MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ACADEMIA OLIMPICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONFERINŢA
ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ

―PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII
CULTURII FIZICE‖
Ediţia a XVI-a
11-12 mai 2012

Chişinău: Editura USEFS, 2012

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

CZU 796(082)=135.1=161.1
P 93
În culegerea de faţă sunt incluse materialele prezentate la Conferinţa ştiinţifică
internaţională studenţească a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii
Moldova, ediţia a XV-a: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice‖.
Sunt luate în dezbatere unele probleme legate de cercetarea direcţiilor principale în
domeniul culturii fizice: antrenamentul şi pregătirea sportivă, educaţia fizică din sistemul de
învăţămînt, pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice, aspecte medicobiologice, psihologo-pedagogice, sociologice şi managementul culturii fizice.
В настоящий сборник включены материалы XVI-й Международной
студенческой научной конференции Государственного Университета Физического
Воспитания и Спорта Республики Молдова «Современные проблемы теории и
практики физической культуры».
Обсуждаются проблемы связанные с исследованиями главных направлений
физической культуры: Спортивная подготовка и тренировка, физическое воспитание в
системе образования, профессиональная подготовка специалистов
в области
физической
культуры,
медико-биологические,
психолого-педагогические,
социологические аспекты и менеджмент физической культуры.

Colegiul de redacţie:
Danail Sergiu, dr., prof. univ.
Goraşcenco Alexandru, dr., conf. univ.
Povestca Lazari, dr., conf.univ.
Goncearuc Svetlana, dr., conf.univ.
Racu Sergiu, dr., conf. univ.
Guţu Alexei, dr.,conf. univ.
Luca Aliona, lector sup. univ.
Botnari Alina, doctorandă
Timuş Maria, doctorand

– redactor responsabil
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– corector
– redactor tehnic (machetare
computerizată)

Desing – Diaconu Oleg,
Danail Sergiu, dr., prof.univ.,
Timuş Maria, doctorandă
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
"Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studenţească (16; 2012;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice", 11-12 mai 2012, Chişinău, Ed. a 16-a/col.red.: Danail Sergiu (red.resp.), Goraşcenco Alexandru, Povestca
Lazari [et al.]. – Ch.: USEFS, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 616 p.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţiei Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4336-1-7.
- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească (rom., rusă).
796(082)=135.1=161.1

ISBN 978-9975-4336-1-7
Chişinău: USEFS, 2012

2

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

DEZVOLTAREA FORŢEI CENTURII SCAPULARE LA STUDENŢI ÎN
SISTEMUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT LA POWERLIFTING

Bîrca A., masterand, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Пауэрлифтинг, студенты, развитие силы мышц пояса верхних
конечностей
Резюме. Работа представляет содержание тренировочных занятий по
пауэрлифтингу со студентами ГУФВС. Представлены и аргументированы
результаты, полученные по окончанию проведенного педагогического
эксперимента, подтверждающие эффективность разработанной методики

Practica antrenamentului sportiv ne demonstrează faptul că formarea
capacităţilor motrice şi tehnice sunt într-o corelaţie directă cu nivelul capacităţilor
fizice – rezistenţa, viteza, forţa şi elasticitatea [2, 3].
La antrenamentele sportive ale studenţilor la proba de Powerlifting, este
necesară, proiectarea metodelor individuale pentru fiecare practicant [1, 4]. Pentru
aceasta se stabileşte structura, conţinutul, ordinea sarcinilor motrice şi cele mai
optimale variante de executare a mişcărilor, luând în consideraţie nivelul dezvoltării
fizice la studenţilor.
Până în prezent nu sunt stabilite toate limitele obiectivelor de variabilitate –
standardele capacităţilor sportivului, la fiecare probă de sport, la nivelul pregătirii
fizice, care ar corespunde capacităţii motrice individuale a omului. Este necesar de a
elabora cerinţele individuale faţă de statutul fizic al studenţilor de diferită vârstă ce ar
permite aprecierea comparativă a capacităţilor motrice în situaţia reală a procesului
de antrenament. Din aceste considerente problema dezvoltării forţei centurii
scapulare la studenţii ce practică Powerlifting, în acest context este de actualitate.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă în Powerlifting.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament la
studenţii ce practică Powerlifting.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii antrenamentului sportiv la Powerlifting.
2. Determinarea mijloacelor şi metodelor orientate spre dezvoltarea forţei
centurii scapulare.
Chişinău: USEFS, 2012

3

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

3. Elaborarea metodicii experimentale ce ţine de dezvoltarea forţei centurii
scapulare.
4. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţi metodicii de dezvoltare
a calităţii forţă în sistemul lecţiilor de antrenament la Powerlifting cu studenţii
USEFS.
Baza metodologică: studierea datelor din sursele literaturii de specialitate;
analiza procesului de antrenament, la Powerlifting; observaţiile pedagogice; metodele
testării capacităţilor fizice; experimentul pedagogic; metoda matematică a prelucrării
şi interpretării datelor statistice.
Cercetarea s-a realizat la baza Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
s-a desfăşurat în anii 2010-2011.
Numărul lecţiilor de antrenament într-un ciclu săptămânal a constat 3 ori
săptămînal cu durata 90 minute.
Partea pregătitoare a lecţiei de antrenament (10-15 minute), a urmărit
încălzirea organismului şi realizarea unei excitabilităţi optime a sistemului nervos. Ea
include: mers, alergare cu efectuarea unor exerciţii pentru braţe, trunchi, picioare (în
forma EDFG); întinderi; exerciţii pregătitoare pentru partea fundamentală.
Partea de bază (35-50 minute) include exerciţii specifice: exerciţiile pentru
dezvoltarea calităţilor fizice, în special a forţei muşchilor centurii scapulare; exerciţii
pentru învăţarea şi perfecţionarea tehnicii.
Partea de încheiere (10-15 minute). Se urmărearestabilirea organismului prin
alergări uşoare, mers liniştit, exerciţii de întindere, de respiraţie şi de relaxare.
În perioada de învăţare numărul reprizelor este de 15-16, apoi pe măsura
creşterii gradului de antrenament se ajunge la 20-25 reprize.
Se evită folosirea îngreuierilor maxime prea des, deoarece aceasta are o
influenţă negativă asupra psihicului în caz de nereuşită. Ridicarea îngreuierilor
maxime fără o refacere suficientă este dăunătoare organismului.
Eficacitatea lecţiilor desfăşurate a fost evaluată cu ajutorul testării capacităţilor
fizice repartizate în două grupe: forţa de rezistenţă şi elasticitatea muşchilor (Tabelul
1).
Rezultatele analizei comparative a indicilor ne demonstrează faptul progresiei
semnificative (p < 0.001; < 0,005) la toţi parametrii testaţi, ceea ce confirmă
eficacitatea metodicii elaborate de noi.

Chişinău: USEFS, 2012

4

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii parametrilor capacităţilor fizice
ale grupului experimental (n = 6)
X ± mx

Elasticitatea muşchilor (cm)

Forţa muşchilor (ori)

Parametri
deltoiod; infraspinos; dorsal mare
deltoid
triceps
trapez
scaleni; sternocleido-mastoidian;
partea superioară a m. trapez
dreaptă
gâtului

stângă
dreaptă

pieptului

partea

stângă
dreaptă

spatelui

stângă

finale
14,16±1,12

t

p

1.

iniţiale
11,0±0,92

4,831

< 0,01

2.

12,83±0,92

16,16±0,92

5,904

< 0,01

3.

38,83±1,38

43,83±1,38

5,903

< 0,01

4.

42,16±1,66

48,66±1,66

5,955

< 0,01

5.

21,5±1,12

26,33±1,12

5,959

< 0,001

6.

27,83±1,38

25,66±0,92

2,611

< 0,05

7.

27,0±0,92

24,66±0,92

4,148

< 0,01

8.

43,83±0,92

41,33±1,12

3,822

< 0,01

9.

43,66±1,12

41,0±0,92

4,067

< 0,01

10.

38,83±0,45

37,0±0,92

2,98

< 0,05

11.

38,83±0,45

37,16±0,92

2,71

< 0,05

Bibliografie:
1. Amzuică, N. Powerlifting – pentru începători, Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1993.
2. Bompa, T.O. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Ex
Ponto, 2002. 444 p.
3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, R.A.,
1996. 352 p.
4. Верхошанский, Ю.В. Основы методики специальной силовой подготовки
тяжелоатлетов /Ю.В.Верхошанский, А.С.Медведев. М.: РГАФК, 1997. 75 с.
5. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.:
Издательский центр „Академия‖, 2003. 480 с.
6. Шейко, Б. Пауэрлифтинг. М., 2000. 145 с.

Chişinău: USEFS, 2012

5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

PREGĂTIREA PSIHOMOTRICĂ A DANSATORILOR DE HIP-HOP PRIN
INTERMEDIUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI RITMICE

Ciuntu N., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Хип-Хоп, психомоторная подготовка, средства ритмического
воспитания
Резюме. В работе представлено значение современного танца в жизни подростков.
Обосновано физическое совершенствование человека в результате занятий
различными видами фитнесса. Представлена и аргументирована
эффективность методики использования средств ритмического воспитания
для развития психомоторных способностей танцоров.

În condiţiile contemporane ale societăţii noastre este observată o scădere
bruscă a stării de sănătate a populaţiei. Aproximativ, numai 10% din tineri posedă
nivelul normal de stare fizică şi de sănătate [1].
Corelaţia între sănătate şi performanţa fizică, a omului este confirmată de către
numeroase cercetări.
Dansul aerobic reprezintă un compromis între educaţia fizică şi dans [4],
fiinfcă că aceasta include elemente de aerobică, pilates, modelare, dar şi elemente de
jazz, R’n’B, Hip-Hop, House.
Dansul este un mijloc de antrenament pentru corpul uman. Diverse şi variate
mişcări rotaţii, sărituri, influenţează pozitiv asupra sistemului muscular. Concomitent
se antrenează echilibrul, se îmbunătăţeşte mobilitatea, postura şi respiraţia. Orice tip
de dans anternează conduita corporală.
Una dintre tendinţele cele mai populare a aerobicei de dans, în special pentru
tineri, este aerobica de Hip-Hop.
Aceasta se datorează popularităţii tipurilor de exerciţii aerobice acealea fiind
fiind înscrise de către Federaţia Internaţionala de Sport, Aerobică şi Fitness (FISAF),
în programul de concurs de fitness-aerobica, împreuna cu aerobica clasică şi stepaerobica.
Hip-Hopul a apărut în SUA la sfîrşitul anilor 1970 în rîndul populaţiei afroamericane [3].
Pînă la începutul anilor 1990 Hip-Hop-ul a devenit o parte componentă a
culturii tinerilor în mai multe ţări din întreaga lume.
Aerobica de dans dezvoltă şi îmbunătăţeşte a funcţiile fiziologice ale
organismului uman, întăreşte muşchii, stimulează sistemul cardiovascular,
Chişinău: USEFS, 2012

6

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

îmbunătăţeşte coordonarea, ţinuta ets. Acest tip de exerciţii aerobice sunt practicate
cu mare interes de către fete şi băieţi. Practicarea dansului dezvoltă încrederea în
forţele proprii, comunicabilitatea, mobilitatea şi flexibililatea fizică.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă a dansatorilor de Hip-Hop.
Scopul cercetării – perfecţionarea procesului de antrenament la dans modern.
Pentru obţinerea acestui scop au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea problemei de pregătire a dansatorilor de Hip-Hop.
2. Determinarea mijloacelor educaţiei ritmice adaptate în dansul modern.
3. Aprecierea nivelului de pregătire fizică şi psihomotrică a contingentului
grupei experimentale.
4. Elaborarea şi argumentarea experimentală a metodicii aplicării mijloacelor
educaţiei ritmice în procesul de antrenament a dansului modern.
Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport (USEFS) şi clubului „DLS CREW‖ (dangerous, limits of style), cu durata de 12
luni, începînd cu mai 2011 pînă în aprilie 2012, şi s-a distins în 3 etape.
Metodica experimentală a antrenamentelor de Hip-Hop a presupus
desfăşurarea lecţiilor de trei ori pe o săptămînă cu durata de 90 de minute şi conţineau
trei părţi de bază.
Partea iniţiala a lecţiei (15-20 minute) cuprinde încălzirea generală a
organismului, a tuturor muşchilor sub forma complexelor de gimnastică-ritmică. La
sfîrşitul părţii pregătitoare se executa stretching-ul dinamic din poziţia stînd pentru
grupele musculare mari.
Partea de baza a lecţiei (35-45 minute) se începe cu executarea combinaţiilor
de mişcări în special, cu cele cu organizarea ritmică, care, după structura lor tehnică
presupun elementele ale Hip-Hop-ului, construite sub forma desenului ritmic prin
duratele lor muzicale. În baza acestor desene ritmice s-au prelucrat elementele
tehnice, care o structură corespunzătoare, fiind îndeplinite pe fragmente şi compoziţii
întregi în procesul desfăşurării antrenamentului, susţinute de acompaniamentul
muzical cu toate tipurile de tempou: lent, moderat, rapid.
Partea de încheiere (10-15 minute) a fost reprezentată prin exerciţiile de forţă
şi stretching-ul profund executat din poziţia şezînd.
La sfîrşitul părţii de încheiere se desfăşurau jocurile ritmico-muzicale.
Pentru aprecierea eficacităţii metodicii experimentale a fost desfăşurată testarea
capacităţilor psihomotrice şi fizice a subiecţilor cercetaţi.
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele dinamicii dezvoltării a capacităţilor
psihomotorice: simţul spaţiului, ritmului, tempoului, echilibrului şi timpului,
coordonării motrice şi rapidităţii.
Chişinău: USEFS, 2012

7

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Analizînd rezultatele obţinute, putem afirma că diferenţa semnificativă
statistică între indicii iniţiali şi finali (p < 0.01; <0,05) la toţi parametrii testaţi
Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor
psihomotrice ale grupei experimentale (n = 10)
Nr.
d/о

Parametrii

Simţul

Perceperi
specializate

Orientării în spaţiu (puncte)
Ritmului (puncte)
Tempoului (puncte)
Echilibrului (s)
Timpului (s)
Coordonarea motrică (puncte)
Rapiditatea (ori)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Х ± mх

Iniţiali
17.1±1.19
9.4±0.64
4.2±0.32
39.4±7.57
9.55±0.09
14.3±0.43
71.1±3.67

t
Finali
22.0±1.64
3.83
10.8±0.10
2.41
5.0±0.0
2.5
56.3±6.06
2.81
9.92±0.05
5.27
15.8±0.108 4.04
79.0±3.03 2.695

p
< 0.01
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.001
< 0.01
< 0.05

Rezultatele analizei comparative ale dinamicii indicilor parametrilor fizici ai
grupei experimentale (tabelul 2) ne demonstrează superioritatea veridică a indicilor
finali şi iniţiali cu pragul de semnificaţie p < 0.01; <0,05.
Tabelul 2. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor fizici
la grupa experimentală (n = 10)
Nr.
d/о

Forţa de rezistenţă a
muşchilor (ori)

Supleţea articulaţiilor
(cm)

Parametri

Х ± mх

t

p

finale
8.8±0.65

3.9

< 0.01

drept

1.

iniţiale
11.2±0.76

stâng

2.

9.4±1.51

4.5±1.62

2.28

< 0.05

lateral

3.

11.0±0.97

4.7±0.97

4.73

< 0.001

drept

4.

12.7±1.27

7.3±1.16

2.57

< 0,05

stâng

5.

18.0±2.16

11.0±1.19

2.92

< 0.05

coloanei vertebrale

6.

55.5±2.06

51.4±2.06

2.32

< 0.05

spatelui

7.

55.1±3.82

62.1±3.08

2.31

< 0.05

abdominali

8.

29.8±1.29

34.6±1.29

2.72

< 0.05

braţelor

9.

34.9±4.67

44.7±3.69

2.65

< 0.05

drept

10.

9.6±1.08

15.9±0.75

2.86

< 0.05

stâng

11.

11.6±1.38

15.2±1.63

2.72

< 0.05

picioarelor

braţelor

picioarelor

Chişinău: USEFS, 2012

8

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Astfel prin rezultatele testării dansatorilor de Hip-Hop putem afirma influenţa
pozitivă a mijloacelor de educaţie ritmică pentru pregătirea psihomotrică şi fizică a
subiecţilor, supuşi experimentului.
Concluzii
1. Analiza literaturii de specialitate a demonstrat existenţa unei careva
material despre pregătirea dansatorilor, iar metodica desfăşurării antrenamentelor la
Hip-Hop lipseşte.
2. Au fost determinate mijloacele educaţiei ritmice adaptate pentru dansul
modern: mijloacele expresivităţii muzicii (ritm, tempou, metru, accente, desenul
ritmic şi melodic, pauze, proprietăţile sunetului); complexele de exerciţii de
gimnastică ritmică; jocurile ritmico-muzicale.
3. Rezultatele cercetării au demonstrat eficacitatea metodicii antrenamentelor
de Hip-Hop cu aplicarea mijloacelor educaţiei ritmice orientate spre dezvoltarea
capacităţilor psihomotrice.
Bibliorafie:
1. Ammah, J.O.A. Ghana / J.O.A.Ammah, N.P.Kwaw. In: International Comparison of
Physical Education. Concepts. Problems. Prospects / ed.: U.Pushe, M.Gerber. Oxford:
Meyer&Meyer, 2005, p. 310-327.
2. Gheorghe, D. Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia. Bucureşti: FRSPT, 1997, p. 1034.
3. Айелло, Дж. Книга хипстера. Атлас-определитель. Пер. с англ. А.Шаляпина.
СПб.: Амфора, 2010. 303 с.
4. Афтимичук, О.Е. Оздоровительная аэробика. Теория и методика: [учебное
пособие] О.Е.Афтимичук; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. К.: „Valinex‖ SRL, 2011. 310
c.

Chişinău: USEFS, 2012

9

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII LECŢIEI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII CLASELOR PRIMARE ÎN BAZA JOCURILOR
DINAMICE

Carp D., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Carp I., dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: методика, организация и проведение уроков, знания, умения и
навыки, физические качества, урок физической культуры, учащихся младших
классов.
Pезюме.
В
данной
статье
предпринята
попытка
экспериментально
аргументировать методику оптимизации урока физической культуры в
младших классах посредством подвижных игр.

Actualitatea temei. În cadrul teoriei contemporane, consacrate problemei
activităţii umane, jocului ca factor primordial de socializare i se atribuie o importanţă
deosebită. Acesta constituie o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni,
întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii
sau necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi încordare, de voioşie şi
destindere.
Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din antichitate clar
exprimată de Platon, mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino da Feltre, apoi de
Bacon, iar în epoca modernă de Froebel, Montessori, Decroly ş.a. Cu toate acestea,
de-abia „ .... epoca noastră este aceea care a făcut din joc un adevărat instrument
educativ didactic‖ [5] .
Totodată, în cadrul multiplelor cercetări [1, 3, 5], se menţionează rolul
preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare cu elemente din diferite ramuri
sportive, pentru formarea la elevii din clasele primare a anumitor capacităţi psihofizice, a priceperilor şi deprinderilor motrice, dar şi pentru orientarea şi selecţia
iniţială în unele ramuri sportive.
În acest context, o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor şi îndeosebi a
celor din clasele primare aparţine jocurilor de mişcare, care, prin conţinutul lor
specific de influenţare analitică competitiv-individuală, posedă potenţialul formării la
aceştia a capacităţilor socio-psiho-motrice, a atitudinilor de autoafirmare,
autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii.

Chişinău: USEFS, 2012

10

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Cu toate că autorii [2, 4, 5, 6,] subliniază rolul jocurilor de mişcare în scopul
perfecţionării procesului didactic la lecţia de educaţie fizică şi a activităţilor
instructive ale elevilor, aceştia nu acordă atenţia cuvenită sistematizării jocurilor în
concordanţă cu particularităţile psiho-fizice ale vârstei elevilor, cu aspectul de
programare şi planificare a educaţiei fizice la clasele primare.
Abordarea insuficientă a problemei jocului ca sistem pedagogic al educaţiei
fizice şcolare în formarea activităţilor integrative ale elevului, dar şi lipsa elaborărilor
teoretico-metodice privind practicarea jocului de mişcare, care posedă potenţialul
psihomotric adecvat particularităţilor vârstei copiilor din clasele primare a devenit
factorul principal de actualizare a acestei cercetări.
Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea procesului de predare a educaţiei
fizice prin folosirea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii privind conţinutul procesului instructiv-educativ
în cadrul lecţiei de educaţie fizică din ciclul primar.
2. Aprecierea nivelului dezvoltării fizice şi al pregătirii motrice a elevilor din
clasele primare.
3. Determinarea conţinutului jocurilor de mişcare adecvate tematicii de bază
din cadrul programei la disciplina „Educaţia fizică‖ la ciclul primar.
4. Argumentarea şi verificarea experimentală a eficacităţii metodicii privind
folosirea jocurilor de mişcare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de
specialitate; analiza documentelor de planificare, evidenţă şi control din cadrul
disciplinei „Educaţia fizică‖ la clasele primare; observaţia pedagogică; metoda
anchetei tip chestionar; experimentul pedagogic; metodele testării indicilor
dezvoltării somatice, ai pregătirii fizice şi funcţionale; metoda comparativă; metode
statistico-matematice.
Organizarea cercetării. Deoarece cercetarea noastră urmăreşte creşterea
eficienţei procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică, au fost
vizate conţinuturile didactice ale curriculumului şcolar pentru clasele primare.
Cercetarea de bază s-a desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic ―L. Deleanu" din
Chişinău, în anii 2011-2012.
În prima etapă (lunile februarie-martie 2011) s-a efectuat o analiză a planurilor
anuale şi calendaristice, s-a utilizat observarea şi chestionarele. Această fază a
Chişinău: USEFS, 2012

11

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

cercetării ne-a permis să determinăm locul şi importanţa jocurilor dinamice în
tematica lecţiilor de educaţie fizică, precum şi opiniile profesorilor, ale elevilor şi ale
părinţilor referitoare la temele cercetării noastre.
În etapa a doua a experimentului pedagogic de bază, septembrie 2011, s-a
efectuat testarea iniţială a elevilor. Ea a fost efectuată diferenţiat pe clase şi sex, atât
în clasa experimentală cât şi în clasa martor. În experimentul de bază au fost cuprinşi
119 elevi, 60 în clasa experimentală şi 59 în clasa martor. Clasa experimentală a avut
ca materiale de orientare a procesului didactic planificarea tematică realizată de noi în
baza jocurilor dinamice. Testarea finală s-a desfăşurat în luna aprilie a anului şcolar
2012.
Astfel, în lecţiile organizate cu titlu de experiment (30 lecţii) în clasele a IV-a,
paralel cu conţinutul obişnuit de mijloace utilizat pentru dezvoltarea motrică generală
în partea fundamentală îndată după tema de predare – învăţare, noi am rezervat 15-16
minute pentru practicarea exerciţiilor, a jocurilor de mişcare şi a ştafetelor orientate
spre optimizarea procesului educaţional şi implicarea elevilor în activităţile de
educaţie fizică extracurriculară.
Rezultatele experimentului efectuat nu pot fi simţitoare deoarece timpul
rezervat pentru cercetare a fost limitat şi formarea unor astfel de capacităţi supuse
influenţei speciale necesită o durată mai mare de dezvoltare.
Pentru aprecierea eficacităţii experimentului pedagogic, toţi elevii au fost
testaţi la o serie de indicatori, a căror maximă semnificaţie este argumentată de o
serie de cercetători din domeniu. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1. Dinamica indicilor somatici ai fetelor din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=58)
Probe de control

Eşantio
n

Testarea iniţială

Testarea finală
t

±Em

S

Cv

±Em

S

Cv

P

Talia (cm)

E
M

143,86±1,23
144,10±1,38

6,49
7,53

4,51%
5,23%

148,86±1,12
148,16±1,28

5,94
7,03

3,99%
4,74%

3,005 <0,01
2,157 <0,05

Greutatea (kg)

E
M

37,23±1,53
38,63±1,89

8,11
10,36

21,79%
26,83%

41,04±1,51
40,73±1,86

8,01
10,1

19,52%
25,02%

1,772 >0,05
0,792 >0,05

E
M

66,5±1,04
68,00±1,37

5,49
7,47

8,25%
10,98%

70,07±0,89
69,60±1,14

4,73
6,27

6,75%
9,01%

2,608 <0,01
0,898 >0,05

5,42
7,73

8,74%
11,94%

62,46±0,86
65,34±1,32

4,55
7,21

7,28%
11,03%

0,345 >0,05
0,331 >0,05

Perimetrul
toracic inspiraţie
(cm)
Perimetrul
toracic expiraţie
(cm)

E
M

62,0±1,02
64,70±1,41

Chişinău: USEFS, 2012

12

Probele ce determină potenţialul motric al elevilor corespund cerinţelor programei-curriculum: alergare de viteză 30m.43% 1.93% 9.25% 8.75% 7.74 8.95±0. iar indicele de greutate – mai mic.96% 8.16±1. iar prin intermediul lor se evaluează capacităţile copiilor în concordanţă cu obiectivele cadru prevăzute de către noile programe şcolare.= Testarea Finală.001 <0.95).F.69±1. Următorul aspect care iese în evidenţă la grupele testate este evoluţia corectă şi armonioasă a organismului copiilor.91 14.05 >0.84 5.381 1.92 72.219 Legendă: T.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. este unul dintre obiectivele cadru ale învăţământului primar.21 5. alergare de durata în tempo uniform.05 65. dar şi ritmul de dezvoltare a acestor indicatori pe parcursul unui an şcolar. aruncare la ţintă verticală. Rezultatele măsurătorilor au fost consemnate în fişa individuală a fiecărui elev la rubrica pentru evaluarea finală şi reprezintă datele din testarea finală a experimentului pedagogic.08 17.31±0.61 5. t s-a calculat între indicatorii iniţiali şi finali ai fiecărei grupe.41% 3. Probele pe care le-am utilizat prezintă o mare relevanţă.66 5.80% 40.88% 23. creşterea este nesemnificativă (t>1.72±1.89 147.88±0.05 >0.001 >0.043 >0. dar şi pentru dozarea efortului în lecţie.64% 73.43±1.219 1.24±1.92 68.69 6.03 66.04 63.770 21. 2012 Tabelul 2.07 5.13% <0. iar greutatea corpului cu 7%.00 70.92±1.07 5.16±1. probele au fost adaptate în funcţie de Chişinău: USEFS.17±1.03 5. săritură în lungime de pe loc. Aceste testări au ajutat copiii să-şi cunoască mai bine principalii indicatori somatici.29% 7.40 5.01 Greutatea (kg) E M 37. extensii de trunchi din culcat facial. P este cel din tabelul lui Fischer în conformitate cu eşantionul cercetat Analizând indicii dezvoltării fizice observăm un ritm inegal de creştere la această vârstă: talia a crescut cu 3%. De asemenea.= Testarea Iniţială.23% 3.89 5.05 Perimetrul toracic inspiraţie (cm) Perimetrul toracic expiraţie (cm) E M E M 68. Dinamica indicilor somatici ai băieţilor din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantio n Testarea iniţială ±Em S Testarea finală Cv ±Em S Cv t P E M 143.64±1.78 9.91% 1.04 40. Acestea informaţii trebuie cunoscute de către profesori.19±1.10% 7. Astfel.812 1.63 5.05 Talia (cm) 3.88 8.20 5. În cazul înălţimii valorile lui „T" sunt mai mari decât cele din tabelul lui Fischer (t<1.2±0.20 38.648 2.I.00% 147.65 5.34±0. T.77% 4.651 <0.55 7.73±1. în rezultatul testărilor iniţiale şi al celor finale constatăm că jocurile dinamice influenţează într-un mod eficace dezvoltarea armonioasă a organismului care.95).05 >0.95 144.77 3.77 3.05 4. 2012 13 . pentru a alege cele mai eficiente mijloace pe care să le aplice în timpul lecţiilor.

09 0.22 11.86±58.78 19.25±61. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) E M 341.18 18.08 141.6 760.86±0. Dinamica indicilor motrici ai fetelor.08 162.14 0. astfel evidenţiindu-se direcţia de evoluţie a potenţialului motric al elevilor.27 14.41 57.15±0.001 E M 1.35 5.94±2.16 0.59±3.61±0.63 47.68±0.41 12.55±2.54 8.01 11.001 <0.58 16.75 9.71±0.879 <0.17 2.001 E M 13.095 E M 591.10 2. datele mai pot fi comparate cu baremele din Sistemul şcolar de evaluare.76±2.89 260.13±0.46 281.001 <0.40 590.24 5.51 54.69±1.91 85.11 0.10 21.00 2.62 7. Tabelul 3.00 774.10 0. Pornind de la rezultatele experimentului pedagogic ce ţin de pregătirea motrice a elevilor din ciclul primar.90 15.78 329.98 14.5 304.82 0.781 5.65 20.50±0.01 26.10 124.5 <0.11 7.77±0.72 39.30 5.239 2.21 144.50 Cv% 4.945 <0.00 39. vom menţiona că testarea finală a elevilor oferă o imagine de ansamblu care are la bază date obiective ce fac posibilă compararea acestora cu datele din testarea iniţială a elevilor.55 9.49 0.51 <0.49 30. pentru a observa dinamica indicatorilor motrici pe parcursul unui an şcolar.89±0.001 E M 26.4 348.357 <0.001 >0.009 5.81 64.22 11.05 >0.15 1.88±0.15±0.951 90.55±0.53±47.05 <0.54 t P 7.00±53.15 59.42 7. număr repetări Aruncare la ţintă.020 1.001 E M 1.09 2.07±1.95 158.69 10.76 6.630 <0.53 7.01 6.66 20.15 0.96 0.70±1. Dinamica indicilor motrici la băieţi.06 1.05 5.25±1.75 310.59 26.78 3.001 <0.98 21.001 <0.179 1.46 0.10±51.733 4.41 21.11±2.22 ±Em 5.64 11.87±0.59±0. în clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantion Alergare de viteză 30m (sec) Săritura în lungime.500 3.97±0.93 7.14 7.40 30.07±55.152 <0.73±1.82 31.60 8.45 27.81±0.5 Alergare de viteză 30m (sec) E M Săritura în lungime (cm) E M 134.6 450.74 Testarea finală ±Em S Cv% 5.09 6.5 <0.09 6.36 2.33 Cv% 7.60 9.01 11.81±0.18 1.37 8.85 11.43 24.42 3.729 <0.36±0.51 20.86 1.22±0.28 0.29 t P E M E M ±Em 6.889 1.58±0.40±0.96 15.14±59.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.17 7.75±0.20±2.001 <0.10 0.36 3.001 <0.26 10.88 1.738 4.030 1.59 33.734 Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.71 4.001 >0.17±2.06 0.71 16.58 36.88 48.50 7.16 157.52 45.62 8.001 <0.71±57.61 26.95 36.957 51. Menţionăm că probele sunt adaptate condiţiilor materiale din şcoli (tabelul 3. dar şi cu "Potenţialul motric al elevilor din ciclul primar 2008".69±1.07±3. 2012 particularităţile de vârstă şi sex ale copiilor.69±0. 4).23 318.001 >0.14 S 0.001 E M 20.72 35.79 16.38 14.001 >0.257 <0.33 20.88 304.83 140.20 5.28 2.58 4.54 15.40 7.08 28. 2012 14 <0.66 6. (cm) Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.84±2.43 15. din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=58) Probe de control Eşantion Testarea iniţială ±Em S Cv% 6.26 7.70 60.17±0. număr repetări Aruncare la ţintă.68 Chişinău: USEFS.57 0.66 2.99 22.45 298.05 .979 1.53 6.5 E M 24.990 3.22±0.54 504.85 12. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) Testarea iniţială Testarea finală S 0.30 46.315 6.05 Tabelul 4.

Физкультурно-оздоровительная работа в школе.. 108 p. 6. Educaţia fizică: (cl. Bicherschi Ş. Chişinău. Badiu T. Chişinău: USEFS. 4. Acest fapt se explică prin dezvoltarea naturală a indicilor dezvoltării fizice a elevilor. Analiza indicilor somatici în cadrul experimentului de bază a confirmat că majoritatea indicatorilor testaţi atât la băieţi. 2. deoarece.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. C. nefiind influenţaţi decisiv de metodele şi procedeele aplicate pe parcursul anului de studiu. dar şi argumentează acordarea calificativelor la sfârşitul anului şcolar. 2006. din punct de vedere statistic. Chişinău: Lumina.А. Sava P. 2012 15 . Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor (metode şi mijloace). 147 p. 56p.. Boian I. cauzată de dispersia foarte mare a performanţelor obţinute.05). Chişinău. Şipilov S.III (cunoştinţe teoretice). 1999.. II-IV): Ghid metodologic pentru profesori. 1999. Кузнецов В.. Grimalschi T. Iaşi: Spiru Haret. Aceste date reflectă cu obiectivitate activitatea profesorului. Carp I.. Badiu G. 2012 Aceste elemente sunt standarde la nivel de performanţe finale ale ciclului primar şi ne oferă posibilitatea de a determina obiectiv efectele procesului didactic.С. Talia întregului lot de copii a crescut semnificativ.. Garuda Art. 2003. Coman S. Ch: Univers pedagogic. Marin E. Rotaru A. I – IV. Москва: Издательство НЦЭНАС. ele au un caracter nesemnificativ (P>0. Educaţia fizică şi metodica predării ei în cl. Колодницкий Г. Bibliografie: 1. 3. Jocuri dinamice. Bojescu O. 1993.. 362p. fapt confirmat în literatura de specialitate. copiii sunt în stadiu de dezvoltare.. cât şi la fete la sfârşitul experimentului au înregistrat valori superioare... 1995. Din datele prelucrate statistic observăm că media aritmetică a fiecărei grupe experiment este superioară mediei grupei martor la fiecare probă dar colectivele prezintă în continuare o lipsă de omogenitate. 5. Aftimiciuc O. Educaţia fizică cl. Liceum. însă în mare majoritate. la această vârstă. Ciorbă..

Pезюме. Chişinău Carp I.a). Chişinău: USEFS. univ. în baza studiului şi generalizării literaturii de specialitate pe tema abordată.. В данной статье предпринята попытка экспериментально аргументировать методику формирования основных двигательных навыков у учащиеся младших классов на уроках физической культуры посредством вспомогательных и подготовительных упражнений. deoarece de calitatea acestora depinde şi succesul însuşirii tehnicii exerciţiilor fizice. univ. jocuri mobile şi sportive).1986. учащихся младших классов.1999. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. ci şi elevii. Despre formarea deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de de educaţie fizică cu teme din gimnastică ne vorbeşte. în lucrările lui. Cu multitudinea de exerciţii ale gimnasticii se confruntă nu numai persoanele care practică gimnastica sportivă în scopul obţinerii performanţelor înalte.P. вспомогательные и подготовительные упражнения. Astfel.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. conf. 2003 ş. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. curriculumul şcolar la obiectul educaţie fizică include mijloace din mai multe probe de sport (gimnastică.. Chişinău Ключевые слова: формирование основных двигательных навыков. conf. am formulat ipoteza cercetării. Actualitatea. O importanţă deosebită o au deprinderile motrice formate în cadrul lecţiilor cu teme din gimnastică... 2003). Jurat V. Problema formării deprinderilor motrice a atras atenţia mai multor autori (Boghen M. dr. atletism. Metodologia formării deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică a fost.. student. урок физической культуры. Matveev A.. Sava P. De exemplu. dr. 2012 FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN EXERCIŢII PREGĂTITOARE ŞI AJUTĂTOARE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ Casian V. este şi va rămîne actuală.. Boian I.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 16 . Chişinău Jurat V. Ipoteza: s-a presupus că aplicarea raţională a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul educaţional la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor primare va contribui efectiv la formarea deprinderilor motrice de bază la nivelul cerinţelor programei curriculare. (1999.1998.

3. precum şi aspecte legate de pregătirea elevilor pentru însuşirea tehnicii multor exerciţii de gimnastică: la acrobatică. ştafete etc. metodele matematico-statistice de prelucrare a rezultatelor obţinute de către elevi în baza experimentului pedagogic. în anul de studii 2011– 2012 în 3 etape: .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Pentru a verifica rolul aplicării exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul de însuşire a tehnicii elementelor selectate din curriculumul clasei a IV-a. Analiza literaturii de specialitate s-a desfăşurat pe parcursul anului 2011 şi cuprinde un spectru de ştiinţe. metoda testării indicilor caracteristici nivelului de pregătire fizică a elevilor. au fost stabilite următoarele obiective: 1. paralele. (octombrie 2011 – aprilie 2012).aprilie 2012. prelucrarea statistico-matematică. Elaborarea şi argumentarea experimentală a sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare necesare pentru formarea deprinderilor motrice la elevii clasei a IV-a. au fost aplicate următoarele metode de cercetare ştiinţifică: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate. Cercetările de bază s-au desfăşurat pe parcursul practicilor pedagogice în cadrul Liceului Teoretic „C. În scopul realizării obiectivelor formulate. 2.etapa I: analiza literaturii de specialitate. care abordează aspecte generale şi particulare ale activităţii de cercetare ştiinţifică. Analiza comparativă a indicilor obţinuţi de elevi în baza aplicării sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare pentru formarea deprinderilor motrice. . Studierea literaturii de specialitate cu privire la metodologia formării deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. observaţia pedagogică. 2012 17 . analiza şi interpretarea datelor obţinute pentru a se vedea efectele metodologiei de aplicare a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică.funcţionali atât la clasa experimentală. 2012 Scopul lucrării constă în perfecţionarea procesului de însuşire a exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu elevii claselor a IV-a. Necesitatea analizei lucrărilor în Chişinău: USEFS. experimentul pedagogic.etapa a II-a: acţionarea specială asupra clasei experiment în baza structurilor de exerciţii şi sisteme de acţionare. cât şi la cea martor (septembrie 2011). bîrnă etc. a fost organizat şi desfăşurat experimentul pedagogic. jocuri.Negruzzi‖ din oraşul Chişinău. investigarea iniţială a dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice pe baza indicilor antropometrici .etapa a III-a: testarea finală . căţărare pe otgon. sărituri cu sprijin. . Pentru realizarea scopului.

2 ± 1.05 În continuare.37 ± 0. folosind metodele statistico-matematice.05 0. a fost efectuată testarea iniţială a elevilor din două clase de a IV-a şi comparaţi următorii indici: frecvenţa cardiacă (bătăi într-un minut).39 >0. 1) puţin diferă în dependenţă de clasă şi putem spune că sînt aproximativ egale (P>0. criteriul standard „t‖ Student şi valoarea veridicităţii „P‖. Mediile de grupă în baza testării iniţiale a elevilor claselor a IV-a Parametrii studiaţi 1. Supleţe (cm) X±Sx Martor Experiment 79.5 ± 0. Deci. două grupe.23 >0. elevii grupei experimentale au fost supuşi instruirii.05 1.11 >0.0 .05 0.16 >0. Preventiv. aplicarea lor în experimentul pedagogic. 2012 domeniul fiziologiei. sărituri în lungime de pe loc (cm). Eşantionul de subiecţi cuprinşi în cercetare l-au costituit elevii claselor a IV-a. iar elevii clasei martor au învăţat elementele în baza metodei tradiţionale de învăţare. excursia toracică (cm). alergarea de suveică 2x15 m (sec). Tabelul 1.05 0.05 0.3 ± 0.05 0.10 ± 0.0 16. A doua şi a treia etapă cuprind perioada anului de studiu 2011-2012.7 7.05 0. psihopedagogiei. eroarea medie –Sx.0 >0.5 14. folosind la lecţii exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare.0 ± 0. culturii fizice etc. ± 1.5 31.9 17.25 ± 1. flotări din sprijin culcat (fete). Detenta (cm) 8. Flotări din sprijin culcat (ori) 7. 2012 18 .10 ± 0. una – cu rol de grupă experimentală (n=24 elevi).0 ± 0. organizarea şi desfăşurarea experimentului propriu-zis. a fost apreciat că ambele clase de a IV-a au acelaşi nivel de pregătire şi dezvoltare fizică. Rezultatele înregistrării parametrilor sus-numiţi au fost prelucrate.00 ± 0. Dinamometria a) stînga (kg) b) dreapta 4.08 7.00 ± 0.3 2.70 3.7 21. iar alta – martor (n=27elevi). aplecare înainte din poziţia şezînd (cm).07 >0. care a avut drept scop selectarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare.3 3.60 ± 0. analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi şi finalizarea cercetării.0 ± 1. sociologiei.5 80.8 ± 1.58 >0. Este destul de evident că majoritatea rezultatelor testării iniţiale (tab.09 2.15 32. tracţiuni în braţe din atîrnare la bară fixă (b).37 ± 1.05 0. Excursia toracică 3. Tracţiuni în braţe 6.8 21.65 Criterii t P 1.37 ± 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. de la bun început.0 ± 1.6 7. Frecvenţa cardiacă 2.7 7. au fost determinate următoarele criterii statistice: media aritmetică –x.6 17.10 >0. forţa mîinilor (stînga şi dreapta-kg).34 >0. este condiţionată de importanţa lor metodologică.05 la toţi indicii testaţi). Alergare 2x15m (sec) 5. Chişinău: USEFS.

Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a În continuare.05 4.05). mediile claselor nu sunt statistic semnificative (P>0. Tabelul 2. cu toate că nici în acest caz ele nu ajung la nivelul veridicităţii (0. Rezultatele obţinute la învăţarea săriturii în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie sînt prezentate în tabelul 2. Avînd o diferenţă de 0. Totuşi vom menţiona faptul că elevii grupei experimentale progresează mai pronunţat faţă de cei din grupa martor. diferenţele dintre clase se măresc. Mediile pe clasă ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la săritura în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie la elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi X±Sx Martor Experiment Criterii t P 1. Nivelul iniţial de executare a sarcinii 4. Deci fiecare elev a primit cîte trei note.4 ± 0. 3.6 0.7 8. Învăţarea tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi a fost înfăptuită în decursul a trei lecţii. Din tabelul 2 se observă următoarele: la începutul instruirii (prima lecţie). apoi fiecare elev a avut cîte trei încercări pentru a executa poziţia stînd pe omoplaţi pentru notă. au fost aplicate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu elevii clasei experimentale. vedem că notele obţinute de către elevii ambelor clase sînt mici. Diferenţa dintre notele medii de grupă este 0.58 >0.1 puncte.05 6.05).05).5 ± 0.0 ± 0. Rezultatele obţinute de către elevi la lecţie.2 puncte.16 >0. Cu elevii clasei martor. Aceasta ne confirmă faptul că ambele clase au început instruirea de la acelaşi nivel de pregătire. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4.7 6.23 >0.5 ± 0. Chişinău: USEFS. Pornind de la nivelul de executare. ce exprimă nivelul de însuşire a tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi. evident se mărea numărul de executări ale acţiunii motrice. În ambele grupe nivelul a fost mic şi aproximativ egal.6 5.8 ± 0. elevii au încercat cîte o săritură în cadrul etapei de familiarizare cu tehnica.5 ± 0.05 5. sunt prezentate în tab.5 ± 0. în urma primei şi celei de-a doua lecţii.5 4.7 1. 2012 În conformitate cu timpul repartizat pentru familiarizarea.05 2. totodată fiind notaţi pentru a aprecia nivelul iniţial de executare a săriturii date. 2012 19 . statistic nesemnificativă (p>0. învăţarea şi perfecţionarea tehnicii exerciţiului concret.27 >0. avînd o diferenţă foarte mică.6 ± 0. media lor a fost socotită nota de bază. la învăţarea săriturii.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. adică ale săriturii în sprijin ghemuit pe aparat şi coborîre cu extensie. Nivelul de însuşire a tehnicii în adrul lecţiei 1 3. inclusiv la cea finală.5 0.7 0.

4 X±Sx Experiment 4. a coborîrii în timp cu extensie şi a poziţiei stînd pe omoplaţi.4 4. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 5.3 ± 0.0 ± 0.3 2. Nivelul iniţial de executare a poziţiei stînd pe omoplaţi 2. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a X±Sx Experiment Criterii t P >0. elevii la etapa iniţială au acelaşi nivel de pregătire. Tabelul 4. ele nu ajung la pragul veridic de 0.05 >0. Notele evidenţiate la executarea coborîrii nu diferă mult şi nu sunt semnificative (P>0. ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea coborîrii cu extensie prin păşire de pe capătul bîrnei cu elevii clasei a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1.34 <0.8 ± 0.05). Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 3.4 6.7 ± 0.45 8. Mediile ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea poziţiei „stînd pe omoplaţi‖ de către elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4.7 ± 0.05 >0.3 7. Analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi la învăţarea coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei ne permite să afirmăm următoarele: 1.05 P >0.05.0 ± 0.05 <0.5 ± 0.2 ± 0. diferenţele dintre rezultatele obţinute de către elevi în continuare se măresc (tab.37 <0.05 5.40 >0.35 3.4 6. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.45 1. au fost desfăşurate trei lecţii.35 8.0 ± 0. Rezultatele obţinute pe parcursul lecţiilor destinate instruirii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei sunt prezentate în tabelul 4. Nivelul de însuşire a tehnicii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei este mult mai mare la Chişinău: USEFS. În scopul acesta.65 1. Mediile pe clase. 2012 Tabelul 3.3 3. în care au fost utilizate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu grupa experimentală. Nivelul iniţial de executare a coborîrii 5. Ca şi în alte cazuri.5 0.05 6.2 ± 0.40 4.51 3.9 ± 0.5 2.8 ± 0.001 2.4 ± 0.35 5. iar cu grupa martor s-au folosit mijloace aplicate tradiţional la lecţiile de educaţie fizică. Diferenţele dintre note au fost evidenţiate în cadrul lecţiei a treia. 2012 20 .0 ± 0. în cadrul lecţiei I-a şi a II-a.001 Procesul de învăţare a coborîrii de pe bîrnă a decurs la fel ca şi învăţarea săriturii în sprijin ghemuit. însă.4 Criterii t 0.20 0.05 3.7 ± 0.4).6 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a 7.45 4.

1986. p. Partea a IV-a. Curriculum disciplinar. Chişinău. luînd în considerare rezultatele menţionate. 24 p.. studentă. Tae-бo. 1999.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Физкультура и спорт. 1998. clasele I-IV. Боген М. П. 33-67. Autoreferat al tezei de dr. 3. Обучение двигательным действиям. 4. Curriculum şcolar. Chişinău: USEFS. Матвеев А. INEFS. 2012 grupa experimentală şi statistic diferă mult de nivelul obţinut de către elevii clasei martor (P<0.М. 2. Резюме. clasele I-IV. 286 c. INEFS. Educaţia fizică.. Astfel. profesori şi audienţi ai cursurilor de reciclare. Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice. Chişinău Ключевые слова: занятия фитнесс-аеробикой. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de gimnastică: Recomandări metodice pentru studenţii FEFS. constatăm că aplicarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul învăţării exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare contribuie la optimizarea procesului de formare a deprinderilor motrice de bază şi a celor utilitar-aplicative. Sava Panfil ş. женщины среднего возраста. 5. în pedagogie. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor mijlocii în baza aplicării programei de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică (gimnastică).. 215-273. боевые искусства. М. 28 p. Chişinău. В данной статье описываются особенности проведения занятий фитнессаэробикой с элементами – Тае-бо. Jurat V.. 2003. Jurat V. Методика физического воспитания в начальной школе.01). PARTICULARITĂŢILE DESFĂŞURĂRII LECŢIILOR DE FITNESS-AEROBICĂ CU ELEMENTE ALE ARTELOR MARŢIALE Chisnenco L. 2012 21 . Educaţia fizică în dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului învăţămîntului primar. Boian I. 6. Bibliografie: 1. p. dr. 208 с. Ghid metodologic. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Prut Internaţional. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău Craijdan O.a. 2003 г. lector superior. 1999. Chişinău.

Determinarea nivelului pregătirii fizice a femeilor din grupa experimentală. întrucît aproape nu este controlat din punct de vedere al securităţii şi apariţiei traumatismului. astfel. În prezent. Transformările economice. va contribui la perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elementele artelor marţiale. S-a presupus. a diabetului zaharat şi aterosclerozei [2]. neobişnuite mijloace de desfăşurare a lucrului de fortificare pentru atragerea mai multor clienţi în cluburile de fitness. Au fost înaintate următoarele obiective de cercetare: 1. cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane pe toate planurile au contribuit esenţial la micşorarea efortului fizic în favoarea celui intelectual.3]. Dar acest lucrul fizic este atît de dificil. în contextul concurenţei. Studierea conţinutului lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale în literatura metodico-ştiinţifică de specialitate. Aceasta cere o permanentă creştere a „industriei recreative‖. contribuie la apariţia stresului. Munca intelectuală creează o încordare psihică a populaţiei. are loc o permanentă reînnoire a tipurilor sale. fapt ce uneori provoacă extinderi şi rupturi ale muşchilor sau ligamentelor. Problema activităţii motrice în decursul ultimelor decenii a căpătat o actualitate sporită. Scopul cercetării constă în perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. 2. fapt care a stat la baza începerii studierii particularităţilor de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. 2012 22 . 3. este foarte populară fitness-aerobica. 2012 Actualitatea cercetării. Ca să evităm aceste maladii. Această situaţie a determinat evident accentuarea hipochineziei. printre care se află şi aerobica cu elementele artelor marţiale. ki-bo. că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. a obezităţii. Determinarea mijloacelor şi metodelor optimale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. Chişinău: USEFS. Actualmente selectarea mai multor forme ale activităţii fizice pentru menţinerea sănătăţii a devenit o problema majoră. Au apărut o mulţime de cluburi de fitness. va ridica nivelul pregătirii fizice a femeilor şi. karate [1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în special de Tae-bo. aleg diferite programe sportive noi. Acestea sunt cauzate de lipsa metodicilor argumentate ştiinţific pentru sistemele lecţiilor de genul dat. apariţia mai multor boli ale sistemului cardiovascular. este nevoie să pledăm pentru importanţa practicării mişcării adecvate vîrstei în tot decursul vieţii. care. Acest tip al activităţii fizice foloseşte mijloace din Tae-bo. boxing. Ipoteza cercetării.

În această parte au fost folosite exerciţii de forţă cu respectarea cerinţelor privind efortul cu caracter de forţă pentru femeile de vîrstă medie. executate pe fond de muzică modernă ritmică. Elaborarea practică şi argumentarea experimentală a metodicii de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. Importanţa teoretică este reprezentată de elaborarea şi argumentarea conţinutului metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. Şedinţele de fitness-aerobică cu introducerea elementelor din Tae-bo sunt alcătuite din trei părţi: partea pregătitoare. avînd durata de 60 de minute. Exerciţiile au fost Chişinău: USEFS. a fost acordată atenţie învăţării poziţiilor braţelor şi a palmelor. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. precum şi posturilor specifice. 2012 23 . experimentul pedagogic. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape. În primele luni ale şedinţelor la începutul părţii de bază. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice pentru desfăşurarea şi perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. precum şi pentru formarea efectului de fortificare prin practicarea acestor şedinţe. ca exerciţii de dezvoltare fizică generală. 2012 4. observarea pedagogică. Începînd cu a treia lună a practicării lecţiilor. au fost introduse complexe de aerobică cu elemente de Tae-bo cu o durată de 25-30 de minute. a procedeelor de atac şi apărare folosite în sistemul artelor marţiale. Partea pregătitoare a lecţiei s-a desfăşurat prin încălzire şi a constat din exerciţii de dezvoltare fizică generală. Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în căutarea metodicii noi de desfăşurare a lecţiilor de fortificare din sistemul fitness-aerobicii cu folosirea elementelor de Taebo. cu durata de 10 minute. Metodologia cercetării este prezentată prin: analiza teoretică şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. Cercetarea noastră s-a desfăşurat la clubul „Maximus‖ unde au avut loc antrenamente la aerobică cu elemente de arter marţiale. Metodica experimentală. precum şi din exerciţii de aerobică clasică. analiza documentelor în sistemul lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. Aceste exerciţii în continuare sau folosit în complexele aerobicii. de bază şi de încheiere. testarea. a experienţei de muncă a antrenorilor de fitness-aerobică. Lecţiile au fost desfăşurate de trei ori pe săptămînă. Exerciţiile în această parte a lecţiei au fost executate prin metoda liniară.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

67) este determinată de îmbunătăţirea stării sistemului cardiovascular şi respirator. Durata acestei părţi este de 10 minute. Aceste date reflectă o legătură directă între rezistenţa generală şi sistemul cardiorespirator. Acest rezultat ne demonstrează schimbări pozitive în dinamica dezvoltării mobilităţii în regiunea coxofemurală.67). prin testul Harvard.90) şi la forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor (t = 4. Peste şapte luni de desfăşurare a lecţiilor de aerobică conform metodicii experimentale pragul cel mai înalt de semnificaţie statistică (P<0.05. Partea de încheiere a lecţiei a fost alcătuită din exerciţii de întindere – srethcрing. Indicii antropometrici au fost determinaţi prin masa corpului şi indicele Ketle. ai spatelui şi ai braţelor.001) a fost înregistrat la parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali (cu criteriul t-Student = 4. P<0. 1). O deviere statistică considerabilă. mobilitatea regiunii lombare şi coxofemurale. care contribuie la creşterea capacităţii de muncă a subiecţilor. Subiecţii au fost testaţi conform indicilor pregătirii fizice şi datelor antropometrice. Rezultatele finale ale cercetării pedagogice privind dezvoltarea capacităţilor fizice şi datele antropometrice prezintă schimbări esenţiale în comparaţie cu datele iniţiale în grupa experimentală (tab. care au stat la baza acestor schimbări.86). mobilitatea lombară (t = 3. Pragul de veridicitate a datelor P<0. rezistenţa generală.5-1 kg şi cu partenera.balansări-kikuri.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. 2012 executate cu greutatea propriului corp. Creşterea nivelului de rezistenţă generală – testul Harvard (t = 3.01 l-au demonstrat parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui (t = 3. este prezentată la parametrul – mobilitatea coxofemurală (t = 2. datorită practicării aerobicii cu elemente de arte marţiale. Intensitatea efortului a fost reglată conform indicelui FCI după o serie de exerciţii intensive sau după efortul de forţă. Volumul şi intensitatea lecţiilor s-a majorat proporţional cu creşterea nivelului pregătirii practicanţilor. 2012 24 . Rezultatele cercetării sunt reflectate în Tabelul 1. exerciţii din gimnastica Yoga şi de relaxare. Sarcinile motrice au fost complicate pe măsura perfecţionării lor.79). Indicii pregătirii fizice au cuprins testarea forţei în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali. cu greutăţi mici de 0.71). deoarece în procesul lecţiilor au fost introduse exerciţii speciale .

Această dinamică pozitivă a rezultatelor înregistrate în grupa experimentală se datoreşte introducerii exerciţiilor speciale din aerobică cu elemente de Tae-bo. 458±1. 2012 Tabelul 1. PARAMETRII a muşchilor abdominali a muşchilor spatelui a muşchilor braţelor Aplecare înainte din poziţia şezînd Sfoara frontală Step-test Harvard Masa corpului (kg) Indicele Ketle (g/сm) iniţiale t P finale 1. Concluzii Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate a demonstrat că particularităţile desfăşurării aerobicii cu elemente de arte marţiale.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.64).79 <0. de rep.9±0.8±1. de asemenea ne prezintă o deviere statistică considerabilă.97 56. crit.7±1.67 <0. lovituri cu picioarele (kikuri) şi cu braţele.24 25.6±0.01 t=3. 53.001 4. asane din fitness-yoga şi exerciţii respiratoare.05 n=12 (f=11) P<0.5±1. 24.06 13.437 Datele antropometrice: masa corpului (t = 2.05 6.90 <0. muzica modernă ritmică.53 2.201.71 3.01 3.8±0.001 t=4. nu sunt studiate suficient. Scăderea nivelului masei corpului (indicele Ketle) contribuie la creşterea capacităţii de muncă şi la dezvoltarea rezistenţei generale. inventar special: saci cu nisip. S-a selectat conţinutul mijloacelor: paşi de bază aerobi şi deplasări speciale.3±1.68 454. Chişinău: USEFS.79 3. Afară de aceasta.86 <0.106.5-1 kg. 10.) Mobilitatea (см) Rezistenţa generală (unităţi) Indici antropometrici Nr.3±1.05.67 <0.05 8.01 7. P<0. 36.05 t=2. în special de Tae-bo. Dinamica indicilor medii ai capacităţilor fizice şi a indicilor antropometrici Caracteristici statistice n=12 Capacităţi fizice Forţa în regim de rezistenţă (nr.9±0.76 <0. poziţii statice – posturile.6±0. invluse în experimentul pedagogic. care la fel a crescut semnificativ (testul Harvard). 72.15 19. P<0.06 27.53 3.01 5.71 <0.88 4. P<0.7±0.64 <0.24 2.3±1.71 34.5±1.06 2. protectoare pentru picioare şi braţe. ce practică aerobica cu elementele Tae-bo.76) şi indicele Ketle (t = 2.33 69. mănuşi. practicanţii au luat cunoştinţă de exerciţiile speciale din artele marţiale – Tae-bo şi au asimilat un volum anumit de deprinderi motrice de autoapărare şi atac. 20. 15.9±0. greutăţi mici de 0.001 2. 2012 25 .97 4.4±0. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a capacităţilor fizice şi a datelor antropometrice la femeile de vîrstă medie.

2007. 2001. Аэробика. 3. М. Крючек Е. Фитнесс на основе восточных оздоровительных боевых систем. lector superior. 267 p. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii capacităţilor fizice şi antropometrici. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. ритмическая гимнастика. Олимпия Пресс.64-4. Резюме. În. 2012 26 . 2012 A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu introducerea elementelor de Tae-bo. Chişinău Craijdan O. diferenţele fiind statistic semnificative cu P < 0. Александрова. Bibliografie: 1.90.А. dr.05-0. Stoenescu G. Două sute de exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru femei şi bărbaţi: paşi aerobici şi de dans. Универсальные программы тренировок для мужчин и женщин/А.. прыжки со скакалкой. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. unde Criteriul Student variază t = 2. studentă.: Institutul de studii şi Proiectări Energetice serviciul ediţie. Александрова А. 2.001. Chişinău Ключевые слова: занятия шейпингом.: АСТ: Астрель. М. 2000. FOLOSIREA GIMNASTICII RITMICE ŞI SĂRITURILOR CU COARDA ÎN SISTEMUL LECŢIILOR DE SHAPING Morari E. Содержание и методика оздоровительных занятий: Учебно-метод.С.: Тера-Спорт.А. В данной статье описываются особенности проведения занятий шейпингом с использованием ритмической гимнастики и прыжков со скакалкой.. 249 с. пособие. 64с.

există foarte puţină informaţie argumentată ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. Noi propunem introducerea în sistemul lecţiilor de shaping. 2012 27 . dietologii. Chişinău: USEFS. o siluetă zveltă. medicinii sportive şi psihologiei [2]. ce permit corecţia treptată a siluetei femeilor şi realizarea obiectivelor legate de perfecţionarea fizică a organismului [1]. O popularitate largă la femei o are sistemul lecţiilor de „shaping‖. lichidarea defectelor siluetei. A avea un stil de viaţă sănătos a devenit o modă uşoară şi interesantă. Pentru alcătuirea complexelor de exerciţii fizice în shaping. corecţia formei corpului. Scopul principal al acestor lecţii constă în dezvoltarea armonioasă a organismului femeilor. Ipoteza cercetării: se presupune că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping va contribui la ridicarea nivelului stării funcţionale şi fizice a femeilor de vîrstă medie. Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de antrenament cu caracter de fortificare în sistemul lecţiilor de shaping. în majoritatea cazurilor. mers uşor. după părerea multor specialiste. În sistemul fitnessului în ultimii ani au apărut noi subsisteme de exerciţii de fortificare. apar tot mai multe centre sportive şi cluburi de fitness. în special.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. se folosesc exerciţii cu caracter dinamic. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. În societatea modernă. se extind oportunităţile pentru odihna activă. permite rezolvarea eficientă a problemelor perfecţionării fizice ale femeilor. Formula de succes în fitness este simplă: antrenamente. plus odihnă. La momentul actual. care. prin repetare multiplă a exerciţiilor de shaping pînă la apariţia oboselii. 2012 Actualitatea cercetării. Fitnessul este o sursă excelentă de sănătate şi dispoziţie bună. există o mulţime de mijloace cu caracter de fortificare. De aceea. executate cu o amplitudine maximală. accesibile pentru toate păturile sociale. a mijloacelor de gimnastică ritmică şi al săriturilor cu coarda. scăderea greutăţii. Una dintre particularităţile acestui sistem este prelucrarea intensă a fiecărui grup muscular. În prezent. a apărut o idee să studiem mai detaliat problema folosirii gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. plus alimentare corectă. bazat pe inovaţii ştiinţifice în domeniul fiziologiei. Shapingul este un sistem complex al culturii fizice recreative argumentat ştiinţific pentru domnişoare şi doamne. ceea ce contribuie la fortificarea sănătăţii.

în cadrul sistemului lecţiilor de shaping.15 minute. Baza metodologică este prezentată prin: următoarea grupă de metode: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii metodico-ştiinţifice. prin paşi pe loc. trei părţi tradiţionale: pregătitoare. Metodica experimentală prevede introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. 2012 Pentru realizarea scopului cercetării: au fost formulate următoarele obiective: 1. de trei ori pe săptămînă. după aceea 10 minute sărituri cu coarda (pe ambele. Studierea literaturii metodico-ştiinţifice din domeniul culturii fizice recreative. Determinarea mijloacelor şi metodelor optime din domeniul gimnasticii ritmice. Componenţa grupei experimentale este de 6 persoane. Durata părţii pregătitoare . Partea pregătitoare prevedea încălzirea prealabilă a organismului prin exerciţii simple de dezvoltare fizică generală. experimentul pedagogic. de bază şi de încheiere. care se realizează pe folosirea gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă cu scopul optimizării procesului de antrenament de fortificare. al gimnasticii ritmice. 2012 28 . a fost introdusă o metodică experimentală. La sfîrşitul părţii pregătitoare. cu puls 60 %-70 % din cel maximal. Chişinău: USEFS. 2. roup-skiping-ului folosite în sistemul lecţiilor de shaping. 4. al sistemului lecţiilor de shaping. paşi alăturaţi pentru restabilire a respiraţiei.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice de îmbunătăţire a sistemului lecţiilor de shaping prin intermediul folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda. 30 de secunde pauză de odihnă activă. Determinarea nivelului de dezvoltare a calităţilor fizice şi a datelor antropometrice ale femeilor grupei experimentale. evaluativă. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape: teoretică. Cercetarea noastră s-a desfăşurat în baza clubului „Bio-Shape‖. Elaborarea şi argumentarea a metodicii experimentale de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping. unde au avut loc antrenamente conform sistemului lecţiilor de shaping. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. analiza documentaţiei şi a experienţei de muncă a antrenorului de shaping. Lecţiile de shaping durează 60 de minute. 3. observarea pedagogică. experimentală. de pe un picior pe altul) prin următoarea metodă: 1 minut – de sărituri. Noutatea ştiinţifică constă în aceea că. un stretching uşor pentru grupele musculare participante în lucru – exerciţii pentru flexibilitate în tempo lent. testarea.

„ostaş‖. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie la femei. Această parte prevede stretching-ul adînc – exerciţii pentru formarea elasticităţii. abdominali şi ai spatelui. în partea de bază . se execută într-un tempo lent cu fixarea poziţiilor şi a posturilor.bază 40 de minute. după aceea cu hantele sau cu săculeţe cu nisip.exerciţii din gimnastica ritmică pe fond muzical. sărituri cu coardă (10-15 minute). Chişinău: USEFS. A doua lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. Structura generală a lecţiei poate avea conţinut şi durată de diferit caracter. în partea de bază . 12-15 sau 15-20. ce au participat activ în partea de bază. tempoul mişcărilor se micşorează. amplitudinea şi intensitatea mişcării. La început s-au folosit exerciţii cu greutatea propriului corp. îmbinarea trainingului aerob. în partea de bază exerciţii de dezvoltare fizică generală cu hantele în poziţii stînd. dar pentru începători este mai bine de prelungit partea de încălzire şi partea de forţă a lecţiei şi de scurtat partea aerobă. „plugar‖. Durata părţii de . Prima lecţie în săptămînă. noi am încercat să introducem gimnastica ritmică. cu exerciţiile din gimnastica ritmică pe fond muzical. 2012 29 . Regimul lecţiilor a fost de trei ori pe săptămînă.a. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie. Exerciţiile se îndeplineau în serii. a avut loc prima fază aerobă a stingerii efortului – scăderea amplitudinii deplasărilor în combinare cu restabilirea respiraţiei. aşezat şi culcat („copac‖. 2012 În partea de bază a lecţiei. La sfîrşitul părţii pregătitoare. După aceea. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie şi pentru dezvoltarea forţei muşchilor. ce necesită corecţia grupelor mari de muşchi ale trunchiului. în partea pregătitoare: cardiotraining. cu relaxare totală în continuare a grupelor de muşchi.exerciţii în parter. În partea de încheiere are loc scăderea intensităţii efortului. A treia lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. posturi din gimnastica Yoga în poziţii stînd. prin gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu săculeţe cu nisip.). prin sărituri cu coarda. au fost executate exerciţii în parter pentru segmentele corpului. Numărul de repetări ale exerciţiilor era într-o creştere treptată de la 6-12. exerciţii în poziţii stînd cu hantele. ai coapselor şi pentru grupele mici de muşchi ai braţelor şi ai centurii scapulare. S-au folosit exerciţii stretch. S-au folosit treptat combinaţii de dans într-un tempo mediu pînă la „vîrful aerob‖ – creşterea intensităţii efortului din contul complicării exerciţiilor după coordonarea. Durata părţii de încheiere – 5-7 minute. cu intervale de odihnă. a fost efectuat antrenamentul aerob prin gimnastica ritmică pe fond muzical. „cîine‖ ş.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

01 <0.97 69.1±1.8±1. După şase luni de experiment pedagogic cu introducerea în sistemul lecţiilor de shaping a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda.80 100.7±0.36 4.4±0.) Calităţi fizice Date antropometrice PARAMETRII Caracteristici statistice.3±0.29 59.1±0.05 14.45 60.01 <0.001 n=6.12 4. 11.80 11.65 3.16 3.3±0. n=6 finale 94.38.2±0.97 73. 9. 2012 30 .3±1.47.48 6. 5.01 <0.48 1. 6.9±1.97 56. circumferinţa taliei cu t = 4. 7. 8. rep.707. P<0.64 56.58 4. 12.32 17.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.8±0. indicele Ketle cu t = 4.001 <0. 2. 2012 Argumentarea practică a folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping a fost prezentată prin cercetarea a două blocuri de teste: antropometrice şi de dezvoltare a calităţilor fizice. P<0.64 62.447. circumferinţa picioarelor: dreptul cu t = 4.2±0. După prelucrarea matematico-statistică a datelor.01 <0.59 şi stîngul cu t = 4.12 68.20 6.80 16. 10.9±0.001 t=5. am obţinut următoarele rezultate ale cercetării.38 4. 1).48 27.01 şi unul (circumferinţa pieptului cu t = 3.61 104.01 <0.05 t=2.36) au demonstrat eficienţa metodicii experimentale cu pragul de semnificaţie statistică P <0.32 3.1±1.9±0. La începutul testării. 3.4±0. timp de 30 sec) Forţa în regim de rezistenţă a muşchilor (nr. au fost înregistrate datele testării finale. Dinamica indicilor medii ai datelor antropometrice şi a calităţilor fizice Nr.65 <0.01 13. grupa de subiecţi cercetaţi era formată conform principiului omogenităţii.48 4.2±0.45) cu pragul de semnificaţie statistică P <0.01 <0.6 ±0.40 26. Tabelul 1.1±1.32 t P 1.3±0.1±1.01 <0.7±1. Din şapte teste antropometrice.2±1.45 4. 65.001 <0. P<0.959 Chişinău: USEFS.3±0. pieptului taliei Circumferinţa bazinului (cm) dreptului stîngului Masa corpului (kg) Indicele Ketle (gr/cm) spatelui braţelor abdominali dreptului stîngului Mobilitatea Aplecare înainte din articulaţiilor poziţia şezînd (см) depărtat Rapiditatea mişcărilor Sărituri cu coarda (nr.05 <0. crt.47 3.7± 0.2±1. 4.31 <0. iniţiale 98.77 78.12 397.97 14. de rep.72 4.58 şi circumferinţa bazinului cu t = 4. 9.48.72 23.4±0.01 t=3.23 4.93 399. şase (masa corpului cu criteriul Student t = 4.59 4.01 <0.93 2.6±0.05 (tab.97 6.33 <0.

Schimbările pozitive în grupul de teste ale dezvoltării calităţilor fizice se datoreşte exerciţiilor speciale cu caracter de forţă.97. Pentru determinarea legăturii dintre formarea reliefului muscular la femei şi dezvoltarea calităţilor fizice. ceea ce contribuie la reducerea masei corpului şi la micşorarea dimensiunilor părţilor corpului. la pragul de semnificaţie P < 0. se observă şi în blocul de teste privind dezvoltarea calităţilor fizice. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. s-a determinat următorul complex de mijloace. În cadrul cercetării. Săriturile cu coarda ajută bine la arderea grăsimilor. 2012 Această dinamică pozitivă se datoreşte antrenamentului prin exerciţii din gimnastica ritmică şi sărituri cu coarda pentru corecţia acelor părţi ale corpului care au necesitat-o. exerciţii de relaxare şi de respiraţie. exerciţii de forţă şi cu greutăţi mici. Chişinău: USEFS. Analizînd rezultatele înregistrate. la pragul de semnificaţie statistică P < 0.23 şi rapiditatea mişcărilor cu t = 6. există foarte puţine informaţii argumentate ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. din contra: ea contribuie la corecţia siluetei acestora. trei (forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor cu t = 6. ce sunt clasificate în mai multe grupuri principale: exerciţii de dezvoltare fizică generală din diferite poziţii. Ca şi în cazul blocului de teste antropometrice. că.72 şi stîngul cu t = 4. 2. 2012 31 .20. fapt demonstrat de datele din tabel. cu t = 3. Yoga.33. Concluzii 1. şi a muşchilor abdominali cu t = 6. la momentul actual. variante de mers. din cei şapte parametri. cu pragul P <0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.001 a semnificaţiei statistice. în special. Parametrii „forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui‖ cu t = 3. „forţa în regim de rezistenţă a picioarelor‖: dreptul cu t = 4. Analiza teoretică a literaturii de specialitate a demonstrat că. Indicele mobilităţii articulaţiei lombare. putem să formulăm următoarea concluzie: metodica experimentală bazată pe introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping este eficientă şi nu influenţează negativ asupra organismului femeilor. exerciţii de extindere şi de flexibilitate – stretching. prezintă o dinamică pozitivă.65 demonstrează eficienţa metodicii experimentale. dorite de mai multe femei. cu caracter aerob şi exerciţiilor de streching.31) reflectă o creştere pozitivă a rezultatelor. Iar exerciţiile din gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu hantele sau cu săculeţe cu nisip contribuie la formarea musculaturii frumoase şi puţin voluminoase.01. noi am desfăşurat testarea calităţilor fizice.05.

биосоматические реакции. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Репникова Е. 5 вып. Чикалова Г.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 59с. 2. studentă. 1996.33-6. систематическая диссенсибилизация. пособие. Шейпинг в оздоровительной системе физической культуры / Е. A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping.Г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Шейпинг. В: Оздоровительная рекреативная физическая культура. lector superior. Ветошкина Э. возникающей в процессе оценки знаний. Bibliografie: 1. с. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii antropometrici şi ai calităţilor fizice. 24-34. Резюме.001. В работе исследована проблема снижения уровня тревожности. unde criteriul Student variază t = 3./ Актуальные проблемы физической культуры и спорта. 4.А. 3. Chişinău: USEFS.. 1999. неадеквактные состояния. 2012 32 .А. Волгоград. 2012 alergări. ч. hantele. эмоциональная саморегуляция. precum şi inventarul special: corzi. fapt care a demonstrat veridicitatea statistică la pragul P < 0. Mн. 4.: Четыре четверти . умений и навыков учащихся на уроках физического воспитания.. salturi şi sărituri cu deplasări în diferite direcţii fără coardă. muzica.31. Фурманов А. Нетрадиционные средства оздоровления: Учеб. Chişinău Lupuleac V. săculeţe cu nisip. PREVENIREA ANXIETĂŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIDACTICĂ LA LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ Taburceanu A.А.Репникова. sărituri cu coarda. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a parametrilor antropometrici şi a calităţilor fizice ale femeilor ce practică sistemul de lecţii shaping cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă care au participat în experimentul pedagogic.05-0. психоэмоциональная нестабильность. Chişinău Ключевые слова: тревожность.В.

timiditate. caracterizat prin sentimentul aprehensiunii şi tensiunii. iritaţie generată). considerat optim. de apăsare. care nu pot fi ignorate şi nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină [1]. emotivitate.Anxietatea face parte din viaţa noastră şi este o emoţie firească. modificări de voce). 2012 33 . psihologică. nervozitate (agitaţie. unele dintre ele le vom evidenţia în continuare: sentimentul subiectiv de frică. depaşind un anumit grad de intensitate. insecuritate. Anxietatea generează produse imaginative abundente. ―alunecând spre patologic‖. Anxietateastare are afect negativ asupra comportamentului. reacţii biosomatice şi fiziologice (tulburări de respiraţie. instabilitate psiho-motorie. elevii devin mai mult sau mai puţin anxioşi. Există un grup de trăsături generale ale comportamentului anxios. derivă din dorinţa de reuşită şi teama de eşec [6]. instabilitatea atenţiei. îngrijorare şi teamă nemotivată. la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi obiectivele educaţionale propuse şi la judecăţile emise în vederea adaptării unor decizii educaţionale. elevul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse. acţionând ca un motivator. de nelinişte. randament şcolar scăzut [7]. . asociat cu activarea organismului. considerăm că acestei probleme trebuie să i se acorde atenţie în mod deosebit. tensiune nervoasă.Anxietatea-stare este nivelul concret sau obişnuit emoţional.Anxietatea . evaluarea didactică se referă la totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare. Complexitatea fenomenului anxios cere o abordare interdisciplinară: psihiatrică. Literatura de specialitate [7] defineşte anxietatea ca: stare afectivă vagă.Anxietatea de performanţă se manifestă în actul autoevaluării. În sensul său cel mai larg. În procesul de evaluare.trăsătură cronică este predispospoziţia de a percepe anumiţi stimuli din ambianţă ca ameninţători şi de a răspunde la ei cu niveluri diferite de anxietate-stare. Însă. Scopul studiului s-a axat pe implicaţiile psihologice ale anxietăţii în evaluarea didactică la lecţiile de educaţie fizică [5]. tendinţa de evitare. . La nivel scăzut este chiar necesară. Chişinău: USEFS. tensiune. 2012 Actualitatea cercetării. Tocmai datorită contribuţiei semnificative pe care nivelul anxietăţii îl aduce în procesul instructiv. Principalele forme ale anxietăţii sunt: . difuză. psihofiziologică.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. paloare provocată de vasoconstricţii.

 vârsta. de aceea la desfăşurarea evaluării didactice este necesar să se ţină cont atât de factorii pedagogici. evaluarea poate fi considerată un factor dinamizator al procesului didactic. ci un act integrat activităţii pedagogice [2]. instrumentelor. apoi reluarea lui.  starea de sănătate (prezenţa unor disfuncţii psihice).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în mare parte. operaţia de evaluare nu reprezintă o etapă suprapusă procesului de învăţare. Modernizarea procesului de învăţământ presupune o regândire a strategiilor evaluative în consens cu o serie de exigenţe: Chişinău: USEFS.  frica de a nu obţine rezultatul propus. în situaţia de examinare didactică.  limitarea în timp a îndeplinirii sarcinilor didactice. tehnicilor de evaluare.  preferinţa de a fi evaluat în baza altor metode.  complexitatea sarcinilor didactice. Astfel. fiindcă furnizează informaţii utile pe care le poate folosi apoi în planificarea cursurilor în direcţionarea cerinţelor de învăţare sau a temelor date elevilor. ca parte intrisecă a predării şi învăţării‖.  frica de a fi în centrul atenţiei.  relaţia profesor-elev (prietenie.  noutatea sarcinilor şi situaţia de competiţie. elevul poate fi subevaluat.  imaginea autoritară a profesorului. Factorii ce declanşează anxietatea în cadrul evaluării didactice sunt:  succesiunea subiecţilor examinaţi poate conduce la teama de a fi comparat cu altul. 2012 „Evaluarea. din comunicare cu însuşi profesorul sau cu alţi elevi.  modul în care a fost învăţat materialul. autoritarism). este importantă pentru profesor. metodelor. excitabilitate etc. evaluatorul trebuie să determine momentele în care se va efectua evaluarea şi modalităţile de utilizare a informaţiilor căpătate prin evaluare.). nu a celei propuse. Afară de aceasta. Prin urmare. cît şi cei psihologici [3].  întreruperea procesului de evaluare. 2012 34 . Astfel.  intimidare [4]. alegerea strategiilor. stres. conducând la optimizarea continuă a acestuia în scopul perfecţionării şi obţinerii rezultatelor propuse. Scopul evaluării determină. pe care elevul şi-a format-o.  starea psihică a elevului-profesorului în momentul evaluării (oboseală.

