MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ACADEMIA OLIMPICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONFERINŢA
ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ

―PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII
CULTURII FIZICE‖
Ediţia a XVI-a
11-12 mai 2012

Chişinău: Editura USEFS, 2012

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

CZU 796(082)=135.1=161.1
P 93
În culegerea de faţă sunt incluse materialele prezentate la Conferinţa ştiinţifică
internaţională studenţească a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii
Moldova, ediţia a XV-a: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice‖.
Sunt luate în dezbatere unele probleme legate de cercetarea direcţiilor principale în
domeniul culturii fizice: antrenamentul şi pregătirea sportivă, educaţia fizică din sistemul de
învăţămînt, pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice, aspecte medicobiologice, psihologo-pedagogice, sociologice şi managementul culturii fizice.
В настоящий сборник включены материалы XVI-й Международной
студенческой научной конференции Государственного Университета Физического
Воспитания и Спорта Республики Молдова «Современные проблемы теории и
практики физической культуры».
Обсуждаются проблемы связанные с исследованиями главных направлений
физической культуры: Спортивная подготовка и тренировка, физическое воспитание в
системе образования, профессиональная подготовка специалистов
в области
физической
культуры,
медико-биологические,
психолого-педагогические,
социологические аспекты и менеджмент физической культуры.

Colegiul de redacţie:
Danail Sergiu, dr., prof. univ.
Goraşcenco Alexandru, dr., conf. univ.
Povestca Lazari, dr., conf.univ.
Goncearuc Svetlana, dr., conf.univ.
Racu Sergiu, dr., conf. univ.
Guţu Alexei, dr.,conf. univ.
Luca Aliona, lector sup. univ.
Botnari Alina, doctorandă
Timuş Maria, doctorand

– redactor responsabil
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– corector
– redactor tehnic (machetare
computerizată)

Desing – Diaconu Oleg,
Danail Sergiu, dr., prof.univ.,
Timuş Maria, doctorandă
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
"Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studenţească (16; 2012;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice", 11-12 mai 2012, Chişinău, Ed. a 16-a/col.red.: Danail Sergiu (red.resp.), Goraşcenco Alexandru, Povestca
Lazari [et al.]. – Ch.: USEFS, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 616 p.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţiei Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4336-1-7.
- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească (rom., rusă).
796(082)=135.1=161.1

ISBN 978-9975-4336-1-7
Chişinău: USEFS, 2012

2

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

DEZVOLTAREA FORŢEI CENTURII SCAPULARE LA STUDENŢI ÎN
SISTEMUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT LA POWERLIFTING

Bîrca A., masterand, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Пауэрлифтинг, студенты, развитие силы мышц пояса верхних
конечностей
Резюме. Работа представляет содержание тренировочных занятий по
пауэрлифтингу со студентами ГУФВС. Представлены и аргументированы
результаты, полученные по окончанию проведенного педагогического
эксперимента, подтверждающие эффективность разработанной методики

Practica antrenamentului sportiv ne demonstrează faptul că formarea
capacităţilor motrice şi tehnice sunt într-o corelaţie directă cu nivelul capacităţilor
fizice – rezistenţa, viteza, forţa şi elasticitatea [2, 3].
La antrenamentele sportive ale studenţilor la proba de Powerlifting, este
necesară, proiectarea metodelor individuale pentru fiecare practicant [1, 4]. Pentru
aceasta se stabileşte structura, conţinutul, ordinea sarcinilor motrice şi cele mai
optimale variante de executare a mişcărilor, luând în consideraţie nivelul dezvoltării
fizice la studenţilor.
Până în prezent nu sunt stabilite toate limitele obiectivelor de variabilitate –
standardele capacităţilor sportivului, la fiecare probă de sport, la nivelul pregătirii
fizice, care ar corespunde capacităţii motrice individuale a omului. Este necesar de a
elabora cerinţele individuale faţă de statutul fizic al studenţilor de diferită vârstă ce ar
permite aprecierea comparativă a capacităţilor motrice în situaţia reală a procesului
de antrenament. Din aceste considerente problema dezvoltării forţei centurii
scapulare la studenţii ce practică Powerlifting, în acest context este de actualitate.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă în Powerlifting.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament la
studenţii ce practică Powerlifting.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii antrenamentului sportiv la Powerlifting.
2. Determinarea mijloacelor şi metodelor orientate spre dezvoltarea forţei
centurii scapulare.
Chişinău: USEFS, 2012

3

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

3. Elaborarea metodicii experimentale ce ţine de dezvoltarea forţei centurii
scapulare.
4. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţi metodicii de dezvoltare
a calităţii forţă în sistemul lecţiilor de antrenament la Powerlifting cu studenţii
USEFS.
Baza metodologică: studierea datelor din sursele literaturii de specialitate;
analiza procesului de antrenament, la Powerlifting; observaţiile pedagogice; metodele
testării capacităţilor fizice; experimentul pedagogic; metoda matematică a prelucrării
şi interpretării datelor statistice.
Cercetarea s-a realizat la baza Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
s-a desfăşurat în anii 2010-2011.
Numărul lecţiilor de antrenament într-un ciclu săptămânal a constat 3 ori
săptămînal cu durata 90 minute.
Partea pregătitoare a lecţiei de antrenament (10-15 minute), a urmărit
încălzirea organismului şi realizarea unei excitabilităţi optime a sistemului nervos. Ea
include: mers, alergare cu efectuarea unor exerciţii pentru braţe, trunchi, picioare (în
forma EDFG); întinderi; exerciţii pregătitoare pentru partea fundamentală.
Partea de bază (35-50 minute) include exerciţii specifice: exerciţiile pentru
dezvoltarea calităţilor fizice, în special a forţei muşchilor centurii scapulare; exerciţii
pentru învăţarea şi perfecţionarea tehnicii.
Partea de încheiere (10-15 minute). Se urmărearestabilirea organismului prin
alergări uşoare, mers liniştit, exerciţii de întindere, de respiraţie şi de relaxare.
În perioada de învăţare numărul reprizelor este de 15-16, apoi pe măsura
creşterii gradului de antrenament se ajunge la 20-25 reprize.
Se evită folosirea îngreuierilor maxime prea des, deoarece aceasta are o
influenţă negativă asupra psihicului în caz de nereuşită. Ridicarea îngreuierilor
maxime fără o refacere suficientă este dăunătoare organismului.
Eficacitatea lecţiilor desfăşurate a fost evaluată cu ajutorul testării capacităţilor
fizice repartizate în două grupe: forţa de rezistenţă şi elasticitatea muşchilor (Tabelul
1).
Rezultatele analizei comparative a indicilor ne demonstrează faptul progresiei
semnificative (p < 0.001; < 0,005) la toţi parametrii testaţi, ceea ce confirmă
eficacitatea metodicii elaborate de noi.

Chişinău: USEFS, 2012

4

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii parametrilor capacităţilor fizice
ale grupului experimental (n = 6)
X ± mx

Elasticitatea muşchilor (cm)

Forţa muşchilor (ori)

Parametri
deltoiod; infraspinos; dorsal mare
deltoid
triceps
trapez
scaleni; sternocleido-mastoidian;
partea superioară a m. trapez
dreaptă
gâtului

stângă
dreaptă

pieptului

partea

stângă
dreaptă

spatelui

stângă

finale
14,16±1,12

t

p

1.

iniţiale
11,0±0,92

4,831

< 0,01

2.

12,83±0,92

16,16±0,92

5,904

< 0,01

3.

38,83±1,38

43,83±1,38

5,903

< 0,01

4.

42,16±1,66

48,66±1,66

5,955

< 0,01

5.

21,5±1,12

26,33±1,12

5,959

< 0,001

6.

27,83±1,38

25,66±0,92

2,611

< 0,05

7.

27,0±0,92

24,66±0,92

4,148

< 0,01

8.

43,83±0,92

41,33±1,12

3,822

< 0,01

9.

43,66±1,12

41,0±0,92

4,067

< 0,01

10.

38,83±0,45

37,0±0,92

2,98

< 0,05

11.

38,83±0,45

37,16±0,92

2,71

< 0,05

Bibliografie:
1. Amzuică, N. Powerlifting – pentru începători, Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1993.
2. Bompa, T.O. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Ex
Ponto, 2002. 444 p.
3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, R.A.,
1996. 352 p.
4. Верхошанский, Ю.В. Основы методики специальной силовой подготовки
тяжелоатлетов /Ю.В.Верхошанский, А.С.Медведев. М.: РГАФК, 1997. 75 с.
5. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.:
Издательский центр „Академия‖, 2003. 480 с.
6. Шейко, Б. Пауэрлифтинг. М., 2000. 145 с.

Chişinău: USEFS, 2012

5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

PREGĂTIREA PSIHOMOTRICĂ A DANSATORILOR DE HIP-HOP PRIN
INTERMEDIUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI RITMICE

Ciuntu N., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Хип-Хоп, психомоторная подготовка, средства ритмического
воспитания
Резюме. В работе представлено значение современного танца в жизни подростков.
Обосновано физическое совершенствование человека в результате занятий
различными видами фитнесса. Представлена и аргументирована
эффективность методики использования средств ритмического воспитания
для развития психомоторных способностей танцоров.

În condiţiile contemporane ale societăţii noastre este observată o scădere
bruscă a stării de sănătate a populaţiei. Aproximativ, numai 10% din tineri posedă
nivelul normal de stare fizică şi de sănătate [1].
Corelaţia între sănătate şi performanţa fizică, a omului este confirmată de către
numeroase cercetări.
Dansul aerobic reprezintă un compromis între educaţia fizică şi dans [4],
fiinfcă că aceasta include elemente de aerobică, pilates, modelare, dar şi elemente de
jazz, R’n’B, Hip-Hop, House.
Dansul este un mijloc de antrenament pentru corpul uman. Diverse şi variate
mişcări rotaţii, sărituri, influenţează pozitiv asupra sistemului muscular. Concomitent
se antrenează echilibrul, se îmbunătăţeşte mobilitatea, postura şi respiraţia. Orice tip
de dans anternează conduita corporală.
Una dintre tendinţele cele mai populare a aerobicei de dans, în special pentru
tineri, este aerobica de Hip-Hop.
Aceasta se datorează popularităţii tipurilor de exerciţii aerobice acealea fiind
fiind înscrise de către Federaţia Internaţionala de Sport, Aerobică şi Fitness (FISAF),
în programul de concurs de fitness-aerobica, împreuna cu aerobica clasică şi stepaerobica.
Hip-Hopul a apărut în SUA la sfîrşitul anilor 1970 în rîndul populaţiei afroamericane [3].
Pînă la începutul anilor 1990 Hip-Hop-ul a devenit o parte componentă a
culturii tinerilor în mai multe ţări din întreaga lume.
Aerobica de dans dezvoltă şi îmbunătăţeşte a funcţiile fiziologice ale
organismului uman, întăreşte muşchii, stimulează sistemul cardiovascular,
Chişinău: USEFS, 2012

6

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

îmbunătăţeşte coordonarea, ţinuta ets. Acest tip de exerciţii aerobice sunt practicate
cu mare interes de către fete şi băieţi. Practicarea dansului dezvoltă încrederea în
forţele proprii, comunicabilitatea, mobilitatea şi flexibililatea fizică.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă a dansatorilor de Hip-Hop.
Scopul cercetării – perfecţionarea procesului de antrenament la dans modern.
Pentru obţinerea acestui scop au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea problemei de pregătire a dansatorilor de Hip-Hop.
2. Determinarea mijloacelor educaţiei ritmice adaptate în dansul modern.
3. Aprecierea nivelului de pregătire fizică şi psihomotrică a contingentului
grupei experimentale.
4. Elaborarea şi argumentarea experimentală a metodicii aplicării mijloacelor
educaţiei ritmice în procesul de antrenament a dansului modern.
Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport (USEFS) şi clubului „DLS CREW‖ (dangerous, limits of style), cu durata de 12
luni, începînd cu mai 2011 pînă în aprilie 2012, şi s-a distins în 3 etape.
Metodica experimentală a antrenamentelor de Hip-Hop a presupus
desfăşurarea lecţiilor de trei ori pe o săptămînă cu durata de 90 de minute şi conţineau
trei părţi de bază.
Partea iniţiala a lecţiei (15-20 minute) cuprinde încălzirea generală a
organismului, a tuturor muşchilor sub forma complexelor de gimnastică-ritmică. La
sfîrşitul părţii pregătitoare se executa stretching-ul dinamic din poziţia stînd pentru
grupele musculare mari.
Partea de baza a lecţiei (35-45 minute) se începe cu executarea combinaţiilor
de mişcări în special, cu cele cu organizarea ritmică, care, după structura lor tehnică
presupun elementele ale Hip-Hop-ului, construite sub forma desenului ritmic prin
duratele lor muzicale. În baza acestor desene ritmice s-au prelucrat elementele
tehnice, care o structură corespunzătoare, fiind îndeplinite pe fragmente şi compoziţii
întregi în procesul desfăşurării antrenamentului, susţinute de acompaniamentul
muzical cu toate tipurile de tempou: lent, moderat, rapid.
Partea de încheiere (10-15 minute) a fost reprezentată prin exerciţiile de forţă
şi stretching-ul profund executat din poziţia şezînd.
La sfîrşitul părţii de încheiere se desfăşurau jocurile ritmico-muzicale.
Pentru aprecierea eficacităţii metodicii experimentale a fost desfăşurată testarea
capacităţilor psihomotrice şi fizice a subiecţilor cercetaţi.
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele dinamicii dezvoltării a capacităţilor
psihomotorice: simţul spaţiului, ritmului, tempoului, echilibrului şi timpului,
coordonării motrice şi rapidităţii.
Chişinău: USEFS, 2012

7

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Analizînd rezultatele obţinute, putem afirma că diferenţa semnificativă
statistică între indicii iniţiali şi finali (p < 0.01; <0,05) la toţi parametrii testaţi
Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor
psihomotrice ale grupei experimentale (n = 10)
Nr.
d/о

Parametrii

Simţul

Perceperi
specializate

Orientării în spaţiu (puncte)
Ritmului (puncte)
Tempoului (puncte)
Echilibrului (s)
Timpului (s)
Coordonarea motrică (puncte)
Rapiditatea (ori)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Х ± mх

Iniţiali
17.1±1.19
9.4±0.64
4.2±0.32
39.4±7.57
9.55±0.09
14.3±0.43
71.1±3.67

t
Finali
22.0±1.64
3.83
10.8±0.10
2.41
5.0±0.0
2.5
56.3±6.06
2.81
9.92±0.05
5.27
15.8±0.108 4.04
79.0±3.03 2.695

p
< 0.01
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.001
< 0.01
< 0.05

Rezultatele analizei comparative ale dinamicii indicilor parametrilor fizici ai
grupei experimentale (tabelul 2) ne demonstrează superioritatea veridică a indicilor
finali şi iniţiali cu pragul de semnificaţie p < 0.01; <0,05.
Tabelul 2. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor fizici
la grupa experimentală (n = 10)
Nr.
d/о

Forţa de rezistenţă a
muşchilor (ori)

Supleţea articulaţiilor
(cm)

Parametri

Х ± mх

t

p

finale
8.8±0.65

3.9

< 0.01

drept

1.

iniţiale
11.2±0.76

stâng

2.

9.4±1.51

4.5±1.62

2.28

< 0.05

lateral

3.

11.0±0.97

4.7±0.97

4.73

< 0.001

drept

4.

12.7±1.27

7.3±1.16

2.57

< 0,05

stâng

5.

18.0±2.16

11.0±1.19

2.92

< 0.05

coloanei vertebrale

6.

55.5±2.06

51.4±2.06

2.32

< 0.05

spatelui

7.

55.1±3.82

62.1±3.08

2.31

< 0.05

abdominali

8.

29.8±1.29

34.6±1.29

2.72

< 0.05

braţelor

9.

34.9±4.67

44.7±3.69

2.65

< 0.05

drept

10.

9.6±1.08

15.9±0.75

2.86

< 0.05

stâng

11.

11.6±1.38

15.2±1.63

2.72

< 0.05

picioarelor

braţelor

picioarelor

Chişinău: USEFS, 2012

8

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Astfel prin rezultatele testării dansatorilor de Hip-Hop putem afirma influenţa
pozitivă a mijloacelor de educaţie ritmică pentru pregătirea psihomotrică şi fizică a
subiecţilor, supuşi experimentului.
Concluzii
1. Analiza literaturii de specialitate a demonstrat existenţa unei careva
material despre pregătirea dansatorilor, iar metodica desfăşurării antrenamentelor la
Hip-Hop lipseşte.
2. Au fost determinate mijloacele educaţiei ritmice adaptate pentru dansul
modern: mijloacele expresivităţii muzicii (ritm, tempou, metru, accente, desenul
ritmic şi melodic, pauze, proprietăţile sunetului); complexele de exerciţii de
gimnastică ritmică; jocurile ritmico-muzicale.
3. Rezultatele cercetării au demonstrat eficacitatea metodicii antrenamentelor
de Hip-Hop cu aplicarea mijloacelor educaţiei ritmice orientate spre dezvoltarea
capacităţilor psihomotrice.
Bibliorafie:
1. Ammah, J.O.A. Ghana / J.O.A.Ammah, N.P.Kwaw. In: International Comparison of
Physical Education. Concepts. Problems. Prospects / ed.: U.Pushe, M.Gerber. Oxford:
Meyer&Meyer, 2005, p. 310-327.
2. Gheorghe, D. Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia. Bucureşti: FRSPT, 1997, p. 1034.
3. Айелло, Дж. Книга хипстера. Атлас-определитель. Пер. с англ. А.Шаляпина.
СПб.: Амфора, 2010. 303 с.
4. Афтимичук, О.Е. Оздоровительная аэробика. Теория и методика: [учебное
пособие] О.Е.Афтимичук; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. К.: „Valinex‖ SRL, 2011. 310
c.

Chişinău: USEFS, 2012

9

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII LECŢIEI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII CLASELOR PRIMARE ÎN BAZA JOCURILOR
DINAMICE

Carp D., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Carp I., dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: методика, организация и проведение уроков, знания, умения и
навыки, физические качества, урок физической культуры, учащихся младших
классов.
Pезюме.
В
данной
статье
предпринята
попытка
экспериментально
аргументировать методику оптимизации урока физической культуры в
младших классах посредством подвижных игр.

Actualitatea temei. În cadrul teoriei contemporane, consacrate problemei
activităţii umane, jocului ca factor primordial de socializare i se atribuie o importanţă
deosebită. Acesta constituie o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni,
întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii
sau necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi încordare, de voioşie şi
destindere.
Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din antichitate clar
exprimată de Platon, mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino da Feltre, apoi de
Bacon, iar în epoca modernă de Froebel, Montessori, Decroly ş.a. Cu toate acestea,
de-abia „ .... epoca noastră este aceea care a făcut din joc un adevărat instrument
educativ didactic‖ [5] .
Totodată, în cadrul multiplelor cercetări [1, 3, 5], se menţionează rolul
preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare cu elemente din diferite ramuri
sportive, pentru formarea la elevii din clasele primare a anumitor capacităţi psihofizice, a priceperilor şi deprinderilor motrice, dar şi pentru orientarea şi selecţia
iniţială în unele ramuri sportive.
În acest context, o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor şi îndeosebi a
celor din clasele primare aparţine jocurilor de mişcare, care, prin conţinutul lor
specific de influenţare analitică competitiv-individuală, posedă potenţialul formării la
aceştia a capacităţilor socio-psiho-motrice, a atitudinilor de autoafirmare,
autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii.

Chişinău: USEFS, 2012

10

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Cu toate că autorii [2, 4, 5, 6,] subliniază rolul jocurilor de mişcare în scopul
perfecţionării procesului didactic la lecţia de educaţie fizică şi a activităţilor
instructive ale elevilor, aceştia nu acordă atenţia cuvenită sistematizării jocurilor în
concordanţă cu particularităţile psiho-fizice ale vârstei elevilor, cu aspectul de
programare şi planificare a educaţiei fizice la clasele primare.
Abordarea insuficientă a problemei jocului ca sistem pedagogic al educaţiei
fizice şcolare în formarea activităţilor integrative ale elevului, dar şi lipsa elaborărilor
teoretico-metodice privind practicarea jocului de mişcare, care posedă potenţialul
psihomotric adecvat particularităţilor vârstei copiilor din clasele primare a devenit
factorul principal de actualizare a acestei cercetări.
Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea procesului de predare a educaţiei
fizice prin folosirea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii privind conţinutul procesului instructiv-educativ
în cadrul lecţiei de educaţie fizică din ciclul primar.
2. Aprecierea nivelului dezvoltării fizice şi al pregătirii motrice a elevilor din
clasele primare.
3. Determinarea conţinutului jocurilor de mişcare adecvate tematicii de bază
din cadrul programei la disciplina „Educaţia fizică‖ la ciclul primar.
4. Argumentarea şi verificarea experimentală a eficacităţii metodicii privind
folosirea jocurilor de mişcare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de
specialitate; analiza documentelor de planificare, evidenţă şi control din cadrul
disciplinei „Educaţia fizică‖ la clasele primare; observaţia pedagogică; metoda
anchetei tip chestionar; experimentul pedagogic; metodele testării indicilor
dezvoltării somatice, ai pregătirii fizice şi funcţionale; metoda comparativă; metode
statistico-matematice.
Organizarea cercetării. Deoarece cercetarea noastră urmăreşte creşterea
eficienţei procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică, au fost
vizate conţinuturile didactice ale curriculumului şcolar pentru clasele primare.
Cercetarea de bază s-a desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic ―L. Deleanu" din
Chişinău, în anii 2011-2012.
În prima etapă (lunile februarie-martie 2011) s-a efectuat o analiză a planurilor
anuale şi calendaristice, s-a utilizat observarea şi chestionarele. Această fază a
Chişinău: USEFS, 2012

11

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

cercetării ne-a permis să determinăm locul şi importanţa jocurilor dinamice în
tematica lecţiilor de educaţie fizică, precum şi opiniile profesorilor, ale elevilor şi ale
părinţilor referitoare la temele cercetării noastre.
În etapa a doua a experimentului pedagogic de bază, septembrie 2011, s-a
efectuat testarea iniţială a elevilor. Ea a fost efectuată diferenţiat pe clase şi sex, atât
în clasa experimentală cât şi în clasa martor. În experimentul de bază au fost cuprinşi
119 elevi, 60 în clasa experimentală şi 59 în clasa martor. Clasa experimentală a avut
ca materiale de orientare a procesului didactic planificarea tematică realizată de noi în
baza jocurilor dinamice. Testarea finală s-a desfăşurat în luna aprilie a anului şcolar
2012.
Astfel, în lecţiile organizate cu titlu de experiment (30 lecţii) în clasele a IV-a,
paralel cu conţinutul obişnuit de mijloace utilizat pentru dezvoltarea motrică generală
în partea fundamentală îndată după tema de predare – învăţare, noi am rezervat 15-16
minute pentru practicarea exerciţiilor, a jocurilor de mişcare şi a ştafetelor orientate
spre optimizarea procesului educaţional şi implicarea elevilor în activităţile de
educaţie fizică extracurriculară.
Rezultatele experimentului efectuat nu pot fi simţitoare deoarece timpul
rezervat pentru cercetare a fost limitat şi formarea unor astfel de capacităţi supuse
influenţei speciale necesită o durată mai mare de dezvoltare.
Pentru aprecierea eficacităţii experimentului pedagogic, toţi elevii au fost
testaţi la o serie de indicatori, a căror maximă semnificaţie este argumentată de o
serie de cercetători din domeniu. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1. Dinamica indicilor somatici ai fetelor din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=58)
Probe de control

Eşantio
n

Testarea iniţială

Testarea finală
t

±Em

S

Cv

±Em

S

Cv

P

Talia (cm)

E
M

143,86±1,23
144,10±1,38

6,49
7,53

4,51%
5,23%

148,86±1,12
148,16±1,28

5,94
7,03

3,99%
4,74%

3,005 <0,01
2,157 <0,05

Greutatea (kg)

E
M

37,23±1,53
38,63±1,89

8,11
10,36

21,79%
26,83%

41,04±1,51
40,73±1,86

8,01
10,1

19,52%
25,02%

1,772 >0,05
0,792 >0,05

E
M

66,5±1,04
68,00±1,37

5,49
7,47

8,25%
10,98%

70,07±0,89
69,60±1,14

4,73
6,27

6,75%
9,01%

2,608 <0,01
0,898 >0,05

5,42
7,73

8,74%
11,94%

62,46±0,86
65,34±1,32

4,55
7,21

7,28%
11,03%

0,345 >0,05
0,331 >0,05

Perimetrul
toracic inspiraţie
(cm)
Perimetrul
toracic expiraţie
(cm)

E
M

62,0±1,02
64,70±1,41

Chişinău: USEFS, 2012

12

95±0. Aceste testări au ajutat copiii să-şi cunoască mai bine principalii indicatori somatici.77 3.F.043 >0.I.43% 1.= Testarea Finală.69 6.381 1.65 5.20 38.07 5.= Testarea Iniţială.80% 40.05 >0. Acestea informaţii trebuie cunoscute de către profesori.23% 3. t s-a calculat între indicatorii iniţiali şi finali ai fiecărei grupe.92 68. probele au fost adaptate în funcţie de Chişinău: USEFS.05 Talia (cm) 3. este unul dintre obiectivele cadru ale învăţământului primar. Următorul aspect care iese în evidenţă la grupele testate este evoluţia corectă şi armonioasă a organismului copiilor. creşterea este nesemnificativă (t>1.88±0.04 40.219 Legendă: T.73±1.43±1.03 66.19±1.08 17.77 3.16±1.40 5.77% 4. Probele pe care le-am utilizat prezintă o mare relevanţă.91 14.05 Perimetrul toracic inspiraţie (cm) Perimetrul toracic expiraţie (cm) E M E M 68.10% 7.95).01 Greutatea (kg) E M 37.25% 8.88 8.84 5.00% 147.74 8.2±0. Probele ce determină potenţialul motric al elevilor corespund cerinţelor programei-curriculum: alergare de viteză 30m.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.63 5.95 144. P este cel din tabelul lui Fischer în conformitate cu eşantionul cercetat Analizând indicii dezvoltării fizice observăm un ritm inegal de creştere la această vârstă: talia a crescut cu 3%.001 <0.05 >0.05 >0.96% 8.648 2.16±1.92 72. De asemenea.92±1.770 21. dar şi pentru dozarea efortului în lecţie. 2012 13 .001 >0. Astfel. dar şi ritmul de dezvoltare a acestor indicatori pe parcursul unui an şcolar.04 63.21 5. iar indicele de greutate – mai mic.75% 7. alergare de durata în tempo uniform.29% 7.64% 73.34±0. pentru a alege cele mai eficiente mijloace pe care să le aplice în timpul lecţiilor.55 7. extensii de trunchi din culcat facial.05 4.24±1.00 70.17±1. săritură în lungime de pe loc.69±1. în rezultatul testărilor iniţiale şi al celor finale constatăm că jocurile dinamice influenţează într-un mod eficace dezvoltarea armonioasă a organismului care.89 5.95). aruncare la ţintă verticală.13% <0.812 1.93% 9.61 5.91% 1. T.20 5.89 147. Rezultatele măsurătorilor au fost consemnate în fişa individuală a fiecărui elev la rubrica pentru evaluarea finală şi reprezintă datele din testarea finală a experimentului pedagogic.72±1.03 5. 2012 Tabelul 2. iar prin intermediul lor se evaluează capacităţile copiilor în concordanţă cu obiectivele cadru prevăzute de către noile programe şcolare.07 5. În cazul înălţimii valorile lui „T" sunt mai mari decât cele din tabelul lui Fischer (t<1.41% 3.88% 23.219 1.05 65.66 5.651 <0. Dinamica indicilor somatici ai băieţilor din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantio n Testarea iniţială ±Em S Testarea finală Cv ±Em S Cv t P E M 143.31±0.64±1. iar greutatea corpului cu 7%.78 9.

01 26.86±0.17 7.77±0.17 2.57 0.00 774.990 3.22±0.26 7.58 4.88 304. Dinamica indicilor motrici la băieţi.979 1.22 ±Em 5.33 Cv% 7.152 <0.63 47.96 0. număr repetări Aruncare la ţintă.79 16.889 1.10 2.11 0.71±57. Dinamica indicilor motrici ai fetelor.88 1.55±2.98 14.21 144.16 0.01 11.10 124.69 10.27 14.07±1.53 6. 2012 14 <0.05 Tabelul 4.43 15.6 760.01 11.009 5.11 7.00±53.14±59.07±3.001 <0.81 64.75 9.49 30.738 4.14 0.71 4.81±0.11±2.257 <0.59 26.65 20. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) E M 341.72 39.66 6.36±0.59 33.06 0.5 <0.05 >0.53±47.25±1. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) Testarea iniţială Testarea finală S 0. în clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantion Alergare de viteză 30m (sec) Săritura în lungime.45 298. Menţionăm că probele sunt adaptate condiţiilor materiale din şcoli (tabelul 3.59±3.68±0.86 1.50±0.60 8.78 329.37 8.62 7.42 3.76±2.07±55.89±0.69±1. 2012 particularităţile de vârstă şi sex ale copiilor.24 5.50 Cv% 4. din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=58) Probe de control Eşantion Testarea iniţială ±Em S Cv% 6.60 9.73±1.5 E M 24.89 260.55±0.68 Chişinău: USEFS.46 0.75±0.52 45.951 90.35 5.5 <0.095 E M 591.781 5.09 2.81±0.6 450.4 348.001 <0. Tabelul 3.14 S 0.50 7.01 6. dar şi cu "Potenţialul motric al elevilor din ciclul primar 2008".69±1.06 1.30 46.357 <0.18 1.82 0.54 8.61±0.179 1.93 7.99 22.22 11.15 59.42 7.08 162.001 <0.51 54.72 35.14 7. datele mai pot fi comparate cu baremele din Sistemul şcolar de evaluare.66 20.20 5.41 57.08 28.88 48.78 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.51 20.001 E M 13.66 2. Pornind de la rezultatele experimentului pedagogic ce ţin de pregătirea motrice a elevilor din ciclul primar.05 .23 318.53 7.71 16.40±0.001 >0.15±0.001 >0.36 2.82 31.45 27.88±0.05 5. astfel evidenţiindu-se direcţia de evoluţie a potenţialului motric al elevilor.500 3.10 0.69±0.62 8.86±58.87±0.28 2.49 0.315 6.001 <0.85 11.030 1.020 1.71±0.00 2.18 18.15 0.46 281.33 20.001 E M 1.5 304.74 Testarea finală ±Em S Cv% 5.61 26.001 E M 26. număr repetări Aruncare la ţintă.75 310.97±0.22 11.40 30.70±1.78 19.58 36.630 <0.733 4.239 2.16 157.59±0. (cm) Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi. 4).09 6.22±0.43 24.95 36.15 1.94±2. pentru a observa dinamica indicatorilor motrici pe parcursul unui an şcolar.95 158.00 39.09 6. vom menţiona că testarea finală a elevilor oferă o imagine de ansamblu care are la bază date obiective ce fac posibilă compararea acestora cu datele din testarea iniţială a elevilor.26 10.41 12.17±0.83 140.001 >0.40 590.38 14.945 <0.70 60.879 <0.13±0.90 15.957 51.09 0.40 7.51 <0.91 85.29 t P E M E M ±Em 6.30 5.10 0.15±0.10±51.58 16.08 141.5 Alergare de viteză 30m (sec) E M Săritura în lungime (cm) E M 134.28 0.25±61.84±2.001 >0.76 6.41 21.001 <0.58±0.05 <0.54 504.001 <0.001 E M 1.20±2.96 15.85 12.98 21.729 <0.001 E M 20.001 <0.17±2.734 Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.54 t P 7.54 15.64 11.10 21.55 9.36 3.

.III (cunoştinţe teoretice). Sava P. Ciorbă. Acest fapt se explică prin dezvoltarea naturală a indicilor dezvoltării fizice a elevilor. copiii sunt în stadiu de dezvoltare. Liceum.. 1993. Колодницкий Г. Ch: Univers pedagogic.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Din datele prelucrate statistic observăm că media aritmetică a fiecărei grupe experiment este superioară mediei grupei martor la fiecare probă dar colectivele prezintă în continuare o lipsă de omogenitate. Bojescu O. Educaţia fizică cl. dar şi argumentează acordarea calificativelor la sfârşitul anului şcolar. Bicherschi Ş. 2012 15 . din punct de vedere statistic. 108 p.. 1999. deoarece.А. Garuda Art.. Bibliografie: 1. la această vârstă. 1995.. Educaţia fizică: (cl. Iaşi: Spiru Haret. Aceste date reflectă cu obiectivitate activitatea profesorului. Aftimiciuc O.. Boian I. 5. cât şi la fete la sfârşitul experimentului au înregistrat valori superioare. Rotaru A. 3.. Chişinău. Badiu T. 1999. 2006. 2012 Aceste elemente sunt standarde la nivel de performanţe finale ale ciclului primar şi ne oferă posibilitatea de a determina obiectiv efectele procesului didactic. Carp I. Кузнецов В. Coman S.. 56p... 147 p. Marin E. 2003. 362p. Москва: Издательство НЦЭНАС. Educaţia fizică şi metodica predării ei în cl. Badiu G. Şipilov S. Chişinău. Jocuri dinamice. Chişinău: USEFS.05). 4. I – IV. C. Физкультурно-оздоровительная работа в школе.С. însă în mare majoritate. 2. 6. Analiza indicilor somatici în cadrul experimentului de bază a confirmat că majoritatea indicatorilor testaţi atât la băieţi.. ele au un caracter nesemnificativ (P>0. Grimalschi T. Chişinău: Lumina. II-IV): Ghid metodologic pentru profesori. cauzată de dispersia foarte mare a performanţelor obţinute. Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor (metode şi mijloace). fapt confirmat în literatura de specialitate. Talia întregului lot de copii a crescut semnificativ. nefiind influenţaţi decisiv de metodele şi procedeele aplicate pe parcursul anului de studiu.

deoarece de calitatea acestora depinde şi succesul însuşirii tehnicii exerciţiilor fizice. Chişinău Carp I. în lucrările lui.. atletism. 2003). jocuri mobile şi sportive). conf. Chişinău Ключевые слова: формирование основных двигательных навыков. Problema formării deprinderilor motrice a atras atenţia mai multor autori (Boghen M..a). Matveev A... Ipoteza: s-a presupus că aplicarea raţională a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul educaţional la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor primare va contribui efectiv la formarea deprinderilor motrice de bază la nivelul cerinţelor programei curriculare. conf. Boian I. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. Chişinău Jurat V. Cu multitudinea de exerciţii ale gimnasticii se confruntă nu numai persoanele care practică gimnastica sportivă în scopul obţinerii performanţelor înalte.1999. O importanţă deosebită o au deprinderile motrice formate în cadrul lecţiilor cu teme din gimnastică. dr. curriculumul şcolar la obiectul educaţie fizică include mijloace din mai multe probe de sport (gimnastică. am formulat ipoteza cercetării. Chişinău: USEFS. Sava P.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Despre formarea deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de de educaţie fizică cu teme din gimnastică ne vorbeşte. Pезюме. учащихся младших классов.. este şi va rămîne actuală. 2012 16 ..P. В данной статье предпринята попытка экспериментально аргументировать методику формирования основных двигательных навыков у учащиеся младших классов на уроках физической культуры посредством вспомогательных и подготовительных упражнений. Actualitatea. урок физической культуры. вспомогательные и подготовительные упражнения. (1999. 2003 ş. dr.1986. Jurat V. univ. Astfel. ci şi elevii. student.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. univ. Metodologia formării deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică a fost. 2012 FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN EXERCIŢII PREGĂTITOARE ŞI AJUTĂTOARE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ Casian V. De exemplu. în baza studiului şi generalizării literaturii de specialitate pe tema abordată. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.1998.

Pentru a verifica rolul aplicării exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul de însuşire a tehnicii elementelor selectate din curriculumul clasei a IV-a. În scopul realizării obiectivelor formulate.etapa I: analiza literaturii de specialitate. . căţărare pe otgon. Pentru realizarea scopului.aprilie 2012. prelucrarea statistico-matematică. (octombrie 2011 – aprilie 2012). jocuri. metodele matematico-statistice de prelucrare a rezultatelor obţinute de către elevi în baza experimentului pedagogic. cât şi la cea martor (septembrie 2011). au fost aplicate următoarele metode de cercetare ştiinţifică: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate. . Cercetările de bază s-au desfăşurat pe parcursul practicilor pedagogice în cadrul Liceului Teoretic „C. care abordează aspecte generale şi particulare ale activităţii de cercetare ştiinţifică. ştafete etc. analiza şi interpretarea datelor obţinute pentru a se vedea efectele metodologiei de aplicare a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică.etapa a II-a: acţionarea specială asupra clasei experiment în baza structurilor de exerciţii şi sisteme de acţionare. au fost stabilite următoarele obiective: 1. 2. precum şi aspecte legate de pregătirea elevilor pentru însuşirea tehnicii multor exerciţii de gimnastică: la acrobatică. Analiza comparativă a indicilor obţinuţi de elevi în baza aplicării sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare pentru formarea deprinderilor motrice.funcţionali atât la clasa experimentală. Studierea literaturii de specialitate cu privire la metodologia formării deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. 2012 Scopul lucrării constă în perfecţionarea procesului de însuşire a exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu elevii claselor a IV-a. experimentul pedagogic. 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în anul de studii 2011– 2012 în 3 etape: . metoda testării indicilor caracteristici nivelului de pregătire fizică a elevilor.etapa a III-a: testarea finală . a fost organizat şi desfăşurat experimentul pedagogic. Necesitatea analizei lucrărilor în Chişinău: USEFS. sărituri cu sprijin. observaţia pedagogică. investigarea iniţială a dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice pe baza indicilor antropometrici . paralele. Analiza literaturii de specialitate s-a desfăşurat pe parcursul anului 2011 şi cuprinde un spectru de ştiinţe. Elaborarea şi argumentarea experimentală a sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare necesare pentru formarea deprinderilor motrice la elevii clasei a IV-a.Negruzzi‖ din oraşul Chişinău. 2012 17 . bîrnă etc.

8 ± 1. 2012 18 .15 32. care a avut drept scop selectarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare.05 0.10 ± 0. Rezultatele înregistrării parametrilor sus-numiţi au fost prelucrate. A doua şi a treia etapă cuprind perioada anului de studiu 2011-2012. a fost efectuată testarea iniţială a elevilor din două clase de a IV-a şi comparaţi următorii indici: frecvenţa cardiacă (bătăi într-un minut). analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi şi finalizarea cercetării.7 21. Alergare 2x15m (sec) 5.34 >0. sociologiei.5 ± 0. Supleţe (cm) X±Sx Martor Experiment 79.23 >0.37 ± 1.3 3.5 31. a fost apreciat că ambele clase de a IV-a au acelaşi nivel de pregătire şi dezvoltare fizică.05 la toţi indicii testaţi). flotări din sprijin culcat (fete).6 7. Preventiv.58 >0.05 0. ± 1. criteriul standard „t‖ Student şi valoarea veridicităţii „P‖. este condiţionată de importanţa lor metodologică. eroarea medie –Sx.9 17. forţa mîinilor (stînga şi dreapta-kg). elevii grupei experimentale au fost supuşi instruirii. au fost determinate următoarele criterii statistice: media aritmetică –x.11 >0. Excursia toracică 3.3 ± 0. 1) puţin diferă în dependenţă de clasă şi putem spune că sînt aproximativ egale (P>0. 2012 domeniul fiziologiei.39 >0.6 17.08 7.0 . aplecare înainte din poziţia şezînd (cm).05 În continuare.05 0.16 >0.05 0.5 80.09 2. tracţiuni în braţe din atîrnare la bară fixă (b).00 ± 0. aplicarea lor în experimentul pedagogic. Tracţiuni în braţe 6. Mediile de grupă în baza testării iniţiale a elevilor claselor a IV-a Parametrii studiaţi 1.0 ± 1.05 0.2 ± 1. două grupe. culturii fizice etc.37 ± 0. iar elevii clasei martor au învăţat elementele în baza metodei tradiţionale de învăţare. una – cu rol de grupă experimentală (n=24 elevi). Tabelul 1. excursia toracică (cm). Chişinău: USEFS. Detenta (cm) 8.3 2.05 0.0 >0.05 1.37 ± 1. alergarea de suveică 2x15 m (sec). Deci.0 ± 1. organizarea şi desfăşurarea experimentului propriu-zis. folosind la lecţii exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare. Eşantionul de subiecţi cuprinşi în cercetare l-au costituit elevii claselor a IV-a.05 0.10 ± 0. psihopedagogiei. iar alta – martor (n=27elevi).8 21.7 7.0 16. de la bun început.7 7. Frecvenţa cardiacă 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.07 >0. Dinamometria a) stînga (kg) b) dreapta 4. Flotări din sprijin culcat (ori) 7.25 ± 1.0 ± 0.60 ± 0.00 ± 0. folosind metodele statistico-matematice.65 Criterii t P 1. Este destul de evident că majoritatea rezultatelor testării iniţiale (tab.10 >0. sărituri în lungime de pe loc (cm).0 ± 0.5 14.70 3.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 ± 0.16 >0.27 >0. Rezultatele obţinute la învăţarea săriturii în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie sînt prezentate în tabelul 2. totodată fiind notaţi pentru a aprecia nivelul iniţial de executare a săriturii date. 2012 19 .05 2. apoi fiecare elev a avut cîte trei încercări pentru a executa poziţia stînd pe omoplaţi pentru notă.05).0 ± 0. elevii au încercat cîte o săritură în cadrul etapei de familiarizare cu tehnica.23 >0. Pornind de la nivelul de executare. Aceasta ne confirmă faptul că ambele clase au început instruirea de la acelaşi nivel de pregătire.5 ± 0.5 ± 0.8 ± 0. 3. avînd o diferenţă foarte mică. ce exprimă nivelul de însuşire a tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi.05).05). diferenţele dintre clase se măresc.2 puncte.6 0. cu toate că nici în acest caz ele nu ajung la nivelul veridicităţii (0.05 6.7 6. au fost aplicate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu elevii clasei experimentale.4 ± 0. inclusiv la cea finală.7 8.7 1. la învăţarea săriturii.05 5. sunt prezentate în tab. Nivelul iniţial de executare a sarcinii 4. Chişinău: USEFS.5 4.7 0. statistic nesemnificativă (p>0. media lor a fost socotită nota de bază. Cu elevii clasei martor.5 ± 0. Avînd o diferenţă de 0.6 5. Diferenţa dintre notele medii de grupă este 0. Tabelul 2.1 puncte. evident se mărea numărul de executări ale acţiunii motrice. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4. Rezultatele obţinute de către elevi la lecţie.05 4. Învăţarea tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi a fost înfăptuită în decursul a trei lecţii. 2012 În conformitate cu timpul repartizat pentru familiarizarea. învăţarea şi perfecţionarea tehnicii exerciţiului concret. Deci fiecare elev a primit cîte trei note. Totuşi vom menţiona faptul că elevii grupei experimentale progresează mai pronunţat faţă de cei din grupa martor. În ambele grupe nivelul a fost mic şi aproximativ egal. Mediile pe clasă ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la săritura în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie la elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi X±Sx Martor Experiment Criterii t P 1. mediile claselor nu sunt statistic semnificative (P>0.58 >0.6 ± 0. Din tabelul 2 se observă următoarele: la începutul instruirii (prima lecţie).5 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în adrul lecţiei 1 3. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a În continuare. adică ale săriturii în sprijin ghemuit pe aparat şi coborîre cu extensie. vedem că notele obţinute de către elevii ambelor clase sînt mici. în urma primei şi celei de-a doua lecţii.

În scopul acesta. Notele evidenţiate la executarea coborîrii nu diferă mult şi nu sunt semnificative (P>0. Nivelul de însuşire a tehnicii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei este mult mai mare la Chişinău: USEFS.8 ± 0.20 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.51 3.40 4.05 <0.4 Criterii t 0. 2012 Tabelul 3.3 7.05 >0. Nivelul iniţial de executare a poziţiei stînd pe omoplaţi 2. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a 7. diferenţele dintre rezultatele obţinute de către elevi în continuare se măresc (tab.0 ± 0.4 X±Sx Experiment 4. Diferenţele dintre note au fost evidenţiate în cadrul lecţiei a treia.001 Procesul de învăţare a coborîrii de pe bîrnă a decurs la fel ca şi învăţarea săriturii în sprijin ghemuit.5 ± 0. iar cu grupa martor s-au folosit mijloace aplicate tradiţional la lecţiile de educaţie fizică. Ca şi în alte cazuri. Analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi la învăţarea coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei ne permite să afirmăm următoarele: 1.4). însă. Mediile pe clase.45 4.7 ± 0.37 <0. Rezultatele obţinute pe parcursul lecţiilor destinate instruirii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei sunt prezentate în tabelul 4.5 2. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 3.65 1.7 ± 0. 2012 20 .4 4.0 ± 0. ele nu ajung la pragul veridic de 0.7 ± 0.001 2. Nivelul iniţial de executare a coborîrii 5.45 1.3 ± 0.35 3.35 8. în care au fost utilizate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu grupa experimentală.35 5.2 ± 0.3 3.6 ± 0. Tabelul 4. a coborîrii în timp cu extensie şi a poziţiei stînd pe omoplaţi. au fost desfăşurate trei lecţii.8 ± 0.05 6. în cadrul lecţiei I-a şi a II-a.4 6. elevii la etapa iniţială au acelaşi nivel de pregătire.40 >0.45 8.5 0. ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea coborîrii cu extensie prin păşire de pe capătul bîrnei cu elevii clasei a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4.34 <0.05 3. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a X±Sx Experiment Criterii t P >0.05 5.2 ± 0.05 P >0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 6.0 ± 0.4 ± 0.9 ± 0.05).0 ± 0.05.05 >0.3 2.4 6. Mediile ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea poziţiei „stînd pe omoplaţi‖ de către elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 5.

28 p.a. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Ghid metodologic. 2012 grupa experimentală şi statistic diferă mult de nivelul obţinut de către elevii clasei martor (P<0. 208 с. constatăm că aplicarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul învăţării exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare contribuie la optimizarea procesului de formare a deprinderilor motrice de bază şi a celor utilitar-aplicative. Partea a IV-a. 6. Tae-бo. Chişinău. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor mijlocii în baza aplicării programei de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică (gimnastică). Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. женщины среднего возраста. 24 p.. Autoreferat al tezei de dr. Boian I. М. Обучение двигательным действиям. Методика физического воспитания в начальной школе. Astfel.. 33-67.. 2003. Educaţia fizică. Матвеев А. Резюме. INEFS. studentă. 1999. 4. П. clasele I-IV. Chişinău: USEFS. Chişinău. В данной статье описываются особенности проведения занятий фитнессаэробикой с элементами – Тае-бо..01). Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de gimnastică: Recomandări metodice pentru studenţii FEFS. боевые искусства. 286 c. Curriculum şcolar. Bibliografie: 1. profesori şi audienţi ai cursurilor de reciclare. Educaţia fizică în dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului învăţămîntului primar. Chişinău Ключевые слова: занятия фитнесс-аеробикой. în pedagogie. p. 2012 21 . 5. luînd în considerare rezultatele menţionate. 1986. Sava Panfil ş.: Физкультура и спорт. Боген М. Jurat V. 2003 г. p. Jurat V. 1999. Chişinău Craijdan O. Curriculum disciplinar. 215-273. lector superior. clasele I-IV.М. 2. 1998. 3. Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice. Prut Internaţional. Chişinău.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. PARTICULARITĂŢILE DESFĂŞURĂRII LECŢIILOR DE FITNESS-AEROBICĂ CU ELEMENTE ALE ARTELOR MARŢIALE Chisnenco L. INEFS. dr.

întrucît aproape nu este controlat din punct de vedere al securităţii şi apariţiei traumatismului. 2. 3. Acest tip al activităţii fizice foloseşte mijloace din Tae-bo. 2012 22 . fapt ce uneori provoacă extinderi şi rupturi ale muşchilor sau ligamentelor. Scopul cercetării constă în perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. Actualmente selectarea mai multor forme ale activităţii fizice pentru menţinerea sănătăţii a devenit o problema majoră. printre care se află şi aerobica cu elementele artelor marţiale. aleg diferite programe sportive noi. neobişnuite mijloace de desfăşurare a lucrului de fortificare pentru atragerea mai multor clienţi în cluburile de fitness. a obezităţii. Problema activităţii motrice în decursul ultimelor decenii a căpătat o actualitate sporită. Dar acest lucrul fizic este atît de dificil. Au fost înaintate următoarele obiective de cercetare: 1. că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. este nevoie să pledăm pentru importanţa practicării mişcării adecvate vîrstei în tot decursul vieţii. Chişinău: USEFS. Au apărut o mulţime de cluburi de fitness. Transformările economice. S-a presupus. în contextul concurenţei. apariţia mai multor boli ale sistemului cardiovascular. va contribui la perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elementele artelor marţiale. astfel. are loc o permanentă reînnoire a tipurilor sale. va ridica nivelul pregătirii fizice a femeilor şi. cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane pe toate planurile au contribuit esenţial la micşorarea efortului fizic în favoarea celui intelectual. boxing. Studierea conţinutului lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale în literatura metodico-ştiinţifică de specialitate. ki-bo. a diabetului zaharat şi aterosclerozei [2]. contribuie la apariţia stresului. Aceasta cere o permanentă creştere a „industriei recreative‖. care. Această situaţie a determinat evident accentuarea hipochineziei. Acestea sunt cauzate de lipsa metodicilor argumentate ştiinţific pentru sistemele lecţiilor de genul dat. Ca să evităm aceste maladii. Determinarea mijloacelor şi metodelor optimale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. Ipoteza cercetării.3]. este foarte populară fitness-aerobica.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Munca intelectuală creează o încordare psihică a populaţiei. În prezent. karate [1. 2012 Actualitatea cercetării. fapt care a stat la baza începerii studierii particularităţilor de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. în special de Tae-bo. Determinarea nivelului pregătirii fizice a femeilor din grupa experimentală.

2012 23 . au fost introduse complexe de aerobică cu elemente de Tae-bo cu o durată de 25-30 de minute. observarea pedagogică. Metodica experimentală. Începînd cu a treia lună a practicării lecţiilor. Exerciţiile în această parte a lecţiei au fost executate prin metoda liniară. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. Importanţa teoretică este reprezentată de elaborarea şi argumentarea conţinutului metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. 2012 4. a fost acordată atenţie învăţării poziţiilor braţelor şi a palmelor. analiza documentelor în sistemul lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. Exerciţiile au fost Chişinău: USEFS. Metodologia cercetării este prezentată prin: analiza teoretică şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. Şedinţele de fitness-aerobică cu introducerea elementelor din Tae-bo sunt alcătuite din trei părţi: partea pregătitoare. Partea pregătitoare a lecţiei s-a desfăşurat prin încălzire şi a constat din exerciţii de dezvoltare fizică generală. Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în căutarea metodicii noi de desfăşurare a lecţiilor de fortificare din sistemul fitness-aerobicii cu folosirea elementelor de Taebo. Lecţiile au fost desfăşurate de trei ori pe săptămînă. Cercetarea noastră s-a desfăşurat la clubul „Maximus‖ unde au avut loc antrenamente la aerobică cu elemente de arter marţiale. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape. precum şi posturilor specifice. ca exerciţii de dezvoltare fizică generală. precum şi din exerciţii de aerobică clasică. Elaborarea practică şi argumentarea experimentală a metodicii de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. Aceste exerciţii în continuare sau folosit în complexele aerobicii. experimentul pedagogic. testarea. a experienţei de muncă a antrenorilor de fitness-aerobică. executate pe fond de muzică modernă ritmică. de bază şi de încheiere. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice pentru desfăşurarea şi perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. a procedeelor de atac şi apărare folosite în sistemul artelor marţiale. În primele luni ale şedinţelor la începutul părţii de bază. precum şi pentru formarea efectului de fortificare prin practicarea acestor şedinţe. În această parte au fost folosite exerciţii de forţă cu respectarea cerinţelor privind efortul cu caracter de forţă pentru femeile de vîrstă medie. cu durata de 10 minute. avînd durata de 60 de minute.

90) şi la forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor (t = 4. Acest rezultat ne demonstrează schimbări pozitive în dinamica dezvoltării mobilităţii în regiunea coxofemurală.86). 1). Sarcinile motrice au fost complicate pe măsura perfecţionării lor.05. mobilitatea regiunii lombare şi coxofemurale. Indicii pregătirii fizice au cuprins testarea forţei în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali. 2012 24 . care au stat la baza acestor schimbări. ai spatelui şi ai braţelor. P<0. Partea de încheiere a lecţiei a fost alcătuită din exerciţii de întindere – srethcрing. Durata acestei părţi este de 10 minute.5-1 kg şi cu partenera.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Volumul şi intensitatea lecţiilor s-a majorat proporţional cu creşterea nivelului pregătirii practicanţilor. 2012 executate cu greutatea propriului corp. Peste şapte luni de desfăşurare a lecţiilor de aerobică conform metodicii experimentale pragul cel mai înalt de semnificaţie statistică (P<0. mobilitatea lombară (t = 3. exerciţii din gimnastica Yoga şi de relaxare. prin testul Harvard. cu greutăţi mici de 0. rezistenţa generală. Rezultatele finale ale cercetării pedagogice privind dezvoltarea capacităţilor fizice şi datele antropometrice prezintă schimbări esenţiale în comparaţie cu datele iniţiale în grupa experimentală (tab. Rezultatele cercetării sunt reflectate în Tabelul 1. deoarece în procesul lecţiilor au fost introduse exerciţii speciale .67) este determinată de îmbunătăţirea stării sistemului cardiovascular şi respirator. este prezentată la parametrul – mobilitatea coxofemurală (t = 2.79).67). care contribuie la creşterea capacităţii de muncă a subiecţilor. Pragul de veridicitate a datelor P<0.71).001) a fost înregistrat la parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali (cu criteriul t-Student = 4. Subiecţii au fost testaţi conform indicilor pregătirii fizice şi datelor antropometrice. Indicii antropometrici au fost determinaţi prin masa corpului şi indicele Ketle. Intensitatea efortului a fost reglată conform indicelui FCI după o serie de exerciţii intensive sau după efortul de forţă. Aceste date reflectă o legătură directă între rezistenţa generală şi sistemul cardiorespirator. datorită practicării aerobicii cu elemente de arte marţiale.01 l-au demonstrat parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui (t = 3. O deviere statistică considerabilă. Creşterea nivelului de rezistenţă generală – testul Harvard (t = 3. Chişinău: USEFS.balansări-kikuri.

20. invluse în experimentul pedagogic.6±0.5-1 kg.79 <0.64 <0. 15.9±0.05 6.33 69. Dinamica indicilor medii ai capacităţilor fizice şi a indicilor antropometrici Caracteristici statistice n=12 Capacităţi fizice Forţa în regim de rezistenţă (nr. 72. 2012 Tabelul 1. mănuşi.24 2. Această dinamică pozitivă a rezultatelor înregistrate în grupa experimentală se datoreşte introducerii exerciţiilor speciale din aerobică cu elemente de Tae-bo.5±1.76) şi indicele Ketle (t = 2.9±0.71 3.001 4. 53.01 t=3.3±1. în special de Tae-bo.05 t=2.86 <0.05 n=12 (f=11) P<0. asane din fitness-yoga şi exerciţii respiratoare. nu sunt studiate suficient. PARAMETRII a muşchilor abdominali a muşchilor spatelui a muşchilor braţelor Aplecare înainte din poziţia şezînd Sfoara frontală Step-test Harvard Masa corpului (kg) Indicele Ketle (g/сm) iniţiale t P finale 1.05 8.437 Datele antropometrice: masa corpului (t = 2.3±1.15 19.01 3.67 <0.53 3. Afară de aceasta.53 2.001 t=4.97 4.06 13.6±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.79 3.88 4. muzica modernă ritmică. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a capacităţilor fizice şi a datelor antropometrice la femeile de vîrstă medie. crit.97 56. 10. Chişinău: USEFS.24 25. P<0.8±0.9±0. P<0. de rep.71 <0.4±0. Scăderea nivelului masei corpului (indicele Ketle) contribuie la creşterea capacităţii de muncă şi la dezvoltarea rezistenţei generale. inventar special: saci cu nisip. practicanţii au luat cunoştinţă de exerciţiile speciale din artele marţiale – Tae-bo şi au asimilat un volum anumit de deprinderi motrice de autoapărare şi atac.5±1. 2012 25 . 36. 24.7±1. poziţii statice – posturile.001 2. lovituri cu picioarele (kikuri) şi cu braţele.106.67 <0.05.201.90 <0. S-a selectat conţinutul mijloacelor: paşi de bază aerobi şi deplasări speciale. 458±1. ce practică aerobica cu elementele Tae-bo.68 454.64).01 7.) Mobilitatea (см) Rezistenţa generală (unităţi) Indici antropometrici Nr. care la fel a crescut semnificativ (testul Harvard). P<0.3±1.7±0.06 27.8±1.76 <0. protectoare pentru picioare şi braţe.06 2.71 34. Concluzii Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate a demonstrat că particularităţile desfăşurării aerobicii cu elemente de arte marţiale. de asemenea ne prezintă o deviere statistică considerabilă.01 5. greutăţi mici de 0.

Резюме. 2012 A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu introducerea elementelor de Tae-bo. Крючек Е. В данной статье описываются особенности проведения занятий шейпингом с использованием ритмической гимнастики и прыжков со скакалкой. 249 с. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii capacităţilor fizice şi antropometrici.: Institutul de studii şi Proiectări Energetice serviciul ediţie. În.001. 2. Аэробика. пособие.: АСТ: Астрель. unde Criteriul Student variază t = 2. Универсальные программы тренировок для мужчин и женщин/А. FOLOSIREA GIMNASTICII RITMICE ŞI SĂRITURILOR CU COARDA ÎN SISTEMUL LECŢIILOR DE SHAPING Morari E... Александрова. Chişinău Ключевые слова: занятия шейпингом. Содержание и методика оздоровительных занятий: Учебно-метод..А.: Тера-Спорт. 267 p. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. dr. 64с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.64-4. М. Stoenescu G. М. 2001.05-0. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău: USEFS. diferenţele fiind statistic semnificative cu P < 0. Фитнесс на основе восточных оздоровительных боевых систем. 2012 26 . ритмическая гимнастика. Două sute de exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru femei şi bărbaţi: paşi aerobici şi de dans. Александрова А. 2007.90. 3. lector superior. studentă.А. 2000. Chişinău Craijdan O. прыжки со скакалкой.С. Олимпия Пресс. Bibliografie: 1.

care. scăderea greutăţii. se extind oportunităţile pentru odihna activă. În societatea modernă. ceea ce contribuie la fortificarea sănătăţii. Fitnessul este o sursă excelentă de sănătate şi dispoziţie bună. Formula de succes în fitness este simplă: antrenamente. medicinii sportive şi psihologiei [2]. apar tot mai multe centre sportive şi cluburi de fitness. 2012 Actualitatea cercetării. 2012 27 . lichidarea defectelor siluetei. mers uşor. bazat pe inovaţii ştiinţifice în domeniul fiziologiei. în majoritatea cazurilor. Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de antrenament cu caracter de fortificare în sistemul lecţiilor de shaping. Una dintre particularităţile acestui sistem este prelucrarea intensă a fiecărui grup muscular. Pentru alcătuirea complexelor de exerciţii fizice în shaping. Scopul principal al acestor lecţii constă în dezvoltarea armonioasă a organismului femeilor. există o mulţime de mijloace cu caracter de fortificare. după părerea multor specialiste. dietologii. a mijloacelor de gimnastică ritmică şi al săriturilor cu coarda. De aceea. accesibile pentru toate păturile sociale. permite rezolvarea eficientă a problemelor perfecţionării fizice ale femeilor. În prezent. executate cu o amplitudine maximală. La momentul actual. A avea un stil de viaţă sănătos a devenit o modă uşoară şi interesantă. O popularitate largă la femei o are sistemul lecţiilor de „shaping‖. plus odihnă. Noi propunem introducerea în sistemul lecţiilor de shaping. se folosesc exerciţii cu caracter dinamic. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. plus alimentare corectă. în special. a apărut o idee să studiem mai detaliat problema folosirii gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. prin repetare multiplă a exerciţiilor de shaping pînă la apariţia oboselii. corecţia formei corpului. Shapingul este un sistem complex al culturii fizice recreative argumentat ştiinţific pentru domnişoare şi doamne. există foarte puţină informaţie argumentată ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. ce permit corecţia treptată a siluetei femeilor şi realizarea obiectivelor legate de perfecţionarea fizică a organismului [1]. În sistemul fitnessului în ultimii ani au apărut noi subsisteme de exerciţii de fortificare. o siluetă zveltă. Ipoteza cercetării: se presupune că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping va contribui la ridicarea nivelului stării funcţionale şi fizice a femeilor de vîrstă medie.

3. Noutatea ştiinţifică constă în aceea că. a fost introdusă o metodică experimentală. Determinarea nivelului de dezvoltare a calităţilor fizice şi a datelor antropometrice ale femeilor grupei experimentale. Cercetarea noastră s-a desfăşurat în baza clubului „Bio-Shape‖. în cadrul sistemului lecţiilor de shaping.15 minute. 4. de pe un picior pe altul) prin următoarea metodă: 1 minut – de sărituri. Determinarea mijloacelor şi metodelor optime din domeniul gimnasticii ritmice. analiza documentaţiei şi a experienţei de muncă a antrenorului de shaping. de trei ori pe săptămînă. 2012 Pentru realizarea scopului cercetării: au fost formulate următoarele obiective: 1. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice de îmbunătăţire a sistemului lecţiilor de shaping prin intermediul folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. Componenţa grupei experimentale este de 6 persoane. experimentul pedagogic. observarea pedagogică. Studierea literaturii metodico-ştiinţifice din domeniul culturii fizice recreative. La sfîrşitul părţii pregătitoare. 2. experimentală. 2012 28 . 30 de secunde pauză de odihnă activă. Baza metodologică este prezentată prin: următoarea grupă de metode: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii metodico-ştiinţifice. Lecţiile de shaping durează 60 de minute. evaluativă. al gimnasticii ritmice. paşi alăturaţi pentru restabilire a respiraţiei. care se realizează pe folosirea gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă cu scopul optimizării procesului de antrenament de fortificare. Partea pregătitoare prevedea încălzirea prealabilă a organismului prin exerciţii simple de dezvoltare fizică generală. prin paşi pe loc. Durata părţii pregătitoare . unde au avut loc antrenamente conform sistemului lecţiilor de shaping.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape: teoretică. testarea. trei părţi tradiţionale: pregătitoare. Elaborarea şi argumentarea a metodicii experimentale de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping. roup-skiping-ului folosite în sistemul lecţiilor de shaping. al sistemului lecţiilor de shaping. un stretching uşor pentru grupele musculare participante în lucru – exerciţii pentru flexibilitate în tempo lent. Chişinău: USEFS. de bază şi de încheiere. Metodica experimentală prevede introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. cu puls 60 %-70 % din cel maximal. după aceea 10 minute sărituri cu coarda (pe ambele.

după aceea cu hantele sau cu săculeţe cu nisip. noi am încercat să introducem gimnastica ritmică. cu relaxare totală în continuare a grupelor de muşchi. Durata părţii de .exerciţii în parter. amplitudinea şi intensitatea mişcării. în partea de bază exerciţii de dezvoltare fizică generală cu hantele în poziţii stînd.bază 40 de minute.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. îmbinarea trainingului aerob. Prima lecţie în săptămînă. A doua lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. în partea de bază . pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie şi pentru dezvoltarea forţei muşchilor. aşezat şi culcat („copac‖. Structura generală a lecţiei poate avea conţinut şi durată de diferit caracter. „ostaş‖. a avut loc prima fază aerobă a stingerii efortului – scăderea amplitudinii deplasărilor în combinare cu restabilirea respiraţiei. posturi din gimnastica Yoga în poziţii stînd. 2012 În partea de bază a lecţiei. S-au folosit exerciţii stretch. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie la femei. tempoul mişcărilor se micşorează. „plugar‖. cu intervale de odihnă.a. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie. ai coapselor şi pentru grupele mici de muşchi ai braţelor şi ai centurii scapulare. abdominali şi ai spatelui. au fost executate exerciţii în parter pentru segmentele corpului. „cîine‖ ş. Durata părţii de încheiere – 5-7 minute. La început s-au folosit exerciţii cu greutatea propriului corp. cu exerciţiile din gimnastica ritmică pe fond muzical.exerciţii din gimnastica ritmică pe fond muzical. După aceea. sărituri cu coardă (10-15 minute). prin sărituri cu coarda. în partea de bază . se execută într-un tempo lent cu fixarea poziţiilor şi a posturilor. 12-15 sau 15-20. dar pentru începători este mai bine de prelungit partea de încălzire şi partea de forţă a lecţiei şi de scurtat partea aerobă. în partea pregătitoare: cardiotraining. La sfîrşitul părţii pregătitoare. 2012 29 . ce necesită corecţia grupelor mari de muşchi ale trunchiului. Regimul lecţiilor a fost de trei ori pe săptămînă. Această parte prevede stretching-ul adînc – exerciţii pentru formarea elasticităţii. Numărul de repetări ale exerciţiilor era într-o creştere treptată de la 6-12. Chişinău: USEFS. ce au participat activ în partea de bază. a fost efectuat antrenamentul aerob prin gimnastica ritmică pe fond muzical. S-au folosit treptat combinaţii de dans într-un tempo mediu pînă la „vîrful aerob‖ – creşterea intensităţii efortului din contul complicării exerciţiilor după coordonarea. În partea de încheiere are loc scăderea intensităţii efortului.). prin gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu săculeţe cu nisip. A treia lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. exerciţii în poziţii stînd cu hantele. Exerciţiile se îndeplineau în serii.

48 1. 4.45) cu pragul de semnificaţie statistică P <0.01 şi unul (circumferinţa pieptului cu t = 3.64 62.38 4.20 6.97 14.40 26.001 n=6. P<0.93 2. P<0. La începutul testării.01 13.8±0.6 ±0.36) au demonstrat eficienţa metodicii experimentale cu pragul de semnificaţie statistică P <0. 12.01 <0. Tabelul 1.3±0. circumferinţa picioarelor: dreptul cu t = 4.48 4. am obţinut următoarele rezultate ale cercetării.12 397. După şase luni de experiment pedagogic cu introducerea în sistemul lecţiilor de shaping a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda.77 78.707.32 t P 1. 65.72 23. n=6 finale 94. 10.48 6. 8.001 <0.45 60.48 27. indicele Ketle cu t = 4.2±1.97 69.33 <0.3±0. 7.9±0. 9.38. de rep.48.1±1.59 4.1±0. 6. 2012 Argumentarea practică a folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping a fost prezentată prin cercetarea a două blocuri de teste: antropometrice şi de dezvoltare a calităţilor fizice.58 4.1±1.8±1.47 3. După prelucrarea matematico-statistică a datelor.65 3.7±0.64 56.12 68. au fost înregistrate datele testării finale. crt.45 4.97 6.2±0.2±1. timp de 30 sec) Forţa în regim de rezistenţă a muşchilor (nr. P<0.32 17.447. grupa de subiecţi cercetaţi era formată conform principiului omogenităţii.001 t=5.12 4.9±0.05 <0. circumferinţa taliei cu t = 4. şase (masa corpului cu criteriul Student t = 4.3±0. rep.01 <0.01 <0.65 <0. 11. Dinamica indicilor medii ai datelor antropometrice şi a calităţilor fizice Nr.93 399.01 <0.) Calităţi fizice Date antropometrice PARAMETRII Caracteristici statistice.01 <0. 9.59 şi stîngul cu t = 4.1±1.32 3.47.58 şi circumferinţa bazinului cu t = 4.4±0.7±1.7± 0.2±0.80 100.97 56.61 104.23 4.01 <0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.4±0.05 14. 2.9±1. iniţiale 98.97 73.3±0. 2012 30 .16 3.31 <0. Din şapte teste antropometrice.01 <0.05 (tab. 1). 3.6±0.01 <0.001 <0.3±1.36 4.29 59.1±1.2±0. 5.72 4.01 t=3.4±0.80 16.05 t=2.959 Chişinău: USEFS. pieptului taliei Circumferinţa bazinului (cm) dreptului stîngului Masa corpului (kg) Indicele Ketle (gr/cm) spatelui braţelor abdominali dreptului stîngului Mobilitatea Aplecare înainte din articulaţiilor poziţia şezînd (см) depărtat Rapiditatea mişcărilor Sărituri cu coarda (nr.80 11.

72 şi stîngul cu t = 4. exerciţii de forţă şi cu greutăţi mici. prezintă o dinamică pozitivă.31) reflectă o creştere pozitivă a rezultatelor. cu t = 3.01. 2012 31 . şi a muşchilor abdominali cu t = 6. există foarte puţine informaţii argumentate ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. Indicele mobilităţii articulaţiei lombare. că.20. exerciţii de extindere şi de flexibilitate – stretching. la pragul de semnificaţie P < 0.97. din contra: ea contribuie la corecţia siluetei acestora. ce sunt clasificate în mai multe grupuri principale: exerciţii de dezvoltare fizică generală din diferite poziţii. exerciţii de relaxare şi de respiraţie. Analizînd rezultatele înregistrate. se observă şi în blocul de teste privind dezvoltarea calităţilor fizice. Săriturile cu coarda ajută bine la arderea grăsimilor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. variante de mers. Ca şi în cazul blocului de teste antropometrice. în special. 2012 Această dinamică pozitivă se datoreşte antrenamentului prin exerciţii din gimnastica ritmică şi sărituri cu coarda pentru corecţia acelor părţi ale corpului care au necesitat-o. Iar exerciţiile din gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu hantele sau cu săculeţe cu nisip contribuie la formarea musculaturii frumoase şi puţin voluminoase. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. 2. din cei şapte parametri. fapt demonstrat de datele din tabel.65 demonstrează eficienţa metodicii experimentale. Chişinău: USEFS. trei (forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor cu t = 6. cu pragul P <0. Analiza teoretică a literaturii de specialitate a demonstrat că. dorite de mai multe femei. Pentru determinarea legăturii dintre formarea reliefului muscular la femei şi dezvoltarea calităţilor fizice. cu caracter aerob şi exerciţiilor de streching. Parametrii „forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui‖ cu t = 3. ceea ce contribuie la reducerea masei corpului şi la micşorarea dimensiunilor părţilor corpului. la momentul actual. Schimbările pozitive în grupul de teste ale dezvoltării calităţilor fizice se datoreşte exerciţiilor speciale cu caracter de forţă.33.23 şi rapiditatea mişcărilor cu t = 6. În cadrul cercetării.001 a semnificaţiei statistice. Concluzii 1. noi am desfăşurat testarea calităţilor fizice. la pragul de semnificaţie statistică P < 0. „forţa în regim de rezistenţă a picioarelor‖: dreptul cu t = 4.05. Yoga. putem să formulăm următoarea concluzie: metodica experimentală bazată pe introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping este eficientă şi nu influenţează negativ asupra organismului femeilor. s-a determinat următorul complex de mijloace.

умений и навыков учащихся на уроках физического воспитания. Шейпинг в оздоровительной системе физической культуры / Е. 5 вып. A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Резюме. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii antropometrici şi ai calităţilor fizice.001. В: Оздоровительная рекреативная физическая культура. с. психоэмоциональная нестабильность. 3.. 2012 32 .Г. возникающей в процессе оценки знаний. 4. пособие. PREVENIREA ANXIETĂŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIDACTICĂ LA LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ Taburceanu A. 2. В работе исследована проблема снижения уровня тревожности.Репникова. Bibliografie: 1. unde criteriul Student variază t = 3.А. sărituri cu coarda. Chişinău: USEFS. Шейпинг. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 24-34.31.А.33-6. salturi şi sărituri cu deplasări în diferite direcţii fără coardă. 59с. биосоматические реакции. Mн.05-0.. 2012 alergări. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a parametrilor antropometrici şi a calităţilor fizice ale femeilor ce practică sistemul de lecţii shaping cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă care au participat în experimentul pedagogic. 1996./ Актуальные проблемы физической культуры и спорта. систематическая диссенсибилизация. muzica. Фурманов А. ч. hantele. fapt care a demonstrat veridicitatea statistică la pragul P < 0. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. săculeţe cu nisip.. 1999.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.А. Chişinău Lupuleac V. Chişinău Ключевые слова: тревожность. 4. studentă.: Четыре четверти .В. Репникова Е. Чикалова Г. Нетрадиционные средства оздоровления: Учеб. неадеквактные состояния. Ветошкина Э. precum şi inventarul special: corzi. эмоциональная саморегуляция. lector superior. Волгоград.

paloare provocată de vasoconstricţii. evaluarea didactică se referă la totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare. tensiune nervoasă. la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi obiectivele educaţionale propuse şi la judecăţile emise în vederea adaptării unor decizii educaţionale. insecuritate. unele dintre ele le vom evidenţia în continuare: sentimentul subiectiv de frică.Anxietatea .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. iritaţie generată).Anxietatea-stare este nivelul concret sau obişnuit emoţional. de nelinişte. Literatura de specialitate [7] defineşte anxietatea ca: stare afectivă vagă. de apăsare. tensiune. Principalele forme ale anxietăţii sunt: . emotivitate. timiditate. considerat optim. În sensul său cel mai larg. elevul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse. Complexitatea fenomenului anxios cere o abordare interdisciplinară: psihiatrică. depaşind un anumit grad de intensitate. 2012 33 . Chişinău: USEFS. instabilitatea atenţiei. acţionând ca un motivator. elevii devin mai mult sau mai puţin anxioşi. Scopul studiului s-a axat pe implicaţiile psihologice ale anxietăţii în evaluarea didactică la lecţiile de educaţie fizică [5]. În procesul de evaluare. instabilitate psiho-motorie.Anxietatea de performanţă se manifestă în actul autoevaluării. Anxietatea generează produse imaginative abundente. modificări de voce). derivă din dorinţa de reuşită şi teama de eşec [6]. Există un grup de trăsături generale ale comportamentului anxios. tendinţa de evitare. caracterizat prin sentimentul aprehensiunii şi tensiunii. Tocmai datorită contribuţiei semnificative pe care nivelul anxietăţii îl aduce în procesul instructiv. . care nu pot fi ignorate şi nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină [1]. asociat cu activarea organismului. La nivel scăzut este chiar necesară. 2012 Actualitatea cercetării. Anxietateastare are afect negativ asupra comportamentului. ―alunecând spre patologic‖. . difuză. psihologică. nervozitate (agitaţie.Anxietatea face parte din viaţa noastră şi este o emoţie firească. considerăm că acestei probleme trebuie să i se acorde atenţie în mod deosebit.trăsătură cronică este predispospoziţia de a percepe anumiţi stimuli din ambianţă ca ameninţători şi de a răspunde la ei cu niveluri diferite de anxietate-stare. îngrijorare şi teamă nemotivată. psihofiziologică. Însă. randament şcolar scăzut [7]. reacţii biosomatice şi fiziologice (tulburări de respiraţie.

Modernizarea procesului de învăţământ presupune o regândire a strategiilor evaluative în consens cu o serie de exigenţe: Chişinău: USEFS. nu a celei propuse. conducând la optimizarea continuă a acestuia în scopul perfecţionării şi obţinerii rezultatelor propuse.  intimidare [4].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. excitabilitate etc. stres. în mare parte. evaluatorul trebuie să determine momentele în care se va efectua evaluarea şi modalităţile de utilizare a informaţiilor căpătate prin evaluare.  limitarea în timp a îndeplinirii sarcinilor didactice. 2012 „Evaluarea.  starea de sănătate (prezenţa unor disfuncţii psihice).  noutatea sarcinilor şi situaţia de competiţie. în situaţia de examinare didactică. elevul poate fi subevaluat.  starea psihică a elevului-profesorului în momentul evaluării (oboseală. din comunicare cu însuşi profesorul sau cu alţi elevi.  frica de a fi în centrul atenţiei. autoritarism). instrumentelor.  frica de a nu obţine rezultatul propus. ci un act integrat activităţii pedagogice [2].  imaginea autoritară a profesorului. cît şi cei psihologici [3]. pe care elevul şi-a format-o. Scopul evaluării determină. este importantă pentru profesor. metodelor. tehnicilor de evaluare.  relaţia profesor-elev (prietenie. Afară de aceasta.  modul în care a fost învăţat materialul. Astfel. ca parte intrisecă a predării şi învăţării‖. fiindcă furnizează informaţii utile pe care le poate folosi apoi în planificarea cursurilor în direcţionarea cerinţelor de învăţare sau a temelor date elevilor.  întreruperea procesului de evaluare.). evaluarea poate fi considerată un factor dinamizator al procesului didactic. operaţia de evaluare nu reprezintă o etapă suprapusă procesului de învăţare. alegerea strategiilor. de aceea la desfăşurarea evaluării didactice este necesar să se ţină cont atât de factorii pedagogici. Factorii ce declanşează anxietatea în cadrul evaluării didactice sunt:  succesiunea subiecţilor examinaţi poate conduce la teama de a fi comparat cu altul. Astfel. apoi reluarea lui. Prin urmare.  vârsta. 2012 34 .  complexitatea sarcinilor didactice.  preferinţa de a fi evaluat în baza altor metode.

