Вы находитесь на странице: 1из 6

1.

Pojam krivicno procesnog prava -skup pravnih propisa kojima se odreuju procesne radnje, njihova forma i unutranja vrijednost i odreuju procesni subjekti kao vrioci tih radnji i njihov pravni poloaj. 2. Naela -SU PRAVILA, PRINCIPI KOJIH SE PRIDRAVAJU KRIVINO PROCESNI SUBJEKTI, STRANKE U SVIM FAZAMA KRIVINOG POSTUPKA, A U INTERESU TO KVALITETNIJEG, I PRAVNO ZASNOVANOG POSTUPKA. 1. Naelo oficijelnosti KP ex oficio. Tuilac zapoinje i preduzima gonjenje po slubenoj dunosti u interesu drutva. Jedino je tuiocu povjereno gonjenje uinilaca krivinih djela, i on iskljuivo po sopstvenoj inicijativi to ini. Djelimini izuzetak je gonjenje po prijedlogu otedenog, koji u sutini samo daje prijedlog tuiocu. 2. Naelo Legaliteta i oportuniteta KP tuilac mora preduzeti krivino gonjenje kada se ispune prvni ili stvarni razlozi, uslovi. Suprotno naelu legaliteta je naelo OPORTUNITETA kad tuilac nede preduzeti krivino gonjenje, (sluajevi predvieni zakonom kada tuilac ocjeni nepotrebnim krivino gonjenje) 3. Naelo akuzatornosti optube pravo tuioca da pokrene istragu za krivina djela kada postoje OSNOVI SUMNJE, te da podie optunicu za postojanje OSNOVANE SUMNJE 4. Naelo kontradiktornosti mogudnost svih subjekata, stranaka u kpp da iznesu svoje navode i argumente, kao i da se izjasne o navodima suprotne strane, prije no to sud donese konanu odluku.

5. Naelo utvrivanja materijalne istine (ISTINA JE SUBJEKTIVNI IZRAZ OBJEKTIVNE STVARNOSTI U SVJESTI ONOG KOJE IZNOSI)Sudska odluka se mora zasnivati na istinito utvrenom injeninom stanju. Sud je obavezan da sa istom panjom utvrdi injenice kojima se tereti, kao i koje idu u prilog optuenom. Ova obaveza vai i za istranu fazu (policija, tuilac). 6. Naelo slobodne ocjene dokaza Do istine se dolazi principom SLOBODNE OCJENE DOKAZA. Sud ocjenjuje izvedene dokaze slobodnom loginom i psiholokom analizom. Naelo se primjenjuje tokom cijelog toka krivinog postupka. Sud navodi ta je i zbog ega dokazano,kao i ta i zbog ega nije dokazano. 7. Naelo neposrednosti - dokazi se izvode neposredno pred sudom, tj. tako da sud ulno stekne utisak o cjelokupnom procesnom materijalu na kome de se zasnivati odluka.

(ispitivanje stranaka, itanje zapisnika, predoavanje dokaza injenica idr). Problem neposrednosti postoji u odreenim sluajevima. 8. Naelo usmenosti bitnost usmenog iznoenja svih relevantnih injenica i od strane svih uesnika kp. (itanje izjava, zapisnika, idr). 9. Naelo pravinog suenja- pravinost je kompleks prava svih procesnih subjekata (pravo na nepristrasno, pravino suenje, (DA NIKO NEVIN NE BUDE OSUEN, A DA SE KRIVCU IZREKNE ZASLUENA KAZNA). 10. Naelo pretpostavke nevinosti (in dubio proreo) Jedno od osnovnih naela. Niko se ne smatra krivim dok ne bude pravosnanom presudom osuen od strane nadlenog suda. Pravo osumnjienog da se brani (svim sredstvima propisane odbrane (dutanje, ne iznoenje istine). Teret dokazivanja je na tuiocu. IN DUBIO PROREO U SLUAJU SUMNJE U KORIST OPTUNOG. 11. Naelo ne bis in idem ZABRANA PONOVNOG SUENJA U ISTOJ KRIVINOJ STVARI. Ponavaljanje kp samo u skladu o ponavljanju kp kao vanredni pravni lijek. 12. Naelo upotrebe jezika i pisma Ravnopravnost upotrebe jezika, pisma je univerzalno ljudsko pravo (u BiH ravnopravnost sva tri pisma, jezika). Strancima se obezbjeuje prevodilac. 13. Naelo javnosti Javnost je ustavno naelo, kojim se postie potpuna demokratska, politika kontrola suenja. Iskljuenje javnosti je predviena zakonom. Prisustvo graana je opta javnost, a stranaka stranaka javnost NADLEZNOST I ORGANIZACIJA SUDOVA : Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom. Osnivanjem Suda BIH omogudeno je pruanje sudske zatite u stavrima koje spadaju pod nadlenost drave BiH. Optinski sudovi u FBiH ( u RS osnovni sudovi), a nadleni su da sprovode samo prvostepeni krivini psotupak za krivina djela odreene teine. Ovi sudovi osnivaju se za jednu ili vie optina u BiH, RS. Sudije osnovnog suda bira Visoko sudsko i tuilako vjede BiH. Kantonalni (u RS okruni sudovi) sude u prvom stepenu za krivina djela iz svoje stvarne nadlenosti i u drugom stepenu po albama stranaka na presude osnovnog suda. Kantonalni se zasnivaju za podruje jednog kantona , a okruni za podruje dva ili vie osnovnih sudova. Sudije ova dva suda bira Visoko sudsko i tuilako vjede BiH. Apelacioni sud BiH je sud drugog stepena u odnosu na Osnovni sud BDBIH. Vrhovni sud FBiH i Vrhovni sud RS su sudovi trede instance i odluuju o albama drugostepenih presuda kantonalnih/okrunih sudova, kad je takva alba izuzetno dozvoljena i obavljaju druge poslove odreene zakonom. Sudije bira Visoko sudsko i tuilako vjede BiH.

