Вы находитесь на странице: 1из 7

NOTES IN MUSIKA (2nd grading) MARIA CESARIA T. MELGAR & MARIA VICTORIA T.

MELGAR
Reference: Musika Grade 6 Text

BANDA - Ay tumutugtog sa mga kasayahan o pagtitipon at tampok sa mga pista, parade, o prusisyon. 3 PANGKAT NG MGA INSTRUMENTO 1. BRASS Instrumentong yari sa tanso, Hugis-kopa ang ihipan ng mga ito at napatutunog sa nais na tono sa pamamagitan ng slides at mga piston na nagpapaikli o nagpapahaba sa tubong dinandaanan ng hanging nagbibigay ng tunog. a. Trumpeta (trumpet) May pinakamataas na tono. May 3 pistong ginagamit sa pagbabago ng tono.

b. Trombone nakapagpapatunog ng ibat ibang tono sa pamamagitan ng pag urong-sulong ng slides nito.

c. French Horn- Nababago ang tono sa pagbabago ng diin ng ihip at paggamit ng mga piston. Itoy may iniikot na tubong labindalawang talampakan ang haba. Nababago ang timbre sa pamamagitan ng pagpasok ng kamay sa maluwang na dulo nito.

d. Tuba ang pinakamalaki at may pinakamababang tono. Dinadala nang nakapaikot sa katawan ng manunugtog.

2.

WOODWIND Nagtataglay ngmga ihipang yari sa maninipis na kawayan na tinatawag na reed. Ang kawayan ay hinuhugis at tinatalian at, upang mapatunog ang instrument, ito ay isinusubo at hinihipan. May mga butas sa katawan na binubuksan at sinasarhan sa pamamagitan ng mga pisada na itinutulak ng mga daliri. a. Plauta (flute) ang ihipan ay isang butas lamang sa gawing dulo nito. Maaaring yari sa kahoy o pilak

Piccolo ang may pinakamataas na tonong plauta.

b. Clarinet May ihipan na isang pirasong reed na nasa dulo ng katawang payat na tubo. May 24 na butas ng nakapagbibigay ng mataas na tono. Kalimitang yari sa kahoy at minsan sa metal o plastic. c. Oboe - May ihipang yari sa dalawang reed (double reed) na pinagtaklob at may maliit na pagitan. May habang 2 talampakan at yari sa kahoy.

d. Bassoon- Nasa tagiliran ang ihipan. May double reed. Kasinlaki ng braso ng tao ang katawan nito at makapal ang tunog.

3. PERKUSYON (PERCUSSION) Mga instrumentong pinapalo, tinatapik, o pinagtatama upang mapatunog. a. Timpani May tiyak na tono. Ang katawan ay bilog at hugis kaserola.May pihitan sa gilid upang mapatunog sa nais na tono. May foot pedal na nakatutulong sa pagbabago ng tono.

b. Tambol (drum)- Pinapalo ng isa o dalawang pamalo. May ibat-ibang uri at laki. Bass Drum- Pinakamalaking tambol na pinapalo ng isa o dalawang pamalo na may ballot.

Snare Drum o Side Drum Maliit at pinapalo ng pares na patpat na kahoy.

c. Pompiyang (cymbals) yari sa tanso. Pinagtatama ang pares upang magbigay ng ingay at matagingting na tunog. Maari ring ibitin o ipatong at saka paluin ng patpat at kahoy.

SEVENTY SIX TROMBONES ang pyesang malimit na ginagamit ng banda dahil sa kanyang masiglang tono at nakaaliw na pagsasalarawan ng mga instrument. Mga Tanong

1. Ano ang tatlong pangkat ng mga instrument ng banda? 2. Anu-anong instrument ang bumubuo sa pangkat ng instrumentong brass? Woodwind? Percussion? 3. Ano ang hugis ng ihipan ng mga instrumentong brass? 4. Ano ang tawag sa ihipan ng mga instrumentong woodwind? 5. Alin-aling instrumentong woodwind ang may ihipang double reed? 6. Aling instrumetong perkusyon ang bukod-tanging may tiyak na tono? 7. Narito ang isang talahanayan ng mga instrumentong napag-aralan. Kopyahin at buuin mo ito sa iyong papel. Ang unang bilang ay ginawa na upang magsilbing halimbawa. INSTRUMENTO HUGIS PARAAN NG URI NG TUNOG PAGTUGTOG Tambol Bilog Pinapalo Mababa Clarinet Trumpet Tuba Cymbals Timpani Bassoon

ANG MGA TUNUGANG D MAYOR at b MENOR Tinatawag na magkaugnay ang mga tunugang ito sapagkat iisang tunugan lamang ang kanilang ginagamit at ang tunugang menor ay binubuo batay sa tunugang mayor.

