Culegerea

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ACADEMIA OLIMPICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONFERINŢA
ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ

―PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII
CULTURII FIZICE‖
Ediţia a XVI-a
11-12 mai 2012

Chişinău: Editura USEFS, 2012

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

CZU 796(082)=135.1=161.1
P 93
În culegerea de faţă sunt incluse materialele prezentate la Conferinţa ştiinţifică
internaţională studenţească a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii
Moldova, ediţia a XV-a: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice‖.
Sunt luate în dezbatere unele probleme legate de cercetarea direcţiilor principale în
domeniul culturii fizice: antrenamentul şi pregătirea sportivă, educaţia fizică din sistemul de
învăţămînt, pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice, aspecte medicobiologice, psihologo-pedagogice, sociologice şi managementul culturii fizice.
В настоящий сборник включены материалы XVI-й Международной
студенческой научной конференции Государственного Университета Физического
Воспитания и Спорта Республики Молдова «Современные проблемы теории и
практики физической культуры».
Обсуждаются проблемы связанные с исследованиями главных направлений
физической культуры: Спортивная подготовка и тренировка, физическое воспитание в
системе образования, профессиональная подготовка специалистов
в области
физической
культуры,
медико-биологические,
психолого-педагогические,
социологические аспекты и менеджмент физической культуры.

Colegiul de redacţie:
Danail Sergiu, dr., prof. univ.
Goraşcenco Alexandru, dr., conf. univ.
Povestca Lazari, dr., conf.univ.
Goncearuc Svetlana, dr., conf.univ.
Racu Sergiu, dr., conf. univ.
Guţu Alexei, dr.,conf. univ.
Luca Aliona, lector sup. univ.
Botnari Alina, doctorandă
Timuş Maria, doctorand

– redactor responsabil
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– corector
– redactor tehnic (machetare
computerizată)

Desing – Diaconu Oleg,
Danail Sergiu, dr., prof.univ.,
Timuş Maria, doctorandă
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
"Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studenţească (16; 2012;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice", 11-12 mai 2012, Chişinău, Ed. a 16-a/col.red.: Danail Sergiu (red.resp.), Goraşcenco Alexandru, Povestca
Lazari [et al.]. – Ch.: USEFS, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 616 p.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţiei Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4336-1-7.
- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească (rom., rusă).
796(082)=135.1=161.1

ISBN 978-9975-4336-1-7
Chişinău: USEFS, 2012

2

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

DEZVOLTAREA FORŢEI CENTURII SCAPULARE LA STUDENŢI ÎN
SISTEMUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT LA POWERLIFTING

Bîrca A., masterand, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Пауэрлифтинг, студенты, развитие силы мышц пояса верхних
конечностей
Резюме. Работа представляет содержание тренировочных занятий по
пауэрлифтингу со студентами ГУФВС. Представлены и аргументированы
результаты, полученные по окончанию проведенного педагогического
эксперимента, подтверждающие эффективность разработанной методики

Practica antrenamentului sportiv ne demonstrează faptul că formarea
capacităţilor motrice şi tehnice sunt într-o corelaţie directă cu nivelul capacităţilor
fizice – rezistenţa, viteza, forţa şi elasticitatea [2, 3].
La antrenamentele sportive ale studenţilor la proba de Powerlifting, este
necesară, proiectarea metodelor individuale pentru fiecare practicant [1, 4]. Pentru
aceasta se stabileşte structura, conţinutul, ordinea sarcinilor motrice şi cele mai
optimale variante de executare a mişcărilor, luând în consideraţie nivelul dezvoltării
fizice la studenţilor.
Până în prezent nu sunt stabilite toate limitele obiectivelor de variabilitate –
standardele capacităţilor sportivului, la fiecare probă de sport, la nivelul pregătirii
fizice, care ar corespunde capacităţii motrice individuale a omului. Este necesar de a
elabora cerinţele individuale faţă de statutul fizic al studenţilor de diferită vârstă ce ar
permite aprecierea comparativă a capacităţilor motrice în situaţia reală a procesului
de antrenament. Din aceste considerente problema dezvoltării forţei centurii
scapulare la studenţii ce practică Powerlifting, în acest context este de actualitate.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă în Powerlifting.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament la
studenţii ce practică Powerlifting.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii antrenamentului sportiv la Powerlifting.
2. Determinarea mijloacelor şi metodelor orientate spre dezvoltarea forţei
centurii scapulare.
Chişinău: USEFS, 2012

3

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

3. Elaborarea metodicii experimentale ce ţine de dezvoltarea forţei centurii
scapulare.
4. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţi metodicii de dezvoltare
a calităţii forţă în sistemul lecţiilor de antrenament la Powerlifting cu studenţii
USEFS.
Baza metodologică: studierea datelor din sursele literaturii de specialitate;
analiza procesului de antrenament, la Powerlifting; observaţiile pedagogice; metodele
testării capacităţilor fizice; experimentul pedagogic; metoda matematică a prelucrării
şi interpretării datelor statistice.
Cercetarea s-a realizat la baza Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
s-a desfăşurat în anii 2010-2011.
Numărul lecţiilor de antrenament într-un ciclu săptămânal a constat 3 ori
săptămînal cu durata 90 minute.
Partea pregătitoare a lecţiei de antrenament (10-15 minute), a urmărit
încălzirea organismului şi realizarea unei excitabilităţi optime a sistemului nervos. Ea
include: mers, alergare cu efectuarea unor exerciţii pentru braţe, trunchi, picioare (în
forma EDFG); întinderi; exerciţii pregătitoare pentru partea fundamentală.
Partea de bază (35-50 minute) include exerciţii specifice: exerciţiile pentru
dezvoltarea calităţilor fizice, în special a forţei muşchilor centurii scapulare; exerciţii
pentru învăţarea şi perfecţionarea tehnicii.
Partea de încheiere (10-15 minute). Se urmărearestabilirea organismului prin
alergări uşoare, mers liniştit, exerciţii de întindere, de respiraţie şi de relaxare.
În perioada de învăţare numărul reprizelor este de 15-16, apoi pe măsura
creşterii gradului de antrenament se ajunge la 20-25 reprize.
Se evită folosirea îngreuierilor maxime prea des, deoarece aceasta are o
influenţă negativă asupra psihicului în caz de nereuşită. Ridicarea îngreuierilor
maxime fără o refacere suficientă este dăunătoare organismului.
Eficacitatea lecţiilor desfăşurate a fost evaluată cu ajutorul testării capacităţilor
fizice repartizate în două grupe: forţa de rezistenţă şi elasticitatea muşchilor (Tabelul
1).
Rezultatele analizei comparative a indicilor ne demonstrează faptul progresiei
semnificative (p < 0.001; < 0,005) la toţi parametrii testaţi, ceea ce confirmă
eficacitatea metodicii elaborate de noi.

Chişinău: USEFS, 2012

4

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii parametrilor capacităţilor fizice
ale grupului experimental (n = 6)
X ± mx

Elasticitatea muşchilor (cm)

Forţa muşchilor (ori)

Parametri
deltoiod; infraspinos; dorsal mare
deltoid
triceps
trapez
scaleni; sternocleido-mastoidian;
partea superioară a m. trapez
dreaptă
gâtului

stângă
dreaptă

pieptului

partea

stângă
dreaptă

spatelui

stângă

finale
14,16±1,12

t

p

1.

iniţiale
11,0±0,92

4,831

< 0,01

2.

12,83±0,92

16,16±0,92

5,904

< 0,01

3.

38,83±1,38

43,83±1,38

5,903

< 0,01

4.

42,16±1,66

48,66±1,66

5,955

< 0,01

5.

21,5±1,12

26,33±1,12

5,959

< 0,001

6.

27,83±1,38

25,66±0,92

2,611

< 0,05

7.

27,0±0,92

24,66±0,92

4,148

< 0,01

8.

43,83±0,92

41,33±1,12

3,822

< 0,01

9.

43,66±1,12

41,0±0,92

4,067

< 0,01

10.

38,83±0,45

37,0±0,92

2,98

< 0,05

11.

38,83±0,45

37,16±0,92

2,71

< 0,05

Bibliografie:
1. Amzuică, N. Powerlifting – pentru începători, Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1993.
2. Bompa, T.O. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Ex
Ponto, 2002. 444 p.
3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, R.A.,
1996. 352 p.
4. Верхошанский, Ю.В. Основы методики специальной силовой подготовки
тяжелоатлетов /Ю.В.Верхошанский, А.С.Медведев. М.: РГАФК, 1997. 75 с.
5. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.:
Издательский центр „Академия‖, 2003. 480 с.
6. Шейко, Б. Пауэрлифтинг. М., 2000. 145 с.

Chişinău: USEFS, 2012

5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

PREGĂTIREA PSIHOMOTRICĂ A DANSATORILOR DE HIP-HOP PRIN
INTERMEDIUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI RITMICE

Ciuntu N., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Хип-Хоп, психомоторная подготовка, средства ритмического
воспитания
Резюме. В работе представлено значение современного танца в жизни подростков.
Обосновано физическое совершенствование человека в результате занятий
различными видами фитнесса. Представлена и аргументирована
эффективность методики использования средств ритмического воспитания
для развития психомоторных способностей танцоров.

În condiţiile contemporane ale societăţii noastre este observată o scădere
bruscă a stării de sănătate a populaţiei. Aproximativ, numai 10% din tineri posedă
nivelul normal de stare fizică şi de sănătate [1].
Corelaţia între sănătate şi performanţa fizică, a omului este confirmată de către
numeroase cercetări.
Dansul aerobic reprezintă un compromis între educaţia fizică şi dans [4],
fiinfcă că aceasta include elemente de aerobică, pilates, modelare, dar şi elemente de
jazz, R’n’B, Hip-Hop, House.
Dansul este un mijloc de antrenament pentru corpul uman. Diverse şi variate
mişcări rotaţii, sărituri, influenţează pozitiv asupra sistemului muscular. Concomitent
se antrenează echilibrul, se îmbunătăţeşte mobilitatea, postura şi respiraţia. Orice tip
de dans anternează conduita corporală.
Una dintre tendinţele cele mai populare a aerobicei de dans, în special pentru
tineri, este aerobica de Hip-Hop.
Aceasta se datorează popularităţii tipurilor de exerciţii aerobice acealea fiind
fiind înscrise de către Federaţia Internaţionala de Sport, Aerobică şi Fitness (FISAF),
în programul de concurs de fitness-aerobica, împreuna cu aerobica clasică şi stepaerobica.
Hip-Hopul a apărut în SUA la sfîrşitul anilor 1970 în rîndul populaţiei afroamericane [3].
Pînă la începutul anilor 1990 Hip-Hop-ul a devenit o parte componentă a
culturii tinerilor în mai multe ţări din întreaga lume.
Aerobica de dans dezvoltă şi îmbunătăţeşte a funcţiile fiziologice ale
organismului uman, întăreşte muşchii, stimulează sistemul cardiovascular,
Chişinău: USEFS, 2012

6

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

îmbunătăţeşte coordonarea, ţinuta ets. Acest tip de exerciţii aerobice sunt practicate
cu mare interes de către fete şi băieţi. Practicarea dansului dezvoltă încrederea în
forţele proprii, comunicabilitatea, mobilitatea şi flexibililatea fizică.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă a dansatorilor de Hip-Hop.
Scopul cercetării – perfecţionarea procesului de antrenament la dans modern.
Pentru obţinerea acestui scop au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea problemei de pregătire a dansatorilor de Hip-Hop.
2. Determinarea mijloacelor educaţiei ritmice adaptate în dansul modern.
3. Aprecierea nivelului de pregătire fizică şi psihomotrică a contingentului
grupei experimentale.
4. Elaborarea şi argumentarea experimentală a metodicii aplicării mijloacelor
educaţiei ritmice în procesul de antrenament a dansului modern.
Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport (USEFS) şi clubului „DLS CREW‖ (dangerous, limits of style), cu durata de 12
luni, începînd cu mai 2011 pînă în aprilie 2012, şi s-a distins în 3 etape.
Metodica experimentală a antrenamentelor de Hip-Hop a presupus
desfăşurarea lecţiilor de trei ori pe o săptămînă cu durata de 90 de minute şi conţineau
trei părţi de bază.
Partea iniţiala a lecţiei (15-20 minute) cuprinde încălzirea generală a
organismului, a tuturor muşchilor sub forma complexelor de gimnastică-ritmică. La
sfîrşitul părţii pregătitoare se executa stretching-ul dinamic din poziţia stînd pentru
grupele musculare mari.
Partea de baza a lecţiei (35-45 minute) se începe cu executarea combinaţiilor
de mişcări în special, cu cele cu organizarea ritmică, care, după structura lor tehnică
presupun elementele ale Hip-Hop-ului, construite sub forma desenului ritmic prin
duratele lor muzicale. În baza acestor desene ritmice s-au prelucrat elementele
tehnice, care o structură corespunzătoare, fiind îndeplinite pe fragmente şi compoziţii
întregi în procesul desfăşurării antrenamentului, susţinute de acompaniamentul
muzical cu toate tipurile de tempou: lent, moderat, rapid.
Partea de încheiere (10-15 minute) a fost reprezentată prin exerciţiile de forţă
şi stretching-ul profund executat din poziţia şezînd.
La sfîrşitul părţii de încheiere se desfăşurau jocurile ritmico-muzicale.
Pentru aprecierea eficacităţii metodicii experimentale a fost desfăşurată testarea
capacităţilor psihomotrice şi fizice a subiecţilor cercetaţi.
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele dinamicii dezvoltării a capacităţilor
psihomotorice: simţul spaţiului, ritmului, tempoului, echilibrului şi timpului,
coordonării motrice şi rapidităţii.
Chişinău: USEFS, 2012

7

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Analizînd rezultatele obţinute, putem afirma că diferenţa semnificativă
statistică între indicii iniţiali şi finali (p < 0.01; <0,05) la toţi parametrii testaţi
Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor
psihomotrice ale grupei experimentale (n = 10)
Nr.
d/о

Parametrii

Simţul

Perceperi
specializate

Orientării în spaţiu (puncte)
Ritmului (puncte)
Tempoului (puncte)
Echilibrului (s)
Timpului (s)
Coordonarea motrică (puncte)
Rapiditatea (ori)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Х ± mх

Iniţiali
17.1±1.19
9.4±0.64
4.2±0.32
39.4±7.57
9.55±0.09
14.3±0.43
71.1±3.67

t
Finali
22.0±1.64
3.83
10.8±0.10
2.41
5.0±0.0
2.5
56.3±6.06
2.81
9.92±0.05
5.27
15.8±0.108 4.04
79.0±3.03 2.695

p
< 0.01
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.001
< 0.01
< 0.05

Rezultatele analizei comparative ale dinamicii indicilor parametrilor fizici ai
grupei experimentale (tabelul 2) ne demonstrează superioritatea veridică a indicilor
finali şi iniţiali cu pragul de semnificaţie p < 0.01; <0,05.
Tabelul 2. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor fizici
la grupa experimentală (n = 10)
Nr.
d/о

Forţa de rezistenţă a
muşchilor (ori)

Supleţea articulaţiilor
(cm)

Parametri

Х ± mх

t

p

finale
8.8±0.65

3.9

< 0.01

drept

1.

iniţiale
11.2±0.76

stâng

2.

9.4±1.51

4.5±1.62

2.28

< 0.05

lateral

3.

11.0±0.97

4.7±0.97

4.73

< 0.001

drept

4.

12.7±1.27

7.3±1.16

2.57

< 0,05

stâng

5.

18.0±2.16

11.0±1.19

2.92

< 0.05

coloanei vertebrale

6.

55.5±2.06

51.4±2.06

2.32

< 0.05

spatelui

7.

55.1±3.82

62.1±3.08

2.31

< 0.05

abdominali

8.

29.8±1.29

34.6±1.29

2.72

< 0.05

braţelor

9.

34.9±4.67

44.7±3.69

2.65

< 0.05

drept

10.

9.6±1.08

15.9±0.75

2.86

< 0.05

stâng

11.

11.6±1.38

15.2±1.63

2.72

< 0.05

picioarelor

braţelor

picioarelor

Chişinău: USEFS, 2012

8

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Astfel prin rezultatele testării dansatorilor de Hip-Hop putem afirma influenţa
pozitivă a mijloacelor de educaţie ritmică pentru pregătirea psihomotrică şi fizică a
subiecţilor, supuşi experimentului.
Concluzii
1. Analiza literaturii de specialitate a demonstrat existenţa unei careva
material despre pregătirea dansatorilor, iar metodica desfăşurării antrenamentelor la
Hip-Hop lipseşte.
2. Au fost determinate mijloacele educaţiei ritmice adaptate pentru dansul
modern: mijloacele expresivităţii muzicii (ritm, tempou, metru, accente, desenul
ritmic şi melodic, pauze, proprietăţile sunetului); complexele de exerciţii de
gimnastică ritmică; jocurile ritmico-muzicale.
3. Rezultatele cercetării au demonstrat eficacitatea metodicii antrenamentelor
de Hip-Hop cu aplicarea mijloacelor educaţiei ritmice orientate spre dezvoltarea
capacităţilor psihomotrice.
Bibliorafie:
1. Ammah, J.O.A. Ghana / J.O.A.Ammah, N.P.Kwaw. In: International Comparison of
Physical Education. Concepts. Problems. Prospects / ed.: U.Pushe, M.Gerber. Oxford:
Meyer&Meyer, 2005, p. 310-327.
2. Gheorghe, D. Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia. Bucureşti: FRSPT, 1997, p. 1034.
3. Айелло, Дж. Книга хипстера. Атлас-определитель. Пер. с англ. А.Шаляпина.
СПб.: Амфора, 2010. 303 с.
4. Афтимичук, О.Е. Оздоровительная аэробика. Теория и методика: [учебное
пособие] О.Е.Афтимичук; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. К.: „Valinex‖ SRL, 2011. 310
c.

Chişinău: USEFS, 2012

9

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII LECŢIEI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII CLASELOR PRIMARE ÎN BAZA JOCURILOR
DINAMICE

Carp D., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Carp I., dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: методика, организация и проведение уроков, знания, умения и
навыки, физические качества, урок физической культуры, учащихся младших
классов.
Pезюме.
В
данной
статье
предпринята
попытка
экспериментально
аргументировать методику оптимизации урока физической культуры в
младших классах посредством подвижных игр.

Actualitatea temei. În cadrul teoriei contemporane, consacrate problemei
activităţii umane, jocului ca factor primordial de socializare i se atribuie o importanţă
deosebită. Acesta constituie o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni,
întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii
sau necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi încordare, de voioşie şi
destindere.
Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din antichitate clar
exprimată de Platon, mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino da Feltre, apoi de
Bacon, iar în epoca modernă de Froebel, Montessori, Decroly ş.a. Cu toate acestea,
de-abia „ .... epoca noastră este aceea care a făcut din joc un adevărat instrument
educativ didactic‖ [5] .
Totodată, în cadrul multiplelor cercetări [1, 3, 5], se menţionează rolul
preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare cu elemente din diferite ramuri
sportive, pentru formarea la elevii din clasele primare a anumitor capacităţi psihofizice, a priceperilor şi deprinderilor motrice, dar şi pentru orientarea şi selecţia
iniţială în unele ramuri sportive.
În acest context, o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor şi îndeosebi a
celor din clasele primare aparţine jocurilor de mişcare, care, prin conţinutul lor
specific de influenţare analitică competitiv-individuală, posedă potenţialul formării la
aceştia a capacităţilor socio-psiho-motrice, a atitudinilor de autoafirmare,
autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii.

Chişinău: USEFS, 2012

10

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Cu toate că autorii [2, 4, 5, 6,] subliniază rolul jocurilor de mişcare în scopul
perfecţionării procesului didactic la lecţia de educaţie fizică şi a activităţilor
instructive ale elevilor, aceştia nu acordă atenţia cuvenită sistematizării jocurilor în
concordanţă cu particularităţile psiho-fizice ale vârstei elevilor, cu aspectul de
programare şi planificare a educaţiei fizice la clasele primare.
Abordarea insuficientă a problemei jocului ca sistem pedagogic al educaţiei
fizice şcolare în formarea activităţilor integrative ale elevului, dar şi lipsa elaborărilor
teoretico-metodice privind practicarea jocului de mişcare, care posedă potenţialul
psihomotric adecvat particularităţilor vârstei copiilor din clasele primare a devenit
factorul principal de actualizare a acestei cercetări.
Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea procesului de predare a educaţiei
fizice prin folosirea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii privind conţinutul procesului instructiv-educativ
în cadrul lecţiei de educaţie fizică din ciclul primar.
2. Aprecierea nivelului dezvoltării fizice şi al pregătirii motrice a elevilor din
clasele primare.
3. Determinarea conţinutului jocurilor de mişcare adecvate tematicii de bază
din cadrul programei la disciplina „Educaţia fizică‖ la ciclul primar.
4. Argumentarea şi verificarea experimentală a eficacităţii metodicii privind
folosirea jocurilor de mişcare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de
specialitate; analiza documentelor de planificare, evidenţă şi control din cadrul
disciplinei „Educaţia fizică‖ la clasele primare; observaţia pedagogică; metoda
anchetei tip chestionar; experimentul pedagogic; metodele testării indicilor
dezvoltării somatice, ai pregătirii fizice şi funcţionale; metoda comparativă; metode
statistico-matematice.
Organizarea cercetării. Deoarece cercetarea noastră urmăreşte creşterea
eficienţei procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică, au fost
vizate conţinuturile didactice ale curriculumului şcolar pentru clasele primare.
Cercetarea de bază s-a desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic ―L. Deleanu" din
Chişinău, în anii 2011-2012.
În prima etapă (lunile februarie-martie 2011) s-a efectuat o analiză a planurilor
anuale şi calendaristice, s-a utilizat observarea şi chestionarele. Această fază a
Chişinău: USEFS, 2012

11

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

cercetării ne-a permis să determinăm locul şi importanţa jocurilor dinamice în
tematica lecţiilor de educaţie fizică, precum şi opiniile profesorilor, ale elevilor şi ale
părinţilor referitoare la temele cercetării noastre.
În etapa a doua a experimentului pedagogic de bază, septembrie 2011, s-a
efectuat testarea iniţială a elevilor. Ea a fost efectuată diferenţiat pe clase şi sex, atât
în clasa experimentală cât şi în clasa martor. În experimentul de bază au fost cuprinşi
119 elevi, 60 în clasa experimentală şi 59 în clasa martor. Clasa experimentală a avut
ca materiale de orientare a procesului didactic planificarea tematică realizată de noi în
baza jocurilor dinamice. Testarea finală s-a desfăşurat în luna aprilie a anului şcolar
2012.
Astfel, în lecţiile organizate cu titlu de experiment (30 lecţii) în clasele a IV-a,
paralel cu conţinutul obişnuit de mijloace utilizat pentru dezvoltarea motrică generală
în partea fundamentală îndată după tema de predare – învăţare, noi am rezervat 15-16
minute pentru practicarea exerciţiilor, a jocurilor de mişcare şi a ştafetelor orientate
spre optimizarea procesului educaţional şi implicarea elevilor în activităţile de
educaţie fizică extracurriculară.
Rezultatele experimentului efectuat nu pot fi simţitoare deoarece timpul
rezervat pentru cercetare a fost limitat şi formarea unor astfel de capacităţi supuse
influenţei speciale necesită o durată mai mare de dezvoltare.
Pentru aprecierea eficacităţii experimentului pedagogic, toţi elevii au fost
testaţi la o serie de indicatori, a căror maximă semnificaţie este argumentată de o
serie de cercetători din domeniu. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1. Dinamica indicilor somatici ai fetelor din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=58)
Probe de control

Eşantio
n

Testarea iniţială

Testarea finală
t

±Em

S

Cv

±Em

S

Cv

P

Talia (cm)

E
M

143,86±1,23
144,10±1,38

6,49
7,53

4,51%
5,23%

148,86±1,12
148,16±1,28

5,94
7,03

3,99%
4,74%

3,005 <0,01
2,157 <0,05

Greutatea (kg)

E
M

37,23±1,53
38,63±1,89

8,11
10,36

21,79%
26,83%

41,04±1,51
40,73±1,86

8,01
10,1

19,52%
25,02%

1,772 >0,05
0,792 >0,05

E
M

66,5±1,04
68,00±1,37

5,49
7,47

8,25%
10,98%

70,07±0,89
69,60±1,14

4,73
6,27

6,75%
9,01%

2,608 <0,01
0,898 >0,05

5,42
7,73

8,74%
11,94%

62,46±0,86
65,34±1,32

4,55
7,21

7,28%
11,03%

0,345 >0,05
0,331 >0,05

Perimetrul
toracic inspiraţie
(cm)
Perimetrul
toracic expiraţie
(cm)

E
M

62,0±1,02
64,70±1,41

Chişinău: USEFS, 2012

12

03 5.07 5.43±1. De asemenea.04 40.770 21.61 5. alergare de durata în tempo uniform.95±0.91% 1.08 17.07 5. creşterea este nesemnificativă (t>1.64±1. Probele pe care le-am utilizat prezintă o mare relevanţă.16±1.10% 7.77% 4.648 2. 2012 13 .69 6.73±1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.88±0.80% 40.17±1.65 5.91 14. iar indicele de greutate – mai mic.92 72.= Testarea Iniţială.05 >0.31±0.21 5.78 9. aruncare la ţintă verticală.66 5.34±0.69±1.219 Legendă: T.13% <0.84 5.05 4.= Testarea Finală.043 >0.24±1.20 5.89 147.96% 8. Următorul aspect care iese în evidenţă la grupele testate este evoluţia corectă şi armonioasă a organismului copiilor.05 >0.93% 9. extensii de trunchi din culcat facial.05 Perimetrul toracic inspiraţie (cm) Perimetrul toracic expiraţie (cm) E M E M 68.55 7.I. Dinamica indicilor somatici ai băieţilor din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantio n Testarea iniţială ±Em S Testarea finală Cv ±Em S Cv t P E M 143.03 66. este unul dintre obiectivele cadru ale învăţământului primar.812 1.651 <0. Astfel.01 Greutatea (kg) E M 37. Acestea informaţii trebuie cunoscute de către profesori.77 3.001 >0.95). dar şi pentru dozarea efortului în lecţie. 2012 Tabelul 2.05 65. probele au fost adaptate în funcţie de Chişinău: USEFS. T. săritură în lungime de pe loc.88 8. dar şi ritmul de dezvoltare a acestor indicatori pe parcursul unui an şcolar.00% 147.89 5.381 1.04 63.2±0.72±1.25% 8.00 70.77 3. Rezultatele măsurătorilor au fost consemnate în fişa individuală a fiecărui elev la rubrica pentru evaluarea finală şi reprezintă datele din testarea finală a experimentului pedagogic. pentru a alege cele mai eficiente mijloace pe care să le aplice în timpul lecţiilor.95).43% 1.41% 3.88% 23. în rezultatul testărilor iniţiale şi al celor finale constatăm că jocurile dinamice influenţează într-un mod eficace dezvoltarea armonioasă a organismului care.23% 3.92 68. iar prin intermediul lor se evaluează capacităţile copiilor în concordanţă cu obiectivele cadru prevăzute de către noile programe şcolare. P este cel din tabelul lui Fischer în conformitate cu eşantionul cercetat Analizând indicii dezvoltării fizice observăm un ritm inegal de creştere la această vârstă: talia a crescut cu 3%.F. În cazul înălţimii valorile lui „T" sunt mai mari decât cele din tabelul lui Fischer (t<1.29% 7. Probele ce determină potenţialul motric al elevilor corespund cerinţelor programei-curriculum: alergare de viteză 30m.75% 7.19±1.74 8.92±1. Aceste testări au ajutat copiii să-şi cunoască mai bine principalii indicatori somatici.16±1.40 5. t s-a calculat între indicatorii iniţiali şi finali ai fiecărei grupe.95 144.63 5.219 1.05 >0.001 <0.20 38. iar greutatea corpului cu 7%.64% 73.05 Talia (cm) 3.

41 57.001 >0.89 260.30 5. număr repetări Aruncare la ţintă.52 45.42 3. Pornind de la rezultatele experimentului pedagogic ce ţin de pregătirea motrice a elevilor din ciclul primar.18 18.22±0.00±53.58 16.06 0.81±0. număr repetări Aruncare la ţintă.020 1.88 48.75±0.69 10.95 36.16 157.22 11.88 304.28 0.14 0.27 14.30 46.630 <0.20 5.28 2.00 774.70 60.69±0.01 6.001 E M 26.46 0.11 0.86±0. Dinamica indicilor motrici ai fetelor.73±1.36±0.001 E M 20.01 11.66 2.001 <0.500 3.85 12.10 0.10 2.36 3.08 162.5 <0.96 0.59±3. dar şi cu "Potenţialul motric al elevilor din ciclul primar 2008". număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) E M 341.01 26.77±0.50±0.001 >0.76 6.07±1.001 E M 13.22 11.57 0.17 7.59 33. vom menţiona că testarea finală a elevilor oferă o imagine de ansamblu care are la bază date obiective ce fac posibilă compararea acestora cu datele din testarea iniţială a elevilor.5 Alergare de viteză 30m (sec) E M Săritura în lungime (cm) E M 134.86±58. 2012 particularităţile de vârstă şi sex ale copiilor.71±0.889 1.05 5.11 7.61±0.58 36.59±0.25±1.09 6.315 6. (cm) Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.945 <0.42 7. 4).23 318. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) Testarea iniţială Testarea finală S 0.08 28.98 14.979 1.45 298. datele mai pot fi comparate cu baremele din Sistemul şcolar de evaluare.87±0.25±61.94±2.59 26.55 9.70±1.26 10.82 0.72 35.82 31.83 140.50 Cv% 4.64 11.43 15.40 30.152 <0.60 8.72 39.357 <0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.733 4.95 158.68±0.22 ±Em 5.20±2. în clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantion Alergare de viteză 30m (sec) Săritura în lungime.36 2.55±0.16 0.179 1.14 7.33 Cv% 7.001 <0.738 4.22±0.15±0.79 16.58 4.54 15.21 144.257 <0.08 141.09 6.84±2. 2012 14 <0.37 8.96 15.78 329.45 27.40 7.71 16.001 E M 1.05 Tabelul 4.54 8.14±59.10±51.93 7.78 3.001 <0.68 Chişinău: USEFS. pentru a observa dinamica indicatorilor motrici pe parcursul unui an şcolar.35 5.74 Testarea finală ±Em S Cv% 5. Tabelul 3.09 2.10 124.66 20.89±0.5 E M 24.001 <0.07±55.10 0. Dinamica indicilor motrici la băieţi.90 15.88±0.5 304.85 11.99 22.05 <0.001 E M 1.40 590.001 >0.781 5.81±0.50 7.17±0.07±3.75 9.879 <0.71 4.41 12.17±2.18 1.095 E M 591.60 9.65 20.62 8.88 1.75 310. Menţionăm că probele sunt adaptate condiţiilor materiale din şcoli (tabelul 3.63 47.76±2.009 5.09 0.001 <0.38 14.957 51.91 85.6 760.15±0.40±0.69±1.10 21.001 >0.17 2.51 20.98 21.06 1.53±47.729 <0.001 <0.53 7.61 26.05 .51 <0.5 <0.55±2.26 7.49 30.41 21.53 6.15 59.78 19. din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=58) Probe de control Eşantion Testarea iniţială ±Em S Cv% 6.29 t P E M E M ±Em 6.14 S 0.54 t P 7.54 504.951 90.6 450.11±2.66 6.62 7.15 1.86 1.58±0.97±0. astfel evidenţiindu-se direcţia de evoluţie a potenţialului motric al elevilor.43 24.239 2.13±0.15 0.001 <0.69±1.01 11.33 20.51 54.990 3.00 2.24 5.81 64.00 39.05 >0.030 1.46 281.49 0.734 Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.4 348.71±57.

fapt confirmat în literatura de specialitate. Bibliografie: 1. I – IV. 2006. 2003.. Кузнецов В. 2012 15 . 1999.А... Carp I.. Bicherschi Ş. Chişinău: Lumina. Iaşi: Spiru Haret. 4. Acest fapt se explică prin dezvoltarea naturală a indicilor dezvoltării fizice a elevilor. la această vârstă. ele au un caracter nesemnificativ (P>0.. Grimalschi T. Aftimiciuc O. Educaţia fizică cl. Badiu T.III (cunoştinţe teoretice).. C.05). deoarece.. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Coman S. 2012 Aceste elemente sunt standarde la nivel de performanţe finale ale ciclului primar şi ne oferă posibilitatea de a determina obiectiv efectele procesului didactic. 6. Analiza indicilor somatici în cadrul experimentului de bază a confirmat că majoritatea indicatorilor testaţi atât la băieţi. Aceste date reflectă cu obiectivitate activitatea profesorului. Garuda Art. 1993. Boian I. cât şi la fete la sfârşitul experimentului au înregistrat valori superioare. Chişinău: USEFS. 108 p. însă în mare majoritate. Din datele prelucrate statistic observăm că media aritmetică a fiecărei grupe experiment este superioară mediei grupei martor la fiecare probă dar colectivele prezintă în continuare o lipsă de omogenitate. 5.. Educaţia fizică: (cl. nefiind influenţaţi decisiv de metodele şi procedeele aplicate pe parcursul anului de studiu. 2. Chişinău. dar şi argumentează acordarea calificativelor la sfârşitul anului şcolar. Badiu G.С. 1995. Bojescu O. Jocuri dinamice. 147 p. 56p.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. 1999. Ch: Univers pedagogic. din punct de vedere statistic.. 362p.. Liceum. copiii sunt în stadiu de dezvoltare. Ciorbă. II-IV): Ghid metodologic pentru profesori. Talia întregului lot de copii a crescut semnificativ. Şipilov S. Marin E. Educaţia fizică şi metodica predării ei în cl. Sava P. Chişinău. 3. Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor (metode şi mijloace). cauzată de dispersia foarte mare a performanţelor obţinute. Москва: Издательство НЦЭНАС. Rotaru A. Колодницкий Г.

. Astfel..1998. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. conf. Actualitatea. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. (1999. univ. conf. atletism. Chişinău Ключевые слова: формирование основных двигательных навыков.a).. este şi va rămîne actuală. Cu multitudinea de exerciţii ale gimnasticii se confruntă nu numai persoanele care practică gimnastica sportivă în scopul obţinerii performanţelor înalte. De exemplu.. Metodologia formării deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică a fost. Despre formarea deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de de educaţie fizică cu teme din gimnastică ne vorbeşte. student.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. deoarece de calitatea acestora depinde şi succesul însuşirii tehnicii exerciţiilor fizice. Matveev A. В данной статье предпринята попытка экспериментально аргументировать методику формирования основных двигательных навыков у учащиеся младших классов на уроках физической культуры посредством вспомогательных и подготовительных упражнений. учащихся младших классов. am formulat ipoteza cercetării. O importanţă deosebită o au deprinderile motrice formate în cadrul lecţiilor cu teme din gimnastică. curriculumul şcolar la obiectul educaţie fizică include mijloace din mai multe probe de sport (gimnastică. Boian I. 2012 FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN EXERCIŢII PREGĂTITOARE ŞI AJUTĂTOARE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ Casian V. jocuri mobile şi sportive). Chişinău Jurat V. Ipoteza: s-a presupus că aplicarea raţională a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul educaţional la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor primare va contribui efectiv la formarea deprinderilor motrice de bază la nivelul cerinţelor programei curriculare. Problema formării deprinderilor motrice a atras atenţia mai multor autori (Boghen M.P. вспомогательные и подготовительные упражнения... Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. dr. ci şi elevii. univ. în baza studiului şi generalizării literaturii de specialitate pe tema abordată. Chişinău: USEFS. dr. Sava P.1986.1999. în lucrările lui.. Chişinău Carp I. 2012 16 . 2003).. Jurat V. урок физической культуры. Pезюме. 2003 ş.

căţărare pe otgon. Cercetările de bază s-au desfăşurat pe parcursul practicilor pedagogice în cadrul Liceului Teoretic „C. Elaborarea şi argumentarea experimentală a sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare necesare pentru formarea deprinderilor motrice la elevii clasei a IV-a. care abordează aspecte generale şi particulare ale activităţii de cercetare ştiinţifică. sărituri cu sprijin. 3. au fost aplicate următoarele metode de cercetare ştiinţifică: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate.aprilie 2012. 2. În scopul realizării obiectivelor formulate. Studierea literaturii de specialitate cu privire la metodologia formării deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. (octombrie 2011 – aprilie 2012). . observaţia pedagogică.etapa a III-a: testarea finală .etapa a II-a: acţionarea specială asupra clasei experiment în baza structurilor de exerciţii şi sisteme de acţionare. Analiza literaturii de specialitate s-a desfăşurat pe parcursul anului 2011 şi cuprinde un spectru de ştiinţe. metoda testării indicilor caracteristici nivelului de pregătire fizică a elevilor. 2012 Scopul lucrării constă în perfecţionarea procesului de însuşire a exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu elevii claselor a IV-a. a fost organizat şi desfăşurat experimentul pedagogic. jocuri.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Negruzzi‖ din oraşul Chişinău. Pentru realizarea scopului. paralele. 2012 17 . au fost stabilite următoarele obiective: 1. prelucrarea statistico-matematică. ştafete etc.funcţionali atât la clasa experimentală. . analiza şi interpretarea datelor obţinute pentru a se vedea efectele metodologiei de aplicare a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. Necesitatea analizei lucrărilor în Chişinău: USEFS.etapa I: analiza literaturii de specialitate. experimentul pedagogic. bîrnă etc. cât şi la cea martor (septembrie 2011). în anul de studii 2011– 2012 în 3 etape: . Analiza comparativă a indicilor obţinuţi de elevi în baza aplicării sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare pentru formarea deprinderilor motrice. investigarea iniţială a dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice pe baza indicilor antropometrici . precum şi aspecte legate de pregătirea elevilor pentru însuşirea tehnicii multor exerciţii de gimnastică: la acrobatică. metodele matematico-statistice de prelucrare a rezultatelor obţinute de către elevi în baza experimentului pedagogic. Pentru a verifica rolul aplicării exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul de însuşire a tehnicii elementelor selectate din curriculumul clasei a IV-a.

15 32. Chişinău: USEFS.0 ± 1.05 0. care a avut drept scop selectarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare. folosind metodele statistico-matematice.8 21. Excursia toracică 3.5 80.39 >0. a fost efectuată testarea iniţială a elevilor din două clase de a IV-a şi comparaţi următorii indici: frecvenţa cardiacă (bătăi într-un minut). criteriul standard „t‖ Student şi valoarea veridicităţii „P‖. 2012 domeniul fiziologiei.6 17.05 0.0 .05 la toţi indicii testaţi).05 0.16 >0. eroarea medie –Sx.05 0. folosind la lecţii exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare. Tabelul 1. Flotări din sprijin culcat (ori) 7. iar elevii clasei martor au învăţat elementele în baza metodei tradiţionale de învăţare.5 ± 0.5 14.7 7.37 ± 0. Alergare 2x15m (sec) 5. Este destul de evident că majoritatea rezultatelor testării iniţiale (tab. Supleţe (cm) X±Sx Martor Experiment 79. Frecvenţa cardiacă 2.7 21.70 3.05 1. aplecare înainte din poziţia şezînd (cm).08 7. este condiţionată de importanţa lor metodologică.25 ± 1.07 >0. Deci.3 3. Preventiv. A doua şi a treia etapă cuprind perioada anului de studiu 2011-2012. forţa mîinilor (stînga şi dreapta-kg). Rezultatele înregistrării parametrilor sus-numiţi au fost prelucrate. analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi şi finalizarea cercetării.11 >0.10 >0. Tracţiuni în braţe 6.9 17.05 0.0 ± 1.3 2. sărituri în lungime de pe loc (cm). Eşantionul de subiecţi cuprinşi în cercetare l-au costituit elevii claselor a IV-a. de la bun început.00 ± 0. Detenta (cm) 8. una – cu rol de grupă experimentală (n=24 elevi).0 ± 0.8 ± 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Dinamometria a) stînga (kg) b) dreapta 4. Mediile de grupă în baza testării iniţiale a elevilor claselor a IV-a Parametrii studiaţi 1. psihopedagogiei. 2012 18 . a fost apreciat că ambele clase de a IV-a au acelaşi nivel de pregătire şi dezvoltare fizică. flotări din sprijin culcat (fete).37 ± 1.00 ± 0. iar alta – martor (n=27elevi).3 ± 0.7 7.0 ± 0. excursia toracică (cm). elevii grupei experimentale au fost supuşi instruirii. culturii fizice etc. alergarea de suveică 2x15 m (sec). tracţiuni în braţe din atîrnare la bară fixă (b).5 31.58 >0.60 ± 0. două grupe.34 >0.05 În continuare. ± 1.23 >0.05 0.10 ± 0.2 ± 1. sociologiei.09 2.6 7.0 16.65 Criterii t P 1.0 >0. au fost determinate următoarele criterii statistice: media aritmetică –x.37 ± 1.10 ± 0.05 0. organizarea şi desfăşurarea experimentului propriu-zis. aplicarea lor în experimentul pedagogic. 1) puţin diferă în dependenţă de clasă şi putem spune că sînt aproximativ egale (P>0.

05 5. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4. media lor a fost socotită nota de bază. cu toate că nici în acest caz ele nu ajung la nivelul veridicităţii (0. vedem că notele obţinute de către elevii ambelor clase sînt mici. inclusiv la cea finală.58 >0.05). ce exprimă nivelul de însuşire a tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi. Pornind de la nivelul de executare.5 ± 0. Rezultatele obţinute de către elevi la lecţie.6 5.0 ± 0.2 puncte.5 0. sunt prezentate în tab. 3. au fost aplicate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu elevii clasei experimentale. mediile claselor nu sunt statistic semnificative (P>0.05). Nivelul iniţial de executare a sarcinii 4.7 8. totodată fiind notaţi pentru a aprecia nivelul iniţial de executare a săriturii date. Mediile pe clasă ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la săritura în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie la elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi X±Sx Martor Experiment Criterii t P 1. Învăţarea tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi a fost înfăptuită în decursul a trei lecţii. evident se mărea numărul de executări ale acţiunii motrice. la învăţarea săriturii.16 >0.6 ± 0.7 1. Nivelul de însuşire a tehnicii în adrul lecţiei 1 3.05).1 puncte.23 >0. apoi fiecare elev a avut cîte trei încercări pentru a executa poziţia stînd pe omoplaţi pentru notă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 2. avînd o diferenţă foarte mică.7 6.5 ± 0. 2012 În conformitate cu timpul repartizat pentru familiarizarea. Avînd o diferenţă de 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a În continuare. învăţarea şi perfecţionarea tehnicii exerciţiului concret. Aceasta ne confirmă faptul că ambele clase au început instruirea de la acelaşi nivel de pregătire.6 0.05 6. 2012 19 .4 ± 0. Diferenţa dintre notele medii de grupă este 0. Tabelul 2. diferenţele dintre clase se măresc.27 >0.7 0. în urma primei şi celei de-a doua lecţii.8 ± 0. statistic nesemnificativă (p>0.5 4. Totuşi vom menţiona faptul că elevii grupei experimentale progresează mai pronunţat faţă de cei din grupa martor.05 4. În ambele grupe nivelul a fost mic şi aproximativ egal. Din tabelul 2 se observă următoarele: la începutul instruirii (prima lecţie). Chişinău: USEFS. Cu elevii clasei martor.5 ± 0. Rezultatele obţinute la învăţarea săriturii în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie sînt prezentate în tabelul 2. elevii au încercat cîte o săritură în cadrul etapei de familiarizare cu tehnica. Deci fiecare elev a primit cîte trei note. adică ale săriturii în sprijin ghemuit pe aparat şi coborîre cu extensie.5 ± 0.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Tabelul 3. Diferenţele dintre note au fost evidenţiate în cadrul lecţiei a treia.4 4. au fost desfăşurate trei lecţii.4).7 ± 0.001 2. elevii la etapa iniţială au acelaşi nivel de pregătire.5 ± 0. în care au fost utilizate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu grupa experimentală.05 6.40 >0. Rezultatele obţinute pe parcursul lecţiilor destinate instruirii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei sunt prezentate în tabelul 4.4 6. însă.05 5.001 Procesul de învăţare a coborîrii de pe bîrnă a decurs la fel ca şi învăţarea săriturii în sprijin ghemuit.2 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a 7.4 Criterii t 0.8 ± 0. Ca şi în alte cazuri. Nivelul de însuşire a tehnicii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei este mult mai mare la Chişinău: USEFS.35 5.7 ± 0. Nivelul iniţial de executare a poziţiei stînd pe omoplaţi 2.05 P >0.5 0.05 >0.45 1.3 ± 0. Notele evidenţiate la executarea coborîrii nu diferă mult şi nu sunt semnificative (P>0. Analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi la învăţarea coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei ne permite să afirmăm următoarele: 1.0 ± 0.3 2.3 3.4 ± 0.05.35 3. Mediile ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea poziţiei „stînd pe omoplaţi‖ de către elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1. a coborîrii în timp cu extensie şi a poziţiei stînd pe omoplaţi.65 1. ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea coborîrii cu extensie prin păşire de pe capătul bîrnei cu elevii clasei a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1. În scopul acesta. Tabelul 4.34 <0.45 8.4 6.2 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 6.05 <0. în cadrul lecţiei I-a şi a II-a.7 ± 0.9 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 3. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 5. diferenţele dintre rezultatele obţinute de către elevi în continuare se măresc (tab.6 ± 0.4 X±Sx Experiment 4. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a X±Sx Experiment Criterii t P >0. Mediile pe clase.45 4. 2012 20 .0 ± 0.51 3.05 3. ele nu ajung la pragul veridic de 0.8 ± 0.40 4.0 ± 0.37 <0.05).35 8. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4.05 >0.3 7.20 0.5 2.0 ± 0. iar cu grupa martor s-au folosit mijloace aplicate tradiţional la lecţiile de educaţie fizică. Nivelul iniţial de executare a coborîrii 5.

Bibliografie: 1. INEFS. 286 c. Boian I. 208 с. М. lector superior. Методика физического воспитания в начальной школе. Матвеев А. 1986.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1999. 3.. 2.. Sava Panfil ş. clasele I-IV. боевые искусства. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de gimnastică: Recomandări metodice pentru studenţii FEFS. 1999. p. 2003 г. Educaţia fizică în dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului învăţămîntului primar. Tae-бo. Jurat V. PARTICULARITĂŢILE DESFĂŞURĂRII LECŢIILOR DE FITNESS-AEROBICĂ CU ELEMENTE ALE ARTELOR MARŢIALE Chisnenco L.: Физкультура и спорт. dr. Ghid metodologic. p. 2012 grupa experimentală şi statistic diferă mult de nivelul obţinut de către elevii clasei martor (P<0. 6. Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice... Prut Internaţional. luînd în considerare rezultatele menţionate. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Jurat V. 1998. 4.М. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Educaţia fizică. Обучение двигательным действиям. 2003. Chişinău. INEFS. Curriculum disciplinar. 2012 21 . Partea a IV-a. 28 p. Боген М. Astfel. женщины среднего возраста. Chişinău Ключевые слова: занятия фитнесс-аеробикой. Chişinău: USEFS. constatăm că aplicarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul învăţării exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare contribuie la optimizarea procesului de formare a deprinderilor motrice de bază şi a celor utilitar-aplicative. studentă. Curriculum şcolar. Chişinău Craijdan O. profesori şi audienţi ai cursurilor de reciclare. 24 p.a. 5. 215-273. 33-67. П. Autoreferat al tezei de dr.01). Резюме. clasele I-IV. Chişinău. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor mijlocii în baza aplicării programei de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică (gimnastică). în pedagogie. В данной статье описываются особенности проведения занятий фитнессаэробикой с элементами – Тае-бо. Chişinău.

în special de Tae-bo. Munca intelectuală creează o încordare psihică a populaţiei. Acest tip al activităţii fizice foloseşte mijloace din Tae-bo. aleg diferite programe sportive noi. Problema activităţii motrice în decursul ultimelor decenii a căpătat o actualitate sporită. că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. fapt care a stat la baza începerii studierii particularităţilor de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. este nevoie să pledăm pentru importanţa practicării mişcării adecvate vîrstei în tot decursul vieţii.3]. Au apărut o mulţime de cluburi de fitness. Au fost înaintate următoarele obiective de cercetare: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. a obezităţii. a diabetului zaharat şi aterosclerozei [2]. Ca să evităm aceste maladii. Transformările economice. contribuie la apariţia stresului. astfel. în contextul concurenţei. este foarte populară fitness-aerobica. va contribui la perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elementele artelor marţiale. Chişinău: USEFS. Ipoteza cercetării. printre care se află şi aerobica cu elementele artelor marţiale. 2012 Actualitatea cercetării. ki-bo. Acestea sunt cauzate de lipsa metodicilor argumentate ştiinţific pentru sistemele lecţiilor de genul dat. 2012 22 . întrucît aproape nu este controlat din punct de vedere al securităţii şi apariţiei traumatismului. S-a presupus. apariţia mai multor boli ale sistemului cardiovascular. neobişnuite mijloace de desfăşurare a lucrului de fortificare pentru atragerea mai multor clienţi în cluburile de fitness. 2. cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane pe toate planurile au contribuit esenţial la micşorarea efortului fizic în favoarea celui intelectual. Dar acest lucrul fizic este atît de dificil. boxing. Actualmente selectarea mai multor forme ale activităţii fizice pentru menţinerea sănătăţii a devenit o problema majoră. În prezent. Studierea conţinutului lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale în literatura metodico-ştiinţifică de specialitate. care. Aceasta cere o permanentă creştere a „industriei recreative‖. Determinarea nivelului pregătirii fizice a femeilor din grupa experimentală. karate [1. va ridica nivelul pregătirii fizice a femeilor şi. are loc o permanentă reînnoire a tipurilor sale. Scopul cercetării constă în perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. Determinarea mijloacelor şi metodelor optimale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. Această situaţie a determinat evident accentuarea hipochineziei. fapt ce uneori provoacă extinderi şi rupturi ale muşchilor sau ligamentelor.

Importanţa teoretică este reprezentată de elaborarea şi argumentarea conţinutului metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape. Exerciţiile au fost Chişinău: USEFS. analiza documentelor în sistemul lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. a experienţei de muncă a antrenorilor de fitness-aerobică. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. Aceste exerciţii în continuare sau folosit în complexele aerobicii. Şedinţele de fitness-aerobică cu introducerea elementelor din Tae-bo sunt alcătuite din trei părţi: partea pregătitoare. Lecţiile au fost desfăşurate de trei ori pe săptămînă. a procedeelor de atac şi apărare folosite în sistemul artelor marţiale. au fost introduse complexe de aerobică cu elemente de Tae-bo cu o durată de 25-30 de minute. Partea pregătitoare a lecţiei s-a desfăşurat prin încălzire şi a constat din exerciţii de dezvoltare fizică generală. executate pe fond de muzică modernă ritmică. ca exerciţii de dezvoltare fizică generală. precum şi pentru formarea efectului de fortificare prin practicarea acestor şedinţe. observarea pedagogică.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. precum şi posturilor specifice. a fost acordată atenţie învăţării poziţiilor braţelor şi a palmelor. Metodologia cercetării este prezentată prin: analiza teoretică şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice pentru desfăşurarea şi perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. de bază şi de încheiere. Începînd cu a treia lună a practicării lecţiilor. avînd durata de 60 de minute. În această parte au fost folosite exerciţii de forţă cu respectarea cerinţelor privind efortul cu caracter de forţă pentru femeile de vîrstă medie. Cercetarea noastră s-a desfăşurat la clubul „Maximus‖ unde au avut loc antrenamente la aerobică cu elemente de arter marţiale. Metodica experimentală. În primele luni ale şedinţelor la începutul părţii de bază. Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în căutarea metodicii noi de desfăşurare a lecţiilor de fortificare din sistemul fitness-aerobicii cu folosirea elementelor de Taebo. 2012 23 . precum şi din exerciţii de aerobică clasică. cu durata de 10 minute. experimentul pedagogic. 2012 4. testarea. Exerciţiile în această parte a lecţiei au fost executate prin metoda liniară. Elaborarea practică şi argumentarea experimentală a metodicii de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo.

71). exerciţii din gimnastica Yoga şi de relaxare.67) este determinată de îmbunătăţirea stării sistemului cardiovascular şi respirator. care au stat la baza acestor schimbări. Pragul de veridicitate a datelor P<0. mobilitatea regiunii lombare şi coxofemurale. O deviere statistică considerabilă.5-1 kg şi cu partenera. Sarcinile motrice au fost complicate pe măsura perfecţionării lor. 1). Rezultatele finale ale cercetării pedagogice privind dezvoltarea capacităţilor fizice şi datele antropometrice prezintă schimbări esenţiale în comparaţie cu datele iniţiale în grupa experimentală (tab. cu greutăţi mici de 0.79).86). Creşterea nivelului de rezistenţă generală – testul Harvard (t = 3. Intensitatea efortului a fost reglată conform indicelui FCI după o serie de exerciţii intensive sau după efortul de forţă. prin testul Harvard.01 l-au demonstrat parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui (t = 3. Durata acestei părţi este de 10 minute. mobilitatea lombară (t = 3.001) a fost înregistrat la parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali (cu criteriul t-Student = 4. Indicii pregătirii fizice au cuprins testarea forţei în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali. este prezentată la parametrul – mobilitatea coxofemurală (t = 2. Partea de încheiere a lecţiei a fost alcătuită din exerciţii de întindere – srethcрing. Volumul şi intensitatea lecţiilor s-a majorat proporţional cu creşterea nivelului pregătirii practicanţilor. P<0.67).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ai spatelui şi ai braţelor. Subiecţii au fost testaţi conform indicilor pregătirii fizice şi datelor antropometrice. care contribuie la creşterea capacităţii de muncă a subiecţilor.90) şi la forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor (t = 4.balansări-kikuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în Tabelul 1.05. Chişinău: USEFS. Acest rezultat ne demonstrează schimbări pozitive în dinamica dezvoltării mobilităţii în regiunea coxofemurală. 2012 24 . rezistenţa generală. Aceste date reflectă o legătură directă între rezistenţa generală şi sistemul cardiorespirator. Indicii antropometrici au fost determinaţi prin masa corpului şi indicele Ketle. 2012 executate cu greutatea propriului corp. datorită practicării aerobicii cu elemente de arte marţiale. Peste şapte luni de desfăşurare a lecţiilor de aerobică conform metodicii experimentale pragul cel mai înalt de semnificaţie statistică (P<0. deoarece în procesul lecţiilor au fost introduse exerciţii speciale .

Concluzii Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate a demonstrat că particularităţile desfăşurării aerobicii cu elemente de arte marţiale. 72.33 69.05. protectoare pentru picioare şi braţe.437 Datele antropometrice: masa corpului (t = 2. 36.3±1.68 454. P<0. invluse în experimentul pedagogic. 2012 Tabelul 1. practicanţii au luat cunoştinţă de exerciţiile speciale din artele marţiale – Tae-bo şi au asimilat un volum anumit de deprinderi motrice de autoapărare şi atac.5±1.71 <0.3±1.4±0. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a capacităţilor fizice şi a datelor antropometrice la femeile de vîrstă medie. muzica modernă ritmică.5-1 kg.06 2. 53.86 <0.05 n=12 (f=11) P<0. 458±1.79 <0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.88 4.79 3. Această dinamică pozitivă a rezultatelor înregistrate în grupa experimentală se datoreşte introducerii exerciţiilor speciale din aerobică cu elemente de Tae-bo.06 13.76) şi indicele Ketle (t = 2. 15.53 2.001 t=4.3±1. Afară de aceasta.6±0.8±1.9±0. PARAMETRII a muşchilor abdominali a muşchilor spatelui a muşchilor braţelor Aplecare înainte din poziţia şezînd Sfoara frontală Step-test Harvard Masa corpului (kg) Indicele Ketle (g/сm) iniţiale t P finale 1. 24.01 5.97 4.9±0. care la fel a crescut semnificativ (testul Harvard).7±1. lovituri cu picioarele (kikuri) şi cu braţele.67 <0. P<0.67 <0. asane din fitness-yoga şi exerciţii respiratoare.90 <0.8±0. S-a selectat conţinutul mijloacelor: paşi de bază aerobi şi deplasări speciale.24 25. Dinamica indicilor medii ai capacităţilor fizice şi a indicilor antropometrici Caracteristici statistice n=12 Capacităţi fizice Forţa în regim de rezistenţă (nr.001 4.71 34. 2012 25 . P<0.106.97 56. inventar special: saci cu nisip. ce practică aerobica cu elementele Tae-bo.05 8.5±1.06 27.7±0. 10. 20.53 3.01 3. de rep.76 <0. crit.05 6. de asemenea ne prezintă o deviere statistică considerabilă. mănuşi.71 3.24 2.01 7.15 19. Chişinău: USEFS.201.05 t=2. poziţii statice – posturile.) Mobilitatea (см) Rezistenţa generală (unităţi) Indici antropometrici Nr.9±0. Scăderea nivelului masei corpului (indicele Ketle) contribuie la creşterea capacităţii de muncă şi la dezvoltarea rezistenţei generale.64 <0. greutăţi mici de 0. în special de Tae-bo.6±0. nu sunt studiate suficient.01 t=3.001 2.64).

. Олимпия Пресс. Александрова. diferenţele fiind statistic semnificative cu P < 0. Аэробика. lector superior.. Резюме. 2012 A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu introducerea elementelor de Tae-bo. прыжки со скакалкой. 2001. 2.64-4. Bibliografie: 1. пособие. 267 p. 2000.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii capacităţilor fizice şi antropometrici. 2007. Chişinău: USEFS. М. FOLOSIREA GIMNASTICII RITMICE ŞI SĂRITURILOR CU COARDA ÎN SISTEMUL LECŢIILOR DE SHAPING Morari E.. 2012 26 . М. ритмическая гимнастика. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.А. studentă.: Institutul de studii şi Proiectări Energetice serviciul ediţie. Două sute de exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru femei şi bărbaţi: paşi aerobici şi de dans.С. dr.05-0. В данной статье описываются особенности проведения занятий шейпингом с использованием ритмической гимнастики и прыжков со скакалкой. Chişinău Craijdan O. unde Criteriul Student variază t = 2. 64с.90. Универсальные программы тренировок для мужчин и женщин/А. 3.: АСТ: Астрель.: Тера-Спорт. Stoenescu G. Содержание и методика оздоровительных занятий: Учебно-метод.А.001. Chişinău Ключевые слова: занятия шейпингом. Фитнесс на основе восточных оздоровительных боевых систем. 249 с. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Александрова А. În. Крючек Е.

Una dintre particularităţile acestui sistem este prelucrarea intensă a fiecărui grup muscular. lichidarea defectelor siluetei. există foarte puţină informaţie argumentată ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. Ipoteza cercetării: se presupune că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping va contribui la ridicarea nivelului stării funcţionale şi fizice a femeilor de vîrstă medie. după părerea multor specialiste. există o mulţime de mijloace cu caracter de fortificare. bazat pe inovaţii ştiinţifice în domeniul fiziologiei. medicinii sportive şi psihologiei [2]. permite rezolvarea eficientă a problemelor perfecţionării fizice ale femeilor. Scopul principal al acestor lecţii constă în dezvoltarea armonioasă a organismului femeilor. o siluetă zveltă. se folosesc exerciţii cu caracter dinamic. se extind oportunităţile pentru odihna activă. apar tot mai multe centre sportive şi cluburi de fitness. Fitnessul este o sursă excelentă de sănătate şi dispoziţie bună. În societatea modernă. mers uşor. dietologii.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. în majoritatea cazurilor. 2012 27 . corecţia formei corpului. Pentru alcătuirea complexelor de exerciţii fizice în shaping. De aceea. La momentul actual. În prezent. Formula de succes în fitness este simplă: antrenamente. A avea un stil de viaţă sănătos a devenit o modă uşoară şi interesantă. a mijloacelor de gimnastică ritmică şi al săriturilor cu coarda. care. plus alimentare corectă. accesibile pentru toate păturile sociale. O popularitate largă la femei o are sistemul lecţiilor de „shaping‖. ceea ce contribuie la fortificarea sănătăţii. Noi propunem introducerea în sistemul lecţiilor de shaping. Chişinău: USEFS. plus odihnă. În sistemul fitnessului în ultimii ani au apărut noi subsisteme de exerciţii de fortificare. ce permit corecţia treptată a siluetei femeilor şi realizarea obiectivelor legate de perfecţionarea fizică a organismului [1]. în special. a apărut o idee să studiem mai detaliat problema folosirii gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. 2012 Actualitatea cercetării. executate cu o amplitudine maximală. prin repetare multiplă a exerciţiilor de shaping pînă la apariţia oboselii. Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de antrenament cu caracter de fortificare în sistemul lecţiilor de shaping. Shapingul este un sistem complex al culturii fizice recreative argumentat ştiinţific pentru domnişoare şi doamne. scăderea greutăţii.

cu puls 60 %-70 % din cel maximal. Cercetarea noastră s-a desfăşurat în baza clubului „Bio-Shape‖. al gimnasticii ritmice. Metodica experimentală prevede introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Determinarea mijloacelor şi metodelor optime din domeniul gimnasticii ritmice. 2. de trei ori pe săptămînă. Partea pregătitoare prevedea încălzirea prealabilă a organismului prin exerciţii simple de dezvoltare fizică generală. de pe un picior pe altul) prin următoarea metodă: 1 minut – de sărituri. trei părţi tradiţionale: pregătitoare. Elaborarea şi argumentarea a metodicii experimentale de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping. Baza metodologică este prezentată prin: următoarea grupă de metode: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii metodico-ştiinţifice. de bază şi de încheiere. un stretching uşor pentru grupele musculare participante în lucru – exerciţii pentru flexibilitate în tempo lent. 30 de secunde pauză de odihnă activă. Determinarea nivelului de dezvoltare a calităţilor fizice şi a datelor antropometrice ale femeilor grupei experimentale. Componenţa grupei experimentale este de 6 persoane. Noutatea ştiinţifică constă în aceea că. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. roup-skiping-ului folosite în sistemul lecţiilor de shaping. observarea pedagogică. unde au avut loc antrenamente conform sistemului lecţiilor de shaping. după aceea 10 minute sărituri cu coarda (pe ambele. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape: teoretică. 2012 Pentru realizarea scopului cercetării: au fost formulate următoarele obiective: 1. Durata părţii pregătitoare . prin paşi pe loc. paşi alăturaţi pentru restabilire a respiraţiei.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. al sistemului lecţiilor de shaping. a fost introdusă o metodică experimentală. testarea. evaluativă. 2012 28 . Chişinău: USEFS.15 minute. Studierea literaturii metodico-ştiinţifice din domeniul culturii fizice recreative. 4. analiza documentaţiei şi a experienţei de muncă a antrenorului de shaping. care se realizează pe folosirea gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă cu scopul optimizării procesului de antrenament de fortificare. La sfîrşitul părţii pregătitoare. experimentală. 3. în cadrul sistemului lecţiilor de shaping. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice de îmbunătăţire a sistemului lecţiilor de shaping prin intermediul folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda. experimentul pedagogic. Lecţiile de shaping durează 60 de minute.

a. ce necesită corecţia grupelor mari de muşchi ale trunchiului.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. A treia lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie la femei. au fost executate exerciţii în parter pentru segmentele corpului. Durata părţii de .bază 40 de minute. în partea de bază . dar pentru începători este mai bine de prelungit partea de încălzire şi partea de forţă a lecţiei şi de scurtat partea aerobă. Prima lecţie în săptămînă. aşezat şi culcat („copac‖. noi am încercat să introducem gimnastica ritmică. Această parte prevede stretching-ul adînc – exerciţii pentru formarea elasticităţii. Chişinău: USEFS. cu intervale de odihnă. Exerciţiile se îndeplineau în serii. prin sărituri cu coarda. tempoul mişcărilor se micşorează. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie şi pentru dezvoltarea forţei muşchilor. după aceea cu hantele sau cu săculeţe cu nisip. ce au participat activ în partea de bază. Numărul de repetări ale exerciţiilor era într-o creştere treptată de la 6-12. Regimul lecţiilor a fost de trei ori pe săptămînă. S-au folosit treptat combinaţii de dans într-un tempo mediu pînă la „vîrful aerob‖ – creşterea intensităţii efortului din contul complicării exerciţiilor după coordonarea.exerciţii din gimnastica ritmică pe fond muzical. cu exerciţiile din gimnastica ritmică pe fond muzical.exerciţii în parter. În partea de încheiere are loc scăderea intensităţii efortului. „cîine‖ ş. ai coapselor şi pentru grupele mici de muşchi ai braţelor şi ai centurii scapulare. în partea pregătitoare: cardiotraining. se execută într-un tempo lent cu fixarea poziţiilor şi a posturilor. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie. A doua lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. S-au folosit exerciţii stretch. 2012 29 . în partea de bază . Structura generală a lecţiei poate avea conţinut şi durată de diferit caracter. Durata părţii de încheiere – 5-7 minute.). îmbinarea trainingului aerob. a fost efectuat antrenamentul aerob prin gimnastica ritmică pe fond muzical. „plugar‖. exerciţii în poziţii stînd cu hantele. amplitudinea şi intensitatea mişcării. cu relaxare totală în continuare a grupelor de muşchi. La sfîrşitul părţii pregătitoare. La început s-au folosit exerciţii cu greutatea propriului corp. După aceea. a avut loc prima fază aerobă a stingerii efortului – scăderea amplitudinii deplasărilor în combinare cu restabilirea respiraţiei. sărituri cu coardă (10-15 minute). în partea de bază exerciţii de dezvoltare fizică generală cu hantele în poziţii stînd. 2012 În partea de bază a lecţiei. „ostaş‖. 12-15 sau 15-20. posturi din gimnastica Yoga în poziţii stînd. abdominali şi ai spatelui. prin gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu săculeţe cu nisip.

6.3±0.58 şi circumferinţa bazinului cu t = 4.8±1.97 73.1±1.48 4. P<0.65 3. 65.01 t=3. 11.61 104.72 23.01 <0.32 17. 1). timp de 30 sec) Forţa în regim de rezistenţă a muşchilor (nr. 2.001 <0. indicele Ketle cu t = 4.) Calităţi fizice Date antropometrice PARAMETRII Caracteristici statistice.32 3.48 6.33 <0. 2012 30 . de rep. După prelucrarea matematico-statistică a datelor. şase (masa corpului cu criteriul Student t = 4.29 59.05 14.001 t=5.45 60. 12.01 <0.77 78.12 397.72 4.01 <0. P<0.01 <0.16 3.32 t P 1. 4.23 4.97 69. pieptului taliei Circumferinţa bazinului (cm) dreptului stîngului Masa corpului (kg) Indicele Ketle (gr/cm) spatelui braţelor abdominali dreptului stîngului Mobilitatea Aplecare înainte din articulaţiilor poziţia şezînd (см) depărtat Rapiditatea mişcărilor Sărituri cu coarda (nr. au fost înregistrate datele testării finale.80 16.80 11.64 56.59 4.001 n=6. am obţinut următoarele rezultate ale cercetării.3±0. 9.97 14.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.9±0.2±0.48. 5.58 4.6±0. circumferinţa picioarelor: dreptul cu t = 4. iniţiale 98.2±0. circumferinţa taliei cu t = 4.2±1.2±0.8±0.9±1.1±1. La începutul testării.1±1.65 <0.001 <0.3±1.64 62.97 56. crt.45) cu pragul de semnificaţie statistică P <0.7±1.20 6. Din şapte teste antropometrice.4±0.1±0.93 399.01 <0.7±0. 3.01 <0. P<0.3±0.47 3.447.80 100.12 68.48 1. grupa de subiecţi cercetaţi era formată conform principiului omogenităţii.97 6. După şase luni de experiment pedagogic cu introducerea în sistemul lecţiilor de shaping a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda.05 (tab.36) au demonstrat eficienţa metodicii experimentale cu pragul de semnificaţie statistică P <0.01 <0. Dinamica indicilor medii ai datelor antropometrice şi a calităţilor fizice Nr.40 26.05 <0.7± 0.59 şi stîngul cu t = 4. 10.01 şi unul (circumferinţa pieptului cu t = 3.2±1.01 <0.707.6 ±0.3±0.38 4.4±0.01 13.9±0.45 4.38.1±1.05 t=2. 9.48 27. 7. rep.12 4.959 Chişinău: USEFS. n=6 finale 94.31 <0.36 4. 8. 2012 Argumentarea practică a folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping a fost prezentată prin cercetarea a două blocuri de teste: antropometrice şi de dezvoltare a calităţilor fizice.93 2.47.4±0. Tabelul 1.

exerciţii de relaxare şi de respiraţie. trei (forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor cu t = 6. ce sunt clasificate în mai multe grupuri principale: exerciţii de dezvoltare fizică generală din diferite poziţii. s-a determinat următorul complex de mijloace. 2012 Această dinamică pozitivă se datoreşte antrenamentului prin exerciţii din gimnastica ritmică şi sărituri cu coarda pentru corecţia acelor părţi ale corpului care au necesitat-o. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Pentru determinarea legăturii dintre formarea reliefului muscular la femei şi dezvoltarea calităţilor fizice.23 şi rapiditatea mişcărilor cu t = 6. variante de mers. Parametrii „forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui‖ cu t = 3. Săriturile cu coarda ajută bine la arderea grăsimilor. Indicele mobilităţii articulaţiei lombare. fapt demonstrat de datele din tabel. la momentul actual.33. Analizînd rezultatele înregistrate.31) reflectă o creştere pozitivă a rezultatelor.001 a semnificaţiei statistice. cu t = 3. 2012 31 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. Yoga. exerciţii de forţă şi cu greutăţi mici. Concluzii 1. şi a muşchilor abdominali cu t = 6.05. din contra: ea contribuie la corecţia siluetei acestora. noi am desfăşurat testarea calităţilor fizice. dorite de mai multe femei. la pragul de semnificaţie P < 0. cu pragul P <0. Schimbările pozitive în grupul de teste ale dezvoltării calităţilor fizice se datoreşte exerciţiilor speciale cu caracter de forţă. „forţa în regim de rezistenţă a picioarelor‖: dreptul cu t = 4.20. Ca şi în cazul blocului de teste antropometrice. Iar exerciţiile din gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu hantele sau cu săculeţe cu nisip contribuie la formarea musculaturii frumoase şi puţin voluminoase. Analiza teoretică a literaturii de specialitate a demonstrat că. În cadrul cercetării. la pragul de semnificaţie statistică P < 0.01. exerciţii de extindere şi de flexibilitate – stretching. cu caracter aerob şi exerciţiilor de streching.97. se observă şi în blocul de teste privind dezvoltarea calităţilor fizice.65 demonstrează eficienţa metodicii experimentale. în special.72 şi stîngul cu t = 4. ceea ce contribuie la reducerea masei corpului şi la micşorarea dimensiunilor părţilor corpului. există foarte puţine informaţii argumentate ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. din cei şapte parametri. putem să formulăm următoarea concluzie: metodica experimentală bazată pe introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping este eficientă şi nu influenţează negativ asupra organismului femeilor. că. prezintă o dinamică pozitivă. 2.

1996. возникающей в процессе оценки знаний. 2012 alergări.. Чикалова Г. hantele. 3. 1999. Репникова Е. В работе исследована проблема снижения уровня тревожности.: Четыре четверти . Шейпинг в оздоровительной системе физической культуры / Е. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a parametrilor antropometrici şi a calităţilor fizice ale femeilor ce practică sistemul de lecţii shaping cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă care au participat în experimentul pedagogic. Chişinău Ключевые слова: тревожность.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. умений и навыков учащихся на уроках физического воспитания. 4. 2.Г..05-0. lector superior./ Актуальные проблемы физической культуры и спорта. A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. ч. Ветошкина Э. precum şi inventarul special: corzi. 4. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. săculeţe cu nisip. психоэмоциональная нестабильность. с.Репникова. В: Оздоровительная рекреативная физическая культура.В. unde criteriul Student variază t = 3. muzica. Нетрадиционные средства оздоровления: Учеб.33-6. систематическая диссенсибилизация. 59с. Chişinău: USEFS..А. 5 вып. пособие. PREVENIREA ANXIETĂŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIDACTICĂ LA LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ Taburceanu A. 24-34.А. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii antropometrici şi ai calităţilor fizice. 2012 32 . эмоциональная саморегуляция. неадеквактные состояния.А. Bibliografie: 1. Волгоград. sărituri cu coarda. Mн. Резюме. fapt care a demonstrat veridicitatea statistică la pragul P < 0.001. salturi şi sărituri cu deplasări în diferite direcţii fără coardă.31. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Фурманов А. Chişinău Lupuleac V. биосоматические реакции. studentă. Шейпинг.

caracterizat prin sentimentul aprehensiunii şi tensiunii. elevul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse. nervozitate (agitaţie. Tocmai datorită contribuţiei semnificative pe care nivelul anxietăţii îl aduce în procesul instructiv. paloare provocată de vasoconstricţii.Anxietatea de performanţă se manifestă în actul autoevaluării. acţionând ca un motivator. 2012 33 . tensiune.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. La nivel scăzut este chiar necesară. randament şcolar scăzut [7]. 2012 Actualitatea cercetării. În procesul de evaluare. În sensul său cel mai larg. Anxietateastare are afect negativ asupra comportamentului. timiditate. instabilitate psiho-motorie. asociat cu activarea organismului. elevii devin mai mult sau mai puţin anxioşi.Anxietatea-stare este nivelul concret sau obişnuit emoţional. ―alunecând spre patologic‖. tensiune nervoasă. . emotivitate. Literatura de specialitate [7] defineşte anxietatea ca: stare afectivă vagă. Chişinău: USEFS. Scopul studiului s-a axat pe implicaţiile psihologice ale anxietăţii în evaluarea didactică la lecţiile de educaţie fizică [5].trăsătură cronică este predispospoziţia de a percepe anumiţi stimuli din ambianţă ca ameninţători şi de a răspunde la ei cu niveluri diferite de anxietate-stare.Anxietatea . care nu pot fi ignorate şi nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină [1]. de apăsare. tendinţa de evitare. derivă din dorinţa de reuşită şi teama de eşec [6]. de nelinişte. evaluarea didactică se referă la totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare. iritaţie generată).Anxietatea face parte din viaţa noastră şi este o emoţie firească. la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi obiectivele educaţionale propuse şi la judecăţile emise în vederea adaptării unor decizii educaţionale. instabilitatea atenţiei. reacţii biosomatice şi fiziologice (tulburări de respiraţie. Anxietatea generează produse imaginative abundente. considerăm că acestei probleme trebuie să i se acorde atenţie în mod deosebit. insecuritate. considerat optim. psihologică. modificări de voce). depaşind un anumit grad de intensitate. unele dintre ele le vom evidenţia în continuare: sentimentul subiectiv de frică. Principalele forme ale anxietăţii sunt: . Complexitatea fenomenului anxios cere o abordare interdisciplinară: psihiatrică. Există un grup de trăsături generale ale comportamentului anxios. . difuză. psihofiziologică. Însă. îngrijorare şi teamă nemotivată.

 imaginea autoritară a profesorului. operaţia de evaluare nu reprezintă o etapă suprapusă procesului de învăţare. fiindcă furnizează informaţii utile pe care le poate folosi apoi în planificarea cursurilor în direcţionarea cerinţelor de învăţare sau a temelor date elevilor. Prin urmare.  noutatea sarcinilor şi situaţia de competiţie. evaluatorul trebuie să determine momentele în care se va efectua evaluarea şi modalităţile de utilizare a informaţiilor căpătate prin evaluare. nu a celei propuse.  frica de a nu obţine rezultatul propus. excitabilitate etc. autoritarism). pe care elevul şi-a format-o. instrumentelor. Scopul evaluării determină. Afară de aceasta. alegerea strategiilor. ca parte intrisecă a predării şi învăţării‖. elevul poate fi subevaluat. Astfel.  întreruperea procesului de evaluare. în mare parte. conducând la optimizarea continuă a acestuia în scopul perfecţionării şi obţinerii rezultatelor propuse.  preferinţa de a fi evaluat în baza altor metode.  vârsta.  limitarea în timp a îndeplinirii sarcinilor didactice. este importantă pentru profesor. apoi reluarea lui.  starea psihică a elevului-profesorului în momentul evaluării (oboseală.  complexitatea sarcinilor didactice. Factorii ce declanşează anxietatea în cadrul evaluării didactice sunt:  succesiunea subiecţilor examinaţi poate conduce la teama de a fi comparat cu altul. 2012 34 .  frica de a fi în centrul atenţiei. din comunicare cu însuşi profesorul sau cu alţi elevi. cît şi cei psihologici [3].). stres.  relaţia profesor-elev (prietenie.  starea de sănătate (prezenţa unor disfuncţii psihice). metodelor. de aceea la desfăşurarea evaluării didactice este necesar să se ţină cont atât de factorii pedagogici. 2012 „Evaluarea.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în situaţia de examinare didactică. Modernizarea procesului de învăţământ presupune o regândire a strategiilor evaluative în consens cu o serie de exigenţe: Chişinău: USEFS. Astfel. evaluarea poate fi considerată un factor dinamizator al procesului didactic. ci un act integrat activităţii pedagogice [2]. tehnicilor de evaluare.  modul în care a fost învăţat materialul.  intimidare [4].

au rezultate inferioare efortului depus. Evaluarea rezultatelor şcolare. Să folosească unele remarci încurajatoare de tipul „Corect‖. A. deşi activează intens.. oferim câteva recomandări profesorilor de educaţie fizică: Să găsească cele mai raţionale căi de influenţare a elevului. atitudinile. cât şi de cele individuale (manifestările particularităţilor de personalitate. „este bine şi cum execuţi. dirijarea emoţiilor. ar fi eficient ca elevii să nu fie la curent că execuţiile date sunt desfăşurate în scopul evaluării.luarea în calcul a altor indicatori în afara achiziţiilor cognitive.‖etc. 2001. 2012 35 . Chişinău. 3. 2. Stoica. . Prin urmare. Pedagogie. relaţionare. În timpul evaluărilor. 2012 . precum conduita. Dicţionar de psihologie. fapt ce ar reduce riscul de manifestare a fenomenului de anxietate.) ale elevilor. Chişinău: USEFS. Să diferenţieze procesul de evaluare în funcţie de nivelul de dezvoltare intelectuală şi de stabilirea emoţională a celor evaluaţi. diminuarea anxietăţii etc. . Să depisteze elevii cu performanţe modeste care. (Ghid metodic). 1998. însă fără a fi ameninţat cu notificarea insuficientă. I. gradul de interiorizare a unor valori etc. . ţinând cont atât de particularităţile de vârstă. interevaluare şi evaluare controlată. prin autoevaluare.diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete. personalitatea elevilor. Bucureşti. Şchiopu. dar dacă privim mai atent atunci. Bucureşti: All Educational. inhibat prin crearea de situaţii în care acesta să se manifeste liber. S. 1997. reclamă o permanentă interrelaţionare armonioasă a profesorilor şi elevilor. Bibliografia: 1. Pentru combaterea anxietăţii elevilor ar fi eficientă: desensibilizarea sistematică a elevului timid. Bontaş. Să stimuleze şi să încurajeze elevul anxios. integrare).. Deşi rezolvarea unor probleme delicate. ci ca aprofundare a cunoştinţelor. U. Musteaţă.centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.deschiderea evaluării spre mai multe zone ale spaţiului instructiv-educativ (comunicare. . prin chestionare periodică. ale stărilor afective etc.transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare. Să folosească unele metode stimulative cum ar fi: lucrul în echipă. alcătuirea unui comitet de evaluare cu membrii aleşi din rândul clasei.. precum anxietatea în mediul didactic. Elevilor cu astfel de probleme le este recomandată autoreglarea emoţională care permite fortificarea sistemului nervos.

