MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ACADEMIA OLIMPICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONFERINŢA
ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ

―PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII
CULTURII FIZICE‖
Ediţia a XVI-a
11-12 mai 2012

Chişinău: Editura USEFS, 2012

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

CZU 796(082)=135.1=161.1
P 93
În culegerea de faţă sunt incluse materialele prezentate la Conferinţa ştiinţifică
internaţională studenţească a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii
Moldova, ediţia a XV-a: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice‖.
Sunt luate în dezbatere unele probleme legate de cercetarea direcţiilor principale în
domeniul culturii fizice: antrenamentul şi pregătirea sportivă, educaţia fizică din sistemul de
învăţămînt, pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice, aspecte medicobiologice, psihologo-pedagogice, sociologice şi managementul culturii fizice.
В настоящий сборник включены материалы XVI-й Международной
студенческой научной конференции Государственного Университета Физического
Воспитания и Спорта Республики Молдова «Современные проблемы теории и
практики физической культуры».
Обсуждаются проблемы связанные с исследованиями главных направлений
физической культуры: Спортивная подготовка и тренировка, физическое воспитание в
системе образования, профессиональная подготовка специалистов
в области
физической
культуры,
медико-биологические,
психолого-педагогические,
социологические аспекты и менеджмент физической культуры.

Colegiul de redacţie:
Danail Sergiu, dr., prof. univ.
Goraşcenco Alexandru, dr., conf. univ.
Povestca Lazari, dr., conf.univ.
Goncearuc Svetlana, dr., conf.univ.
Racu Sergiu, dr., conf. univ.
Guţu Alexei, dr.,conf. univ.
Luca Aliona, lector sup. univ.
Botnari Alina, doctorandă
Timuş Maria, doctorand

– redactor responsabil
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– redactor
– corector
– redactor tehnic (machetare
computerizată)

Desing – Diaconu Oleg,
Danail Sergiu, dr., prof.univ.,
Timuş Maria, doctorandă
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
"Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studenţească (16; 2012;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice", 11-12 mai 2012, Chişinău, Ed. a 16-a/col.red.: Danail Sergiu (red.resp.), Goraşcenco Alexandru, Povestca
Lazari [et al.]. – Ch.: USEFS, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 616 p.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţiei Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4336-1-7.
- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească (rom., rusă).
796(082)=135.1=161.1

ISBN 978-9975-4336-1-7
Chişinău: USEFS, 2012

2

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

DEZVOLTAREA FORŢEI CENTURII SCAPULARE LA STUDENŢI ÎN
SISTEMUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT LA POWERLIFTING

Bîrca A., masterand, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Пауэрлифтинг, студенты, развитие силы мышц пояса верхних
конечностей
Резюме. Работа представляет содержание тренировочных занятий по
пауэрлифтингу со студентами ГУФВС. Представлены и аргументированы
результаты, полученные по окончанию проведенного педагогического
эксперимента, подтверждающие эффективность разработанной методики

Practica antrenamentului sportiv ne demonstrează faptul că formarea
capacităţilor motrice şi tehnice sunt într-o corelaţie directă cu nivelul capacităţilor
fizice – rezistenţa, viteza, forţa şi elasticitatea [2, 3].
La antrenamentele sportive ale studenţilor la proba de Powerlifting, este
necesară, proiectarea metodelor individuale pentru fiecare practicant [1, 4]. Pentru
aceasta se stabileşte structura, conţinutul, ordinea sarcinilor motrice şi cele mai
optimale variante de executare a mişcărilor, luând în consideraţie nivelul dezvoltării
fizice la studenţilor.
Până în prezent nu sunt stabilite toate limitele obiectivelor de variabilitate –
standardele capacităţilor sportivului, la fiecare probă de sport, la nivelul pregătirii
fizice, care ar corespunde capacităţii motrice individuale a omului. Este necesar de a
elabora cerinţele individuale faţă de statutul fizic al studenţilor de diferită vârstă ce ar
permite aprecierea comparativă a capacităţilor motrice în situaţia reală a procesului
de antrenament. Din aceste considerente problema dezvoltării forţei centurii
scapulare la studenţii ce practică Powerlifting, în acest context este de actualitate.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă în Powerlifting.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament la
studenţii ce practică Powerlifting.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii antrenamentului sportiv la Powerlifting.
2. Determinarea mijloacelor şi metodelor orientate spre dezvoltarea forţei
centurii scapulare.
Chişinău: USEFS, 2012

3

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

3. Elaborarea metodicii experimentale ce ţine de dezvoltarea forţei centurii
scapulare.
4. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţi metodicii de dezvoltare
a calităţii forţă în sistemul lecţiilor de antrenament la Powerlifting cu studenţii
USEFS.
Baza metodologică: studierea datelor din sursele literaturii de specialitate;
analiza procesului de antrenament, la Powerlifting; observaţiile pedagogice; metodele
testării capacităţilor fizice; experimentul pedagogic; metoda matematică a prelucrării
şi interpretării datelor statistice.
Cercetarea s-a realizat la baza Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
s-a desfăşurat în anii 2010-2011.
Numărul lecţiilor de antrenament într-un ciclu săptămânal a constat 3 ori
săptămînal cu durata 90 minute.
Partea pregătitoare a lecţiei de antrenament (10-15 minute), a urmărit
încălzirea organismului şi realizarea unei excitabilităţi optime a sistemului nervos. Ea
include: mers, alergare cu efectuarea unor exerciţii pentru braţe, trunchi, picioare (în
forma EDFG); întinderi; exerciţii pregătitoare pentru partea fundamentală.
Partea de bază (35-50 minute) include exerciţii specifice: exerciţiile pentru
dezvoltarea calităţilor fizice, în special a forţei muşchilor centurii scapulare; exerciţii
pentru învăţarea şi perfecţionarea tehnicii.
Partea de încheiere (10-15 minute). Se urmărearestabilirea organismului prin
alergări uşoare, mers liniştit, exerciţii de întindere, de respiraţie şi de relaxare.
În perioada de învăţare numărul reprizelor este de 15-16, apoi pe măsura
creşterii gradului de antrenament se ajunge la 20-25 reprize.
Se evită folosirea îngreuierilor maxime prea des, deoarece aceasta are o
influenţă negativă asupra psihicului în caz de nereuşită. Ridicarea îngreuierilor
maxime fără o refacere suficientă este dăunătoare organismului.
Eficacitatea lecţiilor desfăşurate a fost evaluată cu ajutorul testării capacităţilor
fizice repartizate în două grupe: forţa de rezistenţă şi elasticitatea muşchilor (Tabelul
1).
Rezultatele analizei comparative a indicilor ne demonstrează faptul progresiei
semnificative (p < 0.001; < 0,005) la toţi parametrii testaţi, ceea ce confirmă
eficacitatea metodicii elaborate de noi.

Chişinău: USEFS, 2012

4

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii parametrilor capacităţilor fizice
ale grupului experimental (n = 6)
X ± mx

Elasticitatea muşchilor (cm)

Forţa muşchilor (ori)

Parametri
deltoiod; infraspinos; dorsal mare
deltoid
triceps
trapez
scaleni; sternocleido-mastoidian;
partea superioară a m. trapez
dreaptă
gâtului

stângă
dreaptă

pieptului

partea

stângă
dreaptă

spatelui

stângă

finale
14,16±1,12

t

p

1.

iniţiale
11,0±0,92

4,831

< 0,01

2.

12,83±0,92

16,16±0,92

5,904

< 0,01

3.

38,83±1,38

43,83±1,38

5,903

< 0,01

4.

42,16±1,66

48,66±1,66

5,955

< 0,01

5.

21,5±1,12

26,33±1,12

5,959

< 0,001

6.

27,83±1,38

25,66±0,92

2,611

< 0,05

7.

27,0±0,92

24,66±0,92

4,148

< 0,01

8.

43,83±0,92

41,33±1,12

3,822

< 0,01

9.

43,66±1,12

41,0±0,92

4,067

< 0,01

10.

38,83±0,45

37,0±0,92

2,98

< 0,05

11.

38,83±0,45

37,16±0,92

2,71

< 0,05

Bibliografie:
1. Amzuică, N. Powerlifting – pentru începători, Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1993.
2. Bompa, T.O. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Ex
Ponto, 2002. 444 p.
3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, R.A.,
1996. 352 p.
4. Верхошанский, Ю.В. Основы методики специальной силовой подготовки
тяжелоатлетов /Ю.В.Верхошанский, А.С.Медведев. М.: РГАФК, 1997. 75 с.
5. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.:
Издательский центр „Академия‖, 2003. 480 с.
6. Шейко, Б. Пауэрлифтинг. М., 2000. 145 с.

Chişinău: USEFS, 2012

5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

PREGĂTIREA PSIHOMOTRICĂ A DANSATORILOR DE HIP-HOP PRIN
INTERMEDIUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI RITMICE

Ciuntu N., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: Хип-Хоп, психомоторная подготовка, средства ритмического
воспитания
Резюме. В работе представлено значение современного танца в жизни подростков.
Обосновано физическое совершенствование человека в результате занятий
различными видами фитнесса. Представлена и аргументирована
эффективность методики использования средств ритмического воспитания
для развития психомоторных способностей танцоров.

În condiţiile contemporane ale societăţii noastre este observată o scădere
bruscă a stării de sănătate a populaţiei. Aproximativ, numai 10% din tineri posedă
nivelul normal de stare fizică şi de sănătate [1].
Corelaţia între sănătate şi performanţa fizică, a omului este confirmată de către
numeroase cercetări.
Dansul aerobic reprezintă un compromis între educaţia fizică şi dans [4],
fiinfcă că aceasta include elemente de aerobică, pilates, modelare, dar şi elemente de
jazz, R’n’B, Hip-Hop, House.
Dansul este un mijloc de antrenament pentru corpul uman. Diverse şi variate
mişcări rotaţii, sărituri, influenţează pozitiv asupra sistemului muscular. Concomitent
se antrenează echilibrul, se îmbunătăţeşte mobilitatea, postura şi respiraţia. Orice tip
de dans anternează conduita corporală.
Una dintre tendinţele cele mai populare a aerobicei de dans, în special pentru
tineri, este aerobica de Hip-Hop.
Aceasta se datorează popularităţii tipurilor de exerciţii aerobice acealea fiind
fiind înscrise de către Federaţia Internaţionala de Sport, Aerobică şi Fitness (FISAF),
în programul de concurs de fitness-aerobica, împreuna cu aerobica clasică şi stepaerobica.
Hip-Hopul a apărut în SUA la sfîrşitul anilor 1970 în rîndul populaţiei afroamericane [3].
Pînă la începutul anilor 1990 Hip-Hop-ul a devenit o parte componentă a
culturii tinerilor în mai multe ţări din întreaga lume.
Aerobica de dans dezvoltă şi îmbunătăţeşte a funcţiile fiziologice ale
organismului uman, întăreşte muşchii, stimulează sistemul cardiovascular,
Chişinău: USEFS, 2012

6

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

îmbunătăţeşte coordonarea, ţinuta ets. Acest tip de exerciţii aerobice sunt practicate
cu mare interes de către fete şi băieţi. Practicarea dansului dezvoltă încrederea în
forţele proprii, comunicabilitatea, mobilitatea şi flexibililatea fizică.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă a dansatorilor de Hip-Hop.
Scopul cercetării – perfecţionarea procesului de antrenament la dans modern.
Pentru obţinerea acestui scop au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea problemei de pregătire a dansatorilor de Hip-Hop.
2. Determinarea mijloacelor educaţiei ritmice adaptate în dansul modern.
3. Aprecierea nivelului de pregătire fizică şi psihomotrică a contingentului
grupei experimentale.
4. Elaborarea şi argumentarea experimentală a metodicii aplicării mijloacelor
educaţiei ritmice în procesul de antrenament a dansului modern.
Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport (USEFS) şi clubului „DLS CREW‖ (dangerous, limits of style), cu durata de 12
luni, începînd cu mai 2011 pînă în aprilie 2012, şi s-a distins în 3 etape.
Metodica experimentală a antrenamentelor de Hip-Hop a presupus
desfăşurarea lecţiilor de trei ori pe o săptămînă cu durata de 90 de minute şi conţineau
trei părţi de bază.
Partea iniţiala a lecţiei (15-20 minute) cuprinde încălzirea generală a
organismului, a tuturor muşchilor sub forma complexelor de gimnastică-ritmică. La
sfîrşitul părţii pregătitoare se executa stretching-ul dinamic din poziţia stînd pentru
grupele musculare mari.
Partea de baza a lecţiei (35-45 minute) se începe cu executarea combinaţiilor
de mişcări în special, cu cele cu organizarea ritmică, care, după structura lor tehnică
presupun elementele ale Hip-Hop-ului, construite sub forma desenului ritmic prin
duratele lor muzicale. În baza acestor desene ritmice s-au prelucrat elementele
tehnice, care o structură corespunzătoare, fiind îndeplinite pe fragmente şi compoziţii
întregi în procesul desfăşurării antrenamentului, susţinute de acompaniamentul
muzical cu toate tipurile de tempou: lent, moderat, rapid.
Partea de încheiere (10-15 minute) a fost reprezentată prin exerciţiile de forţă
şi stretching-ul profund executat din poziţia şezînd.
La sfîrşitul părţii de încheiere se desfăşurau jocurile ritmico-muzicale.
Pentru aprecierea eficacităţii metodicii experimentale a fost desfăşurată testarea
capacităţilor psihomotrice şi fizice a subiecţilor cercetaţi.
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele dinamicii dezvoltării a capacităţilor
psihomotorice: simţul spaţiului, ritmului, tempoului, echilibrului şi timpului,
coordonării motrice şi rapidităţii.
Chişinău: USEFS, 2012

7

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Analizînd rezultatele obţinute, putem afirma că diferenţa semnificativă
statistică între indicii iniţiali şi finali (p < 0.01; <0,05) la toţi parametrii testaţi
Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor
psihomotrice ale grupei experimentale (n = 10)
Nr.
d/о

Parametrii

Simţul

Perceperi
specializate

Orientării în spaţiu (puncte)
Ritmului (puncte)
Tempoului (puncte)
Echilibrului (s)
Timpului (s)
Coordonarea motrică (puncte)
Rapiditatea (ori)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Х ± mх

Iniţiali
17.1±1.19
9.4±0.64
4.2±0.32
39.4±7.57
9.55±0.09
14.3±0.43
71.1±3.67

t
Finali
22.0±1.64
3.83
10.8±0.10
2.41
5.0±0.0
2.5
56.3±6.06
2.81
9.92±0.05
5.27
15.8±0.108 4.04
79.0±3.03 2.695

p
< 0.01
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.001
< 0.01
< 0.05

Rezultatele analizei comparative ale dinamicii indicilor parametrilor fizici ai
grupei experimentale (tabelul 2) ne demonstrează superioritatea veridică a indicilor
finali şi iniţiali cu pragul de semnificaţie p < 0.01; <0,05.
Tabelul 2. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor fizici
la grupa experimentală (n = 10)
Nr.
d/о

Forţa de rezistenţă a
muşchilor (ori)

Supleţea articulaţiilor
(cm)

Parametri

Х ± mх

t

p

finale
8.8±0.65

3.9

< 0.01

drept

1.

iniţiale
11.2±0.76

stâng

2.

9.4±1.51

4.5±1.62

2.28

< 0.05

lateral

3.

11.0±0.97

4.7±0.97

4.73

< 0.001

drept

4.

12.7±1.27

7.3±1.16

2.57

< 0,05

stâng

5.

18.0±2.16

11.0±1.19

2.92

< 0.05

coloanei vertebrale

6.

55.5±2.06

51.4±2.06

2.32

< 0.05

spatelui

7.

55.1±3.82

62.1±3.08

2.31

< 0.05

abdominali

8.

29.8±1.29

34.6±1.29

2.72

< 0.05

braţelor

9.

34.9±4.67

44.7±3.69

2.65

< 0.05

drept

10.

9.6±1.08

15.9±0.75

2.86

< 0.05

stâng

11.

11.6±1.38

15.2±1.63

2.72

< 0.05

picioarelor

braţelor

picioarelor

Chişinău: USEFS, 2012

8

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Astfel prin rezultatele testării dansatorilor de Hip-Hop putem afirma influenţa
pozitivă a mijloacelor de educaţie ritmică pentru pregătirea psihomotrică şi fizică a
subiecţilor, supuşi experimentului.
Concluzii
1. Analiza literaturii de specialitate a demonstrat existenţa unei careva
material despre pregătirea dansatorilor, iar metodica desfăşurării antrenamentelor la
Hip-Hop lipseşte.
2. Au fost determinate mijloacele educaţiei ritmice adaptate pentru dansul
modern: mijloacele expresivităţii muzicii (ritm, tempou, metru, accente, desenul
ritmic şi melodic, pauze, proprietăţile sunetului); complexele de exerciţii de
gimnastică ritmică; jocurile ritmico-muzicale.
3. Rezultatele cercetării au demonstrat eficacitatea metodicii antrenamentelor
de Hip-Hop cu aplicarea mijloacelor educaţiei ritmice orientate spre dezvoltarea
capacităţilor psihomotrice.
Bibliorafie:
1. Ammah, J.O.A. Ghana / J.O.A.Ammah, N.P.Kwaw. In: International Comparison of
Physical Education. Concepts. Problems. Prospects / ed.: U.Pushe, M.Gerber. Oxford:
Meyer&Meyer, 2005, p. 310-327.
2. Gheorghe, D. Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia. Bucureşti: FRSPT, 1997, p. 1034.
3. Айелло, Дж. Книга хипстера. Атлас-определитель. Пер. с англ. А.Шаляпина.
СПб.: Амфора, 2010. 303 с.
4. Афтимичук, О.Е. Оздоровительная аэробика. Теория и методика: [учебное
пособие] О.Е.Афтимичук; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. К.: „Valinex‖ SRL, 2011. 310
c.

Chişinău: USEFS, 2012

9

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII LECŢIEI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII CLASELOR PRIMARE ÎN BAZA JOCURILOR
DINAMICE

Carp D., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Carp I., dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Ключевые слова: методика, организация и проведение уроков, знания, умения и
навыки, физические качества, урок физической культуры, учащихся младших
классов.
Pезюме.
В
данной
статье
предпринята
попытка
экспериментально
аргументировать методику оптимизации урока физической культуры в
младших классах посредством подвижных игр.

Actualitatea temei. În cadrul teoriei contemporane, consacrate problemei
activităţii umane, jocului ca factor primordial de socializare i se atribuie o importanţă
deosebită. Acesta constituie o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni,
întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii
sau necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi încordare, de voioşie şi
destindere.
Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din antichitate clar
exprimată de Platon, mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino da Feltre, apoi de
Bacon, iar în epoca modernă de Froebel, Montessori, Decroly ş.a. Cu toate acestea,
de-abia „ .... epoca noastră este aceea care a făcut din joc un adevărat instrument
educativ didactic‖ [5] .
Totodată, în cadrul multiplelor cercetări [1, 3, 5], se menţionează rolul
preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare cu elemente din diferite ramuri
sportive, pentru formarea la elevii din clasele primare a anumitor capacităţi psihofizice, a priceperilor şi deprinderilor motrice, dar şi pentru orientarea şi selecţia
iniţială în unele ramuri sportive.
În acest context, o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor şi îndeosebi a
celor din clasele primare aparţine jocurilor de mişcare, care, prin conţinutul lor
specific de influenţare analitică competitiv-individuală, posedă potenţialul formării la
aceştia a capacităţilor socio-psiho-motrice, a atitudinilor de autoafirmare,
autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii.

Chişinău: USEFS, 2012

10

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

Cu toate că autorii [2, 4, 5, 6,] subliniază rolul jocurilor de mişcare în scopul
perfecţionării procesului didactic la lecţia de educaţie fizică şi a activităţilor
instructive ale elevilor, aceştia nu acordă atenţia cuvenită sistematizării jocurilor în
concordanţă cu particularităţile psiho-fizice ale vârstei elevilor, cu aspectul de
programare şi planificare a educaţiei fizice la clasele primare.
Abordarea insuficientă a problemei jocului ca sistem pedagogic al educaţiei
fizice şcolare în formarea activităţilor integrative ale elevului, dar şi lipsa elaborărilor
teoretico-metodice privind practicarea jocului de mişcare, care posedă potenţialul
psihomotric adecvat particularităţilor vârstei copiilor din clasele primare a devenit
factorul principal de actualizare a acestei cercetări.
Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea procesului de predare a educaţiei
fizice prin folosirea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii privind conţinutul procesului instructiv-educativ
în cadrul lecţiei de educaţie fizică din ciclul primar.
2. Aprecierea nivelului dezvoltării fizice şi al pregătirii motrice a elevilor din
clasele primare.
3. Determinarea conţinutului jocurilor de mişcare adecvate tematicii de bază
din cadrul programei la disciplina „Educaţia fizică‖ la ciclul primar.
4. Argumentarea şi verificarea experimentală a eficacităţii metodicii privind
folosirea jocurilor de mişcare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de
specialitate; analiza documentelor de planificare, evidenţă şi control din cadrul
disciplinei „Educaţia fizică‖ la clasele primare; observaţia pedagogică; metoda
anchetei tip chestionar; experimentul pedagogic; metodele testării indicilor
dezvoltării somatice, ai pregătirii fizice şi funcţionale; metoda comparativă; metode
statistico-matematice.
Organizarea cercetării. Deoarece cercetarea noastră urmăreşte creşterea
eficienţei procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică, au fost
vizate conţinuturile didactice ale curriculumului şcolar pentru clasele primare.
Cercetarea de bază s-a desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic ―L. Deleanu" din
Chişinău, în anii 2011-2012.
În prima etapă (lunile februarie-martie 2011) s-a efectuat o analiză a planurilor
anuale şi calendaristice, s-a utilizat observarea şi chestionarele. Această fază a
Chişinău: USEFS, 2012

11

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012

cercetării ne-a permis să determinăm locul şi importanţa jocurilor dinamice în
tematica lecţiilor de educaţie fizică, precum şi opiniile profesorilor, ale elevilor şi ale
părinţilor referitoare la temele cercetării noastre.
În etapa a doua a experimentului pedagogic de bază, septembrie 2011, s-a
efectuat testarea iniţială a elevilor. Ea a fost efectuată diferenţiat pe clase şi sex, atât
în clasa experimentală cât şi în clasa martor. În experimentul de bază au fost cuprinşi
119 elevi, 60 în clasa experimentală şi 59 în clasa martor. Clasa experimentală a avut
ca materiale de orientare a procesului didactic planificarea tematică realizată de noi în
baza jocurilor dinamice. Testarea finală s-a desfăşurat în luna aprilie a anului şcolar
2012.
Astfel, în lecţiile organizate cu titlu de experiment (30 lecţii) în clasele a IV-a,
paralel cu conţinutul obişnuit de mijloace utilizat pentru dezvoltarea motrică generală
în partea fundamentală îndată după tema de predare – învăţare, noi am rezervat 15-16
minute pentru practicarea exerciţiilor, a jocurilor de mişcare şi a ştafetelor orientate
spre optimizarea procesului educaţional şi implicarea elevilor în activităţile de
educaţie fizică extracurriculară.
Rezultatele experimentului efectuat nu pot fi simţitoare deoarece timpul
rezervat pentru cercetare a fost limitat şi formarea unor astfel de capacităţi supuse
influenţei speciale necesită o durată mai mare de dezvoltare.
Pentru aprecierea eficacităţii experimentului pedagogic, toţi elevii au fost
testaţi la o serie de indicatori, a căror maximă semnificaţie este argumentată de o
serie de cercetători din domeniu. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.
Tabelul 1. Dinamica indicilor somatici ai fetelor din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=58)
Probe de control

Eşantio
n

Testarea iniţială

Testarea finală
t

±Em

S

Cv

±Em

S

Cv

P

Talia (cm)

E
M

143,86±1,23
144,10±1,38

6,49
7,53

4,51%
5,23%

148,86±1,12
148,16±1,28

5,94
7,03

3,99%
4,74%

3,005 <0,01
2,157 <0,05

Greutatea (kg)

E
M

37,23±1,53
38,63±1,89

8,11
10,36

21,79%
26,83%

41,04±1,51
40,73±1,86

8,01
10,1

19,52%
25,02%

1,772 >0,05
0,792 >0,05

E
M

66,5±1,04
68,00±1,37

5,49
7,47

8,25%
10,98%

70,07±0,89
69,60±1,14

4,73
6,27

6,75%
9,01%

2,608 <0,01
0,898 >0,05

5,42
7,73

8,74%
11,94%

62,46±0,86
65,34±1,32

4,55
7,21

7,28%
11,03%

0,345 >0,05
0,331 >0,05

Perimetrul
toracic inspiraţie
(cm)
Perimetrul
toracic expiraţie
(cm)

E
M

62,0±1,02
64,70±1,41

Chişinău: USEFS, 2012

12

05 >0. P este cel din tabelul lui Fischer în conformitate cu eşantionul cercetat Analizând indicii dezvoltării fizice observăm un ritm inegal de creştere la această vârstă: talia a crescut cu 3%.34±0.043 >0.00 70.95±0. De asemenea.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.04 63.93% 9. dar şi ritmul de dezvoltare a acestor indicatori pe parcursul unui an şcolar.91 14.05 4.88±0. Probele pe care le-am utilizat prezintă o mare relevanţă.91% 1. Probele ce determină potenţialul motric al elevilor corespund cerinţelor programei-curriculum: alergare de viteză 30m. 2012 13 .21 5. Următorul aspect care iese în evidenţă la grupele testate este evoluţia corectă şi armonioasă a organismului copiilor.219 1.41% 3.64% 73.16±1. pentru a alege cele mai eficiente mijloace pe care să le aplice în timpul lecţiilor.77 3. iar prin intermediul lor se evaluează capacităţile copiilor în concordanţă cu obiectivele cadru prevăzute de către noile programe şcolare.69 6.651 <0.05 65. iar indicele de greutate – mai mic.05 Talia (cm) 3. săritură în lungime de pe loc.= Testarea Iniţială.001 <0.43% 1.84 5.812 1.16±1.80% 40.00% 147. Acestea informaţii trebuie cunoscute de către profesori.20 5.92 68.77% 4.07 5. creşterea este nesemnificativă (t>1. Astfel. t s-a calculat între indicatorii iniţiali şi finali ai fiecărei grupe.F.= Testarea Finală.648 2.92 72.31±0. este unul dintre obiectivele cadru ale învăţământului primar.96% 8.43±1.05 >0. extensii de trunchi din culcat facial. 2012 Tabelul 2.95).29% 7. T.88 8.78 9. Dinamica indicilor somatici ai băieţilor din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantio n Testarea iniţială ±Em S Testarea finală Cv ±Em S Cv t P E M 143.13% <0.381 1.89 147.69±1.05 >0.89 5.61 5.19±1.20 38.95).03 5.95 144.77 3. iar greutatea corpului cu 7%.17±1.64±1.74 8.88% 23.219 Legendă: T.05 Perimetrul toracic inspiraţie (cm) Perimetrul toracic expiraţie (cm) E M E M 68.66 5.001 >0. alergare de durata în tempo uniform.01 Greutatea (kg) E M 37. Rezultatele măsurătorilor au fost consemnate în fişa individuală a fiecărui elev la rubrica pentru evaluarea finală şi reprezintă datele din testarea finală a experimentului pedagogic.I.65 5.770 21.10% 7.73±1.72±1.40 5.63 5.07 5.03 66.25% 8. dar şi pentru dozarea efortului în lecţie.04 40. În cazul înălţimii valorile lui „T" sunt mai mari decât cele din tabelul lui Fischer (t<1. aruncare la ţintă verticală.23% 3.92±1.08 17.2±0.24±1. probele au fost adaptate în funcţie de Chişinău: USEFS.75% 7. Aceste testări au ajutat copiii să-şi cunoască mai bine principalii indicatori somatici.55 7. în rezultatul testărilor iniţiale şi al celor finale constatăm că jocurile dinamice influenţează într-un mod eficace dezvoltarea armonioasă a organismului care.

71±57.50±0.69±1.43 24.18 1.57 0.957 51.68 Chişinău: USEFS.15±0.06 1.93 7.61±0.46 0.20 5.55±0.81±0.01 11. dar şi cu "Potenţialul motric al elevilor din ciclul primar 2008".001 <0. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) Testarea iniţială Testarea finală S 0.6 760.27 14.08 141.37 8.59±0.96 15.001 <0. vom menţiona că testarea finală a elevilor oferă o imagine de ansamblu care are la bază date obiective ce fac posibilă compararea acestora cu datele din testarea iniţială a elevilor.17 7.10 0.65 20.29 t P E M E M ±Em 6.5 <0.14 7.78 329.69±1.66 20.38 14.41 57.00 774.94±2.61 26.22±0.15 1. datele mai pot fi comparate cu baremele din Sistemul şcolar de evaluare.74 Testarea finală ±Em S Cv% 5.24 5.733 4.05 <0.030 1.30 46.25±61.001 <0.17±0.28 0.36 3.152 <0. astfel evidenţiindu-se direcţia de evoluţie a potenţialului motric al elevilor.009 5.001 >0.72 39.85 11.17 2.729 <0.88±0.05 .25±1.22±0.42 3.88 1.98 14.97±0.5 <0.81 64.738 4.15±0.88 304.90 15.10±51.53 6.09 6.75±0.11 0. din clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=58) Probe de control Eşantion Testarea iniţială ±Em S Cv% 6.86±58.4 348.49 0.99 22.33 Cv% 7.41 12.54 504.36 2.14 S 0.63 47.73±1.07±3.49 30.59 33.5 E M 24.45 298.51 <0.84±2.36±0.020 1.22 11.630 <0.781 5.979 1.55±2.00 2.14 0.42 7. 4).40 590.62 7.14±59.89 260.09 0.70 60.951 90.40±0.58 36.01 11.40 30.6 450.55 9.5 304.001 >0.21 144. în clasele primare cuprinse în experimentul pedagogic (n=61) Probe de control Eşantion Alergare de viteză 30m (sec) Săritura în lungime.05 Tabelul 4.001 <0.62 8.257 <0.43 15.001 E M 13.001 E M 20.83 140.990 3.64 11.52 45.33 20.54 8.500 3.179 1.18 18.89±0.71 4.45 27.945 <0.66 6.05 >0.69±0.879 <0.06 0.001 >0.54 t P 7.001 <0.88 48.001 E M 1.16 157.11±2.69 10.40 7.07±1. Dinamica indicilor motrici ai fetelor.16 0.86±0.86 1.58±0.59 26.10 0.70±1.58 16.58 4.50 Cv% 4.08 28.66 2.85 12.15 59.889 1. număr repetări Aruncare la ţintă.05 5.10 2.23 318.82 31.50 7.71±0.76 6.96 0.09 6.00 39.001 E M 1.75 310.239 2.68±0.91 85. Pornind de la rezultatele experimentului pedagogic ce ţin de pregătirea motrice a elevilor din ciclul primar.10 124.95 36.53 7.79 16.095 E M 591.51 54.60 8.315 6.53±47.26 10.76±2.78 19.001 <0.08 162. număr reuşite Alergare de rezistenţă (sec) E M 341.71 16.13±0.734 Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.46 281.28 2. Dinamica indicilor motrici la băieţi.41 21. Menţionăm că probele sunt adaptate condiţiilor materiale din şcoli (tabelul 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 14 <0. (cm) Aruncarea mingii de oină (m) Extensii de trunchi.77±0.26 7.001 E M 26. număr repetări Aruncare la ţintă. 2012 particularităţile de vârstă şi sex ale copiilor.59±3. pentru a observa dinamica indicatorilor motrici pe parcursul unui an şcolar.11 7.51 20.10 21.001 >0.81±0.09 2.95 158.60 9.22 ±Em 5.15 0.20±2.22 11.5 Alergare de viteză 30m (sec) E M Săritura în lungime (cm) E M 134.17±2.30 5. Tabelul 3.01 6.75 9.01 26.357 <0.001 <0.98 21.72 35.54 15.87±0.78 3.07±55.00±53.82 0.35 5.

4. Coman S. Bibliografie: 1. Кузнецов В. Badiu G. Grimalschi T. Analiza indicilor somatici în cadrul experimentului de bază a confirmat că majoritatea indicatorilor testaţi atât la băieţi..III (cunoştinţe teoretice). I – IV. dar şi argumentează acordarea calificativelor la sfârşitul anului şcolar. C. Garuda Art. ele au un caracter nesemnificativ (P>0.. Educaţia fizică şi metodica predării ei în cl. la această vârstă. 362p. Jocuri dinamice. Boian I. Iaşi: Spiru Haret. cât şi la fete la sfârşitul experimentului au înregistrat valori superioare. Chişinău: USEFS. 147 p.05).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Aceste date reflectă cu obiectivitate activitatea profesorului. Ciorbă. 5. Educaţia fizică: (cl. Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor (metode şi mijloace). 56p. Sava P. 2.. Marin E.. Физкультурно-оздоровительная работа в школе... Educaţia fizică cl.. 2012 15 . Acest fapt se explică prin dezvoltarea naturală a indicilor dezvoltării fizice a elevilor. Din datele prelucrate statistic observăm că media aritmetică a fiecărei grupe experiment este superioară mediei grupei martor la fiecare probă dar colectivele prezintă în continuare o lipsă de omogenitate. Chişinău: Lumina. Şipilov S. 1999. 6. 2006. Badiu T. 108 p.С.. Rotaru A. Москва: Издательство НЦЭНАС. 1995. fapt confirmat în literatura de specialitate. deoarece.. 1993. cauzată de dispersia foarte mare a performanţelor obţinute. nefiind influenţaţi decisiv de metodele şi procedeele aplicate pe parcursul anului de studiu. Bicherschi Ş. Chişinău. copiii sunt în stadiu de dezvoltare. 3. Ch: Univers pedagogic. Liceum. însă în mare majoritate. 1999. II-IV): Ghid metodologic pentru profesori. Chişinău.А. Talia întregului lot de copii a crescut semnificativ. Колодницкий Г.. 2003. Carp I. Aftimiciuc O. din punct de vedere statistic.. Bojescu O. 2012 Aceste elemente sunt standarde la nivel de performanţe finale ale ciclului primar şi ne oferă posibilitatea de a determina obiectiv efectele procesului didactic.

2003 ş. В данной статье предпринята попытка экспериментально аргументировать методику формирования основных двигательных навыков у учащиеся младших классов на уроках физической культуры посредством вспомогательных и подготовительных упражнений. conf. Chişinău Ключевые слова: формирование основных двигательных навыков.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. în baza studiului şi generalizării literaturii de specialitate pe tema abordată.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Ipoteza: s-a presupus că aplicarea raţională a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul educaţional la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor primare va contribui efectiv la formarea deprinderilor motrice de bază la nivelul cerinţelor programei curriculare. Chişinău Carp I. Pезюме. univ.. 2012 16 .. conf... Chişinău: USEFS.. Chişinău Jurat V. Cu multitudinea de exerciţii ale gimnasticii se confruntă nu numai persoanele care practică gimnastica sportivă în scopul obţinerii performanţelor înalte.1986.P. Despre formarea deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de de educaţie fizică cu teme din gimnastică ne vorbeşte. (1999.1998. deoarece de calitatea acestora depinde şi succesul însuşirii tehnicii exerciţiilor fizice. univ. Matveev A. учащихся младших классов. Sava P. Actualitatea. O importanţă deosebită o au deprinderile motrice formate în cadrul lecţiilor cu teme din gimnastică. Metodologia formării deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică a fost. Problema formării deprinderilor motrice a atras atenţia mai multor autori (Boghen M.a). student. Jurat V.1999. урок физической культуры. am formulat ipoteza cercetării. Boian I. ci şi elevii. dr. în lucrările lui. atletism.. 2012 FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN EXERCIŢII PREGĂTITOARE ŞI AJUTĂTOARE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ Casian V. De exemplu. 2003).. вспомогательные и подготовительные упражнения. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. este şi va rămîne actuală. Astfel. curriculumul şcolar la obiectul educaţie fizică include mijloace din mai multe probe de sport (gimnastică. dr. jocuri mobile şi sportive). Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

etapa a III-a: testarea finală . În scopul realizării obiectivelor formulate. a fost organizat şi desfăşurat experimentul pedagogic. Analiza literaturii de specialitate s-a desfăşurat pe parcursul anului 2011 şi cuprinde un spectru de ştiinţe.funcţionali atât la clasa experimentală. .etapa I: analiza literaturii de specialitate. metodele matematico-statistice de prelucrare a rezultatelor obţinute de către elevi în baza experimentului pedagogic. . căţărare pe otgon. experimentul pedagogic. Studierea literaturii de specialitate cu privire la metodologia formării deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. Elaborarea şi argumentarea experimentală a sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare necesare pentru formarea deprinderilor motrice la elevii clasei a IV-a. analiza şi interpretarea datelor obţinute pentru a se vedea efectele metodologiei de aplicare a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. bîrnă etc. 2012 17 . Pentru realizarea scopului. precum şi aspecte legate de pregătirea elevilor pentru însuşirea tehnicii multor exerciţii de gimnastică: la acrobatică. (octombrie 2011 – aprilie 2012). paralele. în anul de studii 2011– 2012 în 3 etape: . 2012 Scopul lucrării constă în perfecţionarea procesului de însuşire a exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu elevii claselor a IV-a. cât şi la cea martor (septembrie 2011).aprilie 2012. au fost stabilite următoarele obiective: 1. prelucrarea statistico-matematică. 2.etapa a II-a: acţionarea specială asupra clasei experiment în baza structurilor de exerciţii şi sisteme de acţionare. observaţia pedagogică. investigarea iniţială a dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice pe baza indicilor antropometrici .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Cercetările de bază s-au desfăşurat pe parcursul practicilor pedagogice în cadrul Liceului Teoretic „C.Negruzzi‖ din oraşul Chişinău. Pentru a verifica rolul aplicării exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul de însuşire a tehnicii elementelor selectate din curriculumul clasei a IV-a. Necesitatea analizei lucrărilor în Chişinău: USEFS. ştafete etc. jocuri. au fost aplicate următoarele metode de cercetare ştiinţifică: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate. Analiza comparativă a indicilor obţinuţi de elevi în baza aplicării sistemului de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare pentru formarea deprinderilor motrice. 3. metoda testării indicilor caracteristici nivelului de pregătire fizică a elevilor. sărituri cu sprijin. care abordează aspecte generale şi particulare ale activităţii de cercetare ştiinţifică.

0 ± 0. Chişinău: USEFS.6 7.5 80.6 17.0 .05 0.5 14. de la bun început.16 >0. tracţiuni în braţe din atîrnare la bară fixă (b). iar alta – martor (n=27elevi).65 Criterii t P 1.7 21.11 >0. Deci.9 17.7 7.10 ± 0. forţa mîinilor (stînga şi dreapta-kg).60 ± 0. Frecvenţa cardiacă 2.05 0.37 ± 0.37 ± 1. au fost determinate următoarele criterii statistice: media aritmetică –x. criteriul standard „t‖ Student şi valoarea veridicităţii „P‖. analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi şi finalizarea cercetării. Supleţe (cm) X±Sx Martor Experiment 79. a fost efectuată testarea iniţială a elevilor din două clase de a IV-a şi comparaţi următorii indici: frecvenţa cardiacă (bătăi într-un minut). eroarea medie –Sx.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 0. flotări din sprijin culcat (fete).8 ± 1.58 >0. a fost apreciat că ambele clase de a IV-a au acelaşi nivel de pregătire şi dezvoltare fizică. 2012 domeniul fiziologiei. Excursia toracică 3.3 ± 0.7 7.0 ± 1. Mediile de grupă în baza testării iniţiale a elevilor claselor a IV-a Parametrii studiaţi 1.37 ± 1.0 >0. sărituri în lungime de pe loc (cm).23 >0.05 la toţi indicii testaţi). Detenta (cm) 8. folosind la lecţii exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare.05 1. aplicarea lor în experimentul pedagogic.0 16. ± 1. elevii grupei experimentale au fost supuşi instruirii.10 >0. care a avut drept scop selectarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare. una – cu rol de grupă experimentală (n=24 elevi).5 31.07 >0. Eşantionul de subiecţi cuprinşi în cercetare l-au costituit elevii claselor a IV-a.34 >0.05 0.3 2. Flotări din sprijin culcat (ori) 7.05 În continuare.0 ± 0.05 0.00 ± 0.3 3. este condiţionată de importanţa lor metodologică. folosind metodele statistico-matematice.2 ± 1.8 21. sociologiei. organizarea şi desfăşurarea experimentului propriu-zis.09 2.39 >0. iar elevii clasei martor au învăţat elementele în baza metodei tradiţionale de învăţare.0 ± 1. aplecare înainte din poziţia şezînd (cm). Dinamometria a) stînga (kg) b) dreapta 4. Preventiv.00 ± 0. 1) puţin diferă în dependenţă de clasă şi putem spune că sînt aproximativ egale (P>0.05 0. Alergare 2x15m (sec) 5. culturii fizice etc. A doua şi a treia etapă cuprind perioada anului de studiu 2011-2012. psihopedagogiei. Tracţiuni în braţe 6. alergarea de suveică 2x15 m (sec).5 ± 0. excursia toracică (cm).05 0.15 32. două grupe.25 ± 1. 2012 18 . Este destul de evident că majoritatea rezultatelor testării iniţiale (tab.10 ± 0. Tabelul 1.08 7.70 3. Rezultatele înregistrării parametrilor sus-numiţi au fost prelucrate.

27 >0.05).5 0. vedem că notele obţinute de către elevii ambelor clase sînt mici.5 ± 0. media lor a fost socotită nota de bază.6 5. mediile claselor nu sunt statistic semnificative (P>0.05). învăţarea şi perfecţionarea tehnicii exerciţiului concret. În ambele grupe nivelul a fost mic şi aproximativ egal. Chişinău: USEFS. Avînd o diferenţă de 0. apoi fiecare elev a avut cîte trei încercări pentru a executa poziţia stînd pe omoplaţi pentru notă.7 0.5 ± 0. Rezultatele obţinute de către elevi la lecţie. Tabelul 2.5 ± 0. inclusiv la cea finală. Diferenţa dintre notele medii de grupă este 0. Rezultatele obţinute la învăţarea săriturii în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie sînt prezentate în tabelul 2. totodată fiind notaţi pentru a aprecia nivelul iniţial de executare a săriturii date. cu toate că nici în acest caz ele nu ajung la nivelul veridicităţii (0. Pornind de la nivelul de executare. Nivelul iniţial de executare a sarcinii 4. ce exprimă nivelul de însuşire a tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi.05 2.05 4. Mediile pe clasă ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la săritura în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie la elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi X±Sx Martor Experiment Criterii t P 1.05 6. au fost aplicate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu elevii clasei experimentale. avînd o diferenţă foarte mică.23 >0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4. 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. la învăţarea săriturii. 2012 În conformitate cu timpul repartizat pentru familiarizarea.05).4 ± 0. Cu elevii clasei martor. în urma primei şi celei de-a doua lecţii.7 8.7 6. diferenţele dintre clase se măresc.7 1. Nivelul de însuşire a tehnicii în adrul lecţiei 1 3. elevii au încercat cîte o săritură în cadrul etapei de familiarizare cu tehnica. Învăţarea tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi a fost înfăptuită în decursul a trei lecţii. Din tabelul 2 se observă următoarele: la începutul instruirii (prima lecţie). Aceasta ne confirmă faptul că ambele clase au început instruirea de la acelaşi nivel de pregătire.5 4. Deci fiecare elev a primit cîte trei note.2 puncte.6 ± 0. evident se mărea numărul de executări ale acţiunii motrice.0 ± 0.6 0.5 ± 0.05 5.1 puncte. Totuşi vom menţiona faptul că elevii grupei experimentale progresează mai pronunţat faţă de cei din grupa martor. 2012 19 . adică ale săriturii în sprijin ghemuit pe aparat şi coborîre cu extensie.16 >0. sunt prezentate în tab. statistic nesemnificativă (p>0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a În continuare.58 >0.8 ± 0.

05 6.05 <0. în care au fost utilizate exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu grupa experimentală.35 8.7 ± 0.34 <0.3 3. Nivelul de însuşire a tehnicii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei este mult mai mare la Chişinău: USEFS. Nivelul iniţial de executare a coborîrii 5. Mediile ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea poziţiei „stînd pe omoplaţi‖ de către elevii claselor a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1.3 7.001 Procesul de învăţare a coborîrii de pe bîrnă a decurs la fel ca şi învăţarea săriturii în sprijin ghemuit.40 >0.3 2.7 ± 0. 2012 20 .20 0.05 3. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 6. ele nu ajung la pragul veridic de 0. În scopul acesta.45 1. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a X±Sx Experiment Criterii t P >0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a 7.4).51 3.6 ± 0.05.0 ± 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Nivelul iniţial de executare a poziţiei stînd pe omoplaţi 2.35 3.4 6. Rezultatele obţinute pe parcursul lecţiilor destinate instruirii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei sunt prezentate în tabelul 4. iar cu grupa martor s-au folosit mijloace aplicate tradiţional la lecţiile de educaţie fizică.37 <0. Ca şi în alte cazuri.05).3 ± 0.5 2. elevii la etapa iniţială au acelaşi nivel de pregătire.0 ± 0. Mediile pe clase. Diferenţele dintre note au fost evidenţiate în cadrul lecţiei a treia. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 3.40 4.4 4. a coborîrii în timp cu extensie şi a poziţiei stînd pe omoplaţi.4 Criterii t 0.001 2.5 0.65 1.45 8.05 P >0.8 ± 0. Analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi la învăţarea coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei ne permite să afirmăm următoarele: 1.05 >0.4 ± 0.35 5.05 5.2 ± 0.8 ± 0.2 ± 0. 2012 Tabelul 3. diferenţele dintre rezultatele obţinute de către elevi în continuare se măresc (tab. ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice la învăţarea coborîrii cu extensie prin păşire de pe capătul bîrnei cu elevii clasei a IV-a Parametrii studiaţi Martor 1.0 ± 0. însă. Tabelul 4.4 X±Sx Experiment 4.05 >0.45 4.0 ± 0. în cadrul lecţiei I-a şi a II-a.7 ± 0. au fost desfăşurate trei lecţii. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 4.5 ± 0. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 5.4 6.9 ± 0. Notele evidenţiate la executarea coborîrii nu diferă mult şi nu sunt semnificative (P>0.

Chişinău. Partea a IV-a. Обучение двигательным действиям. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Jurat V. Chişinău Craijdan O. 1998. женщины среднего возраста. Autoreferat al tezei de dr.a. 4. 286 c. profesori şi audienţi ai cursurilor de reciclare. INEFS. 5. Curriculum disciplinar. p. Боген М. lector superior. 2. 1999.01). Chişinău. М. В данной статье описываются особенности проведения занятий фитнессаэробикой с элементами – Тае-бо. Educaţia fizică în dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului învăţămîntului primar. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău: USEFS. П. Bibliografie: 1. Ghid metodologic.. 24 p.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Матвеев А. 2003 г. 33-67.М. 2012 grupa experimentală şi statistic diferă mult de nivelul obţinut de către elevii clasei martor (P<0. 6. studentă. 28 p. luînd în considerare rezultatele menţionate. Sava Panfil ş. dr. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor mijlocii în baza aplicării programei de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică (gimnastică). боевые искусства. 215-273. Chişinău. în pedagogie. Методика физического воспитания в начальной школе. constatăm că aplicarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul învăţării exerciţiilor de gimnastică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare contribuie la optimizarea procesului de formare a deprinderilor motrice de bază şi a celor utilitar-aplicative. clasele I-IV. p.. Astfel. Chişinău Ключевые слова: занятия фитнесс-аеробикой.. Jurat V. Резюме. 2003. 1999. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de gimnastică: Recomandări metodice pentru studenţii FEFS. Educaţia fizică. Tae-бo. clasele I-IV. Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice. Prut Internaţional. 1986.. INEFS. 2012 21 .: Физкультура и спорт. Curriculum şcolar. 208 с. Boian I. 3. PARTICULARITĂŢILE DESFĂŞURĂRII LECŢIILOR DE FITNESS-AEROBICĂ CU ELEMENTE ALE ARTELOR MARŢIALE Chisnenco L.

Au fost înaintate următoarele obiective de cercetare: 1. Scopul cercetării constă în perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. karate [1. Determinarea nivelului pregătirii fizice a femeilor din grupa experimentală. cuceririle ştiinţei şi tehnicii contemporane pe toate planurile au contribuit esenţial la micşorarea efortului fizic în favoarea celui intelectual. Ca să evităm aceste maladii. în special de Tae-bo. că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. are loc o permanentă reînnoire a tipurilor sale.3]. întrucît aproape nu este controlat din punct de vedere al securităţii şi apariţiei traumatismului. Transformările economice. 2. este foarte populară fitness-aerobica. aleg diferite programe sportive noi. fapt care a stat la baza începerii studierii particularităţilor de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. Dar acest lucrul fizic este atît de dificil. fapt ce uneori provoacă extinderi şi rupturi ale muşchilor sau ligamentelor. Determinarea mijloacelor şi metodelor optimale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo. Studierea conţinutului lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale în literatura metodico-ştiinţifică de specialitate. astfel. Acestea sunt cauzate de lipsa metodicilor argumentate ştiinţific pentru sistemele lecţiilor de genul dat. Aceasta cere o permanentă creştere a „industriei recreative‖. printre care se află şi aerobica cu elementele artelor marţiale. ki-bo. Acest tip al activităţii fizice foloseşte mijloace din Tae-bo. Ipoteza cercetării. va contribui la perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elementele artelor marţiale. apariţia mai multor boli ale sistemului cardiovascular. Au apărut o mulţime de cluburi de fitness. în contextul concurenţei. a obezităţii. Această situaţie a determinat evident accentuarea hipochineziei. 3. 2012 22 . Chişinău: USEFS. a diabetului zaharat şi aterosclerozei [2]. va ridica nivelul pregătirii fizice a femeilor şi. este nevoie să pledăm pentru importanţa practicării mişcării adecvate vîrstei în tot decursul vieţii. S-a presupus. Actualmente selectarea mai multor forme ale activităţii fizice pentru menţinerea sănătăţii a devenit o problema majoră. care. neobişnuite mijloace de desfăşurare a lucrului de fortificare pentru atragerea mai multor clienţi în cluburile de fitness.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Problema activităţii motrice în decursul ultimelor decenii a căpătat o actualitate sporită. boxing. În prezent. Munca intelectuală creează o încordare psihică a populaţiei. contribuie la apariţia stresului. 2012 Actualitatea cercetării.

testarea. precum şi din exerciţii de aerobică clasică. Metodica experimentală. a fost acordată atenţie învăţării poziţiilor braţelor şi a palmelor. precum şi pentru formarea efectului de fortificare prin practicarea acestor şedinţe. ca exerciţii de dezvoltare fizică generală. executate pe fond de muzică modernă ritmică. Exerciţiile au fost Chişinău: USEFS. experimentul pedagogic. cu durata de 10 minute. observarea pedagogică. 2012 23 . a procedeelor de atac şi apărare folosite în sistemul artelor marţiale. Începînd cu a treia lună a practicării lecţiilor. În această parte au fost folosite exerciţii de forţă cu respectarea cerinţelor privind efortul cu caracter de forţă pentru femeile de vîrstă medie. Partea pregătitoare a lecţiei s-a desfăşurat prin încălzire şi a constat din exerciţii de dezvoltare fizică generală. avînd durata de 60 de minute. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape. de bază şi de încheiere. au fost introduse complexe de aerobică cu elemente de Tae-bo cu o durată de 25-30 de minute. precum şi posturilor specifice. 2012 4. Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în căutarea metodicii noi de desfăşurare a lecţiilor de fortificare din sistemul fitness-aerobicii cu folosirea elementelor de Taebo. Elaborarea practică şi argumentarea experimentală a metodicii de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo. Lecţiile au fost desfăşurate de trei ori pe săptămînă. a experienţei de muncă a antrenorilor de fitness-aerobică. Aceste exerciţii în continuare sau folosit în complexele aerobicii. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice pentru desfăşurarea şi perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. În primele luni ale şedinţelor la începutul părţii de bază. Cercetarea noastră s-a desfăşurat la clubul „Maximus‖ unde au avut loc antrenamente la aerobică cu elemente de arter marţiale. Exerciţiile în această parte a lecţiei au fost executate prin metoda liniară. analiza documentelor în sistemul lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale. Metodologia cercetării este prezentată prin: analiza teoretică şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. Şedinţele de fitness-aerobică cu introducerea elementelor din Tae-bo sunt alcătuite din trei părţi: partea pregătitoare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Importanţa teoretică este reprezentată de elaborarea şi argumentarea conţinutului metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo.

care contribuie la creşterea capacităţii de muncă a subiecţilor. Rezultatele cercetării sunt reflectate în Tabelul 1. datorită practicării aerobicii cu elemente de arte marţiale. Volumul şi intensitatea lecţiilor s-a majorat proporţional cu creşterea nivelului pregătirii practicanţilor. Intensitatea efortului a fost reglată conform indicelui FCI după o serie de exerciţii intensive sau după efortul de forţă.balansări-kikuri. ai spatelui şi ai braţelor. prin testul Harvard. rezistenţa generală.001) a fost înregistrat la parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali (cu criteriul t-Student = 4. exerciţii din gimnastica Yoga şi de relaxare. 2012 24 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.67). O deviere statistică considerabilă. Rezultatele finale ale cercetării pedagogice privind dezvoltarea capacităţilor fizice şi datele antropometrice prezintă schimbări esenţiale în comparaţie cu datele iniţiale în grupa experimentală (tab. Sarcinile motrice au fost complicate pe măsura perfecţionării lor.01 l-au demonstrat parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui (t = 3. Peste şapte luni de desfăşurare a lecţiilor de aerobică conform metodicii experimentale pragul cel mai înalt de semnificaţie statistică (P<0. Subiecţii au fost testaţi conform indicilor pregătirii fizice şi datelor antropometrice.86). cu greutăţi mici de 0. Indicii antropometrici au fost determinaţi prin masa corpului şi indicele Ketle. este prezentată la parametrul – mobilitatea coxofemurală (t = 2. Aceste date reflectă o legătură directă între rezistenţa generală şi sistemul cardiorespirator. mobilitatea lombară (t = 3.90) şi la forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor (t = 4.5-1 kg şi cu partenera.67) este determinată de îmbunătăţirea stării sistemului cardiovascular şi respirator. Indicii pregătirii fizice au cuprins testarea forţei în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali. Partea de încheiere a lecţiei a fost alcătuită din exerciţii de întindere – srethcрing.71). mobilitatea regiunii lombare şi coxofemurale. care au stat la baza acestor schimbări.05. 2012 executate cu greutatea propriului corp. Creşterea nivelului de rezistenţă generală – testul Harvard (t = 3. Chişinău: USEFS.79). Acest rezultat ne demonstrează schimbări pozitive în dinamica dezvoltării mobilităţii în regiunea coxofemurală. P<0. deoarece în procesul lecţiilor au fost introduse exerciţii speciale . Pragul de veridicitate a datelor P<0. Durata acestei părţi este de 10 minute. 1).

33 69.3±1. inventar special: saci cu nisip. Dinamica indicilor medii ai capacităţilor fizice şi a indicilor antropometrici Caracteristici statistice n=12 Capacităţi fizice Forţa în regim de rezistenţă (nr.9±0.05 t=2. poziţii statice – posturile. 15. protectoare pentru picioare şi braţe. 53. S-a selectat conţinutul mijloacelor: paşi de bază aerobi şi deplasări speciale.5±1. de asemenea ne prezintă o deviere statistică considerabilă.05.7±1.76) şi indicele Ketle (t = 2.97 56. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a capacităţilor fizice şi a datelor antropometrice la femeile de vîrstă medie.64 <0.67 <0.64).) Mobilitatea (см) Rezistenţa generală (unităţi) Indici antropometrici Nr. mănuşi.79 3.71 34. 20.05 8. P<0. nu sunt studiate suficient. 72. 2012 25 . 458±1.6±0.106. P<0. Această dinamică pozitivă a rezultatelor înregistrate în grupa experimentală se datoreşte introducerii exerciţiilor speciale din aerobică cu elemente de Tae-bo.7±0. Afară de aceasta.01 7. Chişinău: USEFS.3±1.24 2.001 4.9±0.90 <0.5-1 kg. 36. P<0.9±0. greutăţi mici de 0.001 t=4.3±1. ce practică aerobica cu elementele Tae-bo.8±0. Scăderea nivelului masei corpului (indicele Ketle) contribuie la creşterea capacităţii de muncă şi la dezvoltarea rezistenţei generale.53 2. PARAMETRII a muşchilor abdominali a muşchilor spatelui a muşchilor braţelor Aplecare înainte din poziţia şezînd Sfoara frontală Step-test Harvard Masa corpului (kg) Indicele Ketle (g/сm) iniţiale t P finale 1.8±1.53 3. invluse în experimentul pedagogic.67 <0. în special de Tae-bo. crit.15 19.4±0.68 454.06 13.88 4.5±1. 24.97 4.01 t=3. Concluzii Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate a demonstrat că particularităţile desfăşurării aerobicii cu elemente de arte marţiale.71 <0.6±0.86 <0. muzica modernă ritmică.06 27.06 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 10.201. de rep. asane din fitness-yoga şi exerciţii respiratoare.05 n=12 (f=11) P<0. practicanţii au luat cunoştinţă de exerciţiile speciale din artele marţiale – Tae-bo şi au asimilat un volum anumit de deprinderi motrice de autoapărare şi atac.01 5. care la fel a crescut semnificativ (testul Harvard).05 6.24 25. 2012 Tabelul 1.71 3. lovituri cu picioarele (kikuri) şi cu braţele.76 <0.79 <0.001 2.437 Datele antropometrice: masa corpului (t = 2.01 3.

. Резюме. unde Criteriul Student variază t = 2. пособие.: Тера-Спорт. lector superior. studentă. ритмическая гимнастика. М. 64с.. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii capacităţilor fizice şi antropometrici.С. М. 2001. Олимпия Пресс.: АСТ: Астрель. Аэробика.90.А. Фитнесс на основе восточных оздоровительных боевых систем. Александрова А. 2.001. Содержание и методика оздоровительных занятий: Учебно-метод. În. FOLOSIREA GIMNASTICII RITMICE ŞI SĂRITURILOR CU COARDA ÎN SISTEMUL LECŢIILOR DE SHAPING Morari E. Крючек Е. В данной статье описываются особенности проведения занятий шейпингом с использованием ритмической гимнастики и прыжков со скакалкой. Александрова. Stoenescu G.. 3. 249 с. Универсальные программы тренировок для мужчин и женщин/А. 2012 A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu introducerea elementelor de Tae-bo. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. diferenţele fiind statistic semnificative cu P < 0. прыжки со скакалкой. Bibliografie: 1. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Două sute de exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru femei şi bărbaţi: paşi aerobici şi de dans.: Institutul de studii şi Proiectări Energetice serviciul ediţie.А.05-0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 26 . 2000. Chişinău Ключевые слова: занятия шейпингом. Chişinău: USEFS. 2007. Chişinău Craijdan O. 267 p.64-4. dr.

bazat pe inovaţii ştiinţifice în domeniul fiziologiei. ceea ce contribuie la fortificarea sănătăţii. corecţia formei corpului. A avea un stil de viaţă sănătos a devenit o modă uşoară şi interesantă. lichidarea defectelor siluetei. Fitnessul este o sursă excelentă de sănătate şi dispoziţie bună. dietologii. Chişinău: USEFS. a apărut o idee să studiem mai detaliat problema folosirii gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. mers uşor. Pentru alcătuirea complexelor de exerciţii fizice în shaping. Ipoteza cercetării: se presupune că elaborarea şi introducerea metodicii experimentale cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping va contribui la ridicarea nivelului stării funcţionale şi fizice a femeilor de vîrstă medie. Una dintre particularităţile acestui sistem este prelucrarea intensă a fiecărui grup muscular. în majoritatea cazurilor. o siluetă zveltă. se folosesc exerciţii cu caracter dinamic. plus alimentare corectă. Scopul principal al acestor lecţii constă în dezvoltarea armonioasă a organismului femeilor. în special. În societatea modernă. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Noi propunem introducerea în sistemul lecţiilor de shaping. De aceea. care. Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de antrenament cu caracter de fortificare în sistemul lecţiilor de shaping. ce permit corecţia treptată a siluetei femeilor şi realizarea obiectivelor legate de perfecţionarea fizică a organismului [1]. permite rezolvarea eficientă a problemelor perfecţionării fizice ale femeilor. plus odihnă. executate cu o amplitudine maximală. 2012 Actualitatea cercetării.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Shapingul este un sistem complex al culturii fizice recreative argumentat ştiinţific pentru domnişoare şi doamne. apar tot mai multe centre sportive şi cluburi de fitness. În prezent. scăderea greutăţii. există foarte puţină informaţie argumentată ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. 2012 27 . a mijloacelor de gimnastică ritmică şi al săriturilor cu coarda. există o mulţime de mijloace cu caracter de fortificare. după părerea multor specialiste. La momentul actual. O popularitate largă la femei o are sistemul lecţiilor de „shaping‖. În sistemul fitnessului în ultimii ani au apărut noi subsisteme de exerciţii de fortificare. accesibile pentru toate păturile sociale. se extind oportunităţile pentru odihna activă. medicinii sportive şi psihologiei [2]. Formula de succes în fitness este simplă: antrenamente. prin repetare multiplă a exerciţiilor de shaping pînă la apariţia oboselii.

Metodica experimentală prevede introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. paşi alăturaţi pentru restabilire a respiraţiei. Durata cercetării a cuprins 8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape: teoretică. experimentul pedagogic. unde au avut loc antrenamente conform sistemului lecţiilor de shaping. observarea pedagogică. a fost introdusă o metodică experimentală. un stretching uşor pentru grupele musculare participante în lucru – exerciţii pentru flexibilitate în tempo lent. Baza metodologică este prezentată prin: următoarea grupă de metode: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii metodico-ştiinţifice. de trei ori pe săptămînă. prin paşi pe loc. 2012 28 . Componenţa grupei experimentale este de 6 persoane. Cercetarea noastră s-a desfăşurat în baza clubului „Bio-Shape‖. 30 de secunde pauză de odihnă activă. analiza documentaţiei şi a experienţei de muncă a antrenorului de shaping. Chişinău: USEFS. 2012 Pentru realizarea scopului cercetării: au fost formulate următoarele obiective: 1. după aceea 10 minute sărituri cu coarda (pe ambele.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. al sistemului lecţiilor de shaping. Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice de îmbunătăţire a sistemului lecţiilor de shaping prin intermediul folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda. care se realizează pe folosirea gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă cu scopul optimizării procesului de antrenament de fortificare. Noutatea ştiinţifică constă în aceea că. de bază şi de încheiere. Elaborarea şi argumentarea a metodicii experimentale de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping. Determinarea mijloacelor şi metodelor optime din domeniul gimnasticii ritmice. 2. experimentală. roup-skiping-ului folosite în sistemul lecţiilor de shaping. testarea. al gimnasticii ritmice. de pe un picior pe altul) prin următoarea metodă: 1 minut – de sărituri. Studierea literaturii metodico-ştiinţifice din domeniul culturii fizice recreative. Partea pregătitoare prevedea încălzirea prealabilă a organismului prin exerciţii simple de dezvoltare fizică generală. metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. La sfîrşitul părţii pregătitoare. trei părţi tradiţionale: pregătitoare. Lecţiile de shaping durează 60 de minute. în cadrul sistemului lecţiilor de shaping. cu puls 60 %-70 % din cel maximal. evaluativă.15 minute. 3. Determinarea nivelului de dezvoltare a calităţilor fizice şi a datelor antropometrice ale femeilor grupei experimentale. Durata părţii pregătitoare . 4.

se execută într-un tempo lent cu fixarea poziţiilor şi a posturilor.). amplitudinea şi intensitatea mişcării. după aceea cu hantele sau cu săculeţe cu nisip. 2012 29 . Prima lecţie în săptămînă. sărituri cu coardă (10-15 minute). aşezat şi culcat („copac‖. Durata părţii de încheiere – 5-7 minute. Această parte prevede stretching-ul adînc – exerciţii pentru formarea elasticităţii. Exerciţiile se îndeplineau în serii. tempoul mişcărilor se micşorează.exerciţii în parter. 2012 În partea de bază a lecţiei. ai coapselor şi pentru grupele mici de muşchi ai braţelor şi ai centurii scapulare. a avut loc prima fază aerobă a stingerii efortului – scăderea amplitudinii deplasărilor în combinare cu restabilirea respiraţiei.exerciţii din gimnastica ritmică pe fond muzical. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie la femei. prin sărituri cu coarda. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie. în partea de bază exerciţii de dezvoltare fizică generală cu hantele în poziţii stînd. în partea pregătitoare: cardiotraining. Chişinău: USEFS. S-au folosit exerciţii stretch. în partea de bază . au fost executate exerciţii în parter pentru segmentele corpului. abdominali şi ai spatelui. A doua lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. cu exerciţiile din gimnastica ritmică pe fond muzical. La sfîrşitul părţii pregătitoare. După aceea. Durata părţii de . ce au participat activ în partea de bază. „cîine‖ ş. ce necesită corecţia grupelor mari de muşchi ale trunchiului. cu intervale de odihnă. „ostaş‖. cu relaxare totală în continuare a grupelor de muşchi. „plugar‖. pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie şi pentru dezvoltarea forţei muşchilor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. S-au folosit treptat combinaţii de dans într-un tempo mediu pînă la „vîrful aerob‖ – creşterea intensităţii efortului din contul complicării exerciţiilor după coordonarea. Structura generală a lecţiei poate avea conţinut şi durată de diferit caracter. exerciţii în poziţii stînd cu hantele. noi am încercat să introducem gimnastica ritmică. La început s-au folosit exerciţii cu greutatea propriului corp.a.bază 40 de minute. prin gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu săculeţe cu nisip. îmbinarea trainingului aerob. în partea de bază . posturi din gimnastica Yoga în poziţii stînd. 12-15 sau 15-20. Numărul de repetări ale exerciţiilor era într-o creştere treptată de la 6-12. În partea de încheiere are loc scăderea intensităţii efortului. a fost efectuat antrenamentul aerob prin gimnastica ritmică pe fond muzical. A treia lecţie în săptămînă în partea pregătitoare. Regimul lecţiilor a fost de trei ori pe săptămînă. dar pentru începători este mai bine de prelungit partea de încălzire şi partea de forţă a lecţiei şi de scurtat partea aerobă.

80 100. am obţinut următoarele rezultate ale cercetării.20 6.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.16 3.2±0.12 68.001 <0.47 3.1±0. 65.8±0.3±1.12 397.2±1.93 399.1±1.36 4. La începutul testării. rep. 1). 2.) Calităţi fizice Date antropometrice PARAMETRII Caracteristici statistice.4±0.58 4.05 14.2±0.48. 2012 Argumentarea practică a folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping a fost prezentată prin cercetarea a două blocuri de teste: antropometrice şi de dezvoltare a calităţilor fizice.01 t=3.77 78. 2012 30 .45) cu pragul de semnificaţie statistică P <0. timp de 30 sec) Forţa în regim de rezistenţă a muşchilor (nr. Din şapte teste antropometrice.01 şi unul (circumferinţa pieptului cu t = 3. Tabelul 1. iniţiale 98.001 t=5.3±0.3±0. 10.8±1.45 4.05 (tab.36) au demonstrat eficienţa metodicii experimentale cu pragul de semnificaţie statistică P <0.97 6.707.31 <0. circumferinţa picioarelor: dreptul cu t = 4.32 t P 1. au fost înregistrate datele testării finale. P<0. P<0.47.001 n=6. şase (masa corpului cu criteriul Student t = 4.9±1. de rep.001 <0. n=6 finale 94.48 4. 12.97 73. 8.48 27. 3. circumferinţa taliei cu t = 4.01 <0.72 23.01 <0.65 <0.6 ±0.38 4.01 13.97 69.01 <0. P<0.23 4.48 1. După şase luni de experiment pedagogic cu introducerea în sistemul lecţiilor de shaping a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda.01 <0.38. 4.447.05 t=2. 7.01 <0.64 62.1±1.01 <0. După prelucrarea matematico-statistică a datelor.4±0.9±0.80 16.12 4. Dinamica indicilor medii ai datelor antropometrice şi a calităţilor fizice Nr.6±0. 6. 5.9±0.97 56.72 4.1±1.64 56. crt.33 <0.01 <0.7±0.3±0.59 şi stîngul cu t = 4.1±1.32 3.40 26. grupa de subiecţi cercetaţi era formată conform principiului omogenităţii.05 <0. indicele Ketle cu t = 4. 9.7± 0. pieptului taliei Circumferinţa bazinului (cm) dreptului stîngului Masa corpului (kg) Indicele Ketle (gr/cm) spatelui braţelor abdominali dreptului stîngului Mobilitatea Aplecare înainte din articulaţiilor poziţia şezînd (см) depărtat Rapiditatea mişcărilor Sărituri cu coarda (nr.2±1. 11.61 104.80 11.7±1.58 şi circumferinţa bazinului cu t = 4.959 Chişinău: USEFS.2±0.01 <0.29 59.97 14. 9.65 3.48 6.4±0.3±0.59 4.45 60.93 2.32 17.

şi a muşchilor abdominali cu t = 6. la pragul de semnificaţie statistică P < 0. cu caracter aerob şi exerciţiilor de streching. Yoga. noi am desfăşurat testarea calităţilor fizice. Concluzii 1. că. la momentul actual. putem să formulăm următoarea concluzie: metodica experimentală bazată pe introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping este eficientă şi nu influenţează negativ asupra organismului femeilor. fapt demonstrat de datele din tabel. Ca şi în cazul blocului de teste antropometrice.65 demonstrează eficienţa metodicii experimentale. la pragul de semnificaţie P < 0. exerciţii de relaxare şi de respiraţie. exerciţii de forţă şi cu greutăţi mici. „forţa în regim de rezistenţă a picioarelor‖: dreptul cu t = 4. cu t = 3. s-a determinat următorul complex de mijloace.01.23 şi rapiditatea mişcărilor cu t = 6. 2012 Această dinamică pozitivă se datoreşte antrenamentului prin exerciţii din gimnastica ritmică şi sărituri cu coarda pentru corecţia acelor părţi ale corpului care au necesitat-o. ce sunt clasificate în mai multe grupuri principale: exerciţii de dezvoltare fizică generală din diferite poziţii.72 şi stîngul cu t = 4. există foarte puţine informaţii argumentate ştiinţific din domeniul culturii fizice recreative. prezintă o dinamică pozitivă.97. variante de mers. Chişinău: USEFS. privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. trei (forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor cu t = 6. Indicele mobilităţii articulaţiei lombare. 2012 31 .31) reflectă o creştere pozitivă a rezultatelor. Schimbările pozitive în grupul de teste ale dezvoltării calităţilor fizice se datoreşte exerciţiilor speciale cu caracter de forţă. Săriturile cu coarda ajută bine la arderea grăsimilor. din contra: ea contribuie la corecţia siluetei acestora. în special.33. din cei şapte parametri. În cadrul cercetării. Parametrii „forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui‖ cu t = 3. dorite de mai multe femei.001 a semnificaţiei statistice.20. se observă şi în blocul de teste privind dezvoltarea calităţilor fizice. Iar exerciţiile din gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu hantele sau cu săculeţe cu nisip contribuie la formarea musculaturii frumoase şi puţin voluminoase.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Pentru determinarea legăturii dintre formarea reliefului muscular la femei şi dezvoltarea calităţilor fizice. ceea ce contribuie la reducerea masei corpului şi la micşorarea dimensiunilor părţilor corpului. exerciţii de extindere şi de flexibilitate – stretching. 2. cu pragul P <0. Analiza teoretică a literaturii de specialitate a demonstrat că.05. Analizînd rezultatele înregistrate.

PREVENIREA ANXIETĂŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIDACTICĂ LA LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ Taburceanu A.05-0. 5 вып. возникающей в процессе оценки знаний. 1999. Chişinău Lupuleac V.31. A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de folosire a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. биосоматические реакции. неадеквактные состояния. 2012 32 . precum şi inventarul special: corzi. fapt care a demonstrat veridicitatea statistică la pragul P < 0. Mн.В. săculeţe cu nisip. ч. 4.Г.А.А. умений и навыков учащихся на уроках физического воспитания. 4. 1996. Ветошкина Э. 59с.: Четыре четверти . Резюме.Репникова. 3. 2012 alergări. Чикалова Г. Chişinău: USEFS. salturi şi sărituri cu deplasări în diferite direcţii fără coardă. studentă. Репникова Е. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii antropometrici şi ai calităţilor fizice. пособие.001.. sărituri cu coarda./ Актуальные проблемы физической культуры и спорта. В работе исследована проблема снижения уровня тревожности. Нетрадиционные средства оздоровления: Учеб. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. с.. lector superior.. эмоциональная саморегуляция. В: Оздоровительная рекреативная физическая культура. Фурманов А.А. 2. психоэмоциональная нестабильность.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. muzica. Шейпинг. Bibliografie: 1. систематическая диссенсибилизация. Волгоград.33-6. Chişinău Ключевые слова: тревожность. hantele. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a parametrilor antropometrici şi a calităţilor fizice ale femeilor ce practică sistemul de lecţii shaping cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă care au participat în experimentul pedagogic. unde criteriul Student variază t = 3. Шейпинг в оздоровительной системе физической культуры / Е. 24-34.

de apăsare. Însă. psihofiziologică. ―alunecând spre patologic‖. psihologică. instabilitatea atenţiei. la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi obiectivele educaţionale propuse şi la judecăţile emise în vederea adaptării unor decizii educaţionale. În procesul de evaluare. La nivel scăzut este chiar necesară.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. unele dintre ele le vom evidenţia în continuare: sentimentul subiectiv de frică.trăsătură cronică este predispospoziţia de a percepe anumiţi stimuli din ambianţă ca ameninţători şi de a răspunde la ei cu niveluri diferite de anxietate-stare. îngrijorare şi teamă nemotivată. acţionând ca un motivator. emotivitate. considerăm că acestei probleme trebuie să i se acorde atenţie în mod deosebit. difuză. În sensul său cel mai larg. timiditate. asociat cu activarea organismului. evaluarea didactică se referă la totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare. 2012 33 . insecuritate. modificări de voce). depaşind un anumit grad de intensitate. . reacţii biosomatice şi fiziologice (tulburări de respiraţie. Complexitatea fenomenului anxios cere o abordare interdisciplinară: psihiatrică. tensiune nervoasă. caracterizat prin sentimentul aprehensiunii şi tensiunii.Anxietatea de performanţă se manifestă în actul autoevaluării. Tocmai datorită contribuţiei semnificative pe care nivelul anxietăţii îl aduce în procesul instructiv. Literatura de specialitate [7] defineşte anxietatea ca: stare afectivă vagă.Anxietatea face parte din viaţa noastră şi este o emoţie firească. 2012 Actualitatea cercetării. Există un grup de trăsături generale ale comportamentului anxios. Chişinău: USEFS. randament şcolar scăzut [7]. care nu pot fi ignorate şi nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină [1]. tendinţa de evitare. elevul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse. Anxietateastare are afect negativ asupra comportamentului. derivă din dorinţa de reuşită şi teama de eşec [6]. Scopul studiului s-a axat pe implicaţiile psihologice ale anxietăţii în evaluarea didactică la lecţiile de educaţie fizică [5].Anxietatea . Anxietatea generează produse imaginative abundente. .Anxietatea-stare este nivelul concret sau obişnuit emoţional. instabilitate psiho-motorie. nervozitate (agitaţie. paloare provocată de vasoconstricţii. de nelinişte. iritaţie generată). Principalele forme ale anxietăţii sunt: . considerat optim. tensiune. elevii devin mai mult sau mai puţin anxioşi.

2012 „Evaluarea. în situaţia de examinare didactică.  modul în care a fost învăţat materialul.  frica de a nu obţine rezultatul propus. stres. tehnicilor de evaluare. Scopul evaluării determină.  relaţia profesor-elev (prietenie. nu a celei propuse. Astfel. excitabilitate etc. de aceea la desfăşurarea evaluării didactice este necesar să se ţină cont atât de factorii pedagogici. cît şi cei psihologici [3].  starea de sănătate (prezenţa unor disfuncţii psihice). este importantă pentru profesor. evaluarea poate fi considerată un factor dinamizator al procesului didactic. apoi reluarea lui.  noutatea sarcinilor şi situaţia de competiţie. fiindcă furnizează informaţii utile pe care le poate folosi apoi în planificarea cursurilor în direcţionarea cerinţelor de învăţare sau a temelor date elevilor. Astfel. Prin urmare. elevul poate fi subevaluat. autoritarism). Modernizarea procesului de învăţământ presupune o regândire a strategiilor evaluative în consens cu o serie de exigenţe: Chişinău: USEFS.  întreruperea procesului de evaluare. pe care elevul şi-a format-o. evaluatorul trebuie să determine momentele în care se va efectua evaluarea şi modalităţile de utilizare a informaţiilor căpătate prin evaluare. din comunicare cu însuşi profesorul sau cu alţi elevi.).  preferinţa de a fi evaluat în baza altor metode. ca parte intrisecă a predării şi învăţării‖. alegerea strategiilor. operaţia de evaluare nu reprezintă o etapă suprapusă procesului de învăţare. metodelor.  frica de a fi în centrul atenţiei. în mare parte.  vârsta. ci un act integrat activităţii pedagogice [2].  limitarea în timp a îndeplinirii sarcinilor didactice.  complexitatea sarcinilor didactice. Afară de aceasta. conducând la optimizarea continuă a acestuia în scopul perfecţionării şi obţinerii rezultatelor propuse. 2012 34 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.  starea psihică a elevului-profesorului în momentul evaluării (oboseală. Factorii ce declanşează anxietatea în cadrul evaluării didactice sunt:  succesiunea subiecţilor examinaţi poate conduce la teama de a fi comparat cu altul.  imaginea autoritară a profesorului.  intimidare [4]. instrumentelor.

deşi activează intens. ar fi eficient ca elevii să nu fie la curent că execuţiile date sunt desfăşurate în scopul evaluării. Să diferenţieze procesul de evaluare în funcţie de nivelul de dezvoltare intelectuală şi de stabilirea emoţională a celor evaluaţi. diminuarea anxietăţii etc. Pentru combaterea anxietăţii elevilor ar fi eficientă: desensibilizarea sistematică a elevului timid. prin chestionare periodică.diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete. relaţionare. ci ca aprofundare a cunoştinţelor. atitudinile. prin autoevaluare. 3. ţinând cont atât de particularităţile de vârstă. Pedagogie. . Bibliografia: 1. În timpul evaluărilor. S. 2001. Stoica. Să folosească unele remarci încurajatoare de tipul „Corect‖. interevaluare şi evaluare controlată. Să depisteze elevii cu performanţe modeste care.deschiderea evaluării spre mai multe zone ale spaţiului instructiv-educativ (comunicare. integrare). Chişinău. . personalitatea elevilor. . inhibat prin crearea de situaţii în care acesta să se manifeste liber. I.luarea în calcul a altor indicatori în afara achiziţiilor cognitive. Dicţionar de psihologie.) ale elevilor. Elevilor cu astfel de probleme le este recomandată autoreglarea emoţională care permite fortificarea sistemului nervos. Să folosească unele metode stimulative cum ar fi: lucrul în echipă. Evaluarea rezultatelor şcolare. gradul de interiorizare a unor valori etc. A.‖etc. 1998. U. 2. au rezultate inferioare efortului depus. dar dacă privim mai atent atunci. Prin urmare..centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive. Bucureşti.. Să stimuleze şi să încurajeze elevul anxios. oferim câteva recomandări profesorilor de educaţie fizică: Să găsească cele mai raţionale căi de influenţare a elevului.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Deşi rezolvarea unor probleme delicate. Bucureşti: All Educational. precum conduita. . „este bine şi cum execuţi. 2012 35 . precum anxietatea în mediul didactic. alcătuirea unui comitet de evaluare cu membrii aleşi din rândul clasei. ale stărilor afective etc. 1997. reclamă o permanentă interrelaţionare armonioasă a profesorilor şi elevilor. cât şi de cele individuale (manifestările particularităţilor de personalitate. dirijarea emoţiilor. însă fără a fi ameninţat cu notificarea insuficientă. Chişinău: USEFS.transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare. fapt ce ar reduce riscul de manifestare a fenomenului de anxietate. 2012 . Şchiopu. Musteaţă. Bontaş.. (Ghid metodic).

Timişoara. Pentru copil. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. Râşcanu. Maria. îl joacă nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice: forţă. N. individual physical power.. Chişinău: USEFS. Chişinău Keywords: regime of motion activity. student. Actualitatea. Le Gall. Bucureşti. Anxietate şi angoasă. S. physical working capacity. Bucureşti. 6. iar formarea calităţilor fizice. I. s-au cristalizat unele direcţii şi orientări de bază. week dosed for 13 – 15 year old students helps to individualize physical education process and to raise the level of the main physical qualities development. depresie în perioada de tranziţie. Alexandru. a deprinderilor şi priceperilor motrice este strâns legată de dezvoltarea intelectuală şi psihică a elevului. de educarea particularităţilor moral-volitive ale personalităţii [1. dosed physical power. maximal test.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Summary. The present research focuses on the problem of physical educational curative work on the basis of students’ activity process development at extra-curricular time. rezistenţă. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 4]. motor qualities. Psihopedagogia adaptării şi problematica anxietăţii şcolare. consumption maximal of oxygen. physical and functional preparing. 1997. H. îndemânare.. 2. spatial training. Bucureşti. Rolul principal în pregătirea fizică generală şi specială a sportivului. Performing of physical exercises complex of directed affect. în ceea ce priveşte pregătirea şi participarea alergătorilor de semifond în competiţiile de anvergură. Mruţ I. 7.Irina. 2012 4. This physical exercises complex may be applied successfully as practical-methodical recommendations for the teachers at schools. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice existente la ora actuală şi generalizarea practicii sportive a domeniului au demonstrat că. 2012 36 . mişcarea este primul mijloc de expresie şi prima modalitate de exprimare. R. 2002. viteză. dr. Nut.conf. Chişinău. CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR DEZVOLTĂRII REZISTENŢEI LA ELEVII DE VÎRSTA 13-15 ANI ÎN CADRUL SECŢIEI DE ATLETISM ÎN ŞCOALĂ Zop A. indiferent de specificul probei sportive. 5. Psihoterapia anxietăţii – abordări cognitive comportamentale. Anxietate. 1995. who teach physical education. 3]. supleţe [2. 2002. Andre.univ..

rezistenţa. în secţia de sport a gimnaziului din satul Tocus. 4. după cum urmează: Etapa I (septembrie 2009-mai 2010) a cuprins următoarele activităţi de cercetare: analiza izvoarelor literaturii de specialitate. care a durat pe tot parcursul experimentului prealabil şi al celui de bază. observaţia pedagogică. experimentul pedagogic. Scopul cercetării constă în dezvoltarea rezistenţei generale şi speciale a elevilor de vârstă şcolară medie pentru îndeplinirea normativelor de control. cercetări pedagogice de control.experimentală şi de control. Chişinău: USEFS. S-a presupus că determinarea pe cale experimentală a nivelului dezvoltării rezistenţei şi selectarea. în dependenţă de aceasta. 3. Determinarea experimentală a evoluţiei indicilor antropometrici şi motrici în urma aplicării programelor optimizate pe parcursul unui an şcolar. Cercetarea a durat doi ani.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Organizarea cercetării. În perioada dată s-au format 2 grupe . forţa. desfăşurată pe toată durata cercetării. observaţii pedagogice. Sarcinile cercetării: 1. Etapa a II–a.statistică. ancheta. raionul Căuşeni. În cercetare s-a urmărit îmbunătăţirea procesului de susţinere a normativelor de control şi dezvoltarea concomitentă a calităţilor motrice (viteza. metoda matematico. desfăşurat în perioada 19 decembrie 2010 – 14 octombrie 2011. supleţea ş. Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea literaturii de specialitate. 2012 37 . în scopul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare.a) pe parcursul anului de învăţământ. Determinarea experimentală a nivelului dezvoltării calităţilor motrice la executarea normativelor de control din programa şcolară şi a nivelului de pregătire şi dezvoltare fizică a elevilor de vârsta 13-15 ani. Etapa a III–a a constat în organizarea experimentului de bază. care contribuie la dezvoltarea rezistenţei speciale şi generale. şi s-a efectuat în trei etape. pentru îndeplinirea normativelor programei şcolare.chestionar. a mijloacelor ce contribuie la dezvoltarea anduranţei şi rezistenţei specifice la elevii de vârstă prepubertară (13-15 ani) va contribui la îmbunătăţirea indicilor ce definesc aceste capacităţi motrice şi. Determinarea volumului exerciţiilor speciale şi repartizării acestora pe durata anului de studii. drept consecinţă. aceştia vor îndeplini cu succes normativele de control din programa şcolară la educaţia fizică. în perioada septembrie 2009 – mai 2011. Determinarea mijloacelor pregătirii speciale. 2012 Ipoteza cercetării. cu scopul determinării rezistenţei speciale şi generale a elevilor de vârstă şcolară medie. a constat într-un experiment de probă desfăşurat în perioada octombrie – noiembrie 2010. 2. câte 12 fete şi băieţi în fiecare.

19 P>0.16 ±0.17 0.44 2130 ±9.8 ±6.05 1.26 1.11 68.83 ±0.03 515.05 0.05 4. CMO2 (ml/min/kg) Contr.10 1.96 ±0.33 1. Sărit.05 Contr.66 ±1.56 0.8 ±2.51 ±0.34 7.05 7. Supleţe 6.95 P>0.20 67.05 0.05 50. Alergare 3x 10 m (sec) 2.80 60.52 ±0.30 ±1.01 ±0.21 1.24 ±0.27 ±0.66 0.36 P>0.43 0.68 35.60 1.5 ±0. Pentru n = 46.05 8.52 ±0.07 8.04 P>0. 2012 38 P>0.83 ±0.85 ±0.33 P>0.67 2.0 ±6.01 25. PWC 170 (V) (m/sec) 8.99 P>0.85 P>0.16 ±4.05 16.94 0.05 0.61 ±0.45 2.83 ±0.03 ±6.10 2.27 8.05 1.05 6.04 57.45 ±7.07 7. 30 m din ansat (sec) 2.65 161.05 P>0. Indicele Ketle 5.69 P>0.78 ±2.61 P<0.03 P>0. 300 m (sec) 3.50 ±0.) 7.08 1.05 14.24 8.03 P>0. Tabelul 1.28 1.83 ±4.71 P>0. Tracţiuni (nr.95 ±0.05 2.45 P>0.08 69.58 ±0.05 0.04 58.05 1.05 56.01 2.77 ±0.01 58.16 ±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 1.11 27.35 ±0.15 ±0.41 1.09 2190 ±21. Greutatea corpului ( kg) 4.53 ±0.05 0. X ±m X ±m 143.32 ±0.41 ±0.88 ±0.51 ±0.5 ±6.00 1. Grupele de control – conform planului prevăzut de programa şcolară.05 0.83 ±0.58 P>0.03 Grupe.2 37.57 P>0. Flotări (nr.16 ±0.32 5. Ridic.21 142.49 248.5 1.93 P>0.08.5 2.05 0.5 P>0.30 ±0.18 P>0.01 441.95 P<0.18 P<0.25 P<0.2 ±6.66 2.19 1.06 8.05 1.52 247.05 0.02 1166.05 0.14 2225 ±19.56 ±0. 2012 Grupele experimentală şi de control s-au antrenat după diferite planuri de instruire şi antrenament.93 1.05 0.04 P>0.53 ±0.26 ±0.19 146.85 P>0.05 2.86 P>0. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la începutul experimentului pedagogic Grupe. X ±m X ±m 143.40 8.05 0.86 ±0.13 3.26 1.04 1.66 P>0.02 ±1.21 1.04 2.56 3.73 1.08 521.17 1.21 8.07 3.7 2. 2000 m (sec) (cm) Notă.94 1. 1500 m (sec) 4.50 1.05 1.33 ±0.72 P>0.49 1.83 ±14.05 0.50 5.99 P>0.42 ±0.34 1.46 P<0.11 2080 ±11.6 P>0.05) este egală cu 2.92 ±0.75 P>0.14 1.97 61.26 ±7.24 P>0.6 ±13.53 3.17 26.57 1.6 ±3.12 496.98 P>0.5 ±1. Talia (cm) 2.05 1.44 P>0.8 5.23 ±0.01 1268.31 ±0.55 8. iar grupele experimentale – conform unui plan special pregătit de noi.05 . Alergare 6 min ( m) 3.47 2.) PFS Alergare: 1.4 82.08 7. băieţi (n=24) Teste de control Morfofuncţionale 1.11 42.53 240.01 1. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) c) excursie (cm) 6. fete (n=24) Δ t P 3.00 1.61 ±6.45 5.79 247.59 ±0.38 511. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.06 3.65 ±0.02 426.05 0.98 ±0.05 35.92 ±0.91 ±0.38 24.36 ±1.03 ±0.84 159.83 ±0.19 P>0.75 ±0. VVP (inspiraţie) (ml) 7.trunchiului 30‖ (nr.85 P>0.06 82.05 1.91 ±1.8 86.33 1.01 P>0.88 153.35 ±2.63 24.68 8.14 1.05 4.60 0.28 61.47 35.19 P<0.31 60.05 0.60 ±0. Exp.77 6.05 5.05 0.16 1. Lungimea trunchiului (cm) 3.03 Δ t P 1.2 1.08 ±1.41 145.21 6.09 41.17 5.81 ±0.) 5.05 P>0.06 41.05 PFG 1.42 P>0.41 7.0 ±10.14 P>0.35 1.26 619.03 7.98 34.05 1.01 ±0.64 1.09 40.27 8.05 0. Exp.21 0.73 23.02 1260.17 1.16 ±0.34 8.61 623.73 83.07 68.05 15. Chişinău: USEFS.014 1150. de pe loc (cm) 4.05 1.

05 3.42 13.62 0.24 31. Ridic.96 477.1 0.05 1273.38 ±0.61 ±3.7 0 1154. Alergare 6 min.33 ±0. 300 m (sec) 3.83 2.40 ±2.80 62.05 615.69 P>0.32 71.) 2.5 0 2.05 40.30 P<0.61 ±0.52 ±2.22 ±0.22 34.45 P>0.) 29.31 P<0.04 27.2 ±0.51 ±0.78 4 1.70 ±0.33 252. X ±m Grupe. Tracţiuni (nr. Chişinău: USEFS.53 P<0.4 66.05 4.05 8.02 0.51 72.14 P<0.36 19.58 2.77 P<0.05 7. PWC 170 (V) (m/sec) 3.34 68.16 2.10 63.59 P<0.89 P>0.11 2.05 8.46 3. Tabelul 2.83 ±16.28 2.3 ±13.05 86.68 P<0.78 0.64 245.0 ±0.97 4. Δ t X± m 2.05 7.32 ±0.46 413.60 P<0.76 ±0.05 501.58 P<0. 2012 Experimentul a durat 20 de săptămâni: 10 săptămâni grupele experimentală şi grupa de control au efectuat un volum de lucru conform planurilor de pregătire. Supleţe (cm.22 5.486 1295.75 ±1.14 1.42 P<0.05 4.64 ±0. 2000 m (sec) 8.91 2.3 ±17. apoi.03 8.9 151.43 35.05 2450 ±0. Alergare 3x 10 m (s.05 6.21 33.05 19.50 ±4.05 5.05 432. Pentru n = 46.08 71.05 247.20 150.05 Notă.22 ±2.31 ±0. desfăşurându-se experimentul încrucişat.45 1.82 156.83 1.30 ±1.78 ±0.57 ±0.65 ±0.26 5.21 1. 1500 m (sec) 4.65 44.05 7.41 0.0 2.32 ±0.98 ±0. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.41 ±0.70 P<0.03 ±0. Perimetrul CT: a) expiraţie (cm) b) inspiraţie (cm) e) excursie (cm) ml/min/kg) PFG 1.41 ±1.05 1187.48 ±0.98 ±0.92 466.16 2.) 5.86 ±0.50 P>0.73 26.41 ±0.30 P<0.098 2530 ±0.15 0.1 1. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control şi cea experimentală la sfârşitul experimentului pedagogic Contr.) P<0. CMO2 43.12 P<0.75 ±2.42 8. Talia (cm) 149.30 3.08.01 57.) 4.5 ±3.05 9.9 ±7.44 1.05 1.64 ±0.2 ±27. Indicele Ketle 5.31 ±0.53 41.0 ±1.22 ±1.42 264.05 3.59 P<0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.38 6.3 3.09 9.3 0 2.2 0 13.trunchiului 30‖ (nr.38 25.82 ±0.22 ±0.45 P<0.09 P<0.2 ±7.) (ml) P Contr.62 P<0.77 P>0.08 1.38 3.05 477.05 3.3 ±3.38 0.31 3.38 2.7 ±2.55 P<0.17 8.04 2515 ±0.51 ±1.05 4. Greutatea corpului (kg) 35.52 P>0.74 597.81 0. Lungimea trunchiului (cm) 85.24 0.08 ±0.23 P<0.92 0.90 ±0.56 P<0. X ±m Grupe.08 3.187 0.35 ±0.62 ±3.16 2.12 2. 30 m din lansat (sec) 2.05 147.5 ±6.05 2.16 ±0.05 2250 ±0.80 ±1.65 2.5 ±3.01 0.27 0.05 36. după 10 săptămâni.23 6.05 18.42 ±0.81 4. de pe loc (cm.72 5. acestea au schimbat programele de antrenament.05 9.30 2.01 56.41 ±0.2 63.2 26.54 P<0.05 7. Sărit.47 3.47 ±1.33 36.6 83.155 153.14 177.31 ±0.) PFS Alergare: 1.73 P<0.08 1.78 P<0.91 ±17.47 163.05 5.81 5.05 0. VVP (inspir. Flotări (nr.17 ±0.13 0.05 0. băieţi (n=24) Exp.05 7.33 0.52 ±0.08 ±0.7 ±1.78 P<0.49 2. Δ t X± m Morfofuncţionale 1.5 ±0.8 4.30 P<0.33 0.46 ±0.11 9.42 5.05 3. 2012 39 P .12 56.29 2.22 P<0. (m) 3.2 9 4.45 84.60 ±0.0 ±3.55 ±0.01 8.87 2.12 ±0.02 5.18 2. fete (n=24) Exp.63 ±1.12 2.05 Teste de control 4.04 0.28 P<0.32 P<0.6 P<0.08 P<0.24 3.42 P<0.93 P<0.71 0.05) este egală cu 2.04 53.03 0.05 1.04 3.71 ±0.05 8.07 0.05 1.45 P<0.05 8.13 P<0.02 0.35 0.0 2.05 0.7 ±2.92 2.76 1.8 2.51 ±0.46 3.43 P>0.3 22.

371374. Основы спортивной тренировки. Gura P. necesare elevilor de vârstă şcolară. 5. Exerciţiile speciale (cu schimbarea regimului de lucru).А. Савва П. Лазо. 5. 3. Chişinău: USEFS. Воспитание выносливости спортсмена. când acestea sunt incluse atât în partea de bază. Pregătirea sportivă la copii şi adolescenţi. nr. 1993. 171-187.. Молчанова Л. rezultatul obţinut la alergarea de durată (testul Cooper) înaintea experimentului este de -1268m la băieţi şi 1166m la fete.Д. Metoda propusă de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică permite a îmbunătăţi rezultatele de susţinere a normativelor de control din programa şcolară şi a creşte densitatea lecţiilor. prin tratarea diferenţiată. 2. se realizează în mare măsură optimizarea relaţiei profesor-elev şi ameliorarea relaţiilor interpersonale. Bibliografie: 1. Мруц И. Mitrea G. Матвеев Л. 2. 4. cât şi în cea pregătitoare (la încălzire) a lecţiei de antrenament. 1988. 39 с. Mucii T. Legitatea de bază a susţinerii normativelor de control constă în importanţa majoră pe care o are pregătirea fizică multilaterală. Din experienţa de organizare a educaţiei fizice în şcolile din Republică. observăm o creştere a nivelului de pregătire fizică atât generală.. Spre exemplu. Cultura fizică în şcoală. Ştiinţ. am formulat următoarele concluzii: 1. cât şi specială. 1989. SDP. С. Elevii grupelor experimentale au fost antrenaţi de către autor..17. datorită ritmului de lucru corespunzător nivelului de pregătire al fiecărei grupe. 15 . Молчанова Л. profesor de educaţie fizică (Tabelele 1 şi 2). Chişinău. 3.Д.А. exerciţiile îndeplinite în diferite regimuri dau rezultate pozitive numai atunci. iar elevii grupelor de control – de către Mocanu Mihai. 1996. 2012 40 . care se schimbă odată cu dezvoltarea calităţilor speciale. Лекция для усовершенствования и ВШТ ГПЦРК. Методические указания для студентов педагогического института.. 2012 Pentru determinarea efectului mijloacelor folosite şi a metodelor de antrenament.. Conf. Chişinău: Lumina‖. Беговые нагрузки в недельном двигательном режиме // Probleme ştiinţifice în domeniul învăţământului şi sporttului: Mat. Bucureşti. s-a efectuat testarea prealabilă şi repetată a elevilor în scopul determinării nivelului pregătirii fizice generale şi speciale. 1985.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. jocurile dinamice şi sportive şi aplicarea acestora într-un volum strict determinat în experiment a permis îmbunătăţirea substanţială a calităţilor motrice. În cadrul lecţiilor de educaţie fizică. Физкультурно-оздоровительная работа со школьниками во внеурочное время. Cercetarea efectuată a demonstrat că. 4. Кишинев: КПИ им.А. p. P. Concluzii Analizând datele căpătate în urma cercetării. Мруц И.П. Analizând datele iniţiale şi finale ale experimentului. iar la sfârşitul experimentului 1285m la băieţi şi 1187m la fete. Ion V.

Кишинева с учащимися 15-17 летнего возраста. с использованием совокупности адекватных методов. Предполагалось. Одним из естественных результатов постоянных занятий физическими упражнениями. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. Chişinău: USEFS. что занятия гиревым спортом окажут положительное воздействие на величины физического развития и его функционального состояния организма учащихся профессиональнотехнического училища. 5]. доцент. Организация и методы исследования. Кишинев Побурный П. грозящее заболеваниями. соотношение мышечной и жировой масс. Формирующий педагогический эксперимент проводился в профессионально-техническом училище №23 г.В. является нормализация таких телесных свойств. определяющих эффективность профессиональноприкладной физической подготовки. Гипотеза. гибкости и выносливости.С.. особенно силовых. Кишинев Данаил С. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. 2012 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ Быткэ В. Государственный университет физического воспитания и спорта. Главную роль в этом играет полноценное воспитание основных двигательных способностей. stării funcţionale a organismului faţă de activităţile sportive tradiţionale. 2. 4. общий вес тела. проходящих в соответствии с принципами физического воспитания.. студент.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Государственный университет физического воспитания и спорта. 2012 41 . которая приобретает особую актуальность. măsurătorile segmentare. аспирант. Государственный университет физического воспитания и спорта. как объем мышц. когда из-за гиподинамии. stare funcţională. снижается и проблема борьбы с ожирением. Если обеспечивается гармоничное развитие их и не допускается серьезных нарушений в режиме питания.. Activităţile sportive cu îngreuierele influenţează mai eficient asupra dezvoltării fizice. Rezumat. переедания и других причин происходит чрезмерное увеличение жировой массы тела. практически здоровыми. обычно отпадает необходимость прибегать к особым мерам по изменению (увеличению или уменьшению) мышечных объемов и общего веса тела. 3.

тизм. т.5 5.5 169.7±3. Кроме того. прежде всего социальных. Гиревой спорт в Молдове является истинно народным видом спорта со статусом международного.8 3500±210 3300±180 4000±130 3500±150 4450±110 3800±140 ОтноАтлесит.0±6.6 408 55 61 151 Исходный уровень показателей физического развития учащихся первого года обучения (15 лет) гиревиков и не занимающихся спортом практически был одинаков (табл.4 89. наблюдаемых с 15 до 18 лет). условий при оптимальном экономическом обеспечении.см ЭГК ЖЕЛ 166.4 343 68 79 187 78. для гармоничного развития силовых свойств всех звеньев мышечной системы.3±1. 1).9 168.создание благоприятных. в группе гиревиков более выражены темпы роста тела в длину в Chişinău: USEFS. что занятия гиревым спортом в сочетании с общей физической подготовкой (кроссовый бег.2±1.4 327 65 65 165 81.2±1.7 69. спортивные игры.0±5.5 82.) оказали заметное воздействие на показатели физического развития.4 66.3±2.8 352 59 69 159 65.2±3. избирательно воздействующих на мышечные группы и позволяющих комплексно последовательно обхватывать все основные звенья опорно-двигательного аппарата [9].1 59.2 324 61 64 164 72.5±2.е.2 54.Ста-новая мин г/см г/см вая силасила% % 80. ЧСС в ЖИ.5±2. 2012 Результаты исследований и их обсуждение.п.0±2.5 384 69 80 187 76. 2012 42 .5±2.3±2.8 173.8±1. В противном случае научение и созревание окажутся антагонистами.5]. кг ОГК. в результате чего занятия гиревым спортом принесут не пользу.0±2.4±3.4 80.1±3. Кисте.1 4. стретчинг и т.8±1.5 6. а вред растущему организму [8.1 80. силовыми упражнениями.8 166. В комплексе этих факторов особая роль принадлежит обязательному (урочному) и дополнительному (внеурочному) физическому воспитанию [7]. см Вес.5±3. Основной путь укрепления здоровья учащихся ПТУ .8±3. В частности.4±3. после созревания фосфогенной энергетической системы и наибольших темпов развития силовых способностей.8±2. принимающих участие в двигательной деятельности было использовано сбалансированное выполнение локальных и региональных силовых упражнений.3 7.0±2.0 170.3 4. Определено.6±2.3±1.8±1. Отно-сит.2 4.е. Динамика показателей физического развития учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности ВозГруппы раст 15 лет 16 лет 17 лет Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Рост.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0 58.5 54.0±3.2±1. Таблица 1.8 88.8±2. с 15 летнего возраста проводили в соответствии с научнометодическими рекомендациями в части сроков начала занятий силовыми упражнениями (т. Занятия гиревым спортом.2 79.5±2.

5±2.8 46.5 70.3 75.2 46. Кроме того.5±3.4±2.3 см.2 89.5 26.3±2.5±4.2 29. 2) в исследуемых группах показал более выраженные изменения их величины у гиревиков в результате гипертрофии мышц.2±3. характеризующих состояние аппарата внешнего дыхания и аэробных возможностей.4±2. обусловленной применением Chişinău: USEFS. см Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная Гиревики Контрольная 23. 2012 43 . что отразилось на функциональном состоянии физического развития и его дееспособности. Таблица 2.4 23. см Талия.8±3.8±4. жизненном индексе).4 41. занятия гиревым спортом оказали более выраженное влияние на показатели.8±3. За три года занятий у гиревиков рост тела в длину увеличился на 8.1 41.0 95. что является мощным стимулятором их роста в длину [6].4±3.5±2.1 24.3±4.1±3.5 46.2 52.5±5.0 42. анализ величин относительной кистевой и становой силы указывает.8 171.1 173.8 см. Индекс Кетле (атлетизм) в 17 лет достигает 408 г/см.1 44.7±3. см Бедро. Темпы прироста последней меньше по сравнению с показателями контрольной группы.8±2.6±3.5±3.3±4.5±3.1±3.0±15.3±4.9±4.1 27.8 73. 2012 результате активного раздражения эпифизарных частей костного аппарата.1 52.8±3.5±3.5 Сила кисти (сильнейшей) кг 35.0±18. что соответствует избыточной массе на фоне снижения жизненного индекса (ЖИ) и незначительного прироста экскурсии грудной клетки (ЭГК). определяющих дееспособность организма на фоне ретардации таковых в контрольной группе. Динамика показателей обхватных размеров учащихся ПТУ с различной организацией двигательной активности Возраст в годах 15 лет 16 лет 17 лет Группы Плечо.7±5.2±3.4 170.5 42.4 37.5 79. а в массе тела наоборот.8±1.0±13. см Ширина плеч.0±16. путем избирательно направленных педагогических воздействий адекватными силовыми упражнениями.6 168. Об этом свидетельствуют заметные улучшения функционирования кардио-респираторной системы (брадикардия.2 169. В группе гиревиков отмеченные параметры отражают устойчивую тенденцию прогрессирования. в то время как в контрольной группе на 3.5±4.1 52.6±3.0 105.5 70.2±3. созревание нервно-мышечного аппарата.0±15.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что в группе гиревиков происходят более интенсивные процессы созревания нервно-мышечного аппарата.2 168.7±3.3±5.4±6. ЖЕЛ. Анализ динамики показателей обхватных размеров тела (табл. определяющие дееспособность и крепость организма учащихся-гиревиков.2 39. большие величины экскурсии грудной клетки.5 110.8 75.0±12. которые обеспечивают гармоническое формирование и последующее развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата. лимитирующего двигательно-координационные возможности.4±3.0 125.0 Таким образом.6 38.9 56.8 34. см Размах рук.4 50.4 Становая сила 90.

В кн.И.: Биомеханика физических упражнений. Врачебный контроль в спорте. М.Л. обеспечивая высокий уровень общедвигательной подготовленности по сравнению с учащимися контрольной группы.. Морфология человека.: Академия. М. При этом также следует отметить и более высокие значения размеров талии у учащихся контрольной группы. Антропометрия. 1991. 124 с.: Олимпийская литература. 1998.: ФиС. т.2. Круцевич Т. общесиловая подготовленность учащихся ПТУ.: Теория и методика физической культуры. Хартманн Ю. В кн. юношей и девушек. 2003. Дубровский В. Лях В. 40 с. Таким образом.: Просвещение.А. 1988. но в основном за счет естественноэволюционных процессов при незначительной степени влияния занятий физическим воспитанием.: Владос. Ашмарин Б. 98 с. М. Уткин В. 4.Г. роста и развития их организма. 7.Ю.: Медицина. 9. В кн. Особенности силовой тренировки для женщин подростков. 46 с. 224 с. 1990. М. 2012 44 . Билиография: 1. 2. Изменения ее величины у последних с 15 до 17 лет составили 9. Теория и методика педагогических исследований в физическом развитии. К. М. функционального состояния. 1989. 138 с. сочетание более высоких величин массы тела на 1 см и размеров талии с низкими темпами прироста показателей ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки отражают недостаточный уровень их двигательной активности. Методологические предпосылки. В кн. 6.И. Матвеев Л.: Спортивная медицина. занимающихся гиревым спортом оказывает более выраженное воздействие на показатели физического развития. Тесты в физическом воспитании школьников. 2008. методы и логика построения исследования в теории физической культуры. 2012 силовых упражнений по сравнению с их сверстниками.2 см. 202. Телосложение и двигательные возможности.П. Формы занятий в системе школьного воспитания.4 см. 54 с.А. 5.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. у которых эти показатели также прогрессируют. чреватой отрицательными последствиями для здоровья и работоспособности выпускников ПТУ. Chişinău: USEFS.: МГУ. Никитюк Б. в то время как у гиревиков данный показатель был равен 5. 8.: Теория и методика физического воспитания. В кн. 3. М. 1978.: Просвещение. Берлин. 83 с.: Современная силовая тренировка. Таким образом. Дембо А. М.

Большое влияние на его здоровье оказывают условия и образ жизни. состояния здоровья и физической подготовленности. Но условия жизни и возможности людей разные. Это связано не только с техническим прогрессом. но и с рядом других факторов. aerobică de bază. которые требуют предварительной технической подготовки. студентка. зависящий от многих факторов. тем самым. развивает или поддерживает физические способности. Современная оздоровительная физическая культура имеет много методик и программ для занятий людей разного пола. dansul modern. Кишинев Шипилова С.Г. степ и танцевальные виды аэробики используют упражнения разной координационной сложности. Широко культивируются оздоровительные программы аэробной направленности. доцент. Lecţiile de fortificare pentru femeile de vîrstă tînără se poate să desfăşoară cu mijloacele de dans modern. Таким образом. 2012 45 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поэтому открыт огромный диапазон для теоретического и практического изучения этой проблемы.. femeii de vîrstă tînără. повышает иммунитет и. Государственный университет физического воспитания и спорта. 2. 3]. Ближайший путь к улучшению состояния здоровья лежит в активном двигательном режиме людей. Кишинев Cuvinte cheie: lecţii de fortificare. Государственный университет физического воспитания и спорта. в том числе и от профессионализма фитнесс-тренера. состояние здоровья человека в настоящее время является актуальной проблемой. Rezumat. Базовая аэробика. экологией окружающей среды. возраста. от которых зависит состояние здоровья человека. Движение активирует работу всех органов и систем организма. Chişinău: USEFS. которые в современном обществе не всегда благополучны. которая требует дальнейшего изучения. 2012 ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА Вылку К.. Условия современной жизнедеятельности представляют к здоровью человека особые требования. Из этого следует. ослабляет действие вредных бактерий и вирусов. что оздоровительная физическая культура должна быть обязательна в режиме дня любого здравомыслящего человека [1. Техническая подготовка в любом виде физической культуры и в спорте очень сложный процесс.

Экспериментальная программа осуществлялась в три этапа. Первый этап . пластики. в котором кроме общей физической подготовки проводилось обучение современным танцевальным шагам. но повысить и эмоциональность занятий. Мы предполагали. индексе Кетле и силы мышц ног.05 улучшения обнаружены в параметрах массы тела. Тем не Chişinău: USEFS. что перед исследованием не ставилась цель снижения массы тела. проба Штанге) и ряда физических качеств (силовая выносливость мышц различных сегментов тела. индекс Кетле. Особенность же заключалась в том. кроме изучения основных проблем оздоровительной физической культуры. но в нашем случае и техникой выполнения танцевальных элементов. артистичности и выразительности движений. что все тестируемые качества дали улучшения с разной степенью достоверности. Для выявления уровня эффективности разработанной методики было проведено тестирование морфофункциональных возможностей исследуемых женщин (масса тела. физиологические и стато-математические методы научного исследования. Цель нашего исследования заключалась в расширении объема практических и методических средств классической аэробики. что время оздоровительной тренировки не тратилось на обучающие моменты. можно не только сохранить оздоровительный эффект. двигательная координация). где занятия проводились традиционным способом. В уроке использовались освоенные танцевальные элементы современного танца.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.общеразвивающий. позвоночная гибкость. 2012 46 . было выявлено. При уровне достоверности р < 0. оснащенные соответствующей пластикой и выразительностью. В работе мы опирались на базовые положения теории и методики физического воспитания. Инновация проявилась в использовании нетрадиционных средств и оригинальной методике проведения занятий. воспитание координационных качеств. что сохраняя систему занятий базовой аэробики и обновляя объем танцевальных средств элементами современного танца. Поэтому. используя педагогические. не теряя при этом оздоровительной направленности занятий. и третий этап – основной. а также и хореографическую культуру занимающихся молодых женщин. Это можно объяснить тем. Второй – специально-подготовительный. Анализируя результаты проведенного тестирования (рисунки 1-3). 2012 Преподаватель должен владеть не только педагогическим мастерством. в задачи исследования вошел поиск особенностей технической подготовки занимающихся в системе оздоровительных занятий танцевальной направленности.

8 Исходные 65.6 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Исходные Конечные 29 26. Это можно расценить тем. 7. как и соответствующий ему показатель индекс Кетле.6 Масса тела (кг) Конечные 38. Динамика морфофункциональных показателей 172. 392.2 18. 1.5 1 2 8. что степень физической нагрузки занятий соответствовала оздоровительным целям. 2 – спины. 2012 менее. Динамика гибкости и двигательной координации Chişinău: USEFS.8 8 5.5 23. 4 – скоростно-силовые качества мышц ног (м).4 Конечные 0 Гибкость позвоночная (см) Координация движений (балл) Рис.4 Индекс Кетле Проба Штанге (г/см) (с) Рис. 2012 47 . 3. 3 – рук. Динамика силовых способностей Обозначения. средний показатель массы тела достоверно снизился.4 4 2 Исходные 0. Силовая выносливость мышц (к-во): 1 – брюшного пресса. Направленного воспитания силы мышц ног также не велось.9 166.2 6 5.5 62.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.8 48.7 13.8 Параметры 3 4 Рис. 2.5 400 350 300 250 200 150 100 50 0 374.

Афтимичук. В итоге проведенного эксперимента можно сделать определенные выводы.В.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Физкультура и спорт. 2012 48 . в том числе гибкость и пластику. 2012 По всем остальным параметрам были обнаружены улучшения высокого уровня достоверности (р < 0. Матвеев. Лисицкая.П.С.А и др. что у занимающихся исходный средний показатель гибкости был низким ( Х = 0. Библиография: 1. Пирогова. Сиднева. с. Л. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Пирогова Е. Л. Объяснить это можно тем. 1.А. 544 с. М. Направления и принципы изучения двигательной координации основных видов движений. который улучшился со средним уровнем достоверности (р < 0. №3. Из десяти испытуемых только четыре девушки имели показатели гибкости выше нуля. 5.Г. 54. Теория и методика физической культуры. 2000. Троицк: ГРОВАНД ЛТД. В: Теория и практика физической культуры. 296 с. Т. Киев: Здоров’я. 2008.001).01). Chişinău: USEFS. Активная работа над развитием гибкости дала достаточно высокий уровень ее улучшения. 1991. которые делают движения девушек артистичными и выразительными. Экспериментальная программа способствует повышению функциональных возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем. Научно-практических рекомендаций по танцевальным видам аэробики существует незначительное количество. 46 с. Е. 4. 152 с. 2. Занятия по экспериментальной программе улучшают основные физические свойства организма. Исключение составил показатель гибкости позвоночника.4 см).Е. 1986. «Valinex» SA.. Кишинев. 3. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». Карпеев. 2005. А. О.. 2. 3. Хореография в аэробике.

определенного профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями профессии [3]. Украина Кирьякулова Н. Summary. Однако. организации учебно-воспитательного процесса. Украина Долинская Т. ст. Одесский Национальный экономический Университет. кроме того. так как современный высококвалифицированный труд требует. 2012 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Енгулатова В.. Исследования показывают.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. в том числе и физической. Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его как предмета учебного плана определяется не только общими социальными задачами и требованиями.. к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только личное.И. ст. студентка. Украина Keywords: professional applied physical training. Одесский Национальный экономический Университет. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно Chişinău: USEFS. обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях. полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии здоровья. преп-ль. качество подготовки. к которой готовят студента. высокой работоспособности молодых специалистов. students of the economic profession. The theme of the survey was their attitude toward exercise and healthy lifestyles. которые могут быть приобретены ими при регулярных и специально организованных занятиях физической культурой и спортом [1]. В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением современных методов. The article describes the analysis of the survey conducted among the students of University of Economics. Введение. предъявляемыми специальностью.В. что общая физическая подготовка специалистов не может полностью решить этих задач. Следовательно.. но и социально-экономическое значение. преп-ль. Одесский Национальный экономический Университет. 2012 49 .

проанализировать динамику физического развития студентов первого курса. Chişinău: USEFS. Отношение студентов к занятиям физкультурой. содержать в себе элементы профессиональноприкладной физической подготовки. а также проанализирован ряд показателей. Но реализация профессионально-прикладной физической подготовки в системе физического воспитания студентов связана с рядом трудностей. 2012 осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной деятельности. А значит. Результаты и обсуждение. На КЭФ соответственно: 61%. Студентам первого курса учетноэкономического (УЭФ) и кредитно-экономического факультетов (КЭФ) по анкете «Суждение» было предложено ответить на ряд вопросов: 1. навыков. Ваше отношение к физической культуре в сетке академических занятий? Результаты оказались следующими: на УЭФ 58% опрошенных студентов считают занятия обязательными. 38% считают необязательными. что в целом свидетельствует о положительном отношении студентов к занятиям физкультурой и спортом в высших учебных заведениях. Обосновать важность и необходимость профессиональноприкладной физической подготовки студентов. знаний. 70 58% 61% 60 50 40 38% да 27% 30 20 нет затрудняюсь ответить 12% 10 4% 0 УЭФ КЭФ Рис. использовать средства физической культуры и спорта для формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4% затрудняются ответить. 1. т. а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды [2]. Цель работы.е. основная из которых – существенные различия в условиях и характере труда представителей многочисленных специальностей и специализаций на производстве. Для реализации поставленной цели проведено анкетирование студентов первого курса. 2012 50 . 1). 27%. 12% (рис.

3. 2012 51 . Силовая выносливость. ІІ семестр І семестр 150 123 106 97 100 50 19 16 107 24 силовая выносливость (к-во) 19 общая выносливость (к-во) 0 Рис. 2. а остальные (83%) сказали. Результаты также оказались положительными – по всем показателям прослеживается небольшая динамика роста. динамика для двух факультетов одинакова и прослеживается тенденция к улучшению силовых качеств у студентов двух испытуемых факультетов. Дополнительные занятия по интересам. Общая выносливость. В качестве критерия использовался тест: «прыжки через скакалку» в течение 1 минуты. что говорит об улучшении выносливости среди студентов. Основой для анализа стало упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа».Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Данные показателей физических качеств – силовая и общая выносливость. что не занимаются спортом (рис. студентов 1 курса учетно-экономического и кредитноэкономического факультетов представлены на рисунке 3. Занимаетесь ли Вы дополнительно какими-либо видами физической активности? Ответы на этот вопрос оказались такими: 17% ответили положительно. 100 83% 76% 80 60 да 40 нет 24% 17% 20 0 УЭФ КЭФ Рис. 2). Физические качества студентов УЭФ и КЭФ Chişinău: USEFS. В целом. 2012 2.

The article considers the characteristics of a physical activity of students. 1994. 2. 2012 52 . Summary. так и УЭФа к концу учебного года. 4-15. Именно этим целям должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка студенческой молодежи. Развитие промышленной техники. 3. внедрение автоматических систем управления. Библиография: 1. Здоровье человека в свете экологии. В: Биология в школе. Морозова. Байер. Полневский. Шейнберг. physical activity. Условия жизни современного человека меняются под влиянием развития науки и техники. М. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. М. способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. ОЦЕНКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА Ищенко О.: ГЦОЛИФК. являющаяся составной частью всесторонней физической подготовки будущих специалистов к длительному и плодотворному труду в народном хозяйстве. автоматизация производства.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 Основываясь на полученных результатах можно говорить о незначительной динамике роста показателей физической подготовленности студентов как КЭФа. 1997. Здоровый образ жизни: Пер. Chişinău: USEFS. 2004. С. Профессионально-прикладная подготовка в учебных заведениях. Киев Keywords: students.. K. с. Г.Ф. Методически правильное использование средств физической культуры повышает работоспособность и производительность труда. 368 с.А. depending on the level of physical condition. студентка. с англ. К.: Мир. Актуальность. Для успешности и адаптации в современном обществе необходимо формировать основные физические качества для укрепления здоровья.. Выводы Подготовка студенческой молодежи к профессиональной деятельности является одной из важнейших задач системы физического воспитания.

При этом использование инновационных видов двигательной активности в занятиях физической воспитания со студентами позволяет повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и интерес к собственному состоянию здоровья под влиянием этих занятий. изучение этой проблемы является актуальной. а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [3. дыхательной. использование средств физического воспитания в организации здорового образа жизни. в конечном итоге. Цель работы: изучить суточный режим двигательной активности студенток ВУЗов технического профиля с учетом уровня физического состояния ( на примере Национального авиационного университета). Серьезным испытанием для организма студентов является информационная перегрузка. костной. 2012 53 . кибернетики. увеличение скорости и эффективности действия технических средств меняет характер производственной работы [3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Двигательная активность оказывает оздоровительный и профилактический эффект. гармоничное развитие естественных способностей и психических качеств. антропометрические методы исследования. Это. Вообще. Таким образом. 5]. потому что на сегодняшний день число студентов с различными заболеваниями постоянно растет. может привести к снижению функциональных возможностей человека. В связи с этим необходимо изучение режима двигательной активности студенток технического профиля. 2012 электроники. недостаток необходимых человеку энергозатрат приводит к несогласованности деятельности отдельных систем (мышечной. 4]. что в свою очередь должно привести к укреплению их здоровья и повышению физической работоспособности. 3]. Методы и организация исследований: Для достижения цели использовались следующие методы исследований: анализ научно-методической литературы. сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей средой. физиологические методы исследования. методы прогнозирования физического состояния по Chişinău: USEFS. что является чрезвычайно важным. а также различного рода заболеваний. научный уровень и информационный объем которых все время растет [2. возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин. физического развития и физической подготовленности. Основной целью учебного предмета физическое воспитание являются: формирование у студентов устойчивой мотивации к сохранению своего здоровья.

1. Исследования проводились в феврале 2012 г.31% студенток. 4].01% Выше среднего 26.1). наибольшее значение суточного режима двигательной активности у студенток ВУЗа технического профиля наблюдается в начале недели (в первые два дня). что динамика недельного режима имеет свои особенности (табл. средний уровень физического состояния 53. методы математической статистики [1. Так. 2012 Пирогову Е. Результаты исследований и их обсуждение. в которых приняли участие 15 студенток занимающихся аэробикой 1 раз в неделю в рамках занятий физическим воспитанием. выше среднего уровень физического состояния 26. В ходе исследования было определено. Студенток с высоким уровнем физического состояния в нашей выборке не было выявлено (рис.68% студенток.1). со студентками 2 курса Национального авиационного университета на кафедре спортивной подготовки. что ниже среднего уровень физического состояния имели 20. Распределение студенток по уровням физического состояния (n=15) При изучении суточного режима двигательной активности по Фремингемской методике было обнаружено.01% студенток.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. А. Ниже среднего 20. Chişinău: USEFS.68% Средний 53. где наблюдается ее наименьшее значения. Также установлено увеличение объема двигательной активности перед выходными с последующим достоверным снижением объема двигательной активности в субботу и в воскресенье. Затем был выявлен относительно резкий спад режима двигательной активности. метод Фремингемского исследования двигательной активности человека. 2012 54 .31% Рис.. педагогические методы исследования.

л/мин -1 640. Оценка недельного режима двигательной активности студенток вузов технического профиля. которая выражалось в том. с тем. Выводы. на примере занимающихся аэробикой Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Потребление кислорода.79 3177. тем больший объѐм двигательной активности имеют наблюдаемые студентки. 29 ± 47.95 ± 111. что чем выше уровень физического состояния.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 55 . особенно средний и высокий уровни по Фремингемской методике. При этом существуют Chişinău: USEFS. 2012 Таблица 1.40 Энерготраты. среднего и высокого уровней по Фремингемской методике. Во вторник произошли изменения за счет того. скорее всего.63 3234.05± 333. можно констатировать.22 569. подготовительную и специальную медицины группы. Анализ современной специальной литературы показал. В пятницу показатели увеличились за счет уменьшения малого уровня и увеличением высокого уровня.73 Такая закономерность в выходные дни связана. находится в большой зависимости от изменения базового.87 ± 354. Таким образом.21 654. а в воскресенье значительного увеличения базового и среднего уровней.24 2673. В среду состоялись изменения в режиме двигательной активности за счет увеличения базового уровня.77 3253. малого.66 ± 485.49 3403.85 647. что студентки в большинстве посещают дискотеки. В четверг мы наблюдали увеличение малого и высокого уровней. В субботу мы наблюдали низкие показатели.18 ± 617.77 ± 83.48 ± 25.38 684.00 427.19± 22.65 604. Кроме этого было выявлена прямая взаимосвязь между режимами суточной двигательной активности и уровнем физического состояния студенток ВУЗ технического профиля. ккал*мин -1 3198.70 ± 418. что уменьшился базовый уровень и значительно увеличился высокий уровень (участие в занятиях аэробикой). и соответственно с этим наблюдается своеобразный сбой в режиме двигательной активности.62 ± 118.79 ± 218. что изменение недельного режима двигательной активности студенток. на основании которого происходит определение их в основную. что критерием дифференцирования двигательного режима студентов остается состояние здоровья.65 ± 170. 1.40 ± 30.41 2219.

№5.І.68% студенток. 4. К. При этом необходимо учитывать реально существующий уровень физического состояния студентов. выше среднего физического состояния . 2012 отдельные попытки использовать с этой целью показатели физического состояния. / Т. К. Двигательная активность и здоровье населения Украины / С. По данным нашего исследования было выявлено. Круцевич. Воробйов. 1999. 2011. Кобяков // Теория и практика физической культуры. Кобяков Ю. Трачук С. Безверхня.12 с. 5. конгресса. 2007. Фарфур. Давиденко Е. В. Круцевич Т. Двигательная активность студентов: структура. В. нормы содержание / Ю.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Ю. Давиденко Е.: "Олімпійська література".: Олимпийская литература. В.А. Г. 224 с. Влияние структурных компонентов двигательной активности на здоровье школьников и студентов /Е. так и вне ее. средний уровень физического состояния . 20-26. С. Chişinău: USEFS.01% студенток. .31% студенток. 2. однако отсутствует характеристика уровней физического состояния. В. 3. Методика Фремингемского исследования двигательной активности человека: Рекомендации по использованию / Е.3. которая предоставляла бы в комплексе информацию о морфо-функциональном статусе студенческой молодежи. физической работоспособности и физической подготовленности. 2012 56 . Дальнейшие исследования будут посвящены разработке режимов двигательной активности студенток высших учебных заведений технического профиля с учетом состояния здоровья и профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов. посіб. С 557. их физической работоспособности и подготовленности для его коррекции в процессе физического воспитания.е. 2005.В. С 380-383. Библиография: 1. 2. Давиденко. Трачук// Олімпійський спорт i спорт для вcix: IX Міжнародний науковий конгрес. что студентки ВУЗов технического профиля имеют большой диапазон разброса морфофункционального статуса. Давиденко. С. что в своем большинстве обусловлено уровнем физического состояния: ниже среднего уровень физического состояния имели 20. Трачук // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тезисы XI Междунар. значительно повысить степень «индивидуализированности» используемых подходов.26. проводимые как в рамках учебной дисциплины по физическому воспитанию..Ю. М. Контроль у фізичному вихованні дітей. научн.53. 3.В. В. 2004.В. Анализируя данные наших исследований можно констатировать. что компенсировать дефицит суточной двигательной активности возможно за счет увеличения времени затраченного на специально-организованные занятия. ч. т. Масауд Раслан. Минск. підлітків та молоді: навч.К.

отдыха. Целью работы является изучить интересы и мотивы женщин первого зрелого возраста к занятиям фитнесом. способствующих их формированию. Киев Keywords: motive. и для внутреннего развития [2. as well as the motives which impel them to regular fitness activities. Актуальным является вопрос качественного использования свободного времени. Актуальность. В современной научной литературе досугу. беседа. а также изучение факторов. удовлетворения естественных потребностей.. physical culture-improving exercises. разработку тренировочных программ адаптированных к интересам занимающихся [6]. 2012 МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА Катерина У. факторов. анкетирование. 4]. направленных на исследование социального положения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Изучение мотивов к занятиям оздоровительным фитнесом. fitness. 2012 57 . women. осознание сущности мотивации. Однако досуг является не менее важной составляющей жизни человека. потребностей населения. health. что человек должен использовать это время прежде всего на восстановление собственного здоровья. Современное общество исходит из того. чем его профессиональная деятельность. Summary. как форме отдыха после выполнения профессиональных и семейных обязанностей. Chişinău: USEFS. 5]. Таким образом. интересов. актуальным является определение структуры и поведенческих особенностей проведения активного досуга женщин первого зрелого возраста. возраста. The paper deals with the needs and interests first mature age women in entertainment. В данной работе использовались следующие методы: анализ литературных источников. Повышение качества проведения досуга предусматривает проведение целого ряда мероприятий. влияющих на нее. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. положительно влияет на привлечение населения к систематическим занятиям. методы математической статистики. уделяется недостаточно вниманиях [1. Методы и организация исследований.

Вопрос «Какое у Вас образование?" позволил определить. как правило. что с возрастом все меньше людей предпочитают активный образ времяпровождения. утреннюю зарядку регулярно выполняют 15% респондентов. Именно представителям этого класса свойственны потребности в самореализации и причастности к деятельности. В свою очередь материальное благополучие стимулирует интерес к повышению уровня своего физического состояния и улучшения здоровья. Также следует отметить. женщин имеют высшее образование и работают по специальности. 13% респондентов имеют незаконченное высшее образование и только 12% имеют среднее специальное образование. Результаты анкетирования позволили определить. Chişinău: USEFS. что большинство опрошенных следит за своим внешним видом. а именно 75%. Курят (от «регулярно» до «эпизодически») только 16% респондентов. и придерживается основ здорового образа жизни: 70% респондентов ведет подвижный образ жизни. Также в результате беседы было установлено. Так. что большинство опрошенных хорошо понимают положительное влияние двигательной активности на организм человека в целом. Стаж занятий более 1 года имеют 12%. В рамках педагогического констатирующего эксперимента проводилось анкетирование. и более 2-х лет только 5% занимающихся. Нам удалось установить. Большинство респондентов относят себя к «среднему классу». что позволило определить содержательные особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. Результаты исследований. ведущих малоподвижный образ жизни. 2012 Исследования проводились на базе фитнес студии «Изида» в рамках групповых занятий. среди опрошенных посещают тренировочные занятия от 1 до 6 месяцев 46% респондентов. рационального питания придерживаются 64% респондентов. что подавляющее большинство. поскольку потребности низших уровней уже. 2012 58 . удовлетворены. В них принимали участие 30 женщин в возрасте от 21 до 35 лет. а также способствует информированности населения относительно положительного влияния двигательной активности на организм человека. В результате анализа анкет было установлено. от 6 месяцев до 1 года 37%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Из 30% женщин. Роль этих потребностей особенно возрастает. большинство имели возраст более 30 лет. что стаж занятий респондентов варьирует от 1 месяца до 5 лет. что обучение в высших учебных заведениях стимулирует к систематическим занятиям различными видами двигательной активности.

отдают предпочтение прогулкам. чтением (4%). В ходе беседы было установлено. что объясняется высокой эмоциональной окраской таких занятий. 12% . общении и расширении жизненных интересов. Следует также отметить. 2012 59 .различным видам рекреации. еще 17% . а также снять усталость после тяжелого трудового дня или недели. тренажерный зал). личностный рост и становление (21%). йога. Для выявления структуры досуга нами определялись характер и способы проведения их свободного времени. в занятиях фитнесом заложен высокий рекреационный эффект. изучение иностранных языков (3%). Кроме занятий в фитнес студии «Изида» 18% женщин проводят свободное от работы время в кругу друзей и семьи. что люди стремятся восстановить силы. за просмотром TV. которые предъявляют женщины к своему досугу: отдых и восстановление (23%). Менее значимыми для большинства респондентов оказались потребности в самореализации. указанные в нашей анкете в качестве предполагаемых. что для большинства женщин занятия фитнесом являются одним из самых приятных способов проведения свободного времени. а 16% . Достаточно большой процент женщин склонны проводить свой досуг за компьютером (10%). Высокий процент женщин (23%) которые отметили вариант «отдых и восстановление».занимаются шопингом и покупками. а 8% . этот фактор является более значимым. в количественном отношении не набирают и 3% (работа на садовом участке. свидетельствует о том.посещают и другие физкультурно-оздоровительные занятия (танцы. который проявляется в том. Проведенное нами исследование позволило определить особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. Другие занятия. посещение театра и культурных памятников города). что человек чувствует бодрость и удовольствие от проведенного отдыха. В ходе исследования нами было установлено. DVD (6%). более 70% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. что с помощью беседы было обнаружено. и ярким музыкальным сопровождением. 2012 На желание заниматься двигательной активностью большое влияние оказывает предварительный двигательный опыт. как наиболее значимый. что для лиц умственного труда. Кроме повышения уровня здоровья. поскольку его организм достигает необходимого уровня энергообмена со средой в результате физиологического и психологического оздоровления. экскурсии. получение удовольствия (16%) и повышение уровня здоровья (14%).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В возрасте 21-35 лет Chişinău: USEFS. Так. что занятия оздоровительными видами фитнеса способствуют реализации основных потребностей.

Факторы социальный выделен . в который входят такие мотивы как: снижение массы тела. По совету друзей начали заниматься . развитие двигательных качеств). повышения уровня мышечной массы. улучшение самочувствия. Исходя из результатов анкетирования. по которым женщины не занимаются двигательной активностью. Основным фактором. внешний вид и настроение. наиболее весомой причиной оказался недостаток свободного времени (около 50% респондентов). Группа психологических мотивов к которой относят: получение удовольствия. профилактика заболеваний. по примеру известного человека . можно сказать. 20% респондентов не могут преодолеть собственную лень. которые для удобства их были разделены на группы. выбрали 12% респондентов. и 19% респондентов не позволяют семейные обстоятельства. Результат анализа анкет показал. Менее значимым оказался фактор здоровье . а познавательный . знакомство. С помощью исследования мы обнаружили.10% респондентов и для поддержания корпоративной культуры к занятиям .11% респондентов. а также могут улучшать самочувствие. другие факторы 2% респондентов. 2012 женщины отдают предпочтение активным и энергичным занятиям. 2012 60 . назначения врача (10% респондентов). технику выполнения упражнений). расширение круга знакомых).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что во главе мотивационной сферы физкультурно-оздоровительной деятельности Chişinău: USEFS. и на первом плане стоит в более взрослого населения. Так. среди них. является улучшение внешнего вида 36% респондентов. переключение внимания на другой вид деятельности. такие как: собственное желание (35% респондентов). коррекция фигуры и осанки.8% респондентов (получение информации об основах здорового образа жизни.32% респондентов (повышение уровня физического состояния. что к занятиям фитнесом женщин подтолкнули различные факторы. Также была проведена попытка определить причины.20% респондентов.10% респондентов (общение. которые одновременно оказывают положительное влияние на функциональные системы организма. материальных средств . Исследование мотивационной структуры занимающихся оздоровительными видами фитнеса позволило установить иерархию мотивов. что значимость мотива улучшения здоровья актуализируется с возрастом. определяющим мотивацию к занятиям в фитнес клубах. снятия стресса.5% респондентов. общественное мнение об их внешнем виде (20% респондентов).

Лисицкая.С. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Рекреація у фізичному вихованні різних групп населення / Т.248 с. Андреєва О. Аэробика на все вкусы / Т. 6. Педагогіка дозвілля / А. что наиболее приоритетными потребностями в сфере досуга женщин первого зрелого возраста является отдых и восстановление.Я. что оптимальная продолжительность занятий для большинства женщин (55% респондентов) составляет сорок пять минут. 81-84. 3.. Лисицкая. Chişinău: USEFS. улучшение внешности . Воловик А.34–38.21% респондентов.один час. К. а для остальных (45%) .: Просвещение Владос. 2004.свит. который актуализируется с возрастом. 2012 стоит оздоровительный вектор. 2003. а наиболее значимым фактором в структуре мотивации является внешний вид и фактор улучшения здоровья. мы выяснили. Кувшинниковаю К:. В. 2.В. В. а также пользы занятий физическими упражнениями. №12.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом /Л. который актуализируется с возрастом. С. В результате социологического исследования. Иващенко Л. Основные стимулы. Анализ ответов на вопрос «Как часто женщины первого зрелого возраста посещают занятия?» позволил установить что большинство респондентов (85%) данного клуба занимаются 2-3 раза в неделю.А. К. которые способствуют продолжению занятий. выбравших познавательный фактор в качестве ведущего мотива. Т. 1999.30% респондентов.Ю. Ю. 5. Теория и практика физ. Система подготовки специалистов по аэробике/ Т. – М. Харків. Библиография: 1. Выводы В ходе исследования было установлено. А.Воловик.: Наук. В Безверхня. 1994. удовольствие от выполнения упражнений . Лисицкая Т. Г. 329 с.18% респондентов.С. 96 с.4% респондентов.18% респондентов.Усачев. Круцевич Т. коррекция веса .Я. Полученные результаты дают нам возможность повысить потенциал занятий фитнесом за счет определения наиболее рациональных видов.література.Ю. форм и средств оздоровительного фитнеса с учетом потребностей. мотивов и интересов занимающихся. 2010. Лисицкая.Л. Благий.С. Малый процент женщин. определены в по порядке их значимости: хорошее самочувствие после нагрузки .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. и только 15% из них предпочитают посещать клуб один раз в неделю. Иващенко. 2008. 198с.9% респондентов. объясняется наличием высшего образования и высокой информированностью опрашиваемых относительно вопросов здорового образа жизни. Круцевич. культуры. 2012 61 . повышение самооценки .Воловик. А.: Олімп.С. С. поддержание мышечного тонуса .

обоснован комплекс социальнопедагогических условий эффективного формирования культуры свободного времени студентов. увеличение объемов информации. обоснованы условия Chişinău: USEFS. 4]. В связи с чрезмерной коммерциализацией жизни появилось такое понятие как работа студентов во внеучебное время с целью заработка. Kyryllova S. 2012 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Кириллова С. Organization of recreational activities of students in their free time. Важным условием оптимального решения задач. Киев Keywords: free time.. Постановка проблемы. специалисты считают необходимым совершенствование средств. В науке накоплен определенный опыт исследования проблемы досуговой деятельности и свободного времени студентов. систематическое совершенствование образовательных технологий повышают уровень требований по подготовке будущих специалистов. используемых в процессе физического воспитания студентов. 2012 62 . Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. направленных на восстановление их здоровья. Vasiltsov R. Theoretically justified and presented the problem of organizing recreational activities of students. Для перспективного решения этой проблемы. не применяя современных средств. are the stages and content of the technologies of the recreational activities of students in their spare time. определены концептуальные основы свободного времени как фактора формирования личности студента. есть понимание важности рациональной организации времени и наличия опыта его использования [1. Discovered and analyzed the structure of free time and general cultural interests of students. Киев Васильцов Р.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. Вместе с этим физиологические возможности организма студентов уже не позволяют в дальнейшем наращивать объемы учебных нагрузок. Темпы развития современной жизни. стоящих перед студентами в годы учебы. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.. При таких обстоятельствах потенциал свободного времени как фактора всестороннего развития студентов значительно уменьшается. recreation activities of students. technology. анализ последних исследований. Summary.

Анализ изменений в пространстве свободного времени студенческой молодежи . В то же время именно эти факторы эффективной жизнедеятельности представляют для молодежи не самую сложную проблему. так и развивающие виды деятельности. Приобретают важность осознание студентами ценности самого времени. Драгоманова) Результаты исследования.ценностных ориентаций. 2012 совершенствования различных направлений внеаудиторной воспитательной работе высших учебных заведений [2. самостоятельным выбором различных занятий. что свободное время студенчества. 5]. что без этих сведений. контент анализ документальных материалов. которые учатся в Черновицком национальном университете (ЧНУ им. из них 50 девушек. В. приобретают особую важность.изучить особенности организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. школы) ограниченной сферы общения. важнейшего показателя повседневной жизни человека. М. которые учатся в Национальном педагогическом университете имени М. Методы и организация исследований .П.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Стефаника) и 59 юношей. педагогические методы исследований. Очевидно. которая обусловлена необходимостью адаптироваться к новым потребностям организации временного пространства своей жизнедеятельности после постоянного контроля со стороны более-менее устоявшегося социальной среды (семьи. Свободное время привлекает студентов не контролируемостью. направленные на изучение путей повышения эффективности использования рекреационно-оздоровительных занятий с целью оздоровления и рациональной организации свободного времени студенческой молодежи являются чрезвычайно актуальными. трансформации традиционных и возникающих новых увлечений. Анализ данных специальной научнометодической литературы по организации досуга студентов показал. невозможна и эффективная организация свободного времени студенческой молодежи [3]. Цель исследования . нереализованным. как своеобразной социальной группы общества. Поэтому научные исследования. критически относиться к выбору занятий. Драгоманова (НПУ им. В исследовании принимали участие 109 респондентов (студенты дневного отделения). Chişinău: USEFS. 2012 63 . возможностью сочетать в нем различные. потребностей. социологические методы исследований. умение его рационально использовать. как развлекательные. Однако мощный педагогический потенциал свободного времени для значительной части студентов остается неосознанным. имеет свою особенность. методы математической обработки данных.анализ научной и научнометодической литературы.П.

воспитание волевых качеств и воспитания целеустремленности. 8. развлечения (прослушивание музыкальных записей и пластинок. художественной самодеятельностью. посещение театров). чтение художественной литературы. домашнее рукоделие) (табл.это привычные действия. Таблиця 1. В результате исследования установлено. которое включало опрос. 32 юноши и 43 девушки . не требующие целенаправленных усилий. саморазвитие (чтение литературы по специальности. 2012 Для определения видов занятости студентов в свободное время было проведено исследование. 4. Приоритетные виды деятельности студентов в свободное время (n=109) № 1. 2. 6. хронометраж.для улучшения фигуры. занятие спортом. 5. 12 юношей и 34 девушки считают. друзьями Занятия физической культурой. что двигательная активность необходима для поддержания физической подготовки. журналов и просмотр телепередач.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 10. Chişinău: USEFS. 14.совершенствованием физических способностей. спортом. ресторанов Чтение художественной литературы Чтение публицистических газет и журналов Увлечение фотографией Изучение иностранных языков Игра на музыкальных инструментах Девушки (n=50) 44 36 27 16 24 3 0 8 14 11 14 11 4 1 Юноши (n=59) 40 38 46 31 9 24 27 18 11 12 4 6 6 7 Основные мотивы. 12. туризмом Посещение кинотеатров Посещение ночных дискотек Просмотр спортивных телепередач Посещение спортивных мероприятий Играть в компьютерные игры Посещение кафе. а у 20 девушек . 11. Варианты ответов Слушание музыки Встречи и общение с родными. 9. Также 15 юношей мотивируются улучшением настроения. 7. которые стимулировали к занятиям двигательной активностью следующие: 26 юношей и 32 девушки занимаются для улучшения самочувствия. 13. у 19 юношей мотивом является улучшение осанки. . общение с друзьями и родными. а у 26 девушек. Большинство студентов выбирает пассивные формы его проведения: чтение газет.1). У 13 юношей мотивом служит проверка собственных сил. что реальное проведение свободного времени у многих студентов . а 22 девушки . 2012 64 . 3.гармоническое развитие.

что за последние годы исследователями предложены модифицированные программы организации физкультурнооздоровительной и рекреационной деятельности в свободное время. учитывая вышесказанное. имеют в основном идейновоспитательную направленность в ущерб рекреационно-оздоровительной деятельности. проектирование инновационной технологии рекреационной деятельности студентов может стать средством для гармоничного развития молодежи. что существенно ограничивает переориентацию их содержания с учетом современных условий и тркбований ориентированных на здоровья студентов [4. Дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на разработку технологии рекреационной деятельности студентов высших учебных заведений в свободное время. которые обеспечивают регулирование физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности. Традиционные программы разработанные еще в советские времена. физические нагрузки должны планироваться в соответствии с возможностями студентов. отсутствие четких ориентиров содержания. механизма реализации целей и задач программы. в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить регулярность и единство педагогического контроля и самоконтроля. которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности. однако в большинстве случаев и они имеют отдельные недостатки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Перспектива дальнейших исследований в этом направлении. отсутствие активной двигательной деятельности в некоторых программах и заорганизованный характер деятельности. 5]. так и формальных их компонентов среди которых наиболее значимыми являются: незнание структуры и технологии программирования свободно-временной деятельности студентов. Chişinău: USEFS. что программно-нормативная база не ориентирована на удовлетворение потребностей современного студента. касающиеся как структуры. Несмотря на это. несоблюдение алгоритмов построения программ. А именно: средства и методы должны применяться только такие. 2012 65 . неумение определять цели и задачи программы. Выводы Проведенные исследования и анализ литературных источников свидетельствуют о необходимости соблюдать определенные правила для организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. 2012 Анализ специальных нормативных документов. В содержании программ организации отдыха в свободное время выявлены отдельные недостатки. Таким образом. позволяют утверждать.

power fitness. Summary. Социально-культурные технологии рекреации городского населения в парках культуры и отдыха: диссертация . связанными с их деятельностью. страдающих профессиональными недугами. методика и организация культурнопросветительской деятельности» /Азарова Раиса Николаевна. 211 с. М. М. 373 с. 4.05 «Теория. Они обеспечивают людям удобный доступ к новостям. Г. Кишинев Keywords: vocational and applied physical training. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВИДИО-ОПЕРАТОРОВ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОГО ФИТНЕССА Лазуков Д. наук: 19. Социально-педагогическая организация досуга учащейся молодежи.00. Кишинев Шипилова С.07. Клеменко А. 2. наук: 13. наук: 13. а то и вовсе не существовавших. Пацалюк // Матеріали XIV Міжнародного конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Київ. психол.Н. 2002.: РГБ. 2012 Библиография: 1. Chişinău: USEFS. Ахметов Р. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. 2005. когда технический прогресс все больше и больше влияет на жизнь и быт человека. и все больше растет спрос на профессии. С. video operators. Демченко О. Організація рекреаційної діяльності в умовах фізкультурно-оздоровчих клубів/ О. также растет и число людей.. 224 с. канд. In the article the problem of professional-applied physical training video operators is coverage.. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. дисс. студент. Москва. 2003. Житомир. 3. А. Андрєєва.05.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Психологические факторы разработки и реализации программ физической рекреации в сфере организованного отдыха [Электронный ресурс]: Дис. раньше считавшиеся элитными. пед. доцент. … доктора пед.00. 159с. к. 2007.Ф. Сегодня огромное количество людей по всему миру заняты в этой профессии. 592. Азарова Р... В современном мире. 5. 2012 66 . Профессия видео-оператора получает в наши дни все большее распространение.. 2010. To use the proposed experimentally substantiated authoring program athletic training aerobic classes.Э. Андрєєва О.00. К.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Методология исследования базировалось на педагогических. в построении программы занятий. У видео-операторов есть ряд своих профессиональных заболеваний . 9]. профессия видео-оператора не безопасна для здоровья. 5. Однако. 6. Новизна нашего исследования проявилась в оригинальном подборе средств. Были определены средства и методы для проведения фитнесзанятий с изучаемым контингентом мужчин и создана для эксперимента авторская профессионально-прикладная программа для видеооператоров на базе силового фитнеса.психического состояния. предполагалось получить снижение риска развития профессиональных заболеваний.это болезни спины. методов. научные разработки в этом направлении весьма актуальны. 4. укрепление костно-мышечного корсета. 3. Это дало нам повод изучить возможности оздоровления видео-операторов средствами физической культуры и создать оригинальную. вследствие чего возникает остеохондроз. Таким образом. йоги. которую следовало обосновать. плавания. а. В доступной нам научной литературе подобных сведений мы не обнаружили. В задачи исследования вошло изучение проблемы оздоровительной физической культуры с профессионально-прикладным профилем и проблемы возрастных возможностей адаптации мужчин среднего возраста к физическим нагрузкам. 7]. 2012 возможность познавать мир. фитнеса и физиологии [1. Все в целом должно было Chişinău: USEFS. От длительного ношения видеокамеры на одном плече происходит перекос позвоночника и ущемление нервов. Целью исследования было изучение и разработка программы фитнесс – занятий для видеооператоров профессионально-прикладного профиля. следовательно. Используя экспериментальную программу. 2012 67 . улучшение эмоционально . уменьшение и предотвращение болевых ощущений. Гипотеза. и просто проводить время за просмотром телевизора. сколиоз и другие заболевания. Теоретической основой послужил ряд работ ведущих исследователей в области оздоровительной физической культуры. возникает острая необходимость в оздоровительных мероприятиях этой категории людей. снижение утомляемости при длительной работе. физиологических и стато-математических методах научного исследования [2. программу оздоровительных занятий с включением средств атлетической гимнастики.

2012 способствовать профессионально-прикладной физической подготовке испытуемых. соответствующего возможностям каждого занимающегося. груди и спины. кошка и другие). Практическая значимость исследования заключалась в обогащении программного багажа профессионально-прикладной подготовки мужчин зрелого возраста. «Мир»). В основной части урока использовались статические осанны йоги. начиная с 5 минут. конечное в апреле 2012 года. Профессионально-прикладная коррекция и усложнение планов тренировочной работы в зависимости от индивидуальных возможностей занимающихся. и было доведено до 10 минут.). не занимающихся физической культурой или спортом. Тестирование показало. 2-й этап (ноябрь 2011 – март 2012 г. Время пробежки постепенно увеличивалось. Составление и использование индивидуального плана тренировочной работы по общей физической подготовке. Теоретическая значимость работы заключалась в обосновании методов и особенностей профессионально-прикладной физической подготовки видеооператоров. 2012 68 .). организации и проведению эксперимента. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Результаты исследования. Определение физических и функциональных возможностей занимающихся. но с разной степенью достоверности. Программа осуществлялась в 2 этапа. воин. 1-й этап (сентябрь – октябрь 2011 г. В эксперименте участвовало 6 видеооператоров (телекомпания «СТС». Особое внимание обращалось нагрузкам групп мышц верхних конечностей. Исследование проводилось в период с января 2011 года по апрель 2012 года в 4 этапа. «Prime». Занятия осуществлялись по стандартной схеме провидения урока. мужчин зрелого возраста. За этот период были проведены все необходимые мероприятия по подготовке. посох. Проведение занятий в соответствии с измененными требованиями. Тестирование проводилось с помощью общепринятых тестов. которая проверялась по величине Ткритерия Стьюдента. Экспериментальная программа содержала в неделю два индивидуальных практических занятия и одно групповое занятие по плаванию. Первое тестирование было проведено в сентябре 2011 года. что за период работы по экспериментальной программе исследуемые параметры улучшились. плуг. Каждое утро выполнялась пробежка с умеренной скоростью бега. воспитывающие силовые способности (треугольник. верблюд) и гибкость (лотос.

индекс Кетле (Рисунок 1) улучшились с начальным уровнем достоверности (р < 0.6 4. соответственно. которую исследовали пробой Штанге.6 449 422 450 400 350 300 250 200 150 78.001) Мышцы ног (см) Рис.001) был в показателях общей выносливости (Рисунок 2).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Показатели антропометрии Исходные Конечные р < 0.01 . Показатели силы мышц Chişinău: USEFS.4 20 15 10 5 0 Проба Штанге (с) Исходные Конечные (р < 0.6 27. величиной МПК (по номограмме Astrand-Rуhming) и ЧСС (р < 0.5 9. 2012 Показатели массы тела и. Показатели общей выносливости Высокий уровень достоверности (р < 0. так как перед исследованием не ставилась цель сгонки веса.1 39. 2.6 0 Сгибатели рук Брюшной Экстензия (к-во) пресс (к-во) (к-во) (р 0.1 33.05) Рис.3 23.001 Рис.01) после стандартной нагрузки 15-ти минутного быстрого бега. 1. 38.05) и это закономерно.3 200 217. Изначально средний показатель индекса Кетле превышал норму на 50 единиц. 250 193.4 30 25 20. 2012 69 р < 0. 3. к концу исследования он вошел в норму (420 г/см) и это соответствовало поставленной цели.2 74 100 50 0 Масса Индекс тела Кетле (кг) (г/см) 40 35 30.5 Восток Запад 150 100 50 29.

2012 25 20 15 10 5 0 -5 23. Возможности адаптации организма мужчин зрелого возраста к физическим нагрузкам. Эти показатели можно улучшить. которые в профессиональной работе видео-оператора менее нагружены. Chişinău: USEFS. Атлетическая подготовка. Матвеев. Э.Е. обогатив программу занятий специальными упражнениями. В: Теория и практика физической культуры.05).2 Конечные 4. 3. М. Нестерова. Показатели гибкости и вестибулярной устойчивости Изучая итоговые показатели тестирования физических способностей (рисунки 3.05. 2.5 Исходные 17. чем сгибатели (р < 0. с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2010. 2. 4. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная физическая культура». армрестлинг. Эффективные методики развития силы.7 -1.3 Гибкость позвоночника (см) Проба Ромберга (с) р < 0.544. Библиография: 1.П.Л. 2008. 2011.Э. с. Л. 3. Различные сочетания средств и методов ОФК. 1991. йоги. Теория и методика физической культуры. Кишинев: «VILANEX»SA.264. с. Исследуемая программа соответствует требованиям профессиональноприкладной физической подготовке видео-операторов. с. №4. плавания дают оздоровительный эффект. Харьков: ФЛП.6. следует отметить высокие результаты силовых качеств: сила мышц брюшного пресса и сгибателей рук улучшились при – р < 0.296. Брпжник. Выводы 1.001. Афтимичук. Исключение составляют разгибатели рук. 4). Гибкость и проба Ромберга также имели уровень достоверности улучшений в 0. 4.: Физкультура и спорт. О. 2012 70 . Использование экспериментальной программы привело к положительным сдвигам исследуемых физиологических и физических параметров.01). А. пауэрлифтинг. экстензия и сила мышц ног улучшились со средним уровнем достоверности (р < 0.05 Рис.

Сологуб. Второе издание исправленное и дополненное. 7. и др. Их готовность к школьному физическому воспитанию составляют разнообразные движения: ходьба.367. старший преподаватель. Т. Актуальность. но при наибольших мышечных усилиях [7]. с. Кишинев Трухина И.С.. Пресс. 6. А. Основы научно-методической деятельности в физической культуре / Учебное пособие для студентов вузов физической культуры. Полноценное развитие детей младшего школьного возраста без организованной двигательной активности практически недостижимо. Хоули.Д.: Олимпия пресс. Теория и методика физического воспитания. Кишинев Гырля Н.. 2011.: Спорт академ. В. Холодов. Государственный университет физического воспитания и спорта. Все это создает предпосылки для овладения трудовыми навыками и сложными физическими упражнениями.528. лазание. 2000. Общая. Селуянов. 2012 71 .Т. Физиология человека. студент. с. М. старший преподаватель. М.Н. В. бросание и ловля мяча. Френкс. с. с. pregătirea funcţională. 2005. În cadrul educaţiei fizice şcolare s-a observat o dinamică progresivă a indicilor de creştere şi dezvoltare. motricitatea generală. координации. care condiţionează însuşirea priceperilor şi deprinderilor de importanţă vitală. М. Государственный университет физического воспитания и спорта.Б. Государственный университет физического воспитания и спорта..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.184. 2010. Спортивная. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltarea fizică. Киев: Олимпийская литература. включенные в программу по Chişinău: USEFS. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Леу А.: Издательский центр «Академия». Возрастная. требующие проявления быстроты.. 8.С. Оздоровительный фитнес... бег. ловкости.К. Э. Солодков. Им доступны упражнения. прыжки с места и с разбега и др.480. Rezumat. Б. 2012 5. Кузнецов. Е.

и вместе с тем. его речевой функции и мышления. чем масса. педагогические тестирования и математическая обработка количественных данных [1.1 см. 5]. необходимый фактор его развития. в сравнении с мальчиками. по сравнению с девочками. происходящие в морфофункциональной и психолого-эмоциональной сфере детей на данном возрастном этапе [4]. Происходят изменения и в пропорциях тела: изменяются отношения обхвата грудной клетки к длине тела. что проведенные исследования динамики показателей физического развития. Нами определено. Нами предполагалось. Кроме того. тяжелее на 2. в особенности моторика верхних конечностей и в частности кисти. длина тела в большей мере увеличивается. 1). 9]. Исследования проводились в условиях школьного физического воспитания детей младшего возраста в лицее «Prometeu» г. Опережающее. положительно влияет на работу всех органов и систем.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ноги становятся длиннее. Кишинев.9 см. что в младшем школьном возрасте опорнодвигательный аппарат характеризуется относительно равномерным развитием. обусловлено более ранним наступлением полового созревания и соответствующим ему пубертационным скачком [2. что отразилось на их Chişinău: USEFS. Организация и методы исследования. общедвигательной и психомоторной активности позволят определить тактику и стратегию их совершенствования и гармонизации. 2012 72 . В 10 лет опережающее половое созревание девочек обусловило высокие темы развития роста и массы тела. что положительно сказывается на росте и развитии детей [10]. В частности. организованная двигательная деятельность играет активную роль и в обменных процессах. определяющая важнейшие изменения. Гипотеза. 2012 физической культуре в школе. Кроме того. а в 10 лет различий практически не наблюдается (табл. Учебная деятельность становится ведущей. физическое развитие девочек в 9-10 лет на наш взгляд. В росте тела в длину различия не значительны с 7 до 9 лет – мальчики выше девочек в среднем на 1 см. В ходе естественного педагогического эксперимента использовались антропометрия. 3. в 10 лет девочки выше мальчиков на 2. является одним из необходимых условий нормального развития мозга. Так. Однако интенсивность роста отдельных размерных признаков различна. Более высокая масса тела у мальчиков в 7-9 лет обуславливает и более высокие общесиловые показатели в кистевой и становой силе.3 кг и превышают в ОКГ на 0. организованная двигательная активность. окружность грудной клетки (ОГК). В то же время выявлено опережение девочек в сравнении с мальчиками в таких показателях как длина и масса тела. Для учащихся младшего школьного возраста движения – основное внешнее проявление деятельности организма. Результаты исследований и их обсуждение.

56.5 8.9 38. лет 7 8 9 10 Рост стоя (см) М 122. 2012 73 .7% соответственно.40.32 28.60.5 36.61 125.силы . существенное увеличение относительной становой и кистевой силы с 7 до 10 лет у мальчиков составило 158.% М Д 13.П. Таблица 1. стан.34.2 28.4 32.00.50. у девочек 183.8 1.51.42.60.9 15.48 136.03.40 30. Динамика показателей физического развития учащихся 7-10летенего возраста (средние данные) Возраст .2 18. Матвеев (1976).2 5.94.91.14. Таблица 2.3 Таким образом.8 26.44.42 25.% М Д 140 118 141 116 135 118 139 130 Относит.60.4 Кистевая сила (сильнейшей) (кг) М Д 3. что сердечнососудистая и дыхательная системы обеспечивают энергетику работающих мышц опорно-двигательного аппарата и определяют уровень работоспособности организма учащихся.0 12.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05.10.82.1 7. что согласуется с исследованиями Л. Chişinău: USEFS.50.51 Д 23. Нами определено.6 Д 121.1 В таблице 2 представлены данные.82.3 Д 25.55 134.70. что под влиянием возрастных изменений и школьного физического воспитания наблюдается прогрессивная динамика практически всех улучшение исследуемых параметров.30.1 32.46 25.50.8 45. характеризующие дееспособность и функциональное состояние опорно-двигательного аппарата исследуемого контингента.31 27.20. В частности.01.7 и 278.силы . кистев. прогрессирующее увеличение относительной становой и кистевой силы характеризует созревание нервно-мышечного аппарата обусловленное возрастом и организованной двигательной активностью [8.3 3.2 3.7 4. Известно.50.45 129.40 35.48 М 29.63 124. 3]. 2012 общедвигательных способностях.20.60.44 130. девочки практически сравнились с мальчиками в величинах становой и кистевой силы.3 29. лет 7 8 9 10 Массо-ростовой г/см М Д 199 194 203 202 218 215 247 228 Жизненный индекс мл/кг М Д 51 51 56 50 60 49 51 50 Относит.5 8. с незначительным опережением мальчиков в сравнении с девочками.1%.50.1 46. Кроме того. Динамика функционального состояния физического развития учащихся 7-10 летнего возраста (усредненные данные) Возраст.6 и 586.95.90.60 Становая сила (кг) Вес (кг) М 24.

7 10.1 61.7 9. обусловлено естественными типами прироста изучаемых показателей (в меньшей мере). Таблица 3.5 638 64. см М 60.3 Д 6.0 8.5 9.0 М 6.6 42.4 22.8 8. выносливостью и гибкостью.5 2. Таблица 4.0 2 3. функциональное состояние организма учащихся младших классов.9 М 93 90 88 86 Д 104 102 98 92 Задержка дыхания На вдохе На выдохе М Д М Д 39.2 50. колво раз На низкой перекладине из виса лежа подтягивание на кол-во раз Возраст. с другой – влиянием занятий физическими упражнениями (в большей степени). Динамика показателей физической подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Тесты физической подготовки Бег 30 м (с) Челночный бег 3х10м (с) Прыжок в длину с места (см) 6-ти минутный бег (м) Наклон вперед из положения сидя (см) Подтягивание на перекладине из виса.4 18.3 45.0 51.0 4 5 .7 38.5 4.2 9. 2012 74 4.5 10.6 19.5 3.8 Д 6.8 19.1 ЧСС уд/мин Д 58. улучшение показателей проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе отражает рост функциональных возможностей сердечнососудистой системы организма учащихся с I-го по IV класс.2 61.8 35.4 60.6 Д 7.5 7.6 Д 6.0 11.8 10. любая мышечная деятельность учащихся в условиях школьного физического воспитания обеспечивается комплексом двигательных способностей – силой. Кроме того.1 9. Кроме того.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что в целом отражается на показателях их роста и развития.5 5. Динамика показателей функциональной подготовленности учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные) Возр. окружности грудной клетки на фоне уменьшения частоты сердечных сокращений. лет 7 8 9 10 ЖЕЛ.4 М 6.0 М 6.2 4.3 17. лет 7 8 9 10 М 6. быстротой.1 16.5 3 Chişinău: USEFS.6 23. 2012 Из таблицы 3 следует. что в условиях школьного физического воспитания с возрастом наблюдается увеличение ЖЕЛ.7 4. мл М 1242 1410 1685 1695 Д 1180 133 1385 1510 ОГК.8 125 120 135 132 140 135 150 145 825 700 879 750 925 800 975 850 4.5 44.3 9.1 14. с одной стороны.0 Таким образом.

4). 2012 Показатели мышечной силы у учащихся младшего школьного возраста относительно невелики. что обусловлено особенностями анатомо-физиологического строения организма девочек. с 2-х раз в 7 лет до 5 раз в 10 лет. что положительно сказывается на состоянии здоровья учащихся и их успеваемости в школе.е. Улучшение составляет соответственно 10.8 секунд в 7 лет до 6. в 7 лет мальчики в среднем подтягиваются на перекладине из виса 2.3 сек). у девочек на 11%. соответственно на 30% и 15%. у мальчиков улучшение составляет 18.0 – до 6.2%. кардиореспираторной системы и общедвигательной подготовленности создает благоприятные предпосылки для высокой работоспособности. Таким образом.1 секунд. у девочек с 7. что с 7 до 10 лет длина пробегаемой дистанции имеет четко выраженную тенденцию к увеличению. Анализ результатов тестирования общей выносливости в 6-ти минутном беге показал. т. интенсивным ростом тела в длину. 2012 75 . характеризующие координационные способности также наблюдается улучшение с I-го по IV классы – у мальчиков на 9. приобретаемого в процессе обучения. что составляет 160% прироста. физическое воспитание может стать ведущим фактором самоформирования интеллектуального развития наряду с другими общеобразовательными предметами. в 10 лет – 4 раза.3% и 10%.4%.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. прежде всего. функционального состояния опорно-двигательного аппарата. а также на формировании общественного опыта. что выражается в улучшении скорости пробегания 30 м (у мальчиков с 6. при отставании мышечной массы в росте. что обусловлено небольшим весом мышечной системы (табл.5 раза в IV классе – т.е.7%. В показателях гибкости (наклон вперед) и равновесии (проба Ромберга) девочки превосходят мальчиков.е. т. Кроме того. положительная динамика показателей физического развития. у девочек 21. В челночном беге. У девочек при подтягивании на низкой перекладине из виса лежа темп прироста более выражен и составляет 250%. Chişinău: USEFS. соответственно у девочек с 700 м до 850 м. Так. В первом классе. В показателях быстродействия (сенсомоторная реакция и теппинг-тест) мальчики незначительно опережают девочек. что выражается в динамике бега с 825 м у мальчиков в 7 лет до 975 метров в 10 лет. Невысокие показатели мышечной силы в этом возрасте обусловлены. Прогрессивное увеличение мышечной силы с возрастом создает благоприятные условия для проявления быстродействия.

Муравов И.: ФиС. определяет возможность усвоения всех других ценностей и.: ФиС..Г.. Теория и методика физического воспитания (учебник для ИФК). Summary. 1988. 2006. М. Одесский национальный экономический университет. старший преподаватель.: Возрастная физиология. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте. М. Возрастная физиология и школьная гигиена. 4. Тесты в физическом воспитании школьников. 1975. студент. – 124 с. Губа В. health. Питер. 6. В кН. 2. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. В кН.: Психология. Лях В. 120 с. a survey. 1978.А. Психологические особенности школьника младшего возраста. 2012 Библиография: 1. Калугина И. 1990. self-improvement. 408 с. – 58 с.Ю. 8. М. 7.: Просвещение. что в системе общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья и физической подготовки личности.т. Мельников В.И.: Медицина. Матвеев Л. Ашмарин Б. СПб. 345 с.Г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 76 .А..А. – 54 с. 138 с. Хрипкова А. Сорокоумова Е. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет). Введение. professional applied physical training. В кН. Наряду с этим следует особо отметить.: СпортАкадемПресс.П. 3. Фабер Д. I. Уровень культуры общества в значительной мере определяется ступенью его развития посредством использования индивидуальных человеческих способностей. 9.: Наука. Морфобиомеханические исследования в спорте. Одесский национальный экономический университет.В. Врачебный контроль в спорте. Антропова М. 2000. The paper investigates the problem of relationship economics students to excel by means of physical education. Л. Возрастные изменения двигательной деятельности.: Просвещение. в преобладающем большинстве.В. 144 с.М. 10. Украина Кирьякулова Н. 1998. 1987.. на наш взгляд. Analyzes the results of a survey of students of economic professions. 5. Дембо А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА Логинский К. выступает уникальным Chişinău: USEFS.: Возрастная психология. 1976. Украина Keywords: students. М. М.: Академия. М.П.И. М.

ошибкам в производственной деятельности. Современное образование актуализирует задачи поиска эффективных здоровьесохраняющих технологий. как важного компонента высокого профессионального уровня будущих специалистов. Такая ситуация приводит к росту нервно-эмоционального напряжения человека. преждевременной усталости. без которого определенный процесс становится малоэффективным. Перестройка высшего образования в Украине предусматривает коренное и всестороннее совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов для народного хозяйства. Залогом успеха выступают знания особенностей своего организма.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. внимания. 2012 средством. Для большинства специальностей профессиональная деятельность связана со значительным снижением физических нагрузок и. выполнена разработка эффективных форм и методов управления процессом физического воспитания студенческой молодежи. Исследование предполагало проведение социологического опроса. которые являются приоритетными для современной молодежи. Были рассмотрены важнейшие черты студенческого возраста. быстроты реакции и др.к развитию различных заболеваний и даже потере трудоспособности. умение в определенной степени использовать свои способности. Поэтому здоровье должно стать для молодежи одним из важнейших приоритетов среди многих ценностей современного человека. в то же время.). способствуя активному индивидуальному развитию студента. Целью настоящей работы является изучение отношения студентовэкономистов к самосовершенствованию средствами физического воспитания. мышления) и психомоторных способностей (точности движений. наиболее выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии принципиально повлиять на постепенный процесс физической деградации человека [3]. формированию профессионально важных качеств и их совершенствованию [1]. Анкетированию было подвергнуто 147 студентов II курса финансовоэкономического (ФЭФ) и учетно-экономического факультетов (УЭФ). которое решает одну из сторон такой подготовки. Chişinău: USEFS. Физическое воспитание в учебно-воспитательном процессе ВУЗа является средством. В случае отсутствия здоровья. как показала жизненная практика. 2012 77 . с повышением роли психических процессов (памяти. а в дальнейшем .

По результатам исследования.д. что они здоровы и физическая работа. студентов можно условно разделить на несколько обособленных групп (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Именно из-за самовоспитания. Студенты. которые осознают положительное влияние спорта и физических упражнений для личного здоровья. К данной группе студентов относятся болельщики и «знатоки» спорта. их удовлетворяет и не требует дополнительных занятий физическими упражнениями. 2. Студенты. отдельно следует выделить самовоспитание. Студенты. соответствующие студенческому возрасту [2]: самопознание. максимализм. Рассматривая особенности студенческого возраста. 6. ловкостью и т. которые осознают лечебное воздействие физической культуры на здоровье человека. формируются определенные взгляды и убеждения. кружках. рассматривая его как шалость. Теоретическое исследование индивидуальных психофизиологических особенностей личности позволило определить следующие наиболее важные черты характера. клубах по интересам. Они откровенно выражаются против спорта. Студенты. Они хвастаются своим природным здоровьем. занимающиеся спортом. постоянно повышают свое мастерство. 2012 Результаты исследования. норм и правил. а иногда даже увлекаются различными модными «системами» и вскоре бросают их. 5. Студенты со слабо выраженным интересом к занятиям физическими упражнениями. которые не верят в свои силы. 3. добиваются высоких спортивных результатов. коллективизм. 4. самостоятельность. выбирая для этого тот или иной вид спорта или систему физического совершенствования. Как правило. ищут легких путей для достижения оздоровительных эффектов. благодаря самостоятельному активному осмыслению взаимоотношений. самоопределение. Студенты. силой. Они ленивые. 1): 1. которые занимаются физическими упражнениями. самостоятельно. которые считают. в том числе и спортом высших достижений. это безвольные и инфантильные люди. которую они постоянно выполняют. но не регулярно. любят. 2012 78 . Занятия физическими упражнениями для них являются обязательными и регулярными в спортивных группах. подчиняют свой рабочий день главной цели (иногда даже в ущерб личным интересам). Они дисциплинированы. Эти юноши и девушки упорно тренируются. самоутверждение. но практически ничего не делают для использования с этой целью физических упражнений. Chişinău: USEFS.

которые опосредованно. эстетических. Поиск и решение морально-этических.1% 8. игнорируют их. превышают все остальные. включая такие роли как общественно-политические. безусловно. потому привлекают в этот процесс Chişinău: USEFS.1% 10. Они имеют ложное представление о пользе физических упражнений для здоровья человека. им не хватает социальной зрелости.это возраст интенсивного формирования личности. В этот период молодой человек овладевает комплексом взрослого. импульсивностью. эмоциональными травмами. 1. студенческий возраст .7% 26. слабые.9% 1 25 20 19. что для формирования любой из указанных черт характера существуют множество психолого-педагогических приемов и средств. профессионально-трудовые и другие. через преподавателя. В таких условиях они не всегда в состоянии погасить всякие надменные желания и стремления. Предпочитают тишину.7% 15 12. имеет место определенная психическая дисгармония. Однако средства физического воспитания по своим эффектам. определяют ее характер. научных. Естественно.9% 13. Несомненно. В подавляющем большинстве лица болезненные. Студенты с совершенно безразличным отношением к физической культуре.3% 10 17. личное «Я».3% 11. общекультурных.2% 9.3% 15. оказывают определенное влияние на студента.4% 2 3 4 5 6 5 7 0 ФЭФ УЭФ Рис. 2012 79 . а в ряде случаев разочарованием.5% 13. мировоззрение.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. вялые. То есть. Соотношение важных факторов по самосовершенствованию студентов ФЭФ и УЭФ Таким образом. Желание и стремление у молодых людей в своем развитии опережают развитие воли и характера. 30 27.3% 8. что поиск своего призвания соединяется с определенной необразованностью. политических и экономических проблем.3% 6. покой и физическую бездеятельность. 2012 7. переоценкой своих возможностей. формирующих личность.

студентам. 2012 компоненты не только умственной деятельности. Дневник самоконтроля студента Именно Дневник самоконтроля поможет следить за своим здоровьем. В планировании самостоятельных занятий обязательно должны быть показатели. сон. у них Chişinău: USEFS. привлеченным к систематическим занятиям физическими упражнениями. Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют о том. продвигаясь шаг за шагом к сознательной систематической деятельности. 2. аппетит. Рис. является возрастом. но и физического напряжения. тесты. работоспособность. Следует наблюдать за состоянием своего организма в процессе занятий. частота пульса и сроки его восстановления. в котором отражены результаты нагрузки. 2). и результаты тестирования в контрольных упражнениях. С этой целью следует вести личный дневник. Все это обеспечивает процесс самосовершенствования. что позволит оценить действенность избранных средств и при необходимости вносить личные коррективы (рис. характеризующие физиологическое состояние и функциональную подготовленность (антропометрические измерения. направленной на формирование культуры здравоохранения. когда практически завершается формирование организма человека. что именно студенческий возраст (17-25 лет). где необходимым условием управления является обязательная регистрация тренировочных нагрузок.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. наиболее информативными из них будут – самочувствие. пробы). отражающих уровни общей и специальной физической подготовки. присуща уверенность в поведении. и все физические качества имеют наиболее благоприятные условия для их совершенствования. 2012 80 . В общем.

развиваются престижные установки. выдержка. с высоким уровнем настойчивости и решимости. атлетическая и ритмическая гимнастика (рис. которые определяются его психологическое состояние. 2012 формируется стереотип распорядка дня. Как правило. как следствие. 3). способны к самосовершенствованию. их доступность и эмоциональность. оптимистичны. у таких студентов более высокая эмоциональная устойчивость. которые дают наибольший полезный эффект. и. Среди традиционных физических упражнений. которые регулярно посещают дополнительные занятия по физическому совершенствованию. Студенты. Самые популярные виды физических занятий для атлетическая гимнастика самоусовершенствования студентов ОНЭУ Наиболее эффективным является выполнение физических упражнений на свежем воздухе. Для занятий ритмической гимнастикой характерна высокая эффективность упражнений.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 3. они энергичны. Известно. 2012 81 . Chişinău: USEFS. Желание к самосовершенствованию проявляется благодаря осознанию необходимости заниматься физическим самовоспитанием. которые используются с целью физического самосовершенствования наиболее популярными и доступными оказались единоборства. что каждому человеку присущ свой индивидуальный ритм и выбор упражнений. а музыкальное сопровождение – это эмоциональный стимул к движениям. более собраны. единоборства 19% 27% аэробика 32% 18% плавание 38% оздоровительный бег Рис. Процесс физического воспитания или физического самосовершенствования подчиняется определенным задачам обучения и самовоспитания. плавание. исполнительны. легче контактируют. высокий жизненный тонус. оздоровительный бег.

М. В. 2012 Выводы Для эффективного управления процессом физической подготовки студентов необходимо внедрение ряда указанных методов и форм организации физической подготовки и самотренировки студенчества.П. Научно-методические и организационные основы физического самосовершенствования студенчества / С. убеждений. and is the most popular dance styles around the world.одно из ведущих направлений современных танцев.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Маглеваный.. popular dance direction the world championship. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ХИП-ХОПА Мандражеева О. Summary. Волков. Библиография: 1. Вот почему молодежь должна бережно относиться к здоровью. Невозможно судить о физической культуре личности.М. А. В.Котова.Волков.Канишевский. потребностей.: ИЗМН. Modern competitive hip-hop today is a bright and exciting spectacle. Днепропетровск Keywords: hip-hop. С. как к своему. 2. Основы профессионально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи / В.Л. Основными элементами техники этого стиля являются «кач» тела. что здоровье каждого человека не может быть его личным делом. М. ценностных ориентаций. 82 с. 1999.П. падения.Белов. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.Л. 2012 82 .М. in which are held world championships and world cups. контроле и корректировке этого процесса. 2004. без учета ее мнений. чувств. world cups. М. прыжки. 1998. Следует также подчеркнуть. вращения и легкие Chişinău: USEFS. 270 с.В. Hip-hop . Это большая гражданская ценность. Диагностика и управления / А. 250 с. Организм и личность. общенародное достояние.О. М.: Украина. 3. А. так и к здоровью других. Актуальность..В. Днепропетровск Пуздря Т. направленности и степени развития интересов. Маглеваный. опираясь только на развитие его физических возможностей. порожденное культурой большого города. Канишевский. при постоянном мониторинге. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.: «Медицинская газета Украины».

Задачи работы: 1. определенный стиль одежды. 2. Цель работы Экспериментально обосновать систему занятий с элементами хип-хопа. Определить уровень физического развития девочек 7-8 лет. способствующих развитию координацийних способностей девочек 7-8 лет на занятиях по физическому воспитанию. Предмет исследования Развитие координацийних способностей девочек 7-8 лет средствами хип-хопа в системе занятий по физическому воспитанию. ярких и популярных стилей современного танца. 2012 83 . Определить характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. 2012 акробатические движения. Для решения задач исследования нами использовались следующие методы: 1. этот стиль современного танца приобрел огромную популярность во всем мире. Паппинг. 3. Turfing. увеличения скорости и хореографии. На сегодняшний день существует большое количество различных стилей: Street jazz (уличная импровизация). Крамп. C-Walk. сочетающий в себе акцентирование отдельных частей тела (головы. Locking и т. Анализ научно-методической спортивной литературы (было проанализировано 38 литературных источников). Педагогическое наблюдение (позволил получить фактический материал по исследуемому процессу. граффити. для определения путей совершенствования учебного процесса с помощью средств хип-хопа). Современный конкурсный хип-хоп сегодня представляет собой яркое. превратившийся в целый пласт современной культуры. 2. New style school. Весьма динамичный танцевальный стиль. рук и ног) и элементы движений из повседневной жизни. Хип-хоп является одним из самых доступных. Флексинг. Объект исследования Развитие координацийних способностей девочек 78 лет на занятиях по физическому воспитанию. Брейк-данс. Этот танец. Определить уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. захватывающее зрелище и является самым популярным танцевальным направлением во всем мире.д. Хип-хоп в настоящее время является ведущим танцевальным направлением. ставший культовым. с каждым годом развивается по линии усложнения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. включающий в себя различные составляющие: музыку. Chişinău: USEFS. по которому проводятся чемпионаты мира и мировые кубки. Old School.

В исследовании принимали участие девушки 7-8 лет. Проводился педагогический эксперимент и наблюдение за учебно . способностей к ориентированию в пространстве и чувства ритма. Математико-статистическая обработка результатов (включил расчеты среднего арифметического (Х) и ошибку среднего арифметического (m)). Упражнения были направлены на развитие статического равновесия. формирование выводов. была разработана система развития координационных способностей с помощью средств хип-хопа. которая применялась в экспериментальной группе и была направлена на развитие координационных способностей девочек 7-8 лет. 2012 3. Исследования проводились в 4 этапа: 1-й этап.ростовой индекс Кетле). Подбирались методы исследования. В контрольной группе упражнения на развитие координационных способностей выполнялись в подготовительной части урока. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную. 4-й этап. Девушки занимались 2 раза в неделю физической культурой. занимающихся уроками физически культуры. 3-й этап.тренировочным процессом. Днепропетровска. Исследования проводились в период с декабрь 2011 по апрель 2012 года на базе СШ № 63 г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Определялся уровень эффективности предложенной системы. 2012 84 . Проводился анализ научно-методической литературы по проблемам развития координационные способности девушек 7-8 лет. Организация исследования. Определялся исходный уровень развития координационных способностей девочек 7-8 лет. 4. а 1 раз занимались хип-хопом. Обоснование системы развития координационных здибностеи у девушек 7-8 лет средствами хип-хопа Была разработана система упражнений с элементами хип-хопа. 2-й этап. «Бег к пронумерованным набивным мячам» и «Ходьба с хлопками ладонями в заданном ритме»). Педагогическое тестирование (включило в себя 3 теста «Прыжки на разметку». на регуляцию пространственновременных и динамических параметров движений. проводилась математико-статистическая обработка результатов исследования. Медико-биологическое тестирование (включило в себя тест «Статическое равновесие по методике Явроцкого» и масса . В экспериментальной группе мы предложили Chişinău: USEFS. 5.

носок на себя...и. .стойка ноги врозь. и. носки вовнутырь. Название базового движения Bounce (кач) Running man (бегущий человек) Criss cross Robocop Crab Harley shake (рух плечима) Sham rock Back jump Monastery Содержание И.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.1-выпад на правой. и. 3-4 то же. скольжение левой назад..п.п.п.о.п. и..стойка ноги врозь.1. И.правая на носок...ноги накрест правая вперед.п.1. В результате проведенных исследований было выявлено.3-4 -тоже влево.и.с. И. и-2 то же левой. 3-4 то же левой.п.2-и.. 3-4 то же. Таблица 1.3-4 то же. а 1 раз в неделю занимались по экспериментальной системе. 2012 85 . 2.И.п.стойка ноги врозь.1.п..носки наружу. И....-о.согнуть правую вперед. в основной части изучались базовые шаги хип-хопа и танцевальные комбинации в заключительной части использовались подвижные игры с танцевальной направленностью.1.п.-о. . 1ноги врозь.поднять правое плечо вперед.п. И. как и девушки контрольной группы.стойка ноги врозь. 3-4 тоже левым.с.согнуть левую. 2поднять правое плечо вправа.п.ноги врозьправой.подняться на носки. И. В подготовительной части проводилась танцевальная разминка. 2012 урок физической культуры с элементами хип-хопа.1-наклон вправо. Сравнительный анализ уровня развития координационных способностей у девочек 7-8 лет. включающей упражнения статического и динамического характера. – широкая стойка ноги врозь.2и.о.3-4 тоже.с.п. в заключительной части использовались танцевальные игры.правая вперед. И.с. . массы Chişinău: USEFS. колено влево. 2подставить правую.. Отличительные признаки: в подготовительной части комплекс ОРУ проводился под музыку. 3-4 тоже. И. и. что после педагогического эксперимента показатели длины.поворот на 180 градусов. а также девочки экспериментальной группы посещали 2 раза в неделю обычные уроки физической культуры.п.с.3-4 тоже влево. и-2 то же левой..с. Общие признаки: в подготовительной части содержание комплексов ЗРВ и общеразвивающих упражнений в движении не отличались. направленные на развитие координационных способностей: 2 раз в неделю девушки занимались на уроках физической культуры.и. 2-и.и -права вперед.п. в основной части изучались основные движения хип-хопа и танцевальных комбинаций.это упражнение можно выполнять по диагонали в разные стороны. И.2-о.1.о.

Используя разработанные комплексы базовых движений хип-хопа. в экспериментальной же группе анализируемые показатели увеличились незначительно. Разработаны комплексы средств и методов направленных на развитие и совершенствованием координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы. 2. это споспособствовало улучшению результатов исследования в экспериментальной группе: тест «Прыжки на разметку" улучшился на 48%. Определили характер влияния средств хип-хопа на развитие координационных способностей у девочек 7-8 лет. которые были направлены на развитие и совершенствование координационных способностей девочек 7-8 лет.Анализ специальной литературы позволил изучить методику развития координационных способностей девочек 7-8 лет и изучить пути их усовершенствования. что уровень координационных способностей девочек 7-8 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной. так и в контрольной группах.8%. тест «Бег к пронумерованным набивных мячам» улучшился на 7.0001) и в тесте на «чувство ритма» (ходьба с сплескуванням ладонями в заданном ритме) (р <0. тест «Ходьба с хлопками в ладони с заданном ритме» улучшился на 50%. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам. 2012 тела и индекса Кетле у девочек экспериментальной и контрольной групп несущественно увеличились. что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами хип-хопа. 3. Исследование статического равновесия показало. В результате проведеного эксперимента было выявлено. По показателям длины тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у девочек 7-8 лет как в экспериментальной. комбинаций и музыкальных игр. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что у девочек 7-8 лет его уровень в контрольной группе стал значительно выше. а также активный отдых во время подготовки к следующим видам программы Выводы На основе полученных данных сформулированы следующие выводы: 1. Это можно объяснить тем. 2012 86 .05).001). в тесте на «ориентирование в пространстве» (бег к пронумерованным набивным мячам) (р <0. 4. Особенно ярко это отражается в результатах теста по определению пространственно-временных и динамических параметров движения (прыжки на разметку) (р <0.

наук. Московский энергетический институт.М.М. 2012 Таким образом. Смоленск./Ю. И. Мохова. The authors give the data reflecting gender distinction in understanding the problem and also the idea of personal qualities. студент. Тесты в физическом воспитании школьников. Последствия неправильного образа жизни все чаще сказываются губительно для здоровья. так и образ жизни самого человека. 2012 87 . пед. канд.: Физкультура и спорт. что порождает неоднозначность его трактовок и множество разнообразных рекомендаций по способам его соблюдения. Филиал Национального исследовательского университета. Россия Соколова Т. В научно-методической литературе даже среди крупнейших специалистов в данной области нет ни единого мнения о сущности и содержании самого понятия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. gender distinction. Summary. доцент. что на данный момент состояние здоровья нации существенно ухудшилось за последние десятилетия.Ю..-Дніпропетровськ.И.В. Россия Keywords: health mode of life. полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной системы развития координационных способностей девочек 7-8 лет с элементами хип-хопа. 114 с ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА Младов В. Современные отечественные исследования в области здравоохранения. 2010. Московский энергетический институт. This article deals with the results of author research about polytechnic student’s idea of health mode of life. На него оказывают влияние. content-analysis..В. А. как внешние факторы. Филиал Национального исследовательского университета. Федоряка. 2001. Лях В. Библиография: 1. Если у человека нет четкого представления о Chişinău: USEFS. психологии и физической культуры показывают. 2. Методичні рекомендації з гімнастики для студентів інститутів фізичної культури і спорту:. Смоленск. . Борисова. necessary for health mode of life.

связанных с ним. исследование представлений о ЗОЖ. в которых требовалось написать небольшое сочинение. их обобщения с помощью Chişinău: USEFS. методом контент-анализа. имеющиеся на сегодняшний день классификации исследуемого понятия. касающуюся теоретических основ ЗОЖ. должен обладать человек. 2012 сущности и содержании определенного понятия. Какие способы соблюдения здорового образа жизни Вы применяете? Какими качествами. Задачи исследования: изучить научно-методическую литературу. по Вашему мнению. ведущего здоровый образ жизни.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. провести исследование представлений о понятии ЗОЖ среди студентов СФ МЭИ методом контент-анализа. ведущий здоровый образ жизни?. его действия. Поэтому нам представляется особенно важным изучение понимания современной студенческой молодежью самого определения «ЗОЖ». по вашему мнению. соблюдающего здоровый образ жизни. Предмет исследования: особенности представлений о здоровом образе жизни и личностных характеристиках индивида. связанные с этим понятием. Студентам были предложены бланки. а также особенности методов исследования личностных представлений в современной психологии. ответив в развернутой форме на следующие вопросы: Что. на основе анализа полученных результатов сделать выводы об особенностях представлений современных студентов о понятии «Здоровый образ жизни». 2012 88 . Объект исследования: структура понятия ЗОЖ у современных студентов. Нами были использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. методы статистической обработки полученных данных. не будут направлены в правильное русло. Целью работы является оценка базовых представлений о понятии «ЗОЖ» студентами филиала МЭИ в городе Смоленске. включающие метод выбора из текста фонем (синонимов или синонимичных словосочетаний). а также личностных качеств. включает в себя понятие «здоровый образ жизни»?. а также особенности понимания структурных компонентов этого понятия и представления о личностных качествах человека. позволяет судить об уровне знаний и заинтересованности молодежи в организации собственного образа жизни с учетом сохранения своего здоровья и поддержания высокого уровня собственной работоспособности.

наркомания и т. По-видимому.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. поэтому со временем влияние вредных привычек усиливается и уже поддается констатации. чем для юношей. На основе полученных данных мы сделали вывод. чем для девушек. что в юном возрасте понятия о злоупотреблении очень расплывчаты. согласно данным ВОЗ. Второе место в рейтинге занимает здоровое питание. чем у девушек. п. преобладают мужчины. 2012 89 . В ходе исследования было опрошено 60 человек 1-го курса. чтобы восполнять энергозатраты в повседневной Chişinău: USEFS.). соответственно. что отсутствие вредных привычек для юношей является более важным аспектом в соблюдении ЗОЖ. В то же время. осуществляемым посредством математических подсчетов. табакокурение. поскольку для них наиболее важным аспектом является чувство сытости и вкус еды. среди которых 40 юношей (17-21 год) и 20 девушек (17-19 лет). отсутствие вредных привычек (алкоголизм. 1. прежде всего. На рисунке 1 показаны различия между представлениями юношей и девушек. Очевидно. Рис. имеющих вредные привычки. наличие вредных привычек для молодых людей более актуально. поскольку. среди лиц. 60% и 30%. 2012 синтеза и сравнения ранговым методом. хотя в последние десятилетия женщины их активно «догоняют». Им нужно обильно питаться. Здесь выявлено. молодые люди меньше внимания уделяют качеству и количеству пищи. что в понятии современных студентов здоровый образ жизни – это. Результаты данных контент-анализа о понятии «Здоровый образ жизни» в представлениях студентов СФ МЭИ Мы видим. что для девушек этот аспект более важен. можно отметить.

не соблюдая также режим ее приема. среди населения растет количество мужчин с избыточным весом. При данных условиях они применяют свои склонности и реализуют себя в этой деятельности. и все чаще мужчины подвергаются сердечным заболеваниям. п. а красота для девушек – один из самых важных показателей состояния здоровья. Это приводит к тому. 2012 жизни. Мы снова наблюдаем большую разницу между мнениями юношей и девушек. режим дня и умеренные нагрузки. Поэтому очень популярны разнообразные диеты. У девушек не столь выражено стремление к соревнованиям. а для юношей важнее поддержание себя в хорошей физической форме и немногие при этом задумываются о размеренности физических нагрузок. предпочитают сохранять энергию для хорошей работоспособности в течение дня. Объяснить это можно тем. С другой стороны. позволяют скинуть лишний вес. поэтому занятие спортом очень популярно и престижно среди молодых людей. Далее 4-7 места занимают физическая форма. сколько стремление к жизненному благополучию и к студенческому возрасту их потребность в двигательной активности существенно снижается. что юноши зачастую потребляют высококалорийную или некачественную пищу. Это связано с тем. оно позволяет поддерживать фигуру и сохранять красоту тела. что юноши более склонны к активности и потребности в движении. понижают уровень содержания холестерина и сахара в крови и т. Девушки наоборот.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Как следствие. налаживают работу организма. Chişinău: USEFS. Поэтому занятие спортом привлекает гораздо меньше лиц женского пола и в большинстве случаев не рассматривается ими как важный компонент соблюдения ЗОЖ. сбалансированное питание для девушек является чрезвычайно важным компонентом ЗОЖ.к. поэтому для мужчины важно расходовать свою энергию для поддержания себя в хорошей физической форме. что для девушек важнее сам режим дня и полноценный сон. 2012 90 . полноценный сон. Интересно заметить. т. что мужская энергия трансформируется в физическую силу и требует определенных физических нагрузок. Самореализация – один из наиболее важных аспектов в жизни мужчин. У юношей занятие спортом занимает более высокую позицию. Третье место в анализе понятия о ЗОЖ занимает занятие спортом. которые устанавливают определенный режим приема пищи. связанным с повышенным содержанием холестерина и сахара в крови.

Последние три позиции в рейтинге занимают закаливание. что абсолютно здорового человека в мире существовать не может. по их мнению. т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5%. для того. что наиболее выраженным качеством человека. должен обладать человек. избегание вредоносных факторов и позитивное настроение. ведущего здоровый образ жизни. каким бы ни был его образ жизни. по мнению студентов. по мнению студентов. что между ними большой разрыв. Так же мы получили данные о качествах.к. были упомянуты наименьшим количеством человек. компонентам. которыми. что студенты выделяют его не столько как компонент соблюдения ЗОЖ. 2012 91 .к. Студенты считают это качество важным. Однако необходимо отметить. чтобы тщательно соблюдать здоровый образ жизни. Столь низкая позиция этого аспекта может быть объяснена тем. Несмотря на то. нужно задаться целью и следовать ей всю свою жизнь. Эти качества важны. Эти факторы. у юношей же он составляет всего 12. Рис. более важным. т. и каждый достигает этой цели в большей или меньшей степени. в данном случае они взаимозаменяемы. этот аспект наиболее важен для девушек (30%). Второе и третье места занимают сила воли и терпеливость. является целеустремленность. Результаты данных контент-анализа о представлениях студентов СФ МЭИ о качествах личности человека. поскольку Chişinău: USEFS. 2. т. соблюдающий ЗОЖ. ведущего здоровый образ жизни Мы видим. которые по своей натуре более чистоплотны. также немаловажные для соблюдения ЗОЖ.к. а потому отдали предпочтение другим. 2012 Личная гигиена занимает лишь 8-е место в рейтинге. представленные на рисунке 2. без терпеливости не может быть силы воли. сколько как простую социальную норму.

которые человек достигает с помощью организации своей жизни с точки зрения сохранения и поддержания здоровья. волевой компонент. принципиальность и ответственность были выделены исключительно юношами. прежде всего. 2012 92 . студенты сочли целеустремленность. красота.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. бег по утрам и т п. 2012 они подразумевают самоотверженность. Представления о структуре качеств личности также различны по гендерным признакам. ведущего здоровый образ жизни. что наиболее важным качеством человека. что говорит о четкости их представлений. спокойствие и самолюбие были выделены преимущественно девушками. ведущей ЗОЖ. насколько различны понятия юношей и девушек о здоровом образе жизни в целом и что касается качеств. которые необходимы человеку. а для девушек – результат этой деятельности. хотя и различных по гендерным признакам. дружелюбие. Выводы В качестве наиболее важных компонентов соблюдения ЗОЖ студенты выделили отсутствие вредных привычек. Chişinău: USEFS. чтобы построить свой образ жизни с точки зрения поддержания высокого уровня здоровья и работоспособности. требующих терпения и выдержки. Из этого можно заключить. Это еще раз доказывает. а стрессоустойчивость. ведущего здоровый образ жизни. то юноши в большей степени называют те качества. для юношей здоровый образ жизни – это. отказ от удовольствий. несущих угрозу здоровью и применение способов укрепления здоровья. отказ от вредных привычек. ум. например зарядка. воспитанность. закаливание. деятельность. в первую очередь. К примеру. что преимущественно студенты предусматривают в качествах личности. студенты считают силу воли – волевой компонент личности. силу воли и терпеливость. Девушки же в основном называют те качества. из чего следует. Далее качества располагаются неравномерно по половому признаку. Наиболее выраженными качествами человека. такие качества как самоконтроль. здоровое питание и занятие спортом. Таким образом.

Россия Keywords: students. Россия Соломченко М. т. Using the developed and experimentally validated training program volleyball college and university students expands the possibilities for improving the process of physical education.н. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». «Интересно». у юношей «Хочу укрепить здоровье» и Chişinău: USEFS. к.. 59% – занимаются нерегулярно и 9% – не занимаются вообще.п. в постижении ценностей физической культуры и спорта. в основном. Орел. снижению уровня физического состояния студентов. осознании роли двигательной активности для достижения жизненных и профессиональных целей. г. ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК».. У девушек на первом месте стоят такие ответы. то есть 1-2 раза в неделю и. «Хочу научиться играть». Из 422 опрошенных 275 человека. 2012 93 . can significantly increase the level of preparedness and improve the health of students.е. как «Хочу улучшить фигуру». На вопрос: «Ваше отношение к занятиям физкультурой и спортом?» 32% студентов ответили. «Хочу с пользой проводить свободное время». доцент. 2012 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА Помогаева И. приобретении личного опыта творческого использования средств и методов физической культуры является причиной систематических пропусков учебных занятий. The work is dedicated to attracting students to actively participate in sports and the assimilation of the principles of a healthy lifestyle. как «Нравится».А. health. что многие студенты занимаются физической культурой только на занятиях в университете. не интересно. volleyball. для получения зачета. г. Основными мотивами занятий тем или иным видом спорта назывались. скучно. В настоящее время слабая заинтересованность основной массы молодежи. хотели бы заниматься спортивными играми..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. укреплении своего здоровья. На основании анкетирования выяснилось. что занимаются систематически. обучающейся в нефизкультурных вузах. fitness. На вопрос: «Что Вам не нравится на занятиях по физическому воспитанию?» почти 90% студентов ответили: принудительность. Орел. 65% студентов. мало подвижных и спортивных игр. Summary.

В отличие от традиционной программы в практическом разделе. характер игровой деятельности предъявляет повышение требования к развитию систем и функций организма студентов. завершающееся контрольным выполнением.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что позволяет при регулярных занятиях получать положительный тренировочный эффект. занятия волейболом способствует развитию у студентов-гуманитариев качеств. увеличить моторную плотность занятий на 20-25%. затем его закрепление и совершенствование. Последовательность изучения материала традиционная: вначале осуществляется обучение тому или иному элементу игры. определив недостаточную степень ее эффективности. способность адекватно реагировать на внезапно изменяющуюся ситуацию и т. Детально проанализировав учебную программу занятий физической культурой. Программа занятий волейболом для студентов 1 курса включает в себя 10 часов теоретических занятий и 122 часа практических. что позволило: сократить неэффективное использование и потерю учебного времени до 5-10 мин и. 2012 94 . придать распределению Chişinău: USEFS. наличие в преподавательском составе кафедры физического воспитания нескольких опытных преподавателей-игроков. для занятий не требуется сложное оборудование и инвентарь. следовательно. 2012 «Поддерживать спортивную форму». которые позволяют в соревновательной форме закреплять и совершенствовать техническую подготовленность. основанный на преимущественном использовании средств волейбола. В предлагаемой нами учебной программе учтены некоторые недостатки традиционной программы. Выбор был сделан в пользу волейбола по нескольким причинам: эта спортивная игра популярна среди студентов различных факультетов.д. Эти причины составляют 90% общей дисперсии выборки. Эстафеты с применением элементов волейбола – эмоциональные групповые упражнения. необходимых в будущей профессиональной деятельности (умение взаимодействовать в коллективе.). выделены отдельной строкой эстафеты с элементами волейбола. а также проведение учебных игр. было принято решение разработать вариант программы. изучив мотивы и потребности студентов-гуманитариев в различных формах двигательной активности и убедившись в популярности спортивных игр. оценив материально-техническое обеспечение и уровень квалификации преподавательского состава кафедры физического воспитания. Проведение соревнований разрабатывается по специальному плану.

Chişinău: USEFS. превышающие необходимые значения. 2012 95 . характеризующих скоростные способности студентов (бег на 100 м и челночный бег 92 м). что уровень рассматриваемых критериев. Это объясняется тем. а их последовательность носит тренировочный характер. 2012 различных видов физических упражнений целенаправленный. прыжке вверх и подтягивании претерпевают в экспериментальной группе значительные изменения (значения t критерия Стьюдента.3 секунды и 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Результаты выполнения тестов.8 до 15. как скоростно-силовой вид спорта и занятия проводятся целенаправленно. Проследив динамику показателей физической подготовленности студентов в течение года. В результатах теста на сгибание-разгибание рук в висе. студенты экспериментальной группы (15 человек) осваивали разработанную программу. в контрольной группе результат практически не изменился. спортивнотренировочный характер. как результаты времени в беге на 100 м.9 секунды соответственно в экспериментальной группе и немного ухудшились на 0. бросках медицинбола.05). произошло достоверное увеличение среднего значения в экспериментальной группе от 9. за учебный семестр изменяется в разной степени. Правильное распределение объема и интенсивности физической нагрузки на занятиях приводит к положительной динамики в экспериментальной группе значений таких критериев физической подготовленности как: челночный бег.88 раз (Р < 0. подтягивание. Для определения уровня физической подготовленности использовать 6 тестов. которые широко применяются в программах по физической культуре. Такие показатели. в таблице 2 подчеркнуты) за рассматриваемый период.33 секунды и 1. бег 100 м. базирующуюся на преимущественном (65-70%) использовании средств волейбола. челночном беге 92 м. улучшились на 1. занимающихся и не занимающихся волейболом. бросок мяча весом 1 кг. мы можем констатировать тот факт. увеличить количество смешанных аэробноанаэробных упражнений повышенной координационной сложности большой и максимальной нагрузочной величины на 10-15%. Студенты контрольной группы (15 человек) занимались физической культурой по традиционной программе. что волейбол характеризуется.92 секунды в контрольной группе соответственно.

содержащей в себе элементы спортивной тренировки.8 раз.8 и 9. но по окончанию эксперимента в экспериментальной группе значение этого показателя резко выросло до 7. После занятий волейболом в экспериментальной группе значение этих показателей возросли до 7 и 5. Длина броска мяча весом 1 кг в контрольной группе немного уменьшилось на 0. средний результат выполнения передачи над собой сверху и снизу двумя руками из 10 раз в экспериментальной группе увеличился соответственно с 5. а в контрольной осталось без изменения. Таким образом. 2012 Результаты выполнения прыжка вверх с места в экспериментальной группе увеличились на 3. как подача. что значение целого ряда параметров физической подготовленности начинает изменяться весьма значительно.12 раз в экспериментальной. 2012 96 .76 и 2. 2. характеризующих уровень технической подготовленности студентов. без статистически достоверных отличий по всем рассматриваемым параметрам. Chişinău: USEFS.72 и 4 раза до 9. что исходный уровень технической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаков. В начале эксперимента из 10 попыток выполнения подачи обе группы находились примерно на одинаковом техническом уровне (даны средние значения) – 2.96 раз в контрольной группах). передача на точность. результаты проведенного исследования позволяют утверждать. что выполнение в учебном году оздоровительной программы занятий волейболом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а в контрольной группе практически не изменился или даже немного снизился. Например. В целом повышение уровня технической подготовленности студентов более выражено в экспериментальной группе. Такие сложные технические приемы волейбола. нападающий удар. приводит к тому. Регулярные занятия волейболом в течение учебного года привели к улучшению результатов выполнения тестов. Возрос результат выполнения таких тестов. В целом за рассматриваемый период занятий в экспериментальной группе достоверно улучшились 5 из 6 параметров физической подготовленности. Систематические занятия в течение учебного года по программе.16 раз. а в экспериментальной отмечено увеличение на 2 м. Оказалось.84 и 1.8 и 0. а в контрольной уменьшилось на 1.5см. как нападающий удар и блокирование в обеих группах находились на низком уровне (из 10 попыток 2.3 см.3 м. в контрольной остались на том же уровне.0 раза.4 раза. с преимущественным применением средств волейбола.

проведенного для разработки наиболее эффективного варианта занятий волейболом и определения степени их воздействия на уровень физического состояния и технической подготовленности студентов. как челночный бег 92 м. в которой акцент сделан на получение развивающего и оздоровительного эффекта (возрастает ЖЕЛ с 54 до 58 мг – на 1 балл по оценочной шкале. бросок мяча весом 1 кг. передача мяча сверху. Количественные характеристики физического состояния в экспериментальной группе с ниже среднего (5 баллов) стали составлять – 12 баллов (средний уровень). что для контроля уровня физической подготовленности занимающихся наиболее пригодны такие тесты. направленности. снизу. 2012 позволяет улучшить уровень физической и технической подготовленности студентов. занимающихся по традиционной программе. подтягивание. Полученные в ходе эксперимента количественные значения таких критериев. установить.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. снизу. повышению уровня технической подготовленности студентов. как челночный бег 92 м. на 7 единиц или 1 балл увеличился критерий. определить. утверждать. что разделение тренировочных упражнений по специализированности. дающее дополнительные возможности для целенаправленного планирования. Результаты исследования. прыжок вверх с места. как передача мяча над собой сверху. улучшается деятельность сердечнососудистой системы с исходного уровня 1 балл до конечного – 5 баллов). прыжок вверх с места. целесообразно использовать в качестве показателей тренировочного эффекта занятий волейболом. на точность. своевременной коррекции процесса занятий волейболом (сокращается неэффективное использование времени с 25 до 10-5 минут) весьма перспективно. чем при выполнении традиционной программы. при необходимости. передача Chişinău: USEFS. 2012 97 . которое по большинству рассматриваемых параметров начинают статистически достоверно превосходить своих сверстников. бросок мяча весом 1 кг. контролировать который целесообразно с помощью таких тестов. подача мяча. что выполнение развивающе-оздоровительной программы занятий волейболом приводит к более выраженному (на 50-70%). подтягивание. контроля эффективности проведения и. что дает основание утверждать о перспективности использования спортивных технологий в вузовском учебном процессе. сложности и величине. характеризующий силовые способности занимающихся. позволили: экспериментально подтвердить высокую эффективность годовой учебной программы игровой направленности.

в результате которых этот параметр у студентов почти не изменился. Кишинев. отметить тот факт. с введением программы игровой направленности. функциональные возможности студентов. введение в учебный процесс спортивной тренировки по волейболу увеличивает возможность целенаправленного воздействия на физическое развитие. уровень их здоровья. что пропуски академических занятий в учебном году. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. что высокая оздоровительная направленность разработанной программы проявилась в увеличении уровня физического состояния студентовволейболистов 1 курса (СГИ) за учебный год увеличился с 5 (ниже среднего) до 12 (средний уровень) баллов. formarea şi menţinerea sănătăţii. а уровень заболеваемости ОРЗ снизился с 15% до 9%. Cercetarea sociologică şi constatativă a dat posibilitate de a stabili comportamentul elevilor faţă de starea sănătăţii. работоспособность. Гримальский Т. Гоголя. Cuvinte cheie: învăţămînt gimnazial şi liceal. им. sănătatea vitală şi psihofizică.. Кишинев. Н.. отметить. nelinişte. 2012 мяча на точность. 2012 98 . КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮШЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ Стрелецкий А. Chişinău: USEFS. nivelul senzaţiilor de nelinişte şi depresie. Rezumat. Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта. În articol sunt supuse spre examinare tehnologii de instruire a elevilor învăţămîntului gimnazial şi liceal privind formarea competenţelor în menţinerea sănătăţii vitale şi psihofizice. блокирование и нападающий удар. подача. frecvenţa maximală a mişcării. stare depresivă.восп. tehnologia instruirii. Таким образом. что значительно отличается от занятий по традиционной программе..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. сократились по неуважительным причинам в экспериментальной группе с 14 до 2%. S-a investigat starea funcţională a sistemului neuro-muscular şi valoarea cunoştinţelor teoretice a componentelor tehnologiei de formare şi menţinere a sănătăţii elevilor în procesul de învăţămînt de educaţie fizică. студент. Гримальский Д. Басарабяска. доктор. учитель физ. профессор.

В качестве показателей сформированности навыков здорового образа жизни с позиции системно-целостного подхода [3. оздоровительных. что сопровождалось явно выраженными признаками повышенной эмоциональности. внедрения новых форм обучения в формировании компетенции ведут к психоэмоциональным и психофизическим нагрузкам учащихся молодежи. с. Результаты исследования социологического опроса учащихся (82 анкет) показали. рекреативных.3-12] были определены: уровень состояния здоровья. а 35. целях [1. построенный на стремление педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. тем самым стимулируя мотивационную сферу ученика с тем. динамика показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. 2012 99 . соответственно. широкое использование интернета. с. На вопрос о состоянии здоровья 57. Цель работы состоит в изучении способа формирования компетенций. оценивании состояния здоровья учащихся и здоровье-формирующих компонентов образовательного процесса лицея им. компетенции и. что 53. 2012 Актуальность. чтобы самостоятельно и рационально использовал средства физического воспитания в образовательных.6]. психомоторных способностей.09% последние имели ощущение усталости. Басарабяска. Гоголя и теоретического лицея Матей Басараб. т. Но главное формирующее значение физического воспитания состоит в знании технологии внедрения полученных знании на улучшение состояние здоровья. Н. Структура и условия учебной деятельности в современных условиях все больше усложняются. функциональная подвижность. Интенсификация образовательного процесса. компьютеризация учебной деятельности.58% детей гимназического уровня образования в начале учебного года чувствовали себя хорошо отдохнувшими.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.81% случаях. с.5]. воспитательных и др. совершенствование системного подхода к обучению и воспитанию.е. определение уровня тревожности. Реализация содержания модернизированного куррикулума физического воспитания требует от учителя знание и умение использование передовых дидактических теорий и технологии здоровьесберегаюшей направленности с целью актуализации у школьников концептуальных знаний. влияние различных видов биологических стрессов на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. в то время как у юношей лицейского уровня образования данное состояние отмечено всего в 22. ценностных отношений. развития двигательных способностей. повышения качества обучения [2. Проблема заключается в модернизации здоровьесбергаюшей технологии.69% гимназистов и Chişinău: USEFS.

загрязнения окружающей среды.93% учащихся X-XI классов считают. психологический стресс . с другой. с. неполноценное питание и гнев .69%.77 . негативно влияющих на жизнедеятельность и психофизическое здоровье. побочные эффекты лекарств. депрессия (30 46%). направленное на создание необходимых условий для самореализации социально-активной личности. страх. что показатели переутомления. Интенсификация учебного процесса. что биологические стрессы возникают из-за внезапных изменений погоды и связанными с этими различными инфекционными заболеваниями.27% детей гимназического возраста отмечены ощущения усталости глаз. создают предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья. гнев.29% случаев оценивали свое состояние здоровья как удовлетворительное.головная боль. а психологический стресс и неполноценное питание – 67.62%.30. 2012 33. Лицеисты в 37.по 50%. у 36. Опрос лицеистов позволил выявить их мнение в отношении факторов. загрязнение окружающей среды. с одной стороны и отсутствие определенной адаптации. 2012 100 . что они совершенно здоровы. как свойства личности особо важно для определения внутреннего психического состояния здоровья. К числу наиболее опасных факторов они отнесли: физическое и умственное переутомление. Вследствие этого у детей часто наблюдаются состояния усталости или переутомления. слабое физическое развития. Так. Освоение значительной по объему учебной нагрузки закономерно вызывает существенное перенапряжение различного рода анализаторов. испуг .09% .62%. неполноценное питание. недостаточное физическое развитие и подготовленность.67 % соответственно. одиночество.80% лицеистов ответили. развитию нервных. 85. не проходит для организма школьников бесследно.57.234]. отмечается большая распространенность и выраженность нервно-психических нарушений. состояние тревожности [5]. психосоматических и других заболеваний. По мнению учащихся гимназического уровня образования наиболее опасными для здоровья являются: физическое и умственное переутомление . страх. психологический стресс. в 31-43% случаев – общее утомление и усталость и в 26.34. Изменение тревожности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.86 и 66. На жизнедеятельность и психофизическое здоровье человека сильно влияют различного вида биологические стрессы. А 58. так как это свойство во многом обуславливает поведение учащихся [5.71% из них в качестве негативных факторов назвали: слабое физическое развитие и подготовленность. Учащиеся данных лицеев имеют общие мнения. Так. Chişinău: USEFS.46.

Если психологический тест выявляет у испытуемых высокий показатель личной тревожности. (66. в нашем случае 28.04) по сравнению с исходным показателем (60.8% высокий.0% умеренный и 36.52). определение максимальной частоты движений (функциональной подвижности) в процессе двигательной активности дает возможность судить о функциональном состоянии ЦНС и лабильности нервно-мышечного аппарата [4].82 ± 2. p < 0.66% обладали низким.45±1.05) повышение уровня показателей частоты движений за 10 сек. Максимальная частота движений обусловлена функциональным состоянием высших отделов ЦНС и.04% умеренным и 28. Исследования проводились в стандартных условиях структурного построения учебного занятия: подготовительная. После подготовительной части урока у испытуемых отмечалось повышение показателей лабильности нервно-мышечного аппарата. 2012 101 . самооценке. чувство вины. ответные реакции на которые во многом детерминированы состоянием центральной нервной системы (ЦНС).36. т. в определенной степени. 2012 В исследовании личностно тревожности принимали участи 53 учащихся X-XI классов и 25 учеников IX класса.0%. как фактора. самоуважению. В связи с этим. осуществляющего данное движение. Состояния умеренной тревожности порождаются восприятием достаточно широкого „веера‖ ситуации. что объясняется увеличением функционального состояния организма. 60. Это свидетельствует о повышении лабильности нервно-мышечного аппарата. После основной и заключительной части урока наблюдалось дальнейшее достоверное (t = 2. о возрастании скоростных свойств под влиянием учебной Chişinău: USEFS.30 .е. что из числа лицеистов 5. подавленное психическое состояние.30% высоким уровнем тревожности. Следует отметить. Это еще раз подчеркивает значение специальной разминки перед основной активноскоростной деятельностью. когда это касается оценки их компетенции и престижа. беспокойство по поводу и без повода) и особенно тогда. расцениваемых человеком как опасные. Личная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов. 66. является показателем лабильности нервно-мышечного аппарата. основная и заключительная часть урока баскетбола. У детей IX класса низкий уровень тревожности и обнаружен в 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу.51. обеспечивающего оптимальное состояние организма при освоении базовой учебной нагрузки.0% случаев. это дает основание говорить о наличии состояния тревожности различной природы (одиночество.

61 % использует активный отдых на море. т.технологиях. Полученные в исследовании данные. Большинство гимназистов (58. 2012 физической нагрузки игрового характера и соответственно о качественных характеристиках образовательной технологии здоровье сберегающей направленности физического воспитания. От 13. спортивными играми. основанных на формировании психомоторных компетенций. обеспечивающих оптимальные условия образовательного процесса. туристические походы и т. в лесу.психолого-педагогических технологиях формирования поведенческих компетенций.23 % детей гимназического уровня образования и 13. каким образом возвращают здоровье в прежнее нормальное состояние. используемых в рамках школьного урока физического воспитания свидетельствуют о незначительном преимуществе юношей лицейских классов над детьми гимназии. в горах. обеспечения психологической разгрузки учащихся.97%) и лицеистов (87%) регулярно использовали различные формы занятий физическими упражнениями: утренней гимнастикой. а также стимулировании восстановительных процессов организма. мотивации к познанию и обучению. Выявлено. 30].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. создания благоприятного психологического климата. . которые основаны на формировании познавательных компетенций. использовали в качестве здоровьесберегающих технологий естественные условия укрепления здоровья. Chişinău: USEFS. . что может объяснятся более высоким уровнем информированности первых в данном вопросе. повышении двигательных кондиций и функциональных возможностей. комфорта и доброжелательной обстановки на уроке. как восстанавливают свои силы.е. что 19. используемых в рамках урочной и внеурочной деятельности с целью здоровьесбережения. Прежде всего речь идет о: .0% юношей лицея обращаются к врачу. отражающие уровень знаний учащихся о здоровьесберегающих технологиях.д. аэробикой и фитнессом главными инструментами здоровьесбережения [6. Продолжая анализ результатов соцопроса учащихся нам было важно узнать их мнения по вопросам: как внедряются фундаментальные концепции о личной и социальной роли физического воспитания. свое здоровья после биологических стрессов. кроссовой подготовкой.04 до 34. с.. 2012 102 .технологиях оптимальной организации учебно – воспитательного процесса и физической активности школьников.

В кн. Кишинэу. hatha yoga. V-IX классы. 2012 Библиография: 1. с. цигун. 2. т. В предыдущих публикациях Chişinău: USEFS. 2010. Изучением различных направлений йоги занимались такие авторы [1-5]. Гостев А. Summary. Украина. Актуальность. среди них: тай-дзи-цюань.И.Пустозаров А.. занимаясь по какой-либо из этих систем придерживаться практических рекомендаций авторов методик. Очень важно.. Боян И. с. 30. Школьный куррикулум. 2000.Сава П. Учебно-методическое пособие. Lyceum. V-IX классы. 234-237 6. и др. хатха-йога и др. 2004. 4. Определите уровень своего здоровья.: „Настольная книга практического психолога в образовании‖. 1995. от правильности выполнения напрямую зависит результат практики. system. 2012 103 . Институт физического воспитания спорта Государственного заведения «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 3. с. Бикерский Шт. Веретенникова В. Сегодня. 3-12. Физическое воспитание. Челябинск: ЧПО „Книга‖. „Олма-Пресс ‖. Санкт-Петербург.И. Луганск Keywords: classes. asanas. Анализ последних исследований и публикаций. Поэтому.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.И. Картиер. Москва.Хван Ю.Рогов Е. Проблемы теории педагогической системы с позиции целостного подхода. The paper concludes with recommendations to be followed when performing asanas (yoga positions). соискатель. 1978. Куррикулум для гимназического образования. 5.. В связи с этим наиболее популярными становятся занятия восточных направлений. В: Воспитание школьников в процессе обучения. с. Физическое воспитание. с. Сава П.С. М: Владос.Г. Гримальский Т. к.. practice. development. „ПраймЕВРОЗНАК‖. в эпоху интенсивного научного прогресса и технических инноваций человечество стремится к возможности успокоения ума и тела. Волгоград.Ильин В. которая помогла более 2 000 000 человек. Гримальский Т. 96.. Система здоровья. В. с.. 2002. Определение уровня тревожности. 6. данная тема является актуальной.. 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ХАТХА-ЙОГОЙ Толчева А.

Это особенно относится к начинающим. Порядок выполнения различных асан (на санскрт. сделайте расслабляющие асаны. чем это возможно без неприятных ощущений. 2012 нами делалась попытка рассмотреть исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления [6. нужно стараться заставлять мышцы расслабляться. тогда как другие оказывают отрицательное взаимное влияние. Нельзя недооценивать важность движений для принятия конечной позы и выхода из нее. следует стараться. Некоторые асаны дополняют друг друга. Не пытайтесь растягивать свои мышцы больше. 2012 104 . пятнадцать минут практики каждый день лучше. расслабленном темпе. Основное изложение материала. Необходимо постепенно приучать свои мышцы к растяжению в течение какого-то времени. Если вы чувствуете физическую или умственную усталость до или во время занятий по программе. исключите несколько асан и выполняйте остальные в обычном медленном. в это время суток меньше навязчивых отвлекающих факторов – физических. Продолжительность занятий следует подбирать в соответствии с имеющимся у вас временем. Чем меньше вам требуется физических усилий при выполнении асан. Во время выполнения движения для принятия конечной позы и выхода из нее. Конечная цель состоит в выполнении асан с возможно меньшим напряжением или мышечным усилием. а также находясь в конечной позе. – упражнений йоги) очень важен для получения максимальной пользы. либо умственных – мешающих вам сосредоточиться на практике. с полным контролем и соразмерно с дыханием. Не предпринимайте чрезмерных усилий для достижения конечной позы асан. так как по мере обретения вами контроля над мышцами это расслабление будет происходить естественным образом. Если вы внушаете себе желание растянуть мышцы. чтобы было расслаблено максимальное число мышц. а чтобы добиться этого. т. ум будет Chişinău: USEFS. Если у вас не хватает времени для выполнения всей ежедневной программы. к. и тогда они автоматически будут растягиваться.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Цель статьи – изложить практические особенности занятий хатхайогой. Наиболее оптимальное время для занятий хатха-йогой – рано утром. В этом отношении очень важна психологическая установка. тем лучше. 7]. Их следует выполнять медленно. плавно. чем один час практики раз в четыре дня. Вы пытаетесь развить умственный контроль над мышцами. а не растягивать и перенапрягать их за один день. Поэтому важно составлять систематическую программу.

так что со временем она становится способна вытягиваться намного дальше своих обычных пределов. мышцы укрепляются. насыщенной кислородом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. а также для достижения уравновешенности ума. чтобы достичь спокойствия тела и ума. чтобы они были полностью расслаблены. Мышцы должны растягиваться. поскольку он постепенно ведет от более простых к более продвинутым техникам. который достигается посредством медленных движений. быстрые движения подразумевают чрезмерное мышечное напряжение. Если вы занимаетесь в группе. 2012 автоматически предпринимать шаги. Именно поэтому необходимо придерживаться порядка. тогда как цель асан состоит в сохранении энергии. в котором асаны описаны в соответствующей литературе. гимнастики и т. Другими словами. Медленные контролируемые движения и координация с дыханием необходимы для того. упражнение мышц происходит при сокращении. При выполнении большинства асан акцент делается на растяжении мышц. что тело принимает различные положения. Кроме того. чтобы подготовить тело к достижению желаемого результата. Для растяжения мышц важно. автоматически приводящие к удлинению отдельных групп мышц. 2012 105 . асаны нацелены на замедление частоты дыхания для улучшения обмена кислорода и углекислоты в легких. Расслаблению мышц можно научиться посредством практики. В асанах мышцы растягиваются за счѐт того. только если они расслаблены. Посредством практики мышцу можно медленно и постепенно растягивать. так как их образ действия связан с сокращением. не пытайтесь сравнивать себя с другими. В большинстве систем физической культуры. и некоторым людям легче растягиваться. Мышцы не могут растягиваться сами по себе. Важно осознавать. а это может происходить. Необходимым компонентом асан является мышечный контроль. когда мышца принимает свою нормальную форму. Продвигайтесь от более простых асан к более сложным. в ходе которой вы постепенно обретаете контроль над ними. а не резких рывков. При Chişinău: USEFS. Такое растяжение выжимает из мышцы застоявшуюся кровь и создает возможность для ее замены свежей кровью. Поэтому их следует выполнять медленно. У всех занимающихся разное телосложение. что именно ум управляет телом. чем другим. Если ваши мышцы напряжены.п. В практике йоги следует обратить внимание на важность расслабления мышц. Быстрые и резкие движения расходуют лишнюю энергию. Практике асан чужд соревновательный дух. они будут автоматически сопротивляться любой попытке растяжения.

Результатом будет спокойствие и безмятежность ума. Тело удерживается в таком положении. В это время осуществляется воздействие на конкретные части тела. но в то же самое время вам следует стараться осознавать выполняемую асану. Во время практики расслабления следует стараться полностью расслаблять тело и ум. Поддержание конечной неподвижной позы. Это необходимо для того. облегчая выполнение асаны и делая еѐ более эффективной. при изучении асаны ваше внимание должно быть сосредоточено на еѐ правильном выполнении. мантре или на определѐнных частях тела. слишком Chişinău: USEFS. Расслабление после выполнения асаны также важно. чтобы расслабить как можно больше мышц. или конечное положение – самая важная часть практики асаны. что была вытеснена при выполнении асаны. Принимая конечное положение. чтобы можно было переходить к следующей асане. и в определенных областях обеспечивается дополнительный приток или отток крови. сохраняя осознание тела и дыхания. на которые асана оказывает особенное воздействие. что вы что-то делали неправильно – возможно. 2012 106 . При этом происходит приток обновлѐнной крови взамен той. расслабленное дыхание. при котором определенные мышцы растянуты до предела их эластичности в данный момент времени. возникающие во время практики асаны. вы можете следить за тем. прилагали чрезмерные усилия. 2012 медленном движении возможно расслаблять максимальное число мышц. органы и мышцы вновь приобретают свою обычную форму.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. не требующихся для этого движения. В конечном неподвижном положении необходимо правильное. Кроме того. В конечной позе вы можете сосредоточиваться на дыхании. Если после выполнения программы асан вы чувствуете умственную или физическую усталость. вы можете осознавать физическое движение или дыхание. при некоторых асанах в этот период можно достигать состояний глубокого сосредоточения. это верный признак того. как сама асана. если конечную позу удерживать в течение продолжительного времени. Разумеется. определенные органы подвергаются наилучшему отжиму или массажу. акцентирующее влияние асаны на тело за счет усиления массажа внутренних органов и стимуляции замены углекислого газа в крови на кислород. Кроме того. Именно в этот период неподвижности в организме происходят глубокие положительные изменения. На занятиях по хатха-йоге очень важно осознавать содержание своего ума и посторонние мысли. Во время отдыха дыхательная и кровеносная системы также возвращаются в обычное состояние. Когда вы полностью расслабляетесь.

Йога. С. Chişinău: USEFS. Вишнудэвананда. 5. Дешикачар. В. М. Йога. Общее руководство / К. Йога: ученик для начинающих / С. Рассмотрены аспекты построения занятий для начинающих. Айенгар Б. 68 . В. Толчева // Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи : Матеріали II Міжнар. 4. поэтому концентрация и внутренняя работа в асанах на занятиях очень важна.72.: ООО „София‖. : Кладезь–Букс. № 1. Сущность концентрации в позах на занятиях йоги / А. 2010. 3. физическая культура. Браун. С. К. 2012 107 . так и физически – чем в начале занятия. М. Хатха-йога – это путь к познанию своей сущности. Вишнудэвананда С. Толчева А. В. М. 272 с. здоровье нации в современных условиях : Междунар. 2012 перенапрягали мышцы. В. 2011. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка‖. 2.: София. С. 2010. В. Выводы В статье были приведены основные рекомендации для занятий хатхайогой. конф. К. М. К. Исторические и современные аспекты йоги как системы оздоровления в процессе подготовки студента / А. конф. Ростов н/Д: Феникс. Дешикачар Т. В. Библиография: 1. 6. наук.-практ. 224 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Кукалев. 7. В. 346 с. Совершенствование индивидуальной практики / Т. 2007.-практ. Донецьк: Вид-во ДонНУ. Браун К. 2011. 399 с. науч. С. Полное иллюстрированное руководство / С. : Фэшн Букс. 2010. Айенгар. К. В. 624 – 628. 352 с. Свет жизни: йога / Б. В конце практики вы должны чувствовать себя гораздо более сильным и спокойным – как умственно. или слишком старались сосредоточиться. Толчева // Олимпийский спорт. 2008. Кукалев С. Толчева А.

требует для преодоления кризисного положения эффективных методов восстановления и укрепления здоровья населения. the average group index of the trajectory general center of pressure length declined by 17.65) in frontal plane. 4] обращались к вопросам влияния занятий различными видами двигательной активности на организм человека. In the article on the basis of experimental studies is presented effect of aqua fitness employment on the physical health level and on the statodynamic resistance of the first mature age women body.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. aqua fitness. характеризирующийся критическим состоянием. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Summary. красивыми. что и обуславливает повышение популярности к занятиям оздоровительными видами двигательной активности [1]. На протяжении последних десяти лет исследователи [1. сильными. In turn.. 2. Современный период жизни Украины. что важным показателем состояния здоровья человека является устойчивость. The obtained data can be used to develop a training program that will most effectively influence the level of statodynamic stability of the engaged people body. Found that after 18 months of aqua fitness employment.2 % (S=2. 2012 108 . 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАФИТНЕСОМ НА СТАТОДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛА ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА Торгунский А. physical health. В литературе рассмотрено влияние занятий различными сложно координационными видами спорта на развитие статодинамической устойчивости тела спортсменов. Координационные способности играют немаловажную роль в процессе жизнедеятельности человека.2) in sagittal plane and by 14 % (S=0. поскольку степень их развития обуславливает возможность выполнять движения максимально точно и эффективно [2]. Также известно. Chişinău: USEFS. average group index of physical health rose by one level. стояние человека. Одним из несомненных достижений современности является осознание и научное обоснование решающей роли двигательной активности в арсенале оздоровительных программ. проводили исследования с целью совершенствования техники выполнения упражнений при занятиях различными видами двигательной активности. особенности развития устойчивости относительно выбранного вида спортивной деятельности. Киев Keywords: statodynamic stability. Люди стремятся быть более здоровыми.

Учитывая то. Chişinău: USEFS. благоприятно влияют на состояние здоровья человека. 2012 109 . Изложенное выше позволило сформулировать цель работы – определить влияние занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. Методы и организация исследования. 2012 Также разработаны рекомендации по построению тренировочной программы для максимального развития координационных возможностей спортсменов [3.е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.координационных видов двигательной активности. что: у 7 женщин уровень здоровья «средний».10 женщин первого зрелого возраста (21-23 года). Исследования проходили на базе кафедры здоровья. Однако в доступной специальной научно-методической литературе нам не удалось обнаружить работ. После проведения первичной экспресс-оценки уровня соматического здоровья женщин первого зрелого возраста. Для достижения этой цели. одним из сложно . При определении влияния занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников. методы математической статистики. 5]. фитнеса и рекреации Национального университета физического воспитания и спорта Украины и лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. до занятий аквафитнесом и обработки полученных данных мы определили.Л. Апанасенко. Анализ специальной литературы показывает. на статодинамическую устойчивость тела женщин первого зрелого возраста. т. что занятия аквафитнесом. у 2 «ниже среднего» и только у одной женщины уровень здоровья «выше среднего». что соматическое здоровье является одним из главных составляющих общего здоровья человека. участвующих в эксперименте женщинам необходимо было повысить уровень их индивидуального здоровья. Все наблюдение женщины занимались в одной оздоровительной группе по стандартной программе. в частности аквафитнесом. в которых было бы рассмотрено влияние занятий оздоровительными видами двигательной активности. экспресс-оценка соматического здоровья по методике Г. Количество испытуемых . Результаты собственных исследований и их обсуждение. они начали систематически посещать занятия аквафитнесом. стабилография.

Средне групповые показатели длинны траектории ОЦД тела испытуемых составили 1236 мм (S=92. Как и предполагалось. т. Через 18 месяцев после первого исследования было проведено второе (контрольное) темтирование с целью определения влияния занятий аквафитнесом на уровень статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста. Рис. а у одной «высокий».5) во фронтальной плоскости.5) во фронтальной плоскости.1). результаты всех испытуемых значительно улучшились (рис. Повторные исследования показали. Первоначальная количественная оценка уровня статодинамической устойчивости женщин первого зрелого возраста.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.е. что: у 3 женщин «средний» уровень здоровья. до занятий аквафитнесом показала. Среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД тела женщин до начала занятий (1) и после 18 месяцев занятий (2) аквафитнесом Chişinău: USEFS.5) в сагиттальной плоскости и 1397 мм (S=144. что среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД составили 1497 мм (S=153) в сагиттальной плоскости и 1678 мм (S=181. 1. у 6 – «выше среднего». 2012 110 . 2012 Через 18 месяцев была проведена повторная оценка уровня их соматического здоровья.

2012 Выводы Проанализировав данные соматического здоровья и показателей статодинамической устойчивости тела женщин первого зрелого возраста до и после занятий аквафитнесом было установлено что систематические занятия значительно влияют на улучшение обоих показателей. 2. И.№08. №09. Фитнес и двигательная активность: проблемы и пути решения / М. учитывая небольшой стаж занятий. Лях В. Вовк / Теория и практика физической культуры. при втором исследовании мы определили. Гамалий // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 290 с. 2009.А. Булатова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. С. что уровень развития координационных способностей является одним из важных показателей общего здоровья человека и улучшается прямопропорционально с повышением уровня соматического здоровья. 2009. Бородин. № 1. Результаты статодинамической устойчивости тела женщин стали на порядок лучше. Координационные способности: диагностика и развитие / В. Лях. Физическая культура в школе. тогда как у женщин со «средним» уровнем соматического здоровья изменения находились в диапазоне от 13 % до 16 %. 33–40. С. Более выраженные изменения показателей статодинамической устойчивости за период занятий наблюдается у женщин с более высоким уровнем соматического здоровья.5%. 4. 75-79.И.. Полученные данные позволяют говорить о том.В. 5. 25-27 3. Гамалий Н.И. 2012 111 . И. Бородин В.2 % (S=2. Chişinău: USEFS.2) в сагиттальной плоскости и на 14 % (S=0. Поговорим о координации / В. Библиография: 1. 2006. что у женщин с «высоким» и «выше среднего» уровнем здоровья длина траектории ОЦД уменьшилась более чем на 19. С. 3-7. Москва: Дивизион. Динамика ряда показателей координационных способностей при тренировке и при прекращении тренировочного процесса / С.. № 3.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.65) во фронтальной плоскости. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании женщин первого зрелого возраста / Н. 2007.В. Вовк С. Это довольно серьезные изменения.А. С. Так. 2006.. Булатова М. В среднем в группе занимающихся показатель устойчивости улучшился на 17.

развитию двигательных способностей. Киевской обл. является ушу. the functional state of children. Исследования проводились на базе ДЮСШ №2 г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. методы математической статистики. На занятиях ушу рационально соотносится развитие гибкости и силы. Chişinău: USEFS. Методы и организация исследований: антропометрия. работоспособности и уровня физического здоровья младших школьников в результате использования средств ушу в системе внешкольной физкультурнооздоровительной работы [2]. благоприятно влияющих на адаптацию организма детей младшего школьного возраста к продолжительным статическим нагрузкам и позволяющих предупредить гиподинамию с использованием нетрадиционных форм занятий. 2012 112 . ослаблению защитных сил организма и серьѐзным нарушениям здоровья. 2012 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Чепиль Е. Актуальность. Одним из видов. Summary. physical development.. Двигательная активность младших школьников сниженая на 60% неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом развитии. Для того. педагогические методы. physical health. физической подготовленности. Conducted studies to compare the dynamics of physical development. physical health. Бровары. метод оценки уровня физического здоровья по методике Г. physical health and physical fitness. Определѐнный интерес вызывает изучение особенностей динамики показателей физического развития. чтобы снизить дефицит двигательной активности необходима организация дополнительных занятий с различными формами физических упражнений. которое способствует обогащению двигательного опыта. Цель работы: выявить особенности влияния средств ушу на показатели физического здоровья младших школьников в зависимости от стажа занятий. совершенствованию многофункциональных свойств детского организма. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы [1]. The paper deals with the influence of martial arts training on the physical health of children 7-10 years in the forms of extracurricular activities for physical education. physical condition. Апанасенко [1]. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Киев Keywords: physical education. функциональные методы.Л.

Среднестатистические значения ЖЕЛ в группах уже в начале курса наблюдения имели достоверные различия. а соответственно и объема лѐгких. функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Можно предположить. что благодаря целенаправленному воздействию средств ушу улучшились функциональные и двигательные возможности наблюдаемых детей. педагогического тестирования и уровня физического здоровья за 12 месяцев занятий.88 уд. следовательно и диапазон прироста значений окружности грудной клетки у них.мин. Дубогай). К концу курса занятий уровень физического развития повысился достоверно в обеих группах (р<0. больше чем в уже достигших в результате систематических 2-летних занятий достаточно высокого уровня. Можно предположить. чем в группе ЭГ-2.. что исходный уровень ЖЕЛ в ЭГ-1 значительно ниже. Уровень физического развития в начале и конце курса наблюдения оценивали по значениям индекса физического развития (А.мин. что это вызвано тем. 2012 В них принимали участие дети 7-10 лет. у детей ЭГ-2 – 1850±40мл. 2012 113 . что у большинства испытуемых в начале курса занятий значение АД соответствовало среднестатистическим возрастно-половым нормам. ЭГ-2 – 86 уд. В наших исследованиях уровень физической работоспособности определялся по результатам пробы Руфье.мин. По результатам исследований видно.мин. разделѐнные на две экспериментальные группы в зависимости от стажа занятий ушу – со стажем занятий 1 год (13 человек) и до 2 лет (12 человек).Д.. результатов функциональных проб.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Динамика физической работоспособности в младшем школьном возрасте отражает возрастающую надежность функционирования детского организма. В начале курса наблюдения средний показатель ЧССп в ЭГ-1 был 94 уд. Chişinău: USEFS. Уровень физического развития «ниже среднего» к концу курса наблюдения в нашей выборке не выявлен.05). Результаты исследований. а в ЭГ-2 – 90 уд. Оздоровительную эффективность занятий ушу с контингентом детей младшего школьного возраста оценивали по динамике значений показателей физического развития. Среднестатистическое значение ЖЕЛ у детей ЭГ-1 составляло 1350±60мл. К концу курса наблюдения показатели ЧССп снизились в обеих группах и находились в пределах физиологической нормы: ЭГ-1. Было выявлено. что в ЭГ-1 значения ЖЕЛ больше увеличились.

В начале тестирования сгибания разгибания рук в упоре лежа «средний уровень» был у 20% занимающихся детей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. соответственно увеличилось процентное соотношение «выше среднего» и «высокого» уровней проявления двигательных качеств. а в конце курса их количество Chişinău: USEFS. «средний» – 54%. соответствующие «выше среднему» (16%<24%) и «высокому» (64%<72%) уровням развития двигательных качеств. В тесте «подъем туловища. к восстановлению после дозированной физической нагрузки и повышение уровня развития общей выносливости. 2012 В начале курса в группе детей со стажем занятий 1 год «ниже среднего» уровень физической работоспособности имели 62%. что у наблюдаемого контингента значительно улучшился уровень физической подготовленности. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей. По результатам исследований в начале курса наблюдения в ЭГ-2 к ниже среднему уровню физического здоровья относятся 34% детей. В конце курса результаты пробы Руфье в обеих группах улучшились. В беге на 30 метров у 4% детей исходный уровень результата был «низкий». Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. Значительно увеличились результаты на оценку «выше среднего уровня» (20%<52%). В ЭГ-1 в процентном соотношении большее количество детей повысили уровень физической работоспособности. в конце – 4%. Значение результатов педагогического тестирования занимающихся в конце курса занятий показал. в ЭГ-1: «ниже среднего» – 46%. к концу эксперимента «низкий» уровень не был выявлен. 2012 114 . Оценок «ниже среднего» уровня не было к концу курса. Немного увеличились результаты. в группе детей со стажем занятий до 2 лет: «ниже среднего» – 25%. «средний» – 38%. лежа на спине» «высокий уровень» в начале эксперимента был отмечен у 56% детей. В прыжке в длину с места в начале исследований «низкий уровень» не был выявлен ни у одного ребенка. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах. «средний» – 75%. таким же результат остался к концу тестирования. «выше среднего» – 11%. Повышение уровня физической работоспособности можно расценить как улучшение способности сердечнососудистой системы детского организма. «среднему» – 55%. Уменьшилось количество «ниже среднего» и «среднего» уровня результатов в двигательных тестах.

Улучшение результатов физической подготовленности мы расценивали как результат эффективного воздействия занятий ушу на организм детей младшего школьного возраста. «наклоне вперед из положения сед» и в «челночном беге» улучшились у детей обеих групп. что значения результатов в беге на 30 метров.56%. Соответственно. «среднему» -20%. 2012 115 . «выше среднему» -20% и «высокому» . лежа на спине».10 лет. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». которые уже имеют довольно высокие показатели в этом качестве. Это объясняется тем. лежа на спине» и в «челночном беге». чем у детей ЭГ-2. «подъеме туловища. Незначительно увеличилось количество детей. у детей ЭГ-1 произошли более значительные изменения в тесте «наклон вперѐд из положения сед». «выше среднего» у 24% и «высокий» у 44%. Это можно объяснить тем. Однако. «подъеме туловища. «ниже среднему» -0%. «ниже среднего» у 12%. что у менее подготовленных детей динамика показателей гибкости увеличивается быстрее. Приведѐнные в таблице результаты педагогического тестирования в начале и в конце курса наблюдения позволяют сделать вывод.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что скоростно-силовые качества у более подготовленных детей развиваются быстрее. чем у детей. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения представлены в таблице 1. В конце эксперимента положение изменилось: к «низкому» уровню отнесены 4%. По результатам теста «челночный бег» в конце наблюдается уменьшение показателей «среднего» уровня (12%>4%) и незначительно увеличился «высокий» уровень (52%<60%) у наблюдаемых детей 7. в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа». Уменьшилось количество школьников со «средним уровнем» (16%>4%). у детей ЭГ-2 наблюдаются более высокие результаты в конце курса наблюдения в беге на 30 метров. прыжке в длину с места. «средний» у 8%. Chişinău: USEFS. прыжке в длину с места. 2012 увеличилось до 72%. Исходные результаты в тесте «наклон туловища вперед из положения сед» были низкими у 12%. достигших «выше среднего» уровня (16%<24%).

Однако.08 σ 0. а в ЭГ-1 к «ниже среднему» – 46%. повысивших свой уровень физического здоровья в обеих группах.0 10.4 5.23 Хmin 6.5 5.12 0.98 11. к «среднему» – 54%.89 4.7 0. 6.0 1.91 4.5 12.9 9. 4.15 0.83 1.1 0.1 4.37 8.6 5.84 0. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в нашей выборке не был выявлен. к «выше среднему» – 11%.8 0. к «среднему» – 55%.04 0.2 0.9 137 152 148 154 12 14 17 23 30 33 38 43 10 13 15.49 109 117 115 122 7 10 12 16 25 28 31 32 4 7 8 11 13.15 5.51 Xmax 4.87 12.0 0. По окончанию курса мы наблюдаем увеличение количества детей. Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения № Показатели 1.16 1. в группе новичков произошли более значительные изменения в тесте Chişinău: USEFS.16 0.4 5. 2.9 5.8 1. лежа на спине (раз) Наклон вперед из положения сед (см) Челночный бег 4х9 (сек) ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Начало курса Конец курса Х 5.65 Выводы 1.3 0. 2012 Таблица 1. на основании чего логично оценить оздоровительную эффективность занятий ушу для младших школьников как положительную.5 17 12.67 4.90 6. Бег 30 метров (сек) Группы ЭГ-1 ЭГ-2 2.16 0.45 5.2 11. Прыжок в длину с места (см) Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) Подъем туловища из положения. Уровень физической подготовленности повысился в обеих группах.35 6.0 1. что в ЭГ-2 к «ниже среднему» уровню физического здоровья относятся 34% детей.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.31 165 187 181 186 17 18 22 30 35 38 45 54 16 19 23 23 10. 3.63 11.8 1.62 12.25 1. По результатам исследований уровня физического здоровья в начале курса наблюдения было выявлено. 2012 116 . 5.

Ю. студент. что можно объяснить более низким исходным уровнем развития двигательных качеств в начале курса наблюдения. что благодаря специально-организованным занятиям ушу повысились показатели физического развития. Библиография: 1. Л. Кишинев Побурный П. 3.. физической подготовленности. Chişinău: USEFS. Тернопіль: Астон. Шерстяных // Физическая культура в школе. 2. физической работоспособности. Государственный университет физического воспитания и спорта. Кишинев Cuvinte cheie: somatotip.В.. УШУ: Маленская энциклопедия / Ю. при чем у новичков значения исследуемых показателей улучшились в большей степени. 49-50 ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ ДИСГАРМОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ Чурилов И.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 117 . Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод. Б. доцент. Давиденко. Rezumat. В. В. 2012 на гибкость. В. dezvoltare nearmonioasă. №5. Давиденко О. Государственный университет физического воспитания и спорта. О. Государственный университет физического воспитания и спорта. endoform. функциональных показателей.. Кишинев Трибой В. Шерстяных Ю. 144 с. Б. 2003. Dezvoltarea nearmonioasă a tinerilor din clasele superioare poate fi corectată prin aprecierea mijloacelor din bodybuilding în concordanţă cu cele de pregătire fizică generală de o anumită orientare. Семененко. ectoform. armonizare. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом / О. Фандікова. доцент. С.astfel asigurîndu-se un nivel înalt de pregătire motrice generală multilaterală a acestora. что свидетельствует о явном улучшении физического здоровья детей. bodybuilding. 1998. П.

наравне с квалифицированной медицинской помощью.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Анализ литературных и документальных данных. как конституция отражает не только особенности телосложения. спортивные секции и т.) настолько слаба в методическом. улучшению психического состояния и укрепления здоровья. 2012 Актуальность. система внеклассного физического воспитания (кружки. что разработанная методика коррекции физического развития старшеклассников средствами и методами бодибилдинга. Кроме того. поскольку она имеет неплохую научно-методическую основу. 16]. повышение общедвигательной подготовленности. результаты собственных наблюдений позволили определить четко выраженную тенденцию снижения показателей физических и функциональных возможностей организма учащихся [13]. позволит дифференцированно подойти к освоению нагрузок. 15. направленных на гармонизацию физического развития. Типологический подход предполагает разделение учащихся на подгруппы по типам телосложения для дифференцированного подбора и дозирования физических упражнений так. основана на типологическом подходе. что не в состоянии самостоятельной решить эту задачу. главными из которых должны быть разносторонняя и качественная физическая подготовка учащихся с юных лет [5. лучшие материально-технические и организационные возможности с учетом конституциональных признаков (функциональных. но также психическую деятельность. Нами предполагалось. Однако традиционное школьное физическое воспитание в силу своих организационных и дидактических особенностей не в состоянии обеспечить учащихся нужного тренировочного эффекта с учетом индивидуальных потребностей. По мнению специалистов. в том числе и с дисгармоническим физическим развитием. обусловленных социальноэкономическими условиями и издержками цивилизации. или иному типу телосложения патологию (болезни) [9]. незаменимы в этой ситуации профилактические мероприятия. В этой связи система спортивной подготовки во внеурочной форме в спортивных клубах и фитнесс-центрах в большей мере готова к эффективному решению задач физического совершенствования всех учащихся.п. морфологических и психологических) при выборе направленных средств и методов физического совершенствования [2]. вегетативные реакции. материально-техническом и организационном отношении. обменные процессы организма. Chişinău: USEFS. способность к адаптации и даже присущую тому. 2012 118 .

2012 В контексте вышеизложенного нами использовалась совокупность методов. 11. с направленностью по увеличению массы тела. Исследование психологопедагогической литературы [14.е. легко дозируется нагрузка [3. Контрольные группы составляли учащиеся соответствующих соматотипов КГ №1 и КГ №2 не занимающихся спортом. математическая обработка количественных данных [1. 14]. 11] показали. 5]. Учащиеся с недостатком массы тела выполняли нагрузку посредством бодибилдинга -60%. ОФП составляла 40%. при этом позволяет локально воздействовать на слаборазвитые мышечные группы. Занятия проводились три раза в неделю по два часа. В состав экспериментальных групп были включнены: ЭГ №1(n=17) учащихся с эндоморфным соматотипом и (с избыточной массой тела. Юношам с избыточной массой тела предлагалась программа занятий бодибилдингом (50%) в сочетании с общей физической подготовкой (50%) (т.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 15. что способствовало полноценному восстановлению работоспособности организма и воздействию на телосложение. ЭГ №2 (n=18) учащихся эктоморфного типа с недостаточной массой тела. Chişinău: USEFS. которые по всем исследуемым показателям не имели достоверных различий с учащимися контрольных групп. 10. спортивные игры). Результаты исследований и их обсуждение. дающий заметный тренировочный эффект в течение нескольких месяцев. в ходе которого использовались антропометрия. а также документальных данных. широко применяемых в физическом воспитании и спорте: теоретический анализ и обобщение литературных. с общей направленностью на снижение жировой массы. 2012 119 . Кишинева на учащихся 15-17 летнего возраста с дисгармоническим физическим развитием и с целью коррекции состава массы их тела. В таблицах 1 и 2 представлены исходные данные экспериментальных и контрольных групп учащихся с дисгармоническим развитием. педагогические и психологические тестирования. соматотипирование. 7. Исследования проводились в условиях фитнесс-центра Спорт-так еврейского центра г. гимнастика. 16]. 6. педагогический эксперимент. что одним из наиболее популярных средств физкультурно-оздоровительной деятельности и разносторонней общедвигательной подготовленности является бодибилдинг. легкая атлетика. фиксированный опрос и беседы с учащимися старшего школьного возраста [10.

При этом в ЭГ №1 наблюдается более выраженное снижение жировой массы с 17.80 11.48 178.02 Жировая масс (кг) 16.040 По окончанию учебного года.05 88.03 Мышечная масса (%) 38.05 17.90 Индекс Кетле (кг/см) 0.7 кг – на 28.40 0.23  1.012 39. группа №1 (n=17) m t P 163. 2012 Таблица 1.427  0. через 10 месяцев было проведено повторное тестирование по исследуемым показателям физического развития (таблицы 3 и 4).58 0.31 87.05 >0.745 3. Сравнительный анализ исследуемых показателей в ЭГ №1 и КГ №1 показал. что указывает на комфортность тренировочных нагрузок и более высокую функциональную подготовленность мышечного аппарата по индексу Кетле [4.20  2.0001 t – 2. Сравнительный анализ исходных показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.28 0. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Контрольная группа №1 (n=15) m Тесты Эксперимент.06 >0. группа №2 (n=18) m t P 179.60 Окружность грудной клетки (огк) 86.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 >0.750 3.01 0. что в ЭК №1 более благоприятная динамика в росте тела в длину по сравнению с КГ №1.87 71.05 - 24.7].62 0.98 6.05 клетки 0.50 0.90  1.93 ±2.60 10.01 Контрольная группа №2 (n=15) m Эксперимент.60 0.351  0.05 >0.95 17.09 1.636 1.43  0.05 - Длина тела (см) 161. этоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) Примечание: Р – 0. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.19  1.60 0.60 ±1.90  1.88 ±1. т.91 64.41 0.30 ±1.60 ±1.013 38.341 ±0.5 см против 4.50 0.05 31.90  1.96 Масса тела (кг) 69.042 2.00 24.е.69 ±2.431 ±0.60 ±1.05 >0.05 >0.93 61.55 - >0.90 Жировая масса (%) 23.30  2.02 ±1. 2012 120 .05 >0.53 >0.0001 t – 2.10 2.42 (см) Мышечная масса (кг) 31.72 >0.55 ±0.51  0.05 26.35 0.05 86.646 Таблица 2.02 38.28 0.1 см в КГ №1.50 0.88 ±1.4% с Chişinău: USEFS.80 >0.50 Примечание: Р – 0.33 0. У учащихся ЭГ №1 за 10 месяцев рост тела увеличился на 4.6 кг до 13.10 - >0.30 0.90  1.05 0.

17 <0.40 18. а мышечная масса увеличилась с 38.1%.8%.64  1.05 87.38 90.01 26.3%.370 ±0.439  0. Сравнительный анализ итоговых показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.2 кг до 19.20 168.5  1.05 ±0. группа №1 (n=17) m t P 165. В КГ №1 за этот же период наблюдается менее благоприятная динамика: жировая масса увеличилась с 16.25 2.60 24.95 - <0.70 ±1.011 40.13 0.07 ±1.05 >0. В КГ №2 менее выражена положительная динамика – жировая масса увеличилась с 6.51 0.01 >0.460 ±0.32 2.4 – на 25.80 10. Таблица 3.76 2.30  0.48 0.36 182.8 кг – на 3.15 >0.01 2.32  1.6 кг.80 36. эндоморфного соматического типа № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Тесты Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) клетки Контрольная группа №1 (n=15) m Эксперимент.10 0.55 0.6 кг до 40.42 74.0%.51  0.0 кг до 42.7%.59 ±0.30  260 70.84 2.03 ±1.3 кг – на 19. эктоморфного соматического типа № п/п Контрольная Эксперимент. мышечная масса с 38.34 ±1.05 87.40 2.05 33.37 ±0.72 64.3%.362  0.9 кг до 39.78 0.010 42.8 кг до 42.26 92.60  2.4 кг – на 11. группа №1 группа №1 (n=17) (n=15) Тесты m 1 2 3 4 5 6 7 8 Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной клетки (огк) (см) Мышечная масса (кг) Жировая масса (кг) Индекс Кетле (кг/см) Мышечная масса (%) Жировая масса (%) t P m 181.85 2.04 ±0.91 7.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.63 68.4 кг до 7.09 >0.81 <0.02  1.84 19.70 0.1 кг – на 10. 2012 одновременным увеличением мышечной массы в результате гипертрофии под влиянием направленных занятий бодибилдингом с 38. мышечная масса с 39.01 <0.50 2.05 - В ЭГ №2 жировая масса увеличилась с 7.6%.04  0.01 42.53 - <0.01 <0.02 39. Сравнительный анализ показателей по физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет.83 ±2.50 29.05 <0.05 <0.5 кг до 9. 2012 121 .95  1.77 9.32 ±2.80 0.63 13.05 - Таблица 4. Chişinău: USEFS.10 11. всего на 1.5 кг – на 17.

стабилизировалось проявление аэробной выносливости.е. существенно снизились показатели их тревожности и склонности к деликвентности. в сравнении со своими сверстниками из контрольных групп. занимавшихся любимым делом в условиях комфортности. Прогрессивная гармонизация физического развития с дисгармоническим телосложением положительно повлияла на уровень их общедвигательной подготовленности. 2012 122 . 2012 Таким образом. В этой связи следует признать. Для старшеклассников с дисгармоническим развитием рекомендуется: лицам с избыточной массой тела . Исследование учебной. что. учащимся с недостатком массы тела . положительно влияет на состояние их здоровья. В КГ №1 и КГ №2 только наметилась тенденция к улучшению в становой и кистевой динамометрии. В ЭГ №1 и ЭГ №2 достоверно улучшились показатели скоростно-силовой и общесиловой подготовленности в среднем на 8-12%. коррекции состава массы тела. подъеме туловища в положения лежа. научно-методической литературы и собственные данные подтверждают аксиоматичность пользы внеурочных организованных занятий в профилактике гиподинамии. Вместе с тем повысилась их самооценка и дисциплинированность. вне всякого сомнения.60% нагрузок в Chişinău: USEFS. что у учащихся ЭГ №1 и ЭГ №2 находившихся в обществе себе подобных. что существующий двигательный режим в школьном физическом воспитании не может обеспечить не только должный уровень физического развития и воспитания двигательных качеств. гармонизации физического развития. успехи и в спортивных занятиях. что. обеспечивающих полноценное соматическое и психическое здоровье. улучшения общедвигательной подготовленности. сравнительный анализ динамики исследуемых параметров роста и развития в условиях направленных занятий бодибилдингом способствуют гармонизации физического развития опорно-двигательного аппарата учащихся с дисгармоничным развитием различного соматотипа. и в жизни. но и способствует ухудшению общедвигательной подготовленности и здоровья.50% нагрузок в средствах бодибилдинга и 50% в средствах ОФП. Под влиянием направленных занятий бодибилдингом эндоморфы и эктоморфы приблизились к мезоморфному типу.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Нами определено. они регулярно положительно оценивались за свои достижения на уроках физической культуры. т. в свою очередь обуславливает необходимость в дополнительных занятиях в условиях различных спортивных и оздоровительных секциях.

Губа В.29. Дворкин Л.Н. 2000. 1991.П. 124 с. Лапицкая Е. с. А. 2001.: Медицина.: ТиПФК. 15. 1987.: Социология физической культуры и спорта. 96 с.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Круцевич Т. 16.: 2006. 6. 1985. 2003.. с. Кишинев. Дембо В. 12. 84. 14. стимулируют рост тела в длину и проявление адекватной общедвигательной подготовленности с попутным улучшением здоровья.: Физкультура и спорт. Дорохов Р. 20010. М: Владос. 77.П. Платонов В.: Выща школа.Н.И. 2002. 2-е изд.И.: Медицина.. Врачебный контроль за лицами различного возраста и пола. В кН. М. Методология и организация конкретного социологического исследования в сфере физической культуры.Ю. 1998. Возрастные особенности развития силовых способностей средствами бодибилдинга школьников 7-17 лет. В кн. подростков и девушек. Мруц И. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. М. 11. 2012 средстах в бодибилдинга и 40% в средствах ОФП соответствующей направленности.Д. 9. 2012 123 .С.дис. №3. М. 2005. М. 138 с. К. 2000. Особенности силовой тренировки для женщин.Б.: Современная силовая подготовка. Занятия бодибилдингом в течение одного учебного года способствуют заметному улучшению качества массы тела. с. Приборы и методы исследования в спортивной морфологии.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Психопатии и акцентуации характера у юношей.: Спортивная морфология. 1978. 88 с.: Академия. 13. Типологический подход в физическом воспитании детей // Физическая культура в школе.: Теории и методика физического воспитания. 94 с. Сухарев А. Губа В.. М. Методология и методы познания в теории спорта.: Академия. 84 с. Морфобиомеханические исследования в спорте.Г. Хартман Ю.2. 3. М. 1988. Т. 10. М. тренировка. Тюннеман Х. Берлин.: СпортАкадемПресс. 8. Физическая культура в системе общего образования детей школьного возраста. Лубышева Л. Автореф. 4.: Олимпийская литература.В. Библиография: 1. Врачебный контроль в спорте. Ашмарин Б. К. 199.: Медицина. занимающихся физкультурой и спортом. 2. Обоснование недельного режима двигательной активности в самостоятельных занятиях учащихся 11-15 лет. 19 с. Личко А. с. В кН.: Теория спорта. Антропова М. Chişinău: USEFS. М. 159 с.. 7. 1991.П. Физическая культура: воспитание. 2002. Онтокинезиология человека. Здоровье и физическое воспитание детей и юношей. 5.: СпортАкадемПресс. В кН. 16. В кН. №2.М. Лях В.: Спортивная медицина. Л. 133 с. В кН. Дубровский В. образование. М.

В современном теоретическом и социально-научном объяснении делается акцент на конструировании. psychological support. Днепропетровск Шевяков А. Radchenko V. sportsmen.. Chişinău: USEFS.организационные и технические действия спортсменов. 2012 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТСД) СПОРТСМЕНОВ Радченко В. Это можно объяснить тем. В. 2012 124 . Ложкина.штангистов. Psychologycal support of social and technical activity systems development of sportsmen.на основе осуществления комплексного анализа функционирования социотехнических систем деятельности осветить результаты внедрения концепции психологического обеспечения развития деятельности спортсменов . Днепропетровский гуманитарный університет. Заслуживают особенное внимание представления и категориальные средства теории деятельности. а не развития. что они рассматривались по большей части с позиций психологического обеспечения функционирования. Д. Шадрикова. М. Shevyakov O. А.. создании искусственных объектов и систем. то есть собственно СТСД. Цель статьи . а также проектировании систем технических действий и взаимном сочетании этих элементов в общественные связи. Summary.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Невзирая на существующие наработки. Л. доктор психoл. Постановка проблемы. необходимо констатировать. .. Анализ последних исследований и публикаций. В. и в практически-внедряющем аспектах. В. Моляко. по 1]. изложенные в работах Г. студент. За последние двадцать лет появился особенный тип СТСД как воплощение информационных технологий (машинизированные средства обработки данных и знаний. что социотехнические системы (СТС) в настоящее время недостаточно исследованы и в теоретико-методологическом. Швалба [цит. наук. Днепропетровск Keywords: technical systems. Днепропетровский гуманитарный університет. Ю. There have been offered a conception of psychological support of social and technical systems development has for the different types of activity that is based on necessity of permanent involvement of psychologists and to the process of its planning. П. Щедровицкого. При выборе и реализации программ развития исследованы факторы развития СТСД . которые реализуются автоматизированными информационными системами).

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Установлена высокая достоверность (p<0. Спортсмены в большей степени чувствуют влияние социальнопсихологических факторов на их профессиональную нагрузку. В результате оценки эффективности деятельности по критерию работоспособности все спортсмены были условно разделены на три группы: 1) наиболее успешные и работоспособные.05) в оценке спортсменами когнитивной составляющей нагрузки и влияния на нее технических факторов. менее 10 % . которые имеют средние Chişinău: USEFS.01) отличий в оценках штангистами показателей операциональной нагрузки. Выявленные значимые отличия (р<0. которая подтверждается также динамикой ЧСС. 2012 Выяснено. при этом выраженное влияние на психофизиологические процессы и функциональные состояния имеет внезапное изменение характеристик средств деятельности. а количество ошибок . Проведен анализ изменения психических функций спортсменов. физиологических и психофизиологических функций для штангистов использованные коэффициенты вариации частоты сердечных сокращений. Для разных видов нагрузок средние значения исследуемых функций. связанных с особенностями их тренировок. концентрации и распределения внимания. что подтверждается описаниями реальных ситуаций тренировок. тремора рук. 2012 125 .увеличивается. свыше 20 % .низкой). Субъективная оценка спортсменами когнитивной составляющей профессиональной нагрузки зависит от вида нагрузки. Установлено.высокой. что интегральным индикатором психического напряжения в деятельности является уровень напряжения тремора рук. оперативной памяти и оперативного мышления (диапазон 10 -20 % отвечает средней напряженности. В качестве показателей уровня напряженности психологических. 2) такие. Удовлетворенность деятельностью и оценка ее значимости увеличиваются по мере роста квалификации спорсменов. а также показателей личностной и реактивной тревожности в сопоставлении с возрастом и профессиональным стажем спортсменов. что они непосредственно связаны с компонентами работоспособности. По показателям корректурной пробы "Кольца Ландольта" после часа тренировок объем выполненного задания уменьшается в сравнении с аналогичным уровнем в начале тренировок. а также определена степень влияния на напряженность деятельности технических и организационных факторов. Данные теоретической оценки сложности деятельности спортсменов согласуются с изменением ЧСС в зависимости от выполняемых функций.

Наличие в деятельности ошибок является резервом развития системы деятельности. ухудшается отношение к производимой работе. Выявлены специфические ошибки. обоснована необходимость овладения навыками саморегуляции с учетом особенностей тренировочного процесса. что показатели "эксцентричности". 2012 показатели успешности и работоспособности. Устранение этих ошибок. Проведенное с помощью восьмицветовой модификации теста М. Установлено. завышенным уровнем самооценки собственной профессиональной нагрузки. Соответственно это приводит к снижению уровня удовлетворенности трудом. 3) наименее успешные и работоспособные. Рабочая гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: внедрение приемов произвольной психической саморегуляции в процесс деятельности спортсменов будет эффективным для формирования и Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. недооценкой влияния на нее организационных факторов. Одновременно растут показатели "концентричности". 2012 126 . которые приводят к снижению эффективности тренировки и связанные с недостаточной координацией действий спортсменов. Предложения направлены на выравнивание сложности тренировок. Один из путей совершенствования деятельности спортсменов заключается в модернизации существующих графиков тренировок. "автономии" и "работоспособности" стойко снижаются у спортсменов по мере ухудшения их профуспешности. Спортсмены низшей (третьей) группы профуспешности и работоспособности характеризуются низкой социально-трудовой активностью. Установлено. Люшера исследование выявило следующие тенденции. совершенствование индивидуального способа тренировки . "гетерономии" и "стресса". Исследованы особенности формирования необходимого уровня работоспособности спортсменов. Разработаны и внедрены организационные решения по развитию процесса и средств деятельности спортсменов относительно улучшения их функционального состояния и формирования позитивного отношения к деятельности. снижения социальнотрудовой активности. что наиболее успешные и работоспособные спортсмены имеют наивысший индекс социально-трудовой активности при высоком показателе удовлетворенности деятельностью.эффективный путь снижения энергозатрат. Анализ сопоставления экспертных оценок эффективности деятельности спортсменов и их психологических характеристик приводит к выводу о выраженном влиянии мотивационных аспектов и личностных факторов на профессиональную успешность и работоспособность.

"Кольца Ландольта". подтверждаемые их согласованной динамикой. что к концу тренировки у них развивается острое утомление. психологический уровень обеспечения . профессиональный уровень . который определен нами как нулевой. При сравнительном анализе результатов исследований выявлены наиболее существенные расхождения между показателями ФС начала и конца тренировки у спортсменов . которое может привести к переутомлению. Л. Стойкие корреляционные связи между информативными показателями. Все диагностические показатели были приведены к единой системе измерения. оптимальной (третий восьмой месяцы) и неустойчивой работоспособности (девятый . что в динамике работоспособности спортсменов различаются ФС. зрительная память. Для решения этой задачи проведено диагностическое обследование штангистов в течение годового цикла их деятельности. которые отвечают периодам врабатывания (длительность до трех месяцев). Прослежена направленность и степень выраженности отклонений основных проявлений ФС в сравнении с фоновым уровнем. субъективное отображение состояния по Ч. Д.двенадцатый месяцы).Ю.16-18 %. которые наблюдались при сдвигах диагностических показателей. что позволило рассчитать интегральные показатели отдельных функций и ФС в целом. в этом плане они составляют группу "риска". послужили основанием для проведения работы относительно Chişinău: USEFS. обусловили выбор диагностических методик (психофизиологическое обеспечение ФС . то есть наблюдается состояние остро выраженного утомления.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Ханину (РТ) и шкале состояний (по Ф. Для повышения информативности диагностических показателей нами был проведен корреляционный анализ между всеми оценками с помощью метода парных корреляций. 2012 127 . При изучении особенностей динамики работоспособности штангистов было установлено. 2012 поддержания необходимого уровня их работоспособности по приоритетным показателям функционального состояния (ФС). слуховая память. Тейлору). КЧССМ. Анализ полученных данных свидетельствует о том. Спилбергеру . Характер изменений. Осуществлялась оценка динамики работоспособности спортсменов. что было необходимым условием для определения главных тенденций в изменении ФС и степени выраженности его основных сдвигов.оперативная память (складывание и запоминание чисел). оперативное мышление (устный счет).метод дополнительных нагрузок.

которые выразили желание учиться по специальной методике психорегулирующего профессионального тренинга. а отдельные задания были направлены на овладение навыками саморегуляции функциональных состояний (аутотренинг.5 -1 -1. Основная цель тренинговой программы заключалась в выявлении негативных функциональных состояний спортсменов (первый этап) и их коррекции (второй этап). что свидетельствует о благоприятном воздействии приемов произвольной психической саморегуляции на оптимизацию ФС. Анализ эмпирических данных дал возможность выявить особенности проявления ФС для контрольной и экспериментальной групп как до начала тренировки. 2012 128 . а механизмы регуляции деятельности обеспечивают оптимальную работоспособность. которое приводит к существенному снижению эффективности деятельности.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1 0.5 -2 Рис. В отличие от контрольной группы. у спортсменов экспериментальной после окончания работы не происходит существенного снижения уровня эффективности деятельности. 1). идеомоторная тренировка) в годовом цикле деятельности. то есть экспериментальная группа была сформирована на добровольных началах без дополнительных критериев отбора. После окончания работы у спортсменов контрольной группы формируется неблагоприятное ФС (состояние динамического рассогласования). так и после ее окончания. 1. К началу тренировки у спортсменов обеих групп формируется благоприятное ФС. 2012 оптимизации и профилактики неблагоприятных ФС (рис. ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ФС Основой для проведения сравнительного анализа послужили результаты исследования экспериментальной группы спортсменов. Chişinău: USEFS.

проведенная исследовательская работа относительно изучения и анализа динамики работоспособности спортсменов-штангистов. Государственный университет физического воспитания и спорта. Костюка НАПН Украины. Rezumat.. 2012 129 . студент.. Кишинев Cuvinte cheie: dezvoltare fizică. Актуальность. Киев. Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19. преподаватель. În cadrul procesului de educaţie fizică ţcolară se observă dinamica pozitivă şi heterocronă a dezvoltării fizice şi pregătirii motrice. Кишинев Побурный П. 2011.03 психология труда. Психологическое обеспечение развития социотехнических систем деятельности. морфофункциональных особенностей растущего организма. pregătire motrică generală. ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 7-17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Ясыбаш П.В. dinamică heterocronă în dezvoltarea fizică. Кишинев Мардарe В.. типа нервной системы. Государственный университет физического воспитания и спорта. доцент.00. выявления особенностей проявления их ФС на разных этапах профессиональной деятельности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Государственный университет физического воспитания и спорта. Библиография: 1. инженерная психология.С. дала возможность проверить предложенные модели и гипотезы.Институт психологии им. количества свободного времени. которая определяется социальноэкономическими и культурными факторами.В. 2012 Выводы Таким образом.. мотивации Chişinău: USEFS. Шевяков А. Г. Двигательная активность неотъемлемая часть образа жизни и поведения учащихся. зависит от организации физического воспитания.

у девочек с 120 см до Chişinău: USEFS. Формирование здоровья учащихся как динамический процесс – категория биосоциально управляемая в условиях направленного физического воспитания. Подростковый период характеризуется максимальными темпами роста и развития всего организма. В этот период завершается формирование различий в телосложении юношей и девушек. является преимущественная направленность на биологическую сферу человека: изменение его форм. Чимишлия с использованием совокупности методов. Результаты исследований и их обсуждение. В этой связи для специалистов особый интерес представляют исследования динамики роста и развития с 7 до 17 лет (табл.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Организация и методы исследования. Однако в обхвате грудной клетки. доступности спортивных сооружений и мест отдыха детей и подростов. Специфической способностью школьного физического воспитания. обучение двигательным действиям. Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. широко применяемых в физическом воспитании и спорте [1. т. функциональных возможностей отдельных систем организма (мышечной. 2. 3.е. Таким образом. 2012 к занятиям. 7]. что проведенные исследования позволят получить данные. наблюдается пубертатный скачок роста тела в длину в 14-15 лет у мальчиков и в 12-13 лет у девочек в результате ослабления генетического контроля [6]. 5. Предполагалось. 1). так и у девочек. отражающие динамику физического развития и общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов для уточнения и корректировки проектирования процесса физического воспитания в условиях городской общеобразовательной школы. 2012 130 . на 139%. При этом рост опережает прибавку массы. как у мальчиков. дыхательной и др. В старшем школьном (юношеском) возрасте проявляются новые особенности роста и развития организма. развитие двигательных качеств.). рост тела в длину у мальчиков с I по XI класс увеличился в среднем с 124 см до 172 см. Лонгитюдные исследования осуществлялись в естественном педагогическом эксперименте СШ №4 г. ЖЕЛ и динамометрии мальчики опережают девочек. сердечнососудистой. повышение сопротивляемости внешним факторам [4]. отличающей его от умственного образования и воспитания.

что скоростные и силовые способности. темпы прироста ЖЕЛ и силовых возможностей также были более высокими у мальчиков и составляли соответственно в ЖЕЛ на 259%. Аналогичная закономерность характерна и в динамике массы тела. тем выше показатели равновесия. Анализ величин характеризующих проявление общедвигательной подготовленности и их темпы прироста показал (табл. Более высокие показатели равновесия у девочек. по Chişinău: USEFS.е. 2012 131 . В показателях гибкости по всем годам обучения наблюдается превосходство девочек-девушек на 25-30% по сравнению с мальчиками-юношами [5]. на 137%.2% у мальчиков и на 14% и 1936% у девочек. Характеризуя динамику психомоторных способностей необходимо отметить также их положительную динамику в показателях времени простой слухо-моторной реакции и теппинг-тесте за 10 с. 2012 164 см. у девочек).9% и 53. наблюдается преимущество девочек с 9 до 17 лет. Динамика показателей физического развития учащихся I-XI классов (обобщенные данные) М Д М Вес (кг) Д М ЖЕЛ (мл) Д Сила кисти М (сильнейшая) кг) Д М Становая сила (кг) Д Рост (см) 7 124 120 23 22 1400 1200 9 7 28 23 8 128 127 26 25 1440 1360 11 10 29 25 9 134 134 32 31 1560 1390 12 12 32 30 10 140 139 35 33 1630 1460 16 13 43 40 11 145 145 38 38 1802 1682 16 14 52 50 12 150 152 43 41 1975 1905 18 15 58 55 13 154 156 45 42 2280 2115 20 18 63 55 14 162 156 49 46 2550 2355 23 20 72 60 15 166 160 46 48 2900 2720 26 23 85 67 16 170 162 42 54 3260 2945 32 27 92 75 17 172 164 66 57 3620 3060 36 27 118 81 Кроме того. которая увеличилась у мальчиков за 10 лет обучения в школе на 287%. т. В показателях статического равновесия определяющего возможность комплексного проявления двигательных способностей. у девочек на 259%. Таблица 1. у девочек на 250%. а также выносливость за 10 лет обучения в условиях школьного физического воспитания и естественной эволюции значительно улучшились. Более высокие темпы прироста исследуемых показателей у мальчиков связано с интенсивным ростом массы тела вследствие выработки эндокринными железами большего количества андрогенов [3]. которые улучшились соответственно на 19.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. гибкость. (чем старше возраст. в кистевой силе на 400% и 385% в становой силе на 421% и 352%. 2).

разнонаправленность и наличие сенситивных периодов.0 10.0 10.0 7. 2012 мнению Б. Быстрота и частота движений достигают максимального развития уже в 13-15 лет. следует отметить.5 7.8 5.4 875 750 4.2 6.5 17 4.2 9.9 1355 1125 10.6 9.0 3.1 1250 1075 8.0 7 13 5.0 1400 1120 9.0 13.0 9.7 9.5 3.0 925 800 4.5 2.0 6.2 2 3 3 4 12 13 13 14 12 14 14 М Д 210 205 203 201 200 198 190 189 185 177 175 225 220 215 208 205 203 201 201 198 195 194 М Д 47 52 54 55 57 62 63 68 70 70 72 56 50 60 61 60 61 62 64 64 65 67 М Д 14 20 22 25 27 31 35 39 42 43 45 13 18 23 26 32 38 40 43 43 45 48 М Д М Д М Д М Д М Д Первой особенностью возрастного развития является то.1 1300 1155 9.0 5 12 5.0 10.6 10.2 9.9 5.0 9 6.7 8.0 9.0 9 16 4. 2012 132 .1 6.0 13.5 8 6.0 8.2 1200 1025 6.5 11 6.8 9.5 11.0 8 15 5.7 11.5 9.9 8. что разные качества достигают своего максимального развития в различном возрасте.6 7.7 8.8 9. Таблица 2.0 7 14 5.А.1 5.5 1050 925 7. так и в общедвигаательной и психомоторной подготовленности.4 5.4 1150 975 7.8 7. Chişinău: USEFS.8 975 850 5.8 10.3 5.1 9.5 10 6.0 7.3 9.5 6.8 9. что свидетельствует о гетерохронности (разновременности) созревания функциональных систем.6 5.0 825 700 4.5 3. Динамика показателей общедвигательной подготовленности учащихся I-XI классов (обобщенные данные) Тесты двигательной активности Бег 30 м (с) Челночный бег 3ч10 м (с) Тест Купера – 6минутный бег (м) Наклон туловища вперед (см) Подтягивание из виса на высокой перекладине (колво) Зрительномоторная реакция (мл/с) Общая быстрота – теппинг-тест 10 с (кол-во) Статическое равновесие (проба Ромберга) – (с) Пол Возраст 7 6.6 7. К ним следует отнести гетерохронность. Обобщая результаты исследования. Позже достигает максимального развития мышечная сила и аэробная (общая) выносливость (16-17 лет).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Ашмарина (1998) обусловлены особенностями их анатомического строения и более низким центром тяжести.6 8. как в показателях физического развития. что имеется ряд общих закономерностей роста и развития с возрастом.8 8.

2001. Сорокоумова Е. Скоростносиловые способности прогрессируют интенсивно. в более позднем возрасте она ухудшается. СПб. 2. Третьей особенностью возрастного развития психомоторики является наличие сенситивных периодов. 3.А. Психомоторная организация человека. Тесты в физическом воспитании школьников. способствующих проявлению скоростно-силовых способностей. 7.Г. 1989. Ашмарин Б. Никитюк Б.: Академия. Питер. В кН. 2006. СПб. 6. 5. 102 с.А.: Просвещение. Врачебный контроль в спорте. Лях В.П. Таким образом. 124 с. приводящей к росту возбуждении я и подвижности нервных процессов. Статическое равновесие прогрессирует с 9 лет. гибкость очень хорошо проявляется с 7 до 12-13 лет. 1998. 2003. Возрастная психология. Круцевич Т. М. 4. в частности в период полового созревания. 8. 1988. Возрастные изменения двигательных возможностей. Увеличение длины тела в пубертатный период приводит к изменению биомеханической структуры движений. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.: Просвещение. В частности.А. Библиография: 1. Интегративно-антропологические основы физического воспитания и детско-юношеского спорта // Физическая культура.И. а координированность ухудшается. 3 с. что требует выработки новых координаций [3]. во время которых наблюдается развитие той или иной функции при ее упражнении.А. после завершения полового созревания и сформированности фосфогенной энергетической системы [8]. 185 с. но в то же время и к затруднению в управлении соразмерностью движений. Ильин Е. М. М. Уткин В. 1998.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. М.: Биомеханика физических упражнений. Петровский В. 65 с. 6 с. 2012 133 . что обусловлено гормональной перестройкой организма. Темпы прироста силовых способностей и общей выносливости наиболее выражены после 15-17 лет. 54 с. Дембо А. Питер.. организованная двигательная активность в условиях школьного физического воспитания в сочетании естественной эволюционной манифестацией положительно отражается на динамике роста и развития учащихся в период обучения в школе.е.: Медицина. 2012 Второй особенностью возрастного развития психомоторных способностей является разнонаправленность их изменения в отдельные возрастные периоды. Chişinău: USEFS. Физическое воспитание как социальное явление // Наука в Олимпийском спорта. При этом следует учитывать и анатомо-морфологические изменения. происходящие в этот период у учащихся. т. 1978.

.18 years to the conditions of teaching in higher education. Исследования проводились на базе средних общеобразовательных школ Винницкой области и ВГПУ им. метод экспрессскрининга уровня физического здоровья (по методике Г. Summary. В них принимали участие 25 выпускниц 11-х классов и 23 студентки факультета иностранных языков. педагогические методы исследований и статистические методы обработки полученных данных. Определѐнный интерес вызывает вопрос сопоставления физического развития. в возрасте 17-18 лет. Методы и организация исследований: Теоретический анализ и обобщение данных научной литературы. как характеристики адаптации их организма к новым объѐмам умственных и физических нагрузок и новым условиям жизни. количество детей отнесенных к подготовительной группе с каждым годом увеличивается. антропометрические методы исследований.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Низкая двигательная активность школьников оказывает негативное влияние на общее и гармоничное развитие школьника и на их здоровье [1. студентка. Актуальность. физической подготовленности и физического здоровья выпускников школ и студентов в первые месяцы обучения в ВУЗе. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Киев Keywords: students. физиологические методы исследований. как и количество заболеваний на протяжении всего периода обучения в школе.Л. Уровень здоровья учеников на протяжении обучения в школе снижается. М.Коцюбинского. The article considers the adaptation of the girls 17 . Исследования в школе проводились в конце 2009-2010 учебного года (май 2010).]. physical condition. так же. 2012 134 . Цель работы: изучить особенности адаптации организма девушек 17-18 лет к условиям обучения на 1-м курсе ВУЗа педагогического профиля. Chişinău: USEFS. в ВУЗе – на протяжении 1-го семестра 2010-2011 учебного года (в конце октября 2010). 2 и др. 2012 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ Яцко М. Апанасенко) [3].

Определяя показатели физического развития у наблюдаемых девушек было установлено увеличение значений отдельных показателей физического развития.82±0. что было обязательным для всех будущих студентов.73 53. однако средние значения этого показателя снизились достаточно значимо (табл. 2012 135 .1). 2). Анализ ЖЕЛ также не выявил достоверных отличий между их значениями у школьниц и первокурсниц ВУЗа.83±1. Необходимо также иметь ввиду наличие благоприятных условий отдыха и более комфортного режима жизни в семье (табл. то у студенток 1го курса находится в рамках напряжения адаптационных механизмов адаптации (табл.65 164.21±1. 2). Первые месяцы обучения в ВУЗ (сентябрь – октябрь).38 322.Баевскому. Chişinău: USEFS.53 336.1987) у выпускниц школы были близки к удовлетворительной оценке. были обусловлены изменением условий жизни и физических нагрузок.13±0. Поступление в ВУЗ происходило на основе общего независимого оценивания. которые повлияли на исследуемые показатели физического состояния девушек.04±0.56 55. см Масса тела. Таблица 1.3±0.97 Сопоставление показателей функционального состояния сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма девушек. поэтому июль и август месяц (летние месяцы) позволили старшеклассницам отдохнуть после окончания школы. которые принимали участие в исследованиях не выявило наличие уровня достоверных различий. Если значения адаптационного потенциала (по Р. 2012 Результаты исследований. артериальное давление демонстрировало некоторое снижение (табл. которые принимали участие в исследованиях. кг Индекс Кетле. Среднестатистические значения показателей физического развития школьниц и студенток 1 курса Показатели физического развития Длина тела. Полученные данные анализировались с учѐтом периода. в который происходили эти изменения.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. гр/см Школьницы Студентки 1-го курса 161. что возможно объяснить характерными для этого возрастного периода развития девушек увеличением длинны туловища и увеличением массы тела в области таза и нижних конечностей. значения показателей ЧССп увеличились. Так. 2).

см Бег 1500м.92±0.6±3.0±0.24 Chişinău: USEFS.01±3.15 .19±0.7±0.6±0.2 112. л Индекс Руфье. сек.2 77. Адаптационный потенциал.3±0.4±14..12±0. у. Сравнительные результаты педагогического тестирования по пятибалльной системе нормативов ВУЗа представлены в таблице 3.1 71.3 117.13±0. Наклон вперед из положения сидя. но негативных изменений в показателях функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. что они имели «удовлетворительную».67 29.0±9. адаптацию организма девушек 17-18 лет на этапе первых месяцев обучения в ВУЗе можно характеризовать как «немного напряжѐнную» на основе.5±0.7±16.11 18.8±0.5±7.уд/мин. «плохую» и «очень плохую» оценку.56 2.ст. раз Прыжок в длину с места. В процессе анализа показателей физической работоспособности девушек обеих групп было выявлено. 2012 136 Студентки 1-го курса 9.3±11. мм рт. хв. е. Таблица 3.0±2.07±0.8 Таким образом.ст. Челночный бег 4х9м. см 10. е. Бег 100м. Школьницы 84.05 17. АДдіаст.21±2. сек.72 144.07 11.20±0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.23 2. Оценка уровня физической подготовленности проводилась на основе анализа результатов педагогического тестирования уровня развития конкретных двигательных качеств.. мм рт.48±0.54 21. Среднестатистические значения функциональных показателей организма школьниц и студенток 1-го курса Функциональные показатели ЧССп. хоть и недостоверных.08 12. 2012 Таблица 2.32 13. Уровень физической работоспособности оценивали по результатам теста Руфье.7±0.32 14.41 8. у. При этом в группе студенток имеющих «очень плохую» оценку физической работоспособности существенно меньше. раз Подъем в сед из положения лежа за 1 мин. Среднестатистические результаты физической подготовленности наблюдаемых девушек Тесты Школьницы Сгибания и разгибания рук в упоре лежа.7±0.21 13.28 2.29 8.4 Студентки 1-го курса 88. АДсист.43 15.4±0.35 3..4±10. ЖЕЛ.58 148.

кн. Основы здорового образа жизни студента. 2004. С.П.Ю. Г. Круцевич. у студенток более высокий уровень в проявлении силы мышц брюшного пресса. Вісник Прідніпров’я: Науково-теоретіч. Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ //. По данным наших исследований было выявлено.журнал. Уровень физического здоровья у исследуемых девушек в обеих группах был почти идентичным. что на протяжении первых месяцев обучения на факультете иностранных языков в ВУЗе педагогического профиля снижаются адаптационные возможности организма студенток. / Т. 2. Так каждая вторая из них имела «низкий» уровень физического здоровья. 2012 Таким образом.І. координации движений и ловкости.Б. Результаты исследований свидетельствуют о том. Chişinău: USEFS.: Гардарики. 2001.Я. посіб. Безверхня. 3. 2012 137 . 3. 2. 130-132. уровень проявления общей и скоростной выносливости.Ю. Выводы 1. Грибан Г. Контроль у фізичному вихованні дітей. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Круцевич Т. Библиография: 1.174. каждая четвертая – «ниже среднего». 2011. С. каждая десятая «средний» и только одна имела уровень физического здоровья «выше среднего». В. М. скоростно-силовых способностей и силы мышц рук немного выше у школьниц по сравнению со студентками. 131 . Кушок Т. Виленский М. 224 с. Воробйов. В то же время.: Физическая культура студента.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Полученные данные вызывают необходимость повышения мотивации к занятиям в специально организованных формах двигательной активности студенток первого года обучения в ВУЗе не физкультурного профиля. что в ВУЗе поступает большое количество девушек с низким и ниже среднего уровнем здоровья и низким уровнем физической подготовленности. підлітків та молоді: навч.В. М.

sold. Резюме. depun eforturi însemnate [4. a fost realizată de Şcoala de Judo KODOKAN din Tokio.. numai un pic.Waza). 1]. Învăţarea tehnicii se va face în strânsa concordanţă cu pregătirea fizică. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. student. ingineri. 2012 138 .Waza se împart în tehnica proiectărilor (Tacki . Cea mai veche sistematizare a procedeelor tehnice de judo. procedeele tehnice din grupa Nage Waza solicită o bună adaptare a aparatului locomotor. fiind predată în formele clasice. În perioada învăţării. o coordonare a acţiunilor acestuia pentru realizarea şi finalizarea execuţiei tehnice.Waza) cuprinde toate procedeele prin care executantul (tori) urmăreşte aruncarea adversarului (uke) cu spatele pe tatami. medici. În totalitatea lor. lector universitar. cei implicaţi în activitatea competiţională (sportivi.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. дзюдо. этап начальной подготовки. etc). psihologi. Pregătirea modernă în judo presupune desfăşurarea unei activităţi planificate. Pentru creşterea performanţelor.. Tehnica de proiectare (Tachi . picioare [2. antrenori. Ipoteza cercetării constă în faptul că: identificarea unui sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor «Aruncări peste şold» în judo ar facilita procesul de învăţare şi sporire a eficienţei aplicării acestuia în competiţii. structura de bază a tehnicii rămâne constantă. legătura pentru finalizarea atacului se realizează: braţe. tehnicieni. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Chişinău Neagu I. atât generală cât şi specială a copiilor. într-o anumită ordine metodică. Chişinău Grosu V. noi am pornit de la premisa că o metodică adecvată poate spori şansele de realizare a performanţei şi contribui la creşterea nivelului de instruire. 2012 ASPECTELE METODICII DE ÎNVĂŢARE A PROCEDEELOR „ARUNCĂRI PESTE ŞOLD‖ LA JUDOKA ÎNCEPĂTORI Arama I. Chişinău Ключевые слова: Методика обучения. Antrenor Emerit. 3. Procedeele tehnice care compun grupa Nage . Transmiterea energiei necesare proiectării. Chişinău: USEFS. care să ţină seama de cuceririle ştiinţei.. În lucrarea de faţă. В статье представлены результаты исследований вариантов алгоритмизации процесса обучения техники бросков через бедро в дзюдо.Waza) şi tehnica de sacrificiu (Sutemi . totodată ducând la reducerea timpului necesar pentru formarea deprinderilor motrice. техника выполнения бросков через бедро. lector universitar. controlându-i în permanenţă acţiunile. 6]. на этапе начальной подготовки. Învăţarea începe întotdeauna cu procedeele cele mai simple şi mai uşoare.

Notarea: Începe cu nota 4 şi se acordă câte un punct pentru următoarele etape: 1.observaţia pedagogică. . Priză. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate privind pregătirea judocanilor cu vîrsta de 10-11 ani la etapa incipientă.10. 2012 Scopul lucrării: ne-am propus să efectuăm o investigaţie în direcţia învăţării şi perfecţionării optime a tehnicii aruncărilor peste şold în judo. Dinamica notelor la acţiunile tehnice 1. Obiectivele cercetării: 1. Dezechilibrare.analiza literaturii ştiinţifico-metodice. 5. alte materiale. Proiectare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 6.analiza statistico-matematică. 3. Pe de altă parte. Cercetarea s-a desfăşurat în sala de sport a USEFS din Chişinău. . s-a urmărit implementarea unor acţiuni şi combinaţii tehnico-tactice. Fig. 2012 139 . Elaborarea programei speciale pentru elevii din grupa experimentală.12. 2. Subiecţii cercetării au fost: elevi cu vârsta 10-11 ani de la Clubul Sportiv „Wolf Club‖. Contribuţia proprie a autorilor lucrării a constat în găsirea mijloacelor de stimulare a copiilor pentru participarea mai activă la realizarea sarcinilor de antrenament. „Aruncarea peste şold”. Intrare. Asigurare. Metodele cercetării: . 2. Pivotare. 1.experimentul pedagogic. Chişinău: USEFS.metoda reprezentării prin tabel. prin care ei să realizeze procedeele învăţate în timpul angajărilor. Au fost utilizate imagini video cu sportivi de valoare din ţară şi de peste hotare. 2. 4.2011-31.2011. „Aruncarea roata peste şold”. 3. . „Aruncarea mare peste şold”. . Argumentarea teoretică şi experimentală a modalităţilor de însuşire şi perfecţionare a tehnicii procedeului „Aruncare peste şold‖ de către judocanii cu vârsta 10-11 ani la etapa incipientă. desene. 3. Experimentul s-a desfăşurat în perioada 01.

Conform pragului critic. observăm că diferenţa dintre grupe este semnificativă (fig. Metodologia aplicată s-a dovedit a fi eficientă în experimentul pedagogic desfăşurat. la testul „Aruncarea peste şold‖.05 la unul din procedee şi P < 0. iar sportivii din grupa experimentală au înregistrat un succes cu nota medie de 7.1 ± 0.22 7.88 cu probabilitatea P<0. sportivii din grupa martor au atins nota medie de 6.7 ± 0.59 < 0. comparativ cu cele ale probelor de control ale grupei martor.05 şi pentru t≥2.7 cu eroarea medie de 0.01 la celelalte două procedee. criteriul t=2.22 8. la testarea finală.7 cu eroarea medie de 0. tab.01 7.22 8. grupa experimentală a realizat cel mai evident progres faţă de grupa martor. pentru n=10 Din figura 1 şi tabelul 1 observăm că. criteriul t=3.1 ± 0.01. Rezultatele testărilor sportivilor din grupele martor şi experiment la finele experimentului pedagogic Grupele Nr. 2012 140 .8 cu eroarea medie de 0. Lla testul dat. La testul dat.1.10 cu probabilitatea P<0.01.31 < 0. aşadar sportivii din grupa experimentală ajung la nota medie de 8.01 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2. O diferenţă înaltă între cele două grupe se observă şi la procedeul „Aruncarea roata peste şold‖.33.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.22. pe când sportivii din grupa experimentală înregistrează nota medie de 8.05 7. 2012 Tabelul 1.3.27 < 0.05 reflectă o diferenţă semnificativă între notele medii ale elevilor din grupa martor şi cea experimentală.59 cu P < 0.33. crt 1 2 3 Denumirea testului «Aruncarea peste şold» (nota) „Aruncarea mare peste şold» (nota) Aruncarea roata peste şold» (nota) Grupa martor Grupa experimentală m± X e± m X m t P 6. rezultatele obţinute de grupa experimentală privind pregătirea tehnică la etapa incipientă au atins cote valorice superioare.8 ± 0.22. cu eroarea medie de 0. 1). sportivii grupei experimentale înregistrează progrese la toate cele trei procedee cu un prag de semnificaţie P < 0. t=3. pe când cei din grupa martor înregistrează rezultate mai modeste: nota 7.22 3.1 ± 0.22. fapt ce vădeşte rezultate mai mari. La acţiunea tehnică „Aruncarea mare peste şold‖. Aplicarea mijloacelor şi metodelor utilizate de noi în programul de antrenament sportiv pentru judocanii din grupa experimentală a arătat că. [5]. La testul dat.33 2. Chişinău: USEFS.22.01.1 ± 0. la care grupa martor acumulează nota medie de 7.31 cu P < 0.3 ± 0.33 3.27 iar P < 0.7 ± 0.

Алиханов И. 1985. методика. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv. Демченко П.С. М. 5. Кн.П. 37-41. Muraru A.Е. Manolachi V. 203-234. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры. организация тренировки. Кишинев. copiii fiind mobilizaţi de ideea întrecerii cu grupa martor. o intrare. Experienţa a dovedit că o priză. şabloanelor. тренеров. pentru ale solicita copiilor o participare cât mai activă în procesul de învăţare a procedeelor la antrenamente. Chişinău: Tipografia Centrală. p.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. преподавателей. 3. 2012 141 . Concluzii În final putem spune că. Această cercetare demonstrează o dată în plus. Учебное пособие.. В 4-х кн.. Спортивная борьба: Теория. Bucureşti: Sport . 400 с. Bibliografie: 1.Turism. 4. 2003.С.: Физкультура и спорт. prin această cercetare. confirmând ipoteza noastră că un sistem algoritmic optim de învăţare a procedeelor „aruncări peste şold‖ne va permite facilitarea procesului dat. Туманян.. 2. 1998. am obţinut un răspuns afirmativ la solicitările antrenamentelor. 3. o pivotare bună. Учебное пособие для студентов.: Советский спорт. Sporturi de luptă . 2009. докторантов.. 518с 6.teorie şi metodică (lupte libere. 215 с. Antrenorii trebuie să ţină cont de succesiunea învăţării procedeelor tehnicotactice. Методика подготовки.И. Judo. 1985. desenelor ne-a permis să realizăm obiectivele propuse. . Воловик А. Lipsa unuia dintre aspecte ar putea conduce la învăţarea eronată a întregului procedeu. 2012 Considerăm că metodologia aplicării programului experimental şi rezultatele demersului investiţional prin vizionarea filmelor. Дидактические основы обучения броскам в спортивной борьбе // Спортивная борьба: Ежегодник. Chişinău: USEFS. că succesul lecţiilor depinde de gradul de creativitate ştiinţifico-pedagogică a antrenorilor. se finalizează cu o aruncare bună. Acest lucru ne va ajuta la sporirea capacităţii de aplicare a procedeelor tehnice în condiţii de competiţie. 400 p. o dezechilibrare. 1970. М. Начальное обучение классической борьбе.М. Г. greco-romane.

Резюме: Использование в процессе тренировки пловцов 11-12лет средств и методов силовой направленности способствует росту их физической подготовленности. S. Gh. Aplicarea analitică. N. exprimate în creşterea rezultatelor sportive ale înotătorilor. (1997). Implicit. A.G. metodologia de pregătire în diferite discipline sportive a cunoscut permanente schimbări în concordanţă cu evoluţia practicii antrenamentului sportiv. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Pe parcursul anilor. Trebuie subliniat faptul că forţa are o pondere însemnată în eficienţa practicării înotului. selectivă şi simultană a acestor informaţii influenţează primordial performanţa sportivă. direcţionând procesul de antrenament. спортивная тренировка. a căror interpretare scoate în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat. Sub aspectul pregătirii fizice. cu caracter obiectiv. acest lucru a atras după sine îmbogăţirea teoriei antrenamentului sportiv... precum şi nivelul de realizare a obiectivelor pregătirii şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului. Ozolin (1972).. a căror generalizare a condus la diversificarea metodelor de pregătire.Vaiţehovski (1971). un număr mare de autori ca: L. dezvoltarea forţei. S-a presupus că utilizarea în cadrul antrenamentului înotătorilor de 11 – 12 ani a mijloacelor de forţă va conduce la ridicarea nivelului de pregătire fizică generală şi specială. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă. De aceea spunem că dezvoltarea forţei asigură înotătorilor un randament superior. dr. mai ales la vârsta tinerilor înotători.Dragnea (1993) au studiat aceste probleme ale antrenamentului sportiv. Perfecţionarea procesului instructiv – educativ la nivelul copiilor şi juniorilor constituie o preocupare importantă pentru mulţi autori. care alcătuiesc astăzi literatura ştiinţifico-metodică de bază a acestui domeniu de activitate. trebuie să constituie o preocupare prioritară pentru toţi antrenorii care lucrează în sectorul copiilor şi juniorilor. Ipoteza cercetării. Actualitatea. deoarece reprezintă o adevărată bază de date. N. ale căror cunoştinţe s-au materializat în lucrări. Chişinău: USEFS. student. Matveev. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2012 METODELE ŞI MIJLOACELE DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN PROCESUL DE ANTRENAMENT A ÎNOTĂTORILOR(VÎRSTA 11-12 ANI) Covali D. 2012 142 . Alexe (1985). Chişinău Ключевые слова: развитие силы. Analiza caracteristicilor efortului specific al sportivilor De-a lungul timpului. Chişinău Stepanova N.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Cîrstea (1993). физическая подготовленность.

comparativ cu probele pe distanţe medii şi lungi. Baroga (1980). Determinarea eficienţei mijloacelor de forţă în pregătirea fizică a înotătorilor. Metodologia pregătirii înotătorilor pentru probele pe distanţă scurtă prezintă o serie de particularităţi care trebuie relevate. .forţa în regim de rezistenţă. a mobilităţii articulaţiilor care participă nemijlocit la efectuarea procedeului. îndemânare-coordonare. maximală sau absolută. 2. 2. 2012 Metode şi mijloace în pregătirea fizică specifică a înotătorilor Înţeleasă în acest context.forţa propriu-zisă. Formarea capacităţii de a manifesta o forţă mare în condiţiile mişcărilor rapide (a calităţilor de viteză-forţă). În cadrul relaţiilor dintre forţele interne şi externe.  creşterea puterii musculare.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.forţa explozivă. Creşterea nivelului forţei musculare maxime (a calităţilor de forţă propriuzise). se vor urmări realizarea obiectivelor privind:  perfecţionarea tehnicii prin menţinerea vitezei şi tempoului mişcărilor la nivelul existent sau sporirea acestuia. forţa în regim de viteză sau detenta. În acest context. în realizarea performanţelor pe aceste distanţe. mai ales că literatura de specialitate este mult mai săracă în aceste cazuri. evidenţiate de L. Ei ţin de preponderenţa metabolică a modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare. Sarcinile cercetării. rezistenţă şi viteză solicitaţi la efectuarea eforturilor caracteristice înotului (V. Abordarea teoretică a modului şi conţinutului pregătirii tinerilor înotători în baza studiului literaturii de specialitate. În procesul pregătirii de forţă îndreptate spre creşterea vitezei mişcărilor. precum şi la perfecţionarea indicilor de putere.  îmbunătăţirea mobilităţii articulare. distingem ca forme de manifestare a forţei. a.N. se dezvoltă două sarcini fundamentale: 1. Chişinău: USEFS. distingem formele: . 2012 143 . . În procesul pregătirii fizice prealabile. Platonov. pe cele determinate de contracţiile statice – izometrice şi cele dinamice – izotonice. pregătirea fizică specifică constă în influenţarea dezvoltării calitative a lanţurilor şi grupelor musculare. Explicaţia bibliografiei reduse constă în faptul că factorii determinaţi şi chiar limitativi ai performanţei sunt în aceste probe mult mai numeroşi.  educarea calităţilor psihice ş. Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 1. 2004).

şi anume: 1. fapt ce a oferit posibilitatea de a recalcula eforturile planificate la îndeplinirea volumului în diferite zone de intensitate şi de a corecta raportul lor spre un nivel optimal. nivelul capacităţii de muncă în baza testului PWC 130-170. după cum urmează: Etapa I – februarie . Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate. 4. lunar au fost pdesfăşurate competiţii în cadrul şcolii. 2012 144 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Organizarea cercetării: Cercetarea s-a efectuat în două etape. valoarea funcţională a efortului planificat se controla cu înregistrarea sincronizată a pulsometriei pe parcursul întregului antrenament. Totodată. ştafete. În elaborarea metodicii antrenamentului. în conformitate cu cerinţele actuale ale sportului. ce a durat pe parcursul anului de studii cu contigentul de tineri înotători de 11-12 ani (15 fete şi 18 băieţi) din şcoala sportivă de nataţie. s-a ţinut cont de următoarele concepţii contemporane: renunţarea la concepţia privind sporirea volumului eforturilor de nataţie. stricta necesitate a pregătirii fizice multilaterale prin prisma largă a diverselor mijloace (cros. mijloace cu caracter de forţă sub formă de antrenament în circuit cu patru variante). Etapa II – septembrie 2011 – martie 2012: cercetarea efectelor programelor de antrenament aplicate. 3.iunie 2011: studiul surselor bibliografice privind aspectele pregătirii cu orientare de forţă la sportivii înotători. 2012 Metodele cercetării. A fost determinat. În perioada cercetărilor. Conţinutul microciclului caracteristic pentru semestrul I. în al doilea semestru microciclul a fost completat pentru fete cu trei şi pentru băieţi cu două antrenamente de pregătire specifică (de înot). Perioada competiţională la etapa specializării iniţiale nu este prevăzută. exerciţii de elasticitate. Pe parcursul anului de studiu. de asemenea. a fost divizat în două semestre: I . Luna august nu a fost luată în evidenţă. această etapă de antrenament a constituit o parte a procesului pregătii de bază. presupunea cîte 6 antrenamente (45 min pe uscat şi 90 min în apă).de pregătire specială (martie-iulie). s-a efectuat controlul curent şi de etapă. În cercetare s-au folosit metodele care au avut scopul verificării diferitelor aspecte ale selecţiei.de pregătire generală (septembrie-februarie). Convenţional. Observaţia pedagogică. 2. Metoda testării.Metoda prelucrării statistico-matematice. II . jocuri. dar în legătură cu necesitatea evidenţierii gradului de sporire a rezultatelor sportive ca indicator sportiv-tehnic integral. Chişinău: USEFS. ea a fost consacrată odihnei active.

4 12.2 22. trebuie remarcat că.4 32.4 14.cu scop determinat. ştafete Exerciţii de elasticitate Total Inclusiv pe uscat Perioada I Perioada II Total pe an Unităţi de măsură Ore % din număr ul total de ore 197 27 18. Chişinău: USEFS.2 4. 1): Tabelul 1.9 27. în ambele perioade. iar cele din iulie .3 4. datorită scăderii volumului efortului în zonele de intensitate 1şi 2 (tab. În a II-a jumătate. 2).5 23.7 25.5 % din număr ul total de ore 72.1 304 84 % din Ore numă rul total de ore 44. Referitor la structura efortului de antrenament în zonele de intensitate.3 16.1 220 37. alergare şi ştafete.5 17.8 15 70.5 18.5 8. ceea ce corespunde cerinţelor pentru pregătirea fizică multilaterală a înotătorilor. Caracterizînd structura temporală a antrenamentului tinerilor înotători la etapa de specializare sportivă iniţială.7 19.4 12.4 4.4 9.6 6.4 280 83 % din Ore număru l total de ore 32.4 11 5. Activitatea pe uscat are următoarea repartizare a mijloacelor de pregătire. 2012 145 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 % din % din numărul număr total de ul total ore de ore 71. Raportul mijloacelor principale de pregătire a tinerilor înotători de 11-12 ani în ciclul anual (în ore şi %) Mijloacele pregătirii Nataţie Exerciţii de forţă Alergare Jocuri.9 42.4 584 167 Din tabel se observă că în I-a jumătate. volumul efortului cu caracter de forţă a fost majorat pînă la 12% şi de aceea.6 7. în mod uniform. mai exact 197-220 ore în fiecare semestru.1 14.6 19. în zona a treia volumul de înot îndeplinit a fost cu 25-35% mai mare decît cel prevăzut în programă. a jocurilor şi a exerciţiilor de elasticitate.8 6.7 38. este micşorat (pîna la 4%) efortul cu folosirea alergării.5 21. aproape 70% de timp. trebuie spus că acesta corespunde cu numărul general de ore pe an recomandat în programa existentă.antrenamentului pe uscat (83-84 ore în semestru). a fost asimilat un raport aproximativ egal între exerciţiile de forţă. (tab. 2012 Rezultatele starturilor din decembrie şi martie au fost analizate ca fiind de control. s-a atribuit eforturilor de nataţie şi pînă la 30% . Totodată.9 417 64.2 27.1 5.

2 73.2 27.1 32.5 100 3 73.0 3. În general.3 0 0 0 0 4 19.4 10.4 6.5 Rezultatele cercetărilor permit de a trage concluzia că la dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza metodicii propuse de noi. Acest fapt se explică prin faptul că probele pe distanţa scurtă impun cu preponderenţă cunoaşterea modului de influenţare a energeticii contracţiei musculare. Chişinău: USEFS. 2.9 13.4 7. în mod dirijat rezultatele sportive planificate.7 14.9 51.5 38. 3.9 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.îndeplinind preponderent efortul lucrului în zona a treia de intensitate (pînă la 35-45%).2 4.9 19.8 4.folosind volumul de înot redus considerabil (465-490 km în loc de 600-800 km conform programei).6 1.1 15 65.5 14.2 0 0 0 0 Total 197 220 27 37.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 0 0 0 0 5 3. .5 13. creşterea performanţelor se bazează pe elaborarea modelelor de antrenament.75 24.3 13.4 15 12. astăzi.0 1.4 23. în practica antrenamentului sportiv. deoarece ele reprezintă o adevărată bază de date. Analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate reflectă faptul că.7 7.2 37.4 18.6 6. Repartizarea principalelor mijloace de pregătire după zonele de intensitate în ciclul anual la tinerii înotători 11-12 ani (în ore şi %) Nataţie Zonele de intensitate Exerciţii de forţă Jocuri.5 53.5 1.0 22.5 6. înclusiv cel cu caracter de forţă.2 6. teoria şi metodica nataţiei este mult mai bogată în metodologia pregătirii înotătorilor pe distanţe lungi şi medii. 2012 146 .1 16.8 19.0 71. care scot în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat.6 33.3 32.0 50.2 69. pot fi realizate.7 12.4 10.0 7.1 7. . 2012 Tabelul 2.4 0 0 0 0 15 100 12. pe fondul unei stări funcţionale bune şi foarte bune: . care condiţionează nivelul de dezvoltare a forţei musculare la cote foarte ridicate şi chiar maximale.3 1. Concluzii 1.9 2.2 68. precum şi nivelul de realizare al obiectivelor pregătirii. ştafete Alergare Exerciţii pentru elasticitate Perioada I II I II I II I II I II Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % 1-2 100.2 45.1 99. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă. precum şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului.Folosind pe larg eforturile nespecifice. care utilizează metode tradiţionale.7 22.2 14.

148. 1997. Educaţia fizică şi sport nr.П.. Киев: Олимпийская литература. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.. Chişinău Ключевые слова: Структура. Antrenamentul sportiv – teorie şi metodologie. 36 – 48. Матвеев Л. 1971. М.. P. datorită stării funcţionale bune şi foarte bune a sportivilor. Вайцеховский С. 1993. dr. student. 5. 2012 147 . 8. 312 с. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.: ФиС. Metodica antrenamentului sportiv. vol. Conform datelor controlului pedagogic se poate de menţionat că efectul folosirii efortului cu caracter de forţă şi-a găsit reflectarea reală în dinamica sporirii indiciilor pregătirii fizice speciale. 808с. Forţa în sportul de performanţă Bucureşti: Sport . Dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza aplicării mijloacelor de pregătire a tinerilor înotători conform metodicii elaborate de noi permite obţinerea dirijată a rezultatelor sportive planificate. Резюме.Н. Chişinău Busuioc S. Chişinău: USEFS. Criterii de apreciere a conţinutului şi organizarea antrenamentului sportiv. борцы греко-римского стиля. Общая теория и еѐ практические приложения. P. lector universitar. 2012 4. М. Baroga L. Dragnea A. 143. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliografie: 1.G. cum sunt că forţa de tracţiune pe uscat şi în apă. Общая теория спорта. Платонов В. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 5. 6. Ozolin N. Chişinău Grosu V. ASPECTE ALE STRUCTURII ŞI PERIODIZĂRII ÎN CICLUL ANUAL DE ANTRENAMENT SPORTIV A LUPTĂTORILOR DE STIL GRECO-ROMAN DE VÂRSTA 16-18 ANI Dimitriu A. 2. Bucureşti: Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. univ..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Bucureşti:―Stadion‖ 1972. Bucureşti. С.: ФиС. 2. 6. 335 3.. imitarea diferitelor modalităţi de nataţie. В статье представлены результаты поиска путей оптимизации подготовки борцов 16-18 лет в годичном тренировочном цикле. conf. 1980. Книга тренера. 4. 7. P.Turism. 2004.138-158. годичный цикл. 1993. периодизация. Alexe N.М. 1985. P. Cârstea Gh. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului Bucureşti: UNIVERSUL.

vârsta 16-18 ani. Unul dintre factorii majori ce determină dinamica adecvată a indicilor de pregătire constă în structurarea optimă şi realizarea procesului de antrenament la diferite etape ale ciclului anual (Туманян. Totodată. 2) observările pedagogice. 4) înregistrări video.sistemul de evidenţă şi control pedagogic. factologia ştiinţifică şi deducţiile metodice elaborate din acest punct de vedere necesită completări şi concretizări. în cadrul ciclului anual de antrenament.. N. impun savanţilor şi practicienilor obiectivul referitor la evidenţa şi reglarea indicilor de pregătire a sportivilor. Ipoteza cercetării: s-a presupus că un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman. Manolachi V. Obiectul cercetării îl constituie procesul de antrenament al luptătorilor de stil greco-roman. 1998. metodica de evidenţă şi structurare a componentelor de pregătire în cadrul ciclului anual devine insuficient perfectată ( Bompa T. structurarea aspectelor de pregătire a luptătorilor de stil greco-roman.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2003.O. Platonov V. 2005) Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în identificarea unor regimuri optime de antrenament în pregătirea fizică şi tehnico-tactică a luptătorilor de stil greco-roman în cadrul ciclului anual de antrenament. Odată cu schimbarea regulilor de joc. Subiectul cercetării . Chişinău: USEFS. În consecinţă. 2002.. vârsta 16-18 ani..С. Г. cronometrarea şi stenografierea luptelor. Bompa T. 3) testarea pedagogico-sportivă. 2001).G. 5) analiza matematico-statistică a informaţiei. apare o contradicţie dintre volumul foarte extins de exerciţii la antrenament şi intensitatea înaltă a efortului luptătorilor la competiţii. 2012 Extinderea competitivităţii în pregătirea sportivilor şi creşterea permanentă a numărului de pretendenţi reali la cele mai înalte locuri pe arenele internaţionale.. Scopul cercetării: a elabora şi a implementa programul sportiv conform periodizării în ciclul anual de antrenament pentru luptătorii de stil liber. 2012 148 ..O. vârsta 16-18 ani Metodele cercetării În cadrul investigaţiei au fost aplicate următoarele metode ştiinţifice de cercetare: 1) analiza teoretică şi generalizarea literaturii.

