P. 1
Culegerea

Culegerea

|Views: 571|Likes:
ОпубликованMarina Timus

More info:

Published by: Marina Timus on Sep 04, 2012
Авторские права:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
ACADEMIA OLIMPICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVAC O N F E R I N Ţ A

ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ


― ―P PR RO OB BL LE EM ME E A AC CT TU UA AL LE E A AL LE E T TE EO OR RI IE EI I Ş ŞI I P PR RA AC CT TI IC CI II I
C CU UL LT TU UR RI II I F FI IZ ZI IC CE E‖ ‖


Ediţia a XVI-a


11-12 mai 2012
Chişinău: Editura USEFS, 2012

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

2
CZU 796(082)=135.1=161.1
P 93
În culegerea de faţă sunt incluse materialele prezentate la Conferinţa ştiinţifică
internaţională studenţească a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii
Moldova, ediţia a XV-a: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice‖.
Sunt luate în dezbatere unele probleme legate de cercetarea direcţiilor principale în
domeniul culturii fizice: antrenamentul şi pregătirea sportivă, educaţia fizică din sistemul de
învăţămînt, pregătirea profesională a specialiştilor în domeniul culturii fizice, aspecte medico-
biologice, psihologo-pedagogice, sociologice şi managementul culturii fizice.

В настоящий сборник включены материалы XVI-й Международной
студенческой научной конференции Государственного Университета Физического
Воспитания и Спорта Республики Молдова «Современные проблемы теории и
практики физической культуры».
Обсуждаются проблемы связанные с исследованиями главных направлений
физической культуры: Спортивная подготовка и тренировка, физическое воспитание в
системе образования, профессиональная подготовка специалистов в области
физической культуры, медико-биологические, психолого-педагогические,
социологические аспекты и менеджмент физической культуры.
Colegiul de redacţie:
Danail Sergiu, dr., prof. univ. – redactor responsabil
Goraşcenco Alexandru, dr., conf. univ. – redactor
Povestca Lazari, dr., conf.univ. – redactor
Goncearuc Svetlana, dr., conf.univ. – redactor
Racu Sergiu, dr., conf. univ. – redactor
Guţu Alexei, dr.,conf. univ. – redactor
Luca Aliona, lector sup. univ. – redactor
Botnari Alina, doctorandă – corector
Timuş Maria, doctorand – redactor tehnic (machetare
computerizată)
Desing – Diaconu Oleg,
Danail Sergiu, dr., prof.univ.,
Timuş Maria, doctorandă
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

"Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studenţească (16; 2012;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii
fizice", 11-12 mai 2012, Chişinău, Ed. a 16-a/col.red.: Danail Sergiu (red.resp.), Goraşcenco Alexandru, Povestca
Lazari [et al.]. – Ch.: USEFS, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 616 p.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţiei Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4336-1-7.
- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească (rom., rusă).

796(082)=135.1=161.1

ISBN 978-9975-4336-1-7

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

3

DEZVOLTAREA FORŢEI CENTURII SCAPULARE LA STUDENŢI ÎN
SISTEMUL LECŢIILOR DE ANTRENAMENT LA POWERLIFTING


Bîrca A., masterand, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: Пауэрлифтинг, студенты, развитие силы мышц пояса верхних
конечностей
Резюме. Работа представляет содержание тренировочных занятий по
пауэрлифтингу со студентами ГУФВС. Представлены и аргументированы
результаты, полученные по окончанию проведенного педагогического
эксперимента, подтверждающие эффективность разработанной методики


Practica antrenamentului sportiv ne demonstrează faptul că formarea
capacităţilor motrice şi tehnice sunt într-o corelaţie directă cu nivelul capacităţilor
fizice – rezistenţa, viteza, forţa şi elasticitatea [2, 3].
La antrenamentele sportive ale studenţilor la proba de Powerlifting, este
necesară, proiectarea metodelor individuale pentru fiecare practicant [1, 4]. Pentru
aceasta se stabileşte structura, conţinutul, ordinea sarcinilor motrice şi cele mai
optimale variante de executare a mişcărilor, luând în consideraţie nivelul dezvoltării
fizice la studenţilor.
Până în prezent nu sunt stabilite toate limitele obiectivelor de variabilitate –
standardele capacităţilor sportivului, la fiecare probă de sport, la nivelul pregătirii
fizice, care ar corespunde capacităţii motrice individuale a omului. Este necesar de a
elabora cerinţele individuale faţă de statutul fizic al studenţilor de diferită vârstă ce ar
permite aprecierea comparativă a capacităţilor motrice în situaţia reală a procesului
de antrenament. Din aceste considerente problema dezvoltării forţei centurii
scapulare la studenţii ce practică Powerlifting, în acest context este de actualitate.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă în Powerlifting.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de antrenament la
studenţii ce practică Powerlifting.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii antrenamentului sportiv la Powerlifting.
2. Determinarea mijloacelor şi metodelor orientate spre dezvoltarea forţei
centurii scapulare.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

4

3. Elaborarea metodicii experimentale ce ţine de dezvoltarea forţei centurii
scapulare.
4. Argumentarea teoretică şi experimentală a eficacităţi metodicii de dezvoltare
a calităţii forţă în sistemul lecţiilor de antrenament la Powerlifting cu studenţii
USEFS.
Baza metodologică: studierea datelor din sursele literaturii de specialitate;
analiza procesului de antrenament, la Powerlifting; observaţiile pedagogice; metodele
testării capacităţilor fizice; experimentul pedagogic; metoda matematică a prelucrării
şi interpretării datelor statistice.
Cercetarea s-a realizat la baza Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
s-a desfăşurat în anii 2010-2011.
Numărul lecţiilor de antrenament într-un ciclu săptămânal a constat 3 ori
săptămînal cu durata 90 minute.
Partea pregătitoare a lecţiei de antrenament (10-15 minute), a urmărit
încălzirea organismului şi realizarea unei excitabilităţi optime a sistemului nervos. Ea
include: mers, alergare cu efectuarea unor exerciţii pentru braţe, trunchi, picioare (în
forma EDFG); întinderi; exerciţii pregătitoare pentru partea fundamentală.
Partea de bază (35-50 minute) include exerciţii specifice: exerciţiile pentru
dezvoltarea calităţilor fizice, în special a forţei muşchilor centurii scapulare; exerciţii
pentru învăţarea şi perfecţionarea tehnicii.
Partea de încheiere (10-15 minute). Se urmărearestabilirea organismului prin
alergări uşoare, mers liniştit, exerciţii de întindere, de respiraţie şi de relaxare.
În perioada de învăţare numărul reprizelor este de 15-16, apoi pe măsura
creşterii gradului de antrenament se ajunge la 20-25 reprize.
Se evită folosirea îngreuierilor maxime prea des, deoarece aceasta are o
influenţă negativă asupra psihicului în caz de nereuşită. Ridicarea îngreuierilor
maxime fără o refacere suficientă este dăunătoare organismului.
Eficacitatea lecţiilor desfăşurate a fost evaluată cu ajutorul testării capacităţilor
fizice repartizate în două grupe: forţa de rezistenţă şi elasticitatea muşchilor (Tabelul
1).
Rezultatele analizei comparative a indicilor ne demonstrează faptul progresiei
semnificative (p < 0.001; < 0,005) la toţi parametrii testaţi, ceea ce confirmă
eficacitatea metodicii elaborate de noi.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

5

Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii parametrilor capacităţilor fizice
ale grupului experimental (n = 6)
Parametri
X ± m
x
t p
iniţiale finale
F
o
r
ţ
a

m
u
ş
c
h
i
l
o
r

(
o
r
i
)

deltoiod; infraspinos; dorsal mare 1. 11,0±0,92 14,16±1,12 4,831 <0,01
deltoid
2. 12,83±0,92 16,16±0,92 5,904 <0,01
triceps
3. 38,83±1,38 43,83±1,38 5,903 <0,01
trapez
4. 42,16±1,66 48,66±1,66 5,955 <0,01
scaleni; sternocleido-mastoidian;
partea superioară a m. trapez
5. 21,5±1,12 26,33±1,12 5,959 <0,001
E
l
a
s
t
i
c
i
t
a
t
e
a

m
u
ş
c
h
i
l
o
r

(
c
m
)


gâtului
partea
dreaptă
6. 27,83±1,38 25,66±0,92 2,611 <0,05
stângă
7. 27,0±0,92 24,66±0,92 4,148 <0,01
pieptului
dreaptă
8. 43,83±0,92 41,33±1,12 3,822 <0,01
stângă
9. 43,66±1,12 41,0±0,92 4,067 <0,01
spatelui
dreaptă
10. 38,83±0,45 37,0±0,92 2,98 <0,05
stângă
11. 38,83±0,45 37,16±0,92 2,71 <0,05

Bibliografie:
1. Amzuică, N. Powerlifting – pentru începători, Corporaţia pentru Cultură şi Artă,
Bucureşti, 1993.
2. Bompa, T.O. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Ex
Ponto, 2002. 444 p.
3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, R.A.,
1996. 352 p.
4. Верхошанский, Ю.В. Основы методики специальной силовой подготовки
тяжелоатлетов /Ю.В.Верхошанский, А.С.Медведев. М.: РГАФК, 1997. 75 с.
5. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.:
Издательский центр „Академия‖, 2003. 480 с.
6. Шейко, Б. Пауэрлифтинг. М., 2000. 145 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

6

PREGĂTIREA PSIHOMOTRICĂ A DANSATORILOR DE HIP-HOP PRIN
INTERMEDIUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI RITMICE

Ciuntu N., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Aftimiciuc O., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: Хип-Хоп, психомоторная подготовка, средства ритмического
воспитания
Резюме. В работе представлено значение современного танца в жизни подростков.
Обосновано физическое совершенствование человека в результате занятий
различными видами фитнесса. Представлена и аргументирована
эффективность методики использования средств ритмического воспитания
для развития психомоторных способностей танцоров.

În condiţiile contemporane ale societăţii noastre este observată o scădere
bruscă a stării de sănătate a populaţiei. Aproximativ, numai 10% din tineri posedă
nivelul normal de stare fizică şi de sănătate [1].
Corelaţia între sănătate şi performanţa fizică, a omului este confirmată de către
numeroase cercetări.
Dansul aerobic reprezintă un compromis între educaţia fizică şi dans [4],
fiinfcă că aceasta include elemente de aerobică, pilates, modelare, dar şi elemente de
jazz, R’n’B, Hip-Hop, House.
Dansul este un mijloc de antrenament pentru corpul uman. Diverse şi variate
mişcări rotaţii, sărituri, influenţează pozitiv asupra sistemului muscular. Concomitent
se antrenează echilibrul, se îmbunătăţeşte mobilitatea, postura şi respiraţia. Orice tip
de dans anternează conduita corporală.
Una dintre tendinţele cele mai populare a aerobicei de dans, în special pentru
tineri, este aerobica de Hip-Hop.
Aceasta se datorează popularităţii tipurilor de exerciţii aerobice acealea fiind
fiind înscrise de către Federaţia Internaţionala de Sport, Aerobică şi Fitness (FISAF),
în programul de concurs de fitness-aerobica, împreuna cu aerobica clasică şi step-
aerobica.
Hip-Hopul a apărut în SUA la sfîrşitul anilor 1970 în rîndul populaţiei afro-
americane [3].
Pînă la începutul anilor 1990 Hip-Hop-ul a devenit o parte componentă a
culturii tinerilor în mai multe ţări din întreaga lume.
Aerobica de dans dezvoltă şi îmbunătăţeşte a funcţiile fiziologice ale
organismului uman, întăreşte muşchii, stimulează sistemul cardiovascular,


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

7

îmbunătăţeşte coordonarea, ţinuta ets. Acest tip de exerciţii aerobice sunt practicate
cu mare interes de către fete şi băieţi. Practicarea dansului dezvoltă încrederea în
forţele proprii, comunicabilitatea, mobilitatea şi flexibililatea fizică.
Obiectul cercetării îl constituie pregătirea sportivă a dansatorilor de Hip-Hop.
Scopul cercetării – perfecţionarea procesului de antrenament la dans modern.
Pentru obţinerea acestui scop au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea problemei de pregătire a dansatorilor de Hip-Hop.
2. Determinarea mijloacelor educaţiei ritmice adaptate în dansul modern.
3. Aprecierea nivelului de pregătire fizică şi psihomotrică a contingentului
grupei experimentale.
4. Elaborarea şi argumentarea experimentală a metodicii aplicării mijloacelor
educaţiei ritmice în procesul de antrenament a dansului modern.
Cercetările s-au desfăşurat în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport (USEFS) şi clubului „DLS CREW‖ (dangerous, limits of style), cu durata de 12
luni, începînd cu mai 2011 pînă în aprilie 2012, şi s-a distins în 3 etape.
Metodica experimentală a antrenamentelor de Hip-Hop a presupus
desfăşurarea lecţiilor de trei ori pe o săptămînă cu durata de 90 de minute şi conţineau
trei părţi de bază.
Partea iniţiala a lecţiei (15-20 minute) cuprinde încălzirea generală a
organismului, a tuturor muşchilor sub forma complexelor de gimnastică-ritmică. La
sfîrşitul părţii pregătitoare se executa stretching-ul dinamic din poziţia stînd pentru
grupele musculare mari.
Partea de baza a lecţiei (35-45 minute) se începe cu executarea combinaţiilor
de mişcări în special, cu cele cu organizarea ritmică, care, după structura lor tehnică
presupun elementele ale Hip-Hop-ului, construite sub forma desenului ritmic prin
duratele lor muzicale. În baza acestor desene ritmice s-au prelucrat elementele
tehnice, care o structură corespunzătoare, fiind îndeplinite pe fragmente şi compoziţii
întregi în procesul desfăşurării antrenamentului, susţinute de acompaniamentul
muzical cu toate tipurile de tempou: lent, moderat, rapid.
Partea de încheiere (10-15 minute) a fost reprezentată prin exerciţiile de forţă
şi stretching-ul profund executat din poziţia şezînd.
La sfîrşitul părţii de încheiere se desfăşurau jocurile ritmico-muzicale.
Pentru aprecierea eficacităţii metodicii experimentale a fost desfăşurată testarea
capacităţilor psihomotrice şi fizice a subiecţilor cercetaţi.
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele dinamicii dezvoltării a capacităţilor
psihomotorice: simţul spaţiului, ritmului, tempoului, echilibrului şi timpului,
coordonării motrice şi rapidităţii.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

8

Analizînd rezultatele obţinute, putem afirma că diferenţa semnificativă
statistică între indicii iniţiali şi finali (p < 0.01; <0,05) la toţi parametrii testaţi

Tabelul 1. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor
psihomotrice ale grupei experimentale (n = 10)
Parametrii
Nr.
d/о
Х ± m
х

t p
Iniţiali Finali
P
e
r
c
e
p
e
r
i

s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
e

S
i
m
ţ
u
l

Orientării în spaţiu (puncte) 1. 17.1±1.19 22.0±1.64 3.83 < 0.01
Ritmului (puncte) 2. 9.4±0.64 10.8±0.10 2.41 < 0.05
Tempoului (puncte) 3. 4.2±0.32 5.0±0.0 2.5 < 0.05
Echilibrului (s) 4. 39.4±7.57 56.3±6.06 2.81 < 0.05
Timpului (s) 5. 9.55±0.09 9.92±0.05 5.27 < 0.001
Coordonarea motrică (puncte) 6. 14.3±0.43 15.8±0.108 4.04 < 0.01
Rapiditatea (ori) 7. 71.1±3.67 79.0±3.03 2.695 < 0.05

Rezultatele analizei comparative ale dinamicii indicilor parametrilor fizici ai
grupei experimentale (tabelul 2) ne demonstrează superioritatea veridică a indicilor
finali şi iniţiali cu pragul de semnificaţie p < 0.01; <0,05.

Tabelul 2. Media indicilor de grup a dinamicii dezvoltării parametrilor fizici
la grupa experimentală (n = 10)
Parametri
Nr.
d/о
Х ± m
х

t p
iniţiale finale
S
u
p
l
e
ţ
e
a

a
r
t
i
c
u
l
a
ţ
i
i
l
o
r

(
c
m
)

picioarelor
drept 1. 11.2±0.76 8.8±0.65 3.9 < 0.01
stâng 2. 9.4±1.51 4.5±1.62 2.28 < 0.05
lateral 3. 11.0±0.97 4.7±0.97 4.73 < 0.001
braţelor
drept 4. 12.7±1.27 7.3±1.16 2.57 < 0,05
stâng 5. 18.0±2.16 11.0±1.19 2.92 < 0.05
coloanei vertebrale 6. 55.5±2.06 51.4±2.06 2.32 < 0.05
F
o
r
ţ
a

d
e

r
e
z
i
s
t
e
n
ţ
ă

a

m
u
ş
c
h
i
l
o
r

(
o
r
i
)

spatelui 7. 55.1±3.82 62.1±3.08 2.31 < 0.05
abdominali 8. 29.8±1.29 34.6±1.29 2.72 < 0.05
braţelor 9. 34.9±4.67 44.7±3.69 2.65 < 0.05
picioarelor
drept 10. 9.6±1.08 15.9±0.75 2.86 < 0.05
stâng 11. 11.6±1.38 15.2±1.63 2.72 < 0.05

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

9

Astfel prin rezultatele testării dansatorilor de Hip-Hop putem afirma influenţa
pozitivă a mijloacelor de educaţie ritmică pentru pregătirea psihomotrică şi fizică a
subiecţilor, supuşi experimentului.
Concluzii
1. Analiza literaturii de specialitate a demonstrat existenţa unei careva
material despre pregătirea dansatorilor, iar metodica desfăşurării antrenamentelor la
Hip-Hop lipseşte.
2. Au fost determinate mijloacele educaţiei ritmice adaptate pentru dansul
modern: mijloacele expresivităţii muzicii (ritm, tempou, metru, accente, desenul
ritmic şi melodic, pauze, proprietăţile sunetului); complexele de exerciţii de
gimnastică ritmică; jocurile ritmico-muzicale.
3. Rezultatele cercetării au demonstrat eficacitatea metodicii antrenamentelor
de Hip-Hop cu aplicarea mijloacelor educaţiei ritmice orientate spre dezvoltarea
capacităţilor psihomotrice.

Bibliorafie:
1. Ammah, J.O.A. Ghana / J.O.A.Ammah, N.P.Kwaw. In: International Comparison of
Physical Education. Concepts. Problems. Prospects / ed.: U.Pushe, M.Gerber. Oxford:
Meyer&Meyer, 2005, p. 310-327.
2. Gheorghe, D. Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia. Bucureşti: FRSPT, 1997, p. 10-
34.
3. Айелло, Дж. Книга хипстера. Атлас-определитель. Пер. с англ. А.Шаляпина.
СПб.: Амфора, 2010. 303 с.
4. Афтимичук, О.Е. Оздоровительная аэробика. Теория и методика: [учебное
пособие] О.Е.Афтимичук; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта. К.: „Valinex‖ SRL, 2011. 310
c.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

10

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII LECŢIEI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII CLASELOR PRIMARE ÎN BAZA JOCURILOR
DINAMICE

Carp D., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Carp I ., dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: методика, организация и проведение уроков, знания, умения и
навыки, физические качества, урок физической культуры, учащихся младших
классов.
Pезюме. В данной статье предпринята попытка экспериментально
аргументировать методику оптимизации урока физической культуры в
младших классах посредством подвижных игр.


Actualitatea temei. În cadrul teoriei contemporane, consacrate problemei
activităţii umane, jocului ca factor primordial de socializare i se atribuie o importanţă
deosebită. Acesta constituie o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni,
întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii
sau necesităţii materiale, însoţită de simţăminte de înălţare şi încordare, de voioşie şi
destindere.
Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din antichitate clar
exprimată de Platon, mai târziu, în vremea Renaşterii, de Vittorino da Feltre, apoi de
Bacon, iar în epoca modernă de Froebel, Montessori, Decroly ş.a. Cu toate acestea,
de-abia „ .... epoca noastră este aceea care a făcut din joc un adevărat instrument
educativ didactic‖ [5] .
Totodată, în cadrul multiplelor cercetări [1, 3, 5], se menţionează rolul
preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare cu elemente din diferite ramuri
sportive, pentru formarea la elevii din clasele primare a anumitor capacităţi psiho-
fizice, a priceperilor şi deprinderilor motrice, dar şi pentru orientarea şi selecţia
iniţială în unele ramuri sportive.
În acest context, o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor şi îndeosebi a
celor din clasele primare aparţine jocurilor de mişcare, care, prin conţinutul lor
specific de influenţare analitică competitiv-individuală, posedă potenţialul formării la
aceştia a capacităţilor socio-psiho-motrice, a atitudinilor de autoafirmare,
autoevaluare şi a orientării valorice a personalităţii.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

11

Cu toate că autorii [2, 4, 5, 6,] subliniază rolul jocurilor de mişcare în scopul
perfecţionării procesului didactic la lecţia de educaţie fizică şi a activităţilor
instructive ale elevilor, aceştia nu acordă atenţia cuvenită sistematizării jocurilor în
concordanţă cu particularităţile psiho-fizice ale vârstei elevilor, cu aspectul de
programare şi planificare a educaţiei fizice la clasele primare.
Abordarea insuficientă a problemei jocului ca sistem pedagogic al educaţiei
fizice şcolare în formarea activităţilor integrative ale elevului, dar şi lipsa elaborărilor
teoretico-metodice privind practicarea jocului de mişcare, care posedă potenţialul
psihomotric adecvat particularităţilor vârstei copiilor din clasele primare a devenit
factorul principal de actualizare a acestei cercetări.
Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea procesului de predare a educaţiei
fizice prin folosirea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii privind conţinutul procesului instructiv-educativ
în cadrul lecţiei de educaţie fizică din ciclul primar.
2. Aprecierea nivelului dezvoltării fizice şi al pregătirii motrice a elevilor din
clasele primare.
3. Determinarea conţinutului jocurilor de mişcare adecvate tematicii de bază
din cadrul programei la disciplina „Educaţia fizică‖ la ciclul primar.
4. Argumentarea şi verificarea experimentală a eficacităţii metodicii privind
folosirea jocurilor de mişcare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor
primare.
Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de
specialitate; analiza documentelor de planificare, evidenţă şi control din cadrul
disciplinei „Educaţia fizică‖ la clasele primare; observaţia pedagogică; metoda
anchetei tip chestionar; experimentul pedagogic; metodele testării indicilor
dezvoltării somatice, ai pregătirii fizice şi funcţionale; metoda comparativă; metode
statistico-matematice.
Organizarea cercetării. Deoarece cercetarea noastră urmăreşte creşterea
eficienţei procesului instructiv-educativ în cadrul lecţiei de educaţie fizică, au fost
vizate conţinuturile didactice ale curriculumului şcolar pentru clasele primare.
Cercetarea de bază s-a desfăşurat în cadrul Liceului Teoretic ―L. Deleanu" din
Chişinău, în anii 2011-2012.
În prima etapă (lunile februarie-martie 2011) s-a efectuat o analiză a planurilor
anuale şi calendaristice, s-a utilizat observarea şi chestionarele. Această fază a

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

12

cercetării ne-a permis să determinăm locul şi importanţa jocurilor dinamice în
tematica lecţiilor de educaţie fizică, precum şi opiniile profesorilor, ale elevilor şi ale
părinţilor referitoare la temele cercetării noastre.
În etapa a doua a experimentului pedagogic de bază, septembrie 2011, s-a
efectuat testarea iniţială a elevilor. Ea a fost efectuată diferenţiat pe clase şi sex, atât
în clasa experimentală cât şi în clasa martor. În experimentul de bază au fost cuprinşi
119 elevi, 60 în clasa experimentală şi 59 în clasa martor. Clasa experimentală a avut
ca materiale de orientare a procesului didactic planificarea tematică realizată de noi în
baza jocurilor dinamice. Testarea finală s-a desfăşurat în luna aprilie a anului şcolar
2012.
Astfel, în lecţiile organizate cu titlu de experiment (30 lecţii) în clasele a IV-a,
paralel cu conţinutul obişnuit de mijloace utilizat pentru dezvoltarea motrică generală
în partea fundamentală îndată după tema de predare – învăţare, noi am rezervat 15-16
minute pentru practicarea exerciţiilor, a jocurilor de mişcare şi a ştafetelor orientate
spre optimizarea procesului educaţional şi implicarea elevilor în activităţile de
educaţie fizică extracurriculară.
Rezultatele experimentului efectuat nu pot fi simţitoare deoarece timpul
rezervat pentru cercetare a fost limitat şi formarea unor astfel de capacităţi supuse
influenţei speciale necesită o durată mai mare de dezvoltare.
Pentru aprecierea eficacităţii experimentului pedagogic, toţi elevii au fost
testaţi la o serie de indicatori, a căror maximă semnificaţie este argumentată de o
serie de cercetători din domeniu. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 1 şi 2.

Tabelul 1. Dinamica indicilor somatici ai fetelor din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=58)
Probe de control
Eşantio
n
Testarea iniţială Testarea finală
t P
±Em S Cv ±Em S Cv
Talia (cm)
E
M
143,86±1,23
144,10±1,38
6,49
7,53
4,51%
5,23%
148,86±1,12
148,16±1,28
5,94
7,03
3,99%
4,74%
3,005
2,157
<0,01
<0,05
Greutatea (kg)
E
M
37,23±1,53
38,63±1,89
8,11
10,36
21,79%
26,83%
41,04±1,51
40,73±1,86
8,01
10,1
19,52%
25,02%
1,772
0,792
>0,05
>0,05
Perimetrul
toracic inspiraţie
(cm)
E
M
66,5±1,04
68,00±1,37
5,49
7,47
8,25%
10,98%
70,07±0,89
69,60±1,14
4,73
6,27
6,75%
9,01%
2,608
0,898
<0,01
>0,05
Perimetrul
toracic expiraţie
(cm)
E
M
62,0±1,02

64,70±1,41
5,42
7,73
8,74%
11,94%
62,46±0,86
65,34±1,32
4,55
7,21
7,28%
11,03%
0,345
0,331
>0,05
>0,05


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

13

Tabelul 2. Dinamica indicilor somatici ai băieţilor din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=61)

Probe de control
Eşantio
n
Testarea iniţială Testarea finală
t P
±Em S Cv ±Em S Cv
Talia (cm)
E
M
143,2±0,95
144,19±1,07
5,40
5,77
3,77%
4,00%
147,95±0,89
147,88±0,89
5,05
4,77
3,41%
3,23%
3,648
2,651
<0,001
<0,01
Greutatea (kg)
E
M
37,92±1,20
38,17±1,69
6,78
9,08
17,88%
23,80%
40,73±1,04
40,64±1,66
5,88
8,91
14,43%
21,91%
1,770
1,043
>0,05
>0,05
Perimetrul toracic
inspiraţie (cm)
E
M
68,16±1,00
70,72±1,04
5,65
5,61
8,29%
7,93%
73,34±0,92
72,69±1,05
5,21
5,63
7,10%
7,75%
3,812
1,219
<0,001
>0,05
Perimetrul toracic
expiraţie (cm)
E
M
63,16±1,03
66,43±1,07
5,84
5,74
9,25%
8,64%
65,31±0,92
68,24±1,03
5,20
5,55
7,96%
8,13%
1,381
1,219
>0,05
>0,05
Legendă: T.I .=Testarea Iniţială; T.F.=Testarea Finală; t s-a calculat între indicatorii
iniţiali şi finali ai fiecărei grupe; P este cel din tabelul lui Fischer în conformitate cu eşantionul
cercetat

Analizând indicii dezvoltării fizice observăm un ritm inegal de creştere la
această vârstă: talia a crescut cu 3%, iar greutatea corpului cu 7%. Acestea informaţii
trebuie cunoscute de către profesori, pentru a alege cele mai eficiente mijloace pe
care să le aplice în timpul lecţiilor, dar şi pentru dozarea efortului în lecţie. Următorul
aspect care iese în evidenţă la grupele testate este evoluţia corectă şi armonioasă a
organismului copiilor.
Astfel, în rezultatul testărilor iniţiale şi al celor finale constatăm că jocurile
dinamice influenţează într-un mod eficace dezvoltarea armonioasă a organismului
care, este unul dintre obiectivele cadru ale învăţământului primar. Aceste testări au
ajutat copiii să-şi cunoască mai bine principalii indicatori somatici, dar şi ritmul de
dezvoltare a acestor indicatori pe parcursul unui an şcolar. În cazul înălţimii valorile
lui „T" sunt mai mari decât cele din tabelul lui Fischer (t<1,95), iar indicele de
greutate – mai mic, creşterea este nesemnificativă (t>1,95).
Rezultatele măsurătorilor au fost consemnate în fişa individuală a fiecărui elev
la rubrica pentru evaluarea finală şi reprezintă datele din testarea finală a
experimentului pedagogic. Probele ce determină potenţialul motric al elevilor
corespund cerinţelor programei-curriculum: alergare de viteză 30m, săritură în
lungime de pe loc, extensii de trunchi din culcat facial, aruncare la ţintă verticală,
alergare de durata în tempo uniform.
Probele pe care le-am utilizat prezintă o mare relevanţă, iar prin intermediul lor
se evaluează capacităţile copiilor în concordanţă cu obiectivele cadru prevăzute de
către noile programe şcolare. De asemenea, probele au fost adaptate în funcţie de

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

14

particularităţile de vârstă şi sex ale copiilor. Menţionăm că probele sunt adaptate
condiţiilor materiale din şcoli (tabelul 3, 4).
Pornind de la rezultatele experimentului pedagogic ce ţin de pregătirea motrice a
elevilor din ciclul primar, vom menţiona că testarea finală a elevilor oferă o imagine
de ansamblu care are la bază date obiective ce fac posibilă compararea acestora cu
datele din testarea iniţială a elevilor, pentru a observa dinamica indicatorilor motrici
pe parcursul unui an şcolar; datele mai pot fi comparate cu baremele din Sistemul
şcolar de evaluare, dar şi cu "Potenţialul motric al elevilor din ciclul primar 2008",
astfel evidenţiindu-se direcţia de evoluţie a potenţialului motric al elevilor.

Tabelul 3. Dinamica indicilor motrici ai fetelor, din clasele primare
cuprinse în experimentul pedagogic (n=58)
Probe de control Eşantion
Testarea iniţială Testarea finală
t P
±Em S Cv% ±Em S Cv%
Alergare de
viteză 30m (sec)
E
M
6,81±0,10
6,89±0,11
0,53
0,60
7,76
8,74
5,97±0,06
6,61±0,10
0,30
0,54
5,09
8,54
7,179
1,879
<0,001
>0,5
Săritura în
lungime (cm)
E
M
134,07±3,10
124,20±2,71
16,38
14,85
12,22
11,95
158,11±2,21
144,73±1,85
11,69
10,14
7,40
7,01
6,315
6,257
<0,001
<0,001
Aruncarea
mingii de oină
(m)
E
M
13,15±0,54
15,58±0,36
2,88
1,98
21,90
15,78
19,55±0,58
16,87±0,36
3,06
1,96
15,64
11,62
8,030
1,945
<0,001
>0,5
Extensii de
trunchi, număr
repetări
E
M
24,36±0,99
22,07±1,35
5,26
7,41
21,59
33,58
36,25±1,82
31,70±1,75
9,60
9,59
26,49
30,24
5,738
4,357
<0,001
<0,001
Aruncare la
ţintă, număr
reuşite
E
M
1,50±0,18
1,77±0,15
0,96
0,81
64,15
59,17
2,71±0,09
2,17±0,14
0,46
0,79
16,95
36,53
6,020
1,951
<0,001
>0,5
Alergare de
rezistenţă (sec)
E
M
341,86±58,75
329,10±51,46
310,78
281,51
90,91
85,54
504,71±57,6
450,53±47,5
304,89
260,70
60,41
57,86
1,979
1,734
<0,05
>0,05

Tabelul 4. Dinamica indicilor motrici la băieţi, în clasele primare cuprinse
în experimentul pedagogic (n=61)
Probe de control Eşantion
Testarea iniţială Testarea finală
t P
±Em S Cv% ±Em S Cv%
Alergare de
viteză 30m (sec)
E
M
6,40±0,09
6,15±0,08
0,49
0,43
7,62
7,01
5,68±0,05
5,81±0,08
0,28
0,41
4,93
7,11
6,990
3,009
<0,001
<0,001
Săritura în
lungime, (cm)
E
M
141,84±2,83
140,17±2,66
15,98
14,33
11,26
10,22
162,94±2,16
157,76±2,14
12,22
11,50
7,50
7,29
5,781
5,152
<0,001
<0,001
Aruncarea
mingii de oină
(m)
E
M
20,22±0,66
20,88±0,78
3,71
4,18
18,33
20,01
26,13±0,43
24,59±0,66
2,42
3,55
9,27
14,42
7,500
3,630
<0,001
<0,001
Extensii de
trunchi, număr
repetări
E
M
26,69±1,45
27,69±1,37
8,17
7,40
30,61
26,72
35,59±3,72
39,55±2,10
21,01
11,30
46,08
28,58
4,733
4,729
<0,001
<0,001
Aruncare la
ţintă, număr
reuşite
E
M
1,69±0,15
1,86±0,16
0,82
0,88
48,63
47,00
2,75±0,10
2,22±0,09
0,57
0,51
20,65
20,20
5,889
1,957
<0,001
>0,5
Alergare de
rezistenţă (sec)
E
M
591,00±53,88
590,14±59,23
304,40
318,68
51,51
54,00
774,25±61,6
760,07±55,4
348,45
298,52
45,00
39,28
2,239
2,095
<0,05
<0,05

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

15

Aceste elemente sunt standarde la nivel de performanţe finale ale ciclului
primar şi ne oferă posibilitatea de a determina obiectiv efectele procesului didactic.
Din datele prelucrate statistic observăm că media aritmetică a fiecărei grupe
experiment este superioară mediei grupei martor la fiecare probă dar colectivele
prezintă în continuare o lipsă de omogenitate, cauzată de dispersia foarte mare a
performanţelor obţinute. Aceste date reflectă cu obiectivitate activitatea profesorului,
dar şi argumentează acordarea calificativelor la sfârşitul anului şcolar.
Analiza indicilor somatici în cadrul experimentului de bază a confirmat că
majoritatea indicatorilor testaţi atât la băieţi, cât şi la fete la sfârşitul experimentului
au înregistrat valori superioare, însă în mare majoritate, din punct de vedere statistic,
ele au un caracter nesemnificativ (P>0,05). Acest fapt se explică prin dezvoltarea
naturală a indicilor dezvoltării fizice a elevilor, nefiind influenţaţi decisiv de
metodele şi procedeele aplicate pe parcursul anului de studiu. Talia întregului lot de
copii a crescut semnificativ, deoarece, la această vârstă, copiii sunt în stadiu de
dezvoltare, fapt confirmat în literatura de specialitate.

Bibliografie:
1. Badiu T., Ciorbă. C., Badiu G. Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor (metode şi
mijloace). Garuda Art. Chişinău, 1999. 362p.
2. Bicherschi Ş., Sava P., Boian I. Educaţia fizică cl.III (cunoştinţe teoretice). Liceum.
Chişinău, 1999. 56p.
3. Coman S. Educaţia fizică şi metodica predării ei în cl. I – IV. Iaşi: Spiru Haret, 1995.
4. Grimalschi T., Aftimiciuc O., Carp I., Şipilov S., Educaţia fizică: (cl. II-IV): Ghid
metodologic pentru profesori; Ch: Univers pedagogic, 2006. 147 p.
5. Rotaru A., Marin E., Bojescu O. Jocuri dinamice. Chişinău: Lumina, 1993. 108 p.
6. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе.
Москва: Издательство НЦЭНАС, 2003.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

16

FORMAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZĂ LA ELEVII CLASELOR
PRIMARE PRIN EXERCIŢII PREGĂTITOARE ŞI AJUTĂTOARE ÎN CADRUL
LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Casian V., student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Carp I ., dr. conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
J urat V., dr. conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: формирование основных двигательных навыков, учащихся младших
классов, урок физической культуры, вспомогательные и подготовительные
упражнения.
Pезюме. В данной статье предпринята попытка экспериментально
аргументировать методику формирования основных двигательных навыков
у учащиеся младших классов на уроках физической культуры посредством
вспомогательных и подготовительных упражнений.

Actualitatea. Metodologia formării deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de
educaţie fizică a fost, este şi va rămîne actuală, deoarece de calitatea acestora depinde
şi succesul însuşirii tehnicii exerciţiilor fizice.
O importanţă deosebită o au deprinderile motrice formate în cadrul lecţiilor cu
teme din gimnastică. Cu multitudinea de exerciţii ale gimnasticii se confruntă nu
numai persoanele care practică gimnastica sportivă în scopul obţinerii performanţelor
înalte, ci şi elevii. De exemplu, curriculumul şcolar la obiectul educaţie fizică include
mijloace din mai multe probe de sport (gimnastică, atletism, jocuri mobile şi
sportive).
Problema formării deprinderilor motrice a atras atenţia mai multor autori
(Boghen M.,1986; Sava P.1998; Boian I.,1999; Matveev A.P., 2003 ş.a). Despre
formarea deprinderilor motrice în cadrul lecţiilor de de educaţie fizică cu teme din
gimnastică ne vorbeşte, în lucrările lui, Jurat V. (1999, 2003). Astfel, în baza
studiului şi generalizării literaturii de specialitate pe tema abordată, am formulat
ipoteza cercetării.
I poteza: s-a presupus că aplicarea raţională a exerciţiilor pregătitoare şi
ajutătoare în procesul educaţional la lecţiile de educaţie fizică cu elevii claselor
primare va contribui efectiv la formarea deprinderilor motrice de bază la nivelul
cerinţelor programei curriculare.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

17

Scopul lucrării constă în perfecţionarea procesului de însuşire a exerciţiilor de
gimnastică în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu elevii claselor a IV-a.
Pentru realizarea scopului, au fost stabilite următoarele obiective:
1. Studierea literaturii de specialitate cu privire la metodologia formării
deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie
fizică.
2. Elaborarea şi argumentarea experimentală a sistemului de exerciţii
pregătitoare şi ajutătoare necesare pentru formarea deprinderilor motrice la elevii
clasei a IV-a.
3. Analiza comparativă a indicilor obţinuţi de elevi în baza aplicării sistemului
de exerciţii pregătitoare şi ajutătoare pentru formarea deprinderilor motrice.
În scopul realizării obiectivelor formulate, au fost aplicate următoarele metode
de cercetare ştiinţifică: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate; observaţia
pedagogică; metoda testării indicilor caracteristici nivelului de pregătire fizică a
elevilor; experimentul pedagogic; metodele matematico-statistice de prelucrare a
rezultatelor obţinute de către elevi în baza experimentului pedagogic.
Pentru a verifica rolul aplicării exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul
de însuşire a tehnicii elementelor selectate din curriculumul clasei a IV-a, a fost
organizat şi desfăşurat experimentul pedagogic.
Cercetările de bază s-au desfăşurat pe parcursul practicilor pedagogice în
cadrul Liceului Teoretic „C.Negruzzi‖ din oraşul Chişinău, în anul de studii 2011–
2012 în 3 etape:
- etapa I: analiza literaturii de specialitate, investigarea iniţială a dezvoltării
fizice şi a capacităţii motrice pe baza indicilor antropometrici - funcţionali atât la
clasa experimentală, cât şi la cea martor (septembrie 2011);
- etapa a II-a: acţionarea specială asupra clasei experiment în baza structurilor
de exerciţii şi sisteme de acţionare, jocuri, ştafete etc. (octombrie 2011 – aprilie
2012);
- etapa a III-a: testarea finală - aprilie 2012, prelucrarea statistico-matematică,
analiza şi interpretarea datelor obţinute pentru a se vedea efectele metodologiei de
aplicare a exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică.
Analiza literaturii de specialitate s-a desfăşurat pe parcursul anului 2011 şi
cuprinde un spectru de ştiinţe, care abordează aspecte generale şi particulare ale
activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi aspecte legate de pregătirea elevilor
pentru însuşirea tehnicii multor exerciţii de gimnastică: la acrobatică, sărituri cu
sprijin, căţărare pe otgon, paralele, bîrnă etc. Necesitatea analizei lucrărilor în

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

18

domeniul fiziologiei, sociologiei, psihopedagogiei, culturii fizice etc. este
condiţionată de importanţa lor metodologică.
A doua şi a treia etapă cuprind perioada anului de studiu 2011-2012, care a
avut drept scop selectarea exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare, aplicarea lor în
experimentul pedagogic, organizarea şi desfăşurarea experimentului propriu-zis,
analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi şi finalizarea cercetării.
Eşantionul de subiecţi cuprinşi în cercetare l-au costituit elevii claselor a IV-a,
două grupe, una – cu rol de grupă experimentală (n=24 elevi), iar alta – martor
(n=27elevi).
Preventiv, a fost efectuată testarea iniţială a elevilor din două clase de a IV-a
şi comparaţi următorii indici: frecvenţa cardiacă (bătăi într-un minut), excursia
toracică (cm), forţa mîinilor (stînga şi dreapta-kg), alergarea de suveică 2x15 m
(sec), tracţiuni în braţe din atîrnare la bară fixă (b), flotări din sprijin culcat (fete),
sărituri în lungime de pe loc (cm), aplecare înainte din poziţia şezînd (cm).
Rezultatele înregistrării parametrilor sus-numiţi au fost prelucrate, folosind
metodele statistico-matematice, au fost determinate următoarele criterii statistice:
media aritmetică –x, eroarea medie –Sx, criteriul standard „t‖ Student şi valoarea
veridicităţii „P‖.
Este destul de evident că majoritatea rezultatelor testării iniţiale (tab. 1) puţin
diferă în dependenţă de clasă şi putem spune că sînt aproximativ egale (P>0.05 la toţi
indicii testaţi). Deci, de la bun început, a fost apreciat că ambele clase de a IV-a au
acelaşi nivel de pregătire şi dezvoltare fizică.

Tabelul 1. Mediile de grupă în baza testării iniţiale a elevilor claselor a IV-a
Parametrii studiaţi X±Sx Criterii
Martor Experiment t P
1. Frecvenţa cardiacă 79,0 ± 0,5 80,0 ± 0,7 1,16 >0,05
2. Excursia toracică 7,10 ± 0,7 7,10 ± 0,9 0,0 >0,05
3. Dinamometria a) stînga (kg) 17,25 ± 1,6 17,8 ± 1,7 0,23 >0,05
b) dreapta 21,37 ± 1,8 21,2 ± 1,6 0,07 >0,05
4. Alergare 2x15m (sec) 7,37 ± 0,08 7,3 ± 0,09 0,58 >0,05
5. Tracţiuni în braţe 2,00 ± 0,3 2,00 ± 0,5 0,34 >0,05
6. Flotări din sprijin culcat (ori) 14,0 ± 1,0 16,0 ± 1,5 1,11 >0,05
7. Detenta (cm) 31,37 ± 1,15 32,0 . ± 1,3 0,39 >0,05
8. Supleţe (cm) 3,60 ± 0,70 3,5 ± 0,65 0,10 >0,05

În continuare, elevii grupei experimentale au fost supuşi instruirii, folosind la
lecţii exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare, iar elevii clasei martor au învăţat
elementele în baza metodei tradiţionale de învăţare.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

19

În conformitate cu timpul repartizat pentru familiarizarea, învăţarea şi
perfecţionarea tehnicii exerciţiului concret, au fost aplicate exerciţiile pregătitoare şi
ajutătoare cu elevii clasei experimentale. Cu elevii clasei martor, la învăţarea săriturii,
evident se mărea numărul de executări ale acţiunii motrice, adică ale săriturii în
sprijin ghemuit pe aparat şi coborîre cu extensie.
Rezultatele obţinute la învăţarea săriturii în sprijin ghemuit pe capră şi
coborîre în timp cu extensie sînt prezentate în tabelul 2.
Din tabelul 2 se observă următoarele: la începutul instruirii (prima lecţie),
elevii au încercat cîte o săritură în cadrul etapei de familiarizare cu tehnica, totodată
fiind notaţi pentru a aprecia nivelul iniţial de executare a săriturii date. În ambele
grupe nivelul a fost mic şi aproximativ egal. Diferenţa dintre notele medii de grupă
este 0.1 puncte, statistic nesemnificativă (p>0.05).
Tabelul 2. Mediile pe clasă ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii
motrice la săritura în sprijin ghemuit pe capră şi coborîre în timp cu extensie
la elevii claselor a IV-a
Parametrii studiaţi X±Sx Criterii
Martor Experiment t P
1. Nivelul iniţial de executare a sarcinii
4,5 ± 0,5

4,4 ± 0,7

1,16

>0,05
2. Nivelul de însuşire a tehnicii în adrul lecţiei 1
4,8 ± 0,6

5,5 ± 0,7

0,27

>0,05
3. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a
2-a

5,0 ± 0,7

6,5 ± 0,6

0,23

>0,05
4. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a
3-a

6,6 ± 0,7

8,5 ± 0,5

0,58

>0,05
În continuare, în urma primei şi celei de-a doua lecţii, diferenţele dintre clase
se măresc, cu toate că nici în acest caz ele nu ajung la nivelul veridicităţii (0.05).
Totuşi vom menţiona faptul că elevii grupei experimentale progresează mai pronunţat
faţă de cei din grupa martor.
Învăţarea tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi a fost înfăptuită în decursul a trei
lecţii, apoi fiecare elev a avut cîte trei încercări pentru a executa poziţia stînd pe
omoplaţi pentru notă. Deci fiecare elev a primit cîte trei note, media lor a fost socotită
nota de bază, ce exprimă nivelul de însuşire a tehnicii poziţiei stînd pe omoplaţi.
Rezultatele obţinute de către elevi la lecţie, inclusiv la cea finală, sunt prezentate în
tab. 3.
Pornind de la nivelul de executare, vedem că notele obţinute de către elevii
ambelor clase sînt mici, avînd o diferenţă foarte mică. Avînd o diferenţă de 0,2
puncte, mediile claselor nu sunt statistic semnificative (P>0,05). Aceasta ne confirmă
faptul că ambele clase au început instruirea de la acelaşi nivel de pregătire.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

20

Tabelul 3. Mediile ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii motrice
la învăţarea poziţiei „stînd pe omoplaţi‖ de către elevii claselor a IV-a
Parametrii studiaţi X±Sx Criterii
Martor Experiment t P
1. Nivelul iniţial de executare a poziţiei stînd
pe omoplaţi

3,6 ± 0,3

3,8 ± 0,5

0,40
>0,05
2. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul
lecţiei 1

4,4 ± 0,35

5,2 ± 0,45

1,40

>0,05
3. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul
lecţiei a 2-a

5,2 ± 0,4

6,7 ± 0,5

2,34

<0,05
4. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul
lecţiei a 3-a

6,0 ± 0,45

8,8 ± 0,45

4,37

<0,001

Procesul de învăţare a coborîrii de pe bîrnă a decurs la fel ca şi învăţarea
săriturii în sprijin ghemuit, a coborîrii în timp cu extensie şi a poziţiei stînd pe
omoplaţi.
În scopul acesta, au fost desfăşurate trei lecţii, în care au fost utilizate
exerciţiile pregătitoare şi ajutătoare cu grupa experimentală, iar cu grupa martor s-au
folosit mijloace aplicate tradiţional la lecţiile de educaţie fizică.
Rezultatele obţinute pe parcursul lecţiilor destinate instruirii coborîrii cu
extensie de pe capătul bîrnei sunt prezentate în tabelul 4.
Analiza şi compararea rezultatelor obţinute de către elevi la învăţarea coborîrii
cu extensie de pe capătul bîrnei ne permite să afirmăm următoarele:
1. Ca şi în alte cazuri, elevii la etapa iniţială au acelaşi nivel de pregătire.
Notele evidenţiate la executarea coborîrii nu diferă mult şi nu sunt semnificative
(P>0,05); diferenţele dintre rezultatele obţinute de către elevi în continuare se măresc
(tab.4), însă, în cadrul lecţiei I-a şi a II-a, ele nu ajung la pragul veridic de 0,05.

Tabelul 4. Mediile pe clase, ce caracterizează nivelul de formare a deprinderii
motrice la învăţarea coborîrii cu extensie prin păşire de pe capătul bîrnei cu
elevii clasei a IV-a
Parametrii studiaţi X±Sx Criterii
Martor Experiment t P
1. Nivelul iniţial de executare a coborîrii 5,0 ± 0,3 4,9 ± 0,4 0,20 >0,05
2. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei 1 5,7 ± 0,35 6,0 ± 0,3 0,65 >0,05
3. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 2-a 6,5 ± 0,4 7,3 ± 0,35 1,51 >0,05
4. Nivelul de însuşire a tehnicii în cadrul lecţiei a 3-a 7,0 ± 0,4 8,7 ± 0,4 3,05 <0,001

2. Diferenţele dintre note au fost evidenţiate în cadrul lecţiei a treia. Nivelul de
însuşire a tehnicii coborîrii cu extensie de pe capătul bîrnei este mult mai mare la

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

21

grupa experimentală şi statistic diferă mult de nivelul obţinut de către elevii clasei
martor (P<0,01).
Astfel, luînd în considerare rezultatele menţionate, constatăm că aplicarea
exerciţiilor pregătitoare şi ajutătoare în procesul învăţării exerciţiilor de gimnastică în
cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare contribuie la optimizarea
procesului de formare a deprinderilor motrice de bază şi a celor utilitar-aplicative.

Bibliografie:
1. Boian I. Educaţia fizică în dezvoltarea şi implementarea curriculum-ului învăţămîntului
primar. Ghid metodologic. Partea a IV-a. Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice, 1999, p.
33-67.
2. Sava Panfil ş.a. Curriculum disciplinar, Educaţia fizică, clasele I-IV, Curriculum şcolar,
clasele I-IV, Chişinău, Prut Internaţional, 1998, p. 215-273.
3. Jurat V. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor mijlocii în baza aplicării programei
de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică (gimnastică). Autoreferat al tezei de dr.
în pedagogie. Chişinău, INEFS, 1999, 24 p.
4. Jurat V. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de
gimnastică: Recomandări metodice pentru studenţii FEFS, profesori şi audienţi ai cursurilor de
reciclare. Chişinău, INEFS. 2003, 28 p.
5. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. М.: Физкультура и спорт, 1986, 286 c.
6. Матвеев А. П., Методика физического воспитания в начальной школе, 2003 г, 208 с.

PARTICULARITĂŢILE DESFĂŞURĂRII LECŢIILOR DE FITNESS-AEROBICĂ
CU ELEMENTE ALE ARTELOR MARŢIALE

Chisnenco L., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Craijdan O., dr., lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: занятия фитнесс-аеробикой, боевые искусства, Tae-бo, женщины
среднего возраста.
Резюме. В данной статье описываются особенности проведения занятий фитнесс-
аэробикой с элементами – Тае-бо.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

22

Actualitatea cercetării. Problema activităţii motrice în decursul ultimelor
decenii a căpătat o actualitate sporită. Transformările economice, cuceririle ştiinţei şi
tehnicii contemporane pe toate planurile au contribuit esenţial la micşorarea efortului
fizic în favoarea celui intelectual. Munca intelectuală creează o încordare psihică a
populaţiei, contribuie la apariţia stresului.
Această situaţie a determinat evident accentuarea hipochineziei, apariţia mai
multor boli ale sistemului cardiovascular, a obezităţii, a diabetului zaharat şi
aterosclerozei [2]. Ca să evităm aceste maladii, este nevoie să pledăm pentru
importanţa practicării mişcării adecvate vîrstei în tot decursul vieţii.
Actualmente selectarea mai multor forme ale activităţii fizice pentru
menţinerea sănătăţii a devenit o problema majoră. Aceasta cere o permanentă creştere
a „industriei recreative‖. Au apărut o mulţime de cluburi de fitness, care, în contextul
concurenţei, aleg diferite programe sportive noi, neobişnuite mijloace de desfăşurare
a lucrului de fortificare pentru atragerea mai multor clienţi în cluburile de fitness.
În prezent, este foarte populară fitness-aerobica, are loc o permanentă reînnoire
a tipurilor sale, printre care se află şi aerobica cu elementele artelor marţiale. Acest
tip al activităţii fizice foloseşte mijloace din Tae-bo, boxing, ki-bo, karate [1,3]. Dar
acest lucrul fizic este atît de dificil, întrucît aproape nu este controlat din punct de
vedere al securităţii şi apariţiei traumatismului, fapt ce uneori provoacă extinderi şi
rupturi ale muşchilor sau ligamentelor. Acestea sunt cauzate de lipsa metodicilor
argumentate ştiinţific pentru sistemele lecţiilor de genul dat, fapt care a stat la baza
începerii studierii particularităţilor de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu
elemente de arte marţiale, în special de Tae-bo.
Ipoteza cercetării. S-a presupus, că elaborarea şi introducerea metodicii
experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo, va
ridica nivelul pregătirii fizice a femeilor şi, astfel, va contribui la perfecţionarea
lecţiilor de fitness-aerobică cu elementele artelor marţiale.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu
elemente de arte marţiale.
Au fost înaintate următoarele obiective de cercetare:
1. Studierea conţinutului lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte
marţiale în literatura metodico-ştiinţifică de specialitate.
2. Determinarea mijloacelor şi metodelor optimale de desfăşurare a lecţiilor de
fitness-aerobică cu elemente din Tae-bo.
3. Determinarea nivelului pregătirii fizice a femeilor din grupa experimentală.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

23

4. Elaborarea practică şi argumentarea experimentală a metodicii de
desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de Tae-bo.
Metodologia cercetării este prezentată prin: analiza teoretică şi generalizarea
datelor din literatura de specialitate; analiza documentelor în sistemul lecţiilor de
fitness-aerobică cu elemente de arte marţiale, a experienţei de muncă a antrenorilor
de fitness-aerobică; observarea pedagogică; testarea; experimentul pedagogic;
metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor.
Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în căutarea metodicii noi de desfăşurare
a lecţiilor de fortificare din sistemul fitness-aerobicii cu folosirea elementelor de Tae-
bo.
Importanţa teoretică este reprezentată de elaborarea şi argumentarea
conţinutului metodicii experimentale de desfăşurare a lecţiilor de fitness-aerobică cu
elemente din Tae-bo.
Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice
pentru desfăşurarea şi perfecţionarea lecţiilor de fitness-aerobică cu elemente de arte
marţiale, precum şi pentru formarea efectului de fortificare prin practicarea acestor
şedinţe.
Cercetarea noastră s-a desfăşurat la clubul „Maximus‖ unde au avut loc
antrenamente la aerobică cu elemente de arter marţiale. Durata cercetării a cuprins 8
luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape.
Metodica experimentală. Lecţiile au fost desfăşurate de trei ori pe săptămînă,
avînd durata de 60 de minute. Şedinţele de fitness-aerobică cu introducerea
elementelor din Tae-bo sunt alcătuite din trei părţi: partea pregătitoare, de bază şi de
încheiere.
Partea pregătitoare a lecţiei s-a desfăşurat prin încălzire şi a constat din
exerciţii de dezvoltare fizică generală, precum şi din exerciţii de aerobică clasică, cu
durata de 10 minute, executate pe fond de muzică modernă ritmică. Exerciţiile în
această parte a lecţiei au fost executate prin metoda liniară.
În primele luni ale şedinţelor la începutul părţii de bază, a fost acordată atenţie
învăţării poziţiilor braţelor şi a palmelor, precum şi posturilor specifice, a procedeelor
de atac şi apărare folosite în sistemul artelor marţiale. Aceste exerciţii în continuare s-
au folosit în complexele aerobicii, ca exerciţii de dezvoltare fizică generală.
Începînd cu a treia lună a practicării lecţiilor, au fost introduse complexe de
aerobică cu elemente de Tae-bo cu o durată de 25-30 de minute.
În această parte au fost folosite exerciţii de forţă cu respectarea cerinţelor
privind efortul cu caracter de forţă pentru femeile de vîrstă medie. Exerciţiile au fost

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

24

executate cu greutatea propriului corp, cu greutăţi mici de 0,5-1 kg şi cu partenera.
Sarcinile motrice au fost complicate pe măsura perfecţionării lor.
Partea de încheiere a lecţiei a fost alcătuită din exerciţii de întindere –
srethcрing, exerciţii din gimnastica Yoga şi de relaxare. Durata acestei părţi este de
10 minute.
Volumul şi intensitatea lecţiilor s-a majorat proporţional cu creşterea nivelului
pregătirii practicanţilor. Intensitatea efortului a fost reglată conform indicelui FCI
după o serie de exerciţii intensive sau după efortul de forţă.
Rezultatele cercetării sunt reflectate în Tabelul 1.
Subiecţii au fost testaţi conform indicilor pregătirii fizice şi datelor
antropometrice. Indicii pregătirii fizice au cuprins testarea forţei în regim de
rezistenţă a muşchilor abdominali, ai spatelui şi ai braţelor; mobilitatea regiunii
lombare şi coxofemurale; rezistenţa generală, prin testul Harvard. Indicii
antropometrici au fost determinaţi prin masa corpului şi indicele Ketle.
Rezultatele finale ale cercetării pedagogice privind dezvoltarea capacităţilor
fizice şi datele antropometrice prezintă schimbări esenţiale în comparaţie cu datele
iniţiale în grupa experimentală (tab. 1).
Peste şapte luni de desfăşurare a lecţiilor de aerobică conform metodicii
experimentale pragul cel mai înalt de semnificaţie statistică (P<0,001) a fost
înregistrat la parametrii: forţa în regim de rezistenţă a muşchilor abdominali (cu
criteriul t-Student = 4,90) şi la forţa în regim de rezistenţă a muşchilor braţelor (t =
4,79).
Pragul de veridicitate a datelor P<0,01 l-au demonstrat parametrii: forţa în
regim de rezistenţă a muşchilor spatelui (t = 3,67), mobilitatea lombară (t = 3,86).
Creşterea nivelului de rezistenţă generală – testul Harvard (t = 3,67) este determinată
de îmbunătăţirea stării sistemului cardiovascular şi respirator, datorită practicării
aerobicii cu elemente de arte marţiale. Aceste date reflectă o legătură directă între
rezistenţa generală şi sistemul cardiorespirator, care contribuie la creşterea capacităţii
de muncă a subiecţilor.
O deviere statistică considerabilă, P<0,05, este prezentată la parametrul –
mobilitatea coxofemurală (t = 2,71). Acest rezultat ne demonstrează schimbări
pozitive în dinamica dezvoltării mobilităţii în regiunea coxofemurală, deoarece în
procesul lecţiilor au fost introduse exerciţii speciale - balansări-kikuri, care au stat la
baza acestor schimbări.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

25

Tabelul 1. Dinamica indicilor medii ai capacităţilor fizice şi a indicilor
antropometrici
PARAMETRII
N
r
.

c
r
i
t
.

Caracteristici statistice n=12
t P
iniţiale finale
C
a
p
a
c
i
t
ă
ţ
i

f
i
z
i
c
e

Forţa în regim
de rezistenţă
(nr. de rep.)
a muşchilor
abdominali
1. 20,5±1,24 25,6±0,97 4,90 <0,001
a muşchilor
spatelui
2. 24,3±1,06 27,9±0,71 3,67 <0,01
a muşchilor
braţelor
3. 15,3±1,15 19,9±0,88 4,79 <0,001
Mobilitatea
(см)
Aplecare
înainte din
poziţia şezînd
4. 10,5±1,06 13,9±0,79 3,86 <0,01
Sfoara frontală 5. 36,4±0,71 34,8±0,53 2,71 <0,05
Rezistenţa
generală
(unităţi)
Step-test
Harvard
6. 53,7±0,97 56,6±0,53 3,67 <0,01
Indici
antropometrici
Masa corpului
(kg)
7. 72,8±1,33 69,7±1,06 2,76 <0,05
Indicele Ketle
(g/сm)
8. 458±1,68 454,3±1,24 2,64 <0,05
n=12 (f=11) P<0,05 t=2,201; P<0,01 t=3,106; P<0,001 t=4,437
Datele antropometrice: masa corpului (t = 2,76) şi indicele Ketle (t = 2,64), de
asemenea ne prezintă o deviere statistică considerabilă, P<0,05. Scăderea nivelului
masei corpului (indicele Ketle) contribuie la creşterea capacităţii de muncă şi la
dezvoltarea rezistenţei generale, care la fel a crescut semnificativ (testul Harvard).
Această dinamică pozitivă a rezultatelor înregistrate în grupa experimentală se
datoreşte introducerii exerciţiilor speciale din aerobică cu elemente de Tae-bo. Afară
de aceasta, practicanţii au luat cunoştinţă de exerciţiile speciale din artele marţiale –
Tae-bo şi au asimilat un volum anumit de deprinderi motrice de autoapărare şi atac.
Concluzii
Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate a demonstrat
că particularităţile desfăşurării aerobicii cu elemente de arte marţiale, în special de
Tae-bo, nu sunt studiate suficient.
S-a selectat conţinutul mijloacelor: paşi de bază aerobi şi deplasări speciale;
poziţii statice – posturile; lovituri cu picioarele (kikuri) şi cu braţele; asane din
fitness-yoga şi exerciţii respiratoare; inventar special: saci cu nisip, greutăţi mici de
0,5-1 kg, mănuşi, protectoare pentru picioare şi braţe; muzica modernă ritmică.
A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a capacităţilor
fizice şi a datelor antropometrice la femeile de vîrstă medie, ce practică aerobica cu
elementele Tae-bo, invluse în experimentul pedagogic.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

26

A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de desfăşurare a
lecţiilor de fitness-aerobică cu introducerea elementelor de Tae-bo. Rezultatele
cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii experimentale la toţi parametrii
capacităţilor fizice şi antropometrici, diferenţele fiind statistic semnificative cu P <
0,05-0,001, unde Criteriul Student variază t = 2,64-4,90.

Bibliografie:
1. Stoenescu G. Două sute de exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru femei şi
bărbaţi: paşi aerobici şi de dans. În.: Institutul de studii şi Proiectări Energetice serviciul ediţie,
2000, 267 p.
2. Александрова А.А. Фитнесс на основе восточных оздоровительных боевых систем.
Универсальные программы тренировок для мужчин и женщин/А.А. Александрова. М.: АСТ:
Астрель, 2007. 249 с.
3. Крючек Е.С. Аэробика. Содержание и методика оздоровительных занятий:
Учебно-метод. пособие. М.: Тера-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. 64с.

FOLOSIREA GIMNASTICII RITMICE ŞI SĂRITURILOR CU COARDA ÎN
SISTEMUL LECŢIILOR DE SHAPING

Morari E., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Craijdan O., dr., lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: занятия шейпингом, ритмическая гимнастика, прыжки со
скакалкой.
Резюме. В данной статье описываются особенности проведения занятий
шейпингом с использованием ритмической гимнастики и прыжков со
скакалкой.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

27

Actualitatea cercetării. În prezent, apar tot mai multe centre sportive şi cluburi
de fitness, se extind oportunităţile pentru odihna activă. A avea un stil de viaţă
sănătos a devenit o modă uşoară şi interesantă. Fitnessul este o sursă excelentă de
sănătate şi dispoziţie bună, mers uşor, o siluetă zveltă. Formula de succes în fitness
este simplă: antrenamente, plus alimentare corectă, plus odihnă.
În sistemul fitnessului în ultimii ani au apărut noi subsisteme de exerciţii de
fortificare. O popularitate largă la femei o are sistemul lecţiilor de „shaping‖, care,
după părerea multor specialiste, permite rezolvarea eficientă a problemelor
perfecţionării fizice ale femeilor, ceea ce contribuie la fortificarea sănătăţii.
Shapingul este un sistem complex al culturii fizice recreative argumentat
ştiinţific pentru domnişoare şi doamne, bazat pe inovaţii ştiinţifice în domeniul
fiziologiei, dietologii, medicinii sportive şi psihologiei [2].
Scopul principal al acestor lecţii constă în dezvoltarea armonioasă a
organismului femeilor, lichidarea defectelor siluetei, scăderea greutăţii, corecţia
formei corpului.
Una dintre particularităţile acestui sistem este prelucrarea intensă a fiecărui
grup muscular, prin repetare multiplă a exerciţiilor de shaping pînă la apariţia
oboselii.
Pentru alcătuirea complexelor de exerciţii fizice în shaping, în majoritatea
cazurilor, se folosesc exerciţii cu caracter dinamic, executate cu o amplitudine
maximală, ce permit corecţia treptată a siluetei femeilor şi realizarea obiectivelor
legate de perfecţionarea fizică a organismului [1].
În societatea modernă, există o mulţime de mijloace cu caracter de fortificare,
accesibile pentru toate păturile sociale. Noi propunem introducerea în sistemul
lecţiilor de shaping, a mijloacelor de gimnastică ritmică şi al săriturilor cu coarda.
La momentul actual, există foarte puţină informaţie argumentată ştiinţific din
domeniul culturii fizice recreative, în special, privind folosirea gimnasticii ritmice şi a
săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping.
De aceea, a apărut o idee să studiem mai detaliat problema folosirii gimnasticii
ritmice şi a săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping.
I poteza cercetării: se presupune că elaborarea şi introducerea metodicii
experimentale cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coarda în sistemul
lecţiilor de shaping va contribui la ridicarea nivelului stării funcţionale şi fizice a
femeilor de vîrstă medie.
Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de antrenament cu caracter de
fortificare în sistemul lecţiilor de shaping.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

28

Pentru realizarea scopului cercetării: au fost formulate următoarele obiective:
1. Studierea literaturii metodico-ştiinţifice din domeniul culturii fizice
recreative, al sistemului lecţiilor de shaping, al gimnasticii ritmice.
2. Determinarea nivelului de dezvoltare a calităţilor fizice şi a datelor
antropometrice ale femeilor grupei experimentale.
3. Determinarea mijloacelor şi metodelor optime din domeniul gimnasticii
ritmice, roup-skiping-ului folosite în sistemul lecţiilor de shaping.
4. Elaborarea şi argumentarea a metodicii experimentale de folosire a
gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în sistemul lecţiilor de shaping.
Baza metodologică este prezentată prin: următoarea grupă de metode: analiza
teoretică şi generalizarea datelor literaturii metodico-ştiinţifice; analiza documentaţiei
şi a experienţei de muncă a antrenorului de shaping; observarea pedagogică; testarea;
experimentul pedagogic; metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor.
Noutatea ştiinţifică constă în aceea că, în cadrul sistemului lecţiilor de
shaping, a fost introdusă o metodică experimentală, care se realizează pe folosirea
gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă cu scopul optimizării procesului de
antrenament de fortificare.
Semnificaţia practică constă în elaborarea recomandărilor practico-metodice
de îmbunătăţire a sistemului lecţiilor de shaping prin intermediul folosirii gimnasticii
ritmice şi săriturilor cu coarda.
Cercetarea noastră s-a desfăşurat în baza clubului „Bio-Shape‖, unde au avut
loc antrenamente conform sistemului lecţiilor de shaping. Durata cercetării a cuprins
8 luni (septembrie 2011 – aprilie 2012) şi s-a împărţit în 3 etape: teoretică,
experimentală, evaluativă. Componenţa grupei experimentale este de 6 persoane.
Metodica experimentală prevede introducerea gimnasticii ritmice şi a
săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping. Lecţiile de shaping durează 60
de minute, de trei ori pe săptămînă, trei părţi tradiţionale: pregătitoare, de bază şi de
încheiere.
Partea pregătitoare prevedea încălzirea prealabilă a organismului prin exerciţii
simple de dezvoltare fizică generală, după aceea 10 minute sărituri cu coarda (pe
ambele, de pe un picior pe altul) prin următoarea metodă: 1 minut – de sărituri; 30 de
secunde pauză de odihnă activă, prin paşi pe loc, paşi alăturaţi pentru restabilire a
respiraţiei, cu puls 60 %-70 % din cel maximal. La sfîrşitul părţii pregătitoare, un
stretching uşor pentru grupele musculare participante în lucru – exerciţii pentru
flexibilitate în tempo lent. Durata părţii pregătitoare - 15 minute.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

29

În partea de bază a lecţiei, noi am încercat să introducem gimnastica ritmică.
S-au folosit treptat combinaţii de dans într-un tempo mediu pînă la „vîrful aerob‖ –
creşterea intensităţii efortului din contul complicării exerciţiilor după coordonarea,
amplitudinea şi intensitatea mişcării. La sfîrşitul părţii pregătitoare, a avut loc prima
fază aerobă a stingerii efortului – scăderea amplitudinii deplasărilor în combinare cu
restabilirea respiraţiei, tempoul mişcărilor se micşorează.
După aceea, au fost executate exerciţii în parter pentru segmentele corpului, ce
necesită corecţia grupelor mari de muşchi ale trunchiului, abdominali şi ai spatelui, ai
coapselor şi pentru grupele mici de muşchi ai braţelor şi ai centurii scapulare.
Exerciţiile se îndeplineau în serii, cu intervale de odihnă. La început s-au folosit
exerciţii cu greutatea propriului corp, după aceea cu hantele sau cu săculeţe cu nisip.
Numărul de repetări ale exerciţiilor era într-o creştere treptată de la 6-12, 12-15 sau
15-20. Durata părţii de - bază 40 de minute.
În partea de încheiere are loc scăderea intensităţii efortului. Această parte
prevede stretching-ul adînc – exerciţii pentru formarea elasticităţii, se execută într-un
tempo lent cu fixarea poziţiilor şi a posturilor, cu relaxare totală în continuare a
grupelor de muşchi, ce au participat activ în partea de bază. S-au folosit exerciţii
stretch, posturi din gimnastica Yoga în poziţii stînd, aşezat şi culcat („copac‖, „ostaş‖,
„plugar‖, „cîine‖ ş.a.).
Structura generală a lecţiei poate avea conţinut şi durată de diferit caracter, dar
pentru începători este mai bine de prelungit partea de încălzire şi partea de forţă a
lecţiei şi de scurtat partea aerobă. Durata părţii de încheiere – 5-7 minute.
Regimul lecţiilor a fost de trei ori pe săptămînă.
Prima lecţie în săptămînă, în partea pregătitoare: cardiotraining, sărituri cu
coardă (10-15 minute), în partea de bază - exerciţii în parter, pentru segmentele
părţilor corpului ce necesită corecţie şi pentru dezvoltarea forţei muşchilor, prin
gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu săculeţe cu nisip.
A doua lecţie în săptămînă în partea pregătitoare, a fost efectuat
antrenamentul aerob prin gimnastica ritmică pe fond muzical, în partea de bază -
exerciţii de dezvoltare fizică generală cu hantele în poziţii stînd, pentru segmentele
părţilor corpului ce necesită corecţie la femei.
A treia lecţie în săptămînă în partea pregătitoare, îmbinarea trainingului aerob,
prin sărituri cu coarda, cu exerciţiile din gimnastica ritmică pe fond muzical, în
partea de bază - exerciţii din gimnastica ritmică pe fond muzical, exerciţii în poziţii
stînd cu hantele, pentru segmentele părţilor corpului ce necesită corecţie.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

30

Argumentarea practică a folosirii gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda în
sistemul lecţiilor de shaping a fost prezentată prin cercetarea a două blocuri de teste:
antropometrice şi de dezvoltare a calităţilor fizice.
La începutul testării, grupa de subiecţi cercetaţi era formată conform
principiului omogenităţii.
După şase luni de experiment pedagogic cu introducerea în sistemul lecţiilor de
shaping a gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coarda, au fost înregistrate datele testării
finale. După prelucrarea matematico-statistică a datelor, am obţinut următoarele
rezultate ale cercetării.
Din şapte teste antropometrice, şase (masa corpului cu criteriul Student t =
4,38, indicele Ketle cu t =4,47, circumferinţa taliei cu t =4,58 şi circumferinţa
bazinului cu t =4,48, circumferinţa picioarelor: dreptul cu t =4,59 şi stîngul cu t =
4,36) au demonstrat eficienţa metodicii experimentale cu pragul de semnificaţie
statistică P <0,01 şi unul (circumferinţa pieptului cu t = 3,45) cu pragul de
semnificaţie statistică P <0,05 (tab. 1).