ţinând cont atât de particularităţile de vârstă. prin chestionare periodică. gradul de interiorizare a unor valori etc. reclamă o permanentă interrelaţionare armonioasă a profesorilor şi elevilor. 2012 . dar dacă privim mai atent atunci. ale stărilor afective etc.) ale elevilor. dirijarea emoţiilor. precum anxietatea în mediul didactic. În timpul evaluărilor. Şchiopu. Prin urmare. diminuarea anxietăţii etc. Să folosească unele remarci încurajatoare de tipul „Corect‖. Pentru combaterea anxietăţii elevilor ar fi eficientă: desensibilizarea sistematică a elevului timid.transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare. Bucureşti. relaţionare. . . au rezultate inferioare efortului depus. Dicţionar de psihologie. atitudinile. ar fi eficient ca elevii să nu fie la curent că execuţiile date sunt desfăşurate în scopul evaluării. I. Pedagogie. Să folosească unele metode stimulative cum ar fi: lucrul în echipă... 3.‖etc. 2012 35 .deschiderea evaluării spre mai multe zone ale spaţiului instructiv-educativ (comunicare. oferim câteva recomandări profesorilor de educaţie fizică: Să găsească cele mai raţionale căi de influenţare a elevului. . Bibliografia: 1. Să diferenţieze procesul de evaluare în funcţie de nivelul de dezvoltare intelectuală şi de stabilirea emoţională a celor evaluaţi. 1998. „este bine şi cum execuţi. însă fără a fi ameninţat cu notificarea insuficientă. cât şi de cele individuale (manifestările particularităţilor de personalitate. alcătuirea unui comitet de evaluare cu membrii aleşi din rândul clasei. integrare). Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. inhibat prin crearea de situaţii în care acesta să se manifeste liber. Să depisteze elevii cu performanţe modeste care.. personalitatea elevilor. Musteaţă. . 2.luarea în calcul a altor indicatori în afara achiziţiilor cognitive. fapt ce ar reduce riscul de manifestare a fenomenului de anxietate. 2001. Evaluarea rezultatelor şcolare. S. 1997. U. A. Bucureşti: All Educational. prin autoevaluare.diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete.centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive. deşi activează intens. Bontaş. precum conduita. (Ghid metodic). Stoica. interevaluare şi evaluare controlată. Deşi rezolvarea unor probleme delicate. Să stimuleze şi să încurajeze elevul anxios. ci ca aprofundare a cunoştinţelor. Elevilor cu astfel de probleme le este recomandată autoreglarea emoţională care permite fortificarea sistemului nervos. Chişinău.

N. motor qualities. supleţe [2. rezistenţă. îndemânare. Bucureşti. Summary. Râşcanu. maximal test. student. 1997. 2. Chişinău Keywords: regime of motion activity. 5. Timişoara.univ. 4]. mişcarea este primul mijloc de expresie şi prima modalitate de exprimare. This physical exercises complex may be applied successfully as practical-methodical recommendations for the teachers at schools. Chişinău. depresie în perioada de tranziţie. 2012 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Performing of physical exercises complex of directed affect.Irina. s-au cristalizat unele direcţii şi orientări de bază. Anxietate şi angoasă.. indiferent de specificul probei sportive. physical and functional preparing. who teach physical education. 2002. Le Gall. dr. dosed physical power.. week dosed for 13 – 15 year old students helps to individualize physical education process and to raise the level of the main physical qualities development. spatial training. Andre. 2002. 7. Nut. Maria. îl joacă nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice: forţă. Alexandru. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. S. Chişinău: USEFS. Actualitatea.. Anxietate. 1995. Psihoterapia anxietăţii – abordări cognitive comportamentale. Rolul principal în pregătirea fizică generală şi specială a sportivului.conf. H. 3]. I. The present research focuses on the problem of physical educational curative work on the basis of students’ activity process development at extra-curricular time. 6. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. Mruţ I. în ceea ce priveşte pregătirea şi participarea alergătorilor de semifond în competiţiile de anvergură. Bucureşti. physical working capacity. individual physical power. Bucureşti. viteză. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice existente la ora actuală şi generalizarea practicii sportive a domeniului au demonstrat că. Pentru copil. iar formarea calităţilor fizice. de educarea particularităţilor moral-volitive ale personalităţii [1. Psihopedagogia adaptării şi problematica anxietăţii şcolare. consumption maximal of oxygen. R. a deprinderilor şi priceperilor motrice este strâns legată de dezvoltarea intelectuală şi psihică a elevului. 2012 36 . CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR DEZVOLTĂRII REZISTENŢEI LA ELEVII DE VÎRSTA 13-15 ANI ÎN CADRUL SECŢIEI DE ATLETISM ÎN ŞCOALĂ Zop A.

Determinarea volumului exerciţiilor speciale şi repartizării acestora pe durata anului de studii. în secţia de sport a gimnaziului din satul Tocus. Determinarea mijloacelor pregătirii speciale. câte 12 fete şi băieţi în fiecare. Etapa a III–a a constat în organizarea experimentului de bază. aceştia vor îndeplini cu succes normativele de control din programa şcolară la educaţia fizică.a) pe parcursul anului de învăţământ. drept consecinţă. în dependenţă de aceasta. 3. raionul Căuşeni. observaţii pedagogice. Cercetarea a durat doi ani. care a durat pe tot parcursul experimentului prealabil şi al celui de bază. forţa. care contribuie la dezvoltarea rezistenţei speciale şi generale. cu scopul determinării rezistenţei speciale şi generale a elevilor de vârstă şcolară medie. Scopul cercetării constă în dezvoltarea rezistenţei generale şi speciale a elevilor de vârstă şcolară medie pentru îndeplinirea normativelor de control. 4. rezistenţa. a constat într-un experiment de probă desfăşurat în perioada octombrie – noiembrie 2010. după cum urmează: Etapa I (septembrie 2009-mai 2010) a cuprins următoarele activităţi de cercetare: analiza izvoarelor literaturii de specialitate. 2012 37 .experimentală şi de control. Chişinău: USEFS. Sarcinile cercetării: 1. Etapa a II–a. şi s-a efectuat în trei etape. desfăşurat în perioada 19 decembrie 2010 – 14 octombrie 2011.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. S-a presupus că determinarea pe cale experimentală a nivelului dezvoltării rezistenţei şi selectarea. Determinarea experimentală a evoluţiei indicilor antropometrici şi motrici în urma aplicării programelor optimizate pe parcursul unui an şcolar. în scopul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. Determinarea experimentală a nivelului dezvoltării calităţilor motrice la executarea normativelor de control din programa şcolară şi a nivelului de pregătire şi dezvoltare fizică a elevilor de vârsta 13-15 ani. supleţea ş. În cercetare s-a urmărit îmbunătăţirea procesului de susţinere a normativelor de control şi dezvoltarea concomitentă a calităţilor motrice (viteza. desfăşurată pe toată durata cercetării. În perioada dată s-au format 2 grupe .statistică.chestionar. în perioada septembrie 2009 – mai 2011. a mijloacelor ce contribuie la dezvoltarea anduranţei şi rezistenţei specifice la elevii de vârstă prepubertară (13-15 ani) va contribui la îmbunătăţirea indicilor ce definesc aceste capacităţi motrice şi. experimentul pedagogic. ancheta. observaţia pedagogică. pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. 2. Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea literaturii de specialitate. Organizarea cercetării. 2012 Ipoteza cercetării. metoda matematico. cercetări pedagogice de control.

05 .16 ±0.33 ±0.42 P>0.16 ±0.01 25.13 3.83 ±0.11 42.05 56.27 ±0.26 1.07 8.38 511. Alergare 3x 10 m (sec) 2.60 ±0.05 35. Talia (cm) 2.85 P>0. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.6 P>0.6 ±13.32 ±0.09 2190 ±21.05 P>0. Supleţe 6.78 ±2.27 8. 2012 Grupele experimentală şi de control s-au antrenat după diferite planuri de instruire şi antrenament.56 0.68 35.66 P>0.57 P>0.01 ±0.91 ±1.66 ±1.05 7.05 P>0.09 40.06 8.01 P>0. 2000 m (sec) (cm) Notă.99 P>0. Pentru n = 46.31 60.05 1.60 1.88 ±0.trunchiului 30‖ (nr.02 ±1.05 2.8 5.17 1.4 82.04 2.28 61.73 83.50 5.09 41.30 ±1. Sărit. Ridic.19 P<0.86 ±0.52 ±0.93 P>0.24 8.79 247.34 8.88 153.01 2.50 ±0.55 8.49 248.04 57.01 58.03 ±6.03 7.05 16.01 441.03 Δ t P 1.2 1.06 82.05 0.21 1. Exp.56 3. PWC 170 (V) (m/sec) 8.05 0.11 68.26 1. CMO2 (ml/min/kg) Contr.00 1.07 68.05 0.08 69.03 P>0.51 ±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.06 3.16 ±4.57 1.14 2225 ±19.53 240.5 2.83 ±14.01 1.41 7. Tracţiuni (nr.24 P>0.5 ±6.93 1.91 ±0.16 ±0.44 P>0.64 1.05 2.73 1.5 1.5 ±0.75 ±0.53 3. Alergare 6 min ( m) 3.07 3.44 2130 ±9.92 ±0.71 P>0.51 ±0. fete (n=24) Δ t P 3.05 1.8 ±6.05 15.05 0. X ±m X ±m 143.05 1.05 5.15 ±0.05 0. Grupele de control – conform planului prevăzut de programa şcolară.05 0.08 521.) 7.94 0. X ±m X ±m 143.26 619.17 5.02 1166.5 ±1. VVP (inspiraţie) (ml) 7.33 1.05 1.81 ±0.85 P>0.17 0.05 6.20 67.61 ±6.96 ±0.05) este egală cu 2. băieţi (n=24) Teste de control Morfofuncţionale 1.45 2.10 1.27 8.05 0.99 P>0.65 ±0.7 2.05 1.66 0.05 1.21 8.05 14.05 PFG 1.98 ±0.95 P>0.83 ±0.05 0.05 4. Chişinău: USEFS.05 Contr.45 P>0.65 161. 30 m din ansat (sec) 2.) 5.83 ±4.05 8.03 P>0.63 24.84 159.80 60.36 ±1.61 623.04 P>0.83 ±0. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) c) excursie (cm) 6.07 7.16 ±0.05 0.34 7.75 P>0.02 1260.05 1.25 P<0. de pe loc (cm) 4.26 ±7.35 1.8 86.11 27.21 6.86 P>0.53 ±0.68 8.77 ±0.01 ±0.38 24.94 1.19 P>0.0 ±6.69 P>0.06 41.14 1.24 ±0.01 1268.95 ±0.08 1.58 ±0.00 1.43 0.35 ±2. 2012 38 P>0.47 35.17 26.53 ±0.02 426.41 ±0.014 1150. 1500 m (sec) 4.14 P>0.2 ±6. iar grupele experimentale – conform unui plan special pregătit de noi.36 P>0.47 2.52 247.16 1.8 ±2.45 5.49 1.46 P<0.05 1.19 P>0.18 P<0.23 ±0.08.10 2. Greutatea corpului ( kg) 4.50 1.77 6.05 1.66 2.21 1.98 P>0.41 1.26 ±0.04 1.05 50.95 P<0. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la începutul experimentului pedagogic Grupe.85 ±0.61 ±0.98 34.59 ±0.21 0.58 P>0. Indicele Ketle 5.) PFS Alergare: 1.08 ±1. Exp.19 1.41 145. Flotări (nr.72 P>0.14 1.60 0.83 ±0.85 P>0.45 ±7.05 0.5 P>0.04 58.05 0.05 4.05 1.61 P<0.03 515.30 ±0.05 0. Lungimea trunchiului (cm) 3.03 Grupe.05 0. Tabelul 1.17 1.32 5.6 ±3.33 1. 300 m (sec) 3.34 1.33 P>0.03 ±0.52 ±0.2 37.28 1.04 P>0.67 2.05 0.05 0.08 7.56 ±0.92 ±0.73 23.97 61.83 ±0.31 ±0.40 8.05 0.11 2080 ±11.18 P>0.12 496.21 142.19 146.0 ±10.35 ±0.42 ±0.

17 8.73 P<0.3 3.33 0.83 ±16.05 0.78 4 1.87 2.47 ±1.43 P>0.14 1.22 5.01 8.45 84.15 0.03 0.05 1. Δ t X± m 2.42 264.32 ±0.93 P<0.36 19.3 ±3.05) este egală cu 2.05 18.02 0.18 2.05 7.81 5.28 2.24 0.31 ±0.07 0.05 7.41 0.42 ±0.05 5.78 P<0.30 P<0.0 2.2 63.5 0 2.05 9.13 0.96 477.23 6.05 3.90 ±0.21 1.05 6.05 40.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.42 P<0.) (ml) P Contr.65 44.52 ±2.3 22.05 2.16 2.16 2.65 2.40 ±2.70 ±0.62 ±3.89 P>0.05 4.08 1.45 1.27 0.30 3.33 36.24 3.46 3.92 2.0 ±0.29 2.53 41.46 ±0.02 0.05 8.05 1187. 30 m din lansat (sec) 2. fete (n=24) Exp.13 P<0.45 P>0. Sărit.6 P<0.) 29.05 8.08 P<0.32 ±0.51 ±0.2 ±27. Alergare 3x 10 m (s.77 P>0.64 245.3 ±17. desfăşurându-se experimentul încrucişat.05 7.32 P<0.0 2. Greutatea corpului (kg) 35.45 P<0.62 0.04 0.41 ±0. Lungimea trunchiului (cm) 85.78 P<0.55 P<0. Talia (cm) 149.38 3.80 62.05 3.2 ±7.52 P>0.6 83.23 P<0. Pentru n = 46.trunchiului 30‖ (nr.05 147.5 ±6.1 1. Chişinău: USEFS.34 68.56 P<0.3 0 2. băieţi (n=24) Exp.01 0.68 P<0. Indicele Ketle 5. Tabelul 2.83 2.71 0.31 ±0. Flotări (nr.9 ±7.05 1273. după 10 săptămâni.75 ±1.42 13.5 ±3. Ridic.72 5.82 ±0.98 ±0.51 72.77 P<0.05 86.2 ±0.52 ±0.41 ±0.11 2.61 ±3.86 ±0.47 163.05 432.58 P<0.12 P<0.50 ±4.7 ±2.42 P<0.81 4.42 5.2 9 4.04 27. Δ t X± m Morfofuncţionale 1.33 ±0.92 0.05 8.58 2.01 57.91 2.09 P<0.76 1.7 ±2.04 2515 ±0.05 8.78 ±0.) 2.) PFS Alergare: 1.5 ±0.74 597.60 ±0.64 ±0.31 P<0. X ±m Grupe.97 4.08 1.76 ±0.38 2.64 ±0. 2012 Experimentul a durat 20 de săptămâni: 10 săptămâni grupele experimentală şi grupa de control au efectuat un volum de lucru conform planurilor de pregătire.63 ±1.04 3.) 4.7 0 1154.83 1.22 ±1.05 4.08 ±0.46 413.08 71.05 9.08.16 ±0.187 0.41 ±0. apoi.7 ±1.0 ±3. 1500 m (sec) 4.61 ±0.03 8.65 ±0. VVP (inspir. 2012 39 P .35 0.33 0.) 5. Alergare 6 min. Supleţe (cm. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la sfârşitul experimentului pedagogic Contr.30 P<0.49 2.91 ±17.20 150.05 247.2 26.4 66. de pe loc (cm.80 ±1.69 P>0.05 7.05 Teste de control 4.486 1295.45 P<0.5 ±3.05 7.16 2.98 ±0.21 33.44 1.22 ±0.08 3.22 P<0.14 177.55 ±0.50 P>0.05 19.38 ±0.26 5.51 ±1.8 2.54 P<0.38 6.3 ±13.92 466.78 0.42 8.46 3.22 34.11 9.22 ±2.01 56.1 0.41 ±1.70 P<0.05 36.47 3.09 9.12 ±0.30 2. acestea au schimbat programele de antrenament.05 4.28 P<0.48 ±0.24 31.05 1.05 477.31 3.05 615. (m) 3.12 2. 2000 m (sec) 8.75 ±2. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.155 153.12 2.81 0.59 P<0.05 5.17 ±0.30 P<0.05 2250 ±0. CMO2 43.51 ±0.33 252.53 P<0.32 71. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) e) excursie (cm) ml/min/kg) PFG 1.22 ±0.9 151. Tracţiuni (nr.05 0.8 4. PWC 170 (V) (m/sec) 3.10 63.59 P<0.30 ±1.73 26.31 ±0.03 ±0.0 ±1.05 0.38 0.14 P<0.82 156. 300 m (sec) 3.05 Notă.08 ±0.) P<0.05 3.35 ±0.04 53.05 501.05 3.38 25.2 0 13.12 56.098 2530 ±0.43 35.62 P<0.05 2450 ±0.71 ±0.57 ±0. X ±m Grupe.02 5.60 P<0.05 1.

Concluzii Analizând datele căpătate în urma cercetării. În cadrul lecţiilor de educaţie fizică. se realizează în mare măsură optimizarea relaţiei profesor-elev şi ameliorarea relaţiilor interpersonale. Основы спортивной тренировки.. 3. Analizând datele iniţiale şi finale ale experimentului. prin tratarea diferenţiată. Din experienţa de organizare a educaţiei fizice în şcolile din Republică. necesare elevilor de vârstă şcolară.А. exerciţiile îndeplinite în diferite regimuri dau rezultate pozitive numai atunci. С. 39 с. profesor de educaţie fizică (Tabelele 1 şi 2). Методические указания для студентов педагогического института. SDP. 3. când acestea sunt incluse atât în partea de bază. Кишинев: КПИ им. 371374. datorită ritmului de lucru corespunzător nivelului de pregătire al fiecărei grupe.А. 2. 1985. 15 . iar la sfârşitul experimentului 1285m la băieţi şi 1187m la fete. care se schimbă odată cu dezvoltarea calităţilor speciale. Chişinău. cât şi specială.. Ştiinţ. Беговые нагрузки в недельном двигательном режиме // Probleme ştiinţifice în domeniul învăţământului şi sporttului: Mat. Conf. Pregătirea sportivă la copii şi adolescenţi. Молчанова Л. Лазо.. s-a efectuat testarea prealabilă şi repetată a elevilor în scopul determinării nivelului pregătirii fizice generale şi speciale. Mucii T.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. 1988.Д. Chişinău: Lumina‖. 1996. Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками во внеурочное время. am formulat următoarele concluzii: 1.П. 1993. 171-187. p. Мруц И.. 4. cât şi în cea pregătitoare (la încălzire) a lecţiei de antrenament. Ion V. iar elevii grupelor de control – de către Mocanu Mihai. Spre exemplu. Mitrea G. 5.. rezultatul obţinut la alergarea de durată (testul Cooper) înaintea experimentului este de -1268m la băieţi şi 1166m la fete. Матвеев Л. Молчанова Л. Лекция для усовершенствования и ВШТ ГПЦРК. 2012 Pentru determinarea efectului mijloacelor folosite şi a metodelor de antrenament. Мруц И. 1989.. 2012 40 . Савва П. Воспитание выносливости спортсмена. 5. Chişinău: USEFS. P. Gura P. Legitatea de bază a susţinerii normativelor de control constă în importanţa majoră pe care o are pregătirea fizică multilaterală.17. observăm o creştere a nivelului de pregătire fizică atât generală. Cercetarea efectuată a demonstrat că.А. jocurile dinamice şi sportive şi aplicarea acestora într-un volum strict determinat în experiment a permis îmbunătăţirea substanţială a calităţilor motrice. Cultura fizică în şcoală.Д. Elevii grupelor experimentale au fost antrenaţi de către autor. Bucureşti. Metoda propusă de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică permite a îmbunătăţi rezultatele de susţinere a normativelor de control din programa şcolară şi a creşte densitatea lecţiilor. nr. Bibliografie: 1. Exerciţiile speciale (cu schimbarea regimului de lucru). 2.

грозящее заболеваниями. Кишинева с учащимися 15-17 летнего возраста. Государственный университет физического воспитания и спорта. Кишинев Данаил С.В. снижается и проблема борьбы с ожирением. Гипотеза. Rezumat. stării funcţionale a organismului faţă de activităţile sportive tradiţionale. măsurătorile segmentare. Главную роль в этом играет полноценное воспитание основных двигательных способностей. когда из-за гиподинамии. аспирант. соотношение мышечной и жировой масс. что занятия гиревым спортом окажут положительное воздействие на величины физического развития и его функционального состояния организма учащихся профессиональнотехнического училища. проходящих в соответствии с принципами физического воспитания. Одним из естественных результатов постоянных занятий физическими упражнениями. Chişinău: USEFS. stare funcţională. доцент. 4. 2012 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ Быткэ В. которая приобретает особую актуальность.. Государственный университет физического воспитания и спорта. Кишинев Побурный П. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. с использованием совокупности адекватных методов. Activităţile sportive cu îngreuierele influenţează mai eficient asupra dezvoltării fizice. особенно силовых. общий вес тела. переедания и других причин происходит чрезмерное увеличение жировой массы тела. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. 2. Формирующий педагогический эксперимент проводился в профессионально-техническом училище №23 г. 5]. гибкости и выносливости. Организация и методы исследования. практически здоровыми. определяющих эффективность профессиональноприкладной физической подготовки. 2012 41 ..С. Государственный университет физического воспитания и спорта. 3. является нормализация таких телесных свойств. обычно отпадает необходимость прибегать к особым мерам по изменению (увеличению или уменьшению) мышечных объемов и общего веса тела. Если обеспечивается гармоничное развитие их и не допускается серьезных нарушений в режиме питания. как объем мышц. Предполагалось.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. студент..

Ста-новая мин г/см г/см вая силасила% % 80. что занятия гиревым спортом в сочетании с общей физической подготовкой (кроссовый бег.3 7.0±2. условий при оптимальном экономическом обеспечении.4 80.9 168.4±3.5±2. силовыми упражнениями.0 170.5±3.4 66.8 173.8±1.4±3.0 58. Занятия гиревым спортом.8±1. для гармоничного развития силовых свойств всех звеньев мышечной системы.2±1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. принимающих участие в двигательной деятельности было использовано сбалансированное выполнение локальных и региональных силовых упражнений.0±6. см Вес. в результате чего занятия гиревым спортом принесут не пользу. в группе гиревиков более выражены темпы роста тела в длину в Chişinău: USEFS.1 59. Кисте. избирательно воздействующих на мышечные группы и позволяющих комплексно последовательно обхватывать все основные звенья опорно-двигательного аппарата [9]. Кроме того. а вред растущему организму [8. Отно-сит. Гиревой спорт в Молдове является истинно народным видом спорта со статусом международного. тизм.создание благоприятных.3±2. В частности.8±3.2±3.5±2.0±2.1 80.5 5. Таблица 1.8 88.8±2.7 69. ЧСС в ЖИ. прежде всего социальных. Динамика показателей физического развития учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности ВозГруппы раст 15 лет 16 лет 17 лет Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Рост.3 4.5±2.5 54. Определено.5 6.) оказали заметное воздействие на показатели физического развития.5].8 352 59 69 159 65. кг ОГК.1±3.3±2.8±1.4 327 65 65 165 81.4 343 68 79 187 78. Основной путь укрепления здоровья учащихся ПТУ .2 54.2±1. 1).е.5 384 69 80 187 76.5±2. В противном случае научение и созревание окажутся антагонистами.п.0±5.0±3.8±2.0±2.6 408 55 61 151 Исходный уровень показателей физического развития учащихся первого года обучения (15 лет) гиревиков и не занимающихся спортом практически был одинаков (табл. т.8 3500±210 3300±180 4000±130 3500±150 4450±110 3800±140 ОтноАтлесит. 2012 Результаты исследований и их обсуждение.5 169.8 166. с 15 летнего возраста проводили в соответствии с научнометодическими рекомендациями в части сроков начала занятий силовыми упражнениями (т.2 79.см ЭГК ЖЕЛ 166.6±2.4 89.2 324 61 64 164 72. спортивные игры. стретчинг и т.1 4.3±1.2±1.7±3. после созревания фосфогенной энергетической системы и наибольших темпов развития силовых способностей.3±1.2 4. наблюдаемых с 15 до 18 лет).е. 2012 42 .5 82. В комплексе этих факторов особая роль принадлежит обязательному (урочному) и дополнительному (внеурочному) физическому воспитанию [7].

определяющих дееспособность организма на фоне ретардации таковых в контрольной группе.5±4. в то время как в контрольной группе на 3.8 75.0 42.7±3. Таблица 2. см Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная 23.5 Сила кисти (сильнейшей) кг 35. Индекс Кетле (атлетизм) в 17 лет достигает 408 г/см. см Размах рук.3 см.4 50. созревание нервно-мышечного аппарата.8 171.1 27. 2) в исследуемых группах показал более выраженные изменения их величины у гиревиков в результате гипертрофии мышц.2±3.1 24.6±3. ЖЕЛ.0 125.0±13.8±4.2 29. В группе гиревиков отмеченные параметры отражают устойчивую тенденцию прогрессирования.8±3.4±6.5±2.4 Становая сила 90. путем избирательно направленных педагогических воздействий адекватными силовыми упражнениями.5±3.0±18.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.6 38.0±15.5±2.1 52. см Бедро.2±3.5 110.3±2. см Ширина плеч.3±5.4±2. Об этом свидетельствуют заметные улучшения функционирования кардио-респираторной системы (брадикардия.7±3.8 см.5±5.1 173.5 70.0±16.5±4. лимитирующего двигательно-координационные возможности.5±3.1±3.0 Таким образом.8 46.3 75. характеризующих состояние аппарата внешнего дыхания и аэробных возможностей.9 56.6 168.5 26. 2012 43 . За три года занятий у гиревиков рост тела в длину увеличился на 8.2±3.1 44. что соответствует избыточной массе на фоне снижения жизненного индекса (ЖИ) и незначительного прироста экскурсии грудной клетки (ЭГК). занятия гиревым спортом оказали более выраженное влияние на показатели. жизненном индексе).4 41. большие величины экскурсии грудной клетки.3±4. что является мощным стимулятором их роста в длину [6]. что отразилось на функциональном состоянии физического развития и его дееспособности.2 39.4±3.0±15.5±3. а в массе тела наоборот.0 105.9±4.0±12.8±2.5 42.2 89.8 73.5±3. которые обеспечивают гармоническое формирование и последующее развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата.2 168.4±2. Темпы прироста последней меньше по сравнению с показателями контрольной группы.2 169. определяющие дееспособность и крепость организма учащихся-гиревиков.1±3.1 52.5 70.8 34. что в группе гиревиков происходят более интенсивные процессы созревания нервно-мышечного аппарата. обусловленной применением Chişinău: USEFS. 2012 результате активного раздражения эпифизарных частей костного аппарата.4 170.7±5.5 46.2 46.8±3.2 52. Кроме того.6±3.0 95. Анализ динамики показателей обхватных размеров тела (табл.5 79. Динамика показателей обхватных размеров учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности Возраст в годах 15 лет 16 лет 17 лет Группы Плечо.4 37.3±4.1 41.8±3.8±1.3±4.4 23. см Талия. анализ величин относительной кистевой и становой силы указывает.4±3.

Изменения ее величины у последних с 15 до 17 лет составили 9. В кн. 2008. занимающихся гиревым спортом оказывает более выраженное воздействие на показатели физического развития. 1989. 46 с. 8.И. юношей и девушек. 224 с. общесиловая подготовленность учащихся ПТУ. 1990.Ю. Телосложение и двигательные возможности. Дембо А.А. М.: Просвещение.: Владос. Морфология человека. М. Антропометрия. 2012 силовых упражнений по сравнению с их сверстниками. 2003. 124 с. 3.2. 40 с. Никитюк Б. М. 83 с. 202. В кн. 4. т.: Спортивная медицина.Л. Круцевич Т. функционального состояния. 1991. 5. Ашмарин Б.4 см.: МГУ.П. методы и логика построения исследования в теории физической культуры. 9. 54 с. роста и развития их организма.А.: Теория и методика физической культуры. Chişinău: USEFS. К. М. Хартманн Ю. Дубровский В. у которых эти показатели также прогрессируют.: Современная силовая тренировка. обеспечивая высокий уровень общедвигательной подготовленности по сравнению с учащимися контрольной группы. 1978. 1988.: Медицина. Таким образом. Теория и методика педагогических исследований в физическом развитии. В кн. в то время как у гиревиков данный показатель был равен 5.2 см. М. чреватой отрицательными последствиями для здоровья и работоспособности выпускников ПТУ.: ФиС. Формы занятий в системе школьного воспитания. Тесты в физическом воспитании школьников. В кн.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Особенности силовой тренировки для женщин подростков. но в основном за счет естественноэволюционных процессов при незначительной степени влияния занятий физическим воспитанием. 6.Г. 138 с.: Просвещение. 2012 44 . 1998.: Олимпийская литература. Таким образом. Врачебный контроль в спорте.: Академия. 98 с. Лях В.И. М. Билиография: 1. сочетание более высоких величин массы тела на 1 см и размеров талии с низкими темпами прироста показателей ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки отражают недостаточный уровень их двигательной активности.: Теория и методика физического воспитания. М. 2. Берлин. Методологические предпосылки.. Уткин В. Матвеев Л.: Биомеханика физических упражнений. 7. В кн. При этом также следует отметить и более высокие значения размеров талии у учащихся контрольной группы.

2. от которых зависит состояние здоровья человека. Большое влияние на его здоровье оказывают условия и образ жизни. студентка. 3]. Из этого следует. Движение активирует работу всех органов и систем организма. но и с рядом других факторов. Кишинев Cuvinte cheie: lecţii de fortificare. Техническая подготовка в любом виде физической культуры и в спорте очень сложный процесс. Rezumat. в том числе и от профессионализма фитнесс-тренера. тем самым. Современная оздоровительная физическая культура имеет много методик и программ для занятий людей разного пола. ослабляет действие вредных бактерий и вирусов. femeii de vîrstă tînără. Государственный университет физического воспитания и спорта. dansul modern. Кишинев Шипилова С.. которые в современном обществе не всегда благополучны. которая требует дальнейшего изучения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА Вылку К. Широко культивируются оздоровительные программы аэробной направленности. Условия современной жизнедеятельности представляют к здоровью человека особые требования. состояние здоровья человека в настоящее время является актуальной проблемой. повышает иммунитет и. что оздоровительная физическая культура должна быть обязательна в режиме дня любого здравомыслящего человека [1. доцент.. развивает или поддерживает физические способности. Lecţiile de fortificare pentru femeile de vîrstă tînără se poate să desfăşoară cu mijloacele de dans modern. зависящий от многих факторов. Базовая аэробика. Государственный университет физического воспитания и спорта. экологией окружающей среды. поэтому открыт огромный диапазон для теоретического и практического изучения этой проблемы. Таким образом. состояния здоровья и физической подготовленности. которые требуют предварительной технической подготовки. aerobică de bază. Но условия жизни и возможности людей разные. Ближайший путь к улучшению состояния здоровья лежит в активном двигательном режиме людей. степ и танцевальные виды аэробики используют упражнения разной координационной сложности. Chişinău: USEFS. 2012 45 . Это связано не только с техническим прогрессом. возраста.Г.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что перед исследованием не ставилась цель снижения массы тела. двигательная координация). что время оздоровительной тренировки не тратилось на обучающие моменты. Поэтому. воспитание координационных качеств. Экспериментальная программа осуществлялась в три этапа. в котором кроме общей физической подготовки проводилось обучение современным танцевальным шагам. но в нашем случае и техникой выполнения танцевальных элементов. Для выявления уровня эффективности разработанной методики было проведено тестирование морфофункциональных возможностей исследуемых женщин (масса тела. Анализируя результаты проведенного тестирования (рисунки 1-3). артистичности и выразительности движений. Это можно объяснить тем. Первый этап . индексе Кетле и силы мышц ног. 2012 Преподаватель должен владеть не только педагогическим мастерством. В уроке использовались освоенные танцевальные элементы современного танца. индекс Кетле. и третий этап – основной.общеразвивающий. В работе мы опирались на базовые положения теории и методики физического воспитания. Инновация проявилась в использовании нетрадиционных средств и оригинальной методике проведения занятий. но повысить и эмоциональность занятий. При уровне достоверности р < 0. можно не только сохранить оздоровительный эффект.05 улучшения обнаружены в параметрах массы тела. Цель нашего исследования заключалась в расширении объема практических и методических средств классической аэробики. а также и хореографическую культуру занимающихся молодых женщин. в задачи исследования вошел поиск особенностей технической подготовки занимающихся в системе оздоровительных занятий танцевальной направленности. Тем не Chişinău: USEFS. что сохраняя систему занятий базовой аэробики и обновляя объем танцевальных средств элементами современного танца. 2012 46 . пластики. проба Штанге) и ряда физических качеств (силовая выносливость мышц различных сегментов тела. физиологические и стато-математические методы научного исследования. Второй – специально-подготовительный. используя педагогические. не теряя при этом оздоровительной направленности занятий. было выявлено. оснащенные соответствующей пластикой и выразительностью. кроме изучения основных проблем оздоровительной физической культуры. Особенность же заключалась в том. Мы предполагали. что все тестируемые качества дали улучшения с разной степенью достоверности. где занятия проводились традиционным способом. позвоночная гибкость.

5 1 2 8. что степень физической нагрузки занятий соответствовала оздоровительным целям. 2.6 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Исходные Конечные 29 26.4 Конечные 0 Гибкость позвоночная (см) Координация движений (балл) Рис. 392.5 62. Динамика силовых способностей Обозначения. как и соответствующий ему показатель индекс Кетле. 7. 2012 менее.4 4 2 Исходные 0. Это можно расценить тем. 4 – скоростно-силовые качества мышц ног (м).5 23.8 48. Динамика морфофункциональных показателей 172. 3. Направленного воспитания силы мышц ног также не велось.8 Параметры 3 4 Рис.2 18.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2 6 5. 2 – спины.4 Индекс Кетле Проба Штанге (г/см) (с) Рис. 1. 3 – рук. Динамика гибкости и двигательной координации Chişinău: USEFS. Силовая выносливость мышц (к-во): 1 – брюшного пресса. средний показатель массы тела достоверно снизился.7 13.8 Исходные 65.9 166.5 400 350 300 250 200 150 100 50 0 374.6 Масса тела (кг) Конечные 38. 2012 47 .8 8 5.

2000. 1991. 544 с. который улучшился со средним уровнем достоверности (р < 0. Объяснить это можно тем. 2. Активная работа над развитием гибкости дала достаточно высокий уровень ее улучшения. Хореография в аэробике.А. 152 с. которые делают движения девушек артистичными и выразительными. Матвеев. 2008. Троицк: ГРОВАНД ЛТД. Экспериментальная программа способствует повышению функциональных возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем. Занятия по экспериментальной программе улучшают основные физические свойства организма. М. Исключение составил показатель гибкости позвоночника.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Пирогова Е. Сиднева. №3. 1986..П. 5.Е. что у занимающихся исходный средний показатель гибкости был низким ( Х = 0. Л. Лисицкая.01). В: Теория и практика физической культуры.В.. Библиография: 1.А и др. Афтимичук. Е. Т. Научно-практических рекомендаций по танцевальным видам аэробики существует незначительное количество. Chişinău: USEFS.Г.: Физкультура и спорт. Киев: Здоров’я. 2012 По всем остальным параметрам были обнаружены улучшения высокого уровня достоверности (р < 0. 3. 296 с. Карпеев. 4. 2012 48 . Теория и методика физической культуры.001). Направления и принципы изучения двигательной координации основных видов движений. В итоге проведенного эксперимента можно сделать определенные выводы. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». Пирогова. О. с.С. Кишинев. «Valinex» SA. 2005. А. 54. 46 с. 1.4 см). Л. в том числе гибкость и пластику. Из десяти испытуемых только четыре девушки имели показатели гибкости выше нуля. 3. 2.

но и социально-экономическое значение. высокой работоспособности молодых специалистов. Украина Долинская Т. организации учебно-воспитательного процесса. определенного профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями профессии [3].В. Однако. ст. Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его как предмета учебного плана определяется не только общими социальными задачами и требованиями. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно Chişinău: USEFS.. 2012 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Енгулатова В. Следовательно. Введение. к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только личное. The article describes the analysis of the survey conducted among the students of University of Economics. преп-ль.. кроме того.. Украина Keywords: professional applied physical training. в том числе и физической. что общая физическая подготовка специалистов не может полностью решить этих задач. Одесский Национальный экономический Университет. предъявляемыми специальностью. Исследования показывают. которые могут быть приобретены ими при регулярных и специально организованных занятиях физической культурой и спортом [1]. преп-ль. The theme of the survey was their attitude toward exercise and healthy lifestyles. Summary.И. к которой готовят студента. студентка. Одесский Национальный экономический Университет. качество подготовки. В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением современных методов. students of the economic profession. 2012 49 . Одесский Национальный экономический Университет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях. Украина Кирьякулова Н. ст. так как современный высококвалифицированный труд требует. полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии здоровья.

Цель работы. 1. а также проанализирован ряд показателей. т. Ваше отношение к физической культуре в сетке академических занятий? Результаты оказались следующими: на УЭФ 58% опрошенных студентов считают занятия обязательными. А значит. Но реализация профессионально-прикладной физической подготовки в системе физического воспитания студентов связана с рядом трудностей. Обосновать важность и необходимость профессиональноприкладной физической подготовки студентов. 38% считают необязательными. 2012 осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной деятельности. 4% затрудняются ответить. знаний. Chişinău: USEFS. навыков. Студентам первого курса учетноэкономического (УЭФ) и кредитно-экономического факультетов (КЭФ) по анкете «Суждение» было предложено ответить на ряд вопросов: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 12% (рис. 70 58% 61% 60 50 40 38% да 27% 30 20 нет затрудняюсь ответить 12% 10 4% 0 УЭФ КЭФ Рис. использовать средства физической культуры и спорта для формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств. основная из которых – существенные различия в условиях и характере труда представителей многочисленных специальностей и специализаций на производстве. Для реализации поставленной цели проведено анкетирование студентов первого курса. содержать в себе элементы профессиональноприкладной физической подготовки. 27%. проанализировать динамику физического развития студентов первого курса.е. 2012 50 . что в целом свидетельствует о положительном отношении студентов к занятиям физкультурой и спортом в высших учебных заведениях. 1). На КЭФ соответственно: 61%. а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды [2]. Результаты и обсуждение. Отношение студентов к занятиям физкультурой.

что говорит об улучшении выносливости среди студентов. что не занимаются спортом (рис. 2012 2. Данные показателей физических качеств – силовая и общая выносливость. Общая выносливость. В целом. В качестве критерия использовался тест: «прыжки через скакалку» в течение 1 минуты. Занимаетесь ли Вы дополнительно какими-либо видами физической активности? Ответы на этот вопрос оказались такими: 17% ответили положительно. а остальные (83%) сказали. Силовая выносливость. динамика для двух факультетов одинакова и прослеживается тенденция к улучшению силовых качеств у студентов двух испытуемых факультетов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Результаты также оказались положительными – по всем показателям прослеживается небольшая динамика роста. 100 83% 76% 80 60 да 40 нет 24% 17% 20 0 УЭФ КЭФ Рис. Дополнительные занятия по интересам. Физические качества студентов УЭФ и КЭФ Chişinău: USEFS. 2). Основой для анализа стало упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». 2. студентов 1 курса учетно-экономического и кредитноэкономического факультетов представлены на рисунке 3. 2012 51 . ІІ семестр І семестр 150 123 106 97 100 50 19 16 107 24 силовая выносливость (к-во) 19 общая выносливость (к-во) 0 Рис. 3.

внедрение автоматических систем управления. С. 3. ОЦЕНКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА Ищенко О. 2012 52 . М. автоматизация производства. physical activity. Байер. 368 с. 2. Шейнберг. студентка.А. К. 2012 Основываясь на полученных результатах можно говорить о незначительной динамике роста показателей физической подготовленности студентов как КЭФа. Summary. М. Условия жизни современного человека меняются под влиянием развития науки и техники. Здоровый образ жизни: Пер. 2004. с англ. Полневский. Морозова. Именно этим целям должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка студенческой молодежи..: ГЦОЛИФК. 1997. Библиография: 1. так и УЭФа к концу учебного года. 1994. K. 4-15. Развитие промышленной техники.Ф. Методически правильное использование средств физической культуры повышает работоспособность и производительность труда. Киев Keywords: students. Профессионально-прикладная подготовка в учебных заведениях. depending on the level of physical condition.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Мир. Здоровье человека в свете экологии. Г. с. способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. Выводы Подготовка студенческой молодежи к профессиональной деятельности является одной из важнейших задач системы физического воспитания. Актуальность. The article considers the characteristics of a physical activity of students. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Для успешности и адаптации в современном обществе необходимо формировать основные физические качества для укрепления здоровья.. Chişinău: USEFS. являющаяся составной частью всесторонней физической подготовки будущих специалистов к длительному и плодотворному труду в народном хозяйстве. В: Биология в школе.

потому что на сегодняшний день число студентов с различными заболеваниями постоянно растет. Основной целью учебного предмета физическое воспитание являются: формирование у студентов устойчивой мотивации к сохранению своего здоровья. При этом использование инновационных видов двигательной активности в занятиях физической воспитания со студентами позволяет повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и интерес к собственному состоянию здоровья под влиянием этих занятий. сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей средой.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. изучение этой проблемы является актуальной. Таким образом. костной. научный уровень и информационный объем которых все время растет [2. Это. 5]. физиологические методы исследования. гармоничное развитие естественных способностей и психических качеств. в конечном итоге. физического развития и физической подготовленности. Методы и организация исследований: Для достижения цели использовались следующие методы исследований: анализ научно-методической литературы. кибернетики. методы прогнозирования физического состояния по Chişinău: USEFS. использование средств физического воспитания в организации здорового образа жизни. Вообще. а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [3. Серьезным испытанием для организма студентов является информационная перегрузка. возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин. антропометрические методы исследования. Цель работы: изучить суточный режим двигательной активности студенток ВУЗов технического профиля с учетом уровня физического состояния ( на примере Национального авиационного университета). что является чрезвычайно важным. 2012 электроники. 3]. может привести к снижению функциональных возможностей человека. недостаток необходимых человеку энергозатрат приводит к несогласованности деятельности отдельных систем (мышечной. что в свою очередь должно привести к укреплению их здоровья и повышению физической работоспособности. увеличение скорости и эффективности действия технических средств меняет характер производственной работы [3. а также различного рода заболеваний. дыхательной. 4]. В связи с этим необходимо изучение режима двигательной активности студенток технического профиля. Двигательная активность оказывает оздоровительный и профилактический эффект. 2012 53 .

Так. 4].1). в которых приняли участие 15 студенток занимающихся аэробикой 1 раз в неделю в рамках занятий физическим воспитанием.68% студенток. выше среднего уровень физического состояния 26. методы математической статистики [1.. где наблюдается ее наименьшее значения.01% студенток.68% Средний 53. Студенток с высоким уровнем физического состояния в нашей выборке не было выявлено (рис.31% Рис. Также установлено увеличение объема двигательной активности перед выходными с последующим достоверным снижением объема двигательной активности в субботу и в воскресенье. В ходе исследования было определено. со студентками 2 курса Национального авиационного университета на кафедре спортивной подготовки. Исследования проводились в феврале 2012 г. 2012 Пирогову Е. Распределение студенток по уровням физического состояния (n=15) При изучении суточного режима двигательной активности по Фремингемской методике было обнаружено. А. что динамика недельного режима имеет свои особенности (табл.01% Выше среднего 26. Результаты исследований и их обсуждение. педагогические методы исследования. Затем был выявлен относительно резкий спад режима двигательной активности. что ниже среднего уровень физического состояния имели 20.1. средний уровень физического состояния 53. 2012 54 .31% студенток. метод Фремингемского исследования двигательной активности человека. наибольшее значение суточного режима двигательной активности у студенток ВУЗа технического профиля наблюдается в начале недели (в первые два дня).1). Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Ниже среднего 20.

Кроме этого было выявлена прямая взаимосвязь между режимами суточной двигательной активности и уровнем физического состояния студенток ВУЗ технического профиля.66 ± 485.19± 22. 29 ± 47.41 2219. 1.18 ± 617. подготовительную и специальную медицины группы.48 ± 25. Оценка недельного режима двигательной активности студенток вузов технического профиля. тем больший объѐм двигательной активности имеют наблюдаемые студентки. на основании которого происходит определение их в основную.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.79 3177. л/мин -1 640. с тем.63 3234. и соответственно с этим наблюдается своеобразный сбой в режиме двигательной активности.22 569. 2012 Таблица 1.77 ± 83. что студентки в большинстве посещают дискотеки. Анализ современной специальной литературы показал.40 Энерготраты. что изменение недельного режима двигательной активности студенток. что уменьшился базовый уровень и значительно увеличился высокий уровень (участие в занятиях аэробикой). Таким образом.70 ± 418.73 Такая закономерность в выходные дни связана.38 684.87 ± 354.21 654. В среду состоялись изменения в режиме двигательной активности за счет увеличения базового уровня.49 3403.24 2673. которая выражалось в том.65 ± 170. В субботу мы наблюдали низкие показатели.62 ± 118.40 ± 30.77 3253. малого.00 427. Выводы. При этом существуют Chişinău: USEFS.95 ± 111. особенно средний и высокий уровни по Фремингемской методике. 2012 55 . можно констатировать.79 ± 218. В четверг мы наблюдали увеличение малого и высокого уровней. Во вторник произошли изменения за счет того. а в воскресенье значительного увеличения базового и среднего уровней. что чем выше уровень физического состояния. В пятницу показатели увеличились за счет уменьшения малого уровня и увеличением высокого уровня. находится в большой зависимости от изменения базового. ккал*мин -1 3198.85 647.65 604. скорее всего. среднего и высокого уровней по Фремингемской методике. что критерием дифференцирования двигательного режима студентов остается состояние здоровья.05± 333. на примере занимающихся аэробикой Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Потребление кислорода.

Давиденко. Двигательная активность и здоровье населения Украины / С.В. Воробйов. В. физической работоспособности и физической подготовленности.68% студенток. В. В. С. Трачук// Олімпійський спорт i спорт для вcix: IX Міжнародний науковий конгрес. 3. М. выше среднего физического состояния . 3.Ю.01% студенток. С 557. Трачук // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тезисы XI Междунар. их физической работоспособности и подготовленности для его коррекции в процессе физического воспитания. С 380-383.е. которая предоставляла бы в комплексе информацию о морфо-функциональном статусе студенческой молодежи. Круцевич Т. Г. Трачук С. По данным нашего исследования было выявлено.І. К. 2. Фарфур. однако отсутствует характеристика уровней физического состояния.12 с. что в своем большинстве обусловлено уровнем физического состояния: ниже среднего уровень физического состояния имели 20. Давиденко Е. что компенсировать дефицит суточной двигательной активности возможно за счет увеличения времени затраченного на специально-организованные занятия. 224 с.53. Chişinău: USEFS.: "Олімпійська література". 4. нормы содержание / Ю.Ю.В. Дальнейшие исследования будут посвящены разработке режимов двигательной активности студенток высших учебных заведений технического профиля с учетом состояния здоровья и профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов. Методика Фремингемского исследования двигательной активности человека: Рекомендации по использованию / Е. Анализируя данные наших исследований можно констатировать. 2012 отдельные попытки использовать с этой целью показатели физического состояния. / Т. значительно повысить степень «индивидуализированности» используемых подходов. 2011. підлітків та молоді: навч. Круцевич. средний уровень физического состояния . К. Масауд Раслан. 2007.. Кобяков // Теория и практика физической культуры.3. 20-26. 5.31% студенток.В. научн. 2012 56 . что студентки ВУЗов технического профиля имеют большой диапазон разброса морфофункционального статуса. При этом необходимо учитывать реально существующий уровень физического состояния студентов. 2005. 2004.А.26. В. Двигательная активность студентов: структура. т. проводимые как в рамках учебной дисциплины по физическому воспитанию. конгресса.К. Кобяков Ю. Давиденко. . Минск. Библиография: 1. ч. 1999. В. посіб. №5.: Олимпийская литература. Давиденко Е. Влияние структурных компонентов двигательной активности на здоровье школьников и студентов /Е. так и вне ее. Контроль у фізичному вихованні дітей. Безверхня. С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2.

2012 57 . Таким образом. анкетирование. интересов. 2012 МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА Катерина У. Актуальность. и для внутреннего развития [2. Целью работы является изучить интересы и мотивы женщин первого зрелого возраста к занятиям фитнесом. уделяется недостаточно вниманиях [1. а также изучение факторов. отдыха. Однако досуг является не менее важной составляющей жизни человека. 4]. положительно влияет на привлечение населения к систематическим занятиям. что человек должен использовать это время прежде всего на восстановление собственного здоровья. В современной научной литературе досугу. Современное общество исходит из того. как форме отдыха после выполнения профессиональных и семейных обязанностей. Повышение качества проведения досуга предусматривает проведение целого ряда мероприятий. чем его профессиональная деятельность. способствующих их формированию. Summary. потребностей населения. women. Методы и организация исследований. направленных на исследование социального положения. Актуальным является вопрос качественного использования свободного времени. health. влияющих на нее. 5]. возраста.. as well as the motives which impel them to regular fitness activities. беседа. Изучение мотивов к занятиям оздоровительным фитнесом. Киев Keywords: motive. разработку тренировочных программ адаптированных к интересам занимающихся [6]. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. fitness. Chişinău: USEFS. удовлетворения естественных потребностей. факторов. physical culture-improving exercises.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. The paper deals with the needs and interests first mature age women in entertainment. осознание сущности мотивации. методы математической статистики. актуальным является определение структуры и поведенческих особенностей проведения активного досуга женщин первого зрелого возраста. В данной работе использовались следующие методы: анализ литературных источников.

Также следует отметить. что подавляющее большинство. Стаж занятий более 1 года имеют 12%. женщин имеют высшее образование и работают по специальности. В результате анализа анкет было установлено. большинство имели возраст более 30 лет. поскольку потребности низших уровней уже. ведущих малоподвижный образ жизни. 2012 Исследования проводились на базе фитнес студии «Изида» в рамках групповых занятий. что стаж занятий респондентов варьирует от 1 месяца до 5 лет. Именно представителям этого класса свойственны потребности в самореализации и причастности к деятельности. а также способствует информированности населения относительно положительного влияния двигательной активности на организм человека. Роль этих потребностей особенно возрастает. Большинство респондентов относят себя к «среднему классу». В свою очередь материальное благополучие стимулирует интерес к повышению уровня своего физического состояния и улучшения здоровья. среди опрошенных посещают тренировочные занятия от 1 до 6 месяцев 46% респондентов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. от 6 месяцев до 1 года 37%. что обучение в высших учебных заведениях стимулирует к систематическим занятиям различными видами двигательной активности. что позволило определить содержательные особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. Chişinău: USEFS. а именно 75%. В рамках педагогического констатирующего эксперимента проводилось анкетирование. рационального питания придерживаются 64% респондентов. В них принимали участие 30 женщин в возрасте от 21 до 35 лет. Также в результате беседы было установлено. Из 30% женщин. 13% респондентов имеют незаконченное высшее образование и только 12% имеют среднее специальное образование. утреннюю зарядку регулярно выполняют 15% респондентов. Курят (от «регулярно» до «эпизодически») только 16% респондентов. Нам удалось установить. что большинство опрошенных следит за своим внешним видом. и придерживается основ здорового образа жизни: 70% респондентов ведет подвижный образ жизни. Результаты исследований. что большинство опрошенных хорошо понимают положительное влияние двигательной активности на организм человека в целом. Так. как правило. удовлетворены. и более 2-х лет только 5% занимающихся. что с возрастом все меньше людей предпочитают активный образ времяпровождения. Результаты анкетирования позволили определить. 2012 58 . Вопрос «Какое у Вас образование?" позволил определить.

свидетельствует о том. Для выявления структуры досуга нами определялись характер и способы проведения их свободного времени. указанные в нашей анкете в качестве предполагаемых. получение удовольствия (16%) и повышение уровня здоровья (14%). что объясняется высокой эмоциональной окраской таких занятий. 12% . Проведенное нами исследование позволило определить особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. экскурсии. личностный рост и становление (21%). посещение театра и культурных памятников города). за просмотром TV.посещают и другие физкультурно-оздоровительные занятия (танцы. йога. чтением (4%). общении и расширении жизненных интересов. что для лиц умственного труда. что для большинства женщин занятия фитнесом являются одним из самых приятных способов проведения свободного времени. которые предъявляют женщины к своему досугу: отдых и восстановление (23%). Так. что человек чувствует бодрость и удовольствие от проведенного отдыха. тренажерный зал). Другие занятия. Кроме занятий в фитнес студии «Изида» 18% женщин проводят свободное от работы время в кругу друзей и семьи. поскольку его организм достигает необходимого уровня энергообмена со средой в результате физиологического и психологического оздоровления. В возрасте 21-35 лет Chişinău: USEFS. этот фактор является более значимым. что люди стремятся восстановить силы. а 16% . DVD (6%). в количественном отношении не набирают и 3% (работа на садовом участке. а 8% . что занятия оздоровительными видами фитнеса способствуют реализации основных потребностей.различным видам рекреации. в занятиях фитнесом заложен высокий рекреационный эффект. более 70% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. Кроме повышения уровня здоровья. Следует также отметить. что с помощью беседы было обнаружено. Менее значимыми для большинства респондентов оказались потребности в самореализации. и ярким музыкальным сопровождением. В ходе исследования нами было установлено. 2012 На желание заниматься двигательной активностью большое влияние оказывает предварительный двигательный опыт. еще 17% . 2012 59 . изучение иностранных языков (3%).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.отдают предпочтение прогулкам. В ходе беседы было установлено.занимаются шопингом и покупками. который проявляется в том. а также снять усталость после тяжелого трудового дня или недели. как наиболее значимый. Высокий процент женщин (23%) которые отметили вариант «отдых и восстановление». Достаточно большой процент женщин склонны проводить свой досуг за компьютером (10%).

11% респондентов. С помощью исследования мы обнаружили. Менее значимым оказался фактор здоровье .5% респондентов. и 19% респондентов не позволяют семейные обстоятельства. и на первом плане стоит в более взрослого населения. а также могут улучшать самочувствие.10% респондентов (общение. является улучшение внешнего вида 36% респондентов. Группа психологических мотивов к которой относят: получение удовольствия. знакомство. можно сказать. выбрали 12% респондентов. Также была проведена попытка определить причины. 2012 60 . среди них. наиболее весомой причиной оказался недостаток свободного времени (около 50% респондентов). снятия стресса. материальных средств . определяющим мотивацию к занятиям в фитнес клубах.32% респондентов (повышение уровня физического состояния. которые одновременно оказывают положительное влияние на функциональные системы организма. коррекция фигуры и осанки. в который входят такие мотивы как: снижение массы тела. такие как: собственное желание (35% респондентов). Исходя из результатов анкетирования. по которым женщины не занимаются двигательной активностью. профилактика заболеваний. внешний вид и настроение. что к занятиям фитнесом женщин подтолкнули различные факторы. По совету друзей начали заниматься . другие факторы 2% респондентов. 2012 женщины отдают предпочтение активным и энергичным занятиям. 20% респондентов не могут преодолеть собственную лень. улучшение самочувствия. технику выполнения упражнений).10% респондентов и для поддержания корпоративной культуры к занятиям . переключение внимания на другой вид деятельности. повышения уровня мышечной массы. которые для удобства их были разделены на группы. назначения врача (10% респондентов).20% респондентов. а познавательный . что значимость мотива улучшения здоровья актуализируется с возрастом. что во главе мотивационной сферы физкультурно-оздоровительной деятельности Chişinău: USEFS. развитие двигательных качеств). Факторы социальный выделен . Так. Результат анализа анкет показал.8% респондентов (получение информации об основах здорового образа жизни. Исследование мотивационной структуры занимающихся оздоровительными видами фитнеса позволило установить иерархию мотивов. по примеру известного человека . Основным фактором. общественное мнение об их внешнем виде (20% респондентов).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. расширение круга знакомых).

удовольствие от выполнения упражнений . 2010.: Просвещение Владос. Система подготовки специалистов по аэробике/ Т. Теория и практика физ.21% респондентов. Педагогіка дозвілля / А. коррекция веса . 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.С. улучшение внешности . Ю. Малый процент женщин. Рекреація у фізичному вихованні різних групп населення / Т. Полученные результаты дают нам возможность повысить потенциал занятий фитнесом за счет определения наиболее рациональных видов. В Безверхня. мотивов и интересов занимающихся. 2012 стоит оздоровительный вектор. Программирование занятий оздоровительным фитнесом /Л.Ю.Ю. культуры. – М. 96 с. 2. А.А.свит. 2004.Л. а для остальных (45%) . Иващенко. мы выяснили. Выводы В ходе исследования было установлено. а наиболее значимым фактором в структуре мотивации является внешний вид и фактор улучшения здоровья. Круцевич Т. В. что наиболее приоритетными потребностями в сфере досуга женщин первого зрелого возраста является отдых и восстановление. 3. К. Иващенко Л. а также пользы занятий физическими упражнениями. поддержание мышечного тонуса .література.один час. 329 с.18% респондентов. В результате социологического исследования.С. 2012 61 .: Олімп. 5.9% респондентов. А.. Андреєва О. который актуализируется с возрастом. 4.С. объясняется наличием высшего образования и высокой информированностью опрашиваемых относительно вопросов здорового образа жизни. которые способствуют продолжению занятий. который актуализируется с возрастом.С. Анализ ответов на вопрос «Как часто женщины первого зрелого возраста посещают занятия?» позволил установить что большинство респондентов (85%) данного клуба занимаются 2-3 раза в неделю. 2003. что оптимальная продолжительность занятий для большинства женщин (55% респондентов) составляет сорок пять минут.В. №12.: Наук. определены в по порядке их значимости: хорошее самочувствие после нагрузки . форм и средств оздоровительного фитнеса с учетом потребностей.Я. В. Круцевич. Харків. Кувшинниковаю К:.18% респондентов. Библиография: 1.Я. Г. Лисицкая. Основные стимулы. Воловик А. 2008. 81-84. 1999.Воловик. Лисицкая.30% респондентов. Аэробика на все вкусы / Т. С. и только 15% из них предпочитают посещать клуб один раз в неделю. Лисицкая. С.Воловик. К. Лисицкая Т.Я. Chişinău: USEFS. Т.34–38.4% респондентов. выбравших познавательный фактор в качестве ведущего мотива. повышение самооценки .Усачев.248 с. 198с. 1994. Благий. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації // Теорія і методика фізичного виховання і спорту.

Киев Keywords: free time.. стоящих перед студентами в годы учебы. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Киев Васильцов Р. обоснован комплекс социальнопедагогических условий эффективного формирования культуры свободного времени студентов. Vasiltsov R. Важным условием оптимального решения задач. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Темпы развития современной жизни. При таких обстоятельствах потенциал свободного времени как фактора всестороннего развития студентов значительно уменьшается. 4]. technology. направленных на восстановление их здоровья. Вместе с этим физиологические возможности организма студентов уже не позволяют в дальнейшем наращивать объемы учебных нагрузок. Organization of recreational activities of students in their free time. В науке накоплен определенный опыт исследования проблемы досуговой деятельности и свободного времени студентов. есть понимание важности рациональной организации времени и наличия опыта его использования [1. are the stages and content of the technologies of the recreational activities of students in their spare time. recreation activities of students. Kyryllova S. В связи с чрезмерной коммерциализацией жизни появилось такое понятие как работа студентов во внеучебное время с целью заработка. систематическое совершенствование образовательных технологий повышают уровень требований по подготовке будущих специалистов. увеличение объемов информации. анализ последних исследований..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. определены концептуальные основы свободного времени как фактора формирования личности студента.. не применяя современных средств. обоснованы условия Chişinău: USEFS. Для перспективного решения этой проблемы. 2012 62 . Discovered and analyzed the structure of free time and general cultural interests of students. Постановка проблемы. используемых в процессе физического воспитания студентов. специалисты считают необходимым совершенствование средств. Theoretically justified and presented the problem of organizing recreational activities of students. Summary. 2012 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Кириллова С.

которые учатся в Национальном педагогическом университете имени М. как развлекательные. Анализ изменений в пространстве свободного времени студенческой молодежи . что без этих сведений. нереализованным. 2012 63 . важнейшего показателя повседневной жизни человека. социологические методы исследований. М. В. Методы и организация исследований . критически относиться к выбору занятий. методы математической обработки данных. невозможна и эффективная организация свободного времени студенческой молодежи [3]. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Драгоманова (НПУ им. Стефаника) и 59 юношей. которые учатся в Черновицком национальном университете (ЧНУ им. школы) ограниченной сферы общения. как своеобразной социальной группы общества. Приобретают важность осознание студентами ценности самого времени. трансформации традиционных и возникающих новых увлечений. приобретают особую важность. самостоятельным выбором различных занятий. педагогические методы исследований. Очевидно. так и развивающие виды деятельности. Однако мощный педагогический потенциал свободного времени для значительной части студентов остается неосознанным. В исследовании принимали участие 109 респондентов (студенты дневного отделения). что свободное время студенчества. Свободное время привлекает студентов не контролируемостью. направленные на изучение путей повышения эффективности использования рекреационно-оздоровительных занятий с целью оздоровления и рациональной организации свободного времени студенческой молодежи являются чрезвычайно актуальными. которая обусловлена необходимостью адаптироваться к новым потребностям организации временного пространства своей жизнедеятельности после постоянного контроля со стороны более-менее устоявшегося социальной среды (семьи. из них 50 девушек. потребностей.П. В то же время именно эти факторы эффективной жизнедеятельности представляют для молодежи не самую сложную проблему. Поэтому научные исследования. 2012 совершенствования различных направлений внеаудиторной воспитательной работе высших учебных заведений [2. умение его рационально использовать. Анализ данных специальной научнометодической литературы по организации досуга студентов показал.П. Драгоманова) Результаты исследования. возможностью сочетать в нем различные.анализ научной и научнометодической литературы.ценностных ориентаций.изучить особенности организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. контент анализ документальных материалов. имеет свою особенность. 5]. Цель исследования .

4. 13. домашнее рукоделие) (табл. а у 20 девушек . 14. 10. Приоритетные виды деятельности студентов в свободное время (n=109) № 1.совершенствованием физических способностей.для улучшения фигуры. Chişinău: USEFS. а 22 девушки . 9. у 19 юношей мотивом является улучшение осанки. 8. которое включало опрос. 2012 64 . которые стимулировали к занятиям двигательной активностью следующие: 26 юношей и 32 девушки занимаются для улучшения самочувствия. друзьями Занятия физической культурой.гармоническое развитие.воспитание волевых качеств и воспитания целеустремленности.1). занятие спортом. чтение художественной литературы. а у 26 девушек. спортом. журналов и просмотр телепередач. . Также 15 юношей мотивируются улучшением настроения. Большинство студентов выбирает пассивные формы его проведения: чтение газет. 5. В результате исследования установлено. Варианты ответов Слушание музыки Встречи и общение с родными. посещение театров). хронометраж. общение с друзьями и родными. 11. 32 юноши и 43 девушки . 6. развлечения (прослушивание музыкальных записей и пластинок. не требующие целенаправленных усилий. У 13 юношей мотивом служит проверка собственных сил. 12 юношей и 34 девушки считают. 12. саморазвитие (чтение литературы по специальности.это привычные действия. 7. что двигательная активность необходима для поддержания физической подготовки. что реальное проведение свободного времени у многих студентов . 3. туризмом Посещение кинотеатров Посещение ночных дискотек Просмотр спортивных телепередач Посещение спортивных мероприятий Играть в компьютерные игры Посещение кафе. ресторанов Чтение художественной литературы Чтение публицистических газет и журналов Увлечение фотографией Изучение иностранных языков Игра на музыкальных инструментах Девушки (n=50) 44 36 27 16 24 3 0 8 14 11 14 11 4 1 Юноши (n=59) 40 38 46 31 9 24 27 18 11 12 4 6 6 7 Основные мотивы. 2. Таблиця 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. художественной самодеятельностью. 2012 Для определения видов занятости студентов в свободное время было проведено исследование.

касающиеся как структуры. 2012 65 . Несмотря на это. Традиционные программы разработанные еще в советские времена. которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности. неумение определять цели и задачи программы. механизма реализации целей и задач программы. в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регулярность и единство педагогического контроля и самоконтроля. которые обеспечивают регулирование физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности. Перспектива дальнейших исследований в этом направлении. Таким образом. позволяют утверждать. несоблюдение алгоритмов построения программ.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. учитывая вышесказанное. 2012 Анализ специальных нормативных документов. Дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на разработку технологии рекреационной деятельности студентов высших учебных заведений в свободное время. что существенно ограничивает переориентацию их содержания с учетом современных условий и тркбований ориентированных на здоровья студентов [4. однако в большинстве случаев и они имеют отдельные недостатки. А именно: средства и методы должны применяться только такие. имеют в основном идейновоспитательную направленность в ущерб рекреационно-оздоровительной деятельности. В содержании программ организации отдыха в свободное время выявлены отдельные недостатки. отсутствие активной двигательной деятельности в некоторых программах и заорганизованный характер деятельности. проектирование инновационной технологии рекреационной деятельности студентов может стать средством для гармоничного развития молодежи. что программно-нормативная база не ориентирована на удовлетворение потребностей современного студента. физические нагрузки должны планироваться в соответствии с возможностями студентов. отсутствие четких ориентиров содержания. Chişinău: USEFS. 5]. что за последние годы исследователями предложены модифицированные программы организации физкультурнооздоровительной и рекреационной деятельности в свободное время. так и формальных их компонентов среди которых наиболее значимыми являются: незнание структуры и технологии программирования свободно-временной деятельности студентов. Выводы Проведенные исследования и анализ литературных источников свидетельствуют о необходимости соблюдать определенные правила для организации рекреационной деятельности студенческой молодежи.

М. доцент. В современном мире. А. Социально-культурные технологии рекреации городского населения в парках культуры и отдыха: диссертация . Сегодня огромное количество людей по всему миру заняты в этой профессии. power fitness. М.00.05 «Теория.Н.. 2002. 373 с. Они обеспечивают людям удобный доступ к новостям. Андрєєва О. 159с. и все больше растет спрос на профессии.. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету. наук: 19. 2010. … доктора пед. 3. Азарова Р. 211 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Кишинев Шипилова С. Клеменко А. связанными с их деятельностью. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВИДИО-ОПЕРАТОРОВ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОГО ФИТНЕССА Лазуков Д.07. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Ахметов Р. 2007. К.: РГБ. Профессия видео-оператора получает в наши дни все большее распространение. 2005. раньше считавшиеся элитными. студент. Житомир. страдающих профессиональными недугами. Пацалюк // Матеріали XIV Міжнародного конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Київ. к.. психол.05.00. 2003.. Г. 4. Організація рекреаційної діяльності в умовах фізкультурно-оздоровчих клубів/ О. Андрєєва. пед. а то и вовсе не существовавших. Summary.Ф. 592. 224 с. когда технический прогресс все больше и больше влияет на жизнь и быт человека. канд. методика и организация культурнопросветительской деятельности» /Азарова Раиса Николаевна. Кишинев Keywords: vocational and applied physical training. также растет и число людей. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. 2. дисс. наук: 13. наук: 13.00. video operators. Москва. Chişinău: USEFS. Психологические факторы разработки и реализации программ физической рекреации в сфере организованного отдыха [Электронный ресурс]: Дис. 2012 Библиография: 1. In the article the problem of professional-applied physical training video operators is coverage. Демченко О. To use the proposed experimentally substantiated authoring program athletic training aerobic classes. 5. С.Э. Социально-педагогическая организация досуга учащейся молодежи. 2012 66 ..

3. Гипотеза. 5. фитнеса и физиологии [1.это болезни спины. 2012 67 . предполагалось получить снижение риска развития профессиональных заболеваний. 9]. Целью исследования было изучение и разработка программы фитнесс – занятий для видеооператоров профессионально-прикладного профиля. снижение утомляемости при длительной работе. профессия видео-оператора не безопасна для здоровья. Методология исследования базировалось на педагогических. плавания. В доступной нам научной литературе подобных сведений мы не обнаружили. От длительного ношения видеокамеры на одном плече происходит перекос позвоночника и ущемление нервов. программу оздоровительных занятий с включением средств атлетической гимнастики. Были определены средства и методы для проведения фитнесзанятий с изучаемым контингентом мужчин и создана для эксперимента авторская профессионально-прикладная программа для видеооператоров на базе силового фитнеса. У видео-операторов есть ряд своих профессиональных заболеваний . которую следовало обосновать. укрепление костно-мышечного корсета. физиологических и стато-математических методах научного исследования [2. следовательно. улучшение эмоционально . В задачи исследования вошло изучение проблемы оздоровительной физической культуры с профессионально-прикладным профилем и проблемы возрастных возможностей адаптации мужчин среднего возраста к физическим нагрузкам. Все в целом должно было Chişinău: USEFS. Таким образом. Используя экспериментальную программу. методов. Теоретической основой послужил ряд работ ведущих исследователей в области оздоровительной физической культуры. возникает острая необходимость в оздоровительных мероприятиях этой категории людей. Новизна нашего исследования проявилась в оригинальном подборе средств. 7]. уменьшение и предотвращение болевых ощущений. 2012 возможность познавать мир. Это дало нам повод изучить возможности оздоровления видео-операторов средствами физической культуры и создать оригинальную. сколиоз и другие заболевания. в построении программы занятий.психического состояния. йоги. 4. 6. и просто проводить время за просмотром телевизора. Однако. а.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. научные разработки в этом направлении весьма актуальны. вследствие чего возникает остеохондроз.

Профессионально-прикладная коррекция и усложнение планов тренировочной работы в зависимости от индивидуальных возможностей занимающихся. В основной части урока использовались статические осанны йоги. Исследование проводилось в период с января 2011 года по апрель 2012 года в 4 этапа. Программа осуществлялась в 2 этапа. «Prime». не занимающихся физической культурой или спортом. посох. соответствующего возможностям каждого занимающегося. груди и спины. Первое тестирование было проведено в сентябре 2011 года. Проведение занятий в соответствии с измененными требованиями. организации и проведению эксперимента. Тестирование проводилось с помощью общепринятых тестов. Результаты исследования. За этот период были проведены все необходимые мероприятия по подготовке. кошка и другие). начиная с 5 минут. 2012 68 . Особое внимание обращалось нагрузкам групп мышц верхних конечностей. В эксперименте участвовало 6 видеооператоров (телекомпания «СТС». верблюд) и гибкость (лотос. что за период работы по экспериментальной программе исследуемые параметры улучшились. 2012 способствовать профессионально-прикладной физической подготовке испытуемых. Теоретическая значимость работы заключалась в обосновании методов и особенностей профессионально-прикладной физической подготовки видеооператоров. Chişinău: USEFS. но с разной степенью достоверности. Составление и использование индивидуального плана тренировочной работы по общей физической подготовке. которая проверялась по величине Ткритерия Стьюдента. Экспериментальная программа содержала в неделю два индивидуальных практических занятия и одно групповое занятие по плаванию. мужчин зрелого возраста. 1-й этап (сентябрь – октябрь 2011 г. Каждое утро выполнялась пробежка с умеренной скоростью бега. воспитывающие силовые способности (треугольник.). плуг. 2-й этап (ноябрь 2011 – март 2012 г. Определение физических и функциональных возможностей занимающихся. Практическая значимость исследования заключалась в обогащении программного багажа профессионально-прикладной подготовки мужчин зрелого возраста. Занятия осуществлялись по стандартной схеме провидения урока. Время пробежки постепенно увеличивалось. Тестирование показало. и было доведено до 10 минут. конечное в апреле 2012 года. «Мир»). воин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.).

4 20 15 10 5 0 Проба Штанге (с) Исходные Конечные (р < 0. 2. Изначально средний показатель индекса Кетле превышал норму на 50 единиц.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 38. индекс Кетле (Рисунок 1) улучшились с начальным уровнем достоверности (р < 0. Показатели общей выносливости Высокий уровень достоверности (р < 0. которую исследовали пробой Штанге.6 4.6 449 422 450 400 350 300 250 200 150 78.1 39. 250 193.2 74 100 50 0 Масса Индекс тела Кетле (кг) (г/см) 40 35 30. 2012 69 р < 0.5 Восток Запад 150 100 50 29. Показатели антропометрии Исходные Конечные р < 0.1 33.05) и это закономерно.3 23.4 30 25 20. Показатели силы мышц Chişinău: USEFS.01) после стандартной нагрузки 15-ти минутного быстрого бега.001 Рис.6 27.3 200 217.5 9. так как перед исследованием не ставилась цель сгонки веса.01 . 3. 2012 Показатели массы тела и. к концу исследования он вошел в норму (420 г/см) и это соответствовало поставленной цели. 1.6 0 Сгибатели рук Брюшной Экстензия (к-во) пресс (к-во) (к-во) (р 0. величиной МПК (по номограмме Astrand-Rуhming) и ЧСС (р < 0. соответственно.05) Рис.001) был в показателях общей выносливости (Рисунок 2).001) Мышцы ног (см) Рис.

Эти показатели можно улучшить.Е. Атлетическая подготовка. армрестлинг. Кишинев: «VILANEX»SA.544. 2008. чем сгибатели (р < 0. Выводы 1. 3.001. которые в профессиональной работе видео-оператора менее нагружены. О. 4). 2012 25 20 15 10 5 0 -5 23.3 Гибкость позвоночника (см) Проба Ромберга (с) р < 0. 2012 70 . 2. с. с. 4.264. 3. Гибкость и проба Ромберга также имели уровень достоверности улучшений в 0. плавания дают оздоровительный эффект. с. Исключение составляют разгибатели рук. Эффективные методики развития силы.05). следует отметить высокие результаты силовых качеств: сила мышц брюшного пресса и сгибателей рук улучшились при – р < 0. с.01). экстензия и сила мышц ног улучшились со средним уровнем достоверности (р < 0. Харьков: ФЛП. Брпжник.7 -1. пауэрлифтинг. обогатив программу занятий специальными упражнениями. 1991. В: Теория и практика физической культуры. Нестерова. Теория и методика физической культуры. 2011. Различные сочетания средств и методов ОФК. 2010. Chişinău: USEFS. Л.05. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». №4.Л. Афтимичук. Показатели гибкости и вестибулярной устойчивости Изучая итоговые показатели тестирования физических способностей (рисунки 3.Э.2 Конечные 4. Матвеев.05 Рис.П. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. йоги. М.: Физкультура и спорт.5 Исходные 17. Э. Возможности адаптации организма мужчин зрелого возраста к физическим нагрузкам. Использование экспериментальной программы привело к положительным сдвигам исследуемых физиологических и физических параметров.6.296. А. Библиография: 1. 4. Исследуемая программа соответствует требованиям профессиональноприкладной физической подготовке видео-операторов.

Их готовность к школьному физическому воспитанию составляют разнообразные движения: ходьба.С. Возрастная. 2005. Спортивная. Полноценное развитие детей младшего школьного возраста без организованной двигательной активности практически недостижимо. М.528.: Спорт академ. Кишинев Трухина И. Е. Т. В. А. включенные в программу по Chişinău: USEFS. координации. 8. Киев: Олимпийская литература. Им доступны упражнения. 2000. 2010. 7. Хоули. motricitatea generală.. Физиология человека. ловкости. Френкс. старший преподаватель. Селуянов. требующие проявления быстроты. студент. Общая. с. Все это создает предпосылки для овладения трудовыми навыками и сложными физическими упражнениями.184. Rezumat. с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 5. с. но при наибольших мышечных усилиях [7]. Холодов. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltarea fizică. Государственный университет физического воспитания и спорта. М. старший преподаватель. Государственный университет физического воспитания и спорта.. Б. care condiţionează însuşirea priceperilor şi deprinderilor de importanţă vitală. Государственный университет физического воспитания и спорта...: Издательский центр «Академия». 2012 71 .Т. В. Кишинев Гырля Н.367. Кузнецов. 2011.К.Д. М. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Леу А. с. лазание.Б. Э. прыжки с места и с разбега и др. Основы научно-методической деятельности в физической культуре / Учебное пособие для студентов вузов физической культуры.480. Пресс. Сологуб.. Актуальность.: Олимпия пресс. бег. и др. pregătirea funcţională.С. 6. бросание и ловля мяча. În cadrul educaţiei fizice şcolare s-a observat o dinamică progresivă a indicilor de creştere şi dezvoltare. Теория и методика физического воспитания.. Солодков. Второе издание исправленное и дополненное. Оздоровительный фитнес.Н.

