Вы находитесь на странице: 1из 15

Unit 10 Bentuk Dua Matra

KERTAS 1

Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala.

1.

2.

R P Q S X
R
P
Q
S
X

RAJAH 1

Dalam Rajah 1, segi tiga P, Q, R, S, dan X dilukis pada petak segi empat sama yang sama besar. Segi tiga yang manakah mempunyai ciri yang sama dengan segi tiga X?

A

B

P

Q

C

D

R

S

P

Q

ciri yang sama dengan segi tiga X ? A B P Q C D R S

S

ciri yang sama dengan segi tiga X ? A B P Q C D R S
ciri yang sama dengan segi tiga X ? A B P Q C D R S
ciri yang sama dengan segi tiga X ? A B P Q C D R S

R

6 cm

T

U

RAJAH 2

Dalam Rajah 2, PQRS ialah sebuah segi empat tepat, TSR dan QRU ialah segi tiga sama sisi. Perimeter seluruh rajah ialah 57 cm. Panjang PS, dalam cm, ialah

A 13

C

9

B 11

D

6

3.

3. 4. 5. RAJAH 3 Rajah 3 terdiri daripada segi tiga sama sisi yang sama besar.

4.

5.

RAJAH 3

Rajah 3 terdiri daripada segi tiga sama sisi yang sama besar. Diberi Perimeter seluruh rajah ialah 36 cm. Berapakah Perimeter, dalam cm, kawasan berlorek?

A

B

8

12

C

D

21

24

P

9 cm

S

dalam cm, kawasan berlorek? A B 8 12 C D 21 24 P 9 cm S

Q

R

X 4 cm Y
X
4 cm
Y

Z

RAJAH 4

Rajah 4 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS dan segi tiga sama kaki XYZ. Diberi perimeter PQRS adalah dua kali perimeter XYZ. Hitung panjang YZ dalam cm.

A

B

5

6

C

D

7

8

3 cm 5 cm 4 cm 2 cm 9 cm 13 cm
3 cm
5 cm
4 cm
2 cm
9 cm
13 cm

RAJAH 5

Rajah 5 menunjukkan gabungan antara dua segi empat dan dua segi tiga. Kira perimeter seluruh rajah itu dalam cm.

6.

A 41 C 31 B 40 D 30 6 cm 7 cm 3 cm 4
A 41
C
31
B 40
D
30
6 cm
7 cm
3 cm
4 cm
cm. 6. A 41 C 31 B 40 D 30 6 cm 7 cm 3 cm

18 cm

RAJAH 6

Hitung perimeter bagi Rajah 6.

cm 3 cm 4 cm 18 cm RAJAH 6 Hitung perimeter bagi Rajah 6. A 50

A 50 cm

C

56 cm

B 53 cm

D

67 cm

7.

7 cm 15 cm
7 cm
15 cm
14 cm
14 cm

12 cm

RAJAH 7

Berdasarkan Rajah 7, kira perimeternya dalam cm.

8.

A 97 C 79 B 89 D 77 9 cm 6 cm
A 97
C
79
B 89
D
77
9 cm
6 cm
dalam cm. 8. A 97 C 79 B 89 D 77 9 cm 6 cm 21

21 cm

RAJAH 8

cm. 8. A 97 C 79 B 89 D 77 9 cm 6 cm 21 cm

Berapakah perimeter bagi kawasan berlorek yang ditunjukkan dalam Rajah 8?

A 65 cm

C

55 cm

B 59 cm

D

52 cm

9.

9. 5 cm 7 cm 5 cm RAJAH 9 4 cm Berapakah perimeter bagi seluruh Rajah

5 cm

9. 5 cm 7 cm 5 cm RAJAH 9 4 cm Berapakah perimeter bagi seluruh Rajah
7 cm 5 cm
7 cm
5 cm

RAJAH 9

4 cm

Berapakah perimeter bagi seluruh Rajah 9?

A 52 cm

C

32 cm

B 42 cm

D

22 cm

10.

6 cm 15 cm
6 cm
15 cm

RAJAH 10

Rajah 10 ialah gabungan dua segi tiga bersudut tegak dan sebuah segi empat tepat. Hitung luas, dalam cm 2 , seluruh rajah itu.

A 104

C

120

B 118

D

165

11.

Q P 6 cm 8 cm 4 cm R
Q
P
6 cm
8 cm
4 cm
R

RAJAH 11

Rajah 11 menunjukkan sebuah segi tiga PQR. Jika luas segi tiga PQR adalah sama dengan luas sebuah segi empat sama, cari panjang sisi, dalam cm, segi empat sama itu.

A 4

C

8

B 6

D

9

12.

U 10 cm 8 cm T 6 cm 14 cm Q P R
U
10 cm
8 cm
T
6 cm
14 cm
Q
P
R

S

RAJAH 12

Rajah 12 menunjukkan sebuah segi tiga sama kaki UQR, segi empat sama PQRS, dan sebuah segi tiga bersudut tegak TUQ. Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.

A 48

C

62

B 54

D

70

13.

E F 6.8 cm H I G
E
F
6.8 cm
H
I
G

RAJAH 13

Dalam Rajah 13 perimeter EFGHI ialah 44.4 cm. Jika panjang EF ialah 2 kali panjang EI, panjang EF, dalam cm, ialah

14.

A 8

C

16

B 12

D

24

, dalam cm, ialah 14. A 8 C 16 B 12 D 24 5 cm 2
, dalam cm, ialah 14. A 8 C 16 B 12 D 24 5 cm 2
, dalam cm, ialah 14. A 8 C 16 B 12 D 24 5 cm 2
, dalam cm, ialah 14. A 8 C 16 B 12 D 24 5 cm 2
, dalam cm, ialah 14. A 8 C 16 B 12 D 24 5 cm 2
5 cm
5 cm
2 cm
2 cm

RAJAH 14

Diberi perimeter kawasan berlorek dalam Rajah 14 ialah 18 cm. Hitung perimeter seluruh rajah itu, dalam cm.

A 27

C

21

B 25

D

19

15.

K L J N M
K
L
J
N
M

RAJAH 15

Dalam Rajah 15, KLMN ialah sebuah segi empat sama yang dibahagikan kepada beberapa segi

empat sama yang sama besar. Diberi luas KLMN ialah 144 cm 2 . Panjang JK, dalam cm, ialah

16.

A 3 C 6 B 4 D 8 1 cm 3 cm RAJAH 16
A 3
C
6
B 4
D
8
1 cm
3 cm
RAJAH 16

Berapakah luas bagi bentuk yang ditunjukkan dalam Rajah 16?

A 5 cm 2

C

20 cm 2

B 15 cm 2

D

25 cm 2

17. A B C E D RAJAH 17 Berdasarkan Rajah 17, diberi bahawa AB =
17.
A
B
C
E
D
RAJAH 17
Berdasarkan Rajah 17, diberi bahawa AB = 8 cm dan ED = 3 cm. Kira luas seluruh rajah itu
dalam cm 2 .
A 79
C
97
B 89
D
121
18.
Q 4 cm 10 cm R P S T
Q
4 cm
10 cm
R
P
S
T

RAJAH 18

Rajah 18 menunjukkan gabungan antara dua segi tiga bersudut tegak. Diberi PQ = 10 cm, QR = RS = 4 cm, dan PS = 2ST. Jika ST = 3 cm, berapakah luas seluruh rajah itu?

A 30 cm 2

C

24 cm 2

B 28 cm 2

D

20 cm 2

19. Luas ruang tamu rumah Tasha adalah 3 kali ganda luas bahagian dapur rumahnya. Jika luas ruang tamu ialah 81 m 2 , berapakah luas bahagian dapur tersebut?

A 243 m 2

C

54 m 2

B 84 m 2

D

27 m 2

20. Diberi luas sebuah padang bola sepak ialah 320 m 2 . Jika luas sebuah gelanggang badminton

daripada luas padang bola sepak itu, hitung, dalam m 2 , luas bagi gelanggang

1

4

adalah

badminton itu.

A 240

C

120

B 160

D

80

KERTAS 2

Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan mengikut skala.

1. 4 cm 7 cm 3 cm 8 cm RAJAH 1 Hitung perimeter bagi Rajah
1.
4 cm
7 cm
3 cm
8 cm
RAJAH 1
Hitung perimeter bagi Rajah 1.
Jawapan: 30 cm
2.

14 cm

20 cm 10 cm 5 cm
20 cm
10 cm
5 cm

RAJAH 2

Hitung luas kawasan berlorek dalam Rajah 2, dalam cm persegi. Jawapan: 175 cm 2

3.

4.

P

S

Q

R RAJAH 3
R
RAJAH 3

1

Dalam Rajah 3, PSR ialah segi tiga bersudut tegak. Diberi PR = 15 cm dan PS = 3

luas segi tiga SQR, dalam cm 2 . Jawapan: 25 cm 2

24 cm

PR. Hitung

P Q W V R U T S
P
Q
W
V
R
U
T
S

RAJAH 4

10 cm

Rajah 4 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRV, sebuah segi empat sama RSTU, dan sebuah segi tiga sama sisi PVW. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. Jawapan: 98 cm

5.

20 cm

5. 20 cm 12 cm RAJAH 5 Rajah 5 menunjukkan bentuk sebidang tanah. Jika kadar harga

12 cm

RAJAH 5

Rajah 5 menunjukkan bentuk sebidang tanah. Jika kadar harga setiap meter persegi tanah itu ialah RM30, hitung jumlah harga tanah itu. Jawapan: RM7 200

6. 6 cm 18 cm RAJAH 6 Rajah 6 ialah gabungan sebuah segi empat tepat
6.
6 cm
18 cm
RAJAH 6
Rajah 6 ialah gabungan sebuah segi empat tepat dan segi empat sama. Jika luas seluruh rajah itu
adalah sama dengan luas sebuah segi empat sama, kira perimeter segi empat sama itu dalam cm.
Jawapan: 48 cm
7.
3 cm 9 cm 7 cm
3 cm
9 cm
7 cm

RAJAH 7

2 cm

Kira perimeter bagi seluruh Rajah 7, dalam cm. Jawapan: 38 cm

8.

6 cm RAJAH 8
6 cm
RAJAH 8

Perimeter kawasan berlorek, dalam Rajah 8, ialah 16 cm. Berapakah perimeter bagi seluruh rajah itu? Jawapan: 28 cm

9.

6 cm

8 cm

3 cm A B 7 cm
3 cm
A
B
7 cm

RAJAH 9

Berapakah luas bagi gabungan antara segi tiga A dengan segi empat sama B? Nyatakan jawapan dalam cm 2 . Jawapan: 33 cm 2

10.

2 cm

10 cm
10 cm

RAJAH 10

Hitung luas bagi seluruh Rajah 10, dalam cm 2 . Jawapan: 100 cm 2

Оценить