You are on page 1of 20

Ko je

HAZIM VIKALO?

ta je radio prije rata? ta je radio u ratu? Na osnovu ega je birao saradnike? Kako je upravljao Kantonom? ta je sa aferom i suenjem? Zato je ponovo u politici?

HAZIM VIKALO
(1960. Graanica)
-2-

U mlaim danima HazimVikalo,sinAbdulaha,potieizpoznateiugledneantifais tikeporodice.UnukjeSmailef.Vikala,dematskogimama,aime jedobioposvomamidiHazimu,poginulompartizanskomborcui proleteru(kojise1941.kaouenikerijatskegimnazijeuSarajevu prikljuioTitovimpartizanima,stupiouPrvuproleterskubrigadui herojskipoginuouborbiprotivetnika). NakonosnovnekoleHazimVikalojezavriogimnazijuuGraani ci, 1979. godine, kao uenik generacije. Poslije toga se upisao na ElektrotehnikifakultetuTuzli,gdjejeetirigodinekasnijeidiplo mirao, kao jedan od najboljih studenata. Tokom studija se isticao kaoomladinskiistudentskiaktivist,abiojeistudentprodekan.U tovrijemeseintenzivnobavioisportom(karateom). Prvozaposlenje,kaoininjerelektrotehnike,HazimVikalojedobio u"Feringu",tadajednomodnajznaajnijihgraanikihpreduzea. Ubrzo preuzima poslove odgovornog projektanta te firme, a kra jemosamdesetihgodinaseprihvatadunostidirektorapreduzea DP"Projekt"uGraanici,kaotadanjinajmlaidirektorjedne fir meuovomgradu. Poeci politikog angamana Uperiodujednopartijskogsistema,HazimVikalonijebiopolitiki angairan.No,prepoznatljivdrutveniangamanutovrijemeimao jeukruguljudiokupljenihpriIslamskojzajednici:najprijeusvoje vrsnom omladinskom vjerskokulturnom aktivu, kojega je krajem sedamdesetih godina oformio i animirao tadanji glavni imam u Graanici,Mustafaef.Ceri(dananjireisululema),azatim,pret kraj osamdesetih godina, u odboru za izgradnju arene damije i islamskogcentrauGraanici. Uranimpoecimauspostavepolitikogpluralizmaiviepartijskog sistema, Hazim Vikalo se po prvi put politiki angairao, formira njemStrankedemokratskeakcije(SDA)kojajeutodobabilasvo jevrstanpokretzanacionalni,politikiikulturnipreporodBonja ka.Vikalopostajejedanodnjenihglavnihaktivistainosilacaideje -3-

uGraanici,kaoijedanodosnivaaopinskeorganizacijeSDA,to kom ljetnih mjeseci 1990. godine. Izabran je i za prvog potpred sjednikaOpinskeorganizacijeSDAGraanica. Na prvim viestranakim izbo rima, u novembru 1990. godi ne, Hazim Vikalo je izabran za odbornika Skuptine optine Graanica, u kojoj preuzima i dunost predsjednika odborni kog kluba SDA, najjae stranke ulokalnomparlamentu. Prisustvovaojeihistorijskomsa stankuuDomumilicijeuSaraje vu, u ljeto 1991. godine, sazva nomnainicijativuSDA,nakome su politiki elnici bonjakog naroda i predstavnici nacional nih drutava donijeli odluku da branedravnost,integriteticje lovitost Bosne i Hercegovine od nasrtaja sve agresivnijeg velikosrpskog nacionalizma, koji je svoje pravoliceveuvelikopokazivaoinapodrujuGraanice(ikrozdje lovanjezastupnikaifunkcioneraSDSa,kojisublokiraliikoilirad institucija sistema, i kroz prisustvo razliitih naoruanih grupa sa etnikimobiljejima,kojesuizazivalestrahmeunarodom). Na elu opine Graanica uoi agresije Krajemseptembra1991.godine,uatmosferisveveihsrpskihpri tisaka i blokada, dotadanji predsjednik Skuptine opine Graa nicaSejdoabije,zbognaruenogzdravlja,podnioostavkunatu poziciju.ZanovogpredsjednikaopinejeizabranHazimVikalo. U trenutku preuzimanja dunosti, Vikalo je imao svega 30 godina ivotaidodanasjeostaonajmlaiopinskielnikuhistorijiGra anice, a vjerovatno i ire. Dunost je preuzeo u veoma sloenom politikomtrenutku,usamopredveerjerata.No,iakojeutrenut -4-