Za svako krivicne djelo za koje se moze izreci kazna do 10 god postupak se vodi na osnovnom sudu a preko 10 I vise god nadlezan je okruzni sud . ORGANIZIACIJA I NADLEZNOST TUZILASTVA : Osnovna uloga tuzilastva je da dodje do saznanja za krivicne djelo , za isto krivicne djelo pribavi materijalne dokaze , I da iste dokaze sprovede u predistraznom postupku pred nadleznim sudom I da uz pomoc izvedenih dokaza otkriije ucinioca krivicog djela I da dokaze njegovu krivicu. Prava i dunosti tuioca Tuilac je stranka u krivinom postupku, ali i dravni organ, sa zadatkom da goni uinioce krivinih djela Osnovno pravo i dunost tuioca je otkrivanje i gonjenje poinioca krivinog djela. Odgovornost tuioca podrazumjeva njegovo angaovanje u ranoj fazi kriv. postupka. Obaveze su: odmah po saznanju da postoji sumnja da je uinjeno kriv. djelo sprovede istragu. radi na pronalasku osumnjienog, rukovodi i nadzire istragu. Sprovede istragu u skaldu sa zakonom, daje imunitet u skladu sa zakonom, zahtjeva dostavljanje informacije od strane dravnih organa, izdaje pozive i naredbe, naredi ovlatenom sl. licu da izvri naredbu, predlae izdavanje kaznenog naloga, podie i zastupa optunicu pred sudom, podnosi pravne lijekove, obavlja i dr. poslove predviene zakonom POSEBNE ISTRAZNE MJERE I RADNJE : Se primjenjuju same onda kada nije moguce na drugaciji nacin pribaviti materijalni dokaz ali samo za najteze oblike krivicne djela (terorizam, org. vidovi kriminaliteta krivotvorenje novcanica Posebne istrazne mjere I radnje su : Nadzor I tehnicko snimanje telekomunikacija Pristup kompijuterskim sistemima Nadzor I tehnicko snimanje prostorija Tajno pracenje I tehnicko snimanje lica I predemeta u vezi sa njim Simulirani I kontorlisani otkup predmeta I simulirano davanje otkupnine Nadzirni prevoz I isporuka predmeta krivcinog djela

Same na zahtjev tuziocu , sudija za prethodni postupak odobrava posebne istrazne mjere I radnje ZAVRSNE RIJECI NA GLAVNOM PRETRESU :

