Вы находитесь на странице: 1из 167

Na osnovu lana 15. Zakona o unutranjim poslovima Kantona Sarajevo (Slubene novine Kantona Sarajevo, br.

22/00 Preieni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02), lana 52. stav 1. taka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj 35/05) i Uredbe o naelima za utvrivanje unutranje organizacije kantonalnih, gradskih i opinskih organa uprave i upravnih organizacija (Slubene novine Kantona Sarajevo, br. 36/06), ministar unutranjih poslova Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, d o n o s i

PRAVILNIK
o unutranjoj organizaciji Ministarstva unutranjih poslova Kantona Sarajevo

DIO PRVI - OPTE ODREDBE lan 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom utvruje se unutranja organizacija, vrste i nadlenost organizacionih jedinica u Ministarstvu unutranjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova, brojem izvrilaca, uslovima u pogledu ina, strune spreme, radnog iskustva, stepenom sloenosti poslova kao i drugim uslovima za rad na odreenom radnom mjestu, rukovoenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama u sastavu Ministarstva, ovlatenja u rukovoenju i odgovornost za rad, struni kolegij i radna tijela u Ministarstvu, saradnja u vrenju poslova i zadataka, programiranje i planiranje rada, radni odnosi i disciplinska odgovornost, vrste ovlatenja, transparentnost u radu i druga pitanja u vezi organizacije i rada Ministarstva. lan 2. (Ravnopravnost spolova) Gramatika terminologija korienja mukog roda ili enskog roda u ovom Pravilniku podrazumijeva ukljuivanje oba roda.

lan 3. (Ured za pritube javnosti) U sklopu Ministarstva formiran je Ured za pritube javnosti u Ministarstvu unutranjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ured) iji je rad regulisan Uredbom o Uredu za pritube javnosti u Ministarstvu unutranjih poslova Kantona Sarajevo.

DIO DRUGI - UNUTRANJA ORGANIZACIJA, VRSTE I NADLENOST ORGANIZACIONIH JEDINICA U MINISTARSTVU lan 4. (Osnovne organizacione jedinice) Poslovi iz nadlenosti Ministarstva vre se u okviru slijedeih osnovnih organizacionih jedinica: a) b) c) Kabinet ministra, Uprava policije i Uprava administracije i podrke. POGLAVLJE I KABINET MINISTRA lan 5. (Nadlenosti Kabineta ministra) Kabinet ministra, u okviru svojih nadlenosti, obavlja slijedee poslove i zadatke: organizuje i uestvuje u izradi Programa i Izvjetaja o radu Ministarstva i prati realizaciju Programa; prati realizaciju zadataka u oblasti unutranjih poslova koji proistiu iz Programa rada Ministarstva; izrauje i uestvuje u izradi materijala u oblasti unutranjih poslova za potrebe Ministarstva, te prati i prouava materijale o pitanjima iz nadlenosti Ministarstva i o tome informie ministra; vri pripreme za odravanje sjednica Strunog kolegija i stara se o provoenju njegovih zakljuaka; priprema analitiko-informativne materijale iz djelokruga rada Kabineta ministra; vri i organizuje poslove u vezi sa obavljanjem funkcije ministra i ostvarivanjem javnosti rada u Ministarstvu, te sarauje sa slubama za informisanje i predstavnicima sredstava javnog informisanja; vri pripreme za odravanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje i dri ministar, vri poslove prijema i obrade pote upuene ministru; stara se o dokumentima i materijalima koji se dostavljaju ministru, vri odreene poslove protokola; ostvaruje potrebnu saradnju sa upravama Ministarstva i drugim organizacijama u vezi sa izvravanjem poslova iz djelokruga rada Kabineta ministra. POGLAVLJE II UPRAVA POLICIJE lan 6. (Nadlenosti Uprave policije) Uprava policije vri upravne, strune i druge poslove i zadatke na podruju Kantona Sarajevo koji se odnose na:

a)

provoenje Ustava i zakona Kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine u oblasti unutranjih poslova, b) poslove i zadatke policije, osim poslova koji su u nadlenosti Federalnog ministarstva unutranjih poslova, a naroito: zatitu ivota i line sigurnosti ljudi, zatitu imovine, sprjeavanje i otkrivanje krivinih djela, pronalaenje i hvatanje poinilaca krivinih djela i njihovo privoenje nadlenim organima u sluajevima kada to nije u nadlenosti sudske policije, odravanje javnog reda i mira, vrenje nadzora nad radom agencija za zatitu ljudi i imovine, vrenje kriminalistiko-tehnikih i forenzikih poslova, kontrolu i regulisanje

saobraaja na putevima i drugim oblastima saobraaja, pruanje pomoi radi otklanjanja posljedica u sluaju opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama i dr. c)poslovi i zadaci policije koje Ministarstvu povjeri Federalno ministarstvo unutranjih poslova, d) osiguranje odreenih linosti Kantona i e)poslovi i zadaci u vezi sa nabavkom, posjedovanjem i noenjem oruja i municije. lan 7. (Unutranje organizacione jedinice Uprave policije) Unutranje organizacione jedinice Uprave policije su: Ured policijskog komesara, Sektor uniformisane policije, c) Sektor kriminalistike policije, d) Sektor za pravne, kadrovske, logistike poslove i edukaciju, e) policijske uprave. lan 8. (Sastav unutranjih organizacionih jedinica Uprave policije) (1) Ured policijskog komesara sastoji se od: a) Jedinica za profesionalne standarde u ijem sastavu su: 1) Odjeljenje za unutranju kontrolu 2) Odjeljenje za razvoj naela i zatitu tajnih podataka b) Odsjek za odnose sa javnou (2) Sektor uniformisane policije sastoji se od: a) Operativno-komunikacijski centar u ijem sastavu su: 1) Operativno deurstvo u okviru kojeg je: Odsjek za zadravanje osoba lienih slobode 2) Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije 3) Odjeljenje za informatiku i tehnike poslove 4) Odjeljenje za kriptozatitu b) Odjeljenje za inspekciju, koordinaciju i usmjeravanje c) Jedinica za saobraaj u ijem sastavu je: 1) Odsjek za saobraajne istrage 2) Odjek za video-nadzor d) Jedinica za podrku e) Jedinica za specijalistiku podrku (3) Sektor kriminalistike policije sastoji se od: a) Odjeljenje za privredni kriminal a) b)

1) 2)

b) Odjeljenje za opi kriminal u ijem sastavu su: Odsjek za krvne, seksualne delikte i ratne zloine Odsjek za imovinske delikte c) Odjeljenje za posebne namjene

1) 2)

d) Odjeljenje za borbu protiv zloupotreba opojnih droga e) Kriminalistiko-obavjetajna jedinica f) Odjeljenje za kriminalistiku tehniku, forenziku i KDZ u ijem sastavu su: Odsjek za kriminalistiku tehniku i forenziku Odsjek za KDZ

(4) Sektor za pravne, kadrovske, logistike poslove i edukaciju, sastoji se od: a) Odjeljenja za pravne, kadrovske i logistike poslove b) Odjeljenja za edukaciju (5) Policijske uprave sastoje se od: Prva policijska uprava a) Policijska stanica Stari Grad b) Policijska stanica Centar c) Odjeljenje kriminalistike policije u ijem sastavu su: 1) Odsjek kriminalistike policije Stari Grad 2) Odsjek kriminalistike policije Centar Druga policijska uprava a) b) Policijska stanica Novo Sarajevo Odjeljenje kriminalistike policije

Trea policijska uprava a)Policijska stanica Novi Grad u ijem sastavu su: 1) Policijsko odjeljenje Dobrinja 2) Policijsko odjeljenje Rajlovac b) Odjeljenje kriminalistike policije etvrta policijska uprava a)Policijska stanica Ilida u ijem sastavu je: 1) Policijsko odjeljenje Trnovo b) Policijska stanica Hadii c)Odjeljenje kriminalistike policije u ijem sastavu su: 1) Odsjek kriminalistike policije Ilida 2) Odsjek kriminalistike policije Hadii Peta policijska uprava a)Policijska stanica Ilija u ijem sastavu je:

1) Policijsko odjeljenje Srednje b) Policijska stanica Vogoa c)Odjeljenje kriminalistike policije u ijem sastavu su: 1) Odsjek kriminalistike policije Ilija 2) Odsjek kriminalistike policije Vogoa.

lan 9. (Nadlenosti Ureda policijskog komesara i njegovih jedinica) (1) Ured policijskog komesara (u daljnjem tekstu: Ured) neposredno pomae policijskom komesaru u izvravanju poslova iz njegove nadlenosti propisane Zakonom o unutranjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakonom o policijskim slubenicima Kantona Sarajevo.

(2)

Rad Jedinice za profesionalne standarde i odjeljenja u njenom sastavu detaljno je propisan u posebnom pravilniku. Jedinica za profesionalne standarde obavlja poslove u okviru slijedeih odjeljenja:

a)

Odjeljenje za unutranju kontrolu zaprima albe graana i zaposlenika Ministarstva koje se odnose na rad policijskih slubenika, dravnih slubenika i namjetenika Uprave policije Ministarstva te, uz saglasnost Ureda, vri unutranje istrage, odnosno vri preliminarne provjere i u svom radu usko sarauje sa svim organizacionim jedinicama, disciplinskim tijelima i Uredom Ministarstva. Policijski slubenici Odjeljenja za unutranju kontrolu rasporeuju se na period od minimalno dvije godine i ne mogu se prerasporeivati prije tog roka izuzev u sluaju disciplinske odgovornosti ili uz prethodne konsultacije sa Uredom. b) Odjeljenje za razvoj naela i zatitu tajnih podataka prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa u Upravi policije i inicira donoenje, izmjene i dopune istih, prati saradnju policije sa drutvenom zajednicom i predlae mjere za njeno unaprijeenje, preduzima mjere i radnje na sprovoenju propisa koji se odnose na zatitu tajnih podataka u Ministarstvu, a naroito mjere unutranjeg nadzora.

(3)

Odsjek za odnose sa javnou vri poslove blagovremenog informisanje javnosti vezano za obavljanje funkcije Uprave policije i realizuje princip javnosti rada Uprave policije, organizuje konferencije za tampu, intervjue i razgovore policijskog komesara i drugih ovlatenih policijskih slubenika, aurira web stranicu Ministarstva i preduzima druge aktivnosti u skladu sa posebnim propisom kojim je regulisan njegov rad. lan 10. (Nadlenosti Sektora uniformisane policije i njegovih jedinica) (1) U okviru Sektora uniformisane policije vre se poslovi praenja i koordinacije aktivnosti organizacionih jedinica u okviru Sektora i policijskih uprava i nalau se odgovarajue mjere.

(2)

Operativno-komunikacijski centar je nadlean je za:

a)praenje i koordiniranje rada na prikupljanju i analitikoj obradi informacija iz djelokruga rada Uprave policije i predlaganje mjera za poboljanje stanja u oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira, saobraaja i ostalih oblasti, b) praenje i prikupljanje informacija o stanju sigurnosti na podruju Kantona Sarajevo u skladu sa nadlenostima Uprave policije, c) analiziranje odreenih dogaaja i blagovremeno izvjetavanje o svim sigurnosno relevantnim dogaajima, d) predlaganje potrebnih mjera s ciljem da se neposrednom starjeini omogue preduslovi za blagovremeno donoenja odluka, e)koordinaciju i praenje aktivnosti u Odsjeku za zadravanje osoba lienih slobode, f) koordinaciju i praenje aktivnosti na osiguranju zgrade sjedita MUP Kantona Sarajevo, g) organizaciju i praenje izvravanja poslova iz domena imformatiko-tehnikih poslova i h) organizaciju i praenje izvravanja poslova iz domena kriptozatite. Operativno deurstvo radi u skladu sa odredbama posebnog propisa, a naroito vri slijedee poslove i zadatke:
(3)

a)prati i prikuplja informacije o stanju sigurnosti na podruju Kantona Sarajevo, b) analizira i blagovremeno izvjetava po linijama rada o svim sigurnosno relevantnim dogaajima, c)prima, procjenjuje i selektira informacije i prijave gradjana, organizuje postupanje po njima i zahtjeva povratnu informaciju o izvrenom zadatku, d) prati i usmjerava rad slubi za odnose sa javnou u organizacionim jedinicama Uprave policije, e)uestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za rjeavanje odredjenih sigurnosnih dogadjaja koji se odnose na javni red i mir, kriminalitet, sigurnost saobraaja i druge poslove, te odredjuje konkretne zadatke u vezi sa rjeavanjem ovih dogaaja i pojava, f) formira komisiju i organizuje vrenje uviaja u odreenim sluajevima, g) nadzire rad Odsjeka za zadravanje osoba lienih slobode, h) nadzire rad vozaa i i) koordinira i prati rad policijskih slubenika koji se nalaze u sastavu Operativnog deurstva i koji su zadueni za osiguranje sjedita Ministarstva, te nadzire sistem osiguranja objekata sjedita Ministarstva. Odsjek za zadravanje osoba lienih slobode nalazi su u okviru Operativnog deurstva i obavlja poslove vezane za zadravanje lica lienih slobode. U Odsjeku se organizuje rad policijskih slubenika na poslovima zadravanja, stara se za punu linu i imovinsku zatitu svakog graanina u vezi njegovog zadravanja, vodi se rauna o stanju prostorija za zadravanje, vode se propisane evidencije, stara se o sprovoenju zakona i drugih propisa u vrenju poslova i zadataka iz djelokruga rada Odsjeka. Odsjek se nalazi u objektu Druge policijske uprave, PS Novo Sarajevo, i u sluaju opravdanih razloga (bolest, godinji odmori i dr.) u isti se privremeno na ispomo mogu rasporediti policijski slubenici PS Novo Sarajevo.
(4) (5)

Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije obavlja slijedee poslove i zadatke:

a)organizuje sistem prikupljanja, evidentiranja, obrade i distribucije podataka i informacija iz djelokruga rada Uprave policije, b) vri prikupljanje, statistiku i analitiku obradu i distribuciju podataka i informacija iz djelokruga rada Uprave policije, prati i analitiki sagledava bezbjednosnu problematiku i

mjere koje se preduzimaju u cilju suzbijanju kriminaliteta, ouvanju bezbjednosti saobraaja i javnog reda i mira i ostalih aktivnosti iz djelokruga rada Uprave policije, c)izrauje kompleksne analize, procjene i informacije iz djelokruga rada Uprave policije, d) izrauje i usavrava metodologiju statistikog i analitiko-istraivakog rada na nivou Uprave policije, e)u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama radi na izradi instrukcija, uputstava i drugih metodolokih materijala iz oblasti statistikog i analitiko-informativnog rada, elektronske obrade podataka i voenja odgovarajuih evidencija, f) prati stanje i u okviru svog djelokruga rada predlae mjere razvoja i unapreenja rada informacionog sistema, g) uestvuje u izradi Programa rada i Izvjetaja o radu Ministarstva i h) vodi propisane evidencije iz djelokruga rada Odjeljenja.

(6)

Odjeljenje za informatiku i tehnike poslove vri slijedee poslove i zadatke:

a) poslove planskog opremanja Uprave policije telekomunikacionom opremom, montae i

inistaliranja, te odravanja i servisiranja, projektovanja, razvoja i modernizacije telekomunikacionog sistema, b) pruanje strune tehnike pomoi Upravi policije sa stanovita pravilnog koritenja iste, c)voenja evidencije o telekomunikacionoj opremi Upravi policije, d) vri i druge poslove iz djelokruga telekomunikacija. (7) U okviru Odjeljenja za informatiku i tehnike poslove postoji centralni operativni sistem koji vri prihvat obrazaca standardiziranih policijskih izvjetaja, unoenje u centralnu bazu podataka, arhiviranje i voenje evidencija, kao i informacioni sistem registra novanih kazni i prekrajne evidencije.

(8)
(9)

Odjeljenje za kriptozatitu je odgovorno za poslove i zadatke odvijanja depenog saobraaja i odravanja ureaja sistema veze u Upravi policije i Ministarstvu. Odjeljenje za inspekciju, koordinaciju i usmjeravanje vri poslove redovne i vanredne inspekcije i revizije rada svih organizacionih jedinica u okviru Uprave policije, a u skladu sa odredbama posebnog propisa koji regulie provoenje inspekcijskih poslova. Kontrolie i nadzire postupak ocjene zakonitosti upotrebe sile. Odjeljenje za inspekciju, koordinaciju i usmjeravanje obezbjeuje praenje, usmjeravanje i usklaivanje rada jedinica u sastavu Sektora uniformisane policije i policijskih uprava. Analizira i koordinira sprovoenje propisa iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraaja na putevima, prevoza eksplozivnih materija i javnih okupljanja. Odjeljenje prati ukupno stanje sigurnosti na podruju Kantona u skladu sa nadlenostima Ministarstva, te priprema analitiko-informativne materijale, depee i druge akte iz svog djelokruga rada. Predlae mjere za unapreenje stanja i uestvuje u pripremi zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada Uprave policije.

(10)

Jedinica za saobraaj je nadlena za regulisanje i kontrolu saobraaja i obezbjeenje sigurnosti saobraaja na podruju Kantona Sarajevo. Neposredno uestvuje u vrenju uviaja saobraajnih nezgoda, vri saobraajno osiguranje i pratnju linosti, vanrednih prijevoza i sl. i

obavlja sve zakonske radnje u vezi sa problematikom saobraaja koje su u nadlenosti policije. Obavlja poslove i zadatke u vezi praenja video-nadzora instaliranog u sistemu javnog saobraaja. Vri poslove zastupanja Uprave policije u prekrajnom postupku pred nadlenim sudom.

(11)

Odsjek za saobraajne istrage vri uviaje saobraajnih nezgoda sa obiljejem krivinog djela, saobraajne istrage, pronalazi i privodi nadlenim organima poinioce gore navedenih krivinih djela i prati stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta iz svoje nadlenosti, te predlae i provodi mjere za njihovo sprjeavanje i otkrivanje. U Odsjeku za videonadzor saobraaja vri se praenje rada instaliranog stacionarnog i mobilnih sistema za mjerenje brzine i prolaska kroz raskrsnicu na znak upaljenog crvenog svjetla na semaforu, evidentiranje fotografisanih prekraja iz oblasti saobraaja u evidenciji prekraja, praenje automatskog prenosa podataka sa radara na raunar, evidentiranje prekraja u elektronsku bazu podataka raunar, provjere podataka o vlasnicima evidentiranih vozila, izrade obavijesti o uinjenom prekraju, pripreme materijala za prekrajne naloge i zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka, kao i izdavanje prekrajnih naloga za evidentirane prekraje, adresiranje i otprema pote za evidentirane prekraje, priprema slanje i praenje obavijesti o upisu zabrane upravljanja motornim vozilom i sl., upis prekraja u RNK, te drugi poslovi i zadaci vezani za problematiku sigurnosti saobraaja, a koje odredi neposredni rukovodilac.

(12)

(13) Jedinica za specijalistiku podrku je jedinica policije obuena za realizaciju sloenih taktikih policijskih aktivnosti. Prua podrku Sektoru kriminalistike policije i policijskim upravama pri liavanju slobode lica osumnjienih za najtea krivina djela organizovanog kriminala, teka krivina djela (ubistvo, pljaka, silovanje, razbojnitvo i dr.), vri hvatanje osuenih odbjeglih lica koja su izvrila najtea krivina djela, liavanja slobode opasnih kriminalaca, oslobaanje i liavanje slobode zabarikadiranih opasnih kriminalaca, opasnih lica koji odbijaju bilo kakvu saradnju s policijom, izvodi operacije oslobaanja talaca i liavanja slobode otmiara iz zabarikadiranih i zaposjednutih prostora, objekata, vozila, vozova, autobusa ili bilo kojih drugih talakih situacija, provodi mjere i radnje potjere za inkriminisanim licima ili grupama inkriminisanih lica, vri poslove potraga i spaavanja lica. U saradnji s drugim organizacionim jedinicama Uprave policije Jedinica za specijalistiku podrku prua asistenciju u potrazi, pretresu, pronalaenju i liavanju slobode, privoenju lica osumnjienih za injenje krivinih djela iz nadlenosti Uprave policije, a posebno krivinih djela organizovanog kriminala, neovlatene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, otmica i drugih teih krivinih djela ukoliko se to bude trailo. Jedinica za specijalistiku podrku organizacionim jedinicama Ministarstva i drugim organima prua pomo, uz predhodno pribavljenu usmenu ili pismenu saglasnost policijskog komesara ili naelnika Sektora uniformisane policije. Radi zatite ivota i materijalno-tehnikih dobara, pripadnici Jedinice za specijalistiku podrku u saradnji s drugim organima, prua pomo u otklanjanju posljedica izazvanih prirodnim nepogodama i drugim nesreama. Uestvuje u izradi i realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policijskih slubenika Jedinice, kao i u primjeni strunih i naunih metoda u svom radu. U sluaju potrebe uestvuje u izvravanju poslova iz djelokruga rada Jedinice za podrku. Policijski slubenici koji se rasporeuju u Jedinicu za specijalistiku podrku moraju ispuniti slijedee posebne uvjete: a) b) c) ne smiju biti stariji od 35 godina, ne smiju biti disciplinski kanjavani za povredu slubene dunosti i moraju proi ljekarski test, psiho-test i test fizikih sposobnosti.

Fizike sposobnosti policijskih slubenika Jedinice za specijalistiku podrku e biti testirane jednom u est mjeseci, a ukoliko ne ispune propisane kriterije vraaju se u svoju prethodnu organizacionu jedinicu. Komandir, zamjenik komandira, komandiri operativnih jedinica i instruktori u Jedinici za specijalistiku podrku mogu imati vie od 35 godina starosti, sve dok budu ispunjavali uvjet u pogledu fizike sposobnosti. Policijski slubenici koji se bave obukom i dresurom slubenih pasa u Jedinici za specijalistiku podrku ne moraju ispunjavati uvjet u pogledu fizike sposobnosti propisan za ostale pripadnike Jedinice za specijalistiku podrku. (14) Jedinica za podrku obavlja poslove osiguranja javnih skupova, odravanje javnog reda i mira, osiguranje objekata i linosti u skladu sa odlukom nadlenog organa, zatitu ivota i line sigurnosti ljudi, zatitu imovine, sprijeavanje i otkrivanje krivinih djela, kao i kontrolu i regulisanje saobraaja. Takoe, vri pratnju i uvanje lica od kantonalnog interesa u situacijama kada procjene pokazuju da postoji realna prijetnja za sigurnost linosti, ili je znaaj pratnje i osiguranja vrlo visok, vri pratnu i uvanje drugih VIP linosti ukoliko se to zatrai. Jedinica obavlja poslove iz svog djelokruga putem etiri voda. Jedinica postupa po dostavljenim prijavama za odravanje javnih skupova, o ijem odravanju Jedinicu obavjetava nadlena policijska uprava. Jedinicu za podrku ine prvi, drugi, trei i etvrti vod. Vodom rukovodi komadir voda, u inu mlai inspektor. Svaki od vodova Jedinice za podrku se sastoji od po tri odjeljenja, kao najnie organizacine jedinice preko koje Jedinica za podrku izvrava poslove i zadatke iz svoje nadlenosti. Svaki od etiri voda se sastoji od odjeljenja oznaenih rednim brojevima i to kao prvo, drugo i tree odjeljenje. Odjeljenje djeluje samostalno prilikom osiguranja javnih skupova za koje se procijeni da su niskog rizika, dok poslove i zadatke osiguranja javnih skupova za koje se procijenjuje vei broj uesnika i/ili vei stepen rizika odjeljenje obavlja u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Jedinice za podrku i Ministarstva unutranjih poslova Kantona Sarajevo. Odjeljenjem rukovodi komandir odjeljenja. Komandir prvog odjeljenja u svakom od vodova Jedinice za podrku obavlja funkciju zamjenika komandira voda. lan 11. (Nadlenosti Sektora kriminalistike policije) (1) Sektor kriminalistike policije je nadlean za praenje, analizu i prevenciju kriminaliteta, otkrivanje i hapenje izvrilaca krivinih djela i dokumentovanje i rasvjetljavanje slijedeih krivinih djela iz Krivinog zakona Federacije Bosne i Hercegovine: a) krivina djela protiv ivota i tijela i to: 1) l. 166. ubistvo, 2) l. 167. - ubistvo na mah, 3) l. 168. - prouzrokovanje smrti iz nehata, 4) l. 170. - uestvovanje u samoubistvu, 5) l. 171. stav 3. i 4. - protupravni prekid trudnoe i 6) l. 172. stav 3. i 5. - teka tjelesna povreda b) krivina djela protiv slobode i prava graana i to: 1) l. 178. stav 1., 2. i 3. - sprjeavanje povratka izbjeglice ili raseljene osobe 2) l. 179. stav 2. i 3. - protupravno lienje slobode,

3) l. 180. stav 1. i 2. otmica, 4) l. 181. - iznuivanje iskaza i 5) l. 182. - zlostavljanje u vrenju slube c) krivina djela protiv spolne slobode i morala i to: 1) l. 203. silovanje, 2) l. 204. - spolni odnoaj sa nemonom osobom, 3) l. 205. - spolni odnoaj zloupotrebom poloaja, 4) l. 206. - prinuda na spolni odnoaj, 5) l. 207. - spolni odnoaj sa djetetom, 6) l. 208. stav 2 - bludne radnje, 7) l. 210. - navoenje na prostituciju, 8) l. 211. - iskoritavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, 9) l. 212. - upoznavanje djeteta sa pornografijom i 10) l. 213. stav 3. - rodoskrvnue d) krivina djela protiv zdravlja ljudi i to: 1) l. 238. neovlatena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, 2) l. 239. posjedovanje i omoguavanje uivanja opojnih droga i 3) l. 240. stav 2. i 4. - teka djela protiv zdravlja ljudi e) krivina djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa i to: 1) l. 241. povreda ravnopravnosti u vrenju privredne djelatnosti 2) l. 242. nesavjesno privredno poslovanje, 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l. 243. prouzrokovanje steaja, l. 244. lani steaj, l. 245. - zloupotreba u steajnom postupku, l. 246. oteenje povjeritelja, l. 247. zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, l. 248. zloupotreba u postupku privatizacije, l. 249. izrada lane bilanse, 10) l. 250. - zloupotreba procjene, 11) l. 251. prijevara u privrednom poslu, 12) l. 252. sklapanje tetnog ugovora, 13) l. 253. - stvaranje monopolistikog poloaja na tritu, 14) l. 254. - odavanje i neovlateno pribavljanje poslovne tajne, 15) l. 255. - odavanje i koritenje burzovnih tajnih podataka, 16) l. 256. - krivotvorenje vrijednosnih papira, 17) l. 257. - krivotvorenje kreditnih i ostalih kartica bezgotovinskog plaanja, 18) l. 258. krivotvorenje znakova za vrijednost, 19) l. 259. - krivotvorenje znakova za obiljeavanje robe, mjera i utega, 20) l. 260. izrada, nabavka, posjed, prodaja i davanje na upotrebu sredstava za krivotvorenje, 21) l. 261. - krivotvorenje ili unitenje poslovnih ili trgovakih knjiga ili isprava, 22) l. 262. - povreda pronalazakog prava, 23) l. 263. - neovlateno koritenje tueg modela i uzorka, 24) l. 264. neovlatena upotreba tue tvrtke, 25) l.265. - obmana kupaca, 26) l. 266. nedozvoljena trgovina zlatnim novcem i zlatom, 27) l. 267. - nedozvoljena trgovina, 28) l. 268. - obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti,

29) 30) 31) 32)

l. 269. - nedozvoljeno bavljenje bankarskom djelatnou, l. 270. nedozvoljena proizvodnja, l. 271. - zloupotreba eka i kartice i l. 272. - pranje novca

f) krivina djela iz oblasti poreza i to: 1) l. 273. - porezna utaja, 2) l. 274. - lana porezna isprava, 3) l. 275. - nepravilno izdvajanje sredstava pravnih osoba i 4) l. 276. - podnoenje lane porezne prijave g) krivina djela protiv imovine i to: 1) teka kraa iz lana 287. stav 2. taka a) ako je materijalna teta 30.000 KM i vie, 2) teka kraa motornih vozila iz lana 287. u vezi sa produenim krivunim djelom iznude za povrat otuenog motornog vozila iz lana 295. 3) razbojnika kraa iz lana 288. stav 2. ako je neka osoba teko tjelesno ozlijeena, ako je to krivino djelo izvreno u sastavu grupe ili bande i ako je materijalna teta 30.000 KM i vie, 4) razbojnika kraa iz lana 288. stav 3., 5) razbojnitvo iz lana 289. stav 2. ako je neka osoba teko tjelesno ozlijeena, ako je to krivino djelo izvreno u sastavu grupe ili bande i ako je materijalna teta 30.000 KM i vie i 6) razbonitvo iz lana 289. stav 3. h) krivina djela protiv ope sigurnosti ljudi i imovine i to: 1) l. 324. - unitenje ili oteenje vanih privrednih objekata ili javnih ureaja i 2) l. 328. - teka djela protiv ope sigurnosti ljudi i imovine i) krivina djela protiv javnog reda i pravnog prometa i to: 1) l. 359. stav 3. napad na slubenu osobu u vrenju poslova sigurnosti j) krivina djela podmiivanja i krivina djela protiv slubene i druge odgovorne funkcije i to: 1) l. 380. primanje dara i drugih oblika koristi, 2) l. 381.- davanje dara i drugih oblika koristi, 3) l. 382.- protivzakonito posredovanje, 4) l. 383.- zloupotreba poloaja ili ovlatenja, 5) l. 384. pronevjera u slubi, 6) l. 385.- prevara u slubi, 7) l. 386.- posluga u slubi, 8) l. 387.- nesavjestan rad u slubi, 9) l. 388.- odavanje slubene tajne, 10)l. 389.- krivotvorenje slubene isprave, 11)l. 390. - protivzakonita naplata i isplata, 12)l. 391. protivzakonito oslobaanje osobe liene slobode i 13)l. 392. protivzakonito prisvajanje stvari pri pretresanju ili izvrenju. (2) Sektor kriminalistike policije je, pored postupanja po zahtjevu nadlenog tuilatva u oblasti krivinih djela ratnog zloina, nadlean za praenje, analizu i prevenciju kriminaliteta, otkrivanje i hapenje izvrilaca krivinih djela i dokumentovanje i rasvjetljavanje slijedeih krivinih djela iz Krivinog zakona Bosne i Hercegovine: a) krivina djela protiv privrede i jedinstva trita te krivina djela iz oblasti carina i to:

1)

l. 205. - krivotvorenje novca.

(3) Odjeljenja i Odsjeci kriminalistike policije i Kriminalistiko-obavjetajna jedinica su duni postupati po nalozima nadlenog tuilatva, a u svim nedovoljno jasnim sluajevima, u pismenoj formi, traiti miljenje od nadlenih sudova i tuilatava i po takvom miljenju su duni postupati. (4) Naelnik Sektora kriminalistike policije, rukovodioci odjeljenja, jedinica i odsjeka iz stava 1. ovog lana i svi operativni kriminalistiki radnici obavezni su zavriti kurs forenzike obuke. lan 12. (Nadlenosti jedinica u Sektoru kriminalistike policije)

(1)

Odjeljenje za privredni kriminal prikuplja saznanja i materijalne dokaze, planira i preduzima mjere i radnje na spreavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju krivinih djela iz lana 11. stav (1) ta. e), f), j) i stav (2) taka a) ovog Pravilnika, te identifikaciji, hvatanju, lienju slobode i procesuiranju izvrilaca ovih krivinih djela.Vodi propisane evidencije u elektronskoj i manuelnoj formi. Kod preduzimanja operativnih i drugih zakonskih mjera i radnji na rasvjetljavanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, po odobrenju naelnika Sektora kiminalistike policije, koristit e se tehnika podrka kriminalistiko-obavjetajne jedinice Sektora kriminalistike policije.

(2) a)

Odjeljenje za opi kriminal, u ijem sastavu djeluju Odsjek za krvne, seksualne delikte i ratne zloine i Odsjek za imovinske delikte, izvrava slijedee poslove i zadatke: Odsjek za krvne, seksualne delikte i ratne zloine prikuplja saznanja, planira, nalae i reduzima mjere i radnje na sprjeavanju krivinih djela iz lan 11. stav (1) ta. a), b), c) podtaka 1), 2), 3), 4), 5), 6) i 10) i taka i) ovog Pravilnika, zaprima prijave, o istima obavjetava nadlenog tuioca i postupa na osnovu i u skladu sa zahtjevom nadlenog tuilatva oblasti krivinih djela ratnih zloina. U sluaju izvrenja krivinih djela iz svoje nadlenosti uestvuje u vrenju uviaja na licu mjesta izvrenja krivinog djela te planira i preduzima mjere i radnje na prikupljanju materijalnih i drugih dokaza, rasvjetljavanju ovih krivinih djela, identifikaciji, hvatanju, lienju slobode i procesuiranja njihovih izvrilaca. Uestvuje u ekshumacijama i identifikacijama leeva. Vodi propisane evidencije u elektronskoj i manuelnoj formi. Kod preduzimanja operativnih i drugih zakonskih mjera i radnji na rasvjetljavanju krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka, po odobrenju naelnika Sektora kiminalistike policije, koristit e se tehnika podrka kriminalistiko-obavjetajne jedinice Sektora kriminalistike policije. b) Odsjek za imovinske delikte prikuplja saznanja, planira, nalae i preduzima mjere i radnje na sprjeavanju krivinih djela iz lana 11. stav (1) ta. g) i h) ovog Pravilnika, a u sluaju da su ista izvrena uestvuje u vrenju uviaja na licu mjesta izvrenja krivinog djela te planira i preduzima operativno-taktiko-tehnike mjere i radnje i koordionira rad policijskih uprava na prikupljanju materijalnih i drugih dokaza, rasvjetljavanju ovih krivinih djela, identifikaciji, hvatanju, lienju slobode i procesuiranja njihovih izvrilaca. Vodi propisane evidencije u elektronskoj i manuelnoj formi. Kod preduzimanja operativnih i drugih zakonskih mjera i radnji na rasvjetljavanju krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka, po odobrenju naelnika Sektora kiminalistike policije, koristit e se tehnika podrka kriminalistiko-obavjetajne jedinice Sektora kriminalistike policije.

(3)

Odjeljenje za posebne namjene provodi mjere i radnje na sprjeavanju i otkrivanju krivinih djela iz lana 11. stav (1) taka c) podtaka 7), 8) i 9) ovog Pravilnika, te na identifikovanju i hvatanju izvrilaca ovih djela. Prati stanje u oblasti maloljetnike delikvencije i nasilja u porodici, raspisuje i prati realizaciju potjernica, vodi registre potraga za licima i evidencije potraga za predmetima i nestalim licima, vri provjere identiteta, vjerodostojnosti dokumenata i adresa. Slubenici Odjeljenja za posebne namjene koji su zadueni za problematiku trgovine ljudima i prostituciju u saradnji sa kontakt slubenicima iz nadlenih policijskih uprava biti e usmjereni na sprijeavanje kriminala, unapreenju rada na preveniranju izvrenja krivinih djela, zatiti rtve i rtava trgovine ljudima, provoenju zakonskih mjera, identifikaciji poinilaca, te sankcionisanja istih. Vodi propisane evidencije u elektronskoj i manuelnoj formi. Kod preduzimanja operativnih i drugih zakonskih mjera i radnji na rasvjetljavanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, po odobrenju naelnika Sektora kiminalistike policije, koristit e se tehnika podrka kriminalistiko-obavjetajne jedinice Sektora kriminalistike policije.

(4)

Odjeljenje za borbu protiv zloupotreba opojnih droga provodi mjere i radnje na sprjeavanju i otkrivanju krivinih djela iz lana 11. stav (1) taka d) ovog Pravilnika, te na identifikovanju i hvatanju izvrilaca ovih djela, prati stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta iz oblasti zloupotreba droga, planira i koordinira preventivne i represivne aktivnosti organizacionih jedinica na svim nivoima u oblasti svoje nadlenosti. Vodi propisane evidencije u elektronskoj i manuelnoj formi. Kod preduzimanja operativnih i drugih zakonskih mjera i radnji na rasvjetljavanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, po odobrenju naelnika Sektora kiminalistike policije, koristit e se tehnika podrka kriminalistiko-obavjetajne jedinice Sektora kriminalistike policije. Kriminalistiko-obavjetajna jedinica formira i odrava dosijea o poznatim ili osumnjienim licima sklonim izvrenju krivinih djela, koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju sklonosti ka nasilju, vodi evidencije viestrukih povratnika u vrenju krivinih djela nad kojima se ostvaruje pojaano nadziranje. U skladu sa odredbama Zakona o krivinom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na primjenu posebnih istranih radnji, vri nadziranje i tehniko snimanje telefonskih i drugih razgovora, prua neophodnu tehniku pomo u rasvjetljavanju i otkrivanju krivinih djela i njihovih izvrilaca organizacionim jedinicama Uprave policije na svim nivoima, te ostvaruje punu saradnju sa staninim obavjetajnim slubenicima, kantonalnim i centralnim obavjetajnim uredima. Po potrebi vri neprekidno operativno motrenje osoba, vozila, objekata ili mjesta, kako bi se prikupile informacije vezane za kriminalne aktivnosti i identitet odreenih osoba. Prua tehniku podrku odjeljenjima u Sektoru kriminalistike policije, a po odobrenju naelnika Sektora kriminalistike policije i drugim organizacionim jedinicama u Upravi policije kod preduzimanja operativnih i drugih zakonskih mjera i radnji na rasvjetljavanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja. Odjeljenje za kriminalistiku tehniku, forenziku i KDZ poslove iz svog djelokruga rada izvrava putem Odsjeka za kriminalistiku tehniku i forenziku i Odsjeka za KDZ na slijedei nain:
(5)

(6)

Odsjek za kriminalistiku tehniku i forenziku uestvuje u vrenju uviaja na licu mjesta izvrenog krivinog djela, a po potrebi i drugim mjestima vezanim za krivino djelo, fiksira, pakuje, evidentira i dostavlja na daljnju obradu materijalne tragove krivinog djela, izrauje skice, foto-dokumentacije i kriminalistiko-tehnike izvjetaje obraenog lica mjesta dogaaja, vri sinjaletiku obradu lica, vodi operativni foto-album registrovanih kriminogenih lica te vri izradu fotorobota izvrilaca krivinih djela i nestalih lica. Preliminarnim

ispitivanjima i vjetaenjima prouava i tumai materijalne tragove i predmete koji su u vezi sa izvrenjem ili pripremom za izvrenje krivinog djela u oblasti mehanoskopije, balistike, grafologije i grafoskopije, daktiloskopije, biologije, hemije i poligrafskih ispitivanja. Uestvuje u vrenju uviaja najteih krivinih djela i rekonstrukcijama po sudskim i tuilakim naredbama, identifikaciji lica, ekshumaciji i identifikaciji leeva te vodi propisane evidencije i zbirke. U skladu sa posebnim propisima obezbijedit e se potreban nivo zatite za vjetake tokom rada sa opasnim i toksinim materijama i sl. Vodi propisane evidencije u elektronskoj i manuelnoj formi.