2. Dicţionar de psihologie. deşi activează intens. 3. . . cât şi de cele individuale (manifestările particularităţilor de personalitate. (Ghid metodic). precum conduita. Chişinău: USEFS.) ale elevilor. prin autoevaluare. Să folosească unele remarci încurajatoare de tipul „Corect‖.diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete. Pentru combaterea anxietăţii elevilor ar fi eficientă: desensibilizarea sistematică a elevului timid.. relaţionare. 1998.deschiderea evaluării spre mai multe zone ale spaţiului instructiv-educativ (comunicare. Musteaţă. 2001. U. Prin urmare..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ale stărilor afective etc. . I..luarea în calcul a altor indicatori în afara achiziţiilor cognitive. integrare). Să depisteze elevii cu performanţe modeste care. Să diferenţieze procesul de evaluare în funcţie de nivelul de dezvoltare intelectuală şi de stabilirea emoţională a celor evaluaţi. 1997. inhibat prin crearea de situaţii în care acesta să se manifeste liber. În timpul evaluărilor. Bucureşti. Stoica.‖etc. ar fi eficient ca elevii să nu fie la curent că execuţiile date sunt desfăşurate în scopul evaluării. ţinând cont atât de particularităţile de vârstă. Elevilor cu astfel de probleme le este recomandată autoreglarea emoţională care permite fortificarea sistemului nervos. reclamă o permanentă interrelaţionare armonioasă a profesorilor şi elevilor. interevaluare şi evaluare controlată. Bontaş. A. fapt ce ar reduce riscul de manifestare a fenomenului de anxietate. S. au rezultate inferioare efortului depus. „este bine şi cum execuţi.transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare. . Bibliografia: 1. personalitatea elevilor. Evaluarea rezultatelor şcolare. Pedagogie. Şchiopu.centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive. alcătuirea unui comitet de evaluare cu membrii aleşi din rândul clasei. Să folosească unele metode stimulative cum ar fi: lucrul în echipă. Să stimuleze şi să încurajeze elevul anxios. Chişinău. diminuarea anxietăţii etc. dirijarea emoţiilor. 2012 35 . ci ca aprofundare a cunoştinţelor. dar dacă privim mai atent atunci. însă fără a fi ameninţat cu notificarea insuficientă. gradul de interiorizare a unor valori etc. Deşi rezolvarea unor probleme delicate. prin chestionare periodică. precum anxietatea în mediul didactic. 2012 . Bucureşti: All Educational. oferim câteva recomandări profesorilor de educaţie fizică: Să găsească cele mai raţionale căi de influenţare a elevului. atitudinile.

supleţe [2. Le Gall. Bucureşti. a deprinderilor şi priceperilor motrice este strâns legată de dezvoltarea intelectuală şi psihică a elevului. mişcarea este primul mijloc de expresie şi prima modalitate de exprimare. Anxietate şi angoasă. îl joacă nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice: forţă.univ. 3]. Timişoara.conf. spatial training. 2012 4... 2012 36 . dosed physical power. Râşcanu. N.Irina. Bucureşti.. 2. consumption maximal of oxygen. Summary. Pentru copil. 1995. I. The present research focuses on the problem of physical educational curative work on the basis of students’ activity process development at extra-curricular time. Bucureşti. H. indiferent de specificul probei sportive. Alexandru. de educarea particularităţilor moral-volitive ale personalităţii [1. Chişinău: USEFS. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. s-au cristalizat unele direcţii şi orientări de bază. Psihopedagogia adaptării şi problematica anxietăţii şcolare. Nut. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice existente la ora actuală şi generalizarea practicii sportive a domeniului au demonstrat că. Actualitatea. Anxietate. Andre.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. R. iar formarea calităţilor fizice. Chişinău Keywords: regime of motion activity. îndemânare. Psihoterapia anxietăţii – abordări cognitive comportamentale. 1997. week dosed for 13 – 15 year old students helps to individualize physical education process and to raise the level of the main physical qualities development. student. This physical exercises complex may be applied successfully as practical-methodical recommendations for the teachers at schools. depresie în perioada de tranziţie. physical and functional preparing. Chişinău. Rolul principal în pregătirea fizică generală şi specială a sportivului. 2002. 5. viteză. S. 6. 4]. individual physical power. dr. physical working capacity. CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR DEZVOLTĂRII REZISTENŢEI LA ELEVII DE VÎRSTA 13-15 ANI ÎN CADRUL SECŢIEI DE ATLETISM ÎN ŞCOALĂ Zop A. Maria. rezistenţă. 2002. Mruţ I. în ceea ce priveşte pregătirea şi participarea alergătorilor de semifond în competiţiile de anvergură. maximal test. motor qualities. who teach physical education. 7. Performing of physical exercises complex of directed affect.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Etapa a III–a a constat în organizarea experimentului de bază.experimentală şi de control. forţa. a mijloacelor ce contribuie la dezvoltarea anduranţei şi rezistenţei specifice la elevii de vârstă prepubertară (13-15 ani) va contribui la îmbunătăţirea indicilor ce definesc aceste capacităţi motrice şi. în secţia de sport a gimnaziului din satul Tocus. S-a presupus că determinarea pe cale experimentală a nivelului dezvoltării rezistenţei şi selectarea. 3. şi s-a efectuat în trei etape. 2012 Ipoteza cercetării. observaţii pedagogice. observaţia pedagogică. care contribuie la dezvoltarea rezistenţei speciale şi generale. Determinarea mijloacelor pregătirii speciale. raionul Căuşeni. 2012 37 . desfăşurată pe toată durata cercetării. desfăşurat în perioada 19 decembrie 2010 – 14 octombrie 2011. experimentul pedagogic. câte 12 fete şi băieţi în fiecare. a constat într-un experiment de probă desfăşurat în perioada octombrie – noiembrie 2010. Sarcinile cercetării: 1. În cercetare s-a urmărit îmbunătăţirea procesului de susţinere a normativelor de control şi dezvoltarea concomitentă a calităţilor motrice (viteza. pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. metoda matematico. aceştia vor îndeplini cu succes normativele de control din programa şcolară la educaţia fizică. Determinarea experimentală a evoluţiei indicilor antropometrici şi motrici în urma aplicării programelor optimizate pe parcursul unui an şcolar. ancheta.chestionar. 2. Scopul cercetării constă în dezvoltarea rezistenţei generale şi speciale a elevilor de vârstă şcolară medie pentru îndeplinirea normativelor de control. după cum urmează: Etapa I (septembrie 2009-mai 2010) a cuprins următoarele activităţi de cercetare: analiza izvoarelor literaturii de specialitate. supleţea ş. în perioada septembrie 2009 – mai 2011. în dependenţă de aceasta. Determinarea volumului exerciţiilor speciale şi repartizării acestora pe durata anului de studii. cu scopul determinării rezistenţei speciale şi generale a elevilor de vârstă şcolară medie. Determinarea experimentală a nivelului dezvoltării calităţilor motrice la executarea normativelor de control din programa şcolară şi a nivelului de pregătire şi dezvoltare fizică a elevilor de vârsta 13-15 ani. care a durat pe tot parcursul experimentului prealabil şi al celui de bază. Organizarea cercetării. Chişinău: USEFS.a) pe parcursul anului de învăţământ. 4. drept consecinţă.statistică. cercetări pedagogice de control. în scopul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare. rezistenţa. Cercetarea a durat doi ani. În perioada dată s-au format 2 grupe . Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea literaturii de specialitate. Etapa a II–a.

38 24.05) este egală cu 2. Lungimea trunchiului (cm) 3.33 1.05 0.05 1.49 248.03 ±0. 1500 m (sec) 4. Flotări (nr.2 ±6.05 2.5 P>0.trunchiului 30‖ (nr. Alergare 3x 10 m (sec) 2.08 ±1.24 ±0. PWC 170 (V) (m/sec) 8. Greutatea corpului ( kg) 4. 2012 Grupele experimentală şi de control s-au antrenat după diferite planuri de instruire şi antrenament.34 8. X ±m X ±m 143.04 58.14 1.05 1.17 5.45 P>0.14 2225 ±19.49 1. 300 m (sec) 3.57 1.05 0.02 1260.73 1.78 ±2.05 0. Exp. Grupele de control – conform planului prevăzut de programa şcolară.00 1.03 Δ t P 1.5 1.10 2.75 P>0.05 0.27 8.06 41.05 6.72 P>0.17 1.38 511.19 P<0.17 0.24 P>0.41 ±0.05 0.31 60.07 3.45 2.99 P>0. băieţi (n=24) Teste de control Morfofuncţionale 1.05 0.12 496.32 5. 2000 m (sec) (cm) Notă. Supleţe 6.33 ±0.80 60.14 P>0.7 2.55 8.11 27.05 .5 ±1.) 7.05 1.98 34.08 1.61 623. Sărit.34 1.05 1.79 247.5 2.95 ±0.32 ±0.93 1. CMO2 (ml/min/kg) Contr.58 ±0.96 ±0.) PFS Alergare: 1.14 1.60 1.05 0.08.06 8.50 ±0.2 37.57 P>0.52 ±0.05 P>0.05 Contr.18 P<0.01 441.07 68.05 5.8 ±6.03 ±6.20 67.60 ±0.45 5.4 82.04 57. Alergare 6 min ( m) 3. fete (n=24) Δ t P 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.19 1.04 P>0.85 P>0.56 0.91 ±0.21 142.10 1.65 ±0.47 35.42 P>0.23 ±0.06 82.05 1.21 8.05 7. iar grupele experimentale – conform unui plan special pregătit de noi.83 ±0.05 1.59 ±0. Tabelul 1.36 P>0.15 ±0.05 2.27 ±0.64 1.84 159.26 ±7.56 ±0.19 146.30 ±1.26 ±0.83 ±0.51 ±0.8 ±2.97 61.52 ±0.8 5.26 1.03 P>0.11 42.40 8.01 2.05 PFG 1.99 P>0.95 P<0.26 619.05 0.63 24.85 P>0.02 426.05 0.11 2080 ±11.35 1.01 25. de pe loc (cm) 4.33 1.0 ±6.86 P>0.44 P>0.41 145.30 ±0.07 8.46 P<0.77 ±0. Chişinău: USEFS. 2012 38 P>0.51 ±0. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la începutul experimentului pedagogic Grupe.08 7.07 7.05 15.53 ±0.17 26. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.05 56.83 ±14.05 1.13 3.01 1268.42 ±0.68 8.21 6.35 ±2.92 ±0. Indicele Ketle 5.21 0.44 2130 ±9.05 0.85 P>0.02 ±1.6 ±13.04 2.88 ±0.41 1.94 1.05 0.08 521.05 50.05 0.86 ±0.43 0.8 86.73 23.19 P>0.05 P>0.81 ±0.45 ±7.66 P>0.60 0.98 ±0.25 P<0.69 P>0.06 3.36 ±1.75 ±0. VVP (inspiraţie) (ml) 7.09 41.03 515.93 P>0.16 ±0.50 1. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) c) excursie (cm) 6.56 3.77 6.88 153.11 68.05 0.61 ±6. Ridic.01 ±0.014 1150.66 0.05 14.34 7.26 1.6 P>0.16 ±4.05 4.27 8.6 ±3.53 3.68 35.28 61.5 ±6.41 7.66 2.92 ±0.05 16.58 P>0.35 ±0.00 1.47 2. Talia (cm) 2.) 5.24 8.05 4.21 1.03 7.67 2.73 83.66 ±1.09 40.05 8. X ±m X ±m 143.03 P>0.71 P>0.28 1.17 1.2 1.02 1166.31 ±0. Pentru n = 46.0 ±10.05 1.04 1.16 ±0.61 ±0.85 ±0.01 P>0.05 0.01 58. Exp. Tracţiuni (nr.05 0.05 35.03 Grupe.50 5.01 ±0.16 ±0.91 ±1.19 P>0.05 1.95 P>0.33 P>0.21 1.05 1.98 P>0.65 161.52 247.83 ±0.61 P<0.08 69.83 ±0.83 ±0.04 P>0.94 0.53 ±0.53 240.01 1.16 ±0.16 1.18 P>0.5 ±0.09 2190 ±21.05 0.83 ±4. 30 m din ansat (sec) 2.

05 3.5 ±6.05 1187.78 0.) 2.78 P<0.96 477.92 466.05 40.32 71.05 3.98 ±0.04 2515 ±0. CMO2 43.3 ±3.64 ±0.45 P<0.87 2.3 ±13. Δ t X± m Morfofuncţionale 1.30 P<0.05 7.42 P<0.60 ±0.73 26.21 33.38 0. Alergare 3x 10 m (s.42 264.83 2.59 P<0.0 ±0.59 P<0.64 245.33 252.05) este egală cu 2.08 ±0.16 2.42 5.31 ±0. Lungimea trunchiului (cm) 85.57 ±0. X ±m Grupe.05 247.03 8.45 1.15 0.29 2.41 ±0.08 71.2 26.27 0.07 0.11 9.35 ±0.46 3.81 4.47 163. Greutatea corpului (kg) 35.05 147.21 1.05 7.5 0 2.45 P<0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 8.6 P<0.31 3.13 0.16 ±0.42 P<0.7 ±1.187 0. 2012 39 P .46 3.82 156.24 0.63 ±1.42 8.77 P<0.35 0. apoi. Pentru n = 46.3 22.7 0 1154.41 ±0.4 66.01 56.08 ±0.05 9.69 P>0.05 1273.97 4.22 5.31 ±0.65 44.24 3.) PFS Alergare: 1.05 8.05 2.22 P<0.3 3.51 ±1.) (ml) P Contr.2 ±7.2 ±27.22 ±1.3 ±17.80 ±1.05 8.83 1.5 ±3.04 0.62 0.05 477.81 0.58 2.32 ±0.75 ±2.30 P<0.71 ±0.50 ±4.30 3.08 3.22 ±0.486 1295.83 ±16.04 27.05 9.05 6.40 ±2. Sărit.33 0.12 ±0.41 ±1.50 P>0.44 1.10 63.0 ±3. Chişinău: USEFS.) 29.93 P<0.70 P<0.71 0.52 ±2.0 2.) 4.05 7.22 ±2.62 P<0.92 2.41 0.9 ±7.12 56.14 1.70 ±0.58 P<0. desfăşurându-se experimentul încrucişat.78 P<0.38 2.45 84.16 2.61 ±3.47 ±1.05 19.05 18.08.05 86. 2012 Experimentul a durat 20 de săptămâni: 10 săptămâni grupele experimentală şi grupa de control au efectuat un volum de lucru conform planurilor de pregătire.49 2. acestea au schimbat programele de antrenament.05 1.05 Notă. Ridic.30 ±1.52 P>0.22 ±0.05 432.90 ±0.05 7.45 P>0. Tracţiuni (nr.12 P<0.05 3.76 ±0.77 P>0.04 3.73 P<0.78 ±0.48 ±0.01 0.18 2.05 0. după 10 săptămâni. băieţi (n=24) Exp.05 2450 ±0.05 4. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) e) excursie (cm) ml/min/kg) PFG 1.098 2530 ±0.65 ±0.20 150.04 53.61 ±0.05 615.05 5.05 0.02 0.11 2. Indicele Ketle 5. Δ t X± m 2.60 P<0. de pe loc (cm.32 P<0.62 ±3.) P<0. Tabelul 2.51 72.91 2.76 1.64 ±0.80 62.155 153.26 5. 2000 m (sec) 8.05 4.05 7.01 8.2 0 13.14 P<0.08 P<0.46 413.2 63.02 0.33 ±0.55 ±0. 1500 m (sec) 4.86 ±0.24 31.53 P<0. 30 m din lansat (sec) 2.43 P>0.68 P<0.81 5.98 ±0.) 5.6 83. 300 m (sec) 3.2 9 4.46 ±0. (m) 3.31 ±0.8 2.23 P<0. fete (n=24) Exp.56 P<0. X ±m Grupe.28 P<0.0 2.72 5. VVP (inspir.36 19.23 6.trunchiului 30‖ (nr.22 34.14 177.7 ±2.05 2250 ±0.75 ±1. Flotări (nr.55 P<0.51 ±0.13 P<0.82 ±0.1 1.54 P<0.01 57.7 ±2.3 0 2.38 25.05 4.09 P<0.17 8.9 151.05 1. Supleţe (cm.05 Teste de control 4.5 ±0.5 ±3.74 597.08 1.42 13.78 4 1.34 68.05 501.65 2.09 9.05 36. Talia (cm) 149. PWC 170 (V) (m/sec) 3.2 ±0.30 2.1 0. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la sfârşitul experimentului pedagogic Contr.05 5.33 36.02 5.0 ±1.47 3.28 2.12 2.38 ±0.03 ±0.08 1. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.12 2.53 41.17 ±0.51 ±0.38 6.38 3. Alergare 6 min.32 ±0.03 0.92 0.52 ±0.89 P>0.05 0.8 4.91 ±17.16 2.33 0.05 8.05 1.05 3.42 ±0.43 35.41 ±0.31 P<0.30 P<0.

Молчанова Л. Spre exemplu. SDP. Bibliografie: 1. 1989. Conf. exerciţiile îndeplinite în diferite regimuri dau rezultate pozitive numai atunci. Основы спортивной тренировки. Concluzii Analizând datele căpătate în urma cercetării. 4. 2012 Pentru determinarea efectului mijloacelor folosite şi a metodelor de antrenament. P. Exerciţiile speciale (cu schimbarea regimului de lucru).. 39 с. Воспитание выносливости спортсмена. datorită ritmului de lucru corespunzător nivelului de pregătire al fiecărei grupe.. Мруц И. Кишинев: КПИ им. nr. Chişinău: USEFS. s-a efectuat testarea prealabilă şi repetată a elevilor în scopul determinării nivelului pregătirii fizice generale şi speciale. Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками во внеурочное время. Bucureşti. cât şi în cea pregătitoare (la încălzire) a lecţiei de antrenament. Analizând datele iniţiale şi finale ale experimentului.. rezultatul obţinut la alergarea de durată (testul Cooper) înaintea experimentului este de -1268m la băieţi şi 1166m la fete. necesare elevilor de vârstă şcolară. Elevii grupelor experimentale au fost antrenaţi de către autor. 15 .А. iar la sfârşitul experimentului 1285m la băieţi şi 1187m la fete. Cultura fizică în şcoală. Ştiinţ. Ion V. 2012 40 .. 5. am formulat următoarele concluzii: 1.. Din experienţa de organizare a educaţiei fizice în şcolile din Republică.П. 1988.А. 3. se realizează în mare măsură optimizarea relaţiei profesor-elev şi ameliorarea relaţiilor interpersonale.А. Беговые нагрузки в недельном двигательном режиме // Probleme ştiinţifice în domeniul învăţământului şi sporttului: Mat. Gura P. 1993.. Методические указания для студентов педагогического института. Mucii T. Metoda propusă de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică permite a îmbunătăţi rezultatele de susţinere a normativelor de control din programa şcolară şi a creşte densitatea lecţiilor. care se schimbă odată cu dezvoltarea calităţilor speciale. În cadrul lecţiilor de educaţie fizică. 1985. Cercetarea efectuată a demonstrat că. Мруц И.Д. 5. 2. 371374.17. Лекция для усовершенствования и ВШТ ГПЦРК. jocurile dinamice şi sportive şi aplicarea acestora într-un volum strict determinat în experiment a permis îmbunătăţirea substanţială a calităţilor motrice.Д. când acestea sunt incluse atât în partea de bază. Лазо. cât şi specială. Матвеев Л. p. Chişinău: Lumina‖. С. Pregătirea sportivă la copii şi adolescenţi. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1996. Mitrea G. iar elevii grupelor de control – de către Mocanu Mihai. 4. Chişinău. 3. prin tratarea diferenţiată. Савва П. 171-187. profesor de educaţie fizică (Tabelele 1 şi 2). Legitatea de bază a susţinerii normativelor de control constă în importanţa majoră pe care o are pregătirea fizică multilaterală. observăm o creştere a nivelului de pregătire fizică atât generală. Молчанова Л.

Если обеспечивается гармоничное развитие их и не допускается серьезных нарушений в режиме питания. гибкости и выносливости. грозящее заболеваниями.С. Главную роль в этом играет полноценное воспитание основных двигательных способностей. Кишинева с учащимися 15-17 летнего возраста. Кишинев Данаил С. Кишинев Побурный П. доцент. с использованием совокупности адекватных методов. 5]. Гипотеза. stării funcţionale a organismului faţă de activităţile sportive tradiţionale. общий вес тела. Государственный университет физического воспитания и спорта. как объем мышц. снижается и проблема борьбы с ожирением. переедания и других причин происходит чрезмерное увеличение жировой массы тела.. Предполагалось. Государственный университет физического воспитания и спорта. является нормализация таких телесных свойств. măsurătorile segmentare.В. что занятия гиревым спортом окажут положительное воздействие на величины физического развития и его функционального состояния организма учащихся профессиональнотехнического училища. Одним из естественных результатов постоянных занятий физическими упражнениями. 4.. Организация и методы исследования. аспирант. 2012 41 . студент. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. которая приобретает особую актуальность. Rezumat. Activităţile sportive cu îngreuierele influenţează mai eficient asupra dezvoltării fizice. Chişinău: USEFS. соотношение мышечной и жировой масс. определяющих эффективность профессиональноприкладной физической подготовки. Формирующий педагогический эксперимент проводился в профессионально-техническом училище №23 г. когда из-за гиподинамии. 3. практически здоровыми. 2012 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ Быткэ В. обычно отпадает необходимость прибегать к особым мерам по изменению (увеличению или уменьшению) мышечных объемов и общего веса тела. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. проходящих в соответствии с принципами физического воспитания. Государственный университет физического воспитания и спорта. особенно силовых. 2. stare funcţională..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

4 327 65 65 165 81.создание благоприятных.5 82. Определено.см ЭГК ЖЕЛ 166. в группе гиревиков более выражены темпы роста тела в длину в Chişinău: USEFS.8 173.4 66.0±2.4 343 68 79 187 78. 2012 42 .8±2.) оказали заметное воздействие на показатели физического развития.4 89.0 58.п.3±1.2 324 61 64 164 72.8±1.0 170. прежде всего социальных. Таблица 1.1 4. Занятия гиревым спортом.7 69. 2012 Результаты исследований и их обсуждение. принимающих участие в двигательной деятельности было использовано сбалансированное выполнение локальных и региональных силовых упражнений.4±3.8±1. условий при оптимальном экономическом обеспечении.2 79.е.5].4 80. после созревания фосфогенной энергетической системы и наибольших темпов развития силовых способностей. силовыми упражнениями. Кисте.3 4. в результате чего занятия гиревым спортом принесут не пользу.8 3500±210 3300±180 4000±130 3500±150 4450±110 3800±140 ОтноАтлесит. а вред растущему организму [8.0±2.5 54. т.0±6.8±1.5±2.1 59. наблюдаемых с 15 до 18 лет). для гармоничного развития силовых свойств всех звеньев мышечной системы. кг ОГК.Ста-новая мин г/см г/см вая силасила% % 80.2 54. что занятия гиревым спортом в сочетании с общей физической подготовкой (кроссовый бег.8 88.2 4.4±3.3 7.2±1.8±2.5±3.9 168. избирательно воздействующих на мышечные группы и позволяющих комплексно последовательно обхватывать все основные звенья опорно-двигательного аппарата [9]. В частности. тизм.8 352 59 69 159 65.5±2.3±1.2±1. В комплексе этих факторов особая роль принадлежит обязательному (урочному) и дополнительному (внеурочному) физическому воспитанию [7]. Основной путь укрепления здоровья учащихся ПТУ .6±2.1±3.0±3. Кроме того.5 5.0±2.3±2.8 166. 1).7±3.6 408 55 61 151 Исходный уровень показателей физического развития учащихся первого года обучения (15 лет) гиревиков и не занимающихся спортом практически был одинаков (табл. стретчинг и т. см Вес. В противном случае научение и созревание окажутся антагонистами.0±5.е. ЧСС в ЖИ. спортивные игры.2±3. Гиревой спорт в Молдове является истинно народным видом спорта со статусом международного.5 6. с 15 летнего возраста проводили в соответствии с научнометодическими рекомендациями в части сроков начала занятий силовыми упражнениями (т. Динамика показателей физического развития учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности ВозГруппы раст 15 лет 16 лет 17 лет Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Рост.3±2.1 80.5±2.5 169.5 384 69 80 187 76. Отно-сит.5±2.2±1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.8±3.

9±4.8±1.8 73. Кроме того.4±6. ЖЕЛ.2±3. Индекс Кетле (атлетизм) в 17 лет достигает 408 г/см.4±2.3±4.0 42.5±5.6±3.8±4. характеризующих состояние аппарата внешнего дыхания и аэробных возможностей.5 70.7±5.1 52. обусловленной применением Chişinău: USEFS.2 46.5±2.5±3.5 110.4 41. 2012 результате активного раздражения эпифизарных частей костного аппарата.3±2.2±3. занятия гиревым спортом оказали более выраженное влияние на показатели. путем избирательно направленных педагогических воздействий адекватными силовыми упражнениями.9 56.2 168.5 26.0±16.1 173. в то время как в контрольной группе на 3.1 41.1 24.4±2.0 Таким образом.5±4.0±15.0 125.1±3. созревание нервно-мышечного аппарата. жизненном индексе).4 23.6 38.4±3.4 37. что в группе гиревиков происходят более интенсивные процессы созревания нервно-мышечного аппарата.6±3. определяющие дееспособность и крепость организма учащихся-гиревиков. 2012 43 . 2) в исследуемых группах показал более выраженные изменения их величины у гиревиков в результате гипертрофии мышц.1 44.7±3.4 170. см Бедро. которые обеспечивают гармоническое формирование и последующее развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата.5±3.0±12. большие величины экскурсии грудной клетки. За три года занятий у гиревиков рост тела в длину увеличился на 8. что отразилось на функциональном состоянии физического развития и его дееспособности.4 50.4±3.1±3.3±4.2 169. что является мощным стимулятором их роста в длину [6].2 29. определяющих дееспособность организма на фоне ретардации таковых в контрольной группе. лимитирующего двигательно-координационные возможности. Об этом свидетельствуют заметные улучшения функционирования кардио-респираторной системы (брадикардия.8±3. анализ величин относительной кистевой и становой силы указывает.5 42. что соответствует избыточной массе на фоне снижения жизненного индекса (ЖИ) и незначительного прироста экскурсии грудной клетки (ЭГК).0±15. Таблица 2.2 39. В группе гиревиков отмеченные параметры отражают устойчивую тенденцию прогрессирования.0±13.7±3. а в массе тела наоборот.8 см.3±5. Анализ динамики показателей обхватных размеров тела (табл.5 Сила кисти (сильнейшей) кг 35.0 105.8±2.2 89. см Ширина плеч.5±4.2 52.8±3.5±3.3 75. Темпы прироста последней меньше по сравнению с показателями контрольной группы.6 168.3 см.8 34.0 95.8 46.5±2. см Талия.1 52. см Размах рук.3±4.5 79.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5±3.2±3. см Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная 23.0±18.4 Становая сила 90.8 171.1 27.8 75.8±3.5 70. Динамика показателей обхватных размеров учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности Возраст в годах 15 лет 16 лет 17 лет Группы Плечо.5 46.

Круцевич Т. Хартманн Ю. М. Ашмарин Б. обеспечивая высокий уровень общедвигательной подготовленности по сравнению с учащимися контрольной группы.: Современная силовая тренировка.П. функционального состояния. 40 с. 9. Дембо А. Антропометрия. 6. К.2. М.А. 2012 силовых упражнений по сравнению с их сверстниками.: Просвещение. Таким образом. 54 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Теория и методика педагогических исследований в физическом развитии. 4. В кн.Ю. 2012 44 . 1989. В кн. общесиловая подготовленность учащихся ПТУ. 138 с. роста и развития их организма. 1990. В кн. Морфология человека.: МГУ. методы и логика построения исследования в теории физической культуры. т. 7. 1991. Берлин. 224 с. но в основном за счет естественноэволюционных процессов при незначительной степени влияния занятий физическим воспитанием.: ФиС. 46 с.: Медицина.: Теория и методика физического воспитания.: Владос. у которых эти показатели также прогрессируют. Особенности силовой тренировки для женщин подростков. Таким образом.4 см. 2008. Никитюк Б. сочетание более высоких величин массы тела на 1 см и размеров талии с низкими темпами прироста показателей ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки отражают недостаточный уровень их двигательной активности. 124 с. 202. В кн.2 см. М.Л. занимающихся гиревым спортом оказывает более выраженное воздействие на показатели физического развития. 83 с. Chişinău: USEFS. Телосложение и двигательные возможности. Врачебный контроль в спорте.: Теория и методика физической культуры. Тесты в физическом воспитании школьников. Методологические предпосылки.. М. М. Матвеев Л. Уткин В. 2003. Лях В.: Академия. В кн. Дубровский В. 1988. 1978. чреватой отрицательными последствиями для здоровья и работоспособности выпускников ПТУ. 5.: Биомеханика физических упражнений. юношей и девушек. М. в то время как у гиревиков данный показатель был равен 5. 2.А. При этом также следует отметить и более высокие значения размеров талии у учащихся контрольной группы. 98 с.: Спортивная медицина. М. Формы занятий в системе школьного воспитания.Г.: Олимпийская литература. Билиография: 1. 3. Изменения ее величины у последних с 15 до 17 лет составили 9. 1998.И.И. 8.: Просвещение.

. Широко культивируются оздоровительные программы аэробной направленности. Кишинев Cuvinte cheie: lecţii de fortificare. ослабляет действие вредных бактерий и вирусов. Техническая подготовка в любом виде физической культуры и в спорте очень сложный процесс. поэтому открыт огромный диапазон для теоретического и практического изучения этой проблемы. Ближайший путь к улучшению состояния здоровья лежит в активном двигательном режиме людей. степ и танцевальные виды аэробики используют упражнения разной координационной сложности. Большое влияние на его здоровье оказывают условия и образ жизни. которые в современном обществе не всегда благополучны. в том числе и от профессионализма фитнесс-тренера. Это связано не только с техническим прогрессом. зависящий от многих факторов. возраста. доцент. студентка. Условия современной жизнедеятельности представляют к здоровью человека особые требования. aerobică de bază. Кишинев Шипилова С. Таким образом. 2012 ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА Вылку К. от которых зависит состояние здоровья человека. Государственный университет физического воспитания и спорта. которая требует дальнейшего изучения. но и с рядом других факторов. что оздоровительная физическая культура должна быть обязательна в режиме дня любого здравомыслящего человека [1.. Rezumat. Chişinău: USEFS. повышает иммунитет и. femeii de vîrstă tînără. Lecţiile de fortificare pentru femeile de vîrstă tînără se poate să desfăşoară cu mijloacele de dans modern.Г. 2. тем самым. развивает или поддерживает физические способности. Но условия жизни и возможности людей разные. состояние здоровья человека в настоящее время является актуальной проблемой. Базовая аэробика. состояния здоровья и физической подготовленности. экологией окружающей среды. Движение активирует работу всех органов и систем организма. Государственный университет физического воспитания и спорта. Современная оздоровительная физическая культура имеет много методик и программ для занятий людей разного пола. 3]. которые требуют предварительной технической подготовки. Из этого следует.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. dansul modern. 2012 45 .

Первый этап . индексе Кетле и силы мышц ног. Это можно объяснить тем. в котором кроме общей физической подготовки проводилось обучение современным танцевальным шагам. Анализируя результаты проведенного тестирования (рисунки 1-3). 2012 46 . где занятия проводились традиционным способом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. но повысить и эмоциональность занятий. пластики. что перед исследованием не ставилась цель снижения массы тела. что все тестируемые качества дали улучшения с разной степенью достоверности. В работе мы опирались на базовые положения теории и методики физического воспитания. двигательная координация). можно не только сохранить оздоровительный эффект. кроме изучения основных проблем оздоровительной физической культуры. и третий этап – основной. Мы предполагали.общеразвивающий. индекс Кетле. проба Штанге) и ряда физических качеств (силовая выносливость мышц различных сегментов тела. не теряя при этом оздоровительной направленности занятий. оснащенные соответствующей пластикой и выразительностью. воспитание координационных качеств. При уровне достоверности р < 0. в задачи исследования вошел поиск особенностей технической подготовки занимающихся в системе оздоровительных занятий танцевальной направленности.05 улучшения обнаружены в параметрах массы тела. Цель нашего исследования заключалась в расширении объема практических и методических средств классической аэробики. Поэтому. В уроке использовались освоенные танцевальные элементы современного танца. Особенность же заключалась в том. а также и хореографическую культуру занимающихся молодых женщин. Второй – специально-подготовительный. Инновация проявилась в использовании нетрадиционных средств и оригинальной методике проведения занятий. артистичности и выразительности движений. но в нашем случае и техникой выполнения танцевальных элементов. позвоночная гибкость. что сохраняя систему занятий базовой аэробики и обновляя объем танцевальных средств элементами современного танца. Экспериментальная программа осуществлялась в три этапа. 2012 Преподаватель должен владеть не только педагогическим мастерством. физиологические и стато-математические методы научного исследования. используя педагогические. было выявлено. Тем не Chişinău: USEFS. что время оздоровительной тренировки не тратилось на обучающие моменты. Для выявления уровня эффективности разработанной методики было проведено тестирование морфофункциональных возможностей исследуемых женщин (масса тела.

3. Динамика силовых способностей Обозначения.2 6 5.9 166.7 13.8 Параметры 3 4 Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 менее.5 23.4 4 2 Исходные 0. 2012 47 . 7.5 1 2 8.6 Масса тела (кг) Конечные 38.2 18.8 8 5. Это можно расценить тем. Динамика гибкости и двигательной координации Chişinău: USEFS. 392.4 Индекс Кетле Проба Штанге (г/см) (с) Рис. как и соответствующий ему показатель индекс Кетле.8 Исходные 65. Силовая выносливость мышц (к-во): 1 – брюшного пресса.6 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Исходные Конечные 29 26. 2 – спины.4 Конечные 0 Гибкость позвоночная (см) Координация движений (балл) Рис. 3 – рук. что степень физической нагрузки занятий соответствовала оздоровительным целям. 2. средний показатель массы тела достоверно снизился.5 62. 1.8 48. Направленного воспитания силы мышц ног также не велось. 4 – скоростно-силовые качества мышц ног (м). Динамика морфофункциональных показателей 172.5 400 350 300 250 200 150 100 50 0 374.

46 с. Афтимичук. 544 с. 2012 По всем остальным параметрам были обнаружены улучшения высокого уровня достоверности (р < 0. Е. с. Библиография: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Т.Е. 3. В: Теория и практика физической культуры. 2. 5. Пирогова. в том числе гибкость и пластику. В итоге проведенного эксперимента можно сделать определенные выводы. М.В. Киев: Здоров’я. О.4 см). Карпеев. которые делают движения девушек артистичными и выразительными. Активная работа над развитием гибкости дала достаточно высокий уровень ее улучшения. что у занимающихся исходный средний показатель гибкости был низким ( Х = 0. Л. Chişinău: USEFS.: Физкультура и спорт. №3.П.01). Хореография в аэробике. «Valinex» SA. Занятия по экспериментальной программе улучшают основные физические свойства организма. А. Экспериментальная программа способствует повышению функциональных возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем. Сиднева.001).Г. Исключение составил показатель гибкости позвоночника. 4. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». Лисицкая. 2. 2000. 152 с. 1986. 1991.А. Л. 2012 48 . Научно-практических рекомендаций по танцевальным видам аэробики существует незначительное количество. Матвеев. Троицк: ГРОВАНД ЛТД. 1. 2005.. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Пирогова Е. 2008. 3. Из десяти испытуемых только четыре девушки имели показатели гибкости выше нуля. Кишинев. Теория и методика физической культуры. который улучшился со средним уровнем достоверности (р < 0. Направления и принципы изучения двигательной координации основных видов движений. Объяснить это можно тем.С. 54. 296 с.А и др..

The theme of the survey was their attitude toward exercise and healthy lifestyles. обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях. так как современный высококвалифицированный труд требует. качество подготовки.И. организации учебно-воспитательного процесса. полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии здоровья.. ст. Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его как предмета учебного плана определяется не только общими социальными задачами и требованиями. определенного профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями профессии [3]. 2012 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Енгулатова В. студентка. Однако. в том числе и физической.В. к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только личное. Украина Keywords: professional applied physical training. Summary.. Введение. предъявляемыми специальностью. The article describes the analysis of the survey conducted among the students of University of Economics. преп-ль. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно Chişinău: USEFS. к которой готовят студента. кроме того. 2012 49 . Одесский Национальный экономический Университет. что общая физическая подготовка специалистов не может полностью решить этих задач. которые могут быть приобретены ими при регулярных и специально организованных занятиях физической культурой и спортом [1]. Одесский Национальный экономический Университет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. преп-ль. ст. Следовательно. но и социально-экономическое значение.. Украина Долинская Т. Одесский Национальный экономический Университет. Исследования показывают. students of the economic profession. высокой работоспособности молодых специалистов. В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением современных методов. Украина Кирьякулова Н.

содержать в себе элементы профессиональноприкладной физической подготовки. Для реализации поставленной цели проведено анкетирование студентов первого курса. основная из которых – существенные различия в условиях и характере труда представителей многочисленных специальностей и специализаций на производстве. Отношение студентов к занятиям физкультурой. Результаты и обсуждение. а также проанализирован ряд показателей. 4% затрудняются ответить. На КЭФ соответственно: 61%. навыков. 2012 50 . что в целом свидетельствует о положительном отношении студентов к занятиям физкультурой и спортом в высших учебных заведениях. знаний. использовать средства физической культуры и спорта для формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств. Но реализация профессионально-прикладной физической подготовки в системе физического воспитания студентов связана с рядом трудностей. Студентам первого курса учетноэкономического (УЭФ) и кредитно-экономического факультетов (КЭФ) по анкете «Суждение» было предложено ответить на ряд вопросов: 1. Ваше отношение к физической культуре в сетке академических занятий? Результаты оказались следующими: на УЭФ 58% опрошенных студентов считают занятия обязательными. Обосновать важность и необходимость профессиональноприкладной физической подготовки студентов. 38% считают необязательными. 12% (рис. а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды [2]. Chişinău: USEFS. т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 27%. проанализировать динамику физического развития студентов первого курса. 2012 осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной деятельности.е. 1. А значит. Цель работы. 1). 70 58% 61% 60 50 40 38% да 27% 30 20 нет затрудняюсь ответить 12% 10 4% 0 УЭФ КЭФ Рис.

что говорит об улучшении выносливости среди студентов. 2012 51 . 2. 100 83% 76% 80 60 да 40 нет 24% 17% 20 0 УЭФ КЭФ Рис. а остальные (83%) сказали. В качестве критерия использовался тест: «прыжки через скакалку» в течение 1 минуты. Общая выносливость. Силовая выносливость. 2012 2. что не занимаются спортом (рис. 3. Основой для анализа стало упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». студентов 1 курса учетно-экономического и кредитноэкономического факультетов представлены на рисунке 3. Занимаетесь ли Вы дополнительно какими-либо видами физической активности? Ответы на этот вопрос оказались такими: 17% ответили положительно. В целом. Дополнительные занятия по интересам. Данные показателей физических качеств – силовая и общая выносливость. Результаты также оказались положительными – по всем показателям прослеживается небольшая динамика роста. 2). ІІ семестр І семестр 150 123 106 97 100 50 19 16 107 24 силовая выносливость (к-во) 19 общая выносливость (к-во) 0 Рис. динамика для двух факультетов одинакова и прослеживается тенденция к улучшению силовых качеств у студентов двух испытуемых факультетов. Физические качества студентов УЭФ и КЭФ Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Г. Здоровье человека в свете экологии. В: Биология в школе. depending on the level of physical condition. автоматизация производства. physical activity. 2012 52 . Морозова. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.А. Шейнберг. 368 с.: ГЦОЛИФК. студентка. 4-15. С. 2. Условия жизни современного человека меняются под влиянием развития науки и техники. 1997. Chişinău: USEFS. Здоровый образ жизни: Пер.. Для успешности и адаптации в современном обществе необходимо формировать основные физические качества для укрепления здоровья. Актуальность. 3. Профессионально-прикладная подготовка в учебных заведениях. 1994. способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. М. Именно этим целям должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка студенческой молодежи. Байер. М. The article considers the characteristics of a physical activity of students. Методически правильное использование средств физической культуры повышает работоспособность и производительность труда. с. Summary. 2012 Основываясь на полученных результатах можно говорить о незначительной динамике роста показателей физической подготовленности студентов как КЭФа.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. внедрение автоматических систем управления.: Мир. Библиография: 1. Выводы Подготовка студенческой молодежи к профессиональной деятельности является одной из важнейших задач системы физического воспитания.Ф. Развитие промышленной техники. K. Полневский. так и УЭФа к концу учебного года. являющаяся составной частью всесторонней физической подготовки будущих специалистов к длительному и плодотворному труду в народном хозяйстве. с англ. ОЦЕНКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА Ищенко О. 2004. Киев Keywords: students. К..

костной. В связи с этим необходимо изучение режима двигательной активности студенток технического профиля. Двигательная активность оказывает оздоровительный и профилактический эффект. увеличение скорости и эффективности действия технических средств меняет характер производственной работы [3. в конечном итоге. 3]. дыхательной. научный уровень и информационный объем которых все время растет [2. а также различного рода заболеваний. а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [3. сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей средой. Методы и организация исследований: Для достижения цели использовались следующие методы исследований: анализ научно-методической литературы. 2012 53 . может привести к снижению функциональных возможностей человека. физиологические методы исследования. возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин. Основной целью учебного предмета физическое воспитание являются: формирование у студентов устойчивой мотивации к сохранению своего здоровья.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 электроники. недостаток необходимых человеку энергозатрат приводит к несогласованности деятельности отдельных систем (мышечной. 4]. Это. кибернетики. Серьезным испытанием для организма студентов является информационная перегрузка. 5]. физического развития и физической подготовленности. изучение этой проблемы является актуальной. Цель работы: изучить суточный режим двигательной активности студенток ВУЗов технического профиля с учетом уровня физического состояния ( на примере Национального авиационного университета). методы прогнозирования физического состояния по Chişinău: USEFS. гармоничное развитие естественных способностей и психических качеств. потому что на сегодняшний день число студентов с различными заболеваниями постоянно растет. Вообще. антропометрические методы исследования. Таким образом. использование средств физического воспитания в организации здорового образа жизни. При этом использование инновационных видов двигательной активности в занятиях физической воспитания со студентами позволяет повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и интерес к собственному состоянию здоровья под влиянием этих занятий. что является чрезвычайно важным. что в свою очередь должно привести к укреплению их здоровья и повышению физической работоспособности.

средний уровень физического состояния 53. Результаты исследований и их обсуждение. педагогические методы исследования.31% Рис. Chişinău: USEFS. что ниже среднего уровень физического состояния имели 20. метод Фремингемского исследования двигательной активности человека.1. Распределение студенток по уровням физического состояния (n=15) При изучении суточного режима двигательной активности по Фремингемской методике было обнаружено. Ниже среднего 20. А. 2012 Пирогову Е. где наблюдается ее наименьшее значения. Так. со студентками 2 курса Национального авиационного университета на кафедре спортивной подготовки.1). наибольшее значение суточного режима двигательной активности у студенток ВУЗа технического профиля наблюдается в начале недели (в первые два дня). 2012 54 .1). выше среднего уровень физического состояния 26. что динамика недельного режима имеет свои особенности (табл.68% студенток. Студенток с высоким уровнем физического состояния в нашей выборке не было выявлено (рис. Исследования проводились в феврале 2012 г.31% студенток. в которых приняли участие 15 студенток занимающихся аэробикой 1 раз в неделю в рамках занятий физическим воспитанием.01% Выше среднего 26. В ходе исследования было определено. методы математической статистики [1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4]..01% студенток.68% Средний 53. Также установлено увеличение объема двигательной активности перед выходными с последующим достоверным снижением объема двигательной активности в субботу и в воскресенье. Затем был выявлен относительно резкий спад режима двигательной активности.

65 604. которая выражалось в том. что уменьшился базовый уровень и значительно увеличился высокий уровень (участие в занятиях аэробикой).62 ± 118.41 2219.87 ± 354.38 684.65 ± 170.40 Энерготраты.66 ± 485.77 3253.85 647. Во вторник произошли изменения за счет того. тем больший объѐм двигательной активности имеют наблюдаемые студентки.05± 333. среднего и высокого уровней по Фремингемской методике. Анализ современной специальной литературы показал. 29 ± 47. с тем. подготовительную и специальную медицины группы. 1.21 654. В среду состоялись изменения в режиме двигательной активности за счет увеличения базового уровня. находится в большой зависимости от изменения базового.24 2673.48 ± 25. на основании которого происходит определение их в основную. что чем выше уровень физического состояния. Оценка недельного режима двигательной активности студенток вузов технического профиля. Таким образом.79 ± 218.19± 22.77 ± 83.73 Такая закономерность в выходные дни связана. можно констатировать. При этом существуют Chişinău: USEFS.70 ± 418.40 ± 30. ккал*мин -1 3198. В субботу мы наблюдали низкие показатели. л/мин -1 640. а в воскресенье значительного увеличения базового и среднего уровней. В четверг мы наблюдали увеличение малого и высокого уровней. малого.95 ± 111. 2012 55 .22 569. на примере занимающихся аэробикой Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Потребление кислорода.63 3234. что критерием дифференцирования двигательного режима студентов остается состояние здоровья. что студентки в большинстве посещают дискотеки. В пятницу показатели увеличились за счет уменьшения малого уровня и увеличением высокого уровня. Кроме этого было выявлена прямая взаимосвязь между режимами суточной двигательной активности и уровнем физического состояния студенток ВУЗ технического профиля.79 3177. Выводы. особенно средний и высокий уровни по Фремингемской методике.49 3403. и соответственно с этим наблюдается своеобразный сбой в режиме двигательной активности. 2012 Таблица 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. скорее всего.18 ± 617. что изменение недельного режима двигательной активности студенток.00 427.

С. Двигательная активность студентов: структура. підлітків та молоді: навч.12 с. Кобяков // Теория и практика физической культуры.: "Олімпійська література". Влияние структурных компонентов двигательной активности на здоровье школьников и студентов /Е. выше среднего физического состояния .І. 20-26. С 557.26. Методика Фремингемского исследования двигательной активности человека: Рекомендации по использованию / Е. / Т. их физической работоспособности и подготовленности для его коррекции в процессе физического воспитания. конгресса. В. 2.53.. В. так и вне ее. 1999. К.В. В.В. К.К. Круцевич. Давиденко Е. 2005. 2007. С 380-383. Давиденко. Трачук // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тезисы XI Междунар. 2011. Трачук// Олімпійський спорт i спорт для вcix: IX Міжнародний науковий конгрес. Дальнейшие исследования будут посвящены разработке режимов двигательной активности студенток высших учебных заведений технического профиля с учетом состояния здоровья и профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов.А. Минск. №5. 2. средний уровень физического состояния . Масауд Раслан. Фарфур. посіб. .Ю.е. 3. В.3. Кобяков Ю. физической работоспособности и физической подготовленности.68% студенток. т. М.01% студенток.: Олимпийская литература. Воробйов. С. научн. Chişinău: USEFS. Круцевич Т.Ю. Библиография: 1. Давиденко Е. 5. 2012 отдельные попытки использовать с этой целью показатели физического состояния.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Г. нормы содержание / Ю. Безверхня. 4. однако отсутствует характеристика уровней физического состояния. проводимые как в рамках учебной дисциплины по физическому воспитанию. При этом необходимо учитывать реально существующий уровень физического состояния студентов. что студентки ВУЗов технического профиля имеют большой диапазон разброса морфофункционального статуса. Анализируя данные наших исследований можно констатировать. В. 3. что в своем большинстве обусловлено уровнем физического состояния: ниже среднего уровень физического состояния имели 20.31% студенток. Трачук С. 2012 56 .В. Двигательная активность и здоровье населения Украины / С. что компенсировать дефицит суточной двигательной активности возможно за счет увеличения времени затраченного на специально-организованные занятия. Давиденко. которая предоставляла бы в комплексе информацию о морфо-функциональном статусе студенческой молодежи. ч. 2004. значительно повысить степень «индивидуализированности» используемых подходов. 224 с. По данным нашего исследования было выявлено. Контроль у фізичному вихованні дітей.

The paper deals with the needs and interests first mature age women in entertainment. способствующих их формированию. как форме отдыха после выполнения профессиональных и семейных обязанностей. health. а также изучение факторов. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. беседа. Повышение качества проведения досуга предусматривает проведение целого ряда мероприятий. 2012 57 . Актуальность. влияющих на нее. В данной работе использовались следующие методы: анализ литературных источников. осознание сущности мотивации. уделяется недостаточно вниманиях [1. Методы и организация исследований.. Таким образом. положительно влияет на привлечение населения к систематическим занятиям. Современное общество исходит из того. as well as the motives which impel them to regular fitness activities. 2012 МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА Катерина У. удовлетворения естественных потребностей. Изучение мотивов к занятиям оздоровительным фитнесом. Однако досуг является не менее важной составляющей жизни человека.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 5]. В современной научной литературе досугу. анкетирование. что человек должен использовать это время прежде всего на восстановление собственного здоровья. Актуальным является вопрос качественного использования свободного времени. чем его профессиональная деятельность. и для внутреннего развития [2. отдыха. Целью работы является изучить интересы и мотивы женщин первого зрелого возраста к занятиям фитнесом. Киев Keywords: motive. fitness. Chişinău: USEFS. возраста. 4]. направленных на исследование социального положения. факторов. актуальным является определение структуры и поведенческих особенностей проведения активного досуга женщин первого зрелого возраста. Summary. потребностей населения. women. physical culture-improving exercises. интересов. методы математической статистики. разработку тренировочных программ адаптированных к интересам занимающихся [6].

В рамках педагогического констатирующего эксперимента проводилось анкетирование. Chişinău: USEFS. поскольку потребности низших уровней уже. 13% респондентов имеют незаконченное высшее образование и только 12% имеют среднее специальное образование. Также следует отметить. ведущих малоподвижный образ жизни. что обучение в высших учебных заведениях стимулирует к систематическим занятиям различными видами двигательной активности. Стаж занятий более 1 года имеют 12%. Именно представителям этого класса свойственны потребности в самореализации и причастности к деятельности. что подавляющее большинство. рационального питания придерживаются 64% респондентов. В свою очередь материальное благополучие стимулирует интерес к повышению уровня своего физического состояния и улучшения здоровья. а именно 75%. и более 2-х лет только 5% занимающихся. утреннюю зарядку регулярно выполняют 15% респондентов. В результате анализа анкет было установлено. как правило. Роль этих потребностей особенно возрастает. 2012 58 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что большинство опрошенных хорошо понимают положительное влияние двигательной активности на организм человека в целом. что стаж занятий респондентов варьирует от 1 месяца до 5 лет. и придерживается основ здорового образа жизни: 70% респондентов ведет подвижный образ жизни. женщин имеют высшее образование и работают по специальности. Большинство респондентов относят себя к «среднему классу». Результаты анкетирования позволили определить. а также способствует информированности населения относительно положительного влияния двигательной активности на организм человека. что большинство опрошенных следит за своим внешним видом. 2012 Исследования проводились на базе фитнес студии «Изида» в рамках групповых занятий. удовлетворены. Вопрос «Какое у Вас образование?" позволил определить. Нам удалось установить. что позволило определить содержательные особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. большинство имели возраст более 30 лет. среди опрошенных посещают тренировочные занятия от 1 до 6 месяцев 46% респондентов. Курят (от «регулярно» до «эпизодически») только 16% респондентов. Так. что с возрастом все меньше людей предпочитают активный образ времяпровождения. от 6 месяцев до 1 года 37%. Из 30% женщин. В них принимали участие 30 женщин в возрасте от 21 до 35 лет. Результаты исследований. Также в результате беседы было установлено.

получение удовольствия (16%) и повышение уровня здоровья (14%). а 8% . Достаточно большой процент женщин склонны проводить свой досуг за компьютером (10%). посещение театра и культурных памятников города). что объясняется высокой эмоциональной окраской таких занятий. в количественном отношении не набирают и 3% (работа на садовом участке. тренажерный зал). В ходе беседы было установлено. Следует также отметить. в занятиях фитнесом заложен высокий рекреационный эффект. которые предъявляют женщины к своему досугу: отдых и восстановление (23%). и ярким музыкальным сопровождением. что с помощью беседы было обнаружено. Менее значимыми для большинства респондентов оказались потребности в самореализации. Другие занятия. за просмотром TV. 2012 На желание заниматься двигательной активностью большое влияние оказывает предварительный двигательный опыт. общении и расширении жизненных интересов. что для большинства женщин занятия фитнесом являются одним из самых приятных способов проведения свободного времени. этот фактор является более значимым. а также снять усталость после тяжелого трудового дня или недели. экскурсии. Кроме повышения уровня здоровья. что люди стремятся восстановить силы. изучение иностранных языков (3%). Так. чтением (4%). свидетельствует о том. что человек чувствует бодрость и удовольствие от проведенного отдыха. что для лиц умственного труда. а 16% .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.посещают и другие физкультурно-оздоровительные занятия (танцы. Высокий процент женщин (23%) которые отметили вариант «отдых и восстановление». Для выявления структуры досуга нами определялись характер и способы проведения их свободного времени. еще 17% . как наиболее значимый. что занятия оздоровительными видами фитнеса способствуют реализации основных потребностей. 2012 59 .различным видам рекреации. DVD (6%).занимаются шопингом и покупками. Кроме занятий в фитнес студии «Изида» 18% женщин проводят свободное от работы время в кругу друзей и семьи. 12% . указанные в нашей анкете в качестве предполагаемых. В возрасте 21-35 лет Chişinău: USEFS. В ходе исследования нами было установлено. который проявляется в том. йога. личностный рост и становление (21%). поскольку его организм достигает необходимого уровня энергообмена со средой в результате физиологического и психологического оздоровления.отдают предпочтение прогулкам. более 70% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. Проведенное нами исследование позволило определить особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста.

11% респондентов. что к занятиям фитнесом женщин подтолкнули различные факторы. расширение круга знакомых). Результат анализа анкет показал. коррекция фигуры и осанки. материальных средств . Исследование мотивационной структуры занимающихся оздоровительными видами фитнеса позволило установить иерархию мотивов. которые одновременно оказывают положительное влияние на функциональные системы организма. снятия стресса. наиболее весомой причиной оказался недостаток свободного времени (около 50% респондентов). по примеру известного человека . Так. что во главе мотивационной сферы физкультурно-оздоровительной деятельности Chişinău: USEFS. среди них. технику выполнения упражнений). 20% респондентов не могут преодолеть собственную лень. назначения врача (10% респондентов). является улучшение внешнего вида 36% респондентов. Основным фактором.20% респондентов. определяющим мотивацию к занятиям в фитнес клубах.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 женщины отдают предпочтение активным и энергичным занятиям. Группа психологических мотивов к которой относят: получение удовольствия. повышения уровня мышечной массы.5% респондентов. По совету друзей начали заниматься . другие факторы 2% респондентов. общественное мнение об их внешнем виде (20% респондентов). профилактика заболеваний. и на первом плане стоит в более взрослого населения. 2012 60 . улучшение самочувствия. Также была проведена попытка определить причины. Менее значимым оказался фактор здоровье . Исходя из результатов анкетирования.8% респондентов (получение информации об основах здорового образа жизни. а познавательный . можно сказать. переключение внимания на другой вид деятельности. и 19% респондентов не позволяют семейные обстоятельства.10% респондентов (общение. а также могут улучшать самочувствие. что значимость мотива улучшения здоровья актуализируется с возрастом.32% респондентов (повышение уровня физического состояния. С помощью исследования мы обнаружили. внешний вид и настроение. в который входят такие мотивы как: снижение массы тела. Факторы социальный выделен . выбрали 12% респондентов. развитие двигательных качеств). знакомство. по которым женщины не занимаются двигательной активностью.10% респондентов и для поддержания корпоративной культуры к занятиям . которые для удобства их были разделены на группы. такие как: собственное желание (35% респондентов).

Кувшинниковаю К:.18% респондентов. Круцевич.30% респондентов. 1994.4% респондентов. Иващенко.Я.С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поддержание мышечного тонуса . Основные стимулы.С. С.21% респондентов. форм и средств оздоровительного фитнеса с учетом потребностей.С. А. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. коррекция веса . Малый процент женщин. объясняется наличием высшего образования и высокой информированностью опрашиваемых относительно вопросов здорового образа жизни. Лисицкая. К.С. Иващенко Л. 96 с.Я. Выводы В ходе исследования было установлено.: Олімп.свит.А.В.Я.248 с. культуры. который актуализируется с возрастом. Педагогіка дозвілля / А. В Безверхня. 81-84.Ю. 2008. повышение самооценки . 2. удовольствие от выполнения упражнений . №12. – М. мотивов и интересов занимающихся. что наиболее приоритетными потребностями в сфере досуга женщин первого зрелого возраста является отдых и восстановление. Т. Анализ ответов на вопрос «Как часто женщины первого зрелого возраста посещают занятия?» позволил установить что большинство респондентов (85%) данного клуба занимаются 2-3 раза в неделю. В результате социологического исследования. Лисицкая. 198с. Благий. Лисицкая Т.. Система подготовки специалистов по аэробике/ Т.: Просвещение Владос.: Наук. Аэробика на все вкусы / Т. Ю. 329 с. В. а также пользы занятий физическими упражнениями.Ю. С. В. который актуализируется с возрастом. 6. 2012 61 . а для остальных (45%) .34–38. 4. Г. Программирование занятий оздоровительным фитнесом /Л. Воловик А.Воловик. Теория и практика физ. Рекреація у фізичному вихованні різних групп населення / Т. Библиография: 1.Усачев. а наиболее значимым фактором в структуре мотивации является внешний вид и фактор улучшения здоровья. Лисицкая. 2010. А. определены в по порядке их значимости: хорошее самочувствие после нагрузки . что оптимальная продолжительность занятий для большинства женщин (55% респондентов) составляет сорок пять минут. 5.Л. Харків. выбравших познавательный фактор в качестве ведущего мотива. и только 15% из них предпочитают посещать клуб один раз в неделю. 2003.один час.18% респондентов.література. 1999. Андреєва О. улучшение внешности . К. 3.9% респондентов. 2012 стоит оздоровительный вектор. Chişinău: USEFS. Круцевич Т. 2004.Воловик. мы выяснили. которые способствуют продолжению занятий. Полученные результаты дают нам возможность повысить потенциал занятий фитнесом за счет определения наиболее рациональных видов.

При таких обстоятельствах потенциал свободного времени как фактора всестороннего развития студентов значительно уменьшается. систематическое совершенствование образовательных технологий повышают уровень требований по подготовке будущих специалистов. Discovered and analyzed the structure of free time and general cultural interests of students. стоящих перед студентами в годы учебы. 4]. 2012 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Кириллова С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. не применяя современных средств. Постановка проблемы. обоснованы условия Chişinău: USEFS. специалисты считают необходимым совершенствование средств. Organization of recreational activities of students in their free time. В связи с чрезмерной коммерциализацией жизни появилось такое понятие как работа студентов во внеучебное время с целью заработка.. technology. Вместе с этим физиологические возможности организма студентов уже не позволяют в дальнейшем наращивать объемы учебных нагрузок. В науке накоплен определенный опыт исследования проблемы досуговой деятельности и свободного времени студентов. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Vasiltsov R. 2012 62 .. Theoretically justified and presented the problem of organizing recreational activities of students. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Для перспективного решения этой проблемы. направленных на восстановление их здоровья. recreation activities of students. Киев Васильцов Р. are the stages and content of the technologies of the recreational activities of students in their spare time. Важным условием оптимального решения задач. есть понимание важности рациональной организации времени и наличия опыта его использования [1. определены концептуальные основы свободного времени как фактора формирования личности студента. Киев Keywords: free time. Kyryllova S. Summary. Темпы развития современной жизни. обоснован комплекс социальнопедагогических условий эффективного формирования культуры свободного времени студентов. увеличение объемов информации.. анализ последних исследований. используемых в процессе физического воспитания студентов.

Свободное время привлекает студентов не контролируемостью. В. Драгоманова) Результаты исследования. Драгоманова (НПУ им. что без этих сведений. Анализ изменений в пространстве свободного времени студенческой молодежи . М. педагогические методы исследований. умение его рационально использовать. так и развивающие виды деятельности. Однако мощный педагогический потенциал свободного времени для значительной части студентов остается неосознанным. Анализ данных специальной научнометодической литературы по организации досуга студентов показал. Приобретают важность осознание студентами ценности самого времени. 2012 63 . В исследовании принимали участие 109 респондентов (студенты дневного отделения). как развлекательные. потребностей. Цель исследования . что свободное время студенчества. 5]. как своеобразной социальной группы общества. имеет свою особенность. Методы и организация исследований .ценностных ориентаций.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которая обусловлена необходимостью адаптироваться к новым потребностям организации временного пространства своей жизнедеятельности после постоянного контроля со стороны более-менее устоявшегося социальной среды (семьи.изучить особенности организации рекреационной деятельности студенческой молодежи.анализ научной и научнометодической литературы. Очевидно. важнейшего показателя повседневной жизни человека. контент анализ документальных материалов. социологические методы исследований. невозможна и эффективная организация свободного времени студенческой молодежи [3]. из них 50 девушек. В то же время именно эти факторы эффективной жизнедеятельности представляют для молодежи не самую сложную проблему. Поэтому научные исследования. 2012 совершенствования различных направлений внеаудиторной воспитательной работе высших учебных заведений [2. направленные на изучение путей повышения эффективности использования рекреационно-оздоровительных занятий с целью оздоровления и рациональной организации свободного времени студенческой молодежи являются чрезвычайно актуальными. Стефаника) и 59 юношей. которые учатся в Черновицком национальном университете (ЧНУ им. самостоятельным выбором различных занятий.П. методы математической обработки данных. которые учатся в Национальном педагогическом университете имени М. Chişinău: USEFS. критически относиться к выбору занятий.П. школы) ограниченной сферы общения. возможностью сочетать в нем различные. приобретают особую важность. трансформации традиционных и возникающих новых увлечений. нереализованным.

11. 5.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а у 26 девушек. В результате исследования установлено. Варианты ответов Слушание музыки Встречи и общение с родными. 3.гармоническое развитие. занятие спортом. журналов и просмотр телепередач. 2012 Для определения видов занятости студентов в свободное время было проведено исследование.совершенствованием физических способностей. 10. чтение художественной литературы. 2012 64 . 8. у 19 юношей мотивом является улучшение осанки. 7. домашнее рукоделие) (табл. 12. развлечения (прослушивание музыкальных записей и пластинок. 32 юноши и 43 девушки . не требующие целенаправленных усилий. друзьями Занятия физической культурой. 6. общение с друзьями и родными. хронометраж. 2. спортом. художественной самодеятельностью. а 22 девушки . саморазвитие (чтение литературы по специальности. которые стимулировали к занятиям двигательной активностью следующие: 26 юношей и 32 девушки занимаются для улучшения самочувствия. 9. посещение театров). Chişinău: USEFS. 13. ресторанов Чтение художественной литературы Чтение публицистических газет и журналов Увлечение фотографией Изучение иностранных языков Игра на музыкальных инструментах Девушки (n=50) 44 36 27 16 24 3 0 8 14 11 14 11 4 1 Юноши (n=59) 40 38 46 31 9 24 27 18 11 12 4 6 6 7 Основные мотивы. 14.воспитание волевых качеств и воспитания целеустремленности. а у 20 девушек . которое включало опрос. Таблиця 1. 4. У 13 юношей мотивом служит проверка собственных сил. Большинство студентов выбирает пассивные формы его проведения: чтение газет.для улучшения фигуры. . туризмом Посещение кинотеатров Посещение ночных дискотек Просмотр спортивных телепередач Посещение спортивных мероприятий Играть в компьютерные игры Посещение кафе. что реальное проведение свободного времени у многих студентов . Приоритетные виды деятельности студентов в свободное время (n=109) № 1. что двигательная активность необходима для поддержания физической подготовки. 12 юношей и 34 девушки считают.это привычные действия. Также 15 юношей мотивируются улучшением настроения.1).

Выводы Проведенные исследования и анализ литературных источников свидетельствуют о необходимости соблюдать определенные правила для организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. отсутствие активной двигательной деятельности в некоторых программах и заорганизованный характер деятельности. проектирование инновационной технологии рекреационной деятельности студентов может стать средством для гармоничного развития молодежи. Традиционные программы разработанные еще в советские времена. учитывая вышесказанное. касающиеся как структуры. которые обеспечивают регулирование физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности. физические нагрузки должны планироваться в соответствии с возможностями студентов. В содержании программ организации отдыха в свободное время выявлены отдельные недостатки. механизма реализации целей и задач программы. А именно: средства и методы должны применяться только такие. так и формальных их компонентов среди которых наиболее значимыми являются: незнание структуры и технологии программирования свободно-временной деятельности студентов. однако в большинстве случаев и они имеют отдельные недостатки. Перспектива дальнейших исследований в этом направлении.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Анализ специальных нормативных документов. что существенно ограничивает переориентацию их содержания с учетом современных условий и тркбований ориентированных на здоровья студентов [4. Несмотря на это. Chişinău: USEFS. несоблюдение алгоритмов построения программ. 2012 65 . имеют в основном идейновоспитательную направленность в ущерб рекреационно-оздоровительной деятельности. в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регулярность и единство педагогического контроля и самоконтроля. Таким образом. отсутствие четких ориентиров содержания. которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности. Дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на разработку технологии рекреационной деятельности студентов высших учебных заведений в свободное время. неумение определять цели и задачи программы. 5]. что за последние годы исследователями предложены модифицированные программы организации физкультурнооздоровительной и рекреационной деятельности в свободное время. что программно-нормативная база не ориентирована на удовлетворение потребностей современного студента. позволяют утверждать.

Клеменко А.05.Н. К. Сегодня огромное количество людей по всему миру заняты в этой профессии..: РГБ. Профессия видео-оператора получает в наши дни все большее распространение. video operators. наук: 19. 211 с. М. М. 224 с. Демченко О. 2012 Библиография: 1. раньше считавшиеся элитными. Они обеспечивают людям удобный доступ к новостям. Андрєєва О. Кишинев Keywords: vocational and applied physical training.05 «Теория. Психологические факторы разработки и реализации программ физической рекреации в сфере организованного отдыха [Электронный ресурс]: Дис. 2003. 592. Москва. когда технический прогресс все больше и больше влияет на жизнь и быт человека. 373 с. 2. power fitness.. А.07. To use the proposed experimentally substantiated authoring program athletic training aerobic classes..Э. Андрєєва. Chişinău: USEFS. и все больше растет спрос на профессии. Азарова Р. студент. 2002.. наук: 13. методика и организация культурнопросветительской деятельности» /Азарова Раиса Николаевна. пед. канд. Пацалюк // Матеріали XIV Міжнародного конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Київ. доцент. 5. В современном мире..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Социально-педагогическая организация досуга учащейся молодежи. также растет и число людей. наук: 13. 2010. Социально-культурные технологии рекреации городского населения в парках культуры и отдыха: диссертация . Кишинев Шипилова С. Г. связанными с их деятельностью. психол. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВИДИО-ОПЕРАТОРОВ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОГО ФИТНЕССА Лазуков Д. С. Організація рекреаційної діяльності в умовах фізкультурно-оздоровчих клубів/ О. 2007. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету.00. 3. 159с.00. … доктора пед. 4. а то и вовсе не существовавших. 2012 66 . дисс. Ахметов Р. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. страдающих профессиональными недугами.00. Житомир. 2005. к. In the article the problem of professional-applied physical training video operators is coverage. Summary.Ф. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта.

7]. предполагалось получить снижение риска развития профессиональных заболеваний. в построении программы занятий. методов. Гипотеза. 4. Целью исследования было изучение и разработка программы фитнесс – занятий для видеооператоров профессионально-прикладного профиля. 5. сколиоз и другие заболевания. 2012 возможность познавать мир. снижение утомляемости при длительной работе. Используя экспериментальную программу. и просто проводить время за просмотром телевизора. улучшение эмоционально . возникает острая необходимость в оздоровительных мероприятиях этой категории людей. Были определены средства и методы для проведения фитнесзанятий с изучаемым контингентом мужчин и создана для эксперимента авторская профессионально-прикладная программа для видеооператоров на базе силового фитнеса. вследствие чего возникает остеохондроз. фитнеса и физиологии [1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. профессия видео-оператора не безопасна для здоровья. 9]. Новизна нашего исследования проявилась в оригинальном подборе средств.это болезни спины. следовательно. уменьшение и предотвращение болевых ощущений. У видео-операторов есть ряд своих профессиональных заболеваний . Таким образом. а. Это дало нам повод изучить возможности оздоровления видео-операторов средствами физической культуры и создать оригинальную. йоги. физиологических и стато-математических методах научного исследования [2. 3. укрепление костно-мышечного корсета. научные разработки в этом направлении весьма актуальны. 2012 67 . В доступной нам научной литературе подобных сведений мы не обнаружили. 6. Методология исследования базировалось на педагогических. Теоретической основой послужил ряд работ ведущих исследователей в области оздоровительной физической культуры. программу оздоровительных занятий с включением средств атлетической гимнастики. плавания.психического состояния. В задачи исследования вошло изучение проблемы оздоровительной физической культуры с профессионально-прикладным профилем и проблемы возрастных возможностей адаптации мужчин среднего возраста к физическим нагрузкам. которую следовало обосновать. Однако. Все в целом должно было Chişinău: USEFS. От длительного ношения видеокамеры на одном плече происходит перекос позвоночника и ущемление нервов.

кошка и другие). 2012 способствовать профессионально-прикладной физической подготовке испытуемых.). плуг. и было доведено до 10 минут. посох. груди и спины. Каждое утро выполнялась пробежка с умеренной скоростью бега. что за период работы по экспериментальной программе исследуемые параметры улучшились. Практическая значимость исследования заключалась в обогащении программного багажа профессионально-прикладной подготовки мужчин зрелого возраста. Первое тестирование было проведено в сентябре 2011 года. Теоретическая значимость работы заключалась в обосновании методов и особенностей профессионально-прикладной физической подготовки видеооператоров. верблюд) и гибкость (лотос. которая проверялась по величине Ткритерия Стьюдента. 1-й этап (сентябрь – октябрь 2011 г. В эксперименте участвовало 6 видеооператоров (телекомпания «СТС». Особое внимание обращалось нагрузкам групп мышц верхних конечностей. Определение физических и функциональных возможностей занимающихся. организации и проведению эксперимента. начиная с 5 минут. За этот период были проведены все необходимые мероприятия по подготовке. Занятия осуществлялись по стандартной схеме провидения урока. но с разной степенью достоверности. конечное в апреле 2012 года. соответствующего возможностям каждого занимающегося. мужчин зрелого возраста. В основной части урока использовались статические осанны йоги. Chişinău: USEFS. воин. Тестирование проводилось с помощью общепринятых тестов. 2-й этап (ноябрь 2011 – март 2012 г. Программа осуществлялась в 2 этапа. Экспериментальная программа содержала в неделю два индивидуальных практических занятия и одно групповое занятие по плаванию. 2012 68 .). Исследование проводилось в период с января 2011 года по апрель 2012 года в 4 этапа. Составление и использование индивидуального плана тренировочной работы по общей физической подготовке. «Мир»). Результаты исследования. «Prime».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. не занимающихся физической культурой или спортом. Тестирование показало. Профессионально-прикладная коррекция и усложнение планов тренировочной работы в зависимости от индивидуальных возможностей занимающихся. Проведение занятий в соответствии с измененными требованиями. Время пробежки постепенно увеличивалось. воспитывающие силовые способности (треугольник.

3 23. 1.5 9. которую исследовали пробой Штанге. Показатели общей выносливости Высокий уровень достоверности (р < 0.4 30 25 20. 2012 69 р < 0. 250 193. величиной МПК (по номограмме Astrand-Rуhming) и ЧСС (р < 0. к концу исследования он вошел в норму (420 г/см) и это соответствовало поставленной цели.001 Рис.1 39. 2012 Показатели массы тела и.6 4. так как перед исследованием не ставилась цель сгонки веса. соответственно.6 27.6 449 422 450 400 350 300 250 200 150 78.05) Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Показатели силы мышц Chişinău: USEFS. индекс Кетле (Рисунок 1) улучшились с начальным уровнем достоверности (р < 0.4 20 15 10 5 0 Проба Штанге (с) Исходные Конечные (р < 0. Изначально средний показатель индекса Кетле превышал норму на 50 единиц. Показатели антропометрии Исходные Конечные р < 0.6 0 Сгибатели рук Брюшной Экстензия (к-во) пресс (к-во) (к-во) (р 0.2 74 100 50 0 Масса Индекс тела Кетле (кг) (г/см) 40 35 30. 2.01 .001) Мышцы ног (см) Рис. 38.5 Восток Запад 150 100 50 29.05) и это закономерно.3 200 217.01) после стандартной нагрузки 15-ти минутного быстрого бега.1 33.001) был в показателях общей выносливости (Рисунок 2). 3.

Нестерова.264.5 Исходные 17. 2011.: Физкультура и спорт. А. с. Э.05 Рис. Возможности адаптации организма мужчин зрелого возраста к физическим нагрузкам. 2. Теория и методика физической культуры. 2010.3 Гибкость позвоночника (см) Проба Ромберга (с) р < 0. М. Исключение составляют разгибатели рук. Кишинев: «VILANEX»SA. 3. 2. плавания дают оздоровительный эффект. Гибкость и проба Ромберга также имели уровень достоверности улучшений в 0.296. с.Э. Эффективные методики развития силы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Использование экспериментальной программы привело к положительным сдвигам исследуемых физиологических и физических параметров.2 Конечные 4. Атлетическая подготовка. Выводы 1. Л.544.001. Харьков: ФЛП. армрестлинг.6.7 -1. чем сгибатели (р < 0. 2008. В: Теория и практика физической культуры.П.Е.05). с. Показатели гибкости и вестибулярной устойчивости Изучая итоговые показатели тестирования физических способностей (рисунки 3. йоги. 1991. Различные сочетания средств и методов ОФК. 2012 70 . 4.05. экстензия и сила мышц ног улучшились со средним уровнем достоверности (р < 0. Эти показатели можно улучшить. 4. 2012 25 20 15 10 5 0 -5 23. Матвеев. 4). пауэрлифтинг. Chişinău: USEFS. 3. следует отметить высокие результаты силовых качеств: сила мышц брюшного пресса и сгибателей рук улучшились при – р < 0. Афтимичук. которые в профессиональной работе видео-оператора менее нагружены.Л. Библиография: 1. Брпжник. О. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». Исследуемая программа соответствует требованиям профессиональноприкладной физической подготовке видео-операторов. обогатив программу занятий специальными упражнениями. №4.01). с.

Второе издание исправленное и дополненное. Актуальность. Им доступны упражнения. Теория и методика физического воспитания. Кишинев Трухина И. М.184. Б.Н. În cadrul educaţiei fizice şcolare s-a observat o dinamică progresivă a indicilor de creştere şi dezvoltare.С.480. В. Хоули. с. М. студент.. старший преподаватель.Б. care condiţionează însuşirea priceperilor şi deprinderilor de importanţă vitală. но при наибольших мышечных усилиях [7]. М..: Спорт академ. координации.К. 2000. Физиология человека.Т. Возрастная. Спортивная. motricitatea generală. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Леу А. Т. Основы научно-методической деятельности в физической культуре / Учебное пособие для студентов вузов физической культуры. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltarea fizică. бросание и ловля мяча. ловкости. 2010. Государственный университет физического воспитания и спорта. Е. Общая.. с. Холодов. 2012 5. 2011. бег. Государственный университет физического воспитания и спорта. Кишинев Гырля Н.. 8.: Олимпия пресс. pregătirea funcţională. 2005. Rezumat. Их готовность к школьному физическому воспитанию составляют разнообразные движения: ходьба. включенные в программу по Chişinău: USEFS. с. 6. с.. Кузнецов. Оздоровительный фитнес.: Издательский центр «Академия».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В.367. старший преподаватель. Солодков. Э. Все это создает предпосылки для овладения трудовыми навыками и сложными физическими упражнениями. требующие проявления быстроты. Селуянов. 7. Френкс. Пресс. 2012 71 . А.Д. лазание. Полноценное развитие детей младшего школьного возраста без организованной двигательной активности практически недостижимо. Киев: Олимпийская литература.С.. Государственный университет физического воспитания и спорта.528. прыжки с места и с разбега и др. Сологуб. и др.