Учебная деятельность становится ведущей. Для учащихся младшего школьного возраста движения – основное внешнее проявление деятельности организма. ноги становятся длиннее.9 см.3 кг и превышают в ОКГ на 0. Происходят изменения и в пропорциях тела: изменяются отношения обхвата грудной клетки к длине тела. Результаты исследований и их обсуждение. В то же время выявлено опережение девочек в сравнении с мальчиками в таких показателях как длина и масса тела. его речевой функции и мышления. В росте тела в длину различия не значительны с 7 до 9 лет – мальчики выше девочек в среднем на 1 см. является одним из необходимых условий нормального развития мозга. положительно влияет на работу всех органов и систем. Нами определено. Более высокая масса тела у мальчиков в 7-9 лет обуславливает и более высокие общесиловые показатели в кистевой и становой силе. определяющая важнейшие изменения. необходимый фактор его развития. Кроме того. тяжелее на 2. Нами предполагалось. окружность грудной клетки (ОГК).1 см. педагогические тестирования и математическая обработка количественных данных [1. 9]. и вместе с тем. происходящие в морфофункциональной и психолого-эмоциональной сфере детей на данном возрастном этапе [4]. Опережающее. что в младшем школьном возрасте опорнодвигательный аппарат характеризуется относительно равномерным развитием. 2012 физической культуре в школе. физическое развитие девочек в 9-10 лет на наш взгляд. В частности. в сравнении с мальчиками. организованная двигательная деятельность играет активную роль и в обменных процессах. Исследования проводились в условиях школьного физического воспитания детей младшего возраста в лицее «Prometeu» г. В ходе естественного педагогического эксперимента использовались антропометрия. в 10 лет девочки выше мальчиков на 2. что проведенные исследования динамики показателей физического развития. длина тела в большей мере увеличивается. Однако интенсивность роста отдельных размерных признаков различна. 5]. что отразилось на их Chişinău: USEFS. Так. по сравнению с девочками. 3. Организация и методы исследования. 2012 72 . чем масса. что положительно сказывается на росте и развитии детей [10]. Кишинев. Кроме того. Гипотеза. общедвигательной и психомоторной активности позволят определить тактику и стратегию их совершенствования и гармонизации. 1).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. обусловлено более ранним наступлением полового созревания и соответствующим ему пубертационным скачком [2. В 10 лет опережающее половое созревание девочек обусловило высокие темы развития роста и массы тела. в особенности моторика верхних конечностей и в частности кисти. организованная двигательная активность. а в 10 лет различий практически не наблюдается (табл.

Матвеев (1976). характеризующие дееспособность и функциональное состояние опорно-двигательного аппарата исследуемого контингента.1 32. Таблица 1.4 32. лет 7 8 9 10 Рост стоя (см) М 122. девочки практически сравнились с мальчиками в величинах становой и кистевой силы. что согласуется с исследованиями Л.6 Д 121.0 12. Динамика показателей физического развития учащихся 7-10летенего возраста (средние данные) Возраст .% М Д 140 118 141 116 135 118 139 130 Относит.56. что сердечнососудистая и дыхательная системы обеспечивают энергетику работающих мышц опорно-двигательного аппарата и определяют уровень работоспособности организма учащихся. прогрессирующее увеличение относительной становой и кистевой силы характеризует созревание нервно-мышечного аппарата обусловленное возрастом и организованной двигательной активностью [8.60.51 Д 23.8 45.5 8.51.8 26.60.9 38.50.82.2 3.48 136.силы .1 46.1 7.30.2 18.силы .55 134.61 125.% М Д 13.40 30.20.3 29.3 Таким образом. 3]. В частности. стан.4 Кистевая сила (сильнейшей) (кг) М Д 3.05.7 4.94. Chişinău: USEFS. 2012 общедвигательных способностях.60.50. у девочек 183. 2012 73 .48 М 29.7 и 278.42 25.6 и 586.2 28.42.1 В таблице 2 представлены данные.82.90.34.32 28.95.44. существенное увеличение относительной становой и кистевой силы с 7 до 10 лет у мальчиков составило 158.8 1.П.01.63 124.5 36.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.50.70.46 25.9 15. Известно.00. Таблица 2. лет 7 8 9 10 Массо-ростовой г/см М Д 199 194 203 202 218 215 247 228 Жизненный индекс мл/кг М Д 51 51 56 50 60 49 51 50 Относит.3 3.10.60.03.3 Д 25.1%. с незначительным опережением мальчиков в сравнении с девочками.5 8.31 27.40 35.20. Динамика функционального состояния физического развития учащихся 7-10 летнего возраста (усредненные данные) Возраст. Нами определено.40.44 130.14.50.45 129. Кроме того.2 5. кистев.7% соответственно. что под влиянием возрастных изменений и школьного физического воспитания наблюдается прогрессивная динамика практически всех улучшение исследуемых параметров.50.91.60 Становая сила (кг) Вес (кг) М 24.

функциональное состояние организма учащихся младших классов. окружности грудной клетки на фоне уменьшения частоты сердечных сокращений.8 125 120 135 132 140 135 150 145 825 700 879 750 925 800 975 850 4. мл М 1242 1410 1685 1695 Д 1180 133 1385 1510 ОГК.2 4.5 5.8 35.6 42. выносливостью и гибкостью.0 4 5 . лет 7 8 9 10 М 6.3 45.1 ЧСС уд/мин Д 58.0 11.9 М 93 90 88 86 Д 104 102 98 92 Задержка дыхания На вдохе На выдохе М Д М Д 39.7 10.4 18.8 10.6 Д 7. Динамика показателей физической подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Тесты физической подготовки Бег 30 м (с) Челночный бег 3х10м (с) Прыжок в длину с места (см) 6-ти минутный бег (м) Наклон вперед из положения сидя (см) Подтягивание на перекладине из виса. Таблица 4. лет 7 8 9 10 ЖЕЛ.3 Д 6.4 22. 2012 Из таблицы 3 следует. см М 60.3 9.7 38.0 2 3.5 2. что в целом отражается на показателях их роста и развития. колво раз На низкой перекладине из виса лежа подтягивание на кол-во раз Возраст. быстротой.2 61.2 50.0 Таким образом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.4 60.5 7. 2012 74 4.6 Д 6.5 4. с другой – влиянием занятий физическими упражнениями (в большей степени). Таблица 3.7 9.5 10. обусловлено естественными типами прироста изучаемых показателей (в меньшей мере).6 23. Кроме того.8 8. что в условиях школьного физического воспитания с возрастом наблюдается увеличение ЖЕЛ.5 3 Chişinău: USEFS. любая мышечная деятельность учащихся в условиях школьного физического воспитания обеспечивается комплексом двигательных способностей – силой.1 16.7 4.1 9. улучшение показателей проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе отражает рост функциональных возможностей сердечнососудистой системы организма учащихся с I-го по IV класс.5 638 64. Динамика показателей функциональной подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Возр.8 19.0 51. Кроме того.5 3.1 61.0 8.6 19.3 17.0 М 6.4 М 6.5 9.5 44.8 Д 6.0 М 6.1 14.2 9. с одной стороны.

что положительно сказывается на состоянии здоровья учащихся и их успеваемости в школе. В челночном беге. характеризующие координационные способности также наблюдается улучшение с I-го по IV классы – у мальчиков на 9. В показателях гибкости (наклон вперед) и равновесии (проба Ромберга) девочки превосходят мальчиков. Таким образом. у девочек с 7. Кроме того. 4). Улучшение составляет соответственно 10. у мальчиков улучшение составляет 18. В показателях быстродействия (сенсомоторная реакция и теппинг-тест) мальчики незначительно опережают девочек. приобретаемого в процессе обучения. что выражается в динамике бега с 825 м у мальчиков в 7 лет до 975 метров в 10 лет.5 раза в IV классе – т.3 сек). у девочек на 11%. кардиореспираторной системы и общедвигательной подготовленности создает благоприятные предпосылки для высокой работоспособности. соответственно у девочек с 700 м до 850 м. функционального состояния опорно-двигательного аппарата. Невысокие показатели мышечной силы в этом возрасте обусловлены. что с 7 до 10 лет длина пробегаемой дистанции имеет четко выраженную тенденцию к увеличению.2%. что выражается в улучшении скорости пробегания 30 м (у мальчиков с 6.1 секунд.е. Так.7%. Прогрессивное увеличение мышечной силы с возрастом создает благоприятные условия для проявления быстродействия.3% и 10%. т. что составляет 160% прироста.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Показатели мышечной силы у учащихся младшего школьного возраста относительно невелики. что обусловлено особенностями анатомо-физиологического строения организма девочек. 2012 75 . У девочек при подтягивании на низкой перекладине из виса лежа темп прироста более выражен и составляет 250%. В первом классе.8 секунд в 7 лет до 6. положительная динамика показателей физического развития.е. Анализ результатов тестирования общей выносливости в 6-ти минутном беге показал. а также на формировании общественного опыта. Chişinău: USEFS. в 7 лет мальчики в среднем подтягиваются на перекладине из виса 2. интенсивным ростом тела в длину. соответственно на 30% и 15%.4%. что обусловлено небольшим весом мышечной системы (табл.е. у девочек 21. в 10 лет – 4 раза.0 – до 6. физическое воспитание может стать ведущим фактором самоформирования интеллектуального развития наряду с другими общеобразовательными предметами. с 2-х раз в 7 лет до 5 раз в 10 лет. прежде всего. т. при отставании мышечной массы в росте.

: Академия.И. Матвеев Л. Антропова М. The paper investigates the problem of relationship economics students to excel by means of physical education.Ю.П. health. Лях В. 2.Г. Врачебный контроль в спорте. 10. 9. Питер..: Возрастная физиология. М. 6. 1978.: Просвещение.: Медицина. Л.: Психология. 120 с. на наш взгляд. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте. Уровень культуры общества в значительной мере определяется ступенью его развития посредством использования индивидуальных человеческих способностей. Наряду с этим следует особо отметить. 1976. 408 с.: Возрастная психология. Морфобиомеханические исследования в спорте. self-improvement. Ашмарин Б. Summary. Калугина И. что в системе общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья и физической подготовки личности. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. 2000.: СпортАкадемПресс.: Просвещение..А. определяет возможность усвоения всех других ценностей и. 1987. СПб. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет). М. – 54 с. Analyzes the results of a survey of students of economic professions. 1998. старший преподаватель. 4. выступает уникальным Chişinău: USEFS.И. в преобладающем большинстве. Одесский национальный экономический университет. 1990. Мельников В. a survey. М. professional applied physical training.: ФиС. 2006. 8. 345 с. 2012 76 . В кН. Одесский национальный экономический университет. 3. – 58 с. 5.В.В.: ФиС. Украина Keywords: students. Теория и методика физического воспитания (учебник для ИФК).А. Возрастные изменения двигательной деятельности. Губа В. В кН.М. М.т. Тесты в физическом воспитании школьников. 7.Г. Сорокоумова Е. 1988. 144 с. М. Возрастная физиология и школьная гигиена.А. Хрипкова А. 138 с. М. М. Дембо А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. студент. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА Логинский К. Украина Кирьякулова Н.: Наука.. I. Психологические особенности школьника младшего возраста. В кН. – 124 с. Введение. Муравов И. 2012 Библиография: 1.П. Фабер Д.. 1975.

а в дальнейшем . 2012 средством. Исследование предполагало проведение социологического опроса. 2012 77 . преждевременной усталости. быстроты реакции и др. мышления) и психомоторных способностей (точности движений. как важного компонента высокого профессионального уровня будущих специалистов. Физическое воспитание в учебно-воспитательном процессе ВУЗа является средством. Поэтому здоровье должно стать для молодежи одним из важнейших приоритетов среди многих ценностей современного человека. способствуя активному индивидуальному развитию студента. внимания.). формированию профессионально важных качеств и их совершенствованию [1]. Перестройка высшего образования в Украине предусматривает коренное и всестороннее совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов для народного хозяйства. Целью настоящей работы является изучение отношения студентовэкономистов к самосовершенствованию средствами физического воспитания. В случае отсутствия здоровья. без которого определенный процесс становится малоэффективным. с повышением роли психических процессов (памяти. Современное образование актуализирует задачи поиска эффективных здоровьесохраняющих технологий. выполнена разработка эффективных форм и методов управления процессом физического воспитания студенческой молодежи. Chişinău: USEFS. умение в определенной степени использовать свои способности. Залогом успеха выступают знания особенностей своего организма. в то же время.к развитию различных заболеваний и даже потере трудоспособности. Были рассмотрены важнейшие черты студенческого возраста. Анкетированию было подвергнуто 147 студентов II курса финансовоэкономического (ФЭФ) и учетно-экономического факультетов (УЭФ). ошибкам в производственной деятельности. Для большинства специальностей профессиональная деятельность связана со значительным снижением физических нагрузок и. Такая ситуация приводит к росту нервно-эмоционального напряжения человека. которые являются приоритетными для современной молодежи. как показала жизненная практика.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которое решает одну из сторон такой подготовки. наиболее выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии принципиально повлиять на постепенный процесс физической деградации человека [3].

клубах по интересам. самоутверждение. Студенты. Они ленивые. занимающиеся спортом. Студенты. соответствующие студенческому возрасту [2]: самопознание. это безвольные и инфантильные люди. самостоятельно. которые считают. которые занимаются физическими упражнениями. Студенты со слабо выраженным интересом к занятиям физическими упражнениями. силой. добиваются высоких спортивных результатов. отдельно следует выделить самовоспитание. ловкостью и т. Chişinău: USEFS. Они хвастаются своим природным здоровьем. Именно из-за самовоспитания. К данной группе студентов относятся болельщики и «знатоки» спорта. По результатам исследования. которые осознают лечебное воздействие физической культуры на здоровье человека. любят.д. выбирая для этого тот или иной вид спорта или систему физического совершенствования. подчиняют свой рабочий день главной цели (иногда даже в ущерб личным интересам). в том числе и спортом высших достижений. кружках. а иногда даже увлекаются различными модными «системами» и вскоре бросают их. Как правило. ищут легких путей для достижения оздоровительных эффектов. постоянно повышают свое мастерство. 2. 6. Студенты. но практически ничего не делают для использования с этой целью физических упражнений. которые осознают положительное влияние спорта и физических упражнений для личного здоровья. которую они постоянно выполняют. 5. Они откровенно выражаются против спорта. 4. благодаря самостоятельному активному осмыслению взаимоотношений. Рассматривая особенности студенческого возраста. Эти юноши и девушки упорно тренируются. 2012 78 . 2012 Результаты исследования. Они дисциплинированы. максимализм. Студенты.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. норм и правил. самоопределение. Теоретическое исследование индивидуальных психофизиологических особенностей личности позволило определить следующие наиболее важные черты характера. что они здоровы и физическая работа. которые не верят в свои силы. 1): 1. рассматривая его как шалость. Студенты. Занятия физическими упражнениями для них являются обязательными и регулярными в спортивных группах. формируются определенные взгляды и убеждения. самостоятельность. их удовлетворяет и не требует дополнительных занятий физическими упражнениями. студентов можно условно разделить на несколько обособленных групп (рис. коллективизм. но не регулярно.

вялые.7% 26. общекультурных. включая такие роли как общественно-политические. что для формирования любой из указанных черт характера существуют множество психолого-педагогических приемов и средств. покой и физическую бездеятельность. формирующих личность. Предпочитают тишину. Они имеют ложное представление о пользе физических упражнений для здоровья человека.9% 13. игнорируют их. 30 27. превышают все остальные. 2012 7. имеет место определенная психическая дисгармония. Соотношение важных факторов по самосовершенствованию студентов ФЭФ и УЭФ Таким образом.3% 11. безусловно. политических и экономических проблем. То есть. эстетических.1% 10. слабые. 2012 79 . что поиск своего призвания соединяется с определенной необразованностью. которые опосредованно. профессионально-трудовые и другие. им не хватает социальной зрелости. оказывают определенное влияние на студента.это возраст интенсивного формирования личности. а в ряде случаев разочарованием. мировоззрение.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.3% 8.3% 10 17. В таких условиях они не всегда в состоянии погасить всякие надменные желания и стремления.1% 8. Студенты с совершенно безразличным отношением к физической культуре. эмоциональными травмами. импульсивностью.9% 1 25 20 19. студенческий возраст .3% 6. Поиск и решение морально-этических.7% 15 12. потому привлекают в этот процесс Chişinău: USEFS. В подавляющем большинстве лица болезненные. Несомненно.2% 9. Желание и стремление у молодых людей в своем развитии опережают развитие воли и характера.3% 15. через преподавателя. научных.4% 2 3 4 5 6 5 7 0 ФЭФ УЭФ Рис. Однако средства физического воспитания по своим эффектам. личное «Я». Естественно. 1.5% 13. переоценкой своих возможностей. В этот период молодой человек овладевает комплексом взрослого. определяют ее характер.

что позволит оценить действенность избранных средств и при необходимости вносить личные коррективы (рис. В общем. наиболее информативными из них будут – самочувствие. где необходимым условием управления является обязательная регистрация тренировочных нагрузок. что именно студенческий возраст (17-25 лет). присуща уверенность в поведении. направленной на формирование культуры здравоохранения. тесты. продвигаясь шаг за шагом к сознательной систематической деятельности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. работоспособность. Рис. 2012 компоненты не только умственной деятельности. Следует наблюдать за состоянием своего организма в процессе занятий. Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют о том. частота пульса и сроки его восстановления. сон. студентам. когда практически завершается формирование организма человека. у них Chişinău: USEFS. в котором отражены результаты нагрузки. но и физического напряжения. характеризующие физиологическое состояние и функциональную подготовленность (антропометрические измерения. С этой целью следует вести личный дневник. Все это обеспечивает процесс самосовершенствования. является возрастом. В планировании самостоятельных занятий обязательно должны быть показатели. отражающих уровни общей и специальной физической подготовки. аппетит. привлеченным к систематическим занятиям физическими упражнениями. 2). 2. Дневник самоконтроля студента Именно Дневник самоконтроля поможет следить за своим здоровьем. и результаты тестирования в контрольных упражнениях. и все физические качества имеют наиболее благоприятные условия для их совершенствования. 2012 80 . пробы).

Для занятий ритмической гимнастикой характерна высокая эффективность упражнений. а музыкальное сопровождение – это эмоциональный стимул к движениям. которые определяются его психологическое состояние. Среди традиционных физических упражнений. как следствие. развиваются престижные установки. 2012 формируется стереотип распорядка дня. что каждому человеку присущ свой индивидуальный ритм и выбор упражнений. высокий жизненный тонус. Самые популярные виды физических занятий для атлетическая гимнастика самоусовершенствования студентов ОНЭУ Наиболее эффективным является выполнение физических упражнений на свежем воздухе. оптимистичны. с высоким уровнем настойчивости и решимости. и.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. Известно. выдержка. 2012 81 . у таких студентов более высокая эмоциональная устойчивость. способны к самосовершенствованию. плавание. Как правило. которые используются с целью физического самосовершенствования наиболее популярными и доступными оказались единоборства. их доступность и эмоциональность. Chişinău: USEFS. единоборства 19% 27% аэробика 32% 18% плавание 38% оздоровительный бег Рис. которые дают наибольший полезный эффект. оздоровительный бег. Процесс физического воспитания или физического самосовершенствования подчиняется определенным задачам обучения и самовоспитания. атлетическая и ритмическая гимнастика (рис. легче контактируют. которые регулярно посещают дополнительные занятия по физическому совершенствованию. 3). более собраны. они энергичны. Студенты. исполнительны. Желание к самосовершенствованию проявляется благодаря осознанию необходимости заниматься физическим самовоспитанием.

Актуальность. Канишевский. world cups.одно из ведущих направлений современных танцев. Библиография: 1. общенародное достояние. and is the most popular dance styles around the world. popular dance direction the world championship.: «Медицинская газета Украины». так и к здоровью других. потребностей. опираясь только на развитие его физических возможностей. В. что здоровье каждого человека не может быть его личным делом. in which are held world championships and world cups. убеждений. 2.Белов.П. чувств. М. Днепропетровск Keywords: hip-hop. 2012 82 . Маглеваный. Summary. Следует также подчеркнуть. прыжки. Волков.Котова. Основными элементами техники этого стиля являются «кач» тела. 270 с.Л..М. В.Канишевский. А.О. М.В. Невозможно судить о физической культуре личности. Вот почему молодежь должна бережно относиться к здоровью.: ИЗМН.М. падения. Modern competitive hip-hop today is a bright and exciting spectacle. ценностных ориентаций. М. Hip-hop . как к своему. 1999.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Научно-методические и организационные основы физического самосовершенствования студенчества / С. 2004. направленности и степени развития интересов.Волков. 3. при постоянном мониторинге.М.: Украина. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ХИП-ХОПА Мандражеева О. порожденное культурой большого города. 1998. Основы профессионально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи / В. А. Это большая гражданская ценность. 2012 Выводы Для эффективного управления процессом физической подготовки студентов необходимо внедрение ряда указанных методов и форм организации физической подготовки и самотренировки студенчества. Днепропетровск Пуздря Т.В. Диагностика и управления / А. 250 с. без учета ее мнений..Л. вращения и легкие Chişinău: USEFS.Маглеваный. Организм и личность. С. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. контроле и корректировке этого процесса.П. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 82 с.

сочетающий в себе акцентирование отдельных частей тела (головы. ставший культовым. Хип-хоп в настоящее время является ведущим танцевальным направлением. граффити.д. по которому проводятся чемпионаты мира и мировые кубки. Предмет исследования Развитие координацийних способностей девочек 7-8 лет средствами хип-хопа в системе занятий по физическому воспитанию. Хип-хоп является одним из самых доступных. ярких и популярных стилей современного танца. Современный конкурсный хип-хоп сегодня представляет собой яркое. Locking и т. Определить характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. C-Walk. На сегодняшний день существует большое количество различных стилей: Street jazz (уличная импровизация). Педагогическое наблюдение (позволил получить фактический материал по исследуемому процессу. Определить уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. Определить уровень физического развития девочек 7-8 лет. Задачи работы: 1. Для решения задач исследования нами использовались следующие методы: 1. Флексинг. Цель работы Экспериментально обосновать систему занятий с элементами хип-хопа. превратившийся в целый пласт современной культуры. Chişinău: USEFS. 2. 2012 83 . Old School. 2. Крамп. New style school. Весьма динамичный танцевальный стиль. Turfing. способствующих развитию координацийних способностей девочек 7-8 лет на занятиях по физическому воспитанию.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. этот стиль современного танца приобрел огромную популярность во всем мире. Анализ научно-методической спортивной литературы (было проанализировано 38 литературных источников). увеличения скорости и хореографии. 3. Объект исследования Развитие координацийних способностей девочек 78 лет на занятиях по физическому воспитанию. Паппинг. включающий в себя различные составляющие: музыку. для определения путей совершенствования учебного процесса с помощью средств хип-хопа). Брейк-данс. определенный стиль одежды. Этот танец. 2012 акробатические движения. с каждым годом развивается по линии усложнения. захватывающее зрелище и является самым популярным танцевальным направлением во всем мире. рук и ног) и элементы движений из повседневной жизни.

была разработана система развития координационных способностей с помощью средств хип-хопа. 5. Исследования проводились в 4 этапа: 1-й этап. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную. Девушки занимались 2 раза в неделю физической культурой. на регуляцию пространственновременных и динамических параметров движений. «Бег к пронумерованным набивным мячам» и «Ходьба с хлопками ладонями в заданном ритме»). которая применялась в экспериментальной группе и была направлена на развитие координационных способностей девочек 7-8 лет. проводилась математико-статистическая обработка результатов исследования. Проводился педагогический эксперимент и наблюдение за учебно . Проводился анализ научно-методической литературы по проблемам развития координационные способности девушек 7-8 лет. В исследовании принимали участие девушки 7-8 лет. Исследования проводились в период с декабрь 2011 по апрель 2012 года на базе СШ № 63 г. а 1 раз занимались хип-хопом.ростовой индекс Кетле). 3-й этап.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2-й этап. 4. Днепропетровска. формирование выводов. Математико-статистическая обработка результатов (включил расчеты среднего арифметического (Х) и ошибку среднего арифметического (m)). 4-й этап. Организация исследования. Определялся уровень эффективности предложенной системы. Медико-биологическое тестирование (включило в себя тест «Статическое равновесие по методике Явроцкого» и масса . 2012 84 .тренировочным процессом. В экспериментальной группе мы предложили Chişinău: USEFS. Обоснование системы развития координационных здибностеи у девушек 7-8 лет средствами хип-хопа Была разработана система упражнений с элементами хип-хопа. Подбирались методы исследования. 2012 3. занимающихся уроками физически культуры. Упражнения были направлены на развитие статического равновесия. Определялся исходный уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. способностей к ориентированию в пространстве и чувства ритма. Педагогическое тестирование (включило в себя 3 теста «Прыжки на разметку». В контрольной группе упражнения на развитие координационных способностей выполнялись в подготовительной части урока.

с. Название базового движения Bounce (кач) Running man (бегущий человек) Criss cross Robocop Crab Harley shake (рух плечима) Sham rock Back jump Monastery Содержание И.и.3-4 тоже влево..3-4 то же.2-о.с.подняться на носки. Отличительные признаки: в подготовительной части комплекс ОРУ проводился под музыку.п.согнуть левую. И...стойка ноги врозь. 1ноги врозь. включающей упражнения статического и динамического характера.1-выпад на правой. скольжение левой назад. И. – широкая стойка ноги врозь. и. и-2 то же левой.1.п. носки вовнутырь.п. 2012 85 . и.п. и-2 то же левой.стойка ноги врозь.п.с. и.1. а также девочки экспериментальной группы посещали 2 раза в неделю обычные уроки физической культуры. Сравнительный анализ уровня развития координационных способностей у девочек 7-8 лет. и.поворот на 180 градусов. 3-4 то же.. 3-4 тоже левым. 2-и.с.. 3-4 то же.носки наружу. что после педагогического эксперимента показатели длины. 2012 урок физической культуры с элементами хип-хопа..И.-о..п.2-и.п. И. . Таблица 1.с. В подготовительной части проводилась танцевальная разминка. И.правая на носок.1. И. носок на себя. в основной части изучались базовые шаги хип-хопа и танцевальные комбинации в заключительной части использовались подвижные игры с танцевальной направленностью.поднять правое плечо вперед..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. как и девушки контрольной группы. В результате проведенных исследований было выявлено. И. направленные на развитие координационных способностей: 2 раз в неделю девушки занимались на уроках физической культуры.. а 1 раз в неделю занимались по экспериментальной системе. И.1-наклон вправо.правая вперед.с. в основной части изучались основные движения хип-хопа и танцевальных комбинаций.п.3-4 тоже.. 3-4 тоже.п.стойка ноги врозь. в заключительной части использовались танцевальные игры.1..и. Общие признаки: в подготовительной части содержание комплексов ЗРВ и общеразвивающих упражнений в движении не отличались.ноги накрест правая вперед.о.это упражнение можно выполнять по диагонали в разные стороны.о.и.согнуть правую вперед. 3-4 то же левой. 2поднять правое плечо вправа.3-4 -тоже влево.о. .п. .2и.-о.п. массы Chişinău: USEFS. И. колено влево...п.ноги врозьправой.1. 2.и -права вперед.стойка ноги врозь.п.п. 2подставить правую.

это споспособствовало улучшению результатов исследования в экспериментальной группе: тест «Прыжки на разметку" улучшился на 48%. 2012 86 .Анализ специальной литературы позволил изучить методику развития координационных способностей девочек 7-8 лет и изучить пути их усовершенствования. тест «Ходьба с хлопками в ладони с заданном ритме» улучшился на 50%. В результате проведеного эксперимента было выявлено. что у девочек 7-8 лет его уровень в контрольной группе стал значительно выше. 2. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам. Исследование статического равновесия показало. Chişinău: USEFS.001). 2012 тела и индекса Кетле у девочек экспериментальной и контрольной групп несущественно увеличились. Разработаны комплексы средств и методов направленных на развитие и совершенствованием координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы. 3. тест «Бег к пронумерованным набивных мячам» улучшился на 7.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. По показателям длины тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у девочек 7-8 лет как в экспериментальной. что уровень координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной.0001) и в тесте на «чувство ритма» (ходьба с сплескуванням ладонями в заданном ритме) (р <0. комбинаций и музыкальных игр. Определили характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. которые были направлены на развитие и совершенствование координационных способностей девочек 7-8 лет. а также активный отдых во время подготовки к следующим видам программы Выводы На основе полученных данных сформулированы следующие выводы: 1.8%. так и в контрольной группах. Используя разработанные комплексы базовых движений хип-хопа. Особенно ярко это отражается в результатах теста по определению пространственно-временных и динамических параметров движения (прыжки на разметку) (р <0. что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами хип-хопа. 4. в тесте на «ориентирование в пространстве» (бег к пронумерованным набивным мячам) (р <0.05). в экспериментальной же группе анализируемые показатели увеличились незначительно. Это можно объяснить тем.

2001. content-analysis. Тесты в физическом воспитании школьников. Борисова. Федоряка. Современные отечественные исследования в области здравоохранения. Лях В.Ю. что порождает неоднозначность его трактовок и множество разнообразных рекомендаций по способам его соблюдения. так и образ жизни самого человека. наук. канд. .. Summary. 2010. Смоленск. This article deals with the results of author research about polytechnic student’s idea of health mode of life. Смоленск. Филиал Национального исследовательского университета. Россия Соколова Т. Если у человека нет четкого представления о Chişinău: USEFS.: Физкультура и спорт. 2012 87 ./Ю. 2. Московский энергетический институт. Методичні рекомендації з гімнастики для студентів інститутів фізичної культури і спорту:. студент. Филиал Национального исследовательского университета.-Дніпропетровськ. доцент.И.. The authors give the data reflecting gender distinction in understanding the problem and also the idea of personal qualities. gender distinction. Россия Keywords: health mode of life.В. На него оказывают влияние. Мохова. 2012 Таким образом. что на данный момент состояние здоровья нации существенно ухудшилось за последние десятилетия. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной системы развития координационных способностей девочек 7-8 лет с элементами хип-хопа. Московский энергетический институт.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.В. В научно-методической литературе даже среди крупнейших специалистов в данной области нет ни единого мнения о сущности и содержании самого понятия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ).М. Библиография: 1. Последствия неправильного образа жизни все чаще сказываются губительно для здоровья.М. пед. necessary for health mode of life. 114 с ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА Младов В. как внешние факторы. А. И. психологии и физической культуры показывают.

методы статистической обработки полученных данных. по вашему мнению. включает в себя понятие «здоровый образ жизни»?. ведущего здоровый образ жизни. Предмет исследования: особенности представлений о здоровом образе жизни и личностных характеристиках индивида. соблюдающего здоровый образ жизни.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. по Вашему мнению. связанных с ним. его действия. позволяет судить об уровне знаний и заинтересованности молодежи в организации собственного образа жизни с учетом сохранения своего здоровья и поддержания высокого уровня собственной работоспособности. 2012 сущности и содержании определенного понятия. на основе анализа полученных результатов сделать выводы об особенностях представлений современных студентов о понятии «Здоровый образ жизни». а также особенности методов исследования личностных представлений в современной психологии. связанные с этим понятием. в которых требовалось написать небольшое сочинение. Какие способы соблюдения здорового образа жизни Вы применяете? Какими качествами. Поэтому нам представляется особенно важным изучение понимания современной студенческой молодежью самого определения «ЗОЖ». включающие метод выбора из текста фонем (синонимов или синонимичных словосочетаний). Задачи исследования: изучить научно-методическую литературу. не будут направлены в правильное русло. 2012 88 . ведущий здоровый образ жизни?. имеющиеся на сегодняшний день классификации исследуемого понятия. а также личностных качеств. Объект исследования: структура понятия ЗОЖ у современных студентов. методом контент-анализа. должен обладать человек. провести исследование представлений о понятии ЗОЖ среди студентов СФ МЭИ методом контент-анализа. Целью работы является оценка базовых представлений о понятии «ЗОЖ» студентами филиала МЭИ в городе Смоленске. их обобщения с помощью Chişinău: USEFS. касающуюся теоретических основ ЗОЖ. ответив в развернутой форме на следующие вопросы: Что. Нами были использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. а также особенности понимания структурных компонентов этого понятия и представления о личностных качествах человека. Студентам были предложены бланки. исследование представлений о ЗОЖ.

что отсутствие вредных привычек для юношей является более важным аспектом в соблюдении ЗОЖ. что в понятии современных студентов здоровый образ жизни – это. поэтому со временем влияние вредных привычек усиливается и уже поддается констатации. хотя в последние десятилетия женщины их активно «догоняют». отсутствие вредных привычек (алкоголизм. В то же время. чем для девушек. 60% и 30%. наркомания и т. 1. Результаты данных контент-анализа о понятии «Здоровый образ жизни» в представлениях студентов СФ МЭИ Мы видим. Рис. поскольку. молодые люди меньше внимания уделяют качеству и количеству пищи.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что в юном возрасте понятия о злоупотреблении очень расплывчаты. Очевидно. Второе место в рейтинге занимает здоровое питание. согласно данным ВОЗ. прежде всего. имеющих вредные привычки. среди которых 40 юношей (17-21 год) и 20 девушек (17-19 лет). чем у девушек. В ходе исследования было опрошено 60 человек 1-го курса. Здесь выявлено. чем для юношей. 2012 синтеза и сравнения ранговым методом. преобладают мужчины. что для девушек этот аспект более важен. 2012 89 . наличие вредных привычек для молодых людей более актуально. На рисунке 1 показаны различия между представлениями юношей и девушек.). осуществляемым посредством математических подсчетов. чтобы восполнять энергозатраты в повседневной Chişinău: USEFS. можно отметить. п. соответственно. поскольку для них наиболее важным аспектом является чувство сытости и вкус еды. табакокурение. На основе полученных данных мы сделали вывод. Им нужно обильно питаться. По-видимому. среди лиц.

полноценный сон. связанным с повышенным содержанием холестерина и сахара в крови. и все чаще мужчины подвергаются сердечным заболеваниям. Объяснить это можно тем. Это связано с тем. Поэтому занятие спортом привлекает гораздо меньше лиц женского пола и в большинстве случаев не рассматривается ими как важный компонент соблюдения ЗОЖ. режим дня и умеренные нагрузки. не соблюдая также режим ее приема. Девушки наоборот. которые устанавливают определенный режим приема пищи. налаживают работу организма. С другой стороны. Как следствие. что юноши более склонны к активности и потребности в движении. Мы снова наблюдаем большую разницу между мнениями юношей и девушек.к. Далее 4-7 места занимают физическая форма. т. 2012 жизни. 2012 90 . поэтому занятие спортом очень популярно и престижно среди молодых людей. понижают уровень содержания холестерина и сахара в крови и т. позволяют скинуть лишний вес. оно позволяет поддерживать фигуру и сохранять красоту тела. а красота для девушек – один из самых важных показателей состояния здоровья. что для девушек важнее сам режим дня и полноценный сон. Поэтому очень популярны разнообразные диеты. У девушек не столь выражено стремление к соревнованиям.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Это приводит к тому. Chişinău: USEFS. сбалансированное питание для девушек является чрезвычайно важным компонентом ЗОЖ. п. что мужская энергия трансформируется в физическую силу и требует определенных физических нагрузок. сколько стремление к жизненному благополучию и к студенческому возрасту их потребность в двигательной активности существенно снижается. Интересно заметить. При данных условиях они применяют свои склонности и реализуют себя в этой деятельности. Третье место в анализе понятия о ЗОЖ занимает занятие спортом. Самореализация – один из наиболее важных аспектов в жизни мужчин. У юношей занятие спортом занимает более высокую позицию. среди населения растет количество мужчин с избыточным весом. что юноши зачастую потребляют высококалорийную или некачественную пищу. а для юношей важнее поддержание себя в хорошей физической форме и немногие при этом задумываются о размеренности физических нагрузок. предпочитают сохранять энергию для хорошей работоспособности в течение дня. поэтому для мужчины важно расходовать свою энергию для поддержания себя в хорошей физической форме.

чтобы тщательно соблюдать здоровый образ жизни. Однако необходимо отметить.к. Рис.к. а потому отдали предпочтение другим. ведущего здоровый образ жизни. также немаловажные для соблюдения ЗОЖ. является целеустремленность. для того. 2012 Личная гигиена занимает лишь 8-е место в рейтинге. по мнению студентов.к. поскольку Chişinău: USEFS. что наиболее выраженным качеством человека. 2. компонентам. нужно задаться целью и следовать ей всю свою жизнь. Последние три позиции в рейтинге занимают закаливание. и каждый достигает этой цели в большей или меньшей степени. избегание вредоносных факторов и позитивное настроение. Студенты считают это качество важным. которые по своей натуре более чистоплотны. Эти факторы. по их мнению. по мнению студентов. у юношей же он составляет всего 12. представленные на рисунке 2. ведущего здоровый образ жизни Мы видим. без терпеливости не может быть силы воли. что абсолютно здорового человека в мире существовать не может. этот аспект наиболее важен для девушек (30%). каким бы ни был его образ жизни. были упомянуты наименьшим количеством человек. т. Столь низкая позиция этого аспекта может быть объяснена тем. Эти качества важны. что студенты выделяют его не столько как компонент соблюдения ЗОЖ. Второе и третье места занимают сила воли и терпеливость. в данном случае они взаимозаменяемы. т. Так же мы получили данные о качествах. которыми. более важным. т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 91 . что между ними большой разрыв.5%. соблюдающий ЗОЖ. должен обладать человек. Результаты данных контент-анализа о представлениях студентов СФ МЭИ о качествах личности человека. Несмотря на то. сколько как простую социальную норму.

что говорит о четкости их представлений. Далее качества располагаются неравномерно по половому признаку. требующих терпения и выдержки. Девушки же в основном называют те качества. 2012 они подразумевают самоотверженность. то юноши в большей степени называют те качества. а стрессоустойчивость. прежде всего. воспитанность. красота. силу воли и терпеливость. такие качества как самоконтроль. спокойствие и самолюбие были выделены преимущественно девушками. волевой компонент. из чего следует. 2012 92 . что преимущественно студенты предусматривают в качествах личности. студенты сочли целеустремленность. деятельность. здоровое питание и занятие спортом. Это еще раз доказывает. закаливание. например зарядка. отказ от удовольствий. которые человек достигает с помощью организации своей жизни с точки зрения сохранения и поддержания здоровья. хотя и различных по гендерным признакам. Выводы В качестве наиболее важных компонентов соблюдения ЗОЖ студенты выделили отсутствие вредных привычек. а для девушек – результат этой деятельности. Таким образом. Chişinău: USEFS. чтобы построить свой образ жизни с точки зрения поддержания высокого уровня здоровья и работоспособности. отказ от вредных привычек. ведущего здоровый образ жизни. Представления о структуре качеств личности также различны по гендерным признакам. несущих угрозу здоровью и применение способов укрепления здоровья. дружелюбие. К примеру. Наиболее выраженными качествами человека. студенты считают силу воли – волевой компонент личности. Из этого можно заключить. принципиальность и ответственность были выделены исключительно юношами. насколько различны понятия юношей и девушек о здоровом образе жизни в целом и что касается качеств. в первую очередь. которые необходимы человеку. для юношей здоровый образ жизни – это. ведущего здоровый образ жизни. бег по утрам и т п.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ведущей ЗОЖ. что наиболее важным качеством человека. ум.

The work is dedicated to attracting students to actively participate in sports and the assimilation of the principles of a healthy lifestyle. хотели бы заниматься спортивными играми. health. Основными мотивами занятий тем или иным видом спорта назывались. г.. «Хочу научиться играть».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. г. 59% – занимаются нерегулярно и 9% – не занимаются вообще. т. что многие студенты занимаются физической культурой только на занятиях в университете. не интересно. у юношей «Хочу укрепить здоровье» и Chişinău: USEFS. Россия Соломченко М. Summary.н. 65% студентов. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». то есть 1-2 раза в неделю и. На вопрос: «Ваше отношение к занятиям физкультурой и спортом?» 32% студентов ответили. 2012 93 .. В настоящее время слабая заинтересованность основной массы молодежи. 2012 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА Помогаева И. как «Хочу улучшить фигуру». «Хочу с пользой проводить свободное время». «Интересно». в постижении ценностей физической культуры и спорта. снижению уровня физического состояния студентов. скучно. укреплении своего здоровья. На вопрос: «Что Вам не нравится на занятиях по физическому воспитанию?» почти 90% студентов ответили: принудительность. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». осознании роли двигательной активности для достижения жизненных и профессиональных целей. мало подвижных и спортивных игр. На основании анкетирования выяснилось. У девушек на первом месте стоят такие ответы. can significantly increase the level of preparedness and improve the health of students.. к. Орел.п. для получения зачета. Из 422 опрошенных 275 человека. Россия Keywords: students. Орел. fitness.е.А. Using the developed and experimentally validated training program volleyball college and university students expands the possibilities for improving the process of physical education. в основном. доцент. приобретении личного опыта творческого использования средств и методов физической культуры является причиной систематических пропусков учебных занятий. что занимаются систематически. обучающейся в нефизкультурных вузах. как «Нравится». volleyball.

Эстафеты с применением элементов волейбола – эмоциональные групповые упражнения. 2012 «Поддерживать спортивную форму». затем его закрепление и совершенствование. определив недостаточную степень ее эффективности. что позволило: сократить неэффективное использование и потерю учебного времени до 5-10 мин и. необходимых в будущей профессиональной деятельности (умение взаимодействовать в коллективе. В предлагаемой нами учебной программе учтены некоторые недостатки традиционной программы. было принято решение разработать вариант программы.д. оценив материально-техническое обеспечение и уровень квалификации преподавательского состава кафедры физического воспитания. Программа занятий волейболом для студентов 1 курса включает в себя 10 часов теоретических занятий и 122 часа практических.). завершающееся контрольным выполнением.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что позволяет при регулярных занятиях получать положительный тренировочный эффект. В отличие от традиционной программы в практическом разделе. Последовательность изучения материала традиционная: вначале осуществляется обучение тому или иному элементу игры. способность адекватно реагировать на внезапно изменяющуюся ситуацию и т. характер игровой деятельности предъявляет повышение требования к развитию систем и функций организма студентов. 2012 94 . придать распределению Chişinău: USEFS. увеличить моторную плотность занятий на 20-25%. основанный на преимущественном использовании средств волейбола. Проведение соревнований разрабатывается по специальному плану. Выбор был сделан в пользу волейбола по нескольким причинам: эта спортивная игра популярна среди студентов различных факультетов. для занятий не требуется сложное оборудование и инвентарь. изучив мотивы и потребности студентов-гуманитариев в различных формах двигательной активности и убедившись в популярности спортивных игр. а также проведение учебных игр. следовательно. Детально проанализировав учебную программу занятий физической культурой. которые позволяют в соревновательной форме закреплять и совершенствовать техническую подготовленность. выделены отдельной строкой эстафеты с элементами волейбола. наличие в преподавательском составе кафедры физического воспитания нескольких опытных преподавателей-игроков. занятия волейболом способствует развитию у студентов-гуманитариев качеств. Эти причины составляют 90% общей дисперсии выборки.

Для определения уровня физической подготовленности использовать 6 тестов. 2012 различных видов физических упражнений целенаправленный. превышающие необходимые значения. улучшились на 1. Результаты выполнения тестов. Студенты контрольной группы (15 человек) занимались физической культурой по традиционной программе. бег 100 м. а их последовательность носит тренировочный характер. Chişinău: USEFS. В результатах теста на сгибание-разгибание рук в висе. подтягивание. челночном беге 92 м. студенты экспериментальной группы (15 человек) осваивали разработанную программу. бросках медицинбола.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. базирующуюся на преимущественном (65-70%) использовании средств волейбола.92 секунды в контрольной группе соответственно.33 секунды и 1. Это объясняется тем. как скоростно-силовой вид спорта и занятия проводятся целенаправленно. спортивнотренировочный характер. что волейбол характеризуется. прыжке вверх и подтягивании претерпевают в экспериментальной группе значительные изменения (значения t критерия Стьюдента.88 раз (Р < 0. увеличить количество смешанных аэробноанаэробных упражнений повышенной координационной сложности большой и максимальной нагрузочной величины на 10-15%. в контрольной группе результат практически не изменился. которые широко применяются в программах по физической культуре. в таблице 2 подчеркнуты) за рассматриваемый период. Проследив динамику показателей физической подготовленности студентов в течение года. мы можем констатировать тот факт. как результаты времени в беге на 100 м.8 до 15.3 секунды и 0.05). за учебный семестр изменяется в разной степени.9 секунды соответственно в экспериментальной группе и немного ухудшились на 0. что уровень рассматриваемых критериев. Правильное распределение объема и интенсивности физической нагрузки на занятиях приводит к положительной динамики в экспериментальной группе значений таких критериев физической подготовленности как: челночный бег. произошло достоверное увеличение среднего значения в экспериментальной группе от 9. Такие показатели. бросок мяча весом 1 кг. характеризующих скоростные способности студентов (бег на 100 м и челночный бег 92 м). занимающихся и не занимающихся волейболом. 2012 95 .

что исходный уровень технической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаков. Chişinău: USEFS. 2012 Результаты выполнения прыжка вверх с места в экспериментальной группе увеличились на 3. а в экспериментальной отмечено увеличение на 2 м. характеризующих уровень технической подготовленности студентов.8 и 9. в контрольной остались на том же уровне. без статистически достоверных отличий по всем рассматриваемым параметрам.3 м. но по окончанию эксперимента в экспериментальной группе значение этого показателя резко выросло до 7.76 и 2.0 раза. Длина броска мяча весом 1 кг в контрольной группе немного уменьшилось на 0.12 раз в экспериментальной.5см. Таким образом.8 раз. Систематические занятия в течение учебного года по программе.8 и 0.84 и 1. а в контрольной осталось без изменения. средний результат выполнения передачи над собой сверху и снизу двумя руками из 10 раз в экспериментальной группе увеличился соответственно с 5. результаты проведенного исследования позволяют утверждать. что выполнение в учебном году оздоровительной программы занятий волейболом.4 раза. передача на точность.96 раз в контрольной группах).3 см. Регулярные занятия волейболом в течение учебного года привели к улучшению результатов выполнения тестов. Такие сложные технические приемы волейбола. что значение целого ряда параметров физической подготовленности начинает изменяться весьма значительно. как нападающий удар и блокирование в обеих группах находились на низком уровне (из 10 попыток 2. 2.72 и 4 раза до 9. Например.16 раз. В целом за рассматриваемый период занятий в экспериментальной группе достоверно улучшились 5 из 6 параметров физической подготовленности. Возрос результат выполнения таких тестов. а в контрольной группе практически не изменился или даже немного снизился. После занятий волейболом в экспериментальной группе значение этих показателей возросли до 7 и 5. как подача. В начале эксперимента из 10 попыток выполнения подачи обе группы находились примерно на одинаковом техническом уровне (даны средние значения) – 2. В целом повышение уровня технической подготовленности студентов более выражено в экспериментальной группе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Оказалось. приводит к тому. а в контрольной уменьшилось на 1. с преимущественным применением средств волейбола. нападающий удар. 2012 96 . содержащей в себе элементы спортивной тренировки.

Количественные характеристики физического состояния в экспериментальной группе с ниже среднего (5 баллов) стали составлять – 12 баллов (средний уровень). подтягивание. целесообразно использовать в качестве показателей тренировочного эффекта занятий волейболом. снизу. на 7 единиц или 1 балл увеличился критерий. что выполнение развивающе-оздоровительной программы занятий волейболом приводит к более выраженному (на 50-70%). подача мяча. как челночный бег 92 м. своевременной коррекции процесса занятий волейболом (сокращается неэффективное использование времени с 25 до 10-5 минут) весьма перспективно. прыжок вверх с места. направленности. дающее дополнительные возможности для целенаправленного планирования. что разделение тренировочных упражнений по специализированности. утверждать. что дает основание утверждать о перспективности использования спортивных технологий в вузовском учебном процессе. передача Chişinău: USEFS. характеризующий силовые способности занимающихся.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. бросок мяча весом 1 кг. которое по большинству рассматриваемых параметров начинают статистически достоверно превосходить своих сверстников. как передача мяча над собой сверху. определить. бросок мяча весом 1 кг. 2012 позволяет улучшить уровень физической и технической подготовленности студентов. занимающихся по традиционной программе. Полученные в ходе эксперимента количественные значения таких критериев. на точность. контролировать который целесообразно с помощью таких тестов. снизу. Результаты исследования. улучшается деятельность сердечнососудистой системы с исходного уровня 1 балл до конечного – 5 баллов). повышению уровня технической подготовленности студентов. как челночный бег 92 м. позволили: экспериментально подтвердить высокую эффективность годовой учебной программы игровой направленности. установить. в которой акцент сделан на получение развивающего и оздоровительного эффекта (возрастает ЖЕЛ с 54 до 58 мг – на 1 балл по оценочной шкале. подтягивание. чем при выполнении традиционной программы. сложности и величине. при необходимости. проведенного для разработки наиболее эффективного варианта занятий волейболом и определения степени их воздействия на уровень физического состояния и технической подготовленности студентов. 2012 97 . прыжок вверх с места. контроля эффективности проведения и. что для контроля уровня физической подготовленности занимающихся наиболее пригодны такие тесты. передача мяча сверху.

отметить. frecvenţa maximală a mişcării. что значительно отличается от занятий по традиционной программе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Гримальский Т. функциональные возможности студентов. доктор. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮШЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ Стрелецкий А. в результате которых этот параметр у студентов почти не изменился. Кишинев. студент.. Cuvinte cheie: învăţămînt gimnazial şi liceal. sănătatea vitală şi psihofizică. tehnologia instruirii. а уровень заболеваемости ОРЗ снизился с 15% до 9%. Гоголя. Гримальский Д. S-a investigat starea funcţională a sistemului neuro-muscular şi valoarea cunoştinţelor teoretice a componentelor tehnologiei de formare şi menţinere a sănătăţii elevilor în procesul de învăţămînt de educaţie fizică. им. Басарабяска. что высокая оздоровительная направленность разработанной программы проявилась в увеличении уровня физического состояния студентовволейболистов 1 курса (СГИ) за учебный год увеличился с 5 (ниже среднего) до 12 (средний уровень) баллов. 2012 мяча на точность. 2012 98 . подача. nelinişte. Таким образом. работоспособность.восп. Rezumat. Кишинев. отметить тот факт. учитель физ. профессор. уровень их здоровья. что пропуски академических занятий в учебном году. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Chişinău: USEFS. блокирование и нападающий удар. с введением программы игровой направленности. сократились по неуважительным причинам в экспериментальной группе с 14 до 2%. Cercetarea sociologică şi constatativă a dat posibilitate de a stabili comportamentul elevilor faţă de starea sănătăţii. stare depresivă. введение в учебный процесс спортивной тренировки по волейболу увеличивает возможность целенаправленного воздействия на физическое развитие. formarea şi menţinerea sănătăţii. În articol sunt supuse spre examinare tehnologii de instruire a elevilor învăţămîntului gimnazial şi liceal privind formarea competenţelor în menţinerea sănătăţii vitale şi psihofizice... nivelul senzaţiilor de nelinişte şi depresie. Н.

компетенции и. Интенсификация образовательного процесса. ценностных отношений. Гоголя и теоретического лицея Матей Басараб.е. 2012 Актуальность.69% гимназистов и Chişinău: USEFS. Результаты исследования социологического опроса учащихся (82 анкет) показали. В качестве показателей сформированности навыков здорового образа жизни с позиции системно-целостного подхода [3. оздоровительных. динамика показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. широкое использование интернета. внедрения новых форм обучения в формировании компетенции ведут к психоэмоциональным и психофизическим нагрузкам учащихся молодежи. с. функциональная подвижность. оценивании состояния здоровья учащихся и здоровье-формирующих компонентов образовательного процесса лицея им. что 53. повышения качества обучения [2.6]. Структура и условия учебной деятельности в современных условиях все больше усложняются. в то время как у юношей лицейского уровня образования данное состояние отмечено всего в 22. Но главное формирующее значение физического воспитания состоит в знании технологии внедрения полученных знании на улучшение состояние здоровья. Реализация содержания модернизированного куррикулума физического воспитания требует от учителя знание и умение использование передовых дидактических теорий и технологии здоровьесберегаюшей направленности с целью актуализации у школьников концептуальных знаний. т. а 35. воспитательных и др. с.58% детей гимназического уровня образования в начале учебного года чувствовали себя хорошо отдохнувшими. что сопровождалось явно выраженными признаками повышенной эмоциональности. Басарабяска. Цель работы состоит в изучении способа формирования компетенций.5]. Н. влияние различных видов биологических стрессов на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. чтобы самостоятельно и рационально использовал средства физического воспитания в образовательных.3-12] были определены: уровень состояния здоровья.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. определение уровня тревожности. компьютеризация учебной деятельности. рекреативных. целях [1. развития двигательных способностей. На вопрос о состоянии здоровья 57. совершенствование системного подхода к обучению и воспитанию. психомоторных способностей. соответственно.09% последние имели ощущение усталости. с. 2012 99 . Проблема заключается в модернизации здоровьесбергаюшей технологии.81% случаях. тем самым стимулируя мотивационную сферу ученика с тем. построенный на стремление педагога не нанести ущерб здоровью учащихся.

77 .80% лицеистов ответили.30.27% детей гимназического возраста отмечены ощущения усталости глаз. 2012 100 . По мнению учащихся гимназического уровня образования наиболее опасными для здоровья являются: физическое и умственное переутомление .09% . что они совершенно здоровы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. гнев.головная боль. направленное на создание необходимых условий для самореализации социально-активной личности. негативно влияющих на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. психосоматических и других заболеваний.46. 85. у 36. 2012 33. неполноценное питание и гнев .86 и 66. Chişinău: USEFS.по 50%. с одной стороны и отсутствие определенной адаптации. Изменение тревожности. с другой. Опрос лицеистов позволил выявить их мнение в отношении факторов.57.71% из них в качестве негативных факторов назвали: слабое физическое развитие и подготовленность.29% случаев оценивали свое состояние здоровья как удовлетворительное. К числу наиболее опасных факторов они отнесли: физическое и умственное переутомление. Так. На жизнедеятельность и психофизическое здоровье человека сильно влияют различного вида биологические стрессы. психологический стресс.62%. недостаточное физическое развитие и подготовленность. с. загрязнения окружающей среды. состояние тревожности [5]. создают предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья. отмечается большая распространенность и выраженность нервно-психических нарушений. в 31-43% случаев – общее утомление и усталость и в 26. побочные эффекты лекарств. испуг .234]. Учащиеся данных лицеев имеют общие мнения. как свойства личности особо важно для определения внутреннего психического состояния здоровья. не проходит для организма школьников бесследно.93% учащихся X-XI классов считают. страх. слабое физическое развития.34. одиночество. Интенсификация учебного процесса. Освоение значительной по объему учебной нагрузки закономерно вызывает существенное перенапряжение различного рода анализаторов. Вследствие этого у детей часто наблюдаются состояния усталости или переутомления. что биологические стрессы возникают из-за внезапных изменений погоды и связанными с этими различными инфекционными заболеваниями. развитию нервных. депрессия (30 46%). А 58. так как это свойство во многом обуславливает поведение учащихся [5.67 % соответственно. неполноценное питание. Лицеисты в 37. что показатели переутомления. психологический стресс . страх. а психологический стресс и неполноценное питание – 67.62%. загрязнение окружающей среды.69%. Так.

66% обладали низким. (66. самоуважению.45±1. Это свидетельствует о повышении лабильности нервно-мышечного аппарата. расцениваемых человеком как опасные. как фактора. что объясняется увеличением функционального состояния организма. 2012 В исследовании личностно тревожности принимали участи 53 учащихся X-XI классов и 25 учеников IX класса. беспокойство по поводу и без повода) и особенно тогда.30% высоким уровнем тревожности. является показателем лабильности нервно-мышечного аппарата. осуществляющего данное движение. 60. это дает основание говорить о наличии состояния тревожности различной природы (одиночество. 2012 101 . обеспечивающего оптимальное состояние организма при освоении базовой учебной нагрузки. Исследования проводились в стандартных условиях структурного построения учебного занятия: подготовительная. В связи с этим. когда это касается оценки их компетенции и престижа. т.0% умеренный и 36. в определенной степени.36.0% случаев. Максимальная частота движений обусловлена функциональным состоянием высших отделов ЦНС и. самооценке. Следует отметить.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. p < 0.е.04) по сравнению с исходным показателем (60. в нашем случае 28. Состояния умеренной тревожности порождаются восприятием достаточно широкого „веера‖ ситуации. После основной и заключительной части урока наблюдалось дальнейшее достоверное (t = 2.04% умеренным и 28. о возрастании скоростных свойств под влиянием учебной Chişinău: USEFS. что из числа лицеистов 5.51.30 . связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу.52). После подготовительной части урока у испытуемых отмечалось повышение показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. основная и заключительная часть урока баскетбола. Личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов. определение максимальной частоты движений (функциональной подвижности) в процессе двигательной активности дает возможность судить о функциональном состоянии ЦНС и лабильности нервно-мышечного аппарата [4].8% высокий. 66. Это еще раз подчеркивает значение специальной разминки перед основной активноскоростной деятельностью.0%.05) повышение уровня показателей частоты движений за 10 сек. подавленное психическое состояние. ответные реакции на которые во многом детерминированы состоянием центральной нервной системы (ЦНС). У детей IX класса низкий уровень тревожности и обнаружен в 4.82 ± 2. Если психологический тест выявляет у испытуемых высокий показатель личной тревожности. чувство вины.

как восстанавливают свои силы. мотивации к познанию и обучению. обеспечения психологической разгрузки учащихся. комфорта и доброжелательной обстановки на уроке. создания благоприятного психологического климата.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Прежде всего речь идет о: . Выявлено. в лесу.технологиях. отражающие уровень знаний учащихся о здоровьесберегающих технологиях.23 % детей гимназического уровня образования и 13.04 до 34.е. Продолжая анализ результатов соцопроса учащихся нам было важно узнать их мнения по вопросам: как внедряются фундаментальные концепции о личной и социальной роли физического воспитания. с. 30].психолого-педагогических технологиях формирования поведенческих компетенций.61 % использует активный отдых на море. используемых в рамках школьного урока физического воспитания свидетельствуют о незначительном преимуществе юношей лицейских классов над детьми гимназии. что может объяснятся более высоким уровнем информированности первых в данном вопросе. которые основаны на формировании познавательных компетенций.97%) и лицеистов (87%) регулярно использовали различные формы занятий физическими упражнениями: утренней гимнастикой. спортивными играми.0% юношей лицея обращаются к врачу. . . используемых в рамках урочной и внеурочной деятельности с целью здоровьесбережения. свое здоровья после биологических стрессов.технологиях оптимальной организации учебно – воспитательного процесса и физической активности школьников. 2012 физической нагрузки игрового характера и соответственно о качественных характеристиках образовательной технологии здоровье сберегающей направленности физического воспитания. туристические походы и т. 2012 102 . От 13. каким образом возвращают здоровье в прежнее нормальное состояние. в горах.. что 19. т. основанных на формировании психомоторных компетенций.д. кроссовой подготовкой. Полученные в исследовании данные. Chişinău: USEFS. Большинство гимназистов (58. а также стимулировании восстановительных процессов организма. использовали в качестве здоровьесберегающих технологий естественные условия укрепления здоровья. аэробикой и фитнессом главными инструментами здоровьесбережения [6. обеспечивающих оптимальные условия образовательного процесса. повышении двигательных кондиций и функциональных возможностей.

В: Воспитание школьников в процессе обучения. М: Владос. 2000. В предыдущих публикациях Chişinău: USEFS.И. занимаясь по какой-либо из этих систем придерживаться практических рекомендаций авторов методик. В... Физическое воспитание. с. system. к. V-IX классы. 2002. 1995. с. practice.Сава П. Украина. с..И. Боян И. с. Очень важно. Веретенникова В.Хван Ю. asanas.С. Бикерский Шт. Волгоград. Москва. 2. 2004.Г. Определите уровень своего здоровья. Луганск Keywords: classes.: „Настольная книга практического психолога в образовании‖. Сегодня. Поэтому. Проблемы теории педагогической системы с позиции целостного подхода. 3-12. Изучением различных направлений йоги занимались такие авторы [1-5]. Актуальность.Пустозаров А. 2010. с. Гримальский Т. среди них: тай-дзи-цюань. В связи с этим наиболее популярными становятся занятия восточных направлений. Куррикулум для гимназического образования. Физическое воспитание. The paper concludes with recommendations to be followed when performing asanas (yoga positions). Гостев А. которая помогла более 2 000 000 человек.. Гримальский Т. хатха-йога и др. цигун. Учебно-методическое пособие. соискатель. 2012 Библиография: 1. 2012 103 . Lyceum. 30. в эпоху интенсивного научного прогресса и технических инноваций человечество стремится к возможности успокоения ума и тела.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 5.. 6. В кн. development. и др. Школьный куррикулум. 234-237 6. данная тема является актуальной. с. 4. 5. т. 1978.Рогов Е. Челябинск: ЧПО „Книга‖. Картиер. 3. от правильности выполнения напрямую зависит результат практики. Институт физического воспитания спорта Государственного заведения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Summary. 96. Система здоровья. Анализ последних исследований и публикаций. Санкт-Петербург. „ПраймЕВРОЗНАК‖. V-IX классы..Ильин В. Кишинэу. Сава П. hatha yoga. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ХАТХА-ЙОГОЙ Толчева А.. Определение уровня тревожности.И. „Олма-Пресс ‖.

Необходимо постепенно приучать свои мышцы к растяжению в течение какого-то времени. Нельзя недооценивать важность движений для принятия конечной позы и выхода из нее. Цель статьи – изложить практические особенности занятий хатхайогой. 2012 104 . Их следует выполнять медленно. 7]. с полным контролем и соразмерно с дыханием. Это особенно относится к начинающим. 2012 нами делалась попытка рассмотреть исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления [6. либо умственных – мешающих вам сосредоточиться на практике. Во время выполнения движения для принятия конечной позы и выхода из нее. к. В этом отношении очень важна психологическая установка. Чем меньше вам требуется физических усилий при выполнении асан. Вы пытаетесь развить умственный контроль над мышцами. расслабленном темпе. и тогда они автоматически будут растягиваться. Поэтому важно составлять систематическую программу. Если вы чувствуете физическую или умственную усталость до или во время занятий по программе. а также находясь в конечной позе. Наиболее оптимальное время для занятий хатха-йогой – рано утром. Если у вас не хватает времени для выполнения всей ежедневной программы. следует стараться. ум будет Chişinău: USEFS. так как по мере обретения вами контроля над мышцами это расслабление будет происходить естественным образом. Основное изложение материала. в это время суток меньше навязчивых отвлекающих факторов – физических. сделайте расслабляющие асаны. чтобы было расслаблено максимальное число мышц. тем лучше. исключите несколько асан и выполняйте остальные в обычном медленном. Порядок выполнения различных асан (на санскрт. Некоторые асаны дополняют друг друга. плавно. Не пытайтесь растягивать свои мышцы больше. Продолжительность занятий следует подбирать в соответствии с имеющимся у вас временем. а не растягивать и перенапрягать их за один день. а чтобы добиться этого. нужно стараться заставлять мышцы расслабляться. – упражнений йоги) очень важен для получения максимальной пользы. Конечная цель состоит в выполнении асан с возможно меньшим напряжением или мышечным усилием.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. т. Не предпринимайте чрезмерных усилий для достижения конечной позы асан. чем это возможно без неприятных ощущений. чем один час практики раз в четыре дня. пятнадцать минут практики каждый день лучше. тогда как другие оказывают отрицательное взаимное влияние. Если вы внушаете себе желание растянуть мышцы.

в котором асаны описаны в соответствующей литературе.п. Посредством практики мышцу можно медленно и постепенно растягивать. тогда как цель асан состоит в сохранении энергии. быстрые движения подразумевают чрезмерное мышечное напряжение. Мышцы должны растягиваться. Для растяжения мышц важно. когда мышца принимает свою нормальную форму. а также для достижения уравновешенности ума. Медленные контролируемые движения и координация с дыханием необходимы для того. чтобы подготовить тело к достижению желаемого результата. Продвигайтесь от более простых асан к более сложным. Поэтому их следует выполнять медленно.. что именно ум управляет телом. Необходимым компонентом асан является мышечный контроль. При выполнении большинства асан акцент делается на растяжении мышц. а это может происходить.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Именно поэтому необходимо придерживаться порядка. В асанах мышцы растягиваются за счѐт того. и некоторым людям легче растягиваться. В большинстве систем физической культуры. Если вы занимаетесь в группе. автоматически приводящие к удлинению отдельных групп мышц. который достигается посредством медленных движений. упражнение мышц происходит при сокращении. Мышцы не могут растягиваться сами по себе. чтобы они были полностью расслаблены. Кроме того. чем другим. что тело принимает различные положения. не пытайтесь сравнивать себя с другими. асаны нацелены на замедление частоты дыхания для улучшения обмена кислорода и углекислоты в легких. так как их образ действия связан с сокращением. Практике асан чужд соревновательный дух. мышцы укрепляются. Такое растяжение выжимает из мышцы застоявшуюся кровь и создает возможность для ее замены свежей кровью. они будут автоматически сопротивляться любой попытке растяжения. Быстрые и резкие движения расходуют лишнюю энергию. При Chişinău: USEFS. в ходе которой вы постепенно обретаете контроль над ними. так что со временем она становится способна вытягиваться намного дальше своих обычных пределов. В практике йоги следует обратить внимание на важность расслабления мышц. чтобы достичь спокойствия тела и ума. Расслаблению мышц можно научиться посредством практики. гимнастики и т. Другими словами. Если ваши мышцы напряжены. только если они расслаблены. а не резких рывков. 2012 105 . 2012 автоматически предпринимать шаги. У всех занимающихся разное телосложение. поскольку он постепенно ведет от более простых к более продвинутым техникам. Важно осознавать. насыщенной кислородом.

В это время осуществляется воздействие на конкретные части тела. Тело удерживается в таком положении. На занятиях по хатха-йоге очень важно осознавать содержание своего ума и посторонние мысли. 2012 медленном движении возможно расслаблять максимальное число мышц. В конечной позе вы можете сосредоточиваться на дыхании. не требующихся для этого движения. Во время практики расслабления следует стараться полностью расслаблять тело и ум. что вы что-то делали неправильно – возможно. облегчая выполнение асаны и делая еѐ более эффективной. на которые асана оказывает особенное воздействие. слишком Chişinău: USEFS. чтобы можно было переходить к следующей асане. Именно в этот период неподвижности в организме происходят глубокие положительные изменения. это верный признак того. Кроме того. Принимая конечное положение. Поддержание конечной неподвижной позы. если конечную позу удерживать в течение продолжительного времени. Расслабление после выполнения асаны также важно. Если после выполнения программы асан вы чувствуете умственную или физическую усталость. мантре или на определѐнных частях тела. расслабленное дыхание. акцентирующее влияние асаны на тело за счет усиления массажа внутренних органов и стимуляции замены углекислого газа в крови на кислород. сохраняя осознание тела и дыхания. что была вытеснена при выполнении асаны. определенные органы подвергаются наилучшему отжиму или массажу. или конечное положение – самая важная часть практики асаны. вы можете осознавать физическое движение или дыхание. Разумеется. Результатом будет спокойствие и безмятежность ума. при некоторых асанах в этот период можно достигать состояний глубокого сосредоточения. и в определенных областях обеспечивается дополнительный приток или отток крови. при котором определенные мышцы растянуты до предела их эластичности в данный момент времени. как сама асана. вы можете следить за тем. Кроме того. Во время отдыха дыхательная и кровеносная системы также возвращаются в обычное состояние. При этом происходит приток обновлѐнной крови взамен той. возникающие во время практики асаны. органы и мышцы вновь приобретают свою обычную форму. но в то же самое время вам следует стараться осознавать выполняемую асану. прилагали чрезмерные усилия. при изучении асаны ваше внимание должно быть сосредоточено на еѐ правильном выполнении. Когда вы полностью расслабляетесь. В конечном неподвижном положении необходимо правильное. 2012 106 . Это необходимо для того. чтобы расслабить как можно больше мышц.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

: София. 2012 перенапрягали мышцы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Браун К. К. Вишнудэвананда. наук. 3. Вишнудэвананда С. Сущность концентрации в позах на занятиях йоги / А. конф.: ООО „София‖. Исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления в процессе подготовки студента / А. 2011. Толчева А. 346 с. Кукалев С. Йога. Толчева А. Ростов н/Д: Феникс. В. Айенгар Б. 5. Совершенствование индивидуальной практики / Т. Хатха-йога – это путь к познанию своей сущности. В. 7. В. или слишком старались сосредоточиться. Толчева // Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи : Матеріали II Міжнар. К. 624 – 628. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка‖. физическая культура. 272 с. Рассмотрены аспекты построения занятий для начинающих. К. М. С. 2008. 399 с. 2010. С. В. К. : Кладезь–Букс. 4. 224 с. 2010. Свет жизни: йога / Б. Полное иллюстрированное руководство / С. Дешикачар. В. Общее руководство / К. С. 352 с. Толчева // Олимпийский спорт. В. Айенгар. Библиография: 1. 6. здоровье нации в современных условиях : Междунар.-практ. В конце практики вы должны чувствовать себя гораздо более сильным и спокойным – как умственно. Chişinău: USEFS. Йога: ученик для начинающих / С. М. Дешикачар Т. Донецьк: Вид-во ДонНУ. Кукалев. так и физически – чем в начале занятия. В. 2011. С. Выводы В статье были приведены основные рекомендации для занятий хатхайогой. № 1. 2007. Йога. конф. 2010.72. 68 . 2012 107 . М. поэтому концентрация и внутренняя работа в асанах на занятиях очень важна. 2. М.-практ. : Фэшн Букс. В. науч. Браун.

The obtained data can be used to develop a training program that will most effectively influence the level of statodynamic stability of the engaged people body. Люди стремятся быть более здоровыми. average group index of physical health rose by one level. Found that after 18 months of aqua fitness employment. Современный период жизни Украины. характеризирующийся критическим состоянием. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Summary. проводили исследования с целью совершенствования техники выполнения упражнений при занятиях различными видами двигательной активности.2 % (S=2. Chişinău: USEFS. что и обуславливает повышение популярности к занятиям оздоровительными видами двигательной активности [1]. In turn. требует для преодоления кризисного положения эффективных методов восстановления и укрепления здоровья населения. 2. 4] обращались к вопросам влияния занятий различными видами двигательной активности на организм человека. the average group index of the trajectory general center of pressure length declined by 17. что важным показателем состояния здоровья человека является устойчивость. Также известно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2) in sagittal plane and by 14 % (S=0. Координационные способности играют немаловажную роль в процессе жизнедеятельности человека. Одним из несомненных достижений современности является осознание и научное обоснование решающей роли двигательной активности в арсенале оздоровительных программ.65) in frontal plane.. Киев Keywords: statodynamic stability. aqua fitness. особенности развития устойчивости относительно выбранного вида спортивной деятельности. 2012 108 . physical health. На протяжении последних десяти лет исследователи [1. красивыми. стояние человека. В литературе рассмотрено влияние занятий различными сложно координационными видами спорта на развитие статодинамической устойчивости тела спортсменов. поскольку степень их развития обуславливает возможность выполнять движения максимально точно и эффективно [2]. сильными. In the article on the basis of experimental studies is presented effect of aqua fitness employment on the physical health level and on the statodynamic resistance of the first mature age women body. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАФИТНЕСОМ НА СТАТОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛА ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА Торгунский А.

в которых было бы рассмотрено влияние занятий оздоровительными видами двигательной активности. что: у 7 женщин уровень здоровья «средний». благоприятно влияют на состояние здоровья человека. фитнеса и рекреации Национального университета физического воспитания и спорта Украины и лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. у 2 «ниже среднего» и только у одной женщины уровень здоровья «выше среднего». что занятия аквафитнесом.10 женщин первого зрелого возраста (21-23 года). Все наблюдение женщины занимались в одной оздоровительной группе по стандартной программе. они начали систематически посещать занятия аквафитнесом. После проведения первичной экспресс-оценки уровня соматического здоровья женщин первого зрелого возраста. Однако в доступной специальной научно-методической литературе нам не удалось обнаружить работ. стабилография. участвующих в эксперименте женщинам необходимо было повысить уровень их индивидуального здоровья.е. на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. Методы и организация исследования. Учитывая то. что соматическое здоровье является одним из главных составляющих общего здоровья человека. 5]. одним из сложно . 2012 Также разработаны рекомендации по построению тренировочной программы для максимального развития координационных возможностей спортсменов [3. Апанасенко. Исследования проходили на базе кафедры здоровья. Количество испытуемых .Л. Анализ специальной литературы показывает. Изложенное выше позволило сформулировать цель работы – определить влияние занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. 2012 109 . в частности аквафитнесом. т. до занятий аквафитнесом и обработки полученных данных мы определили. Результаты собственных исследований и их обсуждение. экспресс-оценка соматического здоровья по методике Г.координационных видов двигательной активности. При определении влияния занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. Для достижения этой цели.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. методы математической статистики. Chişinău: USEFS.

Как и предполагалось.5) в сагиттальной плоскости и 1397 мм (S=144. у 6 – «выше среднего».1). т. 2012 110 . до занятий аквафитнесом показала. 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Через 18 месяцев была проведена повторная оценка уровня их соматического здоровья. Рис. Средне групповые показатели длинны траектории ОЦД тела испытуемых составили 1236 мм (S=92.е. результаты всех испытуемых значительно улучшились (рис. Через 18 месяцев после первого исследования было проведено второе (контрольное) темтирование с целью определения влияния занятий аквафитнесом на уровень статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста. а у одной «высокий». Среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД тела женщин до начала занятий (1) и после 18 месяцев занятий (2) аквафитнесом Chişinău: USEFS. Первоначальная количественная оценка уровня статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста.5) во фронтальной плоскости. Повторные исследования показали.5) во фронтальной плоскости. что: у 3 женщин «средний» уровень здоровья. что среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД составили 1497 мм (S=153) в сагиттальной плоскости и 1678 мм (S=181.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. С. № 1. Полученные данные позволяют говорить о том. Это довольно серьезные изменения. Динамика ряда показателей координационных способностей при тренировке и при прекращении тренировочного процесса / С. 2012 111 . 2. Лях В. 75-79. что у женщин с «высоким» и «выше среднего» уровнем здоровья длина траектории ОЦД уменьшилась более чем на 19. Поговорим о координации / В. 290 с.. 2006. И.65) во фронтальной плоскости. Гамалий Н.. Бородин В. Более выраженные изменения показателей статодинамической устойчивости за период занятий наблюдается у женщин с более высоким уровнем соматического здоровья. №09. 3-7. № 3. Физическая культура в школе. Библиография: 1.5%. 4. С.В.В. 25-27 3.№08. Гамалий // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. Вовк / Теория и практика физической культуры. Координационные способности: диагностика и развитие / В. что уровень развития координационных способностей является одним из важных показателей общего здоровья человека и улучшается прямопропорционально с повышением уровня соматического здоровья. Так. В среднем в группе занимающихся показатель устойчивости улучшился на 17. Бородин. 2009. Булатова М. при втором исследовании мы определили. Москва: Дивизион. С. Лях. С. Chişinău: USEFS.А. тогда как у женщин со «средним» уровнем соматического здоровья изменения находились в диапазоне от 13 % до 16 %. 2009. учитывая небольшой стаж занятий.А. 33–40.И. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании женщин первого зрелого возраста / Н. Результаты статодинамической устойчивости тела женщин стали на порядок лучше. 5..2 % (S=2. 2006. Вовк С. 2007. И. 2012 Выводы Проанализировав данные соматического здоровья и показателей статодинамической устойчивости тела женщин первого зрелого возраста до и после занятий аквафитнесом было установлено что систематические занятия значительно влияют на улучшение обоих показателей. Фитнес и двигательная активность: проблемы и пути решения / М.И. Булатова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту.2) в сагиттальной плоскости и на 14 % (S=0.

