You are on page 1of 37

1.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Annas RA dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: Barangsiapa di waktu pagi mengatakan Audzubillahissamiilalimi minasysyaithonirrojiim akan dibebaskan dari gangguan syetan hingga sore

2. Ubay bin Kaab RA menceritakan, bahwa rosululloh SAW bersabda: Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, tidaklah diturunkan dalam taurat, zabur, Injil, atau Furqon yang sebanding dengan Al-Fatihah. Sesungguhnya ia merupakan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang dianugrahkan kepadaku. (HR Tirmidzi, Hadits Hasan shahih)

3. Diriwayatkan oleh Aththabrani dari Ibnu Masud RA, Nabi SAW bersabda: Barangsiapa membaca 10 ayat: 4 ayat awal Surat Al-Baqoroh, ayat Kursi, dan 2 ayat sesudahnya, serta ayat-ayat terakhir dari Al-Baqoroh tersebut, maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh syetan sampai pagi

4. Dari Al-Qisim b Abd Rahman RA. Dari Nabi SAW. Bahwa Asma Alloh yang Agung itu ada pada tiga surat dalam Al-Quran. Yakni, Surat Al-Baqoroh, Ali Imron, dan dan Surat Toha. Al-Qosim berkata: Kemudian aku mencarinya, maka aku mendapatkan dalam surat AlBaqoroh adalah ayat Kursi, Allohu laa illaha illalloh huwal hayyul qoyyum

Pada Surat Ali Imron adalah ayat Alif Lam Mim, Allohu la ilaha illa huwal hayyul qoyyum Dan Pada surat Toha ayat Waanatil wujuhu lil hayyil qoyyum (HR Al-Hakim)

5. Dari Abu darda RA. Dari Nabi SAW. Bahwa beliau bersabda: Barangsiapa diwaktu pagi atau sore membaca Hasbunalloh (QS AtTaubah:129) tujuh kali, maka Alloh akan mencukupi apa yang diinginkan dari perkara dunia dan akhirat. (HR.Ibnu Sunni dan Ibnu Asakir secara Marfu)

6. Dari Abu Musa Al-Asyari RA. Berkata bahwa Rosululloh SAW. Bersabda: Barangsiapa pada waktu pagi dan sore membaca:Qulidulloha awidurrohman ayyama tadu falahul asmaul husna wala tajhar bisholatika wala tuhofit biha wabtagi baina dzalika sabila maka hatinya tidak akan mati pada hari dan malam itu. (HR. Ad-Dailami dalam kitab Musna AlFirdaus)

7. Dari Muhammad bin Ibrahim AtTaimi dari ayahnya berkata: Pada suatu peperangan Rosululloh SAW. Memberikan nasihat kepada kami agar membaca Afahasibtum annama kholaqnakum (AlMuMinun:115-118), kamipun membacanya, maka kami berhasil memperoleh kemenangan dan keselamatan. (HR. Ibn Sunni, abu Nuaim dan

8. Ibnu Abbas RA. Meriwayatkan, bahwa Rosululloh saw. Bersabda: Barangsiapa ketika pagi membaca Fasubhanallohi hiina tumsuuna. Sampai pada wakadzalika tukhrojun, maka ia akan menemukan apa-apa yang hilang pada hari itu, dan barangsiapa membacanya pada sore hari, ia akan menemukan apa yang hilang pada malamnya. (HR. Abu Daud)

9. Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwa telah bersabda Rosululloh SAW. Barangsiapa membaca Haa miim dalam surah Ghofir, sampai ilaihi masyir, dan ayat kursi, maka akan dipelihara oleh kedua ayat tadi sampai sore, dan barangsiapa membacanya pada sore hari, maka kedua ayat itu akan menjaganya sampai pagi hari. (HR. At-Tirmidzi, Ad-darimi,Ibnu sunni, dan Al- Maruzi)

10. Dari Abu Umamah ra. Bahwa nabi saw. Bersabda: Barangsiapa membaca ayatayat akhir surat Al- Hasyr pada waktu malam ataupun siang. Alloh akan menjamin baginya syurga. (HR. Al-Baihaqi)

11. Dalam Hadits riwayat Abbas ra. Disebutkan bahwa Idza Dzulzilat itu menyamai separo AlQuran (HR. At-Tirmidzi dan AlHakim dari hadits Yaman Bin Mughiroh)

12. Hadits Ibnu Abbas ra. Qulya ayyuhal Kaafiruun itu menyamai seperempat al-Quran (HR. At-Tirmidzi dan AlHakim, ia mengatakan sanadnya shahih)

13. Hadits dari Annas ra. Bahwa rosululloh bersabda kepada salah seorang sahabatnya bukankah bersamamu idza jaaa nashrullohi wal fathu? Sahabat tadi menjawab, ya. Rosululloh saw. Bersabda, ia menyamai seperempat Al-Quran. (HR. At-Tirmidzi)

