grupă este 0. 2012 În conformitate cu timpul repartizat pentru familiarizarea.27 >0.05 5. Tabelul 2.4 ± 0.

5 0.05).37 <0.05 6.05 >0.001 Procesul de învăţare a coborîrii de pe bîrnă a decurs la fel ca şi învăţarea săriturii în sprijin ghemuit.51 3.3 ± 0.45 1.0 ± 0. elevii la etapa iniţială au acelaşi nivel de pregătire.3 2. Nivelul iniţial de executare a coborîrii 5.001 2.65 1. În scopul acesta.20 0.3 3. Nivelul de însuşire a tehnicii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei este mult mai mare la Chişinău: USEFS. Diferenţele dintre note au fost evidenţiate în cadrul lecţiei a treia. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a X±Sx Experiment Criterii t P >0. ele nu ajung la pragul veridic de 0. a coborîrii în timp cu extensie şi a poziţiei stînd pe omoplaţi.35 3.05 P >0. Nivelul iniţial de executare a poziţiei stînd pe omoplaţi 2.4 4. Mediile ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea poziţiei „stînd pe omoplaţi‖ de către elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 6.7 ± 0. Rezultatele obţinute pe parcursul lecţiilor destinate instruirii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei sunt prezentate în tabelul 4.3 7. însă.2 ± 0. Tabelul 4.35 5.4 ± 0.2 ± 0.8 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 5.05 3. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 3.6 ± 0.7 ± 0. 2012 Tabelul 3.40 4.0 ± 0. Notele evidenţiate la executarea coborîrii nu diferă mult şi nu sunt semnificative (P>0. iar cu grupa martor s-au folosit mijloace aplicate tradiţional la lecţiile de educaţie fizică.05 <0.0 ± 0.4).4 Criterii t 0.05 >0.9 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a 7. au fost desfăşurate trei lecţii. Ca şi în alte cazuri.45 8.7 ± 0.05 5.35 8. Analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi la învăţarea coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei ne permite să afirmăm următoarele: 1.4 X±Sx Experiment 4. 2012 20 . ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea coborîrii cu extensie prin păşire de pe capătul bîrnei cu elevii clasei a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1.8 ± 0.4 6.45 4. în care au fost utilizate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu grupa experimentală. Mediile pe clase.34 <0.5 2.40 >0.0 ± 0. în cadrul lecţiei I-a şi a II-a.05. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. diferenţele dintre rezultatele obţinute de către elevi în continuare se măresc (tab.5 ± 0.4 6.

Bibliografie: 1. боевые искусства. p.М. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău. Boian I. 1986. Autoreferat al tezei de dr. Chişinău. Educaţia fizică. 2012 grupa experimentală şi statistic diferă mult de nivelul obţinut de către elevii clasei martor (P<0. Curriculum şcolar. în pedagogie. В данной статье описываются особенности проведения занятий фитнессаэробикой с элементами – Тае-бо. 24 p. М. женщины среднего возраста. clasele I-IV.. 6. 1999. Chişinău: USEFS. Curriculum disciplinar.01).. Обучение двигательным действиям. 215-273. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de gimnastică: Recomandări metodice pentru studenţii FEFS. 2003. INEFS. clasele I-IV. PARTICULARITĂŢILE DESFĂŞURĂRII LECŢIILOR DE FITNESS-AEROBICĂ CU ELEMENTE ALE ARTELOR MARŢIALE Chisnenco L. profesori şi audienţi ai cursurilor de reciclare.. constatăm că aplicarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul învăţării exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare contribuie la optimizarea procesului de formare a deprinderilor motrice de bază şi a celor utilitar-aplicative. 5. p. Sava Panfil ş. Резюме. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Tae-бo. dr. INEFS. 2012 21 . 1999. Ghid metodologic. Educaţia fizică în dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului învăţămîntului primar. Матвеев А. Методика физического воспитания в начальной школе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. 33-67. 1998. luînd în considerare rezultatele menţionate. studentă. Боген М. 3. Jurat V. Jurat V. 28 p. 208 с. Prut Internaţional.. lector superior. 286 c. 2003 г. Astfel.: Физкультура и спорт. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor mijlocii în baza aplicării programei de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică (gimnastică).a. Partea a IV-a. Chişinău. 2. Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice. Chişinău Ключевые слова: занятия фитнесс-аеробикой. П. Chişinău Craijdan O.

cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane pe toate planurile au contribuit esenţial la micşorarea efortului fizic în favoarea celui intelectual. Actualmente selectarea mai multor forme ale activităţii fizice pentru menţinerea sănătăţii a devenit o problema majoră. întrucît aproape nu este controlat din punct de vedere al securităţii şi apariţiei traumatismului. Au apărut o mulţime de cluburi de fitness. astfel. Studierea conţinutului lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale în literatura metodico-ştiinţifică de specialitate. Munca intelectuală creează o încordare psihică a populaţiei. a diabetului zaharat şi aterosclerozei [2]. 2012 Actualitatea cercetării. ki-bo. Chişinău: USEFS. în special de Tae-bo. boxing. în contextul concurenţei. neobişnuite mijloace de desfăşurare a lucrului de fortificare pentru atragerea mai multor clienţi în cluburile de fitness. Aceasta cere o permanentă creştere a „industriei recreative‖.3]. are loc o permanentă reînnoire a tipurilor sale. Dar acest lucrul fizic este atît de dificil. fapt care a stat la baza începerii studierii particularităţilor de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. este foarte populară fitness-aerobica. Acestea sunt cauzate de lipsa metodicilor argumentate ştiinţific pentru sistemele lecţiilor de genul dat. va contribui la perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elementele artelor marţiale.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. Această situaţie a determinat evident accentuarea hipochineziei. 3. Au fost înaintate următoarele obiective de cercetare: 1. a obezităţii. este nevoie să pledăm pentru importanţa practicării mişcării adecvate vîrstei în tot decursul vieţii. Ca să evităm aceste maladii. aleg diferite programe sportive noi. Scopul cercetării constă în perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. printre care se află şi aerobica cu elementele artelor marţiale. S-a presupus. va ridica nivelul pregătirii fizice a femeilor şi. apariţia mai multor boli ale sistemului cardiovascular. karate [1. Transformările economice. fapt ce uneori provoacă extinderi şi rupturi ale muşchilor sau ligamentelor. care. contribuie la apariţia stresului. Problema activităţii motrice în decursul ultimelor decenii a căpătat o actualitate sporită. Determinarea mijloacelor şi metodelor optimale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. 2. În prezent. 2012 22 . Ipoteza cercetării. Acest tip al activităţii fizice foloseşte mijloace din Tae-bo. Determinarea nivelului pregătirii fizice a femeilor din grupa experimentală.

Elaborarea practică şi argumentarea experimentală a metodicii de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. experimentul pedagogic. Şedinţele de fitness-aerobică cu introducerea elementelor din Tae-bo sunt alcătuite din trei părţi: partea pregătitoare. Metodologia cercetării este prezentată prin: analiza teoretică şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. Metodica experimentală. Începînd cu a treia lună a practicării lecţiilor. 2012 4. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice pentru desfăşurarea şi perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. Importanţa teoretică este reprezentată de elaborarea şi argumentarea conţinutului metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. Partea pregătitoare a lecţiei s-a desfăşurat prin încălzire şi a constat din exerciţii de dezvoltare fizică generală. avînd durata de 60 de minute. cu durata de 10 minute. testarea. a experienţei de muncă a antrenorilor de fitness-aerobică. precum şi pentru formarea efectului de fortificare prin practicarea acestor şedinţe. Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în căutarea metodicii noi de desfăşurare a lecţiilor de fortificare din sistemul fitness-aerobicii cu folosirea elementelor de Taebo. analiza documentelor în sistemul lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. În primele luni ale şedinţelor la începutul părţii de bază. executate pe fond de muzică modernă ritmică. au fost introduse complexe de aerobică cu elemente de Tae-bo cu o durată de 25-30 de minute. Exerciţiile au fost Chişinău: USEFS. a procedeelor de atac şi apărare folosite în sistemul artelor marţiale. Lecţiile au fost desfăşurate de trei ori pe săptămînă. observarea pedagogică. precum şi posturilor specifice. a fost acordată atenţie învăţării poziţiilor braţelor şi a palmelor. Aceste exerciţii în continuare sau folosit în complexele aerobicii. de bază şi de încheiere. În această parte au fost folosite exerciţii de forţă cu respectarea cerinţelor privind efortul cu caracter de forţă pentru femeile de vîrstă medie. 2012 23 . Exerciţiile în această parte a lecţiei au fost executate prin metoda liniară.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ca exerciţii de dezvoltare fizică generală. precum şi din exerciţii de aerobică clasică. Cercetarea noastră s-a desfăşurat la clubul „Maximus‖ unde au avut loc antrenamente la aerobică cu elemente de arter marţiale.

care contribuie la creşterea capacităţii de muncă a subiecţilor. cu greutăţi mici de 0.5-1 kg şi cu partenera. ai spatelui şi ai braţelor. 1). Pragul de veridicitate a datelor P<0.79).01 l-au demonstrat parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui (t = 3. O deviere statistică considerabilă.67). Creşterea nivelului de rezistenţă generală – testul Harvard (t = 3. Partea de încheiere a lecţiei a fost alcătuită din exerciţii de întindere – srethcрing. Peste şapte luni de desfăşurare a lecţiilor de aerobică conform metodicii experimentale pragul cel mai înalt de semnificaţie statistică (P<0. Intensitatea efortului a fost reglată conform indicelui FCI după o serie de exerciţii intensive sau după efortul de forţă. prin testul Harvard.05. Sarcinile motrice au fost complicate pe măsura perfecţionării lor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Durata acestei părţi este de 10 minute. Aceste date reflectă o legătură directă între rezistenţa generală şi sistemul cardiorespirator. datorită practicării aerobicii cu elemente de arte marţiale. Volumul şi intensitatea lecţiilor s-a majorat proporţional cu creşterea nivelului pregătirii practicanţilor. mobilitatea lombară (t = 3. exerciţii din gimnastica Yoga şi de relaxare. care au stat la baza acestor schimbări. Acest rezultat ne demonstrează schimbări pozitive în dinamica dezvoltării mobilităţii în regiunea coxofemurală. Subiecţii au fost testaţi conform indicilor pregătirii fizice şi datelor antropometrice. Indicii antropometrici au fost determinaţi prin masa corpului şi indicele Ketle. Rezultatele finale ale cercetării pedagogice privind dezvoltarea capacităţilor fizice şi datele antropometrice prezintă schimbări esenţiale în comparaţie cu datele iniţiale în grupa experimentală (tab. 2012 24 . Chişinău: USEFS. P<0.86).90) şi la forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor (t = 4. Rezultatele cercetării sunt reflectate în Tabelul 1. deoarece în procesul lecţiilor au fost introduse exerciţii speciale . 2012 executate cu greutatea propriului corp. Indicii pregătirii fizice au cuprins testarea forţei în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali.balansări-kikuri. rezistenţa generală.001) a fost înregistrat la parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali (cu criteriul t-Student = 4. mobilitatea regiunii lombare şi coxofemurale. este prezentată la parametrul – mobilitatea coxofemurală (t = 2.71).67) este determinată de îmbunătăţirea stării sistemului cardiovascular şi respirator.

88 4.3±1. poziţii statice – posturile.4±0.79 3. crit.001 4. Scăderea nivelului masei corpului (indicele Ketle) contribuie la creşterea capacităţii de muncă şi la dezvoltarea rezistenţei generale.76) şi indicele Ketle (t = 2.53 3.97 4. 10. S-a selectat conţinutul mijloacelor: paşi de bază aerobi şi deplasări speciale. în special de Tae-bo.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Afară de aceasta.33 69.6±0.) Mobilitatea (см) Rezistenţa generală (unităţi) Indici antropometrici Nr. 24. Dinamica indicilor medii ai capacităţilor fizice şi a indicilor antropometrici Caracteristici statistice n=12 Capacităţi fizice Forţa în regim de rezistenţă (nr.001 2. Chişinău: USEFS. Această dinamică pozitivă a rezultatelor înregistrate în grupa experimentală se datoreşte introducerii exerciţiilor speciale din aerobică cu elemente de Tae-bo.8±1. Concluzii Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate a demonstrat că particularităţile desfăşurării aerobicii cu elemente de arte marţiale.3±1.106.24 25.01 3.71 3.64).68 454.01 t=3.06 13. 53. P<0.97 56. 15.90 <0. 36.5±1. asane din fitness-yoga şi exerciţii respiratoare.64 <0.67 <0.9±0. 2012 Tabelul 1.9±0.05 8. nu sunt studiate suficient.8±0. 2012 25 . PARAMETRII a muşchilor abdominali a muşchilor spatelui a muşchilor braţelor Aplecare înainte din poziţia şezînd Sfoara frontală Step-test Harvard Masa corpului (kg) Indicele Ketle (g/сm) iniţiale t P finale 1.01 5. muzica modernă ritmică.71 34.05.437 Datele antropometrice: masa corpului (t = 2.15 19. P<0.06 2. protectoare pentru picioare şi braţe.05 n=12 (f=11) P<0. P<0.3±1.76 <0.86 <0. lovituri cu picioarele (kikuri) şi cu braţele. greutăţi mici de 0.53 2.06 27. de asemenea ne prezintă o deviere statistică considerabilă.5±1. 72.001 t=4.01 7.05 t=2. ce practică aerobica cu elementele Tae-bo. invluse în experimentul pedagogic.6±0. inventar special: saci cu nisip. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a capacităţilor fizice şi a datelor antropometrice la femeile de vîrstă medie.24 2. de rep.9±0. care la fel a crescut semnificativ (testul Harvard).71 <0.201.7±0.05 6. 458±1. mănuşi. 20.79 <0.7±1.5-1 kg.67 <0. practicanţii au luat cunoştinţă de exerciţiile speciale din artele marţiale – Tae-bo şi au asimilat un volum anumit de deprinderi motrice de autoapărare şi atac.

пособие. ритмическая гимнастика.: Institutul de studii şi Proiectări Energetice serviciul ediţie. Bibliografie: 1. М. Chişinău: USEFS. unde Criteriul Student variază t = 2. Аэробика. Олимпия Пресс. Stoenescu G. Универсальные программы тренировок для мужчин и женщин/А. 64с. Фитнесс на основе восточных оздоровительных боевых систем. Chişinău Ключевые слова: занятия шейпингом. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2012 26 . Содержание и методика оздоровительных занятий: Учебно-метод. FOLOSIREA GIMNASTICII RITMICE ŞI SĂRITURILOR CU COARDA ÎN SISTEMUL LECŢIILOR DE SHAPING Morari E.001. 249 с.: АСТ: Астрель.90.64-4. 2000.: Тера-Спорт. Крючек Е. Резюме. diferenţele fiind statistic semnificative cu P < 0. 3. Александрова. 2.05-0. М.А... прыжки со скакалкой.С. 2001. dr. 2007. Александрова А. Două sute de exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru femei şi bărbaţi: paşi aerobici şi de dans.А. 267 p. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu introducerea elementelor de Tae-bo. În. studentă. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii capacităţilor fizice şi antropometrici. Chişinău Craijdan O. В данной статье описываются особенности проведения занятий шейпингом с использованием ритмической гимнастики и прыжков со скакалкой. lector superior..

2012 Actualitatea cercetării. Scopul principal al acestor lecţii constă în dezvoltarea armonioasă a organismului femeilor. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. A avea un stil de viaţă sănătos a devenit o modă uşoară şi interesantă. Ipoteza cercetării: se presupune că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping va contribui la ridicarea nivelului stării funcţionale şi fizice a femeilor de vîrstă medie. se extind oportunităţile pentru odihna activă. Chişinău: USEFS. Formula de succes în fitness este simplă: antrenamente. plus odihnă. mers uşor. Fitnessul este o sursă excelentă de sănătate şi dispoziţie bună. permite rezolvarea eficientă a problemelor perfecţionării fizice ale femeilor. La momentul actual. În prezent. în special. lichidarea defectelor siluetei. Una dintre particularităţile acestui sistem este prelucrarea intensă a fiecărui grup muscular. Noi propunem introducerea în sistemul lecţiilor de shaping. a mijloacelor de gimnastică ritmică şi al săriturilor cu coarda. În societatea modernă. medicinii sportive şi psihologiei [2]. plus alimentare corectă. în majoritatea cazurilor. dietologii. există o mulţime de mijloace cu caracter de fortificare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. care. Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de antrenament cu caracter de fortificare în sistemul lecţiilor de shaping. O popularitate largă la femei o are sistemul lecţiilor de „shaping‖. după părerea multor specialiste. scăderea greutăţii. executate cu o amplitudine maximală. există foarte puţină informaţie argumentată ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. ceea ce contribuie la fortificarea sănătăţii. apar tot mai multe centre sportive şi cluburi de fitness. 2012 27 . corecţia formei corpului. În sistemul fitnessului în ultimii ani au apărut noi subsisteme de exerciţii de fortificare. se folosesc exerciţii cu caracter dinamic. ce permit corecţia treptată a siluetei femeilor şi realizarea obiectivelor legate de perfecţionarea fizică a organismului [1]. Shapingul este un sistem complex al culturii fizice recreative argumentat ştiinţific pentru domnişoare şi doamne. a apărut o idee să studiem mai detaliat problema folosirii gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. bazat pe inovaţii ştiinţifice în domeniul fiziologiei. accesibile pentru toate păturile sociale. prin repetare multiplă a exerciţiilor de shaping pînă la apariţia oboselii. o siluetă zveltă. Pentru alcătuirea complexelor de exerciţii fizice în shaping. De aceea.

de bază şi de încheiere. 2. testarea. a fost introdusă o metodică experimentală.15 minute. în cadrul sistemului lecţiilor de shaping. Determinarea nivelului de dezvoltare a calităţilor fizice şi a datelor antropometrice ale femeilor grupei experimentale. Metodica experimentală prevede introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Durata părţii pregătitoare . 2012 28 . La sfîrşitul părţii pregătitoare. al sistemului lecţiilor de shaping. Lecţiile de shaping durează 60 de minute. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape: teoretică. Studierea literaturii metodico-ştiinţifice din domeniul culturii fizice recreative. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice de îmbunătăţire a sistemului lecţiilor de shaping prin intermediul folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda. Componenţa grupei experimentale este de 6 persoane. de trei ori pe săptămînă. 3. Cercetarea noastră s-a desfăşurat în baza clubului „Bio-Shape‖.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. Baza metodologică este prezentată prin: următoarea grupă de metode: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii metodico-ştiinţifice. analiza documentaţiei şi a experienţei de muncă a antrenorului de shaping. Partea pregătitoare prevedea încălzirea prealabilă a organismului prin exerciţii simple de dezvoltare fizică generală. cu puls 60 %-70 % din cel maximal. paşi alăturaţi pentru restabilire a respiraţiei. 2012 Pentru realizarea scopului cercetării: au fost formulate următoarele obiective: 1. Noutatea ştiinţifică constă în aceea că. 30 de secunde pauză de odihnă activă. experimentul pedagogic. roup-skiping-ului folosite în sistemul lecţiilor de shaping. trei părţi tradiţionale: pregătitoare. Elaborarea şi argumentarea a metodicii experimentale de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping. evaluativă. după aceea 10 minute sărituri cu coarda (pe ambele. de pe un picior pe altul) prin următoarea metodă: 1 minut – de sărituri. 4. Chişinău: USEFS. Determinarea mijloacelor şi metodelor optime din domeniul gimnasticii ritmice. unde au avut loc antrenamente conform sistemului lecţiilor de shaping. un stretching uşor pentru grupele musculare participante în lucru – exerciţii pentru flexibilitate în tempo lent. care se realizează pe folosirea gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă cu scopul optimizării procesului de antrenament de fortificare. prin paşi pe loc. al gimnasticii ritmice. observarea pedagogică. experimentală.

A doua lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. îmbinarea trainingului aerob. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie. prin sărituri cu coarda. La început s-au folosit exerciţii cu greutatea propriului corp. a fost efectuat antrenamentul aerob prin gimnastica ritmică pe fond muzical. ai coapselor şi pentru grupele mici de muşchi ai braţelor şi ai centurii scapulare. După aceea. A treia lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. aşezat şi culcat („copac‖. Regimul lecţiilor a fost de trei ori pe săptămînă. dar pentru începători este mai bine de prelungit partea de încălzire şi partea de forţă a lecţiei şi de scurtat partea aerobă. a avut loc prima fază aerobă a stingerii efortului – scăderea amplitudinii deplasărilor în combinare cu restabilirea respiraţiei. au fost executate exerciţii în parter pentru segmentele corpului. La sfîrşitul părţii pregătitoare. Prima lecţie în săptămînă. tempoul mişcărilor se micşorează.exerciţii din gimnastica ritmică pe fond muzical.exerciţii în parter. 2012 29 . S-au folosit treptat combinaţii de dans într-un tempo mediu pînă la „vîrful aerob‖ – creşterea intensităţii efortului din contul complicării exerciţiilor după coordonarea. posturi din gimnastica Yoga în poziţii stînd.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. după aceea cu hantele sau cu săculeţe cu nisip. amplitudinea şi intensitatea mişcării. Durata părţii de . în partea de bază . se execută într-un tempo lent cu fixarea poziţiilor şi a posturilor. în partea de bază . Structura generală a lecţiei poate avea conţinut şi durată de diferit caracter. „plugar‖. abdominali şi ai spatelui. „ostaş‖. ce au participat activ în partea de bază. Numărul de repetări ale exerciţiilor era într-o creştere treptată de la 6-12. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie la femei. 2012 În partea de bază a lecţiei. cu relaxare totală în continuare a grupelor de muşchi. „cîine‖ ş. în partea de bază exerciţii de dezvoltare fizică generală cu hantele în poziţii stînd. exerciţii în poziţii stînd cu hantele. 12-15 sau 15-20. noi am încercat să introducem gimnastica ritmică. Exerciţiile se îndeplineau în serii. În partea de încheiere are loc scăderea intensităţii efortului. prin gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu săculeţe cu nisip. S-au folosit exerciţii stretch.bază 40 de minute. Chişinău: USEFS. Durata părţii de încheiere – 5-7 minute. Această parte prevede stretching-ul adînc – exerciţii pentru formarea elasticităţii. cu exerciţiile din gimnastica ritmică pe fond muzical.). în partea pregătitoare: cardiotraining. ce necesită corecţia grupelor mari de muşchi ale trunchiului.a. cu intervale de odihnă. sărituri cu coardă (10-15 minute). pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie şi pentru dezvoltarea forţei muşchilor.

3±0.9±1.72 23.77 78.01 <0. n=6 finale 94.01 13.80 11.93 399.1±1. timp de 30 sec) Forţa în regim de rezistenţă a muşchilor (nr.7±0. 11.45) cu pragul de semnificaţie statistică P <0.48 27.47.2±0.48 6.01 <0.12 397.6±0. circumferinţa picioarelor: dreptul cu t = 4. P<0. 5.97 73.36) au demonstrat eficienţa metodicii experimentale cu pragul de semnificaţie statistică P <0.01 <0.48 1.01 <0.23 4.01 <0. 3.93 2. au fost înregistrate datele testării finale.31 <0.59 4.1±1.05 14.20 6. La începutul testării. crt. Dinamica indicilor medii ai datelor antropometrice şi a calităţilor fizice Nr.97 14.1±1.47 3.001 <0. 2.01 <0. 9. După prelucrarea matematico-statistică a datelor.05 <0.3±0.38 4.61 104.33 <0. iniţiale 98.72 4.58 4.1±1.32 t P 1.447.001 <0.59 şi stîngul cu t = 4.80 16.959 Chişinău: USEFS.05 t=2.1±0.3±0.4±0.58 şi circumferinţa bazinului cu t = 4.4±0.48.32 17. După şase luni de experiment pedagogic cu introducerea în sistemul lecţiilor de shaping a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda.01 <0. rep. 1). 4.4±0.97 56.32 3. 10. indicele Ketle cu t = 4. Din şapte teste antropometrice.05 (tab.12 68.45 60.48 4.2±1.7± 0.001 t=5. de rep. 8.3±0. 65.2±0.9±0. 9.001 n=6.40 26. P<0. 2012 Argumentarea practică a folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping a fost prezentată prin cercetarea a două blocuri de teste: antropometrice şi de dezvoltare a calităţilor fizice. circumferinţa taliei cu t = 4.01 <0.8±0. Tabelul 1.2±0. 2012 30 .6 ±0. 12.80 100. P<0.9±0.16 3. şase (masa corpului cu criteriul Student t = 4.97 69.01 t=3.64 56.3±1.64 62.2±1.36 4.707.8±1. am obţinut următoarele rezultate ale cercetării.12 4.97 6. pieptului taliei Circumferinţa bazinului (cm) dreptului stîngului Masa corpului (kg) Indicele Ketle (gr/cm) spatelui braţelor abdominali dreptului stîngului Mobilitatea Aplecare înainte din articulaţiilor poziţia şezînd (см) depărtat Rapiditatea mişcărilor Sărituri cu coarda (nr.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.) Calităţi fizice Date antropometrice PARAMETRII Caracteristici statistice. grupa de subiecţi cercetaţi era formată conform principiului omogenităţii.7±1.38.29 59.01 şi unul (circumferinţa pieptului cu t = 3. 7.65 <0. 6.45 4.65 3.

privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Analiza teoretică a literaturii de specialitate a demonstrat că. Schimbările pozitive în grupul de teste ale dezvoltării calităţilor fizice se datoreşte exerciţiilor speciale cu caracter de forţă. ce sunt clasificate în mai multe grupuri principale: exerciţii de dezvoltare fizică generală din diferite poziţii. Parametrii „forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui‖ cu t = 3. Iar exerciţiile din gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu hantele sau cu săculeţe cu nisip contribuie la formarea musculaturii frumoase şi puţin voluminoase. În cadrul cercetării. dorite de mai multe femei.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Această dinamică pozitivă se datoreşte antrenamentului prin exerciţii din gimnastica ritmică şi sărituri cu coarda pentru corecţia acelor părţi ale corpului care au necesitat-o.65 demonstrează eficienţa metodicii experimentale. „forţa în regim de rezistenţă a picioarelor‖: dreptul cu t = 4. 2012 31 .97.001 a semnificaţiei statistice. cu t = 3. ceea ce contribuie la reducerea masei corpului şi la micşorarea dimensiunilor părţilor corpului. din contra: ea contribuie la corecţia siluetei acestora. există foarte puţine informaţii argumentate ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. cu pragul P <0.23 şi rapiditatea mişcărilor cu t = 6. cu caracter aerob şi exerciţiilor de streching. Concluzii 1. Săriturile cu coarda ajută bine la arderea grăsimilor. în special. Chişinău: USEFS. la pragul de semnificaţie statistică P < 0. prezintă o dinamică pozitivă. Indicele mobilităţii articulaţiei lombare. s-a determinat următorul complex de mijloace. la pragul de semnificaţie P < 0.31) reflectă o creştere pozitivă a rezultatelor.05.01. exerciţii de forţă şi cu greutăţi mici. 2. exerciţii de relaxare şi de respiraţie. că. se observă şi în blocul de teste privind dezvoltarea calităţilor fizice. noi am desfăşurat testarea calităţilor fizice.20. fapt demonstrat de datele din tabel. trei (forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor cu t = 6.72 şi stîngul cu t = 4. din cei şapte parametri. putem să formulăm următoarea concluzie: metodica experimentală bazată pe introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping este eficientă şi nu influenţează negativ asupra organismului femeilor. Ca şi în cazul blocului de teste antropometrice. exerciţii de extindere şi de flexibilitate – stretching. la momentul actual. Pentru determinarea legăturii dintre formarea reliefului muscular la femei şi dezvoltarea calităţilor fizice. variante de mers. Yoga. şi a muşchilor abdominali cu t = 6.33. Analizînd rezultatele înregistrate.

Г. Mн. Шейпинг.Репникова. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a parametrilor antropometrici şi a calităţilor fizice ale femeilor ce practică sistemul de lecţii shaping cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă care au participat în experimentul pedagogic. Bibliografie: 1. Ветошкина Э.. fapt care a demonstrat veridicitatea statistică la pragul P < 0. unde criteriul Student variază t = 3.А. lector superior. A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. биосоматические реакции. Chişinău Lupuleac V. с. Нетрадиционные средства оздоровления: Учеб.33-6. Репникова Е. Шейпинг в оздоровительной системе физической культуры / Е. В: Оздоровительная рекреативная физическая культура.05-0. В работе исследована проблема снижения уровня тревожности. salturi şi sărituri cu deplasări în diferite direcţii fără coardă. возникающей в процессе оценки знаний. 2. Волгоград. 2012 32 . precum şi inventarul special: corzi. психоэмоциональная нестабильность.001./ Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Chişinău Ключевые слова: тревожность. PREVENIREA ANXIETĂŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIDACTICĂ LA LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ Taburceanu A. ч. săculeţe cu nisip. 3. умений и навыков учащихся на уроках физического воспитания.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Чикалова Г.31. систематическая диссенсибилизация.А. 5 вып. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii antropometrici şi ai calităţilor fizice.А. 4. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. пособие. 1996. sărituri cu coarda. hantele. studentă.. 24-34. 2012 alergări. Chişinău: USEFS. muzica. 1999. Резюме. Фурманов А. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 59с.. неадеквактные состояния. эмоциональная саморегуляция.: Четыре четверти .В. 4.

modificări de voce). Tocmai datorită contribuţiei semnificative pe care nivelul anxietăţii îl aduce în procesul instructiv. randament şcolar scăzut [7]. 2012 Actualitatea cercetării. . Însă.Anxietatea face parte din viaţa noastră şi este o emoţie firească. unele dintre ele le vom evidenţia în continuare: sentimentul subiectiv de frică. Principalele forme ale anxietăţii sunt: .Anxietatea . reacţii biosomatice şi fiziologice (tulburări de respiraţie. psihofiziologică. ―alunecând spre patologic‖. considerat optim. Literatura de specialitate [7] defineşte anxietatea ca: stare afectivă vagă. În sensul său cel mai larg. de apăsare. iritaţie generată). 2012 33 . depaşind un anumit grad de intensitate. Chişinău: USEFS. tensiune nervoasă. difuză. la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi obiectivele educaţionale propuse şi la judecăţile emise în vederea adaptării unor decizii educaţionale. Anxietatea generează produse imaginative abundente. tensiune. caracterizat prin sentimentul aprehensiunii şi tensiunii.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Anxietatea-stare este nivelul concret sau obişnuit emoţional. Scopul studiului s-a axat pe implicaţiile psihologice ale anxietăţii în evaluarea didactică la lecţiile de educaţie fizică [5]. care nu pot fi ignorate şi nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină [1]. insecuritate.trăsătură cronică este predispospoziţia de a percepe anumiţi stimuli din ambianţă ca ameninţători şi de a răspunde la ei cu niveluri diferite de anxietate-stare. timiditate. acţionând ca un motivator. Există un grup de trăsături generale ale comportamentului anxios. considerăm că acestei probleme trebuie să i se acorde atenţie în mod deosebit. instabilitate psiho-motorie. La nivel scăzut este chiar necesară. Complexitatea fenomenului anxios cere o abordare interdisciplinară: psihiatrică. derivă din dorinţa de reuşită şi teama de eşec [6]. instabilitatea atenţiei.Anxietatea de performanţă se manifestă în actul autoevaluării. elevul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse. de nelinişte. evaluarea didactică se referă la totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare. . psihologică. paloare provocată de vasoconstricţii. îngrijorare şi teamă nemotivată. elevii devin mai mult sau mai puţin anxioşi. În procesul de evaluare. emotivitate. nervozitate (agitaţie. Anxietateastare are afect negativ asupra comportamentului. tendinţa de evitare. asociat cu activarea organismului.

pe care elevul şi-a format-o. în mare parte. elevul poate fi subevaluat. 2012 „Evaluarea. nu a celei propuse.  noutatea sarcinilor şi situaţia de competiţie.  modul în care a fost învăţat materialul. operaţia de evaluare nu reprezintă o etapă suprapusă procesului de învăţare. ca parte intrisecă a predării şi învăţării‖. 2012 34 . evaluatorul trebuie să determine momentele în care se va efectua evaluarea şi modalităţile de utilizare a informaţiilor căpătate prin evaluare.  întreruperea procesului de evaluare. evaluarea poate fi considerată un factor dinamizator al procesului didactic.  imaginea autoritară a profesorului. Prin urmare.  intimidare [4]. fiindcă furnizează informaţii utile pe care le poate folosi apoi în planificarea cursurilor în direcţionarea cerinţelor de învăţare sau a temelor date elevilor. în situaţia de examinare didactică.  preferinţa de a fi evaluat în baza altor metode. Astfel. de aceea la desfăşurarea evaluării didactice este necesar să se ţină cont atât de factorii pedagogici. apoi reluarea lui. excitabilitate etc.  starea de sănătate (prezenţa unor disfuncţii psihice). autoritarism).  relaţia profesor-elev (prietenie. Factorii ce declanşează anxietatea în cadrul evaluării didactice sunt:  succesiunea subiecţilor examinaţi poate conduce la teama de a fi comparat cu altul.  starea psihică a elevului-profesorului în momentul evaluării (oboseală. tehnicilor de evaluare.  frica de a nu obţine rezultatul propus. este importantă pentru profesor. din comunicare cu însuşi profesorul sau cu alţi elevi. cît şi cei psihologici [3]. stres. conducând la optimizarea continuă a acestuia în scopul perfecţionării şi obţinerii rezultatelor propuse.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Astfel.  vârsta. Scopul evaluării determină.  complexitatea sarcinilor didactice. alegerea strategiilor.  limitarea în timp a îndeplinirii sarcinilor didactice. Afară de aceasta. metodelor.).  frica de a fi în centrul atenţiei. Modernizarea procesului de învăţământ presupune o regândire a strategiilor evaluative în consens cu o serie de exigenţe: Chişinău: USEFS. instrumentelor. ci un act integrat activităţii pedagogice [2].

fapt ce ar reduce riscul de manifestare a fenomenului de anxietate. personalitatea elevilor. Bontaş. Să depisteze elevii cu performanţe modeste care. Să folosească unele metode stimulative cum ar fi: lucrul în echipă. diminuarea anxietăţii etc. 1998. integrare). ci ca aprofundare a cunoştinţelor. . Şchiopu..diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete. însă fără a fi ameninţat cu notificarea insuficientă. Pentru combaterea anxietăţii elevilor ar fi eficientă: desensibilizarea sistematică a elevului timid. 1997.‖etc. (Ghid metodic). Pedagogie. Bucureşti: All Educational.. gradul de interiorizare a unor valori etc.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. deşi activează intens. Chişinău. Stoica. 2012 35 . Prin urmare. Deşi rezolvarea unor probleme delicate. alcătuirea unui comitet de evaluare cu membrii aleşi din rândul clasei.. U. dar dacă privim mai atent atunci. .) ale elevilor. Evaluarea rezultatelor şcolare. relaţionare. . Să stimuleze şi să încurajeze elevul anxios. ţinând cont atât de particularităţile de vârstă. dirijarea emoţiilor. În timpul evaluărilor. Musteaţă. 3. Elevilor cu astfel de probleme le este recomandată autoreglarea emoţională care permite fortificarea sistemului nervos. S.centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive. interevaluare şi evaluare controlată. precum anxietatea în mediul didactic. 2001. prin autoevaluare. 2. I. A. ale stărilor afective etc. Să folosească unele remarci încurajatoare de tipul „Corect‖. „este bine şi cum execuţi. Bucureşti.deschiderea evaluării spre mai multe zone ale spaţiului instructiv-educativ (comunicare. Bibliografia: 1. 2012 . Chişinău: USEFS. Dicţionar de psihologie. Să diferenţieze procesul de evaluare în funcţie de nivelul de dezvoltare intelectuală şi de stabilirea emoţională a celor evaluaţi. oferim câteva recomandări profesorilor de educaţie fizică: Să găsească cele mai raţionale căi de influenţare a elevului. precum conduita. inhibat prin crearea de situaţii în care acesta să se manifeste liber.luarea în calcul a altor indicatori în afara achiziţiilor cognitive.transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare. atitudinile. ar fi eficient ca elevii să nu fie la curent că execuţiile date sunt desfăşurate în scopul evaluării. au rezultate inferioare efortului depus. reclamă o permanentă interrelaţionare armonioasă a profesorilor şi elevilor. cât şi de cele individuale (manifestările particularităţilor de personalitate. . prin chestionare periodică.

rezistenţă. Chişinău: USEFS. Le Gall. Râşcanu. S. 2002. dr. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bucureşti.. Alexandru.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. week dosed for 13 – 15 year old students helps to individualize physical education process and to raise the level of the main physical qualities development. Timişoara. Mruţ I. Performing of physical exercises complex of directed affect. s-au cristalizat unele direcţii şi orientări de bază. Psihoterapia anxietăţii – abordări cognitive comportamentale. viteză. 7. supleţe [2. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. îl joacă nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice: forţă. N. Anxietate. consumption maximal of oxygen. physical and functional preparing. Bucureşti. maximal test. spatial training. who teach physical education. în ceea ce priveşte pregătirea şi participarea alergătorilor de semifond în competiţiile de anvergură. 2012 4. Chişinău. 2.univ. 1995.. 2012 36 . Nut. 3]. Psihopedagogia adaptării şi problematica anxietăţii şcolare. Actualitatea. 4]. 6. dosed physical power. iar formarea calităţilor fizice. Maria. Anxietate şi angoasă. individual physical power. 5. de educarea particularităţilor moral-volitive ale personalităţii [1.Irina. mişcarea este primul mijloc de expresie şi prima modalitate de exprimare. Bucureşti. a deprinderilor şi priceperilor motrice este strâns legată de dezvoltarea intelectuală şi psihică a elevului.. 2002. I. Pentru copil. Chişinău Keywords: regime of motion activity. 1997. This physical exercises complex may be applied successfully as practical-methodical recommendations for the teachers at schools. The present research focuses on the problem of physical educational curative work on the basis of students’ activity process development at extra-curricular time. îndemânare. CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR DEZVOLTĂRII REZISTENŢEI LA ELEVII DE VÎRSTA 13-15 ANI ÎN CADRUL SECŢIEI DE ATLETISM ÎN ŞCOALĂ Zop A. Rolul principal în pregătirea fizică generală şi specială a sportivului. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice existente la ora actuală şi generalizarea practicii sportive a domeniului au demonstrat că. physical working capacity.conf. student. Andre. indiferent de specificul probei sportive. R. motor qualities. Summary. depresie în perioada de tranziţie. H..

observaţia pedagogică. în perioada septembrie 2009 – mai 2011. desfăşurat în perioada 19 decembrie 2010 – 14 octombrie 2011.statistică. pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. care a durat pe tot parcursul experimentului prealabil şi al celui de bază. cercetări pedagogice de control. în scopul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. Determinarea experimentală a evoluţiei indicilor antropometrici şi motrici în urma aplicării programelor optimizate pe parcursul unui an şcolar. cu scopul determinării rezistenţei speciale şi generale a elevilor de vârstă şcolară medie. Cercetarea a durat doi ani. Organizarea cercetării.a) pe parcursul anului de învăţământ. desfăşurată pe toată durata cercetării. supleţea ş. drept consecinţă. Determinarea experimentală a nivelului dezvoltării calităţilor motrice la executarea normativelor de control din programa şcolară şi a nivelului de pregătire şi dezvoltare fizică a elevilor de vârsta 13-15 ani.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Determinarea volumului exerciţiilor speciale şi repartizării acestora pe durata anului de studii. 3. S-a presupus că determinarea pe cale experimentală a nivelului dezvoltării rezistenţei şi selectarea. În cercetare s-a urmărit îmbunătăţirea procesului de susţinere a normativelor de control şi dezvoltarea concomitentă a calităţilor motrice (viteza. 2. Chişinău: USEFS. în dependenţă de aceasta. şi s-a efectuat în trei etape. Etapa a III–a a constat în organizarea experimentului de bază. observaţii pedagogice.experimentală şi de control. 2012 37 . a mijloacelor ce contribuie la dezvoltarea anduranţei şi rezistenţei specifice la elevii de vârstă prepubertară (13-15 ani) va contribui la îmbunătăţirea indicilor ce definesc aceste capacităţi motrice şi. Determinarea mijloacelor pregătirii speciale. care contribuie la dezvoltarea rezistenţei speciale şi generale. experimentul pedagogic. a constat într-un experiment de probă desfăşurat în perioada octombrie – noiembrie 2010.chestionar. ancheta. forţa. rezistenţa. 2012 Ipoteza cercetării. raionul Căuşeni. În perioada dată s-au format 2 grupe . după cum urmează: Etapa I (septembrie 2009-mai 2010) a cuprins următoarele activităţi de cercetare: analiza izvoarelor literaturii de specialitate. Etapa a II–a. 4. aceştia vor îndeplini cu succes normativele de control din programa şcolară la educaţia fizică. Scopul cercetării constă în dezvoltarea rezistenţei generale şi speciale a elevilor de vârstă şcolară medie pentru îndeplinirea normativelor de control. câte 12 fete şi băieţi în fiecare. Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea literaturii de specialitate. Sarcinile cercetării: 1. în secţia de sport a gimnaziului din satul Tocus. metoda matematico.

09 40.88 ±0. 30 m din ansat (sec) 2.42 ±0.31 ±0.44 P>0.26 619.16 1.75 P>0.07 68.5 1.16 ±0. Sărit.32 ±0.40 8.45 ±7.20 67.03 515. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la începutul experimentului pedagogic Grupe.05 4.05 PFG 1.73 23.02 ±1.42 P>0.6 ±3.25 P<0.72 P>0.6 P>0.27 8.30 ±0.4 82.06 3.01 25.53 ±0.58 ±0.61 ±0.58 P>0.05 1. 2012 38 P>0.61 623.05 0.73 83. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.05 56.0 ±6.38 511.33 1. VVP (inspiraţie) (ml) 7.32 5.92 ±0.03 Grupe.08 69.34 1.09 2190 ±21.01 P>0.66 ±1.53 ±0.05 0. Alergare 6 min ( m) 3.66 P>0.05 4.35 ±2.02 1166.56 3. Flotări (nr.33 P>0.50 ±0. Grupele de control – conform planului prevăzut de programa şcolară.50 1.01 441.21 0.00 1.17 26.24 ±0.11 68.60 ±0.26 ±0.85 P>0.05 7.98 34.03 Δ t P 1.26 ±7. Indicele Ketle 5.8 ±2.93 P>0.61 ±6.83 ±0.99 P>0.17 1.2 ±6.98 ±0.24 P>0.52 ±0.05 1.34 7.65 161.05 0.05 P>0.19 P>0.57 1.05 P>0.21 1.50 5.5 ±6.49 1.60 0.05 0.11 27.24 8. Chişinău: USEFS.02 1260.68 8. 2012 Grupele experimentală şi de control s-au antrenat după diferite planuri de instruire şi antrenament.88 153.35 ±0.31 60. 2000 m (sec) (cm) Notă.19 P<0.14 P>0.2 1.34 8. Supleţe 6.05 0.18 P>0.) 7.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. fete (n=24) Δ t P 3.84 159.01 ±0.05 0.03 P>0.06 41.21 8.05 Contr.99 P>0.13 3.21 1.27 ±0.73 1. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) c) excursie (cm) 6.08 7.8 ±6.12 496.05 5.33 1. Lungimea trunchiului (cm) 3.05 1.41 7.80 60.96 ±0.16 ±0.49 248. de pe loc (cm) 4. 300 m (sec) 3.05 0.68 35. Alergare 3x 10 m (sec) 2.65 ±0. PWC 170 (V) (m/sec) 8.trunchiului 30‖ (nr.56 0.91 ±0. CMO2 (ml/min/kg) Contr.00 1.04 1.86 P>0.45 P>0.38 24.05 15.08 1.66 0.03 P>0.83 ±0.05 0.2 37.51 ±0.77 ±0.16 ±0. Ridic.98 P>0. Talia (cm) 2.11 42.46 P<0.8 5.5 ±1.44 2130 ±9. iar grupele experimentale – conform unui plan special pregătit de noi.04 P>0.07 7.05 0.05 50.19 146.14 2225 ±19.83 ±0.05 1.5 P>0.01 ±0.41 ±0.93 1.10 2.16 ±4.53 3.05 1.014 1150.08.05 35.05 0.05 14.04 P>0.) PFS Alergare: 1. 1500 m (sec) 4.05 0.04 2.35 1.28 1.17 0.47 2.01 2.94 1.53 240.08 ±1.15 ±0. X ±m X ±m 143.97 61.63 24.05 0.27 8.61 P<0.47 35.55 8. Exp.71 P>0.79 247.14 1.05 1.01 1268.83 ±14.85 P>0.26 1.95 ±0.75 ±0.21 142.09 41.67 2.05 0.05 0.06 8.03 7.85 P>0.51 ±0.05 2.05 1. Pentru n = 46.05 1.83 ±4.16 ±0.85 ±0.5 2.83 ±0.92 ±0.06 82.03 ±6.78 ±2.52 ±0.66 2.36 ±1.52 247.19 1.05 0.86 ±0.23 ±0.41 145.69 P>0.6 ±13.05 8.94 0. X ±m X ±m 143.64 1.18 P<0.05 .95 P>0.08 521.19 P>0.05 16.83 ±0.8 86.0 ±10.81 ±0.17 1.41 1.02 426.05) este egală cu 2.17 5.56 ±0.05 6. băieţi (n=24) Teste de control Morfofuncţionale 1.5 ±0.95 P<0.05 1.45 5.45 2.26 1. Greutatea corpului ( kg) 4.11 2080 ±11.60 1.03 ±0.33 ±0.57 P>0.04 57.14 1.36 P>0. Tabelul 1.28 61.30 ±1.05 1.21 6.59 ±0.05 2.01 58.77 6.10 1.91 ±1.05 0.) 5. Exp.04 58. Tracţiuni (nr.07 3.43 0.07 8.01 1.7 2.

49 2.56 P<0.0 2.52 ±0.05 247.08 ±0.098 2530 ±0.58 2.187 0.38 ±0.24 3.38 25.30 ±1.60 P<0. Chişinău: USEFS.32 ±0.5 ±0.05 0.87 2. după 10 săptămâni.2 ±7.01 57.05 7. Alergare 3x 10 m (s.05 8.8 2.12 2.08. acestea au schimbat programele de antrenament. Pentru n = 46.) 5.1 1.05 7. Flotări (nr.05 8.3 3.54 P<0.68 P<0.42 8.32 P<0.14 1.65 ±0.91 2.72 5.71 ±0.5 ±3.70 ±0. Talia (cm) 149.41 ±1. PWC 170 (V) (m/sec) 3. Lungimea trunchiului (cm) 85.42 264.16 2.71 0.64 245.) P<0. 2000 m (sec) 8.05 0.45 1.2 63.91 ±17.04 0.40 ±2.48 ±0.22 P<0.05 3.70 P<0.) 4.05 1.05 1273.98 ±0.05 147.05 4.04 2515 ±0.45 P<0.14 177.73 26.76 1.38 2. X ±m Grupe.45 P<0.7 0 1154. 2012 39 P .05 6.50 ±4.05 2450 ±0.05 8.08 ±0.42 5.08 1.05 1187.35 ±0.43 P>0.51 ±0.05 8.05 Teste de control 4.97 4.38 0.58 P<0.7 ±1.69 P>0.22 5.30 3.42 P<0. Δ t X± m Morfofuncţionale 1.05 19.05 4.50 P>0.3 22. 2012 Experimentul a durat 20 de săptămâni: 10 săptămâni grupele experimentală şi grupa de control au efectuat un volum de lucru conform planurilor de pregătire.155 153.83 ±16.74 597.trunchiului 30‖ (nr.83 1.) 2.92 466.05 3. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.0 ±1.05 86.08 71.51 72.59 P<0.62 0.31 ±0.42 ±0.36 19.05 Notă.82 156.2 0 13.27 0.75 ±2.05 40.22 ±0.05 615.80 62.98 ±0.22 ±2.78 P<0.05 1.05 4.03 0.7 ±2.78 P<0.05 5.41 0.05 477.2 26.22 ±1. Greutatea corpului (kg) 35.65 44.05 9.96 477.05 7.17 ±0.78 4 1. Tabelul 2. (m) 3.45 P>0.33 252.46 3. CMO2 43.29 2.61 ±0. Tracţiuni (nr. 30 m din lansat (sec) 2.09 9.08 1. apoi.78 0.52 P>0.31 ±0.30 P<0.05 501.51 ±0.77 P>0. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) e) excursie (cm) ml/min/kg) PFG 1.02 5.02 0.6 P<0.21 33.41 ±0.65 2.38 3.31 P<0.2 ±27.52 ±2.44 1.43 35.11 9.32 71. Sărit.04 53.0 ±0.05 432.73 P<0.05) este egală cu 2.5 ±6.46 ±0.05 3.83 2.28 2.16 2.42 13.77 P<0.38 6.92 2.53 41.81 5.0 ±3.22 34.80 ±1.05 9. Ridic.6 83. 300 m (sec) 3.5 0 2.) 29.24 0.34 68.0 2.03 ±0. VVP (inspir.05 3.2 ±0.62 P<0.04 3.486 1295.07 0.32 ±0.51 ±1.9 ±7.15 0.57 ±0.2 9 4.03 8.86 ±0.01 56.28 P<0.12 ±0.21 1.35 0. Supleţe (cm.23 P<0. Δ t X± m 2.33 36. X ±m Grupe.22 ±0.47 3.17 8.61 ±3.46 3. de pe loc (cm.13 P<0.12 2.3 ±17.05 36.41 ±0.08 P<0.9 151.12 P<0.33 ±0.01 0. Alergare 6 min.05 7.14 P<0.05 1. 1500 m (sec) 4.) (ml) P Contr.89 P>0.04 27.16 ±0.59 P<0.33 0.13 0.7 ±2.53 P<0.92 0.24 31.4 66.8 4.75 ±1.55 ±0.3 ±3.05 2.16 2.42 P<0.62 ±3.81 4.23 6.05 5.09 P<0.41 ±0.5 ±3.90 ±0.05 7.76 ±0. băieţi (n=24) Exp.81 0.31 3.20 150.08 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.63 ±1.10 63.02 0.05 2250 ±0.3 0 2.47 163.05 18.11 2.47 ±1.55 P<0. Indicele Ketle 5. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la sfârşitul experimentului pedagogic Contr.33 0.3 ±13.) PFS Alergare: 1.18 2.45 84.46 413.05 0.26 5.31 ±0.64 ±0.30 P<0.12 56.82 ±0.78 ±0.01 8.1 0. fete (n=24) Exp. desfăşurându-se experimentul încrucişat.93 P<0.60 ±0.30 2.64 ±0.30 P<0.

Din experienţa de organizare a educaţiei fizice în şcolile din Republică. Ştiinţ. rezultatul obţinut la alergarea de durată (testul Cooper) înaintea experimentului este de -1268m la băieţi şi 1166m la fete. p. iar elevii grupelor de control – de către Mocanu Mihai. 1988.. Gura P. SDP. care se schimbă odată cu dezvoltarea calităţilor speciale. Воспитание выносливости спортсмена. 171-187.. jocurile dinamice şi sportive şi aplicarea acestora într-un volum strict determinat în experiment a permis îmbunătăţirea substanţială a calităţilor motrice. 2. 2012 Pentru determinarea efectului mijloacelor folosite şi a metodelor de antrenament. Chişinău. P. 39 с. Беговые нагрузки в недельном двигательном режиме // Probleme ştiinţifice în domeniul învăţământului şi sporttului: Mat. Мруц И. Молчанова Л. Bucureşti.. 1989. Chişinău: Lumina‖. s-a efectuat testarea prealabilă şi repetată a elevilor în scopul determinării nivelului pregătirii fizice generale şi speciale. Cultura fizică în şcoală..А. С. când acestea sunt incluse atât în partea de bază.17. Pregătirea sportivă la copii şi adolescenţi. Методические указания для студентов педагогического института. cât şi în cea pregătitoare (la încălzire) a lecţiei de antrenament. Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками во внеурочное время. Кишинев: КПИ им. Мруц И. exerciţiile îndeplinite în diferite regimuri dau rezultate pozitive numai atunci. 1993. cât şi specială. Conf. Exerciţiile speciale (cu schimbarea regimului de lucru). Cercetarea efectuată a demonstrat că. Analizând datele iniţiale şi finale ale experimentului. Ion V. Молчанова Л. Mucii T. prin tratarea diferenţiată. Савва П. Лекция для усовершенствования и ВШТ ГПЦРК. nr. În cadrul lecţiilor de educaţie fizică. observăm o creştere a nivelului de pregătire fizică atât generală.. Лазо.Д. Elevii grupelor experimentale au fost antrenaţi de către autor. necesare elevilor de vârstă şcolară. Bibliografie: 1. Матвеев Л. 3. Основы спортивной тренировки. 2. 5. 5. 1996. 2012 40 . iar la sfârşitul experimentului 1285m la băieţi şi 1187m la fete. 1985. datorită ritmului de lucru corespunzător nivelului de pregătire al fiecărei grupe. 15 . 371374. am formulat următoarele concluzii: 1. se realizează în mare măsură optimizarea relaţiei profesor-elev şi ameliorarea relaţiilor interpersonale. 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.А.Д. Mitrea G. 3.А. profesor de educaţie fizică (Tabelele 1 şi 2). Spre exemplu. Metoda propusă de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică permite a îmbunătăţi rezultatele de susţinere a normativelor de control din programa şcolară şi a creşte densitatea lecţiilor.П. Chişinău: USEFS.. Legitatea de bază a susţinerii normativelor de control constă în importanţa majoră pe care o are pregătirea fizică multilaterală. Concluzii Analizând datele căpătate în urma cercetării. 4.

3. аспирант. переедания и других причин происходит чрезмерное увеличение жировой массы тела. Если обеспечивается гармоничное развитие их и не допускается серьезных нарушений в режиме питания. Предполагалось. с использованием совокупности адекватных методов. 2012 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ Быткэ В.. Государственный университет физического воспитания и спорта. Гипотеза.С. которая приобретает особую актуальность. Activităţile sportive cu îngreuierele influenţează mai eficient asupra dezvoltării fizice. определяющих эффективность профессиональноприкладной физической подготовки. соотношение мышечной и жировой масс. Rezumat. является нормализация таких телесных свойств. Организация и методы исследования. 2012 41 . Chişinău: USEFS.. грозящее заболеваниями. Кишинева с учащимися 15-17 летнего возраста. особенно силовых. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. Одним из естественных результатов постоянных занятий физическими упражнениями. măsurătorile segmentare.. студент. когда из-за гиподинамии. как объем мышц. доцент. Кишинев Данаил С. что занятия гиревым спортом окажут положительное воздействие на величины физического развития и его функционального состояния организма учащихся профессиональнотехнического училища. Кишинев Побурный П. снижается и проблема борьбы с ожирением.В. 5]. проходящих в соответствии с принципами физического воспитания.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. Главную роль в этом играет полноценное воспитание основных двигательных способностей. 2. Формирующий педагогический эксперимент проводился в профессионально-техническом училище №23 г. Государственный университет физического воспитания и спорта. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. гибкости и выносливости. stare funcţională. Государственный университет физического воспитания и спорта. практически здоровыми. обычно отпадает необходимость прибегать к особым мерам по изменению (увеличению или уменьшению) мышечных объемов и общего веса тела. stării funcţionale a organismului faţă de activităţile sportive tradiţionale. общий вес тела.

для гармоничного развития силовых свойств всех звеньев мышечной системы. с 15 летнего возраста проводили в соответствии с научнометодическими рекомендациями в части сроков начала занятий силовыми упражнениями (т.3±1.0 170. ЧСС в ЖИ. а вред растущему организму [8. кг ОГК.5 6.1 59.2±1. спортивные игры.5 169. Кроме того.1 4.1 80. Гиревой спорт в Молдове является истинно народным видом спорта со статусом международного.7 69.5±2. Динамика показателей физического развития учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности ВозГруппы раст 15 лет 16 лет 17 лет Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Рост. прежде всего социальных.4±3. 2012 Результаты исследований и их обсуждение.4 327 65 65 165 81. избирательно воздействующих на мышечные группы и позволяющих комплексно последовательно обхватывать все основные звенья опорно-двигательного аппарата [9].5±2.2 4.0±6. 2012 42 . стретчинг и т.4 80.Ста-новая мин г/см г/см вая силасила% % 80. в результате чего занятия гиревым спортом принесут не пользу.2±1.3 7.7±3.5 82. тизм.8±1.8±1. Отно-сит.2 54.е. т.8±2. силовыми упражнениями.5].2 79. условий при оптимальном экономическом обеспечении.8 352 59 69 159 65. В противном случае научение и созревание окажутся антагонистами.8 166.8 88. наблюдаемых с 15 до 18 лет).8 173.6 408 55 61 151 Исходный уровень показателей физического развития учащихся первого года обучения (15 лет) гиревиков и не занимающихся спортом практически был одинаков (табл.3±2.е.5±3.8±1. В комплексе этих факторов особая роль принадлежит обязательному (урочному) и дополнительному (внеурочному) физическому воспитанию [7].3±1. В частности. Определено.3±2. Кисте. в группе гиревиков более выражены темпы роста тела в длину в Chişinău: USEFS.2 324 61 64 164 72.4 66.4 343 68 79 187 78. что занятия гиревым спортом в сочетании с общей физической подготовкой (кроссовый бег.6±2. после созревания фосфогенной энергетической системы и наибольших темпов развития силовых способностей.создание благоприятных.0±2.п.5±2. Основной путь укрепления здоровья учащихся ПТУ .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2±3.4±3. Таблица 1. Занятия гиревым спортом.см ЭГК ЖЕЛ 166. 1). принимающих участие в двигательной деятельности было использовано сбалансированное выполнение локальных и региональных силовых упражнений.) оказали заметное воздействие на показатели физического развития.0±2.8±2.5 54.8±3.9 168.3 4.2±1.0±3.5 384 69 80 187 76. см Вес.0±2.1±3.5 5.4 89.0±5.8 3500±210 3300±180 4000±130 3500±150 4450±110 3800±140 ОтноАтлесит.5±2.0 58.

5±4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2 52.2±3.1 27. что соответствует избыточной массе на фоне снижения жизненного индекса (ЖИ) и незначительного прироста экскурсии грудной клетки (ЭГК).0 95.0±13.3±5. жизненном индексе).1 52.8 73.6 168.3±4.8±4.4 170. лимитирующего двигательно-координационные возможности.5 110.8 46. которые обеспечивают гармоническое формирование и последующее развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата.2±3. В группе гиревиков отмеченные параметры отражают устойчивую тенденцию прогрессирования. Таблица 2. что отразилось на функциональном состоянии физического развития и его дееспособности.9±4.3±2.4 50.5±3. обусловленной применением Chişinău: USEFS.0 105. 2012 результате активного раздражения эпифизарных частей костного аппарата. что в группе гиревиков происходят более интенсивные процессы созревания нервно-мышечного аппарата. а в массе тела наоборот.8 75.8±1.5 70.7±3. Анализ динамики показателей обхватных размеров тела (табл.4 37.5±5.2 46.4±2. см Бедро.0 42.5 Сила кисти (сильнейшей) кг 35.7±3.3 75.5±2.5 26. занятия гиревым спортом оказали более выраженное влияние на показатели.5±2.5 46. 2012 43 .2 89.8 171.3±4.5 70. см Талия.2±3. За три года занятий у гиревиков рост тела в длину увеличился на 8. см Размах рук. определяющие дееспособность и крепость организма учащихся-гиревиков.4±3. что является мощным стимулятором их роста в длину [6]. ЖЕЛ.9 56.0±12.4±2.0±18.1±3.0±16. 2) в исследуемых группах показал более выраженные изменения их величины у гиревиков в результате гипертрофии мышц.5±3.1 24.1 41.4 Становая сила 90.8±3. Динамика показателей обхватных размеров учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности Возраст в годах 15 лет 16 лет 17 лет Группы Плечо.8 34. большие величины экскурсии грудной клетки.6±3.1 44.4 23.8 см.6±3.7±5.0 Таким образом. Индекс Кетле (атлетизм) в 17 лет достигает 408 г/см. см Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная 23.3 см.4±3.0±15. путем избирательно направленных педагогических воздействий адекватными силовыми упражнениями.5 42.2 168.6 38. созревание нервно-мышечного аппарата.4±6. анализ величин относительной кистевой и становой силы указывает.2 29.3±4.5 79.8±3. характеризующих состояние аппарата внешнего дыхания и аэробных возможностей.1±3.1 173.2 169. см Ширина плеч. Об этом свидетельствуют заметные улучшения функционирования кардио-респираторной системы (брадикардия. Темпы прироста последней меньше по сравнению с показателями контрольной группы.2 39.5±4.0±15.5±3.4 41.1 52. Кроме того. определяющих дееспособность организма на фоне ретардации таковых в контрольной группе. в то время как в контрольной группе на 3.8±3.5±3.8±2.0 125.

Берлин.Ю.: ФиС. 7.2. 124 с. 8. М.: Спортивная медицина. В кн. Таким образом. М. Телосложение и двигательные возможности. 202. Формы занятий в системе школьного воспитания. М.: Медицина. Тесты в физическом воспитании школьников.Г.И. В кн.: Биомеханика физических упражнений. М. 1988. 54 с. 1998. функционального состояния. 5. 1990. обеспечивая высокий уровень общедвигательной подготовленности по сравнению с учащимися контрольной группы. Дембо А. Врачебный контроль в спорте. 46 с. Теория и методика педагогических исследований в физическом развитии. Chişinău: USEFS.: Олимпийская литература. 3.: Современная силовая тренировка. занимающихся гиревым спортом оказывает более выраженное воздействие на показатели физического развития. Методологические предпосылки. сочетание более высоких величин массы тела на 1 см и размеров талии с низкими темпами прироста показателей ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки отражают недостаточный уровень их двигательной активности.: Просвещение. Особенности силовой тренировки для женщин подростков. Матвеев Л.2 см. Таким образом. М. чреватой отрицательными последствиями для здоровья и работоспособности выпускников ПТУ. Круцевич Т. 4. Хартманн Ю.. т. юношей и девушек. В кн.А. Антропометрия. в то время как у гиревиков данный показатель был равен 5. М.Л. 224 с. 2003. М.: Владос. 98 с. Лях В.И. В кн. Билиография: 1. методы и логика построения исследования в теории физической культуры. При этом также следует отметить и более высокие значения размеров талии у учащихся контрольной группы.: Теория и методика физической культуры.: Академия. 2. 2012 44 . 9. 6. Изменения ее величины у последних с 15 до 17 лет составили 9. 138 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1978. но в основном за счет естественноэволюционных процессов при незначительной степени влияния занятий физическим воспитанием.А. К. Ашмарин Б. 83 с.: Теория и методика физического воспитания. Уткин В.: Просвещение. 2012 силовых упражнений по сравнению с их сверстниками.П. Дубровский В. 1989. 2008.: МГУ. у которых эти показатели также прогрессируют.4 см. В кн. роста и развития их организма. 1991. 40 с. общесиловая подготовленность учащихся ПТУ. Никитюк Б. Морфология человека.

тем самым. Государственный университет физического воспитания и спорта. dansul modern. Большое влияние на его здоровье оказывают условия и образ жизни. состояния здоровья и физической подготовленности. степ и танцевальные виды аэробики используют упражнения разной координационной сложности. Кишинев Cuvinte cheie: lecţii de fortificare. Кишинев Шипилова С. femeii de vîrstă tînără. экологией окружающей среды. ослабляет действие вредных бактерий и вирусов. Rezumat. Из этого следует. которые требуют предварительной технической подготовки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые в современном обществе не всегда благополучны.. от которых зависит состояние здоровья человека. Широко культивируются оздоровительные программы аэробной направленности. поэтому открыт огромный диапазон для теоретического и практического изучения этой проблемы. возраста. которая требует дальнейшего изучения. Базовая аэробика. Государственный университет физического воспитания и спорта. Lecţiile de fortificare pentru femeile de vîrstă tînără se poate să desfăşoară cu mijloacele de dans modern. Условия современной жизнедеятельности представляют к здоровью человека особые требования. Chişinău: USEFS. развивает или поддерживает физические способности. Это связано не только с техническим прогрессом. зависящий от многих факторов. но и с рядом других факторов. Таким образом. Техническая подготовка в любом виде физической культуры и в спорте очень сложный процесс. доцент. в том числе и от профессионализма фитнесс-тренера.Г. 2012 ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА Вылку К. 2012 45 . студентка. что оздоровительная физическая культура должна быть обязательна в режиме дня любого здравомыслящего человека [1. Ближайший путь к улучшению состояния здоровья лежит в активном двигательном режиме людей. состояние здоровья человека в настоящее время является актуальной проблемой. 3]. aerobică de bază. Движение активирует работу всех органов и систем организма. повышает иммунитет и.. Но условия жизни и возможности людей разные. 2. Современная оздоровительная физическая культура имеет много методик и программ для занятий людей разного пола.

05 улучшения обнаружены в параметрах массы тела. где занятия проводились традиционным способом. и третий этап – основной. пластики. Поэтому. Второй – специально-подготовительный. 2012 Преподаватель должен владеть не только педагогическим мастерством. что время оздоровительной тренировки не тратилось на обучающие моменты. физиологические и стато-математические методы научного исследования. не теряя при этом оздоровительной направленности занятий. В уроке использовались освоенные танцевальные элементы современного танца. Мы предполагали.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. индекс Кетле.общеразвивающий. При уровне достоверности р < 0. двигательная координация). используя педагогические. а также и хореографическую культуру занимающихся молодых женщин. проба Штанге) и ряда физических качеств (силовая выносливость мышц различных сегментов тела. что перед исследованием не ставилась цель снижения массы тела. Тем не Chişinău: USEFS. но в нашем случае и техникой выполнения танцевальных элементов. было выявлено. Для выявления уровня эффективности разработанной методики было проведено тестирование морфофункциональных возможностей исследуемых женщин (масса тела. что сохраняя систему занятий базовой аэробики и обновляя объем танцевальных средств элементами современного танца. Это можно объяснить тем. Особенность же заключалась в том. Экспериментальная программа осуществлялась в три этапа. в задачи исследования вошел поиск особенностей технической подготовки занимающихся в системе оздоровительных занятий танцевальной направленности. позвоночная гибкость. индексе Кетле и силы мышц ног. но повысить и эмоциональность занятий. можно не только сохранить оздоровительный эффект. Инновация проявилась в использовании нетрадиционных средств и оригинальной методике проведения занятий. Первый этап . 2012 46 . воспитание координационных качеств. артистичности и выразительности движений. В работе мы опирались на базовые положения теории и методики физического воспитания. оснащенные соответствующей пластикой и выразительностью. Цель нашего исследования заключалась в расширении объема практических и методических средств классической аэробики. что все тестируемые качества дали улучшения с разной степенью достоверности. Анализируя результаты проведенного тестирования (рисунки 1-3). кроме изучения основных проблем оздоровительной физической культуры. в котором кроме общей физической подготовки проводилось обучение современным танцевальным шагам.

Силовая выносливость мышц (к-во): 1 – брюшного пресса. Динамика силовых способностей Обозначения.6 Масса тела (кг) Конечные 38.6 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Исходные Конечные 29 26.4 4 2 Исходные 0. 2012 менее.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.7 13. 2012 47 .8 Параметры 3 4 Рис. Динамика гибкости и двигательной координации Chişinău: USEFS. 4 – скоростно-силовые качества мышц ног (м).8 48. 392. 2.9 166. 7.8 Исходные 65.8 8 5.5 400 350 300 250 200 150 100 50 0 374. что степень физической нагрузки занятий соответствовала оздоровительным целям.5 62. Направленного воспитания силы мышц ног также не велось.5 1 2 8. Это можно расценить тем.2 18.4 Индекс Кетле Проба Штанге (г/см) (с) Рис. Динамика морфофункциональных показателей 172.2 6 5. 1.4 Конечные 0 Гибкость позвоночная (см) Координация движений (балл) Рис. средний показатель массы тела достоверно снизился. 3. 2 – спины. 3 – рук. как и соответствующий ему показатель индекс Кетле.5 23.

Активная работа над развитием гибкости дала достаточно высокий уровень ее улучшения. 3. Хореография в аэробике.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Пирогова Е. Занятия по экспериментальной программе улучшают основные физические свойства организма. Карпеев. в том числе гибкость и пластику. Лисицкая. 54. Л. Сиднева. 1991. 2. 1986.Г. «Valinex» SA.В..П. Л. М. Пирогова. которые делают движения девушек артистичными и выразительными. Киев: Здоров’я. №3. Матвеев. Из десяти испытуемых только четыре девушки имели показатели гибкости выше нуля.. что у занимающихся исходный средний показатель гибкости был низким ( Х = 0. 4. В: Теория и практика физической культуры. 3. Теория и методика физической культуры. Научно-практических рекомендаций по танцевальным видам аэробики существует незначительное количество. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура».01).А и др. 2008. 46 с.001). 544 с.: Физкультура и спорт.Е. Объяснить это можно тем. Троицк: ГРОВАНД ЛТД. Афтимичук. 2005. 2012 48 .4 см). Т. 1. 2000.С. Е. с. 2012 По всем остальным параметрам были обнаружены улучшения высокого уровня достоверности (р < 0.А. Библиография: 1. 5. О. Кишинев. который улучшился со средним уровнем достоверности (р < 0. Исключение составил показатель гибкости позвоночника. В итоге проведенного эксперимента можно сделать определенные выводы. Экспериментальная программа способствует повышению функциональных возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем. 152 с. Chişinău: USEFS. Направления и принципы изучения двигательной координации основных видов движений. 2. 296 с. А.

студентка. The theme of the survey was their attitude toward exercise and healthy lifestyles. так как современный высококвалифицированный труд требует. преп-ль. Summary. Следовательно. ст.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. The article describes the analysis of the survey conducted among the students of University of Economics.. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно Chişinău: USEFS. Украина Кирьякулова Н. качество подготовки. В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением современных методов. Введение. 2012 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Енгулатова В. организации учебно-воспитательного процесса. определенного профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями профессии [3]. полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии здоровья. Одесский Национальный экономический Университет. но и социально-экономическое значение. Украина Keywords: professional applied physical training. students of the economic profession. которые могут быть приобретены ими при регулярных и специально организованных занятиях физической культурой и спортом [1]. Исследования показывают. высокой работоспособности молодых специалистов.И. в том числе и физической. преп-ль. что общая физическая подготовка специалистов не может полностью решить этих задач. к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только личное.. Одесский Национальный экономический Университет. Украина Долинская Т. предъявляемыми специальностью. обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях. ст. к которой готовят студента. кроме того.. Одесский Национальный экономический Университет.В. Однако. Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его как предмета учебного плана определяется не только общими социальными задачами и требованиями. 2012 49 .