La etapa a treia de cercetare a fost prelucrat şi sintetizat întregul volum de informaţii.05 şi pentru t≥2. la începutul experimentului.01. A fost elaborat şi aplicat un sistem de mijloace de control pedagogic al pregătirii sportive a luptătorilor de stil greco-roman..6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice( %) Grupele Grupa experimentală t P X i± m X i± m 14. vârsta 16-18 ani.95 > 0.19 0. Prima etapă se referă la analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.82 cu probabilitatea P<0. 3. A doua etapă se referă la testarea indicilor privind gradul de pregătire fizică şi tehnico .05 > 0.18 4.42 46. vârsta 16-18 ani.27 3. vârsta 16-18 ani.3 ± 0.93 37.83 0.8 ± 0.1 ± 0. 5.22 47. testarea sportivilor din grupa martor şi cea experimentală a dovedit că nu sunt divergenţe semnificative în rezultatele obţinute.П.60 ± 0. Rezultatele testărilor sunt prezentate în tabele. în ciclul anual de antrenament.87 1.16 13. pentru n=12 Din tabelul 1.10 ± 0. 6.97 > 0. 2012 Organizarea cercetării Cercetarea a fost realizată în trei etape.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.10 ± 0. La începutul experimentului pedagogic s-a efectuat testarea în rezultatul căreia au foet completate 2 grupe de sportivi. 4.05 7. la studierea documentelor de planificare în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.55 ± 0. Grupa martor Denumirea testului Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă (suveica) 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special . 2012 149 .10 ± 0. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la începutul experimentului pedagogic Nr.05 0. precum şi la experienţa personală. crt.8 ± 0. S-au observat însă unele diferenţe doar la testul Chişinău: USEFS. 2.05 > 0.05 > 0. putem observa că.19 Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2.69 1. câte 12 băieţi cu vârsta 16 – 18 ani: grupa martor şi grupa experimentală.89 > 0.05 > 0.07 cu probabilitatea P<0. La finele experimentului pedagogic s-a efectuat testarea finală şi s-au analizat rezultatele normativelor de control în ambele grupe.6 ± 1. luptători-juniori. Datele obţinute în rezultatul testărilor pedagogice s-au comparat în baza criteriului t-Student pentru selecţiile observaţiilor independente necuplate (Демченко П.40 ± 0.16 35. 1.2 ± 1.5 ± 0. 7.9 ± 0.31 12. 2009). Pentru grupa experimentală s-a optimizat structura pregătirii sportive.10 8.05 12.04 1.20 11. Tabelul 1.16 10.21 1.tactică în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.

25 9.17 54. 4.75 5.4 ± 1. s-au testat sportivii din grupele martor şi experimentală pentru a determina nivelul dezvoltării capacităţilor motrice şi tehnicotactice.05) reflectă faptul că ambele grupe.05 <0.23 49. performanţele medii sunt de 6.68 7.69 3.25 secunde la testarea finală (tab.62 6. La testul „Cinci aruncări‖. оn grupa martor.97. Chişinău: USEFS.valoarea medie este de 11. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la finele experimentului pedagogic Grupele Nr. Оn cea de-a treia probă. crt. la testarea finală.01 < 0.87 2. observăm că rezultatul mediu al grupei martor este de 10.01.2 ± 0.84 cu P < 0.t3=1.07 cu probabilitatea P<0. media de grup este de 7. în fond.05 < 0. iar la grupa experimentală.80 ± 0. pragul de semnificaţie (P > 0.05 şi pentru t≥2.05. iar grupa experiment prezintă valori de 17. Criteriul t=2.5 ± 0. au fost omogene.0 min cu eroarea medie de 0.29 2.87 cu P<0.23 secunde.20 ± 0.6 secunde cu eroarea medie de 0. „cinci aruncări‖ – t4=1.00 ± 0.05).01 < 0.8 secunde єi eroarea medie de 0.01. Omogenitatea grupelor a fost necesară pentru efectuarea experimentului pedagogic.8 ± 0.20 31.16 2. grupa martor prezintă valori ale variabilei „t‖ = 15.43 34.17 secunde.35 < 0. Tabelul 2.39 Grupa experimentală X f±m 17. 4.5 cu eroarea medie de 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.16 cu (P<0. La finele experimentului pedagogic. Ridicări la bara fixă (repetări) Alergări tip navetă 3×10m (sec) Alergare 3000 m (min) Cinci aruncări (sec) Test special .01 Diferenţele sunt semnificative pentru t≥2. Prin urmare.6 min (repetări) Intervalul de atac (sec) Eficienţa acţiunilor tehnice (%) X f±m 15.20 ± 0.84 3.6 cu eroarea medie de 0. 3. iar grupa experimentală . La testul „Ridicări la bara fixă‖.6 ± 0.68 repetгri.1 ± 0.28 t P 2.21 secunde. Criteriul t=2.35 ± 0.40 ± 0.19 11. pentru n=12 1. 7.24 secunde. 2.25 ± 0. 8.6 ± 0.35 ± 0.05 < 0. iar sportivii din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 9.82 cu probabilitatea P<0.01.24 10. 2012 150 .01 < 0. 2. 3. Rezultatele testărilor finale diferă semnificativ: criteriul t=2.62 repetгri ale variabilei „t‖ peste pragul de semnificaţie P<0. „Alergare 3000 m‖.25 secunde cu eroarea medie de 0.83 şi în testul „eficienţa acţiunilor tehnice‖ . Pentru proba „Alergare de navetг 3x10 m‖ s-a constat că.51 2.84 2. 6. grupa martor оnregistrează o medie la testarea finală de 12. dar diferenţele nu au fost semnificative nici aici.7 ± 1. 2012 „diversitatea tehnicii‖ – t1=1. Denumirea testului Grupa martor 1.89.19 secunde.21 12. 2).

sportivii din grupa martor înregistrează valoarea medie de 49. 1998.EX PONTO. 7. 2003. М. La testul „Eficienţa acţiunilor tehnice‖ grupa martor înregistrează media de 3. 2001.28 %. La testul „Intervalul de atac‖. 2002.01.40 ± 0. La „Testul special de şase minute‖. методика. Учебное пособие для студентов.05. тренеров.01) s-a produs datorită modificării structurii şi periodizării antrenamentului sportiv. . Bucureşti: Exponto.F. 210-250.39 %. В 4-х кн.Bompa T. Г. Periodizarea . Методика подготовки.Dezvoltarea calităţilor biomotrice. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры.П. Учебное пособие. Putem conchide că îmbunătăţirea indicilor de mai sus. 73-180. 3. pe care noi am elaborat-o. Chişinău: Tipografia Centrală. Демченко П. 518с.35 cu P<0.Manolachi V. Teoria şi metodologia antrenamentului. 6. iar colegii din grupa experimentală ating valoarea medie de 5. iar cei din grupa experimentală ating rezultatul mediu de 54. Теория спорта: Учебн. Sporturi de luptă . 3. 2009.N. rezultatul mediu în grupa martor este de 34. iar la sportivii din grupa experimentală valoarea medie este de 31. vârsta 16-18 ani. greco-romane.43 repetări..1 secunde cu eroarea medie de 0. Concluzii 1. для ИФК.P. Rezultatele experimentului pedagogic au confirmat ipoteza noastră conform căreia un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman.P.С. Constanţa. Chişinău: USEFS.2 secunde cu eroarea medie în mărime de 0.51 cu P<0. . Туманян. Considerăm că modificarea mijloacelor controlului pedagogic în structura antrenamentului sportiv pentru grupa experimentală a contribuit la îmbunătăţirea indicilor în pregătirea sportivă. . 2005. Платонов В.: Советский спорт. 6. C. criteriul t=2. criteriul t=3. Îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor pregătirii fizice în grupa experimentală ( unde P<0.Н. 4. ceea ce denotă diferenţe semnificative între grupele din cadrul experimentului realizat. Bibliografie: 1.Bompa T.05 şi P<0.A.Киев: Вища школа. 256-263.84 cu P<0.69 secunde. O.80 ± 0.4 ± 1. 2. докторантов. 2. 400 p.01. преподавателей.75 secunde. 423 с. Спортивная борьба: Теория.. Кн. организация тренировки.20 repetări.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Criteriul t=2. 2012 5. Periodizarea.7 ± 1. p. 2012 151 .. 5. judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv.teorie şi metodică (lupte libere. Кишинев. 400 с. este în corelare cu locurile obţinute în competiţiile de diferit nivel.

] Trebuie să se ia în considiraţie caracteristicile individual-tipologice ale sportivilor la toate etapele de educaţie şi de formare. 2012 152 .. modul de lupte [9. prin testarea capacităţilor motrice este imposibil de a obţine o informaţie amplă despre pregătirea sportivului către competiţie. Actualitatea cercetării: În ultimele decenii. psihologică şi biologică). 8]. техническо-тактическая подготовкa. dar încă nu Chişinău: USEFS. masterand. lector superior. Acest volum este analogic selectării elementare a acţiunilor tehnico-tactice. cum ar fi: alegerea specializării (sport) [6. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2 şi a. în special în perioadele de pregătire şi participare la competiţii sportive [3. Изучена соревновательная деятельность национальной сборной команды РМ по вольной борьбе 2012 г.A. 10 şi a. борцы вольного стиля.. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2010. Sarcinile ce rezultă din particularităţile activităţii competiţionale a luptătorilor se complică şi din cauza faptului că punctul vulnerabil al luptătorilor noştri constă în pregătirea tehnică mai slabă comparativ cu cea a luptătorilor de performanţă din alte ţări. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 7 şi a. 2011 годов. Şulica.. Chişinău Polevaia-Secăreanu A. Într-un şir de studii este demonstrată implicarea caracteristicilor individual-tipologice. tactică.]. deoarece permite desfăşurarea luptei cu adversarul. В данном экспериментальном исследовании представлен анализ рейтинга команд по вольной борьбе на Чемпионатах Мира 2009. nivelul şi viteza însuşirii tehnicii [4 şi a. După cum se ştie. performanţe stabile în competiţii [1.]. Резюме. Evident performanţele stabile în competiţii reflectă o pregătire multilaterală (fizică. Chişinău Ключевые слова: классификация. teoretică. După cum menţionează I.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. многолетняя подготовка. 2012 ANALIZA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER ÎN CICLUL MULTIANUAL Gîlcă M. tehnică.]. Volumul tehnicii suficiente presupune totalitatea minimală a acţiunilor tehnice. ce ajută sportivul să rezolve sarcinile tactice care apar în timpul luptei. [11] pregătirea tehnică este caracterizată de gradul de însuşire a sistemului de mişcări ce corespund particularităţilor probei date de sport şi asigură realizarea performanţelor. Chişinău Postolachi A. 5. a factorilor cantitativi şi calitativi. problemei prognozării eficacităţii activităţilor sportive sunt dedicate numeroase lucrări. lector superior.

Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2011 Chişinău: USEFS. 2011) este o anumită stabilitate a echipei din Rusia. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2010 Fig. 2012 153 . Dar. Rusia a fost pe locul IV.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. a fost analizată activitatea competiţională la nivelul mondial la luptătorii de stil liber. permanent. 3. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere 2009 7 10 7 8 5 4 5 3 4 4 2011 0 10 20 30 40 50 RUSSIA-I Iran-II Japonia-III Azerbadjan-IV Belorusia-V Bulgaria-VI Turcia-VII Ukraina-VIII China-IX SUA-X 60 Fig. în anii 1993 şi 1995 echipa SUA a fost pe primul loc. 1. 2012 reprezintă un volum necesar pentru atingerea nivelului înalt al măiestriei sportive. La nivel Mondial. în luptele libere are loc o schimbare de lideri. luându-se în consideraţie procesul de antrenament concret şi particularităţile lui individuale. în 1994 – Turcia. ceea ce demonstrează o pregătire multianuală bine structurată (Figurile 1. 3). aceasta deţinînd locul fruntaş pe parcursul anilor. în Cupa Mondială a învins echipa din Iran. 2. Prin urmare. Volumul tehnicii obligatorii reprezintă totalitatea acţiunilor tehnice ce trebuie însuşite de către sportiv. 12 0 5 4 20 3 3 3 3 3 40 60 RUSSIA-I Azerbadjan-II Iran-III Turcia-IV Japonia-V China-VI Suedia-VII Uzbechistan-VII Kanada--IX 16 2010 0 8 10 3 20 RUSSIA-I Azerbadjan-IV Kuba-VII India-X 7 4 30 Japonia-II Iran-V Kanada-VIII 4 40 5 3 3 2009 7 10 1 50 60 Bulgaria-III Ukraina-VI Turcia-IX Kuba-X Fig. în ultimii ani (2009. 2. 2010. De exemplu.

„cu fixarea unei coapse‖ – 17‖.: fiind lideri în perioada 1993-1995. prima parte a tabelului bazată pe clasificarea unică (pe niveluri) ne acordă un şir de avantaje faţă de alte clasificări. II-2010. 2. însuşeşte şi acest stil de lupte. În general.A. „cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă‖ – 12 şi „aruncarea peste şold‖ – 10. fapt ce atrage atenţia liderilor topului mondial. care se clasifică în funcţie de acţiunile tehnice din poziţie. Azerbadjan (II. Turcia. O stabilitate se observă şi la sportivii din Turcia (IV. prezentîndu-se foarte bine la aceste trei campionate şi deţinînd locurile: V-2009. care sunt supuşi selecţiei pentru obţinerea cotei de participare la Jocurile Olimpice. Belorusia. putem să constatăm că rezultatele studiului multianual al evoluţiei sportivilor din Azerbadjan. 3. putem să analizăm rezultatele lotului Japoniei. În comparaţie. putem observa participarea slabă a S.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. VII). din care motiv. IV. (figurile 1. IX. mai des întîlnim acţiunile tehnice cu „trecere pe sub braţe‖ – 27 din 54 de duceri totale. Creşterea performanţelor şi intensificarea concurenţei în luptele libere a sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice provoacă necesitatea de a căuta soluţii şi tehnologii eficiente pentru construirea şi realizarea procesului de antrenament în pregătirea multianuală. Cel mai des folosite sunt „aruncările cu trecere pe sub braţ cu fixarea ambelor coapse‖ . 2012 Conform figurilor 1. care. II). din clasa doborîrilor se evidenţiază mai mult „trecerile pe sub braţe cu fixarea ambelor coapse‖ – 20 şi cele prin „împingere‖ – 17. Iran. 2012 154 . în anul 2011 se clasează doar pe locul X în reitingul mondial. Japonia. III-2011. Chişinău: USEFS. putem observa pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor moldoveni. 2. a fost analizată activitatea competiţională a luptătorilor autohtoni de stil liber (Tabelul 1). IV) şi Iran (III. Astfel. Pentru atingerea scopului sus-menţionat. care va permite studierea problemei sportului autohton. Din clasa ducerilor la sol. V. Ucraina şi a. treptat. deoarece dă posibilitatea de a caracteriza foarte minuţios luptele situative pe saltea şi permite a avea o imagine mult mai exactă despre diversitatea tehnicii luptei. Analiza rezultatelor sportivilor la Campionatul Republicii Moldova la luptelibere (seniori) 2012 ne dă posibilitatea de a evidenţia pregătirea sportivilor autohtoni din lotul naţional. 3) sunt actuale. Această clasificare unică structurează tehnicile luptei în trei niveluri: Lupta din poziţie prezintă multe acţiuni tehnice. Conform tabelului 1. în cercetarea noastră.U. la sol şi de acţiunile tehnico-tactice.54 de acţiuni din 217.

-Prin înpingere (prizele de capbraţ). 2012 155 .. Acţiunile tehnico-tactice sunt „emitări‖ – 95 şi „dezechilibrări‖ – 46. În acelaşi timp. sportivii autohtoni mai mult folosesc „răsturnările prin centurare‖ – 71 de acţiuni din 129 de încercări totale. -Prin răsucire. -Cu trecere pe sub braţ şi fixarea ambelor coapse.. 14 ---------------------------Total 37 ACŢIUNILE TEHNICO-TACTICE Menţineri în poziţia periculoasă Victorii obţinute la . -Prin extensie. -Cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă. -Peste şold. -Cu fixarea unei coapse. -Peste piept. -Cu prize de braţ-coapsă. 18 victorii la „tuş tehnic‖. -Prin încrucişarea (gambelor). -Cu trecere pe sub braţ (priza captrunchi ). -Cu fixarea prizei de coapsa depărtată (sau a trunchiului). -Prin răsucire. -------------------------------Total -Prin smuncituri (cu prize de braţ.tuş tehnic‖ (6:0) Victorii la . care prezintă un număr foarte mic din cele 100 de angajări analizate.tuş‖ Scoateri de pe saltea Emitări Dezeichilibrări Fixarea piciorului în caz cînd scorul nu a fost deschis pe parcursul reprizei (0:0). -Prin suspendare. -------------------------------Total Total 8 10 8 3 5 12 Răsturnări Grupă TEHNICA LUPTEI LA SOL Subclasă 54 117 217 Grupă -Prin centurare. -Cu priză de cap-braţ-trunchi. prin „încrucişarea gambelor‖ – 13. ceea ce prezintă o diferenţă mare în pregătirea Chişinău: USEFS. cap-braţ). prin „extensie‖ – 17. Analiza acţiunilor tehnice preferate de luptătorii de stil liber la Campionatul Republicii Moldova 2012 TEHNICA LUPTEI ÎN PICIOARE -Cu întoarcere (moara). foarte multe „scoateri de pe saltea‖ – 64. -Prin răsucire (cu prize de o coapsă). -------------------------------Total -Cu trecere pe sub braţe şi fixarea ambelor coapse. 80 28 18 10 64 95 46 19 În lupta la sol. 20 17 13 4 14 5 129 16 10 1 54 Total 71 5 17 ----------------------------Total Treceri (la spate) Doborîri Treceri (la spate) Aruncări Subclasă 45 21 -Cu priza de trunchi. -Prin aşezat. 27 -Cu priza de o gambă (coapsă). 2012 Tabelul 1. -Prin pîrghie.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. pe parcursul acestor angajări am avut 10 victorii la tuş.

Рожков П. культуры и училищ олимпийского резерва / Ю. 4. № 2.Н.А. 1999. 2. №9. Ильин Г. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. Спортивная борьба. 5. В: Ежегодник. Шулика [и др]. 11. Завьялов А. 2012 sportivilor.Ф. C. №8. oferindu-le posibilitatea de a medita asupra nivelului de pregătire. 1997.И.А. М. Оленик В. Миндиашвили Д.. 241 с.А. А. Модельные характеристики сильнейших борцов в вольной борьбе // Спортивная борьба. Игуменова Л.. Кононов JI.Н. putem presupune că studiul privind pregătirea multianuală a sportivilor de performanţă din ţările calificate la Jocurile Olimpice va permite identificarea aspectelor pozitive şi negative ale pregătirii sportivilor autohtoni. Курамшин Ю. Дзюдо. техникумов физ. Л.: Физкультура и спорт. Система и борьба: Учебник для СДЮШОР. 9. Как повысить соревновательную надѐжность высококвалифицированных борцов. 6.7. 8-10. Chişinău: USEFS.А. Шулика Ю. Галковский Н.: Физкультура и спорт. М. Новиков А. 1979. 2010. 12-19. Специфика мастерства борцов различных манер ведения поединка.: Физкультура и спорт. Годик М..Г. В: Теория и практика физической культуры. în baza celor menţionate. пед. 28-30.Ф. „menţineri în poziţie periculoasă‖ – 28 şi „fixarea piciorului la scor egal‖ . и др. precum şi asupra mijloacelor şi metodelor utilizate în cadrul procesului de antrenament. 2010..А. Шевцова Л. Unica performanţă a fost locul cinci: Burcă Alexandru. 2006. Шустин Б.: Изд. №3.Г.Г. 1984. Дис. Каргин Н. №12.. С. 8..Г. С. 136 с. ЛГПИ. 104 с. С. спортивных фак-тов пед. Метод последовательного планирования экспериментов при изучении прогностичности наиболее важных для спортивного отбора показателей. 1975. Bibliografie: 1. 1980. 5. С. С. В: Теория и практика физической культуры.A. 2012 156 . Современная предсоревновательная подготовка борцов. М. Завьялов Д. care prezintă un mare interes pentru sportivi şi antrenori. Маримяп В. В: Теория и практика физической культуры.43-45. Дрижика А. … канд.П.Н. 1976.. Красноярск.М. 161 с. 800 с. Охотин В. Ростов н/Д: Феникс. Красноярск.Л. 7. Дифференциальная психофизиология физического воспитания и спорта. Система подготовки борцов международного класса. Индивидуальность и эффективный арсенал техники в спортивной борьбе.A. наук.doar 19. 1979. 1998. Luând în consideraţie evaluarea luptătorilor autohtoni la campionatele Mondiale în ultimii trei ani (2009. 3. В: Теория и практика физической культуры. 2011) cu părere de rău nu intrăm nici în numărul celor treizeci ţări din clasamentul mondial. ин-тов.. Зависимость скоростных способностей спортсменов и способности их обучаемости от степени концентрированности нервных процессов. 10.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 34 -37. Concluzii Astfel. Блеер А. 1995.

Actualitatea. maximal test.. alergări de viteză pe diferite segmente va creşte dacă metodica experimentală de îmbunătăţire a capacităţii de viteză a copiilor de 13 -15 ani se va baza pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea deprinderilor motrice. actualmente. student. apar greşeli la executarea mişcărilor. la etapa specializării iniţiale. Chişinău Mruţ I. pour. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. iar dezvoltarea calităţilor fizice de obicei se face independent de formarea măiestriei tehnice [2. physics load. cît şi tehnice se face intuitiv. 2012 CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR BIOMECANICE ALE TEHNICII ALERGĂRII DE VITEZĂ (200-400M) LA ATLEŢII DE VÎRSTA 13-15 ANI (ETAPA SPECEALIZĂRII INIŢIALE) Ojog M. power.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. The present research focused on the problem of sport training of the young sportsmen. Metodele elaborate pentru învăţarea elevilor. încă mai există întrebări privind căile mai eficiente şi mijloacele concrete ale pregătirii fizice şi tehnice în procesul de învăţare a tehnicii corecte a alergării de viteză. period of recove. şi dificultăţi în corectarea lor. 3]. a tehnicii alergării de viteză practic nu s-au schimbat. în plan ştiinţific. De cele mai dese ori.. 3]. Estimation of influence a few physical exercise on the physical body and reaction on them. 4]. în final.. conf. Subiectul cercetării particularităţile biomecanice ale tehnicii alergării de viteză la etapa specializării sportive iniţiale la elevii de 13-15 (400-200m în sală). accentul în formarea pregătirii atît fizice. ceea ce conduce. atunci putem constata că. Obiectul cercetării: îl constituie mijloacele si metodele de îmbunătăţire a calităţii motrice ―viteza‖ la elevi în alergările de viteză în cadrul şedinţelor de antrenament. Summary. şi nu întotdeauna corect [1.univ. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. din punct de vedere biomecanic. în pofida faptului că. Eficienţa şedinţelor de antrenament ce includ. la micşorarea eficienţei procesului de învăţare [3. explosive power. Chişinău Keywords: sport training. 2012 157 .. Chişinău: USEFS.. Dacă vorbim doar de alergarea de viteză. dr. mulţi specialişti încearcă să aplice noi metode pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare. 2. pulls. ceea ce conduce la pierderi de energie. luîndu-se în considerare influenţele pedagogice ce îmbunătăţesc structura coordinativă a actului motric. Ipoteza cercetării.

luînd în considerare corectările pedagogice care activizează structura coordinativă a acestuia. au fost folosite ca bază pentru stabilirea ipotezei de cercetare şi examinarea datelor obţinute. sistematizarea si generalizarea literaturii de specialitate. 2. pe baza dezvoltării calităţilor fizice şi perfecţionarea caracteristicilor tehnicii (cinematice şi dinamice) în alergarea pe distanţe scurte. În calitate de factor experimental. în perioada februarie 2012 – aprilie 2012 –a avut loc prelucrarea datelor obţinute.conform metodei propuse de noi. 2012 Scopul lucrării constă în elaborarea şi de argumentarea experimentală. a fost aplicată metodica învăţării calităţii motrice ‖viteza‖. iar cea experimentală . în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012 s-a desfăşurat experimentul pedagogic. Pentru realizarea sarcinilor propuse. observaţia pedagogică. Chişinău: USEFS. Ansamblul de metode a fost folosit pentru definirea sarcinilor cerecetarii. a metodicii perfecţionării tehnicii alergării de viteză a elevilor. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric. ca la începutul experimentului. Elaborarea metodicii experimentale de creştere a calităţii de viteză a elevilor de 13-15 ani. în condiţiile şedinţelor de antrenament. Sarcinile cercetării: 1. bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric.05). a fost folosit un complex de metode de cercetare: analiza literaturii de specialitate. Grupele au fost formate astfel. Stabilirea caracteristicilor de bază ale tehnicii alergării de viteză şi argumentarea mijloacelor şi procedeelor dezvoltării rapidităţii mişcărilor. diferenţe în pregătirea tehnică şi fizică practic nu existau (P>0. pe baza căreia activează majoritatea antrenorilor. Verificarea experimentală a eficienţei metodicii propuse de sporire a calităţilor de viteză a elevilor de 13-15 ani.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. la etapa a II-a (ianuarie 2011 – aprilie 2012) a fost desfăşurat experimentul pedagogic în cadrul procesului de antrenament în ŞSS de Atletism a MTS al RM: ianuarie 2011 – mai 2011 a avut loc testarea prealabilă şi selectarea grupelor martor şi experimentală. experimentul pedagogic şi metodele matematico-statistice. Organizarea cercetărilor şi a experimentului pedagogic Cercetarea a fost efectuata în procesul şedinţelor de antrenament. măsurări pedagogice de control. în perioada 2010 – 2012 în două etape: la etapa I (septembrie 2010 – ianuarie 2011) au fost analizate datele din literatura de specialitate. 2012 158 . În componenţa grupelor experimentale si martor au fost incluşi cîte 10 copii de vîrsta 13-15 ani. grupa martor s-a antrenat conform metodicii tradiţionale. Analiza. 3. s-a desfăşurat anchetarea antrenorilor care lucrează cu atleţii-alergători de viteză.

6 ±0.05 P<0.3 0. 7. crt.5 ±0.14 204 ±24 199 ±19 70. au fost luate in considerare influentele pedagogice.15 0.0 2.13 1.77 P<0.25 4.05 P<0.05) va fi egală cu 2.05 P>0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 P>0.8 3.42 2. 9.05 P<0.05 P>0.59 Alergare 400 m (s) 2.66 7.4 0.1 ±0.28 4. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.22 3.43 P P<0. 8.6 ±0. orientate spre formarea structurii pasului de alergare şi asigurarea influenţării complexe asupra sistemului de mişcări. 2.0 ±0.4 ±0.0 ±0.92 0. 10.52 68.11 1.05 Notă. La fel.51 ±0.4 ±0.57 1.86 0.25 5.81 3.8 ±0.8±0.05 P<0.45 ±0.18 4. Analiza rezultatelor obţinute.94 2. 5.84 0.75 69.05 P>0. Metodica propusă a demonstrat o eficacitate înaltă în cadrul şedinţelor de antrenament cu elevii de 13-15 ani.0 0.2 0.3 Caracteristicile statistice t 0.3 ±0.05 P>0. Partea practică a metodei experimentale includea trei grupe de exerciţii.7 ±0. 2012 Tabelul 1.25 5. (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Săritura în lungime de pe loc (cm) Alergare 400 m (s) ∆ 0. 4.32 P>0. (s) Diferenţa dintre timpul pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p. valoarea critică a lui tcr Student pentru pragul de 5% (P<0.1 0.75 P P>0.78 0. care activizează structura coordinativă şi cea a actului motric.0 1. Tabelul 2.23 8.7 3.0 ±0.3 0.23 1.7 ±0. 1 2 3 4 5 6 7 8 Teste Alergare 60m (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare30m lansat (s) Diferenţa dintre timpii pe 30m s/p şi lansat (s) Alergare 20m s/p (s) Frecvenţa paşilor (nr/s) Lungimea paşilor (m) Grupa experimental ă X ±m 8.55 7.31 0.05 P<0.6 ±0.9 ±0. 1.8 3. crt.25 5.09 X ±m 8.75 (s) Alergare 30m s/p (s) Alergare 30m lansat.16 ±0.4 ±0.2 ± 0.99 0. Indicii nivelului iniţial de pregătire fizică şi tehnică a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală şi martor Nr.19 0.30. 2012 159 .05 2.2 0.05 9 65.3 2.94 ±0.30.05) va fi egală cu 2.68 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) 1.05 P>0. Grupa experimentală Teste Alergare 60m Grupa de control X ±m X ±m 9.30 4.01 ±0. 3.19 4.54 ±0.1 0.54 P<0.27 3.07 0.11 222 ±12 209 ±13 Saritura în lungime de pe loc (cm) Grupa de control ∆ Caracteristicile statistice 0. 6.06 5.81 0.25 4.75 1.4 ±0.22 5. Pentru n = 18.64 7.11 3.81 0.30 0.5 ±0.05 P>0. deasemenea a fost Chişinău: USEFS.4 0.1 2.1 t 2.22 4.0 ±0.9 ±0.1 0.05 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) Notă. Indicii nivelului final ai pregătirii fizice si tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor Nr.05 P>0.05 P>0.05 P>0.9 0.11 1.1 0. Pentru n = 18.05 10 8.5 ±0.64 ±0.81 0.05 13.8 ±0.01 ±0.

.. din punct de vedere biomecanic. n-au fost depistate ( P>0. Киев: Здоров’я. Биомеханические основы техники бега. Bibliografie: 1. aplicând metode foarte variate de antrenament. 1994. Concluzii 1. 1994. Максименко Г. cît şi la cei cinematici. Кудинов А. Şedinţele de antrenament în grupa de control se efectuau conform programei tradiţionale de instruire. 7-9.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Тренировка спринтеров: Объемы беговой нагрузки в годичном цикле // Легкая атлетика.. д-ра пед.datele obţinute în urma experimentului pedagogic. 2. asemănătoare cu cele de bază.А. Exerciţiile propuse au fost selectate atît în scopul îmbunătăţirii tehnicii alergării de viteză. Diferenţe semnificative între grupe.. care contribuie în cea mai mare măsură la executarea mişcărilor corecte. 2012 pe larg folosită informaţia bazată pe logica alcătuirii unui şir de exerciţii şi sarcini. Подготовка юных бегунов.Г.Н. Суслов Ф. Au fost analizaţi indicii alergării de viteză. Pe tot parcursul experimentului. în scopul eficientizării însuşirii mişcărilor de către elevi cu o eficacitate mai mare. 2012 160 .П. Москва. 3. Орещук С. am constatat că una dintre cele mai efective metode este metoda antrenamentului individualizat. Никитушкин В. 4. În rezultatul studiului şi al observaţiilor efectuate asupra elevilor de 13-15 ani. 3. Se prevedea executarea unui număr mare de exerciţii dinamice. astfel putem considera că experimentul s-a soldat cu rezultate semnificative. Комплексная система подготовки школьников в различных видах легкой атлетики: Автореф. 1988. Experimentul organizat a demonstrat că pregătirea tehnică a elevilor poate fi influenţată pozitiv. 49 с. cît şi pentru dezvoltarea grupelor musculare necesare. 2. dar cu îndeplinirea sarcinilor individuale în situaţii diferite. antrenorul a venit doar cu explicaţii şi demonstrări. № 11. 1993. Cu toate acestea. дис.А. . Testele aplicate în experiment şi-au dovedit eficacitatea în ambele situaţii. 98 с. În Tabelul 1 sunt prezentate datele iniţiale ale pregătirii fizice şi tehnice a elevilor de 13-15 ani ai grupelor experimentală si martor. la începutul experimentului pedagogic. Chişinău: USEFS. C. atît la parametrii de viteză. Мирзоев О. наук. iar în Tabelul 2 .. Харьков: ХГУ. 112 с. normele si volumul alergării de viteza in ambele grupe au fost aproximativ egale.05).

portar. Conţinut. student. In this sense. profil. our work aims at investigating the motive profile of somatic and II junior teams and reporting data collected from the federation developed specialized models and domain specialists. În vederea elaborării prezentei lucrări. Universitatea din Piteşti. primul atacant al echipei. a elaborat modele somatice (tabelul 1) şi motrice (tabelul 2) pentru fiecare post de joc în parte. am utilizat următoarele metode de cercetare: studierea literaturii de specialitate (probleme legate de antrenamentul sportiv în general şi jocul de handbal în special. Având în vedere obiectivele prioritare ale eşalonului de performanţă al juniorilor II promovarea pe verticală şi optimizarea performanţelor sportive. jucătorul specializat pe postul de portar este ultimul apărător şi.. instruirea echipelor de juniori. metoda statistico-matematică (în vederea prelucrării şi interpretării măsurătorilor efectuate la parametrii somatici şi motrici la nivelul echipelor de juniori II). caracteristicile portarului trebuie să corespundă modelului naţional şi internaţional.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Introducere. Aceste modele constituie linii orientative pentru obiectivizarea selecţiei şi garanţia obţinerii unor performanţe superioare la nivelul fiecărui eşalon de performanţă. pregătirea jucătorului specializat pe postul de portar). 2012 STUDIU PRIVIND PROFILUL JUCĂTORULUI PORTAR LA NIVELUL ECHIPELOR DE HANDBAL JUNIORI II Oprea G. in full accordance with the current structure and content of the game engine of technical and position specific tactical game. aflate în deplină concordanţă cu structura motrice a jocului actual şi conţinutul tehnico-tactic specific postului de joc. Handball game today requires the somatic and motor skills special participants. România Cuvinte cheie: handbal. specialiştii domeniului. juniori. dar şi urmărirea evoluţiei jucătorilor portari în meciuri directe sau înregistrate). elaborat pentru eşalonul de performanţă din care face parte. Pentru jocul de handbal. metoda observaţiei pedagogice (în timpul lecţiilor de antrenament. 2012 161 . Jocul de handbal actual impune a participanţilor calităţi somatice şi motrice deosebite. în colaborare cu federaţia de specialitate. totodată. alături de experienţa personală ca fost jucător de handbal de performanţă specializat pe acest post de joc. Chişinău: USEFS. Metode. Pentru a face faţă cu succes situaţiilor variate şi mereu schimbătoare. Summary.

Chişinău: USEFS.08 Probele de control considerate reprezentative pentru jucătorul specializat pe postul de portar sunt: deplasare în triunghi (necesară deplasării în poziţie fundamentală între cele două bare verticale). Tabelul 3.07 0. aruncarea mingii de handbal la distanţă (lansarea contraatacului şi aruncări din poartă în poartă).01 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. abaterea standard şi coeficientul de variabilitate.2 0. împreună cu conducătorul ştiinţific al lucrării.38 Lungimea palmei (cm) 20.92 4.46 2. Modelul motric al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Proba Performanţa 30 m plat Decasalt (secunde) (metri) 4''4/10 24 Aruncarea mingii (metri) 38 Deplasare în Testul Cooper triunghi (sec. am efectuat o serie de măsurători la indicatorii somatici (tabelul 3) şi motrici (tabelul 4) prezentaţi.86 Pentru evidenţierea profilului motric al jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul eşaloanelor de juniori II. 30 m plat cu start din picioare (recuperarea rapidă a mingii). Modelul somatic al jucătorului portar la nivelul juniorilor II Talia (înălţimea) (cm) 178 Anvergura (cm) 181 Lungimea palmei (cm) 18. 2012 162 . Profilul somatic al jucătorilor portari la echipele de juniori II Indicator Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate Talia (înălţimea) (cm) 185.67 3. Principalii indicatori statistici prezentaţi în urma măsurătorilor efectuate au fost: media aritmetică.5 Talia-100/greutate 1. am colaborat cu antrenorii echipelor care ne-au transmis rezultatele la probele de control (tabelul 4).65 Anvergura (cm) 187.06 1. testul Cooper (rezistenţa aerobă).46 2. Valorile modelului motric la nivelul juniorilor II sunt prezentate în tabelul 2. 2012 Tabelul 1. Tabelul 2. la un număr de 24 de portari participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II. decasalt (sărituri rapide şi în lungime).26 Talia100/greutate 1.) (metri) 20''0 2400 În vederea stabilirii profilului jucătorilor specializaţi pe postul de portar la nivelul echipelor de handbal juniori II.

87 m.32% (omogenitate mare).07 cu o abatere standard de 0.01 şi un coeficient de variabilitate de 1.0 secunde cât reprezintă valorile modelului pentru această probă.35 secunde cu o abatere standard de 0. Chişinău: USEFS.87 Aruncarea mingii (metri) 41. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.57% (omogenitate mare). peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 8. 2012 163 . peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 3. unde media aritmetică este de 4.82 3. aruncarea mingii de handbal la distanţă cu o medie aritmetică de 41. anvergura are o medie aritmetică de 187.56% (omogenitate mare).4 0.06 secunde (distribuţie normală.06 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2.32% (omogenitate mare).92 2452 67. peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1. decasalt 24.20% (omogenitate mare) şi testul Cooper 2452m. Profilul motric al jucătorilor portari la echipele de juniori II Proba Media aritmetică Abaterea standard Coeficientul de variabilitate 30 m plat (secunde) 4.07 0.65% (omogenitate mare).26% (omogenitate mare).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. cu o abatere standard de 0. faţă de 20. cu o abatere standard de 4. cu o abatere standard de 0.06 1.35 0.20 Deplasare în Testul triunghi Cooper (secunde) (metri) 22. lungimea palmei 20. constatăm următoarele: înălţimea jucătorilor care activează pe postul de portar este de 185.90 m (distribuţie normală.58 m (distribuţie normală.57 8. În urma prelucrării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor privind parametrii somatici.46 cm (distribuţie normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2. media aritmetică fiind de 22.32 2.56 Discuţii. 2012 Tabelul 4.67 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate).4 m (distribuţie normală.48% (omogenitate mare).92 secunde cu o abatere standard de 0.2 cm cu o abatere standard de 0. raportul talie-100/greutate de 1.48 Decasalt (metri) 24. Rezultate inferioare ale valorilor modelului motric sunt înregistrate la proba de decasalt. La probele de control rezultate superioare faţă de modelul elaborat pentru această categorie de vârstă sunt obţinute la alergare pe distanţa de 30 m plat.92 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de federaţia de specialitate).90 2.58 0. cu o abatere standard de 3.86% (omogenitate mare).82 secunde (distribuţie normală. cu o abatere standard de 67.07 m.

. Contribuţii privind creşterea eficienţei jocului.com Chişinău: USEFS. Barcelona: ASOBAL. Profilul jucătorilor pe posturi şi implicaţiile acestuia în realizarea pregătirii fizice la handbaliştii juniori. 4. 1989. http://www. 2012 Concluzii În procesul de instruire desfăşurat la nivelul bazei de masă a handbalului de performanţă. 8. în deplină concordanţă cu conţinutul tehnico-tactic şi efortul specific. 2008. Bucureşti: CNEFS. Universitatea din Piteşti. Modelul jucătorului de handbal specializat pe postul de portar este determinat de conţinutul tehnico-tactic al postului. 2004. Popescu C. Handbal. C. Journal of Physical Education and Sport. Bibliografie: 1. 1969.V.. 2012 164 . Analele Universităţii .. Şufaru. Bucureşti: CNEFS. Metodica pregătirii handbaliştilor juniori. A. trebuie avute în vedere. 2008. Madrid. posibilităţilor de combinare a regimurilor calităţilor motrice şi caracteristicilor sistemului competiţional. caracteristicile efortului specific jocului şi postului. C. P. atât din punct de vedere somatic. El entrenamiento del portero: una propuesta metodológica basada en el tiempo..Dunărea de Jos. Bucharest. Profilul jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar participanţi în Campionatul Naţional al Juniorilor II se încadrează în modelul elaborat de specialiştii domeniului şi federaţia de specialitate. şi particularităţile individuale ale jucătorilor specializaţi pe un anumit post de joc privind profilul somatic şi motric. pe lângă particularităţile şi cerinţele metodologice generale.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Arslanagic. Bucureşti: UNEFS. Cucuian Dogaru C. 10. 2/2009. 7. traducere).coachesinfo. 2003. Xavier Pascual F. Teză de doctorat. 5. Ghervan. Mihăilă I... 2011. 2. Portarul – pararea loviturilor. 2008. 2005. 2009. La interceptación de la portera de balonmano: Efectos de un programa de entrenamiento perceptivo-motriz... Model of training for the national handball team goalkeeper. 3.. Ciencias del Deporte.. Bacău. M. Teză de doctorat. C. 6.. Evolution goalkeepers for men's 20 Handball European Championship. A. cât şi motric. 9. Rizescu. Handbal.. Jocul portarului. A. Gymnasium nr. Chişinău: Valinex. prin actualizarea modelării pregătirii fizice specifice portarului de handbal. Antúnez. Budevici. Galaţi.

În prezent. Chişinău: USEFS. deoarece durata. общая выносливость. Наибольшее повышение выносливости пловцов к работе определяемое в основном аэробными возможностями. lector superior.5]. может быть достигнуто на основе комплексного применения основных методов. 5] Aproximativ de o jumătate de secol se polemizează la tema eficacităţii comparative a metodelor pe distanţă şi intervale. Резюме. se elaborează variante optimale de perfecţionare a posibilităţilor cascadelor de oxigen în organism.. vitezei. pentru dezvoltarea rezistenţei. аэробные возможности. интервальный метод. специальная выносливость. În prezent. rezistenţei sunt studiate în lucrările mai multor autori [4. Locul principal le revine metodelor de antrenament. Chişinău Peştereva L. Chişinău Ключевые слова: плавание. Actualitatea: Problema dezvoltării rezistenţei are multe aspecte. se studiază pe larg aspectele pedagogice şi fiziologice în aplicarea metodelor de antrenament. 2012 METODELE DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI ÎNOTĂTORILOR ÎN EFORTUL CU CARACTER AEROB: ASPECTELE TEORETICE Popescu M. se acordă o atenţie deosebită problemelor privind formarea rezistenţei. Problema. дистанционный метод. Formarea rezistenţei la înotători este una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament contemporan. Particularităţile de vîrstă ale dezvoltării forţei. Adepţii antrenamentului pe intervale confirmă că această metodă va fi cea mai efectivă pentru creşterea capacităţii muşchiului cardiac. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport..4. student. Cercetarea anumitor aspecte ale rezistenţei atrage atenţia specialiştilor din medicina sportivă. şi respectiv.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Данная работа посвящена методам повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера на основе анализа литературных данных. deoarece randamentul inimii determină această calitate [3. fiind stringentă anume în ramurile sportive ciclice. determinată de capacitatea organismului de consumare a oxigenului. selectate corespunzător vîrstei şi nivelului de pregătire a înotărilor. 2012 165 . folosite în antrenamentul pentru creşterea rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la sportivii specializaţi în ramurile ciclice de sport. intensitatea şi diversificarea procesului de antrenament este în creştere continuă în toate ramurile de sport în special în sporturile ciclice. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. fiziologie şi biochimia sportului.

Studiile asupra acestei probleme au pus în evidenţă că numai îmbinarea metodelor menţionate va permite obţinerea efectului optimal de antrenament [6. 2. iar rezistenţa specială depinde de specificul fiecărui sport sau de repetarea sistemică a acţiunilor motrice din fiecare sport [7]. accentul se pune pe posibilitatea de a continua lucrul. Aprecierea şi influenţa dezvoltării rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la înotători. fiind analizată ca un proces ce apare şi se dezvoltă în timpul efortului şi este urmat de un lanţ de schimbări în organism. presupunem că metoda uniformă şi cea alternativă creează premise fundamentale pentru majorarea rezultatelor sportive ulterioare [3. 2012 Alţi specialişti presupun că. cînd se vorbeşte despre oboseală. 2012 166 . a cărei practicare provoacă nu numai efectul înalt de antrenament. În această lucrare. în planificarea antrenamentului iniţial. atunci cînd este vorba despre rezistenţă.4. 3. din punct de vedere fiziologic. specializaţi în ramurile sportive ciclice. treptat.2]. rezistenţa va fi determinată de capacitatea de a se opune oboselii. Analizînd rezistenţa din punct de vedere pedagogic. 7. Luînd în consideraţie opiniile specialiştilor. rezistenţa înotătorului este un complex de posibilităţi funcţionale care asigură organismul cu durata necesară de lucru în condiţiile programului sportiv. ci şi unul stabil [1. însă. vor fi aplicaţi astfel de termeni ca: rezistenţa generală şi specială. În procesul pregătirii multianuale a sportivilor juniori. influenţând asupra specializării lui sportive. s-au fixat următoarele sarcini: 1. Pentru realizarea scopului propus. care conduce la scăderea capacităţii de lucru. Argumentarea analitică a structurii şi conţinutului metodelor de antrenament. se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale. accentul se pune pe scăderea capacităţii de lucru. Chişinău: USEFS. unde rezistenţa generală reprezintă capacitatea de a executa un anumit lucru fizic într-un interval de timp. Scopul cercetării constă în studierea metodelor de dezvoltare a rezistenţei la înotători în efortul cu caracter aerob. posibilităţile aerobe pot fi majorate cu succes prin metoda pe distanţă. Studiul privind concepţiile teoretice tratează structura şi conţinutul procesului de antrenament. vom încerca să evidenţiem că.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. pe acest fond se va dezvolta rezistenţa specială. Ca aspect fiziologic.8]. Astfel.8]. îndelungat implicînd în activitate mai multe grupuri de muşchi şi.

creşte durabilitatea puterii anaerobe. Periodizarea rezistenţei în cadrul planului anual Faza pregătirii subfaza pregătirii Periodizarea rezistenţei Perioada pregătitoare Perioada competiţională generală specifică precompetiţională principală Rezistenţa aerobă Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa aerobă Rezistenţa specifică (ergogeneza) Rezistenţa specifică (ergogene za) Perioada de tranziţie tranziţie Anduranţa aerobă Rezistenţa aerobă se dezvoltă timp de 2-3 luni. în consecinţă. sunt bine dezvoltate în timpul antrenamentului de rezistenţă. Rezistenţa aerobă poate fi dezvoltată prin metoda condiţiei uniforme şi stabile cu o intensitate moderată medie. înseamnă că şi capacitatea lui anaerobă se ameliorează. intensitatea efortului trebuie să crească. sunt reduse sarcinile de antrenament. 2012 167 . 1). Aceeaşi concepţie este valabilă şi pentru faza de descărcare. antrenamentul pe intervale fortifică inima. Lecţiile de antrenament care pun accentul pe rezistenţa de lungă durată în regim aerob alternează cu activităţi de diferite intensităţi. un sportiv realizează un antrenament de rezistenţă în trei etape principale: rezistenţa aerobă. atunci cînd înaintea competiţiilor importante. apoi să se refacă mai rapid. O capacitate aerobă mare influenţează pozitiv asupra capacităţii anaerobe. Sistemul cardiorespirator al sportivului se ameliorează progresiv. O capacitate aerobă bine dezvoltată stabilizează. el putînd să-şi prelungească efortul înainte să ajungă în dficit de O2. În aceste condiţii. în decursul perioadei de tranziţie şi în faza iniţială de pregătire. unele organe sunt dezvoltate în funcţie de metoda de antrenament utilizată. În paralel cu adaptarea la antrenament. organismul se poate reface şi. capacitatea aerobă se bazează pe dezvoltarea sistemului respirator şi pe o respiraţie corectă. rezistenţa aerobă şi rezistenţa specifică (ergogeneza). De fapt. Tabelul 1. în special volumul de antrenament. viteza. iar. Folosind ca referinţă un plan anual cu un singur vîrf. Dacă un sportiv îşi ameliorează capacitatea aerobă. Astfel. de asemenea. se vor introduce lecţii de antrenament în regim aerob pentru a le înlocui pe cele intense. 2012 Organele.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. În orice caz. iar cel la altitudine sau de lungă durată măreşte potenţialul de utilizare a O2. Chişinău: USEFS. în special sistemul respirator care furnizează oxigenul. solicitante. apoi rezistenţa specifică (tab.

se efectuează în funcţie de frecvenţa contracţiilor cardiace 170-180b/min.A Pogosean despre impactul la distanţă a diferite metode asupra dinamicii calităţilor speciale ne permit să considerăm că. pe acest fundal în următorii ani se poate dezvolta rezistenţa specială. Acest fapt este reflectat convingător de indicii probelor funcţionale pe distanţă (600m pentru femei şi 800m pentru bărbaţi) [4]. spre sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii. După părerea lui V. tensiunea arterială şi schimbul de gaze). 2012 168 . fapt iraţional. la planificarea antrenamentului iniţial se acordă o atenţie deosebită dezvoltării rezistenţei generale.N. V. Antrenamentul pe intervale este orientat. în procesul de pregătire multianuală. V. În aplicarea metodelor pe intervale cu scopul creşterii randamentului aerob.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.Platonov.N. Frecvenţa contracţiilor cardiace depăşeşte 180b/min în timpul efortului şi scade ei pînă la 120b/min la sfîrşitul pauzei. aplicarea metodelor cu intervale.Vrjesnevschii. Studiile medico-fiziologice au evidenţiat că înotătorii antrenaţi preponderent prin metodele alternative şi uniforme au o productivitate aerobă mai înaltă a inimii şi trec mai repede prin procesele de productivitate şi recuperare după efort (indici ai pulsului. alternativ şi cel cu intervale.I. Monogarov. 3) determinarea intensităţii efortului la îndeplinirea exerciţiului pe durata pauzei.D. durata intervalelor de odihnă. Cercetările desfăşurate de V. Slobodeaniuk au permis să fie evidenţiată eficacitatea înaltă a metodei cu intervale şi pe distanţe pentru creşterea nivelului de rezistenţă în efortul cu caracter aerob. se poate constata că metodele alternative şi uniform creează condiţii prealabile pentru creşterea ulterioară a rezultatelor sportive [8].V. Rezultatele cercetării conduse de I. de regulă. în general. este necesar a se respecta următoarele principii bazate pe aspectul fiziologic: 1) durata unor exerciţii nu trebuie să depăşească 1-2min. uniformă sau alternativă de distanţe. Platonov. lungi şi medii (spre sfîrşitul acestei faze). 2) în dependenţă de lungimea porţiunii de antrenament. M. fiind factorii importanţi în limitarea nivelului de producere Chişinău: USEFS. se află în intervalul 45-90s. Luînd în consideraţie opinia autorului. 2012 Metodele predominante sunt: în antrenamentul uniform. deoarece în ambele cazuri se urmăreşte reducerea numărului de bătăi ale inimii şi scăderea eficacităţii antrenamentului. este prerogativa antrenamentului sportivilor calificaţi. ducînd la îmbunătăţirea concomitentă a rezultatelor sportive şi la sporirea posibilităţilor aerobe [7]. Volumul de antrenament atinge nivelurile cele mai înalte în faza aerobă şi în această etapă din planul anual [1].

T. Bompa în lucrarea sa menţionează că antrenamentul modern se caracterizează printr-o complexitate deosebită. de obicei. 2012 aerobă. alternarea porţiunilor parcurse cu o viteză relativ scăzută presupune creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace spre sfîrşitul porţiunii „intensive‖ de la 170-175 b/min şi reducerea ei spre sfîrşitul porţiunii „de intensitate mică‖ pînă la 140-145b/min [6].O. Însă impactul acestei metode nu este limita de creştere a volumului muşchiului cardiac. transportarea şi utilizarea oxigenului. care asigură captarea. de rînd cu metode pentru creşterea rezistenţei în efortul cu caracter aerob. 1 2 3 4 Compoziţia LA Zona Compensare Aerobă Combinată/prag anaerob Anaerobă 0-23mg 24-36mg 37-70mg 71-300mg Prima zonă se raportează la activităţi pentru încălzire. Zonele de efort bazate pe metoda LA (Mărăşescu.O. fiind foarte efectiv în sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 169 . antrenorul trebuie să stabilească cu precizie dozarea internă a efortului şi felul în care organismul reacţionează la stimulii de antrenament. Utilizarea ei dezvoltă consumul intensiv de oxigen de către ţesuturi.Bompa). Efortul pe distanţe. Însă savanţii menţionează că. În funcţie de concentraţia AL. este pe larg aplicat cel pe distanţe cu viteză alternativă (metoda alternativă). care este favorabil la nivelul producerii anaerobe. 1980) Zona Nr. Tabelul 2. este efectuată în intervalul de timp de la 10min pînă la 1. Chişinău: USEFS. prezentat de cercetătorul I. În acest caz.170b/min. Deseori. A fost prelevat şi analizat un eşantion de sînge din lobul urechii pentru a determina concentraţia de acid lactic. Mărăşescu (citat de T. Aplicarea metodei pe distanţe contribuie la perfecţionarea tuturor particularităţilor organismului. pentru desfăşurarea unor programe adecvate. activitatea de revenire între repetări şi activităţi uşoare la sfîrşitul lecţiei de antrenament. A II-a zonă reprezintă efortul cel mai greu din exerciţiile de rezistenţă aerobă. Metoda acidului lactic (LA) se referă la stabilirea cantităţii de acid lactic prezent în sînge ca urmare a antrenamentului [1]. a III-a zonă este un program tipic care le combină pe cel aerob şi anaerob. intense. în jurul pragului anaerob. efortul de antrenament a fost împărţit în patru zone (tabelul 2).5oră cu o frecvenţă cardiacă de 145 . şi cea de-a IV-a zonă se raportează strict la activităţile anaerobe.

în general. contribuie la sporirea semnificativă a posibilităţilor de viteză şi de rezistenţă. Соломатин В. Tinerii înotători al căror consum de oxigen are un nivel absolut înalt este raţional să se specializeze pe distanţe scurte. reacţia organismului se apreciază conform indicilor lactatului în sînge sau celor ai frecvenţei cardiace.Р.pe distanţe de staier. Creşterea semnificativă a rezistenţei înotătorilor. 3) zona creşterii maximale a posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiei cardiace 165-180b/min) [6]. Штернберг Ю. intensitatea efortului trebuie să fie planificată în baza reacţiei organismului înotătorilor la exerciţiile propuse şi complexele lor. 4. 2012 170 . orientîndu-se după indicii frecvenţei cardiace. Bucureşti.. Особенности воздействия непрерывного и интервального методов тренировки на организм юных пловцов. 2.. 1981. Concluzii 1. Teoria şi metodica antrenamentului sportiv.. determinate. Теория и практика физкультуры. editura fundaţiei „România de mîine‖. de schimbul mecanismelor anaerobe. şcoala naţională de antrenori. Волков Н. 2001 2.И. Bucureşti.Ж. Antrenamentul cu intervale pe porţiuni scurte are un impact major asupra îmbunătăţirii calităţilor aerobe. Nicu Alexe. 2012 În practică. O. împarte lucrul de antrenament în trei zone: 1) zona menţinerii nivelului posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 130-145b/min). 2) zona creşterii posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 145165b/min). Dezvoltarea calităţilor biometrice – periodizarea. iar înotătorii ce posedă indici înalţi ai pragului de schimb anaerob . avînd o eficacitate înaltă a nivelului cu caracter aerob. fiind determinată de nivelul efortului cu caracter aerob.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Bompa T. comparativ cu cea pe distanţă.N. Metoda antrenamentului cu intervale. М.. 3. Chişinău: USEFS. 5. În dependenţă de metoda aplicată cu scopul creşterii posibilităţilor aerobe. Bibliografie: 1. Spre exemplu. Platonov V.. folosirea metodelor pe distanţă şi cu intervale conduce la creşterea semnificativă a rezistenţei. poate fi obţinută prin folosirea în ansamblu a metodelor de bază. 1999 3. În antrenamentul înotătorilor de categorie înaltă. №4. în timpul efortului cu caracter aerob. Булгаков Н.

Физиология. Тренировка пловцов высокого класса.. Deşi sportul a atins un nivel înalt de dezvoltare. 2003). Матвеев Л.. Набатникова М. О методах повышения выносливости пловцов к работе аэробного характера. № 6. 2012 171 .П. (1999). Тараканов Б. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. INFLUENŢA CAPACITĂŢILOR DE COORDONARE ASUPRA PREGĂTIRII TEHNICE A LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER.Я.. 1971. conf. физкультура и спорт. Киев. (1998). этап начальной подготовки. 1972 6. lector universitar.П. Вайцеховский С. (2000). тактико-техническая подготовка..А.И.. Моногаров В. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Tudor. 1985 7. Dragnea A.Д. student.. practic în toate ramurile sale. Chişinău Ключевые слова: координационные способности. борцы вольного стиля. №8. 2012 4. Теория и практика физ... Гандельсман А. Слободянюк М.. Теория и практика физкультуры. influenţează aspectul practic şi totodată îşi dezvoltă relaţiile cu alte ştiinţe.С. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.М. .. Олимпийская литература. Погосян В. Tumanean G.Н.. V.. спортивная медицина. Dorgan V. Платонов В.Н. (1985). mai sus. ..культуры. Платонов Chişinău: USEFS. univ.Teodorescu-Matei C. în deplină consonanţă cu deviza olimpică: „mai repede. № 6. Сравнительный анализ эффективности методов воспитания выносливости у пловцов 11-12лет. el continuă să se dezvolte cu tempouri rapide. Фарфель В. Cercetătorii Замятин Ю. dr. Chişinău Grosu V.В. Биологические и педагогические аспекты выносливости.:М. 1971.. Платонов В. посредством акцентированного развития координационных способностей. Ти Пр.А.И. Резюме: В статье представлены результаты исследований по рационализации системы тактико-технической подготовки борцов вольного стиля на начальном этапе обучения. ETAPA INIŢIALĂ Sîrbu G. Платонов В. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Н. Бернштейн Н. Вржесневский И. care. (1991). 1997 8. Chişinău Busuioc S. Ştiinţa sportului se îmbogăţeşte permanent cu noi cercetări ştiinţifice.S.. Manolachi V. Лях В..A. VÂRSTĂ ŞCOLARĂ. 5.. (2003).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. mai puternic‖. (2002).. la rândul lor. Теория и практика физкультуры.Б. (1991.И.

(2009).. .analiza literaturii ştiinţifico-metodice.analiza statistico-matematicăconform lui Демченко П. Metodele cercetării . Din cei 24 de sportivi. debutanţi în luptele de stil liber. Scopul cercetării: perfecţionarea metodicii pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber prin dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Prelucrarea rezultatelor experimentului pedagogic prin intermediul metodei de calcul statistico-matematic. Subiectul cercetării: sportivii din cadrul Licelui Internat Republican cu Profil Sportiv clasele 6-7. Această problemă rămâne actuală. . .Н.2012 prin efectuarea testărilor finale în ambele grupe simultan. Obiectul cercetării: dezvoltarea capacităţilor de coordonare a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Experimentul pedagogic a început la 01. 4. 3. condiţia obligatorie în desfăşurarea experimentului pedagogic este ca. .2011 cu testarea iniţială şi a luat sfârşit la 01.experimentul pedagogic. 2. constituin subiectul cercetărilor noastre. Sarcinile cercetărilor: 1. În acest scop.metoda reprezentării prin tabelă. 2012 172 . conform indicatorilor fizici şi tehnici.convorbire cu specialişti în domeniu.observaţia pedagogică. să se formeze grupe omogene. Chişinău: USEFS. fiecare având câte 12 sportivi începători din clasele a 6-a – a 7-a. din start. 2012 В. Ipoteza cercetării: am plecat de la presupunerea că dezvoltarea capacităţilor de coordonare este o modalitate eficientă pentru perfecţionarea pregătirii tehnice a luptătorilor de stil liber la etapa incipientă. una martor şi alta experimentală. Analiza opiniilor specialiştilor referitor la influenţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare asupra formării pregătirii tehnice în diverse probe de sport. (2005). folosind metoda convorbirii. Teodorescu S. prin intermediul analizei literaturii ştiinţifico-metodice. Pentru a obţine rezultate ştiinţifico-metodice corecte. s-au efectuat testările de control privind indicii pregătirii fizice şi capacităţile de coordonare.П. Selectarea sportivilor care participă în cadrul experimentului pedagogic. . Ei recomandă un schimb proporţional de exerciţii de forţă cu exerciţii de coordonare în timpul antrenamentului sportiv.04.10. Analiza opiniilor specialiştilor în domeniul luptelor sportive privind pregătirea motrice a începătorilor şi influenţa dezvoltării capacităţilor de coordonare asupra calificării sportive. noi am alcătuit două grupe. (2006) menţionează faptul că dezvoltarea calităţii de coordonare influenţează simţitor asupra formării deprinderilor şi eficacităţii executării acţiunilor tehnice.

01.54 <0. grupa martor a continuat antrenamentele în acelaşi regim şi conform programei standard. pentru n=12 Indicii testaţi Tabelul 2.53 0.05 Capacitatea de orientare în spaţiu (sec) Deosebirile sunt semnificative pentru t ≥ 2.05 7 Capacitatea de orientare în spaţiu(sec) 4.03 >0.05 3 Supleţea (cm) 7.6 ± 0.21 0.13 2.14 1.4 ±0.25 4.15 8. 2012 Până la efectuarea experimentului. sportivii s-au antrenat conform programei standard de studii şi în acelaşi regim.85 ± 0.3 7.62 ±0.49 <0.07 cu probabilitatea P < 0.04 2. de trei ori pe săptămână.01 >0. Rezultatele comparative ale testării iniţiale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.6 ±0.18 6.61 >0. În conţinutul antrenamentelor grupei experimentale.16 8. În procesul de antrenament s-a ţinut cont de nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare la sportivi. durata antrenamentului fiind de 1 oră 30 min.06 2.07cu probabilitatea P<0. precum şi de diversitatea exerciţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare.4 ±0.09 < 0.19 7.83 >0.16 9.05 2 2.16 3.19 2.03 1.23 ± 0. Grupa martor Grupa Veridicitatea experimentală crt.05 4 Alergare de tip „suveică‖ (sec) 8.18 ± 0. În timpul efectuării experimentului.28 8.78 ±0.31 1.17 2.85 ± 0.39 6.21 2.27 <0. Exerciţiile de coordonare au fost incluse în partea pregătitoare şi în partea de bază a antrenamentului.44 2.82cu probabilitatea P<0.05 6 Echilibrul static special (sec) 6.97 ±0.15 ± 0.75 ± 0.86 >0.05 5 Echilibrul static general (sec) 8.25± 0.4 ±0.75 <0.52 ± 0.05 şi pentru t ≥ 2.57 ±0. Rezultatele comparative ale testării finale între grupele control (martor) şi experimentală Nr.65 ± 0. Tabelul 1.0 ± 0.05 5 Echilibrul static general (sec) 8.9 ± 0.05 4 Alergare de suveică (sec) 8.25 ± 0. pentru n=12 Chişinău: USEFS. Xi± m Xi± m t P 1 Alergare de viteză 30m 6.85 >0. iar grupa experimentală a început antrenamentele conform programei propuse de noi.06 3. Grupa martor Grupa experimentală Xf± m Xf± m Indicii testaţi Veridicitatea t P 1 Alergare de viteză 30m 5.18 4.12 2.63 >0. d/o.82 cu probabilitatea P < 0. cm) 3 Supleţea-aplecarea înainte (cm) 7. s-a mărit numărul de exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare. cm) 2.09 7.15 ± 0. Rezultatele cercetării sunt incluse în tabelele de mai jos.05 6 Echilibrul static special (sec) 5.05 şi pentru t ≥ 2.84 ± 0.56 <0.74 < 0.06 1. 2012 173 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 Săritură în lungime cu elan (m.05 2 Săritură în lungime cu elan (m.01.53 ± 0.05 7 4.9 ±0. sportivii au fost divizaţi în două grupe.05 Diferenţele sunt semnificative pentru t ≥ 2.35 ±0.35 ± 0.72 ± 0.13 1.

Teodorescu-Matei C. Учебное пособие для студентов. 2. Rezultatele obţinute în urma experimentului au demonstrat că luptătorii de stil liber.287 с. Capacităţile coordinative şi intermediare . 4. Editura Coresi. 75-97. Prin urmare. Teodorescu S. 518с.05). Biliografie: 1. O bună dezvoltare a capacităţilor de coordonare determină capacitatea de învăţare a acţiunilor tehnice noi. Замятин Ю. fapt ce trebuie avut în vedere în timpul antrenamentelor. V. Dragnea A. 2012 Concluzii 1. Anume în această etapă. 1999. Bucureşti: Moroşan. grupa experimentală a fost net superioară celei de control (P<0. În cadrul testărilor finale. la toate testele de control. s-a dedus că în cadrul testărilor nu sunt diferenţe semnificative (P>0. 6. fapt ce demonstrează că grupele sunt omogene. Кишинев. ceea ce este extrem de important pentru sportivii începători. Chişinău INEFS: 2003. Бернштейн Н. Manolachi V. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. ei obţin un volum mare de cunoştinţe motrice specifice probei practicate. acest fapt demonstrând că aplicarea programei propuse de noi la antrenamentele sportive a contribuit substanţial la dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Демченко П. Unele aspecte de individualizare a instuirii în sport. 6.. Тараканов Б.П.A.Bucureşti. Математико-аналитические методы в структуре педагогических исследований физической культуры.componente ale capacităţii motrice. Экспериментальное обоснование методики педагогического контроля физической подготовленности борцов // Пути повышения Chişinău: USEFS. О ловкости и еѐ развитии.И. докторантов. p. Teoria Sportului. тренеров. p. 5.. 2009. cât şi în ceea ce priveşte capacităţile de coordonare specială. 1991.П. 2012 174 . Antrenament şi competiţie. 4. care reprezintă activitatea motrice în cadrul luptelor libere.Sporturi de luptă-Teorie si metodică Chisinău 2003.51. La dezvoltarea capacităţilor de coordonare..05). Nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare influenţează simţitor asupra calităţii de execuţie a acţiunilor tehnice. Tudor. 5. М.А.05) între grupa de control şi cea experimentală. cărora li se acordă o atenţie mai mare în dezvoltarea capacităţilor de coordonare. Rezultatele sunt mai bune datorită programei aplicate în grupa experimentală. 2002. 49 . Bucureşti. 7. Analizând rezultatele dezvoltării motrice din cadrul experimentului pedagogic la etapa iniţială. Nivelul de pregătire tehnică influenţează direct asupra calităţii de execuţie a acţiunilor şi în competiţii. au obţinut rezultate mai bune atât în pregătirea fizică şi capacităţile de coordonare generală. 399 p. 2006. 3.: Физкультура и спорт. Editura FEST. 8. 3.. 610 p. Dorgan V. în grupa experimentală sunt înregistrate diferenţe semnificativ superioare grupei martor (P<0. преподавателей. putem trage concluzia privind importanţa nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare.

2012 175 . Л.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. тренировочные нагрузки. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. М. Chişinău Filipenco E. 1985.: Советский спорт. 9. Gimnastica artistică feminină se caracterizează prin complexitatea antrenamentului. который позволяет перевести юных гимнасток на второй год обучения в ДЮСШ. Резюме.. studentă..И. тренировка. П. недельный цикл тренировки. . Платонов В. 2000. totodată. prof. 2. Chişinău Ключные слова: начинающие гимнастки. 280 с. Туманян. Г. 11.Г. – 36 с. С.univ. 423 с.Ф. Кишинэу. dr. 3–10. Манолаки В. физическая и техническая подготовка. Учебное пособие. a programelor competiţionale şi. 1991. Лях // Физическая культура в школе. Спортивная борьба: Теория..С. В исследовании разработана программа и опробована на тренировочных занятиях с юными гимнастками на этапе отбора и начальной подготовке. объем и интенсивность нагрузки. 10. Координационные способности школьников: основы тестирования и методика развития / В. Chişinău: USEFS. 2005. UNELE CONSIDERĂŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT CU GIMNASTELE TINERE LA ETAPA DE SELECŢIE ŞI PREGĂTIRE INIŢIALĂ Tomaşevschi O. № 5. Кинезиология и психология. Полученные данные характеризует прирост показателей физической и технической подготовки.: ГДОИФК им. с. организация тренировки. 1998.И. Педагогический контроль за физической и техникотактической подготовленностью дзюдоисток: Методическое пособие. для ИФК. prin micşorarea vîrstei participantelor. Лесгафта.Киев: Вища школа.. В 4-х кн. 12. Кн. 2012 эффективности подготовки юных и взрослых спортсменов. 22-26. Лях В. методика. Теория спорта: Учебн.Н.

de fapt. cerinţele programelor. a avut progrese remarcabile. 2. 3. bucurîndu-se de succese şi popularitate foarte mare [1. cerînd eforturi mari. 2012 Pregătirea gimnastelor de calificare înaltă este un proces pedagogic complicat. depistarea elementelor „noi-Ultra-Si‖ depind în mare măsură de fantezia şi imaginaţia sportivelor. Perfecţionarea continuă a metodicii de antenament al gimnastelor de 7-9 ani va fi legată cu studiul conţinutului şi volumului. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor tinere. observaţia pedagogică. Însuşirea cu succes a exerciţiilor complicate este posibilă numai prin prisma îmbinării mijloacelor diverse şi a genurilor de pregătire la toate etapele antrenamentelor multianuale şi. dorinţe puternice şi cunoştinţe nu numai de la antrenori. alternarea şi raportul de timp la diferite genuri de pregătire. 2012 176 . comună pentru toate etapele de pregătire-îmbinare a diferitelor mijloace-genuri de pregătire este aplicarea unor eforturi de intensitate înaltă la lecţiile de antrenament. îndeosebi. Chişinău: USEFS. se consideră o verigă în formarea premiselor pentru realizarea ulterioară a unor rezultate sportive înalte. metoda de înregistrare a indicilor pregătirii fizice şi tehnice. Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate privind selecţia şi pregătirea tinerilor gimnaste. Gimnastica artistică este un domeniu cu o evoluţie spectaculoasă. care. ci şi de la societate. şi continuă în decurs de 8-10 ani. care. Metodele de cercetare: analiza şi generalizarea surselor literare. Determinarea volumului şi a conţinutului programelor de pregătire cu gimnastele tinere. 2. analiza documentelor de planificare a procesului de instruire şi antrenament al gimnastelor tinere. 3. Scopul cercetării: perfecţionarea şi argumentarea eficienţei structurii şi conţinutului de antrenament cu gimnastele de 7-8 ani la etapa de selecţie şi instruire iniţială. Originalitatea exerciţiilor. metoda grafică şi tabelară. la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. Una dintre aceste etape de importanţă mare este etapa de selecţie şi pregătire iniţială.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. de-a lungul anilor. Pregătirea gimnastelor trece prin mai multe etape. 4]. părinţi şi chiar de la gimnaste. Sarcinile cercetării: 1. tehnice şi artistice în antrenamentul sportiv. la 6-7 ani. a antrenorilor şi coregrafilor în elaborarea conţinutului pregătirii fizice. care ia început din copilăria timpurie.

aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică.28 1.52 2.00±0. „t” =3.87.30 7. care corespunde etapei competiţionale gimnastele trebuie să participe în testarea finală şi la competiţii.38 Săritura în lungime de pe loc (puncte) 6.40±0.05.27 .00±0.90 2. Podişorul (puncte) 2.50±0.c rt.10.96±0. „t” = 2.18 7.18 8. podişorul. Tabelul 1.01.29 7.20 2.15 1.79 2.80±0. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară.64 3.19 4. a fost desfăşurată a doua testare.42 Alergarea 20 m (puncte) 1.10 3.00±0.44 2.15 2.18 3.43±0. Mărirea treptată a cerinţelor şi înaintarea lor faţă de sportivele de performanţă impun specialiştii de domeniu să elaboreze metodica de selecţie a copiilor.20 7. selecţia primară se înfăptuieşte la sfîrşitul lunii august şi începutul lunii septembrie.65 2.03 2. Aceste fetiţe trebuie să fie de o înălţime mai mică şi mai „uscăţive‖ (slabe) decît celelalte fete de vîrsta lor. La sfîrşitul lunii octombrie.21 5.24±0.18 7. va corespunde atît interesului dezvoltării sportivului.19 3.63±0. Ridicarea picioareor pînă la echer din atîrnat la scară (puncte) 3.05±0. Desfăşurarea selecţiei determinate ştiinţific. Mediile de grupă obţinute de gimnastele tinere pe parcursul anului de studii Nr. mai ales la etapa de selecţie şi instruire iniţială. Chişinău: USEFS.15 4. Au fost cercetate fetiţele de vîrstă preşcolară mare (6-7 ani) şi fetiţele de vîrstă şcolară mică (7-8 ani clasele I). care a inclus aceleaşi probe (testarea iniţială).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 177 t1* t2 t3 1. P‹ 0.001 1. fără îndoială. pentru determinarea nivelului de pregătire fizică şi tehnică. Apoi toate fetiţele alese au participat la testarea preventivă la 8 probe: alergare 20m.88±0.21 6. săritura în lungime de pe loc.30 4.67 2.80±0. În continuare.18 3. cu toţi copiii testaţi preventiv au fost organizate şi desfăşurate antrenamente (de trei ori pe săptămînă) cu scopul de a le dezvolta capacităţile motrice în mod organizat. cît şi intereselor oamenilor care doresc să se implice în procesul de pregătire a lui. Sfoara (puncte) 6.31 3. sfoara.30±0.23±0. La sfîrşitul anului de studii (aprilie-mai).70±0. 2012 Metodica opranizării cercetării. P ‹ 0.00 5.18±0. de a-i învăţa diverse mişcări conform programei elaborate.72 3.80±0.20 8.69 3. Aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastcă (puncte) 6.36±0. Criterii statistice Х ± Sx Parametrii comparaţi Testare preventivă Testare iniţială Testare finală 7.19 4.26 5. Tracţiuni în braţe din atîrnat la bară (puncte) 3. P ‹ 0.60±0.75 1.40 1.72±0.13 4.29 2. Ţinînd cont de aceasta. 2. Flotări din sprijin culcat cu mîinile pe bancă (puncte) * Dacă „t”este egal cu 2.54±0.83 1.61 2. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.27±0.21 7.25 6.92.39 3.82±0.21 3.18 7.

Chişinău: USEFS. --●--●--.05-0. În aceste probe gimnastele au demonstrat note în limita de 6-8 puncte. 2012 178 . Dinamica indicatorilor pregătirii fizice (în note) la tinerele gimnaste: I —●—●— Alergare 20 m. au demonstrat rezultate relativ înalte în unele probe: alergare 20 m. începînd cu testarea preventivă. 2012 Mediile de grupă ale notelor calculate sînt prezentate în tabelul 1 şi figura 1.Podişorul.Podişorul. ---●--●--. notele obţinute în testarea preventivă sunt destul de mici. Mediile de grupă (în note) obţinute în testările preventive diferă semnificativ de indicii obţinuţi în testările finale (P < 0. Caracteristic este faptul că gimnastele supuse testărilor. II—●—●— Aplecare înainte din stînd pe bancă. tracţiuni în braţe din atîrnat la bară. În celelalte patru probe: săritura în lungime de pe loc.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.001). I II 9 puncte 8 ● ● 7 ● ● ● 9 puncte ● 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 2 ● ● 7 6 3 testare ● ● ● ● 1 2 3 testare Figura 1. Acest fapt se observă uşor din figura 1. Din tabelul 1. sfoara şi podişorul. se observă că gimnastele treptat măresc capacităţile proprii de la o testare la alta. în limita de 2-5 puncte. aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică. ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.

Bucureşti: Sport-turism.М. Общие основы спортивиой ориентации.Ю.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. tezei.gimnastele îşi măresc treptat capacităţile proprii de la o testare la alta. celei speciali se acordă 75%. отбора и прогнозирования в гимнастике.diferenţele dintre indicatorii testării iniţiale. Ch. Розин Е. Вып. 1982. iar pregătirii tehnice – 25%.. se conduc de cerinţele programelor de pregătire în planificarea antrenamentului gimnastelor tinere.05-0.8-80. Elaboarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv: Autoref.. dr. .. în linii generale. al programelor. al volumului de lucru. testările preventive şi finale sunt mai mici. În: Гимнастика (ежегодник). 1973. 4. iar volumul de pregătire fizică – 60%.001) în toate probele testate. În perioada pregătitoare pregătirii fizice generale. 19-24. 28 p. 3. raportul dintre pregătirea tehnică şi pregătirea fizică 50:50%. se poate menţiona faptul că gimnastele menţin o dinamică crescîndăuniformă. Bibliografie: 1. practic în toate probele (la testarea preventivă. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice la tinerele gimnaste reflectă următoarele: . Dungaciu P. 2. I. În perioada competiţională. p.. с. În dependenţă de perioada de antrenament. Bucureşti: Editura Stadion. Perfecţionarea metodicii procesului de antrenament al gimnastelor tinere trebuie să fie legat de studiul conţinutului. 2012 Totodată. Teoria antrenamentului sportiv. 2009. volumul de pregătire tehnică se măreşte pînă la 40%.. Harre D. Chişinău: USEFS.. al alternării genurilor de pregătire la etapa de selecţie şi pregătire iniţială. Aspecte ale antrenamentului modern în gimnastică. Problema organizării şi efectuării procesului de instruire şi antrenament cu gimnastele tinere la etapa de selecţie şi pregătire iniţială se află la un nivel de raritate în comparaţie cu alte probleme ale antrenamentului sportiv. Mediile de grupă obţinute în testările preventive diferă semnificativ de mediile de grupă obţinute la testările finale (p‹0. Antrenorii. diferă şi raportul genurilor de pregătire a gimnastelor. 2012 179 . Nanu L. 3. în pedagogie. se pot concluziona următoarele: 1. Se păstrează volumul de ore necesar la pregătirea fizică. Concluzii În baza studierii şi analizei literaturii de specialitate şi a investigaţiilor întreprinse. 2. iniţială şi finală).