2012 112 . педагогические методы. Одним из видов. Актуальность. ослаблению защитных сил организма и серьѐзным нарушениям здоровья. благоприятно влияющих на адаптацию организма детей младшего школьного возраста к продолжительным статическим нагрузкам и позволяющих предупредить гиподинамию с использованием нетрадиционных форм занятий. является ушу. Цель работы: выявить особенности влияния средств ушу на показатели физического здоровья младших школьников в зависимости от стажа занятий. метод оценки уровня физического здоровья по методике Г. Для того. physical health. функциональные методы. The paper deals with the influence of martial arts training on the physical health of children 7-10 years in the forms of extracurricular activities for physical education. которое способствует обогащению двигательного опыта. physical health.. развитию двигательных способностей. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы [1]. Исследования проводились на базе ДЮСШ №2 г. Апанасенко [1].Л. Киев Keywords: physical education. the functional state of children. Двигательная активность младших школьников сниженая на 60% неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом развитии. Киевской обл. physical condition. методы математической статистики. physical health and physical fitness. На занятиях ушу рационально соотносится развитие гибкости и силы. физической подготовленности. Chişinău: USEFS. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Определѐнный интерес вызывает изучение особенностей динамики показателей физического развития. Conducted studies to compare the dynamics of physical development. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Чепиль Е. Бровары. совершенствованию многофункциональных свойств детского организма. physical development. Методы и организация исследований: антропометрия.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Summary. работоспособности и уровня физического здоровья младших школьников в результате использования средств ушу в системе внешкольной физкультурнооздоровительной работы [2]. чтобы снизить дефицит двигательной активности необходима организация дополнительных занятий с различными формами физических упражнений.

Оздоровительную эффективность занятий ушу с контингентом детей младшего школьного возраста оценивали по динамике значений показателей физического развития. следовательно и диапазон прироста значений окружности грудной клетки у них. Среднестатистические значения ЖЕЛ в группах уже в начале курса наблюдения имели достоверные различия. По результатам исследований видно. К концу курса наблюдения показатели ЧССп снизились в обеих группах и находились в пределах физиологической нормы: ЭГ-1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Дубогай).мин. Было выявлено. больше чем в уже достигших в результате систематических 2-летних занятий достаточно высокого уровня. у детей ЭГ-2 – 1850±40мл. Можно предположить.88 уд.05). Можно предположить.мин. что это вызвано тем. 2012 113 .мин. В начале курса наблюдения средний показатель ЧССп в ЭГ-1 был 94 уд. В наших исследованиях уровень физической работоспособности определялся по результатам пробы Руфье. Результаты исследований. К концу курса занятий уровень физического развития повысился достоверно в обеих группах (р<0. Среднестатистическое значение ЖЕЛ у детей ЭГ-1 составляло 1350±60мл. что у большинства испытуемых в начале курса занятий значение АД соответствовало среднестатистическим возрастно-половым нормам. педагогического тестирования и уровня физического здоровья за 12 месяцев занятий. результатов функциональных проб.. разделѐнные на две экспериментальные группы в зависимости от стажа занятий ушу – со стажем занятий 1 год (13 человек) и до 2 лет (12 человек). что благодаря целенаправленному воздействию средств ушу улучшились функциональные и двигательные возможности наблюдаемых детей. Динамика физической работоспособности в младшем школьном возрасте отражает возрастающую надежность функционирования детского организма. ЭГ-2 – 86 уд. что исходный уровень ЖЕЛ в ЭГ-1 значительно ниже. чем в группе ЭГ-2. 2012 В них принимали участие дети 7-10 лет.Д. а соответственно и объема лѐгких. Уровень физического развития в начале и конце курса наблюдения оценивали по значениям индекса физического развития (А. а в ЭГ-2 – 90 уд. Chişinău: USEFS.мин.. Уровень физического развития «ниже среднего» к концу курса наблюдения в нашей выборке не выявлен. функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. что в ЭГ-1 значения ЖЕЛ больше увеличились.

2012 В начале курса в группе детей со стажем занятий 1 год «ниже среднего» уровень физической работоспособности имели 62%. к восстановлению после дозированной физической нагрузки и повышение уровня развития общей выносливости. Немного увеличились результаты. в конце – 4%. соответствующие «выше среднему» (16%<24%) и «высокому» (64%<72%) уровням развития двигательных качеств. «средний» – 38%. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. По результатам исследований в начале курса наблюдения в ЭГ-2 к ниже среднему уровню физического здоровья относятся 34% детей. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей. В тесте «подъем туловища. «средний» – 75%. «среднему» – 55%. 2012 114 . В ЭГ-1 в процентном соотношении большее количество детей повысили уровень физической работоспособности. «средний» – 54%. в ЭГ-1: «ниже среднего» – 46%. Оценок «ниже среднего» уровня не было к концу курса. лежа на спине» «высокий уровень» в начале эксперимента был отмечен у 56% детей. а в конце курса их количество Chişinău: USEFS. В прыжке в длину с места в начале исследований «низкий уровень» не был выявлен ни у одного ребенка. что у наблюдаемого контингента значительно улучшился уровень физической подготовленности. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах. В беге на 30 метров у 4% детей исходный уровень результата был «низкий». Уменьшилось количество «ниже среднего» и «среднего» уровня результатов в двигательных тестах. В конце курса результаты пробы Руфье в обеих группах улучшились. в группе детей со стажем занятий до 2 лет: «ниже среднего» – 25%. таким же результат остался к концу тестирования. соответственно увеличилось процентное соотношение «выше среднего» и «высокого» уровней проявления двигательных качеств.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Значение результатов педагогического тестирования занимающихся в конце курса занятий показал. Значительно увеличились результаты на оценку «выше среднего уровня» (20%<52%). к концу эксперимента «низкий» уровень не был выявлен. «выше среднего» – 11%. В начале тестирования сгибания разгибания рук в упоре лежа «средний уровень» был у 20% занимающихся детей. Повышение уровня физической работоспособности можно расценить как улучшение способности сердечнососудистой системы детского организма.

у детей ЭГ-1 произошли более значительные изменения в тесте «наклон вперѐд из положения сед». что у менее подготовленных детей динамика показателей гибкости увеличивается быстрее. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». «ниже среднего» у 12%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. По результатам теста «челночный бег» в конце наблюдается уменьшение показателей «среднего» уровня (12%>4%) и незначительно увеличился «высокий» уровень (52%<60%) у наблюдаемых детей 7. чем у детей. у детей ЭГ-2 наблюдаются более высокие результаты в конце курса наблюдения в беге на 30 метров. достигших «выше среднего» уровня (16%<24%). 2012 увеличилось до 72%. Это можно объяснить тем. 2012 115 . прыжке в длину с места. «выше среднему» -20% и «высокому» . лежа на спине». Улучшение результатов физической подготовленности мы расценивали как результат эффективного воздействия занятий ушу на организм детей младшего школьного возраста. прыжке в длину с места.10 лет. «выше среднего» у 24% и «высокий» у 44%. «ниже среднему» -0%. которые уже имеют довольно высокие показатели в этом качестве. Уменьшилось количество школьников со «средним уровнем» (16%>4%). Однако. «наклоне вперед из положения сед» и в «челночном беге» улучшились у детей обеих групп. что скоростно-силовые качества у более подготовленных детей развиваются быстрее.56%. «средний» у 8%. лежа на спине» и в «челночном беге». Приведѐнные в таблице результаты педагогического тестирования в начале и в конце курса наблюдения позволяют сделать вывод. Это объясняется тем. «среднему» -20%. что значения результатов в беге на 30 метров. В конце эксперимента положение изменилось: к «низкому» уровню отнесены 4%. «подъеме туловища. Исходные результаты в тесте «наклон туловища вперед из положения сед» были низкими у 12%. чем у детей ЭГ-2. Chişinău: USEFS. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». «подъеме туловища. Незначительно увеличилось количество детей. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения представлены в таблице 1. Соответственно.

6.51 Xmax 4.67 4.9 137 152 148 154 12 14 17 23 30 33 38 43 10 13 15.9 5.8 1.0 1.1 0.37 8. По результатам исследований уровня физического здоровья в начале курса наблюдения было выявлено. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения № Показатели 1.0 0.84 0.49 109 117 115 122 7 10 12 16 25 28 31 32 4 7 8 11 13.4 5. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен.9 9. 3. Бег 30 метров (сек) Группы ЭГ-1 ЭГ-2 2.0 1. на основании чего логично оценить оздоровительную эффективность занятий ушу для младших школьников как положительную.8 1.16 1. Однако.7 0.0 10.98 11. а в ЭГ-1 к «ниже среднему» – 46%. в группе новичков произошли более значительные изменения в тесте Chişinău: USEFS. Уровень физической подготовленности повысился в обеих группах.3 0.2 0. 2012 Таблица 1. 2. к «среднему» – 54%.63 11.15 0.6 5. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей.35 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.04 0. 2012 116 .16 0.65 Выводы 1. к «выше среднему» – 11%.23 Хmin 6.5 17 12.5 5. к «среднему» – 55%. 4.5 12.15 5.83 1. 5. Прыжок в длину с места (см) Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) Подъем туловища из положения.45 5.2 11.87 12.90 6.89 4.12 0. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах.25 1.62 12. лежа на спине (раз) Наклон вперед из положения сед (см) Челночный бег 4х9 (сек) ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Х 5.08 σ 0.91 4.8 0.1 4.4 5. что в ЭГ-2 к «ниже среднему» уровню физического здоровья относятся 34% детей.16 0.31 165 187 181 186 17 18 22 30 35 38 45 54 16 19 23 23 10.

П. Кишинев Cuvinte cheie: somatotip. В. Л. доцент. ectoform. УШУ: Маленская энциклопедия / Ю. функциональных показателей. Rezumat. Кишинев Побурный П. что можно объяснить более низким исходным уровнем развития двигательных качеств в начале курса наблюдения. Фандікова..В. В.. endoform. Кишинев Трибой В. Б.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. С.Ю. Тернопіль: Астон. физической работоспособности.. Chişinău: USEFS. armonizare. Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод. что свидетельствует о явном улучшении физического здоровья детей. 2012 117 . что благодаря специально-организованным занятиям ушу повысились показатели физического развития. студент. при чем у новичков значения исследуемых показателей улучшились в большей степени. №5. 2003. Шерстяных Ю. 2. В. физической подготовленности. 144 с. Давиденко. О. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом / О. 1998. dezvoltare nearmonioasă. Давиденко О. Государственный университет физического воспитания и спорта. Шерстяных // Физическая культура в школе. 2012 на гибкость. Семененко. доцент. 3. bodybuilding. 49-50 ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ ДИСГАРМОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ Чурилов И. Государственный университет физического воспитания и спорта. Государственный университет физического воспитания и спорта. Библиография: 1. Dezvoltarea nearmonioasă a tinerilor din clasele superioare poate fi corectată prin aprecierea mijloacelor din bodybuilding în concordanţă cu cele de pregătire fizică generală de o anumită orientare.astfel asigurîndu-se un nivel înalt de pregătire motrice generală multilaterală a acestora. Б.

способность к адаптации и даже присущую тому. позволит дифференцированно подойти к освоению нагрузок. Однако традиционное школьное физическое воспитание в силу своих организационных и дидактических особенностей не в состоянии обеспечить учащихся нужного тренировочного эффекта с учетом индивидуальных потребностей. главными из которых должны быть разносторонняя и качественная физическая подготовка учащихся с юных лет [5. улучшению психического состояния и укрепления здоровья. повышение общедвигательной подготовленности. обменные процессы организма. наравне с квалифицированной медицинской помощью. Кроме того.) настолько слаба в методическом. Анализ литературных и документальных данных. результаты собственных наблюдений позволили определить четко выраженную тенденцию снижения показателей физических и функциональных возможностей организма учащихся [13]. материально-техническом и организационном отношении.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. Нами предполагалось. что не в состоянии самостоятельной решить эту задачу. обусловленных социальноэкономическими условиями и издержками цивилизации. 16]. как конституция отражает не только особенности телосложения. поскольку она имеет неплохую научно-методическую основу. направленных на гармонизацию физического развития. спортивные секции и т. вегетативные реакции. По мнению специалистов.п. Типологический подход предполагает разделение учащихся на подгруппы по типам телосложения для дифференцированного подбора и дозирования физических упражнений так. 15. или иному типу телосложения патологию (болезни) [9]. лучшие материально-технические и организационные возможности с учетом конституциональных признаков (функциональных. морфологических и психологических) при выборе направленных средств и методов физического совершенствования [2]. в том числе и с дисгармоническим физическим развитием. 2012 118 . незаменимы в этой ситуации профилактические мероприятия. В этой связи система спортивной подготовки во внеурочной форме в спортивных клубах и фитнесс-центрах в большей мере готова к эффективному решению задач физического совершенствования всех учащихся. система внеклассного физического воспитания (кружки. основана на типологическом подходе. 2012 Актуальность. что разработанная методика коррекции физического развития старшеклассников средствами и методами бодибилдинга. но также психическую деятельность.

Учащиеся с недостатком массы тела выполняли нагрузку посредством бодибилдинга -60%. которые по всем исследуемым показателям не имели достоверных различий с учащимися контрольных групп. Юношам с избыточной массой тела предлагалась программа занятий бодибилдингом (50%) в сочетании с общей физической подготовкой (50%) (т. 15. 11] показали. с направленностью по увеличению массы тела. ЭГ №2 (n=18) учащихся эктоморфного типа с недостаточной массой тела.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Контрольные группы составляли учащиеся соответствующих соматотипов КГ №1 и КГ №2 не занимающихся спортом. что способствовало полноценному восстановлению работоспособности организма и воздействию на телосложение. Исследование психологопедагогической литературы [14. В таблицах 1 и 2 представлены исходные данные экспериментальных и контрольных групп учащихся с дисгармоническим развитием. Chişinău: USEFS. 11. педагогический эксперимент. 14]. педагогические и психологические тестирования. Занятия проводились три раза в неделю по два часа. 7. соматотипирование. В состав экспериментальных групп были включнены: ЭГ №1(n=17) учащихся с эндоморфным соматотипом и (с избыточной массой тела. легко дозируется нагрузка [3. дающий заметный тренировочный эффект в течение нескольких месяцев. спортивные игры). Результаты исследований и их обсуждение. Исследования проводились в условиях фитнесс-центра Спорт-так еврейского центра г. гимнастика. 10. математическая обработка количественных данных [1. при этом позволяет локально воздействовать на слаборазвитые мышечные группы. что одним из наиболее популярных средств физкультурно-оздоровительной деятельности и разносторонней общедвигательной подготовленности является бодибилдинг. фиксированный опрос и беседы с учащимися старшего школьного возраста [10. легкая атлетика. широко применяемых в физическом воспитании и спорте: теоретический анализ и обобщение литературных. 6. 2012 В контексте вышеизложенного нами использовалась совокупность методов. 5]. ОФП составляла 40%. с общей направленностью на снижение жировой массы. 16]. а также документальных данных. в ходе которого использовались антропометрия.е. 2012 119 . Кишинева на учащихся 15-17 летнего возраста с дисгармоническим физическим развитием и с целью коррекции состава массы их тела.

96 Масса тела (кг) 69.60 10.43  0.28 0.00 24.55 - >0.40 0.7].41 0.05 88.95 17.0001 t – 2. При этом в ЭГ №1 наблюдается более выраженное снижение жировой массы с 17.7 кг – на 28.90  1.10 - >0.01 Контрольная группа №2 (n=15) m Эксперимент.01 0.91 64.4% с Chişinău: USEFS.636 1.05 >0.87 71.09 1.90  1.88 ±1.98 6.042 2.50 Примечание: Р – 0. Сравнительный анализ исходных показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.35 0.05 - Длина тела (см) 161.040 По окончанию учебного года.05 >0. У учащихся ЭГ №1 за 10 месяцев рост тела увеличился на 4. через 10 месяцев было проведено повторное тестирование по исследуемым показателям физического развития (таблицы 3 и 4).51  0. 2012 120 . этоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) Примечание: Р – 0.0001 t – 2.60 0.60 ±1.750 3.05 >0.05 клетки 0.90 Жировая масса (%) 23.6 кг до 13.60 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1 см в КГ №1.80 11.31 87.60 Окружность грудной клетки (огк) 86.90  1.90  1.30 0.013 38.05 - 24.351  0.05 >0.30  2.02 Жировая масс (кг) 16. группа №1 (n=17) m t P 163.50 0.е.28 0.50 0.05 17.80 >0.05 86.55 ±0.58 0.427  0. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Контрольная группа №1 (n=15) m Тесты Эксперимент.60 ±1. группа №2 (n=18) m t P 179.05 26.20  2.02 38.48 178.30 ±1.69 ±2.93 61.05 31.53 >0. что указывает на комфортность тренировочных нагрузок и более высокую функциональную подготовленность мышечного аппарата по индексу Кетле [4.62 0.23  1.05 0.42 (см) Мышечная масса (кг) 31. 2012 Таблица 1.33 0.93 ±2.72 >0.60 ±1.90 Индекс Кетле (кг/см) 0.341 ±0.10 2.646 Таблица 2.05 >0.05 >0.02 ±1.012 39.5 см против 4. что в ЭК №1 более благоприятная динамика в росте тела в длину по сравнению с КГ №1.745 3.50 0. т.06 >0.19  1.431 ±0.88 ±1. Сравнительный анализ исследуемых показателей в ЭГ №1 и КГ №1 показал.03 Мышечная масса (%) 38.

5 кг до 9.01 >0.04  0.01 <0. а мышечная масса увеличилась с 38. мышечная масса с 39.34 ±1.85 2.01 2.78 0.5 кг – на 17.38 90.95  1.25 2.80 10.64  1.53 - <0. Chişinău: USEFS.03 ±1.05 >0.63 13.3%.1 кг – на 10.011 40.37 ±0. всего на 1.2 кг до 19.40 2.8 кг – на 3. 2012 одновременным увеличением мышечной массы в результате гипертрофии под влиянием направленных занятий бодибилдингом с 38.07 ±1.02  1.50 2.26 92.80 0.51  0.02 39.60  2.72 64.76 2.460 ±0.32  1.20 168. мышечная масса с 38.5  1.05 ±0.0 кг до 42.95 - <0.8%.6%. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.4 кг до 7.01 42. Сравнительный анализ итоговых показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.77 9.40 18.05 - В ЭГ №2 жировая масса увеличилась с 7.32 ±2.36 182.10 0.81 <0. В КГ №2 менее выражена положительная динамика – жировая масса увеличилась с 6.01 <0.80 36.370 ±0.32 2.1%.0%.10 11.05 <0.17 <0.70 ±1.30  260 70. Таблица 3.70 0. группа №1 (n=17) m t P 165. эктоморфного соматического типа № п/п Контрольная Эксперимент.01 26. В КГ №1 за этот же период наблюдается менее благоприятная динамика: жировая масса увеличилась с 16. 2012 121 .6 кг.42 74.362  0. группа №1 группа №1 (n=17) (n=15) Тесты m 1 2 3 4 5 6 7 8 Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной клетки (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) t P m 181.439  0.30  0.63 68.09 >0.84 19.05 33.91 7.3%.3 кг – на 19.9 кг до 39.05 87.04 ±0.8 кг до 42.83 ±2.6 кг до 40.15 >0.05 - Таблица 4.05 <0.010 42.50 29.05 87.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.4 кг – на 11.13 0.55 0.51 0.7%.84 2.59 ±0.48 0. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) клетки Контрольная группа №1 (n=15) m Эксперимент.4 – на 25.60 24.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что. в сравнении со своими сверстниками из контрольных групп. существенно снизились показатели их тревожности и склонности к деликвентности. учащимся с недостатком массы тела . занимавшихся любимым делом в условиях комфортности. научно-методической литературы и собственные данные подтверждают аксиоматичность пользы внеурочных организованных занятий в профилактике гиподинамии. обеспечивающих полноценное соматическое и психическое здоровье. Исследование учебной. Под влиянием направленных занятий бодибилдингом эндоморфы и эктоморфы приблизились к мезоморфному типу. положительно влияет на состояние их здоровья. и в жизни. В КГ №1 и КГ №2 только наметилась тенденция к улучшению в становой и кистевой динамометрии. Прогрессивная гармонизация физического развития с дисгармоническим телосложением положительно повлияла на уровень их общедвигательной подготовленности. улучшения общедвигательной подготовленности. стабилизировалось проявление аэробной выносливости. В этой связи следует признать. 2012 Таким образом. что у учащихся ЭГ №1 и ЭГ №2 находившихся в обществе себе подобных. успехи и в спортивных занятиях. вне всякого сомнения. коррекции состава массы тела.е. В ЭГ №1 и ЭГ №2 достоверно улучшились показатели скоростно-силовой и общесиловой подготовленности в среднем на 8-12%. в свою очередь обуславливает необходимость в дополнительных занятиях в условиях различных спортивных и оздоровительных секциях. Для старшеклассников с дисгармоническим развитием рекомендуется: лицам с избыточной массой тела . т. сравнительный анализ динамики исследуемых параметров роста и развития в условиях направленных занятий бодибилдингом способствуют гармонизации физического развития опорно-двигательного аппарата учащихся с дисгармоничным развитием различного соматотипа. 2012 122 .60% нагрузок в Chişinău: USEFS. они регулярно положительно оценивались за свои достижения на уроках физической культуры. гармонизации физического развития. что существующий двигательный режим в школьном физическом воспитании не может обеспечить не только должный уровень физического развития и воспитания двигательных качеств. Нами определено. но и способствует ухудшению общедвигательной подготовленности и здоровья. что. подъеме туловища в положения лежа.50% нагрузок в средствах бодибилдинга и 50% в средствах ОФП. Вместе с тем повысилась их самооценка и дисциплинированность.

10. 96 с. М. К.П.. Хартман Ю. 14. К. Дворкин Л. Chişinău: USEFS. Автореф. 84.: Спортивная медицина. Особенности силовой тренировки для женщин. М.П. 19 с. В кН.: Теории и методика физического воспитания.. с. Занятия бодибилдингом в течение одного учебного года способствуют заметному улучшению качества массы тела. 1991. 2012 123 ..Д. 13. 2. занимающихся физкультурой и спортом. Лапицкая Е.Г. 1991. 1978.: Физкультура и спорт. В кН. 16.Ю.: Академия. Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере физической культуры.: ТиПФК.: СпортАкадемПресс. Обоснование недельного режима двигательной активности в самостоятельных занятиях учащихся 11-15 лет. 9.: Медицина. с. М.И. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.2. Физическая культура: воспитание. В кН. 12. Врачебный контроль в спорте. 4. М.: Теория спорта. Л.: Медицина. 199.: 2006. 11. 2012 средстах в бодибилдинга и 40% в средствах ОФП соответствующей направленности.П.Н. Методология и методы познания в теории спорта.С. с. 1985. 5. Психопатии и акцентуации характера у юношей. стимулируют рост тела в длину и проявление адекватной общедвигательной подготовленности с попутным улучшением здоровья. 124 с. 7.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Медицина. М. 94 с.М.: Социология физической культуры и спорта. 3. М. Антропова М. М. 77. Личко А. 20010. Круцевич Т. В кН. Возрастные особенности развития силовых способностей средствами бодибилдинга школьников 7-17 лет. Сухарев А.дис. 133 с.: Современная силовая подготовка.И. Ашмарин Б. Онтокинезиология человека. 1987.: СпортАкадемПресс. Дубровский В. 138 с. 2000. В кн. Губа В. М: Владос. образование. Лубышева Л. 6. Тесты в физическом воспитании школьников. 2003. Платонов В. Морфобиомеханические исследования в спорте. Приборы и методы исследования в спортивной морфологии. Т. 8. Тюннеман Х. А. Библиография: 1. 2-е изд. тренировка. 2005.Б. 15.Н. Берлин. Губа В.. Дембо В. 1988.: Олимпийская литература. с.И. Дорохов Р. В кН. М. Типологический подход в физическом воспитании детей // Физическая культура в школе.В. №3. 16. подростков и девушек. 1998. Лях В. 88 с. Мруц И.: Академия. 2002. Физическая культура в системе общего образования детей школьного возраста. 2001. 2000. Врачебный контроль за лицами различного возраста и пола. 2002. Здоровье и физическое воспитание детей и юношей.: Выща школа. М. 159 с.29. 84 с.: Спортивная морфология. Кишинев. №2.

2012 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТСД) СПОРТСМЕНОВ Радченко В. Днепропетровск Шевяков А. Днепропетровск Keywords: technical systems.. Анализ последних исследований и публикаций. За последние двадцать лет появился особенный тип СТСД как воплощение информационных технологий (машинизированные средства обработки данных и знаний. Д. В.на основе осуществления комплексного анализа функционирования социотехнических систем деятельности осветить результаты внедрения концепции психологического обеспечения развития деятельности спортсменов . psychological support. Цель статьи . В. Л. А. Это можно объяснить тем. создании искусственных объектов и систем. Щедровицкого.штангистов. П.. Shevyakov O.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. . М. Summary. а также проектировании систем технических действий и взаимном сочетании этих элементов в общественные связи. необходимо констатировать. There have been offered a conception of psychological support of social and technical systems development has for the different types of activity that is based on necessity of permanent involvement of psychologists and to the process of its planning. наук. Psychologycal support of social and technical activity systems development of sportsmen. Radchenko V. изложенные в работах Г. Днепропетровский гуманитарный університет.. и в практически-внедряющем аспектах. которые реализуются автоматизированными информационными системами). Ложкина. sportsmen. Chişinău: USEFS. Постановка проблемы.организационные и технические действия спортсменов. доктор психoл. что социотехнические системы (СТС) в настоящее время недостаточно исследованы и в теоретико-методологическом. В. Заслуживают особенное внимание представления и категориальные средства теории деятельности. Невзирая на существующие наработки. Моляко. Шадрикова. то есть собственно СТСД. что они рассматривались по большей части с позиций психологического обеспечения функционирования. Днепропетровский гуманитарный університет. а не развития. При выборе и реализации программ развития исследованы факторы развития СТСД . студент. Швалба [цит. по 1]. Ю. 2012 124 . В современном теоретическом и социально-научном объяснении делается акцент на конструировании.

что интегральным индикатором психического напряжения в деятельности является уровень напряжения тремора рук. Проведен анализ изменения психических функций спортсменов. Для разных видов нагрузок средние значения исследуемых функций.увеличивается. физиологических и психофизиологических функций для штангистов использованные коэффициенты вариации частоты сердечных сокращений. свыше 20 % .05) в оценке спортсменами когнитивной составляющей нагрузки и влияния на нее технических факторов.высокой.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В качестве показателей уровня напряженности психологических. что они непосредственно связаны с компонентами работоспособности. Удовлетворенность деятельностью и оценка ее значимости увеличиваются по мере роста квалификации спорсменов. По показателям корректурной пробы "Кольца Ландольта" после часа тренировок объем выполненного задания уменьшается в сравнении с аналогичным уровнем в начале тренировок. концентрации и распределения внимания.низкой). 2) такие. 2012 Выяснено. Установлено. а также показателей личностной и реактивной тревожности в сопоставлении с возрастом и профессиональным стажем спортсменов.01) отличий в оценках штангистами показателей операциональной нагрузки. Данные теоретической оценки сложности деятельности спортсменов согласуются с изменением ЧСС в зависимости от выполняемых функций. менее 10 % . а количество ошибок . что подтверждается описаниями реальных ситуаций тренировок. Субъективная оценка спортсменами когнитивной составляющей профессиональной нагрузки зависит от вида нагрузки. Установлена высокая достоверность (p<0. В результате оценки эффективности деятельности по критерию работоспособности все спортсмены были условно разделены на три группы: 1) наиболее успешные и работоспособные. которая подтверждается также динамикой ЧСС. тремора рук. а также определена степень влияния на напряженность деятельности технических и организационных факторов. Выявленные значимые отличия (р<0. при этом выраженное влияние на психофизиологические процессы и функциональные состояния имеет внезапное изменение характеристик средств деятельности. связанных с особенностями их тренировок. Спортсмены в большей степени чувствуют влияние социальнопсихологических факторов на их профессиональную нагрузку. которые имеют средние Chişinău: USEFS. 2012 125 . оперативной памяти и оперативного мышления (диапазон 10 -20 % отвечает средней напряженности.

Установлено. обоснована необходимость овладения навыками саморегуляции с учетом особенностей тренировочного процесса. ухудшается отношение к производимой работе. которые приводят к снижению эффективности тренировки и связанные с недостаточной координацией действий спортсменов. Выявлены специфические ошибки.эффективный путь снижения энергозатрат. "автономии" и "работоспособности" стойко снижаются у спортсменов по мере ухудшения их профуспешности. Люшера исследование выявило следующие тенденции. недооценкой влияния на нее организационных факторов. Спортсмены низшей (третьей) группы профуспешности и работоспособности характеризуются низкой социально-трудовой активностью. Устранение этих ошибок. 2012 126 . Рабочая гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: внедрение приемов произвольной психической саморегуляции в процесс деятельности спортсменов будет эффективным для формирования и Chişinău: USEFS. Соответственно это приводит к снижению уровня удовлетворенности трудом. Предложения направлены на выравнивание сложности тренировок. Проведенное с помощью восьмицветовой модификации теста М. Наличие в деятельности ошибок является резервом развития системы деятельности. завышенным уровнем самооценки собственной профессиональной нагрузки. "гетерономии" и "стресса". Исследованы особенности формирования необходимого уровня работоспособности спортсменов. что наиболее успешные и работоспособные спортсмены имеют наивысший индекс социально-трудовой активности при высоком показателе удовлетворенности деятельностью.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что показатели "эксцентричности". совершенствование индивидуального способа тренировки . 3) наименее успешные и работоспособные. Анализ сопоставления экспертных оценок эффективности деятельности спортсменов и их психологических характеристик приводит к выводу о выраженном влиянии мотивационных аспектов и личностных факторов на профессиональную успешность и работоспособность. 2012 показатели успешности и работоспособности. Установлено. снижения социальнотрудовой активности. Разработаны и внедрены организационные решения по развитию процесса и средств деятельности спортсменов относительно улучшения их функционального состояния и формирования позитивного отношения к деятельности. Один из путей совершенствования деятельности спортсменов заключается в модернизации существующих графиков тренировок. Одновременно растут показатели "концентричности".

что к концу тренировки у них развивается острое утомление. профессиональный уровень . Характер изменений. Стойкие корреляционные связи между информативными показателями.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые отвечают периодам врабатывания (длительность до трех месяцев).16-18 %. что в динамике работоспособности спортсменов различаются ФС. Осуществлялась оценка динамики работоспособности спортсменов. обусловили выбор диагностических методик (психофизиологическое обеспечение ФС . Прослежена направленность и степень выраженности отклонений основных проявлений ФС в сравнении с фоновым уровнем. Все диагностические показатели были приведены к единой системе измерения. то есть наблюдается состояние остро выраженного утомления. Спилбергеру . который определен нами как нулевой.метод дополнительных нагрузок. Для повышения информативности диагностических показателей нами был проведен корреляционный анализ между всеми оценками с помощью метода парных корреляций. которое может привести к переутомлению. Ханину (РТ) и шкале состояний (по Ф. При изучении особенностей динамики работоспособности штангистов было установлено. слуховая память.двенадцатый месяцы). При сравнительном анализе результатов исследований выявлены наиболее существенные расхождения между показателями ФС начала и конца тренировки у спортсменов .Ю. зрительная память. Д. Тейлору). послужили основанием для проведения работы относительно Chişinău: USEFS."Кольца Ландольта". Л.оперативная память (складывание и запоминание чисел). что было необходимым условием для определения главных тенденций в изменении ФС и степени выраженности его основных сдвигов. подтверждаемые их согласованной динамикой. которые наблюдались при сдвигах диагностических показателей. оптимальной (третий восьмой месяцы) и неустойчивой работоспособности (девятый . Для решения этой задачи проведено диагностическое обследование штангистов в течение годового цикла их деятельности. КЧССМ. 2012 127 . оперативное мышление (устный счет). субъективное отображение состояния по Ч. в этом плане они составляют группу "риска". 2012 поддержания необходимого уровня их работоспособности по приоритетным показателям функционального состояния (ФС). психологический уровень обеспечения . что позволило рассчитать интегральные показатели отдельных функций и ФС в целом. Анализ полученных данных свидетельствует о том.

2012 оптимизации и профилактики неблагоприятных ФС (рис. Основная цель тренинговой программы заключалась в выявлении негативных функциональных состояний спортсменов (первый этап) и их коррекции (второй этап). так и после ее окончания. у спортсменов экспериментальной после окончания работы не происходит существенного снижения уровня эффективности деятельности. а отдельные задания были направлены на овладение навыками саморегуляции функциональных состояний (аутотренинг. 1). то есть экспериментальная группа была сформирована на добровольных началах без дополнительных критериев отбора. К началу тренировки у спортсменов обеих групп формируется благоприятное ФС. 1. которое приводит к существенному снижению эффективности деятельности. идеомоторная тренировка) в годовом цикле деятельности. что свидетельствует о благоприятном воздействии приемов произвольной психической саморегуляции на оптимизацию ФС. 1 0. Chişinău: USEFS. ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ФС Основой для проведения сравнительного анализа послужили результаты исследования экспериментальной группы спортсменов. а механизмы регуляции деятельности обеспечивают оптимальную работоспособность. которые выразили желание учиться по специальной методике психорегулирующего профессионального тренинга.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -0. 2012 128 .5 -2 Рис. В отличие от контрольной группы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Анализ эмпирических данных дал возможность выявить особенности проявления ФС для контрольной и экспериментальной групп как до начала тренировки.5 -1 -1. После окончания работы у спортсменов контрольной группы формируется неблагоприятное ФС (состояние динамического рассогласования).

2012 Выводы Таким образом.В. Г. Библиография: 1.. pregătire motrică generală.В. проведенная исследовательская работа относительно изучения и анализа динамики работоспособности спортсменов-штангистов. преподаватель.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 129 . выявления особенностей проявления их ФС на разных этапах профессиональной деятельности. доцент. Кишинев Побурный П. Актуальность. морфофункциональных особенностей растущего организма. Киев. инженерная психология. мотивации Chişinău: USEFS. Государственный университет физического воспитания и спорта. ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 7-17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Ясыбаш П. Государственный университет физического воспитания и спорта.Институт психологии им. которая определяется социальноэкономическими и культурными факторами. Шевяков А. Двигательная активность неотъемлемая часть образа жизни и поведения учащихся. dinamică heterocronă în dezvoltarea fizică. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. În cadrul procesului de educaţie fizică ţcolară se observă dinamica pozitivă şi heterocronă a dezvoltării fizice şi pregătirii motrice. типа нервной системы.. Кишинев Мардарe В.. Костюка НАПН Украины. 2011.00. количества свободного времени. дала возможность проверить предложенные модели и гипотезы.С. Государственный университет физического воспитания и спорта. Психологическое обеспечение развития социотехнических систем деятельности. Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19. студент.03 психология труда.. зависит от организации физического воспитания. Rezumat.

отражающие динамику физического развития и общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов для уточнения и корректировки проектирования процесса физического воспитания в условиях городской общеобразовательной школы. Подростковый период характеризуется максимальными темпами роста и развития всего организма. рост тела в длину у мальчиков с I по XI класс увеличился в среднем с 124 см до 172 см. 7]. функциональных возможностей отдельных систем организма (мышечной. При этом рост опережает прибавку массы. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. В этот период завершается формирование различий в телосложении юношей и девушек. 3. ЖЕЛ и динамометрии мальчики опережают девочек. отличающей его от умственного образования и воспитания. развитие двигательных качеств. на 139%. 5. наблюдается пубертатный скачок роста тела в длину в 14-15 лет у мальчиков и в 12-13 лет у девочек в результате ослабления генетического контроля [6]. Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. Лонгитюдные исследования осуществлялись в естественном педагогическом эксперименте СШ №4 г. Специфической способностью школьного физического воспитания. 2012 130 . 2012 к занятиям. Организация и методы исследования. 2. у девочек с 120 см до Chişinău: USEFS. Формирование здоровья учащихся как динамический процесс – категория биосоциально управляемая в условиях направленного физического воспитания. Предполагалось.е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. т. доступности спортивных сооружений и мест отдыха детей и подростов. обучение двигательным действиям. Чимишлия с использованием совокупности методов.). как у мальчиков. Результаты исследований и их обсуждение. повышение сопротивляемости внешним факторам [4]. сердечнососудистой. В этой связи для специалистов особый интерес представляют исследования динамики роста и развития с 7 до 17 лет (табл. Таким образом. 1). Однако в обхвате грудной клетки. В старшем школьном (юношеском) возрасте проявляются новые особенности роста и развития организма. что проведенные исследования позволят получить данные. так и у девочек. дыхательной и др. является преимущественная направленность на биологическую сферу человека: изменение его форм.

Аналогичная закономерность характерна и в динамике массы тела.е. наблюдается преимущество девочек с 9 до 17 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Динамика показателей физического развития учащихся I-XI классов (обобщенные данные) М Д М Вес (кг) Д М ЖЕЛ (мл) Д Сила кисти М (сильнейшая) кг) Д М Становая сила (кг) Д Рост (см) 7 124 120 23 22 1400 1200 9 7 28 23 8 128 127 26 25 1440 1360 11 10 29 25 9 134 134 32 31 1560 1390 12 12 32 30 10 140 139 35 33 1630 1460 16 13 43 40 11 145 145 38 38 1802 1682 16 14 52 50 12 150 152 43 41 1975 1905 18 15 58 55 13 154 156 45 42 2280 2115 20 18 63 55 14 162 156 49 46 2550 2355 23 20 72 60 15 166 160 46 48 2900 2720 26 23 85 67 16 170 162 42 54 3260 2945 32 27 92 75 17 172 164 66 57 3620 3060 36 27 118 81 Кроме того. 2012 164 см. Более высокие темпы прироста исследуемых показателей у мальчиков связано с интенсивным ростом массы тела вследствие выработки эндокринными железами большего количества андрогенов [3]. что скоростные и силовые способности. в кистевой силе на 400% и 385% в становой силе на 421% и 352%. 2012 131 . Таблица 1. которая увеличилась у мальчиков за 10 лет обучения в школе на 287%. Анализ величин характеризующих проявление общедвигательной подготовленности и их темпы прироста показал (табл. т. на 137%. (чем старше возраст. В показателях статического равновесия определяющего возможность комплексного проявления двигательных способностей. темпы прироста ЖЕЛ и силовых возможностей также были более высокими у мальчиков и составляли соответственно в ЖЕЛ на 259%. Более высокие показатели равновесия у девочек. у девочек на 259%. Характеризуя динамику психомоторных способностей необходимо отметить также их положительную динамику в показателях времени простой слухо-моторной реакции и теппинг-тесте за 10 с. тем выше показатели равновесия. у девочек на 250%. у девочек). В показателях гибкости по всем годам обучения наблюдается превосходство девочек-девушек на 25-30% по сравнению с мальчиками-юношами [5]. а также выносливость за 10 лет обучения в условиях школьного физического воспитания и естественной эволюции значительно улучшились. которые улучшились соответственно на 19. гибкость. 2).2% у мальчиков и на 14% и 1936% у девочек.9% и 53. по Chişinău: USEFS.

0 5 12 5.6 10.1 9.5 9.1 1300 1155 9.2 1200 1025 6.5 17 4.5 3.0 9 16 4.0 6.5 6.1 1250 1075 8.6 5.5 11 6. Быстрота и частота движений достигают максимального развития уже в 13-15 лет.6 8.9 8.4 1150 975 7.0 7.8 9. как в показателях физического развития.5 8 6.5 2.0 10.8 975 850 5. Обобщая результаты исследования.5 1050 925 7.0 13.А.9 1355 1125 10.7 11.0 9. К ним следует отнести гетерохронность. что свидетельствует о гетерохронности (разновременности) созревания функциональных систем.0 8 15 5.0 8.8 7.0 7 14 5.8 9.8 5. Ашмарина (1998) обусловлены особенностями их анатомического строения и более низким центром тяжести.4 5. так и в общедвигаательной и психомоторной подготовленности.7 8. 2012 132 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 7.5 3.7 9. разнонаправленность и наличие сенситивных периодов. что разные качества достигают своего максимального развития в различном возрасте. 2012 мнению Б. Chişinău: USEFS.0 925 800 4.0 10.5 11.7 8. следует отметить.0 7. Позже достигает максимального развития мышечная сила и аэробная (общая) выносливость (16-17 лет).2 2 3 3 4 12 13 13 14 12 14 14 М Д 210 205 203 201 200 198 190 189 185 177 175 225 220 215 208 205 203 201 201 198 195 194 М Д 47 52 54 55 57 62 63 68 70 70 72 56 50 60 61 60 61 62 64 64 65 67 М Д 14 20 22 25 27 31 35 39 42 43 45 13 18 23 26 32 38 40 43 43 45 48 М Д М Д М Д М Д М Д Первой особенностью возрастного развития является то.2 6.6 7.0 10.3 9.2 9.8 10. Динамика показателей общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов (обобщенные данные) Тесты двигательной активности Бег 30 м (с) Челночный бег 3ч10 м (с) Тест Купера – 6минутный бег (м) Наклон туловища вперед (см) Подтягивание из виса на высокой перекладине (колво) Зрительномоторная реакция (мл/с) Общая быстрота – теппинг-тест 10 с (кол-во) Статическое равновесие (проба Ромберга) – (с) Пол Возраст 7 6.9 5.0 9.8 8.8 9.5 10 6.0 7 13 5.6 7.2 9.0 3.6 9.4 875 750 4.3 5.1 6.0 9 6. что имеется ряд общих закономерностей роста и развития с возрастом.0 825 700 4.0 13.1 5.0 1400 1120 9. Таблица 2.

6. 3 с. Интегративно-антропологические основы физического воспитания и детско-юношеского спорта // Физическая культура. 1989. СПб.. В кН. Круцевич Т. Питер. 1998.: Академия. Увеличение длины тела в пубертатный период приводит к изменению биомеханической структуры движений. 6 с.: Просвещение. Питер. Ашмарин Б. 1998. 2012 Второй особенностью возрастного развития психомоторных способностей является разнонаправленность их изменения в отдельные возрастные периоды.И. При этом следует учитывать и анатомо-морфологические изменения. но в то же время и к затруднению в управлении соразмерностью движений. Chişinău: USEFS. 3. 102 с. способствующих проявлению скоростно-силовых способностей. что требует выработки новых координаций [3]. во время которых наблюдается развитие той или иной функции при ее упражнении. Лях В. организованная двигательная активность в условиях школьного физического воспитания в сочетании естественной эволюционной манифестацией положительно отражается на динамике роста и развития учащихся в период обучения в школе.: Просвещение.: Биомеханика физических упражнений. 2. после завершения полового созревания и сформированности фосфогенной энергетической системы [8]. СПб. 5. 2006.А. Никитюк Б. Врачебный контроль в спорте. Физическое воспитание как социальное явление // Наука в Олимпийском спорта. Дембо А. 1978.А. 4. 65 с. Статическое равновесие прогрессирует с 9 лет. Возрастная психология. в частности в период полового созревания. Третьей особенностью возрастного развития психомоторики является наличие сенситивных периодов. 1988. приводящей к росту возбуждении я и подвижности нервных процессов. 7. Уткин В.П.е. Тесты в физическом воспитании школьников. М. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Ильин Е. Темпы прироста силовых способностей и общей выносливости наиболее выражены после 15-17 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. М. Сорокоумова Е. Петровский В. Возрастные изменения двигательных возможностей.А. Скоростносиловые способности прогрессируют интенсивно. т. 8. 2001.: Медицина. 185 с. Библиография: 1. 124 с. М. что обусловлено гормональной перестройкой организма. М. В частности. Психомоторная организация человека. происходящие в этот период у учащихся.А. Таким образом. а координированность ухудшается. в более позднем возрасте она ухудшается.Г. гибкость очень хорошо проявляется с 7 до 12-13 лет. 54 с. 2003. 2012 133 .

Цель работы: изучить особенности адаптации организма девушек 17-18 лет к условиям обучения на 1-м курсе ВУЗа педагогического профиля. в ВУЗе – на протяжении 1-го семестра 2010-2011 учебного года (в конце октября 2010). Актуальность. физической подготовленности и физического здоровья выпускников школ и студентов в первые месяцы обучения в ВУЗе. количество детей отнесенных к подготовительной группе с каждым годом увеличивается.Л. М. педагогические методы исследований и статистические методы обработки полученных данных. Низкая двигательная активность школьников оказывает негативное влияние на общее и гармоничное развитие школьника и на их здоровье [1.]. 2012 134 . антропометрические методы исследований. Методы и организация исследований: Теоретический анализ и обобщение данных научной литературы. Определѐнный интерес вызывает вопрос сопоставления физического развития. как характеристики адаптации их организма к новым объѐмам умственных и физических нагрузок и новым условиям жизни. в возрасте 17-18 лет.18 years to the conditions of teaching in higher education. 2 и др. 2012 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Яцко М. physical condition. так же. Уровень здоровья учеников на протяжении обучения в школе снижается.Коцюбинского. как и количество заболеваний на протяжении всего периода обучения в школе. физиологические методы исследований. Chişinău: USEFS. Киев Keywords: students.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Исследования проводились на базе средних общеобразовательных школ Винницкой области и ВГПУ им. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. студентка. The article considers the adaptation of the girls 17 . метод экспрессскрининга уровня физического здоровья (по методике Г. Исследования в школе проводились в конце 2009-2010 учебного года (май 2010). В них принимали участие 25 выпускниц 11-х классов и 23 студентки факультета иностранных языков. Апанасенко) [3].. Summary.

в который происходили эти изменения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Так. 2). Первые месяцы обучения в ВУЗ (сентябрь – октябрь).13±0.1987) у выпускниц школы были близки к удовлетворительной оценке. 2). Полученные данные анализировались с учѐтом периода. Если значения адаптационного потенциала (по Р. однако средние значения этого показателя снизились достаточно значимо (табл. Анализ ЖЕЛ также не выявил достоверных отличий между их значениями у школьниц и первокурсниц ВУЗа.21±1. Таблица 1. то у студенток 1го курса находится в рамках напряжения адаптационных механизмов адаптации (табл.38 322. Среднестатистические значения показателей физического развития школьниц и студенток 1 курса Показатели физического развития Длина тела.97 Сопоставление показателей функционального состояния сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма девушек. 2012 135 . были обусловлены изменением условий жизни и физических нагрузок.73 53. Определяя показатели физического развития у наблюдаемых девушек было установлено увеличение значений отдельных показателей физического развития.65 164.83±1. что было обязательным для всех будущих студентов.04±0. которые повлияли на исследуемые показатели физического состояния девушек.53 336.56 55.1). кг Индекс Кетле. Поступление в ВУЗ происходило на основе общего независимого оценивания. гр/см Школьницы Студентки 1-го курса 161. которые принимали участие в исследованиях. которые принимали участие в исследованиях не выявило наличие уровня достоверных различий. поэтому июль и август месяц (летние месяцы) позволили старшеклассницам отдохнуть после окончания школы. что возможно объяснить характерными для этого возрастного периода развития девушек увеличением длинны туловища и увеличением массы тела в области таза и нижних конечностей. артериальное давление демонстрировало некоторое снижение (табл.82±0. Chişinău: USEFS.3±0.Баевскому. 2). см Масса тела. значения показателей ЧССп увеличились. 2012 Результаты исследований. Необходимо также иметь ввиду наличие благоприятных условий отдыха и более комфортного режима жизни в семье (табл.

ст.2 77.3±0. у.3 117.6±3. см Бег 1500м.08 12. 2012 Таблица 2.5±0. что они имели «удовлетворительную». хв.35 3. е.0±9.. адаптацию организма девушек 17-18 лет на этапе первых месяцев обучения в ВУЗе можно характеризовать как «немного напряжѐнную» на основе.8 Таким образом.01±3.07 11. сек. Наклон вперед из положения сидя.. Челночный бег 4х9м.21±2. хоть и недостоверных.1 71.7±0.29 8.21 13.15 . сек.67 29. ЖЕЛ.43 15.0±0.4±14..0±2.уд/мин. 2012 136 Студентки 1-го курса 9.32 13.23 2. В процессе анализа показателей физической работоспособности девушек обеих групп было выявлено. При этом в группе студенток имеющих «очень плохую» оценку физической работоспособности существенно меньше.3±11. АДдіаст.5±7.7±0. раз Прыжок в длину с места.11 18. раз Подъем в сед из положения лежа за 1 мин.41 8. но негативных изменений в показателях функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма.7±16.6±0.28 2.54 21.19±0. Сравнительные результаты педагогического тестирования по пятибалльной системе нормативов ВУЗа представлены в таблице 3.8±0. Школьницы 84. АДсист.12±0. мм рт.13±0.58 148.20±0. «плохую» и «очень плохую» оценку.56 2. Среднестатистические значения функциональных показателей организма школьниц и студенток 1-го курса Функциональные показатели ЧССп. Таблица 3.07±0.92±0.ст.4 Студентки 1-го курса 88. е. Уровень физической работоспособности оценивали по результатам теста Руфье. Оценка уровня физической подготовленности проводилась на основе анализа результатов педагогического тестирования уровня развития конкретных двигательных качеств. Среднестатистические результаты физической подготовленности наблюдаемых девушек Тесты Школьницы Сгибания и разгибания рук в упоре лежа. мм рт.72 144.2 112.05 17. см 10.4±0. у.24 Chişinău: USEFS.4±10.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Адаптационный потенциал. л Индекс Руфье.7±0.48±0.32 14. Бег 100м.

Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Chişinău: USEFS. 131 . По данным наших исследований было выявлено. Г. Результаты исследований свидетельствуют о том. 2011. каждая десятая «средний» и только одна имела уровень физического здоровья «выше среднего». координации движений и ловкости. что на протяжении первых месяцев обучения на факультете иностранных языков в ВУЗе педагогического профиля снижаются адаптационные возможности организма студенток. Виленский М.журнал. каждая четвертая – «ниже среднего». Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ //. у студенток более высокий уровень в проявлении силы мышц брюшного пресса. 2. Полученные данные вызывают необходимость повышения мотивации к занятиям в специально организованных формах двигательной активности студенток первого года обучения в ВУЗе не физкультурного профиля. 2.П. М. С. 224 с. В. Так каждая вторая из них имела «низкий» уровень физического здоровья.І. Грибан Г. / Т.Я.Ю. С. Основы здорового образа жизни студента. Воробйов. Выводы 1. Кушок Т. уровень проявления общей и скоростной выносливости. підлітків та молоді: навч. Уровень физического здоровья у исследуемых девушек в обеих группах был почти идентичным.В. 2012 137 . посіб. 2004. 3. скоростно-силовых способностей и силы мышц рук немного выше у школьниц по сравнению со студентками.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Безверхня. 2001. Вісник Прідніпров’я: Науково-теоретіч. Библиография: 1. кн. что в ВУЗе поступает большое количество девушек с низким и ниже среднего уровнем здоровья и низким уровнем физической подготовленности. Контроль у фізичному вихованні дітей. 3.Ю. Круцевич.: Гардарики.Б.174. 2012 Таким образом.: Физическая культура студента. Круцевич Т. М. 130-132. В то же время.

. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. numai un pic. tehnicieni. Chişinău: USEFS. picioare [2.Waza) şi tehnica de sacrificiu (Sutemi . Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Învăţarea începe întotdeauna cu procedeele cele mai simple şi mai uşoare. antrenori. lector universitar. Antrenor Emerit. psihologi.Waza) cuprinde toate procedeele prin care executantul (tori) urmăreşte aruncarea adversarului (uke) cu spatele pe tatami. Pentru creşterea performanţelor. sold. a fost realizată de Şcoala de Judo KODOKAN din Tokio. etc).Waza se împart în tehnica proiectărilor (Tacki . cei implicaţi în activitatea competiţională (sportivi. 6]. fiind predată în formele clasice. дзюдо. atât generală cât şi specială a copiilor. medici. o coordonare a acţiunilor acestuia pentru realizarea şi finalizarea execuţiei tehnice. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. procedeele tehnice din grupa Nage Waza solicită o bună adaptare a aparatului locomotor. В статье представлены результаты исследований вариантов алгоритмизации процесса обучения техники бросков через бедро в дзюдо.. Tehnica de proiectare (Tachi . noi am pornit de la premisa că o metodică adecvată poate spori şansele de realizare a performanţei şi contribui la creşterea nivelului de instruire. totodată ducând la reducerea timpului necesar pentru formarea deprinderilor motrice. Învăţarea tehnicii se va face în strânsa concordanţă cu pregătirea fizică. depun eforturi însemnate [4. 2012 ASPECTELE METODICII DE ÎNVĂŢARE A PROCEDEELOR „ARUNCĂRI PESTE ŞOLD‖ LA JUDOKA ÎNCEPĂTORI Arama I. на этапе начальной подготовки. техника выполнения бросков через бедро. 3. Резюме. student. 1]. 2012 138 .. În lucrarea de faţă. этап начальной подготовки. Pregătirea modernă în judo presupune desfăşurarea unei activităţi planificate. legătura pentru finalizarea atacului se realizează: braţe. structura de bază a tehnicii rămâne constantă. Cea mai veche sistematizare a procedeelor tehnice de judo. Chişinău Ключевые слова: Методика обучения. Ipoteza cercetării constă în faptul că: identificarea unui sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor «Aruncări peste şold» în judo ar facilita procesul de învăţare şi sporire a eficienţei aplicării acestuia în competiţii.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. În perioada învăţării. într-o anumită ordine metodică. controlându-i în permanenţă acţiunile. care să ţină seama de cuceririle ştiinţei. Procedeele tehnice care compun grupa Nage . Chişinău Neagu I. În totalitatea lor.Waza). Transmiterea energiei necesare proiectării. lector universitar. ingineri. Chişinău Grosu V.

6. Subiecţii cercetării au fost: elevi cu vârsta 10-11 ani de la Clubul Sportiv „Wolf Club‖. 3. 3. Pe de altă parte. „Aruncarea roata peste şold”.metoda reprezentării prin tabel. alte materiale. 2012 139 .experimentul pedagogic. Priză.analiza literaturii ştiinţifico-metodice. Au fost utilizate imagini video cu sportivi de valoare din ţară şi de peste hotare.2011. „Aruncarea mare peste şold”. s-a urmărit implementarea unor acţiuni şi combinaţii tehnico-tactice. Chişinău: USEFS. Dezechilibrare. Fig. Proiectare.observaţia pedagogică.12. 5. Asigurare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Elaborarea programei speciale pentru elevii din grupa experimentală.10. 3. Obiectivele cercetării: 1. Argumentarea teoretică şi experimentală a modalităţilor de însuşire şi perfecţionare a tehnicii procedeului „Aruncare peste şold‖ de către judocanii cu vârsta 10-11 ani la etapa incipientă. Dinamica notelor la acţiunile tehnice 1. . Cercetarea s-a desfăşurat în sala de sport a USEFS din Chişinău. desene. 2012 Scopul lucrării: ne-am propus să efectuăm o investigaţie în direcţia învăţării şi perfecţionării optime a tehnicii aruncărilor peste şold în judo. 2. Notarea: Începe cu nota 4 şi se acordă câte un punct pentru următoarele etape: 1. . Metodele cercetării: . . . Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate privind pregătirea judocanilor cu vîrsta de 10-11 ani la etapa incipientă.analiza statistico-matematică. Contribuţia proprie a autorilor lucrării a constat în găsirea mijloacelor de stimulare a copiilor pentru participarea mai activă la realizarea sarcinilor de antrenament. 2. 4.2011-31. Pivotare. 1. „Aruncarea peste şold”. 2. Intrare. prin care ei să realizeze procedeele învăţate în timpul angajărilor. Experimentul s-a desfăşurat în perioada 01.

sportivii grupei experimentale înregistrează progrese la toate cele trei procedee cu un prag de semnificaţie P < 0. observăm că diferenţa dintre grupe este semnificativă (fig. Rezultatele testărilor sportivilor din grupele martor şi experiment la finele experimentului pedagogic Grupele Nr. iar sportivii din grupa experimentală au înregistrat un succes cu nota medie de 7.10 cu probabilitatea P<0. Lla testul dat. La testul dat. 2012 Tabelul 1. [5].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.01 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2. la testul „Aruncarea peste şold‖. pe când sportivii din grupa experimentală înregistrează nota medie de 8. la care grupa martor acumulează nota medie de 7.22. 1).22. la testarea finală.7 ± 0.7 cu eroarea medie de 0.33 3.33 2.59 < 0.01. sportivii din grupa martor au atins nota medie de 6.01 la celelalte două procedee. tab.22 8.31 cu P < 0. Aplicarea mijloacelor şi metodelor utilizate de noi în programul de antrenament sportiv pentru judocanii din grupa experimentală a arătat că.1 ± 0.88 cu probabilitatea P<0.01.59 cu P < 0. La testul dat.8 cu eroarea medie de 0.1 ± 0. criteriul t=2. 2012 140 . Conform pragului critic.01 7.8 ± 0.22 8.05 la unul din procedee şi P < 0. comparativ cu cele ale probelor de control ale grupei martor. cu eroarea medie de 0.22. criteriul t=3.7 ± 0. aşadar sportivii din grupa experimentală ajung la nota medie de 8.22 3. crt 1 2 3 Denumirea testului «Aruncarea peste şold» (nota) „Aruncarea mare peste şold» (nota) Aruncarea roata peste şold» (nota) Grupa martor Grupa experimentală m± X e± m X m t P 6. Metodologia aplicată s-a dovedit a fi eficientă în experimentul pedagogic desfăşurat.22 7.27 < 0.05 şi pentru t≥2.7 cu eroarea medie de 0. O diferenţă înaltă între cele două grupe se observă şi la procedeul „Aruncarea roata peste şold‖.22.3.3 ± 0.33.05 7.27 iar P < 0. t=3. pe când cei din grupa martor înregistrează rezultate mai modeste: nota 7. rezultatele obţinute de grupa experimentală privind pregătirea tehnică la etapa incipientă au atins cote valorice superioare. grupa experimentală a realizat cel mai evident progres faţă de grupa martor.33.01. fapt ce vădeşte rezultate mai mari. Chişinău: USEFS.1.1 ± 0.1 ± 0.31 < 0.05 reflectă o diferenţă semnificativă între notele medii ale elevilor din grupa martor şi cea experimentală. La acţiunea tehnică „Aruncarea mare peste şold‖. pentru n=10 Din figura 1 şi tabelul 1 observăm că.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. şabloanelor. организация тренировки. Г. 5. 1985. 2003. Кн.: Физкультура и спорт. greco-romane. 2012 Considerăm că metodologia aplicării programului experimental şi rezultatele demersului investiţional prin vizionarea filmelor. pentru ale solicita copiilor o participare cât mai activă în procesul de învăţare a procedeelor la antrenamente. 37-41. Sporturi de luptă .М.: Советский спорт. 400 с. Методика подготовки. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. М. p. 1985. Chişinău: Tipografia Centrală. Manolachi V. В 4-х кн. 2012 141 . o intrare. Туманян. 3. Учебное пособие для студентов. Кишинев.teorie şi metodică (lupte libere. Acest lucru ne va ajuta la sporirea capacităţii de aplicare a procedeelor tehnice în condiţii de competiţie.. 400 p. . 215 с. se finalizează cu o aruncare bună. методика. Judo. преподавателей. Bibliografie: 1.С. copiii fiind mobilizaţi de ideea întrecerii cu grupa martor. 1970. o dezechilibrare. Учебное пособие. Experienţa a dovedit că o priză. Начальное обучение классической борьбе.Turism. am obţinut un răspuns afirmativ la solicitările antrenamentelor. Дидактические основы обучения броскам в спортивной борьбе // Спортивная борьба: Ежегодник. confirmând ipoteza noastră că un sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor „aruncări peste şold‖ne va permite facilitarea procesului dat. Воловик А. 2. Демченко П..Е. М. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv. 518с 6. 4. 1998. Bucureşti: Sport . 3. Chişinău: USEFS. Această cercetare demonstrează o dată în plus.И. Muraru A. o pivotare bună. Antrenorii trebuie să ţină cont de succesiunea învăţării procedeelor tehnicotactice. докторантов. prin această cercetare. că succesul lecţiilor depinde de gradul de creativitate ştiinţifico-pedagogică a antrenorilor. тренеров.С. Lipsa unuia dintre aspecte ar putea conduce la învăţarea eronată a întregului procedeu. 203-234.П.. desenelor ne-a permis să realizăm obiectivele propuse. Concluzii În final putem spune că. Алиханов И. Спортивная борьба: Теория. 2009..

Chişinău Stepanova N. ale căror cunoştinţe s-au materializat în lucrări. mai ales la vârsta tinerilor înotători. 2012 METODELE ŞI MIJLOACELE DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN PROCESUL DE ANTRENAMENT A ÎNOTĂTORILOR(VÎRSTA 11-12 ANI) Covali D.Dragnea (1993) au studiat aceste probleme ale antrenamentului sportiv.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Резюме: Использование в процессе тренировки пловцов 11-12лет средств и методов силовой направленности способствует росту их физической подготовленности. Chişinău Ключевые слова: развитие силы. care alcătuiesc astăzi literatura ştiinţifico-metodică de bază a acestui domeniu de activitate. Chişinău: USEFS. Ozolin (1972). dr. N. direcţionând procesul de antrenament. De aceea spunem că dezvoltarea forţei asigură înotătorilor un randament superior. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă. Actualitatea. N. Gh. deoarece reprezintă o adevărată bază de date. 2012 142 . acest lucru a atras după sine îmbogăţirea teoriei antrenamentului sportiv. A. Trebuie subliniat faptul că forţa are o pondere însemnată în eficienţa practicării înotului. Analiza caracteristicilor efortului specific al sportivilor De-a lungul timpului. Alexe (1985). Sub aspectul pregătirii fizice. exprimate în creşterea rezultatelor sportive ale înotătorilor. Ipoteza cercetării.Vaiţehovski (1971). Cîrstea (1993). Pe parcursul anilor. cu caracter obiectiv. S. precum şi nivelul de realizare a obiectivelor pregătirii şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului. un număr mare de autori ca: L.G. dezvoltarea forţei. metodologia de pregătire în diferite discipline sportive a cunoscut permanente schimbări în concordanţă cu evoluţia practicii antrenamentului sportiv. Perfecţionarea procesului instructiv – educativ la nivelul copiilor şi juniorilor constituie o preocupare importantă pentru mulţi autori.. спортивная тренировка. trebuie să constituie o preocupare prioritară pentru toţi antrenorii care lucrează în sectorul copiilor şi juniorilor. a căror interpretare scoate în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat. student. a căror generalizare a condus la diversificarea metodelor de pregătire. физическая подготовленность. Aplicarea analitică.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. (1997). S-a presupus că utilizarea în cadrul antrenamentului înotătorilor de 11 – 12 ani a mijloacelor de forţă va conduce la ridicarea nivelului de pregătire fizică generală şi specială. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. Matveev. Implicit. selectivă şi simultană a acestor informaţii influenţează primordial performanţa sportivă.

pe cele determinate de contracţiile statice – izometrice şi cele dinamice – izotonice. În procesul pregătirii fizice prealabile.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.forţa propriu-zisă. 2012 Metode şi mijloace în pregătirea fizică specifică a înotătorilor Înţeleasă în acest context. 2004). Metodologia pregătirii înotătorilor pentru probele pe distanţă scurtă prezintă o serie de particularităţi care trebuie relevate. a. se dezvoltă două sarcini fundamentale: 1. Ei ţin de preponderenţa metabolică a modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare. Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 1. a mobilităţii articulaţiilor care participă nemijlocit la efectuarea procedeului. Platonov. evidenţiate de L.  educarea calităţilor psihice ş. Creşterea nivelului forţei musculare maxime (a calităţilor de forţă propriuzise). comparativ cu probele pe distanţe medii şi lungi. precum şi la perfecţionarea indicilor de putere. mai ales că literatura de specialitate este mult mai săracă în aceste cazuri. Chişinău: USEFS. În cadrul relaţiilor dintre forţele interne şi externe. Explicaţia bibliografiei reduse constă în faptul că factorii determinaţi şi chiar limitativi ai performanţei sunt în aceste probe mult mai numeroşi. . .forţa în regim de rezistenţă. 2012 143 .  îmbunătăţirea mobilităţii articulare.forţa explozivă. 2. îndemânare-coordonare. Abordarea teoretică a modului şi conţinutului pregătirii tinerilor înotători în baza studiului literaturii de specialitate.  creşterea puterii musculare. distingem formele: . rezistenţă şi viteză solicitaţi la efectuarea eforturilor caracteristice înotului (V. În procesul pregătirii de forţă îndreptate spre creşterea vitezei mişcărilor. se vor urmări realizarea obiectivelor privind:  perfecţionarea tehnicii prin menţinerea vitezei şi tempoului mişcărilor la nivelul existent sau sporirea acestuia. distingem ca forme de manifestare a forţei. Sarcinile cercetării.N. maximală sau absolută. Formarea capacităţii de a manifesta o forţă mare în condiţiile mişcărilor rapide (a calităţilor de viteză-forţă). pregătirea fizică specifică constă în influenţarea dezvoltării calitative a lanţurilor şi grupelor musculare. forţa în regim de viteză sau detenta. în realizarea performanţelor pe aceste distanţe. În acest context. Baroga (1980). 2. Determinarea eficienţei mijloacelor de forţă în pregătirea fizică a înotătorilor.

II . dar în legătură cu necesitatea evidenţierii gradului de sporire a rezultatelor sportive ca indicator sportiv-tehnic integral. 4.de pregătire specială (martie-iulie). în al doilea semestru microciclul a fost completat pentru fete cu trei şi pentru băieţi cu două antrenamente de pregătire specifică (de înot).de pregătire generală (septembrie-februarie).Metoda prelucrării statistico-matematice. Luna august nu a fost luată în evidenţă. Perioada competiţională la etapa specializării iniţiale nu este prevăzută. Pe parcursul anului de studiu. după cum urmează: Etapa I – februarie . Organizarea cercetării: Cercetarea s-a efectuat în două etape. Convenţional. în conformitate cu cerinţele actuale ale sportului. A fost determinat. ea a fost consacrată odihnei active. s-a ţinut cont de următoarele concepţii contemporane: renunţarea la concepţia privind sporirea volumului eforturilor de nataţie. Conţinutul microciclului caracteristic pentru semestrul I. această etapă de antrenament a constituit o parte a procesului pregătii de bază. lunar au fost pdesfăşurate competiţii în cadrul şcolii. În cercetare s-au folosit metodele care au avut scopul verificării diferitelor aspecte ale selecţiei. În elaborarea metodicii antrenamentului. a fost divizat în două semestre: I . Etapa II – septembrie 2011 – martie 2012: cercetarea efectelor programelor de antrenament aplicate. 2012 144 . 3.iunie 2011: studiul surselor bibliografice privind aspectele pregătirii cu orientare de forţă la sportivii înotători. Chişinău: USEFS. ce a durat pe parcursul anului de studii cu contigentul de tineri înotători de 11-12 ani (15 fete şi 18 băieţi) din şcoala sportivă de nataţie. jocuri. Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. şi anume: 1. exerciţii de elasticitate. Observaţia pedagogică. În perioada cercetărilor. presupunea cîte 6 antrenamente (45 min pe uscat şi 90 min în apă). 2012 Metodele cercetării. valoarea funcţională a efortului planificat se controla cu înregistrarea sincronizată a pulsometriei pe parcursul întregului antrenament. mijloace cu caracter de forţă sub formă de antrenament în circuit cu patru variante). Metoda testării. ştafete. s-a efectuat controlul curent şi de etapă. fapt ce a oferit posibilitatea de a recalcula eforturile planificate la îndeplinirea volumului în diferite zone de intensitate şi de a corecta raportul lor spre un nivel optimal. de asemenea. stricta necesitate a pregătirii fizice multilaterale prin prisma largă a diverselor mijloace (cros. nivelul capacităţii de muncă în baza testului PWC 130-170. 2. Totodată.

8 6. este micşorat (pîna la 4%) efortul cu folosirea alergării.7 19. În a II-a jumătate. în mod uniform. aproape 70% de timp. ştafete Exerciţii de elasticitate Total Inclusiv pe uscat Perioada I Perioada II Total pe an Unităţi de măsură Ore % din număr ul total de ore 197 27 18. mai exact 197-220 ore în fiecare semestru.1 304 84 % din Ore numă rul total de ore 44.7 38. 2012 145 .3 4. alergare şi ştafete.8 15 70.5 8.4 12.5 18. (tab. în zona a treia volumul de înot îndeplinit a fost cu 25-35% mai mare decît cel prevăzut în programă. ceea ce corespunde cerinţelor pentru pregătirea fizică multilaterală a înotătorilor.5 % din % din numărul număr total de ul total ore de ore 71.4 9.9 417 64. Totodată. Activitatea pe uscat are următoarea repartizare a mijloacelor de pregătire.2 4. a fost asimilat un raport aproximativ egal între exerciţiile de forţă. trebuie spus că acesta corespunde cu numărul general de ore pe an recomandat în programa existentă.5 % din număr ul total de ore 72.5 21. iar cele din iulie . Referitor la structura efortului de antrenament în zonele de intensitate.2 27. trebuie remarcat că. datorită scăderii volumului efortului în zonele de intensitate 1şi 2 (tab. volumul efortului cu caracter de forţă a fost majorat pînă la 12% şi de aceea.5 23.4 32.4 11 5. Raportul mijloacelor principale de pregătire a tinerilor înotători de 11-12 ani în ciclul anual (în ore şi %) Mijloacele pregătirii Nataţie Exerciţii de forţă Alergare Jocuri.4 4.3 16. 1): Tabelul 1.6 6.9 42.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.6 19.4 584 167 Din tabel se observă că în I-a jumătate.4 280 83 % din Ore număru l total de ore 32.1 14. s-a atribuit eforturilor de nataţie şi pînă la 30% .7 25. a jocurilor şi a exerciţiilor de elasticitate. Caracterizînd structura temporală a antrenamentului tinerilor înotători la etapa de specializare sportivă iniţială.2 22.4 14.1 220 37. Chişinău: USEFS.5 17. 2). 2012 Rezultatele starturilor din decembrie şi martie au fost analizate ca fiind de control.4 12.antrenamentului pe uscat (83-84 ore în semestru). în ambele perioade.1 5.cu scop determinat.6 7.9 27.

4 7.folosind volumul de înot redus considerabil (465-490 km în loc de 600-800 km conform programei). Repartizarea principalelor mijloace de pregătire după zonele de intensitate în ciclul anual la tinerii înotători 11-12 ani (în ore şi %) Nataţie Zonele de intensitate Exerciţii de forţă Jocuri.3 32. care utilizează metode tradiţionale.9 51. teoria şi metodica nataţiei este mult mai bogată în metodologia pregătirii înotătorilor pe distanţe lungi şi medii. pe fondul unei stări funcţionale bune şi foarte bune: .2 37.0 22. în practica antrenamentului sportiv.4 18. creşterea performanţelor se bazează pe elaborarea modelelor de antrenament.7 7.1 15 65.2 4.5 13.3 0 0 0 0 4 19.2 68. care condiţionează nivelul de dezvoltare a forţei musculare la cote foarte ridicate şi chiar maximale.4 15 12.5 100 3 73.5 14.0 71. .îndeplinind preponderent efortul lucrului în zona a treia de intensitate (pînă la 35-45%).5 53.3 1.6 1.9 10.5 0 0 0 0 5 3. 2012 Tabelul 2.2 69.8 4.7 14.0 7.5 1. 2012 146 .0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1. care scot în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat.3 13. precum şi nivelul de realizare al obiectivelor pregătirii.7 12.9 2.5 38.5 6.9 19. deoarece ele reprezintă o adevărată bază de date. 3.4 10.2 27. 2.2 6.0 3. în mod dirijat rezultatele sportive planificate.Folosind pe larg eforturile nespecifice.2 0 0 0 0 Total 197 220 27 37.8 19. Concluzii 1. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă.75 24. Chişinău: USEFS.2 73.4 23.1 99. Acest fapt se explică prin faptul că probele pe distanţa scurtă impun cu preponderenţă cunoaşterea modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare.2 45. Analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate reflectă faptul că.9 13. . înclusiv cel cu caracter de forţă. precum şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului.6 33. pot fi realizate.1 16. ştafete Alergare Exerciţii pentru elasticitate Perioada I II I II I II I II I II Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % 1-2 100. În general.4 10.1 32. astăzi.4 0 0 0 0 15 100 12.1 7.6 6.0 50.7 22.4 6.2 14.5 Rezultatele cercetărilor permit de a trage concluzia că la dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza metodicii propuse de noi.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

dr. 143. Chişinău Busuioc S.Н. 7. 6. student. 2012 147 . Antrenamentul sportiv – teorie şi metodologie. Educaţia fizică şi sport nr. P. Forţa în sportul de performanţă Bucureşti: Sport . datorită stării funcţionale bune şi foarte bune a sportivilor.. М. борцы греко-римского стиля.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Baroga L. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. univ.138-158.G. lector universitar.. 2. Резюме. 5. P. Вайцеховский С. 2012 4. conf. Bucureşti. Bucureşti: Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliografie: 1. Cârstea Gh. 148.: ФиС. Dragnea A. 808с. 1980. периодизация. 2004. Dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza aplicării mijloacelor de pregătire a tinerilor înotători conform metodicii elaborate de noi permite obţinerea dirijată a rezultatelor sportive planificate. P.М. imitarea diferitelor modalităţi de nataţie. Киев: Олимпийская литература. Criterii de apreciere a conţinutului şi organizarea antrenamentului sportiv. 335 3. Платонов В. годичный цикл. 5.: ФиС.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. М. Chişinău Grosu V. 1993. 2. Ozolin N. ASPECTE ALE STRUCTURII ŞI PERIODIZĂRII ÎN CICLUL ANUAL DE ANTRENAMENT SPORTIV A LUPTĂTORILOR DE STIL GRECO-ROMAN DE VÂRSTA 16-18 ANI Dimitriu A. Conform datelor controlului pedagogic se poate de menţionat că efectul folosirii efortului cu caracter de forţă şi-a găsit reflectarea reală în dinamica sporirii indiciilor pregătirii fizice speciale. 6. P. 8. Общая теория спорта. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Матвеев Л. vol. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 1985. 4.. Книга тренера. 36 – 48. 1993. С. Chişinău Ключевые слова: Структура. Bucureşti:―Stadion‖ 1972. 1997. Metodica antrenamentului sportiv.Turism. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului Bucureşti: UNIVERSUL. Общая теория и еѐ практические приложения. Chişinău: USEFS. Alexe N. cum sunt că forţa de tracţiune pe uscat şi în apă.. 312 с. 1971. В статье представлены результаты поиска путей оптимизации подготовки борцов 16-18 лет в годичном тренировочном цикле.П.

G. impun savanţilor şi practicienilor obiectivul referitor la evidenţa şi reglarea indicilor de pregătire a sportivilor. 4) înregistrări video.. Scopul cercetării: a elabora şi a implementa programul sportiv conform periodizării în ciclul anual de antrenament pentru luptătorii de stil liber.O.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. metodica de evidenţă şi structurare a componentelor de pregătire în cadrul ciclului anual devine insuficient perfectată ( Bompa T. 2001). 5) analiza matematico-statistică a informaţiei. structurarea aspectelor de pregătire a luptătorilor de stil greco-roman. vârsta 16-18 ani Metodele cercetării În cadrul investigaţiei au fost aplicate următoarele metode ştiinţifice de cercetare: 1) analiza teoretică şi generalizarea literaturii. 1998.. Manolachi V. 2002. Chişinău: USEFS. 2005) Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în identificarea unor regimuri optime de antrenament în pregătirea fizică şi tehnico-tactică a luptătorilor de stil greco-roman în cadrul ciclului anual de antrenament. Odată cu schimbarea regulilor de joc. Obiectul cercetării îl constituie procesul de antrenament al luptătorilor de stil greco-roman. factologia ştiinţifică şi deducţiile metodice elaborate din acest punct de vedere necesită completări şi concretizări. vârsta 16-18 ani. 2) observările pedagogice. Г. 2012 Extinderea competitivităţii în pregătirea sportivilor şi creşterea permanentă a numărului de pretendenţi reali la cele mai înalte locuri pe arenele internaţionale. În consecinţă. Subiectul cercetării . Unul dintre factorii majori ce determină dinamica adecvată a indicilor de pregătire constă în structurarea optimă şi realizarea procesului de antrenament la diferite etape ale ciclului anual (Туманян. Bompa T. 2012 148 . apare o contradicţie dintre volumul foarte extins de exerciţii la antrenament şi intensitatea înaltă a efortului luptătorilor la competiţii. 3) testarea pedagogico-sportivă.С. cronometrarea şi stenografierea luptelor.. vârsta 16-18 ani.O. Platonov V. Ipoteza cercetării: s-a presupus că un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. în cadrul ciclului anual de antrenament. Totodată.. N.sistemul de evidenţă şi control pedagogic. 2003.