Tabelul 1. Dinamica indicilor medii ai datelor antropometrice şi a
calităţilor fizice

n=6, P<0,05 t=2,447; P<0,01 t=3,707; P<0,001 t=5,959


PARAMETRII
Nr.
crt.
Caracteristici statistice, n=6

t P
iniţiale finale
D
a
t
e


a
n
t
r
o
p
o
m
e
t
r
i
c
e


Circumferinţa
(cm)
pieptului 1. 98,3±1,77 94,4±0,97 3,45 <0,05
taliei 2. 78,1±1,61 73,2±1,80 4,58 <0,01
bazinului 3. 104,2±1,45 100,3±0,97 4,48 <0,01
dreptului 4. 60,1±1,29 56,2±0,64 4,59 <0,01
stîngului 5. 59,9±1,12 56,8±0,64 4,36 <0,01
Masa corpului (kg) 6. 68,1±1,93 62,8±1,12 4,38 <0,01
Indicele Ketle (gr/cm) 7. 399,3±0,72 397,2±0,40 4,47 <0,01
C
a
l
i
t
ă
ţ
i

f
i
z
i
c
e

F
o
r
ţ
a

î
n

r
e
g
i
m

d
e

r
e
z
i
s
t
e
n
ţ
ă

a

m
u
ş
c
h
i
l
o
r


(
n
r
.

d
e

r
e
p
.
)

spatelui 8. 23,3±0,97 26,2±0,32 3,97 <0,01
braţelor 9. 14,3±0,80 17,4±0,48 6,20 <0,001
abdominali 10. 16,1±1,93 27,7±1,12 6,23 <0,001
dreptului 11. 2,4±0,48 4,1±0,16 4,72 <0,01
stîngului 12. 1,9±0,65 3,9±0,32 4,65 <0,01
Mobilitatea
articulaţiilor
(см)
Aplecare înainte din
poziţia şezînd
depărtat
13. 9,7±0,80 11,6±0,32 3,33 <0,05
Rapiditatea
mişcărilor
(nr. rep. timp de
30 sec)
Sărituri cu coarda

14. 65,6 ±0,97 69,7± 0,48 6,31 <0,001

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

31

Această dinamică pozitivă se datoreşte antrenamentului prin exerciţii din
gimnastica ritmică şi sărituri cu coarda pentru corecţia acelor părţi ale corpului care
au necesitat-o. Săriturile cu coarda ajută bine la arderea grăsimilor, ceea ce contribuie
la reducerea masei corpului şi la micşorarea dimensiunilor părţilor corpului. Iar
exerciţiile din gimnastica ritmică cu greutatea propriului corp şi cu hantele sau cu
săculeţe cu nisip contribuie la formarea musculaturii frumoase şi puţin voluminoase,
dorite de mai multe femei.
Pentru determinarea legăturii dintre formarea reliefului muscular la femei şi
dezvoltarea calităţilor fizice, noi am desfăşurat testarea calităţilor fizice.
Ca şi în cazul blocului de teste antropometrice, se observă şi în blocul de teste
privind dezvoltarea calităţilor fizice, că, din cei şapte parametri, trei (forţa în regim
de rezistenţă a muşchilor braţelor cu t =6,20, şi a muşchilor abdominali cu t =6,23 şi
rapiditatea mişcărilor cu t = 6,31) reflectă o creştere pozitivă a rezultatelor, cu pragul
P <0,001 a semnificaţiei statistice.
Parametrii „forţa în regim de rezistenţă a muşchilor spatelui‖ cu t =3,97, „forţa
în regim de rezistenţă a picioarelor‖: dreptul cu t =4,72 şi stîngul cu t =4,65
demonstrează eficienţa metodicii experimentale, la pragul de semnificaţie statistică P
< 0,01. Indicele mobilităţii articulaţiei lombare, cu t =3,33, prezintă o dinamică
pozitivă, la pragul de semnificaţie P < 0,05. Schimbările pozitive în grupul de teste
ale dezvoltării calităţilor fizice se datoreşte exerciţiilor speciale cu caracter de forţă,
cu caracter aerob şi exerciţiilor de streching.
Analizînd rezultatele înregistrate, putem să formulăm următoarea concluzie:
metodica experimentală bazată pe introducerea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu
coarda în sistemul lecţiilor de shaping este eficientă şi nu influenţează negativ asupra
organismului femeilor, din contra: ea contribuie la corecţia siluetei acestora, fapt
demonstrat de datele din tabel.
Concluzii
1. Analiza teoretică a literaturii de specialitate a demonstrat că, la momentul
actual, există foarte puţine informaţii argumentate ştiinţific din domeniul culturii
fizice recreative, în special, privind folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu
coardă în sistemul lecţiilor de shaping.
2. În cadrul cercetării, s-a determinat următorul complex de mijloace, ce sunt
clasificate în mai multe grupuri principale: exerciţii de dezvoltare fizică generală din
diferite poziţii, exerciţii de forţă şi cu greutăţi mici, exerciţii de extindere şi de
flexibilitate – stretching, Yoga, exerciţii de relaxare şi de respiraţie, variante de mers,


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

32

alergări, salturi şi sărituri cu deplasări în diferite direcţii fără coardă, sărituri cu
coarda, muzica, precum şi inventarul special: corzi, hantele, săculeţe cu nisip.
3. A fost determinată dinamica pozitivă a nivelului de dezvoltare a parametrilor
antropometrici şi a calităţilor fizice ale femeilor ce practică sistemul de lecţii shaping
cu folosirea gimnasticii ritmice şi a săriturilor cu coardă care au participat în
experimentul pedagogic.
4. A fost elaborată şi argumentată experimental metodica de folosire a
gimnasticii ritmice şi săriturilor cu coardă în sistemul lecţiilor de shaping.
Rezultatele cercetării ştiinţifice au demonstrat eficienţa metodicii
experimentale la toţi parametrii antropometrici şi ai calităţilor fizice, fapt care a
demonstrat veridicitatea statistică la pragul P < 0,05-0,001, unde criteriul Student
variază t = 3,33-6,31.

Bibliografie:
1. Репникова Е.А. Шейпинг в оздоровительной системе физической культуры /
Е.А.Репникова, Чикалова Г.А./ Актуальные проблемы физической культуры и спорта.
Волгоград, 1999, 5 вып. 59с.
2. Фурманов А.Г., Ветошкина Э.В. Шейпинг. В: Оздоровительная рекреативная
физическая культура. Нетрадиционные средства оздоровления: Учеб. пособие. Mн.: Четыре
четверти , 1996, ч. 4, с. 24-34.
PREVENIREA ANXIETĂŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE DIDACTICĂ
LA LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Taburceanu A., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Lupuleac V., lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: тревожность; неадеквактные состояния; биосоматические
реакции; психоэмоциональная нестабильность; систематическая
диссенсибилизация; эмоциональная саморегуляция.
Резюме. В работе исследована проблема снижения уровня тревожности,
возникающей в процессе оценки знаний, умений и навыков учащихся на уроках
физического воспитания.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

33

Actualitatea cercetării.Anxietatea face parte din viaţa noastră şi este o emoţie
firească. În procesul de evaluare, elevii devin mai mult sau mai puţin anxioşi. La
nivel scăzut este chiar necesară, acţionând ca un motivator. Însă, depaşind un anumit
grad de intensitate, considerat optim, elevul devine incapabil de a realiza sarcinile
propuse, ―alunecând spre patologic‖.
Tocmai datorită contribuţiei semnificative pe care nivelul anxietăţii îl aduce în
procesul instructiv, considerăm că acestei probleme trebuie să i se acorde atenţie în
mod deosebit.
Literatura de specialitate [7] defineşte anxietatea ca: stare afectivă vagă,
difuză, de nelinişte, de apăsare, tensiune, îngrijorare şi teamă nemotivată. Anxietatea
generează produse imaginative abundente, care nu pot fi ignorate şi nici eliminate şi
care pun stăpânire pe persoana umană şi o domină [1].
Principalele forme ale anxietăţii sunt:
- Anxietatea-stare este nivelul concret sau obişnuit emoţional, caracterizat prin
sentimentul aprehensiunii şi tensiunii, asociat cu activarea organismului. Anxietatea-
stare are afect negativ asupra comportamentului;
- Anxietatea - trăsătură cronică este predispospoziţia de a percepe anumiţi
stimuli din ambianţă ca ameninţători şi de a răspunde la ei cu niveluri diferite de
anxietate-stare;
- Anxietatea de performanţă se manifestă în actul autoevaluării, derivă din
dorinţa de reuşită şi teama de eşec [6].
Există un grup de trăsături generale ale comportamentului anxios, unele dintre
ele le vom evidenţia în continuare: sentimentul subiectiv de frică; emotivitate;
timiditate; nervozitate (agitaţie, instabilitatea atenţiei, iritaţie generată); reacţii
biosomatice şi fiziologice (tulburări de respiraţie, paloare provocată de
vasoconstricţii, modificări de voce); insecuritate; tensiune nervoasă; tendinţa de
evitare; instabilitate psiho-motorie; randament şcolar scăzut [7].
Complexitatea fenomenului anxios cere o abordare interdisciplinară:
psihiatrică, psihologică, psihofiziologică.
Scopul studiului s-a axat pe implicaţiile psihologice ale anxietăţii în evaluarea
didactică la lecţiile de educaţie fizică [5].
În sensul său cel mai larg, evaluarea didactică se referă la totalitatea proceselor
şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi în învăţare,
la corelaţia dintre finalităţile procesului de instruire şi obiectivele educaţionale
propuse şi la judecăţile emise în vederea adaptării unor decizii educaţionale.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

34

„Evaluarea, ca parte intrisecă a predării şi învăţării‖, este importantă pentru
profesor, fiindcă furnizează informaţii utile pe care le poate folosi apoi în planificarea
cursurilor în direcţionarea cerinţelor de învăţare sau a temelor date elevilor. Astfel,
operaţia de evaluare nu reprezintă o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci un act
integrat activităţii pedagogice [2].
Scopul evaluării determină, în mare parte, alegerea strategiilor, metodelor,
instrumentelor, tehnicilor de evaluare.
Afară de aceasta, evaluatorul trebuie să determine momentele în care se va
efectua evaluarea şi modalităţile de utilizare a informaţiilor căpătate prin evaluare.
Prin urmare, evaluarea poate fi considerată un factor dinamizator al procesului
didactic, conducând la optimizarea continuă a acestuia în scopul perfecţionării şi
obţinerii rezultatelor propuse.
Factorii ce declanşează anxietatea în cadrul evaluării didactice sunt:
- succesiunea subiecţilor examinaţi poate conduce la teama de a fi comparat
cu altul;
- complexitatea sarcinilor didactice;
- limitarea în timp a îndeplinirii sarcinilor didactice;
- noutatea sarcinilor şi situaţia de competiţie;
- frica de a fi în centrul atenţiei;
- imaginea autoritară a profesorului, pe care elevul şi-a format-o, din
comunicare cu însuşi profesorul sau cu alţi elevi;
- relaţia profesor-elev (prietenie, autoritarism);
- întreruperea procesului de evaluare, apoi reluarea lui;
- frica de a nu obţine rezultatul propus;
- modul în care a fost învăţat materialul;
- vârsta;
- starea psihică a elevului-profesorului în momentul evaluării (oboseală, stres,
excitabilitate etc.);
- preferinţa de a fi evaluat în baza altor metode, nu a celei propuse;
- starea de sănătate (prezenţa unor disfuncţii psihice);
- intimidare [4].
Astfel, în situaţia de examinare didactică, elevul poate fi subevaluat, de aceea
la desfăşurarea evaluării didactice este necesar să se ţină cont atât de factorii
pedagogici, cît şi cei psihologici [3].
Modernizarea procesului de învăţământ presupune o regândire a strategiilor
evaluative în consens cu o serie de exigenţe:


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

35

- luarea în calcul a altor indicatori în afara achiziţiilor cognitive, precum
conduita, personalitatea elevilor, atitudinile, gradul de interiorizare a unor valori etc.;
- diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a
acestora la situaţii didactice concrete;
- centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive;
- deschiderea evaluării spre mai multe zone ale spaţiului instructiv-educativ
(comunicare, relaţionare, integrare);
- transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare,
prin autoevaluare, interevaluare şi evaluare controlată.
Prin urmare, oferim câteva recomandări profesorilor de educaţie fizică:
Să găsească cele mai raţionale căi de influenţare a elevului, ţinând cont atât de
particularităţile de vârstă, cât şi de cele individuale (manifestările particularităţilor de
personalitate, ale stărilor afective etc.) ale elevilor.
Să depisteze elevii cu performanţe modeste care, deşi activează intens, au
rezultate inferioare efortului depus.
Să stimuleze şi să încurajeze elevul anxios.
Să diferenţieze procesul de evaluare în funcţie de nivelul de dezvoltare
intelectuală şi de stabilirea emoţională a celor evaluaţi.
Să folosească unele remarci încurajatoare de tipul „Corect‖, „este bine şi cum
execuţi, dar dacă privim mai atent atunci...‖etc.
Să folosească unele metode stimulative cum ar fi: lucrul în echipă; alcătuirea
unui comitet de evaluare cu membrii aleşi din rândul clasei. În timpul evaluărilor, ar
fi eficient ca elevii să nu fie la curent că execuţiile date sunt desfăşurate în scopul
evaluării, ci ca aprofundare a cunoştinţelor.
Pentru combaterea anxietăţii elevilor ar fi eficientă: desensibilizarea
sistematică a elevului timid, inhibat prin crearea de situaţii în care acesta să se
manifeste liber, prin chestionare periodică, însă fără a fi ameninţat cu notificarea
insuficientă.
Elevilor cu astfel de probleme le este recomandată autoreglarea emoţională
care permite fortificarea sistemului nervos, dirijarea emoţiilor, diminuarea anxietăţii
etc.
Deşi rezolvarea unor probleme delicate, precum anxietatea în mediul didactic,
reclamă o permanentă interrelaţionare armonioasă a profesorilor şi elevilor, fapt ce ar
reduce riscul de manifestare a fenomenului de anxietate.

Bibliografia:
1. U. Şchiopu, Dicţionar de psihologie, Bucureşti, 1997.
2. A. Stoica, S. Musteaţă, Evaluarea rezultatelor şcolare, (Ghid metodic), Chişinău, 2001.
3. I. Bontaş, Pedagogie, Bucureşti: All Educational, 1998.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

36

4. N. Maria, I. Alexandru, Psihopedagogia adaptării şi problematica anxietăţii şcolare,
Bucureşti, 2002.
5. H.Irina, Psihoterapia anxietăţii – abordări cognitive comportamentale, Bucureşti, 2002.
6. Le Gall, Andre, Anxietate şi angoasă, Timişoara, 1995.
7. R. Râşcanu, S. Nut, Anxietate, depresie în perioada de tranziţie, Bucureşti, 1997.


CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR DEZVOLTĂRII REZISTENŢEI LA
ELEVII DE VÎRSTA 13-15 ANI ÎN CADRUL SECŢIEI DE ATLETISM ÎN ŞCOALĂ

Zop A., student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău;
Mruţ I., dr.,conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Keywords: regime of motion activity, physical and functional preparing, motor qualities,
spatial training, maximal test, individual physical power, dosed physical power,
consumption maximal of oxygen, physical working capacity.
Summary. The present research focuses on the problem of physical educational curative
work on the basis of students’ activity process development at extra-curricular
time. Performing of physical exercises complex of directed affect, week dosed for
13 – 15 year old students helps to individualize physical education process and
to raise the level of the main physical qualities development. This physical
exercises complex may be applied successfully as practical-methodical
recommendations for the teachers at schools, who teach physical education.

Actualitatea. Analiza literaturii ştiinţifico-metodice existente la ora actuală şi
generalizarea practicii sportive a domeniului au demonstrat că, în ceea ce priveşte
pregătirea şi participarea alergătorilor de semifond în competiţiile de anvergură, s-au
cristalizat unele direcţii şi orientări de bază. Rolul principal în pregătirea fizică
generală şi specială a sportivului, indiferent de specificul probei sportive, îl joacă
nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice: forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare,
supleţe [2, 4]. Pentru copil, mişcarea este primul mijloc de expresie şi prima
modalitate de exprimare, iar formarea calităţilor fizice, a deprinderilor şi priceperilor
motrice este strâns legată de dezvoltarea intelectuală şi psihică a elevului, de educarea
particularităţilor moral-volitive ale personalităţii [1, 2, 3].


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

37

Ipoteza cercetării. S-a presupus că determinarea pe cale experimentală a
nivelului dezvoltării rezistenţei şi selectarea, în dependenţă de aceasta, a mijloacelor
ce contribuie la dezvoltarea anduranţei şi rezistenţei specifice la elevii de vârstă
prepubertară (13-15 ani) va contribui la îmbunătăţirea indicilor ce definesc aceste
capacităţi motrice şi, drept consecinţă, aceştia vor îndeplini cu succes normativele de
control din programa şcolară la educaţia fizică.
Scopul cercetării constă în dezvoltarea rezistenţei generale şi speciale a elevilor
de vârstă şcolară medie pentru îndeplinirea normativelor de control.
Sarcinile cercetării:
1. Determinarea experimentală a nivelului dezvoltării calităţilor motrice la
executarea normativelor de control din programa şcolară şi a nivelului de pregătire şi
dezvoltare fizică a elevilor de vârsta 13-15 ani.
2. Determinarea mijloacelor pregătirii speciale, pentru îndeplinirea normativelor
programei şcolare, care contribuie la dezvoltarea rezistenţei speciale şi generale.
3. Determinarea volumului exerciţiilor speciale şi repartizării acestora pe
durata anului de studii, în scopul pregătirii elevilor pentru îndeplinirea normativelor
programei şcolare.
4. Determinarea experimentală a evoluţiei indicilor antropometrici şi motrici în
urma aplicării programelor optimizate pe parcursul unui an şcolar.
Metodele de cercetare: analiza teoretică şi generalizarea literaturii de
specialitate; ancheta- chestionar; observaţii pedagogice; cercetări pedagogice de
control; experimentul pedagogic; metoda matematico- statistică.
Organizarea cercetării. În cercetare s-a urmărit îmbunătăţirea procesului de
susţinere a normativelor de control şi dezvoltarea concomitentă a calităţilor motrice
(viteza, forţa, rezistenţa, supleţea ş.a) pe parcursul anului de învăţământ.
Cercetarea a durat doi ani, în perioada septembrie 2009 – mai 2011, şi s-a
efectuat în trei etape, după cum urmează:
Etapa I (septembrie 2009-mai 2010) a cuprins următoarele activităţi de
cercetare: analiza izvoarelor literaturii de specialitate, desfăşurată pe toată durata
cercetării; observaţia pedagogică, care a durat pe tot parcursul experimentului
prealabil şi al celui de bază.
Etapa a I I –a, a constat într-un experiment de probă desfăşurat în perioada
octombrie – noiembrie 2010, în secţia de sport a gimnaziului din satul Tocus, raionul
Căuşeni, cu scopul determinării rezistenţei speciale şi generale a elevilor de vârstă
şcolară medie.
Etapa a I I I –a a constat în organizarea experimentului de bază, desfăşurat în
perioada 19 decembrie 2010 – 14 octombrie 2011. În perioada dată s-au format 2
grupe - experimentală şi de control, câte 12 fete şi băieţi în fiecare.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

38

Grupele experimentală şi de control s-au antrenat după diferite planuri de
instruire şi antrenament. Grupele de control – conform planului prevăzut de programa
şcolară, iar grupele experimentale – conform unui plan special pregătit de noi.

Tabelul 1. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control
şi cea experimentală la începutul experimentului pedagogic

Teste de control
Grupe, băieţi (n=24) Grupe, fete (n=24)
Contr. Exp.
Δ t P
Contr. Exp.
Δ t P
X ±m X ±m X ±m X ±m
Morfofuncţionale

1. Talia
(cm)
143,16
1,06
146,66
0,73
3,49 1,71 P>0,05
143,36
±1,4
142,50
±0,8
1,14 1,5 P>0,05
2. Lungimea trunchiului
(cm)
82,5
±0,98
83,85
±0,68
1,35 1,19 P>0,05
82,91
±1,2
86,92
±0,47
4,01 2,19 P<0,05
3. Greutatea corpului (
kg)
34,83
±0,53
35,33
±0,79
2,5 2,61 P<0,05
37,08
±1,49
35,41
±0,52
1,67 2,95 P<0,05
4. Indicele Ketle
240,26
±7,31
247,2
±6,28
6,94 0,85 P>0,05
248,45
±7,97
247,8
±6,80
0,7 2,25 P<0,05
5. Perimetrul CT:

a) expiraţie (cm)

b) inspiraţie (cm)

c) excursie (cm)
60,60
±0,20
61,86
±0,08
1,26 1,86 P>0,05
61,01
±0,11
60,35
±0,07
0,66 2,03 P>0,05
67,58
±0,19
69,51
±0,77
1,93 1,44 P>0,05
68,52
±0,21
68,31
±0,07
0,21 1,93 P>0,05
6,92
±0,08
7,65
±0,09
0,73 1,99 P>0,05
7,51
±0,03
7,96
±0,11
0,45 2,01 P>0,05
6. VVP (inspiraţie)
(ml)
2190
±21,06
2225
±19,56
35,00 1,75 P>0,05
2080
±11,07
2130
±9,13
50,00 1,72 P>0,05
7. PWC 170 (V) (m/sec)
3,23
±0,11
3,24
±0,09
0,01 1,33 P>0,05
3,17
0,09
3,21
0,06
0,04 1,42 P>0,05
8. CMO2 (ml/min/kg)
42,35
±2,14
41,78
±2,07
0,57 1,99 P>0,05
40,27
±0,44
41,77
±0,68
1,50 1,14 P>0,05
PFG
1. Alergare 3x 10 m (sec)
8,56
±0,02
8,59
±0,01
0,04 2,05 P>0,05
8,98
±0,014
8,88
±0,02
0,10 1,05 P>0,05
2. Alergare 6 min ( m)
1260,5
±1,84
1268,8
±2,65
8,33 1,58 P>0,05
1150,0
±10,41
1166,6
±13,88
16,60 1,95 P>0,05
3. Sărit. de pe loc (cm)
159,02
±1,38
161,66
±1,73
2,64 1,57 P>0,05
145,83
±0,63
153,30
±1,01
7,47 2,18 P<0,05
4. Ridic.trunchiului 30‖
(nr.)
24,16
±0,41
23,42
±0,55
1,26 1,66 P>0,05
24,16
±0,34
25,30
±0,40
1,14 1,04 P>0,05
5. Supleţe (cm)
7,03
±0,27
8,53
±0,06
1,53 3,46 P<0,05
7,16
±0,50
8,26
±0,21
1,10 2,03 P>0,05
6. Flotări
(nr.)
8,83
±0,17
8,15
±0,11
0,28 1,36 P>0,05
5,83
±0,34
6,16
±0,24
0,33 1,85 P>0,05
7. Tracţiuni
(nr.)
26,75
±0,27
27,83
±0,32
1,08 1,45 P>0,05
8,52
±0,21
8,91
±0,17
0,41 1,24 P>0,05
PFS


Alergare:
1. 30 m din ansat
(sec)
2. 300 m
(sec)
3. 1500 m
(sec)
4. 2000 m
(sec)
5,53
±0,05
5,32
±0,04

0,19

1,98

P>0,05
5,95
±0,04
5,61
±0,01

0,34

1,56
P>0,05
56,81
±0,01
57,01
±0,02
0,2 1,69 P>0,05
58,60
0,08
58,43
0,03
0,17 1,19 P>0,05
441,61
±6,8
426,83
±14,38
15,21 1,85 P>0,05
521,6
±3,45
515,16
±4,61
5,94 1,04 P>0,05
511,5
±6,12
496,0
±6,03
14,5 1,6 P>0,05
623,03
±6,26
619,83
±4,03
4,17 1,18 P>0,05
Notă. Pentru n = 46, valoarea critică a lui t
cr
Student pentru pragul de 5% (P<0,05) este egală cu 2,08.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

39

Experimentul a durat 20 de săptămâni: 10 săptămâni grupele experimentală şi
grupa de control au efectuat un volum de lucru conform planurilor de pregătire, apoi,
după 10 săptămâni, acestea au schimbat programele de antrenament, desfăşurându-se
experimentul încrucişat.

Tabelul 2. Analiza comparativă a datelor obţinute de elevii din grupa de control
şi cea experimentală la sfârşitul experimentului pedagogic

Teste de control
Grupe, băieţi (n=24) Grupe, fete (n=24)
Contr. Exp.
Δ t P
Contr. Exp.
Δ t P
X ±m X± m X ±m X± m
Morfofuncţionale
1. Talia
(cm)
149,30
±1,155
153,22
±2,30
3,92 2,55 P<0,05
147,51
±1,20
150,5
±0,97
4,0 2,59 P<0,05
2. Lungimea
trunchiului (cm)
85,51
±0,6
83,52
±2,46
0,01 0,43 P>0,05
86,32
±0,45
84,24
0,49
2,08 1,52 P>0,05
3. Greutatea corpului
(kg)
35,42
±0,33
36,90
±0,64
1,58 2,42 P<0,05
36,75
±2,43
35,08
±0,62
0,33 0,45 P>0,05
4. Indicele Ketle
245,9
±7,2
264,2
±27,4
18,3
0
2,53 P<0,05
252,5
±6,10
247,2
±7,80
5,3 1,50 P>0,05
5. Perimetrul CT:
a) expiraţie
(cm)

b) inspiraţie
(cm)
e) excursie (cm)
63,41
±0,34
66,75
±1,51

3,33

3,78
P<0,05
63,22
±0,32
62,41
±1,08
0,78
4
1,69 P>0,05
68,76
±0,42
72,22
±1,72
3,46 3,13 P<0,05
71,86
±0,187
71,48
±0,22
0,38 2,31 P<0,05
5,35
±0,38
7,47
±1,87
2,12 2,77 P<0,05
8,64
±0,02
0,98
±0,04
0,12 2,60 P<0,05
6. VVP (inspir.) (ml)
2250
±0,098
2530
±0,13
0,38 3,30 P<0,05
2450
±0,04
2515
±0,03
0,1 1,89 P>0,05
7. PWC 170 (V)
(m/sec)
3,64
±0,08
3,78
±0,35
0,24 3,28 P<0,05
3,22
±0,04
3,38
0,05
0,16 2,23 P<0,05
8. CMO2 ml/min/kg)
43,31
±0,65
44,61
±3,45
1,30 2,08 P<0,05
40,71
±0,53
41,82
±0,44
1,11 2,09 P<0,05
PFG
1. Alergare 3x 10 m
(s.)
8,38
±0,03
8,41
±0,15
0,18 2,73 P<0,05
8,57
±0,01
8,41
±0,02
0,16 2,30 P<0,05
2. Alergare 6 min. (m)
1273,3
±3,47
1295,3
±17,14
22,0 2,62 P<0,05
1154,3
±13,9
1187,5
±3,82
33,2
0
2,30 P<0,05
3. Sărit. de pe loc
(cm.)
163,80
±1,38
177,50
±4,2
13,7
0
3,14 P<0,05
151,7
±1,73
156,63
±1,04
4,91 2,42 P<0,05
4. Ridic.trunchiului
30‖ (nr.)
25,17
±0,486
26,0
±1,3
1,83 2,68 P<0,05
26,2
±0,14
27,61
±0,21
1,42 5,6 P<0,05
5. Supleţe (cm.)
9,08
±0,09
9,55
±0,05
0,47 3,22 P<0,05
9,32
±0,11
9,16
±0,27
0,16 2,54 P<0,05
6. Flotări
(nr.)
29,92
0,24
31,71
0,76
1,81 4,59 P<0,05
7,51
±0,17
8,33
0,41
0,83 1,77 P>0,05
7. Tracţiuni
(nr.)
8,98
±0,42
13,40
±2,8
4,42 8,32 P<0,05
4,70
±0,23
6,52
±0,21
1,81 5,78 P<0,05
PFS
Alergare:
1. 30 m din lansat
(sec)
2. 300 m
(sec)
3. 1500 m
(sec)
4. 2000 m
(sec)
5,31
±0,04
5,03
±0,12
0,28 2,93 P<0,05
5,60
±0,01
5,31
±0,01
0,29 4,45 P<0,05
53,46
±0,02
56,12
±0,1
2,26 7,45 P<0,05
56,0
±0,08
57,65
±0,07
1,65 2,56 P<0,05
432,83
±16,46
413,33
±0,36
19,5
0
2,12 P<0,05
477,7
±2,92
466,0
±3,81
0,31 3,78 P<0,05
501,62
±3,96
477,91
±17,22
34,2
9
4,58 P<0,05
615,7
±2,74
597,5
±3,05
19,8 2,70 P<0,05
Notă. Pentru n = 46, valoarea critică a lui t
cr
Student pentru pragul de 5% (P<0,05) este egală cu 2,08.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

40

Pentru determinarea efectului mijloacelor folosite şi a metodelor de antrenament,
s-a efectuat testarea prealabilă şi repetată a elevilor în scopul determinării nivelului
pregătirii fizice generale şi speciale.
Elevii grupelor experimentale au fost antrenaţi de către autor, iar elevii grupelor
de control – de către Mocanu Mihai, profesor de educaţie fizică (Tabelele 1 şi 2).
Concluzii
Analizând datele căpătate în urma cercetării, am formulat următoarele
concluzii:
1. Metoda propusă de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică permite a
îmbunătăţi rezultatele de susţinere a normativelor de control din programa şcolară şi a
creşte densitatea lecţiilor, datorită ritmului de lucru corespunzător nivelului de
pregătire al fiecărei grupe.
2. Legitatea de bază a susţinerii normativelor de control constă în importanţa
majoră pe care o are pregătirea fizică multilaterală, care se schimbă odată cu
dezvoltarea calităţilor speciale, necesare elevilor de vârstă şcolară.
3. Analizând datele iniţiale şi finale ale experimentului, observăm o creştere a
nivelului de pregătire fizică atât generală, cât şi specială. Spre exemplu, rezultatul
obţinut la alergarea de durată (testul Cooper) înaintea experimentului este de -1268m
la băieţi şi 1166m la fete, iar la sfârşitul experimentului 1285m la băieţi şi 1187m la
fete.
4. Exerciţiile speciale (cu schimbarea regimului de lucru), jocurile dinamice şi
sportive şi aplicarea acestora într-un volum strict determinat în experiment a permis
îmbunătăţirea substanţială a calităţilor motrice.
5. Cercetarea efectuată a demonstrat că, prin tratarea diferenţiată, se realizează în
mare măsură optimizarea relaţiei profesor-elev şi ameliorarea relaţiilor
interpersonale. În cadrul lecţiilor de educaţie fizică, exerciţiile îndeplinite în diferite
regimuri dau rezultate pozitive numai atunci, când acestea sunt incluse atât în partea
de bază, cât şi în cea pregătitoare (la încălzire) a lecţiei de antrenament.

Bibliografie:
1. Gura P., Ion V., Mucii T. Cultura fizică în şcoală. Din experienţa de organizare a
educaţiei fizice în şcolile din Republică. Chişinău: Lumina‖, 1985.
2. Mitrea G. Pregătirea sportivă la copii şi adolescenţi. SDP, Bucureşti, 1996, nr. 371-
374, p. 171-187.
3. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. Воспитание выносливости
спортсмена. Лекция для усовершенствования и ВШТ ГПЦРК, 1988.
4. Мруц И.Д., Молчанова Л.А., Савва П.А. Физкультурно-оздоровительная работа
со школьниками во внеурочное время. Методические указания для студентов
педагогического института. Кишинев: КПИ им. С. Лазо, 1989, 39 с.
5. Мруц И.Д., Молчанова Л.А. Беговые нагрузки в недельном двигательном режиме //
Probleme ştiinţifice în domeniul învăţământului şi sporttului: Mat. Conf. Ştiinţ., Chişinău, 1993, P.
15 - 17.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

41

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ

Быткэ В., студент, Государственный университет физического воспитания и
спорта, Кишинев
Данаил С.С., аспирант, Государственный университет физического
воспитания и спорта, Кишинев
Побурный П.В., доцент, Государственный университет физического
воспитания и спорта, Кишинев

Cuvinte cheie: dezvoltare fizică, stare funcţională, măsurătorile segmentare.

Rezumat. Activităţile sportive cu îngreuierele influenţează mai eficient asupra dezvoltării
fizice, stării funcţionale a organismului faţă de activităţile sportive tradiţionale.

Одним из естественных результатов постоянных занятий физическими
упражнениями, проходящих в соответствии с принципами физического
воспитания, является нормализация таких телесных свойств, как объем мышц,
соотношение мышечной и жировой масс, общий вес тела. Главную роль в этом
играет полноценное воспитание основных двигательных способностей,
особенно силовых, гибкости и выносливости. Если обеспечивается
гармоничное развитие их и не допускается серьезных нарушений в режиме
питания, обычно отпадает необходимость прибегать к особым мерам по
изменению (увеличению или уменьшению) мышечных объемов и общего веса
тела, снижается и проблема борьбы с ожирением, которая приобретает особую
актуальность, когда из-за гиподинамии, переедания и других причин
происходит чрезмерное увеличение жировой массы тела, грозящее
заболеваниями.
Гипотеза. Предполагалось, что занятия гиревым спортом окажут
положительное воздействие на величины физического развития и его
функционального состояния организма учащихся профессионально-
технического училища, определяющих эффективность профессионально-
прикладной физической подготовки.
Организация и методы исследования. Формирующий педагогический
эксперимент проводился в профессионально-техническом училище №23 г.
Кишинева с учащимися 15-17 летнего возраста, практически здоровыми, с
использованием совокупности адекватных методов, широко применяемых в
физическом воспитании и спорте [1, 2, 4, 3, 5].

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

42

Результаты исследований и их обсуждение. Основной путь
укрепления здоровья учащихся ПТУ - создание благоприятных, прежде всего
социальных, условий при оптимальном экономическом обеспечении. В
комплексе этих факторов особая роль принадлежит обязательному (урочному)
и дополнительному (внеурочному) физическому воспитанию [7].
Гиревой спорт в Молдове является истинно народным видом спорта со
статусом международного. Занятия гиревым спортом, т.е. силовыми
упражнениями, с 15 летнего возраста проводили в соответствии с научно-
методическими рекомендациями в части сроков начала занятий силовыми
упражнениями (т.е. после созревания фосфогенной энергетической системы и
наибольших темпов развития силовых способностей, наблюдаемых с 15 до 18
лет). В противном случае научение и созревание окажутся антагонистами, в
результате чего занятия гиревым спортом принесут не пользу, а вред
растущему организму [8,5].
Кроме того, для гармоничного развития силовых свойств всех звеньев
мышечной системы, принимающих участие в двигательной деятельности было
использовано сбалансированное выполнение локальных и региональных
силовых упражнений, избирательно воздействующих на мышечные группы и
позволяющих комплексно последовательно обхватывать все основные звенья
опорно-двигательного аппарата [9].

Таблица 1. Динамика показателей физического развития учащихся
ПТУ с различной организацией двигательной активности
Воз-
раст
Группы Рост, см Вес, кг ОГК,см ЭГК ЖЕЛ
ЧСС в
мин
Атле-
тизм,
г/см
ЖИ,
г/см
Отно-
сит.
Кисте-
вая сила
%
Отно-сит.
Ста-новая
сила%
15
лет
Гиревики 166,3±2,8 54,5±2,5 80,1±3,2 4,3±1,3 3500±210 80,0±5,4 327 65 65 165
Контрольная 166,5±2,5 54,0±2,0 79,0±2,8 4,2±1,5 3300±180 81,0±6,2 324 61 64 164
16
лет
Гиревики 169,8±2,9 58,6±2,1 88,5±2,4 6,2±1,2 4000±130 72,0±3,4 343 68 79 187
Контрольная 168,0±2,8 59,8±2,4 80,5±3,4 4,8±1,3 3500±150 78,4±3,8 352 59 69 159
17
лет
Гиревики 173,8±3,0 66,8±1,7 89,8±1,5 7,3±1,5 4450±110 65,4±3,5 384 69 80 187
Контрольная 170,2±3,2 69,5±2,1 82,3±2,1 5,2±1,8 3800±140 76,7±3,6 408 55 61 151

Исходный уровень показателей физического развития учащихся первого
года обучения (15 лет) гиревиков и не занимающихся спортом практически был
одинаков (табл. 1). Определено, что занятия гиревым спортом в сочетании с
общей физической подготовкой (кроссовый бег, спортивные игры, стретчинг и
т.п.) оказали заметное воздействие на показатели физического развития. В
частности, в группе гиревиков более выражены темпы роста тела в длину в

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

43

результате активного раздражения эпифизарных частей костного аппарата, что
является мощным стимулятором их роста в длину [6].
За три года занятий у гиревиков рост тела в длину увеличился на 8,3 см,
в то время как в контрольной группе на 3,8 см, а в массе тела наоборот. Темпы
прироста последней меньше по сравнению с показателями контрольной
группы, что отразилось на функциональном состоянии физического развития и
его дееспособности. Индекс Кетле (атлетизм) в 17 лет достигает 408 г/см, что
соответствует избыточной массе на фоне снижения жизненного индекса (ЖИ) и
незначительного прироста экскурсии грудной клетки (ЭГК), характеризующих
состояние аппарата внешнего дыхания и аэробных возможностей. В группе
гиревиков отмеченные параметры отражают устойчивую тенденцию
прогрессирования. Кроме того, анализ величин относительной кистевой и
становой силы указывает, что в группе гиревиков происходят более
интенсивные процессы созревания нервно-мышечного аппарата, определяющих
дееспособность организма на фоне ретардации таковых в контрольной группе.

Таблица 2. Динамика показателей обхватных размеров учащихся
ПТУ с различной организацией двигательной активности
Возраст
в годах
Группы
Плечо,
см
Бедро,
см
Талия,
см
Ширина
плеч, см
Размах
рук, см
Сила кисти
(сильнейшей)
кг
Становая
сила
15 лет
Гиревики 23,5±2,4 46,3±4,2 70,3±4,5 38,7±3,4 168,3±5,6 35,4±3,8 90,0±15,2
Контрольная 23,3±2,1 46,5±4,1 70,5±4,8 37,8±3,5 168,5±5,4 34,8±3,5 89,0±18,5
16 лет
Гиревики 27,5±2,1 52,2±3,4 73,6±3,8 42,1±3,2 170,8±4,2 46,4±2,1 110,0±13,0
Контрольная 24,2±3,2 50,1±3,9 75,4±6,3 39,5±3,1 169,7±5,1 41,5±3,2 95,0±15,0
17 лет
Гиревики 29,8±1,5 56,8±3,1 75,5±3,5 44,5±3,4 173,6±3,8 52,8±2,0 125,0±12,0
Контрольная 26,4±2,8 52,4±3,5 79,9±4,6 41,2±3,2 171,3±4,5 42,7±3,4 105,0±16,0

Таким образом, занятия гиревым спортом оказали более выраженное
влияние на показатели, определяющие дееспособность и крепость организма
учащихся-гиревиков. Об этом свидетельствуют заметные улучшения
функционирования кардио-респираторной системы (брадикардия, большие
величины экскурсии грудной клетки, ЖЕЛ, жизненном индексе), созревание
нервно-мышечного аппарата, лимитирующего двигательно-координационные
возможности, которые обеспечивают гармоническое формирование и
последующее развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата,
путем избирательно направленных педагогических воздействий адекватными
силовыми упражнениями.
Анализ динамики показателей обхватных размеров тела (табл. 2) в
исследуемых группах показал более выраженные изменения их величины у
гиревиков в результате гипертрофии мышц, обусловленной применением

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

44

силовых упражнений по сравнению с их сверстниками, у которых эти
показатели также прогрессируют, но в основном за счет естественно-
эволюционных процессов при незначительной степени влияния занятий
физическим воспитанием. При этом также следует отметить и более высокие
значения размеров талии у учащихся контрольной группы. Изменения ее
величины у последних с 15 до 17 лет составили 9,4 см., в то время как у
гиревиков данный показатель был равен 5,2 см. Таким образом, сочетание
более высоких величин массы тела на 1 см и размеров талии с низкими
темпами прироста показателей ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки отражают
недостаточный уровень их двигательной активности, чреватой отрицательными
последствиями для здоровья и работоспособности выпускников ПТУ.
Таким образом, общесиловая подготовленность учащихся ПТУ,
занимающихся гиревым спортом оказывает более выраженное воздействие на
показатели физического развития, функционального состояния, роста и
развития их организма, обеспечивая высокий уровень общедвигательной
подготовленности по сравнению с учащимися контрольной группы.

Билиография:
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом
развитии. М.: Просвещение, 1978.
2. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. М.: Медицина, 1988. 124 с.
3. Дубровский В.И. Антропометрия. В кн.: Спортивная медицина. М.: Владос, 202.
46 с.
4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Академия, 1998. 54 с.
5. Матвеев Л.П. Методологические предпосылки, методы и логика построения
исследования в теории физической культуры. В кн.: Теория и методика физической
культуры. М.: ФиС, 2008. 40 с.
6. Никитюк Б.А. Морфология человека. М.: МГУ, 1990. 224 с.
7. Круцевич Т.Ю. Формы занятий в системе школьного воспитания. В кн.: Теория и
методика физического воспитания. К.: Олимпийская литература, 2003. т.2. 83 с.
8. Уткин В.Л. Телосложение и двигательные возможности. В кн.: Биомеханика
физических упражнений. М.: Просвещение, 1989. 98 с.
9. Хартманн Ю. Особенности силовой тренировки для женщин подростков,
юношей и девушек. В кн.: Современная силовая тренировка. Берлин, 1991. 138 с.
Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

45

ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЖЕНЩИН МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

Вылку К., студентка, Государственный университет физического воспитания
и спорта, Кишинев
Шипилова С.Г., доцент, Государственный университет физического
воспитания и спорта, Кишинев

Cuvinte cheie: lecţii de fortificare, femeii de vîrstă tînără, aerobică de bază, dansul
modern.
Rezumat. Lecţiile de fortificare pentru femeile de vîrstă tînără se poate să desfăşoară cu
mijloacele de dans modern.

Условия современной жизнедеятельности представляют к здоровью
человека особые требования. Это связано не только с техническим прогрессом,
экологией окружающей среды, но и с рядом других факторов, от которых
зависит состояние здоровья человека. Большое влияние на его здоровье
оказывают условия и образ жизни, которые в современном обществе не всегда
благополучны. Таким образом, состояние здоровья человека в настоящее время
является актуальной проблемой, которая требует дальнейшего изучения.
Ближайший путь к улучшению состояния здоровья лежит в активном
двигательном режиме людей. Движение активирует работу всех органов и
систем организма, развивает или поддерживает физические способности,
повышает иммунитет и, тем самым, ослабляет действие вредных бактерий и
вирусов. Из этого следует, что оздоровительная физическая культура должна
быть обязательна в режиме дня любого здравомыслящего человека [1, 2, 3].
Современная оздоровительная физическая культура имеет много методик
и программ для занятий людей разного пола, возраста, состояния здоровья и
физической подготовленности. Но условия жизни и возможности людей
разные, поэтому открыт огромный диапазон для теоретического и
практического изучения этой проблемы.
Широко культивируются оздоровительные программы аэробной
направленности. Базовая аэробика, степ и танцевальные виды аэробики
используют упражнения разной координационной сложности, которые требуют
предварительной технической подготовки. Техническая подготовка в любом
виде физической культуры и в спорте очень сложный процесс, зависящий от
многих факторов, в том числе и от профессионализма фитнесс-тренера.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

46

Преподаватель должен владеть не только педагогическим мастерством,
но в нашем случае и техникой выполнения танцевальных элементов.
Цель нашего исследования заключалась в расширении объема
практических и методических средств классической аэробики, не теряя при
этом оздоровительной направленности занятий. Мы предполагали, что
сохраняя систему занятий базовой аэробики и обновляя объем танцевальных
средств элементами современного танца, можно не только сохранить
оздоровительный эффект, но повысить и эмоциональность занятий, а также и
хореографическую культуру занимающихся молодых женщин. Поэтому, кроме
изучения основных проблем оздоровительной физической культуры, в задачи
исследования вошел поиск особенностей технической подготовки
занимающихся в системе оздоровительных занятий танцевальной
направленности. В работе мы опирались на базовые положения теории и
методики физического воспитания, используя педагогические,
физиологические и стато-математические методы научного исследования.
Инновация проявилась в использовании нетрадиционных средств и
оригинальной методике проведения занятий. Экспериментальная программа
осуществлялась в три этапа. Первый этап - общеразвивающий. Второй –
специально-подготовительный, в котором кроме общей физической подготовки
проводилось обучение современным танцевальным шагам, воспитание
координационных качеств, пластики, артистичности и выразительности
движений, и третий этап – основной, где занятия проводились традиционным
способом. Особенность же заключалась в том, что время оздоровительной
тренировки не тратилось на обучающие моменты. В уроке использовались
освоенные танцевальные элементы современного танца, оснащенные
соответствующей пластикой и выразительностью.
Для выявления уровня эффективности разработанной методики было
проведено тестирование морфофункциональных возможностей исследуемых
женщин (масса тела, индекс Кетле, проба Штанге) и ряда физических качеств
(силовая выносливость мышц различных сегментов тела, позвоночная гибкость,
двигательная координация).
Анализируя результаты проведенного тестирования (рисунки 1-3), было
выявлено, что все тестируемые качества дали улучшения с разной степенью
достоверности. При уровне достоверности р < 0,05 улучшения обнаружены в
параметрах массы тела, индексе Кетле и силы мышц ног. Это можно объяснить
тем, что перед исследованием не ставилась цель снижения массы тела. Тем не

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

47

менее, средний показатель массы тела достоверно снизился, как и
соответствующий ему показатель индекс Кетле. Это можно расценить тем, что
степень физической нагрузки занятий соответствовала оздоровительным целям.
Направленного воспитания силы мышц ног также не велось.
65,5 62,6
392,5
374,8
38,8 48,4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Масса тела
(кг)
Индекс Кетле
(г/см)
Проба Штанге
(с)
Исходные
Конечные

Рис. 1. Динамика морфофункциональных показателей

18,5
26,2
23,5
29
8,7
13,8
166,6
172,9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4
Параметры
Исходные
Конечные

Рис. 2. Динамика силовых способностей
Обозначения. Силовая выносливость мышц (к-во): 1 – брюшного пресса, 2 – спины,
3 – рук; 4 – скоростно-силовые качества мышц ног (м).


0,4
5,2 5,4
7,8
0
2
4
6
8
Гибкость
позвоночная
(см)
Координация
движений
(балл)
Исходные
Конечные

Рис. 3. Динамика гибкости и двигательной координации

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

48

По всем остальным параметрам были обнаружены улучшения высокого
уровня достоверности (р < 0,001). Исключение составил показатель гибкости
позвоночника, который улучшился со средним уровнем достоверности (р <
0,01). Объяснить это можно тем, что у занимающихся исходный средний
показатель гибкости был низким ( Х = 0,4 см). Из десяти испытуемых только
четыре девушки имели показатели гибкости выше нуля. Активная работа над
развитием гибкости дала достаточно высокий уровень ее улучшения.
В итоге проведенного эксперимента можно сделать определенные
выводы.
1. Научно-практических рекомендаций по танцевальным видам аэробики
существует незначительное количество.
2. Экспериментальная программа способствует повышению
функциональных возможностей дыхательной и сердечнососудистой систем.
3. Занятия по экспериментальной программе улучшают основные
физические свойства организма, в том числе гибкость и пластику, которые
делают движения девушек артистичными и выразительными.

Библиография:
1. Афтимичук, О.Е. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная
физическая культура», Кишинев, «Valinex» SA, 2008, 296 с.
2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: Физкультура и спорт,
1991. 544 с.
3. Пирогова, Е.А. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье
человека / Пирогова Е.А и др., Киев: Здоров’я, 1986. 152 с.
4. Карпеев, А.Г. Направления и принципы изучения двигательной координации
основных видов движений. В: Теория и практика физической культуры, 2005, №3, с. 54.
5. Лисицкая, Т.С., Сиднева, Л.В. Хореография в аэробике. Троицк: ГРОВАНД ЛТД,
2000. 46 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

49

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Енгулатова В., студентка, Одесский Национальный экономический
Университет, Украина
Кирьякулова Н.И., ст. преп-ль, Одесский Национальный экономический
Университет, Украина
Долинская Т.В., ст. преп-ль, Одесский Национальный экономический
Университет, Украина
Keywords: professional applied physical training, students of the economic profession.

Summary. The article describes the analysis of the survey conducted among the students of
University of Economics. The theme of the survey was their attitude toward
exercise and healthy lifestyles.

Введение. В настоящее время при организации учебного процесса перед
каждым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку
специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением
современных методов, организации учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в
практической работе или научных исследованиях. Однако, полноценное
использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем
состоянии здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов,
которые могут быть приобретены ими при регулярных и специально
организованных занятиях физической культурой и спортом [1]. Следовательно,
качество подготовки, в том числе и физической, к предстоящей
профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста
приобретает не только личное, но и социально-экономическое значение.
Исследования показывают, что общая физическая подготовка
специалистов не может полностью решить этих задач, так как современный
высококвалифицированный труд требует, кроме того, определенного
профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями
профессии [3]. Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе
имеет свои специфические особенности: конкретная направленность его как
предмета учебного плана определяется не только общими социальными
задачами и требованиями, предъявляемыми специальностью, к которой готовят
студента. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

50

осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной
деятельности. А значит, содержать в себе элементы профессионально-
прикладной физической подготовки, т.е. использовать средства физической
культуры и спорта для формирования у студентов профессионально
необходимых физических качеств, навыков, знаний, а также для повышения
устойчивости организма к воздействию внешней среды [2].
Но реализация профессионально-прикладной физической подготовки в
системе физического воспитания студентов связана с рядом трудностей,
основная из которых – существенные различия в условиях и характере труда
представителей многочисленных специальностей и специализаций на
производстве.
Цель работы. Обосновать важность и необходимость профессионально-
прикладной физической подготовки студентов, проанализировать динамику
физического развития студентов первого курса.
Для реализации поставленной цели проведено анкетирование студентов
первого курса, а также проанализирован ряд показателей.
Результаты и обсуждение. Студентам первого курса учетно-
экономического (УЭФ) и кредитно-экономического факультетов (КЭФ) по
анкете «Суждение» было предложено ответить на ряд вопросов:
1. Ваше отношение к физической культуре в сетке академических
занятий?
Результаты оказались следующими: на УЭФ 58% опрошенных студентов
считают занятия обязательными; 38% считают необязательными, 4%
затрудняются ответить. На КЭФ соответственно: 61%; 27%; 12% (рис. 1), что в
целом свидетельствует о положительном отношении студентов к занятиям
физкультурой и спортом в высших учебных заведениях.
58%
38%
4%
61%
27%
12%
0
10
20
30
40
50
60
70
УЭФ КЭФ
да
нет
затрудняюсь ответить

Рис. 1. Отношение студентов к занятиям физкультурой.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

51

2. Занимаетесь ли Вы дополнительно какими-либо видами физической
активности?
Ответы на этот вопрос оказались такими: 17% ответили положительно, а
остальные (83%) сказали, что не занимаются спортом (рис. 2).
17%
83%
24%
76%
0
20
40
60
80
100
УЭФ КЭФ
да
нет

Рис. 2. Дополнительные занятия по интересам.
Данные показателей физических качеств – силовая и общая
выносливость, студентов 1 курса учетно-экономического и кредитно-
экономического факультетов представлены на рисунке 3.
Силовая выносливость. Основой для анализа стало упражнение
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа». В целом, динамика для двух
факультетов одинакова и прослеживается тенденция к улучшению силовых
качеств у студентов двух испытуемых факультетов.
Общая выносливость. В качестве критерия использовался тест: «прыжки
через скакалку» в течение 1 минуты. Результаты также оказались
положительными – по всем показателям прослеживается небольшая динамика
роста, что говорит об улучшении выносливости среди студентов.
19
97
16
106
24
107
19
123
0
50
100
150
І семестр ІІ семестр
силовая выносливость
(к-во)
общая выносливость
(к-во)

Рис. 3. Физические качества студентов УЭФ и КЭФ


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

52

Основываясь на полученных результатах можно говорить о
незначительной динамике роста показателей физической подготовленности
студентов как КЭФа, так и УЭФа к концу учебного года.
Выводы
Подготовка студенческой молодежи к профессиональной деятельности
является одной из важнейших задач системы физического воспитания.
Методически правильное использование средств физической культуры
повышает работоспособность и производительность труда, способствует
профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. Для успешности
и адаптации в современном обществе необходимо формировать основные
физические качества для укрепления здоровья. Именно этим целям должна
служить профессионально-прикладная физическая подготовка студенческой
молодежи, являющаяся составной частью всесторонней физической подготовки
будущих специалистов к длительному и плодотворному труду в народном
хозяйстве.
Библиография:
1. Байер, К., Шейнберг, K. Здоровый образ жизни: Пер. с англ. М.: Мир, 1997, 368 с.
2. Морозова, Г.Ф. Здоровье человека в свете экологии. В: Биология в школе, 1994, с.
4-15.
3. Полневский, С.А. Профессионально-прикладная подготовка в учебных заведениях.
М.: ГЦОЛИФК, 2004.ОЦЕНКА РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОК
НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ищенко О., студентка, Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины, Киев

Keywords: students, physical activity.

Summary. The article considers the characteristics of a physical activity of students,
depending on the level of physical condition.

Актуальность. Условия жизни современного человека меняются под
влиянием развития науки и техники. Развитие промышленной техники,
автоматизация производства, внедрение автоматических систем управления,


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

53

электроники, кибернетики, увеличение скорости и эффективности действия
технических средств меняет характер производственной работы [3, 5].
Серьезным испытанием для организма студентов является
информационная перегрузка, возникающая при изучении многочисленных
учебных дисциплин, научный уровень и информационный объем которых все
время растет [2, 3]. Это, в конечном итоге, может привести к снижению
функциональных возможностей человека, а также различного рода
заболеваний.
Основной целью учебного предмета физическое воспитание являются:
формирование у студентов устойчивой мотивации к сохранению своего
здоровья, физического развития и физической подготовленности; гармоничное
развитие естественных способностей и психических качеств, использование
средств физического воспитания в организации здорового образа жизни.
При этом использование инновационных видов двигательной активности
в занятиях физической воспитания со студентами позволяет повысить
мотивацию к занятиям физическими упражнениями и интерес к собственному
состоянию здоровья под влиянием этих занятий.
Вообще, недостаток необходимых человеку энергозатрат приводит к
несогласованности деятельности отдельных систем (мышечной, костной,
дыхательной, сердечно-сосудистой) и организма в целом с окружающей
средой, а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [3, 4].
Двигательная активность оказывает оздоровительный и
профилактический эффект, что является чрезвычайно важным, потому что на
сегодняшний день число студентов с различными заболеваниями постоянно
растет.
В связи с этим необходимо изучение режима двигательной активности
студенток технического профиля, что в свою очередь должно привести к
укреплению их здоровья и повышению физической работоспособности. Таким
образом, изучение этой проблемы является актуальной.
Цель работы: изучить суточный режим двигательной активности
студенток ВУЗов технического профиля с учетом уровня физического
состояния ( на примере Национального авиационного университета).
Методы и организация исследований: Для достижения цели
использовались следующие методы исследований: анализ научно-методической
литературы; антропометрические методы исследования; физиологические
методы исследования; методы прогнозирования физического состояния по

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

54
Ниже среднего
20,01%
Средний
53,31%
Выше среднего
26,68%

Пирогову Е. А.; метод Фремингемского исследования двигательной активности
человека; педагогические методы исследования; методы математической
статистики [1, 4].
Исследования проводились в феврале 2012 г. со студентками 2 курса
Национального авиационного университета на кафедре спортивной подготовки,
в которых приняли участие 15 студенток занимающихся аэробикой 1 раз в
неделю в рамках занятий физическим воспитанием.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе исследования было
определено, что ниже среднего уровень физического состояния имели 20,01%
студенток, средний уровень физического состояния 53,31% студенток, выше
среднего уровень физического состояния 26,68% студенток. Студенток с
высоким уровнем физического состояния в нашей выборке не было выявлено
(рис.1).
Рис.1. Распределение студенток по уровням физического состояния
(n=15)

При изучении суточного режима двигательной активности по
Фремингемской методике было обнаружено, что динамика недельного режима
имеет свои особенности (табл.1).
Так, наибольшее значение суточного режима двигательной активности у
студенток ВУЗа технического профиля наблюдается в начале недели (в первые
два дня). Затем был выявлен относительно резкий спад режима двигательной
активности. Также установлено увеличение объема двигательной активности
перед выходными с последующим достоверным снижением объема
двигательной активности в субботу и в воскресенье, где наблюдается ее
наименьшее значения.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

55

Таблица 1. Оценка недельного режима двигательной активности
студенток вузов технического профиля, на примере занимающихся
аэробикой

Дни недели
Потребление кислорода,
л/мин
-1

Энерготраты,
ккал*мин
-1

Понедельник 640,40 ± 30,38 3198,65 ± 170,49
Вторник 684,48 ± 25,65 3403,79 ± 218,63
Среда 604,95 ± 111,85 3234,66 ± 485,77
Четверг 647,77 ± 83,21 3253,70 ± 418,79
Пятница 654, 29 ± 47,00 3177,87 ± 354,41
Суббота 427,62 ± 118,22 2219,18 ± 617,24
Воскресенье 569,19± 22,40 2673,05± 333,73
Такая закономерность в выходные дни связана, скорее всего, с тем, что
студентки в большинстве посещают дискотеки, и соответственно с этим
наблюдается своеобразный сбой в режиме двигательной активности.
Во вторник произошли изменения за счет того, что уменьшился базовый
уровень и значительно увеличился высокий уровень (участие в занятиях
аэробикой). В среду состоялись изменения в режиме двигательной активности
за счет увеличения базового уровня. В четверг мы наблюдали увеличение
малого и высокого уровней. В пятницу показатели увеличились за счет
уменьшения малого уровня и увеличением высокого уровня. В субботу мы
наблюдали низкие показатели, а в воскресенье значительного увеличения
базового и среднего уровней.
Таким образом, можно констатировать, что изменение недельного
режима двигательной активности студенток, находится в большой зависимости
от изменения базового, малого, среднего и высокого уровней по
Фремингемской методике. Кроме этого было выявлена прямая взаимосвязь
между режимами суточной двигательной активности и уровнем физического
состояния студенток ВУЗ технического профиля, которая выражалось в том,
что чем выше уровень физического состояния, тем больший объѐм
двигательной активности имеют наблюдаемые студентки, особенно средний и
высокий уровни по Фремингемской методике.
Выводы.
1. Анализ современной специальной литературы показал, что критерием
дифференцирования двигательного режима студентов остается состояние
здоровья, на основании которого происходит определение их в основную,
подготовительную и специальную медицины группы. При этом существуют

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

56

отдельные попытки использовать с этой целью показатели физического
состояния, однако отсутствует характеристика уровней физического состояния,
которая предоставляла бы в комплексе информацию о морфо-функциональном
статусе студенческой молодежи, их физической работоспособности и
подготовленности для его коррекции в процессе физического воспитания.
2. По данным нашего исследования было выявлено, что студентки ВУЗов
технического профиля имеют большой диапазон разброса морфо-
функционального статуса, физической работоспособности и физической
подготовленности, что в своем большинстве обусловлено уровнем физического
состояния: ниже среднего уровень физического состояния имели 20,01%
студенток, средний уровень физического состояния - 53,31% студенток, выше
среднего физического состояния - 26,68% студенток.
3. Анализируя данные наших исследований можно констатировать, что
компенсировать дефицит суточной двигательной активности возможно за счет
увеличения времени затраченного на специально-организованные занятия,
проводимые как в рамках учебной дисциплины по физическому воспитанию,
так и вне ее. При этом необходимо учитывать реально существующий уровень
физического состояния студентов, т.е. значительно повысить степень
«индивидуализированности» используемых подходов.
Дальнейшие исследования будут посвящены разработке режимов
двигательной активности студенток высших учебных заведений технического
профиля с учетом состояния здоровья и профессионально-прикладной
физической подготовки будущих специалистов.

Библиография:
1. Давиденко Е. В. Методика Фремингемского исследования двигательной активности
человека: Рекомендации по использованию / Е.В. Давиденко, Масауд Раслан. - К.: Олимпийская
литература. 1999.- 12 с.
2. Давиденко Е. В. Влияние структурных компонентов двигательной активности на
здоровье школьников и студентов /Е.В. Давиденко, К.А. Фарфур, С. В. Трачук// Олімпійський спорт i
спорт для вcix: IX Міжнародний науковий конгрес. К.: "Олімпійська література", 2005. С 557.
3. Кобяков Ю. Двигательная активность студентов: структура, нормы содержание / Ю.
Кобяков // Теория и практика физической культуры. 2004. №5. С. 20-26.
4. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді: навч.
посіб. / Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Безверхня. 2011. 224 с.
5. Трачук С. В. Двигательная активность и здоровье населения Украины / С. В. Трачук //
Современный олимпийский спорт и спорт для всех: тезисы XI Междунар. научн. конгресса. Минск;
2007. ч.3. С 380-383.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

57

МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО
ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ДОСУГА


Катерина У., Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, Киев

Keywords: motive, women, physical culture-improving exercises, health, fitness.

Summary. The paper deals with the needs and interests first mature age women in
entertainment, as well as the motives which impel them to regular fitness
activities.

Актуальность. В современной научной литературе досугу, как форме
отдыха после выполнения профессиональных и семейных обязанностей,
удовлетворения естественных потребностей, уделяется недостаточно
вниманиях [1, 4]. Однако досуг является не менее важной составляющей жизни
человека, чем его профессиональная деятельность. Актуальным является
вопрос качественного использования свободного времени. Современное
общество исходит из того, что человек должен использовать это время прежде
всего на восстановление собственного здоровья, отдыха, и для внутреннего
развития [2, 5].
Повышение качества проведения досуга предусматривает проведение
целого ряда мероприятий, направленных на исследование социального
положения, возраста, интересов, потребностей населения. Изучение мотивов к
занятиям оздоровительным фитнесом, факторов, способствующих их
формированию, положительно влияет на привлечение населения к
систематическим занятиям, разработку тренировочных программ
адаптированных к интересам занимающихся [6]. Таким образом, актуальным
является определение структуры и поведенческих особенностей проведения
активного досуга женщин первого зрелого возраста, осознание сущности
мотивации, а также изучение факторов, влияющих на нее.
Целью работы является изучить интересы и мотивы женщин первого
зрелого возраста к занятиям фитнесом.
Методы и организация исследований. В данной работе использовались
следующие методы: анализ литературных источников, анкетирование, беседа,
методы математической статистики.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

58

Исследования проводились на базе фитнес студии «Изида» в рамках
групповых занятий. В них принимали участие 30 женщин в возрасте от 21 до 35
лет.
Результаты исследований. В рамках педагогического констатирующего
эксперимента проводилось анкетирование, что позволило определить
содержательные особенности досуговой деятельности женщин первого зрелого
возраста.
Результаты анкетирования позволили определить, что стаж занятий
респондентов варьирует от 1 месяца до 5 лет. Так, среди опрошенных
посещают тренировочные занятия от 1 до 6 месяцев 46% респондентов, от 6
месяцев до 1 года 37%. Стаж занятий более 1 года имеют 12%, и более 2-х лет
только 5% занимающихся. Вопрос «Какое у Вас образование?" позволил
определить, что подавляющее большинство, а именно 75%, женщин имеют
высшее образование и работают по специальности, 13% респондентов имеют
незаконченное высшее образование и только 12% имеют среднее специальное
образование. Большинство респондентов относят себя к «среднему классу».
Именно представителям этого класса свойственны потребности в
самореализации и причастности к деятельности. Роль этих потребностей
особенно возрастает, поскольку потребности низших уровней уже, как правило,
удовлетворены. В свою очередь материальное благополучие стимулирует
интерес к повышению уровня своего физического состояния и улучшения
здоровья. Также следует отметить, что обучение в высших учебных заведениях
стимулирует к систематическим занятиям различными видами двигательной
активности, а также способствует информированности населения относительно
положительного влияния двигательной активности на организм человека.
Нам удалось установить, что большинство опрошенных следит за своим
внешним видом, и придерживается основ здорового образа жизни: 70%
респондентов ведет подвижный образ жизни, рационального питания
придерживаются 64% респондентов. Курят (от «регулярно» до «эпизодически»)
только 16% респондентов, утреннюю зарядку регулярно выполняют 15%
респондентов. В результате анализа анкет было установлено, что с возрастом
все меньше людей предпочитают активный образ времяпровождения. Из 30%
женщин, ведущих малоподвижный образ жизни, большинство имели возраст
более 30 лет. Также в результате беседы было установлено, что большинство
опрошенных хорошо понимают положительное влияние двигательной
активности на организм человека в целом.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

59

На желание заниматься двигательной активностью большое влияние
оказывает предварительный двигательный опыт. Так, более 70% респондентов
ответили на этот вопрос утвердительно.
Проведенное нами исследование позволило определить особенности
досуговой деятельности женщин первого зрелого возраста. Для выявления
структуры досуга нами определялись характер и способы проведения их
свободного времени. Кроме занятий в фитнес студии «Изида» 18% женщин
проводят свободное от работы время в кругу друзей и семьи, еще 17% - отдают
предпочтение прогулкам, а 16% - различным видам рекреации, 12% - посещают
и другие физкультурно-оздоровительные занятия (танцы, йога, тренажерный
зал), а 8% - занимаются шопингом и покупками. Достаточно большой процент
женщин склонны проводить свой досуг за компьютером (10%), за просмотром
TV, DVD (6%), изучение иностранных языков (3%), чтением (4%). Другие
занятия, указанные в нашей анкете в качестве предполагаемых, в
количественном отношении не набирают и 3% (работа на садовом участке,
экскурсии, посещение театра и культурных памятников города).
В ходе исследования нами было установлено, что занятия
оздоровительными видами фитнеса способствуют реализации основных
потребностей, которые предъявляют женщины к своему досугу: отдых и
восстановление (23%), личностный рост и становление (21%), получение
удовольствия (16%) и повышение уровня здоровья (14%). Менее значимыми
для большинства респондентов оказались потребности в самореализации,
общении и расширении жизненных интересов. Следует также отметить, что с
помощью беседы было обнаружено, что для большинства женщин занятия
фитнесом являются одним из самых приятных способов проведения свободного
времени, что объясняется высокой эмоциональной окраской таких занятий, и
ярким музыкальным сопровождением. Кроме повышения уровня здоровья, в
занятиях фитнесом заложен высокий рекреационный эффект, который
проявляется в том, что человек чувствует бодрость и удовольствие от
проведенного отдыха, поскольку его организм достигает необходимого уровня
энергообмена со средой в результате физиологического и психологического
оздоровления. Высокий процент женщин (23%) которые отметили вариант
«отдых и восстановление», как наиболее значимый, свидетельствует о том, что
люди стремятся восстановить силы, а также снять усталость после тяжелого
трудового дня или недели. В ходе беседы было установлено, что для лиц
умственного труда, этот фактор является более значимым. В возрасте 21-35 лет

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

60

женщины отдают предпочтение активным и энергичным занятиям, которые
одновременно оказывают положительное влияние на функциональные системы
организма, а также могут улучшать самочувствие, внешний вид и настроение.
С помощью исследования мы обнаружили, что к занятиям фитнесом
женщин подтолкнули различные факторы, такие как: собственное желание
(35% респондентов); назначения врача (10% респондентов); общественное
мнение об их внешнем виде (20% респондентов). По совету друзей начали
заниматься - 20% респондентов, по примеру известного человека - 10%
респондентов и для поддержания корпоративной культуры к занятиям - 5%
респондентов.
Также была проведена попытка определить причины, по которым
женщины не занимаются двигательной активностью. Так, среди них, наиболее
весомой причиной оказался недостаток свободного времени (около 50%
респондентов), материальных средств - 11% респондентов, 20% респондентов
не могут преодолеть собственную лень, и 19% респондентов не позволяют
семейные обстоятельства.
Исследование мотивационной структуры занимающихся
оздоровительными видами фитнеса позволило установить иерархию мотивов,
которые для удобства их были разделены на группы. Основным фактором,
определяющим мотивацию к занятиям в фитнес клубах, является улучшение
внешнего вида 36% респондентов, в который входят такие мотивы как:
снижение массы тела; коррекция фигуры и осанки; повышения уровня
мышечной массы. Менее значимым оказался фактор здоровье - 32%
респондентов (повышение уровня физического состояния, улучшение
самочувствия, профилактика заболеваний, развитие двигательных качеств).
Результат анализа анкет показал, что значимость мотива улучшения здоровья
актуализируется с возрастом, и на первом плане стоит в более взрослого
населения.
Группа психологических мотивов к которой относят: получение
удовольствия; снятия стресса; переключение внимания на другой вид
деятельности, выбрали 12% респондентов. Факторы социальный выделен - 10%
респондентов (общение, знакомство, расширение круга знакомых), а
познавательный - 8% респондентов (получение информации об основах
здорового образа жизни, технику выполнения упражнений), другие факторы -
2% респондентов. Исходя из результатов анкетирования, можно сказать, что во
главе мотивационной сферы физкультурно-оздоровительной деятельности

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

61

стоит оздоровительный вектор, который актуализируется с возрастом. Малый
процент женщин, выбравших познавательный фактор в качестве ведущего
мотива, объясняется наличием высшего образования и высокой
информированностью опрашиваемых относительно вопросов здорового образа
жизни, а также пользы занятий физическими упражнениями.
Основные стимулы, которые способствуют продолжению занятий,
определены в по порядке их значимости: хорошее самочувствие после нагрузки
- 30% респондентов; поддержание мышечного тонуса - 21% респондентов;
улучшение внешности - 18% респондентов; коррекция веса - 18%
респондентов; удовольствие от выполнения упражнений - 9% респондентов;
повышение самооценки - 4% респондентов.
Анализ ответов на вопрос «Как часто женщины первого зрелого возраста
посещают занятия?» позволил установить что большинство респондентов
(85%) данного клуба занимаются 2-3 раза в неделю, и только 15% из них
предпочитают посещать клуб один раз в неделю.
В результате социологического исследования, мы выяснили, что
оптимальная продолжительность занятий для большинства женщин (55%
респондентов) составляет сорок пять минут, а для остальных (45%) - один час.
Выводы
В ходе исследования было установлено, что наиболее приоритетными
потребностями в сфере досуга женщин первого зрелого возраста является
отдых и восстановление, а наиболее значимым фактором в структуре
мотивации является внешний вид и фактор улучшения здоровья, который
актуализируется с возрастом. Полученные результаты дают нам возможность
повысить потенциал занятий фитнесом за счет определения наиболее
рациональных видов, форм и средств оздоровительного фитнеса с учетом
потребностей, мотивов и интересов занимающихся.
Библиография:
1. Андреєва О. В. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури
та рекреації // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2004. С. 81-84.
2. Воловик А.Я. Педагогіка дозвілля / А.Воловик, В.Воловик. Харків, 1999. 329 с.
3. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом /Л.Я.
Иващенко, А.Л. Благий, Ю.А.Усачев. К.: Наук.свит, 2008. 198с.
4. Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичному вихованні різних групп населення / Т.Ю.
Круцевич, Г. В Безверхня. К.: Олімп.література, 2010.- 248 с.
5. Лисицкая, Т.С. Аэробика на все вкусы / Т.С. Лисицкая. – М.: Просвещение Владос,
1994. 96 с.
6. Лисицкая Т.С. Система подготовки специалистов по аэробике/ Т.С. Лисицкая,
А.В. Кувшинниковаю К:. Теория и практика физ. культуры. 2003. №12. С.34–38.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

62

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Кириллова С., Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, Киев
Васильцов Р., Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, Киев

Keywords: free time, recreation activities of students, technology.