Iskala ng Tunugang D Mayor ang ngalang pantonong D ay matatagpuan sa unang puwang sa ibaba ng limguhit at I at ang ikalawang bilang o oktabanito ay nasa ikaapat na guhit.

Mapapansin mo na ang pangatlo at pampitong nota sa iskala ay nagtataglay ng sustinido. Hindi na kailangang ulit ulitin ang paglagay ng sustinido . Ipinapakita na lamang ang sustinido sa pamamagitan ng tandang tunugan na nakasulat sag awing unahan ng limguhit.

Pagsulat ng D Mayor

Iskala ng Tunugang b Menor ay nagsisimula sa pangatlong nota pababa mula sa unang nota ng D mayor.

Ang mga sustinido sa b menor ay katulad din ng mga nasa D mayor sapagkat iisa lamang ang tunugan ng mga ito Pagsulat ng b Menor

Mga Tanong: 1. Bakit sinasabing magkaugnay ang mga tunugang D mayor at b menor? Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa? 2. Ilarawan mo sa pisara ang pagbuo n iskala sa D mayor. 3. Ilarawan mo sa pisara ang pagbuo ng iskala sa b menor 4. Ilarawan mo sa pisara ang pagbuo ng iskala sa b menor mula sa D mayor.

ANG ARMONYA SA APAT NA BAHAGING ROUND Armonya- ang pagsasama-sama ng magkakabagay na tono ay nakapagbibigay ng karagdagang ganda at tekstura sa isang awit o tugtugin. Pag-awit ng rounds- isang paraan ng pagsasaarmonya

Paraan ng Pag-awit ng 4 na pangkatang rounds Unang Pangkat Bahagi I Bahagi II Bahagi III Bahagi IV Ikalawang Pangkat Bahagi I Bahagi II Bahagi III Bahagi IV Ikatlong Pangkat Ikaapat na Pangkat

Bahagi I Bahagi II Bahagi III Bahagi IV

Bahagi I Bahagi II Bahagi III Bahagi IV

Are You Sleeping (Round song) Are you sleeping, are you sleeping Brother John, brother john Morning bells are ringing, morning bells are ringing Ding,dong,ding, Ding dong,ding ANG MGA TUNUGANG Eb Mayor at c Menor Iskalang Eb mayor- ang ngalang pantonong E ay matatagpuan sa unang linya ng limguhit at ang oktaba nito ay matatagpuan sa huling puwang sa limguhit. - Bahagi I -Bahagi II -Bahagi III -Bahagi IV

Kung ang ngalang pantono ay ating papalitan ng nota at mga pagitang puwang at linya ay lalagyan din ng mga nota, mabubuo ang iskala sa Eb mayor.

Makikita ang una,ikaapat, ikalima, at ikawalong nota ay nagtataglay ng bimol. Ang sagisag na ito ay maaaring ilipat na lamang sag awing unahan ng limguhit.

Iskalang C menor- tulad ng tunugang b menor, ang tunugang c menor ay binubuo batay sa tunugang mayor nito, ang tunugang Eb mayor. Ito ay nagsisimula sa ikatlong notang pababa mula sa unang nota ng iskalang Eb mayor.

Mga Tanong: 1. Ilang bimol mayroon ang iskala sa tunugang Eb mayor? Sa tunugang c menor? Ipakita sa pisara ang wastong pagsulat ng mga bimol na ito. 2. Saan matatagpuan ang do sa iskala ng tunugang Eb mayor? Ilarawan mo sa pisara ang iskala sa Eb mayor. 3. Paano binubuo ang iskala sa c menor batay sa tunugang Eb mayor? Sa anong nota nagsisimula ito? Iguhit ang iskala sa pisara. ANG PAG-AWIT SA DALAWAHANG TINIG Choral Singing sabayang pag-awit. Binubuo ng ibat-ibang tono ang mga mang-aawit na pinagbagaybagay upang magandang pakinggan. Blending kabagayan ng tinig. - Makakamit sa pamamagitan ng: a. pagsunod sa wastong tono ng awit b. pagbigkas nang sabay-sabay ng mga titik ng awit c. pag-awit nang pantay ang lakas ng bawat tinig.

Ang halimbawa sa ibabaw ay isang koro. Dalawahan ang pagkakasulat ng mga nota sa bahaging koro na nangangahulugang dalawang tinig ang kailangang umawit ng bahaging ito. Ang mga nota sa gawing itaas ng akorde ay nagtataglay ng himig ng awit. Ang tono ng mga notang ito ay mas mataas kaysa sa mga notang nakasulat sag awing ibaba ng akorde. Ang mga nota sa ibaba ang nagsisilbing armonya sa himig.

Interval of thirds o Pagitang tatluhan- ang pagitan ng dalawang nota.