14. Dari

Abdullah b Hubbaib ra. Rosululloh saw bersabda: Qulhuwallohu ahad dan dua surat perlindungan (Al-Falaq dan Annas) tatkala sore dan pagi hari masing-masing 3x, niscaya ia sudah mencukupi dari segala sesuatu. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai)

15. Dari

Abu hurairah ra. Rosululloh saw. Di pagi hari selalu membaca Asbahna wa asbaha mulkussamawatiwal ardi, dan ketika sore berkata amsaina wa amsal mulku lillah (HR. Ibnu Sunni dan AlBazzar)

16. Dari Ubay bin Kaab ra. Berkata, Ketika pagi hari Rosululloh saw. Mengajarkan kepada kami untuk membaca asbahna ala fitrotil islam. Dan ketika sore hari amsaina dengan doa yang sama..

17.Dari

Ibnu Abbas ra. Ia berkata: telah bersabda Rosululloh saw. Barangsiapa yang membaca tiga kali Allohumma inni asbahtu minka maka wajib bagi Alloh untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepadanya.

18. Dari

Abu Abdullah Bin Ghannam AlBayadi, bahwa rosululloh saw. Bersabda: Barangsiapa ketika pagi membaca Allohumma maa asbaha bii sesungguhnya ia telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan barangsiapa membacanya pada sore hari, maka ia telah menunaikan syukur pada malam harinya. (HR. Abu Dawud, An-NasaI dan

19.

Dari Abdullah Bin Umar bahwasanya Rosululloh saw. Bercerita tentang seorang hamba dari hamba Alloh yang mengatakan: yaa robbi lakal hamdumaka dua malaikat merasa berat dan tidak tahu bagaimana harus mencatat pahalanya kemudian keduanya naik ke langit seraya berkata: Wahai Robb kami, sesungguhnya hamba-Mu telah mengatakan perkataan yang kami tidaktahu bagaimana mencatat pahalanya. Alloh berfirman Apakah yang dikatakan hamba-Ku? Kedua malaikat menjawab: ia mengatakan : Ya Robbi lakal hamdu , maka Alloh SWT berfirman: Catatlah pahalanya sebgaimana yang diucapkan oleh hamba-Ku tadi, sampai ia berjumpa dengan-Ku niscaya Aku akan membalas-Nya. (HR Imam Ahmad, Ibnu Majah)

20. Dari abu Salam seorang Pelayan Rosululloh dalam hadits marfu ia berkata: Saya mendengar Rosululloh saw. Bersabda: Barangsiapa diwaktu pagi dan sore mengatakan, Roditu billahi robba maka Alloh meridhoinya. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-NasaI, dan Al-Hakim)

21. Dari Juwairiyah ra. Nabi SAW. Keluar dari sisinya pagi-pagi untuk sholat subuh di Mesjid, beliau kembali pada waktu Duha, sementara ia masih duduk di sana. Lalu Rosululloh bertanya: Engkau masih duduk sebagaimana ketika aku tinggalkan tadi? Juwairiyah menjawab, Ya. Maka Rosululloh bersabda: Sungguh aku telah mengatakan kepadamu empat kata sebanyak 3x, yang seandainya empat kata itu ditimbang dengan apa saja yang engkau baca sejak tadi tentu akan menyamainya, empat kata itu yakni, Subhanalloh wabihamdihi, adada kholkihi. (HR. Muslim)

22. Dari Utsman Bin Affan ra. Ia berkata: Rosululloh SAW bersabda: Tidaklah seorang hamba setiap pagi dan sore menbaca bismillahilladzi laa yadurru kecuali bahwa tidak ada sesuatu yang membahayakannya. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

23. Dari Abu Musa Al-Asyari ra. Berkata bahwa suatu hari rosulullos SAW. Berhutbah di hadapan kita, seraya bersabda: wahai sekalian manusia takutlah kalian kepada syirik, karena syirik itu lebih lembut dari pada semut. kemudian berkatalah seseorang kepada beliau, bagaimana kita berhati-hati kepadanya wahai Rosululloh, sementara dia lebih lembut daripada semut? Rosululloh bersabda:Katakanlah Allohumma inna naudzubika3x (HR. Ahmad dan Tabrani)

24. Dari abu Hurairah ra. Rosululloh saw. Bersabda: Barangsiapa menjelang sore membaca: Audzu bikalimatillahittaammati min syarri maa kholaq 3x maka tidak akan membahayakan baginya racun yang ada pada malam itu. (HR. Ibnu hibban, dalam kitab sahihnya)

