Вы находитесь на странице: 1из 17

A

1 Tr-ng
2 Hc k
3 Nm hc
4
5 Thi kha biu gio vin
6 C gi tr t ngy
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Th 2
3

12C2

12C2

12C4

12C4

12C10
12C7
12C6

12C10
12C11
12C6

12C2
12C7
12C6

12C11
12C4

11B1
11B7
12C8

11B1
11B7
12C8

11B3

11B3

Tun Gio
2
2010-2011
20/08/2012

L Th Ngc Lan
inh Th i
Lu Thu Hng
Phan B Hi
L Th Lai
Lng Hng Thanh
H Th Hng
Nguyn Th Hoa
Nguyn Th Thng
Phm Thanh Hi
Trn Th Phng
Trn Hng Trang
Nguyn Th Lin
Trn L Vn Anh
Vng A Khua
Dng Th Thu Hng
Th Hin
Hong Th Thu Dung
Ng Hi Yn
Phm Th Tho
Bi Th Thu Hoa
Bi Th Thu Dng
L Anh Sn
L Thanh Hoa
Mai Th Kim Hu
Trn Th Lan Anh
inh Th Hu
Phm Th Tnh
L Tn M
V Th Thu
ng Th Nguyt
Mai Vn Ph
Sng Bch Thu
Bi Th Hng
An Ngc Tuyn
L Th Hon
Nguyn Th Phng
Mai Th Vn Anh
Trn Th Thm
Bi Trng Minh
Nguyn Th Trang
Lm Ngc Nguyt
Thu Dng

Th 3

11B3
12C9

12C5

11B4
11B5

12C9

11B5

12C6
11B2

11B5

12C2
12C1

12C2
12C1

11B2
12C10

12C7
12C8

12C7

11B8
12C1

12C2
11B2

12C10

12C3
11B5

12C5
12C8

11B3

11B1

12C6
11B3
12C11
12C5

12C4

11B7
12C8

12C9

11B6

12C8

12C10

12C5
11B6
12C4

12C6
11B7
12C9

11B7

11B6

A
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

V Trng Vinh
Bi Th Hng
Nguyn Vn Tm
Nguyn Thu Thanh
Phm Cng Trng
L Th Hng
Nguyn Trng Xun
L Th Thanh Nhn
Phan Th Vn
Nguyn Anh Tun
Nguyn Sn
Phm Thu Dng
Khong Th H
Nguyn Quc Thng
Nguyn Thi Bnh
Nguyn Th Oanh
Trng Thanh T
Nguyn Th Nhung
Nguyn Mnh Hng
Phm Vn Ngc
Trn Th Vn
Nguyn Vn Hng
Phm Th Lin
Nguyn Th Thu Trang
V c Duy
Nguyn Th Hnh
Cao Vn Bng
Nguyn Vn Ninh
Trn Khnh Tng
inh Duy Hng
Nguyn Ngc Ton
Phm Vn Hng
o Tin Mnh
L Vn Nam
Tng Mnh Thng
HOP
Hong Xun Long
HOP
Nguyn Th Thu
HOP
Nguyn Th ng
HOP
Nguyn Phng Tho
Nguyn Th Thanh Loan
Phm Hu Cng