Студентам первого курса учетноэкономического (УЭФ) и кредитно-экономического факультетов (КЭФ) по анкете «Суждение» было предложено ответить на ряд вопросов: 1. 70 58% 61% 60 50 40 38% да 27% 30 20 нет затрудняюсь ответить 12% 10 4% 0 УЭФ КЭФ Рис. Chişinău: USEFS. использовать средства физической культуры и спорта для формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств. проанализировать динамику физического развития студентов первого курса. На КЭФ соответственно: 61%. 4% затрудняются ответить. Обосновать важность и необходимость профессиональноприкладной физической подготовки студентов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. навыков. Для реализации поставленной цели проведено анкетирование студентов первого курса. Цель работы. 1). основная из которых – существенные различия в условиях и характере труда представителей многочисленных специальностей и специализаций на производстве. т. Отношение студентов к занятиям физкультурой. 27%. Ваше отношение к физической культуре в сетке академических занятий? Результаты оказались следующими: на УЭФ 58% опрошенных студентов считают занятия обязательными. 2012 осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной деятельности. 1. Результаты и обсуждение. что в целом свидетельствует о положительном отношении студентов к занятиям физкультурой и спортом в высших учебных заведениях. знаний. а также проанализирован ряд показателей. 2012 50 . А значит. 38% считают необязательными. а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды [2]. 12% (рис. Но реализация профессионально-прикладной физической подготовки в системе физического воспитания студентов связана с рядом трудностей.е. содержать в себе элементы профессиональноприкладной физической подготовки.

а остальные (83%) сказали. Занимаетесь ли Вы дополнительно какими-либо видами физической активности? Ответы на этот вопрос оказались такими: 17% ответили положительно. Результаты также оказались положительными – по всем показателям прослеживается небольшая динамика роста. студентов 1 курса учетно-экономического и кредитноэкономического факультетов представлены на рисунке 3. Общая выносливость. Основой для анализа стало упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». Дополнительные занятия по интересам. В целом. что не занимаются спортом (рис. 100 83% 76% 80 60 да 40 нет 24% 17% 20 0 УЭФ КЭФ Рис. Физические качества студентов УЭФ и КЭФ Chişinău: USEFS. 2012 2. ІІ семестр І семестр 150 123 106 97 100 50 19 16 107 24 силовая выносливость (к-во) 19 общая выносливость (к-во) 0 Рис. В качестве критерия использовался тест: «прыжки через скакалку» в течение 1 минуты. 3. что говорит об улучшении выносливости среди студентов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 51 . Данные показателей физических качеств – силовая и общая выносливость. 2). динамика для двух факультетов одинакова и прослеживается тенденция к улучшению силовых качеств у студентов двух испытуемых факультетов. 2. Силовая выносливость.

2. 2012 52 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Для успешности и адаптации в современном обществе необходимо формировать основные физические качества для укрепления здоровья. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. The article considers the characteristics of a physical activity of students. Условия жизни современного человека меняются под влиянием развития науки и техники. внедрение автоматических систем управления.. Г. студентка.А. Развитие промышленной техники. Выводы Подготовка студенческой молодежи к профессиональной деятельности является одной из важнейших задач системы физического воспитания. с. ОЦЕНКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА Ищенко О.: ГЦОЛИФК. Морозова. Шейнберг. с англ. Профессионально-прикладная подготовка в учебных заведениях. М.. physical activity. В: Биология в школе. являющаяся составной частью всесторонней физической подготовки будущих специалистов к длительному и плодотворному труду в народном хозяйстве. Полневский. К. 1994. 3. 368 с. depending on the level of physical condition. Актуальность. Здоровый образ жизни: Пер.: Мир. так и УЭФа к концу учебного года.Ф. 2004. М. 4-15. Методически правильное использование средств физической культуры повышает работоспособность и производительность труда. Здоровье человека в свете экологии. Байер. 1997. автоматизация производства. Summary. Библиография: 1. способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. 2012 Основываясь на полученных результатах можно говорить о незначительной динамике роста показателей физической подготовленности студентов как КЭФа. Именно этим целям должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка студенческой молодежи. Киев Keywords: students. Chişinău: USEFS. K. С.

научный уровень и информационный объем которых все время растет [2. возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин. 2012 53 . 3]. использование средств физического воспитания в организации здорового образа жизни.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. потому что на сегодняшний день число студентов с различными заболеваниями постоянно растет. недостаток необходимых человеку энергозатрат приводит к несогласованности деятельности отдельных систем (мышечной. в конечном итоге. изучение этой проблемы является актуальной. увеличение скорости и эффективности действия технических средств меняет характер производственной работы [3. Это. антропометрические методы исследования. может привести к снижению функциональных возможностей человека. Вообще. Серьезным испытанием для организма студентов является информационная перегрузка. что в свою очередь должно привести к укреплению их здоровья и повышению физической работоспособности. Основной целью учебного предмета физическое воспитание являются: формирование у студентов устойчивой мотивации к сохранению своего здоровья. что является чрезвычайно важным. При этом использование инновационных видов двигательной активности в занятиях физической воспитания со студентами позволяет повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и интерес к собственному состоянию здоровья под влиянием этих занятий. а также различного рода заболеваний. В связи с этим необходимо изучение режима двигательной активности студенток технического профиля. физического развития и физической подготовленности. Двигательная активность оказывает оздоровительный и профилактический эффект. методы прогнозирования физического состояния по Chişinău: USEFS. физиологические методы исследования. Цель работы: изучить суточный режим двигательной активности студенток ВУЗов технического профиля с учетом уровня физического состояния ( на примере Национального авиационного университета). а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [3. 2012 электроники. 4]. Методы и организация исследований: Для достижения цели использовались следующие методы исследований: анализ научно-методической литературы. гармоничное развитие естественных способностей и психических качеств. кибернетики. сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей средой. Таким образом. 5]. дыхательной. костной.

. Исследования проводились в феврале 2012 г. 2012 54 . Так. 4]. Затем был выявлен относительно резкий спад режима двигательной активности. метод Фремингемского исследования двигательной активности человека. Распределение студенток по уровням физического состояния (n=15) При изучении суточного режима двигательной активности по Фремингемской методике было обнаружено. Результаты исследований и их обсуждение.1). Студенток с высоким уровнем физического состояния в нашей выборке не было выявлено (рис.31% Рис. со студентками 2 курса Национального авиационного университета на кафедре спортивной подготовки. средний уровень физического состояния 53.68% студенток. в которых приняли участие 15 студенток занимающихся аэробикой 1 раз в неделю в рамках занятий физическим воспитанием. наибольшее значение суточного режима двигательной активности у студенток ВУЗа технического профиля наблюдается в начале недели (в первые два дня).68% Средний 53. что ниже среднего уровень физического состояния имели 20.01% студенток. А. что динамика недельного режима имеет свои особенности (табл. 2012 Пирогову Е. Ниже среднего 20. методы математической статистики [1.1). В ходе исследования было определено. выше среднего уровень физического состояния 26. Chişinău: USEFS.01% Выше среднего 26. педагогические методы исследования.31% студенток.1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Также установлено увеличение объема двигательной активности перед выходными с последующим достоверным снижением объема двигательной активности в субботу и в воскресенье. где наблюдается ее наименьшее значения.

что уменьшился базовый уровень и значительно увеличился высокий уровень (участие в занятиях аэробикой). тем больший объѐм двигательной активности имеют наблюдаемые студентки.40 ± 30. что изменение недельного режима двигательной активности студенток.87 ± 354.49 3403. малого.79 3177. л/мин -1 640. скорее всего.22 569.73 Такая закономерность в выходные дни связана.41 2219.48 ± 25.95 ± 111. Кроме этого было выявлена прямая взаимосвязь между режимами суточной двигательной активности и уровнем физического состояния студенток ВУЗ технического профиля.00 427. Выводы. среднего и высокого уровней по Фремингемской методике. Во вторник произошли изменения за счет того. и соответственно с этим наблюдается своеобразный сбой в режиме двигательной активности. Анализ современной специальной литературы показал.19± 22.70 ± 418. что студентки в большинстве посещают дискотеки.24 2673.40 Энерготраты. В четверг мы наблюдали увеличение малого и высокого уровней. 2012 Таблица 1.65 604. особенно средний и высокий уровни по Фремингемской методике.65 ± 170. можно констатировать. Оценка недельного режима двигательной активности студенток вузов технического профиля.63 3234. 29 ± 47. В среду состоялись изменения в режиме двигательной активности за счет увеличения базового уровня. Таким образом.21 654.62 ± 118.05± 333. ккал*мин -1 3198. на основании которого происходит определение их в основную.66 ± 485. При этом существуют Chişinău: USEFS.77 ± 83. на примере занимающихся аэробикой Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Потребление кислорода. 1. 2012 55 . с тем. что критерием дифференцирования двигательного режима студентов остается состояние здоровья. а в воскресенье значительного увеличения базового и среднего уровней.38 684. что чем выше уровень физического состояния.85 647. подготовительную и специальную медицины группы.77 3253. находится в большой зависимости от изменения базового. В субботу мы наблюдали низкие показатели.18 ± 617. В пятницу показатели увеличились за счет уменьшения малого уровня и увеличением высокого уровня. которая выражалось в том.79 ± 218.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

1999. Давиденко. 2012 56 . что в своем большинстве обусловлено уровнем физического состояния: ниже среднего уровень физического состояния имели 20. При этом необходимо учитывать реально существующий уровень физического состояния студентов. Давиденко. С 557. С 380-383. однако отсутствует характеристика уровней физического состояния. Г. Давиденко Е.В. В. нормы содержание / Ю.В. 2012 отдельные попытки использовать с этой целью показатели физического состояния. 224 с.Ю. 2. Круцевич Т. Библиография: 1.26.01% студенток. В. 2. . Масауд Раслан. Трачук// Олімпійський спорт i спорт для вcix: IX Міжнародний науковий конгрес.: Олимпийская литература. Двигательная активность студентов: структура. Кобяков // Теория и практика физической культуры. 5. Воробйов. В. так и вне ее.53. К. значительно повысить степень «индивидуализированности» используемых подходов. К. их физической работоспособности и подготовленности для его коррекции в процессе физического воспитания. выше среднего физического состояния . Фарфур. Трачук С. Трачук // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тезисы XI Междунар. Влияние структурных компонентов двигательной активности на здоровье школьников и студентов /Е. 3. Chişinău: USEFS. 3.К.. Контроль у фізичному вихованні дітей. 2011. Анализируя данные наших исследований можно констатировать.3.е.: "Олімпійська література".А. По данным нашего исследования было выявлено. Давиденко Е. Методика Фремингемского исследования двигательной активности человека: Рекомендации по использованию / Е.Ю. Двигательная активность и здоровье населения Украины / С. ч. конгресса. 2005. М.12 с. №5. С. Кобяков Ю. научн. проводимые как в рамках учебной дисциплины по физическому воспитанию. Дальнейшие исследования будут посвящены разработке режимов двигательной активности студенток высших учебных заведений технического профиля с учетом состояния здоровья и профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов. что студентки ВУЗов технического профиля имеют большой диапазон разброса морфофункционального статуса. Круцевич. т. посіб. что компенсировать дефицит суточной двигательной активности возможно за счет увеличения времени затраченного на специально-организованные занятия. 4. 2004.І. / Т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.68% студенток. средний уровень физического состояния . которая предоставляла бы в комплексе информацию о морфо-функциональном статусе студенческой молодежи. 20-26. 2007. В. підлітків та молоді: навч. физической работоспособности и физической подготовленности. Минск. Безверхня.В.31% студенток. С. В.

fitness. В современной научной литературе досугу. 4]. методы математической статистики. Актуальным является вопрос качественного использования свободного времени. 2012 57 . 2012 МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА Катерина У. факторов. влияющих на нее. Chişinău: USEFS. Методы и организация исследований. потребностей населения. Киев Keywords: motive. что человек должен использовать это время прежде всего на восстановление собственного здоровья. а также изучение факторов. способствующих их формированию.. осознание сущности мотивации. Изучение мотивов к занятиям оздоровительным фитнесом. анкетирование. as well as the motives which impel them to regular fitness activities. Таким образом. чем его профессиональная деятельность. 5]. направленных на исследование социального положения. положительно влияет на привлечение населения к систематическим занятиям. women. беседа. актуальным является определение структуры и поведенческих особенностей проведения активного досуга женщин первого зрелого возраста. Повышение качества проведения досуга предусматривает проведение целого ряда мероприятий. В данной работе использовались следующие методы: анализ литературных источников. отдыха. как форме отдыха после выполнения профессиональных и семейных обязанностей. physical culture-improving exercises. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. разработку тренировочных программ адаптированных к интересам занимающихся [6]. Целью работы является изучить интересы и мотивы женщин первого зрелого возраста к занятиям фитнесом. Современное общество исходит из того. интересов. health. и для внутреннего развития [2. уделяется недостаточно вниманиях [1. возраста. Однако досуг является не менее важной составляющей жизни человека. удовлетворения естественных потребностей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Summary. Актуальность. The paper deals with the needs and interests first mature age women in entertainment.

женщин имеют высшее образование и работают по специальности. В свою очередь материальное благополучие стимулирует интерес к повышению уровня своего физического состояния и улучшения здоровья. Также следует отметить. Так. что стаж занятий респондентов варьирует от 1 месяца до 5 лет. Также в результате беседы было установлено. ведущих малоподвижный образ жизни. Результаты анкетирования позволили определить. поскольку потребности низших уровней уже. 13% респондентов имеют незаконченное высшее образование и только 12% имеют среднее специальное образование. В них принимали участие 30 женщин в возрасте от 21 до 35 лет. что позволило определить содержательные особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. Вопрос «Какое у Вас образование?" позволил определить. среди опрошенных посещают тренировочные занятия от 1 до 6 месяцев 46% респондентов. Нам удалось установить. а именно 75%. Результаты исследований. что с возрастом все меньше людей предпочитают активный образ времяпровождения. рационального питания придерживаются 64% респондентов. утреннюю зарядку регулярно выполняют 15% респондентов. Стаж занятий более 1 года имеют 12%. как правило. Chişinău: USEFS. что обучение в высших учебных заведениях стимулирует к систематическим занятиям различными видами двигательной активности. Именно представителям этого класса свойственны потребности в самореализации и причастности к деятельности. а также способствует информированности населения относительно положительного влияния двигательной активности на организм человека. Роль этих потребностей особенно возрастает. 2012 58 . от 6 месяцев до 1 года 37%. 2012 Исследования проводились на базе фитнес студии «Изида» в рамках групповых занятий. В рамках педагогического констатирующего эксперимента проводилось анкетирование.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. и более 2-х лет только 5% занимающихся. Большинство респондентов относят себя к «среднему классу». Из 30% женщин. Курят (от «регулярно» до «эпизодически») только 16% респондентов. что подавляющее большинство. что большинство опрошенных хорошо понимают положительное влияние двигательной активности на организм человека в целом. и придерживается основ здорового образа жизни: 70% респондентов ведет подвижный образ жизни. что большинство опрошенных следит за своим внешним видом. большинство имели возраст более 30 лет. удовлетворены. В результате анализа анкет было установлено.

чтением (4%).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. и ярким музыкальным сопровождением. что люди стремятся восстановить силы. в занятиях фитнесом заложен высокий рекреационный эффект. Для выявления структуры досуга нами определялись характер и способы проведения их свободного времени. а также снять усталость после тяжелого трудового дня или недели.различным видам рекреации. 2012 59 . DVD (6%). что для большинства женщин занятия фитнесом являются одним из самых приятных способов проведения свободного времени. Следует также отметить. как наиболее значимый. Достаточно большой процент женщин склонны проводить свой досуг за компьютером (10%). экскурсии. В возрасте 21-35 лет Chişinău: USEFS. Другие занятия. этот фактор является более значимым. 12% . а 8% . 2012 На желание заниматься двигательной активностью большое влияние оказывает предварительный двигательный опыт. Кроме повышения уровня здоровья. получение удовольствия (16%) и повышение уровня здоровья (14%). личностный рост и становление (21%).отдают предпочтение прогулкам. в количественном отношении не набирают и 3% (работа на садовом участке. а 16% . которые предъявляют женщины к своему досугу: отдых и восстановление (23%). указанные в нашей анкете в качестве предполагаемых. за просмотром TV. Проведенное нами исследование позволило определить особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. В ходе беседы было установлено. что человек чувствует бодрость и удовольствие от проведенного отдыха. тренажерный зал). что занятия оздоровительными видами фитнеса способствуют реализации основных потребностей. более 70% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. изучение иностранных языков (3%). йога. что для лиц умственного труда. Высокий процент женщин (23%) которые отметили вариант «отдых и восстановление». общении и расширении жизненных интересов. свидетельствует о том. поскольку его организм достигает необходимого уровня энергообмена со средой в результате физиологического и психологического оздоровления. Менее значимыми для большинства респондентов оказались потребности в самореализации. еще 17% . что с помощью беседы было обнаружено. который проявляется в том.занимаются шопингом и покупками. В ходе исследования нами было установлено. Так. что объясняется высокой эмоциональной окраской таких занятий. посещение театра и культурных памятников города). Кроме занятий в фитнес студии «Изида» 18% женщин проводят свободное от работы время в кругу друзей и семьи.посещают и другие физкультурно-оздоровительные занятия (танцы.

в который входят такие мотивы как: снижение массы тела. можно сказать.20% респондентов. технику выполнения упражнений).10% респондентов (общение. Результат анализа анкет показал. коррекция фигуры и осанки. 2012 женщины отдают предпочтение активным и энергичным занятиям. общественное мнение об их внешнем виде (20% респондентов). Факторы социальный выделен . Менее значимым оказался фактор здоровье . развитие двигательных качеств). Основным фактором.10% респондентов и для поддержания корпоративной культуры к занятиям . повышения уровня мышечной массы. и 19% респондентов не позволяют семейные обстоятельства.8% респондентов (получение информации об основах здорового образа жизни. что к занятиям фитнесом женщин подтолкнули различные факторы. что во главе мотивационной сферы физкультурно-оздоровительной деятельности Chişinău: USEFS. Исходя из результатов анкетирования. улучшение самочувствия. среди них. которые одновременно оказывают положительное влияние на функциональные системы организма. что значимость мотива улучшения здоровья актуализируется с возрастом. Исследование мотивационной структуры занимающихся оздоровительными видами фитнеса позволило установить иерархию мотивов. По совету друзей начали заниматься . 2012 60 . Также была проведена попытка определить причины. назначения врача (10% респондентов).32% респондентов (повышение уровня физического состояния. знакомство. профилактика заболеваний. внешний вид и настроение. 20% респондентов не могут преодолеть собственную лень. по которым женщины не занимаются двигательной активностью. расширение круга знакомых). и на первом плане стоит в более взрослого населения. Так. а также могут улучшать самочувствие. а познавательный . переключение внимания на другой вид деятельности. является улучшение внешнего вида 36% респондентов. выбрали 12% респондентов. которые для удобства их были разделены на группы. определяющим мотивацию к занятиям в фитнес клубах.11% респондентов. материальных средств . С помощью исследования мы обнаружили.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. снятия стресса. наиболее весомой причиной оказался недостаток свободного времени (около 50% респондентов). Группа психологических мотивов к которой относят: получение удовольствия. по примеру известного человека .5% респондентов. такие как: собственное желание (35% респондентов). другие факторы 2% респондентов.

А. а для остальных (45%) . Благий.С. повышение самооценки . Аэробика на все вкусы / Т.21% респондентов. 2012 стоит оздоровительный вектор. 4. Харків. которые способствуют продолжению занятий. 2008. 2012 61 .Я. С. и только 15% из них предпочитают посещать клуб один раз в неделю. 6. В Безверхня.. К. 2010. Круцевич.С. 2004. а также пользы занятий физическими упражнениями.А.18% респондентов. С. выбравших познавательный фактор в качестве ведущего мотива. который актуализируется с возрастом.література. Круцевич Т. улучшение внешности .Воловик. Педагогіка дозвілля / А. мотивов и интересов занимающихся.4% респондентов. Лисицкая. Ю. 81-84.Усачев.свит. Т. Рекреація у фізичному вихованні різних групп населення / Т. Кувшинниковаю К:. Анализ ответов на вопрос «Как часто женщины первого зрелого возраста посещают занятия?» позволил установить что большинство респондентов (85%) данного клуба занимаются 2-3 раза в неделю. определены в по порядке их значимости: хорошее самочувствие после нагрузки . Лисицкая. Иващенко.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Олімп.9% респондентов.С. форм и средств оздоровительного фитнеса с учетом потребностей. 3. культуры. а наиболее значимым фактором в структуре мотивации является внешний вид и фактор улучшения здоровья. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Г.один час. 2. поддержание мышечного тонуса . что наиболее приоритетными потребностями в сфере досуга женщин первого зрелого возраста является отдых и восстановление.248 с. объясняется наличием высшего образования и высокой информированностью опрашиваемых относительно вопросов здорового образа жизни. Иващенко Л. который актуализируется с возрастом.Я. 1999. Андреєва О.: Просвещение Владос. Малый процент женщин. Воловик А. В результате социологического исследования. А.18% респондентов. К. – М. 198с. удовольствие от выполнения упражнений . 329 с. В.34–38.Л.Воловик. Программирование занятий оздоровительным фитнесом /Л. В. Основные стимулы. коррекция веса . Лисицкая Т.Ю. Полученные результаты дают нам возможность повысить потенциал занятий фитнесом за счет определения наиболее рациональных видов.Ю.В. что оптимальная продолжительность занятий для большинства женщин (55% респондентов) составляет сорок пять минут.: Наук. Chişinău: USEFS. 2003.Я. 1994. Система подготовки специалистов по аэробике/ Т.С. 96 с. №12.30% респондентов. Лисицкая. Выводы В ходе исследования было установлено. мы выяснили. Библиография: 1. Теория и практика физ. 5.

2012 62 . специалисты считают необходимым совершенствование средств. 4].. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. систематическое совершенствование образовательных технологий повышают уровень требований по подготовке будущих специалистов. are the stages and content of the technologies of the recreational activities of students in their spare time. Discovered and analyzed the structure of free time and general cultural interests of students. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. technology. В связи с чрезмерной коммерциализацией жизни появилось такое понятие как работа студентов во внеучебное время с целью заработка. не применяя современных средств. анализ последних исследований. Kyryllova S. есть понимание важности рациональной организации времени и наличия опыта его использования [1. Темпы развития современной жизни. Summary. recreation activities of students.. увеличение объемов информации. Vasiltsov R. Киев Васильцов Р. Киев Keywords: free time. определены концептуальные основы свободного времени как фактора формирования личности студента. В науке накоплен определенный опыт исследования проблемы досуговой деятельности и свободного времени студентов. Theoretically justified and presented the problem of organizing recreational activities of students. Organization of recreational activities of students in their free time. 2012 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Кириллова С. Вместе с этим физиологические возможности организма студентов уже не позволяют в дальнейшем наращивать объемы учебных нагрузок. стоящих перед студентами в годы учебы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Важным условием оптимального решения задач. обоснованы условия Chişinău: USEFS. обоснован комплекс социальнопедагогических условий эффективного формирования культуры свободного времени студентов. Постановка проблемы. направленных на восстановление их здоровья. используемых в процессе физического воспитания студентов.. При таких обстоятельствах потенциал свободного времени как фактора всестороннего развития студентов значительно уменьшается. Для перспективного решения этой проблемы.

важнейшего показателя повседневной жизни человека. нереализованным.П.анализ научной и научнометодической литературы. которые учатся в Национальном педагогическом университете имени М. педагогические методы исследований. самостоятельным выбором различных занятий. Цель исследования . Анализ данных специальной научнометодической литературы по организации досуга студентов показал. Свободное время привлекает студентов не контролируемостью. как своеобразной социальной группы общества.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. приобретают особую важность. направленные на изучение путей повышения эффективности использования рекреационно-оздоровительных занятий с целью оздоровления и рациональной организации свободного времени студенческой молодежи являются чрезвычайно актуальными. В то же время именно эти факторы эффективной жизнедеятельности представляют для молодежи не самую сложную проблему.ценностных ориентаций. невозможна и эффективная организация свободного времени студенческой молодежи [3]. Однако мощный педагогический потенциал свободного времени для значительной части студентов остается неосознанным. трансформации традиционных и возникающих новых увлечений. умение его рационально использовать. которые учатся в Черновицком национальном университете (ЧНУ им. так и развивающие виды деятельности. Chişinău: USEFS. 2012 совершенствования различных направлений внеаудиторной воспитательной работе высших учебных заведений [2. школы) ограниченной сферы общения. В. Приобретают важность осознание студентами ценности самого времени. возможностью сочетать в нем различные. что свободное время студенчества. М. имеет свою особенность. Драгоманова (НПУ им. В исследовании принимали участие 109 респондентов (студенты дневного отделения). что без этих сведений.изучить особенности организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. 2012 63 . 5]. критически относиться к выбору занятий. контент анализ документальных материалов. Анализ изменений в пространстве свободного времени студенческой молодежи . Поэтому научные исследования. Стефаника) и 59 юношей. как развлекательные. потребностей. Драгоманова) Результаты исследования.П. Очевидно. Методы и организация исследований . которая обусловлена необходимостью адаптироваться к новым потребностям организации временного пространства своей жизнедеятельности после постоянного контроля со стороны более-менее устоявшегося социальной среды (семьи. из них 50 девушек. социологические методы исследований. методы математической обработки данных.

5. Также 15 юношей мотивируются улучшением настроения. у 19 юношей мотивом является улучшение осанки. а 22 девушки . а у 20 девушек . 7. туризмом Посещение кинотеатров Посещение ночных дискотек Просмотр спортивных телепередач Посещение спортивных мероприятий Играть в компьютерные игры Посещение кафе. 13. которые стимулировали к занятиям двигательной активностью следующие: 26 юношей и 32 девушки занимаются для улучшения самочувствия.1). хронометраж. 2012 64 . 2. Большинство студентов выбирает пассивные формы его проведения: чтение газет. 4. а у 26 девушек. развлечения (прослушивание музыкальных записей и пластинок. 2012 Для определения видов занятости студентов в свободное время было проведено исследование.гармоническое развитие. 32 юноши и 43 девушки . Варианты ответов Слушание музыки Встречи и общение с родными. 9. . не требующие целенаправленных усилий. Таблиця 1. которое включало опрос.это привычные действия. 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. друзьями Занятия физической культурой. Chişinău: USEFS.для улучшения фигуры. 10. 6.воспитание волевых качеств и воспитания целеустремленности. домашнее рукоделие) (табл. общение с друзьями и родными. художественной самодеятельностью. Приоритетные виды деятельности студентов в свободное время (n=109) № 1. журналов и просмотр телепередач. 14. 11. что двигательная активность необходима для поддержания физической подготовки. В результате исследования установлено. занятие спортом. чтение художественной литературы. 12. спортом.совершенствованием физических способностей. что реальное проведение свободного времени у многих студентов . саморазвитие (чтение литературы по специальности. ресторанов Чтение художественной литературы Чтение публицистических газет и журналов Увлечение фотографией Изучение иностранных языков Игра на музыкальных инструментах Девушки (n=50) 44 36 27 16 24 3 0 8 14 11 14 11 4 1 Юноши (n=59) 40 38 46 31 9 24 27 18 11 12 4 6 6 7 Основные мотивы. 12 юношей и 34 девушки считают. посещение театров). У 13 юношей мотивом служит проверка собственных сил. 8.

А именно: средства и методы должны применяться только такие. Перспектива дальнейших исследований в этом направлении. что программно-нормативная база не ориентирована на удовлетворение потребностей современного студента. отсутствие активной двигательной деятельности в некоторых программах и заорганизованный характер деятельности. однако в большинстве случаев и они имеют отдельные недостатки. Выводы Проведенные исследования и анализ литературных источников свидетельствуют о необходимости соблюдать определенные правила для организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. что за последние годы исследователями предложены модифицированные программы организации физкультурнооздоровительной и рекреационной деятельности в свободное время. В содержании программ организации отдыха в свободное время выявлены отдельные недостатки. учитывая вышесказанное. 2012 65 . несоблюдение алгоритмов построения программ. отсутствие четких ориентиров содержания. Дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на разработку технологии рекреационной деятельности студентов высших учебных заведений в свободное время. Chişinău: USEFS. неумение определять цели и задачи программы. Таким образом. которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности. касающиеся как структуры. физические нагрузки должны планироваться в соответствии с возможностями студентов. так и формальных их компонентов среди которых наиболее значимыми являются: незнание структуры и технологии программирования свободно-временной деятельности студентов. Традиционные программы разработанные еще в советские времена. механизма реализации целей и задач программы. которые обеспечивают регулирование физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности. что существенно ограничивает переориентацию их содержания с учетом современных условий и тркбований ориентированных на здоровья студентов [4. 2012 Анализ специальных нормативных документов. в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регулярность и единство педагогического контроля и самоконтроля. 5]. позволяют утверждать.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. имеют в основном идейновоспитательную направленность в ущерб рекреационно-оздоровительной деятельности. проектирование инновационной технологии рекреационной деятельности студентов может стать средством для гармоничного развития молодежи. Несмотря на это.

2002. Ахметов Р.Э. … доктора пед. когда технический прогресс все больше и больше влияет на жизнь и быт человека.00. 2012 66 .: РГБ. раньше считавшиеся элитными. М. Профессия видео-оператора получает в наши дни все большее распространение. To use the proposed experimentally substantiated authoring program athletic training aerobic classes. Клеменко А. Андрєєва.05 «Теория.. методика и организация культурнопросветительской деятельности» /Азарова Раиса Николаевна. Психологические факторы разработки и реализации программ физической рекреации в сфере организованного отдыха [Электронный ресурс]: Дис.Н. и все больше растет спрос на профессии. Москва. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету. а то и вовсе не существовавших. доцент. Демченко О. В современном мире.07.00. Г. также растет и число людей. студент. 2003. связанными с их деятельностью... 159с. 373 с. Summary. психол. 2005. 3. 5. Андрєєва О. пед. страдающих профессиональными недугами. 2. 211 с. 592.. Они обеспечивают людям удобный доступ к новостям. К.. Сегодня огромное количество людей по всему миру заняты в этой профессии. Азарова Р. 2010. Кишинев Keywords: vocational and applied physical training. канд. наук: 13.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. 2007. Організація рекреаційної діяльності в умовах фізкультурно-оздоровчих клубів/ О. к.05. 2012 Библиография: 1. С. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. наук: 13. Пацалюк // Матеріали XIV Міжнародного конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Київ. In the article the problem of professional-applied physical training video operators is coverage. Житомир.00. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. М. Социально-педагогическая организация досуга учащейся молодежи. дисс. Chişinău: USEFS.Ф. Кишинев Шипилова С. А. 224 с. Социально-культурные технологии рекреации городского населения в парках культуры и отдыха: диссертация . video operators. наук: 19. power fitness. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВИДИО-ОПЕРАТОРОВ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОГО ФИТНЕССА Лазуков Д.

физиологических и стато-математических методах научного исследования [2. Были определены средства и методы для проведения фитнесзанятий с изучаемым контингентом мужчин и создана для эксперимента авторская профессионально-прикладная программа для видеооператоров на базе силового фитнеса. сколиоз и другие заболевания. Методология исследования базировалось на педагогических. фитнеса и физиологии [1. а. 5. возникает острая необходимость в оздоровительных мероприятиях этой категории людей. Все в целом должно было Chişinău: USEFS. 4. вследствие чего возникает остеохондроз. методов. Это дало нам повод изучить возможности оздоровления видео-операторов средствами физической культуры и создать оригинальную. 6. плавания. следовательно. 3. Теоретической основой послужил ряд работ ведущих исследователей в области оздоровительной физической культуры. и просто проводить время за просмотром телевизора. В доступной нам научной литературе подобных сведений мы не обнаружили. научные разработки в этом направлении весьма актуальны. В задачи исследования вошло изучение проблемы оздоровительной физической культуры с профессионально-прикладным профилем и проблемы возрастных возможностей адаптации мужчин среднего возраста к физическим нагрузкам. Таким образом. 2012 возможность познавать мир. Гипотеза. которую следовало обосновать. предполагалось получить снижение риска развития профессиональных заболеваний. улучшение эмоционально . йоги. 7]. 9]. Целью исследования было изучение и разработка программы фитнесс – занятий для видеооператоров профессионально-прикладного профиля. Используя экспериментальную программу. программу оздоровительных занятий с включением средств атлетической гимнастики. У видео-операторов есть ряд своих профессиональных заболеваний . Новизна нашего исследования проявилась в оригинальном подборе средств. снижение утомляемости при длительной работе. в построении программы занятий. уменьшение и предотвращение болевых ощущений. Однако.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. укрепление костно-мышечного корсета. профессия видео-оператора не безопасна для здоровья. От длительного ношения видеокамеры на одном плече происходит перекос позвоночника и ущемление нервов.это болезни спины. 2012 67 .психического состояния.

Тестирование показало. конечное в апреле 2012 года. воин. верблюд) и гибкость (лотос. Первое тестирование было проведено в сентябре 2011 года. Тестирование проводилось с помощью общепринятых тестов. Определение физических и функциональных возможностей занимающихся. Занятия осуществлялись по стандартной схеме провидения урока. Каждое утро выполнялась пробежка с умеренной скоростью бега. «Мир»). 2012 способствовать профессионально-прикладной физической подготовке испытуемых. В основной части урока использовались статические осанны йоги. Особое внимание обращалось нагрузкам групп мышц верхних конечностей. что за период работы по экспериментальной программе исследуемые параметры улучшились. Время пробежки постепенно увеличивалось. начиная с 5 минут. и было доведено до 10 минут. «Prime». Теоретическая значимость работы заключалась в обосновании методов и особенностей профессионально-прикладной физической подготовки видеооператоров. Результаты исследования. За этот период были проведены все необходимые мероприятия по подготовке. 2-й этап (ноябрь 2011 – март 2012 г. Проведение занятий в соответствии с измененными требованиями. организации и проведению эксперимента. Составление и использование индивидуального плана тренировочной работы по общей физической подготовке. кошка и другие). плуг. воспитывающие силовые способности (треугольник. посох. Программа осуществлялась в 2 этапа. не занимающихся физической культурой или спортом. 2012 68 . которая проверялась по величине Ткритерия Стьюдента. Профессионально-прикладная коррекция и усложнение планов тренировочной работы в зависимости от индивидуальных возможностей занимающихся. груди и спины. Исследование проводилось в период с января 2011 года по апрель 2012 года в 4 этапа.). соответствующего возможностям каждого занимающегося. Chişinău: USEFS. Экспериментальная программа содержала в неделю два индивидуальных практических занятия и одно групповое занятие по плаванию. мужчин зрелого возраста. но с разной степенью достоверности. В эксперименте участвовало 6 видеооператоров (телекомпания «СТС».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Практическая значимость исследования заключалась в обогащении программного багажа профессионально-прикладной подготовки мужчин зрелого возраста.). 1-й этап (сентябрь – октябрь 2011 г.

01) после стандартной нагрузки 15-ти минутного быстрого бега.4 20 15 10 5 0 Проба Штанге (с) Исходные Конечные (р < 0.3 23. индекс Кетле (Рисунок 1) улучшились с начальным уровнем достоверности (р < 0. Показатели общей выносливости Высокий уровень достоверности (р < 0. которую исследовали пробой Штанге.6 449 422 450 400 350 300 250 200 150 78.5 Восток Запад 150 100 50 29.1 39.1 33.2 74 100 50 0 Масса Индекс тела Кетле (кг) (г/см) 40 35 30.5 9. Показатели силы мышц Chişinău: USEFS.6 0 Сгибатели рук Брюшной Экстензия (к-во) пресс (к-во) (к-во) (р 0.01 . 2. 38.6 4. 1. 250 193.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.4 30 25 20.3 200 217. 3. Показатели антропометрии Исходные Конечные р < 0. Изначально средний показатель индекса Кетле превышал норму на 50 единиц. так как перед исследованием не ставилась цель сгонки веса. величиной МПК (по номограмме Astrand-Rуhming) и ЧСС (р < 0.05) Рис.6 27. 2012 Показатели массы тела и. 2012 69 р < 0. к концу исследования он вошел в норму (420 г/см) и это соответствовало поставленной цели.05) и это закономерно. соответственно.001 Рис.001) был в показателях общей выносливости (Рисунок 2).001) Мышцы ног (см) Рис.

экстензия и сила мышц ног улучшились со средним уровнем достоверности (р < 0. чем сгибатели (р < 0. А. 3. 2012 25 20 15 10 5 0 -5 23. Теория и методика физической культуры. М. Л.5 Исходные 17. с. 4).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Э. Выводы 1. армрестлинг. Э. Афтимичук. Различные сочетания средств и методов ОФК. Возможности адаптации организма мужчин зрелого возраста к физическим нагрузкам. пауэрлифтинг. Атлетическая подготовка. которые в профессиональной работе видео-оператора менее нагружены. 2012 70 . 2010.296. Исследуемая программа соответствует требованиям профессиональноприкладной физической подготовке видео-операторов. Показатели гибкости и вестибулярной устойчивости Изучая итоговые показатели тестирования физических способностей (рисунки 3.264. Эти показатели можно улучшить. обогатив программу занятий специальными упражнениями. 4. 3.Л. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». 2008. с.6. 2.05 Рис.Е.001. Харьков: ФЛП. Эффективные методики развития силы. Chişinău: USEFS.544. Использование экспериментальной программы привело к положительным сдвигам исследуемых физиологических и физических параметров. Исключение составляют разгибатели рук.7 -1. 2011.3 Гибкость позвоночника (см) Проба Ромберга (с) р < 0. с.2 Конечные 4. Кишинев: «VILANEX»SA. 2. Нестерова. с. В: Теория и практика физической культуры. 4. йоги.П. Библиография: 1.05).: Физкультура и спорт.05. Брпжник. О.01). №4. Гибкость и проба Ромберга также имели уровень достоверности улучшений в 0. 1991. плавания дают оздоровительный эффект. Матвеев. следует отметить высокие результаты силовых качеств: сила мышц брюшного пресса и сгибателей рук улучшились при – р < 0.

с. старший преподаватель. старший преподаватель. включенные в программу по Chişinău: USEFS.. Пресс. 6. Государственный университет физического воспитания и спорта.. Спортивная. Физиология человека. Основы научно-методической деятельности в физической культуре / Учебное пособие для студентов вузов физической культуры.184. Все это создает предпосылки для овладения трудовыми навыками и сложными физическими упражнениями. М.Д. Оздоровительный фитнес. Их готовность к школьному физическому воспитанию составляют разнообразные движения: ходьба.. Государственный университет физического воспитания и спорта. 7. Френкс. Солодков. Сологуб. Кишинев Гырля Н. М.Т.: Издательский центр «Академия». 2005. Хоули. с. В.Б. În cadrul educaţiei fizice şcolare s-a observat o dinamică progresivă a indicilor de creştere şi dezvoltare. 2011. Кишинев Трухина И. Полноценное развитие детей младшего школьного возраста без организованной двигательной активности практически недостижимо.. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltarea fizică. с. Т. 2000. Им доступны упражнения.. Е. 2010. ловкости. требующие проявления быстроты. бег. 8. В. care condiţionează însuşirea priceperilor şi deprinderilor de importanţă vitală. лазание. Холодов. Общая. Э. Второе издание исправленное и дополненное. М. pregătirea funcţională. прыжки с места и с разбега и др. 2012 71 .: Спорт академ. motricitatea generală. студент.Н.. бросание и ловля мяча. координации.367. Теория и методика физического воспитания. Киев: Олимпийская литература. Селуянов. Кузнецов. Возрастная. А. Актуальность. и др.С. с. Государственный университет физического воспитания и спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.С.480.К. 2012 5. но при наибольших мышечных усилиях [7]. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Леу А. Б.528.: Олимпия пресс. Rezumat.

Гипотеза. длина тела в большей мере увеличивается. его речевой функции и мышления. организованная двигательная деятельность играет активную роль и в обменных процессах. Для учащихся младшего школьного возраста движения – основное внешнее проявление деятельности организма. в особенности моторика верхних конечностей и в частности кисти. чем масса. а в 10 лет различий практически не наблюдается (табл. Кишинев. общедвигательной и психомоторной активности позволят определить тактику и стратегию их совершенствования и гармонизации. педагогические тестирования и математическая обработка количественных данных [1. В частности. Результаты исследований и их обсуждение. что положительно сказывается на росте и развитии детей [10]. организованная двигательная активность. Однако интенсивность роста отдельных размерных признаков различна. является одним из необходимых условий нормального развития мозга. Учебная деятельность становится ведущей. необходимый фактор его развития. 1). В росте тела в длину различия не значительны с 7 до 9 лет – мальчики выше девочек в среднем на 1 см. физическое развитие девочек в 9-10 лет на наш взгляд. ноги становятся длиннее. 3. 9]. Нами определено.9 см. Происходят изменения и в пропорциях тела: изменяются отношения обхвата грудной клетки к длине тела. обусловлено более ранним наступлением полового созревания и соответствующим ему пубертационным скачком [2. окружность грудной клетки (ОГК). Так. происходящие в морфофункциональной и психолого-эмоциональной сфере детей на данном возрастном этапе [4]. Опережающее. и вместе с тем. В 10 лет опережающее половое созревание девочек обусловило высокие темы развития роста и массы тела. 2012 физической культуре в школе. положительно влияет на работу всех органов и систем. в сравнении с мальчиками. 2012 72 . В ходе естественного педагогического эксперимента использовались антропометрия. В то же время выявлено опережение девочек в сравнении с мальчиками в таких показателях как длина и масса тела. Кроме того.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. по сравнению с девочками. 5]. Организация и методы исследования. Исследования проводились в условиях школьного физического воспитания детей младшего возраста в лицее «Prometeu» г. в 10 лет девочки выше мальчиков на 2.3 кг и превышают в ОКГ на 0.1 см. что проведенные исследования динамики показателей физического развития. Кроме того. определяющая важнейшие изменения. Нами предполагалось. тяжелее на 2. что отразилось на их Chişinău: USEFS. Более высокая масса тела у мальчиков в 7-9 лет обуславливает и более высокие общесиловые показатели в кистевой и становой силе. что в младшем школьном возрасте опорнодвигательный аппарат характеризуется относительно равномерным развитием.

кистев.70. характеризующие дееспособность и функциональное состояние опорно-двигательного аппарата исследуемого контингента. 2012 73 .4 Кистевая сила (сильнейшей) (кг) М Д 3.32 28.5 36.60. Динамика показателей физического развития учащихся 7-10летенего возраста (средние данные) Возраст .50. Динамика функционального состояния физического развития учащихся 7-10 летнего возраста (усредненные данные) Возраст.31 27.51.46 25. что сердечнососудистая и дыхательная системы обеспечивают энергетику работающих мышц опорно-двигательного аппарата и определяют уровень работоспособности организма учащихся.56. В частности.61 125.% М Д 13. что под влиянием возрастных изменений и школьного физического воспитания наблюдается прогрессивная динамика практически всех улучшение исследуемых параметров.50.44 130.9 38.34. Chişinău: USEFS.силы .90.1 32.44. Кроме того.20.51 Д 23.6 Д 121.48 М 29.50. прогрессирующее увеличение относительной становой и кистевой силы характеризует созревание нервно-мышечного аппарата обусловленное возрастом и организованной двигательной активностью [8.05.2 5.20. Известно.8 26.01. у девочек 183. лет 7 8 9 10 Рост стоя (см) М 122.40 35. 2012 общедвигательных способностях.10.6 и 586.95.3 3.63 124.60 Становая сила (кг) Вес (кг) М 24.3 Д 25.42 25.2 28.14.1%.8 1.4 32.45 129.82.1 7.5 8.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.40 30. существенное увеличение относительной становой и кистевой силы с 7 до 10 лет у мальчиков составило 158.5 8. что согласуется с исследованиями Л.50. с незначительным опережением мальчиков в сравнении с девочками.7 4.П.82.7% соответственно.94.03.30.40.60. девочки практически сравнились с мальчиками в величинах становой и кистевой силы.силы . Таблица 1.3 Таким образом. Таблица 2.60.1 В таблице 2 представлены данные.50.42.48 136.0 12.3 29. 3].2 18. лет 7 8 9 10 Массо-ростовой г/см М Д 199 194 203 202 218 215 247 228 Жизненный индекс мл/кг М Д 51 51 56 50 60 49 51 50 Относит.2 3. Нами определено. Матвеев (1976).91.1 46.% М Д 140 118 141 116 135 118 139 130 Относит.7 и 278.60.55 134. стан.00.9 15.8 45.

4 18.0 51.6 42.0 М 6. обусловлено естественными типами прироста изучаемых показателей (в меньшей мере).5 638 64.5 3 Chişinău: USEFS. Кроме того.8 35.2 4.8 10.5 9. колво раз На низкой перекладине из виса лежа подтягивание на кол-во раз Возраст.6 19.5 10.2 50.8 8. Таблица 4.0 М 6.3 17.7 9.3 Д 6.3 9.1 61. любая мышечная деятельность учащихся в условиях школьного физического воспитания обеспечивается комплексом двигательных способностей – силой. окружности грудной клетки на фоне уменьшения частоты сердечных сокращений. мл М 1242 1410 1685 1695 Д 1180 133 1385 1510 ОГК. Таблица 3.1 ЧСС уд/мин Д 58. с другой – влиянием занятий физическими упражнениями (в большей степени).6 Д 7.7 10.8 125 120 135 132 140 135 150 145 825 700 879 750 925 800 975 850 4. Динамика показателей функциональной подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Возр.2 61. лет 7 8 9 10 М 6.7 4.0 2 3.0 Таким образом.1 9.9 М 93 90 88 86 Д 104 102 98 92 Задержка дыхания На вдохе На выдохе М Д М Д 39. быстротой.8 Д 6. функциональное состояние организма учащихся младших классов. см М 60. Динамика показателей физической подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Тесты физической подготовки Бег 30 м (с) Челночный бег 3х10м (с) Прыжок в длину с места (см) 6-ти минутный бег (м) Наклон вперед из положения сидя (см) Подтягивание на перекладине из виса.1 14.5 3.0 11.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1 16.5 5.5 44.6 23.5 4.4 22.5 7. 2012 Из таблицы 3 следует.5 2.4 60.2 9. что в целом отражается на показателях их роста и развития.4 М 6. что в условиях школьного физического воспитания с возрастом наблюдается увеличение ЖЕЛ. лет 7 8 9 10 ЖЕЛ. выносливостью и гибкостью. Кроме того.3 45. улучшение показателей проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе отражает рост функциональных возможностей сердечнососудистой системы организма учащихся с I-го по IV класс.7 38.8 19. 2012 74 4.0 8.6 Д 6.0 4 5 . с одной стороны.

соответственно на 30% и 15%. т. В челночном беге. у девочек на 11%.1 секунд. при отставании мышечной массы в росте. В показателях быстродействия (сенсомоторная реакция и теппинг-тест) мальчики незначительно опережают девочек.5 раза в IV классе – т. что выражается в улучшении скорости пробегания 30 м (у мальчиков с 6. прежде всего. у девочек с 7. в 10 лет – 4 раза. Chişinău: USEFS. У девочек при подтягивании на низкой перекладине из виса лежа темп прироста более выражен и составляет 250%. функционального состояния опорно-двигательного аппарата.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с 2-х раз в 7 лет до 5 раз в 10 лет.7%. что выражается в динамике бега с 825 м у мальчиков в 7 лет до 975 метров в 10 лет. в 7 лет мальчики в среднем подтягиваются на перекладине из виса 2. Анализ результатов тестирования общей выносливости в 6-ти минутном беге показал. В показателях гибкости (наклон вперед) и равновесии (проба Ромберга) девочки превосходят мальчиков. соответственно у девочек с 700 м до 850 м. Таким образом. приобретаемого в процессе обучения. что обусловлено особенностями анатомо-физиологического строения организма девочек. кардиореспираторной системы и общедвигательной подготовленности создает благоприятные предпосылки для высокой работоспособности. что составляет 160% прироста.3% и 10%. положительная динамика показателей физического развития. характеризующие координационные способности также наблюдается улучшение с I-го по IV классы – у мальчиков на 9. 2012 Показатели мышечной силы у учащихся младшего школьного возраста относительно невелики. что обусловлено небольшим весом мышечной системы (табл. у девочек 21.0 – до 6. 4). Улучшение составляет соответственно 10. физическое воспитание может стать ведущим фактором самоформирования интеллектуального развития наряду с другими общеобразовательными предметами. 2012 75 . что положительно сказывается на состоянии здоровья учащихся и их успеваемости в школе.8 секунд в 7 лет до 6. В первом классе.4%.е.2%.е.3 сек). интенсивным ростом тела в длину. что с 7 до 10 лет длина пробегаемой дистанции имеет четко выраженную тенденцию к увеличению. Кроме того.е. Прогрессивное увеличение мышечной силы с возрастом создает благоприятные условия для проявления быстродействия. Так. а также на формировании общественного опыта. у мальчиков улучшение составляет 18. т. Невысокие показатели мышечной силы в этом возрасте обусловлены.

: Медицина. Уровень культуры общества в значительной мере определяется ступенью его развития посредством использования индивидуальных человеческих способностей.Г.: Просвещение.: ФиС.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.А. Возрастные изменения двигательной деятельности. М. 3. Мельников В. Одесский национальный экономический университет.В. The paper investigates the problem of relationship economics students to excel by means of physical education. a survey. Analyzes the results of a survey of students of economic professions. в преобладающем большинстве. 1976.: СпортАкадемПресс. 345 с. health.В. 2000. определяет возможность усвоения всех других ценностей и. professional applied physical training. – 58 с. 138 с.: Академия. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте.. 2. Введение.т. 1978.: Психология. Психологические особенности школьника младшего возраста. 2006. 1975. Украина Keywords: students. В кН.. Муравов И. Возрастная физиология и школьная гигиена. 10. 4. 9. Наряду с этим следует особо отметить. Л. Лях В.А.П. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА Логинский К. В кН. 408 с. М..: ФиС. I. В кН. Одесский национальный экономический университет. Врачебный контроль в спорте. М.П. М. Губа В. Сорокоумова Е.А.: Возрастная физиология. – 124 с. Summary. Калугина И. М.М.: Просвещение. 6..Ю.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 2012 76 .: Наука. Хрипкова А. СПб. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Теория и методика физического воспитания (учебник для ИФК). студент. 1988. 120 с. Дембо А. 5. 1990. 144 с. 7. – 54 с.И. М. 1998. Ашмарин Б. М. Морфобиомеханические исследования в спорте. self-improvement. старший преподаватель. 1987. что в системе общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья и физической подготовки личности. Антропова М.Г. Украина Кирьякулова Н. Фабер Д. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет). выступает уникальным Chişinău: USEFS.: Возрастная психология. Матвеев Л. Питер. 2012 Библиография: 1. 8. на наш взгляд.

Такая ситуация приводит к росту нервно-эмоционального напряжения человека. 2012 77 . Поэтому здоровье должно стать для молодежи одним из важнейших приоритетов среди многих ценностей современного человека. как показала жизненная практика. которое решает одну из сторон такой подготовки. Перестройка высшего образования в Украине предусматривает коренное и всестороннее совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов для народного хозяйства. без которого определенный процесс становится малоэффективным. как важного компонента высокого профессионального уровня будущих специалистов.к развитию различных заболеваний и даже потере трудоспособности. Для большинства специальностей профессиональная деятельность связана со значительным снижением физических нагрузок и. быстроты реакции и др. 2012 средством. Были рассмотрены важнейшие черты студенческого возраста. Целью настоящей работы является изучение отношения студентовэкономистов к самосовершенствованию средствами физического воспитания. Исследование предполагало проведение социологического опроса. формированию профессионально важных качеств и их совершенствованию [1]. Залогом успеха выступают знания особенностей своего организма. с повышением роли психических процессов (памяти. внимания. в то же время. Физическое воспитание в учебно-воспитательном процессе ВУЗа является средством. ошибкам в производственной деятельности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Анкетированию было подвергнуто 147 студентов II курса финансовоэкономического (ФЭФ) и учетно-экономического факультетов (УЭФ). умение в определенной степени использовать свои способности. Современное образование актуализирует задачи поиска эффективных здоровьесохраняющих технологий. которые являются приоритетными для современной молодежи. наиболее выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии принципиально повлиять на постепенный процесс физической деградации человека [3]. преждевременной усталости. выполнена разработка эффективных форм и методов управления процессом физического воспитания студенческой молодежи. способствуя активному индивидуальному развитию студента.). а в дальнейшем . Chişinău: USEFS. мышления) и психомоторных способностей (точности движений. В случае отсутствия здоровья.

По результатам исследования. Студенты. Эти юноши и девушки упорно тренируются. это безвольные и инфантильные люди. их удовлетворяет и не требует дополнительных занятий физическими упражнениями. формируются определенные взгляды и убеждения. студентов можно условно разделить на несколько обособленных групп (рис. благодаря самостоятельному активному осмыслению взаимоотношений. самоопределение. соответствующие студенческому возрасту [2]: самопознание. самостоятельность. но не регулярно. Теоретическое исследование индивидуальных психофизиологических особенностей личности позволило определить следующие наиболее важные черты характера. клубах по интересам. Студенты. которые осознают лечебное воздействие физической культуры на здоровье человека. 3. которые не верят в свои силы. рассматривая его как шалость. Студенты. отдельно следует выделить самовоспитание. 4. К данной группе студентов относятся болельщики и «знатоки» спорта. 6. максимализм.д. но практически ничего не делают для использования с этой целью физических упражнений. которые занимаются физическими упражнениями. самоутверждение. добиваются высоких спортивных результатов. выбирая для этого тот или иной вид спорта или систему физического совершенствования. 2012 78 . а иногда даже увлекаются различными модными «системами» и вскоре бросают их. Занятия физическими упражнениями для них являются обязательными и регулярными в спортивных группах. Chişinău: USEFS. Рассматривая особенности студенческого возраста. 5. Они дисциплинированы. которую они постоянно выполняют. 2012 Результаты исследования. 2. коллективизм. ловкостью и т. которые считают. Они хвастаются своим природным здоровьем. 1): 1. Именно из-за самовоспитания. занимающиеся спортом. силой. которые осознают положительное влияние спорта и физических упражнений для личного здоровья. Студенты. Они ленивые. Они откровенно выражаются против спорта. кружках. самостоятельно. в том числе и спортом высших достижений. Студенты. постоянно повышают свое мастерство.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что они здоровы и физическая работа. Как правило. ищут легких путей для достижения оздоровительных эффектов. подчиняют свой рабочий день главной цели (иногда даже в ущерб личным интересам). Студенты со слабо выраженным интересом к занятиям физическими упражнениями. любят. норм и правил.

3% 6. В этот период молодой человек овладевает комплексом взрослого.это возраст интенсивного формирования личности. потому привлекают в этот процесс Chişinău: USEFS. Несомненно. оказывают определенное влияние на студента. общекультурных. определяют ее характер.9% 13. 30 27.4% 2 3 4 5 6 5 7 0 ФЭФ УЭФ Рис. игнорируют их. что поиск своего призвания соединяется с определенной необразованностью. через преподавателя.1% 10. слабые. Естественно. студенческий возраст .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Предпочитают тишину. вялые. а в ряде случаев разочарованием. мировоззрение. В подавляющем большинстве лица болезненные. импульсивностью. имеет место определенная психическая дисгармония.3% 11.3% 15.1% 8.3% 10 17. переоценкой своих возможностей.9% 1 25 20 19.5% 13. покой и физическую бездеятельность. эмоциональными травмами. Они имеют ложное представление о пользе физических упражнений для здоровья человека. эстетических. научных. политических и экономических проблем.7% 26. личное «Я». 2012 79 . Желание и стремление у молодых людей в своем развитии опережают развитие воли и характера. 1.3% 8. включая такие роли как общественно-политические.2% 9. профессионально-трудовые и другие.7% 15 12. Соотношение важных факторов по самосовершенствованию студентов ФЭФ и УЭФ Таким образом. 2012 7. безусловно. То есть. В таких условиях они не всегда в состоянии погасить всякие надменные желания и стремления. Студенты с совершенно безразличным отношением к физической культуре. Однако средства физического воспитания по своим эффектам. которые опосредованно. превышают все остальные. Поиск и решение морально-этических. им не хватает социальной зрелости. что для формирования любой из указанных черт характера существуют множество психолого-педагогических приемов и средств. формирующих личность.

В планировании самостоятельных занятий обязательно должны быть показатели. где необходимым условием управления является обязательная регистрация тренировочных нагрузок. присуща уверенность в поведении. что именно студенческий возраст (17-25 лет). студентам. Дневник самоконтроля студента Именно Дневник самоконтроля поможет следить за своим здоровьем. пробы). аппетит. В общем. сон. 2012 80 . привлеченным к систематическим занятиям физическими упражнениями. является возрастом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. наиболее информативными из них будут – самочувствие. 2). 2012 компоненты не только умственной деятельности. продвигаясь шаг за шагом к сознательной систематической деятельности. и результаты тестирования в контрольных упражнениях. тесты. 2. Все это обеспечивает процесс самосовершенствования. у них Chişinău: USEFS. Следует наблюдать за состоянием своего организма в процессе занятий. частота пульса и сроки его восстановления. С этой целью следует вести личный дневник. характеризующие физиологическое состояние и функциональную подготовленность (антропометрические измерения. отражающих уровни общей и специальной физической подготовки. работоспособность. но и физического напряжения. и все физические качества имеют наиболее благоприятные условия для их совершенствования. Рис. что позволит оценить действенность избранных средств и при необходимости вносить личные коррективы (рис. Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют о том. направленной на формирование культуры здравоохранения. когда практически завершается формирование организма человека. в котором отражены результаты нагрузки.

и. Известно. Процесс физического воспитания или физического самосовершенствования подчиняется определенным задачам обучения и самовоспитания. которые регулярно посещают дополнительные занятия по физическому совершенствованию. Как правило. Для занятий ритмической гимнастикой характерна высокая эффективность упражнений. что каждому человеку присущ свой индивидуальный ритм и выбор упражнений. высокий жизненный тонус. легче контактируют. единоборства 19% 27% аэробика 32% 18% плавание 38% оздоровительный бег Рис. как следствие. Студенты. которые определяются его психологическое состояние. которые используются с целью физического самосовершенствования наиболее популярными и доступными оказались единоборства. исполнительны. 2012 формируется стереотип распорядка дня. оптимистичны. их доступность и эмоциональность. 3). выдержка. они энергичны. которые дают наибольший полезный эффект. 3. Chişinău: USEFS. плавание. Самые популярные виды физических занятий для атлетическая гимнастика самоусовершенствования студентов ОНЭУ Наиболее эффективным является выполнение физических упражнений на свежем воздухе. Среди традиционных физических упражнений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. у таких студентов более высокая эмоциональная устойчивость. более собраны. развиваются престижные установки. с высоким уровнем настойчивости и решимости. 2012 81 . атлетическая и ритмическая гимнастика (рис. оздоровительный бег. способны к самосовершенствованию. Желание к самосовершенствованию проявляется благодаря осознанию необходимости заниматься физическим самовоспитанием. а музыкальное сопровождение – это эмоциональный стимул к движениям.

О.В.Л.П. опираясь только на развитие его физических возможностей. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. без учета ее мнений. М. порожденное культурой большого города.М.Волков. Summary. world cups. М. Научно-методические и организационные основы физического самосовершенствования студенчества / С.В. Днепропетровск Пуздря Т. 250 с..М. ценностных ориентаций. and is the most popular dance styles around the world. Волков. В. как к своему.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Украина.Котова. 2. 1998.М.Маглеваный. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. что здоровье каждого человека не может быть его личным делом. контроле и корректировке этого процесса. Modern competitive hip-hop today is a bright and exciting spectacle. А.одно из ведущих направлений современных танцев.: «Медицинская газета Украины». убеждений. направленности и степени развития интересов.Л. in which are held world championships and world cups. 3. Это большая гражданская ценность. вращения и легкие Chişinău: USEFS. при постоянном мониторинге. 270 с. М. Основы профессионально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи / В. так и к здоровью других.П. С. потребностей. 2012 82 . Вот почему молодежь должна бережно относиться к здоровью. popular dance direction the world championship. Днепропетровск Keywords: hip-hop. 82 с. Основными элементами техники этого стиля являются «кач» тела. А. Канишевский. Библиография: 1. 1999. чувств. Невозможно судить о физической культуре личности. падения.: ИЗМН. Следует также подчеркнуть. 2012 Выводы Для эффективного управления процессом физической подготовки студентов необходимо внедрение ряда указанных методов и форм организации физической подготовки и самотренировки студенчества. 2004. Маглеваный. общенародное достояние. Актуальность.Белов.. Организм и личность. В. Диагностика и управления / А.Канишевский. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ХИП-ХОПА Мандражеева О. прыжки. Hip-hop .

Locking и т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. C-Walk. Анализ научно-методической спортивной литературы (было проанализировано 38 литературных источников). Old School. Педагогическое наблюдение (позволил получить фактический материал по исследуемому процессу. Флексинг. На сегодняшний день существует большое количество различных стилей: Street jazz (уличная импровизация). Определить характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. захватывающее зрелище и является самым популярным танцевальным направлением во всем мире. увеличения скорости и хореографии. включающий в себя различные составляющие: музыку. Chişinău: USEFS. Объект исследования Развитие координацийних способностей девочек 78 лет на занятиях по физическому воспитанию. Хип-хоп является одним из самых доступных. граффити. Для решения задач исследования нами использовались следующие методы: 1. New style school. этот стиль современного танца приобрел огромную популярность во всем мире. 2012 83 . для определения путей совершенствования учебного процесса с помощью средств хип-хопа).д. Хип-хоп в настоящее время является ведущим танцевальным направлением. по которому проводятся чемпионаты мира и мировые кубки. Предмет исследования Развитие координацийних способностей девочек 7-8 лет средствами хип-хопа в системе занятий по физическому воспитанию. рук и ног) и элементы движений из повседневной жизни. с каждым годом развивается по линии усложнения. определенный стиль одежды. Определить уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. ярких и популярных стилей современного танца. сочетающий в себе акцентирование отдельных частей тела (головы. Крамп. Определить уровень физического развития девочек 7-8 лет. 2012 акробатические движения. 3. 2. Этот танец. Брейк-данс. способствующих развитию координацийних способностей девочек 7-8 лет на занятиях по физическому воспитанию. Turfing. Задачи работы: 1. Паппинг. Современный конкурсный хип-хоп сегодня представляет собой яркое. Цель работы Экспериментально обосновать систему занятий с элементами хип-хопа. превратившийся в целый пласт современной культуры. Весьма динамичный танцевальный стиль. 2. ставший культовым.

Педагогическое тестирование (включило в себя 3 теста «Прыжки на разметку».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Исследования проводились в 4 этапа: 1-й этап. Упражнения были направлены на развитие статического равновесия. была разработана система развития координационных способностей с помощью средств хип-хопа. 4. которая применялась в экспериментальной группе и была направлена на развитие координационных способностей девочек 7-8 лет. Девушки занимались 2 раза в неделю физической культурой. Медико-биологическое тестирование (включило в себя тест «Статическое равновесие по методике Явроцкого» и масса . Проводился педагогический эксперимент и наблюдение за учебно . Подбирались методы исследования. Обоснование системы развития координационных здибностеи у девушек 7-8 лет средствами хип-хопа Была разработана система упражнений с элементами хип-хопа. а 1 раз занимались хип-хопом. формирование выводов.ростовой индекс Кетле). способностей к ориентированию в пространстве и чувства ритма.тренировочным процессом. В исследовании принимали участие девушки 7-8 лет. 5. 2012 84 . занимающихся уроками физически культуры. В экспериментальной группе мы предложили Chişinău: USEFS. Проводился анализ научно-методической литературы по проблемам развития координационные способности девушек 7-8 лет. проводилась математико-статистическая обработка результатов исследования. Организация исследования. Определялся исходный уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную. Определялся уровень эффективности предложенной системы. на регуляцию пространственновременных и динамических параметров движений. 2-й этап. 2012 3. Математико-статистическая обработка результатов (включил расчеты среднего арифметического (Х) и ошибку среднего арифметического (m)). 4-й этап. Днепропетровска. 3-й этап. В контрольной группе упражнения на развитие координационных способностей выполнялись в подготовительной части урока. Исследования проводились в период с декабрь 2011 по апрель 2012 года на базе СШ № 63 г. «Бег к пронумерованным набивным мячам» и «Ходьба с хлопками ладонями в заданном ритме»).

правая вперед.-о. носок на себя.п.п..И.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. – широкая стойка ноги врозь.стойка ноги врозь.п. Сравнительный анализ уровня развития координационных способностей у девочек 7-8 лет.это упражнение можно выполнять по диагонали в разные стороны.3-4 -тоже влево.согнуть правую вперед.п. в заключительной части использовались танцевальные игры..стойка ноги врозь.1. в основной части изучались основные движения хип-хопа и танцевальных комбинаций. 3-4 то же левой. и. И. что после педагогического эксперимента показатели длины. 2.. .п.о.и -права вперед. и-2 то же левой. И. 3-4 тоже левым. И.стойка ноги врозь. и. как и девушки контрольной группы. 2-и.подняться на носки.1-наклон вправо.1. и. скольжение левой назад.ноги накрест правая вперед..стойка ноги врозь.п. В подготовительной части проводилась танцевальная разминка.3-4 то же.о.согнуть левую.. а 1 раз в неделю занимались по экспериментальной системе.о.ноги врозьправой.п.. .и. массы Chişinău: USEFS.-о. и.3-4 тоже.с. И. 2012 85 ..носки наружу.п..правая на носок. Общие признаки: в подготовительной части содержание комплексов ЗРВ и общеразвивающих упражнений в движении не отличались. направленные на развитие координационных способностей: 2 раз в неделю девушки занимались на уроках физической культуры. и-2 то же левой.п.с. носки вовнутырь. 2поднять правое плечо вправа.с.1-выпад на правой.1..п.поворот на 180 градусов. колено влево...п.п. Название базового движения Bounce (кач) Running man (бегущий человек) Criss cross Robocop Crab Harley shake (рух плечима) Sham rock Back jump Monastery Содержание И. И.и.1.2-о. И. 3-4 тоже. Отличительные признаки: в подготовительной части комплекс ОРУ проводился под музыку.2-и.1. 2012 урок физической культуры с элементами хип-хопа.с.с.поднять правое плечо вперед.2и. 3-4 то же.п..с. Таблица 1.3-4 тоже влево. в основной части изучались базовые шаги хип-хопа и танцевальные комбинации в заключительной части использовались подвижные игры с танцевальной направленностью. И. .п. В результате проведенных исследований было выявлено.и. И.. 1ноги врозь. 3-4 то же. 2подставить правую. включающей упражнения статического и динамического характера. а также девочки экспериментальной группы посещали 2 раза в неделю обычные уроки физической культуры.

05). Chişinău: USEFS. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам. а также активный отдых во время подготовки к следующим видам программы Выводы На основе полученных данных сформулированы следующие выводы: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами хип-хопа. В результате проведеного эксперимента было выявлено. Особенно ярко это отражается в результатах теста по определению пространственно-временных и динамических параметров движения (прыжки на разметку) (р <0. тест «Ходьба с хлопками в ладони с заданном ритме» улучшился на 50%. которые были направлены на развитие и совершенствование координационных способностей девочек 7-8 лет.001).0001) и в тесте на «чувство ритма» (ходьба с сплескуванням ладонями в заданном ритме) (р <0.8%. Исследование статического равновесия показало. что уровень координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной. Определили характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. в тесте на «ориентирование в пространстве» (бег к пронумерованным набивным мячам) (р <0. Используя разработанные комплексы базовых движений хип-хопа. это споспособствовало улучшению результатов исследования в экспериментальной группе: тест «Прыжки на разметку" улучшился на 48%. По показателям длины тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у девочек 7-8 лет как в экспериментальной. что у девочек 7-8 лет его уровень в контрольной группе стал значительно выше. в экспериментальной же группе анализируемые показатели увеличились незначительно. Это можно объяснить тем.Анализ специальной литературы позволил изучить методику развития координационных способностей девочек 7-8 лет и изучить пути их усовершенствования. Разработаны комплексы средств и методов направленных на развитие и совершенствованием координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы. тест «Бег к пронумерованным набивных мячам» улучшился на 7. так и в контрольной группах. 2012 тела и индекса Кетле у девочек экспериментальной и контрольной групп несущественно увеличились. 3. 4. 2012 86 . 2. комбинаций и музыкальных игр.

На него оказывают влияние. Смоленск. Московский энергетический институт. 114 с ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА Младов В. что порождает неоднозначность его трактовок и множество разнообразных рекомендаций по способам его соблюдения. 2012 87 . gender distinction. что на данный момент состояние здоровья нации существенно ухудшилось за последние десятилетия. Если у человека нет четкого представления о Chişinău: USEFS.М. пед. студент. Тесты в физическом воспитании школьников. Московский энергетический институт. 2012 Таким образом. так и образ жизни самого человека.Ю. психологии и физической культуры показывают. Современные отечественные исследования в области здравоохранения. content-analysis. Последствия неправильного образа жизни все чаще сказываются губительно для здоровья. This article deals with the results of author research about polytechnic student’s idea of health mode of life. 2001. Россия Keywords: health mode of life. как внешние факторы.В.: Физкультура и спорт. доцент. наук. И. Библиография: 1. В научно-методической литературе даже среди крупнейших специалистов в данной области нет ни единого мнения о сущности и содержании самого понятия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ).И. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной системы развития координационных способностей девочек 7-8 лет с элементами хип-хопа. Россия Соколова Т. Филиал Национального исследовательского университета.В./Ю. 2. Лях В.-Дніпропетровськ..М. Summary. Федоряка. The authors give the data reflecting gender distinction in understanding the problem and also the idea of personal qualities. necessary for health mode of life. 2010. Мохова. А. Филиал Национального исследовательского университета. канд. Методичні рекомендації з гімнастики для студентів інститутів фізичної культури і спорту:. . Смоленск..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Борисова.

а также особенности понимания структурных компонентов этого понятия и представления о личностных качествах человека. включающие метод выбора из текста фонем (синонимов или синонимичных словосочетаний). 2012 88 . позволяет судить об уровне знаний и заинтересованности молодежи в организации собственного образа жизни с учетом сохранения своего здоровья и поддержания высокого уровня собственной работоспособности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. касающуюся теоретических основ ЗОЖ. Студентам были предложены бланки. ведущего здоровый образ жизни. соблюдающего здоровый образ жизни. Объект исследования: структура понятия ЗОЖ у современных студентов. провести исследование представлений о понятии ЗОЖ среди студентов СФ МЭИ методом контент-анализа. не будут направлены в правильное русло. должен обладать человек. имеющиеся на сегодняшний день классификации исследуемого понятия. в которых требовалось написать небольшое сочинение. по вашему мнению. 2012 сущности и содержании определенного понятия. Нами были использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. по Вашему мнению. ответив в развернутой форме на следующие вопросы: Что. Какие способы соблюдения здорового образа жизни Вы применяете? Какими качествами. Поэтому нам представляется особенно важным изучение понимания современной студенческой молодежью самого определения «ЗОЖ». включает в себя понятие «здоровый образ жизни»?. а также особенности методов исследования личностных представлений в современной психологии. связанные с этим понятием. Задачи исследования: изучить научно-методическую литературу. связанных с ним. на основе анализа полученных результатов сделать выводы об особенностях представлений современных студентов о понятии «Здоровый образ жизни». Предмет исследования: особенности представлений о здоровом образе жизни и личностных характеристиках индивида. методы статистической обработки полученных данных. методом контент-анализа. Целью работы является оценка базовых представлений о понятии «ЗОЖ» студентами филиала МЭИ в городе Смоленске. их обобщения с помощью Chişinău: USEFS. ведущий здоровый образ жизни?. а также личностных качеств. исследование представлений о ЗОЖ. его действия.

