You are on page 1of 5

SULIT

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH KLUANG


______________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012


BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2012 2 jam

1103/1

Dua jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. 2. 3.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

___________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

1103/1

SULIT

SULIT
2

Bahagian A [ 30 markah ] Gambar rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada usaha memupuk semangat kejiranan. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Usaha Memupuk Semangat Kejiranan

Saling Berkunjung Sempena Hari Perayaan

Bergotong- royong

Hari Keluarga

1103/1

SULIT

SULIT
3

Bahagian B [100 markah ] [Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit] Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 1. Obesiti atau kegemukan yang dihadapi dalam kalangan remaja hari ini amat membimbangkan semua pihak.

Berikan pendapat anda cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. 2. Anda merupakan wartawan sebuah majalah keluarga. Anda ditugaskan untuk mewawancara seorang tokoh ibu mithali berhubung dengan kejayaannya dalam mendidik anak-anak.

Tulis wawancara itu selengkapnya.


3. Sesetengah penduduk di Malaysia masih berada pada tahap

kemiskinan walaupun

negara sedang pesat membangun. Jelaskan bentuk bantuan yang boleh diberikan.

4. Penglibatan Malaysia dalam pelbagai bidang seperti sukan, pelancongan dan pendidikan mampu menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa.

Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai hasrat tersebut. 5. Anda telah menyertai bengkel penghasilan cerpen dan skrip drama yang dianjurkan oleh Pesatuan Bahasa Melayu dan Kebudayaan di sekolah anda. Tulis sebuah cerpen atau skrip drama berdasarkan pengalaman tersebut.

1103/1

SULIT

SULIT

KERTAS SOALAN TAMAT

1103/1

SULIT