организованная двигательная деятельность играет активную роль и в обменных процессах. Гипотеза. что в младшем школьном возрасте опорнодвигательный аппарат характеризуется относительно равномерным развитием. 2012 72 . и вместе с тем. общедвигательной и психомоторной активности позволят определить тактику и стратегию их совершенствования и гармонизации. окружность грудной клетки (ОГК). 2012 физической культуре в школе. Исследования проводились в условиях школьного физического воспитания детей младшего возраста в лицее «Prometeu» г.9 см. В то же время выявлено опережение девочек в сравнении с мальчиками в таких показателях как длина и масса тела. Однако интенсивность роста отдельных размерных признаков различна. Происходят изменения и в пропорциях тела: изменяются отношения обхвата грудной клетки к длине тела. Нами предполагалось. Кишинев. 1). в особенности моторика верхних конечностей и в частности кисти. В росте тела в длину различия не значительны с 7 до 9 лет – мальчики выше девочек в среднем на 1 см. В 10 лет опережающее половое созревание девочек обусловило высокие темы развития роста и массы тела. Организация и методы исследования. что проведенные исследования динамики показателей физического развития. Так. ноги становятся длиннее. В ходе естественного педагогического эксперимента использовались антропометрия. физическое развитие девочек в 9-10 лет на наш взгляд.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. педагогические тестирования и математическая обработка количественных данных [1. Для учащихся младшего школьного возраста движения – основное внешнее проявление деятельности организма. Опережающее. Нами определено. является одним из необходимых условий нормального развития мозга. 9]. Кроме того. 5]. Более высокая масса тела у мальчиков в 7-9 лет обуславливает и более высокие общесиловые показатели в кистевой и становой силе. в 10 лет девочки выше мальчиков на 2.1 см. необходимый фактор его развития. что отразилось на их Chişinău: USEFS. организованная двигательная активность. Учебная деятельность становится ведущей. а в 10 лет различий практически не наблюдается (табл. в сравнении с мальчиками. Результаты исследований и их обсуждение. что положительно сказывается на росте и развитии детей [10]. его речевой функции и мышления. положительно влияет на работу всех органов и систем. чем масса. тяжелее на 2. В частности. по сравнению с девочками. обусловлено более ранним наступлением полового созревания и соответствующим ему пубертационным скачком [2. Кроме того. 3. длина тела в большей мере увеличивается. определяющая важнейшие изменения. происходящие в морфофункциональной и психолого-эмоциональной сфере детей на данном возрастном этапе [4].3 кг и превышают в ОКГ на 0.

60 Становая сила (кг) Вес (кг) М 24.32 28.8 1.5 8.20.40 30.2 3. В частности.34.1 В таблице 2 представлены данные.30.44 130. Динамика показателей физического развития учащихся 7-10летенего возраста (средние данные) Возраст .7% соответственно. у девочек 183.силы .2 5.46 25.50.2 18.14.силы .91. существенное увеличение относительной становой и кистевой силы с 7 до 10 лет у мальчиков составило 158.48 М 29. 3].7 4.44. что под влиянием возрастных изменений и школьного физического воспитания наблюдается прогрессивная динамика практически всех улучшение исследуемых параметров.82.56.95. Chişinău: USEFS.50. Матвеев (1976). 2012 73 .1%.9 15.51. Таблица 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0 12.% М Д 140 118 141 116 135 118 139 130 Относит.61 125.8 45.3 Д 25.10.50.3 3. с незначительным опережением мальчиков в сравнении с девочками.90.1 32.3 29. лет 7 8 9 10 Рост стоя (см) М 122.60. 2012 общедвигательных способностях. кистев.6 и 586. Кроме того.00.3 Таким образом.9 38.40. лет 7 8 9 10 Массо-ростовой г/см М Д 199 194 203 202 218 215 247 228 Жизненный индекс мл/кг М Д 51 51 56 50 60 49 51 50 Относит.48 136.2 28. что согласуется с исследованиями Л.7 и 278.63 124.60.42. стан. Таблица 2.50.8 26.40 35.П.70.20. девочки практически сравнились с мальчиками в величинах становой и кистевой силы.94.1 7.01.31 27.60. Известно. Динамика функционального состояния физического развития учащихся 7-10 летнего возраста (усредненные данные) Возраст. что сердечнососудистая и дыхательная системы обеспечивают энергетику работающих мышц опорно-двигательного аппарата и определяют уровень работоспособности организма учащихся.5 36. характеризующие дееспособность и функциональное состояние опорно-двигательного аппарата исследуемого контингента.6 Д 121.05.60.03.51 Д 23.% М Д 13.42 25.50.5 8.1 46.55 134.82.4 32.4 Кистевая сила (сильнейшей) (кг) М Д 3. Нами определено.45 129. прогрессирующее увеличение относительной становой и кистевой силы характеризует созревание нервно-мышечного аппарата обусловленное возрастом и организованной двигательной активностью [8.

функциональное состояние организма учащихся младших классов.5 3 Chişinău: USEFS.4 М 6.5 5.2 61.0 М 6. что в целом отражается на показателях их роста и развития.1 ЧСС уд/мин Д 58.6 23.0 4 5 .5 7.5 4.8 19.1 9.0 2 3. Кроме того.6 Д 7.5 3. выносливостью и гибкостью.5 44.6 Д 6.1 16.5 2. Динамика показателей функциональной подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Возр. обусловлено естественными типами прироста изучаемых показателей (в меньшей мере).7 9.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2 4. см М 60. быстротой. Динамика показателей физической подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Тесты физической подготовки Бег 30 м (с) Челночный бег 3х10м (с) Прыжок в длину с места (см) 6-ти минутный бег (м) Наклон вперед из положения сидя (см) Подтягивание на перекладине из виса.4 22.8 Д 6.6 42. мл М 1242 1410 1685 1695 Д 1180 133 1385 1510 ОГК.1 61.0 51.8 8. 2012 74 4.4 18. любая мышечная деятельность учащихся в условиях школьного физического воспитания обеспечивается комплексом двигательных способностей – силой.3 Д 6. лет 7 8 9 10 М 6.3 9.1 14.2 50.5 9. 2012 Из таблицы 3 следует.5 10.7 4.6 19. улучшение показателей проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе отражает рост функциональных возможностей сердечнососудистой системы организма учащихся с I-го по IV класс. колво раз На низкой перекладине из виса лежа подтягивание на кол-во раз Возраст. Кроме того.3 45. Таблица 4.8 10.9 М 93 90 88 86 Д 104 102 98 92 Задержка дыхания На вдохе На выдохе М Д М Д 39.5 638 64.3 17.7 38. что в условиях школьного физического воспитания с возрастом наблюдается увеличение ЖЕЛ. окружности грудной клетки на фоне уменьшения частоты сердечных сокращений. с другой – влиянием занятий физическими упражнениями (в большей степени).0 М 6.0 Таким образом. с одной стороны.2 9.7 10.0 8. лет 7 8 9 10 ЖЕЛ.8 35.8 125 120 135 132 140 135 150 145 825 700 879 750 925 800 975 850 4. Таблица 3.0 11.4 60.

при отставании мышечной массы в росте. В показателях гибкости (наклон вперед) и равновесии (проба Ромберга) девочки превосходят мальчиков. физическое воспитание может стать ведущим фактором самоформирования интеллектуального развития наряду с другими общеобразовательными предметами.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Показатели мышечной силы у учащихся младшего школьного возраста относительно невелики. характеризующие координационные способности также наблюдается улучшение с I-го по IV классы – у мальчиков на 9. соответственно на 30% и 15%. т. что составляет 160% прироста.3 сек). Кроме того. что обусловлено особенностями анатомо-физиологического строения организма девочек.3% и 10%.е. у девочек на 11%.е. Таким образом. Так.2%. в 10 лет – 4 раза. что выражается в динамике бега с 825 м у мальчиков в 7 лет до 975 метров в 10 лет. 2012 75 . прежде всего. положительная динамика показателей физического развития. у девочек с 7.е. В показателях быстродействия (сенсомоторная реакция и теппинг-тест) мальчики незначительно опережают девочек. что выражается в улучшении скорости пробегания 30 м (у мальчиков с 6. а также на формировании общественного опыта. с 2-х раз в 7 лет до 5 раз в 10 лет. соответственно у девочек с 700 м до 850 м. Прогрессивное увеличение мышечной силы с возрастом создает благоприятные условия для проявления быстродействия. приобретаемого в процессе обучения. функционального состояния опорно-двигательного аппарата. что положительно сказывается на состоянии здоровья учащихся и их успеваемости в школе. т. что с 7 до 10 лет длина пробегаемой дистанции имеет четко выраженную тенденцию к увеличению. В первом классе. в 7 лет мальчики в среднем подтягиваются на перекладине из виса 2.8 секунд в 7 лет до 6.4%. Невысокие показатели мышечной силы в этом возрасте обусловлены. у девочек 21. Улучшение составляет соответственно 10. 4). У девочек при подтягивании на низкой перекладине из виса лежа темп прироста более выражен и составляет 250%. интенсивным ростом тела в длину. кардиореспираторной системы и общедвигательной подготовленности создает благоприятные предпосылки для высокой работоспособности.0 – до 6.1 секунд. Chişinău: USEFS.7%. В челночном беге. у мальчиков улучшение составляет 18. что обусловлено небольшим весом мышечной системы (табл. Анализ результатов тестирования общей выносливости в 6-ти минутном беге показал.5 раза в IV классе – т.

Тесты в физическом воспитании школьников. Мельников В. Питер. I. 1976. Морфобиомеханические исследования в спорте. 1988. 2012 76 . – 124 с. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА Логинский К. 1987. 2000. 1975..: Академия. Врачебный контроль в спорте.А. Хрипкова А. М. Одесский национальный экономический университет... 345 с. Психологические особенности школьника младшего возраста. В кН. Analyzes the results of a survey of students of economic professions. 1990.М. 144 с.П. Антропова М. health. 1998. Ашмарин Б. Матвеев Л.: Наука. 8. 6. В кН. Уровень культуры общества в значительной мере определяется ступенью его развития посредством использования индивидуальных человеческих способностей.И.: Просвещение. 4. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте. 9. студент. в преобладающем большинстве.В. старший преподаватель. – 54 с. 7. 2006. Лях В. Дембо А. Summary.: ФиС.: Возрастная физиология.П. professional applied physical training. М. Украина Кирьякулова Н. 408 с. М. М. 5. 2. М. выступает уникальным Chişinău: USEFS.: Возрастная психология. Муравов И. 1978. self-improvement.Г. на наш взгляд. определяет возможность усвоения всех других ценностей и. a survey. Наряду с этим следует особо отметить.: ФиС. СПб. Сорокоумова Е. Одесский национальный экономический университет. Л. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.т. Возрастная физиология и школьная гигиена. 120 с. 138 с.А. Губа В. что в системе общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья и физической подготовки личности. Введение. – 58 с. М. Украина Keywords: students.: Просвещение.: Медицина.: Психология.Ю.В. 2012 Библиография: 1. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. The paper investigates the problem of relationship economics students to excel by means of physical education.И.Г.А. Фабер Д. Калугина И. 3. В кН. М.: СпортАкадемПресс.. Возрастные изменения двигательной деятельности. 10. Теория и методика физического воспитания (учебник для ИФК).

которое решает одну из сторон такой подготовки. выполнена разработка эффективных форм и методов управления процессом физического воспитания студенческой молодежи. внимания. Залогом успеха выступают знания особенностей своего организма. ошибкам в производственной деятельности. Для большинства специальностей профессиональная деятельность связана со значительным снижением физических нагрузок и. Современное образование актуализирует задачи поиска эффективных здоровьесохраняющих технологий. без которого определенный процесс становится малоэффективным. наиболее выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии принципиально повлиять на постепенный процесс физической деградации человека [3]. с повышением роли психических процессов (памяти. В случае отсутствия здоровья. преждевременной усталости.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а в дальнейшем . Анкетированию было подвергнуто 147 студентов II курса финансовоэкономического (ФЭФ) и учетно-экономического факультетов (УЭФ). умение в определенной степени использовать свои способности.к развитию различных заболеваний и даже потере трудоспособности. которые являются приоритетными для современной молодежи. Были рассмотрены важнейшие черты студенческого возраста. Целью настоящей работы является изучение отношения студентовэкономистов к самосовершенствованию средствами физического воспитания. Перестройка высшего образования в Украине предусматривает коренное и всестороннее совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов для народного хозяйства. Исследование предполагало проведение социологического опроса. как показала жизненная практика. Физическое воспитание в учебно-воспитательном процессе ВУЗа является средством. Chişinău: USEFS. мышления) и психомоторных способностей (точности движений. Поэтому здоровье должно стать для молодежи одним из важнейших приоритетов среди многих ценностей современного человека. в то же время. способствуя активному индивидуальному развитию студента. 2012 средством. быстроты реакции и др. Такая ситуация приводит к росту нервно-эмоционального напряжения человека. 2012 77 . как важного компонента высокого профессионального уровня будущих специалистов. формированию профессионально важных качеств и их совершенствованию [1].).

Студенты. но практически ничего не делают для использования с этой целью физических упражнений. выбирая для этого тот или иной вид спорта или систему физического совершенствования. 1): 1. Занятия физическими упражнениями для них являются обязательными и регулярными в спортивных группах. Они дисциплинированы. которые осознают лечебное воздействие физической культуры на здоровье человека. формируются определенные взгляды и убеждения. которые считают. 6. которые занимаются физическими упражнениями. К данной группе студентов относятся болельщики и «знатоки» спорта. благодаря самостоятельному активному осмыслению взаимоотношений. норм и правил. но не регулярно. самоутверждение. рассматривая его как шалость.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Теоретическое исследование индивидуальных психофизиологических особенностей личности позволило определить следующие наиболее важные черты характера. Chişinău: USEFS. Именно из-за самовоспитания. занимающиеся спортом. Эти юноши и девушки упорно тренируются. 2012 Результаты исследования. Студенты.д. студентов можно условно разделить на несколько обособленных групп (рис. кружках. самостоятельность. Как правило. самостоятельно. 4. подчиняют свой рабочий день главной цели (иногда даже в ущерб личным интересам). максимализм. 3. которую они постоянно выполняют. Студенты. добиваются высоких спортивных результатов. которые не верят в свои силы. Рассматривая особенности студенческого возраста. Студенты со слабо выраженным интересом к занятиям физическими упражнениями. это безвольные и инфантильные люди. а иногда даже увлекаются различными модными «системами» и вскоре бросают их. 5. Студенты. самоопределение. их удовлетворяет и не требует дополнительных занятий физическими упражнениями. в том числе и спортом высших достижений. постоянно повышают свое мастерство. Они откровенно выражаются против спорта. ищут легких путей для достижения оздоровительных эффектов. что они здоровы и физическая работа. ловкостью и т. клубах по интересам. коллективизм. отдельно следует выделить самовоспитание. Студенты. Они ленивые. Они хвастаются своим природным здоровьем. 2. 2012 78 . любят. соответствующие студенческому возрасту [2]: самопознание. По результатам исследования. силой. которые осознают положительное влияние спорта и физических упражнений для личного здоровья.

потому привлекают в этот процесс Chişinău: USEFS. импульсивностью. а в ряде случаев разочарованием.3% 11. 2012 79 . безусловно. В таких условиях они не всегда в состоянии погасить всякие надменные желания и стремления. переоценкой своих возможностей. им не хватает социальной зрелости. политических и экономических проблем. покой и физическую бездеятельность. Предпочитают тишину.3% 8. Поиск и решение морально-этических. научных. превышают все остальные.это возраст интенсивного формирования личности. профессионально-трудовые и другие. эстетических. студенческий возраст . что для формирования любой из указанных черт характера существуют множество психолого-педагогических приемов и средств. То есть. слабые. общекультурных. которые опосредованно.1% 10. через преподавателя. формирующих личность. Естественно. Студенты с совершенно безразличным отношением к физической культуре. мировоззрение. имеет место определенная психическая дисгармония.9% 1 25 20 19.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. определяют ее характер.7% 26.3% 10 17. 1. Однако средства физического воспитания по своим эффектам. вялые. В подавляющем большинстве лица болезненные. В этот период молодой человек овладевает комплексом взрослого.1% 8. 30 27.3% 6. оказывают определенное влияние на студента.7% 15 12. эмоциональными травмами. что поиск своего призвания соединяется с определенной необразованностью.5% 13. личное «Я».3% 15. Они имеют ложное представление о пользе физических упражнений для здоровья человека. Несомненно. 2012 7. Соотношение важных факторов по самосовершенствованию студентов ФЭФ и УЭФ Таким образом.2% 9. Желание и стремление у молодых людей в своем развитии опережают развитие воли и характера. игнорируют их. включая такие роли как общественно-политические.4% 2 3 4 5 6 5 7 0 ФЭФ УЭФ Рис.9% 13.

В планировании самостоятельных занятий обязательно должны быть показатели. что позволит оценить действенность избранных средств и при необходимости вносить личные коррективы (рис. но и физического напряжения. у них Chişinău: USEFS. С этой целью следует вести личный дневник. в котором отражены результаты нагрузки. тесты. 2). Дневник самоконтроля студента Именно Дневник самоконтроля поможет следить за своим здоровьем. работоспособность. характеризующие физиологическое состояние и функциональную подготовленность (антропометрические измерения. привлеченным к систематическим занятиям физическими упражнениями. Рис. частота пульса и сроки его восстановления. и все физические качества имеют наиболее благоприятные условия для их совершенствования. присуща уверенность в поведении. 2012 80 . что именно студенческий возраст (17-25 лет). студентам. Следует наблюдать за состоянием своего организма в процессе занятий. наиболее информативными из них будут – самочувствие. продвигаясь шаг за шагом к сознательной систематической деятельности. направленной на формирование культуры здравоохранения. 2. является возрастом. отражающих уровни общей и специальной физической подготовки. 2012 компоненты не только умственной деятельности. пробы). сон. аппетит. Все это обеспечивает процесс самосовершенствования. В общем.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. где необходимым условием управления является обязательная регистрация тренировочных нагрузок. Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют о том. и результаты тестирования в контрольных упражнениях. когда практически завершается формирование организма человека.

Известно. единоборства 19% 27% аэробика 32% 18% плавание 38% оздоровительный бег Рис. выдержка. высокий жизненный тонус. Для занятий ритмической гимнастикой характерна высокая эффективность упражнений. Самые популярные виды физических занятий для атлетическая гимнастика самоусовершенствования студентов ОНЭУ Наиболее эффективным является выполнение физических упражнений на свежем воздухе. плавание. а музыкальное сопровождение – это эмоциональный стимул к движениям. и. которые дают наибольший полезный эффект. более собраны. которые определяются его психологическое состояние. 2012 формируется стереотип распорядка дня. атлетическая и ритмическая гимнастика (рис. Студенты. как следствие. 3). исполнительны. оздоровительный бег. у таких студентов более высокая эмоциональная устойчивость. Как правило. которые регулярно посещают дополнительные занятия по физическому совершенствованию. 3. с высоким уровнем настойчивости и решимости. Chişinău: USEFS. Желание к самосовершенствованию проявляется благодаря осознанию необходимости заниматься физическим самовоспитанием. способны к самосовершенствованию. легче контактируют. развиваются престижные установки. Среди традиционных физических упражнений. которые используются с целью физического самосовершенствования наиболее популярными и доступными оказались единоборства. их доступность и эмоциональность. оптимистичны. что каждому человеку присущ свой индивидуальный ритм и выбор упражнений. Процесс физического воспитания или физического самосовершенствования подчиняется определенным задачам обучения и самовоспитания. 2012 81 . они энергичны.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.Канишевский. как к своему.Белов. Следует также подчеркнуть. in which are held world championships and world cups. опираясь только на развитие его физических возможностей. общенародное достояние. Summary.М. 2012 Выводы Для эффективного управления процессом физической подготовки студентов необходимо внедрение ряда указанных методов и форм организации физической подготовки и самотренировки студенчества.О.Волков. world cups.: «Медицинская газета Украины». Днепропетровск Пуздря Т.В.: Украина. контроле и корректировке этого процесса. потребностей.. Основы профессионально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи / В. Modern competitive hip-hop today is a bright and exciting spectacle. вращения и легкие Chişinău: USEFS.М. Невозможно судить о физической культуре личности. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ХИП-ХОПА Мандражеева О. Актуальность. направленности и степени развития интересов. М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Основными элементами техники этого стиля являются «кач» тела. М. 1999. порожденное культурой большого города. Библиография: 1. Канишевский. and is the most popular dance styles around the world. 250 с.П. С.Котова.Маглеваный. Научно-методические и организационные основы физического самосовершенствования студенчества / С. Hip-hop . при постоянном мониторинге. без учета ее мнений. прыжки. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. так и к здоровью других. Вот почему молодежь должна бережно относиться к здоровью.. popular dance direction the world championship. Маглеваный. чувств.: ИЗМН. убеждений.Л. М. что здоровье каждого человека не может быть его личным делом. 270 с. Это большая гражданская ценность. Волков. Днепропетровск Keywords: hip-hop. Организм и личность. 2012 82 . ценностных ориентаций. падения.П.одно из ведущих направлений современных танцев. 2004. Диагностика и управления / А.М. А.Л. 2. В. В. 1998.В. 82 с. 3. А.

рук и ног) и элементы движений из повседневной жизни.д. C-Walk. Задачи работы: 1. Анализ научно-методической спортивной литературы (было проанализировано 38 литературных источников). Locking и т. Паппинг. Педагогическое наблюдение (позволил получить фактический материал по исследуемому процессу. граффити. 2. Определить уровень физического развития девочек 7-8 лет. На сегодняшний день существует большое количество различных стилей: Street jazz (уличная импровизация). Флексинг. ярких и популярных стилей современного танца. 2. Предмет исследования Развитие координацийних способностей девочек 7-8 лет средствами хип-хопа в системе занятий по физическому воспитанию. включающий в себя различные составляющие: музыку. 2012 акробатические движения. Chişinău: USEFS. захватывающее зрелище и является самым популярным танцевальным направлением во всем мире.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Крамп. способствующих развитию координацийних способностей девочек 7-8 лет на занятиях по физическому воспитанию. New style school. Этот танец. Цель работы Экспериментально обосновать систему занятий с элементами хип-хопа. увеличения скорости и хореографии. Old School. определенный стиль одежды. Определить уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. с каждым годом развивается по линии усложнения. по которому проводятся чемпионаты мира и мировые кубки. сочетающий в себе акцентирование отдельных частей тела (головы. Хип-хоп в настоящее время является ведущим танцевальным направлением. Определить характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. Объект исследования Развитие координацийних способностей девочек 78 лет на занятиях по физическому воспитанию. 2012 83 . ставший культовым. Turfing. Для решения задач исследования нами использовались следующие методы: 1. Брейк-данс. Весьма динамичный танцевальный стиль. превратившийся в целый пласт современной культуры. для определения путей совершенствования учебного процесса с помощью средств хип-хопа). Хип-хоп является одним из самых доступных. 3. Современный конкурсный хип-хоп сегодня представляет собой яркое. этот стиль современного танца приобрел огромную популярность во всем мире.

ростовой индекс Кетле). Исследования проводились в период с декабрь 2011 по апрель 2012 года на базе СШ № 63 г. Организация исследования. проводилась математико-статистическая обработка результатов исследования. была разработана система развития координационных способностей с помощью средств хип-хопа. В экспериментальной группе мы предложили Chişinău: USEFS. формирование выводов. Проводился педагогический эксперимент и наблюдение за учебно . 4. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную. 2012 3. Математико-статистическая обработка результатов (включил расчеты среднего арифметического (Х) и ошибку среднего арифметического (m)). Девушки занимались 2 раза в неделю физической культурой. занимающихся уроками физически культуры.тренировочным процессом. «Бег к пронумерованным набивным мячам» и «Ходьба с хлопками ладонями в заданном ритме»). Определялся уровень эффективности предложенной системы. В исследовании принимали участие девушки 7-8 лет. 2-й этап. Проводился анализ научно-методической литературы по проблемам развития координационные способности девушек 7-8 лет. Исследования проводились в 4 этапа: 1-й этап. Обоснование системы развития координационных здибностеи у девушек 7-8 лет средствами хип-хопа Была разработана система упражнений с элементами хип-хопа. 3-й этап. а 1 раз занимались хип-хопом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Медико-биологическое тестирование (включило в себя тест «Статическое равновесие по методике Явроцкого» и масса . Педагогическое тестирование (включило в себя 3 теста «Прыжки на разметку». Днепропетровска. на регуляцию пространственновременных и динамических параметров движений. Подбирались методы исследования. 5. способностей к ориентированию в пространстве и чувства ритма. которая применялась в экспериментальной группе и была направлена на развитие координационных способностей девочек 7-8 лет. Упражнения были направлены на развитие статического равновесия. 2012 84 . 4-й этап. В контрольной группе упражнения на развитие координационных способностей выполнялись в подготовительной части урока. Определялся исходный уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет.

1-выпад на правой.стойка ноги врозь. И.стойка ноги врозь.п.стойка ноги врозь. И..с. носки вовнутырь.о.п.п. 2012 урок физической культуры с элементами хип-хопа.1. 3-4 то же левой. как и девушки контрольной группы....-о. 3-4 тоже.поворот на 180 градусов. . 3-4 тоже левым. 2поднять правое плечо вправа. в основной части изучались основные движения хип-хопа и танцевальных комбинаций. Сравнительный анализ уровня развития координационных способностей у девочек 7-8 лет. что после педагогического эксперимента показатели длины. 2.п.это упражнение можно выполнять по диагонали в разные стороны.п.ноги врозьправой.3-4 то же.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. скольжение левой назад.с. И.правая вперед. и-2 то же левой.2-и.1..п. включающей упражнения статического и динамического характера.ноги накрест правая вперед. И.и.поднять правое плечо вперед. .1.о. 3-4 то же. и.3-4 тоже.о.-о.п. в заключительной части использовались танцевальные игры..п.носки наружу. И.с. 2012 85 . и.правая на носок. направленные на развитие координационных способностей: 2 раз в неделю девушки занимались на уроках физической культуры.. 1ноги врозь.1-наклон вправо. Название базового движения Bounce (кач) Running man (бегущий человек) Criss cross Robocop Crab Harley shake (рух плечима) Sham rock Back jump Monastery Содержание И.с. .подняться на носки.с.. Общие признаки: в подготовительной части содержание комплексов ЗРВ и общеразвивающих упражнений в движении не отличались. Таблица 1.И.п.1.с.п.согнуть левую. В подготовительной части проводилась танцевальная разминка.. а также девочки экспериментальной группы посещали 2 раза в неделю обычные уроки физической культуры.п.3-4 -тоже влево. 2-и.3-4 тоже влево.и.п.. и-2 то же левой.п.стойка ноги врозь. носок на себя. массы Chişinău: USEFS.2и.1.и -права вперед. И. 2подставить правую. а 1 раз в неделю занимались по экспериментальной системе.. И..и. – широкая стойка ноги врозь..п.2-о.согнуть правую вперед. 3-4 то же. В результате проведенных исследований было выявлено. в основной части изучались базовые шаги хип-хопа и танцевальные комбинации в заключительной части использовались подвижные игры с танцевальной направленностью. И. и. колено влево. и. Отличительные признаки: в подготовительной части комплекс ОРУ проводился под музыку.

Анализ специальной литературы позволил изучить методику развития координационных способностей девочек 7-8 лет и изучить пути их усовершенствования. Используя разработанные комплексы базовых движений хип-хопа. Исследование статического равновесия показало. комбинаций и музыкальных игр. так и в контрольной группах. 2012 86 . В результате проведеного эксперимента было выявлено.0001) и в тесте на «чувство ритма» (ходьба с сплескуванням ладонями в заданном ритме) (р <0.001).05). которые были направлены на развитие и совершенствование координационных способностей девочек 7-8 лет. Chişinău: USEFS. 2012 тела и индекса Кетле у девочек экспериментальной и контрольной групп несущественно увеличились. а также активный отдых во время подготовки к следующим видам программы Выводы На основе полученных данных сформулированы следующие выводы: 1. 2. 3. что уровень координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной. Особенно ярко это отражается в результатах теста по определению пространственно-временных и динамических параметров движения (прыжки на разметку) (р <0. Это можно объяснить тем.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами хип-хопа. тест «Бег к пронумерованным набивных мячам» улучшился на 7. По показателям длины тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у девочек 7-8 лет как в экспериментальной. в экспериментальной же группе анализируемые показатели увеличились незначительно. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам. Разработаны комплексы средств и методов направленных на развитие и совершенствованием координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы.8%. что у девочек 7-8 лет его уровень в контрольной группе стал значительно выше. Определили характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. в тесте на «ориентирование в пространстве» (бег к пронумерованным набивным мячам) (р <0. тест «Ходьба с хлопками в ладони с заданном ритме» улучшился на 50%. 4. это споспособствовало улучшению результатов исследования в экспериментальной группе: тест «Прыжки на разметку" улучшился на 48%.

The authors give the data reflecting gender distinction in understanding the problem and also the idea of personal qualities. 2. 2010.-Дніпропетровськ. Тесты в физическом воспитании школьников.. This article deals with the results of author research about polytechnic student’s idea of health mode of life.В. Методичні рекомендації з гімнастики для студентів інститутів фізичної культури і спорту:. студент. necessary for health mode of life. наук. так и образ жизни самого человека. А. что на данный момент состояние здоровья нации существенно ухудшилось за последние десятилетия. . Последствия неправильного образа жизни все чаще сказываются губительно для здоровья.Ю. как внешние факторы. что порождает неоднозначность его трактовок и множество разнообразных рекомендаций по способам его соблюдения. И. 114 с ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА Младов В.В./Ю. Борисова.: Физкультура и спорт. content-analysis. пед. Summary. gender distinction. канд. Мохова. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной системы развития координационных способностей девочек 7-8 лет с элементами хип-хопа. психологии и физической культуры показывают. Смоленск. Библиография: 1. Лях В. доцент.. Московский энергетический институт. 2012 87 . Россия Keywords: health mode of life. Если у человека нет четкого представления о Chişinău: USEFS.И. Федоряка. В научно-методической литературе даже среди крупнейших специалистов в данной области нет ни единого мнения о сущности и содержании самого понятия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ). Современные отечественные исследования в области здравоохранения. Россия Соколова Т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2001. На него оказывают влияние.М.М. Филиал Национального исследовательского университета. Московский энергетический институт. Смоленск. 2012 Таким образом. Филиал Национального исследовательского университета.

его действия. Студентам были предложены бланки. соблюдающего здоровый образ жизни. включает в себя понятие «здоровый образ жизни»?. включающие метод выбора из текста фонем (синонимов или синонимичных словосочетаний). ведущего здоровый образ жизни. их обобщения с помощью Chişinău: USEFS. 2012 сущности и содержании определенного понятия. Нами были использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. ответив в развернутой форме на следующие вопросы: Что. Объект исследования: структура понятия ЗОЖ у современных студентов. не будут направлены в правильное русло. провести исследование представлений о понятии ЗОЖ среди студентов СФ МЭИ методом контент-анализа. на основе анализа полученных результатов сделать выводы об особенностях представлений современных студентов о понятии «Здоровый образ жизни». а также особенности методов исследования личностных представлений в современной психологии. имеющиеся на сегодняшний день классификации исследуемого понятия. методы статистической обработки полученных данных. в которых требовалось написать небольшое сочинение. ведущий здоровый образ жизни?. должен обладать человек. касающуюся теоретических основ ЗОЖ. Задачи исследования: изучить научно-методическую литературу.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Целью работы является оценка базовых представлений о понятии «ЗОЖ» студентами филиала МЭИ в городе Смоленске. Какие способы соблюдения здорового образа жизни Вы применяете? Какими качествами. позволяет судить об уровне знаний и заинтересованности молодежи в организации собственного образа жизни с учетом сохранения своего здоровья и поддержания высокого уровня собственной работоспособности. 2012 88 . исследование представлений о ЗОЖ. Предмет исследования: особенности представлений о здоровом образе жизни и личностных характеристиках индивида. связанных с ним. а также личностных качеств. по Вашему мнению. по вашему мнению. методом контент-анализа. Поэтому нам представляется особенно важным изучение понимания современной студенческой молодежью самого определения «ЗОЖ». связанные с этим понятием. а также особенности понимания структурных компонентов этого понятия и представления о личностных качествах человека.

среди которых 40 юношей (17-21 год) и 20 девушек (17-19 лет). что отсутствие вредных привычек для юношей является более важным аспектом в соблюдении ЗОЖ. 1. поэтому со временем влияние вредных привычек усиливается и уже поддается констатации. Очевидно. Второе место в рейтинге занимает здоровое питание. чем для юношей. 2012 89 . хотя в последние десятилетия женщины их активно «догоняют». По-видимому. можно отметить. Им нужно обильно питаться. Здесь выявлено. наркомания и т. Рис. поскольку для них наиболее важным аспектом является чувство сытости и вкус еды. чем для девушек. согласно данным ВОЗ. что для девушек этот аспект более важен. На основе полученных данных мы сделали вывод. молодые люди меньше внимания уделяют качеству и количеству пищи.). В ходе исследования было опрошено 60 человек 1-го курса. чтобы восполнять энергозатраты в повседневной Chişinău: USEFS. 2012 синтеза и сравнения ранговым методом. преобладают мужчины. осуществляемым посредством математических подсчетов. Результаты данных контент-анализа о понятии «Здоровый образ жизни» в представлениях студентов СФ МЭИ Мы видим. что в понятии современных студентов здоровый образ жизни – это. среди лиц. В то же время. имеющих вредные привычки. соответственно.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. п. что в юном возрасте понятия о злоупотреблении очень расплывчаты. 60% и 30%. табакокурение. отсутствие вредных привычек (алкоголизм. поскольку. На рисунке 1 показаны различия между представлениями юношей и девушек. чем у девушек. наличие вредных привычек для молодых людей более актуально. прежде всего.

предпочитают сохранять энергию для хорошей работоспособности в течение дня. 2012 жизни. среди населения растет количество мужчин с избыточным весом. Это приводит к тому. связанным с повышенным содержанием холестерина и сахара в крови. налаживают работу организма.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поэтому занятие спортом очень популярно и престижно среди молодых людей. Далее 4-7 места занимают физическая форма. Chişinău: USEFS. сколько стремление к жизненному благополучию и к студенческому возрасту их потребность в двигательной активности существенно снижается. поэтому для мужчины важно расходовать свою энергию для поддержания себя в хорошей физической форме. Как следствие. сбалансированное питание для девушек является чрезвычайно важным компонентом ЗОЖ. оно позволяет поддерживать фигуру и сохранять красоту тела. п. Объяснить это можно тем. Поэтому занятие спортом привлекает гораздо меньше лиц женского пола и в большинстве случаев не рассматривается ими как важный компонент соблюдения ЗОЖ. Самореализация – один из наиболее важных аспектов в жизни мужчин. У юношей занятие спортом занимает более высокую позицию. позволяют скинуть лишний вес. полноценный сон. Поэтому очень популярны разнообразные диеты. т. С другой стороны. а красота для девушек – один из самых важных показателей состояния здоровья. что юноши более склонны к активности и потребности в движении. понижают уровень содержания холестерина и сахара в крови и т. не соблюдая также режим ее приема. При данных условиях они применяют свои склонности и реализуют себя в этой деятельности. и все чаще мужчины подвергаются сердечным заболеваниям. что мужская энергия трансформируется в физическую силу и требует определенных физических нагрузок. режим дня и умеренные нагрузки. Интересно заметить. Это связано с тем. а для юношей важнее поддержание себя в хорошей физической форме и немногие при этом задумываются о размеренности физических нагрузок. что юноши зачастую потребляют высококалорийную или некачественную пищу.к. Девушки наоборот. 2012 90 . что для девушек важнее сам режим дня и полноценный сон. Третье место в анализе понятия о ЗОЖ занимает занятие спортом. У девушек не столь выражено стремление к соревнованиям. Мы снова наблюдаем большую разницу между мнениями юношей и девушек. которые устанавливают определенный режим приема пищи.

Второе и третье места занимают сила воли и терпеливость. нужно задаться целью и следовать ей всю свою жизнь. Эти факторы. ведущего здоровый образ жизни. т. Результаты данных контент-анализа о представлениях студентов СФ МЭИ о качествах личности человека. Эти качества важны. Так же мы получили данные о качествах. Столь низкая позиция этого аспекта может быть объяснена тем. избегание вредоносных факторов и позитивное настроение. т. 2. что студенты выделяют его не столько как компонент соблюдения ЗОЖ. Студенты считают это качество важным. Однако необходимо отметить. которыми. а потому отдали предпочтение другим.к.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. является целеустремленность. у юношей же он составляет всего 12. должен обладать человек. чтобы тщательно соблюдать здоровый образ жизни.к. по их мнению. по мнению студентов. что между ними большой разрыв. для того. что наиболее выраженным качеством человека. что абсолютно здорового человека в мире существовать не может. Несмотря на то. компонентам. 2012 91 . соблюдающий ЗОЖ. по мнению студентов. 2012 Личная гигиена занимает лишь 8-е место в рейтинге. которые по своей натуре более чистоплотны. без терпеливости не может быть силы воли. также немаловажные для соблюдения ЗОЖ. каким бы ни был его образ жизни. представленные на рисунке 2. т. ведущего здоровый образ жизни Мы видим.к. более важным. этот аспект наиболее важен для девушек (30%).5%. поскольку Chişinău: USEFS. были упомянуты наименьшим количеством человек. сколько как простую социальную норму. и каждый достигает этой цели в большей или меньшей степени. в данном случае они взаимозаменяемы. Рис. Последние три позиции в рейтинге занимают закаливание.

Девушки же в основном называют те качества. ведущего здоровый образ жизни. которые необходимы человеку. Представления о структуре качеств личности также различны по гендерным признакам. студенты считают силу воли – волевой компонент личности. силу воли и терпеливость. Таким образом. 2012 они подразумевают самоотверженность. ведущего здоровый образ жизни. ум. закаливание. отказ от вредных привычек. дружелюбие. например зарядка. Наиболее выраженными качествами человека. принципиальность и ответственность были выделены исключительно юношами. спокойствие и самолюбие были выделены преимущественно девушками. что наиболее важным качеством человека. из чего следует. красота. прежде всего. для юношей здоровый образ жизни – это. которые человек достигает с помощью организации своей жизни с точки зрения сохранения и поддержания здоровья. бег по утрам и т п. Это еще раз доказывает. Выводы В качестве наиболее важных компонентов соблюдения ЗОЖ студенты выделили отсутствие вредных привычек. деятельность. а стрессоустойчивость. ведущей ЗОЖ. что преимущественно студенты предусматривают в качествах личности. чтобы построить свой образ жизни с точки зрения поддержания высокого уровня здоровья и работоспособности. Далее качества располагаются неравномерно по половому признаку. несущих угрозу здоровью и применение способов укрепления здоровья. Из этого можно заключить. то юноши в большей степени называют те качества. в первую очередь.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. здоровое питание и занятие спортом. К примеру. насколько различны понятия юношей и девушек о здоровом образе жизни в целом и что касается качеств. хотя и различных по гендерным признакам. такие качества как самоконтроль. волевой компонент. отказ от удовольствий. воспитанность. что говорит о четкости их представлений. 2012 92 . Chişinău: USEFS. а для девушек – результат этой деятельности. требующих терпения и выдержки. студенты сочли целеустремленность.

Из 422 опрошенных 275 человека. 2012 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА Помогаева И.н. как «Хочу улучшить фигуру». can significantly increase the level of preparedness and improve the health of students. Орел. На вопрос: «Что Вам не нравится на занятиях по физическому воспитанию?» почти 90% студентов ответили: принудительность. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». Using the developed and experimentally validated training program volleyball college and university students expands the possibilities for improving the process of physical education. мало подвижных и спортивных игр. health. 2012 93 . На основании анкетирования выяснилось. хотели бы заниматься спортивными играми. скучно. fitness. не интересно. volleyball.п.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. «Интересно». г. обучающейся в нефизкультурных вузах. укреплении своего здоровья. снижению уровня физического состояния студентов. доцент.. У девушек на первом месте стоят такие ответы. приобретении личного опыта творческого использования средств и методов физической культуры является причиной систематических пропусков учебных занятий.. Россия Keywords: students.А. т. На вопрос: «Ваше отношение к занятиям физкультурой и спортом?» 32% студентов ответили. The work is dedicated to attracting students to actively participate in sports and the assimilation of the principles of a healthy lifestyle. что многие студенты занимаются физической культурой только на занятиях в университете. Основными мотивами занятий тем или иным видом спорта назывались. осознании роли двигательной активности для достижения жизненных и профессиональных целей. Россия Соломченко М. для получения зачета. «Хочу с пользой проводить свободное время». к. «Хочу научиться играть». 59% – занимаются нерегулярно и 9% – не занимаются вообще. 65% студентов. Summary. то есть 1-2 раза в неделю и. у юношей «Хочу укрепить здоровье» и Chişinău: USEFS. что занимаются систематически.е. г. в постижении ценностей физической культуры и спорта. в основном. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК».. В настоящее время слабая заинтересованность основной массы молодежи. как «Нравится». Орел.

завершающееся контрольным выполнением. Последовательность изучения материала традиционная: вначале осуществляется обучение тому или иному элементу игры. Эстафеты с применением элементов волейбола – эмоциональные групповые упражнения. основанный на преимущественном использовании средств волейбола. которые позволяют в соревновательной форме закреплять и совершенствовать техническую подготовленность. изучив мотивы и потребности студентов-гуманитариев в различных формах двигательной активности и убедившись в популярности спортивных игр. следовательно. Проведение соревнований разрабатывается по специальному плану. увеличить моторную плотность занятий на 20-25%. что позволяет при регулярных занятиях получать положительный тренировочный эффект. Детально проанализировав учебную программу занятий физической культурой. а также проведение учебных игр. затем его закрепление и совершенствование.). 2012 «Поддерживать спортивную форму». Выбор был сделан в пользу волейбола по нескольким причинам: эта спортивная игра популярна среди студентов различных факультетов. занятия волейболом способствует развитию у студентов-гуманитариев качеств. выделены отдельной строкой эстафеты с элементами волейбола. способность адекватно реагировать на внезапно изменяющуюся ситуацию и т.д. В предлагаемой нами учебной программе учтены некоторые недостатки традиционной программы. оценив материально-техническое обеспечение и уровень квалификации преподавательского состава кафедры физического воспитания. необходимых в будущей профессиональной деятельности (умение взаимодействовать в коллективе. 2012 94 . придать распределению Chişinău: USEFS. наличие в преподавательском составе кафедры физического воспитания нескольких опытных преподавателей-игроков. было принято решение разработать вариант программы. для занятий не требуется сложное оборудование и инвентарь. характер игровой деятельности предъявляет повышение требования к развитию систем и функций организма студентов. что позволило: сократить неэффективное использование и потерю учебного времени до 5-10 мин и. Программа занятий волейболом для студентов 1 курса включает в себя 10 часов теоретических занятий и 122 часа практических. В отличие от традиционной программы в практическом разделе. определив недостаточную степень ее эффективности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Эти причины составляют 90% общей дисперсии выборки.

мы можем констатировать тот факт. бросок мяча весом 1 кг. Для определения уровня физической подготовленности использовать 6 тестов. подтягивание.05). Это объясняется тем.8 до 15. что уровень рассматриваемых критериев. 2012 различных видов физических упражнений целенаправленный. улучшились на 1. бег 100 м. а их последовательность носит тренировочный характер. за учебный семестр изменяется в разной степени. Правильное распределение объема и интенсивности физической нагрузки на занятиях приводит к положительной динамики в экспериментальной группе значений таких критериев физической подготовленности как: челночный бег.33 секунды и 1.92 секунды в контрольной группе соответственно. занимающихся и не занимающихся волейболом. Такие показатели.3 секунды и 0. превышающие необходимые значения. как скоростно-силовой вид спорта и занятия проводятся целенаправленно. характеризующих скоростные способности студентов (бег на 100 м и челночный бег 92 м). увеличить количество смешанных аэробноанаэробных упражнений повышенной координационной сложности большой и максимальной нагрузочной величины на 10-15%.88 раз (Р < 0. студенты экспериментальной группы (15 человек) осваивали разработанную программу. Студенты контрольной группы (15 человек) занимались физической культурой по традиционной программе. произошло достоверное увеличение среднего значения в экспериментальной группе от 9.9 секунды соответственно в экспериментальной группе и немного ухудшились на 0. 2012 95 . Проследив динамику показателей физической подготовленности студентов в течение года. Chişinău: USEFS. спортивнотренировочный характер. Результаты выполнения тестов. в контрольной группе результат практически не изменился.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. челночном беге 92 м. в таблице 2 подчеркнуты) за рассматриваемый период. которые широко применяются в программах по физической культуре. как результаты времени в беге на 100 м. В результатах теста на сгибание-разгибание рук в висе. что волейбол характеризуется. бросках медицинбола. прыжке вверх и подтягивании претерпевают в экспериментальной группе значительные изменения (значения t критерия Стьюдента. базирующуюся на преимущественном (65-70%) использовании средств волейбола.

2012 Результаты выполнения прыжка вверх с места в экспериментальной группе увеличились на 3. а в контрольной группе практически не изменился или даже немного снизился. а в контрольной уменьшилось на 1. 2012 96 . а в контрольной осталось без изменения. как нападающий удар и блокирование в обеих группах находились на низком уровне (из 10 попыток 2. Например. В целом повышение уровня технической подготовленности студентов более выражено в экспериментальной группе. Систематические занятия в течение учебного года по программе.84 и 1. в контрольной остались на том же уровне.12 раз в экспериментальной. В начале эксперимента из 10 попыток выполнения подачи обе группы находились примерно на одинаковом техническом уровне (даны средние значения) – 2.8 и 0. средний результат выполнения передачи над собой сверху и снизу двумя руками из 10 раз в экспериментальной группе увеличился соответственно с 5. Возрос результат выполнения таких тестов.5см. Оказалось. результаты проведенного исследования позволяют утверждать. что выполнение в учебном году оздоровительной программы занятий волейболом.3 м. характеризующих уровень технической подготовленности студентов.4 раза. передача на точность. 2. а в экспериментальной отмечено увеличение на 2 м.96 раз в контрольной группах). Таким образом. но по окончанию эксперимента в экспериментальной группе значение этого показателя резко выросло до 7. что исходный уровень технической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаков.8 раз.0 раза. Chişinău: USEFS. Регулярные занятия волейболом в течение учебного года привели к улучшению результатов выполнения тестов. содержащей в себе элементы спортивной тренировки. приводит к тому. После занятий волейболом в экспериментальной группе значение этих показателей возросли до 7 и 5. без статистически достоверных отличий по всем рассматриваемым параметрам. Такие сложные технические приемы волейбола.16 раз. с преимущественным применением средств волейбола.76 и 2. что значение целого ряда параметров физической подготовленности начинает изменяться весьма значительно. Длина броска мяча весом 1 кг в контрольной группе немного уменьшилось на 0. нападающий удар.8 и 9.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.3 см.72 и 4 раза до 9. В целом за рассматриваемый период занятий в экспериментальной группе достоверно улучшились 5 из 6 параметров физической подготовленности. как подача.

прыжок вверх с места. установить. утверждать. контролировать который целесообразно с помощью таких тестов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. при необходимости. снизу. чем при выполнении традиционной программы. бросок мяча весом 1 кг. контроля эффективности проведения и. бросок мяча весом 1 кг. передача мяча сверху. направленности. сложности и величине. как челночный бег 92 м. позволили: экспериментально подтвердить высокую эффективность годовой учебной программы игровой направленности. снизу. что дает основание утверждать о перспективности использования спортивных технологий в вузовском учебном процессе. на точность. повышению уровня технической подготовленности студентов. занимающихся по традиционной программе. целесообразно использовать в качестве показателей тренировочного эффекта занятий волейболом. на 7 единиц или 1 балл увеличился критерий. 2012 97 . что выполнение развивающе-оздоровительной программы занятий волейболом приводит к более выраженному (на 50-70%). Количественные характеристики физического состояния в экспериментальной группе с ниже среднего (5 баллов) стали составлять – 12 баллов (средний уровень). передача Chişinău: USEFS. 2012 позволяет улучшить уровень физической и технической подготовленности студентов. характеризующий силовые способности занимающихся. как челночный бег 92 м. подача мяча. подтягивание. подтягивание. Полученные в ходе эксперимента количественные значения таких критериев. прыжок вверх с места. проведенного для разработки наиболее эффективного варианта занятий волейболом и определения степени их воздействия на уровень физического состояния и технической подготовленности студентов. как передача мяча над собой сверху. в которой акцент сделан на получение развивающего и оздоровительного эффекта (возрастает ЖЕЛ с 54 до 58 мг – на 1 балл по оценочной шкале. улучшается деятельность сердечнососудистой системы с исходного уровня 1 балл до конечного – 5 баллов). которое по большинству рассматриваемых параметров начинают статистически достоверно превосходить своих сверстников. определить. что разделение тренировочных упражнений по специализированности. своевременной коррекции процесса занятий волейболом (сокращается неэффективное использование времени с 25 до 10-5 минут) весьма перспективно. дающее дополнительные возможности для целенаправленного планирования. Результаты исследования. что для контроля уровня физической подготовленности занимающихся наиболее пригодны такие тесты.

функциональные возможности студентов. блокирование и нападающий удар. уровень их здоровья.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮШЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ Стрелецкий А. студент. доктор. что пропуски академических занятий в учебном году. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Гоголя. formarea şi menţinerea sănătăţii. отметить тот факт. Кишинев. 2012 мяча на точность. Н. введение в учебный процесс спортивной тренировки по волейболу увеличивает возможность целенаправленного воздействия на физическое развитие. Cuvinte cheie: învăţămînt gimnazial şi liceal. им. подача. Chişinău: USEFS.. 2012 98 . Rezumat. а уровень заболеваемости ОРЗ снизился с 15% до 9%. tehnologia instruirii. что высокая оздоровительная направленность разработанной программы проявилась в увеличении уровня физического состояния студентовволейболистов 1 курса (СГИ) за учебный год увеличился с 5 (ниже среднего) до 12 (средний уровень) баллов. stare depresivă. frecvenţa maximală a mişcării. Гримальский Д. отметить. Басарабяска.. nivelul senzaţiilor de nelinişte şi depresie. nelinişte.. În articol sunt supuse spre examinare tehnologii de instruire a elevilor învăţămîntului gimnazial şi liceal privind formarea competenţelor în menţinerea sănătăţii vitale şi psihofizice. учитель физ. Cercetarea sociologică şi constatativă a dat posibilitate de a stabili comportamentul elevilor faţă de starea sănătăţii. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. Кишинев. с введением программы игровой направленности. в результате которых этот параметр у студентов почти не изменился. что значительно отличается от занятий по традиционной программе. Гримальский Т. S-a investigat starea funcţională a sistemului neuro-muscular şi valoarea cunoştinţelor teoretice a componentelor tehnologiei de formare şi menţinere a sănătăţii elevilor în procesul de învăţămînt de educaţie fizică.восп. sănătatea vitală şi psihofizică. Таким образом. работоспособность. профессор. сократились по неуважительным причинам в экспериментальной группе с 14 до 2%.

81% случаях. функциональная подвижность. в то время как у юношей лицейского уровня образования данное состояние отмечено всего в 22. а 35. Басарабяска. Но главное формирующее значение физического воспитания состоит в знании технологии внедрения полученных знании на улучшение состояние здоровья. 2012 99 . с. совершенствование системного подхода к обучению и воспитанию. с. влияние различных видов биологических стрессов на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. т.е.3-12] были определены: уровень состояния здоровья. определение уровня тревожности. психомоторных способностей. внедрения новых форм обучения в формировании компетенции ведут к психоэмоциональным и психофизическим нагрузкам учащихся молодежи. компетенции и. Структура и условия учебной деятельности в современных условиях все больше усложняются. Гоголя и теоретического лицея Матей Басараб. целях [1. что сопровождалось явно выраженными признаками повышенной эмоциональности.69% гимназистов и Chişinău: USEFS. оценивании состояния здоровья учащихся и здоровье-формирующих компонентов образовательного процесса лицея им.58% детей гимназического уровня образования в начале учебного года чувствовали себя хорошо отдохнувшими. На вопрос о состоянии здоровья 57. ценностных отношений. Проблема заключается в модернизации здоровьесбергаюшей технологии. соответственно.6]. повышения качества обучения [2. чтобы самостоятельно и рационально использовал средства физического воспитания в образовательных. 2012 Актуальность. динамика показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. воспитательных и др.09% последние имели ощущение усталости. развития двигательных способностей. Реализация содержания модернизированного куррикулума физического воспитания требует от учителя знание и умение использование передовых дидактических теорий и технологии здоровьесберегаюшей направленности с целью актуализации у школьников концептуальных знаний. компьютеризация учебной деятельности. рекреативных.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5]. Интенсификация образовательного процесса. что 53. с. построенный на стремление педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. Н. Результаты исследования социологического опроса учащихся (82 анкет) показали. оздоровительных. тем самым стимулируя мотивационную сферу ученика с тем. В качестве показателей сформированности навыков здорового образа жизни с позиции системно-целостного подхода [3. Цель работы состоит в изучении способа формирования компетенций. широкое использование интернета.

а психологический стресс и неполноценное питание – 67.29% случаев оценивали свое состояние здоровья как удовлетворительное. состояние тревожности [5]. испуг . Изменение тревожности. Так. психосоматических и других заболеваний. как свойства личности особо важно для определения внутреннего психического состояния здоровья. На жизнедеятельность и психофизическое здоровье человека сильно влияют различного вида биологические стрессы. недостаточное физическое развитие и подготовленность. Так. у 36. с. Вследствие этого у детей часто наблюдаются состояния усталости или переутомления. страх. неполноценное питание и гнев .34. негативно влияющих на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. психологический стресс. Освоение значительной по объему учебной нагрузки закономерно вызывает существенное перенапряжение различного рода анализаторов.46. слабое физическое развития. 2012 100 .30.93% учащихся X-XI классов считают. Лицеисты в 37.по 50%.57. страх.62%. что они совершенно здоровы. создают предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья. психологический стресс . в 31-43% случаев – общее утомление и усталость и в 26.69%. 2012 33. Интенсификация учебного процесса.головная боль. что показатели переутомления. По мнению учащихся гимназического уровня образования наиболее опасными для здоровья являются: физическое и умственное переутомление .80% лицеистов ответили. направленное на создание необходимых условий для самореализации социально-активной личности.62%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. одиночество. так как это свойство во многом обуславливает поведение учащихся [5. Chişinău: USEFS. не проходит для организма школьников бесследно. что биологические стрессы возникают из-за внезапных изменений погоды и связанными с этими различными инфекционными заболеваниями.67 % соответственно. Учащиеся данных лицеев имеют общие мнения. гнев.09% .27% детей гимназического возраста отмечены ощущения усталости глаз. неполноценное питание. отмечается большая распространенность и выраженность нервно-психических нарушений. загрязнения окружающей среды. загрязнение окружающей среды.77 . развитию нервных. 85.71% из них в качестве негативных факторов назвали: слабое физическое развитие и подготовленность. Опрос лицеистов позволил выявить их мнение в отношении факторов. К числу наиболее опасных факторов они отнесли: физическое и умственное переутомление. побочные эффекты лекарств. депрессия (30 46%).234].86 и 66. с другой. с одной стороны и отсутствие определенной адаптации. А 58.

Следует отметить. основная и заключительная часть урока баскетбола. что из числа лицеистов 5. самооценке. 2012 101 . Это еще раз подчеркивает значение специальной разминки перед основной активноскоростной деятельностью. в нашем случае 28.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.8% высокий. Личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов. беспокойство по поводу и без повода) и особенно тогда. (66. После подготовительной части урока у испытуемых отмечалось повышение показателей лабильности нервно-мышечного аппарата.е.30% высоким уровнем тревожности.0%.05) повышение уровня показателей частоты движений за 10 сек.82 ± 2. 66. обеспечивающего оптимальное состояние организма при освоении базовой учебной нагрузки.04) по сравнению с исходным показателем (60. что объясняется увеличением функционального состояния организма.36. связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу. т.0% случаев. расцениваемых человеком как опасные. в определенной степени. самоуважению. 60.45±1. это дает основание говорить о наличии состояния тревожности различной природы (одиночество. ответные реакции на которые во многом детерминированы состоянием центральной нервной системы (ЦНС). Состояния умеренной тревожности порождаются восприятием достаточно широкого „веера‖ ситуации.52). 2012 В исследовании личностно тревожности принимали участи 53 учащихся X-XI классов и 25 учеников IX класса. о возрастании скоростных свойств под влиянием учебной Chişinău: USEFS. p < 0.30 . В связи с этим. подавленное психическое состояние. Исследования проводились в стандартных условиях структурного построения учебного занятия: подготовительная. Это свидетельствует о повышении лабильности нервно-мышечного аппарата.51. Максимальная частота движений обусловлена функциональным состоянием высших отделов ЦНС и.0% умеренный и 36. Если психологический тест выявляет у испытуемых высокий показатель личной тревожности. когда это касается оценки их компетенции и престижа. После основной и заключительной части урока наблюдалось дальнейшее достоверное (t = 2. определение максимальной частоты движений (функциональной подвижности) в процессе двигательной активности дает возможность судить о функциональном состоянии ЦНС и лабильности нервно-мышечного аппарата [4]. осуществляющего данное движение. как фактора.04% умеренным и 28. чувство вины. является показателем лабильности нервно-мышечного аппарата. У детей IX класса низкий уровень тревожности и обнаружен в 4.66% обладали низким.

мотивации к познанию и обучению. обеспечивающих оптимальные условия образовательного процесса. а также стимулировании восстановительных процессов организма. использовали в качестве здоровьесберегающих технологий естественные условия укрепления здоровья. которые основаны на формировании познавательных компетенций. кроссовой подготовкой.психолого-педагогических технологиях формирования поведенческих компетенций.04 до 34. основанных на формировании психомоторных компетенций. аэробикой и фитнессом главными инструментами здоровьесбережения [6. обеспечения психологической разгрузки учащихся. создания благоприятного психологического климата. Продолжая анализ результатов соцопроса учащихся нам было важно узнать их мнения по вопросам: как внедряются фундаментальные концепции о личной и социальной роли физического воспитания. повышении двигательных кондиций и функциональных возможностей. Chişinău: USEFS. спортивными играми. используемых в рамках урочной и внеурочной деятельности с целью здоровьесбережения. . Полученные в исследовании данные. 2012 физической нагрузки игрового характера и соответственно о качественных характеристиках образовательной технологии здоровье сберегающей направленности физического воспитания. что 19.61 % использует активный отдых на море.97%) и лицеистов (87%) регулярно использовали различные формы занятий физическими упражнениями: утренней гимнастикой. комфорта и доброжелательной обстановки на уроке.0% юношей лицея обращаются к врачу. отражающие уровень знаний учащихся о здоровьесберегающих технологиях.е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Выявлено. 2012 102 . свое здоровья после биологических стрессов. каким образом возвращают здоровье в прежнее нормальное состояние. Большинство гимназистов (58.. Прежде всего речь идет о: . в лесу.23 % детей гимназического уровня образования и 13. От 13. туристические походы и т.технологиях оптимальной организации учебно – воспитательного процесса и физической активности школьников.д. в горах. с. . 30]. используемых в рамках школьного урока физического воспитания свидетельствуют о незначительном преимуществе юношей лицейских классов над детьми гимназии. т. что может объяснятся более высоким уровнем информированности первых в данном вопросе.технологиях. как восстанавливают свои силы.

с.С. Институт физического воспитания спорта Государственного заведения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».Рогов Е.. 2. Веретенникова В. В. Очень важно. т. В кн. Изучением различных направлений йоги занимались такие авторы [1-5]. Москва. и др. Система здоровья. Картиер. Сава П. Определение уровня тревожности. Summary. 2000. V-IX классы. 3. Челябинск: ЧПО „Книга‖. от правильности выполнения напрямую зависит результат практики. Учебно-методическое пособие. которая помогла более 2 000 000 человек. Физическое воспитание. В предыдущих публикациях Chişinău: USEFS. 96.Хван Ю.Сава П. с. system. 234-237 6. 30. 1995.Г. V-IX классы. 3-12. „Олма-Пресс ‖. Гостев А.. Школьный куррикулум. данная тема является актуальной.: „Настольная книга практического психолога в образовании‖.. Волгоград. 4. 2004. hatha yoga.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. к. 5. среди них: тай-дзи-цюань. The paper concludes with recommendations to be followed when performing asanas (yoga positions). 2002. Куррикулум для гимназического образования.И.И. в эпоху интенсивного научного прогресса и технических инноваций человечество стремится к возможности успокоения ума и тела. Актуальность. asanas. Бикерский Шт.. Украина. Поэтому.. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ХАТХА-ЙОГОЙ Толчева А. Lyceum.. development. с. хатха-йога и др. В: Воспитание школьников в процессе обучения. Гримальский Т. Определите уровень своего здоровья. с. с. Физическое воспитание. В связи с этим наиболее популярными становятся занятия восточных направлений. 2012 103 . Проблемы теории педагогической системы с позиции целостного подхода.. соискатель. Луганск Keywords: classes. 5. занимаясь по какой-либо из этих систем придерживаться практических рекомендаций авторов методик. „ПраймЕВРОЗНАК‖. Анализ последних исследований и публикаций. Боян И. practice.Пустозаров А.И. 1978. Кишинэу. Сегодня. 6.Ильин В. М: Владос. 2010. цигун. Гримальский Т. 2012 Библиография: 1. Санкт-Петербург. с.

плавно. расслабленном темпе. т. либо умственных – мешающих вам сосредоточиться на практике. Если у вас не хватает времени для выполнения всей ежедневной программы. так как по мере обретения вами контроля над мышцами это расслабление будет происходить естественным образом. следует стараться. Нельзя недооценивать важность движений для принятия конечной позы и выхода из нее. Во время выполнения движения для принятия конечной позы и выхода из нее. чем один час практики раз в четыре дня. Не пытайтесь растягивать свои мышцы больше. исключите несколько асан и выполняйте остальные в обычном медленном. чем это возможно без неприятных ощущений. Это особенно относится к начинающим. Их следует выполнять медленно. Цель статьи – изложить практические особенности занятий хатхайогой. Некоторые асаны дополняют друг друга. Вы пытаетесь развить умственный контроль над мышцами. Основное изложение материала. Если вы чувствуете физическую или умственную усталость до или во время занятий по программе. Необходимо постепенно приучать свои мышцы к растяжению в течение какого-то времени. Наиболее оптимальное время для занятий хатха-йогой – рано утром. Конечная цель состоит в выполнении асан с возможно меньшим напряжением или мышечным усилием. Поэтому важно составлять систематическую программу. чтобы было расслаблено максимальное число мышц. нужно стараться заставлять мышцы расслабляться. пятнадцать минут практики каждый день лучше. тем лучше. к. сделайте расслабляющие асаны. а чтобы добиться этого. а также находясь в конечной позе. 7]. Чем меньше вам требуется физических усилий при выполнении асан. тогда как другие оказывают отрицательное взаимное влияние. с полным контролем и соразмерно с дыханием. в это время суток меньше навязчивых отвлекающих факторов – физических. ум будет Chişinău: USEFS. Продолжительность занятий следует подбирать в соответствии с имеющимся у вас временем. а не растягивать и перенапрягать их за один день. 2012 104 . Порядок выполнения различных асан (на санскрт. Не предпринимайте чрезмерных усилий для достижения конечной позы асан. – упражнений йоги) очень важен для получения максимальной пользы. Если вы внушаете себе желание растянуть мышцы. 2012 нами делалась попытка рассмотреть исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления [6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В этом отношении очень важна психологическая установка. и тогда они автоматически будут растягиваться.

в ходе которой вы постепенно обретаете контроль над ними.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что именно ум управляет телом. Необходимым компонентом асан является мышечный контроль. У всех занимающихся разное телосложение. чтобы достичь спокойствия тела и ума. что тело принимает различные положения. В практике йоги следует обратить внимание на важность расслабления мышц. тогда как цель асан состоит в сохранении энергии. гимнастики и т. а это может происходить. чтобы подготовить тело к достижению желаемого результата. а не резких рывков. Если вы занимаетесь в группе. Другими словами. не пытайтесь сравнивать себя с другими. быстрые движения подразумевают чрезмерное мышечное напряжение. который достигается посредством медленных движений. Медленные контролируемые движения и координация с дыханием необходимы для того. Для растяжения мышц важно.. только если они расслаблены. когда мышца принимает свою нормальную форму. Посредством практики мышцу можно медленно и постепенно растягивать. они будут автоматически сопротивляться любой попытке растяжения. так как их образ действия связан с сокращением. В большинстве систем физической культуры. асаны нацелены на замедление частоты дыхания для улучшения обмена кислорода и углекислоты в легких. чтобы они были полностью расслаблены. Кроме того. поскольку он постепенно ведет от более простых к более продвинутым техникам. а также для достижения уравновешенности ума. автоматически приводящие к удлинению отдельных групп мышц. Практике асан чужд соревновательный дух. 2012 автоматически предпринимать шаги. Быстрые и резкие движения расходуют лишнюю энергию. Если ваши мышцы напряжены. упражнение мышц происходит при сокращении. мышцы укрепляются. 2012 105 . в котором асаны описаны в соответствующей литературе. При Chişinău: USEFS. Такое растяжение выжимает из мышцы застоявшуюся кровь и создает возможность для ее замены свежей кровью. чем другим. Расслаблению мышц можно научиться посредством практики. В асанах мышцы растягиваются за счѐт того. и некоторым людям легче растягиваться. Мышцы должны растягиваться.п. При выполнении большинства асан акцент делается на растяжении мышц. насыщенной кислородом. Именно поэтому необходимо придерживаться порядка. Мышцы не могут растягиваться сами по себе. так что со временем она становится способна вытягиваться намного дальше своих обычных пределов. Важно осознавать. Поэтому их следует выполнять медленно. Продвигайтесь от более простых асан к более сложным.

что была вытеснена при выполнении асаны.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. на которые асана оказывает особенное воздействие. расслабленное дыхание. чтобы можно было переходить к следующей асане. Кроме того. 2012 медленном движении возможно расслаблять максимальное число мышц. при некоторых асанах в этот период можно достигать состояний глубокого сосредоточения. Когда вы полностью расслабляетесь. акцентирующее влияние асаны на тело за счет усиления массажа внутренних органов и стимуляции замены углекислого газа в крови на кислород. Если после выполнения программы асан вы чувствуете умственную или физическую усталость. Поддержание конечной неподвижной позы. возникающие во время практики асаны. при изучении асаны ваше внимание должно быть сосредоточено на еѐ правильном выполнении. прилагали чрезмерные усилия. В это время осуществляется воздействие на конкретные части тела. или конечное положение – самая важная часть практики асаны. чтобы расслабить как можно больше мышц. На занятиях по хатха-йоге очень важно осознавать содержание своего ума и посторонние мысли. не требующихся для этого движения. В конечной позе вы можете сосредоточиваться на дыхании. облегчая выполнение асаны и делая еѐ более эффективной. Это необходимо для того. это верный признак того. При этом происходит приток обновлѐнной крови взамен той. органы и мышцы вновь приобретают свою обычную форму. мантре или на определѐнных частях тела. слишком Chişinău: USEFS. Тело удерживается в таком положении. В конечном неподвижном положении необходимо правильное. 2012 106 . Принимая конечное положение. при котором определенные мышцы растянуты до предела их эластичности в данный момент времени. сохраняя осознание тела и дыхания. и в определенных областях обеспечивается дополнительный приток или отток крови. но в то же самое время вам следует стараться осознавать выполняемую асану. вы можете следить за тем. Разумеется. Результатом будет спокойствие и безмятежность ума. Во время практики расслабления следует стараться полностью расслаблять тело и ум. вы можете осознавать физическое движение или дыхание. Именно в этот период неподвижности в организме происходят глубокие положительные изменения. Во время отдыха дыхательная и кровеносная системы также возвращаются в обычное состояние. если конечную позу удерживать в течение продолжительного времени. определенные органы подвергаются наилучшему отжиму или массажу. Расслабление после выполнения асаны также важно. Кроме того. что вы что-то делали неправильно – возможно. как сама асана.

Йога. В. Браун. С. так и физически – чем в начале занятия. К. В. физическая культура. С. К.: София. Толчева // Олимпийский спорт. 4. 2012 107 . С.-практ. 5. В. Исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления в процессе подготовки студента / А. Рассмотрены аспекты построения занятий для начинающих. 346 с. В. Полное иллюстрированное руководство / С. Библиография: 1. 2011. Дешикачар Т. С. Общее руководство / К. 3. 272 с. 2010. Браун К. Дешикачар. В. Совершенствование индивидуальной практики / Т. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка‖. : Фэшн Букс. 2. Толчева А. М. 2007. Сущность концентрации в позах на занятиях йоги / А. Ростов н/Д: Феникс. 2010. Йога: ученик для начинающих / С. К. В. конф. К. 624 – 628. 2010. Толчева // Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи : Матеріали II Міжнар. Йога. конф. наук. или слишком старались сосредоточиться.-практ. В конце практики вы должны чувствовать себя гораздо более сильным и спокойным – как умственно. В. Выводы В статье были приведены основные рекомендации для занятий хатхайогой. 2008. 2012 перенапрягали мышцы.72. Донецьк: Вид-во ДонНУ. М. науч. Вишнудэвананда С. Свет жизни: йога / Б. 224 с. Хатха-йога – это путь к познанию своей сущности. № 1. : Кладезь–Букс.: ООО „София‖. Айенгар. поэтому концентрация и внутренняя работа в асанах на занятиях очень важна. М. Айенгар Б. 352 с. 7. Кукалев. Толчева А. М. 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Кукалев С. 2011. Вишнудэвананда. В. 68 . здоровье нации в современных условиях : Междунар. 399 с. Chişinău: USEFS.

2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАФИТНЕСОМ НА СТАТОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛА ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА Торгунский А. physical health. Современный период жизни Украины. Люди стремятся быть более здоровыми. На протяжении последних десяти лет исследователи [1. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. характеризирующийся критическим состоянием. Координационные способности играют немаловажную роль в процессе жизнедеятельности человека. В литературе рассмотрено влияние занятий различными сложно координационными видами спорта на развитие статодинамической устойчивости тела спортсменов.65) in frontal plane.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. In turn. average group index of physical health rose by one level. красивыми. Chişinău: USEFS. Одним из несомненных достижений современности является осознание и научное обоснование решающей роли двигательной активности в арсенале оздоровительных программ. что важным показателем состояния здоровья человека является устойчивость. проводили исследования с целью совершенствования техники выполнения упражнений при занятиях различными видами двигательной активности. 2012 108 . Summary. aqua fitness. стояние человека.2 % (S=2. требует для преодоления кризисного положения эффективных методов восстановления и укрепления здоровья населения. 2. Found that after 18 months of aqua fitness employment. особенности развития устойчивости относительно выбранного вида спортивной деятельности. 4] обращались к вопросам влияния занятий различными видами двигательной активности на организм человека. In the article on the basis of experimental studies is presented effect of aqua fitness employment on the physical health level and on the statodynamic resistance of the first mature age women body. The obtained data can be used to develop a training program that will most effectively influence the level of statodynamic stability of the engaged people body..2) in sagittal plane and by 14 % (S=0. поскольку степень их развития обуславливает возможность выполнять движения максимально точно и эффективно [2]. что и обуславливает повышение популярности к занятиям оздоровительными видами двигательной активности [1]. Также известно. Киев Keywords: statodynamic stability. сильными. the average group index of the trajectory general center of pressure length declined by 17.

Chişinău: USEFS. Методы и организация исследования.Л. в частности аквафитнесом. они начали систематически посещать занятия аквафитнесом. т. у 2 «ниже среднего» и только у одной женщины уровень здоровья «выше среднего». 2012 109 . благоприятно влияют на состояние здоровья человека.е. участвующих в эксперименте женщинам необходимо было повысить уровень их индивидуального здоровья. 5]. При определении влияния занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. что: у 7 женщин уровень здоровья «средний». Все наблюдение женщины занимались в одной оздоровительной группе по стандартной программе. что соматическое здоровье является одним из главных составляющих общего здоровья человека.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. стабилография. на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. Изложенное выше позволило сформулировать цель работы – определить влияние занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. 2012 Также разработаны рекомендации по построению тренировочной программы для максимального развития координационных возможностей спортсменов [3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. в которых было бы рассмотрено влияние занятий оздоровительными видами двигательной активности. до занятий аквафитнесом и обработки полученных данных мы определили.10 женщин первого зрелого возраста (21-23 года). Апанасенко. Однако в доступной специальной научно-методической литературе нам не удалось обнаружить работ. После проведения первичной экспресс-оценки уровня соматического здоровья женщин первого зрелого возраста. одним из сложно . методы математической статистики. Для достижения этой цели. Количество испытуемых . Учитывая то.координационных видов двигательной активности. фитнеса и рекреации Национального университета физического воспитания и спорта Украины и лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. Исследования проходили на базе кафедры здоровья. экспресс-оценка соматического здоровья по методике Г. Анализ специальной литературы показывает. что занятия аквафитнесом.

у 6 – «выше среднего».5) в сагиттальной плоскости и 1397 мм (S=144. 2012 110 . Первоначальная количественная оценка уровня статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста. 1.е.5) во фронтальной плоскости. а у одной «высокий».5) во фронтальной плоскости. что: у 3 женщин «средний» уровень здоровья.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Как и предполагалось. Через 18 месяцев после первого исследования было проведено второе (контрольное) темтирование с целью определения влияния занятий аквафитнесом на уровень статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста. Рис. результаты всех испытуемых значительно улучшились (рис. 2012 Через 18 месяцев была проведена повторная оценка уровня их соматического здоровья. Среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД тела женщин до начала занятий (1) и после 18 месяцев занятий (2) аквафитнесом Chişinău: USEFS. Средне групповые показатели длинны траектории ОЦД тела испытуемых составили 1236 мм (S=92. т. Повторные исследования показали. что среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД составили 1497 мм (S=153) в сагиттальной плоскости и 1678 мм (S=181.1). до занятий аквафитнесом показала.

Фитнес и двигательная активность: проблемы и пути решения / М. Результаты статодинамической устойчивости тела женщин стали на порядок лучше. 2009. Динамика ряда показателей координационных способностей при тренировке и при прекращении тренировочного процесса / С. учитывая небольшой стаж занятий. 2009. Полученные данные позволяют говорить о том. Лях. Бородин. что у женщин с «высоким» и «выше среднего» уровнем здоровья длина траектории ОЦД уменьшилась более чем на 19. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании женщин первого зрелого возраста / Н.65) во фронтальной плоскости. Физическая культура в школе. №09. № 1. С.В.И. 4. Гамалий // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. В среднем в группе занимающихся показатель устойчивости улучшился на 17. С. Лях В. И.И. 2012 111 . С. Поговорим о координации / В. при втором исследовании мы определили. 2006. 290 с. 5. 2. Chişinău: USEFS. Гамалий Н. Бородин В. 2012 Выводы Проанализировав данные соматического здоровья и показателей статодинамической устойчивости тела женщин первого зрелого возраста до и после занятий аквафитнесом было установлено что систематические занятия значительно влияют на улучшение обоих показателей. 3-7. 75-79.В. 33–40. 2006. тогда как у женщин со «средним» уровнем соматического здоровья изменения находились в диапазоне от 13 % до 16 %. Координационные способности: диагностика и развитие / В.2 % (S=2.А.2) в сагиттальной плоскости и на 14 % (S=0. И.. Булатова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Москва: Дивизион.А. Булатова М..5%. Более выраженные изменения показателей статодинамической устойчивости за период занятий наблюдается у женщин с более высоким уровнем соматического здоровья. № 3. С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Библиография: 1. Так. Это довольно серьезные изменения. 2007. 25-27 3. что уровень развития координационных способностей является одним из важных показателей общего здоровья человека и улучшается прямопропорционально с повышением уровня соматического здоровья. Вовк С..№08. Вовк / Теория и практика физической культуры.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Определѐнный интерес вызывает изучение особенностей динамики показателей физического развития. метод оценки уровня физического здоровья по методике Г. physical health. ослаблению защитных сил организма и серьѐзным нарушениям здоровья. physical health. The paper deals with the influence of martial arts training on the physical health of children 7-10 years in the forms of extracurricular activities for physical education. методы математической статистики. 2012 112 . Актуальность. которое способствует обогащению двигательного опыта. физической подготовленности. physical development. Summary. Апанасенко [1]. функциональные методы. совершенствованию многофункциональных свойств детского организма. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Чепиль Е. Conducted studies to compare the dynamics of physical development. the functional state of children. Одним из видов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Цель работы: выявить особенности влияния средств ушу на показатели физического здоровья младших школьников в зависимости от стажа занятий.. На занятиях ушу рационально соотносится развитие гибкости и силы. physical condition. Для того. педагогические методы. работоспособности и уровня физического здоровья младших школьников в результате использования средств ушу в системе внешкольной физкультурнооздоровительной работы [2]. Исследования проводились на базе ДЮСШ №2 г. благоприятно влияющих на адаптацию организма детей младшего школьного возраста к продолжительным статическим нагрузкам и позволяющих предупредить гиподинамию с использованием нетрадиционных форм занятий. Chişinău: USEFS. Киевской обл. Бровары. развитию двигательных способностей. Киев Keywords: physical education. чтобы снизить дефицит двигательной активности необходима организация дополнительных занятий с различными формами физических упражнений.Л. является ушу. physical health and physical fitness. Двигательная активность младших школьников сниженая на 60% неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом развитии. Методы и организация исследований: антропометрия. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы [1].