(7)

Odsjek za KDZ vri kontradiverzionu zatitu, identifikaciju i dezaktiviranje eksplozivnih i drugih opasnih diverzantsko-teroristikih sredstava, obezbjeuje siguran transport neeksplodiranih eksplozivnih naprava za potrebe Ministarstva, uestvuje u vrenju uviaja na licu mjesta pronalaska ili aktiviranja eksplozivnih i drugih diverzantsko-teroristikih sredstava i uzima uee u rasvjetljavanju takvih krivinih djela. Vodi propisane evidencije u elektronskoj i manuelnoj formi. lan 13. (Nadlenost Sektora za pravne, kadrovske, logistike poslove i edukaciju i njegovih jedinica) (1) U okviru Sektora za pravne, kadrovske, logistike poslove i edukaciju, putem organizacionih jedinica u njegovom sastavu vre se normativno-pravni poslovi u dijelu koji se odnosi na rad i nadlenosti Uprave policije tj. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz navedene oblasti i njihova pravno-tehnika obrada u saradnji sa nadlenom organizacionom jedinicom u Jedinici za profesionalne standarde; izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i optih akata iz oblasti radnih odnosa u Upravi policije i njihovu primjenu; pripreme zakona i drugih propisa i optih akata iz oblasti statusnih pitanja policijskih slubenika, te dravnih slubenika i namjetenika u Upravi policije i penzijsko-invalidskog osiguranja i primjenu istih; disciplinski postupak protiv policijskih slubenika; izradu analitiko- informativih materijala iz djelokruga Sektora; poslove edukacije policijskih slubenika i programe strunog osposobljavanja i usvravanja policijskih slubenika Ministarstva; upravno rjeavanje u prvom i u drugom stepenu, u postupcima za koje je nadlena Uprava policije; kao i ostvarenje saradnje sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva. (2) Odjeljenje za pravne, kadrovske i logistike poslove, vri izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i optih akata iz oblasti radnih odnosa; primjene zakona i drugih propisa i optih akata iz oblasti statusnih pitanja policijskih slubenika, te dravnih slubenika i namjetenika u Upravi policije, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja za navedeno osoblje; izradu analitiko- informativnih materijala iz djelokruga Odjeljenja; praenje, analiziranje i primjenu propisa iz radnih odnosa koji se odnose na Upravu policije; unutranju organizaciju praenja stanja kadrova u Upravi policije; kadrovske evidencije za Upravu policije; u saradnji sa Upravom administracije i podrke surauje sa Kantonalnim pravobranilatvom u cilju zastupanja Ministarstva u radnim sporovima iz oblasti radnih odnosa zaposlenika Uprave policije, prikuplja sve informacije, vodi evidencije i planira personalne i logistike potrebe Uprave policije, uestvuje u izradi dijela budeta Ministarstva koji se odnosi na Upravu policije, a sve u cilju efikasnog i blagovremenog obavljanja poslova iz nadlenosti policijskog komesara po ovim pitanjima; sprovodi drugostepeni postupak iz oblasti nabavljanja, dranja i noenja oruja i municije, vri pravne i druge poslove za potrebe disciplinskih organa nadlenih za policijske slubenike, dravne slubenike i namjetenike Uprave policije.

(3) Odjeljenje za edukaciju je odgovorno za analizu, procjenu i izradu programa vezanih za edukaciju policijskih slubenika kao i realizaciju istih, uestvovanje u neposrednoj realizaciji odreenih vidova obuke, praenje primjene steenih znanja, te obavlja i druge poslove u skladu sa vaeim propisima lan 14. (Nadlenosti policijskih uprava)

(1)

Policijska uprava je unutranja organizaciona jedinica Uprave policije koja poslove i zadatke obavlja u okviru policijskih stanica i odjeljenja kriminalistike policije koji su u njenom sastavu. U okviru policijske uprave vre se i poslovi zastupanja u prekrajnom postupku pred nadlenim sudom kao i poslovi sprovoenja propisa u oblasti nabavljanja, dranja i noenja oruja i municije.

(2)

Pet policijskih uprava, u okviru Uprave policije, imaju svoja podruja djelovanja, odnosno zone odgovornosti i to: a)Prva policijska uprava ima zonu odgovornosti u opinama Stari grad i Centar i njeno sjedite je u objektu PS Centar. b) Druga policijska uprava ima zonu odgovornosti u opini Novo Sarajevo i njeno sjedite je u objektu PS Novo Sarajevo. c)Trea policijska uprava ima zonu odgovornosti u opini Novi Grad i njeno sjedite je u objektu PS Novi Grad. d) etvrta policijska uprava ima zonu odgovornosti u opinama Ilida, Hadii i Trnovo i njeno sjedite je u objektu PS Ilida. e)Peta policijska uprava ima zonu odgovornosti u opinama Ilija i Vogoa i njeno sjedite je u objektu PS Ilija.

(3)

Policijska stanica na svom podruju vri upravne, strune i druge poslove i zadatke koji se odnose naroito na: zatitu ivota i line sigurnosti ljudi, zatitu imovine, sprjeavanje i otkrivanje krivinih djela, pronalaenje i hvatanje poinilaca krivinih djela i njihovo privoenje nadlenim organima u sluajevima kada to nije u nadlenosti sudske policije, odravanje javnog reda i mira, kontrolu i regulisanje saobraaja na putevima i drugim oblastima saobraaja, zatitu odreenih osoba, kontrolu prometa eksplozivnih materija, zapaljivih tenosti i gasova i pruanje pomoi radi otklanjanja posljedica u sluaju opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama i dr. Policijski slubenici u uniformi uestvuju u poetnoj fazi uviaja na licu mjesta. (4) U sastavu policijskih uprava su policijske stanice i to:

a)U Prvoj policijskoj upravi nalaze se PS Stari Grad koja pokriva podruje opine Stari Grad i PS Centar koja pokriva podruje opine Centar. b) U drugoj policijskoj upravi nalazi se PS Novo Sarajevo koja pokriva podruje opine Novo Sarajevo. c)U Treoj policijskoj upravi nalazi se PS Novi Grad koja pokriva podruje opine Novi Grad. U PS Novi Grad sistematizovana su dva policijska odjeljenja i to Policijsko odjeljenje Dobrinja i Policijsko odjeljenje Rajlovac. Policijsko odjeljenje Dobrinja pokriva podruje naselja Dobrinja, Naselje C-5, Aerodromsko naselje i dio naselja Nedarii. Policijsko odjeljenje Rajlovac pokriva podruje naselja Rajlovac, Ahatovii, Dobroevii, Reljevo, Zabre,

Brijee, Sokolje i Baii. Detaljnije podruje djelovanja navedenih policijskih odjeljenja bit e posebno ureeno staninom podjelom podruja. d) U etvrtoj policijskoj upravi nalaze se PS Ilida koja pokriva podruje opine Ilida i PS Hadii koja pokriva podruje opine Hadii. U PS Ilida sistematizovano je Policijsko odjeljenje Trnovo koje pokriva podruje opine Trnovo. e)U Petoj policijskoj upravi nalaze se PS Ilija koja pokriva podruje opine Ilija i PS Vogoa koja pokriva podruje opine Vogoa. U PS Ilija sistematizovano je Policijsko odjeljenje Srednje koje pokriva podruje naselja Srednje, Niii i evljanovii. Detaljnije podruje djelovanja Policijskog odjeljenja Srednje bit e posebno ureeno staninom podjelom podruja.

(5)

Sve uviaje saobraajnih nezgoda vrie policijske stanice na svom staninom podruju, a po potrebi i Jedinica za saobraaj. Uviaj saobraajne nezgode u sluajevima kada postoje osnovi sumnje da je izvreno krivino djelo, vri Odsjek za saobraajne istrage iz Jedinice za saobraaj. Uviaje specifinih saobraajnih nezgoda, gdje postoje elementi drugih krivinih djela vrie istraitelji odjeljenja kriminalistike policije policijskih uprava.

(6)

Policijska stanica je pod nadzorom policijske uprave i direktno joj je odgovorna.

(7) Policijsko odjeljenje se moe formirati kada se redovni policijski posao ne moe obavljati policijskim patrolama iz nadlene policijske stanice. (8) Rukovodioci u policijskoj stanici su:

a)Komandir koji rukovodi policijskom stanicom, organizuje, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka policije, vri nadzor nad radom policijskih slubenika pod njegovom kontrolom i direktno izvjetava naelnika policijske uprave. b) Zamjenik komandira koji zamjenjuje komandira u odsutnosti, najneposrednije pomae komandiru u organiziranju rada policijske stanice i izvravanju policijskih poslova iz svoje nadlenosti. c)Pomonik komandira koji se stara za izvravanje poslova i zadataka koje mu odredi komandir u oblasti javnog reda i mira, oblasti javnih skupova i sl., oblasti saobraaja, oblasti kriminaliteta, oblasti pruanja asistencija, oblasti rada policije u zajednici i administrativnoj oblasti, vri stalno praenje i usmjeravanje rada policijskih slubenika na terenu, te podnosi izvjetaje komandiru, odnosno zamjeniku komandira. d) Komandir policijskog odjeljenja rukovodi policijskim odjeljenjem, organizuje, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka policije, vri nadzor nad radom policijskih slubenika pod njegovom kontrolom i izvjetava komandira policijske stanice. e)Rukovodilac smjene koji izdaje zadatke policijskim slubenicima, kontrolie i i neposredno nadgleda njihov rad, vri i druge poslove koje mu naredi neposredni rukovodilac. f) Rukovodilac sektora koji obavlja operativne, preventivne i represivne poslove na svom sektoru, koordinira i neposredno usmjerava rad policijskih slubenika na svom sektoru, a naroito u oblasti rada policije u zajednici, odrava dosje sektora, vri i ostale zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac.

(9)

Odjeljenje kriminalistike policije policijske uprave, odnosno odsjek kriminalistike policije u njegovom sastavu, postupa po svim krivinim djelima koja nisu u nadlenosti Sektora kriminalistike policije. U okviru odjeljenja kriminalistike policije organizovani su odsjeci kriminalistike policije na slijedei nain:

a)Prva policijska uprava, u Odjeljenje kriminalistike policije poslovi i zadaci se vre u okviru Odsjeka kriminalistike policije Stari Grad i Odsjeka kriminalistike policije Centar. b) etvrta policijska uprava, u Odjeljenju kriminalistike policije poslovi i zadaci se vre u okviru Odsjeka kriminalistike policije Ilida i Odsjeka kriminalistike policije Hadii. c)Peta policijska uprava, u Odjeljenju kriminalistike policije poslovi i zadaci se vre u okviru Odsjeka kriminalistike policije Ilija i Odsjeka kriminalistike policije Vogoa. POGLAVLJE III UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRKE lan 15. (Nadlenosti Uprave administracije i podrke) Uprava e u okviru svoje nadlenosti vriti organizacijske, strune i druge poslove koje se odnose na: nadzor nad zakonitou rjeavanja upravnih predmeta i primjene posebnih ovlaenja; praenje blagovremenosti donoenja propisa za izvravanje zakona i drugih propisa i u vezi s tim predlae preduzimanje zakonom propisanih mjera; praenje i analiziranje propisa iz radnih odnosa koji se odnose na radno-prvani status dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, sprovodi poseban ispitni postupak; imovinsko-pravne i stambene odnose i druge strune poslove u vezi sa imovinom iji je vlasnik ili korisnik Ministarstvo; rjeavanje socijalno-statusnih pitanja dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke i njihovih porodica; izrauje i donosi i realizuje programe strunog osposobljavanja dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke; komercijalne poslove nabavke i skladitenja; vri nabavku oruja, municije, uniformi, tehnike opreme i druge robe; materijalno-finansijske i administrativno obraunske poslove, izrada finansijskog plana i zavrnog rauna; vri pripremu prijedloga potrebnih sredstava za rad Ministarstva; izrada prijedloga predrauna sredstava za posebne i druge namjene; izrada i realizacija programa izgradnje i kupovine stanova za uposlenike i obezbjeenje finansijskih sredstava za realizaciju tih programa; tehnikog odravanja objekata, sredstava i opreme i osiguranje cjelokupne imovine; nabavka i distribucija slubenih legitimacija, prekrajnih naloga i drugih obrazaca koje u radu koriste organizacione jedinice; izrada informativnih materijala i izvjetaja iz svog djelokruga rada; realizuje planove opremanja sredstvima i opremom organizacinih jedinica ministartsva, vri poslove instaliranja i montae informatike opreme, njeno odravanje i servisiranje, u koritenju zajednikih informacionih sistema ostvaruje saradnju sa nadlenom organizacionom jedinicom Uprave policije; vodi evidenciju o imovini, sredstvima i opremi Ministarstva u skladu sa propisima o finansijskom poslovanju.

lan 16. (Unutranje organizacione jedinice Uprave administracije i podrke) (1) Uprava administracije i podrke se sastoji od:

a) Sektora za administraciju b) Sektora za podrku c) Sektora za informatiku podrku (2) Upravom administracije i podrke rukovodi Direktor Uprave koji za svoj rad odgovara ministru i Vladi Kantona Sarajevo.

(3) Prerasporeivanje unutar Ministarstva policijskih slubenika, dravnih slubenika i namjetenika iz Uprave policije u Upravu administracije i podrke i obratno, na saglasan prijedlog policijskog komesara i direktora Uprave, odobrava ministar. lan 17. (Nadlenosti i sastav Sektora za administraciju)
(1) Sektor za administraciju e u okviru svoje nadlenosti vriti organizacijske, stune i druge

poslove koji se odnose na: nadzor nad zakonitou rjeavanja upravnih predmeta i primjene posebnih ovlaenja u okviru Sektora; blagovremeno donoenje propisa i mjera za sprovoenje zakona; u saradnji sa drugim oragnizacionim jedinicana obavljati normativno-pravne poslove tj. izradu nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti unutranjih poslova i njihovu pravno-tehniku obradu; inspekcijski nadzor; drugostepeni upravni postupak; upravno rjeavanje u prvom stepenu; izrade prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i optih akata iz oblasti radnih odnosa dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke i osigurava njihovu primjenu; pripreme zakona i drugih propisa i optih akata iz oblasti statusnih pitanja, kao i penzijsko-invalidskog osiguranja dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, te osigurava primjenu istih; stambenu problematiku; vri strune i druge odgovarajue poslove vezane disciplinski postupak protiv namjetenika, a u saradnji sa Agencijom za dravnu slubu dravnih slubenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke; izradu analitiko- informativnih materijala iz djelokruga Sektora; poslove edukacije i programe strunog osposobljavanja i usvravanja dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke; sprovoenje propisa o putnim ispravama BiH; sprovoenje propisa o matinim knjigama i dravljanstvu, poslove prijema, otpreme i aurnosti pote, rukovanja i uvanja spisa i drugih akata i ureivanja arhivske grae u skladu sa vaeim propisima, kao i ostvarenje saradnje sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva.
(2) Sektor za administraciju sastoji se od:

a) b) c) d) e) f)

Odjeljenja za pravne poslove i inspekcijski nadzor Pisarnice Odjeljenja za kadrovske poslove i edukaciju Odjeljenja putnih isprava Odjeljenja za koordinaciju Odjeljenja za administraciju kojih ima ukupno osam.

lan 18. (Nadlenosti organizacionih jedinica Sektora za administraciju) Nadlenosti organizacionih jedinica Sektora za administraciju su slijedee: Odjeljenje za pravne poslove i inspekcijski nadzor e u okviru svoje nadlenosti vriti poslove koji se odnose na: blagovremeno donoenje propisa i mjera za sprovoenje zakona; normativno-pravne poslove koji se odnose na izradu nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti unutranjih poslova i njihovu pravno-tehniku obradu; drugostepeni upravni postupak; inspekcijski nadzor nad radom matinih slubi u opinama, inspekcijski nadzor u skladu sa
a)

Zakonom o agencijama za zatitu ljudi i imovine i s tim u vezi primjenu odredbi Zakona o prekrajima Federacije BiH, nadzor nad primjenom propisa o putnim ispravama BiH, praenje stanja u oblasti upravnog rjeavanja kroz redovno vrenje inspekcijsko-upravnog nadzora u pogledu izvravanja zakona i drugih propisa u oblasti unutranjih poslova koji su propisani kao nadlenost Uprave administracije i podrke; saradnja sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva radi obezbjeenja zakonitosti u rjeavanju zahtjeva graana, privrednih drutava i drugih pravnih lica u upravnom postupku.
b) Pisarnica, okviru svog djelokruga rada vri poslove koji se odnose na pravilnu primjenu

Uredbe i Uputstva o kancelarijskom poslovanju: otvaranje i signiranje prispjele pote koja se dostavlja Ministarstvu; rukovanje i uvanje spisa i drugih akata koji su prispjeli u Pisarnicu; poslove prijema, otpreme i aurnosti pote, kao i uvanja spisa i drugih akata i ureivanja arhivske grae u skladu sa vaeim propisima; pripremu izvjetaja o stanju i rijeenih i nerijeenih predmeta po organizacionim jedinicama Ministarstva; saradnju sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva. U Odjeljenju za kadrovske poslove i edukaciju vre se poslovi i zadaci koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i optih akata iz oblasti radnih odnosa dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke; primjene zakona i drugih propisa i optih akata iz oblasti statusnih pitanja slubenika, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja; stambenu problematiku; izradu analitiko- informativnih materijala iz djelokruga Odjeljenja; poslove edukacije i programe strunog osposobljavanja i usvravanja uposlenika Kabineta ministra i Uprave administraciije i podrke, praenje, analiziranje i primjenu propisa iz radnih odnosa koji se odnose dravne slubenike i namjetenike navedenih organizacionih jedinica; imovinsko-pravne i stambene odnose u vezi sa imovinom iji je vlasnik, odnosno korisnik Ministarstvo; unutranju organizaciju Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, praenje stanja kadrovske popunjenosti i pedlaganje odgovarajuih mjera; kadrovske evidencije; disciplinski postupak za namjetenike i u saradnji sa Agencijom za dravnu slubu za dravne slubenike; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva u oblasti iz svoje nadlenosti.
c) d) Odjeljenje putnih isprava u svom djelokrugu rada vri poslove koji se odnose na: praenje i

sprovoenje propisa o putnim ispravama BiH, poslove i zadatke u vezi otkrivanja zloupotreba putnih isprava i obavjetavanje organa nadlenog za kontrolu; postupak izdavanja, oduzimanja, ponitavanja putnih isprava, kao i odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave; postupak u vezi zamjene putne isprave iji rok nije istekao a koja je oteena, zatim postupak u vezi izdavanja putne isprave koja je otuena ili izgubljena, postupak izdavanja uvjerenja o posjedovanju, odnosno neposjedovanju putne isprave, rjeenja o povratu sredstava uplaenih za izdavanje putne isprave; postupak nedostupnosti jednog od roditelja radi davanja saglasnosti za izdavanje putne isprave maloljetnoj osobi; postupak izdavanja zajednikih putnih isprava; vrenje provjera i davanje saglasnosti za izdavanje putnih isprava po zahtjevima nadlenih organa; analitiko-informativne materijale u vezi primjene propisa o putnim ispravama BiH na podruju Kantona Sarajevo, ostvarivanje saradnje sa drugim slubama, matinim uredima opina, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Centrom za personalizaciju, Ministarstvom unutranjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Ministarstvima unutranjih poslova drugih kantona, centrima za socijalni rad i drugim dravnim organima i institucijama. Odjeljenje za koordinaciju vri poslove koji se odnose na: pripremu informacija, analiza, izvjetaja i drugih informativno-analitikih materijala; preduzimanje mjera za rjeavanje pitanja iz djelokruga Odjeljenja; koordinaciju rada odjeljenja za administraciju; voenje
e)

evidencija i obrada statistikih i drugih izvjetaja iz djelokruga rada Odjeljenja, vri strune i tehnike poslove vezane za distribuciju i skladitenje registarskih tablica, obrazaca potvrda o registraciji, obrazaca potvrda o vlasnitvu i drugih obrazaca predvienih Pravilnikom o registraciji vozila, vodi propisane evidencije, prijem i distribuciju linih karata i vozakih dozvola, analize iskazanih potreba u skladu sa mjesenim izvjetajem, poslove vezane za informatiku obradu i evidentiranje zaduenja, vri poslove vezane za zaduivanje, razduivanje i rukovanje mobilnom stanicom. Odjeljenje za administraciju, kojih ima ukupno osam, u okviru svog djelokruga rada vri poslove koji se odnose na: praenje i primjenu propisa koji reguliu materiju iz djelokruga Odjeljenja; upravno rjeavanje u prvom stepenu; sprovoenje upravnog postupka u vezi sa Zakonom o matinim knjigama, Zakonom o linom imenu, Zakonom o javnim skupovima, Zakonom o javnom redu i miru; naknadni upis u MKR, MKU i MKV; postupak izdavanja odobrenja za rad i prestanak rada auto-kola; postupak u vezi prijave i odjave prebivalita i boravita graana; izdavanja linih karata i odreivanja JMB, izdavanja vozakih dozvola i registracije vozila; obrade podataka o vozilima i vlasnicima vozila; poslove vezane za zabranu upravljanja motornim vozilima i izvrenje mjera bezbjedosti; akvizicija podataka; voenje i auriranje duplikata matinih knjiga prema izvjetajima nadlenog matiara; voenje propisanih evidencija iz ovih oblasti, kao i ostvarenje saradnje sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva.
f)

lan 19. (Nadlenosti i sastav Sektora za podrku) (1) U okviru svoje nadlenosti Sektor za podrku e vriti organizacijske, strune i druge poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta, prijedloga zakona i drugih propisa i optih akata iz djelokruga Sektora;izradu programa, informacija, analiza i izvjetaja i drugih materijala iz djelokruga Sektora; primjenu zakona, zakljuaka i odluka; zakljuenje ugovora o nabavci robe i izvrenju usluga za potrebe Ministarstva; zakonitu i blagovremenu isplatu i naplatu svih obaveza i potraivanja; donoenje finansijskog plana Ministarstva i drugih akata Sektora; preduzimanje odgovarajuih mjera i radnji u skladu sa usvojenom Budetskom politikom; izradu periodinih obrauna, zavrnih rauna, informacija i analiza; izgradnju i adaptaciju investicionih objekata i ugovora vezanih za investicionu izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju; realizacija programa i planova opremanja materijalno-tehnikim sredstvima Uprave policije (slubenim uniformama i drugom tehnikom opremom, nabavku oruja i municije, odjee i obue policije i druge policijske opreme) uz saradnju sa nadlenom organizacionom jedinicom Uprave policije, voenje propisanih evidencija, nabavku prekrajnih naloga i drugih obrazaca koji se distribuiraju organizacionim jedinicama Ministarstva; poslove odravanja voznog parka Ministrastva; aktivnosti vezane za servisiranje i tehniku ispravnost vozila, odravanje objekata i opreme; kontrola sprovoenja protivpoarnih mjera, staranje o blagovremenoj nabavci energenata i odravanju instalacija i opreme za zagrijavanje prostorija Ministarstva, te provodi druge aktivnosti vezane za uspjenu saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva u vrenju poslova i zadataka iz svoje nadlenosti; (2) Sektor za podrku se sastoji od: Odjeljenja komercijalnih poslova b) Odjeljenja raunovodstva c) Odjeljenja za tehniko i higijensko odravanje sa servisima.
a)

lan 20. (Nadlenosti organizacionih jedinica Sektora za podrku) Nadlenosti organizacionih jedinica Sektora za podrku su slijedee: U Odjeljenju komercijalnih poslova vre se poslovi koji se odnose na: izradu prednacrta obrauna, finansijskih planova i programa, zavrnih rauna, informacija i analiza iz djelokruga Odjeljenja, zakljuenje ugovora o nabavci robe i izvrenju usluga za potrebe Ministarstva, izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju investicionih objekata i ugovora vezanih za investicionu izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju; pripremu tenderske dokumentacije, realizaciju programa i planova opremanja pripadnika Uprave policije materijalno-tehnikim sredstvima (nabavka oruja i municije, odjee i obue policije i druge potrebne opreme), potrebnih evidencija, prekrajnih naloga i drugih obrazaca, blagovremeno i pravilno distribuiranje svih roba i usluga njihovim krajnjim korisnicima, knjigovodstveno-magacinske i druge potrebne evidencije o stanju roba u magacinima, saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva u vrenju poslova iz svog djelokruga;
a) b) U Odjeljenju raunovodstva vre se poslovi koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta,

prijedloga zakona i drugih propisa i optih akata iz oblasti raunovodstva; izradu programa, informacija, analiza i izvjetaja i drugih materijala Odjeljenja; primjenu zakona, zakljuaka i odluka, objedinjavanje i povezivanje materijalnog i finansijkog poslovanja, zakonitu i blagovremenu isplatu i naplatu svih obaveza i potraivanja, donoenje finansijskog plana Ministarstva i drugih akata Sektora, preduzimanje odgovarajuih mjera i radnji u skladu sa usvojenom budetskom politikom, izradu periodinih obrauna, zavrnih izvjetaja, informacija i analiza; koritenje i obradu podataka; izvravanja finansijskog plana, definisanje projektnih zadataka iz oblasti materijalno-finansijskih planova, poslove usmjerenja, nadzora i kontrole materijalno-finansijskog poslovanja, knjigovodstvene evidencije, obraun plaa, naknadu plaa i drugih vrsta plaanja, saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva u vrenju poslova iz svog djelokruga; U okviru Odjeljenja za tehniko i higijensko odravanje sa servisima vre poslovi koji se odnose na: poslove odravanja voznog parka; aktivnosti vezane za servisiranje i tehniku ispravnost vozila; ugradnju, prepravke i odravanje dodatne policijske opreme; opravke i odravanje elektroinstalacija; evidencije o utroku goriva sa interne benzinske pumpe; odravanje objekata i opreme Ministarstva; kontrolu sprovoenja protivpoarnih mjera; staranje o blagovremenoj nabavci energenata i odravanju instalacija za zagrijavanje prostorija Ministarstva; blagovremeno trebovanje, izuzimanje i raspodjela potronog i drugog materijala za tehniko i higijensko odravanje; te druge aktivnosti vezane za uspjenu saradnju sa upravama, odjeljenjima i drugim organizacionim jedinicama Ministarstva u vrenju poslova iz svog djelokruga.
c)

lan 21. (Nadlenosti i sastav Sektora za informatiku podrku) (1) Sektor za informatiku podrku u okviru svoje nadlenosti vri strune, organizacijske i druge poslove koji se posebno odnose na: izradu i realizaciju programa razvoja, opremanja i modernizacije jedinstvenog informacionog sistema; analizu ekonomskih i tehnikih efekata uvoenja sistema; izradu instrukcija i upustava iz oblasti informacionog sistema; izradu projekata raunarske obrade podataka i aplikativnog softvera; planove, izrade, postavke i organizacije projekata na raunaru; razradu projekata aplikacionog softvera i njihovu postavku na raunar; instalaciju, izmjene i dopune sistemskog softvera; postavku i izradu sistema za

ifriranje i druge metode i mjere zatite podataka; mjerenja, ispitivanja, kao i tehniki prijem svih vrsta ureaja veze; izmjene i dopune sistemskog softvera u Ministarstvu; redovno odravanje i testiranje instalirane raunarske opreme; redovno odravanje centralnog sistema mini i mikro raunara; odravanje ostale instalirane informatike i pratee opreme; vri procjenu informatike i PTT opreme koja je predloena za otpis i daje saglasnost za otpis iste, izradu i sprovoenje plana strunog osposobljavanja slubenika; izradu programa razvoja i modernizacije telefonske mree Ministarstva; instruktivno-nadzorne poslove nad radom organizacionih jedinica Ministarstva u oblasti telefonskih veza; programiranje i montau telefonskih i terminalnih ureaja i instalaciju telefonske mree MUP-a Kantona Sarajevo, kao i saradnju sa drugim nadlenim kantonalnim institucijama i Upravom za informatiku MUP-a FBIH u cilju efikasnijeg funkcionisanja informacionog sistema. (2) Sektor za informatiku podrku se sastoji od: a) Odjeljenja za informatiku b) Odjeljenja za tehniku. lan 22. (Nadlenosti organizacionih jedinica Sektora za informatiku podrku) Nadlenosti organizacionih jedinica Sektora za informatiku podrku su slijedee: U Odjeljenju za informatiku vre se poslovi koji s odnose na: izradu i realizaciju programa razvoja, opremanja i modernizacije jedinstvenog informacionog sistema; analize ekonomskih i tehnikih efekata uvoenja sistema; izrade instrukcija i upustava iz oblasti informacionog sistema; izrada projekata raunarske obrade podataka i aplikativnog softvera; planove, izrade, postavke i organizacije projekata na raunaru; razradu projekata aplikacionog softvera i njihova postavka na raunar; instalaciju, izmjene i dopune sistemskog softvera; postavke i izrade sistema za ifriranje i drugih metoda i mjera zatite podataka u informacionim sistemima; mjerenja, ispitivanja i tehniki prijem svih vrsta ureaja veze; izmjene i dopune sistemskog softvera u Ministarstvu; redovno odravanje i testiranje instalirane raunarske opreme; redovno odravanje centralnog sistema mini i mikro raunara; odravanje ostale instalirane informatike i pratee opreme; nadzor i konfiguraciju mrenog segmenta informacionog sistema; izradu i sprovoenje plana strunog osposobljavanja slubenika; saradnju sa drugim nadlenim kantonalnim institucijama i Upravom za informatiku MUP-a FBIH u cilju efikasnijeg funkcionisanja informacionog sistema.
a) b) U Odjeljenju za tehniku vre se poslovi koji se odnose na: izradu programa razvoja i

modernizacije telefonske mree Ministarstva; instruktivno-nadzorni poslovi nad radom organizacionih jedinica Ministarstva u oblasti telefonskih veza; programiranje i montaa telefonskih i terminalnih ureaja i instalacija telefonske mree MUP-a Kantona Sarajevo, evidencije o svim materijalno-tehnikim sredstvima za potrebe funkcionisanja sistema veza u okviru Ministarstva; obezbjeenje nesmetanog rada telefonskih veza kao i prenosnih puteva za potrebe informatike; obezbjeenje alternativne telefonske veze ili prijenosnog puta u sluaju kvara; odravanje ATC u sjeditu i na cijelom podruju Ministarstva.

DIO TREI SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

POGLAVLJE I KABINET MINISTRA lan 23. (Opis poslova i zadataka dravnih slubenika i namjetenika u Kabinetu ministra) Sistematizacija radnih mjesta dravnih slubenika i namjetenika u Kabinetu ministra je slijedea: 1) EF KABINETA Rukovodi i organizuje rad Kabineta; vri odreene protokolarne poslove, ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim organima uprave i drugim organizacijama u vezi sa izvravanjem poslova iz djelokruga Kabineta; prati i prouava odreene informacije, analize, izvjetaje i druge materijale u vezi sa stanjem i pojavama iz oblasti unutranjih poslova i o tome informie ministra; vri odreene poslove u vezi sa pripremama sjednica Strunog kolegija i drugih sastanaka koje organizuje ministar i stara se o realizaciji zakljuaka Strunog kolegija; prima potu Ministarstva i informie o tome ministra radi preduzimanja konkretnih mjera; uestvuje u pripremanju materijala koje Ministarstvo prezentira Vladi i drugim organima; preduzima, odnosno predlae preduzimanje mjera za rjeavanje pitanja iz djelokruga Kabineta; potpisuje akte iz djelokruga rada Kabineta; vri i druge poslove i zadatke koje odredi ministar. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji Rukovodilac osnovne organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 5 godina radnog staa Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 2) KOORDINATOR ZA EDUKACIJU STRUNI SAVJETNIK Priprema analize, izvjetaje i druge stune materijale za obuku dravnih slubenika i namjetenika i strunog osposobljavanja pripravnika i volontera i prema potrebi neposredno uestvuje u njihovoj realizaciji, vri saradnju sa Odjeljenjem za edukaciju u Sektoru za pravne, kadrovske, logistike poslove i edukaciju Uprave policije i dravnim slubenicima koji obavljaju poslove edukacije u Sektoru za administraciju Uprave administracije i podrke i obavlja druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova studijsko-analitiki najsloeniji VSS Pravni fakultet, Fakultet kriminalistikih ovlateno slubeno lice iji su poslovi u nauka, Fakultet politikih nauka, Filozofski neposrednoj vezi sa operativnim poslovima fakultet poloen struni ispit Broj izvrilaca: 1 najmanje 3 godine radnog staa Status: dravni slubenik 3) POSLOVI PRISTUPA INFORMACIJAMA STRUNI SAVJETNIK Vodi upravni postupak po zahtjevima za pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uputstvom za provoenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, priprema i izrauje odgovarajue informativne i analitike materijale u navedenoj oblasti, prati, prouava i predlae odgovarajue mjere i rjeenja na unapreenju predmetne oblasti, ostvaruje saradnju sa Komisijom za zatitu podataka, vodi postupak auriranja prijave/obavijesti o obradi podataka i druge strune poslove koji

nastaju za Ministarstvo u skladu sa odredbama Pravilnika o sigurnosti podataka, daje miljenja i izjanjenja na dostavljene prijedloge i nacrte zakona u navedenoj oblasti, ostvaruje saradnju sa drugim organima i institucijama u domenu zatite podataka i pristupa informacijama, obavlja i druge poslove koje odredi ministar. Poslovi osnovnih djelatnosti Upravno rjeavanje i studijsko-analitiki najsloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik Uslovi za obavljanje poslova VSS- Pravni fakultet, poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

4) POSLOVI INTERNOG NADZORA FINANSIJSKOG POSLOVANJA- STRUNI SAVJETNIK Vri kontrolu nad sistemom funkcionisanja Ministarstva kao budetskog korisnika, sa ciljem preventivnog djelovanja na sprijeavanju nastajanja ili utvrivanja nepravilnosti i pogreaka, te davanju prijedloga za njihovo otklanjanje, u skladu sa zakonskim propisima obavlja kontrolu evidencija i dokumentacije pripremljene za izvjetaje koji se dostavljaju nadlenim organima, te provjerava korektnost i ispravnost sainjenih izvjetaja, na bazi izvrene analize i uvida u izvornu dokumentaciju i prikupljenih dokaza, vri sve radnje da izvjetaji budu tani i kompletni, realni i objektivni, o emu sastavlja svoj izvjetaj, vri kontrolu transakcija i dokumentacije, te njihovu usklaenost sa zakonskim propisima i odobrenim budetom, kontrolu ovlatenja i procedura u raspolaganju imovinom, prati da se poslovanje odvija u skladu sa zakonskim propisima, raunovodstvenim naelima i raunovodstvenim standardima F BiH, planiranim budetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima koji upuuju na njihovu primjenu, uestvuje u kreiranju poslovnih politika i procedura, posebno u dijelu koji se odnosi na nadzor i kontrolu finansijskog poslovanja, kao i utvrivanju novih i revidiranju starih politika i procedura, obavlja i kontrolie i druge procese ocjenjujui cjelokupnu efikasnost, te otkriva i ukazuje na neuspjene i neefikasne radnje koje mogu utjecati na nenamjensko troenje sredstava i rezultate poslovanja, sa ciljem da se iste otklone. Uslovi za obavljanje poslova Poslovi osnovne djelatnosti Upravno-nadzorni i studijskoanalitiki najsloeniji Broj izvrilaca: 1 Status : dravni slubenik VSS Ekonomski fakultet, certifikat za ovlatenog revizora ili samostalnog raunovou poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

5) POSLOVI OBRADE I ZATITE LINIH/OSOBNIH PODATAKA STRUNI SAVJETNIK Uestvuje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga Zakona, drugih propisa i optih akata iz oblasti obrade i zatite linih/osobnih podataka, odnosno prati, analizira i primjenjuje propise u vezi sa navedenim poslovima; usmjerava i koordinira aktivnosti svih organizacionih jedinica Ministarstva koje u okviru zakonom propisanih ovlatenja obrauju osobne podatke, prati i analizira zakonske propise koji se odnose na oblast obrade i zatite linih/osobnih podataka, ostvaruje saradnju sa Agencijom za zatitu linih podataka u BiH, koordinira sve zajednike aktivnosti na ispunjavanju obaveza Ministarstva koje proizilaze iz Zakona o zatiti linih podataka i provedbenih propisa, aurira zbirke linih/osobnih podataka i o tome obavjetava Agenciju, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Poslovi osnovnih djelatnosti normativno-pravni, studijsko-analitiki, struno-operativni, najsloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