12C10

11B8

11B4

12C11
12C3

11B8

11B1

12C3

11B1

12C1

12C11
12C3

12C11
12C3

12C4

11B1

12C3

12C1
12C7
11B4
12C5

12C1
12C7
11B4
12C5

12C9
11B6
11B2

12C9
11B6
11B2

11B5

11B8

11B8

11B4

11B8

11B2

11B7

11B5

HOP
HOP
HOP
HOP

HOP
HOP
HOP
HOP

HOP
HOP
HOP
HOP

HOP
HOP
HOP
HOP

11B3

11B6

11B4

HOP
HOP

HOP
HOP

Th 3
3

Th 4
3

12C2

12C10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12C2
12C7
12C6

12C4

11B1

11B3

Th 5

12C6

13
14
15
16
17

11B7
12C8

11B8
11B2

12C5

11B8
12C8

11B6

11B6
12C8

11B7
11B2

18
19

11B4
11B5

20
21

11B4
11B5

22
23
24

12C5

12C4
11B5

12C6
11B8

12C7

12C9

12C9

11B4

11B1

11B7

11B1

12C11

11B7
12C5

25
26
27
28

12C4

29
30

12C10

12C3

12C8

31
32

12C3

33

12C2
12C6

12C4

12C3

12C2
11B3
12C10
11B1

11B2
12C7

12C11
12C9

12C1

34
35
36

12C6
11B4

12C9
11B6

37
38
39

12C8
12C1
12C11
11B6
11B8

12C6
12C7
12C10
11B1
11B5

12C2
12C1
12C9
12C5

11B2

11B7

11B2
11B1

12C3
11B3

12C3

12C2
12C1
12C11

12C4

40
41
42
43
44

11B2
11B1

11B4

45
46
47

12C7
11B8

12C11

11B5
12C3
11B2

48

12C5
11B7
12C4

11B8
12C9

12C11
11B6

11B4

12C10

11B5

11B2

12C7

12C5

12C7

12C4

49
50
51
52

11B5

11B3
11B1

12C8
12C1

12C2
11B5

12C1

12C3

53

12C3

54

12C10

55

11B8

56
57
58

11B4
11B7
12C11

59
60
61

11B6
12C2

11B3

12C9

12C8

11B5

12C1

12C6
12C4

12C2

12C6

12C8

12C9

11B2

11B3

12C10

12C2

12C11

12C10
12C3

12C11
12C4
12C6

12C7
11B3

12C9
11B4
12C5

62
63

12C1

11B6
11B1
12C8

64
65
66

12C4

12C5

12C11

12C10

12C7

12C10

67
68

12C3

69

12C8

70

12C6

71
72
73
74

12C9
11B3

12C1
11B7

12C1
11B6
12C5

75

11B3

11B6

11B7
11B4

12C7
12C5

76

11B8

77

11B8

78
79
80
81
82
83

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

HOP

HOP

HOP

HOP

AA

AB

Th 5
3

Th 6
3

12C11

12C11

12C1
12C7

12C1
12C7

11B6
12C5

11B1
11B6
12C5

11B4

11B4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12C1

10
11

Th 7

12C10

12
13

12C3

14

12C3

12C3

15
16
17

11B8
12C9

11B8
12C9

11B8
12C9

11B7
11B2

11B6
11B2

12C5

18
19
20
21
22
23

12C2

11B6
12C11

24
25
26
27

12C11

28

12C4

12C5

29

12C8

30
31

12C10

32

11B7

11B8

33
34
35
36

12C6
12C7

37
38

11B6

39

12C8

12C8

12C9
12C4
11B8

12C10
12C5

12C2
12C7

12C8
11B4
12C9

12C6
12C7
12C11

12C5

12C8
12C1
12C10
12C4

12C3
12C9

11B1

11B5

11B5

11B1

11B2
12C8

40
41
42
43
44

12C1
12C11

12C2
12C3
11B3

12C5

11B2
12C6

45
46

12C6

12C1

12C2

11B3
12C6

12C7
12C1

12C10

12C3
11B3

47
48
49
50
51
52

12C7

12C2
12C5

S
53

12C4

12C3

12C4

12C11

12C9

11B7
11B3
11B8
12C10

AA

AB

54

12C9

55

11B4

12C11

56
57
58

11B3
12C3
12C10

11B4
11B7
12C7
12C5
12C1

12C2

11B4

11B5

59
60
61
62
63

11B4

11B2

11B2

12C4

12C2
12C6
12C1

12C7
12C3
12C4

11B6
11B1
12C5
11B5

12C11

11B7

11B6

11B8

12C10
11B1
12C8

12C10
11B1
12C8
HOP

12C9
12C6
12C8

12C9
12C3
11B5

12C11
11B8
12C10

12C2
12C4
12C6

12C2
12C4
12C6

11B7
11B3

11B7
11B3

HOP

HOP

64
65
66
67
68
69
70

11B1
12C8

71

12C2
12C4
12C6
HOP

72
73
74
75

11B7
11B5
11B2

HOP
12C1

HOP
12C7

11B6

11B5
11B2

11B5

76
77
78
79

11B1

80

11B4

81
82
83

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

11B3

AC

AD

AE

3
4
5
6
7
8
9

Th 7
3

10

12C10

12C1
12C11
12C4

12C1
12C11
12C4

12C3

12C3

11B2

12C9

12C9

12C3

11B2

11B2

12C6

12C2

12C2

11B6

11B4

12C2
11B4
12C11
12C4
11B8

12C7
12C10
12C5

12C7
12C10
12C5

11B7

11B7

11B3

12C6

12C6

11B7

12C8
11B1

12C8
11B1

1
2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

12C1

45
46
47
48
49
50
51
52

AF

AC

AD

AE

11B4

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

12C7
12C5

63
64
65
66
67
68
69
70

11B1
12C8

71
72
73
74

12C9
11B5

75
76
77
78
79
80

11B3

11B3

11B6

11B6

11B8

11B8

11B5

11B5

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

HOP

91
92
93

AF

A
1 Tr-ng
2 Hc k
3 Nm hc
4
5 Thi kha biu gio vin
6 C gi tr t ngy
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Th 2
3