18 4. crt. vârsta 16-18 ani.93 37.10 8.01. A fost elaborat şi aplicat un sistem de mijloace de control pedagogic al pregătirii sportive a luptătorilor de stil greco-roman. Prima etapă se referă la analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.04 1.05 0.22 47.05 şi pentru t≥2.60 ± 0. 3.6 ± 1.82 cu probabilitatea P<0.05 > 0. La începutul experimentului pedagogic s-a efectuat testarea în rezultatul căreia au foet completate 2 grupe de sportivi.. vârsta 16-18 ani. Rezultatele testărilor sunt prezentate în tabele. 6. Datele obţinute în rezultatul testărilor pedagogice s-au comparat în baza criteriului t-Student pentru selecţiile observaţiilor independente necuplate (Демченко П.8 ± 0.16 35. pentru n=12 Din tabelul 1.05 > 0. 5.19 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2. A doua etapă se referă la testarea indicilor privind gradul de pregătire fizică şi tehnico . 4.27 3.19 0.31 12.05 7.10 ± 0.87 1. 2012 Organizarea cercetării Cercetarea a fost realizată în trei etape. Grupa martor Denumirea testului Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă (suveica) 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .97 > 0. S-au observat însă unele diferenţe doar la testul Chişinău: USEFS.П.tactică în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.05 > 0.1 ± 0.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice( %) Grupele Grupa experimentală t P X i± m X i± m 14. putem observa că. 2.8 ± 0. 1.21 1.07 cu probabilitatea P<0. în ciclul anual de antrenament.20 11.5 ± 0.95 > 0. vârsta 16-18 ani.69 1.05 > 0. La etapa a treia de cercetare a fost prelucrat şi sintetizat întregul volum de informaţii. Pentru grupa experimentală s-a optimizat structura pregătirii sportive.10 ± 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la începutul experimentului pedagogic Nr. Tabelul 1. precum şi la experienţa personală. 2009). La finele experimentului pedagogic s-a efectuat testarea finală şi s-au analizat rezultatele normativelor de control în ambele grupe.9 ± 0. la începutul experimentului. luptători-juniori.3 ± 0.83 0.2 ± 1.42 46.89 > 0.55 ± 0.40 ± 0. 7.16 13.16 10. la studierea documentelor de planificare în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.05 12.10 ± 0. testarea sportivilor din grupa martor şi cea experimentală a dovedit că nu sunt divergenţe semnificative în rezultatele obţinute. câte 12 băieţi cu vârsta 16 – 18 ani: grupa martor şi grupa experimentală. 2012 149 .

crt.2 ± 0.35 ± 0.5 cu eroarea medie de 0.05.43 34. 7.35 < 0.1 ± 0.6 ± 0.01.87 cu P<0.75 5. Оn cea de-a treia probă. 4.8 secunde єi eroarea medie de 0. iar la grupa experimentală.21 secunde. 6.62 repetгri ale variabilei „t‖ peste pragul de semnificaţie P<0. 2012 150 .6 secunde cu eroarea medie de 0. La testul „Ridicări la bara fixă‖.19 secunde.01 < 0. 3. iar sportivii din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 9. Omogenitatea grupelor a fost necesară pentru efectuarea experimentului pedagogic. Criteriul t=2. La testul „Cinci aruncări‖.05 şi pentru t≥2.07 cu probabilitatea P<0. Denumirea testului Grupa martor 1. Tabelul 2. Rezultatele testărilor finale diferă semnificativ: criteriul t=2. оn grupa martor.97. 2. pentru n=12 1.20 ± 0.05) reflectă faptul că ambele grupe.80 ± 0.40 ± 0. 4.7 ± 1.01 Diferenţele sunt semnificative pentru t≥2.00 ± 0.24 10. Chişinău: USEFS.25 9.20 31.82 cu probabilitatea P<0.89.28 t P 2.01 < 0. iar grupa experiment prezintă valori de 17. iar grupa experimentală .05 < 0. observăm că rezultatul mediu al grupei martor este de 10.84 cu P < 0.6 cu eroarea medie de 0.01. în fond.24 secunde. performanţele medii sunt de 6. 2).23 49.05 < 0.23 secunde.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05). la testarea finală. 3.35 ± 0.84 3. La finele experimentului pedagogic.05 <0.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice (%) X f±m 15. Criteriul t=2.62 6.t3=1. 2.01.17 54. pragul de semnificaţie (P > 0.25 secunde cu eroarea medie de 0. 8.29 2.83 şi în testul „eficienţa acţiunilor tehnice‖ .19 11. „Alergare 3000 m‖.8 ± 0.4 ± 1.25 ± 0. 2012 „diversitatea tehnicii‖ – t1=1.16 2.84 2. s-au testat sportivii din grupele martor şi experimentală pentru a determina nivelul dezvoltării capacităţilor motrice şi tehnicotactice. Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .20 ± 0.25 secunde la testarea finală (tab.6 ± 0. Prin urmare.01 < 0.68 repetгri. dar diferenţele nu au fost semnificative nici aici.21 12. „cinci aruncări‖ – t4=1. media de grup este de 7.5 ± 0.17 secunde.69 3. grupa martor prezintă valori ale variabilei „t‖ = 15. Pentru proba „Alergare de navetг 3x10 m‖ s-a constat că.87 2. au fost omogene.16 cu (P<0. grupa martor оnregistrează o medie la testarea finală de 12. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la finele experimentului pedagogic Grupele Nr.valoarea medie este de 11.51 2.68 7.0 min cu eroarea medie de 0.39 Grupa experimentală X f±m 17.

Учебное пособие для студентов. 2005.75 secunde.P. 4. Periodizarea . докторантов. 423 с. O. 73-180. pe care noi am elaborat-o.80 ± 0. criteriul t=2.20 repetări. Туманян.A.Bompa T. .Manolachi V. vârsta 16-18 ani. В 4-х кн.P. Демченко П. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. преподавателей. Îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor pregătirii fizice în grupa experimentală ( unde P<0. для ИФК.Dezvoltarea calităţilor biomotrice. La testul „Eficienţa acţiunilor tehnice‖ grupa martor înregistrează media de 3..51 cu P<0. 2003. М. 7. 1998. iar colegii din grupa experimentală ating valoarea medie de 5. Concluzii 1. Chişinău: USEFS.84 cu P<0.. 2012 151 .35 cu P<0.28 %.43 repetări. Sporturi de luptă .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. организация тренировки. 400 с. p.7 ± 1. Constanţa. Teoria şi metodologia antrenamentului. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv.01.40 ± 0. Кн. 6. 2001. 256-263. iar cei din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 54. 5. Periodizarea.teorie şi metodică (lupte libere.05 şi P<0.39 %.С. Методика подготовки.EX PONTO. 6.1 secunde cu eroarea medie de 0. Rezultatele experimentului pedagogic au confirmat ipoteza noastră conform căreia un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.: Советский спорт.05.Н. 3. este în corelare cu locurile obţinute în competiţiile de diferit nivel.. Chişinău: Tipografia Centrală. Putem conchide că îmbunătăţirea indicilor de mai sus. методика.01. ceea ce denotă diferenţe semnificative între grupele din cadrul experimentului realizat.01) s-a produs datorită modificării structurii şi periodizării antrenamentului sportiv. 210-250.Bompa T. 518с. sportivii din grupa martor înregistrează valoarea medie de 49. iar la sportivii din grupa experimentală valoarea medie este de 31. greco-romane. rezultatul mediu în grupa martor este de 34.П. . 2.69 secunde. C. 2012 5.4 ± 1. тренеров. Criteriul t=2. 400 p. Г.F. criteriul t=3. 2002. La „Testul special de şase minute‖. Учебное пособие. Теория спорта: Учебн.2 secunde cu eroarea medie în mărime de 0. 2009. 2. Спортивная борьба: Теория. Bucureşti: Exponto. Considerăm că modificarea mijloacelor controlului pedagogic în structura antrenamentului sportiv pentru grupa experimentală a contribuit la îmbunătăţirea indicilor în pregătirea sportivă. Кишинев.N. La testul „Intervalul de atac‖. Платонов В. Bibliografie: 1. .Киев: Вища школа.

2012 ANALIZA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER ÎN CICLUL MULTIANUAL Gîlcă M. В данном экспериментальном исследовании представлен анализ рейтинга команд по вольной борьбе на Чемпионатах Мира 2009. După cum menţionează I. Volumul tehnicii suficiente presupune totalitatea minimală a acţiunilor tehnice. Резюме. tehnică. 2011 годов. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.] Trebuie să se ia în considiraţie caracteristicile individual-tipologice ale sportivilor la toate etapele de educaţie şi de formare. a factorilor cantitativi şi calitativi. Chişinău Polevaia-Secăreanu A.]. 2010.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 8]. psihologică şi biologică). 7 şi a. 5. lector superior. masterand. Изучена соревновательная деятельность национальной сборной команды РМ по вольной борьбе 2012 г. Sarcinile ce rezultă din particularităţile activităţii competiţionale a luptătorilor se complică şi din cauza faptului că punctul vulnerabil al luptătorilor noştri constă în pregătirea tehnică mai slabă comparativ cu cea a luptătorilor de performanţă din alte ţări. Chişinău Ключевые слова: классификация. performanţe stabile în competiţii [1. cum ar fi: alegerea specializării (sport) [6. tactică. Actualitatea cercetării: În ultimele decenii. многолетняя подготовка.A. deoarece permite desfăşurarea luptei cu adversarul. борцы вольного стиля. ce ajută sportivul să rezolve sarcinile tactice care apar în timpul luptei.]. lector superior. prin testarea capacităţilor motrice este imposibil de a obţine o informaţie amplă despre pregătirea sportivului către competiţie. 2 şi a. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Acest volum este analogic selectării elementare a acţiunilor tehnico-tactice. dar încă nu Chişinău: USEFS. Într-un şir de studii este demonstrată implicarea caracteristicilor individual-tipologice. După cum se ştie. nivelul şi viteza însuşirii tehnicii [4 şi a.]. [11] pregătirea tehnică este caracterizată de gradul de însuşire a sistemului de mişcări ce corespund particularităţilor probei date de sport şi asigură realizarea performanţelor. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. în special în perioadele de pregătire şi participare la competiţii sportive [3. modul de lupte [9. 10 şi a. problemei prognozării eficacităţii activităţilor sportive sunt dedicate numeroase lucrări. техническо-тактическая подготовкa. Chişinău Postolachi A. teoretică. Şulica.. 2012 152 .. Evident performanţele stabile în competiţii reflectă o pregătire multilaterală (fizică.

ceea ce demonstrează o pregătire multianuală bine structurată (Figurile 1. 12 0 5 4 20 3 3 3 3 3 40 60 RUSSIA-I Azerbadjan-II Iran-III Turcia-IV Japonia-V China-VI Suedia-VII Uzbechistan-VII Kanada--IX 16 2010 0 8 10 3 20 RUSSIA-I Azerbadjan-IV Kuba-VII India-X 7 4 30 Japonia-II Iran-V Kanada-VIII 4 40 5 3 3 2009 7 10 1 50 60 Bulgaria-III Ukraina-VI Turcia-IX Kuba-X Fig. în Cupa Mondială a învins echipa din Iran. De exemplu. 2010. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2009 7 10 7 8 5 4 5 3 4 4 2011 0 10 20 30 40 50 RUSSIA-I Iran-II Japonia-III Azerbadjan-IV Belorusia-V Bulgaria-VI Turcia-VII Ukraina-VIII China-IX SUA-X 60 Fig. Dar. 1. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2010 Fig. La nivel Mondial. Rusia a fost pe locul IV. în luptele libere are loc o schimbare de lideri. 3. 2012 reprezintă un volum necesar pentru atingerea nivelului înalt al măiestriei sportive. în 1994 – Turcia. luându-se în consideraţie procesul de antrenament concret şi particularităţile lui individuale. 2011) este o anumită stabilitate a echipei din Rusia. în anii 1993 şi 1995 echipa SUA a fost pe primul loc. 2. 2012 153 . în ultimii ani (2009. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2011 Chişinău: USEFS. 3). Volumul tehnicii obligatorii reprezintă totalitatea acţiunilor tehnice ce trebuie însuşite de către sportiv. aceasta deţinînd locul fruntaş pe parcursul anilor. a fost analizată activitatea competiţională la nivelul mondial la luptătorii de stil liber. Prin urmare. permanent.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2.

care se clasifică în funcţie de acţiunile tehnice din poziţie. a fost analizată activitatea competiţională a luptătorilor autohtoni de stil liber (Tabelul 1). la sol şi de acţiunile tehnico-tactice. care. 3) sunt actuale.54 de acţiuni din 217.A. III-2011. „cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă‖ – 12 şi „aruncarea peste şold‖ – 10. 2012 Conform figurilor 1. Conform tabelului 1. IV) şi Iran (III. mai des întîlnim acţiunile tehnice cu „trecere pe sub braţe‖ – 27 din 54 de duceri totale. Cel mai des folosite sunt „aruncările cu trecere pe sub braţ cu fixarea ambelor coapse‖ .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Astfel. prezentîndu-se foarte bine la aceste trei campionate şi deţinînd locurile: V-2009. Japonia. V. care va permite studierea problemei sportului autohton. din care motiv. Din clasa ducerilor la sol. 2. „cu fixarea unei coapse‖ – 17‖. Această clasificare unică structurează tehnicile luptei în trei niveluri: Lupta din poziţie prezintă multe acţiuni tehnice. 3. IV. 2. putem observa participarea slabă a S. însuşeşte şi acest stil de lupte. putem să constatăm că rezultatele studiului multianual al evoluţiei sportivilor din Azerbadjan.U. Creşterea performanţelor şi intensificarea concurenţei în luptele libere a sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice provoacă necesitatea de a căuta soluţii şi tehnologii eficiente pentru construirea şi realizarea procesului de antrenament în pregătirea multianuală. Ucraina şi a. Belorusia. În comparaţie. deoarece dă posibilitatea de a caracteriza foarte minuţios luptele situative pe saltea şi permite a avea o imagine mult mai exactă despre diversitatea tehnicii luptei. VII). Analiza rezultatelor sportivilor la Campionatul Republicii Moldova la luptelibere (seniori) 2012 ne dă posibilitatea de a evidenţia pregătirea sportivilor autohtoni din lotul naţional. fapt ce atrage atenţia liderilor topului mondial. care sunt supuşi selecţiei pentru obţinerea cotei de participare la Jocurile Olimpice. în anul 2011 se clasează doar pe locul X în reitingul mondial. treptat. Azerbadjan (II. putem observa pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor moldoveni.: fiind lideri în perioada 1993-1995. în cercetarea noastră. prima parte a tabelului bazată pe clasificarea unică (pe niveluri) ne acordă un şir de avantaje faţă de alte clasificări. II). II-2010. O stabilitate se observă şi la sportivii din Turcia (IV. din clasa doborîrilor se evidenţiază mai mult „trecerile pe sub braţe cu fixarea ambelor coapse‖ – 20 şi cele prin „împingere‖ – 17. Pentru atingerea scopului sus-menţionat. (figurile 1. putem să analizăm rezultatele lotului Japoniei. Iran. În general. IX. Turcia. 2012 154 . Chişinău: USEFS.

-Peste piept. -Prin pîrghie. -Prin răsucire (cu prize de o coapsă). -Cu priză de cap-braţ-trunchi. -Prin încrucişarea (gambelor). -Prin suspendare. ceea ce prezintă o diferenţă mare în pregătirea Chişinău: USEFS. 27 -Cu priza de o gambă (coapsă). 14 ---------------------------Total 37 ACŢIUNILE TEHNICO-TACTICE Menţineri în poziţia periculoasă Victorii obţinute la . 80 28 18 10 64 95 46 19 În lupta la sol. -Prin extensie. -Prin înpingere (prizele de capbraţ).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. -Peste şold. În acelaşi timp. -Cu prize de braţ-coapsă. cap-braţ). -------------------------------Total -Prin smuncituri (cu prize de braţ. -Cu trecere pe sub braţ (priza captrunchi ). -Prin răsucire. prin „încrucişarea gambelor‖ – 13. -Prin răsucire. 2012 Tabelul 1. prin „extensie‖ – 17.tuş‖ Scoateri de pe saltea Emitări Dezeichilibrări Fixarea piciorului în caz cînd scorul nu a fost deschis pe parcursul reprizei (0:0). -Cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă.. pe parcursul acestor angajări am avut 10 victorii la tuş.tuş tehnic‖ (6:0) Victorii la . -Cu fixarea unei coapse. foarte multe „scoateri de pe saltea‖ – 64. -------------------------------Total Total 8 10 8 3 5 12 Răsturnări Grupă TEHNICA LUPTEI LA SOL Subclasă 54 117 217 Grupă -Prin centurare. -Cu fixarea prizei de coapsa depărtată (sau a trunchiului). 20 17 13 4 14 5 129 16 10 1 54 Total 71 5 17 ----------------------------Total Treceri (la spate) Doborîri Treceri (la spate) Aruncări Subclasă 45 21 -Cu priza de trunchi. -Cu trecere pe sub braţ şi fixarea ambelor coapse. sportivii autohtoni mai mult folosesc „răsturnările prin centurare‖ – 71 de acţiuni din 129 de încercări totale. care prezintă un număr foarte mic din cele 100 de angajări analizate. Acţiunile tehnico-tactice sunt „emitări‖ – 95 şi „dezechilibrări‖ – 46. 18 victorii la „tuş tehnic‖. -------------------------------Total -Cu trecere pe sub braţe şi fixarea ambelor coapse. 2012 155 .. Analiza acţiunilor tehnice preferate de luptătorii de stil liber la Campionatul Republicii Moldova 2012 TEHNICA LUPTEI ÎN PICIOARE -Cu întoarcere (moara). -Prin aşezat.

3. Рожков П. 2. 5. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.А. 11.А.Г. Шулика [и др]. C. Игуменова Л.: Физкультура и спорт.. 1997. Спортивная борьба. С. наук. Chişinău: USEFS. Специфика мастерства борцов различных манер ведения поединка. Новиков А. Зависимость скоростных способностей спортсменов и способности их обучаемости от степени концентрированности нервных процессов... Курамшин Ю. 5. техникумов физ.. Дрижика А. 104 с. 8. 1979. Система подготовки борцов международного класса. 1999. 7. Модельные характеристики сильнейших борцов в вольной борьбе // Спортивная борьба. культуры и училищ олимпийского резерва / Ю. А.. Метод последовательного планирования экспериментов при изучении прогностичности наиболее важных для спортивного отбора показателей. 12-19. Годик М.Г.Н.Н. Красноярск. Красноярск. № 2.А. 1979. 2012 156 . 800 с. Ростов н/Д: Феникс. Unica performanţă a fost locul cinci: Burcă Alexandru. precum şi asupra mijloacelor şi metodelor utilizate în cadrul procesului de antrenament.А. … канд.: Изд.Л. care prezintă un mare interes pentru sportivi şi antrenori. 161 с. №8. Охотин В. 1998. Кононов JI. М. Дифференциальная психофизиология физического воспитания и спорта. Завьялов Д. Миндиашвили Д.Г. Ильин Г. С. М. 6. Дзюдо.7. №3. 2006. în baza celor menţionate.43-45. и др. Bibliografie: 1. В: Теория и практика физической культуры.Г. 28-30. 2011) cu părere de rău nu intrăm nici în numărul celor treizeci ţări din clasamentul mondial.Ф.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1995.. ин-тов. Concluzii Astfel. С. М. Галковский Н.A. Современная предсоревновательная подготовка борцов.: Физкультура и спорт. 1980. Каргин Н. ЛГПИ. 2012 sportivilor. В: Теория и практика физической культуры.И. 1976. Система и борьба: Учебник для СДЮШОР. Как повысить соревновательную надѐжность высококвалифицированных борцов.А. 136 с. 10. С. „menţineri în poziţie periculoasă‖ – 28 şi „fixarea piciorului la scor egal‖ .: Физкультура и спорт. спортивных фак-тов пед. 2010. 9. Шустин Б. 2010. В: Ежегодник. 34 -37. Дис. Л.П. №9.Н. 241 с. putem presupune că studiul privind pregătirea multianuală a sportivilor de performanţă din ţările calificate la Jocurile Olimpice va permite identificarea aspectelor pozitive şi negative ale pregătirii sportivilor autohtoni. Оленик В.М..doar 19. С. В: Теория и практика физической культуры. В: Теория и практика физической культуры. Шулика Ю. Шевцова Л. 8-10. пед.. Индивидуальность и эффективный арсенал техники в спортивной борьбе. oferindu-le posibilitatea de a medita asupra nivelului de pregătire. №12. Завьялов А. 1984. 4. Luând în consideraţie evaluarea luptătorilor autohtoni la campionatele Mondiale în ultimii trei ani (2009.Ф. Блеер А.A. Маримяп В. 1975.

period of recove. student. 4]. în pofida faptului că. şi dificultăţi în corectarea lor. la micşorarea eficienţei procesului de învăţare [3. Estimation of influence a few physical exercise on the physical body and reaction on them. pour. ceea ce conduce la pierderi de energie. Metodele elaborate pentru învăţarea elevilor. apar greşeli la executarea mişcărilor.univ. 2012 157 . din punct de vedere biomecanic. 2. physics load. The present research focused on the problem of sport training of the young sportsmen. actualmente. 3]. Chişinău Mruţ I...Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. luîndu-se în considerare influenţele pedagogice ce îmbunătăţesc structura coordinativă a actului motric. iar dezvoltarea calităţilor fizice de obicei se face independent de formarea măiestriei tehnice [2. atunci putem constata că. Subiectul cercetării particularităţile biomecanice ale tehnicii alergării de viteză la etapa specializării sportive iniţiale la elevii de 13-15 (400-200m în sală). Summary. a tehnicii alergării de viteză practic nu s-au schimbat. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. şi nu întotdeauna corect [1. Dacă vorbim doar de alergarea de viteză. cît şi tehnice se face intuitiv. ceea ce conduce. în final. Chişinău Keywords: sport training. conf. explosive power. maximal test. Chişinău: USEFS.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. pulls. 2012 CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR BIOMECANICE ALE TEHNICII ALERGĂRII DE VITEZĂ (200-400M) LA ATLEŢII DE VÎRSTA 13-15 ANI (ETAPA SPECEALIZĂRII INIŢIALE) Ojog M. Actualitatea. încă mai există întrebări privind căile mai eficiente şi mijloacele concrete ale pregătirii fizice şi tehnice în procesul de învăţare a tehnicii corecte a alergării de viteză. la etapa specializării iniţiale. 3].. mulţi specialişti încearcă să aplice noi metode pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare. Ipoteza cercetării. power.. accentul în formarea pregătirii atît fizice. în plan ştiinţific. dr. Obiectul cercetării: îl constituie mijloacele si metodele de îmbunătăţire a calităţii motrice ―viteza‖ la elevi în alergările de viteză în cadrul şedinţelor de antrenament. De cele mai dese ori. Eficienţa şedinţelor de antrenament ce includ. alergări de viteză pe diferite segmente va creşte dacă metodica experimentală de îmbunătăţire a capacităţii de viteză a copiilor de 13 -15 ani se va baza pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea deprinderilor motrice.

Organizarea cercetărilor şi a experimentului pedagogic Cercetarea a fost efectuata în procesul şedinţelor de antrenament. Analiza. în perioada 2010 – 2012 în două etape: la etapa I (septembrie 2010 – ianuarie 2011) au fost analizate datele din literatura de specialitate. a fost aplicată metodica învăţării calităţii motrice ‖viteza‖. în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012 s-a desfăşurat experimentul pedagogic. luînd în considerare corectările pedagogice care activizează structura coordinativă a acestuia. Sarcinile cercetării: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. a metodicii perfecţionării tehnicii alergării de viteză a elevilor. ca la începutul experimentului. Verificarea experimentală a eficienţei metodicii propuse de sporire a calităţilor de viteză a elevilor de 13-15 ani. Chişinău: USEFS. experimentul pedagogic şi metodele matematico-statistice. Elaborarea metodicii experimentale de creştere a calităţii de viteză a elevilor de 13-15 ani. pe baza căreia activează majoritatea antrenorilor. În componenţa grupelor experimentale si martor au fost incluşi cîte 10 copii de vîrsta 13-15 ani. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. 2012 158 . iar cea experimentală . la etapa a II-a (ianuarie 2011 – aprilie 2012) a fost desfăşurat experimentul pedagogic în cadrul procesului de antrenament în ŞSS de Atletism a MTS al RM: ianuarie 2011 – mai 2011 a avut loc testarea prealabilă şi selectarea grupelor martor şi experimentală. observaţia pedagogică. În calitate de factor experimental. Grupele au fost formate astfel. grupa martor s-a antrenat conform metodicii tradiţionale. 2012 Scopul lucrării constă în elaborarea şi de argumentarea experimentală. Pentru realizarea sarcinilor propuse. 2. în condiţiile şedinţelor de antrenament.05). bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. diferenţe în pregătirea tehnică şi fizică practic nu existau (P>0. măsurări pedagogice de control. au fost folosite ca bază pentru stabilirea ipotezei de cercetare şi examinarea datelor obţinute.conform metodei propuse de noi. sistematizarea si generalizarea literaturii de specialitate. Stabilirea caracteristicilor de bază ale tehnicii alergării de viteză şi argumentarea mijloacelor şi procedeelor dezvoltării rapidităţii mişcărilor. Ansamblul de metode a fost folosit pentru definirea sarcinilor cerecetarii. pe baza dezvoltării calităţilor fizice şi perfecţionarea caracteristicilor tehnicii (cinematice şi dinamice) în alergarea pe distanţe scurte. în perioada februarie 2012 – aprilie 2012 –a avut loc prelucrarea datelor obţinute. s-a desfăşurat anchetarea antrenorilor care lucrează cu atleţii-alergători de viteză. a fost folosit un complex de metode de cercetare: analiza literaturii de specialitate. 3.

4.4 0.05 2.81 0.05 9 65.77 P<0. 10.05) va fi egală cu 2.86 0.9 ±0.68 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) 1.11 1.59 Alergare 400 m (s) 2.25 4.25 4.3 2.05 P>0.5 ±0.4 ±0. Analiza rezultatelor obţinute. (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Săritura în lungime de pe loc (cm) Alergare 400 m (s) ∆ 0.05 P>0. 6.01 ±0.15 0.94 2.9 0.2 ± 0.64 7.28 4.18 4.57 1.5 ±0. Metodica propusă a demonstrat o eficacitate înaltă în cadrul şedinţelor de antrenament cu elevii de 13-15 ani.11 1.4 ±0.7 ±0.3 0.19 0.66 7. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.05 P<0.54 ±0.05 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 Teste Alergare 60m (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare30m lansat (s) Diferenţa dintre timpii pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Grupa experimental ă X ±m 8.11 3. 7.42 2.84 0.81 3.78 0.3 Caracteristicile statistice t 0.4 ±0.1 2. 2012 159 .99 0.0 1.25 5.75 69.05 P>0. care activizează structura coordinativă şi cea a actului motric. deasemenea a fost Chişinău: USEFS.64 ±0.22 4.30. Indicii nivelului iniţial de pregătire fizică şi tehnică a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală şi martor Nr.0 ±0.1 0.1 t 2.05 10 8.11 222 ±12 209 ±13 Saritura în lungime de pe loc (cm) Grupa de control ∆ Caracteristicile statistice 0.81 0.05 P<0.51 ±0. Grupa experimentală Teste Alergare 60m Grupa de control X ±m X ±m 9.05 P<0.8 ±0.75 P P>0.05 P<0.05 P>0.0 2.55 7.2 0.4 ±0.25 5. au fost luate in considerare influentele pedagogice.52 68.1 ±0.31 0. Indicii nivelului final ai pregătirii fizice si tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor Nr.05 Notă.43 P P<0. orientate spre formarea structurii pasului de alergare şi asigurarea influenţării complexe asupra sistemului de mişcări. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.06 5.8 3. La fel.8 3.81 0.8 ±0.0 ±0.01 ±0.09 X ±m 8. crt.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.6 ±0.05) va fi egală cu 2.23 1. Tabelul 2.8±0. Partea practică a metodei experimentale includea trei grupe de exerciţii. 2012 Tabelul 1.3 0.25 5.45 ±0.0 ±0.92 0.0 ±0.3 ±0.30 4.32 P>0.14 204 ±24 199 ±19 70.1 0. (s) Diferenţa dintre timpul pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p.05 P<0.07 0.05 P>0.16 ±0. Pentru n = 18.75 1. 9. 1.6 ±0. 3.30 0. 5.5 ±0.6 ±0.05 P>0.13 1.19 4.05 P>0. Pentru n = 18.23 8.05 P>0.05 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) Notă. 8.27 3.7 ±0.1 0.9 ±0.4 0. crt.05 P>0.7 3. 2.05 P>0.22 5.0 0.1 0.2 0.94 ±0.54 P<0.75 (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare 30m lansat.22 3.30.

Биомеханические основы техники бега. Кудинов А.. 49 с. Орещук С. Bibliografie: 1.. din punct de vedere biomecanic. cît şi la cei cinematici. Подготовка юных бегунов. Se prevedea executarea unui număr mare de exerciţii dinamice.datele obţinute în urma experimentului pedagogic.А. asemănătoare cu cele de bază. 2012 160 . iar în Tabelul 2 . Şedinţele de antrenament în grupa de control se efectuau conform programei tradiţionale de instruire.П.Н. 2. 2. care contribuie în cea mai mare măsură la executarea mişcărilor corecte.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Concluzii 1. 1988. № 11. Diferenţe semnificative între grupe. Максименко Г. Au fost analizaţi indicii alergării de viteză.Г. дис. Exerciţiile propuse au fost selectate atît în scopul îmbunătăţirii tehnicii alergării de viteză. 7-9. la începutul experimentului pedagogic. astfel putem considera că experimentul s-a soldat cu rezultate semnificative. д-ра пед. Харьков: ХГУ. 3. 4. 2012 pe larg folosită informaţia bazată pe logica alcătuirii unui şir de exerciţii şi sarcini.05). Experimentul organizat a demonstrat că pregătirea tehnică a elevilor poate fi influenţată pozitiv. наук. Никитушкин В. normele si volumul alergării de viteza in ambele grupe au fost aproximativ egale.А. 1994. C. 1993. 98 с.. Pe tot parcursul experimentului. Cu toate acestea. dar cu îndeplinirea sarcinilor individuale în situaţii diferite. În rezultatul studiului şi al observaţiilor efectuate asupra elevilor de 13-15 ani. 1994. Тренировка спринтеров: Объемы беговой нагрузки в годичном цикле // Легкая атлетика.. am constatat că una dintre cele mai efective metode este metoda antrenamentului individualizat.. În Tabelul 1 sunt prezentate datele iniţiale ale pregătirii fizice şi tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor. Суслов Ф. Киев: Здоров’я. Москва. . cît şi pentru dezvoltarea grupelor musculare necesare. în scopul eficientizării însuşirii mişcărilor de către elevi cu o eficacitate mai mare. Testele aplicate în experiment şi-au dovedit eficacitatea în ambele situaţii. Комплексная система подготовки школьников в различных видах легкой атлетики: Автореф. 3. n-au fost depistate ( P>0. aplicând metode foarte variate de antrenament. 112 с. Chişinău: USEFS. atît la parametrii de viteză. antrenorul a venit doar cu explicaţii şi demonstrări. Мирзоев О.

am utilizat următoarele metode de cercetare: studierea literaturii de specialitate (probleme legate de antrenamentul sportiv în general şi jocul de handbal în special. a elaborat modele somatice (tabelul 1) şi motrice (tabelul 2) pentru fiecare post de joc în parte. student. our work aims at investigating the motive profile of somatic and II junior teams and reporting data collected from the federation developed specialized models and domain specialists. dar şi urmărirea evoluţiei jucătorilor portari în meciuri directe sau înregistrate).. 2012 STUDIU PRIVIND PROFILUL JUCĂTORULUI PORTAR LA NIVELUL ECHIPELOR DE HANDBAL JUNIORI II Oprea G. aflate în deplină concordanţă cu structura motrice a jocului actual şi conţinutul tehnico-tactic specific postului de joc. Metode. metoda statistico-matematică (în vederea prelucrării şi interpretării măsurătorilor efectuate la parametrii somatici şi motrici la nivelul echipelor de juniori II). Pentru a face faţă cu succes situaţiilor variate şi mereu schimbătoare. Pentru jocul de handbal. primul atacant al echipei. alături de experienţa personală ca fost jucător de handbal de performanţă specializat pe acest post de joc. jucătorul specializat pe postul de portar este ultimul apărător şi. Summary. specialiştii domeniului. în colaborare cu federaţia de specialitate. Aceste modele constituie linii orientative pentru obiectivizarea selecţiei şi garanţia obţinerii unor performanţe superioare la nivelul fiecărui eşalon de performanţă. Chişinău: USEFS. instruirea echipelor de juniori. pregătirea jucătorului specializat pe postul de portar). Jocul de handbal actual impune a participanţilor calităţi somatice şi motrice deosebite. 2012 161 . In this sense. Handball game today requires the somatic and motor skills special participants. portar. caracteristicile portarului trebuie să corespundă modelului naţional şi internaţional. metoda observaţiei pedagogice (în timpul lecţiilor de antrenament. elaborat pentru eşalonul de performanţă din care face parte. totodată. juniori. Universitatea din Piteşti. România Cuvinte cheie: handbal. Introducere. in full accordance with the current structure and content of the game engine of technical and position specific tactical game. În vederea elaborării prezentei lucrări. profil. Conţinut.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Având în vedere obiectivele prioritare ale eşalonului de performanţă al juniorilor II promovarea pe verticală şi optimizarea performanţelor sportive.

2 0.06 1. am efectuat o serie de măsurători la indicatorii somatici (tabelul 3) şi motrici (tabelul 4) prezentaţi.5 Talia-100/greutate 1.46 2. Chişinău: USEFS. Modelul motric al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Proba Performanţa 30 m plat Decasalt (secunde) (metri) 4''4/10 24 Aruncarea mingii (metri) 38 Deplasare în Testul Cooper triunghi (sec. Tabelul 3. am colaborat cu antrenorii echipelor care ne-au transmis rezultatele la probele de control (tabelul 4). 2012 Tabelul 1. la un număr de 24 de portari participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II.07 0. 30 m plat cu start din picioare (recuperarea rapidă a mingii). Principalii indicatori statistici prezentaţi în urma măsurătorilor efectuate au fost: media aritmetică. Profilul somatic al jucătorilor portari la echipele de juniori II Indicator Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate Talia (înălţimea) (cm) 185. 2012 162 .38 Lungimea palmei (cm) 20. decasalt (sărituri rapide şi în lungime).65 Anvergura (cm) 187. Tabelul 2.08 Probele de control considerate reprezentative pentru jucătorul specializat pe postul de portar sunt: deplasare în triunghi (necesară deplasării în poziţie fundamentală între cele două bare verticale).86 Pentru evidenţierea profilului motric al jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul eşaloanelor de juniori II. Valorile modelului motric la nivelul juniorilor II sunt prezentate în tabelul 2. testul Cooper (rezistenţa aerobă).67 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. abaterea standard şi coeficientul de variabilitate.46 2.) (metri) 20''0 2400 În vederea stabilirii profilului jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul echipelor de handbal juniori II.92 4.01 1. Modelul somatic al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Talia (înălţimea) (cm) 178 Anvergura (cm) 181 Lungimea palmei (cm) 18.26 Talia100/greutate 1. împreună cu conducătorul ştiinţific al lucrării. aruncarea mingii de handbal la distanţă (lansarea contraatacului şi aruncări din poartă în poartă).

86% (omogenitate mare). lungimea palmei 20. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.58 0. În urma prelucrării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor privind parametrii somatici.06 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1. faţă de 20. cu o abatere standard de 67. constatăm următoarele: înălţimea jucătorilor care activează pe postul de portar este de 185.87 Aruncarea mingii (metri) 41.4 m (distribuţie normală.35 0.06 secunde (distribuţie normală.82 3. 2012 163 . peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1. La probele de control rezultate superioare faţă de modelul elaborat pentru această categorie de vârstă sunt obţinute la alergare pe distanţa de 30 m plat. cu o abatere standard de 3.07 0. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 8. cu o abatere standard de 4. cu o abatere standard de 0.87 m. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.32 2. aruncarea mingii de handbal la distanţă cu o medie aritmetică de 41.20% (omogenitate mare) şi testul Cooper 2452m. Chişinău: USEFS.67 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate). decasalt 24.92 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate).2 cm cu o abatere standard de 0.92 2452 67.57 8.26% (omogenitate mare).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.32% (omogenitate mare). 2012 Tabelul 4.65% (omogenitate mare).32% (omogenitate mare).56% (omogenitate mare). peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 3.92 secunde cu o abatere standard de 0.07 m. cu o abatere standard de 0.58 m (distribuţie normală.82 secunde (distribuţie normală. Rezultate inferioare ale valorilor modelului motric sunt înregistrate la proba de decasalt.20 Deplasare în Testul triunghi Cooper (secunde) (metri) 22.07 cu o abatere standard de 0. raportul talie-100/greutate de 1. unde media aritmetică este de 4.56 Discuţii.48 Decasalt (metri) 24.4 0.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.0 secunde cât reprezintă valorile modelului pentru această probă.48% (omogenitate mare).35 secunde cu o abatere standard de 0.57% (omogenitate mare).06 1. media aritmetică fiind de 22.90 2.90 m (distribuţie normală. Profilul motric al jucătorilor portari la echipele de juniori II Proba Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate 30 m plat (secunde) 4. anvergura are o medie aritmetică de 187.01 şi un coeficient de variabilitate de 1.

4. A. Popescu C.com Chişinău: USEFS. Contribuţii privind creşterea eficienţei jocului.. C. Mihăilă I. 2.. 2003.. Galaţi. prin actualizarea modelării pregătirii fizice specifice portarului de handbal.. Analele Universităţii . http://www. Evolution goalkeepers for men's 20 Handball European Championship. La interceptación de la portera de balonmano: Efectos de un programa de entrenamiento perceptivo-motriz. 2008. în deplină concordanţă cu conţinutul tehnico-tactic şi efortul specific. 2005. Universitatea din Piteşti. P. Bucharest. Budevici. Barcelona: ASOBAL. Madrid. Ghervan. Profilul jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II se încadrează în modelul elaborat de specialiştii domeniului şi federaţia de specialitate. Ciencias del Deporte. Modelul jucătorului de handbal specializat pe postul de portar este determinat de conţinutul tehnico-tactic al postului. traducere). Handbal. 10. Antúnez. 2/2009. Chişinău: Valinex. Jocul portarului.. 3. 1989. Handbal. C. Şufaru. 2012 Concluzii În procesul de instruire desfăşurat la nivelul bazei de masă a handbalului de performanţă. Bibliografie: 1. cât şi motric.. Bucureşti: CNEFS. Teză de doctorat. Rizescu.. trebuie avute în vedere.V. El entrenamiento del portero: una propuesta metodológica basada en el tiempo. 2012 164 . atât din punct de vedere somatic. 7. 1969. 2008. Gymnasium nr. 2008.Dunărea de Jos. Bucureşti: UNEFS. Teză de doctorat. posibilităţilor de combinare a regimurilor calităţilor motrice şi caracteristicilor sistemului competiţional. A.. Xavier Pascual F. şi particularităţile individuale ale jucătorilor specializaţi pe un anumit post de joc privind profilul somatic şi motric. 2004. 2011. Profilul jucătorilor pe posturi şi implicaţiile acestuia în realizarea pregătirii fizice la handbaliştii juniori. caracteristicile efortului specific jocului şi postului... 2009. 9. pe lângă particularităţile şi cerinţele metodologice generale. 6.. Arslanagic.. A. 5. 8. Journal of Physical Education and Sport. Model of training for the national handball team goalkeeper.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. C. Cucuian Dogaru C.coachesinfo. Portarul – pararea loviturilor. Bucureşti: CNEFS. Bacău. M. Metodica pregătirii handbaliştilor juniori.

se acordă o atenţie deosebită problemelor privind formarea rezistenţei. deoarece durata. pentru dezvoltarea rezistenţei. În prezent. vitezei. Particularităţile de vîrstă ale dezvoltării forţei. 2012 METODELE DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI ÎNOTĂTORILOR ÎN EFORTUL CU CARACTER AEROB: ASPECTELE TEORETICE Popescu M. intensitatea şi diversificarea procesului de antrenament este în creştere continuă în toate ramurile de sport în special în sporturile ciclice. fiind stringentă anume în ramurile sportive ciclice. Locul principal le revine metodelor de antrenament. selectate corespunzător vîrstei şi nivelului de pregătire a înotărilor. rezistenţei sunt studiate în lucrările mai multor autori [4. determinată de capacitatea organismului de consumare a oxigenului. se studiază pe larg aspectele pedagogice şi fiziologice în aplicarea metodelor de antrenament. În prezent. Резюме. 2012 165 . Данная работа посвящена методам повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера на основе анализа литературных данных. student. 5] Aproximativ de o jumătate de secol se polemizează la tema eficacităţii comparative a metodelor pe distanţă şi intervale. Chişinău Ключевые слова: плавание. Chişinău: USEFS. lector superior. Problema. Cercetarea anumitor aspecte ale rezistenţei atrage atenţia specialiştilor din medicina sportivă. se elaborează variante optimale de perfecţionare a posibilităţilor cascadelor de oxigen în organism. Actualitatea: Problema dezvoltării rezistenţei are multe aspecte. folosite în antrenamentul pentru creşterea rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la sportivii specializaţi în ramurile ciclice de sport. Наибольшее повышение выносливости пловцов к работе определяемое в основном аэробными возможностями.4. deoarece randamentul inimii determină această calitate [3. аэробные возможности. şi respectiv.. Adepţii antrenamentului pe intervale confirmă că această metodă va fi cea mai efectivă pentru creşterea capacităţii muşchiului cardiac. общая выносливость. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. может быть достигнуто на основе комплексного применения основных методов.. Formarea rezistenţei la înotători este una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament contemporan.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. специальная выносливость. fiziologie şi biochimia sportului. дистанционный метод.5]. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău Peştereva L. интервальный метод.

2012 Alţi specialişti presupun că. În această lucrare. 2. 2012 166 .2]. Luînd în consideraţie opiniile specialiştilor. posibilităţile aerobe pot fi majorate cu succes prin metoda pe distanţă. rezistenţa înotătorului este un complex de posibilităţi funcţionale care asigură organismul cu durata necesară de lucru în condiţiile programului sportiv. Chişinău: USEFS. însă. Analizînd rezistenţa din punct de vedere pedagogic. Studiile asupra acestei probleme au pus în evidenţă că numai îmbinarea metodelor menţionate va permite obţinerea efectului optimal de antrenament [6. Astfel. 7. fiind analizată ca un proces ce apare şi se dezvoltă în timpul efortului şi este urmat de un lanţ de schimbări în organism. rezistenţa va fi determinată de capacitatea de a se opune oboselii. influenţând asupra specializării lui sportive.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Aprecierea şi influenţa dezvoltării rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la înotători. iar rezistenţa specială depinde de specificul fiecărui sport sau de repetarea sistemică a acţiunilor motrice din fiecare sport [7].8]. specializaţi în ramurile sportive ciclice. Studiul privind concepţiile teoretice tratează structura şi conţinutul procesului de antrenament. ci şi unul stabil [1. treptat. 3. Argumentarea analitică a structurii şi conţinutului metodelor de antrenament. în planificarea antrenamentului iniţial. În procesul pregătirii multianuale a sportivilor juniori. vom încerca să evidenţiem că. vor fi aplicaţi astfel de termeni ca: rezistenţa generală şi specială.8]. presupunem că metoda uniformă şi cea alternativă creează premise fundamentale pentru majorarea rezultatelor sportive ulterioare [3. pe acest fond se va dezvolta rezistenţa specială. Pentru realizarea scopului propus. care conduce la scăderea capacităţii de lucru.4. accentul se pune pe scăderea capacităţii de lucru. cînd se vorbeşte despre oboseală. s-au fixat următoarele sarcini: 1. a cărei practicare provoacă nu numai efectul înalt de antrenament. din punct de vedere fiziologic. Ca aspect fiziologic. accentul se pune pe posibilitatea de a continua lucrul. îndelungat implicînd în activitate mai multe grupuri de muşchi şi. unde rezistenţa generală reprezintă capacitatea de a executa un anumit lucru fizic într-un interval de timp. se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. atunci cînd este vorba despre rezistenţă. Scopul cercetării constă în studierea metodelor de dezvoltare a rezistenţei la înotători în efortul cu caracter aerob.

unele organe sunt dezvoltate în funcţie de metoda de antrenament utilizată. Periodizarea rezistenţei în cadrul planului anual Faza pregătirii subfaza pregătirii Periodizarea rezistenţei Perioada pregătitoare Perioada competiţională generală specifică precompetiţională principală Rezistenţa aerobă Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa specifică (ergogene za) Perioada de tranziţie tranziţie Anduranţa aerobă Rezistenţa aerobă se dezvoltă timp de 2-3 luni. În paralel cu adaptarea la antrenament. un sportiv realizează un antrenament de rezistenţă în trei etape principale: rezistenţa aerobă. în consecinţă. O capacitate aerobă mare influenţează pozitiv asupra capacităţii anaerobe. Lecţiile de antrenament care pun accentul pe rezistenţa de lungă durată în regim aerob alternează cu activităţi de diferite intensităţi. În aceste condiţii. Tabelul 1. viteza. organismul se poate reface şi. De fapt. O capacitate aerobă bine dezvoltată stabilizează. solicitante. înseamnă că şi capacitatea lui anaerobă se ameliorează. sunt reduse sarcinile de antrenament. se vor introduce lecţii de antrenament în regim aerob pentru a le înlocui pe cele intense. apoi rezistenţa specifică (tab. Dacă un sportiv îşi ameliorează capacitatea aerobă. 1). Rezistenţa aerobă poate fi dezvoltată prin metoda condiţiei uniforme şi stabile cu o intensitate moderată medie. rezistenţa aerobă şi rezistenţa specifică (ergogeneza). Aceeaşi concepţie este valabilă şi pentru faza de descărcare. de asemenea. apoi să se refacă mai rapid. capacitatea aerobă se bazează pe dezvoltarea sistemului respirator şi pe o respiraţie corectă. iar cel la altitudine sau de lungă durată măreşte potenţialul de utilizare a O2. 2012 Organele. el putînd să-şi prelungească efortul înainte să ajungă în dficit de O2. în special sistemul respirator care furnizează oxigenul. în decursul perioadei de tranziţie şi în faza iniţială de pregătire. intensitatea efortului trebuie să crească. Folosind ca referinţă un plan anual cu un singur vîrf. În orice caz. antrenamentul pe intervale fortifică inima. în special volumul de antrenament. 2012 167 . atunci cînd înaintea competiţiilor importante.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. sunt bine dezvoltate în timpul antrenamentului de rezistenţă. Astfel. Sistemul cardiorespirator al sportivului se ameliorează progresiv. Chişinău: USEFS. creşte durabilitatea puterii anaerobe. iar.

fiind factorii importanţi în limitarea nivelului de producere Chişinău: USEFS. în general. V. Cercetările desfăşurate de V. în procesul de pregătire multianuală. alternativ şi cel cu intervale.D. Frecvenţa contracţiilor cardiace depăşeşte 180b/min în timpul efortului şi scade ei pînă la 120b/min la sfîrşitul pauzei. 3) determinarea intensităţii efortului la îndeplinirea exerciţiului pe durata pauzei. ducînd la îmbunătăţirea concomitentă a rezultatelor sportive şi la sporirea posibilităţilor aerobe [7].V. Antrenamentul pe intervale este orientat. Rezultatele cercetării conduse de I. tensiunea arterială şi schimbul de gaze). Platonov. Luînd în consideraţie opinia autorului.Vrjesnevschii. V. M. la planificarea antrenamentului iniţial se acordă o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. 2) în dependenţă de lungimea porţiunii de antrenament. fapt iraţional. Acest fapt este reflectat convingător de indicii probelor funcţionale pe distanţă (600m pentru femei şi 800m pentru bărbaţi) [4]. 2012 Metodele predominante sunt: în antrenamentul uniform.A Pogosean despre impactul la distanţă a diferite metode asupra dinamicii calităţilor speciale ne permit să considerăm că. pe acest fundal în următorii ani se poate dezvolta rezistenţa specială. În aplicarea metodelor pe intervale cu scopul creşterii randamentului aerob. uniformă sau alternativă de distanţe. Volumul de antrenament atinge nivelurile cele mai înalte în faza aerobă şi în această etapă din planul anual [1]. durata intervalelor de odihnă. de regulă. lungi şi medii (spre sfîrşitul acestei faze). este necesar a se respecta următoarele principii bazate pe aspectul fiziologic: 1) durata unor exerciţii nu trebuie să depăşească 1-2min. se poate constata că metodele alternative şi uniform creează condiţii prealabile pentru creşterea ulterioară a rezultatelor sportive [8]. aplicarea metodelor cu intervale. 2012 168 . Studiile medico-fiziologice au evidenţiat că înotătorii antrenaţi preponderent prin metodele alternative şi uniforme au o productivitate aerobă mai înaltă a inimii şi trec mai repede prin procesele de productivitate şi recuperare după efort (indici ai pulsului.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. După părerea lui V.N. spre sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii. Monogarov.I. Slobodeaniuk au permis să fie evidenţiată eficacitatea înaltă a metodei cu intervale şi pe distanţe pentru creşterea nivelului de rezistenţă în efortul cu caracter aerob.Platonov.N. este prerogativa antrenamentului sportivilor calificaţi. se efectuează în funcţie de frecvenţa contracţiilor cardiace 170-180b/min. deoarece în ambele cazuri se urmăreşte reducerea numărului de bătăi ale inimii şi scăderea eficacităţii antrenamentului. se află în intervalul 45-90s.

pentru desfăşurarea unor programe adecvate. T. În acest caz.170b/min. A fost prelevat şi analizat un eşantion de sînge din lobul urechii pentru a determina concentraţia de acid lactic. şi cea de-a IV-a zonă se raportează strict la activităţile anaerobe. antrenorul trebuie să stabilească cu precizie dozarea internă a efortului şi felul în care organismul reacţionează la stimulii de antrenament. este pe larg aplicat cel pe distanţe cu viteză alternativă (metoda alternativă). efortul de antrenament a fost împărţit în patru zone (tabelul 2). Deseori.5oră cu o frecvenţă cardiacă de 145 . 1 2 3 4 Compoziţia LA Zona Compensare Aerobă Combinată/prag anaerob Anaerobă 0-23mg 24-36mg 37-70mg 71-300mg Prima zonă se raportează la activităţi pentru încălzire. intense. 2012 169 . 1980) Zona Nr. Utilizarea ei dezvoltă consumul intensiv de oxigen de către ţesuturi.O. Aplicarea metodei pe distanţe contribuie la perfecţionarea tuturor particularităţilor organismului. activitatea de revenire între repetări şi activităţi uşoare la sfîrşitul lecţiei de antrenament. care este favorabil la nivelul producerii anaerobe.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Bompa). în jurul pragului anaerob. Tabelul 2. Mărăşescu (citat de T. a III-a zonă este un program tipic care le combină pe cel aerob şi anaerob. Chişinău: USEFS. prezentat de cercetătorul I. Efortul pe distanţe. de rînd cu metode pentru creşterea rezistenţei în efortul cu caracter aerob. 2012 aerobă. A II-a zonă reprezintă efortul cel mai greu din exerciţiile de rezistenţă aerobă. de obicei. alternarea porţiunilor parcurse cu o viteză relativ scăzută presupune creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace spre sfîrşitul porţiunii „intensive‖ de la 170-175 b/min şi reducerea ei spre sfîrşitul porţiunii „de intensitate mică‖ pînă la 140-145b/min [6]. transportarea şi utilizarea oxigenului. este efectuată în intervalul de timp de la 10min pînă la 1. Zonele de efort bazate pe metoda LA (Mărăşescu. În funcţie de concentraţia AL. Însă savanţii menţionează că. Bompa în lucrarea sa menţionează că antrenamentul modern se caracterizează printr-o complexitate deosebită. Metoda acidului lactic (LA) se referă la stabilirea cantităţii de acid lactic prezent în sînge ca urmare a antrenamentului [1]. fiind foarte efectiv în sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii.O. Însă impactul acestei metode nu este limita de creştere a volumului muşchiului cardiac. care asigură captarea.

împarte lucrul de antrenament în trei zone: 1) zona menţinerii nivelului posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 130-145b/min).. intensitatea efortului trebuie să fie planificată în baza reacţiei organismului înotătorilor la exerciţiile propuse şi complexele lor. 3) zona creşterii maximale a posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiei cardiace 165-180b/min) [6]. comparativ cu cea pe distanţă. 2012 În practică. Булгаков Н.. O.. Nicu Alexe.Р. În antrenamentul înotătorilor de categorie înaltă. №4.pe distanţe de staier. 2001 2. Antrenamentul cu intervale pe porţiuni scurte are un impact major asupra îmbunătăţirii calităţilor aerobe. Bompa T. contribuie la sporirea semnificativă a posibilităţilor de viteză şi de rezistenţă. 5. avînd o eficacitate înaltă a nivelului cu caracter aerob. Spre exemplu. de schimbul mecanismelor anaerobe.. Особенности воздействия непрерывного и интервального методов тренировки на организм юных пловцов. poate fi obţinută prin folosirea în ansamblu a metodelor de bază.И. în timpul efortului cu caracter aerob. 1981. Concluzii 1. Теория и практика физкультуры. Metoda antrenamentului cu intervale. determinate. reacţia organismului se apreciază conform indicilor lactatului în sînge sau celor ai frecvenţei cardiace. 2012 170 . Волков Н. folosirea metodelor pe distanţă şi cu intervale conduce la creşterea semnificativă a rezistenţei. în general. iar înotătorii ce posedă indici înalţi ai pragului de schimb anaerob . fiind determinată de nivelul efortului cu caracter aerob.N.. Creşterea semnificativă a rezistenţei înotătorilor. Platonov V. şcoala naţională de antrenori. Bibliografie: 1. orientîndu-se după indicii frecvenţei cardiace. М. 4. 2. În dependenţă de metoda aplicată cu scopul creşterii posibilităţilor aerobe.Ж.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. 1999 3. 2) zona creşterii posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 145165b/min). Tinerii înotători al căror consum de oxigen are un nivel absolut înalt este raţional să se specializeze pe distanţe scurte. Штернберг Ю. Chişinău: USEFS. Соломатин В. Bucureşti. editura fundaţiei „România de mîine‖. Dezvoltarea calităţilor biometrice – periodizarea. Bucureşti. Teoria şi metodica antrenamentului sportiv.

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău Ключевые слова: координационные способности. Биологические и педагогические аспекты выносливости.Д. Теория и практика физкультуры.И. în deplină consonanţă cu deviza olimpică: „mai repede. 2012 4. Набатникова М. № 6. dr.. el continuă să se dezvolte cu tempouri rapide. (2003)..Б. 1971.. Теория и практика физ. Платонов Chişinău: USEFS. Ти Пр. (1985). Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте.И. 1971..S. тактико-техническая подготовка. Матвеев Л. Тренировка пловцов высокого класса. 1997 8.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Dorgan V.. Платонов В. Тараканов Б. Лях В. Киев. Cercetătorii Замятин Ю. № 6. Платонов В..Н.. 2003).A. ETAPA INIŢIALĂ Sîrbu G. Платонов В. .. Manolachi V.культуры. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. (2000).:М.. (1999). Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Н.... Chişinău Grosu V. Ştiinţa sportului se îmbogăţeşte permanent cu noi cercetări ştiinţifice. Tudor. 2012 171 . Фарфель В. V. influenţează aspectul practic şi totodată îşi dezvoltă relaţiile cu alte ştiinţe. №8. VÂRSTĂ ŞCOLARĂ.И. (2002).П. Вржесневский И. 1972 6. Бернштейн Н. (1991).П. борцы вольного стиля. Теория и практика физкультуры. Вайцеховский С. Погосян В. univ.Я. 5. Сравнительный анализ эффективности методов воспитания выносливости у пловцов 11-12лет. (1991. Tumanean G. Резюме: В статье представлены результаты исследований по рационализации системы тактико-технической подготовки борцов вольного стиля на начальном этапе обучения. Chişinău Busuioc S. conf. посредством акцентированного развития координационных способностей. ..А. Олимпийская литература. mai sus. practic în toate ramurile sale.М. О методах повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера. mai puternic‖. lector universitar. Deşi sportul a atins un nivel înalt de dezvoltare. (1998). этап начальной подготовки.. la rândul lor. Моногаров В.Teodorescu-Matei C.С. student...А. care. INFLUENŢA CAPACITĂŢILOR DE COORDONARE ASUPRA PREGĂTIRII TEHNICE A LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER.. Dragnea A. Гандельсман А. Слободянюк М. спортивная медицина. Физиология. физкультура и спорт. 1985 7.В..Н.

Experimentul pedagogic a început la 01. (2009). Sarcinile cercetărilor: 1. .2012 prin efectuarea testărilor finale în ambele grupe simultan. Analiza opiniilor specialiştilor în domeniul luptelor sportive privind pregătirea motrice a începătorilor şi influenţa dezvoltării capacităţilor de coordonare asupra calificării sportive. 3. folosind metoda convorbirii.10. fiecare având câte 12 sportivi începători din clasele a 6-a – a 7-a. 2012 В. Chişinău: USEFS. 2. .2011 cu testarea iniţială şi a luat sfârşit la 01. noi am alcătuit două grupe.metoda reprezentării prin tabelă. s-au efectuat testările de control privind indicii pregătirii fizice şi capacităţile de coordonare. ..observaţia pedagogică. .analiza literaturii ştiinţifico-metodice.П. conform indicatorilor fizici şi tehnici. (2006) menţionează faptul că dezvoltarea calităţii de coordonare influenţează simţitor asupra formării deprinderilor şi eficacităţii executării acţiunilor tehnice.Н. Ei recomandă un schimb proporţional de exerciţii de forţă cu exerciţii de coordonare în timpul antrenamentului sportiv. prin intermediul analizei literaturii ştiinţifico-metodice.experimentul pedagogic. debutanţi în luptele de stil liber. . Obiectul cercetării: dezvoltarea capacităţilor de coordonare a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă. să se formeze grupe omogene.04. Teodorescu S. Scopul cercetării: perfecţionarea metodicii pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber prin dezvoltarea capacităţilor de coordonare.analiza statistico-matematicăconform lui Демченко П. Pentru a obţine rezultate ştiinţifico-metodice corecte. constituin subiectul cercetărilor noastre. una martor şi alta experimentală.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Metodele cercetării . din start. Această problemă rămâne actuală. condiţia obligatorie în desfăşurarea experimentului pedagogic este ca. Analiza opiniilor specialiştilor referitor la influenţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare asupra formării pregătirii tehnice în diverse probe de sport. (2005). Ipoteza cercetării: am plecat de la presupunerea că dezvoltarea capacităţilor de coordonare este o modalitate eficientă pentru perfecţionarea pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă. Prelucrarea rezultatelor experimentului pedagogic prin intermediul metodei de calcul statistico-matematic. Selectarea sportivilor care participă în cadrul experimentului pedagogic. 4. Subiectul cercetării: sportivii din cadrul Licelui Internat Republican cu Profil Sportiv clasele 6-7. În acest scop. 2012 172 . Din cei 24 de sportivi.convorbire cu specialişti în domeniu.

56 <0.21 0.05 6 Echilibrul static special (sec) 6.05 6 Echilibrul static special (sec) 5.4 ±0.16 8.05 Săritură în lungime cu elan (m.05 2 Săritură în lungime cu elan (m.44 2.01.05 4 Alergare de tip „suveică‖ (sec) 8. d/o.05 3 Supleţea (cm) 7.25± 0.35 ± 0.05 şi pentru t ≥ 2. pentru n=12 Indicii testaţi Tabelul 2. sportivii au fost divizaţi în două grupe.65 ± 0. cm) 2. 2012 173 .75 ± 0. În conţinutul antrenamentelor grupei experimentale.57 ±0. Xi± m Xi± m t P 1 Alergare de viteză 30m 6.05 4 Alergare de suveică (sec) 8.9 ±0. Tabelul 1.13 2.09 < 0.28 8.85 ± 0.49 <0.72 ± 0. 2012 Până la efectuarea experimentului.18 4. grupa martor a continuat antrenamentele în acelaşi regim şi conform programei standard. cm) 3 Supleţea-aplecarea înainte (cm) 7.06 1.05 2 2.19 7.62 ±0.17 2.01.05 Capacitatea de orientare în spaţiu (sec) Deosebirile sunt semnificative pentru t ≥ 2. Grupa martor Grupa experimentală Xf± m Xf± m Indicii testaţi Veridicitatea t P 1 Alergare de viteză 30m 5. Rezultatele comparative ale testării iniţiale între grupele control (martor) şi experimentală Nr. de trei ori pe săptămână.53 0.6 ±0.06 2. Rezultatele comparative ale testării finale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.16 9.25 4.75 <0. durata antrenamentului fiind de 1 oră 30 min.9 ± 0.15 ± 0.0 ± 0.27 <0.19 2.85 ± 0.18 6.05 5 Echilibrul static general (sec) 8. Grupa martor Grupa Veridicitatea experimentală crt.86 >0. În timpul efectuării experimentului. iar grupa experimentală a început antrenamentele conform programei propuse de noi.54 <0.15 ± 0.97 ±0.03 1. În procesul de antrenament s-a ţinut cont de nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare la sportivi.4 ±0.4 ±0.18 ± 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 Diferenţele sunt semnificative pentru t ≥ 2.61 >0.53 ± 0.78 ±0.05 şi pentru t ≥ 2.39 6. precum şi de diversitatea exerciţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare. sportivii s-au antrenat conform programei standard de studii şi în acelaşi regim.01 >0.04 2.07cu probabilitatea P<0.63 >0.15 8.09 7.03 >0. pentru n=12 Chişinău: USEFS. s-a mărit numărul de exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Exerciţiile de coordonare au fost incluse în partea pregătitoare şi în partea de bază a antrenamentului.82 cu probabilitatea P < 0.84 ± 0.6 ± 0.25 ± 0.16 3.82cu probabilitatea P<0.07 cu probabilitatea P < 0.13 1.35 ±0. Rezultatele cercetării sunt incluse în tabelele de mai jos.21 2.05 7 Capacitatea de orientare în spaţiu(sec) 4.83 >0.06 3.14 1.3 7.74 < 0.05 5 Echilibrul static general (sec) 8.52 ± 0.23 ± 0.12 2.31 1.05 7 4.85 >0.

Тараканов Б.05).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Sporturi de luptă-Teorie si metodică Chisinău 2003.287 с. 8. 3. 4. acest fapt demonstrând că aplicarea programei propuse de noi la antrenamentele sportive a contribuit substanţial la dezvoltarea capacităţilor de coordonare.. тренеров. Rezultatele obţinute în urma experimentului au demonstrat că luptătorii de stil liber. 1991. Editura Coresi. 2012 174 . Бернштейн Н. Кишинев. 610 p. fapt ce demonstrează că grupele sunt omogene.. Экспериментальное обоснование методики педагогического контроля физической подготовленности борцов // Пути повышения Chişinău: USEFS. Bucureşti: Moroşan. Antrenament şi competiţie.Teodorescu-Matei C.И. La dezvoltarea capacităţilor de coordonare. 6. la toate testele de control. s-a dedus că în cadrul testărilor nu sunt diferenţe semnificative (P>0. 2.. преподавателей. Capacităţile coordinative şi intermediare .05) între grupa de control şi cea experimentală.. Nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare influenţează simţitor asupra calităţii de execuţie a acţiunilor tehnice. fapt ce trebuie avut în vedere în timpul antrenamentelor. cărora li se acordă o atenţie mai mare în dezvoltarea capacităţilor de coordonare. 399 p. Dorgan V. 4. Rezultatele sunt mai bune datorită programei aplicate în grupa experimentală. Nivelul de pregătire tehnică influenţează direct asupra calităţii de execuţie a acţiunilor şi în competiţii. O bună dezvoltare a capacităţilor de coordonare determină capacitatea de învăţare a acţiunilor tehnice noi. Biliografie: 1.05). Tudor. Chişinău INEFS: 2003. Teodorescu S. Демченко П. 2002.Bucureşti. 2012 Concluzii 1. V.А. О ловкости и еѐ развитии. Unele aspecte de individualizare a instuirii în sport. Anume în această etapă. Dragnea A. Bucureşti.A. în grupa experimentală sunt înregistrate diferenţe semnificativ superioare grupei martor (P<0. Учебное пособие для студентов. putem trage concluzia privind importanţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. p. Manolachi V. Editura FEST. 7.П. 49 . М. 2. au obţinut rezultate mai bune atât în pregătirea fizică şi capacităţile de coordonare generală.51. 5. 75-97. ei obţin un volum mare de cunoştinţe motrice specifice probei practicate. 3. 5. În cadrul testărilor finale. ceea ce este extrem de important pentru sportivii începători. докторантов.П. cât şi în ceea ce priveşte capacităţile de coordonare specială. 1999. p. care reprezintă activitatea motrice în cadrul luptelor libere.: Физкультура и спорт. 2006. 6. 518с. Замятин Ю. Teoria Sportului. grupa experimentală a fost net superioară celei de control (P<0.componente ale capacităţii motrice. 2009. Prin urmare. Analizând rezultatele dezvoltării motrice din cadrul experimentului pedagogic la etapa iniţială.

для ИФК. Координационные способности школьников: основы тестирования и методика развития / В. – 36 с. 280 с. studentă. a programelor competiţionale şi. физическая и техническая подготовка. Платонов В. 11. 2. 1985.И. Манолаки В. № 5. Chişinău Ключные слова: начинающие гимнастки. Туманян. П. Лях // Физическая культура в школе.. С. 2000. объем и интенсивность нагрузки. Учебное пособие. Chişinău: USEFS.Г. Г. totodată. Полученные данные характеризует прирост показателей физической и технической подготовки. 3–10. Лях В.: ГДОИФК им. . организация тренировки. UNELE CONSIDERĂŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT CU GIMNASTELE TINERE LA ETAPA DE SELECŢIE ŞI PREGĂTIRE INIŢIALĂ Tomaşevschi O. Chişinău Filipenco E. Теория спорта: Учебн. 22-26. Кинезиология и психология.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. 1991. 423 с. 1998. Педагогический контроль за физической и техникотактической подготовленностью дзюдоисток: Методическое пособие. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Н. 10. prof. тренировочные нагрузки. В 4-х кн.И. В исследовании разработана программа и опробована на тренировочных занятиях с юными гимнастками на этапе отбора и начальной подготовке. Л. Кишинэу.Киев: Вища школа. prin micşorarea vîrstei participantelor.С. Gimnastica artistică feminină se caracterizează prin complexitatea antrenamentului. 2012 175 .: Советский спорт. 9. dr. 2005. недельный цикл тренировки. Резюме. 12. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.univ. 2012 эффективности подготовки юных и взрослых спортсменов. Спортивная борьба: Теория.. Кн. с.. М. который позволяет перевести юных гимнасток на второй год обучения в ДЮСШ. Лесгафта. методика.Ф. тренировка.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Una dintre aceste etape de importanţă mare este etapa de selecţie şi pregătire iniţială. cerinţele programelor. 3. Originalitatea exerciţiilor. Metodele de cercetare: analiza şi generalizarea surselor literare. Pregătirea gimnastelor trece prin mai multe etape. analiza documentelor de planificare a procesului de instruire şi antrenament al gimnastelor tinere. 3. Însuşirea cu succes a exerciţiilor complicate este posibilă numai prin prisma îmbinării mijloacelor diverse şi a genurilor de pregătire la toate etapele antrenamentelor multianuale şi. care ia început din copilăria timpurie. 2012 Pregătirea gimnastelor de calificare înaltă este un proces pedagogic complicat. metoda grafică şi tabelară. observaţia pedagogică. Determinarea volumului şi a conţinutului programelor de pregătire cu gimnastele tinere. părinţi şi chiar de la gimnaste. depistarea elementelor „noi-Ultra-Si‖ depind în mare măsură de fantezia şi imaginaţia sportivelor. 2012 176 . 4]. bucurîndu-se de succese şi popularitate foarte mare [1. 2. dorinţe puternice şi cunoştinţe nu numai de la antrenori. alternarea şi raportul de timp la diferite genuri de pregătire. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor tinere. de fapt. Chişinău: USEFS. îndeosebi. tehnice şi artistice în antrenamentul sportiv. comună pentru toate etapele de pregătire-îmbinare a diferitelor mijloace-genuri de pregătire este aplicarea unor eforturi de intensitate înaltă la lecţiile de antrenament. la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. a antrenorilor şi coregrafilor în elaborarea conţinutului pregătirii fizice. ci şi de la societate. se consideră o verigă în formarea premiselor pentru realizarea ulterioară a unor rezultate sportive înalte. de-a lungul anilor. Scopul cercetării: perfecţionarea şi argumentarea eficienţei structurii şi conţinutului de antrenament cu gimnastele de 7-8 ani la etapa de selecţie şi instruire iniţială. şi continuă în decurs de 8-10 ani. Perfecţionarea continuă a metodicii de antenament al gimnastelor de 7-9 ani va fi legată cu studiul conţinutului şi volumului. la 6-7 ani. care. Gimnastica artistică este un domeniu cu o evoluţie spectaculoasă. care. Sarcinile cercetării: 1. a avut progrese remarcabile. Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate privind selecţia şi pregătirea tinerilor gimnaste. 2. metoda de înregistrare a indicilor pregătirii fizice şi tehnice. cerînd eforturi mari.

90 2.20 7.03 2.20 8. Aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastcă (puncte) 6.20 2. Apoi toate fetiţele alese au participat la testarea preventivă la 8 probe: alergare 20m. Desfăşurarea selecţiei determinate ştiinţific. Aceste fetiţe trebuie să fie de o înălţime mai mică şi mai „uscăţive‖ (slabe) decît celelalte fete de vîrsta lor.80±0. 2012 177 t1* t2 t3 1.21 6.10. săritura în lungime de pe loc. În continuare.38 Săritura în lungime de pe loc (puncte) 6. „t” =3.19 4. fără îndoială.83 1.10 3.27 .65 2.54±0.18 3. a fost desfăşurată a doua testare.69 3. Tabelul 1.00±0. 2012 Metodica opranizării cercetării.30 7.29 7.88±0. Au fost cercetate fetiţele de vîrstă preşcolară mare (6-7 ani) şi fetiţele de vîrstă şcolară mică (7-8 ani clasele I).18±0.18 8.64 3. Flotări din sprijin culcat cu mîinile pe bancă (puncte) * Dacă „t”este egal cu 2.40±0.75 1.92.c rt.82±0.80±0.79 2.61 2.67 2. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară.21 7. Criterii statistice Х ± Sx Parametrii comparaţi Testare preventivă Testare iniţială Testare finală 7.13 4. „t” = 2.80±0.30 4. 2.001 1. mai ales la etapa de selecţie şi instruire iniţială. P ‹ 0. Ţinînd cont de aceasta.15 2. sfoara.18 7.39 3.70±0. pentru determinarea nivelului de pregătire fizică şi tehnică.60±0.43±0.05±0. Podişorul (puncte) 2.72±0.50±0.31 3.40 1.21 5. Sfoara (puncte) 6. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică.19 4.15 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.87.25 6.00±0.26 5. P ‹ 0. de a-i învăţa diverse mişcări conform programei elaborate.18 7.36±0.00 5.21 3.01. Ridicarea picioareor pînă la echer din atîrnat la scară (puncte) 3.24±0.23±0.15 1. va corespunde atît interesului dezvoltării sportivului. La sfîrşitul anului de studii (aprilie-mai).05.18 7.00±0. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică. Mediile de grupă obţinute de gimnastele tinere pe parcursul anului de studii Nr. Tracţiuni în braţe din atîrnat la bară (puncte) 3.19 3. selecţia primară se înfăptuieşte la sfîrşitul lunii august şi începutul lunii septembrie. Mărirea treptată a cerinţelor şi înaintarea lor faţă de sportivele de performanţă impun specialiştii de domeniu să elaboreze metodica de selecţie a copiilor.30±0.52 2.42 Alergarea 20 m (puncte) 1.72 3. La sfîrşitul lunii octombrie.44 2. P‹ 0. care corespunde etapei competiţionale gimnastele trebuie să participe în testarea finală şi la competiţii.28 1.63±0. podişorul. cu toţi copiii testaţi preventiv au fost organizate şi desfăşurate antrenamente (de trei ori pe săptămînă) cu scopul de a le dezvolta capacităţile motrice în mod organizat.29 2.27±0.18 3.96±0. cît şi intereselor oamenilor care doresc să se implice în procesul de pregătire a lui. care a inclus aceleaşi probe (testarea iniţială). Chişinău: USEFS.

05-0. 2012 Mediile de grupă ale notelor calculate sînt prezentate în tabelul 1 şi figura 1. Caracteristic este faptul că gimnastele supuse testărilor. sfoara şi podişorul.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.001). I II 9 puncte 8 ● ● 7 ● ● ● 9 puncte ● 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 2 ● ● 7 6 3 testare ● ● ● ● 1 2 3 testare Figura 1. ---●--●--. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică. În aceste probe gimnastele au demonstrat note în limita de 6-8 puncte. Mediile de grupă (în note) obţinute în testările preventive diferă semnificativ de indicii obţinuţi în testările finale (P < 0. se observă că gimnastele treptat măresc capacităţile proprii de la o testare la alta. II—●—●— Aplecare înainte din stînd pe bancă. Din tabelul 1.Podişorul. au demonstrat rezultate relativ înalte în unele probe: alergare 20 m. În celelalte patru probe: săritura în lungime de pe loc. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică. --●--●--. Chişinău: USEFS. începînd cu testarea preventivă.Podişorul. Dinamica indicatorilor pregătirii fizice (în note) la tinerele gimnaste: I —●—●— Alergare 20 m. 2012 178 . Acest fapt se observă uşor din figura 1. în limita de 2-5 puncte. notele obţinute în testarea preventivă sunt destul de mici.

. al alternării genurilor de pregătire la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. Bibliografie: 1. Perfecţionarea metodicii procesului de antrenament al gimnastelor tinere trebuie să fie legat de studiul conţinutului. 2009. practic în toate probele (la testarea preventivă. 4. Problema organizării şi efectuării procesului de instruire şi antrenament cu gimnastele tinere la etapa de selecţie şi pregătire iniţială se află la un nivel de raritate în comparaţie cu alte probleme ale antrenamentului sportiv. Antrenorii.05-0. iar volumul de pregătire fizică – 60%. отбора и прогнозирования в гимнастике. se poate menţiona faptul că gimnastele menţin o dinamică crescîndăuniformă. În perioada pregătitoare pregătirii fizice generale.Ю. 1973. 2. În perioada competiţională. raportul dintre pregătirea tehnică şi pregătirea fizică 50:50%. al programelor. volumul de pregătire tehnică se măreşte pînă la 40%. în pedagogie. 1982. diferă şi raportul genurilor de pregătire a gimnastelor.. se pot concluziona următoarele: 1. I.gimnastele îşi măresc treptat capacităţile proprii de la o testare la alta. iar pregătirii tehnice – 25%.. 2012 179 . с.. Dungaciu P. Aspecte ale antrenamentului modern în gimnastică. 2. 3. Вып.diferenţele dintre indicatorii testării iniţiale. se conduc de cerinţele programelor de pregătire în planificarea antrenamentului gimnastelor tinere. Teoria antrenamentului sportiv. .. p. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice la tinerele gimnaste reflectă următoarele: . În: Гимнастика (ежегодник). celei speciali se acordă 75%.. iniţială şi finală).001) în toate probele testate. 28 p. Bucureşti: Editura Stadion.8-80. 19-24. Harre D. 3. Elaboarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv: Autoref. Se păstrează volumul de ore necesar la pregătirea fizică. Общие основы спортивиой ориентации. al volumului de lucru. dr. Розин Е. testările preventive şi finale sunt mai mici. Ch.М. tezei. în linii generale. Nanu L. Concluzii În baza studierii şi analizei literaturii de specialitate şi a investigaţiilor întreprinse. În dependenţă de perioada de antrenament. 2012 Totodată. Chişinău: USEFS. Bucureşti: Sport-turism.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Mediile de grupă obţinute în testările preventive diferă semnificativ de mediile de grupă obţinute la testările finale (p‹0.

