UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
CATEDRA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI POLITOLOGIECURRICULUM

la disciplina

SECURITATE INTERNAŢIONALĂAUTOR: Panţa Rodica,
Chişinău 2011

2
I. PRELIMINARII
Cursul presupune studierea conceptului, teoriei, instituţiilor şi importanţei securităţii
internaţionale ca element de bază a relaţiilor internaţionale i prezintă ˩ntr-o concepţie unitară şi
coerentă problematica Iundamentală ˩n domeniul securităţii naţionale integrate celei globale.
Tematica se reIeră la următoarele aspecte: evoluţia conceptelor de securitate; elemente de
doctrină a inIormaţiilor pentru securitate; riscuri de securitate; crima organizată
transIrontalieră şi principalele organizaii de tip maIiot; terorismul internaţional; strategii şi
politici de securitate; organizaţii internaţionale de securitate.
O atenţie sporită se acordă corelaţiei securitate naţională - securitate internaţională şi
instituţiilor abilitate ˩n domeniu. Pentru a Iacilita studierea proceselor şi instituţiilor cursul
presupune diviziunea pe nivele: global, regional şi sub regional.

II. OBIECTIVELE GENERALE/ STANDARD ALE DISCIPLINEI

La nivel de cunoatere i înelegere :
· Să opereze cu principalele noţiuni, termeni şi concepte ale disciplinei;
· Să determine locul şi rolul securităţii internaţionale ˩n contextul globalizării proceselor
politice şi sociale, i impactul politicilor naţionale asupra securităţii internaţionale şi rolul
structurilor specializate ˩n menţinerea securităţii;
· Să identiIice principalele caracteristici ale evoluţiei istorice a securităţii internaţionale;
· Să descrie speciIicul securităţii naţionale şi internaţionale;

La nivel de aplicare:
· Să analizeze noile concepţii ce vizează sIera securitaţii;
· Să identiIice Iactorii ce inIluenţează Ienomenele internaţionale;
· Să depisteze modalităţile de soluţionare a crizelor i conIlictelor internaţionale;
· Să utilizeze adecvat aparatul categorical şi de noţiuni al cursului;
· Să argumenteze ˩n baza literaturii de specialitate poziţia pe care o acceptă ca optimă sau o
respinge personal din diverse motive, obiective şi subiective.

La nivel de integrare:
· Să elaboreze ˩n baza studiilor, eIectuate propuneri privind reIormarea organizaţiilor
internaţionale de securitate;
3
· Să proiecteze ˩n baza cunoştinţelor teoretice acumulate modelul unui sistem ideal de
securitate;
· Să estimeze rolul organizaţiilor internaţionale de securitate ˩n diIerite perioade istorice;
· Să cerceteze ʑ contextul modiIicării conceptului de securitate ˩n perioada post Război Rece;

III. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Tematica i repartizarea orientativă a orelor la prelegeri

NO TEMA FORMA
PREZENTARII
(CLASICA,
INTERACTIVA,
CU FOLOSIREA
NOILOR
TEHNOLGII ETC)
NO DE ORE
1. Introducere CLASICĂ 2
2. Conceptul de securitate: evoluţie i
metodologie.
PREZENTARE
POWERPOINT
2
3. Securitatea ca putere. Studiile strategice i
deIinirea insecurităii.
INTERACTIVĂ 2
4. Securitatea ca pace. ConIlictul i violena
structurală.
PREZENTARE
POWERPOINT
2
5. Securitatea naţională. Vulnerabilităi,
riscuri, ameninări.
INTERACTIVĂ 2
6. Securitatea societală. Noua agendă de
securitate ˩n Europa
CLASICĂ 2
7. Dimensiunea etnico-religioasă a securităţii

PREZENTARE
POWERPOINT
INTERACTIVĂ
2
8. Mediul internaţional de securitate la
˩nceputul secolului XXI
INTERACTIVĂ 2
9. Structuri regionale i subregionale de
securitate.
CLASICĂ 2
10. Securitatea naţională a Republicii Moldova INTERACTIVĂ 2
TOTAL PRELEGERI 20