Tun Gio
2
2010-2011
20/08/2012

L Th Ngc Lan
inh Th i
11B11
Lu Thu Hng
Phan B Hi
L Th Lai
Lng Hng Thanh
10A2
H Th Hng
10A8
Nguyn Th Hoa
Nguyn Th Thng 10A10
Phm Thanh Hi
Trn Th Phng
10A4
Trn Hng Trang
10A6
Nguyn Th Lin
Trn L Vn Anh
Vng A Khua
Dng Th Thu Hng
Th Hin
Hong Th Thu Dung
Ng Hi Yn
Phm Th Tho
Bi Th Thu Hoa
Bi Th Thu Dng
L Anh Sn
L Thanh Hoa
Mai Th Kim Hu
Trn Th Lan Anh
inh Th Hu
Phm Th Tnh
L Tn M
V Th Thu
ng Th Nguyt
Mai Vn Ph
Sng Bch Thu
Bi Th Hng
An Ngc Tuyn
L Th Hon
Nguyn Th Phng
Mai Th Vn Anh
11B9
Trn Th Thm
Bi Trng Minh
Nguyn Th Trang
Lm Ngc Nguyt

Th 3

11B11

11B10
10A1
10A5
10A2
10A8

10A2
10A8
10A10

11B9

11B9

10A9

10A4
10A6

10A12

10A12

10A4
10A6

10A7

11B12

HOP
HOP

10A13

10A10

10A3

10A5

10A1

11B10

10A12

10A10
10A4
11B11

10A2

10A7
10A1

10A8
10A3

10A3

10A11

11B11
10A5
10A12

10A13
10A1

10A6
10A2

A
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Thu Dng
V Trng Vinh
Bi Th Hng
Nguyn Vn Tm
Nguyn Thu Thanh 10A12
Phm Cng Trng
L Th Hng
Nguyn Trng Xun
L Th Thanh Nhn
Phan Th Vn
Nguyn Anh Tun
Nguyn Sn
10A11
Phm Thu Dng
Khong Th H
Nguyn Quc Thng 11B10
Nguyn Thi Bnh
Nguyn Th Oanh
Trng Thanh T
Nguyn Th Nhung 10A3
Nguyn Mnh Hng
Phm Vn Ngc
Trn Th Vn
Nguyn Vn Hng
Phm Th Lin
11B12
Nguyn Th Thu Trang10A1
V c Duy
10A7
Nguyn Th Hnh
10A5
Cao Vn Bng
Nguyn Vn Ninh
Trn Khnh Tng
inh Duy Hng
Nguyn Ngc Ton
Phm Vn Hng
o Tin Mnh
L Vn Nam
Tng Mnh Thng
Hong Xun Long
Nguyn Th Thu
Nguyn Th ng
Nguyn Phng Tho 10A13
Nguyn Th Thanh Loan
10A9
Phm Hu Cng