25. Dari abu Said al-Khudriyi ra. Suatu hari Rosululloh SAW. Masuk mesjid, dan menyapa kpd seorang: Mengapa kamu duduk-duduk di mesjid di luar waktu sholat? Abu Umamah menjawab: karena kegalauan hatiku dan utang-utangku wahai Rosululloh. Rosululloh bersabda: bukankah aku sudah mengajari beberapa bacaan, jika kau baca niscaya Alloh akan menghilangkan rasa galau dari dirimu dan melunasi hutang-hutangmu? Abu umamah berkata:Benar wahai Rosululloh Rosululloh bersabda:Ketika pagi dan sore ucapkanlah Allohumma inni audzubika minal hammi wal hazani kemudian aku melakukan perintah tadi kemudian Alloh menghilangkan rasa galau dalam diriku (HR. Abu Dawud)

26. Dari Abdurrahman bin Abu bakrah ra. Dia berkata kepada ayahnya:Wahai ayahku sesungguhnya aku mendengar engkau berdoa Allohumma afinii fii badanii engkau lakukan 3x ketika pagi dan sore hari, sang ayah berkata: Sesungguhnya aku mendengar Rosululloh saw. Berdoa seperti itu, maka akupun ingin mengikuti sunnah beliau. (HR. Abu Dawud)

27. Dari Sayyad bin Aus ra. Nabi SAW. Bersabda: Sayyidul istighfar adalah: Allohumma anta robbi laa ilaaha illa anta kholaqtanii barangsiapa membacanya sore hari dengan yakin akan kandungan maknanya kemudian meninggal pada malam itu maka ia akan masuk syurga. Dan barangsiapa yang membacanya pada pagi hari dengan yakin akan maknanya kemudian meninggal pada siang itu maka ia akan masuk syurga. (HR Bukhari)

28. Dari Zaid ra. Berkata: aku mendengar Rosululloh SAW bersabda: Barangsiapa yang membaca Astaghfirullohalladzi laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyuum Alloh akan mengampuninya walaupun ia lari dari medan peretempuran. (HR. Abu dawud, Tirmidzi dan Al-Hakim. Sahih berdasarkan Bukhari dan Muslim)

29. Dari abu darda ra. Berkata Rosululloh SAW bersabda: Barangsiapa membaca sholawat kepadaku 10x di waktu pagi dan sore maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiyamat. (HR. Thabrani)

30. Dari amru bin Syuaib, dari ayahnya berkata, Barangsiapa bertasbih kepada Alloh 100x ketika pagi hari, dan 100x ketika sore, maka ia seperti orang yang melakukan haji 100x. Barangsiapa bertahmid 100x ketika pagi dan 100x ketika sore, maka ia seperti orang membawa 100 kuda perang untuk berjihad di jalan Alloh. Barang siapa mengucapkan tahlil 100x dipagi hari dan 100x di sore hari, maka ia seperti memerdekakan 100 budak dari anak cucu Ismail. Barangsiapa mengucapkan takbir 100x diwaktu pagi dan 100x di wkt sore, maka Alloh tidak akan memberi seseorang melebihi apa yang diberikan kepadanya kecuali orang itu melakukan hal yang sama atau lebih. (HR. Tirmidzi dan An-Nasai)

31. Dari Abu ayyub ra. Rosululloh SAW. Bersabda: Barangsiapa ketika pagi hari membaca Laa ilaaha illa hu wahdahu laa syarikalahu. 10x, maka Alloh akan mencatat setiap kali itu dengan 10 kebajikan dan menghapus 10 kejelekan. Serta mengangkatnya dengan bacaan tadi 10 derajat. Bacaan tadi bagaikan memerdekakan 10 budak, dan ia bagi pembacanya sebagai senjata bagi permulaan siang sampai menjelang sore. Serta hari itu ia tidak akan mengerjakan pekerjaan yang akan mengalahkannya. Dan barangsiapa membacanya sore hari, maka

32.Dari Juber bin Muthim ra. Berkata: Rosululloh saw. Bersabda: barangsiapa membaca subhanalloh wabihamdika asyhadu pada suatu majlis dzikir, maka bacaan itu seperti stempel yang dicapkan padanya. Dan barangsiapa mengucapkan pada forum iseng, maka bacaan itu sebagai kafarat baginya. (HR. An-NasaI, Al-Hakim, AthThabrani dll)

33. Imam An-Nawawi dalam Kitab Adz-Dzikr berkata: Kami meriwayatkan dalam kitab Hiyatul Auliya. Dari Ali ra Barangsiapa suka mendapatkan timbangan kebajikan yang sempurna, maka hendaklah di akhir majlisnya ia membaca: Subhana robbika robbil izzati amma yasifun

Selamat membaca doa-doa Al-Matsurot pagi dan sore

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh