Вы находитесь на странице: 1из 2

�������� ������������ � ������������ ��������

���������, ������������ �������

������������
������� (Shimatta) - �����, ����, �����.
����������� (Shimaimashita) - ����� ������� ����� � ��� �� �������. ����������� �
��������� ��������.
�� (Chi) - �����. ����������� �� ������, ����� ���� ���� �����.
����/��� (Kusou) - �������. ����� ������������� ����������. ����� - � �����
����������.
�����/���� (Chikushou) - �����. ���������� ����� �����. ����� ����������� �� ���
�����������, � ��� �����������.
��� �� ��� (Atchi ni ikeyo) - ������ �����.
��������! (Zakkenayo) - ������ �Ŕ.
���������! (Shinjimae!) - �������� � �����!�
������������ (chinpunkanpun) - ��� ����� �� ���� �� ����.
��- (Bu-) - ��������� ������� ���������. ������, ���-������� �������� ����������
��� ���� �� ���.

����������
������� (Kikkake) - ������, �������� ������� �����, ��� ����.

������� (Chikushoumou) - ������ ���.


��� (Ama) - ������. ������-��, ���������� ��� ���������. ^_^
���� (Baka) - ������. �� ����� �������������� ���������. ����� ����������� ������.
������ (Bakayarou) - ����� ������������� � ������� ����� �����������. �����������
��������� � �� �������� � ��������. �� ������ ����� � �������.
��� (Ahou) - ���������, ��������.
�����/����� (Temae/Temee) - �������������� ������� ������� ���������� ���. ������
�� �������� � �����. ����� ����� ������� ��� ��������.
����� (Onore) - �� �� �����, �� ����� �����.
������ (Kisama) - �� �� �����, �� ��� ����� �����.
����-���! (Kono-yaro) - ��������!�
������ (Reijii) - �����.
������� (Ojosama) - ����������, ���������� �������� �� ������� �����.
����� ������ (Happo bijin) - ���������, �� ���� ������������� �������.
������! (Yariman!) - �����!�
��� ����� (Kosho benjo) - ������������ �������, �������, ������ ������ ��
����������.

��������������
��� (Esu) - ��������� ������, �� ����������� ����������� ����� �s�.
���� ���� (etchi suru) - ��������� ������, ����#�����.
������ (ABC) - ����������� �������� ����������. A - �������, B - �����, C - ����.
��� ���� D - ������������.
������ (Omonkuu) - ������ �����.
��� Ҹ��� (Aka Chochin) - �������� �������, ����� �����������.
���� ����� (Enjo kusai) - �������� �� ������. ����� ������� �����������, ���
������� ��������������� ���� �� ������� �� �������� ���������. �� ���� �������� ���
�� ������ �������� ������. ���������� ����� ������ ����� �� ��������, � �������
������������� ��������� - �����������, ���������� � ��� �����.
������ (Gaisen) - �������������� �����������.
������� (Garisen) - �������������� �����.
������� (Debusen) - �������������� �������.
������ (Sukebe) - ������� ����������.
����� (Chikan) - �����������.
Ѹ��� (Shosui) - ���������, �������.
����� (Musei) - ������� ���, �������������� ������ �������.
���� (Unko) - ���, ������.
����� (Denbu) - ���.
���� (Ketsu) - ��������.
���� (Chichi) - �����, �������.
��������� (Ketsunoana) - ��%��.
���� (Chibu) - ���������, �����������.
������ (Dankon) - ������� ����.
�������� (Chipatama) - ������� �����.
���� (Momo) - ������, ������, ��������� - �������.
������ (Wareme) - ������, ��#���.