3].. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.conf. îndemânare. Anxietate şi angoasă. Maria. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2012 4. Psihopedagogia adaptării şi problematica anxietăţii şcolare. physical working capacity. 2002. Alexandru. Mruţ I. Nut. This physical exercises complex may be applied successfully as practical-methodical recommendations for the teachers at schools. consumption maximal of oxygen. Bucureşti. Summary. dr. rezistenţă. motor qualities. în ceea ce priveşte pregătirea şi participarea alergătorilor de semifond în competiţiile de anvergură. s-au cristalizat unele direcţii şi orientări de bază. Andre. R.univ. week dosed for 13 – 15 year old students helps to individualize physical education process and to raise the level of the main physical qualities development. Le Gall. supleţe [2. 4]. individual physical power. 2012 36 . Performing of physical exercises complex of directed affect. 7. 1997. iar formarea calităţilor fizice. Bucureşti. Bucureşti.. 6. The present research focuses on the problem of physical educational curative work on the basis of students’ activity process development at extra-curricular time. Timişoara. îl joacă nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice: forţă. viteză. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice existente la ora actuală şi generalizarea practicii sportive a domeniului au demonstrat că. depresie în perioada de tranziţie. dosed physical power. Pentru copil. Chişinău Keywords: regime of motion activity. de educarea particularităţilor moral-volitive ale personalităţii [1. Râşcanu. who teach physical education.. Rolul principal în pregătirea fizică generală şi specială a sportivului. 5. Chişinău: USEFS. maximal test. CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR DEZVOLTĂRII REZISTENŢEI LA ELEVII DE VÎRSTA 13-15 ANI ÎN CADRUL SECŢIEI DE ATLETISM ÎN ŞCOALĂ Zop A. Chişinău. Actualitatea. a deprinderilor şi priceperilor motrice este strâns legată de dezvoltarea intelectuală şi psihică a elevului. Anxietate. Psihoterapia anxietăţii – abordări cognitive comportamentale. H. indiferent de specificul probei sportive. 2002. 1995. student. spatial training. physical and functional preparing. 2. S..Irina. I. mişcarea este primul mijloc de expresie şi prima modalitate de exprimare. N.

Etapa a II–a. care contribuie la dezvoltarea rezistenţei speciale şi generale. metoda matematico. a constat într-un experiment de probă desfăşurat în perioada octombrie – noiembrie 2010. raionul Căuşeni. în secţia de sport a gimnaziului din satul Tocus. Cercetarea a durat doi ani. rezistenţa.statistică. experimentul pedagogic. forţa. 2. Scopul cercetării constă în dezvoltarea rezistenţei generale şi speciale a elevilor de vârstă şcolară medie pentru îndeplinirea normativelor de control. în scopul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. care a durat pe tot parcursul experimentului prealabil şi al celui de bază. Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea literaturii de specialitate. în perioada septembrie 2009 – mai 2011. aceştia vor îndeplini cu succes normativele de control din programa şcolară la educaţia fizică. Etapa a III–a a constat în organizarea experimentului de bază. desfăşurată pe toată durata cercetării. Organizarea cercetării.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Ipoteza cercetării. 4. cercetări pedagogice de control. Determinarea mijloacelor pregătirii speciale. observaţii pedagogice. desfăşurat în perioada 19 decembrie 2010 – 14 octombrie 2011. cu scopul determinării rezistenţei speciale şi generale a elevilor de vârstă şcolară medie. Chişinău: USEFS. 3. a mijloacelor ce contribuie la dezvoltarea anduranţei şi rezistenţei specifice la elevii de vârstă prepubertară (13-15 ani) va contribui la îmbunătăţirea indicilor ce definesc aceste capacităţi motrice şi. după cum urmează: Etapa I (septembrie 2009-mai 2010) a cuprins următoarele activităţi de cercetare: analiza izvoarelor literaturii de specialitate. şi s-a efectuat în trei etape.a) pe parcursul anului de învăţământ. supleţea ş.chestionar. 2012 37 . S-a presupus că determinarea pe cale experimentală a nivelului dezvoltării rezistenţei şi selectarea. în dependenţă de aceasta. Sarcinile cercetării: 1. ancheta. În perioada dată s-au format 2 grupe . observaţia pedagogică.experimentală şi de control. Determinarea experimentală a evoluţiei indicilor antropometrici şi motrici în urma aplicării programelor optimizate pe parcursul unui an şcolar. pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. Determinarea volumului exerciţiilor speciale şi repartizării acestora pe durata anului de studii. În cercetare s-a urmărit îmbunătăţirea procesului de susţinere a normativelor de control şi dezvoltarea concomitentă a calităţilor motrice (viteza. câte 12 fete şi băieţi în fiecare. Determinarea experimentală a nivelului dezvoltării calităţilor motrice la executarea normativelor de control din programa şcolară şi a nivelului de pregătire şi dezvoltare fizică a elevilor de vârsta 13-15 ani. drept consecinţă.

66 P>0.35 ±2.05 0.02 426.26 1.05 2.66 ±1.73 1.5 ±6. Sărit.12 496.27 8.41 1.80 60.19 1.85 P>0.05 15.05 1.07 8. PWC 170 (V) (m/sec) 8. Alergare 6 min ( m) 3.05 14. 300 m (sec) 3. 2000 m (sec) (cm) Notă.05 0.60 0.5 ±0.33 ±0.05 1.50 1.24 8. Grupele de control – conform planului prevăzut de programa şcolară.61 ±0.4 82. băieţi (n=24) Teste de control Morfofuncţionale 1.09 2190 ±21.51 ±0.33 1.38 511.59 ±0.91 ±1.91 ±0.11 27.56 3. Chişinău: USEFS. Exp.14 1.) 7.99 P>0.16 ±0.05 0.47 2.60 1.16 ±0.85 P>0.16 ±4.05 1. iar grupele experimentale – conform unui plan special pregătit de noi.34 7.05 0.45 5.61 ±6. Greutatea corpului ( kg) 4.65 ±0.17 1.61 P<0.01 ±0.31 ±0.75 ±0.73 23.21 1.7 2.85 P>0.71 P>0.2 1.66 0.05 0.05 Contr.06 8.21 142.81 ±0.94 0.05 0.01 58.56 0.05 50. X ±m X ±m 143.73 83.83 ±0.44 P>0.01 1.03 P>0.53 240.34 8.57 1.23 ±0.02 ±1.05 4.10 2.19 P<0.26 ±7.03 P>0.05 2.53 ±0.32 5.31 60.17 26.58 P>0.94 1.14 2225 ±19.01 25. fete (n=24) Δ t P 3. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.04 P>0.03 Grupe.83 ±0.83 ±0.35 ±0.56 ±0.21 8.21 6. Flotări (nr.05 1.00 1.05 0.99 P>0.41 ±0.05 1.36 P>0. 2012 38 P>0.17 0. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la începutul experimentului pedagogic Grupe.92 ±0.08 521.46 P<0.33 P>0.45 2. Tabelul 1.02 1166.5 1.5 ±1.11 68.05 56.65 161.2 ±6.05 7.93 P>0.01 P>0.72 P>0.52 ±0.09 40.21 1.63 24.83 ±0.95 P>0. CMO2 (ml/min/kg) Contr.42 P>0.8 ±2.05 6. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) c) excursie (cm) 6.17 1.05 P>0.69 P>0.03 ±6.21 0.05 1.8 86.04 P>0.51 ±0.08 7. 1500 m (sec) 4.09 41.52 247.20 67.05 1.68 35.04 1.6 ±3.05 0.06 82.2 37.41 7.14 1.26 1. Tracţiuni (nr.92 ±0. VVP (inspiraţie) (ml) 7.07 7.93 1.24 ±0.34 1.32 ±0. X ±m X ±m 143.00 1.83 ±14.01 ±0. 2012 Grupele experimentală şi de control s-au antrenat după diferite planuri de instruire şi antrenament.03 ±0.8 5.27 ±0.6 ±13.96 ±0.98 34.01 1268.16 ±0.75 P>0.47 35.05 35.67 2.02 1260.07 68.05 4.19 146.04 57.5 2.17 5.07 3.18 P<0.14 P>0.01 441.05) este egală cu 2.16 ±0.44 2130 ±9.41 145. Alergare 3x 10 m (sec) 2.55 8.19 P>0.08.8 ±6.50 5.5 P>0.06 3.42 ±0.18 P>0.) PFS Alergare: 1. Ridic.64 1.98 P>0.85 ±0.05 1.98 ±0.05 0.6 P>0.28 1.30 ±0.79 247.08 1.05 0.05 0. 30 m din ansat (sec) 2.04 58.26 619.13 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.014 1150.05 1.52 ±0.05 .43 0.05 0.0 ±6.19 P>0.50 ±0.24 P>0. Exp.53 ±0.77 6.97 61.88 153.83 ±0.36 ±1.03 Δ t P 1.53 3.15 ±0.86 P>0.05 0.11 2080 ±11. Talia (cm) 2.10 1.28 61.83 ±4.03 515.78 ±2.95 P<0.86 ±0.05 0.49 1.30 ±1.05 8.60 ±0.05 P>0.57 P>0.58 ±0. Pentru n = 46.45 P>0.05 PFG 1.77 ±0. Indicele Ketle 5.38 24.84 159.05 0.27 8.05 5. de pe loc (cm) 4.11 42. Lungimea trunchiului (cm) 3.06 41. Supleţe 6.05 0.40 8.49 248.08 ±1.68 8.trunchiului 30‖ (nr.33 1.45 ±7.01 2.61 623.08 69.66 2.16 1.26 ±0.04 2.03 7.88 ±0.25 P<0.05 16.95 ±0.) 5.35 1.0 ±10.05 1.

3 ±13.24 31. X ±m Grupe.38 2.30 P<0.04 27.42 5.04 0.6 83.45 84.2 0 13.31 ±0.12 56.30 P<0.65 44.05 8.46 3.89 P>0.44 1.2 ±0.05 2450 ±0. X ±m Grupe.08 3.18 2.33 0.05 86.05 0.14 177.72 5.38 ±0.45 P>0.42 264.7 ±1. de pe loc (cm.05 6.05 7.05 8.02 5.3 ±3.42 P<0.41 ±0.1 0.64 ±0. 2012 Experimentul a durat 20 de săptămâni: 10 săptămâni grupele experimentală şi grupa de control au efectuat un volum de lucru conform planurilor de pregătire.31 ±0.05) este egală cu 2.05 0.05 1. Indicele Ketle 5. băieţi (n=24) Exp.42 ±0.43 35.03 0.24 0.04 53.52 ±2.3 3.23 P<0.08 P<0. 2000 m (sec) 8.91 2.3 22.7 ±2.98 ±0.32 ±0.7 0 1154.trunchiului 30‖ (nr.48 ±0.28 P<0.53 P<0.22 P<0.02 0.55 P<0.29 2.91 ±17.41 0.) (ml) P Contr.28 2.22 ±0.63 ±1.38 25.93 P<0.05 8.05 7.21 1.31 3.62 P<0.24 3.77 P<0. Lungimea trunchiului (cm) 85.30 P<0. acestea au schimbat programele de antrenament.6 P<0.05 615.35 0.0 ±1.22 ±1.5 ±3.04 3.5 ±3.05 1.23 6.51 ±0.86 ±0. Tracţiuni (nr.9 151.46 ±0.54 P<0.58 P<0.83 2.08 1. Ridic.49 2.98 ±0.098 2530 ±0. 1500 m (sec) 4.62 ±3.45 P<0.15 0.4 66.05 8.50 ±4.78 P<0.05 3. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la sfârşitul experimentului pedagogic Contr. desfăşurându-se experimentul încrucişat. Δ t X± m Morfofuncţionale 1.60 ±0.76 1.16 2.75 ±1.2 63.26 5.64 ±0.57 ±0.80 62.05 432.65 2.32 71.87 2. după 10 săptămâni.) P<0.155 153.60 P<0.81 0. fete (n=24) Exp.52 P>0.3 0 2. Flotări (nr.09 P<0.31 P<0.2 ±27.22 ±0.11 9. Δ t X± m 2.59 P<0.08 ±0.14 1.05 5.187 0.33 36.0 ±0.03 8.05 1187.22 ±2.08 71.10 63.) 2.38 6.05 2250 ±0.05 18. Supleţe (cm.78 P<0.77 P>0.05 36.) 5.07 0.51 72.05 7.32 ±0.56 P<0.51 ±1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.70 P<0.05 1.05 0.05 3.13 0.80 ±1.09 9. Sărit.59 P<0.75 ±2.05 9.78 4 1.71 0. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) e) excursie (cm) ml/min/kg) PFG 1.17 8.1 1.70 ±0.69 P>0. Pentru n = 46.27 0.05 19.) 4.08 ±0.05 477.33 ±0.30 3.78 ±0.83 1.61 ±3.71 ±0. Alergare 6 min.32 P<0.02 0.21 33.83 ±16.65 ±0.16 ±0. Chişinău: USEFS.47 3.47 163.51 ±0.53 41.03 ±0.73 P<0.) PFS Alergare: 1.81 5.05 40.38 0.34 68.05 3.22 34.17 ±0. 2012 39 P .2 26.74 597.20 150. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.36 19.05 4.14 P<0.30 ±1.12 ±0.0 ±3.486 1295. Tabelul 2.05 7.05 247.41 ±1.12 2.45 1.0 2.42 8.04 2515 ±0.16 2.11 2.52 ±0.78 0. 30 m din lansat (sec) 2.8 4.5 ±0.01 0.05 147.8 2.12 2.12 P<0.05 1273.76 ±0.68 P<0. VVP (inspir.97 4.61 ±0. (m) 3.55 ±0.38 3.08.45 P<0.3 ±17.64 245.05 5.81 4.13 P<0.82 ±0.08 1.41 ±0.46 413.01 57.92 2. Alergare 3x 10 m (s.9 ±7.05 7.05 4.35 ±0.62 0.2 9 4.05 3.05 2.05 4.82 156.50 P>0.96 477.05 9.33 252.30 2.92 0.01 56.90 ±0.5 ±6.33 0. Talia (cm) 149.92 466.47 ±1. 300 m (sec) 3. Greutatea corpului (kg) 35.73 26.5 0 2.46 3. CMO2 43.42 P<0. PWC 170 (V) (m/sec) 3.05 Teste de control 4.16 2.41 ±0.22 5.0 2.2 ±7.7 ±2.01 8.31 ±0.05 Notă. apoi.42 13.58 2.) 29.05 501.40 ±2.43 P>0.

iar elevii grupelor de control – de către Mocanu Mihai. 4.. Ştiinţ. Cercetarea efectuată a demonstrat că. În cadrul lecţiilor de educaţie fizică. Elevii grupelor experimentale au fost antrenaţi de către autor. Spre exemplu. Legitatea de bază a susţinerii normativelor de control constă în importanţa majoră pe care o are pregătirea fizică multilaterală. 3. Методические указания для студентов педагогического института. când acestea sunt incluse atât în partea de bază. cât şi specială. s-a efectuat testarea prealabilă şi repetată a elevilor în scopul determinării nivelului pregătirii fizice generale şi speciale. am formulat următoarele concluzii: 1. 371374. Exerciţiile speciale (cu schimbarea regimului de lucru). Молчанова Л. 1996. 171-187. exerciţiile îndeplinite în diferite regimuri dau rezultate pozitive numai atunci.А.А. 2012 40 . С. Лазо. Bucureşti.. P. Савва П.А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. Chişinău: USEFS. rezultatul obţinut la alergarea de durată (testul Cooper) înaintea experimentului este de -1268m la băieţi şi 1166m la fete. p. Воспитание выносливости спортсмена.Д. prin tratarea diferenţiată.. Кишинев: КПИ им. 1989.. profesor de educaţie fizică (Tabelele 1 şi 2). Gura P.17. 1985. 15 . Conf. observăm o creştere a nivelului de pregătire fizică atât generală. 1988. Лекция для усовершенствования и ВШТ ГПЦРК. nr. Metoda propusă de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică permite a îmbunătăţi rezultatele de susţinere a normativelor de control din programa şcolară şi a creşte densitatea lecţiilor. 2. Concluzii Analizând datele căpătate în urma cercetării. datorită ritmului de lucru corespunzător nivelului de pregătire al fiecărei grupe.. Din experienţa de organizare a educaţiei fizice în şcolile din Republică. Mucii T. 1993. Analizând datele iniţiale şi finale ale experimentului. cât şi în cea pregătitoare (la încălzire) a lecţiei de antrenament. Chişinău. Chişinău: Lumina‖. care se schimbă odată cu dezvoltarea calităţilor speciale. iar la sfârşitul experimentului 1285m la băieţi şi 1187m la fete. jocurile dinamice şi sportive şi aplicarea acestora într-un volum strict determinat în experiment a permis îmbunătăţirea substanţială a calităţilor motrice. Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками во внеурочное время. Молчанова Л. Mitrea G. Мруц И. Мруц И. 2012 Pentru determinarea efectului mijloacelor folosite şi a metodelor de antrenament.П. necesare elevilor de vârstă şcolară. Беговые нагрузки в недельном двигательном режиме // Probleme ştiinţifice în domeniul învăţământului şi sporttului: Mat.. 5. se realizează în mare măsură optimizarea relaţiei profesor-elev şi ameliorarea relaţiilor interpersonale. 2. 5. Основы спортивной тренировки. SDP. Pregătirea sportivă la copii şi adolescenţi. 39 с. Ion V. Матвеев Л.Д. Cultura fizică în şcoală. 3. Bibliografie: 1.

Кишинев Побурный П.С. определяющих эффективность профессиональноприкладной физической подготовки. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. что занятия гиревым спортом окажут положительное воздействие на величины физического развития и его функционального состояния организма учащихся профессиональнотехнического училища. соотношение мышечной и жировой масс. снижается и проблема борьбы с ожирением. Государственный университет физического воспитания и спорта. Кишинев Данаил С. 4. 5]. практически здоровыми. Гипотеза. особенно силовых. Если обеспечивается гармоничное развитие их и не допускается серьезных нарушений в режиме питания. гибкости и выносливости. stare funcţională.. 2. грозящее заболеваниями. Activităţile sportive cu îngreuierele influenţează mai eficient asupra dezvoltării fizice.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. stării funcţionale a organismului faţă de activităţile sportive tradiţionale. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. общий вес тела. переедания и других причин происходит чрезмерное увеличение жировой массы тела. Организация и методы исследования. Государственный университет физического воспитания и спорта. 2012 41 . студент. с использованием совокупности адекватных методов. 3. как объем мышц. Государственный университет физического воспитания и спорта. Chişinău: USEFS. доцент. Главную роль в этом играет полноценное воспитание основных двигательных способностей. 2012 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ Быткэ В. является нормализация таких телесных свойств. когда из-за гиподинамии. Кишинева с учащимися 15-17 летнего возраста. Rezumat.В. Одним из естественных результатов постоянных занятий физическими упражнениями. Формирующий педагогический эксперимент проводился в профессионально-техническом училище №23 г.. аспирант. măsurătorile segmentare. Предполагалось.. которая приобретает особую актуальность. обычно отпадает необходимость прибегать к особым мерам по изменению (увеличению или уменьшению) мышечных объемов и общего веса тела. проходящих в соответствии с принципами физического воспитания.

5 54. для гармоничного развития силовых свойств всех звеньев мышечной системы. прежде всего социальных. ЧСС в ЖИ. условий при оптимальном экономическом обеспечении. наблюдаемых с 15 до 18 лет). В противном случае научение и созревание окажутся антагонистами. Кроме того.8±2.0±6.1 80. 1).см ЭГК ЖЕЛ 166.3±1.2 79.2 54.2±1.Ста-новая мин г/см г/см вая силасила% % 80. Кисте.5 82.8 166. Гиревой спорт в Молдове является истинно народным видом спорта со статусом международного.4 66.5 169.2±1.8±1.е.2±3.3±2.8±1. спортивные игры.1 59.) оказали заметное воздействие на показатели физического развития. Основной путь укрепления здоровья учащихся ПТУ .8 88. кг ОГК.1 4.8 173.2±1.0±2.5±3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.4±3.5 6. Определено.5±2.6 408 55 61 151 Исходный уровень показателей физического развития учащихся первого года обучения (15 лет) гиревиков и не занимающихся спортом практически был одинаков (табл.3 4.8 3500±210 3300±180 4000±130 3500±150 4450±110 3800±140 ОтноАтлесит.3±1.е. 2012 42 .5].4 343 68 79 187 78.5±2.6±2. В частности. т.3 7. в группе гиревиков более выражены темпы роста тела в длину в Chişinău: USEFS.8 352 59 69 159 65.0±2. см Вес. Занятия гиревым спортом. принимающих участие в двигательной деятельности было использовано сбалансированное выполнение локальных и региональных силовых упражнений. стретчинг и т.1±3.0±5.0 58.8±1.0±2.4 89.7 69. избирательно воздействующих на мышечные группы и позволяющих комплексно последовательно обхватывать все основные звенья опорно-двигательного аппарата [9]. а вред растущему организму [8.0 170. с 15 летнего возраста проводили в соответствии с научнометодическими рекомендациями в части сроков начала занятий силовыми упражнениями (т.5±2.0±3.4±3.4 327 65 65 165 81.5 384 69 80 187 76.9 168.8±3.2 324 61 64 164 72. в результате чего занятия гиревым спортом принесут не пользу. тизм.8±2.5±2. 2012 Результаты исследований и их обсуждение.5 5. Отно-сит. после созревания фосфогенной энергетической системы и наибольших темпов развития силовых способностей.4 80. В комплексе этих факторов особая роль принадлежит обязательному (урочному) и дополнительному (внеурочному) физическому воспитанию [7]. силовыми упражнениями.п. что занятия гиревым спортом в сочетании с общей физической подготовкой (кроссовый бег.создание благоприятных. Динамика показателей физического развития учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности ВозГруппы раст 15 лет 16 лет 17 лет Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Рост.7±3. Таблица 1.3±2.2 4.

4±2.9±4.5 Сила кисти (сильнейшей) кг 35.1 24.8±2.4 Становая сила 90.8 73.1 44.0±13. анализ величин относительной кистевой и становой силы указывает. что является мощным стимулятором их роста в длину [6].3±2.5±5.5 79.5±2. 2012 43 . определяющие дееспособность и крепость организма учащихся-гиревиков.4±3.8±3.6±3. 2) в исследуемых группах показал более выраженные изменения их величины у гиревиков в результате гипертрофии мышц.0 95. путем избирательно направленных педагогических воздействий адекватными силовыми упражнениями.8 см.3±5.7±5.2 168.8±4. ЖЕЛ.5±3. большие величины экскурсии грудной клетки.8 171. Кроме того. см Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная 23. 2012 результате активного раздражения эпифизарных частей костного аппарата. определяющих дееспособность организма на фоне ретардации таковых в контрольной группе. занятия гиревым спортом оказали более выраженное влияние на показатели.2±3.2±3.4 170.5 110.5±2. см Талия.4 50.1 52.5 70.0 105.3 см. что соответствует избыточной массе на фоне снижения жизненного индекса (ЖИ) и незначительного прироста экскурсии грудной клетки (ЭГК). Динамика показателей обхватных размеров учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности Возраст в годах 15 лет 16 лет 17 лет Группы Плечо. Анализ динамики показателей обхватных размеров тела (табл.5±3.4±2.4 41.0±12. лимитирующего двигательно-координационные возможности. обусловленной применением Chişinău: USEFS.1±3.5 46.8 75. см Размах рук.6±3.0 42.2 46.0 125.5±4.1 52.1±3.0 Таким образом.5 70. За три года занятий у гиревиков рост тела в длину увеличился на 8.7±3. см Ширина плеч.3±4.5±3.9 56.0±16.2 39.6 168.1 173.8±3.3 75.0±15.8±1.4 23.5 42.8±3. которые обеспечивают гармоническое формирование и последующее развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата.2 169. созревание нервно-мышечного аппарата.3±4.2 89.2±3. что в группе гиревиков происходят более интенсивные процессы созревания нервно-мышечного аппарата. характеризующих состояние аппарата внешнего дыхания и аэробных возможностей.5±4.6 38.4 37.0±18.8 46.7±3.1 41. Об этом свидетельствуют заметные улучшения функционирования кардио-респираторной системы (брадикардия. в то время как в контрольной группе на 3.4±3. а в массе тела наоборот. Индекс Кетле (атлетизм) в 17 лет достигает 408 г/см.4±6.5±3.0±15.2 52. Таблица 2. В группе гиревиков отмеченные параметры отражают устойчивую тенденцию прогрессирования.2 29.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что отразилось на функциональном состоянии физического развития и его дееспособности. жизненном индексе). Темпы прироста последней меньше по сравнению с показателями контрольной группы. см Бедро.8 34.3±4.5 26.1 27.

5. Тесты в физическом воспитании школьников. Лях В.П.И.Л. В кн. 6. Ашмарин Б. Телосложение и двигательные возможности. занимающихся гиревым спортом оказывает более выраженное воздействие на показатели физического развития.: Медицина. М. М.: Олимпийская литература. Морфология человека. 1991. В кн. 2003. 7. обеспечивая высокий уровень общедвигательной подготовленности по сравнению с учащимися контрольной группы.: Теория и методика физического воспитания. В кн.Г.: Просвещение. 2012 44 . Формы занятий в системе школьного воспитания.: Современная силовая тренировка. 1998. сочетание более высоких величин массы тела на 1 см и размеров талии с низкими темпами прироста показателей ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки отражают недостаточный уровень их двигательной активности. юношей и девушек. М. 224 с. При этом также следует отметить и более высокие значения размеров талии у учащихся контрольной группы. 1988.. 1978. 40 с.: Академия. К. Врачебный контроль в спорте. роста и развития их организма.: Просвещение. 83 с. Матвеев Л.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. чреватой отрицательными последствиями для здоровья и работоспособности выпускников ПТУ. 9. Берлин. методы и логика построения исследования в теории физической культуры. Дубровский В. но в основном за счет естественноэволюционных процессов при незначительной степени влияния занятий физическим воспитанием. 3.А. Дембо А. Теория и методика педагогических исследований в физическом развитии. 138 с. Уткин В.4 см.И. Таким образом. Круцевич Т. М. Изменения ее величины у последних с 15 до 17 лет составили 9. Никитюк Б. Хартманн Ю. 2. 54 с. 1989. 1990.: Владос. 2008.2. Билиография: 1. 2012 силовых упражнений по сравнению с их сверстниками. т. 8. 124 с. В кн. Таким образом.: МГУ. В кн.: Биомеханика физических упражнений. 98 с. Методологические предпосылки. у которых эти показатели также прогрессируют.: ФиС. Chişinău: USEFS.: Теория и методика физической культуры.2 см.А. общесиловая подготовленность учащихся ПТУ. Особенности силовой тренировки для женщин подростков.Ю. 4. функционального состояния. М. Антропометрия. М. в то время как у гиревиков данный показатель был равен 5. М.: Спортивная медицина. 202. 46 с.

которые требуют предварительной технической подготовки. повышает иммунитет и. 3]. которые в современном обществе не всегда благополучны. femeii de vîrstă tînără. доцент. Кишинев Cuvinte cheie: lecţii de fortificare. Из этого следует. но и с рядом других факторов. Государственный университет физического воспитания и спорта. поэтому открыт огромный диапазон для теоретического и практического изучения этой проблемы. Условия современной жизнедеятельности представляют к здоровью человека особые требования. 2012 45 .. Ближайший путь к улучшению состояния здоровья лежит в активном двигательном режиме людей. Rezumat. от которых зависит состояние здоровья человека.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. возраста. Государственный университет физического воспитания и спорта. Движение активирует работу всех органов и систем организма. dansul modern. состояние здоровья человека в настоящее время является актуальной проблемой. Техническая подготовка в любом виде физической культуры и в спорте очень сложный процесс. Chişinău: USEFS..Г. Современная оздоровительная физическая культура имеет много методик и программ для занятий людей разного пола. Базовая аэробика. которая требует дальнейшего изучения. в том числе и от профессионализма фитнесс-тренера. тем самым. Кишинев Шипилова С. Lecţiile de fortificare pentru femeile de vîrstă tînără se poate să desfăşoară cu mijloacele de dans modern. ослабляет действие вредных бактерий и вирусов. Это связано не только с техническим прогрессом. Широко культивируются оздоровительные программы аэробной направленности. экологией окружающей среды. Большое влияние на его здоровье оказывают условия и образ жизни. зависящий от многих факторов. aerobică de bază. Таким образом. развивает или поддерживает физические способности. степ и танцевальные виды аэробики используют упражнения разной координационной сложности. состояния здоровья и физической подготовленности. Но условия жизни и возможности людей разные. 2. студентка. 2012 ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА Вылку К. что оздоровительная физическая культура должна быть обязательна в режиме дня любого здравомыслящего человека [1.

а также и хореографическую культуру занимающихся молодых женщин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что перед исследованием не ставилась цель снижения массы тела. в котором кроме общей физической подготовки проводилось обучение современным танцевальным шагам. Цель нашего исследования заключалась в расширении объема практических и методических средств классической аэробики. Анализируя результаты проведенного тестирования (рисунки 1-3). индекс Кетле. В уроке использовались освоенные танцевальные элементы современного танца. Инновация проявилась в использовании нетрадиционных средств и оригинальной методике проведения занятий. При уровне достоверности р < 0. но повысить и эмоциональность занятий. оснащенные соответствующей пластикой и выразительностью. и третий этап – основной. физиологические и стато-математические методы научного исследования. Экспериментальная программа осуществлялась в три этапа. можно не только сохранить оздоровительный эффект. что сохраняя систему занятий базовой аэробики и обновляя объем танцевальных средств элементами современного танца. что все тестируемые качества дали улучшения с разной степенью достоверности. артистичности и выразительности движений. позвоночная гибкость. Особенность же заключалась в том. Поэтому. кроме изучения основных проблем оздоровительной физической культуры. было выявлено. 2012 Преподаватель должен владеть не только педагогическим мастерством. Это можно объяснить тем. где занятия проводились традиционным способом. но в нашем случае и техникой выполнения танцевальных элементов. В работе мы опирались на базовые положения теории и методики физического воспитания. двигательная координация).общеразвивающий. Второй – специально-подготовительный. проба Штанге) и ряда физических качеств (силовая выносливость мышц различных сегментов тела. не теряя при этом оздоровительной направленности занятий. индексе Кетле и силы мышц ног. Первый этап . пластики. используя педагогические.05 улучшения обнаружены в параметрах массы тела. воспитание координационных качеств. Мы предполагали. Для выявления уровня эффективности разработанной методики было проведено тестирование морфофункциональных возможностей исследуемых женщин (масса тела. что время оздоровительной тренировки не тратилось на обучающие моменты. 2012 46 . в задачи исследования вошел поиск особенностей технической подготовки занимающихся в системе оздоровительных занятий танцевальной направленности. Тем не Chişinău: USEFS.

средний показатель массы тела достоверно снизился. Направленного воспитания силы мышц ног также не велось.2 18. 392.6 Масса тела (кг) Конечные 38.9 166.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.6 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Исходные Конечные 29 26. 4 – скоростно-силовые качества мышц ног (м). как и соответствующий ему показатель индекс Кетле.5 62. 2012 менее. 1.4 Конечные 0 Гибкость позвоночная (см) Координация движений (балл) Рис.8 Исходные 65. 2 – спины. Динамика гибкости и двигательной координации Chişinău: USEFS. Динамика морфофункциональных показателей 172.5 23. Это можно расценить тем. 2012 47 .8 48. 3 – рук.5 1 2 8.8 8 5. 7. Динамика силовых способностей Обозначения.8 Параметры 3 4 Рис. 3.2 6 5.4 4 2 Исходные 0.7 13.5 400 350 300 250 200 150 100 50 0 374. Силовая выносливость мышц (к-во): 1 – брюшного пресса. 2. что степень физической нагрузки занятий соответствовала оздоровительным целям.4 Индекс Кетле Проба Штанге (г/см) (с) Рис.

Из десяти испытуемых только четыре девушки имели показатели гибкости выше нуля. в том числе гибкость и пластику. Лисицкая. 3. 2. Научно-практических рекомендаций по танцевальным видам аэробики существует незначительное количество. 2. В итоге проведенного эксперимента можно сделать определенные выводы. 2008. Т. Направления и принципы изучения двигательной координации основных видов движений.Г.П.: Физкультура и спорт. Л.С. Библиография: 1. Chişinău: USEFS. №3. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». 54. 152 с. 1991.001). 3. Занятия по экспериментальной программе улучшают основные физические свойства организма. которые делают движения девушек артистичными и выразительными. Теория и методика физической культуры.Е. 46 с. 2012 48 . 544 с. Пирогова. Сиднева. Экспериментальная программа способствует повышению функциональных возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем. А.А и др.4 см). Активная работа над развитием гибкости дала достаточно высокий уровень ее улучшения. Е. Троицк: ГРОВАНД ЛТД. Л. что у занимающихся исходный средний показатель гибкости был низким ( Х = 0. Хореография в аэробике. Матвеев. 1. Киев: Здоров’я. 5. 296 с.01)..В. с. 2005.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. О.А. 4. Исключение составил показатель гибкости позвоночника. 1986.. М. Афтимичук. «Valinex» SA. Карпеев. 2000. В: Теория и практика физической культуры. Кишинев. Объяснить это можно тем. который улучшился со средним уровнем достоверности (р < 0. 2012 По всем остальным параметрам были обнаружены улучшения высокого уровня достоверности (р < 0. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Пирогова Е.

2012 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Енгулатова В. которые могут быть приобретены ими при регулярных и специально организованных занятиях физической культурой и спортом [1]. Украина Долинская Т. организации учебно-воспитательного процесса. обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно Chişinău: USEFS. ст. предъявляемыми специальностью.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. к которой готовят студента. но и социально-экономическое значение. Summary. ст. определенного профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями профессии [3]. The theme of the survey was their attitude toward exercise and healthy lifestyles. преп-ль.В. Однако. полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии здоровья. Исследования показывают. Украина Keywords: professional applied physical training. The article describes the analysis of the survey conducted among the students of University of Economics. качество подготовки. В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением современных методов. Украина Кирьякулова Н. 2012 49 .. Введение. что общая физическая подготовка специалистов не может полностью решить этих задач.. студентка. кроме того. Одесский Национальный экономический Университет. Одесский Национальный экономический Университет..И. Следовательно. к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только личное. Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его как предмета учебного плана определяется не только общими социальными задачами и требованиями. в том числе и физической. students of the economic profession. так как современный высококвалифицированный труд требует. высокой работоспособности молодых специалистов. Одесский Национальный экономический Университет. преп-ль.

Обосновать важность и необходимость профессиональноприкладной физической подготовки студентов. Результаты и обсуждение. 2012 50 . знаний. Но реализация профессионально-прикладной физической подготовки в системе физического воспитания студентов связана с рядом трудностей. 12% (рис. 4% затрудняются ответить.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что в целом свидетельствует о положительном отношении студентов к занятиям физкультурой и спортом в высших учебных заведениях. Chişinău: USEFS. Цель работы. содержать в себе элементы профессиональноприкладной физической подготовки. основная из которых – существенные различия в условиях и характере труда представителей многочисленных специальностей и специализаций на производстве. 38% считают необязательными. Студентам первого курса учетноэкономического (УЭФ) и кредитно-экономического факультетов (КЭФ) по анкете «Суждение» было предложено ответить на ряд вопросов: 1. 1). Для реализации поставленной цели проведено анкетирование студентов первого курса. проанализировать динамику физического развития студентов первого курса. 2012 осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной деятельности.е. использовать средства физической культуры и спорта для формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств. 27%. а также проанализирован ряд показателей. Отношение студентов к занятиям физкультурой. т. Ваше отношение к физической культуре в сетке академических занятий? Результаты оказались следующими: на УЭФ 58% опрошенных студентов считают занятия обязательными. навыков. 70 58% 61% 60 50 40 38% да 27% 30 20 нет затрудняюсь ответить 12% 10 4% 0 УЭФ КЭФ Рис. 1. На КЭФ соответственно: 61%. а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды [2]. А значит.

2). что не занимаются спортом (рис. 100 83% 76% 80 60 да 40 нет 24% 17% 20 0 УЭФ КЭФ Рис. ІІ семестр І семестр 150 123 106 97 100 50 19 16 107 24 силовая выносливость (к-во) 19 общая выносливость (к-во) 0 Рис. динамика для двух факультетов одинакова и прослеживается тенденция к улучшению силовых качеств у студентов двух испытуемых факультетов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а остальные (83%) сказали. Общая выносливость. 3. что говорит об улучшении выносливости среди студентов. В качестве критерия использовался тест: «прыжки через скакалку» в течение 1 минуты. Занимаетесь ли Вы дополнительно какими-либо видами физической активности? Ответы на этот вопрос оказались такими: 17% ответили положительно. В целом. студентов 1 курса учетно-экономического и кредитноэкономического факультетов представлены на рисунке 3. 2. Основой для анализа стало упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». 2012 51 . Дополнительные занятия по интересам. Силовая выносливость. Данные показателей физических качеств – силовая и общая выносливость. Физические качества студентов УЭФ и КЭФ Chişinău: USEFS. Результаты также оказались положительными – по всем показателям прослеживается небольшая динамика роста. 2012 2.

Актуальность. Байер. Профессионально-прикладная подготовка в учебных заведениях. Выводы Подготовка студенческой молодежи к профессиональной деятельности является одной из важнейших задач системы физического воспитания. 3.А. depending on the level of physical condition. с англ. Г. Развитие промышленной техники. 2. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.Ф. Именно этим целям должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка студенческой молодежи. Условия жизни современного человека меняются под влиянием развития науки и техники. Здоровье человека в свете экологии. ОЦЕНКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА Ищенко О. Морозова. Здоровый образ жизни: Пер. студентка. 1994. Для успешности и адаптации в современном обществе необходимо формировать основные физические качества для укрепления здоровья. Киев Keywords: students. 2004. М.. physical activity. 1997. 2012 Основываясь на полученных результатах можно говорить о незначительной динамике роста показателей физической подготовленности студентов как КЭФа. так и УЭФа к концу учебного года. В: Биология в школе. являющаяся составной частью всесторонней физической подготовки будущих специалистов к длительному и плодотворному труду в народном хозяйстве. Шейнберг. 2012 52 . 4-15. М. Библиография: 1. с. способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. Методически правильное использование средств физической культуры повышает работоспособность и производительность труда. внедрение автоматических систем управления. 368 с. автоматизация производства.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Chişinău: USEFS. The article considers the characteristics of a physical activity of students.: Мир. К. Полневский. K. С. Summary.: ГЦОЛИФК.

физиологические методы исследования. потому что на сегодняшний день число студентов с различными заболеваниями постоянно растет. что в свою очередь должно привести к укреплению их здоровья и повышению физической работоспособности. кибернетики. антропометрические методы исследования. 2012 электроники. может привести к снижению функциональных возможностей человека. возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин. сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей средой. Вообще. Таким образом. Двигательная активность оказывает оздоровительный и профилактический эффект. увеличение скорости и эффективности действия технических средств меняет характер производственной работы [3. а также различного рода заболеваний. что является чрезвычайно важным. Серьезным испытанием для организма студентов является информационная перегрузка. методы прогнозирования физического состояния по Chişinău: USEFS. изучение этой проблемы является актуальной. 3]. использование средств физического воспитания в организации здорового образа жизни. научный уровень и информационный объем которых все время растет [2. а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [3. недостаток необходимых человеку энергозатрат приводит к несогласованности деятельности отдельных систем (мышечной. гармоничное развитие естественных способностей и психических качеств. костной.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В связи с этим необходимо изучение режима двигательной активности студенток технического профиля. 4]. в конечном итоге. дыхательной. Это. 5]. физического развития и физической подготовленности. При этом использование инновационных видов двигательной активности в занятиях физической воспитания со студентами позволяет повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и интерес к собственному состоянию здоровья под влиянием этих занятий. 2012 53 . Методы и организация исследований: Для достижения цели использовались следующие методы исследований: анализ научно-методической литературы. Основной целью учебного предмета физическое воспитание являются: формирование у студентов устойчивой мотивации к сохранению своего здоровья. Цель работы: изучить суточный режим двигательной активности студенток ВУЗов технического профиля с учетом уровня физического состояния ( на примере Национального авиационного университета).

Результаты исследований и их обсуждение. 2012 54 . Студенток с высоким уровнем физического состояния в нашей выборке не было выявлено (рис. Распределение студенток по уровням физического состояния (n=15) При изучении суточного режима двигательной активности по Фремингемской методике было обнаружено. где наблюдается ее наименьшее значения. 4]..31% Рис.1). метод Фремингемского исследования двигательной активности человека. педагогические методы исследования. со студентками 2 курса Национального авиационного университета на кафедре спортивной подготовки.1. Так. Также установлено увеличение объема двигательной активности перед выходными с последующим достоверным снижением объема двигательной активности в субботу и в воскресенье.68% студенток. В ходе исследования было определено. наибольшее значение суточного режима двигательной активности у студенток ВУЗа технического профиля наблюдается в начале недели (в первые два дня).01% студенток. что динамика недельного режима имеет свои особенности (табл. методы математической статистики [1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.31% студенток.1). Исследования проводились в феврале 2012 г. Затем был выявлен относительно резкий спад режима двигательной активности. 2012 Пирогову Е. А.01% Выше среднего 26.68% Средний 53. в которых приняли участие 15 студенток занимающихся аэробикой 1 раз в неделю в рамках занятий физическим воспитанием. средний уровень физического состояния 53. выше среднего уровень физического состояния 26. Chişinău: USEFS. Ниже среднего 20. что ниже среднего уровень физического состояния имели 20.

00 427.19± 22.85 647. можно констатировать.79 ± 218.05± 333. Во вторник произошли изменения за счет того. а в воскресенье значительного увеличения базового и среднего уровней. 1. находится в большой зависимости от изменения базового. особенно средний и высокий уровни по Фремингемской методике.24 2673.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.40 ± 30.40 Энерготраты. 2012 55 . Выводы. В среду состоялись изменения в режиме двигательной активности за счет увеличения базового уровня. 2012 Таблица 1. скорее всего. и соответственно с этим наблюдается своеобразный сбой в режиме двигательной активности.21 654.65 ± 170.18 ± 617. среднего и высокого уровней по Фремингемской методике.63 3234.49 3403.95 ± 111.87 ± 354. Оценка недельного режима двигательной активности студенток вузов технического профиля.38 684.48 ± 25. что изменение недельного режима двигательной активности студенток.66 ± 485.41 2219. что студентки в большинстве посещают дискотеки.73 Такая закономерность в выходные дни связана. с тем. тем больший объѐм двигательной активности имеют наблюдаемые студентки. В пятницу показатели увеличились за счет уменьшения малого уровня и увеличением высокого уровня.77 ± 83. на основании которого происходит определение их в основную.62 ± 118. на примере занимающихся аэробикой Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Потребление кислорода. 29 ± 47. л/мин -1 640. которая выражалось в том.79 3177.77 3253. В четверг мы наблюдали увеличение малого и высокого уровней. что уменьшился базовый уровень и значительно увеличился высокий уровень (участие в занятиях аэробикой). что чем выше уровень физического состояния. В субботу мы наблюдали низкие показатели. Анализ современной специальной литературы показал. малого. что критерием дифференцирования двигательного режима студентов остается состояние здоровья. Кроме этого было выявлена прямая взаимосвязь между режимами суточной двигательной активности и уровнем физического состояния студенток ВУЗ технического профиля.65 604. Таким образом. подготовительную и специальную медицины группы.22 569.70 ± 418. ккал*мин -1 3198. При этом существуют Chişinău: USEFS.

проводимые как в рамках учебной дисциплины по физическому воспитанию. нормы содержание / Ю. Анализируя данные наших исследований можно констатировать.68% студенток. С 557.В. 3. Дальнейшие исследования будут посвящены разработке режимов двигательной активности студенток высших учебных заведений технического профиля с учетом состояния здоровья и профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов. что студентки ВУЗов технического профиля имеют большой диапазон разброса морфофункционального статуса. Влияние структурных компонентов двигательной активности на здоровье школьников и студентов /Е. К. Двигательная активность студентов: структура.: Олимпийская литература. Кобяков Ю. 3. Г. Круцевич. Методика Фремингемского исследования двигательной активности человека: Рекомендации по использованию / Е. 2007. Трачук // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тезисы XI Междунар. 224 с. Давиденко Е. ч. так и вне ее. 1999. Давиденко Е. Масауд Раслан. 20-26.12 с. Трачук С. В.В. 5.К. Кобяков // Теория и практика физической культуры. выше среднего физического состояния . Фарфур.А. 2012 56 .е. М. При этом необходимо учитывать реально существующий уровень физического состояния студентов. В. физической работоспособности и физической подготовленности. . конгресса. В.: "Олімпійська література". Круцевич Т.3.Ю. что компенсировать дефицит суточной двигательной активности возможно за счет увеличения времени затраченного на специально-организованные занятия. В. которая предоставляла бы в комплексе информацию о морфо-функциональном статусе студенческой молодежи. К.В. Двигательная активность и здоровье населения Украины / С. 2012 отдельные попытки использовать с этой целью показатели физического состояния.Ю. 2004. 4. №5. Давиденко. По данным нашего исследования было выявлено. посіб. Безверхня.01% студенток. что в своем большинстве обусловлено уровнем физического состояния: ниже среднего уровень физического состояния имели 20.. підлітків та молоді: навч.31% студенток. 2011. Давиденко. Библиография: 1. средний уровень физического состояния . 2005. 2. С. Воробйов. Трачук// Олімпійський спорт i спорт для вcix: IX Міжнародний науковий конгрес. / Т. С 380-383. их физической работоспособности и подготовленности для его коррекции в процессе физического воспитания. В. однако отсутствует характеристика уровней физического состояния.53. 2. С. значительно повысить степень «индивидуализированности» используемых подходов. Минск. Контроль у фізичному вихованні дітей. научн.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. т.26. Chişinău: USEFS.І.

факторов. В данной работе использовались следующие методы: анализ литературных источников. Однако досуг является не менее важной составляющей жизни человека. удовлетворения естественных потребностей. В современной научной литературе досугу. Методы и организация исследований. способствующих их формированию. разработку тренировочных программ адаптированных к интересам занимающихся [6]. 4].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. отдыха. women. The paper deals with the needs and interests first mature age women in entertainment. Целью работы является изучить интересы и мотивы женщин первого зрелого возраста к занятиям фитнесом. 2012 57 . 2012 МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА Катерина У. анкетирование. возраста. Современное общество исходит из того. Изучение мотивов к занятиям оздоровительным фитнесом.. Актуальность. методы математической статистики. беседа. как форме отдыха после выполнения профессиональных и семейных обязанностей. актуальным является определение структуры и поведенческих особенностей проведения активного досуга женщин первого зрелого возраста. а также изучение факторов. physical culture-improving exercises. Chişinău: USEFS. и для внутреннего развития [2. Киев Keywords: motive. health. направленных на исследование социального положения. потребностей населения. Актуальным является вопрос качественного использования свободного времени. 5]. что человек должен использовать это время прежде всего на восстановление собственного здоровья. Повышение качества проведения досуга предусматривает проведение целого ряда мероприятий. уделяется недостаточно вниманиях [1. влияющих на нее. Summary. as well as the motives which impel them to regular fitness activities. fitness. Таким образом. положительно влияет на привлечение населения к систематическим занятиям. интересов. чем его профессиональная деятельность. осознание сущности мотивации.

Именно представителям этого класса свойственны потребности в самореализации и причастности к деятельности. Также в результате беседы было установлено. Нам удалось установить. 2012 Исследования проводились на базе фитнес студии «Изида» в рамках групповых занятий. Роль этих потребностей особенно возрастает. что с возрастом все меньше людей предпочитают активный образ времяпровождения. что большинство опрошенных хорошо понимают положительное влияние двигательной активности на организм человека в целом. утреннюю зарядку регулярно выполняют 15% респондентов. и более 2-х лет только 5% занимающихся. что большинство опрошенных следит за своим внешним видом. Так. что стаж занятий респондентов варьирует от 1 месяца до 5 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 58 . как правило. Вопрос «Какое у Вас образование?" позволил определить. Большинство респондентов относят себя к «среднему классу». В рамках педагогического констатирующего эксперимента проводилось анкетирование. поскольку потребности низших уровней уже. Также следует отметить. Chişinău: USEFS. и придерживается основ здорового образа жизни: 70% респондентов ведет подвижный образ жизни. что подавляющее большинство. Из 30% женщин. что обучение в высших учебных заведениях стимулирует к систематическим занятиям различными видами двигательной активности. удовлетворены. Результаты анкетирования позволили определить. Результаты исследований. что позволило определить содержательные особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. В свою очередь материальное благополучие стимулирует интерес к повышению уровня своего физического состояния и улучшения здоровья. В результате анализа анкет было установлено. 13% респондентов имеют незаконченное высшее образование и только 12% имеют среднее специальное образование. Курят (от «регулярно» до «эпизодически») только 16% респондентов. большинство имели возраст более 30 лет. ведущих малоподвижный образ жизни. женщин имеют высшее образование и работают по специальности. а также способствует информированности населения относительно положительного влияния двигательной активности на организм человека. рационального питания придерживаются 64% респондентов. В них принимали участие 30 женщин в возрасте от 21 до 35 лет. а именно 75%. среди опрошенных посещают тренировочные занятия от 1 до 6 месяцев 46% респондентов. Стаж занятий более 1 года имеют 12%. от 6 месяцев до 1 года 37%.

Менее значимыми для большинства респондентов оказались потребности в самореализации. за просмотром TV. что занятия оздоровительными видами фитнеса способствуют реализации основных потребностей. DVD (6%). личностный рост и становление (21%). 2012 На желание заниматься двигательной активностью большое влияние оказывает предварительный двигательный опыт. и ярким музыкальным сопровождением.занимаются шопингом и покупками. Достаточно большой процент женщин склонны проводить свой досуг за компьютером (10%). экскурсии. Проведенное нами исследование позволило определить особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. тренажерный зал). чтением (4%). что человек чувствует бодрость и удовольствие от проведенного отдыха. получение удовольствия (16%) и повышение уровня здоровья (14%). В возрасте 21-35 лет Chişinău: USEFS. Высокий процент женщин (23%) которые отметили вариант «отдых и восстановление».отдают предпочтение прогулкам. Для выявления структуры досуга нами определялись характер и способы проведения их свободного времени. В ходе исследования нами было установлено. а также снять усталость после тяжелого трудового дня или недели. в количественном отношении не набирают и 3% (работа на садовом участке. 12% . этот фактор является более значимым. а 8% .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. изучение иностранных языков (3%). Кроме занятий в фитнес студии «Изида» 18% женщин проводят свободное от работы время в кругу друзей и семьи. еще 17% . Кроме повышения уровня здоровья. Следует также отметить. что для большинства женщин занятия фитнесом являются одним из самых приятных способов проведения свободного времени. поскольку его организм достигает необходимого уровня энергообмена со средой в результате физиологического и психологического оздоровления. более 70% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. В ходе беседы было установлено. 2012 59 . что с помощью беседы было обнаружено. который проявляется в том. Так. Другие занятия. а 16% . посещение театра и культурных памятников города). что для лиц умственного труда.различным видам рекреации. йога. что люди стремятся восстановить силы. свидетельствует о том. общении и расширении жизненных интересов. в занятиях фитнесом заложен высокий рекреационный эффект. как наиболее значимый. которые предъявляют женщины к своему досугу: отдых и восстановление (23%). что объясняется высокой эмоциональной окраской таких занятий.посещают и другие физкультурно-оздоровительные занятия (танцы. указанные в нашей анкете в качестве предполагаемых.

развитие двигательных качеств). по которым женщины не занимаются двигательной активностью. внешний вид и настроение.11% респондентов. Так.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. улучшение самочувствия. С помощью исследования мы обнаружили. можно сказать.10% респондентов (общение. определяющим мотивацию к занятиям в фитнес клубах. другие факторы 2% респондентов. выбрали 12% респондентов. что значимость мотива улучшения здоровья актуализируется с возрастом.10% респондентов и для поддержания корпоративной культуры к занятиям . Исследование мотивационной структуры занимающихся оздоровительными видами фитнеса позволило установить иерархию мотивов. является улучшение внешнего вида 36% респондентов. что к занятиям фитнесом женщин подтолкнули различные факторы. Основным фактором. назначения врача (10% респондентов). знакомство. наиболее весомой причиной оказался недостаток свободного времени (около 50% респондентов). по примеру известного человека . а также могут улучшать самочувствие. Результат анализа анкет показал. По совету друзей начали заниматься . Менее значимым оказался фактор здоровье . материальных средств . которые для удобства их были разделены на группы.8% респондентов (получение информации об основах здорового образа жизни. расширение круга знакомых).5% респондентов. которые одновременно оказывают положительное влияние на функциональные системы организма. 2012 60 . среди них. Группа психологических мотивов к которой относят: получение удовольствия. Исходя из результатов анкетирования. коррекция фигуры и осанки. повышения уровня мышечной массы. снятия стресса. такие как: собственное желание (35% респондентов). и на первом плане стоит в более взрослого населения. в который входят такие мотивы как: снижение массы тела. и 19% респондентов не позволяют семейные обстоятельства. Факторы социальный выделен . технику выполнения упражнений). 20% респондентов не могут преодолеть собственную лень. что во главе мотивационной сферы физкультурно-оздоровительной деятельности Chişinău: USEFS.32% респондентов (повышение уровня физического состояния. общественное мнение об их внешнем виде (20% респондентов). переключение внимания на другой вид деятельности.20% респондентов. Также была проведена попытка определить причины. профилактика заболеваний. а познавательный . 2012 женщины отдают предпочтение активным и энергичным занятиям.

С. мотивов и интересов занимающихся.Я.21% респондентов. удовольствие от выполнения упражнений .С.9% респондентов. которые способствуют продолжению занятий. 2004.Я.Ю. Малый процент женщин.: Наук.А. Педагогіка дозвілля / А. 1994. который актуализируется с возрастом. что оптимальная продолжительность занятий для большинства женщин (55% респондентов) составляет сорок пять минут. выбравших познавательный фактор в качестве ведущего мотива. Т.: Просвещение Владос. А. Г.С. Система подготовки специалистов по аэробике/ Т. а наиболее значимым фактором в структуре мотивации является внешний вид и фактор улучшения здоровья. культуры. А.34–38. 5. мы выяснили. №12. что наиболее приоритетными потребностями в сфере досуга женщин первого зрелого возраста является отдых и восстановление.В.Воловик. а для остальных (45%) .248 с. К. который актуализируется с возрастом. В Безверхня.свит. Лисицкая. Благий. объясняется наличием высшего образования и высокой информированностью опрашиваемых относительно вопросов здорового образа жизни.література. В. Основные стимулы.: Олімп. Ю. 2012 стоит оздоровительный вектор. 96 с. 2003.Усачев. Андреєва О.4% респондентов. 6. Библиография: 1.. поддержание мышечного тонуса . К.30% респондентов.Ю. Круцевич Т. Chişinău: USEFS. Лисицкая. Аэробика на все вкусы / Т. 3. 2. 81-84. С. Выводы В ходе исследования было установлено.Л. коррекция веса .Я. Лисицкая Т. 4. Круцевич. Полученные результаты дают нам возможность повысить потенциал занятий фитнесом за счет определения наиболее рациональных видов. Рекреація у фізичному вихованні різних групп населення / Т. Иващенко. а также пользы занятий физическими упражнениями. Иващенко Л.С. повышение самооценки . форм и средств оздоровительного фитнеса с учетом потребностей. Программирование занятий оздоровительным фитнесом /Л. 2012 61 . Кувшинниковаю К:. – М. 329 с. Воловик А. Анализ ответов на вопрос «Как часто женщины первого зрелого возраста посещают занятия?» позволил установить что большинство респондентов (85%) данного клуба занимаются 2-3 раза в неделю. С. Лисицкая. 198с. определены в по порядке их значимости: хорошее самочувствие после нагрузки .18% респондентов.один час. улучшение внешности .Воловик.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2008. В.18% респондентов. Теория и практика физ. В результате социологического исследования. Харків. и только 15% из них предпочитают посещать клуб один раз в неделю. 1999. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2010.

Вместе с этим физиологические возможности организма студентов уже не позволяют в дальнейшем наращивать объемы учебных нагрузок. систематическое совершенствование образовательных технологий повышают уровень требований по подготовке будущих специалистов. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. При таких обстоятельствах потенциал свободного времени как фактора всестороннего развития студентов значительно уменьшается. анализ последних исследований. Киев Keywords: free time. Киев Васильцов Р.. are the stages and content of the technologies of the recreational activities of students in their spare time. Темпы развития современной жизни. стоящих перед студентами в годы учебы. recreation activities of students. обоснованы условия Chişinău: USEFS. В науке накоплен определенный опыт исследования проблемы досуговой деятельности и свободного времени студентов. 2012 62 .. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. увеличение объемов информации. 2012 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Кириллова С. 4]. Постановка проблемы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. technology. Theoretically justified and presented the problem of organizing recreational activities of students. Discovered and analyzed the structure of free time and general cultural interests of students. В связи с чрезмерной коммерциализацией жизни появилось такое понятие как работа студентов во внеучебное время с целью заработка. Важным условием оптимального решения задач. направленных на восстановление их здоровья. определены концептуальные основы свободного времени как фактора формирования личности студента.. обоснован комплекс социальнопедагогических условий эффективного формирования культуры свободного времени студентов. используемых в процессе физического воспитания студентов. Summary. Для перспективного решения этой проблемы. не применяя современных средств. специалисты считают необходимым совершенствование средств. Organization of recreational activities of students in their free time. Kyryllova S. Vasiltsov R. есть понимание важности рациональной организации времени и наличия опыта его использования [1.

Драгоманова (НПУ им. 2012 совершенствования различных направлений внеаудиторной воспитательной работе высших учебных заведений [2. приобретают особую важность. школы) ограниченной сферы общения. 5]. Анализ изменений в пространстве свободного времени студенческой молодежи .П.анализ научной и научнометодической литературы. критически относиться к выбору занятий.изучить особенности организации рекреационной деятельности студенческой молодежи.ценностных ориентаций. что свободное время студенчества. возможностью сочетать в нем различные. нереализованным. В. В то же время именно эти факторы эффективной жизнедеятельности представляют для молодежи не самую сложную проблему. Очевидно. М. Цель исследования . 2012 63 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Однако мощный педагогический потенциал свободного времени для значительной части студентов остается неосознанным. как развлекательные. трансформации традиционных и возникающих новых увлечений. Методы и организация исследований . невозможна и эффективная организация свободного времени студенческой молодежи [3]. так и развивающие виды деятельности. самостоятельным выбором различных занятий. как своеобразной социальной группы общества. имеет свою особенность. важнейшего показателя повседневной жизни человека. которые учатся в Национальном педагогическом университете имени М. направленные на изучение путей повышения эффективности использования рекреационно-оздоровительных занятий с целью оздоровления и рациональной организации свободного времени студенческой молодежи являются чрезвычайно актуальными. В исследовании принимали участие 109 респондентов (студенты дневного отделения).П. что без этих сведений. которые учатся в Черновицком национальном университете (ЧНУ им. Свободное время привлекает студентов не контролируемостью. Анализ данных специальной научнометодической литературы по организации досуга студентов показал. которая обусловлена необходимостью адаптироваться к новым потребностям организации временного пространства своей жизнедеятельности после постоянного контроля со стороны более-менее устоявшегося социальной среды (семьи. контент анализ документальных материалов. социологические методы исследований. педагогические методы исследований. методы математической обработки данных. Драгоманова) Результаты исследования. Chişinău: USEFS. умение его рационально использовать. Поэтому научные исследования. потребностей. из них 50 девушек. Приобретают важность осознание студентами ценности самого времени. Стефаника) и 59 юношей.

журналов и просмотр телепередач.совершенствованием физических способностей. 12 юношей и 34 девушки считают. а 22 девушки . 12. Также 15 юношей мотивируются улучшением настроения. 9. 6.1). 13.это привычные действия. 11. а у 20 девушек . У 13 юношей мотивом служит проверка собственных сил. 14. Chişinău: USEFS. общение с друзьями и родными. 5. 3. друзьями Занятия физической культурой.воспитание волевых качеств и воспитания целеустремленности. Приоритетные виды деятельности студентов в свободное время (n=109) № 1. 32 юноши и 43 девушки . 2012 Для определения видов занятости студентов в свободное время было проведено исследование. домашнее рукоделие) (табл. 10. 2012 64 . 2. 7. что двигательная активность необходима для поддержания физической подготовки. туризмом Посещение кинотеатров Посещение ночных дискотек Просмотр спортивных телепередач Посещение спортивных мероприятий Играть в компьютерные игры Посещение кафе. у 19 юношей мотивом является улучшение осанки. 8. Таблиця 1. Большинство студентов выбирает пассивные формы его проведения: чтение газет. не требующие целенаправленных усилий. развлечения (прослушивание музыкальных записей и пластинок. которое включало опрос. чтение художественной литературы. посещение театров). которые стимулировали к занятиям двигательной активностью следующие: 26 юношей и 32 девушки занимаются для улучшения самочувствия. Варианты ответов Слушание музыки Встречи и общение с родными. В результате исследования установлено.гармоническое развитие. 4. занятие спортом. что реальное проведение свободного времени у многих студентов . спортом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ресторанов Чтение художественной литературы Чтение публицистических газет и журналов Увлечение фотографией Изучение иностранных языков Игра на музыкальных инструментах Девушки (n=50) 44 36 27 16 24 3 0 8 14 11 14 11 4 1 Юноши (n=59) 40 38 46 31 9 24 27 18 11 12 4 6 6 7 Основные мотивы. художественной самодеятельностью. а у 26 девушек. саморазвитие (чтение литературы по специальности. . хронометраж.для улучшения фигуры.

отсутствие активной двигательной деятельности в некоторых программах и заорганизованный характер деятельности. 5]. отсутствие четких ориентиров содержания. так и формальных их компонентов среди которых наиболее значимыми являются: незнание структуры и технологии программирования свободно-временной деятельности студентов. в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регулярность и единство педагогического контроля и самоконтроля.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. касающиеся как структуры. Таким образом. что существенно ограничивает переориентацию их содержания с учетом современных условий и тркбований ориентированных на здоровья студентов [4. проектирование инновационной технологии рекреационной деятельности студентов может стать средством для гармоничного развития молодежи. которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности. физические нагрузки должны планироваться в соответствии с возможностями студентов. Chişinău: USEFS. Несмотря на это. учитывая вышесказанное. Традиционные программы разработанные еще в советские времена. В содержании программ организации отдыха в свободное время выявлены отдельные недостатки. А именно: средства и методы должны применяться только такие. которые обеспечивают регулирование физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности. Дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на разработку технологии рекреационной деятельности студентов высших учебных заведений в свободное время. Перспектива дальнейших исследований в этом направлении. 2012 65 . Выводы Проведенные исследования и анализ литературных источников свидетельствуют о необходимости соблюдать определенные правила для организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. что за последние годы исследователями предложены модифицированные программы организации физкультурнооздоровительной и рекреационной деятельности в свободное время. несоблюдение алгоритмов построения программ. неумение определять цели и задачи программы. что программно-нормативная база не ориентирована на удовлетворение потребностей современного студента. 2012 Анализ специальных нормативных документов. однако в большинстве случаев и они имеют отдельные недостатки. механизма реализации целей и задач программы. позволяют утверждать. имеют в основном идейновоспитательную направленность в ущерб рекреационно-оздоровительной деятельности.

. To use the proposed experimentally substantiated authoring program athletic training aerobic classes. Кишинев Keywords: vocational and applied physical training. наук: 19. Клеменко А. 2010. Сегодня огромное количество людей по всему миру заняты в этой профессии. к. 592. Андрєєва. связанными с их деятельностью. наук: 13. А.00.: РГБ. 159с. Ахметов Р. страдающих профессиональными недугами. и все больше растет спрос на профессии. В современном мире. video operators. 2002. Москва.. Профессия видео-оператора получает в наши дни все большее распространение. С. Андрєєва О. 2012 Библиография: 1. раньше считавшиеся элитными. М. 2005. 224 с.. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВИДИО-ОПЕРАТОРОВ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОГО ФИТНЕССА Лазуков Д. 2007. 2012 66 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Социально-культурные технологии рекреации городского населения в парках культуры и отдыха: диссертация . Социально-педагогическая организация досуга учащейся молодежи. 2.05 «Теория. К. … доктора пед.00. 4. доцент.07. Житомир. Організація рекреаційної діяльності в умовах фізкультурно-оздоровчих клубів/ О. Summary. также растет и число людей. 2003. психол. пед.Ф. Азарова Р..05. когда технический прогресс все больше и больше влияет на жизнь и быт человека. М. наук: 13.. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Они обеспечивают людям удобный доступ к новостям. канд. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету. In the article the problem of professional-applied physical training video operators is coverage. студент. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Пацалюк // Матеріали XIV Міжнародного конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Київ.Н. 211 с. Г.Э. Психологические факторы разработки и реализации программ физической рекреации в сфере организованного отдыха [Электронный ресурс]: Дис. Chişinău: USEFS. 3. power fitness. 373 с. дисс. методика и организация культурнопросветительской деятельности» /Азарова Раиса Николаевна. 5. Демченко О. Кишинев Шипилова С. а то и вовсе не существовавших.00.

фитнеса и физиологии [1. 9]. а. 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 67 . которую следовало обосновать. улучшение эмоционально . Однако. Гипотеза. снижение утомляемости при длительной работе. 5. сколиоз и другие заболевания. Были определены средства и методы для проведения фитнесзанятий с изучаемым контингентом мужчин и создана для эксперимента авторская профессионально-прикладная программа для видеооператоров на базе силового фитнеса. Целью исследования было изучение и разработка программы фитнесс – занятий для видеооператоров профессионально-прикладного профиля. предполагалось получить снижение риска развития профессиональных заболеваний. В задачи исследования вошло изучение проблемы оздоровительной физической культуры с профессионально-прикладным профилем и проблемы возрастных возможностей адаптации мужчин среднего возраста к физическим нагрузкам. укрепление костно-мышечного корсета. плавания. 2012 возможность познавать мир. в построении программы занятий. 3. Теоретической основой послужил ряд работ ведущих исследователей в области оздоровительной физической культуры. 7]. методов. уменьшение и предотвращение болевых ощущений. следовательно. В доступной нам научной литературе подобных сведений мы не обнаружили. У видео-операторов есть ряд своих профессиональных заболеваний . Методология исследования базировалось на педагогических. вследствие чего возникает остеохондроз.психического состояния. программу оздоровительных занятий с включением средств атлетической гимнастики. научные разработки в этом направлении весьма актуальны. йоги. Новизна нашего исследования проявилась в оригинальном подборе средств. Таким образом. Все в целом должно было Chişinău: USEFS.это болезни спины. физиологических и стато-математических методах научного исследования [2. Используя экспериментальную программу. возникает острая необходимость в оздоровительных мероприятиях этой категории людей. Это дало нам повод изучить возможности оздоровления видео-операторов средствами физической культуры и создать оригинальную. 6. и просто проводить время за просмотром телевизора. профессия видео-оператора не безопасна для здоровья. От длительного ношения видеокамеры на одном плече происходит перекос позвоночника и ущемление нервов.

За этот период были проведены все необходимые мероприятия по подготовке. Время пробежки постепенно увеличивалось. конечное в апреле 2012 года. 2-й этап (ноябрь 2011 – март 2012 г. Результаты исследования. Профессионально-прикладная коррекция и усложнение планов тренировочной работы в зависимости от индивидуальных возможностей занимающихся. Проведение занятий в соответствии с измененными требованиями. В эксперименте участвовало 6 видеооператоров (телекомпания «СТС». Тестирование проводилось с помощью общепринятых тестов. Особое внимание обращалось нагрузкам групп мышц верхних конечностей. воспитывающие силовые способности (треугольник. Практическая значимость исследования заключалась в обогащении программного багажа профессионально-прикладной подготовки мужчин зрелого возраста. Теоретическая значимость работы заключалась в обосновании методов и особенностей профессионально-прикладной физической подготовки видеооператоров. В основной части урока использовались статические осанны йоги. но с разной степенью достоверности. груди и спины. не занимающихся физической культурой или спортом.). 2012 способствовать профессионально-прикладной физической подготовке испытуемых. Первое тестирование было проведено в сентябре 2011 года. начиная с 5 минут. 2012 68 . Исследование проводилось в период с января 2011 года по апрель 2012 года в 4 этапа. и было доведено до 10 минут. мужчин зрелого возраста. организации и проведению эксперимента. Экспериментальная программа содержала в неделю два индивидуальных практических занятия и одно групповое занятие по плаванию. что за период работы по экспериментальной программе исследуемые параметры улучшились.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Тестирование показало. верблюд) и гибкость (лотос. Определение физических и функциональных возможностей занимающихся. воин. кошка и другие). которая проверялась по величине Ткритерия Стьюдента.). Составление и использование индивидуального плана тренировочной работы по общей физической подготовке. Chişinău: USEFS. плуг. Занятия осуществлялись по стандартной схеме провидения урока. «Prime». «Мир»). Каждое утро выполнялась пробежка с умеренной скоростью бега. соответствующего возможностям каждого занимающегося. 1-й этап (сентябрь – октябрь 2011 г. Программа осуществлялась в 2 этапа. посох.

2 74 100 50 0 Масса Индекс тела Кетле (кг) (г/см) 40 35 30. Изначально средний показатель индекса Кетле превышал норму на 50 единиц.6 0 Сгибатели рук Брюшной Экстензия (к-во) пресс (к-во) (к-во) (р 0.6 449 422 450 400 350 300 250 200 150 78. Показатели общей выносливости Высокий уровень достоверности (р < 0.4 20 15 10 5 0 Проба Штанге (с) Исходные Конечные (р < 0.01) после стандартной нагрузки 15-ти минутного быстрого бега.3 200 217.001 Рис.3 23. соответственно. которую исследовали пробой Штанге.4 30 25 20.1 33. 250 193.001) Мышцы ног (см) Рис.05) и это закономерно. Показатели антропометрии Исходные Конечные р < 0. 2012 Показатели массы тела и. Показатели силы мышц Chişinău: USEFS. так как перед исследованием не ставилась цель сгонки веса. величиной МПК (по номограмме Astrand-Rуhming) и ЧСС (р < 0. 38.001) был в показателях общей выносливости (Рисунок 2). к концу исследования он вошел в норму (420 г/см) и это соответствовало поставленной цели.6 27. 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.01 .5 Восток Запад 150 100 50 29.5 9. 2012 69 р < 0. индекс Кетле (Рисунок 1) улучшились с начальным уровнем достоверности (р < 0.6 4. 3.1 39.05) Рис. 2.

5 Исходные 17. Кишинев: «VILANEX»SA. с. обогатив программу занятий специальными упражнениями. 2008.01). 4. Показатели гибкости и вестибулярной устойчивости Изучая итоговые показатели тестирования физических способностей (рисунки 3. Выводы 1. 2. Исследуемая программа соответствует требованиям профессиональноприкладной физической подготовке видео-операторов.3 Гибкость позвоночника (см) Проба Ромберга (с) р < 0.05 Рис. с. Различные сочетания средств и методов ОФК. с.Е. Матвеев. Э.6. йоги. которые в профессиональной работе видео-оператора менее нагружены. Chişinău: USEFS. 2012 25 20 15 10 5 0 -5 23.264.7 -1. №4. 4. 1991. плавания дают оздоровительный эффект. Харьков: ФЛП. 4). Возможности адаптации организма мужчин зрелого возраста к физическим нагрузкам.2 Конечные 4. О. с. 2. экстензия и сила мышц ног улучшились со средним уровнем достоверности (р < 0. следует отметить высокие результаты силовых качеств: сила мышц брюшного пресса и сгибателей рук улучшились при – р < 0. Библиография: 1. Нестерова. Эти показатели можно улучшить. Афтимичук.Э. Атлетическая подготовка.Л.296. 3. Теория и методика физической культуры. армрестлинг. пауэрлифтинг. 2011.05). Эффективные методики развития силы. Использование экспериментальной программы привело к положительным сдвигам исследуемых физиологических и физических параметров.05. Л. А.001. М.544.: Физкультура и спорт. чем сгибатели (р < 0.П. Исключение составляют разгибатели рук. Брпжник.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2010. 2012 70 . Гибкость и проба Ромберга также имели уровень достоверности улучшений в 0. 3. В: Теория и практика физической культуры. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура».

2000. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Леу А. Актуальность. ловкости. старший преподаватель. и др. с. М. care condiţionează însuşirea priceperilor şi deprinderilor de importanţă vitală. Пресс. motricitatea generală.480. 7. Их готовность к школьному физическому воспитанию составляют разнообразные движения: ходьба. координации. В..367. Оздоровительный фитнес.. с. М.Т.528. Б. Теория и методика физического воспитания. включенные в программу по Chişinău: USEFS. Возрастная. Государственный университет физического воспитания и спорта. Государственный университет физического воспитания и спорта. лазание. бросание и ловля мяча. Е. 2012 5. Хоули. Сологуб. pregătirea funcţională. старший преподаватель. требующие проявления быстроты. Селуянов.Д. 8... с.С. 2011. Им доступны упражнения.: Спорт академ. 2010.Н.184..К.С. прыжки с места и с разбега и др. 2012 71 . Кузнецов. Государственный университет физического воспитания и спорта. Спортивная. Rezumat. 6. бег. В. Т.Б. Э. Кишинев Трухина И. но при наибольших мышечных усилиях [7].. М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Второе издание исправленное и дополненное. Френкс. Все это создает предпосылки для овладения трудовыми навыками и сложными физическими упражнениями. Общая. 2005.: Олимпия пресс. Холодов. Физиология человека. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltarea fizică. с. Полноценное развитие детей младшего школьного возраста без организованной двигательной активности практически недостижимо. Кишинев Гырля Н. студент.: Издательский центр «Академия». А. Киев: Олимпийская литература. Солодков. În cadrul educaţiei fizice şcolare s-a observat o dinamică progresivă a indicilor de creştere şi dezvoltare. Основы научно-методической деятельности в физической культуре / Учебное пособие для студентов вузов физической культуры.