Оздоровительную эффективность занятий ушу с контингентом детей младшего школьного возраста оценивали по динамике значений показателей физического развития. По результатам исследований видно. что в ЭГ-1 значения ЖЕЛ больше увеличились. следовательно и диапазон прироста значений окружности грудной клетки у них. В начале курса наблюдения средний показатель ЧССп в ЭГ-1 был 94 уд. у детей ЭГ-2 – 1850±40мл. Можно предположить. что благодаря целенаправленному воздействию средств ушу улучшились функциональные и двигательные возможности наблюдаемых детей. функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Уровень физического развития «ниже среднего» к концу курса наблюдения в нашей выборке не выявлен.мин. Chişinău: USEFS.05). что у большинства испытуемых в начале курса занятий значение АД соответствовало среднестатистическим возрастно-половым нормам. разделѐнные на две экспериментальные группы в зависимости от стажа занятий ушу – со стажем занятий 1 год (13 человек) и до 2 лет (12 человек). Результаты исследований.мин. К концу курса занятий уровень физического развития повысился достоверно в обеих группах (р<0. что исходный уровень ЖЕЛ в ЭГ-1 значительно ниже. Уровень физического развития в начале и конце курса наблюдения оценивали по значениям индекса физического развития (А.. 2012 113 . К концу курса наблюдения показатели ЧССп снизились в обеих группах и находились в пределах физиологической нормы: ЭГ-1. Среднестатистические значения ЖЕЛ в группах уже в начале курса наблюдения имели достоверные различия. педагогического тестирования и уровня физического здоровья за 12 месяцев занятий.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что это вызвано тем. Можно предположить. результатов функциональных проб.мин. а в ЭГ-2 – 90 уд. Среднестатистическое значение ЖЕЛ у детей ЭГ-1 составляло 1350±60мл. В наших исследованиях уровень физической работоспособности определялся по результатам пробы Руфье.. 2012 В них принимали участие дети 7-10 лет. Динамика физической работоспособности в младшем школьном возрасте отражает возрастающую надежность функционирования детского организма. Было выявлено.88 уд. ЭГ-2 – 86 уд.Д. чем в группе ЭГ-2. больше чем в уже достигших в результате систематических 2-летних занятий достаточно высокого уровня.мин. а соответственно и объема лѐгких. Дубогай).

«средний» – 38%. что у наблюдаемого контингента значительно улучшился уровень физической подготовленности. В тесте «подъем туловища. «средний» – 54%. Немного увеличились результаты. в конце – 4%. таким же результат остался к концу тестирования. Повышение уровня физической работоспособности можно расценить как улучшение способности сердечнососудистой системы детского организма. Значение результатов педагогического тестирования занимающихся в конце курса занятий показал. в ЭГ-1: «ниже среднего» – 46%. Значительно увеличились результаты на оценку «выше среднего уровня» (20%<52%). а в конце курса их количество Chişinău: USEFS. «средний» – 75%. В начале тестирования сгибания разгибания рук в упоре лежа «средний уровень» был у 20% занимающихся детей. в группе детей со стажем занятий до 2 лет: «ниже среднего» – 25%. В конце курса результаты пробы Руфье в обеих группах улучшились. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах. «среднему» – 55%. Оценок «ниже среднего» уровня не было к концу курса. к восстановлению после дозированной физической нагрузки и повышение уровня развития общей выносливости. В беге на 30 метров у 4% детей исходный уровень результата был «низкий». 2012 В начале курса в группе детей со стажем занятий 1 год «ниже среднего» уровень физической работоспособности имели 62%. По результатам исследований в начале курса наблюдения в ЭГ-2 к ниже среднему уровню физического здоровья относятся 34% детей. лежа на спине» «высокий уровень» в начале эксперимента был отмечен у 56% детей. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей. Уменьшилось количество «ниже среднего» и «среднего» уровня результатов в двигательных тестах. соответственно увеличилось процентное соотношение «выше среднего» и «высокого» уровней проявления двигательных качеств. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. 2012 114 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. «выше среднего» – 11%. В ЭГ-1 в процентном соотношении большее количество детей повысили уровень физической работоспособности. В прыжке в длину с места в начале исследований «низкий уровень» не был выявлен ни у одного ребенка. к концу эксперимента «низкий» уровень не был выявлен. соответствующие «выше среднему» (16%<24%) и «высокому» (64%<72%) уровням развития двигательных качеств.

56%. «среднему» -20%. Однако. что значения результатов в беге на 30 метров. Приведѐнные в таблице результаты педагогического тестирования в начале и в конце курса наблюдения позволяют сделать вывод. лежа на спине» и в «челночном беге». у детей ЭГ-1 произошли более значительные изменения в тесте «наклон вперѐд из положения сед». чем у детей ЭГ-2. Chişinău: USEFS. чем у детей. прыжке в длину с места. Это объясняется тем. что у менее подготовленных детей динамика показателей гибкости увеличивается быстрее. По результатам теста «челночный бег» в конце наблюдается уменьшение показателей «среднего» уровня (12%>4%) и незначительно увеличился «высокий» уровень (52%<60%) у наблюдаемых детей 7. у детей ЭГ-2 наблюдаются более высокие результаты в конце курса наблюдения в беге на 30 метров. Уменьшилось количество школьников со «средним уровнем» (16%>4%). «выше среднему» -20% и «высокому» . Соответственно. «подъеме туловища. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». что скоростно-силовые качества у более подготовленных детей развиваются быстрее. Улучшение результатов физической подготовленности мы расценивали как результат эффективного воздействия занятий ушу на организм детей младшего школьного возраста. «ниже среднего» у 12%. Исходные результаты в тесте «наклон туловища вперед из положения сед» были низкими у 12%. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения представлены в таблице 1. «подъеме туловища. которые уже имеют довольно высокие показатели в этом качестве. «средний» у 8%. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». «выше среднего» у 24% и «высокий» у 44%. достигших «выше среднего» уровня (16%<24%). прыжке в длину с места. Незначительно увеличилось количество детей. лежа на спине».10 лет. «ниже среднему» -0%. В конце эксперимента положение изменилось: к «низкому» уровню отнесены 4%. Это можно объяснить тем. 2012 увеличилось до 72%. 2012 115 . «наклоне вперед из положения сед» и в «челночном беге» улучшились у детей обеих групп.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

6 5.9 5.16 0.1 4. Прыжок в длину с места (см) Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) Подъем туловища из положения.0 0.9 137 152 148 154 12 14 17 23 30 33 38 43 10 13 15.23 Хmin 6. лежа на спине (раз) Наклон вперед из положения сед (см) Челночный бег 4х9 (сек) ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Х 5.5 17 12. 2012 116 .2 0. 2. 2012 Таблица 1.15 5.5 5. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах.63 11. По результатам исследований уровня физического здоровья в начале курса наблюдения было выявлено.37 8.5 12.8 1.8 0.9 9.84 0.45 5.3 0.0 1. 6. в группе новичков произошли более значительные изменения в тесте Chişinău: USEFS. Однако.35 6.12 0.89 4. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей.62 12. к «среднему» – 55%.1 0. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения № Показатели 1.16 0. 5.25 1. Уровень физической подготовленности повысился в обеих группах.31 165 187 181 186 17 18 22 30 35 38 45 54 16 19 23 23 10.83 1.4 5.90 6.8 1.4 5. к «среднему» – 54%.67 4.87 12.2 11. Бег 30 метров (сек) Группы ЭГ-1 ЭГ-2 2. а в ЭГ-1 к «ниже среднему» – 46%. 3. к «выше среднему» – 11%. на основании чего логично оценить оздоровительную эффективность занятий ушу для младших школьников как положительную.04 0.0 1.0 10.08 σ 0. что в ЭГ-2 к «ниже среднему» уровню физического здоровья относятся 34% детей.65 Выводы 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.98 11.7 0. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен.16 1.91 4.15 0.51 Xmax 4. 4.49 109 117 115 122 7 10 12 16 25 28 31 32 4 7 8 11 13.

Тернопіль: Астон. 49-50 ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ ДИСГАРМОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ Чурилов И. Государственный университет физического воспитания и спорта. №5. что свидетельствует о явном улучшении физического здоровья детей.. Шерстяных // Физическая культура в школе. физической работоспособности. доцент. что можно объяснить более низким исходным уровнем развития двигательных качеств в начале курса наблюдения. В. Шерстяных Ю. Давиденко О. Фандікова. Б. Государственный университет физического воспитания и спорта.astfel asigurîndu-se un nivel înalt de pregătire motrice generală multilaterală a acestora. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом / О. 3. В. 1998. Государственный университет физического воспитания и спорта. физической подготовленности. Кишинев Побурный П. Chişinău: USEFS.Ю. В. Кишинев Трибой В. Dezvoltarea nearmonioasă a tinerilor din clasele superioare poate fi corectată prin aprecierea mijloacelor din bodybuilding în concordanţă cu cele de pregătire fizică generală de o anumită orientare. Л. armonizare. П. при чем у новичков значения исследуемых показателей улучшились в большей степени. endoform. Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод. 2012 на гибкость. 2. Кишинев Cuvinte cheie: somatotip. Семененко. bodybuilding.. ectoform. Rezumat. Б. 2003. Библиография: 1. студент. 144 с. Давиденко. С. dezvoltare nearmonioasă. УШУ: Маленская энциклопедия / Ю. функциональных показателей. О.В.. доцент.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 117 . что благодаря специально-организованным занятиям ушу повысились показатели физического развития.

наравне с квалифицированной медицинской помощью. основана на типологическом подходе. 16]. В этой связи система спортивной подготовки во внеурочной форме в спортивных клубах и фитнесс-центрах в большей мере готова к эффективному решению задач физического совершенствования всех учащихся. Chişinău: USEFS. материально-техническом и организационном отношении.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.) настолько слаба в методическом. способность к адаптации и даже присущую тому. 15. что разработанная методика коррекции физического развития старшеклассников средствами и методами бодибилдинга. 2012 Актуальность. 2012 118 . Типологический подход предполагает разделение учащихся на подгруппы по типам телосложения для дифференцированного подбора и дозирования физических упражнений так. Нами предполагалось. лучшие материально-технические и организационные возможности с учетом конституциональных признаков (функциональных. повышение общедвигательной подготовленности. Кроме того. вегетативные реакции. как конституция отражает не только особенности телосложения. обменные процессы организма. позволит дифференцированно подойти к освоению нагрузок. спортивные секции и т. что не в состоянии самостоятельной решить эту задачу. морфологических и психологических) при выборе направленных средств и методов физического совершенствования [2]. или иному типу телосложения патологию (болезни) [9]. результаты собственных наблюдений позволили определить четко выраженную тенденцию снижения показателей физических и функциональных возможностей организма учащихся [13]. Однако традиционное школьное физическое воспитание в силу своих организационных и дидактических особенностей не в состоянии обеспечить учащихся нужного тренировочного эффекта с учетом индивидуальных потребностей. в том числе и с дисгармоническим физическим развитием. По мнению специалистов. Анализ литературных и документальных данных. система внеклассного физического воспитания (кружки. поскольку она имеет неплохую научно-методическую основу.п. главными из которых должны быть разносторонняя и качественная физическая подготовка учащихся с юных лет [5. направленных на гармонизацию физического развития. улучшению психического состояния и укрепления здоровья. незаменимы в этой ситуации профилактические мероприятия. обусловленных социальноэкономическими условиями и издержками цивилизации. но также психическую деятельность.

5]. 7. дающий заметный тренировочный эффект в течение нескольких месяцев. Исследования проводились в условиях фитнесс-центра Спорт-так еврейского центра г. 11] показали. в ходе которого использовались антропометрия. 2012 В контексте вышеизложенного нами использовалась совокупность методов. 2012 119 . педагогические и психологические тестирования. 14]. что одним из наиболее популярных средств физкультурно-оздоровительной деятельности и разносторонней общедвигательной подготовленности является бодибилдинг. ОФП составляла 40%. Результаты исследований и их обсуждение. которые по всем исследуемым показателям не имели достоверных различий с учащимися контрольных групп. 15. Юношам с избыточной массой тела предлагалась программа занятий бодибилдингом (50%) в сочетании с общей физической подготовкой (50%) (т. широко применяемых в физическом воспитании и спорте: теоретический анализ и обобщение литературных. что способствовало полноценному восстановлению работоспособности организма и воздействию на телосложение. Кишинева на учащихся 15-17 летнего возраста с дисгармоническим физическим развитием и с целью коррекции состава массы их тела. а также документальных данных. легкая атлетика. Chişinău: USEFS. Занятия проводились три раза в неделю по два часа.е. педагогический эксперимент. 11. Учащиеся с недостатком массы тела выполняли нагрузку посредством бодибилдинга -60%. при этом позволяет локально воздействовать на слаборазвитые мышечные группы. 10. Контрольные группы составляли учащиеся соответствующих соматотипов КГ №1 и КГ №2 не занимающихся спортом. с общей направленностью на снижение жировой массы. с направленностью по увеличению массы тела. В состав экспериментальных групп были включнены: ЭГ №1(n=17) учащихся с эндоморфным соматотипом и (с избыточной массой тела. Исследование психологопедагогической литературы [14.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. математическая обработка количественных данных [1. легко дозируется нагрузка [3. фиксированный опрос и беседы с учащимися старшего школьного возраста [10. соматотипирование. гимнастика. 16]. ЭГ №2 (n=18) учащихся эктоморфного типа с недостаточной массой тела. В таблицах 1 и 2 представлены исходные данные экспериментальных и контрольных групп учащихся с дисгармоническим развитием. 6. спортивные игры).

90  1.10 - >0. При этом в ЭГ №1 наблюдается более выраженное снижение жировой массы с 17.341 ±0.05 >0. группа №2 (n=18) m t P 179.60 0.90 Жировая масса (%) 23. через 10 месяцев было проведено повторное тестирование по исследуемым показателям физического развития (таблицы 3 и 4).01 0. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.05 клетки 0.427  0.55 - >0.03 Мышечная масса (%) 38.06 >0. что указывает на комфортность тренировочных нагрузок и более высокую функциональную подготовленность мышечного аппарата по индексу Кетле [4.28 0.09 1.62 0.01 Контрольная группа №2 (n=15) m Эксперимент.013 38.05 88.5 см против 4.7].42 (см) Мышечная масса (кг) 31.69 ±2.50 0.91 64.02 ±1.10 2.05 0.72 >0.80 >0.05 31.05 >0.31 87.33 0.05 >0.88 ±1.30 ±1.60 Окружность грудной клетки (огк) 86.93 61.05 26.05 86. У учащихся ЭГ №1 за 10 месяцев рост тела увеличился на 4. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Контрольная группа №1 (n=15) m Тесты Эксперимент. Сравнительный анализ исходных показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.30  2.43  0.1 см в КГ №1.05 >0.636 1.0001 t – 2.90  1.6 кг до 13. 2012 120 .96 Масса тела (кг) 69.60 ±1.351  0.60 ±1.55 ±0.30 0.012 39.05 >0.50 0.58 0. 2012 Таблица 1.90  1.02 Жировая масс (кг) 16.05 >0.20  2.е.40 0.646 Таблица 2.90 Индекс Кетле (кг/см) 0.87 71.02 38.05 - 24.60 0. Сравнительный анализ исследуемых показателей в ЭГ №1 и КГ №1 показал.88 ±1.93 ±2. этоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) Примечание: Р – 0.042 2.80 11.95 17. группа №1 (n=17) m t P 163.48 178. т.4% с Chişinău: USEFS.60 ±1.51  0.19  1.040 По окончанию учебного года.50 Примечание: Р – 0.23  1.28 0.05 17.745 3.35 0.90  1.53 >0.41 0. что в ЭК №1 более благоприятная динамика в росте тела в длину по сравнению с КГ №1.00 24.98 6.431 ±0.7 кг – на 28.0001 t – 2.750 3.60 10.05 - Длина тела (см) 161.50 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

010 42.50 2.02 39. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) клетки Контрольная группа №1 (n=15) m Эксперимент. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.51  0.5 кг до 9. Таблица 3.7%. Chişinău: USEFS.78 0. В КГ №1 за этот же период наблюдается менее благоприятная динамика: жировая масса увеличилась с 16.05 <0.80 36. эктоморфного соматического типа № п/п Контрольная Эксперимент.38 90.30  0.95 - <0.37 ±0.8%.3%.05 >0.81 <0.32 2.85 2.362  0.6 кг до 40.76 2.91 7.40 2.10 11.84 19.4 кг до 7.63 68.63 13.05 - В ЭГ №2 жировая масса увеличилась с 7. всего на 1.05 ±0.9 кг до 39.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.53 - <0.07 ±1. Сравнительный анализ итоговых показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет. а мышечная масса увеличилась с 38. мышечная масса с 39.10 0.1 кг – на 10.70 0. 2012 одновременным увеличением мышечной массы в результате гипертрофии под влиянием направленных занятий бодибилдингом с 38.05 - Таблица 4.03 ±1.2 кг до 19.4 – на 25.6%.04  0.32 ±2.02  1. группа №1 (n=17) m t P 165.05 <0.30  260 70.25 2.95  1. группа №1 группа №1 (n=17) (n=15) Тесты m 1 2 3 4 5 6 7 8 Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной клетки (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) t P m 181.01 2.1%.80 10.26 92.01 42.48 0.05 87.15 >0.8 кг до 42.40 18.80 0.84 2.05 33. 2012 121 .011 40.5  1.04 ±0.01 <0.8 кг – на 3.51 0.64  1.370 ±0.20 168.60  2.32  1.439  0.13 0.6 кг.77 9.83 ±2.01 26. В КГ №2 менее выражена положительная динамика – жировая масса увеличилась с 6.09 >0.0%.34 ±1. мышечная масса с 38.42 74.460 ±0.72 64.55 0.70 ±1.4 кг – на 11.5 кг – на 17.50 29.60 24.3 кг – на 19.36 182.01 >0.05 87.59 ±0.01 <0.3%.17 <0.0 кг до 42.

в сравнении со своими сверстниками из контрольных групп. В ЭГ №1 и ЭГ №2 достоверно улучшились показатели скоростно-силовой и общесиловой подготовленности в среднем на 8-12%. т. Под влиянием направленных занятий бодибилдингом эндоморфы и эктоморфы приблизились к мезоморфному типу. положительно влияет на состояние их здоровья. они регулярно положительно оценивались за свои достижения на уроках физической культуры. сравнительный анализ динамики исследуемых параметров роста и развития в условиях направленных занятий бодибилдингом способствуют гармонизации физического развития опорно-двигательного аппарата учащихся с дисгармоничным развитием различного соматотипа. что. Для старшеклассников с дисгармоническим развитием рекомендуется: лицам с избыточной массой тела . 2012 122 . В этой связи следует признать. но и способствует ухудшению общедвигательной подготовленности и здоровья. занимавшихся любимым делом в условиях комфортности. 2012 Таким образом. Прогрессивная гармонизация физического развития с дисгармоническим телосложением положительно повлияла на уровень их общедвигательной подготовленности. Вместе с тем повысилась их самооценка и дисциплинированность. коррекции состава массы тела.60% нагрузок в Chişinău: USEFS.е.50% нагрузок в средствах бодибилдинга и 50% в средствах ОФП. гармонизации физического развития. что у учащихся ЭГ №1 и ЭГ №2 находившихся в обществе себе подобных. стабилизировалось проявление аэробной выносливости. что существующий двигательный режим в школьном физическом воспитании не может обеспечить не только должный уровень физического развития и воспитания двигательных качеств. существенно снизились показатели их тревожности и склонности к деликвентности. В КГ №1 и КГ №2 только наметилась тенденция к улучшению в становой и кистевой динамометрии.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. подъеме туловища в положения лежа. научно-методической литературы и собственные данные подтверждают аксиоматичность пользы внеурочных организованных занятий в профилактике гиподинамии. Исследование учебной. и в жизни. в свою очередь обуславливает необходимость в дополнительных занятиях в условиях различных спортивных и оздоровительных секциях. что. вне всякого сомнения. учащимся с недостатком массы тела . обеспечивающих полноценное соматическое и психическое здоровье. улучшения общедвигательной подготовленности. успехи и в спортивных занятиях. Нами определено.

Лях В. Приборы и методы исследования в спортивной морфологии. стимулируют рост тела в длину и проявление адекватной общедвигательной подготовленности с попутным улучшением здоровья. В кн. Физическая культура: воспитание. Методология и методы познания в теории спорта.П. 8. Лубышева Л. 1987.29.: Олимпийская литература. 2002.: Социология физической культуры и спорта. М.П. К. 7. В кН. Занятия бодибилдингом в течение одного учебного года способствуют заметному улучшению качества массы тела.: Физкультура и спорт..: Теория спорта. с. Здоровье и физическое воспитание детей и юношей.: Спортивная медицина. Обоснование недельного режима двигательной активности в самостоятельных занятиях учащихся 11-15 лет. 1991. 2001. образование. с.: Современная силовая подготовка. 1985.: СпортАкадемПресс. 96 с. В кН.: Медицина. М. Ашмарин Б. Возрастные особенности развития силовых способностей средствами бодибилдинга школьников 7-17 лет. 12. Особенности силовой тренировки для женщин. 133 с. 1991. 2. 2000.. 88 с.: Выща школа. М: Владос. Хартман Ю. Кишинев.Г. подростков и девушек. 2003. Губа В. Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере физической культуры.: Теории и методика физического воспитания. 1978. Лапицкая Е. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. Тесты в физическом воспитании школьников.П. Тюннеман Х. М. Т.: Медицина. Берлин. занимающихся физкультурой и спортом.: Академия. К.С. Личко А. 2000. 199. 159 с. Дорохов Р. Автореф. Психопатии и акцентуации характера у юношей. 94 с. 6. 10. 3.: Медицина. М. В кН.: Академия. 1988. с. Chişinău: USEFS. 11. 77. 13. 20010. 4.: Спортивная морфология.И.: 2006. Онтокинезиология человека.. Л. Круцевич Т. Врачебный контроль в спорте. 124 с. 2002.Д. 5. 2012 123 . М.Б. Антропова М. М. М. 84. 2005. Типологический подход в физическом воспитании детей // Физическая культура в школе. 2-е изд. Губа В. с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В кН. Дембо В. №2. Врачебный контроль за лицами различного возраста и пола. 138 с. 84 с. 16.2. 1998. 15. М. Морфобиомеханические исследования в спорте. 14.Ю..дис. Платонов В.И. тренировка. Сухарев А. М.В. 2012 средстах в бодибилдинга и 40% в средствах ОФП соответствующей направленности. Дворкин Л.М.И. Дубровский В. Физическая культура в системе общего образования детей школьного возраста. №3.: СпортАкадемПресс. А. 9.Н. 16. 19 с.: ТиПФК.Н. В кН. Библиография: 1. Мруц И.

штангистов. и в практически-внедряющем аспектах. Шадрикова. что социотехнические системы (СТС) в настоящее время недостаточно исследованы и в теоретико-методологическом. . Моляко. студент. Shevyakov O. создании искусственных объектов и систем. Днепропетровск Шевяков А. Chişinău: USEFS. необходимо констатировать. There have been offered a conception of psychological support of social and technical systems development has for the different types of activity that is based on necessity of permanent involvement of psychologists and to the process of its planning. Швалба [цит. Днепропетровский гуманитарный університет.. Щедровицкого. Заслуживают особенное внимание представления и категориальные средства теории деятельности.. Днепропетровск Keywords: technical systems. Днепропетровский гуманитарный університет. Д. А. Постановка проблемы. что они рассматривались по большей части с позиций психологического обеспечения функционирования.на основе осуществления комплексного анализа функционирования социотехнических систем деятельности осветить результаты внедрения концепции психологического обеспечения развития деятельности спортсменов . М. psychological support. При выборе и реализации программ развития исследованы факторы развития СТСД . которые реализуются автоматизированными информационными системами).. наук. В. 2012 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТСД) СПОРТСМЕНОВ Радченко В. а также проектировании систем технических действий и взаимном сочетании этих элементов в общественные связи. по 1]. За последние двадцать лет появился особенный тип СТСД как воплощение информационных технологий (машинизированные средства обработки данных и знаний.организационные и технические действия спортсменов. Цель статьи . В. Radchenko V. то есть собственно СТСД. Невзирая на существующие наработки. Ложкина. Л. изложенные в работах Г. 2012 124 . П. Это можно объяснить тем. Ю. В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Psychologycal support of social and technical activity systems development of sportsmen. sportsmen. Анализ последних исследований и публикаций. а не развития. Summary. В современном теоретическом и социально-научном объяснении делается акцент на конструировании. доктор психoл.

Удовлетворенность деятельностью и оценка ее значимости увеличиваются по мере роста квалификации спорсменов. при этом выраженное влияние на психофизиологические процессы и функциональные состояния имеет внезапное изменение характеристик средств деятельности. которая подтверждается также динамикой ЧСС. что интегральным индикатором психического напряжения в деятельности является уровень напряжения тремора рук. свыше 20 % .05) в оценке спортсменами когнитивной составляющей нагрузки и влияния на нее технических факторов.высокой. оперативной памяти и оперативного мышления (диапазон 10 -20 % отвечает средней напряженности. а также показателей личностной и реактивной тревожности в сопоставлении с возрастом и профессиональным стажем спортсменов. В качестве показателей уровня напряженности психологических. которые имеют средние Chişinău: USEFS. Спортсмены в большей степени чувствуют влияние социальнопсихологических факторов на их профессиональную нагрузку. Данные теоретической оценки сложности деятельности спортсменов согласуются с изменением ЧСС в зависимости от выполняемых функций. а также определена степень влияния на напряженность деятельности технических и организационных факторов. Проведен анализ изменения психических функций спортсменов. а количество ошибок . Установлена высокая достоверность (p<0.увеличивается.низкой). 2) такие. что они непосредственно связаны с компонентами работоспособности. Установлено. В результате оценки эффективности деятельности по критерию работоспособности все спортсмены были условно разделены на три группы: 1) наиболее успешные и работоспособные.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Выяснено. что подтверждается описаниями реальных ситуаций тренировок. связанных с особенностями их тренировок. 2012 125 .01) отличий в оценках штангистами показателей операциональной нагрузки. физиологических и психофизиологических функций для штангистов использованные коэффициенты вариации частоты сердечных сокращений. Выявленные значимые отличия (р<0. тремора рук. Субъективная оценка спортсменами когнитивной составляющей профессиональной нагрузки зависит от вида нагрузки. По показателям корректурной пробы "Кольца Ландольта" после часа тренировок объем выполненного задания уменьшается в сравнении с аналогичным уровнем в начале тренировок. Для разных видов нагрузок средние значения исследуемых функций. менее 10 % . концентрации и распределения внимания.

недооценкой влияния на нее организационных факторов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. совершенствование индивидуального способа тренировки . Наличие в деятельности ошибок является резервом развития системы деятельности. завышенным уровнем самооценки собственной профессиональной нагрузки. 2012 показатели успешности и работоспособности. Устранение этих ошибок. Разработаны и внедрены организационные решения по развитию процесса и средств деятельности спортсменов относительно улучшения их функционального состояния и формирования позитивного отношения к деятельности. Люшера исследование выявило следующие тенденции. обоснована необходимость овладения навыками саморегуляции с учетом особенностей тренировочного процесса. Предложения направлены на выравнивание сложности тренировок. что наиболее успешные и работоспособные спортсмены имеют наивысший индекс социально-трудовой активности при высоком показателе удовлетворенности деятельностью. Установлено. что показатели "эксцентричности". Исследованы особенности формирования необходимого уровня работоспособности спортсменов. Один из путей совершенствования деятельности спортсменов заключается в модернизации существующих графиков тренировок. Анализ сопоставления экспертных оценок эффективности деятельности спортсменов и их психологических характеристик приводит к выводу о выраженном влиянии мотивационных аспектов и личностных факторов на профессиональную успешность и работоспособность. 3) наименее успешные и работоспособные. Одновременно растут показатели "концентричности". "гетерономии" и "стресса".эффективный путь снижения энергозатрат. Рабочая гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: внедрение приемов произвольной психической саморегуляции в процесс деятельности спортсменов будет эффективным для формирования и Chişinău: USEFS. Проведенное с помощью восьмицветовой модификации теста М. ухудшается отношение к производимой работе. Спортсмены низшей (третьей) группы профуспешности и работоспособности характеризуются низкой социально-трудовой активностью. Выявлены специфические ошибки. которые приводят к снижению эффективности тренировки и связанные с недостаточной координацией действий спортсменов. Соответственно это приводит к снижению уровня удовлетворенности трудом. снижения социальнотрудовой активности. 2012 126 . "автономии" и "работоспособности" стойко снижаются у спортсменов по мере ухудшения их профуспешности. Установлено.

Л. Ханину (РТ) и шкале состояний (по Ф. При изучении особенностей динамики работоспособности штангистов было установлено. Осуществлялась оценка динамики работоспособности спортсменов. слуховая память. Спилбергеру . 2012 поддержания необходимого уровня их работоспособности по приоритетным показателям функционального состояния (ФС). субъективное отображение состояния по Ч. оперативное мышление (устный счет).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Для повышения информативности диагностических показателей нами был проведен корреляционный анализ между всеми оценками с помощью метода парных корреляций. профессиональный уровень . которые наблюдались при сдвигах диагностических показателей. что было необходимым условием для определения главных тенденций в изменении ФС и степени выраженности его основных сдвигов. которые отвечают периодам врабатывания (длительность до трех месяцев). что позволило рассчитать интегральные показатели отдельных функций и ФС в целом. Характер изменений."Кольца Ландольта". то есть наблюдается состояние остро выраженного утомления. который определен нами как нулевой. подтверждаемые их согласованной динамикой. Прослежена направленность и степень выраженности отклонений основных проявлений ФС в сравнении с фоновым уровнем. зрительная память.оперативная память (складывание и запоминание чисел).Ю.16-18 %.метод дополнительных нагрузок. оптимальной (третий восьмой месяцы) и неустойчивой работоспособности (девятый . которое может привести к переутомлению. в этом плане они составляют группу "риска". обусловили выбор диагностических методик (психофизиологическое обеспечение ФС .двенадцатый месяцы). психологический уровень обеспечения . Д. КЧССМ. что в динамике работоспособности спортсменов различаются ФС. Тейлору). Стойкие корреляционные связи между информативными показателями. послужили основанием для проведения работы относительно Chişinău: USEFS. Все диагностические показатели были приведены к единой системе измерения. Анализ полученных данных свидетельствует о том. 2012 127 . При сравнительном анализе результатов исследований выявлены наиболее существенные расхождения между показателями ФС начала и конца тренировки у спортсменов . Для решения этой задачи проведено диагностическое обследование штангистов в течение годового цикла их деятельности. что к концу тренировки у них развивается острое утомление.

К началу тренировки у спортсменов обеих групп формируется благоприятное ФС. то есть экспериментальная группа была сформирована на добровольных началах без дополнительных критериев отбора.5 -1 -1. 1 0. у спортсменов экспериментальной после окончания работы не происходит существенного снижения уровня эффективности деятельности. которые выразили желание учиться по специальной методике психорегулирующего профессионального тренинга. а отдельные задания были направлены на овладение навыками саморегуляции функциональных состояний (аутотренинг. ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ФС Основой для проведения сравнительного анализа послужили результаты исследования экспериментальной группы спортсменов. 2012 128 . 2012 оптимизации и профилактики неблагоприятных ФС (рис. идеомоторная тренировка) в годовом цикле деятельности.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -0. Анализ эмпирических данных дал возможность выявить особенности проявления ФС для контрольной и экспериментальной групп как до начала тренировки. а механизмы регуляции деятельности обеспечивают оптимальную работоспособность. Chişinău: USEFS. После окончания работы у спортсменов контрольной группы формируется неблагоприятное ФС (состояние динамического рассогласования). 1). что свидетельствует о благоприятном воздействии приемов произвольной психической саморегуляции на оптимизацию ФС. 1. так и после ее окончания.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В отличие от контрольной группы.5 -2 Рис. которое приводит к существенному снижению эффективности деятельности. Основная цель тренинговой программы заключалась в выявлении негативных функциональных состояний спортсменов (первый этап) и их коррекции (второй этап).

2012 Выводы Таким образом.Институт психологии им. инженерная психология. dinamică heterocronă în dezvoltarea fizică. Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19. Шевяков А. Государственный университет физического воспитания и спорта. количества свободного времени.В..03 психология труда. Библиография: 1. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. Государственный университет физического воспитания и спорта. Кишинев Мардарe В. Государственный университет физического воспитания и спорта. Психологическое обеспечение развития социотехнических систем деятельности. Rezumat. типа нервной системы.. мотивации Chişinău: USEFS. Киев. которая определяется социальноэкономическими и культурными факторами. зависит от организации физического воспитания. Актуальность. ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 7-17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Ясыбаш П. Г. Костюка НАПН Украины..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. дала возможность проверить предложенные модели и гипотезы.00. выявления особенностей проявления их ФС на разных этапах профессиональной деятельности.. преподаватель. 2012 129 . морфофункциональных особенностей растущего организма. În cadrul procesului de educaţie fizică ţcolară se observă dinamica pozitivă şi heterocronă a dezvoltării fizice şi pregătirii motrice.В. pregătire motrică generală. доцент. проведенная исследовательская работа относительно изучения и анализа динамики работоспособности спортсменов-штангистов. Кишинев Побурный П.С. Двигательная активность неотъемлемая часть образа жизни и поведения учащихся. студент. 2011.

Формирование здоровья учащихся как динамический процесс – категория биосоциально управляемая в условиях направленного физического воспитания. 7]. В этот период завершается формирование различий в телосложении юношей и девушек. отражающие динамику физического развития и общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов для уточнения и корректировки проектирования процесса физического воспитания в условиях городской общеобразовательной школы. Специфической способностью школьного физического воспитания. доступности спортивных сооружений и мест отдыха детей и подростов. При этом рост опережает прибавку массы. так и у девочек. на 139%. Лонгитюдные исследования осуществлялись в естественном педагогическом эксперименте СШ №4 г. рост тела в длину у мальчиков с I по XI класс увеличился в среднем с 124 см до 172 см. В этой связи для специалистов особый интерес представляют исследования динамики роста и развития с 7 до 17 лет (табл. как у мальчиков. наблюдается пубертатный скачок роста тела в длину в 14-15 лет у мальчиков и в 12-13 лет у девочек в результате ослабления генетического контроля [6]. Чимишлия с использованием совокупности методов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Организация и методы исследования. является преимущественная направленность на биологическую сферу человека: изменение его форм. повышение сопротивляемости внешним факторам [4].е. Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. 2012 к занятиям. В старшем школьном (юношеском) возрасте проявляются новые особенности роста и развития организма. Однако в обхвате грудной клетки. Результаты исследований и их обсуждение. отличающей его от умственного образования и воспитания. обучение двигательным действиям. 2. функциональных возможностей отдельных систем организма (мышечной. что проведенные исследования позволят получить данные. ЖЕЛ и динамометрии мальчики опережают девочек. дыхательной и др. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. Таким образом. 1). т. Предполагалось. 3. сердечнососудистой. 2012 130 . развитие двигательных качеств. 5.). у девочек с 120 см до Chişinău: USEFS. Подростковый период характеризуется максимальными темпами роста и развития всего организма.

9% и 53.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. по Chişinău: USEFS. В показателях гибкости по всем годам обучения наблюдается превосходство девочек-девушек на 25-30% по сравнению с мальчиками-юношами [5]. Более высокие темпы прироста исследуемых показателей у мальчиков связано с интенсивным ростом массы тела вследствие выработки эндокринными железами большего количества андрогенов [3]. В показателях статического равновесия определяющего возможность комплексного проявления двигательных способностей. в кистевой силе на 400% и 385% в становой силе на 421% и 352%. а также выносливость за 10 лет обучения в условиях школьного физического воспитания и естественной эволюции значительно улучшились. которая увеличилась у мальчиков за 10 лет обучения в школе на 287%. темпы прироста ЖЕЛ и силовых возможностей также были более высокими у мальчиков и составляли соответственно в ЖЕЛ на 259%. что скоростные и силовые способности. у девочек на 250%. у девочек на 259%. 2012 131 . Более высокие показатели равновесия у девочек. гибкость. 2012 164 см. тем выше показатели равновесия. 2).е. Динамика показателей физического развития учащихся I-XI классов (обобщенные данные) М Д М Вес (кг) Д М ЖЕЛ (мл) Д Сила кисти М (сильнейшая) кг) Д М Становая сила (кг) Д Рост (см) 7 124 120 23 22 1400 1200 9 7 28 23 8 128 127 26 25 1440 1360 11 10 29 25 9 134 134 32 31 1560 1390 12 12 32 30 10 140 139 35 33 1630 1460 16 13 43 40 11 145 145 38 38 1802 1682 16 14 52 50 12 150 152 43 41 1975 1905 18 15 58 55 13 154 156 45 42 2280 2115 20 18 63 55 14 162 156 49 46 2550 2355 23 20 72 60 15 166 160 46 48 2900 2720 26 23 85 67 16 170 162 42 54 3260 2945 32 27 92 75 17 172 164 66 57 3620 3060 36 27 118 81 Кроме того. у девочек). наблюдается преимущество девочек с 9 до 17 лет. на 137%. которые улучшились соответственно на 19. (чем старше возраст.2% у мальчиков и на 14% и 1936% у девочек. Таблица 1. Анализ величин характеризующих проявление общедвигательной подготовленности и их темпы прироста показал (табл. Аналогичная закономерность характерна и в динамике массы тела. т. Характеризуя динамику психомоторных способностей необходимо отметить также их положительную динамику в показателях времени простой слухо-моторной реакции и теппинг-тесте за 10 с.

9 1355 1125 10.0 10.8 5.0 10.0 825 700 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.9 5.8 9.0 7. Ашмарина (1998) обусловлены особенностями их анатомического строения и более низким центром тяжести.5 6.6 7.4 5. Таблица 2.6 7.0 9.1 1250 1075 8.0 6.6 9.7 11.0 13.1 6.8 9.9 8.8 9.4 875 750 4.2 2 3 3 4 12 13 13 14 12 14 14 М Д 210 205 203 201 200 198 190 189 185 177 175 225 220 215 208 205 203 201 201 198 195 194 М Д 47 52 54 55 57 62 63 68 70 70 72 56 50 60 61 60 61 62 64 64 65 67 М Д 14 20 22 25 27 31 35 39 42 43 45 13 18 23 26 32 38 40 43 43 45 48 М Д М Д М Д М Д М Д Первой особенностью возрастного развития является то. Быстрота и частота движений достигают максимального развития уже в 13-15 лет.0 8 15 5. так и в общедвигаательной и психомоторной подготовленности. следует отметить.0 3.6 10. что разные качества достигают своего максимального развития в различном возрасте.7 8.5 11. 2012 132 . 2012 мнению Б.0 1400 1120 9.7 9.5 7.8 8.0 7 13 5.5 1050 925 7.5 17 4.0 7 14 5.5 8 6.2 9.А.5 2. К ним следует отнести гетерохронность.8 975 850 5.0 8. Позже достигает максимального развития мышечная сила и аэробная (общая) выносливость (16-17 лет).4 1150 975 7. как в показателях физического развития.0 7. что свидетельствует о гетерохронности (разновременности) созревания функциональных систем.0 10.7 8.0 13.5 3.3 9.0 9 6.6 5.5 9. Обобщая результаты исследования.0 9 16 4.2 1200 1025 6.5 3. Динамика показателей общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов (обобщенные данные) Тесты двигательной активности Бег 30 м (с) Челночный бег 3ч10 м (с) Тест Купера – 6минутный бег (м) Наклон туловища вперед (см) Подтягивание из виса на высокой перекладине (колво) Зрительномоторная реакция (мл/с) Общая быстрота – теппинг-тест 10 с (кол-во) Статическое равновесие (проба Ромберга) – (с) Пол Возраст 7 6.8 7.1 1300 1155 9. разнонаправленность и наличие сенситивных периодов.1 9.0 5 12 5.8 10.5 10 6.2 6.2 9.1 5. что имеется ряд общих закономерностей роста и развития с возрастом.5 11 6.6 8.3 5.0 925 800 4. Chişinău: USEFS.0 9.

3 с. Никитюк Б. 2003.А. 5.А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Физическое воспитание как социальное явление // Наука в Олимпийском спорта.П. 1989.И. во время которых наблюдается развитие той или иной функции при ее упражнении. 102 с. 54 с. гибкость очень хорошо проявляется с 7 до 12-13 лет. что требует выработки новых координаций [3]. 1978. Библиография: 1.е.: Просвещение. 1998. а координированность ухудшается.Г. В кН. М. М. 2. 1998. 2001. организованная двигательная активность в условиях школьного физического воспитания в сочетании естественной эволюционной манифестацией положительно отражается на динамике роста и развития учащихся в период обучения в школе. Петровский В. Питер.: Академия. Интегративно-антропологические основы физического воспитания и детско-юношеского спорта // Физическая культура. Возрастные изменения двигательных возможностей. 4. 65 с. Скоростносиловые способности прогрессируют интенсивно. Увеличение длины тела в пубертатный период приводит к изменению биомеханической структуры движений. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. СПб.А. 185 с. способствующих проявлению скоростно-силовых способностей. 2012 Второй особенностью возрастного развития психомоторных способностей является разнонаправленность их изменения в отдельные возрастные периоды.А. Статическое равновесие прогрессирует с 9 лет. СПб. Третьей особенностью возрастного развития психомоторики является наличие сенситивных периодов. М.. 7. В частности. 2006. Круцевич Т. 1988. Дембо А.: Биомеханика физических упражнений. но в то же время и к затруднению в управлении соразмерностью движений. Chişinău: USEFS. Уткин В. в частности в период полового созревания. в более позднем возрасте она ухудшается. приводящей к росту возбуждении я и подвижности нервных процессов. Лях В. Возрастная психология. происходящие в этот период у учащихся. что обусловлено гормональной перестройкой организма. При этом следует учитывать и анатомо-морфологические изменения. Тесты в физическом воспитании школьников. 3. Сорокоумова Е. Темпы прироста силовых способностей и общей выносливости наиболее выражены после 15-17 лет. М. 124 с. 6. Врачебный контроль в спорте. т. после завершения полового созревания и сформированности фосфогенной энергетической системы [8].: Медицина.: Просвещение. Таким образом. Питер. Психомоторная организация человека. Ашмарин Б. Ильин Е. 8. 6 с. 2012 133 .

2 и др. физиологические методы исследований. 2012 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Яцко М. physical condition. как и количество заболеваний на протяжении всего периода обучения в школе. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Chişinău: USEFS. В них принимали участие 25 выпускниц 11-х классов и 23 студентки факультета иностранных языков.18 years to the conditions of teaching in higher education. так же. Киев Keywords: students. Цель работы: изучить особенности адаптации организма девушек 17-18 лет к условиям обучения на 1-м курсе ВУЗа педагогического профиля. Методы и организация исследований: Теоретический анализ и обобщение данных научной литературы. Уровень здоровья учеников на протяжении обучения в школе снижается.. студентка. количество детей отнесенных к подготовительной группе с каждым годом увеличивается. The article considers the adaptation of the girls 17 . Апанасенко) [3]. Определѐнный интерес вызывает вопрос сопоставления физического развития. как характеристики адаптации их организма к новым объѐмам умственных и физических нагрузок и новым условиям жизни. в ВУЗе – на протяжении 1-го семестра 2010-2011 учебного года (в конце октября 2010).Л.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Исследования проводились на базе средних общеобразовательных школ Винницкой области и ВГПУ им. физической подготовленности и физического здоровья выпускников школ и студентов в первые месяцы обучения в ВУЗе. Исследования в школе проводились в конце 2009-2010 учебного года (май 2010).Коцюбинского. антропометрические методы исследований. Актуальность. метод экспрессскрининга уровня физического здоровья (по методике Г. Summary. 2012 134 . педагогические методы исследований и статистические методы обработки полученных данных. в возрасте 17-18 лет.]. Низкая двигательная активность школьников оказывает негативное влияние на общее и гармоничное развитие школьника и на их здоровье [1. М.

что возможно объяснить характерными для этого возрастного периода развития девушек увеличением длинны туловища и увеличением массы тела в области таза и нижних конечностей. Необходимо также иметь ввиду наличие благоприятных условий отдыха и более комфортного режима жизни в семье (табл.65 164. которые принимали участие в исследованиях не выявило наличие уровня достоверных различий. Определяя показатели физического развития у наблюдаемых девушек было установлено увеличение значений отдельных показателей физического развития. 2). кг Индекс Кетле.04±0.82±0. значения показателей ЧССп увеличились. Если значения адаптационного потенциала (по Р.56 55. то у студенток 1го курса находится в рамках напряжения адаптационных механизмов адаптации (табл.21±1.73 53. см Масса тела.83±1.13±0.97 Сопоставление показателей функционального состояния сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма девушек. Так. что было обязательным для всех будущих студентов. поэтому июль и август месяц (летние месяцы) позволили старшеклассницам отдохнуть после окончания школы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.53 336. 2). были обусловлены изменением условий жизни и физических нагрузок. 2012 135 . Среднестатистические значения показателей физического развития школьниц и студенток 1 курса Показатели физического развития Длина тела. которые повлияли на исследуемые показатели физического состояния девушек.1987) у выпускниц школы были близки к удовлетворительной оценке. 2).38 322. в который происходили эти изменения. Таблица 1. однако средние значения этого показателя снизились достаточно значимо (табл. Анализ ЖЕЛ также не выявил достоверных отличий между их значениями у школьниц и первокурсниц ВУЗа. Полученные данные анализировались с учѐтом периода. которые принимали участие в исследованиях.1). артериальное давление демонстрировало некоторое снижение (табл. гр/см Школьницы Студентки 1-го курса 161.3±0. Поступление в ВУЗ происходило на основе общего независимого оценивания.Баевскому. 2012 Результаты исследований. Chişinău: USEFS. Первые месяцы обучения в ВУЗ (сентябрь – октябрь).

адаптацию организма девушек 17-18 лет на этапе первых месяцев обучения в ВУЗе можно характеризовать как «немного напряжѐнную» на основе.5±7.08 12. В процессе анализа показателей физической работоспособности девушек обеих групп было выявлено.8±0. АДсист. 2012 Таблица 2.3±11. е.6±3.21 13. Адаптационный потенциал. но негативных изменений в показателях функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма..58 148.4±14.2 112. у.7±16.92±0.20±0.15 .32 13.11 18. е.67 29. что они имели «удовлетворительную»..72 144.35 3.54 21.0±2. см 10.7±0.8 Таким образом.01±3. мм рт.3±0.4 Студентки 1-го курса 88. АДдіаст. сек. Наклон вперед из положения сидя. Среднестатистические результаты физической подготовленности наблюдаемых девушек Тесты Школьницы Сгибания и разгибания рук в упоре лежа.07 11. сек. хоть и недостоверных. мм рт. 2012 136 Студентки 1-го курса 9.23 2. Бег 100м. у. Челночный бег 4х9м.21±2.0±0.7±0.24 Chişinău: USEFS.ст.28 2.05 17.. «плохую» и «очень плохую» оценку.29 8.7±0.56 2.07±0.12±0.19±0. Таблица 3. см Бег 1500м.48±0.4±10.0±9. ЖЕЛ.6±0.13±0.41 8. Среднестатистические значения функциональных показателей организма школьниц и студенток 1-го курса Функциональные показатели ЧССп.уд/мин. Уровень физической работоспособности оценивали по результатам теста Руфье.32 14. раз Прыжок в длину с места. При этом в группе студенток имеющих «очень плохую» оценку физической работоспособности существенно меньше.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.3 117. Сравнительные результаты педагогического тестирования по пятибалльной системе нормативов ВУЗа представлены в таблице 3.1 71.43 15. Школьницы 84. Оценка уровня физической подготовленности проводилась на основе анализа результатов педагогического тестирования уровня развития конкретных двигательных качеств. л Индекс Руфье.4±0. хв.ст. раз Подъем в сед из положения лежа за 1 мин.2 77.5±0.

: Физическая культура студента. Виленский М.І. / Т. каждая четвертая – «ниже среднего». скоростно-силовых способностей и силы мышц рук немного выше у школьниц по сравнению со студентками. В то же время. В. 224 с. 3. Воробйов. Так каждая вторая из них имела «низкий» уровень физического здоровья. Круцевич. 3. М. Chişinău: USEFS. Безверхня. 2012 Таким образом.В.174. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. у студенток более высокий уровень в проявлении силы мышц брюшного пресса. 131 . каждая десятая «средний» и только одна имела уровень физического здоровья «выше среднего». 2004.Б.Я. Г. Кушок Т. 2. Круцевич Т. Уровень физического здоровья у исследуемых девушек в обеих группах был почти идентичным. Полученные данные вызывают необходимость повышения мотивации к занятиям в специально организованных формах двигательной активности студенток первого года обучения в ВУЗе не физкультурного профиля.: Гардарики. 2011. уровень проявления общей и скоростной выносливости. Результаты исследований свидетельствуют о том. посіб.П. координации движений и ловкости. кн. По данным наших исследований было выявлено. 2012 137 . 130-132. Выводы 1. Библиография: 1. 2001. Грибан Г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Ю. С. підлітків та молоді: навч. Вісник Прідніпров’я: Науково-теоретіч. Контроль у фізичному вихованні дітей. Основы здорового образа жизни студента. что в ВУЗе поступает большое количество девушек с низким и ниже среднего уровнем здоровья и низким уровнем физической подготовленности. что на протяжении первых месяцев обучения на факультете иностранных языков в ВУЗе педагогического профиля снижаются адаптационные возможности организма студенток. С.журнал. М. 2.Ю. Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ //.

. picioare [2. В статье представлены результаты исследований вариантов алгоритмизации процесса обучения техники бросков через бедро в дзюдо. antrenori. depun eforturi însemnate [4. Pregătirea modernă în judo presupune desfăşurarea unei activităţi planificate. psihologi. etc). structura de bază a tehnicii rămâne constantă.Waza) cuprinde toate procedeele prin care executantul (tori) urmăreşte aruncarea adversarului (uke) cu spatele pe tatami. 2012 138 . student. care să ţină seama de cuceririle ştiinţei.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. sold.Waza). Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. În perioada învăţării. Резюме. Învăţarea începe întotdeauna cu procedeele cele mai simple şi mai uşoare. Chişinău Neagu I. этап начальной подготовки. Chişinău Grosu V. дзюдо. 2012 ASPECTELE METODICII DE ÎNVĂŢARE A PROCEDEELOR „ARUNCĂRI PESTE ŞOLD‖ LA JUDOKA ÎNCEPĂTORI Arama I.. cei implicaţi în activitatea competiţională (sportivi. medici. Chişinău Ключевые слова: Методика обучения. o coordonare a acţiunilor acestuia pentru realizarea şi finalizarea execuţiei tehnice. lector universitar. Chişinău: USEFS. fiind predată în formele clasice. noi am pornit de la premisa că o metodică adecvată poate spori şansele de realizare a performanţei şi contribui la creşterea nivelului de instruire. tehnicieni. 3. În totalitatea lor. Pentru creşterea performanţelor. Ipoteza cercetării constă în faptul că: identificarea unui sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor «Aruncări peste şold» în judo ar facilita procesul de învăţare şi sporire a eficienţei aplicării acestuia în competiţii. controlându-i în permanenţă acţiunile. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. totodată ducând la reducerea timpului necesar pentru formarea deprinderilor motrice. procedeele tehnice din grupa Nage Waza solicită o bună adaptare a aparatului locomotor. ingineri. 1]. legătura pentru finalizarea atacului se realizează: braţe. Învăţarea tehnicii se va face în strânsa concordanţă cu pregătirea fizică. техника выполнения бросков через бедро. numai un pic. într-o anumită ordine metodică. Procedeele tehnice care compun grupa Nage . Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 6].Waza se împart în tehnica proiectărilor (Tacki . În lucrarea de faţă. Antrenor Emerit. Cea mai veche sistematizare a procedeelor tehnice de judo. на этапе начальной подготовки. Tehnica de proiectare (Tachi .Waza) şi tehnica de sacrificiu (Sutemi . atât generală cât şi specială a copiilor. Transmiterea energiei necesare proiectării. a fost realizată de Şcoala de Judo KODOKAN din Tokio. lector universitar..

„Aruncarea peste şold”.analiza literaturii ştiinţifico-metodice. 3. Pe de altă parte. Chişinău: USEFS. Cercetarea s-a desfăşurat în sala de sport a USEFS din Chişinău.observaţia pedagogică. 3. Pivotare.experimentul pedagogic. Dezechilibrare. Dinamica notelor la acţiunile tehnice 1. Argumentarea teoretică şi experimentală a modalităţilor de însuşire şi perfecţionare a tehnicii procedeului „Aruncare peste şold‖ de către judocanii cu vârsta 10-11 ani la etapa incipientă. . 6.analiza statistico-matematică. 2012 Scopul lucrării: ne-am propus să efectuăm o investigaţie în direcţia învăţării şi perfecţionării optime a tehnicii aruncărilor peste şold în judo. 2. Proiectare. prin care ei să realizeze procedeele învăţate în timpul angajărilor. Elaborarea programei speciale pentru elevii din grupa experimentală. Priză. . Subiecţii cercetării au fost: elevi cu vârsta 10-11 ani de la Clubul Sportiv „Wolf Club‖. „Aruncarea mare peste şold”.12. s-a urmărit implementarea unor acţiuni şi combinaţii tehnico-tactice. Au fost utilizate imagini video cu sportivi de valoare din ţară şi de peste hotare. desene.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Intrare. . 2012 139 . Obiectivele cercetării: 1. Asigurare. Experimentul s-a desfăşurat în perioada 01.2011-31. Notarea: Începe cu nota 4 şi se acordă câte un punct pentru următoarele etape: 1.metoda reprezentării prin tabel. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate privind pregătirea judocanilor cu vîrsta de 10-11 ani la etapa incipientă. Fig. alte materiale. 5. . 2. Contribuţia proprie a autorilor lucrării a constat în găsirea mijloacelor de stimulare a copiilor pentru participarea mai activă la realizarea sarcinilor de antrenament. 3. 2.10. „Aruncarea roata peste şold”. 4. Metodele cercetării: .2011. 1.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. tab.27 < 0.01 7.31 cu P < 0. sportivii din grupa martor au atins nota medie de 6.01.8 ± 0. La acţiunea tehnică „Aruncarea mare peste şold‖. iar sportivii din grupa experimentală au înregistrat un succes cu nota medie de 7. grupa experimentală a realizat cel mai evident progres faţă de grupa martor.01 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2. t=3. 1).33. pe când sportivii din grupa experimentală înregistrează nota medie de 8.1 ± 0.33 2. comparativ cu cele ale probelor de control ale grupei martor.7 cu eroarea medie de 0.33 3.59 < 0.31 < 0.88 cu probabilitatea P<0. O diferenţă înaltă între cele două grupe se observă şi la procedeul „Aruncarea roata peste şold‖. Metodologia aplicată s-a dovedit a fi eficientă în experimentul pedagogic desfăşurat. la testul „Aruncarea peste şold‖.05 7.7 cu eroarea medie de 0.01. la testarea finală.59 cu P < 0.22 7. 2012 Tabelul 1. cu eroarea medie de 0.3. la care grupa martor acumulează nota medie de 7. La testul dat. observăm că diferenţa dintre grupe este semnificativă (fig. criteriul t=3.3 ± 0.01. pe când cei din grupa martor înregistrează rezultate mai modeste: nota 7.01 la celelalte două procedee.22. aşadar sportivii din grupa experimentală ajung la nota medie de 8. 2012 140 . fapt ce vădeşte rezultate mai mari. crt 1 2 3 Denumirea testului «Aruncarea peste şold» (nota) „Aruncarea mare peste şold» (nota) Aruncarea roata peste şold» (nota) Grupa martor Grupa experimentală m± X e± m X m t P 6. La testul dat.22 8. Aplicarea mijloacelor şi metodelor utilizate de noi în programul de antrenament sportiv pentru judocanii din grupa experimentală a arătat că. Rezultatele testărilor sportivilor din grupele martor şi experiment la finele experimentului pedagogic Grupele Nr.22 8.05 şi pentru t≥2. rezultatele obţinute de grupa experimentală privind pregătirea tehnică la etapa incipientă au atins cote valorice superioare.05 la unul din procedee şi P < 0.33.1 ± 0.27 iar P < 0. Conform pragului critic.1 ± 0. Lla testul dat. pentru n=10 Din figura 1 şi tabelul 1 observăm că.7 ± 0. [5]. sportivii grupei experimentale înregistrează progrese la toate cele trei procedee cu un prag de semnificaţie P < 0.7 ± 0.8 cu eroarea medie de 0.22.1.05 reflectă o diferenţă semnificativă între notele medii ale elevilor din grupa martor şi cea experimentală. Chişinău: USEFS. criteriul t=2.22.10 cu probabilitatea P<0.1 ± 0.22 3.22.

преподавателей. p.teorie şi metodică (lupte libere. В 4-х кн. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. şabloanelor. 2.Е. 4. Методика подготовки. Concluzii În final putem spune că. Кн. 203-234. М. o intrare. prin această cercetare. 2012 141 . 3. Bucureşti: Sport .П.С. Туманян. организация тренировки. se finalizează cu o aruncare bună. că succesul lecţiilor depinde de gradul de creativitate ştiinţifico-pedagogică a antrenorilor. greco-romane. Кишинев..С. Judo. 2003. confirmând ipoteza noastră că un sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor „aruncări peste şold‖ne va permite facilitarea procesului dat. Această cercetare demonstrează o dată în plus. Acest lucru ne va ajuta la sporirea capacităţii de aplicare a procedeelor tehnice în condiţii de competiţie. докторантов. 1985.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 400 p.. 3. 1998. Г. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv. Manolachi V. Дидактические основы обучения броскам в спортивной борьбе // Спортивная борьба: Ежегодник. 1985.: Советский спорт. 2009. Учебное пособие.: Физкультура и спорт. Алиханов И. Воловик А. 2012 Considerăm că metodologia aplicării programului experimental şi rezultatele demersului investiţional prin vizionarea filmelor. o dezechilibrare. Chişinău: Tipografia Centrală. методика. Lipsa unuia dintre aspecte ar putea conduce la învăţarea eronată a întregului procedeu. Bibliografie: 1. Начальное обучение классической борьбе. o pivotare bună.И. desenelor ne-a permis să realizăm obiectivele propuse.М. 215 с. 5. 518с 6.Turism.. pentru ale solicita copiilor o participare cât mai activă în procesul de învăţare a procedeelor la antrenamente. . copiii fiind mobilizaţi de ideea întrecerii cu grupa martor.. тренеров. Демченко П. am obţinut un răspuns afirmativ la solicitările antrenamentelor. Sporturi de luptă . 1970. Antrenorii trebuie să ţină cont de succesiunea învăţării procedeelor tehnicotactice. Спортивная борьба: Теория. Muraru A. Experienţa a dovedit că o priză. Chişinău: USEFS. 400 с. 37-41. Учебное пособие для студентов. М.

care alcătuiesc astăzi literatura ştiinţifico-metodică de bază a acestui domeniu de activitate. trebuie să constituie o preocupare prioritară pentru toţi antrenorii care lucrează în sectorul copiilor şi juniorilor. Ozolin (1972). Alexe (1985). deoarece reprezintă o adevărată bază de date. acest lucru a atras după sine îmbogăţirea teoriei antrenamentului sportiv.Dragnea (1993) au studiat aceste probleme ale antrenamentului sportiv. S-a presupus că utilizarea în cadrul antrenamentului înotătorilor de 11 – 12 ani a mijloacelor de forţă va conduce la ridicarea nivelului de pregătire fizică generală şi specială.G. Perfecţionarea procesului instructiv – educativ la nivelul copiilor şi juniorilor constituie o preocupare importantă pentru mulţi autori. cu caracter obiectiv. metodologia de pregătire în diferite discipline sportive a cunoscut permanente schimbări în concordanţă cu evoluţia practicii antrenamentului sportiv. 2012 METODELE ŞI MIJLOACELE DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN PROCESUL DE ANTRENAMENT A ÎNOTĂTORILOR(VÎRSTA 11-12 ANI) Covali D. direcţionând procesul de antrenament. Резюме: Использование в процессе тренировки пловцов 11-12лет средств и методов силовой направленности способствует росту их физической подготовленности. exprimate în creşterea rezultatelor sportive ale înotătorilor. Cîrstea (1993). a căror generalizare a condus la diversificarea metodelor de pregătire. Actualitatea. Implicit. dezvoltarea forţei. Sub aspectul pregătirii fizice. N. De aceea spunem că dezvoltarea forţei asigură înotătorilor un randament superior. N. Gh.. Aplicarea analitică. Matveev. Ipoteza cercetării. Chişinău Ключевые слова: развитие силы. un număr mare de autori ca: L. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău Stepanova N.. selectivă şi simultană a acestor informaţii influenţează primordial performanţa sportivă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. mai ales la vârsta tinerilor înotători. Trebuie subliniat faptul că forţa are o pondere însemnată în eficienţa practicării înotului. Analiza caracteristicilor efortului specific al sportivilor De-a lungul timpului. student. физическая подготовленность. 2012 142 . a căror interpretare scoate în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat. A. precum şi nivelul de realizare a obiectivelor pregătirii şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului. (1997). спортивная тренировка. dr. S..Vaiţehovski (1971). ale căror cunoştinţe s-au materializat în lucrări. Pe parcursul anilor. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă. Chişinău: USEFS.

distingem formele: . Creşterea nivelului forţei musculare maxime (a calităţilor de forţă propriuzise). pregătirea fizică specifică constă în influenţarea dezvoltării calitative a lanţurilor şi grupelor musculare.  creşterea puterii musculare. Metodologia pregătirii înotătorilor pentru probele pe distanţă scurtă prezintă o serie de particularităţi care trebuie relevate.N. În procesul pregătirii de forţă îndreptate spre creşterea vitezei mişcărilor. Baroga (1980). Chişinău: USEFS. Abordarea teoretică a modului şi conţinutului pregătirii tinerilor înotători în baza studiului literaturii de specialitate. rezistenţă şi viteză solicitaţi la efectuarea eforturilor caracteristice înotului (V. mai ales că literatura de specialitate este mult mai săracă în aceste cazuri. Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 1.forţa în regim de rezistenţă. . 2012 143 . comparativ cu probele pe distanţe medii şi lungi. precum şi la perfecţionarea indicilor de putere.forţa propriu-zisă. evidenţiate de L. pe cele determinate de contracţiile statice – izometrice şi cele dinamice – izotonice. În procesul pregătirii fizice prealabile. 2012 Metode şi mijloace în pregătirea fizică specifică a înotătorilor Înţeleasă în acest context. Determinarea eficienţei mijloacelor de forţă în pregătirea fizică a înotătorilor.forţa explozivă. 2004). Platonov. a mobilităţii articulaţiilor care participă nemijlocit la efectuarea procedeului. În acest context. se vor urmări realizarea obiectivelor privind:  perfecţionarea tehnicii prin menţinerea vitezei şi tempoului mişcărilor la nivelul existent sau sporirea acestuia. distingem ca forme de manifestare a forţei. 2. . îndemânare-coordonare.  îmbunătăţirea mobilităţii articulare. forţa în regim de viteză sau detenta.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Ei ţin de preponderenţa metabolică a modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare. maximală sau absolută. În cadrul relaţiilor dintre forţele interne şi externe. în realizarea performanţelor pe aceste distanţe. 2. Sarcinile cercetării.  educarea calităţilor psihice ş. Formarea capacităţii de a manifesta o forţă mare în condiţiile mişcărilor rapide (a calităţilor de viteză-forţă). se dezvoltă două sarcini fundamentale: 1. Explicaţia bibliografiei reduse constă în faptul că factorii determinaţi şi chiar limitativi ai performanţei sunt în aceste probe mult mai numeroşi. a.

4. lunar au fost pdesfăşurate competiţii în cadrul şcolii. În elaborarea metodicii antrenamentului. Conţinutul microciclului caracteristic pentru semestrul I. presupunea cîte 6 antrenamente (45 min pe uscat şi 90 min în apă). s-a efectuat controlul curent şi de etapă. În perioada cercetărilor. după cum urmează: Etapa I – februarie . şi anume: 1. dar în legătură cu necesitatea evidenţierii gradului de sporire a rezultatelor sportive ca indicator sportiv-tehnic integral. 2012 144 .Metoda prelucrării statistico-matematice. Metoda testării. de asemenea.de pregătire generală (septembrie-februarie). II . Organizarea cercetării: Cercetarea s-a efectuat în două etape. în al doilea semestru microciclul a fost completat pentru fete cu trei şi pentru băieţi cu două antrenamente de pregătire specifică (de înot). nivelul capacităţii de muncă în baza testului PWC 130-170. această etapă de antrenament a constituit o parte a procesului pregătii de bază. 2. 2012 Metodele cercetării. Luna august nu a fost luată în evidenţă. Chişinău: USEFS. fapt ce a oferit posibilitatea de a recalcula eforturile planificate la îndeplinirea volumului în diferite zone de intensitate şi de a corecta raportul lor spre un nivel optimal. Etapa II – septembrie 2011 – martie 2012: cercetarea efectelor programelor de antrenament aplicate. ea a fost consacrată odihnei active. mijloace cu caracter de forţă sub formă de antrenament în circuit cu patru variante).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. exerciţii de elasticitate. valoarea funcţională a efortului planificat se controla cu înregistrarea sincronizată a pulsometriei pe parcursul întregului antrenament. ştafete. Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. În cercetare s-au folosit metodele care au avut scopul verificării diferitelor aspecte ale selecţiei. a fost divizat în două semestre: I . A fost determinat. în conformitate cu cerinţele actuale ale sportului. s-a ţinut cont de următoarele concepţii contemporane: renunţarea la concepţia privind sporirea volumului eforturilor de nataţie. Convenţional. stricta necesitate a pregătirii fizice multilaterale prin prisma largă a diverselor mijloace (cros. Pe parcursul anului de studiu.iunie 2011: studiul surselor bibliografice privind aspectele pregătirii cu orientare de forţă la sportivii înotători. Observaţia pedagogică. 3. Totodată. ce a durat pe parcursul anului de studii cu contigentul de tineri înotători de 11-12 ani (15 fete şi 18 băieţi) din şcoala sportivă de nataţie.de pregătire specială (martie-iulie). Perioada competiţională la etapa specializării iniţiale nu este prevăzută. jocuri.

4 11 5.4 584 167 Din tabel se observă că în I-a jumătate.2 27.3 16. În a II-a jumătate. este micşorat (pîna la 4%) efortul cu folosirea alergării.8 6. în ambele perioade.6 7. (tab.4 9.5 21.8 15 70.6 19.1 304 84 % din Ore numă rul total de ore 44.3 4.4 4.5 18.9 27. Activitatea pe uscat are următoarea repartizare a mijloacelor de pregătire.5 % din număr ul total de ore 72.6 6.4 12. datorită scăderii volumului efortului în zonele de intensitate 1şi 2 (tab.1 5. a jocurilor şi a exerciţiilor de elasticitate.9 417 64.2 22.4 32. Caracterizînd structura temporală a antrenamentului tinerilor înotători la etapa de specializare sportivă iniţială. 2012 Rezultatele starturilor din decembrie şi martie au fost analizate ca fiind de control. în zona a treia volumul de înot îndeplinit a fost cu 25-35% mai mare decît cel prevăzut în programă. Totodată.5 23. în mod uniform.7 25.4 14. Referitor la structura efortului de antrenament în zonele de intensitate. aproape 70% de timp.antrenamentului pe uscat (83-84 ore în semestru). trebuie spus că acesta corespunde cu numărul general de ore pe an recomandat în programa existentă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 17.4 280 83 % din Ore număru l total de ore 32. Raportul mijloacelor principale de pregătire a tinerilor înotători de 11-12 ani în ciclul anual (în ore şi %) Mijloacele pregătirii Nataţie Exerciţii de forţă Alergare Jocuri. a fost asimilat un raport aproximativ egal între exerciţiile de forţă. ceea ce corespunde cerinţelor pentru pregătirea fizică multilaterală a înotătorilor. mai exact 197-220 ore în fiecare semestru.5 % din % din numărul număr total de ul total ore de ore 71.5 8. Chişinău: USEFS.1 14. 2).2 4.cu scop determinat. 2012 145 . 1): Tabelul 1.9 42. s-a atribuit eforturilor de nataţie şi pînă la 30% .7 38.7 19. ştafete Exerciţii de elasticitate Total Inclusiv pe uscat Perioada I Perioada II Total pe an Unităţi de măsură Ore % din număr ul total de ore 197 27 18.1 220 37. volumul efortului cu caracter de forţă a fost majorat pînă la 12% şi de aceea. iar cele din iulie .4 12. alergare şi ştafete. trebuie remarcat că.

1 32.0 7.0 50. astăzi. care condiţionează nivelul de dezvoltare a forţei musculare la cote foarte ridicate şi chiar maximale.2 37.7 22.3 0 0 0 0 4 19.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1 99. în practica antrenamentului sportiv.5 0 0 0 0 5 3. Analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate reflectă faptul că. .9 13. Concluzii 1. precum şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului. pot fi realizate.4 6. în mod dirijat rezultatele sportive planificate.5 6.7 12.0 71. 2012 146 .2 6.2 73. Acest fapt se explică prin faptul că probele pe distanţa scurtă impun cu preponderenţă cunoaşterea modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare.4 10.4 7. În general.1 7.0 3.5 100 3 73.8 19.2 45.4 0 0 0 0 15 100 12. creşterea performanţelor se bazează pe elaborarea modelelor de antrenament.0 22.Folosind pe larg eforturile nespecifice.9 10. care utilizează metode tradiţionale.0 1.6 1.2 4.6 6. înclusiv cel cu caracter de forţă.3 13.9 2.9 19.5 13.4 15 12. pe fondul unei stări funcţionale bune şi foarte bune: . 2012 Tabelul 2.6 33.2 14. Chişinău: USEFS. 3. precum şi nivelul de realizare al obiectivelor pregătirii.7 14.1 15 65. ştafete Alergare Exerciţii pentru elasticitate Perioada I II I II I II I II I II Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % 1-2 100.5 53.2 0 0 0 0 Total 197 220 27 37.5 1.3 32.4 18.8 4.folosind volumul de înot redus considerabil (465-490 km în loc de 600-800 km conform programei). teoria şi metodica nataţiei este mult mai bogată în metodologia pregătirii înotătorilor pe distanţe lungi şi medii.75 24.4 10. 2.5 Rezultatele cercetărilor permit de a trage concluzia că la dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza metodicii propuse de noi.7 7.5 38.2 68. Repartizarea principalelor mijloace de pregătire după zonele de intensitate în ciclul anual la tinerii înotători 11-12 ani (în ore şi %) Nataţie Zonele de intensitate Exerciţii de forţă Jocuri. care scot în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat. deoarece ele reprezintă o adevărată bază de date. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă.2 69. .îndeplinind preponderent efortul lucrului în zona a treia de intensitate (pînă la 35-45%).3 1.4 23.2 27.1 16.5 14.9 51.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.

1971. Dragnea A. В статье представлены результаты поиска путей оптимизации подготовки борцов 16-18 лет в годичном тренировочном цикле. univ. Книга тренера. 1993. 143. Общая теория спорта.: ФиС. 148. борцы греко-римского стиля. 6.М. Платонов В. С.П. 7. P. 2. P. Chişinău Busuioc S. 5. Conform datelor controlului pedagogic se poate de menţionat că efectul folosirii efortului cu caracter de forţă şi-a găsit reflectarea reală în dinamica sporirii indiciilor pregătirii fizice speciale.Turism. 1980. Chişinău Grosu V. ASPECTE ALE STRUCTURII ŞI PERIODIZĂRII ÎN CICLUL ANUAL DE ANTRENAMENT SPORTIV A LUPTĂTORILOR DE STIL GRECO-ROMAN DE VÂRSTA 16-18 ANI Dimitriu A. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.138-158. периодизация. conf. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.: ФиС. Dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza aplicării mijloacelor de pregătire a tinerilor înotători conform metodicii elaborate de noi permite obţinerea dirijată a rezultatelor sportive planificate. 5..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. P. student. 312 с. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 6. 808с. Chişinău Ключевые слова: Структура. 335 3. 4. Chişinău: USEFS. Metodica antrenamentului sportiv. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului Bucureşti: UNIVERSUL. cum sunt că forţa de tracţiune pe uscat şi în apă. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 36 – 48. dr. Матвеев Л. годичный цикл. Antrenamentul sportiv – teorie şi metodologie. Bibliografie: 1... Criterii de apreciere a conţinutului şi organizarea antrenamentului sportiv. lector universitar. datorită stării funcţionale bune şi foarte bune a sportivilor.. P.. Educaţia fizică şi sport nr. 8. 2004. 2012 4. Ozolin N. Вайцеховский С. 1997. vol. 1985. Bucureşti: Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. Киев: Олимпийская литература. Alexe N. imitarea diferitelor modalităţi de nataţie. Forţa în sportul de performanţă Bucureşti: Sport . 1993. Bucureşti:―Stadion‖ 1972. Резюме.Н. М. Bucureşti. 2012 147 . Baroga L. Общая теория и еѐ практические приложения. 2. М.G. Cârstea Gh.

vârsta 16-18 ani. Unul dintre factorii majori ce determină dinamica adecvată a indicilor de pregătire constă în structurarea optimă şi realizarea procesului de antrenament la diferite etape ale ciclului anual (Туманян. 2012 Extinderea competitivităţii în pregătirea sportivilor şi creşterea permanentă a numărului de pretendenţi reali la cele mai înalte locuri pe arenele internaţionale. în cadrul ciclului anual de antrenament. vârsta 16-18 ani. Г. 2012 148 . N. 2001)..O. Obiectul cercetării îl constituie procesul de antrenament al luptătorilor de stil greco-roman. Odată cu schimbarea regulilor de joc... 4) înregistrări video.С. 1998.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. impun savanţilor şi practicienilor obiectivul referitor la evidenţa şi reglarea indicilor de pregătire a sportivilor.G.O. metodica de evidenţă şi structurare a componentelor de pregătire în cadrul ciclului anual devine insuficient perfectată ( Bompa T.. 2005) Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în identificarea unor regimuri optime de antrenament în pregătirea fizică şi tehnico-tactică a luptătorilor de stil greco-roman în cadrul ciclului anual de antrenament. 2002. 3) testarea pedagogico-sportivă. 2003. Manolachi V. Scopul cercetării: a elabora şi a implementa programul sportiv conform periodizării în ciclul anual de antrenament pentru luptătorii de stil liber. Ipoteza cercetării: s-a presupus că un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. Totodată. Bompa T.sistemul de evidenţă şi control pedagogic. 2) observările pedagogice. vârsta 16-18 ani Metodele cercetării În cadrul investigaţiei au fost aplicate următoarele metode ştiinţifice de cercetare: 1) analiza teoretică şi generalizarea literaturii. structurarea aspectelor de pregătire a luptătorilor de stil greco-roman. Platonov V. cronometrarea şi stenografierea luptelor. apare o contradicţie dintre volumul foarte extins de exerciţii la antrenament şi intensitatea înaltă a efortului luptătorilor la competiţii. factologia ştiinţifică şi deducţiile metodice elaborate din acest punct de vedere necesită completări şi concretizări. Chişinău: USEFS. În consecinţă. Subiectul cercetării . 5) analiza matematico-statistică a informaţiei.