6) PORTPAROL MINISTARSTVA STRUNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA MEDIJIMA Organizuje poslove informisanja javnosti i brine se o blagovremenom informisanju domae i inostrane javnosti vezano za obavljanje funkcije ministra i ostvarivanje javnosti rada o aktivnostima Ministarstva, organizuje konferencije za tampu, intervjue i razgovore ministra; blisko sarauje sa Odsjekom za odnose sa javnou Uprave policije; sarauje sa glavnim i odgovornim urednicima javnih glasila, slubama za informisanje i drugim organima u oblasti javnog informisanja; organizuje i stara se o blagovremenoj pripremi podataka, informacija i drugih materijala i po potrebi uestvuje u njihovoj pripremi za istupanje ministra u javnim glasilima; izrauje prijedloge i planove za informisanje javnosti; pie saoptenja za objavljivanje u sredstvima informisanja i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju; prati informisanje, pravi odgovarajue izvode, vodi evidencije, sreuje i sainjava potrebne preglede i prepise objavljenih lanaka u asopisima koji se odnose na oblast unutranjih poslova; aurira sadraje WEB stranice; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi ministar. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioni najsloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet, Fakultet kriminalistikih nauka, Fakultet politikih nauka, Filozofski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

7) PREVODILAC VII STRUNI SARADNIK Vri sve prevodilake poslove koje mu se stave u zadatak, a naroito prevoenje pisanih materijala; uestvuje u razgovorima i kontaktima i prevodi razgovore sa strancima; vodi potrebne evidencije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Struno operativni - sloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS Filozofski fakultet odsjek engleski jezik, Fakultet humanistikih nauka odsjek engleski jezik i knjievnost poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

8) TEHNIKI SEKRETAR VII REFERENT Registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira i otprema potu; obavlja tehnike poslove za potrebe ministra, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove

i sl.) za potrebe ministra, stara se o umnoavanju materijala, obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status : namjetenik

Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Upravna, Ekonomska kola, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

9) VOZA MINISTRA VII REFERENT Vri poslove vozaa motornih vozila koje koristi ministar i vodi rauna o njihovoj ispravnosti i istoi; vodi knjigu evidencije o utroku goriva i maziva; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca :1 najmanje 10 mjeseci radnog staa Status: namjetenik 10) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVIVII REFERENT Poslovi uredskog i arhivskog poslovanja, rukovanje ureajima za kopiranje, umnoavanje, uvezivanje, skeniranje materijala, stenografski poslovi i poslovi snimanja sjednica putem tehnikih sredstava, obrauje materijale na raunaru po prijepisu i diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.), prikupljanje i sreivanje podataka, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno tehniki poslovi Administrativno tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 11)OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI ZA SEKRETARA MINISTARSTVA VII REFERENT Obavlja tehnike poslove za potrebe sekretara, registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.) za potrebe sekretara, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, stara se o umnoavanju materijala, obavlja i druge poslove koje odredi sekretar. Uslovi za obavljanje poslova SSS IV ili III stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Saobraajna,Srednja upravnapravna Poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS IV ili III stepen ili VKV voza, Saobraajna,Gimnazija,Ekonomska, Mainska poloen ispit za vozaa B kategorije,

Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno tehniki poslovi Administrativno tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika ili druga srednja kola drutvenog ili tehnikog smjera, Poznavanje rada na raunaru poloen struni spit najmanje 10 mjeseci radnog staa

POGLAVLJE II UPRAVA POLICIJE lan 24. (Opis poslova i zadataka policijskih slubenika u Upravi policije) Sistematizacija radnih mjesta policijskih slubenika u Upravi policije je slijedea: URED POLICIJSKOG KOMESARA 1) POLICIJSKI KOMESAR Planira, organizuje i rukovodi radom Uprave policije; obrazuje strune komisije i odgovarajua radna tijela za izvravanje odreenih poslova iz nadlenosti Uprave policije, donosi odgovarajue propise i obavlja druge poslove i zadatke utvrene Zakonom o unutranjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakonom o policijskim slubenicima. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Generalni inspektor policije Ovlateno slubeno lice 1

2) EF UREDA POLICIJSKOG KOMESARA Prouava operativnu grau kao i druge informativne materijale iz nadlenosti poslova policijskog komesara; priprema odgovarajue analitike materijale, procjene i informacije o stanju iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira, sigurnosti saobraaja, pruanja pomoi drugim organima asistencije i drugih poslova sa prijedlogom mjera; prouava metode rada i mjere koje se provode u okviru Ureda i organizacionih jedinica unutar Ureda, a za potrebe operativnog rada pripadnika kriminalistike policije i uniformisane policije; vri interno i eksterno informisanje; nosilac je izrade i organizacije odreenih projekata za analitika istraivanja; uestvuje u radu na projektnim zadacima za elektronsku obradu podataka; doprinosi povezivanju i unapreenju operativnog i analitiko-istraivakog rada; priprema Plan rada i Izvjetaj o radu Ureda policijskog komesara; izvrava odreene poslove informisanja o akcijama od posebnog znaaja; vri druge poslove koje odredi policijski komesar i za svoj rad je neposredno odgovoran policijskom komesaru. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1

3) VOZA PRATILAC POLICIJSKOG KOMESARA Vri poslove vozaa motornih vozila koja koristi policijski komesar i vodi rauna o njihovoj ispravnosti i istoi; vodi knjigu evidencije o utroku goriva i maziva; u skladu sa policijskim ovlatenjima obavlja i druge poslove koje mu odredi policijski komesar. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Narednik Ovlateno slubeno lice 1

JEDINICA ZA PROFESIONALNE STANDARDE 1) NAELNIK JEDINICE Rukovodi radom Jedinice za profesionalne standarde; prati i koordinira rad Odjeljenja za unutranju kontrolu i Odjeljenja za razvoj naela i zatitu tajnih podataka; planira aktivnosti i preduzima mjere u cilju onemoguavanja svakog krenja ljudskih prava i sloboda, zloupotrebe ovlatenja i bilo koje druge teke povrede zakona ili krenja Etikog kodeksa za profesionalne policajce; nakon uoenih nepravilnosti od strane inspektora Odjeljenja za unutranju kontrolu i Odjeljenja za razvoj naela i zatitu tajnih podataka daje preporuke policijskom komesaru i za preduzimanje mjera radi poboljanja i ispravljanja nepravilnosti u radu; ostvaruje saradnju sa Uredom i po potrebi, zajedno sa naelnikom Odjeljenja za unutranju kontrolu, prisustvuje njegovim sjednicama; ostvaruje saradnju sa Komisijama za ljudska prava, Ombudsmenima BiH i FBiH, nadlenim tuilatvima i sudovima i drugim institucijama koje se bave pitanjima ljudskih prava; organizuje aktivnosti na kompletiranju, pohranjivanju i uvanju svih predmeta i obezbjeuje distribuciju istih i njihovo koritenje u skladu sa Pravilnikom o radu Jedinice za profesionalne standarde; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; uestvuje u sainjavanju izvjetaja, analiza i informacija iz djelokruga rada Jedinice za profesionalne standarde; obavlja i druge poslove koje odredi policijski komesar. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: - ODJELJENJE ZA UNUTRANJU KONTROLU 2) NAELNIK ODJELJENJA Rukovodi radom Odjeljenja; organizuje proces zaprimanja albi graana i zaposlenika Ministarstva na policijske slubenike, dravne slubenike i namjetenike Uprave policije Ministarstva i aktivnosti na provjeri osnovanosti navoda albi; neposredno sarauje sa rukovodiocima organizacionih jedinica Ministarstva i prati aktivnosti na provoenju unutranjih istraga koje su im dodjeljene; ostvaruje saradnju sa disciplinskim tijelima u Ministarstvu u cilju procesuiranja slubenika za koje je unutranjom istragom utvreno da postoji osnovana sumnja da su poinili teu povredu slubene dunosti; prati i koordinira rad inspektora Odjeljenja i obezbjeuje da se unutranje istrage sprovode u skladu sa utvrenim procedurama i zavravaju u propisanim rokovima; zajedno sa naelnikom Jedinice za profesionalne standarde ostvaruje saradnju sa Uredom i po potrebi prisustvuje njegovim sjednicama; obezbjeuje voenje propisanih evidencija u Odjeljenju; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; sainjava izvjetaje, analize i informacije iz Glavni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

djelokruga rada Odjeljenja; obavlja i druge poslove koje odredi naelnik Jedinice za profesionalne standarde. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

3) INSPEKTOR ZA UNUTRANJU KONTROLU Zaprima albe, odnosno predstavke na rad policijskih slubenika, dravnih slubenika i namjetenika Uprave policije Ministarstva i, u skladu sa utvrenim procedurama, provodi temeljite i nepristrasne unutranje istrage, odnosno preliminarne provjere na osnovu predstavki graana ili zaposlenika Ministarstva, a posebno u sluajevima povreda ljudskih prava, korupcije slubenika, zloupotrebe ovlatenja ili bilo koje druge teke povrede zakona, kao i upotrebe smrtonosne sile, a sve u skladu sa odredbama Zakona o policijskim slubenicima Kantona Sarajevo, Pravilnika o radu Jedinice za profesionalne standarde i drugih relevantnih propisa; sainjava izvjetaje po provedenim unutranjim istragama, odnosno preliminarnim provjerama i dostavlja ih naelniku Odjeljenja za unutranju kontrolu; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; obavlja i druge poslove koje odredi naelnik Odjeljenja za unutranju kontrolu i naelnik Jedinice za profesionalne standarde. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 4 Vii inspektor 4 Inspektor Ovlateno slubeno lice 8

- ODJELJENJE ZA RAZVOJ NAELA I ZATITU TAJNIH PODATAKA 4) NAELNIK ODJELJENJA Rukovodi radom Odjeljenja; prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa u Ministarstvu i inicira donoenje novih ili izmjenu i dopunu postojeih; razmatra naela, procedure i standarde koji se primjenjuju i predlae njihovu izmjenu u cilju unapreenja rada policijskih slubenika; koordinira aktivnosti u oblasti rada policije u zajednici i naelniku Jedinice za profesionalne standarde predlae mjere za njegovo unapreenje; organizuje formiranje i auriranje strune Minibiblioteke i Registra propisa koje u svom radu primjenjuje Uprava policije i Ministarstvo u cjelini; organizuje i koordinira aktivnosti na sprovoenju propisa koji se odnose na zatitu tajnih podataka u Ministarstvu, a naroito u pogledu vrenja unutranjeg nadzora; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; uestvuje u sainjavanju izvjetaja, analiza, miljenja i informacija iz djelokruga rada Odjeljenja; obavlja i druge poslove koje odredi naelnik Jedinice za profesionalne standarde. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

5) INSPEKTOR ZA RAZVOJ NAELA Sainjava inicijative i prijedloge donoenja novih, kao i izmjenu i dopunu zakonskih i podzakonskih propisa Ministarstva i policijskih naela, procedura i standarda; radi na voenju i auriranju strune Mini-biblioteke i Registra propisa koje u svom radu primjenjuje Uprava policije i Ministarstvo u cjelini; uestvuje u planiranju i neposrednoj realizaciji projekata za primjenu metode rada policije u zajednici, prati rad policije u zajednici i naelniku Odjeljenja predlae mjere za njegovo unapreenje; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; sainjava izvjetaje, analize, miljenja i informacije iz djelokruga svoga rada; obavlja i druge

poslove koje odredi naelnik Odjeljenja za razvoj naela i zatitu tajnih podataka i naelnik Jedinice za profesionalne standarde. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 2 Vii inspektor, 1 Inspektor, 1 Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 4

6) INSPEKTOR ZA ZATITU TAJNIH PODATAKA ( SIGURNOSNI SLUBENIK ) U skladu sa Zakonom o zatiti tajnih podataka i na osnovu njega donesenim provedbenim propisima obavlja poslove unutranjeg nadzora nad zatitom tajnih podataka u Ministarstvu; ostvaruje blisku saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nadlenim za poslove koordinacije u oblasti zatite tajnih podataka, kao i sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva; vri poslove koordinacije i usmjeravanja organizacionih jedinica Ministarstva u oblasti zatite tajnih podataka nalae odreene mjere u cilju osiguranja zatite tajnih podataka u Ministarstvu; predlae izmjene i dopune propisa Ministarstva kojima je regulisana oblast zatite tajnih podataka; sainjava izvjetaje, analize, miljenja i informacije iz djelokruga svoga rada; obavlja i druge poslove koje odredi naelnik Odjeljenja za razvoj naela i zatitu tajnih podataka i naelnik Jedinice za profesionalne standarde. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: ODSJEK ZA ODNOSE SA JAVNOU 1) EF ODSJEKA Organizuje poslove i brine se o blagovremenom informisanju domae i inostrane javnosti vezano za aktivnosti Ureda policijskog komesara i Uprave policije, organizuje konferencije za tampu, intervjue i razgovore policijskog komesara, sarauje sa glavnim i odgovornim urednicima javnih glasila, slubama za informisanje i drugim organima u oblasti javnog informisanja, organizuje blagovremenu pripremu podataka, informacija i drugih materijala za istupanje policijskog komesara u javnim glasilima, organizuje poslove na servisiranju i auriranju web stranice Ministarstva; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; vri i druge poslove koje odredi policijski komesar. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: SEKTOR UNIFORMISANE POLICIJE 1) NAELNIK SEKTORA Vri poslove i zadatake iz djelokruga Sektora uniformisane policije i stara se o njihovom blagovremenom, strunom i zakonitom izvravanju; nadzire, nalae mjere i koordinira rad organizacionih jedinica u okviru Sektora i policijskih uprava; organizuje i koordinira rad Odjeljenja za inspekcije, koordinaciju i usmjeravanje; neposredno i putem Odjeljenja za inspekcije, koordinaciju i usmjeravanje prati stanje javne sigurnosti i predlae mjere za njeno unapreenje; zajedno sa policijskim komesarom uestvuje u planiranju redovnih i vanrednih inspekcija i revizija Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1 1 Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1

u Upravi policije; analizira i predlae mjere nakon izvrenih redovnih i vanrednih revizija i inspekcija, osim kada se odnose na Sektor kriminalistike policije koje proslijeuje policijskom komesaru; inicira donoenje novih i izmjene i dopune postojeih zakonskih i drugih propisa kojima se reguliu poslovi i zadaci Uprave policije; uestvuje u vrenju vanrednih i posebnih obezbjeenja; uestvuje u pripremi programa strunog osposobljavanja i usavravanja policije; prati i prouava organizaciju i metodologiju rada policije i predlae mjere za njihovo unapreenje; uestvuje u izradi analitiko-informativnih i drugih materijala iz djelokruga rada Sektora uniformisane policije; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; daje inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv slubenika Sektora; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; potpisuje akte Sektora; obavlja i druge poslove i zadatke koji mu odredi policijski komesar. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Glavni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

OPERATIVNO - KOMUNIKACIJSKI CENTAR 1) NAELNIK OPERATIVNO - KOMUNIKACIJSKOG CENTRA Organizuje, koordinira i rukovodi radom Operativno-komunikacijskog centra Ministarstva u ijem sastavu su Operativno deurstvo, Odsjek za zadravanje osoba lienih slobode, Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije, Odjeljenje za informatiku i tehnike poslove, Odjeljenje za kriptozatitu i policijski slubenici za osiguranje sjedita Ministarstva i vozai; uestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za rjeavanje odreenih najsloenijih sigurnosnih dogaaja koji se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraaja, kriminalitet i druge poslove; organizuje i uestvuje u izradi kompleksnih analiza, procjena i informacija iz djelokruga rada Uprave policije; organizuje i uestvuje u izradi i usavravanju metodologije statistikog i analitiko-istraivakog rada na nivou Uprave policije; prati stanje i u okviru svog djelokruga rada uestvuje u predlaganju mjera razvoja i unapreenja rada informacionog sistema Ministarstva; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; uestvuje u izradi Programa rada i Izvjetaja o radu Ureda policijskog komesara; vri druge poslove koje odredi naelnik Sektora uniformisane policije. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: - OPERATIVNO DEURSTVO 2) EF OPERATIVNOG DEURSTVA Organizuje, rukovodi i koordinira rad Operativnog deurstva u ijem sastavu se nalaze operativni i mlai deurni, Odsjek za zadravanje osoba lienih slobode, vozai i policijski slubenici koji vre osiguranje objekata Ministarstva u sjeditu; koordinira radom Operativnog deurstva i slubi za odnose sa javnou u organizacionim jedinicama Uprave policije; uestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za rjeavanje odreenih sigurnosnih dogaaja koji se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraaja, kriminalitet i druge poslove i odreuje konkretne zadatke u vezi sa rjeavanjem ovih dogaaja i pojava; ostvaruje saradnju sa Operativnim centrom Federalnog ministarstva unutranjih poslova i operativnim centrima u drugim kantonalnim ministarstvima unutranjih poslova u skladu sa Zakonom o unutranjim poslovima Kantona Sarajevo, kao i Operativnim centrom CJB Istono Glavni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

Sarajevo; sainjava analize, procjene i informacije iz djelokruga rada Operativnog deurstva; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; organizuje voenje propisanih evidencija iz djelokruga rada Operativnog deurstva; uestvuje u izradi Programa rada i Izvjetaja o radu Operativno-komunikacijskog centra; vri druge poslove koje odredi naelnik Operativnokomunikacijskog centra i za svoj rad je neposredno odgovoran naelniku Operativnokomunikacijskog centra. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1

3) OPERATIVNI DEURNI Prima, procjenjuje i selektira informacije i prijave graana, organizuje postupanje sa njima i zahtijeva povratnu informaciju o izvrenom zadatku; prema potrebi, neposredno putem sredstava veze, usmjerava rad slubi za odnose sa javnou u policijskim stanicama i Jedinici za saobraaj i deurnoj slubi u Jedinici za podrku, a posebno u sluajevima preduzimanja hitnih mjera na razrjeavanju sloenih sigurnosnih dogaaja; organizuje vrenje uviaja po izvrenim krivinim djelima, saobraajnim nezgodama i drugim dogaajima; postupa po hitnim depeama i aktima u periodu od 16,00 do 08,00 sati sljedeeg dana; prati stanje javne sigurnosti na podruju Ministarstva i s tim u vezi, ostvaruje neposrednu vezu sa slubama za odnose sa javnou u policijskim stanicama i Jedinici za saobraaj i policijskim slubenikom u deurnoj slubi Jedinice za podrku; prua pomo strankama koje se obraaju po osnovu dogaaja iz nadlenosti Ministarstva; priprema dnevni bilten o vanijim sigurnosnim dogaajima na podruju Ministarstva; organizuje i koordinira rad slubi koje su u sastavu Operativnog deurstva i to Odsjeka za zadravanje lica lienih slobode, policijskih slubenika koji vre osiguranje objekta Ministarstva i vozaa; obavlja i druge poslove koje odredi ef Operativnog deurstva i naelnik Operativnog-komunikacijskog centra. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 2 Vii inspektor, 3 Inspektor Ovlateno slubeno lice 5

4) MLAI DEURNI Neposredno pomae operativnom deurnom u Ministarstvu u vrenju poslova iz nadlenosti Operativnog deurstva; prema potrebi, neposredno, putem sredstava veze, usmjerava rad slubi za odnose sa javnou u policijskim stanicama i Jedinici za saobraaj i policijskim slubenikom u deurnoj slubi Jedinice za podrku; prima, procjenjuje i selektira informacije i prijave graana, organizuje postupanja sa njima i zahtijeva povratnu informaciju o izvrenom zadatku; organizuje vrenje uviaja po izvrenim krivinim djelima, saobraajnim nezgodama i drugim dogaajima; postupa po hitnim depeama i aktima u periodu od 16,00 do 08,00 sati sljedeeg dana; prua pomo strankama koje se obraaju po osnovu dogaaja iz nadlenosti Ministarstva; pomae operativnom deurnom u organizaciji i koordiniranju rada slubi koje su u sastavu Operativnog deurstva i to Odsjeka za zadravanje lica lienih slobode, policijskih slubenika koji vre osiguranje objekta Ministarstva i vozaa; obavlja i druge poslove koje mu odredi operativni deurni, odnosno ef Operativnog deurstva. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 1 Mlai inspektor, 4 Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 5

5) POLICAJAC OSIGURANJE OBJEKTA MINISTARSTVA

Vri fiziko osiguranje objekta Ministarstva (sa svih strana objekta) i slubenih vozila parkiranih oko objekta Ministarstva; vri regulisanje saobraaja u Ulici Labenevolencije (zabranjuje prolazak vozila kroz zabranu i parkiranje vozila koja nemaju odobrenje); odobrava parkiranje u Ulici Labenevolencije samo vozilima Ministarstva; obezbjedjuje etiri parking mjesta za goste, EUFOR, EUPM , delegacije i dr. u Ulici Mis Irbina do slubene kuice; ostvaruje saradnju sa patrolama policije iz teritorijalno nadlene PU, a koje izvravaju slubu na podruju sjedita Ministarstva; izdaje prekrajne naloge ili sainjava prekrajne prijave u skladu sa zakonom; prati ureaje za video-nadzor u objektu i van njega; prima i upuuje sve stranke i preduzima sve ostale poslove i zadatke na recepciji Ministarstva; vri propraaj i ispraaj stranaka koje ulaze u objekat Ministarstva; vodi knjigu primopredaje slube i izvrava i druge poslove i zadatke u vezi sa osiguranjem objekta (u skladu sa planom osiguranja) koje mu odredi ef Operativnog deurstva, operativni deurni ili mlai deurni. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 5 Stariji policajac, 10 Policajac Ovlateno slubeno lice 15

- ODSJEK ZA ZADRAVANJE LICA LIENIH SLOBODE 6) EF ODSJEKA Organizuje i rukovodi radom Odsjeka; stara se o zakonitom sprovoenju i izvravanju poslova vezanih za zadravanje lica lienih slobode; organizuje prijem zadranih lica lienih slobode i predaju istih nadlenom organu po propisanoj proceduri i uvanje privremeno oduzete imovine od zadranih lica kao i njihovu predaju nadlenom slubeniku ili zadranom licu; organizuje blagovremeni ljekarski pregled povrijeenih i bolesnih zadranih lica; organizuje vrenje odobrenih posjeta zadranim licima; preduzima mjere na obezbjeenju svih uvjeta i prava osoba lienih slobode koje se zadravaju u Odsjeku; preduzima i predlae mjere na unapreenju zatite ljudskih prava i ljudskog dostojanstva zadranih lica u Odsjeku; preduzima sve potrebne aktivnosti na prevenciji i spreavanju torture ili neovjenog postupanja prema licima koja se zadravaju u Odsjeku; sainjava izvjetaje, analize i informacije iz svojeg djelokruga rada; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; u opravdanim sluajevima priprema zahtjeve Prvoj policijskoj upravi, PS Novo Sarajevo, radi privremenog pruanja ispomoi policijskih slubenika (bolest, godinji odmori i dr.); obavlja i druge poslove koje mu odredi operativni deurni i ef Operativnog deurstva. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Inspektor Ovlateno slubeno lice 1

7) DEURNI U ODSJEKU U skladu sa zakonom vri poslove vezane za zadravanje lica lienih slobode; vri prijem zadranih lica lienih slobode i predaju istih nadlenom organu po propisanoj proceduri; uva oduzetu imovinu od zadranih lica kao i vri njihovu predaju nadlenom slubeniku ili zadranom licu; realizuje ljekarski pregled povrijeenih i bolesnih zadranih lica; realizuje vrenje odobrenih posjeta zadranim licima; stara se za osiguranje svih potrebnih uslova vezanih za zadravanje lica,

njihovu ishranu, higijenske uslove, potivanje kunog reda; preduzima sve potrebne aktivnosti na prevenciji i spreavanju torture ili neovjenog postupanja prema licima koja se zadravaju u Odsjeku; vodi propisane evidencije i prati propise iz djelokruga rada, obavlja i druge poslove koje mu odredi ef Odsjeka. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 5

ODJELJENJE ZA INSPEKCIJU, KOORDINACIJU I USMJERAVANJE 1) NAELNIK ODJELJENJA Rukovodi radom Odjeljenja; planira, organizuje i prua pomo u izvrenju redovne i vanredne inspekcije i revizije svih organizacionih jedinica u Upravi policije; priprema izvjetaje po izvrenim revizijama i inspekcijama i iste sa prijedlogom mjera dostavlja naelniku Sektora; obezbjeuje praenje, koordinaciju i usmjeravanje rada policijskih uprava, Jedinice za saobraaj i Jedinice za podrku; stara se o sprovoenju politike i izvravanju zakona i drugih propisa i optih akata; obezbjeuje praenje stanja javnog reda i mira i saobraaja, kao i aktivnosti koje uniformisani policijski slubenici preduzimaju u oblasti kriminaliteta i predlae mjere za njegovo unapreenje; uestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa u Ministarstvu; uestvuje u pripremi programa strunog osposobljavanja i usavravanja Uprave policije; planira nadzor nad radom policijskih uprava i policijskih stanica i prua im strunu pomo; prati aktivnosti na provoenju procedure o pravdanju ispitnog postupka upotrebe sile i daje svoje miljenje, a po potrebi predlae reviziju ispitnog postupka; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; obezbjeuje voenje propisanih evidencija u Odjeljenju i uestvuje u sainjavanju izvjetaja, analiza, miljenja i informacija iz djelokruga rada Odjeljenja; obavlja i druge poslove koje odredi naelnik Sektora uniformisane policije. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) INSPEKTOR ZA INSPEKCIJU, KOORDINACIJU I USMJERAVANJE Vri redovne i vanredne inspekcije i revizije slubi u okviru Ministarstva u skladu sa vaeim propisima i sainjava izvjetaje po izvrenim revizijama i inspekcijama te naelniku Odjeljenja predlae mjere radi poboljanja ili ispravljanja nepravilnosti u radu; vri nadzor nad radom policijskih uprava i policijskih stanica; neposredno prati aktivnosti na provoenju procedure o pravdanju postupka upotrebe sile, a po potrebi predlae i vri reviziju ispitnog postupka; prua strunu pomo policijskim upravama u vrenju poslova iz njihovog djelokruga; usmjerava rad policijskih uprava na zatiti ivota i line sigurnosti graana, prati i prouava stanje javnog reda i mira i saobraaja; prati primjenu zakonskih ovlatenja policijskih slubenika, napade na policijske slubenike, organizaciju i metodologiju rada policijskih uprava i predlae potrebne mjere na njenom unapreenju; uestvuje u pripremi programa strunog osposobljavanja i usavravanja u Upravi policije; uestvuje u pripremi analitiko-informativnih materijala iz svog djelokruga; neposredno ostvaruje uvid i usmjerava preventivno-operativni rad policijskih uprava u vrenju policijskih poslova; prati i usmjerava meusobnu saradnju policijskih uprava, Jedinice za podrku i Jedinice za saobraaj i predlae mjere za njeno unapreenje; uestvuje u planiranju i neposrednoj realizaciji mjera i aktivnosti u vezi sa vanrednim i posebnim osiguranjima (linosti, javnih skupova, sportskih priredbi i dr.); prati i usmjerava aktivnosti Jedinice za saobraaj u vrenju poslova preventivnog i tehnikog regulisanja saobraaja i vaspitnoobrazovnog rada po saobraaju; vodi propisane

evidencije u Odjeljenju, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Odjeljenja za inspekcije, koordinaciju i usmjeravanje i naelnik Sektora uniformisane policije. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: JEDINICA ZA SPECIJALISTIKU PODRKU 1) KOMANDIR Komandir organizuje i neposredno rukovodi i komanduje Jedinicom; po potrebi moe ovlastiti svog zamjenika da komanduje prilikom preduzimanja odreenih slubenih radnjama iz nadlenosti Jedinice, ali je i dalje odgovoran za rad zamjenika komanidra ili komandira operativnih jedinica na koje je prenio dio svojih prava i obaveza; komandir je odgovoran za cjelokupno stanje Jedinice, pravilno, tano i pravovremeno izvrenje dobijenih zadataka i inicijativno preduzima sve potrebne mjere i radnje prema konkretnim situacijama; komandir pronalazi metode i sredstva koja su najcjelishodnija rjeenja radi postizanja postavljenog cilja; odgovoran je za kadrovsku i personalnu popunjenost i stanje u Jedinici; stara se o primjeni svih zakonskih, podzakonskih i drugih akata koje Jedinica koristi u svom u radu; predstavlja Jedinicu prema drugim organizacionim jedinicama; osigurava primjenu operativno-taktikih metoda rada; planira, organizuje, koordinira, usmjerava i vri kontrolu rada unutar Jedinice; neposredno rukovodi Jedinicom u izvravanju postavljenih zadataka u vjebama i akcionim djelovanjima; zajedno sa zamjenikom komandira Jedinice i komandirima operativnih jedinica utvruje ciljeve i naine provoenja tih ciljeva; predlae planove operativnih djelatnosti i planove osiguranja i zatite Jedinice, planove obuke i treninga, planove logistikih potreba, donosi planove kontrolnih djelatnosti; koordinira radom operativnih jedinica unutar Jedinice za podrku; prati i usmjerava rad kompletne Jedinice prema postavljenim ciljevima; prati i usmjerava rad na strunom osposobljavanju svih pripadnika Jedinice; prati i usmjerava rad na sigurnosnoj zatiti cjelokupne Jedinice i njenih pripadnika; prati i usmjerava rad na osiguranju svih logistikih potreba Jedinice; kontrolie izvravanje postavljenih zadataka i zakonitu primjenu ovlatenja i daje inicijative za eventualno utvrivanje odgovornosti; u svakoj prilici osigurava pripadnicima prava koja im po zakonu pripadaju; pokree proceduru radi utvrivanja eventualnih povreda slubene dunosti; sarauje s drugim organizacionim jedinicama unutar Ministarstva kao i drugim institucijama; vri analize rada iz svih oblasti unutar Jedinice; podnosi mjesene, godinje i izvjetaje o izvrenju operativnih radnji i analize policijskom komesaru i naelniku Sektora uniformisane policije; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odrede policijski komesar i naelnik Sektora uniformisane policije kojima je odgovoran za svoj rad. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1 Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 5

2) ZAMJENIK KOMANDIRA Mijenja komandira Jedinice u sluaju njegovog odsustva; pomae komandiru Jedinice u provoenju zakonitosti rada Jedinice prilikom preduzimanja i izvrenja operativno-taktikih mjera i radnji; pomae komandiru Jedinice pri planiranju, organizovanju, koordinaciji, usmjeravanju i kontroli operativno-taktikog rada Jedinice; predlae planove upotrebe Jedinice u izvoenju operativnotaktikih mjera i radnji; neposredno uestvuje u rukovoenju Jedinicom kako prilikom redovnog rada i obuke tako i u operativno-taktikim akcijama po naredbi komandira Jedinice; predlae mjere za unapreenje operativne organizovanosti Jedinice; prati i usmjerava rad operativnih jedinica u pogledu brzine, tanosti, pravovremenosti izvravanja operativno-taktikih zadataka; prati razvoj kriminalistikih i operativno-taktikih metoda i sredstava radi poboljanja operativne djelatnosti

Jedinice; sarauje s ostalim rukovodnim radnicima unutar Jedinice i neposredno im pomae u pripremi i izvoenju operativno-taktikih zadataka, a posebno sa komandirima operativnih jedinica; po nareenju komandira Jedinice vri poslove kontrolne djelatnosti; za svoj rad odgovoran je komandiru Jedinice i izvrava i druge poslove i zadatke koje mu on odredi. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1

3) KOMANDIR OPERATIVNE JEDINICE Komandir operativne jedinice rukovodi svojom operativnom jedinicom; stara se o pravilnoj primjeni svih zakonskih i podzakonskih akata i procedura u radu operativne jedinice; odgovoran je za ukupno stanje akcione i operativne sposobnosti svoje jedinice, ispravnosti i upotrebljivosti naoruanja i opreme, kako svoje line tako i operativne jedinice kojom komanduje; vodi svakodnevnu brigu o fizikoj i taktikoj osposobljenosti pripadnika; u procesu obuke koristi one oblike, metode i sredstva koja maksimalno doprinose aktiviranju potencijala i sposobnosti svakog pojedinca, te podstie i usmjerava njihove stvaralake mogunosti; poznaje sadraje koji su predvieni planom i programom obuke, osposobljen je za prenoenje tih znanja na ostale slubenike; uestvuje u izradi mjesenih i godinjih planova obuke i treninga, i odgovoran je za njihovu realizaciju; ovjerava podsjetnike voa operativnih timova kada su ukljueni u aktivni proces obuke i treninga; permanentno proiruje svoja znanja i redovno se priprema za izvoenje obuke i treninga, vodi podsjetnike za obuku koji mu slue da se ista izvede pravilno i potpuno sa posebnim osvrtom na mjere line i kolektivne zatite; razvija meuljudske odnose i uvaava dostojanstvo svakog policijskog slubenika poznavajui njihove realne akcione i psihofizike mogunosti, individualne probleme, te im pomae u njihovom rjeavanju; objektivno vrednuje rezultate rada svakog pojedinca kao rezultat svestranog poznavanja njihove linosti, zalaganja i rezultata rada; neposredno komanduje opearativnom jedinicom u izvravanju postavljenih zadataka kako u vjebovnim aktivnostima, tako i u akcionim djelovanjima; odgovoran je za pravovremeno izvravanje postavljenih zadataka, ovlatenja; podnosi mjesene izvjetaje o radu operativne jedinice sa kritikim osvrtom na njih i izvlai pouke za budui rad; odrava redovne i vanredne sastanke s pripadnicima operativne jedinice kojom prilikom ih upoznaje sa stavovima komandira Jedinice za podrku, zadacima i vanim pitanjima operativne jedinice; usmjerava na najvanije probleme i zadatke, te istie najbolje, najaktivnije policijske slubenike i predlae komandiru Jedinice za podrku njihovo stimulisanje, odnosno nagraivanje; spreava negativnosti koje slabe jedinstvo operativne jedinice; zauzima odreene stavove o pokrenutim pitanjima i prijedlozima, vri saradnju sa drugom operativnom jedinicom, unutar Jedinice za specijalistiku podrku, kao i van nje; po nareenju komandira Jedinice za specijalistiku podrku vri poslove kontrolne djelatnosti; za svoj rad odgovoran je komandiru i zamjeniku komandira Jedinice za specijalistiku podrku; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Inspektor Ovlateno slubeno lice 2

4) INSTRUKTOR ZA SAMOODBRANU Neposredno uestvuje u realizovanju programskih sadraja iz svoje nadlenosti zajedno sa zamjenikom komandira Jedinice za specijalistiku podrku i komandirima operativnih jedinica; uestvuje u izradi elaborata za realizovanje programskih sadraja iz samoodbrane; vodi podsjetnike za nastavu; prati i primjenjuje nove organizacijske, materijalno-tehnike i metodoloke oblike realizovanja programa strunog osposobljavanja pripadnika Jedinice za specijalistiku podrku; prouava i usavrava najbolje postupke iz samoodbrane pojedinca u okviru policijske taktike;

uestvuje u izradi normi i kriterija za provjeru obuenosti pripadnika iz svoje nadlenosti; prati kontinuitet realizovanja godinjeg programskog sadraja iz svoje oblasti; predlae obnavljanje, inoviranje i popunu Jedinice savremenim nastavnim uilima i pomagalima iz svoje oblasti; predlae obnavljanje odreenih nastavnih tema; razvija i usavrava osnovne motorike sposobnosti policijskih slubenika, kao to su izdrljivost, snaga, brzina i okretnost; stvara navike za iskoritavanje slobodnog vremena kroz aktivan odmor i rekreaciju; radi na jaanju organizma i osposobljavanje za dejstvo u oteanim uslovima; razvija odgovornost za uvanje i odravanje sportskih objekata sprava i rekvizita; po nareenju komandira Jedinice za specijalistiku podrku vri poslove kontrolne djelatnosti; za svoj rad odgovoran je komandiru i zamjeniku komandira Jedinice za specijalistiku podrku; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Inspektor Ovlateno slubeno lice 1

5) INSTRUKTOR ZA OPTE FIZIKE PRIPREME Uestvuje u realizovanju programskih sadraja iz svoje nadlenosti; neposredno uestvuje u operativnim dejstvima ako to potrebnim ocijeni komandir Jedinice za specijalistiku podrku; zajedno sa zamjenikom komandira Jedinice za specijalistiku podrku i komandirima operativnih jedinica uestvuje u izradi elaborata za realizovanje programskih sadraja iz opte-fizikih priprema; vodi podsjetnike za nastavu; prati i primjenjuje nove organizacijske, materijalno-tehnike i metodoloke oblike realizovanja programa strunog osposobljavanja pripadnika Jedinice za specijalistiku podrku; prouava i usavrava najbolje postupke iz optefizikih preiprema policijskih slubenika u okviru policijske taktike; uestvuje u izradi normi i kriterija za provjeru obuenosti policijskih slubenika iz svoje nadlenosti; prati kontinuitet realizovanja godinjeg programskog sadraja iz svoje oblasti; predlae obnavljanje, inoviranje i popunu Jedinice savremenim nastavnim uilima i pomagalima iz svoje oblasti; predlae obnavljanje odreenih nastavnih tema; razvija i usavrava osnovne motorike sposobnosti policijskih slubenika, kao to su izdrljivost, snaga, brzina i okretnost; stvara navike za iskoritavanje slobodnog vremena kroz aktivan odmor i rekreaciju; radi na jaanju organizma i osposobljavanje za dejstvo u oteanim uslovima; razvija odgovornost za uvanje i odravanje sportskih objekata sprava i rekvizita; za svoj rad odgovoran je komandiru i zamjeniku komandira Jedinice za specijalistiku podrku; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 1

6) INSTRUKTOR ZA NASTAVU NAORUANJA I GAANJA Neposredno uestvuje u realizovanju programskih sadraja iz svoje nadlenosti; zajedno sa zamjenikom komandira Jedinice za specijalistiku podrku i komandirima operativnih jedinica uestvuje u izradi elaborata realizovanja programskog sadraja iz streljatva i taktikog gaanja; vodi podsjetnik za nastavu; prati i primjenjuje nove organizacijske, materijalnotehnike i metodoloke oblike realizovanja programa strunog osposobljavanja pripadnika Jedinice; prouava i usavrava najbolje streljako-taktike postupke Jedinice u okviru kriminalistike i policijske taktike; uestvuje u izradi normi i kriterija za provjeru obuenosti pripadnika iz svoje nadlenosti; prati kontinuitet realizovanja godinjeg programskog sadraja iz svoje oblasti; predlae obnavljanje, inoviranje i popunu Jedinice sa savremenim nastavnim uilima i pomagalima; predlae obnavljanje odreenih nastavnih tema, izvedbenih tema, osposobljenosti policijskih slubenika i sl.; za svoj rad

odgovoran je komandiru i zamjeniku komandira Jedinice za specijalistiku podrku; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 1

7) INSTRUKTOR ZA OBUKU I TRENING SLUBENIH PASA Neposredno uestvuje u realizovanju programskih sadraja iz svoje nadlenosti; zajedno sa zamjenikom komandira Jedinice za specijalistiku podrku i komandirima operativnih jedinica uestvuje u izradi elaborata realizovanja programskog sadraja iz oblasti koje se tiu dresure slubenih pasa; vri obuku policijskih slubenika-vodia slubenih pasa; sainjava analizu upotrebe vodia slubenih pasa sa slubenim psima; prati i istrauje nove metode upotrebe slubenih pasa, kao i novih tehnikih dostignua; uestvuje u sainjavanju planova rada, izvjetaja o radu i drugih analitiko-informativnih materijala; vodi evidencije koje se vode u Jedinici i prati njihovu aurnost; za svoj rad odgovoran je komandiru i zamjeniku komandira Jedinice za specijalistiku podrku; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 1

8) EF DEURNE SLUBE Organizuje poslove i zadatke vezane za rad policijskih slubenika u deurnoj slubi; nadzire, prati i usmjerava rad unutar deurne slube; otklanja eventualne probleme; prenosi naredbe, instrukcije i uputstva za rad dobijenih od komandira i zamjenika komandira Jedinice za specijalistiku podrku; vri uvid u aurnost evidencija koje se vode u deurnoj slubi; u sluaju uzbunjivanja pripadnika Jedinice za specijalistiku podrku postupa po Uputstvu o iznenadnom akcionom djelovanju; nadgleda potivanje kunog reda, pravilnu upotrebu i koritenje sportske dvorane i ostalih prostorija u objektu Jedinice; u sluajevima potrebe aktivno se ukljuuje u poslove deurstva; predlae unapreenje rada i funkcionisanja deurne slube; obavlja poslove deurne slube i za Jedinicu za specijalistiku podrku; poslove deurne slube obavlja po uputstvima i na nain koji odrede naelnik Sektora uniformisane policije, te komandir Jedinice za specijalistiku podrku; za svoj rad odgovoran je komandiru i zamjeniku komandira Jedinice za specijalistiku podrku; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 1

9) POLICAJAC U DEURNOJ SLUBI Obavlja poslove deurnog policijskog slubenika u deurnoj slubi u skladu sa vaeim propisima; u sluaju uzbunjivanja pripadnika Jedinice postupa po Uputstvu o iznenadnom akcionom djelovanju; prima informacije i obavjetenja upuena iz sjedita Ministarstva ili drugih institucija, preuzima sve kovertirane poiljke, depee, faksove, prima usmene informacije i o istima obavjetava deurnog rukovodnog radnika, odnosno komandira ili zamjenika komandira Jedinice; evidentira sve dogaaje, eventualne izmjene i dopune naredbi ili drugih dokumenata koji su vezani za rad deurne slube; sarauje sa Operativnim deurstvom u sjeditu i slubama za odnose sa javnou u organizacionim jedinicama Uprave policije; vodi dnevnik dogaaja i sve propisane evidencije; izdaje naloge za vonju, a nakon vonje ostvaruje lini i neposredni uvid u stanje

vraenog motornog vozila; obezbjeuje pravilnu upotrebu i uvanje kljueva, a posebno koverti u kojima se nalaze kljuevi od skladino-magacinskog prostora; vodi brigu o sprovoenju protivpoarnih mjera; obavlja poslove deurne slube i za Jedinicu za specijalistiku podrku; poslove deurne slube obavlja po uputstvima i na nain koji odrede naelnik Sektora uniformisane policije, te komandir Jedinice za specijalistiku podrku; predlae mjere na unapreenju rada i funkcionisanju deurne slube; izvrava i druge poslove koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 1 Mlai inspektor, 3 Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 4

10) VOA UPADNOG OPERATIVNOG TIMA Neposredno komanduje upadnim operativnim timom; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika upadnog operativnog tima; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog; uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja pripadnika upadnog operativnog tima; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno-tehnikih sredstava i opreme upadnog operativnog tima; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje upadnim operativnim timom od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka upadnog operativnog tima; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika Upadnog operativnog tima i predlae godinju ocjenu rezultata rada pripadnika Upadnog operativnog tima; provodi i realizuje dnevni raspored rada upadnog operativnog tima; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika upadnog operativnog tima, te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za vrijeme odsutnosti komandira operativne jedinice istog zamjenjuje i obavlja poslove i zadatke koji u nadlenosti komandira operativne jedinice; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku.

in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca:

Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 2

11) ZAMJENIK VOE UPADNOG OPERATIVNOG TIMA Zamjenjuje vou upadnog operativnog tima i u sluaju njegovog odsustva komanduje upadnim operativnim timom; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika upadnog operativnog tima; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog; uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja upadnog operativnog tima; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno-tehnikih sredstava i opreme upadnog operativnog tima; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje upadnim operativnim timom od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; vri analizu konkretne akcije, kao

i konkretnog zadatka upadnog operativnog tima; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika upadnog operativnog tima i predlae godinju ocjenu rezultata rada pripadnika upadnog operativnog tima; provodi i realizuje dnevni raspored rada upadnog operativnog tima; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika upadnog operativnog tima, te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 2

12) VOA ALPINISTIKOG OPERATIVNOG TIMA Neposredno komanduje Alpinistikim operativnim timom; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika Alpinistikog operativnog tima; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog, uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja Alpinistikog operativnog tima; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno-tehnikih sredstava i opreme Alpinistikog operativnog tima; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje Alpinistikim operativnim timom od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka Alpinistikog operativnog tima; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika Alpinistikog operativnog tima i predlae godinju ocjenu rezultata rada pripadnika Alpinistikog operativnog tima; provodi i realizuje dnevni raspored rada Alpinistikog operativnog tima; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika Alpinistikog operativnog tima, te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 1

13) ZAMJENIK VOE ALPINISTIKOG OPERATIVNOG TIMA Zamjenjuje vou Alpinistikog operativnog tima i u njegovom odsustvu komanduje Alpinistikim operativnim timom; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika Alpinistikog operativnog tima, aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog, uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja Alpinistikog operativnog tima; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno - tehnikih sredstava i opreme Alpinistikog operativnog tima; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje Alpinistikim operativnim timom od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka Alpinistikog operativnog tima; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika Alpinistikog operativnog tima i predlae godinju ocjenu

rezultata rada pripadnika Alpinistikog operativnog tima; provodi i realizuje dnevni raspored rada Alpinistikog operativnog tima; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika Alpinistikog operativnog tima, te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Narednik Ovlateno slubeno lice 1

14) VOA OPERATIVNOG TIMA ZA SPECIJALISTIKU PODRKU Neposredno komanduje operativnim timom za specijalistiku podrku; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika operativnog tima za specijalistiku podrku; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog; uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja operativnog tima za specijalistiku podrku; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno-tehnikih sredstava i opreme operativnog tima za specijalistiku podrku; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje operativnim timom za specijalistiku podrku od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka operativnog tima za specijalistiku podrku; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika operativnog tima za specijalistiku podrku i predlae godinju ocjenu za rezultate njihovog rada; provodi i realizuje dnevni raspored rada operativnog tima za specijalistuku podrku; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika operativnog tima za specijalistiku podrku; vodi brigu oko osiguranja uvanja, zaduenja, adekvatnog korienja, skladitenja materijalno-tehnikih sredstava kojim raspolae Jedinica; sainjava prijedloge planova za nabavljanje opreme i sredstava kao i njihove opravke; posebno vodi evidenciju o oruju, municiji, eksplozivnim napravama, hemijskim sredstvima i sloenijoj opremi te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 2

15) ZAMJENIK VOE OPERATIVNOG TIMA ZA SPECIJALISTIKU PODRKU Zamjenjuje vou operativnog tima za specijalistiku podrku i u njegovom odsustvu komanduje operativnim timom za specijalistiku podrku; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika operativnog tima za specijalistiku podrku; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog; uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja operativnog tima za specijalistiku podrku; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno-tehnikih sredstava i opreme operativnog tima za specijalistiku podrku; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje operativnim timom za specijalistiku podrku od

trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka operativnog tima za specijalistiku podrku; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika operativnog tima za specijalistiku podrku i predlae njihovu godinju ocjenu rezultata rada; provodi i realizuje dnevni raspored rada operativnog tima za specijalistiku podrku; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika operativnog tima za specijalistiku podrku; vodi brigu oko osiguranja uvanja, zaduenja, adekvatnog korienja, skladitenja materijalno-tehnikih sredstava kojim raspolae Jedinica; sainjava prijedloge planova za nabavljanje opreme i sredstava kao i njihove opravke; posebno vodi evidenciju o oruju, municiji, eksplozivnim napravama, hemijskim sredstvima i sloenijoj opremi te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Narednik Ovlateno slubeno lice 2

16) VOA OPERATIVNOG TIMA ZA SPAAVANJA NA VODI I POD VODOM Neposredno komanduje Operativnim timom sa spaavanje na vodi i pod vodom; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog; uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno-tehnikih sredstava i opreme Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje nad Operativnim timom za spaavanje na vodi i pod vodom od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; uestvuje u izradi elaborata realizovanja programskih sadraja iz ronilake, kriminalistike i policijske taktike, a sve u cilju uspjenog izvravanja posebno postavljenih zadataka uz upotrebu ronilake opreme i desantnih amaca na odreenim vodenim povrinama nakon uoenih kriminalnih skupina na vodenoj povrini ili priobalnom dijelu zamljita, na spaavanju ivota i materijalnih dobara izazvanih vjetakim i prirodnim nepogodama na vodenim povrinama; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom i predlae njihovu godinju ocjenu rezultata rada; provodi i realizuje dnevni raspored rada Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice: izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 1

17) ZAMJENIK VOE OPERATIVNOG TIMA ZA SPAAVANJE NA VODI I POD VODOM

Zamjenjuje vou Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom i u njegovom odsustvu neposredno komanduje Operativnim timom sa spaavanje na vodi i pod vodom; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog; uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno-tehnikih sredstava i opreme Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje nad Operativnim timom za spaavanje na vodi i pod vodom od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; uestvuje u izradi elaborata realizovanja programskih sadraja iz ronilake, kriminalistike i policijske taktike, a sve u cilju uspjenog izvravanja posebno postavljenih zadataka uz upotrebu ronilake opreme i desantnih amaca na odreenim vodenim povrinama nakon uoenih kriminalnih skupina na vodenoj povrini ili priobalnom dijelu zamljita, na spaavanju ivota i materijalnih dobara izazvanih vjetakim i prirodnim nepogodama na vodenim povrinama; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom i predlae njihovu godinju ocjenu rezultata rada; provodi i realizuje dnevni raspored rada Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika Operativnog tima za spaavanje na vodi i pod vodom te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Narednik Ovlateno slubeno lice 1

18) VOA OPERATIVNOG TIMA VODIA SLUBENIH PASA Neposredno komanduje operativnim timom vodia slubeniha pasa; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika operativnog tima vodia slubenih pasa; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog; uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja operativnog tima vodia slubenih pasa; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalno-tehnikih sredstava i opreme operativnog tima vodia slubenih pasa; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje nad operativnim timom vodia slubenih pasa od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka operativnog tima vodia slubenih pasa; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika operativnog tima vodia slubenih pasa kada je u pitanju dresura slubenih pasa, traganje i traenje osoba i predmeta, otkrivanje eksplozivnih, opojnih i drugih materija interesantnih sa aspekta sigurnosti i antikriminalnog djelovanja; prati nauna saznanja o njezi, ishrani i dresuri slubenih pasa; predlae godinju ocjenu rezultata rada pripadnika operativnog tima vodia slubenih pasa; provodi i realizuje dnevni raspored rada operativnog tima vodia slubenih pasa; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika operativnog tima vodia slubenih pasa te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je

komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 2

19) ZAMJENIK VOE OPERATIVNOG TIMA VODIA SLUBENIH PASA Zamjenjuje vou operativnog tima vodia slubenih pasa i u njegovom odsustvu neposredno komanduje operativnim timom vodia slubeniha pasa; prati pravovremenost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka i preduzima mjere za unapreenje izvravanja operativnih poslova; ostvaruje uvid u strunu osposobljenost pripadnika Operativnog tima vodia slubenih pasa; aktivno uestvuje u procesu obuke i treninga, te predlae mjere za unapreenje istog; uestvuje u planiranju i realizovanju programa strunog osposobljavanja i usavravanja operativnog tima vodia slubenih pasa; vri redovnu kontrolu i ostvaruje uvid u stanje, raspored i upotrebu materijalnotehnikih sredstava i opreme operativnog tima vodia slubenih pasa; prati i prouava opu sigurnosnu problematiku, a posebno se fokusira na metode, snage i sredstva specijalnih oblika djelovanja kriminalnih grupa, kao i svih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti; provodi dobijenu naredbu i odgovoran je za cjelokupno komandovanje nad operativnim timom vodia slubenih pasa od trenutka prijema do konanog realizovanja dobijenog zadatka; vri analizu konkretne akcije, kao i konkretnog zadatka operativnog tima vodia slubenih pasa; prati i kontrolie rad i rezultate pripadnika operativnog tima vodia slubenih pasa kada je u pitanju dresura slubenih pasa, traganje i traenje osoba i predmeta, otkrivanje eksplozivnih, opojnih i drugih materija interesantnih sa aspekta sigurnosti i antikriminalnog djelovanja; prati nauna saznanja o njezi, ishrani i dresuri slubenih pasa; predlae godinju ocjenu rezultata rada pripadnika operativnog tima vodia slubenih pasa; provodi i realizuje dnevni raspored rada operativnog tima vodia slubenih pasa; uestvuje u izvoenju redovne obuke i treninga pripadnika operativnog tima vodia slubenih pasa, te redovno podnosi izvjetaje i informacije iz svoje nadlenosti; za svoj rad odgovoran je komandiru operativne jedinice; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Narednik Ovlateno slubeno lice 2

20) POLICAJAC LAN OPERATIVNOG TIMA Izvrava poslove i zadatke povjerene operativnom timu, a naroito zadatke iz djelokruga rada operativne jedinice; uestvuje u realizaciji plana i programa strunog osposobljavanja i usavravanja operativnog tima u svim uvjetima i svim vidovima specijalistike obuke; izvrava sve postavljene zadatke koje dobije od voe operativnog tima u okviru izvoenja operativnih akcija; u saradnji sa policijskim slubenicima nadlene organizacione jedinice Ministarstva preduzima mjere i radnje na procesuiranju uinilaca prekraja i krivinih djela; uestvuje u analizi operativnih akcija, obuke i treninga; svojim radom doprinosi unapreenju dobrih kolegijalnih odnosa i duha zajednitva u timu; redovno isti i odrava naoruanje, opremu i druga materijalno-tehnika sredstva (individualna i kolektivna); radi na individualnom strunom i psihofizikom osposobljavanju i usavravanju; za svoj rad odgovoran je voi operativnog tima; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: 2 Narednik, 20 Stariji policajac, 14 Policajac

Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca:

Ovlateno slubeno lice 36

21) POLICAJAC VODI SLUBENOG PSA, LAN OPERATIVNOG TIMA Izvrava poslove i zadatke povjerene operativnom timu vodia slubenih pasa , a naroito zadatke iz djelokruga rada operativne jedinice; uestvuje u realizaciji plana i programa strunog osposobljavanja i usavravanja operativnog tima vodia slubenih pasa u svim uvjetima i svim vidovima specijalistike obuke; izvrava sve postavljene zadatke koje dobije od voe operativnog tima vodia slubenih pasa u okviru izvoenja operativnih akcija; uestvuje u analizi operativnih akcija, obuke i treninga; svojim radom doprinosi unapreenju dobrih kolegijalnih odnosa i duha zajednitva u timu; vri obuku slubenih pasa kada je u pitanju dresura, traganje i traenje osoba i predmeta, otkrivanje eksploziva i eksplozivnih naprava, otkrivanje opojnih i drugih materija interesantnih sa aspekta sigurnosti i antikriminalnog djelovanja; prati nauna saznanja o njezi, ishrani i dresuri slubenih pasa; redovno isti i brine se o higijeni, zdravlju i sigurnosti slubenih pasa; redovno isti i odrava naoruanje, opremu i druga materijalno-tehnika sredstva (individualna i kolektivna); radi na individualnom strunom i psihofizikom osposobljavanju i usavravanju; za svoj rad odgovoran je voi operativnog tima vodia slubenih pasa; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina i komandir Jedinice za specijalistiku podrku. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: JEDINICA ZA PODRKU 1) KOMANDIR Organizuje i neposredno rukovodi i komanduje Jedinicom; po potrebi moe ovlastiti svog zamjenika da komanduje prilikom preduzimanja odreenih slubenih radnji iz nadlenosti Jedinice, ali i dalje je odgovoran za rad zamjenika komandira ili pomonika komandira na koje je prenio dio svojih prava i obaveza; komandir je odgovoran za cjelokupno stanje u Jedinici, pravilno, tano i pravovremeno izvravanje dobijenih zadataka i inicijativno preduzima sve potrebne mjere i radnje prema konkretnim situacijama, komandir pronalazi metode i sredstva koja su najcjelishodnija rjeenja radi postizanja postavljenog cilja; odgovoran je za kadrovsku i personalnu popunjenost i stanje u Jedinici; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike; osigurava primjenu operativno-taktikih metoda rada; planira, organizuje, koordinira, usmjerava i vri kontrolu rada unutar Jedinice; neposredno rukovodi Jedinicom u izvravanju poslova i zadataka na osiguranjima javnih skupova,odravanju JRiM, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanju izvrilaca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana, kao i drugih postavljenih zadataka; zajedno sa zamjenikom komandira Jedinice i pomonikom komandira utvruje ciljeve i naine provoenja tih ciljeva; donosi dnevni raspored rada policijskih slubenika; prati primjenu zakonskih ovlatenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka i u sluaju zloupotrebe preduzima odgovarajue mjere; neposredno organizuje i uestvuje u izradi planova, programa , izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada Jedinice, zajedno sa komandantom vri procjenu osiguranja javnih skupova; uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policije; organizuje uredno i aurno voenje administracije Jedinice i propisanih evidencija; po procjeni vri kontrolu izdavanja prekrajnih naloga i podnoenja prekrajnih prijava od strane policijskih slubenika; vodi postupak prikupljanja dokaza i injenica neophodnih za kompletiranje spisa o upotrebi sile od strane policijskih slubenika radi donoenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile; uestvuje u postupku prikupljanja dokaza i injenica za Stariji policajac Ovlateno slubeno lice 6

kompletiranje spisa o napadu na policijske slubenike; odgovoran je za formiranje odgovarajuih dosijea koje treba da ima Jedinica; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; stara se o tehnikoj opremljenosti Jedinice i koritenja tehnikih sredstava i opreme koju koriste slubenici jedinice; postupa po predstavkama i pritubama na rad policijskih slubenika; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi policijski komesar i naelnik Sektora uniformisane policije, kojima je odgovoran za svoj rad. in: Vrsta ovlatenja: broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) ZAMJENIK KOMANDIRA Mijenja komandira Jedinice u sluaju njegovog odsustva; pomae komandiru Jedinice u provoenju zakonitosti rada Jedinice prilikom preduzimanja i izvravanja operativno taktikih mjera i radnji, osiguranjima javnih skupova, odravanju JRiM, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanju izvrilaca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana, kao i drugih postavljenih zadataka; uestvuje u izradi svih planova osiguranja javnih skupova; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike: priprema raspored rada policijskih slubenika; prati primjenu zakonskih ovlatenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka i u sluaju zloupotrebe preduzima odgovarajue mjere; uestvuje u izradi planova, programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policije; uestvuje u izradi procjene sigurnosti javnih skupova; neposredno uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policije; organizuje uredno i aurno voenje administracije i propisanih evidencija; organizuje, usmjerava i koordinira aktivnosti na auriranju operativnih dosijea u Jedinici; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u postupku prikupljanja dokaza i injenica neophodnih za kompletiranje spisa o upotrebi sile; neposredno vri kontrolu izvravanja zadataka od strane policijskih slubenika; postupa po predstavkama i pritubama na rad policijskih slubenika i vodi evidenciju; uestvuje u postupku prikupljanja dokaza i injenica za kompletiranje spisa o napadu na policijske slubenike i vodi evidenciju; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: broj izvrilaca: Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1

3) POMONIK KOMANDIRA Stara se o blagovremenom, zakonitom i strunom izvravanju poslova i zadataka koji se odnose na osiguranje javnih skupova, odravanje JRiM, sigurnost saobraaja, otkrivanju kriminaliteta; organizaciji i voenju propisanih evidencija; razrauje, organizuje i neposredno uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policije; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i o tome upoznaje policijske slubenike; organizuje, usmjerava i koordinira aktivnostima na auriranju operativnih dosijea u Jedinici; prati, usmjerava, organizuje i kontrolie rad slube za odnose sa javnou i odgovoran je za njihov rad; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; prati stanje oko osiguranja javnih skupova, neposredno uestvuje u organizaciji i sprovoenju preventivno-represivnih aktivnosti policije; vodi i obrauje staninu administraciju i propisane evidencije; obrauje prekrajne naloge, prekrajne prijave i zahtjeve za pokretanje prekrajnog postupka i u tom smislu ostvaruje saradnju

sa predstavnikom za prekrajni postupak; neposredno uestvuje i rukovodi policijskim aktivnostima na osiguranjima javnih skupova; uestvuje u izradi procjene stanja sigurnosti javnih skupova; uestvuje u voenju postupka na prikupljanju dokaza i injenica za kompletiranje spisa o upotrebi sile od strane policijskih slubenika radi donoenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile; prikuplja, obrauje i neposredno uestvuje u izradi planova, izvjetaja, informacija i drugih analitiko-informnativnih materijala iz djelokruga rada Jedinice; vri stalnu kontrolu nad radom policijskih slubenika na terenu; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Inspektor Ovlateno slubeno lice 1

4) KOMANDIR VODA Neposredno rukovodi vodom u izvravanju zadataka, prilikom osiguranja javnih skupova, naruavanja javnog reda i mira, osiguranja linosti i objekata i drugih zadatih poslova iz djelokruga rada; po nareenju komandira rukovodi vodom na konkretnom zadatku; vri obuku pripadnika voda, prati njihov rad i vodi rauna o njihovoj opremljenosti; sainjava analizu upotrebe voda, te podnosi izvjetaj komandiru Jedinice; prati i istrauje nove metode upotrebe vodova, njihovog djelovanja i novih tehnikih sredstava; uestvuje u realizaciji strunog osposobljavanja i usavravanja policije; uestvuje u sainjavanju planova rada, izvjetaja o radu i drugih analitikoinformativnih materijala; vodi evidencije iz djelokruga svog rada i prati aurnost voenja propisanih evidencija; vri smotru voda, izvrava i druge zadatke koje odredi pretpostavljeni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 4

5) KOMANDIR ODJELJENJA Neposredno rukovodi odjeljenjem u izvravanju zadataka, prilikom osiguranja javnih skupova, naruavanja javnog reda i mira, osiguranja linosti i objekata i drugih poslova iz djelokruga rada; po nareenju pretpostavljenog starjeine rukovodi odjeljenjem na konkretnom zadatku; vri obuku pripadnika odjeljenja; prati njihov rad i vodi rauna o njihovoj opremljenosti; sainjava analizu upotrebe odjeljenja, te podnosi izvjetaj pretpostavljenom starjeini; uestvuje u realizaciji strunog osposobljavanja i usavravanja policije; uestvuje u sainjavanju i realizaciji planova rada, izvjetaja o radu i drugih analitiko-informativnih materijala; vodi evidencije iz djelokruga svog rada i prati aurnost voenja propisanih evidencija; vri smotru odjeljenja, izvrava i druge zadatke koje odredi pretpostavljeni starjeina. Komandir prvog odjeljenja u vodu obavlja funkciju zamjenika komandira voda. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 4 Stariji narednik, 8 Narednik Ovlateno slubeno lice 12

6) POLICAJAC Vri preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost prilikom osiguranja javnih skupova u cilju odravanja JRiM, spreavanja izvrenja krivinih djela, zatite line sigurnosti graana, sigurnosti saobraaja i spreavanju drugih nedozvoljenih radnji; preduzima mjere na uspostavljanju naruenog JRiM; vri privoenje, pretrese i utvrivanje identiteta, kontrolie i traga za licima za kojima je raspisana potraga; ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvrioci krivinih djela,

licima sklonim naruavanju JRiM i drugim licima sklonim ponaanjima suprotno zakonskim propisima; izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave u skladu sa zakonom; pie izvjetaje o radu, slubene zabiljeke o dogaajima i saznanjima; uestvuje u svim osiguranjima javnih skupova po planu Jedinice; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: JEDINICA ZA SAOBRAAJ 1) KOMANDIR Rukovodi Jedinicom; organizuje, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka preventivnooperativne djelatnosti na odravanju sigurnosti saobraaja, a po potrebi i na odravanju javnog reda i mira, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanju izvrilaca krivinih djela, zatite line i imovinske sigurnosti graana i drugo; organizuje i rukovodi osiguranjima sportskih, kulturnih i drugih manifestacija po pitanju sigurnosti saobraaja; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije; donosi raspored slube policijskih slubenika; prati primjenu zakonskih ovlatenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka i u sluaju zloupotrebe preduzima odgovarajue mjere; neposredno organizuje i uestvuje u izradi planova, programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada Jedinice; vri procjenu stanja sigurnosti saobraaja na podruju Kantona Sarajevo i predlae odgovarajue mjere i radnje u cilju poboljanja opteg stanja u oblasti saobraaja; stara se i neposredno uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policijskih slubenika; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; organizuje uredno i aurno voenje administracije i propisanih evidencija; vri kontrolu izdavanja prekrajnih naloga i podnoenja prekrajnih prijava; uestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka; vodi postupak u prikupljanju dokaza i injenica neophodnih za kompletiranje spisa o upotrebi sile radi donoenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe; odgovoran je za formiranje odgovarajuih dosjea koje treba da ima Jedinica; neposredno vri kontrolu izvravanja zadataka od strane policijskih slubenika; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; stara se o tehnikoj opremljenosti Jedinice i pravilnoj upotrebi i koritenju tehnikih sredstava i opreme za kontrolu i regulisanje saobraaja; izvrava druge zadatke koje odredi naelnik Sektora uniformisane policije. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1 54 Stariji policajac, 54 Policajac Ovlateno slubeno lice 108

2) ZAMJENIK KOMANDIRA U odsutnosti komandira rukovodi, organizuje, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka preventivno-operativne djelatnosti na odravanju sigurnosti saobraaja, a po potrebi i na odravanju javnog reda i mira, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanju izvrilaca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana i dr.; organizuje i rukovodi osiguranjima sportskih, kulturnih i drugih manifestacija po pitanju sigurnosti saobraaja; zamjenjuje komandira Jedinice u njegovoj odsutnosti; prati i prouava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike; priprema raspored slube policijskih slubenika; prati primjenu zakonskih ovlaenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka i u sluaju zloupotrebe preduzima odgovarajue mjere; neposredno organizuje i uestvuje u izradi planova, programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz

djelokruga rada Jedinice; vri procjenu stanja sigurnosti saobraaja na podruju Kantona Sarajevo i predlae odgovarajue mjere i radnje u cilju poboljanja opteg stanja u oblasti saobraaja; neposredno uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policijskih slubenika; organizuje uredno i aurno voenje administracije i propisanih evidencija; vri kontrolu izdatih prekrajnih naloga i podnesenih prekrajnih prijava od strane policijskih slubenika; uestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka; uestvuje u postupku prikupljanja dokaza i injenica neophodnih za kompletiranje spisa o upotrebi sile od strane policijskih slubenika radi donoenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile; neposredno vri kontrolu izvrenja zadataka od strane policijskih slubenika; stara se o tehnikoj opremljenosti Jedinice i pravilnoj upotrebi i koritenju tehnikih sredstava i opreme za kontrolu i regulisanje saobraaja; postupa po predstavkama i pritubama na rad policijskih slubenika i vodi evidenciju; vodi postupak u prikupljanju dokaza i injenica za kompletiranje spisa o napadu na policijske slubenike i vodi evidenciju; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi komandir Jedinice za saobraaj. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1

3) POMONIK KOMANDIRA Stara se o blagovremenom, zakonitom i strunom izvravanju poslova i zadataka na odravanju sigurnosti saobraaja, a po potrebi i na odravanju javnog reda i mira, spreavanjem i otkrivanjem kriminaliteta, osiguranjem javnih skupova, unapreenju sektorskog rada i voenju administracije i propisanih evidencija u Jedinici za saobraaj; neposredno uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policijskih slubenika; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policijskih slubenika i o tome ih upoznaje; organizuje, usmjerava i kontrolie rad slube za odnose sa javnou i odgovoran je za njen rad kao i za stanje sigurnosti saobraaja (komandir Jedinice za saobraaj odreuje zaduenja svojim pomonicima); vri obilazak policijskih slubenika i neposredno uestvuje u organizovanju i sporovoenju preventivnorepresivnih aktivnosti policijskih slubenika; analizira i procjenjuje probleme u saobraaju na podruju opina (prema zaduenju od strane komandira); predlae i organizuje mjere policije za unapreenje sigurnosti saobraaja na podruju tih opina; ostvaruje stalne kontakte sa pomonicima komandira za sigurnost saobraaja u drugih policijskim stanicama i dogovara, planira, organizuje i uestvuje u realizaciji zajednikih aktivnosti na planu kontrole i regulisanja saobraaja; zajedno sa rukovodiocem smjene vri upuivanje policijskih slubenika u slubu i odreuje konkretne zadatke; vodi i obrauje staninu administraciju; zajedno sa predstavnikom za prekrajni postupak uestvuje u obradi prekrajnih naloga, prekrajnih prijava i zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka; neposredno uestvuje i rukovodi policijskim aktivnostima i u osiguranjima javnih skupova, sportskih i drugih manifestacija; uestvuje u izradi procjene stanja sigurnosti; uestvuje u voenju postupka na prikupljanju dokaza i injenica za kompletiranje spisa o upotrebi sile od strane policijskih slubenika radi donoenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile; prikuplja i neposredno uestvuje u izradi planova, izvjetaja, informacija i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada Jedinice za saobraaj, vri kontrolu nad radom policijskih slubenika; izvrava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 2

4) RUKOVODILAC SMJENE Vri upuivanje policijskih slubenika u slubu; organizuje, rukovodi, koordinira, usmjerava i kontrolie rad policijskih slubenika u smjeni i po potrebi neposredno uestvuje u rjeavanju

sloenih sigurnosnih dogaaja; pri upuivanju u slubu policijske slubenike upoznaje sa depenim saobraajem i drugim sigurnosnim dogaajima i pojavama i odreuje konkretne zadatke za njihovo rjeavanje; prima dojave i prijave graana, selektira ih, zavodi u odgovarajue evidencije i odmah preduzima mjere na prenoenju informacija patrolama policije i policijskim stanicama radi hitnog preduzimanja policijskih mjera po dojavama i prijavama i trai izvjetaj o realizaciji poslova; obavlja razgovor sa graanima putem telefona ili neposredno u Jedinici i prua im svu neophodnu pomo iz djelokruga rada policije; ostvaruje saradnju sa rukovodiocima smjena u policijskim stanicama i drugim jedinicama, Operativnim centrom u sjeditu, koga o svim sigurnosnointeresantnim dogaajima informie putem telefona i biltena dnevnih dogaaja; postupa po uputstvu i nareenju operativnog deurnog iz Operativnog centra u sjeditu; po ukazanoj potrebi upuuje policijske slubenike na vrenje uviaja saobraajnih nezgoda sa materijalnom tetom (nezgoda sa obiljejem prekrajne saobraajne delikvencije, a prema Uputstvu o vrenju uviaja saobraajnih nezgoda); vri prijem policijskih slubenika po povratku sa slube i upuuje ih na pravilno, potpuno i zakonito pisanje slubenih akata; vodi dnevnik dogaaja i druge evidencije; o svim dogaajima i pojavama odmah putem telefona ili na drugi nain informie neposrednog starjeinu; stara se o sigurnosti objekta Jedinice; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; rukovodi i organizuje rad svih slubenika u svojoj smjeni koji su sastavni dio slube za odnose sa javnou; izvrava i druge zadatke iz djelokruga rada koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 2 Mlai inspektor, 3 Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 5

5) RUKOVODILAC SEKTORA Formira sigurnosni dosije saobraajnog sektora i odgovoran je za aurnost podataka u istom; vri obilazak sektora i obavlja preventivne, operativne i represivne poslove na podruju sektoru; vri stalnu procjenu stanja saobraaja na sektoru s posebnim osvrtom na mirujui saobraaj, broj saobraajnih nezgoda, njihov karakter i uzroke i o svakoj novonastaloj situaciji obavjetava komandira Jedinice za saobraaj i predlae mjere; vri uviaje saobraajnih nezgoda sa manjom materijalnom tetom (saobraajne nezgode sa obiljejem prekrajne saobraajne delikvencije); odgovoran je za stanje saobraajne sigurnosti na sektoru; organizuje i usmjerava rad ostalih policijskih slubenika koji rade na tom sektoru i vri kontrolu izvravanja zadataka; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u svim sigurnosnim aktivnostima koje se organizuju na sektoru; prisustvuje vrenju uviaja sloenijih krivinih djela izvrenih na sektoru i drugih dogaaja i pojava i preduzima mjere na njihovom razrijeavanju; ostvaruje stalan kontakt sa graanima, vaspitnim ustanovama, zdravstveno-socijalnim ustanovama i drugim organima i organizacijama na podruju sektora, obavjetava ih o stanju sigurnosti saobraaja i mjerama koje policija preduzima, savjetuje graane iz oblasti saobraajne kulture; po potrebi izdaje prekrajne naloge na licu mjesta i podnosi prekrajne prijave u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 2 Stariji narednik, 2 Narednik Ovlateno slubeno lice 4

6) POLICAJAC Vri preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost iz oblasti saobraaja, kao i potrebne radnje u cilju odravanja javnog reda i mira, spreavanja izvrenja krivinih djela, zatite line sigurnosti graana i sprjeavanja drugih nedozvoljenih radnji; uestvuje u osiguranjima po planu Jedinice za saobraaj; vri kontrolu i regulisanje saobraaja; izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne

prijave u skladu sa zakonom; prema ukazanoj potrebi vri uviaje saobraajnih nezgoda koje imaju obiljeje prekrajne saobraajne delikvencije, a prema Uputstvu o vrenju uviaja saobraajnih nezgoda; utvruje identitet, vri preglede, pretrese praenje i i privoenje lica u skladu sa zakonom; kontrolie i traga za licima za kojima je raspisana potraga; vri procjenu sigurnosne situacije u rejonu svog rada i o svim saznanjima obavjetava rukovodioca smjene ili komandira Jedinice i u toku rada odgovoran je za sigurnosno stanje u svom rejonu rada; ostvaruje stalni kontakt sa graanima, obavjetava ih o mjerama i postupcima policije na predupreenju pojava i dogaaja koji ugroavaju njihovu linu i imovinsku sigurnost, prije svega u oblasti saobraaja; trai pomo od graana, savjetuje ih o problemima i stvara takav odnos da graani mjere i postupke policije znaju, razumiju i prihvataju; svakodnevno razgovara sa graanima o svakom problemu vezanom za sprovoenje zakona, prije svega iz oblasti saobraaja; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; vri osiguranje lica mjesta izvrenog krivinog djela, saobraajne nezgode i drugih dogaaja i pojava i izvrava zadatke u skladu sa pravilom slube dok vri osiguranje; pie izvjetaje po povratku iz slube, slubene zabiljeke o dogaajima i pojavama i prekrajne prijave; prua pomo graanima u rjeavanju njihovih problema; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: - ODSJEK ZA SAOBRAAJNE ISTRAGE 7) EF ODSJEKA Organizuje i rukovodi radom Odsjeka na izvravanju poslova i zadataka koji su u nadlenosti Odsjeka; vri uvid i kontrolie zapisnike saobraajnih nezgoda; vri uvid u sadraj izvjetaja o uinjenom krivinom djelu; vri analizu saobraajnih nezgoda iz nadlenosti Odsjeka; predlae mjere i radnje na unapreenju stanja sigurnosti saobraaja; izvrava i druge zadatke koje mu odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Inspektor Ovlateno slubeno lice 1 35 Stariji policajac, 45 Policajac Ovlateno slubeno lice 80