Summary. Kyryllova S., Vasiltsov R. Organization of recreational activities of students in
their free time. Theoretically justified and presented the problem of organizing
recreational activities of students. Discovered and analyzed the structure of free
time and general cultural interests of students, are the stages and content of the
technologies of the recreational activities of students in their spare time.

Постановка проблемы, анализ последних исследований. Темпы
развития современной жизни, увеличение объемов информации,
систематическое совершенствование образовательных технологий повышают
уровень требований по подготовке будущих специалистов. Вместе с этим
физиологические возможности организма студентов уже не позволяют в
дальнейшем наращивать объемы учебных нагрузок, не применяя современных
средств, направленных на восстановление их здоровья. Важным условием
оптимального решения задач, стоящих перед студентами в годы учебы, есть
понимание важности рациональной организации времени и наличия опыта его
использования [1, 4].
В связи с чрезмерной коммерциализацией жизни появилось такое понятие
как работа студентов во внеучебное время с целью заработка. При таких
обстоятельствах потенциал свободного времени как фактора всестороннего
развития студентов значительно уменьшается.
Для перспективного решения этой проблемы, специалисты считают
необходимым совершенствование средств, используемых в процессе
физического воспитания студентов.
В науке накоплен определенный опыт исследования проблемы досуговой
деятельности и свободного времени студентов, обоснован комплекс социально-
педагогических условий эффективного формирования культуры свободного
времени студентов, определены концептуальные основы свободного времени
как фактора формирования личности студента, обоснованы условия

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

63

совершенствования различных направлений внеаудиторной воспитательной
работе высших учебных заведений [2, 5]. Анализ изменений в пространстве
свободного времени студенческой молодежи - ценностных ориентаций,
потребностей, трансформации традиционных и возникающих новых увлечений,
приобретают особую важность. Очевидно, что без этих сведений, важнейшего
показателя повседневной жизни человека, невозможна и эффективная
организация свободного времени студенческой молодежи [3]. Поэтому научные
исследования, направленные на изучение путей повышения эффективности
использования рекреационно-оздоровительных занятий с целью оздоровления и
рациональной организации свободного времени студенческой молодежи
являются чрезвычайно актуальными.
Цель исследования - изучить особенности организации рекреационной
деятельности студенческой молодежи.
Методы и организация исследований - анализ научной и научно-
методической литературы; контент анализ документальных материалов,
социологические методы исследований; педагогические методы исследований,
методы математической обработки данных. В исследовании принимали участие
109 респондентов (студенты дневного отделения), из них 50 девушек, которые
учатся в Черновицком национальном университете (ЧНУ им. В. Стефаника) и
59 юношей, которые учатся в Национальном педагогическом университете
имени М.П. Драгоманова (НПУ им. М.П. Драгоманова)
Результаты исследования. Анализ данных специальной научно-
методической литературы по организации досуга студентов показал, что
свободное время студенчества, как своеобразной социальной группы общества,
имеет свою особенность, которая обусловлена необходимостью адаптироваться
к новым потребностям организации временного пространства своей
жизнедеятельности после постоянного контроля со стороны более-менее
устоявшегося социальной среды (семьи, школы) ограниченной сферы общения.
Приобретают важность осознание студентами ценности самого времени,
умение его рационально использовать, критически относиться к выбору
занятий. В то же время именно эти факторы эффективной жизнедеятельности
представляют для молодежи не самую сложную проблему. Свободное время
привлекает студентов не контролируемостью, самостоятельным выбором
различных занятий, возможностью сочетать в нем различные, как
развлекательные, так и развивающие виды деятельности. Однако мощный
педагогический потенциал свободного времени для значительной части
студентов остается неосознанным, нереализованным.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

64

Для определения видов занятости студентов в свободное время было
проведено исследование, которое включало опрос, хронометраж. В результате
исследования установлено, что реальное проведение свободного времени у
многих студентов - это привычные действия, не требующие целенаправленных
усилий.
Большинство студентов выбирает пассивные формы его проведения:
чтение газет, журналов и просмотр телепередач; общение с друзьями и
родными; развлечения (прослушивание музыкальных записей и пластинок,
чтение художественной литературы, посещение театров); саморазвитие (чтение
литературы по специальности, занятие спортом, художественной
самодеятельностью, домашнее рукоделие) (табл.1).

Таблиця 1. Приоритетные виды деятельности студентов в свободное
время (n=109)
№ Варианты ответов Девушки
(n=50)
Юноши
(n=59)
1. Слушание музыки 44 40
2. Встречи и общение с родными, друзьями 36 38
3. Занятия физической культурой, спортом, туризмом 27 46
4. Посещение кинотеатров 16 31
5. Посещение ночных дискотек 24 9
6. Просмотр спортивных телепередач 3 24
7. Посещение спортивных мероприятий 0 27
8. Играть в компьютерные игры 8 18
9. Посещение кафе, ресторанов 14 11
10. Чтение художественной литературы 11 12
11. Чтение публицистических газет и журналов 14 4
12. Увлечение фотографией 11 6
13. Изучение иностранных языков 4 6
14. Игра на музыкальных инструментах 1 7

Основные мотивы, которые стимулировали к занятиям двигательной
активностью следующие: 26 юношей и 32 девушки занимаются для улучшения
самочувствия; 32 юноши и 43 девушки - для улучшения фигуры; 12 юношей и
34 девушки считают, что двигательная активность необходима для
поддержания физической подготовки; у 19 юношей мотивом является
улучшение осанки, а у 26 девушек, - гармоническое развитие. Также 15 юношей
мотивируются улучшением настроения, а 22 девушки - совершенствованием
физических способностей. У 13 юношей мотивом служит проверка
собственных сил, а у 20 девушек - воспитание волевых качеств и воспитания
целеустремленности.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

65

Анализ специальных нормативных документов, которые обеспечивают
регулирование физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности,
позволяют утверждать, что программно-нормативная база не ориентирована на
удовлетворение потребностей современного студента. Традиционные
программы разработанные еще в советские времена, имеют в основном идейно-
воспитательную направленность в ущерб рекреационно-оздоровительной
деятельности, что существенно ограничивает переориентацию их содержания с
учетом современных условий и тркбований ориентированных на здоровья
студентов [4, 5]. Несмотря на это, что за последние годы исследователями
предложены модифицированные программы организации физкультурно-
оздоровительной и рекреационной деятельности в свободное время, однако в
большинстве случаев и они имеют отдельные недостатки. В содержании
программ организации отдыха в свободное время выявлены отдельные
недостатки, касающиеся как структуры, так и формальных их компонентов
среди которых наиболее значимыми являются: незнание структуры и
технологии программирования свободно-временной деятельности студентов;
несоблюдение алгоритмов построения программ; неумение определять цели и
задачи программы; отсутствие четких ориентиров содержания, механизма
реализации целей и задач программы; отсутствие активной двигательной
деятельности в некоторых программах и заорганизованный характер
деятельности.
Выводы
Проведенные исследования и анализ литературных источников
свидетельствуют о необходимости соблюдать определенные правила для
организации рекреационной деятельности студенческой молодежи. А именно:
средства и методы должны применяться только такие, которые имеют научное
обоснование их оздоровительной ценности; физические нагрузки должны
планироваться в соответствии с возможностями студентов; в процессе
использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить
регулярность и единство педагогического контроля и самоконтроля. Таким
образом, учитывая вышесказанное, проектирование инновационной технологии
рекреационной деятельности студентов может стать средством для
гармоничного развития молодежи.
Перспектива дальнейших исследований в этом направлении.
Дальнейших исследований в данном направлении будут направлены на
разработку технологии рекреационной деятельности студентов высших
учебных заведений в свободное время.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

66

Библиография:
1. Азарова Р.Н. Социально-педагогическая организация досуга учащейся молодежи.
дисс. … доктора пед. наук: 13.00.05 «Теория, методика и организация культурно-
просветительской деятельности» /Азарова Раиса Николаевна. М., 2005. 373 с.
2. Андрєєва О. Організація рекреаційної діяльності в умовах фізкультурно-оздоровчих
клубів/ О. Андрєєва, К. Пацалюк // Матеріали XIV Міжнародного конгресу «Олімпійський
спорт і спорт для всіх» Київ, 2010. С. 592.
3. Ахметов Р.Ф. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки
студентів педагогічного університету. Житомир, 2002. 159с.
4. Демченко О. А. Социально-культурные технологии рекреации городского
населения в парках культуры и отдыха: диссертация ... к. пед. наук: 13.00.05. Москва, 2007.
211 с.
5. Клеменко А.Э. Психологические факторы разработки и реализации программ
физической рекреации в сфере организованного отдыха [Электронный ресурс]: Дис. канд.
психол. наук: 19.00.07. М.: РГБ, 2003. 224 с.ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВИДИО-ОПЕРАТОРОВ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОГО ФИТНЕССА

Лазуков Д., студент, Государственный Университет Физического
Воспитания и Спорта, Кишинев
Шипилова С. Г., доцент, Государственный Университет Физического
Воспитания и Спорта, Кишинев

Keywords: vocational and applied physical training, video operators, power fitness.

Summary. In the article the problem of professional-applied physical training video
operators is coverage. To use the proposed experimentally substantiated authoring
program athletic training aerobic classes.

В современном мире, когда технический прогресс все больше и больше
влияет на жизнь и быт человека, и все больше растет спрос на профессии,
раньше считавшиеся элитными, а то и вовсе не существовавших, также растет и
число людей, страдающих профессиональными недугами, связанными с их
деятельностью.
Профессия видео-оператора получает в наши дни все большее
распространение. Сегодня огромное количество людей по всему миру заняты в
этой профессии. Они обеспечивают людям удобный доступ к новостям,

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

67

возможность познавать мир, и просто проводить время за просмотром
телевизора. Однако, профессия видео-оператора не безопасна для здоровья. У
видео-операторов есть ряд своих профессиональных заболеваний - это болезни
спины. От длительного ношения видеокамеры на одном плече происходит
перекос позвоночника и ущемление нервов, вследствие чего возникает
остеохондроз, сколиоз и другие заболевания.
Таким образом, возникает острая необходимость в оздоровительных
мероприятиях этой категории людей, а, следовательно, научные разработки в
этом направлении весьма актуальны. Это дало нам повод изучить возможности
оздоровления видео-операторов средствами физической культуры и создать
оригинальную, программу оздоровительных занятий с включением средств
атлетической гимнастики, йоги, плавания. В доступной нам научной
литературе подобных сведений мы не обнаружили.
Целью исследования было изучение и разработка программы фитнесс –
занятий для видеооператоров профессионально-прикладного профиля.
Гипотеза. Используя экспериментальную программу, предполагалось
получить снижение риска развития профессиональных заболеваний,
укрепление костно-мышечного корсета, уменьшение и предотвращение
болевых ощущений, снижение утомляемости при длительной работе,
улучшение эмоционально - психического состояния.
В задачи исследования вошло изучение проблемы оздоровительной
физической культуры с профессионально-прикладным профилем и проблемы
возрастных возможностей адаптации мужчин среднего возраста к физическим
нагрузкам. Были определены средства и методы для проведения фитнес-
занятий с изучаемым контингентом мужчин и создана для эксперимента
авторская профессионально-прикладная программа для видеооператоров на
базе силового фитнеса, которую следовало обосновать.
Теоретической основой послужил ряд работ ведущих исследователей в
области оздоровительной физической культуры, фитнеса и физиологии [1, 3, 6,
7].
Методология исследования базировалось на педагогических,
физиологических и стато-математических методах научного исследования [2, 4,
5, 9].
Новизна нашего исследования проявилась в оригинальном подборе
средств, методов, в построении программы занятий. Все в целом должно было


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

68

способствовать профессионально-прикладной физической подготовке
испытуемых.
Теоретическая значимость работы заключалась в обосновании методов
и особенностей профессионально-прикладной физической подготовки видео-
операторов.
Практическая значимость исследования заключалась в обогащении
программного багажа профессионально-прикладной подготовки мужчин
зрелого возраста.
Исследование проводилось в период с января 2011 года по апрель 2012
года в 4 этапа. За этот период были проведены все необходимые мероприятия
по подготовке, организации и проведению эксперимента. В эксперименте
участвовало 6 видеооператоров (телекомпания «СТС», «Prime», «Мир»),
мужчин зрелого возраста, не занимающихся физической культурой или
спортом. Первое тестирование было проведено в сентябре 2011 года, конечное
в апреле 2012 года. Тестирование проводилось с помощью общепринятых
тестов.
Экспериментальная программа содержала в неделю два индивидуальных
практических занятия и одно групповое занятие по плаванию. Каждое утро
выполнялась пробежка с умеренной скоростью бега. Время пробежки
постепенно увеличивалось, начиная с 5 минут, и было доведено до 10 минут.
Программа осуществлялась в 2 этапа.
1-й этап (сентябрь – октябрь 2011 г.). Определение физических и
функциональных возможностей занимающихся. Составление и использование
индивидуального плана тренировочной работы по общей физической
подготовке, соответствующего возможностям каждого занимающегося. Занятия
осуществлялись по стандартной схеме провидения урока.
2-й этап (ноябрь 2011 – март 2012 г.). Профессионально-прикладная
коррекция и усложнение планов тренировочной работы в зависимости от
индивидуальных возможностей занимающихся. Проведение занятий в
соответствии с измененными требованиями. Особое внимание обращалось
нагрузкам групп мышц верхних конечностей, груди и спины. В основной части
урока использовались статические осанны йоги, воспитывающие силовые
способности (треугольник, воин, посох, верблюд) и гибкость (лотос, плуг,
кошка и другие).
Результаты исследования. Тестирование показало, что за период
работы по экспериментальной программе исследуемые параметры улучшились,
но с разной степенью достоверности, которая проверялась по величине Т-
критерия Стьюдента.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

69
78,2
74
449 422
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Масса
тела
(кг)
Индекс
Кетле
(г/см)
(р < 0,05)
Исходные
Конечные
20,4
30,6
27,4
38,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Проба
Штанге (с)
р < 0,001
Исходные
Конечные

Показатели массы тела и, соответственно, индекс Кетле (Рисунок 1)
улучшились с начальным уровнем достоверности (р < 0,05) и это закономерно,
так как перед исследованием не ставилась цель сгонки веса. Изначально
средний показатель индекса Кетле превышал норму на 50 единиц, к концу
исследования он вошел в норму (420 г/см) и это соответствовало поставленной
цели.
Рис. 1. Показатели Рис. 2. Показатели общей
антропометрии выносливости

Высокий уровень достоверности (р < 0,001) был в показателях общей
выносливости (Рисунок 2), которую исследовали пробой Штанге, величиной
МПК (по номограмме Astrand-Rуhming) и ЧСС (р < 0,01) после стандартной
нагрузки 15-ти минутного быстрого бега.
4,5
9,3
23,1
29,6
33,1
39,6
193,3
217,5
0
50
100
150
200
250
Сгибатели рук
(к-во)
(р 0,001)
Брюшной
пресс (к-во)
Экстензия
(к-во)
Мышцы ног
(см)
р < 0,01
Восток
Запад
Рис. 3. Показатели силы мышц


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

70


-1,3
4,7
17,2
23,5
-5
0
5
10
15
20
25
Гибкость
позвоночника
(см)
Проба
Ромберга (с)
р < 0,05
Исходные
Конечные
Рис. 4. Показатели гибкости и вестибулярной устойчивости
Изучая итоговые показатели тестирования физических способностей
(рисунки 3, 4), следует отметить высокие результаты силовых качеств: сила
мышц брюшного пресса и сгибателей рук улучшились при – р < 0,001,
экстензия и сила мышц ног улучшились со средним уровнем достоверности (р
< 0,01). Исключение составляют разгибатели рук, которые в профессиональной
работе видео-оператора менее нагружены, чем сгибатели (р < 0,05). Гибкость и
проба Ромберга также имели уровень достоверности улучшений в 0,05. Эти
показатели можно улучшить, обогатив программу занятий специальными
упражнениями.
Выводы
1. Различные сочетания средств и методов ОФК, йоги, плавания дают
оздоровительный эффект.
2. Использование экспериментальной программы привело к
положительным сдвигам исследуемых физиологических и физических
параметров.
3. Исследуемая программа соответствует требованиям профессионально-
прикладной физической подготовке видео-операторов.
Библиография:
1. Афтимичук, О.Е. Теория и методика аэробики для специальности «Рекреативная
физическая культура». Кишинев: «VILANEX»SA, 2008, с.296.
2. Брпжник, А.Л. Эффективные методики развития силы. Атлетическая подготовка,
армрестлинг, пауэрлифтинг. Харьков: ФЛП, 2010, с.264.
3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: Физкультура и спорт,
1991, с.544.
4. Нестерова, Э.Э. Возможности адаптации организма мужчин зрелого возраста к
физическим нагрузкам. В: Теория и практика физической культуры, 2011, №4, с.6.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

71

5. Селуянов, В.Н. и др. Основы научно-методической деятельности в физической
культуре / Учебное пособие для студентов вузов физической культуры, М.: Спорт академ.
Пресс, 2011, с.184.
6. Солодков, А.С., Сологуб, Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная.
Возрастная. М.: Олимпия пресс, 2005, с.528.
7. Холодов, Т.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического воспитания. Второе
издание исправленное и дополненное. М.: Издательский центр «Академия», 2010, с.480.
8. Хоули, Э.Т., Френкс, Б.Д. Оздоровительный фитнес. Киев: Олимпийская
литература, 2000, с.367.ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Леу А., студент, Государственный университет физического воспитания
и спорта, Кишинев
Трухина И., старший преподаватель, Государственный университет
физического воспитания и спорта, Кишинев
Гырля Н., старший преподаватель, Государственный университет
физического воспитания и спорта, Кишинев

Cuvinte cheie: dezvoltarea fizică, motricitatea generală, pregătirea funcţională.

Rezumat. În cadrul educaţiei fizice şcolare s-a observat o dinamică progresivă a indicilor
de creştere şi dezvoltare, care condiţionează însuşirea priceperilor şi
deprinderilor de importanţă vitală.


Актуальность. Полноценное развитие детей младшего школьного
возраста без организованной двигательной активности практически
недостижимо. Их готовность к школьному физическому воспитанию
составляют разнообразные движения: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля
мяча, прыжки с места и с разбега и др. Им доступны упражнения, требующие
проявления быстроты, ловкости, координации, но при наибольших мышечных
усилиях [7].
Все это создает предпосылки для овладения трудовыми навыками и
сложными физическими упражнениями, включенные в программу по

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

72

физической культуре в школе. Учебная деятельность становится ведущей,
определяющая важнейшие изменения, происходящие в морфофункциональной
и психолого-эмоциональной сфере детей на данном возрастном этапе [4].
Гипотеза. Нами предполагалось, что проведенные исследования
динамики показателей физического развития, общедвигательной и
психомоторной активности позволят определить тактику и стратегию их
совершенствования и гармонизации.
Организация и методы исследования. Исследования проводились в
условиях школьного физического воспитания детей младшего возраста в лицее
«Prometeu» г. Кишинев. В ходе естественного педагогического эксперимента
использовались антропометрия, педагогические тестирования и математическая
обработка количественных данных [1, 3, 5].
Результаты исследований и их обсуждение. Для учащихся младшего
школьного возраста движения – основное внешнее проявление деятельности
организма, и вместе с тем, необходимый фактор его развития. Кроме того,
организованная двигательная активность, в особенности моторика верхних
конечностей и в частности кисти, является одним из необходимых условий
нормального развития мозга, его речевой функции и мышления. Кроме того,
организованная двигательная деятельность играет активную роль и в обменных
процессах, положительно влияет на работу всех органов и систем, что
положительно сказывается на росте и развитии детей [10].
Нами определено, что в младшем школьном возрасте опорно-
двигательный аппарат характеризуется относительно равномерным развитием.
Однако интенсивность роста отдельных размерных признаков различна. Так,
длина тела в большей мере увеличивается, чем масса. Происходят изменения и
в пропорциях тела: изменяются отношения обхвата грудной клетки к длине
тела, ноги становятся длиннее. В росте тела в длину различия не значительны с
7 до 9 лет – мальчики выше девочек в среднем на 1 см, а в 10 лет различий
практически не наблюдается (табл. 1). В то же время выявлено опережение
девочек в сравнении с мальчиками в таких показателях как длина и масса тела,
окружность грудной клетки (ОГК). В частности, в 10 лет девочки выше
мальчиков на 2,1 см, тяжелее на 2,3 кг и превышают в ОКГ на 0,9 см.
Опережающее, в сравнении с мальчиками, физическое развитие девочек в 9-10
лет на наш взгляд, обусловлено более ранним наступлением полового
созревания и соответствующим ему пубертационным скачком [2, 9].
Более высокая масса тела у мальчиков в 7-9 лет обуславливает и более
высокие общесиловые показатели в кистевой и становой силе, по сравнению с
девочками. В 10 лет опережающее половое созревание девочек обусловило
высокие темы развития роста и массы тела, что отразилось на их


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

73

общедвигательных способностях. В частности, девочки практически
сравнились с мальчиками в величинах становой и кистевой силы.

Таблица 1. Динамика показателей физического развития учащихся 7-10-
летенего возраста (средние данные)
Возраст
, лет
Рост стоя (см) Вес (кг)
Становая сила
(кг)
Кистевая сила
(сильнейшей)
(кг)
М Д М Д М Д М Д
7 122,6±0,61 121,6±0,63 24,5±0,46 23,7±0,42 29,3±4,5 25,0±3,3 3,2±0,8 1,5±0,7
8 125,3±0,44 124,2±0,45 25,5±0,32 25,1±0,31 36,4±2,9 29,1±4,1 4,5±1,2 3,0±1,1
9 130,4±0,55 129,0±0,48 28,5±0,40 27,9±0,40 38,0±5,1 32,4±4,8 7,8±2,3 3,9±1,5
10 134,6 136,5±0,60 35,6±0,51 30,6±0,48 46,5±6,3 45,9±5,4 8,9±4,5 8,8±2,1

В таблице 2 представлены данные, характеризующие дееспособность и
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата исследуемого
контингента. Нами определено, что под влиянием возрастных изменений и
школьного физического воспитания наблюдается прогрессивная динамика
практически всех улучшение исследуемых параметров, с незначительным
опережением мальчиков в сравнении с девочками. Кроме того, существенное
увеличение относительной становой и кистевой силы с 7 до 10 лет у мальчиков
составило 158,7 и 278,1%, у девочек 183,6 и 586,7% соответственно, что
согласуется с исследованиями Л.П. Матвеев (1976).

Таблица 2. Динамика функционального состояния физического
развития учащихся 7-10 летнего возраста (усредненные данные)

Возраст,
лет
Массо-ростовой
г/см
Жизненный
индекс мл/кг
Относит.
стан.силы - %
Относит.
кистев.силы - %
М Д М Д М Д М Д
7 199 194 51 51 140 118 13,2 5,2
8 203 202 56 50 141 116 18,0 12,8
9 218 215 60 49 135 118 26,9 15,2
10 247 228 51 50 139 130 28,4 32,3

Таким образом, прогрессирующее увеличение относительной становой
и кистевой силы характеризует созревание нервно-мышечного аппарата
обусловленное возрастом и организованной двигательной активностью [8, 3].
Известно, что сердечнососудистая и дыхательная системы
обеспечивают энергетику работающих мышц опорно-двигательного аппарата и
определяют уровень работоспособности организма учащихся.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

74

Из таблицы 3 следует, что в условиях школьного физического
воспитания с возрастом наблюдается увеличение ЖЕЛ, окружности грудной
клетки на фоне уменьшения частоты сердечных сокращений. Кроме того,
улучшение показателей проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе отражает
рост функциональных возможностей сердечнососудистой системы организма
учащихся с I-го по IV класс.

Таблица 3. Динамика показателей функциональной подготовленности
учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные)
Возр.
лет

ЖЕЛ, мл ОГК, см ЧСС уд/мин
Задержка дыхания
На вдохе На выдохе
М Д М Д М Д М Д М Д
7 1242 1180 60,1 58,4 93 104 39,8 35,1 16,1 14,5
8 1410 133 61,5 60,2 90 102 44,7 38,4 18,3 17,3
9 1685 1385 638 61,7 88 98 45,6 42,6 19,8 19,2
10 1695 1510 64,1 9,9 86 92 50,0 51,4 22,6 23,0

Таким образом, функциональное состояние организма учащихся
младших классов, с одной стороны, обусловлено естественными типами
прироста изучаемых показателей (в меньшей мере), с другой – влиянием
занятий физическими упражнениями (в большей степени), что в целом
отражается на показателях их роста и развития.
Кроме того, любая мышечная деятельность учащихся в условиях
школьного физического воспитания обеспечивается комплексом двигательных
способностей – силой, быстротой, выносливостью и гибкостью.

Таблица 4. Динамика показателей физической подготовленности
учащихся 7-10-летнего возраста (обобщенные данные)
Тесты физической
подготовки
Возраст, лет
7 8 9 10
М Д М Д М Д М Д
Бег 30 м (с) 6,8 7,0 6,5 6,7 6,2 6,5 6,1 6,3
Челночный бег 3х10м (с) 10,6 11,0 9,8 10,4 9,6 10,0 9,3 9,8
Прыжок в длину с места
(см)
125 120 135 132 140 135 150 145
6-ти минутный бег (м) 825 700 879 750 925 800 975 850
Наклон вперед из
положения сидя (см)
4,2 4,7 4,5 7,5 4,8 8,5 5,0 8,5
Подтягивание на
перекладине из виса, кол-
во раз
2,5 3,0 3,5 4,0
На низкой перекладине
из виса лежа
подтягивание на кол-во
раз
2 3 4 5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

75

Показатели мышечной силы у учащихся младшего школьного возраста
относительно невелики, что обусловлено небольшим весом мышечной системы
(табл. 4). В первом классе, т.е. в 7 лет мальчики в среднем подтягиваются на
перекладине из виса 2,5 раза в IV классе – т.е. в 10 лет – 4 раза, что составляет
160% прироста. У девочек при подтягивании на низкой перекладине из виса
лежа темп прироста более выражен и составляет 250%, т.е. с 2-х раз в 7 лет до 5
раз в 10 лет. Невысокие показатели мышечной силы в этом возрасте
обусловлены, прежде всего, интенсивным ростом тела в длину, при отставании
мышечной массы в росте.
Прогрессивное увеличение мышечной силы с возрастом создает
благоприятные условия для проявления быстродействия, что выражается в
улучшении скорости пробегания 30 м (у мальчиков с 6,8 секунд в 7 лет до 6,1
секунд, у девочек с 7,0 – до 6,3 сек). Улучшение составляет соответственно
10,3% и 10%. В челночном беге, характеризующие координационные
способности также наблюдается улучшение с I-го по IV классы – у мальчиков
на 9,7%, у девочек на 11%. В показателях быстродействия (сенсомоторная
реакция и теппинг-тест) мальчики незначительно опережают девочек.
Анализ результатов тестирования общей выносливости в 6-ти минутном
беге показал, что с 7 до 10 лет длина пробегаемой дистанции имеет четко
выраженную тенденцию к увеличению. Так, у мальчиков улучшение составляет
18,2%, у девочек 21,4%, что выражается в динамике бега с 825 м у мальчиков в
7 лет до 975 метров в 10 лет, соответственно у девочек с 700 м до 850 м.
В показателях гибкости (наклон вперед) и равновесии (проба Ромберга)
девочки превосходят мальчиков, соответственно на 30% и 15%, что
обусловлено особенностями анатомо-физиологического строения организма
девочек.
Таким образом, положительная динамика показателей физического
развития, функционального состояния опорно-двигательного аппарата, кардио-
респираторной системы и общедвигательной подготовленности создает
благоприятные предпосылки для высокой работоспособности, что
положительно сказывается на состоянии здоровья учащихся и их успеваемости
в школе, а также на формировании общественного опыта, приобретаемого в
процессе обучения. Кроме того, физическое воспитание может стать ведущим
фактором самоформирования интеллектуального развития наряду с другими
общеобразовательными предметами.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

76

Библиография:
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом
воспитании. М.: Просвещение, 1978.
2. Губа В.П. Морфобиомеханические исследования в спорте. М.:
СпортАкадемПресс, 2000. – 58 с.
3. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. М.: Медицина, 1988. – 124 с.
4. Калугина И.Ю. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17
лет).
5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Академия, 1998. – 54 с.
6. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания (учебник для ИФК).
М.: ФиС, 1976,т. I. 345 с.
7. Мельников В.М. Психологические особенности школьника младшего возраста. В
кН.: Психология. М.: ФиС, 1987. 138 с.
8. Муравов И.В. Возрастные изменения двигательной деятельности. В кН.:
Возрастная физиология. Л.: Наука, 1975. 408 с.
9. Сорокоумова Е.А. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте. В кН.:
Возрастная психология, СПб, Питер, 2006. 120 с.
10. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фабер Д.А. Возрастная физиология и школьная
гигиена. М.: Просвещение, 1990. 144 с.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА

Логинский К., студент, Одесский национальный экономический университет,
Украина
Кирьякулова Н.И., старший преподаватель, Одесский национальный
экономический университет, Украина
Keywords: students, health, professional applied physical training, self-improvement, a
survey.
Summary. The paper investigates the problem of relationship economics students to
excel by means of physical education. Analyzes the results of a survey of students
of economic professions.

Введение. Уровень культуры общества в значительной мере определяется
ступенью его развития посредством использования индивидуальных
человеческих способностей. Наряду с этим следует особо отметить, что в
системе общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья и физической
подготовки личности, в преобладающем большинстве, определяет возможность
усвоения всех других ценностей и, на наш взгляд, выступает уникальным

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

77

средством, без которого определенный процесс становится малоэффективным.
В случае отсутствия здоровья, как показала жизненная практика, наиболее
выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии
принципиально повлиять на постепенный процесс физической деградации
человека [3].
Поэтому здоровье должно стать для молодежи одним из важнейших
приоритетов среди многих ценностей современного человека. Перестройка
высшего образования в Украине предусматривает коренное и всестороннее
совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов для
народного хозяйства. Физическое воспитание в учебно-воспитательном
процессе ВУЗа является средством, которое решает одну из сторон такой
подготовки, способствуя активному индивидуальному развитию студента,
формированию профессионально важных качеств и их совершенствованию [1].
Для большинства специальностей профессиональная деятельность
связана со значительным снижением физических нагрузок и, в то же время, с
повышением роли психических процессов (памяти, внимания, мышления) и
психомоторных способностей (точности движений, быстроты реакции и др.).
Такая ситуация приводит к росту нервно-эмоционального напряжения
человека, преждевременной усталости, ошибкам в производственной
деятельности, а в дальнейшем - к развитию различных заболеваний и даже
потере трудоспособности.
Современное образование актуализирует задачи поиска эффективных
здоровьесохраняющих технологий, которые являются приоритетными для
современной молодежи.
Залогом успеха выступают знания особенностей своего организма,
умение в определенной степени использовать свои способности.
Целью настоящей работы является изучение отношения студентов-
экономистов к самосовершенствованию средствами физического воспитания.
Были рассмотрены важнейшие черты студенческого возраста,
выполнена разработка эффективных форм и методов управления процессом
физического воспитания студенческой молодежи, как важного компонента
высокого профессионального уровня будущих специалистов.
Исследование предполагало проведение социологического опроса.
Анкетированию было подвергнуто 147 студентов II курса финансово-
экономического (ФЭФ) и учетно-экономического факультетов (УЭФ).


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

78

Результаты исследования. Теоретическое исследование
индивидуальных психофизиологических особенностей личности позволило
определить следующие наиболее важные черты характера, соответствующие
студенческому возрасту [2]: самопознание, самоутверждение,
самостоятельность, самоопределение, максимализм, коллективизм.
Рассматривая особенности студенческого возраста, отдельно следует
выделить самовоспитание. Именно из-за самовоспитания, благодаря
самостоятельному активному осмыслению взаимоотношений, норм и правил,
формируются определенные взгляды и убеждения.
По результатам исследования, студентов можно условно разделить на
несколько обособленных групп (рис. 1):
1. Студенты, занимающиеся спортом, в том числе и спортом высших
достижений. Эти юноши и девушки упорно тренируются, постоянно
повышают свое мастерство, добиваются высоких спортивных результатов. Они
дисциплинированы, подчиняют свой рабочий день главной цели (иногда даже
в ущерб личным интересам).
2. Студенты, которые осознают положительное влияние спорта и
физических упражнений для личного здоровья. Занятия физическими
упражнениями для них являются обязательными и регулярными в спортивных
группах, кружках, клубах по интересам, самостоятельно, выбирая для этого тот
или иной вид спорта или систему физического совершенствования.
3. Студенты, которые занимаются физическими упражнениями, но не
регулярно. Они ленивые, любят, а иногда даже увлекаются различными
модными «системами» и вскоре бросают их. К данной группе студентов
относятся болельщики и «знатоки» спорта.
4. Студенты, которые осознают лечебное воздействие физической
культуры на здоровье человека, но практически ничего не делают для
использования с этой целью физических упражнений. Они хвастаются своим
природным здоровьем, силой, ловкостью и т.д.
5. Студенты со слабо выраженным интересом к занятиям физическими
упражнениями. Как правило, это безвольные и инфантильные люди, которые не
верят в свои силы, ищут легких путей для достижения оздоровительных
эффектов.
6. Студенты, которые считают, что они здоровы и физическая работа,
которую они постоянно выполняют, их удовлетворяет и не требует
дополнительных занятий физическими упражнениями. Они откровенно
выражаются против спорта, рассматривая его как шалость.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

79

7. Студенты с совершенно безразличным отношением к физической
культуре. Они имеют ложное представление о пользе физических упражнений
для здоровья человека, игнорируют их. Предпочитают тишину, покой и
физическую бездеятельность. В подавляющем большинстве лица болезненные,
вялые, слабые.
12,3%
26,9%
15,7%
19,3%
11,2%
8,3%
6,3%
9,3%
27,7%
17,9%
13,1%
13,5%
8,4%
10,1%
0
5
10
15
20
25
30
ФЭФ УЭФ
1
2
3
4
5
6
7

Рис. 1. Соотношение важных факторов по самосовершенствованию
студентов ФЭФ и УЭФ

Таким образом, студенческий возраст - это возраст интенсивного
формирования личности. Поиск и решение морально-этических, эстетических,
научных, общекультурных, политических и экономических проблем,
формирующих личность, определяют ее характер, мировоззрение, личное «Я».
В этот период молодой человек овладевает комплексом взрослого, включая
такие роли как общественно-политические, профессионально-трудовые и
другие.
Естественно, что поиск своего призвания соединяется с определенной
необразованностью, эмоциональными травмами, импульсивностью,
переоценкой своих возможностей, а в ряде случаев разочарованием. То есть,
имеет место определенная психическая дисгармония. Желание и стремление у
молодых людей в своем развитии опережают развитие воли и характера. В
таких условиях они не всегда в состоянии погасить всякие надменные желания
и стремления, им не хватает социальной зрелости.
Несомненно, что для формирования любой из указанных черт характера
существуют множество психолого-педагогических приемов и средств, которые
опосредованно, через преподавателя, оказывают определенное влияние на
студента. Однако средства физического воспитания по своим эффектам,
безусловно, превышают все остальные, потому привлекают в этот процесс

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

80

компоненты не только умственной деятельности, но и физического
напряжения.
Многочисленные исследования и наблюдения свидетельствуют о том, что
именно студенческий возраст (17-25 лет), является возрастом, когда
практически завершается формирование организма человека, и все физические
качества имеют наиболее благоприятные условия для их совершенствования. В
планировании самостоятельных занятий обязательно должны быть показатели,
характеризующие физиологическое состояние и функциональную
подготовленность (антропометрические измерения, тесты, пробы), и
результаты тестирования в контрольных упражнениях, отражающих уровни
общей и специальной физической подготовки. Все это обеспечивает процесс
самосовершенствования, где необходимым условием управления является
обязательная регистрация тренировочных нагрузок. С этой целью следует вести
личный дневник, в котором отражены результаты нагрузки, что позволит
оценить действенность избранных средств и при необходимости вносить
личные коррективы (рис. 2). Следует наблюдать за состоянием своего
организма в процессе занятий, наиболее информативными из них будут –
самочувствие, работоспособность, сон, аппетит, частота пульса и сроки
его восстановления.

Рис. 2. Дневник самоконтроля студента
Именно Дневник самоконтроля поможет следить за своим здоровьем,
продвигаясь шаг за шагом к сознательной систематической деятельности,
направленной на формирование культуры здравоохранения.
В общем, студентам, привлеченным к систематическим занятиям
физическими упражнениями, присуща уверенность в поведении, у них

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

81

формируется стереотип распорядка дня, и, как следствие, развиваются
престижные установки, высокий жизненный тонус. Как правило, у таких
студентов более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, они
энергичны, оптимистичны, с высоким уровнем настойчивости и решимости.
Студенты, которые регулярно посещают дополнительные занятия по
физическому совершенствованию, более собраны, исполнительны, легче
контактируют, способны к самосовершенствованию.
Процесс физического воспитания или физического
самосовершенствования подчиняется определенным задачам обучения и
самовоспитания, которые дают наибольший полезный эффект. Желание к
самосовершенствованию проявляется благодаря осознанию необходимости
заниматься физическим самовоспитанием. Среди традиционных физических
упражнений, которые используются с целью физического
самосовершенствования наиболее популярными и доступными оказались
единоборства, оздоровительный бег, плавание, атлетическая и
ритмическая гимнастика (рис. 3).
19%
32%
38%
18%
27%
единоборства
аэробика
плавание
оздоровительный
бег
атлетическая
гимнастика

Рис. 3. Самые популярные виды физических занятий для
самоусовершенствования студентов ОНЭУ

Наиболее эффективным является выполнение физических упражнений на
свежем воздухе. Для занятий ритмической гимнастикой характерна высокая
эффективность упражнений, их доступность и эмоциональность, а музыкальное
сопровождение – это эмоциональный стимул к движениям. Известно, что
каждому человеку присущ свой индивидуальный ритм и выбор упражнений,
которые определяются его психологическое состояние.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

82

Выводы
Для эффективного управления процессом физической подготовки
студентов необходимо внедрение ряда указанных методов и форм организации
физической подготовки и самотренировки студенчества, при постоянном
мониторинге, контроле и корректировке этого процесса. Невозможно судить о
физической культуре личности, опираясь только на развитие его физических
возможностей, без учета ее мнений, чувств, ценностных ориентаций,
направленности и степени развития интересов, потребностей, убеждений.
Следует также подчеркнуть, что здоровье каждого человека не может быть его
личным делом. Это большая гражданская ценность, общенародное достояние.
Вот почему молодежь должна бережно относиться к здоровью, как к своему,
так и к здоровью других.
Библиография:
1. Волков, В.Л. Основы профессионально-прикладной физической подготовки
студенческой молодежи / В.Л.Волков. М.: Украина, 2004. 82 с.
2. Канишевский, С.М. Научно-методические и организационные основы физического
самосовершенствования студенчества / С.М.Канишевский. М.: ИЗМН, 1999. 270 с.
3. Маглеваный, А.П. Организм и личность. Диагностика и управления /
А.П.Маглеваный, В.М.Белов, А.В.Котова. М.: «Медицинская газета Украины», 1998. 250 с.


РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ
СРЕДСТВАМИ ХИП-ХОПА

Мандражеева О.О., Днепропетровский государственный институт физической
культуры и спорта, Днепропетровск
Пуздря Т.В., Днепропетровский государственный институт физической
культуры и спорта, Днепропетровск

Keywords: hip-hop, popular dance direction the world championship, world cups.

Summary. Modern competitive hip-hop today is a bright and exciting spectacle, and is the
most popular dance styles around the world, in which are held world
championships and world cups.

Актуальность. Hip-hop - одно из ведущих направлений современных
танцев, порожденное культурой большого города. Основными элементами
техники этого стиля являются «кач» тела, прыжки, падения, вращения и легкие

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

83

акробатические движения. Весьма динамичный танцевальный стиль,
сочетающий в себе акцентирование отдельных частей тела (головы, рук и ног) и
элементы движений из повседневной жизни. Хип-хоп является одним из самых
доступных, ярких и популярных стилей современного танца. Этот танец,
ставший культовым, превратившийся в целый пласт современной культуры,
включающий в себя различные составляющие: музыку, граффити,
определенный стиль одежды, с каждым годом развивается по линии
усложнения, увеличения скорости и хореографии. Современный конкурсный
хип-хоп сегодня представляет собой яркое, захватывающее зрелище и является
самым популярным танцевальным направлением во всем мире, по которому
проводятся чемпионаты мира и мировые кубки. Хип-хоп в настоящее время
является ведущим танцевальным направлением, этот стиль современного танца
приобрел огромную популярность во всем мире. На сегодняшний день
существует большое количество различных стилей: Street jazz (уличная
импровизация), New style school, Брейк-данс, Old School, Паппинг, Крамп,
Флексинг, C-Walk, Turfing, Locking и т.д.
Цель работы Экспериментально обосновать систему занятий с
элементами хип-хопа, способствующих развитию координацийних
способностей девочек 7-8 лет на занятиях по физическому воспитанию.
Задачи работы:
1. Определить уровень развития координационных способностей девочек
7-8 лет.
2. Определить уровень физического развития девочек 7-8 лет.
3. Определить характер влияния средств хип-хопа на развитие
координационных способностей у девочек 7-8 лет.
Объект исследования Развитие координацийних способностей девочек 7-
8 лет на занятиях по физическому воспитанию.
Предмет исследования Развитие координацийних способностей девочек
7-8 лет средствами хип-хопа в системе занятий по физическому воспитанию.
Для решения задач исследования нами использовались следующие
методы:
1. Анализ научно-методической спортивной литературы (было
проанализировано 38 литературных источников).
2. Педагогическое наблюдение (позволил получить фактический материал
по исследуемому процессу, для определения путей совершенствования учебного
процесса с помощью средств хип-хопа).

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

84

3. Педагогическое тестирование (включило в себя 3 теста «Прыжки на
разметку», «Бег к пронумерованным набивным мячам» и «Ходьба с хлопками
ладонями в заданном ритме»).
4. Медико-биологическое тестирование (включило в себя тест
«Статическое равновесие по методике Явроцкого» и масса - ростовой индекс
Кетле).
5. Математико-статистическая обработка результатов (включил расчеты
среднего арифметического (Х) и ошибку среднего арифметического (m)).
Организация исследования. Исследования проводились в период с
декабрь 2011 по апрель 2012 года на базе СШ № 63 г. Днепропетровска. В
исследовании принимали участие девушки 7-8 лет. Исследования проводились в
4 этапа:
1-й этап. Проводился анализ научно-методической литературы по
проблемам развития координационные способности девушек 7-8 лет,
занимающихся уроками физически культуры. Подбирались методы
исследования;
2-й этап. Определялся исходный уровень развития координационных
способностей девочек 7-8 лет, была разработана система развития
координационных способностей с помощью средств хип-хопа.
3-й этап. Проводился педагогический эксперимент и наблюдение за
учебно - тренировочным процессом.
4-й этап. Определялся уровень эффективности предложенной системы,
проводилась математико-статистическая обработка результатов исследования,
формирование выводов.
Обоснование системы развития координационных здибностеи у
девушек 7-8 лет средствами хип-хопа
Была разработана система упражнений с элементами хип-хопа, которая
применялась в экспериментальной группе и была направлена на развитие
координационных способностей девочек 7-8 лет. Упражнения были направлены
на развитие статического равновесия, на регуляцию пространственно-
временных и динамических параметров движений, способностей к
ориентированию в пространстве и чувства ритма. Мы скомплектовали две
группы: экспериментальную и контрольную. Девушки занимались 2 раза в
неделю физической культурой, а 1 раз занимались хип-хопом. В контрольной
группе упражнения на развитие координационных способностей выполнялись в
подготовительной части урока. В экспериментальной группе мы предложили

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

85

урок физической культуры с элементами хип-хопа, направленные на развитие
координационных способностей: 2 раз в неделю девушки занимались на уроках
физической культуры, а 1 раз в неделю занимались по экспериментальной
системе, включающей упражнения статического и динамического характера. В
подготовительной части проводилась танцевальная разминка, в основной части
изучались основные движения хип-хопа и танцевальных комбинаций, в
заключительной части использовались танцевальные игры.
Общие признаки: в подготовительной части содержание комплексов ЗРВ
и общеразвивающих упражнений в движении не отличались, а также девочки
экспериментальной группы посещали 2 раза в неделю обычные уроки
физической культуры, как и девушки контрольной группы.
Отличительные признаки: в подготовительной части комплекс ОРУ
проводился под музыку, в основной части изучались базовые шаги хип-хопа и
танцевальные комбинации в заключительной части использовались подвижные
игры с танцевальной направленностью.
Таблица 1.
Название
базового
движения
Содержание
Bounce (кач) И.п. - стойка ноги врозь;1-наклон вправо;2-и.п.;3-4 -тоже влево;- это
упражнение можно выполнять по диагонали в разные стороны.
Running man
(бегущий
человек)
И.п.-о.с.И- согнуть правую вперед;1-выпад на правой, скольжение
левой назад; и-2 то же левой; 3-4 то же.
Criss cross И.п. – широкая стойка ноги врозь;и- ноги накрест правая вперед; 1-
ноги врозь; и-2 то же левой;3-4 то же.
Robocop И.п.-о.с;и -права вперед;2-о.с.,согнуть левую;3-4 тоже.
Crab И.п.- стойка ноги врозь, носки вовнутырь;1- носки наружу;2-
и.п.;3-4 тоже влево.
Harley shake
(рух плечима)
И.п. - стойка ноги врозь;1- поднять правое плечо вперед; и- и.п.; 2-
поднять правое плечо вправа; и- и.п.; 3-4 тоже левым.
Sham rock И.п.- о.с.;1- ноги врозьправой; и- поворот на 180 градусов; 2-
подставить правую; и- подняться на носки; 3-4 то же левой.
Back jump И.п.- о.с.;1- правая вперед, носок на себя; 2- о.с.; 3-4 тоже.
Monastery И.п. - стойка ноги врозь;1- правая на носок, колено влево,
2-и.п.; 3-4 то же.

Сравнительный анализ уровня развития координационных
способностей у девочек 7-8 лет. В результате проведенных исследований было
выявлено, что после педагогического эксперимента показатели длины, массы

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

86

тела и индекса Кетле у девочек экспериментальной и контрольной групп
несущественно увеличились. По показателям длины тела наблюдается
практически одинаковый прирост результатов у девочек 7-8 лет как в
экспериментальной, так и в контрольной группах. Величины прироста данных
показателей соответствуют возрастным нормам. Исследование статического
равновесия показало, что у девочек 7-8 лет его уровень в контрольной группе
стал значительно выше, в экспериментальной же группе анализируемые
показатели увеличились незначительно. В результате проведеного эксперимента
было выявлено, что уровень координационных способностей девочек 7-8 лет
экспериментальной группы значительно повысился по сравнению с
контрольной. Особенно ярко это отражается в результатах теста по определению
пространственно-временных и динамических параметров движения (прыжки на
разметку) (р <0,05); в тесте на «ориентирование в пространстве» (бег к
пронумерованным набивным мячам) (р <0,0001) и в тесте на «чувство ритма»
(ходьба с сплескуванням ладонями в заданном ритме) (р <0,001). Это можно
объяснить тем, что в экспериментальную систему были включены упражнения с
элементами хип-хопа, а также активный отдых во время подготовки к
следующим видам программы
Выводы
На основе полученных данных сформулированы следующие выводы:
1.Анализ специальной литературы позволил изучить методику развития
координационных способностей девочек 7-8 лет и изучить пути их
усовершенствования.
2. Разработаны комплексы средств и методов направленных на развитие и
совершенствованием координационных способностей девочек 7-8 лет
экспериментальной группы.
3. Используя разработанные комплексы базовых движений хип-хопа,
комбинаций и музыкальных игр, которые были направлены на развитие и
совершенствование координационных способностей девочек 7-8 лет, это
споспособствовало улучшению результатов исследования в экспериментальной
группе: тест «Прыжки на разметку" улучшился на 48%, тест «Бег к
пронумерованным набивных мячам» улучшился на 7,8%, тест «Ходьба с
хлопками в ладони с заданном ритме» улучшился на 50%.
4. Определили характер влияния средств хип-хопа на развитие
координационных способностей у девочек 7-8 лет.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

87

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об
эффективности разработанной системы развития координационных
способностей девочек 7-8 лет с элементами хип-хопа.

Библиография:
1. Методичні рекомендації з гімнастики для студентів інститутів фізичної культури
і спорту:./Ю.Ю. Борисова, И.В. Мохова, А.В. Федоряка.-Дніпропетровськ. 2010.
2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. - М.: Физкультура и спорт,
2001. 114 сИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА


Младов В., студент, Филиал Национального исследовательского
университета, Московский энергетический институт, Смоленск, Россия
Соколова Т.М., канд. пед. наук, доцент, Филиал Национального
исследовательского университета, Московский энергетический институт,
Смоленск, Россия

Keywords: health mode of life, content-analysis, gender distinction.

Summary. This article deals with the results of author research about polytechnic student’s
idea of health mode of life. The authors give the data reflecting gender
distinction in understanding the problem and also the idea of personal qualities,
necessary for health mode of life.

Современные отечественные исследования в области здравоохранения,
психологии и физической культуры показывают, что на данный момент
состояние здоровья нации существенно ухудшилось за последние десятилетия.
На него оказывают влияние, как внешние факторы, так и образ жизни самого
человека. Последствия неправильного образа жизни все чаще сказываются
губительно для здоровья. В научно-методической литературе даже среди
крупнейших специалистов в данной области нет ни единого мнения о сущности
и содержании самого понятия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ), что порождает
неоднозначность его трактовок и множество разнообразных рекомендаций по
способам его соблюдения. Если у человека нет четкого представления о

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

88

сущности и содержании определенного понятия, его действия, связанные с
этим понятием, не будут направлены в правильное русло. Поэтому нам
представляется особенно важным изучение понимания современной
студенческой молодежью самого определения «ЗОЖ», позволяет судить об
уровне знаний и заинтересованности молодежи в организации собственного
образа жизни с учетом сохранения своего здоровья и поддержания высокого
уровня собственной работоспособности.
Целью работы является оценка базовых представлений о понятии
«ЗОЖ» студентами филиала МЭИ в городе Смоленске, а также особенности
понимания структурных компонентов этого понятия и представления о
личностных качествах человека, соблюдающего здоровый образ жизни.
Объект исследования: структура понятия ЗОЖ у современных
студентов.
Предмет исследования: особенности представлений о здоровом образе
жизни и личностных характеристиках индивида, ведущего здоровый образ
жизни.
Задачи исследования: изучить научно-методическую литературу,
касающуюся теоретических основ ЗОЖ, имеющиеся на сегодняшний день
классификации исследуемого понятия, а также особенности методов
исследования личностных представлений в современной психологии; провести
исследование представлений о понятии ЗОЖ среди студентов СФ МЭИ
методом контент-анализа; на основе анализа полученных результатов сделать
выводы об особенностях представлений современных студентов о понятии
«Здоровый образ жизни».
Нами были использованы следующие методы исследования: анализ
научно-методической литературы по проблеме исследования; исследование
представлений о ЗОЖ, а также личностных качеств, связанных с ним, методом
контент-анализа. Студентам были предложены бланки, в которых
требовалось написать небольшое сочинение, ответив в развернутой форме на
следующие вопросы: Что, по вашему мнению, включает в себя понятие
«здоровый образ жизни»?; Какие способы соблюдения здорового образа жизни
Вы применяете? Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать
человек, ведущий здоровый образ жизни?; методы статистической
обработки полученных данных, включающие метод выбора из текста фонем
(синонимов или синонимичных словосочетаний), их обобщения с помощью


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

89

синтеза и сравнения ранговым методом, осуществляемым посредством
математических подсчетов.
В ходе исследования было опрошено 60 человек 1-го курса, среди
которых 40 юношей (17-21 год) и 20 девушек (17-19 лет).
На основе полученных данных мы сделали вывод, что в понятии
современных студентов здоровый образ жизни – это, прежде всего, отсутствие
вредных привычек (алкоголизм, табакокурение, наркомания и т. п.). На рисунке
1 показаны различия между представлениями юношей и девушек.


Рис. 1. Результаты данных контент-анализа о понятии «Здоровый
образ жизни» в представлениях студентов СФ МЭИ

Мы видим, что отсутствие вредных привычек для юношей является более
важным аспектом в соблюдении ЗОЖ, чем у девушек, соответственно, 60% и
30%. По-видимому, наличие вредных привычек для молодых людей более
актуально, чем для девушек, поскольку, согласно данным ВОЗ, среди лиц,
имеющих вредные привычки, преобладают мужчины, хотя в последние
десятилетия женщины их активно «догоняют».
В то же время, можно отметить, что в юном возрасте понятия о
злоупотреблении очень расплывчаты, поэтому со временем влияние вредных
привычек усиливается и уже поддается констатации.
Второе место в рейтинге занимает здоровое питание. Здесь выявлено,
что для девушек этот аспект более важен, чем для юношей. Очевидно, молодые
люди меньше внимания уделяют качеству и количеству пищи, поскольку для
них наиболее важным аспектом является чувство сытости и вкус еды. Им
нужно обильно питаться, чтобы восполнять энергозатраты в повседневной

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

90

жизни. Это приводит к тому, что юноши зачастую потребляют
высококалорийную или некачественную пищу, не соблюдая также режим ее
приема. Как следствие, среди населения растет количество мужчин с
избыточным весом, и все чаще мужчины подвергаются сердечным
заболеваниям, связанным с повышенным содержанием холестерина и сахара в
крови. С другой стороны, сбалансированное питание для девушек является
чрезвычайно важным компонентом ЗОЖ, т.к. оно позволяет поддерживать
фигуру и сохранять красоту тела, а красота для девушек – один из самых
важных показателей состояния здоровья. Поэтому очень популярны
разнообразные диеты, которые устанавливают определенный режим приема
пищи, позволяют скинуть лишний вес, налаживают работу организма,
понижают уровень содержания холестерина и сахара в крови и т. п.
Третье место в анализе понятия о ЗОЖ занимает занятие спортом. Мы
снова наблюдаем большую разницу между мнениями юношей и девушек. У
юношей занятие спортом занимает более высокую позицию. Это связано с тем,
что юноши более склонны к активности и потребности в движении. При
данных условиях они применяют свои склонности и реализуют себя в этой
деятельности. Самореализация – один из наиболее важных аспектов в жизни
мужчин, поэтому занятие спортом очень популярно и престижно среди
молодых людей. У девушек не столь выражено стремление к соревнованиям,
сколько стремление к жизненному благополучию и к студенческому возрасту
их потребность в двигательной активности существенно снижается. Поэтому
занятие спортом привлекает гораздо меньше лиц женского пола и в
большинстве случаев не рассматривается ими как важный компонент
соблюдения ЗОЖ.
Далее 4-7 места занимают физическая форма, полноценный сон, режим
дня и умеренные нагрузки. Интересно заметить, что для девушек важнее сам
режим дня и полноценный сон, а для юношей важнее поддержание себя в
хорошей физической форме и немногие при этом задумываются о
размеренности физических нагрузок. Объяснить это можно тем, что мужская
энергия трансформируется в физическую силу и требует определенных
физических нагрузок, поэтому для мужчины важно расходовать свою энергию
для поддержания себя в хорошей физической форме. Девушки наоборот,
предпочитают сохранять энергию для хорошей работоспособности в течение
дня.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

91

Личная гигиена занимает лишь 8-е место в рейтинге, т.к. этот аспект
наиболее важен для девушек (30%), которые по своей натуре более
чистоплотны, у юношей же он составляет всего 12,5%. Столь низкая позиция
этого аспекта может быть объяснена тем, что студенты выделяют его не
столько как компонент соблюдения ЗОЖ, сколько как простую социальную
норму, а потому отдали предпочтение другим, более важным, по их мнению,
компонентам.
Последние три позиции в рейтинге занимают закаливание, избегание
вредоносных факторов и позитивное настроение. Эти факторы, также
немаловажные для соблюдения ЗОЖ, были упомянуты наименьшим
количеством человек.
Так же мы получили данные о качествах, которыми, по мнению
студентов, должен обладать человек, соблюдающий ЗОЖ, представленные на
рисунке 2.

Рис. 2. Результаты данных контент-анализа о представлениях студентов
СФ МЭИ о качествах личности человека, ведущего здоровый образ жизни

Мы видим, что наиболее выраженным качеством человека, ведущего
здоровый образ жизни, по мнению студентов, является целеустремленность.
Студенты считают это качество важным, т.к. для того, чтобы тщательно
соблюдать здоровый образ жизни, нужно задаться целью и следовать ей всю
свою жизнь. Однако необходимо отметить, что абсолютно здорового человека в
мире существовать не может, каким бы ни был его образ жизни, и каждый
достигает этой цели в большей или меньшей степени.
Второе и третье места занимают сила воли и терпеливость. Несмотря на
то, что между ними большой разрыв, в данном случае они взаимозаменяемы,
т.к. без терпеливости не может быть силы воли. Эти качества важны, поскольку

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

92

они подразумевают самоотверженность, отказ от удовольствий, несущих угрозу
здоровью и применение способов укрепления здоровья, требующих терпения и
выдержки, например зарядка, закаливание, бег по утрам и т п. Из этого можно
заключить, что наиболее важным качеством человека, ведущего здоровый
образ жизни, студенты считают силу воли – волевой компонент личности.
Далее качества располагаются неравномерно по половому признаку. К
примеру, такие качества как самоконтроль, отказ от вредных привычек, ум,
воспитанность, принципиальность и ответственность были выделены
исключительно юношами, а стрессоустойчивость, дружелюбие, красота,
спокойствие и самолюбие были выделены преимущественно девушками.
Это еще раз доказывает, насколько различны понятия юношей и девушек
о здоровом образе жизни в целом и что касается качеств, то юноши в большей
степени называют те качества, которые необходимы человеку, чтобы построить
свой образ жизни с точки зрения поддержания высокого уровня здоровья и
работоспособности. Девушки же в основном называют те качества, которые
человек достигает с помощью организации своей жизни с точки зрения
сохранения и поддержания здоровья. Таким образом, для юношей здоровый
образ жизни – это, прежде всего, деятельность, а для девушек – результат этой
деятельности.
Выводы
В качестве наиболее важных компонентов соблюдения ЗОЖ студенты
выделили отсутствие вредных привычек, здоровое питание и занятие спортом,
что говорит о четкости их представлений, хотя и различных по гендерным
признакам.
Наиболее выраженными качествами человека, ведущего здоровый образ
жизни, студенты сочли целеустремленность, силу воли и терпеливость, из чего
следует, что преимущественно студенты предусматривают в качествах
личности, ведущей ЗОЖ, в первую очередь, волевой компонент. Представления
о структуре качеств личности также различны по гендерным признакам.
Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

93

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛЕЙБОЛА

Помогаева И., ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия
Соломченко М.А., к.п.н., доцент, ФГББОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,
г. Орел, Россия

Keywords: students, volleyball, fitness, health.

Summary. The work is dedicated to attracting students to actively participate in sports and
the assimilation of the principles of a healthy lifestyle. Using the developed and
experimentally validated training program volleyball college and university
students expands the possibilities for improving the process of physical
education, can significantly increase the level of preparedness and improve the
health of students.

В настоящее время слабая заинтересованность основной массы
молодежи, обучающейся в нефизкультурных вузах, в постижении ценностей
физической культуры и спорта, укреплении своего здоровья, осознании роли
двигательной активности для достижения жизненных и профессиональных
целей, приобретении личного опыта творческого использования средств и
методов физической культуры является причиной систематических пропусков
учебных занятий, снижению уровня физического состояния студентов.
На основании анкетирования выяснилось, что многие студенты
занимаются физической культурой только на занятиях в университете, то есть
1-2 раза в неделю и, в основном, для получения зачета. На вопрос: «Ваше
отношение к занятиям физкультурой и спортом?» 32% студентов ответили, что
занимаются систематически, 59% – занимаются нерегулярно и 9% – не
занимаются вообще.
На вопрос: «Что Вам не нравится на занятиях по физическому
воспитанию?» почти 90% студентов ответили: принудительность, скучно, не
интересно, мало подвижных и спортивных игр. Из 422 опрошенных 275
человека, т.е. 65% студентов, хотели бы заниматься спортивными играми.
Основными мотивами занятий тем или иным видом спорта назывались,
как «Нравится», «Хочу научиться играть», «Интересно», «Хочу с пользой
проводить свободное время». У девушек на первом месте стоят такие ответы,
как «Хочу улучшить фигуру», у юношей «Хочу укрепить здоровье» и


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

94

«Поддерживать спортивную форму». Эти причины составляют 90% общей
дисперсии выборки.
Детально проанализировав учебную программу занятий физической
культурой, определив недостаточную степень ее эффективности, изучив
мотивы и потребности студентов-гуманитариев в различных формах
двигательной активности и убедившись в популярности спортивных игр,
оценив материально-техническое обеспечение и уровень квалификации
преподавательского состава кафедры физического воспитания, было принято
решение разработать вариант программы, основанный на преимущественном
использовании средств волейбола.
Выбор был сделан в пользу волейбола по нескольким причинам: эта
спортивная игра популярна среди студентов различных факультетов; для
занятий не требуется сложное оборудование и инвентарь; характер игровой
деятельности предъявляет повышение требования к развитию систем и
функций организма студентов, что позволяет при регулярных занятиях
получать положительный тренировочный эффект; занятия волейболом
способствует развитию у студентов-гуманитариев качеств, необходимых в
будущей профессиональной деятельности (умение взаимодействовать в
коллективе, способность адекватно реагировать на внезапно изменяющуюся
ситуацию и т.д.); наличие в преподавательском составе кафедры физического
воспитания нескольких опытных преподавателей-игроков.
Программа занятий волейболом для студентов 1 курса включает в себя 10
часов теоретических занятий и 122 часа практических. Последовательность
изучения материала традиционная: вначале осуществляется обучение тому или
иному элементу игры, затем его закрепление и совершенствование,
завершающееся контрольным выполнением. В отличие от традиционной
программы в практическом разделе, выделены отдельной строкой эстафеты с
элементами волейбола, а также проведение учебных игр. Проведение
соревнований разрабатывается по специальному плану. Эстафеты с
применением элементов волейбола – эмоциональные групповые упражнения,
которые позволяют в соревновательной форме закреплять и совершенствовать
техническую подготовленность.
В предлагаемой нами учебной программе учтены некоторые недостатки
традиционной программы, что позволило: сократить неэффективное
использование и потерю учебного времени до 5-10 мин и, следовательно,
увеличить моторную плотность занятий на 20-25%; придать распределению

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

95

различных видов физических упражнений целенаправленный, спортивно-
тренировочный характер; увеличить количество смешанных аэробно-
анаэробных упражнений повышенной координационной сложности большой и
максимальной нагрузочной величины на 10-15%.
Студенты контрольной группы (15 человек) занимались физической
культурой по традиционной программе, студенты экспериментальной группы
(15 человек) осваивали разработанную программу, базирующуюся на
преимущественном (65-70%) использовании средств волейбола. Для
определения уровня физической подготовленности использовать 6 тестов,
которые широко применяются в программах по физической культуре.
Проследив динамику показателей физической подготовленности
студентов в течение года, мы можем констатировать тот факт, что уровень
рассматриваемых критериев, занимающихся и не занимающихся волейболом,
за учебный семестр изменяется в разной степени.
Такие показатели, как результаты времени в беге на 100 м, челночном
беге 92 м, бросках медицинбола, прыжке вверх и подтягивании претерпевают в
экспериментальной группе значительные изменения (значения t критерия
Стьюдента, превышающие необходимые значения, в таблице 2 подчеркнуты) за
рассматриваемый период.
Результаты выполнения тестов, характеризующих скоростные
способности студентов (бег на 100 м и челночный бег 92 м), улучшились на
1,33 секунды и 1,9 секунды соответственно в экспериментальной группе и
немного ухудшились на 0,3 секунды и 0,92 секунды в контрольной группе
соответственно.
Правильное распределение объема и интенсивности физической нагрузки
на занятиях приводит к положительной динамики в экспериментальной группе
значений таких критериев физической подготовленности как: челночный бег,
бег 100 м, бросок мяча весом 1 кг, подтягивание. Это объясняется тем, что
волейбол характеризуется, как скоростно-силовой вид спорта и занятия
проводятся целенаправленно, а их последовательность носит тренировочный
характер.
В результатах теста на сгибание-разгибание рук в висе, произошло
достоверное увеличение среднего значения в экспериментальной группе от 9,8
до 15,88 раз (Р < 0,05), в контрольной группе результат практически не
изменился.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

96

Результаты выполнения прыжка вверх с места в экспериментальной
группе увеличились на 3,5см, а в контрольной уменьшилось на 1,3 см.
Длина броска мяча весом 1 кг в контрольной группе немного
уменьшилось на 0,3 м, а в экспериментальной отмечено увеличение на 2 м.
Систематические занятия в течение учебного года по программе, с
преимущественным применением средств волейбола, приводит к тому, что
значение целого ряда параметров физической подготовленности начинает
изменяться весьма значительно. В целом за рассматриваемый период занятий в
экспериментальной группе достоверно улучшились 5 из 6 параметров
физической подготовленности.
Оказалось, что исходный уровень технической подготовленности
студентов экспериментальной и контрольной групп примерно одинаков, без
статистически достоверных отличий по всем рассматриваемым параметрам.
Регулярные занятия волейболом в течение учебного года привели к
улучшению результатов выполнения тестов, характеризующих уровень
технической подготовленности студентов. Например, средний результат
выполнения передачи над собой сверху и снизу двумя руками из 10 раз в
экспериментальной группе увеличился соответственно с 5,72 и 4 раза до 9,8 и
9,4 раза, а в контрольной группе практически не изменился или даже немного
снизился.
Возрос результат выполнения таких тестов, как подача, нападающий
удар, передача на точность. В начале эксперимента из 10 попыток выполнения
подачи обе группы находились примерно на одинаковом техническом уровне
(даны средние значения) – 2,76 и 2,0 раза, но по окончанию эксперимента в
экспериментальной группе значение этого показателя резко выросло до 7,8 раз,
а в контрольной осталось без изменения.
Такие сложные технические приемы волейбола, как нападающий удар и
блокирование в обеих группах находились на низком уровне (из 10 попыток
2,84 и 1,12 раз в экспериментальной; 2,8 и 0,96 раз в контрольной группах).
После занятий волейболом в экспериментальной группе значение этих
показателей возросли до 7 и 5,16 раз, в контрольной остались на том же уровне.
В целом повышение уровня технической подготовленности студентов более
выражено в экспериментальной группе.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют
утверждать, что выполнение в учебном году оздоровительной программы
занятий волейболом, содержащей в себе элементы спортивной тренировки,

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

97

позволяет улучшить уровень физической и технической подготовленности
студентов, которое по большинству рассматриваемых параметров начинают
статистически достоверно превосходить своих сверстников, занимающихся по
традиционной программе.
Полученные в ходе эксперимента количественные значения таких
критериев, как челночный бег 92 м, подтягивание, прыжок вверх с места,
бросок мяча весом 1 кг, передача мяча сверху, снизу, на точность, подача мяча,
целесообразно использовать в качестве показателей тренировочного эффекта
занятий волейболом.
Количественные характеристики физического состояния в
экспериментальной группе с ниже среднего (5 баллов) стали составлять – 12
баллов (средний уровень), что дает основание утверждать о перспективности
использования спортивных технологий в вузовском учебном процессе.
Результаты исследования, проведенного для разработки наиболее
эффективного варианта занятий волейболом и определения степени их
воздействия на уровень физического состояния и технической
подготовленности студентов, позволили: экспериментально подтвердить
высокую эффективность годовой учебной программы игровой направленности,
в которой акцент сделан на получение развивающего и оздоровительного
эффекта (возрастает ЖЕЛ с 54 до 58 мг – на 1 балл по оценочной шкале, на 7
единиц или 1 балл увеличился критерий, характеризующий силовые
способности занимающихся, улучшается деятельность сердечнососудистой
системы с исходного уровня 1 балл до конечного – 5 баллов); установить, что
разделение тренировочных упражнений по специализированности,
направленности, сложности и величине, дающее дополнительные возможности
для целенаправленного планирования, контроля эффективности проведения и,
при необходимости, своевременной коррекции процесса занятий волейболом
(сокращается неэффективное использование времени с 25 до 10-5 минут)
весьма перспективно; определить, что для контроля уровня физической
подготовленности занимающихся наиболее пригодны такие тесты, как
челночный бег 92 м, подтягивание, бросок мяча весом 1 кг, прыжок вверх с
места; утверждать, что выполнение развивающе-оздоровительной программы
занятий волейболом приводит к более выраженному (на 50-70%), чем при
выполнении традиционной программы, повышению уровня технической
подготовленности студентов, контролировать который целесообразно с
помощью таких тестов, как передача мяча над собой сверху, снизу, передача

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

98

мяча на точность, подача, блокирование и нападающий удар; отметить, что
высокая оздоровительная направленность разработанной программы
проявилась в увеличении уровня физического состояния студентов-
волейболистов 1 курса (СГИ) за учебный год увеличился с 5 (ниже среднего) до
12 (средний уровень) баллов, что значительно отличается от занятий по
традиционной программе, в результате которых этот параметр у студентов
почти не изменился; отметить тот факт, что пропуски академических занятий в
учебном году, с введением программы игровой направленности, сократились
по неуважительным причинам в экспериментальной группе с 14 до 2%, а
уровень заболеваемости ОРЗ снизился с 15% до 9%.
Таким образом, введение в учебный процесс спортивной тренировки по
волейболу увеличивает возможность целенаправленного воздействия на
физическое развитие, работоспособность, функциональные возможности
студентов, уровень их здоровья.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮШЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

Стрелецкий А., студент, Государственный Университет Физического
Воспитания и Спорта, Кишинев.
Гримальский Д., учитель физ.восп. им. Н. Гоголя, Басарабяска.
Гримальский Т., доктор, профессор, Государственный Университет
Физического Воспитания и Спорта, Кишинев.