kupreuzimanjafunkcijebiorelativnomlad,jednoglasnajeocjena dajeizuzetnodobroodgovoriopovjerenojdunostiizadacimakoji suiznjeproizilazili. Uloga Hazima Vikala u odbrani Graanice Pravilno procjenjujui situaciju, Vikalo je dao odluujui doprinos organiziranim i sistemskim pripremama za odbranu Graanice i njeneokolineodnadolazeeiveizvjesneagresije.Najednojstrani pokazaojedostamudrosti,hladnokrvnosti,strpljenjaitaktinosti u beskonanim pregovorima sa predstavnicima SDSa, JNA i srp skim naoruanim grupama, a s druge strane je potajno rukovodio pripremama za odbranu, od formiranja Patriotske lige BiH u Gra anici (kao graanske i antifaistike organizacije svih bosansko hercegovakihpatriota),prekoorganiziranjaisprovoenjareferen dumazanezavisnostBosneiHercegovinenaopiniGraanica,pado konsolidacijenekihodkljunihsigurnosnihustanovaiorgana:Sav jeta za narodnu odbranu, Optinskog taba Teritorijalne odbrane (TO) i Slube javne bezbjednosti (SJB), odnosno policije, koje su prethodno, u reiji SDSa i velikosrpskihekstremista, bile potpuno paraliziraneidovedenenasamuivicurasula. Posluit emo se ovdje rijeima historiara dr. Omera Hamzia, koji je u jednoj svojoj studiji dao prikaz tadanjeg stanja i ocjenu radarukovodstvaopineGraanicanaelusaHazimomVikalom: "Lokalnoj vlasti je trebalo dosta politikog takta, mudrosti i hladnokrvnosti, dosta strpljenja, ali i odlunosti da se sprijei rasuloioptihaosnapodrujuoptine.Moralosetoduetak tizirati, kako u igri sa jakim garnizonima JNA u Doboju i Tuzli, takoisanaoruanimsrpskimdobrovoljakimgrupamanaOzre nu,aliisaonimaiVaroi,Lohinji,Lendiima.Taktiziraloseisa njihovimpredstavnicimauSavjetuzanarodnuodbranu,Ratnom predsjednitvuiIzvrnomodboru,iakosuihonimanjevieplan ski razvaljavali. Udaralo se na policiju, odnosno Slubu javne bezbjednosti,kojajebilauiiinteresovanjaekstremistaSDSgo tovoodizbora,pasvedokonanograspleta.(...)Stvorenajehao tinaatmosferaukojojnijebilomoguesprovestiodlukuoime -5-

novanjuOsmanaPukarazanovognaelnikapolicijeistabilizo vatistanjeunjenimredovima.(...)Rasulopolicijesprijeiojeta danji predsjednik Optine Hazim Vikalo, koji je htio ne htio, moraoobuiuniformuikomandovatipolicijomvieod30dana... ...Krizni tabovi u svim mjesnim zajednicama uspostavljeni su nareenjemPredsjednikaOpineod15.4.1992.godine.Zadatak tabovabiojedapoveupostojeenaoruanegrupenasvomte renu i da ih na organizovan nain stave pod kontrolu policije, kaojedinelegalnonaoruaneformacije,kojasemogla stavitiu zatituvitalnihobjekata,imovineilinesigurnostigraana. Od 18. aprila, pod rukovodstvom inenjera Hazima Vikala, po elojefunkcionisatiRatnopredsjednitvoOpineGraanicakao najvii civilni organ vlasti, odgovoran za pripremu odbrane na ovom podruju. Preuzelo je ne samo politiku inicijativu, ve i direktno rukovoenje odbranom. Objedinjavalo je sve raspolo ive snage i sredstva u jedinstvenom frontuotpora odkriznih tabova po mjesnim zajednicama, do jedinica i sastava teritori jalneodbraneilokalnepolicije.... RatnopredsjednitvoOptineGraanica,donijelojeodlukuoop oj mobilizaciji istavilo u funkciju odbrane svesime jeraspo lagalonaoptini."
(OmerHamzi,GraanicauodbraniBosneiHercegovine1992.1995.,objav ljenou:Knjigaehida,poginulihboracaicivilnihrtavarataGraanica,izd. OpinaGraanica,2004.,str.451453)

FormiranjemRatnogpredsjednitvaopineGraanica,objedinjeni susviodbrambenikapacitetina opini:iTeritorijalnaodbrana(u ijeokviresu,inae,uleiranijeformiranejedinicePatriotskelige BiH),ipolicija,iCivilnazatita. KaopredsjednikRatnogpredsjednitva,HazimVikaloutokuagre sije i odbrambenooslobodilakog rata 1992.1995. vrlo uspjeno izvrava zadatkenajodgovornijegovjeka zaopstanakiivot gra anike opine, ali i ire okoline. Uestvuje u neposrednom ruko voenju ukupnim otporom protiv agresora i koordinira uspjeno funkcioniranjeiradsvihsegmenatadrave:civilnihorganavlasti, vojske,policije,civilnezatite,logistike,brigeoprognanicimaitd. -6-


HazimVikalosakomandantomTOaOsmanomPukarominaelnikomSJB FarukomHuskanoviempoetkomljeta1992.

Nazavretkuoficirskogteaja1993.godine

-7-

Sposobnost, a ne podobnost Kodimenovanjakljunihljudinaeloodbrambenihstruktura,or ganaiustanovauGraaniciHazimVikaloje,kaopredsjednikRat nogpredsjednitvaopineGraanicagledaoprijesvegananjihovu strunostiopredijeljenostzaodbranuBosneiHercegovine,anena stranakupripadnostilipodobnostimenovanih. Tako je za predsjednika Izvrnog odbora opine Graanica, kao svojevrsneratnevlade,imenovanReufSokolovi,poznatiprivred nikifunkcionergraanikogSDPa(inaestrankekojajeslubeno proglasila"zamrzavanje"politikeaktivnostinakonizbijanjaagre sijenaBosnuiHercegovinu).Istotako,zakomandantaOpinskog taba TO je imenovan Osman Pukar, raniji rezervni oficir JNA i drutvenopolitiki aktivist, u to vrijeme najsposobniji kolovani oficir na ovim prostorima. "Ukljuujui sve patriotski opredijeljene snage i ljude", zapisao je u jednoj ratnoj publikaciji Hazim Vikalo, "mismopokazaliirinupolitikevlastiuGraanici".

NaulicamaGraanice,sapredsjednikomAlijomIzetbegoviemigeneralima RasimomDeliemiHazimomadiem

-8-

Kao prvi naelnik opine Graanica TokomimplementacijeustavaFederacijeBiH,uljeto1994.godine, konstituisanojeOpinskovijeeGraanica,kojejezaprvognael nika opine izabralo dotadanjeg predsjednika Ratnog predsjed nitva,HazimaVikala.Promjenomformesenijepromijenilasadr inaaktivnostiopinskogcivilnogrukovodstva,kojejeidaljeosta lo glavni logistiar Armije RBiH na ovom prostoru, te organizator civilnogivotaiodranjaokvirapravnedrave.Tokomitavogra ta,ovdjejeouvangraanskiredimir,asviorganivlastiidravne slube su djelovali bez prekida: policija, sud, inspekcije, SDK itd. SveobavezepremaArmijiopinajeprioritetnoizvravala. Zbogsvegatoga,VrhovnakomandaArmijeRBiHjeOpiniGraani cadodijelilaPlaketazanajorganizovanijuopinuuBosniiHer cegoviniuodbrambenomratu.

Nakon Dejtonskog sporazuma u tokom zaivljavanja mira, tokom cijele1996.godine,glavnapreokupacijaHazimaVikalakaonael nikaopinejebilosaniranjeratnihteta,kojejeGraanicapretrp jelanasvimpoljima,aliistovremenoistvaranjeuvjetaipovoljnog ambijentazaoporavakgraanikeprivrede.Zalijeiviratnerane, opinaGraanicanaelusHazimomVikalojekrenulaiunoveraz vojneprojekte,posebnonaplanuizgradnjeinfrastrukture. -9-

Uinjeni su i neki znaajniji iskoraci, poput uspostave slubenih vezasafrancuskimgradomFleurylesAubrais,sakojimseopina Graanicaibratimilanaredne,1997.godine.

Prvislubenikontakti(1996.)ipotpisivanjebratimljenja(1997.)sfrancuskim gradomFleurylesAubrais.Graanicasegodinudanakasnijebratimilaisa talijanskimgradomFormia,asklopljenjeiposebansporazumo meunarodnojsaradnjisaprovincijomPadovauItaliji

- 10 -


HazimVikalosaigraimaRKGraanica:zahvaljujuipodrciOpine, graanikirukometaisuseodralinaokupuitokomnajteihratnihdana,a nakonratasubilijedanodvodeihklubovaBosneiHercegovine

VikalosabivimelnicimairukovodiocimaopineGraanica:zarazlikuod aktualneopinskevlasti,kojanajeeignoriraonotojojjeprethodilo, HazimVikalojeiskazivaopunouvaavanjesvegaprethodnopostignutog,pai ljudikojisubilinosiocilokalnepolitikeutodoba,uprkosmeusobnojrazlici uideolokopolitikimpogledima.

- 11 -

ZasveuinjenonaorganizacijiotporaiodbraneopineGraanica, aliiunjenojposlijeratnojobnovi,HazimuVikalujeOpinskovijee 1996.godinedodijelilonajveepriznanje:Zlatnuplaketu. Na elu Kantona Joodprvihratnihdana,HazimVikalojebiojedanodvodeihini cijatoravregisistemskogpovezivanjaopinaiusklaivanjaod brambenihnaporanairemprostorutuzlanskeregije.Udecembru 1992.godineformiranjeOkrugTuzla,aHazimVikalojeimenovan zanjegovogpotpredsjednika.Uaugustu1994.godine,OkrugTuzla jeprerastaouTuzlanskopodrinjskikanton.Kaoelniovjekopi neGraanica,HazimVikalojeaktivnouestvovaouformiranjuins titucijaislubiKantona,aizabranjeiuprvisazivkantonalneskup tine,ukojojjeimaozapaenangaman. Nakonprvihposlijeratnihizbora,HazimVikalojeimenovanzapr vog premijera vlade TuzlanskoPodrinjskog kantona, u decembru 1996.godine.Mandatpremijeramujepotvrenidvijegodinekas nije,nakondrugihparlamentarnihizborauBiH.