Alergarea de ştafetă este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului şi unica probă în care rezultatul final se determină în baza reuşitei participării celor patru (sau mai mulţi) sportivi-alergători.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. технические приѐмы. В данной статье проводится теоретико-методический анализ наиболее важных аспектов учебно-тренировочного процесса одного из интереснейших видов лѐгкой атлетики – эстафетного бега 4х100м. folosind diferite mijloace de antrenament specifice probei.. de aceea. 2012 180 .. în special aceasta se întâmplă din cauza încălcărilor ce au loc în zonele de shimb. componenţi ai echipei. antrenor federal al RM la atletism. studentă. În mai multe cazuri. maestru al sportului.. în special în SUA. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. dar se desfăşoară în detrimentul acestuia.. Actualitatea.. dar mai trebuie ca aceştia să poată interacţiona eficient în zona de schimb. Chişinău: USEFS. care este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului contemporan. 2012 REPERE TEORETICO-METODICE ALE PREOCESULUI DE INSTRUIRE ŞI ANTRENAMENT ÎN PROBA ALERGĂRII DE ŞTAFETĂ 4X100M Virsta D. fapt care se poate realiza numai atunci. în unele ţări nu se acordă atenţie suficientă pregătirii tehnice a atleţilor. pregătirea nu numai că nu se potriveşte cu procesul de antrenament. dr. Nu este suficient ca într-o echipă să fie prezenţi patru (sau mai mulţi) alergători de mare performanţă pentru a obţine succese. Observaţii de termen lung şi analiza procesului de antrenament au arătat că mulţi specialişti organizează procesul de pregătire pentru alergarea de ştafetă greşit din punct de vedere metodic. тренировка. Scopul acestui studiu este de a scoate în evidenţă căile teoretico-metodice de perfecţionare a procesului de pregătire a sportivilor în proba de ştafetă 4x100m. Cu părere de rău. Chişinău Gancenco A. Rusia etc. anume acestea fiind ţările care domină în lume în această probă. Trebuie remarcat faptul că alergarea de ştafetă este foarte des folosită ca un mijloc al antrenamentului sportiv în pregătirea atleţilor de mare performanţă..передача. Franţa. chiar şi la competiţiile de anvergură. Polonia.эстафетная палочка.conf. Chişinău Ключевые слова: эстафетный бег. Chişinău Povestca L.приѐм. Canada. când sportivii se antrenează regulat. подготовительные упражнения. ehipele sunt descalificate pentru încălcarea regulamentului de concurs. Резюме. специальные упражнения. Marea Britanie. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. univ. deseori.

deoarece aceasta va da posibilitatea celui ce primeşte ştafeta să acumuleze viteză mai mare. au fost studiatt de ei obţinînd date obiective. În cazul unei tehnici optimale a transmiterii bastonului. Trebuie ţinut seama de faptul că alergarea de ştafetă este mai mult decît doar o alergare simplă a patru sportivi. transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie efectuată cînd vitezele ambilor sportivi sunt aproximativ aceleaşi. sportivii se traumează mai des decît în celelalte probe. Practic. anume în alergarea de ştafetă. analizînd rezultatele Campionatului Mondial de la Roma. din anul 1987. de obicei.în urmă. transmiterea are loc în cea dea doua jumătate a zonei de 20m. Acest indicator poate fi folosit pentru controlul transmiterii bastonului.5-3. care. 2012 181 . Pentru a realiza acest lucru. dar din contul ―spaţiului liber‖ (1-1. Transmiterea externă. 2. Problemele de bază care. Premisa pentru atingerea rezultatelor înalte în alergarea de ştafetă 4x100m este capacitatea sportivilor de a transmite bastonul de ştafetă cu viteză maximă. apar în lucrul cu echipele de ştafetă. în afara alergării cu viteză maximală. Transmiterea mixtă. sunt necesare antrenamente planificate şi concentrare maximală. Tipurile de bază de transmitere a bastonului sunt următoarele : 1. De obicei. Autorii au analizat tot setul de caracteristici şi abordări pentru determinarea eficienţei organizării activităţii competiţionale a celor mai puternice echipe de ştafetă [8]. 4. 3. antrenamentele direcţionate spre perfecţionarea tehnicii alergării de ştafetă se petrec într-un regim de viteză incorect. a treia şi a patra etapă au dreptul să înceapă elanul cu 10m pînă la zona de transmitere). trebuie să execute transmiterea bastonului fără greşeli. Acest cuartet trebuie să fie combinat într-o uniune rezultantă. rezultatul în alergarea de ştafetă poate fi cu 2. Problema activităţii competiţionale practice a fost studiată de specialiştii cehi. 2012 Astfel. obţinute de fiecare sportiv în parte [3].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. care apare atunci cînd sportivul ce transmite bastonul întinde braţul înainte. timpul poate fi redus nu numai din contul alergării din elan.0 sec mai bun decît suma rezultatelor în alergarea de 100m. adunaţi într-o echipă. destul de des. nu se ia în considerare starea sportivului: a reuşit acesta să se restabilească după antrenamentul precedent sau nu? Din această cauză. În ştafetă. Transmiterea de sus. Mai bine ar fi dacă transmiterea va avea loc la al 16lea – al 18-lea metru.3m). Transmiterea internă. Analiza variantelor de transmitere a bastonului de ştafetă în Chişinău: USEFS. iar cel ce primeşte . Uneori. Cel mai dificil este de a executa transmiterea în zona de 20m (cei care primesc ştafeta la a doua.

adică poziţia startului nu influenţează la acumularea vitezei în zona de elan. Însă indicii grupei finaliştilor diferă esenţial. s-a observat că acestea preferă startul cu sprijin pe o mînă. În ceea ce priveşte femeile. în care diferenţa de viteză dintre cel ce transmite şi cel ce primeşte este mare. Sportivii de culoare consideră că acestea sunt mai naturale pentru a acumula treptat viteza. că echipele cu o calificare mai joasă. a demonstrat că numărul variantelor poziţiei startului cu un singur sprijin (semiaşezat) şi a celui din picioare este aproximativ acelaşi. Există multe variante de handicap. echipele de ştafetă care au aplicat transmiterea de sus – în jos nu au fost realizat o interacţiune mai eficientă decît în transmiterea de jos – în sus [7]. Procedee de transmitere a bastonului de ştafetă (A – de sus. ai căror participanţii nu au legături perfecţionate. folosite de sportivii diferitelor echipe de ştafetă pentru organizarea interacţiunii dintre sportivii care transmit şi cei care Chişinău: USEFS. şi. ceea ce conduce. la pierderea bastonului. Analiza poziţiilor de start folosite de sportivii ce primesc ştafeta. Des. 2012 182 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1. de obicei se bazează pe performanţele individuale ale participanţilor. Acest lucru se întîmplă nu numai în calificări. folosesc o transmitere mai puţin eficientă – cea „de sus – în jos‖. 2012 proba de 4x100m a demonstrat o egalitate aproximativă a variantelor „de sus – în jos‖ şi „de jos – în sus‖ (Desenul 1). Ea constă în aceea. B – de jos). finaliştii echipelor masculine preferă poziţiile startului fără sprijin. Este important de menţionat faptul că în nici o competiţie analizată din perioada 1972-1988. Astfel. unde se întîlnesc echipe care folosesc aproximativ aceleaşi variante de transmitere. O tendinţă analogică a fost depistată şi la analiza activităţii competiţionale în alergarea de ştafetă 4x100m la Jocurile Olimpice din Seul (1988). dar şi în finalele acestor concursuri. efectuată de specialiştii cehi. în consecinţă. deseori.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Schema determinării semnului de control pentru începutul accelerării celui care primeşte ştafeta. Chinograma 1. dar într-o măsură foarte mare şi de perfecţionarea tehnicii interacţiunii sportivilor în zona de transmitere a bastonului. este reflectată influenţa posibilităţilor de viteză absolute ale sportivilor din echipele de ştafetă. în pregătirea alergătorilor de viteză pentru alergarea de ştafetă o mare atenţie trebuie acordată perfecţionării tehnicii primirii în zona de transmitere. care asigură participarea reuşită la competiţii de diferit rang (Chinograma 1) [6]. a poziţiei startului şi a variantei de transmitere a bastonului (des. Tehnica predării . 2. De aceea. drept consecinţă. 2012 183 . 2012 primesc ştafeta. Des.transmiterii bastonului de ştafetă Chişinău: USEFS. 2) [4]. Totuşi rezultatele în alergarea de ştafetă 4x100m depind nu numai de pregătirea individuală. Aici.

pentru o interacţiune bună între sportivi în zona de transmitere. .viteza în regim de rezistenţă (lungimea etapelor în alergarea de ştafetă este mai mare de 100m: etapa I – 110m.5m). vom prezenta o serie de exerciţii pregătitoare şi speciale.stabilitatea psihologică a alergătorilor (interacţiunea la viteze înalte la sfîrşitul zonei de transmitere). În continuare. 4) alergarea din startul de jos cu bastonul de ştafetă. 2012 Specificul alergării de ştafetă înaintează sportivilor anumite cerinţe. . Exerciţii pregătitoare penrtu antrenarea alergării de ştafetă 4x100m: 1) accelerări de la start din startul de sus. un rol foarte important îl are handicapul. în special la obiectul mobil (începutul alergării exact la trecerea marcajului de control de către sportivul ce transmite). În baza cercetărilor şi a lucrului practic cu echipele de ştafetă. care influenţează asupra eficienţei interacţiunii alergătorilor în zona de transmitere a bastonului de ştafetă.timpul alergării zonei de 20m din elan a celui ce primeşte ştafeta. 2) start cu sprijin pe o mînă (alternativ cu stînga şi dreapta). . . De mărimea handicapului în mare parte depind şi alţi indici. s-a stabilit că.locul transmiterii bastonului de ştafetă. care pot fi utilizate în procesul de instruire şi antrenament al alergătorilor de ştafetă pe distanţa de 4x100m [8].capacităţile coordinative ale alergătorilor în timpul interacţiunii în zona de 20m (primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă în timpul alergării cu viteză maximală a celor doi sportivi la distanţa braţului întins. în timpul alergării cu viteză maximală. a III-a şi a IV-a etapă (incomoditatea poziţiei iniţiale de start). etapele II şi III – cîte 130m şi etapa a IV-a – 120m).diferenţa de timp a intrării în zona de transmitere dintre cel ce primeşte şi cel ce transmite ştafeta. . 3) start cu sprijin pe o mînă. . Chişinău: USEFS.exactitatea şi rapiditatea reacţiei motorii după percepţia vizuală. să perceapă distanţa pînă la cel ce primeşte.activitatea competiţională a sportivilor în alergarea de ştafetă (capacitatea de a vedea numai partenerul său şi de a reacţiona numai la semnalele lui). cît şi faţă de executarea unui şir de procedee tehnice complicate în procesul transmiterii bastonului de ştafetă [8]. .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. pentru a da semnal la timp cu vocea (cu 22.capacitatea celui ce transmite. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt: .timpul trecerii bastonului de ştafetă a zonei de 20m. viteza şi exactitatea transmiterii). Este vorba de: . atît faţă de starea lor fizică. I. . .startul şi elanul de la start al celui ce primeşte la a II-a. privirea orientată într-o parte – în urmă. 2012 184 .

Primirea şi transmiterea ştafetei fără marcaj. alergătorii stau pe loc. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul în alergare cu accelerare pînă la 150m.5m unul de celălalt. La competiţii. Dacă mingea ajunge numai la linia „gata‖. în acest moment sportivul ce a primit bastonul. alţi factori). 2012 185 . Acel ce transmite ştafeta întinde braţul înainte de jos – în sus. Exerciţii pentru insuşirea tehnicii transmiterii şi primirii bastonului de ştafetă: 1). Imitarea transmiterii bastonului de ştafetă pe loc. Finalizînd transmiterea. III. 2). vînt. Bastonul se transmite la comanda sportivului ce stă din spate. pune bastonul de ştafetă în laba mîinii celui ce primeşte. Exerciţii speciale pentru antrenamentul alergării de ştafetă în întregime: Chişinău: USEFS. 5). II. Sportivii se amplasează în ordine de şah la distanţa de 1 – 1. din mîna dreapta în mîna stîngă. mişcările braţelor ca în alergare. 7). Cu toate acestea. puţin încetineşte. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă la diferite etape – la ―intrarea‖ în turnantă şi la ―ieşirea‖ din turnantă. găsindu-se la distanţa de 1. Piciorul drept sau stîng este îndoit din articulaţia genunchiului.4 se execută individual şi la comandă (semnal) 5) exerciţiul 3. 2012 Exerciţiile 1 . Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul sau cu toată echipa în alergare uşoară (la încălzire).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.a. Alergarea pe turnantă şi forţa centrifugă face alergarea mai dificilă. ―Ieşiri‖ din startul de sus la semnal: mingea rostogolindu-se ajunge la un anumit marcaj. degetele fiind drepte. schimbîndu – se cu locurile cu partenerul.. accelerează iar. sportivii aleargă pe un culoar. apoi în dreapta ş. adică marcajul „gata‖ şi „start‖.d. 4). Transmiterea bastonului de ştafetă fără marcaje se bazează pe aceea că sportivul care primeşte ştafeta apreciază vizual viteza alergării partenerului şi viteza sa de la start.5m unul de celălalt. La comanda ‖unu – doi – trei – patru!‖. situate la distanţa de 7m (de la linia „gata‖ pînă la linia „start‖) şi la distanţa de 8m de la linia „start‖ pînă la alergător(i). cu începutul alergării în momentul trecerii marcajului de control de alergătorul care transmite . Sportivii încep accelerarea. diferiţi factori pot conduce la deplasarea marcajelor (nervozitate. sportivul ce aleargă în spate. alergătorul duce braţul drept sau stîng în urmă cu palma deschisă. influenţează viteza de la start a sportivului ce primeşte ştafeta. cu marcarea zonelor de transmitere. 3).m. de aceea transmiterea trebuie să se execute în condiţii cît mai apropiate de cele competiţionale. toţi sportivii încep alergarea din startul de sus. de asemenea. 6). Imitarea primirii şi transmiterii bastonului de ştafetă. cînd mingea ajunge la linia „start‖. Aici.

se dă comanda. Cînd distanţa dintre sportivi este egală cu aproximativ 1. trebuie acordată atenţie corectării celor mai frecvente greşeli în alergare de ştafetă: 1).sportivul ce transmite îşi reduce viteza după comandă. 3). Cauze pot fi mai multe: . Chişinău: USEFS. 3).sportivul ce primeşte. Transmiterea ştafetei cu partenerul. îl mişcă în stînga sau dreapta. . cînd sportivul nu vede marcajul sau se orientează după partenerul său.sportivul. cedează din viteză. 2). Cu toate acestea. Primirea şi transmiterea ştafetei pe toată distanţa. aleargă mai aproape de linia exterioară a culoarului. în momentul transmiterii. dar nu pe punerea piciorului lui pe pistă. se deplasează. se execută transmiterea. La instruire. pierzînd controlul asupra vitezei de alergare. în timpul alergării pe a doua etapă. se ia în considerare viteza. Marcajul de control pentru fiecare pereche se alege individual.5m. cu fixarea timpului trecerii bastonului prin zona de elan şi cea de transmitere. la următorii doi paşi. Acel ce primeşte ocupă poziţia de start astfel. Transmiterea nu a avut loc. 2). 5). 4). a ocupat poziţia în stînga culoarului şi în timpul elanului nu s-a deplasat în dreapta. spre partea internă a culoarului sau la prima şi a treia etapă. cu fixarea timpului. iar cel ce transmite nu poate să ajungă paretnerul. cînd vitezele alergătorilor s-au egalat şi a fost pierdut momentul pentru comandă.alergătorul ce ia startul la doua sau a patra etapă. la ieşirea din turnantă. Elanul – 50 – 60m. Această greşeală apare de cele mai dese ori atunci. în vîltoarea luptei competiţionale. neţinînd seama de faptul că viteza celui ce primeşte ştafeta creşte treptat. 2012 186 . Primirea şi transmiterea la etape aparte.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ca să-şi vadă partenerul şi să controleze marcajul. iar sportivul de la a treia etapă nu s-a deplasat spre stînga. . Scopul celui ce transmite este să-şi ajungă partenerul. distanţa dintre sportivi creşte. în momentul transmiterii ştafetei. şi posibilitatea de a se accelera a sportivului ce primeşte ştafeta. Acel ce primeşte începe alergarea înainte ca cel ce transmite să ajungă la marcajul de control. Transmiterea ştafetei are loc cu cîteva perechi concomitent. . Primirea şi transmiterea cu toată echipa (4 alergători) pe distanţa scurtată de 200m. Aceasta se întîmplă din cauza că alergătorul accentuează prea mult atenţia asupra semnalului. Acel ce primeşte după comanda celui ce transmite. căutînd bastonul. 2012 1). iar uneori înainte de aceasta. pe care este în stare s-o dezvolte sportivul ce duce bastonul. . la ducerea braţului în urmă.la transmitere.

Москва: ФиС. putem menţiona faptul că alergarea de ştafetă este o probă pe cât de simplă. tehnice şi psihologice ale partenerilor de echipă. Москва: ФиС. Платонов В. C. 4. Procesul de instruire şi antrenament trebuie să fie unul sistematic. Chişinău: USEFS.С. Мирзоев О. din punctul de vedere al mişcărilor realizate de sportivi (sunt mişcări ciclice naturale.А. . 8. В. Врублевский Е. 1978.П. Озолин Э. 2. 6. 1976. 144с. Теория спорта. № 5. Москва: ФиС.М. datorită faptului că alergătorii trebuie să le realizeze în condiţii foarte dificile: spaţiu limitat de transmitere şi executarea acesteia cu viteză maximală. 2012 187 . Маслаков В. care necesită o abordare foarte serioasă din partea specialiştilor.. Подготовка квалифицированных спортсменов. . Запорожанов В. 157с. C. C. Москва.. Организация спортивной тренировки. nu se întâmplă. Эстафетный бег. C. 334-349. Спринтерский бег. Эстафетный бег: история. 143-144. с. 2009. 3. Озолин Э. "Материалы семинара по спринтерскому и барьерному бегу". fapt care. 6-17. Киев: Здоровье.33-35. 2012 . deseori. pe atât de complexă. a antrenorilor şi a sportivilor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Маслаков В. обучение. fapt care poate conduce nu numai la scăderea performanţei. C. se va folosi un vast arsenal de exerciţii pregătitoare şi speciale. 5. 3. Москва: Олимпия. ―Подготовка эстафетной команды 4 х 100 м‖. variindu-le în diferite etape ale pregătirii şi ţinând cont de capacităţile fizice. 1986. техника. С. 7. Легкая атлетика. 267-272. Резервы эстафеты. În final.transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie executată cu braţul întins [1]. 1985. pentru ca acei ce aleargă pe etapele trei şi patru să poată apuca de bastonul de ştafetă. Киев: Вища школа. pentru a evita toate devierile de la rigorile tehnice şi regulamentare. 18-19. 2.М. 2001. Петровский В.. cu părere de rău. La predarea tehnicii transmiterii ştafetei. în mare parte).sportivii ce aleargă etapele doi şi trei nu întreprind nici o acţiune. Легкая атлетика.. учебник для педагогических факультетов институтов физической культуры.Н. Alergarea de ştafetă este o probă foarte spectaculoasă a atletismului. dar şi la descalificarea echipei. respectându-se toate principiile didactice. Степанов В. 1987. Контроль в спортивной тренировке. тренировка. Concluzii şi recomandări metodice 1.1986. В. Bibliografie: 1.

Findings may be used for working-out the recommendations to perfect the technique of investigated locomotion. осуществляется на основе общих положений теории спорта и спортивных единоборств [1. Киев Keywords: sporting technique. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. поэтому тренеры ориентируются на приобретенный опыт и личные представления о технике данного элемента. blow by a knee. в настоящее время. На протяжении последних десятилетий в Украине наблюдается феномен спонтанного проникновения азиатской физической культуры. Высокой популярности приобрел тайский бокс благодаря зрелищности и особой технике движения спортсменов включающей в себя прямые. а также практический опыт показывают. which is different in qualified and highly qualified sportsmen. Тhai boxing. It was established that an important factor is the evolution of speed variation of kicking leg's joint. которая может быть использована тренером и спортсменом при формировании и совершенствовании техники обсуждаемого элемента. Обучение и совершенствование технике прямых ударов ногой и рукой осуществляется с учетом имеющихся знаний в специальной литературе по кик боксингу и боксу. In the article were presented the features of blow by a knee in execution of the sportsmen of different qualifications based on the experimental researches. Chişinău: USEFS. Библиографический анализ позволил установить. что техника ударов коленями носит описательный характер. в практику отечественного физического воспитания и спорта [1 – 3]. специализирующихся в тайском боксе с использованием современных систем видеоанализа. 4. 2012 БИОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРА КОЛЕННОМ В ТАЙСКОМ БОКСЕ СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ Беленко С. в частности восточных единоборств.. 5]. что делает поединок весьма опасным и непредсказуемым. 2012 188 . а также боковые удары коленом и локтем. что подготовка отечественных тайских боксеров. Постановка проблемы. Summary.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Анализ данных специальной литературы. В связи с этим изучение особенностей техники удара коленом спортсменов различной квалификации. позволит получить дополнительную количественную информацию.

коленном суставе был в Chişinău: USEFS. Киева по тайскому боксу. Угол в правом голеностопном суставе составил 109.8). специализирующихся в тайском боксе. что в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали составляет в среднем 210 (S=1. было выявлено. Технику удара коленом в тайском боксе принято условно делить на четыре фазы: исходное положение. У спортсменов высокой квалификации в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали равнялся 200 (S=1.530 (S=4. 2012 189 . Как показывает анализ соревновательной деятельнсоти спортсменов высокой квалификации.160 (S=2.7). Результаты собственных исследований и их обсуждение. а также фаза удара. Угол в тазобедренном суставе – 173. в правом голеностопном суставе составил 83. Исследования проходили на базе лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. направлены на развитие максимальной силы. в числе которых 2 мастера спорта и 5 спортсменов первого разряда.7).5).9).640 (S=3. анализируя технику удара коленом квалифицированных спортсменов. Количество испытуемых 7 человек.530 (S=2. В каждой фазе решаются свои задачи. Так. видеосъемка и биомеханический видеокомпьютерный анализ на основании комплекса «Qualisys». Инфракрасная видеосъемка проводилась с частотой 150 к∙с–1. В нашей работе анализировалась техника удара правым коленом с исходного положения характерного для ближнего боя.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. При изучении техники удара коленом в тайском боксе использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. фаза замаха. удар коленом преимущественно используется в условиях ближнего боя. в котором приняли участие члены сборной команды г. достижения ее в момент удара при точном попадании в цель. Методы и организация исследования. 2012 Изложенное выше позволило сформулировать цель настоящей работы – изучить биокинематические особенности техники удара коленом спортсменами различной квалификации. Значительно реже такой удар может наноситься в прыжке с дальней дистанции или средней дистанции. так или иначе. методы математической статистики. но все они.8). проноса (движение бьющей ноги в сторону мишени). В коленном суставе правой ноги угол был в пределах 153.

а в тазобедренном суставе – 159.923 м∙с–1.086 – 0.68 м∙с–1. что пики максимальной скорости голеностопного и коленного суставов.57 м∙с–1.675 м∙с–1. Максимальная скорость тазобедренного сустава была в пределах 2. как правило.723 м∙с–1. Как правило. У спортсменов высокой квалификации максимальное значение результирующей скорости голеностопного сустава составляет в среднем 6. в момент удара – 5. При выполнении ударных действий важным является скорость бьющего биозвена. как и отличительные особенности.264 м∙с–1. 2012 190 .9) соответственно.534 м∙с–1. Необходимо отметить.106 м∙с–1.09 с до самого удара. при этом у высококвалифицированных спортсменов эти пики Chişinău: USEFS. В коленном и тазобедренном суставах бьющей ноги отмечается сгибание. Максимальные значения результирующей скорости голеностопного сустава у квалифицированных спортсменов были в пределах 6. Причем достижение максимального значения скорости происходит. как правило.217 м∙с–1. В то же время пик максимума скорости тазобедренного сустава совпадает с моментом удара и составляет в пределах 3. Для коленного сустава максимум результирующей скорости составил 6. Для коленного сустава максимум результирующей скорости находится в пределах 6. 2012 пределах 157. в среднем за 0. К моменту удара скорость значительно снизилась до 5. совпадают во времени и опережают момент удара. в фазе проноса наблюдается резкое возрастание скорости всех суставов с бьющей стороны спортсмена. Для развития наибольшей его скорости необходимо определенной сочетание во времени движений других биозвеньев.780 (S=2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.3).534 м∙с–1. Одновременно происходит активное разгибание в голеностопном суставе правой ноги и коленном суставе левой. пик максимума скорости коленного и голеностопного суставов опережает момент удара. Так. К моменту удара скорость снизилась до 5.560 (S=2. К общим закономерностям следует отнести схожую динамику изменения скорости исследуемых суставов с бьющей стороны спортсмена. в момент удара – 5. Важным также является совпадение максимального пика скорости бьющего биозвена с моментом удара. Изучение техники удара коленом спортсменами различной квалификации позволил установить как общие закономерности. что совпадает с моментом удара.

так и высококвалифицированных спортсменов (рис. Б) квалифицированным Л-к (распечатка с экрана монитора) Вместе с тем. 1). Chişinău: USEFS. увеличивается масса бьющего звена. Таким образом. Этот факт косвенно позволяет говорить о том. Спидограммы исследуемых точек тела при выполнении прямого удара коленом: А) – высококвалифицированным спортсменом Гк. Момент удара совпадает с пиком скорости тазобедренного сустава как квалифицированных. Это может свидетельствовать о цельности бьющего звена. которое осуществляется спортсменом посредством фиксации в коленном и голеностопном суставах. У квалифицированных спортсменов максимальные значения по модулю скорости коленного и голеностопного суставов значительно отличаются. А) Б) Рис. что является крайне важно при выполнении ударных действий. что бьющая кинематическая цепь имеет не зафиксированные степени свободы в отдельных суставах. Другой причиной может служить несколько иное направление движение бьющей ноги. 2012 191 . а у квалифицированных спортсменов пик скорости коленного сустава отмечается несколько раньше пика скорости голеностопного. практически одинаковы. у спортсменов высокой квалификации отмечается меньшая потеря скорости для коленного и голеностопного суставов к моменту удара.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Важной отличительной чертой можно считать то. 1. что скорость колена и стопы у спортсменов высокой квалификации по модулю. 2012 совпадают по времени. что позволяет избежать дополнительных движений в этих суставах.

При этом конечное положение спортсменов различной квалификации подтверждает выраженное мнение. бедро маховой (бьющей) ноги к моменту удара может иметь направление больше вверх.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Момент удара коленом в исполнении: А) – высококвалифицированным спортсменом Г-к. Библиографический анализ показал. Б) квалифицированным Лк (распечатка с экрана монитора) У квалифицированных спортсменов в момент удара туловище наклонено несколько вперед. что спортсмены высокой квалификации завершают удар явным продвижением бедра бьющей ноги вперед. что на современном этапе развития тайского боксе одним из наиболее актуальных вопросов является изучение техники удара коленом. Выводы. 2012 Так. Да настоящего времени данная проблематика в специальной литературе представлена фрагментарно. что свидетельствует о более эффективной передаче накопленного импульса силы от бьющего звена в место удара. При изучении биокинематической структуры техники удара коленном спортсменами различной квалификации были выявлены отличия в динамике изменения скорости суставов нижней конечности с бьющей стороны спортсмена. У высококвалифицированных спортсменов отмечается меньшая Chişinău: USEFS. чем вперед. При этом происходит значительное отклонение туловища назад. На рисунке 2 показано. 2012 192 . 2. А) Б) Рис. при этом бедро бьющей ноги имело движение преимущественно вверх с продвижением вперед.

повышение активной мышечной массы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. An important aspect of strength training in volleyball is to increase the ability of athletes to the implementation of power quality in training and competitive activities of the sport.О. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ Березний А. 808 с. В. training process. Шехов В. К.С. Харьков.Ковтик Муай тай свободный бой: Метод. 2. М. Современное слово. Артеменко О.: Харвест. the preparation. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением биодинамической структуры техники удара коленом спортсменами различной квалификации. 5. А.В. Ростов н/Д: Феникс. А. Платонов В. strength training. Summary. а также более высокая согласованность движений в целом. 384 с. Общая теория и ее практические приложения. специализирующихся в тайском боксе. Бэкман. motor qualities. улучшение телосложения.. что создает предпосылки для нанесения мощного удара.-Мн. Киев Нагорная В. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.Н. Параллельно с развитием силы Chişinău: USEFS. Мн. 100 лутших приемов тайландского бокса/ Бим Бэкман. Т. Панья Чарат. 2012 потеря скорости колена к моменту удара. ФЛП Дудукчан И.Дроздов.Н. что процесс силовой подготовки в современном спорте направлен на развитие различных силовых качеств. Муай – тай.Н. Тараса. пособие /.. Б. Тайский бокс (практическое руководство). 2007.: Олимпийская литература.Е. Тайский бокс в свое удовольствие: Практическое пособие / Под ред. 224с 3. 104 с. канд. 384 с. which requires the optimum relationship of force. 2000. Платонов отмечает.Г. 2012 193 . 2001. Киев Keywords: young volleyball players. В. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины..Касьянов. укрепление соединительной и опорной тканей. Библиография: 1.:АСТ.Л. 2004. 2007. Аман Антилопов. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 4. наук. the activities of the autonomic nervous system and other motor qualities.. with sports equipment. Актуальность работы.М.

Chişinău: USEFS. Важной стороной силовой подготовки является и повышение способности спортсменов к реализации силовых качеств в условиях тренировочной и соревновательной деятельности конкретного вида спорта. деятельностью вегетативной нервной системы. что требует обеспечения оптимальной взаимосвязи силы. 2012 194 . Научная новизна работы представляется нам в попытке выработать конкретные рекомендации относительно использования силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. 2012 создаются предпосылки повышения уровня скоростных качеств. скоростная сила и силовая выносливость. Определить уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. другими двигательными качествами. Обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Задачи: Изучить и проанализировать литературу по вопросу использования силовых упражнений для волейболистов 16-18 лет. Объект исследования: методика применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Анализ научной. Предмет исследования: влияние силовых упражнений на уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. а именно: максимальная сила. позволил сделать вывод о необходимости проведения дополнительного исследования с целью устранения имеющихся недоработок и противоречивых точек зрения по вопросу применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Полученные в процессе исследования сведения об эффективности применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет и разработанные на их основе рекомендации могут быть использованы в практической деятельности тренера по волейболу ДЮСШ. Практическая значимость. Только в спорте развиваются все виды силовых качеств (в зависимости от специфики вида спорта). гибкости. координационных способностей. Цель работы: обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. со спортивной техникой. методической и другой специальной литературы. использованной в работе.

2). подъѐм туловища в сед из положения лѐжа) результаты в тестах между группой 17 лет и 18 лет у испытуемых имели незначительное различие в Chişinău: USEFS. . Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Сокол». стоящих перед исследованием использовались следующие методы: .физиологические методы исследования. 2012 Для решения задач.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. если при выполнении других тестов определяющих силовую подготовленность (подтягивание на перекладине. .статистические методы обработки полученных результатов. что свидетельствует об эффективности использования силовых упражнений. наиболее высокие показатели кистевой динамометрии были в группе волейболистов 18 лет (рис. эффективность влияния силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет определяли по динамике физической подготовленности. Обоснование применения силовых упражнений в практике волейбола. . В эксперименте принимали участие 14 волейболистов 16-18 лет. При этом.педагогические методы исследования. баллы По окончании эксперимента у большинства испытуемых был отмечен существенный рост уровня физической подготовленности. .соматометрические методы исследования. 5 4 УФП. педагогический эксперимент включал наблюдение в течении 4.анализ и обобщение данных специальной литературы. 3 2 1 возраст волейболистов 16 лет 17 лет по окончанию эксперимента 18 лет до эксперимента Рис. Уровень физической подготовленности волейболистов 16-18 лет При выполнении теста «кистевая динамометрия». 2012 195 . 1.

По окончании эксперимента наибольшего увеличения уровня силы кисти добилась группа 16 лет. Параметры занятий с отягощениями для волейболистов 16-18 лет Объѐм нагрузки (общее Кратность Интенсивность Возраст Продолжительность количество №п/п занятий в нагрузок (в % (лет) занятий (в мин) подходов в неделю от 1 ПМ) упражнениях за одно занятие) 1 16 3 40-60 20-30 50-60 2 17 3 60-90 25-35 60-75 3 18 2-3 60-90 20-40 70-85 Chişinău: USEFS. 2. что наглядно видно на рисунке. баллы 5 4 3 2 1 16 лет 17 лет 18 лет возраст уровень развития силы кисти в начале эксперимента уровень развития силы кисти по окончании эксперимента Рис. 1). к силовым нагрузкам и. Уровень развития силы кисти у испытуемых в зависимости от возраста и методики развития силовых качеств. что такой результат связан с адаптацией организма испытуемых. 2012 196 . как следствие. Для достижения вышеперечисленных эффектов необходимо соблюдение следующих параметров (табл. более низкая.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Таблица 1. а наименьшего группа волейболистов 18 лет. либо стабильность результата в силовых упражнениях. Сила кисти. Очевидно. 2012 начале эксперимента. имеющих стаж занятий с отягощениями в связи с возрастом. то при выполнении кистевой динамометрии уровень развития силы кисти существенно различался.

5 98 100 103 4 5.До ле ле 35.5 4 33. экскурс ия До Пос До Пос.5 84 81 75. 2012 197 Талия (см) Бедро (см) До После До После 73.5 98 103.5 77.4 85.5 53 63.5 90 95 91 93 4 4.5 96 10.5-2 минуты между подходами.5 87 83.8 Окружность грудной клетки(см) Бицепс (см) Вдох Выдох Ср. В упражнении выполняется 3 подхода по 8-10 повторений.5 Талия (см) Бедро (см) До Пос.5 4 168. При интенсивности 85% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов.До Пос До Пос До Пос -ле ле -ле -ле ле 99 104 95 95. Для волейболистов 17 лет при интенсивности нагрузок 60% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 45 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха 1.5 86.5 102 105. В упражнении выполняется 2-3 подхода по 10-12 повторений.5 82.5 97 98 4 4. При интенсивности 60% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов с интервалами отдыха между подходами 11.5 49 53 Таблица 3.5 70. В упражнении выполняется 3-4 подхода по 4-7 повторений.5 65.До Пос ле ле ле ле -ле 100 70. должно включать упражнения для развития гибкости (в подготовительной и заключительной части занятия).5 64 57.5 108 110 110 5.До Пос. Антропометрические показатели волейболистов 16 лет № п/ п Длинна тела (см) Масса тела(кг) Бицепс (см) До 1 174.До Пос.5 минуты.5 3. помимо выполнения силовых упражнений.3 Окружность грудной клетки(см) Вдох Выдох Ср.1 75 86 83.5 84.До Пос.5 2 169 63 68 94 101 90 96 91 95 4 5 32 34. В каждом упражнении выполняется 2-3 подхода по 12-15 повторений.5 3 181. В каждом упражнении выполняется 3-5 подхода по 8-10 повторений.6 94 99.5 36 113 113 107.5 83 101 102 98 98 99 99 3 4 36 36.5 67.5 35 Chişinău: USEFS.5 минуты. экскурс ия Пос.5 29 31 71 71. Антропометрические показатели волейболистов 17 лет № Длинп/п на тела (см) 1 2 3 178 179 183 Масса тела(кг) 70. п. п. При интенсивности 75% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 25 подходов с интенсивностью отдыха между подходами 2-3 минуты.5 34.До Пос. Таблица 2. В каждом упражнении выполняется 3 подхода по 10-12 повторений.5 .5 5 43 43 100. 2012 Для волейболистов 16 лет при интенсивности нагрузок 50% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки в 30 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1-1.5 53 56.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 107.5 59. Каждое занятие с отягощениями.5 58. Для волейболистов 18 лет при интенсивности нагрузок 70% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 40 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1.5 72 73 51 54.5-2 минуты. с интервалами отдыха между подходами 2-4 минуты.5 36 78 79 54 После 55.

5 41 42 84 85 61.5 105.5 96 96.) До 52 45 35 44 Сгибание и Кистевая разгибание динамометр рук в упоре ия (кг) лѐжа (колво раз) После До После До После 55 38 49 48 52 57 27 40 50 55 52 12 31 48 52 59 38 43 45 48 Становая динамометр ия (кг) До 160 120 120 После 210 180 160 Таблица 6.2 80 84 55 60 170.5 75 53.5 101 101.5 99 101 4 5 34 37.5 4 177 78.) До После Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во раз) До После Кистевая динамоме трия (кг) Становая динамоме трия (кг) До До 48 55 49 25 37 31 47 70 50 54 54 60 38 39 38 Chişinău: USEFS.5 54 54.3 95 3 173.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.7 95.5 103 103 5 6 38 38.5 4.5 7.5 74.5 79 113 113 105.9 5 176 6 7 111 112.5 76 76 59 59 73.5 107.5 67 73.5 95.4 80. п.5 74. 2012 198 Пос ле 51 70 55 140 180 Пос ле 190 200 . Антропометрические показатели волейболистов 18 лет № Длинп/ на п тела (см) Масса тела(кг) Окружность грудной клетки(см) Выдох Ср.5 33 33.5 3.5 71 72.5 55 172 69.2 2 177 92.5 32 34.3 102 108.5 Бицепс (см) До Талия (см) До 42 Пос -ле 42 Бедро (см) До 89 Пос -ле 89 63 После 63 114 106. 2012 Таблица 4.5 39.4 97 102 93 96.5 109 110 6 6.5 94 98 4 5.5 108 108 7.5 73 73 54 55 Таблица 5.5 98 103.4 72 98 100 94. экскурси я ПосДо ПосДо ПосДо Пос ле ле ле -ле 111 106 106 108 108 5 5 Вдох До 1 192 94.5 39.5 62 106 107. Показатели педагогического тестирования волейболистов 16 лет № Подтягивани п/п е на перекладине (кол-во раз) 1 2 3 4 До 9 12 1 3 После 10 14 3 8 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.5 73. Показатели педагогического тестирования волейболистов 17 лет № п/п 1 2 3 Подтягиван ие на перекладине (кол-во раз) До После 8 14 9 12 14 12 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.

2006.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. М.В. Применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет способствует достижению более высокого результата за счет повышения силовой подготовленности.: Медицина. 2012 199 . Физическая культура.В. №1.А. 6-13. Библиография: 1. 1997.В. Самошкін В. 6. Верхошанский Ю. М. К. Сластенина.) До После 58 58 59 59 60 60 60 62 50 63 46 57 48 55 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (колво раз) До После 52 52 50 51 55 35 55 54 37 48 35 47 25 46 Кистевая динамометрия (кг) Становая динамометри я (кг) До 62 80 55 65 51 50 53 До 200 200 160 180 180 После 65 80 55 68 54 54 57 После 260 250 220 210 200 Заключение. Фізична підготовленність та самотичне здоров’я як эдина проблема//Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини. Аулик Н. 213с.: Олимпийская литература. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. Силовые способности: основы тестирования и методики развития//Физическая культура в школе.И. 4. Платонов В. 1990. Одеса. 2012 Таблица 7. Волейбол: учебное пособие / Т. Спортивные игры. 2000.А. 5. 2. 3.: Физкультура и спорт. Лях В. С. Основы специальной силовой подготовки в спорте. Кляпчук В. Т. 69 с. Сластенина. Chişinău: USEFS. 264с. 584с. Показатели педагогического тестирования волейболистов 18 лет № Подтягивание на п/п перекладине (колво раз) 1 2 3 4 5 6 7 До 19 18 17 20 10 8 7 После 18 19 18 20 15 14 11 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин. 1997. Челябинск: Изд. 1970.В.Н. Общая теория подготовленности спортсменов в олимпийском спорте. ЮУрГУ.

Целью нашего исследования является разработка и обоснование системы прогнозирования физической подготовленности юных дзюдоистов с помощью средств комплексного контроля. что без применения средств комплексного контроля недоступны значимые результаты в спорте высших достижений. студент. The innovation of our method lies in the application of integrated control. 2012 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ Бурлаков Я. . то в случае с детским и юношеским спортом по ряду причин комплексному контролю не уделяется достаточно внимания. Россия Keywords: complex control of the young wrestlers. 2012 200 . индивидуально обусловленных.определить комплекс показателей. решаемые в процессе достижения цели: . The effectiveness of the proposed method demonstrated in a pedagogical experiment. позволяющих наиболее полно оценить физическую подготовленность спортсмена при минимальных затратах времени. На сегодняшний момент очевидно. Вся тренировочная деятельность состоит из специальных. Если на высшем уровне он успешно применяется. Объект исследования – тренировочный процесс юных дзюдоистов. Актуальность. Summary. The developed methodology allows individualizing the training process.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. заданий. Задачи. Chişinău: USEFS.разработать комплекс средств. Предмет исследования – средства комплексного контроля. применимые в данном тренировочном процессе. Челябинск..осуществить теоретический анализ и обобщить опыт спортивной практики использования средств контроля в процессе управления тренировочным процессом борцов дзюдо. the physical training. направленных на достижение запланированных результатов. Уральский государственный университет физической культуры. направленных на повышение различных сторон подготовленности дзюдоистов. Improving the efficiency and quality of young wrestlers training in the world require the development of new methods of training. . Одной из основных задач тренировочного процесса является применение наиболее эффективных средств подготовки.

За период педагогического эксперимента (сентябрь 2011 – май 2112) было проведено два контрольных тестирования уровня физической подготовленности юных борцов. Челночный бег 3 по 10 метров. на наш взгляд. 7. Прыжок в длину с места. конкретная стратегия подготовки должна зависеть от индивидуальных особенностей борца. 2012 201 . Бег 60 метров. 3. позволяет наиболее полно и быстро оценить общую физическую подготовленность спортсмена. Прыжок в длину с места. Максимальное количество подтягиваний из положения виса на перекладине. 2012 Методологической основой нашего исследования является теоретический анализ и обобщение опыта передовой практики использования средств комплексного контроля в процессе спортивной подготовки единоборцев. нами был разработан следующий комплекс тестовых упражнений для оценки общей физической подготовленности борца: 1. другие напротив. Наклон вперед (гибкость). Максимальное количество подтягиваний за 10 секунд. настаивают на сверхразвтии одного качества за счѐт отставания остальных. Отжимания из положения упора лѐжа – за 1 минуту. Используемые средства контроля должны максимально подробно и полно отражать картину физической подготовленности спортсмена. Многие учѐные говорят о необходимости развития всех качеств до определѐнного уровня. Результаты исследования и их обсуждение. 9. при этом не предполагая значительных финансовых и временных затрат. 5. Исходя из этих требований. позволяющих оценить динамику показателей физической подготовленности испытуемых. 6. На наш взгляд. Сгибание туловища из положения лѐжа – количество за 1 минуту. в иных необходимо развивать все качества для создания сбалансированной. 8. 2. В литературе встречаются разные подходы к развитию физических качеств. В исследовании принимали участие 30 дзюдоистов в возрасте 12-14 лет. всесторонней Chişinău: USEFS. В каких-то случаях возможен упор на одно качество. Наклон вперѐд из положения сидя.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. Предлагаемый комплекс. 10.

Гистограмма прогнозируемого уровня физической подготовленности Chişinău: USEFS. Гистограмма результатов нулевого и контрольного тестирования Исходя из индивидуальных особенностей данного борца нами была поставлена задача подтянуть отстающие качества до приемлемого уровня развития. 2012 подготовленности. а так же развивать наиболее сильные качества. Рис. 1. По результатам двух контрольных испытаний была выявлена динамика результатов тестов. 2. По результатам тестирования нами был сделан прогноз состояния спортсмена на 1 сентября 2013 года. 2012 202 . Прогноз представлен на рисунке 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. представленная на рисунке 1. Рис.

Chişinău: USEFS. Средства развития физических качеств Физическое качество Силовые способности Силовая выносливость Гибкость Скоростные способности Средства Жим штанги лѐжа (5 подходов по 4-7 раз с изменяющимся весом). Также определялось время. соответствующих предлагаемым индивидуальным комплексам для юных дзюдоистов. Приседания со штангой (грифом) – 5 подходов по 4-7 раз. подтягивание к перекладине. зависит конечный результат тренировки – место. Наклоны вперѐд. приседания – за 30 сек. Данные комплексы выполнялись в процессе учебнотренировочных занятий с использованием отягощений. Каждое из применяемых в тренировке средств одновременно может решать не одну. сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. сгибание туловища из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. положение шпагата – с длительной фиксацией положения Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. интенсивность. приседание с небольшим весом – за 1 минуту. исходя из результатов тестирования каждого борца. назад.1).. резинового амортизатора. Таблица 1. а несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. повышение уровня психологической подготовленности и др. собственного веса. развития физических качеств. 2012 Ниже представлена методика развития физических качеств с применением средств. выбранных нами для их развития и поддержания на высоком уровне физической подготовленности (табл. Насколько рационально будут применяться эти средства. челночный бег 3х10 м. сопротивления партнера. 2012 203 . Становая тяга штанги (грифа) – 5 подходов по 4-7 раз Подтягивания к перекладине. занятое на соревновании. пригибания из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. направленные на развитие определѐнных физических качеств. объем нагрузки. интервалы отдыха в зависимости от задач и направленности развития физических качеств. Во время учебно-тренировочного процесса нами подбирались индивидуальные комплексы упражнений.

Библиография: 1. 320 с. 2. Chişinău: USEFS.А.: ВНИИФК.П..А. образование. Комплексная оценка перспективности квалифицированных дзюдоистов-юниоров: дис. 76 – 77. 1985. … канд.Новиков. пед. Мартемьянов. А. Чибичик. Пилоян. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис.Е. Мартемьянов. Киев: Олимпийская литература. Нами был разработан комплекс тестовых упражнений. 3. Предложенная нами методика развития физических качеств предполагает дальнейший рост показателей в контрольных упражнениях по оценке уровня физической подготовленности. выбранными для анализа. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/ Л. 1999. Индивидуальные программы физической подготовки юных единоборцев / Ю.П. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной подготовки дзюдоистов/ О. 187 с. наиболее полно отражающий уровень физической подготовленности юных дзюдоистов. / М. УралГАФК.Ф. Чибичик.В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Индивидуализация подготовки спортсменов в видах единоборств: автореф. 2012 204 . 2012 Выводы 1. Челябинск.Лесгафта. ГДОИФК им. Сиротин. 163 с. 208 с. Ю. 2004. Л. Основы спортивного мастерства / А. наук. В процессе педагогического эксперимента с применением разработанной нами методики был отмечен рост практически по всем показателям.А. 5. Пилоян..Г.Г.Г. 6. Матвеев Л.Мартемьянов. 2007. Новиков. … канд. 4. пед. 1996.А. Р. дис. О.А. 315 с. Ю. 3. Габов.В. Ю. Габов // Физическая культура: воспитание. М. 2.Е. М. С. В. наук/ Ю. 7. … д-ра пед.. М. 1990. Челябинск: УралГАФК. 48 с.Матвеев.Сиротин. П.А. 2003. М. тренировка №5. на наш взгляд. Габов. наук /Р.

The special attention was spared to research of method of development of flexibility taking into account asymmetry of motions and its influence on the technique of execution of zmagalnih compositions of gymnasts 6-13 years. элементов гибкости. В художественной гимнастике на сегодняшний день особое внимание в тренировочном процессе уделяют развитию пассивной гибкости. [5] показывают. Chişinău: USEFS.passive and 20% . в индивидуальных упражнениях появилось больше динамических элементов – прыжков. asymmetry. Анализ последних исследований и публикаций. 6]. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. Во время выполнения соревновательных композиций у спортсменок наблюдается не соответствие между уровнями развития гибкости в правую и левую стороны в динамических упражнениях разного характера. За последние годы. Украина.В. В художественной гимнастике [4] в правилах соревнований. Днепропетровск институт институт Keywords: gymnasts 6-13 years. 2012 ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ГИМНАСТОК 6-13 ЛЕТ И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ Васильева Л. Это необходимо учитывать как при обучении элементам. Днепропетровск Ушакова И. Актуальность. 40% .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. так и при составлении соревновательных композиций. Summary. Активная гибкость.О. где она проявляется [2. [7]. Украина. It is found out that the complex use of exercises of dynamic and static character is anymore effective and most rational there is connection: exercises 40% . calisthenics. В команду групповых упражнений отбираются гимнастки с односторонним профилем асимметрии.static.. увеличилось их количество и сложность.В. flexibility. 2012 205 . что большинство тренеров художественной гимнастики считают подавляющей правую сторону. Смолевского В.Н. Исследования Цепелевич И. что гимнастка должна выполнить 50% движений с предметом правой и 50% левой руками.. указывается. In work the features of technical preparedness of gymnasts on different stages of sporting activity are considered. которая проявляется в динамических элементах выполняемых правой и левой частями тела на данный момент не выяснено. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. маховых равновесий. но обучить элементам можно в обе стороны.active character.

Первый — сочетание только правых. Исследования проводились в период с сентября 2010 г. Цель исследования: усовершенствование методики развития активной гибкости с учетом моторного профиля асимметрии движений. Результаты исследования и их обсуждения. 2012 Связь работы с научными программами. Техническая подготовленность гимнасток определялась по качеству выполнения соревновательной комбинации на соревнованиях разного уровня. Методы исследований: анализ научно-методической и спортивной литературы. Задание исследования: 1. психических асимметрий. Под индивидуальным профилем асимметрии имеется в виду свойственное только каждому данному субъекту сочетание моторных. второй — левых. (регистрационный номер 0111U001168). правых асимметрий. Chişinău: USEFS. «Теоретико-методические основы усовершенствования тренировочного процесса и состязательной деятельности в структуре многолетней подготовки спортсменов» сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на период с 2011 – 2015 рр. смешанного. 2. Упражнение с предметом должно содержать от 6 до 12 элементов с максимальной ценностью от 5 до 10 баллов. третий — только левых асимметрий органов движений и ощущений. ІІІ разряд – 30%. и ее влияние на техническую подготовленность гимнасток 6-13 лет. В исследовании принимали участие 80 девочек 6-13 лет. математико-статистическая обработка результатов. первого разрядов и КМС (рис. В художественной гимнастике композиция состоит из элементов с предметом и без предмета. левого. метод тестов. Логически оправдано ожидание трех профилей: правого. физиологические методы. I разряд – 30% и КМС – 10%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Работа выполнена согласно с темой 2. на базе юношеской школы художественной гимнастики областного совета СТП «Украины» г. Днепропетровск. Определить моторный профиль асимметрии движений на разных этапах подготовки и его влияние на техническую подготовленность. ІІ разряд – 30%. сенсорных. Разработать практические рекомендации для развития гибкости с учетом технической подготовленности и моторного профиля асимметрии движений. планами.6. темами. по май 2011 г. 2012 206 . 1). педагогическое наблюдение и эксперимент. второго. Мы анализировали технику исполнения соревновательных композиций гимнасток: третьего.

25 балы 20 15 10 5 0 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. На этапе предварительно базовой подготовки (8-10 лет) гибкости отмечается несколько другое соотношение в использовании элементов активной и пассивной гибкости 50% и 50% соответственно. из которых 30% элементов выполняются за счет активной гибкости и 70% . и движения с предметами. В 11 лет у гимнасток увеличивается масса мяча. В 12-13 лет работа с предметами стабилизируется.пассивной. так как гимнастки изучают новые элементы. В 11 лет девочки овладевают более сложной программой 1 разряда. от 300 до 400 грамм. Результаты соревновательных упражнений с обручем. мячом и лентой Таким образом. Изучение уровня асимметрии проводилось в тренировочном процессе во время которого определялось соотношение работы правой и левой частями тела на разных этапах подготовки (рис. изменяется длина ленты от 5 до 6 метров. которые имеют одинаковый уровень подготовки. 2012 207 . В 10-11 лет происходит сдвиг в соревновательных композициях с общей программы на индивидуальную. На этапе начальной подготовки (6-7 лет) наблюдается развитие 2-х сторонней асимметрии. мячом и лентой замечается большое количество ошибок.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. это связано с формированием гимнастки собственного стиля выполнения индивидуальных композиций и особенности ее технической подготовленности. таких как потеря равновесия и предмета. 2). а также количество элементов в композиции от 8-10 до 12. с 6 до 9 лет в композиции с обручем. что связано с большим количеством ошибок разной направленности. 2012 Среди гимнасток 7. 1. 12-13 лет наблюдается большинство спортсменок. На этапе специализированной базовой Chişinău: USEFS.

Гращенко А. То есть эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. [1]. с преимуществом правостороннего профиля асимметрии. Потом гибкость стабилизируется и если не выполнять упражнения. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. Если из тренировки исключаются упражнения на Chişinău: USEFS. мячом и лентой Наиболее значительными темпами увеличение показателей гибкости по данным литературы наблюдаются от 7 к 8 и от 11 до 13 лет.С.Ю. с разными режимами активного и пассивного влияния. 2. Лисицкая Т. [2]. Моторный профиль асимметрии у гимнасток 6-13 лет в упражнениях с обручем. 2012 208 . которые направлено. Применение практических рекомендаций как одного из вспомогательных средств будет способствовать повышению эффективности занятий художественной гимнастикой. а пассивной 30%. [3]).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. она уже в 16-17 лет начинает прогрессивно ухудшаться. Показатели подвижности не могут находиться на достаточно высоком уровне долгое время. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. 2012 подготовки (11-13 лет) развитие профиля асимметрии активной гибкости 70%. (исследованиями ученых Волков Л. Выводы 1. Наиболее эффективным способом можно считать схему влияния: пассивная + активная + пассивная + активно-пассивная.В. называются комбинированные. влияют на гибкость. На основании исследований были разработаны практические рекомендации к методике развития гибкости с учетом асимметрии на разных этапах подготовки. Такие упражнения.

: Олимпийская литература.А. 356 с. В. 1982.В. Research aspects of the competition with the rapid development of modern dance and sport in the world. 4. 1989. Лисицкая М. 2. 5.Лисицкая Т. Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное / О. 3. Цепелевич. Оценка уровня развития специальных двигательных способностей художественных гимнасток высокой квалификации / [И. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятия физической культурой и спортом / Л. / Федерація гімнастики К.Ф.Ю. 7. organization system.Гращенко А. Смоленський. В последующих исследованиях.С. К.М. 2. они. СОВРЕМЕННОЕ СОСОЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ Васильчук И. старший преподаватель. планируется внедрение методики развития гибкости с учетом асимметрии движений в тренировочный процесс. которые называются комбинированные. студент.. Эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения.В. на основании полученных результатов. Волков . Степанова. №3. Спортивная гимнастика / В.С.В.Правила змагань з художньої гімнастики 2008-2012р. Киев Зенкова А. Методика развития физического качества гибкости у школьниц 1011 лет / А.Цепелевич И. 2003 . Chişinău: USEFS.Н. Вешко // Спортивний вісник Придніпров’я.К. 2012 209 . Флерчук. Гавердовский. Художественная гімнастика / Т. СПб.С 153-157. 160 с. 2010. 1999. Т. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. Поэтому упражнениями на гибкость рекомендуется заниматься постоянно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Summary.Ю. то уровень показателей снижается. В. Ю. competition.: ГЦОЛИФТ. 231 с. 2012 гибкость. Лесгафта Вып 1. Киев Keywords: Sport-ballroom dancing. С. 87-89.М. 2003. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 65 с. И.. Жукова] // Гимнастика сб науч трудов Санкт-Петербургская гос акад физ культуры им П.: Физкультура и спорт. The effectiveness of the sport is dependent on its state competitions.: FIG. Гращенко Тюмень.В. Дніпропетровськ. Библиография: 1. world championship.Смолевський В. 2008. federation. Солтис. 6. Перспективы последующих исследований.Волков Л.М. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.В. 38 с.Солтис О.

а с другой – результат своеобразного синтеза искусства и спорта [1. В настоящее время спортивный танец пользуется большой популярностью среди различных слоев населения.респондентов. развитие современных видов танца в Украине находится на недостаточном уровне: они объясняют это отсутствием необходимого арсенала знаний. информации. 3% . 2012 Введение. отметили низкий уровень развития данного вида спорта в сравнении с другими странами и видами спорта в стране. Существующая информация о современном и спортивном танце не дает возможность оценить и объективизировать современное состояние систем соревнований. как сферы искусства. 3]. так как теоретические данные о них в основном ограничиваются определением этих видов спорта. блеском костюмов. Результаты исследований. Долгое время современные танцы относились к разряду уличного искусства. несомненно. Chişinău: USEFS. На сегодняшний день уровень развития спортивных и современных танцев в Украине является недостаточным. Этот вид танца привлекает красотой человеческого тела.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. степень его развития на территории Украины 27% респондентов считают данный уровень достаточным. количества квалифицированных специалистов в данной области. изяществом и грацией партнерш и галантностью партнеров [2 ].на высоком уровне. что подтверждается полученными (рис. По мнению 63% респондентов. а спортивные были прерогативой занятий людей «высшего сословия». Спортивный и современный танец – активно развивающиеся вид танцевального искусства. представляет собой хореографическое искусство. На современном этапе развития они находятся в категории спортивной деятельности. а 7% . с одной стороны. который в своѐм генезисе и развитии. 1). аргументируя свое мнение наличием предпосылок для его развития. 2012 210 . Цель работы: выявление состояния и перспектив развития системы соревнований в современных и спортивных танцах.

2012 211 . Недостаточное количество национальных первенств (23%). Chişinău: USEFS. Отсутствие достаточного количества спонсоров (30%). чтобы уровень развития вида спорта на территории Украины был достаточным и имел перспективы дальнейшего развития. занял устойчивую позицию на ровне с другими видами спорта. что существуют факторы. 2). необходимо изменение и коррекция определенных структур. 2012 Это объясняется тем. не менее популярными чем спортивный танец. При определении факторов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Для того. препятствующих развитию спортивных танцев в Украине. также следует отнесли к таким факторам. совершенствования. 37% респондентов отметили факт отсутствие единого руководящего органа по спортивным танцам. 3). поэтому проблема привлечения и внедрения спонсорства в спортивные танцы является следующим фактором препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. По причине того.10% (рис. которые препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. что спортивные танцы являются одним из «дорогих» видов спорта. ни каждый спортсмен имеет возможность ими заниматься. что содействует делению танцоров на два лагеря и приводит к явному торможению развития спортивного танца в стране. Наименее значимым был выделен фактор отсутствия спортивного танца в программе Олимпийских игр . которые ответственны за состояние танцев на сегодняшний день (рис.

для повышения уровня развития спортивных танцев в Украине. Эффективность развития вида спорта находится в зависимости от системы его управления.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. однако не оказывают поддержку спортсменам для совершенствования их мастерства с ведущими тренерами. Фактор улучшение финансирования набрал – 12%. без чего проблема Chişinău: USEFS. Для эффективного управления тренировочным и соревновательным процессами необходимо решать вопросы совершенствования структуры организационных форм управления. поскольку наличие нескольких национальных федераций приводит к застою развития танцев. Респонденты отметили факт необходимости создания единой Всемирной федерации по спортивным танцам. костюмы. которые по мере возможности частично финансируют проведение соревнований. 2012 По мнению респондентов. Национальных первенств и чемпионатов Украины. а также выбора современных средств подготовки. необходимо создание единого органа управления видом спорта (50%). 2012 212 . что так же требует значительного капиталовложения. респондентов. Фактор совершенствование системы подготовки спортсменов выделили – 20%. с целью его популяризации. 14% респондентов отметили факт необходимости популяризации вида спорта с целью привлечения подрастающего поколения к занятиям спортивными танцами. поездки за границу. сборов. спонсоров и других заинтересованных лиц Борьбу с коррупцией выделили – 4% респондентов. Развитие профессионального спорта осуществляют в основном частные коммерческие структуры с незначительной долей помощи со стороны муниципалитетов и местных органов власти.

касающийся факторов негативного влияния разобщенной организационной системы на развитие вида спорта 68% респондентов ответили следующим образом. объединения спортсменов и проведения единого Чемпионата Мира. При создании Всемирной федерации. Большинство респондентов отметили. Правильному определению исхода спортивных соревнований способствует также совершенствование их правил. У специалистов в настоящий момент нет единого мнения на оценку качества эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований. На вопрос. с целью высокой конкуренции. а именно: 1. 2012 развитие вида спорта практически нерешима. и не нужным виду спорта. Стабильность календаря соревнований в течении многих лет. регламента. 4. 7% респондентов считают данное объединение не эффективным.Создание предпосылок к высокой конкурентной борьбе и непредсказуемости победителя. что позитивные перспективы развития спортивного танца в Украине возможны только при объединении органов управления (32%). застой). 2. Более того. 16% респондентов отметили факт отсутствия перспектив развития вида спорта (деградация. На эффективность планирования и качество проведения спортивных мероприятий влияют различные его факторы. а 9% излишнюю ее комерциализацую. спортивный результат представляет собой показатель реализации возможностей спортсмена или спортивной команды.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Разработанный план организационного комитета по подготовке к чемпионату Украины. Спортивные результаты измеряются и оцениваются внешним признакам. которые на предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг. Как известно. 43% респондентов среди негативных факторов отметили неэффективность организационной структуры по спортивным танцам. 5. Создание льготных условий для команд и спортсменов. 93% респондентов ответили необходимость ее создания. 3. В этом случае значительно повысится интерес к виду спорта и заинтересованность бизнеса в нем и тем самым повысится его финансирование. организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. оцениваемый по установленным в спорте критериям. Chişinău: USEFS. Хорошо продуманная рекламная кампания. 2012 213 . способов и объективности судейства.

yoga. 2004.. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. системы соревнований. : АСТ. Касаткина Л. Современное состояния танцевального спорта в Украине требует ряда изменений: организационной структуры. / Г. тренеров. which were conducted at the end of tail-piece of employment.. формированию национальной команды и определению лучших (пар. Бальные танцы. Танец . Ярко выраженный коммерческий характер современного танца просматривается во всех сферах танцевального искусства. способствовало бы единому отбору на международные соревнования. Бальные танцы / Алекс Мур. Summary. 2006.Укратна. is offered.В.П. 2012 214 . Мур А. 2012 Таким образом. 3. physical development. История и перспективы развития. Неминучщий. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.это жизнь / Л.В.В. коммерческий и др. Касаткин.. Выводы Современный танец является очень сложным социальным явлением. 2001. – М. исходя из современного состояния системы соревнований по спортивным танцам в Украине. Неминущий Г. политический. acrobatics. создание единой их структуры привело бы к позитивным тенденциям развития вида спорта. The article is devoted to development of flexibility at acrobats in the group of initial preparation. коллективов и т. 320 с. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У АКРОБАТОВ 6-7 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЙОГИ Власюк Е. Билиография: 1. д. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Астрель. на становление и развитие которого оказывает влияние множество факторов: социальный. Днепропетровск Keywords: flexibility. 2. А. методики подготовки и др. Днепропетровск Ткаченко М. Санкт-Петербург. Дукальская Ростов-на-Дону.П.). junior school age. Украина. The system of exercises with the elements of yoga..

Экспериментально обосновать систему упражнений с элементами йоги. повышение адаптивных свойств организма. возникновению остеохондроза. анатомии. Данная тема избрана и разработана не случайно. что Chişinău: USEFS. направленных на развитие гибкости. и физических качеств. Исследования проводились на базе ДЮСШ № 4 г. сердечно-сосудистой системе. отложению солей. что до эксперимента дети выполнили тест «Наклон сидя» на отметку «1» балл. Задачи исследования: 1. достижению высокой стойкости организма к социальноэкологическим условиям. Цель исследования: Экспериментально обосновать систему упражнений. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям осанки. Внешнее проявление гибкости отображает внутренние изменения в мышцах. Днепродзержинск. физиологии. прежде всего. На данное время учеными ведется активный поиск новых подходов к решению проблемы повышения уровня развития гибкости детей младшего школьного возраста.. поскольку гибкость является принципиально важным физическим качеством в акробатике. навыков. Определить уровень физического развития детей 6-7 лет. направленных на совершенствование физической природы подрастающего поколения. Недостаточная гибкость у спортсменов приводит к травмированию. суставах. которые направлены на развитие гибкости детей 6-7 лет. В исследовании принимали участие 20 детей 6-7 лет. а также к несовершенной технике. 2012 Младший школьный возраст – важный период для совершенствования основных функций организма. Являясь составной частью физического воспитания. Одним из таких подходов может стать попытка внедрения в учебнотренировочный процесс акробатов групп начальной подготовки упражнений с элементами йоги. 2. биомеханики. Определить уровень развития гибкости детей 6-7 лет. полной реализации творческих сил человека в интересах общества. 3. 2012 215 . Для успешного развития гибкости. развитие физических качеств способствует решению социально обусловленных заданий: всестороннему и гармоничному развитию лица. изменениям в походке. которые способствуют развитию гибкости детей 6-7 лет. Необходимые для практики сведения относятся к разным отраслям знаний: теории и методики физического воспитания. Анализ результатов педагогического тестирования показал.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. воспитание физических качеств содействует развитию физической и умственной работоспособности. а также составляющей физической подготовленности подрастающего поколения. Учитывая комплекс педагогических действий. Особенности гибкости имеют свою специфику в зависимости от вида деятельности. необходима теоретическая обоснованность вопроса. становление жизненно-необходимых двигательных умений.

Chişinău: USEFS. 2012 соответствует «низкому» уровню. которая применялась в экспериментальной группе. Исходя из данных литературных источников и результатов тестирования. Для оценки уровня физического развития использовались антропометрические индексы. развитие гибкости позвоночника. В контрольной группе упражнения на развитие гибкости выполнялись в подготовительной части тренировки. и плечевого индекса детей 6-7 лет экспериментальной и контрольной групп недостоверно увеличились. растягивание мышц задней поверхности голени и бедра. отведенного для подвижных игр. которые характеризуют взаимосвязь между различными антропометрическими показателями: весоростовой индекс Кете. а 2 раза в неделю тренировались по экспериментальной системе. Продолжительность эксперимента – 4 месяца. Данные педагогического тестирования дали основание считать необходимым уделять больше внимания развитию гибкости детей 6-7 лет на занятиях акробатикой в группах начальной подготовки. В итоге проведенных исследований было выявлено. Анализ данных свидетельствовал. шпагат правой – на отметку «0. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную по 10 исследуемых в каждой группе (8 мальчиков и 2 девочки).0» баллов за 10-бальной шкалой. Занятия длились 90 мин и проводились 3 раза в неделю. массы тела. плечевой индекс. За выполнение теста «Выкрут» дети в среднем получили показатель в «3» балла по 5-бальной шкале. была разработана система упражнений с элементами йоги. Упражнения были направлены на развитие подвижности в тазобедренных суставах. прямой шпагат – на «6. В экспериментальной группе 1 раз в неделю дети выполняли традиционные упражнения на развитие гибкости. Уровень плечевого индекса отвечал нормальной осанке. что показатели индекса Кетле у детей 6-7 лет находятся на уровне «ниже среднего». которая включает упражнения активной и пассивной гибкости и элементы йоги. Упражнения выполнялись в заключительной части тренировки за счет уменьшения времени. учитывая мнения тренеров и собственный практический опыт. мышц передней и боковой поверхности бедра. что после педагогического эксперимента показатели длины. левой – «0».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 216 . Показатели теста «Мост» отвечали низкому уровню. что отвечает «среднему» уровню. повышение подвижности коленных суставов и развитие подвижности в плечевых суставах.3».

0±2.8±1.5±2.05 <0.05 <0.1 24. см Шпагат левой.7±0.05 >0.2±0.05 <0.05 >0.99±2.9±0.9±0.1 19.9 33.05 .6±6.1 19. Плечевой индекс.2±1.2 11.05 <0.0 После эксперимента Х2± -1.6±1.05 >0.3±0.6 Р >0.2±1.2±0.05 >0.4±4.9 37.2±0.7±0.9±0. так и в контрольной группах.05 >0.9 После эксперимента Х2± 24.9 205.7 32.6±0.7±0. 2012 Таблица 1.5± 0. ед.6 34.05 >0. Таблица 2.0±7.1 120.05 Р1 <0.9 16.05 <0.5±0.2±1.9 36.6 90.0 15. 2012 217 Р >0. 1).9 28. см 3 5 Индекс Кетле.5 31.1±0. Показатели развития гибкости детей 6-7 лет после эксперимента № Показатели 1 Наклон сидя.05 >0.1 118.7±0.1 23.6 198.9 1. см Прямой шпагат.5 92.7±0.9 17. 2).3± 0.05 >0. что уровень показателей гибкости у детей 6-7 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной (табл.8±0.8 94.1 Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 Р1 >0.2±0. уд/мин Группы К Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± 23. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам.05 По показателям длины и массы тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у детей 6-7 лет как в экспериментальной.05 >0.05 >0.3±0.7 17.4 90.0±0.9 91.8 13.0 14.5 13.6±0. показало статистически недостоверное уменьшение ЧСС у детей 6-7 лет (табл.8 -1.9±1.05 >0.4 93. В результате проведения эксперимента было выявлено.05 >0.4±2. 9 93.05 <0.05 <0.05 >0.05 <0.9±1. см Шпагат правой. % 6 ЧСС.05 >0.6 13.4±0.6±0.4 30. см Группы К Е К Е Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± -2.22 118.05 >0.05 >0. см 2 «Мост».05 >0. Тестирование.9 204. см 3 4 5 6 Выкрут. проведенное в конце эксперимента.4 10. Показатели медико-биологического тестирования детей 67 лет после эксперимента № Показатели 1 Маса.4± 0.05 >0. усл.2± 1.1±2.05 <0.1 120.7±1.8 92.5 15.02 199±4.8 12.05 >0. кг 2 Длина тела.4±0.7± 0.05 <0.05 >0.4±0.

2012 218 . «Прямой шпагат» и «Шпагат правой» (р<0. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной нами системы развития гибкости у детей 6-7 лет. так и в экспериментальной группах достоверного повышения показателей не наблюдается (р>0. но дети экспериментальной группы выполнили этот тест. Показатели прироста гибкости мальчиков и девочек 6-7 лет после эксперимента (%) Наибольший прирост результатов у мальчиков и девочек выявлен в тесте «Наклон» (рис. 2012 Особенно ярко это отображается в тестах «Наклон» (р <0.05). что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами йоги на растягивание задней и передней поверхности бедра.1. Анализ процентного прироста результатов в тестах на гибкость выявил.05). В контрольной группе наблюдается достоверный прирост результатов в тесте «Выкрут». 160 140 120 100 % 80 60 40 20 0 мост выкрут прямой шпагат шпагат наклон шпагат левой правой тесты мальчики девочки Рис. Таким образом. мальчики опередили девочек лишь в 2-х тестах. достоверно лучше. что наибольшее влияние экспериментальная система имела на девочек (наибольший прирост результатов тестирования наблюдается в 4 тестах).05).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1). Chişinău: USEFS. что это связано с небольшим количеством упражнений. В тесте «Мост» как в контрольной. занимающихся акробатикой в группе начальной подготовки. Мы считаем. по сравнению с контрольной. направленных на развитие подвижности позвоночника и небольшой длительностью эксперимента. Это можно объяснить тем.

С. Белокопытова Ж. Рост нервно-эмоциональных нагрузок на фоне малоподвижного образа жизни и отрыва человека от природы. 1993.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Олимпийская литература. студентка.: Олимпийская литература. 438с. Стюарт Мери.Н. ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ПОХОДА ІІ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТОВ Горбонос Е.. 2000. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Днепропетровск Микитчик О. Круцевич. 5. М. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.П Тестування рухових здібностей школярів / Сергиенко Л. campaign of II category of complexity.Н. Chişinău: USEFS. Т. 3. Алтер Дж.П. выпуск «Спорт для всех». К. 2012 219 . 424 с. рreparation for campaigns. К. increases of level of a physical and physiological condition by application of specially developed means with stuffed balls during the autumn-winter period of preparation are considered. //Наука в олимпийском спорте. Спец.:Ф и С. Сергиенко Л. Апанасенко Г. 3].1. Актуальность.: Олимпийская литература. К. Т.Ю. А. С. 2001.: Олімпійська література. 2000.. functional condition. Украина. Днепропетровск Keywords: water campaign. Развитие двигательных качеств и педагогический контроль в физической подготовке школьников/ Белокопытова Ж. 2. 6. 112 с.. physical condition Summary. А. Салямин Ю. доцент. Нестерова Т. Наука о гибкости / Алтер Дж.1994. In article questions on preparations of tourists – water-transport workers to category to campaigns. 4.Л. 2003. Одним из лучших и доступных средств укрепления и оздоровления организма есть активный спортивно-оздоровительный туризм..Л. Тобиас Міксин. 72 с. Теория и методика физического воспитания / Под ред.36 – 40. К. young men 18-20лет. – 423с. 2012 Библиография: 1. Растягивайся и расслабляйся / Тобиас Міксин. Украина. 2. негативно влияют на здоровье [1. «Спорт для всех» и новая феноменология здоровья / Апанасенко Г.

педагогическое тестирование.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. на функциональное состояние здоровья туристов 18-20 лет. Научная новизна: впервые внедрены в тренировочный процесс туристовводников. Исследования проводились в течение 2009-2010 гг. Определить влияние спортивно-оздоровительного похода II категории сложности на функциональное состояние туристов 18-20 лет. Методы исследования: анализ литературы. сборной команды Днепропетровской области. 2012 220 . синтезе. Внедрить в процесс подготовки туристов-водников 18-20 лет специальные комплексы тренировочных средств и изучить их эффективность. Цель исследования – изучить влияние водного похода II категории сложности. систематизации и обобщении имеющегося материала по вопросам усовершенствования программы подготовки туристов к походам. комплексы упражнений с набивными мячами. Результаты исследований и их обсуждение. Объект исследования – процесс подготовки туристов 18-20 лет к водным походам II категории сложности. Задачи исследования: 1.получены новые сведения о изменении уровня физической подготовленности туристов-водников в процессе подготовки к водным походам II категории сложности. в современных условиях развития туристической отрасли недостаточное внимание уделяется именно научному обоснованию процесса подготовки туристов к категорийным походам I и II категории сложности. педагогический эксперимент. дополнены сведения о состоянии развития туризма на Украине. а также систематизации знаний по повышению уровня их физического состояния. медикобиологические методы исследования. 2012 К сожалению. Анализ научнометодической литературы по вопросам подготовки туристов-водников позволил определить. Практическая значимость . Поэтому нами были разработаны и внедрены в тренировочный Chişinău: USEFS. антропометрия. математико-статистические методы исследования. расширены знания относительно влияния туристических категорийных походов на функциональное состояние туристов-водников. что обуславливает актуальность нашей темы исследования. что процесс подготовки туристов в зимний период не совершенен. Теоретическая значимость заключается в анализе. 2. Предмет исследования – средства и методы развития физических качеств туристов во время подготовки к походу ІІ категории сложности.

84 ≥0.72 1.18 ≥0.52 3. Таблица 1. Показатели основных функциональных показателей в предварительном исследовании (поход.88 3.07 ≥0.63 3.17 38. С целью эффективной подготовки юношей к II походу по р. с учетом основных компонентов учебнотренировочного процесса туристов в осенне-зимний период.10 21.05 Вес тела. 65.0 324.57 2.53 4. пребывание в природных условиях и изменение социального климата в течение определенного времени.01 1.05 0. 2009 года) № Показатели 1 ЖЕЛ. основной – 55-60 мин. перед началом основного педагогического эксперимента нами было проведено тестирование основных функциональных показателей ребят перед и после отборочного похода ΙI категории сложности по р.33 0. 2012 221 .05 4.50 5220.05 3 4 5 6 Все изменения. 8 МОК. Черемош нами были разработаны специальные комплексы тренировочных средств.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. чередования циклической и ациклические работы. направленные на повышение уровня подготовленности туристов к водным походам II категории сложности.62 6./мин.52 55.81 102. 18. циклы/мин.37 1. преодоление различных препятствий.71 ≥0.48 1. уд.05 9 ЧД..36 7. г/см.28 74.10 6. мл 2 Проба Штанге.02 163. которые мы наблюдали в течение отборочного похода находились в пределах физиологической нормы и были вызваны такими факторами как: пребывание в среднегорье.48 2.52 17.73 20.75 ≥0. Так.01 Проба Генча. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 90 мин.31 390. предназначенные для создания оптимальных условий для долговременной адаптации организма туриста к предельным нагрузкам.64 51.84 1.18 4864.36 ≤0. тождественным соревновательным и походным. Методологической основой внедренных нами тренировочных комплексов была типичная программа по подготовке Chişinău: USEFS. изменение нагрузок в течение суток. Черемош.54 80.05 Индекс Скибински усл.32 0.55 4. кг 75.47 55. мл 4558.21 2.30 55. с Перед первым походом После первого похода Р Х σ m Х σ m 5105. 52.23 1.15 253.21 63.53 58.ед. изменение распорядка дня и питания.12 175.65 1.65 0. заключительной 10-15 мин.05 Весо-ростовый индекс 7 403.05 Кетле.33 ≥0. 2012 процесс специальные комплексы.94 12. с использованием основного средства тренировки – имитации элементов пешеходного и горного туризма. с 18.05 ≥0.42 ≥0.61 1.05 ЧСС. продолжительность подготовительной части составляла 15-20 мин.82 1.

