Вы находитесь на странице: 1из 4

Arahan : Jawab semua soalan. Tandakan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan.

1. Perkataan nombor bagi 23 070 ialah A. Dua puluh tiga ribu tujuh ratus B. Dua puluh tiga ribu tujuh puluh C. Dua puluh tiga tibu tujuh D. Dua puluh tiga ribu 2. Lapan puluh dua ribu lapan ratus tujuh puluh empat ditulis dalam angka ialah A. 28 784 B. 28 874 C. 82 784 D. 82 874 3. Bundarkan 98 248 kepada ratus yang terdekat. A. 98 000 B. 98 200 C. 98 300 D. 98 250 4. Pilih nombor di tempat kosong dalam angka di bawah : 80 000 + + 600 + 3 A. 80 000 B. 9600 C. 9000 D. 6000 5. 1 10 1 5 x 4 10 1 2

8. 39 000 - 14 895 = A. 24 105 B. 24 115 C. 24 215 D. 25 895 9. Encik Aiman memberi sedekah sebanyak RM 1150 kepada beberapa orang miskin. Jika setiap seorang menerima RM25, berapakah bilangan penerima sedekah itu ? A. 40 B. 44 C. 45 D. 46 10. 3129 - 846 + 84 855 = A. 2283 B. 87 138 C. 87 238 D. 88 830 11. --+----------+----------+----------+----------+1095 1220 x 1470 y Rajah di atas ialah satu garis nombor. Berapakah jumlah kelima-lima nombor itu ? A. 2940 B. 6525 C. 6705 D. 6725 12. Azli ada 4695 biji getah. Dia mencari sebanyak 917 biji lagi. Berapa jumlah biji getah Azli ? A. 5622 B. 5612 C. 5602 D. 4602

Apakah nilai x ? A. 4/10 B. 2/5 C. 3/10 D. 1/5 5. 3003 x 3 = A. 3006 B. 6006

C. 9008 D. 9009

WANG
BILANGAN

RM 100 5

RM 50 3

RM 5 7

50 SEN 11

6. Pecahan bahagian yang berlorek dalam rajah di atas ialah A. 1 B. 1 C. 2 D. 2

13. Cari jumlah wang yang diberikan dalam jadual di atas ? A. RM 580.50 B. RM 628.50 C. RM 690.50 D. RM 720.50 14. ( 628 255 ) x ( 76 38 ) = A. 38 B. 373 C. 12 525 D. 14 174

15. 4643 100 = A. 46.43 B. 464.3 C. 46 430 D. 464 300

22. Antara berikut yang manakah bukan pecahan tak wajar ? A. 5 5 B. 10 2 C. 9 7 D. 6 12

HARI

BILANGAN KENDERAAN

Ahad Isnin Selasa

104 688 198 968 169 475

TAHUN 1997

TAHUN 1998

TAHUN 1999

3017 16. Jadual menunjukkan bilangan kenderaan yang melalui sebatang jalan dalam masa 3 hari tertentu. Cari jumlah kenderaan dalam tempoh tersebut. A. 472 021 B. 473 121 C. 473 131 D. 473 141 17. 410 210 - 265 746 = A. 144 364 B. 144 464 C. 144 564 D. 145 574 18. 768 8 x 12 = A. 96 B. 108 C. 152 D. 1152 19. Sebuah bekas telur boleh mengisi 30 biji telur. Berapakah bekas telur diperlukan untuk mengisi 72 180 biji telur ? A. 246 B. 2072 C. 2406 D. 2460 20. Digit `5 pada nombor manakah yang mempunyai nilai yang terkecil ? A. 413 580 B. 306 359 C. 215 047 D. 153 904 21. Antara berikut yang manakah benar ? A. 0.5 kg = 500 g B. 0.08 kg = 8 g C. 3/10 kg = 30 g D. 55/100 kg = 55 g

6330

3199

23. Jadual di atas menunjukkan bilangan kasut yang dikeluarkan oleh sebuah kilang. Berapakah perbezaan kasut yang dikeluarkan dalam tahun 1998 dan 1999 ? A. 9529 B. 3269 C. 3249 D. 3131 24. Hafiz ada 400 ekor ikan. 56 daripadanya mati. Baki ikan itu dibahagi sama banyak di antara Hafiz dan tiga orang kawannya. Langkah pengiraannya ialah A. 400 - 56 3 B. 400 - 56 3 C. 400 - 56 4 C. 400 - 56 4 25. 78 ribu lebih daripada 759 ialah A. 78 759 B. 8 559 C. 7 559 D. 837 26. 14 kotak dapat mengisi 1008 biji limau. Berapa biji limau dapat diisi dalam 7 kotak yang sama ? A. 14 B. 72 C. 144 D. 504

27. Gaji seorang pekerja kilang ialah RM387. Berapakah jumlah gaji untuk 40 orang pekerja dengan kadar gaji yang sama ? A. RM 15 480 B. RM 14 480 C. RM 13 380 D. RM 12 280

32. 180 biji rambutan hendak dibahagikan kepada 3 orang budak. Zamri mendapat 50 biji dan bakinya dibahagi sama rata antara Ahmad dan Rosli. Langkah mengira ialah : A. 180 - 50 B. 180 - 50 2

9 cm

Q C. 180 - 50 2 5 cm D. 180 - 50 3

R P 22.3 km 16.5 km Q 32.7 km R 33. Rajah menunjukkan 3 tempat P, Q dan R. Encik Azmi memandu keretanya dari P ke R melalui Q dan balik semula ke P. berapa jauhkah Encik Azmi memandu ? A. 65.4 km B. 71.5 km C. 73.7 km D. 79.8 km
HARGA

28. Rajah PQRS di atas ialah sebuah segiempat tepat. Jika luasnya ialah 45 cm , berapakah perimeternya ? A. 28 cm B. 23 cm C. 18 cm D. 14 cm 29. 215 minit = A. 3 jam 15 minit B. 3 jam 25 minit C. 3 jam 35 minit D. 3 jam 45 minit

JENIS BARANG

Jam tangan Kasut Beg

RM 22.00 RM 47.90 RM 32.70

34. 9 liter 9 mililiter = .. liter. A. 9.009 liter B. 9.09 liter C. 9.9 liter D. 99 liter 35. ( 26.45 - 1.3 ) x 200 = A. 2515 B. 2690 C. 5030 D. 5300 36. Cari perimeter rajah di bawah.

30. Jadual di atas menunjukkan barangbarang yang dibeli oleh Afiq. Jika dia membayar RM 120, berapakah bakinya? A. RM 15.70 B. RM 17.40 C. RM 22.60 D. RM 25.40 31. Sebuah bas dipandu sejauh 450 km dalam masa 5 jam. Berapa jauhkah bas itu bergerak dalam masa 2 jam ? A. 90 km B. 100 km C. 180 km D. 200 km

5 cm 6 cm 8 cm

8 cm A. 23 cm B. 32 cm C. 31 cm D. 27 cm

37. 3 - 4 4 7 A. 5 28

C.

7 11

B.

37 28

D.

1 3 39. Pukul berapakah 40 minit selepas waktu di atas ? A. 12.15 C. 10.55 B. 11.55 D. 10.15

38. Cari hasil bahagi 38 175 dengan 13. A. 2936 baki 7 B. 2946 baki 7 C. 2936 baki 5 D. 2963 baki 5

40. Sebanyak 82 800 pohon getah di tanam dalam 80 baris. Berapa pohon getah di tanam dalam setiap baris? A. 1015 C. 1235 B. 1035 D. 1435

http://tatabahasabm.tripod.com