что отразилось на их Chişinău: USEFS. организованная двигательная активность. организованная двигательная деятельность играет активную роль и в обменных процессах. по сравнению с девочками. длина тела в большей мере увеличивается. Результаты исследований и их обсуждение. В ходе естественного педагогического эксперимента использовались антропометрия. Нами предполагалось. Однако интенсивность роста отдельных размерных признаков различна.1 см. окружность грудной клетки (ОГК). необходимый фактор его развития. 5]. В 10 лет опережающее половое созревание девочек обусловило высокие темы развития роста и массы тела. 2012 72 . Нами определено. Исследования проводились в условиях школьного физического воспитания детей младшего возраста в лицее «Prometeu» г. Так. тяжелее на 2. является одним из необходимых условий нормального развития мозга. 9]. а в 10 лет различий практически не наблюдается (табл. Кроме того. и вместе с тем. общедвигательной и психомоторной активности позволят определить тактику и стратегию их совершенствования и гармонизации. Для учащихся младшего школьного возраста движения – основное внешнее проявление деятельности организма. В частности. происходящие в морфофункциональной и психолого-эмоциональной сфере детей на данном возрастном этапе [4]. Кроме того.3 кг и превышают в ОКГ на 0. в 10 лет девочки выше мальчиков на 2. Происходят изменения и в пропорциях тела: изменяются отношения обхвата грудной клетки к длине тела. в особенности моторика верхних конечностей и в частности кисти. В то же время выявлено опережение девочек в сравнении с мальчиками в таких показателях как длина и масса тела. чем масса.9 см. Опережающее. что проведенные исследования динамики показателей физического развития. Учебная деятельность становится ведущей. Кишинев. 2012 физической культуре в школе. определяющая важнейшие изменения. 1). его речевой функции и мышления. что в младшем школьном возрасте опорнодвигательный аппарат характеризуется относительно равномерным развитием.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ноги становятся длиннее. Более высокая масса тела у мальчиков в 7-9 лет обуславливает и более высокие общесиловые показатели в кистевой и становой силе. обусловлено более ранним наступлением полового созревания и соответствующим ему пубертационным скачком [2. В росте тела в длину различия не значительны с 7 до 9 лет – мальчики выше девочек в среднем на 1 см. в сравнении с мальчиками. что положительно сказывается на росте и развитии детей [10]. педагогические тестирования и математическая обработка количественных данных [1. 3. положительно влияет на работу всех органов и систем. Организация и методы исследования. физическое развитие девочек в 9-10 лет на наш взгляд. Гипотеза.

4 32.1 46. Таблица 1.63 124.14. Матвеев (1976).2 3.силы .силы . характеризующие дееспособность и функциональное состояние опорно-двигательного аппарата исследуемого контингента.91.6 и 586.20.0 12.60.00.1%.32 28.3 29.82. стан.3 Таким образом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. лет 7 8 9 10 Рост стоя (см) М 122. Нами определено.44 130.82.51.% М Д 13. Chişinău: USEFS.51 Д 23. что сердечнососудистая и дыхательная системы обеспечивают энергетику работающих мышц опорно-двигательного аппарата и определяют уровень работоспособности организма учащихся. Известно.8 26.5 36.3 Д 25. В частности.50.40.42 25. у девочек 183.1 32. Динамика функционального состояния физического развития учащихся 7-10 летнего возраста (усредненные данные) Возраст. прогрессирующее увеличение относительной становой и кистевой силы характеризует созревание нервно-мышечного аппарата обусловленное возрастом и организованной двигательной активностью [8.8 1.7% соответственно. что под влиянием возрастных изменений и школьного физического воспитания наблюдается прогрессивная динамика практически всех улучшение исследуемых параметров. Динамика показателей физического развития учащихся 7-10летенего возраста (средние данные) Возраст .40 35.2 18.44. 3]. Кроме того.50.03.50.9 15.56.% М Д 140 118 141 116 135 118 139 130 Относит.55 134.5 8.4 Кистевая сила (сильнейшей) (кг) М Д 3.45 129.48 М 29.60. существенное увеличение относительной становой и кистевой силы с 7 до 10 лет у мальчиков составило 158.61 125.50.94.60 Становая сила (кг) Вес (кг) М 24.30. кистев.42.П.01. что согласуется с исследованиями Л.34.50.48 136.40 30.2 5. лет 7 8 9 10 Массо-ростовой г/см М Д 199 194 203 202 218 215 247 228 Жизненный индекс мл/кг М Д 51 51 56 50 60 49 51 50 Относит.7 и 278.1 В таблице 2 представлены данные.9 38.5 8.10. 2012 общедвигательных способностях.8 45.70.60. 2012 73 . с незначительным опережением мальчиков в сравнении с девочками.05.31 27.2 28.7 4.95.6 Д 121.46 25.60.1 7. девочки практически сравнились с мальчиками в величинах становой и кистевой силы. Таблица 2.90.3 3.20.

3 45.6 Д 7.7 9.5 9. любая мышечная деятельность учащихся в условиях школьного физического воспитания обеспечивается комплексом двигательных способностей – силой.0 Таким образом. улучшение показателей проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе отражает рост функциональных возможностей сердечнососудистой системы организма учащихся с I-го по IV класс. что в условиях школьного физического воспитания с возрастом наблюдается увеличение ЖЕЛ.4 18. что в целом отражается на показателях их роста и развития. функциональное состояние организма учащихся младших классов.9 М 93 90 88 86 Д 104 102 98 92 Задержка дыхания На вдохе На выдохе М Д М Д 39.0 51.2 4.5 4.5 10. быстротой. обусловлено естественными типами прироста изучаемых показателей (в меньшей мере).0 М 6.4 22.5 638 64. лет 7 8 9 10 ЖЕЛ.3 Д 6.5 3 Chişinău: USEFS.6 19. см М 60.8 8.8 10.0 2 3.0 11. выносливостью и гибкостью.6 23.3 17.1 9. Кроме того.6 42. Таблица 4.7 38.4 М 6. лет 7 8 9 10 М 6.0 4 5 .1 16.8 19. Таблица 3.3 9.1 14. с другой – влиянием занятий физическими упражнениями (в большей степени).2 50.2 9.1 ЧСС уд/мин Д 58.5 3. Кроме того.0 8. мл М 1242 1410 1685 1695 Д 1180 133 1385 1510 ОГК.0 М 6.8 125 120 135 132 140 135 150 145 825 700 879 750 925 800 975 850 4.7 10.4 60.5 44.8 Д 6.1 61. с одной стороны.5 2. окружности грудной клетки на фоне уменьшения частоты сердечных сокращений. Динамика показателей функциональной подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Возр.6 Д 6.8 35.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Из таблицы 3 следует. 2012 74 4.5 7. Динамика показателей физической подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Тесты физической подготовки Бег 30 м (с) Челночный бег 3х10м (с) Прыжок в длину с места (см) 6-ти минутный бег (м) Наклон вперед из положения сидя (см) Подтягивание на перекладине из виса.5 5.2 61. колво раз На низкой перекладине из виса лежа подтягивание на кол-во раз Возраст.7 4.

что выражается в динамике бега с 825 м у мальчиков в 7 лет до 975 метров в 10 лет. 2012 Показатели мышечной силы у учащихся младшего школьного возраста относительно невелики. В первом классе. 2012 75 . функционального состояния опорно-двигательного аппарата. у девочек на 11%. у девочек 21.3% и 10%. при отставании мышечной массы в росте. соответственно у девочек с 700 м до 850 м. что обусловлено особенностями анатомо-физиологического строения организма девочек. В челночном беге. прежде всего. интенсивным ростом тела в длину. что выражается в улучшении скорости пробегания 30 м (у мальчиков с 6. в 10 лет – 4 раза. что с 7 до 10 лет длина пробегаемой дистанции имеет четко выраженную тенденцию к увеличению. В показателях гибкости (наклон вперед) и равновесии (проба Ромберга) девочки превосходят мальчиков.2%.1 секунд. 4). кардиореспираторной системы и общедвигательной подготовленности создает благоприятные предпосылки для высокой работоспособности. Прогрессивное увеличение мышечной силы с возрастом создает благоприятные условия для проявления быстродействия.е. а также на формировании общественного опыта. У девочек при подтягивании на низкой перекладине из виса лежа темп прироста более выражен и составляет 250%. соответственно на 30% и 15%. т.0 – до 6. положительная динамика показателей физического развития. у мальчиков улучшение составляет 18. что положительно сказывается на состоянии здоровья учащихся и их успеваемости в школе. в 7 лет мальчики в среднем подтягиваются на перекладине из виса 2. у девочек с 7. приобретаемого в процессе обучения. Chişinău: USEFS. Так.5 раза в IV классе – т.8 секунд в 7 лет до 6.7%. В показателях быстродействия (сенсомоторная реакция и теппинг-тест) мальчики незначительно опережают девочек. что обусловлено небольшим весом мышечной системы (табл. физическое воспитание может стать ведущим фактором самоформирования интеллектуального развития наряду с другими общеобразовательными предметами. Улучшение составляет соответственно 10.е. Анализ результатов тестирования общей выносливости в 6-ти минутном беге показал.е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.3 сек). характеризующие координационные способности также наблюдается улучшение с I-го по IV классы – у мальчиков на 9. Невысокие показатели мышечной силы в этом возрасте обусловлены.4%. с 2-х раз в 7 лет до 5 раз в 10 лет. т. Таким образом. Кроме того. что составляет 160% прироста.

1990. 8. 2.В.: Медицина.. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте. Морфобиомеханические исследования в спорте. М. В кН.: Просвещение. Матвеев Л. 144 с. 6. 1975. Хрипкова А. Summary. 2006.А. выступает уникальным Chişinău: USEFS.т. 4. М. self-improvement. Мельников В. I. Дембо А. 1976.: СпортАкадемПресс. Питер. Сорокоумова Е.А. 9. 7. – 58 с. Лях В. Антропова М. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА Логинский К. Врачебный контроль в спорте. Фабер Д. 1987.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Психологические особенности школьника младшего возраста. professional applied physical training. 2000.И. В кН. 1998. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет). В кН. 408 с. a survey. Введение.М.Ю. 1988. 138 с.. 2012 76 . Украина Keywords: students..И. The paper investigates the problem of relationship economics students to excel by means of physical education. старший преподаватель.Г. – 124 с. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.: Наука. 3.А. Теория и методика физического воспитания (учебник для ИФК).Г. – 54 с.: ФиС. М.: ФиС. Калугина И. М.П. Губа В. определяет возможность усвоения всех других ценностей и. М. на наш взгляд. Наряду с этим следует особо отметить..П. в преобладающем большинстве.: Просвещение. health. Тесты в физическом воспитании школьников. Л.: Психология. Уровень культуры общества в значительной мере определяется ступенью его развития посредством использования индивидуальных человеческих способностей. 1978. 10. М.В. 2012 Библиография: 1. Возрастные изменения двигательной деятельности. Одесский национальный экономический университет. Ашмарин Б. 120 с. Возрастная физиология и школьная гигиена. что в системе общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья и физической подготовки личности.: Академия.: Возрастная физиология.: Возрастная психология. студент. Украина Кирьякулова Н. Analyzes the results of a survey of students of economic professions. 345 с. СПб. Муравов И. 5. Одесский национальный экономический университет. М.

как важного компонента высокого профессионального уровня будущих специалистов. мышления) и психомоторных способностей (точности движений. Исследование предполагало проведение социологического опроса. которое решает одну из сторон такой подготовки.). Физическое воспитание в учебно-воспитательном процессе ВУЗа является средством. внимания. Перестройка высшего образования в Украине предусматривает коренное и всестороннее совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов для народного хозяйства. без которого определенный процесс становится малоэффективным. которые являются приоритетными для современной молодежи. быстроты реакции и др. В случае отсутствия здоровья. формированию профессионально важных качеств и их совершенствованию [1]. в то же время. а в дальнейшем . выполнена разработка эффективных форм и методов управления процессом физического воспитания студенческой молодежи.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 средством. Целью настоящей работы является изучение отношения студентовэкономистов к самосовершенствованию средствами физического воспитания. умение в определенной степени использовать свои способности. Залогом успеха выступают знания особенностей своего организма. с повышением роли психических процессов (памяти. преждевременной усталости. Такая ситуация приводит к росту нервно-эмоционального напряжения человека. Современное образование актуализирует задачи поиска эффективных здоровьесохраняющих технологий. Chişinău: USEFS. ошибкам в производственной деятельности. Поэтому здоровье должно стать для молодежи одним из важнейших приоритетов среди многих ценностей современного человека. способствуя активному индивидуальному развитию студента.к развитию различных заболеваний и даже потере трудоспособности. как показала жизненная практика. 2012 77 . Были рассмотрены важнейшие черты студенческого возраста. Анкетированию было подвергнуто 147 студентов II курса финансовоэкономического (ФЭФ) и учетно-экономического факультетов (УЭФ). Для большинства специальностей профессиональная деятельность связана со значительным снижением физических нагрузок и. наиболее выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии принципиально повлиять на постепенный процесс физической деградации человека [3].

но практически ничего не делают для использования с этой целью физических упражнений. максимализм. Рассматривая особенности студенческого возраста. коллективизм. 6.д. Они ленивые. в том числе и спортом высших достижений. кружках. норм и правил. Теоретическое исследование индивидуальных психофизиологических особенностей личности позволило определить следующие наиболее важные черты характера. силой. соответствующие студенческому возрасту [2]: самопознание. благодаря самостоятельному активному осмыслению взаимоотношений. 1): 1. Они откровенно выражаются против спорта. которые занимаются физическими упражнениями. Студенты. К данной группе студентов относятся болельщики и «знатоки» спорта. формируются определенные взгляды и убеждения. их удовлетворяет и не требует дополнительных занятий физическими упражнениями. 4. самостоятельность. рассматривая его как шалость. Занятия физическими упражнениями для них являются обязательными и регулярными в спортивных группах. Студенты. 5. Студенты со слабо выраженным интересом к занятиям физическими упражнениями. клубах по интересам. Chişinău: USEFS. которые не верят в свои силы. любят. которую они постоянно выполняют. 3. выбирая для этого тот или иной вид спорта или систему физического совершенствования. это безвольные и инфантильные люди. Именно из-за самовоспитания. Студенты. студентов можно условно разделить на несколько обособленных групп (рис. Они хвастаются своим природным здоровьем. 2012 78 . что они здоровы и физическая работа. Эти юноши и девушки упорно тренируются. а иногда даже увлекаются различными модными «системами» и вскоре бросают их. 2. которые считают.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. самоутверждение. добиваются высоких спортивных результатов. которые осознают лечебное воздействие физической культуры на здоровье человека. Они дисциплинированы. занимающиеся спортом. но не регулярно. которые осознают положительное влияние спорта и физических упражнений для личного здоровья. Студенты. По результатам исследования. подчиняют свой рабочий день главной цели (иногда даже в ущерб личным интересам). отдельно следует выделить самовоспитание. Студенты. Как правило. самоопределение. 2012 Результаты исследования. самостоятельно. постоянно повышают свое мастерство. ловкостью и т. ищут легких путей для достижения оздоровительных эффектов.

политических и экономических проблем. что для формирования любой из указанных черт характера существуют множество психолого-педагогических приемов и средств.3% 6. 30 27. общекультурных. а в ряде случаев разочарованием. игнорируют их. Студенты с совершенно безразличным отношением к физической культуре.7% 15 12.1% 8. безусловно. Предпочитают тишину.7% 26.3% 10 17. вялые. Естественно.9% 13. им не хватает социальной зрелости. профессионально-трудовые и другие. Однако средства физического воспитания по своим эффектам. В таких условиях они не всегда в состоянии погасить всякие надменные желания и стремления. которые опосредованно.4% 2 3 4 5 6 5 7 0 ФЭФ УЭФ Рис. личное «Я».3% 15. Соотношение важных факторов по самосовершенствованию студентов ФЭФ и УЭФ Таким образом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Поиск и решение морально-этических.9% 1 25 20 19. оказывают определенное влияние на студента. В этот период молодой человек овладевает комплексом взрослого. научных. переоценкой своих возможностей. через преподавателя.1% 10. формирующих личность.3% 11. мировоззрение. слабые. студенческий возраст . потому привлекают в этот процесс Chişinău: USEFS. 1. эстетических. покой и физическую бездеятельность. 2012 7. имеет место определенная психическая дисгармония.5% 13. превышают все остальные.3% 8. То есть.2% 9. включая такие роли как общественно-политические. определяют ее характер. Несомненно. что поиск своего призвания соединяется с определенной необразованностью. В подавляющем большинстве лица болезненные. 2012 79 . Они имеют ложное представление о пользе физических упражнений для здоровья человека. импульсивностью.это возраст интенсивного формирования личности. эмоциональными травмами. Желание и стремление у молодых людей в своем развитии опережают развитие воли и характера.

сон. направленной на формирование культуры здравоохранения. частота пульса и сроки его восстановления. но и физического напряжения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. является возрастом. Дневник самоконтроля студента Именно Дневник самоконтроля поможет следить за своим здоровьем. пробы). и все физические качества имеют наиболее благоприятные условия для их совершенствования. аппетит. Все это обеспечивает процесс самосовершенствования. 2). где необходимым условием управления является обязательная регистрация тренировочных нагрузок. Рис. отражающих уровни общей и специальной физической подготовки. 2012 компоненты не только умственной деятельности. тесты. присуща уверенность в поведении. и результаты тестирования в контрольных упражнениях. 2. что именно студенческий возраст (17-25 лет). наиболее информативными из них будут – самочувствие. что позволит оценить действенность избранных средств и при необходимости вносить личные коррективы (рис. характеризующие физиологическое состояние и функциональную подготовленность (антропометрические измерения. привлеченным к систематическим занятиям физическими упражнениями. 2012 80 . студентам. Следует наблюдать за состоянием своего организма в процессе занятий. в котором отражены результаты нагрузки. у них Chişinău: USEFS. В общем. когда практически завершается формирование организма человека. С этой целью следует вести личный дневник. работоспособность. продвигаясь шаг за шагом к сознательной систематической деятельности. Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют о том. В планировании самостоятельных занятий обязательно должны быть показатели.

3). оптимистичны. выдержка. которые используются с целью физического самосовершенствования наиболее популярными и доступными оказались единоборства. Известно. они энергичны. которые определяются его психологическое состояние. Студенты. 2012 81 . что каждому человеку присущ свой индивидуальный ритм и выбор упражнений. Chişinău: USEFS. Для занятий ритмической гимнастикой характерна высокая эффективность упражнений. которые дают наибольший полезный эффект. у таких студентов более высокая эмоциональная устойчивость. исполнительны. как следствие. способны к самосовершенствованию. 2012 формируется стереотип распорядка дня. Среди традиционных физических упражнений. Самые популярные виды физических занятий для атлетическая гимнастика самоусовершенствования студентов ОНЭУ Наиболее эффективным является выполнение физических упражнений на свежем воздухе. Как правило. с высоким уровнем настойчивости и решимости. Желание к самосовершенствованию проявляется благодаря осознанию необходимости заниматься физическим самовоспитанием. единоборства 19% 27% аэробика 32% 18% плавание 38% оздоровительный бег Рис. и. Процесс физического воспитания или физического самосовершенствования подчиняется определенным задачам обучения и самовоспитания. высокий жизненный тонус. плавание. которые регулярно посещают дополнительные занятия по физическому совершенствованию.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а музыкальное сопровождение – это эмоциональный стимул к движениям. легче контактируют. 3. оздоровительный бег. их доступность и эмоциональность. развиваются престижные установки. атлетическая и ритмическая гимнастика (рис. более собраны.

одно из ведущих направлений современных танцев. 270 с.М. Научно-методические и организационные основы физического самосовершенствования студенчества / С.: ИЗМН. 1999.Волков.: Украина. ценностных ориентаций. А.В. В. убеждений. Hip-hop . Невозможно судить о физической культуре личности. без учета ее мнений. потребностей. вращения и легкие Chişinău: USEFS. при постоянном мониторинге.Канишевский.П. чувств. 2004. in which are held world championships and world cups.Котова. С.В. падения. popular dance direction the world championship. and is the most popular dance styles around the world. Днепропетровск Keywords: hip-hop. 82 с. 1998. 3. Основными элементами техники этого стиля являются «кач» тела. что здоровье каждого человека не может быть его личным делом. порожденное культурой большого города.М. В. прыжки. Канишевский. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ХИП-ХОПА Мандражеева О. М. Днепропетровск Пуздря Т. Организм и личность. направленности и степени развития интересов.. опираясь только на развитие его физических возможностей. Вот почему молодежь должна бережно относиться к здоровью.Маглеваный. А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. так и к здоровью других..Л. контроле и корректировке этого процесса.О. world cups. 2012 82 . Это большая гражданская ценность.: «Медицинская газета Украины». 2012 Выводы Для эффективного управления процессом физической подготовки студентов необходимо внедрение ряда указанных методов и форм организации физической подготовки и самотренировки студенчества. Modern competitive hip-hop today is a bright and exciting spectacle. М. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Волков.П.Л.Белов. 2. Актуальность.М. Summary. Основы профессионально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи / В. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. как к своему. Диагностика и управления / А. Библиография: 1. Маглеваный. общенародное достояние. Следует также подчеркнуть. М. 250 с.

Весьма динамичный танцевальный стиль. этот стиль современного танца приобрел огромную популярность во всем мире. Хип-хоп является одним из самых доступных. Определить характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. На сегодняшний день существует большое количество различных стилей: Street jazz (уличная импровизация). 2012 акробатические движения. 2012 83 . Определить уровень физического развития девочек 7-8 лет. включающий в себя различные составляющие: музыку. по которому проводятся чемпионаты мира и мировые кубки. превратившийся в целый пласт современной культуры. граффити. рук и ног) и элементы движений из повседневной жизни. Определить уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. Locking и т. Хип-хоп в настоящее время является ведущим танцевальным направлением. ярких и популярных стилей современного танца. C-Walk. New style school.д. Паппинг. увеличения скорости и хореографии. Крамп. Задачи работы: 1. Современный конкурсный хип-хоп сегодня представляет собой яркое. 2. Брейк-данс. с каждым годом развивается по линии усложнения. Turfing. Анализ научно-методической спортивной литературы (было проанализировано 38 литературных источников). захватывающее зрелище и является самым популярным танцевальным направлением во всем мире. Педагогическое наблюдение (позволил получить фактический материал по исследуемому процессу. 2. Old School. сочетающий в себе акцентирование отдельных частей тела (головы. для определения путей совершенствования учебного процесса с помощью средств хип-хопа). Цель работы Экспериментально обосновать систему занятий с элементами хип-хопа. 3. Предмет исследования Развитие координацийних способностей девочек 7-8 лет средствами хип-хопа в системе занятий по физическому воспитанию. определенный стиль одежды. Для решения задач исследования нами использовались следующие методы: 1. Объект исследования Развитие координацийних способностей девочек 78 лет на занятиях по физическому воспитанию. Chişinău: USEFS. Этот танец. ставший культовым. способствующих развитию координацийних способностей девочек 7-8 лет на занятиях по физическому воспитанию. Флексинг.

Днепропетровска. В контрольной группе упражнения на развитие координационных способностей выполнялись в подготовительной части урока. Организация исследования. 4-й этап. 2-й этап. а 1 раз занимались хип-хопом. Определялся исходный уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. Подбирались методы исследования. Исследования проводились в 4 этапа: 1-й этап. 3-й этап. которая применялась в экспериментальной группе и была направлена на развитие координационных способностей девочек 7-8 лет. 2012 84 .ростовой индекс Кетле). Математико-статистическая обработка результатов (включил расчеты среднего арифметического (Х) и ошибку среднего арифметического (m)). Девушки занимались 2 раза в неделю физической культурой. 2012 3. формирование выводов. В исследовании принимали участие девушки 7-8 лет. Проводился педагогический эксперимент и наблюдение за учебно .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Определялся уровень эффективности предложенной системы. Медико-биологическое тестирование (включило в себя тест «Статическое равновесие по методике Явроцкого» и масса . «Бег к пронумерованным набивным мячам» и «Ходьба с хлопками ладонями в заданном ритме»). Обоснование системы развития координационных здибностеи у девушек 7-8 лет средствами хип-хопа Была разработана система упражнений с элементами хип-хопа. занимающихся уроками физически культуры. 5. была разработана система развития координационных способностей с помощью средств хип-хопа. Упражнения были направлены на развитие статического равновесия. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную. проводилась математико-статистическая обработка результатов исследования. Проводился анализ научно-методической литературы по проблемам развития координационные способности девушек 7-8 лет. 4. Педагогическое тестирование (включило в себя 3 теста «Прыжки на разметку».тренировочным процессом. Исследования проводились в период с декабрь 2011 по апрель 2012 года на базе СШ № 63 г. В экспериментальной группе мы предложили Chişinău: USEFS. на регуляцию пространственновременных и динамических параметров движений. способностей к ориентированию в пространстве и чувства ритма.

п. и...И. 2-и. .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. скольжение левой назад. носок на себя.и.1.стойка ноги врозь.п.п. и.п. 3-4 тоже левым... И.п.правая вперед.п.п.это упражнение можно выполнять по диагонали в разные стороны. И.с.с. а также девочки экспериментальной группы посещали 2 раза в неделю обычные уроки физической культуры. Отличительные признаки: в подготовительной части комплекс ОРУ проводился под музыку. И.с.3-4 -тоже влево. 2012 85 .1.3-4 то же.-о. Общие признаки: в подготовительной части содержание комплексов ЗРВ и общеразвивающих упражнений в движении не отличались. колено влево.. Название базового движения Bounce (кач) Running man (бегущий человек) Criss cross Robocop Crab Harley shake (рух плечима) Sham rock Back jump Monastery Содержание И.и -права вперед.1.о..правая на носок. 3-4 то же левой.о.ноги врозьправой.п. И. включающей упражнения статического и динамического характера.поворот на 180 градусов.3-4 тоже.ноги накрест правая вперед. в заключительной части использовались танцевальные игры. И. 2подставить правую... 2. 3-4 тоже...поднять правое плечо вперед. В результате проведенных исследований было выявлено. 2поднять правое плечо вправа.1-выпад на правой. – широкая стойка ноги врозь.-о. Таблица 1. и. .2-и.. и-2 то же левой.стойка ноги врозь.п. 3-4 то же.согнуть левую. что после педагогического эксперимента показатели длины. 2012 урок физической культуры с элементами хип-хопа.п. В подготовительной части проводилась танцевальная разминка. и.п.п. 3-4 то же. в основной части изучались основные движения хип-хопа и танцевальных комбинаций.подняться на носки.и.п. Сравнительный анализ уровня развития координационных способностей у девочек 7-8 лет. И.1. носки вовнутырь. . направленные на развитие координационных способностей: 2 раз в неделю девушки занимались на уроках физической культуры..1. И.п. массы Chişinău: USEFS. а 1 раз в неделю занимались по экспериментальной системе.2и.1-наклон вправо..стойка ноги врозь. в основной части изучались базовые шаги хип-хопа и танцевальные комбинации в заключительной части использовались подвижные игры с танцевальной направленностью.с.носки наружу.с.3-4 тоже влево.и.с. И.2-о.стойка ноги врозь. и-2 то же левой. как и девушки контрольной группы.согнуть правую вперед. 1ноги врозь.о.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0001) и в тесте на «чувство ритма» (ходьба с сплескуванням ладонями в заданном ритме) (р <0. так и в контрольной группах. что уровень координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной.001). которые были направлены на развитие и совершенствование координационных способностей девочек 7-8 лет. Chişinău: USEFS. Определили характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. 2012 86 . что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами хип-хопа. 2. в экспериментальной же группе анализируемые показатели увеличились незначительно. 4. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам. тест «Ходьба с хлопками в ладони с заданном ритме» улучшился на 50%. это споспособствовало улучшению результатов исследования в экспериментальной группе: тест «Прыжки на разметку" улучшился на 48%. 3. Используя разработанные комплексы базовых движений хип-хопа. в тесте на «ориентирование в пространстве» (бег к пронумерованным набивным мячам) (р <0. Это можно объяснить тем. что у девочек 7-8 лет его уровень в контрольной группе стал значительно выше. комбинаций и музыкальных игр. тест «Бег к пронумерованным набивных мячам» улучшился на 7. Особенно ярко это отражается в результатах теста по определению пространственно-временных и динамических параметров движения (прыжки на разметку) (р <0. По показателям длины тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у девочек 7-8 лет как в экспериментальной. Разработаны комплексы средств и методов направленных на развитие и совершенствованием координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы. а также активный отдых во время подготовки к следующим видам программы Выводы На основе полученных данных сформулированы следующие выводы: 1. 2012 тела и индекса Кетле у девочек экспериментальной и контрольной групп несущественно увеличились. В результате проведеного эксперимента было выявлено.8%.Анализ специальной литературы позволил изучить методику развития координационных способностей девочек 7-8 лет и изучить пути их усовершенствования.05). Исследование статического равновесия показало.

Филиал Национального исследовательского университета. На него оказывают влияние. 2001.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. This article deals with the results of author research about polytechnic student’s idea of health mode of life. наук. Московский энергетический институт. Если у человека нет четкого представления о Chişinău: USEFS. пед. А.. The authors give the data reflecting gender distinction in understanding the problem and also the idea of personal qualities. Россия Keywords: health mode of life.В./Ю.М. И. что порождает неоднозначность его трактовок и множество разнообразных рекомендаций по способам его соблюдения. студент. 2012 87 . 2010. канд. Смоленск. доцент. content-analysis.: Физкультура и спорт. Мохова. психологии и физической культуры показывают.И. 2012 Таким образом. necessary for health mode of life. Последствия неправильного образа жизни все чаще сказываются губительно для здоровья. gender distinction. как внешние факторы. Библиография: 1. Федоряка. Тесты в физическом воспитании школьников.М. Россия Соколова Т. . так и образ жизни самого человека. Лях В. В научно-методической литературе даже среди крупнейших специалистов в данной области нет ни единого мнения о сущности и содержании самого понятия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ). Смоленск.. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной системы развития координационных способностей девочек 7-8 лет с элементами хип-хопа. Методичні рекомендації з гімнастики для студентів інститутів фізичної культури і спорту:. Современные отечественные исследования в области здравоохранения. Summary. Московский энергетический институт. 114 с ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА Младов В.В. 2.Ю.-Дніпропетровськ. что на данный момент состояние здоровья нации существенно ухудшилось за последние десятилетия. Филиал Национального исследовательского университета. Борисова.

а также личностных качеств. Предмет исследования: особенности представлений о здоровом образе жизни и личностных характеристиках индивида. в которых требовалось написать небольшое сочинение. методы статистической обработки полученных данных. 2012 88 . Какие способы соблюдения здорового образа жизни Вы применяете? Какими качествами. по вашему мнению. позволяет судить об уровне знаний и заинтересованности молодежи в организации собственного образа жизни с учетом сохранения своего здоровья и поддержания высокого уровня собственной работоспособности. связанных с ним. а также особенности понимания структурных компонентов этого понятия и представления о личностных качествах человека. имеющиеся на сегодняшний день классификации исследуемого понятия. не будут направлены в правильное русло. Поэтому нам представляется особенно важным изучение понимания современной студенческой молодежью самого определения «ЗОЖ». на основе анализа полученных результатов сделать выводы об особенностях представлений современных студентов о понятии «Здоровый образ жизни». ответив в развернутой форме на следующие вопросы: Что. 2012 сущности и содержании определенного понятия. Объект исследования: структура понятия ЗОЖ у современных студентов. а также особенности методов исследования личностных представлений в современной психологии. его действия. по Вашему мнению. ведущего здоровый образ жизни. методом контент-анализа. Студентам были предложены бланки. Задачи исследования: изучить научно-методическую литературу. Целью работы является оценка базовых представлений о понятии «ЗОЖ» студентами филиала МЭИ в городе Смоленске. Нами были использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. провести исследование представлений о понятии ЗОЖ среди студентов СФ МЭИ методом контент-анализа. исследование представлений о ЗОЖ. должен обладать человек. их обобщения с помощью Chişinău: USEFS. соблюдающего здоровый образ жизни. включающие метод выбора из текста фонем (синонимов или синонимичных словосочетаний). связанные с этим понятием. касающуюся теоретических основ ЗОЖ. ведущий здоровый образ жизни?. включает в себя понятие «здоровый образ жизни»?.

). среди лиц. чем у девушек. 1. молодые люди меньше внимания уделяют качеству и количеству пищи. чем для юношей. табакокурение. преобладают мужчины. 2012 89 . соответственно. наркомания и т. наличие вредных привычек для молодых людей более актуально. осуществляемым посредством математических подсчетов. что отсутствие вредных привычек для юношей является более важным аспектом в соблюдении ЗОЖ. п. что в понятии современных студентов здоровый образ жизни – это. можно отметить. Им нужно обильно питаться. поскольку для них наиболее важным аспектом является чувство сытости и вкус еды. согласно данным ВОЗ. что в юном возрасте понятия о злоупотреблении очень расплывчаты. Второе место в рейтинге занимает здоровое питание. Здесь выявлено. 60% и 30%. что для девушек этот аспект более важен. чтобы восполнять энергозатраты в повседневной Chişinău: USEFS. На основе полученных данных мы сделали вывод. В ходе исследования было опрошено 60 человек 1-го курса. На рисунке 1 показаны различия между представлениями юношей и девушек.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поскольку. поэтому со временем влияние вредных привычек усиливается и уже поддается констатации. хотя в последние десятилетия женщины их активно «догоняют». чем для девушек. Очевидно. 2012 синтеза и сравнения ранговым методом. прежде всего. Рис. отсутствие вредных привычек (алкоголизм. По-видимому. имеющих вредные привычки. В то же время. среди которых 40 юношей (17-21 год) и 20 девушек (17-19 лет). Результаты данных контент-анализа о понятии «Здоровый образ жизни» в представлениях студентов СФ МЭИ Мы видим.

Объяснить это можно тем. а красота для девушек – один из самых важных показателей состояния здоровья. и все чаще мужчины подвергаются сердечным заболеваниям. сбалансированное питание для девушек является чрезвычайно важным компонентом ЗОЖ. Девушки наоборот. С другой стороны. которые устанавливают определенный режим приема пищи. Интересно заметить. 2012 90 . Chişinău: USEFS. Поэтому очень популярны разнообразные диеты.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. оно позволяет поддерживать фигуру и сохранять красоту тела. режим дня и умеренные нагрузки. а для юношей важнее поддержание себя в хорошей физической форме и немногие при этом задумываются о размеренности физических нагрузок. У девушек не столь выражено стремление к соревнованиям. предпочитают сохранять энергию для хорошей работоспособности в течение дня. У юношей занятие спортом занимает более высокую позицию. 2012 жизни. При данных условиях они применяют свои склонности и реализуют себя в этой деятельности. поэтому для мужчины важно расходовать свою энергию для поддержания себя в хорошей физической форме. т. поэтому занятие спортом очень популярно и престижно среди молодых людей. связанным с повышенным содержанием холестерина и сахара в крови. что юноши зачастую потребляют высококалорийную или некачественную пищу. позволяют скинуть лишний вес. Это связано с тем. не соблюдая также режим ее приема. Мы снова наблюдаем большую разницу между мнениями юношей и девушек. Это приводит к тому. понижают уровень содержания холестерина и сахара в крови и т. налаживают работу организма. что мужская энергия трансформируется в физическую силу и требует определенных физических нагрузок. Как следствие. что юноши более склонны к активности и потребности в движении. Поэтому занятие спортом привлекает гораздо меньше лиц женского пола и в большинстве случаев не рассматривается ими как важный компонент соблюдения ЗОЖ. Самореализация – один из наиболее важных аспектов в жизни мужчин. Далее 4-7 места занимают физическая форма. полноценный сон. что для девушек важнее сам режим дня и полноценный сон.к. п. Третье место в анализе понятия о ЗОЖ занимает занятие спортом. сколько стремление к жизненному благополучию и к студенческому возрасту их потребность в двигательной активности существенно снижается. среди населения растет количество мужчин с избыточным весом.

Несмотря на то. ведущего здоровый образ жизни Мы видим. чтобы тщательно соблюдать здоровый образ жизни. 2012 Личная гигиена занимает лишь 8-е место в рейтинге. по мнению студентов.к. компонентам. является целеустремленность. по их мнению. должен обладать человек. которыми. т. ведущего здоровый образ жизни. Эти качества важны.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Так же мы получили данные о качествах. без терпеливости не может быть силы воли. также немаловажные для соблюдения ЗОЖ. т. представленные на рисунке 2. Столь низкая позиция этого аспекта может быть объяснена тем. сколько как простую социальную норму. а потому отдали предпочтение другим. Второе и третье места занимают сила воли и терпеливость. каким бы ни был его образ жизни. Рис. избегание вредоносных факторов и позитивное настроение. т. были упомянуты наименьшим количеством человек. соблюдающий ЗОЖ. Результаты данных контент-анализа о представлениях студентов СФ МЭИ о качествах личности человека. Однако необходимо отметить. 2012 91 . у юношей же он составляет всего 12. Последние три позиции в рейтинге занимают закаливание. в данном случае они взаимозаменяемы. нужно задаться целью и следовать ей всю свою жизнь. поскольку Chişinău: USEFS. по мнению студентов. что наиболее выраженным качеством человека. что абсолютно здорового человека в мире существовать не может. которые по своей натуре более чистоплотны. и каждый достигает этой цели в большей или меньшей степени.к. Студенты считают это качество важным. 2. этот аспект наиболее важен для девушек (30%). Эти факторы. для того. более важным.к. что студенты выделяют его не столько как компонент соблюдения ЗОЖ. что между ними большой разрыв.5%.

что говорит о четкости их представлений. ведущего здоровый образ жизни. К примеру. ум. ведущей ЗОЖ. которые человек достигает с помощью организации своей жизни с точки зрения сохранения и поддержания здоровья. что преимущественно студенты предусматривают в качествах личности. несущих угрозу здоровью и применение способов укрепления здоровья. отказ от удовольствий. Из этого можно заключить. которые необходимы человеку. Представления о структуре качеств личности также различны по гендерным признакам.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. в первую очередь. а для девушек – результат этой деятельности. деятельность. воспитанность. чтобы построить свой образ жизни с точки зрения поддержания высокого уровня здоровья и работоспособности. Девушки же в основном называют те качества. красота. насколько различны понятия юношей и девушек о здоровом образе жизни в целом и что касается качеств. волевой компонент. Далее качества располагаются неравномерно по половому признаку. студенты считают силу воли – волевой компонент личности. Это еще раз доказывает. а стрессоустойчивость. здоровое питание и занятие спортом. требующих терпения и выдержки. закаливание. хотя и различных по гендерным признакам. 2012 92 . для юношей здоровый образ жизни – это. Наиболее выраженными качествами человека. силу воли и терпеливость. прежде всего. Таким образом. бег по утрам и т п. Chişinău: USEFS. студенты сочли целеустремленность. спокойствие и самолюбие были выделены преимущественно девушками. такие качества как самоконтроль. например зарядка. из чего следует. дружелюбие. отказ от вредных привычек. принципиальность и ответственность были выделены исключительно юношами. ведущего здоровый образ жизни. 2012 они подразумевают самоотверженность. то юноши в большей степени называют те качества. Выводы В качестве наиболее важных компонентов соблюдения ЗОЖ студенты выделили отсутствие вредных привычек. что наиболее важным качеством человека.

г. в основном.. снижению уровня физического состояния студентов. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». health. укреплении своего здоровья. хотели бы заниматься спортивными играми. Из 422 опрошенных 275 человека. Основными мотивами занятий тем или иным видом спорта назывались. 65% студентов. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». Summary. как «Нравится». то есть 1-2 раза в неделю и. к.е.п. для получения зачета. т.. Россия Keywords: students. что многие студенты занимаются физической культурой только на занятиях в университете. Орел.А. Using the developed and experimentally validated training program volleyball college and university students expands the possibilities for improving the process of physical education.. В настоящее время слабая заинтересованность основной массы молодежи. приобретении личного опыта творческого использования средств и методов физической культуры является причиной систематических пропусков учебных занятий. «Интересно». г. мало подвижных и спортивных игр. «Хочу научиться играть». доцент. fitness. «Хочу с пользой проводить свободное время». обучающейся в нефизкультурных вузах. volleyball. не интересно. На основании анкетирования выяснилось. осознании роли двигательной активности для достижения жизненных и профессиональных целей. can significantly increase the level of preparedness and improve the health of students. Орел. скучно. у юношей «Хочу укрепить здоровье» и Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА Помогаева И. 2012 93 . как «Хочу улучшить фигуру». У девушек на первом месте стоят такие ответы. The work is dedicated to attracting students to actively participate in sports and the assimilation of the principles of a healthy lifestyle. 59% – занимаются нерегулярно и 9% – не занимаются вообще. в постижении ценностей физической культуры и спорта. На вопрос: «Ваше отношение к занятиям физкультурой и спортом?» 32% студентов ответили. На вопрос: «Что Вам не нравится на занятиях по физическому воспитанию?» почти 90% студентов ответили: принудительность.н. Россия Соломченко М. что занимаются систематически.

необходимых в будущей профессиональной деятельности (умение взаимодействовать в коллективе. было принято решение разработать вариант программы. Детально проанализировав учебную программу занятий физической культурой. выделены отдельной строкой эстафеты с элементами волейбола. изучив мотивы и потребности студентов-гуманитариев в различных формах двигательной активности и убедившись в популярности спортивных игр.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В отличие от традиционной программы в практическом разделе. занятия волейболом способствует развитию у студентов-гуманитариев качеств. 2012 «Поддерживать спортивную форму». В предлагаемой нами учебной программе учтены некоторые недостатки традиционной программы. Проведение соревнований разрабатывается по специальному плану. 2012 94 . что позволяет при регулярных занятиях получать положительный тренировочный эффект. способность адекватно реагировать на внезапно изменяющуюся ситуацию и т. для занятий не требуется сложное оборудование и инвентарь.д. определив недостаточную степень ее эффективности. оценив материально-техническое обеспечение и уровень квалификации преподавательского состава кафедры физического воспитания.). основанный на преимущественном использовании средств волейбола. следовательно. Выбор был сделан в пользу волейбола по нескольким причинам: эта спортивная игра популярна среди студентов различных факультетов. Последовательность изучения материала традиционная: вначале осуществляется обучение тому или иному элементу игры. наличие в преподавательском составе кафедры физического воспитания нескольких опытных преподавателей-игроков. придать распределению Chişinău: USEFS. что позволило: сократить неэффективное использование и потерю учебного времени до 5-10 мин и. Эстафеты с применением элементов волейбола – эмоциональные групповые упражнения. завершающееся контрольным выполнением. характер игровой деятельности предъявляет повышение требования к развитию систем и функций организма студентов. которые позволяют в соревновательной форме закреплять и совершенствовать техническую подготовленность. затем его закрепление и совершенствование. Программа занятий волейболом для студентов 1 курса включает в себя 10 часов теоретических занятий и 122 часа практических. а также проведение учебных игр. Эти причины составляют 90% общей дисперсии выборки. увеличить моторную плотность занятий на 20-25%.

в таблице 2 подчеркнуты) за рассматриваемый период. что волейбол характеризуется. Результаты выполнения тестов. Это объясняется тем. студенты экспериментальной группы (15 человек) осваивали разработанную программу. подтягивание. что уровень рассматриваемых критериев. а их последовательность носит тренировочный характер. произошло достоверное увеличение среднего значения в экспериментальной группе от 9.9 секунды соответственно в экспериментальной группе и немного ухудшились на 0. челночном беге 92 м.33 секунды и 1. как скоростно-силовой вид спорта и занятия проводятся целенаправленно. Chişinău: USEFS.3 секунды и 0.05). Студенты контрольной группы (15 человек) занимались физической культурой по традиционной программе. 2012 95 . мы можем констатировать тот факт. базирующуюся на преимущественном (65-70%) использовании средств волейбола. Такие показатели. 2012 различных видов физических упражнений целенаправленный. В результатах теста на сгибание-разгибание рук в висе. в контрольной группе результат практически не изменился. Проследив динамику показателей физической подготовленности студентов в течение года. увеличить количество смешанных аэробноанаэробных упражнений повышенной координационной сложности большой и максимальной нагрузочной величины на 10-15%.92 секунды в контрольной группе соответственно. бросках медицинбола. как результаты времени в беге на 100 м. превышающие необходимые значения. бросок мяча весом 1 кг.8 до 15. характеризующих скоростные способности студентов (бег на 100 м и челночный бег 92 м). бег 100 м. которые широко применяются в программах по физической культуре. прыжке вверх и подтягивании претерпевают в экспериментальной группе значительные изменения (значения t критерия Стьюдента.88 раз (Р < 0. за учебный семестр изменяется в разной степени. Правильное распределение объема и интенсивности физической нагрузки на занятиях приводит к положительной динамики в экспериментальной группе значений таких критериев физической подготовленности как: челночный бег. Для определения уровня физической подготовленности использовать 6 тестов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. занимающихся и не занимающихся волейболом. улучшились на 1. спортивнотренировочный характер.

с преимущественным применением средств волейбола. Такие сложные технические приемы волейбола.8 и 0. но по окончанию эксперимента в экспериментальной группе значение этого показателя резко выросло до 7. Возрос результат выполнения таких тестов. Систематические занятия в течение учебного года по программе.96 раз в контрольной группах). Длина броска мяча весом 1 кг в контрольной группе немного уменьшилось на 0. В целом повышение уровня технической подготовленности студентов более выражено в экспериментальной группе. Оказалось.0 раза. содержащей в себе элементы спортивной тренировки. 2.16 раз.72 и 4 раза до 9. результаты проведенного исследования позволяют утверждать. средний результат выполнения передачи над собой сверху и снизу двумя руками из 10 раз в экспериментальной группе увеличился соответственно с 5.3 см. После занятий волейболом в экспериментальной группе значение этих показателей возросли до 7 и 5. а в контрольной уменьшилось на 1. а в контрольной группе практически не изменился или даже немного снизился. как подача. как нападающий удар и блокирование в обеих группах находились на низком уровне (из 10 попыток 2.12 раз в экспериментальной. без статистически достоверных отличий по всем рассматриваемым параметрам.84 и 1. В начале эксперимента из 10 попыток выполнения подачи обе группы находились примерно на одинаковом техническом уровне (даны средние значения) – 2.76 и 2. В целом за рассматриваемый период занятий в экспериментальной группе достоверно улучшились 5 из 6 параметров физической подготовленности. приводит к тому. а в экспериментальной отмечено увеличение на 2 м.8 раз. что выполнение в учебном году оздоровительной программы занятий волейболом. в контрольной остались на том же уровне. Chişinău: USEFS.5см. что исходный уровень технической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаков.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Таким образом. Регулярные занятия волейболом в течение учебного года привели к улучшению результатов выполнения тестов.8 и 9. нападающий удар.3 м. характеризующих уровень технической подготовленности студентов. 2012 Результаты выполнения прыжка вверх с места в экспериментальной группе увеличились на 3. а в контрольной осталось без изменения. передача на точность. что значение целого ряда параметров физической подготовленности начинает изменяться весьма значительно. Например.4 раза. 2012 96 .

в которой акцент сделан на получение развивающего и оздоровительного эффекта (возрастает ЖЕЛ с 54 до 58 мг – на 1 балл по оценочной шкале. как передача мяча над собой сверху. дающее дополнительные возможности для целенаправленного планирования.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. на 7 единиц или 1 балл увеличился критерий. подтягивание. что разделение тренировочных упражнений по специализированности. Результаты исследования. прыжок вверх с места. занимающихся по традиционной программе. контролировать который целесообразно с помощью таких тестов. бросок мяча весом 1 кг. бросок мяча весом 1 кг. на точность. подача мяча. контроля эффективности проведения и. чем при выполнении традиционной программы. что для контроля уровня физической подготовленности занимающихся наиболее пригодны такие тесты. Количественные характеристики физического состояния в экспериментальной группе с ниже среднего (5 баллов) стали составлять – 12 баллов (средний уровень). проведенного для разработки наиболее эффективного варианта занятий волейболом и определения степени их воздействия на уровень физического состояния и технической подготовленности студентов. прыжок вверх с места. направленности. улучшается деятельность сердечнососудистой системы с исходного уровня 1 балл до конечного – 5 баллов). что выполнение развивающе-оздоровительной программы занятий волейболом приводит к более выраженному (на 50-70%). как челночный бег 92 м. своевременной коррекции процесса занятий волейболом (сокращается неэффективное использование времени с 25 до 10-5 минут) весьма перспективно. установить. снизу. Полученные в ходе эксперимента количественные значения таких критериев. передача мяча сверху. позволили: экспериментально подтвердить высокую эффективность годовой учебной программы игровой направленности. 2012 97 . что дает основание утверждать о перспективности использования спортивных технологий в вузовском учебном процессе. подтягивание. 2012 позволяет улучшить уровень физической и технической подготовленности студентов. снизу. характеризующий силовые способности занимающихся. целесообразно использовать в качестве показателей тренировочного эффекта занятий волейболом. сложности и величине. передача Chişinău: USEFS. повышению уровня технической подготовленности студентов. как челночный бег 92 м. которое по большинству рассматриваемых параметров начинают статистически достоверно превосходить своих сверстников. определить. утверждать. при необходимости.

профессор.. Кишинев. Кишинев. работоспособность. им. уровень их здоровья. в результате которых этот параметр у студентов почти не изменился. Гримальский Т. учитель физ. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮШЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ Стрелецкий А. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Басарабяска. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Н. Chişinău: USEFS. 2012 мяча на точность. доктор. что значительно отличается от занятий по традиционной программе. сократились по неуважительным причинам в экспериментальной группе с 14 до 2%. S-a investigat starea funcţională a sistemului neuro-muscular şi valoarea cunoştinţelor teoretice a componentelor tehnologiei de formare şi menţinere a sănătăţii elevilor în procesul de învăţămînt de educaţie fizică. что пропуски академических занятий в учебном году. с введением программы игровой направленности. Rezumat.восп.. Cercetarea sociologică şi constatativă a dat posibilitate de a stabili comportamentul elevilor faţă de starea sănătăţii. блокирование и нападающий удар. nelinişte. отметить. а уровень заболеваемости ОРЗ снизился с 15% до 9%. frecvenţa maximală a mişcării. În articol sunt supuse spre examinare tehnologii de instruire a elevilor învăţămîntului gimnazial şi liceal privind formarea competenţelor în menţinerea sănătăţii vitale şi psihofizice. студент. что высокая оздоровительная направленность разработанной программы проявилась в увеличении уровня физического состояния студентовволейболистов 1 курса (СГИ) за учебный год увеличился с 5 (ниже среднего) до 12 (средний уровень) баллов. функциональные возможности студентов.. подача. отметить тот факт. tehnologia instruirii. Гримальский Д. sănătatea vitală şi psihofizică. Гоголя. nivelul senzaţiilor de nelinişte şi depresie. Таким образом. введение в учебный процесс спортивной тренировки по волейболу увеличивает возможность целенаправленного воздействия на физическое развитие. 2012 98 . formarea şi menţinerea sănătăţii. Cuvinte cheie: învăţămînt gimnazial şi liceal.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. stare depresivă.

Структура и условия учебной деятельности в современных условиях все больше усложняются. Н. с. оздоровительных. Цель работы состоит в изучении способа формирования компетенций. развития двигательных способностей.3-12] были определены: уровень состояния здоровья. Но главное формирующее значение физического воспитания состоит в знании технологии внедрения полученных знании на улучшение состояние здоровья. Басарабяска. т. с. а 35.5]. чтобы самостоятельно и рационально использовал средства физического воспитания в образовательных. что сопровождалось явно выраженными признаками повышенной эмоциональности. рекреативных. воспитательных и др. динамика показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. Интенсификация образовательного процесса. компьютеризация учебной деятельности.81% случаях. Реализация содержания модернизированного куррикулума физического воспитания требует от учителя знание и умение использование передовых дидактических теорий и технологии здоровьесберегаюшей направленности с целью актуализации у школьников концептуальных знаний. тем самым стимулируя мотивационную сферу ученика с тем. в то время как у юношей лицейского уровня образования данное состояние отмечено всего в 22. соответственно. совершенствование системного подхода к обучению и воспитанию. ценностных отношений. повышения качества обучения [2.е. психомоторных способностей.58% детей гимназического уровня образования в начале учебного года чувствовали себя хорошо отдохнувшими. широкое использование интернета. функциональная подвижность.6]. 2012 99 . построенный на стремление педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. оценивании состояния здоровья учащихся и здоровье-формирующих компонентов образовательного процесса лицея им. что 53. внедрения новых форм обучения в формировании компетенции ведут к психоэмоциональным и психофизическим нагрузкам учащихся молодежи. влияние различных видов биологических стрессов на жизнедеятельность и психофизическое здоровье.69% гимназистов и Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Актуальность. целях [1. На вопрос о состоянии здоровья 57. Проблема заключается в модернизации здоровьесбергаюшей технологии. с. Результаты исследования социологического опроса учащихся (82 анкет) показали. Гоголя и теоретического лицея Матей Басараб.09% последние имели ощущение усталости. определение уровня тревожности. В качестве показателей сформированности навыков здорового образа жизни с позиции системно-целостного подхода [3. компетенции и.

Учащиеся данных лицеев имеют общие мнения.62%.71% из них в качестве негативных факторов назвали: слабое физическое развитие и подготовленность. неполноценное питание и гнев . По мнению учащихся гимназического уровня образования наиболее опасными для здоровья являются: физическое и умственное переутомление . а психологический стресс и неполноценное питание – 67. развитию нервных. негативно влияющих на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. Изменение тревожности. депрессия (30 46%). с одной стороны и отсутствие определенной адаптации. 2012 33. как свойства личности особо важно для определения внутреннего психического состояния здоровья. так как это свойство во многом обуславливает поведение учащихся [5. Лицеисты в 37.27% детей гимназического возраста отмечены ощущения усталости глаз. в 31-43% случаев – общее утомление и усталость и в 26. что показатели переутомления. психосоматических и других заболеваний. страх. К числу наиболее опасных факторов они отнесли: физическое и умственное переутомление.30. 85. загрязнения окружающей среды. Интенсификация учебного процесса.77 .62%.234].головная боль. одиночество.57.80% лицеистов ответили. 2012 100 . неполноценное питание. загрязнение окружающей среды. что биологические стрессы возникают из-за внезапных изменений погоды и связанными с этими различными инфекционными заболеваниями. Опрос лицеистов позволил выявить их мнение в отношении факторов.29% случаев оценивали свое состояние здоровья как удовлетворительное. состояние тревожности [5]. отмечается большая распространенность и выраженность нервно-психических нарушений. не проходит для организма школьников бесследно. испуг . гнев. недостаточное физическое развитие и подготовленность. что они совершенно здоровы. создают предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья. Вследствие этого у детей часто наблюдаются состояния усталости или переутомления.по 50%. с другой. Chişinău: USEFS. психологический стресс. с.09% . направленное на создание необходимых условий для самореализации социально-активной личности.69%. Так. слабое физическое развития.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. На жизнедеятельность и психофизическое здоровье человека сильно влияют различного вида биологические стрессы.86 и 66.46. Освоение значительной по объему учебной нагрузки закономерно вызывает существенное перенапряжение различного рода анализаторов. Так. побочные эффекты лекарств. психологический стресс .34.67 % соответственно. у 36. страх. А 58.93% учащихся X-XI классов считают.

04% умеренным и 28. как фактора. (66. Это свидетельствует о повышении лабильности нервно-мышечного аппарата. Личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов.0% случаев. У детей IX класса низкий уровень тревожности и обнаружен в 4.04) по сравнению с исходным показателем (60. беспокойство по поводу и без повода) и особенно тогда.е. в нашем случае 28. что из числа лицеистов 5. определение максимальной частоты движений (функциональной подвижности) в процессе двигательной активности дает возможность судить о функциональном состоянии ЦНС и лабильности нервно-мышечного аппарата [4].8% высокий. В связи с этим. p < 0. ответные реакции на которые во многом детерминированы состоянием центральной нервной системы (ЦНС).0%. т.0% умеренный и 36. осуществляющего данное движение. 2012 101 . 60.51. когда это касается оценки их компетенции и престижа. После основной и заключительной части урока наблюдалось дальнейшее достоверное (t = 2. является показателем лабильности нервно-мышечного аппарата. Максимальная частота движений обусловлена функциональным состоянием высших отделов ЦНС и. подавленное психическое состояние.36.82 ± 2. самооценке. Это еще раз подчеркивает значение специальной разминки перед основной активноскоростной деятельностью.66% обладали низким. о возрастании скоростных свойств под влиянием учебной Chişinău: USEFS. Состояния умеренной тревожности порождаются восприятием достаточно широкого „веера‖ ситуации. обеспечивающего оптимальное состояние организма при освоении базовой учебной нагрузки. Исследования проводились в стандартных условиях структурного построения учебного занятия: подготовительная.05) повышение уровня показателей частоты движений за 10 сек. расцениваемых человеком как опасные.30 . самоуважению.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу. чувство вины.52). что объясняется увеличением функционального состояния организма. После подготовительной части урока у испытуемых отмечалось повышение показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. Если психологический тест выявляет у испытуемых высокий показатель личной тревожности.30% высоким уровнем тревожности. 66. это дает основание говорить о наличии состояния тревожности различной природы (одиночество.45±1. 2012 В исследовании личностно тревожности принимали участи 53 учащихся X-XI классов и 25 учеников IX класса. основная и заключительная часть урока баскетбола. в определенной степени. Следует отметить.

создания благоприятного психологического климата. с.технологиях оптимальной организации учебно – воспитательного процесса и физической активности школьников. которые основаны на формировании познавательных компетенций. обеспечивающих оптимальные условия образовательного процесса.97%) и лицеистов (87%) регулярно использовали различные формы занятий физическими упражнениями: утренней гимнастикой. каким образом возвращают здоровье в прежнее нормальное состояние. Полученные в исследовании данные. Продолжая анализ результатов соцопроса учащихся нам было важно узнать их мнения по вопросам: как внедряются фундаментальные концепции о личной и социальной роли физического воспитания.психолого-педагогических технологиях формирования поведенческих компетенций.е.61 % использует активный отдых на море. использовали в качестве здоровьесберегающих технологий естественные условия укрепления здоровья. аэробикой и фитнессом главными инструментами здоровьесбережения [6. . Выявлено. а также стимулировании восстановительных процессов организма. 2012 физической нагрузки игрового характера и соответственно о качественных характеристиках образовательной технологии здоровье сберегающей направленности физического воспитания.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. в горах. . Большинство гимназистов (58.0% юношей лицея обращаются к врачу. используемых в рамках урочной и внеурочной деятельности с целью здоровьесбережения. Chişinău: USEFS. мотивации к познанию и обучению.04 до 34. туристические походы и т. отражающие уровень знаний учащихся о здоровьесберегающих технологиях.д. свое здоровья после биологических стрессов. обеспечения психологической разгрузки учащихся. используемых в рамках школьного урока физического воспитания свидетельствуют о незначительном преимуществе юношей лицейских классов над детьми гимназии.23 % детей гимназического уровня образования и 13. кроссовой подготовкой. повышении двигательных кондиций и функциональных возможностей. основанных на формировании психомоторных компетенций.. что может объяснятся более высоким уровнем информированности первых в данном вопросе. комфорта и доброжелательной обстановки на уроке. Прежде всего речь идет о: . 30]. что 19. как восстанавливают свои силы.технологиях. 2012 102 . в лесу. От 13. т. спортивными играми.

Кишинэу. 6.Ильин В. В связи с этим наиболее популярными становятся занятия восточных направлений. practice. asanas. development. цигун.. Бикерский Шт. Физическое воспитание. с. 5. Куррикулум для гимназического образования. Проблемы теории педагогической системы с позиции целостного подхода.: „Настольная книга практического психолога в образовании‖. Определите уровень своего здоровья.. Украина. Сегодня. с. и др. Система здоровья. 4.Пустозаров А. Волгоград. которая помогла более 2 000 000 человек. в эпоху интенсивного научного прогресса и технических инноваций человечество стремится к возможности успокоения ума и тела. 1978. от правильности выполнения напрямую зависит результат практики. 234-237 6... среди них: тай-дзи-цюань. В кн. 5. Физическое воспитание.И. В.И. 2. Институт физического воспитания спорта Государственного заведения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».. 2010. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ХАТХА-ЙОГОЙ Толчева А. Челябинск: ЧПО „Книга‖. 2004. Боян И. Москва.Сава П. The paper concludes with recommendations to be followed when performing asanas (yoga positions). 2012 Библиография: 1. 2002. Очень важно. Summary. „ПраймЕВРОЗНАК‖.Рогов Е. В предыдущих публикациях Chişinău: USEFS. Гримальский Т. Определение уровня тревожности. Сава П. Изучением различных направлений йоги занимались такие авторы [1-5]. хатха-йога и др. занимаясь по какой-либо из этих систем придерживаться практических рекомендаций авторов методик. с. Санкт-Петербург. 30. Lyceum. с. Школьный куррикулум. к.Г.И. т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 103 . Луганск Keywords: classes.. с. 2000. соискатель. 1995.Хван Ю. hatha yoga. данная тема является актуальной. V-IX классы. Веретенникова В. 3. Актуальность. „Олма-Пресс ‖. Поэтому. Учебно-методическое пособие. В: Воспитание школьников в процессе обучения. Гостев А. V-IX классы.. с.С. 3-12. М: Владос. Анализ последних исследований и публикаций. 96. system. Гримальский Т. Картиер.

чем один час практики раз в четыре дня. В этом отношении очень важна психологическая установка. Их следует выполнять медленно. Если у вас не хватает времени для выполнения всей ежедневной программы. в это время суток меньше навязчивых отвлекающих факторов – физических. Если вы внушаете себе желание растянуть мышцы. тогда как другие оказывают отрицательное взаимное влияние. 2012 104 . Основное изложение материала. следует стараться. Некоторые асаны дополняют друг друга. Чем меньше вам требуется физических усилий при выполнении асан. т. чем это возможно без неприятных ощущений. Продолжительность занятий следует подбирать в соответствии с имеющимся у вас временем. чтобы было расслаблено максимальное число мышц. Если вы чувствуете физическую или умственную усталость до или во время занятий по программе. Вы пытаетесь развить умственный контроль над мышцами. ум будет Chişinău: USEFS. Порядок выполнения различных асан (на санскрт. Не предпринимайте чрезмерных усилий для достижения конечной позы асан. Конечная цель состоит в выполнении асан с возможно меньшим напряжением или мышечным усилием. плавно. исключите несколько асан и выполняйте остальные в обычном медленном. сделайте расслабляющие асаны. 7]. Необходимо постепенно приучать свои мышцы к растяжению в течение какого-то времени. тем лучше. пятнадцать минут практики каждый день лучше. а также находясь в конечной позе. нужно стараться заставлять мышцы расслабляться. с полным контролем и соразмерно с дыханием. Нельзя недооценивать важность движений для принятия конечной позы и выхода из нее. либо умственных – мешающих вам сосредоточиться на практике. так как по мере обретения вами контроля над мышцами это расслабление будет происходить естественным образом. расслабленном темпе. Во время выполнения движения для принятия конечной позы и выхода из нее. к. Цель статьи – изложить практические особенности занятий хатхайогой. Наиболее оптимальное время для занятий хатха-йогой – рано утром. – упражнений йоги) очень важен для получения максимальной пользы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а чтобы добиться этого. и тогда они автоматически будут растягиваться. 2012 нами делалась попытка рассмотреть исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления [6. Поэтому важно составлять систематическую программу. Не пытайтесь растягивать свои мышцы больше. а не растягивать и перенапрягать их за один день. Это особенно относится к начинающим.

и некоторым людям легче растягиваться. Если ваши мышцы напряжены. Именно поэтому необходимо придерживаться порядка. При выполнении большинства асан акцент делается на растяжении мышц. а это может происходить. насыщенной кислородом. что именно ум управляет телом.. В асанах мышцы растягиваются за счѐт того. когда мышца принимает свою нормальную форму. в котором асаны описаны в соответствующей литературе. Мышцы должны растягиваться. Важно осознавать. тогда как цель асан состоит в сохранении энергии. в ходе которой вы постепенно обретаете контроль над ними. автоматически приводящие к удлинению отдельных групп мышц.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. При Chişinău: USEFS. Для растяжения мышц важно. поскольку он постепенно ведет от более простых к более продвинутым техникам. гимнастики и т. Необходимым компонентом асан является мышечный контроль. Расслаблению мышц можно научиться посредством практики.п. а не резких рывков. Продвигайтесь от более простых асан к более сложным. У всех занимающихся разное телосложение. чтобы они были полностью расслаблены. Быстрые и резкие движения расходуют лишнюю энергию. Такое растяжение выжимает из мышцы застоявшуюся кровь и создает возможность для ее замены свежей кровью. чтобы достичь спокойствия тела и ума. чем другим. они будут автоматически сопротивляться любой попытке растяжения. 2012 105 . а также для достижения уравновешенности ума. 2012 автоматически предпринимать шаги. который достигается посредством медленных движений. В большинстве систем физической культуры. так как их образ действия связан с сокращением. Практике асан чужд соревновательный дух. Поэтому их следует выполнять медленно. чтобы подготовить тело к достижению желаемого результата. так что со временем она становится способна вытягиваться намного дальше своих обычных пределов. В практике йоги следует обратить внимание на важность расслабления мышц. Если вы занимаетесь в группе. быстрые движения подразумевают чрезмерное мышечное напряжение. упражнение мышц происходит при сокращении. Мышцы не могут растягиваться сами по себе. Посредством практики мышцу можно медленно и постепенно растягивать. Кроме того. асаны нацелены на замедление частоты дыхания для улучшения обмена кислорода и углекислоты в легких. только если они расслаблены. мышцы укрепляются. что тело принимает различные положения. не пытайтесь сравнивать себя с другими. Другими словами. Медленные контролируемые движения и координация с дыханием необходимы для того.

Разумеется. Кроме того. 2012 медленном движении возможно расслаблять максимальное число мышц. как сама асана.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Во время практики расслабления следует стараться полностью расслаблять тело и ум. определенные органы подвергаются наилучшему отжиму или массажу. акцентирующее влияние асаны на тело за счет усиления массажа внутренних органов и стимуляции замены углекислого газа в крови на кислород. но в то же самое время вам следует стараться осознавать выполняемую асану. На занятиях по хатха-йоге очень важно осознавать содержание своего ума и посторонние мысли. что была вытеснена при выполнении асаны. прилагали чрезмерные усилия. органы и мышцы вновь приобретают свою обычную форму. и в определенных областях обеспечивается дополнительный приток или отток крови. чтобы можно было переходить к следующей асане. чтобы расслабить как можно больше мышц. слишком Chişinău: USEFS. Поддержание конечной неподвижной позы. В конечной позе вы можете сосредоточиваться на дыхании. что вы что-то делали неправильно – возможно. Именно в этот период неподвижности в организме происходят глубокие положительные изменения. на которые асана оказывает особенное воздействие. Когда вы полностью расслабляетесь. Принимая конечное положение. расслабленное дыхание. при котором определенные мышцы растянуты до предела их эластичности в данный момент времени. мантре или на определѐнных частях тела. не требующихся для этого движения. облегчая выполнение асаны и делая еѐ более эффективной. Кроме того. сохраняя осознание тела и дыхания. Тело удерживается в таком положении. Результатом будет спокойствие и безмятежность ума. В это время осуществляется воздействие на конкретные части тела. 2012 106 . Если после выполнения программы асан вы чувствуете умственную или физическую усталость. это верный признак того. В конечном неподвижном положении необходимо правильное. при некоторых асанах в этот период можно достигать состояний глубокого сосредоточения. вы можете осознавать физическое движение или дыхание. или конечное положение – самая важная часть практики асаны. возникающие во время практики асаны. Это необходимо для того. Расслабление после выполнения асаны также важно. вы можете следить за тем. При этом происходит приток обновлѐнной крови взамен той. Во время отдыха дыхательная и кровеносная системы также возвращаются в обычное состояние. если конечную позу удерживать в течение продолжительного времени. при изучении асаны ваше внимание должно быть сосредоточено на еѐ правильном выполнении.

конф. В. В. 224 с. физическая культура. Браун. Толчева А. Дешикачар Т. Ростов н/Д: Феникс. Полное иллюстрированное руководство / С. К. конф. М. Дешикачар. 2008. В конце практики вы должны чувствовать себя гораздо более сильным и спокойным – как умственно. Кукалев С. Йога. В. К. Chişinău: USEFS. 2010. 4. 2012 107 . 624 – 628.-практ. Вишнудэвананда. 2011. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка‖. К. 272 с. Кукалев.-практ. В. 399 с. поэтому концентрация и внутренняя работа в асанах на занятиях очень важна. Рассмотрены аспекты построения занятий для начинающих. 346 с. Толчева А. или слишком старались сосредоточиться. В.: София. Общее руководство / К. Толчева // Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи : Матеріали II Міжнар. М. М. Айенгар. Библиография: 1. С. 2012 перенапрягали мышцы. науч. 2010.72. Сущность концентрации в позах на занятиях йоги / А. Йога. Хатха-йога – это путь к познанию своей сущности. В. Айенгар Б. здоровье нации в современных условиях : Междунар. № 1. 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2007. 68 . : Фэшн Букс. С. В. Свет жизни: йога / Б. Исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления в процессе подготовки студента / А. Совершенствование индивидуальной практики / Т. так и физически – чем в начале занятия. 5. В. 2010. 6. 2. К. 352 с. Йога: ученик для начинающих / С. Браун К.: ООО „София‖. Выводы В статье были приведены основные рекомендации для занятий хатхайогой. : Кладезь–Букс. М. Вишнудэвананда С. 7. наук. Толчева // Олимпийский спорт. С. 2011. С. Донецьк: Вид-во ДонНУ.

Found that after 18 months of aqua fitness employment.2 % (S=2. Киев Keywords: statodynamic stability. проводили исследования с целью совершенствования техники выполнения упражнений при занятиях различными видами двигательной активности. Люди стремятся быть более здоровыми. 2012 108 .. Одним из несомненных достижений современности является осознание и научное обоснование решающей роли двигательной активности в арсенале оздоровительных программ. aqua fitness. average group index of physical health rose by one level. Современный период жизни Украины. На протяжении последних десяти лет исследователи [1. что важным показателем состояния здоровья человека является устойчивость. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАФИТНЕСОМ НА СТАТОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛА ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА Торгунский А. характеризирующийся критическим состоянием. что и обуславливает повышение популярности к занятиям оздоровительными видами двигательной активности [1]. Также известно. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.2) in sagittal plane and by 14 % (S=0. поскольку степень их развития обуславливает возможность выполнять движения максимально точно и эффективно [2]. сильными. Chişinău: USEFS. Координационные способности играют немаловажную роль в процессе жизнедеятельности человека. требует для преодоления кризисного положения эффективных методов восстановления и укрепления здоровья населения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. The obtained data can be used to develop a training program that will most effectively influence the level of statodynamic stability of the engaged people body.65) in frontal plane. In turn. стояние человека. 2. В литературе рассмотрено влияние занятий различными сложно координационными видами спорта на развитие статодинамической устойчивости тела спортсменов. physical health. особенности развития устойчивости относительно выбранного вида спортивной деятельности. красивыми. Summary. the average group index of the trajectory general center of pressure length declined by 17. 4] обращались к вопросам влияния занятий различными видами двигательной активности на организм человека. In the article on the basis of experimental studies is presented effect of aqua fitness employment on the physical health level and on the statodynamic resistance of the first mature age women body.

Анализ специальной литературы показывает. одним из сложно . Учитывая то. фитнеса и рекреации Национального университета физического воспитания и спорта Украины и лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. При определении влияния занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. Количество испытуемых . Результаты собственных исследований и их обсуждение. Апанасенко. После проведения первичной экспресс-оценки уровня соматического здоровья женщин первого зрелого возраста. до занятий аквафитнесом и обработки полученных данных мы определили. что занятия аквафитнесом. 2012 109 . Все наблюдение женщины занимались в одной оздоровительной группе по стандартной программе. что: у 7 женщин уровень здоровья «средний». в частности аквафитнесом. Исследования проходили на базе кафедры здоровья. что соматическое здоровье является одним из главных составляющих общего здоровья человека. в которых было бы рассмотрено влияние занятий оздоровительными видами двигательной активности. они начали систематически посещать занятия аквафитнесом. 2012 Также разработаны рекомендации по построению тренировочной программы для максимального развития координационных возможностей спортсменов [3. Для достижения этой цели. Методы и организация исследования.е. стабилография. Однако в доступной специальной научно-методической литературе нам не удалось обнаружить работ. благоприятно влияют на состояние здоровья человека.10 женщин первого зрелого возраста (21-23 года). у 2 «ниже среднего» и только у одной женщины уровень здоровья «выше среднего». Chişinău: USEFS. Изложенное выше позволило сформулировать цель работы – определить влияние занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. методы математической статистики. экспресс-оценка соматического здоровья по методике Г.координационных видов двигательной активности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. участвующих в эксперименте женщинам необходимо было повысить уровень их индивидуального здоровья. 5]. т.Л.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД тела женщин до начала занятий (1) и после 18 месяцев занятий (2) аквафитнесом Chişinău: USEFS. Через 18 месяцев после первого исследования было проведено второе (контрольное) темтирование с целью определения влияния занятий аквафитнесом на уровень статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста.5) в сагиттальной плоскости и 1397 мм (S=144. Как и предполагалось. Средне групповые показатели длинны траектории ОЦД тела испытуемых составили 1236 мм (S=92. а у одной «высокий». Рис. что среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД составили 1497 мм (S=153) в сагиттальной плоскости и 1678 мм (S=181. до занятий аквафитнесом показала. 2012 110 .1). т. у 6 – «выше среднего».5) во фронтальной плоскости. Первоначальная количественная оценка уровня статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста. 2012 Через 18 месяцев была проведена повторная оценка уровня их соматического здоровья. Повторные исследования показали. что: у 3 женщин «средний» уровень здоровья. 1.е.5) во фронтальной плоскости. результаты всех испытуемых значительно улучшились (рис.

Лях. Полученные данные позволяют говорить о том. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании женщин первого зрелого возраста / Н. № 3. 75-79.В. 2012 Выводы Проанализировав данные соматического здоровья и показателей статодинамической устойчивости тела женщин первого зрелого возраста до и после занятий аквафитнесом было установлено что систематические занятия значительно влияют на улучшение обоих показателей.. 3-7. Результаты статодинамической устойчивости тела женщин стали на порядок лучше.65) во фронтальной плоскости. Это довольно серьезные изменения. Лях В. Так. С. 5. Гамалий // Физическое воспитание студентов творческих специальностей.И. при втором исследовании мы определили. Библиография: 1. 290 с. Москва: Дивизион. Более выраженные изменения показателей статодинамической устойчивости за период занятий наблюдается у женщин с более высоким уровнем соматического здоровья. 4. что у женщин с «высоким» и «выше среднего» уровнем здоровья длина траектории ОЦД уменьшилась более чем на 19. Динамика ряда показателей координационных способностей при тренировке и при прекращении тренировочного процесса / С.В. Булатова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту.№08. С. 2012 111 . Поговорим о координации / В. № 1. Бородин В.. Гамалий Н. С.2) в сагиттальной плоскости и на 14 % (S=0. Вовк С..5%. 33–40. №09. Бородин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2009.А. 2009. С.И. И. Вовк / Теория и практика физической культуры.А. Булатова М. Координационные способности: диагностика и развитие / В. учитывая небольшой стаж занятий. 2006. В среднем в группе занимающихся показатель устойчивости улучшился на 17. что уровень развития координационных способностей является одним из важных показателей общего здоровья человека и улучшается прямопропорционально с повышением уровня соматического здоровья. И. 2006. Фитнес и двигательная активность: проблемы и пути решения / М. 25-27 3. Физическая культура в школе. 2007.2 % (S=2. 2. Chişinău: USEFS. тогда как у женщин со «средним» уровнем соматического здоровья изменения находились в диапазоне от 13 % до 16 %.

