You are on page 1of 4

Додаток 1

до наказу міську
від 20.09.2012 № 331

Положення про міжшкільний факультатив
І. Загальні положення
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Міжшкільний факультатив є складовою частиною системи
загальної середньої освіти міста.
Міжшкільний факультатив організовуються управлінням освіти
Енергодарської міської ради за участю загальноосвітніх
навчальних закладів міста, один з яких є базовим.
Міжшкільний факультатив покликаний забезпечити:
- реалізацію профільного навчання;
- потребу учнів шкіл міста в додатковому та поглибленому
вивченні предметів;
- раціоналізацію особистісного творчого потенціалу учнів за
індивідуальною траєкторією;
- підготовку випускників для вступу у вузи І-ІV рівня акредитації.
Для створення міжшкільного факультативу використовуються
вакантні години варіативної складової робочих навчальних планів
загальноосвітніх
навчальних закладів міста
за згодою їх
керівників. Передача годин відбувається відповідно до
трьохсторонніх договорів між керівниками закладів та
управлінням освіти.
Загальноосвітні навчальні заклади міста приймають участь у
комплектуванні груп (вивчають запит учнів, збирають заяви,
надають рекомендаційні листи), здійснюють контроль
за
відвідуванням
учнями
міжшкільних
факультативів,
їх
поведінкою і навчальними досягненнями.
Навчання на міжшкільних факультативах для учнів безкоштовне.
Комплектування групи здійснюється на підставі заяв батьків учнів
та рекомендаційних листів закладів освіти до початку навчальних
занять. Зарахування учнів до міжшкільного факультативу може
здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення
комплектування групи).
Наповнюваність груп визначається в залежності від специфіки тієї
чи іншої дисципліни, але не більше 20 учнів у групі.
Науково-методичний центр управління освіти надає викладачам
факультативів
методичну
допомогу
щодо
підвищення
майстерності у роботі з дітьми, які виявляють підвищений інтерес
до вивчення предметів, профільного навчання учнів.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

1.20.
1.21.
1.22.

При комплектуванні груп для вивчення факультативних
курсів не допускається проведення відбіркових іспитів.
Учням, які закінчили факультативний курс, в документах про
освіту може вноситися запис про назву вивченого (их) курсу (ів).
Управлінням освіти визначається базовий загальноосвітній
навчальний заклад.
Координація роботи міжшкільних факультативів здійснюється
відділом шкіл та позашкільних закладів.
Загальне керівництво міжшкільними факультативами покладається
на
директора базової школи. Директор несе відповідальність
за організацію навчального процесу, здійснює керівництво
колективом викладачів.
Базовий загальноосвітній навчальний заклад розміщує групи в
навчальних кабінетах, виділяє робочі місця, надає можливість
користування матеріально-технічним та навчально-методичним
забезпеченням.
Базовий загальноосвітній навчальний заклад встановлює режим
роботи міжшкільних факультативів, правила внутрішнього
розпорядку, складає розклад, подає до управління освіти
установлену звітність.
До викладання у міжшкільних факультативах залучаються
найбільш кваліфіковані педагогічні працівники , які мають
відповідну підготовку.
У базовій школі створюється мала педагогічна рада, у склад якої
входить: директор, заступник директора, викладачі факультативів.
Рішенням малої педагогічної ради визначається перелік
факультативів та здійснюється комплектування груп. Рішення
затверджується наказом управління освіти не пізніше 30 вересня.
Навчально-виховний процес здійснюється в очній формі.
Обсяг
навчального
плану
міжшкільного
факультативу
затверджується наказом управління освіти.
Науково-методичний центр управління освіти
проводить
експертизу
програмного
забезпечення
міжшкільного
факультативу.
ІІ. Організація навально-виховного процесу

2.1. Учасниками міжшкільного факультативу є:

слухачі - учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які
подали заяви батьків (особисті заяви для повнолітніх) та
рекомендаційні листи закладів освіти і зараховані до факультативу
наказом начальника управління освіти;
керівник - вчитель, який залучений до навчально-виховного процесу в
міжшкільному факультативі на міському рівні;

директор та заступник директора базового навчального закладу;

2.2. Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними планами і
адаптованими програмами, розробленими керівниками факультативів,
схваленими методичною радою науково-методичного центру
та
затвердженими начальником управління освіти.
2.3. Навчальний процес відбувається
години, вільні від занять у школі.

у базовому навчальному закладі у

2.4. Тривалість одного заняття у міжшкільному факультативі становить 45
хвилин. Перерва – 10 хвилин після кожного заняття. В один день може
проводитись не більше 4 занять, їх можна проводити парами. Початок і
закінчення занять, інших заходів регламентується розкладом, заняття
проводяться після уроків та в канікулярний час.
2.5. У міжшкільному факультативі навчаються слухачі – учні 10-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів міста, які мають нахили та
здібності, бажають здобувати додаткові знання з предметів.
2.6. Заняття факультативу здійснюється диференційовано
з
використанням різних форм і методів навчання, які сприяють розвитку у
учнів творчої активності.
2.7. Облік роботи факультативу здійснюється у спеціальному журналі.

ІІІ. Кадрове, навчально-методичне та фінансове забезпечення
3.1.Викладацький склад міжшкільного факультативу формується з
найбільш кваліфікованих педагогічних працівників міста, залучених до
роботи з учнями на умовах погодинної оплати.
3.2. Навчально-методичне забезпечення діяльності міжшкільного
факультативу здійснюється шляхом використання матеріально-технічного
оснащення базового навчального закладу та загальноосвітніх навчальних
закладів міста.
3.3. Фінансування міжшкільного факультативу здійснюється у межах
затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених
нормативів за рахунок годин варіативної частини, які передані з резерву
робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.
3.4. Оплата праці керівника міжшкільного факультативу здійснюється
згідно з нормативними документами відповідно до обсягу педагогічного

навантаження,
як
за
фактично
вичитані
години.
3.5. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року можливий у випадку зміни кількості годин за окремою навчальною
програмою, у разі вибуття або зарахування слухачів міжшкільного
факультативу та за згодою керівника факультативу.
ІV. Управління міжшкільним факультативом
4.1. Загальне управління міжшкільним факультативом здійснює
управління освіти.
4.2. Безпосереднє управління та координацію здійснює відділ шкіл та
позашкільних закладів, що
- організовує роботу міжшкільного факультативу;
- вносить пропозиції щодо вдосконалення методів і форм навчальновиховної роботи;
- організовує та здійснює контроль за рівнем та результатами
навчально-виховної роботи;
- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчальновиховного процесу.
4.3 Керівництво
міжшкільним факультативом здійснює директор
базового закладу, який призначається відповідно до чинного законодавства,
та підзвітний управлінню освіти.