Разработаны комплексы чередовались в течение недельного микроцикла. Эти упражнения положительно влияют на развитие реакции на объект. межмышечной координации. наоборот. толчков и ловли мяча. На рис. способности к переключению. что именно ему делать. которые необходимы при выполнении специфических действий при маневрировании. Chişinău: USEFS. чтобы рационально способствовать развитию у занимающихся умений мгновенно переходить от напряжения к расслаблению и. Данные упражнения были преимущественно направлены на то. а также способности к ориентации в пространстве. при сплаве по реке с различными уклонами и возможными препятствиями турист быстро может сориентироваться. способности до соотношения движений различными частями тела между собой. например. формирования устойчивого навыка и повышения заинтересованности туристов в выполнении данного комплекса.5-2 кг. способствуют повышению тонуса мышц. в основной части занятия. менялись в зависимости от нагрузок на занятиях. 2012 туристов к походам II категории сложности с инновационным применением в тренировочном процессе набивных мячей весом 1. 2012 222 . Так.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. из анализа которых можно проследить положительную динамику их прироста. Разработанные нами комплексы тренировочных упражнений состояли из бросков. Эти умения и навыки необходимы. которые применялись для повышения уровня развития силовых способностей. так и самостоятельно из различных исходных положений. с какой силой и напряжением. или как дополнение к подготовительной части тренировки в виде разминки. выполнялись как с партнером.п. адаптации к упражнениям. что в экстремальных условиях играет важную роль при решении поставленных задач. особенно в походах высшей категории. Каждый вид упражнений имел по несколько вариантов выполнения во избежание монотонности. силы мышц верхних конечностей. Упражнения выполнялись в течение 15-20 мин. и повышения уровня утомляемости на протяжении 6 мезоциклов. где от действий спортсмена зависит его жизнь и жизнь товарища. от расслабления к напряжению. С целью определения влияния внедренных тренировочных комплексов на уровень физической подготовленности туристов нами проводилось ежемесячное в течение полугода педагогическое тестирование с применением комплекса из 5 тестов по общепринятым методикам. 1-5 нами представлена динамика прироста уровня физических качеств у туристов 18-20 лет в течение срока их подготовки к второму походу II категории сложности. сплаве по реке на катамаранах и т.

см Рис. что занятия туризмом благотворно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что у каждого из занимающихся наблюдался плавный прирост физических качеств по каждому виду физической подготовки в течение всего курса тренировок. Установлено. 2012 Рис. 5. 2012 223 . что у юношей наблюдалось более рациональное использование кислорода. 4. раз Рис. Наибольшие показатели прироста наблюдаются по показателям силовых и скоростных способностей. Динамика прироста уровня скоростно-силовых способностей у туристов в тесте «Прыжок в длину с места». гибкости. Динамика прироста уровня ловкости у туристов в тесте «Челночный бег 49 м. 2. с Также нами был проведен ряд тестов для оценки состояния кардиореспираторной системы и соматотипа юношей. Динамика прироста уровня скоростных способностей у туристов в тесте «Бег 30 м». 1. 2). 3. Chişinău: USEFS. с Анализ динамики уровня физических качеств у туристов позволил установить. Рис. см Рис. Динамика прироста уровня силовых способностей туристов в тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа». мы получили данные по нескольким походам и определили влияние разработанной методики на уровень подготовленности туристов к нагрузок (табл. Динамика прироста уровня гибкости у туристов в тесте «Наклон туловища вперед с положения сидя». Таким образом. которые приняли участие в исследовании. а снижение показателей ЧСС свидетельствовало о том.

05 ≥0.71 1. мл 2 Проба Штанге. 6 Вес тела.05 4905.05 ≥0. что ребята.ед. что Chişinău: USEFS. Определение соматотипа доказало.60 5040.01 2.65 3.23 166. На рисунках данных похода 2009 года наблюдается резкая реакция организма на нагрузку особенно в первые дни. г/см.35 22.97 58./мин.33 75.0 185.14 ≥0.96 164.50 1. уд.87 6.25 1.01 60. Рис. которые приняли участие в эксперименте относятся к нормостеникам.79 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.57 387.34 14.81 60. 7.40 57.65 2.11 Р ≥0.07 0. циклы/мин. что состояние туристов во 2-м походе более позитивно.91 0. что отражает состояние кислородтранспортной системы организма.70 1.58 2.84 9. 2012 224 .99 ≥0. а на рисунках за 2010 год аналогичные изменения в организме туристов происходят последовательно и плавно.67 После первого похода Х σ m 5510.05 ≤0.1 3. мл 9 ЧД.18 22. с 4 ЧСС. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении основного исследования (поход 2010 года) Детальный анализ данных по каждому походу отдельно свидетельствует о том.27 1.48 61.61 231.10 4.85 1.26 74.14 52.52 0.17 26.11 0. Это более наглядно наблюдается по реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку в течение всего срока пребывания в экстремальных условиях.05 ≥0. 8 МОК. кг Весо-ростовый индекс 7 Кетле.05 401.91 2.89 59. с 3 Проба Генча. 6. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении предварительного исследования (поход 2009 года) Рис. С целью определения динамики влияния туризма на организм мы приводим рисунки.37 3.23 20. 6-7). чем в первом. Перед первым походом Х σ m 5275.60 64.14 7.48 1.33 52.0 16. в которых видны положительные изменения в организме (рис. 2012 Таблица 2. Динамика основных физиологических показателей № Показатели 1 ЖЕЛ.05 ≤0.00 ≥0.78 0.20 0. 5 Индекс Скибински усл.01 Расчет минутного объема крови (МОК) свидетельствует о высокой механической функции миокарда.90 73.01 5.

05). Н. суставы и связки. Е Востоков. 196с.А Квартальнов. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. Постоянное пребывание под воздействием физических нагрузок в туристических походах.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.П .В. 350 с. Внедренные комплексы имели позитивное влияние на функциональные состояние и физическую и подготовленность туристов 18-20 лет. проба Генча (р≤0..05) и теппинг-тест (р≤0. Туристический поход способствует повышению спортивной тренированности и работоспособности организма туриста-водника и имеет общий оздоровительный эффект. Ковальов.О. Рис. Во время преодоления различных естественных препятствий мобилизуются все необходимые физические и психологические качества для достижения поставленной цели. способствует оптимальной работе практически всех систем организма юношей. Динамика состояния ИСК на Рис.В. Установлено. 2003. Т.Зорин. М. Исследована эффективность внедрения специальных комплексов тренировочных средств в процесс подготовки туристов к водным походам II категории сложности. 2.Зорин И. Федотов. Бибилиография: 1. дыхательную системы. 2009. 8-9). 3. Chişinău: USEFS. который влияет на мышечную. 328 с. а также психологическое состояние туриста. такие как МОК (р≤0. Н. / С. В.: Просвещение. так и физиологически (рис.О. 8. Туризм как вид деятельности / И. 9. 2003. Особенно полезен активный туризм. Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ. Київ.01). как физически. 2012 225 .Ковальов С. Каверина. М.Федотов Ю. И. что водные походы II категории сложности имеют положительное влияние на функциональные показатели. 2. Динамика состояния ИСК на протяжении предварительного протяжении основного исследования исследования (поход 2009 года) (поход 2011 года) Выводы 1. 2012 свидетельствует о том. сердечно-сосудистую. 3.: Советский спорт. что во время II-го похода организм туристов был более подготовлен. / Ю.

Summary. Разработка программ для совершенствования и развития силовых способностей с помощью технических средств требует особого внимания со стороны тренера и спортсмена. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Chişinău: USEFS. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.С. поскольку на данном этапе подготовки она должна быть индивидуальной для каждого пловца и иметь максимально положительный эффект [1. Актуальность. В процессе их развития каждый пловец в зависимости от способа плавания должен обратить внимание на развитие силы тех групп мышц. 2]. 2. Экспериментально проверить эффективность использования комплексов тренировочных средств для совершенствования и развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. The article address the issues of introducing avtorskoy method development forces of muscles of lower limbs for 15 years plovtsov. Специфика спортивного плавания предусматривает проведение тренировочных занятий на суше и на воде в пределах общей физической и специальной плавательной подготовки. 3. доцент. 2012 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПЛОВЦІВ 15 ЛЕТ Гришина А. которые имеют наибольшую активность в плавании.. Украина Днепропетровск Keywords: swimming. Задачи работы: 1. С этой целью на суше в основном используются тренировочные упражнения с целью развития и совершенствования скоростно-силовых качеств [1]. development of the forces of muscles of lower limbs. студентка.. Днепропетровск Микитчик О. Определить уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Украина. 2012 226 . Цель работы – способствовать целенаправленному развитию силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. направленные на повышение уровня силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Эффективность развития силовых способностей пловцов зависит от рационального подбора силовых упражнений. Разработать комплексы упражнений.

Так. В то же время спортсмены выполняют в среднем 42-44 прыжка через скамейку за 30 с. подтверждено. что во время тренировки пловцов. При этом результаты проведенных нами плавательных тестов дают возможность указать следующее: среднегрупповой показатель плавания брассом с мячом за 30 с соответствует «удовлетворительной» оценке. поскольку составляет 15-16 раз. педагогическое тестирование. колеблется между показателем «не удовлетворительно-хорошо». Это дает основания утверждать. В сентябре 2011 года нами было проведено тестирование уровня развития силы мышц нижних конечностей на суше и в воде у пловцов обеих групп. чем привлечение к тренировке только плавательных задач. которые выполняются в режиме. Научная новизна: дополнены сведения о роли. Статистически достоверной разницы между группами не наблюдалось (Р> 0. Предмет исследования – средства и методы совершенствования силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. в лопатках. что соответствует оценке «не удовлетворительно». Из результатов обзора литературных источников установлено. что уровень развития силовых способностей у пловцов 15 лет соответствует ниже среднему уровню развития данной способности. педагогический эксперимент. методы математической статистики. с тормозными поясами более эффективно. получили дальнейшего развития знания о средствах и методах развития силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. средний показатель приседаний со штангой у пловцов 15 лет составляет 24-25 раз. 2012 227 . месте и особенностях развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. а показатель на тренажере «Пресс для ног» равен 24-25 раз (что соответствует оценке «удовлетворительно»).05). специализирующихся в плавании брассом и Chişinău: USEFS. медико-биологические методы исследования. в лопатках или тормозными поясами. 2012 Объект исследования – силовые способности пловцов 15 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. на резине. Показатель силовой выносливости по тесту плавания 4 раза по 50 м на ногах в порядке комплексного плавания. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств для совершенствования развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в специальном костюме. Результаты исследований и их обсуждение. в специальном костюме. Методы исследований: анализ литературных источников.

400 м свободно. При этом специальная силовая подготовка на суше происходит в неразрывной связи с технической подготовкой. Утренняя тренировка: Разминка 800 м брасс в ластах (ноги баттерфляй). Понедельник. что специальная силовая подготовка пловцов должна традиционно планироваться с целью повышения уровня силовой выносливости основных мышечных групп пловца с помощью движений. Средствами специальной силовой подготовки пловца на суше есть тренажеры. Фрагмент недельного микроцикла тренировочных занятий контрольной группы приведен ниже. Так в контрольной группе пловцов развитие силы мышц нижних конечностей происходило посредством использования наиболее распространенных в использовании тренажеров «Пресс для ног». развитием скоростных и силовых способностей. при этом «не переживая» за чрезмерное увеличение в мышечного поперечнике. Chişinău: USEFS. туловища. баттерфляй (через 50 м) режим. 8 раз по 50 м основным стилем в поясе. Также применяется метод повторных усилий «до отказа» со средними и большими величинами сопротивления. 4 раза по 100 м на ногах основным способом в поясе. 8/100 м брасс. и классических тренажерах для нагрузки двуглавых и четырехглавых мышц. 400 м брасс в координации акцент на работу ног. верхних и нижних конечностей. 6 раз по 100 м на ногах в ластах (на спине. аналогичных тренировочным сериям в воде. максимально приближенных по структуре и характеру к движений при плавании с соревновательной скоростью. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м. величине и характеру мышечных усилий. 2012 комплексным плаванием рекомендуется нагружать мышцы плечевого пояса. специальной выносливости в воде. 300 м свободно. направлению. режим 1 мин. Большинство специалистов отмечают. Таким образом. упражнения. 5/5. баттерфляй) режим 2 мин. В качестве дополнительной нагрузки на тренажерах задавались упражнения в виде изменений темпа выполнения и серий. имитирующие плавательные движения в воде. достигается соответствие силовых движений на суше плавательным движениям по амплитуде.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 200 м упражнения основным стилем. средней и большой скоростью рабочего движения. скорости. 2012 228 . Контрольная группа пловцов тренировалась по учебной программе для ДЮСШ. 800 м вольным стилем в лопатках дыхания 3/3. 200 м баттерфляй максимально быстро. прогрессивно.

200 м баттерфляй максимально быстро. 5 / 5. 400 м свободно / упражнения. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. режим 3 мин. режим 2 мин. 2012 акцент на вторую часть дистанции. режим 1 мин. вольный стиль через 50 м) четвертая серия основным стилем. 200 м свободно. Пятница. 400 м компенсаторное плавание. акцент на работу ног и длину выходов. 200м свободно. 400 м комплексное плавание в обратном порядке. 200 м свободно. режим 1 мин 45 с. 2012 229 . 200 м свободно. прогрессивно. 400 м на ногах. 7/7 (через 50 м). 400 м на ногах комплексное плавание в поясе. Вторник. Четверг. на спине через 50 м) вторая серия (на спине. Вечером отдых. 8 раз по 100 м комплексное плавание в координации на уровне ¾ в режиме 2 мин. Вечерняя тренировка. 10 раз по 100 м основным стилем. Chişinău: USEFS. 400 м упражнения на спине. 8 раз по 100 м на ногах в ластах на спине прогрессивно. 800м вольным стилем в лопатках. 2 ризы по 400 м комплексным плаванием акцент на работу ног основным стилем. интервал между сериями 1 мин 30 с. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м тестовое задание: 3 серии: 100 м основным стилем со старта + 400 м вольным стилем на уровне ¾. 5/5 3/3. 200 м упражнения основным стилем. 800 м компенсаторное плавание. 200 м свободно. 600 м на спине. 10 раз по 100 м баттерфляй в ластах. тестовое задание: 800 м основным стилем максимально быстро.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4 раза по 200 м комплексное плавание на руках у лопатках на уровне ПАНО в режиме 3 мин 15 с.. дыхания 3/3. Утренняя тренировка. акцент на работу ног. тестовое задание: 4 серии 4 раза по 50 м в режиме 1 мин максимально быстро. 200 м свободно. Среда. брасс через 50 м) третья серия (брасс. 800 м на ногах в тормозном поясе. 10 раз по 100 м вольным стилем в лопатках. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м 8 раз по 200 м вольным стилем в кистевых лопатках и в тормозном поясе. Вечерняя тренировка: Разминка 1000м. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. режим 2 мин. 400 м на руках. 600м в / с дыхания 3/3. 30 с. в режиме 1 мин. режим 1 мин 45 с. первая серия (баттерфляй. 2 серии 4 раза по 50 м на ногах. 15 с. 200 м свободно. Суббота. каждая вторая ускоренно. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м 5 раз по 200 на спине в режиме 3 мин 15 с. 400 м компенсаторное плавание. Вечером отдых. Разминка 1000 м 600 м упражнений. 200 м упражнений основным стилем. интервал между сериями 1 мин 30 с. Разминка 1000 м 2 раза по 400 комплексное плавание на ногах на уровне ½ в режиме 7 мин.

4%. Установлено. особенно для пловцов.7 раз. направленные на повышение уровня силы нижних конечностей пловцов 15 лет. чем контрольная поскольку по отдельным показателем проявления силовых качеств в экспериментальной группе коэффициент вариации колеблется в пределах 8. в контрольной – 4 раза. в то время как в контрольной едва превысили «хорошо». что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в ластах. 2. контрольной . что прирост количества раз приседаний со штангой у пловцов экспериментальной группы составило 6 раз. Выводы 1. следует считать его очень информативным. специализирующихся в плавании брассом. в контрольной – 8 раз. по результатам которого установлено. При этом показатели плавания на ногах брассом с мячом в экспериментальной группе почти достигли отметки «отлично».3 с. 2012 230 . в то время как в контрольной он составляет 17.8. чем привлечение к тренировке только тренировочных плавательных задач. тем значением. В экспериментальной группе время выполнения серии сократилось на 4. Также следует учесть значительный прирост результатов в плавательной серии 4 раза по 50 м на ногах с доской в порядке комплексного плавания.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. на привязи.919. что экспериментальная группа пловцов стала значительно однороднее. а в контрольной – на 2. Таким образом. использование разработанных нами комплексов тренировочных и внедрение их в тренировочный процесс пловцов экспериментальной группы подтвердило свою эффективность. на привязи. Разработаны комплексы упражнений. нами было проведено повторное педагогическое тестирование.3%. которые рекомендуются для пловцов данного возраста. Увеличение количества прыжков через скамейку за 30 с у в экспериментальной группе – 11 раз. которые выполняются в определенном в режиме или в ластах. Учитывая сложность выполнения теста. и с тормозными поясами. что уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет не соответствуют. Кроме того расчет коэффициента вариации показателей контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента свидетельствует.4 раза. Увеличение количества подходов на тренажере «Пресс для ног» в экспериментальной группе . 2012 В марте 2012 года. с тормозными поясами более эффективно.89-29. Таким образом нами подтверждено. Непосредственно перед Chişinău: USEFS.

наук. канд.. Викулов А. в ластах.. Викулов М.А. 3. Аллакин Ю. 2003. которые выполняются в определенном либо в режиме в специальном костюме. профессор. Исследована динамика уровня развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.Д. 2012 выполнением. классических упражнений без отягощения на амплитуду и упражнений в воде . или тормозными поясами. Аллакин: Автореф. 3. . 368с.дисс. доктор пед. либо в порядке комплекса на уровне ПАНО с достаточным отдыхом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Методы формирования силового компонента гребковых движений в плавании / Ю. студент.Д. чем привлечение к тренировкам лишь тренировочных плавательных задач..1991. которых рекомендуется выполнять разминку . Дальнейшие исследования следует направить на определение уровня силы нижних конечностей пловцов на этапе подготовки к высшим достижениям Библиография: 1. М.наук. 21 с. направленных на развитие силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Кишинев Cuvinte cheie: înotul maraton. este prezentată analiza succintă de pregătire contemporană a înotătorilor maratonişti de performanţă. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. În lucrarea dată.А. 2012 231 . pregătirea înotătorilor. Кишинев Ботнаренко Ф. 2. что внедрение в УТП процесс пловцов 15 лет комплексов упражнений на тренажерах.. Плавание: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // А. Государственный университет физического воспитания и спорта. К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ – МАРАФОНЦЕВ ВЫСОКОГО КЛАССА Гузун Д. Экспериментально проверена эффективность использования различных комплексов тренировочных средств.1000 м и несколько плавательных упражнений разностороннего направления или плавательных серий типа 4 * 100м основным способом прогрессивно по 25 м.имеет больший тренировочный эффект..пед. Установлено. condiţiile de antrenament. Rezumat.. Государственный университет физического воспитания и спорта. Chişinău: USEFS.

является совершенствование системы спортивной тренировки. Однако в доступной нам литературе [1. чтобы быть конкурентоспособным в международных соревнованиях. Самые известные из них – заплывы через пролив Ла-Манш. 10 и 25км для мужчин и женщин. 4] было указано на острую необходимость совершенствования учебно–тренировочного процесса в данном виде плавания через использование различных средств и новых технологических методов тренировки. В открытых водоемах также приходится уделять больше внимания безопасности. 3. 2012 232 . Chişinău: USEFS. Программа Чемпионатов Мира и Европы по плаванию на открытой воде включает дистанции 5. где есть дорожки и разметка на дне. реки. 2. Правила соревнований по марафонскому плаванию предусматривают проведение соревнований в естественных водоемах (озера. а затем и соревнования на сверхдальние дистанции на открытых водоемах стали проводиться в конце XIX века. 2012 Актуальность. С целью популяризации этого вида спорта и воспитания спортсменов следующего поколения на открытой воде. первым Ла-Манш успешно преодолел в 1875 году англичанин Мэтью Вебб за 21 час 44 минуты 55 секунд. В последние годы происходит некоторый прогресс в этом направлении. океаны). часто адаптироваться к низкой температуре воды. Индивидуальные заплывы. В чемпионате будут участвовать спортсмены двух возрастных категорий: младшая группа 14-16 лет и юниоры 17-18 лет. Высокий уровень спортивных достижений требует постоянного совершенствования всех компонентов подготовки. С 2008 года дистанция 10 км стала олимпийской. Современный спорт стал сегодня социальным явлением большого размаха. С 1991 года плавание в открытой воде включено в программу чемпионатов мира по водным видам спорта. а с 2000 года по четным годам также проводятся отдельные чемпионаты мира по плаванию в открытой воде. с 2012 года FINA будет ежегодно проводить Юниорский Чемпионат Мира по плаванию на открытой воде. который влияет на качество процесса подготовки спортсменов. Цель работы состоит в изучении вопроса современной подготовки пловцов – марафонцев высокого класса. Плавание на открытой воде требует специфических навыков ориентирования. Одним из основных факторов. моря.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые не нужны в бассейне.

отливами. 1.5 км. так как чаще всего всѐ решается на последних 50-800м вплоть до касания финишной отметки. Примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев Chişinău: USEFS. что марафонское плавание относят к экстремальному виду спорта. 2012 233 . проплываемыми во время тренировок. Это очень важно. В тренировках важно проплыть правильные сеты с правильной скоростью. 7. часто надевают два приемоответчика на оба запястья – транспондеры обладают некоторыми функциями GPS передатчика. чтобы быть достаточно быстрым. минимальная температура воды не ниже отметки 16º C. обитателями водоемов. 2012 В программе соревнований предусмотрено 3 дистанции 5 км. Без тренировок и преодоления определенного километража невозможно достичь успехов на отрытой воде. волнами. Но не все решается километрами. а максимальная . в неделю Апрель Июль Октябрь Рис. а юниоры на 7. Транспондеры помогают судьям соревнований и компании ответственной за хронометраж узнать промежуточные результаты пловцов на протяжения гонки и зафиксировать удар рукой по финишной доске для определения точного времени каждого спортсмена. так как это марафонская дисциплина. Ниже приводится примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев. проливами. Следует также подчеркнуть.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. участвующие в главных международных соревнованиях. течением. Спортсмены. Младшая группа будет соревноваться на дистанции 5км.30º C. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Январь к-во тренеровок в неделю Км. Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть 1м.5 км и трехкилометровая гонка. Это связано с сильным перепадом температуры воды. Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем. а также с физическим контактом пловцов в водной среде и др. К важным элементам подготовки следует отнести продолжительное и разумное планирование тренировок на весь цикл подготовки к главным соревнованиям. водоворотами.

развитие двух видов выносливости осуществляется во взаимодействии. Чтобы иметь хорошую выносливость и физическую подготовку к таким нагрузкам (плавательный марафон один из тяжелейших видов спорта) Ильченко проплывает по 20 км в день. иногда в ледяной воде. Развитие общей выносливости является фундаментом для совершенствования скоростной выносливости пловца. Лариса Ильченко (золотая медаль на последних Олимпийских играх в Китае) и Кэрри-Энн Пейн (серебряная медаль) достигли этого успеха.е. а упражнения. как у пловцов. называется скоростной выносливостью. Таким образом. так и у других спортсменов зависит от уровня подготовленности органов и систем (особенно сердечно-сосудистой. Практически они проплывали каждые сто метров за 1 мин 15 секунд. благодаря своей выдающейся работоспособности. 2012 Из рисунка видно. будут повышать уровень и его общей выносливости. Chişinău: USEFS. В спортивной практике выносливость условно делят на специальную и общую. а специальная выносливость пловца – лишь при выполнении наиболее специфичных упражнений. фактически плыла 3х6х800 с улучшением. что она плавала серию 18х800 м в режиме десять минут. Известные спортсменки. что спортсмены выполняют большой объем работы в воде. Растяжка. направленные на развитие скоростной выносливости пловца. представьте. В основе физиологического механизма развития выносливости у пловцов лежит повышение сопротивляемости организма утомлению благодаря совершенствованию всех его функций. необходимая пловцу для поддержания высокой скорости плавания на протяжении всей дистанции. которая не вызывает ничего кроме боли и дезориентации. которая важна для долгого выполнения силовых упражнений – силовой выносливостью. мышцы должны быть подготовлены к непрерывной двухчасовой работе как на дистанции 10км. Общая выносливость характеризуется работоспособностью пловца при выполнении любых физических упражнений. 2012 234 . в первую очередь. Большой объем работы выполняют пловцы и в зале. Специальная выносливость. а та. При этом она должна была улучшать время проплывания 800 м от первого отрезка к шестому.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. т. Выносливость. что сделать это надо 100 раз подряд без перерыва. После этого. Пэйн говорит. центральной нервной и дыхательной системы).

2012 Идеальная тактика марафонцев – быть в лидирующей группе на протяжении всей гонки вплоть до 8 км. Никогда не надо исключать из программы подготовки скоростную работу: спринтерские ускорения. 4. 3.культуры. Каунсилмен Д. Программа тренировок должна быть комбинированной.50.Е. М. 204. а на 10км подпитка обычно совершается на 5-6 км (рис 2. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с. высоко – интенсивные тренировочные серии. с англ. Для ин-тов физ. Булгакова Н. повторную тренировку. Отрезки.П. Макаренко. Библиография: 1. В этом случае можно сэкономить до 25 % энергии на протяжении всей дистанции.: Физкультура и спорт. повторяются в больших объемах. Спортивное плавание/ Пер. В тренировку марафонцев входит большой объем работы аэробной направленности. чтобы набрать высокую скорость до самого финиша. Рис 2.Ж. Плавание: Учеб. М. Для поддержания своих энергетических ресурсов проводится подпитка пловцов. Л. 1982. В тактике пловцов на открытой воде очень важно сидеть на пятках у своих соперников.: Физкультура и спорт. а на последних 2 км попытаться вырваться в лидеры. 2012 235 . 2010. Подпитка пловцов на дистанции Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. 2. прежде всего упражнений дистанционного плавания и интервальной тренировки с короткими паузами отдыха между отрезками. 2. На дистанции 5км мало кто делает подпитку.). с. проплываемые на тренировке.

По мнению ряда авторов. Киев.. Луганск Keywords: acrobatics. поэтому избранная тема работы является актуальной. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТНЕСА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ АКРОБАТОВ Иванчикова С. Институт физического воспитания и спорта. Платонов В. студентка. that the specially made program of fitness. As an effective mean is offered application of technologies of fitness. гибкости. Плавание.: Физкультура и спорт. которая проявляется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности и требует проявления скорости реакции. 2012 3. ловкости. Весомую совокупность самых распространенных современных физкультурнооздоровительных систем составляют разнообразные виды фитнеса. Важное место при этом отводится дополнительным тренировочным средствам. Summary. period.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Украина. 4. Современная акробатика предъявляет к спортсменам значительный объем двигательной активности. с. Платонов В. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Однако для широкого применения программ этого относительно молодого физкультурнооздоровительного направления на территории нашей страны. М. 1986. способности к концентрации и переключению внимания.193. нужно провести более детальное научное исследование относительно изучения сущности и особенностей его применения. Постановка проблемы. Chişinău: USEFS. 2012 236 . training. пространственно-временной точности. Олимпийская литература. 2000. on the stage of the specialized base preparation of acrobats in the transitional period of annual cycle of trainings. exercises. Подготовка квалифицированных спортсменов. In the scientific article the issues of the day of increase of efficiency of training process register in acrobatics. очень эффективным для повышения уровня координационной подготовленности является использование упражнений с повышенным потреблением кислорода. loadings.Н. современным физкультурно-оздоровительным системам.Н. fitness. как средство оптимизации аэробных возможностей организма и повышения уровня физической подготовленности.

2012 237 .1316 лет. Статистические (методы математической обработки материалов исследования). которые проводили спортивные сборы в данном лагере. беседы с тренерамипрактиками по акробатики и фитнесу). 5. 3. которые проводили сборы в названном спортивном оздоровительном лагере. эффективность деятельности функциональных систем их организма в Chişinău: USEFS. возрастной диапазон .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. особенно. количество людей . 2. 2012 Анализ последних исследований и публикаций в области использования технологий фитнеса в спорте и. Цель исследования: экспериментально обосновать программу применения технологий фитнеса в переходном периоде годичного цикла подготовки юных акробатов. самонаблюдение. 1. 7. одним из эффективных средств повышения эффективности тренировок акробатов в переходном периоде годового цикла на этапе специализированной базовой подготовки являются занятия другими видами спорта и использования тренировочных средств современных физкультурно-оздоровительных систем. Организация исследования. в акробатике показал недостаточный уровень изученности данного вопроса [1.32 спортсмена. Данное исследование проводилось при прохождении летней педагогической практики на базе спортивного оздоровительного лагеря «Жемчужина» села Черноморка Николаевской области. из которых 25 девушек и 7 юношей. Теоретический анализ и обобщение литературных источников и научных данных путем изучения литературы по данному вопросу. 4. Результаты исследования были внедрены в практику учебнотренировочного процесса акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. 8. Обсервационные (наблюдение. По мнению ряда авторов [1. самооценка. Диагностические (анкетирование. Материально-техническая база учреждения имела в своем распоряжении весь необходимый инвентарь и оборудование для обеспечения проведения полноценных спортивных занятий с применением технологий фитнеса в переходном периоде годового цикла тренировок группы акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. Срок пребывания команды акробатов в названном спортивно-оздоровительном учреждении составил 30 суток. Изложение материала исследования. Работоспособность спортсменов. Праксиметрические (оценка результатов деятельности спортсменов). изучение и обобщение опыта организации педагогического процесса спортивной тренировки). Методы исследования. 9]. 9].

Таблица 1. тераэробика [1. 5. а также поддержание на достаточном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла [9]. Ведь именно эти задачи определяют продолжительность переходного периода. По нашему мнению. акво-аэробикой. действенным средством реализации задач переходного периода годового цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки может стать использование технологий фитнеса. В нашем эксперименте. Количественные показатели объема основных и вспомогательных тренировочных средств. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психологическое восстановление [2. К числу основных задач переходного периода в акробатике относятся полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок прошлого года или макроцикла. 8]. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Показатели тренировочного процесса Количество тренировочных часов Беговые упражнения Дыхательные упражнения Суммарное количество за месяц Chişinău: USEFS. Занятия проводились ежедневно. 7. как основной способ использования фитнестехнологий в переходном периоде годичного цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки применялись занятия степаэробикой. Объем вспомогательных средств тренировки. 3. которые были выполнены акробатами в ходе педагогического эксперимента. упражнения с фитболом. продолжительностью 60-90 минут. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Количество тренировочных часов 12 8 6 4 30 Показатели тренировочного процесса Степ-аэробика Акво-аэробика Упражнения с фитболом Тераэробика Суммарное количество за месяц Таблица 2. 2012 238 2 8 10 . 10]. 2012 соревнованиях и при выполнении программ тренировочных занятий во многом определяется рационально построенной программой тренировок. приведены в таблице 1 и 2. Объем основных средств тренировки. динамику нагрузок.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. состав применяемых средств и методов.

Анализ данных литературных источников и тренерского опыта позволяет отметить.7 балла. Оценка физической работоспособности при помощи проведения стептеста показала ее улучшения на 12. что повышение эффективности тренировочного процесса в акробатике не может быть обеспечено лишь при условии определения количественных показателей.на 12 %. что в процентном эквиваленте равняется 26. Баевского в начале оздоровительной смены показало 2. индекс Руфье спортсменаакробата. Результаты тестирования группы акробатов в возрасте 13-16 лет (n=32) показали статистически значимые отличия во всех испытаниях между началом Chişinău: USEFS. который наблюдался нами на начальном этапе. Определение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы по методике Р.5. 2012 239 .2.2 у. А.7 %. характеризующих различные стороны подготовленности акробатов и определения оптимального соотношения объемов нагрузки на различных этапах подготовки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. 2012 Результаты исследования.2 у. Доскина [4.1 %. Проведение данного исследования позволило констатировать увеличение физической работоспособности спортсменов на 27. Так. Выводы 1. Результаты показателя теста Купера [6] позволили констатировать повышение уровня общей выносливости: у девушек . что соответствует среднему уровню. Была произведена оценка физической работоспособности спортсменов с помощью функциональной пробы Руфье.9 балла. через 30 дней систематического использования фитнес-тренинга составили 5. е. М.3 балла. е.. Показатели пробы на заключительном этапе исследования.4 %. а на завершающем этапе . что составляет улучшение на 11. результаты которой в начале проведения эксперимента составили 3. В процессе исследования была разработана программа использования фитнес-технологий на этапе специализированной базовой подготовки акробатов в переходном периоде годичного цикла тренировок.5 % Для определения психологических показателей была использована методика В.4 балла. Анализ эффективности применяемых технологий фитнеса проводился на основе изменения показателей физических и психологических характеристик в начале и конце проведения эксперимента. 2. 6]. у юношей . 3. что соответствует хорошему показателю работоспособности. а в конце .на 12.5 %. в среднем составил 7.

П. 2012 240 . 2004. Болобан К.]. 2004. Крючек. 2. 1999. : Олимпийская литература. 192 с. Д. : Советский спорт. Железняк. Петров. 5. 9. учеб. Х. 6. 10. Н. для студ. Платонов В. Х.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Крючек Е. Д. К. Вилмор. Библиография: 1. 265 с. К. Chişinău: USEFS. Болобан В. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т. Дон Френкс. : Академія. Ю. Хоули. Ланда Б. пособ. Костил. : Олимпийская литература. 8. К. 230 с.-метод. Н. Годунов. учеб. Кокун О. Спортивная акробатика / В. Мартинов. : Олімпійська література. С. 376 с. Х. Н. для студ. высш. что доказывает эффективность предложенной программы. 3. К. М. Л. 2002. заведений] / Ю. Хоули Эдвард Т. Ю. Железняк Ю. Кокун. 808 с. 2012 и концом педагогического эксперимента в одноцикловом месячном периоде подготовки и зафиксировали возможные темпы прироста совершенствования физических и психологических показателей. 189 с. Б. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : [учеб. Аэробика. Н. : Олимпийская литература. 4. И. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Оптимизация адаптационных возможностей человека : психофизиологический аспект обеспечения деятельности / О. М. 272 с. на всех этапах многолетней подготовки. 2004. 1987. Проведенное исследование не охватывает всех аспектов подготовки акробатов. 2004. 2008. Круцевич. : Терра-Спорт. 2001. Б. Круцевич Т. Н. Н. С. 288 с. высш. М. Вилмор Дж.] / Е. 2003. К. стер. завед. пособ. Ланда. Платонов. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : [учеб. педагог. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. пособ. : Издательский центр «Академия». : Миллениум. Психология физического воспитания и спорта : [учеб. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б. К. 256 с. Годунов Е.. Общая теория и ее практические приложения / В. 654 с. 7. [4-е изд. Дальнейшего исследования требуют проблемы дозирования тренировочных нагрузок в подготовительном и соревновательном периодах построения микрои мезоциклов для спортсменов различной квалификации. М. М. Физиология спорта / Дж. М. Олимпия пресс. : Олимпийская литература.] / Е.

при подъеме штанги на грудь – на 14-18% от роста (в среднем 16%). то и высота фиксации штанги в приседе тоже изменяется. что высота подъема штанги тяжелоатлетов в рывке составляет –– 68-78% от роста атлета (в среднем 73. the depth of the squat. Киев Keywords: height off the bar. Если высота подъема штанги с повышением квалификации атлета меняется значительно. Results which have been gotten defined sportspersons’ level of technical skills. Так. Такая высота подъема штанги до приседа получается вследствии того. присущие высококвалифицированным атлетам. Высота подъема штанги у атлетов одного и того же роста зависит от уровня их квалификации. например. в результате развития гибкости (подвижности в суставах) атлет имеет возможность зафиксировать вес штанги в приседе на меньшей высоте.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. С повышением технического мастерства.5%). в подъеме штанги на грудь – 40-48% (в среднем 44%). Высота фиксации штанги составляет: при выполнении приседа в рывке – 62-70% от роста (в среднем 66%).5%). Выше были описаны параметры. Но эта высота приблизительно одинакова у квалифицированных атлетов. а так же. ширины хвата (в рывке) и способа приседа. что она поднимается со значительно большей скоростью. С повышением мастерства. 2012 241 . В результате исследований было получено. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Weightlifting student’s amplitude characteristics of barbell lift in such exercises as snatch and jerk had been examined. штанга перемещается вниз.. Summary. Specifications of quantities of sportspersons’ maximum flight height of the barbell and squat depth have been gotten. 2012 ВЫСОТА ПОДЪЕМА ШТАНГИ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНОГО ПОЛА Иващенко П. Новички же и атлеты младших разрядов поднимают штангу в рывке на высоту. так называемый «крючок». особенности его структуры тела. Во время перехода в подсед траектория движения штанги искривляется (по направлению назад) и заканчивается петлей вниз. Величина траектории движения вниз зависит от роста спортсмена. при подъеме на грудь для толчка –– 55-65% ( в среднем 60%). Описав. the technique of competitive exercise. а в подъеме штанги на грудь для толчка – 68%. при подъеме большого веса штанги скорость подъема и высота подъема штанги снижается. которая составляет около 80% от их роста. Зато значительно меняется величина Chişinău: USEFS. при приседе штанга перемещается вниз во время амортизационной части приседа: в рывке – на 5-9% от роста (в среднем 7.

а именно 68–78% от роста атлета. по данным научно-методической литературы это минимально Chişinău: USEFS. Спортсмен поднимает штангу с не максимальным для него весом. М-н А. высота подъема штанги в рывке составляет 74 % от роста – это означает. Г-ов А. подъема подъема см кг штанги. особенно в толчке. Резуль-тат. Упражнение Высота подъема штанги в подъеме Высота подъема штанги в рывке на грудь Высота Высота Высота Высота Рост. Таблица 1. что атлет при выполнении движения сохраняет качественное положения тела. чем выше высота подъема штанги. Прогнутое положение спины сохраняется. поскольку. К-ий К. Высота подъема штанги Г-ова А. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составляет 61% от роста спортсмена. в рывке составляет 68% от роста спортсмена. для дальнейшей фиксации веса в подседе. а плечи подаются вперед – это несколько облегчает работу мышц ног. 1). Вставание из приседа. Атлет выдерживает все углы чтобы выполнить подрыв и задать нужную высоту штанге. Общее представление о высоте подъема штанги в рывке согласно изученных данных научно-методической литературы входит в оптимально допустимые пределы. кг штанги. результаты подъема штанги (в сантиметрах и в процентном соотношении от роста) на примере пяти мужчин (табл. Она на 1% больше средних данных научнометодической литературы. штанги. К-к С. штанги. во время тяги штанги до подрыва. 2012 242 . 2012 перемещения штанги вниз во время амортизационной части приседа. Ниже представлены ростовые данные спортсмена. осуществляется в основном за счет усилий работающих мышц – разгибателей ног в коленных суставах. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (мужчины) Спортсмен Г-ша П. Для удержания равновесия таз поднимается вверх и несколько перемещается назад. подъема подъе-ма Результат. тем меньше вес штанги. см % см % 182 150 135 74 185 112 61 173 137 117 68 174 100 58 171 123 118 69 147 102 60 177 152 129 73 170 103 58 171 125 134 78 158 92 54 У спортсмена Г-ши П.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

это значение также равно рекомендациям научно-методической литературы. высота подъема штанги рассчитывалась в зависимости от роста спортсменки (табл. При такой высоте спортсмен тратит меньше усилий для фиксации штанги на груди и позволяет оставить больше энергии для толчка. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 54% от роста спортсмена. Высокий показатель согласно научно-методической литературы. составляет 78% от роста спортсмена. согласно данных научно-методической литературы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Высота на которую штанга вылетает. 2) Chişinău: USEFS. спортсмен может зафиксировать штангу в полуприсед и не тратить лишние усилия на присед. и что при выполнении рывка спортсмен поднимает максимальный вес. которая позволяет ему выполнить подсед и фиксацию штанги на груди с довольно большими затратами сил и оставляет меньше сил для от груди толчка. Данные ниже средних значений на 2 % согласно научно-методической литературы. После вылета штанги спортсмену приходиться выполнять присед и фиксацию штанги на груди с большей скоростью. чем следует. что усилия при вставании будут тоже больше чем нужно. После подрыва штанга вылетает на большую высоту. 2012 низкая высота. составляет 69 % от роста спортсмена. В рывке высота подъема штанги К-ого К. составляет 73 % от роста спортсмена. равную высоте малоквалифицированного тяжелоатлета. дает ему возможность успеть выполнить присед и фиксацию штанги над головой. Вылет штанги достаточен для удачного подведения локтей и фиксации в приседе. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составила 58% от роста спортсмена. Высота подъема штанги в рывке М-на А. 2012 243 . на которую должна вылетать штанга после подрыва. эти данные равны согласно рекомендаций научно-методической литературы. а это говорит о том. У спортсмена штанга вылетает на высоту. При выполнении подъема на грудь высота подъема штанги у атлета составляет 58% от роста. Таким образом. У спортсмена штанга вылетает на оптимальную высоту. Ниже представлены результаты подъема штанги в рывке и подъеме штанги на грудь. позволяющую зафиксировать ее с минимальными усилиями в приседе. В рывке показатель высота подъема штанги К-ка С. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 60 % от роста спортсмена.

что равно данным научно-методической литературы. кг 169 166 168 102 75 98 Высота подъема штанги. Chişinău: USEFS. см 126 121 123 При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги составляет 57 % от роста спортсменки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Таблица 2. Подрыв. безопорный присед. % см 74 118 97 57 73 105 104 63 73 110 107 64 Высота подъема штанги в рывке Спортсмен Б-ва Д. Позволяет спортсменке поднять штангу на высоту комфортную для фиксации веса на груди и последующего приседа и вставания для толчка. Согласно научно-методической литературы показатель высокий. При выполнении подъема на грудь показатель высота подъема штанги составляет 63% от роста спортсменки. но в пределах нормы. см Результат. кг штанги. Высокий показатель позволяет спортсменке выполнить присед и фиксацию штанги на груди с минимальными усилиями. При такой высоте она выполняет присед и фиксацию штанги на груди с оптимальными усилиями для толчка от груди. регистрация параметров высоты вылета штанги и глубины приседа позволяет определить уровень технического мастерства тяжелоатлетов разного пола. составляет 73 % от роста спортсменки. В рывке показатель высоты подъема штанги С-вой Е. безопорный подсед. При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги спортсменки составляет 64% от роста. Этот показатель согласно данным научно-методической литературы выше средних значений. опорный подсед. В рывке показатель высота подъема штанги С-к К. составляет 73 % от роста спортсменки. Таким образом. Этот показатель равен данным научно-методической литературы. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. % штанги. 2012 244 . С-к К. С-ва Е. Рост. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. опорный присед. штанги. вылет штанги. Подрыв. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (женщины) Упражнение Высота подъема штанги в подъеме на грудь Высота Высота Высота Результ подъема подъема подъема ат. полет штанги.

Это способствует обеспечению формирования достаточного двигательного и психического потенциала как для дальнейшего повышения уровня спортивного мастерства.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Цель исследования. 2012 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ Кизимов С. 4]. Введение. Основной задачей технической подготовки является наиболее эффективная организация повторений приемов и максимально возможное участие мышления занимающихся в ходе этих повторений. Данную задачу позволяет решить разработка специальных имитационных упражнений соответствующих биомеханическим характеристикам соревновательного действия. 3]. 2012 245 . Челябинск. технико-тактической и других видов подготовленности постоянно возрастает. young wrestlers. который характеризуется разнообразием приемов в положении стоя и лежа. Уровень физической. повышающие эффективность технической подготовки юных борцов. разработки эффективных средств и методов уже на начальных этапах подготовки. One of directions. Уральский государственный университет физической культуры. increasing young Greco-roman wrestlers’ technical training effectiveness based on working out special imitational training tasks for every technical action in standing position is presented in this work. Summary. в следствии чего добиваться победы становится все труднее. Разработать и экспериментально обосновать средства. Спортивная борьба является одним из сложнейших видов спорта. В последнее время в связи с повышением интереса происходит интенсивное развитие спортивной борьбы во многих странах мира. Определенную трудность представляет собой организация научнообоснованного педагогического процесса занятий единоборствами. Это вызывает необходимость поиска. Chişinău: USEFS. Специалисты отмечают несоответствие между требуемым и необходимым уровнем технической подготовки спортивного резерва для национальной сборной команды России [2.. произвольно выполняемых каждым из соперников в условиях противоборства. Россия Keywords: teaching and training assignments. что вызывает усиление конкуренции на международной арене. так и оздоровления юных борцов на начальном этапе многолетней подготовки [1. simulations.

Chişinău: USEFS. Основными методами исследования являлись: теоретический анализ и обобщение литературных источников. плечо. Эффективность предложенных имитационных упражнений оценивалась посредством сравнения экспертной оценки выполнения технического действия. Разработанные комплексы заданий позволяют сформировать и реализовывать технические действия в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. Результаты и их обсуждение. Контрольная и экспериментальные группы до эксперимента были примерно одного уровня подготовленности и достоверно друг от друга не отличались (р> 0. передового практического опыта нами разработаны комплексы учебно-тренировочных заданий. педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью. развитие физических качеств. Имитационные упражнения выполнялись в следующем сочетании: повторение техники приемов без применения специальных приспособлений. вращением. Дальнейшая их эффективность проверялась в ходе проведения педагогического эксперимента. Каждое из применяемых упражнений одновременно может решать несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. анализ тренировочных планов. изучение передового практического опыта. 10-12 лет. Для каждого приема в положении борьбы стоя разработаны от 10 до 30 имитационных упражнений. В процессе исследовательской работы на основе изучения научно-методической литературы. повышение уровня психологической готовности к выполнению сложного технического действия. с применением специального спортивного инвентаря. сваливание сбиванием. скручиванием. с использование борцовских манекенов. с использованием резиновых жгутов. Работа выполнена на базе кафедры теории и методики борьбы Уральского государственного университета физической культуры. 2012 Организация и методы исследования.5). поворотом и перевода в партер предложены специальные комплексы средств. спортивной детско-юношеской специализированной школы по греко-римской борьбе города Челябинска. Для успешного освоения таких приемов как броски: прогибом. метод экспертных оценок. а так же имитационные упражнения аналогичные по биомеханической структуре с соревновательными действиями описана техника их выполнения. в паре с не сопротивляющимся партнером. 2012 246 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. педагогический эксперимент. Исследованием были охвачены занимающиеся греко-римской борьбой в группах начальной подготовки второго года обучения. через бедро.

Библиография: 1. / А. что юные борцы достаточно успешно освоили данные технические действия и выполняли их на высокую положительную оценку по сравнению с началом эксперимента.С. Кузнецов.С. наук / А. а в остальных технических действиях изменения не достоверны. Макаров. М. Ю.С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Методика обучения имитационным упражнениям : метод. 104 с. А.. Габов. 4. … д-ра пед. Челябинск. 40 с. дис. наук / М. 1998. бросок вращением и перевод в партер. В контрольной группе статистически значимые изменения наблюдались только в броске через плечо и переводе в партер. М. Кузнецов. 2012 В экспериментальной группе в ходе направленной педагогической работы произошли статистически значимые изменения в экспертной оценке таких приемов: бросок через бедро. В выполнении броска прогибом так же наблюдались положительные изменения однако они оказались не достоверны. бросок через плечо. 1990..А. Шахмурадов. раз. Выводы. Краснодар. Макаров. Габов. Программирование средств и методов тренировочных воздействий в спортивной борьбе / Ю.В. канд. 2002. Организационно-методические основы многолетней подготовки борцов греко-римского стиля : автореф. 2.. 164 с. Шахмурадов // Актуальные проблемы спортивной борьбы. пед.А.А.А.. 2004. М. Для других технических действий комплексы предложенных упражнений требуют уточнения и коррекции для эффективного применения в учебно-тренировочном процессе юных борцов греко-римского стиля. 30-34 Chişinău: USEFS. Это свидетельствует о том. броска вращением и перевода в партер. А. броска через бедро.В. 3. . 2012 247 . Проведенный педагогический эксперимент подтверждает действенность разработанных имитационных учебно-тренировочных заданий для броска через плечо. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис.

Представители этих школ проходили обследование не только по функциональному состоянию. 12. Испытуемый пытается поймать отпущенную вертикально линейку за кротчайшее время. Разработать тактики и стратегии общефизической и специальной подготовки юных спортсменов в рассматриваемом возрастном периоде. Испытуемый выполняет следующие задания по ловле 40 см. Данное положение заставляет проводить тщательный анализ ответных реакций на предложенную нагрузку или их сочетание. анализ научнометодической литературы. 14 лет. Курский государственный медицинский университет Введение.. 12. 4 пальца руки вместе. Задание выполнялось трижды каждой рукой [2].. 2012 ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО АСПЕКТА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10. Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы: контрольно-педагогические испытания.. Ю. 14 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ Кулезнѐв В. Курский государственный медицинский университет Федина О. но и по бимануальной координации. Задачи.Н. Курска. доцент. Курский государственный медицинский университет Секерина И. Chişinău: USEFS. Выявить исходный уровень физической подготовленности и динамику ее показателей с учетом возрастного аспекта. А. вытянув руку вперед. в положении стоя. 2]. а также уровень функциональной асимметрии между правой и левой руками. методы математической статистики с использованием программы «Biostat». большой палец отведен в сторону.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. дающие возможность комплексно оценить физическую подготовленность. В исследовании приняли участие 54 спортсмена 10. занимающихся футболом в ФШ «Авангард» и ДЮСШ № 3 г. Результаты исследований. Э. линейки. 2012 248 . Поиск путей повышения эффективности тренирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат и его функциональное обеспечение в детском возрастном периоде требует оптимизации сочетания используемых средств в учебно-тренировочном процессе и их количественное дозирование. С помощью теста «Эстафета» определяется координация и скорость реакций. Курский государственный медицинский университет Степанова М. Такой подход позволяет значительно снизить объем субмаксимальной и максимальной нагрузки при значительном повышении эффективности [1..

принимавших участие в исследовании. 48. 1. Подобная схема дает возможность более объективно оценить устойчивость скоростной выносливости у юных футболистов. 2012 249 . свидетельствует о детерминированности данного показателя у юных спортсменов. а также выявить динамику показателей в убывающей фазе используемого теста. что. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (правая рука) (n=17) Рис. 2). который предполагает пробегание более коротких отрезков по схеме возрастания и убывания (16. а не останавливается у нее. 1. Специфика этого теста подтверждена полученными данными о состоянии и устойчивости скоростной выносливости юных футболистов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 16 метров). 2012 Полученные данные во всех возрастных группах. В конце выполнения каждого варианта задания футболист пробегает стартовую линию. 32. Можно также отметить и отсутствие достоверных различий между показателями левой и правой рук. 2. по нашему мнению. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (левая рука) (n=17) В основе испытания «пирамида» лежит модифицированный тест «Челнок 48 м». что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. 32. свидетельствует об отсутствии взаимосвязи с возрастным фактором. Отсутствие достоверных различий в исследуемых возрастных группах и на всех отрезках свидетельствует о предопределенности временных показателей с длиной Chişinău: USEFS. Рис. Тренер фиксирует время в момент пересечения линии «старт-финиш» [2].

Рис. 10 м» определяется амплитудно-частотными характеристиками. 3. В Chişinău: USEFS. Полученные данные дают основание для подтверждения выше высказанных предположений (рис. 2012 отрезка и о влиянии фактора смены направления движения. 10 м» нетипичные низко-автоматизированные движения во фронтальной плоскости дают возможность выявить как скорость передвижения. так и наличие функциональной симметрии между. Данный тест может быть использован как объективное средство в селекционной работе на начальном этапе. 2012 250 . ограничивающее набор скорости длиной отрезка в 8 м (рис. Предполагалось. Время фиксируется по первоначальному движению испытуемого [2]. Рису. Из исходного положения стоя выполняется последовательно 3 попытки с интервалом 20 секунд. 10 м» (n=20) В тесте «приставные. 4). что достоверных различий в исследуемых возрастных группах обнаружено не будет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3). которые в значительной степени детерминированы. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Бег на прямых ногах. 4. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «пирамида» (n=20) Интегральный показатель в тесте «бег на прямых ногах.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 см. 6). На представленном рисунке во всех трех попытках мы наблюдаем прямолинейный рост результатов связанный с возрастом (рис. уложенных на расстоянии 50 см друг от друга. 7. 5. 6. Рис. 2012 251 . Задание выполняется с максимальной скоростью. 1. Рис. 7). время фиксируется по первоначальному движению [2]. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. Задание выполняется трижды. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. рис. 5. при условии постановки ноги в промежуток между палками. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «лесенка» (n=20) Chişinău: USEFS. 10 м» (правым боком) (n=20) Рис. длиной 120 см. 2012 исследовании не установлен факт наличия достоверности различий между исследуемыми показателями (табл. 10 м» (левым боком) (n=20) Испытание «Лесенка» предполагает преодоление 10 метрового отрезока с 21 препятствием из гимнастических палок диаметром 2.

Но в выполняемом виде прыжков не обнаружено достоверных различий. а с 10 до 12 лет достоверных различий не наблюдается ( рис. 8. 2012 Змейка это модифицированный тест «Челнок 48 м» с количеством смены направления 19 раз при пробегании 48 метров. Рис. так и правым боком. В нашем случае. 9. Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. 8. Chişinău: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки в длину с места» (n=17) В испытании «прыжки правым боком и левым боком» движение выполняется во фронтальной плоскости. 9). 11).). Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Змейка» (n=16) В тесте «прыжки в длину с места» скачкообразный прирост с 12 до 14 лет. 2012 252 . Тест выполняется туда и обратно с интервалом отдыха 40 сек [2]. 10. достоверных различий отмечено между возрастами 10-14 лет и 12-14 лет как в прыжках левым боком. В показателях преодоления дистанции с многократной сменой направлений движения также не установлена достоверных различий в показателях (рис.

Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки спиной» (n=17) Chişinău: USEFS. 2012 253 . Тенденция в результатах по прыжку в длину с места одинакова во всех возрастных группах (рис. 2012 Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 12). 10. но и координационный потенциал в эстафете. 12. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки левым боком» (n=17) Прыжки спиной характеризует не только скоростно-силовую подготовленность. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки правым боком» (n=17) Рис. Рис. 11.

Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. 13-16). 10 м» (n=20) Рис. 13. 18 м» (n=20) Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча с колен» (n=17) Chişinău: USEFS. 15. 2012 Тест ускорение на 10 и 18 метров позволяют оценить стартовую скорость и способность набирать максимальную скорость на коротком отрезке дистанции. В возрасте 12-14 лет происходит скачкообразный рост результатов (рис. Рис. Подобная тенденция наблюдается в метаниях мяча с колен и стоя двумя руками. 14.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Идентичность показателей между возрастными группами 10-12 и 12-14 лет подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях. 2012 254 .

Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча стоя» (n=17) В тесте «Прыжки с места в верх» тенденция роста результатов на прямую зависит от возраста. (рис. что отображено на выше представленных рисунках и в таблице 1. юных футболистов. связанных с их сенситивными периодами. Что касается возраста 12 лет. 17) Рис. Следовательно. 2012 Рис. тактика и стратегия их развития в учебнотренировочном процессе должна опираться на базовые показатели. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки с места вверх» (n=17) Выводы Все выше представленные данные и их динамика указывают на факт асинхронного развития исследуемых физических качеств. в нашем случае. на наш взгляд. имеет Chişinău: USEFS. Подобное положение вещей дает возможность целенаправленного и более эффективного управления развитием всех выше указанных физических качеств в учебнотренировочном процессе в период активного развития двигательного аппарата юных футболистов. 16. 17. должен обеспечить полный и объективный анализ функционального состояния исследуемых возрастных групп. Подобный набор тестов. 2012 255 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Адаптация студентов к непривычным двигательным актам / Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте: Материалы Международной научно-практической конференции.0012 С места вверх Библиография: 1.Ю.. Панько А. Швец Ф.0188 48 32 20 Р=0.5646 Р=0.0004 Приставные 10 метров левым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0 10 метров ускорение 20 Р=0 Р=0 Р=0 18 метров ускорение 20 Р=0 Р=0. занимающихся футболом / Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и спорте: Материалы конференций.Ю.А.548 Р=0. Секерина И.0009 Р=0 Р=0.0015 16 20 Р=0 Р=0. Кулезнев В. 2. Кулезнев В..Н.В.0006 Р=0.0009 Р=0. Артемьев Р.8366 Р=0.1591 Прыжки правым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0..2714 Р=0 Метание мяча (стоя) 17 Р=0 Р=0. 2010. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.0002 Р=0.0026 Приставные 10 метров правым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0.0679 Р=0. 2008.0026 Р=0. Эффективность метода сопряженных воздействий в процессе физической и технической подготовки детей 10-16 лет. Зинина Т.2227 Р=0.В. что результаты по отдельным тестам хуже. Степанова М.Е.0742 Прыжки левым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0 Прыжки спиной 17 Р=0 Р=0. чем у младшей группы..0152 лесенка 10 метров Змейка 16 Р=0.0001 16 20 Р=0.0615 32 20 Р=0 Р=0. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.А. Показатель Стьюдента для используемых возрастных групп данного исследования Название тестов Эстафета (правая рука) Эстафета (левая рука) Количество испытуемы 1997-2000 1997-1999 1999-2000 х (N) 17 Р=0.0057 Р=0.9403 Р=0. 2012 место быть..0173 Пирамида 20 Р=0 Р=0.1889 Длина с места 17 Р=0 Р=0 Р=0. Chişinău: USEFS.0008 20 Р=0. предшествующими пубертатному периоду.3192 Р=0. Это возможно объяснить системными перестройками функций организма.7026 Р=0.. 2012 256 .9797 Р=0.7678 Туда 16 Р=0. Федина О.0001 Прямые 10 метров 20 Р=0 Р=0 Р=0. Таблица 1..0216 Р=0.0001 Метание мяча (с колен) 17 Р=0 Р=0.1797 Обратно 17 Р=0 Р=0 Р=0.Н. Петрунин Р.7532 Р=0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0453 17 Р=0..Э.1132 Р=0.0558 Р=0.

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. and simplifies the learning process..: USEFS. Chişinău: USEFS. В состав современных соревновательных композиций с мячом входят: высокие и малые броски предмета.. 2012 3. 2012 257 . лента). Danail S. обволакивания. Днепропетровск Keywords: gymnastics. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ С МЯЧОМ ГИМНАСТОК 5-6 ЛЕТ Малафейчук О. пружинными движениями. взмахами. 2011. особенно волнами. 2011. студентка. булавы. girls 5-6 years.: [în vol. red. остановки и позы которые удерживаются более 3-х секунд. каты. congres şt. Художественная гимнастика – ациклический. 449 p.Ю.И. Степанов В. акробатические упражнения. Основными средствами которого являются: упражнения без предмета и с предметами (мяч. Ch. сложно-координационный вид спорта. Правила запрещают статические положения. Chişinău). Днепропетровск Борисова Ю. the ball. обруч. Summary. which increases the level of complexity of competitive compositions. The experimentally determined methods of teaching basic exercises with the ball 5-6 years of gymnasts.Н. Степанова Н. скакалка. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. переброски.: Manolachi V.. Intern..] / col. Выполнение элементов с мячом должно быть тесно связано с упражнениями без предмета. Управление тренировочным процессом футболистов высокой квалификации в соревновательном периоде // "Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi". передачи. (15. элементы классического танца и основной гимнастики. При выполнении движений с мячом характерно: пластичность и мягкость переходов. intern. ритмика [1]. Основными тенденциями развития мировой художественной гимнастики являются: рост сложности соревновательной программы. Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi: Materialele Congresului Şt.

А. В связи с этим. объѐма и интенсивности тренировочной и соревновательной работы. Исследование проводилось на базе "Детскоюношеской спортивной школы №2" г. Упражнения с предметами . Контрольная и экспериментальная группа занимались 3 раза в неделю по 90 мин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. по методике. Цель исследования: разработать методику обучения элементам с мячом. Спортсменки были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. 3. 2. разработка методики обучения базовым элементам с мячом с учѐтом основных тенденций развития художественной гимнастики и особенностей техники выполнения упражнений актуальна при подготовке спортсменок на начальном этапе многолетнего спортивного совершенствования. Задачи исследования: 1. в программе мастеров спорта пять упражнений с предметами. увеличение количества соревнований. которая предлагается программой для ДЮСШ по художественной гимнастике. которыми спортсменки должны овладеть в соответствии тенденциям развития художественной гимнастики. Объект исследования: техническая подготовленность гимнасток 5-6 лет. Определить базовые навыки. совершенствование правил соревнований и всех видов обеспечения [4]. Для решения поставленных задач. мы использовали следующие методы: анализ и обобщение научно методической литературы. тестирование. Предмет исследования: гимнастки 5-6 лет. Днепропетровска с гимнастками 5-6 лет. математико-статическая разработка результатов. В экспериментальной – занятия проводились с использованием разработанных нами комплексов упражнения с мячом.без Chişinău: USEFS.это основа художественной гимнастики. 2012 повышение требований ко всем сторонам подготовленности. Так. В контрольной группе занятия проводились тренером Евсюковою Т. педагогическое наблюдение и эксперимент. Оценить эффективность разработанной методики обучения упражнениям с мячом. 2012 258 . Разработать методику обучения базовым навыкам с мячом для спортсменок 5-6 лет. которые занимаются на этапе начальной подготовки. От гимнасток требуется максимальная реализация индивидуальных возможностей. метод экспертных оценок. Организации исследования. одно . для формирования базовых умений и навыков на этапе начальной подготовки.

70 0.05 5.41 В связи с несоответствием размеров мяча для гимнасток юношеских разрядов (диаметр 17 см. Экспериментальная и контрольная группы по всем тестам однородны (р>0.67 0. что выполнения упражнения с мячом требуется достаточно высокого уровня развития координационных способностей.70 0.05 4.05). считаем обучение на начальном этапе подготовки таким базовым упражнениям.30 0. Исключением являются показатели теста «махи с мячом правой рукой». что подтверждает их одинаковый уровень подготовленности (табл.75 0.05 Экспериментальная группа X Σ m 3.64 >0.70 1.92 0. 2012 259 .05 4.30 0. бросок одной рукой ловля.64 <0.05 4.34 Перекат мяча по правой руке 4.03 0. прижимается к ладони [5].73 >0.64 >0.50 2.54 >0.97 p >0. Для того чтобы соревновательные композиции гимнасток Chişinău: USEFS. вес 300 г) и кисти девочек 5-6 лет (от 7-9 см).60 1.90 1.81 0. Упражнения с мячом имеют приоритет среди упражнений с другими предметами. При выполнении элементов с мячом.92 0.20 0. что у большинства гимнасток показатели базовой предметной подготовки отвечают уровню ниже среднего. как отбив и ловля одной рукой.37 Kaт мяча по двум рукам 4. 1). так и контрольной групп.82 0.29 Бросок двумя руками 4. Это связано с тем. 2012 предмета.24 Махи с мячом правой 5. как у спортсменок экспериментальной.24 Перекат мяча по левой руке 4.52 0.30 2. которая происходит при движении мяча по кривой траектории.50 1.05). Характерна такая работа кистью и рукой.56 >0. важную роль играет действия кистью для предотвращения его падения.78 0.16 0.07 0.32 Махи с мячом левой 5.81 0.80 1.58 0. Таблица 1. при которой мяч за счѐт центробежной силы.20 1.20 0.81 0. чем в экспериментальной (p <0. Анализ результатов тестирования установил.05 4.67 0. а также умения удерживать предмет в динамичных и статических положениях. в котором параметры контрольной группы выше. мы определили уровень технической подготовленности спортсменок 5-6 лет.32 Броски левой 4.05 4.80 1. выкруты нецелесообразным. Показатели технической компетенции спортсмены 5-6 лет до эксперимент Тесты (баллы) Броски правой Контрольная группа X Σ m 3.05 4. Перед началом обучения.63 >0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. особенно с широкой амплитудой.95 0.79 1.

Это позволяет сделать композиции гимнасток сложнее. однако наблюдалась нестабильность в выполнении бросков двумя руками и переката мяча по правой руки (р<0. 1). которые выполняются другими частями тела. которая указана в каждом комплексе. Для определения эффективности разработанной методики обучения базовым элементам с мячом нами было проведено повторное тестирование гимнасток контрольной и экспериментальной групп в виде соревнований[3]. но со стороны процесса обучения и техники выполнения проще. Одинарные и многократные отбивы: вертикальные. Перекат по двум рукам. 1. У гимнасток экспериментальной группы наблюдалось более чѐткое выполнение элементов: бросок двумя руками. Схема внедрения методики обучения базовым упражнениям с мячом. Рис. Обучения бросков одной рукой и ловля ногами. Упражнения выполнялись в статических и динамических режимах. Переход от одного комплекса к другому осуществлялся после освоения предыдущего комплекса с максимальной дозировкой. что в дальнейшем будет влиять на улучшение результатов соревновательной деятельности спортсменок. наклонные 3 этап. Гимнастки контрольной группы. комплекс 1 2 этап. передачи мяча. а потом захваты и ловли мяча.05).05). на тыльной стороне обратным хватом. коплеск 3 Совместное выполнение упражнений с мячом и без предмета. Chişinău: USEFS. комплекс 2 Обучение удержанию мяча на двух руках. на спине.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ловля без зрительного контакта. Регулирование нагрузки проводилось за счет изменения количества повторений каждого упражнения на занятии. Формирования двигательных движений 1 етап. 2012 отвечали разрядным требованиям мы предлагаем изменить последовательность обучения. Занятия с мячом проводились три раза в неделю в течение 20 минут в основной части занятия. отбивов и перекатов (p<0. Процесс обучения базовой предметной подготовки проходил 2 месяца и делился на 3 этапа (рис. тестовые задания сделали технически правильно. 2012 260 . Для этого следовало бы сначала разучивать базовые упражнения с мячом. которые выполняются двумя руками.

которые имеют приоритет на этапе начальной технической подготовки. особенно при выполнении соревновательной композиции с мячом. . 1999. 166с. Библиография: 1..Вострокнутов. Чипрянова М. Журавина Н.возраст 5-6 лет является благоприятным периодом для развития координационных способностей. использование разработанной нами методики в учебнотренировочном процессе гимнасток 5-6 лет на начальном этапе позволит повысить уровень технической подготовленности спортсменок с мячом и может быть рекомендовано для внедрения работы ДЮСШ..С.Л. Регион.Т.: Физкультура и спорт. 3.05). Физкультура и спорт. 4. Ванкова Н. . 448с.Т.анализ тенденций развития художественной гимнастики позволило выявить базовые движения упражнения с мячом.Л. Такая динамика позволит своевременно освоить гимнасткам новые элементы и выполнить нормативы детского разряда.8-12 Chişinău: USEFS. На наш взгляд это свидетельствует о том. Упражнения с предметами / Т.: Физкультура и спорт. Обучение двигательным действиям с позиций гуманизации: Методика обучения // Физкультура в школе.С. 5. Обучение детей художественной гимнастике.1985. 1993. 2012 Высокий уровень показателей выявлен в тестах перекат мяча по правой руке результат улучшился от 4. Лисицкая. Выводы .С.1994. Таким образом. ред. М.К. Журавина М. Меньшикова /Под. Варакина.7 балов до 7. 2. М. 2012 261 . Анализ результатов соревнований с мячом выявил достоверный различия в результатах гимнасток экспериментальной и контрольной группы (p<0.Лисицкая Т. Вострокнутов В. -после внедрения разработанной методики в экспериментальной группе наблюдается достоверный прирост почти по всем показателям.С. Методические рекомендации. С. Особенности предметной подготовки художественной гимнастике / Т. 6. 96с.0. 1996. что девочки 5-6 лет овладевают базовой предметной подготовкой с мячом достаточно легко и успешно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Н. Формирование интереса учащихся к занятиям физической культурой//В. Гимнастика: Уч. 120 с. 2005. Академия. №3. 184 с. Пособие/М. Качетджиева Л. Шаулин В. Варакина Т.

специализирующихся в гребном слаломе. Второе – это оценка функциональных возможностей и их реализации в условиях. моделирующий преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре [1. Исследования подготовленности включали 3 основных направления: Первое – это оценка общей физической подготовленности (по средствам педагогических тестов Купера. 2012 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ. Актуальность.. Возраст спортсменов от 16 до 23 лет. Контингент. показал определенный дефицит знаний о структуре физической и технической подготовленности. специализирующихся в гребном слаломе. методах оценки специальных двигательных качеств спортсменов. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. functionality. Обследованы 18 спортсменов специализирующихся в гребном слаломе (классы К-1 и С-1) разной квалификации: МС – 6 спортсменов. СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ Мусевич В. тест PWC170) [1. что определяет актуальность изучения этих вопросов [1.. тесты «Удержание крена лодки в положении 45°» с задачей предельно долго удерживать крен лодки без опоры об воду. 2]. Киев Кропта Р. physical readiness. Методы и организация исследования. КМС – 6 спортсменов. This work presents test results physical readiness qualified paddlers who specialize in canoe slalom. проба Руфье. Анализ литературных данных. при работе в лодке). І разряд – 6 спортсменов. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Третье направление .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов» с Chişinău: USEFS. Summary. Цель исследования – выявить информативные критерии специальной подготовленности и обосновать подходы к ее оценке у гребцов. 2]. Киев Keywords: canoe slalom tests. 2012 262 . 2]. тест со ступенчатовозрастающей мощностью и тест. приближенных к соревновательной деятельности.оценка специальной физической подготовленности (проявление двигательных качеств.

при идентичных значениях мощности работы с КМС (рис. В то же время.прямые» с задачей максимально быстро преодолеть связку ворот. в то же время данные тесты не отражают специальную работоспособность спортсменов. что для спортсменов. и выявить различия. связанные с специализацией и квалификацией гребцов-слаломистов. дыхательного коэффициента.21. при выполнении работы на уровне ПАНО1. анализ результатов эргометрического тестирования показала.5 м.0. при r = .0. Что привело нас к поиску новых более эффективных критериев оценки физической подготовленности и функциональных возможностей гребцовслаломистов. «Восьмерка по времени отрезка 250 м» с задачей преодолеть максимальное расстояние по восьмерке за время отрезка 250 м. Chişinău: USEFS. потребления кислорода.13.). «Прохождение связки ворот: прямые – обратные . для МС характерны меньшие значения легочной вентиляции. специализирующихся в гребле на байдарках. « максимальное преодоление 250 метров по прямой».0. ПК составило 65. ЧСС. Анализ результатов эргометрического тестирования позволил получить представление о морфофункциональных особенностях гребцов-слаломистов в условиях ступенчато-возрастающей мощности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.16.е.39. 2.) при r = .0. которые находились на расстоянии в 10 метров друг от друга в течении 1 минуты.80 (у.33 (кг∙м∙мин-1) при r = . тест PWC170 составил 2514. 2012 263 . Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне общей физической подготовленности и развитии аэробных возможностей. 3. характерны большие значения мощности и экономичности как на уровне порогов. [2]. 1). что с ростом квалификации спортсменов достоверно увеличиваются показатели мощности и экономичности гребли (рис. Результаты исследований и их обсуждение В ходе оценки общей физической подготовленности были получены следующие результаты: тест Купера составил 3037. проба Руфье составила 2. Отмечено. Так же. «Восьмерка за 1 минуту» с задачей максимальное количество раз преодолеть 2-е ворот. 2012 задачей максимально быстро выполнить 5 разворотов с места.55 (мл∙мин∙кг-1) при r = . так как тесты имеют низкие коэффициенты корреляции со специальной работоспособностью.). так и по максимальным значениям показателей (рис.

0 0 МАХ (W) МАХ (W) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (HR) К-1 ПАНО1 (HR) 100 МС С-1 ПАНО2 (HR) КМС 1. 5. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам ступенчатого теста) При выполнении работы на уровне ПАНО2.0 80 60.0 МАХ (Вт/HR) ПАНО1 (HR) 120 МАХ (Вт/HR) 80. МС показывают более высокие значения мощности работы. что указывает на более высокую эффективность аэробных процессов и механизмов регуляции рН (рис. 2012 ПАНО1 (W) 120. 1.0 60 40. 3. При выполнении работы максимальной мощности. внешнего дыхания. реакция кардиореспираторной системы также становиться более выраженной (рис. 5. 2. 4.0 МАХ (HR) 40 ПАНО1 (Вт/HR) 20.). и газообмена чем КМС и 1-разрядники. 4. 2012 264 . Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО2 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) W 140 120 RQ HR 100 80 60 40 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 VT VE МС f КМС 1-разряд Рис.). МС уже демонстрируют большие показатели мощности гребли. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации (по результатам ступенчатого теста) Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Но в то же время у МС значения респираторного эквивалента и ЧСС ниже чем у менее квалифицированных. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО1 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) f КМС 1-разряд Рис.разряд Рис. W W 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140 RQ HR 120 RQ 100 80 60 40 VCO2 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 Вт/HR VO2 VT VE HR VT VE f МС КМС МС 1-разряд Рис. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при максимальной мощности работы (по результатам ступечатого теста и газоанализа) Chişinău: USEFS.0 ПАНО1 (W) 140 100.0 МАХ (HR) ПАНО1 (Вт/HR) 20 0.

лучшие результаты показали гребцы-байдарочники.) 0 "250 м.е. При этом. результаты которых достоверно отличались от гребцов. (сек) (лев. «250 метров по прямой» и «Восьмерка по времени отрезка 250 м». (сек) (прав.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. лучшие результаты демонстрируют гребцы-байдарочники ( см. 2012 Анализ результатов оценки специальной физической подготовленности позволил получить представление о проявлении специальных двигательных качеств гребцов-слаломистов различной специализации (рис. что связано. рис. характеризующем специальную вестибулярную устойчивость и эффективность механизмов регуляции позы. В тестах «Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые» и «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов»." (HRmax) "Восьмерка по времени 250м. т.) К-1 С-1 Рис. 2012 265 .) 150 100 "250 м. 6. выступающих на каноэ. результат на прямую зависит от «ведущей» стороной гребли. по прямой" скорость (м/сек) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) "Восьмерка за 1 мин." (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. с особенностями гребли на каноэ. "Восьмерка по времени 250м. которые характеризуют скоростно-силовые возможности гребцов в условиях выполнения сложных технических приемов гребного слалома. Скорость взятия обратных ворот (сек) (прав." скорость (м/сек) 5 разворотов на 360. что позволяет говорить о значении функциональной асимметрии для эффективной соревновательной деятельности в этом классе судов (рис. В тестах «Восьмерка за 1 минуту»." скорость (м/сек) 200 Крен 45 градусов (сек) лев. 6. позволяющих оценить специальную скоростносиловую выносливость спортсменов.). Крен 45 градусов (сек) прав. 6. 6. у гребцов выступающих на каноэ. 6. в первую очередь. с более высоким положением общего центра тяжести системы «гребец-весло-лодка» (рис. по прямой" (HRmax) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) 50 Скорость взятия обратных ворот (сек) (лев.) 5 разворотов на 360. В тесте «Удержание крена лодки в положении 45°».). (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. Показатели специальной подготовленности гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам специализированных тестов на воде) Chişinău: USEFS. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360.).).

77 .0.74 .05. 2012 266 .46 .0.56 при p<0.0. le – расстояние. Мощность работы на ПАНО2.76 Специализированные педагогические тесты Удержание крена лодки в положении 45°. 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.71 0. c (правый/левый) Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые. связанные с результативностью гребцов.73 .63 .53 0.0. 60 где КИП – коэффициент индивидуального проигрыша (м∙с-1).0.0.0. имеют более низкую взаимосвязь чем предложенный нами тест «Восьмерка по времени прохождения 250 м» (табл.65 / . которое преодолел гребец в тесте «Восьмерка по времени отрезка 250 м» (м).62 .0.46 0.). 2012 Корреляционный анализ результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции.0. позволил выявить показатели. Так мы видим что наибольшую взаимосвязь имеют: возраст.66 .75 / . в ходе анализа данных был выявлен показатель.0. а так же прохождение связки ворот «прямые-обратные-прямые» и следует обратить внимание. что результаты теста «Восьмерка за 1 минуту».66 / 0.28 Эргометрические тесты ПАНО1 (W и Вт/HR) ПАНО2 (W и Вт/HR) Максимальная мощность (W и Вт/HR) (W и Вт/HR) в тесте.54 / .73 / 0. экономичность при максимальных значениях мощности. определенный как нами как «коэффициент индивидуального проигрыша» (КИП).77 Также. Chişinău: USEFS. КИП  250  l e .0. характеризующий разницу скорости преодоления отрезка 250 м по прямой и выполнения специального технического приема «восьмерка» за время.0.66 / . с (правый/левый) Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов. с (правый/левый) «Восьмерка за 1 минуту» Время прохождения отрезка 250 метров по прямой.0. моделирующем преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре . r=0.0. Взаимосвязь результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции (r=0.67 / .62 . соответствующее результату теста «250 метров по прямой». Таблица 1. рекомендованного в специальной литературе.0.0. с «Восьмерка» по времени прохождения отрезка 250 м Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП) .01) Коэффициент корреляции с результатом Показатель Морфологические показатели Возраст Рост Масса тела .44 при p<0.