Cuvinte cheie: învăţămînt gimnazial şi liceal, tehnologia instruirii, formarea şi menţinerea
sănătăţii, sănătatea vitală şi psihofizică, nelinişte, stare depresivă, frecvenţa
maximală a mişcării.
Rezumat. În articol sunt supuse spre examinare tehnologii de instruire a elevilor
învăţămîntului gimnazial şi liceal privind formarea competenţelor în menţinerea
sănătăţii vitale şi psihofizice. Cercetarea sociologică şi constatativă a dat
posibilitate de a stabili comportamentul elevilor faţă de starea sănătăţii, nivelul
senzaţiilor de nelinişte şi depresie. S-a investigat starea funcţională a sistemului
neuro-muscular şi valoarea cunoştinţelor teoretice a componentelor tehnologiei de
formare şi menţinere a sănătăţii elevilor în procesul de învăţămînt de educaţie
fizică.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

99

Актуальность. Реализация содержания модернизированного
куррикулума физического воспитания требует от учителя знание и умение
использование передовых дидактических теорий и технологии здоровье-
сберегаюшей направленности с целью актуализации у школьников
концептуальных знаний, психомоторных способностей, ценностных
отношений, тем самым стимулируя мотивационную сферу ученика с тем, чтобы
самостоятельно и рационально использовал средства физического воспитания в
образовательных, оздоровительных, рекреативных, воспитательных и др. целях
[1, с.5]. Но главное формирующее значение физического воспитания состоит в
знании технологии внедрения полученных знании на улучшение состояние
здоровья, развития двигательных способностей, компетенции и,
соответственно, повышения качества обучения [2, с.6].
Структура и условия учебной деятельности в современных условиях все
больше усложняются. Интенсификация образовательного процесса,
компьютеризация учебной деятельности, широкое использование интернета,
внедрения новых форм обучения в формировании компетенции ведут к
психоэмоциональным и психофизическим нагрузкам учащихся молодежи.
Проблема заключается в модернизации здоровьесбергаюшей технологии,
совершенствование системного подхода к обучению и воспитанию,
построенный на стремление педагога не нанести ущерб здоровью учащихся.
Цель работы состоит в изучении способа формирования компетенций,
оценивании состояния здоровья учащихся и здоровье-формирующих
компонентов образовательного процесса лицея им. Н. Гоголя и теоретического
лицея Матей Басараб, Басарабяска.
В качестве показателей сформированности навыков здорового образа
жизни с позиции системно-целостного подхода [3, с.3-12] были определены:
уровень состояния здоровья; влияние различных видов биологических стрессов
на жизнедеятельность и психофизическое здоровье; определение уровня
тревожности; динамика показателей лабильности нервно-мышечного аппарата,
т.е. функциональная подвижность. Результаты исследования социологического
опроса учащихся (82 анкет) показали, что 53,58% детей гимназического уровня
образования в начале учебного года чувствовали себя хорошо отдохнувшими,
что сопровождалось явно выраженными признаками повышенной
эмоциональности, в то время как у юношей лицейского уровня образования
данное состояние отмечено всего в 22,81% случаях, а 35,09% последние имели
ощущение усталости. На вопрос о состоянии здоровья 57,69% гимназистов и

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

100

33,80% лицеистов ответили, что они совершенно здоровы. Лицеисты в 37,29%
случаев оценивали свое состояние здоровья как удовлетворительное. Освоение
значительной по объему учебной нагрузки закономерно вызывает
существенное перенапряжение различного рода анализаторов. Так, у 36,27%
детей гимназического возраста отмечены ощущения усталости глаз, в 31-43%
случаев – общее утомление и усталость и в 26,09% - головная боль.
На жизнедеятельность и психофизическое здоровье человека сильно
влияют различного вида биологические стрессы. По мнению учащихся
гимназического уровня образования наиболее опасными для здоровья
являются: физическое и умственное переутомление - 57,69%; недостаточное
физическое развитие и подготовленность, неполноценное питание и гнев - по
50%; психологический стресс - 46,62%; загрязнение окружающей среды,
побочные эффекты лекарств, страх, испуг - 30,77 - 34,62%. Опрос лицеистов
позволил выявить их мнение в отношении факторов, негативно влияющих на
жизнедеятельность и психофизическое здоровье. Так, 85,71% из них в качестве
негативных факторов назвали: слабое физическое развитие и подготовленность,
а психологический стресс и неполноценное питание – 67,86 и 66,67 %
соответственно. К числу наиболее опасных факторов они отнесли: физическое
и умственное переутомление, загрязнения окружающей среды, депрессия (30 -
46%). А 58,93% учащихся X-XI классов считают, что биологические стрессы
возникают из-за внезапных изменений погоды и связанными с этими
различными инфекционными заболеваниями. Учащиеся данных лицеев имеют
общие мнения, что показатели переутомления, слабое физическое развития,
неполноценное питание, психологический стресс, гнев, страх, одиночество,
создают предпосылки развития острых и хронических нарушений здоровья,
развитию нервных, психосоматических и других заболеваний.
Интенсификация учебного процесса, с одной стороны и отсутствие
определенной адаптации, с другой, не проходит для организма школьников
бесследно. Вследствие этого у детей часто наблюдаются состояния усталости
или переутомления, отмечается большая распространенность и выраженность
нервно-психических нарушений, состояние тревожности [5].
Изменение тревожности, как свойства личности особо важно для
определения внутреннего психического состояния здоровья, так как это
свойство во многом обуславливает поведение учащихся [5, с.234],
направленное на создание необходимых условий для самореализации
социально-активной личности.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

101

В исследовании личностно тревожности принимали участи 53 учащихся
X-XI классов и 25 учеников IX класса. Следует отметить, что из числа
лицеистов 5,66% обладали низким, 66,04% умеренным и 28,30% высоким
уровнем тревожности. У детей IX класса низкий уровень тревожности и
обнаружен в 4,0% случаев, 60,0% умеренный и 36,8% высокий.
Личная тревожность активизируется при восприятии определенных
стимулов, расцениваемых человеком как опасные, связанные со
специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке, самоуважению.
Если психологический тест выявляет у испытуемых высокий показатель
личной тревожности, в нашем случае 28,30 - 36,0%, это дает основание
говорить о наличии состояния тревожности различной природы (одиночество,
чувство вины, подавленное психическое состояние, беспокойство по поводу и
без повода) и особенно тогда, когда это касается оценки их компетенции и
престижа. Состояния умеренной тревожности порождаются восприятием
достаточно широкого „веера‖ ситуации, ответные реакции на которые во
многом детерминированы состоянием центральной нервной системы (ЦНС).
Максимальная частота движений обусловлена функциональным
состоянием высших отделов ЦНС и, в определенной степени, является
показателем лабильности нервно-мышечного аппарата, осуществляющего
данное движение. В связи с этим, определение максимальной частоты
движений (функциональной подвижности) в процессе двигательной активности
дает возможность судить о функциональном состоянии ЦНС и лабильности
нервно-мышечного аппарата [4].
Исследования проводились в стандартных условиях структурного
построения учебного занятия: подготовительная, основная и заключительная
часть урока баскетбола. После подготовительной части урока у испытуемых
отмечалось повышение показателей лабильности нервно-мышечного аппарата,
что объясняется увеличением функционального состояния организма. Это еще
раз подчеркивает значение специальной разминки перед основной активно-
скоростной деятельностью, как фактора, обеспечивающего оптимальное
состояние организма при освоении базовой учебной нагрузки. После основной
и заключительной части урока наблюдалось дальнейшее достоверное (t = 2,51;
p < 0,05) повышение уровня показателей частоты движений за 10 сек. (66,82 ±
2,04) по сравнению с исходным показателем (60,45±1,52).
Это свидетельствует о повышении лабильности нервно-мышечного
аппарата, т.е. о возрастании скоростных свойств под влиянием учебной

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

102

физической нагрузки игрового характера и соответственно о качественных
характеристиках образовательной технологии здоровье сберегающей
направленности физического воспитания.
Продолжая анализ результатов соцопроса учащихся нам было важно
узнать их мнения по вопросам: как внедряются фундаментальные концепции о
личной и социальной роли физического воспитания; каким образом
возвращают здоровье в прежнее нормальное состояние; как восстанавливают
свои силы, свое здоровья после биологических стрессов. Выявлено, что 19,23 %
детей гимназического уровня образования и 13,0% юношей лицея обращаются
к врачу. От 13,04 до 34,61 % использует активный отдых на море, в лесу, в
горах, туристические походы и т.д., т.е. использовали в качестве
здоровьесберегающих технологий естественные условия укрепления здоровья.
Большинство гимназистов (58,97%) и лицеистов (87%) регулярно использовали
различные формы занятий физическими упражнениями: утренней гимнастикой;
кроссовой подготовкой; спортивными играми, аэробикой и фитнессом -
главными инструментами здоровьесбережения [6, с. 30].
Полученные в исследовании данные, отражающие уровень знаний
учащихся о здоровьесберегающих технологиях, используемых в рамках
школьного урока физического воспитания свидетельствуют о незначительном
преимуществе юношей лицейских классов над детьми гимназии, что может
объяснятся более высоким уровнем информированности первых в данном
вопросе. Прежде всего речь идет о:
- технологиях, обеспечивающих оптимальные условия образовательного
процесса, которые основаны на формировании познавательных компетенций,
мотивации к познанию и обучению;
- технологиях оптимальной организации учебно – воспитательного
процесса и физической активности школьников, основанных на формировании
психомоторных компетенций, повышении двигательных кондиций и
функциональных возможностей, а также стимулировании восстановительных
процессов организма;
- психолого-педагогических технологиях формирования поведенческих
компетенций, используемых в рамках урочной и внеурочной деятельности с
целью здоровьесбережения, обеспечения психологической разгрузки учащихся,
создания благоприятного психологического климата, комфорта и
доброжелательной обстановки на уроке.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

103

Библиография:
1.Сава П., Бикерский Шт., Гримальский Т. Физическое воспитание. Школьный
куррикулум. V-IX классы. Картиер, 2000, с. 5.
2. Гримальский Т., Боян И., Сава П. и др. Физическое воспитание. Куррикулум для
гимназического образования. V-IX классы.
Lyceum, Кишинэу, 2010, с. 6.
3.Ильин В.С. Проблемы теории педагогической системы с позиции целостного
подхода. В: Воспитание школьников в процессе обучения. Волгоград, 1978, с. 3-12.
4.Пустозаров А.И., Гостев А.Г., Веретенникова В.И. Определите уровень своего
здоровья. Учебно-методическое пособие. Челябинск: ЧПО „Книга‖, 2004, с. 96.
5.Рогов Е.И. Определение уровня тревожности. В кн.: „Настольная книга
практического психолога в образовании‖. М: Владос, 1995, с. 234-237
6.Хван Ю. Система здоровья, которая помогла более 2 000 000 человек. „Прайм-
ЕВРОЗНАК‖, Санкт-Петербург, „Олма-Пресс ‖, Москва, 2002, с. 30.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ХАТХА-ЙОГОЙ

Толчева А. В., соискатель, Институт физического воспитания спорта
Государственного заведения «Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко», Украина, Луганск

Keywords: classes, asanas, hatha yoga, development, practice, system.

Summary. The paper concludes with recommendations to be followed when performing
asanas (yoga positions).

Актуальность. Сегодня, в эпоху интенсивного научного прогресса и
технических инноваций человечество стремится к возможности успокоения ума
и тела. В связи с этим наиболее популярными становятся занятия восточных
направлений, среди них: тай-дзи-цюань, цигун, хатха-йога и др. Очень важно,
занимаясь по какой-либо из этих систем придерживаться практических
рекомендаций авторов методик, т. к. от правильности выполнения напрямую
зависит результат практики. Поэтому, данная тема является актуальной.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучением различных
направлений йоги занимались такие авторы [1-5]. В предыдущих публикациях


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

104

нами делалась попытка рассмотреть исторические и современные аспекты йоги
как системы оздоровления [6, 7].
Цель статьи – изложить практические особенности занятий хатха-
йогой.
Основное изложение материала. Наиболее оптимальное время для
занятий хатха-йогой – рано утром, т. к. в это время суток меньше навязчивых
отвлекающих факторов – физических, либо умственных – мешающих вам
сосредоточиться на практике. Продолжительность занятий следует подбирать в
соответствии с имеющимся у вас временем, пятнадцать минут практики
каждый день лучше, чем один час практики раз в четыре дня.
Порядок выполнения различных асан (на санскрт. – упражнений йоги)
очень важен для получения максимальной пользы. Некоторые асаны дополняют
друг друга, тогда как другие оказывают отрицательное взаимное влияние.
Поэтому важно составлять систематическую программу. Если вы чувствуете
физическую или умственную усталость до или во время занятий по программе,
сделайте расслабляющие асаны. Не предпринимайте чрезмерных усилий для
достижения конечной позы асан. Необходимо постепенно приучать свои
мышцы к растяжению в течение какого-то времени, а не растягивать и
перенапрягать их за один день. Вы пытаетесь развить умственный контроль над
мышцами, а чтобы добиться этого, нужно стараться заставлять мышцы
расслабляться, и тогда они автоматически будут растягиваться.
Чем меньше вам требуется физических усилий при выполнении асан, тем
лучше. Конечная цель состоит в выполнении асан с возможно меньшим
напряжением или мышечным усилием. Во время выполнения движения для
принятия конечной позы и выхода из нее, а также находясь в конечной позе,
следует стараться, чтобы было расслаблено максимальное число мышц. Это
особенно относится к начинающим, так как по мере обретения вами контроля
над мышцами это расслабление будет происходить естественным образом.
Если у вас не хватает времени для выполнения всей ежедневной программы,
исключите несколько асан и выполняйте остальные в обычном медленном,
расслабленном темпе. Нельзя недооценивать важность движений для принятия
конечной позы и выхода из нее. Их следует выполнять медленно, плавно, с
полным контролем и соразмерно с дыханием.
Не пытайтесь растягивать свои мышцы больше, чем это возможно без
неприятных ощущений. В этом отношении очень важна психологическая
установка. Если вы внушаете себе желание растянуть мышцы, ум будет

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

105

автоматически предпринимать шаги, чтобы подготовить тело к достижению
желаемого результата. Важно осознавать, что именно ум управляет телом.
Продвигайтесь от более простых асан к более сложным. Именно поэтому
необходимо придерживаться порядка, в котором асаны описаны в
соответствующей литературе, поскольку он постепенно ведет от более простых
к более продвинутым техникам. Практике асан чужд соревновательный дух.
Если вы занимаетесь в группе, не пытайтесь сравнивать себя с другими. У всех
занимающихся разное телосложение, и некоторым людям легче растягиваться,
чем другим.
В практике йоги следует обратить внимание на важность расслабления
мышц. В большинстве систем физической культуры, гимнастики и т.п.,
упражнение мышц происходит при сокращении. Другими словами, мышцы
укрепляются. При выполнении большинства асан акцент делается на
растяжении мышц. Мышцы не могут растягиваться сами по себе, так как их
образ действия связан с сокращением. В асанах мышцы растягиваются за счѐт
того, что тело принимает различные положения, автоматически приводящие к
удлинению отдельных групп мышц. Посредством практики мышцу можно
медленно и постепенно растягивать, так что со временем она становится
способна вытягиваться намного дальше своих обычных пределов. Такое
растяжение выжимает из мышцы застоявшуюся кровь и создает возможность
для ее замены свежей кровью, насыщенной кислородом, когда мышца
принимает свою нормальную форму. Для растяжения мышц важно, чтобы они
были полностью расслаблены. Если ваши мышцы напряжены, они будут
автоматически сопротивляться любой попытке растяжения. Расслаблению
мышц можно научиться посредством практики, в ходе которой вы постепенно
обретаете контроль над ними.
Медленные контролируемые движения и координация с дыханием
необходимы для того, чтобы достичь спокойствия тела и ума. Быстрые и резкие
движения расходуют лишнюю энергию, тогда как цель асан состоит в
сохранении энергии. Поэтому их следует выполнять медленно. Кроме того,
асаны нацелены на замедление частоты дыхания для улучшения обмена
кислорода и углекислоты в легких, а также для достижения уравновешенности
ума. Необходимым компонентом асан является мышечный контроль, который
достигается посредством медленных движений, а не резких рывков. Мышцы
должны растягиваться, а это может происходить, только если они расслаблены;
быстрые движения подразумевают чрезмерное мышечное напряжение. При

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

106

медленном движении возможно расслаблять максимальное число мышц, не
требующихся для этого движения.
Поддержание конечной неподвижной позы, или конечное положение –
самая важная часть практики асаны. В это время осуществляется воздействие
на конкретные части тела. Тело удерживается в таком положении, при котором
определенные мышцы растянуты до предела их эластичности в данный момент
времени, определенные органы подвергаются наилучшему отжиму или
массажу, и в определенных областях обеспечивается дополнительный приток
или отток крови. Именно в этот период неподвижности в организме происходят
глубокие положительные изменения. Кроме того, при некоторых асанах в этот
период можно достигать состояний глубокого сосредоточения, если конечную
позу удерживать в течение продолжительного времени. В конечном
неподвижном положении необходимо правильное, расслабленное дыхание,
акцентирующее влияние асаны на тело за счет усиления массажа внутренних
органов и стимуляции замены углекислого газа в крови на кислород.
На занятиях по хатха-йоге очень важно осознавать содержание своего ума
и посторонние мысли, возникающие во время практики асаны, но в то же самое
время вам следует стараться осознавать выполняемую асану. Результатом будет
спокойствие и безмятежность ума. Разумеется, при изучении асаны ваше
внимание должно быть сосредоточено на еѐ правильном выполнении. Кроме
того, вы можете следить за тем, чтобы расслабить как можно больше мышц,
облегчая выполнение асаны и делая еѐ более эффективной. Принимая конечное
положение, вы можете осознавать физическое движение или дыхание. В
конечной позе вы можете сосредоточиваться на дыхании, мантре или на
определѐнных частях тела, на которые асана оказывает особенное воздействие.
Расслабление после выполнения асаны также важно, как сама асана.
Когда вы полностью расслабляетесь, органы и мышцы вновь приобретают свою
обычную форму. При этом происходит приток обновлѐнной крови взамен той,
что была вытеснена при выполнении асаны. Во время отдыха дыхательная и
кровеносная системы также возвращаются в обычное состояние. Это
необходимо для того, чтобы можно было переходить к следующей асане. Во
время практики расслабления следует стараться полностью расслаблять тело и
ум, сохраняя осознание тела и дыхания.
Если после выполнения программы асан вы чувствуете умственную или
физическую усталость, это верный признак того, что вы что-то делали
неправильно – возможно, прилагали чрезмерные усилия, слишком

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

107

перенапрягали мышцы, или слишком старались сосредоточиться. В конце
практики вы должны чувствовать себя гораздо более сильным и спокойным –
как умственно, так и физически – чем в начале занятия.
Выводы
В статье были приведены основные рекомендации для занятий хатха-
йогой. Рассмотрены аспекты построения занятий для начинающих. Хатха-йога
– это путь к познанию своей сущности, поэтому концентрация и внутренняя
работа в асанах на занятиях очень важна.

Библиография:
1. Айенгар Б. К. С. Свет жизни: йога / Б. К. С. Айенгар. М. : Фэшн Букс, 2007. 224 с.
2. Браун К. Йога. Общее руководство / К. Браун. М. : Кладезь–Букс, 2008. 399 с.
3. Вишнудэвананда С. Йога. Полное иллюстрированное руководство / С.
Вишнудэвананда. М.: София, 2010. 352 с.
4. Дешикачар Т. К. В. Совершенствование индивидуальной практики
/ Т. К. В. Дешикачар. М.: ООО „София‖, 2011. 272 с.
5. Кукалев С. В. Йога: ученик для начинающих / С. В. Кукалев. Ростов н/Д: Феникс,
2011. 346 с.
6. Толчева А. В. Исторические и современные аспекты йоги как системы
оздоровления в процессе подготовки студента / А. В. Толчева // Олимпийский спорт,
физическая культура, здоровье нации в современных условиях : Междунар. науч.-практ.
конф. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка‖, 2010. С. 68 - 72.
7. Толчева А. В. Сущность концентрации в позах на занятиях йоги / А. В. Толчева
// Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи : Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.
Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2010. № 1. С. 624 – 628.
Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

108

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВАФИТНЕСОМ НА СТАТОДИНАМИЧЕСКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛА ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Торгунский А., Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, Киев

Keywords: statodynamic stability, physical health, aqua fitness.

Summary. In the article on the basis of experimental studies is presented effect of aqua
fitness employment on the physical health level and on the statodynamic
resistance of the first mature age women body. Found that after 18 months of
aqua fitness employment, average group index of physical health rose by one
level. In turn, the average group index of the trajectory general center of
pressure length declined by 17,2 % (S=2,2) in sagittal plane and by 14 %
(S=0,65) in frontal plane. The obtained data can be used to develop a training
program that will most effectively influence the level of statodynamic stability of
the engaged people body.

Современный период жизни Украины, характеризирующийся
критическим состоянием, требует для преодоления кризисного положения
эффективных методов восстановления и укрепления здоровья населения.
Одним из несомненных достижений современности является осознание и
научное обоснование решающей роли двигательной активности в арсенале
оздоровительных программ. Люди стремятся быть более здоровыми, сильными,
красивыми, что и обуславливает повышение популярности к занятиям
оздоровительными видами двигательной активности [1].
На протяжении последних десяти лет исследователи [1, 2, 4] обращались
к вопросам влияния занятий различными видами двигательной активности на
организм человека, проводили исследования с целью совершенствования
техники выполнения упражнений при занятиях различными видами
двигательной активности.
Также известно, что важным показателем состояния здоровья человека
является устойчивость, стояние человека. Координационные способности
играют немаловажную роль в процессе жизнедеятельности человека, поскольку
степень их развития обуславливает возможность выполнять движения
максимально точно и эффективно [2].
В литературе рассмотрено влияние занятий различными сложно
координационными видами спорта на развитие статодинамической
устойчивости тела спортсменов, особенности развития устойчивости
относительно выбранного вида спортивной деятельности.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

109

Также разработаны рекомендации по построению тренировочной
программы для максимального развития координационных возможностей
спортсменов [3, 5].
Однако в доступной специальной научно-методической литературе нам
не удалось обнаружить работ, в которых было бы рассмотрено влияние занятий
оздоровительными видами двигательной активности, в частности
аквафитнесом, на статодинамическую устойчивость тела женщин первого
зрелого возраста.
Изложенное выше позволило сформулировать цель работы – определить
влияние занятий аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела
женщин первого зрелого возраста.
Методы и организация исследования. При определении влияния занятий
аквафитнесом на статодинамическую устойчивость тела женщин первого
зрелого возраста использовались следующие методы исследования: анализ
литературных источников, стабилография, экспресс-оценка соматического
здоровья по методике Г.Л. Апанасенко, методы математической статистики.
Исследования проходили на базе кафедры здоровья, фитнеса и рекреации
Национального университета физического воспитания и спорта Украины и лаборатории
биомеханических технологий в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ
НУФВСУ.
Количество испытуемых - 10 женщин первого зрелого возраста (21-23
года).
Результаты собственных исследований и их обсуждение. Анализ
специальной литературы показывает, что занятия аквафитнесом, одним из
сложно - координационных видов двигательной активности, благоприятно
влияют на состояние здоровья человека.
После проведения первичной экспресс-оценки уровня соматического
здоровья женщин первого зрелого возраста, т.е. до занятий аквафитнесом и
обработки полученных данных мы определили, что: у 7 женщин уровень
здоровья «средний», у 2 «ниже среднего» и только у одной женщины уровень
здоровья «выше среднего».
Учитывая то, что соматическое здоровье является одним из главных
составляющих общего здоровья человека, участвующих в эксперименте
женщинам необходимо было повысить уровень их индивидуального здоровья.
Для достижения этой цели, они начали систематически посещать занятия
аквафитнесом. Все наблюдение женщины занимались в одной оздоровительной
группе по стандартной программе.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

110

Через 18 месяцев была проведена повторная оценка уровня их
соматического здоровья. Повторные исследования показали, что: у 3 женщин
«средний» уровень здоровья; у 6 – «выше среднего», а у одной «высокий».
Первоначальная количественная оценка уровня статодинамической
устойчивости женщин первого зрелого возраста, т.е. до занятий аквафитнесом
показала, что среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД составили
1497 мм (S=153) в сагиттальной плоскости и 1678 мм (S=181,5) во фронтальной
плоскости.
Через 18 месяцев после первого исследования было проведено второе
(контрольное) темтирование с целью определения влияния занятий
аквафитнесом на уровень статодинамической устойчивости женщин первого
зрелого возраста.
Средне групповые показатели длинны траектории ОЦД тела испытуемых
составили 1236 мм (S=92,5) в сагиттальной плоскости и 1397 мм (S=144,5) во
фронтальной плоскости. Как и предполагалось, результаты всех испытуемых
значительно улучшились (рис.1).


Рис. 1. Среднегрупповые показатели длинны траектории ОЦД тела
женщин до начала занятий (1) и после 18 месяцев занятий (2)
аквафитнесом

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

111

Выводы
Проанализировав данные соматического здоровья и показателей
статодинамической устойчивости тела женщин первого зрелого возраста до и
после занятий аквафитнесом было установлено что систематические занятия
значительно влияют на улучшение обоих показателей. Результаты
статодинамической устойчивости тела женщин стали на порядок лучше. В
среднем в группе занимающихся показатель устойчивости улучшился на 17,2
% (S=2,2) в сагиттальной плоскости и на 14 % (S=0,65) во фронтальной
плоскости. Это довольно серьезные изменения, учитывая небольшой стаж
занятий.
Более выраженные изменения показателей статодинамической
устойчивости за период занятий наблюдается у женщин с более высоким
уровнем соматического здоровья. Так, при втором исследовании мы
определили, что у женщин с «высоким» и «выше среднего» уровнем
здоровья длина траектории ОЦД уменьшилась более чем на 19,5%, тогда как
у женщин со «средним» уровнем соматического здоровья изменения
находились в диапазоне от 13 % до 16 %. Полученные данные позволяют
говорить о том, что уровень развития координационных способностей
является одним из важных показателей общего здоровья человека и
улучшается прямопропорционально с повышением уровня соматического
здоровья.

Библиография:
1. Булатова М. Фитнес и двигательная активность: проблемы и пути решения / М.
Булатова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007. № 1. С. 3-7.
2. Бородин В.А., Поговорим о координации / В.А. Бородин. Физическая культура в
школе, 2006.№08. С. 25-27
3. Вовк С. И., Динамика ряда показателей координационных способностей при
тренировке и при прекращении тренировочного процесса / С. И. Вовк / Теория и практика
физической культуры, 2009. №09. С. 75-79.
4. Гамалий Н.В. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в
физическом воспитании женщин первого зрелого возраста / Н.В. Гамалий // Физическое
воспитание студентов творческих специальностей. 2009. № 3. С. 33–40.
5. Лях В.И., Координационные способности: диагностика и развитие / В.И. Лях.
Москва: Дивизион, 2006. 290 с.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

112

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УШУ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Чепиль Е., Национальный университет физического воспитания и
спорта Украины, Киев

Keywords: physical education, physical health, physical development, physical condition.
Summary. The paper deals with the influence of martial arts training on the physical health
of children 7-10 years in the forms of extracurricular activities for physical
education. Conducted studies to compare the dynamics of physical development,
the functional state of children, physical health, physical health and physical
fitness.

Актуальность. Двигательная активность младших школьников сниженая
на 60% неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом развитии,
ослаблению защитных сил организма и серьѐзным нарушениям здоровья. Для
того, чтобы снизить дефицит двигательной активности необходима
организация дополнительных занятий с различными формами физических
упражнений. Одним из видов, благоприятно влияющих на адаптацию
организма детей младшего школьного возраста к продолжительным
статическим нагрузкам и позволяющих предупредить гиподинамию с
использованием нетрадиционных форм занятий, является ушу, которое
способствует обогащению двигательного опыта, совершенствованию
многофункциональных свойств детского организма, развитию двигательных
способностей. На занятиях ушу рационально соотносится развитие гибкости и
силы. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную
системы [1].
Определѐнный интерес вызывает изучение особенностей динамики
показателей физического развития, физической подготовленности,
работоспособности и уровня физического здоровья младших школьников в
результате использования средств ушу в системе внешкольной физкультурно-
оздоровительной работы [2].
Цель работы: выявить особенности влияния средств ушу на показатели
физического здоровья младших школьников в зависимости от стажа занятий.
Методы и организация исследований: антропометрия, функциональные
методы, метод оценки уровня физического здоровья по методике Г.Л.
Апанасенко [1], педагогические методы, методы математической статистики.
Исследования проводились на базе ДЮСШ №2 г. Бровары, Киевской обл.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

113

В них принимали участие дети 7-10 лет, разделѐнные на две
экспериментальные группы в зависимости от стажа занятий ушу – со стажем
занятий 1 год (13 человек) и до 2 лет (12 человек).
Результаты исследований. Оздоровительную эффективность занятий
ушу с контингентом детей младшего школьного возраста оценивали по
динамике значений показателей физического развития, функционального
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, результатов
функциональных проб, педагогического тестирования и уровня физического
здоровья за 12 месяцев занятий.
Уровень физического развития в начале и конце курса наблюдения
оценивали по значениям индекса физического развития (А.Д. Дубогай). К
концу курса занятий уровень физического развития повысился достоверно в
обеих группах (р<0,05). Уровень физического развития «ниже среднего» к
концу курса наблюдения в нашей выборке не выявлен. Можно предположить,
что благодаря целенаправленному воздействию средств ушу улучшились
функциональные и двигательные возможности наблюдаемых детей.
В начале курса наблюдения средний показатель ЧСС
п
в ЭГ-1 был 94
уд.мин., а в ЭГ-2 – 90 уд.мин. К концу курса наблюдения показатели ЧСС
п

снизились в обеих группах и находились в пределах физиологической нормы:
ЭГ-1- 88 уд.мин., ЭГ-2 – 86 уд.мин.
Было выявлено, что у большинства испытуемых в начале курса занятий
значение АД соответствовало среднестатистическим возрастно-половым
нормам.
Среднестатистические значения ЖЕЛ в группах уже в начале курса
наблюдения имели достоверные различия. Среднестатистическое значение
ЖЕЛ у детей ЭГ-1 составляло 1350±60мл, у детей ЭГ-2 – 1850±40мл. По
результатам исследований видно, что в ЭГ-1 значения ЖЕЛ больше
увеличились, чем в группе ЭГ-2. Можно предположить, что это вызвано тем,
что исходный уровень ЖЕЛ в ЭГ-1 значительно ниже, следовательно и
диапазон прироста значений окружности грудной клетки у них, а
соответственно и объема лѐгких, больше чем в уже достигших в результате
систематических 2-летних занятий достаточно высокого уровня.
Динамика физической работоспособности в младшем школьном возрасте
отражает возрастающую надежность функционирования детского организма. В
наших исследованиях уровень физической работоспособности определялся по
результатам пробы Руфье.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

114

В начале курса в группе детей со стажем занятий 1 год «ниже среднего»
уровень физической работоспособности имели 62%, «средний» – 38%, в группе
детей со стажем занятий до 2 лет: «ниже среднего» – 25%, «средний» – 75%. В
конце курса результаты пробы Руфье в обеих группах улучшились. В ЭГ-1 в
процентном соотношении большее количество детей повысили уровень
физической работоспособности. Повышение уровня физической
работоспособности можно расценить как улучшение способности сердечно-
сосудистой системы детского организма, к восстановлению после
дозированной физической нагрузки и повышение уровня развития общей
выносливости.
По результатам исследований в начале курса наблюдения в ЭГ-2 к ниже
среднему уровню физического здоровья относятся 34% детей, «среднему» –
55%, «выше среднего» – 11%; в ЭГ-1: «ниже среднего» – 46%, «средний» –
54%. Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного
возраста в нашей выборке не был выявлен. По окончанию курса мы наблюдаем
увеличение количества детей, повысивших свой уровень физического здоровья
в обеих группах.
Значение результатов педагогического тестирования занимающихся в
конце курса занятий показал, что у наблюдаемого контингента значительно
улучшился уровень физической подготовленности.
В беге на 30 метров у 4% детей исходный уровень результата был
«низкий», к концу эксперимента «низкий» уровень не был выявлен.
Уменьшилось количество «ниже среднего» и «среднего» уровня результатов в
двигательных тестах, соответственно увеличилось процентное соотношение
«выше среднего» и «высокого» уровней проявления двигательных качеств.
В прыжке в длину с места в начале исследований «низкий уровень» не
был выявлен ни у одного ребенка, таким же результат остался к концу
тестирования. Оценок «ниже среднего» уровня не было к концу курса.
Значительно увеличились результаты на оценку «выше среднего уровня»
(20%<52%).
В начале тестирования сгибания разгибания рук в упоре лежа «средний
уровень» был у 20% занимающихся детей, в конце – 4%. Немного увеличились
результаты, соответствующие «выше среднему» (16%<24%) и «высокому»
(64%<72%) уровням развития двигательных качеств.
В тесте «подъем туловища, лежа на спине» «высокий уровень» в начале
эксперимента был отмечен у 56% детей, а в конце курса их количество

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

115

увеличилось до 72%. Незначительно увеличилось количество детей, достигших
«выше среднего» уровня (16%<24%). Уменьшилось количество школьников со
«средним уровнем» (16%>4%). Исходные результаты в тесте «наклон
туловища вперед из положения сед» были низкими у 12%, «ниже среднего» у
12%, «средний» у 8%, «выше среднего» у 24% и «высокий» у 44%. В конце
эксперимента положение изменилось: к «низкому» уровню отнесены 4%,
«ниже среднему» -0%, «среднему» -20%, «выше среднему» -20% и «высокому»
- 56%.
По результатам теста «челночный бег» в конце наблюдается уменьшение
показателей «среднего» уровня (12%>4%) и незначительно увеличился
«высокий» уровень (52%<60%) у наблюдаемых детей 7- 10 лет.
Улучшение результатов физической подготовленности мы расценивали
как результат эффективного воздействия занятий ушу на организм детей
младшего школьного возраста.
Статистические значения параметров показателей ФП детей младшего
школьного возраста в начале и конце курса наблюдения представлены в
таблице 1.
Приведѐнные в таблице результаты педагогического тестирования в
начале и в конце курса наблюдения позволяют сделать вывод, что значения
результатов в беге на 30 метров, прыжке в длину с места, в тесте «сгибание
разгибание рук в упоре лежа», «подъеме туловища, лежа на спине», «наклоне
вперед из положения сед» и в «челночном беге» улучшились у детей обеих
групп. Однако, у детей ЭГ-1 произошли более значительные изменения в тесте
«наклон вперѐд из положения сед», чем у детей ЭГ-2. Это можно объяснить
тем, что у менее подготовленных детей динамика показателей гибкости
увеличивается быстрее, чем у детей, которые уже имеют довольно высокие
показатели в этом качестве. Соответственно, у детей ЭГ-2 наблюдаются более
высокие результаты в конце курса наблюдения в беге на 30 метров, прыжке в
длину с места, в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа», «подъеме
туловища, лежа на спине» и в «челночном беге». Это объясняется тем, что
скоростно-силовые качества у более подготовленных детей развиваются
быстрее.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

116

Таблица 1. Статистические значения параметров показателей ФП детей
младшего школьного возраста в начале и конце курса наблюдения

№ Показатели Группы
Х σ Хmin Xmax
1. Бег 30
метров (сек)
ЭГ-1
Начало курса 5,9 0,15 6,90 4,89
Конец курса 5,4 0,16 6,35 4,45
ЭГ-2
Начало курса 5,91 0,04 6,15 5,67
Конец курса 4,9 0,1 5,49 4,31
2. Прыжок в
длину с
места (см)
ЭГ-1
Начало курса 137 4,6 109 165
Конец курса 152 5,4 117 187
ЭГ-2
Начало курса 148 5,5 115 181
Конец курса 154 5,3 122 186
3. Сгибание
разгибание
рук в упоре
лежа (раз)
ЭГ-1
Начало курса 12 0,8 7 17
Конец курса 14 0,7 10 18
ЭГ-2
Начало курса 17 0,8 12 22
Конец курса 23 1,16 16 30
4. Подъем
туловища из
положения,
лежа на
спине (раз)
ЭГ-1
Начало курса 30 0,84 25 35
Конец курса 33 0,8 28 38
ЭГ-2
Начало курса 38 1,16 31 45
Конец курса 43 1,83 32 54
5. Наклон
вперед из
положения
сед (см)
ЭГ-1
Начало курса 10 1,0 4 16
Конец курса 13 1,0 7 19
ЭГ-2
Начало курса 15,5 1,25 8 23
Конец курса 17 1,0 11 23
6. Челночный
бег 4х9
(сек)
ЭГ-1
Начало курса 12,2 0,2 13,5 10,9
Конец курса 11,62 0,12 12,87 9,98
ЭГ-2
Начало курса 12,0 0,1 12,63 11,37
Конец курса 10,08 0,23 11,51 8,65

Выводы
1. По результатам исследований уровня физического здоровья в начале
курса наблюдения было выявлено, что в ЭГ-2 к «ниже среднему» уровню
физического здоровья относятся 34% детей, к «среднему» – 55%, к «выше
среднему» – 11%, а в ЭГ-1 к «ниже среднему» – 46%, к «среднему» – 54%.
Низкий уровень физического здоровья детей младшего школьного возраста в
нашей выборке не был выявлен. По окончанию курса мы наблюдаем
увеличение количества детей, повысивших свой уровень физического здоровья
в обеих группах, на основании чего логично оценить оздоровительную
эффективность занятий ушу для младших школьников как положительную.
2. Уровень физической подготовленности повысился в обеих группах.
Однако, в группе новичков произошли более значительные изменения в тесте


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

117

на гибкость, что можно объяснить более низким исходным уровнем развития
двигательных качеств в начале курса наблюдения.
3. Анализируя проведенные исследования можно сделать вывод, что
благодаря специально-организованным занятиям ушу повысились показатели
физического развития, физической работоспособности, функциональных
показателей, физической подготовленности, что свидетельствует о явном
улучшении физического здоровья детей, при чем у новичков значения
исследуемых показателей улучшились в большей степени.

Библиография:
1. Давиденко О. В. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з
дитячим контингентом / О. В. Давиденко, В. П. Семененко, Л. О. Фандікова. Тернопіль:
Астон, 2003. 144 с.
2. Шерстяных Ю. Б. УШУ: Маленская энциклопедия / Ю. Б. Шерстяных //
Физическая культура в школе. 1998. №5. С. 49-50ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ ДИСГАРМОНИЧЕСКОГО
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ


Чурилов И., студент, Государственный университет физического воспитания
и спорта, Кишинев
Побурный П.В., доцент, Государственный университет физического
воспитания и спорта, Кишинев
Трибой В.Ю., доцент, Государственный университет физического воспитания
и спорта, Кишинев


Cuvinte cheie: somatotip, endoform, ectoform, dezvoltare nearmonioasă, armonizare,
bodybuilding.
Rezumat. Dezvoltarea nearmonioasă a tinerilor din clasele superioare poate fi corectată
prin aprecierea mijloacelor din bodybuilding în concordanţă cu cele de
pregătire fizică generală de o anumită orientare,astfel asigurîndu-se un nivel
înalt de pregătire motrice generală multilaterală a acestora.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

118

Актуальность. Анализ литературных и документальных данных,
результаты собственных наблюдений позволили определить четко выраженную
тенденцию снижения показателей физических и функциональных
возможностей организма учащихся [13], обусловленных социально-
экономическими условиями и издержками цивилизации. По мнению
специалистов, наравне с квалифицированной медицинской помощью,
незаменимы в этой ситуации профилактические мероприятия, главными из
которых должны быть разносторонняя и качественная физическая подготовка
учащихся с юных лет [5, 15, 16]. Однако традиционное школьное физическое
воспитание в силу своих организационных и дидактических особенностей не в
состоянии обеспечить учащихся нужного тренировочного эффекта с учетом
индивидуальных потребностей. Кроме того, система внеклассного физического
воспитания (кружки, спортивные секции и т.п.) настолько слаба в
методическом, материально-техническом и организационном отношении, что
не в состоянии самостоятельной решить эту задачу.
В этой связи система спортивной подготовки во внеурочной форме в
спортивных клубах и фитнесс-центрах в большей мере готова к эффективному
решению задач физического совершенствования всех учащихся, в том числе и с
дисгармоническим физическим развитием, поскольку она имеет неплохую
научно-методическую основу, лучшие материально-технические и
организационные возможности с учетом конституциональных признаков
(функциональных, морфологических и психологических) при выборе
направленных средств и методов физического совершенствования [2].
Типологический подход предполагает разделение учащихся на
подгруппы по типам телосложения для дифференцированного подбора и
дозирования физических упражнений так, как конституция отражает не только
особенности телосложения, но также психическую деятельность, обменные
процессы организма, вегетативные реакции, способность к адаптации и даже
присущую тому, или иному типу телосложения патологию (болезни) [9].
Нами предполагалось, что разработанная методика коррекции
физического развития старшеклассников средствами и методами
бодибилдинга, основана на типологическом подходе, позволит
дифференцированно подойти к освоению нагрузок, направленных на
гармонизацию физического развития, повышение общедвигательной
подготовленности, улучшению психического состояния и укрепления здоровья.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

119

В контексте вышеизложенного нами использовалась совокупность
методов, широко применяемых в физическом воспитании и спорте:
теоретический анализ и обобщение литературных, а также документальных
данных; педагогический эксперимент, в ходе которого использовались
антропометрия, соматотипирование, педагогические и психологические
тестирования; математическая обработка количественных данных [1, 6, 7, 10,
11, 14].
Исследования проводились в условиях фитнесс-центра Спорт-так
еврейского центра г. Кишинева на учащихся 15-17 летнего возраста с
дисгармоническим физическим развитием и с целью коррекции состава массы
их тела. В состав экспериментальных групп были включнены: ЭГ №1(n=17)
учащихся с эндоморфным соматотипом и (с избыточной массой тела; ЭГ №2
(n=18) учащихся эктоморфного типа с недостаточной массой тела.
Контрольные группы составляли учащиеся соответствующих соматотипов КГ
№1 и КГ №2 не занимающихся спортом.
Результаты исследований и их обсуждение. Исследование психолого-
педагогической литературы [14, 15, 16], фиксированный опрос и беседы с
учащимися старшего школьного возраста [10, 11] показали, что одним из
наиболее популярных средств физкультурно-оздоровительной деятельности и
разносторонней общедвигательной подготовленности является бодибилдинг,
дающий заметный тренировочный эффект в течение нескольких месяцев, при
этом позволяет локально воздействовать на слаборазвитые мышечные группы,
легко дозируется нагрузка [3, 5].
Юношам с избыточной массой тела предлагалась программа занятий
бодибилдингом (50%) в сочетании с общей физической подготовкой (50%) (т.е.
легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), с общей направленностью на
снижение жировой массы. Учащиеся с недостатком массы тела выполняли
нагрузку посредством бодибилдинга -60%, ОФП составляла 40%, с
направленностью по увеличению массы тела. Занятия проводились три раза в
неделю по два часа, что способствовало полноценному восстановлению
работоспособности организма и воздействию на телосложение.
В таблицах 1 и 2 представлены исходные данные экспериментальных и
контрольных групп учащихся с дисгармоническим развитием, которые по всем
исследуемым показателям не имели достоверных различий с учащимися
контрольных групп.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

120

Таблица 1. Сравнительный анализ исходных показателей по физическому
развитию испытуемых юношей 15-17 лет, эндоморфного соматического
типа
№ п/п Тесты
Контрольная
группа №1 (n=15)
Эксперимент. группа
№1 (n=17)
t P
m ± X
m ± X
1 Длина тела (см) 161,20 ± 2,96 163,69 ±2,87 0,60 >0,05
2 Масса тела (кг) 69,90 ± 1,60 71,60 ±1,40 0,80 >0,05
3 Окружность грудной клетки (огк)
(см)
86,90 ± 1,42 88,30 ±1,33 0,72 >0,05
4 Мышечная масса (кг) 31,23 ± 1,02 31,88 ±1,05 0,41 >0,05
5 Жировая масс (кг) 16,19 ± 1,90 17,60 ±1,50 0,58 >0,05
6 Индекс Кетле (кг/см) 0,427 ± 0,03 0,431 ±0,02 0,10 >0,05
7 Мышечная масса (%) 38,90 38,00 - -
8 Жировая масса (%) 23,50 24,60 - -
Примечание: Р – 0,05 0,01 0,0001
t – 2,042 2,750 3,646

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей по физическому
развитию испытуемых юношей 15-17 лет, этоморфного соматического типа

№ п/п Тесты
Контрольная
группа №2 (n=15)
Эксперимент. группа
№2 (n=18)
t P
m ± X
m ± X
1 Длина тела (см) 179,30 ± 2,93 178,93 ±2,91 0,09 >0,05
2 Масса тела (кг) 61,90 ± 1,48 64,02 ±1,35 1,06 >0,05
3 Окружность грудной клетки
(огк) (см)
86,90 ± 1,31 87,88 ±1,28 0,53 >0,05
4 Мышечная масса (кг) 24,51 ± 0,98 26,55 ±0,95 1,50 >0,05
5 Жировая масса (кг) 6,43 ± 0,62 17,60 ±1,50 0,28 >0,05
6 Индекс Кетле (кг/см) 0,351 ± 0,012 0,341 ±0,013 0,55 >0,05
7 Мышечная масса (%) 39,60 38,80 - -
8 Жировая масса (%) 10,30 11,10 - -
Примечание: Р – 0,05 0,01 0,0001 t – 2,040 2,745 3,636

По окончанию учебного года, т.е. через 10 месяцев было проведено
повторное тестирование по исследуемым показателям физического развития
(таблицы 3 и 4).
Сравнительный анализ исследуемых показателей в ЭГ №1 и КГ №1
показал, что в ЭК №1 более благоприятная динамика в росте тела в длину по
сравнению с КГ №1. У учащихся ЭГ №1 за 10 месяцев рост тела увеличился на
4,5 см против 4,1 см в КГ №1, что указывает на комфортность тренировочных
нагрузок и более высокую функциональную подготовленность мышечного
аппарата по индексу Кетле [4,7]. При этом в ЭГ №1 наблюдается более
выраженное снижение жировой массы с 17,6 кг до 13,7 кг – на 28,4% с

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

121

одновременным увеличением мышечной массы в результате гипертрофии под
влиянием направленных занятий бодибилдингом с 38,0 кг до 42,4 кг – на 11,6%.
В КГ №1 за этот же период наблюдается менее благоприятная динамика:
жировая масса увеличилась с 16,2 кг до 19,3 кг – на 19,1%, а мышечная масса
увеличилась с 38,9 кг до 39,6 кг, всего на 1,8%.

Таблица 3. Сравнительный анализ показателей по физическому
развитию испытуемых юношей 15-17 лет, эндоморфного соматического
типа
№ п/п Тесты
Контрольная
группа №1 (n=15)
Эксперимент. группа
№1 (n=17)
t P
m ± X
m ± X
1 Длина тела (см) 165,30 ± 260 168,32 ±2,42 0,85 >0,05
2 Масса тела (кг) 70,95 ± 1,20 74,05 ±0,80 2,15 <0,05
3 Окружность грудной клетки
(огк) (см)
87,02 ± 1,38 90,07 ±1,25 2,17 <0,05
4 Мышечная масса (кг) 33,04 ± 0,84 36,04 ±0,63 2,84 <0,01
5 Жировая масса (кг) 19,32 ± 1,70 13,70 ±1,10 2,78 <0,01
6 Индекс Кетле (кг/см) 0,439 ± 0,02 0,460 ±0,01 0,95 >0,05
7 Мышечная масса (%) 39,60 42,40 - -
8 Жировая масса (%) 24,80 18,50 - -

Таблица 4. Сравнительный анализ итоговых показателей по
физическому развитию испытуемых юношей 15-17 лет, эктоморфного
соматического типа
№ п/п Тесты
Контрольная
группа №1
(n=15)
Эксперимент.
группа №1 (n=17)
t P
m ± X
m ± X
1 Длина тела (см) 181,60 ± 2,72 182,83 ±2,63 0,32 >0,05
2 Масса тела (кг) 64,64 ± 1,36 68,34 ±1,13 2,09 <0,05
3 Окружность грудной клетки
(огк) (см)
87,5 ± 1,26 92,03 ±1,01 2,81 <0,01
4 Мышечная масса (кг) 26,30 ± 0,91 29,59 ±0,77 2,76 <0,01
5 Жировая масса (кг) 7,51 ± 0,55 9,37 ±0,51 2,48 <0,05
6 Индекс Кетле (кг/см) 0,362 ± 0,011 0,370 ±0,010 0,53 >0,05
7 Мышечная масса (%) 40,80 42,10 - -
8 Жировая масса (%) 10,50 11,40 - -

В ЭГ №2 жировая масса увеличилась с 7,5 кг до 9,4 – на 25,3%;
мышечная масса с 38,8 кг до 42,1 кг – на 10,7%. В КГ №2 менее выражена
положительная динамика – жировая масса увеличилась с 6,4 кг до 7,5 кг – на
17,3%; мышечная масса с 39,6 кг до 40,8 кг – на 3,0%.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

122

Таким образом, сравнительный анализ динамики исследуемых
параметров роста и развития в условиях направленных занятий бодибилдингом
способствуют гармонизации физического развития опорно-двигательного
аппарата учащихся с дисгармоничным развитием различного соматотипа. Под
влиянием направленных занятий бодибилдингом эндоморфы и эктоморфы
приблизились к мезоморфному типу, что, вне всякого сомнения, положительно
влияет на состояние их здоровья, успехи и в спортивных занятиях, и в жизни.
Прогрессивная гармонизация физического развития с
дисгармоническим телосложением положительно повлияла на уровень их
общедвигательной подготовленности. В ЭГ №1 и ЭГ №2 достоверно
улучшились показатели скоростно-силовой и общесиловой подготовленности в
среднем на 8-12%. В КГ №1 и КГ №2 только наметилась тенденция к
улучшению в становой и кистевой динамометрии, подъеме туловища в
положения лежа, стабилизировалось проявление аэробной выносливости. В
этой связи следует признать, что существующий двигательный режим в
школьном физическом воспитании не может обеспечить не только должный
уровень физического развития и воспитания двигательных качеств, но и
способствует ухудшению общедвигательной подготовленности и здоровья, что,
в свою очередь обуславливает необходимость в дополнительных занятиях в
условиях различных спортивных и оздоровительных секциях.
Нами определено, что у учащихся ЭГ №1 и ЭГ №2 находившихся в
обществе себе подобных, занимавшихся любимым делом в условиях
комфортности, существенно снизились показатели их тревожности и
склонности к деликвентности. Вместе с тем повысилась их самооценка и
дисциплинированность, т.е. они регулярно положительно оценивались за свои
достижения на уроках физической культуры, в сравнении со своими
сверстниками из контрольных групп.
Исследование учебной, научно-методической литературы и
собственные данные подтверждают аксиоматичность пользы внеурочных
организованных занятий в профилактике гиподинамии, коррекции состава
массы тела, гармонизации физического развития, улучшения общедвигательной
подготовленности, обеспечивающих полноценное соматическое и психическое
здоровье.
Для старшеклассников с дисгармоническим развитием рекомендуется:
лицам с избыточной массой тела - 50% нагрузок в средствах бодибилдинга и
50% в средствах ОФП; учащимся с недостатком массы тела - 60% нагрузок в

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

123

средстах в бодибилдинга и 40% в средствах ОФП соответствующей
направленности.
Занятия бодибилдингом в течение одного учебного года способствуют
заметному улучшению качества массы тела, стимулируют рост тела в длину и
проявление адекватной общедвигательной подготовленности с попутным
улучшением здоровья.

Библиография:
1. Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом
воспитании. М.: Физкультура и спорт, 1978.
2. Онтокинезиология человека. М.: ТиПФК, 2000. 94 с.
3. Губа В.П. Морфобиомеханические исследования в спорте. М.:
СпортАкадемПресс, 2000. 84 с.
4. Дембо В.П. Врачебный контроль в спорте. М.: Медицина, 1988. 124 с.
5. Дворкин Л.С. Возрастные особенности развития силовых способностей
средствами бодибилдинга школьников 7-17 лет. Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. М.: 2006, №3, с.29.
6. Дорохов Р.Н., Губа В.П. Приборы и методы исследования в спортивной
морфологии. В кН.: Спортивная морфология. М.: СпортАкадемПресс, 2002. 133 с. 7.
Дубровский В.И. Врачебный контроль за лицами различного возраста и пола, занимающихся
физкультурой и спортом. В кН.: Спортивная медицина. М: Владос, 2002. 199.
8. Круцевич Т.Ю. Физическая культура в системе общего образования детей
школьного возраста. В кН.: Теории и методика физического воспитания. К.: Олимпийская
литература, 2003. Т.2, с. 77.
9. Лапицкая Е.М., Антропова М.В. Типологический подход в физическом воспитании
детей // Физическая культура в школе. 20010, №2. 19 с.
10. Личко А.Б. Психопатии и акцентуации характера у юношей. 2-е изд. Л.:
Медицина, 1985. 96 с.
11. Лубышева Л.И. Методология и организация конкретного социологического
исследования в сфере физической культуры. В кн.: Социология физической культуры и
спорта. М.: Академия, 2001. 159 с.
12. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Академия, 1998, с. 84.
13. Мруц И.Д. Обоснование недельного режима двигательной активности в
самостоятельных занятиях учащихся 11-15 лет. Автореф.дис., Кишинев, 2005.
14. Платонов В.Н. Методология и методы познания в теории спорта. В кН.: Теория
спорта. К.: Выща школа, 1987, с. 16.
15. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и юношей. М.: Медицина,
1991. 88 с.
16. Хартман Ю., Тюннеман Х. Особенности силовой тренировки для женщин,
подростков и девушек. В кН.: Современная силовая подготовка. Берлин, 1991. 138 с.
Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

124

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТСД)
СПОРТСМЕНОВ

Радченко В., студент, Днепропетровский гуманитарный університет,
Днепропетровск
Шевяков А., доктор психoл. наук, Днепропетровский гуманитарный
університет, Днепропетровск

Keywords: technical systems, sportsmen, psychological support.

Summary. Shevyakov O., Radchenko V. Psychologycal support of social and technical
activity systems development of sportsmen. There have been offered a
conception of psychological support of social and technical systems
development has for the different types of activity that is based on necessity
of permanent involvement of psychologists and to the process of its
planning.

Постановка проблемы. Невзирая на существующие наработки,
необходимо констатировать, что социотехнические системы (СТС) в настоящее
время недостаточно исследованы и в теоретико-методологическом, и в
практически-внедряющем аспектах. Это можно объяснить тем, что они
рассматривались по большей части с позиций психологического обеспечения
функционирования, а не развития.
Анализ последних исследований и публикаций. За последние двадцать
лет появился особенный тип СТСД как воплощение информационных
технологий (машинизированные средства обработки данных и знаний, которые
реализуются автоматизированными информационными системами). В
современном теоретическом и социально-научном объяснении делается акцент
на конструировании, создании искусственных объектов и систем, а также
проектировании систем технических действий и взаимном сочетании этих
элементов в общественные связи, то есть собственно СТСД. Заслуживают
особенное внимание представления и категориальные средства теории
деятельности, изложенные в работах Г. В. Ложкина, В. Д. Шадрикова, Л. П.
Щедровицкого, В. А. Моляко, Ю. М. Швалба [цит. по 1]. .
Цель статьи - на основе осуществления комплексного анализа
функционирования социотехнических систем деятельности осветить
результаты внедрения концепции психологического обеспечения развития
деятельности спортсменов - штангистов.
При выборе и реализации программ развития исследованы факторы
развития СТСД - организационные и технические действия спортсменов.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

125

Выяснено, что они непосредственно связаны с компонентами
работоспособности. Установлена высокая достоверность (p<0,01) отличий в
оценках штангистами показателей операциональной нагрузки, а также
определена степень влияния на напряженность деятельности технических и
организационных факторов. Выявленные значимые отличия (р<0,05) в оценке
спортсменами когнитивной составляющей нагрузки и влияния на нее
технических факторов.
Спортсмены в большей степени чувствуют влияние социально-
психологических факторов на их профессиональную нагрузку.
Удовлетворенность деятельностью и оценка ее значимости увеличиваются по
мере роста квалификации спорсменов. В качестве показателей уровня
напряженности психологических, физиологических и психофизиологических
функций для штангистов использованные коэффициенты вариации частоты
сердечных сокращений, тремора рук, концентрации и распределения внимания,
оперативной памяти и оперативного мышления (диапазон 10 -20 % отвечает
средней напряженности, свыше 20 % - высокой, менее 10 % - низкой). Для
разных видов нагрузок средние значения исследуемых функций, а также
показателей личностной и реактивной тревожности в сопоставлении с
возрастом и профессиональным стажем спортсменов. Установлено, что
интегральным индикатором психического напряжения в деятельности является
уровень напряжения тремора рук. Данные теоретической оценки сложности
деятельности спортсменов согласуются с изменением ЧСС в зависимости от
выполняемых функций, при этом выраженное влияние на
психофизиологические процессы и функциональные состояния имеет
внезапное изменение характеристик средств деятельности, что подтверждается
описаниями реальных ситуаций тренировок.
Проведен анализ изменения психических функций спортсменов,
связанных с особенностями их тренировок. По показателям корректурной
пробы "Кольца Ландольта" после часа тренировок объем выполненного задания
уменьшается в сравнении с аналогичным уровнем в начале тренировок, а
количество ошибок - увеличивается. Субъективная оценка спортсменами
когнитивной составляющей профессиональной нагрузки зависит от вида
нагрузки, которая подтверждается также динамикой ЧСС.
В результате оценки эффективности деятельности по критерию
работоспособности все спортсмены были условно разделены на три группы: 1)
наиболее успешные и работоспособные; 2) такие, которые имеют средние

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

126

показатели успешности и работоспособности; 3) наименее успешные и
работоспособные.
Установлено, что наиболее успешные и работоспособные спортсмены
имеют наивысший индекс социально-трудовой активности при высоком
показателе удовлетворенности деятельностью. Спортсмены низшей (третьей)
группы профуспешности и работоспособности характеризуются низкой
социально-трудовой активностью, завышенным уровнем самооценки
собственной профессиональной нагрузки, недооценкой влияния на нее
организационных факторов. Соответственно это приводит к снижению уровня
удовлетворенности трудом. Анализ сопоставления экспертных оценок
эффективности деятельности спортсменов и их психологических характеристик
приводит к выводу о выраженном влиянии мотивационных аспектов и
личностных факторов на профессиональную успешность и работоспособность.
Проведенное с помощью восьмицветовой модификации теста М. Люшера
исследование выявило следующие тенденции. Установлено, что показатели
"эксцентричности", "автономии" и "работоспособности" стойко снижаются у
спортсменов по мере ухудшения их профуспешности, снижения социально-
трудовой активности. Одновременно растут показатели "концентричности",
"гетерономии" и "стресса", ухудшается отношение к производимой работе.
Разработаны и внедрены организационные решения по развитию
процесса и средств деятельности спортсменов относительно улучшения их
функционального состояния и формирования позитивного отношения к
деятельности. Предложения направлены на выравнивание сложности
тренировок. Выявлены специфические ошибки, которые приводят к снижению
эффективности тренировки и связанные с недостаточной координацией
действий спортсменов. Наличие в деятельности ошибок является резервом
развития системы деятельности. Устранение этих ошибок, совершенствование
индивидуального способа тренировки - эффективный путь снижения
энергозатрат. Один из путей совершенствования деятельности спортсменов
заключается в модернизации существующих графиков тренировок.
Исследованы особенности формирования необходимого уровня
работоспособности спортсменов, обоснована необходимость овладения
навыками саморегуляции с учетом особенностей тренировочного процесса.
Рабочая гипотеза исследования была сформулирована следующим
образом: внедрение приемов произвольной психической саморегуляции в
процесс деятельности спортсменов будет эффективным для формирования и

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

127

поддержания необходимого уровня их работоспособности по приоритетным
показателям функционального состояния (ФС).
При сравнительном анализе результатов исследований выявлены
наиболее существенные расхождения между показателями ФС начала и конца
тренировки у спортсменов - 16-18 %, то есть наблюдается состояние остро
выраженного утомления.
Для повышения информативности диагностических показателей нами
был проведен корреляционный анализ между всеми оценками с помощью
метода парных корреляций. Стойкие корреляционные связи между
информативными показателями, подтверждаемые их согласованной динамикой,
обусловили выбор диагностических методик (психофизиологическое
обеспечение ФС - "Кольца Ландольта", КЧССМ, психологический уровень
обеспечения - оперативная память (складывание и запоминание чисел),
слуховая память, зрительная память, оперативное мышление (устный счет),
субъективное отображение состояния по Ч. Д. Спилбергеру - Ю. Л. Ханину
(РТ) и шкале состояний (по Ф. Тейлору); профессиональный уровень - метод
дополнительных нагрузок.
Осуществлялась оценка динамики работоспособности спортсменов, что
было необходимым условием для определения главных тенденций в изменении
ФС и степени выраженности его основных сдвигов. Для решения этой задачи
проведено диагностическое обследование штангистов в течение годового цикла
их деятельности. Все диагностические показатели были приведены к единой
системе измерения, что позволило рассчитать интегральные показатели
отдельных функций и ФС в целом.
Прослежена направленность и степень выраженности отклонений
основных проявлений ФС в сравнении с фоновым уровнем, который определен
нами как нулевой. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в
динамике работоспособности спортсменов различаются ФС, которые отвечают
периодам врабатывания (длительность до трех месяцев), оптимальной (третий -
восьмой месяцы) и неустойчивой работоспособности (девятый - двенадцатый
месяцы).
При изучении особенностей динамики работоспособности штангистов было
установлено, что к концу тренировки у них развивается острое утомление,
которое может привести к переутомлению; в этом плане они составляют группу
"риска". Характер изменений, которые наблюдались при сдвигах диагностических
показателей, послужили основанием для проведения работы относительно

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

128

оптимизации и профилактики неблагоприятных ФС (рис. 1).
Рис. 1. ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ФС
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основой для проведения сравнительного анализа послужили результаты
исследования экспериментальной группы спортсменов, которые выразили
желание учиться по специальной методике психорегулирующего
профессионального тренинга, то есть экспериментальная группа была
сформирована на добровольных началах без дополнительных критериев отбора.
Основная цель тренинговой программы заключалась в выявлении негативных
функциональных состояний спортсменов (первый этап) и их коррекции (второй
этап), а отдельные задания были направлены на овладение навыками
саморегуляции функциональных состояний (аутотренинг, идеомоторная
тренировка) в годовом цикле деятельности. Анализ эмпирических данных дал
возможность выявить особенности проявления ФС для контрольной и
экспериментальной групп как до начала тренировки, так и после ее окончания.
К началу тренировки у спортсменов обеих групп формируется благоприятное
ФС, а механизмы регуляции деятельности обеспечивают оптимальную
работоспособность. После окончания работы у спортсменов контрольной
группы формируется неблагоприятное ФС (состояние динамического
рассогласования), которое приводит к существенному снижению
эффективности деятельности. В отличие от контрольной группы, у спортсменов
экспериментальной после окончания работы не происходит существенного
снижения уровня эффективности деятельности, что свидетельствует о
благоприятном воздействии приемов произвольной психической
саморегуляции на оптимизацию ФС.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

129

Выводы
Таким образом, проведенная исследовательская работа относительно
изучения и анализа динамики работоспособности спортсменов-штангистов,
выявления особенностей проявления их ФС на разных этапах
профессиональной деятельности, дала возможность проверить предложенные
модели и гипотезы.

Библиография:
1. Шевяков А.В. Психологическое обеспечение развития социотехнических систем
деятельности. Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по
специальности 19.00.03 психология труда, инженерная психология.- Институт психологии
им. Г.С. Костюка НАПН Украины. Киев, 2011.ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ОБЩЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
7-17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Ясыбаш П., студент, Государственный университет физического воспитания
и спорта, Кишинев
Побурный П.В., доцент, Государственный университет физического
воспитания и спорта, Кишинев
Мардарe В., преподаватель, Государственный университет физического
воспитания и спорта, Кишинев

Cuvinte cheie: dezvoltare fizică, pregătire motrică generală, dinamică heterocronă în
dezvoltarea fizică.
Rezumat. În cadrul procesului de educaţie fizică ţcolară se observă dinamica pozitivă şi
heterocronă a dezvoltării fizice şi pregătirii motrice.

Актуальность. Двигательная активность неотъемлемая часть образа
жизни и поведения учащихся, которая определяется социально-
экономическими и культурными факторами, зависит от организации
физического воспитания, морфофункциональных особенностей растущего
организма, типа нервной системы, количества свободного времени, мотивации


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

130

к занятиям, доступности спортивных сооружений и мест отдыха детей и
подростов.
Специфической способностью школьного физического воспитания,
отличающей его от умственного образования и воспитания, является
преимущественная направленность на биологическую сферу человека:
изменение его форм, функциональных возможностей отдельных систем
организма (мышечной, сердечнососудистой, дыхательной и др.), развитие
двигательных качеств, обучение двигательным действиям, повышение
сопротивляемости внешним факторам [4].
Предполагалось, что проведенные исследования позволят получить
данные, отражающие динамику физического развития и общедвигательной
подготовленности учащихся I-XI классов для уточнения и корректировки
проектирования процесса физического воспитания в условиях городской
общеобразовательной школы.
Организация и методы исследования. Лонгитюдные исследования
осуществлялись в естественном педагогическом эксперименте СШ №4 г.
Чимишлия с использованием совокупности методов, широко применяемых в
физическом воспитании и спорте [1, 2, 5, 3, 7].
Результаты исследований и их обсуждение. Формирование здоровья
учащихся как динамический процесс – категория биосоциально управляемая в
условиях направленного физического воспитания. В этой связи для
специалистов особый интерес представляют исследования динамики роста и
развития с 7 до 17 лет (табл. 1).
Младший школьный возраст характеризуется относительно
равномерным развитием опорно-двигательного аппарата. При этом рост
опережает прибавку массы, как у мальчиков, так и у девочек. Однако в обхвате
грудной клетки, ЖЕЛ и динамометрии мальчики опережают девочек.
Подростковый период характеризуется максимальными темпами роста
и развития всего организма, наблюдается пубертатный скачок роста тела в
длину в 14-15 лет у мальчиков и в 12-13 лет у девочек в результате ослабления
генетического контроля [6].
В старшем школьном (юношеском) возрасте проявляются новые
особенности роста и развития организма. В этот период завершается
формирование различий в телосложении юношей и девушек.
Таким образом, рост тела в длину у мальчиков с I по XI класс
увеличился в среднем с 124 см до 172 см, т.е. на 139%, у девочек с 120 см до

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

131
164 см, т.е. на 137%. Аналогичная закономерность характерна и в динамике
массы тела, которая увеличилась у мальчиков за 10 лет обучения в школе на
287%, у девочек на 259%.

Таблица 1. Динамика показателей физического развития учащихся I-XI
классов (обобщенные данные)

Рост (см)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
М 124 128 134 140 145 150 154 162 166 170 172
Д 120 127 134 139 145 152 156 156 160 162 164
Вес (кг)
М 23 26 32 35 38 43 45 49 46 42 66
Д 22 25 31 33 38 41 42 46 48 54 57
ЖЕЛ (мл)
М 1400 1440 1560 1630 1802 1975 2280 2550 2900 3260 3620
Д 1200 1360 1390 1460 1682 1905 2115 2355 2720 2945 3060
Сила кисти
(сильнейшая) кг)
М 9 11 12 16 16 18 20 23 26 32 36
Д 7 10 12 13 14 15 18 20 23 27 27
Становая сила
(кг)
М 28 29 32 43 52 58 63 72 85 92 118
Д 23 25 30 40 50 55 55 60 67 75 81

Кроме того, темпы прироста ЖЕЛ и силовых возможностей также были
более высокими у мальчиков и составляли соответственно в ЖЕЛ на 259%, у
девочек на 250%; в кистевой силе на 400% и 385% в становой силе
на 421% и 352%. Более высокие темпы прироста исследуемых показателей у
мальчиков связано с интенсивным ростом массы тела вследствие выработки
эндокринными железами большего количества андрогенов [3].
Анализ величин характеризующих проявление общедвигательной
подготовленности и их темпы прироста показал (табл. 2), что скоростные и
силовые способности, гибкость, а также выносливость за 10 лет обучения в
условиях школьного физического воспитания и естественной эволюции
значительно улучшились. В показателях гибкости по всем годам обучения
наблюдается превосходство девочек-девушек на 25-30% по сравнению с
мальчиками-юношами [5].
Характеризуя динамику психомоторных способностей необходимо
отметить также их положительную динамику в показателях времени простой
слухо-моторной реакции и теппинг-тесте за 10 с, которые улучшились
соответственно на 19,9% и 53,2% у мальчиков и на 14% и 1936% у девочек. В
показателях статического равновесия определяющего возможность
комплексного проявления двигательных способностей, наблюдается
преимущество девочек с 9 до 17 лет, (чем старше возраст, тем выше показатели
равновесия, у девочек). Более высокие показатели равновесия у девочек, по

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

132

мнению Б.А. Ашмарина (1998) обусловлены особенностями их анатомического
строения и более низким центром тяжести.
Обобщая результаты исследования, следует отметить, что имеется ряд
общих закономерностей роста и развития с возрастом, как в показателях
физического развития, так и в общедвигаательной и психомоторной
подготовленности. К ним следует отнести гетерохронность,
разнонаправленность и наличие сенситивных периодов.

Таблица 2. Динамика показателей общедвигательной подготовленности
учащихся I-XI классов (обобщенные данные)

Тесты
двигательной
активности

Пол В о з р а с т

Бег 30 м (с)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
М 6,8 6,5 6,2 6,1 6,0 5,6 5,4 5,3 5,1 4,9 4,8
Д 7,0 6,8 6,6 6,2 6,0 5,7 5,9 5,7 5,6 5,6 5,6
Челночный бег 3ч10
м (с)
М 10,7 9,8 9,6 9,3 9,1 8,8 8,8 8,5 8,2 7,8 7,7
Д 11,0 10,4 10,0 9,8 9,5 9,4 9,2 9,1 9,1 8,9 9,0
Тест Купера – 6-
минутный бег (м)
М 825 875 925 975 1050 1150 1200 1250 1300 1355 1400
Д 700 750 800 850 925 975 1025 1075 1155 1125 1120
Наклон туловища
вперед (см)
М 4,0 4,0 4,5 5,0 7,0 7,0 6,5 8,0 9,0 10,5
Д 7,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 11,0 13,0 13,0
Подтягивание из
виса на высокой
перекладине (кол-
во)
М 2,5 3,0 3,5 3,5 5 7 7 8 9 9,0 10,2
Д
2 3 3 4 12 13 13 14 12 14 14
Зрительно-
моторная реакция
(мл/с)
М 210 205 203 201 200 198 190 189 185 177 175
Д
225 220 215 208 205 203 201 201 198 195 194
Общая быстрота –
теппинг-тест 10 с
(кол-во)
М 47 52 54 55 57 62 63 68 70 70 72
Д
56 50 60 61 60 61 62 64 64 65 67
Статическое
равновесие (проба
Ромберга) – (с)
М 14 20 22 25 27 31 35 39 42 43 45
Д
13 18 23 26 32 38 40 43 43 45 48

Первой особенностью возрастного развития является то, что разные
качества достигают своего максимального развития в различном возрасте, что
свидетельствует о гетерохронности (разновременности) созревания
функциональных систем. Быстрота и частота движений достигают
максимального развития уже в 13-15 лет. Позже достигает максимального
развития мышечная сила и аэробная (общая) выносливость (16-17 лет).

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

133

Второй особенностью возрастного развития психомоторных
способностей является разнонаправленность их изменения в отдельные
возрастные периоды, в частности в период полового созревания. Скоростно-
силовые способности прогрессируют интенсивно, а координированность
ухудшается, что обусловлено гормональной перестройкой организма,
приводящей к росту возбуждении я и подвижности нервных процессов,
способствующих проявлению скоростно-силовых способностей, но в то же
время и к затруднению в управлении соразмерностью движений. При этом
следует учитывать и анатомо-морфологические изменения, происходящие в
этот период у учащихся. Увеличение длины тела в пубертатный период
приводит к изменению биомеханической структуры движений, что требует
выработки новых координаций [3].
Третьей особенностью возрастного развития психомоторики является
наличие сенситивных периодов, во время которых наблюдается развитие той
или иной функции при ее упражнении. В частности, гибкость очень хорошо
проявляется с 7 до 12-13 лет, в более позднем возрасте она ухудшается.
Статическое равновесие прогрессирует с 9 лет. Темпы прироста силовых
способностей и общей выносливости наиболее выражены после 15-17 лет, т.е.
после завершения полового созревания и сформированности фосфогенной
энергетической системы [8].
Таким образом, организованная двигательная активность в условиях
школьного физического воспитания в сочетании естественной эволюционной
манифестацией положительно отражается на динамике роста и развития
учащихся в период обучения в школе.

Библиография:
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом
воспитании. М.: Просвещение, 1978.
2. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. М.: Медицина, 1988. 124 с.
3. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека. СПб, Питер, 2003. 185 с.
4. Круцевич Т., Петровский В. Физическое воспитание как социальное явление //
Наука в Олимпийском спорта, 2001. 3 с.
5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Академия, 1998. 54 с.
6. Никитюк Б.А. Интегративно-антропологические основы физического
воспитания и детско-юношеского спорта // Физическая культура, 1998. 6 с.
7. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. СПб, Питер, 2006. 65 с.
8. Уткин В.А. Возрастные изменения двигательных возможностей. В кН.:
Биомеханика физических упражнений. М.: Просвещение, 1989. 102 с.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

134

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Яцко М., студентка, Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины, Киев

Keywords: students, physical condition.

Summary. The article considers the adaptation of the girls 17 - 18 years to the conditions of
teaching in higher education.

Актуальность. Уровень здоровья учеников на протяжении обучения в
школе снижается, количество детей отнесенных к подготовительной группе с
каждым годом увеличивается, так же, как и количество заболеваний на
протяжении всего периода обучения в школе. Низкая двигательная активность
школьников оказывает негативное влияние на общее и гармоничное развитие
школьника и на их здоровье [1, 2 и др.].
Определѐнный интерес вызывает вопрос сопоставления физического
развития, физической подготовленности и физического здоровья выпускников
школ и студентов в первые месяцы обучения в ВУЗе, как характеристики
адаптации их организма к новым объѐмам умственных и физических нагрузок и
новым условиям жизни.
Цель работы: изучить особенности адаптации организма девушек 17-18
лет к условиям обучения на 1-м курсе ВУЗа педагогического профиля.
Методы и организация исследований: Теоретический анализ и
обобщение данных научной литературы, антропометрические методы
исследований, физиологические методы исследований, метод экспресс-
скрининга уровня физического здоровья (по методике Г.Л. Апанасенко) [3],
педагогические методы исследований и статистические методы обработки
полученных данных.
Исследования проводились на базе средних общеобразовательных школ
Винницкой области и ВГПУ им. М.Коцюбинского. В них принимали участие 25
выпускниц 11-х классов и 23 студентки факультета иностранных языков, в
возрасте 17-18 лет.
Исследования в школе проводились в конце 2009-2010 учебного года
(май 2010), в ВУЗе – на протяжении 1-го семестра 2010-2011 учебного года (в
конце октября 2010).

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

135

Результаты исследований. Полученные данные анализировались с
учѐтом периода, в который происходили эти изменения. Поступление в ВУЗ
происходило на основе общего независимого оценивания, что было
обязательным для всех будущих студентов, поэтому июль и август месяц
(летние месяцы) позволили старшеклассницам отдохнуть после окончания
школы. Первые месяцы обучения в ВУЗ (сентябрь – октябрь), были
обусловлены изменением условий жизни и физических нагрузок, которые
повлияли на исследуемые показатели физического состояния девушек, которые
принимали участие в исследованиях.
Определяя показатели физического развития у наблюдаемых девушек
было установлено увеличение значений отдельных показателей физического
развития, что возможно объяснить характерными для этого возрастного
периода развития девушек увеличением длинны туловища и увеличением
массы тела в области таза и нижних конечностей. Необходимо также иметь
ввиду наличие благоприятных условий отдыха и более комфортного режима
жизни в семье (табл.1).

Таблица 1. Среднестатистические значения показателей физического
развития школьниц и студенток 1 курса
Показатели физического
развития
Школьницы Студентки 1-го курса
Длина тела, см 161,82±0,73 164,13±0,56
Масса тела, кг 53,83±1,38 55,21±1,53
Индекс Кетле, гр/см 322,04±0,65 336,3±0,97

Сопоставление показателей функционального состояния сердечно –
сосудистой и дыхательной систем организма девушек, которые принимали
участие в исследованиях не выявило наличие уровня достоверных различий.
Так, значения показателей ЧССп увеличились, артериальное давление
демонстрировало некоторое снижение (табл. 2).
Если значения адаптационного потенциала (по Р.Баевскому,1987) у
выпускниц школы были близки к удовлетворительной оценке, то у студенток 1-
го курса находится в рамках напряжения адаптационных механизмов адаптации
(табл. 2).
Анализ ЖЕЛ также не выявил достоверных отличий между их
значениями у школьниц и первокурсниц ВУЗа, однако средние значения этого
показателя снизились достаточно значимо (табл. 2).


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

136

Таблица 2. Среднестатистические значения функциональных
показателей организма школьниц и студенток 1-го курса

Функциональные показатели Школьницы Студентки 1-го курса
ЧССп,уд/мин. 84,4±14,3 88,7±16,2
АДсист., мм рт.ст. 117,4±10,2 112,3±11,1
АДдіаст., мм рт.ст. 77,0±9,23 71,5±7,56
Адаптационный потенциал, у. е. 2,12±0,35 2,6±0,28
ЖЕЛ, л 3,0±0,32 2,48±0,43
Индекс Руфье, у. е. 13,01±3,4 15,21±2,8

Таким образом, адаптацию организма девушек 17-18 лет на этапе первых
месяцев обучения в ВУЗе можно характеризовать как «немного напряжѐнную»
на основе, хоть и недостоверных, но негативных изменений в показателях
функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем
организма.
Уровень физической работоспособности оценивали по результатам теста
Руфье.
В процессе анализа показателей физической работоспособности девушек
обеих групп было выявлено, что они имели «удовлетворительную», «плохую» и
«очень плохую» оценку. При этом в группе студенток имеющих «очень
плохую» оценку физической работоспособности существенно меньше.
Оценка уровня физической подготовленности проводилась на основе
анализа результатов педагогического тестирования уровня развития
конкретных двигательных качеств.
Сравнительные результаты педагогического тестирования по
пятибалльной системе нормативов ВУЗа представлены в таблице 3.

Таблица 3. Среднестатистические результаты физической
подготовленности наблюдаемых девушек

Тесты Школьницы Студентки 1-го
курса
Сгибания и разгибания рук в упоре лежа, раз 10,4±0,54 9,7±0,67
Подъем в сед из положения лежа за 1 мин., раз 21,7±0,58 29,5±0,72
Прыжок в длину с места, см 148,0±2,29 144,6±3,41
Бег 1500м, хв. 8,13±0,05 8,20±0,11
Бег 100м, сек. 17,92±0,08 18,19±0,07
Челночный бег 4х9м, сек. 12,3±0,21 11,07±0,32
Наклон вперед из положения сидя, см 13,7±0,24 14,8±0,15Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

137
Таким образом, уровень проявления общей и скоростной выносливости,
скоростно-силовых способностей и силы мышц рук немного выше у школьниц
по сравнению со студентками.
В то же время, у студенток более высокий уровень в проявлении силы
мышц брюшного пресса, координации движений и ловкости.
Уровень физического здоровья у исследуемых девушек в обеих группах
был почти идентичным. Так каждая вторая из них имела «низкий» уровень
физического здоровья, каждая четвертая – «ниже среднего», каждая десятая
«средний» и только одна имела уровень физического здоровья «выше
среднего».
Выводы
1. Результаты исследований свидетельствуют о том, что в ВУЗе
поступает большое количество девушек с низким и ниже среднего уровнем
здоровья и низким уровнем физической подготовленности.
2. По данным наших исследований было выявлено, что на протяжении
первых месяцев обучения на факультете иностранных языков в ВУЗе
педагогического профиля снижаются адаптационные возможности организма
студенток.
3. Полученные данные вызывают необходимость повышения мотивации
к занятиям в специально организованных формах двигательной активности
студенток первого года обучения в ВУЗе не физкультурного профиля.

Библиография:
1. Грибан Г.П, Кушок Т.Б. Аналіз стану здоров’я студентів ВНЗ //. Вісник
Прідніпров’я: Науково-теоретіч.журнал. 2004. С. 130-132.
2. Виленский М.Я. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической
культуры в обеспечении здоровья. В. кн.: Физическая культура студента. М.: Гардарики,
2001. С. 131 - 174.
3. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді: навч.
посіб. / Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Безверхня. 2011. 224 с.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

138

ASPECTELE METODICII DE ÎNVĂŢARE A PROCEDEELOR „ARUNCĂRI
PESTE ŞOLD‖ LA JUDOKA ÎNCEPĂTORI

Arama I ., student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Neagu I ., lector universitar, Antrenor Emerit, Universitatea de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport, Chişinău
Grosu V., lector universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: Методика обучения, техника выполнения бросков через бедро,
дзюдо, этап начальной подготовки.
Резюме. В статье представлены результаты исследований вариантов
алгоритмизации процесса обучения техники бросков через бедро в дзюдо,
на этапе начальной подготовки.

Pregătirea modernă în judo presupune desfăşurarea unei activităţi planificate,
care să ţină seama de cuceririle ştiinţei. Pentru creşterea performanţelor, cei implicaţi
în activitatea competiţională (sportivi, antrenori, ingineri, tehnicieni, medici,
psihologi, etc). depun eforturi însemnate [4, 3, 6].
Învăţarea începe întotdeauna cu procedeele cele mai simple şi mai uşoare.
Învăţarea tehnicii se va face în strânsa concordanţă cu pregătirea fizică, atât generală
cât şi specială a copiilor. Cea mai veche sistematizare a procedeelor tehnice de judo,
într-o anumită ordine metodică, a fost realizată de Şcoala de Judo KODOKAN din
Tokio. În perioada învăţării, structura de bază a tehnicii rămâne constantă, fiind
predată în formele clasice. În totalitatea lor, procedeele tehnice din grupa Nage -
Waza solicită o bună adaptare a aparatului locomotor, o coordonare a acţiunilor
acestuia pentru realizarea şi finalizarea execuţiei tehnice. Procedeele tehnice care
compun grupa Nage - Waza se împart în tehnica proiectărilor (Tacki - Waza) şi
tehnica de sacrificiu (Sutemi - Waza).
Tehnica de proiectare (Tachi - Waza) cuprinde toate procedeele prin care
executantul (tori) urmăreşte aruncarea adversarului (uke) cu spatele pe tatami,
controlându-i în permanenţă acţiunile, numai un pic. Transmiterea energiei necesare
proiectării, legătura pentru finalizarea atacului se realizează: braţe, sold, picioare [2,
1].
În lucrarea de faţă, noi am pornit de la premisa că o metodică adecvată poate
spori şansele de realizare a performanţei şi contribui la creşterea nivelului de
instruire, totodată ducând la reducerea timpului necesar pentru formarea deprinderilor
motrice.
I poteza cercetării constă în faptul că: identificarea unui sistem algoritmic optim
de învăţare a procedeelor «Aruncări peste şold» în judo ar facilita procesul de
învăţare şi sporire a eficienţei aplicării acestuia în competiţii.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

139

Scopul lucrării: ne-am propus să efectuăm o investigaţie în direcţia învăţării şi
perfecţionării optime a tehnicii aruncărilor peste şold în judo.
Obiectivele cercetării:
1. Analiza şi generalizarea literaturii de specialitate privind pregătirea
judocanilor cu vîrsta de 10-11 ani la etapa incipientă.
2. Elaborarea programei speciale pentru elevii din grupa experimentală.
3. Argumentarea teoretică şi experimentală a modalităţilor de însuşire şi
perfecţionare a tehnicii procedeului „Aruncare peste şold‖ de către judocanii cu
vârsta 10-11 ani la etapa incipientă.
Subiecţii cercetării au fost: elevi cu vârsta 10-11 ani de la Clubul Sportiv „Wolf
Club‖. Cercetarea s-a desfăşurat în sala de sport a USEFS din Chişinău.
Experimentul s-a desfăşurat în perioada 01.10.2011-31.12.2011.
Metodele cercetării:
- analiza literaturii ştiinţifico-metodice;
- observaţia pedagogică;
- experimentul pedagogic;
- analiza statistico-matematică;
- metoda reprezentării prin tabel.
Contribuţia proprie a autorilor lucrării a constat în găsirea mijloacelor de
stimulare a copiilor pentru participarea mai activă la realizarea sarcinilor de
antrenament. Pe de altă parte, s-a urmărit implementarea unor acţiuni şi combinaţii
tehnico-tactice, prin care ei să realizeze procedeele învăţate în timpul angajărilor. Au
fost utilizate imagini video cu sportivi de valoare din ţară şi de peste hotare, desene,
alte materiale.
Notarea: Începe cu nota 4 şi se acordă câte un punct pentru următoarele
etape: 1. Priză; 2. Dezechilibrare; 3. Intrare; 4. Pivotare; 5. Proiectare; 6. Asigurare.

Fig. 1. Dinamica notelor la acţiunile tehnice
1. „Aruncarea peste şold”; 2. „Aruncarea mare peste şold”; 3. „Aruncarea roata peste şold”.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

140

Tabelul 1. Rezultatele testărilor sportivilor din grupele martor şi
experiment la finele experimentului pedagogic
Nr.
crt
Denumirea testului
Grupele
t P
Grupa martor
Grupa
experimentală
X m
± m
X e
± m
1
«Aruncarea peste şold»
(nota)
6.8 ± 0.22 7.7 ± 0.33 2.31 < 0.05
2
„Aruncarea mare peste şold»
(nota)
7.3 ± 0.22 8.7 ± 0.33 3.59 < 0.01
3
Aruncarea roata peste şold»
(nota)
7.1 ± 0.22 8.1 ± 0.22 3.27 < 0.01
Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2.10 cu probabilitatea P<0.05 şi pentru t≥2.88 cu probabilitatea
P<0.01, pentru n=10
Din figura 1 şi tabelul 1 observăm că, la testul „Aruncarea peste şold‖,
sportivii din grupa martor au atins nota medie de 6,8 cu eroarea medie de 0,22, iar
sportivii din grupa experimentală au înregistrat un succes cu nota medie de 7,7 cu
eroarea medie de 0,33. La testul dat, criteriul t=2,31 cu P < 0,05 reflectă o diferenţă
semnificativă între notele medii ale elevilor din grupa martor şi cea experimentală.
[5].
La acţiunea tehnică „Aruncarea mare peste şold‖, grupa experimentală a
realizat cel mai evident progres faţă de grupa martor, aşadar sportivii din grupa
experimentală ajung la nota medie de 8,7 cu eroarea medie de 0,33, pe când cei din
grupa martor înregistrează rezultate mai modeste: nota 7,3, cu eroarea medie de
0,22. Lla testul dat, t=3,59 cu P < 0,01. Conform pragului critic, observăm că
diferenţa dintre grupe este semnificativă (fig.1, tab. 1).
O diferenţă înaltă între cele două grupe se observă şi la procedeul „Aruncarea
roata peste şold‖, la care grupa martor acumulează nota medie de 7.1 ± 0.22, pe când
sportivii din grupa experimentală înregistrează nota medie de 8.1 ± 0.22. La testul
dat, criteriul t=3,27 iar P < 0,01, fapt ce vădeşte rezultate mai mari.
Aplicarea mijloacelor şi metodelor utilizate de noi în programul de
antrenament sportiv pentru judocanii din grupa experimentală a arătat că, la testarea
finală, sportivii grupei experimentale înregistrează progrese la toate cele trei procedee
cu un prag de semnificaţie P < 0,05 la unul din procedee şi P < 0,01 la celelalte două
procedee.
Metodologia aplicată s-a dovedit a fi eficientă în experimentul pedagogic
desfăşurat, rezultatele obţinute de grupa experimentală privind pregătirea tehnică la
etapa incipientă au atins cote valorice superioare, comparativ cu cele ale probelor de
control ale grupei martor.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

141

Considerăm că metodologia aplicării programului experimental şi rezultatele
demersului investiţional prin vizionarea filmelor, şabloanelor, desenelor ne-a permis
să realizăm obiectivele propuse, confirmând ipoteza noastră că un sistem algoritmic
optim de învăţare a procedeelor „aruncări peste şold‖ne va permite facilitarea
procesului dat. Acest lucru ne va ajuta la sporirea capacităţii de aplicare a procedeelor
tehnice în condiţii de competiţie.
Concluzii
În final putem spune că, prin această cercetare, am obţinut un răspuns
afirmativ la solicitările antrenamentelor, copiii fiind mobilizaţi de ideea întrecerii cu
grupa martor.
Această cercetare demonstrează o dată în plus, că succesul lecţiilor depinde
de gradul de creativitate ştiinţifico-pedagogică a antrenorilor, pentru ale solicita
copiilor o participare cât mai activă în procesul de învăţare a procedeelor la
antrenamente.
Experienţa a dovedit că o priză, o intrare, o dezechilibrare, o pivotare bună,
se finalizează cu o aruncare bună.
Antrenorii trebuie să ţină cont de succesiunea învăţării procedeelor tehnico-
tactice. Lipsa unuia dintre aspecte ar putea conduce la învăţarea eronată a întregului
procedeu.

Bibliografie:
1. Manolachi V., Sporturi de luptă - teorie şi metodică (lupte libere, greco-romane,
judo): Manual pentru instituţiile cu profil sportiv, Chişinău: Tipografia Centrală, 2003. 400
p.
2. Muraru A. Judo. Bucureşti: Sport - Turism, 1985. p. 203-234.
3. Алиханов И.И. Дидактические основы обучения броскам в спортивной борьбе //
Спортивная борьба: Ежегодник. М., 1985. - С. 37-41.
4. Воловик А.Е. Начальное обучение классической борьбе.- М.: Физкультура и
спорт, 1970. 215 с.
5. Демченко П.П., Математико-аналитические методы в структуре
педагогических исследований физической культуры. Учебное пособие для студентов,
преподавателей, тренеров, докторантов. Кишинев, 2009, 518с
6. Туманян, Г.С. Спортивная борьба: Теория, методика, организация тренировки. Учебное
пособие. В 4-х кн. Кн. 3. Методика подготовки. М.: Советский спорт, 1998. 400 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

142

METODELE ŞI MIJLOACELE DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN
PROCESUL DE ANTRENAMENT A ÎNOTĂTORILOR(VÎRSTA 11-12 ANI)

Covali D., student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Stepanova N., dr., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău

Ключевые слова: развитие силы, спортивная тренировка, физическая
подготовленность.
Резюме: Использование в процессе тренировки пловцов 11-12лет средств и методов
силовой направленности способствует росту их физической
подготовленности.

Actualitatea. Perfecţionarea procesului instructiv – educativ la nivelul copiilor
şi juniorilor constituie o preocupare importantă pentru mulţi autori.
Sub aspectul pregătirii fizice, dezvoltarea forţei, mai ales la vârsta tinerilor
înotători, trebuie să constituie o preocupare prioritară pentru toţi antrenorii care
lucrează în sectorul copiilor şi juniorilor. Trebuie subliniat faptul că forţa are o
pondere însemnată în eficienţa practicării înotului. De aceea spunem că dezvoltarea
forţei asigură înotătorilor un randament superior.
Ipoteza cercetării. S-a presupus că utilizarea în cadrul antrenamentului
înotătorilor de 11 – 12 ani a mijloacelor de forţă va conduce la ridicarea nivelului de
pregătire fizică generală şi specială, exprimate în creşterea rezultatelor sportive ale
înotătorilor.
Analiza caracteristicilor efortului specific al sportivilor
De-a lungul timpului, metodologia de pregătire în diferite discipline sportive a
cunoscut permanente schimbări în concordanţă cu evoluţia practicii antrenamentului
sportiv, a căror generalizare a condus la diversificarea metodelor de pregătire.
Implicit, acest lucru a atras după sine îmbogăţirea teoriei antrenamentului sportiv. Pe
parcursul anilor, un număr mare de autori ca: L. Matveev, (1997); S.Vaiţehovski
(1971); N.G. Ozolin (1972); N. Alexe (1985); Gh. Cîrstea (1993); A.Dragnea (1993)
au studiat aceste probleme ale antrenamentului sportiv, ale căror cunoştinţe s-au
materializat în lucrări, care alcătuiesc astăzi literatura ştiinţifico-metodică de bază a
acestui domeniu de activitate.
Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă,
deoarece reprezintă o adevărată bază de date, cu caracter obiectiv, a căror interpretare
scoate în evidenţă valoarea fizică a sportivilor atinsă la un moment dat, precum şi
nivelul de realizare a obiectivelor pregătirii şi posibilitatea de evaluare a efectelor
antrenamentului. Aplicarea analitică, selectivă şi simultană a acestor informaţii
influenţează primordial performanţa sportivă, direcţionând procesul de antrenament.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

143

Metode şi mijloace în pregătirea fizică specifică a înotătorilor
Înţeleasă în acest context, pregătirea fizică specifică constă în influenţarea
dezvoltării calitative a lanţurilor şi grupelor musculare, a mobilităţii articulaţiilor care
participă nemijlocit la efectuarea procedeului, precum şi la perfecţionarea indicilor de
putere, îndemânare-coordonare, rezistenţă şi viteză solicitaţi la efectuarea eforturilor
caracteristice înotului (V.N. Platonov, 2004).
În procesul pregătirii fizice prealabile, se vor urmări realizarea obiectivelor
privind:
- perfecţionarea tehnicii prin menţinerea vitezei şi tempoului mişcărilor la
nivelul existent sau sporirea acestuia;
- îmbunătăţirea mobilităţii articulare;
- creşterea puterii musculare;
- educarea calităţilor psihice ş. a.
Metodologia pregătirii înotătorilor pentru probele pe distanţă scurtă prezintă
o serie de particularităţi care trebuie relevate, mai ales că literatura de specialitate
este mult mai săracă în aceste cazuri, comparativ cu probele pe distanţe medii şi
lungi.
Explicaţia bibliografiei reduse constă în faptul că factorii determinaţi şi chiar
limitativi ai performanţei sunt în aceste probe mult mai numeroşi. Ei ţin de
preponderenţa metabolică a modului de influenţare a energeticii contracţiei
musculare, în realizarea performanţelor pe aceste distanţe.
În cadrul relaţiilor dintre forţele interne şi externe, distingem ca forme de
manifestare a forţei, pe cele determinate de contracţiile statice – izometrice şi cele
dinamice – izotonice, evidenţiate de L. Baroga (1980). În acest context, distingem
formele:
- forţa propriu-zisă, maximală sau absolută;
- forţa explozivă, forţa în regim de viteză sau detenta;
- forţa în regim de rezistenţă.
În procesul pregătirii de forţă îndreptate spre creşterea vitezei mişcărilor, se
dezvoltă două sarcini fundamentale:
1. Creşterea nivelului forţei musculare maxime (a calităţilor de forţă propriu-
zise).
2. Formarea capacităţii de a manifesta o forţă mare în condiţiile mişcărilor
rapide (a calităţilor de viteză-forţă).
Sarcinile cercetării. Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite
următoarele obiective:
1. Abordarea teoretică a modului şi conţinutului pregătirii tinerilor înotători în
baza studiului literaturii de specialitate.
2. Determinarea eficienţei mijloacelor de forţă în pregătirea fizică a înotătorilor.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

144

Metodele cercetării. În cercetare s-au folosit metodele care au avut scopul
verificării diferitelor aspecte ale selecţiei, în conformitate cu cerinţele actuale ale
sportului, şi anume:
1. Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate.
2. Observaţia pedagogică.
3. Metoda testării.
4.Metoda prelucrării statistico-matematice.
Organizarea cercetării: Cercetarea s-a efectuat în două etape, după cum
urmează:
Etapa I – februarie - iunie 2011: studiul surselor bibliografice privind aspectele
pregătirii cu orientare de forţă la sportivii înotători.
Etapa II – septembrie 2011 – martie 2012: cercetarea efectelor programelor de
antrenament aplicate.
În perioada cercetărilor, ce a durat pe parcursul anului de studii cu contigentul
de tineri înotători de 11-12 ani (15 fete şi 18 băieţi) din şcoala sportivă de nataţie, s-a
efectuat controlul curent şi de etapă. Totodată, valoarea funcţională a efortului
planificat se controla cu înregistrarea sincronizată a pulsometriei pe parcursul
întregului antrenament, fapt ce a oferit posibilitatea de a recalcula eforturile
planificate la îndeplinirea volumului în diferite zone de intensitate şi de a corecta
raportul lor spre un nivel optimal. A fost determinat, de asemenea, nivelul capacităţii
de muncă în baza testului PWC 130-170.
În elaborarea metodicii antrenamentului, s-a ţinut cont de următoarele
concepţii contemporane: renunţarea la concepţia privind sporirea volumului
eforturilor de nataţie, stricta necesitate a pregătirii fizice multilaterale prin prisma
largă a diverselor mijloace (cros, jocuri, ştafete, exerciţii de elasticitate, mijloace cu
caracter de forţă sub formă de antrenament în circuit cu patru variante).
Pe parcursul anului de studiu, această etapă de antrenament a constituit o parte
a procesului pregătii de bază.
Convenţional, a fost divizat în două semestre:
I - de pregătire generală (septembrie-februarie),
II - de pregătire specială (martie-iulie).
Luna august nu a fost luată în evidenţă, ea a fost consacrată odihnei active.
Conţinutul microciclului caracteristic pentru semestrul I, presupunea cîte 6
antrenamente (45 min pe uscat şi 90 min în apă); în al doilea semestru microciclul a
fost completat pentru fete cu trei şi pentru băieţi cu două antrenamente de pregătire
specifică (de înot).
Perioada competiţională la etapa specializării iniţiale nu este prevăzută, dar în
legătură cu necesitatea evidenţierii gradului de sporire a rezultatelor sportive ca
indicator sportiv-tehnic integral, lunar au fost pdesfăşurate competiţii în cadrul şcolii.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

145
Rezultatele starturilor din decembrie şi martie au fost analizate ca fiind de
control, iar cele din iulie - cu scop determinat.
Caracterizînd structura temporală a antrenamentului tinerilor înotători la etapa
de specializare sportivă iniţială, trebuie spus că acesta corespunde cu numărul general
de ore pe an recomandat în programa existentă. Totodată, aproape 70% de timp, mai
exact 197-220 ore în fiecare semestru, s-a atribuit eforturilor de nataţie şi pînă la 30%
- antrenamentului pe uscat (83-84 ore în semestru).
Activitatea pe uscat are următoarea repartizare a mijloacelor de pregătire. (tab.
1):
Tabelul 1. Raportul mijloacelor principale de pregătire a tinerilor
înotători de 11-12 ani în ciclul anual (în ore şi %)

Din tabel se observă că în I-a jumătate, a fost asimilat un raport aproximativ
egal între exerciţiile de forţă, alergare şi ştafete, ceea ce corespunde cerinţelor pentru
pregătirea fizică multilaterală a înotătorilor.
În a II-a jumătate, volumul efortului cu caracter de forţă a fost majorat pînă la
12% şi de aceea, în mod uniform, este micşorat (pîna la 4%) efortul cu folosirea
alergării, a jocurilor şi a exerciţiilor de elasticitate.
Referitor la structura efortului de antrenament în zonele de intensitate, trebuie
remarcat că, în ambele perioade, în zona a treia volumul de înot îndeplinit a fost cu
25-35% mai mare decît cel prevăzut în programă, datorită scăderii volumului
efortului în zonele de intensitate 1şi 2 (tab. 2).
Mijloacele
pregătirii
Perioada I Perioada II Total pe an
Unităţi de măsură
Ore % din
număr
ul total
de ore
% din
număru
l total
de ore
Ore % din
număr
ul total
de ore
% din
numă
rul
total
de
ore
Ore
% din
numărul
total de
ore
% din
număr
ul total
de ore
Nataţie 197 70.4 220 72.4 417 71.4
Exerciţii de forţă 27 9.6 32.5 37.4 12.3 44.5 64.4 11 38.6
Alergare 18.2 6.5 21.9 14.7 4.8 17.5 32.9 5.6 19.7
Jocuri, ştafete 22.8 8.1 27.5 19.4 6.4 23.1 42.2 7.2 25.3
Exerciţii de
elasticitate
15 5.4 18.1 12.5 4.1 14.9 27.5 4.7 16.4
Total 280 304 584
Inclusiv pe uscat 83 84 167

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

146

Tabelul 2. Repartizarea principalelor mijloace de pregătire după zonele de
intensitate în ciclul anual la tinerii înotători 11-12 ani (în ore şi %)

Rezultatele cercetărilor permit de a trage concluzia că la dozarea controlată a
intensităţii eforturilor de antrenament în baza metodicii propuse de noi, pot fi
realizate, în mod dirijat rezultatele sportive planificate, pe fondul unei stări
funcţionale bune şi foarte bune:
- folosind volumul de înot redus considerabil (465-490 km în loc de 600-800
km conform programei);
- îndeplinind preponderent efortul lucrului în zona a treia de intensitate (pînă
la 35-45%);
- Folosind pe larg eforturile nespecifice, înclusiv cel cu caracter de forţă.
Concluzii
1. Analiza datelor literaturii ştiinţifico-metodice de specialitate reflectă faptul
că, în practica antrenamentului sportiv, creşterea performanţelor se bazează pe
elaborarea modelelor de antrenament, care utilizează metode tradiţionale.
2. În general, astăzi, teoria şi metodica nataţiei este mult mai bogată în
metodologia pregătirii înotătorilor pe distanţe lungi şi medii. Acest fapt se explică
prin faptul că probele pe distanţa scurtă impun cu preponderenţă cunoaşterea modului
de influenţare a energeticii contracţiei musculare, care condiţionează nivelul de
dezvoltare a forţei musculare la cote foarte ridicate şi chiar maximale.
3. Cunoaşterea caracteristicilor efortului specific este de mare importanţă,
deoarece ele reprezintă o adevărată bază de date, care scot în evidenţă valoarea fizică
a sportivilor atinsă la un moment dat, precum şi nivelul de realizare al obiectivelor
pregătirii, precum şi posibilitatea de evaluare a efectelor antrenamentului.


Zonele
de
intensi-
tate
Nataţie Exerciţii de
forţă
Alergare Jocuri, ştafete Exerciţii pentru
elasticitate
Perioada
I II I II I II I II I II
Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore % Ore %
1-2 100,9 51,2 73,6 33,5 14,5 53,7 12,3 32,9 13,0 71,4 10,2 69,4 0 0 0 0 15 100 12,5 100
3 73,2 37,1 99,2 45,4 10,5 38,9 19,0 50,8 4,0 22,0 3,4 23,1 15 65,3 13,2 68,3 0 0 0 0
4 19,9 10,1 32,7 14,9 2,0 7,4 6,1 16,3 1,2 6,6 1,1 7,5 6,2 27,2 4,75 24,5 0 0 0 0
5 3,0 1,5 13,6 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 7,5 1,4 7,2 0 0 0 0
Total 197 220 27 37,4 18,2 14,7 22,8 19,4 15 12,5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

147

4. Conform datelor controlului pedagogic se poate de menţionat că efectul
folosirii efortului cu caracter de forţă şi-a găsit reflectarea reală în dinamica sporirii
indiciilor pregătirii fizice speciale, cum sunt că forţa de tracţiune pe uscat şi în apă,
imitarea diferitelor modalităţi de nataţie.
5. Dozarea controlată a intensităţii eforturilor de antrenament în baza aplicării
mijloacelor de pregătire a tinerilor înotători conform metodicii elaborate de noi
permite obţinerea dirijată a rezultatelor sportive planificate, datorită stării funcţionale
bune şi foarte bune a sportivilor.

Bibliografie:
1. Alexe N. Criterii de apreciere a conţinutului şi organizarea antrenamentului sportiv.
Educaţia fizică şi sport nr. 6, Bucureşti, 1985. P. 36 – 48.
2. Baroga L. Forţa în sportul de performanţă Bucureşti: Sport - Turism, 1980. P. 335
3. Cârstea Gh. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului Bucureşti: UNIVERSUL,
1993. P. 143.
4. Dragnea A. Antrenamentul sportiv – teorie şi metodologie. Bucureşti: Academia
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, vol. 2, 1993. P. 148.
5. Ozolin N.G. Metodica antrenamentului sportiv. Bucureşti:―Stadion‖ 1972.
6. Вайцеховский С.М. Книга тренера. М.: ФиС, 1971, 312 с.
7. Матвеев Л.П. Общая теория спорта. М.: ФиС, 1997. С.138-158.
8. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая
теория и еѐ практические приложения. Киев: Олимпийская литература, 2004. 808с.


ASPECTE ALE STRUCTURII ŞI PERIODIZĂRII ÎN CICLUL ANUAL DE
ANTRENAMENT SPORTIV A LUPTĂTORILOR DE STIL GRECO-ROMAN DE
VÂRSTA 16-18 ANI

Dimitriu A., student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Grosu V., lector universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Busuioc S., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: Структура, периодизация, годичный цикл, борцы греко-римского
стиля.
Резюме. В статье представлены результаты поиска путей оптимизации подготовки
борцов 16-18 лет в годичном тренировочном цикле.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

148

Extinderea competitivităţii în pregătirea sportivilor şi creşterea permanentă a
numărului de pretendenţi reali la cele mai înalte locuri pe arenele internaţionale,
impun savanţilor şi practicienilor obiectivul referitor la evidenţa şi reglarea indicilor
de pregătire a sportivilor. Unul dintre factorii majori ce determină dinamica adecvată
a indicilor de pregătire constă în structurarea optimă şi realizarea procesului de
antrenament la diferite etape ale ciclului anual (Туманян, Г.С., 1998, Bompa T.O.,
2001).
Totodată, factologia ştiinţifică şi deducţiile metodice elaborate din acest punct
de vedere necesită completări şi concretizări. În consecinţă, apare o contradicţie
dintre volumul foarte extins de exerciţii la antrenament şi intensitatea înaltă a
efortului luptătorilor la competiţii. Odată cu schimbarea regulilor de joc, metodica de
evidenţă şi structurare a componentelor de pregătire în cadrul ciclului anual devine
insuficient perfectată ( Bompa T.O., 2002, Manolachi V.G., 2003, Platonov V. N.,
2005)
Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în identificarea unor regimuri optime de
antrenament în pregătirea fizică şi tehnico-tactică a luptătorilor de stil greco-roman în
cadrul ciclului anual de antrenament.
Obiectul cercetării îl constituie procesul de antrenament al luptătorilor de stil
greco-roman.
Scopul cercetării: a elabora şi a implementa programul sportiv conform
periodizării în ciclul anual de antrenament pentru luptătorii de stil liber, vârsta 16-18
ani.
Subiectul cercetării - sistemul de evidenţă şi control pedagogic, structurarea
aspectelor de pregătire a luptătorilor de stil greco-roman, vârsta 16-18 ani, în cadrul
ciclului anual de antrenament.
Ipoteza cercetării: s-a presupus că un sistem de teste privind structurarea şi
evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui
la optimizarea periodizării şi structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman,
vârsta 16-18 ani
Metodele cercetării
În cadrul investigaţiei au fost aplicate următoarele metode ştiinţifice de
cercetare:
1) analiza teoretică şi generalizarea literaturii;
2) observările pedagogice;
3) testarea pedagogico-sportivă;
4) înregistrări video, cronometrarea şi stenografierea luptelor;
5) analiza matematico-statistică a informaţiei.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

149

Organizarea cercetării
Cercetarea a fost realizată în trei etape.
Prima etapă se referă la analiza şi generalizarea datelor din literatura de
specialitate, la studierea documentelor de planificare în pregătirea luptătorilor de stil
greco-roman, vârsta 16-18 ani, precum şi la experienţa personală.
A doua etapă se referă la testarea indicilor privind gradul de pregătire fizică şi
tehnico - tactică în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman, vârsta 16-18 ani.
La etapa a treia de cercetare a fost prelucrat şi sintetizat întregul volum de
informaţii. A fost elaborat şi aplicat un sistem de mijloace de control pedagogic al
pregătirii sportive a luptătorilor de stil greco-roman, vârsta 16-18 ani, în ciclul anual
de antrenament.
La începutul experimentului pedagogic s-a efectuat testarea în rezultatul căreia
au foet completate 2 grupe de sportivi, luptători-juniori, câte 12 băieţi cu vârsta 16 –
18 ani: grupa martor şi grupa experimentală. Pentru grupa experimentală s-a
optimizat structura pregătirii sportive.
La finele experimentului pedagogic s-a efectuat testarea finală şi s-au analizat
rezultatele normativelor de control în ambele grupe.
Datele obţinute în rezultatul testărilor pedagogice s-au comparat în baza
criteriului t-Student pentru selecţiile observaţiilor independente necuplate (Демченко
П.П., 2009).
Rezultatele testărilor sunt prezentate în tabele.
Tabelul 1. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la începutul
experimentului pedagogic
Nr.
crt.
Denumirea testului
Grupele
t P
Grupa
martor
Grupa
experimentală
X i
± m
X i
± m
1. Ridicări la bara fixă (repetări) 14.3 ± 0.16 13.8 ± 0.21 1.89 > 0.05
2.
Alergări tip navetă (suveica) 3×10m
(sec)
7.9 ± 0.10 8.1 ± 0.19 0.95 > 0.05
3. Alergare 3000 m (min) 12.10 ± 0.31 12.40 ± 0.16 0.87 > 0.05
4. Cinci aruncări (sec) 10.55 ± 0.20 11.10 ± 0.22 1.83 > 0.05
5. Test special - 6 min (repetări) 47.5 ± 0.42 46.8 ± 0.93 0.69 > 0.05
6. Intervalul de atac (sec) 37.2 ± 1.16 35.6 ± 1.27 1.04 > 0.05
7. Eficienţa acţiunilor tehnice( %) 3.60 ± 0.18 4.10 ± 0.19 1.97 > 0.05
Deosebirile sunt semnificative pentru t≥2.07 cu probabilitatea P<0.05 şi pentru t≥2.82 cu probabilitatea P<0.01,
pentru n=12
Din tabelul 1, putem observa că, la începutul experimentului, testarea
sportivilor din grupa martor şi cea experimentală a dovedit că nu sunt divergenţe
semnificative în rezultatele obţinute. S-au observat însă unele diferenţe doar la testul

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

150

„diversitatea tehnicii‖ – t
1
=1.89; „cinci aruncări‖ – t
4
=1.83 şi în testul „eficienţa
acţiunilor tehnice‖ - t
3
=1.97, dar diferenţele nu au fost semnificative nici aici. Prin
urmare, pragul de semnificaţie (P > 0.05) reflectă faptul că ambele grupe, în fond, au
fost omogene. Omogenitatea grupelor a fost necesară pentru efectuarea
experimentului pedagogic.
La finele experimentului pedagogic, s-au testat sportivii din grupele martor şi
experimentală pentru a determina nivelul dezvoltării capacităţilor motrice şi tehnico-
tactice.
Tabelul 2. Rezultatele comparate ale testării grupelor de sportivi la finele
experimentului pedagogic
Nr.
crt.
Denumirea testului
Grupele
t P
Grupa martor
Grupa
experimentală
X f
±m
X f
±m
1. Ridicări la bara fixă (repetări) 15.5 ± 0.68 17.6 ± 0.62 2.29 < 0.05
2. Alergări tip navetă 3×10m (sec) 7.6 ± 0.21 6.8 ± 0.19 2.84 < 0.01
3. Alergare 3000 m (min) 12.00 ± 0.24 11.25 ± 0.25 2.16 < 0.05
4. Cinci aruncări (sec) 10.20 ± 0.23 9.35 ± 0.17 2.87 <0.01
6. Test special - 6 min (repetări) 49.7 ± 1.43 54.4 ± 1.20 2.51 < 0.05
7. Intervalul de atac (sec) 34.1 ± 0.69 31.2 ± 0.75 2.84 < 0.01
8. Eficienţa acţiunilor tehnice (%) 3.80 ± 0.39 5.40 ± 0.28 3.35 < 0.01
Diferenţele sunt semnificative pentru t≥2.07 cu probabilitatea P<0.05 şi pentru t≥2.82 cu probabilitatea P<0.01,
pentru n=12
1. La testul „Ridicări la bara fixă‖, grupa martor prezintă valori ale variabilei
„t‖ = 15,5 cu eroarea medie de 0,68 repetгri, iar grupa experiment prezintă valori de
17,6 cu eroarea medie de 0,62 repetгri ale variabilei „t‖ peste pragul de semnificaţie
P<0,05;
2. Pentru proba „Alergare de navetг 3x10 m‖ s-a constat că, оn grupa martor,
la testarea finală, media de grup este de 7,6 secunde cu eroarea medie de 0,21
secunde, iar la grupa experimentală, performanţele medii sunt de 6,8 secunde єi
eroarea medie de 0,19 secunde. Criteriul t=2,84 cu P < 0.01;
3. Оn cea de-a treia probă, „Alergare 3000 m‖, grupa martor оnregistrează o
medie la testarea finală de 12,0 min cu eroarea medie de 0,24 secunde, iar grupa
experimentală - valoarea medie este de 11,25 secunde cu eroarea medie de 0,25
secunde la testarea finală (tab. 2). Rezultatele testărilor finale diferă semnificativ:
criteriul t=2,16 cu (P<0,05).
4. La testul „Cinci aruncări‖, observăm că rezultatul mediu al grupei martor
este de 10.20 ± 0.23 secunde, iar sportivii din grupa experimentală ating rezultatul
mediu de 9.35 ± 0.17 secunde. Criteriul t=2,87 cu P<0,01.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

151

5. La „Testul special de şase minute‖, sportivii din grupa martor înregistrează
valoarea medie de 49.7 ± 1.43 repetări, iar cei din grupa experimentală ating
rezultatul mediu de 54.4 ± 1.20 repetări. Criteriul t=2,51 cu P<0,05.
6. La testul „Intervalul de atac‖, rezultatul mediu în grupa martor este de 34,1
secunde cu eroarea medie de 0,69 secunde, iar la sportivii din grupa experimentală
valoarea medie este de 31,2 secunde cu eroarea medie în mărime de 0,75 secunde,
criteriul t=2,84 cu P<0,01.
7. La testul „Eficienţa acţiunilor tehnice‖ grupa martor înregistrează media de
3.80 ± 0.39 %, iar colegii din grupa experimentală ating valoarea medie de 5.40 ±
0.28 %, criteriul t=3,35 cu P<0,01, ceea ce denotă diferenţe semnificative între
grupele din cadrul experimentului realizat.
Putem conchide că îmbunătăţirea indicilor de mai sus, este în corelare cu
locurile obţinute în competiţiile de diferit nivel.
Considerăm că modificarea mijloacelor controlului pedagogic în structura
antrenamentului sportiv pentru grupa experimentală a contribuit la îmbunătăţirea
indicilor în pregătirea sportivă.
Concluzii
1. Rezultatele experimentului pedagogic au confirmat ipoteza noastră conform
căreia un sistem de teste privind structurarea şi evaluarea aspectelor de bază ale
pregătirii în ciclul anual de antrenament va contribui la optimizarea periodizării şi
structurării în pregătirea luptătorilor de stil greco-roman, vârsta 16-18 ani.
2. Îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor pregătirii fizice în grupa
experimentală ( unde P<0,05 şi P<0,01) s-a produs datorită modificării structurii şi
periodizării antrenamentului sportiv, pe care noi am elaborat-o.

Bibliografie:
1.Bompa T. O. Periodizarea - Dezvoltarea calităţilor biomotrice. - EX PONTO. -
Constanţa, 2001. - P. 256-263.
2.Bompa T. Teoria şi metodologia antrenamentului, Periodizarea. Bucureşti: Exponto, C.N.F.P.A.,
2002. p. 73-180; 210-250.
3.Manolachi V., Sporturi de luptă - teorie şi metodică (lupte libere, greco-romane, judo): Manual
pentru instituţiile cu profil sportiv, Chişinău: Tipografia Centrală, 2003. 400 p.

4. Демченко П.П., Математико-аналитические методы в структуре педагогических
исследований физической культуры. Учебное пособие для студентов, преподавателей,
тренеров, докторантов. Кишинев, 2009, 518с.
5. Платонов В.Н. Теория спорта: Учебн. для ИФК. - Киев: Вища школа, 2005. 423 с.
6. Туманян, Г.С. Спортивная борьба: Теория, методика, организация тренировки.
Учебное пособие. В 4-х кн. Кн. 3. Методика подготовки. М.: Советский спорт, 1998. 400 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

152

ANALIZA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER ÎN CICLUL
MULTIANUAL

Gîlcă M., masterand, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Polevaia-Secăreanu A., lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport, Chişinău
Postolachi A., lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: классификация, техническо-тактическая подготовкa, борцы
вольного стиля, многолетняя подготовка.
Резюме. В данном экспериментальном исследовании представлен анализ рейтинга
команд по вольной борьбе на Чемпионатах Мира 2009, 2010, 2011 годов.
Изучена соревновательная деятельность национальной сборной команды РМ
по вольной борьбе 2012 г.

Actualitatea cercetării: În ultimele decenii, problemei prognozării eficacităţii
activităţilor sportive sunt dedicate numeroase lucrări. Într-un şir de studii este
demonstrată implicarea caracteristicilor individual-tipologice, a factorilor cantitativi
şi calitativi, cum ar fi: alegerea specializării (sport) [6, 7 şi a.]; nivelul şi viteza
însuşirii tehnicii [4 şi a.]; performanţe stabile în competiţii [1, 2 şi a.]; modul de lupte
[9, 10 şi a.]
Trebuie să se ia în considiraţie caracteristicile individual-tipologice ale
sportivilor la toate etapele de educaţie şi de formare, în special în perioadele de
pregătire şi participare la competiţii sportive [3, 5, 8]. După cum se ştie, prin testarea
capacităţilor motrice este imposibil de a obţine o informaţie amplă despre pregătirea
sportivului către competiţie. Evident performanţele stabile în competiţii reflectă o
pregătire multilaterală (fizică, tehnică, tactică, teoretică, psihologică şi biologică).
Sarcinile ce rezultă din particularităţile activităţii competiţionale a luptătorilor
se complică şi din cauza faptului că punctul vulnerabil al luptătorilor noştri constă în
pregătirea tehnică mai slabă comparativ cu cea a luptătorilor de performanţă din alte
ţări.
După cum menţionează I.A. Şulica, [11] pregătirea tehnică este caracterizată de
gradul de însuşire a sistemului de mişcări ce corespund particularităţilor probei date
de sport şi asigură realizarea performanţelor. Volumul tehnicii suficiente presupune
totalitatea minimală a acţiunilor tehnice, ce ajută sportivul să rezolve sarcinile tactice
care apar în timpul luptei. Acest volum este analogic selectării elementare a acţiunilor
tehnico-tactice, deoarece permite desfăşurarea luptei cu adversarul, dar încă nu

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

153

reprezintă un volum necesar pentru atingerea nivelului înalt al măiestriei sportive.
Volumul tehnicii obligatorii reprezintă totalitatea acţiunilor tehnice ce trebuie însuşite
de către sportiv, luându-se în consideraţie procesul de antrenament concret şi
particularităţile lui individuale.
Prin urmare, a fost analizată activitatea competiţională la nivelul mondial la
luptătorii de stil liber.
La nivel Mondial, permanent, în luptele libere are loc o schimbare de lideri. De
exemplu, în anii 1993 şi 1995 echipa SUA a fost pe primul loc, în 1994 – Turcia, în
Cupa Mondială a învins echipa din Iran, Rusia a fost pe locul IV. Dar, în ultimii ani
(2009, 2010, 2011) este o anumită stabilitate a echipei din Rusia, aceasta deţinînd
locul fruntaş pe parcursul anilor, ceea ce demonstrează o pregătire multianuală bine
structurată (Figurile 1, 2, 3).

12
10
7
5
4
3
3
3
3
3
0 20 40 60
2009
RUSSIA-I Azerbadjan-II Iran-III
Turcia-IV Japonia-V China-VI
Suedia-VII Uzbechistan-VII Kanada--IX
Kuba-X

Fig. 1. Clasamentul general la
Campionatul Mondial (medalii) la
lupte libere 2009
3
16
8
3
7
4
4
5
3 1
0 10 20 30 40 50 60
2010
RUSSIA-I Japonia-II Bulgaria-III
Azerbadjan-IV Iran-V Ukraina-VI
Kuba-VII Kanada-VIII Turcia-IX
India-X
Fig. 2. Clasamentul general la
Campionatul Mondial (medalii) la
lupte libere 2010

10
7
7
8
5
4
5
3
4
4
0 10 20 30 40 50 60
2011
RUSSIA-I Iran-II Japonia-III Azerbadjan-IV Belorusia-V
Bulgaria-VI Turcia-VII Ukraina-VIII China-IX SUA-X

Fig. 3. Clasamentul general la Campionatul Mondial (medalii) la lupte libere
2011Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

154

Conform figurilor 1, 2, 3, putem observa participarea slabă a S.U.A.: fiind
lideri în perioada 1993-1995, în anul 2011 se clasează doar pe locul X în reitingul
mondial. În comparaţie, putem să analizăm rezultatele lotului Japoniei, care, treptat,
însuşeşte şi acest stil de lupte, prezentîndu-se foarte bine la aceste trei campionate şi
deţinînd locurile: V-2009, II-2010, III-2011, fapt ce atrage atenţia liderilor topului
mondial. O stabilitate se observă şi la sportivii din Turcia (IV, IX, VII), Azerbadjan
(II, IV, IV) şi Iran (III, V, II).
În general, putem să constatăm că rezultatele studiului multianual al evoluţiei
sportivilor din Azerbadjan, Turcia, Japonia, Iran, Belorusia, Ucraina şi a. (figurile 1,
2, 3) sunt actuale, din care motiv, în cercetarea noastră, care va permite studierea
problemei sportului autohton.
Creşterea performanţelor şi intensificarea concurenţei în luptele libere a
sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice provoacă necesitatea de a căuta soluţii şi
tehnologii eficiente pentru construirea şi realizarea procesului de antrenament în
pregătirea multianuală. Pentru atingerea scopului sus-menţionat, a fost analizată
activitatea competiţională a luptătorilor autohtoni de stil liber (Tabelul 1).
Analiza rezultatelor sportivilor la Campionatul Republicii Moldova la lupte-
libere (seniori) 2012 ne dă posibilitatea de a evidenţia pregătirea sportivilor autohtoni
din lotul naţional, care sunt supuşi selecţiei pentru obţinerea cotei de participare la
Jocurile Olimpice.
Conform tabelului 1, putem observa pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor
moldoveni, care se clasifică în funcţie de acţiunile tehnice din poziţie, la sol şi de
acţiunile tehnico-tactice. Astfel, prima parte a tabelului bazată pe clasificarea unică
(pe niveluri) ne acordă un şir de avantaje faţă de alte clasificări, deoarece dă
posibilitatea de a caracteriza foarte minuţios luptele situative pe saltea şi permite a
avea o imagine mult mai exactă despre diversitatea tehnicii luptei. Această clasificare
unică structurează tehnicile luptei în trei niveluri:
Lupta din poziţie prezintă multe acţiuni tehnice. Cel mai des folosite sunt
„aruncările cu trecere pe sub braţ cu fixarea ambelor coapse‖ - 54 de acţiuni din 217,
„cu fixarea unei coapse‖ – 17‖, „cu fixarea prizei de cap-braţ din faţă‖ – 12 şi
„aruncarea peste şold‖ – 10. Din clasa ducerilor la sol, mai des întîlnim acţiunile
tehnice cu „trecere pe sub braţe‖ – 27 din 54 de duceri totale, din clasa doborîrilor se
evidenţiază mai mult „trecerile pe sub braţe cu fixarea ambelor coapse‖ – 20 şi cele
prin „împingere‖ – 17.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

155

Tabelul 1. Analiza acţiunilor tehnice preferate de luptătorii de stil liber la
Campionatul Republicii Moldova 2012
TEHNICA LUPTEI ÎN PICIOARE TEHNICA LUPTEI LA SOL
Sub-
clasă
Grupă

Total
Sub-
clasă
Grupă

Total
A
r
u
n
c
ă
r
i

-Cu întoarcere (moara);
-Peste şold;
-Peste piept;
-Prin răsucire;
-Prin suspendare;
-Cu fixarea prizei de cap-braţ din
faţă;
-Cu trecere pe sub braţ şi fixarea
ambelor coapse;
-Cu fixarea unei coapse.
-------------------------------Total
8
10
8
3
5

12

54
117
217
R
ă
s
t
u
r
n
ă
r
i

-Prin centurare;
-Prin pîrghie;
-Prin extensie;
-Prin încrucişarea (gambelor);
-Prin răsucire;
-Cu fixarea prizei de coapsa
depărtată (sau a trunchiului);
-Cu prize de braţ-coapsă;

----------------------------Total
71
5
17

13
4

14
5

129
T
r
e
c
e
r
i

(
l
a

s
p
a
t
e
)

-Prin smuncituri (cu prize de braţ,
cap-braţ);
-Cu trecere pe sub braţ (priza cap-
trunchi );
-Prin răsucire (cu prize de o
coapsă);
-Prin aşezat.
-------------------------------Total

16

27

10
1
54
T
r
e
c
e
r
i

(
l
a

s
p
a
t
e
)


-Cu priză de cap-braţ-trunchi;

-Cu priza de o gambă (coapsă);

-Cu priza de trunchi;
---------------------------Total

45


21

14

80

D
o
b
o
r
î
r
i


-Cu trecere pe sub braţe şi fixarea
ambelor coapse;
-Prin înpingere (prizele de cap-
braţ);
-------------------------------Total

20
17

37
ACŢIUNILE TEHNICO-TACTICE
Menţineri în poziţia periculoasă 28
Victorii obţinute la ,,tuş tehnic‖ (6:0) 18
Victorii la ,,tuş‖ 10
Scoateri de pe saltea 64
Emitări 95
Dezeichilibrări 46
Fixarea piciorului în caz cînd scorul nu a fost deschis pe parcursul reprizei (0:0). 19

În lupta la sol, sportivii autohtoni mai mult folosesc „răsturnările prin
centurare‖ – 71 de acţiuni din 129 de încercări totale, prin „extensie‖ – 17, prin
„încrucişarea gambelor‖ – 13.
Acţiunile tehnico-tactice sunt „emitări‖ – 95 şi „dezechilibrări‖ – 46, care
prezintă un număr foarte mic din cele 100 de angajări analizate. În acelaşi timp, pe
parcursul acestor angajări am avut 10 victorii la tuş, 18 victorii la „tuş tehnic‖, foarte
multe „scoateri de pe saltea‖ – 64, ceea ce prezintă o diferenţă mare în pregătirea


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

156

sportivilor, „menţineri în poziţie periculoasă‖ – 28 şi „fixarea piciorului la scor egal‖
- doar 19.
Luând în consideraţie evaluarea luptătorilor autohtoni la campionatele
Mondiale în ultimii trei ani (2009, 2010, 2011) cu părere de rău nu intrăm nici în
numărul celor treizeci ţări din clasamentul mondial. Unica performanţă a fost locul
cinci: Burcă Alexandru, 2010.
Concluzii
Astfel, în baza celor menţionate, putem presupune că studiul privind pregătirea
multianuală a sportivilor de performanţă din ţările calificate la Jocurile Olimpice va
permite identificarea aspectelor pozitive şi negative ale pregătirii sportivilor
autohtoni, care prezintă un mare interes pentru sportivi şi antrenori, oferindu-le
posibilitatea de a medita asupra nivelului de pregătire, precum şi asupra mijloacelor şi
metodelor utilizate în cadrul procesului de antrenament.

Bibliografie:
1. Блеер А.Н., Игуменова Л.А. Как повысить соревновательную надѐжность
высококвалифицированных борцов. В: Теория и практика физической культуры, № 2, 1999.
С. 12-19.
2. Галковский Н.М., Новиков А.А., Шустин Б.Н. Модельные характеристики
сильнейших борцов в вольной борьбе // Спортивная борьба. М.: Физкультура и спорт, 1976.
С. 34 -37.
3. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. М.:
Физкультура и спорт, 1980. 136 с.
4. Дрижика А.Г., Шевцова Л.Ф., Маримяп В.Л., Кононов JI.A. Зависимость
скоростных способностей спортсменов и способности их обучаемости от степени
концентрированности нервных процессов. В: Теория и практика физической культуры. 1979,
№3. С. 5- 7.
5. Завьялов Д.A. Современная предсоревновательная подготовка борцов. Дис. … канд.
пед. наук. Красноярск, 1998. 161 с.
6. Ильин Г.П. Дифференциальная психофизиология физического воспитания и спорта.
Л.: Изд. ЛГПИ, 1979. 241 с.
7. Курамшин Ю.Ф. Метод последовательного планирования экспериментов при
изучении прогностичности наиболее важных для спортивного отбора показателей. В:
Теория и практика физической культуры. 1975, №9, C.43-45.

8. Миндиашвили Д.Г., Завьялов А.И. Система подготовки борцов международного
класса. Красноярск, 1995. 104 с.
9. Оленик В.Г., Рожков П.А. Каргин Н.Н. Специфика мастерства борцов различных
манер ведения поединка. В: Ежегодник. Спортивная борьба. М.: Физкультура и спорт,
1984, №8. С. 8-10.
10. Охотин В.Г. Индивидуальность и эффективный арсенал техники в спортивной
борьбе. В: Теория и практика физической культуры. 1997, №12. С. 28-30.
11. Шулика Ю.А. и др. Дзюдо. Система и борьба: Учебник для СДЮШОР,
спортивных фак-тов пед. ин-тов, техникумов физ. культуры и училищ олимпийского резерва
/ Ю. А. Шулика [и др]. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 800 с.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

157

CERCETAREA PARTICULARITĂŢILOR BIOMECANICE ALE TEHNICII
ALERGĂRII DE VITEZĂ (200-400M) LA ATLEŢII DE VÎRSTA 13-15 ANI (ETAPA
SPECEALIZĂRII INIŢIALE)

Ojog M., student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Mruţ I., dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Keywords: sport training, maximal test, physics load, pour, pulls, power, explosive power,
period of recove.,
Summary. The present research focused on the problem of sport training of the young
sportsmen. Estimation of influence a few physical exercise on the physical body
and reaction on them.

Actualitatea. Metodele elaborate pentru învăţarea elevilor, la etapa
specializării iniţiale, a tehnicii alergării de viteză practic nu s-au schimbat, în pofida
faptului că, actualmente, mulţi specialişti încearcă să aplice noi metode pentru
îmbunătăţirea procesului de învăţare. De cele mai dese ori, accentul în formarea
pregătirii atît fizice, cît şi tehnice se face intuitiv, şi nu întotdeauna corect [1, 2, 3], iar
dezvoltarea calităţilor fizice de obicei se face independent de formarea măiestriei
tehnice [2, 3], ceea ce conduce la pierderi de energie, apar greşeli la executarea
mişcărilor, din punct de vedere biomecanic, şi dificultăţi în corectarea lor, ceea ce
conduce, în final, la micşorarea eficienţei procesului de învăţare [3, 4].
Dacă vorbim doar de alergarea de viteză, atunci putem constata că, în plan
ştiinţific, încă mai există întrebări privind căile mai eficiente şi mijloacele concrete
ale pregătirii fizice şi tehnice în procesul de învăţare a tehnicii corecte a alergării de
viteză.
Ipoteza cercetării. Eficienţa şedinţelor de antrenament ce includ, alergări de
viteză pe diferite segmente va creşte dacă metodica experimentală de îmbunătăţire a
capacităţii de viteză a copiilor de 13 -15 ani se va baza pe dezvoltarea calităţilor
fizice şi perfecţionarea deprinderilor motrice, luîndu-se în considerare influenţele
pedagogice ce îmbunătăţesc structura coordinativă a actului motric.
Obiectul cercetării: îl constituie mijloacele si metodele de îmbunătăţire a
calităţii motrice ―viteza‖ la elevi în alergările de viteză în cadrul şedinţelor de
antrenament.
Subiectul cercetării particularităţile biomecanice ale tehnicii alergării de viteză
la etapa specializării sportive iniţiale la elevii de 13-15 (400-200m în sală).


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

158

Scopul lucrării constă în elaborarea şi de argumentarea experimentală, în
condiţiile şedinţelor de antrenament, a metodicii perfecţionării tehnicii alergării de
viteză a elevilor, pe baza dezvoltării calităţilor fizice şi perfecţionarea caracteristicilor
tehnicii (cinematice şi dinamice) în alergarea pe distanţe scurte.
Sarcinile cercetării:
1. Stabilirea caracteristicilor de bază ale tehnicii alergării de viteză şi
argumentarea mijloacelor şi procedeelor dezvoltării rapidităţii mişcărilor.
2. Elaborarea metodicii experimentale de creştere a calităţii de viteză a elevilor
de 13-15 ani, bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric,
luînd în considerare corectările pedagogice care activizează structura coordinativă a
acestuia.
3. Verificarea experimentală a eficienţei metodicii propuse de sporire a
calităţilor de viteză a elevilor de 13-15 ani.
Pentru realizarea sarcinilor propuse, a fost folosit un complex de metode de
cercetare: analiza literaturii de specialitate; observaţia pedagogică; măsurări
pedagogice de control; experimentul pedagogic şi metodele matematico-statistice.
Ansamblul de metode a fost folosit pentru definirea sarcinilor cerecetarii.
Analiza, sistematizarea si generalizarea literaturii de specialitate, au fost folosite ca
bază pentru stabilirea ipotezei de cercetare şi examinarea datelor obţinute.
Organizarea cercetărilor şi a experimentului pedagogic
Cercetarea a fost efectuata în procesul şedinţelor de antrenament, în perioada
2010 – 2012 în două etape: la etapa I (septembrie 2010 – ianuarie 2011) au fost
analizate datele din literatura de specialitate, s-a desfăşurat anchetarea antrenorilor
care lucrează cu atleţii-alergători de viteză; la etapa a I I -a (ianuarie 2011 – aprilie
2012) a fost desfăşurat experimentul pedagogic în cadrul procesului de antrenament
în ŞSS de Atletism a MTS al RM: ianuarie 2011 – mai 2011 a avut loc testarea
prealabilă şi selectarea grupelor martor şi experimentală; în perioada septembrie 2011
– ianuarie 2012 s-a desfăşurat experimentul pedagogic; în perioada februarie 2012 –
aprilie 2012 –a avut loc prelucrarea datelor obţinute.
În componenţa grupelor experimentale si martor au fost incluşi cîte 10 copii de
vîrsta 13-15 ani, grupa martor s-a antrenat conform metodicii tradiţionale, pe baza
căreia activează majoritatea antrenorilor, iar cea experimentală - conform metodei
propuse de noi. Grupele au fost formate astfel, ca la începutul experimentului,
diferenţe în pregătirea tehnică şi fizică practic nu existau (P>0,05). În calitate de
factor experimental, a fost aplicată metodica învăţării calităţii motrice ‖viteza‖,
bazată pe dezvoltarea calităţilor fizice şi perfecţionarea actului motric.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

159

Tabelul 1. Indicii nivelului iniţial de pregătire fizică şi tehnică a elevilor de 13-15
ani ai grupelor experimentală şi martor
Nr.
crt.
Teste
Grupa
experimentală
Grupa
de
control

Caracteristicile
statistice
X ±m X ±m t P
1. Alergare 60m (s) 9,2 ± 0,23 8,9 ±0,25 0,3 0,78 P>0,05
2. Alergare 30m s/p (s) 4,8 ±0,22 4,6 ±0,25 0,2 0,84 P>0,05
3. Alergare 30m lansat, (s) 5,6 ±0,25 5,5 ±0,31 0,1 0,86 P>0,05
4. Diferenţa dintre timpul pe 30m s/p şi lansat (s) 0,8 0,9 0,1 0,81 P>0,05
5. Alergare 20m s/p, (s) 3,5 ±0,22 3,4 ±0,27 0,1 0,99 P>0,05
6. Frecvenţa paşilor (nr/s) 3,94 ±0,19 4,01 ±0,23 0,07 0,81 P>0,05
7. Lungimea paşilor (m) 1,45 ±0,11 1,51 ±0,14 0,06 0,81 P>0,05
8. Săritura în lungime de pe loc (cm) 199 ±19 204 ±24 5,0 0,57 P>0,05
9. Alergare 400 m (s) 70,0 ±0,75 69,0 ±0,64 1,0 1,75 P>0,05
10. Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) 7,4 ±0,66 7,7 ±0,75 0,3 1,75 P>0,05
Notă. Pentru n = 18, valoarea critică a lui t
cr
Student pentru pragul de 5% (P<0,05) va fi egală cu 2,30.

La fel, au fost luate in considerare influentele pedagogice, care activizează
structura coordinativă şi cea a actului motric.

Tabelul 2. Indicii nivelului final ai pregătirii fizice si tehnice a elevilor de 13-15
ani ai grupelor experimentală si martor
Nr.
crt.
Teste
Grupa
experimental
ă
Grupa de
control ∆
Caracteristicile
statistice
X ±m X ±m t P
1 Alergare 60m (s) 8,4 ±0,30 8,8±0,25 0,4 2,42 P<0,05
2 Alergare 30m s/p (s) 4,4 ±0,22 4,6 ±0,25 0,2 2,94 P<0,05
3 Alergare30m lansat (s) 5,1 ±0,19 5,5 ±0,30 0,4 2,92 P<0,05
4 Diferenţa dintre timpii pe 30m s/p şi lansat (s) 0,7 0,8 0,1 0,81 P>0,05
5 Alergare 20m s/p (s) 3,0 ±0,18 3,3 ±0,28 0,3 3,11 P<0,05
6 Frecvenţa paşilor (nr/s) 4,16 ±0,11 4,01 ±0,13 0,15 3,05 P<0,05
7 Lungimea paşilor (m) 1,64 ±0,09 1,54 ±0,11 0,1 2,43 P<0,05
8 Saritura în lungime de pe loc (cm) 222 ±12 209 ±13 13,0 2,54 P<0,05
9 Alergare 400 m (s) 65,7 ±0,52 68,0 ±0,59 2,3 2,32 P>0,05
10 Aruncarea mingii medicinale 3kg (m) 8,9 ±0,55 7,8 ±0,68 1,1 2,77 P<0,05
Notă. Pentru n = 18, valoarea critică a lui t
cr
Student pentru pragul de 5% (P<0,05) va fi egală cu 2,30.

Partea practică a metodei experimentale includea trei grupe de exerciţii,
orientate spre formarea structurii pasului de alergare şi asigurarea influenţării
complexe asupra sistemului de mişcări.
Analiza rezultatelor obţinute. Metodica propusă a demonstrat o eficacitate
înaltă în cadrul şedinţelor de antrenament cu elevii de 13-15 ani, deasemenea a fost

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

160

pe larg folosită informaţia bazată pe logica alcătuirii unui şir de exerciţii şi sarcini. Se
prevedea executarea unui număr mare de exerciţii dinamice, asemănătoare cu cele de
bază, dar cu îndeplinirea sarcinilor individuale în situaţii diferite. În Tabelul 1 sunt
prezentate datele iniţiale ale pregătirii fizice şi tehnice a elevilor de 13-15 ani ai
grupelor experimentală si martor, iar în Tabelul 2 - datele obţinute în urma
experimentului pedagogic.
Au fost analizaţi indicii alergării de viteză. Diferenţe semnificative între grupe,
la începutul experimentului pedagogic, atît la parametrii de viteză, cît şi la cei
cinematici, n-au fost depistate ( P>0,05).
Şedinţele de antrenament în grupa de control se efectuau conform programei
tradiţionale de instruire. Cu toate acestea, normele si volumul alergării de viteza in
ambele grupe au fost aproximativ egale. Exerciţiile propuse au fost selectate atît în
scopul îmbunătăţirii tehnicii alergării de viteză, cît şi pentru dezvoltarea grupelor
musculare necesare, care contribuie în cea mai mare măsură la executarea mişcărilor
corecte, din punct de vedere biomecanic.
Pe tot parcursul experimentului, antrenorul a venit doar cu explicaţii şi
demonstrări, în scopul eficientizării însuşirii mişcărilor de către elevi cu o eficacitate
mai mare.

Concluzii
1. În rezultatul studiului şi al observaţiilor efectuate asupra elevilor de 13-15
ani, am constatat că una dintre cele mai efective metode este metoda antrenamentului
individualizat.
2. Testele aplicate în experiment şi-au dovedit eficacitatea în ambele situaţii,
astfel putem considera că experimentul s-a soldat cu rezultate semnificative.
3. Experimentul organizat a demonstrat că pregătirea tehnică a elevilor poate
fi influenţată pozitiv, aplicând metode foarte variate de antrenament.

Bibliografie:
1. Кудинов А.А. Комплексная система подготовки школьников в различных видах
легкой атлетики: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Москва, 1994. 49 с.
2. Мирзоев О. Тренировка спринтеров: Объемы беговой нагрузки в годичном цикле //
Легкая атлетика. 1994., № 11. C. 7-9.

3. Никитушкин В.Г., Максименко Г.Н., Суслов Ф.П. Подготовка юных бегунов. Киев:
Здоров’я, 1988. 112 с.
4. Орещук С.А. Биомеханические основы техники бега. Харьков: ХГУ, 1993. 98 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

161

STUDIU PRIVIND PROFILUL JUCĂTORULUI PORTAR LA NIVELUL
ECHIPELOR DE HANDBAL JUNIORI II

Oprea G., student, Universitatea din Piteşti, România


Cuvinte cheie: handbal, juniori, portar, profil.

Summary. Handball game today requires the somatic and motor skills special participants,
in full accordance with the current structure and content of the game engine of
technical and position specific tactical game. In this sense, our work aims at
investigating the motive profile of somatic and II junior teams and reporting data
collected from the federation developed specialized models and domain
specialists.

I ntroducere. Jocul de handbal actual impune a participanţilor calităţi somatice
şi motrice deosebite, aflate în deplină concordanţă cu structura motrice a jocului
actual şi conţinutul tehnico-tactic specific postului de joc. Pentru jocul de handbal,
jucătorul specializat pe postul de portar este ultimul apărător şi, totodată, primul
atacant al echipei. Pentru a face faţă cu succes situaţiilor variate şi mereu
schimbătoare, caracteristicile portarului trebuie să corespundă modelului naţional şi
internaţional, elaborat pentru eşalonul de performanţă din care face parte.
Metode. În vederea elaborării prezentei lucrări, alături de experienţa personală
ca fost jucător de handbal de performanţă specializat pe acest post de joc, am utilizat
următoarele metode de cercetare: studierea literaturii de specialitate (probleme legate
de antrenamentul sportiv în general şi jocul de handbal în special, instruirea echipelor
de juniori, pregătirea jucătorului specializat pe postul de portar), metoda observaţiei
pedagogice (în timpul lecţiilor de antrenament, dar şi urmărirea evoluţiei jucătorilor
portari în meciuri directe sau înregistrate), metoda statistico-matematică (în vederea
prelucrării şi interpretării măsurătorilor efectuate la parametrii somatici şi motrici la
nivelul echipelor de juniori II).
Conţinut. Având în vedere obiectivele prioritare ale eşalonului de performanţă
al juniorilor II promovarea pe verticală şi optimizarea performanţelor sportive,
specialiştii domeniului, în colaborare cu federaţia de specialitate, a elaborat modele
somatice (tabelul 1) şi motrice (tabelul 2) pentru fiecare post de joc în parte. Aceste
modele constituie linii orientative pentru obiectivizarea selecţiei şi garanţia obţinerii
unor performanţe superioare la nivelul fiecărui eşalon de performanţă.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

162

Tabelul 1. Modelul somatic al jucătorului portar la nivelul juniorilor II
Talia (înălţimea)
(cm)
Anvergura
(cm)
Lungimea palmei
(cm)
Talia-100/greutate
178 181 18,5 1,08

Probele de control considerate reprezentative pentru jucătorul specializat pe
postul de portar sunt: deplasare în triunghi (necesară deplasării în poziţie
fundamentală între cele două bare verticale), aruncarea mingii de handbal la distanţă
(lansarea contraatacului şi aruncări din poartă în poartă), 30 m plat cu start din
picioare (recuperarea rapidă a mingii), testul Cooper (rezistenţa aerobă), decasalt
(sărituri rapide şi în lungime), Valorile modelului motric la nivelul juniorilor II sunt
prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2. Modelul motric al jucătorului portar la nivelul juniorilor II
Proba 30 m plat
(secunde)
Decasalt
(metri)
Aruncarea
mingii (metri)
Deplasare în
triunghi (sec.)
Testul Cooper
(metri)
Performanţa 4''4/10 24 38 20''0 2400

În vederea stabilirii profilului jucătorilor specializaţi pe postul de portar la
nivelul echipelor de handbal juniori II, împreună cu conducătorul ştiinţific al lucrării,
am efectuat o serie de măsurători la indicatorii somatici (tabelul 3) şi motrici (tabelul
4) prezentaţi, la un număr de 24 de portari participanţi în Campionatul Naţional al
Juniorilor II. Principalii indicatori statistici prezentaţi în urma măsurătorilor efectuate
au fost: media aritmetică, abaterea standard şi coeficientul de variabilitate.

Tabelul 3. Profilul somatic al jucătorilor portari la echipele de juniori II
Indicator Talia (înălţimea)
(cm)
Anvergura
(cm)
Lungimea palmei
(cm)
Talia-
100/greutate
Media aritmetică 185,67 187,92 20,2 1,07
Abaterea standard 3,06 4,46 0,46 0,01
Coeficientul de
variabilitate
1,65
2,38 2,26 1,86

Pentru evidenţierea profilului motric al jucătorilor specializaţi pe postul de
portar la nivelul eşaloanelor de juniori II, am colaborat cu antrenorii echipelor care
ne-au transmis rezultatele la probele de control (tabelul 4).


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

163

Tabelul 4. Profilul motric al jucătorilor portari la echipele de juniori II
Proba 30 m plat
(secunde)
Decasalt
(metri)
Aruncarea
mingii
(metri)
Deplasare în
triunghi
(secunde)
Testul
Cooper
(metri)
Media aritmetică 4,35 24,87 41,07 22,92 2452
Abaterea
standard 0,06
0,58 0,90 0,82
67,4
Coeficientul de
variabilitate 1,48
2,32 2,20 3,57
8,56

Discuţii. În urma prelucrării şi interpretării rezultatelor măsurătorilor privind
parametrii somatici, constatăm următoarele: înălţimea jucătorilor care activează pe
postul de portar este de 185,67 cm (peste valorile impuse de modelul elaborat de
federaţia de specialitate), cu o abatere standard de 3,06 cm (distribuţie normală peste
68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1,65% (omogenitate mare);
anvergura are o medie aritmetică de 187,92 cm (peste valorile impuse de modelul
elaborat de federaţia de specialitate), cu o abatere standard de 4,46 cm (distribuţie
normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2,32% (omogenitate
mare); lungimea palmei 20,2 cm cu o abatere standard de 0,46 cm (distribuţie
normală peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2,26% (omogenitate
mare); raportul talie-100/greutate de 1,07 cu o abatere standard de 0,01 şi un
coeficient de variabilitate de 1,86% (omogenitate mare);
La probele de control rezultate superioare faţă de modelul elaborat pentru
această categorie de vârstă sunt obţinute la alergare pe distanţa de 30 m plat, unde
media aritmetică este de 4,35 secunde cu o abatere standard de 0,06 secunde
(distribuţie normală, peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 1,48%
(omogenitate mare); decasalt 24,87 m, cu o abatere standard de 0,58 m (distribuţie
normală, peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 2,32%
(omogenitate mare); aruncarea mingii de handbal la distanţă cu o medie aritmetică de
41,07 m, cu o abatere standard de 0,90 m (distribuţie normală, peste 68% din cazuri)
şi un coeficient de variabilitate de 2,20% (omogenitate mare) şi testul Cooper 2452m,
cu o abatere standard de 67,4 m (distribuţie normală, peste 68% din cazuri) şi un
coeficient de variabilitate de 8,56% (omogenitate mare). Rezultate inferioare ale
valorilor modelului motric sunt înregistrate la proba de decasalt, media aritmetică
fiind de 22,92 secunde cu o abatere standard de 0,82 secunde (distribuţie normală,
peste 68% din cazuri) şi un coeficient de variabilitate de 3,57% (omogenitate mare),
faţă de 20,0 secunde cât reprezintă valorile modelului pentru această probă.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

164

Concluzii
În procesul de instruire desfăşurat la nivelul bazei de masă a handbalului de
performanţă, trebuie avute în vedere, pe lângă particularităţile şi cerinţele
metodologice generale, şi particularităţile individuale ale jucătorilor specializaţi pe un
anumit post de joc privind profilul somatic şi motric, în deplină concordanţă cu
conţinutul tehnico-tactic şi efortul specific.
Modelul jucătorului de handbal specializat pe postul de portar este determinat
de conţinutul tehnico-tactic al postului, caracteristicile efortului specific jocului şi
postului, posibilităţilor de combinare a regimurilor calităţilor motrice şi
caracteristicilor sistemului competiţional.
Profilul jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar participanţi în
Campionatul Naţional al Juniorilor II se încadrează în modelul elaborat de specialiştii
domeniului şi federaţia de specialitate, atât din punct de vedere somatic, cât şi motric.

Bibliografie:
1. Antúnez, A., La interceptación de la portera de balonmano: Efectos de un programa de
entrenamiento perceptivo-motriz, Madrid, C.V. Ciencias del Deporte. 2003.
2. Arslanagic, A., Portarul – pararea loviturilor, Handbal, Bucureşti: CNEFS, traducere),
1989.
3. Budevici, A., Şufaru, C., Metodica pregătirii handbaliştilor juniori, Chişinău: Valinex,
2004.
4. Cucuian Dogaru C., M., Contribuţii privind creşterea eficienţei jocului, prin
actualizarea modelării pregătirii fizice specifice portarului de handbal, Teză de doctorat,
Bucureşti: UNEFS. 2011.
5. Ghervan, P., Model of training for the national handball team goalkeeper, Analele
Universităţii ,,Dunărea de Jos, Galaţi. 2008.
6. Mihăilă I., Profilul jucătorilor pe posturi şi implicaţiile acestuia în realizarea pregătirii
fizice la handbaliştii juniori, Teză de doctorat, Universitatea din Piteşti. 2005.
7. Popescu C., Handbal. Jocul portarului, Bucureşti: CNEFS. 1969.
8. Rizescu, C., Evolution goalkeepers for men's 20 Handball European Championship,
Bucharest, 2008, Gymnasium nr. 2/2009, Journal of Physical Education and Sport, Bacău. 2009.
9. Xavier Pascual F., El entrenamiento del portero: una propuesta metodológica basada en
el tiempo, Barcelona: ASOBAL. 2008.
10. http://www.coachesinfo.com


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

165

METODELE DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI ÎNOTĂTORILOR ÎN
EFORTUL CU CARACTER AEROB: ASPECTELE TEORETICE

Popescu M., student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Peştereva L., lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: плавание, общая выносливость, специальная выносливость,
аэробные возможности, интервальный метод, дистанционный метод.
Резюме. Данная работа посвящена методам повышения выносливости пловцов к
работе аэробного характера на основе анализа литературных данных.
Наибольшее повышение выносливости пловцов к работе определяемое в
основном аэробными возможностями, может быть достигнуто на основе
комплексного применения основных методов.


Actualitatea: Problema dezvoltării rezistenţei are multe aspecte. Formarea
rezistenţei la înotători este una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament
contemporan. Cercetarea anumitor aspecte ale rezistenţei atrage atenţia specialiştilor
din medicina sportivă, fiziologie şi biochimia sportului.
În prezent, se acordă o atenţie deosebită problemelor privind formarea
rezistenţei, deoarece durata, intensitatea şi diversificarea procesului de antrenament
este în creştere continuă în toate ramurile de sport în special în sporturile ciclice.
Problema, fiind stringentă anume în ramurile sportive ciclice.
Locul principal le revine metodelor de antrenament, selectate corespunzător
vîrstei şi nivelului de pregătire a înotărilor. Particularităţile de vîrstă ale dezvoltării
forţei, vitezei, rezistenţei sunt studiate în lucrările mai multor autori [4, 5]
Aproximativ de o jumătate de secol se polemizează la tema eficacităţii
comparative a metodelor pe distanţă şi intervale, folosite în antrenamentul pentru
creşterea rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la sportivii specializaţi în ramurile
ciclice de sport.
În prezent, se studiază pe larg aspectele pedagogice şi fiziologice în aplicarea
metodelor de antrenament, se elaborează variante optimale de perfecţionare a
posibilităţilor cascadelor de oxigen în organism.
Adepţii antrenamentului pe intervale confirmă că această metodă va fi cea mai
efectivă pentru creşterea capacităţii muşchiului cardiac, şi respectiv, pentru
dezvoltarea rezistenţei, determinată de capacitatea organismului de consumare a
oxigenului, deoarece randamentul inimii determină această calitate [3,4,5].


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

166

Alţi specialişti presupun că, posibilităţile aerobe pot fi majorate cu succes prin
metoda pe distanţă, a cărei practicare provoacă nu numai efectul înalt de
antrenament, ci şi unul stabil [1,2].
Studiile asupra acestei probleme au pus în evidenţă că numai îmbinarea
metodelor menţionate va permite obţinerea efectului optimal de antrenament [6, 7,8].
În procesul pregătirii multianuale a sportivilor juniori, specializaţi în ramurile
sportive ciclice, în planificarea antrenamentului iniţial, se va acorda o atenţie
deosebită dezvoltării rezistenţei generale, pe acest fond se va dezvolta rezistenţa
specială. Luînd în consideraţie opiniile specialiştilor, presupunem că metoda
uniformă şi cea alternativă creează premise fundamentale pentru majorarea
rezultatelor sportive ulterioare [3,4,8].
Scopul cercetării constă în studierea metodelor de dezvoltare a rezistenţei la
înotători în efortul cu caracter aerob.
Pentru realizarea scopului propus, s-au fixat următoarele sarcini:
1. Studiul privind concepţiile teoretice tratează structura şi conţinutul
procesului de antrenament.
2. Aprecierea şi influenţa dezvoltării rezistenţei în lucrul cu caracter aerob la
înotători.
3. Argumentarea analitică a structurii şi conţinutului metodelor de
antrenament.
În această lucrare, vom încerca să evidenţiem că, din punct de vedere
fiziologic, rezistenţa înotătorului este un complex de posibilităţi funcţionale care
asigură organismul cu durata necesară de lucru în condiţiile programului sportiv.
Ca aspect fiziologic, rezistenţa va fi determinată de capacitatea de a se opune
oboselii, fiind analizată ca un proces ce apare şi se dezvoltă în timpul efortului şi este
urmat de un lanţ de schimbări în organism, care conduce la scăderea capacităţii de
lucru.
Astfel, atunci cînd este vorba despre rezistenţă, accentul se pune pe
posibilitatea de a continua lucrul, însă, cînd se vorbeşte despre oboseală, accentul se
pune pe scăderea capacităţii de lucru.
Analizînd rezistenţa din punct de vedere pedagogic, vor fi aplicaţi astfel de
termeni ca: rezistenţa generală şi specială, unde rezistenţa generală reprezintă
capacitatea de a executa un anumit lucru fizic într-un interval de timp, îndelungat
implicînd în activitate mai multe grupuri de muşchi şi, treptat, influenţând asupra
specializării lui sportive, iar rezistenţa specială depinde de specificul fiecărui sport
sau de repetarea sistemică a acţiunilor motrice din fiecare sport [7].

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

167

Organele, în special sistemul respirator care furnizează oxigenul, sunt bine
dezvoltate în timpul antrenamentului de rezistenţă. De fapt, unele organe sunt
dezvoltate în funcţie de metoda de antrenament utilizată. Astfel, antrenamentul pe
intervale fortifică inima, iar cel la altitudine sau de lungă durată măreşte potenţialul
de utilizare a O2. În orice caz, capacitatea aerobă se bazează pe dezvoltarea sistemului
respirator şi pe o respiraţie corectă.
O capacitate aerobă mare influenţează pozitiv asupra capacităţii anaerobe.
Dacă un sportiv îşi ameliorează capacitatea aerobă, înseamnă că şi capacitatea lui
anaerobă se ameliorează, el putînd să-şi prelungească efortul înainte să ajungă în
dficit de O2, iar, apoi să se refacă mai rapid.
O capacitate aerobă bine dezvoltată stabilizează, de asemenea, viteza. Lecţiile
de antrenament care pun accentul pe rezistenţa de lungă durată în regim aerob
alternează cu activităţi de diferite intensităţi. În aceste condiţii, organismul se poate
reface şi, în consecinţă, creşte durabilitatea puterii anaerobe. Aceeaşi concepţie este
valabilă şi pentru faza de descărcare, atunci cînd înaintea competiţiilor importante,
sunt reduse sarcinile de antrenament, se vor introduce lecţii de antrenament în regim
aerob pentru a le înlocui pe cele intense, solicitante.
Folosind ca referinţă un plan anual cu un singur vîrf, un sportiv realizează un
antrenament de rezistenţă în trei etape principale: rezistenţa aerobă, rezistenţa aerobă
şi rezistenţa specifică (ergogeneza), apoi rezistenţa specifică (tab. 1).

Tabelul 1. Periodizarea rezistenţei în cadrul planului anual
Faza
pregătirii
Perioada pregătitoare Perioada competiţională Perioada de
tranziţie
subfaza
pregătirii
generală specifică precompetiţională principală tranziţie
Periodizarea
rezistenţei
Rezistenţa
aerobă
Rezistenţa
aerobă
Rezistenţa
specifică
(ergogeneza)
Rezistenţa aerobă
Rezistenţa
specifică
(ergogeneza)
Rezistenţa
specifică
(ergogene
za)
Anduranţa
aerobă

Rezistenţa aerobă se dezvoltă timp de 2-3 luni, în decursul perioadei de
tranziţie şi în faza iniţială de pregătire. Rezistenţa aerobă poate fi dezvoltată prin
metoda condiţiei uniforme şi stabile cu o intensitate moderată medie. Sistemul
cardiorespirator al sportivului se ameliorează progresiv.
În paralel cu adaptarea la antrenament, intensitatea efortului trebuie să crească,
în special volumul de antrenament.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

168

Metodele predominante sunt: în antrenamentul uniform, alternativ şi cel cu
intervale, lungi şi medii (spre sfîrşitul acestei faze). Volumul de antrenament atinge
nivelurile cele mai înalte în faza aerobă şi în această etapă din planul anual [1].
Rezultatele cercetării conduse de I.V.Vrjesnevschii, V.D. Monogarov,
V.N.Platonov, M.I. Slobodeaniuk au permis să fie evidenţiată eficacitatea înaltă a
metodei cu intervale şi pe distanţe pentru creşterea nivelului de rezistenţă în efortul
cu caracter aerob. Acest fapt este reflectat convingător de indicii probelor funcţionale
pe distanţă (600m pentru femei şi 800m pentru bărbaţi) [4].
Cercetările desfăşurate de V.A Pogosean despre impactul la distanţă a diferite
metode asupra dinamicii calităţilor speciale ne permit să considerăm că, în procesul
de pregătire multianuală, la planificarea antrenamentului iniţial se acordă o atenţie
deosebită dezvoltării rezistenţei generale, pe acest fundal în următorii ani se poate
dezvolta rezistenţa specială. Luînd în consideraţie opinia autorului, se poate constata
că metodele alternative şi uniform creează condiţii prealabile pentru creşterea
ulterioară a rezultatelor sportive [8].
Studiile medico-fiziologice au evidenţiat că înotătorii antrenaţi preponderent
prin metodele alternative şi uniforme au o productivitate aerobă mai înaltă a inimii şi
trec mai repede prin procesele de productivitate şi recuperare după efort (indici ai
pulsului, tensiunea arterială şi schimbul de gaze).
După părerea lui V.N. Platonov, aplicarea metodelor cu intervale, uniformă sau
alternativă de distanţe, este prerogativa antrenamentului sportivilor calificaţi, ducînd
la îmbunătăţirea concomitentă a rezultatelor sportive şi la sporirea posibilităţilor
aerobe [7].
În aplicarea metodelor pe intervale cu scopul creşterii randamentului aerob,
este necesar a se respecta următoarele principii bazate pe aspectul fiziologic:
1) durata unor exerciţii nu trebuie să depăşească 1-2min;
2) în dependenţă de lungimea porţiunii de antrenament, durata intervalelor de
odihnă, de regulă, se află în intervalul 45-90s;
3) determinarea intensităţii efortului la îndeplinirea exerciţiului pe durata
pauzei, se efectuează în funcţie de frecvenţa contracţiilor cardiace 170-180b/min.
Frecvenţa contracţiilor cardiace depăşeşte 180b/min în timpul efortului şi scade ei
pînă la 120b/min la sfîrşitul pauzei, fapt iraţional, deoarece în ambele cazuri se
urmăreşte reducerea numărului de bătăi ale inimii şi scăderea eficacităţii
antrenamentului.
Antrenamentul pe intervale este orientat, în general, spre sporirea posibilităţilor
funcţionale ale inimii, fiind factorii importanţi în limitarea nivelului de producere

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

169
aerobă. Însă impactul acestei metode nu este limita de creştere a volumului
muşchiului cardiac. Utilizarea ei dezvoltă consumul intensiv de oxigen de către
ţesuturi, care este favorabil la nivelul producerii anaerobe.
Aplicarea metodei pe distanţe contribuie la perfecţionarea tuturor
particularităţilor organismului, care asigură captarea, transportarea şi utilizarea
oxigenului. Efortul pe distanţe, de obicei, este efectuată în intervalul de timp de la
10min pînă la 1,5oră cu o frecvenţă cardiacă de 145 - 170b/min, fiind foarte efectiv
în sporirea posibilităţilor funcţionale ale inimii.
T.O. Bompa în lucrarea sa menţionează că antrenamentul modern se
caracterizează printr-o complexitate deosebită. Deseori, pentru desfăşurarea unor
programe adecvate, antrenorul trebuie să stabilească cu precizie dozarea internă a
efortului şi felul în care organismul reacţionează la stimulii de antrenament. Metoda
acidului lactic (LA) se referă la stabilirea cantităţii de acid lactic prezent în sînge ca
urmare a antrenamentului [1]. A fost prelevat şi analizat un eşantion de sînge din
lobul urechii pentru a determina concentraţia de acid lactic. În funcţie de concentraţia
AL, efortul de antrenament a fost împărţit în patru zone (tabelul 2), prezentat de
cercetătorul I. Mărăşescu (citat de T.O.Bompa).

Tabelul 2. Zonele de efort bazate pe metoda LA (Mărăşescu, 1980)
Zona
Nr.
Zona Compoziţia LA
1 Compensare 0-23mg
2 Aerobă 24-36mg
3 Combinată/prag anaerob 37-70mg
4 Anaerobă 71-300mg

Prima zonă se raportează la activităţi pentru încălzire, activitatea de revenire
între repetări şi activităţi uşoare la sfîrşitul lecţiei de antrenament. A II-a zonă
reprezintă efortul cel mai greu din exerciţiile de rezistenţă aerobă, a III-a zonă este un
program tipic care le combină pe cel aerob şi anaerob, în jurul pragului anaerob, şi
cea de-a IV-a zonă se raportează strict la activităţile anaerobe, intense.
Însă savanţii menţionează că, de rînd cu metode pentru creşterea rezistenţei în
efortul cu caracter aerob, este pe larg aplicat cel pe distanţe cu viteză alternativă
(metoda alternativă). În acest caz, alternarea porţiunilor parcurse cu o viteză relativ
scăzută presupune creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace spre sfîrşitul porţiunii
„intensive‖ de la 170-175 b/min şi reducerea ei spre sfîrşitul porţiunii „de intensitate
mică‖ pînă la 140-145b/min [6].


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

170

În practică, reacţia organismului se apreciază conform indicilor lactatului în
sînge sau celor ai frecvenţei cardiace.
Spre exemplu, orientîndu-se după indicii frecvenţei cardiace, Platonov V.N.
împarte lucrul de antrenament în trei zone:
1) zona menţinerii nivelului posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor
cardiace 130-145b/min);
2) zona creşterii posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiilor cardiace 145-
165b/min);
3) zona creşterii maximale a posibilităţilor aerobe (frecvenţa contracţiei
cardiace 165-180b/min) [6].
În dependenţă de metoda aplicată cu scopul creşterii posibilităţilor aerobe,
intensitatea efortului trebuie să fie planificată în baza reacţiei organismului
înotătorilor la exerciţiile propuse şi complexele lor.

Concluzii
1. În antrenamentul înotătorilor de categorie înaltă, folosirea metodelor pe
distanţă şi cu intervale conduce la creşterea semnificativă a rezistenţei, fiind
determinată de nivelul efortului cu caracter aerob.
2. Metoda antrenamentului cu intervale, avînd o eficacitate înaltă a nivelului
cu caracter aerob, comparativ cu cea pe distanţă, contribuie la sporirea semnificativă
a posibilităţilor de viteză şi de rezistenţă, determinate, în general, de schimbul
mecanismelor anaerobe.
3. Creşterea semnificativă a rezistenţei înotătorilor, în timpul efortului cu
caracter aerob, poate fi obţinută prin folosirea în ansamblu a metodelor de bază.
4. Tinerii înotători al căror consum de oxigen are un nivel absolut înalt este
raţional să se specializeze pe distanţe scurte, iar înotătorii ce posedă indici înalţi ai
pragului de schimb anaerob - pe distanţe de staier.
5. Antrenamentul cu intervale pe porţiuni scurte are un impact major asupra
îmbunătăţirii calităţilor aerobe.

Bibliografie:
1. Bompa T. O., Dezvoltarea calităţilor biometrice – periodizarea, şcoala naţională de
antrenori, Bucureşti, 2001
2. Nicu Alexe, Teoria şi metodica antrenamentului sportiv, editura fundaţiei „România de
mîine‖, Bucureşti, 1999
3. Булгаков Н.Ж., Волков Н.И., Соломатин В.Р., Штернберг Ю. М., Особенности
воздействия непрерывного и интервального методов тренировки на организм юных пловцов,
Теория и практика физкультуры, №4, 1981.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

171

4. Вржесневский И.В., Моногаров В.Д., Платонов В.Н., Слободянюк М.И., Теория и
практика физ.культуры, О методах повышения выносливости пловцов к работе аэробного
характера, 1971, № 6, Ти Пр;
5. Гандельсман А.Б., Набатникова М.Я., Матвеев Л.П., Фарфель В.С., Биологические
и педагогические аспекты выносливости, Теория и практика физкультуры, Физиология,
спортивная медицина, №8, 1972
6. Платонов В.Н., Вайцеховский С.М. Тренировка пловцов высокого класса, .:М,
физкультура и спорт, 1985
7. Платонов В.Н. , Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте,
Киев, Олимпийская литература, 1997
8. Погосян В.А., Сравнительный анализ эффективности методов воспитания
выносливости у пловцов 11-12лет, Теория и практика физкультуры, № 6, 1971.


INFLUENŢA CAPACITĂŢILOR DE COORDONARE ASUPRA PREGĂTIRII
TEHNICE A LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER, VÂRSTĂ ŞCOLARĂ, ETAPA
INIŢIALĂ

Sîrbu G., student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Grosu V., lector universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Busuioc S., dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключевые слова: координационные способности, тактико-техническая подготовка,
борцы вольного стиля, этап начальной подготовки.
Резюме: В статье представлены результаты исследований по рационализации
системы тактико-технической подготовки борцов вольного стиля на
начальном этапе обучения, посредством акцентированного развития
координационных способностей.

Deşi sportul a atins un nivel înalt de dezvoltare, practic în toate ramurile sale, el
continuă să se dezvolte cu tempouri rapide, în deplină consonanţă cu deviza olimpică:
„mai repede, mai sus, mai puternic‖. Ştiinţa sportului se îmbogăţeşte permanent cu
noi cercetări ştiinţifice, care, la rândul lor, influenţează aspectul practic şi totodată îşi
dezvoltă relaţiile cu alte ştiinţe.
Cercetătorii Замятин Ю.П., Тараканов Б.И. (1985), Бернштейн Н.А. (1991),
Manolachi V. (1991, 2003), Tumanean G.S. (1998), Tudor, V., (1999), Лях В.И.
(2000), Dragnea A.,Teodorescu-Matei C.A. (2002), Dorgan V. (2003), Платонов

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

172

В.Н. (2005), Teodorescu S. (2006) menţionează faptul că dezvoltarea calităţii de
coordonare influenţează simţitor asupra formării deprinderilor şi eficacităţii
executării acţiunilor tehnice. Ei recomandă un schimb proporţional de exerciţii de
forţă cu exerciţii de coordonare în timpul antrenamentului sportiv. Această problemă
rămâne actuală, constituin subiectul cercetărilor noastre.
Ipoteza cercetării: am plecat de la presupunerea că dezvoltarea capacităţilor de
coordonare este o modalitate eficientă pentru perfecţionarea pregătirii tehnice a
luptătorilor de stil liber la etapa incipientă.
Scopul cercetării: perfecţionarea metodicii pregătirii tehnice a luptătorilor de stil
liber prin dezvoltarea capacităţilor de coordonare.
Sarcinile cercetărilor:
1. Analiza opiniilor specialiştilor în domeniul luptelor sportive privind
pregătirea motrice a începătorilor şi influenţa dezvoltării capacităţilor de coordonare
asupra calificării sportive, folosind metoda convorbirii.
2. Analiza opiniilor specialiştilor referitor la influenţa nivelului de dezvoltare a
capacităţilor de coordonare asupra formării pregătirii tehnice în diverse probe de
sport, prin intermediul analizei literaturii ştiinţifico-metodice.
3. Selectarea sportivilor care participă în cadrul experimentului pedagogic,
conform indicatorilor fizici şi tehnici.
4. Prelucrarea rezultatelor experimentului pedagogic prin intermediul metodei
de calcul statistico-matematic.
Obiectul cercetării: dezvoltarea capacităţilor de coordonare a luptătorilor de stil
liber la etapa incipientă.
Subiectul cercetării: sportivii din cadrul Licelui Internat Republican cu Profil
Sportiv clasele 6-7, debutanţi în luptele de stil liber.
Metodele cercetării
- convorbire cu specialişti în domeniu;
- analiza literaturii ştiinţifico-metodice;
- observaţia pedagogică;
- experimentul pedagogic;
- analiza statistico-matematicăconform lui Демченко П.П., (2009);
- metoda reprezentării prin tabelă.
Din cei 24 de sportivi, noi am alcătuit două grupe, una martor şi alta
experimentală, fiecare având câte 12 sportivi începători din clasele a 6-a – a 7-a.
Pentru a obţine rezultate ştiinţifico-metodice corecte, condiţia obligatorie în
desfăşurarea experimentului pedagogic este ca, din start, să se formeze grupe
omogene. În acest scop, s-au efectuat testările de control privind indicii pregătirii
fizice şi capacităţile de coordonare.
Experimentul pedagogic a început la 01.10.2011 cu testarea iniţială şi a luat
sfârşit la 01.04.2012 prin efectuarea testărilor finale în ambele grupe simultan.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

173

Până la efectuarea experimentului, sportivii s-au antrenat conform programei
standard de studii şi în acelaşi regim, de trei ori pe săptămână, durata antrenamentului
fiind de 1 oră 30 min.
În timpul efectuării experimentului, sportivii au fost divizaţi în două grupe,
grupa martor a continuat antrenamentele în acelaşi regim şi conform programei
standard, iar grupa experimentală a început antrenamentele conform programei
propuse de noi. În conţinutul antrenamentelor grupei experimentale, s-a mărit
numărul de exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare. În procesul de
antrenament s-a ţinut cont de nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare la
sportivi, precum şi de diversitatea exerciţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor de
coordonare. Exerciţiile de coordonare au fost incluse în partea pregătitoare şi în
partea de bază a antrenamentului.
Rezultatele cercetării sunt incluse în tabelele de mai jos.

Tabelul 1. Rezultatele comparative ale testării iniţiale între grupele control
(martor) şi experimentală
Nr.
crt.
Indicii testaţi
Grupa martor
Grupa
experimentală
Veridicitatea
X
i
± m X
i
± m t P
1 Alergare de viteză 30m 6.4 ±0.18 6.0 ± 0.13 1.83 >0.05
2
Săritură în lungime cu elan (m, cm)
2.78 ±0.06 2.85 ± 0.03 1.03 >0.05
3 Supleţea-aplecarea înainte (cm) 7.6 ± 0.09 7.4 ±0.06 1.85 >0.05
4 Alergare de tip „suveică‖ (sec) 8.23 ± 0.16 8.62 ±0.14 1.86 >0.05
5 Echilibrul static general (sec) 8.57 ±0.28 8.35 ± 0.21 0.63 >0.05
6 Echilibrul static special (sec) 5.85 ± 0.39 6.25 ± 0.53 0.61 >0.05
7
Capacitatea de orientare în spaţiu (sec)
4.75 ± 0.25 4.35 ±0.31 1.01 >0.05
Deosebirile sunt semnificative pentru t ≥ 2.07cu probabilitatea P<0.05 şi pentru t ≥ 2.82cu probabilitatea P<0.01,
pentru n=12

Tabelul 2. Rezultatele comparative ale testării finale între grupele control
(martor) şi experimentală
Diferenţele sunt semnificative pentru t ≥ 2.07 cu probabilitatea P < 0.05 şi pentru t ≥ 2.82 cu probabilitatea P < 0.01,
pentru n=12


Nr.
d/o.


Indicii testaţi
Grupa martor
Grupa
experimentală
Veridicitatea
X
f
± m X
f
± m t P
1 Alergare de viteză 30m 5.6 ±0.18 4.9 ± 0.19 2.74 < 0.05
2 Săritură în lungime cu elan (m, cm) 2.97 ±0.06 3.15 ± 0.04 2.56 <0.05
3 Supleţea (cm) 7.9 ±0.15 8.4 ±0.13 2.54 <0.05
4 Alergare de suveică (sec) 8.18 ± 0.19 7.72 ± 0.12 2.09 < 0.05
5 Echilibrul static general (sec) 8.52 ± 0.16 9.15 ± 0.17 2.75 <0.05
6 Echilibrul static special (sec) 6.53 ± 0.3 7.84 ± 0.44 2.49 <0.05
7 Capacitatea de orientare în spaţiu(sec) 4.25± 0.16 3.65 ± 0.21 2.27 <0.05

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

174

Concluzii
1. Nivelul de dezvoltare a capacităţilor de coordonare influenţează simţitor
asupra calităţii de execuţie a acţiunilor tehnice, fapt ce trebuie avut în vedere în
timpul antrenamentelor.
2. Nivelul de pregătire tehnică influenţează direct asupra calităţii de execuţie a
acţiunilor şi în competiţii. Prin urmare, putem trage concluzia privind importanţa
nivelului de dezvoltare a capacităţilor de coordonare.
3. O bună dezvoltare a capacităţilor de coordonare determină capacitatea de
învăţare a acţiunilor tehnice noi, ceea ce este extrem de important pentru sportivii
începători. Anume în această etapă, ei obţin un volum mare de cunoştinţe motrice
specifice probei practicate.
4. Rezultatele obţinute în urma experimentului au demonstrat că luptătorii de
stil liber, cărora li se acordă o atenţie mai mare în dezvoltarea capacităţilor de
coordonare, au obţinut rezultate mai bune atât în pregătirea fizică şi capacităţile de
coordonare generală, cât şi în ceea ce priveşte capacităţile de coordonare specială,
care reprezintă activitatea motrice în cadrul luptelor libere.
5. Analizând rezultatele dezvoltării motrice din cadrul experimentului
pedagogic la etapa iniţială, s-a dedus că în cadrul testărilor nu sunt diferenţe
semnificative (P>0,05) între grupa de control şi cea experimentală, fapt ce
demonstrează că grupele sunt omogene. În cadrul testărilor finale, în grupa
experimentală sunt înregistrate diferenţe semnificativ superioare grupei martor
(P<0,05), la toate testele de control. Rezultatele sunt mai bune datorită programei
aplicate în grupa experimentală.
6. La dezvoltarea capacităţilor de coordonare, grupa experimentală a fost net
superioară celei de control (P<0,05), acest fapt demonstrând că aplicarea programei
propuse de noi la antrenamentele sportive a contribuit substanţial la dezvoltarea
capacităţilor de coordonare.

Biliografie:
1. Dorgan V. Unele aspecte de individualizare a instuirii în sport. Chişinău INEFS: 2003. p. 49 - 51.
2. Dragnea A.,Teodorescu-Matei C.A. Teoria Sportului. Editura FEST.Bucureşti, 2002. 610
p.
3. Manolachi V.Sporturi de luptă-Teorie si metodică Chisinău 2003. 399 p.
4. Teodorescu S. Antrenament şi competiţie. Bucureşti: Moroşan. 2006. p. 75-97.
5. Tudor, V., Capacităţile coordinative şi intermediare - componente ale capacităţii motrice,
Bucureşti, Editura Coresi, 1999.
6. Бернштейн Н.А. О ловкости и еѐ развитии. М.: Физкультура и спорт, 1991.287 с.
7. Демченко П.П., Математико-аналитические методы в структуре педагогических
исследований физической культуры. Учебное пособие для студентов, преподавателей,
тренеров, докторантов. Кишинев, 2009, 518с.
8. Замятин Ю.П., Тараканов Б.И. Экспериментальное обоснование методики
педагогического контроля физической подготовленности борцов // Пути повышения

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

175

эффективности подготовки юных и взрослых спортсменов. Л.: ГДОИФК им. П.Ф.
Лесгафта, 1985. с. 22-26.
9. Лях В.И. Координационные способности школьников: основы тестирования и
методика развития / В.И. Лях // Физическая культура в школе. 2000. № 5. С. 3–10.
10. Манолаки В.Г. Педагогический контроль за физической и технико-
тактической подготовленностью дзюдоисток: Методическое пособие. Кишинэу, 1991. – 36
с.
11. Платонов В.Н. Теория спорта: Учебн. для ИФК. - Киев: Вища школа, 2005. 423
с.
12. Туманян, Г.С. Спортивная борьба: Теория, методика, организация тренировки.
Учебное пособие. В 4-х кн. Кн. 2. Кинезиология и психология. М.: Советский спорт, 1998. 280 с.

UNELE CONSIDERĂŢII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONŢINUTUL
LECŢIILOR DE ANTRENAMENT CU GIMNASTELE TINERE LA ETAPA DE
SELECŢIE ŞI PREGĂTIRE INIŢIALĂ

Tomaşevschi O., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Filipenco E., dr., prof.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău

Ключные слова: начинающие гимнастки, тренировка, тренировочные нагрузки,
объем и интенсивность нагрузки, недельный цикл тренировки, физическая
и техническая подготовка.
Резюме. В исследовании разработана программа и опробована на тренировочных
занятиях с юными гимнастками на этапе отбора и начальной подготовке.
Полученные данные характеризует прирост показателей физической и
технической подготовки, который позволяет перевести юных гимнасток
на второй год обучения в ДЮСШ.

Gimnastica artistică feminină se caracterizează prin complexitatea
antrenamentului, a programelor competiţionale şi, totodată, prin micşorarea vîrstei
participantelor.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

176

Pregătirea gimnastelor de calificare înaltă este un proces pedagogic complicat,
care ia început din copilăria timpurie, la 6-7 ani, şi continuă în decurs de 8-10 ani,
cerînd eforturi mari, dorinţe puternice şi cunoştinţe nu numai de la antrenori, ci şi de
la societate, părinţi şi chiar de la gimnaste.
Pregătirea gimnastelor trece prin mai multe etape, comună pentru toate etapele
de pregătire-îmbinare a diferitelor mijloace-genuri de pregătire este aplicarea unor
eforturi de intensitate înaltă la lecţiile de antrenament.
Una dintre aceste etape de importanţă mare este etapa de selecţie şi pregătire
iniţială, care, de fapt, se consideră o verigă în formarea premiselor pentru realizarea
ulterioară a unor rezultate sportive înalte.
Gimnastica artistică este un domeniu cu o evoluţie spectaculoasă, care, de-a
lungul anilor, a avut progrese remarcabile, bucurîndu-se de succese şi popularitate
foarte mare [1, 2, 3, 4].
Originalitatea exerciţiilor, depistarea elementelor „noi-Ultra-Si‖ depind în
mare măsură de fantezia şi imaginaţia sportivelor, a antrenorilor şi coregrafilor în
elaborarea conţinutului pregătirii fizice, tehnice şi artistice în antrenamentul sportiv.
Însuşirea cu succes a exerciţiilor complicate este posibilă numai prin prisma
îmbinării mijloacelor diverse şi a genurilor de pregătire la toate etapele
antrenamentelor multianuale şi, îndeosebi, la etapa de selecţie şi pregătire iniţială.
Perfecţionarea continuă a metodicii de antenament al gimnastelor de 7-9 ani va
fi legată cu studiul conţinutului şi volumului, cerinţele programelor, alternarea şi
raportul de timp la diferite genuri de pregătire.
Scopul cercetării: perfecţionarea şi argumentarea eficienţei structurii şi
conţinutului de antrenament cu gimnastele de 7-8 ani la etapa de selecţie şi instruire
iniţială.
Sarcinile cercetării:
1. Analiza teoretico-ştiinţifică a literaturii de specialitate privind selecţia şi
pregătirea tinerilor gimnaste.
2. Determinarea volumului şi a conţinutului programelor de pregătire cu
gimnastele tinere.
3. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor
tinere.
Metodele de cercetare: analiza şi generalizarea surselor literare; analiza
documentelor de planificare a procesului de instruire şi antrenament al gimnastelor
tinere; observaţia pedagogică; metoda de înregistrare a indicilor pregătirii fizice şi
tehnice; metoda grafică şi tabelară.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

177

Metodica opranizării cercetării. Mărirea treptată a cerinţelor şi înaintarea lor
faţă de sportivele de performanţă impun specialiştii de domeniu să elaboreze
metodica de selecţie a copiilor, mai ales la etapa de selecţie şi instruire iniţială.
Desfăşurarea selecţiei determinate ştiinţific, fără îndoială, va corespunde atît
interesului dezvoltării sportivului, cît şi intereselor oamenilor care doresc să se
implice în procesul de pregătire a lui. Ţinînd cont de aceasta, selecţia primară se
înfăptuieşte la sfîrşitul lunii august şi începutul lunii septembrie.
Au fost cercetate fetiţele de vîrstă preşcolară mare (6-7 ani) şi fetiţele de vîrstă
şcolară mică (7-8 ani clasele I). Aceste fetiţe trebuie să fie de o înălţime mai mică şi
mai „uscăţive‖ (slabe) decît celelalte fete de vîrsta lor. Apoi toate fetiţele alese au
participat la testarea preventivă la 8 probe: alergare 20m; săritura în lungime de pe
loc; aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică; sfoara; podişorul; tracţiuni în
braţe din atîrnat la bară; ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de
perete şi flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică.
În continuare, cu toţi copiii testaţi preventiv au fost organizate şi desfăşurate
antrenamente (de trei ori pe săptămînă) cu scopul de a le dezvolta capacităţile motrice
în mod organizat, de a-i învăţa diverse mişcări conform programei elaborate. La
sfîrşitul lunii octombrie, a fost desfăşurată a doua testare, care a inclus aceleaşi probe
(testarea iniţială).
La sfîrşitul anului de studii (aprilie-mai), care corespunde etapei competiţionale
gimnastele trebuie să participe în testarea finală şi la competiţii, pentru determinarea
nivelului de pregătire fizică şi tehnică.
Tabelul 1. Mediile de grupă obţinute de gimnastele tinere pe parcursul
anului de studii

Nr.c
rt.

Parametrii comparaţi
Х ± Sx
Criterii statistice
Testare
preventivă
Testare
iniţială
Testare
finală
t1* t2 t3
1. Alergarea 20 m (puncte) 7,00±0,18 7,30±0,18 8,00±0,42 1,20 2,13 1,52
2. Săritura în lungime de pe loc
(puncte)
1,63±0,15 2,27±0,18 3,43±0,38 2,65 4,28 2,83
3. Aplecarea înainte din stînd pe
banca de gimnastcă (puncte)
6,50±0,20 7,00±0,21 7,60±0,21 1,72 3,79 2,03
4. Sfoara (puncte) 6,80±0,18 7,40±0,18 7,96±0,19 2,40 4,64 2,15
5. Podişorul (puncte) 6,24±0,25 6,80±0,30 7,54±0,26 1,69 3,39 1,90
6. Tracţiuni în braţe din atîrnat la
bară (puncte)
2,23±0,18 3,05±0,19 3,82±0,21 3,15 3,61 2,75
7. Ridicarea picioareor pînă la echer
din atîrnat la scară (puncte)
3,18±0,31 3,80±0,30 4,70±0,29 1,44 2,67 2,10
8. Flotări din sprijin culcat cu mîinile
pe bancă (puncte)
3,88±0,19 4,72±0,21 5,36±0,20 3,00 5,29 2,27
* Dacă „t”este egal cu 2,10, P‹ 0,05; „t” = 2,87, P ‹ 0,01; „t” =3,92, P ‹ 0,001

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

178

Mediile de grupă ale notelor calculate sînt prezentate în tabelul 1 şi figura 1.
Din tabelul 1, se observă că gimnastele treptat măresc capacităţile proprii de la o
testare la alta. Mediile de grupă (în note) obţinute în testările preventive diferă
semnificativ de indicii obţinuţi în testările finale (P < 0,05-0,001).
Caracteristic este faptul că gimnastele supuse testărilor, începînd cu testarea
preventivă, au demonstrat rezultate relativ înalte în unele probe: alergare 20 m,
aplecarea înainte din stînd pe banca de gimnastică, sfoara şi podişorul. Acest fapt se
observă uşor din figura 1. În aceste probe gimnastele au demonstrat note în limita de
6-8 puncte.
I II

9 puncte ● 9 puncte ●
8 ● ● ● 8 ●●
7 ●● 7 ●●
6 6 ●
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
1 2 3 testare 1 2 3 testare
Figura 1. Dinamica indicatorilor pregătirii fizice (în note) la tinerele
gimnaste:
I —●—●—Alergare 20 m; ---●--●--- Podişorul;
I I—●—●—Aplecare înainte din stînd pe bancă; --●--●--- Podişorul.

În celelalte patru probe: săritura în lungime de pe loc; tracţiuni în braţe din
atîrnat la bară; ridicarea picioarelor pînă la echer din atîrnat la scara de perete şi
flotări din sprijin culcat cu mîinile pe banca de gimnastică, notele obţinute în testarea
preventivă sunt destul de mici, în limita de 2-5 puncte.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

179

Totodată, se poate menţiona faptul că gimnastele menţin o dinamică crescîndă-
uniformă, practic în toate probele (la testarea preventivă, iniţială şi finală).
Concluzii
În baza studierii şi analizei literaturii de specialitate şi a investigaţiilor
întreprinse, se pot concluziona următoarele:
1. Problema organizării şi efectuării procesului de instruire şi antrenament cu
gimnastele tinere la etapa de selecţie şi pregătire iniţială se află la un nivel de raritate
în comparaţie cu alte probleme ale antrenamentului sportiv.
Perfecţionarea metodicii procesului de antrenament al gimnastelor tinere
trebuie să fie legat de studiul conţinutului, al volumului de lucru, al programelor, al
alternării genurilor de pregătire la etapa de selecţie şi pregătire iniţială.
2. Antrenorii, în linii generale, se conduc de cerinţele programelor de pregătire
în planificarea antrenamentului gimnastelor tinere. Se păstrează volumul de ore
necesar la pregătirea fizică, raportul dintre pregătirea tehnică şi pregătirea fizică
50:50%.
În dependenţă de perioada de antrenament, diferă şi raportul genurilor de
pregătire a gimnastelor. În perioada pregătitoare pregătirii fizice generale, celei
speciali se acordă 75%, iar pregătirii tehnice – 25%.
În perioada competiţională, volumul de pregătire tehnică se măreşte pînă la
40%, iar volumul de pregătire fizică – 60%.
3. Analiza comparativă a indicatorilor pregătirii fizice şi tehnice la tinerele
gimnaste reflectă următoarele:
- gimnastele îşi măresc treptat capacităţile proprii de la o testare la alta. Mediile
de grupă obţinute în testările preventive diferă semnificativ de mediile de grupă
obţinute la testările finale (p‹0,05-0,001) în toate probele testate.
- diferenţele dintre indicatorii testării iniţiale, testările preventive şi finale sunt
mai mici.

Bibliografie:
1. Dungaciu P. Aspecte ale antrenamentului modern în gimnastică. Bucureşti: Sport-turism,
1982, p.8-80.
2. Harre D. Teoria antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Stadion, 1973.
3. Nanu L. Elaboarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în
cadrul antrenamentului sportiv: Autoref. tezei... dr. în pedagogie. Ch., 2009, 28 p.
4. Розин Е.Ю. Общие основы спортивиой ориентации, отбора и прогнозирования в
гимнастике. În: Гимнастика (ежегодник)...М., Вып. I, с. 19-24.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

180

REPERE TEORETICO-METODICE ALE PREOCESULUI DE INSTRUIRE ŞI
ANTRENAMENT ÎN PROBA ALERGĂRII DE ŞTAFETĂ 4X100M

Virsta D., studentă, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău
Povestca L., dr.,conf. univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Chişinău
Gancenco A., antrenor federal al RM la atletism, maestru al sportului, Chişinău
Ключевые слова: эстафетный бег, тренировка,передача,приѐм,эстафетная палочка,
технические приѐмы, подготовительные упражнения, специальные
упражнения.
Резюме. В данной статье проводится теоретико-методический анализ наиболее
важных аспектов учебно-тренировочного процесса одного из
интереснейших видов лѐгкой атлетики – эстафетного бега 4х100м.

Actualitatea. Alergarea de ştafetă este una dintre cele mai spectaculoase probe
ale atletismului şi unica probă în care rezultatul final se determină în baza reuşitei
participării celor patru (sau mai mulţi) sportivi-alergători, componenţi ai echipei. Cu
părere de rău, în unele ţări nu se acordă atenţie suficientă pregătirii tehnice a atleţilor,
de aceea, deseori, chiar şi la competiţiile de anvergură, ehipele sunt descalificate
pentru încălcarea regulamentului de concurs, în special aceasta se întâmplă din cauza
încălcărilor ce au loc în zonele de shimb.
Trebuie remarcat faptul că alergarea de ştafetă este foarte des folosită ca un
mijloc al antrenamentului sportiv în pregătirea atleţilor de mare performanţă, în
special în SUA, Canada, Marea Britanie, Franţa, Polonia, Rusia etc., anume acestea
fiind ţările care domină în lume în această probă. Nu este suficient ca într-o echipă să
fie prezenţi patru (sau mai mulţi) alergători de mare performanţă pentru a obţine
succese, dar mai trebuie ca aceştia să poată interacţiona eficient în zona de schimb,
fapt care se poate realiza numai atunci, când sportivii se antrenează regulat, folosind
diferite mijloace de antrenament specifice probei.
Scopul acestui studiu este de a scoate în evidenţă căile teoretico-metodice de
perfecţionare a procesului de pregătire a sportivilor în proba de ştafetă 4x100m, care
este una dintre cele mai spectaculoase probe ale atletismului contemporan.
Observaţii de termen lung şi analiza procesului de antrenament au arătat că
mulţi specialişti organizează procesul de pregătire pentru alergarea de ştafetă greşit
din punct de vedere metodic. În mai multe cazuri, pregătirea nu numai că nu se
potriveşte cu procesul de antrenament, dar se desfăşoară în detrimentul acestuia.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

181

Astfel, destul de des, antrenamentele direcţionate spre perfecţionarea tehnicii
alergării de ştafetă se petrec într-un regim de viteză incorect. Uneori, nu se ia în
considerare starea sportivului: a reuşit acesta să se restabilească după antrenamentul
precedent sau nu? Din această cauză, anume în alergarea de ştafetă, sportivii se
traumează mai des decît în celelalte probe.
Premisa pentru atingerea rezultatelor înalte în alergarea de ştafetă 4x100m este
capacitatea sportivilor de a transmite bastonul de ştafetă cu viteză maximă. Cel mai
dificil este de a executa transmiterea în zona de 20m (cei care primesc ştafeta la a
doua, a treia şi a patra etapă au dreptul să înceapă elanul cu 10m pînă la zona de
transmitere). Practic, transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie efectuată cînd
vitezele ambilor sportivi sunt aproximativ aceleaşi. De obicei, transmiterea are loc în
cea dea doua jumătate a zonei de 20m. Mai bine ar fi dacă transmiterea va avea loc la
al 16lea – al 18-lea metru, deoarece aceasta va da posibilitatea celui ce primeşte
ştafeta să acumuleze viteză mai mare. Trebuie ţinut seama de faptul că alergarea de
ştafetă este mai mult decît doar o alergare simplă a patru sportivi, adunaţi într-o
echipă. Acest cuartet trebuie să fie combinat într-o uniune rezultantă, care, în afara
alergării cu viteză maximală, trebuie să execute transmiterea bastonului fără greşeli.
Pentru a realiza acest lucru, sunt necesare antrenamente planificate şi concentrare
maximală.
În cazul unei tehnici optimale a transmiterii bastonului, rezultatul în alergarea
de ştafetă poate fi cu 2,5-3,0 sec mai bun decît suma rezultatelor în alergarea de
100m, obţinute de fiecare sportiv în parte [3]. Acest indicator poate fi folosit pentru
controlul transmiterii bastonului. În ştafetă, timpul poate fi redus nu numai din contul
alergării din elan, dar din contul ―spaţiului liber‖ (1-1,3m), care apare atunci cînd
sportivul ce transmite bastonul întinde braţul înainte, iar cel ce primeşte - în urmă.
Tipurile de bază de transmitere a bastonului sunt următoarele :
1. Transmiterea internă;
2. Transmiterea externă;
3. Transmiterea de sus;
4. Transmiterea mixtă.
Problema activităţii competiţionale practice a fost studiată de specialiştii cehi,
analizînd rezultatele Campionatului Mondial de la Roma, din anul 1987. Problemele
de bază care, de obicei, apar în lucrul cu echipele de ştafetă, au fost studiatt de ei
obţinînd date obiective. Autorii au analizat tot setul de caracteristici şi abordări pentru
determinarea eficienţei organizării activităţii competiţionale a celor mai puternice
echipe de ştafetă [8]. Analiza variantelor de transmitere a bastonului de ştafetă în

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

182

proba de 4x100m a demonstrat o egalitate aproximativă a variantelor „de sus – în jos‖
şi „de jos – în sus‖ (Desenul 1).

Des. 1. Procedee de transmitere a bastonului de ştafetă (A – de sus; B – de jos).

O tendinţă analogică a fost depistată şi la analiza activităţii competiţionale în
alergarea de ştafetă 4x100m la Jocurile Olimpice din Seul (1988). Ea constă în aceea,
că echipele cu o calificare mai joasă, ai căror participanţii nu au legături
perfecţionate, de obicei se bazează pe performanţele individuale ale participanţilor, şi,
în consecinţă, folosesc o transmitere mai puţin eficientă – cea „de sus – în jos‖, în
care diferenţa de viteză dintre cel ce transmite şi cel ce primeşte este mare, ceea ce
conduce, deseori, la pierderea bastonului. Acest lucru se întîmplă nu numai în
calificări, dar şi în finalele acestor concursuri, unde se întîlnesc echipe care folosesc
aproximativ aceleaşi variante de transmitere. Este important de menţionat faptul că în
nici o competiţie analizată din perioada 1972-1988, echipele de ştafetă care au aplicat
transmiterea de sus – în jos nu au fost realizat o interacţiune mai eficientă decît în
transmiterea de jos – în sus [7].
Analiza poziţiilor de start folosite de sportivii ce primesc ştafeta, efectuată de
specialiştii cehi, a demonstrat că numărul variantelor poziţiei startului cu un singur
sprijin (semiaşezat) şi a celui din picioare este aproximativ acelaşi, adică poziţia
startului nu influenţează la acumularea vitezei în zona de elan. Însă indicii grupei
finaliştilor diferă esenţial. Astfel, finaliştii echipelor masculine preferă poziţiile
startului fără sprijin. Sportivii de culoare consideră că acestea sunt mai naturale
pentru a acumula treptat viteza. În ceea ce priveşte femeile, s-a observat că acestea
preferă startul cu sprijin pe o mînă.
Există multe variante de handicap, folosite de sportivii diferitelor echipe de
ştafetă pentru organizarea interacţiunii dintre sportivii care transmit şi cei care

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

183

primesc ştafeta. Aici, drept consecinţă, este reflectată influenţa posibilităţilor de
viteză absolute ale sportivilor din echipele de ştafetă, a poziţiei startului şi a variantei
de transmitere a bastonului (des. 2) [4].

Des. 2. Schema determinării semnului de control pentru începutul accelerării
celui care primeşte ştafeta.

Totuşi rezultatele în alergarea de ştafetă 4x100m depind nu numai de
pregătirea individuală, dar într-o măsură foarte mare şi de perfecţionarea tehnicii
interacţiunii sportivilor în zona de transmitere a bastonului. De aceea, în pregătirea
alergătorilor de viteză pentru alergarea de ştafetă o mare atenţie trebuie acordată
perfecţionării tehnicii primirii în zona de transmitere, care asigură participarea reuşită
la competiţii de diferit rang (Chinograma 1) [6].
Chinograma 1. Tehnica predării - transmiterii bastonului de ştafetă


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

184

Specificul alergării de ştafetă înaintează sportivilor anumite cerinţe, atît faţă de
starea lor fizică, cît şi faţă de executarea unui şir de procedee tehnice complicate în
procesul transmiterii bastonului de ştafetă [8]. Este vorba de:
- viteza în regim de rezistenţă (lungimea etapelor în alergarea de ştafetă este
mai mare de 100m: etapa I – 110m, etapele II şi III – cîte 130m şi etapa a IV-a –
120m);
- exactitatea şi rapiditatea reacţiei motorii după percepţia vizuală, în special la
obiectul mobil (începutul alergării exact la trecerea marcajului de control de către
sportivul ce transmite);
- startul şi elanul de la start al celui ce primeşte la a II-a, a III-a şi a IV-a etapă
(incomoditatea poziţiei iniţiale de start);
- capacitatea celui ce transmite, în timpul alergării cu viteză maximală, să
perceapă distanţa pînă la cel ce primeşte, pentru a da semnal la timp cu vocea (cu 2-
2,5m);
- capacităţile coordinative ale alergătorilor în timpul interacţiunii în zona de
20m (primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă în timpul alergării cu viteză
maximală a celor doi sportivi la distanţa braţului întins, viteza şi exactitatea
transmiterii);
- stabilitatea psihologică a alergătorilor (interacţiunea la viteze înalte la
sfîrşitul zonei de transmitere);
- activitatea competiţională a sportivilor în alergarea de ştafetă (capacitatea
de a vedea numai partenerul său şi de a reacţiona numai la semnalele lui).
În baza cercetărilor şi a lucrului practic cu echipele de ştafetă, s-a stabilit că,
pentru o interacţiune bună între sportivi în zona de transmitere, un rol foarte
important îl are handicapul. De mărimea handicapului în mare parte depind şi alţi
indici, care influenţează asupra eficienţei interacţiunii alergătorilor în zona de
transmitere a bastonului de ştafetă. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt:
- diferenţa de timp a intrării în zona de transmitere dintre cel ce primeşte şi cel
ce transmite ştafeta;
- locul transmiterii bastonului de ştafetă;
- timpul alergării zonei de 20m din elan a celui ce primeşte ştafeta;
- timpul trecerii bastonului de ştafetă a zonei de 20m.
În continuare, vom prezenta o serie de exerciţii pregătitoare şi speciale,
care pot fi utilizate în procesul de instruire şi antrenament al alergătorilor de
ştafetă pe distanţa de 4x100m [8].
I. Exerciţii pregătitoare penrtu antrenarea alergării de ştafetă 4x100m:
1) accelerări de la start din startul de sus;
2) start cu sprijin pe o mînă (alternativ cu stînga şi dreapta);
3) start cu sprijin pe o mînă, privirea orientată într-o parte – în urmă;
4) alergarea din startul de jos cu bastonul de ştafetă;

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

185

Exerciţiile 1 - 4 se execută individual şi la comandă (semnal)
5) exerciţiul 3, cu începutul alergării în momentul trecerii marcajului de
control de alergătorul care transmite .
II. Exerciţii pentru insuşirea tehnicii transmiterii şi primirii bastonului
de ştafetă:
1). ―Ieşiri‖ din startul de sus la semnal: mingea rostogolindu-se ajunge la
un anumit marcaj, adică marcajul „gata‖ şi „start‖, situate la distanţa de 7m (de la
linia „gata‖ pînă la linia „start‖) şi la distanţa de 8m de la linia „start‖ pînă la
alergător(i). Dacă mingea ajunge numai la linia „gata‖, alergătorii stau pe loc,
cînd mingea ajunge la linia „start‖, toţi sportivii încep alergarea din startul de sus.
2). Imitarea transmiterii bastonului de ştafetă pe loc; La comanda ‖unu –
doi – trei – patru!‖, alergătorul duce braţul drept sau stîng în urmă cu palma
deschisă, degetele fiind drepte. Acel ce transmite ştafeta întinde braţul înainte de
jos – în sus, pune bastonul de ştafetă în laba mîinii celui ce primeşte.
3). Imitarea primirii şi transmiterii bastonului de ştafetă. Sportivii se
amplasează în ordine de şah la distanţa de 1 – 1,5m unul de celălalt. Piciorul drept
sau stîng este îndoit din articulaţia genunchiului, mişcările braţelor ca în alergare.
Bastonul se transmite la comanda sportivului ce stă din spate, din mîna dreapta în
mîna stîngă, apoi în dreapta ş.a.m.d..
4). Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul sau cu toată
echipa în alergare uşoară (la încălzire).
5). Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă cu partenerul în alergare
cu accelerare pînă la 150m. Sportivii încep accelerarea, găsindu-se la distanţa de
1,5m unul de celălalt. Finalizînd transmiterea, sportivul ce aleargă în spate,
accelerează iar, în acest moment sportivul ce a primit bastonul, puţin încetineşte,
schimbîndu – se cu locurile cu partenerul. Cu toate acestea, sportivii aleargă pe
un culoar.
6). Primirea şi transmiterea ştafetei fără marcaj. La competiţii, diferiţi
factori pot conduce la deplasarea marcajelor (nervozitate, vînt, alţi factori). Aici,
de asemenea, influenţează viteza de la start a sportivului ce primeşte ştafeta.
Transmiterea bastonului de ştafetă fără marcaje se bazează pe aceea că sportivul
care primeşte ştafeta apreciază vizual viteza alergării partenerului şi viteza sa de
la start.
7). Primirea şi transmiterea bastonului de ştafetă la diferite etape – la
―intrarea‖ în turnantă şi la ―ieşirea‖ din turnantă. Alergarea pe turnantă şi forţa
centrifugă face alergarea mai dificilă, de aceea transmiterea trebuie să se execute
în condiţii cît mai apropiate de cele competiţionale, cu marcarea zonelor de
transmitere.
III. Exerciţii speciale pentru antrenamentul alergării de ştafetă în
întregime:

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

186

1). Transmiterea ştafetei cu partenerul. Elanul – 50 – 60m. Scopul celui ce
transmite este să-şi ajungă partenerul. Cînd distanţa dintre sportivi este egală cu
aproximativ 1,5m, se dă comanda, la următorii doi paşi, se execută transmiterea.
Acel ce primeşte ocupă poziţia de start astfel, ca să-şi vadă partenerul şi să
controleze marcajul. Marcajul de control pentru fiecare pereche se alege
individual. Cu toate acestea, se ia în considerare viteza, pe care este în stare s-o
dezvolte sportivul ce duce bastonul, în momentul transmiterii, şi posibilitatea de a
se accelera a sportivului ce primeşte ştafeta.
2). Transmiterea ştafetei are loc cu cîteva perechi concomitent.
3). Primirea şi transmiterea cu toată echipa (4 alergători) pe distanţa
scurtată de 200m.
4). Primirea şi transmiterea ştafetei pe toată distanţa, cu fixarea timpului.
5). Primirea şi transmiterea la etape aparte, cu fixarea timpului trecerii
bastonului prin zona de elan şi cea de transmitere.
La instruire, trebuie acordată atenţie corectării celor mai frecvente
greşeli în alergare de ştafetă:
1). Acel ce primeşte începe alergarea înainte ca cel ce transmite să ajungă
la marcajul de control. Această greşeală apare de cele mai dese ori atunci, cînd
sportivul nu vede marcajul sau se orientează după partenerul său, dar nu pe
punerea piciorului lui pe pistă.
2). Acel ce primeşte după comanda celui ce transmite, iar uneori înainte de
aceasta, cedează din viteză. Aceasta se întîmplă din cauza că alergătorul
accentuează prea mult atenţia asupra semnalului, pierzînd controlul asupra vitezei
de alergare.
3). Transmiterea nu a avut loc. Cauze pot fi mai multe:
- sportivul ce transmite îşi reduce viteza după comandă, neţinînd seama de
faptul că viteza celui ce primeşte ştafeta creşte treptat;
- sportivul ce primeşte, la ducerea braţului în urmă, îl mişcă în stînga sau
dreapta, căutînd bastonul;
- la transmitere, cînd vitezele alergătorilor s-au egalat şi a fost pierdut
momentul pentru comandă, distanţa dintre sportivi creşte, iar cel ce transmite nu
poate să ajungă paretnerul;
- sportivul, în vîltoarea luptei competiţionale, se deplasează, în timpul
alergării pe a doua etapă, spre partea internă a culoarului sau la prima şi a treia
etapă, în momentul transmiterii ştafetei, la ieşirea din turnantă, aleargă mai
aproape de linia exterioară a culoarului;
- alergătorul ce ia startul la doua sau a patra etapă, a ocupat poziţia în stînga
culoarului şi în timpul elanului nu s-a deplasat în dreapta, iar sportivul de la a
treia etapă nu s-a deplasat spre stînga;


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

187

- sportivii ce aleargă etapele doi şi trei nu întreprind nici o acţiune, pentru
ca acei ce aleargă pe etapele trei şi patru să poată apuca de bastonul de ştafetă;
- transmiterea bastonului de ştafetă trebuie să fie executată cu braţul întins
[1].
În final, putem menţiona faptul că alergarea de ştafetă este o probă pe cât
de simplă, din punctul de vedere al mişcărilor realizate de sportivi (sunt mişcări
ciclice naturale, în mare parte), pe atât de complexă, datorită faptului că
alergătorii trebuie să le realizeze în condiţii foarte dificile: spaţiu limitat de
transmitere şi executarea acesteia cu viteză maximală.
Concluzii şi recomandări metodice
1. Alergarea de ştafetă este o probă foarte spectaculoasă a atletismului,
care necesită o abordare foarte serioasă din partea specialiştilor, a antrenorilor şi a
sportivilor, fapt care, deseori, cu părere de rău, nu se întâmplă.
2. Procesul de instruire şi antrenament trebuie să fie unul sistematic,
respectându-se toate principiile didactice, pentru a evita toate devierile de la
rigorile tehnice şi regulamentare, fapt care poate conduce nu numai la scăderea
performanţei, dar şi la descalificarea echipei.
3. La predarea tehnicii transmiterii ştafetei, se va folosi un vast arsenal de
exerciţii pregătitoare şi speciale, variindu-le în diferite etape ale pregătirii şi
ţinând cont de capacităţile fizice, tehnice şi psihologice ale partenerilor de echipă.