04 1. testarea sportivilor din grupa martor şi cea experimentală a dovedit că nu sunt divergenţe semnificative în rezultatele obţinute.10 ± 0.93 37.10 ± 0. la începutul experimentului. Rezultatele testărilor sunt prezentate în tabele. Tabelul 1. Grupa martor Denumirea testului Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă (suveica) 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .82 cu probabilitatea P<0. 2. La finele experimentului pedagogic s-a efectuat testarea finală şi s-au analizat rezultatele normativelor de control în ambele grupe. Prima etapă se referă la analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.8 ± 0.20 11.1 ± 0.10 ± 0.60 ± 0.97 > 0. 2009). 5.87 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.27 3. Pentru grupa experimentală s-a optimizat structura pregătirii sportive.16 35.9 ± 0. La etapa a treia de cercetare a fost prelucrat şi sintetizat întregul volum de informaţii. 3. 2012 Organizarea cercetării Cercetarea a fost realizată în trei etape.П. Datele obţinute în rezultatul testărilor pedagogice s-au comparat în baza criteriului t-Student pentru selecţiile observaţiilor independente necuplate (Демченко П. 2012 149 .3 ± 0.19 0.18 4.05 > 0.31 12. A fost elaborat şi aplicat un sistem de mijloace de control pedagogic al pregătirii sportive a luptătorilor de stil greco-roman.16 10. 1.01.83 0.8 ± 0. vârsta 16-18 ani.6 ± 1.89 > 0. în ciclul anual de antrenament.05 > 0.42 46. A doua etapă se referă la testarea indicilor privind gradul de pregătire fizică şi tehnico . pentru n=12 Din tabelul 1. la studierea documentelor de planificare în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman..05 12.16 13.19 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2.5 ± 0.05 7. vârsta 16-18 ani.05 > 0.69 1. luptători-juniori. câte 12 băieţi cu vârsta 16 – 18 ani: grupa martor şi grupa experimentală.55 ± 0. putem observa că. La începutul experimentului pedagogic s-a efectuat testarea în rezultatul căreia au foet completate 2 grupe de sportivi.tactică în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.10 8. precum şi la experienţa personală. 7.40 ± 0.07 cu probabilitatea P<0. vârsta 16-18 ani.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice( %) Grupele Grupa experimentală t P X i± m X i± m 14. crt. S-au observat însă unele diferenţe doar la testul Chişinău: USEFS.05 > 0.95 > 0.21 1.05 şi pentru t≥2. 6.05 0. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la începutul experimentului pedagogic Nr.22 47. 4.2 ± 1.

La testul „Cinci aruncări‖.21 12.68 7.97.17 secunde.43 34.01 < 0. 2).80 ± 0.01 Diferenţele sunt semnificative pentru t≥2.07 cu probabilitatea P<0.19 secunde. 4.8 secunde єi eroarea medie de 0.35 < 0. media de grup este de 7.51 2. Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .17 54.62 repetгri ale variabilei „t‖ peste pragul de semnificaţie P<0.25 secunde la testarea finală (tab. dar diferenţele nu au fost semnificative nici aici. grupa martor оnregistrează o medie la testarea finală de 12. Omogenitatea grupelor a fost necesară pentru efectuarea experimentului pedagogic. „cinci aruncări‖ – t4=1. 6.24 10.75 5. Prin urmare.00 ± 0.8 ± 0.89.20 31.35 ± 0.5 cu eroarea medie de 0.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice (%) X f±m 15. Оn cea de-a treia probă. în fond. s-au testat sportivii din grupele martor şi experimentală pentru a determina nivelul dezvoltării capacităţilor motrice şi tehnicotactice. 3. 2012 150 . „Alergare 3000 m‖.05). iar grupa experimentală . 2.6 ± 0.23 49.23 secunde.7 ± 1. performanţele medii sunt de 6.16 cu (P<0. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la finele experimentului pedagogic Grupele Nr. La testul „Ridicări la bara fixă‖.05 < 0.35 ± 0.24 secunde.4 ± 1. iar la grupa experimentală. pragul de semnificaţie (P > 0.29 2. Rezultatele testărilor finale diferă semnificativ: criteriul t=2. 3. au fost omogene. La finele experimentului pedagogic. Chişinău: USEFS.68 repetгri.05) reflectă faptul că ambele grupe. la testarea finală. Pentru proba „Alergare de navetг 3x10 m‖ s-a constat că. Criteriul t=2.62 6.01.01 < 0. 2. 7.83 şi în testul „eficienţa acţiunilor tehnice‖ .01.t3=1.87 2.21 secunde.valoarea medie este de 11.25 ± 0.84 2.20 ± 0. Criteriul t=2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. оn grupa martor.25 secunde cu eroarea medie de 0. Denumirea testului Grupa martor 1.19 11.40 ± 0. crt. 4.01 < 0. observăm că rezultatul mediu al grupei martor este de 10.05.28 t P 2. iar grupa experiment prezintă valori de 17. iar sportivii din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 9.25 9.1 ± 0.20 ± 0.6 ± 0.05 şi pentru t≥2. grupa martor prezintă valori ale variabilei „t‖ = 15.05 < 0.6 cu eroarea medie de 0.84 3.5 ± 0.0 min cu eroarea medie de 0.16 2.6 secunde cu eroarea medie de 0. 8.84 cu P < 0.82 cu probabilitatea P<0. pentru n=12 1.87 cu P<0.39 Grupa experimentală X f±m 17.01.2 ± 0. 2012 „diversitatea tehnicii‖ – t1=1.05 <0. Tabelul 2.69 3.

2003. sportivii din grupa martor înregistrează valoarea medie de 49.05.84 cu P<0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Учебное пособие. 423 с. докторантов. 2012 151 . O. La testul „Eficienţa acţiunilor tehnice‖ grupa martor înregistrează media de 3.69 secunde. 1998. организация тренировки.28 %.80 ± 0. criteriul t=2. 6. 2001. Îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor pregătirii fizice în grupa experimentală ( unde P<0. . 7. pe care noi am elaborat-o.40 ± 0. Демченко П. тренеров.2 secunde cu eroarea medie în mărime de 0.4 ± 1. 3. iar cei din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 54. 73-180.75 secunde. Criteriul t=2. Chişinău: Tipografia Centrală. La testul „Intervalul de atac‖. Chişinău: USEFS.43 repetări. 4.01. для ИФК. 3. 2012 5.N.F. Платонов В. La „Testul special de şase minute‖. iar colegii din grupa experimentală ating valoarea medie de 5. 400 с.П.P. Concluzii 1. Туманян. 6. Кн. p. Методика подготовки. методика. 2. este în corelare cu locurile obţinute în competiţiile de diferit nivel.Dezvoltarea calităţilor biomotrice. 256-263. 2002. criteriul t=3.Н. . ceea ce denotă diferenţe semnificative între grupele din cadrul experimentului realizat.EX PONTO.20 repetări. 400 p. Bucureşti: Exponto.1 secunde cu eroarea medie de 0. Putem conchide că îmbunătăţirea indicilor de mai sus. 2005. rezultatul mediu în grupa martor este de 34. Теория спорта: Учебн.Manolachi V. Teoria şi metodologia antrenamentului. 518с.Bompa T. Considerăm că modificarea mijloacelor controlului pedagogic în structura antrenamentului sportiv pentru grupa experimentală a contribuit la îmbunătăţirea indicilor în pregătirea sportivă. М. Кишинев.. greco-romane. Учебное пособие для студентов. преподавателей. Constanţa. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv.35 cu P<0. 2009.51 cu P<0. 2.05 şi P<0.С.01. Г..7 ± 1. Periodizarea .teorie şi metodică (lupte libere.01) s-a produs datorită modificării structurii şi periodizării antrenamentului sportiv. C. Bibliografie: 1.Киев: Вища школа. Rezultatele experimentului pedagogic au confirmat ipoteza noastră conform căreia un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. . 210-250.. vârsta 16-18 ani. iar la sportivii din grupa experimentală valoarea medie este de 31. Periodizarea. 5.39 %. В 4-х кн.P.: Советский спорт.Bompa T.A. Sporturi de luptă . Спортивная борьба: Теория.

Şulica. 2 şi a. prin testarea capacităţilor motrice este imposibil de a obţine o informaţie amplă despre pregătirea sportivului către competiţie.. După cum menţionează I. a factorilor cantitativi şi calitativi. tehnică. Изучена соревновательная деятельность национальной сборной команды РМ по вольной борьбе 2012 г. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. tactică.]. modul de lupte [9. teoretică. Sarcinile ce rezultă din particularităţile activităţii competiţionale a luptătorilor se complică şi din cauza faptului că punctul vulnerabil al luptătorilor noştri constă în pregătirea tehnică mai slabă comparativ cu cea a luptătorilor de performanţă din alte ţări. cum ar fi: alegerea specializării (sport) [6. lector superior. Резюме. problemei prognozării eficacităţii activităţilor sportive sunt dedicate numeroase lucrări. Volumul tehnicii suficiente presupune totalitatea minimală a acţiunilor tehnice. în special în perioadele de pregătire şi participare la competiţii sportive [3. lector superior. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.]. 2010. Chişinău Postolachi A. 2012 ANALIZA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER ÎN CICLUL MULTIANUAL Gîlcă M..A. 8].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. nivelul şi viteza însuşirii tehnicii [4 şi a. După cum se ştie. 2012 152 . 5. 10 şi a. performanţe stabile în competiţii [1. masterand. борцы вольного стиля. 7 şi a. psihologică şi biologică). В данном экспериментальном исследовании представлен анализ рейтинга команд по вольной борьбе на Чемпионатах Мира 2009.. ce ajută sportivul să rezolve sarcinile tactice care apar în timpul luptei. Evident performanţele stabile în competiţii reflectă o pregătire multilaterală (fizică.]. Într-un şir de studii este demonstrată implicarea caracteristicilor individual-tipologice. техническо-тактическая подготовкa. многолетняя подготовка. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. dar încă nu Chişinău: USEFS. [11] pregătirea tehnică este caracterizată de gradul de însuşire a sistemului de mişcări ce corespund particularităţilor probei date de sport şi asigură realizarea performanţelor.] Trebuie să se ia în considiraţie caracteristicile individual-tipologice ale sportivilor la toate etapele de educaţie şi de formare. Acest volum este analogic selectării elementare a acţiunilor tehnico-tactice. 2011 годов. deoarece permite desfăşurarea luptei cu adversarul. Chişinău Polevaia-Secăreanu A. Chişinău Ключевые слова: классификация. Actualitatea cercetării: În ultimele decenii.

Volumul tehnicii obligatorii reprezintă totalitatea acţiunilor tehnice ce trebuie însuşite de către sportiv. La nivel Mondial. 2010. 2012 153 . Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2011 Chişinău: USEFS. în ultimii ani (2009. Dar. De exemplu. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2010 Fig. 12 0 5 4 20 3 3 3 3 3 40 60 RUSSIA-I Azerbadjan-II Iran-III Turcia-IV Japonia-V China-VI Suedia-VII Uzbechistan-VII Kanada--IX 16 2010 0 8 10 3 20 RUSSIA-I Azerbadjan-IV Kuba-VII India-X 7 4 30 Japonia-II Iran-V Kanada-VIII 4 40 5 3 3 2009 7 10 1 50 60 Bulgaria-III Ukraina-VI Turcia-IX Kuba-X Fig. luându-se în consideraţie procesul de antrenament concret şi particularităţile lui individuale. 3). în anii 1993 şi 1995 echipa SUA a fost pe primul loc. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2009 7 10 7 8 5 4 5 3 4 4 2011 0 10 20 30 40 50 RUSSIA-I Iran-II Japonia-III Azerbadjan-IV Belorusia-V Bulgaria-VI Turcia-VII Ukraina-VIII China-IX SUA-X 60 Fig. 2. aceasta deţinînd locul fruntaş pe parcursul anilor. 1. 2011) este o anumită stabilitate a echipei din Rusia. în 1994 – Turcia.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 reprezintă un volum necesar pentru atingerea nivelului înalt al măiestriei sportive. în luptele libere are loc o schimbare de lideri. permanent. Rusia a fost pe locul IV. în Cupa Mondială a învins echipa din Iran. 3. a fost analizată activitatea competiţională la nivelul mondial la luptătorii de stil liber. 2. Prin urmare. ceea ce demonstrează o pregătire multianuală bine structurată (Figurile 1.

la sol şi de acţiunile tehnico-tactice. Această clasificare unică structurează tehnicile luptei în trei niveluri: Lupta din poziţie prezintă multe acţiuni tehnice. VII). 3. Chişinău: USEFS. care se clasifică în funcţie de acţiunile tehnice din poziţie. O stabilitate se observă şi la sportivii din Turcia (IV. II). prima parte a tabelului bazată pe clasificarea unică (pe niveluri) ne acordă un şir de avantaje faţă de alte clasificări. 2012 154 . însuşeşte şi acest stil de lupte. Din clasa ducerilor la sol. III-2011. Analiza rezultatelor sportivilor la Campionatul Republicii Moldova la luptelibere (seniori) 2012 ne dă posibilitatea de a evidenţia pregătirea sportivilor autohtoni din lotul naţional. Ucraina şi a. deoarece dă posibilitatea de a caracteriza foarte minuţios luptele situative pe saltea şi permite a avea o imagine mult mai exactă despre diversitatea tehnicii luptei. Astfel. Belorusia. fapt ce atrage atenţia liderilor topului mondial. Japonia. V. Iran. IX. Cel mai des folosite sunt „aruncările cu trecere pe sub braţ cu fixarea ambelor coapse‖ . În comparaţie. prezentîndu-se foarte bine la aceste trei campionate şi deţinînd locurile: V-2009. putem observa participarea slabă a S. 2012 Conform figurilor 1. II-2010. Pentru atingerea scopului sus-menţionat. putem să analizăm rezultatele lotului Japoniei. putem observa pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor moldoveni. (figurile 1. „cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă‖ – 12 şi „aruncarea peste şold‖ – 10. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. putem să constatăm că rezultatele studiului multianual al evoluţiei sportivilor din Azerbadjan. 3) sunt actuale. în cercetarea noastră. în anul 2011 se clasează doar pe locul X în reitingul mondial. „cu fixarea unei coapse‖ – 17‖. treptat. În general.A. care va permite studierea problemei sportului autohton. din clasa doborîrilor se evidenţiază mai mult „trecerile pe sub braţe cu fixarea ambelor coapse‖ – 20 şi cele prin „împingere‖ – 17. din care motiv. Turcia.: fiind lideri în perioada 1993-1995. Creşterea performanţelor şi intensificarea concurenţei în luptele libere a sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice provoacă necesitatea de a căuta soluţii şi tehnologii eficiente pentru construirea şi realizarea procesului de antrenament în pregătirea multianuală.U. Conform tabelului 1. mai des întîlnim acţiunile tehnice cu „trecere pe sub braţe‖ – 27 din 54 de duceri totale. a fost analizată activitatea competiţională a luptătorilor autohtoni de stil liber (Tabelul 1). care sunt supuşi selecţiei pentru obţinerea cotei de participare la Jocurile Olimpice. IV) şi Iran (III. IV. Azerbadjan (II. 2. care.54 de acţiuni din 217.

.tuş tehnic‖ (6:0) Victorii la . 18 victorii la „tuş tehnic‖. -Prin extensie.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Tabelul 1. -Prin încrucişarea (gambelor). -Cu prize de braţ-coapsă. -Cu fixarea prizei de coapsa depărtată (sau a trunchiului). -Cu priză de cap-braţ-trunchi. În acelaşi timp. -Cu trecere pe sub braţ (priza captrunchi ). 2012 155 . -Peste şold. Acţiunile tehnico-tactice sunt „emitări‖ – 95 şi „dezechilibrări‖ – 46. sportivii autohtoni mai mult folosesc „răsturnările prin centurare‖ – 71 de acţiuni din 129 de încercări totale. -------------------------------Total Total 8 10 8 3 5 12 Răsturnări Grupă TEHNICA LUPTEI LA SOL Subclasă 54 117 217 Grupă -Prin centurare.tuş‖ Scoateri de pe saltea Emitări Dezeichilibrări Fixarea piciorului în caz cînd scorul nu a fost deschis pe parcursul reprizei (0:0). -Cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă. -Prin răsucire. -Prin răsucire. prin „extensie‖ – 17.. -Prin răsucire (cu prize de o coapsă). pe parcursul acestor angajări am avut 10 victorii la tuş. -Prin înpingere (prizele de capbraţ). -Peste piept. foarte multe „scoateri de pe saltea‖ – 64. cap-braţ). 14 ---------------------------Total 37 ACŢIUNILE TEHNICO-TACTICE Menţineri în poziţia periculoasă Victorii obţinute la . care prezintă un număr foarte mic din cele 100 de angajări analizate. 27 -Cu priza de o gambă (coapsă). -Prin suspendare. -Prin aşezat. -------------------------------Total -Cu trecere pe sub braţe şi fixarea ambelor coapse. -Prin pîrghie. -Cu fixarea unei coapse. Analiza acţiunilor tehnice preferate de luptătorii de stil liber la Campionatul Republicii Moldova 2012 TEHNICA LUPTEI ÎN PICIOARE -Cu întoarcere (moara). 20 17 13 4 14 5 129 16 10 1 54 Total 71 5 17 ----------------------------Total Treceri (la spate) Doborîri Treceri (la spate) Aruncări Subclasă 45 21 -Cu priza de trunchi. -------------------------------Total -Prin smuncituri (cu prize de braţ. -Cu trecere pe sub braţ şi fixarea ambelor coapse. ceea ce prezintă o diferenţă mare în pregătirea Chişinău: USEFS. 80 28 18 10 64 95 46 19 În lupta la sol. prin „încrucişarea gambelor‖ – 13.

43-45.А. Оленик В. Модельные характеристики сильнейших борцов в вольной борьбе // Спортивная борьба. Метод последовательного планирования экспериментов при изучении прогностичности наиболее важных для спортивного отбора показателей.М. Годик М. „menţineri în poziţie periculoasă‖ – 28 şi „fixarea piciorului la scor egal‖ .Г..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. А. Миндиашвили Д. 2012 sportivilor.: Физкультура и спорт. 3. precum şi asupra mijloacelor şi metodelor utilizate în cadrul procesului de antrenament. 8. и др. №3. пед. 1980. Специфика мастерства борцов различных манер ведения поединка. Современная предсоревновательная подготовка борцов. Кононов JI. 10.Г. Новиков А. 9. 34 -37. 2012 156 . Завьялов А.Л. 8-10.: Физкультура и спорт. Luând în consideraţie evaluarea luptătorilor autohtoni la campionatele Mondiale în ultimii trei ani (2009.A. ЛГПИ. 1984. Завьялов Д. С. Unica performanţă a fost locul cinci: Burcă Alexandru. С. 1979.. 5. Как повысить соревновательную надѐжность высококвалифицированных борцов. Курамшин Ю.. Bibliografie: 1. 1975. în baza celor menţionate.Г. 104 с. Рожков П. 12-19. Красноярск. C. 5. 11. 2. 2010. спортивных фак-тов пед. 2006. oferindu-le posibilitatea de a medita asupra nivelului de pregătire. Дифференциальная психофизиология физического воспитания и спорта. С. В: Ежегодник. Шулика Ю. 1997. … канд.7. 800 с. Шулика [и др]. Chişinău: USEFS. Система и борьба: Учебник для СДЮШОР. putem presupune că studiul privind pregătirea multianuală a sportivilor de performanţă din ţările calificate la Jocurile Olimpice va permite identificarea aspectelor pozitive şi negative ale pregătirii sportivilor autohtoni. Зависимость скоростных способностей спортсменов и способности их обучаемости от степени концентрированности нервных процессов. 241 с. № 2. В: Теория и практика физической культуры. №9.. 161 с. 1995.: Физкультура и спорт. Л. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.. Игуменова Л. М. С.А.Н. 136 с. В: Теория и практика физической культуры. Дзюдо. Шевцова Л. М.А. В: Теория и практика физической культуры.A.А. №8. 1976. наук. 1999. ин-тов. care prezintă un mare interes pentru sportivi şi antrenori. Ростов н/Д: Феникс.Н. культуры и училищ олимпийского резерва / Ю. Красноярск.Ф. Ильин Г. 28-30. №12. Индивидуальность и эффективный арсенал техники в спортивной борьбе. Маримяп В. Система подготовки борцов международного класса.П. 7. техникумов физ.Н. В: Теория и практика физической культуры.Ф. С. 2011) cu părere de rău nu intrăm nici în numărul celor treizeci ţări din clasamentul mondial. Каргин Н. Спортивная борьба. М. Шустин Б. 6. 4.А. Охотин В. Дис. Блеер А. Галковский Н. 1998... 2010.И..doar 19.: Изд. Concluzii Astfel.Г. Дрижика А. 1979.

Subiectul cercetării particularităţile biomecanice ale tehnicii alergării de viteză la etapa specializării sportive iniţiale la elevii de 13-15 (400-200m în sală). explosive power. 2012 CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR BIOMECANICE ALE TEHNICII ALERGĂRII DE VITEZĂ (200-400M) LA ATLEŢII DE VÎRSTA 13-15 ANI (ETAPA SPECEALIZĂRII INIŢIALE) Ojog M. 3]. Summary. actualmente. cît şi tehnice se face intuitiv. iar dezvoltarea calităţilor fizice de obicei se face independent de formarea măiestriei tehnice [2. Chişinău: USEFS. physics load. la etapa specializării iniţiale. luîndu-se în considerare influenţele pedagogice ce îmbunătăţesc structura coordinativă a actului motric.. Ipoteza cercetării. din punct de vedere biomecanic. The present research focused on the problem of sport training of the young sportsmen. Estimation of influence a few physical exercise on the physical body and reaction on them.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Eficienţa şedinţelor de antrenament ce includ. în final. Chişinău Mruţ I. şi nu întotdeauna corect [1. 3]. apar greşeli la executarea mişcărilor.. Dacă vorbim doar de alergarea de viteză. Actualitatea. a tehnicii alergării de viteză practic nu s-au schimbat.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. period of recove... Obiectul cercetării: îl constituie mijloacele si metodele de îmbunătăţire a calităţii motrice ―viteza‖ la elevi în alergările de viteză în cadrul şedinţelor de antrenament. ceea ce conduce la pierderi de energie. încă mai există întrebări privind căile mai eficiente şi mijloacele concrete ale pregătirii fizice şi tehnice în procesul de învăţare a tehnicii corecte a alergării de viteză. Metodele elaborate pentru învăţarea elevilor. student. în pofida faptului că. 2012 157 . pulls. maximal test. 4]. în plan ştiinţific. alergări de viteză pe diferite segmente va creşte dacă metodica experimentală de îmbunătăţire a capacităţii de viteză a copiilor de 13 -15 ani se va baza pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea deprinderilor motrice. pour. Chişinău Keywords: sport training. accentul în formarea pregătirii atît fizice. atunci putem constata că. ceea ce conduce. şi dificultăţi în corectarea lor. 2. power. conf. la micşorarea eficienţei procesului de învăţare [3. mulţi specialişti încearcă să aplice noi metode pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare. De cele mai dese ori. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. dr.univ.

pe baza dezvoltării calităţilor fizice şi perfecţionarea caracteristicilor tehnicii (cinematice şi dinamice) în alergarea pe distanţe scurte. în perioada 2010 – 2012 în două etape: la etapa I (septembrie 2010 – ianuarie 2011) au fost analizate datele din literatura de specialitate. pe baza căreia activează majoritatea antrenorilor. În componenţa grupelor experimentale si martor au fost incluşi cîte 10 copii de vîrsta 13-15 ani. a fost folosit un complex de metode de cercetare: analiza literaturii de specialitate. luînd în considerare corectările pedagogice care activizează structura coordinativă a acestuia. măsurări pedagogice de control. 2012 Scopul lucrării constă în elaborarea şi de argumentarea experimentală. Verificarea experimentală a eficienţei metodicii propuse de sporire a calităţilor de viteză a elevilor de 13-15 ani.05). Sarcinile cercetării: 1. s-a desfăşurat anchetarea antrenorilor care lucrează cu atleţii-alergători de viteză. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. Pentru realizarea sarcinilor propuse. experimentul pedagogic şi metodele matematico-statistice. Chişinău: USEFS. sistematizarea si generalizarea literaturii de specialitate. au fost folosite ca bază pentru stabilirea ipotezei de cercetare şi examinarea datelor obţinute. 2. diferenţe în pregătirea tehnică şi fizică practic nu existau (P>0. observaţia pedagogică.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în condiţiile şedinţelor de antrenament. 2012 158 . În calitate de factor experimental. în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012 s-a desfăşurat experimentul pedagogic.conform metodei propuse de noi. ca la începutul experimentului. Grupele au fost formate astfel. Elaborarea metodicii experimentale de creştere a calităţii de viteză a elevilor de 13-15 ani. Analiza. 3. iar cea experimentală . Stabilirea caracteristicilor de bază ale tehnicii alergării de viteză şi argumentarea mijloacelor şi procedeelor dezvoltării rapidităţii mişcărilor. a metodicii perfecţionării tehnicii alergării de viteză a elevilor. Ansamblul de metode a fost folosit pentru definirea sarcinilor cerecetarii. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. grupa martor s-a antrenat conform metodicii tradiţionale. Organizarea cercetărilor şi a experimentului pedagogic Cercetarea a fost efectuata în procesul şedinţelor de antrenament. în perioada februarie 2012 – aprilie 2012 –a avut loc prelucrarea datelor obţinute. a fost aplicată metodica învăţării calităţii motrice ‖viteza‖. la etapa a II-a (ianuarie 2011 – aprilie 2012) a fost desfăşurat experimentul pedagogic în cadrul procesului de antrenament în ŞSS de Atletism a MTS al RM: ianuarie 2011 – mai 2011 a avut loc testarea prealabilă şi selectarea grupelor martor şi experimentală.

66 7. crt.55 7.1 2. Pentru n = 18.0 2.30. 4.05) va fi egală cu 2.1 0. Tabelul 2.0 ±0.25 4. Metodica propusă a demonstrat o eficacitate înaltă în cadrul şedinţelor de antrenament cu elevii de 13-15 ani.4 0.4 ±0.1 0. (s) Diferenţa dintre timpul pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p.9 ±0. crt.8±0.05 9 65.84 0.81 0. Indicii nivelului final ai pregătirii fizice si tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor Nr.05 P<0.57 1.75 69. Analiza rezultatelor obţinute.30.64 ±0. Partea practică a metodei experimentale includea trei grupe de exerciţii.77 P<0.75 1. 8.18 4. orientate spre formarea structurii pasului de alergare şi asigurarea influenţării complexe asupra sistemului de mişcări.81 0.86 0.05 P<0.3 0. 2012 159 .7 ±0.05 P>0.05 P<0.25 5.0 0.05 2.11 1.22 4.25 4.30 4.06 5.45 ±0.05 P>0. 1 2 3 4 5 6 7 8 Teste Alergare 60m (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare30m lansat (s) Diferenţa dintre timpii pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Grupa experimental ă X ±m 8.4 ±0.05 Notă.13 1.94 ±0.25 5.05 P<0.05 13.28 4.42 2.05 P>0. Indicii nivelului iniţial de pregătire fizică şi tehnică a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală şi martor Nr. care activizează structura coordinativă şi cea a actului motric.11 3.9 ±0.30 0.32 P>0. au fost luate in considerare influentele pedagogice.43 P P<0.7 ±0.2 0.6 ±0. 6. 2.0 ±0.5 ±0.09 X ±m 8.0 ±0.2 0. 5.99 0.54 ±0.4 ±0.05 P>0.05 P>0. 1.59 Alergare 400 m (s) 2.05 10 8.3 Caracteristicile statistice t 0.64 7.05 P>0.05 P>0.23 1. La fel.75 P P>0.81 3.05 P>0. Grupa experimentală Teste Alergare 60m Grupa de control X ±m X ±m 9.81 0.22 5.3 ±0. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.5 ±0. Pentru n = 18.1 ±0.4 0.7 3.16 ±0. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.2 ± 0.1 0.54 P<0.68 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) 1. deasemenea a fost Chişinău: USEFS.6 ±0.05 P>0.51 ±0.23 8.9 0.11 1.31 0. 7.22 3.15 0.27 3. 10.3 0.52 68.19 4.07 0.8 ±0.05 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) Notă.1 t 2. 9.0 ±0.94 2.4 ±0.11 222 ±12 209 ±13 Saritura în lungime de pe loc (cm) Grupa de control ∆ Caracteristicile statistice 0. (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Săritura în lungime de pe loc (cm) Alergare 400 m (s) ∆ 0.05 P<0.14 204 ±24 199 ±19 70.1 0.01 ±0.01 ±0. 2012 Tabelul 1. 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.19 0.5 ±0.8 ±0.8 3.78 0.05 P>0.92 0.25 5.3 2.75 (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare 30m lansat.6 ±0.05) va fi egală cu 2.0 1.8 3.

Experimentul organizat a demonstrat că pregătirea tehnică a elevilor poate fi influenţată pozitiv. д-ра пед. Мирзоев О.Г.. . dar cu îndeplinirea sarcinilor individuale în situaţii diferite. cît şi la cei cinematici. am constatat că una dintre cele mai efective metode este metoda antrenamentului individualizat.datele obţinute în urma experimentului pedagogic. Тренировка спринтеров: Объемы беговой нагрузки в годичном цикле // Легкая атлетика. Максименко Г.П. Комплексная система подготовки школьников в различных видах легкой атлетики: Автореф. care contribuie în cea mai mare măsură la executarea mişcărilor corecte.А. 1994. Se prevedea executarea unui număr mare de exerciţii dinamice. în scopul eficientizării însuşirii mişcărilor de către elevi cu o eficacitate mai mare. Киев: Здоров’я. Никитушкин В. În rezultatul studiului şi al observaţiilor efectuate asupra elevilor de 13-15 ani.05).. Подготовка юных бегунов. дис.. Şedinţele de antrenament în grupa de control se efectuau conform programei tradiţionale de instruire. 7-9. Биомеханические основы техники бега. 112 с. normele si volumul alergării de viteza in ambele grupe au fost aproximativ egale. Bibliografie: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Concluzii 1. antrenorul a venit doar cu explicaţii şi demonstrări. Chişinău: USEFS. № 11. 4. 98 с. 2. asemănătoare cu cele de bază. 1993. Кудинов А.. Орещук С. Exerciţiile propuse au fost selectate atît în scopul îmbunătăţirii tehnicii alergării de viteză. atît la parametrii de viteză. 2012 160 . наук. 3. la începutul experimentului pedagogic. 49 с. aplicând metode foarte variate de antrenament. Харьков: ХГУ.. 1994. Au fost analizaţi indicii alergării de viteză. iar în Tabelul 2 . În Tabelul 1 sunt prezentate datele iniţiale ale pregătirii fizice şi tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor. Testele aplicate în experiment şi-au dovedit eficacitatea în ambele situaţii. cît şi pentru dezvoltarea grupelor musculare necesare. Москва. din punct de vedere biomecanic. 2012 pe larg folosită informaţia bazată pe logica alcătuirii unui şir de exerciţii şi sarcini. 2.Н.А. Суслов Ф. 3. astfel putem considera că experimentul s-a soldat cu rezultate semnificative. Diferenţe semnificative între grupe. Pe tot parcursul experimentului. 1988. C. Cu toate acestea. n-au fost depistate ( P>0.

Summary. profil. am utilizat următoarele metode de cercetare: studierea literaturii de specialitate (probleme legate de antrenamentul sportiv în general şi jocul de handbal în special. Metode.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. specialiştii domeniului. metoda statistico-matematică (în vederea prelucrării şi interpretării măsurătorilor efectuate la parametrii somatici şi motrici la nivelul echipelor de juniori II). Având în vedere obiectivele prioritare ale eşalonului de performanţă al juniorilor II promovarea pe verticală şi optimizarea performanţelor sportive. portar. caracteristicile portarului trebuie să corespundă modelului naţional şi internaţional. Universitatea din Piteşti. elaborat pentru eşalonul de performanţă din care face parte. dar şi urmărirea evoluţiei jucătorilor portari în meciuri directe sau înregistrate). a elaborat modele somatice (tabelul 1) şi motrice (tabelul 2) pentru fiecare post de joc în parte. in full accordance with the current structure and content of the game engine of technical and position specific tactical game. pregătirea jucătorului specializat pe postul de portar). România Cuvinte cheie: handbal. primul atacant al echipei. jucătorul specializat pe postul de portar este ultimul apărător şi. Pentru jocul de handbal. metoda observaţiei pedagogice (în timpul lecţiilor de antrenament. 2012 161 . our work aims at investigating the motive profile of somatic and II junior teams and reporting data collected from the federation developed specialized models and domain specialists. In this sense. Handball game today requires the somatic and motor skills special participants. Jocul de handbal actual impune a participanţilor calităţi somatice şi motrice deosebite. 2012 STUDIU PRIVIND PROFILUL JUCĂTORULUI PORTAR LA NIVELUL ECHIPELOR DE HANDBAL JUNIORI II Oprea G. juniori. aflate în deplină concordanţă cu structura motrice a jocului actual şi conţinutul tehnico-tactic specific postului de joc. instruirea echipelor de juniori. Pentru a face faţă cu succes situaţiilor variate şi mereu schimbătoare. În vederea elaborării prezentei lucrări. Aceste modele constituie linii orientative pentru obiectivizarea selecţiei şi garanţia obţinerii unor performanţe superioare la nivelul fiecărui eşalon de performanţă. student. Conţinut. în colaborare cu federaţia de specialitate. Chişinău: USEFS. totodată. Introducere. alături de experienţa personală ca fost jucător de handbal de performanţă specializat pe acest post de joc..

2 0.5 Talia-100/greutate 1.46 2. am colaborat cu antrenorii echipelor care ne-au transmis rezultatele la probele de control (tabelul 4). împreună cu conducătorul ştiinţific al lucrării. Profilul somatic al jucătorilor portari la echipele de juniori II Indicator Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate Talia (înălţimea) (cm) 185.) (metri) 20''0 2400 În vederea stabilirii profilului jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul echipelor de handbal juniori II.07 0. Tabelul 3.86 Pentru evidenţierea profilului motric al jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul eşaloanelor de juniori II. aruncarea mingii de handbal la distanţă (lansarea contraatacului şi aruncări din poartă în poartă). la un număr de 24 de portari participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II. Principalii indicatori statistici prezentaţi în urma măsurătorilor efectuate au fost: media aritmetică.65 Anvergura (cm) 187. am efectuat o serie de măsurători la indicatorii somatici (tabelul 3) şi motrici (tabelul 4) prezentaţi. abaterea standard şi coeficientul de variabilitate.46 2. Tabelul 2. Modelul somatic al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Talia (înălţimea) (cm) 178 Anvergura (cm) 181 Lungimea palmei (cm) 18.26 Talia100/greutate 1.38 Lungimea palmei (cm) 20. decasalt (sărituri rapide şi în lungime).67 3.06 1.01 1. Modelul motric al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Proba Performanţa 30 m plat Decasalt (secunde) (metri) 4''4/10 24 Aruncarea mingii (metri) 38 Deplasare în Testul Cooper triunghi (sec. 2012 162 . 30 m plat cu start din picioare (recuperarea rapidă a mingii).92 4. testul Cooper (rezistenţa aerobă). Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Tabelul 1. Valorile modelului motric la nivelul juniorilor II sunt prezentate în tabelul 2.08 Probele de control considerate reprezentative pentru jucătorul specializat pe postul de portar sunt: deplasare în triunghi (necesară deplasării în poziţie fundamentală între cele două bare verticale).

peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 3.35 secunde cu o abatere standard de 0. constatăm următoarele: înălţimea jucătorilor care activează pe postul de portar este de 185.35 0. 2012 Tabelul 4.58 m (distribuţie normală.07 cu o abatere standard de 0.90 2.90 m (distribuţie normală.06 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1. Chişinău: USEFS.06 secunde (distribuţie normală.87 Aruncarea mingii (metri) 41.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. La probele de control rezultate superioare faţă de modelul elaborat pentru această categorie de vârstă sunt obţinute la alergare pe distanţa de 30 m plat.92 2452 67. 2012 163 .32% (omogenitate mare).07 m.86% (omogenitate mare).48 Decasalt (metri) 24.57 8.92 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate).32% (omogenitate mare).82 3. cu o abatere standard de 0. lungimea palmei 20.07 0.0 secunde cât reprezintă valorile modelului pentru această probă. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 8. aruncarea mingii de handbal la distanţă cu o medie aritmetică de 41.2 cm cu o abatere standard de 0. cu o abatere standard de 0. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.87 m. cu o abatere standard de 4.4 m (distribuţie normală.48% (omogenitate mare).56% (omogenitate mare). Rezultate inferioare ale valorilor modelului motric sunt înregistrate la proba de decasalt. Profilul motric al jucătorilor portari la echipele de juniori II Proba Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate 30 m plat (secunde) 4.32 2. cu o abatere standard de 67.20% (omogenitate mare) şi testul Cooper 2452m. În urma prelucrării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor privind parametrii somatici. raportul talie-100/greutate de 1. decasalt 24.82 secunde (distribuţie normală.58 0.67 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate).65% (omogenitate mare).26% (omogenitate mare). peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.06 1.92 secunde cu o abatere standard de 0.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. cu o abatere standard de 3. faţă de 20. media aritmetică fiind de 22. unde media aritmetică este de 4. anvergura are o medie aritmetică de 187.4 0.57% (omogenitate mare). peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.01 şi un coeficient de variabilitate de 1.56 Discuţii.20 Deplasare în Testul triunghi Cooper (secunde) (metri) 22.

Analele Universităţii . 2005. Xavier Pascual F. Profilul jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II se încadrează în modelul elaborat de specialiştii domeniului şi federaţia de specialitate. 2008. Arslanagic. în deplină concordanţă cu conţinutul tehnico-tactic şi efortul specific. Jocul portarului. P. C. 1989. 4.. Bacău. Bucureşti: UNEFS. Teză de doctorat. Rizescu. C. Portarul – pararea loviturilor. Şufaru. El entrenamiento del portero: una propuesta metodológica basada en el tiempo. cât şi motric. Mihăilă I.V. Antúnez.. A. Bucureşti: CNEFS. şi particularităţile individuale ale jucătorilor specializaţi pe un anumit post de joc privind profilul somatic şi motric. trebuie avute în vedere. 1969. Bibliografie: 1..Dunărea de Jos. 2. 2008. La interceptación de la portera de balonmano: Efectos de un programa de entrenamiento perceptivo-motriz. Madrid. M.. 9. 2012 Concluzii În procesul de instruire desfăşurat la nivelul bazei de masă a handbalului de performanţă. 2008.. Metodica pregătirii handbaliştilor juniori. 10. 2/2009. A. Barcelona: ASOBAL..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. http://www.. Model of training for the national handball team goalkeeper. 2009. Chişinău: Valinex. 5. 7. Bucharest. Contribuţii privind creşterea eficienţei jocului. prin actualizarea modelării pregătirii fizice specifice portarului de handbal.. 8.coachesinfo. caracteristicile efortului specific jocului şi postului. pe lângă particularităţile şi cerinţele metodologice generale. C... posibilităţilor de combinare a regimurilor calităţilor motrice şi caracteristicilor sistemului competiţional. atât din punct de vedere somatic. Handbal. 3. Teză de doctorat. Journal of Physical Education and Sport. Evolution goalkeepers for men's 20 Handball European Championship. Handbal. Budevici. Bucureşti: CNEFS. Gymnasium nr. Profilul jucătorilor pe posturi şi implicaţiile acestuia în realizarea pregătirii fizice la handbaliştii juniori. Universitatea din Piteşti... 2004. A. traducere). Modelul jucătorului de handbal specializat pe postul de portar este determinat de conţinutul tehnico-tactic al postului. Cucuian Dogaru C. 2003.com Chişinău: USEFS. 2011. 6. Popescu C. Ghervan. Galaţi. 2012 164 . Ciencias del Deporte.

student. Chişinău Ключевые слова: плавание. deoarece randamentul inimii determină această calitate [3. Chişinău Peştereva L. În prezent. может быть достигнуто на основе комплексного применения основных методов. интервальный метод. общая выносливость. Adepţii antrenamentului pe intervale confirmă că această metodă va fi cea mai efectivă pentru creşterea capacităţii muşchiului cardiac. şi respectiv.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 5] Aproximativ de o jumătate de secol se polemizează la tema eficacităţii comparative a metodelor pe distanţă şi intervale. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. În prezent. Chişinău: USEFS.5].4. vitezei. intensitatea şi diversificarea procesului de antrenament este în creştere continuă în toate ramurile de sport în special în sporturile ciclice. fiziologie şi biochimia sportului. deoarece durata. дистанционный метод. Данная работа посвящена методам повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера на основе анализа литературных данных. специальная выносливость. determinată de capacitatea organismului de consumare a oxigenului. Particularităţile de vîrstă ale dezvoltării forţei. folosite în antrenamentul pentru creşterea rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la sportivii specializaţi în ramurile ciclice de sport. аэробные возможности.. se studiază pe larg aspectele pedagogice şi fiziologice în aplicarea metodelor de antrenament. pentru dezvoltarea rezistenţei. se acordă o atenţie deosebită problemelor privind formarea rezistenţei. 2012 165 . Резюме.. rezistenţei sunt studiate în lucrările mai multor autori [4. Locul principal le revine metodelor de antrenament. Actualitatea: Problema dezvoltării rezistenţei are multe aspecte. fiind stringentă anume în ramurile sportive ciclice. Problema. selectate corespunzător vîrstei şi nivelului de pregătire a înotărilor. Наибольшее повышение выносливости пловцов к работе определяемое в основном аэробными возможностями. se elaborează variante optimale de perfecţionare a posibilităţilor cascadelor de oxigen în organism. 2012 METODELE DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI ÎNOTĂTORILOR ÎN EFORTUL CU CARACTER AEROB: ASPECTELE TEORETICE Popescu M. Formarea rezistenţei la înotători este una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament contemporan. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. lector superior. Cercetarea anumitor aspecte ale rezistenţei atrage atenţia specialiştilor din medicina sportivă.

iar rezistenţa specială depinde de specificul fiecărui sport sau de repetarea sistemică a acţiunilor motrice din fiecare sport [7]. Argumentarea analitică a structurii şi conţinutului metodelor de antrenament. se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. accentul se pune pe posibilitatea de a continua lucrul. Studiul privind concepţiile teoretice tratează structura şi conţinutul procesului de antrenament. însă. unde rezistenţa generală reprezintă capacitatea de a executa un anumit lucru fizic într-un interval de timp. rezistenţa va fi determinată de capacitatea de a se opune oboselii. 3. Ca aspect fiziologic. În această lucrare.8]. pe acest fond se va dezvolta rezistenţa specială. În procesul pregătirii multianuale a sportivilor juniori. în planificarea antrenamentului iniţial. 7. treptat. Aprecierea şi influenţa dezvoltării rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la înotători. accentul se pune pe scăderea capacităţii de lucru. 2012 166 . 2. din punct de vedere fiziologic.2]. presupunem că metoda uniformă şi cea alternativă creează premise fundamentale pentru majorarea rezultatelor sportive ulterioare [3. vom încerca să evidenţiem că. rezistenţa înotătorului este un complex de posibilităţi funcţionale care asigură organismul cu durata necesară de lucru în condiţiile programului sportiv. Luînd în consideraţie opiniile specialiştilor. posibilităţile aerobe pot fi majorate cu succes prin metoda pe distanţă. a cărei practicare provoacă nu numai efectul înalt de antrenament. influenţând asupra specializării lui sportive. Scopul cercetării constă în studierea metodelor de dezvoltare a rezistenţei la înotători în efortul cu caracter aerob.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. cînd se vorbeşte despre oboseală. vor fi aplicaţi astfel de termeni ca: rezistenţa generală şi specială. s-au fixat următoarele sarcini: 1. ci şi unul stabil [1. îndelungat implicînd în activitate mai multe grupuri de muşchi şi. 2012 Alţi specialişti presupun că. atunci cînd este vorba despre rezistenţă. Pentru realizarea scopului propus. specializaţi în ramurile sportive ciclice. Chişinău: USEFS. Analizînd rezistenţa din punct de vedere pedagogic. Astfel.4. care conduce la scăderea capacităţii de lucru. fiind analizată ca un proces ce apare şi se dezvoltă în timpul efortului şi este urmat de un lanţ de schimbări în organism. Studiile asupra acestei probleme au pus în evidenţă că numai îmbinarea metodelor menţionate va permite obţinerea efectului optimal de antrenament [6.8].

Dacă un sportiv îşi ameliorează capacitatea aerobă. înseamnă că şi capacitatea lui anaerobă se ameliorează. creşte durabilitatea puterii anaerobe. în special sistemul respirator care furnizează oxigenul. De fapt. Folosind ca referinţă un plan anual cu un singur vîrf. atunci cînd înaintea competiţiilor importante. sunt bine dezvoltate în timpul antrenamentului de rezistenţă. un sportiv realizează un antrenament de rezistenţă în trei etape principale: rezistenţa aerobă. 2012 Organele. Rezistenţa aerobă poate fi dezvoltată prin metoda condiţiei uniforme şi stabile cu o intensitate moderată medie. antrenamentul pe intervale fortifică inima.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în decursul perioadei de tranziţie şi în faza iniţială de pregătire. sunt reduse sarcinile de antrenament. apoi să se refacă mai rapid. solicitante. Periodizarea rezistenţei în cadrul planului anual Faza pregătirii subfaza pregătirii Periodizarea rezistenţei Perioada pregătitoare Perioada competiţională generală specifică precompetiţională principală Rezistenţa aerobă Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa specifică (ergogene za) Perioada de tranziţie tranziţie Anduranţa aerobă Rezistenţa aerobă se dezvoltă timp de 2-3 luni. Sistemul cardiorespirator al sportivului se ameliorează progresiv. se vor introduce lecţii de antrenament în regim aerob pentru a le înlocui pe cele intense. capacitatea aerobă se bazează pe dezvoltarea sistemului respirator şi pe o respiraţie corectă. rezistenţa aerobă şi rezistenţa specifică (ergogeneza). el putînd să-şi prelungească efortul înainte să ajungă în dficit de O2. viteza. iar cel la altitudine sau de lungă durată măreşte potenţialul de utilizare a O2. organismul se poate reface şi. în special volumul de antrenament. Aceeaşi concepţie este valabilă şi pentru faza de descărcare. în consecinţă. iar. În paralel cu adaptarea la antrenament. 1). Lecţiile de antrenament care pun accentul pe rezistenţa de lungă durată în regim aerob alternează cu activităţi de diferite intensităţi. Tabelul 1. apoi rezistenţa specifică (tab. intensitatea efortului trebuie să crească. În orice caz. de asemenea. În aceste condiţii. Astfel. 2012 167 . Chişinău: USEFS. O capacitate aerobă bine dezvoltată stabilizează. O capacitate aerobă mare influenţează pozitiv asupra capacităţii anaerobe. unele organe sunt dezvoltate în funcţie de metoda de antrenament utilizată.

Studiile medico-fiziologice au evidenţiat că înotătorii antrenaţi preponderent prin metodele alternative şi uniforme au o productivitate aerobă mai înaltă a inimii şi trec mai repede prin procesele de productivitate şi recuperare după efort (indici ai pulsului. la planificarea antrenamentului iniţial se acordă o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. aplicarea metodelor cu intervale. fapt iraţional. Frecvenţa contracţiilor cardiace depăşeşte 180b/min în timpul efortului şi scade ei pînă la 120b/min la sfîrşitul pauzei. se poate constata că metodele alternative şi uniform creează condiţii prealabile pentru creşterea ulterioară a rezultatelor sportive [8]. 2012 168 . tensiunea arterială şi schimbul de gaze). se află în intervalul 45-90s. este prerogativa antrenamentului sportivilor calificaţi.I. V. Platonov.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în general. uniformă sau alternativă de distanţe. în procesul de pregătire multianuală. După părerea lui V. pe acest fundal în următorii ani se poate dezvolta rezistenţa specială. Antrenamentul pe intervale este orientat. Rezultatele cercetării conduse de I. 2012 Metodele predominante sunt: în antrenamentul uniform. deoarece în ambele cazuri se urmăreşte reducerea numărului de bătăi ale inimii şi scăderea eficacităţii antrenamentului. 3) determinarea intensităţii efortului la îndeplinirea exerciţiului pe durata pauzei. În aplicarea metodelor pe intervale cu scopul creşterii randamentului aerob. Luînd în consideraţie opinia autorului. Cercetările desfăşurate de V.V.A Pogosean despre impactul la distanţă a diferite metode asupra dinamicii calităţilor speciale ne permit să considerăm că. M. fiind factorii importanţi în limitarea nivelului de producere Chişinău: USEFS. Acest fapt este reflectat convingător de indicii probelor funcţionale pe distanţă (600m pentru femei şi 800m pentru bărbaţi) [4]. este necesar a se respecta următoarele principii bazate pe aspectul fiziologic: 1) durata unor exerciţii nu trebuie să depăşească 1-2min. durata intervalelor de odihnă. Slobodeaniuk au permis să fie evidenţiată eficacitatea înaltă a metodei cu intervale şi pe distanţe pentru creşterea nivelului de rezistenţă în efortul cu caracter aerob. 2) în dependenţă de lungimea porţiunii de antrenament. Monogarov. Volumul de antrenament atinge nivelurile cele mai înalte în faza aerobă şi în această etapă din planul anual [1]. V.D.N.N. de regulă. lungi şi medii (spre sfîrşitul acestei faze).Vrjesnevschii. se efectuează în funcţie de frecvenţa contracţiilor cardiace 170-180b/min.Platonov. alternativ şi cel cu intervale. spre sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii. ducînd la îmbunătăţirea concomitentă a rezultatelor sportive şi la sporirea posibilităţilor aerobe [7].

efortul de antrenament a fost împărţit în patru zone (tabelul 2).Bompa). Zonele de efort bazate pe metoda LA (Mărăşescu. Însă savanţii menţionează că. 2012 169 . Bompa în lucrarea sa menţionează că antrenamentul modern se caracterizează printr-o complexitate deosebită. A fost prelevat şi analizat un eşantion de sînge din lobul urechii pentru a determina concentraţia de acid lactic. fiind foarte efectiv în sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii. a III-a zonă este un program tipic care le combină pe cel aerob şi anaerob. în jurul pragului anaerob. Efortul pe distanţe. şi cea de-a IV-a zonă se raportează strict la activităţile anaerobe. transportarea şi utilizarea oxigenului. 1 2 3 4 Compoziţia LA Zona Compensare Aerobă Combinată/prag anaerob Anaerobă 0-23mg 24-36mg 37-70mg 71-300mg Prima zonă se raportează la activităţi pentru încălzire. care asigură captarea. care este favorabil la nivelul producerii anaerobe. 1980) Zona Nr. Aplicarea metodei pe distanţe contribuie la perfecţionarea tuturor particularităţilor organismului. este efectuată în intervalul de timp de la 10min pînă la 1. intense. de obicei. T. prezentat de cercetătorul I. activitatea de revenire între repetări şi activităţi uşoare la sfîrşitul lecţiei de antrenament. Metoda acidului lactic (LA) se referă la stabilirea cantităţii de acid lactic prezent în sînge ca urmare a antrenamentului [1]. A II-a zonă reprezintă efortul cel mai greu din exerciţiile de rezistenţă aerobă.170b/min. În funcţie de concentraţia AL. 2012 aerobă. Mărăşescu (citat de T. este pe larg aplicat cel pe distanţe cu viteză alternativă (metoda alternativă). de rînd cu metode pentru creşterea rezistenţei în efortul cu caracter aerob. antrenorul trebuie să stabilească cu precizie dozarea internă a efortului şi felul în care organismul reacţionează la stimulii de antrenament. În acest caz.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Însă impactul acestei metode nu este limita de creştere a volumului muşchiului cardiac.O. Deseori. Tabelul 2. pentru desfăşurarea unor programe adecvate.5oră cu o frecvenţă cardiacă de 145 . alternarea porţiunilor parcurse cu o viteză relativ scăzută presupune creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace spre sfîrşitul porţiunii „intensive‖ de la 170-175 b/min şi reducerea ei spre sfîrşitul porţiunii „de intensitate mică‖ pînă la 140-145b/min [6].O. Utilizarea ei dezvoltă consumul intensiv de oxigen de către ţesuturi. Chişinău: USEFS.

. 1999 3.. 2001 2. fiind determinată de nivelul efortului cu caracter aerob. Dezvoltarea calităţilor biometrice – periodizarea. Teoria şi metodica antrenamentului sportiv.N. Bucureşti. În antrenamentul înotătorilor de categorie înaltă.. Особенности воздействия непрерывного и интервального методов тренировки на организм юных пловцов.Ж. şcoala naţională de antrenori. 2012 170 . 2012 În practică. În dependenţă de metoda aplicată cu scopul creşterii posibilităţilor aerobe. Теория и практика физкультуры. iar înotătorii ce posedă indici înalţi ai pragului de schimb anaerob . determinate. reacţia organismului se apreciază conform indicilor lactatului în sînge sau celor ai frecvenţei cardiace. Spre exemplu. Bompa T. 4. М. folosirea metodelor pe distanţă şi cu intervale conduce la creşterea semnificativă a rezistenţei. 2) zona creşterii posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 145165b/min). în general.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. în timpul efortului cu caracter aerob.И.. Metoda antrenamentului cu intervale. 3. orientîndu-se după indicii frecvenţei cardiace. 3) zona creşterii maximale a posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiei cardiace 165-180b/min) [6]. comparativ cu cea pe distanţă. Bibliografie: 1. Tinerii înotători al căror consum de oxigen are un nivel absolut înalt este raţional să se specializeze pe distanţe scurte. Chişinău: USEFS. contribuie la sporirea semnificativă a posibilităţilor de viteză şi de rezistenţă. poate fi obţinută prin folosirea în ansamblu a metodelor de bază. Concluzii 1.pe distanţe de staier. Булгаков Н. împarte lucrul de antrenament în trei zone: 1) zona menţinerii nivelului posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 130-145b/min). Соломатин В. Nicu Alexe. 2. Bucureşti. 5. Creşterea semnificativă a rezistenţei înotătorilor. avînd o eficacitate înaltă a nivelului cu caracter aerob. de schimbul mecanismelor anaerobe. intensitatea efortului trebuie să fie planificată în baza reacţiei organismului înotătorilor la exerciţiile propuse şi complexele lor. Волков Н. editura fundaţiei „România de mîine‖. O.. Platonov V. 1981. Antrenamentul cu intervale pe porţiuni scurte are un impact major asupra îmbunătăţirii calităţilor aerobe. №4. Штернберг Ю.Р.

Chişinău Ключевые слова: координационные способности. mai sus.. физкультура и спорт. el continuă să se dezvolte cu tempouri rapide. борцы вольного стиля. la rândul lor. V. Погосян В. student.Н. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport... mai puternic‖. Биологические и педагогические аспекты выносливости.И. Физиология.. care.S. Платонов В..П.А.. dr. Tudor. ETAPA INIŢIALĂ Sîrbu G. Набатникова М. .П.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. (2002). 5.. О методах повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера. 1985 7..культуры. тактико-техническая подготовка. (1998). practic în toate ramurile sale.. influenţează aspectul practic şi totodată îşi dezvoltă relaţiile cu alte ştiinţe. Manolachi V..Д. Tumanean G.Я. Теория и практика физкультуры.. Dragnea A. Слободянюк М. VÂRSTĂ ŞCOLARĂ. conf. Бернштейн Н. № 6. Cercetătorii Замятин Ю. 2003). Deşi sportul a atins un nivel înalt de dezvoltare. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 1972 6. 1971.:М. (2000). Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Н. (2003). Фарфель В. lector universitar.. Тренировка пловцов высокого класса. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте.. Ти Пр. Сравнительный анализ эффективности методов воспитания выносливости у пловцов 11-12лет. Dorgan V. (1991). Вржесневский И. спортивная медицина. univ. Платонов В. Резюме: В статье представлены результаты исследований по рационализации системы тактико-технической подготовки борцов вольного стиля на начальном этапе обучения. Chişinău Busuioc S.A.А. Моногаров В. Платонов В. Киев. этап начальной подготовки. посредством акцентированного развития координационных способностей.Н.И.Б. Гандельсман А.. (1999).. Тараканов Б. în deplină consonanţă cu deviza olimpică: „mai repede. Платонов Chişinău: USEFS. Вайцеховский С. № 6. Chişinău Grosu V. Теория и практика физкультуры. 2012 171 . Теория и практика физ..С. INFLUENŢA CAPACITĂŢILOR DE COORDONARE ASUPRA PREGĂTIRII TEHNICE A LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER. Ştiinţa sportului se îmbogăţeşte permanent cu noi cercetări ştiinţifice.. Матвеев Л. Олимпийская литература. 2012 4. 1997 8.. (1985). (1991.В. №8. .И. 1971.М.Teodorescu-Matei C. Лях В.

una martor şi alta experimentală. .metoda reprezentării prin tabelă. . 2012 В. Obiectul cercetării: dezvoltarea capacităţilor de coordonare a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Prelucrarea rezultatelor experimentului pedagogic prin intermediul metodei de calcul statistico-matematic. Ei recomandă un schimb proporţional de exerciţii de forţă cu exerciţii de coordonare în timpul antrenamentului sportiv.experimentul pedagogic.convorbire cu specialişti în domeniu. 2.2011 cu testarea iniţială şi a luat sfârşit la 01.observaţia pedagogică. Experimentul pedagogic a început la 01. condiţia obligatorie în desfăşurarea experimentului pedagogic este ca. prin intermediul analizei literaturii ştiinţifico-metodice.analiza statistico-matematicăconform lui Демченко П. (2006) menţionează faptul că dezvoltarea calităţii de coordonare influenţează simţitor asupra formării deprinderilor şi eficacităţii executării acţiunilor tehnice. Selectarea sportivilor care participă în cadrul experimentului pedagogic. Analiza opiniilor specialiştilor referitor la influenţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare asupra formării pregătirii tehnice în diverse probe de sport. Teodorescu S. Scopul cercetării: perfecţionarea metodicii pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber prin dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Ipoteza cercetării: am plecat de la presupunerea că dezvoltarea capacităţilor de coordonare este o modalitate eficientă pentru perfecţionarea pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă. fiecare având câte 12 sportivi începători din clasele a 6-a – a 7-a. folosind metoda convorbirii. Din cei 24 de sportivi. Chişinău: USEFS. Analiza opiniilor specialiştilor în domeniul luptelor sportive privind pregătirea motrice a începătorilor şi influenţa dezvoltării capacităţilor de coordonare asupra calificării sportive.П. . .analiza literaturii ştiinţifico-metodice.04. În acest scop.. Sarcinile cercetărilor: 1. Pentru a obţine rezultate ştiinţifico-metodice corecte. 4. s-au efectuat testările de control privind indicii pregătirii fizice şi capacităţile de coordonare. conform indicatorilor fizici şi tehnici. noi am alcătuit două grupe. debutanţi în luptele de stil liber. 3. (2009). Subiectul cercetării: sportivii din cadrul Licelui Internat Republican cu Profil Sportiv clasele 6-7. .Н. Această problemă rămâne actuală.2012 prin efectuarea testărilor finale în ambele grupe simultan. să se formeze grupe omogene. din start. 2012 172 . Metodele cercetării . constituin subiectul cercetărilor noastre.10. (2005).

05 5 Echilibrul static general (sec) 8.9 ±0.6 ± 0.23 ± 0.16 3. Tabelul 1.62 ±0.57 ±0. pentru n=12 Indicii testaţi Tabelul 2. pentru n=12 Chişinău: USEFS. cm) 2.85 ± 0. În procesul de antrenament s-a ţinut cont de nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare la sportivi.85 ± 0. În conţinutul antrenamentelor grupei experimentale.05 Diferenţele sunt semnificative pentru t ≥ 2.35 ± 0.39 6.4 ±0. s-a mărit numărul de exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Xi± m Xi± m t P 1 Alergare de viteză 30m 6.01.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.18 6.18 ± 0.06 3.05 Capacitatea de orientare în spaţiu (sec) Deosebirile sunt semnificative pentru t ≥ 2.05 3 Supleţea (cm) 7. Rezultatele cercetării sunt incluse în tabelele de mai jos.61 >0. În timpul efectuării experimentului.12 2.21 2.25± 0.05 7 Capacitatea de orientare în spaţiu(sec) 4.05 2 2.74 < 0.82cu probabilitatea P<0.18 4.15 ± 0.04 2.16 8. 2012 173 .49 <0.07cu probabilitatea P<0.19 2.84 ± 0. precum şi de diversitatea exerciţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare.06 2.44 2.05 şi pentru t ≥ 2.05 şi pentru t ≥ 2.25 ± 0.03 >0.03 1.05 5 Echilibrul static general (sec) 8.01.05 4 Alergare de tip „suveică‖ (sec) 8.13 1. de trei ori pe săptămână.54 <0.53 ± 0.4 ±0.0 ± 0.86 >0.15 ± 0.16 9.97 ±0. Rezultatele comparative ale testării finale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.56 <0.13 2.25 4. sportivii s-au antrenat conform programei standard de studii şi în acelaşi regim.05 4 Alergare de suveică (sec) 8.09 < 0. durata antrenamentului fiind de 1 oră 30 min. cm) 3 Supleţea-aplecarea înainte (cm) 7.85 >0.28 8.15 8.05 7 4. Grupa martor Grupa experimentală Xf± m Xf± m Indicii testaţi Veridicitatea t P 1 Alergare de viteză 30m 5.35 ±0.65 ± 0.53 0.19 7.01 >0. 2012 Până la efectuarea experimentului.78 ±0.06 1.4 ±0. Exerciţiile de coordonare au fost incluse în partea pregătitoare şi în partea de bază a antrenamentului.05 Săritură în lungime cu elan (m.52 ± 0. iar grupa experimentală a început antrenamentele conform programei propuse de noi. sportivii au fost divizaţi în două grupe.31 1.6 ±0.05 6 Echilibrul static special (sec) 5.14 1.9 ± 0.09 7.63 >0.05 2 Săritură în lungime cu elan (m.75 ± 0.82 cu probabilitatea P < 0.72 ± 0. grupa martor a continuat antrenamentele în acelaşi regim şi conform programei standard.17 2. Rezultatele comparative ale testării iniţiale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.05 6 Echilibrul static special (sec) 6.75 <0. d/o. Grupa martor Grupa Veridicitatea experimentală crt.27 <0.83 >0.21 0.3 7.07 cu probabilitatea P < 0.

А. Bucureşti: Moroşan. Учебное пособие для студентов. 2009. Замятин Ю. ceea ce este extrem de important pentru sportivii începători. преподавателей. Unele aspecte de individualizare a instuirii în sport.. fapt ce demonstrează că grupele sunt omogene.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. Editura Coresi. În cadrul testărilor finale. Nivelul de pregătire tehnică influenţează direct asupra calităţii de execuţie a acţiunilor şi în competiţii. Dragnea A.05). Teoria Sportului. О ловкости и еѐ развитии. 399 p. 75-97. cât şi în ceea ce priveşte capacităţile de coordonare specială. Prin urmare.И. 6. тренеров. Nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare influenţează simţitor asupra calităţii de execuţie a acţiunilor tehnice. Кишинев.287 с. V. acest fapt demonstrând că aplicarea programei propuse de noi la antrenamentele sportive a contribuit substanţial la dezvoltarea capacităţilor de coordonare. 49 . Тараканов Б. Dorgan V. 5. 3. Rezultatele obţinute în urma experimentului au demonstrat că luptătorii de stil liber. 2006. 1999. care reprezintă activitatea motrice în cadrul luptelor libere. Analizând rezultatele dezvoltării motrice din cadrul experimentului pedagogic la etapa iniţială.: Физкультура и спорт. la toate testele de control. 8. Capacităţile coordinative şi intermediare . Rezultatele sunt mai bune datorită programei aplicate în grupa experimentală. Teodorescu S.П. Anume în această etapă. Manolachi V. 2012 174 . s-a dedus că în cadrul testărilor nu sunt diferenţe semnificative (P>0. 4. Bucureşti. putem trage concluzia privind importanţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare. докторантов.П. 1991.. 6. O bună dezvoltare a capacităţilor de coordonare determină capacitatea de învăţare a acţiunilor tehnice noi.05). 518с. au obţinut rezultate mai bune atât în pregătirea fizică şi capacităţile de coordonare generală. М.Teodorescu-Matei C. 7.componente ale capacităţii motrice. Экспериментальное обоснование методики педагогического контроля физической подготовленности борцов // Пути повышения Chişinău: USEFS. 4. 2.. p. grupa experimentală a fost net superioară celei de control (P<0. Бернштейн Н. fapt ce trebuie avut în vedere în timpul antrenamentelor.. 2. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. La dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Tudor.05) între grupa de control şi cea experimentală. Editura FEST. Демченко П.51. p.A. cărora li se acordă o atenţie mai mare în dezvoltarea capacităţilor de coordonare.Bucureşti. Antrenament şi competiţie. Biliografie: 1. ei obţin un volum mare de cunoştinţe motrice specifice probei practicate. 5. Chişinău INEFS: 2003. 2012 Concluzii 1. 610 p. 2002.Sporturi de luptă-Teorie si metodică Chisinău 2003. în grupa experimentală sunt înregistrate diferenţe semnificativ superioare grupei martor (P<0.

: Советский спорт. Полученные данные характеризует прирост показателей физической и технической подготовки.И. П. prin micşorarea vîrstei participantelor. 280 с. totodată. для ИФК.univ. 1991.Ф. методика. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 12. недельный цикл тренировки.Киев: Вища школа.И.Н. Координационные способности школьников: основы тестирования и методика развития / В. prof. 10. 3–10..: ГДОИФК им. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. a programelor competiţionale şi. тренировка. объем и интенсивность нагрузки. UNELE CONSIDERĂŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT CU GIMNASTELE TINERE LA ETAPA DE SELECŢIE ŞI PREGĂTIRE INIŢIALĂ Tomaşevschi O.. Chişinău Filipenco E. Лях // Физическая культура в школе. Манолаки В. 2005. Кн. 1985. Туманян. studentă. № 5. Кишинэу. 2012 175 . 9. 2. С. с.. Теория спорта: Учебн.. физическая и техническая подготовка. 22-26. Лесгафта. Резюме. Gimnastica artistică feminină se caracterizează prin complexitatea antrenamentului.С. тренировочные нагрузки. М. В 4-х кн. 2000. 2012 эффективности подготовки юных и взрослых спортсменов. – 36 с. dr. Chişinău Ключные слова: начинающие гимнастки. 1998. Г. Л. Платонов В. Лях В. организация тренировки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 11.Г. . Спортивная борьба: Теория. Chişinău: USEFS. Учебное пособие. Педагогический контроль за физической и техникотактической подготовленностью дзюдоисток: Методическое пособие. 423 с. Кинезиология и психология. В исследовании разработана программа и опробована на тренировочных занятиях с юными гимнастками на этапе отбора и начальной подготовке. который позволяет перевести юных гимнасток на второй год обучения в ДЮСШ.

tehnice şi artistice în antrenamentul sportiv. îndeosebi. a avut progrese remarcabile. 2012 176 . Gimnastica artistică este un domeniu cu o evoluţie spectaculoasă. metoda grafică şi tabelară. metoda de înregistrare a indicilor pregătirii fizice şi tehnice. 3. şi continuă în decurs de 8-10 ani. 2. cerînd eforturi mari. Pregătirea gimnastelor trece prin mai multe etape. la 6-7 ani. Determinarea volumului şi a conţinutului programelor de pregătire cu gimnastele tinere. Metodele de cercetare: analiza şi generalizarea surselor literare. la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. bucurîndu-se de succese şi popularitate foarte mare [1. a antrenorilor şi coregrafilor în elaborarea conţinutului pregătirii fizice. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor tinere. Una dintre aceste etape de importanţă mare este etapa de selecţie şi pregătire iniţială. 2012 Pregătirea gimnastelor de calificare înaltă este un proces pedagogic complicat. 2. cerinţele programelor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. părinţi şi chiar de la gimnaste. care. care ia început din copilăria timpurie. 3. observaţia pedagogică. alternarea şi raportul de timp la diferite genuri de pregătire. 4]. Chişinău: USEFS. analiza documentelor de planificare a procesului de instruire şi antrenament al gimnastelor tinere. depistarea elementelor „noi-Ultra-Si‖ depind în mare măsură de fantezia şi imaginaţia sportivelor. ci şi de la societate. Originalitatea exerciţiilor. comună pentru toate etapele de pregătire-îmbinare a diferitelor mijloace-genuri de pregătire este aplicarea unor eforturi de intensitate înaltă la lecţiile de antrenament. Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate privind selecţia şi pregătirea tinerilor gimnaste. Scopul cercetării: perfecţionarea şi argumentarea eficienţei structurii şi conţinutului de antrenament cu gimnastele de 7-8 ani la etapa de selecţie şi instruire iniţială. Sarcinile cercetării: 1. Perfecţionarea continuă a metodicii de antenament al gimnastelor de 7-9 ani va fi legată cu studiul conţinutului şi volumului. de-a lungul anilor. Însuşirea cu succes a exerciţiilor complicate este posibilă numai prin prisma îmbinării mijloacelor diverse şi a genurilor de pregătire la toate etapele antrenamentelor multianuale şi. dorinţe puternice şi cunoştinţe nu numai de la antrenori. de fapt. care. se consideră o verigă în formarea premiselor pentru realizarea ulterioară a unor rezultate sportive înalte.

03 2.15 1.43±0.54±0.00±0. P‹ 0. Aceste fetiţe trebuie să fie de o înălţime mai mică şi mai „uscăţive‖ (slabe) decît celelalte fete de vîrsta lor.60±0. selecţia primară se înfăptuieşte la sfîrşitul lunii august şi începutul lunii septembrie. podişorul.18 3.82±0. Aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastcă (puncte) 6.29 7. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică. 2012 Metodica opranizării cercetării. Criterii statistice Х ± Sx Parametrii comparaţi Testare preventivă Testare iniţială Testare finală 7.15 2. sfoara. Au fost cercetate fetiţele de vîrstă preşcolară mare (6-7 ani) şi fetiţele de vîrstă şcolară mică (7-8 ani clasele I). Ridicarea picioareor pînă la echer din atîrnat la scară (puncte) 3.69 3. Ţinînd cont de aceasta.10. Sfoara (puncte) 6.65 2.52 2.10 3.36±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară.80±0.87.c rt.40±0.44 2.00 5.27±0. pentru determinarea nivelului de pregătire fizică şi tehnică. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.18±0. de a-i învăţa diverse mişcări conform programei elaborate.20 7. P ‹ 0.67 2.00±0.72±0.18 3. care a inclus aceleaşi probe (testarea iniţială).83 1. Tabelul 1.15 4. În continuare. care corespunde etapei competiţionale gimnastele trebuie să participe în testarea finală şi la competiţii.75 1. „t” =3.38 Săritura în lungime de pe loc (puncte) 6.31 3.001 1. Chişinău: USEFS.61 2. 2012 177 t1* t2 t3 1.25 6.30±0.21 3. va corespunde atît interesului dezvoltării sportivului.19 4.79 2. Mărirea treptată a cerinţelor şi înaintarea lor faţă de sportivele de performanţă impun specialiştii de domeniu să elaboreze metodica de selecţie a copiilor.20 2. 2.39 3. Tracţiuni în braţe din atîrnat la bară (puncte) 3. „t” = 2. mai ales la etapa de selecţie şi instruire iniţială.18 8. săritura în lungime de pe loc.88±0.27 . Apoi toate fetiţele alese au participat la testarea preventivă la 8 probe: alergare 20m.21 6.50±0.80±0.92. fără îndoială.18 7.01.70±0. Podişorul (puncte) 2. Desfăşurarea selecţiei determinate ştiinţific.80±0.23±0.00±0. La sfîrşitul anului de studii (aprilie-mai).72 3.19 3.63±0. cît şi intereselor oamenilor care doresc să se implice în procesul de pregătire a lui.40 1.29 2. a fost desfăşurată a doua testare.18 7.13 4.96±0.42 Alergarea 20 m (puncte) 1.21 5. Mediile de grupă obţinute de gimnastele tinere pe parcursul anului de studii Nr.30 4.26 5.19 4.05. Flotări din sprijin culcat cu mîinile pe bancă (puncte) * Dacă „t”este egal cu 2.21 7. P ‹ 0.64 3.30 7. cu toţi copiii testaţi preventiv au fost organizate şi desfăşurate antrenamente (de trei ori pe săptămînă) cu scopul de a le dezvolta capacităţile motrice în mod organizat.05±0.18 7.28 1.24±0.90 2.20 8. La sfîrşitul lunii octombrie.

Mediile de grupă (în note) obţinute în testările preventive diferă semnificativ de indicii obţinuţi în testările finale (P < 0. se observă că gimnastele treptat măresc capacităţile proprii de la o testare la alta. Din tabelul 1.001).Podişorul. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică. ---●--●--. I II 9 puncte 8 ● ● 7 ● ● ● 9 puncte ● 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 2 ● ● 7 6 3 testare ● ● ● ● 1 2 3 testare Figura 1. Chişinău: USEFS. Dinamica indicatorilor pregătirii fizice (în note) la tinerele gimnaste: I —●—●— Alergare 20 m.05-0. 2012 178 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Mediile de grupă ale notelor calculate sînt prezentate în tabelul 1 şi figura 1. Caracteristic este faptul că gimnastele supuse testărilor. Acest fapt se observă uşor din figura 1. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.Podişorul. II—●—●— Aplecare înainte din stînd pe bancă. În aceste probe gimnastele au demonstrat note în limita de 6-8 puncte. au demonstrat rezultate relativ înalte în unele probe: alergare 20 m. --●--●--. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară. sfoara şi podişorul. în limita de 2-5 puncte. notele obţinute în testarea preventivă sunt destul de mici. începînd cu testarea preventivă. În celelalte patru probe: săritura în lungime de pe loc.

Se păstrează volumul de ore necesar la pregătirea fizică. celei speciali se acordă 75%. 3. dr. iar volumul de pregătire fizică – 60%. iar pregătirii tehnice – 25%. al programelor. 2.. I. 19-24. în linii generale. În: Гимнастика (ежегодник).05-0. iniţială şi finală). Bucureşti: Sport-turism. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice la tinerele gimnaste reflectă următoarele: . Bibliografie: 1. tezei. p. raportul dintre pregătirea tehnică şi pregătirea fizică 50:50%. Bucureşti: Editura Stadion. În perioada pregătitoare pregătirii fizice generale. Elaboarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv: Autoref.. testările preventive şi finale sunt mai mici. Общие основы спортивиой ориентации. с. 4. Mediile de grupă obţinute în testările preventive diferă semnificativ de mediile de grupă obţinute la testările finale (p‹0.gimnastele îşi măresc treptat capacităţile proprii de la o testare la alta. Chişinău: USEFS. Harre D. în pedagogie. se pot concluziona următoarele: 1. În perioada competiţională. al volumului de lucru. отбора и прогнозирования в гимнастике. se poate menţiona faptul că gimnastele menţin o dinamică crescîndăuniformă.Ю. Concluzii În baza studierii şi analizei literaturii de specialitate şi a investigaţiilor întreprinse. Problema organizării şi efectuării procesului de instruire şi antrenament cu gimnastele tinere la etapa de selecţie şi pregătire iniţială se află la un nivel de raritate în comparaţie cu alte probleme ale antrenamentului sportiv. Perfecţionarea metodicii procesului de antrenament al gimnastelor tinere trebuie să fie legat de studiul conţinutului. se conduc de cerinţele programelor de pregătire în planificarea antrenamentului gimnastelor tinere.. 2. 28 p. Розин Е. Вып. Antrenorii. 2012 Totodată.8-80. În dependenţă de perioada de antrenament. 3. 2012 179 . Teoria antrenamentului sportiv.. Dungaciu P. 2009. al alternării genurilor de pregătire la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. Nanu L. volumul de pregătire tehnică se măreşte pînă la 40%.diferenţele dintre indicatorii testării iniţiale. Ch. .001) în toate probele testate. 1982. practic în toate probele (la testarea preventivă. Aspecte ale antrenamentului modern în gimnastică.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. diferă şi raportul genurilor de pregătire a gimnastelor..М.. 1973.

Chişinău: USEFS. Canada. dar se desfăşoară în detrimentul acestuia. Marea Britanie. Chişinău Povestca L. Cu părere de rău. Polonia. antrenor federal al RM la atletism. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2012 180 . chiar şi la competiţiile de anvergură. Franţa. componenţi ai echipei. când sportivii se antrenează regulat. подготовительные упражнения.. Observaţii de termen lung şi analiza procesului de antrenament au arătat că mulţi specialişti organizează procesul de pregătire pentru alergarea de ştafetă greşit din punct de vedere metodic. în unele ţări nu se acordă atenţie suficientă pregătirii tehnice a atleţilor. dr. care este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului contemporan. în special aceasta se întâmplă din cauza încălcărilor ce au loc în zonele de shimb. fapt care se poate realiza numai atunci. тренировка. Chişinău Ключевые слова: эстафетный бег.conf. deseori. folosind diferite mijloace de antrenament specifice probei.. специальные упражнения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. de aceea.. 2012 REPERE TEORETICO-METODICE ALE PREOCESULUI DE INSTRUIRE ŞI ANTRENAMENT ÎN PROBA ALERGĂRII DE ŞTAFETĂ 4X100M Virsta D. maestru al sportului. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Rusia etc. Scopul acestui studiu este de a scoate în evidenţă căile teoretico-metodice de perfecţionare a procesului de pregătire a sportivilor în proba de ştafetă 4x100m. Trebuie remarcat faptul că alergarea de ştafetă este foarte des folosită ca un mijloc al antrenamentului sportiv în pregătirea atleţilor de mare performanţă. Nu este suficient ca într-o echipă să fie prezenţi patru (sau mai mulţi) alergători de mare performanţă pentru a obţine succese. pregătirea nu numai că nu se potriveşte cu procesul de antrenament. Chişinău Gancenco A. ehipele sunt descalificate pentru încălcarea regulamentului de concurs. studentă. Alergarea de ştafetă este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului şi unica probă în care rezultatul final se determină în baza reuşitei participării celor patru (sau mai mulţi) sportivi-alergători.. Actualitatea.. технические приѐмы. anume acestea fiind ţările care domină în lume în această probă. în special în SUA. Резюме. În mai multe cazuri. univ. В данной статье проводится теоретико-методический анализ наиболее важных аспектов учебно-тренировочного процесса одного из интереснейших видов лѐгкой атлетики – эстафетного бега 4х100м.эстафетная палочка. dar mai trebuie ca aceştia să poată interacţiona eficient în zona de schimb.передача..приѐм.

sunt necesare antrenamente planificate şi concentrare maximală. analizînd rezultatele Campionatului Mondial de la Roma. Premisa pentru atingerea rezultatelor înalte în alergarea de ştafetă 4x100m este capacitatea sportivilor de a transmite bastonul de ştafetă cu viteză maximă. 2. Problema activităţii competiţionale practice a fost studiată de specialiştii cehi. transmiterea are loc în cea dea doua jumătate a zonei de 20m.0 sec mai bun decît suma rezultatelor în alergarea de 100m. apar în lucrul cu echipele de ştafetă. 4. Mai bine ar fi dacă transmiterea va avea loc la al 16lea – al 18-lea metru. Trebuie ţinut seama de faptul că alergarea de ştafetă este mai mult decît doar o alergare simplă a patru sportivi. a treia şi a patra etapă au dreptul să înceapă elanul cu 10m pînă la zona de transmitere). Cel mai dificil este de a executa transmiterea în zona de 20m (cei care primesc ştafeta la a doua. Acest cuartet trebuie să fie combinat într-o uniune rezultantă. 3. de obicei. Uneori. care. iar cel ce primeşte . din anul 1987.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. nu se ia în considerare starea sportivului: a reuşit acesta să se restabilească după antrenamentul precedent sau nu? Din această cauză.5-3. În cazul unei tehnici optimale a transmiterii bastonului. De obicei. în afara alergării cu viteză maximală. Practic. Tipurile de bază de transmitere a bastonului sunt următoarele : 1. transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie efectuată cînd vitezele ambilor sportivi sunt aproximativ aceleaşi.în urmă. Transmiterea mixtă. dar din contul ―spaţiului liber‖ (1-1. 2012 181 .3m). Analiza variantelor de transmitere a bastonului de ştafetă în Chişinău: USEFS. trebuie să execute transmiterea bastonului fără greşeli. rezultatul în alergarea de ştafetă poate fi cu 2. deoarece aceasta va da posibilitatea celui ce primeşte ştafeta să acumuleze viteză mai mare. În ştafetă. Acest indicator poate fi folosit pentru controlul transmiterii bastonului. Pentru a realiza acest lucru. obţinute de fiecare sportiv în parte [3]. Transmiterea de sus. Autorii au analizat tot setul de caracteristici şi abordări pentru determinarea eficienţei organizării activităţii competiţionale a celor mai puternice echipe de ştafetă [8]. adunaţi într-o echipă. anume în alergarea de ştafetă. Problemele de bază care. 2012 Astfel. care apare atunci cînd sportivul ce transmite bastonul întinde braţul înainte. Transmiterea internă. timpul poate fi redus nu numai din contul alergării din elan. Transmiterea externă. au fost studiatt de ei obţinînd date obiective. antrenamentele direcţionate spre perfecţionarea tehnicii alergării de ştafetă se petrec într-un regim de viteză incorect. destul de des. sportivii se traumează mai des decît în celelalte probe.

adică poziţia startului nu influenţează la acumularea vitezei în zona de elan. că echipele cu o calificare mai joasă. Procedee de transmitere a bastonului de ştafetă (A – de sus. 1. O tendinţă analogică a fost depistată şi la analiza activităţii competiţionale în alergarea de ştafetă 4x100m la Jocurile Olimpice din Seul (1988). de obicei se bazează pe performanţele individuale ale participanţilor. 2012 182 . în care diferenţa de viteză dintre cel ce transmite şi cel ce primeşte este mare. B – de jos). În ceea ce priveşte femeile. şi. deseori. 2012 proba de 4x100m a demonstrat o egalitate aproximativă a variantelor „de sus – în jos‖ şi „de jos – în sus‖ (Desenul 1). Însă indicii grupei finaliştilor diferă esenţial. folosesc o transmitere mai puţin eficientă – cea „de sus – în jos‖. efectuată de specialiştii cehi. dar şi în finalele acestor concursuri. la pierderea bastonului. Acest lucru se întîmplă nu numai în calificări. folosite de sportivii diferitelor echipe de ştafetă pentru organizarea interacţiunii dintre sportivii care transmit şi cei care Chişinău: USEFS. a demonstrat că numărul variantelor poziţiei startului cu un singur sprijin (semiaşezat) şi a celui din picioare este aproximativ acelaşi. ceea ce conduce. Ea constă în aceea. Analiza poziţiilor de start folosite de sportivii ce primesc ştafeta. Există multe variante de handicap. s-a observat că acestea preferă startul cu sprijin pe o mînă. unde se întîlnesc echipe care folosesc aproximativ aceleaşi variante de transmitere. Astfel. Sportivii de culoare consideră că acestea sunt mai naturale pentru a acumula treptat viteza. Des. ai căror participanţii nu au legături perfecţionate. finaliştii echipelor masculine preferă poziţiile startului fără sprijin.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. echipele de ştafetă care au aplicat transmiterea de sus – în jos nu au fost realizat o interacţiune mai eficientă decît în transmiterea de jos – în sus [7]. în consecinţă. Este important de menţionat faptul că în nici o competiţie analizată din perioada 1972-1988.

2) [4]. Des.transmiterii bastonului de ştafetă Chişinău: USEFS. 2012 183 . a poziţiei startului şi a variantei de transmitere a bastonului (des. Tehnica predării . Chinograma 1. drept consecinţă. Schema determinării semnului de control pentru începutul accelerării celui care primeşte ştafeta. De aceea. care asigură participarea reuşită la competiţii de diferit rang (Chinograma 1) [6]. Totuşi rezultatele în alergarea de ştafetă 4x100m depind nu numai de pregătirea individuală. dar într-o măsură foarte mare şi de perfecţionarea tehnicii interacţiunii sportivilor în zona de transmitere a bastonului. în pregătirea alergătorilor de viteză pentru alergarea de ştafetă o mare atenţie trebuie acordată perfecţionării tehnicii primirii în zona de transmitere. Aici.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. este reflectată influenţa posibilităţilor de viteză absolute ale sportivilor din echipele de ştafetă. 2. 2012 primesc ştafeta.

.startul şi elanul de la start al celui ce primeşte la a II-a. În continuare.timpul alergării zonei de 20m din elan a celui ce primeşte ştafeta. să perceapă distanţa pînă la cel ce primeşte. privirea orientată într-o parte – în urmă. . cît şi faţă de executarea unui şir de procedee tehnice complicate în procesul transmiterii bastonului de ştafetă [8]. De mărimea handicapului în mare parte depind şi alţi indici. I. 2012 184 . Este vorba de: . Chişinău: USEFS. .diferenţa de timp a intrării în zona de transmitere dintre cel ce primeşte şi cel ce transmite ştafeta. 4) alergarea din startul de jos cu bastonul de ştafetă. vom prezenta o serie de exerciţii pregătitoare şi speciale.viteza în regim de rezistenţă (lungimea etapelor în alergarea de ştafetă este mai mare de 100m: etapa I – 110m. etapele II şi III – cîte 130m şi etapa a IV-a – 120m).stabilitatea psihologică a alergătorilor (interacţiunea la viteze înalte la sfîrşitul zonei de transmitere). Cei mai importanţi dintre aceştia sunt: . un rol foarte important îl are handicapul. . . pentru a da semnal la timp cu vocea (cu 22. s-a stabilit că. care influenţează asupra eficienţei interacţiunii alergătorilor în zona de transmitere a bastonului de ştafetă.5m). Exerciţii pregătitoare penrtu antrenarea alergării de ştafetă 4x100m: 1) accelerări de la start din startul de sus. În baza cercetărilor şi a lucrului practic cu echipele de ştafetă. 2) start cu sprijin pe o mînă (alternativ cu stînga şi dreapta). .capacitatea celui ce transmite. care pot fi utilizate în procesul de instruire şi antrenament al alergătorilor de ştafetă pe distanţa de 4x100m [8].timpul trecerii bastonului de ştafetă a zonei de 20m. în special la obiectul mobil (începutul alergării exact la trecerea marcajului de control de către sportivul ce transmite).locul transmiterii bastonului de ştafetă. 3) start cu sprijin pe o mînă.exactitatea şi rapiditatea reacţiei motorii după percepţia vizuală. atît faţă de starea lor fizică. . . a III-a şi a IV-a etapă (incomoditatea poziţiei iniţiale de start). în timpul alergării cu viteză maximală. 2012 Specificul alergării de ştafetă înaintează sportivilor anumite cerinţe.activitatea competiţională a sportivilor în alergarea de ştafetă (capacitatea de a vedea numai partenerul său şi de a reacţiona numai la semnalele lui). .capacităţile coordinative ale alergătorilor în timpul interacţiunii în zona de 20m (primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă în timpul alergării cu viteză maximală a celor doi sportivi la distanţa braţului întins. pentru o interacţiune bună între sportivi în zona de transmitere. viteza şi exactitatea transmiterii).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Sportivii încep accelerarea. 7). 2). de asemenea.m.a. mişcările braţelor ca în alergare. vînt. Imitarea primirii şi transmiterii bastonului de ştafetă. diferiţi factori pot conduce la deplasarea marcajelor (nervozitate. cu începutul alergării în momentul trecerii marcajului de control de alergătorul care transmite . cînd mingea ajunge la linia „start‖. II. III. alergătorii stau pe loc. accelerează iar. situate la distanţa de 7m (de la linia „gata‖ pînă la linia „start‖) şi la distanţa de 8m de la linia „start‖ pînă la alergător(i).d. alergătorul duce braţul drept sau stîng în urmă cu palma deschisă. pune bastonul de ştafetă în laba mîinii celui ce primeşte. 6).. Imitarea transmiterii bastonului de ştafetă pe loc. Bastonul se transmite la comanda sportivului ce stă din spate. toţi sportivii încep alergarea din startul de sus. sportivii aleargă pe un culoar. Finalizînd transmiterea. Acel ce transmite ştafeta întinde braţul înainte de jos – în sus. de aceea transmiterea trebuie să se execute în condiţii cît mai apropiate de cele competiţionale. influenţează viteza de la start a sportivului ce primeşte ştafeta. Exerciţii pentru insuşirea tehnicii transmiterii şi primirii bastonului de ştafetă: 1). Alergarea pe turnantă şi forţa centrifugă face alergarea mai dificilă. Sportivii se amplasează în ordine de şah la distanţa de 1 – 1. alţi factori). din mîna dreapta în mîna stîngă. adică marcajul „gata‖ şi „start‖. Aici. găsindu-se la distanţa de 1. în acest moment sportivul ce a primit bastonul. degetele fiind drepte. 5). La comanda ‖unu – doi – trei – patru!‖. sportivul ce aleargă în spate. Primirea şi transmiterea ştafetei fără marcaj. La competiţii. cu marcarea zonelor de transmitere. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă la diferite etape – la ―intrarea‖ în turnantă şi la ―ieşirea‖ din turnantă. Piciorul drept sau stîng este îndoit din articulaţia genunchiului. puţin încetineşte.5m unul de celălalt. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul în alergare cu accelerare pînă la 150m. 2012 185 . apoi în dreapta ş. Exerciţii speciale pentru antrenamentul alergării de ştafetă în întregime: Chişinău: USEFS. schimbîndu – se cu locurile cu partenerul. Cu toate acestea.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.4 se execută individual şi la comandă (semnal) 5) exerciţiul 3. Transmiterea bastonului de ştafetă fără marcaje se bazează pe aceea că sportivul care primeşte ştafeta apreciază vizual viteza alergării partenerului şi viteza sa de la start.5m unul de celălalt. 4). Dacă mingea ajunge numai la linia „gata‖. 2012 Exerciţiile 1 . 3). ―Ieşiri‖ din startul de sus la semnal: mingea rostogolindu-se ajunge la un anumit marcaj. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul sau cu toată echipa în alergare uşoară (la încălzire).

. La instruire. se execută transmiterea. Primirea şi transmiterea la etape aparte.la transmitere. iar sportivul de la a treia etapă nu s-a deplasat spre stînga. a ocupat poziţia în stînga culoarului şi în timpul elanului nu s-a deplasat în dreapta. pe care este în stare s-o dezvolte sportivul ce duce bastonul. iar cel ce transmite nu poate să ajungă paretnerul. în momentul transmiterii ştafetei. . Acel ce primeşte începe alergarea înainte ca cel ce transmite să ajungă la marcajul de control.sportivul ce primeşte. la ieşirea din turnantă.sportivul. 5). Scopul celui ce transmite este să-şi ajungă partenerul. ca să-şi vadă partenerul şi să controleze marcajul. se ia în considerare viteza. în momentul transmiterii. Transmiterea ştafetei cu partenerul. 2). cu fixarea timpului.alergătorul ce ia startul la doua sau a patra etapă.sportivul ce transmite îşi reduce viteza după comandă. Cînd distanţa dintre sportivi este egală cu aproximativ 1. la ducerea braţului în urmă. Primirea şi transmiterea cu toată echipa (4 alergători) pe distanţa scurtată de 200m. Aceasta se întîmplă din cauza că alergătorul accentuează prea mult atenţia asupra semnalului. cedează din viteză. Transmiterea ştafetei are loc cu cîteva perechi concomitent. pierzînd controlul asupra vitezei de alergare. Cu toate acestea. îl mişcă în stînga sau dreapta. Primirea şi transmiterea ştafetei pe toată distanţa. se dă comanda. în vîltoarea luptei competiţionale. 2). distanţa dintre sportivi creşte. aleargă mai aproape de linia exterioară a culoarului. cînd vitezele alergătorilor s-au egalat şi a fost pierdut momentul pentru comandă. Acel ce primeşte ocupă poziţia de start astfel. neţinînd seama de faptul că viteza celui ce primeşte ştafeta creşte treptat. 4). cînd sportivul nu vede marcajul sau se orientează după partenerul său. Acel ce primeşte după comanda celui ce transmite.5m. căutînd bastonul. în timpul alergării pe a doua etapă. 3). trebuie acordată atenţie corectării celor mai frecvente greşeli în alergare de ştafetă: 1). 2012 186 . Această greşeală apare de cele mai dese ori atunci. iar uneori înainte de aceasta. Transmiterea nu a avut loc. spre partea internă a culoarului sau la prima şi a treia etapă. dar nu pe punerea piciorului lui pe pistă. Elanul – 50 – 60m. Cauze pot fi mai multe: . 3). Marcajul de control pentru fiecare pereche se alege individual. 2012 1).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. la următorii doi paşi. cu fixarea timpului trecerii bastonului prin zona de elan şi cea de transmitere. se deplasează. şi posibilitatea de a se accelera a sportivului ce primeşte ştafeta. . .

C. Спринтерский бег. pentru ca acei ce aleargă pe etapele trei şi patru să poată apuca de bastonul de ştafetă. 1986. Chişinău: USEFS. deseori. 4... 2009. a antrenorilor şi a sportivilor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. Маслаков В.П.С. В. Москва: ФиС. Эстафетный бег: история. 334-349. 267-272. În final. Маслаков В. Легкая атлетика. Озолин Э. С. . с. 2. Степанов В. La predarea tehnicii transmiterii ştafetei. Мирзоев О. тренировка. техника. 2012 . 2012 187 . Москва: ФиС. tehnice şi psihologice ale partenerilor de echipă. Контроль в спортивной тренировке. 6. 18-19. din punctul de vedere al mişcărilor realizate de sportivi (sunt mişcări ciclice naturale. Bibliografie: 1. учебник для педагогических факультетов институтов физической культуры. care necesită o abordare foarte serioasă din partea specialiştilor. 144с.sportivii ce aleargă etapele doi şi trei nu întreprind nici o acţiune. Врублевский Е. Москва. Резервы эстафеты. 143-144. ―Подготовка эстафетной команды 4 х 100 м‖. datorită faptului că alergătorii trebuie să le realizeze în condiţii foarte dificile: spaţiu limitat de transmitere şi executarea acesteia cu viteză maximală. Москва: Олимпия. "Материалы семинара по спринтерскому и барьерному бегу".А.transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie executată cu braţul întins [1]. Киев: Вища школа. nu se întâmplă. Москва: ФиС. 1976. C. 157с. Alergarea de ştafetă este o probă foarte spectaculoasă a atletismului. C. se va folosi un vast arsenal de exerciţii pregătitoare şi speciale. В. pentru a evita toate devierile de la rigorile tehnice şi regulamentare. Платонов В. C. 2001.Н. 1978. Легкая атлетика.1986. 3. 1987. Concluzii şi recomandări metodice 1. respectându-se toate principiile didactice.. Эстафетный бег. dar şi la descalificarea echipei.33-35. 8. fapt care poate conduce nu numai la scăderea performanţei. putem menţiona faptul că alergarea de ştafetă este o probă pe cât de simplă. Петровский В. Озолин Э. Теория спорта. C. Киев: Здоровье.М. 7. variindu-le în diferite etape ale pregătirii şi ţinând cont de capacităţile fizice.М. Запорожанов В. . cu părere de rău. 6-17. 3. Procesul de instruire şi antrenament trebuie să fie unul sistematic. 1985. Организация спортивной тренировки. обучение. № 5. în mare parte). fapt care. Подготовка квалифицированных спортсменов. 5.. pe atât de complexă.

осуществляется на основе общих положений теории спорта и спортивных единоборств [1. blow by a knee. Summary. In the article were presented the features of blow by a knee in execution of the sportsmen of different qualifications based on the experimental researches. поэтому тренеры ориентируются на приобретенный опыт и личные представления о технике данного элемента. а также боковые удары коленом и локтем. а также практический опыт показывают. Chişinău: USEFS. в практику отечественного физического воспитания и спорта [1 – 3]. which is different in qualified and highly qualified sportsmen. Findings may be used for working-out the recommendations to perfect the technique of investigated locomotion. На протяжении последних десятилетий в Украине наблюдается феномен спонтанного проникновения азиатской физической культуры. которая может быть использована тренером и спортсменом при формировании и совершенствовании техники обсуждаемого элемента. Обучение и совершенствование технике прямых ударов ногой и рукой осуществляется с учетом имеющихся знаний в специальной литературе по кик боксингу и боксу. 2012 188 . Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. что техника ударов коленями носит описательный характер. 5]. в частности восточных единоборств. Постановка проблемы. в настоящее время. что подготовка отечественных тайских боксеров. позволит получить дополнительную количественную информацию. 2012 БИОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРА КОЛЕННОМ В ТАЙСКОМ БОКСЕ СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ Беленко С. специализирующихся в тайском боксе с использованием современных систем видеоанализа. Тhai boxing. Киев Keywords: sporting technique. Библиографический анализ позволил установить. Анализ данных специальной литературы. Высокой популярности приобрел тайский бокс благодаря зрелищности и особой технике движения спортсменов включающей в себя прямые.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. It was established that an important factor is the evolution of speed variation of kicking leg's joint. В связи с этим изучение особенностей техники удара коленом спортсменов различной квалификации. 4. что делает поединок весьма опасным и непредсказуемым..

5).9). в числе которых 2 мастера спорта и 5 спортсменов первого разряда. коленном суставе был в Chişinău: USEFS. методы математической статистики.530 (S=4. специализирующихся в тайском боксе. видеосъемка и биомеханический видеокомпьютерный анализ на основании комплекса «Qualisys».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Как показывает анализ соревновательной деятельнсоти спортсменов высокой квалификации. было выявлено. Угол в правом голеностопном суставе составил 109. В каждой фазе решаются свои задачи.7). Угол в тазобедренном суставе – 173. Киева по тайскому боксу. 2012 Изложенное выше позволило сформулировать цель настоящей работы – изучить биокинематические особенности техники удара коленом спортсменами различной квалификации. достижения ее в момент удара при точном попадании в цель. При изучении техники удара коленом в тайском боксе использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. анализируя технику удара коленом квалифицированных спортсменов. Так. фаза замаха. в котором приняли участие члены сборной команды г.530 (S=2. Результаты собственных исследований и их обсуждение. но все они. Инфракрасная видеосъемка проводилась с частотой 150 к∙с–1. что в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали составляет в среднем 210 (S=1.7). У спортсменов высокой квалификации в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали равнялся 200 (S=1. В нашей работе анализировалась техника удара правым коленом с исходного положения характерного для ближнего боя. Технику удара коленом в тайском боксе принято условно делить на четыре фазы: исходное положение. а также фаза удара. 2012 189 . направлены на развитие максимальной силы. так или иначе.160 (S=2.640 (S=3.8). Значительно реже такой удар может наноситься в прыжке с дальней дистанции или средней дистанции. проноса (движение бьющей ноги в сторону мишени). удар коленом преимущественно используется в условиях ближнего боя. Методы и организация исследования. Исследования проходили на базе лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. Количество испытуемых 7 человек. В коленном суставе правой ноги угол был в пределах 153.8). в правом голеностопном суставе составил 83.

2012 пределах 157.09 с до самого удара. Причем достижение максимального значения скорости происходит.217 м∙с–1. К моменту удара скорость снизилась до 5.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.560 (S=2.57 м∙с–1.68 м∙с–1.264 м∙с–1. Изучение техники удара коленом спортсменами различной квалификации позволил установить как общие закономерности. как и отличительные особенности. в фазе проноса наблюдается резкое возрастание скорости всех суставов с бьющей стороны спортсмена. К общим закономерностям следует отнести схожую динамику изменения скорости исследуемых суставов с бьющей стороны спортсмена.534 м∙с–1.534 м∙с–1.675 м∙с–1. У спортсменов высокой квалификации максимальное значение результирующей скорости голеностопного сустава составляет в среднем 6.780 (S=2.086 – 0. Максимальная скорость тазобедренного сустава была в пределах 2. В коленном и тазобедренном суставах бьющей ноги отмечается сгибание.723 м∙с–1.923 м∙с–1. Максимальные значения результирующей скорости голеностопного сустава у квалифицированных спортсменов были в пределах 6. в момент удара – 5. как правило. Одновременно происходит активное разгибание в голеностопном суставе правой ноги и коленном суставе левой. 2012 190 .9) соответственно.3). Так. Важным также является совпадение максимального пика скорости бьющего биозвена с моментом удара. Для коленного сустава максимум результирующей скорости находится в пределах 6. Как правило. а в тазобедренном суставе – 159. при этом у высококвалифицированных спортсменов эти пики Chişinău: USEFS. как правило. совпадают во времени и опережают момент удара. Для развития наибольшей его скорости необходимо определенной сочетание во времени движений других биозвеньев. в среднем за 0. Для коленного сустава максимум результирующей скорости составил 6. в момент удара – 5. Необходимо отметить. К моменту удара скорость значительно снизилась до 5. пик максимума скорости коленного и голеностопного суставов опережает момент удара.106 м∙с–1. что пики максимальной скорости голеностопного и коленного суставов. При выполнении ударных действий важным является скорость бьющего биозвена. что совпадает с моментом удара. В то же время пик максимума скорости тазобедренного сустава совпадает с моментом удара и составляет в пределах 3.

Это может свидетельствовать о цельности бьющего звена. Chişinău: USEFS. У квалифицированных спортсменов максимальные значения по модулю скорости коленного и голеностопного суставов значительно отличаются. 1). что скорость колена и стопы у спортсменов высокой квалификации по модулю. практически одинаковы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Этот факт косвенно позволяет говорить о том. так и высококвалифицированных спортсменов (рис. 2012 191 . Другой причиной может служить несколько иное направление движение бьющей ноги. которое осуществляется спортсменом посредством фиксации в коленном и голеностопном суставах. Важной отличительной чертой можно считать то. что бьющая кинематическая цепь имеет не зафиксированные степени свободы в отдельных суставах. А) Б) Рис. увеличивается масса бьющего звена. что является крайне важно при выполнении ударных действий. у спортсменов высокой квалификации отмечается меньшая потеря скорости для коленного и голеностопного суставов к моменту удара. Таким образом. а у квалифицированных спортсменов пик скорости коленного сустава отмечается несколько раньше пика скорости голеностопного. Б) квалифицированным Л-к (распечатка с экрана монитора) Вместе с тем. 1. Момент удара совпадает с пиком скорости тазобедренного сустава как квалифицированных. 2012 совпадают по времени. что позволяет избежать дополнительных движений в этих суставах. Спидограммы исследуемых точек тела при выполнении прямого удара коленом: А) – высококвалифицированным спортсменом Гк.

чем вперед. 2. 2012 Так. Библиографический анализ показал. 2012 192 . Да настоящего времени данная проблематика в специальной литературе представлена фрагментарно. При этом происходит значительное отклонение туловища назад. при этом бедро бьющей ноги имело движение преимущественно вверх с продвижением вперед. Выводы. На рисунке 2 показано. При изучении биокинематической структуры техники удара коленном спортсменами различной квалификации были выявлены отличия в динамике изменения скорости суставов нижней конечности с бьющей стороны спортсмена. что свидетельствует о более эффективной передаче накопленного импульса силы от бьющего звена в место удара. бедро маховой (бьющей) ноги к моменту удара может иметь направление больше вверх. При этом конечное положение спортсменов различной квалификации подтверждает выраженное мнение. что спортсмены высокой квалификации завершают удар явным продвижением бедра бьющей ноги вперед. У высококвалифицированных спортсменов отмечается меньшая Chişinău: USEFS. А) Б) Рис. Момент удара коленом в исполнении: А) – высококвалифицированным спортсменом Г-к. что на современном этапе развития тайского боксе одним из наиболее актуальных вопросов является изучение техники удара коленом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Б) квалифицированным Лк (распечатка с экрана монитора) У квалифицированных спортсменов в момент удара туловище наклонено несколько вперед.

-Мн. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ Березний А. 104 с. 2000. which requires the optimum relationship of force. Т. Платонов В.Л.М.Е. что создает предпосылки для нанесения мощного удара.. канд. Панья Чарат. the activities of the autonomic nervous system and other motor qualities. strength training. 384 с.. 2007. training process. Общая теория и ее практические приложения. 2. Тайский бокс (практическое руководство).Ковтик Муай тай свободный бой: Метод. 384 с. пособие /. Ростов н/Д: Феникс. Артеменко О. the preparation. Киев Keywords: young volleyball players.:АСТ. 2004. Мн.Н. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 5.Дроздов. что процесс силовой подготовки в современном спорте направлен на развитие различных силовых качеств. наук. специализирующихся в тайском боксе. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением биодинамической структуры техники удара коленом спортсменами различной квалификации. Киев Нагорная В. 2001.О.С. An important aspect of strength training in volleyball is to increase the ability of athletes to the implementation of power quality in training and competitive activities of the sport. 2012 193 .Н. Платонов отмечает.В. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Тайский бокс в свое удовольствие: Практическое пособие / Под ред. Summary. motor qualities. М. а также более высокая согласованность движений в целом.Н. Аман Антилопов. with sports equipment. Современное слово. Б. ФЛП Дудукчан И. В. Библиография: 1. 808 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. К. А. Шехов В. Муай – тай. А. 224с 3. В.Г. Параллельно с развитием силы Chişinău: USEFS.: Олимпийская литература. укрепление соединительной и опорной тканей. Харьков. Актуальность работы. 100 лутших приемов тайландского бокса/ Бим Бэкман.. Бэкман.. 2007. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 2012 потеря скорости колена к моменту удара.: Харвест. 4. Тараса. улучшение телосложения. повышение активной мышечной массы.Касьянов.

позволил сделать вывод о необходимости проведения дополнительного исследования с целью устранения имеющихся недоработок и противоречивых точек зрения по вопросу применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. другими двигательными качествами. со спортивной техникой. Предмет исследования: влияние силовых упражнений на уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. что требует обеспечения оптимальной взаимосвязи силы. Определить уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. Практическая значимость. Chişinău: USEFS. а именно: максимальная сила. гибкости. Объект исследования: методика применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. использованной в работе. Полученные в процессе исследования сведения об эффективности применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет и разработанные на их основе рекомендации могут быть использованы в практической деятельности тренера по волейболу ДЮСШ. Цель работы: обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Важной стороной силовой подготовки является и повышение способности спортсменов к реализации силовых качеств в условиях тренировочной и соревновательной деятельности конкретного вида спорта. деятельностью вегетативной нервной системы. Анализ научной. Задачи: Изучить и проанализировать литературу по вопросу использования силовых упражнений для волейболистов 16-18 лет. координационных способностей. Только в спорте развиваются все виды силовых качеств (в зависимости от специфики вида спорта). Обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 создаются предпосылки повышения уровня скоростных качеств. скоростная сила и силовая выносливость. 2012 194 . Научная новизна работы представляется нам в попытке выработать конкретные рекомендации относительно использования силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. методической и другой специальной литературы.

статистические методы обработки полученных результатов.физиологические методы исследования. . . Обоснование применения силовых упражнений в практике волейбола. При этом. 2012 Для решения задач. баллы По окончании эксперимента у большинства испытуемых был отмечен существенный рост уровня физической подготовленности. Уровень физической подготовленности волейболистов 16-18 лет При выполнении теста «кистевая динамометрия». 5 4 УФП.анализ и обобщение данных специальной литературы.соматометрические методы исследования. если при выполнении других тестов определяющих силовую подготовленность (подтягивание на перекладине. . стоящих перед исследованием использовались следующие методы: . подъѐм туловища в сед из положения лѐжа) результаты в тестах между группой 17 лет и 18 лет у испытуемых имели незначительное различие в Chişinău: USEFS. 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2). эффективность влияния силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет определяли по динамике физической подготовленности. что свидетельствует об эффективности использования силовых упражнений. 2012 195 . педагогический эксперимент включал наблюдение в течении 4. В эксперименте принимали участие 14 волейболистов 16-18 лет. Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Сокол». 3 2 1 возраст волейболистов 16 лет 17 лет по окончанию эксперимента 18 лет до эксперимента Рис. . сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.педагогические методы исследования. наиболее высокие показатели кистевой динамометрии были в группе волейболистов 18 лет (рис.

то при выполнении кистевой динамометрии уровень развития силы кисти существенно различался. Параметры занятий с отягощениями для волейболистов 16-18 лет Объѐм нагрузки (общее Кратность Интенсивность Возраст Продолжительность количество №п/п занятий в нагрузок (в % (лет) занятий (в мин) подходов в неделю от 1 ПМ) упражнениях за одно занятие) 1 16 3 40-60 20-30 50-60 2 17 3 60-90 25-35 60-75 3 18 2-3 60-90 20-40 70-85 Chişinău: USEFS. Для достижения вышеперечисленных эффектов необходимо соблюдение следующих параметров (табл. как следствие. 2. Таблица 1. По окончании эксперимента наибольшего увеличения уровня силы кисти добилась группа 16 лет. к силовым нагрузкам и. 2012 196 . 1). что наглядно видно на рисунке. либо стабильность результата в силовых упражнениях. Уровень развития силы кисти у испытуемых в зависимости от возраста и методики развития силовых качеств. что такой результат связан с адаптацией организма испытуемых. баллы 5 4 3 2 1 16 лет 17 лет 18 лет возраст уровень развития силы кисти в начале эксперимента уровень развития силы кисти по окончании эксперимента Рис. а наименьшего группа волейболистов 18 лет. имеющих стаж занятий с отягощениями в связи с возрастом. Очевидно. 2012 начале эксперимента. более низкая.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Сила кисти.

5 36 113 113 107. экскурс ия До Пос До Пос.5 102 105.5 84 81 75.5 82.5 53 56.5 36 78 79 54 После 55. п. При интенсивности 60% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов с интервалами отдыха между подходами 11.5 34.6 94 99. Таблица 2.5 29 31 71 71.До Пос.5 58. п. помимо выполнения силовых упражнений.5 . В упражнении выполняется 3 подхода по 8-10 повторений.5 98 103.4 85.5-2 минуты.5 65. должно включать упражнения для развития гибкости (в подготовительной и заключительной части занятия). Антропометрические показатели волейболистов 17 лет № Длинп/п на тела (см) 1 2 3 178 179 183 Масса тела(кг) 70.До Пос. экскурс ия Пос.5 2 169 63 68 94 101 90 96 91 95 4 5 32 34. В каждом упражнении выполняется 3 подхода по 10-12 повторений. Антропометрические показатели волейболистов 16 лет № п/ п Длинна тела (см) Масса тела(кг) Бицепс (см) До 1 174.5 98 100 103 4 5.До Пос.До ле ле 35.5 Талия (см) Бедро (см) До Пос.5 83 101 102 98 98 99 99 3 4 36 36.5-2 минуты между подходами. В упражнении выполняется 3-4 подхода по 4-7 повторений.5 72 73 51 54.5 49 53 Таблица 3.5 77.5 минуты.5 5 43 43 100.До Пос ле ле ле ле -ле 100 70.5 3. Каждое занятие с отягощениями. с интервалами отдыха между подходами 2-4 минуты. При интенсивности 75% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 25 подходов с интенсивностью отдыха между подходами 2-3 минуты.1 75 86 83.8 Окружность грудной клетки(см) Бицепс (см) Вдох Выдох Ср.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Для волейболистов 18 лет при интенсивности нагрузок 70% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 40 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1.5 минуты.5 107. 2012 Для волейболистов 16 лет при интенсивности нагрузок 50% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки в 30 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1-1. В каждом упражнении выполняется 3-5 подхода по 8-10 повторений.До Пос.5 86. Для волейболистов 17 лет при интенсивности нагрузок 60% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 45 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха 1.5 70.5 35 Chişinău: USEFS.5 4 168. В каждом упражнении выполняется 2-3 подхода по 12-15 повторений.5 67.5 3 181.5 108 110 110 5.5 4 33.5 84.5 64 57.5 90 95 91 93 4 4. При интенсивности 85% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов.5 87 83. 2012 197 Талия (см) Бедро (см) До После До После 73.3 Окружность грудной клетки(см) Вдох Выдох Ср.До Пос До Пос До Пос -ле ле -ле -ле ле 99 104 95 95.5 97 98 4 4.5 96 10.5 53 63.5 59. В упражнении выполняется 2-3 подхода по 10-12 повторений.

Показатели педагогического тестирования волейболистов 16 лет № Подтягивани п/п е на перекладине (кол-во раз) 1 2 3 4 До 9 12 1 3 После 10 14 3 8 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.5 39.5 79 113 113 105. экскурси я ПосДо ПосДо ПосДо Пос ле ле ле -ле 111 106 106 108 108 5 5 Вдох До 1 192 94.5 4.5 76 76 59 59 73.7 95.5 62 106 107.5 73.5 99 101 4 5 34 37.5 Бицепс (см) До Талия (см) До 42 Пос -ле 42 Бедро (см) До 89 Пос -ле 89 63 После 63 114 106. 2012 198 Пос ле 51 70 55 140 180 Пос ле 190 200 .5 55 172 69.5 74.5 94 98 4 5.5 105.2 80 84 55 60 170.4 72 98 100 94. 2012 Таблица 4.5 67 73.5 101 101.5 7.2 2 177 92.5 73 73 54 55 Таблица 5.9 5 176 6 7 111 112.5 3.5 41 42 84 85 61.5 74.5 75 53.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 33 33.4 80.5 71 72.5 54 54.5 98 103.5 108 108 7.5 4 177 78.5 39.5 103 103 5 6 38 38.5 107.5 109 110 6 6.4 97 102 93 96.5 32 34.5 95.3 95 3 173.5 96 96.3 102 108. Антропометрические показатели волейболистов 18 лет № Длинп/ на п тела (см) Масса тела(кг) Окружность грудной клетки(см) Выдох Ср. Показатели педагогического тестирования волейболистов 17 лет № п/п 1 2 3 Подтягиван ие на перекладине (кол-во раз) До После 8 14 9 12 14 12 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.) До После Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во раз) До После Кистевая динамоме трия (кг) Становая динамоме трия (кг) До До 48 55 49 25 37 31 47 70 50 54 54 60 38 39 38 Chişinău: USEFS. п.) До 52 45 35 44 Сгибание и Кистевая разгибание динамометр рук в упоре ия (кг) лѐжа (колво раз) После До После До После 55 38 49 48 52 57 27 40 50 55 52 12 31 48 52 59 38 43 45 48 Становая динамометр ия (кг) До 160 120 120 После 210 180 160 Таблица 6.

1997. 1990. Аулик Н. Спортивные игры.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Сластенина.) До После 58 58 59 59 60 60 60 62 50 63 46 57 48 55 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (колво раз) До После 52 52 50 51 55 35 55 54 37 48 35 47 25 46 Кистевая динамометрия (кг) Становая динамометри я (кг) До 62 80 55 65 51 50 53 До 200 200 160 180 180 После 65 80 55 68 54 54 57 После 260 250 220 210 200 Заключение. 3.А. 264с. №1. 6-13. 1970. Общая теория подготовленности спортсменов в олимпийском спорте.. Физическая культура.Н. ЮУрГУ. 213с.: Олимпийская литература. 2012 Таблица 7. К. 5. Сластенина.: Медицина. Библиография: 1. Фізична підготовленність та самотичне здоров’я як эдина проблема//Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини. Челябинск: Изд. 2006. Основы специальной силовой подготовки в спорте. Волейбол: учебное пособие / Т.В. Применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет способствует достижению более высокого результата за счет повышения силовой подготовленности. Платонов В.И. 2012 199 .А. М. Одеса. Самошкін В. М.В. Верхошанский Ю. 1997. Показатели педагогического тестирования волейболистов 18 лет № Подтягивание на п/п перекладине (колво раз) 1 2 3 4 5 6 7 До 19 18 17 20 10 8 7 После 18 19 18 20 15 14 11 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин. 2. С. 2000.В.: Физкультура и спорт. Т. Chişinău: USEFS. 69 с. 4. Кляпчук В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. 6. 584с. Силовые способности: основы тестирования и методики развития//Физическая культура в школе. Лях В.В.

The innovation of our method lies in the application of integrated control.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. применимые в данном тренировочном процессе. позволяющих наиболее полно оценить физическую подготовленность спортсмена при минимальных затратах времени. Актуальность. Предмет исследования – средства комплексного контроля. The effectiveness of the proposed method demonstrated in a pedagogical experiment. Chişinău: USEFS. the physical training.определить комплекс показателей. На сегодняшний момент очевидно. . студент. Уральский государственный университет физической культуры. то в случае с детским и юношеским спортом по ряду причин комплексному контролю не уделяется достаточно внимания.разработать комплекс средств. направленных на достижение запланированных результатов. Вся тренировочная деятельность состоит из специальных. заданий. Россия Keywords: complex control of the young wrestlers. индивидуально обусловленных. 2012 200 . 2012 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ Бурлаков Я. The developed methodology allows individualizing the training process. Summary. Челябинск. Если на высшем уровне он успешно применяется. Improving the efficiency and quality of young wrestlers training in the world require the development of new methods of training. что без применения средств комплексного контроля недоступны значимые результаты в спорте высших достижений. Одной из основных задач тренировочного процесса является применение наиболее эффективных средств подготовки. Объект исследования – тренировочный процесс юных дзюдоистов. решаемые в процессе достижения цели: ..осуществить теоретический анализ и обобщить опыт спортивной практики использования средств контроля в процессе управления тренировочным процессом борцов дзюдо. Целью нашего исследования является разработка и обоснование системы прогнозирования физической подготовленности юных дзюдоистов с помощью средств комплексного контроля. . направленных на повышение различных сторон подготовленности дзюдоистов. Задачи.

10. Прыжок в длину с места. 6. Многие учѐные говорят о необходимости развития всех качеств до определѐнного уровня. На наш взгляд. Бег 60 метров. 2012 201 . Сгибание туловища из положения лѐжа – количество за 1 минуту. Наклон вперѐд из положения сидя. Наклон вперед (гибкость). Максимальное количество подтягиваний из положения виса на перекладине. 4. нами был разработан следующий комплекс тестовых упражнений для оценки общей физической подготовленности борца: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. позволяющих оценить динамику показателей физической подготовленности испытуемых. Исходя из этих требований. конкретная стратегия подготовки должна зависеть от индивидуальных особенностей борца. другие напротив. Используемые средства контроля должны максимально подробно и полно отражать картину физической подготовленности спортсмена. В литературе встречаются разные подходы к развитию физических качеств. 7. 2012 Методологической основой нашего исследования является теоретический анализ и обобщение опыта передовой практики использования средств комплексного контроля в процессе спортивной подготовки единоборцев. 3. 8. Максимальное количество подтягиваний за 10 секунд. В каких-то случаях возможен упор на одно качество. Предлагаемый комплекс. Результаты исследования и их обсуждение. при этом не предполагая значительных финансовых и временных затрат. 5. в иных необходимо развивать все качества для создания сбалансированной. За период педагогического эксперимента (сентябрь 2011 – май 2112) было проведено два контрольных тестирования уровня физической подготовленности юных борцов. Отжимания из положения упора лѐжа – за 1 минуту. Челночный бег 3 по 10 метров. настаивают на сверхразвтии одного качества за счѐт отставания остальных. на наш взгляд. 2. Прыжок в длину с места. всесторонней Chişinău: USEFS. позволяет наиболее полно и быстро оценить общую физическую подготовленность спортсмена. В исследовании принимали участие 30 дзюдоистов в возрасте 12-14 лет. 9.

Рис. 2012 202 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. По результатам тестирования нами был сделан прогноз состояния спортсмена на 1 сентября 2013 года. Гистограмма прогнозируемого уровня физической подготовленности Chişinău: USEFS. 2. а так же развивать наиболее сильные качества. Гистограмма результатов нулевого и контрольного тестирования Исходя из индивидуальных особенностей данного борца нами была поставлена задача подтянуть отстающие качества до приемлемого уровня развития. Рис. 1. 2012 подготовленности. Прогноз представлен на рисунке 2. По результатам двух контрольных испытаний была выявлена динамика результатов тестов. представленная на рисунке 1.

приседание с небольшим весом – за 1 минуту. 2012 203 .. пригибания из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. Данные комплексы выполнялись в процессе учебнотренировочных занятий с использованием отягощений. сопротивления партнера. занятое на соревновании. назад. сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. соответствующих предлагаемым индивидуальным комплексам для юных дзюдоистов. интервалы отдыха в зависимости от задач и направленности развития физических качеств. сгибание туловища из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. зависит конечный результат тренировки – место. 2012 Ниже представлена методика развития физических качеств с применением средств. Во время учебно-тренировочного процесса нами подбирались индивидуальные комплексы упражнений. развития физических качеств. подтягивание к перекладине. Средства развития физических качеств Физическое качество Силовые способности Силовая выносливость Гибкость Скоростные способности Средства Жим штанги лѐжа (5 подходов по 4-7 раз с изменяющимся весом). Наклоны вперѐд. Насколько рационально будут применяться эти средства.1). Chişinău: USEFS. положение шпагата – с длительной фиксацией положения Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. Также определялось время. собственного веса. выбранных нами для их развития и поддержания на высоком уровне физической подготовленности (табл. челночный бег 3х10 м. интенсивность. объем нагрузки. а несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. повышение уровня психологической подготовленности и др. исходя из результатов тестирования каждого борца. Приседания со штангой (грифом) – 5 подходов по 4-7 раз.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Каждое из применяемых в тренировке средств одновременно может решать не одну. Таблица 1. направленные на развитие определѐнных физических качеств. Становая тяга штанги (грифа) – 5 подходов по 4-7 раз Подтягивания к перекладине. резинового амортизатора. приседания – за 30 сек.

: ВНИИФК. Челябинск: УралГАФК. Матвеев Л. В.П. образование.. наук. тренировка №5. Челябинск. на наш взгляд. М. 76 – 77. Библиография: 1. 2. Chişinău: USEFS. Новиков. Чибичик. выбранными для анализа. 5. М.Матвеев. 1985. Индивидуальные программы физической подготовки юных единоборцев / Ю.Новиков.Лесгафта.В.Мартемьянов. 208 с. 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Комплексная оценка перспективности квалифицированных дзюдоистов-юниоров: дис.П. Нами был разработан комплекс тестовых упражнений. 187 с.А. Ю. 2007.А.А.Е. 4. Л. Индивидуализация подготовки спортсменов в видах единоборств: автореф. 2003. ГДОИФК им. Мартемьянов. 1996. Пилоян. 2004. Габов. 320 с. Киев: Олимпийская литература. 2. 2012 Выводы 1. Р. … канд. наиболее полно отражающий уровень физической подготовленности юных дзюдоистов. пед. УралГАФК.Ф. Сиротин. наук /Р.Г. 48 с. П. дис.Сиротин. наук/ Ю.Г. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/ Л.В. 3. Мартемьянов. 7.Г. Пилоян. 163 с. Чибичик. В процессе педагогического эксперимента с применением разработанной нами методики был отмечен рост практически по всем показателям. О.А. Предложенная нами методика развития физических качеств предполагает дальнейший рост показателей в контрольных упражнениях по оценке уровня физической подготовленности. … канд. 1999.Е. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной подготовки дзюдоистов/ О. Ю. 1990.А. Основы спортивного мастерства / А. 6. С. … д-ра пед. М.А. 2012 204 . А. М. Габов. Ю. / М. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис. Габов // Физическая культура: воспитание.. 315 с.. пед.

Анализ последних исследований и публикаций. которая проявляется в динамических элементах выполняемых правой и левой частями тела на данный момент не выяснено. Во время выполнения соревновательных композиций у спортсменок наблюдается не соответствие между уровнями развития гибкости в правую и левую стороны в динамических упражнениях разного характера. указывается. 6]. Актуальность. Chişinău: USEFS. что гимнастка должна выполнить 50% движений с предметом правой и 50% левой руками.Н. Это необходимо учитывать как при обучении элементам. [5] показывают. в индивидуальных упражнениях появилось больше динамических элементов – прыжков. что большинство тренеров художественной гимнастики считают подавляющей правую сторону. но обучить элементам можно в обе стороны. 2012 205 . Смолевского В.В. элементов гибкости. Активная гибкость. The special attention was spared to research of method of development of flexibility taking into account asymmetry of motions and its influence on the technique of execution of zmagalnih compositions of gymnasts 6-13 years. В художественной гимнастике [4] в правилах соревнований.static. Украина. calisthenics..passive and 20% .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Summary. увеличилось их количество и сложность.В. В художественной гимнастике на сегодняшний день особое внимание в тренировочном процессе уделяют развитию пассивной гибкости. In work the features of technical preparedness of gymnasts on different stages of sporting activity are considered. 2012 ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ГИМНАСТОК 6-13 ЛЕТ И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ Васильева Л. 40% .active character.. Днепропетровск институт институт Keywords: gymnasts 6-13 years. asymmetry. В команду групповых упражнений отбираются гимнастки с односторонним профилем асимметрии. где она проявляется [2. Украина. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. За последние годы.О. маховых равновесий. Исследования Цепелевич И. It is found out that the complex use of exercises of dynamic and static character is anymore effective and most rational there is connection: exercises 40% . flexibility. [7]. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. Днепропетровск Ушакова И. так и при составлении соревновательных композиций.

психических асимметрий. 2. Методы исследований: анализ научно-методической и спортивной литературы. Первый — сочетание только правых. I разряд – 30% и КМС – 10%. Исследования проводились в период с сентября 2010 г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Разработать практические рекомендации для развития гибкости с учетом технической подготовленности и моторного профиля асимметрии движений. на базе юношеской школы художественной гимнастики областного совета СТП «Украины» г. 2012 Связь работы с научными программами. (регистрационный номер 0111U001168). смешанного. Задание исследования: 1. Техническая подготовленность гимнасток определялась по качеству выполнения соревновательной комбинации на соревнованиях разного уровня. третий — только левых асимметрий органов движений и ощущений. второй — левых. Chişinău: USEFS. первого разрядов и КМС (рис. ІІ разряд – 30%. Определить моторный профиль асимметрии движений на разных этапах подготовки и его влияние на техническую подготовленность. планами. В исследовании принимали участие 80 девочек 6-13 лет. математико-статистическая обработка результатов. по май 2011 г. и ее влияние на техническую подготовленность гимнасток 6-13 лет. Цель исследования: усовершенствование методики развития активной гибкости с учетом моторного профиля асимметрии движений. Мы анализировали технику исполнения соревновательных композиций гимнасток: третьего. Работа выполнена согласно с темой 2. ІІІ разряд – 30%. педагогическое наблюдение и эксперимент. сенсорных. 2012 206 . левого. второго. метод тестов. 1). Упражнение с предметом должно содержать от 6 до 12 элементов с максимальной ценностью от 5 до 10 баллов. Логически оправдано ожидание трех профилей: правого. темами. «Теоретико-методические основы усовершенствования тренировочного процесса и состязательной деятельности в структуре многолетней подготовки спортсменов» сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на период с 2011 – 2015 рр. правых асимметрий. Под индивидуальным профилем асимметрии имеется в виду свойственное только каждому данному субъекту сочетание моторных. Результаты исследования и их обсуждения. Днепропетровск.6. В художественной гимнастике композиция состоит из элементов с предметом и без предмета. физиологические методы.

мячом и лентой замечается большое количество ошибок. так как гимнастки изучают новые элементы. 12-13 лет наблюдается большинство спортсменок. 1. это связано с формированием гимнастки собственного стиля выполнения индивидуальных композиций и особенности ее технической подготовленности. В 11 лет у гимнасток увеличивается масса мяча. В 10-11 лет происходит сдвиг в соревновательных композициях с общей программы на индивидуальную. На этапе начальной подготовки (6-7 лет) наблюдается развитие 2-х сторонней асимметрии. На этапе специализированной базовой Chişinău: USEFS. с 6 до 9 лет в композиции с обручем. таких как потеря равновесия и предмета. Изучение уровня асимметрии проводилось в тренировочном процессе во время которого определялось соотношение работы правой и левой частями тела на разных этапах подготовки (рис. и движения с предметами. которые имеют одинаковый уровень подготовки. В 12-13 лет работа с предметами стабилизируется. 2). а также количество элементов в композиции от 8-10 до 12. Результаты соревновательных упражнений с обручем. 25 балы 20 15 10 5 0 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. от 300 до 400 грамм. мячом и лентой Таким образом. что связано с большим количеством ошибок разной направленности. На этапе предварительно базовой подготовки (8-10 лет) гибкости отмечается несколько другое соотношение в использовании элементов активной и пассивной гибкости 50% и 50% соответственно.пассивной. 2012 Среди гимнасток 7. изменяется длина ленты от 5 до 6 метров. из которых 30% элементов выполняются за счет активной гибкости и 70% . 2012 207 . В 11 лет девочки овладевают более сложной программой 1 разряда.

она уже в 16-17 лет начинает прогрессивно ухудшаться.В. Наиболее эффективным способом можно считать схему влияния: пассивная + активная + пассивная + активно-пассивная. 2012 208 . а пассивной 30%. На основании исследований были разработаны практические рекомендации к методике развития гибкости с учетом асимметрии на разных этапах подготовки. То есть эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. мячом и лентой Наиболее значительными темпами увеличение показателей гибкости по данным литературы наблюдаются от 7 к 8 и от 11 до 13 лет. Такие упражнения.Ю. [2]. 2012 подготовки (11-13 лет) развитие профиля асимметрии активной гибкости 70%. с преимуществом правостороннего профиля асимметрии. Показатели подвижности не могут находиться на достаточно высоком уровне долгое время. Гращенко А. влияют на гибкость. [1].С. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. Применение практических рекомендаций как одного из вспомогательных средств будет способствовать повышению эффективности занятий художественной гимнастикой. Если из тренировки исключаются упражнения на Chişinău: USEFS. Лисицкая Т. (исследованиями ученых Волков Л. Моторный профиль асимметрии у гимнасток 6-13 лет в упражнениях с обручем. которые направлено. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. с разными режимами активного и пассивного влияния. Выводы 1. 2. Потом гибкость стабилизируется и если не выполнять упражнения. называются комбинированные. [3]).

Степанова.В. Смоленський. Библиография: 1. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятия физической культурой и спортом / Л. Перспективы последующих исследований. Спортивная гимнастика / В. Жукова] // Гимнастика сб науч трудов Санкт-Петербургская гос акад физ культуры им П. Дніпропетровськ.М..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Художественная гімнастика / Т. 65 с. СОВРЕМЕННОЕ СОСОЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ Васильчук И. студент.В.В. Цепелевич. 3. Флерчук.С 153-157. 38 с. 2003. 87-89. старший преподаватель.Солтис О. Ю. 2. Лисицкая М. 2008. / Федерація гімнастики К. competition. 5. 2010. Гавердовский.: Олимпийская литература. Лесгафта Вып 1. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. 231 с. С.Лисицкая Т. В. The effectiveness of the sport is dependent on its state competitions.К.Ю. В последующих исследованиях.М.Правила змагань з художньої гімнастики 2008-2012р.Н. Киев Зенкова А.: ГЦОЛИФТ. №3.Цепелевич И.Смолевський В. Вешко // Спортивний вісник Придніпров’я.: FIG. которые называются комбинированные. world championship.М.Гращенко А. federation. Оценка уровня развития специальных двигательных способностей художественных гимнасток высокой квалификации / [И. 4. Эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. 1989.В. 356 с. Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное / О. Summary. Киев Keywords: Sport-ballroom dancing. СПб.А. И. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Волков . 6. 1999.Ю. Chişinău: USEFS. Поэтому упражнениями на гибкость рекомендуется заниматься постоянно. К.: Физкультура и спорт. они. organization system. Research aspects of the competition with the rapid development of modern dance and sport in the world. на основании полученных результатов. 160 с. 2012 209 .. Т. 1982. В. 2. 7.В. то уровень показателей снижается. 2003 .С.С.Ф. Методика развития физического качества гибкости у школьниц 1011 лет / А. планируется внедрение методики развития гибкости с учетом асимметрии движений в тренировочный процесс.Волков Л. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Солтис. 2012 гибкость. Гращенко Тюмень.

что подтверждается полученными (рис. Результаты исследований. количества квалифицированных специалистов в данной области. 2012 Введение. информации. развитие современных видов танца в Украине находится на недостаточном уровне: они объясняют это отсутствием необходимого арсенала знаний. а 7% . 1). так как теоретические данные о них в основном ограничиваются определением этих видов спорта. блеском костюмов.на высоком уровне. Этот вид танца привлекает красотой человеческого тела. 2012 210 . Chişinău: USEFS. 3% . На современном этапе развития они находятся в категории спортивной деятельности. 3]. отметили низкий уровень развития данного вида спорта в сравнении с другими странами и видами спорта в стране. степень его развития на территории Украины 27% респондентов считают данный уровень достаточным.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. представляет собой хореографическое искусство. а с другой – результат своеобразного синтеза искусства и спорта [1. В настоящее время спортивный танец пользуется большой популярностью среди различных слоев населения. Долгое время современные танцы относились к разряду уличного искусства. несомненно. По мнению 63% респондентов. а спортивные были прерогативой занятий людей «высшего сословия». с одной стороны. как сферы искусства. который в своѐм генезисе и развитии. изяществом и грацией партнерш и галантностью партнеров [2 ]. Спортивный и современный танец – активно развивающиеся вид танцевального искусства. Существующая информация о современном и спортивном танце не дает возможность оценить и объективизировать современное состояние систем соревнований. аргументируя свое мнение наличием предпосылок для его развития. На сегодняшний день уровень развития спортивных и современных танцев в Украине является недостаточным. Цель работы: выявление состояния и перспектив развития системы соревнований в современных и спортивных танцах.респондентов.

2012 Это объясняется тем. 37% респондентов отметили факт отсутствие единого руководящего органа по спортивным танцам. поэтому проблема привлечения и внедрения спонсорства в спортивные танцы является следующим фактором препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. занял устойчивую позицию на ровне с другими видами спорта. Отсутствие достаточного количества спонсоров (30%). что содействует делению танцоров на два лагеря и приводит к явному торможению развития спортивного танца в стране.10% (рис. чтобы уровень развития вида спорта на территории Украины был достаточным и имел перспективы дальнейшего развития. 2). препятствующих развитию спортивных танцев в Украине. необходимо изменение и коррекция определенных структур. не менее популярными чем спортивный танец. что существуют факторы. что спортивные танцы являются одним из «дорогих» видов спорта. Наименее значимым был выделен фактор отсутствия спортивного танца в программе Олимпийских игр . При определении факторов. которые препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. совершенствования. 2012 211 . Недостаточное количество национальных первенств (23%). ни каждый спортсмен имеет возможность ими заниматься. также следует отнесли к таким факторам. 3). Для того. Chişinău: USEFS. которые ответственны за состояние танцев на сегодняшний день (рис. По причине того.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

костюмы. сборов. для повышения уровня развития спортивных танцев в Украине. 14% респондентов отметили факт необходимости популяризации вида спорта с целью привлечения подрастающего поколения к занятиям спортивными танцами. Национальных первенств и чемпионатов Украины. поскольку наличие нескольких национальных федераций приводит к застою развития танцев. поездки за границу. Эффективность развития вида спорта находится в зависимости от системы его управления. однако не оказывают поддержку спортсменам для совершенствования их мастерства с ведущими тренерами. необходимо создание единого органа управления видом спорта (50%). 2012 212 . Фактор улучшение финансирования набрал – 12%. спонсоров и других заинтересованных лиц Борьбу с коррупцией выделили – 4% респондентов. Респонденты отметили факт необходимости создания единой Всемирной федерации по спортивным танцам. Для эффективного управления тренировочным и соревновательным процессами необходимо решать вопросы совершенствования структуры организационных форм управления. без чего проблема Chişinău: USEFS. с целью его популяризации. которые по мере возможности частично финансируют проведение соревнований. а также выбора современных средств подготовки. респондентов. Фактор совершенствование системы подготовки спортсменов выделили – 20%. что так же требует значительного капиталовложения. 2012 По мнению респондентов. Развитие профессионального спорта осуществляют в основном частные коммерческие структуры с незначительной долей помощи со стороны муниципалитетов и местных органов власти.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

способов и объективности судейства. касающийся факторов негативного влияния разобщенной организационной системы на развитие вида спорта 68% респондентов ответили следующим образом. 93% респондентов ответили необходимость ее создания. У специалистов в настоящий момент нет единого мнения на оценку качества эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований. Правильному определению исхода спортивных соревнований способствует также совершенствование их правил. а именно: 1. 2012 развитие вида спорта практически нерешима. В этом случае значительно повысится интерес к виду спорта и заинтересованность бизнеса в нем и тем самым повысится его финансирование. Как известно. Создание льготных условий для команд и спортсменов. 16% респондентов отметили факт отсутствия перспектив развития вида спорта (деградация. спортивный результат представляет собой показатель реализации возможностей спортсмена или спортивной команды. 5. а 9% излишнюю ее комерциализацую. застой). оцениваемый по установленным в спорте критериям. На вопрос. Хорошо продуманная рекламная кампания. 7% респондентов считают данное объединение не эффективным. 3. Chişinău: USEFS. Спортивные результаты измеряются и оцениваются внешним признакам. Стабильность календаря соревнований в течении многих лет.Создание предпосылок к высокой конкурентной борьбе и непредсказуемости победителя. регламента. которые на предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг. 2012 213 . 43% респондентов среди негативных факторов отметили неэффективность организационной структуры по спортивным танцам. При создании Всемирной федерации. 4. организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. и не нужным виду спорта. Большинство респондентов отметили. Разработанный план организационного комитета по подготовке к чемпионату Украины.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что позитивные перспективы развития спортивного танца в Украине возможны только при объединении органов управления (32%). объединения спортсменов и проведения единого Чемпионата Мира. На эффективность планирования и качество проведения спортивных мероприятий влияют различные его факторы. Более того. с целью высокой конкуренции. 2.

2006. Днепропетровск Keywords: flexibility. yoga. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Бальные танцы. 2001. 320 с. The system of exercises with the elements of yoga. тренеров.В. коммерческий и др. – М. Summary. 2012 Таким образом. Касаткина Л.. д. Билиография: 1. is offered.П. which were conducted at the end of tail-piece of employment. 3. исходя из современного состояния системы соревнований по спортивным танцам в Украине. на становление и развитие которого оказывает влияние множество факторов: социальный. История и перспективы развития. The article is devoted to development of flexibility at acrobats in the group of initial preparation.. Современное состояния танцевального спорта в Украине требует ряда изменений: организационной структуры. physical development. Украина. системы соревнований.Укратна. Неминущий Г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chişinău: USEFS. Касаткин.В. 2004. Астрель. Ярко выраженный коммерческий характер современного танца просматривается во всех сферах танцевального искусства. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У АКРОБАТОВ 6-7 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЙОГИ Власюк Е. Бальные танцы / Алекс Мур. коллективов и т. junior school age. Санкт-Петербург. : АСТ. 2. Выводы Современный танец является очень сложным социальным явлением. формированию национальной команды и определению лучших (пар.П. Неминучщий.. А. политический.. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Дукальская Ростов-на-Дону. создание единой их структуры привело бы к позитивным тенденциям развития вида спорта.это жизнь / Л. 2012 214 . Днепропетровск Ткаченко М.В. Мур А. методики подготовки и др. способствовало бы единому отбору на международные соревнования.). Танец . acrobatics. / Г.

Определить уровень физического развития детей 6-7 лет. Задачи исследования: 1. а также к несовершенной технике. На данное время учеными ведется активный поиск новых подходов к решению проблемы повышения уровня развития гибкости детей младшего школьного возраста. Анализ результатов педагогического тестирования показал. направленных на развитие гибкости. полной реализации творческих сил человека в интересах общества. воспитание физических качеств содействует развитию физической и умственной работоспособности. 2012 Младший школьный возраст – важный период для совершенствования основных функций организма. физиологии. развитие физических качеств способствует решению социально обусловленных заданий: всестороннему и гармоничному развитию лица. Для успешного развития гибкости. достижению высокой стойкости организма к социальноэкологическим условиям. Данная тема избрана и разработана не случайно. повышение адаптивных свойств организма. биомеханики. направленных на совершенствование физической природы подрастающего поколения. Особенности гибкости имеют свою специфику в зависимости от вида деятельности. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям осанки. а также составляющей физической подготовленности подрастающего поколения. необходима теоретическая обоснованность вопроса. 3. анатомии. становление жизненно-необходимых двигательных умений. и физических качеств. что до эксперимента дети выполнили тест «Наклон сидя» на отметку «1» балл. 2012 215 . Недостаточная гибкость у спортсменов приводит к травмированию. суставах. Учитывая комплекс педагогических действий. возникновению остеохондроза. отложению солей. 2. В исследовании принимали участие 20 детей 6-7 лет. которые способствуют развитию гибкости детей 6-7 лет. Внешнее проявление гибкости отображает внутренние изменения в мышцах. поскольку гибкость является принципиально важным физическим качеством в акробатике. навыков. которые направлены на развитие гибкости детей 6-7 лет. что Chişinău: USEFS. Одним из таких подходов может стать попытка внедрения в учебнотренировочный процесс акробатов групп начальной подготовки упражнений с элементами йоги.. Экспериментально обосновать систему упражнений с элементами йоги. Определить уровень развития гибкости детей 6-7 лет. сердечно-сосудистой системе. прежде всего. изменениям в походке.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Цель исследования: Экспериментально обосновать систему упражнений. Исследования проводились на базе ДЮСШ № 4 г. Необходимые для практики сведения относятся к разным отраслям знаний: теории и методики физического воспитания. Являясь составной частью физического воспитания. Днепродзержинск.

была разработана система упражнений с элементами йоги. В экспериментальной группе 1 раз в неделю дети выполняли традиционные упражнения на развитие гибкости. массы тела.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Исходя из данных литературных источников и результатов тестирования. что отвечает «среднему» уровню. Упражнения выполнялись в заключительной части тренировки за счет уменьшения времени. шпагат правой – на отметку «0. 2012 соответствует «низкому» уровню. Занятия длились 90 мин и проводились 3 раза в неделю. левой – «0». прямой шпагат – на «6. что после педагогического эксперимента показатели длины. а 2 раза в неделю тренировались по экспериментальной системе. В контрольной группе упражнения на развитие гибкости выполнялись в подготовительной части тренировки. За выполнение теста «Выкрут» дети в среднем получили показатель в «3» балла по 5-бальной шкале. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную по 10 исследуемых в каждой группе (8 мальчиков и 2 девочки). Данные педагогического тестирования дали основание считать необходимым уделять больше внимания развитию гибкости детей 6-7 лет на занятиях акробатикой в группах начальной подготовки. отведенного для подвижных игр. В итоге проведенных исследований было выявлено. которая применялась в экспериментальной группе. что показатели индекса Кетле у детей 6-7 лет находятся на уровне «ниже среднего». Продолжительность эксперимента – 4 месяца. Упражнения были направлены на развитие подвижности в тазобедренных суставах. Chişinău: USEFS. которая включает упражнения активной и пассивной гибкости и элементы йоги. Анализ данных свидетельствовал. Для оценки уровня физического развития использовались антропометрические индексы. которые характеризуют взаимосвязь между различными антропометрическими показателями: весоростовой индекс Кете. учитывая мнения тренеров и собственный практический опыт.0» баллов за 10-бальной шкалой. растягивание мышц задней поверхности голени и бедра. плечевой индекс. развитие гибкости позвоночника. и плечевого индекса детей 6-7 лет экспериментальной и контрольной групп недостоверно увеличились. Показатели теста «Мост» отвечали низкому уровню. мышц передней и боковой поверхности бедра. повышение подвижности коленных суставов и развитие подвижности в плечевых суставах. 2012 216 .3». Уровень плечевого индекса отвечал нормальной осанке.

9 91.02 199±4.2±0.05 >0.9 205.4±4.9±1.1±0.4 93.0±0.05 <0.9±0.6 90.7 17.05 <0.6 34.1 120.2±0.05 Р1 <0.05 >0.05 >0.8±0.4 90.05 >0.1 19.4±0.8 -1.05 >0.05 >0.05 <0.5± 0. Тестирование.5 15. показало статистически недостоверное уменьшение ЧСС у детей 6-7 лет (табл.05 >0. Таблица 2.5 31.7±0.6±1.05 <0.4±0.6 198.3±0. уд/мин Группы К Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± 23.1 118. усл.2± 1. 1). см Группы К Е К Е Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± -2.05 >0.0 14. 9 93.2±1.7±1.6 13.0±2.05 <0.05 >0. см Шпагат правой.05 >0.5±2.8±1.9 1.99±2.8 92.9 28.05 <0.1 23.05 <0.4± 0.6±6.4±0.1 120.5 13.05 >0. так и в контрольной группах. Показатели развития гибкости детей 6-7 лет после эксперимента № Показатели 1 Наклон сидя.05 >0. см Шпагат левой.4±2. см 3 4 5 6 Выкрут.1±2.05 >0.9 36. см Прямой шпагат.9±0. 2). 2012 Таблица 1.4 10.1 24.9±1. см 2 «Мост». % 6 ЧСС.1 Chişinău: USEFS.9 17.2±0.9±0.7±0.0 После эксперимента Х2± -1. кг 2 Длина тела.0 15.05 Р1 >0.6±0. см 3 5 Индекс Кетле.05 >0.05 <0. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам.3±0.2±1.05 >0.9 После эксперимента Х2± 24. что уровень показателей гибкости у детей 6-7 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной (табл.05 .9 16.05 >0.7±0.2±0.4 30.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.7 32.22 118.05 >0. проведенное в конце эксперимента.2±1.9 33.2 11.05 >0.05 <0.9 204.3± 0. Плечевой индекс.7±0.8 94.05 По показателям длины и массы тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у детей 6-7 лет как в экспериментальной.5 92.7±0. 2012 217 Р >0.5±0. В результате проведения эксперимента было выявлено.6±0.05 >0.1 19.7± 0.0±7. ед.6±0.05 <0.6 Р >0.8 12.05 >0. Показатели медико-биологического тестирования детей 67 лет после эксперимента № Показатели 1 Маса.9 37.8 13.

«Прямой шпагат» и «Шпагат правой» (р<0. занимающихся акробатикой в группе начальной подготовки. Таким образом. 2012 Особенно ярко это отображается в тестах «Наклон» (р <0. но дети экспериментальной группы выполнили этот тест. Анализ процентного прироста результатов в тестах на гибкость выявил. 160 140 120 100 % 80 60 40 20 0 мост выкрут прямой шпагат шпагат наклон шпагат левой правой тесты мальчики девочки Рис.05). В тесте «Мост» как в контрольной. Показатели прироста гибкости мальчиков и девочек 6-7 лет после эксперимента (%) Наибольший прирост результатов у мальчиков и девочек выявлен в тесте «Наклон» (рис. Мы считаем.05). направленных на развитие подвижности позвоночника и небольшой длительностью эксперимента. 2012 218 . достоверно лучше. что наибольшее влияние экспериментальная система имела на девочек (наибольший прирост результатов тестирования наблюдается в 4 тестах). так и в экспериментальной группах достоверного повышения показателей не наблюдается (р>0. В контрольной группе наблюдается достоверный прирост результатов в тесте «Выкрут». что это связано с небольшим количеством упражнений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05).1). по сравнению с контрольной. Это можно объяснить тем. мальчики опередили девочек лишь в 2-х тестах. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной нами системы развития гибкости у детей 6-7 лет. что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами йоги на растягивание задней и передней поверхности бедра.1. Chişinău: USEFS.

In article questions on preparations of tourists – water-transport workers to category to campaigns.Л. 2003. Салямин Ю. 2012 219 . К. Днепропетровск Микитчик О. Украина.: Олимпийская литература.Н. 2. А. Т. Украина. young men 18-20лет. 2000. 3]. С. рreparation for campaigns.:Ф и С.1994. 112 с. Одним из лучших и доступных средств укрепления и оздоровления организма есть активный спортивно-оздоровительный туризм. Наука о гибкости / Алтер Дж. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. М.Н.. Алтер Дж.. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. functional condition. campaign of II category of complexity. 2012 Библиография: 1. 424 с. 438с.36 – 40. «Спорт для всех» и новая феноменология здоровья / Апанасенко Г. 2001. physical condition Summary. студентка. выпуск «Спорт для всех». Тобиас Міксин.: Олимпийская литература.Ю.: Олімпійська література. increases of level of a physical and physiological condition by application of specially developed means with stuffed balls during the autumn-winter period of preparation are considered. Растягивайся и расслабляйся / Тобиас Міксин. 5.П Тестування рухових здібностей школярів / Сергиенко Л. К. 3. 4. Днепропетровск Keywords: water campaign. 72 с.1.Л. Спец. Рост нервно-эмоциональных нагрузок на фоне малоподвижного образа жизни и отрыва человека от природы. Круцевич. Т. Стюарт Мери. Апанасенко Г. Сергиенко Л. 6.: Олимпийская литература.. К. 1993. Нестерова Т.П.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Актуальность. – 423с. 2000. К. Теория и методика физического воспитания / Под ред. 2. А. Chişinău: USEFS. Белокопытова Ж. Развитие двигательных качеств и педагогический контроль в физической подготовке школьников/ Белокопытова Ж.. //Наука в олимпийском спорте. негативно влияют на здоровье [1. ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ПОХОДА ІІ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТОВ Горбонос Е. доцент.С.

систематизации и обобщении имеющегося материала по вопросам усовершенствования программы подготовки туристов к походам. синтезе. педагогическое тестирование. математико-статистические методы исследования. Предмет исследования – средства и методы развития физических качеств туристов во время подготовки к походу ІІ категории сложности. Поэтому нами были разработаны и внедрены в тренировочный Chişinău: USEFS. расширены знания относительно влияния туристических категорийных походов на функциональное состояние туристов-водников. Цель исследования – изучить влияние водного похода II категории сложности. Научная новизна: впервые внедрены в тренировочный процесс туристовводников. Исследования проводились в течение 2009-2010 гг. Задачи исследования: 1. дополнены сведения о состоянии развития туризма на Украине. что процесс подготовки туристов в зимний период не совершенен. что обуславливает актуальность нашей темы исследования.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Результаты исследований и их обсуждение. Определить влияние спортивно-оздоровительного похода II категории сложности на функциональное состояние туристов 18-20 лет. антропометрия. Анализ научнометодической литературы по вопросам подготовки туристов-водников позволил определить. в современных условиях развития туристической отрасли недостаточное внимание уделяется именно научному обоснованию процесса подготовки туристов к категорийным походам I и II категории сложности. медикобиологические методы исследования. а также систематизации знаний по повышению уровня их физического состояния.получены новые сведения о изменении уровня физической подготовленности туристов-водников в процессе подготовки к водным походам II категории сложности. 2012 К сожалению. Внедрить в процесс подготовки туристов-водников 18-20 лет специальные комплексы тренировочных средств и изучить их эффективность. на функциональное состояние здоровья туристов 18-20 лет. сборной команды Днепропетровской области. 2. Теоретическая значимость заключается в анализе. комплексы упражнений с набивными мячами. 2012 220 . Объект исследования – процесс подготовки туристов 18-20 лет к водным походам II категории сложности. Методы исследования: анализ литературы. педагогический эксперимент. Практическая значимость .

Так. заключительной 10-15 мин.21 63.32 0.33 0.33 ≥0. г/см. уд.36 ≤0. с Перед первым походом После первого похода Р Х σ m Х σ m 5105. Показатели основных функциональных показателей в предварительном исследовании (поход.05 ЧСС.53 4.42 ≥0. с использованием основного средства тренировки – имитации элементов пешеходного и горного туризма. 65.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.62 6.28 74.52 3.01 Проба Генча.18 4864.18 ≥0.10 6.65 1.84 1. с 18. С целью эффективной подготовки юношей к II походу по р.72 1.05 ≥0. продолжительность подготовительной части составляла 15-20 мин. которые мы наблюдали в течение отборочного похода находились в пределах физиологической нормы и были вызваны такими факторами как: пребывание в среднегорье.61 1. Черемош нами были разработаны специальные комплексы тренировочных средств. пребывание в природных условиях и изменение социального климата в течение определенного времени.05 Индекс Скибински усл.05 0.05 Вес тела.88 3.01 1. изменение нагрузок в течение суток. направленные на повышение уровня подготовленности туристов к водным походам II категории сложности.52 55.48 2.64 51.75 ≥0.05 4. предназначенные для создания оптимальных условий для долговременной адаптации организма туриста к предельным нагрузкам.57 2.52 17.23 1. 52.55 4.50 5220. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 90 мин. 18. 2012 процесс специальные комплексы.53 58.15 253.02 163.05 9 ЧД.05 3 4 5 6 Все изменения.ед.47 55.10 21.73 20. 2009 года) № Показатели 1 ЖЕЛ.30 55.94 12. преодоление различных препятствий. основной – 55-60 мин.21 2.36 7.17 38. кг 75.54 80. с учетом основных компонентов учебнотренировочного процесса туристов в осенне-зимний период. 8 МОК. мл 4558.05 Весо-ростовый индекс 7 403.12 175.05 Кетле.31 390. Таблица 1. мл 2 Проба Штанге. Черемош. 2012 221 . изменение распорядка дня и питания. циклы/мин.0 324. чередования циклической и ациклические работы.63 3.65 0. Методологической основой внедренных нами тренировочных комплексов была типичная программа по подготовке Chişinău: USEFS.82 1.48 1.71 ≥0.81 102../мин. тождественным соревновательным и походным.84 ≥0. перед началом основного педагогического эксперимента нами было проведено тестирование основных функциональных показателей ребят перед и после отборочного похода ΙI категории сложности по р.37 1.07 ≥0.