VladaTuzlanskopodrinjskogkantonasapremijeromVikalomnaelu

- 12 -

Pobrojustanovnika(preko600.000)isvojimekonomskimpoten cijalima,Tuzlanskopodrinjskikantonjebionajznaajnijiinajbolje organiziran kanton u Federaciji BiH. Kanton je imao blizu 15.500 budetskihkorisnikauposlenikauobrazovanju,zdravstvu,poli ciji, pravosuu, u upravi i drugim institucijama, koje su redovnoi bezkanjenjafinansiraneizbudeta. Sambudetkantonajeuvremenskomperioduod1996.do1998. godinepoveansa90milionanapreko380milionaKM.Odtogaje oko200milionaKMulaganoukapitalneprojekte,ustalnomnapo ruvladekakonaobnoviinfrastruktureporueneuratu,takoi na izgradnjipotpunonove. "...Premijeru Vikalu se pripisuje ohrabrujua finansijskoprivredna slikaovogkantona,velikiinfrastrukturnipoduhvati,mnogohvaljeni stratekiplanovirazvoja...",pisalajetadanjatampa,odnosnoma gazin"Dani"(br.88,09.11.1998.).Istijenezavisnisedminik(ina enaklonjenopozciji)sedamgodinakasnijedaosljedeuocjenu: "HazimVikaloeostatizapamenpotometojepokuaookre nutilogikupredratnogprivrednograzvojaoveregije,utemelje nognahemijskojindustrijiirudarstvu,odnosnogigantimakoji suprocestranzicijeusvimbivimsocijalistikimzemljamapre boljelinajtee,auBiHnikako. ...VjetokoristeidemokratskiimultikulturalniimidTuzlekao sjeditakantona,uprvimporatnimgodinamaonuspijevaozbi ljnozainteresiratistraneinvestitorezaulaganjaumalaisred njapreduzeauTKu. Dalje,ovajagilniGraanlijajebalastmasovnekoncentracijepo drinjskih izbjeglica pretvorio u prednost, privlaei znaajna humanitarnasredstvadonatorasaZapadaiIstoka,odkojihje koristiimalaiizbjeglikaidomicilnapopulacija. TreistratekipravacVikalovogdjelovanjabilajekampanjalo biranja u federalnim institucijama da se doprinosi za zdrav stvo,vodoprivreduisvedrugeoblasti,izcentralnesarajevske kaserasporeujupremaprilivunovcaizsvakogkantona."
(Dani,br.433,30.09.2005.)

- 13 -


SusretsaPredsjednikomIzetbegoviem

Korist za Graanicu Kao kantonalni premijer, Hazim Vikalo je pruao maksimalnu po drkulokalnojzajedniciuGraanici,osiguranjemdotacijaizkanto nalnog budeta za razliite infrastrukturne i razvojne projekte na podruju nae opine, ali i kroz investicione i druge programe iz oblasti privrede, ekonomije, obrazovanja i zdravstva. Uzmimo za primjer samo saobraajnu infrastrukturu. Zauzimanjem premijera Vikala,rekonstruiranjeregionalniputGraanicaSrnice,ausamo jeujednuodetapa,dionicukrozSklopiPaalie(kaosjeverniizlaz izGraanice),uloenojepreko2milionaKMizkantonalnogbude taitouvrijemedokjebudetopineiznosiosvega5milionaKM. Istotako,Vikaloselinoukljuiourjeavanjeproblemasaobraaj ne izloliranosti Gornje Orahovice i susjednih sela, tako to je na njegovuinicijativuputnakomunikacijaodD.OrahovicedoSrebre nika proglaena regionalnim putem, a potom je asfaltirana kanto nalnimsredstvima(uiznosuod1.7milionaKM).Slinojebiloisa novimputemodLukavicedoKlokotniceitd.ZaslugaHazimaVikala jebiloiosnivanjeOpebolniceuGraanici,itouvrijemekadasuse druge zdravstvene ustanove tog tipa ukidale radi racionalizacije. KolikojepostojanjeOpebolniceunaprijedilozdravstvenuzatitu iuopeivotgraananaeopine,suvinojeinavoditi. - 14 -

NovoizgraenadionicaregionalnogputaGraanicaSrniceisjeverniizlaziz Graanice,finansiranakantonalnimsredstvima(1998.)

OsnovnakolauDonjojLohinjijebiojedanodmnogihuratudevastiranih kolskihobjekatakojijeobnovljensredstvimaKantonaistranihdonatora

- 15 -

DjeijeselouGraanici:odpolaganjakamenatemeljcadosveanogotvorenja ZauzimanjemHazimaVikala,fondacijaSOSKinderdorfInternationaljejedno odukupnodvadjeijasela,poredSarajeva,izgradilauGraanici.Naizgradnji 12kuaiprateihobjekatasubileangairanefirmeiradniciizGraanice.