Bibliografie:
1. Маслаков В., ―Подготовка эстафетной команды 4 х 100 м‖, "Материалы семинара
по спринтерскому и барьерному бегу", Москва, 2001, C. 6-17.
2. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. Москва: ФиС,1986,
C. 267-272.
3. Маслаков В.М. Врублевский Е.П., Мирзоев О.М, Эстафетный бег: история,
техника, обучение, тренировка. Москва: Олимпия, 2009. 144с.
4. Озолин Э.С. Спринтерский бег. Москва: ФиС, 1986. 157с.
5. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке. Теория спорта. Киев: Вища
школа, 1987, C. 334-349.
6. Озолин Э. С., Резервы эстафеты. Легкая атлетика, 1976, № 5, с. 18-19.
7. Петровский В. В., Организация спортивной тренировки, Киев: Здоровье, 1978,
C.33-35.
8. Степанов В. В. , Эстафетный бег, Легкая атлетика, учебник для
педагогических факультетов институтов физической культуры. Москва: ФиС, 1985, C.
143-144.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

188

БИОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРА КОЛЕННОМ
В ТАЙСКОМ БОКСЕ СПОРТСМЕНАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Беленко С., Национальный университет физического воспитания и
спорта Украины, Киев

Keywords: sporting technique, Тhai boxing, blow by a knee.

Summary. In the article were presented the features of blow by a knee in execution of the
sportsmen of different qualifications based on the experimental researches. It was
established that an important factor is the evolution of speed variation of kicking
leg's joint, which is different in qualified and highly qualified sportsmen. Findings
may be used for working-out the recommendations to perfect the technique of
investigated locomotion.

Постановка проблемы. На протяжении последних десятилетий в Украине
наблюдается феномен спонтанного проникновения азиатской физической
культуры, в частности восточных единоборств, в практику отечественного
физического воспитания и спорта [1 – 3].
Высокой популярности приобрел тайский бокс благодаря зрелищности и
особой технике движения спортсменов включающей в себя прямые, а также
боковые удары коленом и локтем, что делает поединок весьма опасным и
непредсказуемым.
Анализ данных специальной литературы, а также практический опыт
показывают, что подготовка отечественных тайских боксеров, в настоящее
время, осуществляется на основе общих положений теории спорта и
спортивных единоборств [1, 4, 5]. Обучение и совершенствование технике
прямых ударов ногой и рукой осуществляется с учетом имеющихся знаний в
специальной литературе по кик боксингу и боксу.
Библиографический анализ позволил установить, что техника ударов
коленями носит описательный характер, поэтому тренеры ориентируются на
приобретенный опыт и личные представления о технике данного элемента. В
связи с этим изучение особенностей техники удара коленом спортсменов
различной квалификации, специализирующихся в тайском боксе с
использованием современных систем видеоанализа, позволит получить
дополнительную количественную информацию, которая может быть
использована тренером и спортсменом при формировании и
совершенствовании техники обсуждаемого элемента.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

189

Изложенное выше позволило сформулировать цель настоящей работы –
изучить биокинематические особенности техники удара коленом спортсменами
различной квалификации, специализирующихся в тайском боксе.
Методы и организация исследования. При изучении техники удара
коленом в тайском боксе использовались следующие методы исследования:
анализ литературных источников, видеосъемка и биомеханический
видеокомпьютерный анализ на основании комплекса «Qualisys», методы
математической статистики.
Инфракрасная видеосъемка проводилась с частотой 150 к∙с
–1
.
Исследования проходили на базе лаборатории биомеханических технологий в
физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ НУФВСУ, в котором
приняли участие члены сборной команды г. Киева по тайскому боксу.
Количество испытуемых 7 человек, в числе которых 2 мастера спорта и 5
спортсменов первого разряда.
Результаты собственных исследований и их обсуждение. Как
показывает анализ соревновательной деятельнсоти спортсменов высокой
квалификации, удар коленом преимущественно используется в условиях
ближнего боя. Значительно реже такой удар может наноситься в прыжке с
дальней дистанции или средней дистанции.
В нашей работе анализировалась техника удара правым коленом с
исходного положения характерного для ближнего боя.
Технику удара коленом в тайском боксе принято условно делить на
четыре фазы: исходное положение, фаза замаха, проноса (движение бьющей
ноги в сторону мишени), а также фаза удара.
В каждой фазе решаются свои задачи, но все они, так или иначе,
направлены на развитие максимальной силы, достижения ее в момент удара
при точном попадании в цель.
Так, анализируя технику удара коленом квалифицированных спортсменов,
было выявлено, что в исходном положении угол наклона туловища
относительно вертикали составляет в среднем 21
0
(S=1,5). Угол в правом
голеностопном суставе составил 109,53
0
(S=4,8). В коленном суставе правой
ноги угол был в пределах 153,53
0
(S=2,7). Угол в тазобедренном суставе –
173,64
0
(S=3,9).
У спортсменов высокой квалификации в исходном положении угол
наклона туловища относительно вертикали равнялся 20
0
(S=1,8), в правом
голеностопном суставе составил 83,16
0
(S=2,7), коленном суставе был в

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

190

пределах 157,78
0
(S=2,3), а в тазобедренном суставе – 159,56
0
(S=2,9)
соответственно.
При выполнении ударных действий важным является скорость бьющего
биозвена. Для развития наибольшей его скорости необходимо определенной
сочетание во времени движений других биозвеньев. Важным также является
совпадение максимального пика скорости бьющего биозвена с моментом удара.
Так, в фазе проноса наблюдается резкое возрастание скорости всех
суставов с бьющей стороны спортсмена. Одновременно происходит активное
разгибание в голеностопном суставе правой ноги и коленном суставе левой. В
коленном и тазобедренном суставах бьющей ноги отмечается сгибание.
Максимальные значения результирующей скорости голеностопного
сустава у квалифицированных спортсменов были в пределах 6,923 м∙с
–1
, в
момент удара – 5,534 м∙с
–1
.
Для коленного сустава максимум результирующей скорости составил
6,217 м∙с
–1
. К моменту удара скорость значительно снизилась до 5,264 м∙с
–1
.
Причем достижение максимального значения скорости происходит, как
правило, в среднем за 0,086 – 0,09 с до самого удара.
В то же время пик максимума скорости тазобедренного сустава совпадает
с моментом удара и составляет в пределах 3,106 м∙с
–1
.
У спортсменов высокой квалификации максимальное значение
результирующей скорости голеностопного сустава составляет в среднем
6,675 м∙с
–1
, в момент удара – 5,57 м∙с
–1
.
Для коленного сустава максимум результирующей скорости находится в
пределах 6,68 м∙с
–1
. К моменту удара скорость снизилась до 5,534 м∙с
–1
.
Необходимо отметить, что пики максимальной скорости голеностопного
и коленного суставов, как правило, совпадают во времени и опережают момент
удара.
Максимальная скорость тазобедренного сустава была в пределах
2,723 м∙с
–1
, что совпадает с моментом удара.
Изучение техники удара коленом спортсменами различной квалификации
позволил установить как общие закономерности, как и отличительные
особенности.
К общим закономерностям следует отнести схожую динамику изменения
скорости исследуемых суставов с бьющей стороны спортсмена. Как правило,
пик максимума скорости коленного и голеностопного суставов опережает
момент удара, при этом у высококвалифицированных спортсменов эти пики

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

191

совпадают по времени, а у квалифицированных спортсменов пик скорости
коленного сустава отмечается несколько раньше пика скорости
голеностопного. Момент удара совпадает с пиком скорости тазобедренного
сустава как квалифицированных, так и высококвалифицированных
спортсменов (рис. 1).


А) Б)
Рис. 1. Спидограммы исследуемых точек тела при выполнении
прямого удара коленом: А) – высококвалифицированным спортсменом Г-
к; Б) квалифицированным Л-к (распечатка с экрана монитора)

Вместе с тем, у спортсменов высокой квалификации отмечается меньшая
потеря скорости для коленного и голеностопного суставов к моменту удара.
Важной отличительной чертой можно считать то, что скорость колена и
стопы у спортсменов высокой квалификации по модулю, практически
одинаковы. Это может свидетельствовать о цельности бьющего звена, которое
осуществляется спортсменом посредством фиксации в коленном и
голеностопном суставах, что позволяет избежать дополнительных движений в
этих суставах. Таким образом, увеличивается масса бьющего звена, что
является крайне важно при выполнении ударных действий.
У квалифицированных спортсменов максимальные значения по модулю
скорости коленного и голеностопного суставов значительно отличаются. Этот
факт косвенно позволяет говорить о том, что бьющая кинематическая цепь
имеет не зафиксированные степени свободы в отдельных суставах. Другой
причиной может служить несколько иное направление движение бьющей ноги.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

192

Так, бедро маховой (бьющей) ноги к моменту удара может иметь направление
больше вверх, чем вперед. При этом конечное положение спортсменов
различной квалификации подтверждает выраженное мнение.
На рисунке 2 показано, что спортсмены высокой квалификации
завершают удар явным продвижением бедра бьющей ноги вперед. При этом
происходит значительное отклонение туловища назад, что свидетельствует о
более эффективной передаче накопленного импульса силы от бьющего звена в
место удара.


А) Б)
Рис. 2. Момент удара коленом в исполнении: А) –
высококвалифицированным спортсменом Г-к; Б) квалифицированным Л-
к (распечатка с экрана монитора)

У квалифицированных спортсменов в момент удара туловище наклонено
несколько вперед, при этом бедро бьющей ноги имело движение
преимущественно вверх с продвижением вперед.
Выводы.
Библиографический анализ показал, что на современном этапе развития
тайского боксе одним из наиболее актуальных вопросов является изучение
техники удара коленом. Да настоящего времени данная проблематика в
специальной литературе представлена фрагментарно.
При изучении биокинематической структуры техники удара коленном
спортсменами различной квалификации были выявлены отличия в динамике
изменения скорости суставов нижней конечности с бьющей стороны
спортсмена. У высококвалифицированных спортсменов отмечается меньшая

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

193

потеря скорости колена к моменту удара, а также более высокая
согласованность движений в целом, что создает предпосылки для нанесения
мощного удара.
Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением
биодинамической структуры техники удара коленом спортсменами различной
квалификации, специализирующихся в тайском боксе.

Библиография:
1. Артеменко О.Л., Т.С.Дроздов, В.В.Касьянов, А.Н.Ковтик Муай тай свободный бой:
Метод, пособие /.-Мн. Современное слово, 2001. 384 с.
2. Бэкман. Б. 100 лутших приемов тайландского бокса/ Бим Бэкман, Аман Антилопов.
Ростов н/Д: Феникс, 2007. 224с
3. Панья Чарат. Муай – тай. Тайский бокс (практическое руководство). Харьков. ФЛП
Дудукчан И.М., 2007. 104 с.
4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая
теория и ее практические приложения. К.: Олимпийская литература, 2004. 808 с.
5. Шехов В.Г. Тайский бокс в свое удовольствие: Практическое пособие / Под ред. А.Е.
Тараса. Мн.: Харвест; М.:АСТ, 2000. 384 с.ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ

Березний А., Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины, Киев
Нагорная В.О., канд. наук, Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины, Киев

Keywords: young volleyball players, training process, strength training, motor qualities, the
preparation.
Summary. An important aspect of strength training in volleyball is to increase the ability of
athletes to the implementation of power quality in training and competitive
activities of the sport, which requires the optimum relationship of force, with
sports equipment, the activities of the autonomic nervous system and other motor
qualities.

Актуальность работы. В.Н. Платонов отмечает, что процесс силовой
подготовки в современном спорте направлен на развитие различных силовых
качеств, повышение активной мышечной массы, укрепление соединительной и
опорной тканей, улучшение телосложения. Параллельно с развитием силы

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

194

создаются предпосылки повышения уровня скоростных качеств, гибкости,
координационных способностей.
Важной стороной силовой подготовки является и повышение
способности спортсменов к реализации силовых качеств в условиях
тренировочной и соревновательной деятельности конкретного вида спорта, что
требует обеспечения оптимальной взаимосвязи силы, со спортивной техникой,
деятельностью вегетативной нервной системы, другими двигательными
качествами.
Только в спорте развиваются все виды силовых качеств (в зависимости от
специфики вида спорта), а именно: максимальная сила, скоростная сила и
силовая выносливость.
Анализ научной, методической и другой специальной литературы,
использованной в работе, позволил сделать вывод о необходимости проведения
дополнительного исследования с целью устранения имеющихся недоработок и
противоречивых точек зрения по вопросу применения силовых упражнений в
тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет.
Цель работы: обосновать применение силовых упражнений в
тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет.
Объект исследования: методика применения силовых упражнений в
тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет.
Предмет исследования: влияние силовых упражнений на уровень
физического состояния волейболистов 16-18 лет.
Задачи:
Изучить и проанализировать литературу по вопросу использования
силовых упражнений для волейболистов 16-18 лет.
Определить уровень физического состояния волейболистов 16-18 лет.
Обосновать применение силовых упражнений в тренировочном процессе
волейболистов 16-18 лет.
Научная новизна работы представляется нам в попытке выработать
конкретные рекомендации относительно использования силовых упражнений в
тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет.
Практическая значимость. Полученные в процессе исследования
сведения об эффективности применения силовых упражнений в тренировочном
процессе волейболистов 16-18 лет и разработанные на их основе рекомендации
могут быть использованы в практической деятельности тренера по волейболу
ДЮСШ.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

195

Для решения задач, стоящих перед исследованием использовались
следующие методы:
- анализ и обобщение данных специальной литературы;
- соматометрические методы исследования;
- физиологические методы исследования;
- педагогические методы исследования;
- статистические методы обработки полученных результатов.
Обоснование применения силовых упражнений в практике волейбола.
Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Сокол». В
эксперименте принимали участие 14 волейболистов 16-18 лет, педагогический
эксперимент включал наблюдение в течении 4, эффективность влияния
силовых упражнений в тренировочном процессе волейболистов 16-18 лет
определяли по динамике физической подготовленности.
По окончании эксперимента у большинства испытуемых был отмечен
существенный рост уровня физической подготовленности, что свидетельствует
об эффективности использования силовых упражнений.
1
2
3
4
5
16 лет 17 лет 18 лет
возраст волейболистов
У
Ф
П
,

б
а
л
л
ы
по окончанию эксперимента до эксперимента

Рис. 1. Уровень физической подготовленности волейболистов 16-18 лет

При выполнении теста «кистевая динамометрия», наиболее высокие
показатели кистевой динамометрии были в группе волейболистов 18 лет (рис.
2). При этом, если при выполнении других тестов определяющих силовую
подготовленность (подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в
упоре лѐжа, подъѐм туловища в сед из положения лѐжа) результаты в тестах
между группой 17 лет и 18 лет у испытуемых имели незначительное различие в

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

196

начале эксперимента, то при выполнении кистевой динамометрии уровень
развития силы кисти существенно различался, что наглядно видно на рисунке.
1
2
3
4
5
16 лет 17 лет 18 лет
возраст
С
и
л
а

к
и
с
т
и
,

б
а
л
л
ы
уровень развития силы кисти в начале эксперимента
уровень развития силы кисти по окончании эксперимента

Рис. 2. Уровень развития силы кисти у испытуемых в зависимости от
возраста и методики развития силовых качеств.

По окончании эксперимента наибольшего увеличения уровня силы кисти
добилась группа 16 лет, а наименьшего группа волейболистов 18 лет.
Очевидно, что такой результат связан с адаптацией организма испытуемых,
имеющих стаж занятий с отягощениями в связи с возрастом, к силовым
нагрузкам и, как следствие, более низкая, либо стабильность результата в
силовых упражнениях.
Для достижения вышеперечисленных эффектов необходимо соблюдение
следующих параметров (табл. 1).

Таблица 1. Параметры занятий с отягощениями для волейболистов
16-18 лет

№п/п
Возраст
(лет)
Кратность
занятий в
неделю
Продолжительность
занятий (в мин)
Объѐм нагрузки
(общее
количество
подходов в
упражнениях за
одно занятие)
Интенсивность
нагрузок (в %
от 1 ПМ)
1 16 3 40-60 20-30 50-60
2 17 3 60-90 25-35 60-75
3 18 2-3 60-90 20-40 70-85Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

197

Для волейболистов 16 лет при интенсивности нагрузок 50% от 1 ПМ
рекомендуется объѐм нагрузки в 30 подходов за одно тренировочное занятие с
интервалами отдыха между подходами 1-1,5 минуты. В каждом упражнении
выполняется 2-3 подхода по 12-15 повторений. При интенсивности 60% от 1
ПМ объѐм нагрузки – 20 подходов с интервалами отдыха между подходами 1-
1,5 минуты. В упражнении выполняется 2-3 подхода по 10-12 повторений.
Для волейболистов 17 лет при интенсивности нагрузок 60% от 1 ПМ
рекомендуется объѐм нагрузки 45 подходов за одно тренировочное занятие с
интервалами отдыха 1,5-2 минуты между подходами. В каждом упражнении
выполняется 3 подхода по 10-12 повторений. При интенсивности 75% от 1 ПМ
объѐм нагрузки – 25 подходов с интенсивностью отдыха между подходами 2-3
минуты. В упражнении выполняется 3 подхода по 8-10 повторений.
Для волейболистов 18 лет при интенсивности нагрузок 70% от 1 ПМ
рекомендуется объѐм нагрузки 40 подходов за одно тренировочное занятие с
интервалами отдыха между подходами 1,5-2 минуты. В каждом упражнении
выполняется 3-5 подхода по 8-10 повторений. При интенсивности 85% от 1 ПМ
объѐм нагрузки – 20 подходов, с интервалами отдыха между подходами 2-4
минуты. В упражнении выполняется 3-4 подхода по 4-7 повторений.
Каждое занятие с отягощениями, помимо выполнения силовых
упражнений, должно включать упражнения для развития гибкости (в
подготовительной и заключительной части занятия).

Таблица 2. Антропометрические показатели волейболистов 16 лет

п/
п
Длин-
на
тела
(см)
Масса
тела(кг)
Окружность грудной клетки(см) Бицепс
(см)
Талия
(см)
Бедро (см)
Вдох Выдох Ср. п. экскурс
ия
До Пос-
ле
До Пос-
ле
До Пос-
ле
До Пос-
ле
До Пос
-ле
До Пос-
ле
До Пос-
ле
До Пос-
ле
1 174,5 67,3 70,5 102 105,5 98 100
100
103 4 5,5
35,5
36 78 79 54 55,5
2
169 63 68 94 101 90 96 91 95 4 5 32 34,5 72 73 51 54,5
3 181,5 86,5 83 101 102 98 98 99 99 3 4 36 36,5 87 83,5
59,5
58,5
4
168,5 65,5 70,6 94 99,5 90 95 91 93 4 4,5 29 31 71 71,5 49 53
Таблица 3. Антропометрические показатели волейболистов 17 лет

п/п
Длин-
на
тела
(см)
Масса
тела(кг)
Окружность грудной клетки(см) Бицепс
(см)
Талия
(см)
Бедро
(см) Вдох Выдох Ср. п. экскурс
ия
До Пос
-ле
До Пос-
ле
До Пос
-
ле
До Пос
-ле
До Пос
-ле
До Пос-
ле
До Пос-
ле
1 178 70,4 75 99 104 95 95,5 97 98 4 4,5 34,5 36 73,5 75,5 53 56,5
2 179 85,5 86 113 113 107,5 108 110 110 5,5 5 43 43 84 84,5 63,5 64
3 183 77,1 83,8 100,5 107,5 98 103,5 96 10,5 3,5 4 33,5 35 81 82,5 53 57,5

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

198

Таблица 4. Антропометрические показатели волейболистов 18 лет

п/
п
Длин-
на
тела
(см)
Масса
тела(кг)
Окружность грудной клетки(см) Бицепс
(см)
Талия
(см)
Бедро
(см) Вдох Выдох Ср. п. экскурси
я
До Пос-
ле
До Пос-
ле
До Пос-
ле
До Пос
-ле
До Пос
-ле
До Пос
-ле
До Пос-
ле
1 192 94,7 95,2 111 111 106 106 108 108 5 5 42 42 89 89 63 63
2 177 92,3 95 112,5 114 106,5 107,5 109 110 6 6,5 41 42 84 85 61,5 62
3 173,5 71 72,5 106 107,5 101 101,5 103 103 5 6 38 38,5 74,5 74,5 54 54,5
4 177 78,9 79 113 113 105,5 105,5 108 108 7,5 7,5 39,5 39,5 76 76 59 59
5 176 73,4 80,3 102 108,5 98 103,5 99 101 4 5 34 37,2 80 84 55 60
6 170,5 67 73,4 97 102 93 96,5 94 98 4 5,5 32 34,5 73,5 75 53,5 55
7 172 69,4 72 98 100 94,5 95,5 96 96,5 3,5 4,5 33 33,5 73 73 54 55

Таблица 5. Показатели педагогического тестирования волейболистов
16 лет

Таблица 6. Показатели педагогического тестирования волейболистов
17 лет


п/п
Подтягиван
ие на
перекладине
(кол-во раз)
Подъѐм
туловища в
сед (кол-во
раз за 1
мин.)
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лѐжа (кол-во
раз)
Кистевая
динамоме
трия (кг)

Становая
динамоме
трия (кг)
До После До После До После До Пос
ле
До Пос
ле
1 8 12 48 54 25 38 47 51 140 190
2 14 14 55 54 37 39 70 70 - -
3 9 12 49 60 31 38 50 55 180 200п/п
Подтягивани
е на
перекладине
(кол-во раз)
Подъѐм
туловища в
сед (кол-во
раз за 1 мин.)
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лѐжа (кол-
во раз)
Кистевая
динамометр
ия (кг)

Становая
динамометр
ия (кг)
До После До После До После До После До После
1 9 10 52 55 38 49 48 52 160 210
2 12 14 45 57 27 40 50 55 120 180
3 1 3 35 52 12 31 48 52 - -
4 3 8 44 59 38 43 45 48 120 160

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

199

Таблица 7. Показатели педагогического тестирования волейболистов
18 лет

п/п
Подтягивание на
перекладине (кол-
во раз)
Подъѐм
туловища в сед
(кол-во раз за 1
мин.)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лѐжа (кол-
во раз)
Кистевая
динамометрия
(кг)

Становая
динамометри
я (кг)
До После До После До После До После До После
1 19 18 58 58 52 52 62 65 200 260
2 18 19 59 59 50 51 80 80 - -
3 17 18 60 60 55 35 55 55 - -
4 20 20 60 62 55 54 65 68 200 250
5 10 15 50 63 37 48 51 54 160 220
6 8 14 46 57 35 47 50 54 180 210
7 7 11 48 55 25 46 53 57 180 200

Заключение. Применение силовых упражнений в тренировочном
процессе волейболистов 16-18 лет способствует достижению более высокого
результата за счет повышения силовой подготовленности.

Библиография:
1. Аулик Н.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. М.:
Медицина, 1990. 213с.
2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. М.:
Физкультура и спорт, 1970. 264с.
3. Кляпчук В.В., Самошкін В.В. Фізична підготовленність та самотичне здоров’я як
эдина проблема//Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини. Одеса. 2000.
4. Лях В.И. Силовые способности: основы тестирования и методики
развития//Физическая культура в школе. 1997. №1. С. 6-13.
5. Платонов В.Н. Общая теория подготовленности спортсменов в олимпийском
спорте. К.: Олимпийская литература, 1997. 584с.
6. Сластенина, Т.А. Физическая культура. Спортивные игры. Волейбол: учебное
пособие / Т.А. Сластенина. Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2006. 69 с.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

200

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ

Бурлаков Я., студент, Уральский государственный университет физической
культуры, Челябинск, Россия

Keywords: complex control of the young wrestlers, the physical training.

Summary. Improving the efficiency and quality of young wrestlers training in the world
require the development of new methods of training. The innovation of our
method lies in the application of integrated control. The developed methodology
allows individualizing the training process. The effectiveness of the proposed
method demonstrated in a pedagogical experiment.

Актуальность. На сегодняшний момент очевидно, что без применения
средств комплексного контроля недоступны значимые результаты в спорте
высших достижений. Если на высшем уровне он успешно применяется, то в
случае с детским и юношеским спортом по ряду причин комплексному
контролю не уделяется достаточно внимания.
Одной из основных задач тренировочного процесса является применение
наиболее эффективных средств подготовки. Вся тренировочная деятельность
состоит из специальных, индивидуально обусловленных, заданий,
направленных на повышение различных сторон подготовленности дзюдоистов.
Объект исследования – тренировочный процесс юных дзюдоистов.
Предмет исследования – средства комплексного контроля, применимые
в данном тренировочном процессе.
Целью нашего исследования является разработка и обоснование системы
прогнозирования физической подготовленности юных дзюдоистов с помощью
средств комплексного контроля.
Задачи, решаемые в процессе достижения цели:
- осуществить теоретический анализ и обобщить опыт спортивной
практики использования средств контроля в процессе управления
тренировочным процессом борцов дзюдо;
- определить комплекс показателей, позволяющих наиболее полно
оценить физическую подготовленность спортсмена при минимальных затратах
времени.
- разработать комплекс средств, направленных на достижение
запланированных результатов.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

201

Методологической основой нашего исследования является
теоретический анализ и обобщение опыта передовой практики использования
средств комплексного контроля в процессе спортивной подготовки
единоборцев.
Используемые средства контроля должны максимально подробно и полно
отражать картину физической подготовленности спортсмена, при этом не
предполагая значительных финансовых и временных затрат.
Исходя из этих требований, нами был разработан следующий комплекс
тестовых упражнений для оценки общей физической подготовленности борца:
1. Наклон вперѐд из положения сидя.
2. Максимальное количество подтягиваний из положения виса на
перекладине.
3. Максимальное количество подтягиваний за 10 секунд.
4. Сгибание туловища из положения лѐжа – количество за 1 минуту.
5. Прыжок в длину с места.
6. Челночный бег 3 по 10 метров.
7. Прыжок в длину с места.
8. Отжимания из положения упора лѐжа – за 1 минуту.
9. Бег 60 метров.
10. Наклон вперед (гибкость).
Предлагаемый комплекс, на наш взгляд, позволяет наиболее полно и
быстро оценить общую физическую подготовленность спортсмена.
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали
участие 30 дзюдоистов в возрасте 12-14 лет.
За период педагогического эксперимента (сентябрь 2011 – май 2112)
было проведено два контрольных тестирования уровня физической
подготовленности юных борцов, позволяющих оценить динамику показателей
физической подготовленности испытуемых.
В литературе встречаются разные подходы к развитию физических
качеств. Многие учѐные говорят о необходимости развития всех качеств до
определѐнного уровня, другие напротив, настаивают на сверхразвтии одного
качества за счѐт отставания остальных. На наш взгляд, конкретная стратегия
подготовки должна зависеть от индивидуальных особенностей борца.
В каких-то случаях возможен упор на одно качество, в иных необходимо
развивать все качества для создания сбалансированной, всесторонней


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

202

подготовленности. По результатам двух контрольных испытаний была
выявлена динамика результатов тестов, представленная на рисунке 1.


Рис. 1. Гистограмма результатов нулевого и контрольного
тестирования

Исходя из индивидуальных особенностей данного борца нами была
поставлена задача подтянуть отстающие качества до приемлемого уровня
развития, а так же развивать наиболее сильные качества.
По результатам тестирования нами был сделан прогноз состояния
спортсмена на 1 сентября 2013 года. Прогноз представлен на рисунке 2.


Рис. 2. Гистограмма прогнозируемого уровня физической
подготовленности


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

203

Ниже представлена методика развития физических качеств с
применением средств, выбранных нами для их развития и поддержания на
высоком уровне физической подготовленности (табл.1).
Во время учебно-тренировочного процесса нами подбирались
индивидуальные комплексы упражнений, направленные на развитие
определѐнных физических качеств, исходя из результатов тестирования
каждого борца. Данные комплексы выполнялись в процессе учебно-
тренировочных занятий с использованием отягощений, резинового
амортизатора, собственного веса, сопротивления партнера. Также определялось
время, интенсивность, объем нагрузки, интервалы отдыха в зависимости от
задач и направленности развития физических качеств, соответствующих
предлагаемым индивидуальным комплексам для юных дзюдоистов.

Таблица 1. Средства развития физических качеств
Физическое
качество
Средства
Силовые
способности
Жим штанги лѐжа (5 подходов по 4-7 раз с изменяющимся
весом);
Приседания со штангой (грифом) – 5 подходов по 4-7 раз;
Становая тяга штанги (грифа) – 5 подходов по 4-7 раз
Силовая
выносливость
Подтягивания к перекладине, сгибание и разгибание рук в
упоре лѐжа, приседание с небольшим весом – за 1 минуту.
Гибкость Наклоны вперѐд, назад, положение шпагата – с длительной
фиксацией положения
Скоростные
способности
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа, подтягивание к
перекладине, приседания – за 30 сек., челночный бег 3х10 м,
сгибание туловища из положения лѐжа – максимальное
количество за 30 секунд, пригибания из положения лѐжа –
максимальное количество за 30 секунд.

Каждое из применяемых в тренировке средств одновременно может
решать не одну, а несколько задач: совершенствование техники атаки и
защиты, развития физических качеств, повышение уровня психологической
подготовленности и др. Насколько рационально будут применяться эти
средства, зависит конечный результат тренировки – место, занятое на
соревновании.
Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

204

Выводы
1. Нами был разработан комплекс тестовых упражнений, на наш взгляд,
наиболее полно отражающий уровень физической подготовленности юных
дзюдоистов.
2. В процессе педагогического эксперимента с применением
разработанной нами методики был отмечен рост практически по всем
показателям, выбранными для анализа.
3. Предложенная нами методика развития физических качеств
предполагает дальнейший рост показателей в контрольных упражнениях по
оценке уровня физической подготовленности.

Библиография:
1. Габов, М. В. Формирование технико-тактических действий квалифицированных
борцов греко-римского стиля: дис. … канд. пед. наук. / М.В. Габов; УралГАФК. Челябинск.,
2004. 163 с.
2. Мартемьянов, Ю.Г. Комплексная оценка перспективности квалифицированных
дзюдоистов-юниоров: дис. … канд. пед. наук/ Ю.Г.Мартемьянов; ГДОИФК им.
П.Ф.Лесгафта. Л., 1990. 187 с.
3. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов/
Л.П.Матвеев. Киев: Олимпийская литература, 1999. 320 с.
4. Новиков, А.А. Основы спортивного мастерства / А.А.Новиков. М.: ВНИИФК, 2003.
208 с.
5. Пилоян, Р.А. Индивидуализация подготовки спортсменов в видах единоборств:
автореф. дис. … д-ра пед. наук /Р.А. Пилоян. М., 1985. 48 с.
6. Сиротин, О.А. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной
подготовки дзюдоистов/ О.А.Сиротин. Челябинск: УралГАФК, 1996. 315 с.
7. Чибичик, Ю.Е. Индивидуальные программы физической подготовки юных
единоборцев / Ю.Г. Мартемьянов, Ю.Е. Чибичик, М.В. Габов // Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка №5, 2007. С. 76 – 77.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

205

ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ГИМНАСТОК 6-13 ЛЕТ И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ

Васильева Л.В., Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта, Украина, Днепропетровск
Ушакова И.О., Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта, Украина, Днепропетровск

Keywords: gymnasts 6-13 years, calisthenics, asymmetry, flexibility.

Summary. In work the features of technical preparedness of gymnasts on different stages of
sporting activity are considered. The special attention was spared to research of
method of development of flexibility taking into account asymmetry of motions and
its influence on the technique of execution of zmagalnih compositions of gymnasts
6-13 years. It is found out that the complex use of exercises of dynamic and static
character is anymore effective and most rational there is connection: exercises
40% - active character, 40% - passive and 20% - static.

Актуальность. За последние годы, в индивидуальных упражнениях
появилось больше динамических элементов – прыжков, маховых равновесий,
элементов гибкости, увеличилось их количество и сложность. Во время
выполнения соревновательных композиций у спортсменок наблюдается не
соответствие между уровнями развития гибкости в правую и левую стороны в
динамических упражнениях разного характера, где она проявляется [2, 6].
В художественной гимнастике [4] в правилах соревнований, указывается,
что гимнастка должна выполнить 50% движений с предметом правой и 50%
левой руками. Это необходимо учитывать как при обучении элементам, так и
при составлении соревновательных композиций. В команду групповых
упражнений отбираются гимнастки с односторонним профилем асимметрии.
Исследования Цепелевич И.В. [7], Смолевского В.Н. [5] показывают, что
большинство тренеров художественной гимнастики считают подавляющей
правую сторону, но обучить элементам можно в обе стороны.
Анализ последних исследований и публикаций. В художественной
гимнастике на сегодняшний день особое внимание в тренировочном процессе
уделяют развитию пассивной гибкости. Активная гибкость, которая
проявляется в динамических элементах выполняемых правой и левой частями
тела на данный момент не выяснено.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

206

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа
выполнена согласно с темой 2.6. «Теоретико-методические основы
усовершенствования тренировочного процесса и состязательной деятельности в
структуре многолетней подготовки спортсменов» сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на период с
2011 – 2015 рр. (регистрационный номер 0111U001168).
Цель исследования: усовершенствование методики развития активной
гибкости с учетом моторного профиля асимметрии движений, и ее влияние на
техническую подготовленность гимнасток 6-13 лет.
Задание исследования:
1. Определить моторный профиль асимметрии движений на разных
этапах подготовки и его влияние на техническую подготовленность.
2. Разработать практические рекомендации для развития гибкости с
учетом технической подготовленности и моторного профиля асимметрии
движений.
Методы исследований: анализ научно-методической и спортивной
литературы, педагогическое наблюдение и эксперимент, метод тестов,
физиологические методы, математико-статистическая обработка результатов.
Исследования проводились в период с сентября 2010 г. по май 2011 г. на
базе юношеской школы художественной гимнастики областного совета СТП
«Украины» г. Днепропетровск. В исследовании принимали участие 80 девочек
6-13 лет, ІІІ разряд – 30%, ІІ разряд – 30%, I разряд – 30% и КМС – 10%.
Результаты исследования и их обсуждения. Под индивидуальным
профилем асимметрии имеется в виду свойственное только каждому данному
субъекту сочетание моторных, сенсорных, психических асимметрий. Логически
оправдано ожидание трех профилей: правого, смешанного, левого. Первый —
сочетание только правых, второй — левых, правых асимметрий, третий —
только левых асимметрий органов движений и ощущений.
В художественной гимнастике композиция состоит из элементов с
предметом и без предмета. Упражнение с предметом должно содержать от 6 до
12 элементов с максимальной ценностью от 5 до 10 баллов.
Мы анализировали технику исполнения соревновательных композиций
гимнасток: третьего, второго, первого разрядов и КМС (рис. 1). Техническая
подготовленность гимнасток определялась по качеству выполнения
соревновательной комбинации на соревнованиях разного уровня.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

207

Среди гимнасток 7, 12-13 лет наблюдается большинство спортсменок,
которые имеют одинаковый уровень подготовки. В 11 лет девочки овладевают
более сложной программой 1 разряда, что связано с большим количеством
ошибок разной направленности. В 11 лет у гимнасток увеличивается масса
мяча, от 300 до 400 грамм, изменяется длина ленты от 5 до 6 метров, а также
количество элементов в композиции от 8-10 до 12.
0
5
10
15
20
25
6 7 8 9 10 11 12 13
возраст (лет)
б
а
л
ы
обруч мяч лента

Рис. 1. Результаты соревновательных упражнений с обручем, мячом и
лентой

Таким образом, с 6 до 9 лет в композиции с обручем, мячом и лентой
замечается большое количество ошибок, таких как потеря равновесия и
предмета, так как гимнастки изучают новые элементы, и движения с
предметами. В 10-11 лет происходит сдвиг в соревновательных композициях с
общей программы на индивидуальную. В 12-13 лет работа с предметами
стабилизируется, это связано с формированием гимнастки собственного стиля
выполнения индивидуальных композиций и особенности ее технической
подготовленности.
Изучение уровня асимметрии проводилось в тренировочном процессе во
время которого определялось соотношение работы правой и левой частями тела
на разных этапах подготовки (рис. 2). На этапе начальной подготовки (6-7 лет)
наблюдается развитие 2-х сторонней асимметрии, из которых 30% элементов
выполняются за счет активной гибкости и 70% - пассивной. На этапе
предварительно базовой подготовки (8-10 лет) гибкости отмечается несколько
другое соотношение в использовании элементов активной и пассивной
гибкости 50% и 50% соответственно. На этапе специализированной базовой


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

208

подготовки (11-13 лет) развитие профиля асимметрии активной гибкости 70%, а
пассивной 30%, с преимуществом правостороннего профиля асимметрии.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
6 7 8 9 10 11 12 13
возраст (лет)
обруч мяч лента

Рис. 2. Моторный профиль асимметрии у гимнасток 6-13 лет в
упражнениях с обручем, мячом и лентой

Наиболее значительными темпами увеличение показателей гибкости по
данным литературы наблюдаются от 7 к 8 и от 11 до 13 лет. Потом гибкость
стабилизируется и если не выполнять упражнения, которые направлено, влияют
на гибкость, она уже в 16-17 лет начинает прогрессивно ухудшаться,
(исследованиями ученых Волков Л.В. [1], Гращенко А.Ю. [2], Лисицкая Т.С.
[3]).
На основании исследований были разработаны практические
рекомендации к методике развития гибкости с учетом асимметрии на разных
этапах подготовки.
То есть эффективными средствами воспитания гибкости являются
упражнения, с разными режимами активного и пассивного влияния. Такие
упражнения, называются комбинированные, одновременно развивают все
компоненты подвижности в суставах. Наиболее эффективным способом можно
считать схему влияния: пассивная + активная + пассивная + активно-пассивная.
Применение практических рекомендаций как одного из вспомогательных
средств будет способствовать повышению эффективности занятий
художественной гимнастикой.
Выводы
1. Показатели подвижности не могут находиться на достаточно высоком
уровне долгое время. Если из тренировки исключаются упражнения наConferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

209

гибкость, то уровень показателей снижается. Поэтому упражнениями на
гибкость рекомендуется заниматься постоянно.
2. Эффективными средствами воспитания гибкости являются
упражнения, которые называются комбинированные, они, одновременно
развивают все компоненты подвижности в суставах.
Перспективы последующих исследований. В последующих
исследованиях, на основании полученных результатов, планируется внедрение
методики развития гибкости с учетом асимметрии движений в тренировочный
процесс.

Библиография:
1.Волков Л.В. Система управления развитием физических способностей детей
школьного возраста в процессе занятия физической культурой и спортом / Л.В. Волков - М.:
ГЦОЛИФТ, 1989. 38 с.
2.Гращенко А.Ю. Методика развития физического качества гибкости у школьниц 10-
11 лет / А.Ю. Гращенко Тюмень, 2003. 160 с.
3.Лисицкая Т.С. Художественная гімнастика / Т.С. Лисицкая М.: Физкультура и
спорт, 1982. 231 с.
4.Правила змагань з художньої гімнастики 2008-2012р. / Федерація гімнастики К.:
FIG, 2008. 65 с.
5.Смолевський В.М. Спортивная гимнастика / В.М. Смоленський, Ю.К. Гавердовский.
К.: Олимпийская литература, 1999. 356 с.
6.Солтис О. Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное / О. Солтис, В. Флерчук,
В. Вешко // Спортивний вісник Придніпров’я. Дніпропетровськ, 2010. №3. С. 87-89.
7.Цепелевич И.В. Оценка уровня развития специальных двигательных способностей
художественных гимнасток высокой квалификации / [И.В. Цепелевич, И.А. Степанова, Т.В.
Жукова] // Гимнастика сб науч трудов Санкт-Петербургская гос акад физ культуры им
П.Ф. Лесгафта Вып 1. СПб, 2003 - С 153-157.


СОВРЕМЕННОЕ СОСОЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В
УКРАИНЕ

Васильчук И., студент, Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины, Киев
Зенкова А.Н., старший преподаватель, Национальный университет
физического воспитания и спорта Украины, Киев

Keywords: Sport-ballroom dancing, organization system, federation, competition, world
championship.
Summary. The effectiveness of the sport is dependent on its state competitions. Research
aspects of the competition with the rapid development of modern dance and sport
in the world.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

210

Введение. Спортивный и современный танец – активно развивающиеся
вид танцевального искусства, который в своѐм генезисе и развитии, с одной
стороны, несомненно, представляет собой хореографическое искусство, а с
другой – результат своеобразного синтеза искусства и спорта [1, 3]. В
настоящее время спортивный танец пользуется большой популярностью среди
различных слоев населения. Этот вид танца привлекает красотой человеческого
тела, блеском костюмов, изяществом и грацией партнерш и галантностью
партнеров [2 ].
Существующая информация о современном и спортивном танце не дает
возможность оценить и объективизировать современное состояние систем
соревнований, так как теоретические данные о них в основном ограничиваются
определением этих видов спорта, как сферы искусства. Долгое время
современные танцы относились к разряду уличного искусства, а спортивные
были прерогативой занятий людей «высшего сословия». На современном этапе
развития они находятся в категории спортивной деятельности.
Цель работы: выявление состояния и перспектив развития системы
соревнований в современных и спортивных танцах.
Результаты исследований. На сегодняшний день уровень развития
спортивных и современных танцев в Украине является недостаточным, что
подтверждается полученными (рис. 1). По мнению 63% респондентов, развитие
современных видов танца в Украине находится на недостаточном уровне: они
объясняют это отсутствием необходимого арсенала знаний, информации,
количества квалифицированных специалистов в данной области, степень его
развития на территории Украины 27% респондентов считают данный уровень
достаточным, аргументируя свое мнение наличием предпосылок для его
развития, а 7% - на высоком уровне. 3% - респондентов, отметили низкий
уровень развития данного вида спорта в сравнении с другими странами и
видами спорта в стране.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

211

Это объясняется тем, что существуют факторы, которые препятствуют
развитию спортивных танцев в Украине. При определении факторов,
препятствующих развитию спортивных танцев в Украине, 37% респондентов
отметили факт отсутствие единого руководящего органа по спортивным
танцам, что содействует делению танцоров на два лагеря и приводит к явному
торможению развития спортивного танца в стране. Отсутствие достаточного
количества спонсоров (30%). По причине того, что спортивные танцы являются
одним из «дорогих» видов спорта, ни каждый спортсмен имеет возможность
ими заниматься, поэтому проблема привлечения и внедрения спонсорства в
спортивные танцы является следующим фактором препятствуют развитию
спортивных танцев в Украине. Недостаточное количество национальных
первенств (23%), также следует отнесли к таким факторам. Наименее значимым
был выделен фактор отсутствия спортивного танца в программе Олимпийских
игр - 10% (рис. 2).
Для того, чтобы уровень развития вида спорта на территории Украины
был достаточным и имел перспективы дальнейшего развития,
совершенствования, занял устойчивую позицию на ровне с другими видами
спорта, не менее популярными чем спортивный танец, необходимо изменение и
коррекция определенных структур, которые ответственны за состояние танцев
на сегодняшний день (рис. 3).

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

212


По мнению респондентов, для повышения уровня развития спортивных
танцев в Украине, необходимо создание единого органа управления видом
спорта (50%), с целью его популяризации, поскольку наличие нескольких
национальных федераций приводит к застою развития танцев. Фактор
улучшение финансирования набрал – 12%. Развитие профессионального спорта
осуществляют в основном частные коммерческие структуры с незначительной
долей помощи со стороны муниципалитетов и местных органов власти,
которые по мере возможности частично финансируют проведение
соревнований, сборов, Национальных первенств и чемпионатов Украины,
однако не оказывают поддержку спортсменам для совершенствования их
мастерства с ведущими тренерами, поездки за границу, костюмы, что так же
требует значительного капиталовложения. Фактор совершенствование системы
подготовки спортсменов выделили – 20%, респондентов. Для эффективного
управления тренировочным и соревновательным процессами необходимо
решать вопросы совершенствования структуры организационных форм
управления, а также выбора современных средств подготовки. 14%
респондентов отметили факт необходимости популяризации вида спорта с
целью привлечения подрастающего поколения к занятиям спортивными
танцами, спонсоров и других заинтересованных лиц Борьбу с коррупцией
выделили – 4% респондентов.
Эффективность развития вида спорта находится в зависимости от
системы его управления. Респонденты отметили факт необходимости создания
единой Всемирной федерации по спортивным танцам, без чего проблема

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

213

развитие вида спорта практически нерешима. При создании Всемирной
федерации, 93% респондентов ответили необходимость ее создания, с целью
высокой конкуренции, объединения спортсменов и проведения единого
Чемпионата Мира. 7% респондентов считают данное объединение не
эффективным, и не нужным виду спорта.
Большинство респондентов отметили, что позитивные перспективы
развития спортивного танца в Украине возможны только при объединении
органов управления (32%). В этом случае значительно повысится интерес к
виду спорта и заинтересованность бизнеса в нем и тем самым повысится его
финансирование.
На вопрос, касающийся факторов негативного влияния разобщенной
организационной системы на развитие вида спорта 68% респондентов ответили
следующим образом. 43% респондентов среди негативных факторов отметили
неэффективность организационной структуры по спортивным танцам. 16%
респондентов отметили факт отсутствия перспектив развития вида спорта
(деградация, застой), а 9% излишнюю ее комерциализацую.
Как известно, спортивный результат представляет собой показатель
реализации возможностей спортсмена или спортивной команды, оцениваемый
по установленным в спорте критериям. Спортивные результаты измеряются и
оцениваются внешним признакам. Правильному определению исхода
спортивных соревнований способствует также совершенствование их правил,
регламента, способов и объективности судейства. У специалистов в настоящий
момент нет единого мнения на оценку качества эффективности организации и
проведения спортивных мероприятий и соревнований. Более того,
организационно-управленческие задачи очень сложны и разнообразны. На
эффективность планирования и качество проведения спортивных мероприятий
влияют различные его факторы, а именно:
1.Создание предпосылок к высокой конкурентной борьбе и
непредсказуемости победителя;
2. Стабильность календаря соревнований в течении многих лет;
3. Хорошо продуманная рекламная кампания;
4. Разработанный план организационного комитета по подготовке к
чемпионату Украины;
5. Создание льготных условий для команд и спортсменов, которые на
предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

214

Таким образом, исходя из современного состояния системы соревнований
по спортивным танцам в Украине, создание единой их структуры привело бы к
позитивным тенденциям развития вида спорта, способствовало бы единому
отбору на международные соревнования, формированию национальной
команды и определению лучших (пар, тренеров, коллективов и т. д.).
Выводы
Современный танец является очень сложным социальным явлением, на
становление и развитие которого оказывает влияние множество факторов:
социальный, политический, коммерческий и др. Ярко выраженный
коммерческий характер современного танца просматривается во всех сферах
танцевального искусства. Современное состояния танцевального спорта в
Украине требует ряда изменений: организационной структуры, системы
соревнований, методики подготовки и др.

Билиография:
1. Касаткина Л.В. Танец - это жизнь / Л.В. Касаткин. Санкт-Петербург, 2006.
2. Неминущий Г.П. Бальные танцы. История и перспективы развития. / Г.П.
Неминучщий, А.В. Дукальская Ростов-на-Дону, 2001.
3. Мур А.. Бальные танцы / Алекс Мур. – М. : АСТ., Астрель, 2004. 320 с.РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У АКРОБАТОВ 6-7 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЙОГИ

Власюк Е., Днепропетровский государственный институт физической
культуры и спорта, Украина, Днепропетровск
Ткаченко М., Днепропетровский государственный институт физической
культуры и спорта,Укратна, Днепропетровск

Keywords: flexibility, yoga, physical development, junior school age, acrobatics.

Summary. The article is devoted to development of flexibility at acrobats in the group of
initial preparation. The system of exercises with the elements of yoga, which
were conducted at the end of tail-piece of employment, is offered.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

215

Младший школьный возраст – важный период для совершенствования
основных функций организма, становление жизненно-необходимых
двигательных умений, навыков, и физических качеств. Являясь составной
частью физического воспитания, развитие физических качеств способствует
решению социально обусловленных заданий: всестороннему и гармоничному
развитию лица, достижению высокой стойкости организма к социально-
экологическим условиям, повышение адаптивных свойств организма. Учитывая
комплекс педагогических действий, направленных на совершенствование
физической природы подрастающего поколения, воспитание физических
качеств содействует развитию физической и умственной работоспособности,
полной реализации творческих сил человека в интересах общества. Внешнее
проявление гибкости отображает внутренние изменения в мышцах, суставах,
сердечно-сосудистой системе. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям
осанки, возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в
походке. Недостаточная гибкость у спортсменов приводит к травмированию, а
также к несовершенной технике.
Для успешного развития гибкости, прежде всего, необходима
теоретическая обоснованность вопроса. Необходимые для практики сведения
относятся к разным отраслям знаний: теории и методики физического
воспитания, анатомии, биомеханики, физиологии. Особенности гибкости
имеют свою специфику в зависимости от вида деятельности. На данное время
учеными ведется активный поиск новых подходов к решению проблемы
повышения уровня развития гибкости детей младшего школьного возраста.
Одним из таких подходов может стать попытка внедрения в учебно-
тренировочный процесс акробатов групп начальной подготовки упражнений с
элементами йоги, направленных на развитие гибкости. Данная тема избрана и
разработана не случайно, поскольку гибкость является принципиально важным
физическим качеством в акробатике, а также составляющей физической
подготовленности подрастающего поколения.
Цель исследования: Экспериментально обосновать систему упражнений,
которые направлены на развитие гибкости детей 6-7 лет.
Задачи исследования:
1. Определить уровень развития гибкости детей 6-7 лет.
2. Определить уровень физического развития детей 6-7 лет.
3.. Экспериментально обосновать систему упражнений с элементами
йоги, которые способствуют развитию гибкости детей 6-7 лет.
Исследования проводились на базе ДЮСШ № 4 г. Днепродзержинск. В
исследовании принимали участие 20 детей 6-7 лет.
Анализ результатов педагогического тестирования показал, что до
эксперимента дети выполнили тест «Наклон сидя» на отметку «1» балл, что

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

216

соответствует «низкому» уровню, шпагат правой – на отметку «0,3», левой –
«0», прямой шпагат – на «6,0» баллов за 10-бальной шкалой. За выполнение
теста «Выкрут» дети в среднем получили показатель в «3» балла по 5-бальной
шкале, что отвечает «среднему» уровню. Показатели теста «Мост» отвечали
низкому уровню.
Данные педагогического тестирования дали основание считать
необходимым уделять больше внимания развитию гибкости детей 6-7 лет на
занятиях акробатикой в группах начальной подготовки.
Для оценки уровня физического развития использовались
антропометрические индексы, которые характеризуют взаимосвязь между
различными антропометрическими показателями: весоростовой индекс Кете,
плечевой индекс. Анализ данных свидетельствовал, что показатели индекса
Кетле у детей 6-7 лет находятся на уровне «ниже среднего». Уровень плечевого
индекса отвечал нормальной осанке.
Исходя из данных литературных источников и результатов тестирования,
учитывая мнения тренеров и собственный практический опыт, была
разработана система упражнений с элементами йоги, которая применялась в
экспериментальной группе. Упражнения были направлены на развитие
подвижности в тазобедренных суставах, развитие гибкости позвоночника,
растягивание мышц задней поверхности голени и бедра, мышц передней и
боковой поверхности бедра, повышение подвижности коленных суставов и
развитие подвижности в плечевых суставах.
Мы скомплектовали две группы: экспериментальную и контрольную по
10 исследуемых в каждой группе (8 мальчиков и 2 девочки).
В контрольной группе упражнения на развитие гибкости выполнялись в
подготовительной части тренировки. В экспериментальной группе 1 раз в
неделю дети выполняли традиционные упражнения на развитие гибкости, а 2
раза в неделю тренировались по экспериментальной системе, которая включает
упражнения активной и пассивной гибкости и элементы йоги.
Упражнения выполнялись в заключительной части тренировки за счет
уменьшения времени, отведенного для подвижных игр.
Занятия длились 90 мин и проводились 3 раза в неделю.
Продолжительность эксперимента – 4 месяца.
В итоге проведенных исследований было выявлено, что после
педагогического эксперимента показатели длины, массы тела, и плечевого
индекса детей 6-7 лет экспериментальной и контрольной групп недостоверно
увеличились.
Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

217


Таблица 1. Показатели медико-биологического тестирования детей 6-
7 лет после эксперимента
№ Показатели Гру-
ппы
До
эксперимента
Х1±o
После
эксперимента
Х2±o

Р

Р1
1 Маса, кг К 23,9±0,1 24,8±0,1 >0,05
>0,05
Е 23,6±0,1 24,5±0,1 >0,05
2 Длина тела, см К 120,0±2,22 120,99±2,1 >0,05
>0,05
Е 118,4±2,02 118,8±1,9 >0,05
3 Индекс Кетле, усл.
ед.
К 199±4,6 204,4±4,9 >0,05
>0,05
Е 198,6±6,5 205,0±7,4 >0,05
5 Плечевой индекс, % К 92,6±0, 9 93,0±0,8 >0,05
>0,05
Е 93,3±0,9 94,4±0,4 >0,05
6 ЧСС, уд/мин К 91,1±0,8 90,7±0,6 >0,05
>0,05
Е 92,2±0,9 90,9±0,6 >0,05

По показателям длины и массы тела наблюдается практически
одинаковый прирост результатов у детей 6-7 лет как в экспериментальной, так
и в контрольной группах. Величины прироста данных показателей
соответствуют возрастным нормам. Тестирование, проведенное в конце
эксперимента, показало статистически недостоверное уменьшение ЧСС у детей
6-7 лет (табл. 1).
В результате проведения эксперимента было выявлено, что уровень
показателей гибкости у детей 6-7 лет экспериментальной группы значительно
повысился по сравнению с контрольной (табл. 2).
Таблица 2. Показатели развития гибкости детей 6-7 лет после
эксперимента
№ Показатели
Гру-
ппы
До
эксперимента
Х1±o
После
эксперимента
Х2±o

Р

Р1
1 Наклон сидя, см
К -2,7±0,8 -1,2±0,9 >0,05
<0,05
Е -1,5± 0,9 1,3±0,7 <0,05
2 «Мост», см
К 37,2±1,9 32,9±1,4 >0,05
>0,05 Е 36,1±2,5 30,5±2,2 >0,05
Е 13,4±0,6 11,7±0,5 <0,05
3
Выкрут, см

К 34,7± 0,9 31,6±0,9 <0,05
<0,05
Е 33,6±1,1 28,7±0,9 <0,05
4
Прямой
шпагат, см
К 19,2± 1,1 16,9±0,8 >0,05
<0,05
Е 19,2±1,0 12,2±0,8 <0,05
5
Шпагат правой,
см
К 14,4± 0,5 13,2±0,4 >0,05
<0,05
Е 15,7±0,9 10,7±1,0 <0,05
6
Шпагат
левой, см
К 17,3± 0,7 15,4±0,6 >0,05
>0,05
Е 17,2±1,0 13,9±1,1 <0,05

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

218

Особенно ярко это отображается в тестах «Наклон» (р <0,05), «Прямой
шпагат» и «Шпагат правой» (р<0,05). Это можно объяснить тем, что в
экспериментальную систему были включены упражнения с элементами йоги на
растягивание задней и передней поверхности бедра. В тесте «Мост» как в
контрольной, так и в экспериментальной группах достоверного повышения
показателей не наблюдается (р>0,05). Мы считаем, что это связано с
небольшим количеством упражнений, направленных на развитие подвижности
позвоночника и небольшой длительностью эксперимента.
В контрольной группе наблюдается достоверный прирост результатов в
тесте «Выкрут», но дети экспериментальной группы выполнили этот тест, по
сравнению с контрольной, достоверно лучше.
Анализ процентного прироста результатов в тестах на гибкость выявил,
что наибольшее влияние экспериментальная система имела на девочек
(наибольший прирост результатов тестирования наблюдается в 4 тестах),
мальчики опередили девочек лишь в 2-х тестах.

0
20
40
60
80
100
120
140
160
%
мост выкрут прямой
шпагат
шпагат
левой
шпагат
правой
наклон
тесты
мальчики девочки

Рис.1. Показатели прироста гибкости мальчиков и девочек 6-7 лет после
эксперимента (%)

Наибольший прирост результатов у мальчиков и девочек выявлен в тесте
«Наклон» (рис.1).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об
эффективности разработанной нами системы развития гибкости у детей 6-7 лет,
занимающихся акробатикой в группе начальной подготовки.
Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

219

Библиография:
1. Белокопытова Ж. А. Развитие двигательных качеств и педагогический контроль в
физической подготовке школьников/ Белокопытова Ж. А., Нестерова Т.Н., Салямин Ю.Н. К.:
Олимпийская литература, 1993. 72 с.
2. Алтер Дж. Наука о гибкости / Алтер Дж. К.: Олимпийская литература, 2001. 424
с.
3. Апанасенко Г.Л. «Спорт для всех» и новая феноменология здоровья / Апанасенко
Г.Л. //Наука в олимпийском спорте. 2000. Спец. выпуск «Спорт для всех». С.36 – 40.
4. Сергиенко Л.П Тестування рухових здібностей школярів / Сергиенко Л.П. К.:
Олімпійська література, 2000. 438с.
5. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич. К.:
Олимпийская литература, 2003. Т.1. – 423с.
6. Тобиас Міксин. Растягивайся и расслабляйся / Тобиас Міксин, Стюарт Мери.
М.:Ф и С,1994. 112 с.


ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ПОХОДА ІІ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТОВ

Горбонос Е., студентка, Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта, Украина, Днепропетровск
Микитчик О.С., доцент, Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта, Украина, Днепропетровск

Keywords: water campaign, campaign of II category of complexity, young men 18-20лет,
рreparation for campaigns, functional condition, physical condition
Summary. In article questions on preparations of tourists – water-transport workers to
category to campaigns, increases of level of a physical and physiological
condition by application of specially developed means with stuffed balls during
the autumn-winter period of preparation are considered.

Актуальность. Рост нервно-эмоциональных нагрузок на фоне
малоподвижного образа жизни и отрыва человека от природы, негативно
влияют на здоровье [1, 2, 3]. Одним из лучших и доступных средств укрепления
и оздоровления организма есть активный спортивно-оздоровительный туризм.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

220

К сожалению, в современных условиях развития туристической отрасли
недостаточное внимание уделяется именно научному обоснованию процесса
подготовки туристов к категорийным походам I и II категории сложности, что
обуславливает актуальность нашей темы исследования.
Цель исследования – изучить влияние водного похода II категории
сложности, на функциональное состояние здоровья туристов 18-20 лет.
Задачи исследования:
1. Внедрить в процесс подготовки туристов-водников 18-20 лет
специальные комплексы тренировочных средств и изучить их эффективность.
2. Определить влияние спортивно-оздоровительного похода II категории
сложности на функциональное состояние туристов 18-20 лет.
Объект исследования – процесс подготовки туристов 18-20 лет к водным
походам II категории сложности.
Предмет исследования – средства и методы развития физических
качеств туристов во время подготовки к походу ІІ категории сложности.
Научная новизна: впервые внедрены в тренировочный процесс туристов-
водников, сборной команды Днепропетровской области, комплексы
упражнений с набивными мячами; дополнены сведения о состоянии развития
туризма на Украине; расширены знания относительно влияния туристических
категорийных походов на функциональное состояние туристов-водников.
Теоретическая значимость заключается в анализе, синтезе,
систематизации и обобщении имеющегося материала по вопросам
усовершенствования программы подготовки туристов к походам, а также
систематизации знаний по повышению уровня их физического состояния.
Практическая значимость - получены новые сведения о изменении
уровня физической подготовленности туристов-водников в процессе
подготовки к водным походам II категории сложности.
Методы исследования: анализ литературы, антропометрия, медико-
биологические методы исследования, педагогическое тестирование,
педагогический эксперимент, математико-статистические методы
исследования.
Исследования проводились в течение 2009-2010 гг.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ научно-
методической литературы по вопросам подготовки туристов-водников
позволил определить, что процесс подготовки туристов в зимний период не
совершенен. Поэтому нами были разработаны и внедрены в тренировочный

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

221

процесс специальные комплексы, предназначенные для создания оптимальных
условий для долговременной адаптации организма туриста к предельным
нагрузкам, тождественным соревновательным и походным. Так, перед началом
основного педагогического эксперимента нами было проведено тестирование
основных функциональных показателей ребят перед и после отборочного
похода ΙI категории сложности по р. Черемош.

Таблица 1. Показатели основных функциональных показателей в
предварительном исследовании (поход, 2009 года)
№ Показатели
Перед первым походом После первого похода
Р
Х σ m Х σ m
1 ЖЕЛ, мл
5105,12 175,52 55,50 5220,02 163,64 51,75
≥0,05
2 Проба Штанге, с
55,53 4,84 1,53 58,61
4,30
1,36
≤0,01
3 Проба Генча, с
18,57 2,32 0,73 20,23 1,33 0,42
≥0,05
4 ЧСС, уд./мин.
65,88 3,82 1,21 63,63 3,37 1,07
≥0,05
5 Индекс Скибински усл.ед. 52,55 4,65 1,47 55,52 3,72 1,18 ≥0,05
6 Вес тела, кг
75,36 7,21 2,28 74,10 6,48 2,05
≥0,05
7
Весо-ростовый индекс
Кетле, г/см.
403,17 38,94 12,31 390,10 21,62 6,84 ≥0,05
8 МОК, мл
4558,15 253,54 80,18 4864,0 324,81 102,71 ≥0,05
9 ЧД, циклы/мин.
18,48 1,65 0,52 17,01 1,05 0,33
≥0,05

Все изменения, которые мы наблюдали в течение отборочного похода
находились в пределах физиологической нормы и были вызваны такими
факторами как: пребывание в среднегорье, изменение нагрузок в течение суток,
преодоление различных препятствий, изменение распорядка дня и питания,
чередования циклической и ациклические работы, пребывание в природных
условиях и изменение социального климата в течение определенного времени.
С целью эффективной подготовки юношей к II походу по р. Черемош
нами были разработаны специальные комплексы тренировочных средств,
направленные на повышение уровня подготовленности туристов к водным
походам II категории сложности, с учетом основных компонентов учебно-
тренировочного процесса туристов в осенне-зимний период. Тренировочные
занятия проводились 3 раза в неделю по 90 мин. с использованием основного
средства тренировки – имитации элементов пешеходного и горного туризма,
продолжительность подготовительной части составляла 15-20 мин, основной –
55-60 мин., заключительной 10-15 мин. Методологической основой внедренных
нами тренировочных комплексов была типичная программа по подготовке

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

222
туристов к походам II категории сложности с инновационным применением в
тренировочном процессе набивных мячей весом 1,5-2 кг, которые применялись
для повышения уровня развития силовых способностей, а также способности к
ориентации в пространстве, способности до соотношения движений
различными частями тела между собой, способности к переключению, которые
необходимы при выполнении специфических действий при маневрировании,
сплаве по реке на катамаранах и т.п. Данные упражнения были
преимущественно направлены на то, чтобы рационально способствовать
развитию у занимающихся умений мгновенно переходить от напряжения к
расслаблению и, наоборот, от расслабления к напряжению. Эти упражнения
положительно влияют на развитие реакции на объект, силы мышц верхних
конечностей, межмышечной координации, способствуют повышению тонуса
мышц, что в экстремальных условиях играет важную роль при решении
поставленных задач. Так, например, при сплаве по реке с различными уклонами
и возможными препятствиями турист быстро может сориентироваться, что
именно ему делать, с какой силой и напряжением. Эти умения и навыки
необходимы, особенно в походах высшей категории, где от действий
спортсмена зависит его жизнь и жизнь товарища.
Разработанные нами комплексы тренировочных упражнений состояли из
бросков, толчков и ловли мяча, выполнялись как с партнером, так и
самостоятельно из различных исходных положений. Каждый вид упражнений
имел по несколько вариантов выполнения во избежание монотонности,
формирования устойчивого навыка и повышения заинтересованности туристов
в выполнении данного комплекса. Упражнения выполнялись в течение 15-20
мин. в основной части занятия, или как дополнение к подготовительной части
тренировки в виде разминки. Разработаны комплексы чередовались в течение
недельного микроцикла, менялись в зависимости от нагрузок на занятиях,
адаптации к упражнениям, и повышения уровня утомляемости на протяжении 6
мезоциклов.
С целью определения влияния внедренных тренировочных комплексов на
уровень физической подготовленности туристов нами проводилось
ежемесячное в течение полугода педагогическое тестирование с применением
комплекса из 5 тестов по общепринятым методикам. На рис. 1-5 нами
представлена динамика прироста уровня физических качеств у туристов 18-20
лет в течение срока их подготовки к второму походу II категории сложности, из
анализа которых можно проследить положительную динамику их прироста.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

223


Рис. 1. Динамика прироста уровня Рис. 2. Динамика прироста уровня
силовых способностей туристов в ловкости у туристов в тесте
тесте «Сгибание-разгибание рук «Челночный бег 4×9 м, с
в упоре лежа», раз

Анализ динамики уровня физических качеств у туристов позволил
установить, что у каждого из занимающихся наблюдался плавный прирост
физических качеств по каждому виду физической подготовки в течение всего
курса тренировок. Наибольшие показатели прироста наблюдаются по
показателям силовых и скоростных способностей, гибкости.
Рис. 3. Динамика прироста
уровня скоростно-силовых
способностей у туристов в
тесте «Прыжок в длину с
места», см
Рис. 4. Динамика прироста
уровня гибкости у туристов
в тесте «Наклон туловища
вперед с положения сидя»,
см
Рис. 5. Динамика прироста
уровня скоростных
способностей у туристов в
тесте «Бег 30 м», с

Также нами был проведен ряд тестов для оценки состояния
кардиореспираторной системы и соматотипа юношей, которые приняли участие
в исследовании. Таким образом, мы получили данные по нескольким походам и
определили влияние разработанной методики на уровень подготовленности
туристов к нагрузок (табл. 2).
Установлено, что у юношей наблюдалось более рациональное
использование кислорода, а снижение показателей ЧСС свидетельствовало о
том, что занятия туризмом благотворно влияют на функционирование
сердечно-сосудистой системы.Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

224

Таблица 2. Динамика основных физиологических показателей
№ Показатели
Перед первым походом После первого похода
Р
Х σ m Х σ m
1 ЖЕЛ, мл
5275,0 185,97 58,81 5510,23 166,33 52,60 ≥0,05
2 Проба Штанге, с
60,10 4,25 1,35 64,1 3,70 1,17 ≥0,05
3 Проба Генча, с
22,01 2,11 0,67 26,37 3,50 1,11 ≤0,01
4 ЧСС, уд./мин.
60,40 1,84 0,58 59,48 1,65 0,52 ≥0,05
5 Индекс Скибински усл.ед.
57,33 9,01 2,85 61,26 2,87 0,91 ≥0,05
6 Вес тела, кг
75,71 5,91 1,89 74,27 6,78 2,14 ≥0,05
7
Весо-ростовый индекс
Кетле, г/см.
401,23 20,79 6,57 387,18 22,14 7,00 ≥0,05
8 МОК, мл
4905,0 231,48 73,20 5040,34 164,65 52,07 ≥0,05
9 ЧД, циклы/мин.
16,61 1,90 0,60 14,96 3,14 0,99 ≤0,01

Расчет минутного объема крови (МОК) свидетельствует о высокой
механической функции миокарда, что отражает состояние
кислородтранспортной системы организма. Определение соматотипа доказало,
что ребята, которые приняли участие в эксперименте относятся к
нормостеникам. С целью определения динамики влияния туризма на организм
мы приводим рисунки, в которых видны положительные изменения в
организме (рис. 6-7).
Рис. 6. Динамика изменений
показателей ЧСС на протяжении
предварительного исследования (поход
2009 года)
Рис. 7. Динамика изменений
показателей ЧСС на протяжении
основного исследования (поход 2010
года)

Детальный анализ данных по каждому походу отдельно свидетельствует
о том, что состояние туристов во 2-м походе более позитивно, чем в первом.
Это более наглядно наблюдается по реакции сердечно-сосудистой системы на
нагрузку в течение всего срока пребывания в экстремальных условиях. На
рисунках данных похода 2009 года наблюдается резкая реакция организма на
нагрузку особенно в первые дни, а на рисунках за 2010 год аналогичные
изменения в организме туристов происходят последовательно и плавно, что


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

225

свидетельствует о том, что во время II-го похода организм туристов был более
подготовлен, как физически, так и физиологически (рис. 8-9).

Рис. 8. Динамика состояния ИСК на
протяжении предварительного
исследования (поход 2009 года)
Рис. 9. Динамика состояния ИСК на
протяжении основного исследования
(поход 2011 года)

Выводы
1. Исследована эффективность внедрения специальных комплексов
тренировочных средств в процесс подготовки туристов к водным походам II
категории сложности. Внедренные комплексы имели позитивное влияние на
функциональные состояние и физическую и подготовленность туристов 18-20
лет.
2. Установлено, что водные походы II категории сложности имеют
положительное влияние на функциональные показатели, такие как МОК
(р≤0,01), проба Генча (р≤0,05) и теппинг-тест (р≤0,05).
3. Туристический поход способствует повышению спортивной
тренированности и работоспособности организма туриста-водника и имеет
общий оздоровительный эффект. Постоянное пребывание под воздействием
физических нагрузок в туристических походах, способствует оптимальной
работе практически всех систем организма юношей. Особенно полезен
активный туризм, который влияет на мышечную, сердечно-сосудистую,
дыхательную системы, суставы и связки, а также психологическое состояние
туриста. Во время преодоления различных естественных препятствий
мобилизуются все необходимые физические и психологические качества для
достижения поставленной цели.

Бибилиография:
1.Зорин И.В. Туризм как вид деятельности / И.В.Зорин, Т.П . Каверина, В.А
Квартальнов. М.: Просвещение, 2003. 350 с.
2.Ковальов С.О. Український туризм: історичний огляд та сучасний сталий поступ. /
С.О. Ковальов. Київ, 2009. 196с.
3.Федотов Ю. Н., Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник. / Ю. Н. Федотов,
И. Е Востоков. М.: Советский спорт, 2003. 328 с.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

226

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПЛОВЦІВ
15 ЛЕТ

Гришина А., студентка, Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта, Украина, Днепропетровск
Микитчик О.С., доцент, Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта, Украина Днепропетровск
Keywords: swimming, development of the forces of muscles of lower limbs.

Summary. The article address the issues of introducing avtorskoy method development
forces of muscles of lower limbs for 15 years plovtsov.

Актуальность. Специфика спортивного плавания предусматривает
проведение тренировочных занятий на суше и на воде в пределах общей
физической и специальной плавательной подготовки. С этой целью на суше в
основном используются тренировочные упражнения с целью развития и
совершенствования скоростно-силовых качеств [1].
Эффективность развития силовых способностей пловцов зависит от
рационального подбора силовых упражнений. В процессе их развития каждый
пловец в зависимости от способа плавания должен обратить внимание на
развитие силы тех групп мышц, которые имеют наибольшую активность в
плавании. Разработка программ для совершенствования и развития силовых
способностей с помощью технических средств требует особого внимания со
стороны тренера и спортсмена, поскольку на данном этапе подготовки она
должна быть индивидуальной для каждого пловца и иметь максимально
положительный эффект [1, 2].
Цель работы – способствовать целенаправленному развитию силы мышц
нижних конечностей пловцов 15 лет.
Задачи работы:
1. Определить уровень развития силы мышц нижних конечностей у
пловцов 15 лет.
2. Разработать комплексы упражнений, направленные на повышение
уровня силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.
3. Экспериментально проверить эффективность использования
комплексов тренировочных средств для совершенствования и развития силы
мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

227

Объект исследования – силовые способности пловцов 15 лет.
Предмет исследования – средства и методы совершенствования силы
мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет.
Научная новизна: дополнены сведения о роли, месте и особенностях
развития силы мышц нижних конечностей у пловцов 15 лет; подтверждено, что
внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет специальных комплексов
тренировочных средств для совершенствования развития силы мышц нижних
конечностей в сочетании с плаванием в специальном костюме, в лопатках, на
резине, с тормозными поясами более эффективно, чем привлечение к
тренировке только плавательных задач, которые выполняются в режиме, в
специальном костюме, в лопатках или тормозными поясами; получили
дальнейшего развития знания о средствах и методах развития силы мышц
нижних конечностей пловцов 15 лет.
Методы исследований: анализ литературных источников,
педагогическое тестирование, медико-биологические методы исследования,
педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. В сентябре 2011 года нами
было проведено тестирование уровня развития силы мышц нижних
конечностей на суше и в воде у пловцов обеих групп. Так, средний показатель
приседаний со штангой у пловцов 15 лет составляет 24-25 раз, что
соответствует оценке «не удовлетворительно». В то же время спортсмены
выполняют в среднем 42-44 прыжка через скамейку за 30 с, а показатель на
тренажере «Пресс для ног» равен 24-25 раз (что соответствует оценке
«удовлетворительно»). При этом результаты проведенных нами плавательных
тестов дают возможность указать следующее: среднегрупповой показатель
плавания брассом с мячом за 30 с соответствует «удовлетворительной» оценке,
поскольку составляет 15-16 раз. Показатель силовой выносливости по тесту
плавания 4 раза по 50 м на ногах в порядке комплексного плавания, колеблется
между показателем «не удовлетворительно-хорошо». Это дает основания
утверждать, что уровень развития силовых способностей у пловцов 15 лет
соответствует ниже среднему уровню развития данной способности.
Статистически достоверной разницы между группами не наблюдалось (Р>
0,05).
Из результатов обзора литературных источников установлено, что во
время тренировки пловцов, специализирующихся в плавании брассом и


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

228

комплексным плаванием рекомендуется нагружать мышцы плечевого пояса,
верхних и нижних конечностей, туловища, при этом «не переживая» за
чрезмерное увеличение в мышечного поперечнике. Большинство специалистов
отмечают, что специальная силовая подготовка пловцов должна традиционно
планироваться с целью повышения уровня силовой выносливости основных
мышечных групп пловца с помощью движений, максимально приближенных по
структуре и характеру к движений при плавании с соревновательной
скоростью. При этом специальная силовая подготовка на суше происходит в
неразрывной связи с технической подготовкой, развитием скоростных и
силовых способностей, специальной выносливости в воде. Средствами
специальной силовой подготовки пловца на суше есть тренажеры,
имитирующие плавательные движения в воде. Таким образом, достигается
соответствие силовых движений на суше плавательным движениям по
амплитуде, направлению, скорости, величине и характеру мышечных усилий.
Также применяется метод повторных усилий «до отказа» со средними и
большими величинами сопротивления, средней и большой скоростью рабочего
движения.
Контрольная группа пловцов тренировалась по учебной программе для
ДЮСШ. Так в контрольной группе пловцов развитие силы мышц нижних
конечностей происходило посредством использования наиболее
распространенных в использовании тренажеров «Пресс для ног», и
классических тренажерах для нагрузки двуглавых и четырехглавых мышц. В
качестве дополнительной нагрузки на тренажерах задавались упражнения в
виде изменений темпа выполнения и серий, аналогичных тренировочным
сериям в воде.
Фрагмент недельного микроцикла тренировочных занятий контрольной
группы приведен ниже.
Понедельник. Утренняя тренировка: Разминка 800 м брасс в ластах
(ноги баттерфляй), 800 м вольным стилем в лопатках дыхания 3/3, 5/5, 200 м
упражнения основным стилем, 6 раз по 100 м на ногах в ластах (на спине,
баттерфляй) режим 2 мин. прогрессивно, 400 м брасс в координации акцент на
работу ног, 8 раз по 50 м основным стилем в поясе, режим 1 мин, 300 м
свободно. Вечерняя тренировка: Разминка 1000 м, 200 м баттерфляй
максимально быстро, 400 м свободно, упражнения, 8/100 м брасс, баттерфляй
(через 50 м) режим, 4 раза по 100 м на ногах основным способом в поясе,


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

229

акцент на вторую часть дистанции, режим 2 мин, 800м вольным стилем в
лопатках, дыхания 3/3, 5/5 3/3, 7/7 (через 50 м),
Вторник. Утренняя тренировка: Разминка 1000м; 10 раз по 100 м
баттерфляй в ластах, режим 1 мин 45 с, каждая вторая ускоренно, 200 м
свободно, 2 ризы по 400 м комплексным плаванием акцент на работу ног
основным стилем, 800 м на ногах в тормозном поясе, 200 м свободно. Вечерняя
тренировка: Разминка 1000 м 8 раз по 200 м вольным стилем в кистевых
лопатках и в тормозном поясе, режим 3 мин, 400 м свободно / упражнения, 2
серии 4 раза по 50 м на ногах, режим 1 мин. 15 с, прогрессивно, 200 м свободно,
600 м на спине.
Среда. Утренняя тренировка: Разминка 1000м; 400 м на ногах, 400 м на
руках, 200 м упражнений основным стилем, тестовое задание: 800 м основным
стилем максимально быстро, 400 м компенсаторное плавание. Вечером отдых.
Четверг. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м 5 раз по 200 на спине
в режиме 3 мин 15 с, акцент на работу ног и длину выходов, 400 м упражнения
на спине, 8 раз по 100 м на ногах в ластах на спине прогрессивно, режим 1 мин
45 с, 400 м комплексное плавание в обратном порядке. Вечерняя тренировка:
Разминка 1000м, 200 м баттерфляй максимально быстро, 200 м свободно, 10 раз
по 100 м вольным стилем в лопатках, в режиме 1 мин. 30 с, акцент на работу
ног, 200м свободно, 10 раз по 100 м основным стилем, режим 2 мин., 200 м
упражнения основным стилем, 400 м на ногах комплексное плавание в поясе,
600м в / с дыхания 3/3, 5 / 5.
Пятница. Утренняя тренировка. Разминка 1000 м 2 раза по 400
комплексное плавание на ногах на уровне ½ в режиме 7 мин, 200 м свободно, 4
раза по 200 м комплексное плавание на руках у лопатках на уровне ПАНО в
режиме 3 мин 15 с, 200 м свободно, 8 раз по 100 м комплексное плавание в
координации на уровне ¾ в режиме 2 мин, 400 м компенсаторное плавание.
Вечерняя тренировка. Разминка 1000 м 600 м упражнений, тестовое задание: 4
серии 4 раза по 50 м в режиме 1 мин максимально быстро, интервал между
сериями 1 мин 30 с, первая серия (баттерфляй, на спине через 50 м) вторая
серия (на спине, брасс через 50 м) третья серия (брасс, вольный стиль через 50
м) четвертая серия основным стилем, 800 м компенсаторное плавание.
Суббота. Утренняя тренировка: Разминка 1000 м тестовое задание: 3
серии: 100 м основным стилем со старта + 400 м вольным стилем на уровне ¾,
интервал между сериями 1 мин 30 с. Вечером отдых.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

230

В марте 2012 года, нами было проведено повторное педагогическое
тестирование, по результатам которого установлено, что прирост количества
раз приседаний со штангой у пловцов экспериментальной группы составило 6
раз, контрольной - 4 раза. Увеличение количества прыжков через скамейку за
30 с у в экспериментальной группе – 11 раз, в контрольной – 8 раз. Увеличение
количества подходов на тренажере «Пресс для ног» в экспериментальной
группе - 7 раз, в контрольной – 4 раза. При этом показатели плавания на ногах
брассом с мячом в экспериментальной группе почти достигли отметки
«отлично», в то время как в контрольной едва превысили «хорошо». Учитывая
сложность выполнения теста, следует считать его очень информативным,
особенно для пловцов, специализирующихся в плавании брассом. Также
следует учесть значительный прирост результатов в плавательной серии 4 раза
по 50 м на ногах с доской в порядке комплексного плавания. В
экспериментальной группе время выполнения серии сократилось на 4,3 с, а в
контрольной – на 2,8. Таким образом, использование разработанных нами
комплексов тренировочных и внедрение их в тренировочный процесс пловцов
экспериментальной группы подтвердило свою эффективность.
Кроме того расчет коэффициента вариации показателей контрольной и
экспериментальной групп до и после эксперимента свидетельствует, что
экспериментальная группа пловцов стала значительно однороднее, чем
контрольная поскольку по отдельным показателем проявления силовых качеств
в экспериментальной группе коэффициент вариации колеблется в пределах 8,9-
19,4%, в то время как в контрольной он составляет 17,89-29,3%. Таким образом
нами подтверждено, что внедрение в тренировочный процесс пловцов 15 лет
специальных комплексов тренировочных средств развития силы мышц нижних
конечностей в сочетании с плаванием в ластах, на привязи, с тормозными
поясами более эффективно, чем привлечение к тренировке только
тренировочных плавательных задач, которые выполняются в определенном в
режиме или в ластах, на привязи, и с тормозными поясами.

Выводы
1. Установлено, что уровень развития силы мышц нижних конечностей у
пловцов 15 лет не соответствуют, тем значением, которые рекомендуются для
пловцов данного возраста.
2. Разработаны комплексы упражнений, направленные на повышение
уровня силы нижних конечностей пловцов 15 лет. Непосредственно перед

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

231

выполнением, которых рекомендуется выполнять разминку - 1000 м и
несколько плавательных упражнений разностороннего направления или
плавательных серий типа 4 * 100м основным способом прогрессивно по 25 м,
либо в порядке комплекса на уровне ПАНО с достаточным отдыхом.
3. Исследована динамика уровня развития силы мышц нижних
конечностей у пловцов 15 лет. Установлено, что внедрение в УТП процесс
пловцов 15 лет комплексов упражнений на тренажерах, классических
упражнений без отягощения на амплитуду и упражнений в воде - имеет
больший тренировочный эффект, чем привлечение к тренировкам лишь
тренировочных плавательных задач, которые выполняются в определенном
либо в режиме в специальном костюме, в ластах, или тормозными поясами.
3. Экспериментально проверена эффективность использования различных
комплексов тренировочных средств, направленных на развитие силы мышц
нижних конечностей у пловцов 15 лет.
Дальнейшие исследования следует направить на определение уровня
силы нижних конечностей пловцов на этапе подготовки к высшим
достижениям

Библиография:
1. Аллакин Ю.А. Методы формирования силового компонента гребковых движений в
плавании / Ю.А. Аллакин: Автореф.дисс. ... канд.пед.наук. М.,1991. 21 с.
2. Викулов А.Д. Плавание: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений // А.Д.. Викулов М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 368с.
К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ – МАРАФОНЦЕВ
ВЫСОКОГО КЛАССА

Гузун Д., студент, Государственный университет физического воспитания и
спорта, Кишинев
Ботнаренко Ф., доктор пед. наук, профессор, Государственный университет
физического воспитания и спорта, Кишинев

Cuvinte cheie: înotul maraton, condiţiile de antrenament, pregătirea înotătorilor.

Rezumat. În lucrarea dată, este prezentată analiza succintă de pregătire contemporană a
înotătorilor maratonişti de performanţă.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

232

Актуальность. Современный спорт стал сегодня социальным явлением
большого размаха. Высокий уровень спортивных достижений требует
постоянного совершенствования всех компонентов подготовки, чтобы быть
конкурентоспособным в международных соревнованиях.
Цель работы состоит в изучении вопроса современной подготовки
пловцов – марафонцев высокого класса.
Одним из основных факторов, который влияет на качество процесса
подготовки спортсменов, является совершенствование системы спортивной
тренировки. В последние годы происходит некоторый прогресс в этом
направлении.
Однако в доступной нам литературе [1, 2, 3, 4] было указано на острую
необходимость совершенствования учебно–тренировочного процесса в данном
виде плавания через использование различных средств и новых
технологических методов тренировки.
Индивидуальные заплывы, а затем и соревнования на сверхдальние
дистанции на открытых водоемах стали проводиться в конце XIX века. Самые
известные из них – заплывы через пролив Ла-Манш; первым Ла-Манш успешно
преодолел в 1875 году англичанин Мэтью Вебб за 21 час 44 минуты 55 секунд.
С 1991 года плавание в открытой воде включено в программу
чемпионатов мира по водным видам спорта, а с 2000 года по четным годам
также проводятся отдельные чемпионаты мира по плаванию в открытой воде.
С 2008 года дистанция 10 км стала олимпийской.
Плавание на открытой воде требует специфических навыков
ориентирования, которые не нужны в бассейне, где есть дорожки и разметка на
дне. В открытых водоемах также приходится уделять больше внимания
безопасности, часто адаптироваться к низкой температуре воды.
Правила соревнований по марафонскому плаванию предусматривают
проведение соревнований в естественных водоемах (озера, реки, моря, океаны).
Программа Чемпионатов Мира и Европы по плаванию на открытой воде
включает дистанции 5, 10 и 25км для мужчин и женщин.
С целью популяризации этого вида спорта и воспитания спортсменов
следующего поколения на открытой воде, с 2012 года FINA будет ежегодно
проводить Юниорский Чемпионат Мира по плаванию на открытой воде. В
чемпионате будут участвовать спортсмены двух возрастных категорий:
младшая группа 14-16 лет и юниоры 17-18 лет.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

233
В программе соревнований предусмотрено 3 дистанции 5 км, 7,5 км и
трехкилометровая гонка. Младшая группа будет соревноваться на дистанции
5км, а юниоры на 7,5 км.
Спортсмены, участвующие в главных международных соревнованиях,
часто надевают два приемоответчика на оба запястья – транспондеры обладают
некоторыми функциями GPS передатчика. Транспондеры помогают судьям
соревнований и компании ответственной за хронометраж узнать
промежуточные результаты пловцов на протяжения гонки и зафиксировать
удар рукой по финишной доске для определения точного времени каждого
спортсмена.
Минимальная глубина воды в любой точке маршрута должна быть 1м,
минимальная температура воды не ниже отметки 16º C, а максимальная - 30º C.
Все соревнования на открытой воде проводятся вольным стилем. Следует
также подчеркнуть, что марафонское плавание относят к экстремальному виду
спорта. Это связано с сильным перепадом температуры воды, течением,
водоворотами, проливами, отливами, волнами, обитателями водоемов, а также
с физическим контактом пловцов в водной среде и др.
К важным элементам подготовки следует отнести продолжительное и
разумное планирование тренировок на весь цикл подготовки к главным
соревнованиям. Без тренировок и преодоления определенного километража
невозможно достичь успехов на отрытой воде, так как это марафонская
дисциплина. Но не все решается километрами, проплываемыми во время
тренировок. В тренировках важно проплыть правильные сеты с правильной
скоростью, чтобы быть достаточно быстрым. Это очень важно, так как чаще
всего всѐ решается на последних 50-800м вплоть до касания финишной
отметки. Ниже приводится примерный план-график круглогодичной
подготовки марафонцев.
Рис. 1. Примерный план-график круглогодичной подготовки марафонцев

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Январь Апрель Июль Октябрь
к-во тренеровок в
неделю
Км. в неделю

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

234

Из рисунка видно, что спортсмены выполняют большой объем работы в
воде. Большой объем работы выполняют пловцы и в зале. Растяжка, мышцы
должны быть подготовлены к непрерывной двухчасовой работе как на
дистанции 10км.
Известные спортсменки, Лариса Ильченко (золотая медаль на последних
Олимпийских играх в Китае) и Кэрри-Энн Пейн (серебряная медаль) достигли
этого успеха, в первую очередь, благодаря своей выдающейся
работоспособности. Практически они проплывали каждые сто метров за 1 мин
15 секунд. После этого, представьте, что сделать это надо 100 раз подряд без
перерыва, иногда в ледяной воде, которая не вызывает ничего кроме боли и
дезориентации.
Чтобы иметь хорошую выносливость и физическую подготовку к таким
нагрузкам (плавательный марафон один из тяжелейших видов спорта)
Ильченко проплывает по 20 км в день. Пэйн говорит, что она плавала серию
18х800 м в режиме десять минут. При этом она должна была улучшать время
проплывания 800 м от первого отрезка к шестому, т.е. фактически плыла
3х6х800 с улучшением.
Выносливость, как у пловцов, так и у других спортсменов зависит от
уровня подготовленности органов и систем (особенно сердечно-сосудистой,
центральной нервной и дыхательной системы).
В основе физиологического механизма развития выносливости у пловцов
лежит повышение сопротивляемости организма утомлению благодаря
совершенствованию всех его функций.
В спортивной практике выносливость условно делят на специальную и
общую. Общая выносливость характеризуется работоспособностью пловца при
выполнении любых физических упражнений, а специальная выносливость
пловца – лишь при выполнении наиболее специфичных упражнений.
Специальная выносливость, необходимая пловцу для поддержания высокой
скорости плавания на протяжении всей дистанции, называется скоростной
выносливостью, а та, которая важна для долгого выполнения силовых
упражнений – силовой выносливостью. Развитие общей выносливости является
фундаментом для совершенствования скоростной выносливости пловца, а
упражнения, направленные на развитие скоростной выносливости пловца,
будут повышать уровень и его общей выносливости.
Таким образом, развитие двух видов выносливости осуществляется во
взаимодействии.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

235

Идеальная тактика марафонцев – быть в лидирующей группе на
протяжении всей гонки вплоть до 8 км, а на последних 2 км попытаться
вырваться в лидеры, чтобы набрать высокую скорость до самого финиша. В
тактике пловцов на открытой воде очень важно сидеть на пятках у своих
соперников. В этом случае можно сэкономить до 25 % энергии на протяжении
всей дистанции.
Для поддержания своих энергетических ресурсов проводится подпитка
пловцов. На дистанции 5км мало кто делает подпитку, а на 10км подпитка
обычно совершается на 5-6 км (рис 2.).

Рис 2. Подпитка пловцов на дистанции

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В тренировку марафонцев входит большой объем работы аэробной
направленности, прежде всего упражнений дистанционного плавания и
интервальной тренировки с короткими паузами отдыха между отрезками.
2. Отрезки, проплываемые на тренировке, повторяются в больших
объемах.
3. Никогда не надо исключать из программы подготовки скоростную
работу: спринтерские ускорения, повторную тренировку, высоко –
интенсивные тренировочные серии.
4. Программа тренировок должна быть комбинированной.


Библиография:
1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Учеб. Для ин-тов физ.культуры, М.: Физкультура и
спорт, 2010, с. 204.
2. Каунсилмен Д.Е. Спортивное плавание/ Пер. с англ. Л.П. Макаренко. М.:
Физкультура и спорт, 1982. с.50.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

236

3. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. М.: Физкультура и
спорт, 1986, с.193.
4. Платонов В.Н. Плавание, Киев. Олимпийская литература, 2000.ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТНЕСА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОК ЮНЫХ АКРОБАТОВ

Иванчикова С., студентка, Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко», Институт физического воспитания и спорта, Украина,
Луганск

Keywords: acrobatics, exercises, fitness, loadings, period, training.

Summary. In the scientific article the issues of the day of increase of efficiency of training
process register in acrobatics. As an effective mean is offered application of
technologies of fitness, that the specially made program of fitness, on the stage of
the specialized base preparation of acrobats in the transitional period of annual
cycle of trainings.

Постановка проблемы. Современная акробатика предъявляет к
спортсменам значительный объем двигательной активности, которая
проявляется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности и
требует проявления скорости реакции, ловкости, гибкости, способности к
концентрации и переключению внимания, пространственно-временной
точности. По мнению ряда авторов, очень эффективным для повышения уровня
координационной подготовленности является использование упражнений с
повышенным потреблением кислорода, как средство оптимизации аэробных
возможностей организма и повышения уровня физической подготовленности.
Важное место при этом отводится дополнительным тренировочным средствам,
современным физкультурно-оздоровительным системам. Весомую
совокупность самых распространенных современных физкультурно-
оздоровительных систем составляют разнообразные виды фитнеса. Однако для
широкого применения программ этого относительно молодого физкультурно-
оздоровительного направления на территории нашей страны, нужно провести
более детальное научное исследование относительно изучения сущности и
особенностей его применения, поэтому избранная тема работы является
актуальной.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

237

Анализ последних исследований и публикаций в области использования
технологий фитнеса в спорте и, особенно, в акробатике показал недостаточный
уровень изученности данного вопроса [1, 8, 9]. По мнению ряда авторов [1, 7,
9], одним из эффективных средств повышения эффективности тренировок
акробатов в переходном периоде годового цикла на этапе специализированной
базовой подготовки являются занятия другими видами спорта и использования
тренировочных средств современных физкультурно-оздоровительных систем.
Цель исследования: экспериментально обосновать программу
применения технологий фитнеса в переходном периоде годичного цикла
подготовки юных акробатов.
Методы исследования. 1. Теоретический анализ и обобщение
литературных источников и научных данных путем изучения литературы по
данному вопросу. 2. Диагностические (анкетирование, беседы с тренерами-
практиками по акробатики и фитнесу). 3. Обсервационные (наблюдение,
самонаблюдение, самооценка, изучение и обобщение опыта организации
педагогического процесса спортивной тренировки). 4. Праксиметрические
(оценка результатов деятельности спортсменов). 5. Статистические (методы
математической обработки материалов исследования).
Организация исследования. Данное исследование проводилось при
прохождении летней педагогической практики на базе спортивного
оздоровительного лагеря «Жемчужина» села Черноморка Николаевской
области. Материально-техническая база учреждения имела в своем
распоряжении весь необходимый инвентарь и оборудование для обеспечения
проведения полноценных спортивных занятий с применением технологий
фитнеса в переходном периоде годового цикла тренировок группы акробатов на
этапе специализированной базовой подготовки, которые проводили спортивные
сборы в данном лагере. Срок пребывания команды акробатов в названном
спортивно-оздоровительном учреждении составил 30 суток, количество людей
- 32 спортсмена, из которых 25 девушек и 7 юношей, возрастной диапазон - 13-
16 лет.
Результаты исследования были внедрены в практику учебно-
тренировочного процесса акробатов на этапе специализированной базовой
подготовки, которые проводили сборы в названном спортивном
оздоровительном лагере.
Изложение материала исследования. Работоспособность спортсменов,
эффективность деятельности функциональных систем их организма в

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

238

соревнованиях и при выполнении программ тренировочных занятий во многом
определяется рационально построенной программой тренировок. К числу
основных задач переходного периода в акробатике относятся полноценный
отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок прошлого года или
макроцикла, а также поддержание на достаточном уровне тренированности для
обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного
макроцикла [9]. Особое внимание должно быть обращено на полноценное
физическое и особенно психологическое восстановление [2, 3, 5, 8]. Ведь
именно эти задачи определяют продолжительность переходного периода,
состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок. По нашему
мнению, действенным средством реализации задач переходного периода
годового цикла тренировок акробатов на этапе специализированной базовой
подготовки может стать использование технологий фитнеса.
В нашем эксперименте, как основной способ использования фитнес-
технологий в переходном периоде годичного цикла тренировок акробатов на
этапе специализированной базовой подготовки применялись занятия степ-
аэробикой, акво-аэробикой, упражнения с фитболом, тераэробика [1, 7, 10].
Занятия проводились ежедневно, продолжительностью 60-90 минут.
Количественные показатели объема основных и вспомогательных
тренировочных средств, которые были выполнены акробатами в ходе
педагогического эксперимента, приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1. Объем основных средств тренировки, выполненный
группой акробатов за период месячного педагогического эксперимента
Показатели тренировочного процесса
Количество
тренировочных
часов
Степ-аэробика 12
Акво-аэробика 8
Упражнения с фитболом 6
Тераэробика 4
Суммарное количество за месяц 30
Таблица 2. Объем вспомогательных средств тренировки,
выполненный группой акробатов за период месячного педагогического
эксперимента
Показатели тренировочного процесса
Количество
тренировочных часов
Беговые упражнения 2
Дыхательные упражнения 8
Суммарное количество за месяц 10

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

239

Результаты исследования. Анализ эффективности применяемых
технологий фитнеса проводился на основе изменения показателей физических
и психологических характеристик в начале и конце проведения эксперимента.
Была произведена оценка физической работоспособности спортсменов с
помощью функциональной пробы Руфье. Так, индекс Руфье спортсмена-
акробата, который наблюдался нами на начальном этапе, в среднем составил
7,2 у. е., что соответствует среднему уровню. Показатели пробы на
заключительном этапе исследования, через 30 дней систематического
использования фитнес-тренинга составили 5,2 у. е., что соответствует
хорошему показателю работоспособности. Проведение данного исследования
позволило констатировать увеличение физической работоспособности
спортсменов на 27,7 %.
Определение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы
по методике Р. М. Баевского в начале оздоровительной смены показало
2,7 балла, а в конце - 2,4 балла, что составляет улучшение на 11,1 %.
Результаты показателя теста Купера [6] позволили констатировать
повышение уровня общей выносливости: у девушек - на 12,5 %, у юношей - на
12 %.
Оценка физической работоспособности при помощи проведения степ-
теста показала ее улучшения на 12,5 %
Для определения психологических показателей была использована
методика В. А. Доскина [4, 6], результаты которой в начале проведения
эксперимента составили 3,9 балла, а на завершающем этапе - 5,3 балла, что в
процентном эквиваленте равняется 26,4 %.
Выводы
1. Анализ данных литературных источников и тренерского опыта
позволяет отметить, что повышение эффективности тренировочного процесса в
акробатике не может быть обеспечено лишь при условии определения
количественных показателей, характеризующих различные стороны
подготовленности акробатов и определения оптимального соотношения
объемов нагрузки на различных этапах подготовки.
2. В процессе исследования была разработана программа использования
фитнес-технологий на этапе специализированной базовой подготовки
акробатов в переходном периоде годичного цикла тренировок.
3. Результаты тестирования группы акробатов в возрасте 13-16 лет (n=32)
показали статистически значимые отличия во всех испытаниях между началом

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

240

и концом педагогического эксперимента в одноцикловом месячном периоде
подготовки и зафиксировали возможные темпы прироста совершенствования
физических и психологических показателей, что доказывает эффективность
предложенной программы.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Проведенное исследование не охватывает всех аспектов подготовки акробатов.
Дальнейшего исследования требуют проблемы дозирования тренировочных
нагрузок в подготовительном и соревновательном периодах построения микро-
и мезоциклов для спортсменов различной квалификации, на всех этапах
многолетней подготовки.

Библиография:
1. Болобан В. Н. Спортивная акробатика / В. Н. Болобан К. : Олімпійська
література, 1987. 189 с.
2. Вилмор Дж. Х. Физиология спорта / Дж. Х. Вилмор, Д. Л. Костил. К. :
Олимпийская литература, 2003. 654 с.
3. Годунов Е. Н. Психология физического воспитания и спорта : [учеб. пособ. для
студ. высш. педагог. учеб. завед.] / Е. Н. Годунов, Б. И. Мартинов. М. : Академія, 2002. 288 с.
4. Железняк Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической
культуре и спорте : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / Ю. Д. Железняк,
П. К. Петров. [4-е изд., стер.]. М. : Издательский центр «Академия», 2008. 272 с.
5. Кокун О. М. Оптимизация адаптационных возможностей человека :
психофизиологический аспект обеспечения деятельности / О. М. Кокун. К. : Миллениум,
2004. 265 с.
6. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и
подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. К. : Олимпийская
литература, 1999. 230 с.
7. Крючек Е. С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных
занятий : [учеб.-метод. пособ.] / Е. С. Крючек. М. : Терра-Спорт, Олимпия пресс, 2001.
256 с.
8. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической
подготовленности / Б. Х. Ланда. М. : Советский спорт, 2004. 192 с.
9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая
теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. К. : Олимпийская литература,
2004. 808 с.
10. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса
/ Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. К. : Олимпийская литература, 2004. 376 с.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

241

ВЫСОТА ПОДЪЕМА ШТАНГИ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНОГО ПОЛА

Иващенко П., Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, Киев

Keywords: height off the bar, the depth of the squat, the technique of competitive exercise.

Summary. Weightlifting student’s amplitude characteristics of barbell lift in such exercises
as snatch and jerk had been examined. Specifications of quantities of
sportspersons’ maximum flight height of the barbell and squat depth have been
gotten. Results which have been gotten defined sportspersons’ level of technical
skills.

В результате исследований было получено, что высота подъема штанги
тяжелоатлетов в рывке составляет –– 68-78% от роста атлета (в среднем 73,5%);
при подъеме на грудь для толчка –– 55-65% ( в среднем 60%). Во время
перехода в подсед траектория движения штанги искривляется (по направлению
назад) и заканчивается петлей вниз. Описав, так называемый «крючок», штанга
перемещается вниз. Величина траектории движения вниз зависит от роста
спортсмена, особенности его структуры тела, ширины хвата (в рывке) и способа
приседа. Так, например, при приседе штанга перемещается вниз во время
амортизационной части приседа: в рывке – на 5-9% от роста (в среднем 7,5%);
при подъеме штанги на грудь – на 14-18% от роста (в среднем 16%). Высота
фиксации штанги составляет: при выполнении приседа в рывке – 62-70% от
роста (в среднем 66%); в подъеме штанги на грудь – 40-48% (в среднем 44%).
Высота подъема штанги у атлетов одного и того же роста зависит от
уровня их квалификации. Выше были описаны параметры, присущие
высококвалифицированным атлетам. Новички же и атлеты младших разрядов
поднимают штангу в рывке на высоту, которая составляет около 80% от их
роста, а в подъеме штанги на грудь для толчка – 68%. Такая высота подъема
штанги до приседа получается вследствии того, что она поднимается со
значительно большей скоростью. С повышением технического мастерства, а
так же, при подъеме большого веса штанги скорость подъема и высота подъема
штанги снижается. Если высота подъема штанги с повышением квалификации
атлета меняется значительно, то и высота фиксации штанги в приседе тоже
изменяется. С повышением мастерства, в результате развития гибкости
(подвижности в суставах) атлет имеет возможность зафиксировать вес штанги в
приседе на меньшей высоте. Но эта высота приблизительно одинакова у
квалифицированных атлетов. Зато значительно меняется величина

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

242

перемещения штанги вниз во время амортизационной части приседа. Вставание
из приседа, осуществляется в основном за счет усилий работающих мышц –
разгибателей ног в коленных суставах. Прогнутое положение спины
сохраняется. Для удержания равновесия таз поднимается вверх и несколько
перемещается назад, а плечи подаются вперед – это несколько облегчает работу
мышц ног, особенно в толчке.
Ниже представлены ростовые данные спортсмена, результаты подъема
штанги (в сантиметрах и в процентном соотношении от роста) на примере пяти
мужчин (табл. 1).
Общее представление о высоте подъема штанги в рывке согласно
изученных данных научно-методической литературы входит в оптимально
допустимые пределы, а именно 68–78% от роста атлета.

Таблица 1. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (мужчины)

Спортсмен
Упражнение
Высота подъема штанги в рывке
Высота подъема штанги в подъеме
на грудь
Рост,
см
Резуль-тат,
кг
Высота
подъема
штанги,
см
Высота
подъе-ма
штанги,
%
Результат,
кг
Высота
подъема
штанги,
см
Высота
подъема
штанги,
%
Г-ша П. 182 150 135 74 185 112 61
Г-ов А. 173 137 117 68 174 100 58
К-ий К. 171 123 118 69 147 102 60
М-н А. 177 152 129 73 170 103 58
К-к С. 171 125 134 78 158 92 54

У спортсмена Г-ши П. высота подъема штанги в рывке составляет 74 %
от роста – это означает, что атлет при выполнении движения сохраняет
качественное положения тела, во время тяги штанги до подрыва. Атлет
выдерживает все углы чтобы выполнить подрыв и задать нужную высоту
штанге, для дальнейшей фиксации веса в подседе.
При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составляет
61% от роста спортсмена. Она на 1% больше средних данных научно-
методической литературы. Спортсмен поднимает штангу с не максимальным
для него весом, поскольку, чем выше высота подъема штанги, тем меньше вес
штанги.
Высота подъема штанги Г-ова А. в рывке составляет 68% от роста
спортсмена, по данным научно-методической литературы это минимально


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

243

низкая высота, на которую должна вылетать штанга после подрыва, и что при
выполнении рывка спортсмен поднимает максимальный вес.
При выполнении подъема на грудь высота подъема штанги у атлета
составляет 58% от роста. Данные ниже средних значений на 2 % согласно
научно-методической литературы. Вылет штанги достаточен для удачного
подведения локтей и фиксации в приседе.
В рывке высота подъема штанги К-ого К. составляет 69 % от роста
спортсмена. Высота на которую штанга вылетает, дает ему возможность успеть
выполнить присед и фиксацию штанги над головой.
Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 60 % от роста
спортсмена, эти данные равны согласно рекомендаций научно-методической
литературы. При такой высоте спортсмен тратит меньше усилий для фиксации
штанги на груди и позволяет оставить больше энергии для толчка.
Высота подъема штанги в рывке М-на А. составляет 73 % от роста
спортсмена, это значение также равно рекомендациям научно-методической
литературы. У спортсмена штанга вылетает на оптимальную высоту,
позволяющую зафиксировать ее с минимальными усилиями в приседе.
При выполнении подъема штанги на грудь высота подъема составила
58% от роста спортсмена. У спортсмена штанга вылетает на высоту, которая
позволяет ему выполнить подсед и фиксацию штанги на груди с довольно
большими затратами сил и оставляет меньше сил для от груди толчка.
В рывке показатель высота подъема штанги К-ка С. составляет 78% от
роста спортсмена. Высокий показатель согласно научно-методической
литературы. После подрыва штанга вылетает на большую высоту, равную
высоте малоквалифицированного тяжелоатлета. Таким образом, спортсмен
может зафиксировать штангу в полуприсед и не тратить лишние усилия на
присед.
Высота подъема штанги в подъеме на грудь составляет 54% от роста
спортсмена, согласно данных научно-методической литературы. После вылета
штанги спортсмену приходиться выполнять присед и фиксацию штанги на
груди с большей скоростью, чем следует, а это говорит о том, что усилия при
вставании будут тоже больше чем нужно.
Ниже представлены результаты подъема штанги в рывке и подъеме
штанги на грудь, высота подъема штанги рассчитывалась в зависимости от
роста спортсменки (табл. 2)


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

244

Таблица 2. Высота подъема штанги у тяжелоатлетов (женщины)

Спортсмен
Упражнение
Высота подъема штанги в рывке
Высота подъема штанги в
подъеме на грудь
Рост,
см
Резуль-
тат, кг
Высота
подъема
штанги,
см
Высота
подъема
штанги, %
Результ
ат, кг
Высота
подъема
штанги,
см
Высота
подъема
штанги, %
Б-ва Д. 169 102 126 74 118 97 57
С-ва Е. 166 75 121 73 105 104 63
С-к К. 168 98 123 73 110 107 64

При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги
составляет 57 % от роста спортсменки. При такой высоте она выполняет присед
и фиксацию штанги на груди с оптимальными усилиями для толчка от груди.
В рывке показатель высоты подъема штанги С-вой Е. составляет 73 % от
роста спортсменки, что равно данным научно-методической литературы.
Подрыв, полет штанги, безопорный подсед, опорный подсед, фиксация и
вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными углами во
время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями.
При выполнении подъема на грудь показатель высота подъема штанги
составляет 63% от роста спортсменки. Этот показатель согласно данным
научно-методической литературы выше средних значений. Высокий показатель
позволяет спортсменке выполнить присед и фиксацию штанги на груди с
минимальными усилиями.
В рывке показатель высота подъема штанги С-к К. составляет 73 % от
роста спортсменки. Этот показатель равен данным научно-методической
литературы. Подрыв, вылет штанги, безопорный присед, опорный присед,
фиксация и вставание со штангой выполняется с правильно выдержанными
углами во время тяги до подрыва и с оптимальными усилиями.
При выполнении подъема на грудь показатель высоты подъема штанги
спортсменки составляет 64% от роста. Согласно научно-методической
литературы показатель высокий, но в пределах нормы. Позволяет спортсменке
поднять штангу на высоту комфортную для фиксации веса на груди и
последующего приседа и вставания для толчка.
Таким образом, регистрация параметров высоты вылета штанги и
глубины приседа позволяет определить уровень технического мастерства
тяжелоатлетов разного пола.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

245

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В
СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

Кизимов С., Уральский государственный университет физической культуры,
Челябинск, Россия

Keywords: teaching and training assignments, simulations, young wrestlers.

Summary. One of directions, increasing young Greco-roman wrestlers’ technical training
effectiveness based on working out special imitational training tasks for every
technical action in standing position is presented in this work.

Введение. Спортивная борьба является одним из сложнейших видов
спорта, который характеризуется разнообразием приемов в положении стоя и
лежа, произвольно выполняемых каждым из соперников в условиях
противоборства. В последнее время в связи с повышением интереса происходит
интенсивное развитие спортивной борьбы во многих странах мира, что
вызывает усиление конкуренции на международной арене. Уровень
физической, технико-тактической и других видов подготовленности постоянно
возрастает, в следствии чего добиваться победы становится все труднее. Это
вызывает необходимость поиска, разработки эффективных средств и методов
уже на начальных этапах подготовки. Специалисты отмечают несоответствие
между требуемым и необходимым уровнем технической подготовки
спортивного резерва для национальной сборной команды России [2; 4].
Определенную трудность представляет собой организация научно-
обоснованного педагогического процесса занятий единоборствами. Основной
задачей технической подготовки является наиболее эффективная организация
повторений приемов и максимально возможное участие мышления
занимающихся в ходе этих повторений. Данную задачу позволяет решить
разработка специальных имитационных упражнений соответствующих
биомеханическим характеристикам соревновательного действия. Это
способствует обеспечению формирования достаточного двигательного и
психического потенциала как для дальнейшего повышения уровня спортивного
мастерства, так и оздоровления юных борцов на начальном этапе многолетней
подготовки [1; 3].
Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать
средства, повышающие эффективность технической подготовки юных борцов.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

246

Организация и методы исследования. Работа выполнена на базе
кафедры теории и методики борьбы Уральского государственного университета
физической культуры, спортивной детско-юношеской специализированной
школы по греко-римской борьбе города Челябинска. Исследованием были
охвачены занимающиеся греко-римской борьбой в группах начальной
подготовки второго года обучения, 10-12 лет. Основными методами
исследования являлись: теоретический анализ и обобщение литературных
источников, изучение передового практического опыта, педагогическое
наблюдение за соревновательной деятельностью, анализ тренировочных
планов, педагогический эксперимент, метод экспертных оценок.
Результаты и их обсуждение. В процессе исследовательской работы на
основе изучения научно-методической литературы, передового практического
опыта нами разработаны комплексы учебно-тренировочных заданий, а так же
имитационные упражнения аналогичные по биомеханической структуре с
соревновательными действиями описана техника их выполнения. Каждое из
применяемых упражнений одновременно может решать несколько задач:
совершенствование техники атаки и защиты, развитие физических качеств,
повышение уровня психологической готовности к выполнению сложного
технического действия. Для каждого приема в положении борьбы стоя
разработаны от 10 до 30 имитационных упражнений.
Дальнейшая их эффективность проверялась в ходе проведения
педагогического эксперимента. Для успешного освоения таких приемов как
броски: прогибом, через бедро, плечо, вращением, скручиванием, сваливание
сбиванием, поворотом и перевода в партер предложены специальные
комплексы средств. Имитационные упражнения выполнялись в следующем
сочетании: повторение техники приемов без применения специальных
приспособлений; с использованием резиновых жгутов; с применением
специального спортивного инвентаря; с использование борцовских манекенов;
в паре с не сопротивляющимся партнером. Разработанные комплексы заданий
позволяют сформировать и реализовывать технические действия в условиях
тренировочной и соревновательной деятельности. Эффективность
предложенных имитационных упражнений оценивалась посредством сравнения
экспертной оценки выполнения технического действия. Контрольная и
экспериментальные группы до эксперимента были примерно одного уровня
подготовленности и достоверно друг от друга не отличались (р> 0,5).


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

247

В экспериментальной группе в ходе направленной педагогической
работы произошли статистически значимые изменения в экспертной оценке
таких приемов: бросок через бедро, бросок через плечо, бросок вращением и
перевод в партер. Это свидетельствует о том, что юные борцы достаточно
успешно освоили данные технические действия и выполняли их на высокую
положительную оценку по сравнению с началом эксперимента. В выполнении
броска прогибом так же наблюдались положительные изменения однако они
оказались не достоверны. В контрольной группе статистически значимые
изменения наблюдались только в броске через плечо и переводе в партер, а в
остальных технических действиях изменения не достоверны.
Выводы. Проведенный педагогический эксперимент подтверждает
действенность разработанных имитационных учебно-тренировочных заданий
для броска через плечо, броска через бедро, броска вращением и перевода в
партер. Для других технических действий комплексы предложенных
упражнений требуют уточнения и коррекции для эффективного применения в
учебно-тренировочном процессе юных борцов греко-римского стиля.

Библиография:
1. Габов, М.В. Формирование технико-тактических действий квалифицированных
борцов греко-римского стиля: дис. ... канд. пед. наук / М.В. Габов. Челябинск, 2004. 164 с.
2. Кузнецов, А.С. Организационно-методические основы многолетней подготовки
борцов греко-римского стиля : автореф. дис. … д-ра пед. наук / А.С. Кузнецов. Краснодар,
2002. 40 с.
3. Макаров, А.А. Методика обучения имитационным упражнениям : метод. раз. / А.А.
Макаров. М., 1990. 104 с.
4. Шахмурадов, Ю.А. Программирование средств и методов тренировочных
воздействий в спортивной борьбе / Ю.А. Шахмурадов // Актуальные проблемы спортивной
борьбы. М., 1998.С. 30-34


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

248

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО АСПЕКТА ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10, 12, 14 ЛЕТ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Кулезнѐв В.Н., доцент, Курский государственный медицинский университет
Степанова М. Э., Курский государственный медицинский университет
Секерина И. Ю., Курский государственный медицинский университет
Федина О. А., Курский государственный медицинский университет

Введение. Поиск путей повышения эффективности тренирующих
воздействий на опорно-двигательный аппарат и его функциональное
обеспечение в детском возрастном периоде требует оптимизации сочетания
используемых средств в учебно-тренировочном процессе и их количественное
дозирование. Данное положение заставляет проводить тщательный анализ
ответных реакций на предложенную нагрузку или их сочетание. Такой подход
позволяет значительно снизить объем субмаксимальной и максимальной
нагрузки при значительном повышении эффективности [1, 2].
Задачи. Выявить исходный уровень физической подготовленности и
динамику ее показателей с учетом возрастного аспекта. Разработать тактики и
стратегии общефизической и специальной подготовки юных спортсменов в
рассматриваемом возрастном периоде.
Для решения поставленных задач нами использовались следующие
методы: контрольно-педагогические испытания, дающие возможность
комплексно оценить физическую подготовленность; анализ научно-
методической литературы; методы математической статистики с
использованием программы «Biostat».
Результаты исследований. В исследовании приняли участие 54
спортсмена 10, 12, 14 лет, занимающихся футболом в ФШ «Авангард» и
ДЮСШ № 3 г. Курска. Представители этих школ проходили обследование не
только по функциональному состоянию, но и по бимануальной координации.
С помощью теста «Эстафета» определяется координация и скорость
реакций, а также уровень функциональной асимметрии между правой и левой
руками. Испытуемый выполняет следующие задания по ловле 40 см. линейки, в
положении стоя, вытянув руку вперед, 4 пальца руки вместе, большой палец
отведен в сторону. Испытуемый пытается поймать отпущенную вертикально
линейку за кротчайшее время. Задание выполнялось трижды каждой рукой [2].

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

249

Полученные данные во всех возрастных группах, принимавших участие в
исследовании, свидетельствует об отсутствии взаимосвязи с возрастным
фактором, что, по нашему мнению, свидетельствует о детерминированности
данного показателя у юных спортсменов. Можно также отметить и отсутствие
достоверных различий между показателями левой и правой рук, что
подтверждает отсутствие функциональной асимметрии (рис. 1, 2).

Рис. 1. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте
«эстафета» (правая рука) (n=17)

Рис. 2. Характеристика возрастной динамики показателей в тесте
«эстафета»
(левая рука) (n=17)
В основе испытания «пирамида» лежит модифицированный тест «Челнок
48 м», который предполагает пробегание более коротких отрезков по схеме
возрастания и убывания (16, 32, 48, 32, 16 метров). В конце выполнения
каждого варианта задания футболист пробегает стартовую линию, а не
останавливается у нее. Тренер фиксирует время в момент пересечения линии
«старт-финиш» [2]. Подобная схема дает возможность более объективно
оценить устойчивость скоростной выносливости у юных футболистов, а также
выявить динамику показателей в убывающей фазе используемого теста.
Специфика этого теста подтверждена полученными данными о состоянии и
устойчивости скоростной выносливости юных футболистов. Отсутствие
достоверных различий в исследуемых возрастных группах и на всех отрезках
свидетельствует о предопределенности временных показателей с длиной

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

250

отрезка и о влиянии фактора смены направления движения, ограничивающее
набор скорости длиной отрезка в 8 м (рис. 3).

Рису. 3. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «пирамида» (n=20)

Интегральный показатель в тесте «бег на прямых ногах, 10 м»
определяется амплитудно-частотными характеристиками, которые в
значительной степени детерминированы. Из исходного положения стоя
выполняется последовательно 3 попытки с интервалом 20 секунд. Время
фиксируется по первоначальному движению испытуемого [2]. Предполагалось,
что достоверных различий в исследуемых возрастных группах обнаружено не
будет. Данный тест может быть использован как объективное средство в
селекционной работе на начальном этапе. Полученные данные дают основание
для подтверждения выше высказанных предположений (рис. 4).

Рис. 4. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Бег на прямых ногах, 10 м» (n=20)

В тесте «приставные, 10 м» нетипичные низко-автоматизированные
движения во фронтальной плоскости дают возможность выявить как скорость
передвижения, так и наличие функциональной симметрии между. В


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

251

исследовании не установлен факт наличия достоверности различий между
исследуемыми показателями (табл. 1, рис. 5, 6).

Рис. 5. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Приставные, 10 м» (правым боком) (n=20)

Рис. 6. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Приставные, 10 м» (левым боком) (n=20)

Испытание «Лесенка» предполагает преодоление 10 метрового отрезока с
21 препятствием из гимнастических палок диаметром 2,5 см, длиной 120 см,
уложенных на расстоянии 50 см друг от друга. Задание выполняется с
максимальной скоростью, при условии постановки ноги в промежуток между
палками. Задание выполняется трижды, время фиксируется по
первоначальному движению [2]. На представленном рисунке во всех трех
попытках мы наблюдаем прямолинейный рост результатов связанный с
возрастом (рис. 7).

Рис. 7. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «лесенка» (n=20)

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

252

Змейка это модифицированный тест «Челнок 48 м» с количеством смены
направления 19 раз при пробегании 48 метров. Тест выполняется туда и
обратно с интервалом отдыха 40 сек [2]. В показателях преодоления дистанции
с многократной сменой направлений движения также не установлена
достоверных различий в показателях (рис. 8.).

Рис. 8. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Змейка» (n=16)

В тесте «прыжки в длину с места» скачкообразный прирост с 12 до 14
лет, а с 10 до 12 лет достоверных различий не наблюдается ( рис. 9).

Рис. 9. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Прыжки в длину с места» (n=17)
В испытании «прыжки правым боком и левым боком» движение
выполняется во фронтальной плоскости. В нашем случае, достоверных
различий отмечено между возрастами 10-14 лет и 12-14 лет как в прыжках
левым боком, так и правым боком. Но в выполняемом виде прыжков не
обнаружено достоверных различий, что подтверждает отсутствие
функциональной асимметрии (рис. 10, 11).Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

253


Рис. 10. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Прыжки правым боком» (n=17)

Рис. 11. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Прыжки левым боком» (n=17)
Прыжки спиной характеризует не только скоростно-силовую
подготовленность, но и координационный потенциал в эстафете. Тенденция в
результатах по прыжку в длину с места одинакова во всех возрастных группах
(рис. 12).

Рис. 12. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Прыжки спиной» (n=17)

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

254

Тест ускорение на 10 и 18 метров позволяют оценить стартовую скорость
и способность набирать максимальную скорость на коротком отрезке
дистанции. Идентичность показателей между возрастными группами 10-12 и
12-14 лет подтверждается отсутствием достоверных различий в показателях.
Подобная тенденция наблюдается в метаниях мяча с колен и стоя двумя
руками. В возрасте 12-14 лет происходит скачкообразный рост результатов
(рис. 13-16).

Рис. 13. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Ускорение, 10 м» (n=20)

Рис. 14. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Ускорение, 18 м» (n=20)

Рис. 15. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Метание мяча с колен» (n=17)

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

255


Рис. 16. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Метание мяча стоя» (n=17)
В тесте «Прыжки с места в верх» тенденция роста результатов на прямую
зависит от возраста. (рис. 17)

Рис. 17. Характеристика возрастной динамики показателей
в тесте «Прыжки с места вверх» (n=17)
Выводы
Все выше представленные данные и их динамика указывают на факт
асинхронного развития исследуемых физических качеств, связанных с их
сенситивными периодами, что отображено на выше представленных рисунках и
в таблице 1. Следовательно, тактика и стратегия их развития в учебно-
тренировочном процессе должна опираться на базовые показатели. Подобное
положение вещей дает возможность целенаправленного и более эффективного
управления развитием всех выше указанных физических качеств в учебно-
тренировочном процессе в период активного развития двигательного аппарата
юных футболистов.
Подобный набор тестов, на наш взгляд, должен обеспечить полный и
объективный анализ функционального состояния исследуемых возрастных
групп, в нашем случае, юных футболистов. Что касается возраста 12 лет, имеет


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

256

место быть, что результаты по отдельным тестам хуже, чем у младшей группы.
Это возможно объяснить системными перестройками функций организма,
предшествующими пубертатному периоду.

Таблица 1. Показатель Стьюдента для используемых возрастных групп
данного исследования
Название тестов
Количество
испытуемы
х (N)
1997-2000 1997-1999 1999-2000
Эстафета (правая рука) 17 Р=0,7532 Р=0,0679 Р=0,0453
Эстафета (левая рука) 17 Р=0,9403 Р=0,0057 Р=0,0173
Пирамида
16 20 Р=0 Р=0,0026 Р=0,0015
32 20 Р=0 Р=0,0009 Р=0,0615
48 20 Р=0 Р=0,0216 Р=0,0188
32 20 Р=0,0002 Р=0,0558 Р=0,0008
16 20 Р=0,3192 Р=0,9797 Р=0,0001
Прямые 10 метров 20 Р=0,0009 Р=0 Р=0,0001
Приставные 10 метров правым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0,0026
Приставные 10 метров левым боком 20 Р=0 Р=0 Р=0,0004
10 метров ускорение 20 Р=0 Р=0 Р=0
18 метров ускорение 20 Р=0 Р=0 Р=0
лесенка 10 метров 20 Р=0 Р=0,0006 Р=0,0152
Змейка
Туда 16 Р=0,7026 Р=0,548 Р=0,7678
Обратно 16 Р=0,5646 Р=0,8366 Р=0,1797
Длина с места 17 Р=0 Р=0 Р=0,1889
Прыжки правым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0,1591
Прыжки левым боком 17 Р=0 Р=0 Р=0,0742
Прыжки спиной 17 Р=0 Р=0 Р=0
Метание мяча (с колен) 17 Р=0 Р=0,1132 Р=0,0001
Метание мяча (стоя) 17 Р=0 Р=0,2714 Р=0
С места вверх 17 Р=0 Р=0,2227 Р=0,0012
Библиография:
1. Кулезнев В.Н., Панько А.Ю., Швец Ф.А. Адаптация студентов к непривычным
двигательным актам / Инновационные формы и методы в физической культуре и спорте:
Материалы Международной научно-практической конференции. Курск: ГОУ ВПО КГМУ
Росздрава, 2008.
2. Кулезнев В.Н., Зинина Т.В., Петрунин Р.Е., Федина О.А., Степанова М.Э., Секерина
И.Ю., Артемьев Р.В. Эффективность метода сопряженных воздействий в процессе
физической и технической подготовки детей 10-16 лет, занимающихся футболом /
Инновационные процессы и их перспективы в физической культуре и спорте: Материалы
конференций. Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2010.


Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

257

3. Степанов В.Н., Степанова Н.И. Управление тренировочным процессом
футболистов высокой квалификации в соревновательном периоде // "Sportul Olimpic şi
sportul pentru toţi", congres şt. intern. (15; 2011; Chişinău). Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi:
Materialele Congresului Şt. Intern.: [în vol.] / col. red.: Manolachi V., Danail S. Ch.: USEFS,
2011. 449 p.


МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ С МЯЧОМ
ГИМНАСТОК 5-6 ЛЕТ

Малафейчук О., студентка, Днепропетровский государственный
институт физической культуры и спорта, Днепропетровск
Борисова Ю.Ю., Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта, Днепропетровск

Keywords: gymnastics, girls 5-6 years, the ball.

Summary. The experimentally determined methods of teaching basic exercises with the ball
5-6 years of gymnasts, which increases the level of complexity of competitive
compositions, and simplifies the learning process.

Художественная гимнастика – ациклический, сложно-координационный
вид спорта. Основными средствами которого являются: упражнения без
предмета и с предметами (мяч, обруч, скакалка, булавы, лента); акробатические
упражнения; элементы классического танца и основной гимнастики, ритмика
[1].
При выполнении движений с мячом характерно: пластичность и мягкость
переходов. Выполнение элементов с мячом должно быть тесно связано с
упражнениями без предмета, особенно волнами, взмахами, пружинными
движениями. В состав современных соревновательных композиций с мячом
входят: высокие и малые броски предмета, каты, передачи, переброски,
обволакивания. Правила запрещают статические положения, остановки и позы
которые удерживаются более 3-х секунд.
Основными тенденциями развития мировой художественной
гимнастики являются: рост сложности соревновательной программы;

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

258

повышение требований ко всем сторонам подготовленности; увеличение
количества соревнований, объѐма и интенсивности тренировочной и
соревновательной работы. От гимнасток требуется максимальная реализация
индивидуальных возможностей; совершенствование правил соревнований и
всех видов обеспечения [4]. В связи с этим, разработка методики обучения
базовым элементам с мячом с учѐтом основных тенденций развития
художественной гимнастики и особенностей техники выполнения упражнений
актуальна при подготовке спортсменок на начальном этапе многолетнего
спортивного совершенствования.
Цель исследования: разработать методику обучения элементам с мячом,
для формирования базовых умений и навыков на этапе начальной подготовки.
Задачи исследования:
1. Определить базовые навыки, которыми спортсменки должны овладеть
в соответствии тенденциям развития художественной гимнастики.
2. Разработать методику обучения базовым навыкам с мячом для
спортсменок 5-6 лет.
3. Оценить эффективность разработанной методики обучения
упражнениям с мячом.
Объект исследования: техническая подготовленность гимнасток 5-6 лет.
Предмет исследования: гимнастки 5-6 лет, которые занимаются на этапе
начальной подготовки.
Для решения поставленных задач, мы использовали следующие методы:
анализ и обобщение научно методической литературы, педагогическое
наблюдение и эксперимент, тестирование, метод экспертных оценок,
математико-статическая разработка результатов.
Организации исследования. Исследование проводилось на базе "Детско-
юношеской спортивной школы №2" г. Днепропетровска с гимнастками 5-6 лет.
Спортсменки были разделены на две группы: контрольную и
экспериментальную. В контрольной группе занятия проводились тренером
Евсюковою Т.А. по методике, которая предлагается программой для ДЮСШ по
художественной гимнастике. В экспериментальной – занятия проводились с
использованием разработанных нами комплексов упражнения с мячом.
Контрольная и экспериментальная группа занимались 3 раза в неделю по 90
мин.
Упражнения с предметами - это основа художественной гимнастики. Так,
в программе мастеров спорта пять упражнений с предметами, одно - без

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

259

предмета. Упражнения с мячом имеют приоритет среди упражнений с другими
предметами. Это связано с тем, что выполнения упражнения с мячом требуется
достаточно высокого уровня развития координационных способностей, а также
умения удерживать предмет в динамичных и статических положениях.
При выполнении элементов с мячом, особенно с широкой амплитудой,
важную роль играет действия кистью для предотвращения его падения.
Характерна такая работа кистью и рукой, при которой мяч за счѐт
центробежной силы, которая происходит при движении мяча по кривой
траектории, прижимается к ладони [5].
Перед началом обучения, мы определили уровень технической
подготовленности спортсменок 5-6 лет. Анализ результатов тестирования
установил, что у большинства гимнасток показатели базовой предметной
подготовки отвечают уровню ниже среднего, как у спортсменок
экспериментальной, так и контрольной групп. Экспериментальная и
контрольная группы по всем тестам однородны (р>0,05), что подтверждает их
одинаковый уровень подготовленности (табл. 1). Исключением являются
показатели теста «махи с мячом правой рукой», в котором параметры
контрольной группы выше, чем в экспериментальной (p <0,05).

Таблица 1. Показатели технической компетенции спортсмены 5-6 лет
до эксперимент
Тесты (баллы) Контрольная группа p Экспериментальная группа
X Σ m X Σ m
Броски правой 3,30 2,75 0,97 >0,05 3,20 0,92 0,32
Броски левой 4,90 1,52 0,54 >0,05 4,70 0,82 0,29
Бросок двумя руками 4,50 1,58 0,56 >0,05 4,30 0,95 0,34
Перекат мяча по правой руке 4,80 1,81 0,64 >0,05 4,70 0,67 0,24
Перекат мяча по левой руке 4,80 1,81 0,64 >0,05 4,79 1,03 0,37
Kaт мяча по двум рукам 4,60 1,78 0,63 >0,05 4,30 0,67 0,24
Махи с мячом правой 5,50 2,07 0,73 >0,05 5,20 0,92 0,32
Махи с мячом левой 5,20 1,81 0,64 <0,05 4,70 1,16 0,41

В связи с несоответствием размеров мяча для гимнасток юношеских
разрядов (диаметр 17 см, вес 300 г) и кисти девочек 5-6 лет (от 7-9 см), считаем
обучение на начальном этапе подготовки таким базовым упражнениям, как
отбив и ловля одной рукой, бросок одной рукой ловля, выкруты
нецелесообразным. Для того чтобы соревновательные композиции гимнасток

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

260

отвечали разрядным требованиям мы предлагаем изменить последовательность
обучения. Для этого следовало бы сначала разучивать базовые упражнения с
мячом, которые выполняются двумя руками, а потом захваты и ловли мяча,
которые выполняются другими частями тела. Это позволяет сделать
композиции гимнасток сложнее, но со стороны процесса обучения и техники
выполнения проще, что в дальнейшем будет влиять на улучшение результатов
соревновательной деятельности спортсменок.
Процесс обучения базовой предметной подготовки проходил 2 месяца и
делился на 3 этапа (рис. 1).
Рис. 1. Схема внедрения методики обучения базовым упражнениям с
мячом.

Занятия с мячом проводились три раза в неделю в течение 20 минут в
основной части занятия. Регулирование нагрузки проводилось за счет
изменения количества повторений каждого упражнения на занятии.
Упражнения выполнялись в статических и динамических режимах. Переход от
одного комплекса к другому осуществлялся после освоения предыдущего
комплекса с максимальной дозировкой, которая указана в каждом комплексе.
Для определения эффективности разработанной методики обучения
базовым элементам с мячом нами было проведено повторное тестирование
гимнасток контрольной и экспериментальной групп в виде соревнований[3].
Гимнастки контрольной группы, тестовые задания сделали технически
правильно, однако наблюдалась нестабильность в выполнении бросков двумя
руками и переката мяча по правой руки (р<0,05).
У гимнасток экспериментальной группы наблюдалось более чѐткое
выполнение элементов: бросок двумя руками, отбивов и перекатов (p<0,05).
Формирования двигательных
движений
1 етап, комплекс 1


2 этап, комплекс 2 3 этап, коплеск 3
Обучение удержанию
мяча на двух руках,
на спине, на тыльной
стороне обратным
хватом. Перекат по
двум рукам.
Обучения бросков одной рукой
и ловля ногами, ловля без
зрительного контакта, передачи
мяча. Одинарные и
многократные отбивы:
вертикальные, наклонные
Совместное
выполнение
упражнений с
мячом и без
предмета.

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

261

Высокий уровень показателей выявлен в тестах перекат мяча по правой руке
результат улучшился от 4,7 балов до 7,0. Такая динамика позволит
своевременно освоить гимнасткам новые элементы и выполнить нормативы
детского разряда.
Анализ результатов соревнований с мячом выявил достоверный различия
в результатах гимнасток экспериментальной и контрольной группы (p<0,05). На
наш взгляд это свидетельствует о том, что девочки 5-6 лет овладевают базовой
предметной подготовкой с мячом достаточно легко и успешно.
Таким образом, использование разработанной нами методики в учебно-
тренировочном процессе гимнасток 5-6 лет на начальном этапе позволит
повысить уровень технической подготовленности спортсменок с мячом и
может быть рекомендовано для внедрения работы ДЮСШ.
Выводы
- возраст 5-6 лет является благоприятным периодом для развития
координационных способностей;
- анализ тенденций развития художественной гимнастики позволило
выявить базовые движения упражнения с мячом, которые имеют приоритет на
этапе начальной технической подготовки.
-после внедрения разработанной методики в экспериментальной группе
наблюдается достоверный прирост почти по всем показателям, особенно при
выполнении соревновательной композиции с мячом.

Библиография:
1. Вострокнутов В.С. Формирование интереса учащихся к занятиям физической
культурой//В.С.Вострокнутов. Методические рекомендации. Регион, 1999. 166с.
2. Варакина Т.Т. Упражнения с предметами / Т.Т. Варакина. М.: Физкультура и
спорт, 1993. 184 с.
3. .Лисицкая Т.С. Особенности предметной подготовки художественной гимнастике
/ Т.С. Лисицкая. М.: Физкультура и спорт, 1996. 120 с.
4. Журавина М.Л. Гимнастика: Уч. Пособие/М.Л. Журавина Н.К. Меньшикова /Под.
ред. Академия, 2005. 448с.
5. Качетджиева Л., Ванкова Н., Чипрянова М. Обучение детей художественной
гимнастике. Физкультура и спорт,1985. 96с.
6. Шаулин В.Н. Обучение двигательным действиям с позиций гуманизации: Методика
обучения // Физкультура в школе.1994. №3. С.8-12

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

262

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ

Мусевич В., Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, Киев
Кропта Р., Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, Киев

Keywords: canoe slalom tests, physical readiness, functionality.

Summary. This work presents test results physical readiness qualified paddlers who
specialize in canoe slalom.

Актуальность. Анализ литературных данных, показал определенный
дефицит знаний о структуре физической и технической подготовленности,
методах оценки специальных двигательных качеств спортсменов,
специализирующихся в гребном слаломе, что определяет актуальность
изучения этих вопросов [1, 2].
Цель исследования – выявить информативные критерии специальной
подготовленности и обосновать подходы к ее оценке у гребцов,
специализирующихся в гребном слаломе.
Контингент. Обследованы 18 спортсменов специализирующихся в
гребном слаломе (классы К-1 и С-1) разной квалификации: МС – 6
спортсменов, КМС – 6 спортсменов, І разряд – 6 спортсменов. Возраст
спортсменов от 16 до 23 лет.
Методы и организация исследования. Исследования подготовленности
включали 3 основных направления:
Первое – это оценка общей физической подготовленности (по средствам
педагогических тестов Купера, проба Руфье, тест PWC
170
) [1, 2].
Второе – это оценка функциональных возможностей и их реализации в
условиях, приближенных к соревновательной деятельности; тест со ступенчато-
возрастающей мощностью и тест, моделирующий преодоление
соревновательной дистанции на гребном эргометре [1, 2].
Третье направление - оценка специальной физической подготовленности
(проявление двигательных качеств, при работе в лодке), тесты «Удержание
крена лодки в положении 45°» с задачей предельно долго удерживать крен
лодки без опоры об воду, «Выполнение 5-и разворотов на 360 градусов» с

Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

263

задачей максимально быстро выполнить 5 разворотов с места, «Прохождение
связки ворот: прямые – обратные - прямые» с задачей максимально быстро
преодолеть связку ворот, «Восьмерка за 1 минуту» с задачей максимальное
количество раз преодолеть 2-е ворот, которые находились на расстоянии в 10
метров друг от друга в течении 1 минуты, « максимальное преодоление 250
метров по прямой», «Восьмерка по времени отрезка 250 м» с задачей
преодолеть максимальное расстояние по восьмерке за время отрезка 250 м. [2].
Результаты исследований и их обсуждение
В ходе оценки общей физической подготовленности были получены
следующие результаты: тест Купера составил 3037,5 м. при r = - 0,13; проба
Руфье составила 2,80 (у.е.) при r = - 0,39; тест PWC
170
составил 2514,33
(кг∙м∙мин
-1
) при r = - 0,21; ПК составило 65,55 (мл∙мин∙кг
-1
) при r = - 0,16.
Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне общей
физической подготовленности и развитии аэробных возможностей, в то же
время данные тесты не отражают специальную работоспособность
спортсменов, так как тесты имеют низкие коэффициенты корреляции со
специальной работоспособностью.
Что привело нас к поиску новых более эффективных критериев оценки
физической подготовленности и функциональных возможностей гребцов-
слаломистов.
Анализ результатов эргометрического тестирования позволил получить
представление о морфофункциональных особенностях гребцов-слаломистов в
условиях ступенчато-возрастающей мощности, и выявить различия, связанные
с специализацией и квалификацией гребцов-слаломистов.
Отмечено, что для спортсменов, специализирующихся в гребле на
байдарках, характерны большие значения мощности и экономичности как на
уровне порогов, так и по максимальным значениям показателей (рис. 1).
Так же, анализ результатов эргометрического тестирования показала, что
с ростом квалификации спортсменов достоверно увеличиваются показатели
мощности и экономичности гребли (рис. 2.).
В то же время, при выполнении работы на уровне ПАНО
1
, для МС
характерны меньшие значения легочной вентиляции, потребления кислорода,
ЧСС, дыхательного коэффициента; при идентичных значениях мощности
работы с КМС (рис. 3.).Conferinţa ştiinţifică studenţească
internaţională: USEFS, 2012
Chişinău: USEFS, 2012

264


Рис. 1. Показатели функциональных возможностей гребцов-слаломистов
различной специал