способности до соотношения движений различными частями тела между собой. и повышения уровня утомляемости на протяжении 6 мезоциклов. выполнялись как с партнером. адаптации к упражнениям. Разработанные нами комплексы тренировочных упражнений состояли из бросков. что именно ему делать. Упражнения выполнялись в течение 15-20 мин. способствуют повышению тонуса мышц. формирования устойчивого навыка и повышения заинтересованности туристов в выполнении данного комплекса. от расслабления к напряжению. менялись в зависимости от нагрузок на занятиях. толчков и ловли мяча. сплаве по реке на катамаранах и т. Chişinău: USEFS. или как дополнение к подготовительной части тренировки в виде разминки. На рис. межмышечной координации.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с какой силой и напряжением. которые применялись для повышения уровня развития силовых способностей.5-2 кг. наоборот. С целью определения влияния внедренных тренировочных комплексов на уровень физической подготовленности туристов нами проводилось ежемесячное в течение полугода педагогическое тестирование с применением комплекса из 5 тестов по общепринятым методикам. например. так и самостоятельно из различных исходных положений.п. Эти упражнения положительно влияют на развитие реакции на объект. особенно в походах высшей категории. 2012 222 . в основной части занятия. которые необходимы при выполнении специфических действий при маневрировании. силы мышц верхних конечностей. чтобы рационально способствовать развитию у занимающихся умений мгновенно переходить от напряжения к расслаблению и. а также способности к ориентации в пространстве. 2012 туристов к походам II категории сложности с инновационным применением в тренировочном процессе набивных мячей весом 1. из анализа которых можно проследить положительную динамику их прироста. Так. при сплаве по реке с различными уклонами и возможными препятствиями турист быстро может сориентироваться. Каждый вид упражнений имел по несколько вариантов выполнения во избежание монотонности. Данные упражнения были преимущественно направлены на то. где от действий спортсмена зависит его жизнь и жизнь товарища. что в экстремальных условиях играет важную роль при решении поставленных задач. способности к переключению. Эти умения и навыки необходимы. Разработаны комплексы чередовались в течение недельного микроцикла. 1-5 нами представлена динамика прироста уровня физических качеств у туристов 18-20 лет в течение срока их подготовки к второму походу II категории сложности.

Установлено. Динамика прироста уровня силовых способностей туристов в тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа». 2012 223 . 2). 3. гибкости. Динамика прироста уровня ловкости у туристов в тесте «Челночный бег 49 м. Chişinău: USEFS. см Рис. мы получили данные по нескольким походам и определили влияние разработанной методики на уровень подготовленности туристов к нагрузок (табл. с Также нами был проведен ряд тестов для оценки состояния кардиореспираторной системы и соматотипа юношей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. Динамика прироста уровня скоростно-силовых способностей у туристов в тесте «Прыжок в длину с места». что у юношей наблюдалось более рациональное использование кислорода. что у каждого из занимающихся наблюдался плавный прирост физических качеств по каждому виду физической подготовки в течение всего курса тренировок. что занятия туризмом благотворно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы. Наибольшие показатели прироста наблюдаются по показателям силовых и скоростных способностей. Таким образом. с Анализ динамики уровня физических качеств у туристов позволил установить. 5. Динамика прироста уровня скоростных способностей у туристов в тесте «Бег 30 м». 2012 Рис. Динамика прироста уровня гибкости у туристов в тесте «Наклон туловища вперед с положения сидя». Рис. 4. см Рис. которые приняли участие в исследовании. 1. а снижение показателей ЧСС свидетельствовало о том. раз Рис.

50 1.89 59. 7.05 ≥0.25 1.14 7.91 2. Рис.0 16.52 0.78 0.14 ≥0.11 Р ≥0.05 4905.33 52.18 22. Динамика основных физиологических показателей № Показатели 1 ЖЕЛ.97 58.37 3.14 52. 6-7).ед.17 26.87 6. Перед первым походом Х σ m 5275.27 1. с 3 Проба Генча.48 61.79 6. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении основного исследования (поход 2010 года) Детальный анализ данных по каждому походу отдельно свидетельствует о том.91 0. На рисунках данных похода 2009 года наблюдается резкая реакция организма на нагрузку особенно в первые дни.99 ≥0. циклы/мин. 2012 Таблица 2.01 2.0 185.05 ≤0.84 9.65 2.05 ≥0.70 1. а на рисунках за 2010 год аналогичные изменения в организме туристов происходят последовательно и плавно. 6 Вес тела./мин.58 2. С целью определения динамики влияния туризма на организм мы приводим рисунки. что отражает состояние кислородтранспортной системы организма.57 387.10 4.60 64. г/см. 2012 224 . 8 МОК. которые приняли участие в эксперименте относятся к нормостеникам.01 60.26 74. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении предварительного исследования (поход 2009 года) Рис.05 ≤0. что состояние туристов во 2-м походе более позитивно.05 401. уд.60 5040. Это более наглядно наблюдается по реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку в течение всего срока пребывания в экстремальных условиях. 5 Индекс Скибински усл.23 20.23 166. Определение соматотипа доказало.40 57. что ребята. мл 9 ЧД.85 1. в которых видны положительные изменения в организме (рис. что Chişinău: USEFS.34 14.05 ≥0.11 0.20 0.01 Расчет минутного объема крови (МОК) свидетельствует о высокой механической функции миокарда.81 60.33 75.35 22.1 3.96 164. чем в первом. мл 2 Проба Штанге.71 1.65 3.48 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.67 После первого похода Х σ m 5510. 6.07 0.00 ≥0.90 73.61 231. с 4 ЧСС. кг Весо-ростовый индекс 7 Кетле.01 5.

так и физиологически (рис. 2003. Chişinău: USEFS. который влияет на мышечную. Исследована эффективность внедрения специальных комплексов тренировочных средств в процесс подготовки туристов к водным походам II категории сложности. 328 с.01). Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. 2003.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. что во время II-го похода организм туристов был более подготовлен. дыхательную системы. 3. суставы и связки. 8. Внедренные комплексы имели позитивное влияние на функциональные состояние и физическую и подготовленность туристов 18-20 лет.А Квартальнов. такие как МОК (р≤0. / Ю. проба Генча (р≤0. Динамика состояния ИСК на Рис. Динамика состояния ИСК на протяжении предварительного протяжении основного исследования исследования (поход 2009 года) (поход 2011 года) Выводы 1. 3. 2.О.05) и теппинг-тест (р≤0. Постоянное пребывание под воздействием физических нагрузок в туристических походах. 9. Федотов. 196с. В.: Просвещение. Т. 350 с. 2012 225 . Особенно полезен активный туризм. Туризм как вид деятельности / И.05). Київ.П . И.Зорин. М. Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ. 2012 свидетельствует о том. а также психологическое состояние туриста. М. Н. как физически. Бибилиография: 1. Установлено. что водные походы II категории сложности имеют положительное влияние на функциональные показатели. Е Востоков.: Советский спорт. / С. 8-9). способствует оптимальной работе практически всех систем организма юношей.В.Зорин И. Каверина. Рис.Ковальов С. Ковальов.Федотов Ю.. 2009. Туристический поход способствует повышению спортивной тренированности и работоспособности организма туриста-водника и имеет общий оздоровительный эффект. Н. Во время преодоления различных естественных препятствий мобилизуются все необходимые физические и психологические качества для достижения поставленной цели. сердечно-сосудистую.В.О.

направленные на повышение уровня силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Днепропетровск Микитчик О. Разработать комплексы упражнений. Актуальность. Украина Днепропетровск Keywords: swimming. The article address the issues of introducing avtorskoy method development forces of muscles of lower limbs for 15 years plovtsov. которые имеют наибольшую активность в плавании. Специфика спортивного плавания предусматривает проведение тренировочных занятий на суше и на воде в пределах общей физической и специальной плавательной подготовки. 2012 226 . Summary. Украина.. Определить уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Разработка программ для совершенствования и развития силовых способностей с помощью технических средств требует особого внимания со стороны тренера и спортсмена. 3. Цель работы – способствовать целенаправленному развитию силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет.С. 2. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Chişinău: USEFS. Экспериментально проверить эффективность использования комплексов тренировочных средств для совершенствования и развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. В процессе их развития каждый пловец в зависимости от способа плавания должен обратить внимание на развитие силы тех групп мышц. 2012 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПЛОВЦІВ 15 ЛЕТ Гришина А. С этой целью на суше в основном используются тренировочные упражнения с целью развития и совершенствования скоростно-силовых качеств [1]. доцент. студентка. 2]..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поскольку на данном этапе подготовки она должна быть индивидуальной для каждого пловца и иметь максимально положительный эффект [1. Задачи работы: 1. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Эффективность развития силовых способностей пловцов зависит от рационального подбора силовых упражнений. development of the forces of muscles of lower limbs.

При этом результаты проведенных нами плавательных тестов дают возможность указать следующее: среднегрупповой показатель плавания брассом с мячом за 30 с соответствует «удовлетворительной» оценке. Статистически достоверной разницы между группами не наблюдалось (Р> 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что соответствует оценке «не удовлетворительно». на резине. в лопатках или тормозными поясами. Предмет исследования – средства и методы совершенствования силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. что во время тренировки пловцов. в лопатках. В сентябре 2011 года нами было проведено тестирование уровня развития силы мышц нижних конечностей на суше и в воде у пловцов обеих групп. медико-биологические методы исследования. с тормозными поясами более эффективно. поскольку составляет 15-16 раз.05). Так. чем привлечение к тренировке только плавательных задач. которые выполняются в режиме. методы математической статистики. месте и особенностях развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. подтверждено. Это дает основания утверждать. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств для совершенствования развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в специальном костюме. что уровень развития силовых способностей у пловцов 15 лет соответствует ниже среднему уровню развития данной способности. Из результатов обзора литературных источников установлено. Результаты исследований и их обсуждение. а показатель на тренажере «Пресс для ног» равен 24-25 раз (что соответствует оценке «удовлетворительно»). педагогический эксперимент. 2012 Объект исследования – силовые способности пловцов 15 лет. Научная новизна: дополнены сведения о роли. средний показатель приседаний со штангой у пловцов 15 лет составляет 24-25 раз. В то же время спортсмены выполняют в среднем 42-44 прыжка через скамейку за 30 с. 2012 227 . Показатель силовой выносливости по тесту плавания 4 раза по 50 м на ногах в порядке комплексного плавания. колеблется между показателем «не удовлетворительно-хорошо». Методы исследований: анализ литературных источников. в специальном костюме. специализирующихся в плавании брассом и Chişinău: USEFS. получили дальнейшего развития знания о средствах и методах развития силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. педагогическое тестирование.

при этом «не переживая» за чрезмерное увеличение в мышечного поперечнике. имитирующие плавательные движения в воде. 5/5. 400 м свободно. баттерфляй) режим 2 мин. 300 м свободно. Таким образом. Так в контрольной группе пловцов развитие силы мышц нижних конечностей происходило посредством использования наиболее распространенных в использовании тренажеров «Пресс для ног». развитием скоростных и силовых способностей. максимально приближенных по структуре и характеру к движений при плавании с соревновательной скоростью. При этом специальная силовая подготовка на суше происходит в неразрывной связи с технической подготовкой.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. скорости. Средствами специальной силовой подготовки пловца на суше есть тренажеры. направлению. туловища. 2012 228 . упражнения. Chişinău: USEFS. средней и большой скоростью рабочего движения. Также применяется метод повторных усилий «до отказа» со средними и большими величинами сопротивления. Большинство специалистов отмечают. и классических тренажерах для нагрузки двуглавых и четырехглавых мышц. Фрагмент недельного микроцикла тренировочных занятий контрольной группы приведен ниже. Утренняя тренировка: Разминка 800 м брасс в ластах (ноги баттерфляй). 400 м брасс в координации акцент на работу ног. 200 м баттерфляй максимально быстро. 8 раз по 50 м основным стилем в поясе. 6 раз по 100 м на ногах в ластах (на спине. 8/100 м брасс. 200 м упражнения основным стилем. 4 раза по 100 м на ногах основным способом в поясе. величине и характеру мышечных усилий. Контрольная группа пловцов тренировалась по учебной программе для ДЮСШ. верхних и нижних конечностей. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м. 2012 комплексным плаванием рекомендуется нагружать мышцы плечевого пояса. 800 м вольным стилем в лопатках дыхания 3/3. прогрессивно. что специальная силовая подготовка пловцов должна традиционно планироваться с целью повышения уровня силовой выносливости основных мышечных групп пловца с помощью движений. Понедельник. В качестве дополнительной нагрузки на тренажерах задавались упражнения в виде изменений темпа выполнения и серий. баттерфляй (через 50 м) режим. достигается соответствие силовых движений на суше плавательным движениям по амплитуде. специальной выносливости в воде. аналогичных тренировочным сериям в воде. режим 1 мин.

800 м на ногах в тормозном поясе. 2012 акцент на вторую часть дистанции. режим 1 мин 45 с. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. 200 м свободно. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. 600 м на спине. вольный стиль через 50 м) четвертая серия основным стилем. акцент на работу ног. 200 м свободно. Утренняя тренировка. первая серия (баттерфляй. 400 м комплексное плавание в обратном порядке. 400 м упражнения на спине. 200 м свободно. тестовое задание: 4 серии 4 раза по 50 м в режиме 1 мин максимально быстро. интервал между сериями 1 мин 30 с. 2 серии 4 раза по 50 м на ногах. Вторник. режим 2 мин. режим 1 мин. Вечерняя тренировка: Разминка 1000м. Разминка 1000 м 600 м упражнений. 5 / 5. 400 м на ногах. 10 раз по 100 м баттерфляй в ластах. 200 м упражнения основным стилем. 400 м компенсаторное плавание. 200 м упражнений основным стилем. 200м свободно. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м 8 раз по 200 м вольным стилем в кистевых лопатках и в тормозном поясе. 15 с. каждая вторая ускоренно. 5/5 3/3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. тестовое задание: 800 м основным стилем максимально быстро. Разминка 1000 м 2 раза по 400 комплексное плавание на ногах на уровне ½ в режиме 7 мин. 400 м на ногах комплексное плавание в поясе. 2 ризы по 400 м комплексным плаванием акцент на работу ног основным стилем. режим 1 мин 45 с. 8 раз по 100 м комплексное плавание в координации на уровне ¾ в режиме 2 мин. Четверг. 2012 229 . акцент на работу ног и длину выходов. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м 5 раз по 200 на спине в режиме 3 мин 15 с. 200 м свободно. 800 м компенсаторное плавание.. Вечером отдых. 4 раза по 200 м комплексное плавание на руках у лопатках на уровне ПАНО в режиме 3 мин 15 с. 7/7 (через 50 м). брасс через 50 м) третья серия (брасс. 200 м баттерфляй максимально быстро. Среда. Вечерняя тренировка. интервал между сериями 1 мин 30 с. 200 м свободно. дыхания 3/3. 30 с. 10 раз по 100 м основным стилем. 600м в / с дыхания 3/3. режим 2 мин. 400 м компенсаторное плавание. 800м вольным стилем в лопатках. на спине через 50 м) вторая серия (на спине. Пятница. режим 3 мин. прогрессивно. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м тестовое задание: 3 серии: 100 м основным стилем со старта + 400 м вольным стилем на уровне ¾. в режиме 1 мин. 200 м свободно. 400 м свободно / упражнения. Вечером отдых. 10 раз по 100 м вольным стилем в лопатках. Chişinău: USEFS. 400 м на руках. 8 раз по 100 м на ногах в ластах на спине прогрессивно. Суббота.

чем контрольная поскольку по отдельным показателем проявления силовых качеств в экспериментальной группе коэффициент вариации колеблется в пределах 8. Таким образом нами подтверждено. 2012 В марте 2012 года. тем значением.89-29. на привязи. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в ластах. в контрольной – 4 раза. Выводы 1. При этом показатели плавания на ногах брассом с мячом в экспериментальной группе почти достигли отметки «отлично».4%. в контрольной – 8 раз.3%. использование разработанных нами комплексов тренировочных и внедрение их в тренировочный процесс пловцов экспериментальной группы подтвердило свою эффективность. Учитывая сложность выполнения теста. особенно для пловцов. контрольной . Кроме того расчет коэффициента вариации показателей контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента свидетельствует. чем привлечение к тренировке только тренировочных плавательных задач.7 раз.4 раза. в то время как в контрольной едва превысили «хорошо».8.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Таким образом. в то время как в контрольной он составляет 17. Установлено.3 с. Увеличение количества прыжков через скамейку за 30 с у в экспериментальной группе – 11 раз. 2. что уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет не соответствуют. направленные на повышение уровня силы нижних конечностей пловцов 15 лет. а в контрольной – на 2. и с тормозными поясами. по результатам которого установлено. специализирующихся в плавании брассом. которые выполняются в определенном в режиме или в ластах. что прирост количества раз приседаний со штангой у пловцов экспериментальной группы составило 6 раз. нами было проведено повторное педагогическое тестирование. В экспериментальной группе время выполнения серии сократилось на 4. Также следует учесть значительный прирост результатов в плавательной серии 4 раза по 50 м на ногах с доской в порядке комплексного плавания.919. 2012 230 . Непосредственно перед Chişinău: USEFS. Разработаны комплексы упражнений. следует считать его очень информативным. которые рекомендуются для пловцов данного возраста. что экспериментальная группа пловцов стала значительно однороднее. на привязи. с тормозными поясами более эффективно. Увеличение количества подходов на тренажере «Пресс для ног» в экспериментальной группе .

профессор. Кишинев Cuvinte cheie: înotul maraton. Методы формирования силового компонента гребковых движений в плавании / Ю. Chişinău: USEFS. Экспериментально проверена эффективность использования различных комплексов тренировочных средств. pregătirea înotătorilor. которых рекомендуется выполнять разминку . доктор пед. Кишинев Ботнаренко Ф. Установлено. 2. Государственный университет физического воспитания и спорта. 21 с. Аллакин: Автореф. 3. в ластах.. Государственный университет физического воспитания и спорта. Исследована динамика уровня развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. либо в порядке комплекса на уровне ПАНО с достаточным отдыхом. что внедрение в УТП процесс пловцов 15 лет комплексов упражнений на тренажерах. este prezentată analiza succintă de pregătire contemporană a înotătorilor maratonişti de performanţă.Д. 2012 231 .. М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. Викулов М. În lucrarea dată.пед. Викулов А.А. которые выполняются в определенном либо в режиме в специальном костюме. или тормозными поясами.Д. Дальнейшие исследования следует направить на определение уровня силы нижних конечностей пловцов на этапе подготовки к высшим достижениям Библиография: 1. 3.. К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ – МАРАФОНЦЕВ ВЫСОКОГО КЛАССА Гузун Д. наук.1000 м и несколько плавательных упражнений разностороннего направления или плавательных серий типа 4 * 100м основным способом прогрессивно по 25 м. .наук...дисс.. студент.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. condiţiile de antrenament.А. Rezumat. 2003.имеет больший тренировочный эффект. направленных на развитие силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.1991. классических упражнений без отягощения на амплитуду и упражнений в воде . канд. Аллакин Ю. Плавание: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // А. 368с. 2012 выполнением. чем привлечение к тренировкам лишь тренировочных плавательных задач.

С 1991 года плавание в открытой воде включено в программу чемпионатов мира по водным видам спорта. 2012 Актуальность. Chişinău: USEFS. а с 2000 года по четным годам также проводятся отдельные чемпионаты мира по плаванию в открытой воде. 4] было указано на острую необходимость совершенствования учебно–тренировочного процесса в данном виде плавания через использование различных средств и новых технологических методов тренировки. реки. а затем и соревнования на сверхдальние дистанции на открытых водоемах стали проводиться в конце XIX века. чтобы быть конкурентоспособным в международных соревнованиях. Цель работы состоит в изучении вопроса современной подготовки пловцов – марафонцев высокого класса. В открытых водоемах также приходится уделять больше внимания безопасности. Одним из основных факторов. С 2008 года дистанция 10 км стала олимпийской. где есть дорожки и разметка на дне. первым Ла-Манш успешно преодолел в 1875 году англичанин Мэтью Вебб за 21 час 44 минуты 55 секунд. Правила соревнований по марафонскому плаванию предусматривают проведение соревнований в естественных водоемах (озера. В последние годы происходит некоторый прогресс в этом направлении. В чемпионате будут участвовать спортсмены двух возрастных категорий: младшая группа 14-16 лет и юниоры 17-18 лет. Высокий уровень спортивных достижений требует постоянного совершенствования всех компонентов подготовки. 2012 232 . который влияет на качество процесса подготовки спортсменов. Современный спорт стал сегодня социальным явлением большого размаха. 3. 2. Индивидуальные заплывы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. является совершенствование системы спортивной тренировки. 10 и 25км для мужчин и женщин. часто адаптироваться к низкой температуре воды. Плавание на открытой воде требует специфических навыков ориентирования. океаны). с 2012 года FINA будет ежегодно проводить Юниорский Чемпионат Мира по плаванию на открытой воде. Однако в доступной нам литературе [1. Самые известные из них – заплывы через пролив Ла-Манш. которые не нужны в бассейне. моря. С целью популяризации этого вида спорта и воспитания спортсменов следующего поколения на открытой воде. Программа Чемпионатов Мира и Европы по плаванию на открытой воде включает дистанции 5.

Это очень важно. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Январь к-во тренеровок в неделю Км. часто надевают два приемоответчика на оба запястья – транспондеры обладают некоторыми функциями GPS передатчика. отливами. Спортсмены. минимальная температура воды не ниже отметки 16º C. волнами. 1. так как это марафонская дисциплина. а юниоры на 7. В тренировках важно проплыть правильные сеты с правильной скоростью. Это связано с сильным перепадом температуры воды.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев Chişinău: USEFS. течением. Ниже приводится примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев. К важным элементам подготовки следует отнести продолжительное и разумное планирование тренировок на весь цикл подготовки к главным соревнованиям.5 км. 2012 В программе соревнований предусмотрено 3 дистанции 5 км. обитателями водоемов. Но не все решается километрами. что марафонское плавание относят к экстремальному виду спорта. проливами. в неделю Апрель Июль Октябрь Рис. водоворотами. Младшая группа будет соревноваться на дистанции 5км. а также с физическим контактом пловцов в водной среде и др.5 км и трехкилометровая гонка. чтобы быть достаточно быстрым. Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем. 2012 233 . Следует также подчеркнуть. а максимальная .30º C. так как чаще всего всѐ решается на последних 50-800м вплоть до касания финишной отметки. 7. Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть 1м. Транспондеры помогают судьям соревнований и компании ответственной за хронометраж узнать промежуточные результаты пловцов на протяжения гонки и зафиксировать удар рукой по финишной доске для определения точного времени каждого спортсмена. Без тренировок и преодоления определенного километража невозможно достичь успехов на отрытой воде. проплываемыми во время тренировок. участвующие в главных международных соревнованиях.

мышцы должны быть подготовлены к непрерывной двухчасовой работе как на дистанции 10км. называется скоростной выносливостью. что сделать это надо 100 раз подряд без перерыва. При этом она должна была улучшать время проплывания 800 м от первого отрезка к шестому.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которая не вызывает ничего кроме боли и дезориентации. Выносливость. Практически они проплывали каждые сто метров за 1 мин 15 секунд. В спортивной практике выносливость условно делят на специальную и общую. Таким образом. Специальная выносливость. Растяжка. Лариса Ильченко (золотая медаль на последних Олимпийских играх в Китае) и Кэрри-Энн Пейн (серебряная медаль) достигли этого успеха. необходимая пловцу для поддержания высокой скорости плавания на протяжении всей дистанции. будут повышать уровень и его общей выносливости. Известные спортсменки. центральной нервной и дыхательной системы). иногда в ледяной воде. т. Развитие общей выносливости является фундаментом для совершенствования скоростной выносливости пловца. благодаря своей выдающейся работоспособности. которая важна для долгого выполнения силовых упражнений – силовой выносливостью. что она плавала серию 18х800 м в режиме десять минут. После этого. Чтобы иметь хорошую выносливость и физическую подготовку к таким нагрузкам (плавательный марафон один из тяжелейших видов спорта) Ильченко проплывает по 20 км в день. а упражнения. В основе физиологического механизма развития выносливости у пловцов лежит повышение сопротивляемости организма утомлению благодаря совершенствованию всех его функций. 2012 Из рисунка видно. 2012 234 . а та. так и у других спортсменов зависит от уровня подготовленности органов и систем (особенно сердечно-сосудистой. Большой объем работы выполняют пловцы и в зале.е. что спортсмены выполняют большой объем работы в воде. в первую очередь. как у пловцов. развитие двух видов выносливости осуществляется во взаимодействии. а специальная выносливость пловца – лишь при выполнении наиболее специфичных упражнений. направленные на развитие скоростной выносливости пловца. Chişinău: USEFS. Общая выносливость характеризуется работоспособностью пловца при выполнении любых физических упражнений. представьте. Пэйн говорит. фактически плыла 3х6х800 с улучшением.

Каунсилмен Д. В этом случае можно сэкономить до 25 % энергии на протяжении всей дистанции. с. 2012 235 . Рис 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Спортивное плавание/ Пер. проплываемые на тренировке. 204. М.: Физкультура и спорт. Плавание: Учеб. 2010. Л. чтобы набрать высокую скорость до самого финиша. Отрезки.). Для поддержания своих энергетических ресурсов проводится подпитка пловцов. 2. М. На дистанции 5км мало кто делает подпитку. 3. В тактике пловцов на открытой воде очень важно сидеть на пятках у своих соперников. прежде всего упражнений дистанционного плавания и интервальной тренировки с короткими паузами отдыха между отрезками.культуры. с. с англ. повторную тренировку.П. 2. Для ин-тов физ. Никогда не надо исключать из программы подготовки скоростную работу: спринтерские ускорения. В тренировку марафонцев входит большой объем работы аэробной направленности. 4. Макаренко. Подпитка пловцов на дистанции Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1.Е.Ж. а на 10км подпитка обычно совершается на 5-6 км (рис 2. Программа тренировок должна быть комбинированной. а на последних 2 км попытаться вырваться в лидеры. повторяются в больших объемах. Библиография: 1. 2012 Идеальная тактика марафонцев – быть в лидирующей группе на протяжении всей гонки вплоть до 8 км.50. высоко – интенсивные тренировочные серии. 1982.: Физкультура и спорт. Булгакова Н. Chişinău: USEFS.

как средство оптимизации аэробных возможностей организма и повышения уровня физической подготовленности. М. Современная акробатика предъявляет к спортсменам значительный объем двигательной активности. training. period. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». очень эффективным для повышения уровня координационной подготовленности является использование упражнений с повышенным потреблением кислорода. Постановка проблемы.193. гибкости. Summary. Chişinău: USEFS. Платонов В.: Физкультура и спорт. Плавание. Платонов В. Олимпийская литература. exercises. 2012 236 . 1986. способности к концентрации и переключению внимания. In the scientific article the issues of the day of increase of efficiency of training process register in acrobatics. пространственно-временной точности. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТНЕСА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ АКРОБАТОВ Иванчикова С. fitness. 2012 3. Важное место при этом отводится дополнительным тренировочным средствам.Н. По мнению ряда авторов. Однако для широкого применения программ этого относительно молодого физкультурнооздоровительного направления на территории нашей страны. Подготовка квалифицированных спортсменов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поэтому избранная тема работы является актуальной. с. Институт физического воспитания и спорта. нужно провести более детальное научное исследование относительно изучения сущности и особенностей его применения. современным физкультурно-оздоровительным системам. 4. 2000. As an effective mean is offered application of technologies of fitness. that the specially made program of fitness. которая проявляется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности и требует проявления скорости реакции.Н. ловкости. Украина. Весомую совокупность самых распространенных современных физкультурнооздоровительных систем составляют разнообразные виды фитнеса. Луганск Keywords: acrobatics. Киев. студентка.. loadings. on the stage of the specialized base preparation of acrobats in the transitional period of annual cycle of trainings.

самооценка. которые проводили спортивные сборы в данном лагере. Организация исследования. изучение и обобщение опыта организации педагогического процесса спортивной тренировки). 2012 Анализ последних исследований и публикаций в области использования технологий фитнеса в спорте и. 3. 5. Материально-техническая база учреждения имела в своем распоряжении весь необходимый инвентарь и оборудование для обеспечения проведения полноценных спортивных занятий с применением технологий фитнеса в переходном периоде годового цикла тренировок группы акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. Диагностические (анкетирование. 4. 1. количество людей . Результаты исследования были внедрены в практику учебнотренировочного процесса акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. в акробатике показал недостаточный уровень изученности данного вопроса [1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Данное исследование проводилось при прохождении летней педагогической практики на базе спортивного оздоровительного лагеря «Жемчужина» села Черноморка Николаевской области. Изложение материала исследования. Теоретический анализ и обобщение литературных источников и научных данных путем изучения литературы по данному вопросу. одним из эффективных средств повышения эффективности тренировок акробатов в переходном периоде годового цикла на этапе специализированной базовой подготовки являются занятия другими видами спорта и использования тренировочных средств современных физкультурно-оздоровительных систем. 7. Цель исследования: экспериментально обосновать программу применения технологий фитнеса в переходном периоде годичного цикла подготовки юных акробатов. 2. 9]. Срок пребывания команды акробатов в названном спортивно-оздоровительном учреждении составил 30 суток. возрастной диапазон . 8. из которых 25 девушек и 7 юношей. которые проводили сборы в названном спортивном оздоровительном лагере. самонаблюдение. По мнению ряда авторов [1. эффективность деятельности функциональных систем их организма в Chişinău: USEFS. Праксиметрические (оценка результатов деятельности спортсменов). Обсервационные (наблюдение.32 спортсмена. 9]. особенно. Методы исследования.1316 лет. беседы с тренерамипрактиками по акробатики и фитнесу). Статистические (методы математической обработки материалов исследования). Работоспособность спортсменов. 2012 237 .

выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Показатели тренировочного процесса Количество тренировочных часов Беговые упражнения Дыхательные упражнения Суммарное количество за месяц Chişinău: USEFS. действенным средством реализации задач переходного периода годового цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки может стать использование технологий фитнеса. К числу основных задач переходного периода в акробатике относятся полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок прошлого года или макроцикла. а также поддержание на достаточном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла [9]. которые были выполнены акробатами в ходе педагогического эксперимента. 8]. приведены в таблице 1 и 2. состав применяемых средств и методов. В нашем эксперименте. Ведь именно эти задачи определяют продолжительность переходного периода. Количественные показатели объема основных и вспомогательных тренировочных средств. 5. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психологическое восстановление [2. 7. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Количество тренировочных часов 12 8 6 4 30 Показатели тренировочного процесса Степ-аэробика Акво-аэробика Упражнения с фитболом Тераэробика Суммарное количество за месяц Таблица 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. 2012 соревнованиях и при выполнении программ тренировочных занятий во многом определяется рационально построенной программой тренировок. Объем основных средств тренировки. 2012 238 2 8 10 . акво-аэробикой. По нашему мнению. Занятия проводились ежедневно. динамику нагрузок. тераэробика [1. как основной способ использования фитнестехнологий в переходном периоде годичного цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки применялись занятия степаэробикой. упражнения с фитболом. продолжительностью 60-90 минут. Таблица 1. 10]. Объем вспомогательных средств тренировки.

4 %. Выводы 1. Так.2 у. Показатели пробы на заключительном этапе исследования. что соответствует хорошему показателю работоспособности.. что соответствует среднему уровню.7 %. Определение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы по методике Р.5 %. 6].2 у. 2.5. а в конце .2. Оценка физической работоспособности при помощи проведения стептеста показала ее улучшения на 12. что повышение эффективности тренировочного процесса в акробатике не может быть обеспечено лишь при условии определения количественных показателей. что в процентном эквиваленте равняется 26.3 балла. 2012 Результаты исследования. характеризующих различные стороны подготовленности акробатов и определения оптимального соотношения объемов нагрузки на различных этапах подготовки.1 %. Баевского в начале оздоровительной смены показало 2. Результаты тестирования группы акробатов в возрасте 13-16 лет (n=32) показали статистически значимые отличия во всех испытаниях между началом Chişinău: USEFS. е. 2012 239 .4 балла. 3.9 балла.5 % Для определения психологических показателей была использована методика В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Результаты показателя теста Купера [6] позволили констатировать повышение уровня общей выносливости: у девушек . М. В процессе исследования была разработана программа использования фитнес-технологий на этапе специализированной базовой подготовки акробатов в переходном периоде годичного цикла тренировок. результаты которой в начале проведения эксперимента составили 3. А.. Анализ данных литературных источников и тренерского опыта позволяет отметить.7 балла. у юношей . что составляет улучшение на 11. Доскина [4. Проведение данного исследования позволило констатировать увеличение физической работоспособности спортсменов на 27. в среднем составил 7. а на завершающем этапе . Анализ эффективности применяемых технологий фитнеса проводился на основе изменения показателей физических и психологических характеристик в начале и конце проведения эксперимента.на 12. который наблюдался нами на начальном этапе. е.на 12 %. Была произведена оценка физической работоспособности спортсменов с помощью функциональной пробы Руфье. через 30 дней систематического использования фитнес-тренинга составили 5. индекс Руфье спортсменаакробата.

Н. М. Мартинов. 2004. : Олімпійська література. 3. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Х. 2. педагог. М. Болобан В. 2001. Платонов В. для студ. Годунов. Х. стер. С. 8. 189 с. 2004. : Терра-Спорт. пособ. 192 с. : Олимпийская литература. 10. 272 с. : Академія.] / Е. Chişinău: USEFS. Н. К. И. на всех этапах многолетней подготовки. Крючек. завед. 2004. Б. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. 230 с. : Миллениум. высш. Петров. Крючек Е. : Олимпийская литература. пособ. Железняк Ю. Л. Психология физического воспитания и спорта : [учеб. Круцевич Т. М. Круцевич. 6. Железняк. Костил. учеб. Х. Н. Дальнейшего исследования требуют проблемы дозирования тренировочных нагрузок в подготовительном и соревновательном периодах построения микрои мезоциклов для спортсменов различной квалификации. М. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. [4-е изд. 808 с. Платонов. К. для студ. Н. что доказывает эффективность предложенной программы. 9. Н. Проведенное исследование не охватывает всех аспектов подготовки акробатов. 288 с. учеб. К. Ланда. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б.].] / Е. Олимпия пресс. 2012 и концом педагогического эксперимента в одноцикловом месячном периоде подготовки и зафиксировали возможные темпы прироста совершенствования физических и психологических показателей. 376 с. К. 2004. Н. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т. Болобан К. Вилмор. Оптимизация адаптационных возможностей человека : психофизиологический аспект обеспечения деятельности / О. 1999. Вилмор Дж. Кокун. К. высш. Ю. Хоули. Ю. 7. С. 654 с. 2002. 2012 240 . Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : [учеб. К. : Советский спорт. Годунов Е. Х. Дон Френкс. 265 с. Физиология спорта / Дж. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : [учеб.-метод. М. Аэробика. Кокун О. : Олимпийская литература. заведений] / Ю. : Издательский центр «Академия». Д. М. 1987. 256 с. пособ. Б.. Д. Библиография: 1. П. 5. 4. Ланда Б. : Олимпийская литература. Д. Спортивная акробатика / В. Хоули Эдвард Т. 2003. Общая теория и ее практические приложения / В. 2008.

при подъеме штанги на грудь – на 14-18% от роста (в среднем 16%). Weightlifting student’s amplitude characteristics of barbell lift in such exercises as snatch and jerk had been examined. Specifications of quantities of sportspersons’ maximum flight height of the barbell and squat depth have been gotten. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Высота фиксации штанги составляет: при выполнении приседа в рывке – 62-70% от роста (в среднем 66%). в результате развития гибкости (подвижности в суставах) атлет имеет возможность зафиксировать вес штанги в приседе на меньшей высоте. что она поднимается со значительно большей скоростью.. Такая высота подъема штанги до приседа получается вследствии того.5%).5%). при подъеме большого веса штанги скорость подъема и высота подъема штанги снижается. Выше были описаны параметры. Если высота подъема штанги с повышением квалификации атлета меняется значительно. а так же. что высота подъема штанги тяжелоатлетов в рывке составляет –– 68-78% от роста атлета (в среднем 73. в подъеме штанги на грудь – 40-48% (в среднем 44%). при подъеме на грудь для толчка –– 55-65% ( в среднем 60%). то и высота фиксации штанги в приседе тоже изменяется. особенности его структуры тела. присущие высококвалифицированным атлетам. так называемый «крючок». 2012 241 . которая составляет около 80% от их роста. В результате исследований было получено. the technique of competitive exercise. Results which have been gotten defined sportspersons’ level of technical skills. 2012 ВЫСОТА ПОДЪЕМА ШТАНГИ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНОГО ПОЛА Иващенко П. Киев Keywords: height off the bar. Зато значительно меняется величина Chişinău: USEFS. Так. Высота подъема штанги у атлетов одного и того же роста зависит от уровня их квалификации. Но эта высота приблизительно одинакова у квалифицированных атлетов. ширины хвата (в рывке) и способа приседа. штанга перемещается вниз. Summary. например. С повышением технического мастерства. а в подъеме штанги на грудь для толчка – 68%. Новички же и атлеты младших разрядов поднимают штангу в рывке на высоту. Во время перехода в подсед траектория движения штанги искривляется (по направлению назад) и заканчивается петлей вниз. С повышением мастерства. Описав. Величина траектории движения вниз зависит от роста спортсмена. the depth of the squat. при приседе штанга перемещается вниз во время амортизационной части приседа: в рывке – на 5-9% от роста (в среднем 7.

а плечи подаются вперед – это несколько облегчает работу мышц ног. осуществляется в основном за счет усилий работающих мышц – разгибателей ног в коленных суставах. подъема подъе-ма Результат. Вставание из приседа. 2012 перемещения штанги вниз во время амортизационной части приседа. Общее представление о высоте подъема штанги в рывке согласно изученных данных научно-методической литературы входит в оптимально допустимые пределы.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. особенно в толчке. а именно 68–78% от роста атлета. кг штанги. что атлет при выполнении движения сохраняет качественное положения тела. штанги. Г-ов А. поскольку. Атлет выдерживает все углы чтобы выполнить подрыв и задать нужную высоту штанге. Прогнутое положение спины сохраняется. Резуль-тат. см % см % 182 150 135 74 185 112 61 173 137 117 68 174 100 58 171 123 118 69 147 102 60 177 152 129 73 170 103 58 171 125 134 78 158 92 54 У спортсмена Г-ши П. по данным научно-методической литературы это минимально Chişinău: USEFS. Таблица 1. К-к С. штанги. результаты подъема штанги (в сантиметрах и в процентном соотношении от роста) на примере пяти мужчин (табл. 1). При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составляет 61% от роста спортсмена. Высота подъема штанги Г-ова А. Упражнение Высота подъема штанги в подъеме Высота подъема штанги в рывке на грудь Высота Высота Высота Высота Рост. М-н А. Она на 1% больше средних данных научнометодической литературы. в рывке составляет 68% от роста спортсмена. тем меньше вес штанги. высота подъема штанги в рывке составляет 74 % от роста – это означает. чем выше высота подъема штанги. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (мужчины) Спортсмен Г-ша П. во время тяги штанги до подрыва. 2012 242 . К-ий К. для дальнейшей фиксации веса в подседе. подъема подъема см кг штанги. Для удержания равновесия таз поднимается вверх и несколько перемещается назад. Спортсмен поднимает штангу с не максимальным для него весом. Ниже представлены ростовые данные спортсмена.

2012 низкая высота. 2012 243 . Высота на которую штанга вылетает. составляет 73 % от роста спортсмена. В рывке показатель высота подъема штанги К-ка С. При такой высоте спортсмен тратит меньше усилий для фиксации штанги на груди и позволяет оставить больше энергии для толчка. 2) Chişinău: USEFS. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 54% от роста спортсмена. Таким образом. При выполнении подъема на грудь высота подъема штанги у атлета составляет 58% от роста. Вылет штанги достаточен для удачного подведения локтей и фиксации в приседе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. согласно данных научно-методической литературы. которая позволяет ему выполнить подсед и фиксацию штанги на груди с довольно большими затратами сил и оставляет меньше сил для от груди толчка. Высота подъема штанги в рывке М-на А. высота подъема штанги рассчитывалась в зависимости от роста спортсменки (табл. что усилия при вставании будут тоже больше чем нужно. эти данные равны согласно рекомендаций научно-методической литературы. и что при выполнении рывка спортсмен поднимает максимальный вес. У спортсмена штанга вылетает на оптимальную высоту. спортсмен может зафиксировать штангу в полуприсед и не тратить лишние усилия на присед. составляет 69 % от роста спортсмена. В рывке высота подъема штанги К-ого К. равную высоте малоквалифицированного тяжелоатлета. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 60 % от роста спортсмена. Данные ниже средних значений на 2 % согласно научно-методической литературы. Ниже представлены результаты подъема штанги в рывке и подъеме штанги на грудь. Высокий показатель согласно научно-методической литературы. После вылета штанги спортсмену приходиться выполнять присед и фиксацию штанги на груди с большей скоростью. а это говорит о том. дает ему возможность успеть выполнить присед и фиксацию штанги над головой. чем следует. это значение также равно рекомендациям научно-методической литературы. У спортсмена штанга вылетает на высоту. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составила 58% от роста спортсмена. позволяющую зафиксировать ее с минимальными усилиями в приседе. После подрыва штанга вылетает на большую высоту. на которую должна вылетать штанга после подрыва. составляет 78% от роста спортсмена.

фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. В рывке показатель высоты подъема штанги С-вой Е. С-к К. регистрация параметров высоты вылета штанги и глубины приседа позволяет определить уровень технического мастерства тяжелоатлетов разного пола. Позволяет спортсменке поднять штангу на высоту комфортную для фиксации веса на груди и последующего приседа и вставания для толчка. что равно данным научно-методической литературы. 2012 Таблица 2. С-ва Е. кг штанги. При выполнении подъема на грудь показатель высота подъема штанги составляет 63% от роста спортсменки. Рост. безопорный присед. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. штанги. опорный присед. Таким образом. составляет 73 % от роста спортсменки. см 126 121 123 При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги составляет 57 % от роста спортсменки. Согласно научно-методической литературы показатель высокий. Подрыв. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 244 . При такой высоте она выполняет присед и фиксацию штанги на груди с оптимальными усилиями для толчка от груди. полет штанги. но в пределах нормы. вылет штанги. составляет 73 % от роста спортсменки. см Результат. % штанги. Этот показатель согласно данным научно-методической литературы выше средних значений. кг 169 166 168 102 75 98 Высота подъема штанги. безопорный подсед. При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги спортсменки составляет 64% от роста. В рывке показатель высота подъема штанги С-к К. Высокий показатель позволяет спортсменке выполнить присед и фиксацию штанги на груди с минимальными усилиями. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (женщины) Упражнение Высота подъема штанги в подъеме на грудь Высота Высота Высота Результ подъема подъема подъема ат. Этот показатель равен данным научно-методической литературы. Подрыв. опорный подсед. % см 74 118 97 57 73 105 104 63 73 110 107 64 Высота подъема штанги в рывке Спортсмен Б-ва Д.

так и оздоровления юных борцов на начальном этапе многолетней подготовки [1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. young wrestlers. повышающие эффективность технической подготовки юных борцов. Введение. 2012 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ Кизимов С. Специалисты отмечают несоответствие между требуемым и необходимым уровнем технической подготовки спортивного резерва для национальной сборной команды России [2. что вызывает усиление конкуренции на международной арене. в следствии чего добиваться победы становится все труднее. который характеризуется разнообразием приемов в положении стоя и лежа. Chişinău: USEFS. increasing young Greco-roman wrestlers’ technical training effectiveness based on working out special imitational training tasks for every technical action in standing position is presented in this work. В последнее время в связи с повышением интереса происходит интенсивное развитие спортивной борьбы во многих странах мира. Это способствует обеспечению формирования достаточного двигательного и психического потенциала как для дальнейшего повышения уровня спортивного мастерства. simulations. Россия Keywords: teaching and training assignments. Разработать и экспериментально обосновать средства. 3]. 2012 245 . Определенную трудность представляет собой организация научнообоснованного педагогического процесса занятий единоборствами. Уральский государственный университет физической культуры. Это вызывает необходимость поиска. Summary. произвольно выполняемых каждым из соперников в условиях противоборства. Основной задачей технической подготовки является наиболее эффективная организация повторений приемов и максимально возможное участие мышления занимающихся в ходе этих повторений. One of directions. 4]. технико-тактической и других видов подготовленности постоянно возрастает.. Цель исследования. Уровень физической. разработки эффективных средств и методов уже на начальных этапах подготовки. Челябинск. Данную задачу позволяет решить разработка специальных имитационных упражнений соответствующих биомеханическим характеристикам соревновательного действия. Спортивная борьба является одним из сложнейших видов спорта.

спортивной детско-юношеской специализированной школы по греко-римской борьбе города Челябинска. Дальнейшая их эффективность проверялась в ходе проведения педагогического эксперимента. поворотом и перевода в партер предложены специальные комплексы средств. вращением. педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью. изучение передового практического опыта. через бедро. повышение уровня психологической готовности к выполнению сложного технического действия. Основными методами исследования являлись: теоретический анализ и обобщение литературных источников. Исследованием были охвачены занимающиеся греко-римской борьбой в группах начальной подготовки второго года обучения. анализ тренировочных планов. плечо. Каждое из применяемых упражнений одновременно может решать несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. Контрольная и экспериментальные группы до эксперимента были примерно одного уровня подготовленности и достоверно друг от друга не отличались (р> 0. с использование борцовских манекенов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Для каждого приема в положении борьбы стоя разработаны от 10 до 30 имитационных упражнений. с использованием резиновых жгутов. Работа выполнена на базе кафедры теории и методики борьбы Уральского государственного университета физической культуры. а так же имитационные упражнения аналогичные по биомеханической структуре с соревновательными действиями описана техника их выполнения. Имитационные упражнения выполнялись в следующем сочетании: повторение техники приемов без применения специальных приспособлений. Для успешного освоения таких приемов как броски: прогибом. 2012 Организация и методы исследования. Результаты и их обсуждение. Эффективность предложенных имитационных упражнений оценивалась посредством сравнения экспертной оценки выполнения технического действия. развитие физических качеств. передового практического опыта нами разработаны комплексы учебно-тренировочных заданий. с применением специального спортивного инвентаря. Chişinău: USEFS. 10-12 лет. в паре с не сопротивляющимся партнером. сваливание сбиванием. В процессе исследовательской работы на основе изучения научно-методической литературы. 2012 246 . Разработанные комплексы заданий позволяют сформировать и реализовывать технические действия в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. метод экспертных оценок.5). скручиванием. педагогический эксперимент.

Кузнецов. М. наук / М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS... 1990. Программирование средств и методов тренировочных воздействий в спортивной борьбе / Ю. броска через бедро. Габов. 4. бросок вращением и перевод в партер. М. раз. Организационно-методические основы многолетней подготовки борцов греко-римского стиля : автореф. Шахмурадов // Актуальные проблемы спортивной борьбы. 2012 В экспериментальной группе в ходе направленной педагогической работы произошли статистически значимые изменения в экспертной оценке таких приемов: бросок через бедро. Проведенный педагогический эксперимент подтверждает действенность разработанных имитационных учебно-тренировочных заданий для броска через плечо. дис. Выводы. Ю.С. Краснодар.В. 40 с. 1998. бросок через плечо. пед. В контрольной группе статистически значимые изменения наблюдались только в броске через плечо и переводе в партер. Шахмурадов.А.С. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис. 2002. что юные борцы достаточно успешно освоили данные технические действия и выполняли их на высокую положительную оценку по сравнению с началом эксперимента. Макаров. / А. 30-34 Chişinău: USEFS. Челябинск. 104 с. А.А.. В выполнении броска прогибом так же наблюдались положительные изменения однако они оказались не достоверны. Макаров. броска вращением и перевода в партер. 2012 247 . Методика обучения имитационным упражнениям : метод. Это свидетельствует о том. 2. . Кузнецов. наук / А. М.В. Габов.А. 164 с.С. 3. 2004.. … д-ра пед. канд. Библиография: 1. Для других технических действий комплексы предложенных упражнений требуют уточнения и коррекции для эффективного применения в учебно-тренировочном процессе юных борцов греко-римского стиля. А. а в остальных технических действиях изменения не достоверны.А.

В исследовании приняли участие 54 спортсмена 10. вытянув руку вперед. Разработать тактики и стратегии общефизической и специальной подготовки юных спортсменов в рассматриваемом возрастном периоде. Задачи. Испытуемый выполняет следующие задания по ловле 40 см.Н. Результаты исследований. Курска. Испытуемый пытается поймать отпущенную вертикально линейку за кротчайшее время. в положении стоя.. Данное положение заставляет проводить тщательный анализ ответных реакций на предложенную нагрузку или их сочетание. Представители этих школ проходили обследование не только по функциональному состоянию. Такой подход позволяет значительно снизить объем субмаксимальной и максимальной нагрузки при значительном повышении эффективности [1. но и по бимануальной координации. Курский государственный медицинский университет Федина О. 2012 248 . занимающихся футболом в ФШ «Авангард» и ДЮСШ № 3 г. Задание выполнялось трижды каждой рукой [2]. Курский государственный медицинский университет Введение. анализ научнометодической литературы. Э. Выявить исходный уровень физической подготовленности и динамику ее показателей с учетом возрастного аспекта.. Ю. Chişinău: USEFS. 12.. дающие возможность комплексно оценить физическую подготовленность. 12. Курский государственный медицинский университет Степанова М. линейки. большой палец отведен в сторону.. 14 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ Кулезнѐв В. 4 пальца руки вместе. 2012 ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО АСПЕКТА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10. 2]. Курский государственный медицинский университет Секерина И. Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы: контрольно-педагогические испытания. А. С помощью теста «Эстафета» определяется координация и скорость реакций. Поиск путей повышения эффективности тренирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат и его функциональное обеспечение в детском возрастном периоде требует оптимизации сочетания используемых средств в учебно-тренировочном процессе и их количественное дозирование. доцент. 14 лет. методы математической статистики с использованием программы «Biostat».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а также уровень функциональной асимметрии между правой и левой руками.

Рис. 1. 1. 16 метров). а не останавливается у нее. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (правая рука) (n=17) Рис. свидетельствует о детерминированности данного показателя у юных спортсменов. 32. по нашему мнению. В конце выполнения каждого варианта задания футболист пробегает стартовую линию. Подобная схема дает возможность более объективно оценить устойчивость скоростной выносливости у юных футболистов. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (левая рука) (n=17) В основе испытания «пирамида» лежит модифицированный тест «Челнок 48 м». 2. свидетельствует об отсутствии взаимосвязи с возрастным фактором. который предполагает пробегание более коротких отрезков по схеме возрастания и убывания (16. 2). принимавших участие в исследовании. Тренер фиксирует время в момент пересечения линии «старт-финиш» [2]. 32. 2012 Полученные данные во всех возрастных группах. а также выявить динамику показателей в убывающей фазе используемого теста. 48. 2012 249 . Специфика этого теста подтверждена полученными данными о состоянии и устойчивости скоростной выносливости юных футболистов. Отсутствие достоверных различий в исследуемых возрастных группах и на всех отрезках свидетельствует о предопределенности временных показателей с длиной Chişinău: USEFS. Можно также отметить и отсутствие достоверных различий между показателями левой и правой рук.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что.

В Chişinău: USEFS. Из исходного положения стоя выполняется последовательно 3 попытки с интервалом 20 секунд.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Бег на прямых ногах. 4. Рису. 2012 отрезка и о влиянии фактора смены направления движения. Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «пирамида» (n=20) Интегральный показатель в тесте «бег на прямых ногах. 3. Предполагалось. так и наличие функциональной симметрии между. Время фиксируется по первоначальному движению испытуемого [2]. 2012 250 . ограничивающее набор скорости длиной отрезка в 8 м (рис. Полученные данные дают основание для подтверждения выше высказанных предположений (рис. 10 м» (n=20) В тесте «приставные. которые в значительной степени детерминированы. Данный тест может быть использован как объективное средство в селекционной работе на начальном этапе. 4). 3). 10 м» определяется амплитудно-частотными характеристиками. 10 м» нетипичные низко-автоматизированные движения во фронтальной плоскости дают возможность выявить как скорость передвижения. что достоверных различий в исследуемых возрастных группах обнаружено не будет.

Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. 6). На представленном рисунке во всех трех попытках мы наблюдаем прямолинейный рост результатов связанный с возрастом (рис. 10 м» (правым боком) (n=20) Рис. 5. 5. при условии постановки ноги в промежуток между палками. 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Задание выполняется с максимальной скоростью. время фиксируется по первоначальному движению [2]. 2012 исследовании не установлен факт наличия достоверности различий между исследуемыми показателями (табл. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «лесенка» (n=20) Chişinău: USEFS. Задание выполняется трижды. 7.5 см. 1. 7). длиной 120 см. 10 м» (левым боком) (n=20) Испытание «Лесенка» предполагает преодоление 10 метрового отрезока с 21 препятствием из гимнастических палок диаметром 2. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. уложенных на расстоянии 50 см друг от друга. рис. Рис. 2012 251 .

а с 10 до 12 лет достоверных различий не наблюдается ( рис. 11). Тест выполняется туда и обратно с интервалом отдыха 40 сек [2]. 10. Но в выполняемом виде прыжков не обнаружено достоверных различий. 9). 8. В нашем случае. достоверных различий отмечено между возрастами 10-14 лет и 12-14 лет как в прыжках левым боком. В показателях преодоления дистанции с многократной сменой направлений движения также не установлена достоверных различий в показателях (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 9. 2012 252 .). 8. Chişinău: USEFS. Рис. так и правым боком. Рис. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. 2012 Змейка это модифицированный тест «Челнок 48 м» с количеством смены направления 19 раз при пробегании 48 метров. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки в длину с места» (n=17) В испытании «прыжки правым боком и левым боком» движение выполняется во фронтальной плоскости. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Змейка» (n=16) В тесте «прыжки в длину с места» скачкообразный прирост с 12 до 14 лет.

11. Рис. 2012 Рис. 12. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки спиной» (n=17) Chişinău: USEFS. но и координационный потенциал в эстафете. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки левым боком» (n=17) Прыжки спиной характеризует не только скоростно-силовую подготовленность. 12).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки правым боком» (n=17) Рис. Тенденция в результатах по прыжку в длину с места одинакова во всех возрастных группах (рис. 10. 2012 253 .

14. 15. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча с колен» (n=17) Chişinău: USEFS. 2012 Тест ускорение на 10 и 18 метров позволяют оценить стартовую скорость и способность набирать максимальную скорость на коротком отрезке дистанции. Идентичность показателей между возрастными группами 10-12 и 12-14 лет подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях. Подобная тенденция наблюдается в метаниях мяча с колен и стоя двумя руками. 13-16). Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. 2012 254 . Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. 13. 10 м» (n=20) Рис. В возрасте 12-14 лет происходит скачкообразный рост результатов (рис. 18 м» (n=20) Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

тактика и стратегия их развития в учебнотренировочном процессе должна опираться на базовые показатели. на наш взгляд. 17) Рис. 16. Следовательно. юных футболистов. 2012 Рис. (рис. Подобный набор тестов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Подобное положение вещей дает возможность целенаправленного и более эффективного управления развитием всех выше указанных физических качеств в учебнотренировочном процессе в период активного развития двигательного аппарата юных футболистов. должен обеспечить полный и объективный анализ функционального состояния исследуемых возрастных групп. 2012 255 . в нашем случае. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча стоя» (n=17) В тесте «Прыжки с места в верх» тенденция роста результатов на прямую зависит от возраста. имеет Chişinău: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки с места вверх» (n=17) Выводы Все выше представленные данные и их динамика указывают на факт асинхронного развития исследуемых физических качеств. 17. связанных с их сенситивными периодами. что отображено на выше представленных рисунках и в таблице 1. Что касается возраста 12 лет.

.8366 Р=0. Таблица 1. Адаптация студентов к непривычным двигательным актам / Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте: Материалы Международной научно-практической конференции. Федина О.0009 Р=0.0453 17 Р=0.Н..0015 16 20 Р=0 Р=0.1889 Длина с места 17 Р=0 Р=0 Р=0. Степанова М. Показатель Стьюдента для используемых возрастных групп данного исследования Название тестов Эстафета (правая рука) Эстафета (левая рука) Количество испытуемы 1997-2000 1997-1999 1999-2000 х (N) 17 Р=0. Артемьев Р.9797 Р=0.0001 Прямые 10 метров 20 Р=0 Р=0 Р=0.0009 Р=0 Р=0. Зинина Т.1797 Обратно 17 Р=0 Р=0 Р=0.1591 Прыжки правым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0.2227 Р=0. Это возможно объяснить системными перестройками функций организма...0615 32 20 Р=0 Р=0. Панько А.0742 Прыжки левым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0 Прыжки спиной 17 Р=0 Р=0.0004 Приставные 10 метров левым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0 10 метров ускорение 20 Р=0 Р=0 Р=0 18 метров ускорение 20 Р=0 Р=0.0057 Р=0.А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2008.5646 Р=0.3192 Р=0. предшествующими пубертатному периоду. занимающихся футболом / Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и спорте: Материалы конференций.0173 Пирамида 20 Р=0 Р=0.7532 Р=0.0026 Приставные 10 метров правым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0..1132 Р=0.2714 Р=0 Метание мяча (стоя) 17 Р=0 Р=0. Кулезнев В. Эффективность метода сопряженных воздействий в процессе физической и технической подготовки детей 10-16 лет.0152 лесенка 10 метров Змейка 16 Р=0.. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава. что результаты по отдельным тестам хуже.0012 С места вверх Библиография: 1. Швец Ф.Н.7678 Туда 16 Р=0. Chişinău: USEFS.9403 Р=0. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.0008 20 Р=0.0026 Р=0. чем у младшей группы. Секерина И. 2012 место быть. 2010.0002 Р=0.0679 Р=0.0558 Р=0.Ю.0001 Метание мяча (с колен) 17 Р=0 Р=0.В.. 2.0188 48 32 20 Р=0.548 Р=0.Ю.Э.7026 Р=0.0216 Р=0. Петрунин Р.В.Е.А.0001 16 20 Р=0.0006 Р=0.. 2012 256 . Кулезнев В.

girls 5-6 years. which increases the level of complexity of competitive compositions. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ С МЯЧОМ ГИМНАСТОК 5-6 ЛЕТ Малафейчук О.: Manolachi V. остановки и позы которые удерживаются более 3-х секунд. 2012 3. the ball. 2012 257 .: USEFS. взмахами. Выполнение элементов с мячом должно быть тесно связано с упражнениями без предмета. (15.Н. особенно волнами. Днепропетровск Борисова Ю. акробатические упражнения. обруч. 449 p. red. Основными тенденциями развития мировой художественной гимнастики являются: рост сложности соревновательной программы. Художественная гимнастика – ациклический.. студентка. Danail S. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. сложно-координационный вид спорта. переброски. Основными средствами которого являются: упражнения без предмета и с предметами (мяч.. 2011. Ch. Chişinău: USEFS. Степанова Н. скакалка. Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi: Materialele Congresului Şt. The experimentally determined methods of teaching basic exercises with the ball 5-6 years of gymnasts. ритмика [1].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. intern. congres şt. and simplifies the learning process. Summary. В состав современных соревновательных композиций с мячом входят: высокие и малые броски предмета.. каты.И. При выполнении движений с мячом характерно: пластичность и мягкость переходов.Ю.: [în vol. Правила запрещают статические положения. пружинными движениями. Chişinău). Степанов В. Днепропетровск Keywords: gymnastics. лента). булавы. 2011. Intern. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. обволакивания. Управление тренировочным процессом футболистов высокой квалификации в соревновательном периоде // "Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi". передачи.. элементы классического танца и основной гимнастики.] / col.

В контрольной группе занятия проводились тренером Евсюковою Т.это основа художественной гимнастики. Для решения поставленных задач. которыми спортсменки должны овладеть в соответствии тенденциям развития художественной гимнастики. в программе мастеров спорта пять упражнений с предметами.без Chişinău: USEFS. 2012 повышение требований ко всем сторонам подготовленности. по методике. совершенствование правил соревнований и всех видов обеспечения [4]. 2. тестирование. Днепропетровска с гимнастками 5-6 лет. Спортсменки были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. разработка методики обучения базовым элементам с мячом с учѐтом основных тенденций развития художественной гимнастики и особенностей техники выполнения упражнений актуальна при подготовке спортсменок на начальном этапе многолетнего спортивного совершенствования. 2012 258 .А. математико-статическая разработка результатов. 3. Объект исследования: техническая подготовленность гимнасток 5-6 лет. Так. увеличение количества соревнований. объѐма и интенсивности тренировочной и соревновательной работы. От гимнасток требуется максимальная реализация индивидуальных возможностей. Оценить эффективность разработанной методики обучения упражнениям с мячом. одно . В экспериментальной – занятия проводились с использованием разработанных нами комплексов упражнения с мячом. Исследование проводилось на базе "Детскоюношеской спортивной школы №2" г. Задачи исследования: 1. Контрольная и экспериментальная группа занимались 3 раза в неделю по 90 мин. Организации исследования. метод экспертных оценок. мы использовали следующие методы: анализ и обобщение научно методической литературы. педагогическое наблюдение и эксперимент.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которая предлагается программой для ДЮСШ по художественной гимнастике. Определить базовые навыки. Упражнения с предметами . Разработать методику обучения базовым навыкам с мячом для спортсменок 5-6 лет. В связи с этим. Предмет исследования: гимнастки 5-6 лет. которые занимаются на этапе начальной подготовки. Цель исследования: разработать методику обучения элементам с мячом. для формирования базовых умений и навыков на этапе начальной подготовки.

2012 259 .81 0.63 >0.56 >0.30 0. мы определили уровень технической подготовленности спортсменок 5-6 лет. Экспериментальная и контрольная группы по всем тестам однородны (р>0. важную роль играет действия кистью для предотвращения его падения.05 4.81 0.73 >0. в котором параметры контрольной группы выше. прижимается к ладони [5]. что у большинства гимнасток показатели базовой предметной подготовки отвечают уровню ниже среднего.58 0. Таблица 1.32 Броски левой 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 4.24 Махи с мячом правой 5.03 0. а также умения удерживать предмет в динамичных и статических положениях. При выполнении элементов с мячом.32 Махи с мячом левой 5.64 >0. чем в экспериментальной (p <0. Упражнения с мячом имеют приоритет среди упражнений с другими предметами. Показатели технической компетенции спортсмены 5-6 лет до эксперимент Тесты (баллы) Броски правой Контрольная группа X Σ m 3.75 0.78 0.50 1.20 0.80 1.70 0. Перед началом обучения.20 0.50 2.79 1.70 0.52 0.05 4.97 p >0.95 0. вес 300 г) и кисти девочек 5-6 лет (от 7-9 см). 1).05 4.34 Перекат мяча по правой руке 4.05 Экспериментальная группа X Σ m 3.20 1. что выполнения упражнения с мячом требуется достаточно высокого уровня развития координационных способностей.29 Бросок двумя руками 4.05).05 4. 2012 предмета. особенно с широкой амплитудой.05).80 1. Характерна такая работа кистью и рукой. Это связано с тем.64 <0.24 Перекат мяча по левой руке 4.05 5.92 0.82 0.30 0.41 В связи с несоответствием размеров мяча для гимнасток юношеских разрядов (диаметр 17 см. при которой мяч за счѐт центробежной силы.37 Kaт мяча по двум рукам 4. Исключением являются показатели теста «махи с мячом правой рукой».70 1.67 0. так и контрольной групп.90 1. как у спортсменок экспериментальной.92 0.16 0. Для того чтобы соревновательные композиции гимнасток Chişinău: USEFS. как отбив и ловля одной рукой. Анализ результатов тестирования установил. что подтверждает их одинаковый уровень подготовленности (табл.07 0.81 0.05 4.60 1.30 2.54 >0.67 0.64 >0. бросок одной рукой ловля. выкруты нецелесообразным. считаем обучение на начальном этапе подготовки таким базовым упражнениям. которая происходит при движении мяча по кривой траектории.

2012 отвечали разрядным требованиям мы предлагаем изменить последовательность обучения. 1. Обучения бросков одной рукой и ловля ногами. Chişinău: USEFS. а потом захваты и ловли мяча. 1). Формирования двигательных движений 1 етап. что в дальнейшем будет влиять на улучшение результатов соревновательной деятельности спортсменок. Процесс обучения базовой предметной подготовки проходил 2 месяца и делился на 3 этапа (рис. ловля без зрительного контакта. тестовые задания сделали технически правильно. комплекс 2 Обучение удержанию мяча на двух руках. Упражнения выполнялись в статических и динамических режимах. передачи мяча. отбивов и перекатов (p<0. Гимнастки контрольной группы.05). но со стороны процесса обучения и техники выполнения проще. 2012 260 . на спине. Рис. Перекат по двум рукам. Для определения эффективности разработанной методики обучения базовым элементам с мячом нами было проведено повторное тестирование гимнасток контрольной и экспериментальной групп в виде соревнований[3].05). коплеск 3 Совместное выполнение упражнений с мячом и без предмета.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. на тыльной стороне обратным хватом. Это позволяет сделать композиции гимнасток сложнее. Одинарные и многократные отбивы: вертикальные. Переход от одного комплекса к другому осуществлялся после освоения предыдущего комплекса с максимальной дозировкой. комплекс 1 2 этап. Регулирование нагрузки проводилось за счет изменения количества повторений каждого упражнения на занятии. однако наблюдалась нестабильность в выполнении бросков двумя руками и переката мяча по правой руки (р<0. Для этого следовало бы сначала разучивать базовые упражнения с мячом. Схема внедрения методики обучения базовым упражнениям с мячом. У гимнасток экспериментальной группы наблюдалось более чѐткое выполнение элементов: бросок двумя руками. Занятия с мячом проводились три раза в неделю в течение 20 минут в основной части занятия. которые выполняются двумя руками. наклонные 3 этап. которые выполняются другими частями тела. которая указана в каждом комплексе.

Качетджиева Л. 5. Такая динамика позволит своевременно освоить гимнасткам новые элементы и выполнить нормативы детского разряда.Н. 6. Особенности предметной подготовки художественной гимнастике / Т. 2005.: Физкультура и спорт. Формирование интереса учащихся к занятиям физической культурой//В.С. М. 1996. Пособие/М. Таким образом. что девочки 5-6 лет овладевают базовой предметной подготовкой с мячом достаточно легко и успешно. Физкультура и спорт. использование разработанной нами методики в учебнотренировочном процессе гимнасток 5-6 лет на начальном этапе позволит повысить уровень технической подготовленности спортсменок с мячом и может быть рекомендовано для внедрения работы ДЮСШ. Чипрянова М.0.С. 3. Ванкова Н. 2.С. Журавина Н. Академия.С. 2012 261 . 120 с. Методические рекомендации.К.Т. . . 1993.7 балов до 7.Лисицкая Т. Выводы . которые имеют приоритет на этапе начальной технической подготовки. -после внедрения разработанной методики в экспериментальной группе наблюдается достоверный прирост почти по всем показателям. 166с.05).8-12 Chişinău: USEFS. С. №3. Гимнастика: Уч. особенно при выполнении соревновательной композиции с мячом.Л. Обучение детей художественной гимнастике. 184 с. М. Регион. 1999. Библиография: 1. Меньшикова /Под. 448с. ред. 2012 Высокий уровень показателей выявлен в тестах перекат мяча по правой руке результат улучшился от 4.анализ тенденций развития художественной гимнастики позволило выявить базовые движения упражнения с мячом. 96с. Упражнения с предметами / Т.. Варакина. На наш взгляд это свидетельствует о том.Л. Лисицкая.: Физкультура и спорт. 4. Журавина М. Вострокнутов В. Обучение двигательным действиям с позиций гуманизации: Методика обучения // Физкультура в школе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Анализ результатов соревнований с мячом выявил достоверный различия в результатах гимнасток экспериментальной и контрольной группы (p<0.возраст 5-6 лет является благоприятным периодом для развития координационных способностей. Шаулин В. Варакина Т.1985..Вострокнутов.1994.Т.

тест PWC170) [1. моделирующий преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре [1. Summary. проба Руфье. КМС – 6 спортсменов. СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ Мусевич В.оценка специальной физической подготовленности (проявление двигательных качеств. Цель исследования – выявить информативные критерии специальной подготовленности и обосновать подходы к ее оценке у гребцов. This work presents test results physical readiness qualified paddlers who specialize in canoe slalom. специализирующихся в гребном слаломе. показал определенный дефицит знаний о структуре физической и технической подготовленности. Контингент. специализирующихся в гребном слаломе. Возраст спортсменов от 16 до 23 лет. приближенных к соревновательной деятельности. 2]. Третье направление . Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. при работе в лодке). functionality. Исследования подготовленности включали 3 основных направления: Первое – это оценка общей физической подготовленности (по средствам педагогических тестов Купера. 2]. тесты «Удержание крена лодки в положении 45°» с задачей предельно долго удерживать крен лодки без опоры об воду. Второе – это оценка функциональных возможностей и их реализации в условиях. тест со ступенчатовозрастающей мощностью и тест..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что определяет актуальность изучения этих вопросов [1. Методы и организация исследования. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. І разряд – 6 спортсменов. методах оценки специальных двигательных качеств спортсменов. physical readiness. Актуальность. 2012 262 . «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов» с Chişinău: USEFS. Киев Keywords: canoe slalom tests. Обследованы 18 спортсменов специализирующихся в гребном слаломе (классы К-1 и С-1) разной квалификации: МС – 6 спортсменов. Анализ литературных данных.. 2012 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ. Киев Кропта Р. 2].

ПК составило 65. в то же время данные тесты не отражают специальную работоспособность спортсменов. при выполнении работы на уровне ПАНО1. и выявить различия.80 (у. В то же время. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне общей физической подготовленности и развитии аэробных возможностей. потребления кислорода. тест PWC170 составил 2514.).0. «Восьмерка за 1 минуту» с задачей максимальное количество раз преодолеть 2-е ворот. при r = . 1).39. « максимальное преодоление 250 метров по прямой».16.0. при идентичных значениях мощности работы с КМС (рис.прямые» с задачей максимально быстро преодолеть связку ворот. 2.5 м. что с ростом квалификации спортсменов достоверно увеличиваются показатели мощности и экономичности гребли (рис.21. анализ результатов эргометрического тестирования показала. 2012 263 . что для спортсменов. Что привело нас к поиску новых более эффективных критериев оценки физической подготовленности и функциональных возможностей гребцовслаломистов.13. которые находились на расстоянии в 10 метров друг от друга в течении 1 минуты. Результаты исследований и их обсуждение В ходе оценки общей физической подготовленности были получены следующие результаты: тест Купера составил 3037.).0.) при r = . дыхательного коэффициента. [2]. специализирующихся в гребле на байдарках. Отмечено. так как тесты имеют низкие коэффициенты корреляции со специальной работоспособностью.0. для МС характерны меньшие значения легочной вентиляции. Так же. так и по максимальным значениям показателей (рис. характерны большие значения мощности и экономичности как на уровне порогов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. «Восьмерка по времени отрезка 250 м» с задачей преодолеть максимальное расстояние по восьмерке за время отрезка 250 м. 3.33 (кг∙м∙мин-1) при r = . ЧСС. Chişinău: USEFS. проба Руфье составила 2. 2012 задачей максимально быстро выполнить 5 разворотов с места. «Прохождение связки ворот: прямые – обратные . Анализ результатов эргометрического тестирования позволил получить представление о морфофункциональных особенностях гребцов-слаломистов в условиях ступенчато-возрастающей мощности. связанные с специализацией и квалификацией гребцов-слаломистов.55 (мл∙мин∙кг-1) при r = .е.

Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации (по результатам ступенчатого теста) Рис.0 МАХ (Вт/HR) ПАНО1 (HR) 120 МАХ (Вт/HR) 80. МС уже демонстрируют большие показатели мощности гребли.0 ПАНО1 (W) 140 100. 5. и газообмена чем КМС и 1-разрядники. МС показывают более высокие значения мощности работы. W W 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140 RQ HR 120 RQ 100 80 60 40 VCO2 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 Вт/HR VO2 VT VE HR VT VE f МС КМС МС 1-разряд Рис. внешнего дыхания. реакция кардиореспираторной системы также становиться более выраженной (рис.0 0 МАХ (W) МАХ (W) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (HR) К-1 ПАНО1 (HR) 100 МС С-1 ПАНО2 (HR) КМС 1.0 МАХ (HR) 40 ПАНО1 (Вт/HR) 20. 4. 2012 264 . 2.0 60 40. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам ступенчатого теста) При выполнении работы на уровне ПАНО2. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО2 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) W 140 120 RQ HR 100 80 60 40 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 VT VE МС f КМС 1-разряд Рис. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при максимальной мощности работы (по результатам ступечатого теста и газоанализа) Chişinău: USEFS.). 1.). При выполнении работы максимальной мощности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. что указывает на более высокую эффективность аэробных процессов и механизмов регуляции рН (рис. 3. 5.0 МАХ (HR) ПАНО1 (Вт/HR) 20 0. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО1 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) f КМС 1-разряд Рис. Но в то же время у МС значения респираторного эквивалента и ЧСС ниже чем у менее квалифицированных. 2012 ПАНО1 (W) 120.разряд Рис.0 80 60.

) 5 разворотов на 360. 6.) 150 100 "250 м. рис.). результат на прямую зависит от «ведущей» стороной гребли. (сек) (прав.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с особенностями гребли на каноэ. Показатели специальной подготовленности гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам специализированных тестов на воде) Chişinău: USEFS.). "Восьмерка по времени 250м. лучшие результаты показали гребцы-байдарочники. (сек) (лев. 6. по прямой" (HRmax) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) 50 Скорость взятия обратных ворот (сек) (лев. В тестах «Восьмерка за 1 минуту». с более высоким положением общего центра тяжести системы «гребец-весло-лодка» (рис. что позволяет говорить о значении функциональной асимметрии для эффективной соревновательной деятельности в этом классе судов (рис. 6. 6.) 0 "250 м. в первую очередь. позволяющих оценить специальную скоростносиловую выносливость спортсменов. 2012 265 . результаты которых достоверно отличались от гребцов." (HRmax) "Восьмерка за 1 мин." (HRmax) "Восьмерка по времени 250м. Скорость взятия обратных ворот (сек) (прав." скорость (м/сек) 5 разворотов на 360. т. При этом.). лучшие результаты демонстрируют гребцы-байдарочники ( см.) К-1 С-1 Рис. 2012 Анализ результатов оценки специальной физической подготовленности позволил получить представление о проявлении специальных двигательных качеств гребцов-слаломистов различной специализации (рис. «250 метров по прямой» и «Восьмерка по времени отрезка 250 м».). по прямой" скорость (м/сек) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. что связано. у гребцов выступающих на каноэ.е. В тесте «Удержание крена лодки в положении 45°». которые характеризуют скоростно-силовые возможности гребцов в условиях выполнения сложных технических приемов гребного слалома. В тестах «Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые» и «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов». (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. выступающих на каноэ. Крен 45 градусов (сек) прав. характеризующем специальную вестибулярную устойчивость и эффективность механизмов регуляции позы." скорость (м/сек) 200 Крен 45 градусов (сек) лев. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. 6.

c (правый/левый) Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые. 1. определенный как нами как «коэффициент индивидуального проигрыша» (КИП).0.0. а так же прохождение связки ворот «прямые-обратные-прямые» и следует обратить внимание.54 / .0.01) Коэффициент корреляции с результатом Показатель Морфологические показатели Возраст Рост Масса тела .). которое преодолел гребец в тесте «Восьмерка по времени отрезка 250 м» (м).05.77 Также.65 / .0. с «Восьмерка» по времени прохождения отрезка 250 м Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП) . в ходе анализа данных был выявлен показатель.46 .44 при p<0. Таблица 1. характеризующий разницу скорости преодоления отрезка 250 м по прямой и выполнения специального технического приема «восьмерка» за время.71 0.73 / 0. позволил выявить показатели.77 . 2012 266 .62 . Мощность работы на ПАНО2.0.73 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.28 Эргометрические тесты ПАНО1 (W и Вт/HR) ПАНО2 (W и Вт/HR) Максимальная мощность (W и Вт/HR) (W и Вт/HR) в тесте. с (правый/левый) Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов.62 .66 / . с (правый/левый) «Восьмерка за 1 минуту» Время прохождения отрезка 250 метров по прямой. Взаимосвязь результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции (r=0.0.0.0.0. соответствующее результату теста «250 метров по прямой». 2012 Корреляционный анализ результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции. связанные с результативностью гребцов.0. Chişinău: USEFS. моделирующем преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре .56 при p<0.0.0. рекомендованного в специальной литературе. 60 где КИП – коэффициент индивидуального проигрыша (м∙с-1). le – расстояние.75 / .76 Специализированные педагогические тесты Удержание крена лодки в положении 45°.63 .0.46 0.53 0.66 / 0.66 .74 .0. r=0. Так мы видим что наибольшую взаимосвязь имеют: возраст.0. имеют более низкую взаимосвязь чем предложенный нами тест «Восьмерка по времени прохождения 250 м» (табл. что результаты теста «Восьмерка за 1 минуту». КИП  250  l e .0.67 / . экономичность при максимальных значениях мощности.