2. Квашук П. табл.-O. науч. 1).77. Shephard. Endurance in Sport: Olympic Encyclopaedia of Sports Medicine: John Wiley & Sons. то есть взаимосвязь технической и специальной физической подготовленности спортсменов. Взаимосвязь «КИП» с результатом на дистанции представленная в таблице составила 0. С.77. тр. функциональных возможностей организма гребцов-слаломистов и спортивного результата.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Выводы Выявлена взаимосвязь показатели физической подготовленности. R. И чем ниже данный показатель. Chişinău: USEFS. характеризует эффективность и устойчивость техники гребли в условиях утомления. Astrand. p. которая составила 0. 2002. 2012 При разработке этого критерия сходили из того. что подтверждает высокую информативность данного показателя (см. 2000. И определена его взаимосвязь со спортивным результатом. Новый метод контроля для оценки подготовленности гребцов: сб.В. в то время как скорость выполнения технических приемов за это же время. тем выше способность к реализации индивидуальных возможностей. ВНИИФК. 2012 267 . что показатель скорости гребли по прямой дистанции характеризует преимущественно реализацию физического потенциала спортсмена. J. P. Библиография: 1. 888 – 899. А так же выявлен информативный критерий Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП). 173 – 176 с.

In article the structure and interrelation of mental.. Україна Keywords: mental. фізичних і психофізіологічних якостей гімнасток. М. Варто вiдзначити. що в пiдходах рiзних авторiв до оцiнювання фiзичних показникiв є багато спiльного. 2012 СТРУКТУРА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНИХ. 10. Низка фахiвцiв iз психофiзiологiї [3. Мета: дослідити структуру та взаємозв’язок психічних. соматичних i функцiональних показникiв. кандидат наук.. У сучасних умовах фізична підготовка гімнасток є обов’язковою в системі навчально-тренувального процесу. Кожен предмет має свою специфiку i характернi для нього елементи вправ: скакалка – стрибки. Разом з тим. Слов’янський державний педагогічний університет. Summary.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Дослідження особливостей розвитку фізичних якостей у зв’язку з підвищенням спортивної кваліфікації привертало увагу багатьох вчених. скiльки вiдмiнностями мети та завдань методики оцiнки фiзичної пiдготовленостi особистостi. 15] з даного напрямку виконано на основі фізичної диференціації спортсменів. Україна Шелудешева М. булави – рiвновага. Усе це накладає вiдбиток на характер фiзичної пiдготовки гiмнасток. Chişinău: USEFS. physical and psychophysiological qualities. Україна Борщов С. Слов’янський державний педагогічний університет. Жорстка конкуренцiя в художнiй гiмнастицi викликала значне зростання складностi вправ у всiх видах багатоборства. але й психологiчної. магістранта. 19] вказує на взаємозв’язок не тiльки фiзичної підготовленості. що на сьогоднi зустрiчаються тiльки окремi данi щодо психофiзiологiчних i психiчних показникiв гiмнасток. аналiз науково-методичної лiтератури показує. 2012 268 . physical and psychophysiological qualities of gymnasts-artists is investigated. м’яч – нахили. доцент. Аналіз науково-методичної літератури. Художня гiмнастика. Слов’янський державний педагогічний університет. стрiчка – повороти. висуває певнi вимоги до розвитку фiзичних якостей. Актуальність. i разом з тим трапляються розбiжностi. ФІЗИЧНИХ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ГІМНАСТОК Ніцула М. Значну кількість досліджень [3. як ациклiчний i складнокоординацiйний вид спорту. що визначаються не стiльки теоретичними положеннями. аспірантка..

2. 1. Аналiзуючи розглянутi пiдходи [3. систематизовані й використані в процес i технічної. торкаючись структури вольової сфери спортсменів i планування її розвитку в процесі тренування. Саме у зв’язку з цим мета психологiчної пiдготовки в процесі підвищення СФП полягає в тому.].розвивати емоційно-вольові якості: сміливість. що завдання психологічної підготовки спрямовані на розвиток пiзнавальної сфери (мислення. здатнiсть швидко й точно запам’ятовувати спортивнi прийоми та їх комбiнацiї. дійшов висновку. зокрема емоцiйно-вольової стiйкостi). 11 та ін. .Ц. Але ще не з’ясовано ряд Chişinău: USEFS. що перешкоди. 17]. користуватися м’язово-руховими уявленнями в процесi iдеомоторного тренування. Воля є обов’язковою. якi потрiбнi для досягнення високого рiвня спортивної майстерностi. волю до перемоги.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. швидкість мобілізації. на думку фахівців. щоб сформувати психічні якостi. Недостатній розвиток цієї психічної сфери перешкоджає досягненню успіху в спортивній діяльності. 4. уяву. Розкриттю змісту поняття „воля‖ в загальній психології i психології спорту присвячено багато робіт [3. Автор. виробити психiчну стiйкiсть та готовнiсть до подолання труднощiв змагальної дiяльностi. підкреслює. наочно-дiйове мислення. 3. А. Аналiзувати розглянутi пiдходи. . . необхідною умовою діяльності спортсмена. пам’ятi та вольових якостей.сприяти вихованню моральних рис особистості.розвивати стійкість уваги. 2012 Завдання дослідження. Вона дозволяє регулювати протікання всіх інших психологічних процесів. 2012 269 . можна зазначити. Аналiзувати науково-методичну літературу. 9. витримку.розвивати пам’ять. Пунi [8]. є наступними: . якi спричиняються об’єктивними умовами змагань з будь-якого виду спорту. досліджуючи проблему вольової підготовки в практиці спортивного тренування. уміння добре орієнтуватися в ситуаціях спортивного змагання. Визначити місце окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток-художниць. рішучість. що формування провідних вольових якостей перш за все стимулюється об’єктивними умовами діяльності в кожному виді спорту. особливо в умовах змагань. Розглянути психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних групп. Завдання психічної підготовки. уваги. повинні бути визначені. тактичної i фізичної підготовки спортсменів. Психологи [16] психічну підготовленість спортсменів пов’язують зi спроможністю процесів вищої нервової системи сприяти досягненню найвищого результату у змаганнях. Результати дослідження.

удосконалювати цiлеспрямованi дiї. 2012 270 . долати труднощi.В. свiдомо керувати поведiнкою. Основа такої саморегуляцiї полягає у взаємодiї процесiв збудження i гальмування нервової системи. вони менше піддаються онтогенетичним змінам. а потiм спадом діяльності. за темпераментом вiдповiдає холерику): характеризується циклiчнiстю дiй. яка потребує рiвномiрної витрати сил. [16] Сучасна психологічна наука відповідно визначає чотири типи темпераменту: меланхолiчний. У зв’язку з цим психологи. за темпераментом вiдповiдає флегматику): роботу виконує добре ту. контролювати їх. рiвномiрно. Наведені вище визначення волі показують. усвідомлення. . Павловим. якi добре описанi в лiтературi. . у зв’язку з тим. холеричний. сила. спади дiяльностi вiд перевтоми бувають рiдко.М.П. Значна частина психологiв [11. що в бiльшостi робіт факторами. вважаються основні властивостi нервової системи. 18] визначає волю як здатність ставити цiлi. за темпераментом вiдповiдає сангвiнiку): дiяльнiсть відбувається без скачкiв. приймати рiшення. Chişinău: USEFS. Не всі автори розглядають волю як психічне явище. найбiльш стiйкi. флегматичний. за даними соціальних досліджень. Аналiз науково-методичної лiтератури показав. видiляють у нiй двi пiдфункцiї – активізуючу та гальмiвну. в якiй вiдображається сукупнiсть довiльних зусиль. Як було встановлено I. урівноваженість i рухливість є фундаментальними характеристиками нервових процесів. Однiєю з функцiй волi є свiдома саморегуляцiя активностi людини в ускладнених умовах життєдiяльностi. розглядаючи загальну функцiю. який визначається умовами навколишнього середовища. то. 2012 теоретичних питань. Цi якості.неврiвноважений (слабкий рухливий. На основі співвідношення цих особливостей процесів збудження i гальмування Л. Онищенко [12] характеризує волю як сторону свiдомостi. що зумовлюють характер iндивiдуалiзацiї навчання. I.сильно урiвноважений (сильний рухливий.урiвноважений (сильний інертний. Щодо уваги. вирішення яких безпосередньо стосується вдосконалення вольової підготовки спортсменів. на думку Т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. мотив. що забезпечують досягнення поставленої мети в умовах подолання перешкод рiзних ступенiв складностi. Волков [5] у спортивній практиці виділяє такі типи нервової системи: . сангвiнiчний. що вказані властивостi є вродженими. стан та iн. вона як психічний чинник являє собою процес певної спрямованості i зосередженості. Мойсеєвої та інших. що їх автори розкривають сутність цього психічного явища за допомогою різних понять: здатність.Ю.

2012 довгочасного й методичного напруження. У гiмнасток сильного рухливого типу з переважанням збудження працездатнiсть пiдвищується при виконаннi швидких динамiчних вправ. намагаються виконати більший обсяг роботи. ніж заплановано. Так. за темпераментом вiдповiдає меланхолiку). Представницi слабкого iнертного типу виявляють вiдносно низьку працездатнiсть. характеризується високою витривалiстю. Л. у бiльшостi випадкiв вiдмовляються вiд великих навантажень чи виконують їх напiвсили [6]. часто скаржаться на втому й нерiдко пропускають тренування.слабкий (слабкий інертний. врiвноваженістю i хорошою рухливістю. Швидкiсть виконання вправ до кiнця тренування не знижується. 10. Гiмнастки зi слабким рухливим типом нервової системи недостатньою витривалi: одну й ту саму вправу вони здатнi виконувати не бiльше 3-5 разiв. втомлюються порiвняно швидко. а також за умов частої змiни завдань або обставин дiяльностi. якi зарекомендували себе висококоординацiйними i працездатними. швидко відновлюють сили. що нервова діяльність гiмнасток. У спортивнiй дiяльностi вони вiдзначаються швидкiстю рухiв. Єгупов зауважує. а за необхiдностi виконувати повiльнi чи статичнi вправи падає [5]. Для вирiшення завдань нашого дослiдження нами розглядалися психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних груп. яким притаманна надзвичайна Chişinău: USEFS. Представницi сильного рухливого типу виявляють найкращу працездатнiсть при виконаннi швидких динамiчних вправ. Тренувальнi заняття на наступний день вкрай нерезультативнi [5].Ф.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. До кiнця тренування якiсть виконання вправи помiтно знижується. Дослiдження низки науковців [7. типологiчнi особливостi нервової системи також мають значний вплив на виконання складнокоординацiйних рухiв гiмнастками. гiмнастки. Як вiдзначає бiльшiсть дослідників [3. За обсягом можливого навантаження пiд час тренувальних занять такi спортсменки характеризуються як працездатнi. i нерiдко така спортсменка припиняє заняття задовго до його закiнчення. 2012 271 . . 15] дали можливiсть виявити характернi особливостi засвоєння гiмнастичних вправ спортсменками з рiзними типами нервової системи. частою змiною настрою. Гiмнастки iз сильним iнертним типом найкращу працездатнiсть показують при виконаннi повiльних i статичних вправ. Вони добре переносять фiзичнi навантаження i тренування кожного дня. Спортсменки зi слабкою нервовою системою вiдзначаються недостатньою працездатнiстю. Якiсть виконання вправ пiсля 4-5 повторень помiтно знижується. характеризується оптимальним співвідношенням процесів збудження i гальмування. 13].

засвоєння рухiв та їх виконання залежить. 2012 272 . тому при комплектуваннi груп гiмнасток необхiдно враховувати переважання того чи iншого процесу (збудження або гальмування) нервової дiяльностi у юних спортсменок. вони майже не припускаються помилок. Єгупов [6] вiдносить спортсменок. Замикання нових умовнорефлекторних зв’язкiв вiдбувається у них швидко i точно. працелюбних Л. рівновагою та ритмом. часто скаржаться на невмiння виконувати ту чи iншу вправу. Отже. У художній гімнастиці вправи пов’язані з рівновагою. якi впливають на виконання складнокоординацiйних рухiв. які вiдзначаються врiвноваженiстю процесiв нервової системи. вони не втрачають зацiкавленостi нею. однак довготривале опрацювання набридає. вiд типу нервової системи. що в залежності вiд специфіки виду спорту координаційні здібності виявляються по-різному. У науковій літературі вказується. Такi гiмнастки дуже зацiкавлено вивчають новi елементи. нерiдко вiдмовляються вивчати вправи. Вони спокiйно ставляться до своїх невдач та успiхiв. 2012 активнiсть i які належать до збудливих. проведенi спостереження фахівців [6] дозволили прийти до висновку: здатнiсть до навчання. Важливими координаційними якостями в художній гімнастиці є здатність до оволодіння рухами. але при цьому нерiдко допускають помилки. Велике значення має i втримання рiвноваги пiсля виконання елементiв. Замикання нових умовних зв’язкiв вiдбувається у них швидко. у вправах з предметами та без предмета – завжди потрібно утримувати своє тіло в певному положенні. Видiляється група малорухливих. рiвня розумової i фiзичної працездатностi та сформованостi основних морально-вольових якостей. безiнiцiативних гiмнасток з перевагою процесiв гальмування.Ф. але легко втрачають набутi навички. смiливо беруться виконувати занадто складні для них вправи. Це дисциплiнованi й разом з тим активнi спортсменки. Почавши займатися гiмнастикою. у першу чергу. сили. для них характерна невпевненiсть у своїх силах.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. спритності. Фізична підготовленість спортсмена характеризується можливостями функцiональних систем органiзму i рiвнем розвитку основних фізичних якостей: швидкостi. програма навчально-тренувального процесу повинна будуватися з урахуванням особливостей нервової системи. Невдачi в роботi сприймаються хворобливо. координацiйних здiбностей та гнучкостi. Таким чином. пов’язаних з обертанням тiла в Chişinău: USEFS. витривалостi. До найбiльш працездатних. При засвоєннi складних вправ вони зазвичай пасивнi. У статичних та динамічних елементах. Засвоївши вправу. вони досить скоро засвоюють основу рухiв. якi потребують смiливостi. Замикання нових умовно-рефлекторних зв’язкiв у них проходить повiльно.

У процесi розвитку цiєї якостi потрiбно враховувати. крiм кiлькiсних показникiв ще й естетичну сторону виконання стрибкових елементiв. Загальна i спецiальна витривалiсть.В Ветошкіна [4] пiдтверджує. то вони засвоюються швидше. але вiдносно недовгої (протягом 1-3 хвилин) м’язової роботи. Вона необхiдна для вiльного виконання змагальних комбiнацiй. Білокопитова [1] вказує. На думку спецiалiстiв [14]. у глибину. гомілковостопному. Chişinău: USEFS. вiд функцiональних особливостей м’язiв. Однiєю з важливих якостей при виконаннi нахилiв. хвиль є гнучкiсть. що люди.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. що рiвень стрибучостi є одним з визначальних показникiв пiдготовленостi в художнiй гiмнастицi. гомiлковостопного суглобiв. якi швидше за iнших оволодiвають рухами. удосконалення цієї функції може здійснюватися двома методами: шляхом використання як основного засобу спеціальних вправ для вироблення рiвноваги або за рахунок розвитку аналiзаторiв. У художнiй гiмнастицi гнучкiсть – це елементарна умова якiсно i кiлькiсно хорошого виконання руху.А. 2012 273 . якi включають рiзнi або одноманiтнi стрибковi рухи на пiдвищення. колiнного. тобто пiсля навантаження на вестибулярний апарат. якi виконують рухи. якi забезпечують збереження рiвноваги. як зазначає автор. З метою розвитку стрибучостi ряд авторiв [4] пропонує використовувати спецiальнi комплекси. є обов’язковою складовою частиною високої результативностi в художнiй гiмнастицi. 2012 рiзних площинах. Працi дослідників [2] показали. що вправи зi скакалкою потребують вiд гiмнастки хорошої стрибучостi й витривалостi. Ж. Ефектнiсть стрибка залежить вiд висоти вильоту та амплiтуди руху. З усiх основних фiзичних якостей найменше вивченою є спритнiсть. стрибки з обтяженням. якi забезпечують рухи в цих суглобах. махiв. можуть iнодi – при вивченнi деяких рухів – бути в числi останнiх. що пояснюється її специфiкою. Спеціальна витривалiсть гiмнасток визначається як здатнiсть до iнтенсивної. як відзначають фахівці в галузі спорту. а також у дiлянцi хребта. Для досягнення високого класу володiння елементами необхiдний оптимальний розвиток рухливостi в кульшовому. так i вiд вiдсутностi протидiї з боку м’язiв-антагонiстiв. плечовому суглобi. якi характеризуються значною динамічністю й відсутністю пауз. О. а також рухливостi стопи. Але якщо є зв’язок мiж цими рухами. На високому рiвнi виконувати стрибки з великою амплiтудою рухiв та постiйно утримувати рiвновагу можна лише при наявностi гнучкостi. Ступiнь гнучкостi залежить як вiд сили м’язiв. Величина стрибка залежить вiд рухливостi кульшового.

3. Калинин Е. наук з фіз. 1997. Теория и методика детского и юношеского спорта. Волков Л. ін-т фіз.И. 19 с 4.М. специфiчної для кожного виду спорту.: Олімпійська література. 2012 Висновки У науково-методичнiй лiтературi останнiх рокiв iснує одностайна думка.С. Леонтьев А. Совершенствование технического мастерства в прыжковых упражнениях художественной гимнастики: Автореф. культуры / Под общ. 84-86 13. Б. 2012 274 . пед. Влияние психического стресса на взаимосвязь индивидуальных свойств и деятельность спортсменок: (На материале художественной гимнастики): Автореф. наук: 13.В. Л. конф. Приставкина М. 10. К. 2. С. дис.: ВЛАДОС. Белокопитова Ж. Борщов С.: Питер Ком. 311.: Изд-во МГУ. психологов спорта. 188194. можна зробити висновок. Полищук Т. Психология подросткового и юношеского возраста. С.  М. Ч.. 15. швидкiсть та функцiя рiвноваги.01. 310 с 6.П. 16 с. 341с. пед. Ю. одаренность. Суслова. Шустина. 5. 1981. 2000..Л. 22 с.  126 с 7.00. 1981. Проблемы развития психики. Е. М. талант.04 / ГЦОЛИФК. 19. С.04. Трофімова.: СААМ. 16.. 1982. i розробкою стандартизованої системи їх контролю. Психологические особенности деятельности спортсменок в художественной гимнастике: Лекция. – К..: Физкультура и спорт. Индивидуальные проявления и особенности личности // Общая психология: (Курс лекций) / Сост.Н.практ.01 / НУФВСУ. Комплексная оценка специальных способностей девочек на начальном этапе обучения упражнений художественной гимнастики: Автореф.04. Сыча. дис… канд. 1990. 1999. Ф. 1991. сила. Ветошкина Э.П. наук: 13. докладов ХI Всесоюзной науч. Бібліографія: 1.. 288 с.Л. СПб. дис… канд. На пiдставi аналiзу лiтературних джерел.00.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1988. Современная система спортивной подготовки / Под ред.: Физкультура и спорт. Рогов.А. Теория спортивного отбора: способности. 23 с. 2003. Вып.В. и.М. 1995. Минск.00. К вопросу об управлении психическим состоянием спортсменок в художественной гимнастике // Сборник научных трудов молодых учѐных. – Смоленск: Б. Психологія: Підручник / За ред. Бернштейн Н. 17. 2002.М. Психофізична підготовка юних гімнастів: Автореф.А.В. – 23 с. наук: 24. пед.Н. 558 с. Райс Ф. М. канд. 14. що перспективи вдосконалення фiзичної пiдготовленостi спортсменiв пов’язанi з виявленням структури фiзичних якостей. В. 14-15.В. 4.Н. О ловкости и ее развитии. Пидоря А. 1. стрибучiсть.А. Смоленск: СГИФК. Онищенко И. Лисицкой. дис… канд. 18. К. дис… канд.В. № 2.444. Психология воли. 2000. культури. 584 с 12. Формирование навыков динамического равновесия у спортсменок в художественной гимнастике на этапе предсоревновательной подготовки: Автореф. С. наук: 13. що основними з них є гнучкiсть.: Либідь. 1993. Т. М.. 718 с.. 2-ге вид. Сообщение о результатах определения психической работоспособности спортсменов в условиях тренировок и соревнований // Теория и практика физической культуры. Львів. Ильин Е. 228 с.А. – 13 с.. К.. 11. Зюкова Р. 1982. Психологическая подготовка // Художественная гимнастика: Учебник для институтов физ.00. К. Chişinău: USEFS. виховання і спорту: 24. 1982. Волков Л. СПб. 65-68.. Определение взаимосвязи специализированных проявлений психики и уровней спортивного мастерства в циклических видах спорта // Тез. М.00. 9. Пшеничных И. стереотипне. держ. М. С. присвячених проблемi визначення місця окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток. ред.: Вежа. 2000. 1997. 8. 1995. пед. М.

по цели и по характеру движения. Методы исследования: анализ научно-методической литературы. Так как атлетическое многоборье является новым видом спорта современности вопрос его специальной классификации упражнений требует более Chişinău: USEFS. классификация по относительной мощности работы. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Постановка проблемы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. быстроты. предложил ранжировать упражнения по трем признакам: по методу спортивного упражнения. 2012 275 . physical exercises. classification. Summary. студент. учет формы физического движения по системе близости к соревновательному упражнению. Цель исследования – определить структурно-функциональные единицы (термины и классификация) атлетического многоборья как вида спорта и выявить последовательность групп упражнений подчиняющихся законам систематики. воздействие на двигательные звенья (плечевой пояс и руки. Классификация. Результаты исследования и их обсуждение. классификация упражнений по интенсивности нагрузок. Киев Keywords: athletic all-round. Наталов изучая эту проблему в гносеологическом плане. Blocks of classification specifications of a sport are analysed and their scientific characteristic is given. In article substantive provisions of formation of classification of athletic allround are considered. Классификация чрезвычайно важна в становлении и формировании социального явления. Классификация физических упражнений интересует специалистов давно. выносливости). В результате изучения проблемы классификации физических упражнений в области физического воспитания и спорта наметились некоторые общие признаки. тотальное воздействие). систематизация и терминология средств спортивной тренировки имеет практическое значение для правильного построения занятий и улучшения качества учебно-тренировочной и спортивной работы. составляющие основу классификации физических упражнений: с целью развития физических качеств (силы. Так Г.. 2012 АТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ И ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ Подгурский С. описательный и системный методы. ноги. туловище.

туловища. вольные. это: динамическая сила. Каждый класс имеет свою группу соревновательных упражнений и свою взаимосвязь с другими видами спорта. Классификация позволяет удобно распределять и хранить информацию с тем.). форма. будет естественной.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. который представленный в виде схемы или словесного описания. с которыми или на которых они выполняются) или внутренние.это пересечение основных характеристик атлетического многоборья с тяжѐлой атлетикой. Слово «классификация» употребляется в двух значениях: как процесс распределения объектов на классы и как результат такого распределения. для рук. ног. . с гантелями. по их сущности и целенаправленности можно распределить на взаимосвязанные и обусловливающие друг друга пять следующих групп: общеразвивающие. например внешние (анатомические. 2012 276 . чтобы использовать еѐ в составлении учебных программ и др. и т. скоростная и статическая выносливость. применяемые в процессе подготовки спортсменов. Соревновательные упражнения делятся на три категории. Динамическая сила . Определений понятию классификация очень много мы остановимся на некоторых из них: . Исходя из сказанного выше. 2012 тщательного исследования. специально подготовительные. со штангой. пауэрлифтингом и гиревым спортом. все физические упражнения.классификация – распределение физических упражнений по группам и подгруппам на основании какого-либо общего признака. соревновательные. согласно наиболее существенным их признакам. Классификация физических упражнений на основе признаков. снаряды. В основу классификации физических упражнений могут быть положены разные признаки.классификация – распределение множества объектов на классы. д. характеризующих общность упражнений каждой группы по их сущности и целенаправленности. определяющие общность физических упражнений по их сущности и целенаправленности. вспомогательные и профилактические (табл. 1-3). Классификация физических упражнений по внешним признакам может быть только вспомогательной и служит для придания множеству разнообразных упражнений определенного порядка (упражнения в передвижении. Chişinău: USEFS.

Таблица 1.это пересечение с изометрической гимнастикой А. Chişinău: USEFS. Вес на спине 1:10 собственного веса. футбол. чтобы спортсмен выполнил упражнение всего один раз. катка в полный выносливо.Засса. Выкат спортивного «Скоростна-я 3разряд: 5 повторений за 1мин.). Чемпион: 1 раз с фиксацией. Примером классификации в атлетическом многоборье может служить распределение всех спортсменов по антропометрическим данным и разделение их по спортивным разрядам. КМС: 1 раз с фиксацией. чтобы спортсмен выполнил упражнение таким образом. Вес на спине 1:8 собственного веса. с наиболее максимальным весом на спине. Вес на спине 1:3 собственного веса. Выкат спортивного «Статичес2разряд: фиксация тела на 15 сек. Вес на спине 1:6 собственного веса. лѐгкой атлетикой и игровыми видами спорта (баскетбол. и. Статическая выносливость . Абсолютный Чемпион: более 20 повторений за 1мин.это пересечение со спортивной гимнастикой. чтобы тело спортсмена удерживалось в фиксированном положении максимальное количество времени и окончательное завершение упражнения засчитывается после возвращения спортсменом в исходное положение. Подгурского. Скоростная выносливость преследует цель. 1разряд: 10 повторений за 1мин. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. кая сила» 2разряд: 1 раз с фиксацией.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Блок 1 нормативов атлетического многоборья Упражнение Выкат спортивного катка в полный рост на прямые руки из положения стоя на ногах Категория Норматив* «Динамичес. Вес более 1:2 собственного веса. руки из положения Мастер Спорта: 15 повторений за 1мин. Динамическая сила преследует цель. 2012 Скоростная выносливость . чтобы спортсмен выполнил упражнение с максимальным количеством повторений за отведѐнный промежуток времени (1 минута.3разряд: 1 раз с фиксацией. 2012 277 . рост на прямые сть» КМС: 12 повторений за 1мин. катка в полный кая рост на прямые выносливост 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Вес на спине 1:4 собственного веса. * Все нормативы указанных упражнений взяты на основании личных результатов и рекордов С. стоя на ногах Чемпион: 20 повторений за 1мин. гандбол. руки из положения ь» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. 3 минуты. Статическая выносливость преследует цель. которые имеют подтверждение дипломами «Книга рекордов Украины».2разряд: 7 повторений за 1мин.д. 5 минут). стоя на ногах Чемпион: фиксация тела на 40 сек. 1разряд: 1 раз с фиксацией.т. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. КМС: фиксация тела на 25 сек. Вес на спине 1:2 собственного веса.

от пола ость» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек.максимальная сила определяется величиной внешних сопротивлений. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Чемпион: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:6 собственного веса. Чемпион: 35 повторений за 1мин. Перспективы дальнейших исследований. прямых руках вынослив КМС: 20 повторений за 1мин. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: более 35 повторений за 1мин. Подгурского» на ская 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Chişinău: USEFS. Вес на спине 1:10 собственного веса. способность преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. Упражнения. 2012 Таблица 2. 1) «Динамическая сила» . которые требуют более глубокого научного изучения. КМС: 1 раз с фиксацией. что и предопределяет актуальность дальнейших исследований.подразумевает.это способность длительное время поддерживать оптимальные силовые характеристики удержания. Вес на спине 1:2 собственного веса. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. Вес на спине 1:8 собственного сила» веса.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. указанные в таблицах 1-3 характеризуют основной принцип выполнения упражнения в соответствии выбранной категории. от пола ость» Мастер Спорта: 25 повторений за 1мин. Вес более 1:2 собственного веса. Вес на спине 1:4 собственного веса. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. которые должны быть преодолены и нейтрализованы. В статье рассмотрены некоторые вопросы структурно-функционального наполнения атлетического многоборья. «Подъѐм «Скорост 2разряд: 12 повторений за 1мин. Вес на спине 1:3 собственного веса. 2012 278 . 3разряд: 7 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. 3) «Скоростная выносливость» . прямых руках вынослив КМС: фиксация тела на 25 сек. ческая 2разряд: 1 раз с фиксацией. «Подъѐм «Статиче 2разряд: фиксация тела на 15 сек. 2) «Статическая выносливость» . Блок 2 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Подъѐм Подгурского» на прямых руках от пола Категория Норматив* «Динами 3разряд: 1 раз с фиксацией. Подгурского» на ная 1разряд: 15 повторений за 1мин.

1разряд: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:4 собственного веса. Вес более 1:2 собственного веса!!! 3разряд: фиксация тела на 10 сек. «Скоростная 2разряд: 7 повторений за 1мин. Вес на спине 1:6 собственного веса. КМС: 15 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: более 25 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. Chişinău: USEFS. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Вес на спине 1:8 собственного веса. 2разряд: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. КМС: фиксация тела на 25 сек. Вес на спине 1:10 собственного веса. Вес на спине 1:2 собственного веса. выносливость» 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Чемпион: 25 повторений за 1мин. Вес на спине 1:3 собственного веса. Чемпион: 1 раз с фиксацией. «Динамическ ая сила» Вывод Определение специальной терминологии и проведение классификации основных структурно-функциональных компонентов является неотъемлемым атрибутом признания нового вида спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. «Статическая 2разряд: фиксация тела на 15 сек. Мастер Спорта: 20 повторений за 1мин. но и как общественного социального явления. 2012 Таблица 3. Блок 3 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» Категория Норматив* 3разряд: 1 раз с фиксацией. Накопление определенных эмпирических знаний и практического опыта в развитии атлетического многоборья формируют его основу не только как нового вида спорта. 3разряд: 5 повторений за 1мин. выносливость» 1разряд: 12 повторений за 1мин. Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. В этой связи отличительной чертой атлетического многоборья является органическое соединение элементов силовых видов спорта и гимнастики. 2012 279 . которое естественно требует систематизации и определения основных его понятий. КМС: 1 раз с фиксацией.

3. А. К проблеме изучения терминологии и классификации атлетического многоборья / С. Зациорский В.: ФиС. МЕТОДОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОРА ПЛОВЦОВ В МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКЕ Таценко А. performance. Государственный университет физического воспитания и спорта. профессор.И. cardiovascular and respiratory systems. Подгурский С. Кишинев Побурный П. Государственный университет физического воспитания и спорта. С. 2000. С. 1997. Кишинев Keywords: children and teenagers. студентка. 2. Отсюда правильное решение проблемы отбора приносит многочисленные выгоды: Chişinău: USEFS. Шейко. 4. Лях-Породько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.О. М. The best swimmers started to practice this kind of sport in these years. Воспитание физических качеств / В. 236 с. Гнатюка.. Государственный университет физического воспитания и спорта. Желязков О. Сущности спортивной формы / О. Такая подготовка связана со значительными финансовыми расходами. 1967. 229-232.М. swimming. Зациорский. Кишинев Солоненко Г. Тернопіль: ТНПУ ім. 2012 280 . № 7. Желязков // Теория и практика физической культуры. 82 с.. The second condition is the age: for boys from 9till 11 years for girls from 7 till 9years. Summary. 24-26. доцент. Подгурский.С.М. 2011.. Проблема отбора была и остается одной из самых важных для современного спортивного плавания. М.О. 2012 Библиография: 1.: Советский спорт. The main condition for reception of children and teenagers in the groups of the initial preparation are good health most of all cardiovascular and respiratory systems which define the high performance of their organism in the time of educational and training lessons. В. Пауэрлифтинг / Б. Однако достижение значительного успеха на международной арене в настоящее время требует интенсивного и многолетнего периода подготовки. Шейко Б. Правильное ее решение обеспечивает развитие спортивного плавания и успехи спортсменов.И.В.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. связанные с многолетней тренировкой бесперспективных спортсменов. Исследовать динамику общедвигательных и психомоторных способностей юных пловцов. как факторов. неисполнения ожиданий. не отпугивает от занятий плаванием.обеспечивает качественное пополнение резерва для состава сборной Молдовы. . Работа определяется аргументированным контент-анализом и экспериментальными данными прогностичности основных критериев отбора и тестов. В исследовании участвовали пловцы спортивных школ плавания г. Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения апробированных мероприятий в ходе тестирования и оценки спортивной пригодности пловцов в условиях многолетней тренировки. 2012 281 . Кишинева. пригодности пловцов к спортивному совершенствованию в многолетней тренировке. Объектом исследований является применение современных методов спортивной диагностики. Исследовать динамику морфофункциональных возможностей юных пловцов. 2012 . определяющих спортивную пригодность к занятиям плаванием в многолетней тренировке. определяющие спортивную пригодность юных пловцов в многолетней тренировке. определяющих спортивную Chişinău: USEFS.сокращает финансовые расходы. Осуществить информационный поиск по вопросу многолетней тренировки спортсменов с учетом возрастной периодизации.оберегает тренирующихся от потери времени. . 3. 2. Целью работы является совершенствование методики многолетней тренировки пловцов.избавляет тренеров от ненужной потери времени и психофизического запаса сил. определяющих их спортивную пригодность в многолетней тренировке. что проведенные экспериментально-аналитические исследования в теории и практике спортивного плавания в условиях спортивной школы позволят выделить наиболее значимые методы и средства. . Нами предполагалось. В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: 1. ухудшения состояния здоровья вследствие не соответствующих возможностей спортсмена тренировочных нагрузок.

раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к многолетним занятиям спортом и к высоким спортивным достижениям.. ДЮСШММС . Работоспособность.. Социологические методы позволили получить информацию о спортивных интересах детей и подростков. Исследования осуществлялись с октября 2008 г. Кишинева (школа №11 –директор.В. требует высокого уровня согласованности движений.М. заведующий кафедрой.директор Писанко А. В результате опроса тренеров. профессор Рышняк Б.90%. мастера спорта. определяющие биомеханику техники плавания и коэффициент полезной деятельности. На основе медико-биологических методов определялись морфофункциональные особенности. Для оценки спортивной пригодности использовались различные методы. 13-14 лет – 16 чел..14чел.1) на первом месте координационные способности -95% и это вполне естественно. обеспечивающие результативность в перспективе.морфофункциональные возможности . Пробейголова И.. по октябрь 2011г. гибкость и сила. Из них: мальчиков .15 чел. женщины – 10 чел. которую далеко не каждому дано освоить. Chişinău: USEFS. определяющих возможности спортивнотехнического мастерства юных пловцов.52. Чрезвычайно сложная техника современного спортивного плавания. как факторы. 2012 пригодность и долговременную адаптацию их организма для спортивнотехнического совершенствования в многолетней тренировке. равновесие занимает одинаковую позицию с обучаемостью и сенсомоторными качествами на уровне 80% и к концу гистограммы следуют прыгучесть.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 9–10 лет -24 чел. состояние анализаторных систем организма и состояние здоровья. Педагогические методы позволяли оценить уровень физических качеств и координационный способностей. В гистограмме. а вестибулярная устойчивость.Ю. мастера спорта международного класса: мужчины . Естественный педагогический эксперимент проводился в условиях специализированных школ плавания г.46 и члены сборной Молдовы. отражающей основные качества и возможности (рис. нам удалось получить характеристики юных пловцов. выносливость и скоростно-силовые способности составляют 85%.. На втором . девочек . Под наблюдением находились юные спортсмены: 7-8 лет – 26 чел. 11-12 лет – 18 чел. уровень физического развития. которые представлены в гистограммах.) и кафедры плавания ГУФВиС. 2012 282 . 15-16 лет .

способность к творчеству . выносливость скоростно-силовые способности равновесие 80 80 70 55 45 40 30 20 обучаемость. 1. 2012 283 .агрессивность. сенсомотрика прыгучесть гибкость 10 сила 0 Рис. определяющих спортивную пригодность для занятий спортивным плаванием При оценке личностно-психологических факторов.70% . Наличие минимума качества и возможностей. мнение специалистов распределилось следующим образом. Далее в порядке убывания .65%. а также мышлению и ориентировке. 2012 100 90 80 70 60 50 95 90 85 85 координационные способности морфофункциональн ые возможности работоспособность.100% целеустремленность и трудолюбие.2).55%. 80% юных спортсменов уходят их секции из-за боязни травмирования или подрыва здоровья в связи с увеличивающимися нагрузками. При изучении мнения специалистов об основных причинах отсева. объем и распределение внимания .устойчивость к стрессу и боевитость -85%. Далее следуют причины отсева из-за допущенных ошибок в методике тренировки и обучения . определяющих спортивную пригодность (рис. Chişinău: USEFS. 69% специалистов отдают предпочтение активности и смелости. На первом месте .65% и 55% . Перемена места жительства может быть причиной отсева по мнению 75% опрошенных. запрет родителей .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 85% опрошенных считают отсутствие желания заниматься или появление других интересов.

боевитость объѐм и рапределение внимания способность к творчеству агрессивность Рис. определяющие спортивную пригодность к занятиям спортивным плаванием. ориентировка устойчивость к стрессу. находят перспективные пути повышения эффективности работы в новых социальноэкономических условиях. Лично-психологические факторы. в тоже время. определяющих эффективность учебнотренировочного процесса. Кишинева.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. метрологических тестирований и социологических опросов. Таким образом. достоверной информативностью в комплексных обследованиях юных спортсменов. доступностью и. что оценку перспективности пловцов в многолетней тренировке осуществляют на основе педагогических. специалистам Республики Молдова удалось достичь значительных результатов в подготовке пловцов высокой квалификации. 2. Chişinău: USEFS. несмотря на огромные трудности. 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 95 95 целеустремлѐнность. Тренера в своей работе умело используют опыт подготовки сильнейших зарубежных пловцов. в которых в настоящее время находится спорт высших достижений в Республике Молдова. 2012 284 . сохраняя и приумножая систему воспитания спортивного резерва и другие достижения ведущих мировых школ плавания. тренеров и собственные исследования показали. смелость 70 65 55 игровое мышление. Анализ практической деятельности ведущих спортивных школ плавания г. психологических. отличающихся простотой. трудолюбие 80 активность. медико-биологических.

При оценке спортивной пригодности рекомендуется исходить из того. что определение сочетания двигательных и личностно-психологических способностей. особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Именно в этом возрасте приступили к занятиям спортивным плаванием многие выдающиеся пловцы. общую специальную и функциональную подготовленность. При этом мальчики-юноши по всем показателям физического развития в абсолютных и относительных единицах превосходят девочек-девушек.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Контроль функциональной подготовленности способствует оценке работоспособности в ступенчато-возрастающем тесте с последующей реакцией ЧСС. 2012 285 . а также морфофункциональных задатков создает потенциальную Chişinău: USEFS. гибкости и выносливости. за исключением обтекаемости и плавучести. в конечном итоге. Динамика параметров физического развития в условиях целенаправленных учебно-тренировочных занятий спортивным плаванием отражает акселеративность в росте тела в длину при несколько меньшей массе тела. изучают личностно-психологические характеристики и свойства нервной системы с целью объективизации спортивной пригодности юных спортсменов для дальнейшего спортивно-технического совершенствования в многолетней тренировке. Контроль физической подготовленности направлен на объективную оценку динамики развития силы. 2012 В ходе спортивной ориентации и отбора на этапе начальной подготовки тренеры совместно со спортивным врачом осуществляют оценку физического развития. что является одной из причин более раннего достижения норматива мастера спорта в женском плавании. соматотип. определяющих высокую работоспособность их организма в ходе учебно-тренировочных занятий. Вторым критерием является возраст: для мальчиков 8-10 лет. к анаэробной работе. Главным условием для приема детей и подростков в группы начальной подготовки является хорошее здоровье. скорости. Комплексный контроль в процессе многолетней тренировки пловцов способствует оптимизации спортивного отбора и их подготовленности с определенной направленностью. Пробы с задержкой дыхания позволяют оценить возможности организма (сердечно-сосудистой и дыхательной систем) к дефициту кислорода и. для девочек 7-9 лет. что благоприятно влияет на их гидродинамические характеристики.

Прогнозирование двигательных способностей. Теория спорта (учебник).восп. 333с.1. к.Н. доцент. спортсменки превосходят своих коллег.: Сердце и спорт. Summary. с сотр.: ФиС. Пробы с задержкой дыхания. Библиография: 1. Киев Когут И. 1978. М.: Академия.П. А. максимального потребления кислорода (МПК) женщин-пловчих уступает показателям мужчин-пловцов.Д.А.: ФиС. Булгакова Н. Ашмарин Б. М. Белоцерковский З. М. Киев Keywords: adaptive sports. In this article the peculiarities of the organizational and regulatory frameworks of adaptive sports in different countries current problems of adaptive sports are analyzed.: ФиС. 2012 возможность для достижения высоких спортивных результатов в избранном виде спортивного плавания в многолетней тренировке. 1965. 2. 8. 2007. also perspective directions of development of adaptive sports in the Ukraine are identified..-62с. Гудков И. 75с. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. М. М. основа ранней ориентации в спорте. 72с. 1978. 3. Новикова А.. 10. т. Однако.И. К..:1978. Гурфинкель В. 1968. Регуляция позы человека.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1987.: Просвещение. отнесенных к массе тела. 1976. М. 84с. аэробной производительности.: Выща школа. Иофе Л. 57с. студентка. 2012 286 . Методические рекомендации по отбору в плавании. Теория и методика физического воспитания. Тесты в физическом воспитании школьников М. М.: Наука. что является возможностью компенсаторной способности их организма в реализации функциональных резервов в экстремальной соревновательной деятельности.Ж. 1988.: Медицина. В кн. Биомеханика плавания (монография).: Олимпия Пресс.физ. Лях В.М. 5. Губа В. Теория и методика физического воспитания. 6.. 199с. в относительных величинах.. 4. Карпман В. 7. Матвеев Л. М. 9. Chişinău: USEFS.А. 33с. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.Б. Тестирование в спортивной медицине. Зациорский В.П.С.. Платонов В. problems of adaptive sports.. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ Хасая А.Л. Величина морфофункциональных показателей физической работоспособности (в абсолютных величинах). 1981.А.

2].определение перспективных направлений развития адаптивного спорта в Украине на основании анализа актуальных проблем его развития. 2012 Актуальность.]. За последнее десятилетие в общественном сознании отмечается процесс постепенного изменения отношения к людям с ограниченными возможностями. согласно которой забота государства о своих согражданах с особыми потребностями является мерилом его культурного и социального развития. синтез и систематизация. 2 и др. анализ. документальных материалов сети Internet. их число медленно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. нежели определение условий их социальной адаптации и интеграции [3. Выявить особенности организационных и нормативно-правовых основ адаптивного спорта в разных странах. в Берлине «Спортивного клуба глухих» и проведение в 1924 г. ―I Олимпийских Игр для глухих‖[1. Началом становления и развития адаптивного спорта большинство исследователей считают организацию в 1888 г. 2012 287 . Происходит смещение акцента с подчеркивания ограниченности их возможностей к осознанию необходимости использования и увеличения имеющегося значительного потенциала для максимального проявления индивидуальных возможностей этих людей [1. Распространенной является точка зрения. но неуклонно растѐт.]. Несмотря на успехи медицины. 4 и др. 3. В настоящий момент большинство исследований направлены скорее на физические и психологические детерминанты здоровья и физического состояния. Результаты исследования и их обсуждение. Задачи: 1. уровня физической подготовленности людей с особыми потребностями. Проанализировать актуальные проблемы развития адаптивного спорта. Определить перспективные направления развития адаптивного спорта в Украине. Всеукраинского центра физической культуры и спорта инвалидов ―Инваспорт‖ перед которым стояли следующие задачи: Chişinău: USEFS. По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10% населения земного шара. Цель исследования . Началом активного развития физкультурно-спортивного движения людей с особыми потребностями в Украине является создание в 1993 г. Методы исследования: анализ специальной литературы.

Согласно Федерального Акта (закона) об американцах с ограниченными возможностями. как высшая форма реабилитации инвалидов. занимаются спортом в 550 спортивных клубах. Поэтому государства должны поощрять все виды спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями путем предоставления надлежащих средств и правильной организации этой деятельности». находящихся в ведении муниципалитетов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. США. Таблица 1.проведение соревнований по видам спорта. Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечено: «Все большее признание получает важность спорта для людей с ограниченными возможностями. Особенности формирования организационных и нормативноправовых основ адаптивного спорта в разных странах Страна Основные направления деятельности Италия Развитие физической активности и спорта среди людей с ограниченными возможностями занимает одно из шести приоритетных направлений деятельности Региональных советов. открыто 27 специализированных детско-юношеских спортивных школ инвалидов. Франция Из 1 млн. Франция и др. проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 2012 288 . 1) [5]. Мира. и.привлечение инвалидов всех возрастов и категорий к регулярным занятиям физкультурой и спортом через создание спортивно-оздоровительных и физкультурно-реабилитационных клубов и организаций по месту жительства. в котором создана государственная система управления спортом людей с ограниченными возможностями и принята государственная программа их поддержки. В стране налажена четкая система деятельности оздоровительных и спортивных организаций для людей с ограниченными возможностями. где отражены и занятия физической культурой и спортом (табл. Италия. имеют разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов. Финляндия Муниципалитеты смогли привлечь к работе с людьми с ограниченными возможностями ещѐ в начале 90-х гг. дворцы спорта и стадионы должны быть доступны людям с ограниченными возможностями. 2012 . большое количество спортивных инструкторов. США Украина Chişinău: USEFS. Предъявляться жесткие требования к строительству спортсооружений в целях обеспечения более широкого доступа к ним людей с ограниченными возможностями. комплектование и подготовка сборных команд для участия в чемпионатах Украины. умственно отсталых лиц 23 тыс. Является единственным государством. 111 физкультурнооздоровительных клубов инвалидов [2]. все общественные здания. Паралимпийских и Дефлимпийских играх. В настоящее время большинство экономически развитых стран. Европы. . В настоящие время действуют 65 подразделений региональных центров «Инваспорт» в городах и районах Украины. в первую очередь.

Ощущается недостаток научно-методической литературы. приходится констатировать практически полное отсутствие трудов. в области ее лечебного и образовательного направлений). Несмотря на то. психической и социальной адаптации людей с особыми потребностями. Несмотря на богатый фонд имеющихся научно-методических разработок по адаптивной физической культуре (особенно. организация учебно-тренировочного процесса. проживающих в Украине [2]. необходимость создания клубной системы проведения соревнований. отсутствие Федеральной программы. отсутствие ставок тренеров в сфере адаптивного спорта [3]. Первостепенной проблемой развития адаптивного спорта в Украине является даже не отсутствие должного уровня социально-экономического развития государства. лишь незначительная их часть вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. посвященных проблеме спортивной подготовки представителей различных нозологических групп. компетентных в вопросах обучения и тренировки спортсменов. обладающих организаторскими способностями. Следует отметить отсутствие налаженной системы повышения квалификации и обмена опытом специалистов в области адаптивной физической культуры. способных обеспечить не только педагогическое.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. но также медицинское и психологическое сопровождение занятий с представителями различных нозологических групп. как о ненужных обществу. направленной на развитие адаптивного спорта. специалистов. что в настоящее время значительные усилия направлены на развития адаптивной физической культуры как универсального средства физической. Важной является проблема дефицита квалифицированных кадров. потребность в строительстве специализированных спортивных комплексов. основными из которых являются: недостаточное финансирование. относящихся к различным нозологическим группам. в полной мере учитывающей специфику их диагноза. а недопонимание многими государственными и общественными деятелями важности преодоления ―советского‖ стереотипа о людях с ограниченными возможностями. 2012 Проведенные российскими учеными исследования позволили выделить проблемы развития адаптивного спорта в России. 2012 289 . По данным ―Инваспорт‖ это около 2% от общего числа инвалидов. необходимость организации семинаров-форумов по обмену опытом. Следующими не менее важными являются проблемы практического отсутствия специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных Chişinău: USEFS.

Присутствует проблема организации учебно-тренировочного процесса. детей (что составляет 8 % от общего количества детей-инвалидов в Украине). предназначенных для обучения и тренировки спортсменов с особыми потребностями. В систему детско-юношеского спорта инвалидов вовлечено свыше 13 тыс.). раздевалки и т. немаловажное значение играет полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом. которая актуальна как для взрослых. Распределение по нозологическим группам не имеет значительных различий (рис. Суть проблемы состоит не только в нехватке спортивных сооружений. так и детей. 2012 сооружении. а так же материально-технической оснащенности занятий. занимающихся в спортивных секциях и ДЮСШИ в Украине (13. 1).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. и финансовых средств. нерешенность проблем в градо. имеющих нарушения в развитии. и. 2012 290 . прежде всего. но и в принципиальном отсутствии на имеющихся спортивных сооружениях специального оборудования.и дорожном строительстве.) Chişinău: USEFS. в их возможности самостоятельного передвижения в общественном транспорте.п. Поскольку дети и подростки с особыми потребностями нередко обучаются и проживают в условиях реабилитационных центров. а так же опасность получения травмы во время непосредственно тренировочного занятия в зависимости от специфики контингента занимающихся. 1. необходимого для полноценной организации занятий (пандусы. необходимость создания условий для доставки юных спортсменов к месту занятий. лифты. 2 тис. выделяемых для приобретения необходимого оборудования и инвентаря. с недостатками слуха с недостатками зрения 19% 27% с поражением ОДА 34% с недостатками умственного развития 20% Рис. при составлении расписания учебно-тренировочных занятий следует учитывать распорядок дня. Количество детей.

: Советский спорт. вищих навч. 296 с. Когут та ін.С.. Степанова О. 250 с. Проблемы управления развитием адаптивного спорта в России // Учѐные записки университета имени П. формирование мотивации к занятиям спортом. Поэтому перспективными направлениями развития адаптивного спорта в Украине являются следующие: разработка и создание специализированных спортивных сооружений. 448 с.О. подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров. посіб. виховання і спорту / [С.Н. и доп. організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. М.П. испр. 2012 291 . США и Канаде / Режим доступа: http://www. Бріскін. масштабные научные исследования. для студ. Том 1. организация медицинского сопровождения. 2012 Одной из важнейших проблем развития адаптивного спорта является также низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. Ю. 5.Ф. 2011. С. Библиография: 1.xml?lang.. оборудования и инвентаря. Значимой является проблема излишней увлеченности руководящими организациями достижением спортсменами высоких спортивных результатов в ущерб физкультурно-оздоровительной направленности.:Асконіт. Історичні. Выводы Перечисленные проблемы являются лишь видимой частью тех многочисленных трудностей. А.. проф. 4. 2 / под общ. К.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Передерий. Лесгафта. что неизбежно приведѐт не только к увеличению количества занимающихся адаптивным спортом. 2010. М. централизованная подготовка родителей детей-инвалидов.]. Адаптивный спорт / Ю.А.sport fcp.ru/xml/t/print. 2. Брискин. Махов А. Матвєєв. 2-е изд. но и гуманизации общества в целом.А. С.: Советский спорт. закладів фіз.А. создание условий для занятий физической культурой и спортом всех нозологических групп.Ф.П. 2009. Chişinău: USEFS. Евсеев. Брискин Ю. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. 2005. ―Адаптивный спорт в Европе. с которыми приходится сталкиваться людям. 316 с. 3. 58 с. работающим в системе адаптивного спорта. І.В. Евсеева. ред.

Также проводятся командные соревнования (каждая команда состоит из 3 экипажей). 3]. international competitions. Развитие и становление гребного слалома на территории Украины проходило в 3 этапа: 1. training. но в Олимпийскую программу С-1 женщины пока что не входят. International Canoe Federation — ICF). С-2 (каноэ-двойка) мужчины. Киев Keywords: athletes.. Summary. In the paper the main prospects for the development of canoe slalom in Ukraine. K-1Ж (байдарка-одиночка) женщины. а именно с 70 гг. Официальное включение гребного слалома в Олимпийскую программу в 1992 г. Киевский национальный архитектурно-строительный университет. Киев Яковенко А. competitions. Into account the basic requirements and specialized training components national athletes. Официальные соревнования проводятся в следующих дисциплинах: K-1М (байдарка-одиночка) мужчины. Гребной слалом это одна из 10 технических дисциплин Международной Федерации Каноэ (англ. Актуальность. C-1 (каноэодиночка) женщины – включены в программу чемпионатов мира с 2010 года. после чего был исключѐн. Первый чемпионат мира состоялся в 1949 году в Женеве.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Участие в первых играх Олимпиад отечественных гребцов слаломистов в 1972 г. and studied on the basis of data formulated the basic provisions and criteria necessary for the development of canoe slalom in Ukraine. Первые соревнования. На территории Украины этот. 2012 292 . 2. относительно молодой. 20 века). 2012 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В УКРАИНЕ Цимбалюк Е. Chişinău: USEFS.. (Барселона). [1. canoe slalom. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. В программу Олимпийских игр гребной слалом входил в 1972 году. признанные ICF. С1 (каноэ-одиночка) мужчины. которые тоже не входят в Олимпийскую программу. Зарождение (70 гг. вновь включѐн с 1992 года (XXV игры Барселона). были проведены в 1933 году на реке Аре в Швейцарии. 2. (Мюнхен).. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Киев Мусевич В. 20 века. вид спорта еще с советских времен активно развивается.

2. В ходе работы использовались методы анализа специальной литературы. уже сегодня можно говорить о росте спортивных результатов отечественных гребцов-слаломистов на мировой арене. В то же время и спортсмены и тренеры выделяют: совершенствование материально технической базы. 2012 3. а 10 – наибольшее. Отечественные гребцы все ближе подбираются к завоеванию Олимпийской лицензии. повышение интереса общественности и открытие новых спортивных школ по гребному слалому. которые специализируются в гребном слаломе. Результаты исследований и их обсуждение На современном этапе гребной слалом в Украине бурно развивается и привлекает все больше желающих освоить этот непростой сложнокоординационный вид спорта с элементами риска. Цель: Определить основные перспективы развития гребного слалома в Украине. опрос и анкетирование.) [1. Современный этап. Вариативность выборки в пределах допустимого. А наименьшую оценку получили внедрения государственных программ и повышение квалификации тренеров и судьей. Сформирована квалифицированная сборная команда. существуют свои специфические проблемы. 3]. методы математической статистики. А именно. Где 1 – это наименьшее влияние (значение). имеет весомое значение в дальнейшем развитии гребного слалома на Украине. На основании полученных обработанных данных анкетирования. мы видим. 2012 293 . 25 высококвалифицированных спортсменов (МС). и те и другие наибольшие перспективы сопоставили именно со строительством специализированного искусственного гребного канала. Тем не менее.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Полученные данные в дальнейшем обрабатывались с помощью методов математической статистики. И 5 –тренеров высшей квалификации. которая достаточно успешно представляет Украину на мировой арене. Создание федерации гребного слалома Украины и участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях различного уровня (Чемпионат мира. этапы кубков мира и др. в силу тех или иных причин. как очень важные факторы дальнейшего развития гребного слалома в Украине. как и в других видах спорта. Методы и организация исследований. совершенствование методики подготовки. развитие маркетинговых программ и спонсорской помощи. что и спортсмены и тренеры в основном отвечают достаточно однообразно. Выявление и решение которых. возраст спортсменов – 18-23 лет. Респондентам предлагалось оценить вопросы анкеты по значимости предложенных вопросов от 1 до 10. Чемпионат Европы. Chişinău: USEFS. Контингент. 30 человек из которых. Но.

30 10 0.72 0.31 6. Оценки респондентов. привлечение спонсоров.3 1 0. Совершенствование материально технической базы.09 1. Результаты анкетирования № п/п 1.18 0. 6. а у тренеров от 0.6 6 0.11 0.1 9 0. 8.53 0.7 5 0.80 Так у спортсменов она колеблется от 1. 0 Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности.8 8 0. Оценка по 10 бальной шкале 9 . 5.09 8. 10 Оценки респондентов.43 0.73 0. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.51 14.49 14.67 8 0.0 2 0. Создание комплексной научной группы по гребному слалому. 3. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта.23 13. Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.34 14.10 2.08 1.08 14. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому. 1 Повышение интереса общественности к гребному слалому.29 0.13 0.89 0.42 14.67 1 0.06 11.00 4 0.59 0.80 до 14. Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. среднее значение по группе Спортсмены Тренеры Chişinău: USEFS. Создание комплексной научной группы по гребному слалому. Повышение квалификации тренеров и судьей. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.63 7 0.0 3 0. Строительство специализированного искусственного гребного канала. 7.15 0.17 14. 9. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта.3 до 14. 7 1. Совершенствование методики подготовки.31 13.08 0. среднее значение по группе и математическая статистика Спортсмены Тренеры CV.21 0. Совершенствование методики подготовки.5 3 0.7 %.2 2 0.15 0.09 1. % x x % Оцениваемый показатель Повышение интереса общественности к гребному слалому.7 6 0.0 9 0. Совершенствование материально технической базы.63 10 0. Показатель Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.85 0.57 5 0. 2012 Таблица 1.12 2. 2012 294 Строительство специализированного искусственного гребного канала.53 0. σ ±m σ ±m CV.14 0. 4.42 14. привлечение спонсоров.8 %. 11 10 8 7 6 5 4 3 2 Рис. Что подчеркивает однородность выборок.03 0.1.16 0.39 0.59 14.25 14. Повышение квалификации тренеров и судьей.4 4 0.05 0.

дает: 1. Гребной канал безопасен. При кафедре Архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений. Учитывая мировой опыт. Данный проект был разработан согласно с: действующих архитектурно-градостроительных руководствующих документов. развитие маркетинговых программ и привлечение спонсоров. Наличие гребного канала подразумевает создание «школы слалома» на территории страны.2-13-2003 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения по сколько в Украине не существует норм по данному типу сооружений. тренировки в данных условиях приводят к повышению спортивного результата. Ознакомится с проектом можно в научной библиотеке КНУСА. пробный проект такого сооружения. что позволяет повысить эффективность техники и тактики в условиях моделирования соревновательной деятельности. привлечение интереса общественности. норм Украины. руководитель работы зав. в Украине ведутся разработки в области проектирования сооружений данного специального типа. Так как гребной канал. что снижает уровень риска проведения занятий с малоподготовленными группами. включающий в себя все особенности функционирования данного комплекса в условиях тренировочной и соревновательной деятельности.З.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. требований ДБН. и существует первый. можно с уверенностью заявить. 2012 295 . 3. открытие новых спортивных секций. На данный момент ведется исследовательская работа. Данный проект представлен в качестве дипломной работы на степень бакалавра 2011 г. На сегодняшний день. 2. 2012 Учитывая полученные данные респондентов в ходе опроса и анкетирования. Гребной канал позволяет моделировать препятствия и предсказывать возможные варианты прохождения дистанции.2. Выполнила работу архитектор Цимбалюк Елена. Адекватные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований международного уровня. бывший (КИСИ). Основополагающим документом стал ДБН В. так как возрастает доля специальной подготовки. 4.. что на данном этапе развития гребного слалома в Украине основной задачей является необходимость строительства специализированного искусственного гребного канала. каф. кандидат наук Ткаленко В. целью которой является выработка основных принципов для проектирования сооружений для гребного слалома. 5.

This article analyzes performance at the World Championships in aesthetic gymnastics. установлена высокая значимость строительства специализированного искусственного гребного канала. Академия таможенной службы Украины Keywords: aesthetic gymnastics.. Современные тенденции развития не олимпийских видов спорта занимает достаточно весомое место на Украине. Таким образом показаны перспективы развития гребного слалома в Украине и основные причины результативности выступлений сборной команды Украины по гребному слалому на международной арене. в Chişinău: USEFS. массовый вид спорта [6.: Физкультура и Спорт/ Ашмарин Б. С. Библиография: 1. Платонов. М.А. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: [учебник тренеров высшей квалификации] / В. 853 с. /Примерная программа/.Н. совершенствование материально технической базы. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.В. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ Шупилова Я.-С. ритмические и динамические элементы.Н. Украинa .А. technical preparedness. Particular attention is paid to the technical readiness of athletes. 2004.женский командный. Булаев М. 2012 Выводы На основании анкетирования спортсменов и тренеров.А. 78-93. Эстетическая гимнастика .А. Summary. В комплекс средств эстетической гимнастики входят: гармонические. Днепропетровск Кидонь В. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта... привлечение спонсоров. связанные с естественной грацией и силой.1978. совершенствование методики подготовки. Ашмарин Б. развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Гребля на байдарках и каноэ слалом. Слотина Ю. 7].. 189 219. Булаев М. Платонов В.: Олимпийская литература. и базируется на естественных движениях всего тела [5]. 2. К. Это направление гимнастики направленно на укрепление здоровья и улучшение физического развития девочек и женщин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: 2006. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта. 3. 2012 296 . Советский спорт-М.

Задачей нашего исследования было проанализировать техническую подготовленность спортсменок. посвященные особенностям построения учебно-тренировочного процесса. Объект исследования – техническая подготовка спортсменок. занимающихся эстетической гимнастикой.София (Болгария). Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы. В связи с этим. 10]. занимающихся эстетической гимнастикой в группах высшего спортивного мастерства. подготовка спортсменок актуализирует поиск научных подходов и оперативное внесение результатов поиска в практику подготовки гимнасток на различных этапах спортивного совершенствования. Эстетическая гимнастика пользуется большой популярностью в мире. первая национальная сборная команда Украины по эстетической гимнастике была сформирована на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украины. анализ документальных материалов (протоколов соревнований. Создание Национальной федерации способствовало выходу гимнасток на международный уровень.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. педагогическое наблюдение и эксперимент. которая вышла в финал и получила «Кубок финалистов» [6].это национальный вид спорта [1. В Украине эстетическая гимнастика стала развиваться в начале 2003 года.) и видеосъемок. 2012 297 . 2012 программе для спортсменов существует ограничение участников в одной команде. занимающихся эстетической гимнастикой. Предмет исследования – содержание технической подготовки спортсменок. Для любителей нет количественных ограничений [3. Viktoria (UKR). Исследование проводилось на Чемпионате Мира по эстетической гимнастике. Так в июне 2004 года сборная команда Украины приняла участие в V Чемпионате Мира в г. одновременно на площадке выступают от 6 до 12 человек. Mantila (BRNO). 4]. программы ДЮСШ и др. в Финляндии . В то же время отметим. планов тренировок по эстетической гимнастике. что в доступной научно-методической зарубежной и отечественной литературе вопросы. Анализировались выступления спортсменок команд Dinamot (FIN). и становление технического мастерства элементов различной группы сложности в эстетической гимнастике отсутствуют.

В композиции присутствуют: разнообразие в динамике. выполненных с экономичным и естественным использованием силы с наименьшими затратами энергии. в упражнении практически нет статики (остановок в движениях). Много ошибок связано с разной индивидуальной техникой выполнения движений и физической подготовленностью гимнасток (нет фиксации формы прыжка в полете). Наблюдаются индивидуальные ошибки. Гармоничные движения следуют плавно и естественно от одного движения к следующему. В выполнении соревновательной композиции на Чемпионате Мира в этой команде было недостаточно слитности внутри движений и связок. непрерывно. как у одной гимнастки. связанные с разным уровнем физической подготовленности: не одинаковая фаза полета в прыжках. 2012 298 . разная степень устойчивости в равновесиях. Финляндии. поворотов. Все движения в эстетической гимнастике должны выполняться слитно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2 взмаха. Однако наблюдаются в технике исполнения ошибки индивидуального характера. Нами были проанализирована техника исполнения соревновательных композиций сборных команд. Нами было установлено. Техника исполнения должна демонстрировать амплитуду. плавно. 2 связки из двух движений тела. 9]. Много ошибок при выполнении равновесий. Чехии и Украины участвующих в Чемпионате Мира: Dinamot (FIN). 2012 Философия эстетической гимнастики основана на гармонии в движениях. Наиболее часто встречаемые ошибки представлены в таблице 1. гимнастки выполняют композицию ярко и эмоционально. так и у всей группы в целом. В сборной команде Чехии отмечаются нарушения в координации движений. Chişinău: USEFS. где бы гимнастки выполняли синхронный вдох и выдох. что команда Финляндии на сегодняшний момент является идеалом в эстетической гимнастике. как внутри движений. а так же мало динамики в исполнении композиции. Сборная команда Украины представлена командой Viktoria. 2 изолированных прыжка. В композиции гимнасток должны присутствовать: 2 изолированных равновесия. Mantila (BRNO) и Viktoria (UKR). 1 прыжковая связка. Недостаточная амплитуда при выполнении наклонов и прыжков. 2 связки из трех движений тела (в соответствии с правилами соревнований. разнообразие в динамике и скорости [8]. 2 волны. тенденциями развития вида спорта) [2. так и в композиции в целом. а так же нет четких «точек» в композиции.

выполняться от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2009. 2012 Таблица 1. Необходимо развивать у гимнасток чувство музыки и синхронности. В. Дыхание во время выполнения композиции играет важную роль. так как композиция строится в соответствии с музыкальным сопровождением и на основе требований правил соревнований с учетом уровня технической подготовки гимнасток. И. 2012 299 . Исаева. взмахи и сжатия). Волгоградская Государственная Академия физической культуры. 110 с. 39 с. А. Вишнякова С. Библиография: 1. Chişinău: USEFS. Эстетическая гимнастика: [Учебное пособие] / С.0 Нет единства команды (у одн гимнастки нога ниже) Недостаточная фаза полета Команда Mantila (BRNO)-оценка за исполнение 7. T-равновесия Таким образом. недостаточная фаза полета Дополнительное движение (пошатывание) Разбита дополнительная связка (большая пауза между группами движений) Дополнительное движение в равновесии Команда Viktoria (UKR)-оценка за исполнение 8. 2. 2011г. Движения должны быть без остановок. Всероссийская Федерация эстетической гимнастики (ВФЭГ)/ Правила соревнований по эстетической гимнастике. нельзя не дышать и задерживать дыхание. так как одновременный вдох и выдох всеми гимнастами способствует формированию единой энергетики композиции. что гимнасткам команды Viktoria необходимо на тренировках больше внимание уделять четкому выполнению движений тела (волны. Анализ выступлений сборных команд на Чемпионате Мира № элемент 1 2 TT Λ 1 2 3 ΛΛ T V(II)Λ 4 TΛ 1 2 3 V (III) V (III) Λ TT Характер ошибки Команда Dinamot (FIN) -оценка за исполнение 9. слитности между движениями внутри связки. по результатам соревнований мы выявили.0 Связка из трех движений тела была прервана Недостаточная амплитуда полета Дополнительное движение в равновесии Примечания: V-движения тела. для успешной подготовки команды Viktoria к последующим соревнованиям необходимо доработать композицию и разработать комплекс движений тела направленный на совершенствование техники исполнения базовых движений в композиции. М.4 Нет формы прыжка. Вишнякова.. а потом переходить в другое движение. Итак. Поэтому правильное построение движений в связке предполагает собой правильное чередование вдохов и выдохов.

Цюкало. Спорышев В.Su/publ/ehsteticheskaja_gimnastika/nemnogo_o_ehsteticheskoj_gimnastike / 10-1-0-106 8. 5. Chişinău Caun E. П.gymlab. Summary.: Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. 9.php?id=399.html 10. http://www.. Гутник. Hip artroplasty in association with physical rehabilitation after surgery. în med. 7. 2006.nbcolympics.ifagg. 48с.com/ KINETOTERAPIA ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD Brus I.В. Морозова. 2006. 114 с. reprezentînd o soluţie terapeutică de calitate pentru o serie de afecţiuni degenerative. org/ wiki/ 4. Морозова Л. эстетической. П. Плеханова.wikipedia. inflamatorii. Э. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. physical therapy. soluţionînd o mulţime de obiective 2. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău: USEFS. М. 6. Методика проведения занятий по эстетической гимнастике: [Учебно-методическое пособие.А.. 110 с. Эстетическая гимнастика/учебная программа для детско-юношеских спортивных школ. presents a modern concept of hip mobility rehabilitation and guaranty a socioprofessional integration of the patient. http://www.В. Эстетическая_гимнастика [Електронний ресурс] : http://ru.В. Плеханова М.П./ М. 2012 3. М. http://www.Прибутная. Л./ В. Kinetoterapia în artroplastie constituie o adevarată revoluţie în recuperarea şoldului.В. socio-professional integration. Республиканский научнометодический кабинет. акробатической гимнастике) [Теоретические и методические аспекты].В. dr. Падалка. Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства в сложно координационных видах спорта (художественной.clan. Chişinău Keywords: artroplasty.. Introducere Artroplastia este considerată astăzi cel mai utilizat procedeu de reconstrucţie a şoldului la adult. Ночевнова.П.com/gvmnastics/index. Э.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Н. Киев 2008г..ru/page. М. И. спортивной./Федерация эстетической гимнастики Украины. 2012 300 . Спорышев. congenitale sau traumatice ale articulaţiei coxofemurale 2. hip mobility. http://rg4u.] / Л. studentă.

a mobilităţii şi a coordonării mişcării membrelor inferioare. Chişinău: USEFS. 2012 Un aspect ce nu trebuie neglijat este faptul că a crescut numărul artroplastiilor de şold la pacienţii tineri cu varsta între 45 şi 64 de ani. stabilităţii şi forţei musulare Dacă mijloacele şi procedeele selectate şi aplicate după principiile metodologice ale kinetoterapiei sunt eficiente Dacă pacienţii care urmează o schemă de recuperare funcţională pot fi reintegraţi socio-profesional Obiectivele cercetării sunt: . pe care această suferinţă o are în viaţa pacienţilor. în funcţie de particularităţile fiecărui subiect. riscul la care este supusă persoana în cazul nepracticării unor programe de kinetoterapie. Serviciul Ortopedic al Centrului Naţional Ştiintifico-Practic de Medicina Urgentă. refacerea mobilităţii. restricţiile pe care le impune.Identificarea şi selectarea celor mai adecvate metode. . 2012 301 . ne-au determinat să ne îndreptăm eforturile către această categorie de bolnavi. 6 % mediocre şi 4% eşecuri. Scopul lucrării este redobîndirea independenţei bolnavului în activităţile de zi cu zi. profesionale şi familiale. În Republica Moldova. dintre care 1. b) Metoda anchetei. P. acesta fiind motivul pentru care se încearcă recuperarea funcţională cît mai rapidă prin diverse metode ce includ recuperarea kinetoterapeutică cu debut preoperator şi postoperator [5]. aceste operaţii se efectuează în cadrul Spitalului Clinic Republican de Ortopedie şi Traumatologie.Obţinerea stabilităţii. procedee şi tehnici ce pot optimiza recuperarea pacienţilor. Ring.Reducerea durerii. reeducarea mersului. În acest sens.A. Observaţiile privind implicaţiile sociale. MedPark 6. 21 % bune. s-au făcut eforturi constante pentru eficientizarea recuperării acestei afecţiuni şi a complianţei pacienţilor la programele de recuperare. ajunge la concluzia că intervenţia se soldează cu 69 % rezultate excelente. care este factorul determinant în cadrul recuperării deoarece ea este cea care îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Ipotezele cercetarii Posedă kinetoterapia mijloace necesare pentru combaterea durerii. Metodele folosite: a) Documentarea teoretică. . revizuind 1000 de cazuri operate.1% mortale [1].

Chişinău: USEFS. tehnicile de microchirurgie trebuie completate în mod obligatoriu cu programe de recuperare kinetoterapeutice aplicate pre. d) Metoda de măsurare (explorare şi evaluare). noi am folosit numai kinetoterapia postoperatorie 4. Mijloace folosite în recuperarea de şold Oricît de eficient ar fi tratamentul chirurgical în redarea unei funcţii normale a membrului inferior. 2012 c) Observaţia. Am aplicat masajul terapeutic.Prevenirea dislocării implantului. prelucrarea şi reprezentarea grafică a datelor. Obiective imediate: .  Prevenirea şi combaterea poziţiilor vicioase. cum ar fi: edemul traumatic şi inflamator postoperator.  Antrenamentul la efort. Din lipsă de posibilitate. În imagini sunt reprezentate unele activităţi kinetoterapeutice (program recuperator) pentru reînvăţarea mersului.  Reînvăţarea mersului (cu sprijin la început).Prevenirea complicaţiilor imediate. psihoterapia. 2012 302 . .  Îmbunătăţirea într-o măsură cît mai mare a rezistenţei.  Obţinerea/creştera mobilităţii articulare în limitele protezei.şi postoperator.  Reeducarea respiratorie. după o leziune traumatică. e) Înregistrarea.  Prevenirea şi combaterea tulburărilor vasculare şi a circulaţiei sanguine. terapia ocupaţională şi crioterapia.  Recuperarea forţei şi a stabilităţii articulare. hidrokinetoterapia.  Întărirea musculaturii fesiere şi a coapsei.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Obiective generale 3:  Reducerea durerii care este factorul determinant ce îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. recuperarea forţei şi stabilităţii articulare. unilateral/bilateral.  Recuperarea membrului inferior afectat pentru reluarea activităţilor zilnice.

Urcarea şi coborîrea treptelor Prezentarea rezultatelor şi interpretarea lor Tabelul 1. 4. (pompaj) 5-10 minute. G. Flexii/extensii picior. Extins (activ) Extensie. Reînvăţarea mersului Fig. genunchiul extins (activ) Flexie.90° 21 º 64 º <125 º 42 º 90 º 15 º . lent executate.flectat (activ) Abducţie (activ) Valori normale Perioada Perioada (grade) prerecuperatorie postrecuperatorie 0°. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1. 3. G. 3-4 ori/zi Fig. Izometrie fesieri Fig. genunchiul flectat (activ) Extensie.20 º 10 º 45 º Chişinău: USEFS. Evoluţia valorică a amplitudinii mişcării articulare Denumirea mişcării Flexie. 2012 303 5º 3º 32 º 8º 5º 42 º . 2012 Fig.

Evoluţia forţei musculare Miscarea. d. s-a stabilit o dinamică bună a procesului de recuperare.Indolor 5-Fl: 0. 2012 304 . Datele din tabelul nr.I. Capacitatea funcţională Primele 48 ore Durere 5-dureri usoare intermitente Etapa V (zilele 11-12) Mobilitate Mers Durere Mobilitate Mers 2-Fl:cca40 º 1-Imposibil 6. de testare Flexia.90 º 1-Cu 2 cîrje 5-Abd: 25 º şi 6-Abd: m. Chişinău: USEFS. 2 şi nr. m. în limitele permise de contraindicaţiile locale şi generale. ale testingului muscular (forţa musculară) şi din scorurile propuse de Merle D Aubigne şi Lesquesne (capacitatea funcţională). în mişcarea de flexie. starea funcţională la externare s-a îmbunătăţit remarcabil: pacientul se deplasează cu sprijin în ―cadrul de mers‖. se restabileşte mobilitatea şoldului şi este asigurat reintegrarea socioprofesională a pacienţilor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. heterolateral Abducţia. iar durerea este abolită. Din fişele de testare individuală a valorilor goniometrice (amplitudinea mişcării articulare). 3 ne demonstrează o creştere a forţei musculare. Tratamentul recuperator trebuie continuat la domiciliul pacientului sau la locul de muncă.d. P. sex. în asociere cu kinetoterapia. heterolateral Extensia. de 40 º În urma tratamentului. 2012 Tabelul 2. gradul de pregătire fizică anterioară şi tipul de proteză implantată. abducţia revenind la normă (450-420). Alegerea şi aplicarea exerciţiilor fizice trebuie să fie efectuate în funcţie de particularităţile de vîrstă. Concluzii Instruirea subiecţilor de la începutul programului recuperator asupra obiectivelor mărite şi a efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului. se observă o creştere considerabilă a amplitudinii mişcării articulare comparativ pe perioade (prerecuperatorie şi postrecuperatorie). Primele 48 postoperatorii 2 2 3 ore Etapa a III-a Etapa a V-a (zilele 6-7) (zilele 11-12) 3 4 2 3 4 5 Tabelul 3. În urma cercetării. extensie şi abducţie de 2 ori. precum şi formarea unor motivaţii puternice au optimizat tratamentul prin participarea conştientă şi activă a pacienţilor.m. s-a demonstrat că artroplastia totală de şold. sunt metode moderne de recuperare a funcţiilor pierdute: dispare durerea. axilare m.

6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2 (320). Резюме. 2003.univ.. conf. dr. 3. 1987. Introducere. Universitatea de Stat de