8) SAOBRAAJNI ISTRAITELJ Vri uviajne radnje saobraajnih nezgoda iz nadlenosti Odsjeka; prikuplja operativni materijal; vri uviaje saobraajnih nezgoda u kojima su uestvovala vozila Ministarstva, Evropske policijske misije (EUPM) i vozila sa CD oznakama; izvrava i druge zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: - ODSJEK ZA VIDEO NADZOR 9) EF ODSJEKA Planira, organizuje i rukovodi poslovima iz nadlenosti Odsjeka, vri uvid i kontrolie predmete vezane za prekraje evidentirane stacionarnim i mobilnim sistemima za mjerenje brzine i prolaska vozila na crveno svjetlo na semaforima, vri analizu prekraja evidentiranih navedenim sistemima, predlae mjere i radnje na unapreenju stanja sigurnosti saobraaja, stara se o zakonitom i strunom 8 Mlai inspektor, 4 Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 12

izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odsjeka, voenju administracije i propisanih evidencija u Jedinici za saobraaj, prikuplja i neposredno uestvuje u izradi planova, izvjetaja, informacija i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada Odsjeka i Jedinice, vri kontrolu nad radom policijskih slubenika; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac. in: Mlai inspektor Vrsta ovlatenja: Ovlateno slubeno lice Broj izvrilaca: 1 10. POLICAJAC U ODSJEKU ZA VIDEO NADZOR Vri operativno tehnike poslove i zadatke, izdavanje prekrajnog naloga lino i putem pote iz oblasti bezbjednosti saobraaja; registraciju i evidentiranje prekraja, prebacivanje, obrada i arhiviranje fotografija poinioca prekraja, prijem i rad sa strankama, obrada predmeta u evidenciji vozila i jedinstvenoj bazi podataka Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: SEKTOR KRIMINALISTIKE POLICIJE 1) NAELNIK SEKTORA Organizuje vrenje poslova i zadataka iz djelokruga rada Sektora kriminalistike policije, te neposredno rukovodi i stara se o njihovom zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju; prati i procjenjuje stanje u oblasti kriminaliteta i u vezi s tim priprema analitiko-informativne materijale; uestvuje u procjeni operativnih podataka i saznanja i planiranju operativno-taktikih mjera znaajnijih akcija i neposredno rukovodi izvrenjem takvih akcija; prati i prouava organizaciju i metodologiju rada policije i predlae mjere za njihovo unapreenje, uestvuje u pripremi i realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja kriminalistike policije; koordinira rad sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; stara se o kadrovskoj popunjenosti i materijalno-tehnikoj opremljenosti Sektora kriminalistike policije; donosi programe i planove rada Sektora i priprema tekue, periodine i godinje izvjetaje o radu Sektora kriminalistike policije i druge analitiko-informativne materijale; uestvuje u izradi prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se reguliu poslovi i zadaci iz djelokruga rada Sektora kriminalistike policije i Uprave policije; daje inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv uposlenika Sektora kriminalistike policije; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; stara se za stalnu saradnju sa drugim institucijama koje se bave problematikom iz nadlenosti Sektora, te odreuje postupanje po zahtjevima sudova, tuilatava, drugih organa unutranjih poslova, te drugih organa i organizacija; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi policijski komesar. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: ODJELJENJE ZA PRIVREDNI KRIMINAL Glavni inspektor Ovlateno slubeno lice 1 1 Stariji policajac, 4 Policajac Ovlateno slubeno lice 5

1) NAELNIK ODJELJENJA Organizuje i rukovodi radom Odjeljenja i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odjeljenja; predlae programe i planove rada Odjeljenja i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu Odjeljenja; prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta u nadlenosti Odjeljenja i predlae, organizuje i stara se o provoenju mjera i radnji na spreavanju i otkrivanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju izvrenih najteih oblika krivinih djela i neposredno rukovodi izvrenjem planiranih mjera i radnji; ostvaruje saradnju sa drugim institucijama koje se bave problematikom organizovanog kriminala i stara se za postupanje po zahtjevima sudova, tuilatava, drugih organa unutranjih poslova, te drugih organa i organizacija; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno-tehnikih poslova u okviru Odjeljenja i voenju propisanih evidencija Odjeljenja; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Sektora kriminalistike policije. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) ISTRAITELJ U ODJELJENJU ZA PRIVREDNI KRIMINAL Vri izuzimanje i uvid u dokumentacije o izvrenju krivinih djela ije je rasvjetljavanje i otkrivanje izvrilaca u nadlenosti Odjeljenja; planira i preduzima mjere i radnje na sprjeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju izvrenih krivinih djela, prikupljanju materijalnih dokaza i obavjetenja, identifikovanju, hvatanju i lienju slobode izvrilaca ovih krivinih djela; postupa po zahtjevima sudova, tuilatava, drugih organa unutranjih poslova, te drugih organa i organizacija; prati nauna dostignua u oblastima koje spadaju u njegov djelokrug rada u cilju primjene savremenih metoda u otkrivanju i spreavanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja; sarauje sa tuilatvom, zatim drugim organima unutranjih poslova, Graninom policijom, SIPA-om, finansijskom policijom, carinskim, poreskim i drugim organima i organizacijama; uestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeenjima; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; vodi propisane evidencije u okviru Odjeljenja; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Odjeljenja. 1. Istraitelj u inu vii inspektor mijenja naelnika Odjeljenja u njegovom odsustvu, neposredno koordinira i uestvuje u rasvjetljavanju najsloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 2. Istraitelj u inu inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 3. Istraitelj u inu mlai inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: ODJELJENJE ZA OPI KRIMINAL 1 Vii inspektor, 6 Inspektor, 6 Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 13

1) NAELNIK ODJELJENJA Organizuje i rukovodi radom Odjeljenja i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odjeljenja; prati i koordinira rad Odsjeka za krvne, seksualne delikte i ratne zloine i Odsjeka za imovinske delikte; predlae programe i planove rada Odjeljenja i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu Odjeljenja; prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta u nadlenosti Odjeljenja i predlae, organizuje i stara se o provoenju mjera i radnji na spreavanju i otkrivanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju izvrenih najteih oblika krivinih djela i neposredno rukovodi izvrenjem planiranih mjera i radnji; u sluaju poveanog obima poslova i zadataka u nekom od odsjeka vri privremenu preraspodjelu istraitelja iz drugog odsjeka Odjeljenja; organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno-tehnikih poslova u okviru Odjeljenja i voenju propisanih evidencija Odjeljenja; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Sektora kriminalistike policije. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

- ODSJEK ZA KRVNE, SEKSUALNE DELIKTE I RATNE ZLOINE 2) EF ODSJEKA Rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odsjeka; prati i koordinira rad Odsjeka; predlae programe i planove rada Odsjeka i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu Odsjeka; prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta u nadlenosti Odsjeka i predlae, organizuje i stara se o provoenju mjera i radnji na spreavanju i otkrivanju krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju izvrenih krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka i neposredno rukovodi izvrenjem planiranih mjera i radnji; obezbjeuje voenje propisanih evidencija u Odsjeku i sainjava izvjetaje, analize i informacije iz djelokruga rada Odsjeka; priprema i na verifikaciju naelnika Odjeljenja dostvalja prijedlog godinje ocjene za slubenike Odsjeka, izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Odjeljenja za opi kriminal. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1

3) ISTRAITELJ U ODSJEKU ZA KRVNE, SEKSUALNE DELIKTE I RATNE ZLOINE Vri uviaj na licu mjesta izvrenih krivinih djela ije je rasvjetljavanje u nadlenosti Odsjeka (tekih krivinih djela protiv ivota i tijela, spolne slobode, dostojanstva osobe i morala); u skladu sa stratekim dokumentima uestvuje u rasvjetljavanju krivinih djela sa obiljejem terorizma, kao i dokumentovanju krivinih djela ratnog zloina, planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvrenih krivinih djela, prikupljanju materijalnih dokaza i obavjetenja, identifikovanju, hvatanju i liavanju slobode izvrilaca ovih krivinih djela; uestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeenjima; radi na prikupljanju podataka i informacija korisnih za pronalazak i identifikaciju nestalih osoba, te izvrilaca krivinih djela ratnog zloina; sainjava zapisnike o ekshumacijama i reekshumacijama, te zapisnike o identifikaciji leeva i izuzimanju i primopredaji uzoraka za DNK analizu NN leeva, postupa po zahtjevima Federalne komisije za nestale osobe, naredbama Kantonalnog tuilatva Sarajevo, po odlukama Ustavnog suda, te zahtjevima policijskih agencija u

BiH; postupa po zahtjevima sudova, tuilatava, drugih organa unutranjih poslova, te drugih organa i organizacija; vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi ef Odsjeka i naelnik Odjeljenja. 1. Istraitelj u inu inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka, 2. Istraitelj u inu mlai inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka, 3. Istraitelj u inu stariji narednik preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka, in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: - ODSJEK ZA IMOVINSKE DELIKTE 4) EF ODSJEKA Rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvraavanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odsjeka; prati i koordinira rad Odsjeka; predlae programe i planove rada Odsjeka i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu Odsjeka; prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta u nadlenosti Odsjeka i predlae, organizuje i stara se o provoenju mjera i radnji na spreavanju i otkrivanju krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju izvrenih krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka i neposredno rukovodi izvrenjem planiranih mjera i radnji; obezbjeuje voenje propisanih evidencija u Odsjeku i sainjava izvjetaje, analize i informacije iz djelokruga rada Odsjeka; priprema i na verifikaciju naelnika Odjeljenja dostvalja prijedlog godinje ocjene za slubenike Odsjeka,izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Odjeljenja za opi kriminal. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1 2 Inspektor, 6 Mlai inspektor, 2 Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 10

5) ISTRAITELJ U ODSJEKU ZA IMOVINSKE DELIKTE Vri uviaj na licu mjesta izvrenih krivinih djela ije je rasvjetljavanje u nadlenosti Odsjeka (tekih krivinih djela protiv imovine); planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvrenih krivinih djela, prikupljanju materijalnih dokaza i obavjetenja, identifikovanju, hvatanju i liavanju slobode izvrilaca ovih krivinih djela; uestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeenjima; postupa po zahtjevima sudova, tuilatava, drugih organa unutranjih poslova, te drugih organa i organizacija; vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi ef Odsjeka i naelnik Odjeljenja. 1. Istraitelj u inu inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka, 2. Istraitelj u inu mlai inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka, 3. Istraitelj u inu stariji narednik preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odsjeka,

in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: ODJELJENJE ZA POSEBNE NAMJENE

2 Inspektor, 5 Mlai inspektor, 2 Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 9

1) NAELNIK ODJELJENJA Organizuje i rukovodi radom Odjeljenja i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odjeljenja; prati stanje kriminaliteta u nadlenosti Odjeljenja, stanja maloljetnike delikvencije i nasilja u porodici, realizacije potrane djelatnosti; organizuje i stara se o provoenju mjera i radnji iz nadlenosti Odjeljenja; predlae programe i planove rada Odjeljenja i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu Odjeljenja; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno-tehnikih poslova u okviru Odjeljenja i voenju propisanih evidencija Odjeljenja; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Sektora. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) ISTRAITELJ U ODJELJENJU ZA POSEBNE NAMJENE Prati stanje u oblasti maloljetnike delikvencije, nasilja u porodici, trgovine ljudima, prostitucije, tzv. kompjutorskog kriminala sa teitem na djeju pornografiju i pedofiliju i koordinira aktivnosti policijskih slubenika iz policijskih uprava i policijskih stanica zaduenih za navedenu problematiku; raspisuje i prati realizaciju potjernica; vodi registre potraga za licima i evidencije potraga za predmetima i nestalim licima; vri provjere identiteta; planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvrenih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, prikuplja operativne informacije; planira racije; stara se o maksimalnoj zatiti informacija; prikuplja materijalne dokaze i obavjetenja; identifikuje izvrioce ovih krivinih djela i prema njima preduzima zakonom predviene mjere i radnje; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; postupa po zahtjevima sudova, tuilatava, drugih organa unutranjih poslova te drugih organa i organizacija; vodi propisane evidenicje i formira baze podataka u okrivu Odjeljenja; 1. Istraitelj u inu vii inspektor mijenja naelnika Odjeljenja u njegovom odsustvu, neposredno koordinira i uestvuje u rasvjetljavanju najsloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 2. Istraitelj u inu inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 3. Istraitelj u inu mlai inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 4. Istraitelj u inu stariji narednik preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja. in: Vrsta ovlatenja: 1 Vii inspektor, 4 Inspektor, 5 Mlai inspektor, 6 Stariji narednik Ovlateno slubeno lice

Broj izvrilaca:

16

ODJELJENJE ZA BORBU PROTIV ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA 1) NAELNIK ODJELJENJA Organizuje i rukovodi radom Odjeljenja i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odjeljenja; prati stanje kriminaliteta u nadlenosti Odjeljenja i stara se o provoenju mjera i radnji iz nadlenosti Odjeljenja, predlae programe i planove rada Odjeljenja i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu Odjeljenja; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno-tehnikih poslova u okviru Odjeljenja i voenju propisanih evidencija Odjeljenja; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Sektora. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) ISTRAITELJ U ODJELJENJU ZA BORBU PROTIV ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA Prati stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta iz svoje nadlenosti, te predlae i provodi mjere na njegovom sprjeavanju i otkrivanju; prati nauna dostignua u svojoj oblasti u cilju primjene savremenih metoda u sprjeavanju i otkrivanju krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja; pronalazi i privodi nadlenom organu poinioce krivinih djela iz oblasti zloupotreba opojnih droga; ustrojava i vodi evidenciju lica sklonih rasturanju i uivanju opojnih droga; uestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeenjima; postupa po zahtjevima sudova, tuilatava, drugih organa unutranjih poslova, te drugih organa i organizacija; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; vodi potrebne evidencije u okviru Odjeljenja; uestvuje u izradi analitikoinformativnih i drugih materijala; 1. Istraitelj u inu vii inspektor mijenja naelnika Odjeljenja u njegovom odsustvu, neposredno koordinira i uestvuje u rasvjetljavanju najsloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 2. Istraitelj u inu inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 3. Istraitelj u inu mlai inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 4. Istraitelj u inu stariji narednik preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 5. Istraitelji u inu narednik preduzimaju mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju jednostavnijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 6. Istraitelji u inu stariji policajac preduzimaju mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju najjednostavnijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja. in: Vrsta ovlatenja: 1 Vii inspektor, 2 Inspektor, 7 Mlai inspektor, 4 Stariji narednik, 4 Narednik, 2 Stariji policajac Ovlateno slubeno lice

Broj izvrilaca:

20

KRIMINALISTIKO - OBAVJETAJNA JEDINICA 1) NAELNIK JEDINICE Organizuje i rukovodi radom Kriminalistiko-obavjetajne jedinice i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz njene nadlenosti; predlae programe i planove rada Kriminalistiko-obavjetajne jedinice i priprema tekue, periodine i godinje analitikoinformativne materijale o njenom radu; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju izvrenih najteih oblika krivinih djela i neposredno rukovodi izvrenjem planiranih mjera i radnji; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno tehnikih poslova u okviru Kriminalistiko-obavjetajne jedinice i voenju propisanih evidencija; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Sektora. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) ISTRAITELJ U KRIMINALISTIKO OBAVJETAJNOJ JEDINICI Formira i odrava dosjee o poznatim ili osumnjienim licima sklonim izvrenju krivinih djela koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju sklonosti ka nasilju; vodi evidenciju lica viestrukih povratnika u vrenju krivinih djela i drugih nezakonitih radnji nad kojima se ostvaruje pojaano nadziranje; ostvaruje punu saradnju sa staninim obavjetajnim slubenicima NIVO-a I (policijske uprave i policijske stanice), saradnju sa drugim kantonalnim obavjetajnim jedinicama NIVO-a II, te Centralnim obavjetajnim uredom na nivou NIVO-III (F MUP), a u cilju prikupljanja, analiziranja, procjene i distribucije informacija-krim. obavjetajnih izvjetaja (obrazac 4 X 4); po potrebi ostvaruje saradnju sa Graninom policijom, Financijskom policijom, pravosudnim, carinskim, poreznim i drugim organima; po naredbi pravosudnih organa vri nadziranje i tehniko snimanje telefonskih i drugih razgovora u cilju pruanja neophodne tehnike podrke policijskim slubenicima Ministarstva; na osnovu zakona i drugih zakonskih propisa vri neprekidno motrenje (otvoreno ili prikriveno) osoba, vozila, mjesta ili objekata u cilju prikupljanja informacija koje se odnose na kriminalne aktivnosti; 1. Istraitelj u inu vii inspektor mijenja naelnika Kriminalistiko-obavjetajne jedinice u njegovom odsustvu, neposredno koordinira i uestvuje u rasvjetljavanju najsloenijih krivinih djela iz nadlenosti Kriminalistiko-obavjetajne jedinice, 2. Istraitelj u inu inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenijih krivinih djela iz nadlenosti Kriminalistiko-obavjetajne jedinice, 3. Istraitelj u inu mlai inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenih krivinih djela iz nadlenosti Kriminalistiko-obavjetajne jedinice, 4. Istraitelj u inu stariji narednik preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje sloenih krivinih djela iz nadlenosti Kriminalistiko-obavjetajne jedinice, 5. Istraitelji u inu narednik preduzimaju mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju jednostavnijih krivinih djela iz nadlenosti Kriminalistiko-obavjetajne jedinice, 6. Istraitelji u inu stariji policajac preduzimaju mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju najjednostavnijih krivinih djela iz nadlenosti Kriminalistiko-obavjetajne jedinice.

in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca:

1 Vii inspektor, 1 Inspektor, 7 Mlai inspektor, 5 Stariji narednik, 2 Narednik, 2 Stariji policajac Ovlateno slubeno lice 18

ODJELJENJE ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU, FORENZIKU I KDZ 1) NAELNIK ODJELJENJA Organizuje i rukovodi radom Odjeljenja i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odjeljenja; predlae programe i planove rada Odjeljenja i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu Odjeljenja; koordinira i kontrolie rad Odsjeka za kriminalistiku tehniku i forenziku i Odsjeka za KDZ; ostvaruje saradnju sa sudovima i tuilatvima, te osigurava i prati neophodnu suradnju odsjeka sa sudovima u tuilatvima u pojedinim predmetima; brine se o cjelokupnom potronom i drugom materijalu i opremi za rad Odjeljenja i pravovremenoj nabavci u koliinama neophodnim za neometan rad Odjeljenja; radi na planskoj edukaciji svih zaposlenih u odnosu na potrebe Odjeljenja i potrebe slube u cjelini; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno-tehnikih poslova u okviru Odjeljenja i voenja propisanih evidencija Odjeljenja; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi naelnik Sektora kriminalistike policije. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1

- ODSJEK ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU I FORENZIKU 2) EF ODSJEKA Organizuje i rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odsjeka; predlae programe i planove rada Odsjeka i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu Odsjeka; vri potrebna ispitivanja i vjetaenja; po zahtjevu deurnog tuioca i naelnika Sektora izlazi na sloene uviaje gdje postupa po uputama nadlenog tuioca, a u odsutnosti tuioca, po uputama istraitelja kojeg je tuilac ovlastio da rukovodi uviajem; neposredno vri kontrolu nad svim materijalnim tragovima vezanim za uviaje i brine o uvanju dokaznog materijala; kontrolie obradu materijala u laboratorijama sa ciljem pravilne procjene primjene metoda za forenzika ispitivanja; ostvaruje neophodnu saradnju sa sudovima i tuilatvima po pojedinim predmetima, tragovima vezanim za te predmete i potrebnoj kriminalistiko-tehnikoj i forenzikoj obradi vezanim za te uviaje; brine se o cjelokupnom potronom i drugom materijalu i opremi za rad Odsjeka i pravovremenoj nabavci u koliinama neophodnim za neometan rad Odsjeka; organizuje i stara se o voenja propisanih evidencija Odsjeka; priprema i na verifikaciju naelnika Odjeljenja dostvalja prijedlog godinje ocjene za slubenike Odsjeka, izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi naelnik Odjeljenja. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 1

3) KRIMINALISTIKI TEHNIAR Vri kriminalistiko-tehnike poslove na uviajima i drugim radnjama u vezi sa svim krivinim djelima i dogaajima; fiksira, obrauje materijalne tragove i dostavlja ih na dalju obradu na propisan nain; izrauje skice, fotodokumentacije i kriminalistiko-tehnike izvjetaje vezane za uviaje i rekonstrukcije; vri sinjaletiku obradu lica i provjeru identiteta obraenih lica, vodi fotoalbum obraenih lica; uestvuje u identifikacionim postupcima, radi na izradi fotorobota izvrilaca krivinih djela; zavodi sve radnje i tragove u propisane evidencije, pakuje ih i obiljeava na propisan nain, vodi i druge evidencije prema vaeim instrukcijama; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi ef Odsjeka i naelnik Odjeljenja. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 1 Inspektor, 12 Mlai inspektor, 9 Stariji narednik, 1 Narednik Ovlateno slubeno lice 23

4)FORENZIKI VJETACI U KRIM. LABORATORIJI ODSJEKA ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU I FORENZIKU U okviru svoje nadlenosti vre forenzika kriminalistiko-tehnika ispitivanja i preliminarna ispitivanja i eliminacije; prouavaju i tumae materijalne tragove i predmete krivinog djela i koji su u vezi sa krivinim djelom; vre mehanika ispitivanja na tragovima sa imovinskih delikata, balistika ispitivanja vatrenog oruja, zrna, aura i municije, vre grafoloka ispitivanja dokumenata, rukopisa, potpisa i peata na dokumentima i dokumenata, obavljaju daktiloskopska vjetaenja i vode potrebne zbirke, vre poligrafska vjetaenja, prikupljaju potrebne uzorke i tehniku dokumentaciju iz svoje oblasti i izrauju potrebnu kriminalistiko-tehniku dokumentacije, skice i foto-dokumentaciju; uestvuju na sloenijim uviajima i rekonstrukcijama dogaaja iz svoje nadlenosti; vode propisane evidencije i zbirke; izvravaju i druge poslove i zadatke koje odredi ef Odsjeka i naelnik Odjeljenja. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: - ODSJEK ZA KDZ 5) EF ODSJEKA Organizuje i rukovodi radom Odsjeka na izvravanju poslova i zadataka koji su u nadlenosti Odsjeka; stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti Odsjeka, predlae programe i planove rada Odsjeka i priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne izvjetaje o radu Odsjeka; radi na planskoj edukaciji svih zaposlenih u odnosu na potrebe Odsjeka i potrebe slube u cjelini; organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno-tehnikih poslova u okviru Odsjeka; vri kontrolu voenja propisanih evidencija u Odsjeku; neposredno uestvuje u izradi operativnih planova sprovoenja mjera KDZ osiguranja javnih skupova i drugih manifestacija; priprema i na verifikaciju naelnika Odjeljenja dostvalja prijedlog godinje ocjene za slubenike Odsjeka,izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Odjeljenja; in: Vii inspektor 2 Vii inspektor, 2 Inspektor, 4 Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 8

Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca:

Ovlateno slubeno lice 1

6) ISTRAITELJ ZA KONTRADIVERZIONU ZATITU 1. uestvuje u najsloenijim poslovima i zadacima iz oblasti kontradiverzione zatite; prati nauno-tehnika dostignua iz oblasti KDZ-a kao i primjenu istih; neposredno uestvuje i rukovodi realizacijom operativnih poslova iz nadlenosti Odsjeka, usmjerava rad ostalih istraitelja Odsjeka i prua im strunu pomo; uestvuje u strunoj obuci policijskih slubenika; uestvuje u vrenju uviaja na licu mjesta postavljanja i aktiviranja eksplozivnih diverzantsko-teroristikih sredstava, te uestvuje na otkrivanju poinilaca takvih krivinih djela; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi ef Odsjeka i naelnik Odjeljenja; in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 1 Inspektor, 4 Mlai inspektor, Ovlateno slubeno lice 5

2. vri kontradiverzionu zatitu; vri identifikaciju i dezaktiviranje eksplozivnih diverzantsko-teroristikih sredstava; uestvuje u vrenju uviaja na licu mjesta postavljanja i aktiviranja eksplozivnih diverzantsko-teroristikih sredstava, te uestvuje na otkrivanju poinilaca takvih krivinih djela; izvrava i druge poslove i zadatke koje mu odredi ef Odsjeka i naelnik Odjeljenja; in: 3 Stariji narednik, 3 Narednik Vrsta ovlatenja: Ovlateno slubeno lice Broj izvrilaca: 6 SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE, LOGISTIKE POSLOVE I EDUKACIJU 1) NAELNIK SEKTORA Vri poslove i zadatake iz djelokruga Sektora za pravne, kadrovske, logistike poslove i edukaciju i stara se o njihovom blagovremenom, strunom i zakonitom izvravanju; nadzire, nalae mjere i koordinira rad organizacionih jedinica u okviru Sektora; inicira donoenje novih i izmjene i dopune postojeih zakonskih i drugih propisa kojima se reguliu poslovi i zadaci Uprave policije, u dijelu koji se odnosi na nadlenost Sektora; uestvuje u izradi analitiko-informativnih i drugih materijala iz djelokruga rada Sektora; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; daje inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv slubenika i namjetenika Sektora; uestvuje u procesu ocjenjivanja slubenika i namjetenika Sektora; potpisuje akte Sektora; obavlja i druge poslove i zadatke koji mu odredi policijski komesar. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Glavni inspektor VSS - Pravni fakultet Ovlateno slubeno lice 1

ODJELJENJE ZA PRAVNE, KADROVSKE I LOGISTIKE POSLOVE 1) NAELNIK ODJELJENJA Prikuplja informacije, organizuje voenje odgovarajuih evidencija i planira personalne i logistike potrebe u cilju efikasnog i blagovremenog obavljanja poslova iz nadlenosti policijskog komesara po ovim pitanjima; analizira propise iz radnih odnosa koji se odnose na uposlenike Uprave policije; daje pravna tumaenja iz oblasti radno-pravnih odnosa; priprema materijale iz oblasti statusnih pitanja uposlenika Uprave policije sa prijedlozima za njihovo rjeavanje; vodi rauna o zakonitom i ekonominom troenju materijala i vrenju usluga; uestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga

dijela budeta koji se odnosi na Upravu policije; priprema prijedlog potrebnih sredstava za djelovanje Uprave policije; predlae nabavku naoruanja, municije, odjee i druge opreme za potrebe slubenika Uprave policije; prati realizaciju svih programa opremanja koji se finansiraju iz dijela budeta namijenog Upravi policije; sagledava stanje tehnikog odravanja objekata, sredstava i opreme i osiguranja cjelokupne imovine Uprave policije; predlae nabavku kancelarijskog potronog materijala i druge kancelarijske opreme; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; vri i druge poslove koje odredi naelnik Sektora. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Samostalni inspektor VSS Pravni fakultet Ovlateno slubeno lice 1

2) INSPEKTOR ZA KADROVSKE I LOGISTIKE POSLOVE u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove Formira i aurira evidencije na personalnom raunaru; priprema akte i aurira spise o prijemu i rasporeivanju na poslove i zadatke, premjetaju, zvanjima i prestanku radnog odnosa za policijske slubenike u Upravi policije, o naknadama zbog odvojenog ivota od porodice, plaama, nagradama, jednokratnoj pomoi za poginule, tee i lake ranjene pripadnike Uprave policije, kao i druga spise koje se odnose na oblast radnih odnosa za policijske slubenike Uprave policije; vri obradu i iskazivanje podataka o kadrovima, ustrojava i dopunjava poimenino evidencije razraene po sistematizaciji poslova i zadataka, izrauje preglede sistematizacijom predvienih i popunjenih radnih mjesta, o strunoj spremi slubenika, starosnoj strukturi, nacionalnoj strukturi, stau u organima unutranjih poslova i dr.; sreuje pasivnu arhivu personalnih dosijea; izrauje programe opremanja policijskih slubenika obuom, odjeom, orujem i drugom opremom; stara se za svakodnevnu nabavku kancelarijskog i potronog materijala, sitnog i krupnog inventara i druge nabavke; stara se o uskladitenju robe, uvanju i odravanja iste; vri i druge poslove koje odredi naelnik Odjeljenja za pravne, kadrovske i logistike poslove. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: ODJELJENJE ZA EDUKACIJU 1) NAELNIK ODJELJENJA Priprema program strunog i fizikog osposobljavanja i usavravanja policijskih slubenika u Upravi policije i prati njegovu realizaciju; organizuje aktivnosti na vrenju provjere strune osposobljenosti i testiranja; ostvaruje saradnju sa svim obrazovnim institucijama na podruju Kantona; predlae i organizuje strune seminare u cilju edukacije slubenika u Upravi policije; organizuje potrebne vidove specijalistike obuke; predlae program dopunske obuke slubenika Uprave policije van BiH; organizuje i usmjerava odreene vidove saradnje sa policijama drugih zemalja; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; vri i druge poslove koje odredi naelnik Sektora. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 2) INSPEKTOR ZA EDUKACIJU Samostalni inspektor Ovlateno slubeno lice 1 1 Inspektor, 1 Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 2

Uestvuje u pripremi programa strunog i fizikog osposobljavanja i usavravanja slubenika u Upravi policije te uestvuje u praenju i njegovoj neposrednoj realizaciji; uestvuje u vrenju provjere strune osposobljenosti i testiranja; predlae i uestvuje u organizaciji odreenih potrebnih vidova specijalistike obuke; uestvuje u organizaciji strunih seminara u cilju edukacije slubenika u Upravi policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; vri i druge poslove koje odredi naelnik Odjeljenja za edukaciju. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: POLICIJSKA UPRAVA 1) NAELNIK POLICIJSKE UPRAVE Rukovodi radom policijske uprave; organizuje rad i stara se o blagovremenom, strunom i zakonitom izvravanju poslova i zadataka iz oblasti sprjeavanja i otkrivanja kriminaliteta te drugih poslova i zadataka policije; stara se o kadrovskoj popunjenosti i uestvuje u strunom osposobljavanju i usavravanju slubenika policijske uprave; priprema prijedloge za rjeavanje kadrovskih i radnopravnih pitanja i obaveza i prava slubenika; predlae i inicira organizacione i druge mjere za unapreenje metoda i sadraja rada; uestvuje u izradi analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policijske uprave; daje inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv slubenika policijske uprave; vri kontrolu izvravanja poslova i zadataka svih slubenika policijske uprave; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; radi i druge poslove i zadatke koje odredi policijski komesar i za svoj rad neposredno je odgovoran policijskom komesaru; in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: POLICIJSKA STANICA 1) KOMANDIR POLICIJSKE STANICE Rukovodi policijskom stanicom, organizuje, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka preventivno-operativne djelatnosti na odravanju javnog reda i mira, sprjeavanju vrenja krivinih djela, hvatanju izvrilaca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana i dr.; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike; donosi dnevni raspored rada policijskih slubenika; donosi procjenu stanja sigurnosti; prati primjenu zakonskih ovlatenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka i u sluaju zloupotrebe preduzima odgovarajue mjere; neposredno organizuje i uestvuje u izradi planova, programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policijske stanice; vri procjenu stanja sigurnosti na staninom podruju; po potrebi izlazi na lice mjesta izvrenih teih krivinih djela i saobraajnih nezgoda, poara, havarija i drugih sigurnosno-interesantnih dogaaja i organizuje osiguranje lica mjesta i preduzima druge operativnotaktike mjere na razjanjavanju ovih dogaaja i pojava; uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policije; svakodnevno ostvaruje saradnju sa naelnikom odjeljenja kriminalistike policije u policijskoj upravi po svim pitanjima rada i uea policijskih slubenika u Glavni inspektor Ovlateno slubeno lice 5 2 Vii inspektor, 2 Inspektor Ovlateno slubeno lice 4

kriminalnoj prevenciji i pronalasku uinilaca krivinih djela; organizuje uredno i aurno voenje stanine administracije i propisanih evidencija; po procjeni vri kontrolu izdavanja prekrajnih naloga i podnoenja prekrajnih prijava od strane policijskih slubenika; organizuje i rukovodi osiguranjima sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se odravaju na staninom podruju; vodi postupak prikupljanja dokaza i injenica neophodnih za kompletiranje spisa o upotrebi sile od strane policijskih slubenika radi donoenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile; uestvuje u postupku prikupljanja dokaza i injenica za kompletiranje spisa o napadu na policijske slubenike; odgovoran je za formiranje odgovarajuih dosijea koje treba da ima policijska stanica; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; neposredno vri kontrolu izvravanja zadataka od strane policijskih slubenika; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; stara se o tehnikoj opremljenosti policijske stanice i koritenju tehnikih sredstava i opreme koju koriste slubenici u policijskoj stanici; postupa po predstavkama i pritubama na rad policijskih slubenika; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; planira, organizuje i nadzire rad slubenika odjeljenja za kriptozatitu, koji su mu za svoj rad odgovorni; izvrava i druge poslove koje mu odredi naelnik policijske uprave. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Raspored po policijskim stanicama: POLICIJSKA STANICA STARI GRAD POLICIJSKA STANICA CENTAR POLICIJSKA STANICA NOVO SARAJEVO POLICIJSKA STANICA NOVI GRAD POLICIJSKA STANICA ILIDA POLICIJSKA STANICA HADII POLICIJSKA STANICA ILIJA POLICIJSKA STANICA VOGOA Samostalni inspektor Samostalni inspektor Samostalni inspektor Samostalni inspektor Samostalni inspektor Vii inspektor Vii inspektor Vii inspektor 5 Samostalni inspektor, 3Vii inspektor, Ovlateno slubeno lice 8

2) ZAMJENIK KOMANDIRA U odsutnosti komandira rukovodi, organizuje, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka preventivno-operativne djelatnosti na odravanju javnog reda i mira, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanju izvrilaca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana i dr.; uestvuje u izradi planova osiguranja svih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se odravaju na staninom podruju; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike; priprema raspored rada policijskih slubenika; prati primjenu zakonskih ovlaenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka i u sluaju zloupotrebe preduzima odgovarajue mjere; uestvuje u izradi planova, programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policije; uestvuje u izradi procjene stanja sigurnosti; neposredno uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policije; organizuje uredno i aurno voenje stanine administracije i propisanih evidencija; organizuje, usmjerava i koordinira aktivnosti na auriranju operativnih dosijea u policijskoj stanici; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; uestvuje u postupku prikupljanja dokaza i injenica neophodnih za kompletiranje spisa o upotrebi sile od strane policijskih slubenika radi donoenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile; neposredno vri kontrolu izvrenja zadataka od strane policijskih slubenika; postupa po predstavkama i pritubama na rad policijskih slubenika i vodi evidenciju; uestvuje u postupku prikupljanja dokaza i injenica za kompletiranje spisa o napadu na policijske slubenike i vodi

evidenciju; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Raspored po policijskim stanicama: POLICIJSKA STANICA STARI GRAD POLICIJSKA STANICA CENTAR POLICIJSKA STANICA NOVO SARAJEVO POLICIJSKA STANICA NOVI GRAD POLICIJSKA STANICA ILIDA POLICIJSKA STANICA HADII POLICIJSKA STANICA ILIJA POLICIJSKA STANICA VOGOA Vii inspektor Vii inspektor Vii inspektor Vii inspektor Vii inspektor Inspektor Inspektor Inspektor 5 Vii inspektor, 3 Inspektor Ovlateno slubeno lice 8

3) POMONIK KOMANDIRA Stara se o blagovremenom, zakonitom i strunom izvravanju poslova i zadataka u vezi sa odravanjem javnog reda i mira, sigurnosti saobraaja na putevima, spreavanja i otkrivanja kriminaliteta, osiguranju javnih skupova, organizaciji i unapreenju sektorskog rada i voenju stanine administracije i propisanih evidencija; razrauje, organizuje i neposredno uestvuje u realizaciji programa strunog osposobljavanja i usavravanja policije; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i o tome upoznaje policijske slubenike; organizuje, usmjerava i koordinira aktivnosti na auriranju operativnih dosijea u policijskoj stanici; prati, usmjerava, organizuje i kontrolie rad slube za odnose sa javnou i sektorskog rada i odgovoran je za njihov rad; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; prati stanje javnog reda i mira, osiguranja javnih skupova, sportskih i drugih manifestacija, kriminaliteta, sigurnosti saobraaja (komandir policijske stanice odreuje zaduenja svojim pomonicima); neposredno uestvuje u organizovanju i sprovoenju preventivno-represivnih aktivnosti policije; vodi i obrauje staninu administraciju i propisane stanine evidencije; obrauje prekrajne naloge, prekrajne prijave i zahtjeve za pokretanje prekrajnog postupka i u tom smislu ostvaruje saradnju sa predstanikom za prekrajni postupak; neposredno uestvuje i rukovodi policijskim aktivnostima i osiguranjima javnih skupova, sportskih i drugih manifestacija; uestvuje u izradi procjene stanja sigurnosti; uestvuje u voenju postupka na prikupljanju dokaza i injenice za kompletiranje spisa o upotrebi sile od strane policijskih slubenika radi donoenje ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile; prikuplja, obrauje i neposredno uestvuje u izradi planova, izvjetaja, informacija i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policijske stanice; vri stalnu kontrolu nad radom policijskih slubenika na terenu; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Raspored po policijskim stanicama: POLICIJSKA STANICA STARI GRAD POLICIJSKA STANICA CENTAR POLICIJSKA STANICA NOVO SARAJEVO 1 Inspektor, 1 Mlai inspektor 1 Inspektor, 2 Mlai inspektor 1 Inspektor, 2 Mlai inspektor 5 Inspektor, 15 Mlai inspektor Ovlateno slubeno lice 20

POLICIJSKA STANICA NOVI GRAD POLICIJSKA STANICA ILIDA POLICIJSKA STANICA HADII POLICIJSKA STANICA ILIJA POLICIJSKA STANICA VOGOA