Квашук П. Endurance in Sport: Olympic Encyclopaedia of Sports Medicine: John Wiley & Sons. которая составила 0. 2002.-O. то есть взаимосвязь технической и специальной физической подготовленности спортсменов. науч. Astrand. ВНИИФК. характеризует эффективность и устойчивость техники гребли в условиях утомления. Взаимосвязь «КИП» с результатом на дистанции представленная в таблице составила 0. 888 – 899. И определена его взаимосвязь со спортивным результатом. в то время как скорость выполнения технических приемов за это же время. тем выше способность к реализации индивидуальных возможностей. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Библиография: 1. Shephard. J. 2. 173 – 176 с. 2012 267 .77. тр.В. 1). что подтверждает высокую информативность данного показателя (см. R.77. С. А так же выявлен информативный критерий Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП). 2000. Выводы Выявлена взаимосвязь показатели физической подготовленности. И чем ниже данный показатель. 2012 При разработке этого критерия сходили из того. p. что показатель скорости гребли по прямой дистанции характеризует преимущественно реализацию физического потенциала спортсмена. табл. функциональных возможностей организма гребцов-слаломистов и спортивного результата. Новый метод контроля для оценки подготовленности гребцов: сб. P.

Chişinău: USEFS.. physical and psychophysiological qualities of gymnasts-artists is investigated. Аналіз науково-методичної літератури. У сучасних умовах фізична підготовка гімнасток є обов’язковою в системі навчально-тренувального процесу. Слов’янський державний педагогічний університет. In article the structure and interrelation of mental. Summary. стрiчка – повороти.. Художня гiмнастика. соматичних i функцiональних показникiв. м’яч – нахили. Значну кількість досліджень [3. Низка фахiвцiв iз психофiзiологiї [3. висуває певнi вимоги до розвитку фiзичних якостей.. Мета: дослідити структуру та взаємозв’язок психічних. 2012 268 . що в пiдходах рiзних авторiв до оцiнювання фiзичних показникiв є багато спiльного. але й психологiчної. Усе це накладає вiдбиток на характер фiзичної пiдготовки гiмнасток. Варто вiдзначити. Україна Keywords: mental. 15] з даного напрямку виконано на основі фізичної диференціації спортсменів. 10. Слов’янський державний педагогічний університет. М. Кожен предмет має свою специфiку i характернi для нього елементи вправ: скакалка – стрибки. Україна Шелудешева М. 19] вказує на взаємозв’язок не тiльки фiзичної підготовленості. булави – рiвновага. Разом з тим. аналiз науково-методичної лiтератури показує. доцент. physical and psychophysiological qualities. Актуальність. магістранта. Жорстка конкуренцiя в художнiй гiмнастицi викликала значне зростання складностi вправ у всiх видах багатоборства. що на сьогоднi зустрiчаються тiльки окремi данi щодо психофiзiологiчних i психiчних показникiв гiмнасток. фізичних і психофізіологічних якостей гімнасток. Україна Борщов С. 2012 СТРУКТУРА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНИХ. скiльки вiдмiнностями мети та завдань методики оцiнки фiзичної пiдготовленостi особистостi. кандидат наук. аспірантка. як ациклiчний i складнокоординацiйний вид спорту. i разом з тим трапляються розбiжностi. ФІЗИЧНИХ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ГІМНАСТОК Ніцула М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. що визначаються не стiльки теоретичними положеннями. Слов’янський державний педагогічний університет. Дослідження особливостей розвитку фізичних якостей у зв’язку з підвищенням спортивної кваліфікації привертало увагу багатьох вчених.

тактичної i фізичної підготовки спортсменів. Вона дозволяє регулювати протікання всіх інших психологічних процесів. Визначити місце окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток-художниць. дійшов висновку. Воля є обов’язковою.розвивати емоційно-вольові якості: сміливість. уміння добре орієнтуватися в ситуаціях спортивного змагання.розвивати пам’ять. 2. 4. рішучість. 1. А.сприяти вихованню моральних рис особистості. зокрема емоцiйно-вольової стiйкостi). що формування провідних вольових якостей перш за все стимулюється об’єктивними умовами діяльності в кожному виді спорту. Розглянути психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних групп. систематизовані й використані в процес i технічної. Недостатній розвиток цієї психічної сфери перешкоджає досягненню успіху в спортивній діяльності. Аналiзуючи розглянутi пiдходи [3. здатнiсть швидко й точно запам’ятовувати спортивнi прийоми та їх комбiнацiї. уяву. на думку фахівців. Пунi [8]. повинні бути визначені. Але ще не з’ясовано ряд Chişinău: USEFS. наочно-дiйове мислення. виробити психiчну стiйкiсть та готовнiсть до подолання труднощiв змагальної дiяльностi. необхідною умовою діяльності спортсмена. що перешкоди. користуватися м’язово-руховими уявленнями в процесi iдеомоторного тренування. 2012 269 . Саме у зв’язку з цим мета психологiчної пiдготовки в процесі підвищення СФП полягає в тому. Аналiзувати науково-методичну літературу. щоб сформувати психічні якостi. волю до перемоги. Завдання психічної підготовки. можна зазначити. . пам’ятi та вольових якостей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. досліджуючи проблему вольової підготовки в практиці спортивного тренування. Аналiзувати розглянутi пiдходи. 11 та ін. підкреслює.розвивати стійкість уваги. Психологи [16] психічну підготовленість спортсменів пов’язують зi спроможністю процесів вищої нервової системи сприяти досягненню найвищого результату у змаганнях. Автор. 2012 Завдання дослідження. 17]. уваги. якi потрiбнi для досягнення високого рiвня спортивної майстерностi.Ц. 3. швидкість мобілізації. особливо в умовах змагань. Розкриттю змісту поняття „воля‖ в загальній психології i психології спорту присвячено багато робіт [3. якi спричиняються об’єктивними умовами змагань з будь-якого виду спорту. витримку. торкаючись структури вольової сфери спортсменів i планування її розвитку в процесі тренування. . є наступними: . . 9. Результати дослідження.]. що завдання психологічної підготовки спрямовані на розвиток пiзнавальної сфери (мислення.

2012 теоретичних питань. сангвiнiчний. за даними соціальних досліджень. Онищенко [12] характеризує волю як сторону свiдомостi. контролювати їх. У зв’язку з цим психологи.М. холеричний. що зумовлюють характер iндивiдуалiзацiї навчання. що вказані властивостi є вродженими.неврiвноважений (слабкий рухливий. то.Ю. урівноваженість i рухливість є фундаментальними характеристиками нервових процесів. що забезпечують досягнення поставленої мети в умовах подолання перешкод рiзних ступенiв складностi. Значна частина психологiв [11. сила. Як було встановлено I. спади дiяльностi вiд перевтоми бувають рiдко. рiвномiрно. усвідомлення. на думку Т. у зв’язку з тим. вирішення яких безпосередньо стосується вдосконалення вольової підготовки спортсменів. Волков [5] у спортивній практиці виділяє такі типи нервової системи: . в якiй вiдображається сукупнiсть довiльних зусиль. за темпераментом вiдповiдає сангвiнiку): дiяльнiсть відбувається без скачкiв. якi добре описанi в лiтературi. Наведені вище визначення волі показують. Не всі автори розглядають волю як психічне явище. флегматичний. [16] Сучасна психологічна наука відповідно визначає чотири типи темпераменту: меланхолiчний. за темпераментом вiдповiдає флегматику): роботу виконує добре ту. свiдомо керувати поведiнкою.П. а потiм спадом діяльності. Аналiз науково-методичної лiтератури показав. вважаються основні властивостi нервової системи. вони менше піддаються онтогенетичним змінам.урiвноважений (сильний інертний. найбiльш стiйкi. Мойсеєвої та інших. за темпераментом вiдповiдає холерику): характеризується циклiчнiстю дiй. що їх автори розкривають сутність цього психічного явища за допомогою різних понять: здатність. Павловим. приймати рiшення. Основа такої саморегуляцiї полягає у взаємодiї процесiв збудження i гальмування нервової системи. Щодо уваги. який визначається умовами навколишнього середовища. яка потребує рiвномiрної витрати сил. Chişinău: USEFS. удосконалювати цiлеспрямованi дiї. . стан та iн. долати труднощi. 18] визначає волю як здатність ставити цiлi.сильно урiвноважений (сильний рухливий. .В. що в бiльшостi робіт факторами. На основі співвідношення цих особливостей процесів збудження i гальмування Л. Цi якості. розглядаючи загальну функцiю. видiляють у нiй двi пiдфункцiї – активізуючу та гальмiвну. вона як психічний чинник являє собою процес певної спрямованості i зосередженості. Однiєю з функцiй волi є свiдома саморегуляцiя активностi людини в ускладнених умовах життєдiяльностi. мотив. 2012 270 . I.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Єгупов зауважує. Якiсть виконання вправ пiсля 4-5 повторень помiтно знижується. яким притаманна надзвичайна Chişinău: USEFS. Спортсменки зi слабкою нервовою системою вiдзначаються недостатньою працездатнiстю. втомлюються порiвняно швидко. характеризується оптимальним співвідношенням процесів збудження i гальмування. Представницi сильного рухливого типу виявляють найкращу працездатнiсть при виконаннi швидких динамiчних вправ. Для вирiшення завдань нашого дослiдження нами розглядалися психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних груп. 13]. швидко відновлюють сили.Ф. а також за умов частої змiни завдань або обставин дiяльностi. Як вiдзначає бiльшiсть дослідників [3. Гiмнастки зi слабким рухливим типом нервової системи недостатньою витривалi: одну й ту саму вправу вони здатнi виконувати не бiльше 3-5 разiв. у бiльшостi випадкiв вiдмовляються вiд великих навантажень чи виконують їх напiвсили [6]. У спортивнiй дiяльностi вони вiдзначаються швидкiстю рухiв. Вони добре переносять фiзичнi навантаження i тренування кожного дня. намагаються виконати більший обсяг роботи. Так. Гiмнастки iз сильним iнертним типом найкращу працездатнiсть показують при виконаннi повiльних i статичних вправ. врiвноваженістю i хорошою рухливістю. i нерiдко така спортсменка припиняє заняття задовго до його закiнчення. за темпераментом вiдповiдає меланхолiку).слабкий (слабкий інертний. . типологiчнi особливостi нервової системи також мають значний вплив на виконання складнокоординацiйних рухiв гiмнастками. а за необхiдностi виконувати повiльнi чи статичнi вправи падає [5]. До кiнця тренування якiсть виконання вправи помiтно знижується. якi зарекомендували себе висококоординацiйними i працездатними.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. У гiмнасток сильного рухливого типу з переважанням збудження працездатнiсть пiдвищується при виконаннi швидких динамiчних вправ. Представницi слабкого iнертного типу виявляють вiдносно низьку працездатнiсть. Тренувальнi заняття на наступний день вкрай нерезультативнi [5]. ніж заплановано. 2012 271 . 10. Дослiдження низки науковців [7. Швидкiсть виконання вправ до кiнця тренування не знижується. що нервова діяльність гiмнасток. 2012 довгочасного й методичного напруження. характеризується високою витривалiстю. 15] дали можливiсть виявити характернi особливостi засвоєння гiмнастичних вправ спортсменками з рiзними типами нервової системи. гiмнастки. За обсягом можливого навантаження пiд час тренувальних занять такi спортсменки характеризуються як працездатнi. часто скаржаться на втому й нерiдко пропускають тренування. Л. частою змiною настрою.

у вправах з предметами та без предмета – завжди потрібно утримувати своє тіло в певному положенні. Невдачi в роботi сприймаються хворобливо. Важливими координаційними якостями в художній гімнастиці є здатність до оволодіння рухами. У статичних та динамічних елементах. рівновагою та ритмом. у першу чергу. однак довготривале опрацювання набридає. засвоєння рухiв та їх виконання залежить. Почавши займатися гiмнастикою. проведенi спостереження фахівців [6] дозволили прийти до висновку: здатнiсть до навчання. витривалостi. 2012 активнiсть i які належать до збудливих. якi впливають на виконання складнокоординацiйних рухiв. вiд типу нервової системи. але легко втрачають набутi навички. працелюбних Л. При засвоєннi складних вправ вони зазвичай пасивнi. У художній гімнастиці вправи пов’язані з рівновагою.Ф. смiливо беруться виконувати занадто складні для них вправи. часто скаржаться на невмiння виконувати ту чи iншу вправу. У науковій літературі вказується. Це дисциплiнованi й разом з тим активнi спортсменки. пов’язаних з обертанням тiла в Chişinău: USEFS. Велике значення має i втримання рiвноваги пiсля виконання елементiв. вони не втрачають зацiкавленостi нею. що в залежності вiд специфіки виду спорту координаційні здібності виявляються по-різному. Фізична підготовленість спортсмена характеризується можливостями функцiональних систем органiзму i рiвнем розвитку основних фізичних якостей: швидкостi. якi потребують смiливостi. сили. Вони спокiйно ставляться до своїх невдач та успiхiв. рiвня розумової i фiзичної працездатностi та сформованостi основних морально-вольових якостей. вони досить скоро засвоюють основу рухiв. спритності. безiнiцiативних гiмнасток з перевагою процесiв гальмування. 2012 272 . Замикання нових умовних зв’язкiв вiдбувається у них швидко. Засвоївши вправу. До найбiльш працездатних. Замикання нових умовно-рефлекторних зв’язкiв у них проходить повiльно. які вiдзначаються врiвноваженiстю процесiв нервової системи. Єгупов [6] вiдносить спортсменок. програма навчально-тренувального процесу повинна будуватися з урахуванням особливостей нервової системи. для них характерна невпевненiсть у своїх силах. нерiдко вiдмовляються вивчати вправи. але при цьому нерiдко допускають помилки. тому при комплектуваннi груп гiмнасток необхiдно враховувати переважання того чи iншого процесу (збудження або гальмування) нервової дiяльностi у юних спортсменок. Видiляється група малорухливих. Такi гiмнастки дуже зацiкавлено вивчають новi елементи. Таким чином. вони майже не припускаються помилок.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Отже. Замикання нових умовнорефлекторних зв’язкiв вiдбувається у них швидко i точно. координацiйних здiбностей та гнучкостi.

2012 273 . Для досягнення високого класу володiння елементами необхiдний оптимальний розвиток рухливостi в кульшовому. крiм кiлькiсних показникiв ще й естетичну сторону виконання стрибкових елементiв. З метою розвитку стрибучостi ряд авторiв [4] пропонує використовувати спецiальнi комплекси. гомілковостопному. 2012 рiзних площинах. Білокопитова [1] вказує. але вiдносно недовгої (протягом 1-3 хвилин) м’язової роботи. так i вiд вiдсутностi протидiї з боку м’язiв-антагонiстiв. Ступiнь гнучкостi залежить як вiд сили м’язiв. Chişinău: USEFS. у глибину.В Ветошкіна [4] пiдтверджує. що рiвень стрибучостi є одним з визначальних показникiв пiдготовленостi в художнiй гiмнастицi.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. якi швидше за iнших оволодiвають рухами. колiнного. Величина стрибка залежить вiд рухливостi кульшового. Спеціальна витривалiсть гiмнасток визначається як здатнiсть до iнтенсивної. стрибки з обтяженням. Вона необхiдна для вiльного виконання змагальних комбiнацiй. є обов’язковою складовою частиною високої результативностi в художнiй гiмнастицi. можуть iнодi – при вивченнi деяких рухів – бути в числi останнiх. Ефектнiсть стрибка залежить вiд висоти вильоту та амплiтуди руху. Загальна i спецiальна витривалiсть. удосконалення цієї функції може здійснюватися двома методами: шляхом використання як основного засобу спеціальних вправ для вироблення рiвноваги або за рахунок розвитку аналiзаторiв. якi виконують рухи. якi характеризуються значною динамічністю й відсутністю пауз. якi забезпечують збереження рiвноваги. На високому рiвнi виконувати стрибки з великою амплiтудою рухiв та постiйно утримувати рiвновагу можна лише при наявностi гнучкостi. що вправи зi скакалкою потребують вiд гiмнастки хорошої стрибучостi й витривалостi. якi включають рiзнi або одноманiтнi стрибковi рухи на пiдвищення. Але якщо є зв’язок мiж цими рухами. плечовому суглобi. то вони засвоюються швидше.А. Однiєю з важливих якостей при виконаннi нахилiв. вiд функцiональних особливостей м’язiв. гомiлковостопного суглобiв. що люди. а також рухливостi стопи. як зазначає автор. а також у дiлянцi хребта. Працi дослідників [2] показали. Ж. У художнiй гiмнастицi гнучкiсть – це елементарна умова якiсно i кiлькiсно хорошого виконання руху. хвиль є гнучкiсть. На думку спецiалiстiв [14]. О. У процесi розвитку цiєї якостi потрiбно враховувати. тобто пiсля навантаження на вестибулярний апарат. махiв. З усiх основних фiзичних якостей найменше вивченою є спритнiсть. якi забезпечують рухи в цих суглобах. що пояснюється її специфiкою. як відзначають фахівці в галузі спорту.

Л. 1991. 1. Влияние психического стресса на взаимосвязь индивидуальных свойств и деятельность спортсменок: (На материале художественной гимнастики): Автореф. Лисицкой. 16.В. Формирование навыков динамического равновесия у спортсменок в художественной гимнастике на этапе предсоревновательной подготовки: Автореф.М. СПб. 14.А. специфiчної для кожного виду спорту.В. 1982. Райс Ф. – 13 с. К вопросу об управлении психическим состоянием спортсменок в художественной гимнастике // Сборник научных трудов молодых учѐных.Н.. наук: 13. К. 23 с. 11. 228 с. № 2. Бернштейн Н.. 22 с. и. 1999.. сила. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Суслова.. К. С. Ветошкина Э. 188194. К.04 / ГЦОЛИФК. М. 2012 Висновки У науково-методичнiй лiтературi останнiх рокiв iснує одностайна думка. пед. Калинин Е. 2002. 15. дис… канд. 341с. 18. Шустина. i розробкою стандартизованої системи їх контролю. Б. Белокопитова Ж.М.00. 584 с 12. Вып. Полищук Т. 5. Л. наук: 24. 4. пед. можна зробити висновок. 1997. – Смоленск: Б.В. С. 1982.П. Волков Л. 2-ге вид. 19 с 4.: Олімпійська література.В. канд. Минск. Психологические особенности деятельности спортсменок в художественной гимнастике: Лекция. Ю. присвячених проблемi визначення місця окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток. стрибучiсть. М.А. 1982. На пiдставi аналiзу лiтературних джерел.А. що перспективи вдосконалення фiзичної пiдготовленостi спортсменiв пов’язанi з виявленням структури фiзичних якостей. 16 с.. Онищенко И. Т. Борщов С. Рогов..01. К. 2000. Определение взаимосвязи специализированных проявлений психики и уровней спортивного мастерства в циклических видах спорта // Тез. Пшеничных И. Ч.00. одаренность. М. 1990.И.: Физкультура и спорт. Бібліографія: 1.: Изд-во МГУ. Комплексная оценка специальных способностей девочек на начальном этапе обучения упражнений художественной гимнастики: Автореф.А. 311. культуры / Под общ.: СААМ.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Проблемы развития психики. 2012 274 . 1993. 3. Сообщение о результатах определения психической работоспособности спортсменов в условиях тренировок и соревнований // Теория и практика физической культуры.Н. 1981. Леонтьев А. стереотипне. держ. СПб. 14-15. 1981. талант.: Питер Ком. пед. 10. 19. культури. наук з фіз. Ф. Совершенствование технического мастерства в прыжковых упражнениях художественной гимнастики: Автореф..Н. Смоленск: СГИФК. наук: 13.. психологов спорта.: Либідь. наук: 13.: Физкультура и спорт. 558 с. що основними з них є гнучкiсть. Психология подросткового и юношеского возраста. Психологическая подготовка // Художественная гимнастика: Учебник для институтов физ. дис… канд. С. 310 с 6. Ильин Е. 2.Л. Индивидуальные проявления и особенности личности // Общая психология: (Курс лекций) / Сост. 8. пед.444. С. ін-т фіз. Психофізична підготовка юних гімнастів: Автореф. М. 1997..00. ред.П.практ. В. виховання і спорту: 24. Психологія: Підручник / За ред. 718 с.: Вежа. 288 с.04.04. дис. 84-86 13. М. 2000.00. 1988. 1995. дис… канд. – 23 с. Трофімова. 2000. С. Волков Л.01 / НУФВСУ. Львів.  126 с 7. Сыча. конф. Приставкина М. 65-68. 9. Теория спортивного отбора: способности. 17. Зюкова Р. швидкiсть та функцiя рiвноваги.: ВЛАДОС. – К.С. 1995. дис… канд. Chişinău: USEFS. Е.. О ловкости и ее развитии. докладов ХI Всесоюзной науч.00.  М. 2003.В.М. Теория и методика детского и юношеского спорта. Пидоря А. Психология воли. М.

составляющие основу классификации физических упражнений: с целью развития физических качеств (силы. предложил ранжировать упражнения по трем признакам: по методу спортивного упражнения. Постановка проблемы. classification. 2012 275 . Наталов изучая эту проблему в гносеологическом плане. physical exercises.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. быстроты. In article substantive provisions of formation of classification of athletic allround are considered. классификация по относительной мощности работы. В результате изучения проблемы классификации физических упражнений в области физического воспитания и спорта наметились некоторые общие признаки. туловище. 2012 АТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ И ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ Подгурский С. Так как атлетическое многоборье является новым видом спорта современности вопрос его специальной классификации упражнений требует более Chişinău: USEFS. Классификация чрезвычайно важна в становлении и формировании социального явления. Классификация. систематизация и терминология средств спортивной тренировки имеет практическое значение для правильного построения занятий и улучшения качества учебно-тренировочной и спортивной работы. Методы исследования: анализ научно-методической литературы. Киев Keywords: athletic all-round. Цель исследования – определить структурно-функциональные единицы (термины и классификация) атлетического многоборья как вида спорта и выявить последовательность групп упражнений подчиняющихся законам систематики. ноги. Summary.. студент. Blocks of classification specifications of a sport are analysed and their scientific characteristic is given. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. описательный и системный методы. Так Г. по цели и по характеру движения. Классификация физических упражнений интересует специалистов давно. учет формы физического движения по системе близости к соревновательному упражнению. воздействие на двигательные звенья (плечевой пояс и руки. выносливости). тотальное воздействие). классификация упражнений по интенсивности нагрузок. Результаты исследования и их обсуждение.

например внешние (анатомические. форма. Классификация позволяет удобно распределять и хранить информацию с тем. ног. В основу классификации физических упражнений могут быть положены разные признаки. специально подготовительные. для рук. все физические упражнения. со штангой. Слово «классификация» употребляется в двух значениях: как процесс распределения объектов на классы и как результат такого распределения. вспомогательные и профилактические (табл. применяемые в процессе подготовки спортсменов. будет естественной.классификация – распределение физических упражнений по группам и подгруппам на основании какого-либо общего признака. 1-3). по их сущности и целенаправленности можно распределить на взаимосвязанные и обусловливающие друг друга пять следующих групп: общеразвивающие. Chişinău: USEFS. Классификация физических упражнений на основе признаков. Исходя из сказанного выше. это: динамическая сила. Каждый класс имеет свою группу соревновательных упражнений и свою взаимосвязь с другими видами спорта. 2012 276 . Определений понятию классификация очень много мы остановимся на некоторых из них: . который представленный в виде схемы или словесного описания. 2012 тщательного исследования. с которыми или на которых они выполняются) или внутренние.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Соревновательные упражнения делятся на три категории. .это пересечение основных характеристик атлетического многоборья с тяжѐлой атлетикой. определяющие общность физических упражнений по их сущности и целенаправленности. соревновательные. Динамическая сила . скоростная и статическая выносливость.). вольные. характеризующих общность упражнений каждой группы по их сущности и целенаправленности. чтобы использовать еѐ в составлении учебных программ и др.классификация – распределение множества объектов на классы. пауэрлифтингом и гиревым спортом. согласно наиболее существенным их признакам. д. туловища. и т. Классификация физических упражнений по внешним признакам может быть только вспомогательной и служит для придания множеству разнообразных упражнений определенного порядка (упражнения в передвижении. снаряды. с гантелями.

руки из положения ь» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. Вес на спине 1:3 собственного веса. рост на прямые сть» КМС: 12 повторений за 1мин. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Статическая выносливость . руки из положения Мастер Спорта: 15 повторений за 1мин. Вес на спине 1:4 собственного веса. Вес более 1:2 собственного веса. с наиболее максимальным весом на спине. 3 минуты. стоя на ногах Чемпион: 20 повторений за 1мин. Вес на спине 1:10 собственного веса. Динамическая сила преследует цель. 2012 Скоростная выносливость . Скоростная выносливость преследует цель. Вес на спине 1:6 собственного веса. футбол. Выкат спортивного «Скоростна-я 3разряд: 5 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: более 20 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. КМС: фиксация тела на 25 сек. Chişinău: USEFS.это пересечение с изометрической гимнастикой А. Подгурского. Выкат спортивного «Статичес2разряд: фиксация тела на 15 сек. лѐгкой атлетикой и игровыми видами спорта (баскетбол. стоя на ногах Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Вес на спине 1:2 собственного веса. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией.т. Таблица 1. КМС: 1 раз с фиксацией. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. 5 минут). 1разряд: 10 повторений за 1мин. катка в полный выносливо. которые имеют подтверждение дипломами «Книга рекордов Украины».д. катка в полный кая рост на прямые выносливост 1разряд: фиксация тела на 20 сек. 2012 277 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Засса. Статическая выносливость преследует цель. чтобы спортсмен выполнил упражнение с максимальным количеством повторений за отведѐнный промежуток времени (1 минута. кая сила» 2разряд: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией.). Блок 1 нормативов атлетического многоборья Упражнение Выкат спортивного катка в полный рост на прямые руки из положения стоя на ногах Категория Норматив* «Динамичес.2разряд: 7 повторений за 1мин.это пересечение со спортивной гимнастикой. Примером классификации в атлетическом многоборье может служить распределение всех спортсменов по антропометрическим данным и разделение их по спортивным разрядам. и. Вес на спине 1:8 собственного веса.3разряд: 1 раз с фиксацией. чтобы спортсмен выполнил упражнение таким образом. чтобы спортсмен выполнил упражнение всего один раз. * Все нормативы указанных упражнений взяты на основании личных результатов и рекордов С. гандбол. чтобы тело спортсмена удерживалось в фиксированном положении максимальное количество времени и окончательное завершение упражнения засчитывается после возвращения спортсменом в исходное положение. Чемпион: 1 раз с фиксацией.

Вес на спине 1:6 собственного веса. от пола ость» Мастер Спорта: 25 повторений за 1мин. Упражнения. «Подъѐм «Статиче 2разряд: фиксация тела на 15 сек. 1) «Динамическая сила» . Вес на спине 1:3 собственного веса.это способность длительное время поддерживать оптимальные силовые характеристики удержания. 2012 Таблица 2. Блок 2 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Подъѐм Подгурского» на прямых руках от пола Категория Норматив* «Динами 3разряд: 1 раз с фиксацией. Подгурского» на ная 1разряд: 15 повторений за 1мин. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. КМС: 1 раз с фиксацией.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией.подразумевает. от пола ость» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. что и предопределяет актуальность дальнейших исследований. прямых руках вынослив КМС: 20 повторений за 1мин. Вес более 1:2 собственного веса. В статье рассмотрены некоторые вопросы структурно-функционального наполнения атлетического многоборья. 3) «Скоростная выносливость» . ческая 2разряд: 1 раз с фиксацией. указанные в таблицах 1-3 характеризуют основной принцип выполнения упражнения в соответствии выбранной категории. «Подъѐм «Скорост 2разряд: 12 повторений за 1мин. Вес на спине 1:2 собственного веса. Вес на спине 1:10 собственного веса. Подгурского» на ская 1разряд: фиксация тела на 20 сек. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. способность преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. прямых руках вынослив КМС: фиксация тела на 25 сек. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. которые должны быть преодолены и нейтрализованы. Вес на спине 1:8 собственного сила» веса. Chişinău: USEFS. Чемпион: 1 раз с фиксацией. 2012 278 . 2) «Статическая выносливость» . Вес на спине 1:4 собственного веса. 3разряд: 7 повторений за 1мин.максимальная сила определяется величиной внешних сопротивлений. которые требуют более глубокого научного изучения. Перспективы дальнейших исследований. Абсолютный Чемпион: более 35 повторений за 1мин. Чемпион: 35 повторений за 1мин.

КМС: 15 повторений за 1мин. Вес на спине 1:3 собственного веса. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. Вес на спине 1:8 собственного веса. КМС: фиксация тела на 25 сек. Вес на спине 1:10 собственного веса. Вес на спине 1:4 собственного веса. Chişinău: USEFS. Чемпион: 25 повторений за 1мин. «Статическая 2разряд: фиксация тела на 15 сек. которое естественно требует систематизации и определения основных его понятий. Вес более 1:2 собственного веса!!! 3разряд: фиксация тела на 10 сек. Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. 2разряд: 1 раз с фиксацией. 3разряд: 5 повторений за 1мин. 2012 279 . «Динамическ ая сила» Вывод Определение специальной терминологии и проведение классификации основных структурно-функциональных компонентов является неотъемлемым атрибутом признания нового вида спорта. Накопление определенных эмпирических знаний и практического опыта в развитии атлетического многоборья формируют его основу не только как нового вида спорта. Мастер Спорта: 20 повторений за 1мин. Чемпион: 1 раз с фиксацией.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. но и как общественного социального явления. В этой связи отличительной чертой атлетического многоборья является органическое соединение элементов силовых видов спорта и гимнастики. КМС: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: более 25 повторений за 1мин. 1разряд: 1 раз с фиксацией. «Скоростная 2разряд: 7 повторений за 1мин. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. выносливость» 1разряд: 12 повторений за 1мин. Блок 3 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» Категория Норматив* 3разряд: 1 раз с фиксацией. 2012 Таблица 3. Вес на спине 1:2 собственного веса. выносливость» 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:6 собственного веса.

В. К проблеме изучения терминологии и классификации атлетического многоборья / С. The best swimmers started to practice this kind of sport in these years. 2011.О. Шейко. Шейко Б. Подгурский С. Кишинев Keywords: children and teenagers. Зациорский В. Государственный университет физического воспитания и спорта. 236 с. Кишинев Побурный П. профессор.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2. Сущности спортивной формы / О.И. Желязков // Теория и практика физической культуры. 3. С. Государственный университет физического воспитания и спорта. № 7. Правильное ее решение обеспечивает развитие спортивного плавания и успехи спортсменов. 2000. Воспитание физических качеств / В.С. Лях-Породько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції.: Советский спорт. Кишинев Солоненко Г. Тернопіль: ТНПУ ім. 229-232. The second condition is the age: for boys from 9till 11 years for girls from 7 till 9years. М. Отсюда правильное решение проблемы отбора приносит многочисленные выгоды: Chişinău: USEFS.. С. 1967. Summary. 2012 Библиография: 1. Государственный университет физического воспитания и спорта. performance. А..: ФиС.. студентка. swimming. В.И. Проблема отбора была и остается одной из самых важных для современного спортивного плавания.М. 24-26. 82 с. Такая подготовка связана со значительными финансовыми расходами. 2012 280 . доцент. Подгурский. Зациорский. М.М. Пауэрлифтинг / Б. Гнатюка. 4. Желязков О. 1997.О. МЕТОДОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОРА ПЛОВЦОВ В МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКЕ Таценко А. Однако достижение значительного успеха на международной арене в настоящее время требует интенсивного и многолетнего периода подготовки. The main condition for reception of children and teenagers in the groups of the initial preparation are good health most of all cardiovascular and respiratory systems which define the high performance of their organism in the time of educational and training lessons. cardiovascular and respiratory systems.

ухудшения состояния здоровья вследствие не соответствующих возможностей спортсмена тренировочных нагрузок. что проведенные экспериментально-аналитические исследования в теории и практике спортивного плавания в условиях спортивной школы позволят выделить наиболее значимые методы и средства.избавляет тренеров от ненужной потери времени и психофизического запаса сил. как факторов. Нами предполагалось. определяющих спортивную пригодность к занятиям плаванием в многолетней тренировке. 2012 . не отпугивает от занятий плаванием. Исследовать динамику общедвигательных и психомоторных способностей юных пловцов. связанные с многолетней тренировкой бесперспективных спортсменов. пригодности пловцов к спортивному совершенствованию в многолетней тренировке. Кишинева. 2012 281 . определяющих спортивную Chişinău: USEFS. Осуществить информационный поиск по вопросу многолетней тренировки спортсменов с учетом возрастной периодизации. . определяющие спортивную пригодность юных пловцов в многолетней тренировке.оберегает тренирующихся от потери времени. Целью работы является совершенствование методики многолетней тренировки пловцов. Работа определяется аргументированным контент-анализом и экспериментальными данными прогностичности основных критериев отбора и тестов. Объектом исследований является применение современных методов спортивной диагностики. Исследовать динамику морфофункциональных возможностей юных пловцов. В исследовании участвовали пловцы спортивных школ плавания г. 3. неисполнения ожиданий. В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: 1. определяющих их спортивную пригодность в многолетней тренировке. Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения апробированных мероприятий в ходе тестирования и оценки спортивной пригодности пловцов в условиях многолетней тренировки. .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.обеспечивает качественное пополнение резерва для состава сборной Молдовы. 2.сокращает финансовые расходы. .

девочек . обеспечивающие результативность в перспективе. 2012 пригодность и долговременную адаптацию их организма для спортивнотехнического совершенствования в многолетней тренировке. Педагогические методы позволяли оценить уровень физических качеств и координационный способностей.М.90%.46 и члены сборной Молдовы.15 чел. 9–10 лет -24 чел. профессор Рышняк Б.. Работоспособность.) и кафедры плавания ГУФВиС. Социологические методы позволили получить информацию о спортивных интересах детей и подростков. Пробейголова И. определяющих возможности спортивнотехнического мастерства юных пловцов. которые представлены в гистограммах. требует высокого уровня согласованности движений. 11-12 лет – 18 чел. 2012 282 . состояние анализаторных систем организма и состояние здоровья. равновесие занимает одинаковую позицию с обучаемостью и сенсомоторными качествами на уровне 80% и к концу гистограммы следуют прыгучесть. как факторы. Естественный педагогический эксперимент проводился в условиях специализированных школ плавания г.. нам удалось получить характеристики юных пловцов. Chişinău: USEFS. Исследования осуществлялись с октября 2008 г. 13-14 лет – 16 чел. На основе медико-биологических методов определялись морфофункциональные особенности. которую далеко не каждому дано освоить. ДЮСШММС . Из них: мальчиков . уровень физического развития. 15-16 лет .. выносливость и скоростно-силовые способности составляют 85%. На втором . по октябрь 2011г.. Для оценки спортивной пригодности использовались различные методы. заведующий кафедрой. Под наблюдением находились юные спортсмены: 7-8 лет – 26 чел.52.директор Писанко А. раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к многолетним занятиям спортом и к высоким спортивным достижениям. определяющие биомеханику техники плавания и коэффициент полезной деятельности. гибкость и сила.14чел.морфофункциональные возможности . а вестибулярная устойчивость.. отражающей основные качества и возможности (рис.1) на первом месте координационные способности -95% и это вполне естественно. мастера спорта международного класса: мужчины . Кишинева (школа №11 –директор. В гистограмме.В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. мастера спорта. Чрезвычайно сложная техника современного спортивного плавания.Ю. женщины – 10 чел. В результате опроса тренеров.

определяющих спортивную пригодность для занятий спортивным плаванием При оценке личностно-психологических факторов. Наличие минимума качества и возможностей.65% и 55% . 2012 100 90 80 70 60 50 95 90 85 85 координационные способности морфофункциональн ые возможности работоспособность. 2012 283 . способность к творчеству . Перемена места жительства может быть причиной отсева по мнению 75% опрошенных. а также мышлению и ориентировке.100% целеустремленность и трудолюбие. На первом месте . Chişinău: USEFS. Далее в порядке убывания .55%. 80% юных спортсменов уходят их секции из-за боязни травмирования или подрыва здоровья в связи с увеличивающимися нагрузками. При изучении мнения специалистов об основных причинах отсева.2).агрессивность.70% . 1. 85% опрошенных считают отсутствие желания заниматься или появление других интересов. сенсомотрика прыгучесть гибкость 10 сила 0 Рис. мнение специалистов распределилось следующим образом.65%.устойчивость к стрессу и боевитость -85%. Далее следуют причины отсева из-за допущенных ошибок в методике тренировки и обучения . объем и распределение внимания . запрет родителей . 69% специалистов отдают предпочтение активности и смелости. выносливость скоростно-силовые способности равновесие 80 80 70 55 45 40 30 20 обучаемость. определяющих спортивную пригодность (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Таким образом. 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 95 95 целеустремлѐнность. определяющих эффективность учебнотренировочного процесса. Анализ практической деятельности ведущих спортивных школ плавания г. ориентировка устойчивость к стрессу. 2. доступностью и. что оценку перспективности пловцов в многолетней тренировке осуществляют на основе педагогических. определяющие спортивную пригодность к занятиям спортивным плаванием. Chişinău: USEFS. сохраняя и приумножая систему воспитания спортивного резерва и другие достижения ведущих мировых школ плавания. отличающихся простотой. трудолюбие 80 активность. метрологических тестирований и социологических опросов. психологических. боевитость объѐм и рапределение внимания способность к творчеству агрессивность Рис. тренеров и собственные исследования показали. в тоже время. Лично-психологические факторы. несмотря на огромные трудности. специалистам Республики Молдова удалось достичь значительных результатов в подготовке пловцов высокой квалификации. в которых в настоящее время находится спорт высших достижений в Республике Молдова. достоверной информативностью в комплексных обследованиях юных спортсменов. находят перспективные пути повышения эффективности работы в новых социальноэкономических условиях. медико-биологических.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. смелость 70 65 55 игровое мышление. Кишинева. Тренера в своей работе умело используют опыт подготовки сильнейших зарубежных пловцов. 2012 284 .

скорости. Контроль физической подготовленности направлен на объективную оценку динамики развития силы. изучают личностно-психологические характеристики и свойства нервной системы с целью объективизации спортивной пригодности юных спортсменов для дальнейшего спортивно-технического совершенствования в многолетней тренировке. Именно в этом возрасте приступили к занятиям спортивным плаванием многие выдающиеся пловцы. Динамика параметров физического развития в условиях целенаправленных учебно-тренировочных занятий спортивным плаванием отражает акселеративность в росте тела в длину при несколько меньшей массе тела. особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. что является одной из причин более раннего достижения норматива мастера спорта в женском плавании. для девочек 7-9 лет. соматотип. 2012 В ходе спортивной ориентации и отбора на этапе начальной подготовки тренеры совместно со спортивным врачом осуществляют оценку физического развития. а также морфофункциональных задатков создает потенциальную Chişinău: USEFS. что определение сочетания двигательных и личностно-психологических способностей. в конечном итоге. Комплексный контроль в процессе многолетней тренировки пловцов способствует оптимизации спортивного отбора и их подготовленности с определенной направленностью. определяющих высокую работоспособность их организма в ходе учебно-тренировочных занятий. к анаэробной работе. Вторым критерием является возраст: для мальчиков 8-10 лет. что благоприятно влияет на их гидродинамические характеристики. гибкости и выносливости. При этом мальчики-юноши по всем показателям физического развития в абсолютных и относительных единицах превосходят девочек-девушек. 2012 285 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. При оценке спортивной пригодности рекомендуется исходить из того. Контроль функциональной подготовленности способствует оценке работоспособности в ступенчато-возрастающем тесте с последующей реакцией ЧСС. за исключением обтекаемости и плавучести. общую специальную и функциональную подготовленность. Главным условием для приема детей и подростков в группы начальной подготовки является хорошее здоровье. Пробы с задержкой дыхания позволяют оценить возможности организма (сердечно-сосудистой и дыхательной систем) к дефициту кислорода и.

: Выща школа.: Медицина. Регуляция позы человека. Биомеханика плавания (монография)..С. Гудков И. 1978. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. М. Методические рекомендации по отбору в плавании. студентка. Величина морфофункциональных показателей физической работоспособности (в абсолютных величинах). 1976.физ. Теория и методика физического воспитания. Теория спорта (учебник). 6. что является возможностью компенсаторной способности их организма в реализации функциональных резервов в экстремальной соревновательной деятельности.П. also perspective directions of development of adaptive sports in the Ukraine are identified. Тесты в физическом воспитании школьников М.. Тестирование в спортивной медицине.:1978. М. Белоцерковский З. Платонов В. 2012 возможность для достижения высоких спортивных результатов в избранном виде спортивного плавания в многолетней тренировке.Н. А. М.: Наука. 8. 4. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Карпман В. Иофе Л. Библиография: 1.. М.Б. Ашмарин Б. В кн. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ Хасая А.: Просвещение.А.: Академия.: Сердце и спорт. Матвеев Л. Губа В.Д. к. Зациорский В. М. 2. 7. Прогнозирование двигательных способностей. 333с.: Олимпия Пресс. Summary. Булгакова Н.Л. 199с. т. Однако. Теория и методика физического воспитания.. М. problems of adaptive sports. Новикова А.: ФиС.. М. отнесенных к массе тела. 33с. 3. 10. К. Пробы с задержкой дыхания.М.П. 75с. в относительных величинах. Chişinău: USEFS. 1978.: ФиС. In this article the peculiarities of the organizational and regulatory frameworks of adaptive sports in different countries current problems of adaptive sports are analyzed. максимального потребления кислорода (МПК) женщин-пловчих уступает показателям мужчин-пловцов. Гурфинкель В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1987. аэробной производительности. М. 9.: ФиС.. 84с.А.-62с. 1988.1. 2007. 1968. 57с. доцент. 5. Киев Keywords: adaptive sports. 72с. 2012 286 . спортсменки превосходят своих коллег. 1965.. 1981.восп.Ж. Киев Когут И. основа ранней ориентации в спорте.А. Лях В. с сотр.И.

определение перспективных направлений развития адаптивного спорта в Украине на основании анализа актуальных проблем его развития. Задачи: 1.]. Всеукраинского центра физической культуры и спорта инвалидов ―Инваспорт‖ перед которым стояли следующие задачи: Chişinău: USEFS. Цель исследования . ―I Олимпийских Игр для глухих‖[1. 4 и др. По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10% населения земного шара. Происходит смещение акцента с подчеркивания ограниченности их возможностей к осознанию необходимости использования и увеличения имеющегося значительного потенциала для максимального проявления индивидуальных возможностей этих людей [1. 2012 Актуальность. документальных материалов сети Internet. Проанализировать актуальные проблемы развития адаптивного спорта. в Берлине «Спортивного клуба глухих» и проведение в 1924 г. 2 и др. За последнее десятилетие в общественном сознании отмечается процесс постепенного изменения отношения к людям с ограниченными возможностями. В настоящий момент большинство исследований направлены скорее на физические и психологические детерминанты здоровья и физического состояния. Методы исследования: анализ специальной литературы. Результаты исследования и их обсуждение. анализ. синтез и систематизация. 2]. Определить перспективные направления развития адаптивного спорта в Украине. Началом становления и развития адаптивного спорта большинство исследователей считают организацию в 1888 г. уровня физической подготовленности людей с особыми потребностями. но неуклонно растѐт. Выявить особенности организационных и нормативно-правовых основ адаптивного спорта в разных странах. Началом активного развития физкультурно-спортивного движения людей с особыми потребностями в Украине является создание в 1993 г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Распространенной является точка зрения. 3. нежели определение условий их социальной адаптации и интеграции [3. Несмотря на успехи медицины.]. 2. их число медленно. согласно которой забота государства о своих согражданах с особыми потребностями является мерилом его культурного и социального развития. 2012 287 .

Является единственным государством. США.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. как высшая форма реабилитации инвалидов. 2012 288 . Франция Из 1 млн. в первую очередь. Особенности формирования организационных и нормативноправовых основ адаптивного спорта в разных странах Страна Основные направления деятельности Италия Развитие физической активности и спорта среди людей с ограниченными возможностями занимает одно из шести приоритетных направлений деятельности Региональных советов. комплектование и подготовка сборных команд для участия в чемпионатах Украины. в котором создана государственная система управления спортом людей с ограниченными возможностями и принята государственная программа их поддержки. США Украина Chişinău: USEFS.проведение соревнований по видам спорта. В настоящее время большинство экономически развитых стран. дворцы спорта и стадионы должны быть доступны людям с ограниченными возможностями. умственно отсталых лиц 23 тыс. Таблица 1. Согласно Федерального Акта (закона) об американцах с ограниченными возможностями. Предъявляться жесткие требования к строительству спортсооружений в целях обеспечения более широкого доступа к ним людей с ограниченными возможностями. Италия. открыто 27 специализированных детско-юношеских спортивных школ инвалидов. В стране налажена четкая система деятельности оздоровительных и спортивных организаций для людей с ограниченными возможностями. где отражены и занятия физической культурой и спортом (табл. все общественные здания. Финляндия Муниципалитеты смогли привлечь к работе с людьми с ограниченными возможностями ещѐ в начале 90-х гг.привлечение инвалидов всех возрастов и категорий к регулярным занятиям физкультурой и спортом через создание спортивно-оздоровительных и физкультурно-реабилитационных клубов и организаций по месту жительства. 111 физкультурнооздоровительных клубов инвалидов [2]. Паралимпийских и Дефлимпийских играх. 1) [5]. и. Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечено: «Все большее признание получает важность спорта для людей с ограниченными возможностями. большое количество спортивных инструкторов. занимаются спортом в 550 спортивных клубах. имеют разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов. 2012 . . Франция и др. Мира. проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. В настоящие время действуют 65 подразделений региональных центров «Инваспорт» в городах и районах Украины. Поэтому государства должны поощрять все виды спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями путем предоставления надлежащих средств и правильной организации этой деятельности». Европы. находящихся в ведении муниципалитетов.

2012 289 . в области ее лечебного и образовательного направлений). обладающих организаторскими способностями. приходится констатировать практически полное отсутствие трудов. отсутствие ставок тренеров в сфере адаптивного спорта [3]. в полной мере учитывающей специфику их диагноза. Ощущается недостаток научно-методической литературы. 2012 Проведенные российскими учеными исследования позволили выделить проблемы развития адаптивного спорта в России. но также медицинское и психологическое сопровождение занятий с представителями различных нозологических групп. что в настоящее время значительные усилия направлены на развития адаптивной физической культуры как универсального средства физической. Следующими не менее важными являются проблемы практического отсутствия специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных Chişinău: USEFS. проживающих в Украине [2]. компетентных в вопросах обучения и тренировки спортсменов. отсутствие Федеральной программы. способных обеспечить не только педагогическое. посвященных проблеме спортивной подготовки представителей различных нозологических групп. специалистов. направленной на развитие адаптивного спорта. психической и социальной адаптации людей с особыми потребностями. организация учебно-тренировочного процесса. относящихся к различным нозологическим группам. потребность в строительстве специализированных спортивных комплексов. основными из которых являются: недостаточное финансирование. По данным ―Инваспорт‖ это около 2% от общего числа инвалидов. как о ненужных обществу. Следует отметить отсутствие налаженной системы повышения квалификации и обмена опытом специалистов в области адаптивной физической культуры. лишь незначительная их часть вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. а недопонимание многими государственными и общественными деятелями важности преодоления ―советского‖ стереотипа о людях с ограниченными возможностями. необходимость создания клубной системы проведения соревнований. Несмотря на богатый фонд имеющихся научно-методических разработок по адаптивной физической культуре (особенно. Несмотря на то.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Первостепенной проблемой развития адаптивного спорта в Украине является даже не отсутствие должного уровня социально-экономического развития государства. Важной является проблема дефицита квалифицированных кадров. необходимость организации семинаров-форумов по обмену опытом.

) Chişinău: USEFS. Количество детей. выделяемых для приобретения необходимого оборудования и инвентаря.). Распределение по нозологическим группам не имеет значительных различий (рис. и финансовых средств. при составлении расписания учебно-тренировочных занятий следует учитывать распорядок дня. 2012 сооружении. с недостатками слуха с недостатками зрения 19% 27% с поражением ОДА 34% с недостатками умственного развития 20% Рис. необходимого для полноценной организации занятий (пандусы. Присутствует проблема организации учебно-тренировочного процесса. в их возможности самостоятельного передвижения в общественном транспорте. Поскольку дети и подростки с особыми потребностями нередко обучаются и проживают в условиях реабилитационных центров.п. 2 тис. которая актуальна как для взрослых. В систему детско-юношеского спорта инвалидов вовлечено свыше 13 тыс. а так же материально-технической оснащенности занятий. раздевалки и т. детей (что составляет 8 % от общего количества детей-инвалидов в Украине). 2012 290 . прежде всего. занимающихся в спортивных секциях и ДЮСШИ в Украине (13. предназначенных для обучения и тренировки спортсменов с особыми потребностями. 1. но и в принципиальном отсутствии на имеющихся спортивных сооружениях специального оборудования. Суть проблемы состоит не только в нехватке спортивных сооружений. так и детей. лифты. и.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. нерешенность проблем в градо. имеющих нарушения в развитии. а так же опасность получения травмы во время непосредственно тренировочного занятия в зависимости от специфики контингента занимающихся.и дорожном строительстве. немаловажное значение играет полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом. необходимость создания условий для доставки юных спортсменов к месту занятий. 1).

С. Библиография: 1. масштабные научные исследования. и доп. Бріскін. централизованная подготовка родителей детей-инвалидов. 2010. Ю. Брискин Ю. 250 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Ф. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. Брискин. но и гуманизации общества в целом. Махов А. С. формирование мотивации к занятиям спортом.П. проф.:Асконіт. Адаптивный спорт / Ю. Chişinău: USEFS. Выводы Перечисленные проблемы являются лишь видимой частью тех многочисленных трудностей. Степанова О. организация медицинского сопровождения. 448 с. 2009.]. 3. 5. закладів фіз. І. 2011. К. что неизбежно приведѐт не только к увеличению количества занимающихся адаптивным спортом. Когут та ін. 2-е изд.В. вищих навч. 2012 291 . Проблемы управления развитием адаптивного спорта в России // Учѐные записки университета имени П. создание условий для занятий физической культурой и спортом всех нозологических групп. 2. М. М. Евсеева.А. Поэтому перспективными направлениями развития адаптивного спорта в Украине являются следующие: разработка и создание специализированных спортивных сооружений.ru/xml/t/print. подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров. А. 2005. ―Адаптивный спорт в Европе. організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч.А. США и Канаде / Режим доступа: http://www. Передерий.Н. 2012 Одной из важнейших проблем развития адаптивного спорта является также низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и спортом.С. виховання і спорту / [С. работающим в системе адаптивного спорта. Евсеев.Ф...П. 296 с. оборудования и инвентаря. испр. ред.: Советский спорт. посіб. 4.sport fcp. 58 с. 316 с. 2 / под общ.А. с которыми приходится сталкиваться людям.: Советский спорт.О. Том 1.xml?lang. Значимой является проблема излишней увлеченности руководящими организациями достижением спортсменами высоких спортивных результатов в ущерб физкультурно-оздоровительной направленности. Лесгафта.. Матвєєв. для студ. Історичні.

canoe slalom. Chişinău: USEFS. Участие в первых играх Олимпиад отечественных гребцов слаломистов в 1972 г.. признанные ICF. Into account the basic requirements and specialized training components national athletes. 2012 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В УКРАИНЕ Цимбалюк Е. and studied on the basis of data formulated the basic provisions and criteria necessary for the development of canoe slalom in Ukraine. [1. Официальные соревнования проводятся в следующих дисциплинах: K-1М (байдарка-одиночка) мужчины. На территории Украины этот. после чего был исключѐн. Киевский национальный архитектурно-строительный университет. 2012 292 . C-1 (каноэодиночка) женщины – включены в программу чемпионатов мира с 2010 года. K-1Ж (байдарка-одиночка) женщины. В программу Олимпийских игр гребной слалом входил в 1972 году.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Киев Яковенко А. Актуальность.. Гребной слалом это одна из 10 технических дисциплин Международной Федерации Каноэ (англ. 20 века). Зарождение (70 гг. С-2 (каноэ-двойка) мужчины. но в Олимпийскую программу С-1 женщины пока что не входят. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Также проводятся командные соревнования (каждая команда состоит из 3 экипажей). (Мюнхен). 2. Официальное включение гребного слалома в Олимпийскую программу в 1992 г. С1 (каноэ-одиночка) мужчины. вновь включѐн с 1992 года (XXV игры Барселона). International Canoe Federation — ICF). которые тоже не входят в Олимпийскую программу. Развитие и становление гребного слалома на территории Украины проходило в 3 этапа: 1. Киев Мусевич В.. competitions. In the paper the main prospects for the development of canoe slalom in Ukraine. 3]. были проведены в 1933 году на реке Аре в Швейцарии. (Барселона). Киев Keywords: athletes. Первые соревнования. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. а именно с 70 гг. international competitions. 2. вид спорта еще с советских времен активно развивается. training. 20 века. Первый чемпионат мира состоялся в 1949 году в Женеве. Summary. относительно молодой.

что и спортсмены и тренеры в основном отвечают достаточно однообразно. и те и другие наибольшие перспективы сопоставили именно со строительством специализированного искусственного гребного канала. Чемпионат Европы. опрос и анкетирование. Современный этап. Полученные данные в дальнейшем обрабатывались с помощью методов математической статистики.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а 10 – наибольшее. На основании полученных обработанных данных анкетирования. повышение интереса общественности и открытие новых спортивных школ по гребному слалому. А наименьшую оценку получили внедрения государственных программ и повышение квалификации тренеров и судьей. уже сегодня можно говорить о росте спортивных результатов отечественных гребцов-слаломистов на мировой арене. Контингент. И 5 –тренеров высшей квалификации. Сформирована квалифицированная сборная команда. Создание федерации гребного слалома Украины и участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях различного уровня (Чемпионат мира. совершенствование методики подготовки. Где 1 – это наименьшее влияние (значение). Вариативность выборки в пределах допустимого. 2. В ходе работы использовались методы анализа специальной литературы. мы видим. Результаты исследований и их обсуждение На современном этапе гребной слалом в Украине бурно развивается и привлекает все больше желающих освоить этот непростой сложнокоординационный вид спорта с элементами риска. Тем не менее.) [1. развитие маркетинговых программ и спонсорской помощи. возраст спортсменов – 18-23 лет. 25 высококвалифицированных спортсменов (МС). 2012 3. Chişinău: USEFS. имеет весомое значение в дальнейшем развитии гребного слалома на Украине. 3]. Цель: Определить основные перспективы развития гребного слалома в Украине. существуют свои специфические проблемы. В то же время и спортсмены и тренеры выделяют: совершенствование материально технической базы. этапы кубков мира и др. Отечественные гребцы все ближе подбираются к завоеванию Олимпийской лицензии. Методы и организация исследований. 30 человек из которых. Респондентам предлагалось оценить вопросы анкеты по значимости предложенных вопросов от 1 до 10. в силу тех или иных причин. которые специализируются в гребном слаломе. Выявление и решение которых. Но. 2012 293 . А именно. которая достаточно успешно представляет Украину на мировой арене. методы математической статистики. как очень важные факторы дальнейшего развития гребного слалома в Украине. как и в других видах спорта.

Показатель Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.12 2. Повышение квалификации тренеров и судьей. 1 Повышение интереса общественности к гребному слалому. Оценка по 10 бальной шкале 9 .72 0. 2012 294 Строительство специализированного искусственного гребного канала.5 3 0.16 0.39 0.59 0.51 14.8 8 0.29 0. σ ±m σ ±m CV.14 0. 9. Оценки респондентов.7 %.2 2 0. 2012 Таблица 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Создание комплексной научной группы по гребному слалому. Совершенствование материально технической базы.4 4 0.89 0.85 0.49 14. 6. Создание комплексной научной группы по гребному слалому.08 0.06 11. 11 10 8 7 6 5 4 3 2 Рис.1 9 0.80 до 14. Строительство специализированного искусственного гребного канала. Совершенствование методики подготовки. привлечение спонсоров.25 14.21 0.73 0.23 13.43 0. Результаты анкетирования № п/п 1.42 14. 7. привлечение спонсоров.67 8 0. 2. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта. 4.0 9 0. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому. 8.53 0.08 14. % x x % Оцениваемый показатель Повышение интереса общественности к гребному слалому.09 8. Что подчеркивает однородность выборок. 10 Оценки респондентов.31 6. Совершенствование методики подготовки. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.8 %.34 14.31 13. а у тренеров от 0.57 5 0.7 6 0.0 3 0. 3. 7 1.15 0.0 2 0.63 10 0. Совершенствование материально технической базы. Повышение квалификации тренеров и судьей.6 6 0. Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности.17 14.80 Так у спортсменов она колеблется от 1.7 5 0.10 2.09 1.30 10 0.3 1 0.3 до 14.67 1 0.13 0.11 0. среднее значение по группе Спортсмены Тренеры Chişinău: USEFS.18 0. 0 Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. 5.09 1.05 0.00 4 0. среднее значение по группе и математическая статистика Спортсмены Тренеры CV.59 14.1.42 14.53 0.03 0.15 0. Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.63 7 0.08 1.

пробный проект такого сооружения. Выполнила работу архитектор Цимбалюк Елена.. 5. каф. привлечение интереса общественности.З. Наличие гребного канала подразумевает создание «школы слалома» на территории страны. что позволяет повысить эффективность техники и тактики в условиях моделирования соревновательной деятельности. кандидат наук Ткаленко В. в Украине ведутся разработки в области проектирования сооружений данного специального типа.2-13-2003 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения по сколько в Украине не существует норм по данному типу сооружений. 3. 4. Ознакомится с проектом можно в научной библиотеке КНУСА. Так как гребной канал. При кафедре Архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений. Гребной канал позволяет моделировать препятствия и предсказывать возможные варианты прохождения дистанции. 2. целью которой является выработка основных принципов для проектирования сооружений для гребного слалома. включающий в себя все особенности функционирования данного комплекса в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. что на данном этапе развития гребного слалома в Украине основной задачей является необходимость строительства специализированного искусственного гребного канала. что снижает уровень риска проведения занятий с малоподготовленными группами. требований ДБН. Chişinău: USEFS. Гребной канал безопасен. и существует первый. Данный проект представлен в качестве дипломной работы на степень бакалавра 2011 г. Учитывая мировой опыт. 2012 295 . тренировки в данных условиях приводят к повышению спортивного результата. На сегодняшний день. бывший (КИСИ).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. норм Украины. так как возрастает доля специальной подготовки. открытие новых спортивных секций.2. Основополагающим документом стал ДБН В. можно с уверенностью заявить. развитие маркетинговых программ и привлечение спонсоров. 2012 Учитывая полученные данные респондентов в ходе опроса и анкетирования. Данный проект был разработан согласно с: действующих архитектурно-градостроительных руководствующих документов. На данный момент ведется исследовательская работа. дает: 1. руководитель работы зав. Адекватные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований международного уровня.

В.: Олимпийская литература. Академия таможенной службы Украины Keywords: aesthetic gymnastics. Платонов. в Chişinău: USEFS. Эстетическая гимнастика . массовый вид спорта [6.Н.1978. Гребля на байдарках и каноэ слалом. Библиография: 1. К. 78-93. 2004. 189 219. установлена высокая значимость строительства специализированного искусственного гребного канала. Советский спорт-М. Это направление гимнастики направленно на укрепление здоровья и улучшение физического развития девочек и женщин. совершенствование материально технической базы.Н. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.А. Слотина Ю. связанные с естественной грацией и силой. Таким образом показаны перспективы развития гребного слалома в Украине и основные причины результативности выступлений сборной команды Украины по гребному слалому на международной арене. /Примерная программа/.. Украинa .А. 3. 2012 296 . Булаев М. Булаев М... 853 с. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.А. привлечение спонсоров. 2012 Выводы На основании анкетирования спортсменов и тренеров. Современные тенденции развития не олимпийских видов спорта занимает достаточно весомое место на Украине. С. Днепропетровск Кидонь В. 2. Summary.: 2006. 7]. и базируется на естественных движениях всего тела [5]. This article analyzes performance at the World Championships in aesthetic gymnastics. Платонов В.-С. Ашмарин Б.А. развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. technical preparedness. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта. ритмические и динамические элементы. Particular attention is paid to the technical readiness of athletes. М. совершенствование методики подготовки. В комплекс средств эстетической гимнастики входят: гармонические. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: [учебник тренеров высшей квалификации] / В. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ Шупилова Я.: Физкультура и Спорт/ Ашмарин Б..женский командный.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Chişinău: USEFS. 4]. Объект исследования – техническая подготовка спортсменок. педагогическое наблюдение и эксперимент.) и видеосъемок. В Украине эстетическая гимнастика стала развиваться в начале 2003 года. Исследование проводилось на Чемпионате Мира по эстетической гимнастике. 10]. В то же время отметим. Viktoria (UKR). Эстетическая гимнастика пользуется большой популярностью в мире. Создание Национальной федерации способствовало выходу гимнасток на международный уровень. 2012 297 . занимающихся эстетической гимнастикой в группах высшего спортивного мастерства. посвященные особенностям построения учебно-тренировочного процесса. занимающихся эстетической гимнастикой.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. программы ДЮСШ и др. первая национальная сборная команда Украины по эстетической гимнастике была сформирована на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украины.это национальный вид спорта [1. занимающихся эстетической гимнастикой.София (Болгария). Для любителей нет количественных ограничений [3. одновременно на площадке выступают от 6 до 12 человек. Так в июне 2004 года сборная команда Украины приняла участие в V Чемпионате Мира в г. Предмет исследования – содержание технической подготовки спортсменок. Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы. Анализировались выступления спортсменок команд Dinamot (FIN). анализ документальных материалов (протоколов соревнований. Задачей нашего исследования было проанализировать техническую подготовленность спортсменок. что в доступной научно-методической зарубежной и отечественной литературе вопросы. планов тренировок по эстетической гимнастике. и становление технического мастерства элементов различной группы сложности в эстетической гимнастике отсутствуют. в Финляндии . Mantila (BRNO). которая вышла в финал и получила «Кубок финалистов» [6]. 2012 программе для спортсменов существует ограничение участников в одной команде. подготовка спортсменок актуализирует поиск научных подходов и оперативное внесение результатов поиска в практику подготовки гимнасток на различных этапах спортивного совершенствования. В связи с этим.

разнообразие в динамике и скорости [8]. 2 волны.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2 связки из трех движений тела (в соответствии с правилами соревнований. Все движения в эстетической гимнастике должны выполняться слитно. 2012 298 . Сборная команда Украины представлена командой Viktoria. разная степень устойчивости в равновесиях. Chişinău: USEFS. поворотов. 2 изолированных прыжка. Нами были проанализирована техника исполнения соревновательных композиций сборных команд. 2 взмаха. что команда Финляндии на сегодняшний момент является идеалом в эстетической гимнастике. так и в композиции в целом. гимнастки выполняют композицию ярко и эмоционально. В выполнении соревновательной композиции на Чемпионате Мира в этой команде было недостаточно слитности внутри движений и связок. В сборной команде Чехии отмечаются нарушения в координации движений. Однако наблюдаются в технике исполнения ошибки индивидуального характера. Техника исполнения должна демонстрировать амплитуду. Чехии и Украины участвующих в Чемпионате Мира: Dinamot (FIN). связанные с разным уровнем физической подготовленности: не одинаковая фаза полета в прыжках. 9]. Гармоничные движения следуют плавно и естественно от одного движения к следующему. непрерывно. 2012 Философия эстетической гимнастики основана на гармонии в движениях. как внутри движений. а так же мало динамики в исполнении композиции. Mantila (BRNO) и Viktoria (UKR). плавно. тенденциями развития вида спорта) [2. где бы гимнастки выполняли синхронный вдох и выдох. В композиции присутствуют: разнообразие в динамике. Нами было установлено. 2 связки из двух движений тела. Много ошибок при выполнении равновесий. В композиции гимнасток должны присутствовать: 2 изолированных равновесия. Наблюдаются индивидуальные ошибки. Наиболее часто встречаемые ошибки представлены в таблице 1. Финляндии. а так же нет четких «точек» в композиции. в упражнении практически нет статики (остановок в движениях). так и у всей группы в целом. выполненных с экономичным и естественным использованием силы с наименьшими затратами энергии. Недостаточная амплитуда при выполнении наклонов и прыжков. как у одной гимнастки. 1 прыжковая связка. Много ошибок связано с разной индивидуальной техникой выполнения движений и физической подготовленностью гимнасток (нет фиксации формы прыжка в полете).

Необходимо развивать у гимнасток чувство музыки и синхронности. В. Волгоградская Государственная Академия физической культуры. T-равновесия Таким образом. Эстетическая гимнастика: [Учебное пособие] / С. так как композиция строится в соответствии с музыкальным сопровождением и на основе требований правил соревнований с учетом уровня технической подготовки гимнасток. так как одновременный вдох и выдох всеми гимнастами способствует формированию единой энергетики композиции. И. 110 с. В. Всероссийская Федерация эстетической гимнастики (ВФЭГ)/ Правила соревнований по эстетической гимнастике. нельзя не дышать и задерживать дыхание.0 Нет единства команды (у одн гимнастки нога ниже) Недостаточная фаза полета Команда Mantila (BRNO)-оценка за исполнение 7. недостаточная фаза полета Дополнительное движение (пошатывание) Разбита дополнительная связка (большая пауза между группами движений) Дополнительное движение в равновесии Команда Viktoria (UKR)-оценка за исполнение 8. Исаева. Chişinău: USEFS. Движения должны быть без остановок. слитности между движениями внутри связки.4 Нет формы прыжка. 2012 299 . что гимнасткам команды Viktoria необходимо на тренировках больше внимание уделять четкому выполнению движений тела (волны.. Вишнякова С. 2012 Таблица 1. по результатам соревнований мы выявили. 2011г. Итак. Дыхание во время выполнения композиции играет важную роль.0 Связка из трех движений тела была прервана Недостаточная амплитуда полета Дополнительное движение в равновесии Примечания: V-движения тела. а потом переходить в другое движение. 2. Библиография: 1. Анализ выступлений сборных команд на Чемпионате Мира № элемент 1 2 TT Λ 1 2 3 ΛΛ T V(II)Λ 4 TΛ 1 2 3 V (III) V (III) Λ TT Характер ошибки Команда Dinamot (FIN) -оценка за исполнение 9. А. для успешной подготовки команды Viktoria к последующим соревнованиям необходимо доработать композицию и разработать комплекс движений тела направленный на совершенствование техники исполнения базовых движений в композиции. взмахи и сжатия). выполняться от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Поэтому правильное построение движений в связке предполагает собой правильное чередование вдохов и выдохов. М. Вишнякова. 2009. 39 с.

Гутник.nbcolympics. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport./Федерация эстетической гимнастики Украины. спортивной. în med.: Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. Introducere Artroplastia este considerată astăzi cel mai utilizat procedeu de reconstrucţie a şoldului la adult. 5.ifagg. 2006. Спорышев./ М. reprezentînd o soluţie terapeutică de calitate pentru o serie de afecţiuni degenerative.В.П. org/ wiki/ 4. studentă. http://www.В.html 10. http://rg4u.. Chişinău Keywords: artroplasty.ru/page. М. 6. Ночевнова. Л. Э. Морозова Л. soluţionînd o mulţime de obiective 2. physical therapy.. 7. hip mobility.clan. dr.com/ KINETOTERAPIA ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD Brus I.А.com/gvmnastics/index. 2012 300 . 2006.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. congenitale sau traumatice ale articulaţiei coxofemurale 2. М. Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства в сложно координационных видах спорта (художественной. Цюкало. socio-professional integration. inflamatorii. эстетической. Методика проведения занятий по эстетической гимнастике: [Учебно-методическое пособие.В. Chişinău Caun E.П. Республиканский научнометодический кабинет.. Эстетическая_гимнастика [Електронний ресурс] : http://ru. http://www.gymlab. 9. http://www. Спорышев В. 114 с..Прибутная. Морозова. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.] / Л. Kinetoterapia în artroplastie constituie o adevarată revoluţie în recuperarea şoldului. П.В. Киев 2008г.php?id=399. Chişinău: USEFS. Summary. М. Эстетическая гимнастика/учебная программа для детско-юношеских спортивных школ.Su/publ/ehsteticheskaja_gimnastika/nemnogo_o_ehsteticheskoj_gimnastike / 10-1-0-106 8. 48с. presents a modern concept of hip mobility rehabilitation and guaranty a socioprofessional integration of the patient. П. 110 с. Плеханова М. Hip artroplasty in association with physical rehabilitation after surgery. Н. Э. И. Плеханова./ В. Падалка.wikipedia.В. 2012 3. акробатической гимнастике) [Теоретические и методические аспекты].

reeducarea mersului. Serviciul Ortopedic al Centrului Naţional Ştiintifico-Practic de Medicina Urgentă. 21 % bune. dintre care 1. în funcţie de particularităţile fiecărui subiect. b) Metoda anchetei. În Republica Moldova. Chişinău: USEFS. ne-au determinat să ne îndreptăm eforturile către această categorie de bolnavi. În acest sens. pe care această suferinţă o are în viaţa pacienţilor. Metodele folosite: a) Documentarea teoretică. Ipotezele cercetarii Posedă kinetoterapia mijloace necesare pentru combaterea durerii. procedee şi tehnici ce pot optimiza recuperarea pacienţilor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. revizuind 1000 de cazuri operate. P. riscul la care este supusă persoana în cazul nepracticării unor programe de kinetoterapie. Observaţiile privind implicaţiile sociale.Identificarea şi selectarea celor mai adecvate metode. 2012 Un aspect ce nu trebuie neglijat este faptul că a crescut numărul artroplastiilor de şold la pacienţii tineri cu varsta între 45 şi 64 de ani. a mobilităţii şi a coordonării mişcării membrelor inferioare. .Reducerea durerii. profesionale şi familiale. acesta fiind motivul pentru care se încearcă recuperarea funcţională cît mai rapidă prin diverse metode ce includ recuperarea kinetoterapeutică cu debut preoperator şi postoperator [5]. ajunge la concluzia că intervenţia se soldează cu 69 % rezultate excelente. 6 % mediocre şi 4% eşecuri. . 2012 301 . stabilităţii şi forţei musulare Dacă mijloacele şi procedeele selectate şi aplicate după principiile metodologice ale kinetoterapiei sunt eficiente Dacă pacienţii care urmează o schemă de recuperare funcţională pot fi reintegraţi socio-profesional Obiectivele cercetării sunt: .Obţinerea stabilităţii. Scopul lucrării este redobîndirea independenţei bolnavului în activităţile de zi cu zi.A. care este factorul determinant în cadrul recuperării deoarece ea este cea care îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. MedPark 6. Ring.1% mortale [1]. restricţiile pe care le impune. refacerea mobilităţii. aceste operaţii se efectuează în cadrul Spitalului Clinic Republican de Ortopedie şi Traumatologie. s-au făcut eforturi constante pentru eficientizarea recuperării acestei afecţiuni şi a complianţei pacienţilor la programele de recuperare.

d) Metoda de măsurare (explorare şi evaluare). e) Înregistrarea. noi am folosit numai kinetoterapia postoperatorie 4. Mijloace folosite în recuperarea de şold Oricît de eficient ar fi tratamentul chirurgical în redarea unei funcţii normale a membrului inferior. 2012 302 . 2012 c) Observaţia. . psihoterapia. În imagini sunt reprezentate unele activităţi kinetoterapeutice (program recuperator) pentru reînvăţarea mersului. prelucrarea şi reprezentarea grafică a datelor. hidrokinetoterapia. Obiective generale 3:  Reducerea durerii care este factorul determinant ce îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. după o leziune traumatică.  Prevenirea şi combaterea poziţiilor vicioase.  Recuperarea forţei şi a stabilităţii articulare. terapia ocupaţională şi crioterapia.  Obţinerea/creştera mobilităţii articulare în limitele protezei.  Reînvăţarea mersului (cu sprijin la început).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. cum ar fi: edemul traumatic şi inflamator postoperator.  Reeducarea respiratorie.şi postoperator. Din lipsă de posibilitate. recuperarea forţei şi stabilităţii articulare.  Întărirea musculaturii fesiere şi a coapsei.Prevenirea dislocării implantului.  Antrenamentul la efort.  Recuperarea membrului inferior afectat pentru reluarea activităţilor zilnice.  Prevenirea şi combaterea tulburărilor vasculare şi a circulaţiei sanguine.  Îmbunătăţirea într-o măsură cît mai mare a rezistenţei.Prevenirea complicaţiilor imediate. tehnicile de microchirurgie trebuie completate în mod obligatoriu cu programe de recuperare kinetoterapeutice aplicate pre. Chişinău: USEFS. Am aplicat masajul terapeutic. unilateral/bilateral. Obiective imediate: .

2012 Fig. Reînvăţarea mersului Fig. 3-4 ori/zi Fig. 2012 303 5º 3º 32 º 8º 5º 42 º . lent executate. genunchiul extins (activ) Flexie. G. Urcarea şi coborîrea treptelor Prezentarea rezultatelor şi interpretarea lor Tabelul 1. 2.flectat (activ) Abducţie (activ) Valori normale Perioada Perioada (grade) prerecuperatorie postrecuperatorie 0°. 3. Flexii/extensii picior. Izometrie fesieri Fig. G. genunchiul flectat (activ) Extensie. Extins (activ) Extensie.90° 21 º 64 º <125 º 42 º 90 º 15 º . 4. (pompaj) 5-10 minute. Evoluţia valorică a amplitudinii mişcării articulare Denumirea mişcării Flexie. 1.20 º 10 º 45 º Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

de 40 º În urma tratamentului.I. în mişcarea de flexie. Chişinău: USEFS. Concluzii Instruirea subiecţilor de la începutul programului recuperator asupra obiectivelor mărite şi a efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului. 2012 Tabelul 2.m. m. axilare m. extensie şi abducţie de 2 ori. se restabileşte mobilitatea şoldului şi este asigurat reintegrarea socioprofesională a pacienţilor. ale testingului muscular (forţa musculară) şi din scorurile propuse de Merle D Aubigne şi Lesquesne (capacitatea funcţională). gradul de pregătire fizică anterioară şi tipul de proteză implantată. precum şi formarea unor motivaţii puternice au optimizat tratamentul prin participarea conştientă şi activă a pacienţilor. starea funcţională la externare s-a îmbunătăţit remarcabil: pacientul se deplasează cu sprijin în ―cadrul de mers‖. P.d. Din fişele de testare individuală a valorilor goniometrice (amplitudinea mişcării articulare). Alegerea şi aplicarea exerciţiilor fizice trebuie să fie efectuate în funcţie de particularităţile de vîrstă. se observă o creştere considerabilă a amplitudinii mişcării articulare comparativ pe perioade (prerecuperatorie şi postrecuperatorie). În urma cercetării. Capacitatea funcţională Primele 48 ore Durere 5-dureri usoare intermitente Etapa V (zilele 11-12) Mobilitate Mers Durere Mobilitate Mers 2-Fl:cca40 º 1-Imposibil 6. în limitele permise de contraindicaţiile locale şi generale. sex. d.Indolor 5-Fl: 0. abducţia revenind la normă (450-420). heterolateral Extensia. s-a demonstrat că artroplastia totală de şold. sunt metode moderne de recuperare a funcţiilor pierdute: dispare durerea. 3 ne demonstrează o creştere a forţei musculare.90 º 1-Cu 2 cîrje 5-Abd: 25 º şi 6-Abd: m.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. heterolateral Abducţia. 2 şi nr. Evoluţia forţei musculare Miscarea. Tratamentul recuperator trebuie continuat la domiciliul pacientului sau la locul de muncă. de testare Flexia. 2012 304 . Primele 48 postoperatorii 2 2 3 ore Etapa a III-a Etapa a V-a (zilele 6-7) (zilele 11-12) 3 4 2 3 4 5 Tabelul 3. în asociere cu kinetoterapia. iar durerea este abolită. s-a stabilit o dinamică bună a procesului de recuperare. Datele din tabelul nr.

2.. Iaşi: Bît. Данная статья посвящена изучению н