совершенствованию многофункциональных свойств детского организма.Л. The paper deals with the influence of martial arts training on the physical health of children 7-10 years in the forms of extracurricular activities for physical education. physical health. чтобы снизить дефицит двигательной активности необходима организация дополнительных занятий с различными формами физических упражнений. physical health. Киевской обл. physical health and physical fitness. Методы и организация исследований: антропометрия. Chişinău: USEFS. physical development. ослаблению защитных сил организма и серьѐзным нарушениям здоровья. Для того. благоприятно влияющих на адаптацию организма детей младшего школьного возраста к продолжительным статическим нагрузкам и позволяющих предупредить гиподинамию с использованием нетрадиционных форм занятий. работоспособности и уровня физического здоровья младших школьников в результате использования средств ушу в системе внешкольной физкультурнооздоровительной работы [2]. Двигательная активность младших школьников сниженая на 60% неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом развитии. Киев Keywords: physical education. physical condition. является ушу. педагогические методы. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы [1]. Определѐнный интерес вызывает изучение особенностей динамики показателей физического развития. Summary. которое способствует обогащению двигательного опыта. the functional state of children. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Чепиль Е. функциональные методы. Цель работы: выявить особенности влияния средств ушу на показатели физического здоровья младших школьников в зависимости от стажа занятий. методы математической статистики. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. физической подготовленности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 112 . Conducted studies to compare the dynamics of physical development. Одним из видов.. Актуальность. Апанасенко [1]. развитию двигательных способностей. Бровары. На занятиях ушу рационально соотносится развитие гибкости и силы. метод оценки уровня физического здоровья по методике Г. Исследования проводились на базе ДЮСШ №2 г.

По результатам исследований видно.05). что исходный уровень ЖЕЛ в ЭГ-1 значительно ниже. В начале курса наблюдения средний показатель ЧССп в ЭГ-1 был 94 уд. а соответственно и объема лѐгких.мин. чем в группе ЭГ-2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. К концу курса занятий уровень физического развития повысился достоверно в обеих группах (р<0.. К концу курса наблюдения показатели ЧССп снизились в обеих группах и находились в пределах физиологической нормы: ЭГ-1. результатов функциональных проб. следовательно и диапазон прироста значений окружности грудной клетки у них. педагогического тестирования и уровня физического здоровья за 12 месяцев занятий. что это вызвано тем. Уровень физического развития в начале и конце курса наблюдения оценивали по значениям индекса физического развития (А. ЭГ-2 – 86 уд.мин. Оздоровительную эффективность занятий ушу с контингентом детей младшего школьного возраста оценивали по динамике значений показателей физического развития..мин. а в ЭГ-2 – 90 уд. Динамика физической работоспособности в младшем школьном возрасте отражает возрастающую надежность функционирования детского организма. что у большинства испытуемых в начале курса занятий значение АД соответствовало среднестатистическим возрастно-половым нормам. Уровень физического развития «ниже среднего» к концу курса наблюдения в нашей выборке не выявлен. Дубогай). Среднестатистическое значение ЖЕЛ у детей ЭГ-1 составляло 1350±60мл.Д. Результаты исследований.мин. Было выявлено. Можно предположить. функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. 2012 113 . Можно предположить. у детей ЭГ-2 – 1850±40мл. Chişinău: USEFS. Среднестатистические значения ЖЕЛ в группах уже в начале курса наблюдения имели достоверные различия. 2012 В них принимали участие дети 7-10 лет. В наших исследованиях уровень физической работоспособности определялся по результатам пробы Руфье. что благодаря целенаправленному воздействию средств ушу улучшились функциональные и двигательные возможности наблюдаемых детей. больше чем в уже достигших в результате систематических 2-летних занятий достаточно высокого уровня. что в ЭГ-1 значения ЖЕЛ больше увеличились. разделѐнные на две экспериментальные группы в зависимости от стажа занятий ушу – со стажем занятий 1 год (13 человек) и до 2 лет (12 человек).88 уд.

Значение результатов педагогического тестирования занимающихся в конце курса занятий показал. В ЭГ-1 в процентном соотношении большее количество детей повысили уровень физической работоспособности. в конце – 4%. лежа на спине» «высокий уровень» в начале эксперимента был отмечен у 56% детей. В начале тестирования сгибания разгибания рук в упоре лежа «средний уровень» был у 20% занимающихся детей. в группе детей со стажем занятий до 2 лет: «ниже среднего» – 25%. Немного увеличились результаты. «средний» – 75%. в ЭГ-1: «ниже среднего» – 46%. к концу эксперимента «низкий» уровень не был выявлен. Повышение уровня физической работоспособности можно расценить как улучшение способности сердечнососудистой системы детского организма. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах. Значительно увеличились результаты на оценку «выше среднего уровня» (20%<52%). Оценок «ниже среднего» уровня не было к концу курса. В беге на 30 метров у 4% детей исходный уровень результата был «низкий». к восстановлению после дозированной физической нагрузки и повышение уровня развития общей выносливости. таким же результат остался к концу тестирования. 2012 В начале курса в группе детей со стажем занятий 1 год «ниже среднего» уровень физической работоспособности имели 62%. «среднему» – 55%. В конце курса результаты пробы Руфье в обеих группах улучшились. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. 2012 114 . В прыжке в длину с места в начале исследований «низкий уровень» не был выявлен ни у одного ребенка. а в конце курса их количество Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. соответствующие «выше среднему» (16%<24%) и «высокому» (64%<72%) уровням развития двигательных качеств. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей. соответственно увеличилось процентное соотношение «выше среднего» и «высокого» уровней проявления двигательных качеств. По результатам исследований в начале курса наблюдения в ЭГ-2 к ниже среднему уровню физического здоровья относятся 34% детей. «средний» – 38%. что у наблюдаемого контингента значительно улучшился уровень физической подготовленности. В тесте «подъем туловища. «средний» – 54%. Уменьшилось количество «ниже среднего» и «среднего» уровня результатов в двигательных тестах. «выше среднего» – 11%.

у детей ЭГ-1 произошли более значительные изменения в тесте «наклон вперѐд из положения сед». Приведѐнные в таблице результаты педагогического тестирования в начале и в конце курса наблюдения позволяют сделать вывод. прыжке в длину с места. чем у детей ЭГ-2. прыжке в длину с места. «ниже среднего» у 12%. Chişinău: USEFS. «среднему» -20%. что у менее подготовленных детей динамика показателей гибкости увеличивается быстрее. «выше среднему» -20% и «высокому» . которые уже имеют довольно высокие показатели в этом качестве. По результатам теста «челночный бег» в конце наблюдается уменьшение показателей «среднего» уровня (12%>4%) и незначительно увеличился «высокий» уровень (52%<60%) у наблюдаемых детей 7. Это можно объяснить тем. «наклоне вперед из положения сед» и в «челночном беге» улучшились у детей обеих групп. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». «подъеме туловища. лежа на спине» и в «челночном беге». что скоростно-силовые качества у более подготовленных детей развиваются быстрее. «ниже среднему» -0%. Незначительно увеличилось количество детей. Это объясняется тем. лежа на спине». Исходные результаты в тесте «наклон туловища вперед из положения сед» были низкими у 12%. «подъеме туловища. что значения результатов в беге на 30 метров. 2012 увеличилось до 72%. «выше среднего» у 24% и «высокий» у 44%. Уменьшилось количество школьников со «средним уровнем» (16%>4%).10 лет. Соответственно. Однако. у детей ЭГ-2 наблюдаются более высокие результаты в конце курса наблюдения в беге на 30 метров. достигших «выше среднего» уровня (16%<24%).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В конце эксперимента положение изменилось: к «низкому» уровню отнесены 4%. 2012 115 . в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». «средний» у 8%. Улучшение результатов физической подготовленности мы расценивали как результат эффективного воздействия занятий ушу на организм детей младшего школьного возраста. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения представлены в таблице 1. чем у детей.56%.

37 8.84 0. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах.1 0.04 0. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения № Показатели 1. 2. По результатам исследований уровня физического здоровья в начале курса наблюдения было выявлено.7 0. 5.83 1. Бег 30 метров (сек) Группы ЭГ-1 ЭГ-2 2.8 1.4 5.15 0. 6.8 1. на основании чего логично оценить оздоровительную эффективность занятий ушу для младших школьников как положительную. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.49 109 117 115 122 7 10 12 16 25 28 31 32 4 7 8 11 13.91 4. 2012 Таблица 1.9 137 152 148 154 12 14 17 23 30 33 38 43 10 13 15. к «среднему» – 55%. к «выше среднему» – 11%. что в ЭГ-2 к «ниже среднему» уровню физического здоровья относятся 34% детей.12 0.16 0.67 4.5 5.5 17 12. в группе новичков произошли более значительные изменения в тесте Chişinău: USEFS.2 0.51 Xmax 4.63 11.98 11.62 12.31 165 187 181 186 17 18 22 30 35 38 45 54 16 19 23 23 10.4 5.8 0.0 10. к «среднему» – 54%.08 σ 0. Уровень физической подготовленности повысился в обеих группах. 4.2 11.0 1.15 5.1 4. а в ЭГ-1 к «ниже среднему» – 46%.16 1.9 5. лежа на спине (раз) Наклон вперед из положения сед (см) Челночный бег 4х9 (сек) ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Х 5.45 5.0 1.90 6.0 0. 3.5 12.6 5.23 Хmin 6.16 0.3 0. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. Прыжок в длину с места (см) Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) Подъем туловища из положения.35 6.25 1.89 4. Однако.87 12.65 Выводы 1.9 9. 2012 116 .

Ю. bodybuilding.. Л. Кишинев Cuvinte cheie: somatotip. физической работоспособности. Rezumat. Шерстяных // Физическая культура в школе. Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод. В. что можно объяснить более низким исходным уровнем развития двигательных качеств в начале курса наблюдения. Фандікова. Chişinău: USEFS. dezvoltare nearmonioasă. Давиденко. armonizare. 2012 на гибкость. Кишинев Трибой В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. С. Шерстяных Ю. доцент. 2. УШУ: Маленская энциклопедия / Ю. 2012 117 . студент. В. функциональных показателей. Государственный университет физического воспитания и спорта. В.В. №5. О.. 2003. Государственный университет физического воспитания и спорта. доцент. Семененко. 144 с. 3. П. что благодаря специально-организованным занятиям ушу повысились показатели физического развития. Кишинев Побурный П. Государственный университет физического воспитания и спорта. ectoform. Dezvoltarea nearmonioasă a tinerilor din clasele superioare poate fi corectată prin aprecierea mijloacelor din bodybuilding în concordanţă cu cele de pregătire fizică generală de o anumită orientare.. что свидетельствует о явном улучшении физического здоровья детей. endoform. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом / О. Б. Б. Тернопіль: Астон. при чем у новичков значения исследуемых показателей улучшились в большей степени. физической подготовленности. Давиденко О.astfel asigurîndu-se un nivel înalt de pregătire motrice generală multilaterală a acestora. Библиография: 1. 1998. 49-50 ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ ДИСГАРМОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ Чурилов И.

2012 Актуальность.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. улучшению психического состояния и укрепления здоровья. Типологический подход предполагает разделение учащихся на подгруппы по типам телосложения для дифференцированного подбора и дозирования физических упражнений так. 2012 118 . вегетативные реакции. 15. как конституция отражает не только особенности телосложения.п. что не в состоянии самостоятельной решить эту задачу.) настолько слаба в методическом. позволит дифференцированно подойти к освоению нагрузок. что разработанная методика коррекции физического развития старшеклассников средствами и методами бодибилдинга. основана на типологическом подходе. Chişinău: USEFS. Кроме того. Анализ литературных и документальных данных. незаменимы в этой ситуации профилактические мероприятия. или иному типу телосложения патологию (болезни) [9]. Нами предполагалось. По мнению специалистов. В этой связи система спортивной подготовки во внеурочной форме в спортивных клубах и фитнесс-центрах в большей мере готова к эффективному решению задач физического совершенствования всех учащихся. обменные процессы организма. способность к адаптации и даже присущую тому. обусловленных социальноэкономическими условиями и издержками цивилизации. результаты собственных наблюдений позволили определить четко выраженную тенденцию снижения показателей физических и функциональных возможностей организма учащихся [13]. но также психическую деятельность. повышение общедвигательной подготовленности. наравне с квалифицированной медицинской помощью. направленных на гармонизацию физического развития. морфологических и психологических) при выборе направленных средств и методов физического совершенствования [2]. 16]. главными из которых должны быть разносторонняя и качественная физическая подготовка учащихся с юных лет [5. материально-техническом и организационном отношении. система внеклассного физического воспитания (кружки. лучшие материально-технические и организационные возможности с учетом конституциональных признаков (функциональных. спортивные секции и т. в том числе и с дисгармоническим физическим развитием. Однако традиционное школьное физическое воспитание в силу своих организационных и дидактических особенностей не в состоянии обеспечить учащихся нужного тренировочного эффекта с учетом индивидуальных потребностей. поскольку она имеет неплохую научно-методическую основу.

педагогический эксперимент. что одним из наиболее популярных средств физкультурно-оздоровительной деятельности и разносторонней общедвигательной подготовленности является бодибилдинг. широко применяемых в физическом воспитании и спорте: теоретический анализ и обобщение литературных. 11. ОФП составляла 40%. 5]. Chişinău: USEFS. 2012 В контексте вышеизложенного нами использовалась совокупность методов. Кишинева на учащихся 15-17 летнего возраста с дисгармоническим физическим развитием и с целью коррекции состава массы их тела. в ходе которого использовались антропометрия. с общей направленностью на снижение жировой массы. 14]. Результаты исследований и их обсуждение. Исследования проводились в условиях фитнесс-центра Спорт-так еврейского центра г. 7. соматотипирование. ЭГ №2 (n=18) учащихся эктоморфного типа с недостаточной массой тела. Учащиеся с недостатком массы тела выполняли нагрузку посредством бодибилдинга -60%. Контрольные группы составляли учащиеся соответствующих соматотипов КГ №1 и КГ №2 не занимающихся спортом.е. которые по всем исследуемым показателям не имели достоверных различий с учащимися контрольных групп. Исследование психологопедагогической литературы [14. Юношам с избыточной массой тела предлагалась программа занятий бодибилдингом (50%) в сочетании с общей физической подготовкой (50%) (т. Занятия проводились три раза в неделю по два часа. 16]. с направленностью по увеличению массы тела. В состав экспериментальных групп были включнены: ЭГ №1(n=17) учащихся с эндоморфным соматотипом и (с избыточной массой тела. 11] показали. В таблицах 1 и 2 представлены исходные данные экспериментальных и контрольных групп учащихся с дисгармоническим развитием. спортивные игры). математическая обработка количественных данных [1. легко дозируется нагрузка [3. 2012 119 . легкая атлетика. что способствовало полноценному восстановлению работоспособности организма и воздействию на телосложение. 10. гимнастика. а также документальных данных. 15. дающий заметный тренировочный эффект в течение нескольких месяцев. педагогические и психологические тестирования. при этом позволяет локально воздействовать на слаборазвитые мышечные группы. 6. фиксированный опрос и беседы с учащимися старшего школьного возраста [10.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

427  0.42 (см) Мышечная масса (кг) 31.02 ±1.05 86. 2012 Таблица 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.90  1.20  2.60 0.05 >0.040 По окончанию учебного года. У учащихся ЭГ №1 за 10 месяцев рост тела увеличился на 4.02 Жировая масс (кг) 16.55 - >0.0001 t – 2.0001 t – 2.01 Контрольная группа №2 (n=15) m Эксперимент.50 0.02 38.7 кг – на 28.646 Таблица 2.6 кг до 13. т.93 61.50 Примечание: Р – 0.48 178.41 0.351  0.53 >0.90  1.96 Масса тела (кг) 69.35 0.042 2. При этом в ЭГ №1 наблюдается более выраженное снижение жировой массы с 17.05 >0.05 >0. группа №1 (n=17) m t P 163. Сравнительный анализ исследуемых показателей в ЭГ №1 и КГ №1 показал. Сравнительный анализ исходных показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.636 1.80 11.е.7]. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Контрольная группа №1 (n=15) m Тесты Эксперимент.05 88.05 клетки 0. что указывает на комфортность тренировочных нагрузок и более высокую функциональную подготовленность мышечного аппарата по индексу Кетле [4.03 Мышечная масса (%) 38.33 0.88 ±1.750 3.90 Жировая масса (%) 23.10 - >0. этоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) Примечание: Р – 0.05 17.58 0.91 64.62 0.50 0.05 31.87 71.88 ±1.50 0.60 ±1.90 Индекс Кетле (кг/см) 0.95 17. через 10 месяцев было проведено повторное тестирование по исследуемым показателям физического развития (таблицы 3 и 4).30 ±1.69 ±2.60 10.60 0.00 24.4% с Chişinău: USEFS.01 0.1 см в КГ №1.05 0.55 ±0.09 1.05 >0. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет. что в ЭК №1 более благоприятная динамика в росте тела в длину по сравнению с КГ №1.30  2.60 Окружность грудной клетки (огк) 86.93 ±2.90  1.28 0.431 ±0.05 - 24.51  0.19  1.98 6.05 >0.341 ±0.10 2.012 39. 2012 120 .05 - Длина тела (см) 161.40 0. группа №2 (n=18) m t P 179.30 0.06 >0.23  1.60 ±1.90  1.745 3.72 >0.80 >0.013 38.60 ±1.31 87.05 26.28 0.43  0.05 >0.5 см против 4.

81 <0.83 ±2.60  2.36 182.05 - Таблица 4.80 36.42 74.05 ±0.362  0.80 10.91 7.32 ±2. а мышечная масса увеличилась с 38.72 64.17 <0. эктоморфного соматического типа № п/п Контрольная Эксперимент.439  0.5 кг – на 17.05 87.05 <0.26 92.03 ±1.84 19.64  1.8%.01 26.8 кг до 42.70 ±1. В КГ №1 за этот же период наблюдается менее благоприятная динамика: жировая масса увеличилась с 16. группа №1 (n=17) m t P 165.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.95 - <0.3%.50 2.370 ±0.6 кг.01 <0.40 18. В КГ №2 менее выражена положительная динамика – жировая масса увеличилась с 6.05 - В ЭГ №2 жировая масса увеличилась с 7.59 ±0.8 кг – на 3.55 0.32  1. всего на 1.05 87.48 0.37 ±0.02 39.53 - <0.70 0.15 >0.13 0.63 13.1%. Таблица 3.38 90.3 кг – на 19.78 0.01 2.51  0.25 2.6 кг до 40. 2012 121 .011 40. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.10 0.04  0.32 2.09 >0.4 кг – на 11.05 >0.01 <0.77 9.76 2.4 – на 25.30  0.4 кг до 7.7%.40 2. мышечная масса с 38.05 <0.20 168.05 33.10 11. Сравнительный анализ итоговых показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.5 кг до 9.01 >0. Chişinău: USEFS. 2012 одновременным увеличением мышечной массы в результате гипертрофии под влиянием направленных занятий бодибилдингом с 38.9 кг до 39.2 кг до 19.63 68.3%.50 29.04 ±0.51 0.0%.30  260 70. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) клетки Контрольная группа №1 (n=15) m Эксперимент. группа №1 группа №1 (n=17) (n=15) Тесты m 1 2 3 4 5 6 7 8 Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной клетки (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) t P m 181.460 ±0.1 кг – на 10.5  1.60 24. мышечная масса с 39.010 42.85 2.95  1.80 0.84 2.01 42.6%.02  1.07 ±1.34 ±1.0 кг до 42.

Прогрессивная гармонизация физического развития с дисгармоническим телосложением положительно повлияла на уровень их общедвигательной подготовленности. существенно снизились показатели их тревожности и склонности к деликвентности. сравнительный анализ динамики исследуемых параметров роста и развития в условиях направленных занятий бодибилдингом способствуют гармонизации физического развития опорно-двигательного аппарата учащихся с дисгармоничным развитием различного соматотипа. подъеме туловища в положения лежа. т. В этой связи следует признать. 2012 Таким образом. занимавшихся любимым делом в условиях комфортности. вне всякого сомнения.50% нагрузок в средствах бодибилдинга и 50% в средствах ОФП. В КГ №1 и КГ №2 только наметилась тенденция к улучшению в становой и кистевой динамометрии. коррекции состава массы тела. Под влиянием направленных занятий бодибилдингом эндоморфы и эктоморфы приблизились к мезоморфному типу. и в жизни. что существующий двигательный режим в школьном физическом воспитании не может обеспечить не только должный уровень физического развития и воспитания двигательных качеств. научно-методической литературы и собственные данные подтверждают аксиоматичность пользы внеурочных организованных занятий в профилактике гиподинамии. в свою очередь обуславливает необходимость в дополнительных занятиях в условиях различных спортивных и оздоровительных секциях. в сравнении со своими сверстниками из контрольных групп. учащимся с недостатком массы тела .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. обеспечивающих полноценное соматическое и психическое здоровье. положительно влияет на состояние их здоровья. но и способствует ухудшению общедвигательной подготовленности и здоровья. успехи и в спортивных занятиях. они регулярно положительно оценивались за свои достижения на уроках физической культуры. что. 2012 122 . улучшения общедвигательной подготовленности. Нами определено. что у учащихся ЭГ №1 и ЭГ №2 находившихся в обществе себе подобных. гармонизации физического развития. В ЭГ №1 и ЭГ №2 достоверно улучшились показатели скоростно-силовой и общесиловой подготовленности в среднем на 8-12%.60% нагрузок в Chişinău: USEFS. что.е. стабилизировалось проявление аэробной выносливости. Исследование учебной. Вместе с тем повысилась их самооценка и дисциплинированность. Для старшеклассников с дисгармоническим развитием рекомендуется: лицам с избыточной массой тела .

16. Лях В. Особенности силовой тренировки для женщин.. К.: Социология физической культуры и спорта. 1985. К. 94 с.: Медицина. Морфобиомеханические исследования в спорте. М. Врачебный контроль за лицами различного возраста и пола.. Лапицкая Е.. Т.М. 77. Губа В. М. Библиография: 1.: Теории и методика физического воспитания.29. занимающихся физкультурой и спортом. 2000.: Олимпийская литература.: Современная силовая подготовка. В кН.Н. В кн. Врачебный контроль в спорте.С. 14. подростков и девушек. 11. 84 с. 9.2.И. 2003. с. 15. 2000.В. Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере физической культуры. М. с.Н. М. Тюннеман Х. с. 96 с. 1991. Берлин.П. Обоснование недельного режима двигательной активности в самостоятельных занятиях учащихся 11-15 лет. №3. Губа В. М. 2012 123 . 6. М.П. 3. 2001. 2-е изд.: Медицина. М.: Академия. №2. 88 с. Психопатии и акцентуации характера у юношей. Мруц И. 12. 16.Б. стимулируют рост тела в длину и проявление адекватной общедвигательной подготовленности с попутным улучшением здоровья. 13.И. 2. Тесты в физическом воспитании школьников. 7. М. 2012 средстах в бодибилдинга и 40% в средствах ОФП соответствующей направленности.: 2006. Онтокинезиология человека.: Физкультура и спорт. Физическая культура: воспитание. Личко А.: Спортивная морфология. Сухарев А. 84. Дворкин Л. Физическая культура в системе общего образования детей школьного возраста.: Академия. 2002. 159 с. Типологический подход в физическом воспитании детей // Физическая культура в школе. Платонов В.: ТиПФК. 20010. Дорохов Р. Дубровский В. Л. Дембо В. Занятия бодибилдингом в течение одного учебного года способствуют заметному улучшению качества массы тела. 1988.: Выща школа. В кН. 133 с. Круцевич Т. 1978. 19 с.: СпортАкадемПресс. 4. с.: Спортивная медицина. Антропова М. Автореф. Лубышева Л. А. 1998. 2002. 10.: Теория спорта. Ашмарин Б. 124 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Методология и методы познания в теории спорта. 2005. 1991.П. Возрастные особенности развития силовых способностей средствами бодибилдинга школьников 7-17 лет.: Медицина. 8.Ю. 138 с. 5.: СпортАкадемПресс. Chişinău: USEFS. М.. Кишинев.Г. тренировка. Здоровье и физическое воспитание детей и юношей. В кН. Хартман Ю. М: Владос.И.дис. В кН. образование. Приборы и методы исследования в спортивной морфологии.Д. В кН. 199. 1987.

psychological support. При выборе и реализации программ развития исследованы факторы развития СТСД . то есть собственно СТСД.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Это можно объяснить тем. 2012 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТСД) СПОРТСМЕНОВ Радченко В.. Днепропетровск Keywords: technical systems. В.штангистов. и в практически-внедряющем аспектах. Моляко.. создании искусственных объектов и систем. Ложкина. Psychologycal support of social and technical activity systems development of sportsmen. В современном теоретическом и социально-научном объяснении делается акцент на конструировании. А. Шадрикова.. Ю. Shevyakov O. sportsmen. Щедровицкого. М. Summary. П. Днепропетровский гуманитарный університет. Швалба [цит. доктор психoл.на основе осуществления комплексного анализа функционирования социотехнических систем деятельности осветить результаты внедрения концепции психологического обеспечения развития деятельности спортсменов . а также проектировании систем технических действий и взаимном сочетании этих элементов в общественные связи. За последние двадцать лет появился особенный тип СТСД как воплощение информационных технологий (машинизированные средства обработки данных и знаний. Radchenko V. которые реализуются автоматизированными информационными системами). Л. Заслуживают особенное внимание представления и категориальные средства теории деятельности. Днепропетровский гуманитарный університет. Невзирая на существующие наработки. В. В.организационные и технические действия спортсменов. Д. наук. . что социотехнические системы (СТС) в настоящее время недостаточно исследованы и в теоретико-методологическом. Постановка проблемы. а не развития. 2012 124 . Днепропетровск Шевяков А. изложенные в работах Г. Chişinău: USEFS. что они рассматривались по большей части с позиций психологического обеспечения функционирования. There have been offered a conception of psychological support of social and technical systems development has for the different types of activity that is based on necessity of permanent involvement of psychologists and to the process of its planning. студент. необходимо констатировать. Анализ последних исследований и публикаций. Цель статьи . по 1].

Установлена высокая достоверность (p<0. концентрации и распределения внимания. которая подтверждается также динамикой ЧСС. 2012 125 .05) в оценке спортсменами когнитивной составляющей нагрузки и влияния на нее технических факторов. а также определена степень влияния на напряженность деятельности технических и организационных факторов. Выявленные значимые отличия (р<0. а также показателей личностной и реактивной тревожности в сопоставлении с возрастом и профессиональным стажем спортсменов. В результате оценки эффективности деятельности по критерию работоспособности все спортсмены были условно разделены на три группы: 1) наиболее успешные и работоспособные. Для разных видов нагрузок средние значения исследуемых функций.увеличивается. Удовлетворенность деятельностью и оценка ее значимости увеличиваются по мере роста квалификации спорсменов. Субъективная оценка спортсменами когнитивной составляющей профессиональной нагрузки зависит от вида нагрузки. Установлено. свыше 20 % . 2012 Выяснено.01) отличий в оценках штангистами показателей операциональной нагрузки.высокой.низкой).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Спортсмены в большей степени чувствуют влияние социальнопсихологических факторов на их профессиональную нагрузку. тремора рук. менее 10 % . физиологических и психофизиологических функций для штангистов использованные коэффициенты вариации частоты сердечных сокращений. 2) такие. что интегральным индикатором психического напряжения в деятельности является уровень напряжения тремора рук. при этом выраженное влияние на психофизиологические процессы и функциональные состояния имеет внезапное изменение характеристик средств деятельности. Проведен анализ изменения психических функций спортсменов. В качестве показателей уровня напряженности психологических. которые имеют средние Chişinău: USEFS. оперативной памяти и оперативного мышления (диапазон 10 -20 % отвечает средней напряженности. Данные теоретической оценки сложности деятельности спортсменов согласуются с изменением ЧСС в зависимости от выполняемых функций. По показателям корректурной пробы "Кольца Ландольта" после часа тренировок объем выполненного задания уменьшается в сравнении с аналогичным уровнем в начале тренировок. а количество ошибок . связанных с особенностями их тренировок. что подтверждается описаниями реальных ситуаций тренировок. что они непосредственно связаны с компонентами работоспособности.

2012 показатели успешности и работоспособности. что наиболее успешные и работоспособные спортсмены имеют наивысший индекс социально-трудовой активности при высоком показателе удовлетворенности деятельностью. Рабочая гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: внедрение приемов произвольной психической саморегуляции в процесс деятельности спортсменов будет эффективным для формирования и Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. совершенствование индивидуального способа тренировки .эффективный путь снижения энергозатрат. Предложения направлены на выравнивание сложности тренировок. которые приводят к снижению эффективности тренировки и связанные с недостаточной координацией действий спортсменов. 2012 126 . завышенным уровнем самооценки собственной профессиональной нагрузки. Разработаны и внедрены организационные решения по развитию процесса и средств деятельности спортсменов относительно улучшения их функционального состояния и формирования позитивного отношения к деятельности. Анализ сопоставления экспертных оценок эффективности деятельности спортсменов и их психологических характеристик приводит к выводу о выраженном влиянии мотивационных аспектов и личностных факторов на профессиональную успешность и работоспособность. "гетерономии" и "стресса". Спортсмены низшей (третьей) группы профуспешности и работоспособности характеризуются низкой социально-трудовой активностью. Один из путей совершенствования деятельности спортсменов заключается в модернизации существующих графиков тренировок. Проведенное с помощью восьмицветовой модификации теста М. Установлено. 3) наименее успешные и работоспособные. снижения социальнотрудовой активности. Одновременно растут показатели "концентричности". Установлено. ухудшается отношение к производимой работе. Исследованы особенности формирования необходимого уровня работоспособности спортсменов. "автономии" и "работоспособности" стойко снижаются у спортсменов по мере ухудшения их профуспешности. Устранение этих ошибок. что показатели "эксцентричности". Наличие в деятельности ошибок является резервом развития системы деятельности. Соответственно это приводит к снижению уровня удовлетворенности трудом. Люшера исследование выявило следующие тенденции. обоснована необходимость овладения навыками саморегуляции с учетом особенностей тренировочного процесса. Выявлены специфические ошибки. недооценкой влияния на нее организационных факторов.

Осуществлялась оценка динамики работоспособности спортсменов. которые наблюдались при сдвигах диагностических показателей. которые отвечают периодам врабатывания (длительность до трех месяцев). что позволило рассчитать интегральные показатели отдельных функций и ФС в целом. обусловили выбор диагностических методик (психофизиологическое обеспечение ФС .метод дополнительных нагрузок. Стойкие корреляционные связи между информативными показателями. КЧССМ. Характер изменений. подтверждаемые их согласованной динамикой. 2012 поддержания необходимого уровня их работоспособности по приоритетным показателям функционального состояния (ФС). При изучении особенностей динамики работоспособности штангистов было установлено. которое может привести к переутомлению. Ханину (РТ) и шкале состояний (по Ф. Прослежена направленность и степень выраженности отклонений основных проявлений ФС в сравнении с фоновым уровнем. который определен нами как нулевой. субъективное отображение состояния по Ч."Кольца Ландольта". профессиональный уровень .оперативная память (складывание и запоминание чисел). Все диагностические показатели были приведены к единой системе измерения. что к концу тренировки у них развивается острое утомление. психологический уровень обеспечения .Ю. оперативное мышление (устный счет). то есть наблюдается состояние остро выраженного утомления. При сравнительном анализе результатов исследований выявлены наиболее существенные расхождения между показателями ФС начала и конца тренировки у спортсменов . Спилбергеру .16-18 %. что было необходимым условием для определения главных тенденций в изменении ФС и степени выраженности его основных сдвигов. оптимальной (третий восьмой месяцы) и неустойчивой работоспособности (девятый . послужили основанием для проведения работы относительно Chişinău: USEFS.двенадцатый месяцы). Для решения этой задачи проведено диагностическое обследование штангистов в течение годового цикла их деятельности. Д. 2012 127 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. слуховая память. Анализ полученных данных свидетельствует о том. в этом плане они составляют группу "риска". Тейлору). зрительная память. Для повышения информативности диагностических показателей нами был проведен корреляционный анализ между всеми оценками с помощью метода парных корреляций. Л. что в динамике работоспособности спортсменов различаются ФС.

идеомоторная тренировка) в годовом цикле деятельности. Chişinău: USEFS. В отличие от контрольной группы. Анализ эмпирических данных дал возможность выявить особенности проявления ФС для контрольной и экспериментальной групп как до начала тренировки. 1). которые выразили желание учиться по специальной методике психорегулирующего профессионального тренинга.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -0. Основная цель тренинговой программы заключалась в выявлении негативных функциональных состояний спортсменов (первый этап) и их коррекции (второй этап). После окончания работы у спортсменов контрольной группы формируется неблагоприятное ФС (состояние динамического рассогласования). К началу тренировки у спортсменов обеих групп формируется благоприятное ФС. а механизмы регуляции деятельности обеспечивают оптимальную работоспособность. 2012 оптимизации и профилактики неблагоприятных ФС (рис. 1 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ФС Основой для проведения сравнительного анализа послужили результаты исследования экспериментальной группы спортсменов. так и после ее окончания. у спортсменов экспериментальной после окончания работы не происходит существенного снижения уровня эффективности деятельности. а отдельные задания были направлены на овладение навыками саморегуляции функциональных состояний (аутотренинг. 2012 128 .5 -2 Рис.5 -1 -1. что свидетельствует о благоприятном воздействии приемов произвольной психической саморегуляции на оптимизацию ФС. которое приводит к существенному снижению эффективности деятельности. 1. то есть экспериментальная группа была сформирована на добровольных началах без дополнительных критериев отбора.

зависит от организации физического воспитания. Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19. 2012 129 . Государственный университет физического воспитания и спорта. dinamică heterocronă în dezvoltarea fizică. Киев. мотивации Chişinău: USEFS.С. Психологическое обеспечение развития социотехнических систем деятельности. În cadrul procesului de educaţie fizică ţcolară se observă dinamica pozitivă şi heterocronă a dezvoltării fizice şi pregătirii motrice.. типа нервной системы. Г. Rezumat.. морфофункциональных особенностей растущего организма. 2012 Выводы Таким образом. ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 7-17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Ясыбаш П.В. инженерная психология. Кишинев Мардарe В. Костюка НАПН Украины. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. Библиография: 1. pregătire motrică generală. Шевяков А. Государственный университет физического воспитания и спорта. Актуальность. которая определяется социальноэкономическими и культурными факторами. студент.Институт психологии им.03 психология труда. дала возможность проверить предложенные модели и гипотезы. 2011... Двигательная активность неотъемлемая часть образа жизни и поведения учащихся. Кишинев Побурный П. преподаватель. выявления особенностей проявления их ФС на разных этапах профессиональной деятельности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. количества свободного времени. Государственный университет физического воспитания и спорта. доцент.00.В. проведенная исследовательская работа относительно изучения и анализа динамики работоспособности спортсменов-штангистов.

Формирование здоровья учащихся как динамический процесс – категория биосоциально управляемая в условиях направленного физического воспитания. у девочек с 120 см до Chişinău: USEFS. 1). отражающие динамику физического развития и общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов для уточнения и корректировки проектирования процесса физического воспитания в условиях городской общеобразовательной школы. сердечнососудистой. отличающей его от умственного образования и воспитания. ЖЕЛ и динамометрии мальчики опережают девочек. на 139%.). Результаты исследований и их обсуждение. Предполагалось. 5. рост тела в длину у мальчиков с I по XI класс увеличился в среднем с 124 см до 172 см. 2. Однако в обхвате грудной клетки. При этом рост опережает прибавку массы. является преимущественная направленность на биологическую сферу человека: изменение его форм. 3. развитие двигательных качеств. Организация и методы исследования. Таким образом. Чимишлия с использованием совокупности методов. 7]. Лонгитюдные исследования осуществлялись в естественном педагогическом эксперименте СШ №4 г. обучение двигательным действиям. наблюдается пубертатный скачок роста тела в длину в 14-15 лет у мальчиков и в 12-13 лет у девочек в результате ослабления генетического контроля [6].е. Специфической способностью школьного физического воспитания. В этот период завершается формирование различий в телосложении юношей и девушек. как у мальчиков. Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. функциональных возможностей отдельных систем организма (мышечной.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. так и у девочек. 2012 130 . доступности спортивных сооружений и мест отдыха детей и подростов. т. 2012 к занятиям. что проведенные исследования позволят получить данные. Подростковый период характеризуется максимальными темпами роста и развития всего организма. В этой связи для специалистов особый интерес представляют исследования динамики роста и развития с 7 до 17 лет (табл. повышение сопротивляемости внешним факторам [4]. В старшем школьном (юношеском) возрасте проявляются новые особенности роста и развития организма. дыхательной и др.

по Chişinău: USEFS. которые улучшились соответственно на 19. тем выше показатели равновесия. (чем старше возраст.9% и 53. гибкость. 2012 164 см. наблюдается преимущество девочек с 9 до 17 лет.2% у мальчиков и на 14% и 1936% у девочек.е. что скоростные и силовые способности. Более высокие показатели равновесия у девочек. В показателях статического равновесия определяющего возможность комплексного проявления двигательных способностей. у девочек на 250%. темпы прироста ЖЕЛ и силовых возможностей также были более высокими у мальчиков и составляли соответственно в ЖЕЛ на 259%. 2). Таблица 1. 2012 131 . В показателях гибкости по всем годам обучения наблюдается превосходство девочек-девушек на 25-30% по сравнению с мальчиками-юношами [5]. в кистевой силе на 400% и 385% в становой силе на 421% и 352%. на 137%. у девочек). а также выносливость за 10 лет обучения в условиях школьного физического воспитания и естественной эволюции значительно улучшились. Анализ величин характеризующих проявление общедвигательной подготовленности и их темпы прироста показал (табл. Характеризуя динамику психомоторных способностей необходимо отметить также их положительную динамику в показателях времени простой слухо-моторной реакции и теппинг-тесте за 10 с. у девочек на 259%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. т. Более высокие темпы прироста исследуемых показателей у мальчиков связано с интенсивным ростом массы тела вследствие выработки эндокринными железами большего количества андрогенов [3]. которая увеличилась у мальчиков за 10 лет обучения в школе на 287%. Динамика показателей физического развития учащихся I-XI классов (обобщенные данные) М Д М Вес (кг) Д М ЖЕЛ (мл) Д Сила кисти М (сильнейшая) кг) Д М Становая сила (кг) Д Рост (см) 7 124 120 23 22 1400 1200 9 7 28 23 8 128 127 26 25 1440 1360 11 10 29 25 9 134 134 32 31 1560 1390 12 12 32 30 10 140 139 35 33 1630 1460 16 13 43 40 11 145 145 38 38 1802 1682 16 14 52 50 12 150 152 43 41 1975 1905 18 15 58 55 13 154 156 45 42 2280 2115 20 18 63 55 14 162 156 49 46 2550 2355 23 20 72 60 15 166 160 46 48 2900 2720 26 23 85 67 16 170 162 42 54 3260 2945 32 27 92 75 17 172 164 66 57 3620 3060 36 27 118 81 Кроме того. Аналогичная закономерность характерна и в динамике массы тела.

8 9.0 13.5 17 4.6 8.0 8. следует отметить.5 6.0 1400 1120 9.0 6.4 5.5 3.4 875 750 4.4 1150 975 7.0 8 15 5.2 6.5 11 6.1 5.0 9. что разные качества достигают своего максимального развития в различном возрасте.7 8.3 5.5 7. Динамика показателей общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов (обобщенные данные) Тесты двигательной активности Бег 30 м (с) Челночный бег 3ч10 м (с) Тест Купера – 6минутный бег (м) Наклон туловища вперед (см) Подтягивание из виса на высокой перекладине (колво) Зрительномоторная реакция (мл/с) Общая быстрота – теппинг-тест 10 с (кол-во) Статическое равновесие (проба Ромберга) – (с) Пол Возраст 7 6.7 11.2 2 3 3 4 12 13 13 14 12 14 14 М Д 210 205 203 201 200 198 190 189 185 177 175 225 220 215 208 205 203 201 201 198 195 194 М Д 47 52 54 55 57 62 63 68 70 70 72 56 50 60 61 60 61 62 64 64 65 67 М Д 14 20 22 25 27 31 35 39 42 43 45 13 18 23 26 32 38 40 43 43 45 48 М Д М Д М Д М Д М Д Первой особенностью возрастного развития является то.0 9 16 4. К ним следует отнести гетерохронность. Быстрота и частота движений достигают максимального развития уже в 13-15 лет.6 5.6 10.5 10 6.0 9 6.1 1300 1155 9.5 3.1 6.2 9.0 10.9 5.0 825 700 4.9 1355 1125 10.0 9.6 7.8 9.0 925 800 4.0 7 14 5. что свидетельствует о гетерохронности (разновременности) созревания функциональных систем. Chişinău: USEFS.5 8 6. как в показателях физического развития.А.0 7.1 1250 1075 8. что имеется ряд общих закономерностей роста и развития с возрастом.7 8.5 2.0 3.0 10. Обобщая результаты исследования.8 975 850 5. Позже достигает максимального развития мышечная сила и аэробная (общая) выносливость (16-17 лет).6 9.8 5. так и в общедвигаательной и психомоторной подготовленности.8 10. Таблица 2.5 1050 925 7.8 7.0 10.0 7 13 5.7 9.5 9. 2012 132 .2 1200 1025 6.2 9.8 8.6 7.0 5 12 5.9 8.0 13. разнонаправленность и наличие сенситивных периодов.1 9.5 11.8 9.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0 7.3 9. 2012 мнению Б. Ашмарина (1998) обусловлены особенностями их анатомического строения и более низким центром тяжести.

П. Библиография: 1. Врачебный контроль в спорте. что обусловлено гормональной перестройкой организма. 2012 Второй особенностью возрастного развития психомоторных способностей является разнонаправленность их изменения в отдельные возрастные периоды. приводящей к росту возбуждении я и подвижности нервных процессов. Уткин В. организованная двигательная активность в условиях школьного физического воспитания в сочетании естественной эволюционной манифестацией положительно отражается на динамике роста и развития учащихся в период обучения в школе. Ильин Е. 2.Г. Таким образом. Увеличение длины тела в пубертатный период приводит к изменению биомеханической структуры движений. во время которых наблюдается развитие той или иной функции при ее упражнении. М. 8. 3. При этом следует учитывать и анатомо-морфологические изменения. 54 с. Дембо А. Психомоторная организация человека. 6. 1978. Статическое равновесие прогрессирует с 9 лет. 185 с.А. Петровский В.е.: Просвещение. Лях В. 1988. что требует выработки новых координаций [3].А. М. Никитюк Б.: Академия. 3 с. 6 с. Возрастные изменения двигательных возможностей. Ашмарин Б.И. 65 с. Возрастная психология.. а координированность ухудшается. в частности в период полового созревания. Круцевич Т.: Биомеханика физических упражнений. СПб. способствующих проявлению скоростно-силовых способностей. 4. Питер. 2006. В частности. СПб. 2003. Интегративно-антропологические основы физического воспитания и детско-юношеского спорта // Физическая культура. В кН. в более позднем возрасте она ухудшается. Скоростносиловые способности прогрессируют интенсивно.А. М. 1989.: Медицина. происходящие в этот период у учащихся. 102 с. Сорокоумова Е. Chişinău: USEFS. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Тесты в физическом воспитании школьников. Третьей особенностью возрастного развития психомоторики является наличие сенситивных периодов. 5. гибкость очень хорошо проявляется с 7 до 12-13 лет. Физическое воспитание как социальное явление // Наука в Олимпийском спорта. 1998. 2012 133 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. после завершения полового созревания и сформированности фосфогенной энергетической системы [8]. 1998. Темпы прироста силовых способностей и общей выносливости наиболее выражены после 15-17 лет.: Просвещение. т.А. 7. но в то же время и к затруднению в управлении соразмерностью движений. 124 с. 2001. Питер. М.

в возрасте 17-18 лет. Апанасенко) [3]. Низкая двигательная активность школьников оказывает негативное влияние на общее и гармоничное развитие школьника и на их здоровье [1. как и количество заболеваний на протяжении всего периода обучения в школе.Коцюбинского. Цель работы: изучить особенности адаптации организма девушек 17-18 лет к условиям обучения на 1-м курсе ВУЗа педагогического профиля. Summary. педагогические методы исследований и статистические методы обработки полученных данных. В них принимали участие 25 выпускниц 11-х классов и 23 студентки факультета иностранных языков. как характеристики адаптации их организма к новым объѐмам умственных и физических нагрузок и новым условиям жизни. Исследования в школе проводились в конце 2009-2010 учебного года (май 2010). так же. 2 и др. антропометрические методы исследований.18 years to the conditions of teaching in higher education. метод экспрессскрининга уровня физического здоровья (по методике Г. physical condition. Уровень здоровья учеников на протяжении обучения в школе снижается. Определѐнный интерес вызывает вопрос сопоставления физического развития. The article considers the adaptation of the girls 17 . количество детей отнесенных к подготовительной группе с каждым годом увеличивается.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Актуальность. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Исследования проводились на базе средних общеобразовательных школ Винницкой области и ВГПУ им.Л. Chişinău: USEFS.]. М. студентка. 2012 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Яцко М.. физиологические методы исследований. Методы и организация исследований: Теоретический анализ и обобщение данных научной литературы. в ВУЗе – на протяжении 1-го семестра 2010-2011 учебного года (в конце октября 2010). физической подготовленности и физического здоровья выпускников школ и студентов в первые месяцы обучения в ВУЗе. 2012 134 . Киев Keywords: students.

2).1).97 Сопоставление показателей функционального состояния сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма девушек. см Масса тела. которые принимали участие в исследованиях.1987) у выпускниц школы были близки к удовлетворительной оценке.53 336. то у студенток 1го курса находится в рамках напряжения адаптационных механизмов адаптации (табл. 2). Необходимо также иметь ввиду наличие благоприятных условий отдыха и более комфортного режима жизни в семье (табл. Среднестатистические значения показателей физического развития школьниц и студенток 1 курса Показатели физического развития Длина тела. 2012 135 . Так. однако средние значения этого показателя снизились достаточно значимо (табл.82±0. были обусловлены изменением условий жизни и физических нагрузок. Анализ ЖЕЛ также не выявил достоверных отличий между их значениями у школьниц и первокурсниц ВУЗа.56 55. гр/см Школьницы Студентки 1-го курса 161. что возможно объяснить характерными для этого возрастного периода развития девушек увеличением длинны туловища и увеличением массы тела в области таза и нижних конечностей. Полученные данные анализировались с учѐтом периода.13±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.04±0. Первые месяцы обучения в ВУЗ (сентябрь – октябрь). Если значения адаптационного потенциала (по Р. которые принимали участие в исследованиях не выявило наличие уровня достоверных различий.65 164.3±0. 2). в который происходили эти изменения. которые повлияли на исследуемые показатели физического состояния девушек. Поступление в ВУЗ происходило на основе общего независимого оценивания.21±1.Баевскому. что было обязательным для всех будущих студентов. поэтому июль и август месяц (летние месяцы) позволили старшеклассницам отдохнуть после окончания школы. 2012 Результаты исследований. Chişinău: USEFS.38 322.83±1.73 53. значения показателей ЧССп увеличились. артериальное давление демонстрировало некоторое снижение (табл. Определяя показатели физического развития у наблюдаемых девушек было установлено увеличение значений отдельных показателей физического развития. кг Индекс Кетле. Таблица 1.

56 2. ЖЕЛ.54 21.3±0.67 29.3 117.4±10. АДсист.29 8.. е. у.4±0.41 8.07±0. 2012 Таблица 2. раз Подъем в сед из положения лежа за 1 мин. см 10. В процессе анализа показателей физической работоспособности девушек обеих групп было выявлено. Школьницы 84.23 2.7±16.0±9. Среднестатистические результаты физической подготовленности наблюдаемых девушек Тесты Школьницы Сгибания и разгибания рук в упоре лежа.7±0. АДдіаст.58 148. Таблица 3. раз Прыжок в длину с места. хоть и недостоверных.01±3.28 2. «плохую» и «очень плохую» оценку.07 11.08 12. мм рт.8±0. Адаптационный потенциал.92±0.5±7...2 112.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.48±0.11 18.12±0.32 14. сек. Оценка уровня физической подготовленности проводилась на основе анализа результатов педагогического тестирования уровня развития конкретных двигательных качеств.1 71.35 3. Наклон вперед из положения сидя. 2012 136 Студентки 1-го курса 9.2 77.24 Chişinău: USEFS. Челночный бег 4х9м. сек.21 13.21±2.20±0.05 17. мм рт.32 13.0±2.15 .6±0.19±0. хв.0±0. Бег 100м. Среднестатистические значения функциональных показателей организма школьниц и студенток 1-го курса Функциональные показатели ЧССп.ст.3±11. но негативных изменений в показателях функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма.72 144.8 Таким образом.43 15. у. е.4±14. л Индекс Руфье.ст.уд/мин. что они имели «удовлетворительную». Сравнительные результаты педагогического тестирования по пятибалльной системе нормативов ВУЗа представлены в таблице 3.7±0.6±3.5±0.7±0. адаптацию организма девушек 17-18 лет на этапе первых месяцев обучения в ВУЗе можно характеризовать как «немного напряжѐнную» на основе. см Бег 1500м.13±0. Уровень физической работоспособности оценивали по результатам теста Руфье. При этом в группе студенток имеющих «очень плохую» оценку физической работоспособности существенно меньше.4 Студентки 1-го курса 88.

3. каждая четвертая – «ниже среднего». 2012 Таким образом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 130-132.Я. 131 .: Физическая культура студента. М. Chişinău: USEFS.Ю.Ю. Круцевич.Б. В то же время. Вісник Прідніпров’я: Науково-теоретіч. 2.П. 2. По данным наших исследований было выявлено. 3. координации движений и ловкости. Полученные данные вызывают необходимость повышения мотивации к занятиям в специально организованных формах двигательной активности студенток первого года обучения в ВУЗе не физкультурного профиля.174. підлітків та молоді: навч. Кушок Т. 2012 137 . С. кн. 2004. уровень проявления общей и скоростной выносливости. каждая десятая «средний» и только одна имела уровень физического здоровья «выше среднего». Результаты исследований свидетельствуют о том. что в ВУЗе поступает большое количество девушек с низким и ниже среднего уровнем здоровья и низким уровнем физической подготовленности. Контроль у фізичному вихованні дітей. С. М. что на протяжении первых месяцев обучения на факультете иностранных языков в ВУЗе педагогического профиля снижаются адаптационные возможности организма студенток.І. Уровень физического здоровья у исследуемых девушек в обеих группах был почти идентичным. 224 с. Основы здорового образа жизни студента. / Т. Безверхня. Круцевич Т. Г. скоростно-силовых способностей и силы мышц рук немного выше у школьниц по сравнению со студентками. 2001. Так каждая вторая из них имела «низкий» уровень физического здоровья. Библиография: 1. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Грибан Г. Выводы 1.журнал. В.В. 2011. Виленский М.: Гардарики. Воробйов. у студенток более высокий уровень в проявлении силы мышц брюшного пресса. Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ //. посіб.

numai un pic. medici. Ipoteza cercetării constă în faptul că: identificarea unui sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor «Aruncări peste şold» în judo ar facilita procesul de învăţare şi sporire a eficienţei aplicării acestuia în competiţii. Chişinău Neagu I. etc).Waza se împart în tehnica proiectărilor (Tacki . Antrenor Emerit. 2012 138 . Procedeele tehnice care compun grupa Nage . дзюдо. psihologi. cei implicaţi în activitatea competiţională (sportivi.Waza) cuprinde toate procedeele prin care executantul (tori) urmăreşte aruncarea adversarului (uke) cu spatele pe tatami. этап начальной подготовки. Chişinău Grosu V. Transmiterea energiei necesare proiectării. tehnicieni. student. 6]. lector universitar. procedeele tehnice din grupa Nage Waza solicită o bună adaptare a aparatului locomotor. care să ţină seama de cuceririle ştiinţei. într-o anumită ordine metodică...Waza).. Chişinău: USEFS. техника выполнения бросков через бедро. на этапе начальной подготовки. depun eforturi însemnate [4. legătura pentru finalizarea atacului se realizează: braţe. picioare [2. В статье представлены результаты исследований вариантов алгоритмизации процесса обучения техники бросков через бедро в дзюдо. 3. Pentru creşterea performanţelor. lector universitar. a fost realizată de Şcoala de Judo KODOKAN din Tokio.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Резюме. structura de bază a tehnicii rămâne constantă. antrenori. Cea mai veche sistematizare a procedeelor tehnice de judo. controlându-i în permanenţă acţiunile. În totalitatea lor. Pregătirea modernă în judo presupune desfăşurarea unei activităţi planificate. o coordonare a acţiunilor acestuia pentru realizarea şi finalizarea execuţiei tehnice. Chişinău Ключевые слова: Методика обучения. În perioada învăţării. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. atât generală cât şi specială a copiilor. fiind predată în formele clasice. Învăţarea tehnicii se va face în strânsa concordanţă cu pregătirea fizică. sold. 2012 ASPECTELE METODICII DE ÎNVĂŢARE A PROCEDEELOR „ARUNCĂRI PESTE ŞOLD‖ LA JUDOKA ÎNCEPĂTORI Arama I. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. În lucrarea de faţă. Tehnica de proiectare (Tachi .Waza) şi tehnica de sacrificiu (Sutemi . noi am pornit de la premisa că o metodică adecvată poate spori şansele de realizare a performanţei şi contribui la creşterea nivelului de instruire. Învăţarea începe întotdeauna cu procedeele cele mai simple şi mai uşoare. ingineri. 1]. totodată ducând la reducerea timpului necesar pentru formarea deprinderilor motrice.

1. Argumentarea teoretică şi experimentală a modalităţilor de însuşire şi perfecţionare a tehnicii procedeului „Aruncare peste şold‖ de către judocanii cu vârsta 10-11 ani la etapa incipientă.analiza literaturii ştiinţifico-metodice. 2. Cercetarea s-a desfăşurat în sala de sport a USEFS din Chişinău.analiza statistico-matematică. Metodele cercetării: . 2. Intrare. Notarea: Începe cu nota 4 şi se acordă câte un punct pentru următoarele etape: 1. 2012 139 . Fig.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.10. 5.experimentul pedagogic. Chişinău: USEFS. Subiecţii cercetării au fost: elevi cu vârsta 10-11 ani de la Clubul Sportiv „Wolf Club‖. Elaborarea programei speciale pentru elevii din grupa experimentală.metoda reprezentării prin tabel. prin care ei să realizeze procedeele învăţate în timpul angajărilor. s-a urmărit implementarea unor acţiuni şi combinaţii tehnico-tactice. „Aruncarea roata peste şold”. alte materiale. Pivotare. Experimentul s-a desfăşurat în perioada 01. . 2. „Aruncarea peste şold”. Dezechilibrare.observaţia pedagogică. Contribuţia proprie a autorilor lucrării a constat în găsirea mijloacelor de stimulare a copiilor pentru participarea mai activă la realizarea sarcinilor de antrenament.12. Proiectare. Priză. 6. . Pe de altă parte. desene.2011-31. .2011. Asigurare. 3. Obiectivele cercetării: 1. 2012 Scopul lucrării: ne-am propus să efectuăm o investigaţie în direcţia învăţării şi perfecţionării optime a tehnicii aruncărilor peste şold în judo. 3. Au fost utilizate imagini video cu sportivi de valoare din ţară şi de peste hotare. Dinamica notelor la acţiunile tehnice 1. 3. 4. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate privind pregătirea judocanilor cu vîrsta de 10-11 ani la etapa incipientă. . „Aruncarea mare peste şold”.

1 ± 0.27 < 0. sportivii grupei experimentale înregistrează progrese la toate cele trei procedee cu un prag de semnificaţie P < 0.31 cu P < 0. grupa experimentală a realizat cel mai evident progres faţă de grupa martor.31 < 0.22 7.05 7.22.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. la testul „Aruncarea peste şold‖.01 la celelalte două procedee.1 ± 0.59 < 0. La testul dat.01.01 7. Aplicarea mijloacelor şi metodelor utilizate de noi în programul de antrenament sportiv pentru judocanii din grupa experimentală a arătat că. Chişinău: USEFS. 2012 Tabelul 1.33.7 ± 0. comparativ cu cele ale probelor de control ale grupei martor.59 cu P < 0. tab. aşadar sportivii din grupa experimentală ajung la nota medie de 8.1 ± 0.01. fapt ce vădeşte rezultate mai mari.7 cu eroarea medie de 0.7 ± 0. 1). la testarea finală. cu eroarea medie de 0. crt 1 2 3 Denumirea testului «Aruncarea peste şold» (nota) „Aruncarea mare peste şold» (nota) Aruncarea roata peste şold» (nota) Grupa martor Grupa experimentală m± X e± m X m t P 6. criteriul t=3.27 iar P < 0.22. iar sportivii din grupa experimentală au înregistrat un succes cu nota medie de 7. sportivii din grupa martor au atins nota medie de 6.3. [5].22. la care grupa martor acumulează nota medie de 7.8 ± 0.33 3.33. t=3. O diferenţă înaltă între cele două grupe se observă şi la procedeul „Aruncarea roata peste şold‖.05 la unul din procedee şi P < 0.8 cu eroarea medie de 0. Metodologia aplicată s-a dovedit a fi eficientă în experimentul pedagogic desfăşurat. Conform pragului critic. pe când cei din grupa martor înregistrează rezultate mai modeste: nota 7.88 cu probabilitatea P<0.1 ± 0.05 şi pentru t≥2.3 ± 0. Rezultatele testărilor sportivilor din grupele martor şi experiment la finele experimentului pedagogic Grupele Nr. pentru n=10 Din figura 1 şi tabelul 1 observăm că.1. 2012 140 .01.10 cu probabilitatea P<0.22 8. criteriul t=2.05 reflectă o diferenţă semnificativă între notele medii ale elevilor din grupa martor şi cea experimentală.33 2.7 cu eroarea medie de 0.22. observăm că diferenţa dintre grupe este semnificativă (fig. Lla testul dat.22 8. La testul dat. pe când sportivii din grupa experimentală înregistrează nota medie de 8.01 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2.22 3. rezultatele obţinute de grupa experimentală privind pregătirea tehnică la etapa incipientă au atins cote valorice superioare. La acţiunea tehnică „Aruncarea mare peste şold‖.

p. 400 p. Această cercetare demonstrează o dată în plus. 3. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv. Sporturi de luptă . Chişinău: USEFS. Muraru A. o intrare.. Кишинев. Кн. 1985. Bucureşti: Sport . организация тренировки. 518с 6. 3. М. тренеров. desenelor ne-a permis să realizăm obiectivele propuse. 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.И. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. . prin această cercetare. am obţinut un răspuns afirmativ la solicitările antrenamentelor..М. 1985. confirmând ipoteza noastră că un sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor „aruncări peste şold‖ne va permite facilitarea procesului dat. Judo. преподавателей. 5. 1998. că succesul lecţiilor depinde de gradul de creativitate ştiinţifico-pedagogică a antrenorilor. Experienţa a dovedit că o priză. В 4-х кн. Acest lucru ne va ajuta la sporirea capacităţii de aplicare a procedeelor tehnice în condiţii de competiţie. Учебное пособие для студентов. Спортивная борьба: Теория.: Физкультура и спорт. Туманян. pentru ale solicita copiilor o participare cât mai activă în procesul de învăţare a procedeelor la antrenamente. Начальное обучение классической борьбе. Г. 1970. Алиханов И. Дидактические основы обучения броскам в спортивной борьбе // Спортивная борьба: Ежегодник. greco-romane. 2. 2012 141 .П. 37-41.. Bibliografie: 1..: Советский спорт. Воловик А. şabloanelor.Turism. 2012 Considerăm că metodologia aplicării programului experimental şi rezultatele demersului investiţional prin vizionarea filmelor. Manolachi V.Е. Lipsa unuia dintre aspecte ar putea conduce la învăţarea eronată a întregului procedeu. методика.С. 2003. 2009. Методика подготовки. o pivotare bună. 203-234. se finalizează cu o aruncare bună. Демченко П. Antrenorii trebuie să ţină cont de succesiunea învăţării procedeelor tehnicotactice.teorie şi metodică (lupte libere. Concluzii În final putem spune că. Учебное пособие. 215 с.С. 400 с. o dezechilibrare. Chişinău: Tipografia Centrală. М. copiii fiind mobilizaţi de ideea întrecerii cu grupa martor. докторантов.

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. ale căror cunoştinţe s-au materializat în lucrări. Chişinău Stepanova N. a căror interpretare scoate în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat. физическая подготовленность. A. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă. (1997). cu caracter obiectiv. exprimate în creşterea rezultatelor sportive ale înotătorilor.. Matveev.G.Dragnea (1993) au studiat aceste probleme ale antrenamentului sportiv. S. Chişinău: USEFS. un număr mare de autori ca: L. Sub aspectul pregătirii fizice. Actualitatea. N. dr. S-a presupus că utilizarea în cadrul antrenamentului înotătorilor de 11 – 12 ani a mijloacelor de forţă va conduce la ridicarea nivelului de pregătire fizică generală şi specială. Alexe (1985). mai ales la vârsta tinerilor înotători. Ozolin (1972). care alcătuiesc astăzi literatura ştiinţifico-metodică de bază a acestui domeniu de activitate. Analiza caracteristicilor efortului specific al sportivilor De-a lungul timpului. deoarece reprezintă o adevărată bază de date. Trebuie subliniat faptul că forţa are o pondere însemnată în eficienţa practicării înotului. trebuie să constituie o preocupare prioritară pentru toţi antrenorii care lucrează în sectorul copiilor şi juniorilor. Ipoteza cercetării. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. acest lucru a atras după sine îmbogăţirea teoriei antrenamentului sportiv. student. Aplicarea analitică. 2012 142 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. a căror generalizare a condus la diversificarea metodelor de pregătire. dezvoltarea forţei. Implicit. 2012 METODELE ŞI MIJLOACELE DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN PROCESUL DE ANTRENAMENT A ÎNOTĂTORILOR(VÎRSTA 11-12 ANI) Covali D. Perfecţionarea procesului instructiv – educativ la nivelul copiilor şi juniorilor constituie o preocupare importantă pentru mulţi autori... precum şi nivelul de realizare a obiectivelor pregătirii şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului. De aceea spunem că dezvoltarea forţei asigură înotătorilor un randament superior. Резюме: Использование в процессе тренировки пловцов 11-12лет средств и методов силовой направленности способствует росту их физической подготовленности. Chişinău Ключевые слова: развитие силы. Cîrstea (1993). Pe parcursul anilor. metodologia de pregătire în diferite discipline sportive a cunoscut permanente schimbări în concordanţă cu evoluţia practicii antrenamentului sportiv. direcţionând procesul de antrenament.Vaiţehovski (1971). Gh. спортивная тренировка. N. selectivă şi simultană a acestor informaţii influenţează primordial performanţa sportivă.

2.N. pregătirea fizică specifică constă în influenţarea dezvoltării calitative a lanţurilor şi grupelor musculare.forţa în regim de rezistenţă. În cadrul relaţiilor dintre forţele interne şi externe. se vor urmări realizarea obiectivelor privind:  perfecţionarea tehnicii prin menţinerea vitezei şi tempoului mişcărilor la nivelul existent sau sporirea acestuia. 2012 Metode şi mijloace în pregătirea fizică specifică a înotătorilor Înţeleasă în acest context. Creşterea nivelului forţei musculare maxime (a calităţilor de forţă propriuzise). rezistenţă şi viteză solicitaţi la efectuarea eforturilor caracteristice înotului (V.  creşterea puterii musculare. Determinarea eficienţei mijloacelor de forţă în pregătirea fizică a înotătorilor. În acest context. Metodologia pregătirii înotătorilor pentru probele pe distanţă scurtă prezintă o serie de particularităţi care trebuie relevate. 2004). evidenţiate de L. forţa în regim de viteză sau detenta. În procesul pregătirii de forţă îndreptate spre creşterea vitezei mişcărilor. Sarcinile cercetării. pe cele determinate de contracţiile statice – izometrice şi cele dinamice – izotonice. se dezvoltă două sarcini fundamentale: 1.forţa propriu-zisă. Explicaţia bibliografiei reduse constă în faptul că factorii determinaţi şi chiar limitativi ai performanţei sunt în aceste probe mult mai numeroşi. mai ales că literatura de specialitate este mult mai săracă în aceste cazuri. Ei ţin de preponderenţa metabolică a modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. În procesul pregătirii fizice prealabile. Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 1. Baroga (1980).  îmbunătăţirea mobilităţii articulare. Chişinău: USEFS. 2012 143 . îndemânare-coordonare. . . Abordarea teoretică a modului şi conţinutului pregătirii tinerilor înotători în baza studiului literaturii de specialitate. comparativ cu probele pe distanţe medii şi lungi. a mobilităţii articulaţiilor care participă nemijlocit la efectuarea procedeului.  educarea calităţilor psihice ş. precum şi la perfecţionarea indicilor de putere. 2.forţa explozivă. distingem ca forme de manifestare a forţei. maximală sau absolută. a. distingem formele: . Formarea capacităţii de a manifesta o forţă mare în condiţiile mişcărilor rapide (a calităţilor de viteză-forţă). în realizarea performanţelor pe aceste distanţe. Platonov.

II . mijloace cu caracter de forţă sub formă de antrenament în circuit cu patru variante).de pregătire generală (septembrie-februarie).iunie 2011: studiul surselor bibliografice privind aspectele pregătirii cu orientare de forţă la sportivii înotători. s-a ţinut cont de următoarele concepţii contemporane: renunţarea la concepţia privind sporirea volumului eforturilor de nataţie. valoarea funcţională a efortului planificat se controla cu înregistrarea sincronizată a pulsometriei pe parcursul întregului antrenament. lunar au fost pdesfăşurate competiţii în cadrul şcolii. jocuri. Chişinău: USEFS. 4. Perioada competiţională la etapa specializării iniţiale nu este prevăzută. în conformitate cu cerinţele actuale ale sportului. exerciţii de elasticitate. fapt ce a oferit posibilitatea de a recalcula eforturile planificate la îndeplinirea volumului în diferite zone de intensitate şi de a corecta raportul lor spre un nivel optimal. Organizarea cercetării: Cercetarea s-a efectuat în două etape. s-a efectuat controlul curent şi de etapă. Metoda testării.de pregătire specială (martie-iulie). presupunea cîte 6 antrenamente (45 min pe uscat şi 90 min în apă). ştafete. şi anume: 1. 2012 Metodele cercetării. A fost determinat. Convenţional. Conţinutul microciclului caracteristic pentru semestrul I. Etapa II – septembrie 2011 – martie 2012: cercetarea efectelor programelor de antrenament aplicate. de asemenea. stricta necesitate a pregătirii fizice multilaterale prin prisma largă a diverselor mijloace (cros. această etapă de antrenament a constituit o parte a procesului pregătii de bază.Metoda prelucrării statistico-matematice. 2. dar în legătură cu necesitatea evidenţierii gradului de sporire a rezultatelor sportive ca indicator sportiv-tehnic integral. 2012 144 . ea a fost consacrată odihnei active. ce a durat pe parcursul anului de studii cu contigentul de tineri înotători de 11-12 ani (15 fete şi 18 băieţi) din şcoala sportivă de nataţie. Observaţia pedagogică. Pe parcursul anului de studiu. În elaborarea metodicii antrenamentului. Luna august nu a fost luată în evidenţă. după cum urmează: Etapa I – februarie . în al doilea semestru microciclul a fost completat pentru fete cu trei şi pentru băieţi cu două antrenamente de pregătire specifică (de înot).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. a fost divizat în două semestre: I . nivelul capacităţii de muncă în baza testului PWC 130-170. Totodată. În cercetare s-au folosit metodele care au avut scopul verificării diferitelor aspecte ale selecţiei. 3. În perioada cercetărilor. Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.

4 14. Totodată. trebuie spus că acesta corespunde cu numărul general de ore pe an recomandat în programa existentă.4 4.antrenamentului pe uscat (83-84 ore în semestru). în mod uniform.3 4. iar cele din iulie .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. mai exact 197-220 ore în fiecare semestru. a jocurilor şi a exerciţiilor de elasticitate. Raportul mijloacelor principale de pregătire a tinerilor înotători de 11-12 ani în ciclul anual (în ore şi %) Mijloacele pregătirii Nataţie Exerciţii de forţă Alergare Jocuri.1 5. Caracterizînd structura temporală a antrenamentului tinerilor înotători la etapa de specializare sportivă iniţială.5 17. trebuie remarcat că.4 32.6 6.4 280 83 % din Ore număru l total de ore 32. Referitor la structura efortului de antrenament în zonele de intensitate. Chişinău: USEFS.9 417 64.1 14. aproape 70% de timp.4 584 167 Din tabel se observă că în I-a jumătate.4 11 5.8 15 70. în zona a treia volumul de înot îndeplinit a fost cu 25-35% mai mare decît cel prevăzut în programă.2 4. s-a atribuit eforturilor de nataţie şi pînă la 30% .5 21. datorită scăderii volumului efortului în zonele de intensitate 1şi 2 (tab. a fost asimilat un raport aproximativ egal între exerciţiile de forţă. volumul efortului cu caracter de forţă a fost majorat pînă la 12% şi de aceea.7 38.5 8.cu scop determinat.3 16.7 25.6 19. 2).7 19.5 18.8 6.4 12. 1): Tabelul 1. în ambele perioade. ceea ce corespunde cerinţelor pentru pregătirea fizică multilaterală a înotătorilor. Activitatea pe uscat are următoarea repartizare a mijloacelor de pregătire.5 23.1 304 84 % din Ore numă rul total de ore 44.4 12.2 27.1 220 37.9 42. ştafete Exerciţii de elasticitate Total Inclusiv pe uscat Perioada I Perioada II Total pe an Unităţi de măsură Ore % din număr ul total de ore 197 27 18. este micşorat (pîna la 4%) efortul cu folosirea alergării. 2012 Rezultatele starturilor din decembrie şi martie au fost analizate ca fiind de control.2 22. 2012 145 . (tab.6 7.5 % din număr ul total de ore 72.4 9. alergare şi ştafete.5 % din % din numărul număr total de ul total ore de ore 71.9 27. În a II-a jumătate.

3 0 0 0 0 4 19.4 18. Analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate reflectă faptul că.9 19.9 13.4 6.5 0 0 0 0 5 3. 2012 146 .3 32. .2 27.4 10.7 22.2 69.0 1. pot fi realizate.2 0 0 0 0 Total 197 220 27 37.2 14.3 13.0 22. deoarece ele reprezintă o adevărată bază de date. înclusiv cel cu caracter de forţă. în practica antrenamentului sportiv.5 100 3 73.4 7.2 37. Concluzii 1. astăzi.6 6. Acest fapt se explică prin faptul că probele pe distanţa scurtă impun cu preponderenţă cunoaşterea modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare.9 51. care utilizează metode tradiţionale.1 7. în mod dirijat rezultatele sportive planificate. 2012 Tabelul 2.2 45.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1. creşterea performanţelor se bazează pe elaborarea modelelor de antrenament. .2 6.5 Rezultatele cercetărilor permit de a trage concluzia că la dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza metodicii propuse de noi.4 10.2 73. care condiţionează nivelul de dezvoltare a forţei musculare la cote foarte ridicate şi chiar maximale.1 99.0 7.4 23. 2.7 14.0 50. pe fondul unei stări funcţionale bune şi foarte bune: .8 19.5 13.Folosind pe larg eforturile nespecifice.8 4.4 15 12.0 3. ştafete Alergare Exerciţii pentru elasticitate Perioada I II I II I II I II I II Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % 1-2 100.7 12.5 53.9 2.7 7. precum şi nivelul de realizare al obiectivelor pregătirii.6 33.1 16. precum şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului. teoria şi metodica nataţiei este mult mai bogată în metodologia pregătirii înotătorilor pe distanţe lungi şi medii.folosind volumul de înot redus considerabil (465-490 km în loc de 600-800 km conform programei).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă.1 15 65.9 10.5 6. 3.îndeplinind preponderent efortul lucrului în zona a treia de intensitate (pînă la 35-45%).2 4. care scot în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat.5 1.6 1. În general.1 32. Repartizarea principalelor mijloace de pregătire după zonele de intensitate în ciclul anual la tinerii înotători 11-12 ani (în ore şi %) Nataţie Zonele de intensitate Exerciţii de forţă Jocuri.2 68.0 71.75 24. Chişinău: USEFS.5 38.5 14.4 0 0 0 0 15 100 12.3 1.

Киев: Олимпийская литература. conf. борцы греко-римского стиля. В статье представлены результаты поиска путей оптимизации подготовки борцов 16-18 лет в годичном тренировочном цикле. Общая теория и еѐ практические приложения. 1993. Вайцеховский С. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului Bucureşti: UNIVERSUL. Книга тренера. Metodica antrenamentului sportiv.. Criterii de apreciere a conţinutului şi organizarea antrenamentului sportiv. Antrenamentul sportiv – teorie şi metodologie. Общая теория спорта. 7. 2012 4. 335 3. Conform datelor controlului pedagogic se poate de menţionat că efectul folosirii efortului cu caracter de forţă şi-a găsit reflectarea reală în dinamica sporirii indiciilor pregătirii fizice speciale. 148. Резюме. Chişinău: USEFS. 2004. периодизация. Bibliografie: 1. ASPECTE ALE STRUCTURII ŞI PERIODIZĂRII ÎN CICLUL ANUAL DE ANTRENAMENT SPORTIV A LUPTĂTORILOR DE STIL GRECO-ROMAN DE VÂRSTA 16-18 ANI Dimitriu A. годичный цикл. 312 с. 5. Chişinău Ключевые слова: Структура. student. 1993. 808с. univ. Educaţia fizică şi sport nr. P. Dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza aplicării mijloacelor de pregătire a tinerilor înotători conform metodicii elaborate de noi permite obţinerea dirijată a rezultatelor sportive planificate. 36 – 48.М. 5.G. vol. Матвеев Л. P. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Baroga L. Forţa în sportul de performanţă Bucureşti: Sport .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Bucureşti. Alexe N.: ФиС. Ozolin N. P.: ФиС. Dragnea A. imitarea diferitelor modalităţi de nataţie. М. 2012 147 . Платонов В. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. М. Chişinău Busuioc S. Bucureşti:―Stadion‖ 1972. 4. 1971. 1997. 143. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Turism.138-158.. 1980.. 6.. P. datorită stării funcţionale bune şi foarte bune a sportivilor. 8. С. dr. Chişinău Grosu V. Bucureşti: Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. 6. 2. Cârstea Gh.Н. lector universitar. 1985.П.. cum sunt că forţa de tracţiune pe uscat şi în apă. 2.

Subiectul cercetării . 1998.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Bompa T. 2003. În consecinţă. Chişinău: USEFS. Manolachi V..G.O. Ipoteza cercetării: s-a presupus că un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. 2001). Totodată. vârsta 16-18 ani Metodele cercetării În cadrul investigaţiei au fost aplicate următoarele metode ştiinţifice de cercetare: 1) analiza teoretică şi generalizarea literaturii. vârsta 16-18 ani. Platonov V. 2) observările pedagogice. 2002. 3) testarea pedagogico-sportivă. vârsta 16-18 ani... impun savanţilor şi practicienilor obiectivul referitor la evidenţa şi reglarea indicilor de pregătire a sportivilor.sistemul de evidenţă şi control pedagogic.С. Г. 5) analiza matematico-statistică a informaţiei. apare o contradicţie dintre volumul foarte extins de exerciţii la antrenament şi intensitatea înaltă a efortului luptătorilor la competiţii.. 2012 Extinderea competitivităţii în pregătirea sportivilor şi creşterea permanentă a numărului de pretendenţi reali la cele mai înalte locuri pe arenele internaţionale. Unul dintre factorii majori ce determină dinamica adecvată a indicilor de pregătire constă în structurarea optimă şi realizarea procesului de antrenament la diferite etape ale ciclului anual (Туманян. Odată cu schimbarea regulilor de joc. în cadrul ciclului anual de antrenament. Scopul cercetării: a elabora şi a implementa programul sportiv conform periodizării în ciclul anual de antrenament pentru luptătorii de stil liber..O. metodica de evidenţă şi structurare a componentelor de pregătire în cadrul ciclului anual devine insuficient perfectată ( Bompa T. 2012 148 . N. cronometrarea şi stenografierea luptelor. Obiectul cercetării îl constituie procesul de antrenament al luptătorilor de stil greco-roman. 2005) Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în identificarea unor regimuri optime de antrenament în pregătirea fizică şi tehnico-tactică a luptătorilor de stil greco-roman în cadrul ciclului anual de antrenament. factologia ştiinţifică şi deducţiile metodice elaborate din acest punct de vedere necesită completări şi concretizări. 4) înregistrări video. structurarea aspectelor de pregătire a luptătorilor de stil greco-roman.