Zavrne rijei : Po zavrenom dokaznom postupku, predsednik veda daje re strankama, otedenom i braniocu. Prvo govori tuilac, zatim otedeni, branilac, pa optueni. Tuilac i otedeni imaju pravo da odgovore na odbranu, a branilac, odnosno optueni, da se osvrne na te odgovore. Poslednja re uvek pripada optuenom. Re stranaka, branioca i otedenog ne moe se ograniiti na odreeno vreme. Predsednik veda moe, po prethodnoj opomeni prekinuti lice koje u svojoj rei vrea Poetak glavnog pretresa Glavni pretres poinje itanjem optunice. Optunicu i privatnu tubu po pravilu itaju ovladeni tuioci. Meutim, ukoliko je otunicu podneo otedeni subsidijarni tuilac ili privatni tuilac, predsjednik vijeda moe, umjesto itanje, usmjeno izloiti sadrinu optunice, s tim to de se dati pravo pravo ovladenom ili privatnom tuiocu da dopune izlaganje predsjednika vijeda. Ako je otedeni prisutan, moe obrazloiti imovinskopravni zahtev, a ako nije prisutan, njegov predlog de proitati predsednik veda. Poto je optunica ili privatna tuba proitana ili je usmeno izloen njihov sadraj, predsednik veda upitade optuenog da li je razumeo optubu. Ako se predsednik veda uveri da optueni nije razumeo optubu, ponovo de mu izloiti njenu sadrinu na nain da je optueni najlake moe razumeti. RADNJE DOKAZIVANJA : Dokazna sredstva mozemo da svedemo na osam klasicnih: 1. pretresanje stana, prostorija i lica; 2. privremeno oduzimanje predmeta i imovine (izdavanje potvrde je bitno o oduzimanja i potpisuje se lice koje oduzima i od kojeg se oduzima , i svi predmeti koji se oduzmu salje se u depozit nadleznog suda) 3. postupak sa sumnjivim stvarima; 4. ispitivanje osumnjicenog; (se vrsii iskljucivo u sl. Prostorijama, prisustvuje ovlasteno sl. Lice, zapisnicar, osumnjiceno lice, uz mogucnost biranja branioca koje takodje moze da prisustvuje ) 5. saslusanje svjedoka; 6. uvidaj i rekonstrukcija dogadaja; 7. vjestacenje ( da se postave odredjena pitanja koja su bitna za dokazivanje) 8. isprave 9. indicije, kao najvaznije i najcesce koriscene radnje dokazivanja. (pocetne cinjenice i pocetna saznanja ) Pretresanje stana , prostorija i lica : Sa naredbom suda naredba suda na osnovu inicijative, prijedlog policije, tuioca I ona moze biti u usmenom(da bi se sprjecilo otudjivanje predmeta krivicnog djela , npr telefonom) i pismenoj(kada se otkuca zahtjev za izdavanje naredba i posalje se licu) formi

Bez naredbe ako dralac stana to eli, ako neko zove u pomod, ako je potrebno uhvatiti izvrioca kd koji je na kd zateen, radi bezbjednosti ljudi i imovine, ako se nalazi lice koje se odlukom suda ima pritvoriti, ako se lice ima prinudno dovesti, ako se u stanu sklonilo lice koje se goni. Kod lica je bitno da muskarac ne moze pretresati zensku osobu i obrnuto , i prilikom prtresanja ne smiju se prekrsiti ljudska i moralna prava PREDMET DOKAZIVANJA : su cinjenice koje su relevantne za donosenje sudske odluke o predmetu krivicnog postupka , i imaju direktan krivicnopravni znacaj ako se njima rjesavaju pitanja kriv. djela PRIZNAVANJE KRIVICE Kada lice u samim sluzbenim prostorijama prizna da je pocinio krivicno djelo i to isto potvrdio na glavnom pretresu . Sud nakon priznanja razmatra zbog cega je izvrseno krivicno djelo , da li zbog prib avljanja protivpravne imovinske koristi ili iz drugih razloga i bitno je da se utvrde olaksavajuce i otezavajuce okolnosti. SUBJEKTI KPP-A : Krivinoprocesni subjekti su procesno sposobna fizika i pravna lica koja na osnovu zakonom predvienih prava i dunosti u krivinom postupku, preduzimanjem odreenih radnji, stupaju u krivinoprocesni odnos, odnosno doprinose ostvarenju krivinoprocesnog zadatka Vrste procesnih subjekata Procesni subjekti su samo ona lica koja su neophodna da bi se mogao zasnovati, tei i okonati krivinoprocesni odnos. Glavni ili osnovni procesni subjekti su: Sud (kao samostalni i nezavisni dravni organ), Tuilac (koji vri funkciju krivinog gonjenja) i Osumnjieni, odnosno optueni koji vri funkciju odbrane.

Tuilac i osumnjieni, odnosno optueni su procesne stranke, tako da su glavni procesni subjekti sud i stranke. Osim glavnih subjekata krivinog procesnog odnosa (sud, tuilac i osumnjieni, odnosno optueni), postoje i sporedni procesni subjekti koji imaju odreena i ograniena ovlaenja u krivinom postupku. Tu spadaju:

Oteeni, koji se javlja na strani tuioca, bez obzira na to da li mu pripada imovinskopravni zahtjev, Pravno ili fiziko lice, prema kojem treba izrei mjeru bezbjednosti oduzimanja imovinske koristi (na strani osumnjienog, odnosno optuenog) i Organ starateljstva u postupku prema maloljetnicima (na strani suda).