1 Inspektor, 2 Mlai inspektor 1 Inspektor, 2 Mlai inspektor 2 Mlai inspektor 2 Mlai inspektor 2 Mlai inspektor

4) RUKOVODILAC SMJENE Vri upuivanje policijskih slubenika u slubu; organizuje, rukovodi, koordinira, usmjerava i kontrolie rad policijskih slubenika u smjeni i uestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za rjeavanje odreenih sigurnosnih dogaaja koji se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraaja, kriminalitet i druge poslove i odreuje konkretne zadatke u vezi sa rjeavanjem ovih dogaaja i pojava; pri upuivanju u slubu policijske slubenike upoznaje sa depeama i drugim sigurnosnim dogaajima i pojavama i odreuje konkretne zadatke za njihovo rjeavanje; prima dojave i prijave graana, selektira ih, zavodi u odgovarajue evidencije i odmah preduzima mjere na prenoenju informacija Operativnom deurstvu Ministarstva, deurnom rukovodnom radniku, a po potrebi komandiru policijske stanice, naelniku odjeljenja kriminalistike policije i naelniku policijske uprave, kao i patrolama policije radi hitnog preduzimanja policijskih mjera po dojavama i prijavama i trai izvjetaj o realizaciji poslova; postupa po hitnim depeama i aktima u periodu od 16,00 do 08,00 sati sljedeeg dana; obavlja razgovor sa graanima putem telefona ili neposredno u policijskoj stanici i prua im svu neophodnu pomo iz djelokruga rada policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; postupa po uputstvu i nareenju Operativnog deurstva Ministarstvu; organizuje sistem prikupljanja, evidentiranja, obrade i distribucije podataka i informacija iz djelokruga rada slube za odnose sa javnou; vri neposredan obilazak policijskih slubenika u smjeni i na terenu; vri prijem policijskih slubenika po povratku sa slube i upuuje ih na pravilno, potpuno, aurno i zakonito pisanje slubenih akata; vodi dnevnik dogaaja i druge evidencije; priprema dnevni bilten o vanijim sigurnosnim dogaajima na podruju policijske uprave; stara se o sigurnosti objekata policijske uprave; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke iz djelokruga rada i koje mu odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 32 Mlai inspektor, 23 Stariji narednik, Ovlateno slubeno lice 55

Raspored po policijskim stanicama: POLICIJSKA STANICA STARI GRAD POLICIJSKA STANICA CENTAR POLICIJSKA STANICA NOVO SARAJEVO POLICIJSKA STANICA NOVI GRAD POLICIJSKA STANICA ILIDA POLICIJSKA STANICA HADII POLICIJSKA STANICA ILIJA POLICIJSKA STANICA VOGOA 3 Mlai inspektor, 2 Stariji narednik 5 Mlai inspektor, 4 Stariji narednik 5 Mlai inspektor, 5 Stariji narednik 5 Mlai inspektor, 3 Stariji narednik 5 Mlai inspektor, 3 Stariji narednik 3 Mlai inspektor, 2 Stariji narednik 3 Mlai inspektor, 2 Stariji narednik 3 Mlai inspektor, 2 Stariji narednik

5) RUKOVODILAC SEKTORA Formira sigurnosni dosije sektora i odgovoran je za aurnost podataka u istom; vri obilazak sektora i obavlja preventivne, operativne i represivne poslove na sektoru; vri stalnu procjenu sigurnosne situacije na sektoru i o svakoj novonastaloj situaciji obavjetava komandira policijske stanice i

predlae mjere; odgovoran je za stanje sigurnosti na sektoru; organizuje i usmjerava rad ostalih policijskih slubenika koji rade na tom sektoru i vri kontrolu izvravanja zadataka; uestvuje u sigurnosnim aktivnostima koje se organizuju na sektoru; vodi posebnu brigu o sigurnosti povratnika na podruje sektora i u tom cilju predlae odreene mjere i radnje; sarauje sa rukovodiocima susjednih sektora; prisustvuje vrenju uviaja sloenijih krivinih djela izvrenih na sektoru i drugih dogaaja i pojava i preduzima mjere na njihovom razrjeavanju; po potrebi izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave; ostvaruje stalan kontakt sa graanima, vaspitnim ustanovama, zdravstveno-socijalnim ustanovama i drugim organima i organizacijama na podruju sektora, obavjetava ih o stanju sigurnosti i mjerama koje policija preduzima, savjetuje graane o njihovoj linoj i imovinskoj sigurnosti; nosilac je aktivnosti na promoviranju i neposrednoj primjeni metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Raspored po policijskim stanicama: POLICIJSKA STANICA STARI GRAD POLICIJSKA STANICA CENTAR POLICIJSKA STANICA NOVO SARAJEVO POLICIJSKA STANICA NOVI GRAD POLICIJSKA STANICA ILIDA POLICIJSKA STANICA HADII POLICIJSKA STANICA ILIJA POLICIJSKA STANICA VOGOA 5 Stariji narednik, 3 Narednik 6 Stariji narednik, 6 Narednik 5 Stariji narednik, 4 Narednik 7 Stariji narednik, 5 Stariji narednik, 4 Narednik 2 Stariji narednik, 2 Narednik 3 Stariji narednik, 2 Stariji narednik, 2 Narednik 35 Stariji narednik, 21 Narednik Ovlateno slubeno lice 56

6) POLICAJAC Vri preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na podruju sektora-rejona u cilju odravanja javnog reda i mira, spreavanja izvrenja krivinih djela, zatite line sigurnosti graana, sigurnosti saobraaja i spreavanja drugih nedozvoljenih radnji; preduzima mjere na uspostavljanju naruenog javnog reda i mira; vri privoenje, pretrese i utvrivanje identiteta, prati lica u skladu sa zakonom, kontrolie i traga za licima za kojima je raspisana potraga; ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvrioci krivinih djela, licima sklonim naruavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponaanjima suprotno zakonskim propisima; prua pomo iz nadlenosti policije preduzeima i drugim organima i organizacijama za nesmetano izvravanje njihovih poslova i zadataka; vri procjenu sigurnosne situacije na sektoru-rejonu i o svim saznanjima obavjetava rukovodioca sektora ili rukovodoca smjene i u toku rada odgovoran je za sigurnosno stanje na sektorurejonu; ostvaruje stalni kontakt sa graanima, obavjetava ih o mjerama i postupcima policije na predupreenju pojava i dogaaja koji ugroavaju njihovu linu i imovinsku sigurnost, trai pomo od graana, savjetuje ih o problemima i stvara takav odnos da graani mjere i postupke policije znaju, razumiju i prihvataju; svakodnevno razgovora sa graanima o svakom problemu vezanom za sprovoenje zakona, savjetuje fizika i pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i dravne organe vezano za prevenciju kriminala i naine zatite imovine; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; vri osiguranje lica mjesta izvrenog krivinog djela, saobraajnih nezgoda i drugih dogaaja i pojava i izvrava zadatke u skladu sa pravilom slube dok vri osiguranje; vri uviaje saobraajnih nezgoda koje imaju obiljeje prekrajne saobraajne delikvencije; izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave u skladu sa zakonom; pie izvjetaje po povratku iz slube, slubene zabiljeke o dogaajima i pojavama; uestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice, vri kontrolu i regulisanje saobraaja; vri fiziko

osiguranje objekata policijske uprave; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Raspored po policijskim stanicama: POLICIJSKA STANICA STARI GRAD POLICIJSKA STANICA CENTAR POLICIJSKA STANICA NOVO SARAJEVO POLICIJSKA STANICA NOVI GRAD POLICIJSKA STANICA ILIDA POLICIJSKA STANICA HADII POLICIJSKA STANICA ILIJA POLICIJSKA STANICA VOGOA 33 Stariji policajac, 41 Policajac 65 Stariji policajac, 83 Policajac 48 Stariji policajac, 64 Policajac 48 Stariji policajac, 57 Policajac 39 Stariji policajac, 43 Policajac 15 Stariji policajac, 18 Policajac 12 Stariji policajac, 21 Policajac 19 Stariji policajac, 15 Policajac 279 Stariji policajac, 342 Policajac Ovlateno slubeno lice 621

- POLICIJSKO ODJELJENJE DOBRINJA U POLICIJSKOJ STANICI NOVI GRAD 1) KOMANDIR POLICIJSKOG ODJELJENJA DOBRINJA Organizira, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka preventivno operativne djelatnosti na odravanju javnog reda i mira, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanja izvrioca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana i dr.; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike; prati primjenu zakonskih ovlatenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka, a u sluaju zloupotrebe poduzima odgovarajue mjere; neposredno organizuje i uestvuje u izradi planova i programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policije; vri provjeru stanja sigurnosti na podruju odjeljenja; izlazi na licu mjesta izvrenja krivinih djela i saobraajnih nezgoda, poara, havarija i drugih sigurnosno interesantnih dogaaja i organizuje osiguranje lica i mjesta; svakodnevno ostvaruje saradnju sa komandirom Policijske stanice Novi Grad i naelnikom Odjeljenja kriminalistike policije u Treoj policijskoj upravi; organizuje uredno i aurno voenje administracije odjeljenja i propisanih evidencija; vri kontrolu izdavanja prekrajnih naloga, podnoenja prekrajnih prijava i zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka; odgovoran je za formiranja odgovarajuih dosijea u nadlenosti policijskog odjeljenja; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; neposredno vri kontrolu izvravanja zadataka policijskih slubenika policije na terenu; stara se o tehnikoj opremljenosti policijskog odjeljenja i koritenju tehnikih sredstava, kao i opreme koju koriste policijski slubenici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; za svoj rad je odgovoran komandiru Policijske stanice Novi Grad; izvrava i druge poslove koje mu odredi komandir Policijske stanice Novi Grad. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) RUKOVODILAC SMJENE U POLICIJSKOM ODJELJENJU DOBRINJA Vri upuivanje policijskih slubenika u slubu; organizuje, rukovodi, koordinira, usmjerava i kontrolie rad policijskih slubenika u smjeni i uestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za

rjeavanje odreenih sigurnosnih dogaaja koji se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraaja, kriminalitet i druge poslove i odreuje konkretne zadatke u vezi sa rjeavanjem ovih dogaaja i pojava; pri upuivanju u slubu policijske slubenike upoznaje sa depeama i drugim sigurnosnim dogaajima i pojavama i odreuje konkretne zadatke za njihovo rjeavanje; prima dojave i prijave graana, selektira ih, zavodi u odgovarajue evidencije i odmah preduzima mjere na prenoenju informacija slubi za odnose sa javnou Policijske stanice Novi Grad i Operativnom deurstvu Ministarstva, deurnom rukovodnom radniku, a po potrebi komandiru policijskog odjeljenja, komandiru policijske stanice, naelniku odjeljenja kriminalistike policije i naelniku policijske uprave, kao i patrolama policije radi hitnog preduzimanja policijskih mjera po dojavama i prijavama i trai izvjetaj o realizaciji poslova; postupa po hitnim depeama i aktima u periodu od 16,00 do 08,00 sati sljedeeg dana; obavlja razgovor sa graanima putem telefona ili neposredno u policijskom odjeljenju i prua im svu neophodnu pomo iz djelokruga rada policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; postupa po uputstvu i nareenju Operativnog deurstva Ministarstvu; organizuje sistem prikupljanja, evidentiranja, obrade i distribucije podataka i informacija iz djelokruga rada slube za odnose sa javnou; vri neposredan obilazak policijskih slubenika u smjeni i na terenu; vri prijem policijskih slubenika po povratku sa slube i upuuje ih na pravilno, potpuno, aurno i zakonito pisanje slubenih akata; vodi dnevnik dogaaja i druge evidencije; priprema dnevni bilten o vanijim sigurnosnim dogaajima na podruju policijskog odjeljenja; stara se o sigurnosti objekata policijskog odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke iz djelokruga rada i koje mu odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 4

3) RUKOVODILAC SEKTORA POLICIJSKOM ODJELJENJU DOBRINJA Formira sigurnosni dosije sektora i odgovoran je za aurnost podataka u istom; vri obilazak sektora i obavlja preventivne, operativne i represivne poslove na sektoru; vri stalnu procjenu sigurnosne situacije na sektoru i o svakoj novonastaloj situaciji obavjetava komandira policijskog odjeljenja i komandira policijske stanice i predlae mjere; odgovoran je za stanje sigurnosti na sektoru; organizuje i usmjerava rad ostalih policijskih slubenika koji rade na tom sektoru i vri kontrolu izvravanja zadataka; uestvuje u sigurnosnim aktivnostima koje se organizuju na sektoru; vodi posebnu brigu o sigurnosti povratnika na podruje sektora i u tom cilju predlae odreene mjere i radnje; sarauje sa rukovodiocima susjednih sektora; prisustvuje vrenju uviaja sloenijih krivinih djela izvrenih na sektoru i drugih dogaaja i pojava i preduzima mjere na njihovom razrjeavanju; po potrebi izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave; ostvaruje stalan kontakt sa graanima, vaspitnim ustanovama, zdravstveno-socijalnim ustanovama i drugim organima i organizacijama na podruju sektora, obavjetava ih o stanju sigurnosti i mjerama koje policija preduzima, savjetuje graane o njihovoj linoj i imovinskoj sigurnosti; nosilac je aktivnosti na promoviranju i neposrednoj primjeni metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Narednik Ovlateno slubeno lice 3

4) POLICAJAC U POLICIJSKOM ODJELJENJU DOBRINJA Vri preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na podruju sektora-rejona u cilju odravanja javnog reda i mira, spreavanja izvrenja krivinih djela, zatite line sigurnosti graana, sigurnosti

saobraaja i spreavanja drugih nedozvoljenih radnji; preduzima mjere na uspostavljanju naruenog javnog reda i mira; vri privoenje, pretrese i utvrivanje identiteta, prati lica u skladu sa zakonom, kontrolie i traga za licima za kojima je raspisana potraga; ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvrioci krivinih djela, licima sklonim naruavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponaanjima suprotno zakonskim propisima; prua pomo iz nadlenosti policije preduzeima i drugim organima i organizacijama za nesmetano izvravanje njihovih poslova i zadataka; vri procjenu sigurnosne situacije na sektoru-rejonu i o svim saznanjima obavjetava rukovodioca sektora ili rukovodoca smjene i u toku rada odgovoran je za sigurnosno stanje na sektorurejonu; ostvaruje stalni kontakt sa graanima, obavjetava ih o mjerama i postupcima policije na predupreenju pojava i dogaaja koji ugroavaju njihovu linu i imovinsku sigurnost, trai pomo od graana, savjetuje ih o problemima i stvara takav odnos da graani mjere i postupke policije znaju, razumiju i prihvataju; svakodnevno razgovora sa graanima o svakom problemu vezanom za sprovoenje zakona, savjetuje fizika i pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i dravne organe vezano za prevenciju kriminala i naine zatite imovine; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; vri osiguranje lica mjesta izvrenog krivinog djela, saobraajnih nezgoda i drugih dogaaja i pojava i izvrava zadatke u skladu sa pravilom slube dok vri osiguranje; vri uviaje saobraajnih nezgoda koje imaju obiljeje prekrajne saobraajne delikvencije; izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave u skladu sa zakonom; pie izvjetaje po povratku iz slube, slubene zabiljeke o dogaajima i pojavama; uestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice, vri kontrolu i regulisanje saobraaja; vri fiziko osiguranje objekata policijskog odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 18 Stariji policajac, 18 Policajac Ovlateno slubeno lice 36

- POLICIJSKO ODJELJENJE RAJLOVAC U POLICIJSKOJ STANICI NOVI GRAD 1) KOMANDIR POLICIJSKOG ODJELJENJA RAJLOVAC Organizira, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka preventivno operativne djelatnosti na odravanju javnog reda i mira, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanja izvrioca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana i dr.; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike; prati primjenu zakonskih ovlatenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka, a u sluaju zloupotrebe poduzima odgovarajue mjere; neposredno organizuje i uestvuje u izradi planova i programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policije; vri provjeru stanja sigurnosti na podruju odjeljenja; izlazi na licu mjesta izvrenja krivinih djela i saobraajnih nezgoda, poara, havarija i drugih sigurnosno interesantnih dogaaja i organizuje osiguranje lica i mjesta; svakodnevno ostvaruje saradnju sa komandirom Policijske stanice Novi Grad i naelnikom Odjeljenja kriminalistike policije u Treoj policijskoj upravi; organizuje uredno i aurno voenje administracije odjeljenja i propisanih evidencija; vri kontrolu izdavanja prekrajnih naloga, podnoenja prekrajnih prijava i zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka; odgovoran je za formiranja odgovarajuih dosijea u nadlenosti policijskog odjeljenja; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; neposredno vri kontrolu izvravanja zadataka policijskih slubenika policije na terenu; stara se o tehnikoj opremljenosti policijskog odjeljenja i koritenju tehnikih sredstava, kao i opreme koju koriste policijski slubenici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; za svoj rad je odgovoran komandiru Policijske stanice Novi Grad; izvrava i druge poslove koje mu odredi komandir Policijske stanice Novi Grad.

in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca:

Inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) RUKOVODILAC SMJENE U POLICIJSKOM ODJELJENJU RAJLOVAC Vri upuivanje policijskih slubenika u slubu; organizuje, rukovodi, koordinira, usmjerava i kontrolie rad policijskih slubenika u smjeni i uestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za rjeavanje odreenih sigurnosnih dogaaja koji se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraaja, kriminalitet i druge poslove i odreuje konkretne zadatke u vezi sa rjeavanjem ovih dogaaja i pojava; pri upuivanju u slubu policijske slubenike upoznaje sa depeama i drugim sigurnosnim dogaajima i pojavama i odreuje konkretne zadatke za njihovo rjeavanje; prima dojave i prijave graana, selektira ih, zavodi u odgovarajue evidencije i odmah preduzima mjere na prenoenju informacija slubi za odnose sa javnou Policijske stanice Novi Grad i Operativnom deurstvu Ministarstva, deurnom rukovodnom radniku, a po potrebi komandiru policijskog odjeljenja, komandiru policijske stanice, naelniku odjeljenja kriminalistike policije i naelniku policijske uprave, kao i patrolama policije radi hitnog preduzimanja policijskih mjera po dojavama i prijavama i trai izvjetaj o realizaciji poslova; postupa po hitnim depeama i aktima u periodu od 16,00 do 08,00 sati sljedeeg dana; obavlja razgovor sa graanima putem telefona ili neposredno u policijskom odjeljenju i prua im svu neophodnu pomo iz djelokruga rada policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; postupa po uputstvu i nareenju Operativnog deurstva Ministarstvu; organizuje sistem prikupljanja, evidentiranja, obrade i distribucije podataka i informacija iz djelokruga rada slube za odnose sa javnou; vri neposredan obilazak policijskih slubenika u smjeni i na terenu; vri prijem policijskih slubenika po povratku sa slube i upuuje ih na pravilno, potpuno, aurno i zakonito pisanje slubenih akata; vodi dnevnik dogaaja i druge evidencije; priprema dnevni bilten o vanijim sigurnosnim dogaajima na podruju policijskog odjeljenja; stara se o sigurnosti objekata policijskog odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke iz djelokruga rada i koje mu odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 4

3) RUKOVODILAC SEKTORA POLICIJSKOM ODJELJENJU RAJLOVAC Formira sigurnosni dosije sektora i odgovoran je za aurnost podataka u istom; vri obilazak sektora i obavlja preventivne, operativne i represivne poslove na sektoru; vri stalnu procjenu sigurnosne situacije na sektoru i o svakoj novonastaloj situaciji obavjetava komandira policijskog odjeljenja i komandira policijske stanice i predlae mjere; odgovoran je za stanje sigurnosti na sektoru; organizuje i usmjerava rad ostalih policijskih slubenika koji rade na tom sektoru i vri kontrolu izvravanja zadataka; uestvuje u sigurnosnim aktivnostima koje se organizuju na sektoru; vodi posebnu brigu o sigurnosti povratnika na podruje sektora i u tom cilju predlae odreene mjere i radnje; sarauje sa rukovodiocima susjednih sektora; prisustvuje vrenju uviaja sloenijih krivinih djela izvrenih na sektoru i drugih dogaaja i pojava i preduzima mjere na njihovom razrjeavanju; po potrebi izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave; ostvaruje stalan kontakt sa graanima, vaspitnim ustanovama, zdravstveno-socijalnim ustanovama i drugim organima i organizacijama na podruju sektora, obavjetava ih o stanju sigurnosti i mjerama koje policija preduzima, savjetuje graane o njihovoj linoj i imovinskoj sigurnosti; nosilac je aktivnosti na promoviranju i neposrednoj primjeni metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni starjeina.

in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca:

Narednik Ovlateno slubeno lice 3

4) POLICAJAC U POLICIJSKOM ODJELJENJU RAJLOVAC Vri preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na podruju sektora-rejona u cilju odravanja javnog reda i mira, spreavanja izvrenja krivinih djela, zatite line sigurnosti graana, sigurnosti saobraaja i spreavanja drugih nedozvoljenih radnji; preduzima mjere na uspostavljanju naruenog javnog reda i mira; vri privoenje, pretrese i utvrivanje identiteta, prati lica u skladu sa zakonom, kontrolie i traga za licima za kojima je raspisana potraga; ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvrioci krivinih djela, licima sklonim naruavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponaanjima suprotno zakonskim propisima; prua pomo iz nadlenosti policije preduzeima i drugim organima i organizacijama za nesmetano izvravanje njihovih poslova i zadataka; vri procjenu sigurnosne situacije na sektoru-rejonu i o svim saznanjima obavjetava rukovodioca sektora ili rukovodoca smjene i u toku rada odgovoran je za sigurnosno stanje na sektorurejonu; ostvaruje stalni kontakt sa graanima, obavjetava ih o mjerama i postupcima policije na predupreenju pojava i dogaaja koji ugroavaju njihovu linu i imovinsku sigurnost, trai pomo od graana, savjetuje ih o problemima i stvara takav odnos da graani mjere i postupke policije znaju, razumiju i prihvataju; svakodnevno razgovora sa graanima o svakom problemu vezanom za sprovoenje zakona, savjetuje fizika i pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i dravne organe vezano za prevenciju kriminala i naine zatite imovine; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; vri osiguranje lica mjesta izvrenog krivinog djela, saobraajnih nezgoda i drugih dogaaja i pojava i izvrava zadatke u skladu sa pravilom slube dok vri osiguranje; vri uviaje saobraajnih nezgoda koje imaju obiljeje prekrajne saobraajne delikvencije; izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave u skladu sa zakonom; pie izvjetaje po povratku iz slube, slubene zabiljeke o dogaajima i pojavama; uestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice, vri kontrolu i regulisanje saobraaja; vri fiziko osiguranje objekata policijskog odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 10 Stariji policajac, 10 Policajac Ovlateno slubeno lice 20

- POLICIJSKO ODJELJENJE TRNOVO U POLICIJSKOJ STANICI ILIDA 1) KOMANDIR POLICIJSKOG ODJELJENJA TRNOVO Organizira, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka preventivno operativne djelatnosti na odravanju javnog reda i mira, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanja izvrioca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana i dr.; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike; prati primjenu zakonskih ovlatenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka, a u sluaju zloupotrebe poduzima odgovarajue mjere; neposredno organizuje i uestvuje u izradi planova i programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policije; vri provjeru stanja sigurnosti na podruju odjeljenja; izlazi na licu mjesta izvrenja krivinih djela i saobraajnih nezgoda, poara, havarija i drugih sigurnosno interesantnih dogaaja i organizuje osiguranje lica i mjesta; svakodnevno ostvaruje saradnju sa komandirom Policijske stanice Ilida i naelnikom Odjeljenja kriminalistike policije u etvrtoj policijskoj upravi i efom Odsjeka kriminalistike policije Ilida; organizuje uredno i aurno voenje administracije odjeljenja i propisanih evidencija; vri kontrolu izdavanja prekrajnih naloga, podnoenja prekrajnih prijava i

zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka; odgovoran je za formiranja odgovarajuih dosijea u nadlenosti policijskog odjeljenja; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; neposredno vri kontrolu izvravanja zadataka policijskih slubenika policije na terenu; stara se o tehnikoj opremljenosti policijskog odjeljenja i koritenju tehnikih sredstava, kao i opreme koju koriste policijski slubenici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; za svoj rad je odgovoran komandiru Policijske stanice Ilida; izvrava i druge poslove koje mu odredi komandir Policijske stanice Ilida. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) RUKOVODILAC SMJENE U POLICIJSKOM ODJELJENJU TRNOVO Vri upuivanje policijskih slubenika u slubu; organizuje, rukovodi, koordinira, usmjerava i kontrolie rad policijskih slubenika u smjeni i uestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za rjeavanje odreenih sigurnosnih dogaaja koji se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraaja, kriminalitet i druge poslove i odreuje konkretne zadatke u vezi sa rjeavanjem ovih dogaaja i pojava; pri upuivanju u slubu policijske slubenike upoznaje sa depeama i drugim sigurnosnim dogaajima i pojavama i odreuje konkretne zadatke za njihovo rjeavanje; prima dojave i prijave graana, selektira ih, zavodi u odgovarajue evidencije i odmah preduzima mjere na prenoenju informacija slubi za odnose sa javnou Policijske stanice Ilida i Operativnom deurstvu Ministarstva, deurnom rukovodnom radniku, a po potrebi komandiru policijskog, komandiru policijske stanice, naelniku odjeljenja kriminalistike policije i naelniku policijske uprave, kao i patrolama policije radi hitnog preduzimanja policijskih mjera po dojavama i prijavama i trai izvjetaj o realizaciji poslova; postupa po hitnim depeama i aktima u periodu od 16,00 do 08,00 sati sljedeeg dana; obavlja razgovor sa graanima putem telefona ili neposredno u policijskom odjeljenju i prua im svu neophodnu pomo iz djelokruga rada policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; postupa po uputstvu i nareenju Operativnog deurstva Ministarstvu; organizuje sistem prikupljanja, evidentiranja, obrade i distribucije podataka i informacija iz djelokruga rada slube za odnose sa javnou; vri neposredan obilazak policijskih slubenika u smjeni i na terenu; vri prijem policijskih slubenika po povratku sa slube i upuuje ih na pravilno, potpuno, aurno i zakonito pisanje slubenih akata; vodi dnevnik dogaaja i druge evidencije; priprema dnevni bilten o vanijim sigurnosnim dogaajima na podruju policijskog odjeljenja; stara se o sigurnosti objekata policijskog odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke iz djelokruga rada i koje mu odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 4

3) RUKOVODILAC SEKTORA POLICIJSKOM ODJELJENJU TRNOVO Formira sigurnosni dosije sektora i odgovoran je za aurnost podataka u istom; vri obilazak sektora i obavlja preventivne, operativne i represivne poslove na sektoru; vri stalnu procjenu sigurnosne situacije na sektoru i o svakoj novonastaloj situaciji obavjetava komandira policijskog odjeljenja i komandira policijske stanice i predlae mjere; odgovoran je za stanje sigurnosti na sektoru; organizuje i usmjerava rad ostalih policijskih slubenika koji rade na tom sektoru i vri kontrolu izvravanja zadataka; uestvuje u sigurnosnim aktivnostima koje se organizuju na sektoru; vodi posebnu brigu o sigurnosti povratnika na podruje sektora i u tom cilju predlae odreene mjere i radnje; sarauje sa rukovodiocima susjednih sektora; prisustvuje vrenju uviaja sloenijih krivinih djela izvrenih na sektoru i drugih dogaaja i pojava i preduzima mjere na njihovom

razrjeavanju; po potrebi izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave; ostvaruje stalan kontakt sa graanima, vaspitnim ustanovama, zdravstveno-socijalnim ustanovama i drugim organima i organizacijama na podruju sektora, obavjetava ih o stanju sigurnosti i mjerama koje policija preduzima, savjetuje graane o njihovoj linoj i imovinskoj sigurnosti; nosilac je aktivnosti na promoviranju i neposrednoj primjeni metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Narednik Ovlateno slubeno lice 2

4) POLICAJAC U POLICIJSKOM ODJELJENJU TRNOVO Vri preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na podruju sektora-rejona u cilju odravanja javnog reda i mira, spreavanja izvrenja krivinih djela, zatite line sigurnosti graana, sigurnosti saobraaja i spreavanja drugih nedozvoljenih radnji; preduzima mjere na uspostavljanju naruenog javnog reda i mira; vri privoenje, pretrese i utvrivanje identiteta, prati lica u skladu sa zakonom, kontrolie i traga za licima za kojima je raspisana potraga; ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvrioci krivinih djela, licima sklonim naruavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponaanjima suprotno zakonskim propisima; prua pomo iz nadlenosti policije preduzeima i drugim organima i organizacijama za nesmetano izvravanje njihovih poslova i zadataka; vri procjenu sigurnosne situacije na sektoru-rejonu i o svim saznanjima obavjetava rukovodioca sektora ili rukovodoca smjene i u toku rada odgovoran je za sigurnosno stanje na sektorurejonu; ostvaruje stalni kontakt sa graanima, obavjetava ih o mjerama i postupcima policije na predupreenju pojava i dogaaja koji ugroavaju njihovu linu i imovinsku sigurnost, trai pomo od graana, savjetuje ih o problemima i stvara takav odnos da graani mjere i postupke policije znaju, razumiju i prihvataju; svakodnevno razgovora sa graanima o svakom problemu vezanom za sprovoenje zakona, savjetuje fizika i pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i dravne organe vezano za prevenciju kriminala i naine zatite imovine; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; vri osiguranje lica mjesta izvrenog krivinog djela, saobraajnih nezgoda i drugih dogaaja i pojava i izvrava zadatke u skladu sa pravilom slube dok vri osiguranje; vri uviaje saobraajnih nezgoda koje imaju obiljeje prekrajne saobraajne delikvencije; izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave u skladu sa zakonom; pie izvjetaje po povratku iz slube, slubene zabiljeke o dogaajima i pojavama; uestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice, vri kontrolu i regulisanje saobraaja; vri fiziko osiguranje objekata policijskog odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 8 Stariji policajac, 14 Policajac Ovlateno slubeno lice 22

- POLICIJSKO ODJELJENJE SREDNJE U POLICIJSKOJ STANICI ILIJA 1) KOMANDIR POLICIJSKOG ODJELJENJA SREDNJE Organizira, planira i kontrolie izvravanje poslova i zadataka preventivno operativne djelatnosti na odravanju javnog reda i mira, spreavanju vrenja krivinih djela, hvatanja izvrioca krivinih djela, sigurnosti saobraaja, zatite line i imovinske sigurnosti graana i dr.; prati i prouava zakonske i podzakonske propise koji reguliu rad policije i sa istim upoznaje policijske slubenike; prati primjenu zakonskih ovlatenja u izvravanju svakodnevnih poslova i zadataka, a u sluaju zloupotrebe poduzima odgovarajue mjere; neposredno organizuje i uestvuje u izradi planova i

programa, izvjetaja, analiza i drugih analitiko-informativnih materijala iz djelokruga rada policije; vri provjeru stanja sigurnosti na podruju odjeljenja; izlazi na licu mjesta izvrenja krivinih djela i saobraajnih nezgoda, poara, havarija i drugih sigurnosno interesantnih dogaaja i organizuje osiguranje lica i mjesta; svakodnevno ostvaruje saradnju sa komandirom Policijske stanice Ilija i naelnikom Odjeljenja kriminalistike policije u Petoj policijskoj upravi i efom Odsjeka kriminalistike policije Ilija; organizuje uredno i aurno voenje administracije odjeljenja i propisanih evidencija; vri kontrolu izdavanja prekrajnih naloga, podnoenja prekrajnih prijava i zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka; odgovoran je za formiranj odgovarajuih dosijea u nadlenosti policijskog odjeljenja; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; neposredno vri kontrolu izvravanja zadataka policijskih slubenika policije na terenu; stara se o tehnikoj opremljenosti policijskog odjeljenja i koritenju tehnikih sredstava, kao i opreme koju koriste policijski slubenici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; za svoj rad je odgovoran komandiru Policijske stanice Ilija; izvrava i druge poslove koje mu odredi komandir Policijske stanice Ilija. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Inspektor Ovlateno slubeno lice 1

2) RUKOVODILAC SMJENE U POLICIJSKOM ODJELJENJU SREDNJE Vri upuivanje policijskih slubenika u slubu; organizuje, rukovodi, koordinira, usmjerava i kontrolie rad policijskih slubenika u smjeni i uestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za rjeavanje odreenih sigurnosnih dogaaja koji se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraaja, kriminalitet i druge poslove i odreuje konkretne zadatke u vezi sa rjeavanjem ovih dogaaja i pojava; pri upuivanju u slubu policijske slubenike upoznaje sa depeama i drugim sigurnosnim dogaajima i pojavama i odreuje konkretne zadatke za njihovo rjeavanje; prima dojave i prijave graana, selektira ih, zavodi u odgovarajue evidencije i odmah preduzima mjere na prenoenju informacija slubi za odnose sa javnou Policijske stanice Ilija i Operativnom deurstvu Ministarstva, deurnom rukovodnom radniku, a po potrebi komandiru policijskog, komandiru policijske stanice, naelniku odjeljenja kriminalistike policije i naelniku policijske uprave, kao i patrolama policije radi hitnog preduzimanja policijskih mjera po dojavama i prijavama i trai izvjetaj o realizaciji poslova; postupa po hitnim depeama i aktima u periodu od 16,00 do 08,00 sati sljedeeg dana; obavlja razgovor sa graanima putem telefona ili neposredno u policijskom odjeljenju i prua im svu neophodnu pomo iz djelokruga rada policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; postupa po uputstvu i nareenju Operativnog deurstva Ministarstvu; organizuje sistem prikupljanje, evidentiranje, obradu i distribuciju podataka i informacija iz djelokruga rada slube za odnose sa javnou; vri neposredan obilazak policijskih slubenika u smjeni i na terenu; vri prijem policijskih slubenika po povratku sa slube i upuuje ih na pravilno, potpuno, aurno i zakonito pisanje slubenih akata; vodi dnevnik dogaaja i druge evidencije; priprema dnevni bilten o vanijim sigurnosnim dogaajima na podruju policijskog odjeljenja; stara se o sigurnosti objekata policijskog odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke iz djelokruga rada i koje mu odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Stariji narednik Ovlateno slubeno lice 4

3) RUKOVODILAC SEKTORA POLICIJSKOM ODJELJENJU SREDNJE Formira sigurnosni dosije sektora i odgovoran je za aurnost podataka u istom; vri obilazak sektora i obavlja preventivne, operativne i represivne poslove na sektoru; vri stalnu procjenu sigurnosne

situacije na sektoru i o svakoj novonastaloj situaciji obavjetava komandira policijskog odjeljenja i komandira policijske stanice i predlae mjere; odgovoran je za stanje sigurnosti na sektoru; organizuje i usmjerava rad ostalih policijskih slubenika koji rade na tom sektoru i vri kontrolu izvravanja zadataka; uestvuje u sigurnosnim aktivnostima koje se organizuju na sektoru; vodi posebnu brigu o sigurnosti povratnika na podruje sektora i u tom cilju predlae odreene mjere i radnje; sarauje sa rukovodiocima susjednih sektora; prisustvuje vrenju uviaja sloenijih krivinih djela izvrenih na sektoru i drugih dogaaja i pojava i preduzima mjere na njihovom razrjeavanju; po potrebi izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave; ostvaruje stalan kontakt sa graanima, vaspitnim ustanovama, zdravstveno-socijalnim ustanovama i drugim organima i organizacijama na podruju sektora, obavjetava ih o stanju sigurnosti i mjerama koje policija preduzima, savjetuje graane o njihovoj linoj i imovinskoj sigurnosti; nosilac je aktivnosti na promoviranju i neposrednoj primjeni metoda rada policije u zajednici; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Narednik Ovlateno slubeno lice 2

4) POLICAJAC U POLICIJSKOM ODJELJENJU SREDNJE Vri preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na podruju sektora-rejona u cilju odravanja javnog reda i mira, spreavanja izvrenja krivinih djela, zatite line sigurnosti graana, sigurnosti saobraaja i spreavanja drugih nedozvoljenih radnji; preduzima mjere na uspostavljanju naruenog javnog reda i mira; vri privoenje, pretrese i utvrivanje identiteta, prati lica u skladu sa zakonom, kontrolie i traga za licima za kojima je raspisana potraga; ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvrioci krivinih djela, licima sklonim naruavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponaanjima suprotno zakonskim propisima; prua pomo iz nadlenosti policije preduzeima i drugim organima i organizacijama za nesmetano izvravanje njihovih poslova i zadataka; vri procjenu sigurnosne situacije na sektoru-rejonu i o svim saznanjima obavjetava rukovodioca sektora ili rukovodoca smjene i u toku rada odgovoran je za sigurnosno stanje na sektorurejonu; ostvaruje stalni kontakt sa graanima, obavjetava ih o mjerama i postupcima policije na predupreenju pojava i dogaaja koji ugroavaju njihovu linu i imovinsku sigurnost, trai pomo od graana, savjetuje ih o problemima i stvara takav odnos da graani mjere i postupke policije znaju, razumiju i prihvataju; svakodnevno razgovora sa graanima o svakom problemu vezanom za sprovoenje zakona, savjetuje fizika i pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i dravne organe vezano za prevenciju kriminala i naine zatite imovine; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; vri osiguranje lica mjesta izvrenog krivinog djela, saobraajnih nezgoda i drugih dogaaja i pojava i izvrava zadatke u skladu sa pravilom slube dok vri osiguranje; vri uviaje saobraajnih nezgoda koje imaju obiljeje prekrajne saobraajne delikvencije; izdaje prekrajne naloge i podnosi prekrajne prijave u skladu sa zakonom; pie izvjetaje po povratku iz slube, slubene zabiljeke o dogaajima i pojavama; uestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice, vri kontrolu i regulisanje saobraaja; vri fiziko osiguranje objekata policijskog odjeljenja; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; izvrava i druge zadatke koje odredi neposredni starjeina. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 4 Stariji policajac, 4 Policajac Ovlateno slubeno lice 8