- 16 -

Izgradnjanovogvodospremitairekonstrukcijavodovodnogsistemau (1997.1998.)predstavljajedanodnajkrupnijihprojekataunovijojhistoriji Graanice,kojijeuspjenorealiziranzajednikimangairanjemKantonai Opine,teapliciranjemnapovoljnakreditnasredstvaUSAIDa

- 17 -

Afera i suenje Svi navedeni i drugi uspjesi premijera Vikala, a posebno njegova stalna borba sa viim nivoima vlasti u Sarajevu da se Tuzlansko podrinjskom kantonuvrate pripadajua sredstva od poreza,te da seizmijenistrukturaprivredeuciljuboljefinalizacijeiproizvodnje visokoprofitabilnih proizvoda imali su za posljedicu svojevrsnu aferuimontausudskogprocesa,izkojegjeHazimVikalonaposli jetkuizaaokaomoralnipobjednik. InicijalnukapisluzanapadenaHazimaVikalajepredstavljaoistup funkcioneraizjednedotadafavorizovaneopineuistonomdijelu Kantona;onje,izmeuostalog,bionezadovoljaniinjenicomtoje Vikaloinvesticijeidotacijeusmjeravaoumnogoljudnijeiranijeza postavljeneopine,ukljuujuiiGraanicu.Tajistupje,opet,isko ristio moni sarajevski centralistiki lobi, iskonstruisavi aferu u kojojje,umaju1999.godine,HazimVikalopodnioostavkunamje stopremijeraTPK. Ubrzonakontogasepovlaiizpolitike. Nasudskomprocesupokrenutomzbognavodnezloupotrebepolo aja,vejeprvostepenapresudapotvrdiladaHazimVikalonije stekaonikakvulinuimovinskukorist,apojedinetakeoptube suvremenomodbaeneodviihsudskihorgana. "...Nipoto se ne smije zaboraviti injenica da je smijenjeni pre mijer TKa u Skuptini Federacije pokuao "progurati" amand mane koji bi obezbijedili ravnomjerniju raspodjelu prihoda od porezauFederaciji,npr.daporeziodvisokotarifnihrobaostaju u mjestu potroaa, a ne proizvoaa to predstavlja "zlatnu icu"zabudetSarajevskogkantona,kojijetrenutnoduplovei odTuzlanskog.Medjutim,toinekedrugeslicneVikaloveinicija tivenagrubnainsuodbacili..."
(Dani,br.102,14.05.1999.)

Ubrzonakontoga,HazimVikalosepotpunopovlaiizpolitikeipo sveujeprivatnombiznisuuoblastiraunarstva.Danasjevlasniki direktorfirmezainformatikikonzalting"Witsoftd.o.o.".

- 18 -

ZBOG EGA SE HAZIM VIKALO VRAA U POLITIKU? Tokomproljea2012.godine,HazimVikalojeobznaniodasevraa upolitikiivotiulaziuprocesizborakandidatazanaelnikaopi neGraanicaispredSDA.Ukandidaturigajepodralo19mjesnih organizacija,apotomjeislubenopotvrenkaokandidatSDAza naelnikaopineGraanicanalokalnimizborima2012.godine. Zbogegavraaupolitikuizatosekandidiraozanaelnika,Vika lojenedavnoobjasnionaposebnojpresskonferenciji. DvanaestogodinjavladavinaSDPaiaktuelnogopinskognaelni ka,teprimjetnozaostajanjeopineGraanicauodnosunalokalne zajedniceuneposrednomokruenju,jedanodsuodglavnihrazlo ga.Uprvimposlijeratnimgodinama,Graanicasenesamooporavi laodposljedicaagresijeiratnihpustoenja,negojesnanozakora ila naprijed, to je bio rezultat poduzetnosti i sposobnosti tada njevlastikojajeovomgraduiopiniizgradilaprepoznatljivimid "odposlaarije".Od2000.godine,pak,kadajeSDPpreuzeovlast, primjetan je trend stagnacije, opadanja i zaostajanja Graanice u razvoju u poreenju sa opinama u okruenju, poput Gradaca, Srebrenika,Lukavca,Tenja,ivinica... Tozaostajanjejasnopokazujusvirelevantnisocioekonomskipoka zateljiianalize,aliosjeajuisamigraani.Tojeujednoiglavnimo tivkandidatureHazimaVikala."Jaelimsvojojopiniisvomgradu najbolje",kazaojenaspomenutojpresskonferenciji,"Pratiosami sluaoreakcijegraana,kojismatrajudajedostaovevladavineida trebamopromjene.Zatosamprihvatiosugestijeipreporukemnogih odnjih,dasekandidujemzanaelnikaopineGraanica". Obrazlauituodluku,Vikalojeukazaoinabrojnedrugeslabosti sadanjevlasti.iromanalizomradadosadanjegnaelnika,uolji vojedanepostojistrategijaravnomjernograzvojamjesnihzajed nica,dasenekeodnjihfavoriziraju,anekenepravednoinamjerno zapostavljaju,zatimdanemagotovonikakvihpravila,dasepropisi iodlukenepotuju,dasenidoneenibudetneispotujedokraja itd.TipianprimjerjeMZDonjaOrahovica,kojajeposlijeGraani cenajveainajmnogoljudnijamjesnazajednicanaopini.Imajui uvidudajeuproteklihnekolikogodinaukupnavrijednostbudeta - 19 -

opineiznosilapreko120milionaKM,jasnojedajevrijednostsvih ulaganjauovumjesnuzajednicuskoropazanemarljiva.Pravilapo vrata sredstava prema graanima, dakle, ne uzimaju se u obzir. Vikaloje,stoga,najaviodaeseusvomraduzalagatizapravedniji povrat i raspodjelu sredstavaiz opine Graanica prema mjesnim zajednicama,prvenstvenonaosnovubrojagraana. "Ono to elim posebno istai je", naglasio je Vikalo, "jeste nezado voljstvo radom sadanjeg naelnika na osiguranju sredstava izvan opinskogbudeta.Njegovkabinetnijeutompogledudovoljnostru nopopunjen,tejeapliciranjenaprojekterazliitihfondacijakako saviihnivoavlasti,takoiinostranstvapotpunoogranienoimini malno.Stogasuisredstvakojasuseiztihdrugihizvoraslilanapod rujenaeopine,uporeenjusanekimdrugimlokalnimzajednica maveomamala".Osimtoga,zaproteklih12godinauGraanicu nijedoaonijedanstraniinvestitorkojibiovdjeotvorioneki proizvodnipogonizaposlioradnike. "JasamutrenutnomposlukonsultantiradimsaVijeemstranihin vestitora",dodajeVikalo,"teznamjakodobrodajezanjihnajbitniji ambijent koji lokalna vladajua struktura napravi na odreenom prostoru.Kakavjeambijentkojivladananaojopininajboljego voriinjenicatonijedanstraniinvestitornijeovdjedoao.Inesamo to: o tome govore i nai domai poduzetnici, koji ne mogu proiriti proizvodnju i zaposliti nove radnike zbog toga to lokalna vlast ne prati zahtjeve privrede". Naveo je primjer jedne graanike firme koja ve due vrijemeuzalud eka izdavanje graevinske dozvolu kakobiproirilapogoneizaposlila70novihradnika. "TrenutninaelnikjeskoroitavradnivijekproveoupravouUrbani zmu,anijeurediotuslubu.tadaljeoekivati?",zakljuiojeVikalo idodao:"Pravosuenjezapolitiaresuizbori,pravaporotasugra ani, a nagrada i kazna slijedi u glasakojkutiji7. oktobra. Jasam ubijeendaemomiznatinaroddovestidocilja,atajciljsuprom jene.Imamouplanudaispravimosveonotosenijeradilokakotre baisveonotonedolikujejednoj"odposlaariji"irazvijenojopi nikakvaje Graanicaranije bila.Imamovolju,iskustvoi znanjeda sprijeimodaljezaostajanjenaeopineinaegagrada,aliiimamo takoeivizijudaihpokrenemoiusmjerimokabudunosti." - 20 -