Результаты данных контент-анализа о понятии «Здоровый образ жизни» в представлениях студентов СФ МЭИ Мы видим. что отсутствие вредных привычек для юношей является более важным аспектом в соблюдении ЗОЖ. наличие вредных привычек для молодых людей более актуально. 2012 синтеза и сравнения ранговым методом. 1. п. На рисунке 1 показаны различия между представлениями юношей и девушек. Здесь выявлено. поскольку. что в юном возрасте понятия о злоупотреблении очень расплывчаты. соответственно. молодые люди меньше внимания уделяют качеству и количеству пищи. что для девушек этот аспект более важен. прежде всего. наркомания и т. можно отметить. среди которых 40 юношей (17-21 год) и 20 девушек (17-19 лет).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. имеющих вредные привычки. среди лиц. чтобы восполнять энергозатраты в повседневной Chişinău: USEFS. 60% и 30%. Им нужно обильно питаться. поэтому со временем влияние вредных привычек усиливается и уже поддается констатации. В ходе исследования было опрошено 60 человек 1-го курса. В то же время. чем для юношей. отсутствие вредных привычек (алкоголизм. преобладают мужчины. поскольку для них наиболее важным аспектом является чувство сытости и вкус еды. чем для девушек. Рис. что в понятии современных студентов здоровый образ жизни – это.). согласно данным ВОЗ. хотя в последние десятилетия женщины их активно «догоняют». чем у девушек. Очевидно. На основе полученных данных мы сделали вывод. Второе место в рейтинге занимает здоровое питание. табакокурение. осуществляемым посредством математических подсчетов. 2012 89 . По-видимому.

Объяснить это можно тем. Далее 4-7 места занимают физическая форма. сколько стремление к жизненному благополучию и к студенческому возрасту их потребность в двигательной активности существенно снижается. налаживают работу организма. Интересно заметить. Это связано с тем. полноценный сон. Девушки наоборот. режим дня и умеренные нагрузки. сбалансированное питание для девушек является чрезвычайно важным компонентом ЗОЖ. и все чаще мужчины подвергаются сердечным заболеваниям. среди населения растет количество мужчин с избыточным весом. поэтому занятие спортом очень популярно и престижно среди молодых людей. У юношей занятие спортом занимает более высокую позицию. которые устанавливают определенный режим приема пищи. связанным с повышенным содержанием холестерина и сахара в крови. Самореализация – один из наиболее важных аспектов в жизни мужчин. Третье место в анализе понятия о ЗОЖ занимает занятие спортом. оно позволяет поддерживать фигуру и сохранять красоту тела. п. Это приводит к тому.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. т. Поэтому очень популярны разнообразные диеты. Поэтому занятие спортом привлекает гораздо меньше лиц женского пола и в большинстве случаев не рассматривается ими как важный компонент соблюдения ЗОЖ. что юноши более склонны к активности и потребности в движении. У девушек не столь выражено стремление к соревнованиям. Chişinău: USEFS. 2012 жизни. а для юношей важнее поддержание себя в хорошей физической форме и немногие при этом задумываются о размеренности физических нагрузок. При данных условиях они применяют свои склонности и реализуют себя в этой деятельности. поэтому для мужчины важно расходовать свою энергию для поддержания себя в хорошей физической форме. Мы снова наблюдаем большую разницу между мнениями юношей и девушек. что юноши зачастую потребляют высококалорийную или некачественную пищу. понижают уровень содержания холестерина и сахара в крови и т. что мужская энергия трансформируется в физическую силу и требует определенных физических нагрузок. а красота для девушек – один из самых важных показателей состояния здоровья.к. что для девушек важнее сам режим дня и полноценный сон. не соблюдая также режим ее приема. Как следствие. 2012 90 . предпочитают сохранять энергию для хорошей работоспособности в течение дня. С другой стороны. позволяют скинуть лишний вес.

у юношей же он составляет всего 12. каким бы ни был его образ жизни. т. соблюдающий ЗОЖ.к. Рис. чтобы тщательно соблюдать здоровый образ жизни. что наиболее выраженным качеством человека. является целеустремленность. 2012 91 . избегание вредоносных факторов и позитивное настроение.к. т. т. 2012 Личная гигиена занимает лишь 8-е место в рейтинге.5%. по мнению студентов. Эти качества важны. должен обладать человек. нужно задаться целью и следовать ей всю свою жизнь. Однако необходимо отметить. были упомянуты наименьшим количеством человек. сколько как простую социальную норму. компонентам. ведущего здоровый образ жизни. более важным. ведущего здоровый образ жизни Мы видим. без терпеливости не может быть силы воли. в данном случае они взаимозаменяемы. по мнению студентов. что абсолютно здорового человека в мире существовать не может. что между ними большой разрыв. Несмотря на то. и каждый достигает этой цели в большей или меньшей степени. которыми. этот аспект наиболее важен для девушек (30%).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. по их мнению. что студенты выделяют его не столько как компонент соблюдения ЗОЖ. представленные на рисунке 2. также немаловажные для соблюдения ЗОЖ. а потому отдали предпочтение другим. Второе и третье места занимают сила воли и терпеливость. которые по своей натуре более чистоплотны. Столь низкая позиция этого аспекта может быть объяснена тем. Результаты данных контент-анализа о представлениях студентов СФ МЭИ о качествах личности человека. Последние три позиции в рейтинге занимают закаливание. поскольку Chişinău: USEFS. для того. Так же мы получили данные о качествах.к. Эти факторы. Студенты считают это качество важным. 2.

красота. силу воли и терпеливость. насколько различны понятия юношей и девушек о здоровом образе жизни в целом и что касается качеств. ведущего здоровый образ жизни. Выводы В качестве наиболее важных компонентов соблюдения ЗОЖ студенты выделили отсутствие вредных привычек. воспитанность. Таким образом. отказ от удовольствий. Chişinău: USEFS. которые человек достигает с помощью организации своей жизни с точки зрения сохранения и поддержания здоровья. бег по утрам и т п. которые необходимы человеку. отказ от вредных привычек. ведущей ЗОЖ. что говорит о четкости их представлений. студенты сочли целеустремленность. ведущего здоровый образ жизни. такие качества как самоконтроль. закаливание. а для девушек – результат этой деятельности. а стрессоустойчивость. чтобы построить свой образ жизни с точки зрения поддержания высокого уровня здоровья и работоспособности. ум. для юношей здоровый образ жизни – это. хотя и различных по гендерным признакам. 2012 92 . дружелюбие. студенты считают силу воли – волевой компонент личности. Это еще раз доказывает. из чего следует. Представления о структуре качеств личности также различны по гендерным признакам. например зарядка. в первую очередь. принципиальность и ответственность были выделены исключительно юношами. 2012 они подразумевают самоотверженность. несущих угрозу здоровью и применение способов укрепления здоровья. Из этого можно заключить. что преимущественно студенты предусматривают в качествах личности. то юноши в большей степени называют те качества.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. деятельность. здоровое питание и занятие спортом. К примеру. требующих терпения и выдержки. что наиболее важным качеством человека. Девушки же в основном называют те качества. Далее качества располагаются неравномерно по половому признаку. волевой компонент. спокойствие и самолюбие были выделены преимущественно девушками. прежде всего. Наиболее выраженными качествами человека.

Using the developed and experimentally validated training program volleyball college and university students expands the possibilities for improving the process of physical education. fitness. в основном.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. в постижении ценностей физической культуры и спорта. снижению уровня физического состояния студентов. Россия Keywords: students. На вопрос: «Что Вам не нравится на занятиях по физическому воспитанию?» почти 90% студентов ответили: принудительность.н. The work is dedicated to attracting students to actively participate in sports and the assimilation of the principles of a healthy lifestyle. как «Нравится». доцент. can significantly increase the level of preparedness and improve the health of students. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». Из 422 опрошенных 275 человека. У девушек на первом месте стоят такие ответы. г. На основании анкетирования выяснилось. На вопрос: «Ваше отношение к занятиям физкультурой и спортом?» 32% студентов ответили. 65% студентов. «Хочу с пользой проводить свободное время». что занимаются систематически. Россия Соломченко М. Основными мотивами занятий тем или иным видом спорта назывались. скучно.. что многие студенты занимаются физической культурой только на занятиях в университете. Орел. т. хотели бы заниматься спортивными играми..е. обучающейся в нефизкультурных вузах.п. Орел.А. у юношей «Хочу укрепить здоровье» и Chişinău: USEFS. «Интересно». осознании роли двигательной активности для достижения жизненных и профессиональных целей. для получения зачета. как «Хочу улучшить фигуру». Summary.. 2012 93 . укреплении своего здоровья. мало подвижных и спортивных игр. 2012 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА Помогаева И. приобретении личного опыта творческого использования средств и методов физической культуры является причиной систематических пропусков учебных занятий. к. то есть 1-2 раза в неделю и. 59% – занимаются нерегулярно и 9% – не занимаются вообще. volleyball. В настоящее время слабая заинтересованность основной массы молодежи. health. г. «Хочу научиться играть». ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». не интересно.

которые позволяют в соревновательной форме закреплять и совершенствовать техническую подготовленность. было принято решение разработать вариант программы. Последовательность изучения материала традиционная: вначале осуществляется обучение тому или иному элементу игры. завершающееся контрольным выполнением. выделены отдельной строкой эстафеты с элементами волейбола. необходимых в будущей профессиональной деятельности (умение взаимодействовать в коллективе. занятия волейболом способствует развитию у студентов-гуманитариев качеств.). изучив мотивы и потребности студентов-гуманитариев в различных формах двигательной активности и убедившись в популярности спортивных игр. В предлагаемой нами учебной программе учтены некоторые недостатки традиционной программы. увеличить моторную плотность занятий на 20-25%. характер игровой деятельности предъявляет повышение требования к развитию систем и функций организма студентов. для занятий не требуется сложное оборудование и инвентарь. а также проведение учебных игр. придать распределению Chişinău: USEFS. наличие в преподавательском составе кафедры физического воспитания нескольких опытных преподавателей-игроков. Программа занятий волейболом для студентов 1 курса включает в себя 10 часов теоретических занятий и 122 часа практических. способность адекватно реагировать на внезапно изменяющуюся ситуацию и т. следовательно. Проведение соревнований разрабатывается по специальному плану. оценив материально-техническое обеспечение и уровень квалификации преподавательского состава кафедры физического воспитания. затем его закрепление и совершенствование. Эстафеты с применением элементов волейбола – эмоциональные групповые упражнения. что позволяет при регулярных занятиях получать положительный тренировочный эффект. что позволило: сократить неэффективное использование и потерю учебного времени до 5-10 мин и. Выбор был сделан в пользу волейбола по нескольким причинам: эта спортивная игра популярна среди студентов различных факультетов. основанный на преимущественном использовании средств волейбола.д. определив недостаточную степень ее эффективности. Эти причины составляют 90% общей дисперсии выборки. 2012 94 . В отличие от традиционной программы в практическом разделе. 2012 «Поддерживать спортивную форму». Детально проанализировав учебную программу занятий физической культурой.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 95 . в таблице 2 подчеркнуты) за рассматриваемый период. Студенты контрольной группы (15 человек) занимались физической культурой по традиционной программе. челночном беге 92 м. мы можем констатировать тот факт.33 секунды и 1. увеличить количество смешанных аэробноанаэробных упражнений повышенной координационной сложности большой и максимальной нагрузочной величины на 10-15%.3 секунды и 0. занимающихся и не занимающихся волейболом. а их последовательность носит тренировочный характер. превышающие необходимые значения. в контрольной группе результат практически не изменился.8 до 15. базирующуюся на преимущественном (65-70%) использовании средств волейбола. прыжке вверх и подтягивании претерпевают в экспериментальной группе значительные изменения (значения t критерия Стьюдента.05). Такие показатели. Результаты выполнения тестов. бросках медицинбола. за учебный семестр изменяется в разной степени. как скоростно-силовой вид спорта и занятия проводятся целенаправленно. бег 100 м. как результаты времени в беге на 100 м. подтягивание. улучшились на 1. В результатах теста на сгибание-разгибание рук в висе.92 секунды в контрольной группе соответственно.9 секунды соответственно в экспериментальной группе и немного ухудшились на 0. спортивнотренировочный характер. которые широко применяются в программах по физической культуре.88 раз (Р < 0. что волейбол характеризуется. Правильное распределение объема и интенсивности физической нагрузки на занятиях приводит к положительной динамики в экспериментальной группе значений таких критериев физической подготовленности как: челночный бег. бросок мяча весом 1 кг. что уровень рассматриваемых критериев. Проследив динамику показателей физической подготовленности студентов в течение года. Chişinău: USEFS. характеризующих скоростные способности студентов (бег на 100 м и челночный бег 92 м). Это объясняется тем. студенты экспериментальной группы (15 человек) осваивали разработанную программу. Для определения уровня физической подготовленности использовать 6 тестов. произошло достоверное увеличение среднего значения в экспериментальной группе от 9. 2012 различных видов физических упражнений целенаправленный.

нападающий удар. Таким образом. приводит к тому. Оказалось. как подача.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. средний результат выполнения передачи над собой сверху и снизу двумя руками из 10 раз в экспериментальной группе увеличился соответственно с 5. без статистически достоверных отличий по всем рассматриваемым параметрам. В целом за рассматриваемый период занятий в экспериментальной группе достоверно улучшились 5 из 6 параметров физической подготовленности. но по окончанию эксперимента в экспериментальной группе значение этого показателя резко выросло до 7.3 см.84 и 1. характеризующих уровень технической подготовленности студентов. с преимущественным применением средств волейбола. передача на точность. а в контрольной осталось без изменения. а в контрольной группе практически не изменился или даже немного снизился. а в контрольной уменьшилось на 1. результаты проведенного исследования позволяют утверждать. что выполнение в учебном году оздоровительной программы занятий волейболом.12 раз в экспериментальной.16 раз.0 раза. что значение целого ряда параметров физической подготовленности начинает изменяться весьма значительно. содержащей в себе элементы спортивной тренировки. В начале эксперимента из 10 попыток выполнения подачи обе группы находились примерно на одинаковом техническом уровне (даны средние значения) – 2. После занятий волейболом в экспериментальной группе значение этих показателей возросли до 7 и 5.5см.76 и 2. 2012 Результаты выполнения прыжка вверх с места в экспериментальной группе увеличились на 3. В целом повышение уровня технической подготовленности студентов более выражено в экспериментальной группе. в контрольной остались на том же уровне. как нападающий удар и блокирование в обеих группах находились на низком уровне (из 10 попыток 2.3 м.4 раза.96 раз в контрольной группах). Возрос результат выполнения таких тестов.8 раз. Регулярные занятия волейболом в течение учебного года привели к улучшению результатов выполнения тестов. Например. 2012 96 . а в экспериментальной отмечено увеличение на 2 м. Такие сложные технические приемы волейбола.8 и 0. Длина броска мяча весом 1 кг в контрольной группе немного уменьшилось на 0. 2. Chişinău: USEFS. Систематические занятия в течение учебного года по программе.72 и 4 раза до 9.8 и 9. что исходный уровень технической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаков.

позволили: экспериментально подтвердить высокую эффективность годовой учебной программы игровой направленности. определить. что для контроля уровня физической подготовленности занимающихся наиболее пригодны такие тесты. контроля эффективности проведения и. улучшается деятельность сердечнососудистой системы с исходного уровня 1 балл до конечного – 5 баллов). снизу. как челночный бег 92 м. сложности и величине. Полученные в ходе эксперимента количественные значения таких критериев. в которой акцент сделан на получение развивающего и оздоровительного эффекта (возрастает ЖЕЛ с 54 до 58 мг – на 1 балл по оценочной шкале. 2012 позволяет улучшить уровень физической и технической подготовленности студентов. подтягивание. бросок мяча весом 1 кг. что дает основание утверждать о перспективности использования спортивных технологий в вузовском учебном процессе. целесообразно использовать в качестве показателей тренировочного эффекта занятий волейболом. бросок мяча весом 1 кг. что разделение тренировочных упражнений по специализированности. занимающихся по традиционной программе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. направленности. 2012 97 . контролировать который целесообразно с помощью таких тестов. Количественные характеристики физического состояния в экспериментальной группе с ниже среднего (5 баллов) стали составлять – 12 баллов (средний уровень). утверждать. подача мяча. передача Chişinău: USEFS. чем при выполнении традиционной программы. прыжок вверх с места. на 7 единиц или 1 балл увеличился критерий. что выполнение развивающе-оздоровительной программы занятий волейболом приводит к более выраженному (на 50-70%). снизу. которое по большинству рассматриваемых параметров начинают статистически достоверно превосходить своих сверстников. своевременной коррекции процесса занятий волейболом (сокращается неэффективное использование времени с 25 до 10-5 минут) весьма перспективно. как передача мяча над собой сверху. передача мяча сверху. повышению уровня технической подготовленности студентов. характеризующий силовые способности занимающихся. прыжок вверх с места. проведенного для разработки наиболее эффективного варианта занятий волейболом и определения степени их воздействия на уровень физического состояния и технической подготовленности студентов. на точность. дающее дополнительные возможности для целенаправленного планирования. Результаты исследования. как челночный бег 92 м. при необходимости. подтягивание. установить.

уровень их здоровья. блокирование и нападающий удар. stare depresivă. профессор. доктор. S-a investigat starea funcţională a sistemului neuro-muscular şi valoarea cunoştinţelor teoretice a componentelor tehnologiei de formare şi menţinere a sănătăţii elevilor în procesul de învăţămînt de educaţie fizică... а уровень заболеваемости ОРЗ снизился с 15% до 9%. În articol sunt supuse spre examinare tehnologii de instruire a elevilor învăţămîntului gimnazial şi liceal privind formarea competenţelor în menţinerea sănătăţii vitale şi psihofizice. сократились по неуважительным причинам в экспериментальной группе с 14 до 2%. Chişinău: USEFS. с введением программы игровой направленности. подача. nelinişte. им. Rezumat. 2012 98 . Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. 2012 мяча на точность. в результате которых этот параметр у студентов почти не изменился. работоспособность. nivelul senzaţiilor de nelinişte şi depresie.. введение в учебный процесс спортивной тренировки по волейболу увеличивает возможность целенаправленного воздействия на физическое развитие. отметить тот факт. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. sănătatea vitală şi psihofizică. frecvenţa maximală a mişcării. функциональные возможности студентов. отметить. Гримальский Д. Басарабяска. Таким образом. что высокая оздоровительная направленность разработанной программы проявилась в увеличении уровня физического состояния студентовволейболистов 1 курса (СГИ) за учебный год увеличился с 5 (ниже среднего) до 12 (средний уровень) баллов. студент.восп. Гримальский Т. Гоголя. Cuvinte cheie: învăţămînt gimnazial şi liceal. учитель физ. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮШЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ Стрелецкий А. Кишинев.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Cercetarea sociologică şi constatativă a dat posibilitate de a stabili comportamentul elevilor faţă de starea sănătăţii. Кишинев. tehnologia instruirii. Н. что значительно отличается от занятий по традиционной программе. что пропуски академических занятий в учебном году. formarea şi menţinerea sănătăţii.

психомоторных способностей. совершенствование системного подхода к обучению и воспитанию. целях [1. а 35. с. Н. рекреативных.81% случаях. оценивании состояния здоровья учащихся и здоровье-формирующих компонентов образовательного процесса лицея им. тем самым стимулируя мотивационную сферу ученика с тем. влияние различных видов биологических стрессов на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. широкое использование интернета. развития двигательных способностей. повышения качества обучения [2. построенный на стремление педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. в то время как у юношей лицейского уровня образования данное состояние отмечено всего в 22. компетенции и. воспитательных и др. Реализация содержания модернизированного куррикулума физического воспитания требует от учителя знание и умение использование передовых дидактических теорий и технологии здоровьесберегаюшей направленности с целью актуализации у школьников концептуальных знаний. оздоровительных. Цель работы состоит в изучении способа формирования компетенций. На вопрос о состоянии здоровья 57. Интенсификация образовательного процесса. 2012 99 .58% детей гимназического уровня образования в начале учебного года чувствовали себя хорошо отдохнувшими.5]. Результаты исследования социологического опроса учащихся (82 анкет) показали. с. В качестве показателей сформированности навыков здорового образа жизни с позиции системно-целостного подхода [3. функциональная подвижность. Басарабяска. 2012 Актуальность. компьютеризация учебной деятельности. Проблема заключается в модернизации здоровьесбергаюшей технологии. что 53. соответственно.е. динамика показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. ценностных отношений.69% гимназистов и Chişinău: USEFS.6]. т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что сопровождалось явно выраженными признаками повышенной эмоциональности. с. определение уровня тревожности. Структура и условия учебной деятельности в современных условиях все больше усложняются. внедрения новых форм обучения в формировании компетенции ведут к психоэмоциональным и психофизическим нагрузкам учащихся молодежи.09% последние имели ощущение усталости. чтобы самостоятельно и рационально использовал средства физического воспитания в образовательных.3-12] были определены: уровень состояния здоровья. Гоголя и теоретического лицея Матей Басараб. Но главное формирующее значение физического воспитания состоит в знании технологии внедрения полученных знании на улучшение состояние здоровья.

слабое физическое развития.30. не проходит для организма школьников бесследно. загрязнения окружающей среды. А 58.46.77 .86 и 66. у 36. испуг . направленное на создание необходимых условий для самореализации социально-активной личности. неполноценное питание и гнев . Учащиеся данных лицеев имеют общие мнения.234]. страх. отмечается большая распространенность и выраженность нервно-психических нарушений. состояние тревожности [5].09% . К числу наиболее опасных факторов они отнесли: физическое и умственное переутомление.69%. Так. одиночество. а психологический стресс и неполноценное питание – 67. неполноценное питание. что показатели переутомления.80% лицеистов ответили. так как это свойство во многом обуславливает поведение учащихся [5.29% случаев оценивали свое состояние здоровья как удовлетворительное. как свойства личности особо важно для определения внутреннего психического состояния здоровья.93% учащихся X-XI классов считают. Освоение значительной по объему учебной нагрузки закономерно вызывает существенное перенапряжение различного рода анализаторов. негативно влияющих на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. Опрос лицеистов позволил выявить их мнение в отношении факторов. в 31-43% случаев – общее утомление и усталость и в 26. 85. психологический стресс . создают предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья. психосоматических и других заболеваний. Так.по 50%. загрязнение окружающей среды. Интенсификация учебного процесса.34. страх.67 % соответственно. Изменение тревожности. недостаточное физическое развитие и подготовленность.головная боль. с. развитию нервных. 2012 33. По мнению учащихся гимназического уровня образования наиболее опасными для здоровья являются: физическое и умственное переутомление . 2012 100 . депрессия (30 46%).27% детей гимназического возраста отмечены ощущения усталости глаз.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Вследствие этого у детей часто наблюдаются состояния усталости или переутомления. что биологические стрессы возникают из-за внезапных изменений погоды и связанными с этими различными инфекционными заболеваниями.62%. с другой.57. гнев. с одной стороны и отсутствие определенной адаптации. психологический стресс. Лицеисты в 37. Chişinău: USEFS.62%.71% из них в качестве негативных факторов назвали: слабое физическое развитие и подготовленность. На жизнедеятельность и психофизическое здоровье человека сильно влияют различного вида биологические стрессы. побочные эффекты лекарств. что они совершенно здоровы.

Следует отметить. что объясняется увеличением функционального состояния организма.0% случаев.66% обладали низким. как фактора. Исследования проводились в стандартных условиях структурного построения учебного занятия: подготовительная. Если психологический тест выявляет у испытуемых высокий показатель личной тревожности. Личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов.е. самооценке. самоуважению. У детей IX класса низкий уровень тревожности и обнаружен в 4. когда это касается оценки их компетенции и престижа.30% высоким уровнем тревожности. 60. p < 0. 66.36.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.52). 2012 В исследовании личностно тревожности принимали участи 53 учащихся X-XI классов и 25 учеников IX класса. в определенной степени. Это свидетельствует о повышении лабильности нервно-мышечного аппарата. о возрастании скоростных свойств под влиянием учебной Chişinău: USEFS. подавленное психическое состояние. В связи с этим. расцениваемых человеком как опасные. (66. После основной и заключительной части урока наблюдалось дальнейшее достоверное (t = 2.0% умеренный и 36.30 . связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу. ответные реакции на которые во многом детерминированы состоянием центральной нервной системы (ЦНС). определение максимальной частоты движений (функциональной подвижности) в процессе двигательной активности дает возможность судить о функциональном состоянии ЦНС и лабильности нервно-мышечного аппарата [4].8% высокий. Состояния умеренной тревожности порождаются восприятием достаточно широкого „веера‖ ситуации. 2012 101 .51. Максимальная частота движений обусловлена функциональным состоянием высших отделов ЦНС и. После подготовительной части урока у испытуемых отмечалось повышение показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. осуществляющего данное движение.45±1.0%. что из числа лицеистов 5. в нашем случае 28.05) повышение уровня показателей частоты движений за 10 сек. чувство вины. это дает основание говорить о наличии состояния тревожности различной природы (одиночество.04% умеренным и 28.04) по сравнению с исходным показателем (60. Это еще раз подчеркивает значение специальной разминки перед основной активноскоростной деятельностью. т. основная и заключительная часть урока баскетбола.82 ± 2. беспокойство по поводу и без повода) и особенно тогда. обеспечивающего оптимальное состояние организма при освоении базовой учебной нагрузки. является показателем лабильности нервно-мышечного аппарата.

повышении двигательных кондиций и функциональных возможностей. 30].04 до 34. в лесу. Продолжая анализ результатов соцопроса учащихся нам было важно узнать их мнения по вопросам: как внедряются фундаментальные концепции о личной и социальной роли физического воспитания.. Chişinău: USEFS. Большинство гимназистов (58.97%) и лицеистов (87%) регулярно использовали различные формы занятий физическими упражнениями: утренней гимнастикой. аэробикой и фитнессом главными инструментами здоровьесбережения [6. используемых в рамках урочной и внеурочной деятельности с целью здоровьесбережения. .д. 2012 физической нагрузки игрового характера и соответственно о качественных характеристиках образовательной технологии здоровье сберегающей направленности физического воспитания. мотивации к познанию и обучению. каким образом возвращают здоровье в прежнее нормальное состояние.технологиях оптимальной организации учебно – воспитательного процесса и физической активности школьников.61 % использует активный отдых на море.0% юношей лицея обращаются к врачу. а также стимулировании восстановительных процессов организма. 2012 102 . Полученные в исследовании данные.технологиях. Прежде всего речь идет о: . используемых в рамках школьного урока физического воспитания свидетельствуют о незначительном преимуществе юношей лицейских классов над детьми гимназии. что 19. . использовали в качестве здоровьесберегающих технологий естественные условия укрепления здоровья. Выявлено. комфорта и доброжелательной обстановки на уроке. что может объяснятся более высоким уровнем информированности первых в данном вопросе. кроссовой подготовкой. которые основаны на формировании познавательных компетенций. основанных на формировании психомоторных компетенций.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. свое здоровья после биологических стрессов. отражающие уровень знаний учащихся о здоровьесберегающих технологиях. От 13.23 % детей гимназического уровня образования и 13. в горах. обеспечения психологической разгрузки учащихся. с. туристические походы и т. создания благоприятного психологического климата.е.психолого-педагогических технологиях формирования поведенческих компетенций. спортивными играми. как восстанавливают свои силы. обеспечивающих оптимальные условия образовательного процесса. т.

Картиер. т. с. Учебно-методическое пособие. system. Куррикулум для гимназического образования. V-IX классы. среди них: тай-дзи-цюань.Хван Ю..: „Настольная книга практического психолога в образовании‖. Поэтому.. Система здоровья.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Изучением различных направлений йоги занимались такие авторы [1-5]. 2. В связи с этим наиболее популярными становятся занятия восточных направлений. с.. 1995.Сава П. Бикерский Шт. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ХАТХА-ЙОГОЙ Толчева А. Веретенникова В. Гримальский Т. хатха-йога и др. В предыдущих публикациях Chişinău: USEFS.И. Сегодня. М: Владос. 2002.Рогов Е. Боян И. V-IX классы. 6. Определение уровня тревожности. от правильности выполнения напрямую зависит результат практики. Сава П. Украина. The paper concludes with recommendations to be followed when performing asanas (yoga positions). и др. с. Волгоград. Определите уровень своего здоровья. В. 1978. Физическое воспитание. „Олма-Пресс ‖. asanas. цигун.. Summary.. 2012 103 . соискатель. с.С.И. 30. 96. к. Москва. 3. Школьный куррикулум.Ильин В. Санкт-Петербург. с. В кн. 2012 Библиография: 1. которая помогла более 2 000 000 человек. Институт физического воспитания спорта Государственного заведения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». в эпоху интенсивного научного прогресса и технических инноваций человечество стремится к возможности успокоения ума и тела. Гостев А. с. Челябинск: ЧПО „Книга‖. 2000.И. 5. Актуальность. 4. Анализ последних исследований и публикаций. В: Воспитание школьников в процессе обучения. данная тема является актуальной. development. hatha yoga. 2010. Проблемы теории педагогической системы с позиции целостного подхода. 3-12.. Lyceum. Гримальский Т. Кишинэу. practice. занимаясь по какой-либо из этих систем придерживаться практических рекомендаций авторов методик. Очень важно. „ПраймЕВРОЗНАК‖. Физическое воспитание.Пустозаров А.. 5. Луганск Keywords: classes. 234-237 6.Г. 2004.

Продолжительность занятий следует подбирать в соответствии с имеющимся у вас временем. плавно. сделайте расслабляющие асаны. с полным контролем и соразмерно с дыханием. исключите несколько асан и выполняйте остальные в обычном медленном. а не растягивать и перенапрягать их за один день. Во время выполнения движения для принятия конечной позы и выхода из нее. т. 2012 104 . чем это возможно без неприятных ощущений. Не пытайтесь растягивать свои мышцы больше. 7]. нужно стараться заставлять мышцы расслабляться.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Если вы чувствуете физическую или умственную усталость до или во время занятий по программе. Не предпринимайте чрезмерных усилий для достижения конечной позы асан. чем один час практики раз в четыре дня. Если у вас не хватает времени для выполнения всей ежедневной программы. тогда как другие оказывают отрицательное взаимное влияние. а чтобы добиться этого. либо умственных – мешающих вам сосредоточиться на практике. Чем меньше вам требуется физических усилий при выполнении асан. тем лучше. Вы пытаетесь развить умственный контроль над мышцами. 2012 нами делалась попытка рассмотреть исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления [6. пятнадцать минут практики каждый день лучше. в это время суток меньше навязчивых отвлекающих факторов – физических. Наиболее оптимальное время для занятий хатха-йогой – рано утром. а также находясь в конечной позе. Если вы внушаете себе желание растянуть мышцы. – упражнений йоги) очень важен для получения максимальной пользы. В этом отношении очень важна психологическая установка. расслабленном темпе. Их следует выполнять медленно. Необходимо постепенно приучать свои мышцы к растяжению в течение какого-то времени. Основное изложение материала. чтобы было расслаблено максимальное число мышц. и тогда они автоматически будут растягиваться. ум будет Chişinău: USEFS. Это особенно относится к начинающим. так как по мере обретения вами контроля над мышцами это расслабление будет происходить естественным образом. Некоторые асаны дополняют друг друга. Нельзя недооценивать важность движений для принятия конечной позы и выхода из нее. Конечная цель состоит в выполнении асан с возможно меньшим напряжением или мышечным усилием. к. Поэтому важно составлять систематическую программу. следует стараться. Порядок выполнения различных асан (на санскрт. Цель статьи – изложить практические особенности занятий хатхайогой.

мышцы укрепляются. и некоторым людям легче растягиваться. Быстрые и резкие движения расходуют лишнюю энергию. асаны нацелены на замедление частоты дыхания для улучшения обмена кислорода и углекислоты в легких. Кроме того.. 2012 105 . чтобы подготовить тело к достижению желаемого результата. Если вы занимаетесь в группе. Если ваши мышцы напряжены. поскольку он постепенно ведет от более простых к более продвинутым техникам. чтобы достичь спокойствия тела и ума. автоматически приводящие к удлинению отдельных групп мышц. тогда как цель асан состоит в сохранении энергии. только если они расслаблены. когда мышца принимает свою нормальную форму. насыщенной кислородом. Для растяжения мышц важно. в ходе которой вы постепенно обретаете контроль над ними. гимнастики и т. Такое растяжение выжимает из мышцы застоявшуюся кровь и создает возможность для ее замены свежей кровью. У всех занимающихся разное телосложение. В большинстве систем физической культуры.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 автоматически предпринимать шаги. При Chişinău: USEFS. При выполнении большинства асан акцент делается на растяжении мышц. Посредством практики мышцу можно медленно и постепенно растягивать. Другими словами. что тело принимает различные положения. упражнение мышц происходит при сокращении. Практике асан чужд соревновательный дух.п. Мышцы должны растягиваться. а также для достижения уравновешенности ума. В практике йоги следует обратить внимание на важность расслабления мышц. В асанах мышцы растягиваются за счѐт того. чтобы они были полностью расслаблены. быстрые движения подразумевают чрезмерное мышечное напряжение. Медленные контролируемые движения и координация с дыханием необходимы для того. а это может происходить. что именно ум управляет телом. Продвигайтесь от более простых асан к более сложным. не пытайтесь сравнивать себя с другими. Необходимым компонентом асан является мышечный контроль. в котором асаны описаны в соответствующей литературе. чем другим. Мышцы не могут растягиваться сами по себе. а не резких рывков. они будут автоматически сопротивляться любой попытке растяжения. Поэтому их следует выполнять медленно. так что со временем она становится способна вытягиваться намного дальше своих обычных пределов. Важно осознавать. Именно поэтому необходимо придерживаться порядка. Расслаблению мышц можно научиться посредством практики. так как их образ действия связан с сокращением. который достигается посредством медленных движений.

на которые асана оказывает особенное воздействие. чтобы можно было переходить к следующей асане. или конечное положение – самая важная часть практики асаны.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Если после выполнения программы асан вы чувствуете умственную или физическую усталость. Расслабление после выполнения асаны также важно. вы можете следить за тем. 2012 медленном движении возможно расслаблять максимальное число мышц. Это необходимо для того. и в определенных областях обеспечивается дополнительный приток или отток крови. при котором определенные мышцы растянуты до предела их эластичности в данный момент времени. как сама асана. что вы что-то делали неправильно – возможно. чтобы расслабить как можно больше мышц. акцентирующее влияние асаны на тело за счет усиления массажа внутренних органов и стимуляции замены углекислого газа в крови на кислород. Во время отдыха дыхательная и кровеносная системы также возвращаются в обычное состояние. В конечной позе вы можете сосредоточиваться на дыхании. если конечную позу удерживать в течение продолжительного времени. Принимая конечное положение. вы можете осознавать физическое движение или дыхание. не требующихся для этого движения. Во время практики расслабления следует стараться полностью расслаблять тело и ум. облегчая выполнение асаны и делая еѐ более эффективной. определенные органы подвергаются наилучшему отжиму или массажу. Поддержание конечной неподвижной позы. слишком Chişinău: USEFS. В это время осуществляется воздействие на конкретные части тела. органы и мышцы вновь приобретают свою обычную форму. Результатом будет спокойствие и безмятежность ума. Разумеется. Именно в этот период неподвижности в организме происходят глубокие положительные изменения. Когда вы полностью расслабляетесь. расслабленное дыхание. Тело удерживается в таком положении. сохраняя осознание тела и дыхания. В конечном неподвижном положении необходимо правильное. при изучении асаны ваше внимание должно быть сосредоточено на еѐ правильном выполнении. Кроме того. что была вытеснена при выполнении асаны. На занятиях по хатха-йоге очень важно осознавать содержание своего ума и посторонние мысли. но в то же самое время вам следует стараться осознавать выполняемую асану. возникающие во время практики асаны. При этом происходит приток обновлѐнной крови взамен той. это верный признак того. Кроме того. прилагали чрезмерные усилия. 2012 106 . при некоторых асанах в этот период можно достигать состояний глубокого сосредоточения. мантре или на определѐнных частях тела.

2010. С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления в процессе подготовки студента / А. 3. Хатха-йога – это путь к познанию своей сущности. В. Йога. Выводы В статье были приведены основные рекомендации для занятий хатхайогой. конф. 2010. М. 6. В.-практ. поэтому концентрация и внутренняя работа в асанах на занятиях очень важна. 2. 2012 перенапрягали мышцы. М. здоровье нации в современных условиях : Междунар. Толчева // Олимпийский спорт. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка‖. Ростов н/Д: Феникс.-практ. 272 с. Дешикачар Т. 2008. конф. С. Йога. Кукалев С. 5. Дешикачар. так и физически – чем в начале занятия. Толчева А. Общее руководство / К. К. В. физическая культура. 2012 107 . № 1. Айенгар Б. : Фэшн Букс. Вишнудэвананда С. Браун. М. 346 с. В. К. 352 с. К. Донецьк: Вид-во ДонНУ. Толчева А. В. М. 68 . Совершенствование индивидуальной практики / Т. Рассмотрены аспекты построения занятий для начинающих. 399 с. Библиография: 1. Айенгар. В. В. 624 – 628. С. 2011. 4. Браун К. 2010.: София. 2011. или слишком старались сосредоточиться. Свет жизни: йога / Б. К. 7. В конце практики вы должны чувствовать себя гораздо более сильным и спокойным – как умственно. Йога: ученик для начинающих / С. 2007. наук. Кукалев.72. Полное иллюстрированное руководство / С. 224 с. В. науч. : Кладезь–Букс. С.: ООО „София‖. Chişinău: USEFS. Толчева // Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи : Матеріали II Міжнар. Вишнудэвананда. Сущность концентрации в позах на занятиях йоги / А.

In the article on the basis of experimental studies is presented effect of aqua fitness employment on the physical health level and on the statodynamic resistance of the first mature age women body. In turn.65) in frontal plane. Одним из несомненных достижений современности является осознание и научное обоснование решающей роли двигательной активности в арсенале оздоровительных программ. Summary. 2012 108 . проводили исследования с целью совершенствования техники выполнения упражнений при занятиях различными видами двигательной активности. Также известно. В литературе рассмотрено влияние занятий различными сложно координационными видами спорта на развитие статодинамической устойчивости тела спортсменов.2 % (S=2. Координационные способности играют немаловажную роль в процессе жизнедеятельности человека. Found that after 18 months of aqua fitness employment. особенности развития устойчивости относительно выбранного вида спортивной деятельности. Современный период жизни Украины. 4] обращались к вопросам влияния занятий различными видами двигательной активности на организм человека. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. стояние человека.. характеризирующийся критическим состоянием. сильными. что важным показателем состояния здоровья человека является устойчивость.2) in sagittal plane and by 14 % (S=0. Киев Keywords: statodynamic stability. Люди стремятся быть более здоровыми. что и обуславливает повышение популярности к занятиям оздоровительными видами двигательной активности [1]. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАФИТНЕСОМ НА СТАТОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛА ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА Торгунский А. поскольку степень их развития обуславливает возможность выполнять движения максимально точно и эффективно [2]. 2. physical health. The obtained data can be used to develop a training program that will most effectively influence the level of statodynamic stability of the engaged people body. На протяжении последних десяти лет исследователи [1. the average group index of the trajectory general center of pressure length declined by 17. красивыми. average group index of physical health rose by one level. требует для преодоления кризисного положения эффективных методов восстановления и укрепления здоровья населения. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. aqua fitness.

т. экспресс-оценка соматического здоровья по методике Г. Для достижения этой цели. что: у 7 женщин уровень здоровья «средний». Результаты собственных исследований и их обсуждение. в частности аквафитнесом.координационных видов двигательной активности. При определении влияния занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. Методы и организация исследования. фитнеса и рекреации Национального университета физического воспитания и спорта Украины и лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. они начали систематически посещать занятия аквафитнесом. Однако в доступной специальной научно-методической литературе нам не удалось обнаружить работ. Chişinău: USEFS. Учитывая то. После проведения первичной экспресс-оценки уровня соматического здоровья женщин первого зрелого возраста. на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. Все наблюдение женщины занимались в одной оздоровительной группе по стандартной программе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. методы математической статистики.10 женщин первого зрелого возраста (21-23 года). Анализ специальной литературы показывает. 5]. стабилография. 2012 109 . Изложенное выше позволило сформулировать цель работы – определить влияние занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. у 2 «ниже среднего» и только у одной женщины уровень здоровья «выше среднего». в которых было бы рассмотрено влияние занятий оздоровительными видами двигательной активности. Апанасенко. участвующих в эксперименте женщинам необходимо было повысить уровень их индивидуального здоровья.Л.е. Количество испытуемых . 2012 Также разработаны рекомендации по построению тренировочной программы для максимального развития координационных возможностей спортсменов [3. одним из сложно . благоприятно влияют на состояние здоровья человека. что занятия аквафитнесом. что соматическое здоровье является одним из главных составляющих общего здоровья человека. до занятий аквафитнесом и обработки полученных данных мы определили. Исследования проходили на базе кафедры здоровья.

1. 2012 Через 18 месяцев была проведена повторная оценка уровня их соматического здоровья. т. результаты всех испытуемых значительно улучшились (рис. что: у 3 женщин «средний» уровень здоровья. что среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД составили 1497 мм (S=153) в сагиттальной плоскости и 1678 мм (S=181.5) во фронтальной плоскости. Средне групповые показатели длинны траектории ОЦД тела испытуемых составили 1236 мм (S=92.5) в сагиттальной плоскости и 1397 мм (S=144.5) во фронтальной плоскости.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД тела женщин до начала занятий (1) и после 18 месяцев занятий (2) аквафитнесом Chişinău: USEFS. Как и предполагалось. у 6 – «выше среднего». Повторные исследования показали. до занятий аквафитнесом показала. Через 18 месяцев после первого исследования было проведено второе (контрольное) темтирование с целью определения влияния занятий аквафитнесом на уровень статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста. Первоначальная количественная оценка уровня статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста. а у одной «высокий».1). Рис. 2012 110 .е.

2) в сагиттальной плоскости и на 14 % (S=0.2 % (S=2. И. Гамалий Н. Это довольно серьезные изменения.И. С. № 3.В. 33–40.В. 75-79. С. Вовк С. №09.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Бородин. Координационные способности: диагностика и развитие / В. 4. Более выраженные изменения показателей статодинамической устойчивости за период занятий наблюдается у женщин с более высоким уровнем соматического здоровья. Chişinău: USEFS. Полученные данные позволяют говорить о том. при втором исследовании мы определили. № 1. Результаты статодинамической устойчивости тела женщин стали на порядок лучше.. что уровень развития координационных способностей является одним из важных показателей общего здоровья человека и улучшается прямопропорционально с повышением уровня соматического здоровья. тогда как у женщин со «средним» уровнем соматического здоровья изменения находились в диапазоне от 13 % до 16 %. 25-27 3. 3-7. Булатова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Физическая культура в школе. 2009. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании женщин первого зрелого возраста / Н. 2012 Выводы Проанализировав данные соматического здоровья и показателей статодинамической устойчивости тела женщин первого зрелого возраста до и после занятий аквафитнесом было установлено что систематические занятия значительно влияют на улучшение обоих показателей. Лях. Так.65) во фронтальной плоскости. 2007. Поговорим о координации / В.5%. С.А. Москва: Дивизион. Бородин В. 290 с. Лях В.А. 2006. 2012 111 .. 2006. Библиография: 1. 2009. Фитнес и двигательная активность: проблемы и пути решения / М. И.И. Булатова М. С. 2. Вовк / Теория и практика физической культуры. учитывая небольшой стаж занятий. Гамалий // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. В среднем в группе занимающихся показатель устойчивости улучшился на 17.. что у женщин с «высоким» и «выше среднего» уровнем здоровья длина траектории ОЦД уменьшилась более чем на 19. 5. Динамика ряда показателей координационных способностей при тренировке и при прекращении тренировочного процесса / С.№08.

physical health. благоприятно влияющих на адаптацию организма детей младшего школьного возраста к продолжительным статическим нагрузкам и позволяющих предупредить гиподинамию с использованием нетрадиционных форм занятий. Бровары. the functional state of children. является ушу. The paper deals with the influence of martial arts training on the physical health of children 7-10 years in the forms of extracurricular activities for physical education. Цель работы: выявить особенности влияния средств ушу на показатели физического здоровья младших школьников в зависимости от стажа занятий.Л. Определѐнный интерес вызывает изучение особенностей динамики показателей физического развития. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Чепиль Е. Исследования проводились на базе ДЮСШ №2 г. функциональные методы. развитию двигательных способностей. ослаблению защитных сил организма и серьѐзным нарушениям здоровья. Апанасенко [1]. Киевской обл. которое способствует обогащению двигательного опыта. 2012 112 . Актуальность. физической подготовленности. педагогические методы. physical condition. работоспособности и уровня физического здоровья младших школьников в результате использования средств ушу в системе внешкольной физкультурнооздоровительной работы [2].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Для того. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы [1]. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Методы и организация исследований: антропометрия. Киев Keywords: physical education. Conducted studies to compare the dynamics of physical development. Двигательная активность младших школьников сниженая на 60% неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом развитии. physical health. Summary. методы математической статистики. чтобы снизить дефицит двигательной активности необходима организация дополнительных занятий с различными формами физических упражнений. physical development. Одним из видов. На занятиях ушу рационально соотносится развитие гибкости и силы. метод оценки уровня физического здоровья по методике Г. совершенствованию многофункциональных свойств детского организма.. physical health and physical fitness. Chişinău: USEFS.

Можно предположить. 2012 В них принимали участие дети 7-10 лет. что благодаря целенаправленному воздействию средств ушу улучшились функциональные и двигательные возможности наблюдаемых детей. Дубогай).мин. результатов функциональных проб. функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. В начале курса наблюдения средний показатель ЧССп в ЭГ-1 был 94 уд.Д.. педагогического тестирования и уровня физического здоровья за 12 месяцев занятий.мин. у детей ЭГ-2 – 1850±40мл. Результаты исследований. К концу курса занятий уровень физического развития повысился достоверно в обеих группах (р<0. Оздоровительную эффективность занятий ушу с контингентом детей младшего школьного возраста оценивали по динамике значений показателей физического развития. В наших исследованиях уровень физической работоспособности определялся по результатам пробы Руфье. что в ЭГ-1 значения ЖЕЛ больше увеличились. Динамика физической работоспособности в младшем школьном возрасте отражает возрастающую надежность функционирования детского организма.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Было выявлено. а соответственно и объема лѐгких.05). По результатам исследований видно. что это вызвано тем. 2012 113 . Можно предположить. разделѐнные на две экспериментальные группы в зависимости от стажа занятий ушу – со стажем занятий 1 год (13 человек) и до 2 лет (12 человек). чем в группе ЭГ-2. больше чем в уже достигших в результате систематических 2-летних занятий достаточно высокого уровня. Уровень физического развития «ниже среднего» к концу курса наблюдения в нашей выборке не выявлен. Среднестатистическое значение ЖЕЛ у детей ЭГ-1 составляло 1350±60мл. что исходный уровень ЖЕЛ в ЭГ-1 значительно ниже. что у большинства испытуемых в начале курса занятий значение АД соответствовало среднестатистическим возрастно-половым нормам. а в ЭГ-2 – 90 уд.мин. К концу курса наблюдения показатели ЧССп снизились в обеих группах и находились в пределах физиологической нормы: ЭГ-1. Среднестатистические значения ЖЕЛ в группах уже в начале курса наблюдения имели достоверные различия. Уровень физического развития в начале и конце курса наблюдения оценивали по значениям индекса физического развития (А. следовательно и диапазон прироста значений окружности грудной клетки у них.88 уд..мин. Chişinău: USEFS. ЭГ-2 – 86 уд.

«выше среднего» – 11%. В конце курса результаты пробы Руфье в обеих группах улучшились. в ЭГ-1: «ниже среднего» – 46%. «средний» – 75%. «среднему» – 55%. 2012 В начале курса в группе детей со стажем занятий 1 год «ниже среднего» уровень физической работоспособности имели 62%. Немного увеличились результаты. Повышение уровня физической работоспособности можно расценить как улучшение способности сердечнососудистой системы детского организма. к концу эксперимента «низкий» уровень не был выявлен. к восстановлению после дозированной физической нагрузки и повышение уровня развития общей выносливости. в группе детей со стажем занятий до 2 лет: «ниже среднего» – 25%. По результатам исследований в начале курса наблюдения в ЭГ-2 к ниже среднему уровню физического здоровья относятся 34% детей. В начале тестирования сгибания разгибания рук в упоре лежа «средний уровень» был у 20% занимающихся детей. Оценок «ниже среднего» уровня не было к концу курса. а в конце курса их количество Chişinău: USEFS. В прыжке в длину с места в начале исследований «низкий уровень» не был выявлен ни у одного ребенка. в конце – 4%. 2012 114 . В тесте «подъем туловища. Значение результатов педагогического тестирования занимающихся в конце курса занятий показал. Значительно увеличились результаты на оценку «выше среднего уровня» (20%<52%). повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах. «средний» – 38%. что у наблюдаемого контингента значительно улучшился уровень физической подготовленности. таким же результат остался к концу тестирования. Уменьшилось количество «ниже среднего» и «среднего» уровня результатов в двигательных тестах. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. «средний» – 54%. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей. В беге на 30 метров у 4% детей исходный уровень результата был «низкий». лежа на спине» «высокий уровень» в начале эксперимента был отмечен у 56% детей. соответственно увеличилось процентное соотношение «выше среднего» и «высокого» уровней проявления двигательных качеств.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. соответствующие «выше среднему» (16%<24%) и «высокому» (64%<72%) уровням развития двигательных качеств. В ЭГ-1 в процентном соотношении большее количество детей повысили уровень физической работоспособности.

достигших «выше среднего» уровня (16%<24%). которые уже имеют довольно высокие показатели в этом качестве.56%. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». прыжке в длину с места. Это можно объяснить тем. «среднему» -20%. Соответственно. «подъеме туловища. что скоростно-силовые качества у более подготовленных детей развиваются быстрее. у детей ЭГ-2 наблюдаются более высокие результаты в конце курса наблюдения в беге на 30 метров. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения представлены в таблице 1. «подъеме туловища. Исходные результаты в тесте «наклон туловища вперед из положения сед» были низкими у 12%. «выше среднего» у 24% и «высокий» у 44%. чем у детей. «средний» у 8%. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». 2012 увеличилось до 72%. Улучшение результатов физической подготовленности мы расценивали как результат эффективного воздействия занятий ушу на организм детей младшего школьного возраста. Однако. Приведѐнные в таблице результаты педагогического тестирования в начале и в конце курса наблюдения позволяют сделать вывод. «ниже среднему» -0%. прыжке в длину с места. лежа на спине» и в «челночном беге». Незначительно увеличилось количество детей. По результатам теста «челночный бег» в конце наблюдается уменьшение показателей «среднего» уровня (12%>4%) и незначительно увеличился «высокий» уровень (52%<60%) у наблюдаемых детей 7. чем у детей ЭГ-2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. «ниже среднего» у 12%. «выше среднему» -20% и «высокому» . Уменьшилось количество школьников со «средним уровнем» (16%>4%). 2012 115 . у детей ЭГ-1 произошли более значительные изменения в тесте «наклон вперѐд из положения сед». лежа на спине». Chişinău: USEFS. что значения результатов в беге на 30 метров. В конце эксперимента положение изменилось: к «низкому» уровню отнесены 4%. Это объясняется тем. «наклоне вперед из положения сед» и в «челночном беге» улучшились у детей обеих групп. что у менее подготовленных детей динамика показателей гибкости увеличивается быстрее.10 лет.

91 4. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей.16 1.23 Хmin 6.49 109 117 115 122 7 10 12 16 25 28 31 32 4 7 8 11 13.37 8.9 137 152 148 154 12 14 17 23 30 33 38 43 10 13 15.90 6.65 Выводы 1.98 11.0 1.4 5.9 5.0 0.51 Xmax 4.5 5. 6. лежа на спине (раз) Наклон вперед из положения сед (см) Челночный бег 4х9 (сек) ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Х 5.15 0.08 σ 0.1 0. 4.7 0.25 1. Прыжок в длину с места (см) Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) Подъем туловища из положения.35 6.0 10. 2012 116 . По результатам исследований уровня физического здоровья в начале курса наблюдения было выявлено.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2 0. 3. Бег 30 метров (сек) Группы ЭГ-1 ЭГ-2 2.3 0.1 4. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах. 2012 Таблица 1. в группе новичков произошли более значительные изменения в тесте Chişinău: USEFS.63 11.04 0.87 12.8 0.67 4.9 9.16 0.8 1.84 0. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения № Показатели 1. к «выше среднему» – 11%.12 0. 5.16 0.83 1.6 5.62 12.0 1. 2.45 5.15 5.89 4.8 1.2 11. Однако. к «среднему» – 54%.4 5.31 165 187 181 186 17 18 22 30 35 38 45 54 16 19 23 23 10.5 12. что в ЭГ-2 к «ниже среднему» уровню физического здоровья относятся 34% детей. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. а в ЭГ-1 к «ниже среднему» – 46%. на основании чего логично оценить оздоровительную эффективность занятий ушу для младших школьников как положительную. к «среднему» – 55%. Уровень физической подготовленности повысился в обеих группах.5 17 12.

ectoform. endoform. С. Б. студент. Государственный университет физического воспитания и спорта. Кишинев Cuvinte cheie: somatotip. Библиография: 1. УШУ: Маленская энциклопедия / Ю. №5. Тернопіль: Астон. 2. доцент. 3. dezvoltare nearmonioasă. armonizare. В. функциональных показателей. Б. 2012 117 . Chişinău: USEFS. Rezumat. В. 2003. Кишинев Трибой В. 2012 на гибкость. Кишинев Побурный П. Государственный университет физического воспитания и спорта. доцент. Давиденко О. что свидетельствует о явном улучшении физического здоровья детей. Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод. 1998. 144 с. Л. что можно объяснить более низким исходным уровнем развития двигательных качеств в начале курса наблюдения.. О.. В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Шерстяных Ю. физической подготовленности. Dezvoltarea nearmonioasă a tinerilor din clasele superioare poate fi corectată prin aprecierea mijloacelor din bodybuilding în concordanţă cu cele de pregătire fizică generală de o anumită orientare. физической работоспособности. Шерстяных // Физическая культура в школе. Давиденко. 49-50 ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ ДИСГАРМОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ Чурилов И.Ю.. Государственный университет физического воспитания и спорта. Семененко. Фандікова.В. bodybuilding. что благодаря специально-организованным занятиям ушу повысились показатели физического развития.astfel asigurîndu-se un nivel înalt de pregătire motrice generală multilaterală a acestora. при чем у новичков значения исследуемых показателей улучшились в большей степени. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом / О. П.

в том числе и с дисгармоническим физическим развитием. Chişinău: USEFS. как конституция отражает не только особенности телосложения. спортивные секции и т.п. что не в состоянии самостоятельной решить эту задачу. 16]. улучшению психического состояния и укрепления здоровья. главными из которых должны быть разносторонняя и качественная физическая подготовка учащихся с юных лет [5. лучшие материально-технические и организационные возможности с учетом конституциональных признаков (функциональных. 2012 118 . поскольку она имеет неплохую научно-методическую основу. но также психическую деятельность. По мнению специалистов. В этой связи система спортивной подготовки во внеурочной форме в спортивных клубах и фитнесс-центрах в большей мере готова к эффективному решению задач физического совершенствования всех учащихся. способность к адаптации и даже присущую тому. Однако традиционное школьное физическое воспитание в силу своих организационных и дидактических особенностей не в состоянии обеспечить учащихся нужного тренировочного эффекта с учетом индивидуальных потребностей. Типологический подход предполагает разделение учащихся на подгруппы по типам телосложения для дифференцированного подбора и дозирования физических упражнений так. что разработанная методика коррекции физического развития старшеклассников средствами и методами бодибилдинга. обменные процессы организма. 15.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. наравне с квалифицированной медицинской помощью. основана на типологическом подходе. Нами предполагалось. Анализ литературных и документальных данных. Кроме того. результаты собственных наблюдений позволили определить четко выраженную тенденцию снижения показателей физических и функциональных возможностей организма учащихся [13]. позволит дифференцированно подойти к освоению нагрузок. материально-техническом и организационном отношении. направленных на гармонизацию физического развития. морфологических и психологических) при выборе направленных средств и методов физического совершенствования [2]. 2012 Актуальность. обусловленных социальноэкономическими условиями и издержками цивилизации. незаменимы в этой ситуации профилактические мероприятия. или иному типу телосложения патологию (болезни) [9].) настолько слаба в методическом. вегетативные реакции. повышение общедвигательной подготовленности. система внеклассного физического воспитания (кружки.

2012 В контексте вышеизложенного нами использовалась совокупность методов. 11] показали. 14]. математическая обработка количественных данных [1. педагогические и психологические тестирования. гимнастика. В таблицах 1 и 2 представлены исходные данные экспериментальных и контрольных групп учащихся с дисгармоническим развитием. 11. соматотипирование. легкая атлетика. 10. дающий заметный тренировочный эффект в течение нескольких месяцев. а также документальных данных. ОФП составляла 40%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 119 . 16]. которые по всем исследуемым показателям не имели достоверных различий с учащимися контрольных групп. 6. с общей направленностью на снижение жировой массы. что способствовало полноценному восстановлению работоспособности организма и воздействию на телосложение. В состав экспериментальных групп были включнены: ЭГ №1(n=17) учащихся с эндоморфным соматотипом и (с избыточной массой тела. с направленностью по увеличению массы тела. Учащиеся с недостатком массы тела выполняли нагрузку посредством бодибилдинга -60%. Результаты исследований и их обсуждение. при этом позволяет локально воздействовать на слаборазвитые мышечные группы. педагогический эксперимент. что одним из наиболее популярных средств физкультурно-оздоровительной деятельности и разносторонней общедвигательной подготовленности является бодибилдинг. спортивные игры). 15. Занятия проводились три раза в неделю по два часа. Кишинева на учащихся 15-17 летнего возраста с дисгармоническим физическим развитием и с целью коррекции состава массы их тела. Юношам с избыточной массой тела предлагалась программа занятий бодибилдингом (50%) в сочетании с общей физической подготовкой (50%) (т. в ходе которого использовались антропометрия. Chişinău: USEFS. 7. широко применяемых в физическом воспитании и спорте: теоретический анализ и обобщение литературных. Исследования проводились в условиях фитнесс-центра Спорт-так еврейского центра г. Контрольные группы составляли учащиеся соответствующих соматотипов КГ №1 и КГ №2 не занимающихся спортом. легко дозируется нагрузка [3. ЭГ №2 (n=18) учащихся эктоморфного типа с недостаточной массой тела. фиксированный опрос и беседы с учащимися старшего школьного возраста [10.е. 5]. Исследование психологопедагогической литературы [14.

90 Индекс Кетле (кг/см) 0.28 0.90  1.80 11.60 ±1.90  1.05 26.05 86.05 17.96 Масса тела (кг) 69.48 178.01 Контрольная группа №2 (n=15) m Эксперимент.28 0.41 0.040 По окончанию учебного года.05 - 24.30 0.19  1.95 17. через 10 месяцев было проведено повторное тестирование по исследуемым показателям физического развития (таблицы 3 и 4).60 10.6 кг до 13.60 0.53 >0.05 - Длина тела (см) 161.90 Жировая масса (%) 23.80 >0.е.351  0.31 87.60 Окружность грудной клетки (огк) 86.60 ±1.42 (см) Мышечная масса (кг) 31.636 1.05 31.427  0.55 ±0.88 ±1.02 ±1.72 >0.90  1.05 >0.02 38.60 ±1.90  1. т.50 0.33 0.91 64.06 >0.55 - >0. 2012 Таблица 1. 2012 120 .03 Мышечная масса (%) 38.00 24.750 3.5 см против 4.431 ±0.02 Жировая масс (кг) 16.69 ±2.10 2.62 0.05 >0.042 2.50 0.646 Таблица 2.01 0.35 0.012 39.0001 t – 2. этоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) Примечание: Р – 0.58 0.43  0.10 - >0.05 >0.98 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.93 ±2.40 0.1 см в КГ №1.87 71.05 клетки 0.05 >0.09 1.60 0.745 3.93 61. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.20  2.88 ±1. Сравнительный анализ исходных показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.013 38. группа №1 (n=17) m t P 163.23  1. У учащихся ЭГ №1 за 10 месяцев рост тела увеличился на 4. что указывает на комфортность тренировочных нагрузок и более высокую функциональную подготовленность мышечного аппарата по индексу Кетле [4.50 0. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Контрольная группа №1 (n=15) m Тесты Эксперимент. Сравнительный анализ исследуемых показателей в ЭГ №1 и КГ №1 показал.7].05 88.341 ±0.05 0.05 >0.51  0.30  2.4% с Chişinău: USEFS. При этом в ЭГ №1 наблюдается более выраженное снижение жировой массы с 17.0001 t – 2. группа №2 (n=18) m t P 179.05 >0.30 ±1.7 кг – на 28. что в ЭК №1 более благоприятная динамика в росте тела в длину по сравнению с КГ №1.50 Примечание: Р – 0.

01 <0.02  1.4 кг – на 11.50 29.9 кг до 39.95 - <0.15 >0.77 9.53 - <0.51 0.13 0. В КГ №2 менее выражена положительная динамика – жировая масса увеличилась с 6.05 33.30  0.3 кг – на 19.38 90.30  260 70.6 кг. мышечная масса с 38.76 2.80 10.2 кг до 19.05 87.01 <0.32 ±2.01 42.83 ±2.05 87.05 ±0.4 кг до 7.6%.60  2.84 19.04 ±0.40 18. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) клетки Контрольная группа №1 (n=15) m Эксперимент.72 64.439  0. всего на 1.1 кг – на 10.60 24. группа №1 группа №1 (n=17) (n=15) Тесты m 1 2 3 4 5 6 7 8 Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной клетки (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) t P m 181.8 кг – на 3.5  1.50 2.8%.64  1.20 168.6 кг до 40.0%.05 <0.3%.01 2.3%.26 92.70 ±1.32  1.37 ±0. эктоморфного соматического типа № п/п Контрольная Эксперимент.05 - В ЭГ №2 жировая масса увеличилась с 7.17 <0. группа №1 (n=17) m t P 165.63 13.10 0.40 2.5 кг – на 17.32 2.4 – на 25.370 ±0.25 2.51  0.95  1.8 кг до 42. В КГ №1 за этот же период наблюдается менее благоприятная динамика: жировая масса увеличилась с 16.34 ±1.63 68.01 26.55 0.91 7.84 2. 2012 одновременным увеличением мышечной массы в результате гипертрофии под влиянием направленных занятий бодибилдингом с 38.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.80 36.85 2. Chişinău: USEFS.05 <0. мышечная масса с 39. Сравнительный анализ итоговых показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.07 ±1.02 39.362  0.78 0.0 кг до 42.59 ±0. Таблица 3.7%. 2012 121 .70 0.1%.10 11.80 0.01 >0.04  0.36 182.03 ±1.42 74.460 ±0.5 кг до 9.81 <0.09 >0. а мышечная масса увеличилась с 38.010 42. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.05 >0.48 0.011 40.05 - Таблица 4.

что. В ЭГ №1 и ЭГ №2 достоверно улучшились показатели скоростно-силовой и общесиловой подготовленности в среднем на 8-12%. Для старшеклассников с дисгармоническим развитием рекомендуется: лицам с избыточной массой тела . что существующий двигательный режим в школьном физическом воспитании не может обеспечить не только должный уровень физического развития и воспитания двигательных качеств.е. стабилизировалось проявление аэробной выносливости. сравнительный анализ динамики исследуемых параметров роста и развития в условиях направленных занятий бодибилдингом способствуют гармонизации физического развития опорно-двигательного аппарата учащихся с дисгармоничным развитием различного соматотипа. т. Исследование учебной. обеспечивающих полноценное соматическое и психическое здоровье. Под влиянием направленных занятий бодибилдингом эндоморфы и эктоморфы приблизились к мезоморфному типу.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. занимавшихся любимым делом в условиях комфортности. 2012 Таким образом. В этой связи следует признать. но и способствует ухудшению общедвигательной подготовленности и здоровья. гармонизации физического развития. Нами определено. коррекции состава массы тела. существенно снизились показатели их тревожности и склонности к деликвентности. учащимся с недостатком массы тела . Вместе с тем повысилась их самооценка и дисциплинированность. и в жизни. они регулярно положительно оценивались за свои достижения на уроках физической культуры. положительно влияет на состояние их здоровья.60% нагрузок в Chişinău: USEFS. В КГ №1 и КГ №2 только наметилась тенденция к улучшению в становой и кистевой динамометрии. что. Прогрессивная гармонизация физического развития с дисгармоническим телосложением положительно повлияла на уровень их общедвигательной подготовленности. в сравнении со своими сверстниками из контрольных групп. что у учащихся ЭГ №1 и ЭГ №2 находившихся в обществе себе подобных. успехи и в спортивных занятиях. улучшения общедвигательной подготовленности. в свою очередь обуславливает необходимость в дополнительных занятиях в условиях различных спортивных и оздоровительных секциях. 2012 122 . вне всякого сомнения. подъеме туловища в положения лежа. научно-методической литературы и собственные данные подтверждают аксиоматичность пользы внеурочных организованных занятий в профилактике гиподинамии.50% нагрузок в средствах бодибилдинга и 50% в средствах ОФП.

Особенности силовой тренировки для женщин. 1988. 84. Типологический подход в физическом воспитании детей // Физическая культура в школе. 138 с. 7.: Спортивная морфология.И. Тюннеман Х. Дворкин Л. М. К.Н. 8. Платонов В. М. 2002. Здоровье и физическое воспитание детей и юношей. М. тренировка. Губа В. Физическая культура: воспитание. В кН. 2.: СпортАкадемПресс.: Физкультура и спорт. Врачебный контроль за лицами различного возраста и пола.П. Врачебный контроль в спорте. А. 133 с.: Медицина. Дорохов Р.Г. 1998. 199. 2000. В кн. 4.: Теория спорта. 9. 16.Д. с.И. 1978. М: Владос. 2012 123 . образование. Мруц И.: ТиПФК. Лапицкая Е.: 2006. Психопатии и акцентуации характера у юношей. 2001. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.П.. Тесты в физическом воспитании школьников. 2012 средстах в бодибилдинга и 40% в средствах ОФП соответствующей направленности. Морфобиомеханические исследования в спорте. М. Круцевич Т. В кН. с. К. Т. с. Дубровский В.Н.29. Возрастные особенности развития силовых способностей средствами бодибилдинга школьников 7-17 лет.: Выща школа.: СпортАкадемПресс. Кишинев. 19 с.. 159 с. Автореф. 20010. Л.: Академия. №2. Лубышева Л. В кН.И..: Спортивная медицина. 2000. В кН..: Социология физической культуры и спорта. 2005. стимулируют рост тела в длину и проявление адекватной общедвигательной подготовленности с попутным улучшением здоровья. 3.С. 124 с.М. подростков и девушек.: Медицина. 14. 1987. Берлин. 5. М.Ю. 88 с. М.дис. 13. Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере физической культуры.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с. Хартман Ю. 1991.: Академия. 6. Приборы и методы исследования в спортивной морфологии. 11.В. Сухарев А. 77. Обоснование недельного режима двигательной активности в самостоятельных занятиях учащихся 11-15 лет. 84 с.Б.: Теории и методика физического воспитания. занимающихся физкультурой и спортом.2. 12. Антропова М. 2-е изд. Дембо В. Ашмарин Б. Chişinău: USEFS. Лях В.: Медицина. М. 1985. Занятия бодибилдингом в течение одного учебного года способствуют заметному улучшению качества массы тела. №3. 96 с. Физическая культура в системе общего образования детей школьного возраста. 94 с. Губа В.: Современная силовая подготовка. Библиография: 1. 1991. 2003.: Олимпийская литература. 15. М. В кН. М. 16. Методология и методы познания в теории спорта.П. 2002. 10. Онтокинезиология человека. Личко А.

. создании искусственных объектов и систем. Швалба [цит.. Днепропетровский гуманитарный університет. . Щедровицкого. что социотехнические системы (СТС) в настоящее время недостаточно исследованы и в теоретико-методологическом. 2012 124 . Ю. Днепропетровский гуманитарный університет. М. Shevyakov O. Анализ последних исследований и публикаций. psychological support. Цель статьи . изложенные в работах Г. Невзирая на существующие наработки. В современном теоретическом и социально-научном объяснении делается акцент на конструировании. Постановка проблемы. студент. Д.организационные и технические действия спортсменов. Это можно объяснить тем. Л. Заслуживают особенное внимание представления и категориальные средства теории деятельности.на основе осуществления комплексного анализа функционирования социотехнических систем деятельности осветить результаты внедрения концепции психологического обеспечения развития деятельности спортсменов . sportsmen. За последние двадцать лет появился особенный тип СТСД как воплощение информационных технологий (машинизированные средства обработки данных и знаний. необходимо констатировать. а также проектировании систем технических действий и взаимном сочетании этих элементов в общественные связи. что они рассматривались по большей части с позиций психологического обеспечения функционирования. Днепропетровск Keywords: technical systems. по 1]. наук. В. то есть собственно СТСД. и в практически-внедряющем аспектах. которые реализуются автоматизированными информационными системами). В. Summary. 2012 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТСД) СПОРТСМЕНОВ Радченко В. Radchenko V. Моляко. доктор психoл.. А. П. При выборе и реализации программ развития исследованы факторы развития СТСД . Chişinău: USEFS. Днепропетровск Шевяков А. There have been offered a conception of psychological support of social and technical systems development has for the different types of activity that is based on necessity of permanent involvement of psychologists and to the process of its planning.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Psychologycal support of social and technical activity systems development of sportsmen. Ложкина. В.штангистов. Шадрикова. а не развития.

Установлена высокая достоверность (p<0. менее 10 % . концентрации и распределения внимания.01) отличий в оценках штангистами показателей операциональной нагрузки. Для разных видов нагрузок средние значения исследуемых функций. а количество ошибок . что они непосредственно связаны с компонентами работоспособности.низкой). физиологических и психофизиологических функций для штангистов использованные коэффициенты вариации частоты сердечных сокращений. связанных с особенностями их тренировок. которые имеют средние Chişinău: USEFS. 2) такие. По показателям корректурной пробы "Кольца Ландольта" после часа тренировок объем выполненного задания уменьшается в сравнении с аналогичным уровнем в начале тренировок. что интегральным индикатором психического напряжения в деятельности является уровень напряжения тремора рук. Субъективная оценка спортсменами когнитивной составляющей профессиональной нагрузки зависит от вида нагрузки. Удовлетворенность деятельностью и оценка ее значимости увеличиваются по мере роста квалификации спорсменов. которая подтверждается также динамикой ЧСС.высокой. оперативной памяти и оперативного мышления (диапазон 10 -20 % отвечает средней напряженности. В результате оценки эффективности деятельности по критерию работоспособности все спортсмены были условно разделены на три группы: 1) наиболее успешные и работоспособные. 2012 Выяснено. что подтверждается описаниями реальных ситуаций тренировок. а также определена степень влияния на напряженность деятельности технических и организационных факторов. а также показателей личностной и реактивной тревожности в сопоставлении с возрастом и профессиональным стажем спортсменов. тремора рук. Установлено. при этом выраженное влияние на психофизиологические процессы и функциональные состояния имеет внезапное изменение характеристик средств деятельности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В качестве показателей уровня напряженности психологических. 2012 125 . Спортсмены в большей степени чувствуют влияние социальнопсихологических факторов на их профессиональную нагрузку. Проведен анализ изменения психических функций спортсменов. Выявленные значимые отличия (р<0.увеличивается. Данные теоретической оценки сложности деятельности спортсменов согласуются с изменением ЧСС в зависимости от выполняемых функций. свыше 20 % .05) в оценке спортсменами когнитивной составляющей нагрузки и влияния на нее технических факторов.

что наиболее успешные и работоспособные спортсмены имеют наивысший индекс социально-трудовой активности при высоком показателе удовлетворенности деятельностью. обоснована необходимость овладения навыками саморегуляции с учетом особенностей тренировочного процесса. Установлено. 2012 126 . Устранение этих ошибок. Одновременно растут показатели "концентричности". Проведенное с помощью восьмицветовой модификации теста М. ухудшается отношение к производимой работе. Установлено. Анализ сопоставления экспертных оценок эффективности деятельности спортсменов и их психологических характеристик приводит к выводу о выраженном влиянии мотивационных аспектов и личностных факторов на профессиональную успешность и работоспособность. которые приводят к снижению эффективности тренировки и связанные с недостаточной координацией действий спортсменов. завышенным уровнем самооценки собственной профессиональной нагрузки. Выявлены специфические ошибки. Предложения направлены на выравнивание сложности тренировок. "автономии" и "работоспособности" стойко снижаются у спортсменов по мере ухудшения их профуспешности. Разработаны и внедрены организационные решения по развитию процесса и средств деятельности спортсменов относительно улучшения их функционального состояния и формирования позитивного отношения к деятельности. 3) наименее успешные и работоспособные. Один из путей совершенствования деятельности спортсменов заключается в модернизации существующих графиков тренировок. Наличие в деятельности ошибок является резервом развития системы деятельности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. снижения социальнотрудовой активности. Рабочая гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: внедрение приемов произвольной психической саморегуляции в процесс деятельности спортсменов будет эффективным для формирования и Chişinău: USEFS.эффективный путь снижения энергозатрат. Люшера исследование выявило следующие тенденции. совершенствование индивидуального способа тренировки . "гетерономии" и "стресса". что показатели "эксцентричности". Соответственно это приводит к снижению уровня удовлетворенности трудом. Исследованы особенности формирования необходимого уровня работоспособности спортсменов. недооценкой влияния на нее организационных факторов. 2012 показатели успешности и работоспособности. Спортсмены низшей (третьей) группы профуспешности и работоспособности характеризуются низкой социально-трудовой активностью.

двенадцатый месяцы). обусловили выбор диагностических методик (психофизиологическое обеспечение ФС . подтверждаемые их согласованной динамикой. оперативное мышление (устный счет). Прослежена направленность и степень выраженности отклонений основных проявлений ФС в сравнении с фоновым уровнем. Д. При изучении особенностей динамики работоспособности штангистов было установлено. что позволило рассчитать интегральные показатели отдельных функций и ФС в целом. КЧССМ. 2012 поддержания необходимого уровня их работоспособности по приоритетным показателям функционального состояния (ФС). Для повышения информативности диагностических показателей нами был проведен корреляционный анализ между всеми оценками с помощью метода парных корреляций. психологический уровень обеспечения .оперативная память (складывание и запоминание чисел). субъективное отображение состояния по Ч. Л. Для решения этой задачи проведено диагностическое обследование штангистов в течение годового цикла их деятельности. Анализ полученных данных свидетельствует о том. Ханину (РТ) и шкале состояний (по Ф.метод дополнительных нагрузок. который определен нами как нулевой. слуховая память. послужили основанием для проведения работы относительно Chişinău: USEFS. Осуществлялась оценка динамики работоспособности спортсменов. Стойкие корреляционные связи между информативными показателями. то есть наблюдается состояние остро выраженного утомления. которые отвечают периодам врабатывания (длительность до трех месяцев).16-18 %.Ю. в этом плане они составляют группу "риска". 2012 127 . Тейлору). которые наблюдались при сдвигах диагностических показателей. При сравнительном анализе результатов исследований выявлены наиболее существенные расхождения между показателями ФС начала и конца тренировки у спортсменов . Спилбергеру . что в динамике работоспособности спортсменов различаются ФС. которое может привести к переутомлению. что к концу тренировки у них развивается острое утомление.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что было необходимым условием для определения главных тенденций в изменении ФС и степени выраженности его основных сдвигов. оптимальной (третий восьмой месяцы) и неустойчивой работоспособности (девятый . Все диагностические показатели были приведены к единой системе измерения. зрительная память."Кольца Ландольта". Характер изменений. профессиональный уровень .

идеомоторная тренировка) в годовом цикле деятельности. Анализ эмпирических данных дал возможность выявить особенности проявления ФС для контрольной и экспериментальной групп как до начала тренировки. что свидетельствует о благоприятном воздействии приемов произвольной психической саморегуляции на оптимизацию ФС.5 -2 Рис. 1 0. Основная цель тренинговой программы заключалась в выявлении негативных функциональных состояний спортсменов (первый этап) и их коррекции (второй этап). К началу тренировки у спортсменов обеих групп формируется благоприятное ФС. 1).5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ФС Основой для проведения сравнительного анализа послужили результаты исследования экспериментальной группы спортсменов. так и после ее окончания. 2012 128 . 2012 оптимизации и профилактики неблагоприятных ФС (рис. которое приводит к существенному снижению эффективности деятельности. Chişinău: USEFS. у спортсменов экспериментальной после окончания работы не происходит существенного снижения уровня эффективности деятельности. В отличие от контрольной группы. которые выразили желание учиться по специальной методике психорегулирующего профессионального тренинга. а отдельные задания были направлены на овладение навыками саморегуляции функциональных состояний (аутотренинг. а механизмы регуляции деятельности обеспечивают оптимальную работоспособность. После окончания работы у спортсменов контрольной группы формируется неблагоприятное ФС (состояние динамического рассогласования). 1. то есть экспериментальная группа была сформирована на добровольных началах без дополнительных критериев отбора.5 -1 -1.

Государственный университет физического воспитания и спорта. количества свободного времени. проведенная исследовательская работа относительно изучения и анализа динамики работоспособности спортсменов-штангистов. Шевяков А. которая определяется социальноэкономическими и культурными факторами. Двигательная активность неотъемлемая часть образа жизни и поведения учащихся. типа нервной системы. Кишинев Побурный П. Актуальность.. инженерная психология. выявления особенностей проявления их ФС на разных этапах профессиональной деятельности.. Г. Государственный университет физического воспитания и спорта.00. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. морфофункциональных особенностей растущего организма. Киев.. Кишинев Мардарe В. În cadrul procesului de educaţie fizică ţcolară se observă dinamica pozitivă şi heterocronă a dezvoltării fizice şi pregătirii motrice.С. 2011. дала возможность проверить предложенные модели и гипотезы. 2012 Выводы Таким образом..03 психология труда.Институт психологии им. Библиография: 1. ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 7-17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Ясыбаш П.В. преподаватель. доцент. мотивации Chişinău: USEFS. Государственный университет физического воспитания и спорта. студент. зависит от организации физического воспитания. dinamică heterocronă în dezvoltarea fizică.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19. pregătire motrică generală. 2012 129 . Rezumat.В. Психологическое обеспечение развития социотехнических систем деятельности. Костюка НАПН Украины.

Подростковый период характеризуется максимальными темпами роста и развития всего организма. доступности спортивных сооружений и мест отдыха детей и подростов. повышение сопротивляемости внешним факторам [4]. Чимишлия с использованием совокупности методов. В старшем школьном (юношеском) возрасте проявляются новые особенности роста и развития организма. Таким образом. Специфической способностью школьного физического воспитания. рост тела в длину у мальчиков с I по XI класс увеличился в среднем с 124 см до 172 см. сердечнососудистой. Формирование здоровья учащихся как динамический процесс – категория биосоциально управляемая в условиях направленного физического воспитания. Результаты исследований и их обсуждение.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. т. Лонгитюдные исследования осуществлялись в естественном педагогическом эксперименте СШ №4 г. у девочек с 120 см до Chişinău: USEFS. отражающие динамику физического развития и общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов для уточнения и корректировки проектирования процесса физического воспитания в условиях городской общеобразовательной школы. так и у девочек.е. обучение двигательным действиям. В этой связи для специалистов особый интерес представляют исследования динамики роста и развития с 7 до 17 лет (табл. Организация и методы исследования. Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. дыхательной и др. как у мальчиков. отличающей его от умственного образования и воспитания. на 139%. развитие двигательных качеств. что проведенные исследования позволят получить данные. наблюдается пубертатный скачок роста тела в длину в 14-15 лет у мальчиков и в 12-13 лет у девочек в результате ослабления генетического контроля [6]. ЖЕЛ и динамометрии мальчики опережают девочек.). В этот период завершается формирование различий в телосложении юношей и девушек. При этом рост опережает прибавку массы. 2. является преимущественная направленность на биологическую сферу человека: изменение его форм. Предполагалось. функциональных возможностей отдельных систем организма (мышечной. Однако в обхвате грудной клетки. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. 5. 1). 3. 2012 130 . 2012 к занятиям. 7].

Таблица 1. темпы прироста ЖЕЛ и силовых возможностей также были более высокими у мальчиков и составляли соответственно в ЖЕЛ на 259%. 2012 131 . Более высокие темпы прироста исследуемых показателей у мальчиков связано с интенсивным ростом массы тела вследствие выработки эндокринными железами большего количества андрогенов [3]. Динамика показателей физического развития учащихся I-XI классов (обобщенные данные) М Д М Вес (кг) Д М ЖЕЛ (мл) Д Сила кисти М (сильнейшая) кг) Д М Становая сила (кг) Д Рост (см) 7 124 120 23 22 1400 1200 9 7 28 23 8 128 127 26 25 1440 1360 11 10 29 25 9 134 134 32 31 1560 1390 12 12 32 30 10 140 139 35 33 1630 1460 16 13 43 40 11 145 145 38 38 1802 1682 16 14 52 50 12 150 152 43 41 1975 1905 18 15 58 55 13 154 156 45 42 2280 2115 20 18 63 55 14 162 156 49 46 2550 2355 23 20 72 60 15 166 160 46 48 2900 2720 26 23 85 67 16 170 162 42 54 3260 2945 32 27 92 75 17 172 164 66 57 3620 3060 36 27 118 81 Кроме того. которые улучшились соответственно на 19. а также выносливость за 10 лет обучения в условиях школьного физического воспитания и естественной эволюции значительно улучшились. которая увеличилась у мальчиков за 10 лет обучения в школе на 287%. что скоростные и силовые способности. Характеризуя динамику психомоторных способностей необходимо отметить также их положительную динамику в показателях времени простой слухо-моторной реакции и теппинг-тесте за 10 с. гибкость. 2). т.е. тем выше показатели равновесия. Анализ величин характеризующих проявление общедвигательной подготовленности и их темпы прироста показал (табл. у девочек на 250%. в кистевой силе на 400% и 385% в становой силе на 421% и 352%. В показателях статического равновесия определяющего возможность комплексного проявления двигательных способностей. по Chişinău: USEFS. Более высокие показатели равновесия у девочек. В показателях гибкости по всем годам обучения наблюдается превосходство девочек-девушек на 25-30% по сравнению с мальчиками-юношами [5]. 2012 164 см. наблюдается преимущество девочек с 9 до 17 лет. у девочек на 259%. (чем старше возраст.9% и 53. у девочек).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. на 137%. Аналогичная закономерность характерна и в динамике массы тела.2% у мальчиков и на 14% и 1936% у девочек.

1 5.2 9.7 11. Быстрота и частота движений достигают максимального развития уже в 13-15 лет.7 8. как в показателях физического развития.0 5 12 5. Динамика показателей общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов (обобщенные данные) Тесты двигательной активности Бег 30 м (с) Челночный бег 3ч10 м (с) Тест Купера – 6минутный бег (м) Наклон туловища вперед (см) Подтягивание из виса на высокой перекладине (колво) Зрительномоторная реакция (мл/с) Общая быстрота – теппинг-тест 10 с (кол-во) Статическое равновесие (проба Ромберга) – (с) Пол Возраст 7 6.6 8. Позже достигает максимального развития мышечная сила и аэробная (общая) выносливость (16-17 лет). 2012 132 .0 925 800 4.5 11 6.5 11.0 9. Обобщая результаты исследования.4 1150 975 7.5 3.4 875 750 4. так и в общедвигаательной и психомоторной подготовленности.8 9.5 3.5 17 4. Таблица 2. что разные качества достигают своего максимального развития в различном возрасте.5 1050 925 7.0 8 15 5.7 9.0 825 700 4.0 3.1 6.0 9 16 4.1 1250 1075 8.3 9.2 1200 1025 6.0 10. разнонаправленность и наличие сенситивных периодов.8 10.0 7.9 1355 1125 10.0 13.0 9 6.0 7.0 10.8 9. что свидетельствует о гетерохронности (разновременности) созревания функциональных систем.3 5.5 2.0 8.8 9.2 9.8 975 850 5.9 5.8 7.6 5.0 10.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2 2 3 3 4 12 13 13 14 12 14 14 М Д 210 205 203 201 200 198 190 189 185 177 175 225 220 215 208 205 203 201 201 198 195 194 М Д 47 52 54 55 57 62 63 68 70 70 72 56 50 60 61 60 61 62 64 64 65 67 М Д 14 20 22 25 27 31 35 39 42 43 45 13 18 23 26 32 38 40 43 43 45 48 М Д М Д М Д М Д М Д Первой особенностью возрастного развития является то. Chişinău: USEFS.0 1400 1120 9.9 8.5 8 6.1 1300 1155 9.4 5.0 7 13 5. следует отметить. 2012 мнению Б.2 6.5 7.А.0 9.6 7.0 7 14 5.0 13.5 10 6.6 9.7 8.0 6.5 6. Ашмарина (1998) обусловлены особенностями их анатомического строения и более низким центром тяжести.5 9.1 9.6 7. что имеется ряд общих закономерностей роста и развития с возрастом.6 10. К ним следует отнести гетерохронность.8 8.8 5.

Питер.е. 1989. в частности в период полового созревания. 1988. организованная двигательная активность в условиях школьного физического воспитания в сочетании естественной эволюционной манифестацией положительно отражается на динамике роста и развития учащихся в период обучения в школе. Сорокоумова Е. способствующих проявлению скоростно-силовых способностей. 3 с. Тесты в физическом воспитании школьников.А. Дембо А. Питер. 65 с. Психомоторная организация человека. 124 с. СПб. Лях В.А. 8. Физическое воспитание как социальное явление // Наука в Олимпийском спорта. Темпы прироста силовых способностей и общей выносливости наиболее выражены после 15-17 лет. М. Ашмарин Б. 1978. Интегративно-антропологические основы физического воспитания и детско-юношеского спорта // Физическая культура.: Просвещение. гибкость очень хорошо проявляется с 7 до 12-13 лет. 4.: Просвещение. 185 с. 2012 Второй особенностью возрастного развития психомоторных способностей является разнонаправленность их изменения в отдельные возрастные периоды. В частности. СПб.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что обусловлено гормональной перестройкой организма. Никитюк Б.Г. 2003. 2006. Chişinău: USEFS. что требует выработки новых координаций [3]. 3. Статическое равновесие прогрессирует с 9 лет. а координированность ухудшается. 2001. Скоростносиловые способности прогрессируют интенсивно. т.П. 102 с. Врачебный контроль в спорте. 6 с. 2. 1998. 6. Круцевич Т. происходящие в этот период у учащихся. В кН.А.. 1998. М. Ильин Е. Увеличение длины тела в пубертатный период приводит к изменению биомеханической структуры движений. приводящей к росту возбуждении я и подвижности нервных процессов. Таким образом. после завершения полового созревания и сформированности фосфогенной энергетической системы [8].: Академия.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Петровский В. 2012 133 .И. 5.: Биомеханика физических упражнений. Уткин В. во время которых наблюдается развитие той или иной функции при ее упражнении. но в то же время и к затруднению в управлении соразмерностью движений. Возрастная психология. 7. При этом следует учитывать и анатомо-морфологические изменения. М. в более позднем возрасте она ухудшается. Третьей особенностью возрастного развития психомоторики является наличие сенситивных периодов. Библиография: 1.: Медицина. М. 54 с. Возрастные изменения двигательных возможностей.

Уровень здоровья учеников на протяжении обучения в школе снижается.18 years to the conditions of teaching in higher education. Исследования в школе проводились в конце 2009-2010 учебного года (май 2010). в возрасте 17-18 лет. студентка. Chişinău: USEFS. Определѐнный интерес вызывает вопрос сопоставления физического развития. антропометрические методы исследований. 2012 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Яцко М. Апанасенко) [3]. 2012 134 . Исследования проводились на базе средних общеобразовательных школ Винницкой области и ВГПУ им. 2 и др. Актуальность. Summary. так же.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. метод экспрессскрининга уровня физического здоровья (по методике Г. The article considers the adaptation of the girls 17 . как характеристики адаптации их организма к новым объѐмам умственных и физических нагрузок и новым условиям жизни. в ВУЗе – на протяжении 1-го семестра 2010-2011 учебного года (в конце октября 2010). В них принимали участие 25 выпускниц 11-х классов и 23 студентки факультета иностранных языков. physical condition.Л.]. Низкая двигательная активность школьников оказывает негативное влияние на общее и гармоничное развитие школьника и на их здоровье [1. педагогические методы исследований и статистические методы обработки полученных данных. как и количество заболеваний на протяжении всего периода обучения в школе.Коцюбинского. М. Киев Keywords: students. Цель работы: изучить особенности адаптации организма девушек 17-18 лет к условиям обучения на 1-м курсе ВУЗа педагогического профиля. количество детей отнесенных к подготовительной группе с каждым годом увеличивается. Методы и организация исследований: Теоретический анализ и обобщение данных научной литературы. физиологические методы исследований. физической подготовленности и физического здоровья выпускников школ и студентов в первые месяцы обучения в ВУЗе.

Поступление в ВУЗ происходило на основе общего независимого оценивания. однако средние значения этого показателя снизились достаточно значимо (табл. Анализ ЖЕЛ также не выявил достоверных отличий между их значениями у школьниц и первокурсниц ВУЗа. поэтому июль и август месяц (летние месяцы) позволили старшеклассницам отдохнуть после окончания школы. 2012 Результаты исследований.Баевскому.56 55.21±1.65 164. Chişinău: USEFS. что было обязательным для всех будущих студентов. Определяя показатели физического развития у наблюдаемых девушек было установлено увеличение значений отдельных показателей физического развития. 2).82±0.1).04±0. Среднестатистические значения показателей физического развития школьниц и студенток 1 курса Показатели физического развития Длина тела. были обусловлены изменением условий жизни и физических нагрузок. 2).13±0.3±0. в который происходили эти изменения.83±1. Полученные данные анализировались с учѐтом периода. что возможно объяснить характерными для этого возрастного периода развития девушек увеличением длинны туловища и увеличением массы тела в области таза и нижних конечностей.53 336. Так. гр/см Школьницы Студентки 1-го курса 161.38 322. которые повлияли на исследуемые показатели физического состояния девушек. 2). артериальное давление демонстрировало некоторое снижение (табл. которые принимали участие в исследованиях.97 Сопоставление показателей функционального состояния сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма девушек. которые принимали участие в исследованиях не выявило наличие уровня достоверных различий. то у студенток 1го курса находится в рамках напряжения адаптационных механизмов адаптации (табл. Необходимо также иметь ввиду наличие благоприятных условий отдыха и более комфортного режима жизни в семье (табл. см Масса тела. Таблица 1.1987) у выпускниц школы были близки к удовлетворительной оценке. кг Индекс Кетле. значения показателей ЧССп увеличились. Первые месяцы обучения в ВУЗ (сентябрь – октябрь). Если значения адаптационного потенциала (по Р.73 53. 2012 135 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

сек.19±0. е. адаптацию организма девушек 17-18 лет на этапе первых месяцев обучения в ВУЗе можно характеризовать как «немного напряжѐнную» на основе. мм рт. Школьницы 84.92±0. 2012 Таблица 2.32 14.23 2. раз Прыжок в длину с места.07±0.32 13.11 18. Адаптационный потенциал.24 Chişinău: USEFS.12±0.41 8. хоть и недостоверных.01±3. но негативных изменений в показателях функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. что они имели «удовлетворительную».8±0.48±0. у. л Индекс Руфье.67 29. раз Подъем в сед из положения лежа за 1 мин.35 3.13±0.3±0.28 2. Челночный бег 4х9м.0±9.5±7. В процессе анализа показателей физической работоспособности девушек обеих групп было выявлено.54 21.0±2.72 144. Оценка уровня физической подготовленности проводилась на основе анализа результатов педагогического тестирования уровня развития конкретных двигательных качеств.21±2.43 15. «плохую» и «очень плохую» оценку..2 77.7±0. Среднестатистические результаты физической подготовленности наблюдаемых девушек Тесты Школьницы Сгибания и разгибания рук в упоре лежа.. мм рт.4 Студентки 1-го курса 88.2 112. Среднестатистические значения функциональных показателей организма школьниц и студенток 1-го курса Функциональные показатели ЧССп. е. см Бег 1500м.4±10.20±0.3 117. При этом в группе студенток имеющих «очень плохую» оценку физической работоспособности существенно меньше.6±0. Бег 100м. у.4±14. Таблица 3.3±11.56 2.21 13.58 148.0±0.07 11.. АДсист.7±0.29 8.1 71.15 .7±0. Сравнительные результаты педагогического тестирования по пятибалльной системе нормативов ВУЗа представлены в таблице 3.05 17.уд/мин. 2012 136 Студентки 1-го курса 9. Уровень физической работоспособности оценивали по результатам теста Руфье.ст.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Наклон вперед из положения сидя. АДдіаст.5±0. ЖЕЛ.8 Таким образом.4±0. сек.08 12.7±16.6±3. см 10. хв.ст.

Виленский М. 2001. что в ВУЗе поступает большое количество девушек с низким и ниже среднего уровнем здоровья и низким уровнем физической подготовленности. Безверхня. Кушок Т.Б. 2012 Таким образом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. координации движений и ловкости. Г. скоростно-силовых способностей и силы мышц рук немного выше у школьниц по сравнению со студентками.журнал. 2. В то же время. Грибан Г. / Т. у студенток более высокий уровень в проявлении силы мышц брюшного пресса. 3. каждая четвертая – «ниже среднего». підлітків та молоді: навч. 130-132.Ю. С. Воробйов.П. 2012 137 . По данным наших исследований было выявлено. уровень проявления общей и скоростной выносливости. Контроль у фізичному вихованні дітей. С. Библиография: 1.Я. В. кн. Круцевич Т. М. каждая десятая «средний» и только одна имела уровень физического здоровья «выше среднего». Круцевич. 3. Полученные данные вызывают необходимость повышения мотивации к занятиям в специально организованных формах двигательной активности студенток первого года обучения в ВУЗе не физкультурного профиля.: Физическая культура студента. посіб. что на протяжении первых месяцев обучения на факультете иностранных языков в ВУЗе педагогического профиля снижаются адаптационные возможности организма студенток. 224 с. Выводы 1. Chişinău: USEFS. Результаты исследований свидетельствуют о том. 2.Ю. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 2011. Основы здорового образа жизни студента.174.: Гардарики.І. 131 . Вісник Прідніпров’я: Науково-теоретіч. Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ //. Уровень физического здоровья у исследуемых девушек в обеих группах был почти идентичным. Так каждая вторая из них имела «низкий» уровень физического здоровья. 2004. М.В.

Chişinău: USEFS. 2012 138 . tehnicieni. Învăţarea tehnicii se va face în strânsa concordanţă cu pregătirea fizică.. legătura pentru finalizarea atacului se realizează: braţe. procedeele tehnice din grupa Nage Waza solicită o bună adaptare a aparatului locomotor. cei implicaţi în activitatea competiţională (sportivi. medici. structura de bază a tehnicii rămâne constantă. 6]. этап начальной подготовки. 3. lector universitar. 2012 ASPECTELE METODICII DE ÎNVĂŢARE A PROCEDEELOR „ARUNCĂRI PESTE ŞOLD‖ LA JUDOKA ÎNCEPĂTORI Arama I. Învăţarea începe întotdeauna cu procedeele cele mai simple şi mai uşoare. Tehnica de proiectare (Tachi . Chişinău Ключевые слова: Методика обучения. care să ţină seama de cuceririle ştiinţei. În lucrarea de faţă. Chişinău Grosu V. 1]. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. o coordonare a acţiunilor acestuia pentru realizarea şi finalizarea execuţiei tehnice. controlându-i în permanenţă acţiunile. totodată ducând la reducerea timpului necesar pentru formarea deprinderilor motrice.Waza). într-o anumită ordine metodică. Chişinău Neagu I. picioare [2. fiind predată în formele clasice.. ingineri. sold. depun eforturi însemnate [4. Ipoteza cercetării constă în faptul că: identificarea unui sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor «Aruncări peste şold» în judo ar facilita procesul de învăţare şi sporire a eficienţei aplicării acestuia în competiţii. numai un pic. atât generală cât şi specială a copiilor. Pregătirea modernă în judo presupune desfăşurarea unei activităţi planificate.Waza se împart în tehnica proiectărilor (Tacki . noi am pornit de la premisa că o metodică adecvată poate spori şansele de realizare a performanţei şi contribui la creşterea nivelului de instruire.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Transmiterea energiei necesare proiectării. техника выполнения бросков через бедро. Cea mai veche sistematizare a procedeelor tehnice de judo. În totalitatea lor. Antrenor Emerit. Procedeele tehnice care compun grupa Nage . În perioada învăţării. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. a fost realizată de Şcoala de Judo KODOKAN din Tokio. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. student.Waza) cuprinde toate procedeele prin care executantul (tori) urmăreşte aruncarea adversarului (uke) cu spatele pe tatami. antrenori.Waza) şi tehnica de sacrificiu (Sutemi . дзюдо. В статье представлены результаты исследований вариантов алгоритмизации процесса обучения техники бросков через бедро в дзюдо. Резюме. etc). lector universitar. на этапе начальной подготовки. Pentru creşterea performanţelor. psihologi.

Experimentul s-a desfăşurat în perioada 01. . 3. Au fost utilizate imagini video cu sportivi de valoare din ţară şi de peste hotare.experimentul pedagogic. „Aruncarea peste şold”. Subiecţii cercetării au fost: elevi cu vârsta 10-11 ani de la Clubul Sportiv „Wolf Club‖.observaţia pedagogică. s-a urmărit implementarea unor acţiuni şi combinaţii tehnico-tactice. Obiectivele cercetării: 1. „Aruncarea mare peste şold”.2011. 2.analiza literaturii ştiinţifico-metodice. 2012 Scopul lucrării: ne-am propus să efectuăm o investigaţie în direcţia învăţării şi perfecţionării optime a tehnicii aruncărilor peste şold în judo. Chişinău: USEFS.10. .2011-31. 3. Intrare. Dezechilibrare. „Aruncarea roata peste şold”. Asigurare. 2. prin care ei să realizeze procedeele învăţate în timpul angajărilor. alte materiale. . Pivotare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1. Contribuţia proprie a autorilor lucrării a constat în găsirea mijloacelor de stimulare a copiilor pentru participarea mai activă la realizarea sarcinilor de antrenament. 4.metoda reprezentării prin tabel. Cercetarea s-a desfăşurat în sala de sport a USEFS din Chişinău. Priză. Metodele cercetării: . Pe de altă parte. Notarea: Începe cu nota 4 şi se acordă câte un punct pentru următoarele etape: 1. 2012 139 .analiza statistico-matematică. 3. 6. 5. 2. Proiectare. desene. Dinamica notelor la acţiunile tehnice 1.12. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate privind pregătirea judocanilor cu vîrsta de 10-11 ani la etapa incipientă. Argumentarea teoretică şi experimentală a modalităţilor de însuşire şi perfecţionare a tehnicii procedeului „Aruncare peste şold‖ de către judocanii cu vârsta 10-11 ani la etapa incipientă. . Elaborarea programei speciale pentru elevii din grupa experimentală. Fig.

59 < 0.33 2.7 cu eroarea medie de 0. sportivii grupei experimentale înregistrează progrese la toate cele trei procedee cu un prag de semnificaţie P < 0. pe când sportivii din grupa experimentală înregistrează nota medie de 8. crt 1 2 3 Denumirea testului «Aruncarea peste şold» (nota) „Aruncarea mare peste şold» (nota) Aruncarea roata peste şold» (nota) Grupa martor Grupa experimentală m± X e± m X m t P 6. Rezultatele testărilor sportivilor din grupele martor şi experiment la finele experimentului pedagogic Grupele Nr.05 7.01 7. criteriul t=2.31 < 0.7 ± 0.8 ± 0.22 8.01. observăm că diferenţa dintre grupe este semnificativă (fig. pentru n=10 Din figura 1 şi tabelul 1 observăm că. iar sportivii din grupa experimentală au înregistrat un succes cu nota medie de 7.22.1 ± 0. Aplicarea mijloacelor şi metodelor utilizate de noi în programul de antrenament sportiv pentru judocanii din grupa experimentală a arătat că. Conform pragului critic. rezultatele obţinute de grupa experimentală privind pregătirea tehnică la etapa incipientă au atins cote valorice superioare.05 la unul din procedee şi P < 0.22. tab. O diferenţă înaltă între cele două grupe se observă şi la procedeul „Aruncarea roata peste şold‖.10 cu probabilitatea P<0.1 ± 0. La testul dat. aşadar sportivii din grupa experimentală ajung la nota medie de 8. fapt ce vădeşte rezultate mai mari. 1).7 cu eroarea medie de 0. La testul dat. cu eroarea medie de 0.27 iar P < 0.22 7.01 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2.1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS.22.01 la celelalte două procedee.33.22 8. 2012 Tabelul 1.05 şi pentru t≥2. comparativ cu cele ale probelor de control ale grupei martor.1 ± 0.3. Metodologia aplicată s-a dovedit a fi eficientă în experimentul pedagogic desfăşurat. grupa experimentală a realizat cel mai evident progres faţă de grupa martor.7 ± 0.22.3 ± 0. la testarea finală.33.27 < 0. [5].01. La acţiunea tehnică „Aruncarea mare peste şold‖. la testul „Aruncarea peste şold‖.8 cu eroarea medie de 0.59 cu P < 0. pe când cei din grupa martor înregistrează rezultate mai modeste: nota 7. la care grupa martor acumulează nota medie de 7. t=3.01. sportivii din grupa martor au atins nota medie de 6.33 3.05 reflectă o diferenţă semnificativă între notele medii ale elevilor din grupa martor şi cea experimentală.22 3.88 cu probabilitatea P<0.1 ± 0. criteriul t=3. 2012 140 . Lla testul dat.31 cu P < 0.

.: Советский спорт. pentru ale solicita copiilor o participare cât mai activă în procesul de învăţare a procedeelor la antrenamente.Е. 2009.С. методика. 4. 2003. Muraru A. am obţinut un răspuns afirmativ la solicitările antrenamentelor. 3.Turism. М. Спортивная борьба: Теория.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 203-234. Кн. Această cercetare demonstrează o dată în plus. 2. Учебное пособие для студентов. Chişinău: Tipografia Centrală. 1985. преподавателей. Начальное обучение классической борьбе. Experienţa a dovedit că o priză. М. Lipsa unuia dintre aspecte ar putea conduce la învăţarea eronată a întregului procedeu. că succesul lecţiilor depinde de gradul de creativitate ştiinţifico-pedagogică a antrenorilor.. В 4-х кн. Bucureşti: Sport . 518с 6. p. Методика подготовки. Учебное пособие. тренеров. Bibliografie: 1.И. 400 p. Sporturi de luptă . Алиханов И. Concluzii În final putem spune că.teorie şi metodică (lupte libere. Кишинев. 1970. 5. 2012 Considerăm că metodologia aplicării programului experimental şi rezultatele demersului investiţional prin vizionarea filmelor. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv. şabloanelor.П. Judo. Дидактические основы обучения броскам в спортивной борьбе // Спортивная борьба: Ежегодник. 2012 141 . Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. Acest lucru ne va ajuta la sporirea capacităţii de aplicare a procedeelor tehnice în condiţii de competiţie. Manolachi V. Воловик А. Г.. prin această cercetare.. 37-41. Antrenorii trebuie să ţină cont de succesiunea învăţării procedeelor tehnicotactice.: Физкультура и спорт. докторантов. greco-romane. desenelor ne-a permis să realizăm obiectivele propuse. 1985. copiii fiind mobilizaţi de ideea întrecerii cu grupa martor. se finalizează cu o aruncare bună.С. 3. 215 с. o intrare. o pivotare bună. Chişinău: USEFS. Туманян. 1998. 400 с. организация тренировки. o dezechilibrare.М. confirmând ipoteza noastră că un sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor „aruncări peste şold‖ne va permite facilitarea procesului dat. . Демченко П.

N. S.. De aceea spunem că dezvoltarea forţei asigură înotătorilor un randament superior. student. ale căror cunoştinţe s-au materializat în lucrări. mai ales la vârsta tinerilor înotători.. Analiza caracteristicilor efortului specific al sportivilor De-a lungul timpului. Ipoteza cercetării. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Vaiţehovski (1971).Dragnea (1993) au studiat aceste probleme ale antrenamentului sportiv. deoarece reprezintă o adevărată bază de date. dr. acest lucru a atras după sine îmbogăţirea teoriei antrenamentului sportiv.. Chişinău Stepanova N. Actualitatea. care alcătuiesc astăzi literatura ştiinţifico-metodică de bază a acestui domeniu de activitate. direcţionând procesul de antrenament. Aplicarea analitică. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă. 2012 142 . A. Pe parcursul anilor. un număr mare de autori ca: L. Резюме: Использование в процессе тренировки пловцов 11-12лет средств и методов силовой направленности способствует росту их физической подготовленности. Matveev. 2012 METODELE ŞI MIJLOACELE DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN PROCESUL DE ANTRENAMENT A ÎNOTĂTORILOR(VÎRSTA 11-12 ANI) Covali D. Alexe (1985). trebuie să constituie o preocupare prioritară pentru toţi antrenorii care lucrează în sectorul copiilor şi juniorilor. Ozolin (1972). Implicit. N. a căror generalizare a condus la diversificarea metodelor de pregătire. dezvoltarea forţei. физическая подготовленность. metodologia de pregătire în diferite discipline sportive a cunoscut permanente schimbări în concordanţă cu evoluţia practicii antrenamentului sportiv. a căror interpretare scoate în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat. спортивная тренировка. Gh. exprimate în creşterea rezultatelor sportive ale înotătorilor. (1997).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Trebuie subliniat faptul că forţa are o pondere însemnată în eficienţa practicării înotului. precum şi nivelul de realizare a obiectivelor pregătirii şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului. cu caracter obiectiv. S-a presupus că utilizarea în cadrul antrenamentului înotătorilor de 11 – 12 ani a mijloacelor de forţă va conduce la ridicarea nivelului de pregătire fizică generală şi specială. Chişinău: USEFS. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Sub aspectul pregătirii fizice. Perfecţionarea procesului instructiv – educativ la nivelul copiilor şi juniorilor constituie o preocupare importantă pentru mulţi autori. Chişinău Ключевые слова: развитие силы. Cîrstea (1993). selectivă şi simultană a acestor informaţii influenţează primordial performanţa sportivă.G.

se dezvoltă două sarcini fundamentale: 1. 2012 Metode şi mijloace în pregătirea fizică specifică a înotătorilor Înţeleasă în acest context. mai ales că literatura de specialitate este mult mai săracă în aceste cazuri.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 143 . Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 1. pe cele determinate de contracţiile statice – izometrice şi cele dinamice – izotonice. În acest context. Explicaţia bibliografiei reduse constă în faptul că factorii determinaţi şi chiar limitativi ai performanţei sunt în aceste probe mult mai numeroşi. a mobilităţii articulaţiilor care participă nemijlocit la efectuarea procedeului. În procesul pregătirii de forţă îndreptate spre creşterea vitezei mişcărilor. În cadrul relaţiilor dintre forţele interne şi externe. rezistenţă şi viteză solicitaţi la efectuarea eforturilor caracteristice înotului (V. Ei ţin de preponderenţa metabolică a modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare. îndemânare-coordonare. Baroga (1980).  creşterea puterii musculare.forţa explozivă. 2004). În procesul pregătirii fizice prealabile. în realizarea performanţelor pe aceste distanţe. evidenţiate de L.forţa propriu-zisă. forţa în regim de viteză sau detenta. Determinarea eficienţei mijloacelor de forţă în pregătirea fizică a înotătorilor. Formarea capacităţii de a manifesta o forţă mare în condiţiile mişcărilor rapide (a calităţilor de viteză-forţă). 2. Metodologia pregătirii înotătorilor pentru probele pe distanţă scurtă prezintă o serie de particularităţi care trebuie relevate.forţa în regim de rezistenţă. distingem formele: . 2. Creşterea nivelului forţei musculare maxime (a calităţilor de forţă propriuzise).  îmbunătăţirea mobilităţii articulare. . distingem ca forme de manifestare a forţei. a. se vor urmări realizarea obiectivelor privind:  perfecţionarea tehnicii prin menţinerea vitezei şi tempoului mişcărilor la nivelul existent sau sporirea acestuia. .  educarea calităţilor psihice ş.N. precum şi la perfecţionarea indicilor de putere. Platonov. maximală sau absolută. Abordarea teoretică a modului şi conţinutului pregătirii tinerilor înotători în baza studiului literaturii de specialitate. Chişinău: USEFS. Sarcinile cercetării. pregătirea fizică specifică constă în influenţarea dezvoltării calitative a lanţurilor şi grupelor musculare. comparativ cu probele pe distanţe medii şi lungi.

II .de pregătire specială (martie-iulie). A fost determinat. 2012 Metodele cercetării. această etapă de antrenament a constituit o parte a procesului pregătii de bază. ce a durat pe parcursul anului de studii cu contigentul de tineri înotători de 11-12 ani (15 fete şi 18 băieţi) din şcoala sportivă de nataţie. dar în legătură cu necesitatea evidenţierii gradului de sporire a rezultatelor sportive ca indicator sportiv-tehnic integral. în conformitate cu cerinţele actuale ale sportului. Perioada competiţională la etapa specializării iniţiale nu este prevăzută. şi anume: 1. de asemenea. jocuri. În cercetare s-au folosit metodele care au avut scopul verificării diferitelor aspecte ale selecţiei. 2. Pe parcursul anului de studiu. presupunea cîte 6 antrenamente (45 min pe uscat şi 90 min în apă). Convenţional. În elaborarea metodicii antrenamentului.iunie 2011: studiul surselor bibliografice privind aspectele pregătirii cu orientare de forţă la sportivii înotători. Organizarea cercetării: Cercetarea s-a efectuat în două etape. nivelul capacităţii de muncă în baza testului PWC 130-170.de pregătire generală (septembrie-februarie). a fost divizat în două semestre: I . Conţinutul microciclului caracteristic pentru semestrul I. Luna august nu a fost luată în evidenţă. Observaţia pedagogică. în al doilea semestru microciclul a fost completat pentru fete cu trei şi pentru băieţi cu două antrenamente de pregătire specifică (de înot). În perioada cercetărilor. după cum urmează: Etapa I – februarie .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. stricta necesitate a pregătirii fizice multilaterale prin prisma largă a diverselor mijloace (cros. s-a efectuat controlul curent şi de etapă. 4.Metoda prelucrării statistico-matematice. exerciţii de elasticitate. ştafete. s-a ţinut cont de următoarele concepţii contemporane: renunţarea la concepţia privind sporirea volumului eforturilor de nataţie. 2012 144 . ea a fost consacrată odihnei active. lunar au fost pdesfăşurate competiţii în cadrul şcolii. Totodată. Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. valoarea funcţională a efortului planificat se controla cu înregistrarea sincronizată a pulsometriei pe parcursul întregului antrenament. fapt ce a oferit posibilitatea de a recalcula eforturile planificate la îndeplinirea volumului în diferite zone de intensitate şi de a corecta raportul lor spre un nivel optimal. mijloace cu caracter de forţă sub formă de antrenament în circuit cu patru variante). 3. Etapa II – septembrie 2011 – martie 2012: cercetarea efectelor programelor de antrenament aplicate. Chişinău: USEFS. Metoda testării.

9 42.2 4.5 21.5 % din număr ul total de ore 72.4 11 5.8 15 70. în ambele perioade. Chişinău: USEFS.5 % din % din numărul număr total de ul total ore de ore 71.4 9. datorită scăderii volumului efortului în zonele de intensitate 1şi 2 (tab. ceea ce corespunde cerinţelor pentru pregătirea fizică multilaterală a înotătorilor.7 25.7 38. Referitor la structura efortului de antrenament în zonele de intensitate. 2).1 14. Totodată.6 7. 2012 145 .cu scop determinat.9 417 64. ştafete Exerciţii de elasticitate Total Inclusiv pe uscat Perioada I Perioada II Total pe an Unităţi de măsură Ore % din număr ul total de ore 197 27 18.6 19.4 4.2 22. a jocurilor şi a exerciţiilor de elasticitate.9 27. alergare şi ştafete. în mod uniform. în zona a treia volumul de înot îndeplinit a fost cu 25-35% mai mare decît cel prevăzut în programă. mai exact 197-220 ore în fiecare semestru.6 6.1 5.4 584 167 Din tabel se observă că în I-a jumătate. s-a atribuit eforturilor de nataţie şi pînă la 30% .8 6.4 280 83 % din Ore număru l total de ore 32.5 23.2 27. 1): Tabelul 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.4 12. este micşorat (pîna la 4%) efortul cu folosirea alergării.4 14.3 16.3 4.5 17.5 8.5 18.1 304 84 % din Ore numă rul total de ore 44. iar cele din iulie .1 220 37.4 12. Caracterizînd structura temporală a antrenamentului tinerilor înotători la etapa de specializare sportivă iniţială. trebuie spus că acesta corespunde cu numărul general de ore pe an recomandat în programa existentă. aproape 70% de timp.antrenamentului pe uscat (83-84 ore în semestru).4 32.7 19. volumul efortului cu caracter de forţă a fost majorat pînă la 12% şi de aceea. a fost asimilat un raport aproximativ egal între exerciţiile de forţă. (tab. trebuie remarcat că. Activitatea pe uscat are următoarea repartizare a mijloacelor de pregătire. În a II-a jumătate. 2012 Rezultatele starturilor din decembrie şi martie au fost analizate ca fiind de control. Raportul mijloacelor principale de pregătire a tinerilor înotători de 11-12 ani în ciclul anual (în ore şi %) Mijloacele pregătirii Nataţie Exerciţii de forţă Alergare Jocuri.

5 1. 2012 Tabelul 2.2 68.7 12. care utilizează metode tradiţionale.6 6.9 10.5 6.2 14. .7 22.9 51.4 10.0 3.2 69. În general.7 14. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă.0 71.6 33.0 50. precum şi nivelul de realizare al obiectivelor pregătirii.5 14.3 32. Chişinău: USEFS.1 99.4 7. 3.2 73. înclusiv cel cu caracter de forţă.9 2.6 1.2 4.5 13.75 24. creşterea performanţelor se bazează pe elaborarea modelelor de antrenament. Acest fapt se explică prin faptul că probele pe distanţa scurtă impun cu preponderenţă cunoaşterea modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare. care scot în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat.îndeplinind preponderent efortul lucrului în zona a treia de intensitate (pînă la 35-45%).2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.folosind volumul de înot redus considerabil (465-490 km în loc de 600-800 km conform programei).2 37.Folosind pe larg eforturile nespecifice. deoarece ele reprezintă o adevărată bază de date.5 Rezultatele cercetărilor permit de a trage concluzia că la dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza metodicii propuse de noi.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. care condiţionează nivelul de dezvoltare a forţei musculare la cote foarte ridicate şi chiar maximale.5 100 3 73.8 4.0 1. ştafete Alergare Exerciţii pentru elasticitate Perioada I II I II I II I II I II Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % 1-2 100. precum şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului.4 10. pe fondul unei stări funcţionale bune şi foarte bune: . 2012 146 . Repartizarea principalelor mijloace de pregătire după zonele de intensitate în ciclul anual la tinerii înotători 11-12 ani (în ore şi %) Nataţie Zonele de intensitate Exerciţii de forţă Jocuri. teoria şi metodica nataţiei este mult mai bogată în metodologia pregătirii înotătorilor pe distanţe lungi şi medii.2 45.4 15 12. 2.7 7.0 7.1 15 65.9 19.4 6. Concluzii 1. Analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate reflectă faptul că. .5 0 0 0 0 5 3. în practica antrenamentului sportiv.3 13.5 53. în mod dirijat rezultatele sportive planificate.3 1.1 16.0 22.8 19.1 7.5 38.2 6.2 27. pot fi realizate.4 18.4 0 0 0 0 15 100 12.4 23.3 0 0 0 0 4 19.2 0 0 0 0 Total 197 220 27 37. astăzi.1 32.9 13.

Платонов В. борцы греко-римского стиля.Н. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. P. Общая теория и еѐ практические приложения. Criterii de apreciere a conţinutului şi organizarea antrenamentului sportiv. Baroga L. Educaţia fizică şi sport nr. 5. Матвеев Л. С. Bucureşti: Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului Bucureşti: UNIVERSUL. Chişinău Grosu V. 1997.138-158. годичный цикл. 1971. Киев: Олимпийская литература. ASPECTE ALE STRUCTURII ŞI PERIODIZĂRII ÎN CICLUL ANUAL DE ANTRENAMENT SPORTIV A LUPTĂTORILOR DE STIL GRECO-ROMAN DE VÂRSTA 16-18 ANI Dimitriu A. 2012 4. 6. Chişinău: USEFS. 1993. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Общая теория спорта..: ФиС. Dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza aplicării mijloacelor de pregătire a tinerilor înotători conform metodicii elaborate de noi permite obţinerea dirijată a rezultatelor sportive planificate. 2004. М. 2.Turism. 2. Metodica antrenamentului sportiv.П. периодизация. Chişinău Busuioc S. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 1993. P. Antrenamentul sportiv – teorie şi metodologie. 335 3. 143.М. Книга тренера. 1980. 148.. В статье представлены результаты поиска путей оптимизации подготовки борцов 16-18 лет в годичном тренировочном цикле.. P. Conform datelor controlului pedagogic se poate de menţionat că efectul folosirii efortului cu caracter de forţă şi-a găsit reflectarea reală în dinamica sporirii indiciilor pregătirii fizice speciale. lector universitar. univ. cum sunt că forţa de tracţiune pe uscat şi în apă. Bucureşti. Ozolin N.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. М. vol.. datorită stării funcţionale bune şi foarte bune a sportivilor. dr. student. 5. 7. Вайцеховский С. Резюме. 36 – 48. 6.G. Bibliografie: 1. Forţa în sportul de performanţă Bucureşti: Sport . Bucureşti:―Stadion‖ 1972. 312 с. Chişinău Ключевые слова: Структура. conf.: ФиС. 2012 147 . Dragnea A. 808с. imitarea diferitelor modalităţi de nataţie. Cârstea Gh. P. 4. 8. 1985.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Alexe N.

2012 Extinderea competitivităţii în pregătirea sportivilor şi creşterea permanentă a numărului de pretendenţi reali la cele mai înalte locuri pe arenele internaţionale. Odată cu schimbarea regulilor de joc. Obiectul cercetării îl constituie procesul de antrenament al luptătorilor de stil greco-roman. Scopul cercetării: a elabora şi a implementa programul sportiv conform periodizării în ciclul anual de antrenament pentru luptătorii de stil liber. 5) analiza matematico-statistică a informaţiei. factologia ştiinţifică şi deducţiile metodice elaborate din acest punct de vedere necesită completări şi concretizări..sistemul de evidenţă şi control pedagogic. apare o contradicţie dintre volumul foarte extins de exerciţii la antrenament şi intensitatea înaltă a efortului luptătorilor la competiţii. metodica de evidenţă şi structurare a componentelor de pregătire în cadrul ciclului anual devine insuficient perfectată ( Bompa T..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. vârsta 16-18 ani. Г. 2003. în cadrul ciclului anual de antrenament. vârsta 16-18 ani. N. 2001). Totodată. cronometrarea şi stenografierea luptelor.O. 3) testarea pedagogico-sportivă.O. vârsta 16-18 ani Metodele cercetării În cadrul investigaţiei au fost aplicate următoarele metode ştiinţifice de cercetare: 1) analiza teoretică şi generalizarea literaturii. Ipoteza cercetării: s-a presupus că un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. 4) înregistrări video. 2) observările pedagogice. 2002. Platonov V. Subiectul cercetării . În consecinţă. 1998. Unul dintre factorii majori ce determină dinamica adecvată a indicilor de pregătire constă în structurarea optimă şi realizarea procesului de antrenament la diferite etape ale ciclului anual (Туманян. 2012 148 . Bompa T. impun savanţilor şi practicienilor obiectivul referitor la evidenţa şi reglarea indicilor de pregătire a sportivilor.G.. 2005) Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în identificarea unor regimuri optime de antrenament în pregătirea fizică şi tehnico-tactică a luptătorilor de stil greco-roman în cadrul ciclului anual de antrenament.. Manolachi V. structurarea aspectelor de pregătire a luptătorilor de stil greco-roman..С.

La finele experimentului pedagogic s-a efectuat testarea finală şi s-au analizat rezultatele normativelor de control în ambele grupe.16 10. La etapa a treia de cercetare a fost prelucrat şi sintetizat întregul volum de informaţii. Datele obţinute în rezultatul testărilor pedagogice s-au comparat în baza criteriului t-Student pentru selecţiile observaţiilor independente necuplate (Демченко П. 2. Rezultatele testărilor sunt prezentate în tabele.05 0.05 > 0.05 şi pentru t≥2.93 37.05 > 0. Prima etapă se referă la analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.89 > 0.10 ± 0. vârsta 16-18 ani.22 47. putem observa că.01. 2009).83 0.87 1. vârsta 16-18 ani.10 ± 0. precum şi la experienţa personală.П. Pentru grupa experimentală s-a optimizat structura pregătirii sportive.3 ± 0.05 12.82 cu probabilitatea P<0. luptători-juniori.42 46.1 ± 0.20 11.10 8.6 ± 1.10 ± 0.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice( %) Grupele Grupa experimentală t P X i± m X i± m 14.2 ± 1.21 1. crt. 6. testarea sportivilor din grupa martor şi cea experimentală a dovedit că nu sunt divergenţe semnificative în rezultatele obţinute. la studierea documentelor de planificare în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.tactică în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. 2012 149 .05 > 0. 2012 Organizarea cercetării Cercetarea a fost realizată în trei etape.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în ciclul anual de antrenament. câte 12 băieţi cu vârsta 16 – 18 ani: grupa martor şi grupa experimentală.05 > 0. 4. 1. 5.27 3.04 1.05 7.8 ± 0. 7.8 ± 0.16 35.40 ± 0.18 4.19 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2.19 0.07 cu probabilitatea P<0.69 1. A fost elaborat şi aplicat un sistem de mijloace de control pedagogic al pregătirii sportive a luptătorilor de stil greco-roman.60 ± 0. A doua etapă se referă la testarea indicilor privind gradul de pregătire fizică şi tehnico . la începutul experimentului..97 > 0. La începutul experimentului pedagogic s-a efectuat testarea în rezultatul căreia au foet completate 2 grupe de sportivi. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la începutul experimentului pedagogic Nr.16 13.31 12.5 ± 0. Tabelul 1. Grupa martor Denumirea testului Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă (suveica) 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special . pentru n=12 Din tabelul 1.55 ± 0.9 ± 0. vârsta 16-18 ani.95 > 0. 3. S-au observat însă unele diferenţe doar la testul Chişinău: USEFS.

crt.4 ± 1.82 cu probabilitatea P<0.35 ± 0. 4.t3=1.01 Diferenţele sunt semnificative pentru t≥2.6 ± 0.01.01 < 0. La finele experimentului pedagogic.80 ± 0.35 ± 0. La testul „Cinci aruncări‖.25 9. 3.8 ± 0. dar diferenţele nu au fost semnificative nici aici.20 ± 0.84 cu P < 0.23 49. Pentru proba „Alergare de navetг 3x10 m‖ s-a constat că.97.6 ± 0.01. media de grup este de 7.68 repetгri. La testul „Ridicări la bara fixă‖.25 secunde la testarea finală (tab. pragul de semnificaţie (P > 0. „Alergare 3000 m‖. performanţele medii sunt de 6.05 şi pentru t≥2.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice (%) X f±m 15.69 3.40 ± 0.87 cu P<0. оn grupa martor.28 t P 2.00 ± 0. Prin urmare. Denumirea testului Grupa martor 1. s-au testat sportivii din grupele martor şi experimentală pentru a determina nivelul dezvoltării capacităţilor motrice şi tehnicotactice. Criteriul t=2. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la finele experimentului pedagogic Grupele Nr.62 repetгri ale variabilei „t‖ peste pragul de semnificaţie P<0.16 cu (P<0.07 cu probabilitatea P<0.01.83 şi în testul „eficienţa acţiunilor tehnice‖ . în fond.21 secunde.24 secunde.87 2.05 <0.16 2.7 ± 1. 4.84 2.01 < 0.35 < 0.51 2.6 cu eroarea medie de 0. 3.5 cu eroarea medie de 0.05) reflectă faptul că ambele grupe. 2012 150 . iar grupa experiment prezintă valori de 17. iar sportivii din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 9.17 secunde.21 12. grupa martor оnregistrează o medie la testarea finală de 12.5 ± 0. grupa martor prezintă valori ale variabilei „t‖ = 15.23 secunde.25 ± 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1 ± 0.01 < 0.20 31.05). 6. Оn cea de-a treia probă.20 ± 0. la testarea finală.84 3.62 6. 2.19 secunde. Chişinău: USEFS.24 10. „cinci aruncări‖ – t4=1.89. 8. Rezultatele testărilor finale diferă semnificativ: criteriul t=2.6 secunde cu eroarea medie de 0. 2.0 min cu eroarea medie de 0. Tabelul 2.05 < 0. Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .2 ± 0.68 7.valoarea medie este de 11.29 2.8 secunde єi eroarea medie de 0.17 54.19 11.75 5. iar grupa experimentală .43 34. 2012 „diversitatea tehnicii‖ – t1=1. Criteriul t=2.05 < 0.05. iar la grupa experimentală. 7. 2).39 Grupa experimentală X f±m 17. Omogenitatea grupelor a fost necesară pentru efectuarea experimentului pedagogic.25 secunde cu eroarea medie de 0. observăm că rezultatul mediu al grupei martor este de 10. au fost omogene. pentru n=12 1.

40 ± 0.05 şi P<0.05. 400 p.43 repetări.Киев: Вища школа. докторантов. В 4-х кн. pe care noi am elaborat-o. este în corelare cu locurile obţinute în competiţiile de diferit nivel. 423 с. Bibliografie: 1. 4. Bucureşti: Exponto. 2009. 5. 2012 151 . . Г. Демченко П. 6. Periodizarea. Методика подготовки.П.7 ± 1.2 secunde cu eroarea medie în mărime de 0.N. 3. Кишинев. методика. La testul „Eficienţa acţiunilor tehnice‖ grupa martor înregistrează media de 3. O.Dezvoltarea calităţilor biomotrice. 1998. Кн.С.EX PONTO. 518с. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры.. 2005. 6. 2.28 %. 2012 5.35 cu P<0. La „Testul special de şase minute‖.4 ± 1. Îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor pregătirii fizice în grupa experimentală ( unde P<0. 256-263. . Chişinău: USEFS.69 secunde. criteriul t=3.75 secunde. sportivii din grupa martor înregistrează valoarea medie de 49.F. Concluzii 1.P. Chişinău: Tipografia Centrală.01. Rezultatele experimentului pedagogic au confirmat ipoteza noastră conform căreia un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv. М.Н. Теория спорта: Учебн.teorie şi metodică (lupte libere. 7. 73-180.20 repetări. 2003. greco-romane. Учебное пособие. ceea ce denotă diferenţe semnificative între grupele din cadrul experimentului realizat.A.Bompa T.01) s-a produs datorită modificării structurii şi periodizării antrenamentului sportiv. 210-250. Criteriul t=2.P.51 cu P<0. Putem conchide că îmbunătăţirea indicilor de mai sus. Considerăm că modificarea mijloacelor controlului pedagogic în structura antrenamentului sportiv pentru grupa experimentală a contribuit la îmbunătăţirea indicilor în pregătirea sportivă. iar colegii din grupa experimentală ating valoarea medie de 5. для ИФК.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. C. организация тренировки. Туманян. Учебное пособие для студентов. vârsta 16-18 ani. Платонов В. преподавателей. iar cei din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 54. rezultatul mediu în grupa martor este de 34. La testul „Intervalul de atac‖.: Советский спорт. p. 2002.1 secunde cu eroarea medie de 0.84 cu P<0. Teoria şi metodologia antrenamentului. Periodizarea . 2001. iar la sportivii din grupa experimentală valoarea medie este de 31.Manolachi V. Constanţa.39 %. тренеров. Sporturi de luptă .Bompa T. criteriul t=2. 2..80 ± 0. .01. 400 с. Спортивная борьба: Теория.

. lector superior. [11] pregătirea tehnică este caracterizată de gradul de însuşire a sistemului de mişcări ce corespund particularităţilor probei date de sport şi asigură realizarea performanţelor. Evident performanţele stabile în competiţii reflectă o pregătire multilaterală (fizică. masterand. 10 şi a.] Trebuie să se ia în considiraţie caracteristicile individual-tipologice ale sportivilor la toate etapele de educaţie şi de formare. psihologică şi biologică). техническо-тактическая подготовкa.. многолетняя подготовка. în special în perioadele de pregătire şi participare la competiţii sportive [3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. tactică. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. tehnică. lector superior. prin testarea capacităţilor motrice este imposibil de a obţine o informaţie amplă despre pregătirea sportivului către competiţie. modul de lupte [9. Într-un şir de studii este demonstrată implicarea caracteristicilor individual-tipologice. Chişinău Postolachi A. 2010. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. problemei prognozării eficacităţii activităţilor sportive sunt dedicate numeroase lucrări. nivelul şi viteza însuşirii tehnicii [4 şi a. Sarcinile ce rezultă din particularităţile activităţii competiţionale a luptătorilor se complică şi din cauza faptului că punctul vulnerabil al luptătorilor noştri constă în pregătirea tehnică mai slabă comparativ cu cea a luptătorilor de performanţă din alte ţări. Изучена соревновательная деятельность национальной сборной команды РМ по вольной борьбе 2012 г.A. După cum menţionează I. teoretică. 8].]. 2012 152 . 2012 ANALIZA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER ÎN CICLUL MULTIANUAL Gîlcă M. 7 şi a. Chişinău Ключевые слова: классификация. 2011 годов. Şulica. cum ar fi: alegerea specializării (sport) [6.].]. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. După cum se ştie. a factorilor cantitativi şi calitativi. борцы вольного стиля. Acest volum este analogic selectării elementare a acţiunilor tehnico-tactice. Резюме. Chişinău Polevaia-Secăreanu A. performanţe stabile în competiţii [1. 2 şi a. ce ajută sportivul să rezolve sarcinile tactice care apar în timpul luptei. deoarece permite desfăşurarea luptei cu adversarul. Actualitatea cercetării: În ultimele decenii. В данном экспериментальном исследовании представлен анализ рейтинга команд по вольной борьбе на Чемпионатах Мира 2009. dar încă nu Chişinău: USEFS. 5. Volumul tehnicii suficiente presupune totalitatea minimală a acţiunilor tehnice.

Dar. Rusia a fost pe locul IV. în luptele libere are loc o schimbare de lideri. în Cupa Mondială a învins echipa din Iran. De exemplu. în 1994 – Turcia. aceasta deţinînd locul fruntaş pe parcursul anilor. 12 0 5 4 20 3 3 3 3 3 40 60 RUSSIA-I Azerbadjan-II Iran-III Turcia-IV Japonia-V China-VI Suedia-VII Uzbechistan-VII Kanada--IX 16 2010 0 8 10 3 20 RUSSIA-I Azerbadjan-IV Kuba-VII India-X 7 4 30 Japonia-II Iran-V Kanada-VIII 4 40 5 3 3 2009 7 10 1 50 60 Bulgaria-III Ukraina-VI Turcia-IX Kuba-X Fig. luându-se în consideraţie procesul de antrenament concret şi particularităţile lui individuale. La nivel Mondial. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2011 Chişinău: USEFS. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2009 7 10 7 8 5 4 5 3 4 4 2011 0 10 20 30 40 50 RUSSIA-I Iran-II Japonia-III Azerbadjan-IV Belorusia-V Bulgaria-VI Turcia-VII Ukraina-VIII China-IX SUA-X 60 Fig. 2. ceea ce demonstrează o pregătire multianuală bine structurată (Figurile 1. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2010 Fig. 2012 reprezintă un volum necesar pentru atingerea nivelului înalt al măiestriei sportive.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în ultimii ani (2009. a fost analizată activitatea competiţională la nivelul mondial la luptătorii de stil liber. 3). în anii 1993 şi 1995 echipa SUA a fost pe primul loc. 2012 153 . 3. Volumul tehnicii obligatorii reprezintă totalitatea acţiunilor tehnice ce trebuie însuşite de către sportiv. permanent. 2. 1. 2011) este o anumită stabilitate a echipei din Rusia. 2010. Prin urmare.

fapt ce atrage atenţia liderilor topului mondial. 2012 154 .54 de acţiuni din 217. IV.A. deoarece dă posibilitatea de a caracteriza foarte minuţios luptele situative pe saltea şi permite a avea o imagine mult mai exactă despre diversitatea tehnicii luptei. O stabilitate se observă şi la sportivii din Turcia (IV. Din clasa ducerilor la sol.: fiind lideri în perioada 1993-1995.U. Analiza rezultatelor sportivilor la Campionatul Republicii Moldova la luptelibere (seniori) 2012 ne dă posibilitatea de a evidenţia pregătirea sportivilor autohtoni din lotul naţional. „cu fixarea unei coapse‖ – 17‖. Astfel. 2012 Conform figurilor 1. 2. II-2010. care sunt supuşi selecţiei pentru obţinerea cotei de participare la Jocurile Olimpice. Această clasificare unică structurează tehnicile luptei în trei niveluri: Lupta din poziţie prezintă multe acţiuni tehnice. prima parte a tabelului bazată pe clasificarea unică (pe niveluri) ne acordă un şir de avantaje faţă de alte clasificări. din care motiv. III-2011. în anul 2011 se clasează doar pe locul X în reitingul mondial. Chişinău: USEFS. Creşterea performanţelor şi intensificarea concurenţei în luptele libere a sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice provoacă necesitatea de a căuta soluţii şi tehnologii eficiente pentru construirea şi realizarea procesului de antrenament în pregătirea multianuală. Turcia. Cel mai des folosite sunt „aruncările cu trecere pe sub braţ cu fixarea ambelor coapse‖ . treptat.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. putem să analizăm rezultatele lotului Japoniei. la sol şi de acţiunile tehnico-tactice. care va permite studierea problemei sportului autohton. 3. Pentru atingerea scopului sus-menţionat. IX. IV) şi Iran (III. Japonia. (figurile 1. Ucraina şi a. a fost analizată activitatea competiţională a luptătorilor autohtoni de stil liber (Tabelul 1). prezentîndu-se foarte bine la aceste trei campionate şi deţinînd locurile: V-2009. În general. mai des întîlnim acţiunile tehnice cu „trecere pe sub braţe‖ – 27 din 54 de duceri totale. din clasa doborîrilor se evidenţiază mai mult „trecerile pe sub braţe cu fixarea ambelor coapse‖ – 20 şi cele prin „împingere‖ – 17. care se clasifică în funcţie de acţiunile tehnice din poziţie. putem să constatăm că rezultatele studiului multianual al evoluţiei sportivilor din Azerbadjan. 3) sunt actuale. VII). În comparaţie. Iran. în cercetarea noastră. 2. Azerbadjan (II. putem observa pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor moldoveni. putem observa participarea slabă a S. „cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă‖ – 12 şi „aruncarea peste şold‖ – 10. Conform tabelului 1. V. însuşeşte şi acest stil de lupte. Belorusia. II). care.

prin „încrucişarea gambelor‖ – 13. -Cu priză de cap-braţ-trunchi. -------------------------------Total Total 8 10 8 3 5 12 Răsturnări Grupă TEHNICA LUPTEI LA SOL Subclasă 54 117 217 Grupă -Prin centurare. ceea ce prezintă o diferenţă mare în pregătirea Chişinău: USEFS. 14 ---------------------------Total 37 ACŢIUNILE TEHNICO-TACTICE Menţineri în poziţia periculoasă Victorii obţinute la .tuş‖ Scoateri de pe saltea Emitări Dezeichilibrări Fixarea piciorului în caz cînd scorul nu a fost deschis pe parcursul reprizei (0:0). foarte multe „scoateri de pe saltea‖ – 64. În acelaşi timp. 20 17 13 4 14 5 129 16 10 1 54 Total 71 5 17 ----------------------------Total Treceri (la spate) Doborîri Treceri (la spate) Aruncări Subclasă 45 21 -Cu priza de trunchi. -Cu fixarea prizei de coapsa depărtată (sau a trunchiului). -Prin încrucişarea (gambelor). Acţiunile tehnico-tactice sunt „emitări‖ – 95 şi „dezechilibrări‖ – 46. Analiza acţiunilor tehnice preferate de luptătorii de stil liber la Campionatul Republicii Moldova 2012 TEHNICA LUPTEI ÎN PICIOARE -Cu întoarcere (moara). -Cu prize de braţ-coapsă. -Cu fixarea unei coapse. -Peste piept.tuş tehnic‖ (6:0) Victorii la . -Peste şold. 80 28 18 10 64 95 46 19 În lupta la sol. -Prin suspendare. 2012 Tabelul 1. -Prin răsucire. care prezintă un număr foarte mic din cele 100 de angajări analizate. prin „extensie‖ – 17. -------------------------------Total -Prin smuncituri (cu prize de braţ. -Prin înpingere (prizele de capbraţ). pe parcursul acestor angajări am avut 10 victorii la tuş. 2012 155 . -Cu trecere pe sub braţ şi fixarea ambelor coapse. -------------------------------Total -Cu trecere pe sub braţe şi fixarea ambelor coapse.. -Prin pîrghie.. 27 -Cu priza de o gambă (coapsă). -Cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă. -Prin răsucire (cu prize de o coapsă). cap-braţ). sportivii autohtoni mai mult folosesc „răsturnările prin centurare‖ – 71 de acţiuni din 129 de încercări totale. -Prin aşezat. -Prin extensie. -Cu trecere pe sub braţ (priza captrunchi ). -Prin răsucire. 18 victorii la „tuş tehnic‖.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Модельные характеристики сильнейших борцов в вольной борьбе // Спортивная борьба.Ф.: Физкультура и спорт. Рожков П. Concluzii Astfel.. Зависимость скоростных способностей спортсменов и способности их обучаемости от степени концентрированности нервных процессов. Bibliografie: 1. 2010.А. С.А.: Физкультура и спорт. 34 -37. Игуменова Л. 28-30. 1995. 9..Г. 1975.А. В: Теория и практика физической культуры. Охотин В. А. Система и борьба: Учебник для СДЮШОР.. наук. Галковский Н. putem presupune că studiul privind pregătirea multianuală a sportivilor de performanţă din ţările calificate la Jocurile Olimpice va permite identificarea aspectelor pozitive şi negative ale pregătirii sportivilor autohtoni.А. Дрижика А. №12. ин-тов.Г.А. Оленик В. Luând în consideraţie evaluarea luptătorilor autohtoni la campionatele Mondiale în ultimii trei ani (2009. №3. 7. 5.A. Ростов н/Д: Феникс. С. Специфика мастерства борцов различных манер ведения поединка.Г.: Изд. 2006. В: Ежегодник.. Завьялов Д. Дифференциальная психофизиология физического воспитания и спорта. 1998.П. Шустин Б. Завьялов А.. Л.. 10. Маримяп В. 1979. Система подготовки борцов международного класса. Миндиашвили Д. 5. В: Теория и практика физической культуры. Каргин Н. Индивидуальность и эффективный арсенал техники в спортивной борьбе. precum şi asupra mijloacelor şi metodelor utilizate în cadrul procesului de antrenament. техникумов физ. Красноярск. 6. Как повысить соревновательную надѐжность высококвалифицированных борцов.И. care prezintă un mare interes pentru sportivi şi antrenori. 4. М. 2.Н. „menţineri în poziţie periculoasă‖ – 28 şi „fixarea piciorului la scor egal‖ .Н.Ф. Спортивная борьба. пед. Шулика [и др].43-45.. Новиков А. и др. С. în baza celor menţionate. культуры и училищ олимпийского резерва / Ю. 1999. В: Теория и практика физической культуры. 3. № 2. 2012 sportivilor. 1980. 241 с.7. 8-10. 8. 11. 2011) cu părere de rău nu intrăm nici în numărul celor treizeci ţări din clasamentul mondial..Г. Дис. Chişinău: USEFS. 136 с. … канд.A. 1997. 12-19. Шулика Ю.Л. Шевцова Л. Годик М. Unica performanţă a fost locul cinci: Burcă Alexandru. 1979.Н. С.doar 19. Ильин Г. спортивных фак-тов пед. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. Дзюдо. Метод последовательного планирования экспериментов при изучении прогностичности наиболее важных для спортивного отбора показателей. 800 с. Блеер А. 1976. №9. oferindu-le posibilitatea de a medita asupra nivelului de pregătire. Красноярск. С. 161 с.: Физкультура и спорт. Кононов JI. C. №8. ЛГПИ. 104 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Современная предсоревновательная подготовка борцов.М. Курамшин Ю. 2012 156 . 1984. М. М. В: Теория и практика физической культуры. 2010.