ODJELJENJE KRIMINALISTIKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1) NAELNIK ODJELJENJA Organizuje i rukovodi radom odjeljenja i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti odjeljenja; koordinira rad odsjeka kriminalistike policije ukoliko ih ima u sastavu odjeljenja; donosi programe i planove rada odjeljenja i uestvuje u sainjavanju tekuih, periodinih i godinjih analitiko-informativne materijale o radu odjeljenja; prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta iz nadlenosti odjeljenja i predlae, organizuje i stara se o provoenju mjera i radnji na prevenciji kriminala i otkrivanja krivinih djela i izvrilaca krivinih djela iz nadlenosti odjeljenja; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju izvrenih najteih oblika krivinih djela i neposredno rukovodi izvrenjem planiranih mjera i radnji; odreuje istraitelja koji e vriti poslove kriminalistiko-obavjetajnog slubenika, prati njegov rad i izdaje mu zadatke; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; uestvuje u procesu ocjenjivanja policijskih slubenika; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; organizuje i stara se o tehnikoj opremljenosti odjeljenja, organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno-tehnikih poslova u okviru odjeljenja i voenju propisanih evidencija; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik policijske uprave. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Raspored po odjeljenjima kriminalistike policije: OKP U PRVOJ POLICIJSKOJ UPRAVI OKP U DRUGOJ POLICIJSKOJ UPRAVI OKP U TREOJ POLICIJSKOJ UPRAVI OKP ETVRTOJ POLICIJSKOJ UPRAVI OKP U PETOJ POLICIJSKOJ UPRAVI Samostalni inspektor Samostalni inspektor Samostalni inspektor Samostalni inspektor Vii inspektor 4 Samostalni inspektor 1 Vii inspektor Ovlateno slubeno lice 5

- ODSJEK KRIMINALISTIKE POLICIJE U ODJELJENJU KRIMINALISTIKE POLICIJE PRVE, ETVRTE I PETE POLICIJSKE UPRAVE 2) EF ODSJEKA Organizuje i rukovodi radom odsjeka i stara se o zakonitom, strunom i blagovremenom izvravanju poslova i zadataka iz nadlenosti odsjeka; ostaruje saradnju sa naelnikom odjeljenja kriminalistike policije kao i sa efovima drugih odsjeka kriminalistike policije; predlae programe i planove rada odsjeka; priprema tekue, periodine i godinje analitiko-informativne materijale o radu odsjeka i uestvuje u istima aktivnostima na nivou odjeljenja kriminalistike policije u ijem je sastavu odsjek; prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta iz nadlenosti odsjeka i predlae, organizuje i stara se o provoenju mjera i radnji na prevenciji kriminala i otkrivanja krivinih djela i izvrilaca krivinih djela iz nadlenosti odsjeka; uestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavjetenja i izradi planova rada na rasvjetljavanju izvrenih najteih oblika krivinih djela i neposredno rukovodi izvrenjem planiranih mjera i radnji; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; organizuje i stara se o blagovremenom izvravanju administrativno-

tehnikih poslova u okviru odsjeka i voenju propisanih evidencija; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik odjeljenja kriminalistike policije. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: Raspored po odsjecima kriminalistike policije: ODSJEK KRIMINALISTIKE POLICIJE STARI GRAD ODSJEK KRIMINALISTIKE POLICIJE CENTAR ODSJEK KRIMINALISTIKE POLICIJE ILIDA ODSJEK KRIMINALISTIKE POLICIJE HADII ODSJEK KRIMINALISTIKE POLICIJE ILIJA ODSJEK KRIMINALISTIKE POLICIJE VOGOA Vii inspektor Vii inspektor Vii inspektor Inspektor Inspektor Inspektor 3 Vii inspektor, 3 Inspektor Ovlateno slubeno lice 6

3) ISTRAITELJ U ODJELJENJU KRIMINALISTIKE POLICIJE Vri uvidjaj na licu mjesta izvrenih krivinih djela ije je rasvjetljavanje i otkrivanje izvilaca u nadlenosti odjeljenja i to: 1. Istraitelj u inu vii inspektor mijenja naelnika Odjeljenja u njegovom odsustvu, neposredno koordinira i uestvuje u rasvjetljavanju najsloenijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 2. istraitelj u inu inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenijih krivinih djela iz nadlenosti odjeljenja, 3. istraitelj u inu mlai inspektor preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju sloenih krivinih djela iz nadlenosti odjeljenja, 4. Istraitelj u inu stariji narednik preduzima mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje sloenih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 5. Istraitelji u inu narednik preduzimaju mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju jednostavnijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja, 6. Istraitelji u inu stariji policajac preduzimaju mjere i radnje na sprijeavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju najjednostavnijih krivinih djela iz nadlenosti Odjeljenja. planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvrenih krivinih djela, prikupljanju materijalnih dokaza i obavjetenja, identifikovanju, hvatanju i lienju slobode izvrilaca ovih krivinih djela; uestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeenjima; postupa po zahtjevima sudova, tuilatava, drugih organa unutranjih poslova, te drugih organa i organizacija; vri poslove kriminalistiko-obavjetajnog slubenika; uestvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policije; promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajednici; vodi propisane evidencije u okviru odsjeka; izvrava i druge poslove i zadatke koje odredi ef Odsjeka i naelnik Odjeljenja. in: Vrsta ovlatenja: Broj izvrilaca: 2 Vii inspektor, 16 Inspektor, 59 Mlai inspektor, 30 Stariji narednik, 14 Narednik, 11 Stariji policajac Ovlateno slubeno lice 132

Raspored po odjeljenjima kriminalistike policije je slijedei: OKP U PRVOJ POLICIJSKOJ UPRAVI 6 Inspektor, 20 Mlai inspektor, 9 Stariji narednik, 3 Narednik, 3 Stariji policajac

Od toga u: Odsjeku kriminalistike policije Stari Grad Odsjeku kriminalistike policije Centar 2 Inspektor, 3 Mlai inspektor, 4 Stariji narednik, 1 Narednik, 1 Stariji policajac 4 Inspektor, 17 Mlai inspektor, 5 Stariji narednik, 2 Narednik, 2 Stariji policajac 1 Vii inspektor, 3 Inspektor, 12 Mlai inspektor, 5 Stariji narednik, 2 Narednik, 1 Vii inspektor, 4 Inspektor, 13 Mlai inspektor, 8 Stariji narednik, 3 Narednik, 4 Stariji policajac 3 Inspektor, 11 Mlai inspektor, 6 Stariji narednik, 4 Narednik, 1 Stariji policajac

OKP U DRUGOJ POLICIJSKOJ UPRAVI

OKP U TREOJ POLICIJSKOJ UPRAVI

OKP ETVRTOJ POLICIJSKOJ UPRAVI Od toga u: Odsjeku kriminalistike policije Ilida Odsjeku kriminalistike policije Hadii

3 Inspektor, 8 Mlai inspektor, 4 Stariji narednik, 2 Narednik, 3 Mlai inspektor, 2 Stariji narednik, 2 Narednik, 1 Stariji policajac 3 Mlai inspektor, 2 Stariji narednik, 2 Narednik, 3 Stariji policajac 2 Mlai inspektor, 1 Stariji narednik, 1 Narednik, 1 Stariji policajac 1 Mlai inspektor, 1 Stariji narednik, 1 Narednik, 2 Stariji policajac

OKP U PETOJ POLICIJSKOJ UPRAVI Od toga u: Odsjeku kriminalistike policije Ilija Odsjeku kriminalistike policije Vogoa

lan 25. (Opis poslova i zadataka dravnih slubenika i namjetenika u Upravi policije) Sistematizacija radnih mjesta dravnih slubenika i namjetenika u Upravi policije je slijedea:

1) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI - VII REFERENT u Uredu Policijskog komesara, Sektoru uniformisane policije, Sektoru krim policije, Jedinici za profesionalne standarde, Operativno-komunikacijskom centru i policijskim upravama, obavlja tehnike poslove za potrebe neposrednog rukovodioca, registruje, razvodi, rasporeuje i arhivira, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.) za potrebe neposrednog rukovodioca, obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja, stara se o umnoavanju materijala, vodi evidenciju putnih naloga, godinjih odmora i bolovanja uposlenih, vodi knjige depea, trebuje kancelarijski materijal i obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova Operativno-tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi SSS - Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Tekstilna tehnika kola, Upravnapravna srednja kola, Daktilograf prve A klase ili druga srednja kola drutvenog ili tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit, najmanje 10 mjeseci radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 11

Ured policijskog komesara Sektor uniformisane policije Sektor kriminalistike policije Sektor za pravne, kadrovske, logistike poslove i edukaciju Jedinica za profesionalne standarde Operativno-komunikacijski centar Prva policijska uprava Druga policijska uprava Trea policijska uprava etvrta policijska uprava Peta policijska uprava Status: namjetenik

2) OPERATIVNOTEHNIKI POSLOVI - VII REFERENT obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja, rukovanja ureajima za kopiranje, umnoavanje, uvezivanje, skeniranje materijala, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.) za potrebe neposrednog rukovodioca, radi na unosu, auriranju i koritenju podataka iz evidencija na raunaru u okviru dozvola za rad, vodi dnevne evidencije o preuzetoj i vraenoj dokumentaciji na osnovu kojih unosi i aurira podatke sa raunara, stenografski poslovi i poslovi snimanja sjednica putem tehnikih sredstava, prikupljanje i sreivanje podataka, trebovanje uredskog i drugog potronog materijala i drugih materijalno tehnikih sredstava i opreme, pakovanje i otpremanje pote, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi

Uslovi za obavljanje poslova Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna -

Pomoni poslovi

Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 36

pravna-administrativna, Stenodaktilografska, Daktilografska, Daktilograf, Srednja policijska kola, Mainska, kola primijenjenih umjetnosti ili druga srednja kola drutvenog ili tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 3 izvrioca 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1izvrilac 1izvrilac

Odjeljenje za unutranju kontrolu Odjeljenje za pravne, kadrovske i logistike poslove Odjeljenje za edukaciju Odsjek za odnose sa javnou Odjeljenje za inspekciju, koordinaciju i usmjeravanje Jedinica za specijalistiku podrku Jedinica za podrku Jedinica za saobraaj Odsjek za saobraajne istrage Odjeljenje za privredni kriminal Odjeljenje za opi kriminal Odsjek za imovinske delikte Odjeljenje za posebne namjene Odjeljenje za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Kriminalistiko-obavjetajna jedinica Odjeljenje za kriminalistiku tehniku, forenziku i KDZ Odsjek za KDZ OKP Prve PU Odsjek OKP Stari Grad OKP Druge PU OKP Tree PU OKP etvrte PU Odsjek OKP Hadii OKP Pete PU Odsjek OKP Vogoa PS Centar PS Stari Grad PS Novo Sarajevo PS Novi Grad PS Ilida PS Hadii PO Trnovo PS Vogoa PS Ilija Status: namjetenik

3) POSLOVI ZATITE TAJNIH PODATAKASTRUNI SAVJETNIK U ODJELJENJU ZA RAZVOJ NAELA I ZATITU TAJNIH PODATAKA (SIGURNOSNI SLUBENIK) U skladu sa Zakonom o zatiti tajnih podataka i na osnovu njega donesenim provedbenim propisima obavlja poslove unutranjeg nadzora nad zatitom tajnih podataka u Ministarstvu; ostvaruje blisku

saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nadlenim za poslove koordinacije u oblasti zatite tajnih podataka, kao i sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva; vri poslove koordinacije i usmjeravanja organizacionih jedinica Ministarstva u oblasti zatite tajnih podataka nalae odreene mjere u cilju osiguranja zatite tajnih podataka u Ministarstvu; predlae izmjene i dopune propisa Ministarstva kojima je regulisana oblast zatite tajnih podataka; sainjava izvjetaje, analize, miljenja i informacije iz djelokruga svoga rada; obavlja i druge poslove koje odredi naelnik Odjeljenja za razvoj naela i zatitu tajnih podataka i naelnik Jedinice za profesionalne standarde. Poslovi osnovnih djelatnosti Upravno-nadzorni-najsloeniji ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Struno-operativni najsloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 4) NOVINAR - STRUNI SAVJETNIK u Odsjeku za odnose s javnou ostvaruje najsloenije zadatke na planu saradnje Uprave policije Ministarstva sa sredstvima javnog informisanja i prati informisanje javnosti o radu Uprave policije u saradnji sa odgovarajuim organizacionim jedinicama u Ministarstvu; izrauje prijedloge i planove za informisanje javnosti; organizuje sortiranje grae za informisanje javnosti putem sredstava javnog informisanja o svim bezbjedonosnim dogaajima i pojavama; pie saoptenja i druge prijedloge za objavljivanje u sredstvima informisanja o bezbjedonosnim dogaajima i pojavama; uestvuje u pripremanju sastanaka i drugih kontakata sa novinarima u vezi sa informisanjem javnosti o bezbjedonosnoj problematici; prua strunu pomo novinarima u pripremanju priloga iz oblasti bezbjednosti i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informativno-dokumentacioni najsloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 5) VII SAMOSTALNI REFERENT - OPERATER ZA ODRAVANJE I EKSPLOATACIJU PROFESIONALNIH PROGRAMA WEBMASTER u Odsjeku za odnose s javnou u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama radi na kreiranju, auriranju i odravanju web stranice; radi na uvoenju i primjeni mjera zatite web stranice; aurira e-mail-ove sa web stranice; sainjava video i foto dokumentaciju raznih dogaaja za potrebe Odsjeka; sainjava pres kliping i media monitoring dogaaja vezanih za Ministarstvo; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen drutvenog smjera poznavanje rada na raunaru, Uslovi za obavljanje poslova VSS VII stepen, Pravni fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet politikih nauka poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa Uslovi za obavljanje poslova VSSPravni fakultet, Fakultet politikih nauka, Fakultet kriminalistikih nauka, Filozofski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godina radnog staa

Operativno-tehniki poslovi sloeni Sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

6) PREDSTAVNIK ZA PREKRAJNI POSTUPAK STRUNI SAVJETNIK u policijskim upravama i Jedinici za saobraaj, u skladu sa Zakonom o prekrajima Federacije Bosne i Hercegovine i drugim relevantnim propisima predstavlja Upravu policije kao ovlateni organ i preduzima sve radnje koje po Zakonu o prekrajima Federacije BiH preduzima ovlateni organ; vri poslove i zadatke pravne pomoi i savjetodavne poslove policijskim slubenicima, ako prekrajni postupak pokrenut izdavanjem prekrajnog naloga pod odreenim okolnostima dovede do zavretka prekrajnog postupka bez uea suda; poslove i zadatke pravne pomoi, savjetodavne poslove policijskim slubenicima i rukovodeim policijskim slubenicima i strune poslove, ako prekrajni postupak pokrenut izdavanjem prekrajnog naloga pod zakonom propisanim okolnostima dovede do postupka pred sudom; poslove i zadatke pravne pomoi, savjetodavne poslove policijskim slubenicima i rukovodeim policijskim slubenicima i strune poslove zastupanja, ako je prekrajni postupak pokrenut podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka pred sudom; poslove koordinacije i korspodencije izmeu nadlene organizacione jedinice Uprave policije koju predstavlja i nadlenog suda, poslove i zadatke predstavljanja nadlene organizacione jedinice Uprave policije u postupku po pravnim lijekovima i u izvrnom postupku; ostvaruje saradnju i prua potrebnu pomo u sluaju angaovanja drugog zastupnika ili advokata; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Predstavnik za prekrajni postupak struni savjetnik, rasporeen u Jedinicu za saobraaj, poslove predstavljanja u prekrajnom postupku, obavlja, osim za Jedinicu za saobraaj i za Jedinicu za podrku. Poslovi osnovnih djelatnosti Normativno-pravni-najsloeniji Struno-operativni najsloeniji Broj izvrilaca: 6 Prva policijska uprava Druga policijska uprava Trea policijska uprava etvrta policijska uprava Peta policijska uprava Jedinica za saobraaj Status: dravni slubenik 7) STRUNI SAVJETNIK ZA PRAVNA PITANJA u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove organizuje i prati blagovremeno izvravanje poslova i zadataka, naroito praenje ostvarivanja kadrovske politike i izvravanja zakona i drugih propisa i optih akata iz djelokruga rada Uprave policije; prati i analizira propise iz radnih odnosa; ostvaruje uvid i usmjerava rad organizacionih jedinica i predlae mjere za njihovo unapreenje iz oblasti kadrovskih poslova; prati funkcionalnost postojee organizacije i sistematizacije Uprave policije i predlae mjere za njenu dogradnju; stara se o organizaciji radnih odnosa, prati koritenje projekata u toj oblasti, predlae mjere za njihovo poboljanje, uestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa i optih akata iz djelokruga Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godina radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

rada Uprave policije, odgovara za blagovremeno, zakonito i struno vrenje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja, rjeava po albama u drugostepenom upravnom postupku po pitanjima nabavljanja, dranja i noenja oruja i municije, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova

poslovi upravnog rjeavanja-najsloeniji, strunoVSS VII stepen, Pravni fakultet operativni- najsloeniji, studijsko-analitiki-najsloeniji poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

8) STRUNI SAVJETNIK ZA EKONOMSKA PITANJA u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove uestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga dijela budeta koji se odnosi na Upravu policije, priprema i izrauje finansijske planove za Upravu policije, ostvaruje saradnju sa svim organizacionim jedinicama Uprave policije iz djelokuruga poslova u kojima su izraene potrebe Uprave policije za nabavku opreme i materijalnih sredstava za rad policije i izraava ih u naturi, vodi rauna o zakonitom i ekonominom troenju materijala i vrenju usluga, odgovara za blagovremeno, zakonito i struno vrenje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja, izrauje analize, informacije i druge strune i analitike materijale o opremljenosti policije, uestvuje u izradi programa opremanja policije odjeom, obuom, orujem, municijom, tehnikom i drugom opremom, prati realizacije svih programa opremanja, koji se finansiraju iz dijela prorauna namijenjenog Upravi policije i o istom priprema izvjetaje i informacije, uestvuje u izradi programa rada i izvjetaja Odjeljenja u dijelu koji se odnosi na logistike poslove, izuava strunu literaturu i propise i stara se o njihovoj primjeni, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti studijsko analitiki najsloeniji, strunooperativni-najsloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS VII stepen, Ekonomski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 9) STRUNI SAVJETNIK ZA PLAN I ANALIZU u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove uestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga dijela budeta koji se odnosi na Upravu policije, priprema i izrauje finansijske planove za Upravu policije, izrauje analize, izvjetaje i informacije, kao i druge strune materijale na osnovu odgovarajuih materijalno-finansijskih podataka iz evidencija koje se vode u Upravi administracije i podrke, i predlae najracionalnija rjeenja za Upravu policije, uestvuje u planiranju i pripremanju programa opremanja policje odjeom, obuom, orujem, municijom, tehnikom i drugom opremom, sa odgovarajuim slubama Uprave

administracije i podrke, uestvuje u definisanju projektnih zadataka iz oblasti materijalnofinansijskih poslova koji se odnose na Upravu policije, ostvaruje saradnju sa svim organizacionim jedinicama Uprave policije iz djelokuruga poslova u kojima su izraene potrebe Uprave policije za nabavku opreme i materijalnih sredstava za rad policije i izraava ih u naturi; uestvuje u izradi programa rada i izvjetaja Odjeljenja u dijelu koji se odnosi na logistike poslove; odgovara za blagovremeno, zakonito i struno vrenje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja, izuava strunu literaturu i propise i stara se o njihovoj primjeni, prati izvrenje finansijskih planova za Upravu policije, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti studijsko analitiki najsloeniji, strunooperativni-najsloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS VII stepen, Ekonomski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 10) DISCIPLINSKI POSTUPAK ZA UPOSLENE U UPRAVI POLICIJE STRUNI SAVJETNIK u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove prua strunu pomo disciplinskoj komisiji za policijske slubenike Ministarstva; priprema i struno sudjeluje u provoenju disciplinskih postupaka za policijske slubenike; priprema akte koji predstavljaju disciplinski spis u navedenim disciplinskim postupcima; u saradnji sa disciplinskim tuiocem za policijske slubenike priprema i izrauje zahtjeve za pokretanje disciplinskih postupaka i eventualnih albi; priprema nacrte rjeenja o izricanju disciplinskih mjera kao i drugih odluka u disciplinskom postupku za policijske slubenike; organizuje koordinira rad disciplinske komisije za policijske slubenike, vri strune i upravne poslove vezane za utvrivanje disciplinske odgovornosti namjetenika i dravnih slubenika Uprave policije u saradnji sa nadlenim organima: disciplinskom komisijom, medijatorom i Agencijom za dravnu slubu (izrada nacrta rjeenja o kaznama, suspenziji itd), nadzire izvrenje disciplinskih sankcija, prua strunu pomo u vezi voenja slubenih evidencija o izreenim disciplinskim sankcijama, kao i strunu pomo za izdavanje uvjerenja iz navedenih slubenih evidencija, prua strunu pomo u vezi brisanja disciplinskih sankcija za uposlene u Upravi policije, priprema odgovore na tube po kojima se Ministarstvo pojavljuje kao tueni u vezi sa voenjem disciplinskih postupaka protiv uposlenih u Upravi policije; uestvuje u izradi analitiko-informativnih materijala iz svog djelokruga, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti poslovi upravnog rjeavanja-najsloeniji, struno-operativni- najsloeniji, studijskoanalitiki-najsloeniji ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 2 Status: dravni slubenik Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit

najmanje 3 godine radnog staa

11) RADNI ODNOSI, PRAVNI POSLOVI I POSLOVI PENZIJSKOINVALIDSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PENZIONISANJA, STATUSNIH I SOCIJALNIH

PITANJA UPOSLENIKA STRUNI SAVJETNIK u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove prua strunu pomo i daje odgovarajua miljenja organizacionim jedinicama Uprave policije u oblasti radnih odnosa za uposlenike Uprave policije, priprema materijale u vezi sa raspisivanjem konkursa i oglasa za popunu upranjenih radnih mjesta u Upravi policije, ostvaruje potrebnu saradnju sa Agencijom za dravnu slubu i drugim nadlenim organima, prati propise iz oblasti radnih odnosa, uestvuje u izradi opih i pojedinanih akata, predlae izmjenu istih, prua strunu pomo u vezi sa voenjem evidencija iz oblasti radnih odnosa, postupa po zahtjevima koji se odnose na naknade i druga materijalna prava koja nemaju karakter plae (naknade za sluaj smrti, ili tee bolesti, jubilarne nagrade, nagrade za rezultate rada, naknade za koritenje mobitela u slubene svrhe, naknade za odvojeni ivot), kao i na ostvarivanje drugih prava iz radnog odnosa uposlenih u Upravi policije, priprema odgovore na zahtjeve uposlenika, kao i uvjerenja o njihovom radno pravnom statusu; priprema rjeenja o prestanku radnog odnosa uposlenika zbog sticanja prava na penzionisanje, uestvuje u pripremi i izradi rjeenja o plaama, nagradama, premjetaju, naknadama i drugim materijalnim pravima koja se odnose na naknade invalidima II kategorije, otpremnine za odlazak u penziju, kao i druga rjeenja o radno-pravnom statusu zaposlenika Uprave policije; priprema odgovore na tube u radnim sporovima; prati, analizira i primjenjuje propise u vezi sa statusnim pitanjima uposlenika Uprave policije u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i predlae njihove izmjene; daje uputstva i prua strunu pomo u primjeni tih propisa, priprema odgovore na tube u vezi sa pravima iz penzijsko-invalidskog osiguranja; kontaktira sa nadlenim slubama zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja prilikom rjeavanja konkretnih prava uposlenika iz ove oblasti, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko, analitiki, normativno-pravni najsloeniji Broj izvrilaca: 4 Status: dravni slubenik 12) POSLOVI PENZIJSKOINVALIDSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PENZIONISANJA, STATUSNIH, SOCIJALNIH I STAMBENIH PITANJA UPOSLENIKA STRUNI SAVJETNIK u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove Prati, analizira i primjenjuje propise u vezi sa statusnim pitanjima uposlenih u oblasti penzijskoinvalidskog osiguranja, prua pomo u primjeni tih propisa, priprema odgovore na zahtjeve uposlenika, kao i uvjerenja o njihovom radno pravnom statusu, kompletira spise predmeta koji se odonose na rjeevanje o naknadama i drugim materijalnim pravima zaposlenika, koja se odnose na naknade invalidima II kategorije, naknade za sluaj smrti, teke bolesti ili invalidnosti, naknade za prijevoz, otpremnine za odlazak u penziju, kontaktira sa nadlenim slubama zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja prilikom rjeavanja konkretnih prava uposlenika iz ove oblasti, obavlja poslove vezane za prijave nesrea na poslu, vodi evidencije zaposlenika kod kojih je utvrena II kategorija invalidnosti, vodi evidencije izdatih slubenih akreditacija, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko analitiki i struno-operativni Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet, Fakultet politikih nauka, Fakultet kriminalistikih nauka Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

13) KADROVSKE EVIDENCIJE - VII SAMOSTALNI REFERENT u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove Obrauje razne statistike preglede o uposlenicima Uprave policije; ustrojava i dopunjava poimenino evidencije razraene po sistematizaciji poslova i zadataka; izrauje razne preglede sistematizacijom predvienih i popunjenih poslova, o strunoj spremi uposlenika Uprave policije, statusnoj strukturi, nacionalnoj strukturi, stau u organima unutranjih poslova i dr; izdaje uvjerenja i potvrde iz slubenih evidencija, stara se i sreuje pasivnu arhivu personalnih dosjea; vodi propisane evidencije iz oblasti rada i u njima evidentira sve nastale promjene; vodi evidencije o prijavama i odjavama osiguranja na zdravstvenu zatitu i PIO za uposlenike Uprave policije; uestvuje u sreivanju i upotpunjavanju personalnih dosjea uposlenika Uprave policije, te blagovremenom ulaganju dokumentacije i drugih akata u personalna dosjea uposlenika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno-tehniki poslovi sloeni Informaciono dokumentacioni poslovi djelimino sloeni Broj izvrilaca: 2 Status: namjetenik 14) KADROVSKE EVIDENCIJE - VII REFERENT u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove Obavlja poslove voenja personalne evidencije uposlenika Uprave policije na raunaru, koristi programe za selektiranje podataka o uposlenicima Uprave policije i na osnovu toga priprema odgovarajue preglede i izvjetaje; prijavljuje i odjavljuje uposlenike Uprave policije za zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje, uestvuje u sreivanju i upotpunjavanju personalnih dosjea uposlenik Uprave policije, te ulaganju dokumentacije i drugih akata u personalna dosjea uposlenika Uprave policije; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 2 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, drutvenog ili tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru Poloen struni ispit Najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen drutvenog smjera, poznavanje rada na raunaru Poloen struni ispit Najmanje 1 godina radnog staa

15) ORUAR - VII REFERENT u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove vri kontrolu i prepravku naoruanja nieg stepena, obavlja kontrolu sa ovlatenim firmama za sloenije servise oruja, montira i ukucava podatke o naoruanju, obavlja prijem rashodovanog

oruja i opreme za oruje, te organizuje unitenje istog na propisani nain, uestvuje u nabavci, prijemu i pregledu oruja, municije, eksplozivnih sredstava i druge opreme za oruje, participira u optoj obuci slubenika Ministarstva u oblasti sigurnosti i odravanja vatrenog oruja, rukovanja vatrenim orujem, participira u organizaciji i neposrednoj realizaciji obuke slubenika u gaanju, vodi propisane evidencije, vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Raunovodstveno-materijalni poslovi Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 16) VII SAMOSTALNI REFERENT ZA EDUKACIJU - u Odjeljenju za edukaciju Uestvuje u pripremi programa strunog i fizikog osposobljavanja i usavravanja zaposlenih u Upravi policije; uestvuje u praenju i njihovoj realizaciji, uestvuje u vrenju provjere strune osposobljenosti i testiranja; uestvuje u organizaciji strunih seminara u cilju edukacije zaposlenih u Upravi policije; koordinira i pomae u radu na edukaciji pripadnika Jedinice za podrku, policijskih uprava i policijskih stanica; obavlja poslove pripremnog karaktera u oblasti fizike pripreme pripadnika Jedinice za podrku; izrauje podsjetnik za izvoenje nastave; uestvuje u izradi mjesenih analitiko-informativnih materijala; uestvuje u izradi Pravilnika normi i kriterija za provjeru i ocjenivanje obuenosti svakog pojedinca Jedinice, policijskih uprava i policijskih stanica; prati i istrauje nova dostignua iz oblasti optih fizikih priprema; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi komandir Jedinice za podrku. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno - operativni poslovi Operativno-tehniki Sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 17) POSLOVI EVIDENCIJA MAGACINA, ZADUENJA I RAZDUENJA SLUBENOG ORUJA VII REFERENT na osnovu propisanih naloga prima robu na skladitenje, propisno je skladiti i vodi maksimalno brigu o njenom uvanju i odravanju, aurno i uredno vodi knjigovodstveno-magacinske i druge evidencije, sainjava procjenu stanja na osnovu propisane evidencije -dokumentacije, izdaje robe krajnjim korisnicima u Policijskoj upravi, pismeno i blagovremeno obavjetava nabavnu slubu o stanju robe u magacinu i predlae nabavku novih koliina, stara se o koritenju skladinih prostora, uvanju, odravanju i upotrebi cjelokupne imovine i inventara, radi na opravci svih ureaja u objektima, vodi rauna o zagrijavanju objekata, vri zaduenje i razduenje mandatnih blokova slubenika policije i u propisanom roku vri uplatu naplaenih sredstava po mandatnim kaznama, Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen, Via trenerska kola poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen Srednja policijska kola, Srednja mainska kola kola uenika u privredi - zanimanje oruar Poznavanje rada na raunaru Poloen struni ispit, najmanje 10 mjeseci radnog staa

vri zaduenje i razduenje slubenog oruja i municije, o emu vodi evidencije, vri druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova Struno - operativni poslovi Raunovodstveno materijalni poslovi SSS IV, III stepen ili VKV- V stepen, Pomoni poslovi Gimnazija, Ekonomska, Trgovaka, Mainska, Srednja kola unutranjih poslova, Turistika, Saobraajna, kola uenika u privredi Djelimino sloeni poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Broj izvrilaca: 10 Jedinica za specijalistiku podrku Jedinica za saobraaj Prva policijska uprava Druga policijska uprava Trea policijska uprava etvrta policijska uprava Peta policijska uprava Status: namjetenik 18) SPROVOENJE PROPISA O ORUJU - STRUNI SARADNIK sprovodi upravne postupke za nabavljanje, dranje i noenje oruja i municije, za nabavljanje i prevoz eksplozivnih i zapaljivih tenosti, za izvoenje vatrometa i drugih pirotehnikih efekata za odravanje javnih skupova i prua pravnu pomo policijskim stanicama i odjeljenjima krim. policije u skladu sa odredbama Zakona o nabavljanju, dranju i noenju oruja i municije, krivinih zakona, Zakona o agencijama za zatitu ljudi i imovine, Zakona o javnim skupovima, Zakona o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tenosti i gasova, u sluaju kad se rjeavanje tih upravnih stvari vri na osnovu podataka iz slubenih evidencija, pokree po slubenoj dunosti postupak za oduzimanje oruja i municije, organizuje pregled ispravnosti oruja, prua pravnu pomo graanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvravanju obaveza iz ovih oblasti, prua pravnu pomo za prijem zahtjeva i te zahtjeve, sa odgovarajuim podacima iz slubenih evidencija dostavlja Ministarstvu na dalji postupak, priprema analitike, informativne i druge materijale u okviru utvrene metodologije, vri neposredni nadzor nabavke, prometa, noenja, uvanja i skladitenja oruja i municije od strane lica nad kojima je policijska uprava ovlatena prema zakonu da vri nadzor. Uestvuje u pripremama zakonskih i podzakonskih akata iz naprijed navedenih oblasti, vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvravanje poslova i zadataka. Poslovi osnovnih djelatnosti Poslovi upravnog rjeavanja - sloeni Broj izvrilaca: 5 Prva policijska uprava 1 izvrilac Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit, najmanje 1 godina radnog staa 1 1 2 1 1 2 2 izvrilac izvrilac izvrioca izvrilac izvrilac izvrioca izvrioca

Druga policijska uprava Trea policijska uprava etvrta policijska uprava Peta policijska uprava Status: dravni slubenik

1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

19) VII SAMOSTALNI REFERENT ZA ORUJE vri poslove pripremnog karaktera u oblasti nabavljanja, dranja i noenja oruja i municije i pomae u radu strunom saradniku za sprovoenje propisa iz njegovog djelokruga rada, pomae u pripremi i objedinjavanju materijala za komisiju policijske uprave za izdavanje odobrenja za nabavljanje oruja, stara se o voenju evidencija o zaprimljenim i rijeenim zahtjevima, o raspolaganju sa oduzetim orujem i pregleda oruja, stara se o blagovremenom dostavljanju i urednom praenju i sortiranju upravnih akata i ostale pote vezane za oblast oruja i municije, priprema podatke za analitike, informativne i druge materijale u okviru utvrene metodologije, vodi propisane evidencije iz ovih oblasti; priprema materijale i vodi evidencije u vezi nadzora nabavke, prometa, uvanja i skladitenja oruja i municije od strane lica nad kojima je policijska uprava ovlatena prema zakonu da vri nadzor. Prikuplja podatke iz slubenih evidencija ministarstava unutranjih poslova, nadlenih sudova i tuilatava, priprema podatke potrebne za izdavanje uvjerenja iz slubenih evidencija policijske uprave, vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Sloeni Broj izvrilaca: 8 PS Centar PS Stari Grad PS Novo Sarajevo PS Novi Grad PS Ilida sa PO Trnovo PS Hadii PS Ilija PS Vogoa Status: namjetenik 20) VII REFERENT NA SISTEMU VIDEO NADZORA RADARA u Odsjeku za video nadzor prati rad instaliranog video nadzora i radara za kontrolu javnog saobraaja na putevima, evidentira fotografisane prekraje iz oblasti saobraaja na putevima, te prati automatski prenos podataka sa radara na raunar, vri evidentiranje prekraja u elektronsku bazu podataka na raunar, vri provjere podataka o vlasnicima evidentiranih vozila, izrauje obavijesti o uinjenom prekraju, priprema materijale za prekrajne naloge, stara se o adresiranju i otpremi pote koja se odnosi na obavijesti o prekraju, obavijestima o upisu zabrane upravljanja motornim vozilom i sl., vri upis u 1 izvrilac, 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen, Pravni fakultet, Via upravna kola, Fakultet politikih nauka, Via socijalna kola, Via pedagoka kola, Via PTT saobraajna poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

radnu evidenciju i evidenciju prekraja i prekrajnih naloga, upis u RNK, u svom radu usko sarauje sa policijskim slubenicima, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno - operativni poslovi Raunovodstveno materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 6 Status: namjetenik 21) VOZA VII REFERENT u Operativno-komunikacijskom centru obavlja poslove vozaa motornih vozila i vodi rauna o njihovoj ispravnosti i istoi; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 5 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS, IV ili III stepen ili VKV KV voza, Saobraajna, Mainska, poloen ispit za vozaa B kategorije najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS IV ili III stepen tehnikog ili drutevenog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

ODJELJENJE ZA INFORMATIKU I TEHNIKE POSLOVE 22) NAELNIK ODJELJENJA rukovodi radom Odjeljenja; uestvuje u izradi i realizaciji programa razvoja, modernizacije jedinstvenog informacionog i radio-relejnog sistema Ministarstva unutranjih poslova Kantona Sarajevo; organizuje rad i stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova; prati struno osposobljavanje slubenika u Odjeljenju; uestvuje u definisanju programskih zadataka i u njihovoj realizaciji; sudjeluje u izradi informacija, analiza, izvjetaja, i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odjeljenja; ostvaruje neposrednu i posrednu saradnju sa srodnim slubama u okviru FMUP-a i isto tako ostvaruje posrednu saradnju sa dobavljaima u cilju modernizacije i opremanja savremenom opremom za informacioni i radio-relejni sistem Ministarstva; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 1 Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet, Saobraajni fakultet-odsjek telekomunikacije poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

Status: dravni slubenik 23) PROJEKTANT STRUNI SAVJETNIK uestvuje u definisanju projektnih zadataka i u izradi projekata raunarske obrade podataka; definie plan izrade, postavku i organizaciju projekta na raunaru; uestvuje u izradi programske podrke i razradi programskih paketa; uestvuje u radu projektnih timova za izradu aplikativnog softvera; radi organizacionu emu, obrauje i razrauje organizaciju podataka u bazi podataka ili datotekama, kao i nain koritenja podataka; izrauje sistem za ifriranje; razrauje metode zatite podataka; radi generalnu strukturu i izrauje pojedine module programa i definie odgovarajua upustva za izvoenje i koritenje obrada na raunaru; formira, prati i realizuje planove za testiranje projekata i probne obrade u saradnji sa korisnicima, sistem ininjerima uz stvaranje dokumentacije; vri instruktivne poslove kod uvoenja novih projekata; vri dogradnju postojeih projekata zavisno od zahtjeva korisnika i primjene novog softvera; stvara i odrava potrebnu dokumentaciju projekata i stara se o njenom arhiviranju; organizuje preuzimanje projekta i projektne dokumentacije; uestvuje u radu radnih grupa za razvoj jedinstvenog informacionog sistema za unutranje poslove; uestvuje u izradi i realizaciji programa strunog osposobljavanja slubenika iz oblasti informatike; prati nauna dostignua i informacije u oblasti informatike i primjenjuje ih u radu; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioni - najsloeniji, struno-operativni-najsloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS VII stepen, Elektrotehniki fakultet, Fakultet tehnikih nauka-smjer informatika, Fakultet drutvenih nauka-odsjek informatika, Prirodno-matematiki fakultet, odsjek matematika, Saobraajni fakultet-odsjek telekomunikacije poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