11B12
10A13
10A11

11B9
10A9

10A3

11B9

10A6

10A6
11B12

10A4

11B12
10A7

10A10

10A5
10A7

10A11

10A10

10A11

10A11

11B11
11B12
10A1
10A7
10A5

10A9
10A13
11B10

11B9
10A8

10A9
10A13
11B10

11B10

10A2

10A12

10A9

10A8
HOP
HOP

10A4

11B11

10A3

Th 3
3

Th 4
3

11B10

11B11

10A5

10A7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Th 5

10

11B11

11
12

HOP

13
14
15

10A8

16
17

11B9

18

10A9

11B9

19

11B12

20
21

10A13

10A12
HOP
HOP

22
23
24

10A2

10A5

10A9

10A10
10A12
10A1

10A11
10A4

11B9
11B11

11B10
11B12

25
26

HOP
HOP
10A2

10A10
10A11

10A1
10A4

10A5

27
28
29
30

10A6
10A2

31
32

10A2

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

10A1
10A7
10A10

10A3
10A13
10A8
10A6

43

10A9
11B9
10A5
10A2
10A4

11B12

10A11
10A10

11B10
10A4

10A3
11B9
10A7

10A3
10A13
10A11
10A10

10A9
10A1
10A8
10A6
10A4

44
45
46
47
48
49
50
51

10A8
10A3

10A9
10A5

10A13
10A5

10A12

11B10

11B11

10A7
10A2

10A1
10A6

10A1
10A7

10A4
10A8

10A4

10A13

10A6

10A12

10A3

10A9

52
53
54
55
56
57
58
59
60

10A12

10A13

61
62
63

11B10

10A11

10A8

11B10

64
65
66

11B11

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

HOP
HOP
HOP
HOP
HOP
HOP
HOP
HOP
HOP
HOP
HOP
HOP

10A2
10A11

11B11

11B11

11B12
10A8

10A1
10A6
11B10

11B9

11B12

10A7
10A12

10A10

80
81
82

10A5

10A3

HOP

83
84
85

11B9

86
87

10A10

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

10A7
11B12

HOP

HOP
HOP

88
89
90
91
92
93

10A6

10A9
10A12

11B12
10A13

10A3
10A11

AA

AB

Th 5
3

Th 6
3

11B11

11B10

11B10
10A1

11B10
10A1

10A5

10A5

10A3

10A3

10A11

10A11

10A9

10A9

11B12
10A13

11B12
10A13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Th 7

10
11
12
13
14

10A3

15
16
17
18

10A11

10A10

10A12

10A13

10A10

11B9

19

11B12

20
21

HOP
HOP

22
23
24
25
26

10A7
10A10

10A8
10A6

11B10

10A1

10A11
10A8

HOP
HOP
10A2
10A12

10A7

27

11B10

28
29

10A7

30
31
32

10A7

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

11B9
10A5
10A2
11B12

11B10
10A7
10A12

11B11

10A9
11B10
10A7
10A4

10A8
10A2
11B12

11B11
10A5
10A6

44

10A1

10A13
10A11

10A12

10A12

10A11
10A10

11B11

HOP

HOP

45
46
47
48

11B10

11B12
10A1

11B12

11B9
10A4

10A11

10A6
10A2

10A2

10A3

49
50
51

10A7
10A3

AA

AB

52

11B9

53

11B12

11B11

54

10A11

55
56

10A9

10A13

10A1

10A8
10A3

10A9

10A10

10A12
10A5

57

HOP

58

HOP

59
60

10A6

61
62
63

10A1
10A8

10A2
11B9
10A3
11B11

10A2

10A13

10A1
10A8

10A3
11B11

10A12
11B9
10A9
11B10

10A5

10A4
11B12

10A10

10A5
10A10
10A11

10A7

10A2

10A2

11B11

11B11

11B9
10A8
10A6
10A4

11B9
10A8
10A6
10A4

HOP

HOP
HOP

64
65

11B9

66
67
68
69

10A3

70
71
72
73
74

11B9

75

10A9

76
77
78

10A13
10A4

10A5

HOP

HOP

10A10
10A12

10A10
10A12

10A7
10A4

10A13
11B10

10A9
10A6
10A5

HOP

HOP

10A4
HOP

10A1
HOP

79
80
81
82

HOP

83
84
85

HOP

HOP

HOP

10A13
10A6
HOP

86
87

11B11

HOP

HOP

88
89
90
91
92
93

10A4
11B12

10A6

10A9
10A8

AC

AD

AE

3
4
5
6
7
8
9

Th 7
3

10

HOP

HOP

HOP

HOP
10A7

HOP
10A7
10A2

HOP

1
2

11
12
13
14
15

10A2

16
17
18

10A11

19
20
21
22

HOP

10A4
10A6
HOP
11B9
10A8

10A4
10A6
HOP
HOP
11B9
10A8

11B11
10A12
10A5

11B11
10A12
10A5

HOP

10A7
HOP

10A9

10A9

HOP
HOP

HOP
HOP

10A10

10A10

HOP

HOP

23
24
25
26
27
28

11B9

29
30

10A2

31
32
33

10A3

34
35

HOP

36
37
38
39
40
41
42

10A13
10A8
10A6

43
44
45

HOP
HOP

46
47

10A9

48
49
50
51

HOP

AF

AC

AD

AE

HOP
HOP
HOP
10A4
HOP
10A1
11B11

HOP
HOP
HOP

HOP
HOP
HOP

HOP

HOP

HOP

HOP
11B12

HOP
11B12

HOP

HOP

HOP

HOP

10A3
HOP

10A3
HOP

10A1

10A1

HOP

HOP

HOP

HOP
HOP

HOP

HOP

10A11
11B10

10A11
11B10

10A13

10A13

52
53

11B10

54
55

10A5

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

11B12

76
77
78

10A10
10A12

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

AF

GV CHO C CA SNG

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

PHN CNG GIO VIN CHO C THEO CA - NM HC 2012-2013

TRNG THPT TUN GIO

O I

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

H v tn

L Th Hng
Vt l
L Thu Hon
Ha sinh
Nguyn Trng Xun
Vt l
Phan B Hi
Vn
Phm Vn Ngc
Ton
Nguyn Quc Thng
L
L Th Ngc Lan
Vn
inh Th i
Vn
Lu Thu Hng
Vn
L Th Lai
Vn
Nguyn Th Hoa
Vn
Hong Th Thu Dung S,a,GD
Nguyn Th Lin
S,a,GD
Trn L Vn Anh
S,a,GD
Bi Th Thu Dng
S,a,GD
Nguyn Th Thanh LoanS,a,GD
L Anh Sn
S,a,GD
H ng
S,a,GD
inh Th Hu
Ngoi
Phm Th Tnh
Ngoi
Bi Th Hng
Ngoi
L Tn M
Ngoi
Lm Ngc Nguyt
Ha sinh
An Ngc Tuyn
Ha sinh
Nguyn Th Phng
Ha sinh
Ng Th Thanh Mn
Ha sinh
Thu Dng
Ha sinh
V Tr ng Vinh
Ha sinh
Phan Th Vn
Vt l
L Th Tuyt
Vt l
Nguyn nh Sn
Vt l
Nguyn Thi Bnh
Vt l
Ph
ng
Vt l
Nguyn Th Oanh
Ton
Trng Thanh T
Ton
Trn Th Vn
Ton
Nguyn Vn Hng
Ton
Phm Th Lin
Ton
Nguyn Vn Ninh
Tin - TD
Phm Quang Hng
Tin - TD
Nguyn Th ng
Tin - TD
Phm Hu Cng
Tin - TD
Hong Xun Long
Tin - TD
inh Duy Hng
Tin - TD

50
51
52

GV CHO C CA CHIU
Ghi ch
HTr
P.HTr
P.HTr
P.HTr
BT
PBT
TTr

CTC
TTr
Ngh CTS

TTr

TTr
TK

TTr

Hc CH
Ngh C TS

TTr
Hc CH

TTr

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

H v tn

L Thu Hon
Nguyn Trng Xun
Phan B Hi
Phm Vn Ngc
Nguyn Quc Thng
Lng Hng Thanh
Nguyn Th Thng
Phm Thanh Hi
Trn Th Phng
Trn Hng Trang
Mai Th Kim Hu
Nguyn Phng Tho
Dng Th Thu Hng
Th Hin
Phm Th Tho
Bi Th Thu Hoa
Bi Th Thu Dng

Ha, sinh
Vt l
Vn
Ton
Vt l
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
S, a,GD
S, a,GD
S, a,GD
S, a,GD
S, a,GD
S, a,GD
S, a,GD
i Y n
S, a,GD
V Th Thu
Ngoi
ng Th Nguyt
Ngoi
Mai Vn Ph
Ngoi
Sng Bch Thu
Ngoi
Trn Th Thm
Ha, sinh,
Nguyn Vn Tm
Ha, sinh,
Nguyn Thu Thanh
Ha, sinh,
L Vn Minh
Ha, sinh,
Trn Vn Long
Ha, sinh,
inh Th Quyn
Ha, sinh,
Nguyn Anh Tun
Vt l
L Thanh Nhn
Vt l
Tuyt
Vt l

Vt l
Tr n tr ng Ngh a
Vt l
Ng Th Tho
Vt l
Nguyn Th Thu Trang Ton
Nguyn Th Nhung
Ton
V Anh Duy
Ton
Nguyn Th Hnh
Ton
Nguy n Anh Qun
Ton
Nguy n Th Ng t
Ton
Nguyn Th Thanh Hoa Ton
Nguyn Th Thu
Tin - TD
Nguyn Ngc Ton
Tin - TD
o Tin Mnh
Tin - TD
L Vn Nam
Tin - TD
Tng Mnh Thng
Tin - TD
Trn Khnh Tng
Tin - TD

Ghi ch
P.HTr
P.HTr
P.HTr
BT
PBT
TP
Ngh CTS

Kim tra GV t

Ngh CTS

Kim tra GV t

Kim tra GV t
Ngh CTS

TP

TP

CT Bi

TP

53
54
55

Lu :

Cc /c t trng, t ph qun l nhc nh GV ca t tham gia cho c y , nghim tc


Ban gim hiu: /c L Hon qun l, nhc nh GV ca sng; /c P Hi ca chiu.

56
57

Tun gio, thng 9 nm 2012

58

Hiu trng

59
60
61

L th Hng

Оценить