Tematica i repartizarea orientativă a orelor la seminare
NO TEMA FORMA
PREZENTĂRII
(CLASICĂ,
INTERACTIVĂ,
CU FOLOSIREA
NOILOR
TEHNOLGII ETC)
NO DE ORE
1. Riscul proliIerării i securitatea regională
˩n contextul globalizării
CLASICĂ 2
2. Criminalitatea organizată- implicaii
asupra securităii internaionale.
PREZENTARE
POWERPOINT
2
4
3. Terorismul international - Iorme de
maniIestare si modalităti de combatere
INTERACTIVĂ 2
4. Migraia internaională i dimensiunile
securităii
PREZENTARE
POWERPOINT
2
5. Instituii internaionale de securitate INTERACTIVĂ 2
6. Strategii şi politici de securitate CLASICĂ 2
7. Serviciile de inIormatii i securitate a
statelor
PREZENTARE
POWERPOINT
INTERACTIVĂ
2
8. Securitatea naională a Republicii Moldova INTERACTIVĂ 2
9. Ameninări i riscuri la adresa securităii
naionale a Republicii Moldova
CLASICĂ 2
10. ConIerinţa de totalizare INTERACTIVĂ 2
TOTAL SEMINARE 20

IV. REFERINE BIBLIOGRAFICE:

Bibliografie obligatorie

1. Buzan Barry, Jaap de Wilde, Ole Wˡver, Securitatea. Un nou cadru de analiză,
Bucureşti : CA Publishing, 2010.
2. Buzan Barry, Popoarele, statele şi teama, Chişinău, 2000.
3. Colin S. Gray, Razboiul, pacea i relaiile internaionale. O introducere ˩n istoria
strategică, Iaşi: Polirom, 2010.
4. Dictionar de securitate internaională, Bucureşti: CA Publishing, 2010.
5. Kaldor Mary, Securitate umană, Bucureşti:CA Publishing, 2010.
6. Mearsheimer John J., Tragedia politicii de Ioră. Realismul oIensiv i lupta pentru
putere. Bucureşti 2003
7. Migraţie şi securitate, Bucuresti, 2009.
8. Provocari la adresa securităţii şi strategiei la ˩nceputul secolului XXI, Bucureşti, 2009.

Bibliografie opională

1. BamIord J., Body oI secrets: anatomy oI the ultra-secret National Security Agency Irom
the cold war through the dawn oI a new century. - N.Y.: Doubleday, 2001
2. Bidu Ion, Meridiane de securitate, Bucureşti, 2003
3. Bonciuc S., Securitatea europeană ˩n schimbare., Provocări şi soluţii, Bucureşti, 1995.
4. Dinamica mediului european de securitate, Bucuresti, 2007.
5. Ecobescu Nicolae, European Union Foreign, Security and DeIence Policy, Bucureşti,
2003.
6. George Cristian Maior, Un razboi al minii, Bucureşti: Rao Books, 2010.
7. GriIIits M., Relaţii Internaţionale. Curs Introductiv. Bucureşti, 2003.
8. Hinsley F., Suveranitate, Chişinău, 1998.
9. Măgureanu Virgil, Declinul sau apoteoza puterii? Bucureşti, 2003.
10. Phyllis Bennis, Michel Mouschebeck, Altered states. New York 1993
11. Pierre de Senarclens, La politique internationale, Paris, 2000.
12. Radoi Mireille, Serviciile de inIormaii i decizia politică, Bucureşti, 2003.
13. Securitate şi cooperare ˩n Europa: documente, Bucureşti, 1993.
14. Ungureanu Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate i instituii internaionale, Iaşi:
Polirom, 2010.
15. Wendt Alexander, Organizaţii internaţionale, Iaşi: Polirom, 2011.
5
16. Wright-Neville David , Dictionar de terorism, Bucureşti: CA Publishing, 2010.
17. Белоус Б. На пути к глобальной безопасности // Мировая экономика и междунар.
отношения. - М., 1999. - N 9. - С. 119-123.
18. Богатуров А. Кризис миросистемного регулирования // Междунар. Жизнь. М.,
1993. - N 7. - С. 30-40.
19. Бэттлер А. Контуры мира в первой половине XXI века и чуть далее: (Теория) //
Мировая экономика и междунар. отношения. - М., 2002. - N 1. - С. 73-80.
20. Раймон Арон. Мир и война между народами. Москва 2000
21. Циварев А. О современном этапе строительства системы европейской
безопасности // Мировая экономика и междунар. отношения. - М., 2002. - N 1. - С.
19-23.