.55 ± 0. pentru n=12 Din tabelul 1.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice( %) Grupele Grupa experimentală t P X i± m X i± m 14. 7. Tabelul 1. la studierea documentelor de planificare în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.16 10.9 ± 0. în ciclul anual de antrenament.2 ± 1.16 13.19 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.01.04 1.97 > 0.40 ± 0. 5.31 12.07 cu probabilitatea P<0. putem observa că. vârsta 16-18 ani.3 ± 0. luptători-juniori.05 şi pentru t≥2.27 3.6 ± 1. 2009). Datele obţinute în rezultatul testărilor pedagogice s-au comparat în baza criteriului t-Student pentru selecţiile observaţiilor independente necuplate (Демченко П. Prima etapă se referă la analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.20 11.10 ± 0. la începutul experimentului. 2.П.8 ± 0. Rezultatele testărilor sunt prezentate în tabele.05 > 0.5 ± 0.10 8.05 7.95 > 0. A fost elaborat şi aplicat un sistem de mijloace de control pedagogic al pregătirii sportive a luptătorilor de stil greco-roman. vârsta 16-18 ani. 4.1 ± 0. precum şi la experienţa personală.05 0. 2012 149 .93 37.42 46.83 0.8 ± 0.05 > 0. vârsta 16-18 ani. crt. Pentru grupa experimentală s-a optimizat structura pregătirii sportive. testarea sportivilor din grupa martor şi cea experimentală a dovedit că nu sunt divergenţe semnificative în rezultatele obţinute.05 > 0. 6. 2012 Organizarea cercetării Cercetarea a fost realizată în trei etape.10 ± 0. 3.60 ± 0.10 ± 0.05 > 0.21 1.18 4.05 12.82 cu probabilitatea P<0.69 1.16 35. A doua etapă se referă la testarea indicilor privind gradul de pregătire fizică şi tehnico .19 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2.87 1. S-au observat însă unele diferenţe doar la testul Chişinău: USEFS. La începutul experimentului pedagogic s-a efectuat testarea în rezultatul căreia au foet completate 2 grupe de sportivi. câte 12 băieţi cu vârsta 16 – 18 ani: grupa martor şi grupa experimentală. Grupa martor Denumirea testului Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă (suveica) 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special . 1. La etapa a treia de cercetare a fost prelucrat şi sintetizat întregul volum de informaţii. La finele experimentului pedagogic s-a efectuat testarea finală şi s-au analizat rezultatele normativelor de control în ambele grupe.tactică în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la începutul experimentului pedagogic Nr.22 47.89 > 0.

84 2.5 cu eroarea medie de 0.83 şi în testul „eficienţa acţiunilor tehnice‖ . La testul „Ridicări la bara fixă‖. iar sportivii din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 9.84 3. pentru n=12 1. pragul de semnificaţie (P > 0. performanţele medii sunt de 6.19 secunde.05) reflectă faptul că ambele grupe.0 min cu eroarea medie de 0. 4.69 3. Omogenitatea grupelor a fost necesară pentru efectuarea experimentului pedagogic. Prin urmare.01. „cinci aruncări‖ – t4=1.43 34.28 t P 2.05 <0.68 repetгri.6 secunde cu eroarea medie de 0.17 secunde.23 secunde.19 11.16 cu (P<0.20 31. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la finele experimentului pedagogic Grupele Nr.05).68 7. la testarea finală.05 < 0.t3=1.00 ± 0. „Alergare 3000 m‖.01.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice (%) X f±m 15. Rezultatele testărilor finale diferă semnificativ: criteriul t=2.valoarea medie este de 11.62 6.21 secunde.40 ± 0.05 < 0.84 cu P < 0.2 ± 0. crt. Оn cea de-a treia probă.35 ± 0. Denumirea testului Grupa martor 1. grupa martor prezintă valori ale variabilei „t‖ = 15.39 Grupa experimentală X f±m 17.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 150 . Tabelul 2. 2012 „diversitatea tehnicii‖ – t1=1. Criteriul t=2.21 12. Criteriul t=2.01 < 0. 2.01 < 0. оn grupa martor.6 ± 0. 6.25 ± 0. 2).6 ± 0. în fond.7 ± 1.87 2. observăm că rezultatul mediu al grupei martor este de 10.35 < 0.24 secunde. au fost omogene. grupa martor оnregistrează o medie la testarea finală de 12.89.8 secunde єi eroarea medie de 0.97. 3. s-au testat sportivii din grupele martor şi experimentală pentru a determina nivelul dezvoltării capacităţilor motrice şi tehnicotactice. 2.01.5 ± 0.25 secunde la testarea finală (tab.82 cu probabilitatea P<0.51 2. dar diferenţele nu au fost semnificative nici aici. 3. 8.05 şi pentru t≥2.01 < 0.24 10.6 cu eroarea medie de 0.1 ± 0.07 cu probabilitatea P<0.29 2.80 ± 0. La finele experimentului pedagogic.05.4 ± 1.87 cu P<0.35 ± 0. iar grupa experiment prezintă valori de 17. 4.25 9. Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .17 54.62 repetгri ale variabilei „t‖ peste pragul de semnificaţie P<0.23 49. media de grup este de 7.20 ± 0. Chişinău: USEFS.20 ± 0.8 ± 0. iar grupa experimentală . 7. La testul „Cinci aruncări‖.16 2.25 secunde cu eroarea medie de 0. iar la grupa experimentală. Pentru proba „Alergare de navetг 3x10 m‖ s-a constat că.01 Diferenţele sunt semnificative pentru t≥2.75 5.

2. iar colegii din grupa experimentală ating valoarea medie de 5. Платонов В. Constanţa. Демченко П.1 secunde cu eroarea medie de 0. 2.05.51 cu P<0. Periodizarea .EX PONTO. 3. 6.69 secunde.4 ± 1. Îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor pregătirii fizice în grupa experimentală ( unde P<0. 400 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.28 %. La „Testul special de şase minute‖. 2005. Considerăm că modificarea mijloacelor controlului pedagogic în structura antrenamentului sportiv pentru grupa experimentală a contribuit la îmbunătăţirea indicilor în pregătirea sportivă.40 ± 0. 518с.80 ± 0. vârsta 16-18 ani. Кишинев. Теория спорта: Учебн. докторантов. rezultatul mediu în grupa martor este de 34. Учебное пособие для студентов.01. C. Bibliografie: 1. 7.. 423 с. 2001. criteriul t=3..С.Dezvoltarea calităţilor biomotrice. для ИФК. Спортивная борьба: Теория. este în corelare cu locurile obţinute în competiţiile de diferit nivel. .Н. методика. p. La testul „Eficienţa acţiunilor tehnice‖ grupa martor înregistrează media de 3. Criteriul t=2. 2009.Bompa T.N. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv.05 şi P<0. iar cei din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 54. 400 p. 5. Rezultatele experimentului pedagogic au confirmat ipoteza noastră conform căreia un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. Concluzii 1. 2012 5.43 repetări. .П. Sporturi de luptă . Chişinău: Tipografia Centrală.01) s-a produs datorită modificării structurii şi periodizării antrenamentului sportiv.84 cu P<0.A.2 secunde cu eroarea medie în mărime de 0. 4.: Советский спорт. criteriul t=2.P. Кн. 2003. O. 73-180.75 secunde. Chişinău: USEFS. Teoria şi metodologia antrenamentului.Manolachi V. 6. greco-romane.39 %.20 repetări. преподавателей. Туманян. В 4-х кн. Г. . Методика подготовки.teorie şi metodică (lupte libere. организация тренировки. М. 210-250. pe care noi am elaborat-o.F.P. La testul „Intervalul de atac‖. Putem conchide că îmbunătăţirea indicilor de mai sus. sportivii din grupa martor înregistrează valoarea medie de 49. тренеров. 1998. Учебное пособие.01.Киев: Вища школа..35 cu P<0. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. 3. ceea ce denotă diferenţe semnificative între grupele din cadrul experimentului realizat.7 ± 1. iar la sportivii din grupa experimentală valoarea medie este de 31. Bucureşti: Exponto.Bompa T. 2012 151 . 2002. 256-263. Periodizarea.

problemei prognozării eficacităţii activităţilor sportive sunt dedicate numeroase lucrări. Изучена соревновательная деятельность национальной сборной команды РМ по вольной борьбе 2012 г. a factorilor cantitativi şi calitativi. nivelul şi viteza însuşirii tehnicii [4 şi a.]. 2012 ANALIZA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER ÎN CICLUL MULTIANUAL Gîlcă M. Evident performanţele stabile în competiţii reflectă o pregătire multilaterală (fizică. psihologică şi biologică). cum ar fi: alegerea specializării (sport) [6. 5.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В данном экспериментальном исследовании представлен анализ рейтинга команд по вольной борьбе на Чемпионатах Мира 2009. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. în special în perioadele de pregătire şi participare la competiţii sportive [3.]. Chişinău Postolachi A. modul de lupte [9. Резюме. tehnică. 10 şi a. борцы вольного стиля.. masterand. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2011 годов. dar încă nu Chişinău: USEFS. lector superior. Chişinău Ключевые слова: классификация. După cum menţionează I. Volumul tehnicii suficiente presupune totalitatea minimală a acţiunilor tehnice. Şulica. 8]. [11] pregătirea tehnică este caracterizată de gradul de însuşire a sistemului de mişcări ce corespund particularităţilor probei date de sport şi asigură realizarea performanţelor. 2010. teoretică. Chişinău Polevaia-Secăreanu A. Actualitatea cercetării: În ultimele decenii. După cum se ştie.] Trebuie să se ia în considiraţie caracteristicile individual-tipologice ale sportivilor la toate etapele de educaţie şi de formare. 2 şi a. performanţe stabile în competiţii [1.. prin testarea capacităţilor motrice este imposibil de a obţine o informaţie amplă despre pregătirea sportivului către competiţie. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Într-un şir de studii este demonstrată implicarea caracteristicilor individual-tipologice. Sarcinile ce rezultă din particularităţile activităţii competiţionale a luptătorilor se complică şi din cauza faptului că punctul vulnerabil al luptătorilor noştri constă în pregătirea tehnică mai slabă comparativ cu cea a luptătorilor de performanţă din alte ţări. lector superior. deoarece permite desfăşurarea luptei cu adversarul. Acest volum este analogic selectării elementare a acţiunilor tehnico-tactice. tactică.]. ce ajută sportivul să rezolve sarcinile tactice care apar în timpul luptei. 7 şi a.A. 2012 152 . техническо-тактическая подготовкa.. многолетняя подготовка.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 12 0 5 4 20 3 3 3 3 3 40 60 RUSSIA-I Azerbadjan-II Iran-III Turcia-IV Japonia-V China-VI Suedia-VII Uzbechistan-VII Kanada--IX 16 2010 0 8 10 3 20 RUSSIA-I Azerbadjan-IV Kuba-VII India-X 7 4 30 Japonia-II Iran-V Kanada-VIII 4 40 5 3 3 2009 7 10 1 50 60 Bulgaria-III Ukraina-VI Turcia-IX Kuba-X Fig. Dar. Volumul tehnicii obligatorii reprezintă totalitatea acţiunilor tehnice ce trebuie însuşite de către sportiv. 3. în 1994 – Turcia. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2009 7 10 7 8 5 4 5 3 4 4 2011 0 10 20 30 40 50 RUSSIA-I Iran-II Japonia-III Azerbadjan-IV Belorusia-V Bulgaria-VI Turcia-VII Ukraina-VIII China-IX SUA-X 60 Fig. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2010 Fig. luându-se în consideraţie procesul de antrenament concret şi particularităţile lui individuale. în anii 1993 şi 1995 echipa SUA a fost pe primul loc. Rusia a fost pe locul IV. în ultimii ani (2009. 2. 2010. a fost analizată activitatea competiţională la nivelul mondial la luptătorii de stil liber. în luptele libere are loc o schimbare de lideri. în Cupa Mondială a învins echipa din Iran. 3). aceasta deţinînd locul fruntaş pe parcursul anilor. Prin urmare. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2011 Chişinău: USEFS. ceea ce demonstrează o pregătire multianuală bine structurată (Figurile 1. De exemplu. 2011) este o anumită stabilitate a echipei din Rusia. 1. 2. permanent. 2012 153 . 2012 reprezintă un volum necesar pentru atingerea nivelului înalt al măiestriei sportive. La nivel Mondial.

Cel mai des folosite sunt „aruncările cu trecere pe sub braţ cu fixarea ambelor coapse‖ . 2012 154 . care sunt supuşi selecţiei pentru obţinerea cotei de participare la Jocurile Olimpice. 2. Creşterea performanţelor şi intensificarea concurenţei în luptele libere a sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice provoacă necesitatea de a căuta soluţii şi tehnologii eficiente pentru construirea şi realizarea procesului de antrenament în pregătirea multianuală. În comparaţie. din clasa doborîrilor se evidenţiază mai mult „trecerile pe sub braţe cu fixarea ambelor coapse‖ – 20 şi cele prin „împingere‖ – 17.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. O stabilitate se observă şi la sportivii din Turcia (IV.A. prezentîndu-se foarte bine la aceste trei campionate şi deţinînd locurile: V-2009. Analiza rezultatelor sportivilor la Campionatul Republicii Moldova la luptelibere (seniori) 2012 ne dă posibilitatea de a evidenţia pregătirea sportivilor autohtoni din lotul naţional. care se clasifică în funcţie de acţiunile tehnice din poziţie.: fiind lideri în perioada 1993-1995. care. III-2011. însuşeşte şi acest stil de lupte. putem să analizăm rezultatele lotului Japoniei. a fost analizată activitatea competiţională a luptătorilor autohtoni de stil liber (Tabelul 1). putem să constatăm că rezultatele studiului multianual al evoluţiei sportivilor din Azerbadjan. fapt ce atrage atenţia liderilor topului mondial. treptat. putem observa pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor moldoveni. 3. Belorusia. II-2010. Pentru atingerea scopului sus-menţionat. în anul 2011 se clasează doar pe locul X în reitingul mondial. deoarece dă posibilitatea de a caracteriza foarte minuţios luptele situative pe saltea şi permite a avea o imagine mult mai exactă despre diversitatea tehnicii luptei. Chişinău: USEFS. prima parte a tabelului bazată pe clasificarea unică (pe niveluri) ne acordă un şir de avantaje faţă de alte clasificări. Această clasificare unică structurează tehnicile luptei în trei niveluri: Lupta din poziţie prezintă multe acţiuni tehnice. 2. II). Conform tabelului 1. 2012 Conform figurilor 1. mai des întîlnim acţiunile tehnice cu „trecere pe sub braţe‖ – 27 din 54 de duceri totale. Ucraina şi a.U. Turcia. care va permite studierea problemei sportului autohton. „cu fixarea unei coapse‖ – 17‖. IX. putem observa participarea slabă a S. în cercetarea noastră.54 de acţiuni din 217. (figurile 1. În general. IV) şi Iran (III. Azerbadjan (II. Iran. Astfel. IV. Din clasa ducerilor la sol. la sol şi de acţiunile tehnico-tactice. 3) sunt actuale. din care motiv. V. Japonia. VII). „cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă‖ – 12 şi „aruncarea peste şold‖ – 10.

prin „extensie‖ – 17. care prezintă un număr foarte mic din cele 100 de angajări analizate. foarte multe „scoateri de pe saltea‖ – 64. 2012 Tabelul 1. -Prin încrucişarea (gambelor). pe parcursul acestor angajări am avut 10 victorii la tuş. prin „încrucişarea gambelor‖ – 13. -Prin extensie. -Cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă. ceea ce prezintă o diferenţă mare în pregătirea Chişinău: USEFS. cap-braţ). -------------------------------Total Total 8 10 8 3 5 12 Răsturnări Grupă TEHNICA LUPTEI LA SOL Subclasă 54 117 217 Grupă -Prin centurare. 80 28 18 10 64 95 46 19 În lupta la sol. -Cu fixarea prizei de coapsa depărtată (sau a trunchiului). -------------------------------Total -Prin smuncituri (cu prize de braţ. Acţiunile tehnico-tactice sunt „emitări‖ – 95 şi „dezechilibrări‖ – 46. -Cu prize de braţ-coapsă. -Prin suspendare. -Prin pîrghie. -Prin răsucire (cu prize de o coapsă).tuş‖ Scoateri de pe saltea Emitări Dezeichilibrări Fixarea piciorului în caz cînd scorul nu a fost deschis pe parcursul reprizei (0:0). sportivii autohtoni mai mult folosesc „răsturnările prin centurare‖ – 71 de acţiuni din 129 de încercări totale. 27 -Cu priza de o gambă (coapsă). 14 ---------------------------Total 37 ACŢIUNILE TEHNICO-TACTICE Menţineri în poziţia periculoasă Victorii obţinute la . -Prin răsucire. -Cu fixarea unei coapse..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.tuş tehnic‖ (6:0) Victorii la . Analiza acţiunilor tehnice preferate de luptătorii de stil liber la Campionatul Republicii Moldova 2012 TEHNICA LUPTEI ÎN PICIOARE -Cu întoarcere (moara). 18 victorii la „tuş tehnic‖. -------------------------------Total -Cu trecere pe sub braţe şi fixarea ambelor coapse. -Cu priză de cap-braţ-trunchi. -Prin înpingere (prizele de capbraţ). 2012 155 . -Peste piept. 20 17 13 4 14 5 129 16 10 1 54 Total 71 5 17 ----------------------------Total Treceri (la spate) Doborîri Treceri (la spate) Aruncări Subclasă 45 21 -Cu priza de trunchi. -Peste şold. -Cu trecere pe sub braţ (priza captrunchi ). -Prin aşezat.. -Prin răsucire. -Cu trecere pe sub braţ şi fixarea ambelor coapse. În acelaşi timp.

Маримяп В.. 1995. А. М.: Физкультура и спорт. 2010. 5. Chişinău: USEFS. Шулика Ю. Красноярск. пед.. М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Дифференциальная психофизиология физического воспитания и спорта. С.Г. 8.Н.A. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. Игуменова Л. Л. В: Теория и практика физической культуры. 3. C. 1997. 2. Bibliografie: 1. наук. №8. Unica performanţă a fost locul cinci: Burcă Alexandru. Современная предсоревновательная подготовка борцов.М. Как повысить соревновательную надѐжность высококвалифицированных борцов. 8-10. care prezintă un mare interes pentru sportivi şi antrenori. 9. 4. 28-30. Зависимость скоростных способностей спортсменов и способности их обучаемости от степени концентрированности нервных процессов.П.Н. Метод последовательного планирования экспериментов при изучении прогностичности наиболее важных для спортивного отбора показателей. Шулика [и др].: Изд.Ф. 136 с. 1979. М.7. Галковский Н.А. Дрижика А.И. 11.Ф. 5. техникумов физ. Каргин Н.43-45.. культуры и училищ олимпийского резерва / Ю..А. Индивидуальность и эффективный арсенал техники в спортивной борьбе. Завьялов А. Специфика мастерства борцов различных манер ведения поединка. Охотин В.: Физкультура и спорт. В: Теория и практика физической культуры. Модельные характеристики сильнейших борцов в вольной борьбе // Спортивная борьба. В: Теория и практика физической культуры. Красноярск. 1979. 2006. putem presupune că studiul privind pregătirea multianuală a sportivilor de performanţă din ţările calificate la Jocurile Olimpice va permite identificarea aspectelor pozitive şi negative ale pregătirii sportivilor autohtoni. Concluzii Astfel. В: Теория и практика физической культуры.Г. Рожков П. Шустин Б. ин-тов. С. oferindu-le posibilitatea de a medita asupra nivelului de pregătire. 10. 2010. 1976. Кононов JI. 800 с. Дис..А. Ильин Г. 1975. Ростов н/Д: Феникс. Миндиашвили Д.doar 19. 1999. 2011) cu părere de rău nu intrăm nici în numărul celor treizeci ţări din clasamentul mondial. precum şi asupra mijloacelor şi metodelor utilizate în cadrul procesului de antrenament. С. … канд. Luând în consideraţie evaluarea luptătorilor autohtoni la campionatele Mondiale în ultimii trei ani (2009. 6. и др..Г. 241 с.Г.А. №12. Система подготовки борцов международного класса. în baza celor menţionate. 104 с. № 2. Шевцова Л. 34 -37. „menţineri în poziţie periculoasă‖ – 28 şi „fixarea piciorului la scor egal‖ . 2012 156 . 7.Н. Завьялов Д. Дзюдо. №9. Оленик В. С. 161 с. Новиков А. Спортивная борьба. С.. Курамшин Ю. ЛГПИ.A. №3. В: Ежегодник.Л. 2012 sportivilor. Годик М.А.. 1998. Система и борьба: Учебник для СДЮШОР. спортивных фак-тов пед. 1980. 12-19. 1984.: Физкультура и спорт. Блеер А.

Metodele elaborate pentru învăţarea elevilor.univ. maximal test. în pofida faptului că. mulţi specialişti încearcă să aplice noi metode pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. şi dificultăţi în corectarea lor.. ceea ce conduce. Eficienţa şedinţelor de antrenament ce includ. period of recove. 2012 157 . iar dezvoltarea calităţilor fizice de obicei se face independent de formarea măiestriei tehnice [2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Summary.. încă mai există întrebări privind căile mai eficiente şi mijloacele concrete ale pregătirii fizice şi tehnice în procesul de învăţare a tehnicii corecte a alergării de viteză. Subiectul cercetării particularităţile biomecanice ale tehnicii alergării de viteză la etapa specializării sportive iniţiale la elevii de 13-15 (400-200m în sală). Chişinău Mruţ I. Obiectul cercetării: îl constituie mijloacele si metodele de îmbunătăţire a calităţii motrice ―viteza‖ la elevi în alergările de viteză în cadrul şedinţelor de antrenament. Dacă vorbim doar de alergarea de viteză. atunci putem constata că. explosive power.. 2012 CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR BIOMECANICE ALE TEHNICII ALERGĂRII DE VITEZĂ (200-400M) LA ATLEŢII DE VÎRSTA 13-15 ANI (ETAPA SPECEALIZĂRII INIŢIALE) Ojog M. la micşorarea eficienţei procesului de învăţare [3. dr. Estimation of influence a few physical exercise on the physical body and reaction on them. physics load. în plan ştiinţific. a tehnicii alergării de viteză practic nu s-au schimbat. conf. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. The present research focused on the problem of sport training of the young sportsmen. alergări de viteză pe diferite segmente va creşte dacă metodica experimentală de îmbunătăţire a capacităţii de viteză a copiilor de 13 -15 ani se va baza pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea deprinderilor motrice. Chişinău Keywords: sport training. Ipoteza cercetării. De cele mai dese ori. power. ceea ce conduce la pierderi de energie. 4]. din punct de vedere biomecanic.. în final. luîndu-se în considerare influenţele pedagogice ce îmbunătăţesc structura coordinativă a actului motric. Chişinău: USEFS. cît şi tehnice se face intuitiv. şi nu întotdeauna corect [1. 3]. accentul în formarea pregătirii atît fizice. pour. Actualitatea. la etapa specializării iniţiale. pulls. 2. apar greşeli la executarea mişcărilor. 3]. student. actualmente.

a fost aplicată metodica învăţării calităţii motrice ‖viteza‖. în condiţiile şedinţelor de antrenament. ca la începutul experimentului. Pentru realizarea sarcinilor propuse. Organizarea cercetărilor şi a experimentului pedagogic Cercetarea a fost efectuata în procesul şedinţelor de antrenament. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. Stabilirea caracteristicilor de bază ale tehnicii alergării de viteză şi argumentarea mijloacelor şi procedeelor dezvoltării rapidităţii mişcărilor. sistematizarea si generalizarea literaturii de specialitate. În componenţa grupelor experimentale si martor au fost incluşi cîte 10 copii de vîrsta 13-15 ani. a metodicii perfecţionării tehnicii alergării de viteză a elevilor. măsurări pedagogice de control. observaţia pedagogică. în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012 s-a desfăşurat experimentul pedagogic. la etapa a II-a (ianuarie 2011 – aprilie 2012) a fost desfăşurat experimentul pedagogic în cadrul procesului de antrenament în ŞSS de Atletism a MTS al RM: ianuarie 2011 – mai 2011 a avut loc testarea prealabilă şi selectarea grupelor martor şi experimentală. Ansamblul de metode a fost folosit pentru definirea sarcinilor cerecetarii. 2012 158 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. grupa martor s-a antrenat conform metodicii tradiţionale. Analiza. luînd în considerare corectările pedagogice care activizează structura coordinativă a acestuia. în perioada februarie 2012 – aprilie 2012 –a avut loc prelucrarea datelor obţinute. 3. s-a desfăşurat anchetarea antrenorilor care lucrează cu atleţii-alergători de viteză. iar cea experimentală . diferenţe în pregătirea tehnică şi fizică practic nu existau (P>0. Sarcinile cercetării: 1. în perioada 2010 – 2012 în două etape: la etapa I (septembrie 2010 – ianuarie 2011) au fost analizate datele din literatura de specialitate. Verificarea experimentală a eficienţei metodicii propuse de sporire a calităţilor de viteză a elevilor de 13-15 ani. 2.conform metodei propuse de noi.05). În calitate de factor experimental. Elaborarea metodicii experimentale de creştere a calităţii de viteză a elevilor de 13-15 ani. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. experimentul pedagogic şi metodele matematico-statistice. pe baza căreia activează majoritatea antrenorilor. Grupele au fost formate astfel. au fost folosite ca bază pentru stabilirea ipotezei de cercetare şi examinarea datelor obţinute. Chişinău: USEFS. pe baza dezvoltării calităţilor fizice şi perfecţionarea caracteristicilor tehnicii (cinematice şi dinamice) în alergarea pe distanţe scurte. 2012 Scopul lucrării constă în elaborarea şi de argumentarea experimentală. a fost folosit un complex de metode de cercetare: analiza literaturii de specialitate.

La fel.0 ±0.25 5. Indicii nivelului iniţial de pregătire fizică şi tehnică a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală şi martor Nr.4 ±0.11 1.11 222 ±12 209 ±13 Saritura în lungime de pe loc (cm) Grupa de control ∆ Caracteristicile statistice 0.05 P<0.05 P<0. 1 2 3 4 5 6 7 8 Teste Alergare 60m (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare30m lansat (s) Diferenţa dintre timpii pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Grupa experimental ă X ±m 8.45 ±0.05 P>0.7 ±0.0 ±0.9 0.8 3. 3.05 10 8. (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Săritura în lungime de pe loc (cm) Alergare 400 m (s) ∆ 0. 2012 Tabelul 1.1 0.25 5.07 0.14 204 ±24 199 ±19 70.27 3.2 ± 0.81 3.0 0.23 1. 8. 4.2 0.05 P>0.59 Alergare 400 m (s) 2.0 2.64 7.15 0.16 ±0.57 1.75 (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare 30m lansat.6 ±0.8 ±0.43 P P<0.7 3.5 ±0.2 0.30.05 P>0.92 0. 5.99 0.75 P P>0. orientate spre formarea structurii pasului de alergare şi asigurarea influenţării complexe asupra sistemului de mişcări.30 4.3 ±0. 6.05 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) Notă.51 ±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.75 1.30 0.4 0.25 5.66 7.6 ±0.94 ±0.05 P>0.75 69.8 ±0.22 4. Tabelul 2.05 P>0.1 0.22 5.05 P<0.06 5.81 0.05 P<0.23 8.32 P>0.05 2.6 ±0.1 0. 10.81 0.05 P>0.3 0.1 2.4 ±0. crt.3 Caracteristicile statistice t 0.19 0.05 P>0.05 Notă. Pentru n = 18.25 4.4 ±0. Grupa experimentală Teste Alergare 60m Grupa de control X ±m X ±m 9.84 0. Pentru n = 18.19 4.05 9 65. Metodica propusă a demonstrat o eficacitate înaltă în cadrul şedinţelor de antrenament cu elevii de 13-15 ani.42 2.05 13.77 P<0. 9. 7.86 0.18 4.54 ±0.64 ±0. 2.30.05) va fi egală cu 2.13 1.7 ±0.11 1.94 2.54 P<0.11 3. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0. deasemenea a fost Chişinău: USEFS.9 ±0.5 ±0.81 0.09 X ±m 8.1 ±0.28 4.05) va fi egală cu 2.68 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) 1.3 2.0 ±0.0 1.25 4. 2012 159 .5 ±0.22 3.0 ±0.01 ±0.1 t 2.05 P>0. au fost luate in considerare influentele pedagogice.3 0. (s) Diferenţa dintre timpul pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p. Analiza rezultatelor obţinute.05 P>0. crt.1 0.78 0.52 68.05 P<0. Indicii nivelului final ai pregătirii fizice si tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor Nr.4 0.8 3.9 ±0. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0. 1.05 P>0. care activizează structura coordinativă şi cea a actului motric.4 ±0.31 0.8±0.55 7. Partea practică a metodei experimentale includea trei grupe de exerciţii.01 ±0.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Биомеханические основы техники бега. 2012 160 . aplicând metode foarte variate de antrenament. cît şi pentru dezvoltarea grupelor musculare necesare. Şedinţele de antrenament în grupa de control se efectuau conform programei tradiţionale de instruire.. Testele aplicate în experiment şi-au dovedit eficacitatea în ambele situaţii. Diferenţe semnificative între grupe. antrenorul a venit doar cu explicaţii şi demonstrări. n-au fost depistate ( P>0.datele obţinute în urma experimentului pedagogic. 7-9. Суслов Ф. Cu toate acestea. din punct de vedere biomecanic. Орещук С. în scopul eficientizării însuşirii mişcărilor de către elevi cu o eficacitate mai mare. Bibliografie: 1. Киев: Здоров’я. 98 с. În rezultatul studiului şi al observaţiilor efectuate asupra elevilor de 13-15 ani.А. Кудинов А. astfel putem considera că experimentul s-a soldat cu rezultate semnificative. 2.П. În Tabelul 1 sunt prezentate datele iniţiale ale pregătirii fizice şi tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor. 1993. Подготовка юных бегунов. Москва..05). C. 112 с.. normele si volumul alergării de viteza in ambele grupe au fost aproximativ egale. la începutul experimentului pedagogic. 49 с. 3. care contribuie în cea mai mare măsură la executarea mişcărilor corecte. № 11. 1994. 3. д-ра пед.А. Exerciţiile propuse au fost selectate atît în scopul îmbunătăţirii tehnicii alergării de viteză. Тренировка спринтеров: Объемы беговой нагрузки в годичном цикле // Легкая атлетика. Комплексная система подготовки школьников в различных видах легкой атлетики: Автореф. dar cu îndeplinirea sarcinilor individuale în situaţii diferite. Мирзоев О. дис. Chişinău: USEFS.. Никитушкин В. Харьков: ХГУ. asemănătoare cu cele de bază. Se prevedea executarea unui număr mare de exerciţii dinamice. ..Г.Н. 1988. am constatat că una dintre cele mai efective metode este metoda antrenamentului individualizat. Experimentul organizat a demonstrat că pregătirea tehnică a elevilor poate fi influenţată pozitiv. Au fost analizaţi indicii alergării de viteză. 1994. наук. atît la parametrii de viteză. Максименко Г. Pe tot parcursul experimentului. 2. 4. Concluzii 1. cît şi la cei cinematici. 2012 pe larg folosită informaţia bazată pe logica alcătuirii unui şir de exerciţii şi sarcini. iar în Tabelul 2 .

a elaborat modele somatice (tabelul 1) şi motrice (tabelul 2) pentru fiecare post de joc în parte. Handball game today requires the somatic and motor skills special participants. Aceste modele constituie linii orientative pentru obiectivizarea selecţiei şi garanţia obţinerii unor performanţe superioare la nivelul fiecărui eşalon de performanţă. Pentru jocul de handbal. Metode. 2012 STUDIU PRIVIND PROFILUL JUCĂTORULUI PORTAR LA NIVELUL ECHIPELOR DE HANDBAL JUNIORI II Oprea G. elaborat pentru eşalonul de performanţă din care face parte. Pentru a face faţă cu succes situaţiilor variate şi mereu schimbătoare. In this sense. totodată. our work aims at investigating the motive profile of somatic and II junior teams and reporting data collected from the federation developed specialized models and domain specialists. metoda observaţiei pedagogice (în timpul lecţiilor de antrenament. Jocul de handbal actual impune a participanţilor calităţi somatice şi motrice deosebite. Chişinău: USEFS. Având în vedere obiectivele prioritare ale eşalonului de performanţă al juniorilor II promovarea pe verticală şi optimizarea performanţelor sportive. aflate în deplină concordanţă cu structura motrice a jocului actual şi conţinutul tehnico-tactic specific postului de joc. pregătirea jucătorului specializat pe postul de portar). Universitatea din Piteşti. 2012 161 . specialiştii domeniului. student.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. profil. jucătorul specializat pe postul de portar este ultimul apărător şi. instruirea echipelor de juniori. în colaborare cu federaţia de specialitate. portar. Conţinut. Introducere. România Cuvinte cheie: handbal. caracteristicile portarului trebuie să corespundă modelului naţional şi internaţional. primul atacant al echipei. in full accordance with the current structure and content of the game engine of technical and position specific tactical game. alături de experienţa personală ca fost jucător de handbal de performanţă specializat pe acest post de joc. am utilizat următoarele metode de cercetare: studierea literaturii de specialitate (probleme legate de antrenamentul sportiv în general şi jocul de handbal în special. Summary. În vederea elaborării prezentei lucrări. dar şi urmărirea evoluţiei jucătorilor portari în meciuri directe sau înregistrate). metoda statistico-matematică (în vederea prelucrării şi interpretării măsurătorilor efectuate la parametrii somatici şi motrici la nivelul echipelor de juniori II).. juniori.

Profilul somatic al jucătorilor portari la echipele de juniori II Indicator Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate Talia (înălţimea) (cm) 185.46 2. decasalt (sărituri rapide şi în lungime).65 Anvergura (cm) 187.38 Lungimea palmei (cm) 20. 2012 Tabelul 1.26 Talia100/greutate 1.5 Talia-100/greutate 1.46 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 30 m plat cu start din picioare (recuperarea rapidă a mingii).92 4. 2012 162 . Chişinău: USEFS. testul Cooper (rezistenţa aerobă). am colaborat cu antrenorii echipelor care ne-au transmis rezultatele la probele de control (tabelul 4). Tabelul 3.67 3.08 Probele de control considerate reprezentative pentru jucătorul specializat pe postul de portar sunt: deplasare în triunghi (necesară deplasării în poziţie fundamentală între cele două bare verticale). Valorile modelului motric la nivelul juniorilor II sunt prezentate în tabelul 2. Modelul motric al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Proba Performanţa 30 m plat Decasalt (secunde) (metri) 4''4/10 24 Aruncarea mingii (metri) 38 Deplasare în Testul Cooper triunghi (sec.01 1. abaterea standard şi coeficientul de variabilitate.2 0.86 Pentru evidenţierea profilului motric al jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul eşaloanelor de juniori II. la un număr de 24 de portari participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II.) (metri) 20''0 2400 În vederea stabilirii profilului jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul echipelor de handbal juniori II. împreună cu conducătorul ştiinţific al lucrării. aruncarea mingii de handbal la distanţă (lansarea contraatacului şi aruncări din poartă în poartă). Tabelul 2.06 1. Principalii indicatori statistici prezentaţi în urma măsurătorilor efectuate au fost: media aritmetică. Modelul somatic al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Talia (înălţimea) (cm) 178 Anvergura (cm) 181 Lungimea palmei (cm) 18.07 0. am efectuat o serie de măsurători la indicatorii somatici (tabelul 3) şi motrici (tabelul 4) prezentaţi.

aruncarea mingii de handbal la distanţă cu o medie aritmetică de 41. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 3.56% (omogenitate mare).82 3. constatăm următoarele: înălţimea jucătorilor care activează pe postul de portar este de 185.06 secunde (distribuţie normală.01 şi un coeficient de variabilitate de 1.87 Aruncarea mingii (metri) 41. În urma prelucrării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor privind parametrii somatici. cu o abatere standard de 0.57% (omogenitate mare).4 0.90 2.32% (omogenitate mare). 2012 163 . peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 8. Rezultate inferioare ale valorilor modelului motric sunt înregistrate la proba de decasalt.07 0.67 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate).35 secunde cu o abatere standard de 0.35 0.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.0 secunde cât reprezintă valorile modelului pentru această probă.2 cm cu o abatere standard de 0.4 m (distribuţie normală.06 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1.26% (omogenitate mare).07 cu o abatere standard de 0.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.58 m (distribuţie normală. media aritmetică fiind de 22.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.65% (omogenitate mare).87 m. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. anvergura are o medie aritmetică de 187. La probele de control rezultate superioare faţă de modelul elaborat pentru această categorie de vârstă sunt obţinute la alergare pe distanţa de 30 m plat.20 Deplasare în Testul triunghi Cooper (secunde) (metri) 22. 2012 Tabelul 4.92 2452 67.86% (omogenitate mare). faţă de 20.06 1.32 2. cu o abatere standard de 3.32% (omogenitate mare).90 m (distribuţie normală. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.92 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate). Chişinău: USEFS. cu o abatere standard de 4. cu o abatere standard de 67.48 Decasalt (metri) 24. cu o abatere standard de 0.92 secunde cu o abatere standard de 0.20% (omogenitate mare) şi testul Cooper 2452m. Profilul motric al jucătorilor portari la echipele de juniori II Proba Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate 30 m plat (secunde) 4.48% (omogenitate mare). raportul talie-100/greutate de 1. unde media aritmetică este de 4.82 secunde (distribuţie normală.56 Discuţii.57 8.07 m. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1.58 0. lungimea palmei 20. decasalt 24.

C.. 8. pe lângă particularităţile şi cerinţele metodologice generale. Teză de doctorat. 2004. C. Galaţi... Ghervan. Gymnasium nr. Profilul jucătorilor pe posturi şi implicaţiile acestuia în realizarea pregătirii fizice la handbaliştii juniori.. Evolution goalkeepers for men's 20 Handball European Championship. 10. Chişinău: Valinex.. 2003. Universitatea din Piteşti.Dunărea de Jos.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Profilul jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II se încadrează în modelul elaborat de specialiştii domeniului şi federaţia de specialitate. 4. Şufaru. prin actualizarea modelării pregătirii fizice specifice portarului de handbal. Ciencias del Deporte.. Barcelona: ASOBAL. Bucharest. Analele Universităţii . 2011. Jocul portarului. Metodica pregătirii handbaliştilor juniori. A. 9. Bibliografie: 1. şi particularităţile individuale ale jucătorilor specializaţi pe un anumit post de joc privind profilul somatic şi motric. cât şi motric. caracteristicile efortului specific jocului şi postului. Madrid. posibilităţilor de combinare a regimurilor calităţilor motrice şi caracteristicilor sistemului competiţional. 2/2009. Xavier Pascual F. atât din punct de vedere somatic.. Contribuţii privind creşterea eficienţei jocului. 3. 2008. El entrenamiento del portero: una propuesta metodológica basada en el tiempo.. 2009. traducere). 2012 164 . Teză de doctorat. Journal of Physical Education and Sport. Budevici. 6. Cucuian Dogaru C. Modelul jucătorului de handbal specializat pe postul de portar este determinat de conţinutul tehnico-tactic al postului. 2012 Concluzii În procesul de instruire desfăşurat la nivelul bazei de masă a handbalului de performanţă. 7. Popescu C. trebuie avute în vedere. Arslanagic.. http://www. în deplină concordanţă cu conţinutul tehnico-tactic şi efortul specific. P. 2008. Handbal.. Mihăilă I. M. Bacău. 1969. Antúnez.. 2008..V. A.com Chişinău: USEFS. A. Bucureşti: UNEFS. Model of training for the national handball team goalkeeper. La interceptación de la portera de balonmano: Efectos de un programa de entrenamiento perceptivo-motriz. 1989. 2005. Bucureşti: CNEFS. 2. C. Handbal. Rizescu. 5. Bucureşti: CNEFS. Portarul – pararea loviturilor.coachesinfo.

специальная выносливость. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Problema. student. fiind stringentă anume în ramurile sportive ciclice. determinată de capacitatea organismului de consumare a oxigenului. rezistenţei sunt studiate în lucrările mai multor autori [4. deoarece randamentul inimii determină această calitate [3. fiziologie şi biochimia sportului. Formarea rezistenţei la înotători este una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament contemporan. дистанционный метод.. În prezent. deoarece durata. se acordă o atenţie deosebită problemelor privind formarea rezistenţei. Cercetarea anumitor aspecte ale rezistenţei atrage atenţia specialiştilor din medicina sportivă. интервальный метод. Chişinău Ключевые слова: плавание.. selectate corespunzător vîrstei şi nivelului de pregătire a înotărilor. 5] Aproximativ de o jumătate de secol se polemizează la tema eficacităţii comparative a metodelor pe distanţă şi intervale. 2012 METODELE DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI ÎNOTĂTORILOR ÎN EFORTUL CU CARACTER AEROB: ASPECTELE TEORETICE Popescu M.5]. Резюме. Наибольшее повышение выносливости пловцов к работе определяемое в основном аэробными возможностями. folosite în antrenamentul pentru creşterea rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la sportivii specializaţi în ramurile ciclice de sport. Chişinău Peştereva L. În prezent. lector superior. se elaborează variante optimale de perfecţionare a posibilităţilor cascadelor de oxigen în organism. может быть достигнуто на основе комплексного применения основных методов. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Adepţii antrenamentului pe intervale confirmă că această metodă va fi cea mai efectivă pentru creşterea capacităţii muşchiului cardiac. Actualitatea: Problema dezvoltării rezistenţei are multe aspecte. pentru dezvoltarea rezistenţei.4. intensitatea şi diversificarea procesului de antrenament este în creştere continuă în toate ramurile de sport în special în sporturile ciclice. аэробные возможности. Данная работа посвящена методам повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера на основе анализа литературных данных.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Particularităţile de vîrstă ale dezvoltării forţei. şi respectiv. vitezei. Chişinău: USEFS. общая выносливость. se studiază pe larg aspectele pedagogice şi fiziologice în aplicarea metodelor de antrenament. 2012 165 . Locul principal le revine metodelor de antrenament.

Luînd în consideraţie opiniile specialiştilor. 2. Astfel. Chişinău: USEFS. unde rezistenţa generală reprezintă capacitatea de a executa un anumit lucru fizic într-un interval de timp. vor fi aplicaţi astfel de termeni ca: rezistenţa generală şi specială. accentul se pune pe scăderea capacităţii de lucru. 2012 166 . fiind analizată ca un proces ce apare şi se dezvoltă în timpul efortului şi este urmat de un lanţ de schimbări în organism. rezistenţa va fi determinată de capacitatea de a se opune oboselii.4. Aprecierea şi influenţa dezvoltării rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la înotători. îndelungat implicînd în activitate mai multe grupuri de muşchi şi. posibilităţile aerobe pot fi majorate cu succes prin metoda pe distanţă. atunci cînd este vorba despre rezistenţă. rezistenţa înotătorului este un complex de posibilităţi funcţionale care asigură organismul cu durata necesară de lucru în condiţiile programului sportiv. însă. Studiul privind concepţiile teoretice tratează structura şi conţinutul procesului de antrenament. cînd se vorbeşte despre oboseală.2]. specializaţi în ramurile sportive ciclice. În procesul pregătirii multianuale a sportivilor juniori. În această lucrare. presupunem că metoda uniformă şi cea alternativă creează premise fundamentale pentru majorarea rezultatelor sportive ulterioare [3. în planificarea antrenamentului iniţial. Pentru realizarea scopului propus. influenţând asupra specializării lui sportive. se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. Argumentarea analitică a structurii şi conţinutului metodelor de antrenament. vom încerca să evidenţiem că. accentul se pune pe posibilitatea de a continua lucrul. 7. Analizînd rezistenţa din punct de vedere pedagogic. ci şi unul stabil [1. a cărei practicare provoacă nu numai efectul înalt de antrenament. Scopul cercetării constă în studierea metodelor de dezvoltare a rezistenţei la înotători în efortul cu caracter aerob.8]. din punct de vedere fiziologic. care conduce la scăderea capacităţii de lucru. 3. Ca aspect fiziologic. s-au fixat următoarele sarcini: 1.8]. pe acest fond se va dezvolta rezistenţa specială. Studiile asupra acestei probleme au pus în evidenţă că numai îmbinarea metodelor menţionate va permite obţinerea efectului optimal de antrenament [6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. treptat. 2012 Alţi specialişti presupun că. iar rezistenţa specială depinde de specificul fiecărui sport sau de repetarea sistemică a acţiunilor motrice din fiecare sport [7].

capacitatea aerobă se bazează pe dezvoltarea sistemului respirator şi pe o respiraţie corectă. De fapt. O capacitate aerobă bine dezvoltată stabilizează. Folosind ca referinţă un plan anual cu un singur vîrf. În paralel cu adaptarea la antrenament. sunt reduse sarcinile de antrenament. Sistemul cardiorespirator al sportivului se ameliorează progresiv. în decursul perioadei de tranziţie şi în faza iniţială de pregătire. în special volumul de antrenament. 2012 167 . de asemenea. 1). solicitante. antrenamentul pe intervale fortifică inima. iar. Chişinău: USEFS. 2012 Organele. viteza. apoi să se refacă mai rapid. se vor introduce lecţii de antrenament în regim aerob pentru a le înlocui pe cele intense. Aceeaşi concepţie este valabilă şi pentru faza de descărcare. iar cel la altitudine sau de lungă durată măreşte potenţialul de utilizare a O2. Lecţiile de antrenament care pun accentul pe rezistenţa de lungă durată în regim aerob alternează cu activităţi de diferite intensităţi. Rezistenţa aerobă poate fi dezvoltată prin metoda condiţiei uniforme şi stabile cu o intensitate moderată medie. O capacitate aerobă mare influenţează pozitiv asupra capacităţii anaerobe. În aceste condiţii. un sportiv realizează un antrenament de rezistenţă în trei etape principale: rezistenţa aerobă. înseamnă că şi capacitatea lui anaerobă se ameliorează. atunci cînd înaintea competiţiilor importante. Dacă un sportiv îşi ameliorează capacitatea aerobă. În orice caz. creşte durabilitatea puterii anaerobe. sunt bine dezvoltate în timpul antrenamentului de rezistenţă. Periodizarea rezistenţei în cadrul planului anual Faza pregătirii subfaza pregătirii Periodizarea rezistenţei Perioada pregătitoare Perioada competiţională generală specifică precompetiţională principală Rezistenţa aerobă Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa specifică (ergogene za) Perioada de tranziţie tranziţie Anduranţa aerobă Rezistenţa aerobă se dezvoltă timp de 2-3 luni. apoi rezistenţa specifică (tab. organismul se poate reface şi. Tabelul 1. în consecinţă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. unele organe sunt dezvoltate în funcţie de metoda de antrenament utilizată. rezistenţa aerobă şi rezistenţa specifică (ergogeneza). intensitatea efortului trebuie să crească. în special sistemul respirator care furnizează oxigenul. Astfel. el putînd să-şi prelungească efortul înainte să ajungă în dficit de O2.

Vrjesnevschii.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Rezultatele cercetării conduse de I. Acest fapt este reflectat convingător de indicii probelor funcţionale pe distanţă (600m pentru femei şi 800m pentru bărbaţi) [4]. este prerogativa antrenamentului sportivilor calificaţi. se efectuează în funcţie de frecvenţa contracţiilor cardiace 170-180b/min. Slobodeaniuk au permis să fie evidenţiată eficacitatea înaltă a metodei cu intervale şi pe distanţe pentru creşterea nivelului de rezistenţă în efortul cu caracter aerob. este necesar a se respecta următoarele principii bazate pe aspectul fiziologic: 1) durata unor exerciţii nu trebuie să depăşească 1-2min. tensiunea arterială şi schimbul de gaze). 2) în dependenţă de lungimea porţiunii de antrenament. fapt iraţional. În aplicarea metodelor pe intervale cu scopul creşterii randamentului aerob. durata intervalelor de odihnă. alternativ şi cel cu intervale. fiind factorii importanţi în limitarea nivelului de producere Chişinău: USEFS.N. După părerea lui V. deoarece în ambele cazuri se urmăreşte reducerea numărului de bătăi ale inimii şi scăderea eficacităţii antrenamentului.Platonov.D. se poate constata că metodele alternative şi uniform creează condiţii prealabile pentru creşterea ulterioară a rezultatelor sportive [8]. uniformă sau alternativă de distanţe. spre sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii. M. de regulă. Volumul de antrenament atinge nivelurile cele mai înalte în faza aerobă şi în această etapă din planul anual [1].N. V. Cercetările desfăşurate de V. pe acest fundal în următorii ani se poate dezvolta rezistenţa specială. la planificarea antrenamentului iniţial se acordă o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. în procesul de pregătire multianuală. 3) determinarea intensităţii efortului la îndeplinirea exerciţiului pe durata pauzei. 2012 Metodele predominante sunt: în antrenamentul uniform. în general. Monogarov.V. Platonov. Antrenamentul pe intervale este orientat. aplicarea metodelor cu intervale.A Pogosean despre impactul la distanţă a diferite metode asupra dinamicii calităţilor speciale ne permit să considerăm că. Studiile medico-fiziologice au evidenţiat că înotătorii antrenaţi preponderent prin metodele alternative şi uniforme au o productivitate aerobă mai înaltă a inimii şi trec mai repede prin procesele de productivitate şi recuperare după efort (indici ai pulsului. Luînd în consideraţie opinia autorului.I. 2012 168 . se află în intervalul 45-90s. lungi şi medii (spre sfîrşitul acestei faze). Frecvenţa contracţiilor cardiace depăşeşte 180b/min în timpul efortului şi scade ei pînă la 120b/min la sfîrşitul pauzei. V. ducînd la îmbunătăţirea concomitentă a rezultatelor sportive şi la sporirea posibilităţilor aerobe [7].

este efectuată în intervalul de timp de la 10min pînă la 1.O.O.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Deseori. Mărăşescu (citat de T. activitatea de revenire între repetări şi activităţi uşoare la sfîrşitul lecţiei de antrenament. alternarea porţiunilor parcurse cu o viteză relativ scăzută presupune creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace spre sfîrşitul porţiunii „intensive‖ de la 170-175 b/min şi reducerea ei spre sfîrşitul porţiunii „de intensitate mică‖ pînă la 140-145b/min [6]. În funcţie de concentraţia AL. Bompa în lucrarea sa menţionează că antrenamentul modern se caracterizează printr-o complexitate deosebită. 2012 aerobă. Însă impactul acestei metode nu este limita de creştere a volumului muşchiului cardiac. fiind foarte efectiv în sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii. A fost prelevat şi analizat un eşantion de sînge din lobul urechii pentru a determina concentraţia de acid lactic. T. de rînd cu metode pentru creşterea rezistenţei în efortul cu caracter aerob. Tabelul 2. este pe larg aplicat cel pe distanţe cu viteză alternativă (metoda alternativă). intense. transportarea şi utilizarea oxigenului. antrenorul trebuie să stabilească cu precizie dozarea internă a efortului şi felul în care organismul reacţionează la stimulii de antrenament. Chişinău: USEFS. Zonele de efort bazate pe metoda LA (Mărăşescu. Utilizarea ei dezvoltă consumul intensiv de oxigen de către ţesuturi. 1980) Zona Nr. A II-a zonă reprezintă efortul cel mai greu din exerciţiile de rezistenţă aerobă. prezentat de cercetătorul I. în jurul pragului anaerob. 2012 169 . a III-a zonă este un program tipic care le combină pe cel aerob şi anaerob. care asigură captarea. şi cea de-a IV-a zonă se raportează strict la activităţile anaerobe. Însă savanţii menţionează că.170b/min. 1 2 3 4 Compoziţia LA Zona Compensare Aerobă Combinată/prag anaerob Anaerobă 0-23mg 24-36mg 37-70mg 71-300mg Prima zonă se raportează la activităţi pentru încălzire. pentru desfăşurarea unor programe adecvate. de obicei. În acest caz. efortul de antrenament a fost împărţit în patru zone (tabelul 2). Metoda acidului lactic (LA) se referă la stabilirea cantităţii de acid lactic prezent în sînge ca urmare a antrenamentului [1].Bompa). Efortul pe distanţe.5oră cu o frecvenţă cardiacă de 145 . care este favorabil la nivelul producerii anaerobe. Aplicarea metodei pe distanţe contribuie la perfecţionarea tuturor particularităţilor organismului.

М. Bucureşti.Р. şcoala naţională de antrenori.И. 1981. în general. în timpul efortului cu caracter aerob. Bompa T. determinate. Штернберг Ю. Platonov V. de schimbul mecanismelor anaerobe.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Соломатин В. Bucureşti.N. Dezvoltarea calităţilor biometrice – periodizarea. avînd o eficacitate înaltă a nivelului cu caracter aerob. orientîndu-se după indicii frecvenţei cardiace. intensitatea efortului trebuie să fie planificată în baza reacţiei organismului înotătorilor la exerciţiile propuse şi complexele lor. O. Metoda antrenamentului cu intervale. iar înotătorii ce posedă indici înalţi ai pragului de schimb anaerob . Antrenamentul cu intervale pe porţiuni scurte are un impact major asupra îmbunătăţirii calităţilor aerobe. editura fundaţiei „România de mîine‖. 2012 În practică.pe distanţe de staier. 3. Bibliografie: 1. reacţia organismului se apreciază conform indicilor lactatului în sînge sau celor ai frecvenţei cardiace. Concluzii 1.. Tinerii înotători al căror consum de oxigen are un nivel absolut înalt este raţional să se specializeze pe distanţe scurte.. folosirea metodelor pe distanţă şi cu intervale conduce la creşterea semnificativă a rezistenţei.. 4. poate fi obţinută prin folosirea în ansamblu a metodelor de bază. În antrenamentul înotătorilor de categorie înaltă. Chişinău: USEFS. 1999 3. №4. împarte lucrul de antrenament în trei zone: 1) zona menţinerii nivelului posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 130-145b/min). În dependenţă de metoda aplicată cu scopul creşterii posibilităţilor aerobe. Булгаков Н. Особенности воздействия непрерывного и интервального методов тренировки на организм юных пловцов.Ж. 2001 2. comparativ cu cea pe distanţă. Теория и практика физкультуры. fiind determinată de nivelul efortului cu caracter aerob. 2012 170 . 5... Spre exemplu. Teoria şi metodica antrenamentului sportiv. Creşterea semnificativă a rezistenţei înotătorilor. Волков Н. 2) zona creşterii posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 145165b/min). 3) zona creşterii maximale a posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiei cardiace 165-180b/min) [6]. Nicu Alexe. 2. contribuie la sporirea semnificativă a posibilităţilor de viteză şi de rezistenţă.

№ 6.И.А. Слободянюк М.И. Платонов Chişinău: USEFS. Tudor. Бернштейн Н.Б. Ти Пр.. VÂRSTĂ ŞCOLARĂ. Deşi sportul a atins un nivel înalt de dezvoltare.. (2003). Ştiinţa sportului se îmbogăţeşte permanent cu noi cercetări ştiinţifice. 2003).. Dorgan V.. борцы вольного стиля. Dragnea A.. 1997 8..:М. Киев. Набатникова М. Сравнительный анализ эффективности методов воспитания выносливости у пловцов 11-12лет. Вржесневский И. conf. Физиология. INFLUENŢA CAPACITĂŢILOR DE COORDONARE ASUPRA PREGĂTIRII TEHNICE A LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER. (2000). lector universitar. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. student.. 1985 7. (1991).П.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. el continuă să se dezvolte cu tempouri rapide. Лях В. Chişinău Ключевые слова: координационные способности. № 6. Теория и практика физкультуры. Manolachi V. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.S.культуры.М.. 2012 171 . (1991. №8.Я. V.Н. dr. (1985).. (2002).С. Chişinău Grosu V. Тренировка пловцов высокого класса. Матвеев Л. în deplină consonanţă cu deviza olimpică: „mai repede.. practic în toate ramurile sale. этап начальной подготовки. Гандельсман А. Платонов В. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. Фарфель В.П... Моногаров В. influenţează aspectul practic şi totodată îşi dezvoltă relaţiile cu alte ştiinţe. mai puternic‖. Cercetătorii Замятин Ю. la rândul lor.Teodorescu-Matei C. Платонов В. univ. care.Н. Платонов В. 1971. 1972 6... физкультура и спорт. Олимпийская литература. Tumanean G. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Chişinău Busuioc S.И. Теория и практика физкультуры. Вайцеховский С. 5.Н.. Резюме: В статье представлены результаты исследований по рационализации системы тактико-технической подготовки борцов вольного стиля на начальном этапе обучения.. посредством акцентированного развития координационных способностей.A. 2012 4. спортивная медицина. Теория и практика физ. (1999). ..А. mai sus. тактико-техническая подготовка. ETAPA INIŢIALĂ Sîrbu G.В. Тараканов Б. 1971. Биологические и педагогические аспекты выносливости. . (1998). О методах повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера. Погосян В.Д.

convorbire cu specialişti în domeniu. conform indicatorilor fizici şi tehnici. În acest scop. .2012 prin efectuarea testărilor finale în ambele grupe simultan. s-au efectuat testările de control privind indicii pregătirii fizice şi capacităţile de coordonare.. folosind metoda convorbirii. Această problemă rămâne actuală. 2012 В. una martor şi alta experimentală. Subiectul cercetării: sportivii din cadrul Licelui Internat Republican cu Profil Sportiv clasele 6-7.metoda reprezentării prin tabelă.Н. . 4. Din cei 24 de sportivi. (2009). din start. . 2. . prin intermediul analizei literaturii ştiinţifico-metodice. Experimentul pedagogic a început la 01. (2006) menţionează faptul că dezvoltarea calităţii de coordonare influenţează simţitor asupra formării deprinderilor şi eficacităţii executării acţiunilor tehnice.analiza statistico-matematicăconform lui Демченко П. Pentru a obţine rezultate ştiinţifico-metodice corecte. 2012 172 . Chişinău: USEFS. Metodele cercetării . Prelucrarea rezultatelor experimentului pedagogic prin intermediul metodei de calcul statistico-matematic. Selectarea sportivilor care participă în cadrul experimentului pedagogic.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Obiectul cercetării: dezvoltarea capacităţilor de coordonare a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă. să se formeze grupe omogene.analiza literaturii ştiinţifico-metodice.П. Scopul cercetării: perfecţionarea metodicii pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber prin dezvoltarea capacităţilor de coordonare. condiţia obligatorie în desfăşurarea experimentului pedagogic este ca. constituin subiectul cercetărilor noastre. . Teodorescu S. Analiza opiniilor specialiştilor în domeniul luptelor sportive privind pregătirea motrice a începătorilor şi influenţa dezvoltării capacităţilor de coordonare asupra calificării sportive.2011 cu testarea iniţială şi a luat sfârşit la 01.04. debutanţi în luptele de stil liber. Ipoteza cercetării: am plecat de la presupunerea că dezvoltarea capacităţilor de coordonare este o modalitate eficientă pentru perfecţionarea pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă.observaţia pedagogică.10. Analiza opiniilor specialiştilor referitor la influenţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare asupra formării pregătirii tehnice în diverse probe de sport. (2005).experimentul pedagogic. noi am alcătuit două grupe. fiecare având câte 12 sportivi începători din clasele a 6-a – a 7-a. Sarcinile cercetărilor: 1. 3. Ei recomandă un schimb proporţional de exerciţii de forţă cu exerciţii de coordonare în timpul antrenamentului sportiv.

52 ± 0.16 3.19 7.01.05 4 Alergare de tip „suveică‖ (sec) 8.05 2 Săritură în lungime cu elan (m.63 >0.31 1.07cu probabilitatea P<0. iar grupa experimentală a început antrenamentele conform programei propuse de noi. sportivii s-au antrenat conform programei standard de studii şi în acelaşi regim. cm) 3 Supleţea-aplecarea înainte (cm) 7. Rezultatele comparative ale testării finale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.82 cu probabilitatea P < 0. 2012 Până la efectuarea experimentului.86 >0.13 1. Rezultatele comparative ale testării iniţiale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.57 ±0.39 6.9 ±0.21 0. Tabelul 1.75 ± 0.35 ±0.15 ± 0.21 2.09 < 0.05 6 Echilibrul static special (sec) 6.83 >0. Exerciţiile de coordonare au fost incluse în partea pregătitoare şi în partea de bază a antrenamentului. precum şi de diversitatea exerciţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare.16 9.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 7 4. 2012 173 .03 >0. Rezultatele cercetării sunt incluse în tabelele de mai jos.05 şi pentru t ≥ 2.78 ±0.18 4. pentru n=12 Indicii testaţi Tabelul 2.28 8.16 8.85 ± 0.05 3 Supleţea (cm) 7.25± 0.35 ± 0.25 4. În timpul efectuării experimentului.82cu probabilitatea P<0.53 ± 0.75 <0. d/o.09 7.74 < 0.05 Săritură în lungime cu elan (m.53 0.18 6.05 Diferenţele sunt semnificative pentru t ≥ 2.05 şi pentru t ≥ 2.25 ± 0. Xi± m Xi± m t P 1 Alergare de viteză 30m 6.05 2 2. Grupa martor Grupa experimentală Xf± m Xf± m Indicii testaţi Veridicitatea t P 1 Alergare de viteză 30m 5.15 8. cm) 2. s-a mărit numărul de exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare.97 ±0.61 >0.3 7. durata antrenamentului fiind de 1 oră 30 min.6 ± 0.54 <0.05 7 Capacitatea de orientare în spaţiu(sec) 4.4 ±0.05 6 Echilibrul static special (sec) 5. În conţinutul antrenamentelor grupei experimentale.18 ± 0.01 >0.65 ± 0.49 <0. grupa martor a continuat antrenamentele în acelaşi regim şi conform programei standard. sportivii au fost divizaţi în două grupe.06 3.05 5 Echilibrul static general (sec) 8.72 ± 0.01.07 cu probabilitatea P < 0.4 ±0.05 4 Alergare de suveică (sec) 8.44 2.06 2.03 1. de trei ori pe săptămână.14 1.05 5 Echilibrul static general (sec) 8.12 2.6 ±0.19 2.4 ±0. În procesul de antrenament s-a ţinut cont de nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare la sportivi.17 2.85 ± 0.9 ± 0. pentru n=12 Chişinău: USEFS. Grupa martor Grupa Veridicitatea experimentală crt.0 ± 0.23 ± 0.84 ± 0.05 Capacitatea de orientare în spaţiu (sec) Deosebirile sunt semnificative pentru t ≥ 2.15 ± 0.85 >0.13 2.62 ±0.56 <0.04 2.06 1.27 <0.

V. 1991. Manolachi V. Teoria Sportului. 610 p.05).. Nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare influenţează simţitor asupra calităţii de execuţie a acţiunilor tehnice. 7. fapt ce demonstrează că grupele sunt omogene.. Бернштейн Н. 2012 174 . О ловкости и еѐ развитии. cărora li se acordă o atenţie mai mare în dezvoltarea capacităţilor de coordonare. 2006.Teodorescu-Matei C. 4. ei obţin un volum mare de cunoştinţe motrice specifice probei practicate. 2. 1999. Bucureşti: Moroşan. 518с. Dorgan V. putem trage concluzia privind importanţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare. Analizând rezultatele dezvoltării motrice din cadrul experimentului pedagogic la etapa iniţială. 2012 Concluzii 1. 4. În cadrul testărilor finale.И. тренеров. Editura FEST. Tudor. Rezultatele sunt mai bune datorită programei aplicate în grupa experimentală.componente ale capacităţii motrice. p.Sporturi de luptă-Teorie si metodică Chisinău 2003.П.05) între grupa de control şi cea experimentală. Chişinău INEFS: 2003. care reprezintă activitatea motrice în cadrul luptelor libere. Unele aspecte de individualizare a instuirii în sport. 2002. în grupa experimentală sunt înregistrate diferenţe semnificativ superioare grupei martor (P<0. fapt ce trebuie avut în vedere în timpul antrenamentelor. Rezultatele obţinute în urma experimentului au demonstrat că luptătorii de stil liber. Biliografie: 1. p. 8. 3. 2. Демченко П. Экспериментальное обоснование методики педагогического контроля физической подготовленности борцов // Пути повышения Chişinău: USEFS. 6.51. Dragnea A. 75-97.. 2009. grupa experimentală a fost net superioară celei de control (P<0. докторантов. Editura Coresi. 6. acest fapt demonstrând că aplicarea programei propuse de noi la antrenamentele sportive a contribuit substanţial la dezvoltarea capacităţilor de coordonare.287 с. O bună dezvoltare a capacităţilor de coordonare determină capacitatea de învăţare a acţiunilor tehnice noi. La dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Nivelul de pregătire tehnică influenţează direct asupra calităţii de execuţie a acţiunilor şi în competiţii. Capacităţile coordinative şi intermediare . 5. cât şi în ceea ce priveşte capacităţile de coordonare specială.А. Anume în această etapă. Teodorescu S. ceea ce este extrem de important pentru sportivii începători. au obţinut rezultate mai bune atât în pregătirea fizică şi capacităţile de coordonare generală. 5. 3. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. Bucureşti. преподавателей.A.. 399 p. Тараканов Б.Bucureşti. la toate testele de control. Учебное пособие для студентов.05). Кишинев. М.: Физкультура и спорт. Замятин Ю. Prin urmare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 49 . Antrenament şi competiţie.П. s-a dedus că în cadrul testărilor nu sunt diferenţe semnificative (P>0.

1985. 2012 175 . Полученные данные характеризует прирост показателей физической и технической подготовки.Г. Chişinău Ключные слова: начинающие гимнастки. 2012 эффективности подготовки юных и взрослых спортсменов. Gimnastica artistică feminină se caracterizează prin complexitatea antrenamentului. 9. для ИФК. с. 10. В 4-х кн.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. № 5. dr. Координационные способности школьников: основы тестирования и методика развития / В. В исследовании разработана программа и опробована на тренировочных занятиях с юными гимнастками на этапе отбора и начальной подготовке. studentă. 2000. 280 с. 2. 11. Лях // Физическая культура в школе.Киев: Вища школа. 2005. 22-26. Кн. Резюме.. Платонов В. Кинезиология и психология. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Г. Лесгафта. UNELE CONSIDERĂŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT CU GIMNASTELE TINERE LA ETAPA DE SELECŢIE ŞI PREGĂTIRE INIŢIALĂ Tomaşevschi O. физическая и техническая подготовка.И.И. который позволяет перевести юных гимнасток на второй год обучения в ДЮСШ. prof. недельный цикл тренировки. методика. Педагогический контроль за физической и техникотактической подготовленностью дзюдоисток: Методическое пособие.univ. тренировка.. Кишинэу. Chişinău Filipenco E. П.. Манолаки В. Туманян.Н. Лях В. Л. – 36 с. Chişinău: USEFS. Спортивная борьба: Теория. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. a programelor competiţionale şi. 3–10. prin micşorarea vîrstei participantelor.: Советский спорт.: ГДОИФК им. Теория спорта: Учебн. объем и интенсивность нагрузки. totodată.. тренировочные нагрузки. 1991. организация тренировки. С. 12. . Учебное пособие. 423 с.Ф. М.С. 1998.

depistarea elementelor „noi-Ultra-Si‖ depind în mare măsură de fantezia şi imaginaţia sportivelor. bucurîndu-se de succese şi popularitate foarte mare [1. Scopul cercetării: perfecţionarea şi argumentarea eficienţei structurii şi conţinutului de antrenament cu gimnastele de 7-8 ani la etapa de selecţie şi instruire iniţială. la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. metoda de înregistrare a indicilor pregătirii fizice şi tehnice. Gimnastica artistică este un domeniu cu o evoluţie spectaculoasă. 3. Metodele de cercetare: analiza şi generalizarea surselor literare. se consideră o verigă în formarea premiselor pentru realizarea ulterioară a unor rezultate sportive înalte. metoda grafică şi tabelară. dorinţe puternice şi cunoştinţe nu numai de la antrenori. îndeosebi. şi continuă în decurs de 8-10 ani. alternarea şi raportul de timp la diferite genuri de pregătire. care. observaţia pedagogică. Una dintre aceste etape de importanţă mare este etapa de selecţie şi pregătire iniţială. tehnice şi artistice în antrenamentul sportiv. Însuşirea cu succes a exerciţiilor complicate este posibilă numai prin prisma îmbinării mijloacelor diverse şi a genurilor de pregătire la toate etapele antrenamentelor multianuale şi.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. a antrenorilor şi coregrafilor în elaborarea conţinutului pregătirii fizice. Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate privind selecţia şi pregătirea tinerilor gimnaste. comună pentru toate etapele de pregătire-îmbinare a diferitelor mijloace-genuri de pregătire este aplicarea unor eforturi de intensitate înaltă la lecţiile de antrenament. de-a lungul anilor. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor tinere. părinţi şi chiar de la gimnaste. cerînd eforturi mari. a avut progrese remarcabile. 2012 Pregătirea gimnastelor de calificare înaltă este un proces pedagogic complicat. Determinarea volumului şi a conţinutului programelor de pregătire cu gimnastele tinere. Perfecţionarea continuă a metodicii de antenament al gimnastelor de 7-9 ani va fi legată cu studiul conţinutului şi volumului. analiza documentelor de planificare a procesului de instruire şi antrenament al gimnastelor tinere. 2. Originalitatea exerciţiilor. la 6-7 ani. 2012 176 . 4]. ci şi de la societate. de fapt. Chişinău: USEFS. cerinţele programelor. 3. care. care ia început din copilăria timpurie. Sarcinile cercetării: 1. 2. Pregătirea gimnastelor trece prin mai multe etape.

Sfoara (puncte) 6. La sfîrşitul anului de studii (aprilie-mai).96±0.65 2.83 1. care a inclus aceleaşi probe (testarea iniţială). Ţinînd cont de aceasta. La sfîrşitul lunii octombrie.21 5.61 2.20 2. Apoi toate fetiţele alese au participat la testarea preventivă la 8 probe: alergare 20m.50±0. Aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastcă (puncte) 6.38 Săritura în lungime de pe loc (puncte) 6.54±0.44 2.88±0.92.42 Alergarea 20 m (puncte) 1. sfoara. podişorul.05.00 5.03 2.80±0.79 2.43±0.25 6.23±0.28 1. Aceste fetiţe trebuie să fie de o înălţime mai mică şi mai „uscăţive‖ (slabe) decît celelalte fete de vîrsta lor. P ‹ 0.30 4. a fost desfăşurată a doua testare. Mediile de grupă obţinute de gimnastele tinere pe parcursul anului de studii Nr. cu toţi copiii testaţi preventiv au fost organizate şi desfăşurate antrenamente (de trei ori pe săptămînă) cu scopul de a le dezvolta capacităţile motrice în mod organizat.80±0.15 4.13 4. P ‹ 0.c rt.10 3. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară.72 3. Podişorul (puncte) 2. de a-i învăţa diverse mişcări conform programei elaborate. 2. Criterii statistice Х ± Sx Parametrii comparaţi Testare preventivă Testare iniţială Testare finală 7. Mărirea treptată a cerinţelor şi înaintarea lor faţă de sportivele de performanţă impun specialiştii de domeniu să elaboreze metodica de selecţie a copiilor.10.60±0. cît şi intereselor oamenilor care doresc să se implice în procesul de pregătire a lui.001 1. va corespunde atît interesului dezvoltării sportivului.05±0.18±0.24±0.80±0.36±0. Desfăşurarea selecţiei determinate ştiinţific.75 1.31 3. „t” = 2. „t” =3.19 4.21 3.82±0.30 7.18 7. P‹ 0.39 3.64 3.20 8.27±0. 2012 Metodica opranizării cercetării. pentru determinarea nivelului de pregătire fizică şi tehnică.15 1. Flotări din sprijin culcat cu mîinile pe bancă (puncte) * Dacă „t”este egal cu 2.26 5.15 2.21 7.18 8.87. mai ales la etapa de selecţie şi instruire iniţială.19 3.20 7.30±0. săritura în lungime de pe loc. fără îndoială.67 2. Chişinău: USEFS.18 7. 2012 177 t1* t2 t3 1.00±0.00±0. care corespunde etapei competiţionale gimnastele trebuie să participe în testarea finală şi la competiţii.29 7. Tracţiuni în braţe din atîrnat la bară (puncte) 3.18 7. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.69 3. În continuare.72±0.19 4. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică.01.63±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. selecţia primară se înfăptuieşte la sfîrşitul lunii august şi începutul lunii septembrie.29 2.21 6.52 2.18 3.00±0.18 3. Tabelul 1. Ridicarea picioareor pînă la echer din atîrnat la scară (puncte) 3.70±0.40 1.27 .40±0.90 2. Au fost cercetate fetiţele de vîrstă preşcolară mare (6-7 ani) şi fetiţele de vîrstă şcolară mică (7-8 ani clasele I).

În celelalte patru probe: săritura în lungime de pe loc. Dinamica indicatorilor pregătirii fizice (în note) la tinerele gimnaste: I —●—●— Alergare 20 m. Chişinău: USEFS.05-0. sfoara şi podişorul. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară.001).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în limita de 2-5 puncte. Caracteristic este faptul că gimnastele supuse testărilor. începînd cu testarea preventivă. Acest fapt se observă uşor din figura 1.Podişorul. În aceste probe gimnastele au demonstrat note în limita de 6-8 puncte. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică. --●--●--. II—●—●— Aplecare înainte din stînd pe bancă. Mediile de grupă (în note) obţinute în testările preventive diferă semnificativ de indicii obţinuţi în testările finale (P < 0. au demonstrat rezultate relativ înalte în unele probe: alergare 20 m. Din tabelul 1. ---●--●--. 2012 Mediile de grupă ale notelor calculate sînt prezentate în tabelul 1 şi figura 1. I II 9 puncte 8 ● ● 7 ● ● ● 9 puncte ● 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 2 ● ● 7 6 3 testare ● ● ● ● 1 2 3 testare Figura 1. se observă că gimnastele treptat măresc capacităţile proprii de la o testare la alta. 2012 178 . notele obţinute în testarea preventivă sunt destul de mici.Podişorul.

28 p.001) în toate probele testate.05-0. 2. . Aspecte ale antrenamentului modern în gimnastică. În dependenţă de perioada de antrenament. I.Ю... 2009. p. Bucureşti: Sport-turism. Bucureşti: Editura Stadion..М. 2. se pot concluziona următoarele: 1. În: Гимнастика (ежегодник). celei speciali se acordă 75%. În perioada competiţională. 2012 Totodată.gimnastele îşi măresc treptat capacităţile proprii de la o testare la alta. iar pregătirii tehnice – 25%. 2012 179 . 19-24. Розин Е. practic în toate probele (la testarea preventivă. Se păstrează volumul de ore necesar la pregătirea fizică. с. 1973. Problema organizării şi efectuării procesului de instruire şi antrenament cu gimnastele tinere la etapa de selecţie şi pregătire iniţială se află la un nivel de raritate în comparaţie cu alte probleme ale antrenamentului sportiv. Dungaciu P. Ch. Вып. отбора и прогнозирования в гимнастике. Perfecţionarea metodicii procesului de antrenament al gimnastelor tinere trebuie să fie legat de studiul conţinutului.. al programelor. diferă şi raportul genurilor de pregătire a gimnastelor. Concluzii În baza studierii şi analizei literaturii de specialitate şi a investigaţiilor întreprinse.8-80.. Mediile de grupă obţinute în testările preventive diferă semnificativ de mediile de grupă obţinute la testările finale (p‹0. iar volumul de pregătire fizică – 60%. dr. Bibliografie: 1. iniţială şi finală). testările preventive şi finale sunt mai mici. Elaboarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv: Autoref. 1982. se conduc de cerinţele programelor de pregătire în planificarea antrenamentului gimnastelor tinere. Teoria antrenamentului sportiv. 3. al alternării genurilor de pregătire la etapa de selecţie şi pregătire iniţială.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Antrenorii. În perioada pregătitoare pregătirii fizice generale. tezei. raportul dintre pregătirea tehnică şi pregătirea fizică 50:50%.diferenţele dintre indicatorii testării iniţiale. Chişinău: USEFS. Общие основы спортивиой ориентации. 4. Nanu L. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice la tinerele gimnaste reflectă următoarele: . Harre D. se poate menţiona faptul că gimnastele menţin o dinamică crescîndăuniformă. volumul de pregătire tehnică se măreşte pînă la 40%. în linii generale.. 3. în pedagogie. al volumului de lucru.

Chişinău Povestca L. în unele ţări nu se acordă atenţie suficientă pregătirii tehnice a atleţilor.. dar mai trebuie ca aceştia să poată interacţiona eficient în zona de schimb. Franţa. anume acestea fiind ţările care domină în lume în această probă. Cu părere de rău. În mai multe cazuri.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. dr. antrenor federal al RM la atletism. univ. chiar şi la competiţiile de anvergură. care este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului contemporan. подготовительные упражнения. pregătirea nu numai că nu se potriveşte cu procesul de antrenament. ehipele sunt descalificate pentru încălcarea regulamentului de concurs.. технические приѐмы.. în special aceasta se întâmplă din cauza încălcărilor ce au loc în zonele de shimb. Chişinău Ключевые слова: эстафетный бег. de aceea. Observaţii de termen lung şi analiza procesului de antrenament au arătat că mulţi specialişti organizează procesul de pregătire pentru alergarea de ştafetă greşit din punct de vedere metodic.передача. Scopul acestui studiu este de a scoate în evidenţă căile teoretico-metodice de perfecţionare a procesului de pregătire a sportivilor în proba de ştafetă 4x100m. Резюме. Canada. Rusia etc. Marea Britanie. maestru al sportului. componenţi ai echipei. fapt care se poate realiza numai atunci.conf.. Polonia. folosind diferite mijloace de antrenament specifice probei. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. В данной статье проводится теоретико-методический анализ наиболее важных аспектов учебно-тренировочного процесса одного из интереснейших видов лѐгкой атлетики – эстафетного бега 4х100м. studentă. Nu este suficient ca într-o echipă să fie prezenţi patru (sau mai mulţi) alergători de mare performanţă pentru a obţine succese. тренировка. Alergarea de ştafetă este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului şi unica probă în care rezultatul final se determină în baza reuşitei participării celor patru (sau mai mulţi) sportivi-alergători. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Actualitatea.приѐм. când sportivii se antrenează regulat. deseori. 2012 REPERE TEORETICO-METODICE ALE PREOCESULUI DE INSTRUIRE ŞI ANTRENAMENT ÎN PROBA ALERGĂRII DE ŞTAFETĂ 4X100M Virsta D. Chişinău: USEFS.эстафетная палочка. 2012 180 . Chişinău Gancenco A.. Trebuie remarcat faptul că alergarea de ştafetă este foarte des folosită ca un mijloc al antrenamentului sportiv în pregătirea atleţilor de mare performanţă. dar se desfăşoară în detrimentul acestuia. специальные упражнения. în special în SUA.

de obicei. trebuie să execute transmiterea bastonului fără greşeli. Mai bine ar fi dacă transmiterea va avea loc la al 16lea – al 18-lea metru. Practic. în afara alergării cu viteză maximală.în urmă. analizînd rezultatele Campionatului Mondial de la Roma. Trebuie ţinut seama de faptul că alergarea de ştafetă este mai mult decît doar o alergare simplă a patru sportivi. Transmiterea externă.3m). anume în alergarea de ştafetă. transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie efectuată cînd vitezele ambilor sportivi sunt aproximativ aceleaşi. Transmiterea de sus. care apare atunci cînd sportivul ce transmite bastonul întinde braţul înainte. Problema activităţii competiţionale practice a fost studiată de specialiştii cehi. rezultatul în alergarea de ştafetă poate fi cu 2. 2. Tipurile de bază de transmitere a bastonului sunt următoarele : 1. timpul poate fi redus nu numai din contul alergării din elan. a treia şi a patra etapă au dreptul să înceapă elanul cu 10m pînă la zona de transmitere). Pentru a realiza acest lucru. din anul 1987. 3. 4. transmiterea are loc în cea dea doua jumătate a zonei de 20m. Transmiterea internă. Premisa pentru atingerea rezultatelor înalte în alergarea de ştafetă 4x100m este capacitatea sportivilor de a transmite bastonul de ştafetă cu viteză maximă. destul de des.5-3. Transmiterea mixtă. sunt necesare antrenamente planificate şi concentrare maximală. În ştafetă. Problemele de bază care. dar din contul ―spaţiului liber‖ (1-1. nu se ia în considerare starea sportivului: a reuşit acesta să se restabilească după antrenamentul precedent sau nu? Din această cauză.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. apar în lucrul cu echipele de ştafetă. 2012 Astfel. antrenamentele direcţionate spre perfecţionarea tehnicii alergării de ştafetă se petrec într-un regim de viteză incorect. Acest cuartet trebuie să fie combinat într-o uniune rezultantă. obţinute de fiecare sportiv în parte [3]. au fost studiatt de ei obţinînd date obiective. care. adunaţi într-o echipă. Acest indicator poate fi folosit pentru controlul transmiterii bastonului. Analiza variantelor de transmitere a bastonului de ştafetă în Chişinău: USEFS. Autorii au analizat tot setul de caracteristici şi abordări pentru determinarea eficienţei organizării activităţii competiţionale a celor mai puternice echipe de ştafetă [8]. În cazul unei tehnici optimale a transmiterii bastonului. De obicei. deoarece aceasta va da posibilitatea celui ce primeşte ştafeta să acumuleze viteză mai mare. iar cel ce primeşte .0 sec mai bun decît suma rezultatelor în alergarea de 100m. Uneori. sportivii se traumează mai des decît în celelalte probe. Cel mai dificil este de a executa transmiterea în zona de 20m (cei care primesc ştafeta la a doua. 2012 181 .

folosesc o transmitere mai puţin eficientă – cea „de sus – în jos‖. echipele de ştafetă care au aplicat transmiterea de sus – în jos nu au fost realizat o interacţiune mai eficientă decît în transmiterea de jos – în sus [7]. că echipele cu o calificare mai joasă. deseori. finaliştii echipelor masculine preferă poziţiile startului fără sprijin. B – de jos). unde se întîlnesc echipe care folosesc aproximativ aceleaşi variante de transmitere. În ceea ce priveşte femeile. Astfel. dar şi în finalele acestor concursuri. folosite de sportivii diferitelor echipe de ştafetă pentru organizarea interacţiunii dintre sportivii care transmit şi cei care Chişinău: USEFS. Des. Procedee de transmitere a bastonului de ştafetă (A – de sus. Sportivii de culoare consideră că acestea sunt mai naturale pentru a acumula treptat viteza. ceea ce conduce. Analiza poziţiilor de start folosite de sportivii ce primesc ştafeta. de obicei se bazează pe performanţele individuale ale participanţilor. în consecinţă. în care diferenţa de viteză dintre cel ce transmite şi cel ce primeşte este mare. 2012 proba de 4x100m a demonstrat o egalitate aproximativă a variantelor „de sus – în jos‖ şi „de jos – în sus‖ (Desenul 1). Acest lucru se întîmplă nu numai în calificări. efectuată de specialiştii cehi. s-a observat că acestea preferă startul cu sprijin pe o mînă. O tendinţă analogică a fost depistată şi la analiza activităţii competiţionale în alergarea de ştafetă 4x100m la Jocurile Olimpice din Seul (1988). ai căror participanţii nu au legături perfecţionate. Există multe variante de handicap. Însă indicii grupei finaliştilor diferă esenţial. a demonstrat că numărul variantelor poziţiei startului cu un singur sprijin (semiaşezat) şi a celui din picioare este aproximativ acelaşi. 2012 182 . şi.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Este important de menţionat faptul că în nici o competiţie analizată din perioada 1972-1988. la pierderea bastonului. 1. adică poziţia startului nu influenţează la acumularea vitezei în zona de elan. Ea constă în aceea.

este reflectată influenţa posibilităţilor de viteză absolute ale sportivilor din echipele de ştafetă. Des. Schema determinării semnului de control pentru începutul accelerării celui care primeşte ştafeta. 2) [4]. Chinograma 1. De aceea.transmiterii bastonului de ştafetă Chişinău: USEFS. dar într-o măsură foarte mare şi de perfecţionarea tehnicii interacţiunii sportivilor în zona de transmitere a bastonului. 2. Aici. 2012 primesc ştafeta. Tehnica predării . 2012 183 . în pregătirea alergătorilor de viteză pentru alergarea de ştafetă o mare atenţie trebuie acordată perfecţionării tehnicii primirii în zona de transmitere. a poziţiei startului şi a variantei de transmitere a bastonului (des.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. care asigură participarea reuşită la competiţii de diferit rang (Chinograma 1) [6]. Totuşi rezultatele în alergarea de ştafetă 4x100m depind nu numai de pregătirea individuală. drept consecinţă.

a III-a şi a IV-a etapă (incomoditatea poziţiei iniţiale de start). . 2012 Specificul alergării de ştafetă înaintează sportivilor anumite cerinţe. viteza şi exactitatea transmiterii). . s-a stabilit că. pentru o interacţiune bună între sportivi în zona de transmitere. Chişinău: USEFS. pentru a da semnal la timp cu vocea (cu 22.capacitatea celui ce transmite.startul şi elanul de la start al celui ce primeşte la a II-a. Este vorba de: .locul transmiterii bastonului de ştafetă.capacităţile coordinative ale alergătorilor în timpul interacţiunii în zona de 20m (primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă în timpul alergării cu viteză maximală a celor doi sportivi la distanţa braţului întins. . I. să perceapă distanţa pînă la cel ce primeşte. în special la obiectul mobil (începutul alergării exact la trecerea marcajului de control de către sportivul ce transmite).exactitatea şi rapiditatea reacţiei motorii după percepţia vizuală. 2012 184 . cît şi faţă de executarea unui şir de procedee tehnice complicate în procesul transmiterii bastonului de ştafetă [8]. privirea orientată într-o parte – în urmă. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt: .viteza în regim de rezistenţă (lungimea etapelor în alergarea de ştafetă este mai mare de 100m: etapa I – 110m.timpul alergării zonei de 20m din elan a celui ce primeşte ştafeta. în timpul alergării cu viteză maximală.timpul trecerii bastonului de ştafetă a zonei de 20m. În continuare. . . Exerciţii pregătitoare penrtu antrenarea alergării de ştafetă 4x100m: 1) accelerări de la start din startul de sus. 2) start cu sprijin pe o mînă (alternativ cu stînga şi dreapta). atît faţă de starea lor fizică. 4) alergarea din startul de jos cu bastonul de ştafetă.activitatea competiţională a sportivilor în alergarea de ştafetă (capacitatea de a vedea numai partenerul său şi de a reacţiona numai la semnalele lui). etapele II şi III – cîte 130m şi etapa a IV-a – 120m).stabilitatea psihologică a alergătorilor (interacţiunea la viteze înalte la sfîrşitul zonei de transmitere). . .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.diferenţa de timp a intrării în zona de transmitere dintre cel ce primeşte şi cel ce transmite ştafeta. un rol foarte important îl are handicapul. De mărimea handicapului în mare parte depind şi alţi indici. care influenţează asupra eficienţei interacţiunii alergătorilor în zona de transmitere a bastonului de ştafetă. 3) start cu sprijin pe o mînă. vom prezenta o serie de exerciţii pregătitoare şi speciale. .5m). . În baza cercetărilor şi a lucrului practic cu echipele de ştafetă. care pot fi utilizate în procesul de instruire şi antrenament al alergătorilor de ştafetă pe distanţa de 4x100m [8].

5). Exerciţii pentru insuşirea tehnicii transmiterii şi primirii bastonului de ştafetă: 1). accelerează iar. Bastonul se transmite la comanda sportivului ce stă din spate. diferiţi factori pot conduce la deplasarea marcajelor (nervozitate. Primirea şi transmiterea ştafetei fără marcaj. Piciorul drept sau stîng este îndoit din articulaţia genunchiului. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul sau cu toată echipa în alergare uşoară (la încălzire). Imitarea transmiterii bastonului de ştafetă pe loc. Dacă mingea ajunge numai la linia „gata‖. Aici. 4).m. 2012 Exerciţiile 1 . 2012 185 . cînd mingea ajunge la linia „start‖. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul în alergare cu accelerare pînă la 150m. Exerciţii speciale pentru antrenamentul alergării de ştafetă în întregime: Chişinău: USEFS. găsindu-se la distanţa de 1. La competiţii. din mîna dreapta în mîna stîngă. Cu toate acestea. vînt. 3). Finalizînd transmiterea. adică marcajul „gata‖ şi „start‖. de asemenea. alţi factori). Acel ce transmite ştafeta întinde braţul înainte de jos – în sus. Alergarea pe turnantă şi forţa centrifugă face alergarea mai dificilă. ―Ieşiri‖ din startul de sus la semnal: mingea rostogolindu-se ajunge la un anumit marcaj.. situate la distanţa de 7m (de la linia „gata‖ pînă la linia „start‖) şi la distanţa de 8m de la linia „start‖ pînă la alergător(i). Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă la diferite etape – la ―intrarea‖ în turnantă şi la ―ieşirea‖ din turnantă. pune bastonul de ştafetă în laba mîinii celui ce primeşte. cu marcarea zonelor de transmitere. Sportivii încep accelerarea. în acest moment sportivul ce a primit bastonul. schimbîndu – se cu locurile cu partenerul.d. influenţează viteza de la start a sportivului ce primeşte ştafeta.a. degetele fiind drepte. La comanda ‖unu – doi – trei – patru!‖. de aceea transmiterea trebuie să se execute în condiţii cît mai apropiate de cele competiţionale. cu începutul alergării în momentul trecerii marcajului de control de alergătorul care transmite . mişcările braţelor ca în alergare. 6). sportivul ce aleargă în spate. alergătorii stau pe loc.4 se execută individual şi la comandă (semnal) 5) exerciţiul 3. Imitarea primirii şi transmiterii bastonului de ştafetă.5m unul de celălalt. 2). Sportivii se amplasează în ordine de şah la distanţa de 1 – 1. alergătorul duce braţul drept sau stîng în urmă cu palma deschisă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. apoi în dreapta ş. 7). Transmiterea bastonului de ştafetă fără marcaje se bazează pe aceea că sportivul care primeşte ştafeta apreciază vizual viteza alergării partenerului şi viteza sa de la start.5m unul de celălalt. II. toţi sportivii încep alergarea din startul de sus. III. puţin încetineşte. sportivii aleargă pe un culoar.

în vîltoarea luptei competiţionale. 2012 186 . Transmiterea nu a avut loc. Primirea şi transmiterea ştafetei pe toată distanţa. Acel ce primeşte după comanda celui ce transmite. trebuie acordată atenţie corectării celor mai frecvente greşeli în alergare de ştafetă: 1). ca să-şi vadă partenerul şi să controleze marcajul. şi posibilitatea de a se accelera a sportivului ce primeşte ştafeta. Cînd distanţa dintre sportivi este egală cu aproximativ 1. distanţa dintre sportivi creşte. se ia în considerare viteza. în momentul transmiterii. pe care este în stare s-o dezvolte sportivul ce duce bastonul. 3). aleargă mai aproape de linia exterioară a culoarului. . iar uneori înainte de aceasta. în timpul alergării pe a doua etapă. se execută transmiterea. 2). Această greşeală apare de cele mai dese ori atunci. 5). cedează din viteză. Acel ce primeşte ocupă poziţia de start astfel. . se deplasează. Primirea şi transmiterea la etape aparte. cînd vitezele alergătorilor s-au egalat şi a fost pierdut momentul pentru comandă. la următorii doi paşi.5m.sportivul. la ieşirea din turnantă. îl mişcă în stînga sau dreapta. Marcajul de control pentru fiecare pereche se alege individual. iar sportivul de la a treia etapă nu s-a deplasat spre stînga. Chişinău: USEFS. la ducerea braţului în urmă. cu fixarea timpului trecerii bastonului prin zona de elan şi cea de transmitere. Elanul – 50 – 60m. Transmiterea ştafetei cu partenerul. Aceasta se întîmplă din cauza că alergătorul accentuează prea mult atenţia asupra semnalului. dar nu pe punerea piciorului lui pe pistă.alergătorul ce ia startul la doua sau a patra etapă. cu fixarea timpului. Scopul celui ce transmite este să-şi ajungă partenerul. 2). Acel ce primeşte începe alergarea înainte ca cel ce transmite să ajungă la marcajul de control. iar cel ce transmite nu poate să ajungă paretnerul.sportivul ce transmite îşi reduce viteza după comandă. neţinînd seama de faptul că viteza celui ce primeşte ştafeta creşte treptat. Cu toate acestea. . cînd sportivul nu vede marcajul sau se orientează după partenerul său. Transmiterea ştafetei are loc cu cîteva perechi concomitent. spre partea internă a culoarului sau la prima şi a treia etapă. a ocupat poziţia în stînga culoarului şi în timpul elanului nu s-a deplasat în dreapta. în momentul transmiterii ştafetei. se dă comanda.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. La instruire.sportivul ce primeşte.la transmitere. Cauze pot fi mai multe: . 2012 1). 3). Primirea şi transmiterea cu toată echipa (4 alergători) pe distanţa scurtată de 200m. . pierzînd controlul asupra vitezei de alergare. căutînd bastonul. 4).

datorită faptului că alergătorii trebuie să le realizeze în condiţii foarte dificile: spaţiu limitat de transmitere şi executarea acesteia cu viteză maximală. техника.Н. 18-19. 157с. 2012 187 . C. 1986. 2.П.М. fapt care.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.sportivii ce aleargă etapele doi şi trei nu întreprind nici o acţiune. tehnice şi psihologice ale partenerilor de echipă. Контроль в спортивной тренировке. C. respectându-se toate principiile didactice. Петровский В. 334-349. Теория спорта. 6-17. С. C. Организация спортивной тренировки. Легкая атлетика. 4. ―Подготовка эстафетной команды 4 х 100 м‖. variindu-le în diferite etape ale pregătirii şi ţinând cont de capacităţile fizice. 3. № 5. Bibliografie: 1. учебник для педагогических факультетов институтов физической культуры. fapt care poate conduce nu numai la scăderea performanţei. Озолин Э. Киев: Вища школа..М. a antrenorilor şi a sportivilor. Эстафетный бег. Procesul de instruire şi antrenament trebuie să fie unul sistematic. 1987. pe atât de complexă. 2012 . 1976. 144с. 8. 7.А. Москва: Олимпия. тренировка. с. pentru a evita toate devierile de la rigorile tehnice şi regulamentare. 267-272.. Легкая атлетика. pentru ca acei ce aleargă pe etapele trei şi patru să poată apuca de bastonul de ştafetă.33-35. Озолин Э. В. nu se întâmplă. Мирзоев О. Запорожанов В. C. Маслаков В. 2001. Москва. 1978. cu părere de rău. 2009. 143-144. Резервы эстафеты. se va folosi un vast arsenal de exerciţii pregătitoare şi speciale..1986. deseori. 3.. în mare parte). Москва: ФиС. La predarea tehnicii transmiterii ştafetei. care necesită o abordare foarte serioasă din partea specialiştilor. 6. putem menţiona faptul că alergarea de ştafetă este o probă pe cât de simplă. Concluzii şi recomandări metodice 1. Alergarea de ştafetă este o probă foarte spectaculoasă a atletismului. 5. Врублевский Е. Киев: Здоровье. Эстафетный бег: история. C. dar şi la descalificarea echipei. În final. Платонов В. В. . 1985. "Материалы семинара по спринтерскому и барьерному бегу". Москва: ФиС.С. Москва: ФиС. Спринтерский бег.transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie executată cu braţul întins [1]. Маслаков В. din punctul de vedere al mişcărilor realizate de sportivi (sunt mişcări ciclice naturale. Chişinău: USEFS. обучение. . Степанов В. 2. Подготовка квалифицированных спортсменов.

в частности восточных единоборств. в настоящее время. поэтому тренеры ориентируются на приобретенный опыт и личные представления о технике данного элемента. 4. Анализ данных специальной литературы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. осуществляется на основе общих положений теории спорта и спортивных единоборств [1. позволит получить дополнительную количественную информацию. 5]. Обучение и совершенствование технике прямых ударов ногой и рукой осуществляется с учетом имеющихся знаний в специальной литературе по кик боксингу и боксу. Findings may be used for working-out the recommendations to perfect the technique of investigated locomotion. что техника ударов коленями носит описательный характер. что подготовка отечественных тайских боксеров. In the article were presented the features of blow by a knee in execution of the sportsmen of different qualifications based on the experimental researches. Высокой популярности приобрел тайский бокс благодаря зрелищности и особой технике движения спортсменов включающей в себя прямые. 2012 188 . Summary. В связи с этим изучение особенностей техники удара коленом спортсменов различной квалификации. а также практический опыт показывают. Киев Keywords: sporting technique. It was established that an important factor is the evolution of speed variation of kicking leg's joint.. которая может быть использована тренером и спортсменом при формировании и совершенствовании техники обсуждаемого элемента. blow by a knee. в практику отечественного физического воспитания и спорта [1 – 3]. Постановка проблемы. а также боковые удары коленом и локтем. 2012 БИОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРА КОЛЕННОМ В ТАЙСКОМ БОКСЕ СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ Беленко С. что делает поединок весьма опасным и непредсказуемым. Библиографический анализ позволил установить. специализирующихся в тайском боксе с использованием современных систем видеоанализа. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. which is different in qualified and highly qualified sportsmen. На протяжении последних десятилетий в Украине наблюдается феномен спонтанного проникновения азиатской физической культуры. Chişinău: USEFS. Тhai boxing.

Так. В коленном суставе правой ноги угол был в пределах 153.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. направлены на развитие максимальной силы.9).8). У спортсменов высокой квалификации в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали равнялся 200 (S=1. Значительно реже такой удар может наноситься в прыжке с дальней дистанции или средней дистанции. В нашей работе анализировалась техника удара правым коленом с исходного положения характерного для ближнего боя. проноса (движение бьющей ноги в сторону мишени). Технику удара коленом в тайском боксе принято условно делить на четыре фазы: исходное положение. в числе которых 2 мастера спорта и 5 спортсменов первого разряда.530 (S=2.160 (S=2. в правом голеностопном суставе составил 83. было выявлено. Количество испытуемых 7 человек. Инфракрасная видеосъемка проводилась с частотой 150 к∙с–1. Угол в тазобедренном суставе – 173.530 (S=4. достижения ее в момент удара при точном попадании в цель.8). но все они. так или иначе. что в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали составляет в среднем 210 (S=1. Исследования проходили на базе лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. специализирующихся в тайском боксе. В каждой фазе решаются свои задачи. методы математической статистики.7).7). удар коленом преимущественно используется в условиях ближнего боя. а также фаза удара. Угол в правом голеностопном суставе составил 109. в котором приняли участие члены сборной команды г. Киева по тайскому боксу. 2012 Изложенное выше позволило сформулировать цель настоящей работы – изучить биокинематические особенности техники удара коленом спортсменами различной квалификации.640 (S=3. анализируя технику удара коленом квалифицированных спортсменов. 2012 189 . видеосъемка и биомеханический видеокомпьютерный анализ на основании комплекса «Qualisys». При изучении техники удара коленом в тайском боксе использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. коленном суставе был в Chişinău: USEFS. Результаты собственных исследований и их обсуждение. фаза замаха.5). Методы и организация исследования. Как показывает анализ соревновательной деятельнсоти спортсменов высокой квалификации.

106 м∙с–1. При выполнении ударных действий важным является скорость бьющего биозвена.675 м∙с–1. в фазе проноса наблюдается резкое возрастание скорости всех суставов с бьющей стороны спортсмена.780 (S=2.264 м∙с–1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Изучение техники удара коленом спортсменами различной квалификации позволил установить как общие закономерности.217 м∙с–1. К моменту удара скорость снизилась до 5. Причем достижение максимального значения скорости происходит.086 – 0. Одновременно происходит активное разгибание в голеностопном суставе правой ноги и коленном суставе левой. К моменту удара скорость значительно снизилась до 5. в момент удара – 5. Важным также является совпадение максимального пика скорости бьющего биозвена с моментом удара. а в тазобедренном суставе – 159.723 м∙с–1.534 м∙с–1. в среднем за 0.3). К общим закономерностям следует отнести схожую динамику изменения скорости исследуемых суставов с бьющей стороны спортсмена. как и отличительные особенности.57 м∙с–1.923 м∙с–1. как правило. Так. Необходимо отметить. как правило. в момент удара – 5.68 м∙с–1. Для развития наибольшей его скорости необходимо определенной сочетание во времени движений других биозвеньев.534 м∙с–1. Как правило. В то же время пик максимума скорости тазобедренного сустава совпадает с моментом удара и составляет в пределах 3. совпадают во времени и опережают момент удара. при этом у высококвалифицированных спортсменов эти пики Chişinău: USEFS. Для коленного сустава максимум результирующей скорости составил 6. пик максимума скорости коленного и голеностопного суставов опережает момент удара. что пики максимальной скорости голеностопного и коленного суставов.9) соответственно. 2012 пределах 157.560 (S=2. что совпадает с моментом удара. Для коленного сустава максимум результирующей скорости находится в пределах 6. Максимальная скорость тазобедренного сустава была в пределах 2. 2012 190 . У спортсменов высокой квалификации максимальное значение результирующей скорости голеностопного сустава составляет в среднем 6. В коленном и тазобедренном суставах бьющей ноги отмечается сгибание.09 с до самого удара. Максимальные значения результирующей скорости голеностопного сустава у квалифицированных спортсменов были в пределах 6.

Другой причиной может служить несколько иное направление движение бьющей ноги. Этот факт косвенно позволяет говорить о том. что позволяет избежать дополнительных движений в этих суставах. так и высококвалифицированных спортсменов (рис. Chişinău: USEFS. Это может свидетельствовать о цельности бьющего звена. что скорость колена и стопы у спортсменов высокой квалификации по модулю. 1. А) Б) Рис. Спидограммы исследуемых точек тела при выполнении прямого удара коленом: А) – высококвалифицированным спортсменом Гк. у спортсменов высокой квалификации отмечается меньшая потеря скорости для коленного и голеностопного суставов к моменту удара. практически одинаковы. что бьющая кинематическая цепь имеет не зафиксированные степени свободы в отдельных суставах. 2012 совпадают по времени. 2012 191 . а у квалифицированных спортсменов пик скорости коленного сустава отмечается несколько раньше пика скорости голеностопного. У квалифицированных спортсменов максимальные значения по модулю скорости коленного и голеностопного суставов значительно отличаются. Важной отличительной чертой можно считать то. 1). Таким образом. увеличивается масса бьющего звена. что является крайне важно при выполнении ударных действий. Б) квалифицированным Л-к (распечатка с экрана монитора) Вместе с тем. Момент удара совпадает с пиком скорости тазобедренного сустава как квалифицированных.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которое осуществляется спортсменом посредством фиксации в коленном и голеностопном суставах.

бедро маховой (бьющей) ноги к моменту удара может иметь направление больше вверх. При изучении биокинематической структуры техники удара коленном спортсменами различной квалификации были выявлены отличия в динамике изменения скорости суставов нижней конечности с бьющей стороны спортсмена. Момент удара коленом в исполнении: А) – высококвалифицированным спортсменом Г-к. 2. Да настоящего времени данная проблематика в специальной литературе представлена фрагментарно. 2012 Так. что спортсмены высокой квалификации завершают удар явным продвижением бедра бьющей ноги вперед. У высококвалифицированных спортсменов отмечается меньшая Chişinău: USEFS. что свидетельствует о более эффективной передаче накопленного импульса силы от бьющего звена в место удара. 2012 192 . При этом происходит значительное отклонение туловища назад. чем вперед. При этом конечное положение спортсменов различной квалификации подтверждает выраженное мнение. при этом бедро бьющей ноги имело движение преимущественно вверх с продвижением вперед. Библиографический анализ показал.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что на современном этапе развития тайского боксе одним из наиболее актуальных вопросов является изучение техники удара коленом. На рисунке 2 показано. А) Б) Рис. Б) квалифицированным Лк (распечатка с экрана монитора) У квалифицированных спортсменов в момент удара туловище наклонено несколько вперед. Выводы.

Муай – тай.М. В. Киев Нагорная В. the activities of the autonomic nervous system and other motor qualities. 384 с. motor qualities. 2000. улучшение телосложения.: Олимпийская литература. Актуальность работы. 2012 потеря скорости колена к моменту удара. наук. Summary. Платонов В. 100 лутших приемов тайландского бокса/ Бим Бэкман. Бэкман. 808 с. training process.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением биодинамической структуры техники удара коленом спортсменами различной квалификации. Киев Keywords: young volleyball players.С. with sports equipment. Мн. Т.. повышение активной мышечной массы. Библиография: 1. strength training. Аман Антилопов. the preparation.Л. специализирующихся в тайском боксе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. пособие /..Дроздов. 4. В. М. which requires the optimum relationship of force. 104 с. 2012 193 .: Харвест. 2007. Платонов отмечает.О. 2001. Общая теория и ее практические приложения. ФЛП Дудукчан И.Ковтик Муай тай свободный бой: Метод. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. что создает предпосылки для нанесения мощного удара. а также более высокая согласованность движений в целом. 2. Б.-Мн. 224с 3. Параллельно с развитием силы Chişinău: USEFS.Е. Шехов В. Тайский бокс (практическое руководство). А. 5. 384 с. укрепление соединительной и опорной тканей. An important aspect of strength training in volleyball is to increase the ability of athletes to the implementation of power quality in training and competitive activities of the sport.Н.:АСТ. Артеменко О. Ростов н/Д: Феникс..Н. Тараса. А. 2007. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ Березний А. Тайский бокс в свое удовольствие: Практическое пособие / Под ред.Касьянов. что процесс силовой подготовки в современном спорте направлен на развитие различных силовых качеств. 2004. канд. К. Панья Чарат.В. Харьков.. Современное слово.Г.

Задачи: Изучить и проанализировать литературу по вопросу использования силовых упражнений для волейболистов 16-18 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Предмет исследования: влияние силовых упражнений на уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. координационных способностей. Важной стороной силовой подготовки является и повышение способности спортсменов к реализации силовых качеств в условиях тренировочной и соревновательной деятельности конкретного вида спорта. деятельностью вегетативной нервной системы. Практическая значимость. использованной в работе. Обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. позволил сделать вывод о необходимости проведения дополнительного исследования с целью устранения имеющихся недоработок и противоречивых точек зрения по вопросу применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Определить уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. скоростная сила и силовая выносливость. что требует обеспечения оптимальной взаимосвязи силы. Анализ научной. Объект исследования: методика применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Только в спорте развиваются все виды силовых качеств (в зависимости от специфики вида спорта). другими двигательными качествами. 2012 создаются предпосылки повышения уровня скоростных качеств. а именно: максимальная сила. Полученные в процессе исследования сведения об эффективности применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет и разработанные на их основе рекомендации могут быть использованы в практической деятельности тренера по волейболу ДЮСШ. 2012 194 . гибкости. методической и другой специальной литературы. Научная новизна работы представляется нам в попытке выработать конкретные рекомендации относительно использования силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. со спортивной техникой. Цель работы: обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Chişinău: USEFS.

Уровень физической подготовленности волейболистов 16-18 лет При выполнении теста «кистевая динамометрия».физиологические методы исследования. . подъѐм туловища в сед из положения лѐжа) результаты в тестах между группой 17 лет и 18 лет у испытуемых имели незначительное различие в Chişinău: USEFS.статистические методы обработки полученных результатов. если при выполнении других тестов определяющих силовую подготовленность (подтягивание на перекладине.соматометрические методы исследования. 2). Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Сокол». . . стоящих перед исследованием использовались следующие методы: . 3 2 1 возраст волейболистов 16 лет 17 лет по окончанию эксперимента 18 лет до эксперимента Рис. 2012 195 . сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. баллы По окончании эксперимента у большинства испытуемых был отмечен существенный рост уровня физической подготовленности. 2012 Для решения задач. 1. Обоснование применения силовых упражнений в практике волейбола. При этом. что свидетельствует об эффективности использования силовых упражнений.педагогические методы исследования. В эксперименте принимали участие 14 волейболистов 16-18 лет. 5 4 УФП.анализ и обобщение данных специальной литературы. педагогический эксперимент включал наблюдение в течении 4. эффективность влияния силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет определяли по динамике физической подготовленности. наиболее высокие показатели кистевой динамометрии были в группе волейболистов 18 лет (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. .

Параметры занятий с отягощениями для волейболистов 16-18 лет Объѐм нагрузки (общее Кратность Интенсивность Возраст Продолжительность количество №п/п занятий в нагрузок (в % (лет) занятий (в мин) подходов в неделю от 1 ПМ) упражнениях за одно занятие) 1 16 3 40-60 20-30 50-60 2 17 3 60-90 25-35 60-75 3 18 2-3 60-90 20-40 70-85 Chişinău: USEFS. 2012 196 . 1). либо стабильность результата в силовых упражнениях. что такой результат связан с адаптацией организма испытуемых. По окончании эксперимента наибольшего увеличения уровня силы кисти добилась группа 16 лет. как следствие. к силовым нагрузкам и.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. имеющих стаж занятий с отягощениями в связи с возрастом. более низкая. Уровень развития силы кисти у испытуемых в зависимости от возраста и методики развития силовых качеств. Для достижения вышеперечисленных эффектов необходимо соблюдение следующих параметров (табл. то при выполнении кистевой динамометрии уровень развития силы кисти существенно различался. баллы 5 4 3 2 1 16 лет 17 лет 18 лет возраст уровень развития силы кисти в начале эксперимента уровень развития силы кисти по окончании эксперимента Рис. что наглядно видно на рисунке. 2012 начале эксперимента. а наименьшего группа волейболистов 18 лет. Очевидно. 2. Сила кисти. Таблица 1.

п.5 90 95 91 93 4 4.5 108 110 110 5. В упражнении выполняется 3 подхода по 8-10 повторений. Таблица 2. При интенсивности 85% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов.5 4 33.5 Талия (см) Бедро (см) До Пос.До Пос.До Пос. В упражнении выполняется 2-3 подхода по 10-12 повторений. В упражнении выполняется 3-4 подхода по 4-7 повторений.5 3 181.До Пос.До Пос ле ле ле ле -ле 100 70. экскурс ия До Пос До Пос. Антропометрические показатели волейболистов 17 лет № Длинп/п на тела (см) 1 2 3 178 179 183 Масса тела(кг) 70.До Пос.5 49 53 Таблица 3. должно включать упражнения для развития гибкости (в подготовительной и заключительной части занятия).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 29 31 71 71.5 35 Chişinău: USEFS.До Пос До Пос До Пос -ле ле -ле -ле ле 99 104 95 95.5 2 169 63 68 94 101 90 96 91 95 4 5 32 34. экскурс ия Пос. Для волейболистов 18 лет при интенсивности нагрузок 70% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 40 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1.5-2 минуты.До ле ле 35.5 53 56.5 84 81 75.5 58.5 107. Каждое занятие с отягощениями.5 96 10.5 .5 84.4 85. В каждом упражнении выполняется 2-3 подхода по 12-15 повторений.5 72 73 51 54.6 94 99.5 минуты.5 70.1 75 86 83.5-2 минуты между подходами. 2012 197 Талия (см) Бедро (см) До После До После 73.5 34. п.5 98 100 103 4 5.5 4 168.8 Окружность грудной клетки(см) Бицепс (см) Вдох Выдох Ср.5 минуты. помимо выполнения силовых упражнений.3 Окружность грудной клетки(см) Вдох Выдох Ср. Антропометрические показатели волейболистов 16 лет № п/ п Длинна тела (см) Масса тела(кг) Бицепс (см) До 1 174.5 87 83. с интервалами отдыха между подходами 2-4 минуты.5 64 57.5 82.5 97 98 4 4. При интенсивности 60% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов с интервалами отдыха между подходами 11.5 86. При интенсивности 75% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 25 подходов с интенсивностью отдыха между подходами 2-3 минуты.5 5 43 43 100.5 77. В каждом упражнении выполняется 3-5 подхода по 8-10 повторений.5 36 113 113 107.5 67.5 59.5 53 63.5 98 103.5 36 78 79 54 После 55.5 83 101 102 98 98 99 99 3 4 36 36. В каждом упражнении выполняется 3 подхода по 10-12 повторений.5 102 105. 2012 Для волейболистов 16 лет при интенсивности нагрузок 50% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки в 30 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1-1.5 65.5 3. Для волейболистов 17 лет при интенсивности нагрузок 60% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 45 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха 1.

5 108 108 7.5 76 76 59 59 73.5 105.5 107.3 102 108.2 2 177 92. Показатели педагогического тестирования волейболистов 17 лет № п/п 1 2 3 Подтягиван ие на перекладине (кол-во раз) До После 8 14 9 12 14 12 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.5 3.5 109 110 6 6.5 103 103 5 6 38 38.7 95.5 74.5 33 33.5 41 42 84 85 61.5 55 172 69. Антропометрические показатели волейболистов 18 лет № Длинп/ на п тела (см) Масса тела(кг) Окружность грудной клетки(см) Выдох Ср.5 54 54.5 95.5 94 98 4 5.5 62 106 107.5 4 177 78.5 101 101. экскурси я ПосДо ПосДо ПосДо Пос ле ле ле -ле 111 106 106 108 108 5 5 Вдох До 1 192 94.5 74.5 39.5 79 113 113 105.5 Бицепс (см) До Талия (см) До 42 Пос -ле 42 Бедро (см) До 89 Пос -ле 89 63 После 63 114 106.5 96 96.5 73.9 5 176 6 7 111 112. 2012 Таблица 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 4.5 67 73.2 80 84 55 60 170.5 7.5 99 101 4 5 34 37.5 71 72.5 39. 2012 198 Пос ле 51 70 55 140 180 Пос ле 190 200 .3 95 3 173.5 75 53.4 72 98 100 94.5 73 73 54 55 Таблица 5.4 80. п. Показатели педагогического тестирования волейболистов 16 лет № Подтягивани п/п е на перекладине (кол-во раз) 1 2 3 4 До 9 12 1 3 После 10 14 3 8 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.5 98 103.5 32 34.) До 52 45 35 44 Сгибание и Кистевая разгибание динамометр рук в упоре ия (кг) лѐжа (колво раз) После До После До После 55 38 49 48 52 57 27 40 50 55 52 12 31 48 52 59 38 43 45 48 Становая динамометр ия (кг) До 160 120 120 После 210 180 160 Таблица 6.) До После Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во раз) До После Кистевая динамоме трия (кг) Становая динамоме трия (кг) До До 48 55 49 25 37 31 47 70 50 54 54 60 38 39 38 Chişinău: USEFS.4 97 102 93 96.

2012 Таблица 7. 1970. Спортивные игры.В. Кляпчук В.) До После 58 58 59 59 60 60 60 62 50 63 46 57 48 55 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (колво раз) До После 52 52 50 51 55 35 55 54 37 48 35 47 25 46 Кистевая динамометрия (кг) Становая динамометри я (кг) До 62 80 55 65 51 50 53 До 200 200 160 180 180 После 65 80 55 68 54 54 57 После 260 250 220 210 200 Заключение. Применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет способствует достижению более высокого результата за счет повышения силовой подготовленности. Сластенина. Физическая культура. 2006. 3. Аулик Н.. 2000. Лях В.В.А.: Олимпийская литература. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. 213с.В. 1990.В.: Медицина. 584с. 6-13. Волейбол: учебное пособие / Т. Челябинск: Изд. Показатели педагогического тестирования волейболистов 18 лет № Подтягивание на п/п перекладине (колво раз) 1 2 3 4 5 6 7 До 19 18 17 20 10 8 7 После 18 19 18 20 15 14 11 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин. М. Chişinău: USEFS. 264с.А. Силовые способности: основы тестирования и методики развития//Физическая культура в школе. К. С. Сластенина. Общая теория подготовленности спортсменов в олимпийском спорте. Фізична підготовленність та самотичне здоров’я як эдина проблема//Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини. 4. ЮУрГУ. М. 2012 199 . Одеса. Библиография: 1. Верхошанский Ю. №1. 6. 2. Т. Платонов В.: Физкультура и спорт.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1997. 1997.Н. Основы специальной силовой подготовки в спорте. 5. Самошкін В.И. 69 с.

Задачи. . применимые в данном тренировочном процессе. . 2012 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ Бурлаков Я. Объект исследования – тренировочный процесс юных дзюдоистов. направленных на достижение запланированных результатов.разработать комплекс средств. Одной из основных задач тренировочного процесса является применение наиболее эффективных средств подготовки. the physical training. позволяющих наиболее полно оценить физическую подготовленность спортсмена при минимальных затратах времени. The innovation of our method lies in the application of integrated control. Summary. Челябинск. направленных на повышение различных сторон подготовленности дзюдоистов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Improving the efficiency and quality of young wrestlers training in the world require the development of new methods of training. Актуальность. что без применения средств комплексного контроля недоступны значимые результаты в спорте высших достижений. решаемые в процессе достижения цели: . заданий.. Предмет исследования – средства комплексного контроля. Целью нашего исследования является разработка и обоснование системы прогнозирования физической подготовленности юных дзюдоистов с помощью средств комплексного контроля. Уральский государственный университет физической культуры. The effectiveness of the proposed method demonstrated in a pedagogical experiment.осуществить теоретический анализ и обобщить опыт спортивной практики использования средств контроля в процессе управления тренировочным процессом борцов дзюдо. Chişinău: USEFS. студент. то в случае с детским и юношеским спортом по ряду причин комплексному контролю не уделяется достаточно внимания. The developed methodology allows individualizing the training process. Россия Keywords: complex control of the young wrestlers. Если на высшем уровне он успешно применяется.определить комплекс показателей. 2012 200 . Вся тренировочная деятельность состоит из специальных. индивидуально обусловленных. На сегодняшний момент очевидно.

Прыжок в длину с места. 8. Наклон вперѐд из положения сидя. В каких-то случаях возможен упор на одно качество. на наш взгляд. всесторонней Chişinău: USEFS. 4. 5. позволяющих оценить динамику показателей физической подготовленности испытуемых. другие напротив. Результаты исследования и их обсуждение. 2. Челночный бег 3 по 10 метров. Максимальное количество подтягиваний за 10 секунд. Используемые средства контроля должны максимально подробно и полно отражать картину физической подготовленности спортсмена. Сгибание туловища из положения лѐжа – количество за 1 минуту. позволяет наиболее полно и быстро оценить общую физическую подготовленность спортсмена. Прыжок в длину с места. 2012 201 . Максимальное количество подтягиваний из положения виса на перекладине. в иных необходимо развивать все качества для создания сбалансированной. 6. 2012 Методологической основой нашего исследования является теоретический анализ и обобщение опыта передовой практики использования средств комплексного контроля в процессе спортивной подготовки единоборцев. Исходя из этих требований. Предлагаемый комплекс. 3. В исследовании принимали участие 30 дзюдоистов в возрасте 12-14 лет. 7.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Отжимания из положения упора лѐжа – за 1 минуту. На наш взгляд. В литературе встречаются разные подходы к развитию физических качеств. конкретная стратегия подготовки должна зависеть от индивидуальных особенностей борца. 10. нами был разработан следующий комплекс тестовых упражнений для оценки общей физической подготовленности борца: 1. настаивают на сверхразвтии одного качества за счѐт отставания остальных. при этом не предполагая значительных финансовых и временных затрат. Наклон вперед (гибкость). Многие учѐные говорят о необходимости развития всех качеств до определѐнного уровня. 9. За период педагогического эксперимента (сентябрь 2011 – май 2112) было проведено два контрольных тестирования уровня физической подготовленности юных борцов. Бег 60 метров.

2012 202 . а так же развивать наиболее сильные качества. 1. Рис. По результатам тестирования нами был сделан прогноз состояния спортсмена на 1 сентября 2013 года. Гистограмма прогнозируемого уровня физической подготовленности Chişinău: USEFS. представленная на рисунке 1. 2. Гистограмма результатов нулевого и контрольного тестирования Исходя из индивидуальных особенностей данного борца нами была поставлена задача подтянуть отстающие качества до приемлемого уровня развития. Рис. Прогноз представлен на рисунке 2. По результатам двух контрольных испытаний была выявлена динамика результатов тестов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 подготовленности.

Данные комплексы выполнялись в процессе учебнотренировочных занятий с использованием отягощений. резинового амортизатора.1). Становая тяга штанги (грифа) – 5 подходов по 4-7 раз Подтягивания к перекладине. объем нагрузки. исходя из результатов тестирования каждого борца. Chişinău: USEFS. Каждое из применяемых в тренировке средств одновременно может решать не одну. пригибания из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. выбранных нами для их развития и поддержания на высоком уровне физической подготовленности (табл. Наклоны вперѐд. направленные на развитие определѐнных физических качеств.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. интенсивность. Средства развития физических качеств Физическое качество Силовые способности Силовая выносливость Гибкость Скоростные способности Средства Жим штанги лѐжа (5 подходов по 4-7 раз с изменяющимся весом). приседание с небольшим весом – за 1 минуту. подтягивание к перекладине. сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. приседания – за 30 сек. 2012 Ниже представлена методика развития физических качеств с применением средств. интервалы отдыха в зависимости от задач и направленности развития физических качеств. повышение уровня психологической подготовленности и др. сопротивления партнера. Во время учебно-тренировочного процесса нами подбирались индивидуальные комплексы упражнений. Насколько рационально будут применяться эти средства. занятое на соревновании. челночный бег 3х10 м. собственного веса. Также определялось время. соответствующих предлагаемым индивидуальным комплексам для юных дзюдоистов. зависит конечный результат тренировки – место. назад. а несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. положение шпагата – с длительной фиксацией положения Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 2012 203 . сгибание туловища из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд.. развития физических качеств. Таблица 1. Приседания со штангой (грифом) – 5 подходов по 4-7 раз.

6. А. Чибичик. 1985.А. 2003.Г. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной подготовки дзюдоистов/ О. Сиротин. тренировка №5. / М. 3. 1999. Библиография: 1.Мартемьянов.Е. 4.Новиков. Челябинск. 48 с. Комплексная оценка перспективности квалифицированных дзюдоистов-юниоров: дис. Габов. выбранными для анализа. 3.Е. Chişinău: USEFS. 2. наук/ Ю. Нами был разработан комплекс тестовых упражнений. Основы спортивного мастерства / А.Лесгафта. М. Индивидуализация подготовки спортсменов в видах единоборств: автореф. 2012 Выводы 1.Матвеев. Пилоян. Киев: Олимпийская литература. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис. Л. наиболее полно отражающий уровень физической подготовленности юных дзюдоистов.. УралГАФК. 2004.А.. 1990. В.А.П. 2012 204 . Р. Пилоян. дис. на наш взгляд. 208 с.А. 76 – 77. наук. 5. В процессе педагогического эксперимента с применением разработанной нами методики был отмечен рост практически по всем показателям.Г. 320 с. Ю. наук /Р. 315 с. Габов // Физическая культура: воспитание. М. Предложенная нами методика развития физических качеств предполагает дальнейший рост показателей в контрольных упражнениях по оценке уровня физической подготовленности. О. пед. … д-ра пед. 2007.В.А. 2.А.. М. пед. Ю. ГДОИФК им.П. Челябинск: УралГАФК. Ю.: ВНИИФК.Сиротин. С. М. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/ Л.Ф. П. 7. Мартемьянов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Габов. Новиков. … канд. 163 с.В. 187 с. образование. Мартемьянов. Матвеев Л. 1996. … канд. Индивидуальные программы физической подготовки юных единоборцев / Ю.Г. Чибичик.

Днепропетровск Ушакова И. В художественной гимнастике на сегодняшний день особое внимание в тренировочном процессе уделяют развитию пассивной гибкости. 2012 ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ГИМНАСТОК 6-13 ЛЕТ И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ Васильева Л. [5] показывают.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В команду групповых упражнений отбираются гимнастки с односторонним профилем асимметрии. It is found out that the complex use of exercises of dynamic and static character is anymore effective and most rational there is connection: exercises 40% .static. 2012 205 .В. что гимнастка должна выполнить 50% движений с предметом правой и 50% левой руками. Днепропетровск институт институт Keywords: gymnasts 6-13 years. calisthenics. В художественной гимнастике [4] в правилах соревнований. которая проявляется в динамических элементах выполняемых правой и левой частями тела на данный момент не выяснено. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта.Н. Украина. flexibility. Анализ последних исследований и публикаций. в индивидуальных упражнениях появилось больше динамических элементов – прыжков. Украина. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. элементов гибкости. указывается. 40% . что большинство тренеров художественной гимнастики считают подавляющей правую сторону. Смолевского В. asymmetry. Во время выполнения соревновательных композиций у спортсменок наблюдается не соответствие между уровнями развития гибкости в правую и левую стороны в динамических упражнениях разного характера.О...active character. The special attention was spared to research of method of development of flexibility taking into account asymmetry of motions and its influence on the technique of execution of zmagalnih compositions of gymnasts 6-13 years. увеличилось их количество и сложность. [7]. так и при составлении соревновательных композиций. За последние годы.passive and 20% . In work the features of technical preparedness of gymnasts on different stages of sporting activity are considered. Активная гибкость. где она проявляется [2. Исследования Цепелевич И. Chişinău: USEFS. Актуальность. Это необходимо учитывать как при обучении элементам.В. но обучить элементам можно в обе стороны. маховых равновесий. Summary. 6].

6. психических асимметрий. Задание исследования: 1. Днепропетровск. левого. 2012 206 . Результаты исследования и их обсуждения. В художественной гимнастике композиция состоит из элементов с предметом и без предмета. физиологические методы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. по май 2011 г. Разработать практические рекомендации для развития гибкости с учетом технической подготовленности и моторного профиля асимметрии движений. Исследования проводились в период с сентября 2010 г. Определить моторный профиль асимметрии движений на разных этапах подготовки и его влияние на техническую подготовленность. Цель исследования: усовершенствование методики развития активной гибкости с учетом моторного профиля асимметрии движений. В исследовании принимали участие 80 девочек 6-13 лет. I разряд – 30% и КМС – 10%. 1). 2. метод тестов. Первый — сочетание только правых. и ее влияние на техническую подготовленность гимнасток 6-13 лет. смешанного. на базе юношеской школы художественной гимнастики областного совета СТП «Украины» г. первого разрядов и КМС (рис. правых асимметрий. Логически оправдано ожидание трех профилей: правого. Упражнение с предметом должно содержать от 6 до 12 элементов с максимальной ценностью от 5 до 10 баллов. педагогическое наблюдение и эксперимент. Работа выполнена согласно с темой 2. «Теоретико-методические основы усовершенствования тренировочного процесса и состязательной деятельности в структуре многолетней подготовки спортсменов» сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на период с 2011 – 2015 рр. Техническая подготовленность гимнасток определялась по качеству выполнения соревновательной комбинации на соревнованиях разного уровня. сенсорных. ІІ разряд – 30%. Методы исследований: анализ научно-методической и спортивной литературы. планами. (регистрационный номер 0111U001168). Мы анализировали технику исполнения соревновательных композиций гимнасток: третьего. темами. третий — только левых асимметрий органов движений и ощущений. 2012 Связь работы с научными программами. второго. Под индивидуальным профилем асимметрии имеется в виду свойственное только каждому данному субъекту сочетание моторных. второй — левых. ІІІ разряд – 30%. Chişinău: USEFS. математико-статистическая обработка результатов.

мячом и лентой Таким образом. 12-13 лет наблюдается большинство спортсменок. 1. В 11 лет у гимнасток увеличивается масса мяча. На этапе начальной подготовки (6-7 лет) наблюдается развитие 2-х сторонней асимметрии. На этапе предварительно базовой подготовки (8-10 лет) гибкости отмечается несколько другое соотношение в использовании элементов активной и пассивной гибкости 50% и 50% соответственно. из которых 30% элементов выполняются за счет активной гибкости и 70% . мячом и лентой замечается большое количество ошибок. что связано с большим количеством ошибок разной направленности. В 12-13 лет работа с предметами стабилизируется.пассивной. так как гимнастки изучают новые элементы. с 6 до 9 лет в композиции с обручем. которые имеют одинаковый уровень подготовки. 2012 Среди гимнасток 7. и движения с предметами. 2012 207 . В 11 лет девочки овладевают более сложной программой 1 разряда. 2). Изучение уровня асимметрии проводилось в тренировочном процессе во время которого определялось соотношение работы правой и левой частями тела на разных этапах подготовки (рис. а также количество элементов в композиции от 8-10 до 12. таких как потеря равновесия и предмета. 25 балы 20 15 10 5 0 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. В 10-11 лет происходит сдвиг в соревновательных композициях с общей программы на индивидуальную.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. изменяется длина ленты от 5 до 6 метров. это связано с формированием гимнастки собственного стиля выполнения индивидуальных композиций и особенности ее технической подготовленности. от 300 до 400 грамм. На этапе специализированной базовой Chişinău: USEFS. Результаты соревновательных упражнений с обручем.

которые направлено. влияют на гибкость. Такие упражнения. 2012 подготовки (11-13 лет) развитие профиля асимметрии активной гибкости 70%. 2012 208 . Выводы 1. (исследованиями ученых Волков Л. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах.В. 2. мячом и лентой Наиболее значительными темпами увеличение показателей гибкости по данным литературы наблюдаются от 7 к 8 и от 11 до 13 лет. Потом гибкость стабилизируется и если не выполнять упражнения. Моторный профиль асимметрии у гимнасток 6-13 лет в упражнениях с обручем. Лисицкая Т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.С.Ю. [2]. она уже в 16-17 лет начинает прогрессивно ухудшаться. Показатели подвижности не могут находиться на достаточно высоком уровне долгое время. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. Если из тренировки исключаются упражнения на Chişinău: USEFS. Применение практических рекомендаций как одного из вспомогательных средств будет способствовать повышению эффективности занятий художественной гимнастикой. называются комбинированные. [1]. с преимуществом правостороннего профиля асимметрии. На основании исследований были разработаны практические рекомендации к методике развития гибкости с учетом асимметрии на разных этапах подготовки. [3]). Наиболее эффективным способом можно считать схему влияния: пассивная + активная + пассивная + активно-пассивная. с разными режимами активного и пассивного влияния. Гращенко А. То есть эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. а пассивной 30%.

7.В. В. organization system. они. 1999. С..М. то уровень показателей снижается.В. на основании полученных результатов. Библиография: 1. В последующих исследованиях. Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное / О. 2. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.С. планируется внедрение методики развития гибкости с учетом асимметрии движений в тренировочный процесс. The effectiveness of the sport is dependent on its state competitions. 65 с.В. Смоленський.Солтис О. 1982. которые называются комбинированные. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. competition. Спортивная гимнастика / В.Правила змагань з художньої гімнастики 2008-2012р. Жукова] // Гимнастика сб науч трудов Санкт-Петербургская гос акад физ культуры им П.А.: ГЦОЛИФТ.М. / Федерація гімнастики К. Т.С.: Олимпийская литература. К.Смолевський В. Chişinău: USEFS. 160 с. 2010.В. 2012 гибкость. Вешко // Спортивний вісник Придніпров’я.: Физкультура и спорт. В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2003. 3. старший преподаватель.. №3. Research aspects of the competition with the rapid development of modern dance and sport in the world. Степанова. Лесгафта Вып 1. Ю. Солтис. СОВРЕМЕННОЕ СОСОЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ Васильчук И.: FIG. 356 с. Дніпропетровськ. И. Лисицкая М. студент. Гавердовский.Ю. federation. Волков . Флерчук. 2008. 2012 209 . Перспективы последующих исследований.М.Н. Методика развития физического качества гибкости у школьниц 1011 лет / А. Художественная гімнастика / Т.Ю. world championship.Лисицкая Т.Гращенко А. 6.С 153-157. 38 с. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Оценка уровня развития специальных двигательных способностей художественных гимнасток высокой квалификации / [И. 87-89. 1989. 2.Цепелевич И. 231 с. Цепелевич. Summary. 2003 . Гращенко Тюмень. Киев Keywords: Sport-ballroom dancing. 5. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятия физической культурой и спортом / Л.Волков Л. 4. Поэтому упражнениями на гибкость рекомендуется заниматься постоянно.В. Эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. Киев Зенкова А.К.Ф. СПб.

а 7% . информации. 2012 Введение. Существующая информация о современном и спортивном танце не дает возможность оценить и объективизировать современное состояние систем соревнований. несомненно. Долгое время современные танцы относились к разряду уличного искусства. По мнению 63% респондентов. развитие современных видов танца в Украине находится на недостаточном уровне: они объясняют это отсутствием необходимого арсенала знаний. Chişinău: USEFS. как сферы искусства.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Цель работы: выявление состояния и перспектив развития системы соревнований в современных и спортивных танцах. На современном этапе развития они находятся в категории спортивной деятельности. количества квалифицированных специалистов в данной области. 2012 210 . изяществом и грацией партнерш и галантностью партнеров [2 ]. 3% . который в своѐм генезисе и развитии.на высоком уровне. аргументируя свое мнение наличием предпосылок для его развития. а спортивные были прерогативой занятий людей «высшего сословия». На сегодняшний день уровень развития спортивных и современных танцев в Украине является недостаточным. отметили низкий уровень развития данного вида спорта в сравнении с другими странами и видами спорта в стране. Результаты исследований. блеском костюмов. с одной стороны. представляет собой хореографическое искусство. 3]. а с другой – результат своеобразного синтеза искусства и спорта [1. Этот вид танца привлекает красотой человеческого тела. В настоящее время спортивный танец пользуется большой популярностью среди различных слоев населения.респондентов. 1). что подтверждается полученными (рис. степень его развития на территории Украины 27% респондентов считают данный уровень достаточным. Спортивный и современный танец – активно развивающиеся вид танцевального искусства. так как теоретические данные о них в основном ограничиваются определением этих видов спорта.

Отсутствие достаточного количества спонсоров (30%). Наименее значимым был выделен фактор отсутствия спортивного танца в программе Олимпийских игр . 37% респондентов отметили факт отсутствие единого руководящего органа по спортивным танцам. По причине того. 2012 211 . Для того. поэтому проблема привлечения и внедрения спонсорства в спортивные танцы является следующим фактором препятствуют развитию спортивных танцев в Украине.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Недостаточное количество национальных первенств (23%). что содействует делению танцоров на два лагеря и приводит к явному торможению развития спортивного танца в стране. Chişinău: USEFS. совершенствования. При определении факторов. которые препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. 2). что спортивные танцы являются одним из «дорогих» видов спорта.10% (рис. препятствующих развитию спортивных танцев в Украине. 3). занял устойчивую позицию на ровне с другими видами спорта. которые ответственны за состояние танцев на сегодняшний день (рис. 2012 Это объясняется тем. также следует отнесли к таким факторам. что существуют факторы. ни каждый спортсмен имеет возможность ими заниматься. необходимо изменение и коррекция определенных структур. чтобы уровень развития вида спорта на территории Украины был достаточным и имел перспективы дальнейшего развития. не менее популярными чем спортивный танец.

что так же требует значительного капиталовложения. 2012 По мнению респондентов. Респонденты отметили факт необходимости создания единой Всемирной федерации по спортивным танцам. 14% респондентов отметили факт необходимости популяризации вида спорта с целью привлечения подрастающего поколения к занятиям спортивными танцами. Фактор улучшение финансирования набрал – 12%. костюмы. поскольку наличие нескольких национальных федераций приводит к застою развития танцев. без чего проблема Chişinău: USEFS. которые по мере возможности частично финансируют проведение соревнований. Развитие профессионального спорта осуществляют в основном частные коммерческие структуры с незначительной долей помощи со стороны муниципалитетов и местных органов власти. сборов. спонсоров и других заинтересованных лиц Борьбу с коррупцией выделили – 4% респондентов. Эффективность развития вида спорта находится в зависимости от системы его управления. респондентов. с целью его популяризации. Для эффективного управления тренировочным и соревновательным процессами необходимо решать вопросы совершенствования структуры организационных форм управления. необходимо создание единого органа управления видом спорта (50%). 2012 212 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. однако не оказывают поддержку спортсменам для совершенствования их мастерства с ведущими тренерами. а также выбора современных средств подготовки. Национальных первенств и чемпионатов Украины. Фактор совершенствование системы подготовки спортсменов выделили – 20%. поездки за границу. для повышения уровня развития спортивных танцев в Украине.

Правильному определению исхода спортивных соревнований способствует также совершенствование их правил. У специалистов в настоящий момент нет единого мнения на оценку качества эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований. а именно: 1. 2012 развитие вида спорта практически нерешима. Хорошо продуманная рекламная кампания. регламента. которые на предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг. застой). спортивный результат представляет собой показатель реализации возможностей спортсмена или спортивной команды. Создание льготных условий для команд и спортсменов. На эффективность планирования и качество проведения спортивных мероприятий влияют различные его факторы. что позитивные перспективы развития спортивного танца в Украине возможны только при объединении органов управления (32%). с целью высокой конкуренции.Создание предпосылок к высокой конкурентной борьбе и непредсказуемости победителя. Более того. организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. На вопрос. Chişinău: USEFS. объединения спортсменов и проведения единого Чемпионата Мира. 5. Стабильность календаря соревнований в течении многих лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 16% респондентов отметили факт отсутствия перспектив развития вида спорта (деградация. а 9% излишнюю ее комерциализацую. оцениваемый по установленным в спорте критериям. 7% респондентов считают данное объединение не эффективным. и не нужным виду спорта. 93% респондентов ответили необходимость ее создания. способов и объективности судейства. Большинство респондентов отметили. В этом случае значительно повысится интерес к виду спорта и заинтересованность бизнеса в нем и тем самым повысится его финансирование. 2012 213 . касающийся факторов негативного влияния разобщенной организационной системы на развитие вида спорта 68% респондентов ответили следующим образом. 3. При создании Всемирной федерации. 4. 2. 43% респондентов среди негативных факторов отметили неэффективность организационной структуры по спортивным танцам. Разработанный план организационного комитета по подготовке к чемпионату Украины. Спортивные результаты измеряются и оцениваются внешним признакам. Как известно.

это жизнь / Л. The article is devoted to development of flexibility at acrobats in the group of initial preparation. 2012 214 .). РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У АКРОБАТОВ 6-7 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЙОГИ Власюк Е. А. тренеров. Касаткина Л. 2012 Таким образом. коллективов и т. Бальные танцы / Алекс Мур. Украина.. способствовало бы единому отбору на международные соревнования. д.В. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 320 с. physical development. Астрель. История и перспективы развития. : АСТ. Дукальская Ростов-на-Дону.В. acrobatics. 2004.. which were conducted at the end of tail-piece of employment. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Неминущий Г. системы соревнований. на становление и развитие которого оказывает влияние множество факторов: социальный. создание единой их структуры привело бы к позитивным тенденциям развития вида спорта. – М. формированию национальной команды и определению лучших (пар. 2. коммерческий и др. Билиография: 1. 2001. методики подготовки и др. Танец .П. политический. Днепропетровск Keywords: flexibility. Выводы Современный танец является очень сложным социальным явлением.. Summary.В. Неминучщий. 3. исходя из современного состояния системы соревнований по спортивным танцам в Украине. yoga. Chişinău: USEFS. / Г. junior school age. is offered. Санкт-Петербург. Современное состояния танцевального спорта в Украине требует ряда изменений: организационной структуры. Касаткин.Укратна. Ярко выраженный коммерческий характер современного танца просматривается во всех сферах танцевального искусства.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.П. The system of exercises with the elements of yoga. Днепропетровск Ткаченко М. Мур А. 2006.. Бальные танцы.

2012 215 . Особенности гибкости имеют свою специфику в зависимости от вида деятельности. Определить уровень развития гибкости детей 6-7 лет. физиологии. становление жизненно-необходимых двигательных умений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. воспитание физических качеств содействует развитию физической и умственной работоспособности. отложению солей. направленных на совершенствование физической природы подрастающего поколения. повышение адаптивных свойств организма. а также составляющей физической подготовленности подрастающего поколения. суставах. Для успешного развития гибкости. 2012 Младший школьный возраст – важный период для совершенствования основных функций организма. направленных на развитие гибкости. которые способствуют развитию гибкости детей 6-7 лет. полной реализации творческих сил человека в интересах общества. сердечно-сосудистой системе. возникновению остеохондроза. Цель исследования: Экспериментально обосновать систему упражнений. достижению высокой стойкости организма к социальноэкологическим условиям. Необходимые для практики сведения относятся к разным отраслям знаний: теории и методики физического воспитания. а также к несовершенной технике. Исследования проводились на базе ДЮСШ № 4 г.. необходима теоретическая обоснованность вопроса. которые направлены на развитие гибкости детей 6-7 лет. что Chişinău: USEFS. Являясь составной частью физического воспитания. биомеханики. Данная тема избрана и разработана не случайно. 2. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям осанки. 3. анатомии. Днепродзержинск. прежде всего. В исследовании принимали участие 20 детей 6-7 лет. развитие физических качеств способствует решению социально обусловленных заданий: всестороннему и гармоничному развитию лица. Определить уровень физического развития детей 6-7 лет. Анализ результатов педагогического тестирования показал. и физических качеств. поскольку гибкость является принципиально важным физическим качеством в акробатике. Внешнее проявление гибкости отображает внутренние изменения в мышцах. Недостаточная гибкость у спортсменов приводит к травмированию. что до эксперимента дети выполнили тест «Наклон сидя» на отметку «1» балл. Одним из таких подходов может стать попытка внедрения в учебнотренировочный процесс акробатов групп начальной подготовки упражнений с элементами йоги. Задачи исследования: 1. навыков. изменениям в походке. На данное время учеными ведется активный поиск новых подходов к решению проблемы повышения уровня развития гибкости детей младшего школьного возраста. Экспериментально обосновать систему упражнений с элементами йоги. Учитывая комплекс педагогических действий.

что после педагогического эксперимента показатели длины.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. прямой шпагат – на «6. Занятия длились 90 мин и проводились 3 раза в неделю. а 2 раза в неделю тренировались по экспериментальной системе. Продолжительность эксперимента – 4 месяца. 2012 соответствует «низкому» уровню. которая включает упражнения активной и пассивной гибкости и элементы йоги. За выполнение теста «Выкрут» дети в среднем получили показатель в «3» балла по 5-бальной шкале. которые характеризуют взаимосвязь между различными антропометрическими показателями: весоростовой индекс Кете. плечевой индекс. повышение подвижности коленных суставов и развитие подвижности в плечевых суставах. развитие гибкости позвоночника. Данные педагогического тестирования дали основание считать необходимым уделять больше внимания развитию гибкости детей 6-7 лет на занятиях акробатикой в группах начальной подготовки. учитывая мнения тренеров и собственный практический опыт. отведенного для подвижных игр.3». левой – «0». Уровень плечевого индекса отвечал нормальной осанке. В контрольной группе упражнения на развитие гибкости выполнялись в подготовительной части тренировки. и плечевого индекса детей 6-7 лет экспериментальной и контрольной групп недостоверно увеличились. шпагат правой – на отметку «0. что отвечает «среднему» уровню. растягивание мышц задней поверхности голени и бедра. Упражнения выполнялись в заключительной части тренировки за счет уменьшения времени. массы тела. Упражнения были направлены на развитие подвижности в тазобедренных суставах. В итоге проведенных исследований было выявлено. Для оценки уровня физического развития использовались антропометрические индексы. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную по 10 исследуемых в каждой группе (8 мальчиков и 2 девочки). Показатели теста «Мост» отвечали низкому уровню. Анализ данных свидетельствовал. В экспериментальной группе 1 раз в неделю дети выполняли традиционные упражнения на развитие гибкости. Chişinău: USEFS. была разработана система упражнений с элементами йоги. 2012 216 .0» баллов за 10-бальной шкалой. что показатели индекса Кетле у детей 6-7 лет находятся на уровне «ниже среднего». мышц передней и боковой поверхности бедра. Исходя из данных литературных источников и результатов тестирования. которая применялась в экспериментальной группе.

уд/мин Группы К Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± 23.6 13.05 >0.5 31.9 33. Показатели развития гибкости детей 6-7 лет после эксперимента № Показатели 1 Наклон сидя.7±0.6 Р >0.2± 1.7±0.4±0.2±0. 9 93.5±2.05 <0.0 15.0±0.8 12.4±0.9 17.9 16.05 >0.05 Р1 <0.05 <0.5 15.05 >0.4 90.1 Chişinău: USEFS.1±0. ед.9±0.99±2.6±0.6 198.05 >0.4 10.7±0.6±0.05 По показателям длины и массы тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у детей 6-7 лет как в экспериментальной. см Группы К Е К Е Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± -2. В результате проведения эксперимента было выявлено.9 91.8 92.4 30.05 >0.9 1. см Шпагат левой.2±1.1 23.7±0. см Прямой шпагат.9 205.4±2.1 24.7 17. см Шпагат правой.6±1.9±1.05 >0.05 >0.3±0.2±0.05 >0.1 120.5 92. см 3 5 Индекс Кетле. так и в контрольной группах. усл.02 199±4.8±0.05 >0. 2012 217 Р >0.4±4.5±0.05 >0. см 3 4 5 6 Выкрут.05 >0. 2).05 <0.0±2. кг 2 Длина тела. см 2 «Мост».7± 0.05 >0.8 -1.3± 0.05 <0.05 >0.22 118.8 94. % 6 ЧСС.05 <0. показало статистически недостоверное уменьшение ЧСС у детей 6-7 лет (табл. Показатели медико-биологического тестирования детей 67 лет после эксперимента № Показатели 1 Маса.05 >0. что уровень показателей гибкости у детей 6-7 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной (табл.6 90.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1 118.05 >0.05 <0.1 19.05 <0.05 <0.2±1. Плечевой индекс.2±0.05 .05 <0.2±1. 1).9 После эксперимента Х2± 24.3±0.2±0.1 19.9 36.7 32.05 Р1 >0.5 13.7±1.8 13.6±0.8±1.05 <0.4± 0. 2012 Таблица 1.7±0. проведенное в конце эксперимента.05 >0.0 После эксперимента Х2± -1.9±0.6 34.4 93.0±7. Таблица 2.9±0.2 11.0 14.6±6.9 28. Тестирование.9±1. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам.1±2.9 204.05 >0.4±0.05 >0.5± 0.05 >0.1 120.9 37.05 >0.

занимающихся акробатикой в группе начальной подготовки. что наибольшее влияние экспериментальная система имела на девочек (наибольший прирост результатов тестирования наблюдается в 4 тестах). В тесте «Мост» как в контрольной. «Прямой шпагат» и «Шпагат правой» (р<0. что это связано с небольшим количеством упражнений. Таким образом. что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами йоги на растягивание задней и передней поверхности бедра. Это можно объяснить тем. Анализ процентного прироста результатов в тестах на гибкость выявил.1).1. достоверно лучше.05). 2012 Особенно ярко это отображается в тестах «Наклон» (р <0. Показатели прироста гибкости мальчиков и девочек 6-7 лет после эксперимента (%) Наибольший прирост результатов у мальчиков и девочек выявлен в тесте «Наклон» (рис. Мы считаем.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. 2012 218 . 160 140 120 100 % 80 60 40 20 0 мост выкрут прямой шпагат шпагат наклон шпагат левой правой тесты мальчики девочки Рис. направленных на развитие подвижности позвоночника и небольшой длительностью эксперимента.05). так и в экспериментальной группах достоверного повышения показателей не наблюдается (р>0. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной нами системы развития гибкости у детей 6-7 лет. мальчики опередили девочек лишь в 2-х тестах. по сравнению с контрольной. В контрольной группе наблюдается достоверный прирост результатов в тесте «Выкрут». но дети экспериментальной группы выполнили этот тест.05).

М. доцент. А. young men 18-20лет. Нестерова Т.Ю. functional condition. негативно влияют на здоровье [1. А. Днепропетровск Микитчик О. Наука о гибкости / Алтер Дж.. Апанасенко Г.: Олимпийская литература. 112 с. студентка. Рост нервно-эмоциональных нагрузок на фоне малоподвижного образа жизни и отрыва человека от природы. К. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 6. 2012 Библиография: 1.П Тестування рухових здібностей школярів / Сергиенко Л. 2001. 72 с.. выпуск «Спорт для всех». physical condition Summary.Н. 1993. К.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.С.: Олімпійська література. рreparation for campaigns. Chişinău: USEFS. «Спорт для всех» и новая феноменология здоровья / Апанасенко Г.Н. С. 4. 438с.. In article questions on preparations of tourists – water-transport workers to category to campaigns. Т. Круцевич. 5.. Растягивайся и расслабляйся / Тобиас Міксин. Развитие двигательных качеств и педагогический контроль в физической подготовке школьников/ Белокопытова Ж. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. К. Белокопытова Ж. Спец. ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ПОХОДА ІІ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТОВ Горбонос Е. Стюарт Мери.:Ф и С.1994. Одним из лучших и доступных средств укрепления и оздоровления организма есть активный спортивно-оздоровительный туризм. Т. 3.: Олимпийская литература. Днепропетровск Keywords: water campaign. К.Л. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Тобиас Міксин.36 – 40. – 423с.Л.1. 424 с.П. Украина. //Наука в олимпийском спорте. increases of level of a physical and physiological condition by application of specially developed means with stuffed balls during the autumn-winter period of preparation are considered. 2. 2003. 3]. Салямин Ю. 2000. Актуальность. campaign of II category of complexity. Алтер Дж. 2. 2000. 2012 219 . Сергиенко Л. Украина.: Олимпийская литература.

Задачи исследования: 1. Объект исследования – процесс подготовки туристов 18-20 лет к водным походам II категории сложности. педагогическое тестирование. Поэтому нами были разработаны и внедрены в тренировочный Chişinău: USEFS. 2. антропометрия. Цель исследования – изучить влияние водного похода II категории сложности. комплексы упражнений с набивными мячами. медикобиологические методы исследования. систематизации и обобщении имеющегося материала по вопросам усовершенствования программы подготовки туристов к походам. на функциональное состояние здоровья туристов 18-20 лет. дополнены сведения о состоянии развития туризма на Украине.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Предмет исследования – средства и методы развития физических качеств туристов во время подготовки к походу ІІ категории сложности. Научная новизна: впервые внедрены в тренировочный процесс туристовводников. 2012 К сожалению. Практическая значимость . в современных условиях развития туристической отрасли недостаточное внимание уделяется именно научному обоснованию процесса подготовки туристов к категорийным походам I и II категории сложности. Методы исследования: анализ литературы. что обуславливает актуальность нашей темы исследования. Внедрить в процесс подготовки туристов-водников 18-20 лет специальные комплексы тренировочных средств и изучить их эффективность. Теоретическая значимость заключается в анализе. педагогический эксперимент.получены новые сведения о изменении уровня физической подготовленности туристов-водников в процессе подготовки к водным походам II категории сложности. расширены знания относительно влияния туристических категорийных походов на функциональное состояние туристов-водников. Результаты исследований и их обсуждение. Исследования проводились в течение 2009-2010 гг. синтезе. а также систематизации знаний по повышению уровня их физического состояния. что процесс подготовки туристов в зимний период не совершенен. сборной команды Днепропетровской области. математико-статистические методы исследования. Определить влияние спортивно-оздоровительного похода II категории сложности на функциональное состояние туристов 18-20 лет. 2012 220 . Анализ научнометодической литературы по вопросам подготовки туристов-водников позволил определить.

72 1.12 175. Таблица 1. изменение нагрузок в течение суток. чередования циклической и ациклические работы.18 4864. Показатели основных функциональных показателей в предварительном исследовании (поход. заключительной 10-15 мин.01 Проба Генча. перед началом основного педагогического эксперимента нами было проведено тестирование основных функциональных показателей ребят перед и после отборочного похода ΙI категории сложности по р.71 ≥0. 18. с учетом основных компонентов учебнотренировочного процесса туристов в осенне-зимний период.82 1. основной – 55-60 мин.37 1./мин.84 ≥0. направленные на повышение уровня подготовленности туристов к водным походам II категории сложности. мл 4558.05 3 4 5 6 Все изменения.48 2. продолжительность подготовительной части составляла 15-20 мин. с Перед первым походом После первого похода Р Х σ m Х σ m 5105.84 1.65 0. мл 2 Проба Штанге.0 324.53 4.47 55.10 6. с 18. циклы/мин.53 58.81 102. 52.32 0.05 ЧСС.42 ≥0.55 4.05 9 ЧД.28 74. Так.73 20.88 3.50 5220.36 7.33 0.05 Весо-ростовый индекс 7 403.02 163.61 1. Методологической основой внедренных нами тренировочных комплексов была типичная программа по подготовке Chişinău: USEFS. 2012 221 .10 21.21 63.52 3.18 ≥0.05 Индекс Скибински усл.05 ≥0. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 90 мин.52 17.05 4.64 51. тождественным соревновательным и походным.07 ≥0.21 2..31 390.54 80.48 1.ед.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2009 года) № Показатели 1 ЖЕЛ. 8 МОК. Черемош.94 12. которые мы наблюдали в течение отборочного похода находились в пределах физиологической нормы и были вызваны такими факторами как: пребывание в среднегорье.15 253.05 Кетле.63 3. 2012 процесс специальные комплексы. с использованием основного средства тренировки – имитации элементов пешеходного и горного туризма. кг 75. изменение распорядка дня и питания.05 Вес тела.62 6. пребывание в природных условиях и изменение социального климата в течение определенного времени. Черемош нами были разработаны специальные комплексы тренировочных средств.52 55.30 55. уд.17 38.65 1. С целью эффективной подготовки юношей к II походу по р.33 ≥0.57 2.23 1.01 1. преодоление различных препятствий.36 ≤0. г/см. 65.75 ≥0.05 0. предназначенные для создания оптимальных условий для долговременной адаптации организма туриста к предельным нагрузкам.

Chişinău: USEFS. толчков и ловли мяча. которые применялись для повышения уровня развития силовых способностей. 2012 туристов к походам II категории сложности с инновационным применением в тренировочном процессе набивных мячей весом 1. а также способности к ориентации в пространстве. что именно ему делать. из анализа которых можно проследить положительную динамику их прироста. чтобы рационально способствовать развитию у занимающихся умений мгновенно переходить от напряжения к расслаблению и. способствуют повышению тонуса мышц. с какой силой и напряжением. С целью определения влияния внедренных тренировочных комплексов на уровень физической подготовленности туристов нами проводилось ежемесячное в течение полугода педагогическое тестирование с применением комплекса из 5 тестов по общепринятым методикам. наоборот. Упражнения выполнялись в течение 15-20 мин. формирования устойчивого навыка и повышения заинтересованности туристов в выполнении данного комплекса. особенно в походах высшей категории. силы мышц верхних конечностей.5-2 кг. что в экстремальных условиях играет важную роль при решении поставленных задач. Данные упражнения были преимущественно направлены на то. На рис. в основной части занятия. и повышения уровня утомляемости на протяжении 6 мезоциклов. от расслабления к напряжению. межмышечной координации. Каждый вид упражнений имел по несколько вариантов выполнения во избежание монотонности. адаптации к упражнениям. или как дополнение к подготовительной части тренировки в виде разминки. способности к переключению. 2012 222 . менялись в зависимости от нагрузок на занятиях. Эти упражнения положительно влияют на развитие реакции на объект. способности до соотношения движений различными частями тела между собой. сплаве по реке на катамаранах и т. выполнялись как с партнером. например. где от действий спортсмена зависит его жизнь и жизнь товарища. так и самостоятельно из различных исходных положений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. при сплаве по реке с различными уклонами и возможными препятствиями турист быстро может сориентироваться. Разработаны комплексы чередовались в течение недельного микроцикла. Так. 1-5 нами представлена динамика прироста уровня физических качеств у туристов 18-20 лет в течение срока их подготовки к второму походу II категории сложности. Эти умения и навыки необходимы. которые необходимы при выполнении специфических действий при маневрировании.п. Разработанные нами комплексы тренировочных упражнений состояли из бросков.

2. а снижение показателей ЧСС свидетельствовало о том. с Также нами был проведен ряд тестов для оценки состояния кардиореспираторной системы и соматотипа юношей. Динамика прироста уровня скоростно-силовых способностей у туристов в тесте «Прыжок в длину с места». 4. 2012 Рис. раз Рис. с Анализ динамики уровня физических качеств у туристов позволил установить. что у каждого из занимающихся наблюдался плавный прирост физических качеств по каждому виду физической подготовки в течение всего курса тренировок. 5. см Рис. Таким образом. что у юношей наблюдалось более рациональное использование кислорода. которые приняли участие в исследовании. Рис. 1. 3. см Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Наибольшие показатели прироста наблюдаются по показателям силовых и скоростных способностей. гибкости. Chişinău: USEFS. 2). Динамика прироста уровня скоростных способностей у туристов в тесте «Бег 30 м». 2012 223 . мы получили данные по нескольким походам и определили влияние разработанной методики на уровень подготовленности туристов к нагрузок (табл. Динамика прироста уровня гибкости у туристов в тесте «Наклон туловища вперед с положения сидя». Установлено. Динамика прироста уровня силовых способностей туристов в тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа». Динамика прироста уровня ловкости у туристов в тесте «Челночный бег 49 м. что занятия туризмом благотворно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы.

С целью определения динамики влияния туризма на организм мы приводим рисунки.48 61.99 ≥0.87 6.05 ≥0. Определение соматотипа доказало.05 ≤0.60 5040.65 2.84 9.57 387. уд. 2012 Таблица 2.01 60. 7.34 14. что состояние туристов во 2-м походе более позитивно. в которых видны положительные изменения в организме (рис.18 22. чем в первом.07 0.60 64.33 52.01 Расчет минутного объема крови (МОК) свидетельствует о высокой механической функции миокарда.17 26. 6. 2012 224 . а на рисунках за 2010 год аналогичные изменения в организме туристов происходят последовательно и плавно.52 0.96 164.23 166. циклы/мин. что ребята.ед. Это более наглядно наблюдается по реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку в течение всего срока пребывания в экстремальных условиях.11 Р ≥0.05 4905. 5 Индекс Скибински усл.05 ≥0. 6-7). что Chişinău: USEFS.1 3.23 20.81 60.89 59.11 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.71 1.14 52. мл 2 Проба Штанге.61 231.35 22. 8 МОК.0 185.65 3. На рисунках данных похода 2009 года наблюдается резкая реакция организма на нагрузку особенно в первые дни. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении основного исследования (поход 2010 года) Детальный анализ данных по каждому походу отдельно свидетельствует о том.14 7.05 401.97 58.91 0.10 4. что отражает состояние кислородтранспортной системы организма.26 74.01 5.20 0./мин.27 1. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении предварительного исследования (поход 2009 года) Рис.58 2. Рис. 6 Вес тела. г/см.37 3.79 6.91 2. Перед первым походом Х σ m 5275. которые приняли участие в эксперименте относятся к нормостеникам.33 75. с 4 ЧСС.78 0.14 ≥0. с 3 Проба Генча. Динамика основных физиологических показателей № Показатели 1 ЖЕЛ. мл 9 ЧД.05 ≤0.00 ≥0.90 73.01 2.70 1.48 1.50 1.67 После первого похода Х σ m 5510.25 1.05 ≥0.0 16. кг Весо-ростовый индекс 7 Кетле.85 1.40 57.

что во время II-го похода организм туристов был более подготовлен.. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. Динамика состояния ИСК на Рис. 8-9).В. Рис. Туризм как вид деятельности / И.А Квартальнов. который влияет на мышечную. 2012 свидетельствует о том.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Советский спорт. Внедренные комплексы имели позитивное влияние на функциональные состояние и физическую и подготовленность туристов 18-20 лет. проба Генча (р≤0. Ковальов. Исследована эффективность внедрения специальных комплексов тренировочных средств в процесс подготовки туристов к водным походам II категории сложности. Н.Ковальов С.Зорин И. 350 с. 196с. Федотов. дыхательную системы. 2012 225 . так и физиологически (рис. М. / С. Е Востоков. Бибилиография: 1. сердечно-сосудистую. В.В. 8. Динамика состояния ИСК на протяжении предварительного протяжении основного исследования исследования (поход 2009 года) (поход 2011 года) Выводы 1. Київ. Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ. такие как МОК (р≤0. Каверина.О. Постоянное пребывание под воздействием физических нагрузок в туристических походах.: Просвещение. Особенно полезен активный туризм. как физически. Н. что водные походы II категории сложности имеют положительное влияние на функциональные показатели. 2009. М. Установлено. Во время преодоления различных естественных препятствий мобилизуются все необходимые физические и психологические качества для достижения поставленной цели.05).П . 328 с. 2003.Федотов Ю. И. / Ю. суставы и связки. 2.О. 2003. 3. 9. Chişinău: USEFS. 2. а также психологическое состояние туриста. Т. способствует оптимальной работе практически всех систем организма юношей. Туристический поход способствует повышению спортивной тренированности и работоспособности организма туриста-водника и имеет общий оздоровительный эффект.05) и теппинг-тест (р≤0.01). 3.Зорин.

доцент. В процессе их развития каждый пловец в зависимости от способа плавания должен обратить внимание на развитие силы тех групп мышц. development of the forces of muscles of lower limbs. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. которые имеют наибольшую активность в плавании. Украина. Днепропетровск Микитчик О. Определить уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Эффективность развития силовых способностей пловцов зависит от рационального подбора силовых упражнений.. Разработка программ для совершенствования и развития силовых способностей с помощью технических средств требует особого внимания со стороны тренера и спортсмена. 2012 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПЛОВЦІВ 15 ЛЕТ Гришина А. 3. Chişinău: USEFS. Задачи работы: 1. The article address the issues of introducing avtorskoy method development forces of muscles of lower limbs for 15 years plovtsov. Украина Днепропетровск Keywords: swimming. Summary.. С этой целью на суше в основном используются тренировочные упражнения с целью развития и совершенствования скоростно-силовых качеств [1]. Цель работы – способствовать целенаправленному развитию силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. Экспериментально проверить эффективность использования комплексов тренировочных средств для совершенствования и развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Разработать комплексы упражнений. направленные на повышение уровня силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Актуальность.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поскольку на данном этапе подготовки она должна быть индивидуальной для каждого пловца и иметь максимально положительный эффект [1. студентка. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 2]. Специфика спортивного плавания предусматривает проведение тренировочных занятий на суше и на воде в пределах общей физической и специальной плавательной подготовки.С. 2. 2012 226 .

поскольку составляет 15-16 раз. При этом результаты проведенных нами плавательных тестов дают возможность указать следующее: среднегрупповой показатель плавания брассом с мячом за 30 с соответствует «удовлетворительной» оценке. Показатель силовой выносливости по тесту плавания 4 раза по 50 м на ногах в порядке комплексного плавания. которые выполняются в режиме. средний показатель приседаний со штангой у пловцов 15 лет составляет 24-25 раз. колеблется между показателем «не удовлетворительно-хорошо». что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств для совершенствования развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в специальном костюме.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. месте и особенностях развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. педагогический эксперимент. Методы исследований: анализ литературных источников. Предмет исследования – средства и методы совершенствования силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. медико-биологические методы исследования. что уровень развития силовых способностей у пловцов 15 лет соответствует ниже среднему уровню развития данной способности. что соответствует оценке «не удовлетворительно». Так. Статистически достоверной разницы между группами не наблюдалось (Р> 0. Из результатов обзора литературных источников установлено. а показатель на тренажере «Пресс для ног» равен 24-25 раз (что соответствует оценке «удовлетворительно»). педагогическое тестирование. подтверждено. Это дает основания утверждать. получили дальнейшего развития знания о средствах и методах развития силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. в лопатках или тормозными поясами. что во время тренировки пловцов. в лопатках. 2012 227 . специализирующихся в плавании брассом и Chişinău: USEFS. методы математической статистики. Результаты исследований и их обсуждение. чем привлечение к тренировке только плавательных задач. с тормозными поясами более эффективно. на резине. В сентябре 2011 года нами было проведено тестирование уровня развития силы мышц нижних конечностей на суше и в воде у пловцов обеих групп. Научная новизна: дополнены сведения о роли. в специальном костюме.05). 2012 Объект исследования – силовые способности пловцов 15 лет. В то же время спортсмены выполняют в среднем 42-44 прыжка через скамейку за 30 с.

Утренняя тренировка: Разминка 800 м брасс в ластах (ноги баттерфляй). достигается соответствие силовых движений на суше плавательным движениям по амплитуде. упражнения. развитием скоростных и силовых способностей. Chişinău: USEFS. 6 раз по 100 м на ногах в ластах (на спине. 2012 228 . 300 м свободно. 5/5. Также применяется метод повторных усилий «до отказа» со средними и большими величинами сопротивления. 2012 комплексным плаванием рекомендуется нагружать мышцы плечевого пояса. 800 м вольным стилем в лопатках дыхания 3/3. баттерфляй (через 50 м) режим. аналогичных тренировочным сериям в воде. Фрагмент недельного микроцикла тренировочных занятий контрольной группы приведен ниже. имитирующие плавательные движения в воде. 400 м свободно. и классических тренажерах для нагрузки двуглавых и четырехглавых мышц. скорости. прогрессивно. средней и большой скоростью рабочего движения. верхних и нижних конечностей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 8/100 м брасс. 400 м брасс в координации акцент на работу ног. величине и характеру мышечных усилий. что специальная силовая подготовка пловцов должна традиционно планироваться с целью повышения уровня силовой выносливости основных мышечных групп пловца с помощью движений. Контрольная группа пловцов тренировалась по учебной программе для ДЮСШ. при этом «не переживая» за чрезмерное увеличение в мышечного поперечнике. 200 м баттерфляй максимально быстро. При этом специальная силовая подготовка на суше происходит в неразрывной связи с технической подготовкой. режим 1 мин. Большинство специалистов отмечают. Понедельник. специальной выносливости в воде. Таким образом. Средствами специальной силовой подготовки пловца на суше есть тренажеры. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м. 200 м упражнения основным стилем. максимально приближенных по структуре и характеру к движений при плавании с соревновательной скоростью. В качестве дополнительной нагрузки на тренажерах задавались упражнения в виде изменений темпа выполнения и серий. туловища. направлению. 8 раз по 50 м основным стилем в поясе. Так в контрольной группе пловцов развитие силы мышц нижних конечностей происходило посредством использования наиболее распространенных в использовании тренажеров «Пресс для ног». 4 раза по 100 м на ногах основным способом в поясе. баттерфляй) режим 2 мин.

интервал между сериями 1 мин 30 с. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м 8 раз по 200 м вольным стилем в кистевых лопатках и в тормозном поясе. Вечером отдых. 2 серии 4 раза по 50 м на ногах. Суббота. 800 м компенсаторное плавание. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. Разминка 1000 м 2 раза по 400 комплексное плавание на ногах на уровне ½ в режиме 7 мин. 800м вольным стилем в лопатках. Вторник. Среда. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. 2012 229 . прогрессивно. 10 раз по 100 м баттерфляй в ластах. режим 3 мин. каждая вторая ускоренно. акцент на работу ног и длину выходов. 800 м на ногах в тормозном поясе. режим 2 мин. 200 м баттерфляй максимально быстро. на спине через 50 м) вторая серия (на спине. тестовое задание: 800 м основным стилем максимально быстро. Вечером отдых. 200 м свободно. 400 м компенсаторное плавание. режим 2 мин. акцент на работу ног. 10 раз по 100 м основным стилем. 400 м компенсаторное плавание. режим 1 мин 45 с. 10 раз по 100 м вольным стилем в лопатках. 8 раз по 100 м на ногах в ластах на спине прогрессивно. 5/5 3/3. 2012 акцент на вторую часть дистанции. режим 1 мин. вольный стиль через 50 м) четвертая серия основным стилем. интервал между сериями 1 мин 30 с. 30 с. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м 5 раз по 200 на спине в режиме 3 мин 15 с. 400 м свободно / упражнения. режим 1 мин 45 с. 600м в / с дыхания 3/3. Четверг. 2 ризы по 400 м комплексным плаванием акцент на работу ног основным стилем. 200м свободно. дыхания 3/3. 200 м упражнения основным стилем. 200 м свободно. 200 м упражнений основным стилем. Утренняя тренировка. Chişinău: USEFS. первая серия (баттерфляй. Пятница. тестовое задание: 4 серии 4 раза по 50 м в режиме 1 мин максимально быстро. Разминка 1000 м 600 м упражнений. 400 м на ногах комплексное плавание в поясе. 4 раза по 200 м комплексное плавание на руках у лопатках на уровне ПАНО в режиме 3 мин 15 с. 200 м свободно. 200 м свободно. 15 с. Вечерняя тренировка: Разминка 1000м. Вечерняя тренировка. 200 м свободно. в режиме 1 мин. брасс через 50 м) третья серия (брасс. 400 м упражнения на спине. 400 м на ногах. 5 / 5. 8 раз по 100 м комплексное плавание в координации на уровне ¾ в режиме 2 мин.. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м тестовое задание: 3 серии: 100 м основным стилем со старта + 400 м вольным стилем на уровне ¾. 200 м свободно. 600 м на спине. 7/7 (через 50 м). 400 м на руках.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 400 м комплексное плавание в обратном порядке.

а в контрольной – на 2.3%. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в ластах. на привязи. специализирующихся в плавании брассом. в контрольной – 4 раза. При этом показатели плавания на ногах брассом с мячом в экспериментальной группе почти достигли отметки «отлично».919. Непосредственно перед Chişinău: USEFS.7 раз. что прирост количества раз приседаний со штангой у пловцов экспериментальной группы составило 6 раз. в то время как в контрольной едва превысили «хорошо». 2. Увеличение количества прыжков через скамейку за 30 с у в экспериментальной группе – 11 раз. которые рекомендуются для пловцов данного возраста. Учитывая сложность выполнения теста. в контрольной – 8 раз. Также следует учесть значительный прирост результатов в плавательной серии 4 раза по 50 м на ногах с доской в порядке комплексного плавания. что уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет не соответствуют. Увеличение количества подходов на тренажере «Пресс для ног» в экспериментальной группе . Выводы 1.4 раза.4%. направленные на повышение уровня силы нижних конечностей пловцов 15 лет. следует считать его очень информативным. контрольной . 2012 В марте 2012 года. в то время как в контрольной он составляет 17. на привязи. Установлено. которые выполняются в определенном в режиме или в ластах. по результатам которого установлено. чем контрольная поскольку по отдельным показателем проявления силовых качеств в экспериментальной группе коэффициент вариации колеблется в пределах 8.3 с. чем привлечение к тренировке только тренировочных плавательных задач. 2012 230 . В экспериментальной группе время выполнения серии сократилось на 4. с тормозными поясами более эффективно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Разработаны комплексы упражнений. использование разработанных нами комплексов тренировочных и внедрение их в тренировочный процесс пловцов экспериментальной группы подтвердило свою эффективность. и с тормозными поясами. Таким образом нами подтверждено.8. Таким образом. тем значением.89-29. что экспериментальная группа пловцов стала значительно однороднее. нами было проведено повторное педагогическое тестирование. Кроме того расчет коэффициента вариации показателей контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента свидетельствует. особенно для пловцов.

.. которые выполняются в определенном либо в режиме в специальном костюме.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 368с. канд... Аллакин Ю. condiţiile de antrenament. Кишинев Cuvinte cheie: înotul maraton.. Аллакин: Автореф. În lucrarea dată. 2012 231 .имеет больший тренировочный эффект. Установлено. Кишинев Ботнаренко Ф. направленных на развитие силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. este prezentată analiza succintă de pregătire contemporană a înotătorilor maratonişti de performanţă.Д.А.дисс. студент. Государственный университет физического воспитания и спорта. в ластах. Исследована динамика уровня развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.1000 м и несколько плавательных упражнений разностороннего направления или плавательных серий типа 4 * 100м основным способом прогрессивно по 25 м. или тормозными поясами. профессор. Викулов М. чем привлечение к тренировкам лишь тренировочных плавательных задач. 3. Плавание: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // А. 21 с. pregătirea înotătorilor.пед. доктор пед.. Экспериментально проверена эффективность использования различных комплексов тренировочных средств. наук. Chişinău: USEFS. 2.наук.1991. которых рекомендуется выполнять разминку . Дальнейшие исследования следует направить на определение уровня силы нижних конечностей пловцов на этапе подготовки к высшим достижениям Библиография: 1. либо в порядке комплекса на уровне ПАНО с достаточным отдыхом. 2012 выполнением. что внедрение в УТП процесс пловцов 15 лет комплексов упражнений на тренажерах. Викулов А.Д. классических упражнений без отягощения на амплитуду и упражнений в воде .А. К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ – МАРАФОНЦЕВ ВЫСОКОГО КЛАССА Гузун Д.. Rezumat. Государственный университет физического воспитания и спорта. 2003. Методы формирования силового компонента гребковых движений в плавании / Ю. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. 3. М.

океаны). который влияет на качество процесса подготовки спортсменов. часто адаптироваться к низкой температуре воды. является совершенствование системы спортивной тренировки. а затем и соревнования на сверхдальние дистанции на открытых водоемах стали проводиться в конце XIX века. где есть дорожки и разметка на дне. 2. 3. Программа Чемпионатов Мира и Европы по плаванию на открытой воде включает дистанции 5. Правила соревнований по марафонскому плаванию предусматривают проведение соревнований в естественных водоемах (озера. С целью популяризации этого вида спорта и воспитания спортсменов следующего поколения на открытой воде. 4] было указано на острую необходимость совершенствования учебно–тренировочного процесса в данном виде плавания через использование различных средств и новых технологических методов тренировки. Плавание на открытой воде требует специфических навыков ориентирования. моря. В последние годы происходит некоторый прогресс в этом направлении. с 2012 года FINA будет ежегодно проводить Юниорский Чемпионат Мира по плаванию на открытой воде. В открытых водоемах также приходится уделять больше внимания безопасности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 10 и 25км для мужчин и женщин. С 1991 года плавание в открытой воде включено в программу чемпионатов мира по водным видам спорта. В чемпионате будут участвовать спортсмены двух возрастных категорий: младшая группа 14-16 лет и юниоры 17-18 лет. которые не нужны в бассейне. а с 2000 года по четным годам также проводятся отдельные чемпионаты мира по плаванию в открытой воде. реки. первым Ла-Манш успешно преодолел в 1875 году англичанин Мэтью Вебб за 21 час 44 минуты 55 секунд. Однако в доступной нам литературе [1. Современный спорт стал сегодня социальным явлением большого размаха. Индивидуальные заплывы. Высокий уровень спортивных достижений требует постоянного совершенствования всех компонентов подготовки. Chişinău: USEFS. чтобы быть конкурентоспособным в международных соревнованиях. Самые известные из них – заплывы через пролив Ла-Манш. Одним из основных факторов. Цель работы состоит в изучении вопроса современной подготовки пловцов – марафонцев высокого класса. С 2008 года дистанция 10 км стала олимпийской. 2012 Актуальность. 2012 232 .

волнами. обитателями водоемов. так как это марафонская дисциплина. водоворотами.30º C. Младшая группа будет соревноваться на дистанции 5км. Ниже приводится примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев. 2012 233 . в неделю Апрель Июль Октябрь Рис. Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем. а максимальная . минимальная температура воды не ниже отметки 16º C. проливами. чтобы быть достаточно быстрым. часто надевают два приемоответчика на оба запястья – транспондеры обладают некоторыми функциями GPS передатчика. Но не все решается километрами. Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть 1м. Примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев Chişinău: USEFS. так как чаще всего всѐ решается на последних 50-800м вплоть до касания финишной отметки. 1. В тренировках важно проплыть правильные сеты с правильной скоростью. Это очень важно. проплываемыми во время тренировок.5 км.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а юниоры на 7. течением. а также с физическим контактом пловцов в водной среде и др. 2012 В программе соревнований предусмотрено 3 дистанции 5 км. участвующие в главных международных соревнованиях. отливами. Транспондеры помогают судьям соревнований и компании ответственной за хронометраж узнать промежуточные результаты пловцов на протяжения гонки и зафиксировать удар рукой по финишной доске для определения точного времени каждого спортсмена. что марафонское плавание относят к экстремальному виду спорта. Это связано с сильным перепадом температуры воды. Следует также подчеркнуть. Спортсмены. Без тренировок и преодоления определенного километража невозможно достичь успехов на отрытой воде. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Январь к-во тренеровок в неделю Км.5 км и трехкилометровая гонка. К важным элементам подготовки следует отнести продолжительное и разумное планирование тренировок на весь цикл подготовки к главным соревнованиям. 7.

Чтобы иметь хорошую выносливость и физическую подготовку к таким нагрузкам (плавательный марафон один из тяжелейших видов спорта) Ильченко проплывает по 20 км в день. что она плавала серию 18х800 м в режиме десять минут. а специальная выносливость пловца – лишь при выполнении наиболее специфичных упражнений. благодаря своей выдающейся работоспособности. будут повышать уровень и его общей выносливости. В основе физиологического механизма развития выносливости у пловцов лежит повышение сопротивляемости организма утомлению благодаря совершенствованию всех его функций. фактически плыла 3х6х800 с улучшением. мышцы должны быть подготовлены к непрерывной двухчасовой работе как на дистанции 10км. называется скоростной выносливостью. Растяжка. Лариса Ильченко (золотая медаль на последних Олимпийских играх в Китае) и Кэрри-Энн Пейн (серебряная медаль) достигли этого успеха. так и у других спортсменов зависит от уровня подготовленности органов и систем (особенно сердечно-сосудистой.е. что сделать это надо 100 раз подряд без перерыва. Специальная выносливость. Практически они проплывали каждые сто метров за 1 мин 15 секунд. необходимая пловцу для поддержания высокой скорости плавания на протяжении всей дистанции. Chişinău: USEFS. Развитие общей выносливости является фундаментом для совершенствования скоростной выносливости пловца. которая важна для долгого выполнения силовых упражнений – силовой выносливостью. что спортсмены выполняют большой объем работы в воде. т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. После этого. 2012 234 . развитие двух видов выносливости осуществляется во взаимодействии. а та. иногда в ледяной воде. Большой объем работы выполняют пловцы и в зале. а упражнения. направленные на развитие скоростной выносливости пловца. 2012 Из рисунка видно. Таким образом. Общая выносливость характеризуется работоспособностью пловца при выполнении любых физических упражнений. Выносливость. как у пловцов. Известные спортсменки. центральной нервной и дыхательной системы). представьте. При этом она должна была улучшать время проплывания 800 м от первого отрезка к шестому. В спортивной практике выносливость условно делят на специальную и общую. которая не вызывает ничего кроме боли и дезориентации. в первую очередь. Пэйн говорит.

с англ. 3.Ж. Для поддержания своих энергетических ресурсов проводится подпитка пловцов. 1982. а на 10км подпитка обычно совершается на 5-6 км (рис 2. Макаренко. 2010. проплываемые на тренировке. На дистанции 5км мало кто делает подпитку. В этом случае можно сэкономить до 25 % энергии на протяжении всей дистанции.50. 2012 235 . 2012 Идеальная тактика марафонцев – быть в лидирующей группе на протяжении всей гонки вплоть до 8 км. Библиография: 1. 4. прежде всего упражнений дистанционного плавания и интервальной тренировки с короткими паузами отдыха между отрезками. Подпитка пловцов на дистанции Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. 204. Отрезки. Рис 2. Плавание: Учеб. 2. Для ин-тов физ. Л.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Физкультура и спорт. 2. М. М. высоко – интенсивные тренировочные серии. повторяются в больших объемах. чтобы набрать высокую скорость до самого финиша. повторную тренировку. В тренировку марафонцев входит большой объем работы аэробной направленности. В тактике пловцов на открытой воде очень важно сидеть на пятках у своих соперников.).П. Спортивное плавание/ Пер.: Физкультура и спорт.культуры. Никогда не надо исключать из программы подготовки скоростную работу: спринтерские ускорения. Булгакова Н. Chişinău: USEFS. с. Программа тренировок должна быть комбинированной. Каунсилмен Д. с.Е. а на последних 2 км попытаться вырваться в лидеры.

Платонов В. Плавание. fitness. По мнению ряда авторов. Луганск Keywords: acrobatics. ловкости. поэтому избранная тема работы является актуальной.: Физкультура и спорт. Олимпийская литература. Институт физического воспитания и спорта. exercises.193. training. пространственно-временной точности. Chişinău: USEFS. Подготовка квалифицированных спортсменов. как средство оптимизации аэробных возможностей организма и повышения уровня физической подготовленности. 2000. 2012 236 . студентка. способности к концентрации и переключению внимания. нужно провести более детальное научное исследование относительно изучения сущности и особенностей его применения. As an effective mean is offered application of technologies of fitness. loadings. that the specially made program of fitness.Н. Платонов В. которая проявляется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности и требует проявления скорости реакции. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТНЕСА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ АКРОБАТОВ Иванчикова С.. 4. гибкости.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. In the scientific article the issues of the day of increase of efficiency of training process register in acrobatics. 1986. Современная акробатика предъявляет к спортсменам значительный объем двигательной активности. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Весомую совокупность самых распространенных современных физкультурнооздоровительных систем составляют разнообразные виды фитнеса. 2012 3. period.Н. Важное место при этом отводится дополнительным тренировочным средствам. с. современным физкультурно-оздоровительным системам. on the stage of the specialized base preparation of acrobats in the transitional period of annual cycle of trainings. Киев. М. Постановка проблемы. Summary. Украина. Однако для широкого применения программ этого относительно молодого физкультурнооздоровительного направления на территории нашей страны. очень эффективным для повышения уровня координационной подготовленности является использование упражнений с повышенным потреблением кислорода.

возрастной диапазон . Материально-техническая база учреждения имела в своем распоряжении весь необходимый инвентарь и оборудование для обеспечения проведения полноценных спортивных занятий с применением технологий фитнеса в переходном периоде годового цикла тренировок группы акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. Теоретический анализ и обобщение литературных источников и научных данных путем изучения литературы по данному вопросу. особенно. одним из эффективных средств повышения эффективности тренировок акробатов в переходном периоде годового цикла на этапе специализированной базовой подготовки являются занятия другими видами спорта и использования тренировочных средств современных физкультурно-оздоровительных систем. 2012 237 . 1. самооценка. По мнению ряда авторов [1. Цель исследования: экспериментально обосновать программу применения технологий фитнеса в переходном периоде годичного цикла подготовки юных акробатов.32 спортсмена.1316 лет. в акробатике показал недостаточный уровень изученности данного вопроса [1. беседы с тренерамипрактиками по акробатики и фитнесу). 3. Методы исследования. количество людей . 9].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Анализ последних исследований и публикаций в области использования технологий фитнеса в спорте и. которые проводили спортивные сборы в данном лагере. 8. которые проводили сборы в названном спортивном оздоровительном лагере. изучение и обобщение опыта организации педагогического процесса спортивной тренировки). 4. Статистические (методы математической обработки материалов исследования). эффективность деятельности функциональных систем их организма в Chişinău: USEFS. Данное исследование проводилось при прохождении летней педагогической практики на базе спортивного оздоровительного лагеря «Жемчужина» села Черноморка Николаевской области. Обсервационные (наблюдение. самонаблюдение. 9]. 5. Организация исследования. Результаты исследования были внедрены в практику учебнотренировочного процесса акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. Праксиметрические (оценка результатов деятельности спортсменов). 7. из которых 25 девушек и 7 юношей. Изложение материала исследования. Диагностические (анкетирование. Срок пребывания команды акробатов в названном спортивно-оздоровительном учреждении составил 30 суток. 2. Работоспособность спортсменов.

Ведь именно эти задачи определяют продолжительность переходного периода. 10]. 5. приведены в таблице 1 и 2. как основной способ использования фитнестехнологий в переходном периоде годичного цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки применялись занятия степаэробикой. Объем основных средств тренировки. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Количество тренировочных часов 12 8 6 4 30 Показатели тренировочного процесса Степ-аэробика Акво-аэробика Упражнения с фитболом Тераэробика Суммарное количество за месяц Таблица 2. К числу основных задач переходного периода в акробатике относятся полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок прошлого года или макроцикла. По нашему мнению. 3. акво-аэробикой.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 соревнованиях и при выполнении программ тренировочных занятий во многом определяется рационально построенной программой тренировок. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Показатели тренировочного процесса Количество тренировочных часов Беговые упражнения Дыхательные упражнения Суммарное количество за месяц Chişinău: USEFS. тераэробика [1. упражнения с фитболом. Таблица 1. действенным средством реализации задач переходного периода годового цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки может стать использование технологий фитнеса. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психологическое восстановление [2. Занятия проводились ежедневно. продолжительностью 60-90 минут. 7. а также поддержание на достаточном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла [9]. В нашем эксперименте. Объем вспомогательных средств тренировки. Количественные показатели объема основных и вспомогательных тренировочных средств. 8]. которые были выполнены акробатами в ходе педагогического эксперимента. состав применяемых средств и методов. 2012 238 2 8 10 . динамику нагрузок.

Так.на 12.4 балла. е.5 % Для определения психологических показателей была использована методика В. в среднем составил 7. В процессе исследования была разработана программа использования фитнес-технологий на этапе специализированной базовой подготовки акробатов в переходном периоде годичного цикла тренировок.7 %.5. результаты которой в начале проведения эксперимента составили 3.1 %. что соответствует хорошему показателю работоспособности.2. что в процентном эквиваленте равняется 26. характеризующих различные стороны подготовленности акробатов и определения оптимального соотношения объемов нагрузки на различных этапах подготовки.5 %. Анализ данных литературных источников и тренерского опыта позволяет отметить. Проведение данного исследования позволило констатировать увеличение физической работоспособности спортсменов на 27. Оценка физической работоспособности при помощи проведения стептеста показала ее улучшения на 12.на 12 %. 6]. 2012 239 .3 балла. а на завершающем этапе . 2012 Результаты исследования. Баевского в начале оздоровительной смены показало 2. Доскина [4.2 у. 2. Анализ эффективности применяемых технологий фитнеса проводился на основе изменения показателей физических и психологических характеристик в начале и конце проведения эксперимента. что соответствует среднему уровню. е. А. Выводы 1. что составляет улучшение на 11. Определение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы по методике Р.7 балла.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. у юношей . 3. что повышение эффективности тренировочного процесса в акробатике не может быть обеспечено лишь при условии определения количественных показателей. который наблюдался нами на начальном этапе. Результаты тестирования группы акробатов в возрасте 13-16 лет (n=32) показали статистически значимые отличия во всех испытаниях между началом Chişinău: USEFS. М. Показатели пробы на заключительном этапе исследования.2 у. а в конце .4 %. Результаты показателя теста Купера [6] позволили констатировать повышение уровня общей выносливости: у девушек .. Была произведена оценка физической работоспособности спортсменов с помощью функциональной пробы Руфье.9 балла. индекс Руфье спортсменаакробата.. через 30 дней систематического использования фитнес-тренинга составили 5.

Платонов. Крючек Е. заведений] / Ю. Кокун О. 192 с. Психология физического воспитания и спорта : [учеб. Проведенное исследование не охватывает всех аспектов подготовки акробатов. 2004. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : [учеб. : Олимпийская литература. Мартинов. 5. 2003. высш. пособ. Б. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Д. Ланда Б. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : [учеб. для студ. 2012 и концом педагогического эксперимента в одноцикловом месячном периоде подготовки и зафиксировали возможные темпы прироста совершенствования физических и психологических показателей. 6. Х. Годунов. 2004. для студ.-метод. : Олимпийская литература. М. Ю. 272 с. [4-е изд. К. 2. Аэробика. Х. : Олимпийская литература.] / Е. М. : Терра-Спорт. Железняк. М. Крючек. П. Вилмор Дж. Спортивная акробатика / В. И. Д. 256 с. Н. Н. Олимпия пресс. К. Круцевич. К. Кокун. Физиология спорта / Дж. 654 с. 230 с. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т. Железняк Ю. Общая теория и ее практические приложения / В. что доказывает эффективность предложенной программы. учеб. Болобан К. Ланда. 808 с. 7.. : Советский спорт. 2004. педагог. Д. Н. 10. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Дон Френкс. Б. : Академія. 8. С. 3. Дальнейшего исследования требуют проблемы дозирования тренировочных нагрузок в подготовительном и соревновательном периодах построения микрои мезоциклов для спортсменов различной квалификации. Н. Хоули Эдвард Т. Годунов Е. Круцевич Т. 4. : Олимпийская литература. Л. на всех этапах многолетней подготовки. М. 189 с. С. Болобан В. Платонов В. пособ. 2001. учеб. 2004.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Х. 2012 240 . 288 с. 2002. завед. Н. Chişinău: USEFS. пособ. 9. 265 с. К. 1987. К.] / Е. : Олімпійська література. высш. 376 с. Хоули. Оптимизация адаптационных возможностей человека : психофизиологический аспект обеспечения деятельности / О. Костил. 1999. Ю. Н. : Миллениум. стер. Петров. : Издательский центр «Академия». 2008. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б. М. Вилмор. К.]. М. Библиография: 1. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Х.

Weightlifting student’s amplitude characteristics of barbell lift in such exercises as snatch and jerk had been examined. а в подъеме штанги на грудь для толчка – 68%. Если высота подъема штанги с повышением квалификации атлета меняется значительно. the depth of the squat. Новички же и атлеты младших разрядов поднимают штангу в рывке на высоту. Так. Выше были описаны параметры. ширины хвата (в рывке) и способа приседа.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. при подъеме на грудь для толчка –– 55-65% ( в среднем 60%). the technique of competitive exercise. 2012 ВЫСОТА ПОДЪЕМА ШТАНГИ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНОГО ПОЛА Иващенко П..5%). то и высота фиксации штанги в приседе тоже изменяется. например. штанга перемещается вниз. что она поднимается со значительно большей скоростью. Величина траектории движения вниз зависит от роста спортсмена. в результате развития гибкости (подвижности в суставах) атлет имеет возможность зафиксировать вес штанги в приседе на меньшей высоте. С повышением технического мастерства. Во время перехода в подсед траектория движения штанги искривляется (по направлению назад) и заканчивается петлей вниз. Высота фиксации штанги составляет: при выполнении приседа в рывке – 62-70% от роста (в среднем 66%). при приседе штанга перемещается вниз во время амортизационной части приседа: в рывке – на 5-9% от роста (в среднем 7. Такая высота подъема штанги до приседа получается вследствии того. Киев Keywords: height off the bar. Но эта высота приблизительно одинакова у квалифицированных атлетов. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. В результате исследований было получено. Summary. присущие высококвалифицированным атлетам. так называемый «крючок».5%). Зато значительно меняется величина Chişinău: USEFS. Results which have been gotten defined sportspersons’ level of technical skills. Описав. а так же. в подъеме штанги на грудь – 40-48% (в среднем 44%). Высота подъема штанги у атлетов одного и того же роста зависит от уровня их квалификации. особенности его структуры тела. при подъеме штанги на грудь – на 14-18% от роста (в среднем 16%). что высота подъема штанги тяжелоатлетов в рывке составляет –– 68-78% от роста атлета (в среднем 73. при подъеме большого веса штанги скорость подъема и высота подъема штанги снижается. С повышением мастерства. 2012 241 . которая составляет около 80% от их роста. Specifications of quantities of sportspersons’ maximum flight height of the barbell and squat depth have been gotten.

К-ий К. во время тяги штанги до подрыва. высота подъема штанги в рывке составляет 74 % от роста – это означает. Прогнутое положение спины сохраняется. Вставание из приседа. 2012 242 . Спортсмен поднимает штангу с не максимальным для него весом. в рывке составляет 68% от роста спортсмена. осуществляется в основном за счет усилий работающих мышц – разгибателей ног в коленных суставах. 2012 перемещения штанги вниз во время амортизационной части приседа. кг штанги. тем меньше вес штанги. для дальнейшей фиксации веса в подседе. Г-ов А. Общее представление о высоте подъема штанги в рывке согласно изученных данных научно-методической литературы входит в оптимально допустимые пределы. подъема подъема см кг штанги. а плечи подаются вперед – это несколько облегчает работу мышц ног. 1). К-к С. чем выше высота подъема штанги. Упражнение Высота подъема штанги в подъеме Высота подъема штанги в рывке на грудь Высота Высота Высота Высота Рост. а именно 68–78% от роста атлета. М-н А. Таблица 1. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составляет 61% от роста спортсмена. Для удержания равновесия таз поднимается вверх и несколько перемещается назад. поскольку. результаты подъема штанги (в сантиметрах и в процентном соотношении от роста) на примере пяти мужчин (табл. по данным научно-методической литературы это минимально Chişinău: USEFS. что атлет при выполнении движения сохраняет качественное положения тела. Она на 1% больше средних данных научнометодической литературы. Ниже представлены ростовые данные спортсмена. см % см % 182 150 135 74 185 112 61 173 137 117 68 174 100 58 171 123 118 69 147 102 60 177 152 129 73 170 103 58 171 125 134 78 158 92 54 У спортсмена Г-ши П.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. подъема подъе-ма Результат. штанги. штанги. Высота подъема штанги Г-ова А. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (мужчины) Спортсмен Г-ша П. особенно в толчке. Атлет выдерживает все углы чтобы выполнить подрыв и задать нужную высоту штанге. Резуль-тат.

В рывке показатель высота подъема штанги К-ка С. У спортсмена штанга вылетает на оптимальную высоту. что усилия при вставании будут тоже больше чем нужно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Вылет штанги достаточен для удачного подведения локтей и фиксации в приседе. Данные ниже средних значений на 2 % согласно научно-методической литературы. высота подъема штанги рассчитывалась в зависимости от роста спортсменки (табл. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составила 58% от роста спортсмена. Высота подъема штанги в рывке М-на А. которая позволяет ему выполнить подсед и фиксацию штанги на груди с довольно большими затратами сил и оставляет меньше сил для от груди толчка. чем следует. позволяющую зафиксировать ее с минимальными усилиями в приседе. это значение также равно рекомендациям научно-методической литературы. 2012 низкая высота. эти данные равны согласно рекомендаций научно-методической литературы. В рывке высота подъема штанги К-ого К. равную высоте малоквалифицированного тяжелоатлета. Высокий показатель согласно научно-методической литературы. Высота на которую штанга вылетает. составляет 78% от роста спортсмена. После вылета штанги спортсмену приходиться выполнять присед и фиксацию штанги на груди с большей скоростью. 2012 243 . согласно данных научно-методической литературы. составляет 69 % от роста спортсмена. и что при выполнении рывка спортсмен поднимает максимальный вес. При выполнении подъема на грудь высота подъема штанги у атлета составляет 58% от роста. Ниже представлены результаты подъема штанги в рывке и подъеме штанги на грудь. составляет 73 % от роста спортсмена. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 54% от роста спортсмена. на которую должна вылетать штанга после подрыва. а это говорит о том. После подрыва штанга вылетает на большую высоту. При такой высоте спортсмен тратит меньше усилий для фиксации штанги на груди и позволяет оставить больше энергии для толчка. 2) Chişinău: USEFS. Таким образом. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 60 % от роста спортсмена. У спортсмена штанга вылетает на высоту. спортсмен может зафиксировать штангу в полуприсед и не тратить лишние усилия на присед. дает ему возможность успеть выполнить присед и фиксацию штанги над головой.

но в пределах нормы. Этот показатель согласно данным научно-методической литературы выше средних значений. что равно данным научно-методической литературы. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (женщины) Упражнение Высота подъема штанги в подъеме на грудь Высота Высота Высота Результ подъема подъема подъема ат. Подрыв. В рывке показатель высоты подъема штанги С-вой Е. см Результат. 2012 Таблица 2. Рост. Подрыв. штанги. % штанги. кг штанги. С-ва Е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. безопорный присед. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. Chişinău: USEFS. Позволяет спортсменке поднять штангу на высоту комфортную для фиксации веса на груди и последующего приседа и вставания для толчка. регистрация параметров высоты вылета штанги и глубины приседа позволяет определить уровень технического мастерства тяжелоатлетов разного пола. см 126 121 123 При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги составляет 57 % от роста спортсменки. 2012 244 . полет штанги. составляет 73 % от роста спортсменки. При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги спортсменки составляет 64% от роста. вылет штанги. безопорный подсед. При такой высоте она выполняет присед и фиксацию штанги на груди с оптимальными усилиями для толчка от груди. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. % см 74 118 97 57 73 105 104 63 73 110 107 64 Высота подъема штанги в рывке Спортсмен Б-ва Д. При выполнении подъема на грудь показатель высота подъема штанги составляет 63% от роста спортсменки. кг 169 166 168 102 75 98 Высота подъема штанги. С-к К. Согласно научно-методической литературы показатель высокий. опорный подсед. Высокий показатель позволяет спортсменке выполнить присед и фиксацию штанги на груди с минимальными усилиями. Этот показатель равен данным научно-методической литературы. Таким образом. составляет 73 % от роста спортсменки. опорный присед. В рывке показатель высота подъема штанги С-к К.

Основной задачей технической подготовки является наиболее эффективная организация повторений приемов и максимально возможное участие мышления занимающихся в ходе этих повторений. 2012 245 . В последнее время в связи с повышением интереса происходит интенсивное развитие спортивной борьбы во многих странах мира. Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать средства. Челябинск. 4]. 3].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. который характеризуется разнообразием приемов в положении стоя и лежа. 2012 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ Кизимов С. Определенную трудность представляет собой организация научнообоснованного педагогического процесса занятий единоборствами. Это способствует обеспечению формирования достаточного двигательного и психического потенциала как для дальнейшего повышения уровня спортивного мастерства. simulations. increasing young Greco-roman wrestlers’ technical training effectiveness based on working out special imitational training tasks for every technical action in standing position is presented in this work. young wrestlers. повышающие эффективность технической подготовки юных борцов. Специалисты отмечают несоответствие между требуемым и необходимым уровнем технической подготовки спортивного резерва для национальной сборной команды России [2. Уральский государственный университет физической культуры. разработки эффективных средств и методов уже на начальных этапах подготовки. произвольно выполняемых каждым из соперников в условиях противоборства. Данную задачу позволяет решить разработка специальных имитационных упражнений соответствующих биомеханическим характеристикам соревновательного действия. что вызывает усиление конкуренции на международной арене. технико-тактической и других видов подготовленности постоянно возрастает. Chişinău: USEFS. Summary. Это вызывает необходимость поиска. в следствии чего добиваться победы становится все труднее. так и оздоровления юных борцов на начальном этапе многолетней подготовки [1. One of directions. Россия Keywords: teaching and training assignments.. Уровень физической. Спортивная борьба является одним из сложнейших видов спорта. Введение.

Результаты и их обсуждение. Chişinău: USEFS. Дальнейшая их эффективность проверялась в ходе проведения педагогического эксперимента. в паре с не сопротивляющимся партнером. педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью. через бедро. плечо. Для успешного освоения таких приемов как броски: прогибом.5). педагогический эксперимент. Контрольная и экспериментальные группы до эксперимента были примерно одного уровня подготовленности и достоверно друг от друга не отличались (р> 0. с использованием резиновых жгутов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Исследованием были охвачены занимающиеся греко-римской борьбой в группах начальной подготовки второго года обучения. анализ тренировочных планов. передового практического опыта нами разработаны комплексы учебно-тренировочных заданий. Основными методами исследования являлись: теоретический анализ и обобщение литературных источников. изучение передового практического опыта. 10-12 лет. с использование борцовских манекенов. 2012 Организация и методы исследования. Каждое из применяемых упражнений одновременно может решать несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. В процессе исследовательской работы на основе изучения научно-методической литературы. а так же имитационные упражнения аналогичные по биомеханической структуре с соревновательными действиями описана техника их выполнения. Эффективность предложенных имитационных упражнений оценивалась посредством сравнения экспертной оценки выполнения технического действия. повышение уровня психологической готовности к выполнению сложного технического действия. Для каждого приема в положении борьбы стоя разработаны от 10 до 30 имитационных упражнений. скручиванием. вращением. с применением специального спортивного инвентаря. Разработанные комплексы заданий позволяют сформировать и реализовывать технические действия в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. Имитационные упражнения выполнялись в следующем сочетании: повторение техники приемов без применения специальных приспособлений. поворотом и перевода в партер предложены специальные комплексы средств. спортивной детско-юношеской специализированной школы по греко-римской борьбе города Челябинска. 2012 246 . Работа выполнена на базе кафедры теории и методики борьбы Уральского государственного университета физической культуры. развитие физических качеств. сваливание сбиванием. метод экспертных оценок.

С.. Программирование средств и методов тренировочных воздействий в спортивной борьбе / Ю. 1990. А. Макаров. 3. Выводы. наук / М.С. В выполнении броска прогибом так же наблюдались положительные изменения однако они оказались не достоверны. 2004. Макаров. Габов. 104 с. Краснодар. 2. А. … д-ра пед. Методика обучения имитационным упражнениям : метод. 40 с.. раз. пед. 30-34 Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. дис. М. / А. М. 2002. бросок вращением и перевод в партер. Ю. 164 с. броска через бедро.А. Организационно-методические основы многолетней подготовки борцов греко-римского стиля : автореф. Кузнецов. бросок через плечо.В. Габов. 1998. наук / А. Библиография: 1. Проведенный педагогический эксперимент подтверждает действенность разработанных имитационных учебно-тренировочных заданий для броска через плечо. броска вращением и перевода в партер.С. Челябинск. М.А. Шахмурадов. 2012 В экспериментальной группе в ходе направленной педагогической работы произошли статистически значимые изменения в экспертной оценке таких приемов: бросок через бедро.В.А. Для других технических действий комплексы предложенных упражнений требуют уточнения и коррекции для эффективного применения в учебно-тренировочном процессе юных борцов греко-римского стиля.. Шахмурадов // Актуальные проблемы спортивной борьбы. канд.А.. Это свидетельствует о том. что юные борцы достаточно успешно освоили данные технические действия и выполняли их на высокую положительную оценку по сравнению с началом эксперимента. 2012 247 . Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис. . В контрольной группе статистически значимые изменения наблюдались только в броске через плечо и переводе в партер. Кузнецов. а в остальных технических действиях изменения не достоверны.

Курска. анализ научнометодической литературы.. 12. 14 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ Кулезнѐв В. доцент. Курский государственный медицинский университет Секерина И. В исследовании приняли участие 54 спортсмена 10. методы математической статистики с использованием программы «Biostat». Э. Испытуемый выполняет следующие задания по ловле 40 см. но и по бимануальной координации. линейки. Задание выполнялось трижды каждой рукой [2]. 14 лет. Выявить исходный уровень физической подготовленности и динамику ее показателей с учетом возрастного аспекта. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы: контрольно-педагогические испытания. Испытуемый пытается поймать отпущенную вертикально линейку за кротчайшее время. большой палец отведен в сторону.. Представители этих школ проходили обследование не только по функциональному состоянию. Поиск путей повышения эффективности тренирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат и его функциональное обеспечение в детском возрастном периоде требует оптимизации сочетания используемых средств в учебно-тренировочном процессе и их количественное дозирование. С помощью теста «Эстафета» определяется координация и скорость реакций. 2]. 2012 248 . дающие возможность комплексно оценить физическую подготовленность. Данное положение заставляет проводить тщательный анализ ответных реакций на предложенную нагрузку или их сочетание. 4 пальца руки вместе. Результаты исследований. занимающихся футболом в ФШ «Авангард» и ДЮСШ № 3 г. Ю. Курский государственный медицинский университет Введение.. вытянув руку вперед. Такой подход позволяет значительно снизить объем субмаксимальной и максимальной нагрузки при значительном повышении эффективности [1.Н. Курский государственный медицинский университет Федина О. в положении стоя.. 12. А. Курский государственный медицинский университет Степанова М. а также уровень функциональной асимметрии между правой и левой руками. 2012 ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО АСПЕКТА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10. Разработать тактики и стратегии общефизической и специальной подготовки юных спортсменов в рассматриваемом возрастном периоде. Задачи.

2012 249 . 32. Подобная схема дает возможность более объективно оценить устойчивость скоростной выносливости у юных футболистов. 16 метров).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. который предполагает пробегание более коротких отрезков по схеме возрастания и убывания (16. 2). Тренер фиксирует время в момент пересечения линии «старт-финиш» [2]. 32. 1. Можно также отметить и отсутствие достоверных различий между показателями левой и правой рук. Рис. принимавших участие в исследовании. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (левая рука) (n=17) В основе испытания «пирамида» лежит модифицированный тест «Челнок 48 м». что. по нашему мнению. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. а не останавливается у нее. В конце выполнения каждого варианта задания футболист пробегает стартовую линию. а также выявить динамику показателей в убывающей фазе используемого теста. 2. свидетельствует о детерминированности данного показателя у юных спортсменов. 1. свидетельствует об отсутствии взаимосвязи с возрастным фактором. Отсутствие достоверных различий в исследуемых возрастных группах и на всех отрезках свидетельствует о предопределенности временных показателей с длиной Chişinău: USEFS. Специфика этого теста подтверждена полученными данными о состоянии и устойчивости скоростной выносливости юных футболистов. 2012 Полученные данные во всех возрастных группах. 48. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (правая рука) (n=17) Рис.

3. 4). ограничивающее набор скорости длиной отрезка в 8 м (рис. Из исходного положения стоя выполняется последовательно 3 попытки с интервалом 20 секунд. В Chişinău: USEFS. 3). которые в значительной степени детерминированы. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Бег на прямых ногах. так и наличие функциональной симметрии между. 2012 250 . Полученные данные дают основание для подтверждения выше высказанных предположений (рис. 2012 отрезка и о влиянии фактора смены направления движения. 10 м» определяется амплитудно-частотными характеристиками. Рису. 10 м» нетипичные низко-автоматизированные движения во фронтальной плоскости дают возможность выявить как скорость передвижения. Предполагалось. 10 м» (n=20) В тесте «приставные. что достоверных различий в исследуемых возрастных группах обнаружено не будет. Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Время фиксируется по первоначальному движению испытуемого [2]. Данный тест может быть использован как объективное средство в селекционной работе на начальном этапе. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «пирамида» (n=20) Интегральный показатель в тесте «бег на прямых ногах. 4.

1. при условии постановки ноги в промежуток между палками. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. Задание выполняется с максимальной скоростью. уложенных на расстоянии 50 см друг от друга. 6). Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 6. 2012 исследовании не установлен факт наличия достоверности различий между исследуемыми показателями (табл. длиной 120 см. время фиксируется по первоначальному движению [2]. 5. Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «лесенка» (n=20) Chişinău: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. рис. 2012 251 .5 см. На представленном рисунке во всех трех попытках мы наблюдаем прямолинейный рост результатов связанный с возрастом (рис. 5. 7. 7). Задание выполняется трижды. 10 м» (левым боком) (n=20) Испытание «Лесенка» предполагает преодоление 10 метрового отрезока с 21 препятствием из гимнастических палок диаметром 2. 10 м» (правым боком) (n=20) Рис.

что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. Но в выполняемом виде прыжков не обнаружено достоверных различий.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Змейка» (n=16) В тесте «прыжки в длину с места» скачкообразный прирост с 12 до 14 лет. Chişinău: USEFS. а с 10 до 12 лет достоверных различий не наблюдается ( рис. 9). 2012 Змейка это модифицированный тест «Челнок 48 м» с количеством смены направления 19 раз при пробегании 48 метров. так и правым боком. 2012 252 . Рис. Тест выполняется туда и обратно с интервалом отдыха 40 сек [2]. В нашем случае. 11). Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки в длину с места» (n=17) В испытании «прыжки правым боком и левым боком» движение выполняется во фронтальной плоскости.). 10. Рис. В показателях преодоления дистанции с многократной сменой направлений движения также не установлена достоверных различий в показателях (рис. 9. 8. достоверных различий отмечено между возрастами 10-14 лет и 12-14 лет как в прыжках левым боком. 8.

Рис. 2012 Рис. но и координационный потенциал в эстафете. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки спиной» (n=17) Chişinău: USEFS. 10. 11. Тенденция в результатах по прыжку в длину с места одинакова во всех возрастных группах (рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки правым боком» (n=17) Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки левым боком» (n=17) Прыжки спиной характеризует не только скоростно-силовую подготовленность. 12. 12). 2012 253 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 254 . Подобная тенденция наблюдается в метаниях мяча с колен и стоя двумя руками. 10 м» (n=20) Рис. 15. 14. 18 м» (n=20) Рис. В возрасте 12-14 лет происходит скачкообразный рост результатов (рис. 2012 Тест ускорение на 10 и 18 метров позволяют оценить стартовую скорость и способность набирать максимальную скорость на коротком отрезке дистанции. Идентичность показателей между возрастными группами 10-12 и 12-14 лет подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. 13. 13-16). Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча с колен» (n=17) Chişinău: USEFS.

Подобное положение вещей дает возможность целенаправленного и более эффективного управления развитием всех выше указанных физических качеств в учебнотренировочном процессе в период активного развития двигательного аппарата юных футболистов. 2012 Рис. юных футболистов. тактика и стратегия их развития в учебнотренировочном процессе должна опираться на базовые показатели. Подобный набор тестов. имеет Chişinău: USEFS. Что касается возраста 12 лет. связанных с их сенситивными периодами. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча стоя» (n=17) В тесте «Прыжки с места в верх» тенденция роста результатов на прямую зависит от возраста. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки с места вверх» (n=17) Выводы Все выше представленные данные и их динамика указывают на факт асинхронного развития исследуемых физических качеств. 17) Рис. в нашем случае. 16. на наш взгляд. (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. должен обеспечить полный и объективный анализ функционального состояния исследуемых возрастных групп. 2012 255 . что отображено на выше представленных рисунках и в таблице 1. Следовательно. 17.

2010.9403 Р=0.Ю. 2012 место быть.7532 Р=0.А.Э. Петрунин Р.0012 С места вверх Библиография: 1.7678 Туда 16 Р=0. Кулезнев В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1132 Р=0.0026 Приставные 10 метров правым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0. 2012 256 .9797 Р=0. Показатель Стьюдента для используемых возрастных групп данного исследования Название тестов Эстафета (правая рука) Эстафета (левая рука) Количество испытуемы 1997-2000 1997-1999 1999-2000 х (N) 17 Р=0.2714 Р=0 Метание мяча (стоя) 17 Р=0 Р=0.3192 Р=0. Зинина Т. Эффективность метода сопряженных воздействий в процессе физической и технической подготовки детей 10-16 лет.0009 Р=0. Chişinău: USEFS.0188 48 32 20 Р=0. Степанова М.А. занимающихся футболом / Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и спорте: Материалы конференций. Таблица 1.548 Р=0.5646 Р=0.0679 Р=0.В. 2008.. Швец Ф.0008 20 Р=0.1797 Обратно 17 Р=0 Р=0 Р=0.0057 Р=0.0002 Р=0.0001 16 20 Р=0.0026 Р=0. Кулезнев В. Секерина И. Адаптация студентов к непривычным двигательным актам / Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте: Материалы Международной научно-практической конференции.0001 Метание мяча (с колен) 17 Р=0 Р=0. что результаты по отдельным тестам хуже.0001 Прямые 10 метров 20 Р=0 Р=0 Р=0. Федина О.0216 Р=0..0558 Р=0.0009 Р=0 Р=0.0006 Р=0. чем у младшей группы. предшествующими пубертатному периоду.0015 16 20 Р=0 Р=0. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.0742 Прыжки левым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0 Прыжки спиной 17 Р=0 Р=0.0453 17 Р=0..Н.Е.8366 Р=0. Панько А.2227 Р=0. 2.1889 Длина с места 17 Р=0 Р=0 Р=0... Артемьев Р. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.0615 32 20 Р=0 Р=0.1591 Прыжки правым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0...В.0152 лесенка 10 метров Змейка 16 Р=0.Ю.. Это возможно объяснить системными перестройками функций организма.0004 Приставные 10 метров левым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0 10 метров ускорение 20 Р=0 Р=0 Р=0 18 метров ускорение 20 Р=0 Р=0.0173 Пирамида 20 Р=0 Р=0.Н.7026 Р=0.

Днепропетровск Keywords: gymnastics. остановки и позы которые удерживаются более 3-х секунд.Н.] / col. which increases the level of complexity of competitive compositions. Chişinău). МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ С МЯЧОМ ГИМНАСТОК 5-6 ЛЕТ Малафейчук О. 2011. обволакивания.: Manolachi V. взмахами. Правила запрещают статические положения.. Ch. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. girls 5-6 years. особенно волнами. булавы. студентка. элементы классического танца и основной гимнастики.. 2011. В состав современных соревновательных композиций с мячом входят: высокие и малые броски предмета. 2012 257 . Художественная гимнастика – ациклический. скакалка. При выполнении движений с мячом характерно: пластичность и мягкость переходов. Степанова Н. Summary. сложно-координационный вид спорта. Основными средствами которого являются: упражнения без предмета и с предметами (мяч. пружинными движениями. переброски. intern. Основными тенденциями развития мировой художественной гимнастики являются: рост сложности соревновательной программы. congres şt.. каты. ритмика [1]. and simplifies the learning process. акробатические упражнения. the ball..: USEFS. (15.Ю.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. обруч.: [în vol. Intern. Выполнение элементов с мячом должно быть тесно связано с упражнениями без предмета. Днепропетровск Борисова Ю. Chişinău: USEFS. The experimentally determined methods of teaching basic exercises with the ball 5-6 years of gymnasts.И. 449 p. Управление тренировочным процессом футболистов высокой квалификации в соревновательном периоде // "Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi". передачи. Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi: Materialele Congresului Şt. лента). red. Danail S. 2012 3. Степанов В. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.

Для решения поставленных задач. От гимнасток требуется максимальная реализация индивидуальных возможностей. В связи с этим.это основа художественной гимнастики. в программе мастеров спорта пять упражнений с предметами. 2012 повышение требований ко всем сторонам подготовленности. Задачи исследования: 1. педагогическое наблюдение и эксперимент. 2012 258 . тестирование.без Chişinău: USEFS. которыми спортсменки должны овладеть в соответствии тенденциям развития художественной гимнастики. Оценить эффективность разработанной методики обучения упражнениям с мячом. Контрольная и экспериментальная группа занимались 3 раза в неделю по 90 мин. по методике. В контрольной группе занятия проводились тренером Евсюковою Т. математико-статическая разработка результатов. Так. Определить базовые навыки. 2. совершенствование правил соревнований и всех видов обеспечения [4]. Предмет исследования: гимнастки 5-6 лет. Днепропетровска с гимнастками 5-6 лет. одно . В экспериментальной – занятия проводились с использованием разработанных нами комплексов упражнения с мячом. увеличение количества соревнований. для формирования базовых умений и навыков на этапе начальной подготовки. метод экспертных оценок. которая предлагается программой для ДЮСШ по художественной гимнастике. мы использовали следующие методы: анализ и обобщение научно методической литературы. Спортсменки были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Организации исследования. Разработать методику обучения базовым навыкам с мячом для спортсменок 5-6 лет.А. Исследование проводилось на базе "Детскоюношеской спортивной школы №2" г. объѐма и интенсивности тренировочной и соревновательной работы. Объект исследования: техническая подготовленность гимнасток 5-6 лет. Цель исследования: разработать методику обучения элементам с мячом. 3. Упражнения с предметами . которые занимаются на этапе начальной подготовки. разработка методики обучения базовым элементам с мячом с учѐтом основных тенденций развития художественной гимнастики и особенностей техники выполнения упражнений актуальна при подготовке спортсменок на начальном этапе многолетнего спортивного совершенствования.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

которая происходит при движении мяча по кривой траектории.24 Махи с мячом правой 5. так и контрольной групп. Упражнения с мячом имеют приоритет среди упражнений с другими предметами. особенно с широкой амплитудой.90 1. Характерна такая работа кистью и рукой.50 2.92 0.07 0.70 0.81 0.05 5. что подтверждает их одинаковый уровень подготовленности (табл.05 4.75 0. Показатели технической компетенции спортсмены 5-6 лет до эксперимент Тесты (баллы) Броски правой Контрольная группа X Σ m 3.92 0.05 4. при которой мяч за счѐт центробежной силы.81 0.80 1.20 0.50 1. Таблица 1. вес 300 г) и кисти девочек 5-6 лет (от 7-9 см). Экспериментальная и контрольная группы по всем тестам однородны (р>0.70 0.67 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. мы определили уровень технической подготовленности спортсменок 5-6 лет.05 Экспериментальная группа X Σ m 3. Перед началом обучения.64 >0.30 2.97 p >0.67 0.60 1.16 0. выкруты нецелесообразным. 1).82 0.32 Броски левой 4. как у спортсменок экспериментальной.05 4.70 1.05 4.95 0.29 Бросок двумя руками 4.20 1.05). При выполнении элементов с мячом.20 0. прижимается к ладони [5].24 Перекат мяча по левой руке 4.64 <0.41 В связи с несоответствием размеров мяча для гимнасток юношеских разрядов (диаметр 17 см.73 >0.05 4.58 0.79 1.80 1.32 Махи с мячом левой 5. что у большинства гимнасток показатели базовой предметной подготовки отвечают уровню ниже среднего. а также умения удерживать предмет в динамичных и статических положениях.34 Перекат мяча по правой руке 4. важную роль играет действия кистью для предотвращения его падения.54 >0. 2012 259 . чем в экспериментальной (p <0. Для того чтобы соревновательные композиции гимнасток Chişinău: USEFS.37 Kaт мяча по двум рукам 4. 2012 предмета.63 >0. Это связано с тем.52 0. как отбив и ловля одной рукой. Исключением являются показатели теста «махи с мячом правой рукой».30 0.05).30 0. что выполнения упражнения с мячом требуется достаточно высокого уровня развития координационных способностей. Анализ результатов тестирования установил.81 0.78 0.64 >0.03 0.56 >0. в котором параметры контрольной группы выше.05 4. считаем обучение на начальном этапе подготовки таким базовым упражнениям. бросок одной рукой ловля.

1).05). Процесс обучения базовой предметной подготовки проходил 2 месяца и делился на 3 этапа (рис. наклонные 3 этап. тестовые задания сделали технически правильно. 2012 260 . Схема внедрения методики обучения базовым упражнениям с мячом. комплекс 2 Обучение удержанию мяча на двух руках. Переход от одного комплекса к другому осуществлялся после освоения предыдущего комплекса с максимальной дозировкой. 2012 отвечали разрядным требованиям мы предлагаем изменить последовательность обучения. комплекс 1 2 этап. коплеск 3 Совместное выполнение упражнений с мячом и без предмета. ловля без зрительного контакта. Рис. передачи мяча. но со стороны процесса обучения и техники выполнения проще. которые выполняются двумя руками. 1. Обучения бросков одной рукой и ловля ногами. Chişinău: USEFS. Формирования двигательных движений 1 етап. Упражнения выполнялись в статических и динамических режимах. а потом захваты и ловли мяча.05). на тыльной стороне обратным хватом. Перекат по двум рукам. однако наблюдалась нестабильность в выполнении бросков двумя руками и переката мяча по правой руки (р<0. на спине. которые выполняются другими частями тела. У гимнасток экспериментальной группы наблюдалось более чѐткое выполнение элементов: бросок двумя руками. Гимнастки контрольной группы. Одинарные и многократные отбивы: вертикальные. Для этого следовало бы сначала разучивать базовые упражнения с мячом. Для определения эффективности разработанной методики обучения базовым элементам с мячом нами было проведено повторное тестирование гимнасток контрольной и экспериментальной групп в виде соревнований[3]. Регулирование нагрузки проводилось за счет изменения количества повторений каждого упражнения на занятии. что в дальнейшем будет влиять на улучшение результатов соревновательной деятельности спортсменок. которая указана в каждом комплексе. Это позволяет сделать композиции гимнасток сложнее.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. отбивов и перекатов (p<0. Занятия с мячом проводились три раза в неделю в течение 20 минут в основной части занятия.

Такая динамика позволит своевременно освоить гимнасткам новые элементы и выполнить нормативы детского разряда.05). что девочки 5-6 лет овладевают базовой предметной подготовкой с мячом достаточно легко и успешно. 448с. 1999.Л.. Академия. -после внедрения разработанной методики в экспериментальной группе наблюдается достоверный прирост почти по всем показателям. Гимнастика: Уч.Лисицкая Т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Упражнения с предметами / Т. Журавина Н. использование разработанной нами методики в учебнотренировочном процессе гимнасток 5-6 лет на начальном этапе позволит повысить уровень технической подготовленности спортсменок с мячом и может быть рекомендовано для внедрения работы ДЮСШ. 1996.0. Таким образом. Выводы . Пособие/М. 120 с. Формирование интереса учащихся к занятиям физической культурой//В. Физкультура и спорт. 2012 261 .Н.. Анализ результатов соревнований с мячом выявил достоверный различия в результатах гимнасток экспериментальной и контрольной группы (p<0.С.: Физкультура и спорт.возраст 5-6 лет является благоприятным периодом для развития координационных способностей. 96с. 1993. Вострокнутов В. 184 с. Методические рекомендации.: Физкультура и спорт. Варакина. Регион.7 балов до 7. Качетджиева Л. Лисицкая. 2005. Ванкова Н. На наш взгляд это свидетельствует о том. Шаулин В.Т. . Журавина М. Обучение детей художественной гимнастике. Варакина Т. С. 2. которые имеют приоритет на этапе начальной технической подготовки. 6. . Библиография: 1. 4.1994.С. 5.Л. Обучение двигательным действиям с позиций гуманизации: Методика обучения // Физкультура в школе. М.анализ тенденций развития художественной гимнастики позволило выявить базовые движения упражнения с мячом. Меньшикова /Под.С.1985. ред. 3. 166с. М. №3.К.Вострокнутов.С. особенно при выполнении соревновательной композиции с мячом.8-12 Chişinău: USEFS. Чипрянова М. Особенности предметной подготовки художественной гимнастике / Т. 2012 Высокий уровень показателей выявлен в тестах перекат мяча по правой руке результат улучшился от 4.Т.

специализирующихся в гребном слаломе. 2]. Анализ литературных данных. Контингент. приближенных к соревновательной деятельности. Киев Keywords: canoe slalom tests. Актуальность. КМС – 6 спортсменов. Методы и организация исследования. методах оценки специальных двигательных качеств спортсменов. 2012 262 . Цель исследования – выявить информативные критерии специальной подготовленности и обосновать подходы к ее оценке у гребцов. показал определенный дефицит знаний о структуре физической и технической подготовленности. Второе – это оценка функциональных возможностей и их реализации в условиях.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что определяет актуальность изучения этих вопросов [1. Киев Кропта Р. physical readiness. специализирующихся в гребном слаломе. «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов» с Chişinău: USEFS. тест со ступенчатовозрастающей мощностью и тест. тесты «Удержание крена лодки в положении 45°» с задачей предельно долго удерживать крен лодки без опоры об воду.оценка специальной физической подготовленности (проявление двигательных качеств. Summary. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. моделирующий преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре [1. Обследованы 18 спортсменов специализирующихся в гребном слаломе (классы К-1 и С-1) разной квалификации: МС – 6 спортсменов. functionality. 2]. при работе в лодке). 2012 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ. Исследования подготовленности включали 3 основных направления: Первое – это оценка общей физической подготовленности (по средствам педагогических тестов Купера. This work presents test results physical readiness qualified paddlers who specialize in canoe slalom. тест PWC170) [1. проба Руфье. Третье направление .. Возраст спортсменов от 16 до 23 лет. І разряд – 6 спортсменов. 2]. СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ Мусевич В.

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне общей физической подготовленности и развитии аэробных возможностей.39. 2012 263 .0. 2012 задачей максимально быстро выполнить 5 разворотов с места. характерны большие значения мощности и экономичности как на уровне порогов. потребления кислорода.прямые» с задачей максимально быстро преодолеть связку ворот. В то же время. Анализ результатов эргометрического тестирования позволил получить представление о морфофункциональных особенностях гребцов-слаломистов в условиях ступенчато-возрастающей мощности. Что привело нас к поиску новых более эффективных критериев оценки физической подготовленности и функциональных возможностей гребцовслаломистов. и выявить различия. Chişinău: USEFS. связанные с специализацией и квалификацией гребцов-слаломистов. ЧСС. при r = . специализирующихся в гребле на байдарках. при идентичных значениях мощности работы с КМС (рис.) при r = .13. проба Руфье составила 2.0. в то же время данные тесты не отражают специальную работоспособность спортсменов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.е. так и по максимальным значениям показателей (рис. тест PWC170 составил 2514. Результаты исследований и их обсуждение В ходе оценки общей физической подготовленности были получены следующие результаты: тест Купера составил 3037. что с ростом квалификации спортсменов достоверно увеличиваются показатели мощности и экономичности гребли (рис. при выполнении работы на уровне ПАНО1. для МС характерны меньшие значения легочной вентиляции. Отмечено. « максимальное преодоление 250 метров по прямой».55 (мл∙мин∙кг-1) при r = .21.33 (кг∙м∙мин-1) при r = . которые находились на расстоянии в 10 метров друг от друга в течении 1 минуты. 2.0.80 (у.5 м. «Восьмерка по времени отрезка 250 м» с задачей преодолеть максимальное расстояние по восьмерке за время отрезка 250 м. 1). «Восьмерка за 1 минуту» с задачей максимальное количество раз преодолеть 2-е ворот.16. что для спортсменов. [2].).). 3. ПК составило 65. так как тесты имеют низкие коэффициенты корреляции со специальной работоспособностью. дыхательного коэффициента. анализ результатов эргометрического тестирования показала. Так же. «Прохождение связки ворот: прямые – обратные .0.

). 5.0 ПАНО1 (W) 140 100. W W 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140 RQ HR 120 RQ 100 80 60 40 VCO2 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 Вт/HR VO2 VT VE HR VT VE f МС КМС МС 1-разряд Рис. 5.0 80 60. При выполнении работы максимальной мощности. 2. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации (по результатам ступенчатого теста) Рис. МС уже демонстрируют большие показатели мощности гребли.0 МАХ (HR) ПАНО1 (Вт/HR) 20 0. 4. 2012 264 . 2012 ПАНО1 (W) 120. внешнего дыхания. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам ступенчатого теста) При выполнении работы на уровне ПАНО2. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО2 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) W 140 120 RQ HR 100 80 60 40 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 VT VE МС f КМС 1-разряд Рис.0 0 МАХ (W) МАХ (W) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (HR) К-1 ПАНО1 (HR) 100 МС С-1 ПАНО2 (HR) КМС 1.0 МАХ (HR) 40 ПАНО1 (Вт/HR) 20. реакция кардиореспираторной системы также становиться более выраженной (рис. Но в то же время у МС значения респираторного эквивалента и ЧСС ниже чем у менее квалифицированных.разряд Рис. 1. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при максимальной мощности работы (по результатам ступечатого теста и газоанализа) Chişinău: USEFS.). МС показывают более высокие значения мощности работы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО1 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) f КМС 1-разряд Рис.0 МАХ (Вт/HR) ПАНО1 (HR) 120 МАХ (Вт/HR) 80. 4. и газообмена чем КМС и 1-разрядники. что указывает на более высокую эффективность аэробных процессов и механизмов регуляции рН (рис. 3.0 60 40.

с более высоким положением общего центра тяжести системы «гребец-весло-лодка» (рис. с особенностями гребли на каноэ. позволяющих оценить специальную скоростносиловую выносливость спортсменов. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. "Восьмерка по времени 250м.).). рис.). которые характеризуют скоростно-силовые возможности гребцов в условиях выполнения сложных технических приемов гребного слалома. у гребцов выступающих на каноэ. т. Крен 45 градусов (сек) прав. 6. В тесте «Удержание крена лодки в положении 45°». 6." (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. лучшие результаты показали гребцы-байдарочники." скорость (м/сек) 200 Крен 45 градусов (сек) лев. по прямой" (HRmax) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) 50 Скорость взятия обратных ворот (сек) (лев. выступающих на каноэ. (сек) (прав. характеризующем специальную вестибулярную устойчивость и эффективность механизмов регуляции позы. в первую очередь.). В тестах «Восьмерка за 1 минуту». (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. 2012 Анализ результатов оценки специальной физической подготовленности позволил получить представление о проявлении специальных двигательных качеств гребцов-слаломистов различной специализации (рис. Показатели специальной подготовленности гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам специализированных тестов на воде) Chişinău: USEFS. 2012 265 . «250 метров по прямой» и «Восьмерка по времени отрезка 250 м».) 0 "250 м. результат на прямую зависит от «ведущей» стороной гребли. В тестах «Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые» и «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов». Скорость взятия обратных ворот (сек) (прав. 6. что позволяет говорить о значении функциональной асимметрии для эффективной соревновательной деятельности в этом классе судов (рис.) К-1 С-1 Рис. (сек) (лев.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 6." скорость (м/сек) 5 разворотов на 360. лучшие результаты демонстрируют гребцы-байдарочники ( см.) 150 100 "250 м. что связано.е. При этом. 6.) 5 разворотов на 360. по прямой" скорость (м/сек) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. результаты которых достоверно отличались от гребцов." (HRmax) "Восьмерка по времени 250м.

Chişinău: USEFS.66 .).0. Взаимосвязь результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции (r=0.0. моделирующем преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре .0.0.77 .46 0.53 0. экономичность при максимальных значениях мощности.0.0.46 .0.74 .44 при p<0.73 / 0.28 Эргометрические тесты ПАНО1 (W и Вт/HR) ПАНО2 (W и Вт/HR) Максимальная мощность (W и Вт/HR) (W и Вт/HR) в тесте. определенный как нами как «коэффициент индивидуального проигрыша» (КИП). с (правый/левый) Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов. характеризующий разницу скорости преодоления отрезка 250 м по прямой и выполнения специального технического приема «восьмерка» за время. связанные с результативностью гребцов. имеют более низкую взаимосвязь чем предложенный нами тест «Восьмерка по времени прохождения 250 м» (табл.0.0.0.05.0.0. в ходе анализа данных был выявлен показатель.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.54 / .77 Также. Так мы видим что наибольшую взаимосвязь имеют: возраст.62 .01) Коэффициент корреляции с результатом Показатель Морфологические показатели Возраст Рост Масса тела .62 .0. 2012 266 . что результаты теста «Восьмерка за 1 минуту». соответствующее результату теста «250 метров по прямой». с «Восьмерка» по времени прохождения отрезка 250 м Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП) . 2012 Корреляционный анализ результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции. рекомендованного в специальной литературе.66 / . с (правый/левый) «Восьмерка за 1 минуту» Время прохождения отрезка 250 метров по прямой. r=0.56 при p<0. Мощность работы на ПАНО2.0.75 / . Таблица 1. КИП  250  l e .73 . 60 где КИП – коэффициент индивидуального проигрыша (м∙с-1). позволил выявить показатели. le – расстояние.0. которое преодолел гребец в тесте «Восьмерка по времени отрезка 250 м» (м).0. c (правый/левый) Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые.65 / .71 0. 1.66 / 0.67 / .76 Специализированные педагогические тесты Удержание крена лодки в положении 45°.63 . а так же прохождение связки ворот «прямые-обратные-прямые» и следует обратить внимание.

Astrand. P. А так же выявлен информативный критерий Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП). в то время как скорость выполнения технических приемов за это же время. науч. Endurance in Sport: Olympic Encyclopaedia of Sports Medicine: John Wiley & Sons. С. Новый метод контроля для оценки подготовленности гребцов: сб. 2012 При разработке этого критерия сходили из того.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2002. которая составила 0. 2. Выводы Выявлена взаимосвязь показатели физической подготовленности. табл. Библиография: 1. 173 – 176 с. И чем ниже данный показатель.В. Chişinău: USEFS.-O. ВНИИФК. 2012 267 . то есть взаимосвязь технической и специальной физической подготовленности спортсменов. 2000. И определена его взаимосвязь со спортивным результатом.77. Квашук П.77. что подтверждает высокую информативность данного показателя (см. J. 888 – 899. что показатель скорости гребли по прямой дистанции характеризует преимущественно реализацию физического потенциала спортсмена. функциональных возможностей организма гребцов-слаломистов и спортивного результата. тем выше способность к реализации индивидуальных возможностей. Shephard. R. характеризует эффективность и устойчивость техники гребли в условиях утомления. тр. 1). p. Взаимосвязь «КИП» с результатом на дистанции представленная в таблице составила 0.

Кожен предмет має свою специфiку i характернi для нього елементи вправ: скакалка – стрибки. physical and psychophysiological qualities. Значну кількість досліджень [3. Chişinău: USEFS. i разом з тим трапляються розбiжностi. аспірантка. 15] з даного напрямку виконано на основі фізичної диференціації спортсменів. In article the structure and interrelation of mental. Жорстка конкуренцiя в художнiй гiмнастицi викликала значне зростання складностi вправ у всiх видах багатоборства.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. що на сьогоднi зустрiчаються тiльки окремi данi щодо психофiзiологiчних i психiчних показникiв гiмнасток. що визначаються не стiльки теоретичними положеннями. кандидат наук. але й психологiчної. Слов’янський державний педагогічний університет. як ациклiчний i складнокоординацiйний вид спорту. Актуальність. Варто вiдзначити.. Слов’янський державний педагогічний університет. аналiз науково-методичної лiтератури показує. physical and psychophysiological qualities of gymnasts-artists is investigated. м’яч – нахили. ФІЗИЧНИХ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ГІМНАСТОК Ніцула М. висуває певнi вимоги до розвитку фiзичних якостей. Художня гiмнастика. Мета: дослідити структуру та взаємозв’язок психічних. Аналіз науково-методичної літератури. 19] вказує на взаємозв’язок не тiльки фiзичної підготовленості. Україна Шелудешева М. Усе це накладає вiдбиток на характер фiзичної пiдготовки гiмнасток. Разом з тим. 2012 СТРУКТУРА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНИХ. Слов’янський державний педагогічний університет. Дослідження особливостей розвитку фізичних якостей у зв’язку з підвищенням спортивної кваліфікації привертало увагу багатьох вчених. соматичних i функцiональних показникiв. У сучасних умовах фізична підготовка гімнасток є обов’язковою в системі навчально-тренувального процесу. булави – рiвновага. Україна Борщов С. магістранта. 2012 268 . Україна Keywords: mental. 10. стрiчка – повороти. Summary. що в пiдходах рiзних авторiв до оцiнювання фiзичних показникiв є багато спiльного. доцент. фізичних і психофізіологічних якостей гімнасток. М. Низка фахiвцiв iз психофiзiологiї [3. скiльки вiдмiнностями мети та завдань методики оцiнки фiзичної пiдготовленостi особистостi...

швидкість мобілізації. 11 та ін. Але ще не з’ясовано ряд Chişinău: USEFS. уміння добре орієнтуватися в ситуаціях спортивного змагання. Аналiзувати науково-методичну літературу. 3.сприяти вихованню моральних рис особистості. на думку фахівців. волю до перемоги. Пунi [8].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2.розвивати пам’ять. торкаючись структури вольової сфери спортсменів i планування її розвитку в процесі тренування. рішучість. що завдання психологічної підготовки спрямовані на розвиток пiзнавальної сфери (мислення. особливо в умовах змагань. Аналiзувати розглянутi пiдходи. Недостатній розвиток цієї психічної сфери перешкоджає досягненню успіху в спортивній діяльності. уваги. 4. . 17]. користуватися м’язово-руховими уявленнями в процесi iдеомоторного тренування.Ц.]. Розкриттю змісту поняття „воля‖ в загальній психології i психології спорту присвячено багато робіт [3.розвивати емоційно-вольові якості: сміливість. щоб сформувати психічні якостi. 2012 269 . здатнiсть швидко й точно запам’ятовувати спортивнi прийоми та їх комбiнацiї. якi потрiбнi для досягнення високого рiвня спортивної майстерностi. уяву. А. виробити психiчну стiйкiсть та готовнiсть до подолання труднощiв змагальної дiяльностi. 9. Розглянути психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних групп. пам’ятi та вольових якостей. Визначити місце окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток-художниць. тактичної i фізичної підготовки спортсменів. дійшов висновку. можна зазначити. є наступними: . що формування провідних вольових якостей перш за все стимулюється об’єктивними умовами діяльності в кожному виді спорту. систематизовані й використані в процес i технічної. Психологи [16] психічну підготовленість спортсменів пов’язують зi спроможністю процесів вищої нервової системи сприяти досягненню найвищого результату у змаганнях. Воля є обов’язковою. Завдання психічної підготовки. якi спричиняються об’єктивними умовами змагань з будь-якого виду спорту. витримку. підкреслює. зокрема емоцiйно-вольової стiйкостi). 1. Автор. . необхідною умовою діяльності спортсмена.розвивати стійкість уваги. наочно-дiйове мислення. Результати дослідження. . що перешкоди. 2012 Завдання дослідження. Саме у зв’язку з цим мета психологiчної пiдготовки в процесі підвищення СФП полягає в тому. Аналiзуючи розглянутi пiдходи [3. повинні бути визначені. Вона дозволяє регулювати протікання всіх інших психологічних процесів. досліджуючи проблему вольової підготовки в практиці спортивного тренування.

спади дiяльностi вiд перевтоми бувають рiдко. . Мойсеєвої та інших. Основа такої саморегуляцiї полягає у взаємодiї процесiв збудження i гальмування нервової системи. Наведені вище визначення волі показують. вважаються основні властивостi нервової системи. Павловим. I. приймати рiшення. в якiй вiдображається сукупнiсть довiльних зусиль. яка потребує рiвномiрної витрати сил. що зумовлюють характер iндивiдуалiзацiї навчання.Ю. 18] визначає волю як здатність ставити цiлi. [16] Сучасна психологічна наука відповідно визначає чотири типи темпераменту: меланхолiчний. мотив.сильно урiвноважений (сильний рухливий.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. що в бiльшостi робіт факторами.М. флегматичний. на думку Т. вона як психічний чинник являє собою процес певної спрямованості i зосередженості. що забезпечують досягнення поставленої мети в умовах подолання перешкод рiзних ступенiв складностi. що їх автори розкривають сутність цього психічного явища за допомогою різних понять: здатність. 2012 теоретичних питань. усвідомлення. що вказані властивостi є вродженими. за темпераментом вiдповiдає холерику): характеризується циклiчнiстю дiй. розглядаючи загальну функцiю. а потiм спадом діяльності. Як було встановлено I. якi добре описанi в лiтературi. Не всі автори розглядають волю як психічне явище. 2012 270 . найбiльш стiйкi. Значна частина психологiв [11. вирішення яких безпосередньо стосується вдосконалення вольової підготовки спортсменів. вони менше піддаються онтогенетичним змінам. сангвiнiчний. за темпераментом вiдповiдає флегматику): роботу виконує добре ту. то. Однiєю з функцiй волi є свiдома саморегуляцiя активностi людини в ускладнених умовах життєдiяльностi.В. Цi якості. удосконалювати цiлеспрямованi дiї. контролювати їх. стан та iн. Волков [5] у спортивній практиці виділяє такі типи нервової системи: . урівноваженість i рухливість є фундаментальними характеристиками нервових процесів. Аналiз науково-методичної лiтератури показав.неврiвноважений (слабкий рухливий. Щодо уваги. На основі співвідношення цих особливостей процесів збудження i гальмування Л. видiляють у нiй двi пiдфункцiї – активізуючу та гальмiвну.П. Онищенко [12] характеризує волю як сторону свiдомостi. за даними соціальних досліджень. який визначається умовами навколишнього середовища.урiвноважений (сильний інертний. долати труднощi. . за темпераментом вiдповiдає сангвiнiку): дiяльнiсть відбувається без скачкiв. у зв’язку з тим. холеричний. сила. рiвномiрно. свiдомо керувати поведiнкою. Chişinău: USEFS. У зв’язку з цим психологи.

типологiчнi особливостi нервової системи також мають значний вплив на виконання складнокоординацiйних рухiв гiмнастками. Так. 2012 271 . намагаються виконати більший обсяг роботи. характеризується високою витривалiстю. гiмнастки. що нервова діяльність гiмнасток. втомлюються порiвняно швидко. Спортсменки зi слабкою нервовою системою вiдзначаються недостатньою працездатнiстю. i нерiдко така спортсменка припиняє заняття задовго до його закiнчення. Дослiдження низки науковців [7. а за необхiдностi виконувати повiльнi чи статичнi вправи падає [5]. яким притаманна надзвичайна Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. часто скаржаться на втому й нерiдко пропускають тренування. Як вiдзначає бiльшiсть дослідників [3. врiвноваженістю i хорошою рухливістю. У спортивнiй дiяльностi вони вiдзначаються швидкiстю рухiв. Л. Єгупов зауважує. Для вирiшення завдань нашого дослiдження нами розглядалися психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних груп. Якiсть виконання вправ пiсля 4-5 повторень помiтно знижується. До кiнця тренування якiсть виконання вправи помiтно знижується. а також за умов частої змiни завдань або обставин дiяльностi. Гiмнастки зi слабким рухливим типом нервової системи недостатньою витривалi: одну й ту саму вправу вони здатнi виконувати не бiльше 3-5 разiв. якi зарекомендували себе висококоординацiйними i працездатними. Гiмнастки iз сильним iнертним типом найкращу працездатнiсть показують при виконаннi повiльних i статичних вправ. У гiмнасток сильного рухливого типу з переважанням збудження працездатнiсть пiдвищується при виконаннi швидких динамiчних вправ. характеризується оптимальним співвідношенням процесів збудження i гальмування. Тренувальнi заняття на наступний день вкрай нерезультативнi [5]. Вони добре переносять фiзичнi навантаження i тренування кожного дня. Представницi слабкого iнертного типу виявляють вiдносно низьку працездатнiсть. у бiльшостi випадкiв вiдмовляються вiд великих навантажень чи виконують їх напiвсили [6]. 10. Представницi сильного рухливого типу виявляють найкращу працездатнiсть при виконаннi швидких динамiчних вправ. ніж заплановано. Швидкiсть виконання вправ до кiнця тренування не знижується. . 15] дали можливiсть виявити характернi особливостi засвоєння гiмнастичних вправ спортсменками з рiзними типами нервової системи. частою змiною настрою. 13]. За обсягом можливого навантаження пiд час тренувальних занять такi спортсменки характеризуються як працездатнi.слабкий (слабкий інертний. швидко відновлюють сили.Ф. за темпераментом вiдповiдає меланхолiку). 2012 довгочасного й методичного напруження.

що в залежності вiд специфіки виду спорту координаційні здібності виявляються по-різному. якi потребують смiливостi. спритності. у першу чергу. Засвоївши вправу. засвоєння рухiв та їх виконання залежить. рiвня розумової i фiзичної працездатностi та сформованостi основних морально-вольових якостей. У науковій літературі вказується. Вони спокiйно ставляться до своїх невдач та успiхiв. у вправах з предметами та без предмета – завжди потрібно утримувати своє тіло в певному положенні. смiливо беруться виконувати занадто складні для них вправи. Єгупов [6] вiдносить спортсменок. часто скаржаться на невмiння виконувати ту чи iншу вправу. У статичних та динамічних елементах. Таким чином.Ф. проведенi спостереження фахівців [6] дозволили прийти до висновку: здатнiсть до навчання. Замикання нових умовних зв’язкiв вiдбувається у них швидко. вони майже не припускаються помилок. але легко втрачають набутi навички. вони не втрачають зацiкавленостi нею. Такi гiмнастки дуже зацiкавлено вивчають новi елементи. тому при комплектуваннi груп гiмнасток необхiдно враховувати переважання того чи iншого процесу (збудження або гальмування) нервової дiяльностi у юних спортсменок. Фізична підготовленість спортсмена характеризується можливостями функцiональних систем органiзму i рiвнем розвитку основних фізичних якостей: швидкостi. Невдачi в роботi сприймаються хворобливо. Важливими координаційними якостями в художній гімнастиці є здатність до оволодіння рухами. У художній гімнастиці вправи пов’язані з рівновагою. рівновагою та ритмом. Почавши займатися гiмнастикою.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. пов’язаних з обертанням тiла в Chişinău: USEFS. Це дисциплiнованi й разом з тим активнi спортсменки. програма навчально-тренувального процесу повинна будуватися з урахуванням особливостей нервової системи. але при цьому нерiдко допускають помилки. Велике значення має i втримання рiвноваги пiсля виконання елементiв. які вiдзначаються врiвноваженiстю процесiв нервової системи. витривалостi. вони досить скоро засвоюють основу рухiв. якi впливають на виконання складнокоординацiйних рухiв. сили. однак довготривале опрацювання набридає. При засвоєннi складних вправ вони зазвичай пасивнi. безiнiцiативних гiмнасток з перевагою процесiв гальмування. Отже. 2012 активнiсть i які належать до збудливих. Замикання нових умовно-рефлекторних зв’язкiв у них проходить повiльно. вiд типу нервової системи. Замикання нових умовнорефлекторних зв’язкiв вiдбувається у них швидко i точно. Видiляється група малорухливих. нерiдко вiдмовляються вивчати вправи. працелюбних Л. для них характерна невпевненiсть у своїх силах. 2012 272 . До найбiльш працездатних. координацiйних здiбностей та гнучкостi.

А. Але якщо є зв’язок мiж цими рухами. вiд функцiональних особливостей м’язiв. якi забезпечують збереження рiвноваги. якi виконують рухи. якi забезпечують рухи в цих суглобах. що люди. якi включають рiзнi або одноманiтнi стрибковi рухи на пiдвищення. крiм кiлькiсних показникiв ще й естетичну сторону виконання стрибкових елементiв. У художнiй гiмнастицi гнучкiсть – це елементарна умова якiсно i кiлькiсно хорошого виконання руху. З метою розвитку стрибучостi ряд авторiв [4] пропонує використовувати спецiальнi комплекси. хвиль є гнучкiсть. то вони засвоюються швидше. Ступiнь гнучкостi залежить як вiд сили м’язiв. Працi дослідників [2] показали. колiнного.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Загальна i спецiальна витривалiсть. у глибину. Для досягнення високого класу володiння елементами необхiдний оптимальний розвиток рухливостi в кульшовому. гомілковостопному. так i вiд вiдсутностi протидiї з боку м’язiв-антагонiстiв. якi характеризуються значною динамічністю й відсутністю пауз. можуть iнодi – при вивченнi деяких рухів – бути в числi останнiх. У процесi розвитку цiєї якостi потрiбно враховувати. 2012 рiзних площинах. якi швидше за iнших оволодiвають рухами. О. як відзначають фахівці в галузі спорту. але вiдносно недовгої (протягом 1-3 хвилин) м’язової роботи. як зазначає автор. тобто пiсля навантаження на вестибулярний апарат. Ж. удосконалення цієї функції може здійснюватися двома методами: шляхом використання як основного засобу спеціальних вправ для вироблення рiвноваги або за рахунок розвитку аналiзаторiв. Ефектнiсть стрибка залежить вiд висоти вильоту та амплiтуди руху. Chişinău: USEFS. З усiх основних фiзичних якостей найменше вивченою є спритнiсть. Вона необхiдна для вiльного виконання змагальних комбiнацiй. а також у дiлянцi хребта. На думку спецiалiстiв [14]. На високому рiвнi виконувати стрибки з великою амплiтудою рухiв та постiйно утримувати рiвновагу можна лише при наявностi гнучкостi. що рiвень стрибучостi є одним з визначальних показникiв пiдготовленостi в художнiй гiмнастицi. а також рухливостi стопи. стрибки з обтяженням. плечовому суглобi. Однiєю з важливих якостей при виконаннi нахилiв. Білокопитова [1] вказує.В Ветошкіна [4] пiдтверджує. 2012 273 . Величина стрибка залежить вiд рухливостi кульшового. що пояснюється її специфiкою. махiв. гомiлковостопного суглобiв. є обов’язковою складовою частиною високої результативностi в художнiй гiмнастицi. Спеціальна витривалiсть гiмнасток визначається як здатнiсть до iнтенсивної. що вправи зi скакалкою потребують вiд гiмнастки хорошої стрибучостi й витривалостi.

Трофімова. 16.. Приставкина М. Индивидуальные проявления и особенности личности // Общая психология: (Курс лекций) / Сост. 3. 5. 1982.04 / ГЦОЛИФК. М.В. К.01 / НУФВСУ.00. М. 14. сила. 1981. виховання і спорту: 24. дис… канд. Калинин Е. ред.А. швидкiсть та функцiя рiвноваги. Леонтьев А. стрибучiсть. Ю. 1995.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Теория спортивного отбора: способности. 16 с. На пiдставi аналiзу лiтературних джерел. М. 23 с. 10. дис… канд. Львів. 65-68. наук з фіз.М. 718 с. С. 310 с 6.Л. 17.С. 1997. Ф. Психологические особенности деятельности спортсменок в художественной гимнастике: Лекция. 8. Психология воли. ін-т фіз. К. Суслова. 2012 Висновки У науково-методичнiй лiтературi останнiх рокiв iснує одностайна думка.  126 с 7. СПб. присвячених проблемi визначення місця окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток. К. Влияние психического стресса на взаимосвязь индивидуальных свойств и деятельность спортсменок: (На материале художественной гимнастики): Автореф.00.. Психологическая подготовка // Художественная гимнастика: Учебник для институтов физ. № 2. – 13 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 188194. пед. Б. 558 с.444. – 23 с.: Физкультура и спорт. Совершенствование технического мастерства в прыжковых упражнениях художественной гимнастики: Автореф. одаренность. Ч. Бібліографія: 1. 9. Зюкова Р. наук: 24. дис. Рогов. Смоленск: СГИФК.  М. 2000.П.: СААМ. Определение взаимосвязи специализированных проявлений психики и уровней спортивного мастерства в циклических видах спорта // Тез.. Ветошкина Э. Волков Л. 1991. Формирование навыков динамического равновесия у спортсменок в художественной гимнастике на этапе предсоревновательной подготовки: Автореф. Комплексная оценка специальных способностей девочек на начальном этапе обучения упражнений художественной гимнастики: Автореф. дис… канд.: Питер Ком. Шустина. 14-15..: ВЛАДОС. 2012 274 . Полищук Т.. Лисицкой. талант. Е. Т.П. 15.: Либідь. Современная система спортивной подготовки / Под ред.М. Онищенко И..: Олімпійська література. 311. Белокопитова Ж.. Психология подросткового и юношеского возраста. 1995. культуры / Под общ. дис… канд.В. Пидоря А. 2003.Н. М. Проблемы развития психики. 341с. наук: 13. 18.Н.01. 22 с. 584 с 12. Борщов С. i розробкою стандартизованої системи їх контролю. – Смоленск: Б. М. Вып. Ильин Е. держ. специфiчної для кожного виду спорту. наук: 13. Волков Л. Минск. конф.04.Л.В. 1997. Пшеничных И. 2000. що перспективи вдосконалення фiзичної пiдготовленостi спортсменiв пов’язанi з виявленням структури фiзичних якостей. и.00.М. канд. С.. наук: 13. 228 с. 1988. можна зробити висновок. культури. С. 1. стереотипне. психологов спорта.А.04. 1999. 1993.А. 2.00. Л.Н. Сыча. К. К вопросу об управлении психическим состоянием спортсменок в художественной гимнастике // Сборник научных трудов молодых учѐных. 2-ге вид.. пед.практ. 11. 1990. 19. С. 1982. 2000. Бернштейн Н.И. Психофізична підготовка юних гімнастів: Автореф..В. докладов ХI Всесоюзной науч. 1981.: Вежа. С.00. Райс Ф. М. 288 с. 4. – К. Chişinău: USEFS. 1982.: Изд-во МГУ. В. О ловкости и ее развитии. 2002.: Физкультура и спорт. 19 с 4. Сообщение о результатах определения психической работоспособности спортсменов в условиях тренировок и соревнований // Теория и практика физической культуры. пед. що основними з них є гнучкiсть. пед. СПб. 84-86 13. Психологія: Підручник / За ред.А.

Summary. Так как атлетическое многоборье является новым видом спорта современности вопрос его специальной классификации упражнений требует более Chişinău: USEFS. тотальное воздействие). студент. систематизация и терминология средств спортивной тренировки имеет практическое значение для правильного построения занятий и улучшения качества учебно-тренировочной и спортивной работы. Классификация физических упражнений интересует специалистов давно. physical exercises. Постановка проблемы. ноги. учет формы физического движения по системе близости к соревновательному упражнению. Классификация.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В результате изучения проблемы классификации физических упражнений в области физического воспитания и спорта наметились некоторые общие признаки.. In article substantive provisions of formation of classification of athletic allround are considered. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Результаты исследования и их обсуждение. classification. классификация упражнений по интенсивности нагрузок. Наталов изучая эту проблему в гносеологическом плане. туловище. составляющие основу классификации физических упражнений: с целью развития физических качеств (силы. Киев Keywords: athletic all-round. 2012 АТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ И ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ Подгурский С. быстроты. предложил ранжировать упражнения по трем признакам: по методу спортивного упражнения. Методы исследования: анализ научно-методической литературы. выносливости). воздействие на двигательные звенья (плечевой пояс и руки. Blocks of classification specifications of a sport are analysed and their scientific characteristic is given. Так Г. Классификация чрезвычайно важна в становлении и формировании социального явления. классификация по относительной мощности работы. Цель исследования – определить структурно-функциональные единицы (термины и классификация) атлетического многоборья как вида спорта и выявить последовательность групп упражнений подчиняющихся законам систематики. по цели и по характеру движения. 2012 275 . описательный и системный методы.

специально подготовительные. 1-3). Исходя из сказанного выше. который представленный в виде схемы или словесного описания. туловища. Слово «классификация» употребляется в двух значениях: как процесс распределения объектов на классы и как результат такого распределения. Классификация физических упражнений по внешним признакам может быть только вспомогательной и служит для придания множеству разнообразных упражнений определенного порядка (упражнения в передвижении. это: динамическая сила.классификация – распределение физических упражнений по группам и подгруппам на основании какого-либо общего признака. 2012 тщательного исследования. Классификация позволяет удобно распределять и хранить информацию с тем.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. чтобы использовать еѐ в составлении учебных программ и др. определяющие общность физических упражнений по их сущности и целенаправленности. д. Определений понятию классификация очень много мы остановимся на некоторых из них: .это пересечение основных характеристик атлетического многоборья с тяжѐлой атлетикой. Chişinău: USEFS.). форма. со штангой. соревновательные. Классификация физических упражнений на основе признаков. будет естественной. применяемые в процессе подготовки спортсменов. скоростная и статическая выносливость. вспомогательные и профилактические (табл. по их сущности и целенаправленности можно распределить на взаимосвязанные и обусловливающие друг друга пять следующих групп: общеразвивающие. Соревновательные упражнения делятся на три категории. вольные. согласно наиболее существенным их признакам. например внешние (анатомические. Динамическая сила . ног. 2012 276 . пауэрлифтингом и гиревым спортом. снаряды. Каждый класс имеет свою группу соревновательных упражнений и свою взаимосвязь с другими видами спорта. для рук. характеризующих общность упражнений каждой группы по их сущности и целенаправленности. и т.классификация – распределение множества объектов на классы. все физические упражнения. с гантелями. . В основу классификации физических упражнений могут быть положены разные признаки. с которыми или на которых они выполняются) или внутренние.

* Все нормативы указанных упражнений взяты на основании личных результатов и рекордов С.это пересечение с изометрической гимнастикой А. чтобы спортсмен выполнил упражнение с максимальным количеством повторений за отведѐнный промежуток времени (1 минута.д. Выкат спортивного «Статичес2разряд: фиксация тела на 15 сек. Вес на спине 1:10 собственного веса. руки из положения ь» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек.3разряд: 1 раз с фиксацией. кая сила» 2разряд: 1 раз с фиксацией. которые имеют подтверждение дипломами «Книга рекордов Украины». катка в полный кая рост на прямые выносливост 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Выкат спортивного «Скоростна-я 3разряд: 5 повторений за 1мин.это пересечение со спортивной гимнастикой. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. 2012 277 . Подгурского. 3разряд: фиксация тела на 10 сек.Засса. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Вес более 1:2 собственного веса.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2разряд: 7 повторений за 1мин. 5 минут). Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. Примером классификации в атлетическом многоборье может служить распределение всех спортсменов по антропометрическим данным и разделение их по спортивным разрядам. Вес на спине 1:3 собственного веса. 2012 Скоростная выносливость . Вес на спине 1:8 собственного веса. КМС: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: более 20 повторений за 1мин.). и. Блок 1 нормативов атлетического многоборья Упражнение Выкат спортивного катка в полный рост на прямые руки из положения стоя на ногах Категория Норматив* «Динамичес. чтобы спортсмен выполнил упражнение всего один раз. Вес на спине 1:4 собственного веса. Динамическая сила преследует цель. чтобы спортсмен выполнил упражнение таким образом. Чемпион: 1 раз с фиксацией. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. катка в полный выносливо. 3 минуты. Таблица 1. с наиболее максимальным весом на спине. стоя на ногах Чемпион: 20 повторений за 1мин. Вес на спине 1:2 собственного веса. лѐгкой атлетикой и игровыми видами спорта (баскетбол. чтобы тело спортсмена удерживалось в фиксированном положении максимальное количество времени и окончательное завершение упражнения засчитывается после возвращения спортсменом в исходное положение. гандбол. стоя на ногах Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Вес на спине 1:6 собственного веса. КМС: фиксация тела на 25 сек. Статическая выносливость . Статическая выносливость преследует цель. Chişinău: USEFS.т. футбол. рост на прямые сть» КМС: 12 повторений за 1мин. Скоростная выносливость преследует цель. 1разряд: 10 повторений за 1мин. руки из положения Мастер Спорта: 15 повторений за 1мин.

что и предопределяет актуальность дальнейших исследований.максимальная сила определяется величиной внешних сопротивлений. Вес на спине 1:4 собственного веса. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. «Подъѐм «Статиче 2разряд: фиксация тела на 15 сек. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. Упражнения. Чемпион: 35 повторений за 1мин. «Подъѐм «Скорост 2разряд: 12 повторений за 1мин. 3) «Скоростная выносливость» . Блок 2 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Подъѐм Подгурского» на прямых руках от пола Категория Норматив* «Динами 3разряд: 1 раз с фиксацией. Chişinău: USEFS. 1) «Динамическая сила» . Вес на спине 1:8 собственного сила» веса. 2) «Статическая выносливость» . Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:6 собственного веса. от пола ость» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. Перспективы дальнейших исследований. Вес на спине 1:2 собственного веса. 2012 Таблица 2. которые должны быть преодолены и нейтрализованы. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. прямых руках вынослив КМС: фиксация тела на 25 сек. Вес более 1:2 собственного веса. Вес на спине 1:3 собственного веса. Вес на спине 1:10 собственного веса.подразумевает. Подгурского» на ная 1разряд: 15 повторений за 1мин. способность преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. от пола ость» Мастер Спорта: 25 повторений за 1мин. 2012 278 . 1разряд: 1 раз с фиксацией.это способность длительное время поддерживать оптимальные силовые характеристики удержания. ческая 2разряд: 1 раз с фиксацией.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Подгурского» на ская 1разряд: фиксация тела на 20 сек. которые требуют более глубокого научного изучения. В статье рассмотрены некоторые вопросы структурно-функционального наполнения атлетического многоборья. КМС: 1 раз с фиксацией. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. Чемпион: 1 раз с фиксацией. указанные в таблицах 1-3 характеризуют основной принцип выполнения упражнения в соответствии выбранной категории. Абсолютный Чемпион: более 35 повторений за 1мин. прямых руках вынослив КМС: 20 повторений за 1мин. 3разряд: 7 повторений за 1мин.

2012 279 . выносливость» 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Накопление определенных эмпирических знаний и практического опыта в развитии атлетического многоборья формируют его основу не только как нового вида спорта. Чемпион: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:4 собственного веса. Вес более 1:2 собственного веса!!! 3разряд: фиксация тела на 10 сек. «Скоростная 2разряд: 7 повторений за 1мин. 2разряд: 1 раз с фиксацией. КМС: фиксация тела на 25 сек. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. 3разряд: 5 повторений за 1мин. Вес на спине 1:6 собственного веса. Чемпион: 25 повторений за 1мин. КМС: 1 раз с фиксацией. которое естественно требует систематизации и определения основных его понятий. КМС: 15 повторений за 1мин. В этой связи отличительной чертой атлетического многоборья является органическое соединение элементов силовых видов спорта и гимнастики. Блок 3 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» Категория Норматив* 3разряд: 1 раз с фиксацией. выносливость» 1разряд: 12 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. 2012 Таблица 3. «Статическая 2разряд: фиксация тела на 15 сек. но и как общественного социального явления. Вес на спине 1:8 собственного веса. Мастер Спорта: 20 повторений за 1мин. Вес на спине 1:10 собственного веса. Вес на спине 1:3 собственного веса. Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: более 25 повторений за 1мин. Вес на спине 1:2 собственного веса. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. «Динамическ ая сила» Вывод Определение специальной терминологии и проведение классификации основных структурно-функциональных компонентов является неотъемлемым атрибутом признания нового вида спорта.

С.: ФиС. Желязков // Теория и практика физической культуры. Правильное ее решение обеспечивает развитие спортивного плавания и успехи спортсменов. В. Государственный университет физического воспитания и спорта. МЕТОДОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОРА ПЛОВЦОВ В МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКЕ Таценко А. Кишинев Побурный П. 2000. Подгурский.М.О. К проблеме изучения терминологии и классификации атлетического многоборья / С.И. Воспитание физических качеств / В. М.: Советский спорт. Зациорский В. студентка. Гнатюка. The main condition for reception of children and teenagers in the groups of the initial preparation are good health most of all cardiovascular and respiratory systems which define the high performance of their organism in the time of educational and training lessons. cardiovascular and respiratory systems. 4.. 236 с. профессор. Государственный университет физического воспитания и спорта. Однако достижение значительного успеха на международной арене в настоящее время требует интенсивного и многолетнего периода подготовки. Кишинев Keywords: children and teenagers. 229-232. Пауэрлифтинг / Б. М. Кишинев Солоненко Г. 2012 280 . 1997. Проблема отбора была и остается одной из самых важных для современного спортивного плавания.В. The second condition is the age: for boys from 9till 11 years for girls from 7 till 9years. 3.. Шейко Б. Шейко. The best swimmers started to practice this kind of sport in these years. Государственный университет физического воспитания и спорта. № 7. 82 с. Сущности спортивной формы / О. Желязков О. 2012 Библиография: 1. Зациорский.М. С. 2..И. Summary. performance. swimming. Лях-Породько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції. Такая подготовка связана со значительными финансовыми расходами. А.О. Тернопіль: ТНПУ ім.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Отсюда правильное решение проблемы отбора приносит многочисленные выгоды: Chişinău: USEFS. 24-26. 2011. Подгурский С. С. доцент. 1967.

оберегает тренирующихся от потери времени. определяющие спортивную пригодность юных пловцов в многолетней тренировке. неисполнения ожиданий. Нами предполагалось. В исследовании участвовали пловцы спортивных школ плавания г. определяющих их спортивную пригодность в многолетней тренировке. определяющих спортивную пригодность к занятиям плаванием в многолетней тренировке. как факторов.сокращает финансовые расходы. . 2012 . Исследовать динамику общедвигательных и психомоторных способностей юных пловцов. Работа определяется аргументированным контент-анализом и экспериментальными данными прогностичности основных критериев отбора и тестов. не отпугивает от занятий плаванием. .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.обеспечивает качественное пополнение резерва для состава сборной Молдовы. 2. ухудшения состояния здоровья вследствие не соответствующих возможностей спортсмена тренировочных нагрузок. пригодности пловцов к спортивному совершенствованию в многолетней тренировке. . 3. 2012 281 . Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения апробированных мероприятий в ходе тестирования и оценки спортивной пригодности пловцов в условиях многолетней тренировки. В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: 1. Осуществить информационный поиск по вопросу многолетней тренировки спортсменов с учетом возрастной периодизации. Объектом исследований является применение современных методов спортивной диагностики. что проведенные экспериментально-аналитические исследования в теории и практике спортивного плавания в условиях спортивной школы позволят выделить наиболее значимые методы и средства. определяющих спортивную Chişinău: USEFS. Кишинева. связанные с многолетней тренировкой бесперспективных спортсменов. Исследовать динамику морфофункциональных возможностей юных пловцов.избавляет тренеров от ненужной потери времени и психофизического запаса сил. Целью работы является совершенствование методики многолетней тренировки пловцов.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. нам удалось получить характеристики юных пловцов. мастера спорта международного класса: мужчины . а вестибулярная устойчивость. уровень физического развития. профессор Рышняк Б. которую далеко не каждому дано освоить. мастера спорта. 2012 пригодность и долговременную адаптацию их организма для спортивнотехнического совершенствования в многолетней тренировке. 15-16 лет .15 чел.В. отражающей основные качества и возможности (рис.. равновесие занимает одинаковую позицию с обучаемостью и сенсомоторными качествами на уровне 80% и к концу гистограммы следуют прыгучесть. В гистограмме.. Педагогические методы позволяли оценить уровень физических качеств и координационный способностей. Работоспособность. На основе медико-биологических методов определялись морфофункциональные особенности. Чрезвычайно сложная техника современного спортивного плавания. Естественный педагогический эксперимент проводился в условиях специализированных школ плавания г. ДЮСШММС . выносливость и скоростно-силовые способности составляют 85%. 2012 282 . Для оценки спортивной пригодности использовались различные методы. девочек . В результате опроса тренеров.. требует высокого уровня согласованности движений. состояние анализаторных систем организма и состояние здоровья.. гибкость и сила.директор Писанко А.1) на первом месте координационные способности -95% и это вполне естественно. 13-14 лет – 16 чел..М.Ю. Кишинева (школа №11 –директор. по октябрь 2011г. которые представлены в гистограммах. определяющие биомеханику техники плавания и коэффициент полезной деятельности. Chişinău: USEFS. раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к многолетним занятиям спортом и к высоким спортивным достижениям. Из них: мальчиков . Исследования осуществлялись с октября 2008 г.46 и члены сборной Молдовы.90%. Социологические методы позволили получить информацию о спортивных интересах детей и подростков.морфофункциональные возможности . обеспечивающие результативность в перспективе. заведующий кафедрой. На втором . Под наблюдением находились юные спортсмены: 7-8 лет – 26 чел. Пробейголова И. женщины – 10 чел. 11-12 лет – 18 чел.) и кафедры плавания ГУФВиС.52. определяющих возможности спортивнотехнического мастерства юных пловцов. как факторы.14чел. 9–10 лет -24 чел.

69% специалистов отдают предпочтение активности и смелости.65% и 55% . 2012 283 . Перемена места жительства может быть причиной отсева по мнению 75% опрошенных.55%. а также мышлению и ориентировке.2).агрессивность. 85% опрошенных считают отсутствие желания заниматься или появление других интересов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.65%. 2012 100 90 80 70 60 50 95 90 85 85 координационные способности морфофункциональн ые возможности работоспособность. определяющих спортивную пригодность (рис. выносливость скоростно-силовые способности равновесие 80 80 70 55 45 40 30 20 обучаемость. запрет родителей . сенсомотрика прыгучесть гибкость 10 сила 0 Рис. На первом месте . объем и распределение внимания . способность к творчеству . мнение специалистов распределилось следующим образом. Далее в порядке убывания . 80% юных спортсменов уходят их секции из-за боязни травмирования или подрыва здоровья в связи с увеличивающимися нагрузками. Наличие минимума качества и возможностей.70% .устойчивость к стрессу и боевитость -85%. Chişinău: USEFS. определяющих спортивную пригодность для занятий спортивным плаванием При оценке личностно-психологических факторов. При изучении мнения специалистов об основных причинах отсева.100% целеустремленность и трудолюбие. Далее следуют причины отсева из-за допущенных ошибок в методике тренировки и обучения . 1.

доступностью и. отличающихся простотой. что оценку перспективности пловцов в многолетней тренировке осуществляют на основе педагогических. достоверной информативностью в комплексных обследованиях юных спортсменов. 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 95 95 целеустремлѐнность. Кишинева. Лично-психологические факторы. Анализ практической деятельности ведущих спортивных школ плавания г. психологических. ориентировка устойчивость к стрессу. в которых в настоящее время находится спорт высших достижений в Республике Молдова. несмотря на огромные трудности. сохраняя и приумножая систему воспитания спортивного резерва и другие достижения ведущих мировых школ плавания. медико-биологических. Chişinău: USEFS. трудолюбие 80 активность. находят перспективные пути повышения эффективности работы в новых социальноэкономических условиях. 2012 284 . определяющих эффективность учебнотренировочного процесса. в тоже время. боевитость объѐм и рапределение внимания способность к творчеству агрессивность Рис. тренеров и собственные исследования показали. смелость 70 65 55 игровое мышление. определяющие спортивную пригодность к занятиям спортивным плаванием. метрологических тестирований и социологических опросов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. специалистам Республики Молдова удалось достичь значительных результатов в подготовке пловцов высокой квалификации. Таким образом. 2. Тренера в своей работе умело используют опыт подготовки сильнейших зарубежных пловцов.

Вторым критерием является возраст: для мальчиков 8-10 лет. изучают личностно-психологические характеристики и свойства нервной системы с целью объективизации спортивной пригодности юных спортсменов для дальнейшего спортивно-технического совершенствования в многолетней тренировке. 2012 В ходе спортивной ориентации и отбора на этапе начальной подготовки тренеры совместно со спортивным врачом осуществляют оценку физического развития. 2012 285 . При этом мальчики-юноши по всем показателям физического развития в абсолютных и относительных единицах превосходят девочек-девушек. для девочек 7-9 лет. Динамика параметров физического развития в условиях целенаправленных учебно-тренировочных занятий спортивным плаванием отражает акселеративность в росте тела в длину при несколько меньшей массе тела. Комплексный контроль в процессе многолетней тренировки пловцов способствует оптимизации спортивного отбора и их подготовленности с определенной направленностью. за исключением обтекаемости и плавучести. Именно в этом возрасте приступили к занятиям спортивным плаванием многие выдающиеся пловцы. что является одной из причин более раннего достижения норматива мастера спорта в женском плавании. Контроль функциональной подготовленности способствует оценке работоспособности в ступенчато-возрастающем тесте с последующей реакцией ЧСС. что благоприятно влияет на их гидродинамические характеристики. особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. а также морфофункциональных задатков создает потенциальную Chişinău: USEFS. в конечном итоге. скорости. общую специальную и функциональную подготовленность. что определение сочетания двигательных и личностно-психологических способностей. определяющих высокую работоспособность их организма в ходе учебно-тренировочных занятий. гибкости и выносливости. Контроль физической подготовленности направлен на объективную оценку динамики развития силы. к анаэробной работе. При оценке спортивной пригодности рекомендуется исходить из того. соматотип. Пробы с задержкой дыхания позволяют оценить возможности организма (сердечно-сосудистой и дыхательной систем) к дефициту кислорода и. Главным условием для приема детей и подростков в группы начальной подготовки является хорошее здоровье.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

М.. Теория и методика физического воспитания.Д. Губа В. Киев Keywords: adaptive sports. К.Ж. 9. Тесты в физическом воспитании школьников М. 2012 возможность для достижения высоких спортивных результатов в избранном виде спортивного плавания в многолетней тренировке. Регуляция позы человека. Тестирование в спортивной медицине.. 2012 286 . 33с. Гурфинкель В.-62с.: Олимпия Пресс. в относительных величинах. 1976. 5. Теория и методика физического воспитания. с сотр. М. к.С... Chişinău: USEFS. Белоцерковский З. отнесенных к массе тела. Пробы с задержкой дыхания.И. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.: Академия.П. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ Хасая А.А. Методические рекомендации по отбору в плавании. М. 10. М. основа ранней ориентации в спорте. 7.восп. Библиография: 1. Булгакова Н.: Сердце и спорт. М. Summary. 1988. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. М. Платонов В. In this article the peculiarities of the organizational and regulatory frameworks of adaptive sports in different countries current problems of adaptive sports are analyzed. Матвеев Л. Биомеханика плавания (монография).А.Н. Однако. 1965. also perspective directions of development of adaptive sports in the Ukraine are identified.1. Теория спорта (учебник). 1981. 8. 57с. 84с. Киев Когут И.: Медицина. 1978. 2... 333с. что является возможностью компенсаторной способности их организма в реализации функциональных резервов в экстремальной соревновательной деятельности. 2007.: ФиС. Гудков И. 72с. Новикова А.:1978.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: ФиС.: Наука.П. спортсменки превосходят своих коллег. М. В кн.: ФиС. Зациорский В. доцент. А. 75с. максимального потребления кислорода (МПК) женщин-пловчих уступает показателям мужчин-пловцов. 1987. Ашмарин Б.: Выща школа. 199с. 1968.Л. Иофе Л. 1978.. Лях В. Карпман В. problems of adaptive sports. студентка.А. т. 4. 6. аэробной производительности. М.физ. Прогнозирование двигательных способностей. М.: Просвещение.Б. Величина морфофункциональных показателей физической работоспособности (в абсолютных величинах). 3.

За последнее десятилетие в общественном сознании отмечается процесс постепенного изменения отношения к людям с ограниченными возможностями. 2. Началом активного развития физкультурно-спортивного движения людей с особыми потребностями в Украине является создание в 1993 г. Выявить особенности организационных и нормативно-правовых основ адаптивного спорта в разных странах. 2]. документальных материалов сети Internet. согласно которой забота государства о своих согражданах с особыми потребностями является мерилом его культурного и социального развития. 4 и др. нежели определение условий их социальной адаптации и интеграции [3. Несмотря на успехи медицины. Определить перспективные направления развития адаптивного спорта в Украине. анализ. синтез и систематизация.определение перспективных направлений развития адаптивного спорта в Украине на основании анализа актуальных проблем его развития. 2012 287 . Задачи: 1. 2012 Актуальность. ―I Олимпийских Игр для глухих‖[1. 2 и др. Происходит смещение акцента с подчеркивания ограниченности их возможностей к осознанию необходимости использования и увеличения имеющегося значительного потенциала для максимального проявления индивидуальных возможностей этих людей [1. в Берлине «Спортивного клуба глухих» и проведение в 1924 г. 3. В настоящий момент большинство исследований направлены скорее на физические и психологические детерминанты здоровья и физического состояния. Результаты исследования и их обсуждение. их число медленно. Распространенной является точка зрения. Цель исследования .]. Всеукраинского центра физической культуры и спорта инвалидов ―Инваспорт‖ перед которым стояли следующие задачи: Chişinău: USEFS. Началом становления и развития адаптивного спорта большинство исследователей считают организацию в 1888 г.]. Проанализировать актуальные проблемы развития адаптивного спорта. уровня физической подготовленности людей с особыми потребностями. но неуклонно растѐт. По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10% населения земного шара. Методы исследования: анализ специальной литературы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

где отражены и занятия физической культурой и спортом (табл. умственно отсталых лиц 23 тыс. Предъявляться жесткие требования к строительству спортсооружений в целях обеспечения более широкого доступа к ним людей с ограниченными возможностями.привлечение инвалидов всех возрастов и категорий к регулярным занятиям физкультурой и спортом через создание спортивно-оздоровительных и физкультурно-реабилитационных клубов и организаций по месту жительства. . 2012 . все общественные здания. и. занимаются спортом в 550 спортивных клубах. Финляндия Муниципалитеты смогли привлечь к работе с людьми с ограниченными возможностями ещѐ в начале 90-х гг. В настоящие время действуют 65 подразделений региональных центров «Инваспорт» в городах и районах Украины. Франция и др. Италия. Европы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В настоящее время большинство экономически развитых стран. Особенности формирования организационных и нормативноправовых основ адаптивного спорта в разных странах Страна Основные направления деятельности Италия Развитие физической активности и спорта среди людей с ограниченными возможностями занимает одно из шести приоритетных направлений деятельности Региональных советов. Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечено: «Все большее признание получает важность спорта для людей с ограниченными возможностями. В стране налажена четкая система деятельности оздоровительных и спортивных организаций для людей с ограниченными возможностями. открыто 27 специализированных детско-юношеских спортивных школ инвалидов. 2012 288 . Мира. дворцы спорта и стадионы должны быть доступны людям с ограниченными возможностями. имеют разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов. комплектование и подготовка сборных команд для участия в чемпионатах Украины. в котором создана государственная система управления спортом людей с ограниченными возможностями и принята государственная программа их поддержки. Франция Из 1 млн. США Украина Chişinău: USEFS. Паралимпийских и Дефлимпийских играх. в первую очередь. Таблица 1. проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.проведение соревнований по видам спорта. как высшая форма реабилитации инвалидов. находящихся в ведении муниципалитетов. 111 физкультурнооздоровительных клубов инвалидов [2]. большое количество спортивных инструкторов. Является единственным государством. 1) [5]. Согласно Федерального Акта (закона) об американцах с ограниченными возможностями. США. Поэтому государства должны поощрять все виды спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями путем предоставления надлежащих средств и правильной организации этой деятельности».

специалистов. отсутствие ставок тренеров в сфере адаптивного спорта [3]. основными из которых являются: недостаточное финансирование. Ощущается недостаток научно-методической литературы. отсутствие Федеральной программы. Важной является проблема дефицита квалифицированных кадров. Первостепенной проблемой развития адаптивного спорта в Украине является даже не отсутствие должного уровня социально-экономического развития государства. 2012 Проведенные российскими учеными исследования позволили выделить проблемы развития адаптивного спорта в России. в полной мере учитывающей специфику их диагноза. посвященных проблеме спортивной подготовки представителей различных нозологических групп. что в настоящее время значительные усилия направлены на развития адаптивной физической культуры как универсального средства физической. необходимость создания клубной системы проведения соревнований. Следует отметить отсутствие налаженной системы повышения квалификации и обмена опытом специалистов в области адаптивной физической культуры. лишь незначительная их часть вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. а недопонимание многими государственными и общественными деятелями важности преодоления ―советского‖ стереотипа о людях с ограниченными возможностями. Несмотря на богатый фонд имеющихся научно-методических разработок по адаптивной физической культуре (особенно. 2012 289 . в области ее лечебного и образовательного направлений). но также медицинское и психологическое сопровождение занятий с представителями различных нозологических групп. Следующими не менее важными являются проблемы практического отсутствия специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных Chişinău: USEFS. психической и социальной адаптации людей с особыми потребностями. организация учебно-тренировочного процесса. приходится констатировать практически полное отсутствие трудов. необходимость организации семинаров-форумов по обмену опытом. проживающих в Украине [2]. потребность в строительстве специализированных спортивных комплексов. компетентных в вопросах обучения и тренировки спортсменов. способных обеспечить не только педагогическое. относящихся к различным нозологическим группам. обладающих организаторскими способностями. По данным ―Инваспорт‖ это около 2% от общего числа инвалидов. Несмотря на то. направленной на развитие адаптивного спорта. как о ненужных обществу.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

а так же опасность получения травмы во время непосредственно тренировочного занятия в зависимости от специфики контингента занимающихся. в их возможности самостоятельного передвижения в общественном транспорте. с недостатками слуха с недостатками зрения 19% 27% с поражением ОДА 34% с недостатками умственного развития 20% Рис. при составлении расписания учебно-тренировочных занятий следует учитывать распорядок дня. занимающихся в спортивных секциях и ДЮСШИ в Украине (13. 1). так и детей. прежде всего. которая актуальна как для взрослых. немаловажное значение играет полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом. Поскольку дети и подростки с особыми потребностями нередко обучаются и проживают в условиях реабилитационных центров.) Chişinău: USEFS. Количество детей. необходимость создания условий для доставки юных спортсменов к месту занятий. но и в принципиальном отсутствии на имеющихся спортивных сооружениях специального оборудования. детей (что составляет 8 % от общего количества детей-инвалидов в Украине). и финансовых средств. нерешенность проблем в градо. Присутствует проблема организации учебно-тренировочного процесса. необходимого для полноценной организации занятий (пандусы. В систему детско-юношеского спорта инвалидов вовлечено свыше 13 тыс.и дорожном строительстве. и. 1. Суть проблемы состоит не только в нехватке спортивных сооружений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2 тис.п. предназначенных для обучения и тренировки спортсменов с особыми потребностями. 2012 сооружении. а так же материально-технической оснащенности занятий. Распределение по нозологическим группам не имеет значительных различий (рис. 2012 290 . раздевалки и т. лифты. имеющих нарушения в развитии.). выделяемых для приобретения необходимого оборудования и инвентаря.

І. посіб. испр. Матвєєв. 5. работающим в системе адаптивного спорта. закладів фіз. 2009. Степанова О. Евсеева. для студ. Лесгафта. создание условий для занятий физической культурой и спортом всех нозологических групп.: Советский спорт. оборудования и инвентаря. 2-е изд. 2011.Н. 2010.. С.: Советский спорт. проф.sport fcp. ред. Передерий. США и Канаде / Режим доступа: http://www. А. Проблемы управления развитием адаптивного спорта в России // Учѐные записки университета имени П. 2 / под общ.Ф. виховання і спорту / [С. Евсеев. ―Адаптивный спорт в Европе. вищих навч.:Асконіт.xml?lang. 250 с. Поэтому перспективными направлениями развития адаптивного спорта в Украине являются следующие: разработка и создание специализированных спортивных сооружений. 2005. Брискин.]. с которыми приходится сталкиваться людям. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник.П. Том 1. Ю. 4. Махов А. Бріскін. масштабные научные исследования.А. 58 с.А. 3. М. 2. формирование мотивации к занятиям спортом. Библиография: 1.В. Значимой является проблема излишней увлеченности руководящими организациями достижением спортсменами высоких спортивных результатов в ущерб физкультурно-оздоровительной направленности. 448 с. 296 с. Адаптивный спорт / Ю. К.ru/xml/t/print. Когут та ін.А. Выводы Перечисленные проблемы являются лишь видимой частью тех многочисленных трудностей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. организация медицинского сопровождения.С. но и гуманизации общества в целом. подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров. С. что неизбежно приведѐт не только к увеличению количества занимающихся адаптивным спортом. організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. Chişinău: USEFS. М.Ф. Історичні. 2012 291 ..О. 2012 Одной из важнейших проблем развития адаптивного спорта является также низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. 316 с. централизованная подготовка родителей детей-инвалидов.П. Брискин Ю.. и доп.

. вновь включѐн с 1992 года (XXV игры Барселона). 2012 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В УКРАИНЕ Цимбалюк Е. K-1Ж (байдарка-одиночка) женщины. Официальное включение гребного слалома в Олимпийскую программу в 1992 г. признанные ICF. были проведены в 1933 году на реке Аре в Швейцарии. international competitions. 20 века. В программу Олимпийских игр гребной слалом входил в 1972 году. Развитие и становление гребного слалома на территории Украины проходило в 3 этапа: 1. [1. Зарождение (70 гг. Summary. но в Олимпийскую программу С-1 женщины пока что не входят. С-2 (каноэ-двойка) мужчины. and studied on the basis of data formulated the basic provisions and criteria necessary for the development of canoe slalom in Ukraine. (Барселона). С1 (каноэ-одиночка) мужчины. Официальные соревнования проводятся в следующих дисциплинах: K-1М (байдарка-одиночка) мужчины. Первые соревнования. canoe slalom. C-1 (каноэодиночка) женщины – включены в программу чемпионатов мира с 2010 года.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. In the paper the main prospects for the development of canoe slalom in Ukraine. International Canoe Federation — ICF). Into account the basic requirements and specialized training components national athletes. Киев Мусевич В. Гребной слалом это одна из 10 технических дисциплин Международной Федерации Каноэ (англ. 3]. Участие в первых играх Олимпиад отечественных гребцов слаломистов в 1972 г. Киев Яковенко А. Первый чемпионат мира состоялся в 1949 году в Женеве. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. после чего был исключѐн. training. На территории Украины этот. 20 века). 2012 292 . относительно молодой... 2. а именно с 70 гг. вид спорта еще с советских времен активно развивается. которые тоже не входят в Олимпийскую программу. (Мюнхен). Киев Keywords: athletes. Chişinău: USEFS. Киевский национальный архитектурно-строительный университет. Также проводятся командные соревнования (каждая команда состоит из 3 экипажей). competitions. 2. Актуальность.

Результаты исследований и их обсуждение На современном этапе гребной слалом в Украине бурно развивается и привлекает все больше желающих освоить этот непростой сложнокоординационный вид спорта с элементами риска. мы видим. Полученные данные в дальнейшем обрабатывались с помощью методов математической статистики. которые специализируются в гребном слаломе. существуют свои специфические проблемы. Где 1 – это наименьшее влияние (значение). Отечественные гребцы все ближе подбираются к завоеванию Олимпийской лицензии. а 10 – наибольшее. В то же время и спортсмены и тренеры выделяют: совершенствование материально технической базы. Контингент. Респондентам предлагалось оценить вопросы анкеты по значимости предложенных вопросов от 1 до 10. имеет весомое значение в дальнейшем развитии гребного слалома на Украине. Но. На основании полученных обработанных данных анкетирования. Вариативность выборки в пределах допустимого. совершенствование методики подготовки. 2. как очень важные факторы дальнейшего развития гребного слалома в Украине. 3].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 25 высококвалифицированных спортсменов (МС). Сформирована квалифицированная сборная команда. 30 человек из которых. повышение интереса общественности и открытие новых спортивных школ по гребному слалому. 2012 293 . Современный этап. 2012 3. возраст спортсменов – 18-23 лет. Чемпионат Европы. В ходе работы использовались методы анализа специальной литературы. этапы кубков мира и др. Тем не менее. развитие маркетинговых программ и спонсорской помощи. как и в других видах спорта. методы математической статистики. которая достаточно успешно представляет Украину на мировой арене. что и спортсмены и тренеры в основном отвечают достаточно однообразно. Методы и организация исследований. уже сегодня можно говорить о росте спортивных результатов отечественных гребцов-слаломистов на мировой арене. И 5 –тренеров высшей квалификации. опрос и анкетирование. Chişinău: USEFS. А наименьшую оценку получили внедрения государственных программ и повышение квалификации тренеров и судьей. А именно.) [1. Цель: Определить основные перспективы развития гребного слалома в Украине. в силу тех или иных причин. Создание федерации гребного слалома Украины и участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях различного уровня (Чемпионат мира. Выявление и решение которых. и те и другие наибольшие перспективы сопоставили именно со строительством специализированного искусственного гребного канала.

а у тренеров от 0. 2012 294 Строительство специализированного искусственного гребного канала. Строительство специализированного искусственного гребного канала.23 13. Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.34 14.06 11.18 0. 2.53 0.89 0. 4. 2012 Таблица 1.39 0. среднее значение по группе Спортсмены Тренеры Chişinău: USEFS. 0 Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. 5.85 0.53 0.7 6 0. 10 Оценки респондентов.2 2 0.3 до 14. Что подчеркивает однородность выборок. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.13 0.42 14. 7 1. Показатель Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.21 0. Создание комплексной научной группы по гребному слалому. привлечение спонсоров.59 14.16 0.43 0. σ ±m σ ±m CV.7 %.08 0. Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Повышение квалификации тренеров и судьей.08 14. Совершенствование методики подготовки.8 %.5 3 0.67 8 0.72 0. Оценка по 10 бальной шкале 9 .03 0. 11 10 8 7 6 5 4 3 2 Рис.51 14. 6. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта. среднее значение по группе и математическая статистика Спортсмены Тренеры CV. 1 Повышение интереса общественности к гребному слалому.1 9 0. 8.73 0.30 10 0.09 1.7 5 0.3 1 0.31 13.09 1. % x x % Оцениваемый показатель Повышение интереса общественности к гребному слалому. привлечение спонсоров.25 14. 9. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.08 1.4 4 0.57 5 0.09 8. Повышение квалификации тренеров и судьей.14 0. Совершенствование материально технической базы. Результаты анкетирования № п/п 1.49 14.15 0.6 6 0.05 0.63 7 0.00 4 0.0 9 0.8 8 0.1.12 2.80 до 14. Совершенствование материально технической базы. Совершенствование методики подготовки.67 1 0. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта.15 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.10 2.0 2 0.31 6. Оценки респондентов.17 14.80 Так у спортсменов она колеблется от 1.42 14.11 0.59 0.0 3 0. 7.63 10 0. Создание комплексной научной группы по гребному слалому. 3.29 0.

З. кандидат наук Ткаленко В. руководитель работы зав. 4. привлечение интереса общественности. каф.2-13-2003 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения по сколько в Украине не существует норм по данному типу сооружений. включающий в себя все особенности функционирования данного комплекса в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. норм Украины. 2. Выполнила работу архитектор Цимбалюк Елена. При кафедре Архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений. и существует первый. Chişinău: USEFS. пробный проект такого сооружения. что снижает уровень риска проведения занятий с малоподготовленными группами. Так как гребной канал. На данный момент ведется исследовательская работа. бывший (КИСИ). Данный проект представлен в качестве дипломной работы на степень бакалавра 2011 г. можно с уверенностью заявить. так как возрастает доля специальной подготовки. в Украине ведутся разработки в области проектирования сооружений данного специального типа. На сегодняшний день. Основополагающим документом стал ДБН В. Гребной канал позволяет моделировать препятствия и предсказывать возможные варианты прохождения дистанции. Наличие гребного канала подразумевает создание «школы слалома» на территории страны. Гребной канал безопасен. 5.2.. что позволяет повысить эффективность техники и тактики в условиях моделирования соревновательной деятельности. Учитывая мировой опыт. дает: 1. тренировки в данных условиях приводят к повышению спортивного результата. Данный проект был разработан согласно с: действующих архитектурно-градостроительных руководствующих документов. Ознакомится с проектом можно в научной библиотеке КНУСА. 3. открытие новых спортивных секций. целью которой является выработка основных принципов для проектирования сооружений для гребного слалома. 2012 295 . развитие маркетинговых программ и привлечение спонсоров. требований ДБН.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Учитывая полученные данные респондентов в ходе опроса и анкетирования. Адекватные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований международного уровня. что на данном этапе развития гребного слалома в Украине основной задачей является необходимость строительства специализированного искусственного гребного канала.

установлена высокая значимость строительства специализированного искусственного гребного канала.В.: Олимпийская литература.Н.Н. Ашмарин Б. Таким образом показаны перспективы развития гребного слалома в Украине и основные причины результативности выступлений сборной команды Украины по гребному слалому на международной арене. Эстетическая гимнастика . массовый вид спорта [6. 189 219.-С. 2012 Выводы На основании анкетирования спортсменов и тренеров. Днепропетровск Кидонь В. Слотина Ю.А. и базируется на естественных движениях всего тела [5]. Summary. связанные с естественной грацией и силой. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ Шупилова Я.: 2006. К. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: [учебник тренеров высшей квалификации] / В.женский командный. 78-93. This article analyzes performance at the World Championships in aesthetic gymnastics. совершенствование методики подготовки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. С. Булаев М. М.. Платонов В. Украинa . Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. ритмические и динамические элементы. 2004.: Физкультура и Спорт/ Ашмарин Б. Платонов. Это направление гимнастики направленно на укрепление здоровья и улучшение физического развития девочек и женщин. 3.1978. 7]. Современные тенденции развития не олимпийских видов спорта занимает достаточно весомое место на Украине. 853 с. в Chişinău: USEFS. technical preparedness.А. совершенствование материально технической базы..А.. Булаев М. Particular attention is paid to the technical readiness of athletes. /Примерная программа/..А. 2. Советский спорт-М. Академия таможенной службы Украины Keywords: aesthetic gymnastics. привлечение спонсоров. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта. 2012 296 . В комплекс средств эстетической гимнастики входят: гармонические. Библиография: 1. развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Гребля на байдарках и каноэ слалом.

Исследование проводилось на Чемпионате Мира по эстетической гимнастике. 10]. в Финляндии . 2012 программе для спортсменов существует ограничение участников в одной команде. В то же время отметим. занимающихся эстетической гимнастикой в группах высшего спортивного мастерства. Задачей нашего исследования было проанализировать техническую подготовленность спортсменок.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Объект исследования – техническая подготовка спортсменок. первая национальная сборная команда Украины по эстетической гимнастике была сформирована на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Анализировались выступления спортсменок команд Dinamot (FIN). 4].это национальный вид спорта [1. что в доступной научно-методической зарубежной и отечественной литературе вопросы. Viktoria (UKR). подготовка спортсменок актуализирует поиск научных подходов и оперативное внесение результатов поиска в практику подготовки гимнасток на различных этапах спортивного совершенствования. Для любителей нет количественных ограничений [3. планов тренировок по эстетической гимнастике. анализ документальных материалов (протоколов соревнований. В Украине эстетическая гимнастика стала развиваться в начале 2003 года. 2012 297 . посвященные особенностям построения учебно-тренировочного процесса. Так в июне 2004 года сборная команда Украины приняла участие в V Чемпионате Мира в г. и становление технического мастерства элементов различной группы сложности в эстетической гимнастике отсутствуют. программы ДЮСШ и др. занимающихся эстетической гимнастикой. Chişinău: USEFS. Создание Национальной федерации способствовало выходу гимнасток на международный уровень.) и видеосъемок. Эстетическая гимнастика пользуется большой популярностью в мире. занимающихся эстетической гимнастикой. Предмет исследования – содержание технической подготовки спортсменок. педагогическое наблюдение и эксперимент. которая вышла в финал и получила «Кубок финалистов» [6].София (Болгария). одновременно на площадке выступают от 6 до 12 человек. В связи с этим. Mantila (BRNO). Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы.

2012 298 . Однако наблюдаются в технике исполнения ошибки индивидуального характера. тенденциями развития вида спорта) [2. Техника исполнения должна демонстрировать амплитуду. как внутри движений. Chişinău: USEFS. Гармоничные движения следуют плавно и естественно от одного движения к следующему. Наиболее часто встречаемые ошибки представлены в таблице 1. В выполнении соревновательной композиции на Чемпионате Мира в этой команде было недостаточно слитности внутри движений и связок. Сборная команда Украины представлена командой Viktoria. а так же мало динамики в исполнении композиции. Много ошибок связано с разной индивидуальной техникой выполнения движений и физической подготовленностью гимнасток (нет фиксации формы прыжка в полете). так и в композиции в целом. Наблюдаются индивидуальные ошибки. Чехии и Украины участвующих в Чемпионате Мира: Dinamot (FIN). В композиции гимнасток должны присутствовать: 2 изолированных равновесия. 2 взмаха. 2012 Философия эстетической гимнастики основана на гармонии в движениях. В сборной команде Чехии отмечаются нарушения в координации движений. в упражнении практически нет статики (остановок в движениях). Много ошибок при выполнении равновесий. выполненных с экономичным и естественным использованием силы с наименьшими затратами энергии. непрерывно. Все движения в эстетической гимнастике должны выполняться слитно. как у одной гимнастки. что команда Финляндии на сегодняшний момент является идеалом в эстетической гимнастике. Недостаточная амплитуда при выполнении наклонов и прыжков. 9]. 1 прыжковая связка. Финляндии. разнообразие в динамике и скорости [8].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2 связки из двух движений тела. разная степень устойчивости в равновесиях. 2 волны. Mantila (BRNO) и Viktoria (UKR). так и у всей группы в целом. а так же нет четких «точек» в композиции. гимнастки выполняют композицию ярко и эмоционально. плавно. 2 связки из трех движений тела (в соответствии с правилами соревнований. Нами было установлено. поворотов. связанные с разным уровнем физической подготовленности: не одинаковая фаза полета в прыжках. где бы гимнастки выполняли синхронный вдох и выдох. Нами были проанализирована техника исполнения соревновательных композиций сборных команд. 2 изолированных прыжка. В композиции присутствуют: разнообразие в динамике.

Анализ выступлений сборных команд на Чемпионате Мира № элемент 1 2 TT Λ 1 2 3 ΛΛ T V(II)Λ 4 TΛ 1 2 3 V (III) V (III) Λ TT Характер ошибки Команда Dinamot (FIN) -оценка за исполнение 9. 39 с. И. а потом переходить в другое движение. Исаева. выполняться от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. Библиография: 1. Поэтому правильное построение движений в связке предполагает собой правильное чередование вдохов и выдохов. Движения должны быть без остановок. Волгоградская Государственная Академия физической культуры. Дыхание во время выполнения композиции играет важную роль. T-равновесия Таким образом. В. нельзя не дышать и задерживать дыхание.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Вишнякова.0 Нет единства команды (у одн гимнастки нога ниже) Недостаточная фаза полета Команда Mantila (BRNO)-оценка за исполнение 7. Chişinău: USEFS.. что гимнасткам команды Viktoria необходимо на тренировках больше внимание уделять четкому выполнению движений тела (волны. по результатам соревнований мы выявили. М. 2. В. Итак. А. Необходимо развивать у гимнасток чувство музыки и синхронности. Эстетическая гимнастика: [Учебное пособие] / С. взмахи и сжатия). так как композиция строится в соответствии с музыкальным сопровождением и на основе требований правил соревнований с учетом уровня технической подготовки гимнасток. Всероссийская Федерация эстетической гимнастики (ВФЭГ)/ Правила соревнований по эстетической гимнастике. так как одновременный вдох и выдох всеми гимнастами способствует формированию единой энергетики композиции. 2009. 2011г. слитности между движениями внутри связки. для успешной подготовки команды Viktoria к последующим соревнованиям необходимо доработать композицию и разработать комплекс движений тела направленный на совершенствование техники исполнения базовых движений в композиции. недостаточная фаза полета Дополнительное движение (пошатывание) Разбита дополнительная связка (большая пауза между группами движений) Дополнительное движение в равновесии Команда Viktoria (UKR)-оценка за исполнение 8. 110 с.0 Связка из трех движений тела была прервана Недостаточная амплитуда полета Дополнительное движение в равновесии Примечания: V-движения тела.4 Нет формы прыжка. 2012 Таблица 1. Вишнякова С. 2012 299 .

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. И. dr.. 2012 3.wikipedia. М. Морозова Л.ru/page. П.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Спорышев В.П. Chişinău Caun E.gymlab. http://rg4u.: Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. hip mobility.А./Федерация эстетической гимнастики Украины.com/ KINETOTERAPIA ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD Brus I. Методика проведения занятий по эстетической гимнастике: [Учебно-методическое пособие. http://www.В.В. Л. 7. 48с.com/gvmnastics/index. 5. Э. http://www.Su/publ/ehsteticheskaja_gimnastika/nemnogo_o_ehsteticheskoj_gimnastike / 10-1-0-106 8.php?id=399. 114 с. Гутник. în med. Summary. Hip artroplasty in association with physical rehabilitation after surgery. studentă. Ночевнова.html 10. 6.. Introducere Artroplastia este considerată astăzi cel mai utilizat procedeu de reconstrucţie a şoldului la adult.. Морозова. 110 с. Киев 2008г. спортивной. reprezentînd o soluţie terapeutică de calitate pentru o serie de afecţiuni degenerative.nbcolympics. soluţionînd o mulţime de obiective 2. Chişinău: USEFS. Спорышев. 9. Плеханова М. Chişinău Keywords: artroplasty. акробатической гимнастике) [Теоретические и методические аспекты].ifagg. org/ wiki/ 4. Kinetoterapia în artroplastie constituie o adevarată revoluţie în recuperarea şoldului./ М. congenitale sau traumatice ale articulaţiei coxofemurale 2. socio-professional integration. М. 2006. Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства в сложно координационных видах спорта (художественной. эстетической. Н. physical therapy. П. 2006./ В. inflamatorii. Плеханова.В.] / Л.. presents a modern concept of hip mobility rehabilitation and guaranty a socioprofessional integration of the patient. http://www.clan.В. Цюкало. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.В. М. Эстетическая гимнастика/учебная программа для детско-юношеских спортивных школ.Прибутная.П. Республиканский научнометодический кабинет. Эстетическая_гимнастика [Електронний ресурс] : http://ru. Падалка. Э. 2012 300 .

ne-au determinat să ne îndreptăm eforturile către această categorie de bolnavi. 2012 301 . b) Metoda anchetei.Reducerea durerii. stabilităţii şi forţei musulare Dacă mijloacele şi procedeele selectate şi aplicate după principiile metodologice ale kinetoterapiei sunt eficiente Dacă pacienţii care urmează o schemă de recuperare funcţională pot fi reintegraţi socio-profesional Obiectivele cercetării sunt: . reeducarea mersului.A. procedee şi tehnici ce pot optimiza recuperarea pacienţilor. aceste operaţii se efectuează în cadrul Spitalului Clinic Republican de Ortopedie şi Traumatologie. Ring. MedPark 6. 21 % bune. Scopul lucrării este redobîndirea independenţei bolnavului în activităţile de zi cu zi.Obţinerea stabilităţii. . în funcţie de particularităţile fiecărui subiect. dintre care 1. . acesta fiind motivul pentru care se încearcă recuperarea funcţională cît mai rapidă prin diverse metode ce includ recuperarea kinetoterapeutică cu debut preoperator şi postoperator [5]. s-au făcut eforturi constante pentru eficientizarea recuperării acestei afecţiuni şi a complianţei pacienţilor la programele de recuperare. pe care această suferinţă o are în viaţa pacienţilor. Chişinău: USEFS. care este factorul determinant în cadrul recuperării deoarece ea este cea care îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. 6 % mediocre şi 4% eşecuri. Serviciul Ortopedic al Centrului Naţional Ştiintifico-Practic de Medicina Urgentă. revizuind 1000 de cazuri operate. Ipotezele cercetarii Posedă kinetoterapia mijloace necesare pentru combaterea durerii. ajunge la concluzia că intervenţia se soldează cu 69 % rezultate excelente. restricţiile pe care le impune. a mobilităţii şi a coordonării mişcării membrelor inferioare.Identificarea şi selectarea celor mai adecvate metode. 2012 Un aspect ce nu trebuie neglijat este faptul că a crescut numărul artroplastiilor de şold la pacienţii tineri cu varsta între 45 şi 64 de ani. profesionale şi familiale. refacerea mobilităţii. În Republica Moldova. riscul la care este supusă persoana în cazul nepracticării unor programe de kinetoterapie.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. P. Metodele folosite: a) Documentarea teoretică. În acest sens. Observaţiile privind implicaţiile sociale.1% mortale [1].

 Obţinerea/creştera mobilităţii articulare în limitele protezei. 2012 302 .  Antrenamentul la efort. hidrokinetoterapia. 2012 c) Observaţia. prelucrarea şi reprezentarea grafică a datelor. Chişinău: USEFS.  Reeducarea respiratorie.  Prevenirea şi combaterea poziţiilor vicioase. Din lipsă de posibilitate. unilateral/bilateral.  Reînvăţarea mersului (cu sprijin la început).Prevenirea dislocării implantului. În imagini sunt reprezentate unele activităţi kinetoterapeutice (program recuperator) pentru reînvăţarea mersului. după o leziune traumatică. psihoterapia.  Prevenirea şi combaterea tulburărilor vasculare şi a circulaţiei sanguine.şi postoperator. recuperarea forţei şi stabilităţii articulare. . Obiective imediate: .  Îmbunătăţirea într-o măsură cît mai mare a rezistenţei.  Recuperarea membrului inferior afectat pentru reluarea activităţilor zilnice.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.  Întărirea musculaturii fesiere şi a coapsei. noi am folosit numai kinetoterapia postoperatorie 4. terapia ocupaţională şi crioterapia. Obiective generale 3:  Reducerea durerii care este factorul determinant ce îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. cum ar fi: edemul traumatic şi inflamator postoperator. Mijloace folosite în recuperarea de şold Oricît de eficient ar fi tratamentul chirurgical în redarea unei funcţii normale a membrului inferior.Prevenirea complicaţiilor imediate. e) Înregistrarea. Am aplicat masajul terapeutic. tehnicile de microchirurgie trebuie completate în mod obligatoriu cu programe de recuperare kinetoterapeutice aplicate pre. d) Metoda de măsurare (explorare şi evaluare).  Recuperarea forţei şi a stabilităţii articulare.

(pompaj) 5-10 minute. lent executate. Flexii/extensii picior. Reînvăţarea mersului Fig. 2012 Fig.90° 21 º 64 º <125 º 42 º 90 º 15 º . genunchiul extins (activ) Flexie. 1.flectat (activ) Abducţie (activ) Valori normale Perioada Perioada (grade) prerecuperatorie postrecuperatorie 0°. G. Urcarea şi coborîrea treptelor Prezentarea rezultatelor şi interpretarea lor Tabelul 1. 2. G.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3.20 º 10 º 45 º Chişinău: USEFS. 3-4 ori/zi Fig. Izometrie fesieri Fig. 4. 2012 303 5º 3º 32 º 8º 5º 42 º . Extins (activ) Extensie. Evoluţia valorică a amplitudinii mişcării articulare Denumirea mişcării Flexie. genunchiul flectat (activ) Extensie.

2012 Tabelul 2. 2012 304 . precum şi formarea unor motivaţii puternice au optimizat tratamentul prin participarea conştientă şi activă a pacienţilor. axilare m. gradul de pregătire fizică anterioară şi tipul de proteză implantată. Din fişele de testare individuală a valorilor goniometrice (amplitudinea mişcării articulare). Evoluţia forţei musculare Miscarea. Concluzii Instruirea subiecţilor de la începutul programului recuperator asupra obiectivelor mărite şi a efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului. în asociere cu kinetoterapia. se observă o creştere considerabilă a amplitudinii mişcării articulare comparativ pe perioade (prerecuperatorie şi postrecuperatorie).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. se restabileşte mobilitatea şoldului şi este asigurat reintegrarea socioprofesională a pacienţilor. de testare Flexia. d.m. sunt metode moderne de recuperare a funcţiilor pierdute: dispare durerea. iar durerea este abolită.90 º 1-Cu 2 cîrje 5-Abd: 25 º şi 6-Abd: m. ale testingului muscular (forţa musculară) şi din scorurile propuse de Merle D Aubigne şi Lesquesne (capacitatea funcţională). m.I. sex. Chişinău: USEFS.Indolor 5-Fl: 0. 3 ne demonstrează o creştere a forţei musculare. extensie şi abducţie de 2 ori. s-a demonstrat că artroplastia totală de şold. de 40 º În urma tratamentului. P. s-a stabilit o dinamică bună a procesului de recuperare. abducţia