2012 157 . în pofida faptului că. actualmente. Chişinău: USEFS. explosive power. Subiectul cercetării particularităţile biomecanice ale tehnicii alergării de viteză la etapa specializării sportive iniţiale la elevii de 13-15 (400-200m în sală). dr. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. atunci putem constata că. Actualitatea. iar dezvoltarea calităţilor fizice de obicei se face independent de formarea măiestriei tehnice [2. conf. apar greşeli la executarea mişcărilor.. accentul în formarea pregătirii atît fizice.univ. a tehnicii alergării de viteză practic nu s-au schimbat. la etapa specializării iniţiale.. 2012 CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR BIOMECANICE ALE TEHNICII ALERGĂRII DE VITEZĂ (200-400M) LA ATLEŢII DE VÎRSTA 13-15 ANI (ETAPA SPECEALIZĂRII INIŢIALE) Ojog M. student. The present research focused on the problem of sport training of the young sportsmen. Eficienţa şedinţelor de antrenament ce includ. în plan ştiinţific. Chişinău Keywords: sport training. din punct de vedere biomecanic. 2. Chişinău Mruţ I. mulţi specialişti încearcă să aplice noi metode pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare. alergări de viteză pe diferite segmente va creşte dacă metodica experimentală de îmbunătăţire a capacităţii de viteză a copiilor de 13 -15 ani se va baza pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea deprinderilor motrice. De cele mai dese ori. încă mai există întrebări privind căile mai eficiente şi mijloacele concrete ale pregătirii fizice şi tehnice în procesul de învăţare a tehnicii corecte a alergării de viteză. şi dificultăţi în corectarea lor.. 3]. 3]. Summary. în final. ceea ce conduce la pierderi de energie.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. şi nu întotdeauna corect [1. luîndu-se în considerare influenţele pedagogice ce îmbunătăţesc structura coordinativă a actului motric. period of recove. pulls. cît şi tehnice se face intuitiv. la micşorarea eficienţei procesului de învăţare [3.. Estimation of influence a few physical exercise on the physical body and reaction on them. power. ceea ce conduce. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Dacă vorbim doar de alergarea de viteză. Obiectul cercetării: îl constituie mijloacele si metodele de îmbunătăţire a calităţii motrice ―viteza‖ la elevi în alergările de viteză în cadrul şedinţelor de antrenament.. pour. Metodele elaborate pentru învăţarea elevilor. 4]. Ipoteza cercetării. physics load. maximal test.

Elaborarea metodicii experimentale de creştere a calităţii de viteză a elevilor de 13-15 ani. au fost folosite ca bază pentru stabilirea ipotezei de cercetare şi examinarea datelor obţinute. iar cea experimentală . 2012 Scopul lucrării constă în elaborarea şi de argumentarea experimentală. Stabilirea caracteristicilor de bază ale tehnicii alergării de viteză şi argumentarea mijloacelor şi procedeelor dezvoltării rapidităţii mişcărilor. pe baza căreia activează majoritatea antrenorilor. la etapa a II-a (ianuarie 2011 – aprilie 2012) a fost desfăşurat experimentul pedagogic în cadrul procesului de antrenament în ŞSS de Atletism a MTS al RM: ianuarie 2011 – mai 2011 a avut loc testarea prealabilă şi selectarea grupelor martor şi experimentală. s-a desfăşurat anchetarea antrenorilor care lucrează cu atleţii-alergători de viteză. În calitate de factor experimental. a fost folosit un complex de metode de cercetare: analiza literaturii de specialitate. în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012 s-a desfăşurat experimentul pedagogic. Ansamblul de metode a fost folosit pentru definirea sarcinilor cerecetarii. a metodicii perfecţionării tehnicii alergării de viteză a elevilor. în condiţiile şedinţelor de antrenament. experimentul pedagogic şi metodele matematico-statistice. Organizarea cercetărilor şi a experimentului pedagogic Cercetarea a fost efectuata în procesul şedinţelor de antrenament. a fost aplicată metodica învăţării calităţii motrice ‖viteza‖. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. măsurări pedagogice de control. 2. luînd în considerare corectările pedagogice care activizează structura coordinativă a acestuia. observaţia pedagogică. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. în perioada februarie 2012 – aprilie 2012 –a avut loc prelucrarea datelor obţinute. pe baza dezvoltării calităţilor fizice şi perfecţionarea caracteristicilor tehnicii (cinematice şi dinamice) în alergarea pe distanţe scurte. 2012 158 . Grupele au fost formate astfel.conform metodei propuse de noi. Sarcinile cercetării: 1. ca la începutul experimentului. 3. sistematizarea si generalizarea literaturii de specialitate. Analiza. diferenţe în pregătirea tehnică şi fizică practic nu existau (P>0.05). bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. Pentru realizarea sarcinilor propuse. grupa martor s-a antrenat conform metodicii tradiţionale. în perioada 2010 – 2012 în două etape: la etapa I (septembrie 2010 – ianuarie 2011) au fost analizate datele din literatura de specialitate. Verificarea experimentală a eficienţei metodicii propuse de sporire a calităţilor de viteză a elevilor de 13-15 ani. În componenţa grupelor experimentale si martor au fost incluşi cîte 10 copii de vîrsta 13-15 ani.

68 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) 1.8 ±0.11 1.64 ±0.05 P<0.05) va fi egală cu 2. (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Săritura în lungime de pe loc (cm) Alergare 400 m (s) ∆ 0.54 ±0. Indicii nivelului final ai pregătirii fizice si tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor Nr. 5.19 0.42 2.4 ±0.81 0.7 ±0.81 3. Tabelul 2.57 1.64 7.54 P<0.5 ±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. (s) Diferenţa dintre timpul pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p.1 ±0.52 68.05 P<0.06 5.25 4.2 ± 0. 10.3 0.0 0.27 3. 1.15 0. Analiza rezultatelor obţinute.25 5. crt. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.01 ±0. 2012 159 .25 5. 2.22 3.05 P>0. orientate spre formarea structurii pasului de alergare şi asigurarea influenţării complexe asupra sistemului de mişcări.0 ±0.22 5.05 P>0.0 ±0.5 ±0.30 0.7 3.09 X ±m 8.16 ±0.51 ±0. Grupa experimentală Teste Alergare 60m Grupa de control X ±m X ±m 9.84 0. 4.3 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Teste Alergare 60m (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare30m lansat (s) Diferenţa dintre timpii pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Grupa experimental ă X ±m 8.43 P P<0.0 ±0. 6.1 0.6 ±0. 7.8 ±0. Pentru n = 18.92 0.05 9 65.05 P<0.8 3.11 222 ±12 209 ±13 Saritura în lungime de pe loc (cm) Grupa de control ∆ Caracteristicile statistice 0.2 0.81 0.05 P>0.30.05 10 8.30.05 2.05 P<0.7 ±0. 8.6 ±0.0 2.28 4.4 ±0.31 0.8±0.99 0.75 1.4 ±0.3 Caracteristicile statistice t 0.05 P>0.9 ±0.1 t 2.59 Alergare 400 m (s) 2.4 ±0.05 P>0.4 0. 2012 Tabelul 1.77 P<0. crt.13 1.81 0.66 7.1 0.0 1.5 ±0.05 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) Notă. Indicii nivelului iniţial de pregătire fizică şi tehnică a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală şi martor Nr.07 0. au fost luate in considerare influentele pedagogice.78 0.05) va fi egală cu 2.14 204 ±24 199 ±19 70.11 1.23 1.32 P>0. deasemenea a fost Chişinău: USEFS.19 4.05 P>0. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0. Metodica propusă a demonstrat o eficacitate înaltă în cadrul şedinţelor de antrenament cu elevii de 13-15 ani.05 P>0.18 4.75 69. care activizează structura coordinativă şi cea a actului motric.05 P>0.3 0. 9.23 8.75 P P>0.55 7.9 0.1 0.05 13.9 ±0.6 ±0.1 0. Partea practică a metodei experimentale includea trei grupe de exerciţii.0 ±0. 3. La fel.75 (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare 30m lansat.1 2.05 P>0.94 2.01 ±0.94 ±0.05 P<0.25 5.22 4. Pentru n = 18.45 ±0.25 4.11 3.2 0.4 0.8 3.86 0.3 ±0.05 P>0.05 Notă.30 4.

datele obţinute în urma experimentului pedagogic. 2. Харьков: ХГУ.Г. 112 с. Testele aplicate în experiment şi-au dovedit eficacitatea în ambele situaţii. Максименко Г. Мирзоев О. la începutul experimentului pedagogic. din punct de vedere biomecanic. Биомеханические основы техники бега. astfel putem considera că experimentul s-a soldat cu rezultate semnificative.Н. Diferenţe semnificative între grupe. Комплексная система подготовки школьников в различных видах легкой атлетики: Автореф. Exerciţiile propuse au fost selectate atît în scopul îmbunătăţirii tehnicii alergării de viteză. 2012 160 . Тренировка спринтеров: Объемы беговой нагрузки в годичном цикле // Легкая атлетика.. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. наук. antrenorul a venit doar cu explicaţii şi demonstrări.. cît şi la cei cinematici.. 98 с. Суслов Ф. Москва.А. dar cu îndeplinirea sarcinilor individuale în situaţii diferite. 4. cît şi pentru dezvoltarea grupelor musculare necesare. Experimentul organizat a demonstrat că pregătirea tehnică a elevilor poate fi influenţată pozitiv. am constatat că una dintre cele mai efective metode este metoda antrenamentului individualizat. C. 1993. În Tabelul 1 sunt prezentate datele iniţiale ale pregătirii fizice şi tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor. .05). Concluzii 1. care contribuie în cea mai mare măsură la executarea mişcărilor corecte. 49 с. asemănătoare cu cele de bază. Никитушкин В. № 11. în scopul eficientizării însuşirii mişcărilor de către elevi cu o eficacitate mai mare.П. Кудинов А. În rezultatul studiului şi al observaţiilor efectuate asupra elevilor de 13-15 ani. 2012 pe larg folosită informaţia bazată pe logica alcătuirii unui şir de exerciţii şi sarcini. normele si volumul alergării de viteza in ambele grupe au fost aproximativ egale. iar în Tabelul 2 . Bibliografie: 1. д-ра пед. atît la parametrii de viteză. дис.А. 1994.. n-au fost depistate ( P>0. Se prevedea executarea unui număr mare de exerciţii dinamice. Au fost analizaţi indicii alergării de viteză. Chişinău: USEFS. aplicând metode foarte variate de antrenament. Киев: Здоров’я. 1988. 3. Орещук С. 1994. 3. Şedinţele de antrenament în grupa de control se efectuau conform programei tradiţionale de instruire. Подготовка юных бегунов. 7-9. Pe tot parcursul experimentului. Cu toate acestea.

Jocul de handbal actual impune a participanţilor calităţi somatice şi motrice deosebite. Metode. jucătorul specializat pe postul de portar este ultimul apărător şi. profil. Universitatea din Piteşti. Aceste modele constituie linii orientative pentru obiectivizarea selecţiei şi garanţia obţinerii unor performanţe superioare la nivelul fiecărui eşalon de performanţă. totodată. Pentru jocul de handbal. Handball game today requires the somatic and motor skills special participants. metoda observaţiei pedagogice (în timpul lecţiilor de antrenament. elaborat pentru eşalonul de performanţă din care face parte. portar. Pentru a face faţă cu succes situaţiilor variate şi mereu schimbătoare. student. juniori. 2012 161 . Summary. am utilizat următoarele metode de cercetare: studierea literaturii de specialitate (probleme legate de antrenamentul sportiv în general şi jocul de handbal în special. pregătirea jucătorului specializat pe postul de portar). dar şi urmărirea evoluţiei jucătorilor portari în meciuri directe sau înregistrate). In this sense. in full accordance with the current structure and content of the game engine of technical and position specific tactical game. primul atacant al echipei. în colaborare cu federaţia de specialitate. aflate în deplină concordanţă cu structura motrice a jocului actual şi conţinutul tehnico-tactic specific postului de joc.. 2012 STUDIU PRIVIND PROFILUL JUCĂTORULUI PORTAR LA NIVELUL ECHIPELOR DE HANDBAL JUNIORI II Oprea G. Introducere. România Cuvinte cheie: handbal. our work aims at investigating the motive profile of somatic and II junior teams and reporting data collected from the federation developed specialized models and domain specialists. specialiştii domeniului. caracteristicile portarului trebuie să corespundă modelului naţional şi internaţional. În vederea elaborării prezentei lucrări. metoda statistico-matematică (în vederea prelucrării şi interpretării măsurătorilor efectuate la parametrii somatici şi motrici la nivelul echipelor de juniori II).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. Conţinut. alături de experienţa personală ca fost jucător de handbal de performanţă specializat pe acest post de joc. a elaborat modele somatice (tabelul 1) şi motrice (tabelul 2) pentru fiecare post de joc în parte. Având în vedere obiectivele prioritare ale eşalonului de performanţă al juniorilor II promovarea pe verticală şi optimizarea performanţelor sportive. instruirea echipelor de juniori.

împreună cu conducătorul ştiinţific al lucrării. Modelul somatic al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Talia (înălţimea) (cm) 178 Anvergura (cm) 181 Lungimea palmei (cm) 18.38 Lungimea palmei (cm) 20.2 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS.06 1. Principalii indicatori statistici prezentaţi în urma măsurătorilor efectuate au fost: media aritmetică.46 2.) (metri) 20''0 2400 În vederea stabilirii profilului jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul echipelor de handbal juniori II.5 Talia-100/greutate 1.26 Talia100/greutate 1. aruncarea mingii de handbal la distanţă (lansarea contraatacului şi aruncări din poartă în poartă). 2012 Tabelul 1.08 Probele de control considerate reprezentative pentru jucătorul specializat pe postul de portar sunt: deplasare în triunghi (necesară deplasării în poziţie fundamentală între cele două bare verticale). Tabelul 3. Profilul somatic al jucătorilor portari la echipele de juniori II Indicator Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate Talia (înălţimea) (cm) 185. 2012 162 .86 Pentru evidenţierea profilului motric al jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul eşaloanelor de juniori II. Modelul motric al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Proba Performanţa 30 m plat Decasalt (secunde) (metri) 4''4/10 24 Aruncarea mingii (metri) 38 Deplasare în Testul Cooper triunghi (sec. abaterea standard şi coeficientul de variabilitate. la un număr de 24 de portari participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II. 30 m plat cu start din picioare (recuperarea rapidă a mingii).01 1.46 2. am efectuat o serie de măsurători la indicatorii somatici (tabelul 3) şi motrici (tabelul 4) prezentaţi.65 Anvergura (cm) 187. Tabelul 2.07 0. testul Cooper (rezistenţa aerobă). am colaborat cu antrenorii echipelor care ne-au transmis rezultatele la probele de control (tabelul 4). decasalt (sărituri rapide şi în lungime). Valorile modelului motric la nivelul juniorilor II sunt prezentate în tabelul 2.67 3.92 4.

2012 Tabelul 4. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 8.06 secunde (distribuţie normală.07 cu o abatere standard de 0.32 2. anvergura are o medie aritmetică de 187.90 2.06 1. Profilul motric al jucătorilor portari la echipele de juniori II Proba Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate 30 m plat (secunde) 4.07 m.58 0.20% (omogenitate mare) şi testul Cooper 2452m.48% (omogenitate mare). cu o abatere standard de 4. faţă de 20.20 Deplasare în Testul triunghi Cooper (secunde) (metri) 22.58 m (distribuţie normală. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 3.48 Decasalt (metri) 24.82 3. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. Rezultate inferioare ale valorilor modelului motric sunt înregistrate la proba de decasalt.65% (omogenitate mare).35 secunde cu o abatere standard de 0.86% (omogenitate mare).32% (omogenitate mare).26% (omogenitate mare). cu o abatere standard de 0. media aritmetică fiind de 22.90 m (distribuţie normală.4 0. 2012 163 .92 2452 67.06 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1. lungimea palmei 20.87 Aruncarea mingii (metri) 41.57% (omogenitate mare).46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. constatăm următoarele: înălţimea jucătorilor care activează pe postul de portar este de 185. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1.56 Discuţii. aruncarea mingii de handbal la distanţă cu o medie aritmetică de 41.07 0.56% (omogenitate mare).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. La probele de control rezultate superioare faţă de modelul elaborat pentru această categorie de vârstă sunt obţinute la alergare pe distanţa de 30 m plat.35 0.67 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate).0 secunde cât reprezintă valorile modelului pentru această probă. raportul talie-100/greutate de 1.92 secunde cu o abatere standard de 0. cu o abatere standard de 67. decasalt 24.92 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate). unde media aritmetică este de 4. cu o abatere standard de 3. cu o abatere standard de 0.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.01 şi un coeficient de variabilitate de 1.82 secunde (distribuţie normală.87 m.32% (omogenitate mare).57 8.2 cm cu o abatere standard de 0.4 m (distribuţie normală. În urma prelucrării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor privind parametrii somatici.

.. 5. Bucureşti: CNEFS. Analele Universităţii . prin actualizarea modelării pregătirii fizice specifice portarului de handbal. http://www. Handbal. Profilul jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II se încadrează în modelul elaborat de specialiştii domeniului şi federaţia de specialitate. Bucureşti: CNEFS..V.. A. 2/2009. Gymnasium nr. Ghervan. Journal of Physical Education and Sport. 2009. caracteristicile efortului specific jocului şi postului. Galaţi. 9. La interceptación de la portera de balonmano: Efectos de un programa de entrenamiento perceptivo-motriz. Popescu C. Cucuian Dogaru C. 4. Arslanagic..com Chişinău: USEFS. El entrenamiento del portero: una propuesta metodológica basada en el tiempo. Bibliografie: 1. Antúnez. 2012 Concluzii În procesul de instruire desfăşurat la nivelul bazei de masă a handbalului de performanţă. C.Dunărea de Jos. 1989.. atât din punct de vedere somatic.. pe lângă particularităţile şi cerinţele metodologice generale. Budevici. Chişinău: Valinex.. Bucureşti: UNEFS.coachesinfo. 2003. Teză de doctorat. Barcelona: ASOBAL. posibilităţilor de combinare a regimurilor calităţilor motrice şi caracteristicilor sistemului competiţional. Model of training for the national handball team goalkeeper. 10.. M. A. 7. Metodica pregătirii handbaliştilor juniori. Evolution goalkeepers for men's 20 Handball European Championship. în deplină concordanţă cu conţinutul tehnico-tactic şi efortul specific. C. Teză de doctorat. 2004. Madrid. şi particularităţile individuale ale jucătorilor specializaţi pe un anumit post de joc privind profilul somatic şi motric. 2. Handbal. Bacău. Mihăilă I. Modelul jucătorului de handbal specializat pe postul de portar este determinat de conţinutul tehnico-tactic al postului.. 2008.. 8. 2008. A. C. trebuie avute în vedere. 2005. Rizescu. Contribuţii privind creşterea eficienţei jocului. Ciencias del Deporte. Bucharest. Profilul jucătorilor pe posturi şi implicaţiile acestuia în realizarea pregătirii fizice la handbaliştii juniori. 6. P. 1969. traducere). 2011. Şufaru. 3. 2012 164 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. cât şi motric. Universitatea din Piteşti. Portarul – pararea loviturilor. 2008. Xavier Pascual F. Jocul portarului.

Cercetarea anumitor aspecte ale rezistenţei atrage atenţia specialiştilor din medicina sportivă. intensitatea şi diversificarea procesului de antrenament este în creştere continuă în toate ramurile de sport în special în sporturile ciclice. общая выносливость. 5] Aproximativ de o jumătate de secol se polemizează la tema eficacităţii comparative a metodelor pe distanţă şi intervale. vitezei. lector superior.. Наибольшее повышение выносливости пловцов к работе определяемое в основном аэробными возможностями. fiind stringentă anume în ramurile sportive ciclice. determinată de capacitatea organismului de consumare a oxigenului.5]. Chişinău Peştereva L. аэробные возможности. Particularităţile de vîrstă ale dezvoltării forţei. Actualitatea: Problema dezvoltării rezistenţei are multe aspecte. se elaborează variante optimale de perfecţionare a posibilităţilor cascadelor de oxigen în organism. folosite în antrenamentul pentru creşterea rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la sportivii specializaţi în ramurile ciclice de sport. fiziologie şi biochimia sportului. deoarece durata. rezistenţei sunt studiate în lucrările mai multor autori [4. интервальный метод. 2012 METODELE DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI ÎNOTĂTORILOR ÎN EFORTUL CU CARACTER AEROB: ASPECTELE TEORETICE Popescu M. Formarea rezistenţei la înotători este una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament contemporan.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. student. În prezent. Данная работа посвящена методам повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера на основе анализа литературных данных. Locul principal le revine metodelor de antrenament. Chişinău Ключевые слова: плавание. Problema. Chişinău: USEFS. deoarece randamentul inimii determină această calitate [3. Резюме.. selectate corespunzător vîrstei şi nivelului de pregătire a înotărilor.4. дистанционный метод. se studiază pe larg aspectele pedagogice şi fiziologice în aplicarea metodelor de antrenament. может быть достигнуто на основе комплексного применения основных методов. pentru dezvoltarea rezistenţei. специальная выносливость. şi respectiv. 2012 165 . Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. În prezent. Adepţii antrenamentului pe intervale confirmă că această metodă va fi cea mai efectivă pentru creşterea capacităţii muşchiului cardiac. se acordă o atenţie deosebită problemelor privind formarea rezistenţei. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

cînd se vorbeşte despre oboseală. Chişinău: USEFS. Ca aspect fiziologic. rezistenţa va fi determinată de capacitatea de a se opune oboselii. în planificarea antrenamentului iniţial. Analizînd rezistenţa din punct de vedere pedagogic. posibilităţile aerobe pot fi majorate cu succes prin metoda pe distanţă. fiind analizată ca un proces ce apare şi se dezvoltă în timpul efortului şi este urmat de un lanţ de schimbări în organism. accentul se pune pe scăderea capacităţii de lucru. influenţând asupra specializării lui sportive. ci şi unul stabil [1. se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. accentul se pune pe posibilitatea de a continua lucrul. vor fi aplicaţi astfel de termeni ca: rezistenţa generală şi specială.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. care conduce la scăderea capacităţii de lucru. vom încerca să evidenţiem că. În procesul pregătirii multianuale a sportivilor juniori. presupunem că metoda uniformă şi cea alternativă creează premise fundamentale pentru majorarea rezultatelor sportive ulterioare [3. Aprecierea şi influenţa dezvoltării rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la înotători. Astfel. pe acest fond se va dezvolta rezistenţa specială. Pentru realizarea scopului propus. Scopul cercetării constă în studierea metodelor de dezvoltare a rezistenţei la înotători în efortul cu caracter aerob. unde rezistenţa generală reprezintă capacitatea de a executa un anumit lucru fizic într-un interval de timp.8]. treptat. însă. 2. îndelungat implicînd în activitate mai multe grupuri de muşchi şi. iar rezistenţa specială depinde de specificul fiecărui sport sau de repetarea sistemică a acţiunilor motrice din fiecare sport [7]. 2012 Alţi specialişti presupun că. specializaţi în ramurile sportive ciclice.4. 7. În această lucrare. Studiile asupra acestei probleme au pus în evidenţă că numai îmbinarea metodelor menţionate va permite obţinerea efectului optimal de antrenament [6. 2012 166 . 3. a cărei practicare provoacă nu numai efectul înalt de antrenament. Argumentarea analitică a structurii şi conţinutului metodelor de antrenament. s-au fixat următoarele sarcini: 1.8].2]. atunci cînd este vorba despre rezistenţă. Studiul privind concepţiile teoretice tratează structura şi conţinutul procesului de antrenament. rezistenţa înotătorului este un complex de posibilităţi funcţionale care asigură organismul cu durata necesară de lucru în condiţiile programului sportiv. din punct de vedere fiziologic. Luînd în consideraţie opiniile specialiştilor.

De fapt. iar cel la altitudine sau de lungă durată măreşte potenţialul de utilizare a O2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. viteza. antrenamentul pe intervale fortifică inima. solicitante. 2012 167 . capacitatea aerobă se bazează pe dezvoltarea sistemului respirator şi pe o respiraţie corectă. Periodizarea rezistenţei în cadrul planului anual Faza pregătirii subfaza pregătirii Periodizarea rezistenţei Perioada pregătitoare Perioada competiţională generală specifică precompetiţională principală Rezistenţa aerobă Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa specifică (ergogene za) Perioada de tranziţie tranziţie Anduranţa aerobă Rezistenţa aerobă se dezvoltă timp de 2-3 luni. O capacitate aerobă bine dezvoltată stabilizează. sunt reduse sarcinile de antrenament. Sistemul cardiorespirator al sportivului se ameliorează progresiv. Chişinău: USEFS. apoi rezistenţa specifică (tab. Folosind ca referinţă un plan anual cu un singur vîrf. un sportiv realizează un antrenament de rezistenţă în trei etape principale: rezistenţa aerobă. Tabelul 1. în decursul perioadei de tranziţie şi în faza iniţială de pregătire. 1). el putînd să-şi prelungească efortul înainte să ajungă în dficit de O2. Aceeaşi concepţie este valabilă şi pentru faza de descărcare. înseamnă că şi capacitatea lui anaerobă se ameliorează. Astfel. Rezistenţa aerobă poate fi dezvoltată prin metoda condiţiei uniforme şi stabile cu o intensitate moderată medie. rezistenţa aerobă şi rezistenţa specifică (ergogeneza). iar. Lecţiile de antrenament care pun accentul pe rezistenţa de lungă durată în regim aerob alternează cu activităţi de diferite intensităţi. de asemenea. sunt bine dezvoltate în timpul antrenamentului de rezistenţă. În orice caz. organismul se poate reface şi. În aceste condiţii. se vor introduce lecţii de antrenament în regim aerob pentru a le înlocui pe cele intense. creşte durabilitatea puterii anaerobe. În paralel cu adaptarea la antrenament. Dacă un sportiv îşi ameliorează capacitatea aerobă. în consecinţă. 2012 Organele. apoi să se refacă mai rapid. în special volumul de antrenament. intensitatea efortului trebuie să crească. în special sistemul respirator care furnizează oxigenul. atunci cînd înaintea competiţiilor importante. unele organe sunt dezvoltate în funcţie de metoda de antrenament utilizată. O capacitate aerobă mare influenţează pozitiv asupra capacităţii anaerobe.

în general.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Slobodeaniuk au permis să fie evidenţiată eficacitatea înaltă a metodei cu intervale şi pe distanţe pentru creşterea nivelului de rezistenţă în efortul cu caracter aerob. uniformă sau alternativă de distanţe. este necesar a se respecta următoarele principii bazate pe aspectul fiziologic: 1) durata unor exerciţii nu trebuie să depăşească 1-2min.D. 3) determinarea intensităţii efortului la îndeplinirea exerciţiului pe durata pauzei. V. Cercetările desfăşurate de V. 2012 168 . Luînd în consideraţie opinia autorului. Rezultatele cercetării conduse de I.A Pogosean despre impactul la distanţă a diferite metode asupra dinamicii calităţilor speciale ne permit să considerăm că.V. Acest fapt este reflectat convingător de indicii probelor funcţionale pe distanţă (600m pentru femei şi 800m pentru bărbaţi) [4]. este prerogativa antrenamentului sportivilor calificaţi. durata intervalelor de odihnă. După părerea lui V. lungi şi medii (spre sfîrşitul acestei faze). se efectuează în funcţie de frecvenţa contracţiilor cardiace 170-180b/min. deoarece în ambele cazuri se urmăreşte reducerea numărului de bătăi ale inimii şi scăderea eficacităţii antrenamentului. ducînd la îmbunătăţirea concomitentă a rezultatelor sportive şi la sporirea posibilităţilor aerobe [7].Vrjesnevschii.Platonov. alternativ şi cel cu intervale.N. fapt iraţional. aplicarea metodelor cu intervale. tensiunea arterială şi schimbul de gaze). Frecvenţa contracţiilor cardiace depăşeşte 180b/min în timpul efortului şi scade ei pînă la 120b/min la sfîrşitul pauzei. în procesul de pregătire multianuală. se poate constata că metodele alternative şi uniform creează condiţii prealabile pentru creşterea ulterioară a rezultatelor sportive [8]. În aplicarea metodelor pe intervale cu scopul creşterii randamentului aerob. de regulă. 2) în dependenţă de lungimea porţiunii de antrenament. fiind factorii importanţi în limitarea nivelului de producere Chişinău: USEFS. pe acest fundal în următorii ani se poate dezvolta rezistenţa specială.I. M. Studiile medico-fiziologice au evidenţiat că înotătorii antrenaţi preponderent prin metodele alternative şi uniforme au o productivitate aerobă mai înaltă a inimii şi trec mai repede prin procesele de productivitate şi recuperare după efort (indici ai pulsului. 2012 Metodele predominante sunt: în antrenamentul uniform.N. V. se află în intervalul 45-90s. Antrenamentul pe intervale este orientat. Platonov. Monogarov. Volumul de antrenament atinge nivelurile cele mai înalte în faza aerobă şi în această etapă din planul anual [1]. la planificarea antrenamentului iniţial se acordă o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. spre sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii.

Zonele de efort bazate pe metoda LA (Mărăşescu. Utilizarea ei dezvoltă consumul intensiv de oxigen de către ţesuturi. În acest caz. de rînd cu metode pentru creşterea rezistenţei în efortul cu caracter aerob. pentru desfăşurarea unor programe adecvate. de obicei. T. efortul de antrenament a fost împărţit în patru zone (tabelul 2). care este favorabil la nivelul producerii anaerobe. 1980) Zona Nr.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în jurul pragului anaerob. care asigură captarea. 1 2 3 4 Compoziţia LA Zona Compensare Aerobă Combinată/prag anaerob Anaerobă 0-23mg 24-36mg 37-70mg 71-300mg Prima zonă se raportează la activităţi pentru încălzire. 2012 169 . Însă impactul acestei metode nu este limita de creştere a volumului muşchiului cardiac. Metoda acidului lactic (LA) se referă la stabilirea cantităţii de acid lactic prezent în sînge ca urmare a antrenamentului [1].5oră cu o frecvenţă cardiacă de 145 . A fost prelevat şi analizat un eşantion de sînge din lobul urechii pentru a determina concentraţia de acid lactic. Efortul pe distanţe. transportarea şi utilizarea oxigenului. prezentat de cercetătorul I. este pe larg aplicat cel pe distanţe cu viteză alternativă (metoda alternativă). 2012 aerobă. Aplicarea metodei pe distanţe contribuie la perfecţionarea tuturor particularităţilor organismului. Deseori. alternarea porţiunilor parcurse cu o viteză relativ scăzută presupune creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace spre sfîrşitul porţiunii „intensive‖ de la 170-175 b/min şi reducerea ei spre sfîrşitul porţiunii „de intensitate mică‖ pînă la 140-145b/min [6].O. este efectuată în intervalul de timp de la 10min pînă la 1. antrenorul trebuie să stabilească cu precizie dozarea internă a efortului şi felul în care organismul reacţionează la stimulii de antrenament.Bompa). intense. Însă savanţii menţionează că. Mărăşescu (citat de T. activitatea de revenire între repetări şi activităţi uşoare la sfîrşitul lecţiei de antrenament. fiind foarte efectiv în sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii.170b/min. şi cea de-a IV-a zonă se raportează strict la activităţile anaerobe. a III-a zonă este un program tipic care le combină pe cel aerob şi anaerob. A II-a zonă reprezintă efortul cel mai greu din exerciţiile de rezistenţă aerobă.O. Bompa în lucrarea sa menţionează că antrenamentul modern se caracterizează printr-o complexitate deosebită. Chişinău: USEFS. Tabelul 2. În funcţie de concentraţia AL.

Tinerii înotători al căror consum de oxigen are un nivel absolut înalt este raţional să se specializeze pe distanţe scurte. №4. Bucureşti. 3. Теория и практика физкультуры.Р. O.Ж.. în general. împarte lucrul de antrenament în trei zone: 1) zona menţinerii nivelului posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 130-145b/min). Bibliografie: 1. 3) zona creşterii maximale a posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiei cardiace 165-180b/min) [6]. 2. comparativ cu cea pe distanţă.И. orientîndu-se după indicii frecvenţei cardiace. Platonov V. 2012 În practică. 1999 3. Булгаков Н. Соломатин В. М. de schimbul mecanismelor anaerobe. Antrenamentul cu intervale pe porţiuni scurte are un impact major asupra îmbunătăţirii calităţilor aerobe. 1981. iar înotătorii ce posedă indici înalţi ai pragului de schimb anaerob . contribuie la sporirea semnificativă a posibilităţilor de viteză şi de rezistenţă... Concluzii 1. poate fi obţinută prin folosirea în ansamblu a metodelor de bază. folosirea metodelor pe distanţă şi cu intervale conduce la creşterea semnificativă a rezistenţei. Metoda antrenamentului cu intervale. Bucureşti. fiind determinată de nivelul efortului cu caracter aerob. Штернберг Ю. 2012 170 . 5..N. reacţia organismului se apreciază conform indicilor lactatului în sînge sau celor ai frecvenţei cardiace. În antrenamentul înotătorilor de categorie înaltă. Dezvoltarea calităţilor biometrice – periodizarea. intensitatea efortului trebuie să fie planificată în baza reacţiei organismului înotătorilor la exerciţiile propuse şi complexele lor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în timpul efortului cu caracter aerob.pe distanţe de staier. Особенности воздействия непрерывного и интервального методов тренировки на организм юных пловцов. avînd o eficacitate înaltă a nivelului cu caracter aerob. Bompa T. Волков Н. Creşterea semnificativă a rezistenţei înotătorilor. 2001 2. Teoria şi metodica antrenamentului sportiv. În dependenţă de metoda aplicată cu scopul creşterii posibilităţilor aerobe. Chişinău: USEFS. 4. şcoala naţională de antrenori. Nicu Alexe. determinate.. 2) zona creşterii posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 145165b/min). editura fundaţiei „România de mîine‖. Spre exemplu.

Н. ETAPA INIŢIALĂ Sîrbu G. Тараканов Б. Chişinău Busuioc S. Tudor. V. care. . спортивная медицина. этап начальной подготовки.И. (2003). Chişinău Grosu V.Я. (1999). Deşi sportul a atins un nivel înalt de dezvoltare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău Ключевые слова: координационные способности. Ştiinţa sportului se îmbogăţeşte permanent cu noi cercetări ştiinţifice. Матвеев Л.. борцы вольного стиля. practic în toate ramurile sale. № 6.И. 2003). INFLUENŢA CAPACITĂŢILOR DE COORDONARE ASUPRA PREGĂTIRII TEHNICE A LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER... 5. Теория и практика физкультуры.культуры. VÂRSTĂ ŞCOLARĂ. Dragnea A. Моногаров В. Слободянюк М.Teodorescu-Matei C. (1985). în deplină consonanţă cu deviza olimpică: „mai repede.. mai puternic‖.. conf.:М. 1985 7. Гандельсман А. . Платонов В. (1998). тактико-техническая подготовка.М. univ.. Сравнительный анализ эффективности методов воспитания выносливости у пловцов 11-12лет. Вайцеховский С. № 6...П. Олимпийская литература. Вржесневский И. Платонов В. (1991. Manolachi V. №8. 1971. Бернштейн Н..А.Н. dr. Фарфель В. 1971.В. el continuă să se dezvolte cu tempouri rapide. la rândul lor. (2000). Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport..S..Н.. Ти Пр. Лях В.Б. физкультура и спорт. 1997 8. Резюме: В статье представлены результаты исследований по рационализации системы тактико-технической подготовки борцов вольного стиля на начальном этапе обучения.A..П. Теория и практика физ. 1972 6.С. influenţează aspectul practic şi totodată îşi dezvoltă relaţiile cu alte ştiinţe. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. mai sus. Платонов Chişinău: USEFS. Биологические и педагогические аспекты выносливости. (2002). Тренировка пловцов высокого класса. Теория и практика физкультуры.Д. Dorgan V. 2012 4. Погосян В.. Набатникова М.. посредством акцентированного развития координационных способностей. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте.. Tumanean G. lector universitar. (1991).А. student. Киев. Платонов В. О методах повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера.И. Cercetătorii Замятин Ю. Физиология. 2012 171 ..

În acest scop. Selectarea sportivilor care participă în cadrul experimentului pedagogic. noi am alcătuit două grupe.convorbire cu specialişti în domeniu. condiţia obligatorie în desfăşurarea experimentului pedagogic este ca.metoda reprezentării prin tabelă. Analiza opiniilor specialiştilor referitor la influenţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare asupra formării pregătirii tehnice în diverse probe de sport.10.2012 prin efectuarea testărilor finale în ambele grupe simultan. (2006) menţionează faptul că dezvoltarea calităţii de coordonare influenţează simţitor asupra formării deprinderilor şi eficacităţii executării acţiunilor tehnice. . Scopul cercetării: perfecţionarea metodicii pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber prin dezvoltarea capacităţilor de coordonare. . . Din cei 24 de sportivi. constituin subiectul cercetărilor noastre. folosind metoda convorbirii. Ipoteza cercetării: am plecat de la presupunerea că dezvoltarea capacităţilor de coordonare este o modalitate eficientă pentru perfecţionarea pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă. 2012 В. Prelucrarea rezultatelor experimentului pedagogic prin intermediul metodei de calcul statistico-matematic. Această problemă rămâne actuală. Ei recomandă un schimb proporţional de exerciţii de forţă cu exerciţii de coordonare în timpul antrenamentului sportiv. Sarcinile cercetărilor: 1..observaţia pedagogică.experimentul pedagogic. Subiectul cercetării: sportivii din cadrul Licelui Internat Republican cu Profil Sportiv clasele 6-7. . conform indicatorilor fizici şi tehnici. Chişinău: USEFS.analiza literaturii ştiinţifico-metodice.Н. 3.П. Metodele cercetării . Pentru a obţine rezultate ştiinţifico-metodice corecte. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Experimentul pedagogic a început la 01. . Obiectul cercetării: dezvoltarea capacităţilor de coordonare a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă.2011 cu testarea iniţială şi a luat sfârşit la 01. s-au efectuat testările de control privind indicii pregătirii fizice şi capacităţile de coordonare. Teodorescu S. 4. (2009). să se formeze grupe omogene. debutanţi în luptele de stil liber. prin intermediul analizei literaturii ştiinţifico-metodice.04. (2005). una martor şi alta experimentală.analiza statistico-matematicăconform lui Демченко П. fiecare având câte 12 sportivi începători din clasele a 6-a – a 7-a. 2012 172 . Analiza opiniilor specialiştilor în domeniul luptelor sportive privind pregătirea motrice a începătorilor şi influenţa dezvoltării capacităţilor de coordonare asupra calificării sportive. din start.

3 7. de trei ori pe săptămână.23 ± 0. Grupa martor Grupa experimentală Xf± m Xf± m Indicii testaţi Veridicitatea t P 1 Alergare de viteză 30m 5.03 1.15 ± 0.4 ±0.54 <0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. durata antrenamentului fiind de 1 oră 30 min.05 7 4. În conţinutul antrenamentelor grupei experimentale.06 2.62 ±0.9 ± 0. Rezultatele comparative ale testării iniţiale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.4 ±0.53 ± 0.15 ± 0.35 ±0. 2012 Până la efectuarea experimentului.05 5 Echilibrul static general (sec) 8.78 ±0.31 1.4 ±0.01 >0.17 2.75 <0.18 4.72 ± 0. Grupa martor Grupa Veridicitatea experimentală crt.06 3.9 ±0.21 0. Tabelul 1. sportivii au fost divizaţi în două grupe.15 8. s-a mărit numărul de exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare.05 Capacitatea de orientare în spaţiu (sec) Deosebirile sunt semnificative pentru t ≥ 2.05 şi pentru t ≥ 2.6 ±0.74 < 0. Rezultatele comparative ale testării finale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.85 ± 0.83 >0.06 1.6 ± 0.05 2 Săritură în lungime cu elan (m.04 2. În timpul efectuării experimentului.19 7.65 ± 0. grupa martor a continuat antrenamentele în acelaşi regim şi conform programei standard.05 6 Echilibrul static special (sec) 6.05 şi pentru t ≥ 2.25 4.0 ± 0. pentru n=12 Chişinău: USEFS.82 cu probabilitatea P < 0. cm) 3 Supleţea-aplecarea înainte (cm) 7.85 ± 0.07cu probabilitatea P<0.05 Săritură în lungime cu elan (m.16 8. Exerciţiile de coordonare au fost incluse în partea pregătitoare şi în partea de bază a antrenamentului.16 9.21 2.57 ±0.35 ± 0.86 >0.05 2 2.27 <0.53 0.85 >0.05 4 Alergare de tip „suveică‖ (sec) 8.12 2.28 8.39 6.25 ± 0.05 4 Alergare de suveică (sec) 8.84 ± 0.52 ± 0.16 3.13 2. d/o.19 2.13 1.01.97 ±0.05 5 Echilibrul static general (sec) 8. Rezultatele cercetării sunt incluse în tabelele de mai jos.82cu probabilitatea P<0.61 >0.44 2.05 7 Capacitatea de orientare în spaţiu(sec) 4.75 ± 0.18 6.03 >0. Xi± m Xi± m t P 1 Alergare de viteză 30m 6. 2012 173 .56 <0.25± 0.49 <0.05 6 Echilibrul static special (sec) 5.05 Diferenţele sunt semnificative pentru t ≥ 2.09 7. iar grupa experimentală a început antrenamentele conform programei propuse de noi. sportivii s-au antrenat conform programei standard de studii şi în acelaşi regim.18 ± 0. precum şi de diversitatea exerciţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare.63 >0.07 cu probabilitatea P < 0. pentru n=12 Indicii testaţi Tabelul 2.01. cm) 2.05 3 Supleţea (cm) 7.14 1. În procesul de antrenament s-a ţinut cont de nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare la sportivi.09 < 0.

2012 Concluzii 1. au obţinut rezultate mai bune atât în pregătirea fizică şi capacităţile de coordonare generală.287 с. 2002. putem trage concluzia privind importanţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare. cărora li se acordă o atenţie mai mare în dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Rezultatele sunt mai bune datorită programei aplicate în grupa experimentală. М. Nivelul de pregătire tehnică influenţează direct asupra calităţii de execuţie a acţiunilor şi în competiţii. преподавателей. Antrenament şi competiţie. cât şi în ceea ce priveşte capacităţile de coordonare specială. Capacităţile coordinative şi intermediare . 4.componente ale capacităţii motrice. ceea ce este extrem de important pentru sportivii începători. 8. Prin urmare.. Teoria Sportului. докторантов. 4. О ловкости и еѐ развитии.51. O bună dezvoltare a capacităţilor de coordonare determină capacitatea de învăţare a acţiunilor tehnice noi. 6.П. Teodorescu S. p. Editura FEST. 399 p. Замятин Ю. 2. în grupa experimentală sunt înregistrate diferenţe semnificativ superioare grupei martor (P<0. fapt ce demonstrează că grupele sunt omogene.А. În cadrul testărilor finale.: Физкультура и спорт. 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 5. Manolachi V. Anume în această etapă. Biliografie: 1. Бернштейн Н. fapt ce trebuie avut în vedere în timpul antrenamentelor. ei obţin un volum mare de cunoştinţe motrice specifice probei practicate.A. 7. grupa experimentală a fost net superioară celei de control (P<0. 5.Bucureşti. 2. Bucureşti.И. Unele aspecte de individualizare a instuirii în sport. 1999. Тараканов Б. Учебное пособие для студентов. 610 p.. Демченко П. Dragnea A.05).05) între grupa de control şi cea experimentală. Tudor. 49 . Bucureşti: Moroşan. la toate testele de control. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. 75-97.Teodorescu-Matei C. Analizând rezultatele dezvoltării motrice din cadrul experimentului pedagogic la etapa iniţială. Dorgan V. Chişinău INEFS: 2003. 3. Rezultatele obţinute în urma experimentului au demonstrat că luptătorii de stil liber. acest fapt demonstrând că aplicarea programei propuse de noi la antrenamentele sportive a contribuit substanţial la dezvoltarea capacităţilor de coordonare.. La dezvoltarea capacităţilor de coordonare. s-a dedus că în cadrul testărilor nu sunt diferenţe semnificative (P>0. 1991.. V. тренеров.П. 518с. 2006. Editura Coresi. Кишинев. Экспериментальное обоснование методики педагогического контроля физической подготовленности борцов // Пути повышения Chişinău: USEFS. p. Nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare influenţează simţitor asupra calităţii de execuţie a acţiunilor tehnice. 2009.05). care reprezintă activitatea motrice în cadrul luptelor libere. 2012 174 .Sporturi de luptă-Teorie si metodică Chisinău 2003. 6.

1985. В 4-х кн. методика. UNELE CONSIDERĂŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT CU GIMNASTELE TINERE LA ETAPA DE SELECŢIE ŞI PREGĂTIRE INIŢIALĂ Tomaşevschi O. Кн. М.Киев: Вища школа. Лях В.Ф. объем и интенсивность нагрузки. который позволяет перевести юных гимнасток на второй год обучения в ДЮСШ. тренировочные нагрузки. prin micşorarea vîrstei participantelor. 1991. 2012 175 . № 5.И. тренировка. Теория спорта: Учебн.. 3–10. Педагогический контроль за физической и техникотактической подготовленностью дзюдоисток: Методическое пособие. Платонов В.С. 11.: Советский спорт. Координационные способности школьников: основы тестирования и методика развития / В. . Л. Chişinău Filipenco E. с. Кишинэу. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. организация тренировки. studentă. С. a programelor competiţionale şi. Gimnastica artistică feminină se caracterizează prin complexitatea antrenamentului. Лях // Физическая культура в школе. Учебное пособие. Кинезиология и психология. 2000.. недельный цикл тренировки. физическая и техническая подготовка.univ. 9.: ГДОИФК им. Chişinău Ключные слова: начинающие гимнастки. 2005. Г. 2.Г. для ИФК. Резюме. 280 с. prof.И. 1998. – 36 с. Спортивная борьба: Теория. Полученные данные характеризует прирост показателей физической и технической подготовки. dr. Chişinău: USEFS.. 22-26. 423 с. П. Туманян. 2012 эффективности подготовки юных и взрослых спортсменов. Лесгафта. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. В исследовании разработана программа и опробована на тренировочных занятиях с юными гимнастками на этапе отбора и начальной подготовке. 10.Н. 12. Манолаки В. totodată.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor tinere. Una dintre aceste etape de importanţă mare este etapa de selecţie şi pregătire iniţială. 3. care ia început din copilăria timpurie. metoda grafică şi tabelară. Originalitatea exerciţiilor. Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate privind selecţia şi pregătirea tinerilor gimnaste. Gimnastica artistică este un domeniu cu o evoluţie spectaculoasă. Determinarea volumului şi a conţinutului programelor de pregătire cu gimnastele tinere. Metodele de cercetare: analiza şi generalizarea surselor literare. Sarcinile cercetării: 1. alternarea şi raportul de timp la diferite genuri de pregătire. şi continuă în decurs de 8-10 ani. bucurîndu-se de succese şi popularitate foarte mare [1. a antrenorilor şi coregrafilor în elaborarea conţinutului pregătirii fizice. 2012 Pregătirea gimnastelor de calificare înaltă este un proces pedagogic complicat. 3. cerinţele programelor. îndeosebi. observaţia pedagogică. 2. de fapt. tehnice şi artistice în antrenamentul sportiv. care. ci şi de la societate. de-a lungul anilor. Perfecţionarea continuă a metodicii de antenament al gimnastelor de 7-9 ani va fi legată cu studiul conţinutului şi volumului. care. se consideră o verigă în formarea premiselor pentru realizarea ulterioară a unor rezultate sportive înalte. metoda de înregistrare a indicilor pregătirii fizice şi tehnice. Însuşirea cu succes a exerciţiilor complicate este posibilă numai prin prisma îmbinării mijloacelor diverse şi a genurilor de pregătire la toate etapele antrenamentelor multianuale şi. dorinţe puternice şi cunoştinţe nu numai de la antrenori. Pregătirea gimnastelor trece prin mai multe etape. 2012 176 . comună pentru toate etapele de pregătire-îmbinare a diferitelor mijloace-genuri de pregătire este aplicarea unor eforturi de intensitate înaltă la lecţiile de antrenament. depistarea elementelor „noi-Ultra-Si‖ depind în mare măsură de fantezia şi imaginaţia sportivelor. a avut progrese remarcabile. cerînd eforturi mari. 2. analiza documentelor de planificare a procesului de instruire şi antrenament al gimnastelor tinere. părinţi şi chiar de la gimnaste.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. Scopul cercetării: perfecţionarea şi argumentarea eficienţei structurii şi conţinutului de antrenament cu gimnastele de 7-8 ani la etapa de selecţie şi instruire iniţială. la 6-7 ani. 4]. la etapa de selecţie şi pregătire iniţială.

Tabelul 1. 2. 2012 Metodica opranizării cercetării. va corespunde atît interesului dezvoltării sportivului. La sfîrşitul lunii octombrie. „t” = 2. P ‹ 0.72 3. cît şi intereselor oamenilor care doresc să se implice în procesul de pregătire a lui.20 8.19 3.05±0.96±0.65 2.21 7. care a inclus aceleaşi probe (testarea iniţială). cu toţi copiii testaţi preventiv au fost organizate şi desfăşurate antrenamente (de trei ori pe săptămînă) cu scopul de a le dezvolta capacităţile motrice în mod organizat. Desfăşurarea selecţiei determinate ştiinţific. Podişorul (puncte) 2. pentru determinarea nivelului de pregătire fizică şi tehnică.44 2.18 8.05.23±0.60±0. care corespunde etapei competiţionale gimnastele trebuie să participe în testarea finală şi la competiţii.00±0. Tracţiuni în braţe din atîrnat la bară (puncte) 3. a fost desfăşurată a doua testare.31 3.87.92.40 1. săritura în lungime de pe loc.18±0. În continuare. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică.52 2.20 2.21 5.18 3.36±0.29 2. fără îndoială. de a-i învăţa diverse mişcări conform programei elaborate.00 5. Apoi toate fetiţele alese au participat la testarea preventivă la 8 probe: alergare 20m.19 4.25 6. Au fost cercetate fetiţele de vîrstă preşcolară mare (6-7 ani) şi fetiţele de vîrstă şcolară mică (7-8 ani clasele I).10.75 1. Chişinău: USEFS.70±0.15 4.80±0. Aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastcă (puncte) 6. 2012 177 t1* t2 t3 1.42 Alergarea 20 m (puncte) 1.61 2.29 7.63±0.00±0. selecţia primară se înfăptuieşte la sfîrşitul lunii august şi începutul lunii septembrie.20 7.001 1.80±0.88±0.15 1.26 5.69 3.38 Săritura în lungime de pe loc (puncte) 6.67 2.79 2.27 . „t” =3.18 3.30±0.82±0. sfoara. P‹ 0.18 7. Aceste fetiţe trebuie să fie de o înălţime mai mică şi mai „uscăţive‖ (slabe) decît celelalte fete de vîrsta lor.24±0.28 1. mai ales la etapa de selecţie şi instruire iniţială.13 4. Mediile de grupă obţinute de gimnastele tinere pe parcursul anului de studii Nr.30 4.21 3.40±0.15 2.19 4.80±0. P ‹ 0. Criterii statistice Х ± Sx Parametrii comparaţi Testare preventivă Testare iniţială Testare finală 7.43±0.64 3.10 3. Sfoara (puncte) 6.00±0. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.c rt.50±0.21 6.18 7. Flotări din sprijin culcat cu mîinile pe bancă (puncte) * Dacă „t”este egal cu 2.72±0. Mărirea treptată a cerinţelor şi înaintarea lor faţă de sportivele de performanţă impun specialiştii de domeniu să elaboreze metodica de selecţie a copiilor.83 1. Ţinînd cont de aceasta.54±0. podişorul.03 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară.01.39 3.27±0.18 7.30 7.90 2. La sfîrşitul anului de studii (aprilie-mai). Ridicarea picioareor pînă la echer din atîrnat la scară (puncte) 3.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. În aceste probe gimnastele au demonstrat note în limita de 6-8 puncte. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică. începînd cu testarea preventivă. ---●--●--. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară. 2012 178 .Podişorul. se observă că gimnastele treptat măresc capacităţile proprii de la o testare la alta. II—●—●— Aplecare înainte din stînd pe bancă. Caracteristic este faptul că gimnastele supuse testărilor. Mediile de grupă (în note) obţinute în testările preventive diferă semnificativ de indicii obţinuţi în testările finale (P < 0. sfoara şi podişorul. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică. Chişinău: USEFS. 2012 Mediile de grupă ale notelor calculate sînt prezentate în tabelul 1 şi figura 1. au demonstrat rezultate relativ înalte în unele probe: alergare 20 m. Din tabelul 1.Podişorul. notele obţinute în testarea preventivă sunt destul de mici. --●--●--. I II 9 puncte 8 ● ● 7 ● ● ● 9 puncte ● 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 2 ● ● 7 6 3 testare ● ● ● ● 1 2 3 testare Figura 1.001). În celelalte patru probe: săritura în lungime de pe loc. în limita de 2-5 puncte.05-0. Dinamica indicatorilor pregătirii fizice (în note) la tinerele gimnaste: I —●—●— Alergare 20 m. Acest fapt se observă uşor din figura 1.

Вып. al volumului de lucru.. 2.. În dependenţă de perioada de antrenament.gimnastele îşi măresc treptat capacităţile proprii de la o testare la alta. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice la tinerele gimnaste reflectă următoarele: . 2. al alternării genurilor de pregătire la etapa de selecţie şi pregătire iniţială.. Concluzii În baza studierii şi analizei literaturii de specialitate şi a investigaţiilor întreprinse. dr. în pedagogie.. se pot concluziona următoarele: 1. celei speciali se acordă 75%. I. Bucureşti: Editura Stadion. În: Гимнастика (ежегодник). Se păstrează volumul de ore necesar la pregătirea fizică. diferă şi raportul genurilor de pregătire a gimnastelor.. 2009..05-0. p. Mediile de grupă obţinute în testările preventive diferă semnificativ de mediile de grupă obţinute la testările finale (p‹0. 4. Общие основы спортивиой ориентации.М. с. Problema organizării şi efectuării procesului de instruire şi antrenament cu gimnastele tinere la etapa de selecţie şi pregătire iniţială se află la un nivel de raritate în comparaţie cu alte probleme ale antrenamentului sportiv. Perfecţionarea metodicii procesului de antrenament al gimnastelor tinere trebuie să fie legat de studiul conţinutului. 19-24. 1973. . Bibliografie: 1.001) în toate probele testate.diferenţele dintre indicatorii testării iniţiale. отбора и прогнозирования в гимнастике. se conduc de cerinţele programelor de pregătire în planificarea antrenamentului gimnastelor tinere. Dungaciu P. Nanu L. practic în toate probele (la testarea preventivă.8-80. iar pregătirii tehnice – 25%. 2012 Totodată. Chişinău: USEFS. testările preventive şi finale sunt mai mici. Teoria antrenamentului sportiv. Antrenorii. Розин Е. Bucureşti: Sport-turism. În perioada competiţională. tezei. raportul dintre pregătirea tehnică şi pregătirea fizică 50:50%. volumul de pregătire tehnică se măreşte pînă la 40%. 28 p.Ю. în linii generale. Ch.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Aspecte ale antrenamentului modern în gimnastică. 1982. al programelor. se poate menţiona faptul că gimnastele menţin o dinamică crescîndăuniformă. Harre D. 2012 179 . 3. iniţială şi finală). 3. Elaboarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv: Autoref. iar volumul de pregătire fizică – 60%. În perioada pregătitoare pregătirii fizice generale.

Cu părere de rău. Chişinău: USEFS. în special în SUA. care este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului contemporan. Franţa. pregătirea nu numai că nu se potriveşte cu procesul de antrenament. 2012 180 . Scopul acestui studiu este de a scoate în evidenţă căile teoretico-metodice de perfecţionare a procesului de pregătire a sportivilor în proba de ştafetă 4x100m.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Actualitatea.conf. antrenor federal al RM la atletism. în special aceasta se întâmplă din cauza încălcărilor ce au loc în zonele de shimb. Резюме.приѐм. Trebuie remarcat faptul că alergarea de ştafetă este foarte des folosită ca un mijloc al antrenamentului sportiv în pregătirea atleţilor de mare performanţă. Alergarea de ştafetă este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului şi unica probă în care rezultatul final se determină în baza reuşitei participării celor patru (sau mai mulţi) sportivi-alergători. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. dar mai trebuie ca aceştia să poată interacţiona eficient în zona de schimb.. studentă. chiar şi la competiţiile de anvergură. maestru al sportului. Polonia. Observaţii de termen lung şi analiza procesului de antrenament au arătat că mulţi specialişti organizează procesul de pregătire pentru alergarea de ştafetă greşit din punct de vedere metodic.. dr. Marea Britanie... ehipele sunt descalificate pentru încălcarea regulamentului de concurs. технические приѐмы. специальные упражнения. Chişinău Ключевые слова: эстафетный бег.. Canada. Nu este suficient ca într-o echipă să fie prezenţi patru (sau mai mulţi) alergători de mare performanţă pentru a obţine succese. тренировка. anume acestea fiind ţările care domină în lume în această probă. univ. подготовительные упражнения. În mai multe cazuri. componenţi ai echipei. Chişinău Povestca L. Chişinău Gancenco A.эстафетная палочка. de aceea.передача. Rusia etc. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. fapt care se poate realiza numai atunci. folosind diferite mijloace de antrenament specifice probei. deseori. 2012 REPERE TEORETICO-METODICE ALE PREOCESULUI DE INSTRUIRE ŞI ANTRENAMENT ÎN PROBA ALERGĂRII DE ŞTAFETĂ 4X100M Virsta D. dar se desfăşoară în detrimentul acestuia.. В данной статье проводится теоретико-методический анализ наиболее важных аспектов учебно-тренировочного процесса одного из интереснейших видов лѐгкой атлетики – эстафетного бега 4х100м. în unele ţări nu se acordă atenţie suficientă pregătirii tehnice a atleţilor. când sportivii se antrenează regulat.

în afara alergării cu viteză maximală. transmiterea are loc în cea dea doua jumătate a zonei de 20m. anume în alergarea de ştafetă. De obicei. timpul poate fi redus nu numai din contul alergării din elan. În cazul unei tehnici optimale a transmiterii bastonului. Problemele de bază care. rezultatul în alergarea de ştafetă poate fi cu 2. Uneori. Acest cuartet trebuie să fie combinat într-o uniune rezultantă.0 sec mai bun decît suma rezultatelor în alergarea de 100m. transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie efectuată cînd vitezele ambilor sportivi sunt aproximativ aceleaşi. sunt necesare antrenamente planificate şi concentrare maximală. dar din contul ―spaţiului liber‖ (1-1. Transmiterea de sus. a treia şi a patra etapă au dreptul să înceapă elanul cu 10m pînă la zona de transmitere). Autorii au analizat tot setul de caracteristici şi abordări pentru determinarea eficienţei organizării activităţii competiţionale a celor mai puternice echipe de ştafetă [8].5-3. apar în lucrul cu echipele de ştafetă. adunaţi într-o echipă. 3. antrenamentele direcţionate spre perfecţionarea tehnicii alergării de ştafetă se petrec într-un regim de viteză incorect. iar cel ce primeşte . În ştafetă. Trebuie ţinut seama de faptul că alergarea de ştafetă este mai mult decît doar o alergare simplă a patru sportivi. 4. Pentru a realiza acest lucru.3m). analizînd rezultatele Campionatului Mondial de la Roma. Tipurile de bază de transmitere a bastonului sunt următoarele : 1. 2. Mai bine ar fi dacă transmiterea va avea loc la al 16lea – al 18-lea metru.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. din anul 1987. de obicei. Transmiterea mixtă. trebuie să execute transmiterea bastonului fără greşeli. obţinute de fiecare sportiv în parte [3]. nu se ia în considerare starea sportivului: a reuşit acesta să se restabilească după antrenamentul precedent sau nu? Din această cauză. au fost studiatt de ei obţinînd date obiective. Cel mai dificil este de a executa transmiterea în zona de 20m (cei care primesc ştafeta la a doua. Transmiterea internă. care. destul de des. 2012 181 . Transmiterea externă. Premisa pentru atingerea rezultatelor înalte în alergarea de ştafetă 4x100m este capacitatea sportivilor de a transmite bastonul de ştafetă cu viteză maximă. sportivii se traumează mai des decît în celelalte probe. 2012 Astfel.în urmă. Problema activităţii competiţionale practice a fost studiată de specialiştii cehi. care apare atunci cînd sportivul ce transmite bastonul întinde braţul înainte. Analiza variantelor de transmitere a bastonului de ştafetă în Chişinău: USEFS. deoarece aceasta va da posibilitatea celui ce primeşte ştafeta să acumuleze viteză mai mare. Acest indicator poate fi folosit pentru controlul transmiterii bastonului. Practic.

B – de jos). finaliştii echipelor masculine preferă poziţiile startului fără sprijin. 2012 182 . folosite de sportivii diferitelor echipe de ştafetă pentru organizarea interacţiunii dintre sportivii care transmit şi cei care Chişinău: USEFS. ai căror participanţii nu au legături perfecţionate. şi. s-a observat că acestea preferă startul cu sprijin pe o mînă. că echipele cu o calificare mai joasă. Există multe variante de handicap. echipele de ştafetă care au aplicat transmiterea de sus – în jos nu au fost realizat o interacţiune mai eficientă decît în transmiterea de jos – în sus [7]. ceea ce conduce. efectuată de specialiştii cehi. adică poziţia startului nu influenţează la acumularea vitezei în zona de elan.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. la pierderea bastonului. În ceea ce priveşte femeile. Astfel. Este important de menţionat faptul că în nici o competiţie analizată din perioada 1972-1988. Des. deseori. O tendinţă analogică a fost depistată şi la analiza activităţii competiţionale în alergarea de ştafetă 4x100m la Jocurile Olimpice din Seul (1988). Însă indicii grupei finaliştilor diferă esenţial. în care diferenţa de viteză dintre cel ce transmite şi cel ce primeşte este mare. Sportivii de culoare consideră că acestea sunt mai naturale pentru a acumula treptat viteza. în consecinţă. Acest lucru se întîmplă nu numai în calificări. folosesc o transmitere mai puţin eficientă – cea „de sus – în jos‖. dar şi în finalele acestor concursuri. de obicei se bazează pe performanţele individuale ale participanţilor. Ea constă în aceea. a demonstrat că numărul variantelor poziţiei startului cu un singur sprijin (semiaşezat) şi a celui din picioare este aproximativ acelaşi. unde se întîlnesc echipe care folosesc aproximativ aceleaşi variante de transmitere. Procedee de transmitere a bastonului de ştafetă (A – de sus. 1. 2012 proba de 4x100m a demonstrat o egalitate aproximativă a variantelor „de sus – în jos‖ şi „de jos – în sus‖ (Desenul 1). Analiza poziţiilor de start folosite de sportivii ce primesc ştafeta.

2. Schema determinării semnului de control pentru începutul accelerării celui care primeşte ştafeta. 2012 primesc ştafeta. De aceea. 2012 183 . Aici. drept consecinţă. Des. 2) [4]. Tehnica predării . Totuşi rezultatele în alergarea de ştafetă 4x100m depind nu numai de pregătirea individuală. Chinograma 1.transmiterii bastonului de ştafetă Chişinău: USEFS. a poziţiei startului şi a variantei de transmitere a bastonului (des. în pregătirea alergătorilor de viteză pentru alergarea de ştafetă o mare atenţie trebuie acordată perfecţionării tehnicii primirii în zona de transmitere.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. este reflectată influenţa posibilităţilor de viteză absolute ale sportivilor din echipele de ştafetă. care asigură participarea reuşită la competiţii de diferit rang (Chinograma 1) [6]. dar într-o măsură foarte mare şi de perfecţionarea tehnicii interacţiunii sportivilor în zona de transmitere a bastonului.

Este vorba de: . .exactitatea şi rapiditatea reacţiei motorii după percepţia vizuală.stabilitatea psihologică a alergătorilor (interacţiunea la viteze înalte la sfîrşitul zonei de transmitere). Cei mai importanţi dintre aceştia sunt: . în special la obiectul mobil (începutul alergării exact la trecerea marcajului de control de către sportivul ce transmite). 3) start cu sprijin pe o mînă. Exerciţii pregătitoare penrtu antrenarea alergării de ştafetă 4x100m: 1) accelerări de la start din startul de sus. a III-a şi a IV-a etapă (incomoditatea poziţiei iniţiale de start). atît faţă de starea lor fizică. în timpul alergării cu viteză maximală. .capacitatea celui ce transmite. privirea orientată într-o parte – în urmă. să perceapă distanţa pînă la cel ce primeşte. . . În continuare. viteza şi exactitatea transmiterii). .timpul alergării zonei de 20m din elan a celui ce primeşte ştafeta. . De mărimea handicapului în mare parte depind şi alţi indici. care pot fi utilizate în procesul de instruire şi antrenament al alergătorilor de ştafetă pe distanţa de 4x100m [8].startul şi elanul de la start al celui ce primeşte la a II-a. . un rol foarte important îl are handicapul.timpul trecerii bastonului de ştafetă a zonei de 20m.locul transmiterii bastonului de ştafetă.activitatea competiţională a sportivilor în alergarea de ştafetă (capacitatea de a vedea numai partenerul său şi de a reacţiona numai la semnalele lui). 4) alergarea din startul de jos cu bastonul de ştafetă. . cît şi faţă de executarea unui şir de procedee tehnice complicate în procesul transmiterii bastonului de ştafetă [8].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. pentru o interacţiune bună între sportivi în zona de transmitere. pentru a da semnal la timp cu vocea (cu 22. I. 2012 184 .5m).diferenţa de timp a intrării în zona de transmitere dintre cel ce primeşte şi cel ce transmite ştafeta. vom prezenta o serie de exerciţii pregătitoare şi speciale. care influenţează asupra eficienţei interacţiunii alergătorilor în zona de transmitere a bastonului de ştafetă. 2012 Specificul alergării de ştafetă înaintează sportivilor anumite cerinţe. În baza cercetărilor şi a lucrului practic cu echipele de ştafetă. etapele II şi III – cîte 130m şi etapa a IV-a – 120m). s-a stabilit că. .capacităţile coordinative ale alergătorilor în timpul interacţiunii în zona de 20m (primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă în timpul alergării cu viteză maximală a celor doi sportivi la distanţa braţului întins.viteza în regim de rezistenţă (lungimea etapelor în alergarea de ştafetă este mai mare de 100m: etapa I – 110m. 2) start cu sprijin pe o mînă (alternativ cu stînga şi dreapta).

Primirea şi transmiterea ştafetei fără marcaj. Piciorul drept sau stîng este îndoit din articulaţia genunchiului. toţi sportivii încep alergarea din startul de sus. Imitarea transmiterii bastonului de ştafetă pe loc. degetele fiind drepte. alţi factori). 5). Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă la diferite etape – la ―intrarea‖ în turnantă şi la ―ieşirea‖ din turnantă. Exerciţii pentru insuşirea tehnicii transmiterii şi primirii bastonului de ştafetă: 1). II. alergătorul duce braţul drept sau stîng în urmă cu palma deschisă. Alergarea pe turnantă şi forţa centrifugă face alergarea mai dificilă. 4). Imitarea primirii şi transmiterii bastonului de ştafetă. din mîna dreapta în mîna stîngă. ―Ieşiri‖ din startul de sus la semnal: mingea rostogolindu-se ajunge la un anumit marcaj. 2012 185 . 7). apoi în dreapta ş. 3).4 se execută individual şi la comandă (semnal) 5) exerciţiul 3. accelerează iar. Finalizînd transmiterea. La comanda ‖unu – doi – trei – patru!‖.d. vînt. Acel ce transmite ştafeta întinde braţul înainte de jos – în sus. 2012 Exerciţiile 1 . cînd mingea ajunge la linia „start‖. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul în alergare cu accelerare pînă la 150m. diferiţi factori pot conduce la deplasarea marcajelor (nervozitate.5m unul de celălalt.m. sportivii aleargă pe un culoar. mişcările braţelor ca în alergare. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul sau cu toată echipa în alergare uşoară (la încălzire). Aici. adică marcajul „gata‖ şi „start‖. Bastonul se transmite la comanda sportivului ce stă din spate. Exerciţii speciale pentru antrenamentul alergării de ştafetă în întregime: Chişinău: USEFS. La competiţii. pune bastonul de ştafetă în laba mîinii celui ce primeşte. III. schimbîndu – se cu locurile cu partenerul.. situate la distanţa de 7m (de la linia „gata‖ pînă la linia „start‖) şi la distanţa de 8m de la linia „start‖ pînă la alergător(i). Sportivii încep accelerarea. alergătorii stau pe loc. în acest moment sportivul ce a primit bastonul.5m unul de celălalt. de asemenea. Sportivii se amplasează în ordine de şah la distanţa de 1 – 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 6). Transmiterea bastonului de ştafetă fără marcaje se bazează pe aceea că sportivul care primeşte ştafeta apreciază vizual viteza alergării partenerului şi viteza sa de la start. puţin încetineşte. influenţează viteza de la start a sportivului ce primeşte ştafeta. cu începutul alergării în momentul trecerii marcajului de control de alergătorul care transmite . Cu toate acestea. cu marcarea zonelor de transmitere. de aceea transmiterea trebuie să se execute în condiţii cît mai apropiate de cele competiţionale. găsindu-se la distanţa de 1. 2). Dacă mingea ajunge numai la linia „gata‖. sportivul ce aleargă în spate.a.

. Marcajul de control pentru fiecare pereche se alege individual.sportivul. şi posibilitatea de a se accelera a sportivului ce primeşte ştafeta. Această greşeală apare de cele mai dese ori atunci. 2012 186 . 2012 1). 4). . iar sportivul de la a treia etapă nu s-a deplasat spre stînga. se ia în considerare viteza. Transmiterea ştafetei are loc cu cîteva perechi concomitent. 2). Acel ce primeşte după comanda celui ce transmite. cu fixarea timpului. îl mişcă în stînga sau dreapta. dar nu pe punerea piciorului lui pe pistă. Acel ce primeşte ocupă poziţia de start astfel. pierzînd controlul asupra vitezei de alergare. Transmiterea nu a avut loc. în timpul alergării pe a doua etapă.alergătorul ce ia startul la doua sau a patra etapă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. a ocupat poziţia în stînga culoarului şi în timpul elanului nu s-a deplasat în dreapta. cînd vitezele alergătorilor s-au egalat şi a fost pierdut momentul pentru comandă. . la ducerea braţului în urmă. Acel ce primeşte începe alergarea înainte ca cel ce transmite să ajungă la marcajul de control. pe care este în stare s-o dezvolte sportivul ce duce bastonul. 3). Transmiterea ştafetei cu partenerul. cu fixarea timpului trecerii bastonului prin zona de elan şi cea de transmitere. iar uneori înainte de aceasta. Chişinău: USEFS. Primirea şi transmiterea la etape aparte. neţinînd seama de faptul că viteza celui ce primeşte ştafeta creşte treptat. . căutînd bastonul. Cînd distanţa dintre sportivi este egală cu aproximativ 1. se deplasează. se execută transmiterea. în momentul transmiterii. cedează din viteză. trebuie acordată atenţie corectării celor mai frecvente greşeli în alergare de ştafetă: 1). iar cel ce transmite nu poate să ajungă paretnerul. 5).5m. la următorii doi paşi. spre partea internă a culoarului sau la prima şi a treia etapă. la ieşirea din turnantă. ca să-şi vadă partenerul şi să controleze marcajul. Primirea şi transmiterea ştafetei pe toată distanţa. Aceasta se întîmplă din cauza că alergătorul accentuează prea mult atenţia asupra semnalului. 3). Primirea şi transmiterea cu toată echipa (4 alergători) pe distanţa scurtată de 200m. în momentul transmiterii ştafetei. în vîltoarea luptei competiţionale. La instruire. se dă comanda. distanţa dintre sportivi creşte. aleargă mai aproape de linia exterioară a culoarului.sportivul ce transmite îşi reduce viteza după comandă. Cu toate acestea.la transmitere. Elanul – 50 – 60m. Scopul celui ce transmite este să-şi ajungă partenerul. cînd sportivul nu vede marcajul sau se orientează după partenerul său. 2). Cauze pot fi mai multe: .sportivul ce primeşte.

. Киев: Здоровье. Петровский В. fapt care. В. 1987. Москва: Олимпия. 144с. C. Озолин Э. .. 1986. La predarea tehnicii transmiterii ştafetei. 3.А. № 5.transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie executată cu braţul întins [1]. Concluzii şi recomandări metodice 1. deseori. Маслаков В. "Материалы семинара по спринтерскому и барьерному бегу". Эстафетный бег: история. pe atât de complexă. С. 267-272. учебник для педагогических факультетов институтов физической культуры. 6-17. Платонов В.. 4. 1976. обучение. Эстафетный бег.Н. Москва: ФиС. Москва.1986. 334-349. техника. Alergarea de ştafetă este o probă foarte spectaculoasă a atletismului. Степанов В. a antrenorilor şi a sportivilor. 5. Организация спортивной тренировки.С. Озолин Э. Теория спорта. тренировка. în mare parte). se va folosi un vast arsenal de exerciţii pregătitoare şi speciale. variindu-le în diferite etape ale pregătirii şi ţinând cont de capacităţile fizice. Подготовка квалифицированных спортсменов. 1985. pentru a evita toate devierile de la rigorile tehnice şi regulamentare. Запорожанов В. Bibliografie: 1. ―Подготовка эстафетной команды 4 х 100 м‖. respectându-se toate principiile didactice.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Маслаков В. pentru ca acei ce aleargă pe etapele trei şi patru să poată apuca de bastonul de ştafetă. 143-144. cu părere de rău.П. 18-19. 7. Резервы эстафеты.М. Киев: Вища школа.33-35. 2012 . nu se întâmplă. 2009. C. C. 8. care necesită o abordare foarte serioasă din partea specialiştilor. 2001. Легкая атлетика. 2. Мирзоев О. din punctul de vedere al mişcărilor realizate de sportivi (sunt mişcări ciclice naturale. dar şi la descalificarea echipei. C. Москва: ФиС. 6. 2. 1978. În final. 2012 187 . Легкая атлетика. tehnice şi psihologice ale partenerilor de echipă. .М. putem menţiona faptul că alergarea de ştafetă este o probă pe cât de simplă. Контроль в спортивной тренировке. Chişinău: USEFS. 157с. Врублевский Е. 3. Спринтерский бег.sportivii ce aleargă etapele doi şi trei nu întreprind nici o acţiune. fapt care poate conduce nu numai la scăderea performanţei. с. В. datorită faptului că alergătorii trebuie să le realizeze în condiţii foarte dificile: spaţiu limitat de transmitere şi executarea acesteia cu viteză maximală. C. Procesul de instruire şi antrenament trebuie să fie unul sistematic. Москва: ФиС..

которая может быть использована тренером и спортсменом при формировании и совершенствовании техники обсуждаемого элемента. что подготовка отечественных тайских боксеров. что делает поединок весьма опасным и непредсказуемым. Тhai boxing. 2012 БИОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРА КОЛЕННОМ В ТАЙСКОМ БОКСЕ СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ Беленко С. In the article were presented the features of blow by a knee in execution of the sportsmen of different qualifications based on the experimental researches. Обучение и совершенствование технике прямых ударов ногой и рукой осуществляется с учетом имеющихся знаний в специальной литературе по кик боксингу и боксу. Библиографический анализ позволил установить. blow by a knee. Summary. Findings may be used for working-out the recommendations to perfect the technique of investigated locomotion. Chişinău: USEFS. позволит получить дополнительную количественную информацию. 5]. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. в частности восточных единоборств.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. which is different in qualified and highly qualified sportsmen. в практику отечественного физического воспитания и спорта [1 – 3].. 4. На протяжении последних десятилетий в Украине наблюдается феномен спонтанного проникновения азиатской физической культуры. поэтому тренеры ориентируются на приобретенный опыт и личные представления о технике данного элемента. что техника ударов коленями носит описательный характер. It was established that an important factor is the evolution of speed variation of kicking leg's joint. Анализ данных специальной литературы. в настоящее время. В связи с этим изучение особенностей техники удара коленом спортсменов различной квалификации. специализирующихся в тайском боксе с использованием современных систем видеоанализа. Высокой популярности приобрел тайский бокс благодаря зрелищности и особой технике движения спортсменов включающей в себя прямые. 2012 188 . Постановка проблемы. осуществляется на основе общих положений теории спорта и спортивных единоборств [1. а также практический опыт показывают. Киев Keywords: sporting technique. а также боковые удары коленом и локтем.

а также фаза удара. коленном суставе был в Chişinău: USEFS. Киева по тайскому боксу. Инфракрасная видеосъемка проводилась с частотой 150 к∙с–1. так или иначе. было выявлено. Угол в тазобедренном суставе – 173. Исследования проходили на базе лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. У спортсменов высокой квалификации в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали равнялся 200 (S=1.7).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Изложенное выше позволило сформулировать цель настоящей работы – изучить биокинематические особенности техники удара коленом спортсменами различной квалификации. что в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали составляет в среднем 210 (S=1. анализируя технику удара коленом квалифицированных спортсменов. специализирующихся в тайском боксе. в котором приняли участие члены сборной команды г. Угол в правом голеностопном суставе составил 109. фаза замаха. Так. направлены на развитие максимальной силы.530 (S=2. В каждой фазе решаются свои задачи. Как показывает анализ соревновательной деятельнсоти спортсменов высокой квалификации. В коленном суставе правой ноги угол был в пределах 153. достижения ее в момент удара при точном попадании в цель. но все они. Методы и организация исследования. проноса (движение бьющей ноги в сторону мишени). 2012 189 .160 (S=2. Технику удара коленом в тайском боксе принято условно делить на четыре фазы: исходное положение.640 (S=3. в правом голеностопном суставе составил 83. Количество испытуемых 7 человек.8). Результаты собственных исследований и их обсуждение. в числе которых 2 мастера спорта и 5 спортсменов первого разряда.7). В нашей работе анализировалась техника удара правым коленом с исходного положения характерного для ближнего боя.8). методы математической статистики.530 (S=4. удар коленом преимущественно используется в условиях ближнего боя.9).5). Значительно реже такой удар может наноситься в прыжке с дальней дистанции или средней дистанции. видеосъемка и биомеханический видеокомпьютерный анализ на основании комплекса «Qualisys». При изучении техники удара коленом в тайском боксе использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников.

Для развития наибольшей его скорости необходимо определенной сочетание во времени движений других биозвеньев. в среднем за 0. Максимальная скорость тазобедренного сустава была в пределах 2. что пики максимальной скорости голеностопного и коленного суставов. 2012 190 . В то же время пик максимума скорости тазобедренного сустава совпадает с моментом удара и составляет в пределах 3. При выполнении ударных действий важным является скорость бьющего биозвена.534 м∙с–1.675 м∙с–1.09 с до самого удара. в фазе проноса наблюдается резкое возрастание скорости всех суставов с бьющей стороны спортсмена.723 м∙с–1. пик максимума скорости коленного и голеностопного суставов опережает момент удара. Одновременно происходит активное разгибание в голеностопном суставе правой ноги и коленном суставе левой. при этом у высококвалифицированных спортсменов эти пики Chişinău: USEFS.923 м∙с–1.3). В коленном и тазобедренном суставах бьющей ноги отмечается сгибание.264 м∙с–1. в момент удара – 5. К моменту удара скорость значительно снизилась до 5. Изучение техники удара коленом спортсменами различной квалификации позволил установить как общие закономерности. Максимальные значения результирующей скорости голеностопного сустава у квалифицированных спортсменов были в пределах 6.217 м∙с–1. Для коленного сустава максимум результирующей скорости находится в пределах 6. Для коленного сустава максимум результирующей скорости составил 6.560 (S=2. что совпадает с моментом удара.086 – 0. в момент удара – 5.9) соответственно. Так. Важным также является совпадение максимального пика скорости бьющего биозвена с моментом удара. К общим закономерностям следует отнести схожую динамику изменения скорости исследуемых суставов с бьющей стороны спортсмена. Необходимо отметить. 2012 пределах 157.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. совпадают во времени и опережают момент удара. Как правило.57 м∙с–1. Причем достижение максимального значения скорости происходит. К моменту удара скорость снизилась до 5.780 (S=2.68 м∙с–1. как правило.534 м∙с–1.106 м∙с–1. как и отличительные особенности. У спортсменов высокой квалификации максимальное значение результирующей скорости голеностопного сустава составляет в среднем 6. как правило. а в тазобедренном суставе – 159.

Другой причиной может служить несколько иное направление движение бьющей ноги. Важной отличительной чертой можно считать то. увеличивается масса бьющего звена. Это может свидетельствовать о цельности бьющего звена. Б) квалифицированным Л-к (распечатка с экрана монитора) Вместе с тем. Момент удара совпадает с пиком скорости тазобедренного сустава как квалифицированных. У квалифицированных спортсменов максимальные значения по модулю скорости коленного и голеностопного суставов значительно отличаются. 2012 совпадают по времени. практически одинаковы. что является крайне важно при выполнении ударных действий. что скорость колена и стопы у спортсменов высокой квалификации по модулю. у спортсменов высокой квалификации отмечается меньшая потеря скорости для коленного и голеностопного суставов к моменту удара. 1). А) Б) Рис. Этот факт косвенно позволяет говорить о том. Таким образом. что позволяет избежать дополнительных движений в этих суставах. 1. Спидограммы исследуемых точек тела при выполнении прямого удара коленом: А) – высококвалифицированным спортсменом Гк. что бьющая кинематическая цепь имеет не зафиксированные степени свободы в отдельных суставах. 2012 191 . Chişinău: USEFS. а у квалифицированных спортсменов пик скорости коленного сустава отмечается несколько раньше пика скорости голеностопного. так и высококвалифицированных спортсменов (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которое осуществляется спортсменом посредством фиксации в коленном и голеностопном суставах.

чем вперед. Выводы. что на современном этапе развития тайского боксе одним из наиболее актуальных вопросов является изучение техники удара коленом. бедро маховой (бьющей) ноги к моменту удара может иметь направление больше вверх. при этом бедро бьющей ноги имело движение преимущественно вверх с продвижением вперед. А) Б) Рис. 2. что свидетельствует о более эффективной передаче накопленного импульса силы от бьющего звена в место удара. При этом конечное положение спортсменов различной квалификации подтверждает выраженное мнение. При этом происходит значительное отклонение туловища назад. У высококвалифицированных спортсменов отмечается меньшая Chişinău: USEFS. На рисунке 2 показано. Момент удара коленом в исполнении: А) – высококвалифицированным спортсменом Г-к. При изучении биокинематической структуры техники удара коленном спортсменами различной квалификации были выявлены отличия в динамике изменения скорости суставов нижней конечности с бьющей стороны спортсмена. что спортсмены высокой квалификации завершают удар явным продвижением бедра бьющей ноги вперед. Библиографический анализ показал. Б) квалифицированным Лк (распечатка с экрана монитора) У квалифицированных спортсменов в момент удара туловище наклонено несколько вперед. 2012 192 . 2012 Так. Да настоящего времени данная проблематика в специальной литературе представлена фрагментарно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Ковтик Муай тай свободный бой: Метод. М.Н. укрепление соединительной и опорной тканей.Г. В. Ростов н/Д: Феникс. training process. Панья Чарат. the preparation. 2. which requires the optimum relationship of force. 224с 3. Тараса. the activities of the autonomic nervous system and other motor qualities. 2004. канд. Тайский бокс в свое удовольствие: Практическое пособие / Под ред. Б. Аман Антилопов. motor qualities.: Олимпийская литература. 384 с.: Харвест. специализирующихся в тайском боксе. повышение активной мышечной массы. 384 с. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ Березний А. А. Артеменко О. Харьков.Касьянов. Мн. наук.Л. пособие /. 2007.. 5. An important aspect of strength training in volleyball is to increase the ability of athletes to the implementation of power quality in training and competitive activities of the sport. 2012 193 . Тайский бокс (практическое руководство). Муай – тай. Summary. Платонов отмечает. Современное слово. 2001. улучшение телосложения. что процесс силовой подготовки в современном спорте направлен на развитие различных силовых качеств. 2000. что создает предпосылки для нанесения мощного удара.-Мн. 2012 потеря скорости колена к моменту удара. Киев Нагорная В. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением биодинамической структуры техники удара коленом спортсменами различной квалификации.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.С.. Киев Keywords: young volleyball players. 808 с.. strength training. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.:АСТ.Е. 100 лутших приемов тайландского бокса/ Бим Бэкман. 4. Параллельно с развитием силы Chişinău: USEFS.Дроздов. with sports equipment. ФЛП Дудукчан И. К. Шехов В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.М. Общая теория и ее практические приложения.В. 2007. Бэкман. Библиография: 1. В. Платонов В. а также более высокая согласованность движений в целом..О. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 104 с. Т. А.Н. Актуальность работы.

Анализ научной. 2012 создаются предпосылки повышения уровня скоростных качеств. Практическая значимость. Задачи: Изучить и проанализировать литературу по вопросу использования силовых упражнений для волейболистов 16-18 лет. координационных способностей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. деятельностью вегетативной нервной системы. гибкости. Chişinău: USEFS. методической и другой специальной литературы. Обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Полученные в процессе исследования сведения об эффективности применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет и разработанные на их основе рекомендации могут быть использованы в практической деятельности тренера по волейболу ДЮСШ. использованной в работе. 2012 194 . а именно: максимальная сила. Цель работы: обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Научная новизна работы представляется нам в попытке выработать конкретные рекомендации относительно использования силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. со спортивной техникой. Объект исследования: методика применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Определить уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. другими двигательными качествами. позволил сделать вывод о необходимости проведения дополнительного исследования с целью устранения имеющихся недоработок и противоречивых точек зрения по вопросу применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Только в спорте развиваются все виды силовых качеств (в зависимости от специфики вида спорта). что требует обеспечения оптимальной взаимосвязи силы. Важной стороной силовой подготовки является и повышение способности спортсменов к реализации силовых качеств в условиях тренировочной и соревновательной деятельности конкретного вида спорта. Предмет исследования: влияние силовых упражнений на уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. скоростная сила и силовая выносливость.

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. подъѐм туловища в сед из положения лѐжа) результаты в тестах между группой 17 лет и 18 лет у испытуемых имели незначительное различие в Chişinău: USEFS.педагогические методы исследования. 2012 195 . Обоснование применения силовых упражнений в практике волейбола. 3 2 1 возраст волейболистов 16 лет 17 лет по окончанию эксперимента 18 лет до эксперимента Рис. 1.соматометрические методы исследования. 2012 Для решения задач. . 5 4 УФП.статистические методы обработки полученных результатов. стоящих перед исследованием использовались следующие методы: . . баллы По окончании эксперимента у большинства испытуемых был отмечен существенный рост уровня физической подготовленности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Уровень физической подготовленности волейболистов 16-18 лет При выполнении теста «кистевая динамометрия». если при выполнении других тестов определяющих силовую подготовленность (подтягивание на перекладине. Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Сокол».анализ и обобщение данных специальной литературы. . педагогический эксперимент включал наблюдение в течении 4.физиологические методы исследования. эффективность влияния силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет определяли по динамике физической подготовленности. что свидетельствует об эффективности использования силовых упражнений. 2). наиболее высокие показатели кистевой динамометрии были в группе волейболистов 18 лет (рис. . При этом. В эксперименте принимали участие 14 волейболистов 16-18 лет.

имеющих стаж занятий с отягощениями в связи с возрастом. Для достижения вышеперечисленных эффектов необходимо соблюдение следующих параметров (табл. Сила кисти. 1). Таблица 1. баллы 5 4 3 2 1 16 лет 17 лет 18 лет возраст уровень развития силы кисти в начале эксперимента уровень развития силы кисти по окончании эксперимента Рис. более низкая. 2. По окончании эксперимента наибольшего увеличения уровня силы кисти добилась группа 16 лет. что такой результат связан с адаптацией организма испытуемых. либо стабильность результата в силовых упражнениях. Очевидно. то при выполнении кистевой динамометрии уровень развития силы кисти существенно различался.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а наименьшего группа волейболистов 18 лет. Параметры занятий с отягощениями для волейболистов 16-18 лет Объѐм нагрузки (общее Кратность Интенсивность Возраст Продолжительность количество №п/п занятий в нагрузок (в % (лет) занятий (в мин) подходов в неделю от 1 ПМ) упражнениях за одно занятие) 1 16 3 40-60 20-30 50-60 2 17 3 60-90 25-35 60-75 3 18 2-3 60-90 20-40 70-85 Chişinău: USEFS. к силовым нагрузкам и. 2012 196 . что наглядно видно на рисунке. как следствие. 2012 начале эксперимента. Уровень развития силы кисти у испытуемых в зависимости от возраста и методики развития силовых качеств.

5 Талия (см) Бедро (см) До Пос.5 58.5-2 минуты между подходами. Для волейболистов 17 лет при интенсивности нагрузок 60% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 45 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха 1.4 85.5 84.До Пос ле ле ле ле -ле 100 70. В упражнении выполняется 3-4 подхода по 4-7 повторений. В упражнении выполняется 3 подхода по 8-10 повторений.5 65.5 2 169 63 68 94 101 90 96 91 95 4 5 32 34. экскурс ия До Пос До Пос. Антропометрические показатели волейболистов 16 лет № п/ п Длинна тела (см) Масса тела(кг) Бицепс (см) До 1 174.5 72 73 51 54.5 82.5 97 98 4 4.5 98 103.До Пос.5 96 10.5 107.5 3 181.5 3.5 минуты.5 90 95 91 93 4 4.5 102 105.5 70.До Пос.5 53 63. экскурс ия Пос.5 83 101 102 98 98 99 99 3 4 36 36.5 87 83.5 35 Chişinău: USEFS.5 34. 2012 Для волейболистов 16 лет при интенсивности нагрузок 50% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки в 30 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1-1.До ле ле 35.До Пос До Пос До Пос -ле ле -ле -ле ле 99 104 95 95.5 36 78 79 54 После 55.5 59.5 36 113 113 107.5 5 43 43 100. помимо выполнения силовых упражнений.До Пос. 2012 197 Талия (см) Бедро (см) До После До После 73.5 4 168.5 84 81 75. При интенсивности 60% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов с интервалами отдыха между подходами 11.6 94 99. п.5 64 57. должно включать упражнения для развития гибкости (в подготовительной и заключительной части занятия).5 29 31 71 71. Для волейболистов 18 лет при интенсивности нагрузок 70% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 40 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1. Антропометрические показатели волейболистов 17 лет № Длинп/п на тела (см) 1 2 3 178 179 183 Масса тела(кг) 70.До Пос.5 49 53 Таблица 3.3 Окружность грудной клетки(см) Вдох Выдох Ср.5 67.5 77.5-2 минуты. В упражнении выполняется 2-3 подхода по 10-12 повторений.5 86.5 98 100 103 4 5.5 4 33. В каждом упражнении выполняется 3-5 подхода по 8-10 повторений. В каждом упражнении выполняется 2-3 подхода по 12-15 повторений.5 53 56.8 Окружность грудной клетки(см) Бицепс (см) Вдох Выдох Ср. В каждом упражнении выполняется 3 подхода по 10-12 повторений. с интервалами отдыха между подходами 2-4 минуты.1 75 86 83.5 108 110 110 5. Таблица 2. п. Каждое занятие с отягощениями.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 .5 минуты. При интенсивности 85% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов. При интенсивности 75% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 25 подходов с интенсивностью отдыха между подходами 2-3 минуты.

5 101 101.7 95. 2012 198 Пос ле 51 70 55 140 180 Пос ле 190 200 .3 102 108.) До 52 45 35 44 Сгибание и Кистевая разгибание динамометр рук в упоре ия (кг) лѐжа (колво раз) После До После До После 55 38 49 48 52 57 27 40 50 55 52 12 31 48 52 59 38 43 45 48 Становая динамометр ия (кг) До 160 120 120 После 210 180 160 Таблица 6.9 5 176 6 7 111 112.5 75 53.5 7.5 41 42 84 85 61. Показатели педагогического тестирования волейболистов 17 лет № п/п 1 2 3 Подтягиван ие на перекладине (кол-во раз) До После 8 14 9 12 14 12 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.5 4 177 78.5 4.5 73.5 39.5 Бицепс (см) До Талия (см) До 42 Пос -ле 42 Бедро (см) До 89 Пос -ле 89 63 После 63 114 106.5 94 98 4 5.3 95 3 173.5 105. экскурси я ПосДо ПосДо ПосДо Пос ле ле ле -ле 111 106 106 108 108 5 5 Вдох До 1 192 94.5 96 96.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 54 54.5 99 101 4 5 34 37.5 74.5 109 110 6 6.5 107.5 79 113 113 105.5 71 72.2 2 177 92.5 3. 2012 Таблица 4.5 67 73.5 103 103 5 6 38 38.4 80.5 74.5 73 73 54 55 Таблица 5.5 32 34.5 39.5 55 172 69.) До После Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во раз) До После Кистевая динамоме трия (кг) Становая динамоме трия (кг) До До 48 55 49 25 37 31 47 70 50 54 54 60 38 39 38 Chişinău: USEFS. Показатели педагогического тестирования волейболистов 16 лет № Подтягивани п/п е на перекладине (кол-во раз) 1 2 3 4 До 9 12 1 3 После 10 14 3 8 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин. Антропометрические показатели волейболистов 18 лет № Длинп/ на п тела (см) Масса тела(кг) Окружность грудной клетки(см) Выдох Ср.5 76 76 59 59 73.2 80 84 55 60 170. п.5 62 106 107.4 97 102 93 96.5 33 33.4 72 98 100 94.5 108 108 7.5 95.5 98 103.

: Олимпийская литература. 2. Применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет способствует достижению более высокого результата за счет повышения силовой подготовленности. 5. Физическая культура. Одеса. ЮУрГУ. 2000. Верхошанский Ю. Библиография: 1. Основы специальной силовой подготовки в спорте. 4. 213с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.В. Chişinău: USEFS.А.: Медицина. Силовые способности: основы тестирования и методики развития//Физическая культура в школе. М.В.: Физкультура и спорт.. Спортивные игры. 264с. Волейбол: учебное пособие / Т. №1. 6-13. 6. 584с.) До После 58 58 59 59 60 60 60 62 50 63 46 57 48 55 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (колво раз) До После 52 52 50 51 55 35 55 54 37 48 35 47 25 46 Кистевая динамометрия (кг) Становая динамометри я (кг) До 62 80 55 65 51 50 53 До 200 200 160 180 180 После 65 80 55 68 54 54 57 После 260 250 220 210 200 Заключение. С. 2012 199 .И. Фізична підготовленність та самотичне здоров’я як эдина проблема//Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини. Аулик Н. Кляпчук В. Лях В. 69 с.А. Челябинск: Изд. Показатели педагогического тестирования волейболистов 18 лет № Подтягивание на п/п перекладине (колво раз) 1 2 3 4 5 6 7 До 19 18 17 20 10 8 7 После 18 19 18 20 15 14 11 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин. 3. 1970. Общая теория подготовленности спортсменов в олимпийском спорте. Сластенина. Т. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. Самошкін В. 1997. 1990.Н. Платонов В.В. М. 2006. Сластенина. К.В. 2012 Таблица 7. 1997.

Задачи. . заданий. Объект исследования – тренировочный процесс юных дзюдоистов. что без применения средств комплексного контроля недоступны значимые результаты в спорте высших достижений. The innovation of our method lies in the application of integrated control. Россия Keywords: complex control of the young wrestlers. Вся тренировочная деятельность состоит из специальных. направленных на повышение различных сторон подготовленности дзюдоистов. Summary. решаемые в процессе достижения цели: . . 2012 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ Бурлаков Я. применимые в данном тренировочном процессе.разработать комплекс средств. Если на высшем уровне он успешно применяется. Improving the efficiency and quality of young wrestlers training in the world require the development of new methods of training. Предмет исследования – средства комплексного контроля. Актуальность.осуществить теоретический анализ и обобщить опыт спортивной практики использования средств контроля в процессе управления тренировочным процессом борцов дзюдо. позволяющих наиболее полно оценить физическую подготовленность спортсмена при минимальных затратах времени. The developed methodology allows individualizing the training process. Целью нашего исследования является разработка и обоснование системы прогнозирования физической подготовленности юных дзюдоистов с помощью средств комплексного контроля. Уральский государственный университет физической культуры. то в случае с детским и юношеским спортом по ряду причин комплексному контролю не уделяется достаточно внимания.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Одной из основных задач тренировочного процесса является применение наиболее эффективных средств подготовки. the physical training. индивидуально обусловленных.определить комплекс показателей. Chişinău: USEFS. 2012 200 . студент. направленных на достижение запланированных результатов.. На сегодняшний момент очевидно. The effectiveness of the proposed method demonstrated in a pedagogical experiment. Челябинск.

Многие учѐные говорят о необходимости развития всех качеств до определѐнного уровня. 4. нами был разработан следующий комплекс тестовых упражнений для оценки общей физической подготовленности борца: 1. 5. Наклон вперед (гибкость). Исходя из этих требований. В литературе встречаются разные подходы к развитию физических качеств. Предлагаемый комплекс. Результаты исследования и их обсуждение. другие напротив. 9. Челночный бег 3 по 10 метров. 8. Отжимания из положения упора лѐжа – за 1 минуту. На наш взгляд. Максимальное количество подтягиваний за 10 секунд. всесторонней Chişinău: USEFS. позволяющих оценить динамику показателей физической подготовленности испытуемых. Используемые средства контроля должны максимально подробно и полно отражать картину физической подготовленности спортсмена. на наш взгляд. в иных необходимо развивать все качества для создания сбалансированной. Бег 60 метров. Максимальное количество подтягиваний из положения виса на перекладине. 10. конкретная стратегия подготовки должна зависеть от индивидуальных особенностей борца.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Наклон вперѐд из положения сидя. 7. Сгибание туловища из положения лѐжа – количество за 1 минуту. 2. 2012 Методологической основой нашего исследования является теоретический анализ и обобщение опыта передовой практики использования средств комплексного контроля в процессе спортивной подготовки единоборцев. при этом не предполагая значительных финансовых и временных затрат. позволяет наиболее полно и быстро оценить общую физическую подготовленность спортсмена. В исследовании принимали участие 30 дзюдоистов в возрасте 12-14 лет. 6. Прыжок в длину с места. 2012 201 . Прыжок в длину с места. В каких-то случаях возможен упор на одно качество. настаивают на сверхразвтии одного качества за счѐт отставания остальных. За период педагогического эксперимента (сентябрь 2011 – май 2112) было проведено два контрольных тестирования уровня физической подготовленности юных борцов. 3.

Рис. 2. а так же развивать наиболее сильные качества. По результатам тестирования нами был сделан прогноз состояния спортсмена на 1 сентября 2013 года. Рис. Гистограмма прогнозируемого уровня физической подготовленности Chişinău: USEFS. По результатам двух контрольных испытаний была выявлена динамика результатов тестов. 2012 подготовленности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. представленная на рисунке 1. Прогноз представлен на рисунке 2. 2012 202 . 1. Гистограмма результатов нулевого и контрольного тестирования Исходя из индивидуальных особенностей данного борца нами была поставлена задача подтянуть отстающие качества до приемлемого уровня развития.

Насколько рационально будут применяться эти средства. приседания – за 30 сек. приседание с небольшим весом – за 1 минуту. Средства развития физических качеств Физическое качество Силовые способности Силовая выносливость Гибкость Скоростные способности Средства Жим штанги лѐжа (5 подходов по 4-7 раз с изменяющимся весом). собственного веса. сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. Chişinău: USEFS. резинового амортизатора. Таблица 1.. развития физических качеств. объем нагрузки. а несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. интенсивность. выбранных нами для их развития и поддержания на высоком уровне физической подготовленности (табл. исходя из результатов тестирования каждого борца. Приседания со штангой (грифом) – 5 подходов по 4-7 раз. челночный бег 3х10 м.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. сгибание туловища из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. Наклоны вперѐд. Во время учебно-тренировочного процесса нами подбирались индивидуальные комплексы упражнений.1). Также определялось время. направленные на развитие определѐнных физических качеств. занятое на соревновании. 2012 Ниже представлена методика развития физических качеств с применением средств. Каждое из применяемых в тренировке средств одновременно может решать не одну. Данные комплексы выполнялись в процессе учебнотренировочных занятий с использованием отягощений. назад. пригибания из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. зависит конечный результат тренировки – место. подтягивание к перекладине. соответствующих предлагаемым индивидуальным комплексам для юных дзюдоистов. положение шпагата – с длительной фиксацией положения Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. Становая тяга штанги (грифа) – 5 подходов по 4-7 раз Подтягивания к перекладине. 2012 203 . повышение уровня психологической подготовленности и др. интервалы отдыха в зависимости от задач и направленности развития физических качеств. сопротивления партнера.

Л. 3. Челябинск: УралГАФК.А. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис.Матвеев. выбранными для анализа. УралГАФК. П. 2..Г. 208 с. 2007. наук /Р. Мартемьянов.А. 5. Индивидуализация подготовки спортсменов в видах единоборств: автореф. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной подготовки дзюдоистов/ О. Библиография: 1. 2004. 2012 Выводы 1. 1985. Основы спортивного мастерства / А. наиболее полно отражающий уровень физической подготовленности юных дзюдоистов. 3.Г.Новиков. тренировка №5. / М. Ю. Габов.. наук. 315 с. М. 6. В процессе педагогического эксперимента с применением разработанной нами методики был отмечен рост практически по всем показателям. 1999. 2.Лесгафта.А.А. С. Чибичик. М. 187 с. Габов.Мартемьянов. Пилоян.П. 1990. Мартемьянов. Нами был разработан комплекс тестовых упражнений. М. 76 – 77. Chişinău: USEFS. Челябинск.Г. 1996.А. Габов // Физическая культура: воспитание. В.Сиротин. Матвеев Л. ГДОИФК им. Киев: Олимпийская литература. О. дис. 4.А.П. Ю. Р.Е. Предложенная нами методика развития физических качеств предполагает дальнейший рост показателей в контрольных упражнениях по оценке уровня физической подготовленности. Чибичик.. 320 с. образование.Ф. … канд. пед.: ВНИИФК.В. … канд.Е. 2012 204 . Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/ Л. А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. на наш взгляд. пед.В. Комплексная оценка перспективности квалифицированных дзюдоистов-юниоров: дис. 7. наук/ Ю. 2003. М. 163 с. 48 с. Сиротин. Новиков. Индивидуальные программы физической подготовки юных единоборцев / Ю. Пилоян. Ю. … д-ра пед.

В. Summary..active character. [5] показывают.static. Это необходимо учитывать как при обучении элементам. Смолевского В. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта.В. In work the features of technical preparedness of gymnasts on different stages of sporting activity are considered. увеличилось их количество и сложность. [7]. Украина.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. flexibility. Активная гибкость.passive and 20% . calisthenics. в индивидуальных упражнениях появилось больше динамических элементов – прыжков. 6]. Днепропетровск институт институт Keywords: gymnasts 6-13 years. asymmetry. указывается.. Во время выполнения соревновательных композиций у спортсменок наблюдается не соответствие между уровнями развития гибкости в правую и левую стороны в динамических упражнениях разного характера. 2012 205 . 2012 ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ГИМНАСТОК 6-13 ЛЕТ И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ Васильева Л. маховых равновесий. Chişinău: USEFS.Н.О. элементов гибкости. В художественной гимнастике на сегодняшний день особое внимание в тренировочном процессе уделяют развитию пассивной гибкости. Актуальность. В художественной гимнастике [4] в правилах соревнований. В команду групповых упражнений отбираются гимнастки с односторонним профилем асимметрии. Исследования Цепелевич И. Украина. где она проявляется [2. что гимнастка должна выполнить 50% движений с предметом правой и 50% левой руками. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. The special attention was spared to research of method of development of flexibility taking into account asymmetry of motions and its influence on the technique of execution of zmagalnih compositions of gymnasts 6-13 years. Анализ последних исследований и публикаций. что большинство тренеров художественной гимнастики считают подавляющей правую сторону. It is found out that the complex use of exercises of dynamic and static character is anymore effective and most rational there is connection: exercises 40% . но обучить элементам можно в обе стороны. За последние годы. Днепропетровск Ушакова И. 40% . которая проявляется в динамических элементах выполняемых правой и левой частями тела на данный момент не выяснено. так и при составлении соревновательных композиций.

Днепропетровск. В художественной гимнастике композиция состоит из элементов с предметом и без предмета. Упражнение с предметом должно содержать от 6 до 12 элементов с максимальной ценностью от 5 до 10 баллов. второй — левых.6. 1). первого разрядов и КМС (рис. педагогическое наблюдение и эксперимент. Определить моторный профиль асимметрии движений на разных этапах подготовки и его влияние на техническую подготовленность. физиологические методы. Работа выполнена согласно с темой 2. ІІ разряд – 30%. Под индивидуальным профилем асимметрии имеется в виду свойственное только каждому данному субъекту сочетание моторных. ІІІ разряд – 30%. Исследования проводились в период с сентября 2010 г. Разработать практические рекомендации для развития гибкости с учетом технической подготовленности и моторного профиля асимметрии движений. по май 2011 г. Первый — сочетание только правых. третий — только левых асимметрий органов движений и ощущений. Цель исследования: усовершенствование методики развития активной гибкости с учетом моторного профиля асимметрии движений. Результаты исследования и их обсуждения. второго. «Теоретико-методические основы усовершенствования тренировочного процесса и состязательной деятельности в структуре многолетней подготовки спортсменов» сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на период с 2011 – 2015 рр. сенсорных.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. правых асимметрий. В исследовании принимали участие 80 девочек 6-13 лет. психических асимметрий. Задание исследования: 1. 2012 Связь работы с научными программами. I разряд – 30% и КМС – 10%. Логически оправдано ожидание трех профилей: правого. планами. темами. Мы анализировали технику исполнения соревновательных композиций гимнасток: третьего. на базе юношеской школы художественной гимнастики областного совета СТП «Украины» г. (регистрационный номер 0111U001168). Chişinău: USEFS. Методы исследований: анализ научно-методической и спортивной литературы. математико-статистическая обработка результатов. и ее влияние на техническую подготовленность гимнасток 6-13 лет. смешанного. метод тестов. левого. 2012 206 . 2. Техническая подготовленность гимнасток определялась по качеству выполнения соревновательной комбинации на соревнованиях разного уровня.

мячом и лентой Таким образом. На этапе предварительно базовой подготовки (8-10 лет) гибкости отмечается несколько другое соотношение в использовании элементов активной и пассивной гибкости 50% и 50% соответственно. В 11 лет девочки овладевают более сложной программой 1 разряда. и движения с предметами. Результаты соревновательных упражнений с обручем. В 10-11 лет происходит сдвиг в соревновательных композициях с общей программы на индивидуальную.пассивной. что связано с большим количеством ошибок разной направленности. которые имеют одинаковый уровень подготовки. от 300 до 400 грамм. 25 балы 20 15 10 5 0 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. 2012 Среди гимнасток 7. а также количество элементов в композиции от 8-10 до 12. с 6 до 9 лет в композиции с обручем. таких как потеря равновесия и предмета. так как гимнастки изучают новые элементы. На этапе специализированной базовой Chişinău: USEFS. В 12-13 лет работа с предметами стабилизируется. 1. мячом и лентой замечается большое количество ошибок. это связано с формированием гимнастки собственного стиля выполнения индивидуальных композиций и особенности ее технической подготовленности. 2012 207 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. из которых 30% элементов выполняются за счет активной гибкости и 70% . На этапе начальной подготовки (6-7 лет) наблюдается развитие 2-х сторонней асимметрии. 2). Изучение уровня асимметрии проводилось в тренировочном процессе во время которого определялось соотношение работы правой и левой частями тела на разных этапах подготовки (рис. 12-13 лет наблюдается большинство спортсменок. изменяется длина ленты от 5 до 6 метров. В 11 лет у гимнасток увеличивается масса мяча.

[1]. То есть эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. называются комбинированные. Гращенко А.В. а пассивной 30%. На основании исследований были разработаны практические рекомендации к методике развития гибкости с учетом асимметрии на разных этапах подготовки. мячом и лентой Наиболее значительными темпами увеличение показателей гибкости по данным литературы наблюдаются от 7 к 8 и от 11 до 13 лет. [3]). Лисицкая Т. с разными режимами активного и пассивного влияния. которые направлено. (исследованиями ученых Волков Л. Потом гибкость стабилизируется и если не выполнять упражнения. Показатели подвижности не могут находиться на достаточно высоком уровне долгое время. влияют на гибкость. она уже в 16-17 лет начинает прогрессивно ухудшаться. Моторный профиль асимметрии у гимнасток 6-13 лет в упражнениях с обручем. Такие упражнения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Применение практических рекомендаций как одного из вспомогательных средств будет способствовать повышению эффективности занятий художественной гимнастикой. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. 2012 208 . 2. Выводы 1. Наиболее эффективным способом можно считать схему влияния: пассивная + активная + пассивная + активно-пассивная. [2]. Если из тренировки исключаются упражнения на Chişinău: USEFS. с преимуществом правостороннего профиля асимметрии.Ю. 2012 подготовки (11-13 лет) развитие профиля асимметрии активной гибкости 70%.С. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис.

65 с. 1999. 356 с.К.М. Жукова] // Гимнастика сб науч трудов Санкт-Петербургская гос акад физ культуры им П. 7. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Перспективы последующих исследований. competition. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. СОВРЕМЕННОЕ СОСОЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ Васильчук И. планируется внедрение методики развития гибкости с учетом асимметрии движений в тренировочный процесс.Ю. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятия физической культурой и спортом / Л.. В.Гращенко А. Лисицкая М.В. 87-89.М. СПб.Солтис О.А.С 153-157. Смоленський.Смолевський В. №3. В последующих исследованиях. И. 2. 5. / Федерація гімнастики К..В.М.Ю. 2003. старший преподаватель.: Олимпийская литература.В. world championship. студент.: ГЦОЛИФТ. 2003 . 3. 2012 209 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. Методика развития физического качества гибкости у школьниц 1011 лет / А. Флерчук. Лесгафта Вып 1.Н. Summary.Лисицкая Т. Дніпропетровськ. Гавердовский. 231 с. С. Research aspects of the competition with the rapid development of modern dance and sport in the world.С. Солтис. то уровень показателей снижается. Киев Зенкова А. Степанова. Эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. Спортивная гимнастика / В. Оценка уровня развития специальных двигательных способностей художественных гимнасток высокой квалификации / [И. 2010. organization system. Chişinău: USEFS. Художественная гімнастика / Т. которые называются комбинированные.Цепелевич И.В. 2. 38 с. Цепелевич. Волков .: FIG. 2008. Библиография: 1.Правила змагань з художньої гімнастики 2008-2012р. federation. Поэтому упражнениями на гибкость рекомендуется заниматься постоянно. они. Вешко // Спортивний вісник Придніпров’я. Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное / О. 4. Ю. В.С. The effectiveness of the sport is dependent on its state competitions. 1982. 6. Т. Гращенко Тюмень.Волков Л. К. 2012 гибкость. 160 с.: Физкультура и спорт.Ф.В. на основании полученных результатов. 1989. Киев Keywords: Sport-ballroom dancing.

изяществом и грацией партнерш и галантностью партнеров [2 ]. Существующая информация о современном и спортивном танце не дает возможность оценить и объективизировать современное состояние систем соревнований. 3]. На сегодняшний день уровень развития спортивных и современных танцев в Украине является недостаточным. представляет собой хореографическое искусство. как сферы искусства.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В настоящее время спортивный танец пользуется большой популярностью среди различных слоев населения. отметили низкий уровень развития данного вида спорта в сравнении с другими странами и видами спорта в стране. На современном этапе развития они находятся в категории спортивной деятельности. блеском костюмов. Этот вид танца привлекает красотой человеческого тела.на высоком уровне. что подтверждается полученными (рис. 2012 210 . с одной стороны. развитие современных видов танца в Украине находится на недостаточном уровне: они объясняют это отсутствием необходимого арсенала знаний. аргументируя свое мнение наличием предпосылок для его развития. 3% . Спортивный и современный танец – активно развивающиеся вид танцевального искусства. 1). так как теоретические данные о них в основном ограничиваются определением этих видов спорта. По мнению 63% респондентов. а с другой – результат своеобразного синтеза искусства и спорта [1. а спортивные были прерогативой занятий людей «высшего сословия». Chişinău: USEFS. количества квалифицированных специалистов в данной области.респондентов. информации. который в своѐм генезисе и развитии. несомненно. 2012 Введение. Долгое время современные танцы относились к разряду уличного искусства. а 7% . Результаты исследований. степень его развития на территории Украины 27% респондентов считают данный уровень достаточным. Цель работы: выявление состояния и перспектив развития системы соревнований в современных и спортивных танцах.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. также следует отнесли к таким факторам. что содействует делению танцоров на два лагеря и приводит к явному торможению развития спортивного танца в стране. Для того. По причине того. поэтому проблема привлечения и внедрения спонсорства в спортивные танцы является следующим фактором препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. 2012 211 . Отсутствие достаточного количества спонсоров (30%). не менее популярными чем спортивный танец. совершенствования. Наименее значимым был выделен фактор отсутствия спортивного танца в программе Олимпийских игр . препятствующих развитию спортивных танцев в Украине. Недостаточное количество национальных первенств (23%).10% (рис. 2). занял устойчивую позицию на ровне с другими видами спорта. 37% респондентов отметили факт отсутствие единого руководящего органа по спортивным танцам. что существуют факторы. 3). что спортивные танцы являются одним из «дорогих» видов спорта. 2012 Это объясняется тем. необходимо изменение и коррекция определенных структур. При определении факторов. чтобы уровень развития вида спорта на территории Украины был достаточным и имел перспективы дальнейшего развития. ни каждый спортсмен имеет возможность ими заниматься. которые ответственны за состояние танцев на сегодняшний день (рис. Chişinău: USEFS.

поскольку наличие нескольких национальных федераций приводит к застою развития танцев. 2012 212 . респондентов. с целью его популяризации. 14% респондентов отметили факт необходимости популяризации вида спорта с целью привлечения подрастающего поколения к занятиям спортивными танцами. Респонденты отметили факт необходимости создания единой Всемирной федерации по спортивным танцам. 2012 По мнению респондентов. поездки за границу. костюмы. спонсоров и других заинтересованных лиц Борьбу с коррупцией выделили – 4% респондентов. а также выбора современных средств подготовки. сборов. Фактор улучшение финансирования набрал – 12%. которые по мере возможности частично финансируют проведение соревнований. необходимо создание единого органа управления видом спорта (50%). Для эффективного управления тренировочным и соревновательным процессами необходимо решать вопросы совершенствования структуры организационных форм управления. Фактор совершенствование системы подготовки спортсменов выделили – 20%. что так же требует значительного капиталовложения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. для повышения уровня развития спортивных танцев в Украине. Развитие профессионального спорта осуществляют в основном частные коммерческие структуры с незначительной долей помощи со стороны муниципалитетов и местных органов власти. без чего проблема Chişinău: USEFS. Национальных первенств и чемпионатов Украины. Эффективность развития вида спорта находится в зависимости от системы его управления. однако не оказывают поддержку спортсменам для совершенствования их мастерства с ведущими тренерами.

На эффективность планирования и качество проведения спортивных мероприятий влияют различные его факторы. Создание льготных условий для команд и спортсменов. а именно: 1. и не нужным виду спорта. организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. которые на предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг. В этом случае значительно повысится интерес к виду спорта и заинтересованность бизнеса в нем и тем самым повысится его финансирование. 5. касающийся факторов негативного влияния разобщенной организационной системы на развитие вида спорта 68% респондентов ответили следующим образом. Более того. застой). Chişinău: USEFS. регламента. спортивный результат представляет собой показатель реализации возможностей спортсмена или спортивной команды.Создание предпосылок к высокой конкурентной борьбе и непредсказуемости победителя. Правильному определению исхода спортивных соревнований способствует также совершенствование их правил. 2. 7% респондентов считают данное объединение не эффективным. способов и объективности судейства. Спортивные результаты измеряются и оцениваются внешним признакам. Как известно. а 9% излишнюю ее комерциализацую. что позитивные перспективы развития спортивного танца в Украине возможны только при объединении органов управления (32%). Разработанный план организационного комитета по подготовке к чемпионату Украины. Большинство респондентов отметили.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. 93% респондентов ответили необходимость ее создания. объединения спортсменов и проведения единого Чемпионата Мира. 2012 развитие вида спорта практически нерешима. оцениваемый по установленным в спорте критериям. Стабильность календаря соревнований в течении многих лет. 4. 43% респондентов среди негативных факторов отметили неэффективность организационной структуры по спортивным танцам. У специалистов в настоящий момент нет единого мнения на оценку качества эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований. Хорошо продуманная рекламная кампания. При создании Всемирной федерации. 16% респондентов отметили факт отсутствия перспектив развития вида спорта (деградация. На вопрос. с целью высокой конкуренции. 2012 213 .

/ Г. Билиография: 1. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У АКРОБАТОВ 6-7 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЙОГИ Власюк Е. А.Укратна. Выводы Современный танец является очень сложным социальным явлением. Мур А. Касаткина Л. junior school age.П. 2004. 2012 214 . 320 с. The article is devoted to development of flexibility at acrobats in the group of initial preparation. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Неминущий Г.В. Бальные танцы. is offered. Неминучщий. Днепропетровск Keywords: flexibility. Chişinău: USEFS. формированию национальной команды и определению лучших (пар. методики подготовки и др. Бальные танцы / Алекс Мур.П. тренеров. История и перспективы развития.). Касаткин. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. physical development. 2006. политический. д. коммерческий и др. Современное состояния танцевального спорта в Украине требует ряда изменений: организационной структуры. коллективов и т. 3. 2. : АСТ. 2012 Таким образом. Днепропетровск Ткаченко М. Ярко выраженный коммерческий характер современного танца просматривается во всех сферах танцевального искусства. – М. Summary. which were conducted at the end of tail-piece of employment.. исходя из современного состояния системы соревнований по спортивным танцам в Украине. на становление и развитие которого оказывает влияние множество факторов: социальный... системы соревнований. Танец .В. Санкт-Петербург.В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.это жизнь / Л. Украина. 2001. yoga. создание единой их структуры привело бы к позитивным тенденциям развития вида спорта.. Астрель. способствовало бы единому отбору на международные соревнования. Дукальская Ростов-на-Дону. The system of exercises with the elements of yoga. acrobatics.

2012 Младший школьный возраст – важный период для совершенствования основных функций организма.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Задачи исследования: 1. и физических качеств. Определить уровень физического развития детей 6-7 лет. Данная тема избрана и разработана не случайно. а также к несовершенной технике. Цель исследования: Экспериментально обосновать систему упражнений. необходима теоретическая обоснованность вопроса. суставах. Исследования проводились на базе ДЮСШ № 4 г. становление жизненно-необходимых двигательных умений. Являясь составной частью физического воспитания. сердечно-сосудистой системе. Экспериментально обосновать систему упражнений с элементами йоги. направленных на развитие гибкости. повышение адаптивных свойств организма. возникновению остеохондроза. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям осанки. Анализ результатов педагогического тестирования показал. Необходимые для практики сведения относятся к разным отраслям знаний: теории и методики физического воспитания. достижению высокой стойкости организма к социальноэкологическим условиям. направленных на совершенствование физической природы подрастающего поколения. отложению солей. изменениям в походке. Внешнее проявление гибкости отображает внутренние изменения в мышцах. физиологии. а также составляющей физической подготовленности подрастающего поколения. В исследовании принимали участие 20 детей 6-7 лет. развитие физических качеств способствует решению социально обусловленных заданий: всестороннему и гармоничному развитию лица.. 3. Учитывая комплекс педагогических действий. 2. Для успешного развития гибкости. биомеханики. которые способствуют развитию гибкости детей 6-7 лет. поскольку гибкость является принципиально важным физическим качеством в акробатике. что до эксперимента дети выполнили тест «Наклон сидя» на отметку «1» балл. навыков. Особенности гибкости имеют свою специфику в зависимости от вида деятельности. 2012 215 . что Chişinău: USEFS. На данное время учеными ведется активный поиск новых подходов к решению проблемы повышения уровня развития гибкости детей младшего школьного возраста. Определить уровень развития гибкости детей 6-7 лет. воспитание физических качеств содействует развитию физической и умственной работоспособности. Днепродзержинск. Недостаточная гибкость у спортсменов приводит к травмированию. прежде всего. анатомии. которые направлены на развитие гибкости детей 6-7 лет. полной реализации творческих сил человека в интересах общества. Одним из таких подходов может стать попытка внедрения в учебнотренировочный процесс акробатов групп начальной подготовки упражнений с элементами йоги.

0» баллов за 10-бальной шкалой. развитие гибкости позвоночника. Chişinău: USEFS. а 2 раза в неделю тренировались по экспериментальной системе. В экспериментальной группе 1 раз в неделю дети выполняли традиционные упражнения на развитие гибкости. которая включает упражнения активной и пассивной гибкости и элементы йоги. В контрольной группе упражнения на развитие гибкости выполнялись в подготовительной части тренировки. Для оценки уровня физического развития использовались антропометрические индексы. учитывая мнения тренеров и собственный практический опыт. мышц передней и боковой поверхности бедра. что отвечает «среднему» уровню. отведенного для подвижных игр. была разработана система упражнений с элементами йоги.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что показатели индекса Кетле у детей 6-7 лет находятся на уровне «ниже среднего». левой – «0». которые характеризуют взаимосвязь между различными антропометрическими показателями: весоростовой индекс Кете. повышение подвижности коленных суставов и развитие подвижности в плечевых суставах. В итоге проведенных исследований было выявлено. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную по 10 исследуемых в каждой группе (8 мальчиков и 2 девочки). и плечевого индекса детей 6-7 лет экспериментальной и контрольной групп недостоверно увеличились. которая применялась в экспериментальной группе. массы тела. Уровень плечевого индекса отвечал нормальной осанке. 2012 соответствует «низкому» уровню. Упражнения были направлены на развитие подвижности в тазобедренных суставах. 2012 216 . Показатели теста «Мост» отвечали низкому уровню. Исходя из данных литературных источников и результатов тестирования. прямой шпагат – на «6. Упражнения выполнялись в заключительной части тренировки за счет уменьшения времени. растягивание мышц задней поверхности голени и бедра. За выполнение теста «Выкрут» дети в среднем получили показатель в «3» балла по 5-бальной шкале. шпагат правой – на отметку «0. Продолжительность эксперимента – 4 месяца. Анализ данных свидетельствовал. Данные педагогического тестирования дали основание считать необходимым уделять больше внимания развитию гибкости детей 6-7 лет на занятиях акробатикой в группах начальной подготовки. что после педагогического эксперимента показатели длины.3». плечевой индекс. Занятия длились 90 мин и проводились 3 раза в неделю.

1 Chişinău: USEFS.9 1.5 92.9±0.05 >0.7± 0.0 После эксперимента Х2± -1. так и в контрольной группах. уд/мин Группы К Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± 23.5 15. ед.05 >0.2±0.2±1. см Шпагат левой.05 >0.05 .05 >0.6±0.05 >0.1 19.6 13.3± 0.3±0.05 >0.1±2.05 <0.0±2.0 15.05 >0.1 19. что уровень показателей гибкости у детей 6-7 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной (табл.05 <0.5± 0. 2012 217 Р >0.0±7.05 >0. см 3 5 Индекс Кетле.4±0. см 3 4 5 6 Выкрут.05 Р1 <0.05 >0.05 >0.4 93.2 11. см 2 «Мост». % 6 ЧСС.05 <0.05 <0.7±0.4 90.05 <0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. проведенное в конце эксперимента.0 14.9 37.6±0.7 17.2±0.2±0.05 >0.5±2. см Прямой шпагат.9 16.5 13.0±0.05 По показателям длины и массы тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у детей 6-7 лет как в экспериментальной.5±0.99±2.05 <0. 2012 Таблица 1.4±4.9 После эксперимента Х2± 24.6 90.3±0.6 34.9 33.6±0.8 -1.9 91.7±0.5 31. 9 93.7±1.4 10. Показатели развития гибкости детей 6-7 лет после эксперимента № Показатели 1 Наклон сидя. см Шпагат правой. Плечевой индекс.9±1.4±2.8 92. 2).9 36. кг 2 Длина тела.05 <0. 1).05 >0.6±1.8 12.9±0. усл.1 120.4± 0.05 >0.1±0.05 >0.7 32.7±0.05 Р1 >0.1 118.4±0. Таблица 2.05 <0.2±0.05 >0.22 118.7±0. показало статистически недостоверное уменьшение ЧСС у детей 6-7 лет (табл.02 199±4.4±0.4 30.7±0.1 24. В результате проведения эксперимента было выявлено.05 >0. Показатели медико-биологического тестирования детей 67 лет после эксперимента № Показатели 1 Маса.9 17.2±1.8 13.6±6.8±0. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам.9±1.05 <0.05 >0.05 >0.9 204. Тестирование.6 198.2±1.9 205.05 >0.8±1.6 Р >0.9 28.1 120.1 23.05 >0.2± 1.05 <0. см Группы К Е К Е Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± -2.9±0.8 94.

В тесте «Мост» как в контрольной. Chişinău: USEFS. мальчики опередили девочек лишь в 2-х тестах. 160 140 120 100 % 80 60 40 20 0 мост выкрут прямой шпагат шпагат наклон шпагат левой правой тесты мальчики девочки Рис. по сравнению с контрольной.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. занимающихся акробатикой в группе начальной подготовки.05). что наибольшее влияние экспериментальная система имела на девочек (наибольший прирост результатов тестирования наблюдается в 4 тестах). что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами йоги на растягивание задней и передней поверхности бедра.1). достоверно лучше. В контрольной группе наблюдается достоверный прирост результатов в тесте «Выкрут».1. Мы считаем. что это связано с небольшим количеством упражнений. но дети экспериментальной группы выполнили этот тест. направленных на развитие подвижности позвоночника и небольшой длительностью эксперимента.05). 2012 Особенно ярко это отображается в тестах «Наклон» (р <0. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной нами системы развития гибкости у детей 6-7 лет. так и в экспериментальной группах достоверного повышения показателей не наблюдается (р>0. Показатели прироста гибкости мальчиков и девочек 6-7 лет после эксперимента (%) Наибольший прирост результатов у мальчиков и девочек выявлен в тесте «Наклон» (рис. Это можно объяснить тем.05). Таким образом. «Прямой шпагат» и «Шпагат правой» (р<0. 2012 218 . Анализ процентного прироста результатов в тестах на гибкость выявил.

1994.: Олимпийская литература.П Тестування рухових здібностей школярів / Сергиенко Л.:Ф и С. 6. – 423с. выпуск «Спорт для всех». 424 с.П.36 – 40. Украина.: Олимпийская литература.. Развитие двигательных качеств и педагогический контроль в физической подготовке школьников/ Белокопытова Ж. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Наука о гибкости / Алтер Дж. К. In article questions on preparations of tourists – water-transport workers to category to campaigns. functional condition. campaign of II category of complexity. Актуальность. Спец.. К. ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ПОХОДА ІІ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТОВ Горбонос Е.: Олимпийская литература.Ю. А. Стюарт Мери. Рост нервно-эмоциональных нагрузок на фоне малоподвижного образа жизни и отрыва человека от природы. Апанасенко Г. Украина. 5. Нестерова Т. 3.С.1. 3]. //Наука в олимпийском спорте. М. Тобиас Міксин. «Спорт для всех» и новая феноменология здоровья / Апанасенко Г.: Олімпійська література. 2000. Салямин Ю. 1993. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 2001.Н. 72 с. Т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Растягивайся и расслабляйся / Тобиас Міксин. Сергиенко Л. С. 2.. Одним из лучших и доступных средств укрепления и оздоровления организма есть активный спортивно-оздоровительный туризм. А. Днепропетровск Keywords: water campaign. Алтер Дж. Т. young men 18-20лет. 4. негативно влияют на здоровье [1. студентка. increases of level of a physical and physiological condition by application of specially developed means with stuffed balls during the autumn-winter period of preparation are considered. 2003. К. К.Л. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. physical condition Summary.Н. доцент. 438с. рreparation for campaigns. Днепропетровск Микитчик О. 2012 219 .. 2012 Библиография: 1. 2000. Белокопытова Ж. 2. Круцевич. Chişinău: USEFS.Л. 112 с.

Практическая значимость . на функциональное состояние здоровья туристов 18-20 лет. педагогический эксперимент. 2012 220 . что обуславливает актуальность нашей темы исследования. Объект исследования – процесс подготовки туристов 18-20 лет к водным походам II категории сложности. педагогическое тестирование. 2012 К сожалению.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. в современных условиях развития туристической отрасли недостаточное внимание уделяется именно научному обоснованию процесса подготовки туристов к категорийным походам I и II категории сложности. математико-статистические методы исследования. систематизации и обобщении имеющегося материала по вопросам усовершенствования программы подготовки туристов к походам. расширены знания относительно влияния туристических категорийных походов на функциональное состояние туристов-водников. сборной команды Днепропетровской области. Теоретическая значимость заключается в анализе. дополнены сведения о состоянии развития туризма на Украине. Задачи исследования: 1. антропометрия. Исследования проводились в течение 2009-2010 гг. комплексы упражнений с набивными мячами. Внедрить в процесс подготовки туристов-водников 18-20 лет специальные комплексы тренировочных средств и изучить их эффективность. Методы исследования: анализ литературы. синтезе. что процесс подготовки туристов в зимний период не совершенен. а также систематизации знаний по повышению уровня их физического состояния. Результаты исследований и их обсуждение. Поэтому нами были разработаны и внедрены в тренировочный Chişinău: USEFS. Цель исследования – изучить влияние водного похода II категории сложности. Определить влияние спортивно-оздоровительного похода II категории сложности на функциональное состояние туристов 18-20 лет. Научная новизна: впервые внедрены в тренировочный процесс туристовводников. Предмет исследования – средства и методы развития физических качеств туристов во время подготовки к походу ІІ категории сложности. Анализ научнометодической литературы по вопросам подготовки туристов-водников позволил определить.получены новые сведения о изменении уровня физической подготовленности туристов-водников в процессе подготовки к водным походам II категории сложности. медикобиологические методы исследования.

Так. основной – 55-60 мин. заключительной 10-15 мин. Показатели основных функциональных показателей в предварительном исследовании (поход.01 1. изменение нагрузок в течение суток. с использованием основного средства тренировки – имитации элементов пешеходного и горного туризма.72 1.02 163.53 4.0 324. 65.28 74.36 ≤0.48 2.36 7.17 38. Методологической основой внедренных нами тренировочных комплексов была типичная программа по подготовке Chişinău: USEFS.05 ≥0.65 1.50 5220.05 ЧСС.18 4864.10 6.53 58.07 ≥0. продолжительность подготовительной части составляла 15-20 мин.ед. мл 4558. тождественным соревновательным и походным.15 253. циклы/мин.05 0. 2012 процесс специальные комплексы.88 3.21 63.33 ≥0. предназначенные для создания оптимальных условий для долговременной адаптации организма туриста к предельным нагрузкам.52 17.84 1.10 21.73 20.33 0.23 1.84 ≥0. г/см.12 175.18 ≥0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.64 51.54 80. с Перед первым походом После первого похода Р Х σ m Х σ m 5105..42 ≥0.05 4. Черемош. 2012 221 . Таблица 1.55 4. уд.52 55.75 ≥0. 8 МОК.81 102.32 0.05 Индекс Скибински усл.82 1. преодоление различных препятствий.71 ≥0.61 1.94 12.05 Весо-ростовый индекс 7 403.47 55.30 55. направленные на повышение уровня подготовленности туристов к водным походам II категории сложности. с учетом основных компонентов учебнотренировочного процесса туристов в осенне-зимний период./мин.05 9 ЧД.37 1. изменение распорядка дня и питания.05 Вес тела.52 3.05 Кетле. 2009 года) № Показатели 1 ЖЕЛ.65 0.01 Проба Генча. кг 75. чередования циклической и ациклические работы.31 390.21 2. пребывание в природных условиях и изменение социального климата в течение определенного времени.57 2. перед началом основного педагогического эксперимента нами было проведено тестирование основных функциональных показателей ребят перед и после отборочного похода ΙI категории сложности по р. Черемош нами были разработаны специальные комплексы тренировочных средств.63 3. 18. с 18.48 1. мл 2 Проба Штанге. 52.62 6.05 3 4 5 6 Все изменения. С целью эффективной подготовки юношей к II походу по р. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 90 мин. которые мы наблюдали в течение отборочного похода находились в пределах физиологической нормы и были вызваны такими факторами как: пребывание в среднегорье.

2012 туристов к походам II категории сложности с инновационным применением в тренировочном процессе набивных мячей весом 1. Разработаны комплексы чередовались в течение недельного микроцикла. способности к переключению. например. межмышечной координации. которые необходимы при выполнении специфических действий при маневрировании. формирования устойчивого навыка и повышения заинтересованности туристов в выполнении данного комплекса. менялись в зависимости от нагрузок на занятиях. что именно ему делать. где от действий спортсмена зависит его жизнь и жизнь товарища. 1-5 нами представлена динамика прироста уровня физических качеств у туристов 18-20 лет в течение срока их подготовки к второму походу II категории сложности. чтобы рационально способствовать развитию у занимающихся умений мгновенно переходить от напряжения к расслаблению и. Данные упражнения были преимущественно направлены на то. адаптации к упражнениям. наоборот.5-2 кг. Упражнения выполнялись в течение 15-20 мин. Так. а также способности к ориентации в пространстве. в основной части занятия. Эти умения и навыки необходимы. и повышения уровня утомляемости на протяжении 6 мезоциклов. которые применялись для повышения уровня развития силовых способностей. Разработанные нами комплексы тренировочных упражнений состояли из бросков.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. выполнялись как с партнером. что в экстремальных условиях играет важную роль при решении поставленных задач. особенно в походах высшей категории. при сплаве по реке с различными уклонами и возможными препятствиями турист быстро может сориентироваться. от расслабления к напряжению. с какой силой и напряжением. способствуют повышению тонуса мышц. толчков и ловли мяча. сплаве по реке на катамаранах и т. Эти упражнения положительно влияют на развитие реакции на объект. Каждый вид упражнений имел по несколько вариантов выполнения во избежание монотонности.п. 2012 222 . С целью определения влияния внедренных тренировочных комплексов на уровень физической подготовленности туристов нами проводилось ежемесячное в течение полугода педагогическое тестирование с применением комплекса из 5 тестов по общепринятым методикам. из анализа которых можно проследить положительную динамику их прироста. или как дополнение к подготовительной части тренировки в виде разминки. силы мышц верхних конечностей. Chişinău: USEFS. На рис. способности до соотношения движений различными частями тела между собой. так и самостоятельно из различных исходных положений.

см Рис. Динамика прироста уровня ловкости у туристов в тесте «Челночный бег 49 м. Динамика прироста уровня скоростных способностей у туристов в тесте «Бег 30 м». Динамика прироста уровня гибкости у туристов в тесте «Наклон туловища вперед с положения сидя». Рис. которые приняли участие в исследовании. Таким образом. 2012 223 . Установлено. 2012 Рис. Chişinău: USEFS. 1. см Рис. 5. Наибольшие показатели прироста наблюдаются по показателям силовых и скоростных способностей. гибкости. с Анализ динамики уровня физических качеств у туристов позволил установить. мы получили данные по нескольким походам и определили влияние разработанной методики на уровень подготовленности туристов к нагрузок (табл. Динамика прироста уровня скоростно-силовых способностей у туристов в тесте «Прыжок в длину с места». раз Рис. что занятия туризмом благотворно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с Также нами был проведен ряд тестов для оценки состояния кардиореспираторной системы и соматотипа юношей. что у каждого из занимающихся наблюдался плавный прирост физических качеств по каждому виду физической подготовки в течение всего курса тренировок. 2). Динамика прироста уровня силовых способностей туристов в тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа». 2. а снижение показателей ЧСС свидетельствовало о том. 3. 4. что у юношей наблюдалось более рациональное использование кислорода.

84 9./мин.50 1. которые приняли участие в эксперименте относятся к нормостеникам.60 64.1 3. кг Весо-ростовый индекс 7 Кетле. 6 Вес тела.10 4. уд.14 52. Рис.70 1.89 59.58 2. Определение соматотипа доказало. 2012 Таблица 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.23 166. Перед первым походом Х σ m 5275.71 1. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении предварительного исследования (поход 2009 года) Рис.61 231.20 0.48 61.26 74. чем в первом.01 Расчет минутного объема крови (МОК) свидетельствует о высокой механической функции миокарда.27 1.33 52.85 1.25 1.11 Р ≥0.18 22. На рисунках данных похода 2009 года наблюдается резкая реакция организма на нагрузку особенно в первые дни.ед.05 4905. 6. 5 Индекс Скибински усл.0 185.33 75. что отражает состояние кислородтранспортной системы организма.99 ≥0.17 26.91 2.91 0.07 0. мл 9 ЧД. Динамика основных физиологических показателей № Показатели 1 ЖЕЛ.52 0.79 6.81 60.01 60.97 58.67 После первого похода Х σ m 5510.35 22.00 ≥0.40 57.0 16.48 1.05 ≤0. циклы/мин.90 73. что ребята. 2012 224 .14 ≥0. 7.34 14. 8 МОК. г/см. что Chişinău: USEFS.37 3.14 7.01 5.96 164.05 ≥0.05 ≤0.57 387. с 4 ЧСС. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении основного исследования (поход 2010 года) Детальный анализ данных по каждому походу отдельно свидетельствует о том.05 ≥0.78 0.65 2.60 5040. в которых видны положительные изменения в организме (рис.01 2.23 20. мл 2 Проба Штанге.87 6.05 ≥0. а на рисунках за 2010 год аналогичные изменения в организме туристов происходят последовательно и плавно.11 0. Это более наглядно наблюдается по реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку в течение всего срока пребывания в экстремальных условиях. с 3 Проба Генча. С целью определения динамики влияния туризма на организм мы приводим рисунки. 6-7).65 3. что состояние туристов во 2-м походе более позитивно.05 401.

Т. Динамика состояния ИСК на протяжении предварительного протяжении основного исследования исследования (поход 2009 года) (поход 2011 года) Выводы 1. как физически.Федотов Ю. Внедренные комплексы имели позитивное влияние на функциональные состояние и физическую и подготовленность туристов 18-20 лет. 328 с.П .01).: Просвещение. Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ. что водные походы II категории сложности имеют положительное влияние на функциональные показатели.Зорин. Н. Бибилиография: 1. 2009. 2.В. Установлено. 2003.05) и теппинг-тест (р≤0.А Квартальнов. способствует оптимальной работе практически всех систем организма юношей. проба Генча (р≤0. 196с. Ковальов. Н. 8. дыхательную системы. 9. такие как МОК (р≤0.. 2. который влияет на мышечную. суставы и связки.Зорин И. сердечно-сосудистую.05). 8-9). М. Туризм как вид деятельности / И. 2012 свидетельствует о том. В.О. 2012 225 . Chişinău: USEFS. Особенно полезен активный туризм.: Советский спорт. М. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. Исследована эффективность внедрения специальных комплексов тренировочных средств в процесс подготовки туристов к водным походам II категории сложности.В. так и физиологически (рис. 3. а также психологическое состояние туриста. / Ю. Во время преодоления различных естественных препятствий мобилизуются все необходимые физические и психологические качества для достижения поставленной цели. / С. Каверина.Ковальов С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 350 с. что во время II-го похода организм туристов был более подготовлен. Динамика состояния ИСК на Рис. Київ. И.О. Рис. 3. Е Востоков. Постоянное пребывание под воздействием физических нагрузок в туристических походах. Туристический поход способствует повышению спортивной тренированности и работоспособности организма туриста-водника и имеет общий оздоровительный эффект. 2003. Федотов.

которые имеют наибольшую активность в плавании. Специфика спортивного плавания предусматривает проведение тренировочных занятий на суше и на воде в пределах общей физической и специальной плавательной подготовки. направленные на повышение уровня силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Разработка программ для совершенствования и развития силовых способностей с помощью технических средств требует особого внимания со стороны тренера и спортсмена. С этой целью на суше в основном используются тренировочные упражнения с целью развития и совершенствования скоростно-силовых качеств [1]. Эффективность развития силовых способностей пловцов зависит от рационального подбора силовых упражнений. доцент. поскольку на данном этапе подготовки она должна быть индивидуальной для каждого пловца и иметь максимально положительный эффект [1. Chişinău: USEFS. 2012 226 . Актуальность.С. Задачи работы: 1. Украина. В процессе их развития каждый пловец в зависимости от способа плавания должен обратить внимание на развитие силы тех групп мышц. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Днепропетровск Микитчик О. 2012 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПЛОВЦІВ 15 ЛЕТ Гришина А. The article address the issues of introducing avtorskoy method development forces of muscles of lower limbs for 15 years plovtsov. Украина Днепропетровск Keywords: swimming. Разработать комплексы упражнений. Определить уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. студентка. Цель работы – способствовать целенаправленному развитию силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. 2..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Экспериментально проверить эффективность использования комплексов тренировочных средств для совершенствования и развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. 2]. development of the forces of muscles of lower limbs.. Summary. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 3.

которые выполняются в режиме. Показатель силовой выносливости по тесту плавания 4 раза по 50 м на ногах в порядке комплексного плавания. что уровень развития силовых способностей у пловцов 15 лет соответствует ниже среднему уровню развития данной способности. медико-биологические методы исследования. Из результатов обзора литературных источников установлено. Так. подтверждено. Научная новизна: дополнены сведения о роли. Это дает основания утверждать. что во время тренировки пловцов. 2012 227 . 2012 Объект исследования – силовые способности пловцов 15 лет. Результаты исследований и их обсуждение. поскольку составляет 15-16 раз. с тормозными поясами более эффективно. специализирующихся в плавании брассом и Chişinău: USEFS. а показатель на тренажере «Пресс для ног» равен 24-25 раз (что соответствует оценке «удовлетворительно»). В сентябре 2011 года нами было проведено тестирование уровня развития силы мышц нижних конечностей на суше и в воде у пловцов обеих групп.05). Предмет исследования – средства и методы совершенствования силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. на резине.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. средний показатель приседаний со штангой у пловцов 15 лет составляет 24-25 раз. получили дальнейшего развития знания о средствах и методах развития силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. колеблется между показателем «не удовлетворительно-хорошо». в лопатках. педагогическое тестирование. При этом результаты проведенных нами плавательных тестов дают возможность указать следующее: среднегрупповой показатель плавания брассом с мячом за 30 с соответствует «удовлетворительной» оценке. в специальном костюме. в лопатках или тормозными поясами. методы математической статистики. педагогический эксперимент. В то же время спортсмены выполняют в среднем 42-44 прыжка через скамейку за 30 с. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств для совершенствования развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в специальном костюме. Методы исследований: анализ литературных источников. что соответствует оценке «не удовлетворительно». чем привлечение к тренировке только плавательных задач. Статистически достоверной разницы между группами не наблюдалось (Р> 0. месте и особенностях развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.

При этом специальная силовая подготовка на суше происходит в неразрывной связи с технической подготовкой. верхних и нижних конечностей. 400 м брасс в координации акцент на работу ног. туловища. средней и большой скоростью рабочего движения. Большинство специалистов отмечают. 5/5. величине и характеру мышечных усилий. 200 м баттерфляй максимально быстро. Таким образом. 4 раза по 100 м на ногах основным способом в поясе. режим 1 мин. В качестве дополнительной нагрузки на тренажерах задавались упражнения в виде изменений темпа выполнения и серий. Так в контрольной группе пловцов развитие силы мышц нижних конечностей происходило посредством использования наиболее распространенных в использовании тренажеров «Пресс для ног». максимально приближенных по структуре и характеру к движений при плавании с соревновательной скоростью. Контрольная группа пловцов тренировалась по учебной программе для ДЮСШ. специальной выносливости в воде. 2012 комплексным плаванием рекомендуется нагружать мышцы плечевого пояса. упражнения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. аналогичных тренировочным сериям в воде. развитием скоростных и силовых способностей. что специальная силовая подготовка пловцов должна традиционно планироваться с целью повышения уровня силовой выносливости основных мышечных групп пловца с помощью движений. 800 м вольным стилем в лопатках дыхания 3/3. 6 раз по 100 м на ногах в ластах (на спине. 2012 228 . Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м. направлению. и классических тренажерах для нагрузки двуглавых и четырехглавых мышц. баттерфляй) режим 2 мин. Утренняя тренировка: Разминка 800 м брасс в ластах (ноги баттерфляй). Фрагмент недельного микроцикла тренировочных занятий контрольной группы приведен ниже. 300 м свободно. 400 м свободно. скорости. 200 м упражнения основным стилем. имитирующие плавательные движения в воде. прогрессивно. при этом «не переживая» за чрезмерное увеличение в мышечного поперечнике. Также применяется метод повторных усилий «до отказа» со средними и большими величинами сопротивления. 8 раз по 50 м основным стилем в поясе. Chişinău: USEFS. Средствами специальной силовой подготовки пловца на суше есть тренажеры. баттерфляй (через 50 м) режим. достигается соответствие силовых движений на суше плавательным движениям по амплитуде. Понедельник. 8/100 м брасс.

Разминка 1000 м 600 м упражнений. акцент на работу ног и длину выходов. Chişinău: USEFS. 7/7 (через 50 м). 200м свободно. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. интервал между сериями 1 мин 30 с. Вечером отдых. 200 м упражнений основным стилем. 200 м свободно. 600м в / с дыхания 3/3. 200 м свободно. Разминка 1000 м 2 раза по 400 комплексное плавание на ногах на уровне ½ в режиме 7 мин. 200 м свободно. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м 5 раз по 200 на спине в режиме 3 мин 15 с. режим 2 мин. 800 м компенсаторное плавание. тестовое задание: 4 серии 4 раза по 50 м в режиме 1 мин максимально быстро. 200 м свободно. Вечерняя тренировка. в режиме 1 мин. Вторник. интервал между сериями 1 мин 30 с. режим 2 мин. 200 м свободно. режим 1 мин 45 с. 200 м свободно. 4 раза по 200 м комплексное плавание на руках у лопатках на уровне ПАНО в режиме 3 мин 15 с. 8 раз по 100 м комплексное плавание в координации на уровне ¾ в режиме 2 мин. режим 1 мин 45 с. Четверг. 200 м баттерфляй максимально быстро. 800м вольным стилем в лопатках. 400 м на ногах комплексное плавание в поясе. 400 м на ногах. дыхания 3/3. режим 3 мин. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м 8 раз по 200 м вольным стилем в кистевых лопатках и в тормозном поясе. 800 м на ногах в тормозном поясе. на спине через 50 м) вторая серия (на спине. 10 раз по 100 м основным стилем. 2012 229 . Среда. каждая вторая ускоренно. 8 раз по 100 м на ногах в ластах на спине прогрессивно. 15 с. 200 м упражнения основным стилем. 5 / 5. брасс через 50 м) третья серия (брасс.. 2 серии 4 раза по 50 м на ногах. 2012 акцент на вторую часть дистанции. режим 1 мин. 30 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Пятница. Вечером отдых. 400 м свободно / упражнения. 400 м компенсаторное плавание. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м тестовое задание: 3 серии: 100 м основным стилем со старта + 400 м вольным стилем на уровне ¾. 400 м упражнения на спине. первая серия (баттерфляй. Утренняя тренировка. 600 м на спине. Вечерняя тренировка: Разминка 1000м. 5/5 3/3. 2 ризы по 400 м комплексным плаванием акцент на работу ног основным стилем. 400 м комплексное плавание в обратном порядке. тестовое задание: 800 м основным стилем максимально быстро. 400 м компенсаторное плавание. 10 раз по 100 м вольным стилем в лопатках. 10 раз по 100 м баттерфляй в ластах. акцент на работу ног. прогрессивно. вольный стиль через 50 м) четвертая серия основным стилем. 400 м на руках. Суббота. Утренняя тренировка: Разминка 1000м.

что экспериментальная группа пловцов стала значительно однороднее. Также следует учесть значительный прирост результатов в плавательной серии 4 раза по 50 м на ногах с доской в порядке комплексного плавания.4 раза. что уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет не соответствуют. Кроме того расчет коэффициента вариации показателей контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента свидетельствует. а в контрольной – на 2. Непосредственно перед Chişinău: USEFS. на привязи.7 раз. направленные на повышение уровня силы нижних конечностей пловцов 15 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с тормозными поясами более эффективно. Увеличение количества прыжков через скамейку за 30 с у в экспериментальной группе – 11 раз. в контрольной – 4 раза. использование разработанных нами комплексов тренировочных и внедрение их в тренировочный процесс пловцов экспериментальной группы подтвердило свою эффективность. специализирующихся в плавании брассом.4%. 2012 В марте 2012 года. которые выполняются в определенном в режиме или в ластах. в то время как в контрольной он составляет 17. Таким образом. 2. в то время как в контрольной едва превысили «хорошо». в контрольной – 8 раз. Увеличение количества подходов на тренажере «Пресс для ног» в экспериментальной группе .919. Таким образом нами подтверждено. тем значением.3%.8. по результатам которого установлено. чем контрольная поскольку по отдельным показателем проявления силовых качеств в экспериментальной группе коэффициент вариации колеблется в пределах 8. Учитывая сложность выполнения теста. чем привлечение к тренировке только тренировочных плавательных задач. Установлено. Разработаны комплексы упражнений. Выводы 1. на привязи. и с тормозными поясами. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в ластах. контрольной . нами было проведено повторное педагогическое тестирование. В экспериментальной группе время выполнения серии сократилось на 4. 2012 230 . особенно для пловцов.89-29.3 с. которые рекомендуются для пловцов данного возраста. что прирост количества раз приседаний со штангой у пловцов экспериментальной группы составило 6 раз. При этом показатели плавания на ногах брассом с мячом в экспериментальной группе почти достигли отметки «отлично». следует считать его очень информативным.

În lucrarea dată. Аллакин Ю. К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ – МАРАФОНЦЕВ ВЫСОКОГО КЛАССА Гузун Д. condiţiile de antrenament.А. 3. Государственный университет физического воспитания и спорта..дисс. М. 2012 выполнением. Викулов М. Государственный университет физического воспитания и спорта. доктор пед. Методы формирования силового компонента гребковых движений в плавании / Ю. 368с. направленных на развитие силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.. Rezumat. este prezentată analiza succintă de pregătire contemporană a înotătorilor maratonişti de performanţă. 2. наук. Установлено. 3. в ластах. Экспериментально проверена эффективность использования различных комплексов тренировочных средств. Кишинев Cuvinte cheie: înotul maraton.Д. . 21 с.Д. 2003. классических упражнений без отягощения на амплитуду и упражнений в воде . Дальнейшие исследования следует направить на определение уровня силы нижних конечностей пловцов на этапе подготовки к высшим достижениям Библиография: 1.наук.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.имеет больший тренировочный эффект. pregătirea înotătorilor. студент. 2012 231 . чем привлечение к тренировкам лишь тренировочных плавательных задач. профессор. что внедрение в УТП процесс пловцов 15 лет комплексов упражнений на тренажерах. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС.1000 м и несколько плавательных упражнений разностороннего направления или плавательных серий типа 4 * 100м основным способом прогрессивно по 25 м. или тормозными поясами.А.пед. которые выполняются в определенном либо в режиме в специальном костюме. Аллакин: Автореф. либо в порядке комплекса на уровне ПАНО с достаточным отдыхом..1991. канд. Исследована динамика уровня развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. которых рекомендуется выполнять разминку . Викулов А. Кишинев Ботнаренко Ф.. Плавание: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // А.. Chişinău: USEFS..

С целью популяризации этого вида спорта и воспитания спортсменов следующего поколения на открытой воде. 2012 Актуальность. Однако в доступной нам литературе [1. 10 и 25км для мужчин и женщин. моря. а с 2000 года по четным годам также проводятся отдельные чемпионаты мира по плаванию в открытой воде. является совершенствование системы спортивной тренировки. Индивидуальные заплывы. В открытых водоемах также приходится уделять больше внимания безопасности. с 2012 года FINA будет ежегодно проводить Юниорский Чемпионат Мира по плаванию на открытой воде. 2012 232 . В последние годы происходит некоторый прогресс в этом направлении. 4] было указано на острую необходимость совершенствования учебно–тренировочного процесса в данном виде плавания через использование различных средств и новых технологических методов тренировки. 3. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. часто адаптироваться к низкой температуре воды. В чемпионате будут участвовать спортсмены двух возрастных категорий: младшая группа 14-16 лет и юниоры 17-18 лет. чтобы быть конкурентоспособным в международных соревнованиях. Цель работы состоит в изучении вопроса современной подготовки пловцов – марафонцев высокого класса. реки. С 1991 года плавание в открытой воде включено в программу чемпионатов мира по водным видам спорта. Самые известные из них – заплывы через пролив Ла-Манш. Одним из основных факторов. 2. которые не нужны в бассейне. а затем и соревнования на сверхдальние дистанции на открытых водоемах стали проводиться в конце XIX века. Правила соревнований по марафонскому плаванию предусматривают проведение соревнований в естественных водоемах (озера. океаны). Высокий уровень спортивных достижений требует постоянного совершенствования всех компонентов подготовки. который влияет на качество процесса подготовки спортсменов. Плавание на открытой воде требует специфических навыков ориентирования. первым Ла-Манш успешно преодолел в 1875 году англичанин Мэтью Вебб за 21 час 44 минуты 55 секунд. С 2008 года дистанция 10 км стала олимпийской. где есть дорожки и разметка на дне. Программа Чемпионатов Мира и Европы по плаванию на открытой воде включает дистанции 5. Современный спорт стал сегодня социальным явлением большого размаха.

Следует также подчеркнуть.5 км. в неделю Апрель Июль Октябрь Рис. В тренировках важно проплыть правильные сеты с правильной скоростью. К важным элементам подготовки следует отнести продолжительное и разумное планирование тренировок на весь цикл подготовки к главным соревнованиям. Младшая группа будет соревноваться на дистанции 5км. Примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев Chişinău: USEFS. Спортсмены. водоворотами. течением. 7. 1. 2012 233 . что марафонское плавание относят к экстремальному виду спорта. Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть 1м. Транспондеры помогают судьям соревнований и компании ответственной за хронометраж узнать промежуточные результаты пловцов на протяжения гонки и зафиксировать удар рукой по финишной доске для определения точного времени каждого спортсмена. так как это марафонская дисциплина. Но не все решается километрами. а также с физическим контактом пловцов в водной среде и др.30º C. проплываемыми во время тренировок. отливами. а юниоры на 7. обитателями водоемов. а максимальная . Это очень важно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Январь к-во тренеровок в неделю Км.5 км и трехкилометровая гонка. 2012 В программе соревнований предусмотрено 3 дистанции 5 км. проливами. Ниже приводится примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев. участвующие в главных международных соревнованиях. часто надевают два приемоответчика на оба запястья – транспондеры обладают некоторыми функциями GPS передатчика. Без тренировок и преодоления определенного километража невозможно достичь успехов на отрытой воде. так как чаще всего всѐ решается на последних 50-800м вплоть до касания финишной отметки. минимальная температура воды не ниже отметки 16º C. Это связано с сильным перепадом температуры воды. волнами. чтобы быть достаточно быстрым.

Пэйн говорит. При этом она должна была улучшать время проплывания 800 м от первого отрезка к шестому. необходимая пловцу для поддержания высокой скорости плавания на протяжении всей дистанции. направленные на развитие скоростной выносливости пловца. 2012 Из рисунка видно. называется скоростной выносливостью. В основе физиологического механизма развития выносливости у пловцов лежит повышение сопротивляемости организма утомлению благодаря совершенствованию всех его функций. После этого. Лариса Ильченко (золотая медаль на последних Олимпийских играх в Китае) и Кэрри-Энн Пейн (серебряная медаль) достигли этого успеха. которая важна для долгого выполнения силовых упражнений – силовой выносливостью. благодаря своей выдающейся работоспособности. а та. представьте. Чтобы иметь хорошую выносливость и физическую подготовку к таким нагрузкам (плавательный марафон один из тяжелейших видов спорта) Ильченко проплывает по 20 км в день. Большой объем работы выполняют пловцы и в зале. Специальная выносливость. Таким образом. Выносливость. Развитие общей выносливости является фундаментом для совершенствования скоростной выносливости пловца. что сделать это надо 100 раз подряд без перерыва. что спортсмены выполняют большой объем работы в воде. центральной нервной и дыхательной системы). Chişinău: USEFS. а специальная выносливость пловца – лишь при выполнении наиболее специфичных упражнений. которая не вызывает ничего кроме боли и дезориентации. мышцы должны быть подготовлены к непрерывной двухчасовой работе как на дистанции 10км. будут повышать уровень и его общей выносливости. иногда в ледяной воде. как у пловцов. а упражнения. развитие двух видов выносливости осуществляется во взаимодействии. В спортивной практике выносливость условно делят на специальную и общую. т. в первую очередь. фактически плыла 3х6х800 с улучшением.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что она плавала серию 18х800 м в режиме десять минут. так и у других спортсменов зависит от уровня подготовленности органов и систем (особенно сердечно-сосудистой. Растяжка.е. Известные спортсменки. 2012 234 . Практически они проплывали каждые сто метров за 1 мин 15 секунд. Общая выносливость характеризуется работоспособностью пловца при выполнении любых физических упражнений.

Каунсилмен Д. 2. М. На дистанции 5км мало кто делает подпитку. Chişinău: USEFS. 1982. Никогда не надо исключать из программы подготовки скоростную работу: спринтерские ускорения. 3. Л. Отрезки. с. повторную тренировку. с.П.). Плавание: Учеб. Булгакова Н.: Физкультура и спорт. 204. а на 10км подпитка обычно совершается на 5-6 км (рис 2. Программа тренировок должна быть комбинированной.культуры. Для поддержания своих энергетических ресурсов проводится подпитка пловцов.Ж. а на последних 2 км попытаться вырваться в лидеры. М.50. Для ин-тов физ. 4. 2012 235 . Спортивное плавание/ Пер.: Физкультура и спорт. Подпитка пловцов на дистанции Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. 2012 Идеальная тактика марафонцев – быть в лидирующей группе на протяжении всей гонки вплоть до 8 км. В тактике пловцов на открытой воде очень важно сидеть на пятках у своих соперников. прежде всего упражнений дистанционного плавания и интервальной тренировки с короткими паузами отдыха между отрезками. 2. 2010. В тренировку марафонцев входит большой объем работы аэробной направленности. с англ. чтобы набрать высокую скорость до самого финиша. Рис 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В этом случае можно сэкономить до 25 % энергии на протяжении всей дистанции. высоко – интенсивные тренировочные серии. повторяются в больших объемах. Библиография: 1.Е. проплываемые на тренировке. Макаренко.

способности к концентрации и переключению внимания. that the specially made program of fitness. с. 2012 3. ловкости. поэтому избранная тема работы является актуальной. period. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».Н. По мнению ряда авторов.: Физкультура и спорт. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТНЕСА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ АКРОБАТОВ Иванчикова С. exercises. Однако для широкого применения программ этого относительно молодого физкультурнооздоровительного направления на территории нашей страны.193. студентка. 2000. Олимпийская литература. очень эффективным для повышения уровня координационной подготовленности является использование упражнений с повышенным потреблением кислорода. Плавание. современным физкультурно-оздоровительным системам.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Подготовка квалифицированных спортсменов. Платонов В. Платонов В. Институт физического воспитания и спорта.. Луганск Keywords: acrobatics. нужно провести более детальное научное исследование относительно изучения сущности и особенностей его применения. гибкости. Важное место при этом отводится дополнительным тренировочным средствам. Весомую совокупность самых распространенных современных физкультурнооздоровительных систем составляют разнообразные виды фитнеса. Украина. Киев. As an effective mean is offered application of technologies of fitness. training. fitness.Н. Chişinău: USEFS. которая проявляется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности и требует проявления скорости реакции. In the scientific article the issues of the day of increase of efficiency of training process register in acrobatics. on the stage of the specialized base preparation of acrobats in the transitional period of annual cycle of trainings. loadings. пространственно-временной точности. 2012 236 . 4. Современная акробатика предъявляет к спортсменам значительный объем двигательной активности. М. 1986. Summary. как средство оптимизации аэробных возможностей организма и повышения уровня физической подготовленности. Постановка проблемы.

3. 7. Статистические (методы математической обработки материалов исследования).1316 лет. 4. По мнению ряда авторов [1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников и научных данных путем изучения литературы по данному вопросу. которые проводили спортивные сборы в данном лагере. беседы с тренерамипрактиками по акробатики и фитнесу). 9]. 8. Методы исследования.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 237 .32 спортсмена. возрастной диапазон . Работоспособность спортсменов. 5. Праксиметрические (оценка результатов деятельности спортсменов). Данное исследование проводилось при прохождении летней педагогической практики на базе спортивного оздоровительного лагеря «Жемчужина» села Черноморка Николаевской области. одним из эффективных средств повышения эффективности тренировок акробатов в переходном периоде годового цикла на этапе специализированной базовой подготовки являются занятия другими видами спорта и использования тренировочных средств современных физкультурно-оздоровительных систем. Организация исследования. Результаты исследования были внедрены в практику учебнотренировочного процесса акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. количество людей . Срок пребывания команды акробатов в названном спортивно-оздоровительном учреждении составил 30 суток. Материально-техническая база учреждения имела в своем распоряжении весь необходимый инвентарь и оборудование для обеспечения проведения полноценных спортивных занятий с применением технологий фитнеса в переходном периоде годового цикла тренировок группы акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. самооценка. самонаблюдение. Изложение материала исследования. из которых 25 девушек и 7 юношей. изучение и обобщение опыта организации педагогического процесса спортивной тренировки). 2. эффективность деятельности функциональных систем их организма в Chişinău: USEFS. 9]. 2012 Анализ последних исследований и публикаций в области использования технологий фитнеса в спорте и. Диагностические (анкетирование. Обсервационные (наблюдение. особенно. 1. в акробатике показал недостаточный уровень изученности данного вопроса [1. Цель исследования: экспериментально обосновать программу применения технологий фитнеса в переходном периоде годичного цикла подготовки юных акробатов. которые проводили сборы в названном спортивном оздоровительном лагере.

В нашем эксперименте. К числу основных задач переходного периода в акробатике относятся полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок прошлого года или макроцикла. Занятия проводились ежедневно. а также поддержание на достаточном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла [9]. 2012 238 2 8 10 . Ведь именно эти задачи определяют продолжительность переходного периода. 2012 соревнованиях и при выполнении программ тренировочных занятий во многом определяется рационально построенной программой тренировок. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Количество тренировочных часов 12 8 6 4 30 Показатели тренировочного процесса Степ-аэробика Акво-аэробика Упражнения с фитболом Тераэробика Суммарное количество за месяц Таблица 2. продолжительностью 60-90 минут. 5. тераэробика [1. 3. 8]. Объем вспомогательных средств тренировки. Таблица 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. состав применяемых средств и методов. 7. которые были выполнены акробатами в ходе педагогического эксперимента. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психологическое восстановление [2. приведены в таблице 1 и 2. акво-аэробикой. По нашему мнению. Объем основных средств тренировки. как основной способ использования фитнестехнологий в переходном периоде годичного цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки применялись занятия степаэробикой. действенным средством реализации задач переходного периода годового цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки может стать использование технологий фитнеса. упражнения с фитболом. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Показатели тренировочного процесса Количество тренировочных часов Беговые упражнения Дыхательные упражнения Суммарное количество за месяц Chişinău: USEFS. Количественные показатели объема основных и вспомогательных тренировочных средств. 10]. динамику нагрузок.

Результаты показателя теста Купера [6] позволили констатировать повышение уровня общей выносливости: у девушек .на 12 %. что составляет улучшение на 11. а в конце .2 у. что соответствует среднему уровню. 2012 239 . Анализ данных литературных источников и тренерского опыта позволяет отметить. Оценка физической работоспособности при помощи проведения стептеста показала ее улучшения на 12. е.4 %.5 % Для определения психологических показателей была использована методика В.. что в процентном эквиваленте равняется 26. Баевского в начале оздоровительной смены показало 2. результаты которой в начале проведения эксперимента составили 3. е. что повышение эффективности тренировочного процесса в акробатике не может быть обеспечено лишь при условии определения количественных показателей. Так. 2. Была произведена оценка физической работоспособности спортсменов с помощью функциональной пробы Руфье. а на завершающем этапе .7 балла. Проведение данного исследования позволило констатировать увеличение физической работоспособности спортсменов на 27. через 30 дней систематического использования фитнес-тренинга составили 5.1 %.4 балла. М. Анализ эффективности применяемых технологий фитнеса проводился на основе изменения показателей физических и психологических характеристик в начале и конце проведения эксперимента. В процессе исследования была разработана программа использования фитнес-технологий на этапе специализированной базовой подготовки акробатов в переходном периоде годичного цикла тренировок.9 балла. в среднем составил 7.2. который наблюдался нами на начальном этапе.2 у. индекс Руфье спортсменаакробата. Показатели пробы на заключительном этапе исследования. что соответствует хорошему показателю работоспособности.7 %.3 балла. 2012 Результаты исследования. А. Результаты тестирования группы акробатов в возрасте 13-16 лет (n=32) показали статистически значимые отличия во всех испытаниях между началом Chişinău: USEFS. у юношей . характеризующих различные стороны подготовленности акробатов и определения оптимального соотношения объемов нагрузки на различных этапах подготовки.. Выводы 1.5. Доскина [4.5 %.на 12. 3. Определение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы по методике Р. 6].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

С. Спортивная акробатика / В. 2004. 2002. высш. 2008. 3. 256 с. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 2003. 5. И. : Советский спорт. М. М. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т. высш. М. 2004. Хоули.]. : Олимпийская литература. Ланда. [4-е изд. 2012 240 . Крючек. М. : Издательский центр «Академия». 1999. Оптимизация адаптационных возможностей человека : психофизиологический аспект обеспечения деятельности / О. 10. : Терра-Спорт. 1987. Н. 2012 и концом педагогического эксперимента в одноцикловом месячном периоде подготовки и зафиксировали возможные темпы прироста совершенствования физических и психологических показателей. 654 с. М. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : [учеб. Вилмор Дж. Психология физического воспитания и спорта : [учеб. Петров. 4. Аэробика. Д.. 189 с. Вилмор. 192 с. что доказывает эффективность предложенной программы. Х. Ю. 2004.-метод. Болобан В. Платонов В. Ланда Б. С. П. Годунов. Круцевич. Болобан К. 265 с. стер. 7. Л. Н.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Платонов. К. 2001. 6. Б. М. Chişinău: USEFS. пособ. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. : Олімпійська література. на всех этапах многолетней подготовки. Костил. Н.] / Е. завед. Х. 2004. К. 8. Д. для студ. Дон Френкс. : Академія. учеб. : Олимпийская литература. Х. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. : Олимпийская литература. Библиография: 1. пособ. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. К. К. Х. 272 с. Хоули Эдвард Т. Круцевич Т. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : [учеб. Дальнейшего исследования требуют проблемы дозирования тренировочных нагрузок в подготовительном и соревновательном периодах построения микрои мезоциклов для спортсменов различной квалификации. 2. учеб. Крючек Е. 808 с. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б. Б. : Олимпийская литература. Д. Мартинов. Железняк. 9. 288 с. Ю. Кокун О. Н. : Миллениум. К. Кокун. для студ. Годунов Е. 376 с. педагог. заведений] / Ю. 230 с. Проведенное исследование не охватывает всех аспектов подготовки акробатов. пособ. Физиология спорта / Дж. К. Олимпия пресс. Н.] / Е. Железняк Ю.

так называемый «крючок».5%). что высота подъема штанги тяжелоатлетов в рывке составляет –– 68-78% от роста атлета (в среднем 73. а так же. Во время перехода в подсед траектория движения штанги искривляется (по направлению назад) и заканчивается петлей вниз. при подъеме большого веса штанги скорость подъема и высота подъема штанги снижается. штанга перемещается вниз. ширины хвата (в рывке) и способа приседа. Высота фиксации штанги составляет: при выполнении приседа в рывке – 62-70% от роста (в среднем 66%). Если высота подъема штанги с повышением квалификации атлета меняется значительно. в результате развития гибкости (подвижности в суставах) атлет имеет возможность зафиксировать вес штанги в приседе на меньшей высоте. Описав. Но эта высота приблизительно одинакова у квалифицированных атлетов. например. особенности его структуры тела. С повышением технического мастерства. при подъеме на грудь для толчка –– 55-65% ( в среднем 60%). Specifications of quantities of sportspersons’ maximum flight height of the barbell and squat depth have been gotten. Высота подъема штанги у атлетов одного и того же роста зависит от уровня их квалификации. Такая высота подъема штанги до приседа получается вследствии того. 2012 ВЫСОТА ПОДЪЕМА ШТАНГИ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНОГО ПОЛА Иващенко П.5%). Weightlifting student’s amplitude characteristics of barbell lift in such exercises as snatch and jerk had been examined. при приседе штанга перемещается вниз во время амортизационной части приседа: в рывке – на 5-9% от роста (в среднем 7. Киев Keywords: height off the bar. при подъеме штанги на грудь – на 14-18% от роста (в среднем 16%). Новички же и атлеты младших разрядов поднимают штангу в рывке на высоту. Выше были описаны параметры. В результате исследований было получено. Зато значительно меняется величина Chişinău: USEFS. Так. Величина траектории движения вниз зависит от роста спортсмена. присущие высококвалифицированным атлетам.. Results which have been gotten defined sportspersons’ level of technical skills. С повышением мастерства. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. в подъеме штанги на грудь – 40-48% (в среднем 44%). а в подъеме штанги на грудь для толчка – 68%. the depth of the squat. 2012 241 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. the technique of competitive exercise. что она поднимается со значительно большей скоростью. которая составляет около 80% от их роста. Summary. то и высота фиксации штанги в приседе тоже изменяется.

штанги. что атлет при выполнении движения сохраняет качественное положения тела. Резуль-тат. осуществляется в основном за счет усилий работающих мышц – разгибателей ног в коленных суставах. для дальнейшей фиксации веса в подседе. Для удержания равновесия таз поднимается вверх и несколько перемещается назад. Прогнутое положение спины сохраняется. 1). подъема подъе-ма Результат. Таблица 1. высота подъема штанги в рывке составляет 74 % от роста – это означает. Упражнение Высота подъема штанги в подъеме Высота подъема штанги в рывке на грудь Высота Высота Высота Высота Рост. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (мужчины) Спортсмен Г-ша П. а именно 68–78% от роста атлета. в рывке составляет 68% от роста спортсмена. К-к С. Она на 1% больше средних данных научнометодической литературы. чем выше высота подъема штанги. Высота подъема штанги Г-ова А. по данным научно-методической литературы это минимально Chişinău: USEFS. М-н А. Г-ов А. Общее представление о высоте подъема штанги в рывке согласно изученных данных научно-методической литературы входит в оптимально допустимые пределы. Спортсмен поднимает штангу с не максимальным для него весом. результаты подъема штанги (в сантиметрах и в процентном соотношении от роста) на примере пяти мужчин (табл. поскольку. К-ий К. особенно в толчке. см % см % 182 150 135 74 185 112 61 173 137 117 68 174 100 58 171 123 118 69 147 102 60 177 152 129 73 170 103 58 171 125 134 78 158 92 54 У спортсмена Г-ши П. подъема подъема см кг штанги. Вставание из приседа. 2012 242 . Атлет выдерживает все углы чтобы выполнить подрыв и задать нужную высоту штанге. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составляет 61% от роста спортсмена. тем меньше вес штанги. кг штанги. штанги. Ниже представлены ростовые данные спортсмена.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. во время тяги штанги до подрыва. 2012 перемещения штанги вниз во время амортизационной части приседа. а плечи подаются вперед – это несколько облегчает работу мышц ног.

а это говорит о том. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 60 % от роста спортсмена. При такой высоте спортсмен тратит меньше усилий для фиксации штанги на груди и позволяет оставить больше энергии для толчка. В рывке показатель высота подъема штанги К-ка С. эти данные равны согласно рекомендаций научно-методической литературы. 2) Chişinău: USEFS. Ниже представлены результаты подъема штанги в рывке и подъеме штанги на грудь. которая позволяет ему выполнить подсед и фиксацию штанги на груди с довольно большими затратами сил и оставляет меньше сил для от груди толчка. Таким образом. равную высоте малоквалифицированного тяжелоатлета. 2012 243 . дает ему возможность успеть выполнить присед и фиксацию штанги над головой. Вылет штанги достаточен для удачного подведения локтей и фиксации в приседе. позволяющую зафиксировать ее с минимальными усилиями в приседе. составляет 73 % от роста спортсмена. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составила 58% от роста спортсмена. согласно данных научно-методической литературы. При выполнении подъема на грудь высота подъема штанги у атлета составляет 58% от роста. Высота на которую штанга вылетает. это значение также равно рекомендациям научно-методической литературы. чем следует. В рывке высота подъема штанги К-ого К. составляет 78% от роста спортсмена.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. спортсмен может зафиксировать штангу в полуприсед и не тратить лишние усилия на присед. составляет 69 % от роста спортсмена. Высота подъема штанги в рывке М-на А. У спортсмена штанга вылетает на оптимальную высоту. Данные ниже средних значений на 2 % согласно научно-методической литературы. Высокий показатель согласно научно-методической литературы. и что при выполнении рывка спортсмен поднимает максимальный вес. После вылета штанги спортсмену приходиться выполнять присед и фиксацию штанги на груди с большей скоростью. 2012 низкая высота. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 54% от роста спортсмена. После подрыва штанга вылетает на большую высоту. У спортсмена штанга вылетает на высоту. что усилия при вставании будут тоже больше чем нужно. на которую должна вылетать штанга после подрыва. высота подъема штанги рассчитывалась в зависимости от роста спортсменки (табл.

фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. Этот показатель согласно данным научно-методической литературы выше средних значений. вылет штанги. регистрация параметров высоты вылета штанги и глубины приседа позволяет определить уровень технического мастерства тяжелоатлетов разного пола. В рывке показатель высота подъема штанги С-к К. Согласно научно-методической литературы показатель высокий. Подрыв. 2012 244 . кг штанги. Высокий показатель позволяет спортсменке выполнить присед и фиксацию штанги на груди с минимальными усилиями. но в пределах нормы. безопорный подсед. % см 74 118 97 57 73 105 104 63 73 110 107 64 Высота подъема штанги в рывке Спортсмен Б-ва Д. составляет 73 % от роста спортсменки. полет штанги.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. кг 169 166 168 102 75 98 Высота подъема штанги. 2012 Таблица 2. штанги. С-к К. % штанги. что равно данным научно-методической литературы. Рост. Позволяет спортсменке поднять штангу на высоту комфортную для фиксации веса на груди и последующего приседа и вставания для толчка. Подрыв. составляет 73 % от роста спортсменки. опорный присед. При выполнении подъема на грудь показатель высота подъема штанги составляет 63% от роста спортсменки. С-ва Е. Chişinău: USEFS. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (женщины) Упражнение Высота подъема штанги в подъеме на грудь Высота Высота Высота Результ подъема подъема подъема ат. см 126 121 123 При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги составляет 57 % от роста спортсменки. При такой высоте она выполняет присед и фиксацию штанги на груди с оптимальными усилиями для толчка от груди. В рывке показатель высоты подъема штанги С-вой Е. см Результат. Таким образом. При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги спортсменки составляет 64% от роста. безопорный присед. опорный подсед. Этот показатель равен данным научно-методической литературы.

Это вызывает необходимость поиска. так и оздоровления юных борцов на начальном этапе многолетней подготовки [1. Спортивная борьба является одним из сложнейших видов спорта. Определенную трудность представляет собой организация научнообоснованного педагогического процесса занятий единоборствами. Введение. Уральский государственный университет физической культуры. Цель исследования. Челябинск. Chişinău: USEFS. В последнее время в связи с повышением интереса происходит интенсивное развитие спортивной борьбы во многих странах мира. разработки эффективных средств и методов уже на начальных этапах подготовки. Специалисты отмечают несоответствие между требуемым и необходимым уровнем технической подготовки спортивного резерва для национальной сборной команды России [2. 2012 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ Кизимов С. Основной задачей технической подготовки является наиболее эффективная организация повторений приемов и максимально возможное участие мышления занимающихся в ходе этих повторений. 2012 245 . повышающие эффективность технической подготовки юных борцов. в следствии чего добиваться победы становится все труднее. young wrestlers. Уровень физической. что вызывает усиление конкуренции на международной арене. One of directions. технико-тактической и других видов подготовленности постоянно возрастает. Summary. Россия Keywords: teaching and training assignments. произвольно выполняемых каждым из соперников в условиях противоборства. simulations. который характеризуется разнообразием приемов в положении стоя и лежа. increasing young Greco-roman wrestlers’ technical training effectiveness based on working out special imitational training tasks for every technical action in standing position is presented in this work. 3].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Это способствует обеспечению формирования достаточного двигательного и психического потенциала как для дальнейшего повышения уровня спортивного мастерства. Разработать и экспериментально обосновать средства. 4]. Данную задачу позволяет решить разработка специальных имитационных упражнений соответствующих биомеханическим характеристикам соревновательного действия..

Контрольная и экспериментальные группы до эксперимента были примерно одного уровня подготовленности и достоверно друг от друга не отличались (р> 0. с применением специального спортивного инвентаря. Исследованием были охвачены занимающиеся греко-римской борьбой в группах начальной подготовки второго года обучения. Каждое из применяемых упражнений одновременно может решать несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. В процессе исследовательской работы на основе изучения научно-методической литературы. 2012 Организация и методы исследования. Результаты и их обсуждение.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Основными методами исследования являлись: теоретический анализ и обобщение литературных источников. анализ тренировочных планов.5). Chişinău: USEFS. Дальнейшая их эффективность проверялась в ходе проведения педагогического эксперимента. Имитационные упражнения выполнялись в следующем сочетании: повторение техники приемов без применения специальных приспособлений. 2012 246 . через бедро. повышение уровня психологической готовности к выполнению сложного технического действия. а так же имитационные упражнения аналогичные по биомеханической структуре с соревновательными действиями описана техника их выполнения. Работа выполнена на базе кафедры теории и методики борьбы Уральского государственного университета физической культуры. метод экспертных оценок. в паре с не сопротивляющимся партнером. Эффективность предложенных имитационных упражнений оценивалась посредством сравнения экспертной оценки выполнения технического действия. вращением. сваливание сбиванием. изучение передового практического опыта. с использованием резиновых жгутов. скручиванием. плечо. с использование борцовских манекенов. 10-12 лет. развитие физических качеств. передового практического опыта нами разработаны комплексы учебно-тренировочных заданий. Для каждого приема в положении борьбы стоя разработаны от 10 до 30 имитационных упражнений. педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью. поворотом и перевода в партер предложены специальные комплексы средств. педагогический эксперимент. Разработанные комплексы заданий позволяют сформировать и реализовывать технические действия в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. Для успешного освоения таких приемов как броски: прогибом. спортивной детско-юношеской специализированной школы по греко-римской борьбе города Челябинска.

раз. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис. А.. 164 с. Шахмурадов // Актуальные проблемы спортивной борьбы.А. бросок вращением и перевод в партер. 30-34 Chişinău: USEFS. Кузнецов. Габов.А. / А. М. 1990. М. 2012 247 . наук / М. Библиография: 1. 40 с. дис.В. Габов. М. Макаров.А. 3. 104 с. В контрольной группе статистически значимые изменения наблюдались только в броске через плечо и переводе в партер.В. А. Это свидетельствует о том. .С. броска через бедро. 2. Выводы.. 1998. … д-ра пед. Проведенный педагогический эксперимент подтверждает действенность разработанных имитационных учебно-тренировочных заданий для броска через плечо. что юные борцы достаточно успешно освоили данные технические действия и выполняли их на высокую положительную оценку по сравнению с началом эксперимента. броска вращением и перевода в партер. Шахмурадов..А. Макаров. Кузнецов. канд. Краснодар. 2004.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. бросок через плечо. 2002. 2012 В экспериментальной группе в ходе направленной педагогической работы произошли статистически значимые изменения в экспертной оценке таких приемов: бросок через бедро. Челябинск. Для других технических действий комплексы предложенных упражнений требуют уточнения и коррекции для эффективного применения в учебно-тренировочном процессе юных борцов греко-римского стиля. пед.. а в остальных технических действиях изменения не достоверны. Программирование средств и методов тренировочных воздействий в спортивной борьбе / Ю. Организационно-методические основы многолетней подготовки борцов греко-римского стиля : автореф. 4. Ю. Методика обучения имитационным упражнениям : метод. наук / А.С. В выполнении броска прогибом так же наблюдались положительные изменения однако они оказались не достоверны.С.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Курска. Испытуемый пытается поймать отпущенную вертикально линейку за кротчайшее время. линейки.. Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы: контрольно-педагогические испытания. 14 лет. вытянув руку вперед. С помощью теста «Эстафета» определяется координация и скорость реакций. Задачи. Данное положение заставляет проводить тщательный анализ ответных реакций на предложенную нагрузку или их сочетание. доцент. Задание выполнялось трижды каждой рукой [2]. Разработать тактики и стратегии общефизической и специальной подготовки юных спортсменов в рассматриваемом возрастном периоде.. Представители этих школ проходили обследование не только по функциональному состоянию. Испытуемый выполняет следующие задания по ловле 40 см. Chişinău: USEFS. большой палец отведен в сторону. Ю. 2012 248 . но и по бимануальной координации. Курский государственный медицинский университет Степанова М. 2]. Курский государственный медицинский университет Секерина И. 2012 ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО АСПЕКТА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10. а также уровень функциональной асимметрии между правой и левой руками. в положении стоя. Курский государственный медицинский университет Федина О. 14 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ Кулезнѐв В. В исследовании приняли участие 54 спортсмена 10.. 4 пальца руки вместе. Э. занимающихся футболом в ФШ «Авангард» и ДЮСШ № 3 г. Результаты исследований. Выявить исходный уровень физической подготовленности и динамику ее показателей с учетом возрастного аспекта. 12. 12. дающие возможность комплексно оценить физическую подготовленность.Н.. Курский государственный медицинский университет Введение. Поиск путей повышения эффективности тренирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат и его функциональное обеспечение в детском возрастном периоде требует оптимизации сочетания используемых средств в учебно-тренировочном процессе и их количественное дозирование. А. анализ научнометодической литературы. методы математической статистики с использованием программы «Biostat». Такой подход позволяет значительно снизить объем субмаксимальной и максимальной нагрузки при значительном повышении эффективности [1.

Можно также отметить и отсутствие достоверных различий между показателями левой и правой рук. 16 метров). В конце выполнения каждого варианта задания футболист пробегает стартовую линию. по нашему мнению. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (правая рука) (n=17) Рис. 48. Отсутствие достоверных различий в исследуемых возрастных группах и на всех отрезках свидетельствует о предопределенности временных показателей с длиной Chişinău: USEFS. принимавших участие в исследовании. 2). Тренер фиксирует время в момент пересечения линии «старт-финиш» [2]. Специфика этого теста подтверждена полученными данными о состоянии и устойчивости скоростной выносливости юных футболистов. а также выявить динамику показателей в убывающей фазе используемого теста. 2. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (левая рука) (n=17) В основе испытания «пирамида» лежит модифицированный тест «Челнок 48 м». а не останавливается у нее. 1. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. Подобная схема дает возможность более объективно оценить устойчивость скоростной выносливости у юных футболистов. 32. 1. 2012 249 . Рис. свидетельствует о детерминированности данного показателя у юных спортсменов. который предполагает пробегание более коротких отрезков по схеме возрастания и убывания (16. что. 32. 2012 Полученные данные во всех возрастных группах.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. свидетельствует об отсутствии взаимосвязи с возрастным фактором.

3). ограничивающее набор скорости длиной отрезка в 8 м (рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «пирамида» (n=20) Интегральный показатель в тесте «бег на прямых ногах. 10 м» нетипичные низко-автоматизированные движения во фронтальной плоскости дают возможность выявить как скорость передвижения. Данный тест может быть использован как объективное средство в селекционной работе на начальном этапе. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Бег на прямых ногах. 3. которые в значительной степени детерминированы. В Chişinău: USEFS. 10 м» (n=20) В тесте «приставные. 4).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Из исходного положения стоя выполняется последовательно 3 попытки с интервалом 20 секунд. Время фиксируется по первоначальному движению испытуемого [2]. Рису. 4. Предполагалось. 10 м» определяется амплитудно-частотными характеристиками. 2012 250 . 2012 отрезка и о влиянии фактора смены направления движения. что достоверных различий в исследуемых возрастных группах обнаружено не будет. Рис. Полученные данные дают основание для подтверждения выше высказанных предположений (рис. так и наличие функциональной симметрии между.

5. 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 10 м» (правым боком) (n=20) Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. время фиксируется по первоначальному движению [2]. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «лесенка» (n=20) Chişinău: USEFS. длиной 120 см. 6). при условии постановки ноги в промежуток между палками. рис. Задание выполняется с максимальной скоростью. 5. 7.5 см. 1. 7). Задание выполняется трижды. Рис. 2012 251 . Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. 10 м» (левым боком) (n=20) Испытание «Лесенка» предполагает преодоление 10 метрового отрезока с 21 препятствием из гимнастических палок диаметром 2. уложенных на расстоянии 50 см друг от друга. На представленном рисунке во всех трех попытках мы наблюдаем прямолинейный рост результатов связанный с возрастом (рис. 2012 исследовании не установлен факт наличия достоверности различий между исследуемыми показателями (табл.

Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Змейка» (n=16) В тесте «прыжки в длину с места» скачкообразный прирост с 12 до 14 лет. 8. так и правым боком. Chişinău: USEFS.). Рис. 10. 9. 2012 252 . Но в выполняемом виде прыжков не обнаружено достоверных различий. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 11). Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки в длину с места» (n=17) В испытании «прыжки правым боком и левым боком» движение выполняется во фронтальной плоскости. 8. 2012 Змейка это модифицированный тест «Челнок 48 м» с количеством смены направления 19 раз при пробегании 48 метров. В показателях преодоления дистанции с многократной сменой направлений движения также не установлена достоверных различий в показателях (рис. В нашем случае. 9). Рис. а с 10 до 12 лет достоверных различий не наблюдается ( рис. достоверных различий отмечено между возрастами 10-14 лет и 12-14 лет как в прыжках левым боком. Тест выполняется туда и обратно с интервалом отдыха 40 сек [2].

11. 2012 Рис. Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки правым боком» (n=17) Рис. 2012 253 . 12. 12). но и координационный потенциал в эстафете.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки спиной» (n=17) Chişinău: USEFS. Тенденция в результатах по прыжку в длину с места одинакова во всех возрастных группах (рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки левым боком» (n=17) Прыжки спиной характеризует не только скоростно-силовую подготовленность. 10.

Рис. 18 м» (n=20) Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча с колен» (n=17) Chişinău: USEFS. Подобная тенденция наблюдается в метаниях мяча с колен и стоя двумя руками. 14. 15. В возрасте 12-14 лет происходит скачкообразный рост результатов (рис. 13. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. 10 м» (n=20) Рис. Идентичность показателей между возрастными группами 10-12 и 12-14 лет подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях. 13-16). Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. 2012 254 . 2012 Тест ускорение на 10 и 18 метров позволяют оценить стартовую скорость и способность набирать максимальную скорость на коротком отрезке дистанции.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

в нашем случае. (рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки с места вверх» (n=17) Выводы Все выше представленные данные и их динамика указывают на факт асинхронного развития исследуемых физических качеств. Следовательно. Что касается возраста 12 лет. тактика и стратегия их развития в учебнотренировочном процессе должна опираться на базовые показатели. что отображено на выше представленных рисунках и в таблице 1. Подобный набор тестов. 17) Рис. 2012 Рис. связанных с их сенситивными периодами.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 255 . Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча стоя» (n=17) В тесте «Прыжки с места в верх» тенденция роста результатов на прямую зависит от возраста. должен обеспечить полный и объективный анализ функционального состояния исследуемых возрастных групп. 17. на наш взгляд. имеет Chişinău: USEFS. юных футболистов. Подобное положение вещей дает возможность целенаправленного и более эффективного управления развитием всех выше указанных физических качеств в учебнотренировочном процессе в период активного развития двигательного аппарата юных футболистов. 16.

Федина О. 2012 место быть. Петрунин Р. 2008.0173 Пирамида 20 Р=0 Р=0.0012 С места вверх Библиография: 1. Chişinău: USEFS.Ю.3192 Р=0. Эффективность метода сопряженных воздействий в процессе физической и технической подготовки детей 10-16 лет.. что результаты по отдельным тестам хуже. Показатель Стьюдента для используемых возрастных групп данного исследования Название тестов Эстафета (правая рука) Эстафета (левая рука) Количество испытуемы 1997-2000 1997-1999 1999-2000 х (N) 17 Р=0. Таблица 1.7026 Р=0. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава..В.0152 лесенка 10 метров Змейка 16 Р=0. предшествующими пубертатному периоду. Секерина И.9797 Р=0. Зинина Т.2227 Р=0..1797 Обратно 17 Р=0 Р=0 Р=0. 2.2714 Р=0 Метание мяча (стоя) 17 Р=0 Р=0..0001 Прямые 10 метров 20 Р=0 Р=0 Р=0.. Это возможно объяснить системными перестройками функций организма.В.0006 Р=0.А.0001 16 20 Р=0.0001 Метание мяча (с колен) 17 Р=0 Р=0.0009 Р=0 Р=0.Ю.8366 Р=0. Кулезнев В.0216 Р=0. занимающихся футболом / Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и спорте: Материалы конференций.548 Р=0.0453 17 Р=0.0015 16 20 Р=0 Р=0. Панько А. Степанова М.0004 Приставные 10 метров левым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0 10 метров ускорение 20 Р=0 Р=0 Р=0 18 метров ускорение 20 Р=0 Р=0.0742 Прыжки левым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0 Прыжки спиной 17 Р=0 Р=0.0188 48 32 20 Р=0.0558 Р=0. 2012 256 .0026 Приставные 10 метров правым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0.0009 Р=0. Кулезнев В.1889 Длина с места 17 Р=0 Р=0 Р=0.0008 20 Р=0. Швец Ф.0026 Р=0... Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.Э.0679 Р=0.0002 Р=0.Н.А.7678 Туда 16 Р=0.1132 Р=0. 2010.0057 Р=0.7532 Р=0.1591 Прыжки правым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0.0615 32 20 Р=0 Р=0.Н.5646 Р=0.9403 Р=0. Адаптация студентов к непривычным двигательным актам / Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте: Материалы Международной научно-практической конференции..Е. Артемьев Р. чем у младшей группы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

передачи.И. При выполнении движений с мячом характерно: пластичность и мягкость переходов. остановки и позы которые удерживаются более 3-х секунд. ритмика [1]. взмахами. акробатические упражнения. переброски. Выполнение элементов с мячом должно быть тесно связано с упражнениями без предмета. обволакивания. элементы классического танца и основной гимнастики. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ С МЯЧОМ ГИМНАСТОК 5-6 ЛЕТ Малафейчук О. лента).: [în vol.Ю. Степанова Н. which increases the level of complexity of competitive compositions. The experimentally determined methods of teaching basic exercises with the ball 5-6 years of gymnasts... обруч.. intern. Степанов В. Правила запрещают статические положения. Управление тренировочным процессом футболистов высокой квалификации в соревновательном периоде // "Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi". особенно волнами. В состав современных соревновательных композиций с мячом входят: высокие и малые броски предмета. Основными тенденциями развития мировой художественной гимнастики являются: рост сложности соревновательной программы. Chişinău). 2011. Danail S. 2011. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Intern.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. red. 449 p. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. and simplifies the learning process. студентка. Днепропетровск Keywords: gymnastics. girls 5-6 years. (15. каты. булавы.: USEFS. Художественная гимнастика – ациклический. скакалка.. the ball. Основными средствами которого являются: упражнения без предмета и с предметами (мяч. 2012 3. Summary. Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi: Materialele Congresului Şt.: Manolachi V. 2012 257 . Ch.Н. Днепропетровск Борисова Ю.] / col. congres şt. пружинными движениями. Chişinău: USEFS. сложно-координационный вид спорта.

В экспериментальной – занятия проводились с использованием разработанных нами комплексов упражнения с мячом.А. Объект исследования: техническая подготовленность гимнасток 5-6 лет. Для решения поставленных задач. математико-статическая разработка результатов. которые занимаются на этапе начальной подготовки. увеличение количества соревнований. 2. Контрольная и экспериментальная группа занимались 3 раза в неделю по 90 мин. Задачи исследования: 1. В контрольной группе занятия проводились тренером Евсюковою Т. которыми спортсменки должны овладеть в соответствии тенденциям развития художественной гимнастики. одно . 2012 258 . в программе мастеров спорта пять упражнений с предметами. тестирование. Спортсменки были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Оценить эффективность разработанной методики обучения упражнениям с мячом.это основа художественной гимнастики.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 повышение требований ко всем сторонам подготовленности. Определить базовые навыки. Исследование проводилось на базе "Детскоюношеской спортивной школы №2" г. по методике. Цель исследования: разработать методику обучения элементам с мячом. объѐма и интенсивности тренировочной и соревновательной работы. которая предлагается программой для ДЮСШ по художественной гимнастике. разработка методики обучения базовым элементам с мячом с учѐтом основных тенденций развития художественной гимнастики и особенностей техники выполнения упражнений актуальна при подготовке спортсменок на начальном этапе многолетнего спортивного совершенствования. От гимнасток требуется максимальная реализация индивидуальных возможностей. метод экспертных оценок. мы использовали следующие методы: анализ и обобщение научно методической литературы. Разработать методику обучения базовым навыкам с мячом для спортсменок 5-6 лет. педагогическое наблюдение и эксперимент.без Chişinău: USEFS. Упражнения с предметами . Так. Организации исследования. Днепропетровска с гимнастками 5-6 лет. 3. Предмет исследования: гимнастки 5-6 лет. совершенствование правил соревнований и всех видов обеспечения [4]. В связи с этим. для формирования базовых умений и навыков на этапе начальной подготовки.

81 0. При выполнении элементов с мячом. в котором параметры контрольной группы выше. а также умения удерживать предмет в динамичных и статических положениях.05 4.60 1.75 0. выкруты нецелесообразным.67 0.30 2. Анализ результатов тестирования установил. что подтверждает их одинаковый уровень подготовленности (табл.05 4.79 1.80 1. что выполнения упражнения с мячом требуется достаточно высокого уровня развития координационных способностей.05 4.20 0. бросок одной рукой ловля.92 0.34 Перекат мяча по правой руке 4. так и контрольной групп. вес 300 г) и кисти девочек 5-6 лет (от 7-9 см).70 1.05 5.32 Броски левой 4.29 Бросок двумя руками 4.56 >0. Таблица 1.41 В связи с несоответствием размеров мяча для гимнасток юношеских разрядов (диаметр 17 см. считаем обучение на начальном этапе подготовки таким базовым упражнениям. которая происходит при движении мяча по кривой траектории. Исключением являются показатели теста «махи с мячом правой рукой».20 1. мы определили уровень технической подготовленности спортсменок 5-6 лет.32 Махи с мячом левой 5.05).78 0.05 4.64 <0. чем в экспериментальной (p <0.90 1. при которой мяч за счѐт центробежной силы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 259 . Для того чтобы соревновательные композиции гимнасток Chişinău: USEFS.58 0. что у большинства гимнасток показатели базовой предметной подготовки отвечают уровню ниже среднего.70 0.64 >0.80 1.24 Махи с мячом правой 5.37 Kaт мяча по двум рукам 4.95 0.73 >0.81 0. 2012 предмета.81 0. как у спортсменок экспериментальной.05 4.05 Экспериментальная группа X Σ m 3. Показатели технической компетенции спортсмены 5-6 лет до эксперимент Тесты (баллы) Броски правой Контрольная группа X Σ m 3. Экспериментальная и контрольная группы по всем тестам однородны (р>0.97 p >0.92 0. как отбив и ловля одной рукой. особенно с широкой амплитудой.67 0.50 2. Перед началом обучения.03 0. Упражнения с мячом имеют приоритет среди упражнений с другими предметами.30 0.63 >0.24 Перекат мяча по левой руке 4.05 4.20 0. 1). Характерна такая работа кистью и рукой. прижимается к ладони [5].64 >0.54 >0.70 0. важную роль играет действия кистью для предотвращения его падения.07 0.30 0. Это связано с тем.50 1.16 0.82 0.52 0.05).

Перекат по двум рукам. на спине. Обучения бросков одной рукой и ловля ногами. Схема внедрения методики обучения базовым упражнениям с мячом. Процесс обучения базовой предметной подготовки проходил 2 месяца и делился на 3 этапа (рис. Занятия с мячом проводились три раза в неделю в течение 20 минут в основной части занятия. тестовые задания сделали технически правильно. Формирования двигательных движений 1 етап. комплекс 1 2 этап. которые выполняются двумя руками. 2012 260 .05). Упражнения выполнялись в статических и динамических режимах. на тыльной стороне обратным хватом. наклонные 3 этап. ловля без зрительного контакта. коплеск 3 Совместное выполнение упражнений с мячом и без предмета. комплекс 2 Обучение удержанию мяча на двух руках. отбивов и перекатов (p<0. Chişinău: USEFS. которая указана в каждом комплексе. 1. однако наблюдалась нестабильность в выполнении бросков двумя руками и переката мяча по правой руки (р<0. Рис. Для этого следовало бы сначала разучивать базовые упражнения с мячом. 2012 отвечали разрядным требованиям мы предлагаем изменить последовательность обучения.05). передачи мяча. Переход от одного комплекса к другому осуществлялся после освоения предыдущего комплекса с максимальной дозировкой. которые выполняются другими частями тела. Это позволяет сделать композиции гимнасток сложнее. Гимнастки контрольной группы. Одинарные и многократные отбивы: вертикальные. а потом захваты и ловли мяча. 1). У гимнасток экспериментальной группы наблюдалось более чѐткое выполнение элементов: бросок двумя руками. Регулирование нагрузки проводилось за счет изменения количества повторений каждого упражнения на занятии. но со стороны процесса обучения и техники выполнения проще. что в дальнейшем будет влиять на улучшение результатов соревновательной деятельности спортсменок.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Для определения эффективности разработанной методики обучения базовым элементам с мячом нами было проведено повторное тестирование гимнасток контрольной и экспериментальной групп в виде соревнований[3].

Академия.1985.1994. Меньшикова /Под. На наш взгляд это свидетельствует о том.05).: Физкультура и спорт. Ванкова Н.С.Вострокнутов. Анализ результатов соревнований с мячом выявил достоверный различия в результатах гимнасток экспериментальной и контрольной группы (p<0. Методические рекомендации. Чипрянова М. 5. что девочки 5-6 лет овладевают базовой предметной подготовкой с мячом достаточно легко и успешно. 448с. Вострокнутов В. Упражнения с предметами / Т. Журавина М. Таким образом. Выводы . 166с. 4. 3. ред.С. С. М. 1999. 96с. . 2.С. Такая динамика позволит своевременно освоить гимнасткам новые элементы и выполнить нормативы детского разряда.возраст 5-6 лет является благоприятным периодом для развития координационных способностей. 6. которые имеют приоритет на этапе начальной технической подготовки. 2012 Высокий уровень показателей выявлен в тестах перекат мяча по правой руке результат улучшился от 4. М.8-12 Chişinău: USEFS. Лисицкая. использование разработанной нами методики в учебнотренировочном процессе гимнасток 5-6 лет на начальном этапе позволит повысить уровень технической подготовленности спортсменок с мячом и может быть рекомендовано для внедрения работы ДЮСШ.Т. 2012 261 . Физкультура и спорт.анализ тенденций развития художественной гимнастики позволило выявить базовые движения упражнения с мячом. 184 с. Регион. Гимнастика: Уч. Пособие/М. 1993. 1996.0. Обучение детей художественной гимнастике. особенно при выполнении соревновательной композиции с мячом.Т. Обучение двигательным действиям с позиций гуманизации: Методика обучения // Физкультура в школе. Особенности предметной подготовки художественной гимнастике / Т. 120 с.С.К. 2005. . №3. Варакина Т. Варакина.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Лисицкая Т.7 балов до 7. -после внедрения разработанной методики в экспериментальной группе наблюдается достоверный прирост почти по всем показателям.: Физкультура и спорт.Н. Журавина Н. Качетджиева Л.. Шаулин В. Библиография: 1.. Формирование интереса учащихся к занятиям физической культурой//В.Л.Л.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. functionality. Анализ литературных данных.. Summary. Второе – это оценка функциональных возможностей и их реализации в условиях. 2012 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ. Актуальность. при работе в лодке). Цель исследования – выявить информативные критерии специальной подготовленности и обосновать подходы к ее оценке у гребцов. тест PWC170) [1. проба Руфье. Исследования подготовленности включали 3 основных направления: Первое – это оценка общей физической подготовленности (по средствам педагогических тестов Купера. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Возраст спортсменов от 16 до 23 лет.оценка специальной физической подготовленности (проявление двигательных качеств. 2]. показал определенный дефицит знаний о структуре физической и технической подготовленности. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. This work presents test results physical readiness qualified paddlers who specialize in canoe slalom. Третье направление . приближенных к соревновательной деятельности. тест со ступенчатовозрастающей мощностью и тест. тесты «Удержание крена лодки в положении 45°» с задачей предельно долго удерживать крен лодки без опоры об воду. Контингент. 2]. Киев Keywords: canoe slalom tests. КМС – 6 спортсменов.. моделирующий преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре [1. специализирующихся в гребном слаломе. physical readiness. что определяет актуальность изучения этих вопросов [1. Киев Кропта Р. Обследованы 18 спортсменов специализирующихся в гребном слаломе (классы К-1 и С-1) разной квалификации: МС – 6 спортсменов. СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ Мусевич В. 2]. 2012 262 . методах оценки специальных двигательных качеств спортсменов. специализирующихся в гребном слаломе. «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов» с Chişinău: USEFS. І разряд – 6 спортсменов. Методы и организация исследования.

Анализ результатов эргометрического тестирования позволил получить представление о морфофункциональных особенностях гребцов-слаломистов в условиях ступенчато-возрастающей мощности. для МС характерны меньшие значения легочной вентиляции.) при r = . так как тесты имеют низкие коэффициенты корреляции со специальной работоспособностью.прямые» с задачей максимально быстро преодолеть связку ворот.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. «Восьмерка по времени отрезка 250 м» с задачей преодолеть максимальное расстояние по восьмерке за время отрезка 250 м. и выявить различия. «Прохождение связки ворот: прямые – обратные . «Восьмерка за 1 минуту» с задачей максимальное количество раз преодолеть 2-е ворот.33 (кг∙м∙мин-1) при r = . анализ результатов эргометрического тестирования показала.). которые находились на расстоянии в 10 метров друг от друга в течении 1 минуты. Результаты исследований и их обсуждение В ходе оценки общей физической подготовленности были получены следующие результаты: тест Купера составил 3037. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне общей физической подготовленности и развитии аэробных возможностей. Так же.е. 2.16. Отмечено.13. тест PWC170 составил 2514. проба Руфье составила 2. 2012 задачей максимально быстро выполнить 5 разворотов с места. при r = . характерны большие значения мощности и экономичности как на уровне порогов. ЧСС. Chişinău: USEFS.55 (мл∙мин∙кг-1) при r = . [2]. что для спортсменов. дыхательного коэффициента. ПК составило 65. 1). в то же время данные тесты не отражают специальную работоспособность спортсменов. В то же время.).39. при выполнении работы на уровне ПАНО1. так и по максимальным значениям показателей (рис. « максимальное преодоление 250 метров по прямой».5 м.0. потребления кислорода.0.0.80 (у.0. связанные с специализацией и квалификацией гребцов-слаломистов. 2012 263 . Что привело нас к поиску новых более эффективных критериев оценки физической подготовленности и функциональных возможностей гребцовслаломистов.21. специализирующихся в гребле на байдарках. что с ростом квалификации спортсменов достоверно увеличиваются показатели мощности и экономичности гребли (рис. при идентичных значениях мощности работы с КМС (рис.

и газообмена чем КМС и 1-разрядники. МС уже демонстрируют большие показатели мощности гребли. При выполнении работы максимальной мощности. 4. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при максимальной мощности работы (по результатам ступечатого теста и газоанализа) Chişinău: USEFS. 2012 ПАНО1 (W) 120. W W 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140 RQ HR 120 RQ 100 80 60 40 VCO2 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 Вт/HR VO2 VT VE HR VT VE f МС КМС МС 1-разряд Рис. 5. что указывает на более высокую эффективность аэробных процессов и механизмов регуляции рН (рис. 5. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО2 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) W 140 120 RQ HR 100 80 60 40 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 VT VE МС f КМС 1-разряд Рис.). Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации (по результатам ступенчатого теста) Рис.0 80 60.0 МАХ (HR) ПАНО1 (Вт/HR) 20 0. 1.). Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО1 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) f КМС 1-разряд Рис. Но в то же время у МС значения респираторного эквивалента и ЧСС ниже чем у менее квалифицированных. реакция кардиореспираторной системы также становиться более выраженной (рис. 2.0 60 40. 4.0 МАХ (HR) 40 ПАНО1 (Вт/HR) 20. 3. внешнего дыхания. 2012 264 . МС показывают более высокие значения мощности работы.0 МАХ (Вт/HR) ПАНО1 (HR) 120 МАХ (Вт/HR) 80.разряд Рис.0 ПАНО1 (W) 140 100. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам ступенчатого теста) При выполнении работы на уровне ПАНО2.0 0 МАХ (W) МАХ (W) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (HR) К-1 ПАНО1 (HR) 100 МС С-1 ПАНО2 (HR) КМС 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

6. "Восьмерка по времени 250м. т. 6. результаты которых достоверно отличались от гребцов. что позволяет говорить о значении функциональной асимметрии для эффективной соревновательной деятельности в этом классе судов (рис.). Скорость взятия обратных ворот (сек) (прав. рис. что связано." скорость (м/сек) 200 Крен 45 градусов (сек) лев. Крен 45 градусов (сек) прав. 2012 Анализ результатов оценки специальной физической подготовленности позволил получить представление о проявлении специальных двигательных качеств гребцов-слаломистов различной специализации (рис. лучшие результаты демонстрируют гребцы-байдарочники ( см.). В тестах «Восьмерка за 1 минуту». выступающих на каноэ." (HRmax) "Восьмерка по времени 250м. При этом. характеризующем специальную вестибулярную устойчивость и эффективность механизмов регуляции позы." (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. 2012 265 . результат на прямую зависит от «ведущей» стороной гребли. 6. по прямой" (HRmax) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) 50 Скорость взятия обратных ворот (сек) (лев. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. в первую очередь. у гребцов выступающих на каноэ. В тесте «Удержание крена лодки в положении 45°».) 5 разворотов на 360.).е. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. по прямой" скорость (м/сек) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. 6. с более высоким положением общего центра тяжести системы «гребец-весло-лодка» (рис. В тестах «Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые» и «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов».) 150 100 "250 м.). с особенностями гребли на каноэ. 6. (сек) (прав.) К-1 С-1 Рис. которые характеризуют скоростно-силовые возможности гребцов в условиях выполнения сложных технических приемов гребного слалома. позволяющих оценить специальную скоростносиловую выносливость спортсменов. «250 метров по прямой» и «Восьмерка по времени отрезка 250 м». Показатели специальной подготовленности гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам специализированных тестов на воде) Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS." скорость (м/сек) 5 разворотов на 360. лучшие результаты показали гребцы-байдарочники. (сек) (лев.) 0 "250 м.

71 0. экономичность при максимальных значениях мощности. характеризующий разницу скорости преодоления отрезка 250 м по прямой и выполнения специального технического приема «восьмерка» за время.62 .66 .73 / 0. le – расстояние. 60 где КИП – коэффициент индивидуального проигрыша (м∙с-1). с (правый/левый) «Восьмерка за 1 минуту» Время прохождения отрезка 250 метров по прямой. позволил выявить показатели.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. имеют более низкую взаимосвязь чем предложенный нами тест «Восьмерка по времени прохождения 250 м» (табл.0.73 . 2012 266 .0.).77 Также.0.0. Мощность работы на ПАНО2.0. в ходе анализа данных был выявлен показатель.0. определенный как нами как «коэффициент индивидуального проигрыша» (КИП).46 0. 1.0. 2012 Корреляционный анализ результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции.01) Коэффициент корреляции с результатом Показатель Морфологические показатели Возраст Рост Масса тела . связанные с результативностью гребцов. Взаимосвязь результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции (r=0.0.65 / .05. c (правый/левый) Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые. что результаты теста «Восьмерка за 1 минуту».62 .0.0.74 .0. которое преодолел гребец в тесте «Восьмерка по времени отрезка 250 м» (м).66 / . рекомендованного в специальной литературе.44 при p<0.0. с (правый/левый) Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов. r=0. с «Восьмерка» по времени прохождения отрезка 250 м Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП) .0.77 .54 / .66 / 0.75 / .67 / . КИП  250  l e . Таблица 1. соответствующее результату теста «250 метров по прямой».0.63 .56 при p<0. Так мы видим что наибольшую взаимосвязь имеют: возраст. моделирующем преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре . а так же прохождение связки ворот «прямые-обратные-прямые» и следует обратить внимание. Chişinău: USEFS.46 .0.0.76 Специализированные педагогические тесты Удержание крена лодки в положении 45°.53 0.28 Эргометрические тесты ПАНО1 (W и Вт/HR) ПАНО2 (W и Вт/HR) Максимальная мощность (W и Вт/HR) (W и Вт/HR) в тесте.

табл. науч. функциональных возможностей организма гребцов-слаломистов и спортивного результата. 2000. тем выше способность к реализации индивидуальных возможностей. 888 – 899. 173 – 176 с. то есть взаимосвязь технической и специальной физической подготовленности спортсменов. Endurance in Sport: Olympic Encyclopaedia of Sports Medicine: John Wiley & Sons. Квашук П.77. R. Astrand. Shephard. что подтверждает высокую информативность данного показателя (см. Библиография: 1. 2012 При разработке этого критерия сходили из того. А так же выявлен информативный критерий Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП). характеризует эффективность и устойчивость техники гребли в условиях утомления. Chişinău: USEFS. которая составила 0. ВНИИФК. Выводы Выявлена взаимосвязь показатели физической подготовленности. тр. 1).-O. J. 2012 267 . p.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.77. Взаимосвязь «КИП» с результатом на дистанции представленная в таблице составила 0. С. в то время как скорость выполнения технических приемов за это же время. И определена его взаимосвязь со спортивным результатом. 2. Новый метод контроля для оценки подготовленности гребцов: сб. P. что показатель скорости гребли по прямой дистанции характеризует преимущественно реализацию физического потенциала спортсмена. И чем ниже данный показатель.В. 2002.

ФІЗИЧНИХ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ГІМНАСТОК Ніцула М. скiльки вiдмiнностями мети та завдань методики оцiнки фiзичної пiдготовленостi особистостi. Усе це накладає вiдбиток на характер фiзичної пiдготовки гiмнасток. але й психологiчної.. Низка фахiвцiв iз психофiзiологiї [3.. Художня гiмнастика. 2012 268 . аспірантка. Україна Keywords: mental. Кожен предмет має свою специфiку i характернi для нього елементи вправ: скакалка – стрибки. Слов’янський державний педагогічний університет. Значну кількість досліджень [3. Слов’янський державний педагогічний університет. i разом з тим трапляються розбiжностi. соматичних i функцiональних показникiв. висуває певнi вимоги до розвитку фiзичних якостей. кандидат наук. стрiчка – повороти. булави – рiвновага. Дослідження особливостей розвитку фізичних якостей у зв’язку з підвищенням спортивної кваліфікації привертало увагу багатьох вчених. Слов’янський державний педагогічний університет. Аналіз науково-методичної літератури. що визначаються не стiльки теоретичними положеннями. доцент. Актуальність. physical and psychophysiological qualities. Жорстка конкуренцiя в художнiй гiмнастицi викликала значне зростання складностi вправ у всiх видах багатоборства. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Україна Шелудешева М. М. аналiз науково-методичної лiтератури показує. 10. Summary. 2012 СТРУКТУРА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНИХ. що в пiдходах рiзних авторiв до оцiнювання фiзичних показникiв є багато спiльного. physical and psychophysiological qualities of gymnasts-artists is investigated. 19] вказує на взаємозв’язок не тiльки фiзичної підготовленості. що на сьогоднi зустрiчаються тiльки окремi данi щодо психофiзiологiчних i психiчних показникiв гiмнасток. Разом з тим. У сучасних умовах фізична підготовка гімнасток є обов’язковою в системі навчально-тренувального процесу. фізичних і психофізіологічних якостей гімнасток. In article the structure and interrelation of mental. як ациклiчний i складнокоординацiйний вид спорту. Україна Борщов С. 15] з даного напрямку виконано на основі фізичної диференціації спортсменів. м’яч – нахили. магістранта. Варто вiдзначити. Мета: дослідити структуру та взаємозв’язок психічних..

2012 Завдання дослідження. Недостатній розвиток цієї психічної сфери перешкоджає досягненню успіху в спортивній діяльності. зокрема емоцiйно-вольової стiйкостi). . дійшов висновку. Визначити місце окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток-художниць. Вона дозволяє регулювати протікання всіх інших психологічних процесів. Воля є обов’язковою. виробити психiчну стiйкiсть та готовнiсть до подолання труднощiв змагальної дiяльностi. 3. Аналiзувати науково-методичну літературу. 2. здатнiсть швидко й точно запам’ятовувати спортивнi прийоми та їх комбiнацiї. Розглянути психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних групп. якi спричиняються об’єктивними умовами змагань з будь-якого виду спорту. систематизовані й використані в процес i технічної. повинні бути визначені. наочно-дiйове мислення. на думку фахівців. уміння добре орієнтуватися в ситуаціях спортивного змагання. щоб сформувати психічні якостi. 11 та ін. тактичної i фізичної підготовки спортсменів. А.розвивати емоційно-вольові якості: сміливість. Саме у зв’язку з цим мета психологiчної пiдготовки в процесі підвищення СФП полягає в тому. що завдання психологічної підготовки спрямовані на розвиток пiзнавальної сфери (мислення. 1.сприяти вихованню моральних рис особистості.розвивати пам’ять. Аналiзувати розглянутi пiдходи. підкреслює. Результати дослідження. Але ще не з’ясовано ряд Chişinău: USEFS. Пунi [8].]. . волю до перемоги. 2012 269 . 17]. що перешкоди. Завдання психічної підготовки. торкаючись структури вольової сфери спортсменів i планування її розвитку в процесі тренування. уваги. 9. Автор. що формування провідних вольових якостей перш за все стимулюється об’єктивними умовами діяльності в кожному виді спорту.Ц. рішучість.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. пам’ятi та вольових якостей. 4. витримку. Аналiзуючи розглянутi пiдходи [3. є наступними: . якi потрiбнi для досягнення високого рiвня спортивної майстерностi.розвивати стійкість уваги. Психологи [16] психічну підготовленість спортсменів пов’язують зi спроможністю процесів вищої нервової системи сприяти досягненню найвищого результату у змаганнях. можна зазначити. користуватися м’язово-руховими уявленнями в процесi iдеомоторного тренування. особливо в умовах змагань. необхідною умовою діяльності спортсмена. Розкриттю змісту поняття „воля‖ в загальній психології i психології спорту присвячено багато робіт [3. досліджуючи проблему вольової підготовки в практиці спортивного тренування. уяву. швидкість мобілізації. .

за темпераментом вiдповiдає флегматику): роботу виконує добре ту. . . який визначається умовами навколишнього середовища. приймати рiшення. Основа такої саморегуляцiї полягає у взаємодiї процесiв збудження i гальмування нервової системи. холеричний. контролювати їх. усвідомлення. а потiм спадом діяльності. що вказані властивостi є вродженими. вони менше піддаються онтогенетичним змінам. Однiєю з функцiй волi є свiдома саморегуляцiя активностi людини в ускладнених умовах життєдiяльностi. стан та iн. 2012 теоретичних питань. Значна частина психологiв [11. Онищенко [12] характеризує волю як сторону свiдомостi. за темпераментом вiдповiдає холерику): характеризується циклiчнiстю дiй.сильно урiвноважений (сильний рухливий. Не всі автори розглядають волю як психічне явище. Цi якості. то. Волков [5] у спортивній практиці виділяє такі типи нервової системи: . I. що в бiльшостi робіт факторами. флегматичний. удосконалювати цiлеспрямованi дiї. Chişinău: USEFS. вважаються основні властивостi нервової системи. якi добре описанi в лiтературi. 18] визначає волю як здатність ставити цiлi. в якiй вiдображається сукупнiсть довiльних зусиль. рiвномiрно. що зумовлюють характер iндивiдуалiзацiї навчання. у зв’язку з тим. спади дiяльностi вiд перевтоми бувають рiдко. вирішення яких безпосередньо стосується вдосконалення вольової підготовки спортсменів. сила. що забезпечують досягнення поставленої мети в умовах подолання перешкод рiзних ступенiв складностi.неврiвноважений (слабкий рухливий. Мойсеєвої та інших. Щодо уваги.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.В. урівноваженість i рухливість є фундаментальними характеристиками нервових процесів. долати труднощi.М. У зв’язку з цим психологи. Як було встановлено I. що їх автори розкривають сутність цього психічного явища за допомогою різних понять: здатність.Ю.П. Павловим. Аналiз науково-методичної лiтератури показав. розглядаючи загальну функцiю. мотив. 2012 270 . [16] Сучасна психологічна наука відповідно визначає чотири типи темпераменту: меланхолiчний. сангвiнiчний. Наведені вище визначення волі показують.урiвноважений (сильний інертний. на думку Т. найбiльш стiйкi. На основі співвідношення цих особливостей процесів збудження i гальмування Л. свiдомо керувати поведiнкою. за даними соціальних досліджень. видiляють у нiй двi пiдфункцiї – активізуючу та гальмiвну. яка потребує рiвномiрної витрати сил. вона як психічний чинник являє собою процес певної спрямованості i зосередженості. за темпераментом вiдповiдає сангвiнiку): дiяльнiсть відбувається без скачкiв.

що нервова діяльність гiмнасток. Представницi сильного рухливого типу виявляють найкращу працездатнiсть при виконаннi швидких динамiчних вправ. частою змiною настрою. швидко відновлюють сили. типологiчнi особливостi нервової системи також мають значний вплив на виконання складнокоординацiйних рухiв гiмнастками. Як вiдзначає бiльшiсть дослідників [3. Для вирiшення завдань нашого дослiдження нами розглядалися психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних груп. якi зарекомендували себе висококоординацiйними i працездатними. 10. 2012 271 . врiвноваженістю i хорошою рухливістю. а також за умов частої змiни завдань або обставин дiяльностi.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Спортсменки зi слабкою нервовою системою вiдзначаються недостатньою працездатнiстю. Вони добре переносять фiзичнi навантаження i тренування кожного дня. у бiльшостi випадкiв вiдмовляються вiд великих навантажень чи виконують їх напiвсили [6]. характеризується високою витривалiстю. Швидкiсть виконання вправ до кiнця тренування не знижується. . Тренувальнi заняття на наступний день вкрай нерезультативнi [5]. 15] дали можливiсть виявити характернi особливостi засвоєння гiмнастичних вправ спортсменками з рiзними типами нервової системи. яким притаманна надзвичайна Chişinău: USEFS. За обсягом можливого навантаження пiд час тренувальних занять такi спортсменки характеризуються як працездатнi.Ф. Гiмнастки зi слабким рухливим типом нервової системи недостатньою витривалi: одну й ту саму вправу вони здатнi виконувати не бiльше 3-5 разiв. Так. i нерiдко така спортсменка припиняє заняття задовго до його закiнчення. характеризується оптимальним співвідношенням процесів збудження i гальмування. часто скаржаться на втому й нерiдко пропускають тренування.слабкий (слабкий інертний. втомлюються порiвняно швидко. У спортивнiй дiяльностi вони вiдзначаються швидкiстю рухiв. Л. Єгупов зауважує. До кiнця тренування якiсть виконання вправи помiтно знижується. намагаються виконати більший обсяг роботи. а за необхiдностi виконувати повiльнi чи статичнi вправи падає [5]. гiмнастки. У гiмнасток сильного рухливого типу з переважанням збудження працездатнiсть пiдвищується при виконаннi швидких динамiчних вправ. ніж заплановано. 2012 довгочасного й методичного напруження. Представницi слабкого iнертного типу виявляють вiдносно низьку працездатнiсть. Дослiдження низки науковців [7. Гiмнастки iз сильним iнертним типом найкращу працездатнiсть показують при виконаннi повiльних i статичних вправ. 13]. Якiсть виконання вправ пiсля 4-5 повторень помiтно знижується. за темпераментом вiдповiдає меланхолiку).

До найбiльш працездатних. тому при комплектуваннi груп гiмнасток необхiдно враховувати переважання того чи iншого процесу (збудження або гальмування) нервової дiяльностi у юних спортсменок. Такi гiмнастки дуже зацiкавлено вивчають новi елементи. засвоєння рухiв та їх виконання залежить.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. програма навчально-тренувального процесу повинна будуватися з урахуванням особливостей нервової системи. Це дисциплiнованi й разом з тим активнi спортсменки. 2012 272 . У науковій літературі вказується. які вiдзначаються врiвноваженiстю процесiв нервової системи. Замикання нових умовнорефлекторних зв’язкiв вiдбувається у них швидко i точно. Велике значення має i втримання рiвноваги пiсля виконання елементiв. Засвоївши вправу. У художній гімнастиці вправи пов’язані з рівновагою. При засвоєннi складних вправ вони зазвичай пасивнi. що в залежності вiд специфіки виду спорту координаційні здібності виявляються по-різному. вони майже не припускаються помилок. проведенi спостереження фахівців [6] дозволили прийти до висновку: здатнiсть до навчання. часто скаржаться на невмiння виконувати ту чи iншу вправу. якi потребують смiливостi. вони не втрачають зацiкавленостi нею. у вправах з предметами та без предмета – завжди потрібно утримувати своє тіло в певному положенні. Невдачi в роботi сприймаються хворобливо. Таким чином. Важливими координаційними якостями в художній гімнастиці є здатність до оволодіння рухами. 2012 активнiсть i які належать до збудливих. сили. Єгупов [6] вiдносить спортсменок. безiнiцiативних гiмнасток з перевагою процесiв гальмування. координацiйних здiбностей та гнучкостi. Вони спокiйно ставляться до своїх невдач та успiхiв. Видiляється група малорухливих. вiд типу нервової системи. У статичних та динамічних елементах.Ф. рівновагою та ритмом. Замикання нових умовно-рефлекторних зв’язкiв у них проходить повiльно. але при цьому нерiдко допускають помилки. вони досить скоро засвоюють основу рухiв. для них характерна невпевненiсть у своїх силах. смiливо беруться виконувати занадто складні для них вправи. Фізична підготовленість спортсмена характеризується можливостями функцiональних систем органiзму i рiвнем розвитку основних фізичних якостей: швидкостi. але легко втрачають набутi навички. працелюбних Л. витривалостi. Отже. рiвня розумової i фiзичної працездатностi та сформованостi основних морально-вольових якостей. у першу чергу. пов’язаних з обертанням тiла в Chişinău: USEFS. Почавши займатися гiмнастикою. спритності. нерiдко вiдмовляються вивчати вправи. Замикання нових умовних зв’язкiв вiдбувається у них швидко. однак довготривале опрацювання набридає. якi впливають на виконання складнокоординацiйних рухiв.

то вони засвоюються швидше. крiм кiлькiсних показникiв ще й естетичну сторону виконання стрибкових елементiв. Вона необхiдна для вiльного виконання змагальних комбiнацiй. У процесi розвитку цiєї якостi потрiбно враховувати. якi виконують рухи. що пояснюється її специфiкою.В Ветошкіна [4] пiдтверджує. Однiєю з важливих якостей при виконаннi нахилiв. Загальна i спецiальна витривалiсть. На думку спецiалiстiв [14]. плечовому суглобi. гомілковостопному. Спеціальна витривалiсть гiмнасток визначається як здатнiсть до iнтенсивної. З метою розвитку стрибучостi ряд авторiв [4] пропонує використовувати спецiальнi комплекси. На високому рiвнi виконувати стрибки з великою амплiтудою рухiв та постiйно утримувати рiвновагу можна лише при наявностi гнучкостi. якi включають рiзнi або одноманiтнi стрибковi рухи на пiдвищення. якi швидше за iнших оволодiвають рухами. як відзначають фахівці в галузі спорту. можуть iнодi – при вивченнi деяких рухів – бути в числi останнiх. Величина стрибка залежить вiд рухливостi кульшового. Але якщо є зв’язок мiж цими рухами. О.А. гомiлковостопного суглобiв. що люди. Ступiнь гнучкостi залежить як вiд сили м’язiв. вiд функцiональних особливостей м’язiв. так i вiд вiдсутностi протидiї з боку м’язiв-антагонiстiв. стрибки з обтяженням. є обов’язковою складовою частиною високої результативностi в художнiй гiмнастицi. хвиль є гнучкiсть. удосконалення цієї функції може здійснюватися двома методами: шляхом використання як основного засобу спеціальних вправ для вироблення рiвноваги або за рахунок розвитку аналiзаторiв. Ж. якi забезпечують збереження рiвноваги. Для досягнення високого класу володiння елементами необхiдний оптимальний розвиток рухливостi в кульшовому. З усiх основних фiзичних якостей найменше вивченою є спритнiсть. якi забезпечують рухи в цих суглобах. а також у дiлянцi хребта. тобто пiсля навантаження на вестибулярний апарат. у глибину. Ефектнiсть стрибка залежить вiд висоти вильоту та амплiтуди руху. махiв. У художнiй гiмнастицi гнучкiсть – це елементарна умова якiсно i кiлькiсно хорошого виконання руху. але вiдносно недовгої (протягом 1-3 хвилин) м’язової роботи. 2012 рiзних площинах. що рiвень стрибучостi є одним з визначальних показникiв пiдготовленостi в художнiй гiмнастицi. Білокопитова [1] вказує. якi характеризуються значною динамічністю й відсутністю пауз. а також рухливостi стопи. що вправи зi скакалкою потребують вiд гiмнастки хорошої стрибучостi й витривалостi. 2012 273 . колiнного. Chişinău: USEFS. як зазначає автор. Працi дослідників [2] показали.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Е. 15. Ч. наук: 13. 2012 274 .С. стрибучiсть. 14.00. М. Психология воли. К вопросу об управлении психическим состоянием спортсменок в художественной гимнастике // Сборник научных трудов молодых учѐных. СПб.. 2000. наук: 24.В. пед. и.. Ф. С. ін-т фіз.. i розробкою стандартизованої системи їх контролю. канд.В. Шустина. Калинин Е. 288 с. 1991. Chişinău: USEFS. що основними з них є гнучкiсть. Теория спортивного отбора: способности.444. 1997. Сообщение о результатах определения психической работоспособности спортсменов в условиях тренировок и соревнований // Теория и практика физической культуры. дис… канд.М. 311. Приставкина М. М. О ловкости и ее развитии. 1995. Б. 1997. Зюкова Р. М. 19. держ.Л. 310 с 6.: Олімпійська література. 2-ге вид.: Питер Ком.. 65-68. 8. На пiдставi аналiзу лiтературних джерел. Психологические особенности деятельности спортсменок в художественной гимнастике: Лекция. К. Л. наук: 13. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Пшеничных И. докладов ХI Всесоюзной науч. Волков Л. 188194.Н. Волков Л. С. 1982.А. наук: 13. Смоленск: СГИФК.П.А.практ. 2002. Рогов. 2000.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. М. С. 2. Т.А. 9. 228 с. Психофізична підготовка юних гімнастів: Автореф.В. Сыча.00. Онищенко И. Леонтьев А. Минск. 1990. Вып. Борщов С.: СААМ. Пидоря А.00. Лисицкой. К. – Смоленск: Б. стереотипне. Комплексная оценка специальных способностей девочек на начальном этапе обучения упражнений художественной гимнастики: Автореф. СПб.04 / ГЦОЛИФК. 19 с 4. 718 с. конф. Белокопитова Ж.В. 584 с 12. 14-15. дис… канд. Теория и методика детского и юношеского спорта. 3.А. сила. Бернштейн Н. 1. талант. С. 84-86 13. швидкiсть та функцiя рiвноваги. психологов спорта. 1999. 2000. 1982. пед. 341с.И. 1993. Психология подросткового и юношеского возраста. 16 с. 22 с.. Психологія: Підручник / За ред. Львів..М. дис… канд.: Изд-во МГУ. 1981. 5.Н.: Физкультура и спорт. – 23 с.00. Формирование навыков динамического равновесия у спортсменок в художественной гимнастике на этапе предсоревновательной подготовки: Автореф. Влияние психического стресса на взаимосвязь индивидуальных свойств и деятельность спортсменок: (На материале художественной гимнастики): Автореф. № 2. пед. В. Психологическая подготовка // Художественная гимнастика: Учебник для институтов физ. можна зробити висновок. 23 с.В. присвячених проблемi визначення місця окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток. дис.. С.Л. Проблемы развития психики.. 4. Индивидуальные проявления и особенности личности // Общая психология: (Курс лекций) / Сост.  М.: ВЛАДОС.01 / НУФВСУ. 17. дис… канд. 1988. 1982. Ветошкина Э. 11. пед. 558 с. 16. 2012 Висновки У науково-методичнiй лiтературi останнiх рокiв iснує одностайна думка. – 13 с.: Либідь. специфiчної для кожного виду спорту. що перспективи вдосконалення фiзичної пiдготовленостi спортсменiв пов’язанi з виявленням структури фiзичних якостей. Бібліографія: 1.Н.04. ред.. культуры / Под общ. Суслова. 1995. Ю. 18. 2003.: Физкультура и спорт.04. Трофімова.00. 1981. 10. наук з фіз.М. Райс Ф.  126 с 7. – К. М. К. Совершенствование технического мастерства в прыжковых упражнениях художественной гимнастики: Автореф. М. виховання і спорту: 24. одаренность. Ильин Е.01. Определение взаимосвязи специализированных проявлений психики и уровней спортивного мастерства в циклических видах спорта // Тез.П. К. культури.: Вежа.. Полищук Т.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы. учет формы физического движения по системе близости к соревновательному упражнению. составляющие основу классификации физических упражнений: с целью развития физических качеств (силы. предложил ранжировать упражнения по трем признакам: по методу спортивного упражнения. Так Г. 2012 АТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ И ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ Подгурский С. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Blocks of classification specifications of a sport are analysed and their scientific characteristic is given. по цели и по характеру движения.. 2012 275 . ноги. Результаты исследования и их обсуждение. Summary. описательный и системный методы. студент. В результате изучения проблемы классификации физических упражнений в области физического воспитания и спорта наметились некоторые общие признаки. Постановка проблемы. Киев Keywords: athletic all-round. Цель исследования – определить структурно-функциональные единицы (термины и классификация) атлетического многоборья как вида спорта и выявить последовательность групп упражнений подчиняющихся законам систематики. Наталов изучая эту проблему в гносеологическом плане. тотальное воздействие). классификация по относительной мощности работы. Классификация чрезвычайно важна в становлении и формировании социального явления. In article substantive provisions of formation of classification of athletic allround are considered.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Классификация физических упражнений интересует специалистов давно. classification. воздействие на двигательные звенья (плечевой пояс и руки. туловище. выносливости). Так как атлетическое многоборье является новым видом спорта современности вопрос его специальной классификации упражнений требует более Chişinău: USEFS. physical exercises. быстроты. классификация упражнений по интенсивности нагрузок. Классификация. систематизация и терминология средств спортивной тренировки имеет практическое значение для правильного построения занятий и улучшения качества учебно-тренировочной и спортивной работы.

Динамическая сила . Каждый класс имеет свою группу соревновательных упражнений и свою взаимосвязь с другими видами спорта. это: динамическая сила. чтобы использовать еѐ в составлении учебных программ и др.классификация – распределение множества объектов на классы. со штангой. д. . характеризующих общность упражнений каждой группы по их сущности и целенаправленности.классификация – распределение физических упражнений по группам и подгруппам на основании какого-либо общего признака. вспомогательные и профилактические (табл. Классификация физических упражнений по внешним признакам может быть только вспомогательной и служит для придания множеству разнообразных упражнений определенного порядка (упражнения в передвижении. 2012 276 .). для рук. и т. Chişinău: USEFS. специально подготовительные. с гантелями. по их сущности и целенаправленности можно распределить на взаимосвязанные и обусловливающие друг друга пять следующих групп: общеразвивающие. применяемые в процессе подготовки спортсменов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. все физические упражнения. 1-3). согласно наиболее существенным их признакам. снаряды. который представленный в виде схемы или словесного описания. Исходя из сказанного выше. ног. В основу классификации физических упражнений могут быть положены разные признаки. соревновательные. будет естественной. определяющие общность физических упражнений по их сущности и целенаправленности. скоростная и статическая выносливость. Слово «классификация» употребляется в двух значениях: как процесс распределения объектов на классы и как результат такого распределения. Соревновательные упражнения делятся на три категории.это пересечение основных характеристик атлетического многоборья с тяжѐлой атлетикой. Классификация позволяет удобно распределять и хранить информацию с тем. вольные. 2012 тщательного исследования. например внешние (анатомические. туловища. Классификация физических упражнений на основе признаков. пауэрлифтингом и гиревым спортом. с которыми или на которых они выполняются) или внутренние. Определений понятию классификация очень много мы остановимся на некоторых из них: . форма.

Примером классификации в атлетическом многоборье может служить распределение всех спортсменов по антропометрическим данным и разделение их по спортивным разрядам. Скоростная выносливость преследует цель. КМС: фиксация тела на 25 сек. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. и. стоя на ногах Чемпион: фиксация тела на 40 сек. катка в полный кая рост на прямые выносливост 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Вес на спине 1:4 собственного веса.т. чтобы спортсмен выполнил упражнение таким образом. 1разряд: 10 повторений за 1мин.). 3разряд: фиксация тела на 10 сек. Вес на спине 1:2 собственного веса. гандбол. Вес на спине 1:8 собственного веса. Блок 1 нормативов атлетического многоборья Упражнение Выкат спортивного катка в полный рост на прямые руки из положения стоя на ногах Категория Норматив* «Динамичес. КМС: 1 раз с фиксацией. Таблица 1. Абсолютный Чемпион: более 20 повторений за 1мин. 3 минуты. Статическая выносливость . Чемпион: 1 раз с фиксацией. катка в полный выносливо.д.Засса. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией.это пересечение с изометрической гимнастикой А. Вес более 1:2 собственного веса. с наиболее максимальным весом на спине. Вес на спине 1:3 собственного веса. Chişinău: USEFS. Выкат спортивного «Скоростна-я 3разряд: 5 повторений за 1мин. Вес на спине 1:10 собственного веса.2разряд: 7 повторений за 1мин. кая сила» 2разряд: 1 раз с фиксацией. * Все нормативы указанных упражнений взяты на основании личных результатов и рекордов С. Подгурского. Статическая выносливость преследует цель.это пересечение со спортивной гимнастикой. которые имеют подтверждение дипломами «Книга рекордов Украины». рост на прямые сть» КМС: 12 повторений за 1мин. чтобы спортсмен выполнил упражнение всего один раз. руки из положения ь» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. лѐгкой атлетикой и игровыми видами спорта (баскетбол. руки из положения Мастер Спорта: 15 повторений за 1мин. чтобы спортсмен выполнил упражнение с максимальным количеством повторений за отведѐнный промежуток времени (1 минута. стоя на ногах Чемпион: 20 повторений за 1мин. чтобы тело спортсмена удерживалось в фиксированном положении максимальное количество времени и окончательное завершение упражнения засчитывается после возвращения спортсменом в исходное положение. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. Динамическая сила преследует цель. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:6 собственного веса.3разряд: 1 раз с фиксацией. 5 минут). 2012 277 . Выкат спортивного «Статичес2разряд: фиксация тела на 15 сек.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Скоростная выносливость . футбол.

3) «Скоростная выносливость» .максимальная сила определяется величиной внешних сопротивлений. прямых руках вынослив КМС: 20 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. от пола ость» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. 3разряд: 7 повторений за 1мин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. от пола ость» Мастер Спорта: 25 повторений за 1мин. Вес на спине 1:10 собственного веса. Чемпион: 35 повторений за 1мин. В статье рассмотрены некоторые вопросы структурно-функционального наполнения атлетического многоборья. Перспективы дальнейших исследований. Chişinău: USEFS. которые должны быть преодолены и нейтрализованы. 2012 278 . Упражнения. 1разряд: 1 раз с фиксацией. указанные в таблицах 1-3 характеризуют основной принцип выполнения упражнения в соответствии выбранной категории. Вес на спине 1:4 собственного веса. «Подъѐм «Статиче 2разряд: фиксация тела на 15 сек. прямых руках вынослив КМС: фиксация тела на 25 сек. Вес на спине 1:2 собственного веса. Подгурского» на ская 1разряд: фиксация тела на 20 сек. «Подъѐм «Скорост 2разряд: 12 повторений за 1мин. способность преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. 2) «Статическая выносливость» . Вес более 1:2 собственного веса. 2012 Таблица 2. которые требуют более глубокого научного изучения.это способность длительное время поддерживать оптимальные силовые характеристики удержания. Абсолютный Чемпион: более 35 повторений за 1мин. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. ческая 2разряд: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. Вес на спине 1:6 собственного веса. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Чемпион: 1 раз с фиксацией. КМС: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:3 собственного веса. Блок 2 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Подъѐм Подгурского» на прямых руках от пола Категория Норматив* «Динами 3разряд: 1 раз с фиксацией. 1) «Динамическая сила» . Подгурского» на ная 1разряд: 15 повторений за 1мин. что и предопределяет актуальность дальнейших исследований. Вес на спине 1:8 собственного сила» веса.подразумевает.

КМС: 15 повторений за 1мин. «Статическая 2разряд: фиксация тела на 15 сек. выносливость» 1разряд: фиксация тела на 20 сек. но и как общественного социального явления. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:4 собственного веса. Chişinău: USEFS. «Скоростная 2разряд: 7 повторений за 1мин. Мастер Спорта: 20 повторений за 1мин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Абсолютный Чемпион: более 25 повторений за 1мин. Чемпион: 1 раз с фиксацией. 2разряд: 1 раз с фиксацией. Накопление определенных эмпирических знаний и практического опыта в развитии атлетического многоборья формируют его основу не только как нового вида спорта. 3разряд: 5 повторений за 1мин. Вес на спине 1:6 собственного веса. которое естественно требует систематизации и определения основных его понятий. Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. Вес на спине 1:2 собственного веса. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Вес более 1:2 собственного веса!!! 3разряд: фиксация тела на 10 сек. В этой связи отличительной чертой атлетического многоборья является органическое соединение элементов силовых видов спорта и гимнастики. КМС: 1 раз с фиксацией. Чемпион: 25 повторений за 1мин. Блок 3 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» Категория Норматив* 3разряд: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:10 собственного веса. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. 2012 279 . Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:3 собственного веса. «Динамическ ая сила» Вывод Определение специальной терминологии и проведение классификации основных структурно-функциональных компонентов является неотъемлемым атрибутом признания нового вида спорта. Вес на спине 1:8 собственного веса. выносливость» 1разряд: 12 повторений за 1мин. 2012 Таблица 3. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. КМС: фиксация тела на 25 сек.

О. Кишинев Побурный П. Государственный университет физического воспитания и спорта. Зациорский В. 2011. Пауэрлифтинг / Б. Правильное ее решение обеспечивает развитие спортивного плавания и успехи спортсменов. Желязков О.М. Такая подготовка связана со значительными финансовыми расходами.И. Отсюда правильное решение проблемы отбора приносит многочисленные выгоды: Chişinău: USEFS.: ФиС. Желязков // Теория и практика физической культуры. 229-232. Проблема отбора была и остается одной из самых важных для современного спортивного плавания. Шейко Б. The second condition is the age: for boys from 9till 11 years for girls from 7 till 9years. 82 с. Шейко.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Библиография: 1. performance.В. Тернопіль: ТНПУ ім. 3. Подгурский С. 24-26. Лях-Породько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції. Однако достижение значительного успеха на международной арене в настоящее время требует интенсивного и многолетнего периода подготовки. М. Гнатюка. Кишинев Солоненко Г.М. студентка. В... 236 с.С. Государственный университет физического воспитания и спорта. 1967. С. М. профессор. С. 2000. Зациорский.. 2012 280 . Государственный университет физического воспитания и спорта. К проблеме изучения терминологии и классификации атлетического многоборья / С. Сущности спортивной формы / О. Подгурский. cardiovascular and respiratory systems. swimming.И. 4. Summary. Кишинев Keywords: children and teenagers. МЕТОДОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОРА ПЛОВЦОВ В МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКЕ Таценко А. № 7. The main condition for reception of children and teenagers in the groups of the initial preparation are good health most of all cardiovascular and respiratory systems which define the high performance of their organism in the time of educational and training lessons. Воспитание физических качеств / В.О. 2. 1997.: Советский спорт. А. The best swimmers started to practice this kind of sport in these years. доцент.

Целью работы является совершенствование методики многолетней тренировки пловцов. ухудшения состояния здоровья вследствие не соответствующих возможностей спортсмена тренировочных нагрузок. не отпугивает от занятий плаванием. что проведенные экспериментально-аналитические исследования в теории и практике спортивного плавания в условиях спортивной школы позволят выделить наиболее значимые методы и средства. Нами предполагалось. Объектом исследований является применение современных методов спортивной диагностики.избавляет тренеров от ненужной потери времени и психофизического запаса сил. 3. Работа определяется аргументированным контент-анализом и экспериментальными данными прогностичности основных критериев отбора и тестов. . . пригодности пловцов к спортивному совершенствованию в многолетней тренировке. связанные с многолетней тренировкой бесперспективных спортсменов. 2012 281 . определяющих спортивную пригодность к занятиям плаванием в многолетней тренировке.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Исследовать динамику морфофункциональных возможностей юных пловцов. В исследовании участвовали пловцы спортивных школ плавания г. Осуществить информационный поиск по вопросу многолетней тренировки спортсменов с учетом возрастной периодизации. 2012 . . Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения апробированных мероприятий в ходе тестирования и оценки спортивной пригодности пловцов в условиях многолетней тренировки. 2. как факторов.обеспечивает качественное пополнение резерва для состава сборной Молдовы. определяющие спортивную пригодность юных пловцов в многолетней тренировке. Исследовать динамику общедвигательных и психомоторных способностей юных пловцов. определяющих их спортивную пригодность в многолетней тренировке. В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: 1.сокращает финансовые расходы. неисполнения ожиданий.оберегает тренирующихся от потери времени. Кишинева. определяющих спортивную Chişinău: USEFS.

по октябрь 2011г.90%. мастера спорта международного класса: мужчины . Естественный педагогический эксперимент проводился в условиях специализированных школ плавания г. которую далеко не каждому дано освоить. Chişinău: USEFS. 9–10 лет -24 чел.. Пробейголова И. которые представлены в гистограммах.46 и члены сборной Молдовы. равновесие занимает одинаковую позицию с обучаемостью и сенсомоторными качествами на уровне 80% и к концу гистограммы следуют прыгучесть.. 13-14 лет – 16 чел. как факторы. а вестибулярная устойчивость. В гистограмме. Для оценки спортивной пригодности использовались различные методы.15 чел. 11-12 лет – 18 чел. мастера спорта. 2012 282 . 15-16 лет . Из них: мальчиков . отражающей основные качества и возможности (рис. ДЮСШММС . заведующий кафедрой.1) на первом месте координационные способности -95% и это вполне естественно.52. профессор Рышняк Б..морфофункциональные возможности . Исследования осуществлялись с октября 2008 г. Социологические методы позволили получить информацию о спортивных интересах детей и подростков. выносливость и скоростно-силовые способности составляют 85%. Работоспособность.Ю. 2012 пригодность и долговременную адаптацию их организма для спортивнотехнического совершенствования в многолетней тренировке.) и кафедры плавания ГУФВиС. уровень физического развития. На основе медико-биологических методов определялись морфофункциональные особенности.М. Под наблюдением находились юные спортсмены: 7-8 лет – 26 чел. нам удалось получить характеристики юных пловцов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Педагогические методы позволяли оценить уровень физических качеств и координационный способностей. раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к многолетним занятиям спортом и к высоким спортивным достижениям. Кишинева (школа №11 –директор. определяющих возможности спортивнотехнического мастерства юных пловцов. гибкость и сила. Чрезвычайно сложная техника современного спортивного плавания.директор Писанко А. требует высокого уровня согласованности движений. состояние анализаторных систем организма и состояние здоровья.. девочек . На втором .14чел.В. В результате опроса тренеров. определяющие биомеханику техники плавания и коэффициент полезной деятельности.. женщины – 10 чел. обеспечивающие результативность в перспективе.

Перемена места жительства может быть причиной отсева по мнению 75% опрошенных. 2012 100 90 80 70 60 50 95 90 85 85 координационные способности морфофункциональн ые возможности работоспособность.55%. 80% юных спортсменов уходят их секции из-за боязни травмирования или подрыва здоровья в связи с увеличивающимися нагрузками. 85% опрошенных считают отсутствие желания заниматься или появление других интересов. Далее следуют причины отсева из-за допущенных ошибок в методике тренировки и обучения .65%. Далее в порядке убывания .устойчивость к стрессу и боевитость -85%.100% целеустремленность и трудолюбие.агрессивность. определяющих спортивную пригодность (рис. 69% специалистов отдают предпочтение активности и смелости. сенсомотрика прыгучесть гибкость 10 сила 0 Рис. способность к творчеству . При изучении мнения специалистов об основных причинах отсева.70% . выносливость скоростно-силовые способности равновесие 80 80 70 55 45 40 30 20 обучаемость. объем и распределение внимания . 2012 283 . 1.65% и 55% .2). На первом месте . мнение специалистов распределилось следующим образом. Наличие минимума качества и возможностей. определяющих спортивную пригодность для занятий спортивным плаванием При оценке личностно-психологических факторов. запрет родителей . а также мышлению и ориентировке. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

психологических. сохраняя и приумножая систему воспитания спортивного резерва и другие достижения ведущих мировых школ плавания. определяющие спортивную пригодность к занятиям спортивным плаванием. 2. Chişinău: USEFS. находят перспективные пути повышения эффективности работы в новых социальноэкономических условиях. специалистам Республики Молдова удалось достичь значительных результатов в подготовке пловцов высокой квалификации. смелость 70 65 55 игровое мышление. метрологических тестирований и социологических опросов. боевитость объѐм и рапределение внимания способность к творчеству агрессивность Рис. достоверной информативностью в комплексных обследованиях юных спортсменов. Тренера в своей работе умело используют опыт подготовки сильнейших зарубежных пловцов. доступностью и.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. тренеров и собственные исследования показали. в тоже время. Кишинева. 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 95 95 целеустремлѐнность. определяющих эффективность учебнотренировочного процесса. что оценку перспективности пловцов в многолетней тренировке осуществляют на основе педагогических. медико-биологических. трудолюбие 80 активность. Анализ практической деятельности ведущих спортивных школ плавания г. ориентировка устойчивость к стрессу. несмотря на огромные трудности. в которых в настоящее время находится спорт высших достижений в Республике Молдова. отличающихся простотой. Лично-психологические факторы. Таким образом. 2012 284 .

При этом мальчики-юноши по всем показателям физического развития в абсолютных и относительных единицах превосходят девочек-девушек. Пробы с задержкой дыхания позволяют оценить возможности организма (сердечно-сосудистой и дыхательной систем) к дефициту кислорода и. Контроль функциональной подготовленности способствует оценке работоспособности в ступенчато-возрастающем тесте с последующей реакцией ЧСС. 2012 285 . для девочек 7-9 лет. а также морфофункциональных задатков создает потенциальную Chişinău: USEFS. за исключением обтекаемости и плавучести. Главным условием для приема детей и подростков в группы начальной подготовки является хорошее здоровье. гибкости и выносливости. к анаэробной работе. скорости. определяющих высокую работоспособность их организма в ходе учебно-тренировочных занятий. соматотип. При оценке спортивной пригодности рекомендуется исходить из того. в конечном итоге. что определение сочетания двигательных и личностно-психологических способностей. Динамика параметров физического развития в условиях целенаправленных учебно-тренировочных занятий спортивным плаванием отражает акселеративность в росте тела в длину при несколько меньшей массе тела. что является одной из причин более раннего достижения норматива мастера спорта в женском плавании. Контроль физической подготовленности направлен на объективную оценку динамики развития силы. изучают личностно-психологические характеристики и свойства нервной системы с целью объективизации спортивной пригодности юных спортсменов для дальнейшего спортивно-технического совершенствования в многолетней тренировке. особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. общую специальную и функциональную подготовленность. Именно в этом возрасте приступили к занятиям спортивным плаванием многие выдающиеся пловцы. Комплексный контроль в процессе многолетней тренировки пловцов способствует оптимизации спортивного отбора и их подготовленности с определенной направленностью. 2012 В ходе спортивной ориентации и отбора на этапе начальной подготовки тренеры совместно со спортивным врачом осуществляют оценку физического развития. Вторым критерием является возраст: для мальчиков 8-10 лет. что благоприятно влияет на их гидродинамические характеристики.

10. Новикова А. Лях В. 1981.Б. Киев Когут И.: Сердце и спорт. Теория и методика физического воспитания.. Summary. А.1. К. 2012 286 .: Медицина. Карпман В. М. 6. 2007.: Просвещение. 1965. 333с. Тестирование в спортивной медицине.. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ Хасая А. к. Теория и методика физического воспитания. Биомеханика плавания (монография). Ашмарин Б. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 33с. 1978. Гурфинкель В. с сотр.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Киев Keywords: adaptive sports.: Академия. 1987.П. Величина морфофункциональных показателей физической работоспособности (в абсолютных величинах). спортсменки превосходят своих коллег. доцент.: ФиС. 4. М.физ. В кн. Губа В. 9. М. Зациорский В..Л. 1968.П. 1988. Матвеев Л. в относительных величинах. Тесты в физическом воспитании школьников М.А.восп. М. 72с. also perspective directions of development of adaptive sports in the Ukraine are identified.Д.: Наука.. 1978.Н.: ФиС. М.: Выща школа. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.. 1976. Регуляция позы человека. Библиография: 1..И. 5. Иофе Л. отнесенных к массе тела. 84с. Гудков И. Методические рекомендации по отбору в плавании. 8. М. 2012 возможность для достижения высоких спортивных результатов в избранном виде спортивного плавания в многолетней тренировке. 2. М. М.:1978. Платонов В. 3..Ж.: ФиС. 199с. 57с. Chişinău: USEFS.М. 75с. аэробной производительности.А. Пробы с задержкой дыхания.-62с. основа ранней ориентации в спорте. Однако. In this article the peculiarities of the organizational and regulatory frameworks of adaptive sports in different countries current problems of adaptive sports are analyzed. Булгакова Н. что является возможностью компенсаторной способности их организма в реализации функциональных резервов в экстремальной соревновательной деятельности.: Олимпия Пресс. Прогнозирование двигательных способностей. problems of adaptive sports. Теория спорта (учебник).С. студентка. 7.А. Белоцерковский З. т. максимального потребления кислорода (МПК) женщин-пловчих уступает показателям мужчин-пловцов.

уровня физической подготовленности людей с особыми потребностями. 4 и др.]. Цель исследования . 3. синтез и систематизация. Результаты исследования и их обсуждение. 2 и др. Происходит смещение акцента с подчеркивания ограниченности их возможностей к осознанию необходимости использования и увеличения имеющегося значительного потенциала для максимального проявления индивидуальных возможностей этих людей [1. За последнее десятилетие в общественном сознании отмечается процесс постепенного изменения отношения к людям с ограниченными возможностями. нежели определение условий их социальной адаптации и интеграции [3. их число медленно. согласно которой забота государства о своих согражданах с особыми потребностями является мерилом его культурного и социального развития. Задачи: 1.]. Распространенной является точка зрения. в Берлине «Спортивного клуба глухих» и проведение в 1924 г. документальных материалов сети Internet.определение перспективных направлений развития адаптивного спорта в Украине на основании анализа актуальных проблем его развития. 2012 Актуальность. В настоящий момент большинство исследований направлены скорее на физические и психологические детерминанты здоровья и физического состояния. 2. По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10% населения земного шара. Выявить особенности организационных и нормативно-правовых основ адаптивного спорта в разных странах. ―I Олимпийских Игр для глухих‖[1. но неуклонно растѐт. 2]. Несмотря на успехи медицины. анализ.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Проанализировать актуальные проблемы развития адаптивного спорта. Началом активного развития физкультурно-спортивного движения людей с особыми потребностями в Украине является создание в 1993 г. Началом становления и развития адаптивного спорта большинство исследователей считают организацию в 1888 г. Определить перспективные направления развития адаптивного спорта в Украине. Методы исследования: анализ специальной литературы. Всеукраинского центра физической культуры и спорта инвалидов ―Инваспорт‖ перед которым стояли следующие задачи: Chişinău: USEFS. 2012 287 .

дворцы спорта и стадионы должны быть доступны людям с ограниченными возможностями. Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечено: «Все большее признание получает важность спорта для людей с ограниченными возможностями. США Украина Chişinău: USEFS. занимаются спортом в 550 спортивных клубах. Мира. как высшая форма реабилитации инвалидов. открыто 27 специализированных детско-юношеских спортивных школ инвалидов. Согласно Федерального Акта (закона) об американцах с ограниченными возможностями.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 . Является единственным государством. Финляндия Муниципалитеты смогли привлечь к работе с людьми с ограниченными возможностями ещѐ в начале 90-х гг. в первую очередь.привлечение инвалидов всех возрастов и категорий к регулярным занятиям физкультурой и спортом через создание спортивно-оздоровительных и физкультурно-реабилитационных клубов и организаций по месту жительства. Паралимпийских и Дефлимпийских играх. Франция и др. Предъявляться жесткие требования к строительству спортсооружений в целях обеспечения более широкого доступа к ним людей с ограниченными возможностями. где отражены и занятия физической культурой и спортом (табл. Италия. Франция Из 1 млн. Поэтому государства должны поощрять все виды спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями путем предоставления надлежащих средств и правильной организации этой деятельности».проведение соревнований по видам спорта. В настоящие время действуют 65 подразделений региональных центров «Инваспорт» в городах и районах Украины. 2012 288 . в котором создана государственная система управления спортом людей с ограниченными возможностями и принята государственная программа их поддержки. В настоящее время большинство экономически развитых стран. Таблица 1. Европы. находящихся в ведении муниципалитетов. все общественные здания. США. 111 физкультурнооздоровительных клубов инвалидов [2]. Особенности формирования организационных и нормативноправовых основ адаптивного спорта в разных странах Страна Основные направления деятельности Италия Развитие физической активности и спорта среди людей с ограниченными возможностями занимает одно из шести приоритетных направлений деятельности Региональных советов. . умственно отсталых лиц 23 тыс. проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. большое количество спортивных инструкторов. комплектование и подготовка сборных команд для участия в чемпионатах Украины. 1) [5]. В стране налажена четкая система деятельности оздоровительных и спортивных организаций для людей с ограниченными возможностями. имеют разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов. и.

специалистов. 2012 Проведенные российскими учеными исследования позволили выделить проблемы развития адаптивного спорта в России. Следует отметить отсутствие налаженной системы повышения квалификации и обмена опытом специалистов в области адаптивной физической культуры. 2012 289 . отсутствие ставок тренеров в сфере адаптивного спорта [3]. в полной мере учитывающей специфику их диагноза. отсутствие Федеральной программы. направленной на развитие адаптивного спорта. Первостепенной проблемой развития адаптивного спорта в Украине является даже не отсутствие должного уровня социально-экономического развития государства. как о ненужных обществу. Ощущается недостаток научно-методической литературы. что в настоящее время значительные усилия направлены на развития адаптивной физической культуры как универсального средства физической. необходимость создания клубной системы проведения соревнований.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. способных обеспечить не только педагогическое. потребность в строительстве специализированных спортивных комплексов. посвященных проблеме спортивной подготовки представителей различных нозологических групп. в области ее лечебного и образовательного направлений). основными из которых являются: недостаточное финансирование. Следующими не менее важными являются проблемы практического отсутствия специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных Chişinău: USEFS. организация учебно-тренировочного процесса. проживающих в Украине [2]. Несмотря на то. Несмотря на богатый фонд имеющихся научно-методических разработок по адаптивной физической культуре (особенно. необходимость организации семинаров-форумов по обмену опытом. По данным ―Инваспорт‖ это около 2% от общего числа инвалидов. компетентных в вопросах обучения и тренировки спортсменов. обладающих организаторскими способностями. приходится констатировать практически полное отсутствие трудов. относящихся к различным нозологическим группам. лишь незначительная их часть вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. психической и социальной адаптации людей с особыми потребностями. Важной является проблема дефицита квалифицированных кадров. но также медицинское и психологическое сопровождение занятий с представителями различных нозологических групп. а недопонимание многими государственными и общественными деятелями важности преодоления ―советского‖ стереотипа о людях с ограниченными возможностями.

Присутствует проблема организации учебно-тренировочного процесса. предназначенных для обучения и тренировки спортсменов с особыми потребностями. а так же опасность получения травмы во время непосредственно тренировочного занятия в зависимости от специфики контингента занимающихся. 2012 290 .и дорожном строительстве. так и детей. с недостатками слуха с недостатками зрения 19% 27% с поражением ОДА 34% с недостатками умственного развития 20% Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2 тис. Распределение по нозологическим группам не имеет значительных различий (рис. раздевалки и т. занимающихся в спортивных секциях и ДЮСШИ в Украине (13.п. 1). необходимого для полноценной организации занятий (пандусы. Поскольку дети и подростки с особыми потребностями нередко обучаются и проживают в условиях реабилитационных центров. и. В систему детско-юношеского спорта инвалидов вовлечено свыше 13 тыс. но и в принципиальном отсутствии на имеющихся спортивных сооружениях специального оборудования. а так же материально-технической оснащенности занятий. при составлении расписания учебно-тренировочных занятий следует учитывать распорядок дня. и финансовых средств. Количество детей. немаловажное значение играет полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом. которая актуальна как для взрослых. в их возможности самостоятельного передвижения в общественном транспорте. 1. детей (что составляет 8 % от общего количества детей-инвалидов в Украине). Суть проблемы состоит не только в нехватке спортивных сооружений. нерешенность проблем в градо. лифты. 2012 сооружении.).) Chişinău: USEFS. выделяемых для приобретения необходимого оборудования и инвентаря. имеющих нарушения в развитии. прежде всего. необходимость создания условий для доставки юных спортсменов к месту занятий.

2012 Одной из важнейших проблем развития адаптивного спорта является также низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. Библиография: 1. Матвєєв. 2009. с которыми приходится сталкиваться людям.. оборудования и инвентаря.]. Поэтому перспективными направлениями развития адаптивного спорта в Украине являются следующие: разработка и создание специализированных спортивных сооружений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Выводы Перечисленные проблемы являются лишь видимой частью тех многочисленных трудностей. 250 с.С.:Асконіт.П. подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров. Махов А.. 2012 291 . Chişinău: USEFS. 2 / под общ. но и гуманизации общества в целом. С. 5.xml?lang. І. 2005. 448 с. Евсеева. испр. виховання і спорту / [С. А. формирование мотивации к занятиям спортом. 4. Передерий. работающим в системе адаптивного спорта. К.А. Том 1. Лесгафта. Історичні.Н. посіб. что неизбежно приведѐт не только к увеличению количества занимающихся адаптивным спортом. Бріскін. для студ. закладів фіз. Адаптивный спорт / Ю.В. організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч.О. 2010.А. 2.ru/xml/t/print.А. М. Евсеев. централизованная подготовка родителей детей-инвалидов..Ф. США и Канаде / Режим доступа: http://www. Проблемы управления развитием адаптивного спорта в России // Учѐные записки университета имени П. С. вищих навч. 316 с.Ф. 296 с. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. Степанова О. создание условий для занятий физической культурой и спортом всех нозологических групп. 2-е изд. Ю. 3. организация медицинского сопровождения. проф.: Советский спорт. ред.sport fcp. Брискин. Брискин Ю. ―Адаптивный спорт в Европе.: Советский спорт. Значимой является проблема излишней увлеченности руководящими организациями достижением спортсменами высоких спортивных результатов в ущерб физкультурно-оздоровительной направленности.П. 58 с. 2011. М. и доп. Когут та ін. масштабные научные исследования.

Официальные соревнования проводятся в следующих дисциплинах: K-1М (байдарка-одиночка) мужчины. Также проводятся командные соревнования (каждая команда состоит из 3 экипажей). которые тоже не входят в Олимпийскую программу. 20 века). а именно с 70 гг. В программу Олимпийских игр гребной слалом входил в 1972 году. Участие в первых играх Олимпиад отечественных гребцов слаломистов в 1972 г.. относительно молодой. 20 века. Киевский национальный архитектурно-строительный университет. были проведены в 1933 году на реке Аре в Швейцарии. Развитие и становление гребного слалома на территории Украины проходило в 3 этапа: 1. K-1Ж (байдарка-одиночка) женщины. competitions. 2012 292 . На территории Украины этот.. Официальное включение гребного слалома в Олимпийскую программу в 1992 г. training. но в Олимпийскую программу С-1 женщины пока что не входят. and studied on the basis of data formulated the basic provisions and criteria necessary for the development of canoe slalom in Ukraine. Первый чемпионат мира состоялся в 1949 году в Женеве. Into account the basic requirements and specialized training components national athletes.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Киев Яковенко А. Первые соревнования. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Киев Мусевич В. Summary. после чего был исключѐн. Актуальность. Зарождение (70 гг. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.. Гребной слалом это одна из 10 технических дисциплин Международной Федерации Каноэ (англ. вновь включѐн с 1992 года (XXV игры Барселона). Киев Keywords: athletes. [1. Chişinău: USEFS. (Барселона). С-2 (каноэ-двойка) мужчины. 2012 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В УКРАИНЕ Цимбалюк Е. 2. canoe slalom. In the paper the main prospects for the development of canoe slalom in Ukraine. 3]. international competitions. 2. International Canoe Federation — ICF). С1 (каноэ-одиночка) мужчины. C-1 (каноэодиночка) женщины – включены в программу чемпионатов мира с 2010 года. признанные ICF. (Мюнхен). вид спорта еще с советских времен активно развивается.

А наименьшую оценку получили внедрения государственных программ и повышение квалификации тренеров и судьей. методы математической статистики. А именно. 30 человек из которых. 2012 3. Но. которая достаточно успешно представляет Украину на мировой арене. Тем не менее. Полученные данные в дальнейшем обрабатывались с помощью методов математической статистики. что и спортсмены и тренеры в основном отвечают достаточно однообразно. а 10 – наибольшее. опрос и анкетирование. Вариативность выборки в пределах допустимого. возраст спортсменов – 18-23 лет. как очень важные факторы дальнейшего развития гребного слалома в Украине. Отечественные гребцы все ближе подбираются к завоеванию Олимпийской лицензии. развитие маркетинговых программ и спонсорской помощи. 25 высококвалифицированных спортсменов (МС). существуют свои специфические проблемы. Где 1 – это наименьшее влияние (значение). совершенствование методики подготовки. Респондентам предлагалось оценить вопросы анкеты по значимости предложенных вопросов от 1 до 10. Цель: Определить основные перспективы развития гребного слалома в Украине. в силу тех или иных причин. мы видим.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. На основании полученных обработанных данных анкетирования. Контингент. В то же время и спортсмены и тренеры выделяют: совершенствование материально технической базы. Методы и организация исследований. 2. Современный этап. Выявление и решение которых. которые специализируются в гребном слаломе. как и в других видах спорта.) [1. 2012 293 . этапы кубков мира и др. 3]. Результаты исследований и их обсуждение На современном этапе гребной слалом в Украине бурно развивается и привлекает все больше желающих освоить этот непростой сложнокоординационный вид спорта с элементами риска. Чемпионат Европы. и те и другие наибольшие перспективы сопоставили именно со строительством специализированного искусственного гребного канала. И 5 –тренеров высшей квалификации. имеет весомое значение в дальнейшем развитии гребного слалома на Украине. уже сегодня можно говорить о росте спортивных результатов отечественных гребцов-слаломистов на мировой арене. Создание федерации гребного слалома Украины и участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях различного уровня (Чемпионат мира. Сформирована квалифицированная сборная команда. В ходе работы использовались методы анализа специальной литературы. повышение интереса общественности и открытие новых спортивных школ по гребному слалому. Chişinău: USEFS.

21 0.0 9 0. Создание комплексной научной группы по гребному слалому.15 0.09 1.13 0.09 1.3 до 14. 2012 294 Строительство специализированного искусственного гребного канала. Результаты анкетирования № п/п 1. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.80 Так у спортсменов она колеблется от 1.34 14.7 %.73 0.51 14.08 1.09 8.49 14.57 5 0.59 14.59 0. 3. среднее значение по группе и математическая статистика Спортсмены Тренеры CV. 8. 5.8 8 0.53 0.63 7 0.31 6.80 до 14. 10 Оценки респондентов. Совершенствование материально технической базы.30 10 0. 9. среднее значение по группе Спортсмены Тренеры Chişinău: USEFS. Оценки респондентов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1 9 0. % x x % Оцениваемый показатель Повышение интереса общественности к гребному слалому.8 %.14 0.0 3 0. Что подчеркивает однородность выборок.67 1 0. Показатель Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.18 0. 11 10 8 7 6 5 4 3 2 Рис.08 0.4 4 0.3 1 0. 2012 Таблица 1. 2. Создание комплексной научной группы по гребному слалому.63 10 0.06 11.10 2. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта. Повышение квалификации тренеров и судьей.67 8 0. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.00 4 0. а у тренеров от 0.15 0. привлечение спонсоров. Повышение квалификации тренеров и судьей.23 13. 4.53 0. привлечение спонсоров. Строительство специализированного искусственного гребного канала.42 14.89 0.25 14.7 6 0.17 14. Совершенствование материально технической базы.11 0.1.6 6 0.31 13. σ ±m σ ±m CV.2 2 0.39 0. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта.08 14. Совершенствование методики подготовки.05 0. 0 Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Совершенствование методики подготовки.42 14.12 2.5 3 0. Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.29 0.0 2 0.72 0. Оценка по 10 бальной шкале 9 . Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности.43 0.16 0. 7.03 0. 6.85 0. 7 1. 1 Повышение интереса общественности к гребному слалому.7 5 0.

кандидат наук Ткаленко В. При кафедре Архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений. так как возрастает доля специальной подготовки.З. На сегодняшний день. Гребной канал позволяет моделировать препятствия и предсказывать возможные варианты прохождения дистанции. включающий в себя все особенности функционирования данного комплекса в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. привлечение интереса общественности. Учитывая мировой опыт. в Украине ведутся разработки в области проектирования сооружений данного специального типа. Адекватные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований международного уровня. требований ДБН. что снижает уровень риска проведения занятий с малоподготовленными группами. Гребной канал безопасен. 2. 2012 Учитывая полученные данные респондентов в ходе опроса и анкетирования. 4. что позволяет повысить эффективность техники и тактики в условиях моделирования соревновательной деятельности. бывший (КИСИ). пробный проект такого сооружения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Данный проект представлен в качестве дипломной работы на степень бакалавра 2011 г. Выполнила работу архитектор Цимбалюк Елена. Chişinău: USEFS. На данный момент ведется исследовательская работа.. Так как гребной канал. Ознакомится с проектом можно в научной библиотеке КНУСА. каф. 2012 295 . норм Украины. тренировки в данных условиях приводят к повышению спортивного результата. Наличие гребного канала подразумевает создание «школы слалома» на территории страны. и существует первый. руководитель работы зав. Основополагающим документом стал ДБН В. целью которой является выработка основных принципов для проектирования сооружений для гребного слалома. Данный проект был разработан согласно с: действующих архитектурно-градостроительных руководствующих документов. развитие маркетинговых программ и привлечение спонсоров. 5. 3. можно с уверенностью заявить.2-13-2003 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения по сколько в Украине не существует норм по данному типу сооружений. что на данном этапе развития гребного слалома в Украине основной задачей является необходимость строительства специализированного искусственного гребного канала. дает: 1.2. открытие новых спортивных секций.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Н. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Particular attention is paid to the technical readiness of athletes. С. technical preparedness.женский командный.А. В комплекс средств эстетической гимнастики входят: гармонические. 3. и базируется на естественных движениях всего тела [5]. 2012 296 . Таким образом показаны перспективы развития гребного слалома в Украине и основные причины результативности выступлений сборной команды Украины по гребному слалому на международной арене.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. в Chişinău: USEFS.А. Платонов.: Физкультура и Спорт/ Ашмарин Б. совершенствование методики подготовки. Это направление гимнастики направленно на укрепление здоровья и улучшение физического развития девочек и женщин. М. This article analyzes performance at the World Championships in aesthetic gymnastics.А.Н.: 2006. Днепропетровск Кидонь В. К.1978.: Олимпийская литература. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ Шупилова Я. 2012 Выводы На основании анкетирования спортсменов и тренеров. массовый вид спорта [6. Платонов В. развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Советский спорт-М. Булаев М. связанные с естественной грацией и силой. Гребля на байдарках и каноэ слалом. 2. /Примерная программа/. Эстетическая гимнастика . Украинa . 189 219... совершенствование материально технической базы. привлечение спонсоров. 78-93. Библиография: 1.. ритмические и динамические элементы. 2004. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: [учебник тренеров высшей квалификации] / В. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта. Слотина Ю.. Современные тенденции развития не олимпийских видов спорта занимает достаточно весомое место на Украине.В. установлена высокая значимость строительства специализированного искусственного гребного канала. Академия таможенной службы Украины Keywords: aesthetic gymnastics. 7]. Булаев М. Ашмарин Б. Summary. 853 с.-С.

подготовка спортсменок актуализирует поиск научных подходов и оперативное внесение результатов поиска в практику подготовки гимнасток на различных этапах спортивного совершенствования. в Финляндии . и становление технического мастерства элементов различной группы сложности в эстетической гимнастике отсутствуют. В связи с этим. 4].София (Болгария). посвященные особенностям построения учебно-тренировочного процесса. Так в июне 2004 года сборная команда Украины приняла участие в V Чемпионате Мира в г. 10]. планов тренировок по эстетической гимнастике. что в доступной научно-методической зарубежной и отечественной литературе вопросы. педагогическое наблюдение и эксперимент. занимающихся эстетической гимнастикой в группах высшего спортивного мастерства. Chişinău: USEFS. первая национальная сборная команда Украины по эстетической гимнастике была сформирована на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украины.это национальный вид спорта [1. занимающихся эстетической гимнастикой. Предмет исследования – содержание технической подготовки спортсменок. В Украине эстетическая гимнастика стала развиваться в начале 2003 года. занимающихся эстетической гимнастикой. Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы. Эстетическая гимнастика пользуется большой популярностью в мире. Объект исследования – техническая подготовка спортсменок. Mantila (BRNO). В то же время отметим. Анализировались выступления спортсменок команд Dinamot (FIN). 2012 программе для спортсменов существует ограничение участников в одной команде. одновременно на площадке выступают от 6 до 12 человек. Viktoria (UKR).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Исследование проводилось на Чемпионате Мира по эстетической гимнастике. Создание Национальной федерации способствовало выходу гимнасток на международный уровень. 2012 297 . программы ДЮСШ и др. которая вышла в финал и получила «Кубок финалистов» [6]. анализ документальных материалов (протоколов соревнований. Для любителей нет количественных ограничений [3. Задачей нашего исследования было проанализировать техническую подготовленность спортсменок.) и видеосъемок.

гимнастки выполняют композицию ярко и эмоционально. В выполнении соревновательной композиции на Чемпионате Мира в этой команде было недостаточно слитности внутри движений и связок. плавно. Техника исполнения должна демонстрировать амплитуду. как у одной гимнастки. разнообразие в динамике и скорости [8]. а так же мало динамики в исполнении композиции. 2 изолированных прыжка. как внутри движений. где бы гимнастки выполняли синхронный вдох и выдох. Недостаточная амплитуда при выполнении наклонов и прыжков. в упражнении практически нет статики (остановок в движениях). 2012 Философия эстетической гимнастики основана на гармонии в движениях. Чехии и Украины участвующих в Чемпионате Мира: Dinamot (FIN). поворотов. В композиции присутствуют: разнообразие в динамике. что команда Финляндии на сегодняшний момент является идеалом в эстетической гимнастике. выполненных с экономичным и естественным использованием силы с наименьшими затратами энергии. 2012 298 . Много ошибок при выполнении равновесий. 2 связки из трех движений тела (в соответствии с правилами соревнований. так и в композиции в целом. Chişinău: USEFS. 9]. тенденциями развития вида спорта) [2. а так же нет четких «точек» в композиции.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. так и у всей группы в целом. 2 связки из двух движений тела. 1 прыжковая связка. разная степень устойчивости в равновесиях. В сборной команде Чехии отмечаются нарушения в координации движений. Наблюдаются индивидуальные ошибки. Mantila (BRNO) и Viktoria (UKR). Нами были проанализирована техника исполнения соревновательных композиций сборных команд. Гармоничные движения следуют плавно и естественно от одного движения к следующему. В композиции гимнасток должны присутствовать: 2 изолированных равновесия. Однако наблюдаются в технике исполнения ошибки индивидуального характера. Нами было установлено. Все движения в эстетической гимнастике должны выполняться слитно. 2 волны. Сборная команда Украины представлена командой Viktoria. непрерывно. Финляндии. Наиболее часто встречаемые ошибки представлены в таблице 1. Много ошибок связано с разной индивидуальной техникой выполнения движений и физической подготовленностью гимнасток (нет фиксации формы прыжка в полете). связанные с разным уровнем физической подготовленности: не одинаковая фаза полета в прыжках. 2 взмаха.

взмахи и сжатия). Поэтому правильное построение движений в связке предполагает собой правильное чередование вдохов и выдохов. Итак. 2011г. T-равновесия Таким образом. для успешной подготовки команды Viktoria к последующим соревнованиям необходимо доработать композицию и разработать комплекс движений тела направленный на совершенствование техники исполнения базовых движений в композиции. по результатам соревнований мы выявили. Эстетическая гимнастика: [Учебное пособие] / С. Вишнякова. Волгоградская Государственная Академия физической культуры. Дыхание во время выполнения композиции играет важную роль. слитности между движениями внутри связки.0 Нет единства команды (у одн гимнастки нога ниже) Недостаточная фаза полета Команда Mantila (BRNO)-оценка за исполнение 7. Движения должны быть без остановок. Исаева. так как одновременный вдох и выдох всеми гимнастами способствует формированию единой энергетики композиции. В. В.0 Связка из трех движений тела была прервана Недостаточная амплитуда полета Дополнительное движение в равновесии Примечания: V-движения тела. а потом переходить в другое движение. А. Необходимо развивать у гимнасток чувство музыки и синхронности. Вишнякова С. так как композиция строится в соответствии с музыкальным сопровождением и на основе требований правил соревнований с учетом уровня технической подготовки гимнасток. 2012 Таблица 1. Библиография: 1. нельзя не дышать и задерживать дыхание. Chişinău: USEFS. 39 с.. Анализ выступлений сборных команд на Чемпионате Мира № элемент 1 2 TT Λ 1 2 3 ΛΛ T V(II)Λ 4 TΛ 1 2 3 V (III) V (III) Λ TT Характер ошибки Команда Dinamot (FIN) -оценка за исполнение 9.4 Нет формы прыжка. 110 с. недостаточная фаза полета Дополнительное движение (пошатывание) Разбита дополнительная связка (большая пауза между группами движений) Дополнительное движение в равновесии Команда Viktoria (UKR)-оценка за исполнение 8. что гимнасткам команды Viktoria необходимо на тренировках больше внимание уделять четкому выполнению движений тела (волны. 2009. И.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. Всероссийская Федерация эстетической гимнастики (ВФЭГ)/ Правила соревнований по эстетической гимнастике. 2012 299 . М. выполняться от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук.

эстетической. И.А.П. 114 с. 2006.В. Плеханова М.В. М. în med. 2012 3. socio-professional integration. hip mobility. Республиканский научнометодический кабинет.. Chişinău Keywords: artroplasty.В./Федерация эстетической гимнастики Украины. Introducere Artroplastia este considerată astăzi cel mai utilizat procedeu de reconstrucţie a şoldului la adult.gymlab. Chişinău: USEFS. Э. http://www.html 10. Kinetoterapia în artroplastie constituie o adevarată revoluţie în recuperarea şoldului. Падалка. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. dr.. http://www. org/ wiki/ 4.П. Л. М. спортивной. http://www. 6.Прибутная. Chişinău Caun E. 9. studentă. 48с.Su/publ/ehsteticheskaja_gimnastika/nemnogo_o_ehsteticheskoj_gimnastike / 10-1-0-106 8.. physical therapy.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. 2012 300 . congenitale sau traumatice ale articulaţiei coxofemurale 2. Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства в сложно координационных видах спорта (художественной./ В. Ночевнова.nbcolympics. Эстетическая_гимнастика [Електронний ресурс] : http://ru. Summary.] / Л.clan. Цюкало. Эстетическая гимнастика/учебная программа для детско-юношеских спортивных школ.wikipedia. Hip artroplasty in association with physical rehabilitation after surgery. 5.ifagg. 2006. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. inflamatorii. 110 с. М. 7. http://rg4u.В.: Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта.В. Э. Н. Спорышев. Гутник.com/ KINETOTERAPIA ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD Brus I. Морозова. П. Киев 2008г. soluţionînd o mulţime de obiective 2.com/gvmnastics/index. акробатической гимнастике) [Теоретические и методические аспекты]. Плеханова. П. reprezentînd o soluţie terapeutică de calitate pentru o serie de afecţiuni degenerative. Морозова Л. Спорышев В./ М.php?id=399.ru/page. Методика проведения занятий по эстетической гимнастике: [Учебно-методическое пособие. presents a modern concept of hip mobility rehabilitation and guaranty a socioprofessional integration of the patient.

În Republica Moldova. s-au făcut eforturi constante pentru eficientizarea recuperării acestei afecţiuni şi a complianţei pacienţilor la programele de recuperare. Serviciul Ortopedic al Centrului Naţional Ştiintifico-Practic de Medicina Urgentă.A. În acest sens. care este factorul determinant în cadrul recuperării deoarece ea este cea care îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator.Identificarea şi selectarea celor mai adecvate metode. aceste operaţii se efectuează în cadrul Spitalului Clinic Republican de Ortopedie şi Traumatologie. P. 21 % bune. . Ipotezele cercetarii Posedă kinetoterapia mijloace necesare pentru combaterea durerii. 6 % mediocre şi 4% eşecuri.Obţinerea stabilităţii. în funcţie de particularităţile fiecărui subiect. . stabilităţii şi forţei musulare Dacă mijloacele şi procedeele selectate şi aplicate după principiile metodologice ale kinetoterapiei sunt eficiente Dacă pacienţii care urmează o schemă de recuperare funcţională pot fi reintegraţi socio-profesional Obiectivele cercetării sunt: . acesta fiind motivul pentru care se încearcă recuperarea funcţională cît mai rapidă prin diverse metode ce includ recuperarea kinetoterapeutică cu debut preoperator şi postoperator [5].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 301 . Metodele folosite: a) Documentarea teoretică. Scopul lucrării este redobîndirea independenţei bolnavului în activităţile de zi cu zi. 2012 Un aspect ce nu trebuie neglijat este faptul că a crescut numărul artroplastiilor de şold la pacienţii tineri cu varsta între 45 şi 64 de ani. ajunge la concluzia că intervenţia se soldează cu 69 % rezultate excelente. restricţiile pe care le impune. reeducarea mersului. profesionale şi familiale. pe care această suferinţă o are în viaţa pacienţilor.Reducerea durerii. a mobilităţii şi a coordonării mişcării membrelor inferioare. procedee şi tehnici ce pot optimiza recuperarea pacienţilor. revizuind 1000 de cazuri operate. b) Metoda anchetei. dintre care 1. MedPark 6. Ring. riscul la care este supusă persoana în cazul nepracticării unor programe de kinetoterapie. Observaţiile privind implicaţiile sociale. ne-au determinat să ne îndreptăm eforturile către această categorie de bolnavi. Chişinău: USEFS.1% mortale [1]. refacerea mobilităţii.

Obiective imediate: . noi am folosit numai kinetoterapia postoperatorie 4. Chişinău: USEFS. unilateral/bilateral. prelucrarea şi reprezentarea grafică a datelor.şi postoperator. Din lipsă de posibilitate. În imagini sunt reprezentate unele activităţi kinetoterapeutice (program recuperator) pentru reînvăţarea mersului. 2012 302 . 2012 c) Observaţia.  Reînvăţarea mersului (cu sprijin la început). psihoterapia.  Prevenirea şi combaterea poziţiilor vicioase.  Recuperarea forţei şi a stabilităţii articulare. terapia ocupaţională şi crioterapia. cum ar fi: edemul traumatic şi inflamator postoperator.Prevenirea dislocării implantului.Prevenirea complicaţiilor imediate.  Reeducarea respiratorie. . hidrokinetoterapia. recuperarea forţei şi stabilităţii articulare.  Antrenamentul la efort. după o leziune traumatică. d) Metoda de măsurare (explorare şi evaluare). Am aplicat masajul terapeutic. tehnicile de microchirurgie trebuie completate în mod obligatoriu cu programe de recuperare kinetoterapeutice aplicate pre.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.  Îmbunătăţirea într-o măsură cît mai mare a rezistenţei.  Întărirea musculaturii fesiere şi a coapsei.  Recuperarea membrului inferior afectat pentru reluarea activităţilor zilnice.  Prevenirea şi combaterea tulburărilor vasculare şi a circulaţiei sanguine. e) Înregistrarea.  Obţinerea/creştera mobilităţii articulare în limitele protezei. Obiective generale 3:  Reducerea durerii care este factorul determinant ce îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. Mijloace folosite în recuperarea de şold Oricît de eficient ar fi tratamentul chirurgical în redarea unei funcţii normale a membrului inferior.

90° 21 º 64 º <125 º 42 º 90 º 15 º . Evoluţia valorică a amplitudinii mişcării articulare Denumirea mişcării Flexie. Urcarea şi coborîrea treptelor Prezentarea rezultatelor şi interpretarea lor Tabelul 1. 3-4 ori/zi Fig. 2012 Fig.20 º 10 º 45 º Chişinău: USEFS. Flexii/extensii picior. 2. 4.flectat (activ) Abducţie (activ) Valori normale Perioada Perioada (grade) prerecuperatorie postrecuperatorie 0°. 1. Extins (activ) Extensie. lent executate. G. genunchiul extins (activ) Flexie. 3. Reînvăţarea mersului Fig. 2012 303 5º 3º 32 º 8º 5º 42 º . (pompaj) 5-10 minute. genunchiul flectat (activ) Extensie.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. G. Izometrie fesieri Fig.

Din fişele de testare individuală a valorilor goniometrice (amplitudinea mişcării articulare). Primele 48 postoperatorii 2 2 3 ore Etapa a III-a Etapa a V-a (zilele 6-7) (zilele 11-12) 3 4 2 3 4 5 Tabelul 3. Evoluţia forţei musculare Miscarea. s-a demonstrat că artroplastia totală de şold. 2012 Tabelul 2. Datele din tabelul nr. iar durerea este abolită. gradul de pregătire fizică anterioară şi tipul de proteză implantată. în limitele permise de contraindicaţiile locale şi generale. 3 ne demonstrează o creştere a forţei musculare. 2012 304 .90 º 1-Cu 2 cîrje 5-Abd: 25 º şi 6-Abd: m. s-a stabilit o dinamică bună a procesului de recuperare. ale testingului muscular (forţa musculară) şi din scorurile propuse de Merle D Aubigne şi Lesquesne (capacitatea funcţională).I. heterolateral Extensia. se observă o creştere considerabilă a amplitudinii mişcării articulare comparativ pe perioade (prerecuperatorie şi postrecuperatorie). În urma cercetării. Chişinău: USEFS. Tratamentul recuperator trebuie continuat la domiciliul pacientului sau la locul de muncă.m. axilare m.Indolor 5-Fl: 0. heterolateral Abducţia. Concluzii Instruirea subiecţilor de la începutul programului recuperator asupra obiectivelor mărite şi a efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului. extensie şi abducţie de 2 ori. precum şi formarea unor motivaţii puternice au optimizat tratamentul prin participarea conştientă şi activă a pacienţilor. Alegerea şi aplicarea exerciţiilor fizice trebuie să fie efectuate în funcţie de particularităţile de vîrstă. abducţia revenind la normă (450-420). 2 şi nr. Capacitatea funcţională Primele 48 ore Durere 5-dureri usoare intermitente Etapa V (zilele 11-12) Mobilitate Mers Durere Mobilitate Mers 2-Fl:cca40 º 1-Imposibil 6. sex. de testare Flexia. P. m.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. se restabileşte mobilitatea şoldului şi este asigurat reintegrarea socioprofesională a pacienţilor. d.