în special aceasta se întâmplă din cauza încălcărilor ce au loc în zonele de shimb. Observaţii de termen lung şi analiza procesului de antrenament au arătat că mulţi specialişti organizează procesul de pregătire pentru alergarea de ştafetă greşit din punct de vedere metodic. componenţi ai echipei. de aceea. fapt care se poate realiza numai atunci. deseori. anume acestea fiind ţările care domină în lume în această probă. dar se desfăşoară în detrimentul acestuia. Scopul acestui studiu este de a scoate în evidenţă căile teoretico-metodice de perfecţionare a procesului de pregătire a sportivilor în proba de ştafetă 4x100m.эстафетная палочка. подготовительные упражнения. специальные упражнения. Chişinău: USEFS. folosind diferite mijloace de antrenament specifice probei. Chişinău Gancenco A. În mai multe cazuri. Chişinău Ключевые слова: эстафетный бег... în special în SUA. antrenor federal al RM la atletism. Резюме. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. тренировка. chiar şi la competiţiile de anvergură. studentă. В данной статье проводится теоретико-методический анализ наиболее важных аспектов учебно-тренировочного процесса одного из интереснейших видов лѐгкой атлетики – эстафетного бега 4х100м. Trebuie remarcat faptul că alergarea de ştafetă este foarte des folosită ca un mijloc al antrenamentului sportiv în pregătirea atleţilor de mare performanţă. Alergarea de ştafetă este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului şi unica probă în care rezultatul final se determină în baza reuşitei participării celor patru (sau mai mulţi) sportivi-alergători. Actualitatea. care este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului contemporan. Polonia.приѐм. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 2012 REPERE TEORETICO-METODICE ALE PREOCESULUI DE INSTRUIRE ŞI ANTRENAMENT ÎN PROBA ALERGĂRII DE ŞTAFETĂ 4X100M Virsta D. când sportivii se antrenează regulat. univ. ehipele sunt descalificate pentru încălcarea regulamentului de concurs.. Chişinău Povestca L.. dr. Rusia etc. Franţa. pregătirea nu numai că nu se potriveşte cu procesul de antrenament. Marea Britanie. 2012 180 . în unele ţări nu se acordă atenţie suficientă pregătirii tehnice a atleţilor.передача. Canada.. dar mai trebuie ca aceştia să poată interacţiona eficient în zona de schimb.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Cu părere de rău..conf. maestru al sportului. Nu este suficient ca într-o echipă să fie prezenţi patru (sau mai mulţi) alergători de mare performanţă pentru a obţine succese. технические приѐмы.

obţinute de fiecare sportiv în parte [3]. care apare atunci cînd sportivul ce transmite bastonul întinde braţul înainte. care.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. timpul poate fi redus nu numai din contul alergării din elan. antrenamentele direcţionate spre perfecţionarea tehnicii alergării de ştafetă se petrec într-un regim de viteză incorect. transmiterea are loc în cea dea doua jumătate a zonei de 20m. de obicei. transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie efectuată cînd vitezele ambilor sportivi sunt aproximativ aceleaşi. Problema activităţii competiţionale practice a fost studiată de specialiştii cehi. 2012 181 .în urmă. destul de des. sportivii se traumează mai des decît în celelalte probe. 2012 Astfel. rezultatul în alergarea de ştafetă poate fi cu 2. Pentru a realiza acest lucru. sunt necesare antrenamente planificate şi concentrare maximală. Transmiterea internă.0 sec mai bun decît suma rezultatelor în alergarea de 100m. Premisa pentru atingerea rezultatelor înalte în alergarea de ştafetă 4x100m este capacitatea sportivilor de a transmite bastonul de ştafetă cu viteză maximă. Mai bine ar fi dacă transmiterea va avea loc la al 16lea – al 18-lea metru. Transmiterea de sus. au fost studiatt de ei obţinînd date obiective. Analiza variantelor de transmitere a bastonului de ştafetă în Chişinău: USEFS. În ştafetă. Tipurile de bază de transmitere a bastonului sunt următoarele : 1. din anul 1987. apar în lucrul cu echipele de ştafetă. Practic. Autorii au analizat tot setul de caracteristici şi abordări pentru determinarea eficienţei organizării activităţii competiţionale a celor mai puternice echipe de ştafetă [8]. Uneori. Transmiterea externă. iar cel ce primeşte .5-3. Acest indicator poate fi folosit pentru controlul transmiterii bastonului. în afara alergării cu viteză maximală. Acest cuartet trebuie să fie combinat într-o uniune rezultantă. Transmiterea mixtă. Cel mai dificil este de a executa transmiterea în zona de 20m (cei care primesc ştafeta la a doua. adunaţi într-o echipă. trebuie să execute transmiterea bastonului fără greşeli. deoarece aceasta va da posibilitatea celui ce primeşte ştafeta să acumuleze viteză mai mare. 2. a treia şi a patra etapă au dreptul să înceapă elanul cu 10m pînă la zona de transmitere). În cazul unei tehnici optimale a transmiterii bastonului. 3. nu se ia în considerare starea sportivului: a reuşit acesta să se restabilească după antrenamentul precedent sau nu? Din această cauză. Trebuie ţinut seama de faptul că alergarea de ştafetă este mai mult decît doar o alergare simplă a patru sportivi. Problemele de bază care. analizînd rezultatele Campionatului Mondial de la Roma. anume în alergarea de ştafetă.3m). De obicei. 4. dar din contul ―spaţiului liber‖ (1-1.

B – de jos). echipele de ştafetă care au aplicat transmiterea de sus – în jos nu au fost realizat o interacţiune mai eficientă decît în transmiterea de jos – în sus [7]. finaliştii echipelor masculine preferă poziţiile startului fără sprijin. în care diferenţa de viteză dintre cel ce transmite şi cel ce primeşte este mare. că echipele cu o calificare mai joasă. Analiza poziţiilor de start folosite de sportivii ce primesc ştafeta. în consecinţă. Există multe variante de handicap. Sportivii de culoare consideră că acestea sunt mai naturale pentru a acumula treptat viteza. de obicei se bazează pe performanţele individuale ale participanţilor. Ea constă în aceea. ai căror participanţii nu au legături perfecţionate. Acest lucru se întîmplă nu numai în calificări. 2012 182 . Des.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Procedee de transmitere a bastonului de ştafetă (A – de sus. dar şi în finalele acestor concursuri. O tendinţă analogică a fost depistată şi la analiza activităţii competiţionale în alergarea de ştafetă 4x100m la Jocurile Olimpice din Seul (1988). unde se întîlnesc echipe care folosesc aproximativ aceleaşi variante de transmitere. a demonstrat că numărul variantelor poziţiei startului cu un singur sprijin (semiaşezat) şi a celui din picioare este aproximativ acelaşi. la pierderea bastonului. În ceea ce priveşte femeile. adică poziţia startului nu influenţează la acumularea vitezei în zona de elan. efectuată de specialiştii cehi. 1. folosite de sportivii diferitelor echipe de ştafetă pentru organizarea interacţiunii dintre sportivii care transmit şi cei care Chişinău: USEFS. şi. s-a observat că acestea preferă startul cu sprijin pe o mînă. Însă indicii grupei finaliştilor diferă esenţial. ceea ce conduce. Este important de menţionat faptul că în nici o competiţie analizată din perioada 1972-1988. Astfel. deseori. folosesc o transmitere mai puţin eficientă – cea „de sus – în jos‖. 2012 proba de 4x100m a demonstrat o egalitate aproximativă a variantelor „de sus – în jos‖ şi „de jos – în sus‖ (Desenul 1).

drept consecinţă. a poziţiei startului şi a variantei de transmitere a bastonului (des. 2012 primesc ştafeta. 2012 183 . Aici. dar într-o măsură foarte mare şi de perfecţionarea tehnicii interacţiunii sportivilor în zona de transmitere a bastonului. De aceea. în pregătirea alergătorilor de viteză pentru alergarea de ştafetă o mare atenţie trebuie acordată perfecţionării tehnicii primirii în zona de transmitere. care asigură participarea reuşită la competiţii de diferit rang (Chinograma 1) [6]. Totuşi rezultatele în alergarea de ştafetă 4x100m depind nu numai de pregătirea individuală. Tehnica predării .transmiterii bastonului de ştafetă Chişinău: USEFS. este reflectată influenţa posibilităţilor de viteză absolute ale sportivilor din echipele de ştafetă. Schema determinării semnului de control pentru începutul accelerării celui care primeşte ştafeta. 2. 2) [4]. Des.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Chinograma 1.

.5m). . un rol foarte important îl are handicapul. etapele II şi III – cîte 130m şi etapa a IV-a – 120m). În baza cercetărilor şi a lucrului practic cu echipele de ştafetă. .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. atît faţă de starea lor fizică.capacităţile coordinative ale alergătorilor în timpul interacţiunii în zona de 20m (primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă în timpul alergării cu viteză maximală a celor doi sportivi la distanţa braţului întins. . De mărimea handicapului în mare parte depind şi alţi indici. în timpul alergării cu viteză maximală. pentru o interacţiune bună între sportivi în zona de transmitere. Chişinău: USEFS.startul şi elanul de la start al celui ce primeşte la a II-a. 2012 Specificul alergării de ştafetă înaintează sportivilor anumite cerinţe.timpul trecerii bastonului de ştafetă a zonei de 20m.capacitatea celui ce transmite.diferenţa de timp a intrării în zona de transmitere dintre cel ce primeşte şi cel ce transmite ştafeta. 2) start cu sprijin pe o mînă (alternativ cu stînga şi dreapta).timpul alergării zonei de 20m din elan a celui ce primeşte ştafeta.exactitatea şi rapiditatea reacţiei motorii după percepţia vizuală. viteza şi exactitatea transmiterii). s-a stabilit că. cît şi faţă de executarea unui şir de procedee tehnice complicate în procesul transmiterii bastonului de ştafetă [8]. . În continuare.locul transmiterii bastonului de ştafetă. vom prezenta o serie de exerciţii pregătitoare şi speciale. Este vorba de: . în special la obiectul mobil (începutul alergării exact la trecerea marcajului de control de către sportivul ce transmite). . a III-a şi a IV-a etapă (incomoditatea poziţiei iniţiale de start). să perceapă distanţa pînă la cel ce primeşte. . care pot fi utilizate în procesul de instruire şi antrenament al alergătorilor de ştafetă pe distanţa de 4x100m [8]. .activitatea competiţională a sportivilor în alergarea de ştafetă (capacitatea de a vedea numai partenerul său şi de a reacţiona numai la semnalele lui). 2012 184 . Cei mai importanţi dintre aceştia sunt: . care influenţează asupra eficienţei interacţiunii alergătorilor în zona de transmitere a bastonului de ştafetă. 3) start cu sprijin pe o mînă. Exerciţii pregătitoare penrtu antrenarea alergării de ştafetă 4x100m: 1) accelerări de la start din startul de sus. pentru a da semnal la timp cu vocea (cu 22. 4) alergarea din startul de jos cu bastonul de ştafetă. I.viteza în regim de rezistenţă (lungimea etapelor în alergarea de ştafetă este mai mare de 100m: etapa I – 110m.stabilitatea psihologică a alergătorilor (interacţiunea la viteze înalte la sfîrşitul zonei de transmitere). . privirea orientată într-o parte – în urmă.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. La competiţii. Bastonul se transmite la comanda sportivului ce stă din spate. 6). situate la distanţa de 7m (de la linia „gata‖ pînă la linia „start‖) şi la distanţa de 8m de la linia „start‖ pînă la alergător(i). Cu toate acestea. puţin încetineşte. 2012 185 . diferiţi factori pot conduce la deplasarea marcajelor (nervozitate. de asemenea. 2012 Exerciţiile 1 . 7). Aici. cînd mingea ajunge la linia „start‖. Finalizînd transmiterea. Acel ce transmite ştafeta întinde braţul înainte de jos – în sus.. ―Ieşiri‖ din startul de sus la semnal: mingea rostogolindu-se ajunge la un anumit marcaj. Dacă mingea ajunge numai la linia „gata‖. Transmiterea bastonului de ştafetă fără marcaje se bazează pe aceea că sportivul care primeşte ştafeta apreciază vizual viteza alergării partenerului şi viteza sa de la start. mişcările braţelor ca în alergare. La comanda ‖unu – doi – trei – patru!‖. din mîna dreapta în mîna stîngă. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul sau cu toată echipa în alergare uşoară (la încălzire). 2). alergătorul duce braţul drept sau stîng în urmă cu palma deschisă. găsindu-se la distanţa de 1. Piciorul drept sau stîng este îndoit din articulaţia genunchiului.4 se execută individual şi la comandă (semnal) 5) exerciţiul 3. degetele fiind drepte. sportivul ce aleargă în spate. II. Imitarea primirii şi transmiterii bastonului de ştafetă.5m unul de celălalt. pune bastonul de ştafetă în laba mîinii celui ce primeşte. Imitarea transmiterii bastonului de ştafetă pe loc.m. cu începutul alergării în momentul trecerii marcajului de control de alergătorul care transmite . alergătorii stau pe loc. Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul în alergare cu accelerare pînă la 150m. apoi în dreapta ş. Sportivii se amplasează în ordine de şah la distanţa de 1 – 1. adică marcajul „gata‖ şi „start‖. Exerciţii speciale pentru antrenamentul alergării de ştafetă în întregime: Chişinău: USEFS. alţi factori). schimbîndu – se cu locurile cu partenerul. Exerciţii pentru insuşirea tehnicii transmiterii şi primirii bastonului de ştafetă: 1). de aceea transmiterea trebuie să se execute în condiţii cît mai apropiate de cele competiţionale. vînt. 5). Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă la diferite etape – la ―intrarea‖ în turnantă şi la ―ieşirea‖ din turnantă. Alergarea pe turnantă şi forţa centrifugă face alergarea mai dificilă. 4). influenţează viteza de la start a sportivului ce primeşte ştafeta. toţi sportivii încep alergarea din startul de sus. III.d. Primirea şi transmiterea ştafetei fără marcaj. 3). accelerează iar. sportivii aleargă pe un culoar. în acest moment sportivul ce a primit bastonul.a.5m unul de celălalt. Sportivii încep accelerarea. cu marcarea zonelor de transmitere.

căutînd bastonul. Chişinău: USEFS. . La instruire. dar nu pe punerea piciorului lui pe pistă. cedează din viteză. în timpul alergării pe a doua etapă.sportivul. aleargă mai aproape de linia exterioară a culoarului. Aceasta se întîmplă din cauza că alergătorul accentuează prea mult atenţia asupra semnalului. se deplasează. pierzînd controlul asupra vitezei de alergare. la ducerea braţului în urmă. cînd vitezele alergătorilor s-au egalat şi a fost pierdut momentul pentru comandă. 2). cînd sportivul nu vede marcajul sau se orientează după partenerul său. la următorii doi paşi. 3). trebuie acordată atenţie corectării celor mai frecvente greşeli în alergare de ştafetă: 1). Scopul celui ce transmite este să-şi ajungă partenerul. se dă comanda. Transmiterea ştafetei cu partenerul. se execută transmiterea. iar cel ce transmite nu poate să ajungă paretnerul. Acel ce primeşte începe alergarea înainte ca cel ce transmite să ajungă la marcajul de control. Cu toate acestea. 2012 1). iar sportivul de la a treia etapă nu s-a deplasat spre stînga. ca să-şi vadă partenerul şi să controleze marcajul. Elanul – 50 – 60m. Această greşeală apare de cele mai dese ori atunci. Transmiterea nu a avut loc. 2012 186 . Cînd distanţa dintre sportivi este egală cu aproximativ 1. Primirea şi transmiterea la etape aparte. iar uneori înainte de aceasta. 2). îl mişcă în stînga sau dreapta. cu fixarea timpului trecerii bastonului prin zona de elan şi cea de transmitere. Primirea şi transmiterea cu toată echipa (4 alergători) pe distanţa scurtată de 200m.la transmitere. în momentul transmiterii. 5).sportivul ce primeşte. Acel ce primeşte ocupă poziţia de start astfel. . spre partea internă a culoarului sau la prima şi a treia etapă.alergătorul ce ia startul la doua sau a patra etapă. şi posibilitatea de a se accelera a sportivului ce primeşte ştafeta.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Cauze pot fi mai multe: .sportivul ce transmite îşi reduce viteza după comandă. Transmiterea ştafetei are loc cu cîteva perechi concomitent. . Primirea şi transmiterea ştafetei pe toată distanţa. 3). neţinînd seama de faptul că viteza celui ce primeşte ştafeta creşte treptat. cu fixarea timpului. pe care este în stare s-o dezvolte sportivul ce duce bastonul. Acel ce primeşte după comanda celui ce transmite. a ocupat poziţia în stînga culoarului şi în timpul elanului nu s-a deplasat în dreapta. distanţa dintre sportivi creşte.5m. 4). în vîltoarea luptei competiţionale. la ieşirea din turnantă. Marcajul de control pentru fiecare pereche se alege individual. în momentul transmiterii ştafetei. . se ia în considerare viteza.

Маслаков В. Организация спортивной тренировки. datorită faptului că alergătorii trebuie să le realizeze în condiţii foarte dificile: spaţiu limitat de transmitere şi executarea acesteia cu viteză maximală. 267-272. C. 157с. Озолин Э. 5. pentru ca acei ce aleargă pe etapele trei şi patru să poată apuca de bastonul de ştafetă. Мирзоев О. 144с. Москва: ФиС. din punctul de vedere al mişcărilor realizate de sportivi (sunt mişcări ciclice naturale. 3. dar şi la descalificarea echipei.М. Легкая атлетика. nu se întâmplă. Киев: Вища школа. Теория спорта. se va folosi un vast arsenal de exerciţii pregătitoare şi speciale. 1987. Маслаков В. 1986.sportivii ce aleargă etapele doi şi trei nu întreprind nici o acţiune. fapt care poate conduce nu numai la scăderea performanţei. учебник для педагогических факультетов институтов физической культуры. respectându-se toate principiile didactice. tehnice şi psihologice ale partenerilor de echipă. "Материалы семинара по спринтерскому и барьерному бегу". С. putem menţiona faptul că alergarea de ştafetă este o probă pe cât de simplă. Резервы эстафеты. 4.. 7. В. 18-19. 1985.transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie executată cu braţul întins [1]. În final. Procesul de instruire şi antrenament trebuie să fie unul sistematic. обучение. variindu-le în diferite etape ale pregătirii şi ţinând cont de capacităţile fizice.. La predarea tehnicii transmiterii ştafetei. 6. . C.А. Москва: Олимпия. în mare parte). 334-349. 2012 187 . 6-17. Запорожанов В. 1978. № 5. Контроль в спортивной тренировке. Киев: Здоровье. Подготовка квалифицированных спортсменов. C. Concluzii şi recomandări metodice 1. Петровский В.33-35. cu părere de rău. Степанов В. 143-144. fapt care. Спринтерский бег.С. техника. C. Москва: ФиС. Легкая атлетика. Озолин Э. Москва.П.1986. 1976. C. . В. 3. 2. с.Н. Chişinău: USEFS. pe atât de complexă. Платонов В. a antrenorilor şi a sportivilor.М. Эстафетный бег: история.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. deseori.. Alergarea de ştafetă este o probă foarte spectaculoasă a atletismului. тренировка. 2012 . pentru a evita toate devierile de la rigorile tehnice şi regulamentare. 2.. 8. Bibliografie: 1. Москва: ФиС. 2009. 2001. Врублевский Е. ―Подготовка эстафетной команды 4 х 100 м‖. Эстафетный бег. care necesită o abordare foarte serioasă din partea specialiştilor.

а также практический опыт показывают. Тhai boxing. На протяжении последних десятилетий в Украине наблюдается феномен спонтанного проникновения азиатской физической культуры. Высокой популярности приобрел тайский бокс благодаря зрелищности и особой технике движения спортсменов включающей в себя прямые. в практику отечественного физического воспитания и спорта [1 – 3]. Chişinău: USEFS. которая может быть использована тренером и спортсменом при формировании и совершенствовании техники обсуждаемого элемента. blow by a knee. Анализ данных специальной литературы. что делает поединок весьма опасным и непредсказуемым. Summary. It was established that an important factor is the evolution of speed variation of kicking leg's joint. 4. Findings may be used for working-out the recommendations to perfect the technique of investigated locomotion. 2012 БИОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРА КОЛЕННОМ В ТАЙСКОМ БОКСЕ СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ Беленко С. в настоящее время. осуществляется на основе общих положений теории спорта и спортивных единоборств [1. поэтому тренеры ориентируются на приобретенный опыт и личные представления о технике данного элемента. 2012 188 . Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. что подготовка отечественных тайских боксеров. позволит получить дополнительную количественную информацию. which is different in qualified and highly qualified sportsmen. 5].. что техника ударов коленями носит описательный характер.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Постановка проблемы. специализирующихся в тайском боксе с использованием современных систем видеоанализа. в частности восточных единоборств. In the article were presented the features of blow by a knee in execution of the sportsmen of different qualifications based on the experimental researches. Киев Keywords: sporting technique. Обучение и совершенствование технике прямых ударов ногой и рукой осуществляется с учетом имеющихся знаний в специальной литературе по кик боксингу и боксу. Библиографический анализ позволил установить. а также боковые удары коленом и локтем. В связи с этим изучение особенностей техники удара коленом спортсменов различной квалификации.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.530 (S=4. Количество испытуемых 7 человек.9). проноса (движение бьющей ноги в сторону мишени). Результаты собственных исследований и их обсуждение. в правом голеностопном суставе составил 83. У спортсменов высокой квалификации в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали равнялся 200 (S=1.160 (S=2. Как показывает анализ соревновательной деятельнсоти спортсменов высокой квалификации.7). 2012 Изложенное выше позволило сформулировать цель настоящей работы – изучить биокинематические особенности техники удара коленом спортсменами различной квалификации. видеосъемка и биомеханический видеокомпьютерный анализ на основании комплекса «Qualisys». в котором приняли участие члены сборной команды г.640 (S=3. В коленном суставе правой ноги угол был в пределах 153. достижения ее в момент удара при точном попадании в цель. В нашей работе анализировалась техника удара правым коленом с исходного положения характерного для ближнего боя. что в исходном положении угол наклона туловища относительно вертикали составляет в среднем 210 (S=1. Инфракрасная видеосъемка проводилась с частотой 150 к∙с–1. удар коленом преимущественно используется в условиях ближнего боя. фаза замаха. Исследования проходили на базе лаборатории биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ. Угол в тазобедренном суставе – 173. но все они. коленном суставе был в Chişinău: USEFS. В каждой фазе решаются свои задачи. направлены на развитие максимальной силы. 2012 189 . Угол в правом голеностопном суставе составил 109.8).530 (S=2. Так. методы математической статистики.8). было выявлено. Киева по тайскому боксу.5). так или иначе. анализируя технику удара коленом квалифицированных спортсменов. Методы и организация исследования. в числе которых 2 мастера спорта и 5 спортсменов первого разряда. Значительно реже такой удар может наноситься в прыжке с дальней дистанции или средней дистанции. а также фаза удара. Технику удара коленом в тайском боксе принято условно делить на четыре фазы: исходное положение. специализирующихся в тайском боксе.7). При изучении техники удара коленом в тайском боксе использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников.

Как правило. в фазе проноса наблюдается резкое возрастание скорости всех суставов с бьющей стороны спортсмена.57 м∙с–1.106 м∙с–1. Для коленного сустава максимум результирующей скорости находится в пределах 6. в момент удара – 5. Необходимо отметить.9) соответственно.3). К моменту удара скорость значительно снизилась до 5.68 м∙с–1. что совпадает с моментом удара. совпадают во времени и опережают момент удара. как и отличительные особенности. пик максимума скорости коленного и голеностопного суставов опережает момент удара. Для коленного сустава максимум результирующей скорости составил 6.09 с до самого удара. К общим закономерностям следует отнести схожую динамику изменения скорости исследуемых суставов с бьющей стороны спортсмена. К моменту удара скорость снизилась до 5. как правило.780 (S=2. Изучение техники удара коленом спортсменами различной квалификации позволил установить как общие закономерности. При выполнении ударных действий важным является скорость бьющего биозвена.086 – 0. У спортсменов высокой квалификации максимальное значение результирующей скорости голеностопного сустава составляет в среднем 6. как правило.923 м∙с–1.723 м∙с–1.264 м∙с–1. 2012 пределах 157.534 м∙с–1. в момент удара – 5.217 м∙с–1.560 (S=2. Максимальная скорость тазобедренного сустава была в пределах 2. а в тазобедренном суставе – 159. при этом у высококвалифицированных спортсменов эти пики Chişinău: USEFS. что пики максимальной скорости голеностопного и коленного суставов.675 м∙с–1. в среднем за 0.534 м∙с–1. Одновременно происходит активное разгибание в голеностопном суставе правой ноги и коленном суставе левой. Причем достижение максимального значения скорости происходит. Максимальные значения результирующей скорости голеностопного сустава у квалифицированных спортсменов были в пределах 6. Для развития наибольшей его скорости необходимо определенной сочетание во времени движений других биозвеньев.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Важным также является совпадение максимального пика скорости бьющего биозвена с моментом удара. 2012 190 . В то же время пик максимума скорости тазобедренного сустава совпадает с моментом удара и составляет в пределах 3. Так. В коленном и тазобедренном суставах бьющей ноги отмечается сгибание.

что позволяет избежать дополнительных движений в этих суставах. Важной отличительной чертой можно считать то. 2012 191 . У квалифицированных спортсменов максимальные значения по модулю скорости коленного и голеностопного суставов значительно отличаются. практически одинаковы. 1. что скорость колена и стопы у спортсменов высокой квалификации по модулю. что бьющая кинематическая цепь имеет не зафиксированные степени свободы в отдельных суставах. так и высококвалифицированных спортсменов (рис. Этот факт косвенно позволяет говорить о том. 1). 2012 совпадают по времени. а у квалифицированных спортсменов пик скорости коленного сустава отмечается несколько раньше пика скорости голеностопного. Таким образом.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. А) Б) Рис. Другой причиной может служить несколько иное направление движение бьющей ноги. Б) квалифицированным Л-к (распечатка с экрана монитора) Вместе с тем. Chişinău: USEFS. Это может свидетельствовать о цельности бьющего звена. что является крайне важно при выполнении ударных действий. Спидограммы исследуемых точек тела при выполнении прямого удара коленом: А) – высококвалифицированным спортсменом Гк. Момент удара совпадает с пиком скорости тазобедренного сустава как квалифицированных. у спортсменов высокой квалификации отмечается меньшая потеря скорости для коленного и голеностопного суставов к моменту удара. которое осуществляется спортсменом посредством фиксации в коленном и голеностопном суставах. увеличивается масса бьющего звена.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. При этом конечное положение спортсменов различной квалификации подтверждает выраженное мнение. что свидетельствует о более эффективной передаче накопленного импульса силы от бьющего звена в место удара. при этом бедро бьющей ноги имело движение преимущественно вверх с продвижением вперед. что на современном этапе развития тайского боксе одним из наиболее актуальных вопросов является изучение техники удара коленом. Выводы. При изучении биокинематической структуры техники удара коленном спортсменами различной квалификации были выявлены отличия в динамике изменения скорости суставов нижней конечности с бьющей стороны спортсмена. Б) квалифицированным Лк (распечатка с экрана монитора) У квалифицированных спортсменов в момент удара туловище наклонено несколько вперед. чем вперед. бедро маховой (бьющей) ноги к моменту удара может иметь направление больше вверх. У высококвалифицированных спортсменов отмечается меньшая Chişinău: USEFS. 2012 Так. При этом происходит значительное отклонение туловища назад. 2. Да настоящего времени данная проблематика в специальной литературе представлена фрагментарно. На рисунке 2 показано. А) Б) Рис. Момент удара коленом в исполнении: А) – высококвалифицированным спортсменом Г-к. 2012 192 . что спортсмены высокой квалификации завершают удар явным продвижением бедра бьющей ноги вперед. Библиографический анализ показал.

Общая теория и ее практические приложения. ФЛП Дудукчан И. strength training.. А. Тайский бокс (практическое руководство).-Мн. Артеменко О.Н. Библиография: 1. the preparation. 384 с.С. 2007. повышение активной мышечной массы.Дроздов.М. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.В. наук. Тайский бокс в свое удовольствие: Практическое пособие / Под ред. 104 с.. Ростов н/Д: Феникс. 2012 потеря скорости колена к моменту удара.:АСТ.: Олимпийская литература. К. А. training process. 384 с. 2004.Касьянов. Мн. 2001. Б. пособие /. Тараса. что создает предпосылки для нанесения мощного удара.. 808 с. 224с 3. Панья Чарат. Аман Антилопов. В. М. motor qualities. 2007. что процесс силовой подготовки в современном спорте направлен на развитие различных силовых качеств. Т. An important aspect of strength training in volleyball is to increase the ability of athletes to the implementation of power quality in training and competitive activities of the sport. 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. канд. Параллельно с развитием силы Chişinău: USEFS. 2012 193 . В.Е. Бэкман. укрепление соединительной и опорной тканей. the activities of the autonomic nervous system and other motor qualities.Ковтик Муай тай свободный бой: Метод. 2000. 2.Н. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 100 лутших приемов тайландского бокса/ Бим Бэкман.Л. with sports equipment. Харьков. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Современное слово. специализирующихся в тайском боксе. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ Березний А. Шехов В.Г. which requires the optimum relationship of force. 5. Киев Нагорная В.Н. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением биодинамической структуры техники удара коленом спортсменами различной квалификации. Киев Keywords: young volleyball players. улучшение телосложения. Платонов В..О. Актуальность работы. а также более высокая согласованность движений в целом.: Харвест. Summary. Платонов отмечает. Муай – тай.

скоростная сила и силовая выносливость. Обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что требует обеспечения оптимальной взаимосвязи силы. позволил сделать вывод о необходимости проведения дополнительного исследования с целью устранения имеющихся недоработок и противоречивых точек зрения по вопросу применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Chişinău: USEFS. 2012 создаются предпосылки повышения уровня скоростных качеств. 2012 194 . а именно: максимальная сила. Полученные в процессе исследования сведения об эффективности применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет и разработанные на их основе рекомендации могут быть использованы в практической деятельности тренера по волейболу ДЮСШ. другими двигательными качествами. деятельностью вегетативной нервной системы. Важной стороной силовой подготовки является и повышение способности спортсменов к реализации силовых качеств в условиях тренировочной и соревновательной деятельности конкретного вида спорта. Цель работы: обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Анализ научной. Определить уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. Предмет исследования: влияние силовых упражнений на уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет. Научная новизна работы представляется нам в попытке выработать конкретные рекомендации относительно использования силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. Объект исследования: методика применения силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет. координационных способностей. со спортивной техникой. Задачи: Изучить и проанализировать литературу по вопросу использования силовых упражнений для волейболистов 16-18 лет. использованной в работе. методической и другой специальной литературы. Практическая значимость. гибкости. Только в спорте развиваются все виды силовых качеств (в зависимости от специфики вида спорта).

2). стоящих перед исследованием использовались следующие методы: . подъѐм туловища в сед из положения лѐжа) результаты в тестах между группой 17 лет и 18 лет у испытуемых имели незначительное различие в Chişinău: USEFS. наиболее высокие показатели кистевой динамометрии были в группе волейболистов 18 лет (рис. 1. В эксперименте принимали участие 14 волейболистов 16-18 лет.анализ и обобщение данных специальной литературы.статистические методы обработки полученных результатов. баллы По окончании эксперимента у большинства испытуемых был отмечен существенный рост уровня физической подготовленности. 5 4 УФП.физиологические методы исследования. Уровень физической подготовленности волейболистов 16-18 лет При выполнении теста «кистевая динамометрия». эффективность влияния силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет определяли по динамике физической подготовленности. 2012 Для решения задач. что свидетельствует об эффективности использования силовых упражнений.соматометрические методы исследования. 2012 195 . Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Сокол». Обоснование применения силовых упражнений в практике волейбола. педагогический эксперимент включал наблюдение в течении 4. . . сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. . 3 2 1 возраст волейболистов 16 лет 17 лет по окончанию эксперимента 18 лет до эксперимента Рис. При этом. если при выполнении других тестов определяющих силовую подготовленность (подтягивание на перекладине.педагогические методы исследования. .

Параметры занятий с отягощениями для волейболистов 16-18 лет Объѐм нагрузки (общее Кратность Интенсивность Возраст Продолжительность количество №п/п занятий в нагрузок (в % (лет) занятий (в мин) подходов в неделю от 1 ПМ) упражнениях за одно занятие) 1 16 3 40-60 20-30 50-60 2 17 3 60-90 25-35 60-75 3 18 2-3 60-90 20-40 70-85 Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Очевидно. Таблица 1. более низкая. что наглядно видно на рисунке. что такой результат связан с адаптацией организма испытуемых. к силовым нагрузкам и. имеющих стаж занятий с отягощениями в связи с возрастом. 2. Уровень развития силы кисти у испытуемых в зависимости от возраста и методики развития силовых качеств. Для достижения вышеперечисленных эффектов необходимо соблюдение следующих параметров (табл. либо стабильность результата в силовых упражнениях. По окончании эксперимента наибольшего увеличения уровня силы кисти добилась группа 16 лет. 1). как следствие. то при выполнении кистевой динамометрии уровень развития силы кисти существенно различался. баллы 5 4 3 2 1 16 лет 17 лет 18 лет возраст уровень развития силы кисти в начале эксперимента уровень развития силы кисти по окончании эксперимента Рис. а наименьшего группа волейболистов 18 лет. 2012 начале эксперимента. 2012 196 . Сила кисти.

с интервалами отдыха между подходами 2-4 минуты.До Пос.5 36 78 79 54 После 55.5 58.5 29 31 71 71.5 5 43 43 100.6 94 99.5 98 100 103 4 5.До Пос До Пос До Пос -ле ле -ле -ле ле 99 104 95 95.5 67. Таблица 2.5 84 81 75. 2012 197 Талия (см) Бедро (см) До После До После 73. В упражнении выполняется 2-3 подхода по 10-12 повторений. В каждом упражнении выполняется 2-3 подхода по 12-15 повторений. Для волейболистов 18 лет при интенсивности нагрузок 70% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 40 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1. п. Для волейболистов 17 лет при интенсивности нагрузок 60% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки 45 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха 1.5 2 169 63 68 94 101 90 96 91 95 4 5 32 34.До Пос ле ле ле ле -ле 100 70.5 Талия (см) Бедро (см) До Пос.5 97 98 4 4.5 107.3 Окружность грудной клетки(см) Вдох Выдох Ср.5 4 33. В упражнении выполняется 3-4 подхода по 4-7 повторений.До Пос.5 90 95 91 93 4 4.5 35 Chişinău: USEFS.5 108 110 110 5.До Пос. Каждое занятие с отягощениями. помимо выполнения силовых упражнений. 2012 Для волейболистов 16 лет при интенсивности нагрузок 50% от 1 ПМ рекомендуется объѐм нагрузки в 30 подходов за одно тренировочное занятие с интервалами отдыха между подходами 1-1.5 . При интенсивности 85% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов.5 53 56.5 84.5 минуты. В каждом упражнении выполняется 3-5 подхода по 8-10 повторений.5 87 83.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 минуты.5 70.5 65. должно включать упражнения для развития гибкости (в подготовительной и заключительной части занятия). п.5 4 168.5 3 181. Антропометрические показатели волейболистов 17 лет № Длинп/п на тела (см) 1 2 3 178 179 183 Масса тела(кг) 70.5 49 53 Таблица 3.5 102 105.5-2 минуты.4 85.5 59.5 3.5 82.5 64 57. При интенсивности 75% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 25 подходов с интенсивностью отдыха между подходами 2-3 минуты.5 77.5 98 103.5 36 113 113 107.5-2 минуты между подходами. экскурс ия Пос. При интенсивности 60% от 1 ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов с интервалами отдыха между подходами 11. Антропометрические показатели волейболистов 16 лет № п/ п Длинна тела (см) Масса тела(кг) Бицепс (см) До 1 174.8 Окружность грудной клетки(см) Бицепс (см) Вдох Выдох Ср.5 83 101 102 98 98 99 99 3 4 36 36. В упражнении выполняется 3 подхода по 8-10 повторений.До ле ле 35.5 72 73 51 54.5 34.5 96 10.5 86.5 53 63. В каждом упражнении выполняется 3 подхода по 10-12 повторений.До Пос. экскурс ия До Пос До Пос.1 75 86 83.

7 95.5 33 33.5 74.5 4.5 67 73.5 7.3 102 108. экскурси я ПосДо ПосДо ПосДо Пос ле ле ле -ле 111 106 106 108 108 5 5 Вдох До 1 192 94.5 41 42 84 85 61. Показатели педагогического тестирования волейболистов 17 лет № п/п 1 2 3 Подтягиван ие на перекладине (кол-во раз) До После 8 14 9 12 14 12 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.5 108 108 7.5 95.5 105.5 55 172 69. Показатели педагогического тестирования волейболистов 16 лет № Подтягивани п/п е на перекладине (кол-во раз) 1 2 3 4 До 9 12 1 3 После 10 14 3 8 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.2 80 84 55 60 170.5 4 177 78. п.4 97 102 93 96.5 73.5 73 73 54 55 Таблица 5.9 5 176 6 7 111 112.5 71 72.5 76 76 59 59 73.5 101 101. 2012 198 Пос ле 51 70 55 140 180 Пос ле 190 200 .5 109 110 6 6.5 32 34.5 79 113 113 105. 2012 Таблица 4.5 98 103.5 39.5 Бицепс (см) До Талия (см) До 42 Пос -ле 42 Бедро (см) До 89 Пос -ле 89 63 После 63 114 106.5 99 101 4 5 34 37.5 3. Антропометрические показатели волейболистов 18 лет № Длинп/ на п тела (см) Масса тела(кг) Окружность грудной клетки(см) Выдох Ср.5 96 96.5 103 103 5 6 38 38.2 2 177 92.) До 52 45 35 44 Сгибание и Кистевая разгибание динамометр рук в упоре ия (кг) лѐжа (колво раз) После До После До После 55 38 49 48 52 57 27 40 50 55 52 12 31 48 52 59 38 43 45 48 Становая динамометр ия (кг) До 160 120 120 После 210 180 160 Таблица 6.5 107.5 54 54.5 39.5 75 53.3 95 3 173.5 62 106 107.) До После Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во раз) До После Кистевая динамоме трия (кг) Становая динамоме трия (кг) До До 48 55 49 25 37 31 47 70 50 54 54 60 38 39 38 Chişinău: USEFS.4 72 98 100 94.5 94 98 4 5.4 80.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.5 74.

584с.В.. 6. Т. Верхошанский Ю. Показатели педагогического тестирования волейболистов 18 лет № Подтягивание на п/п перекладине (колво раз) 1 2 3 4 5 6 7 До 19 18 17 20 10 8 7 После 18 19 18 20 15 14 11 Подъѐм туловища в сед (кол-во раз за 1 мин.: Олимпийская литература.Н. 2012 199 .В. Челябинск: Изд. Спортивные игры. Сластенина. К.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2006. 2012 Таблица 7. 69 с. 1997.В. Самошкін В.: Медицина. Фізична підготовленність та самотичне здоров’я як эдина проблема//Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини. С. 264с. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. 6-13. Chişinău: USEFS. Волейбол: учебное пособие / Т. Физическая культура. Аулик Н. Сластенина. Платонов В.: Физкультура и спорт. 1997. Применение силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет способствует достижению более высокого результата за счет повышения силовой подготовленности.А. ЮУрГУ. 213с.А. Лях В. Кляпчук В. 3. 1990. 4. Силовые способности: основы тестирования и методики развития//Физическая культура в школе. М. Общая теория подготовленности спортсменов в олимпийском спорте. №1. 2. 1970. М.) До После 58 58 59 59 60 60 60 62 50 63 46 57 48 55 Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (колво раз) До После 52 52 50 51 55 35 55 54 37 48 35 47 25 46 Кистевая динамометрия (кг) Становая динамометри я (кг) До 62 80 55 65 51 50 53 До 200 200 160 180 180 После 65 80 55 68 54 54 57 После 260 250 220 210 200 Заключение.И. 2000. Основы специальной силовой подготовки в спорте.В. Одеса. 5. Библиография: 1.

индивидуально обусловленных. 2012 200 . the physical training. Summary. На сегодняшний момент очевидно. Объект исследования – тренировочный процесс юных дзюдоистов. заданий. решаемые в процессе достижения цели: .осуществить теоретический анализ и обобщить опыт спортивной практики использования средств контроля в процессе управления тренировочным процессом борцов дзюдо. Челябинск. . направленных на достижение запланированных результатов. позволяющих наиболее полно оценить физическую подготовленность спортсмена при минимальных затратах времени. The effectiveness of the proposed method demonstrated in a pedagogical experiment. Целью нашего исследования является разработка и обоснование системы прогнозирования физической подготовленности юных дзюдоистов с помощью средств комплексного контроля. The innovation of our method lies in the application of integrated control. The developed methodology allows individualizing the training process. Одной из основных задач тренировочного процесса является применение наиболее эффективных средств подготовки.разработать комплекс средств..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Задачи. Если на высшем уровне он успешно применяется. Предмет исследования – средства комплексного контроля. . Improving the efficiency and quality of young wrestlers training in the world require the development of new methods of training. студент.определить комплекс показателей. Уральский государственный университет физической культуры. Chişinău: USEFS. Вся тренировочная деятельность состоит из специальных. Россия Keywords: complex control of the young wrestlers. 2012 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ Бурлаков Я. что без применения средств комплексного контроля недоступны значимые результаты в спорте высших достижений. то в случае с детским и юношеским спортом по ряду причин комплексному контролю не уделяется достаточно внимания. направленных на повышение различных сторон подготовленности дзюдоистов. Актуальность. применимые в данном тренировочном процессе.

Прыжок в длину с места. Используемые средства контроля должны максимально подробно и полно отражать картину физической подготовленности спортсмена. нами был разработан следующий комплекс тестовых упражнений для оценки общей физической подготовленности борца: 1. 2012 201 . Бег 60 метров. 5. другие напротив.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Максимальное количество подтягиваний из положения виса на перекладине. настаивают на сверхразвтии одного качества за счѐт отставания остальных. 9. 7. Предлагаемый комплекс. всесторонней Chişinău: USEFS. при этом не предполагая значительных финансовых и временных затрат. 2. Челночный бег 3 по 10 метров. Максимальное количество подтягиваний за 10 секунд. Наклон вперед (гибкость). конкретная стратегия подготовки должна зависеть от индивидуальных особенностей борца. Исходя из этих требований. В исследовании принимали участие 30 дзюдоистов в возрасте 12-14 лет. В литературе встречаются разные подходы к развитию физических качеств. На наш взгляд. 10. В каких-то случаях возможен упор на одно качество. Наклон вперѐд из положения сидя. позволяет наиболее полно и быстро оценить общую физическую подготовленность спортсмена. 3. 6. Многие учѐные говорят о необходимости развития всех качеств до определѐнного уровня. на наш взгляд. За период педагогического эксперимента (сентябрь 2011 – май 2112) было проведено два контрольных тестирования уровня физической подготовленности юных борцов. в иных необходимо развивать все качества для создания сбалансированной. Прыжок в длину с места. 2012 Методологической основой нашего исследования является теоретический анализ и обобщение опыта передовой практики использования средств комплексного контроля в процессе спортивной подготовки единоборцев. Отжимания из положения упора лѐжа – за 1 минуту. Сгибание туловища из положения лѐжа – количество за 1 минуту. 4. позволяющих оценить динамику показателей физической подготовленности испытуемых. Результаты исследования и их обсуждение. 8.

Прогноз представлен на рисунке 2. представленная на рисунке 1. Рис. 2012 подготовленности. а так же развивать наиболее сильные качества. 2012 202 . По результатам двух контрольных испытаний была выявлена динамика результатов тестов. Гистограмма результатов нулевого и контрольного тестирования Исходя из индивидуальных особенностей данного борца нами была поставлена задача подтянуть отстающие качества до приемлемого уровня развития. По результатам тестирования нами был сделан прогноз состояния спортсмена на 1 сентября 2013 года. 1. 2. Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Гистограмма прогнозируемого уровня физической подготовленности Chişinău: USEFS.

Каждое из применяемых в тренировке средств одновременно может решать не одну.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. повышение уровня психологической подготовленности и др. сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 2012 Ниже представлена методика развития физических качеств с применением средств. Наклоны вперѐд.1). выбранных нами для их развития и поддержания на высоком уровне физической подготовленности (табл. резинового амортизатора. занятое на соревновании. назад. зависит конечный результат тренировки – место. пригибания из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. развития физических качеств. подтягивание к перекладине. приседания – за 30 сек. приседание с небольшим весом – за 1 минуту. Во время учебно-тренировочного процесса нами подбирались индивидуальные комплексы упражнений. Приседания со штангой (грифом) – 5 подходов по 4-7 раз. собственного веса. Насколько рационально будут применяться эти средства. положение шпагата – с длительной фиксацией положения Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. сопротивления партнера. Также определялось время. Данные комплексы выполнялись в процессе учебнотренировочных занятий с использованием отягощений. Chişinău: USEFS. исходя из результатов тестирования каждого борца. соответствующих предлагаемым индивидуальным комплексам для юных дзюдоистов. сгибание туловища из положения лѐжа – максимальное количество за 30 секунд. а несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. интенсивность. направленные на развитие определѐнных физических качеств. Средства развития физических качеств Физическое качество Силовые способности Силовая выносливость Гибкость Скоростные способности Средства Жим штанги лѐжа (5 подходов по 4-7 раз с изменяющимся весом). Становая тяга штанги (грифа) – 5 подходов по 4-7 раз Подтягивания к перекладине.. объем нагрузки. 2012 203 . интервалы отдыха в зависимости от задач и направленности развития физических качеств. Таблица 1. челночный бег 3х10 м.

М.. … канд. 320 с. / М. 3.: ВНИИФК. 48 с. 2007. М. 2.Г. Матвеев Л. наук /Р. Комплексная оценка перспективности квалифицированных дзюдоистов-юниоров: дис. тренировка №5. выбранными для анализа. дис. Chişinău: USEFS.А.Г. ГДОИФК им.Новиков.Сиротин. Новиков. Пилоян. Нами был разработан комплекс тестовых упражнений. Библиография: 1. Индивидуальные программы физической подготовки юных единоборцев / Ю.Лесгафта. Габов. Ю. на наш взгляд..А. УралГАФК.А.П.Ф. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной подготовки дзюдоистов/ О. 163 с.Е. 2003. наук/ Ю. Киев: Олимпийская литература. 1990. наук. … канд. Ю. 208 с.Е. Ю.Мартемьянов. В процессе педагогического эксперимента с применением разработанной нами методики был отмечен рост практически по всем показателям. Челябинск. М. наиболее полно отражающий уровень физической подготовленности юных дзюдоистов. 2012 Выводы 1.А. Сиротин. образование. Габов // Физическая культура: воспитание. Мартемьянов. 76 – 77.В. пед.Матвеев.В.Г. 2012 204 . 5. 3. 1996. 315 с. П. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис. 2004. пед. С. А. О. 187 с.А. Предложенная нами методика развития физических качеств предполагает дальнейший рост показателей в контрольных упражнениях по оценке уровня физической подготовленности.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.А. Габов. Челябинск: УралГАФК. 6. Л. Основы спортивного мастерства / А. М. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/ Л. 2. Чибичик. 1985. Р. Индивидуализация подготовки спортсменов в видах единоборств: автореф. 7. Мартемьянов.. Чибичик.П. 1999. В. Пилоян. … д-ра пед. 4.

в индивидуальных упражнениях появилось больше динамических элементов – прыжков. 2012 ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ГИМНАСТОК 6-13 ЛЕТ И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ Васильева Л. элементов гибкости. 6].static. что гимнастка должна выполнить 50% движений с предметом правой и 50% левой руками. В художественной гимнастике на сегодняшний день особое внимание в тренировочном процессе уделяют развитию пассивной гибкости. Украина. За последние годы..active character. так и при составлении соревновательных композиций. Анализ последних исследований и публикаций. Активная гибкость. Chişinău: USEFS. The special attention was spared to research of method of development of flexibility taking into account asymmetry of motions and its influence on the technique of execution of zmagalnih compositions of gymnasts 6-13 years. но обучить элементам можно в обе стороны. [5] показывают.. Актуальность.Н. Во время выполнения соревновательных композиций у спортсменок наблюдается не соответствие между уровнями развития гибкости в правую и левую стороны в динамических упражнениях разного характера. In work the features of technical preparedness of gymnasts on different stages of sporting activity are considered.В. увеличилось их количество и сложность.В. Смолевского В. [7].passive and 20% . указывается. что большинство тренеров художественной гимнастики считают подавляющей правую сторону. Украина. Исследования Цепелевич И. Днепропетровский государственный физической культуры и спорта. которая проявляется в динамических элементах выполняемых правой и левой частями тела на данный момент не выяснено.О. маховых равновесий. Это необходимо учитывать как при обучении элементам. flexibility. Днепропетровск Ушакова И. calisthenics. 2012 205 . It is found out that the complex use of exercises of dynamic and static character is anymore effective and most rational there is connection: exercises 40% . Днепропетровский государственный физической культуры и спорта.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. asymmetry. В команду групповых упражнений отбираются гимнастки с односторонним профилем асимметрии. 40% . Днепропетровск институт институт Keywords: gymnasts 6-13 years. Summary. где она проявляется [2. В художественной гимнастике [4] в правилах соревнований.

правых асимметрий. 2. 2012 Связь работы с научными программами. 1). Днепропетровск. 2012 206 . Методы исследований: анализ научно-методической и спортивной литературы. Результаты исследования и их обсуждения. Под индивидуальным профилем асимметрии имеется в виду свойственное только каждому данному субъекту сочетание моторных. метод тестов. планами. первого разрядов и КМС (рис. педагогическое наблюдение и эксперимент. Мы анализировали технику исполнения соревновательных композиций гимнасток: третьего. В художественной гимнастике композиция состоит из элементов с предметом и без предмета. темами.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Логически оправдано ожидание трех профилей: правого. второй — левых. ІІ разряд – 30%. психических асимметрий. Работа выполнена согласно с темой 2.6. В исследовании принимали участие 80 девочек 6-13 лет. Первый — сочетание только правых. I разряд – 30% и КМС – 10%. левого. и ее влияние на техническую подготовленность гимнасток 6-13 лет. Исследования проводились в период с сентября 2010 г. математико-статистическая обработка результатов. Определить моторный профиль асимметрии движений на разных этапах подготовки и его влияние на техническую подготовленность. Упражнение с предметом должно содержать от 6 до 12 элементов с максимальной ценностью от 5 до 10 баллов. смешанного. по май 2011 г. Chişinău: USEFS. Техническая подготовленность гимнасток определялась по качеству выполнения соревновательной комбинации на соревнованиях разного уровня. Разработать практические рекомендации для развития гибкости с учетом технической подготовленности и моторного профиля асимметрии движений. сенсорных. (регистрационный номер 0111U001168). Цель исследования: усовершенствование методики развития активной гибкости с учетом моторного профиля асимметрии движений. на базе юношеской школы художественной гимнастики областного совета СТП «Украины» г. физиологические методы. ІІІ разряд – 30%. «Теоретико-методические основы усовершенствования тренировочного процесса и состязательной деятельности в структуре многолетней подготовки спортсменов» сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на период с 2011 – 2015 рр. третий — только левых асимметрий органов движений и ощущений. Задание исследования: 1. второго.

В 11 лет у гимнасток увеличивается масса мяча. В 10-11 лет происходит сдвиг в соревновательных композициях с общей программы на индивидуальную. и движения с предметами. На этапе начальной подготовки (6-7 лет) наблюдается развитие 2-х сторонней асимметрии. которые имеют одинаковый уровень подготовки. мячом и лентой Таким образом. Результаты соревновательных упражнений с обручем. В 12-13 лет работа с предметами стабилизируется. с 6 до 9 лет в композиции с обручем.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. изменяется длина ленты от 5 до 6 метров. от 300 до 400 грамм. 1. так как гимнастки изучают новые элементы. 2).пассивной. На этапе предварительно базовой подготовки (8-10 лет) гибкости отмечается несколько другое соотношение в использовании элементов активной и пассивной гибкости 50% и 50% соответственно. 2012 207 . а также количество элементов в композиции от 8-10 до 12. 25 балы 20 15 10 5 0 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. мячом и лентой замечается большое количество ошибок. Изучение уровня асимметрии проводилось в тренировочном процессе во время которого определялось соотношение работы правой и левой частями тела на разных этапах подготовки (рис. что связано с большим количеством ошибок разной направленности. 12-13 лет наблюдается большинство спортсменок. На этапе специализированной базовой Chişinău: USEFS. из которых 30% элементов выполняются за счет активной гибкости и 70% . 2012 Среди гимнасток 7. таких как потеря равновесия и предмета. В 11 лет девочки овладевают более сложной программой 1 разряда. это связано с формированием гимнастки собственного стиля выполнения индивидуальных композиций и особенности ее технической подготовленности.

100% 80% 60% 40% 20% 0% 6 7 8 9 10 11 12 13 возраст (лет) обруч мяч лента Рис. 2012 подготовки (11-13 лет) развитие профиля асимметрии активной гибкости 70%. 2. Показатели подвижности не могут находиться на достаточно высоком уровне долгое время. 2012 208 . [1]. Такие упражнения. Выводы 1. Наиболее эффективным способом можно считать схему влияния: пассивная + активная + пассивная + активно-пассивная. [2]. называются комбинированные. (исследованиями ученых Волков Л. а пассивной 30%. с преимуществом правостороннего профиля асимметрии. Если из тренировки исключаются упражнения на Chişinău: USEFS. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. влияют на гибкость. Применение практических рекомендаций как одного из вспомогательных средств будет способствовать повышению эффективности занятий художественной гимнастикой. мячом и лентой Наиболее значительными темпами увеличение показателей гибкости по данным литературы наблюдаются от 7 к 8 и от 11 до 13 лет. Лисицкая Т.С.В. На основании исследований были разработаны практические рекомендации к методике развития гибкости с учетом асимметрии на разных этапах подготовки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Потом гибкость стабилизируется и если не выполнять упражнения. [3]). она уже в 16-17 лет начинает прогрессивно ухудшаться. с разными режимами активного и пассивного влияния. То есть эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. Моторный профиль асимметрии у гимнасток 6-13 лет в упражнениях с обручем. Гращенко А. которые направлено.Ю.

Ю.С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятия физической культурой и спортом / Л. Т. на основании полученных результатов. СПб. Summary. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Библиография: 1.Солтис О. старший преподаватель.Цепелевич И. 356 с. С.В. №3. К. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Оценка уровня развития специальных двигательных способностей художественных гимнасток высокой квалификации / [И. Эффективными средствами воспитания гибкости являются упражнения. competition. 2008.М.: FIG. Киев Keywords: Sport-ballroom dancing. СОВРЕМЕННОЕ СОСОЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В УКРАИНЕ Васильчук И. Гращенко Тюмень. Поэтому упражнениями на гибкость рекомендуется заниматься постоянно. Гавердовский. Художественная гімнастика / Т. 65 с. Смоленський.С. world championship. 231 с.К. 2012 209 . Степанова. 1999. Жукова] // Гимнастика сб науч трудов Санкт-Петербургская гос акад физ культуры им П.В. планируется внедрение методики развития гибкости с учетом асимметрии движений в тренировочный процесс. одновременно развивают все компоненты подвижности в суставах. 4. 87-89.В. то уровень показателей снижается. 6. В последующих исследованиях. И. В. 2012 гибкость. 2003 . Волков . Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное / О. Research aspects of the competition with the rapid development of modern dance and sport in the world.: Физкультура и спорт. они.. Лесгафта Вып 1.Волков Л.Смолевський В.. federation.Н. 2. студент. 160 с. 2003. organization system. Флерчук. The effectiveness of the sport is dependent on its state competitions. 1982.Лисицкая Т. 38 с. Ю. 2. которые называются комбинированные.В. Спортивная гимнастика / В. / Федерація гімнастики К. Вешко // Спортивний вісник Придніпров’я. 2010. Методика развития физического качества гибкости у школьниц 1011 лет / А.С 153-157. Киев Зенкова А.Ф.Ю. Перспективы последующих исследований. 5.М.: Олимпийская литература. 1989.Правила змагань з художньої гімнастики 2008-2012р.: ГЦОЛИФТ. Солтис. 3. Дніпропетровськ. Цепелевич.Гращенко А. Лисицкая М.А.В.М. Chişinău: USEFS. 7. В.

Цель работы: выявление состояния и перспектив развития системы соревнований в современных и спортивных танцах. блеском костюмов. информации. Долгое время современные танцы относились к разряду уличного искусства. По мнению 63% респондентов. 3]. На сегодняшний день уровень развития спортивных и современных танцев в Украине является недостаточным. Chişinău: USEFS. с одной стороны. а с другой – результат своеобразного синтеза искусства и спорта [1. Результаты исследований.респондентов. В настоящее время спортивный танец пользуется большой популярностью среди различных слоев населения. 3% . количества квалифицированных специалистов в данной области. отметили низкий уровень развития данного вида спорта в сравнении с другими странами и видами спорта в стране.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. На современном этапе развития они находятся в категории спортивной деятельности. несомненно. а 7% . 2012 Введение. аргументируя свое мнение наличием предпосылок для его развития. что подтверждается полученными (рис. как сферы искусства. развитие современных видов танца в Украине находится на недостаточном уровне: они объясняют это отсутствием необходимого арсенала знаний.на высоком уровне. Этот вид танца привлекает красотой человеческого тела. который в своѐм генезисе и развитии. представляет собой хореографическое искусство. степень его развития на территории Украины 27% респондентов считают данный уровень достаточным. а спортивные были прерогативой занятий людей «высшего сословия». так как теоретические данные о них в основном ограничиваются определением этих видов спорта. изяществом и грацией партнерш и галантностью партнеров [2 ]. 1). Спортивный и современный танец – активно развивающиеся вид танцевального искусства. Существующая информация о современном и спортивном танце не дает возможность оценить и объективизировать современное состояние систем соревнований. 2012 210 .

Недостаточное количество национальных первенств (23%). По причине того. ни каждый спортсмен имеет возможность ими заниматься. которые препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. что существуют факторы. Отсутствие достаточного количества спонсоров (30%). 2). которые ответственны за состояние танцев на сегодняшний день (рис. Наименее значимым был выделен фактор отсутствия спортивного танца в программе Олимпийских игр . При определении факторов. поэтому проблема привлечения и внедрения спонсорства в спортивные танцы является следующим фактором препятствуют развитию спортивных танцев в Украине. чтобы уровень развития вида спорта на территории Украины был достаточным и имел перспективы дальнейшего развития. необходимо изменение и коррекция определенных структур. также следует отнесли к таким факторам. Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что содействует делению танцоров на два лагеря и приводит к явному торможению развития спортивного танца в стране. 2012 211 . 2012 Это объясняется тем. что спортивные танцы являются одним из «дорогих» видов спорта. не менее популярными чем спортивный танец.10% (рис. занял устойчивую позицию на ровне с другими видами спорта. 3). препятствующих развитию спортивных танцев в Украине. совершенствования. Для того. 37% респондентов отметили факт отсутствие единого руководящего органа по спортивным танцам.

костюмы. необходимо создание единого органа управления видом спорта (50%). поездки за границу. 2012 212 . однако не оказывают поддержку спортсменам для совершенствования их мастерства с ведущими тренерами. 2012 По мнению респондентов. Эффективность развития вида спорта находится в зависимости от системы его управления. а также выбора современных средств подготовки. Для эффективного управления тренировочным и соревновательным процессами необходимо решать вопросы совершенствования структуры организационных форм управления. Фактор совершенствование системы подготовки спортсменов выделили – 20%. Респонденты отметили факт необходимости создания единой Всемирной федерации по спортивным танцам. которые по мере возможности частично финансируют проведение соревнований. что так же требует значительного капиталовложения. без чего проблема Chişinău: USEFS. 14% респондентов отметили факт необходимости популяризации вида спорта с целью привлечения подрастающего поколения к занятиям спортивными танцами. Национальных первенств и чемпионатов Украины.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с целью его популяризации. Развитие профессионального спорта осуществляют в основном частные коммерческие структуры с незначительной долей помощи со стороны муниципалитетов и местных органов власти. респондентов. Фактор улучшение финансирования набрал – 12%. поскольку наличие нескольких национальных федераций приводит к застою развития танцев. спонсоров и других заинтересованных лиц Борьбу с коррупцией выделили – 4% респондентов. сборов. для повышения уровня развития спортивных танцев в Украине.

В этом случае значительно повысится интерес к виду спорта и заинтересованность бизнеса в нем и тем самым повысится его финансирование.Создание предпосылок к высокой конкурентной борьбе и непредсказуемости победителя. с целью высокой конкуренции. На вопрос. Разработанный план организационного комитета по подготовке к чемпионату Украины. Chişinău: USEFS. 16% респондентов отметили факт отсутствия перспектив развития вида спорта (деградация. Большинство респондентов отметили. касающийся факторов негативного влияния разобщенной организационной системы на развитие вида спорта 68% респондентов ответили следующим образом. что позитивные перспективы развития спортивного танца в Украине возможны только при объединении органов управления (32%). Более того. При создании Всемирной федерации. 43% респондентов среди негативных факторов отметили неэффективность организационной структуры по спортивным танцам. организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. оцениваемый по установленным в спорте критериям. Стабильность календаря соревнований в течении многих лет. способов и объективности судейства. 2012 развитие вида спорта практически нерешима. На эффективность планирования и качество проведения спортивных мероприятий влияют различные его факторы. 5. регламента. 7% респондентов считают данное объединение не эффективным. 3. 4. 2. 2012 213 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Создание льготных условий для команд и спортсменов. застой). Хорошо продуманная рекламная кампания. объединения спортсменов и проведения единого Чемпионата Мира. и не нужным виду спорта. У специалистов в настоящий момент нет единого мнения на оценку качества эффективности организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований. а 9% излишнюю ее комерциализацую. Спортивные результаты измеряются и оцениваются внешним признакам. спортивный результат представляет собой показатель реализации возможностей спортсмена или спортивной команды. Как известно. а именно: 1. 93% респондентов ответили необходимость ее создания. которые на предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг. Правильному определению исхода спортивных соревнований способствует также совершенствование их правил.

acrobatics.. 2. Днепропетровск Ткаченко М. способствовало бы единому отбору на международные соревнования. Астрель. is offered.). yoga. which were conducted at the end of tail-piece of employment. коммерческий и др. The system of exercises with the elements of yoga.. 2012 Таким образом. Бальные танцы / Алекс Мур. Неминучщий. исходя из современного состояния системы соревнований по спортивным танцам в Украине. junior school age. политический.Укратна. коллективов и т. 3. Санкт-Петербург. тренеров.. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.В. Билиография: 1. Касаткина Л. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.П.П. 2001. 320 с. Мур А. Ярко выраженный коммерческий характер современного танца просматривается во всех сферах танцевального искусства.В.. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У АКРОБАТОВ 6-7 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЙОГИ Власюк Е.это жизнь / Л. Chişinău: USEFS. создание единой их структуры привело бы к позитивным тенденциям развития вида спорта. Днепропетровск Keywords: flexibility. системы соревнований. : АСТ. А. методики подготовки и др. 2006.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Выводы Современный танец является очень сложным социальным явлением. Касаткин. Современное состояния танцевального спорта в Украине требует ряда изменений: организационной структуры. д.В. История и перспективы развития. на становление и развитие которого оказывает влияние множество факторов: социальный. Танец . формированию национальной команды и определению лучших (пар. Summary. – М. 2004. Неминущий Г. The article is devoted to development of flexibility at acrobats in the group of initial preparation. physical development. / Г. Бальные танцы. Дукальская Ростов-на-Дону. Украина. 2012 214 .

Цель исследования: Экспериментально обосновать систему упражнений. и физических качеств. которые способствуют развитию гибкости детей 6-7 лет. Внешнее проявление гибкости отображает внутренние изменения в мышцах. Задачи исследования: 1. Данная тема избрана и разработана не случайно. направленных на развитие гибкости. В исследовании принимали участие 20 детей 6-7 лет. Для успешного развития гибкости. поскольку гибкость является принципиально важным физическим качеством в акробатике. Экспериментально обосновать систему упражнений с элементами йоги. Днепродзержинск. На данное время учеными ведется активный поиск новых подходов к решению проблемы повышения уровня развития гибкости детей младшего школьного возраста. которые направлены на развитие гибкости детей 6-7 лет. Исследования проводились на базе ДЮСШ № 4 г. направленных на совершенствование физической природы подрастающего поколения. анатомии. становление жизненно-необходимых двигательных умений. Особенности гибкости имеют свою специфику в зависимости от вида деятельности. Определить уровень физического развития детей 6-7 лет. Необходимые для практики сведения относятся к разным отраслям знаний: теории и методики физического воспитания. Являясь составной частью физического воспитания. 2. Анализ результатов педагогического тестирования показал. 2012 Младший школьный возраст – важный период для совершенствования основных функций организма. Одним из таких подходов может стать попытка внедрения в учебнотренировочный процесс акробатов групп начальной подготовки упражнений с элементами йоги. сердечно-сосудистой системе. биомеханики. Учитывая комплекс педагогических действий. Недостаточная гибкость у спортсменов приводит к травмированию. навыков. изменениям в походке. Определить уровень развития гибкости детей 6-7 лет. развитие физических качеств способствует решению социально обусловленных заданий: всестороннему и гармоничному развитию лица.. что Chişinău: USEFS. возникновению остеохондроза. что до эксперимента дети выполнили тест «Наклон сидя» на отметку «1» балл. 3. достижению высокой стойкости организма к социальноэкологическим условиям. полной реализации творческих сил человека в интересах общества. а также к несовершенной технике. а также составляющей физической подготовленности подрастающего поколения. необходима теоретическая обоснованность вопроса. повышение адаптивных свойств организма. прежде всего.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 215 . физиологии. суставах. воспитание физических качеств содействует развитию физической и умственной работоспособности. отложению солей. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям осанки.

0» баллов за 10-бальной шкалой. левой – «0». а 2 раза в неделю тренировались по экспериментальной системе. повышение подвижности коленных суставов и развитие подвижности в плечевых суставах.3». плечевой индекс. шпагат правой – на отметку «0. За выполнение теста «Выкрут» дети в среднем получили показатель в «3» балла по 5-бальной шкале. Анализ данных свидетельствовал. Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную по 10 исследуемых в каждой группе (8 мальчиков и 2 девочки). Занятия длились 90 мин и проводились 3 раза в неделю. что показатели индекса Кетле у детей 6-7 лет находятся на уровне «ниже среднего». которые характеризуют взаимосвязь между различными антропометрическими показателями: весоростовой индекс Кете. что после педагогического эксперимента показатели длины. 2012 соответствует «низкому» уровню. Исходя из данных литературных источников и результатов тестирования. была разработана система упражнений с элементами йоги. учитывая мнения тренеров и собственный практический опыт. Уровень плечевого индекса отвечал нормальной осанке.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Продолжительность эксперимента – 4 месяца. и плечевого индекса детей 6-7 лет экспериментальной и контрольной групп недостоверно увеличились. Показатели теста «Мост» отвечали низкому уровню. В итоге проведенных исследований было выявлено. В контрольной группе упражнения на развитие гибкости выполнялись в подготовительной части тренировки. 2012 216 . массы тела. развитие гибкости позвоночника. что отвечает «среднему» уровню. прямой шпагат – на «6. В экспериментальной группе 1 раз в неделю дети выполняли традиционные упражнения на развитие гибкости. Данные педагогического тестирования дали основание считать необходимым уделять больше внимания развитию гибкости детей 6-7 лет на занятиях акробатикой в группах начальной подготовки. Chişinău: USEFS. Упражнения выполнялись в заключительной части тренировки за счет уменьшения времени. растягивание мышц задней поверхности голени и бедра. которая применялась в экспериментальной группе. Для оценки уровня физического развития использовались антропометрические индексы. мышц передней и боковой поверхности бедра. которая включает упражнения активной и пассивной гибкости и элементы йоги. Упражнения были направлены на развитие подвижности в тазобедренных суставах. отведенного для подвижных игр.

2012 217 Р >0.1 23.05 >0.05 <0.2±0.2 11.05 >0. 2012 Таблица 1. показало статистически недостоверное уменьшение ЧСС у детей 6-7 лет (табл.6 Р >0.9 1.9 205.7±0.2±0.0±2.05 >0.2± 1.5± 0.7 17.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.22 118.0±7.7±1. Показатели развития гибкости детей 6-7 лет после эксперимента № Показатели 1 Наклон сидя.9 91.7 32. см Группы К Е К Е Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± -2.4 30.05 >0.5 31.05 <0. см 2 «Мост».9±0.05 >0.0 15. уд/мин Группы К Е К Е К Е К Е К Е До эксперимента Х1± 23.4±0. см 3 4 5 6 Выкрут. кг 2 Длина тела.05 >0.05 <0.8 92.9 После эксперимента Х2± 24.1 19.9 36.4±0.8±1.05 >0.9 17.6±0.2±0.5±0.5 92.05 <0.9 204.3±0.9 33.02 199±4. усл.05 >0.05 >0.5±2.3±0.0 После эксперимента Х2± -1.05 >0.05 >0.5 15.6±6.05 <0.4±4.05 <0.05 <0.1 Chişinău: USEFS.1±2.2±1.7±0. Величины прироста данных показателей соответствуют возрастным нормам. Показатели медико-биологического тестирования детей 67 лет после эксперимента № Показатели 1 Маса.05 >0.05 >0. Плечевой индекс.1 24.7±0. Тестирование.05 >0.6±0.1 120.8 12. ед.8 -1.6 34.9±1.9±0. 1).05 По показателям длины и массы тела наблюдается практически одинаковый прирост результатов у детей 6-7 лет как в экспериментальной. Таблица 2. В результате проведения эксперимента было выявлено.0 14.9 37. см 3 5 Индекс Кетле.2±1.05 <0.05 Р1 >0.05 >0.05 >0.8±0.05 >0.05 >0.6 13.9 16.8 13.4 93. см Шпагат левой.05 <0.7± 0. см Шпагат правой.7±0.1 19. что уровень показателей гибкости у детей 6-7 лет экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с контрольной (табл.4±2.05 >0.3± 0.7±0.5 13.6 90.6 198. проведенное в конце эксперимента.05 >0.1 120.4±0.99±2.4 90.4± 0.1 118.2±0. так и в контрольной группах.2±1.05 . 2).0±0.05 Р1 <0.6±1.9±0.9 28.6±0. % 6 ЧСС.8 94.05 <0. 9 93. см Прямой шпагат.1±0.4 10.9±1.

но дети экспериментальной группы выполнили этот тест. достоверно лучше.1). Таким образом.05). «Прямой шпагат» и «Шпагат правой» (р<0. что это связано с небольшим количеством упражнений. по сравнению с контрольной. Chişinău: USEFS. 2012 Особенно ярко это отображается в тестах «Наклон» (р <0. В контрольной группе наблюдается достоверный прирост результатов в тесте «Выкрут». Анализ процентного прироста результатов в тестах на гибкость выявил. 2012 218 . Показатели прироста гибкости мальчиков и девочек 6-7 лет после эксперимента (%) Наибольший прирост результатов у мальчиков и девочек выявлен в тесте «Наклон» (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05). 160 140 120 100 % 80 60 40 20 0 мост выкрут прямой шпагат шпагат наклон шпагат левой правой тесты мальчики девочки Рис. Мы считаем. что наибольшее влияние экспериментальная система имела на девочек (наибольший прирост результатов тестирования наблюдается в 4 тестах). полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной нами системы развития гибкости у детей 6-7 лет. В тесте «Мост» как в контрольной.1. мальчики опередили девочек лишь в 2-х тестах. Это можно объяснить тем.05). что в экспериментальную систему были включены упражнения с элементами йоги на растягивание задней и передней поверхности бедра. занимающихся акробатикой в группе начальной подготовки. так и в экспериментальной группах достоверного повышения показателей не наблюдается (р>0. направленных на развитие подвижности позвоночника и небольшой длительностью эксперимента.

Днепропетровск Keywords: water campaign. Сергиенко Л.. Одним из лучших и доступных средств укрепления и оздоровления организма есть активный спортивно-оздоровительный туризм.. In article questions on preparations of tourists – water-transport workers to category to campaigns.: Олимпийская литература. Нестерова Т.36 – 40. Украина. 5. 112 с. Chişinău: USEFS. негативно влияют на здоровье [1. К. рreparation for campaigns. Салямин Ю.1. Т. campaign of II category of complexity.1994. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 424 с.Ю. Белокопытова Ж.Н. 2012 219 . 2000. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. К. Апанасенко Г. 6.Н. 3]. 1993. Развитие двигательных качеств и педагогический контроль в физической подготовке школьников/ Белокопытова Ж.: Олімпійська література.: Олимпийская литература.:Ф и С. //Наука в олимпийском спорте. К.Л. Украина. С. Спец.П. Круцевич. доцент. А. Растягивайся и расслабляйся / Тобиас Міксин. Стюарт Мери. Тобиас Міксин. ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ПОХОДА ІІ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТОВ Горбонос Е.П Тестування рухових здібностей школярів / Сергиенко Л. 3. 438с. – 423с. М. 2012 Библиография: 1. Рост нервно-эмоциональных нагрузок на фоне малоподвижного образа жизни и отрыва человека от природы. 2..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 4. «Спорт для всех» и новая феноменология здоровья / Апанасенко Г.: Олимпийская литература. выпуск «Спорт для всех». functional condition. increases of level of a physical and physiological condition by application of specially developed means with stuffed balls during the autumn-winter period of preparation are considered.Л. 2003. Алтер Дж. physical condition Summary. 2000.С. А. Наука о гибкости / Алтер Дж. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т. Актуальность. 2001. студентка. К. 72 с. young men 18-20лет. 2. Днепропетровск Микитчик О..

на функциональное состояние здоровья туристов 18-20 лет. Внедрить в процесс подготовки туристов-водников 18-20 лет специальные комплексы тренировочных средств и изучить их эффективность. 2012 К сожалению. педагогический эксперимент. Результаты исследований и их обсуждение. Поэтому нами были разработаны и внедрены в тренировочный Chişinău: USEFS. Определить влияние спортивно-оздоровительного похода II категории сложности на функциональное состояние туристов 18-20 лет.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. в современных условиях развития туристической отрасли недостаточное внимание уделяется именно научному обоснованию процесса подготовки туристов к категорийным походам I и II категории сложности. что процесс подготовки туристов в зимний период не совершенен. Научная новизна: впервые внедрены в тренировочный процесс туристовводников. Исследования проводились в течение 2009-2010 гг. педагогическое тестирование. сборной команды Днепропетровской области. синтезе. Предмет исследования – средства и методы развития физических качеств туристов во время подготовки к походу ІІ категории сложности. комплексы упражнений с набивными мячами. что обуславливает актуальность нашей темы исследования. Теоретическая значимость заключается в анализе. систематизации и обобщении имеющегося материала по вопросам усовершенствования программы подготовки туристов к походам. расширены знания относительно влияния туристических категорийных походов на функциональное состояние туристов-водников. Практическая значимость . антропометрия. математико-статистические методы исследования. а также систематизации знаний по повышению уровня их физического состояния. Анализ научнометодической литературы по вопросам подготовки туристов-водников позволил определить. Задачи исследования: 1. Методы исследования: анализ литературы. Цель исследования – изучить влияние водного похода II категории сложности. 2012 220 . 2. дополнены сведения о состоянии развития туризма на Украине. Объект исследования – процесс подготовки туристов 18-20 лет к водным походам II категории сложности.получены новые сведения о изменении уровня физической подготовленности туристов-водников в процессе подготовки к водным походам II категории сложности. медикобиологические методы исследования.

Показатели основных функциональных показателей в предварительном исследовании (поход.88 3.01 1.23 1. 2012 процесс специальные комплексы. направленные на повышение уровня подготовленности туристов к водным походам II категории сложности. Черемош. мл 4558.84 ≥0. изменение нагрузок в течение суток. 52. г/см. циклы/мин. чередования циклической и ациклические работы./мин.48 1. 65. 8 МОК.02 163.64 51.65 0. перед началом основного педагогического эксперимента нами было проведено тестирование основных функциональных показателей ребят перед и после отборочного похода ΙI категории сложности по р.81 102.05 3 4 5 6 Все изменения.18 ≥0. кг 75.71 ≥0. с Перед первым походом После первого похода Р Х σ m Х σ m 5105.32 0. с учетом основных компонентов учебнотренировочного процесса туристов в осенне-зимний период.62 6.31 390.05 Индекс Скибински усл.73 20. продолжительность подготовительной части составляла 15-20 мин.65 1.ед. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 90 мин.07 ≥0.12 175. пребывание в природных условиях и изменение социального климата в течение определенного времени.21 2. преодоление различных препятствий.63 3. Методологической основой внедренных нами тренировочных комплексов была типичная программа по подготовке Chişinău: USEFS.05 9 ЧД. с использованием основного средства тренировки – имитации элементов пешеходного и горного туризма. предназначенные для создания оптимальных условий для долговременной адаптации организма туриста к предельным нагрузкам.33 ≥0. Так. Таблица 1.53 58.36 7.33 0. Черемош нами были разработаны специальные комплексы тренировочных средств.18 4864. которые мы наблюдали в течение отборочного похода находились в пределах физиологической нормы и были вызваны такими факторами как: пребывание в среднегорье.21 63.84 1. 2012 221 .05 Кетле.54 80.05 4. заключительной 10-15 мин.37 1.05 0.75 ≥0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.05 ЧСС. С целью эффективной подготовки юношей к II походу по р.05 Вес тела.72 1.52 17. тождественным соревновательным и походным.55 4.94 12..15 253. изменение распорядка дня и питания.61 1.36 ≤0.48 2.10 6. мл 2 Проба Штанге. 18. основной – 55-60 мин.52 55.42 ≥0.53 4.05 ≥0.82 1. уд.47 55. с 18.0 324.57 2.01 Проба Генча.50 5220.05 Весо-ростовый индекс 7 403.28 74.30 55. 2009 года) № Показатели 1 ЖЕЛ.17 38.10 21.52 3.

из анализа которых можно проследить положительную динамику их прироста. способности до соотношения движений различными частями тела между собой. Каждый вид упражнений имел по несколько вариантов выполнения во избежание монотонности. сплаве по реке на катамаранах и т. с какой силой и напряжением. Данные упражнения были преимущественно направлены на то. а также способности к ориентации в пространстве.5-2 кг. чтобы рационально способствовать развитию у занимающихся умений мгновенно переходить от напряжения к расслаблению и. что в экстремальных условиях играет важную роль при решении поставленных задач. в основной части занятия. Разработаны комплексы чередовались в течение недельного микроцикла. Chişinău: USEFS. особенно в походах высшей категории. формирования устойчивого навыка и повышения заинтересованности туристов в выполнении данного комплекса. 2012 туристов к походам II категории сложности с инновационным применением в тренировочном процессе набивных мячей весом 1.п. выполнялись как с партнером. На рис. Так. способствуют повышению тонуса мышц. межмышечной координации. Упражнения выполнялись в течение 15-20 мин. адаптации к упражнениям. при сплаве по реке с различными уклонами и возможными препятствиями турист быстро может сориентироваться. толчков и ловли мяча.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. наоборот. которые применялись для повышения уровня развития силовых способностей. что именно ему делать. Эти умения и навыки необходимы. способности к переключению. Эти упражнения положительно влияют на развитие реакции на объект. от расслабления к напряжению. Разработанные нами комплексы тренировочных упражнений состояли из бросков. или как дополнение к подготовительной части тренировки в виде разминки. где от действий спортсмена зависит его жизнь и жизнь товарища. например. С целью определения влияния внедренных тренировочных комплексов на уровень физической подготовленности туристов нами проводилось ежемесячное в течение полугода педагогическое тестирование с применением комплекса из 5 тестов по общепринятым методикам. силы мышц верхних конечностей. которые необходимы при выполнении специфических действий при маневрировании. 1-5 нами представлена динамика прироста уровня физических качеств у туристов 18-20 лет в течение срока их подготовки к второму походу II категории сложности. менялись в зависимости от нагрузок на занятиях. и повышения уровня утомляемости на протяжении 6 мезоциклов. так и самостоятельно из различных исходных положений. 2012 222 .

2012 Рис. Динамика прироста уровня силовых способностей туристов в тесте «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа». Таким образом. 2). Динамика прироста уровня гибкости у туристов в тесте «Наклон туловища вперед с положения сидя». см Рис. Динамика прироста уровня ловкости у туристов в тесте «Челночный бег 49 м. с Также нами был проведен ряд тестов для оценки состояния кардиореспираторной системы и соматотипа юношей. 3. 5. см Рис. 4. 2. с Анализ динамики уровня физических качеств у туристов позволил установить. что у юношей наблюдалось более рациональное использование кислорода. раз Рис. Chişinău: USEFS. Установлено. Динамика прироста уровня скоростных способностей у туристов в тесте «Бег 30 м». что у каждого из занимающихся наблюдался плавный прирост физических качеств по каждому виду физической подготовки в течение всего курса тренировок. а снижение показателей ЧСС свидетельствовало о том. мы получили данные по нескольким походам и определили влияние разработанной методики на уровень подготовленности туристов к нагрузок (табл.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 1. Динамика прироста уровня скоростно-силовых способностей у туристов в тесте «Прыжок в длину с места». гибкости. Рис. Наибольшие показатели прироста наблюдаются по показателям силовых и скоростных способностей. которые приняли участие в исследовании. 2012 223 . что занятия туризмом благотворно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы.

23 166.11 0. мл 2 Проба Штанге. что Chişinău: USEFS.48 1. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении предварительного исследования (поход 2009 года) Рис.01 60.52 0.67 После первого похода Х σ m 5510.05 ≥0. 6-7).05 ≤0.71 1. Рис.33 75.84 9.14 52.99 ≥0.48 61.65 2.14 ≥0.18 22.61 231. г/см.07 0.11 Р ≥0.57 387.0 16.91 2.26 74.14 7.40 57.05 ≤0.01 2.96 164. что ребята.50 1.27 1. в которых видны положительные изменения в организме (рис.70 1. 7. которые приняли участие в эксперименте относятся к нормостеникам.20 0.34 14. с 4 ЧСС.81 60.00 ≥0.91 0.01 5.87 6. Динамика основных физиологических показателей № Показатели 1 ЖЕЛ.17 26.79 6.01 Расчет минутного объема крови (МОК) свидетельствует о высокой механической функции миокарда. 6.33 52.97 58. 6 Вес тела. чем в первом. что отражает состояние кислородтранспортной системы организма.05 ≥0. что состояние туристов во 2-м походе более позитивно. уд. 2012 224 . Перед первым походом Х σ m 5275. мл 9 ЧД. кг Весо-ростовый индекс 7 Кетле.35 22.60 5040. На рисунках данных похода 2009 года наблюдается резкая реакция организма на нагрузку особенно в первые дни. 2012 Таблица 2.05 401.60 64.05 ≥0.78 0.1 3.85 1.58 2.0 185.10 4.89 59. с 3 Проба Генча.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. циклы/мин. 5 Индекс Скибински усл. 8 МОК.05 4905.23 20.65 3.90 73. Это более наглядно наблюдается по реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку в течение всего срока пребывания в экстремальных условиях.25 1. Динамика изменений показателей ЧСС на протяжении основного исследования (поход 2010 года) Детальный анализ данных по каждому походу отдельно свидетельствует о том. а на рисунках за 2010 год аналогичные изменения в организме туристов происходят последовательно и плавно.ед. Определение соматотипа доказало./мин. С целью определения динамики влияния туризма на организм мы приводим рисунки.37 3.

3.. 8. 328 с. Бибилиография: 1. Н.О. такие как МОК (р≤0. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. Внедренные комплексы имели позитивное влияние на функциональные состояние и физическую и подготовленность туристов 18-20 лет. Туристический поход способствует повышению спортивной тренированности и работоспособности организма туриста-водника и имеет общий оздоровительный эффект.05). который влияет на мышечную.А Квартальнов. Т. Динамика состояния ИСК на Рис. сердечно-сосудистую. Федотов. 9. 2003. Туризм как вид деятельности / И.В.Федотов Ю.О. проба Генча (р≤0. что водные походы II категории сложности имеют положительное влияние на функциональные показатели. так и физиологически (рис. 2009. / С. 2012 225 .: Советский спорт. 2. Во время преодоления различных естественных препятствий мобилизуются все необходимые физические и психологические качества для достижения поставленной цели. 350 с.: Просвещение. Київ. Динамика состояния ИСК на протяжении предварительного протяжении основного исследования исследования (поход 2009 года) (поход 2011 года) Выводы 1. суставы и связки. 2012 свидетельствует о том.Зорин. дыхательную системы. а также психологическое состояние туриста. Chişinău: USEFS. способствует оптимальной работе практически всех систем организма юношей. 2. М. как физически. И.В. В. 3. / Ю.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.П . Постоянное пребывание под воздействием физических нагрузок в туристических походах. Установлено. 196с. Е Востоков. Особенно полезен активный туризм. М. Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ.05) и теппинг-тест (р≤0. 8-9). 2003. что во время II-го похода организм туристов был более подготовлен. Н.Зорин И. Ковальов.Ковальов С. Исследована эффективность внедрения специальных комплексов тренировочных средств в процесс подготовки туристов к водным походам II категории сложности. Каверина.01). Рис.

Разработка программ для совершенствования и развития силовых способностей с помощью технических средств требует особого внимания со стороны тренера и спортсмена. С этой целью на суше в основном используются тренировочные упражнения с целью развития и совершенствования скоростно-силовых качеств [1]. Специфика спортивного плавания предусматривает проведение тренировочных занятий на суше и на воде в пределах общей физической и специальной плавательной подготовки.. доцент. 2012 226 . Украина. поскольку на данном этапе подготовки она должна быть индивидуальной для каждого пловца и иметь максимально положительный эффект [1.С. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. 2012 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПЛОВЦІВ 15 ЛЕТ Гришина А. Украина Днепропетровск Keywords: swimming.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. которые имеют наибольшую активность в плавании. Экспериментально проверить эффективность использования комплексов тренировочных средств для совершенствования и развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.. Summary. Определить уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Цель работы – способствовать целенаправленному развитию силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. Задачи работы: 1. направленные на повышение уровня силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. Chişinău: USEFS. В процессе их развития каждый пловец в зависимости от способа плавания должен обратить внимание на развитие силы тех групп мышц. 2]. 2. Днепропетровск Микитчик О. студентка. Разработать комплексы упражнений. Актуальность. The article address the issues of introducing avtorskoy method development forces of muscles of lower limbs for 15 years plovtsov. Эффективность развития силовых способностей пловцов зависит от рационального подбора силовых упражнений. 3. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. development of the forces of muscles of lower limbs.

что уровень развития силовых способностей у пловцов 15 лет соответствует ниже среднему уровню развития данной способности. подтверждено. 2012 227 .05). колеблется между показателем «не удовлетворительно-хорошо». Методы исследований: анализ литературных источников. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств для совершенствования развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в специальном костюме. которые выполняются в режиме. чем привлечение к тренировке только плавательных задач. что во время тренировки пловцов. Результаты исследований и их обсуждение. медико-биологические методы исследования. Это дает основания утверждать. В то же время спортсмены выполняют в среднем 42-44 прыжка через скамейку за 30 с. Статистически достоверной разницы между группами не наблюдалось (Р> 0. Из результатов обзора литературных источников установлено. с тормозными поясами более эффективно. получили дальнейшего развития знания о средствах и методах развития силы мышц нижних конечностей пловцов 15 лет. Предмет исследования – средства и методы совершенствования силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. в лопатках или тормозными поясами. В сентябре 2011 года нами было проведено тестирование уровня развития силы мышц нижних конечностей на суше и в воде у пловцов обеих групп. в специальном костюме. Научная новизна: дополнены сведения о роли. на резине. Так. Показатель силовой выносливости по тесту плавания 4 раза по 50 м на ногах в порядке комплексного плавания. а показатель на тренажере «Пресс для ног» равен 24-25 раз (что соответствует оценке «удовлетворительно»). педагогический эксперимент. методы математической статистики. в лопатках. 2012 Объект исследования – силовые способности пловцов 15 лет. месте и особенностях развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. При этом результаты проведенных нами плавательных тестов дают возможность указать следующее: среднегрупповой показатель плавания брассом с мячом за 30 с соответствует «удовлетворительной» оценке. что соответствует оценке «не удовлетворительно». педагогическое тестирование. специализирующихся в плавании брассом и Chişinău: USEFS. поскольку составляет 15-16 раз.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. средний показатель приседаний со штангой у пловцов 15 лет составляет 24-25 раз.

средней и большой скоростью рабочего движения. достигается соответствие силовых движений на суше плавательным движениям по амплитуде. Большинство специалистов отмечают. 6 раз по 100 м на ногах в ластах (на спине. В качестве дополнительной нагрузки на тренажерах задавались упражнения в виде изменений темпа выполнения и серий. Контрольная группа пловцов тренировалась по учебной программе для ДЮСШ. 8 раз по 50 м основным стилем в поясе. 5/5. прогрессивно. максимально приближенных по структуре и характеру к движений при плавании с соревновательной скоростью. 300 м свободно. 400 м свободно. величине и характеру мышечных усилий. Таким образом. 200 м баттерфляй максимально быстро. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м. Так в контрольной группе пловцов развитие силы мышц нижних конечностей происходило посредством использования наиболее распространенных в использовании тренажеров «Пресс для ног». имитирующие плавательные движения в воде. 2012 комплексным плаванием рекомендуется нагружать мышцы плечевого пояса. 400 м брасс в координации акцент на работу ног. развитием скоростных и силовых способностей. специальной выносливости в воде.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Утренняя тренировка: Разминка 800 м брасс в ластах (ноги баттерфляй). 2012 228 . Также применяется метод повторных усилий «до отказа» со средними и большими величинами сопротивления. 800 м вольным стилем в лопатках дыхания 3/3. аналогичных тренировочным сериям в воде. При этом специальная силовая подготовка на суше происходит в неразрывной связи с технической подготовкой. Chişinău: USEFS. баттерфляй (через 50 м) режим. упражнения. скорости. баттерфляй) режим 2 мин. Понедельник. что специальная силовая подготовка пловцов должна традиционно планироваться с целью повышения уровня силовой выносливости основных мышечных групп пловца с помощью движений. 8/100 м брасс. Средствами специальной силовой подготовки пловца на суше есть тренажеры. 200 м упражнения основным стилем. Фрагмент недельного микроцикла тренировочных занятий контрольной группы приведен ниже. верхних и нижних конечностей. 4 раза по 100 м на ногах основным способом в поясе. режим 1 мин. и классических тренажерах для нагрузки двуглавых и четырехглавых мышц. при этом «не переживая» за чрезмерное увеличение в мышечного поперечнике. туловища. направлению.

800 м на ногах в тормозном поясе. 2 ризы по 400 м комплексным плаванием акцент на работу ног основным стилем. Разминка 1000 м 2 раза по 400 комплексное плавание на ногах на уровне ½ в режиме 7 мин. дыхания 3/3. 600 м на спине. Chişinău: USEFS. Вечерняя тренировка. тестовое задание: 800 м основным стилем максимально быстро. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м тестовое задание: 3 серии: 100 м основным стилем со старта + 400 м вольным стилем на уровне ¾. в режиме 1 мин. Среда. Вторник. интервал между сериями 1 мин 30 с. 400 м компенсаторное плавание. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м 8 раз по 200 м вольным стилем в кистевых лопатках и в тормозном поясе. 10 раз по 100 м основным стилем. вольный стиль через 50 м) четвертая серия основным стилем. 200 м свободно. режим 1 мин 45 с. 2 серии 4 раза по 50 м на ногах. 8 раз по 100 м на ногах в ластах на спине прогрессивно. 200 м свободно. 200 м упражнения основным стилем.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Вечерняя тренировка: Разминка 1000м. режим 3 мин. 400 м на руках. 5 / 5. режим 1 мин 45 с. 200 м свободно. акцент на работу ног и длину выходов. 7/7 (через 50 м). 2012 229 . первая серия (баттерфляй. 8 раз по 100 м комплексное плавание в координации на уровне ¾ в режиме 2 мин. 400 м компенсаторное плавание. интервал между сериями 1 мин 30 с. 200 м свободно. 30 с. 400 м свободно / упражнения. 10 раз по 100 м вольным стилем в лопатках. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. 600м в / с дыхания 3/3. Четверг. 2012 акцент на вторую часть дистанции. 400 м комплексное плавание в обратном порядке. 10 раз по 100 м баттерфляй в ластах. 200 м баттерфляй максимально быстро. Пятница. 200 м свободно. режим 2 мин. 200 м свободно. прогрессивно. Вечером отдых. 5/5 3/3. Суббота. 800м вольным стилем в лопатках. Утренняя тренировка: Разминка 1000м. режим 2 мин. акцент на работу ног. 200 м упражнений основным стилем. 15 с. 400 м на ногах. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м 5 раз по 200 на спине в режиме 3 мин 15 с. 400 м упражнения на спине. тестовое задание: 4 серии 4 раза по 50 м в режиме 1 мин максимально быстро.. режим 1 мин. брасс через 50 м) третья серия (брасс. 4 раза по 200 м комплексное плавание на руках у лопатках на уровне ПАНО в режиме 3 мин 15 с. 400 м на ногах комплексное плавание в поясе. 800 м компенсаторное плавание. 200м свободно. на спине через 50 м) вторая серия (на спине. каждая вторая ускоренно. Утренняя тренировка. Разминка 1000 м 600 м упражнений. Вечером отдых.

специализирующихся в плавании брассом. Таким образом. на привязи. что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов тренировочных средств развития силы мышц нижних конечностей в сочетании с плаванием в ластах. нами было проведено повторное педагогическое тестирование. Разработаны комплексы упражнений. Установлено. Непосредственно перед Chişinău: USEFS. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. в то время как в контрольной он составляет 17. Увеличение количества прыжков через скамейку за 30 с у в экспериментальной группе – 11 раз. 2012 В марте 2012 года.4%. что прирост количества раз приседаний со штангой у пловцов экспериментальной группы составило 6 раз. а в контрольной – на 2. Учитывая сложность выполнения теста. Таким образом нами подтверждено. Выводы 1. В экспериментальной группе время выполнения серии сократилось на 4. что экспериментальная группа пловцов стала значительно однороднее. 2012 230 . тем значением. При этом показатели плавания на ногах брассом с мячом в экспериментальной группе почти достигли отметки «отлично». чем контрольная поскольку по отдельным показателем проявления силовых качеств в экспериментальной группе коэффициент вариации колеблется в пределах 8.8. чем привлечение к тренировке только тренировочных плавательных задач. использование разработанных нами комплексов тренировочных и внедрение их в тренировочный процесс пловцов экспериментальной группы подтвердило свою эффективность. следует считать его очень информативным.3 с. Также следует учесть значительный прирост результатов в плавательной серии 4 раза по 50 м на ногах с доской в порядке комплексного плавания.3%. которые рекомендуются для пловцов данного возраста. по результатам которого установлено. в то время как в контрольной едва превысили «хорошо». и с тормозными поясами. направленные на повышение уровня силы нижних конечностей пловцов 15 лет.7 раз. которые выполняются в определенном в режиме или в ластах. в контрольной – 4 раза.89-29. что уровень развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет не соответствуют.919. особенно для пловцов. в контрольной – 8 раз. с тормозными поясами более эффективно. контрольной . Кроме того расчет коэффициента вариации показателей контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента свидетельствует. на привязи. Увеличение количества подходов на тренажере «Пресс для ног» в экспериментальной группе .4 раза.

Chişinău: USEFS.дисс. 3. Аллакин: Автореф.1000 м и несколько плавательных упражнений разностороннего направления или плавательных серий типа 4 * 100м основным способом прогрессивно по 25 м.. 3. Государственный университет физического воспитания и спорта.А. În lucrarea dată.. профессор. направленных на развитие силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.А. Государственный университет физического воспитания и спорта. наук. М. или тормозными поясами. доктор пед. Дальнейшие исследования следует направить на определение уровня силы нижних конечностей пловцов на этапе подготовки к высшим достижениям Библиография: 1.наук. . 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Методы формирования силового компонента гребковых движений в плавании / Ю. что внедрение в УТП процесс пловцов 15 лет комплексов упражнений на тренажерах. К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ – МАРАФОНЦЕВ ВЫСОКОГО КЛАССА Гузун Д. которых рекомендуется выполнять разминку .. este prezentată analiza succintă de pregătire contemporană a înotătorilor maratonişti de performanţă.Д. Установлено. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. Аллакин Ю. чем привлечение к тренировкам лишь тренировочных плавательных задач. канд. которые выполняются в определенном либо в режиме в специальном костюме. Экспериментально проверена эффективность использования различных комплексов тренировочных средств.. в ластах.Д. pregătirea înotătorilor..1991.пед.. condiţiile de antrenament. Кишинев Cuvinte cheie: înotul maraton. Исследована динамика уровня развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет. 368с. Викулов А. Плавание: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений // А. классических упражнений без отягощения на амплитуду и упражнений в воде . либо в порядке комплекса на уровне ПАНО с достаточным отдыхом. 21 с. Викулов М. Кишинев Ботнаренко Ф.имеет больший тренировочный эффект. 2012 231 . 2003. студент. Rezumat. 2012 выполнением.

В последние годы происходит некоторый прогресс в этом направлении. С целью популяризации этого вида спорта и воспитания спортсменов следующего поколения на открытой воде. а с 2000 года по четным годам также проводятся отдельные чемпионаты мира по плаванию в открытой воде. реки. Самые известные из них – заплывы через пролив Ла-Манш. моря. В открытых водоемах также приходится уделять больше внимания безопасности. Плавание на открытой воде требует специфических навыков ориентирования. 3. 2. океаны). С 1991 года плавание в открытой воде включено в программу чемпионатов мира по водным видам спорта. 2012 232 . чтобы быть конкурентоспособным в международных соревнованиях. а затем и соревнования на сверхдальние дистанции на открытых водоемах стали проводиться в конце XIX века. Высокий уровень спортивных достижений требует постоянного совершенствования всех компонентов подготовки. Однако в доступной нам литературе [1. Одним из основных факторов. Программа Чемпионатов Мира и Европы по плаванию на открытой воде включает дистанции 5. В чемпионате будут участвовать спортсмены двух возрастных категорий: младшая группа 14-16 лет и юниоры 17-18 лет. часто адаптироваться к низкой температуре воды. 2012 Актуальность.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. с 2012 года FINA будет ежегодно проводить Юниорский Чемпионат Мира по плаванию на открытой воде. 10 и 25км для мужчин и женщин. Правила соревнований по марафонскому плаванию предусматривают проведение соревнований в естественных водоемах (озера. который влияет на качество процесса подготовки спортсменов. Индивидуальные заплывы. Современный спорт стал сегодня социальным явлением большого размаха. где есть дорожки и разметка на дне. С 2008 года дистанция 10 км стала олимпийской. первым Ла-Манш успешно преодолел в 1875 году англичанин Мэтью Вебб за 21 час 44 минуты 55 секунд. Цель работы состоит в изучении вопроса современной подготовки пловцов – марафонцев высокого класса. является совершенствование системы спортивной тренировки. которые не нужны в бассейне. 4] было указано на острую необходимость совершенствования учебно–тренировочного процесса в данном виде плавания через использование различных средств и новых технологических методов тренировки. Chişinău: USEFS.

течением. 2012 233 . часто надевают два приемоответчика на оба запястья – транспондеры обладают некоторыми функциями GPS передатчика. Ниже приводится примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев. Младшая группа будет соревноваться на дистанции 5км. Транспондеры помогают судьям соревнований и компании ответственной за хронометраж узнать промежуточные результаты пловцов на протяжения гонки и зафиксировать удар рукой по финишной доске для определения точного времени каждого спортсмена. Это связано с сильным перепадом температуры воды.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. водоворотами. участвующие в главных международных соревнованиях. обитателями водоемов. Без тренировок и преодоления определенного километража невозможно достичь успехов на отрытой воде.5 км и трехкилометровая гонка. К важным элементам подготовки следует отнести продолжительное и разумное планирование тренировок на весь цикл подготовки к главным соревнованиям. так как чаще всего всѐ решается на последних 50-800м вплоть до касания финишной отметки. Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть 1м. Следует также подчеркнуть. проплываемыми во время тренировок. 7. Но не все решается километрами.30º C. Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем. а максимальная . 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Январь к-во тренеровок в неделю Км. 2012 В программе соревнований предусмотрено 3 дистанции 5 км. а юниоры на 7. Это очень важно. так как это марафонская дисциплина. что марафонское плавание относят к экстремальному виду спорта. Примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев Chişinău: USEFS. отливами. волнами. Спортсмены. В тренировках важно проплыть правильные сеты с правильной скоростью.5 км. а также с физическим контактом пловцов в водной среде и др. 1. проливами. минимальная температура воды не ниже отметки 16º C. чтобы быть достаточно быстрым. в неделю Апрель Июль Октябрь Рис.

Таким образом. что спортсмены выполняют большой объем работы в воде. которая не вызывает ничего кроме боли и дезориентации. что сделать это надо 100 раз подряд без перерыва. так и у других спортсменов зависит от уровня подготовленности органов и систем (особенно сердечно-сосудистой. благодаря своей выдающейся работоспособности. которая важна для долгого выполнения силовых упражнений – силовой выносливостью. 2012 Из рисунка видно. Большой объем работы выполняют пловцы и в зале. Выносливость. В основе физиологического механизма развития выносливости у пловцов лежит повышение сопротивляемости организма утомлению благодаря совершенствованию всех его функций. Развитие общей выносливости является фундаментом для совершенствования скоростной выносливости пловца. Практически они проплывали каждые сто метров за 1 мин 15 секунд. При этом она должна была улучшать время проплывания 800 м от первого отрезка к шестому. развитие двух видов выносливости осуществляется во взаимодействии. Специальная выносливость. иногда в ледяной воде. как у пловцов. Chişinău: USEFS. т. В спортивной практике выносливость условно делят на специальную и общую. а та. представьте. а специальная выносливость пловца – лишь при выполнении наиболее специфичных упражнений. Общая выносливость характеризуется работоспособностью пловца при выполнении любых физических упражнений. 2012 234 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. центральной нервной и дыхательной системы). Известные спортсменки. необходимая пловцу для поддержания высокой скорости плавания на протяжении всей дистанции. будут повышать уровень и его общей выносливости. направленные на развитие скоростной выносливости пловца. Пэйн говорит. фактически плыла 3х6х800 с улучшением. называется скоростной выносливостью. что она плавала серию 18х800 м в режиме десять минут. Растяжка. а упражнения. Чтобы иметь хорошую выносливость и физическую подготовку к таким нагрузкам (плавательный марафон один из тяжелейших видов спорта) Ильченко проплывает по 20 км в день.е. мышцы должны быть подготовлены к непрерывной двухчасовой работе как на дистанции 10км. Лариса Ильченко (золотая медаль на последних Олимпийских играх в Китае) и Кэрри-Энн Пейн (серебряная медаль) достигли этого успеха. в первую очередь. После этого.

Для поддержания своих энергетических ресурсов проводится подпитка пловцов.Е. Макаренко. Для ин-тов физ.Ж. Программа тренировок должна быть комбинированной. Chişinău: USEFS. В тренировку марафонцев входит большой объем работы аэробной направленности. повторяются в больших объемах.культуры. 3. Булгакова Н. Никогда не надо исключать из программы подготовки скоростную работу: спринтерские ускорения. Отрезки. с. В тактике пловцов на открытой воде очень важно сидеть на пятках у своих соперников. Л.: Физкультура и спорт. повторную тренировку. 1982.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2010. чтобы набрать высокую скорость до самого финиша. М. Спортивное плавание/ Пер. высоко – интенсивные тренировочные серии. Подпитка пловцов на дистанции Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1.П. 4. Рис 2. М. проплываемые на тренировке. 2. Каунсилмен Д.50. В этом случае можно сэкономить до 25 % энергии на протяжении всей дистанции. На дистанции 5км мало кто делает подпитку. 2. с. с англ. а на последних 2 км попытаться вырваться в лидеры. прежде всего упражнений дистанционного плавания и интервальной тренировки с короткими паузами отдыха между отрезками. Библиография: 1.). 2012 235 . а на 10км подпитка обычно совершается на 5-6 км (рис 2. Плавание: Учеб.: Физкультура и спорт. 2012 Идеальная тактика марафонцев – быть в лидирующей группе на протяжении всей гонки вплоть до 8 км. 204.

М. 4. Chişinău: USEFS. exercises. Весомую совокупность самых распространенных современных физкультурнооздоровительных систем составляют разнообразные виды фитнеса. нужно провести более детальное научное исследование относительно изучения сущности и особенностей его применения. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Плавание. period. Современная акробатика предъявляет к спортсменам значительный объем двигательной активности. 2000. которая проявляется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности и требует проявления скорости реакции. Платонов В. on the stage of the specialized base preparation of acrobats in the transitional period of annual cycle of trainings. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТНЕСА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ АКРОБАТОВ Иванчикова С. способности к концентрации и переключению внимания. Однако для широкого применения программ этого относительно молодого физкультурнооздоровительного направления на территории нашей страны. As an effective mean is offered application of technologies of fitness. очень эффективным для повышения уровня координационной подготовленности является использование упражнений с повышенным потреблением кислорода. Подготовка квалифицированных спортсменов. Украина. Summary. fitness. training. гибкости. Луганск Keywords: acrobatics.Н.193. Киев. современным физкультурно-оздоровительным системам. In the scientific article the issues of the day of increase of efficiency of training process register in acrobatics. 1986. Постановка проблемы. поэтому избранная тема работы является актуальной. как средство оптимизации аэробных возможностей организма и повышения уровня физической подготовленности. loadings.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.: Физкультура и спорт. that the specially made program of fitness.Н. Олимпийская литература. ловкости. Институт физического воспитания и спорта. 2012 3. 2012 236 . с.. Платонов В. По мнению ряда авторов. Важное место при этом отводится дополнительным тренировочным средствам. пространственно-временной точности. студентка.

5. Работоспособность спортсменов. возрастной диапазон . Результаты исследования были внедрены в практику учебнотренировочного процесса акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. Данное исследование проводилось при прохождении летней педагогической практики на базе спортивного оздоровительного лагеря «Жемчужина» села Черноморка Николаевской области. Цель исследования: экспериментально обосновать программу применения технологий фитнеса в переходном периоде годичного цикла подготовки юных акробатов. Статистические (методы математической обработки материалов исследования). в акробатике показал недостаточный уровень изученности данного вопроса [1. 9].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. беседы с тренерамипрактиками по акробатики и фитнесу). изучение и обобщение опыта организации педагогического процесса спортивной тренировки). Материально-техническая база учреждения имела в своем распоряжении весь необходимый инвентарь и оборудование для обеспечения проведения полноценных спортивных занятий с применением технологий фитнеса в переходном периоде годового цикла тренировок группы акробатов на этапе специализированной базовой подготовки. 4. 8. 2. самонаблюдение. которые проводили сборы в названном спортивном оздоровительном лагере. которые проводили спортивные сборы в данном лагере.32 спортсмена. особенно. Методы исследования. самооценка. количество людей . одним из эффективных средств повышения эффективности тренировок акробатов в переходном периоде годового цикла на этапе специализированной базовой подготовки являются занятия другими видами спорта и использования тренировочных средств современных физкультурно-оздоровительных систем. эффективность деятельности функциональных систем их организма в Chişinău: USEFS. 7. 9]. Организация исследования. 2012 Анализ последних исследований и публикаций в области использования технологий фитнеса в спорте и. 2012 237 . Изложение материала исследования. Срок пребывания команды акробатов в названном спортивно-оздоровительном учреждении составил 30 суток. Диагностические (анкетирование. Обсервационные (наблюдение. из которых 25 девушек и 7 юношей. 3.1316 лет. По мнению ряда авторов [1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников и научных данных путем изучения литературы по данному вопросу. 1. Праксиметрические (оценка результатов деятельности спортсменов).

10]. акво-аэробикой. как основной способ использования фитнестехнологий в переходном периоде годичного цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки применялись занятия степаэробикой.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. динамику нагрузок. приведены в таблице 1 и 2. Занятия проводились ежедневно. 7. Объем вспомогательных средств тренировки. продолжительностью 60-90 минут. 3. 8]. По нашему мнению. 5. состав применяемых средств и методов. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Показатели тренировочного процесса Количество тренировочных часов Беговые упражнения Дыхательные упражнения Суммарное количество за месяц Chişinău: USEFS. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психологическое восстановление [2. Количественные показатели объема основных и вспомогательных тренировочных средств. выполненный группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента Количество тренировочных часов 12 8 6 4 30 Показатели тренировочного процесса Степ-аэробика Акво-аэробика Упражнения с фитболом Тераэробика Суммарное количество за месяц Таблица 2. действенным средством реализации задач переходного периода годового цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой подготовки может стать использование технологий фитнеса. К числу основных задач переходного периода в акробатике относятся полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок прошлого года или макроцикла. упражнения с фитболом. 2012 238 2 8 10 . а также поддержание на достаточном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла [9]. тераэробика [1. Объем основных средств тренировки. Таблица 1. В нашем эксперименте. 2012 соревнованиях и при выполнении программ тренировочных занятий во многом определяется рационально построенной программой тренировок. Ведь именно эти задачи определяют продолжительность переходного периода. которые были выполнены акробатами в ходе педагогического эксперимента.

7 балла. Показатели пробы на заключительном этапе исследования.на 12. что в процентном эквиваленте равняется 26. в среднем составил 7. Результаты показателя теста Купера [6] позволили констатировать повышение уровня общей выносливости: у девушек . что соответствует среднему уровню.7 %. у юношей . характеризующих различные стороны подготовленности акробатов и определения оптимального соотношения объемов нагрузки на различных этапах подготовки. А.2 у.4 %. через 30 дней систематического использования фитнес-тренинга составили 5.5 % Для определения психологических показателей была использована методика В. индекс Руфье спортсменаакробата.5. е...Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В процессе исследования была разработана программа использования фитнес-технологий на этапе специализированной базовой подготовки акробатов в переходном периоде годичного цикла тренировок. что составляет улучшение на 11. Баевского в начале оздоровительной смены показало 2.5 %. что соответствует хорошему показателю работоспособности. Оценка физической работоспособности при помощи проведения стептеста показала ее улучшения на 12.1 %. 2012 Результаты исследования. Определение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы по методике Р. результаты которой в начале проведения эксперимента составили 3. Анализ эффективности применяемых технологий фитнеса проводился на основе изменения показателей физических и психологических характеристик в начале и конце проведения эксперимента. М. 3. 2. Была произведена оценка физической работоспособности спортсменов с помощью функциональной пробы Руфье. а в конце .2 у. Так. Анализ данных литературных источников и тренерского опыта позволяет отметить.2. Доскина [4. Выводы 1. 6]. 2012 239 .9 балла. Проведение данного исследования позволило констатировать увеличение физической работоспособности спортсменов на 27.4 балла. который наблюдался нами на начальном этапе. а на завершающем этапе .3 балла. что повышение эффективности тренировочного процесса в акробатике не может быть обеспечено лишь при условии определения количественных показателей.на 12 %. е. Результаты тестирования группы акробатов в возрасте 13-16 лет (n=32) показали статистически значимые отличия во всех испытаниях между началом Chişinău: USEFS.

Д. Костил. : Академія. для студ. Годунов. Психология физического воспитания и спорта : [учеб. 6. Болобан В. 192 с. Мартинов. на всех этапах многолетней подготовки. Крючек. М. [4-е изд. Петров. К. 3. 1987. : Олимпийская литература. учеб. пособ. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б. 376 с. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Платонов. высш. : Издательский центр «Академия». С.. Крючек Е. Спортивная акробатика / В. высш. 2003. педагог. К. 2004. Библиография: 1. что доказывает эффективность предложенной программы. М. М. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : [учеб. Вилмор Дж. Платонов В. 10. Н. Проведенное исследование не охватывает всех аспектов подготовки акробатов. Н.] / Е. 2008. : Олимпийская литература. 9. Олимпия пресс. Круцевич Т. 2. Дон Френкс. 808 с. Вилмор. П. Хоули Эдвард Т. Х. : Олимпийская литература. Н. : Олимпийская литература. М. М. Д. 2002. 2004. : Советский спорт. 256 с. К. 8.]. 4. Ю. Аэробика. пособ. завед. К. для студ. К. заведений] / Ю.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте : [учеб. Х. Оптимизация адаптационных возможностей человека : психофизиологический аспект обеспечения деятельности / О. Ю. Н. 230 с. Chişinău: USEFS. К. 1999. 2004. И. Ланда Б. 288 с. Б. Ланда. 2004. 7. : Терра-Спорт. 654 с. 2012 и концом педагогического эксперимента в одноцикловом месячном периоде подготовки и зафиксировали возможные темпы прироста совершенствования физических и психологических показателей. пособ. Н. Железняк. Хоули. Кокун О. 2001. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 189 с.-метод. Кокун. : Олімпійська література. 2012 240 . Дальнейшего исследования требуют проблемы дозирования тренировочных нагрузок в подготовительном и соревновательном периодах построения микрои мезоциклов для спортсменов различной квалификации. Л. 5. : Миллениум. М. учеб. Годунов Е. Б.] / Е. Д. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Эдвард Т. Болобан К. 265 с. стер. Физиология спорта / Дж. С. 272 с. Х. Н. Железняк Ю. Х. Круцевич.

Results which have been gotten defined sportspersons’ level of technical skills. Новички же и атлеты младших разрядов поднимают штангу в рывке на высоту. Specifications of quantities of sportspersons’ maximum flight height of the barbell and squat depth have been gotten. С повышением мастерства. так называемый «крючок». ширины хвата (в рывке) и способа приседа.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Величина траектории движения вниз зависит от роста спортсмена. что высота подъема штанги тяжелоатлетов в рывке составляет –– 68-78% от роста атлета (в среднем 73. В результате исследований было получено. Описав. Но эта высота приблизительно одинакова у квалифицированных атлетов. С повышением технического мастерства. Высота подъема штанги у атлетов одного и того же роста зависит от уровня их квалификации. Weightlifting student’s amplitude characteristics of barbell lift in such exercises as snatch and jerk had been examined. Такая высота подъема штанги до приседа получается вследствии того. при приседе штанга перемещается вниз во время амортизационной части приседа: в рывке – на 5-9% от роста (в среднем 7. например. Киев Keywords: height off the bar. а так же. которая составляет около 80% от их роста. то и высота фиксации штанги в приседе тоже изменяется. присущие высококвалифицированным атлетам. Summary. 2012 ВЫСОТА ПОДЪЕМА ШТАНГИ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНОГО ПОЛА Иващенко П. особенности его структуры тела. а в подъеме штанги на грудь для толчка – 68%. штанга перемещается вниз.5%). Так. что она поднимается со значительно большей скоростью. the technique of competitive exercise.5%). при подъеме штанги на грудь – на 14-18% от роста (в среднем 16%). в результате развития гибкости (подвижности в суставах) атлет имеет возможность зафиксировать вес штанги в приседе на меньшей высоте. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Выше были описаны параметры. Зато значительно меняется величина Chişinău: USEFS. Высота фиксации штанги составляет: при выполнении приседа в рывке – 62-70% от роста (в среднем 66%). при подъеме большого веса штанги скорость подъема и высота подъема штанги снижается. 2012 241 . Во время перехода в подсед траектория движения штанги искривляется (по направлению назад) и заканчивается петлей вниз. Если высота подъема штанги с повышением квалификации атлета меняется значительно. при подъеме на грудь для толчка –– 55-65% ( в среднем 60%). the depth of the squat.. в подъеме штанги на грудь – 40-48% (в среднем 44%).

что атлет при выполнении движения сохраняет качественное положения тела. высота подъема штанги в рывке составляет 74 % от роста – это означает. 2012 перемещения штанги вниз во время амортизационной части приседа. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (мужчины) Спортсмен Г-ша П. Атлет выдерживает все углы чтобы выполнить подрыв и задать нужную высоту штанге. осуществляется в основном за счет усилий работающих мышц – разгибателей ног в коленных суставах. Высота подъема штанги Г-ова А. во время тяги штанги до подрыва. для дальнейшей фиксации веса в подседе. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составляет 61% от роста спортсмена. особенно в толчке. результаты подъема штанги (в сантиметрах и в процентном соотношении от роста) на примере пяти мужчин (табл. Таблица 1. Ниже представлены ростовые данные спортсмена. Вставание из приседа. К-ий К. 2012 242 . Она на 1% больше средних данных научнометодической литературы. кг штанги. Спортсмен поднимает штангу с не максимальным для него весом. подъема подъема см кг штанги. штанги. тем меньше вес штанги. Прогнутое положение спины сохраняется. а плечи подаются вперед – это несколько облегчает работу мышц ног. 1). Для удержания равновесия таз поднимается вверх и несколько перемещается назад. а именно 68–78% от роста атлета. в рывке составляет 68% от роста спортсмена. Упражнение Высота подъема штанги в подъеме Высота подъема штанги в рывке на грудь Высота Высота Высота Высота Рост.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. штанги. Общее представление о высоте подъема штанги в рывке согласно изученных данных научно-методической литературы входит в оптимально допустимые пределы. см % см % 182 150 135 74 185 112 61 173 137 117 68 174 100 58 171 123 118 69 147 102 60 177 152 129 73 170 103 58 171 125 134 78 158 92 54 У спортсмена Г-ши П. Г-ов А. К-к С. по данным научно-методической литературы это минимально Chişinău: USEFS. подъема подъе-ма Результат. поскольку. Резуль-тат. М-н А. чем выше высота подъема штанги.

на которую должна вылетать штанга после подрыва. равную высоте малоквалифицированного тяжелоатлета. спортсмен может зафиксировать штангу в полуприсед и не тратить лишние усилия на присед. При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составила 58% от роста спортсмена. составляет 69 % от роста спортсмена. это значение также равно рекомендациям научно-методической литературы. 2012 243 . При выполнении подъема на грудь высота подъема штанги у атлета составляет 58% от роста. и что при выполнении рывка спортсмен поднимает максимальный вес. что усилия при вставании будут тоже больше чем нужно. 2) Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. позволяющую зафиксировать ее с минимальными усилиями в приседе. В рывке показатель высота подъема штанги К-ка С. В рывке высота подъема штанги К-ого К. эти данные равны согласно рекомендаций научно-методической литературы. составляет 73 % от роста спортсмена. После вылета штанги спортсмену приходиться выполнять присед и фиксацию штанги на груди с большей скоростью. чем следует. согласно данных научно-методической литературы. Ниже представлены результаты подъема штанги в рывке и подъеме штанги на грудь. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 54% от роста спортсмена. а это говорит о том. Высота подъема штанги в рывке М-на А. После подрыва штанга вылетает на большую высоту. При такой высоте спортсмен тратит меньше усилий для фиксации штанги на груди и позволяет оставить больше энергии для толчка. высота подъема штанги рассчитывалась в зависимости от роста спортсменки (табл. составляет 78% от роста спортсмена. Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 60 % от роста спортсмена. У спортсмена штанга вылетает на оптимальную высоту. дает ему возможность успеть выполнить присед и фиксацию штанги над головой. которая позволяет ему выполнить подсед и фиксацию штанги на груди с довольно большими затратами сил и оставляет меньше сил для от груди толчка. Высокий показатель согласно научно-методической литературы. Данные ниже средних значений на 2 % согласно научно-методической литературы. У спортсмена штанга вылетает на высоту. 2012 низкая высота. Высота на которую штанга вылетает. Вылет штанги достаточен для удачного подведения локтей и фиксации в приседе. Таким образом.

фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. При выполнении подъема на грудь показатель высота подъема штанги составляет 63% от роста спортсменки. регистрация параметров высоты вылета штанги и глубины приседа позволяет определить уровень технического мастерства тяжелоатлетов разного пола. опорный присед. В рывке показатель высота подъема штанги С-к К. Этот показатель согласно данным научно-методической литературы выше средних значений. Этот показатель равен данным научно-методической литературы. Chişinău: USEFS. кг 169 166 168 102 75 98 Высота подъема штанги. С-к К. Подрыв.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. составляет 73 % от роста спортсменки. безопорный присед. фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями. полет штанги. составляет 73 % от роста спортсменки. что равно данным научно-методической литературы. вылет штанги. 2012 244 . см Результат. При такой высоте она выполняет присед и фиксацию штанги на груди с оптимальными усилиями для толчка от груди. но в пределах нормы. % штанги. С-ва Е. Позволяет спортсменке поднять штангу на высоту комфортную для фиксации веса на груди и последующего приседа и вставания для толчка. Таким образом. штанги. Рост. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (женщины) Упражнение Высота подъема штанги в подъеме на грудь Высота Высота Высота Результ подъема подъема подъема ат. см 126 121 123 При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги составляет 57 % от роста спортсменки. безопорный подсед. опорный подсед. Подрыв. Согласно научно-методической литературы показатель высокий. кг штанги. В рывке показатель высоты подъема штанги С-вой Е. При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги спортсменки составляет 64% от роста. Высокий показатель позволяет спортсменке выполнить присед и фиксацию штанги на груди с минимальными усилиями. 2012 Таблица 2. % см 74 118 97 57 73 105 104 63 73 110 107 64 Высота подъема штанги в рывке Спортсмен Б-ва Д.

Введение. young wrestlers. 3]. increasing young Greco-roman wrestlers’ technical training effectiveness based on working out special imitational training tasks for every technical action in standing position is presented in this work. Цель исследования. разработки эффективных средств и методов уже на начальных этапах подготовки. 2012 245 . Основной задачей технической подготовки является наиболее эффективная организация повторений приемов и максимально возможное участие мышления занимающихся в ходе этих повторений. Это вызывает необходимость поиска. One of directions. simulations. который характеризуется разнообразием приемов в положении стоя и лежа. Это способствует обеспечению формирования достаточного двигательного и психического потенциала как для дальнейшего повышения уровня спортивного мастерства. Разработать и экспериментально обосновать средства.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Определенную трудность представляет собой организация научнообоснованного педагогического процесса занятий единоборствами. 4]. повышающие эффективность технической подготовки юных борцов. Уральский государственный университет физической культуры. Chişinău: USEFS. что вызывает усиление конкуренции на международной арене. Спортивная борьба является одним из сложнейших видов спорта. Данную задачу позволяет решить разработка специальных имитационных упражнений соответствующих биомеханическим характеристикам соревновательного действия. Челябинск. произвольно выполняемых каждым из соперников в условиях противоборства. Уровень физической. В последнее время в связи с повышением интереса происходит интенсивное развитие спортивной борьбы во многих странах мира. 2012 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ Кизимов С. Россия Keywords: teaching and training assignments. Summary. технико-тактической и других видов подготовленности постоянно возрастает.. так и оздоровления юных борцов на начальном этапе многолетней подготовки [1. в следствии чего добиваться победы становится все труднее. Специалисты отмечают несоответствие между требуемым и необходимым уровнем технической подготовки спортивного резерва для национальной сборной команды России [2.

10-12 лет. Для успешного освоения таких приемов как броски: прогибом. Контрольная и экспериментальные группы до эксперимента были примерно одного уровня подготовленности и достоверно друг от друга не отличались (р> 0. 2012 Организация и методы исследования. Работа выполнена на базе кафедры теории и методики борьбы Уральского государственного университета физической культуры. спортивной детско-юношеской специализированной школы по греко-римской борьбе города Челябинска. поворотом и перевода в партер предложены специальные комплексы средств. Каждое из применяемых упражнений одновременно может решать несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты. скручиванием. Дальнейшая их эффективность проверялась в ходе проведения педагогического эксперимента. Chişinău: USEFS. развитие физических качеств. плечо. педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью. Результаты и их обсуждение. Имитационные упражнения выполнялись в следующем сочетании: повторение техники приемов без применения специальных приспособлений. с применением специального спортивного инвентаря. передового практического опыта нами разработаны комплексы учебно-тренировочных заданий. изучение передового практического опыта. Основными методами исследования являлись: теоретический анализ и обобщение литературных источников. В процессе исследовательской работы на основе изучения научно-методической литературы. Разработанные комплексы заданий позволяют сформировать и реализовывать технические действия в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. с использованием резиновых жгутов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. в паре с не сопротивляющимся партнером. метод экспертных оценок. с использование борцовских манекенов. через бедро. 2012 246 . Исследованием были охвачены занимающиеся греко-римской борьбой в группах начальной подготовки второго года обучения. Эффективность предложенных имитационных упражнений оценивалась посредством сравнения экспертной оценки выполнения технического действия. педагогический эксперимент. повышение уровня психологической готовности к выполнению сложного технического действия. сваливание сбиванием. Для каждого приема в положении борьбы стоя разработаны от 10 до 30 имитационных упражнений. а так же имитационные упражнения аналогичные по биомеханической структуре с соревновательными действиями описана техника их выполнения. анализ тренировочных планов.5). вращением.

2012 В экспериментальной группе в ходе направленной педагогической работы произошли статистически значимые изменения в экспертной оценке таких приемов: бросок через бедро.С.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. наук / М. Кузнецов. 104 с... Краснодар.. а в остальных технических действиях изменения не достоверны. Ю.А. бросок через плечо. 1998. / А. броска вращением и перевода в партер. 4.. канд. 3. что юные борцы достаточно успешно освоили данные технические действия и выполняли их на высокую положительную оценку по сравнению с началом эксперимента. 2.С. Шахмурадов. Проведенный педагогический эксперимент подтверждает действенность разработанных имитационных учебно-тренировочных заданий для броска через плечо. Организационно-методические основы многолетней подготовки борцов греко-римского стиля : автореф. 164 с.С. Габов. пед. 2004.А. Габов. 2012 247 . А.А. Челябинск. Макаров. Выводы. бросок вращением и перевод в партер.А. броска через бедро. Это свидетельствует о том. Кузнецов. Библиография: 1. 40 с. 2002. В контрольной группе статистически значимые изменения наблюдались только в броске через плечо и переводе в партер. Методика обучения имитационным упражнениям : метод. дис. . М. М.В. М. Для других технических действий комплексы предложенных упражнений требуют уточнения и коррекции для эффективного применения в учебно-тренировочном процессе юных борцов греко-римского стиля.В. наук / А. Программирование средств и методов тренировочных воздействий в спортивной борьбе / Ю. Макаров. 30-34 Chişinău: USEFS. раз. В выполнении броска прогибом так же наблюдались положительные изменения однако они оказались не достоверны. 1990. А. … д-ра пед. Формирование технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля: дис. Шахмурадов // Актуальные проблемы спортивной борьбы.

Представители этих школ проходили обследование не только по функциональному состоянию. занимающихся футболом в ФШ «Авангард» и ДЮСШ № 3 г. Результаты исследований.. Испытуемый выполняет следующие задания по ловле 40 см... Курский государственный медицинский университет Федина О. Задачи. большой палец отведен в сторону. Испытуемый пытается поймать отпущенную вертикально линейку за кротчайшее время.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Такой подход позволяет значительно снизить объем субмаксимальной и максимальной нагрузки при значительном повышении эффективности [1. а также уровень функциональной асимметрии между правой и левой руками. Э. Задание выполнялось трижды каждой рукой [2]. Курский государственный медицинский университет Степанова М.. В исследовании приняли участие 54 спортсмена 10. 12. 2012 ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО АСПЕКТА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10. линейки. в положении стоя. но и по бимануальной координации. А. Поиск путей повышения эффективности тренирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат и его функциональное обеспечение в детском возрастном периоде требует оптимизации сочетания используемых средств в учебно-тренировочном процессе и их количественное дозирование. Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы: контрольно-педагогические испытания. анализ научнометодической литературы. Курский государственный медицинский университет Введение.Н. 2]. С помощью теста «Эстафета» определяется координация и скорость реакций. дающие возможность комплексно оценить физическую подготовленность. 4 пальца руки вместе. Данное положение заставляет проводить тщательный анализ ответных реакций на предложенную нагрузку или их сочетание. Разработать тактики и стратегии общефизической и специальной подготовки юных спортсменов в рассматриваемом возрастном периоде. вытянув руку вперед. Ю. доцент. 14 лет. 2012 248 . Курский государственный медицинский университет Секерина И. методы математической статистики с использованием программы «Biostat». Выявить исходный уровень физической подготовленности и динамику ее показателей с учетом возрастного аспекта. 14 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ Кулезнѐв В. Курска. 12. Chişinău: USEFS.

32. свидетельствует об отсутствии взаимосвязи с возрастным фактором. принимавших участие в исследовании. В конце выполнения каждого варианта задания футболист пробегает стартовую линию. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (левая рука) (n=17) В основе испытания «пирамида» лежит модифицированный тест «Челнок 48 м». Можно также отметить и отсутствие достоверных различий между показателями левой и правой рук. 2). Тренер фиксирует время в момент пересечения линии «старт-финиш» [2]. 2012 Полученные данные во всех возрастных группах. 32. Подобная схема дает возможность более объективно оценить устойчивость скоростной выносливости у юных футболистов. который предполагает пробегание более коротких отрезков по схеме возрастания и убывания (16. а не останавливается у нее. 2012 249 . свидетельствует о детерминированности данного показателя у юных спортсменов. по нашему мнению. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «эстафета» (правая рука) (n=17) Рис. 1. Специфика этого теста подтверждена полученными данными о состоянии и устойчивости скоростной выносливости юных футболистов. 16 метров). Рис. 2. а также выявить динамику показателей в убывающей фазе используемого теста. 1. что. Отсутствие достоверных различий в исследуемых возрастных группах и на всех отрезках свидетельствует о предопределенности временных показателей с длиной Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. 48.

3. 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Данный тест может быть использован как объективное средство в селекционной работе на начальном этапе. 2012 отрезка и о влиянии фактора смены направления движения. Из исходного положения стоя выполняется последовательно 3 попытки с интервалом 20 секунд. В Chişinău: USEFS. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Бег на прямых ногах. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «пирамида» (n=20) Интегральный показатель в тесте «бег на прямых ногах. ограничивающее набор скорости длиной отрезка в 8 м (рис. 10 м» (n=20) В тесте «приставные. которые в значительной степени детерминированы. 2012 250 . так и наличие функциональной симметрии между. 10 м» нетипичные низко-автоматизированные движения во фронтальной плоскости дают возможность выявить как скорость передвижения. 10 м» определяется амплитудно-частотными характеристиками. Время фиксируется по первоначальному движению испытуемого [2]. Полученные данные дают основание для подтверждения выше высказанных предположений (рис. что достоверных различий в исследуемых возрастных группах обнаружено не будет. 4). Рису. Предполагалось. 3). Рис.

5. На представленном рисунке во всех трех попытках мы наблюдаем прямолинейный рост результатов связанный с возрастом (рис. рис. 1. 2012 251 . 6). 10 м» (правым боком) (n=20) Рис. Задание выполняется трижды. Рис.5 см. при условии постановки ноги в промежуток между палками. уложенных на расстоянии 50 см друг от друга. 10 м» (левым боком) (n=20) Испытание «Лесенка» предполагает преодоление 10 метрового отрезока с 21 препятствием из гимнастических палок диаметром 2. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «лесенка» (n=20) Chişinău: USEFS. 2012 исследовании не установлен факт наличия достоверности различий между исследуемыми показателями (табл. Задание выполняется с максимальной скоростью. 5. 7. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. время фиксируется по первоначальному движению [2]. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Приставные. Рис. 6. 7). длиной 120 см.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.

Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Змейка» (n=16) В тесте «прыжки в длину с места» скачкообразный прирост с 12 до 14 лет. 10. 2012 Змейка это модифицированный тест «Челнок 48 м» с количеством смены направления 19 раз при пробегании 48 метров.). так и правым боком. 8. В показателях преодоления дистанции с многократной сменой направлений движения также не установлена достоверных различий в показателях (рис. Но в выполняемом виде прыжков не обнаружено достоверных различий. Рис. что подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. 11). Рис. 9). достоверных различий отмечено между возрастами 10-14 лет и 12-14 лет как в прыжках левым боком. Тест выполняется туда и обратно с интервалом отдыха 40 сек [2]. 2012 252 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. В нашем случае. 9. 8. Chişinău: USEFS. а с 10 до 12 лет достоверных различий не наблюдается ( рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки в длину с места» (n=17) В испытании «прыжки правым боком и левым боком» движение выполняется во фронтальной плоскости.

Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки левым боком» (n=17) Прыжки спиной характеризует не только скоростно-силовую подготовленность. 2012 Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки спиной» (n=17) Chişinău: USEFS. 12). но и координационный потенциал в эстафете. Тенденция в результатах по прыжку в длину с места одинакова во всех возрастных группах (рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 11. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки правым боком» (n=17) Рис. Рис. 12. 2012 253 . 10.

Рис. 14. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча с колен» (n=17) Chişinău: USEFS. 10 м» (n=20) Рис. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. В возрасте 12-14 лет происходит скачкообразный рост результатов (рис. 2012 254 .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 18 м» (n=20) Рис. Идентичность показателей между возрастными группами 10-12 и 12-14 лет подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Ускорение. Подобная тенденция наблюдается в метаниях мяча с колен и стоя двумя руками. 13-16). 13. 15. 2012 Тест ускорение на 10 и 18 метров позволяют оценить стартовую скорость и способность набирать максимальную скорость на коротком отрезке дистанции.

2012 Рис. 2012 255 . юных футболистов. на наш взгляд. 17. тактика и стратегия их развития в учебнотренировочном процессе должна опираться на базовые показатели. что отображено на выше представленных рисунках и в таблице 1. в нашем случае. 16. Подобное положение вещей дает возможность целенаправленного и более эффективного управления развитием всех выше указанных физических качеств в учебнотренировочном процессе в период активного развития двигательного аппарата юных футболистов. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Прыжки с места вверх» (n=17) Выводы Все выше представленные данные и их динамика указывают на факт асинхронного развития исследуемых физических качеств. имеет Chişinău: USEFS. Что касается возраста 12 лет. Подобный набор тестов. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте «Метание мяча стоя» (n=17) В тесте «Прыжки с места в верх» тенденция роста результатов на прямую зависит от возраста. 17) Рис. (рис. связанных с их сенситивными периодами. должен обеспечить полный и объективный анализ функционального состояния исследуемых возрастных групп.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Следовательно.

Эффективность метода сопряженных воздействий в процессе физической и технической подготовки детей 10-16 лет.2714 Р=0 Метание мяча (стоя) 17 Р=0 Р=0.0173 Пирамида 20 Р=0 Р=0.0026 Р=0. Степанова М.Н.0216 Р=0.1797 Обратно 17 Р=0 Р=0 Р=0.0026 Приставные 10 метров правым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0. Кулезнев В.В. Chişinău: USEFS.Н.0558 Р=0.0008 20 Р=0.0001 16 20 Р=0..Ю.А. Федина О..0152 лесенка 10 метров Змейка 16 Р=0. Петрунин Р.0453 17 Р=0.0002 Р=0..2227 Р=0.Э. Секерина И.0615 32 20 Р=0 Р=0. Зинина Т. что результаты по отдельным тестам хуже.7678 Туда 16 Р=0..В.0001 Метание мяча (с колен) 17 Р=0 Р=0.7026 Р=0.0057 Р=0.8366 Р=0. 2.А. Швец Ф.0004 Приставные 10 метров левым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0 10 метров ускорение 20 Р=0 Р=0 Р=0 18 метров ускорение 20 Р=0 Р=0.1132 Р=0.7532 Р=0.9403 Р=0.3192 Р=0.5646 Р=0. занимающихся футболом / Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и спорте: Материалы конференций. Панько А. 2012 256 .0015 16 20 Р=0 Р=0.. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.1889 Длина с места 17 Р=0 Р=0 Р=0. 2008.0009 Р=0 Р=0. 2010. Артемьев Р.1591 Прыжки правым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0. Это возможно объяснить системными перестройками функций организма.548 Р=0.0188 48 32 20 Р=0.0679 Р=0.0742 Прыжки левым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0 Прыжки спиной 17 Р=0 Р=0.. предшествующими пубертатному периоду. Кулезнев В.0006 Р=0.. Таблица 1.0012 С места вверх Библиография: 1.Е.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Показатель Стьюдента для используемых возрастных групп данного исследования Название тестов Эстафета (правая рука) Эстафета (левая рука) Количество испытуемы 1997-2000 1997-1999 1999-2000 х (N) 17 Р=0.0009 Р=0.0001 Прямые 10 метров 20 Р=0 Р=0 Р=0.. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава. Адаптация студентов к непривычным двигательным актам / Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте: Материалы Международной научно-практической конференции. 2012 место быть.Ю. чем у младшей группы.9797 Р=0.

Правила запрещают статические положения. The experimentally determined methods of teaching basic exercises with the ball 5-6 years of gymnasts.. Ch. особенно волнами. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ С МЯЧОМ ГИМНАСТОК 5-6 ЛЕТ Малафейчук О. переброски. 2012 3. (15. студентка.] / col. передачи. Художественная гимнастика – ациклический.И. каты. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. обруч. Управление тренировочным процессом футболистов высокой квалификации в соревновательном периоде // "Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi". Днепропетровск Keywords: gymnastics. ритмика [1]. Степанов В.: Manolachi V. Днепропетровск Борисова Ю. 449 p. булавы. 2012 257 . элементы классического танца и основной гимнастики. and simplifies the learning process. Danail S. В состав современных соревновательных композиций с мячом входят: высокие и малые броски предмета..: USEFS. Основными тенденциями развития мировой художественной гимнастики являются: рост сложности соревновательной программы.: [în vol. Основными средствами которого являются: упражнения без предмета и с предметами (мяч. which increases the level of complexity of competitive compositions. red.Ю. обволакивания. 2011. акробатические упражнения. intern. сложно-координационный вид спорта.. остановки и позы которые удерживаются более 3-х секунд.Н. скакалка. пружинными движениями. congres şt. Выполнение элементов с мячом должно быть тесно связано с упражнениями без предмета. лента). the ball.. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта. Chişinău: USEFS. Intern. girls 5-6 years.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Summary. Chişinău). При выполнении движений с мячом характерно: пластичность и мягкость переходов. 2011. взмахами. Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi: Materialele Congresului Şt. Степанова Н.

Оценить эффективность разработанной методики обучения упражнениям с мячом. увеличение количества соревнований. Цель исследования: разработать методику обучения элементам с мячом. Исследование проводилось на базе "Детскоюношеской спортивной школы №2" г. Разработать методику обучения базовым навыкам с мячом для спортсменок 5-6 лет. Упражнения с предметами . 2012 повышение требований ко всем сторонам подготовленности. В контрольной группе занятия проводились тренером Евсюковою Т. 2012 258 . мы использовали следующие методы: анализ и обобщение научно методической литературы. объѐма и интенсивности тренировочной и соревновательной работы. для формирования базовых умений и навыков на этапе начальной подготовки. В экспериментальной – занятия проводились с использованием разработанных нами комплексов упражнения с мячом. в программе мастеров спорта пять упражнений с предметами.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Спортсменки были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. метод экспертных оценок. От гимнасток требуется максимальная реализация индивидуальных возможностей. 2. которая предлагается программой для ДЮСШ по художественной гимнастике. Так. 3. разработка методики обучения базовым элементам с мячом с учѐтом основных тенденций развития художественной гимнастики и особенностей техники выполнения упражнений актуальна при подготовке спортсменок на начальном этапе многолетнего спортивного совершенствования. Организации исследования. Для решения поставленных задач. совершенствование правил соревнований и всех видов обеспечения [4]. которые занимаются на этапе начальной подготовки.А. математико-статическая разработка результатов. Днепропетровска с гимнастками 5-6 лет. Предмет исследования: гимнастки 5-6 лет.это основа художественной гимнастики. Объект исследования: техническая подготовленность гимнасток 5-6 лет. В связи с этим. одно . Задачи исследования: 1. тестирование. которыми спортсменки должны овладеть в соответствии тенденциям развития художественной гимнастики. педагогическое наблюдение и эксперимент. Контрольная и экспериментальная группа занимались 3 раза в неделю по 90 мин. по методике. Определить базовые навыки.без Chişinău: USEFS.

60 1.32 Махи с мячом левой 5.05 4. как у спортсменок экспериментальной.64 >0. 1). вес 300 г) и кисти девочек 5-6 лет (от 7-9 см). мы определили уровень технической подготовленности спортсменок 5-6 лет. бросок одной рукой ловля.70 1. которая происходит при движении мяча по кривой траектории.20 0.03 0. что подтверждает их одинаковый уровень подготовленности (табл. выкруты нецелесообразным.81 0.20 1. Таблица 1.70 0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Показатели технической компетенции спортсмены 5-6 лет до эксперимент Тесты (баллы) Броски правой Контрольная группа X Σ m 3. как отбив и ловля одной рукой. а также умения удерживать предмет в динамичных и статических положениях.05). Перед началом обучения. что выполнения упражнения с мячом требуется достаточно высокого уровня развития координационных способностей. При выполнении элементов с мячом.05).80 1.90 1.29 Бросок двумя руками 4.24 Перекат мяча по левой руке 4.05 4.16 0.30 0.80 1. что у большинства гимнасток показатели базовой предметной подготовки отвечают уровню ниже среднего.54 >0.05 4. Анализ результатов тестирования установил. Экспериментальная и контрольная группы по всем тестам однородны (р>0. чем в экспериментальной (p <0.92 0.95 0.64 <0.05 Экспериментальная группа X Σ m 3.58 0.67 0. 2012 259 .97 p >0.30 0.34 Перекат мяча по правой руке 4.79 1. особенно с широкой амплитудой.78 0. Это связано с тем. считаем обучение на начальном этапе подготовки таким базовым упражнениям.92 0.32 Броски левой 4.20 0.75 0.56 >0.05 4.05 5.81 0.24 Махи с мячом правой 5. Исключением являются показатели теста «махи с мячом правой рукой». Для того чтобы соревновательные композиции гимнасток Chişinău: USEFS.07 0.05 4. Упражнения с мячом имеют приоритет среди упражнений с другими предметами.30 2.73 >0.82 0. Характерна такая работа кистью и рукой.50 1.64 >0.05 4. при которой мяч за счѐт центробежной силы.52 0.67 0.50 2. в котором параметры контрольной группы выше.81 0. так и контрольной групп.41 В связи с несоответствием размеров мяча для гимнасток юношеских разрядов (диаметр 17 см.63 >0.37 Kaт мяча по двум рукам 4. важную роль играет действия кистью для предотвращения его падения.70 0. 2012 предмета. прижимается к ладони [5].

коплеск 3 Совместное выполнение упражнений с мячом и без предмета. Перекат по двум рукам. однако наблюдалась нестабильность в выполнении бросков двумя руками и переката мяча по правой руки (р<0. тестовые задания сделали технически правильно. Регулирование нагрузки проводилось за счет изменения количества повторений каждого упражнения на занятии. передачи мяча. ловля без зрительного контакта. которые выполняются другими частями тела. Процесс обучения базовой предметной подготовки проходил 2 месяца и делился на 3 этапа (рис. комплекс 1 2 этап. но со стороны процесса обучения и техники выполнения проще. Это позволяет сделать композиции гимнасток сложнее. на тыльной стороне обратным хватом. Рис. Chişinău: USEFS. Переход от одного комплекса к другому осуществлялся после освоения предыдущего комплекса с максимальной дозировкой. 2012 отвечали разрядным требованиям мы предлагаем изменить последовательность обучения. на спине. комплекс 2 Обучение удержанию мяча на двух руках.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 260 . 1). Схема внедрения методики обучения базовым упражнениям с мячом. которые выполняются двумя руками. Одинарные и многократные отбивы: вертикальные. а потом захваты и ловли мяча. Упражнения выполнялись в статических и динамических режимах. У гимнасток экспериментальной группы наблюдалось более чѐткое выполнение элементов: бросок двумя руками. Для определения эффективности разработанной методики обучения базовым элементам с мячом нами было проведено повторное тестирование гимнасток контрольной и экспериментальной групп в виде соревнований[3]. которая указана в каждом комплексе. наклонные 3 этап.05). отбивов и перекатов (p<0. 1. Формирования двигательных движений 1 етап. что в дальнейшем будет влиять на улучшение результатов соревновательной деятельности спортсменок.05). Обучения бросков одной рукой и ловля ногами. Гимнастки контрольной группы. Занятия с мячом проводились три раза в неделю в течение 20 минут в основной части занятия. Для этого следовало бы сначала разучивать базовые упражнения с мячом.

Анализ результатов соревнований с мячом выявил достоверный различия в результатах гимнасток экспериментальной и контрольной группы (p<0. 1999.. Особенности предметной подготовки художественной гимнастике / Т.С. Выводы .возраст 5-6 лет является благоприятным периодом для развития координационных способностей. Варакина. 166с. Методические рекомендации. 448с. 2012 Высокий уровень показателей выявлен в тестах перекат мяча по правой руке результат улучшился от 4.: Физкультура и спорт. 2005. Физкультура и спорт. 6.Л. Такая динамика позволит своевременно освоить гимнасткам новые элементы и выполнить нормативы детского разряда. Варакина Т. 1996. Шаулин В. На наш взгляд это свидетельствует о том.Вострокнутов.Л. 2012 261 . 3. которые имеют приоритет на этапе начальной технической подготовки. С. . Обучение двигательным действиям с позиций гуманизации: Методика обучения // Физкультура в школе. 2. что девочки 5-6 лет овладевают базовой предметной подготовкой с мячом достаточно легко и успешно. Таким образом. 5.1994.1985.Лисицкая Т. Меньшикова /Под. Качетджиева Л.Т. Журавина Н. . использование разработанной нами методики в учебнотренировочном процессе гимнасток 5-6 лет на начальном этапе позволит повысить уровень технической подготовленности спортсменок с мячом и может быть рекомендовано для внедрения работы ДЮСШ. Регион.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 120 с. Чипрянова М. Гимнастика: Уч.05).С.К. Лисицкая. Пособие/М.0.Н. 184 с. ред. -после внедрения разработанной методики в экспериментальной группе наблюдается достоверный прирост почти по всем показателям. 96с. Упражнения с предметами / Т. М.8-12 Chişinău: USEFS. Ванкова Н. 4. Журавина М. 1993.Т.: Физкультура и спорт. Обучение детей художественной гимнастике.. Академия.7 балов до 7. Формирование интереса учащихся к занятиям физической культурой//В. №3.С. особенно при выполнении соревновательной композиции с мячом.анализ тенденций развития художественной гимнастики позволило выявить базовые движения упражнения с мячом. М. Библиография: 1. Вострокнутов В.С.

Киев Кропта Р. Третье направление . моделирующий преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре [1. Цель исследования – выявить информативные критерии специальной подготовленности и обосновать подходы к ее оценке у гребцов. functionality. приближенных к соревновательной деятельности. This work presents test results physical readiness qualified paddlers who specialize in canoe slalom. Киев Keywords: canoe slalom tests. КМС – 6 спортсменов. І разряд – 6 спортсменов. тест PWC170) [1. Контингент. 2012 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ. 2]. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Второе – это оценка функциональных возможностей и их реализации в условиях. проба Руфье. Summary. physical readiness. что определяет актуальность изучения этих вопросов [1. специализирующихся в гребном слаломе.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 262 . тесты «Удержание крена лодки в положении 45°» с задачей предельно долго удерживать крен лодки без опоры об воду. Методы и организация исследования. Анализ литературных данных. Обследованы 18 спортсменов специализирующихся в гребном слаломе (классы К-1 и С-1) разной квалификации: МС – 6 спортсменов. «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов» с Chişinău: USEFS. Исследования подготовленности включали 3 основных направления: Первое – это оценка общей физической подготовленности (по средствам педагогических тестов Купера. Актуальность. Возраст спортсменов от 16 до 23 лет. СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ Мусевич В.оценка специальной физической подготовленности (проявление двигательных качеств. тест со ступенчатовозрастающей мощностью и тест. показал определенный дефицит знаний о структуре физической и технической подготовленности. методах оценки специальных двигательных качеств спортсменов. 2].. 2]. специализирующихся в гребном слаломе. при работе в лодке).

Так же. ЧСС.0.). при r = . «Восьмерка за 1 минуту» с задачей максимальное количество раз преодолеть 2-е ворот.13. что для спортсменов.55 (мл∙мин∙кг-1) при r = . [2]. специализирующихся в гребле на байдарках. так и по максимальным значениям показателей (рис.80 (у.21. 1). 3. проба Руфье составила 2.0.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0.39. Анализ результатов эргометрического тестирования позволил получить представление о морфофункциональных особенностях гребцов-слаломистов в условиях ступенчато-возрастающей мощности. Отмечено. связанные с специализацией и квалификацией гребцов-слаломистов. так как тесты имеют низкие коэффициенты корреляции со специальной работоспособностью. Результаты исследований и их обсуждение В ходе оценки общей физической подготовленности были получены следующие результаты: тест Купера составил 3037.прямые» с задачей максимально быстро преодолеть связку ворот. «Восьмерка по времени отрезка 250 м» с задачей преодолеть максимальное расстояние по восьмерке за время отрезка 250 м. и выявить различия. «Прохождение связки ворот: прямые – обратные . 2012 263 . характерны большие значения мощности и экономичности как на уровне порогов.33 (кг∙м∙мин-1) при r = . « максимальное преодоление 250 метров по прямой». при выполнении работы на уровне ПАНО1. потребления кислорода.16. дыхательного коэффициента. Что привело нас к поиску новых более эффективных критериев оценки физической подготовленности и функциональных возможностей гребцовслаломистов. тест PWC170 составил 2514.) при r = . 2. ПК составило 65. анализ результатов эргометрического тестирования показала. Chişinău: USEFS.5 м. в то же время данные тесты не отражают специальную работоспособность спортсменов. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне общей физической подготовленности и развитии аэробных возможностей. которые находились на расстоянии в 10 метров друг от друга в течении 1 минуты. 2012 задачей максимально быстро выполнить 5 разворотов с места.е. В то же время. для МС характерны меньшие значения легочной вентиляции.0. при идентичных значениях мощности работы с КМС (рис. что с ростом квалификации спортсменов достоверно увеличиваются показатели мощности и экономичности гребли (рис.).

реакция кардиореспираторной системы также становиться более выраженной (рис.).0 0 МАХ (W) МАХ (W) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (W) ПАНО2 (Вт/HR) ПАНО2 (HR) К-1 ПАНО1 (HR) 100 МС С-1 ПАНО2 (HR) КМС 1. 5. 1. 3.0 60 40. 4.0 80 60.0 МАХ (HR) ПАНО1 (Вт/HR) 20 0.разряд Рис.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.0 МАХ (HR) 40 ПАНО1 (Вт/HR) 20. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам ступенчатого теста) При выполнении работы на уровне ПАНО2. и газообмена чем КМС и 1-разрядники.0 МАХ (Вт/HR) ПАНО1 (HR) 120 МАХ (Вт/HR) 80. 2012 ПАНО1 (W) 120. W W 160 140 120 100 80 60 40 20 0 140 RQ HR 120 RQ 100 80 60 40 VCO2 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 Вт/HR VO2 VT VE HR VT VE f МС КМС МС 1-разряд Рис.). При выполнении работы максимальной мощности. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при максимальной мощности работы (по результатам ступечатого теста и газоанализа) Chişinău: USEFS. внешнего дыхания. 5. 2. МС показывают более высокие значения мощности работы. 2012 264 . МС уже демонстрируют большие показатели мощности гребли. что указывает на более высокую эффективность аэробных процессов и механизмов регуляции рН (рис. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО1 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) f КМС 1-разряд Рис. 4. Но в то же время у МС значения респираторного эквивалента и ЧСС ниже чем у менее квалифицированных.0 ПАНО1 (W) 140 100. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации при работе на уровне ПАНО2 (по результатам ступечатого теста и газоанализа) W 140 120 RQ HR 100 80 60 40 VCO2 Вт/HR 20 0 VO2 VT VE МС f КМС 1-разряд Рис. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов различной квалификации (по результатам ступенчатого теста) Рис.

6. (сек) (лев.) 0 "250 м.е." (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. которые характеризуют скоростно-силовые возможности гребцов в условиях выполнения сложных технических приемов гребного слалома. результаты которых достоверно отличались от гребцов. "Восьмерка по времени 250м.) К-1 С-1 Рис. по прямой" скорость (м/сек) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) "Восьмерка за 1 мин. у гребцов выступающих на каноэ. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360." скорость (м/сек) 200 Крен 45 градусов (сек) лев. что связано. 6. рис. результат на прямую зависит от «ведущей» стороной гребли. Показатели специальной подготовленности гребцов-слаломистов различной специализации (по результатам специализированных тестов на воде) Chişinău: USEFS.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. выступающих на каноэ.) 5 разворотов на 360. с особенностями гребли на каноэ. 2012 Анализ результатов оценки специальной физической подготовленности позволил получить представление о проявлении специальных двигательных качеств гребцов-слаломистов различной специализации (рис.). лучшие результаты демонстрируют гребцы-байдарочники ( см. (сек) (прав. в первую очередь. (сек) (HRmax) 5 разворотов на 360. При этом. «250 метров по прямой» и «Восьмерка по времени отрезка 250 м». В тестах «Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые» и «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов». по прямой" (HRmax) Скорость взятия обратных ворот (сек) (HRmax) 50 Скорость взятия обратных ворот (сек) (лев. 6.). Крен 45 градусов (сек) прав.). с более высоким положением общего центра тяжести системы «гребец-весло-лодка» (рис." (HRmax) "Восьмерка по времени 250м. характеризующем специальную вестибулярную устойчивость и эффективность механизмов регуляции позы. т. позволяющих оценить специальную скоростносиловую выносливость спортсменов. В тестах «Восьмерка за 1 минуту». Скорость взятия обратных ворот (сек) (прав. 2012 265 .) 150 100 "250 м. 6. 6. что позволяет говорить о значении функциональной асимметрии для эффективной соревновательной деятельности в этом классе судов (рис." скорость (м/сек) 5 разворотов на 360. В тесте «Удержание крена лодки в положении 45°». лучшие результаты показали гребцы-байдарочники.).

0.66 . c (правый/левый) Прохождение связки ворот: прямые-обратные-прямые.0.46 0.0. моделирующем преодоление соревновательной дистанции на гребном эргометре .0. Таблица 1.62 .05. 60 где КИП – коэффициент индивидуального проигрыша (м∙с-1). а так же прохождение связки ворот «прямые-обратные-прямые» и следует обратить внимание. связанные с результативностью гребцов. 2012 Корреляционный анализ результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции.71 0. r=0.56 при p<0. 1.0.74 . Chişinău: USEFS.0. определенный как нами как «коэффициент индивидуального проигрыша» (КИП). имеют более низкую взаимосвязь чем предложенный нами тест «Восьмерка по времени прохождения 250 м» (табл.66 / .77 Также.0. Мощность работы на ПАНО2.76 Специализированные педагогические тесты Удержание крена лодки в положении 45°.65 / .0. что результаты теста «Восьмерка за 1 минуту». с «Восьмерка» по времени прохождения отрезка 250 м Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП) .Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. позволил выявить показатели. Так мы видим что наибольшую взаимосвязь имеют: возраст. характеризующий разницу скорости преодоления отрезка 250 м по прямой и выполнения специального технического приема «восьмерка» за время. соответствующее результату теста «250 метров по прямой».63 . в ходе анализа данных был выявлен показатель.0.0. которое преодолел гребец в тесте «Восьмерка по времени отрезка 250 м» (м).0.0. рекомендованного в специальной литературе.66 / 0.54 / .75 / .67 / .62 .73 / 0.77 . le – расстояние.0. экономичность при максимальных значениях мощности. Взаимосвязь результатов специальных тестов и эргометрического тестирования гребцов-слаломистов с результатом на дистанции (r=0.53 0. КИП  250  l e .28 Эргометрические тесты ПАНО1 (W и Вт/HR) ПАНО2 (W и Вт/HR) Максимальная мощность (W и Вт/HR) (W и Вт/HR) в тесте.0.46 .01) Коэффициент корреляции с результатом Показатель Морфологические показатели Возраст Рост Масса тела .). с (правый/левый) Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов. 2012 266 .73 .0. с (правый/левый) «Восьмерка за 1 минуту» Время прохождения отрезка 250 метров по прямой.44 при p<0.0.

что показатель скорости гребли по прямой дистанции характеризует преимущественно реализацию физического потенциала спортсмена. функциональных возможностей организма гребцов-слаломистов и спортивного результата. Взаимосвязь «КИП» с результатом на дистанции представленная в таблице составила 0. p. Выводы Выявлена взаимосвязь показатели физической подготовленности. 2012 267 . 888 – 899. И чем ниже данный показатель. ВНИИФК. P. характеризует эффективность и устойчивость техники гребли в условиях утомления.-O. Endurance in Sport: Olympic Encyclopaedia of Sports Medicine: John Wiley & Sons. 173 – 176 с. тр. 2.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. науч. С. R. тем выше способность к реализации индивидуальных возможностей. Новый метод контроля для оценки подготовленности гребцов: сб. Astrand. которая составила 0. 1). Библиография: 1. 2002. в то время как скорость выполнения технических приемов за это же время. А так же выявлен информативный критерий Коэффициент индивидуального проигрыша (КИП).В. Квашук П. И определена его взаимосвязь со спортивным результатом. Shephard. Chişinău: USEFS. табл. 2012 При разработке этого критерия сходили из того. что подтверждает высокую информативность данного показателя (см.77. то есть взаимосвязь технической и специальной физической подготовленности спортсменов. 2000. J.77.

висуває певнi вимоги до розвитку фiзичних якостей. Значну кількість досліджень [3. 2012 268 . булави – рiвновага. скiльки вiдмiнностями мети та завдань методики оцiнки фiзичної пiдготовленостi особистостi. м’яч – нахили. Жорстка конкуренцiя в художнiй гiмнастицi викликала значне зростання складностi вправ у всiх видах багатоборства. Низка фахiвцiв iз психофiзiологiї [3.. i разом з тим трапляються розбiжностi. як ациклiчний i складнокоординацiйний вид спорту. Художня гiмнастика. що визначаються не стiльки теоретичними положеннями. 15] з даного напрямку виконано на основі фізичної диференціації спортсменів. 2012 СТРУКТУРА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНИХ. доцент. але й психологiчної. 19] вказує на взаємозв’язок не тiльки фiзичної підготовленості. Summary. Кожен предмет має свою специфiку i характернi для нього елементи вправ: скакалка – стрибки. Україна Keywords: mental. що на сьогоднi зустрiчаються тiльки окремi данi щодо психофiзiологiчних i психiчних показникiв гiмнасток. кандидат наук. Варто вiдзначити. Актуальність. що в пiдходах рiзних авторiв до оцiнювання фiзичних показникiв є багато спiльного. In article the structure and interrelation of mental. Україна Шелудешева М. Аналіз науково-методичної літератури. магістранта. Україна Борщов С. У сучасних умовах фізична підготовка гімнасток є обов’язковою в системі навчально-тренувального процесу. стрiчка – повороти. Разом з тим. аспірантка.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.. аналiз науково-методичної лiтератури показує. М. Chişinău: USEFS. physical and psychophysiological qualities of gymnasts-artists is investigated. соматичних i функцiональних показникiв. Слов’янський державний педагогічний університет. Дослідження особливостей розвитку фізичних якостей у зв’язку з підвищенням спортивної кваліфікації привертало увагу багатьох вчених. ФІЗИЧНИХ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ГІМНАСТОК Ніцула М. Усе це накладає вiдбиток на характер фiзичної пiдготовки гiмнасток. фізичних і психофізіологічних якостей гімнасток. Слов’янський державний педагогічний університет. physical and psychophysiological qualities. Слов’янський державний педагогічний університет. Мета: дослідити структуру та взаємозв’язок психічних. 10..

уміння добре орієнтуватися в ситуаціях спортивного змагання. 2012 Завдання дослідження. особливо в умовах змагань. повинні бути визначені. Розглянути психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних групп. необхідною умовою діяльності спортсмена. 1. волю до перемоги. якi спричиняються об’єктивними умовами змагань з будь-якого виду спорту. уваги. що завдання психологічної підготовки спрямовані на розвиток пiзнавальної сфери (мислення. Визначити місце окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток-художниць. досліджуючи проблему вольової підготовки в практиці спортивного тренування. Воля є обов’язковою. .Ц.розвивати емоційно-вольові якості: сміливість. що формування провідних вольових якостей перш за все стимулюється об’єктивними умовами діяльності в кожному виді спорту. Пунi [8]. Вона дозволяє регулювати протікання всіх інших психологічних процесів.сприяти вихованню моральних рис особистості. Розкриттю змісту поняття „воля‖ в загальній психології i психології спорту присвячено багато робіт [3. підкреслює. . зокрема емоцiйно-вольової стiйкостi). на думку фахівців. 2. пам’ятi та вольових якостей. що перешкоди. уяву. Але ще не з’ясовано ряд Chişinău: USEFS. користуватися м’язово-руховими уявленнями в процесi iдеомоторного тренування. 3. 9. виробити психiчну стiйкiсть та готовнiсть до подолання труднощiв змагальної дiяльностi. витримку. якi потрiбнi для досягнення високого рiвня спортивної майстерностi. Саме у зв’язку з цим мета психологiчної пiдготовки в процесі підвищення СФП полягає в тому. Психологи [16] психічну підготовленість спортсменів пов’язують зi спроможністю процесів вищої нервової системи сприяти досягненню найвищого результату у змаганнях. Аналiзуючи розглянутi пiдходи [3.розвивати пам’ять.розвивати стійкість уваги. 11 та ін. Аналiзувати розглянутi пiдходи.]. 4. 2012 269 . торкаючись структури вольової сфери спортсменів i планування її розвитку в процесі тренування. А. Завдання психічної підготовки. систематизовані й використані в процес i технічної. рішучість. можна зазначити. щоб сформувати психічні якостi. Недостатній розвиток цієї психічної сфери перешкоджає досягненню успіху в спортивній діяльності. Результати дослідження. Аналiзувати науково-методичну літературу.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Автор. дійшов висновку. швидкість мобілізації. 17]. здатнiсть швидко й точно запам’ятовувати спортивнi прийоми та їх комбiнацiї. . є наступними: . тактичної i фізичної підготовки спортсменів. наочно-дiйове мислення.

вирішення яких безпосередньо стосується вдосконалення вольової підготовки спортсменів. 2012 теоретичних питань. вони менше піддаються онтогенетичним змінам. видiляють у нiй двi пiдфункцiї – активізуючу та гальмiвну.М. У зв’язку з цим психологи. за темпераментом вiдповiдає холерику): характеризується циклiчнiстю дiй. яка потребує рiвномiрної витрати сил. а потiм спадом діяльності. Мойсеєвої та інших. найбiльш стiйкi. флегматичний. Онищенко [12] характеризує волю як сторону свiдомостi. 2012 270 .Ю. .П. Аналiз науково-методичної лiтератури показав. то. якi добре описанi в лiтературi. сила. I. [16] Сучасна психологічна наука відповідно визначає чотири типи темпераменту: меланхолiчний. що їх автори розкривають сутність цього психічного явища за допомогою різних понять: здатність. що забезпечують досягнення поставленої мети в умовах подолання перешкод рiзних ступенiв складностi. спади дiяльностi вiд перевтоми бувають рiдко. удосконалювати цiлеспрямованi дiї. мотив. за даними соціальних досліджень. що зумовлюють характер iндивiдуалiзацiї навчання. усвідомлення. стан та iн.урiвноважений (сильний інертний. Однiєю з функцiй волi є свiдома саморегуляцiя активностi людини в ускладнених умовах життєдiяльностi. вона як психічний чинник являє собою процес певної спрямованості i зосередженості. Волков [5] у спортивній практиці виділяє такі типи нервової системи: . Як було встановлено I. Не всі автори розглядають волю як психічне явище. урівноваженість i рухливість є фундаментальними характеристиками нервових процесів. долати труднощi. . 18] визначає волю як здатність ставити цiлi. за темпераментом вiдповiдає сангвiнiку): дiяльнiсть відбувається без скачкiв. Павловим. холеричний.сильно урiвноважений (сильний рухливий. розглядаючи загальну функцiю.В. що вказані властивостi є вродженими. Наведені вище визначення волі показують. Щодо уваги. що в бiльшостi робіт факторами. вважаються основні властивостi нервової системи.неврiвноважений (слабкий рухливий. який визначається умовами навколишнього середовища. контролювати їх. Цi якості. за темпераментом вiдповiдає флегматику): роботу виконує добре ту. Значна частина психологiв [11. у зв’язку з тим. Chişinău: USEFS. приймати рiшення. на думку Т. рiвномiрно. свiдомо керувати поведiнкою. сангвiнiчний. На основі співвідношення цих особливостей процесів збудження i гальмування Л.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Основа такої саморегуляцiї полягає у взаємодiї процесiв збудження i гальмування нервової системи. в якiй вiдображається сукупнiсть довiльних зусиль.

Спортсменки зi слабкою нервовою системою вiдзначаються недостатньою працездатнiстю. Тренувальнi заняття на наступний день вкрай нерезультативнi [5]. За обсягом можливого навантаження пiд час тренувальних занять такi спортсменки характеризуються як працездатнi. втомлюються порiвняно швидко. а також за умов частої змiни завдань або обставин дiяльностi. Гiмнастки iз сильним iнертним типом найкращу працездатнiсть показують при виконаннi повiльних i статичних вправ. що нервова діяльність гiмнасток.Ф. характеризується високою витривалiстю. Представницi слабкого iнертного типу виявляють вiдносно низьку працездатнiсть. часто скаржаться на втому й нерiдко пропускають тренування. намагаються виконати більший обсяг роботи. врiвноваженістю i хорошою рухливістю. Дослiдження низки науковців [7. 2012 271 . швидко відновлюють сили. Вони добре переносять фiзичнi навантаження i тренування кожного дня. ніж заплановано. До кiнця тренування якiсть виконання вправи помiтно знижується. Л. характеризується оптимальним співвідношенням процесів збудження i гальмування. У гiмнасток сильного рухливого типу з переважанням збудження працездатнiсть пiдвищується при виконаннi швидких динамiчних вправ. Єгупов зауважує. i нерiдко така спортсменка припиняє заняття задовго до його закiнчення. 10. частою змiною настрою. Швидкiсть виконання вправ до кiнця тренування не знижується. У спортивнiй дiяльностi вони вiдзначаються швидкiстю рухiв. яким притаманна надзвичайна Chişinău: USEFS. . типологiчнi особливостi нервової системи також мають значний вплив на виконання складнокоординацiйних рухiв гiмнастками. у бiльшостi випадкiв вiдмовляються вiд великих навантажень чи виконують їх напiвсили [6]. Для вирiшення завдань нашого дослiдження нами розглядалися психофiзiологiчні особливості рiзних типологiчних груп. 13]. Як вiдзначає бiльшiсть дослідників [3. Представницi сильного рухливого типу виявляють найкращу працездатнiсть при виконаннi швидких динамiчних вправ. 15] дали можливiсть виявити характернi особливостi засвоєння гiмнастичних вправ спортсменками з рiзними типами нервової системи. 2012 довгочасного й методичного напруження. Гiмнастки зi слабким рухливим типом нервової системи недостатньою витривалi: одну й ту саму вправу вони здатнi виконувати не бiльше 3-5 разiв.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. за темпераментом вiдповiдає меланхолiку). Якiсть виконання вправ пiсля 4-5 повторень помiтно знижується. Так.слабкий (слабкий інертний. а за необхiдностi виконувати повiльнi чи статичнi вправи падає [5]. гiмнастки. якi зарекомендували себе висококоординацiйними i працездатними.

працелюбних Л. вони не втрачають зацiкавленостi нею. які вiдзначаються врiвноваженiстю процесiв нервової системи. Вони спокiйно ставляться до своїх невдач та успiхiв. вони майже не припускаються помилок. Таким чином. однак довготривале опрацювання набридає. але легко втрачають набутi навички. спритності. При засвоєннi складних вправ вони зазвичай пасивнi. Єгупов [6] вiдносить спортсменок. витривалостi. рівновагою та ритмом. У статичних та динамічних елементах. У науковій літературі вказується. Отже. пов’язаних з обертанням тiла в Chişinău: USEFS. Важливими координаційними якостями в художній гімнастиці є здатність до оволодіння рухами. 2012 активнiсть i які належать до збудливих. програма навчально-тренувального процесу повинна будуватися з урахуванням особливостей нервової системи. Такi гiмнастки дуже зацiкавлено вивчають новi елементи. якi впливають на виконання складнокоординацiйних рухiв. якi потребують смiливостi. Невдачi в роботi сприймаються хворобливо. Засвоївши вправу. Велике значення має i втримання рiвноваги пiсля виконання елементiв. Видiляється група малорухливих. нерiдко вiдмовляються вивчати вправи. смiливо беруться виконувати занадто складні для них вправи. 2012 272 . Почавши займатися гiмнастикою. для них характерна невпевненiсть у своїх силах. Замикання нових умовнорефлекторних зв’язкiв вiдбувається у них швидко i точно. проведенi спостереження фахівців [6] дозволили прийти до висновку: здатнiсть до навчання. що в залежності вiд специфіки виду спорту координаційні здібності виявляються по-різному. вiд типу нервової системи. у першу чергу.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. але при цьому нерiдко допускають помилки. До найбiльш працездатних. тому при комплектуваннi груп гiмнасток необхiдно враховувати переважання того чи iншого процесу (збудження або гальмування) нервової дiяльностi у юних спортсменок. рiвня розумової i фiзичної працездатностi та сформованостi основних морально-вольових якостей. Замикання нових умовно-рефлекторних зв’язкiв у них проходить повiльно. Замикання нових умовних зв’язкiв вiдбувається у них швидко. Це дисциплiнованi й разом з тим активнi спортсменки. часто скаржаться на невмiння виконувати ту чи iншу вправу. Фізична підготовленість спортсмена характеризується можливостями функцiональних систем органiзму i рiвнем розвитку основних фізичних якостей: швидкостi. безiнiцiативних гiмнасток з перевагою процесiв гальмування. сили. у вправах з предметами та без предмета – завжди потрібно утримувати своє тіло в певному положенні. вони досить скоро засвоюють основу рухiв.Ф. засвоєння рухiв та їх виконання залежить. У художній гімнастиці вправи пов’язані з рівновагою. координацiйних здiбностей та гнучкостi.

На високому рiвнi виконувати стрибки з великою амплiтудою рухiв та постiйно утримувати рiвновагу можна лише при наявностi гнучкостi. тобто пiсля навантаження на вестибулярний апарат. Загальна i спецiальна витривалiсть. якi забезпечують збереження рiвноваги. а також у дiлянцi хребта. У процесi розвитку цiєї якостi потрiбно враховувати. махiв. Ж. плечовому суглобi. Ступiнь гнучкостi залежить як вiд сили м’язiв. 2012 273 . 2012 рiзних площинах. стрибки з обтяженням. удосконалення цієї функції може здійснюватися двома методами: шляхом використання як основного засобу спеціальних вправ для вироблення рiвноваги або за рахунок розвитку аналiзаторiв. Працi дослідників [2] показали. Білокопитова [1] вказує. вiд функцiональних особливостей м’язiв. а також рухливостi стопи. Для досягнення високого класу володiння елементами необхiдний оптимальний розвиток рухливостi в кульшовому. хвиль є гнучкiсть. гомiлковостопного суглобiв. але вiдносно недовгої (протягом 1-3 хвилин) м’язової роботи. З усiх основних фiзичних якостей найменше вивченою є спритнiсть. На думку спецiалiстiв [14]. що пояснюється її специфiкою. що рiвень стрибучостi є одним з визначальних показникiв пiдготовленостi в художнiй гiмнастицi. Ефектнiсть стрибка залежить вiд висоти вильоту та амплiтуди руху. так i вiд вiдсутностi протидiї з боку м’язiв-антагонiстiв. колiнного. Однiєю з важливих якостей при виконаннi нахилiв. Вона необхiдна для вiльного виконання змагальних комбiнацiй. якi швидше за iнших оволодiвають рухами. як відзначають фахівці в галузі спорту.В Ветошкіна [4] пiдтверджує. Величина стрибка залежить вiд рухливостi кульшового. Але якщо є зв’язок мiж цими рухами. крiм кiлькiсних показникiв ще й естетичну сторону виконання стрибкових елементiв. Спеціальна витривалiсть гiмнасток визначається як здатнiсть до iнтенсивної. У художнiй гiмнастицi гнучкiсть – це елементарна умова якiсно i кiлькiсно хорошого виконання руху. О. якi характеризуються значною динамічністю й відсутністю пауз.А.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. можуть iнодi – при вивченнi деяких рухів – бути в числi останнiх. якi забезпечують рухи в цих суглобах. З метою розвитку стрибучостi ряд авторiв [4] пропонує використовувати спецiальнi комплекси. як зазначає автор. якi виконують рухи. якi включають рiзнi або одноманiтнi стрибковi рухи на пiдвищення. у глибину. що вправи зi скакалкою потребують вiд гiмнастки хорошої стрибучостi й витривалостi. то вони засвоюються швидше. Chişinău: USEFS. є обов’язковою складовою частиною високої результативностi в художнiй гiмнастицi. що люди. гомілковостопному.

Влияние психического стресса на взаимосвязь индивидуальных свойств и деятельность спортсменок: (На материале художественной гимнастики): Автореф. Определение взаимосвязи специализированных проявлений психики и уровней спортивного мастерства в циклических видах спорта // Тез. пед. М. 2012 Висновки У науково-методичнiй лiтературi останнiх рокiв iснує одностайна думка.. пед. 16 с.. М.практ. швидкiсть та функцiя рiвноваги. наук: 24.: Изд-во МГУ. 14. 558 с.М.П.00. Психофізична підготовка юних гімнастів: Автореф.И. Калинин Е.444. 1997.: Вежа. пед. 1997.01 / НУФВСУ. М. Приставкина М. Онищенко И.. 2-ге вид.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.С. Формирование навыков динамического равновесия у спортсменок в художественной гимнастике на этапе предсоревновательной подготовки: Автореф. М. дис… канд.П. Полищук Т. Лисицкой. конф. Современная система спортивной подготовки / Под ред. – 13 с. Шустина. 1999.00..: Физкультура и спорт. 310 с 6. наук з фіз. дис… канд. Суслова. 2000. Индивидуальные проявления и особенности личности // Общая психология: (Курс лекций) / Сост. Ю. можна зробити висновок. ред. одаренность. дис. М. 311. СПб.А. 1981. i розробкою стандартизованої системи їх контролю. Ч. 65-68. Рогов. 2000.: СААМ.А.: ВЛАДОС. 288 с. Л. Совершенствование технического мастерства в прыжковых упражнениях художественной гимнастики: Автореф. Бернштейн Н. 1990.04. Ф. 19 с 4. сила.Н. – К..: Олімпійська література. 9. 1991. 15. 188194. 22 с. и. Бібліографія: 1. Ильин Е. Ветошкина Э. Волков Л.В.А. Психологическая подготовка // Художественная гимнастика: Учебник для институтов физ. 584 с 12. К. 1982. 84-86 13. дис… канд. С. Смоленск: СГИФК.: Питер Ком. наук: 13.01.00. М. що основними з них є гнучкiсть. 2002.  М.. Вып. 14-15. психологов спорта. культуры / Под общ. Проблемы развития психики. специфiчної для кожного виду спорту.. Психологические особенности деятельности спортсменок в художественной гимнастике: Лекция. ін-т фіз. 5. наук: 13. 2000. Леонтьев А.В. Chişinău: USEFS. 1982. дис… канд. 1993.. 228 с. Борщов С. Теория спортивного отбора: способности. Зюкова Р. 2. – 23 с. На пiдставi аналiзу лiтературних джерел. С. 1995. наук: 13. В. 1988. Пшеничных И. № 2. присвячених проблемi визначення місця окремих фізичних якостей у структурi загальної фізичної підготовленості гімнасток.Л. 341с. Т. Сообщение о результатах определения психической работоспособности спортсменов в условиях тренировок и соревнований // Теория и практика физической культуры. 1995. 17. Комплексная оценка специальных способностей девочек на начальном этапе обучения упражнений художественной гимнастики: Автореф.00. 8.00. 1982. – Смоленск: Б.Н. Е. Белокопитова Ж. 19. 2003. 11. 10. Сыча. Психологія: Підручник / За ред.В.М. 718 с.В.04. 23 с.04 / ГЦОЛИФК. що перспективи вдосконалення фiзичної пiдготовленостi спортсменiв пов’язанi з виявленням структури фiзичних якостей.: Либідь. канд. К. 18. Райс Ф. О ловкости и ее развитии. Психология воли. К. Пидоря А. виховання і спорту: 24. С. стрибучiсть. 3.В. 2012 274 . Минск. 1981. культури.А. Волков Л. К.М. Трофімова. 4. С. Львів. талант. пед. держ. Б. стереотипне. 1. К вопросу об управлении психическим состоянием спортсменок в художественной гимнастике // Сборник научных трудов молодых учѐных. 16. Психология подросткового и юношеского возраста. Теория и методика детского и юношеского спорта. докладов ХI Всесоюзной науч.. С.: Физкультура и спорт.  126 с 7.Л..Н. СПб.

classification. physical exercises. 2012 АТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ И ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ Подгурский С. туловище. Результаты исследования и их обсуждение. 2012 275 . Summary. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Классификация. выносливости). классификация по относительной мощности работы. предложил ранжировать упражнения по трем признакам: по методу спортивного упражнения. описательный и системный методы. систематизация и терминология средств спортивной тренировки имеет практическое значение для правильного построения занятий и улучшения качества учебно-тренировочной и спортивной работы. по цели и по характеру движения. Наталов изучая эту проблему в гносеологическом плане. воздействие на двигательные звенья (плечевой пояс и руки. Blocks of classification specifications of a sport are analysed and their scientific characteristic is given. Так как атлетическое многоборье является новым видом спорта современности вопрос его специальной классификации упражнений требует более Chişinău: USEFS. ноги. классификация упражнений по интенсивности нагрузок. Классификация чрезвычайно важна в становлении и формировании социального явления. студент. учет формы физического движения по системе близости к соревновательному упражнению.. Цель исследования – определить структурно-функциональные единицы (термины и классификация) атлетического многоборья как вида спорта и выявить последовательность групп упражнений подчиняющихся законам систематики. Постановка проблемы. Так Г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. тотальное воздействие). составляющие основу классификации физических упражнений: с целью развития физических качеств (силы. быстроты. Классификация физических упражнений интересует специалистов давно. In article substantive provisions of formation of classification of athletic allround are considered. Киев Keywords: athletic all-round. В результате изучения проблемы классификации физических упражнений в области физического воспитания и спорта наметились некоторые общие признаки. Методы исследования: анализ научно-методической литературы.

по их сущности и целенаправленности можно распределить на взаимосвязанные и обусловливающие друг друга пять следующих групп: общеразвивающие. специально подготовительные. все физические упражнения. Соревновательные упражнения делятся на три категории.это пересечение основных характеристик атлетического многоборья с тяжѐлой атлетикой. Исходя из сказанного выше. 2012 276 . вольные.классификация – распределение множества объектов на классы. чтобы использовать еѐ в составлении учебных программ и др. Классификация физических упражнений на основе признаков. Chişinău: USEFS. соревновательные. с которыми или на которых они выполняются) или внутренние. который представленный в виде схемы или словесного описания. форма. Слово «классификация» употребляется в двух значениях: как процесс распределения объектов на классы и как результат такого распределения. снаряды. ног. и т. 1-3). например внешние (анатомические. вспомогательные и профилактические (табл. 2012 тщательного исследования. Классификация физических упражнений по внешним признакам может быть только вспомогательной и служит для придания множеству разнообразных упражнений определенного порядка (упражнения в передвижении. Динамическая сила . согласно наиболее существенным их признакам. пауэрлифтингом и гиревым спортом. определяющие общность физических упражнений по их сущности и целенаправленности. Определений понятию классификация очень много мы остановимся на некоторых из них: . будет естественной. с гантелями. . туловища. Классификация позволяет удобно распределять и хранить информацию с тем. скоростная и статическая выносливость. для рук.). д. Каждый класс имеет свою группу соревновательных упражнений и свою взаимосвязь с другими видами спорта. характеризующих общность упражнений каждой группы по их сущности и целенаправленности. применяемые в процессе подготовки спортсменов. В основу классификации физических упражнений могут быть положены разные признаки.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.классификация – распределение физических упражнений по группам и подгруппам на основании какого-либо общего признака. со штангой. это: динамическая сила.

стоя на ногах Чемпион: 20 повторений за 1мин. чтобы спортсмен выполнил упражнение таким образом. 2012 Скоростная выносливость . Чемпион: 1 раз с фиксацией. катка в полный выносливо. чтобы спортсмен выполнил упражнение с максимальным количеством повторений за отведѐнный промежуток времени (1 минута. кая сила» 2разряд: 1 раз с фиксацией.2разряд: 7 повторений за 1мин. КМС: фиксация тела на 25 сек.д. Chişinău: USEFS. Подгурского. Таблица 1. гандбол. Скоростная выносливость преследует цель.т. * Все нормативы указанных упражнений взяты на основании личных результатов и рекордов С. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. руки из положения ь» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. с наиболее максимальным весом на спине. которые имеют подтверждение дипломами «Книга рекордов Украины». чтобы тело спортсмена удерживалось в фиксированном положении максимальное количество времени и окончательное завершение упражнения засчитывается после возвращения спортсменом в исходное положение. Блок 1 нормативов атлетического многоборья Упражнение Выкат спортивного катка в полный рост на прямые руки из положения стоя на ногах Категория Норматив* «Динамичес. Вес более 1:2 собственного веса. Вес на спине 1:4 собственного веса. 2012 277 . Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. лѐгкой атлетикой и игровыми видами спорта (баскетбол. 3 минуты. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. 5 минут). 1разряд: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:2 собственного веса.это пересечение с изометрической гимнастикой А. и. Вес на спине 1:3 собственного веса. стоя на ногах Чемпион: фиксация тела на 40 сек. чтобы спортсмен выполнил упражнение всего один раз. Вес на спине 1:6 собственного веса.3разряд: 1 раз с фиксацией. Статическая выносливость . Статическая выносливость преследует цель. катка в полный кая рост на прямые выносливост 1разряд: фиксация тела на 20 сек. руки из положения Мастер Спорта: 15 повторений за 1мин. Выкат спортивного «Скоростна-я 3разряд: 5 повторений за 1мин.это пересечение со спортивной гимнастикой. Динамическая сила преследует цель. Вес на спине 1:8 собственного веса. Абсолютный Чемпион: более 20 повторений за 1мин.). Примером классификации в атлетическом многоборье может служить распределение всех спортсменов по антропометрическим данным и разделение их по спортивным разрядам.Засса. 1разряд: 10 повторений за 1мин. Вес на спине 1:10 собственного веса. Выкат спортивного «Статичес2разряд: фиксация тела на 15 сек. рост на прямые сть» КМС: 12 повторений за 1мин.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. футбол. КМС: 1 раз с фиксацией.

Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. от пола ость» Мастер Спорта: 25 повторений за 1мин. 3разряд: фиксация тела на 10 сек. Подгурского» на ская 1разряд: фиксация тела на 20 сек. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Перспективы дальнейших исследований. 2) «Статическая выносливость» . 3) «Скоростная выносливость» . 2012 278 .максимальная сила определяется величиной внешних сопротивлений. способность преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. Вес на спине 1:3 собственного веса. прямых руках вынослив КМС: фиксация тела на 25 сек. Упражнения.подразумевает. Чемпион: 35 повторений за 1мин. прямых руках вынослив КМС: 20 повторений за 1мин. указанные в таблицах 1-3 характеризуют основной принцип выполнения упражнения в соответствии выбранной категории. Вес на спине 1:2 собственного веса. которые должны быть преодолены и нейтрализованы. Вес на спине 1:8 собственного сила» веса. Подгурского» на ная 1разряд: 15 повторений за 1мин. В статье рассмотрены некоторые вопросы структурно-функционального наполнения атлетического многоборья. 1разряд: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:10 собственного веса. что и предопределяет актуальность дальнейших исследований. 3разряд: 7 повторений за 1мин. Вес на спине 1:6 собственного веса. которые требуют более глубокого научного изучения. КМС: 1 раз с фиксацией. Блок 2 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Подъѐм Подгурского» на прямых руках от пола Категория Норматив* «Динами 3разряд: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. Чемпион: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:4 собственного веса. Абсолютный Чемпион: более 35 повторений за 1мин. «Подъѐм «Статиче 2разряд: фиксация тела на 15 сек. 1) «Динамическая сила» . Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. 2012 Таблица 2. Chişinău: USEFS. «Подъѐм «Скорост 2разряд: 12 повторений за 1мин. Вес более 1:2 собственного веса. ческая 2разряд: 1 раз с фиксацией. от пола ость» Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек.это способность длительное время поддерживать оптимальные силовые характеристики удержания.

Абсолютный Чемпион: 1 раз с фиксацией. выносливость» 1разряд: фиксация тела на 20 сек. КМС: фиксация тела на 25 сек. Чемпион: 25 повторений за 1мин. «Скоростная 2разряд: 7 повторений за 1мин. Накопление определенных эмпирических знаний и практического опыта в развитии атлетического многоборья формируют его основу не только как нового вида спорта. КМС: 15 повторений за 1мин. Абсолютный Чемпион: более 25 повторений за 1мин. 1разряд: 1 раз с фиксацией. 2012 279 . которое естественно требует систематизации и определения основных его понятий. Чемпион: фиксация тела на 40 сек. Чемпион: 1 раз с фиксацией. 2разряд: 1 раз с фиксацией. Абсолютный Чемпион: фиксация тела более 40 сек. но и как общественного социального явления. Вес на спине 1:2 собственного веса.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Вес на спине 1:3 собственного веса. Вес на спине 1:4 собственного веса. Блок 3 нормативов атлетического многоборья Упражнение «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» «Птица Подгурского» Категория Норматив* 3разряд: 1 раз с фиксацией. 3разряд: 5 повторений за 1мин. Мастер Спорта: 20 повторений за 1мин. «Динамическ ая сила» Вывод Определение специальной терминологии и проведение классификации основных структурно-функциональных компонентов является неотъемлемым атрибутом признания нового вида спорта. Мастер Спорта: фиксация тела на 30 сек. Вес на спине 1:8 собственного веса. Chişinău: USEFS. Мастер Спорта: 1 раз с фиксацией. В этой связи отличительной чертой атлетического многоборья является органическое соединение элементов силовых видов спорта и гимнастики. КМС: 1 раз с фиксацией. Вес на спине 1:6 собственного веса. Вес более 1:2 собственного веса!!! 3разряд: фиксация тела на 10 сек. Вес на спине 1:10 собственного веса. 2012 Таблица 3. выносливость» 1разряд: 12 повторений за 1мин. «Статическая 2разряд: фиксация тела на 15 сек.

Тернопіль: ТНПУ ім. 2012 280 . Кишинев Побурный П. The best swimmers started to practice this kind of sport in these years. 4. 1997. Воспитание физических качеств / В. Кишинев Keywords: children and teenagers..И. Кишинев Солоненко Г. Желязков О..: Советский спорт. Зациорский В. Шейко. № 7. Гнатюка. 2000.В.М. 82 с. С. МЕТОДОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОРА ПЛОВЦОВ В МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКЕ Таценко А. М. М.О. swimming.: ФиС. The main condition for reception of children and teenagers in the groups of the initial preparation are good health most of all cardiovascular and respiratory systems which define the high performance of their organism in the time of educational and training lessons. Summary. 229-232. 24-26. Правильное ее решение обеспечивает развитие спортивного плавания и успехи спортсменов. Государственный университет физического воспитания и спорта. доцент. Государственный университет физического воспитания и спорта. Пауэрлифтинг / Б. студентка. Желязков // Теория и практика физической культуры. performance. 2011. The second condition is the age: for boys from 9till 11 years for girls from 7 till 9years. 2012 Библиография: 1. 3. Однако достижение значительного успеха на международной арене в настоящее время требует интенсивного и многолетнего периода подготовки. А. Государственный университет физического воспитания и спорта.. Отсюда правильное решение проблемы отбора приносит многочисленные выгоды: Chişinău: USEFS. 1967. В. Зациорский. Лях-Породько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції. cardiovascular and respiratory systems. Проблема отбора была и остается одной из самых важных для современного спортивного плавания. 236 с. Такая подготовка связана со значительными финансовыми расходами.С. Подгурский. С.М. Сущности спортивной формы / О.И.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Шейко Б. К проблеме изучения терминологии и классификации атлетического многоборья / С.О. 2. профессор. Подгурский С.

.сокращает финансовые расходы. Нами предполагалось. определяющих спортивную пригодность к занятиям плаванием в многолетней тренировке. Работа определяется аргументированным контент-анализом и экспериментальными данными прогностичности основных критериев отбора и тестов. Исследовать динамику морфофункциональных возможностей юных пловцов. как факторов. определяющие спортивную пригодность юных пловцов в многолетней тренировке. что проведенные экспериментально-аналитические исследования в теории и практике спортивного плавания в условиях спортивной школы позволят выделить наиболее значимые методы и средства.избавляет тренеров от ненужной потери времени и психофизического запаса сил. Кишинева. Объектом исследований является применение современных методов спортивной диагностики. Исследовать динамику общедвигательных и психомоторных способностей юных пловцов. Целью работы является совершенствование методики многолетней тренировки пловцов. Осуществить информационный поиск по вопросу многолетней тренировки спортсменов с учетом возрастной периодизации. связанные с многолетней тренировкой бесперспективных спортсменов. 2. В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: 1. не отпугивает от занятий плаванием.обеспечивает качественное пополнение резерва для состава сборной Молдовы. . неисполнения ожиданий.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. . 2012 . 2012 281 . Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения апробированных мероприятий в ходе тестирования и оценки спортивной пригодности пловцов в условиях многолетней тренировки. В исследовании участвовали пловцы спортивных школ плавания г.оберегает тренирующихся от потери времени. определяющих спортивную Chişinău: USEFS. 3. пригодности пловцов к спортивному совершенствованию в многолетней тренировке. ухудшения состояния здоровья вследствие не соответствующих возможностей спортсмена тренировочных нагрузок. определяющих их спортивную пригодность в многолетней тренировке.

состояние анализаторных систем организма и состояние здоровья.. Chişinău: USEFS. Чрезвычайно сложная техника современного спортивного плавания. мастера спорта международного класса: мужчины . обеспечивающие результативность в перспективе.директор Писанко А. 13-14 лет – 16 чел. Под наблюдением находились юные спортсмены: 7-8 лет – 26 чел. В результате опроса тренеров. На втором . В гистограмме. гибкость и сила.В. 15-16 лет . 2012 282 . На основе медико-биологических методов определялись морфофункциональные особенности. женщины – 10 чел. а вестибулярная устойчивость.морфофункциональные возможности . требует высокого уровня согласованности движений. Кишинева (школа №11 –директор. определяющих возможности спортивнотехнического мастерства юных пловцов. заведующий кафедрой.52.М. определяющие биомеханику техники плавания и коэффициент полезной деятельности.Ю.. ДЮСШММС . которую далеко не каждому дано освоить.1) на первом месте координационные способности -95% и это вполне естественно. Педагогические методы позволяли оценить уровень физических качеств и координационный способностей. Естественный педагогический эксперимент проводился в условиях специализированных школ плавания г. Работоспособность. 9–10 лет -24 чел. Социологические методы позволили получить информацию о спортивных интересах детей и подростков. профессор Рышняк Б.90%. девочек . выносливость и скоростно-силовые способности составляют 85%. Исследования осуществлялись с октября 2008 г.. отражающей основные качества и возможности (рис. как факторы.15 чел. 2012 пригодность и долговременную адаптацию их организма для спортивнотехнического совершенствования в многолетней тренировке. уровень физического развития. раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к многолетним занятиям спортом и к высоким спортивным достижениям. Пробейголова И. Для оценки спортивной пригодности использовались различные методы.46 и члены сборной Молдовы.14чел. мастера спорта.. 11-12 лет – 18 чел. которые представлены в гистограммах..) и кафедры плавания ГУФВиС. нам удалось получить характеристики юных пловцов. равновесие занимает одинаковую позицию с обучаемостью и сенсомоторными качествами на уровне 80% и к концу гистограммы следуют прыгучесть.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. по октябрь 2011г. Из них: мальчиков .

100% целеустремленность и трудолюбие. определяющих спортивную пригодность (рис. Далее следуют причины отсева из-за допущенных ошибок в методике тренировки и обучения .агрессивность. 80% юных спортсменов уходят их секции из-за боязни травмирования или подрыва здоровья в связи с увеличивающимися нагрузками. Chişinău: USEFS. а также мышлению и ориентировке.65%. При изучении мнения специалистов об основных причинах отсева.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. объем и распределение внимания . выносливость скоростно-силовые способности равновесие 80 80 70 55 45 40 30 20 обучаемость. 2012 100 90 80 70 60 50 95 90 85 85 координационные способности морфофункциональн ые возможности работоспособность.устойчивость к стрессу и боевитость -85%. определяющих спортивную пригодность для занятий спортивным плаванием При оценке личностно-психологических факторов. 1. сенсомотрика прыгучесть гибкость 10 сила 0 Рис. Перемена места жительства может быть причиной отсева по мнению 75% опрошенных.70% .55%. 2012 283 . мнение специалистов распределилось следующим образом. На первом месте . 85% опрошенных считают отсутствие желания заниматься или появление других интересов.65% и 55% .2). способность к творчеству . Далее в порядке убывания . 69% специалистов отдают предпочтение активности и смелости. Наличие минимума качества и возможностей. запрет родителей .

отличающихся простотой. смелость 70 65 55 игровое мышление. Лично-психологические факторы. определяющих эффективность учебнотренировочного процесса. находят перспективные пути повышения эффективности работы в новых социальноэкономических условиях. что оценку перспективности пловцов в многолетней тренировке осуществляют на основе педагогических. несмотря на огромные трудности. Кишинева. достоверной информативностью в комплексных обследованиях юных спортсменов. тренеров и собственные исследования показали. доступностью и. ориентировка устойчивость к стрессу. метрологических тестирований и социологических опросов. боевитость объѐм и рапределение внимания способность к творчеству агрессивность Рис. 2. определяющие спортивную пригодность к занятиям спортивным плаванием. специалистам Республики Молдова удалось достичь значительных результатов в подготовке пловцов высокой квалификации. психологических. Chişinău: USEFS. Тренера в своей работе умело используют опыт подготовки сильнейших зарубежных пловцов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. в тоже время. сохраняя и приумножая систему воспитания спортивного резерва и другие достижения ведущих мировых школ плавания. 2012 284 . Анализ практической деятельности ведущих спортивных школ плавания г. 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 95 95 целеустремлѐнность. Таким образом. трудолюбие 80 активность. медико-биологических. в которых в настоящее время находится спорт высших достижений в Республике Молдова.

Контроль функциональной подготовленности способствует оценке работоспособности в ступенчато-возрастающем тесте с последующей реакцией ЧСС. Пробы с задержкой дыхания позволяют оценить возможности организма (сердечно-сосудистой и дыхательной систем) к дефициту кислорода и. Динамика параметров физического развития в условиях целенаправленных учебно-тренировочных занятий спортивным плаванием отражает акселеративность в росте тела в длину при несколько меньшей массе тела. в конечном итоге. При оценке спортивной пригодности рекомендуется исходить из того.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. соматотип. для девочек 7-9 лет. Главным условием для приема детей и подростков в группы начальной подготовки является хорошее здоровье. Вторым критерием является возраст: для мальчиков 8-10 лет. что благоприятно влияет на их гидродинамические характеристики. гибкости и выносливости. скорости. 2012 285 . Именно в этом возрасте приступили к занятиям спортивным плаванием многие выдающиеся пловцы. а также морфофункциональных задатков создает потенциальную Chişinău: USEFS. При этом мальчики-юноши по всем показателям физического развития в абсолютных и относительных единицах превосходят девочек-девушек. изучают личностно-психологические характеристики и свойства нервной системы с целью объективизации спортивной пригодности юных спортсменов для дальнейшего спортивно-технического совершенствования в многолетней тренировке. 2012 В ходе спортивной ориентации и отбора на этапе начальной подготовки тренеры совместно со спортивным врачом осуществляют оценку физического развития. что определение сочетания двигательных и личностно-психологических способностей. Контроль физической подготовленности направлен на объективную оценку динамики развития силы. общую специальную и функциональную подготовленность. определяющих высокую работоспособность их организма в ходе учебно-тренировочных занятий. Комплексный контроль в процессе многолетней тренировки пловцов способствует оптимизации спортивного отбора и их подготовленности с определенной направленностью. особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. за исключением обтекаемости и плавучести. что является одной из причин более раннего достижения норматива мастера спорта в женском плавании. к анаэробной работе.

Карпман В. 1981. максимального потребления кислорода (МПК) женщин-пловчих уступает показателям мужчин-пловцов. Гудков И. Методические рекомендации по отбору в плавании.восп.Д.:1978. Матвеев Л.: ФиС. Теория и методика физического воспитания. also perspective directions of development of adaptive sports in the Ukraine are identified.. 2007. 9.: ФиС. В кн. 4. In this article the peculiarities of the organizational and regulatory frameworks of adaptive sports in different countries current problems of adaptive sports are analyzed. Summary.П. А. Биомеханика плавания (монография). студентка. Теория спорта (учебник). Тесты в физическом воспитании школьников М. Киев Когут И. т.: Олимпия Пресс. 33с.: Просвещение.С. М.: Выща школа. 2012 возможность для достижения высоких спортивных результатов в избранном виде спортивного плавания в многолетней тренировке. 2012 286 . 1976.А. основа ранней ориентации в спорте.. М. 2. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. М.: ФиС.И. 6. Губа В. Новикова А.Н. 75с. Ашмарин Б. 57с.. Chişinău: USEFS. М. Булгакова Н. Платонов В. 8.Л. 72с.. Иофе Л. М. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Теория и методика физического воспитания..Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. что является возможностью компенсаторной способности их организма в реализации функциональных резервов в экстремальной соревновательной деятельности.-62с.Б. К. Однако.А. 1968..: Академия. 1988. спортсменки превосходят своих коллег. 199с. 10. 84с.: Медицина.А. к. М.. Величина морфофункциональных показателей физической работоспособности (в абсолютных величинах). Киев Keywords: adaptive sports. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ Хасая А.М. 333с. Прогнозирование двигательных способностей. Пробы с задержкой дыхания. 3.: Наука. Регуляция позы человека. Гурфинкель В.физ. Зациорский В. 7. 1965. отнесенных к массе тела. 1978. problems of adaptive sports. 1978. М. с сотр. Библиография: 1.1. 1987. 5. в относительных величинах.П. Белоцерковский З. аэробной производительности. Тестирование в спортивной медицине. Лях В. доцент.: Сердце и спорт. М.Ж.

]. Задачи: 1. По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10% населения земного шара. Началом активного развития физкультурно-спортивного движения людей с особыми потребностями в Украине является создание в 1993 г. 2012 287 . Методы исследования: анализ специальной литературы. В настоящий момент большинство исследований направлены скорее на физические и психологические детерминанты здоровья и физического состояния.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Выявить особенности организационных и нормативно-правовых основ адаптивного спорта в разных странах. 2. Результаты исследования и их обсуждение. ―I Олимпийских Игр для глухих‖[1. документальных материалов сети Internet. в Берлине «Спортивного клуба глухих» и проведение в 1924 г. Происходит смещение акцента с подчеркивания ограниченности их возможностей к осознанию необходимости использования и увеличения имеющегося значительного потенциала для максимального проявления индивидуальных возможностей этих людей [1. Распространенной является точка зрения. Определить перспективные направления развития адаптивного спорта в Украине. 2012 Актуальность. Всеукраинского центра физической культуры и спорта инвалидов ―Инваспорт‖ перед которым стояли следующие задачи: Chişinău: USEFS. 3. Началом становления и развития адаптивного спорта большинство исследователей считают организацию в 1888 г. анализ.]. 2 и др. Проанализировать актуальные проблемы развития адаптивного спорта. их число медленно. уровня физической подготовленности людей с особыми потребностями. нежели определение условий их социальной адаптации и интеграции [3. Несмотря на успехи медицины. синтез и систематизация. Цель исследования .определение перспективных направлений развития адаптивного спорта в Украине на основании анализа актуальных проблем его развития. 4 и др. но неуклонно растѐт. согласно которой забота государства о своих согражданах с особыми потребностями является мерилом его культурного и социального развития. За последнее десятилетие в общественном сознании отмечается процесс постепенного изменения отношения к людям с ограниченными возможностями. 2].

открыто 27 специализированных детско-юношеских спортивных школ инвалидов. Франция Из 1 млн. проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Таблица 1. В стране налажена четкая система деятельности оздоровительных и спортивных организаций для людей с ограниченными возможностями. Италия. 111 физкультурнооздоровительных клубов инвалидов [2]. 2012 . Является единственным государством. Особенности формирования организационных и нормативноправовых основ адаптивного спорта в разных странах Страна Основные направления деятельности Италия Развитие физической активности и спорта среди людей с ограниченными возможностями занимает одно из шести приоритетных направлений деятельности Региональных советов. как высшая форма реабилитации инвалидов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. занимаются спортом в 550 спортивных клубах. США. где отражены и занятия физической культурой и спортом (табл. имеют разнообразные программы и системы социального обеспечения инвалидов. 1) [5]. США Украина Chişinău: USEFS. 2012 288 . находящихся в ведении муниципалитетов.проведение соревнований по видам спорта. . Финляндия Муниципалитеты смогли привлечь к работе с людьми с ограниченными возможностями ещѐ в начале 90-х гг. в котором создана государственная система управления спортом людей с ограниченными возможностями и принята государственная программа их поддержки. дворцы спорта и стадионы должны быть доступны людям с ограниченными возможностями. Франция и др. Предъявляться жесткие требования к строительству спортсооружений в целях обеспечения более широкого доступа к ним людей с ограниченными возможностями. все общественные здания. В настоящие время действуют 65 подразделений региональных центров «Инваспорт» в городах и районах Украины. Поэтому государства должны поощрять все виды спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями путем предоставления надлежащих средств и правильной организации этой деятельности». Европы. Согласно Федерального Акта (закона) об американцах с ограниченными возможностями. большое количество спортивных инструкторов. в первую очередь. Паралимпийских и Дефлимпийских играх. комплектование и подготовка сборных команд для участия в чемпионатах Украины. умственно отсталых лиц 23 тыс. и. В настоящее время большинство экономически развитых стран.привлечение инвалидов всех возрастов и категорий к регулярным занятиям физкультурой и спортом через создание спортивно-оздоровительных и физкультурно-реабилитационных клубов и организаций по месту жительства. Мира. Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечено: «Все большее признание получает важность спорта для людей с ограниченными возможностями.

основными из которых являются: недостаточное финансирование. что в настоящее время значительные усилия направлены на развития адаптивной физической культуры как универсального средства физической. относящихся к различным нозологическим группам. лишь незначительная их часть вовлечена в систему физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Важной является проблема дефицита квалифицированных кадров. Несмотря на богатый фонд имеющихся научно-методических разработок по адаптивной физической культуре (особенно. в области ее лечебного и образовательного направлений). По данным ―Инваспорт‖ это около 2% от общего числа инвалидов. в полной мере учитывающей специфику их диагноза. направленной на развитие адаптивного спорта. обладающих организаторскими способностями. Следует отметить отсутствие налаженной системы повышения квалификации и обмена опытом специалистов в области адаптивной физической культуры. специалистов.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. потребность в строительстве специализированных спортивных комплексов. как о ненужных обществу. организация учебно-тренировочного процесса. отсутствие ставок тренеров в сфере адаптивного спорта [3]. но также медицинское и психологическое сопровождение занятий с представителями различных нозологических групп. необходимость организации семинаров-форумов по обмену опытом. проживающих в Украине [2]. компетентных в вопросах обучения и тренировки спортсменов. посвященных проблеме спортивной подготовки представителей различных нозологических групп. 2012 Проведенные российскими учеными исследования позволили выделить проблемы развития адаптивного спорта в России. Несмотря на то. Ощущается недостаток научно-методической литературы. способных обеспечить не только педагогическое. 2012 289 . а недопонимание многими государственными и общественными деятелями важности преодоления ―советского‖ стереотипа о людях с ограниченными возможностями. отсутствие Федеральной программы. Первостепенной проблемой развития адаптивного спорта в Украине является даже не отсутствие должного уровня социально-экономического развития государства. психической и социальной адаптации людей с особыми потребностями. необходимость создания клубной системы проведения соревнований. приходится констатировать практически полное отсутствие трудов. Следующими не менее важными являются проблемы практического отсутствия специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных Chişinău: USEFS.

при составлении расписания учебно-тренировочных занятий следует учитывать распорядок дня. необходимость создания условий для доставки юных спортсменов к месту занятий. но и в принципиальном отсутствии на имеющихся спортивных сооружениях специального оборудования. прежде всего. выделяемых для приобретения необходимого оборудования и инвентаря. а так же материально-технической оснащенности занятий.) Chişinău: USEFS.). 2012 290 . имеющих нарушения в развитии. 1). в их возможности самостоятельного передвижения в общественном транспорте. немаловажное значение играет полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом. 1. Распределение по нозологическим группам не имеет значительных различий (рис. раздевалки и т. предназначенных для обучения и тренировки спортсменов с особыми потребностями. Присутствует проблема организации учебно-тренировочного процесса. необходимого для полноценной организации занятий (пандусы. Суть проблемы состоит не только в нехватке спортивных сооружений. Количество детей. детей (что составляет 8 % от общего количества детей-инвалидов в Украине). так и детей. и.п. лифты. 2 тис. 2012 сооружении. и финансовых средств. а так же опасность получения травмы во время непосредственно тренировочного занятия в зависимости от специфики контингента занимающихся. нерешенность проблем в градо. Поскольку дети и подростки с особыми потребностями нередко обучаются и проживают в условиях реабилитационных центров. с недостатками слуха с недостатками зрения 19% 27% с поражением ОДА 34% с недостатками умственного развития 20% Рис. В систему детско-юношеского спорта инвалидов вовлечено свыше 13 тыс.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.и дорожном строительстве. занимающихся в спортивных секциях и ДЮСШИ в Украине (13. которая актуальна как для взрослых.

2.ru/xml/t/print.А. Брискин. Когут та ін. формирование мотивации к занятиям спортом. Махов А. Брискин Ю.: Советский спорт. ―Адаптивный спорт в Европе.Ф. Адаптивный спорт / Ю. посіб. 2005.: Советский спорт. для студ. масштабные научные исследования. Степанова О. Chişinău: USEFS.В. закладів фіз. Евсеев.. С. работающим в системе адаптивного спорта. 2012 Одной из важнейших проблем развития адаптивного спорта является также низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. ред. Проблемы управления развитием адаптивного спорта в России // Учѐные записки университета имени П. 296 с. 4. А. 316 с.. Евсеева. 2011. оборудования и инвентаря.П. Бріскін. Ю.]. вищих навч. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник.А. 58 с. что неизбежно приведѐт не только к увеличению количества занимающихся адаптивным спортом. Поэтому перспективными направлениями развития адаптивного спорта в Украине являются следующие: разработка и создание специализированных спортивных сооружений. Библиография: 1.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров. організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. 250 с. с которыми приходится сталкиваться людям.:Асконіт.С. М. 5.П.О.Ф. и доп. 2 / под общ. проф.xml?lang. 2012 291 . Лесгафта. 2010. США и Канаде / Режим доступа: http://www. 2009. 448 с. Матвєєв. Передерий.sport fcp. М. виховання і спорту / [С.А. С. но и гуманизации общества в целом.. испр. организация медицинского сопровождения.Н. Історичні. Выводы Перечисленные проблемы являются лишь видимой частью тех многочисленных трудностей. Значимой является проблема излишней увлеченности руководящими организациями достижением спортсменами высоких спортивных результатов в ущерб физкультурно-оздоровительной направленности. централизованная подготовка родителей детей-инвалидов. І. создание условий для занятий физической культурой и спортом всех нозологических групп. 2-е изд. Том 1. К. 3.

In the paper the main prospects for the development of canoe slalom in Ukraine. Участие в первых играх Олимпиад отечественных гребцов слаломистов в 1972 г. вид спорта еще с советских времен активно развивается. international competitions. после чего был исключѐн. 20 века. Киев Яковенко А. 20 века). которые тоже не входят в Олимпийскую программу. (Мюнхен).. С1 (каноэ-одиночка) мужчины. Зарождение (70 гг. Официальные соревнования проводятся в следующих дисциплинах: K-1М (байдарка-одиночка) мужчины. Первые соревнования. 2012 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА В УКРАИНЕ Цимбалюк Е. Киевский национальный архитектурно-строительный университет. 3].. Into account the basic requirements and specialized training components national athletes. Киев Мусевич В. 2. [1. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. На территории Украины этот. canoe slalom. International Canoe Federation — ICF). В программу Олимпийских игр гребной слалом входил в 1972 году. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. С-2 (каноэ-двойка) мужчины. training. (Барселона). Развитие и становление гребного слалома на территории Украины проходило в 3 этапа: 1. признанные ICF. Также проводятся командные соревнования (каждая команда состоит из 3 экипажей). Актуальность. Официальное включение гребного слалома в Олимпийскую программу в 1992 г.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. относительно молодой. C-1 (каноэодиночка) женщины – включены в программу чемпионатов мира с 2010 года. K-1Ж (байдарка-одиночка) женщины. Киев Keywords: athletes. Summary. and studied on the basis of data formulated the basic provisions and criteria necessary for the development of canoe slalom in Ukraine. Гребной слалом это одна из 10 технических дисциплин Международной Федерации Каноэ (англ. Первый чемпионат мира состоялся в 1949 году в Женеве. были проведены в 1933 году на реке Аре в Швейцарии. competitions. но в Олимпийскую программу С-1 женщины пока что не входят. 2. а именно с 70 гг. вновь включѐн с 1992 года (XXV игры Барселона). 2012 292 . Chişinău: USEFS..

которая достаточно успешно представляет Украину на мировой арене. как и в других видах спорта. повышение интереса общественности и открытие новых спортивных школ по гребному слалому. методы математической статистики. Создание федерации гребного слалома Украины и участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях различного уровня (Чемпионат мира. Сформирована квалифицированная сборная команда. Результаты исследований и их обсуждение На современном этапе гребной слалом в Украине бурно развивается и привлекает все больше желающих освоить этот непростой сложнокоординационный вид спорта с элементами риска. этапы кубков мира и др. Но. В ходе работы использовались методы анализа специальной литературы. и те и другие наибольшие перспективы сопоставили именно со строительством специализированного искусственного гребного канала. развитие маркетинговых программ и спонсорской помощи. что и спортсмены и тренеры в основном отвечают достаточно однообразно. 2. Контингент. Цель: Определить основные перспективы развития гребного слалома в Украине. Тем не менее.) [1. В то же время и спортсмены и тренеры выделяют: совершенствование материально технической базы. Выявление и решение которых. Полученные данные в дальнейшем обрабатывались с помощью методов математической статистики. уже сегодня можно говорить о росте спортивных результатов отечественных гребцов-слаломистов на мировой арене. 2012 293 . как очень важные факторы дальнейшего развития гребного слалома в Украине. Где 1 – это наименьшее влияние (значение). Отечественные гребцы все ближе подбираются к завоеванию Олимпийской лицензии. которые специализируются в гребном слаломе. совершенствование методики подготовки. 30 человек из которых. опрос и анкетирование. возраст спортсменов – 18-23 лет. имеет весомое значение в дальнейшем развитии гребного слалома на Украине. существуют свои специфические проблемы. Вариативность выборки в пределах допустимого. 3].Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. а 10 – наибольшее. в силу тех или иных причин. Методы и организация исследований. Респондентам предлагалось оценить вопросы анкеты по значимости предложенных вопросов от 1 до 10. 2012 3. А именно. Чемпионат Европы. А наименьшую оценку получили внедрения государственных программ и повышение квалификации тренеров и судьей. 25 высококвалифицированных спортсменов (МС). И 5 –тренеров высшей квалификации. Современный этап. мы видим. Chişinău: USEFS. На основании полученных обработанных данных анкетирования.

42 14. 9. Оценки респондентов.0 9 0. 5.21 0. 7 1.42 14. % x x % Оцениваемый показатель Повышение интереса общественности к гребному слалому.13 0. 6.57 5 0.7 5 0.3 до 14.25 14. Строительство специализированного искусственного гребного канала.34 14.7 6 0.59 0.63 10 0.11 0.85 0.5 3 0.14 0.09 8.05 0. 4.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта.53 0. Что подчеркивает однородность выборок. привлечение спонсоров.08 0. 0 Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. 3. 11 10 8 7 6 5 4 3 2 Рис. Совершенствование материально технической базы. Совершенствование материально технической базы. 7. а у тренеров от 0. среднее значение по группе и математическая статистика Спортсмены Тренеры CV. Оценка по 10 бальной шкале 9 .51 14. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.1.29 0. 1 Повышение интереса общественности к гребному слалому.80 до 14. Развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому.1 9 0.89 0. привлечение спонсоров.43 0.06 11.00 4 0.6 6 0. 10 Оценки респондентов.63 7 0.09 1.7 %. 8. Внедрение государственных программ по развитию физической культуры и спорта. Создание комплексной научной группы по гребному слалому.10 2.59 14.73 0. Открытие новых спортивных школ по гребному слалому.12 2.16 0. 2012 294 Строительство специализированного искусственного гребного канала.80 Так у спортсменов она колеблется от 1.67 8 0.72 0. 2.4 4 0.2 2 0.17 14.08 1.03 0. Повышение квалификации тренеров и судьей.15 0.53 0. Совершенствование методики подготовки.18 0. 2012 Таблица 1. Показатель Повышение количества квалифицированных специалистов по гребному слалому. Результаты анкетирования № п/п 1.15 0.3 1 0.0 2 0. σ ±m σ ±m CV.08 14.0 3 0.8 %.67 1 0.8 8 0.39 0.09 1. Совершенствование методики подготовки.31 13.49 14. среднее значение по группе Спортсмены Тренеры Chişinău: USEFS.23 13.30 10 0. Создание комплексной научной группы по гребному слалому.31 6. Повышение квалификации тренеров и судьей.

можно с уверенностью заявить. дает: 1. что позволяет повысить эффективность техники и тактики в условиях моделирования соревновательной деятельности. привлечение интереса общественности. Адекватные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований международного уровня. тренировки в данных условиях приводят к повышению спортивного результата. Так как гребной канал.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.2. так как возрастает доля специальной подготовки. пробный проект такого сооружения. что снижает уровень риска проведения занятий с малоподготовленными группами. что на данном этапе развития гребного слалома в Украине основной задачей является необходимость строительства специализированного искусственного гребного канала. Данный проект представлен в качестве дипломной работы на степень бакалавра 2011 г. 4. Наличие гребного канала подразумевает создание «школы слалома» на территории страны. требований ДБН.З. норм Украины. 2012 Учитывая полученные данные респондентов в ходе опроса и анкетирования. 2012 295 . Учитывая мировой опыт. Гребной канал позволяет моделировать препятствия и предсказывать возможные варианты прохождения дистанции. Основополагающим документом стал ДБН В. бывший (КИСИ). Ознакомится с проектом можно в научной библиотеке КНУСА. целью которой является выработка основных принципов для проектирования сооружений для гребного слалома. открытие новых спортивных секций. 2. Данный проект был разработан согласно с: действующих архитектурно-градостроительных руководствующих документов. При кафедре Архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений. развитие маркетинговых программ и привлечение спонсоров. Выполнила работу архитектор Цимбалюк Елена. 3. На сегодняшний день. Гребной канал безопасен. руководитель работы зав. и существует первый. 5. в Украине ведутся разработки в области проектирования сооружений данного специального типа. включающий в себя все особенности функционирования данного комплекса в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. На данный момент ведется исследовательская работа. кандидат наук Ткаленко В. каф.2-13-2003 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения по сколько в Украине не существует норм по данному типу сооружений.. Chişinău: USEFS.

Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. массовый вид спорта [6. Советский спорт-М. совершенствование методики подготовки.женский командный. привлечение спонсоров. 7]. 2012 Выводы На основании анкетирования спортсменов и тренеров. связанные с естественной грацией и силой. в Chişinău: USEFS. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ Шупилова Я. Булаев М. Платонов В. Эстетическая гимнастика ..1978. совершенствование материально технической базы. 2. This article analyzes performance at the World Championships in aesthetic gymnastics. Ашмарин Б. Это направление гимнастики направленно на укрепление здоровья и улучшение физического развития девочек и женщин. Днепропетровск Кидонь В. Particular attention is paid to the technical readiness of athletes. развитие маркетинговой и коммерческой деятельности. Платонов. Таким образом показаны перспективы развития гребного слалома в Украине и основные причины результативности выступлений сборной команды Украины по гребному слалому на международной арене.: 2006. /Примерная программа/. К. Гребля на байдарках и каноэ слалом.А. 189 219. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: [учебник тренеров высшей квалификации] / В. 78-93. Слотина Ю. установлена высокая значимость строительства специализированного искусственного гребного канала.. 2012 296 . 853 с. В комплекс средств эстетической гимнастики входят: гармонические.Н.Н.А. С. 2004. Современные тенденции развития не олимпийских видов спорта занимает достаточно весомое место на Украине.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Библиография: 1.А. М.: Олимпийская литература.. technical preparedness. Украинa . Булаев М. Summary. Академия таможенной службы Украины Keywords: aesthetic gymnastics. ритмические и динамические элементы.-С.: Физкультура и Спорт/ Ашмарин Б. и базируется на естественных движениях всего тела [5]. 3..В. Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта.А.

2012 программе для спортсменов существует ограничение участников в одной команде. Создание Национальной федерации способствовало выходу гимнасток на международный уровень. анализ документальных материалов (протоколов соревнований. Viktoria (UKR). посвященные особенностям построения учебно-тренировочного процесса. Эстетическая гимнастика пользуется большой популярностью в мире.) и видеосъемок. первая национальная сборная команда Украины по эстетической гимнастике была сформирована на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Mantila (BRNO).София (Болгария). Объект исследования – техническая подготовка спортсменок. 2012 297 . программы ДЮСШ и др. Chişinău: USEFS. В связи с этим. занимающихся эстетической гимнастикой в группах высшего спортивного мастерства. Исследование проводилось на Чемпионате Мира по эстетической гимнастике. Задачей нашего исследования было проанализировать техническую подготовленность спортсменок. Так в июне 2004 года сборная команда Украины приняла участие в V Чемпионате Мира в г. педагогическое наблюдение и эксперимент. Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы. и становление технического мастерства элементов различной группы сложности в эстетической гимнастике отсутствуют. которая вышла в финал и получила «Кубок финалистов» [6]. 10]. Анализировались выступления спортсменок команд Dinamot (FIN).Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS.это национальный вид спорта [1. В Украине эстетическая гимнастика стала развиваться в начале 2003 года. В то же время отметим. Для любителей нет количественных ограничений [3. одновременно на площадке выступают от 6 до 12 человек. планов тренировок по эстетической гимнастике. 4]. в Финляндии . занимающихся эстетической гимнастикой. что в доступной научно-методической зарубежной и отечественной литературе вопросы. занимающихся эстетической гимнастикой. подготовка спортсменок актуализирует поиск научных подходов и оперативное внесение результатов поиска в практику подготовки гимнасток на различных этапах спортивного совершенствования. Предмет исследования – содержание технической подготовки спортсменок.

В композиции гимнасток должны присутствовать: 2 изолированных равновесия. 2 связки из трех движений тела (в соответствии с правилами соревнований. 9]. тенденциями развития вида спорта) [2. 2 связки из двух движений тела. Chişinău: USEFS. в упражнении практически нет статики (остановок в движениях). В сборной команде Чехии отмечаются нарушения в координации движений. где бы гимнастки выполняли синхронный вдох и выдох. Финляндии.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. 2012 298 . разнообразие в динамике и скорости [8]. как внутри движений. а так же мало динамики в исполнении композиции. 2 волны. Наиболее часто встречаемые ошибки представлены в таблице 1. Mantila (BRNO) и Viktoria (UKR). Техника исполнения должна демонстрировать амплитуду. Много ошибок связано с разной индивидуальной техникой выполнения движений и физической подготовленностью гимнасток (нет фиксации формы прыжка в полете). Недостаточная амплитуда при выполнении наклонов и прыжков. так и у всей группы в целом. Сборная команда Украины представлена командой Viktoria. Наблюдаются индивидуальные ошибки. 2 взмаха. так и в композиции в целом. Нами было установлено. связанные с разным уровнем физической подготовленности: не одинаковая фаза полета в прыжках. Чехии и Украины участвующих в Чемпионате Мира: Dinamot (FIN). Все движения в эстетической гимнастике должны выполняться слитно. непрерывно. поворотов. 1 прыжковая связка. 2 изолированных прыжка. а так же нет четких «точек» в композиции. плавно. 2012 Философия эстетической гимнастики основана на гармонии в движениях. выполненных с экономичным и естественным использованием силы с наименьшими затратами энергии. гимнастки выполняют композицию ярко и эмоционально. Гармоничные движения следуют плавно и естественно от одного движения к следующему. В композиции присутствуют: разнообразие в динамике. В выполнении соревновательной композиции на Чемпионате Мира в этой команде было недостаточно слитности внутри движений и связок. Однако наблюдаются в технике исполнения ошибки индивидуального характера. что команда Финляндии на сегодняшний момент является идеалом в эстетической гимнастике. как у одной гимнастки. Много ошибок при выполнении равновесий. Нами были проанализирована техника исполнения соревновательных композиций сборных команд. разная степень устойчивости в равновесиях.

Библиография: 1. А. 110 с. 39 с. 2011г. Необходимо развивать у гимнасток чувство музыки и синхронности. В. Всероссийская Федерация эстетической гимнастики (ВФЭГ)/ Правила соревнований по эстетической гимнастике. T-равновесия Таким образом. Анализ выступлений сборных команд на Чемпионате Мира № элемент 1 2 TT Λ 1 2 3 ΛΛ T V(II)Λ 4 TΛ 1 2 3 V (III) V (III) Λ TT Характер ошибки Команда Dinamot (FIN) -оценка за исполнение 9. Вишнякова С. Эстетическая гимнастика: [Учебное пособие] / С. взмахи и сжатия). 2. В. так как одновременный вдох и выдох всеми гимнастами способствует формированию единой энергетики композиции. 2012 Таблица 1.. Исаева. нельзя не дышать и задерживать дыхание. 2009.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. для успешной подготовки команды Viktoria к последующим соревнованиям необходимо доработать композицию и разработать комплекс движений тела направленный на совершенствование техники исполнения базовых движений в композиции. Волгоградская Государственная Академия физической культуры. И. по результатам соревнований мы выявили. М. Движения должны быть без остановок.0 Связка из трех движений тела была прервана Недостаточная амплитуда полета Дополнительное движение в равновесии Примечания: V-движения тела. Итак. недостаточная фаза полета Дополнительное движение (пошатывание) Разбита дополнительная связка (большая пауза между группами движений) Дополнительное движение в равновесии Команда Viktoria (UKR)-оценка за исполнение 8. Дыхание во время выполнения композиции играет важную роль. слитности между движениями внутри связки. Chişinău: USEFS.4 Нет формы прыжка.0 Нет единства команды (у одн гимнастки нога ниже) Недостаточная фаза полета Команда Mantila (BRNO)-оценка за исполнение 7. так как композиция строится в соответствии с музыкальным сопровождением и на основе требований правил соревнований с учетом уровня технической подготовки гимнасток. Поэтому правильное построение движений в связке предполагает собой правильное чередование вдохов и выдохов. что гимнасткам команды Viktoria необходимо на тренировках больше внимание уделять четкому выполнению движений тела (волны. 2012 299 . а потом переходить в другое движение. выполняться от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. Вишнякова.

hip mobility./ М.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Плеханова. inflamatorii. dr. Chişinău: USEFS.com/gvmnastics/index./ В. Л. socio-professional integration.П.php?id=399.ru/page.com/ KINETOTERAPIA ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD Brus I. Морозова Л. http://www.В. М. în med. Э. эстетической. Kinetoterapia în artroplastie constituie o adevarată revoluţie în recuperarea şoldului. 2012 3. 2006. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.В. http://rg4u.clan.ifagg. 7.nbcolympics. Эстетическая_гимнастика [Електронний ресурс] : http://ru. Падалка.gymlab. congenitale sau traumatice ale articulaţiei coxofemurale 2. Chişinău Caun E. 2012 300 .. Ночевнова. Гутник.wikipedia. Summary.: Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. 6. Hip artroplasty in association with physical rehabilitation after surgery. presents a modern concept of hip mobility rehabilitation and guaranty a socioprofessional integration of the patient. М. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.Su/publ/ehsteticheskaja_gimnastika/nemnogo_o_ehsteticheskoj_gimnastike / 10-1-0-106 8. Эстетическая гимнастика/учебная программа для детско-юношеских спортивных школ. Introducere Artroplastia este considerată astăzi cel mai utilizat procedeu de reconstrucţie a şoldului la adult.В. И. soluţionînd o mulţime de obiective 2. П. 48с. 2006. Плеханова М. Методика проведения занятий по эстетической гимнастике: [Учебно-методическое пособие.. org/ wiki/ 4. 5. reprezentînd o soluţie terapeutică de calitate pentru o serie de afecţiuni degenerative.В.] / Л. 110 с. Республиканский научнометодический кабинет.А. Эстетические аспекты спортивно-технического мастерства в сложно координационных видах спорта (художественной.Прибутная. physical therapy.html 10. Н.П. спортивной./Федерация эстетической гимнастики Украины. studentă.. М..В. Chişinău Keywords: artroplasty. Спорышев. акробатической гимнастике) [Теоретические и методические аспекты]. 114 с. http://www. Спорышев В. http://www. П. Цюкало. 9. Морозова. Киев 2008г. Э.

stabilităţii şi forţei musulare Dacă mijloacele şi procedeele selectate şi aplicate după principiile metodologice ale kinetoterapiei sunt eficiente Dacă pacienţii care urmează o schemă de recuperare funcţională pot fi reintegraţi socio-profesional Obiectivele cercetării sunt: . dintre care 1. 6 % mediocre şi 4% eşecuri.Identificarea şi selectarea celor mai adecvate metode. procedee şi tehnici ce pot optimiza recuperarea pacienţilor. restricţiile pe care le impune.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Scopul lucrării este redobîndirea independenţei bolnavului în activităţile de zi cu zi. profesionale şi familiale. Ring.Obţinerea stabilităţii. acesta fiind motivul pentru care se încearcă recuperarea funcţională cît mai rapidă prin diverse metode ce includ recuperarea kinetoterapeutică cu debut preoperator şi postoperator [5]. Serviciul Ortopedic al Centrului Naţional Ştiintifico-Practic de Medicina Urgentă. 2012 Un aspect ce nu trebuie neglijat este faptul că a crescut numărul artroplastiilor de şold la pacienţii tineri cu varsta între 45 şi 64 de ani. aceste operaţii se efectuează în cadrul Spitalului Clinic Republican de Ortopedie şi Traumatologie. b) Metoda anchetei. 2012 301 . . Ipotezele cercetarii Posedă kinetoterapia mijloace necesare pentru combaterea durerii. pe care această suferinţă o are în viaţa pacienţilor. Observaţiile privind implicaţiile sociale.A. MedPark 6. în funcţie de particularităţile fiecărui subiect. ajunge la concluzia că intervenţia se soldează cu 69 % rezultate excelente. reeducarea mersului. .1% mortale [1]. a mobilităţii şi a coordonării mişcării membrelor inferioare. Metodele folosite: a) Documentarea teoretică. 21 % bune. ne-au determinat să ne îndreptăm eforturile către această categorie de bolnavi. revizuind 1000 de cazuri operate. care este factorul determinant în cadrul recuperării deoarece ea este cea care îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. În acest sens. În Republica Moldova.Reducerea durerii. refacerea mobilităţii. Chişinău: USEFS. P. s-au făcut eforturi constante pentru eficientizarea recuperării acestei afecţiuni şi a complianţei pacienţilor la programele de recuperare. riscul la care este supusă persoana în cazul nepracticării unor programe de kinetoterapie.

după o leziune traumatică. tehnicile de microchirurgie trebuie completate în mod obligatoriu cu programe de recuperare kinetoterapeutice aplicate pre. Obiective generale 3:  Reducerea durerii care este factorul determinant ce îngreunează sau face imposibilă aplicarea programului recuperator. 2012 302 .  Antrenamentul la efort.  Recuperarea membrului inferior afectat pentru reluarea activităţilor zilnice.  Îmbunătăţirea într-o măsură cît mai mare a rezistenţei. recuperarea forţei şi stabilităţii articulare. cum ar fi: edemul traumatic şi inflamator postoperator. În imagini sunt reprezentate unele activităţi kinetoterapeutice (program recuperator) pentru reînvăţarea mersului. prelucrarea şi reprezentarea grafică a datelor.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Obiective imediate: .  Reînvăţarea mersului (cu sprijin la început).Prevenirea complicaţiilor imediate.  Prevenirea şi combaterea poziţiilor vicioase. .  Obţinerea/creştera mobilităţii articulare în limitele protezei.  Prevenirea şi combaterea tulburărilor vasculare şi a circulaţiei sanguine. Chişinău: USEFS. d) Metoda de măsurare (explorare şi evaluare). noi am folosit numai kinetoterapia postoperatorie 4.  Întărirea musculaturii fesiere şi a coapsei. Am aplicat masajul terapeutic. terapia ocupaţională şi crioterapia.Prevenirea dislocării implantului. 2012 c) Observaţia.şi postoperator. Mijloace folosite în recuperarea de şold Oricît de eficient ar fi tratamentul chirurgical în redarea unei funcţii normale a membrului inferior.  Recuperarea forţei şi a stabilităţii articulare. Din lipsă de posibilitate. unilateral/bilateral.  Reeducarea respiratorie. hidrokinetoterapia. psihoterapia. e) Înregistrarea.

20 º 10 º 45 º Chişinău: USEFS. 1. Izometrie fesieri Fig. (pompaj) 5-10 minute.flectat (activ) Abducţie (activ) Valori normale Perioada Perioada (grade) prerecuperatorie postrecuperatorie 0°. 2.90° 21 º 64 º <125 º 42 º 90 º 15 º . Evoluţia valorică a amplitudinii mişcării articulare Denumirea mişcării Flexie. 2012 303 5º 3º 32 º 8º 5º 42 º . 2012 Fig. genunchiul extins (activ) Flexie. Reînvăţarea mersului Fig. G.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Flexii/extensii picior. Urcarea şi coborîrea treptelor Prezentarea rezultatelor şi interpretarea lor Tabelul 1. lent executate. 3. Extins (activ) Extensie. 3-4 ori/zi Fig. G. 4. genunchiul flectat (activ) Extensie.

Evoluţia forţei musculare Miscarea. m.90 º 1-Cu 2 cîrje 5-Abd: 25 º şi 6-Abd: m. Datele din tabelul nr. s-a stabilit o dinamică bună a procesului de recuperare. Din fişele de testare individuală a valorilor goniometrice (amplitudinea mişcării articulare). heterolateral Extensia. Chişinău: USEFS. se observă o creştere considerabilă a amplitudinii mişcării articulare comparativ pe perioade (prerecuperatorie şi postrecuperatorie). P. heterolateral Abducţia. d. de 40 º În urma tratamentului. Alegerea şi aplicarea exerciţiilor fizice trebuie să fie efectuate în funcţie de particularităţile de vîrstă. se restabileşte mobilitatea şoldului şi este asigurat reintegrarea socioprofesională a pacienţilor. gradul de pregătire fizică anterioară şi tipul de proteză implantată. 3 ne demonstrează o creştere a forţei musculare. precum şi formarea unor motivaţii puternice au optimizat tratamentul prin participarea conştientă şi activă a pacienţilor. starea funcţională la externare s-a îmbunătăţit remarcabil: pacientul se deplasează cu sprijin în ―cadrul de mers‖. Primele 48 postoperatorii 2 2 3 ore Etapa a III-a Etapa a V-a (zilele 6-7) (zilele 11-12) 3 4 2 3 4 5 Tabelul 3.d. în asociere cu kinetoterapia.Conferinţa ştiinţifică studenţească internaţională: USEFS. Concluzii Instruirea subiecţilor de la începutul programului recuperator asupra obiectivelor mărite şi a efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului.I. Capacitatea funcţională Primele 48 ore Durere 5-dureri usoare intermitente Etapa V (zilele 11-12) Mobilitate Mers Durere Mobilitate Mers 2-Fl:cca40 º 1-Imposibil 6. extensie şi abducţie de 2 ori.m. 2012 304 . sex. 2 şi nr. abducţia revenind la normă (450-420). de testare Flexia. 2012 Tabelul 2. axilare m. în mişcarea de flexie. iar durerea este abolită. Tratamentul recuperator trebuie continuat la domiciliul pacientului sau la locul de muncă. În urma cercetării. s-a demonstrat că artroplastia totală de şold.Indolor 5-Fl: 0. sunt metode moderne de recuperare a funcţiilor pierdute: dispare durerea. în limitele permise de contraindicaţiile locale şi generale. ale testingului muscular (forţa