24) PROGRAMER STRUNI SARADNIK uestvuje u izradi programske podrke i razradi programskih paketa; izrauje adekvatne software, vri njegovo postavljanje na raunar kao i odravanje; vri korekcije na postojeem software-u; radi na instalaciji i konfiguraciji sistemskog software-a; uestvuje u radu projektnih timova u saradnji sa organizacionom jedinicom F MUP-a nadlenom za informatiku; razrauje metode zatite podataka; razrauje organizaciju podataka u bazi podataka, kao i samo koritenje tih podataka; redovno prati razvoj i vri dogradnju postojeeg sistemskog software-a; stvara potrebnu dokumentaciju i vri njeno arhiviranje; uestvuje u radu radnih grupa za razvoj software-a; uestvuje u izradi i realizaciji programa strunog osposobljavanja slubenika iz oblasti informatike; prati nauna dostignua u oblasti informatike i primjenjuje ih u radu; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioni - sloeni, struno-operatvni-sloeni Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet, Fakultet tehnikih naukaodsjek informatika, fakultet drutvenih nauka- odsjek informatika, Prirodno-matematiki fakultet-odsjek matematika, Saobraajni fakultet-odsjek telekomunikacije poloen struni ispit najmanje 1 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 1

Status: dravni slubenik 25) SISTEM ININJER STRUNI SARADNIK Radi na instalaciji, izmjeni i dopunama sistemskog softvera; uestvuje u standardizaciji sistemskog softvera u Ministarstvu; usmjerava rad na razradi projekata aplikacionog softvera i njihovoj postavci na raunar; zajedno sa ininjerom za odravanje analizira i otklanja zastoje u radu sistema; radi na uvoenju i primjeni mjera za zatitu podataka u informacionim sistemima; prati, prouava,predlae i primjenjuje propise iz oblasti zatite podataka u informacionom sistemu; uestvuje u postavljanju globalnog opisa baze podataka, za svaku aplikaciju i korisnika sistema; dodjeljuje ifre i lozinke za pristup bazi podataka, prema vrsti podataka i pravu pristupa; definie nain pravljenja sigurnosnih kopija baze podataka i restauriranja konzistentnosti stanja podataka; vri analizu rada i predlae mjere za racionalnije koritenje sistema; prati i prouava primjenu odreenih programskih rjeenja i daje preporuke u cilju njihovog efikasnijeg koritenja; uestvuje u izradi i realizaciji programa strunog osposobljavanja slubenika u oblasti informatike; razrauje planove za obuku korisnika; radi na tehnikoj realizaciji i uestvuje u izvoenju obuke korisnika; prati nauna dostignua i inovacije iz oblasti informatike u cilju razvoja informacionog sistema; vri nadzor i konfiguraciju mrenog segmenta informacionog sistema; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioni sloeni Uslovi za obavljanje poslova VSS VII stepen, Elektrotehniki fakultet, Fakultet tehnikih nauka-smjer informatika, Fakultet drutvenih nauka-odsjek informatika, Prirodno-matematiki fakultet- odsjek matematika, Saobraajni fakultet-odsjek telekomunikacije poloen struni ispit najmanje 1 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

26) ININJER ZA RADIO VEZE - STRUNI SARADNIK Prati savremena dostignua u elektronici i telekomunikacijama na planu radio-relejnih veza i daje tehnika rjeenja za rad u radio mrei Ministarstva; aktivno uestvuje u izradi programa modernizacije, prati i analizira rad sistema radio veza; preduzima mjere za tehniku i funkcionalnu ispravnost i prua strunu pomo slubenicima u izvrenju zadataka; radi na otklanjanju najsloenijih kvarova na radio ureajima i sistemima i vri instruktivne i nadzorne poslove nad radom organizacionih jedinica u oblasti radio-relejnih veza; izrauje skice, eme i planove za montau radio ureaja na najpogodnijim mjestima-kotama; prati propise iz oblasti radio veza i stara se o njihovoj primjeni; vri obuku slubenika Ministarstva i prua strunu pomo u vezi sa koritenjem radio ureaja; vri izradu UKT radio imenika i dostavlja uesnicima na koritenje; duan je u bilo koje vrijeme obezbijediti nesmetan rad i funkcionisanje radio-relejnog sistema ili obezbijediti alternativni sistem rada sistema radio relejnih veza u sluaju veih kvarova na sistemu do njihovog otklanjanja; vozi servisna kola; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioni sloeni Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki Saobraajni-fakultet-odsjek telekomunikacije poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa fakultet,

Broj izvrilaca: 1

Status: dravni slubenik 27) MAJSTOR ZA RADIO VEZE - VKV RADNIK Radi na poslovima unoenja podataka i izrade generisanih izvjetaja. voenju obrauna o informacijsko-komunikacijskoj opremi svih vrsta UKT i KT radio-veza i pratee opreme neophodne za funkcionisanje slube; prikuplja podatke i izrauje informacije, analize i druge analitike materijale iz ove oblasti, vodi evidenciju o utroku komponenti neophodnih za odravanje; duan je u bilo koje vrijeme u sluaju kvarova na radio-relejnom sistemu aurirati sve potrebne podatke i izraditi izvjetaje u cilju stvaranja mogunosti za preduzimanje mjera na uspostavljanju alternativnih puteva funkcionisanja sistema radio-relejnih veza uz konsultacije sa majstorom za radio veze viim samostalnim referentom, ininjerima i naelnikom Odjeljenja, vozi servisna kola; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Operativno tehniki poslovi Struno-operativni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 28) MAJSTOR ZA RADIO VEZE VII SAMOSTALNI REFERENT Radi na poslovima instaliranja, testiranja odravanja i demontiranja svih vrsta UKT i KT radio-veza i pratee opreme neophodne za funkcionisanje slube, izrauje skice i montae, prua strunu pomo tehniarima u izvrenju poslova, unosi, koordinira i provjerava podatke vezano za funkcionisanje sistema radio relejnih veza, vri instaliranje ureaja i pratee opreme u objekte i vozila, takoe je duan u bilo koje vrijeme u sluaju veih kvarova na radio relejnom sistemu obezbijediti u skladu sa mogunostima, alternativne puteve funkcionisanja sistema radio relejnih veza uz konsultacije sa ininjerima i naelnikom Odjeljenja, obavlja poslove pripremnog karaktera iz ove oblasti, vozi servisna kola, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Operativno-tehniki poslovi Struno-operativni poslovi Sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 29) TEHNIAR ZA RADIO VEZE - VII REFERENT Radi na poslovima odravanja svih vrsta UKT i KT radio ureaja i pratee opreme neophodne za funkcionisanje UKT i KT ureaja; vodi evidenciju o kvarovima i uzrocima kvarova; vodi evidenciju o utroku komponenti potrebnih za odravanje UKT i KT radio ureaja; vri montau i demontau radio ureaja sa prateom opremom; radi na odravanju KT radio ureaja i pokretnih Uslovi za obavljanje poslova: VS VI stepen, Elektrotehniki fakultet, poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS,VKV V stepen, Elektrotehnika kola poloen struni ispit, najmanje 10 mjeseci radnog staa

KT centrala; duan je u bilo koje vrijeme, u sluaju kvarova na radio-relejnom sistemu aurirati sve potrebne podatke i izraditi izvjetaj u cilju stvaranja mogunosti za preduzimanje mjera na uspostavljanju alternativnih puteva funkcionisanja sistema radio-relejnih veza uz konsultacije sa majstorom za radio-veze, ininjerima i naelnikom Odjeljenja, vozi servisna kola; obavlja druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Operativni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 2 Status: namjetenik 30) INFORMATIAR OPERATER SPI - VII REFERENT Vri unos, obradu i analizu Standardiziranih policijskih izvjetaja; vri unos, obradu i analizu prekrajnih naloga; sainjava izvjetaje i upozorava na nenormalno funkcionisanje programa i sistema; stara se o ispravnoj realizaciji zahtjeva za izlaz podataka; sprovodi mjere zatite u toku rada raunara; obrauje dokumentaciju na raunaru; vodi evidenciju magnetnih medija i brine o njihovoj zatiti i pohranjivanju; vodi evidenciju o obraenom materijalu i kontaktima sa odgovarajuim organizacionim jedinicama u vezi zahtjeva i upita na raunaru; prepisuje tekstove sa papira na magnetni medij; preuzima neformatirane tekstove sa magnetnih medija; uobliava tekstove po zahtjevu korisnika koristei raspoloiva softverska sredstva; crta obrasce i druge grafike dokumente; preuzima slike ili crtee i ugrauje u tekst; tampa uzorke i konanu verziju dokumenata spremnih za tampanje; vodi evidenciju primljenih i realizovanih zadataka; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono dokumentacioni poslovi Administrativno tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Struno-operativni poslovi Djelimino sloeni najmanje 10 mjeseci radnog staa Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 17 Status: namjetenik Odjeljenje za informatiku i tehnike poslove Prva policijska uprava Druga policijska uprava Trea policijska uprava etvrta policijska uprav a Peta policijska uprava Jedinica za saobraaj 5 izvrilaca 2 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca Uslovi za obavljanje poslova SSS IV ili III stepen tehnikog ili drutevenog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Elektrotehnika kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

Status: namjetenik ODJELJENJE ZA KZ 31) NAELNIK ODJELJENJA Rukovodi radom Odjeljenja; planira i stara se o uspostavljanju, razvoju i povezivanju sistema kriptozatite, vodi brigu da se blagovremeno nabave materijalno-tehnika sredstva koja se koriste u kriptozatiti; vodi brigu o blagovremenom dostavljanju svih potrebnih uputstava i dokumenata za rad stanice kriptozatite i veza u okviru Ministarstva; vodi brigu o broju izvrilaca i njihovoj osposobljenosti za rad na poslovima kriptozatite; vri instruktivno-nadzorne poslove nad radom stanice kriptozatite i veza u policijskim stanicama; sainjava potrebne izvjetaje u vezi sa funkcionisanjem stanice kriptozatite u okviru Ministarstva; sainjava raspored rada za slubenike na poslovima KZ-a; vodi brigu o uvanju i unitavanju dokumenata koja se koriste u kriptozatiti; obavlja i druge poslove u vezi sa kriptozatitom; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet, Saobraajni fakultet odsjek telekomunikacije poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

32) ININJER ZA KZ VII STRUNI SARADNIK Priprema i dostavlja neophodna dokumenta za rad stanica KZV; uestvuje u definisanju, nabavci i instalaciji opreme; vri kreiranje i instaliranje programa za potrebe kriptozatite; analizira kvalitet raspoloivih ureaja i programa za kriptozatitu; predlae tehnika i programska rjeenja; koordinira rad sa stanicama kriptozatite i veza u okviru Ministarstva i daje struna uputstva u vezi sa koritenjem programa kriptozatite; vri edukaciju slubenika koji rade na poslovima KZ-a; vri otklanjanje softwerskih i hardverskih nedostataka na ureajima koji se koriste na poslovima kriptozatite; obavlja druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono dokumentacioni i struno-operatvni sloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 33) OPERATER NA SISTEMU KRIPTOZATITE VII REFERENT Obavlja poslove kriptozatite; obavlja poslove na komandno-kontrolnim stolovima za radio i telefonske veze; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet Odsjek za informatiku, Saobraajni fakultet odsjek telekomunikacije poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa

Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono- dokumentacioni poslovi Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 71 Odjeljenje za KZ u sjediu PS Stari grad PS Centar PS Novo Sarajevo PS Novi grad PS Ilida PS Hadii PO Trnovo PS Vogoa PS Ilija Jedinica za saobraaj Jedinica za specijalistiku podrku Status: namjetenik

Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, drutvenog ili tehnikog smjera poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa - 17 izvrilaca - 5 izvrilaca - 5 izvrilaca - 5 izvrilaca - 5 izvrilaca - 5 izvrilaca - 5 izvrilaca - 4 izvrioca - 5 izvrilaca - 5 izvrilaca - 5 izvrilaca - 5 izvrilaca

ODJELJENJE ZA ANALITIKU, PLANIRANJE I EVIDENCIJE 34) NAELNIK ODJELJENJA rukovodi radom Odjeljenja i odgovoran je za zakonit, struan i efikasan rad Odjeljenja, kao i za edukaciju uposlenih. Uestvuje u izradi odreenih informacija i prua strunu pomo slubenicima Odjeljenja, te usmjerava njihov rad, priprema i preduzima mjere za izvravanje poslova analize, prikupljanja, kontrole, koritenja i obrade podataka iz djelokruga rada Ministarstva, radi i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Operativno-komunikacijskog centra i za svoj rad je odgovoran naelniku Operativno-komunikacijskog centra. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 1 VSS VII stepen, Pravni fakultet ili drugi fakultet drutvenog smjera poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

Status: dravni slubenik 35) ANALITIAR - STRUNI SAVJETNIK

prouava operativnu grau i druge informativne materijale; za potrebe internog i eksternog informisanja, kao i za operativne potrebe organizacionih jedinica Ministarstva, vri izradu statistikih i analitikih materijala, procjena i informacija o bezbjednosnoj problematici, te primjeni metoda i mjera slubi bezbjednosti na nivou Ministarstva; nosilac je izrade i realizacije odreenih projekata statistikih i analitikih istraivanja; radi na utvrivanju metodologije klasificiranja bezbjednosnih dogaaja, pojava i saznanja; doprinosi unapreenju razvoja aplikacija i baza podataka utvrivanjem oblika i formi ulaznih i izlaznih podataka; uestvuje u izradi instrukcija i uputstava za prikupljanje, kontrolu, koritenje i obradu podataka i informacija iz djelokruga rada Ministarstva; priprema i koordinira izradu planova i izvjetaja o radu Uprave policije i Ministarstva u cjelini,odgovoran je za blagovremeno, zakonito i struno vrenje poslova; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki najsloeniji Broj izvrilaca: 2 Status: dravni slubenik 36) ANALITIAR VII STRUNI SARADNIK prouava operativnu grau i druge informativne materijale iz oblasti linije rada za koju je zaduen; razrauje metodologiju odreenih statistikih i analitikih istraivanja i doprinosi unapreenju informativnog, statistikog, analitiko-istraivakog i operativno-analitikog rada predlaganjem metodolokih inovacija kroz neposrednu saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva; radi na utvrivanju metodologije klasificiranja bezbjednosnih dogaaja, pojava i saznanja; uestvuje u radu na projektnim zadacima za elektronsku obradu podataka iz djelokruga rada Odjeljenja, prati realizaciju prihvaenih projekata i predlae mjere za njihovo unapreenje; doprinosi unapreenju razvoja aplikacija i baza podataka utvrivanjem oblika i formi ulaznih i izlaznih podataka; uestvuje u izradi instrukcija i uputstava za prikupljanje, kontrolu, koritenje i obradu podataka i informacija iz djelokruga rada Ministarstva; doprinosi povezivanju operativnog i analitiko istraivakog rada u Upravi policije, pri emu ostvaruje saradnju sa svim organizacionim jedinicama, uestvuje u izradi Programa rada i Izvjetaja o radu Ministarstva, odgovara za blagovremeno, zakonito I struno vrenje poslova iz zadane oblasti i obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki sloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 37) STRUNI SAVJETNIK ZA PRAVNA PITANJA Vodi upravni postupak i priprema rjeenja o brisanju osuda i sankcija iz postojeih evidencija, kordinira rad izmeu evidencija, prati i analizira primjenu propisa iz oblasti rada odjeljenja, predlae i uestvuje u donoenju podzakonskih akata, predlae mjere za poboljanje rada iz oblasti odjeljenja, odgovara za blagovremeno, zakonito i struno vrenje poslova iz djelokruga rada odjeljenja. Prouava operativnu grau i druge informativne materijale uestvuje u izradi Programa rada i Izvjetaja o radu Ministarstva, priprema izradu planova i izvjetaja o radu Uprave policije i Uslovi za obavljanje poslova VSS VII stepen, Pravni fakultet, Fakultet kriminalistikih nauka, Fakultet politikih nauka poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa Uslovi za obavljanje poslova VSS VII stepen, Pravni fakultet, Fakultet kriminalistikih nauka, Fakultet politikih nauka poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Ministarstva u cjelini, radi na izradi i primjeni metodologije u klasificiranju sigurnosnih pojava , te uestvuje u izradi i realizaciji odreenih projekata vezanih za tu problematiku i obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki najsloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik Uslovi za obavljanje poslova VSS VII stepen, Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

38) OPERATER NA PC - VII REFERENT vri unos, auriranje i pretraivanje podataka iz djelokruga Odjeljenja u skladu sa metodolokim i drugim uputstvima; obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja, rukovanja ureajima za kopiranje, umnoavanje, uvezivanje, skeniranje materijala, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.), vodi dnevne evidencije o preuzetoj i vraenoj dokumentaciji, vodi evidencije o internim provjerama kroz kaznene, operativne i prekrajne evidencije, prikuplja i sreuje podatake o trebovanju uredskog i dr. potronog materijala i drugih materijalnotehnikih sredstava i opreme, vri pakovanje i otpremanje pote, tampa uzorke i konanu verziju dokumenata spremnih za tampanje; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 39) POSLOVI ZA KRIVINI UPISNIK VII REFERENT vodi krivini upisnik za krivine prijave podnesene od strane organizacionih jedinica Ministarstva; vodi pratee registre pritvorenih i oteenih osoba; vodi registre prethodnih provjera tuilatava; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i Uslovi za obavljanje poslova poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi SSS IV stepen, Gimnazija, Elektrotehnika, Administrativno-tehniki poslovi Upravna, Ekonomska ili Birotehnika kola Operativno-tehniki poslovi poloen struni ispit Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u najmanje 10 mjeseci radnog staa neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 40) POSLOVI KAZNENE I PREKRAJNE EVIDENCIJE - VII SAMOSTALNI REFERENT vodi rokovnik za plaanje novane kazne, izdrane kazne zatvora do jedne godine, kazne maloljetnikog zatvora; pokree postupak za brisanje osuda i sankcija i nakon prikupljenih podataka od sudova, unosi podatke na karton osuenog ili kanjenog lica, na osnovu rjeenja sudova, unosi Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Ekonomska kola, Birotehnika kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

podatke brisanja uslovne osude ; vodi registar pokrenutih postupaka za brisanje osuda, registar izreenih mjera bezbjednosti uz kaznu, registar uslovno putenih lica i lica koja su izdrala kaznu zatvora i registar lica koja se nalaze na odmoru za vrijeme izdravanja kazne; koordinira poslove u vezi sa prevodom inostranih kaznenih listova, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 41) POSLOVI OPERATIVNE EVIDENCIJE- VII REFERENT vodi operativnu kriminalistiku evidenciju u skladu sa Uputstvom o voenju ovih evidencija, otvara kartone za lica u optoj abecednoj evidenciji, evidenciji osobenih znakova, nadimaka i lanih imena, evidenciji deportovanih lica, evidenciji krivinih djela sa nepoznatim izvriocima, nestalih lica, ukradenih predmeta, neidentifikovanih leeva; otvara dosija za prijavljena lica; vri selekciju operativnog materijala i ulae u dosija; vodi registar otvorenih dosijea, registar kriminalistikih obrada, registar dogaaja, registar lica pod nadzorom; vri registraciju krivinih prijava koje druga ministarstva unutranjih poslova dostavljaju za potrebe operativne evidencije; pismeno daje podatke nadlenim organima; vri provjere i daje podatke ovlatenim slubenim licima za njihove operativne potrebe; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 2 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen, Prvi stepen pravnog fakulteta, Via upravna, Via kriminalistika poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Mainska, Upravna pravna, Ekonomska, Birotehnika kola, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

42) POSLOVI MOS EVIDENCIJE - VII SAMOSTALNI REFERENT vodi MOS evidenciju u skladu sa Uputstvom, otvara kartone za prijavljene osobe po kategoriji izvrilaca krivinih djela, naina izvrenja i drugim specifinostima; vri provjere i daje podatke

nadlenim organima; s tim u vezi vri unoenje, koordinaciju i logiku provjeru podataka, obavlja poslove pripremnog karaktera te sarauje sa ovlatenim slubenim licima i pomae im u pronalaenju podataka za rasvjetljavanje krivinih djela i pronalaenje izvrilaca; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 43) POSLOVI KAZNENE I PREKRAJNE EVIDENCIJE VII REFERENT aurno vodi kaznenu i prekrajnu evidenciju, evidentira kazne na kartone evidencija, unosi pravosnane osude na kartone kaznene evidencije, odnosno otvara nove kartone , priprema podatke iz kaznene i prekrajne evidencije sudovima, tuilatvima, policijskim upravama kao i dravnim organima i preduzeima, na osnovu postojee kartoteke kaznene i prekrajne evidencije i sistema elektronske obrade podataka EOP-a i registra novanih kazni, priprema podatke za uvjerenja o nekanjavanju iz kaznenih i prekrajnih evidencija; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 3 Status: namjetenik 44) POSLOVI TONSKOG SNIMANJA I PRISLUKIVANJA STRUNI SAVJETNIK U KRIMINALISTIKO-OBAVJETAJNOJ JEDINICI Planira i organizira rad u oblasti analogne i digitalne radio-tehnike, raunarske tehnike i softwera i drugih operativno-tehnikih sredstava, te radi na njihovom razvoju, izradi i adaptaciji; prati razvoj nauno-tehnikih dostignua i primjenjuje ih u radu; prati tok razvoja i adaptacije pojedinih ureaja za tonsko snimanje i prislukivanje i daje sugestije za poboljanje njihovih funkcija; prati eksploataciju operativno-tehnikih sredstava i uoava nastale tehnike probleme, te preduzima mjere za njihovo prevazilaenje; organizira i iz svog domena provodi obuku kadrova; predlae nabavku savremenih ureaja i komponenti, kao i ostalih stalnih i potronih sredstava vezanih za ovu oblast; vri strune analize i ekspretize, nadzire ispravnost rada informacionih mrea, sistema veze, video

Uslovi za obavljanje poslova VS Prvi stepen pravnog fakulteta, Via upravna kola, Via kriminalistika kola poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Srednja upravna, Ekonomska, Srednja kola unutranjih poslova, Birotehnika kola ili drugo obrazovanje drutvenog ili tehnikog smjera poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

nadzora, te drugih komunikacijskih sistema u jedinici; vri i druge poslove i zadatke koje odredi naelnik Odjeljenja; Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioni najsloeniji Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 45) VJETAK ZA HEMIJSKO VJETAENJE STRUNI SAVJETNIK U ODSJEKU ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU I FORENZIKU Vri sve vrste hemijskih ispitivanja i vjetaenja; uestvuje u vrenju najsloenijih uviaja; vri kontrolu kriminalistiko tehnike opreme koja je potrebna za ovu vrstu ispitivanja i vjetaenja; ispitivanje barutnih estica na rukama i odjei i drugim predmetima, prikupljaju i ispituju dokazni materijal biolokog porijekla, radi na obradi uviajnog materijala i ostvaruje saradnju sa operativnim slubama u cilju otkrivanja krivinih djela i poinilaca; prati nauna saznanja iz oblasti kriminalistike tehnike i drugih nauka primjenjivih u kriminalistikoj tehnici; uestvuje u strunoj obuci ostalih slubenika Odjeljenja za kriminalistiku tehniku, forenziku i KDZ i Sektora kriminalistike policije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi ef Odsjeka. Poslovi osnovnih djelatnosti Struno operativni najsloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS Prirodno-matematiki fakultet odsjek hemija, Medicinski fakultet specijalizacija hemija ili biohemija poloen struni ispit Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki, Saobraajni, Mainski ili drugi tehniki fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 1 najmanje 3 godine radnog staa Status: dravni slubenik

46) VJETAK ZA BIOLOKO VJETAENJE STRUNI SAVJETNIK U ODSJEKU ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU I FORENZIKU Vri sve vrste biolokih ispitivanja i vjetaenja; uestvuje u vrenju najsloenijih uviaja; vri kontrolu kriminalistiko tehnike opreme koja je potrebna za ovu vrstu ispitivanja i vjetaenja, ispitivanja barutnih estica na rukama i odjei i drugim predmetima, prikupljaju i ispituju dokazni materijal biolokog porijekla, radi na obradi uviajnog materijala i ostvaruje saradnju sa operativnim slubama u cilju otkrivanja krivinih djela i poinilaca; prati nauna saznanja iz oblasti kriminalistike tehnike i drugih nauka primjenjivih u kriminalistikoj tehnici; uestvuje u strunoj obuci ostalih slubenika Odjeljenja za kriminalistiku tehniku, forenziku i KDZ i Sektora kriminalistike policije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi ef Odsjeka. Poslovi osnovnih djelatnosti Struno operativni Uslovi za obavljanje poslova VSS Prirodno-matematiki fakultet odsjek

najsloeniji Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 2 Status: dravni slubenik 47)

biologija, Medicinski fakultet specijalizacija biohemija, Farmaceutski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

VJETAK ZA DAKTILOSKOPSKO VJETAENJE, REGISTRACIJU I IDENTIFIKACIJU VII SAMOSTALNI REFERENT U ODSJEKU ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU I FORENZIKU Vri sve vrste daktiloskopskih i heiroskopskih ispitivanja i vjetaenja; prati i prouava materijalne tragove vezane za otiske papilarnih linija pronaene prilikom istraivanja svih vrsta krivinih djela; radi na ocjeni i kvalifikaciji podobnosti otisaka papilarnih linija; vodi monodaktiloskopsku i heiroskopsku zbirku u cilju strune registracije; unosi, koordinira i vri logiku provjeru podataka te obavlja poslove pripremnog karaktera u nvedenoj oblasti, vri identifikaciju NN leeva putem papilarnih linija; radi na obradi uviajnog materijala; prati nauna saznanja iz oblasti kriminalistike tehnike; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi ef Odsjeka. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen, Via kola drutvenog smjera, I stepen Fakulteta kriminalistikih nauka poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

48) LABORANT - VII REFERENT U ODSJEKU ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU I FORENZIKU Samostalno priprema rastvore i hemikalije za hemijska i bioloka ispitivanja; odrava potrebne aparate i sisteme u funkcionalnom stanju; vri kontrolu valjanosti i koliine hemikalija potrebnih za ispitivanje; pomae vjetacima u radu kod ispitivanja dostavljanog materijala; obavlja i druge poslove koje odredi ef Odsjeka. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Srednja kola hemijskog smjera, Medicinska-odsjek laborant, Laboratorijski tehniar za mikrobiologiju poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

Status: namjetenik 49) TEHNIAR ZA OBEZBJEENJE TRAGOVA SA UVIAJA KV RADNIK U ODSJEKU ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU I FORENZIKU Stara se o opremi koja se nalazi na koritenju u Sektoru kriminalistike policije; vodi evidenciju ulaska i izlaska opreme i potronog materijala za Sektor; predlae nabavku potrebnog kriminalistiko-tehnikog, foto i drugog materijala za nesmetan rad Sektora; vri servisiranje i sitne opravke opreme; vodi rauna o voznom parku na koritenju u Sektoru; vodi evidenciju i magacin tragova pronaenih u obradi krivinih djela i izvrilaca; obavlja i druge poslove koje odredi ef Odsjeka. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Jednostavni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 50) OPERATIVNI POLICIJSKI FOTOGRAF - VII SAMOSTALNI REFERENT U ODSJEKU ZA KRIMINALISTIKU TEHNIKU I FORENZIKU Vri sloenija foto i video snimanja; obavlja sve fotografske i fotolaboratorijske poslove; vri obradu negativa i izradu fotografija u crno-bijeloj i kolor tehnici; obavlja poslove pripremnog karaktera u navedenoj oblasti, vri mikro i makro fotografisanje predmeta i tragova u cilju njihovog dokumentovanja i vjetaenja; vri snimanje i izradu forografija uz koritenje UV i IC svjetla; vri filmovanje sa video kamerom i obrauje VIS pozitive; vri reprodukciju dokumanata i papilarnih linija; obavlja i druge poslove koje odredi naelnik Odjeljenja. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Operativno-tehniki poslovi poslovima Sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 51) FOTOLABORANT - VII REFERENT U TEHNIKU I FORENZIKU U ODSJEKU ZA KRIMINALISTIKU Uslovi za obavljanje poslova VS - I stepen Fakulteta kriminalistikih nauka, I stepen Ekonomskog fakulteta poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

Uslovi za obavljanje poslova SSSIV ili III stepen ili KV, Gimnazija, Ekonomska, Elektrotehnika, Mainska, Graevinska, kola uenika u privredi poloen struni ispit najmanje 6 mjeseci radnog staa

Obavlja sve fotografske i fotolaboratorijske poslove; vri obradu negativa i izradu fotografija u crno-bijeloj i kolor tehnici; vri mikro i makro fotografisanje predmeta i tragova u cilju njihovog dokumentovanja i vjetaenja; vri snimanje i izradu forografija uz koritenje UV i IC svjetla; vri filmovanje sa video kamerom i obrauje dijapozitive; vri reprodukciju dokumanata i papilarnih linija; obavlja i druge poslove koje odredi naelnik Odjeljenja. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 52) KUHAR I HIGIJENIAR ZA SLUBENE PSE U JEDINICI ZA SPECIJALISTIKU PODRKU - REFERENT Radi na pripremi artikala za spremanje hrane, kuha i vri podjelu hrane psima, isti ureaje i slubene plohe, pere kazane i posue, provodi higijenske mjere i mjere higijensko-tehnike zatite u kuhinji i redovno isti boksove i kuice za slubene pse; trebuje i vodi evidencije utroka hrane i potronog materijala, sredstava i opreme, vri i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Raunovodstveno-materijalni poslovi Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Jednostavni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

Uslovi za obavljanje poslova SSS- IV stepen Grafika tehnika kola, Srednja hemijska kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

Uslovi za obavljanje poslova SSS - Ugostiteljsko-turistika kola najmanje 6 mjeseci radnog staa

POGLAVLJE III UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODRKE lan 26. (Opis poslova i zadataka dravnih slubenika i namjetenika u Upravi administracije i podrke) Sistematizacija radnih mjesta dravnih slubenika i namjetenika u Upravi administracije i podrke je slijedea: 1) DIREKTOR UPRAVE

neposredno rukovodi Upravom i s tim u vezi organizuje, objedinjava i usmjerava rad Uprave; rasporeuje poslove i zadatke u okviru Uprave; utvruje metodologiju izrade informacija, analiza i izvjetaja iz djelokruga Uprave za godinji Program rada Ministarstva; utvruje prioritet u radu; daje uputstvo i prua neposrednu strunu pomo naelnicima sektora; obezbjeuje zakonito, blagovremeno, struno i racionalno vrenje poslova u Upravi; utvruje prijedlog izvjetaja o radu Ministarstva iz djelokruga Uprave; potpisuje akte iz djelokruga Uprave po ovlatenju Ministra; parafira akte koji se pripremaju u Upravi, a koje potpisuje Ministar i Komesar za poslove iz njegove nadlenosti; vri kontrolu izvravanja zadataka iz djelokruga rada Uprave. Poslovi osnovnih djelatnosti -najsloeniji Rukovodei dravni slubenik Uslovi za obavljanje poslova

Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 1 7 godina radnog staa, od ega najmanje 4 godine radnog staa na poslovima rukovodioca unutranje organizacione jedinice Status: dravni slubenik 2) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI-VII REFERENT Registruje,razvodi, rasporeuje i arhivira potu, obavlja tehnike poslove za potrebe direktora, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele , tekstove i sl.) za potrebe direktora, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, stara se o umnoavanju materijala; obavlja i druge poslove koje odredi direktor. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola drutvenog ili tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

VSS Pravni fakultet poloen struni ispit,

djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU

3) NAELNIK SEKTORA rukovodi i organizira rad Sektora, vri najsloenije poslove iz djelokruga Sektora; odgovoran je za blagovremeno i zakonito obavljanje poslova i zadataka Sektora; prati i prouava dejstva i posljedice Zakona i drugih propisa iz oblasti unutranjih poslova i drugih oblasti iz kojih proistiu obaveze za Ministarstvo; prati i prouava odreene informacije, analize, izvjetaje i druge materijale u vezi sa stanjem i pojavama u oblasti unutranjih poslova i o tome obavjetava direktora; rasporeuje zadatke, odreuje nain i vrijeme izvravanja, te daje smjernice za rad; pomae direktoru u

rukovoenju organizacijom i koordinacijom rada; potpisuje akte iz djelokruga Sektora po ovlatenju Ministra, parafira akte koji se pripremaju u Sektoru, a koje potpisuje Ministar, Komesar i Direktor za poslove iz njegove nadlenosti, daje prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv slubenika Sektora za teu povredu slubene dunosti, obavlja i druge poslove koje odredi direktor. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova

VSS - Pravni fakultet poloen struni ispit Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u 5 godina radnog staa, od ega najmanje 3 godine neposrednoj vezi sa operativnim poslovima radnog staa na poslovima rukovodioca unutranje organizacione jedinice Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 4) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI-VII REFERENT obavlja tehnike poslove za potrebe naelnika, registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu, obrauje materijale na raunaru po prijepisi ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.) za potrebe naelnika, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja; stara se o umnoavanju materijala; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola drutvenog ili tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

ODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE I INSPEKCIJSKI NADZOR 5) NAELNIK ODJELJENJA rukovodi i organizira rad Odjeljenja; neposredno radi na najsloenijim poslovima iz djelokruga Odjeljenja; stara se o blagovremenom donoenju propisa i mjera za sprovoenje zakona; prati i prouava odnose sistemskih rjeenja iz Zakona o unutranjim poslovima prema drugim zakonima; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac i odgovara za blagovremeno, zakonito i struno vrenje poslova iz djelokruga Odjeljenja. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit

Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

najmanje 4 godine radnog staa

6) PRAVNI POSLOVI I IZRADA NORMATIVNIH AKATA I DRAVLJANSTVO STRUNI SAVJETNIK vri poslove i zadatke iz djelokruga Odjeljenja, a naroito uestvuje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti unutranjih poslova i vri njihovu pravno-tehniku obradu; uestvuje u pripremanju prijedloga i miljenja na nacrte zakona i drugih propisa koji su dostavljeni Ministarstvu na miljenje; uestvuje sa odgovarajuim organizacionim jedinicama u pripremanju strunih uputstava i podzakonskih akata iz oblasti unutranjih poslova; prati blagovremenost donoenja propisa za izvravanje zakona i drugih propisa iz oblasti unutranjih poslova i njihove usklaenosti sa zakonima i drugim propisima i predlae mjere u vezi s tim; izuava pojedina pravna pitanja u oblasti unutranjih poslova, u cilju obezbjeivanja jedinstvenog postupanja organizacionih jedinica; prati propise iz oblasti unutranjih poslova i iz drugih oblasti iz kojih proistie obaveza za Ministarstvo i o tome obavjetava odgovarajue organizacione jedinice i inicira izvravanje obaveza; priprema analitiko-informativne i druge materijale iz djelokruga Odjeljenja; vri pravnotehniku obradu opih akata organizacionih jedinica Ministarstva; zajedno sa odgovarajuim organizacionim jedinicama Ministarstva prati blagovremenost donoenja propisa za izvravanje zakona i drugih propisa iz oblasti upravnih unutranjih poslova i njihove usklaenosti sa zakonom i drugim propisima; prati, prouava i sagledava dejstvo i posljedice zakona i drugih propisa i strunih uputstava iz oblasti unutranjih poslova i na osnovu toga predlae i uestvuje u izradi njihovih izmjena i dopuna; izuava pojedina pravna pitanja u cilju obezbjeenja jedinstvenog postupanja Ministarstva; uestvuje sa odgovarajuim organizacionim jedinicama Ministarstva u pripremanju uputstava i podzakonskih akata; vri strune poslove vezane za primjenu propisa o dravljanstvu, vri strune poslove vezano za primjenu Zakona o agencijama o zatiti ljudi i imovine, prua pravnu pomo strankama u oblasti dravljanstva, priprema izjanjenja i odgovore nadlenim sudovima i pravobranilatvu na tube u sporovima protiv Ministarstva, uz prethodno izjanjenje i dostavu dokaza od strane organizacione jedinice iz ije nadlenosti je predmet spora, vri druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac i odgovara za blagovremeno, zakonito i struno izvravanje navedenih poslova i zadataka. Poslovi osnovnih djelatnosti Normativno-pravni najsloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 7) INSPEKTOR ZA UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR vri inspekcijski nadzor nad radom matinih slubi u opinama; vri nadzor nad radom odjeljenja za administraciju van sjedita u skladu sa zakonom propisanim ovlatenjima, vri inspekcijski nadzor u skladu sa Zakonom o agencijama za zatitu ljudi i imovine; u skladu sa propisanim ovlatenjima preduzima mjere shodno Zakonu o prekrajima Federacije BiH, vri nadzor nad primjenom propisa o putnim ispravama BiH, donosi odluke vezano za inspekcijski nadzor; po slubenoj dunosti ili po albama graana na dravne slubenike i namjetenike Kabineta ministra i Uprave za administraciju i podrku, po zahtjevu ministra, vre preliminarne provjere i podnose izvjetaj o utvrenom injeninom stanju, te u toj oblasti, u skladu sa propisima, ostvaruje saradnju sa Uredom za pritube javnosti Ministarstva i organizacionim jedinicama Ministarstva, prua strunu pomo i usmjerava rad organizacionih jedinica radi obezbjeenja zakonitosti u rjeavanju zahtjeva graana, preduzea i Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

drugih organizacija u upravnom postupku; daje struna uputstva org. jedinicama o jedinstvenom postupanju prilikom primjene propisa iz oblasti unutranjih poslova; prati stanje u oblasti upravnog rjeavanja kroz redovno vrenje upravno-inspekcijskog nadzora u pogledu izvravanja zakona i drugih propisa iz oblasti unutranjih poslova; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i struno izvravanje navedenih poslova; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Upravno-nadzorni najsloeniji Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 6 Status: dravni slubenik 8) UPRAVNO RJEAVANJE STRUNI SAVJETNIK sprovodi drugostepeni upravni postupak, priprema i donosi rjeenja po albama na prvostepena rjeenja organizacionih jedinica u vezi sa javnim skupovima, sportskim i drugim manifestacijama na putevima na kojima se odvija saobraaj vozila, vrenjem probnih vonji u skladu sa Odlukom o organizaciji i sigurnosti saobraaja na putevima, bezbjednosti saobraaja na putevima, linim imenom, linim kartama, JMB, prebivalitem i boravitem graana, matinim knjigama, provodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevu stranke za upis u Knjigu dravljana Federacije BiH lica roenih na teritoriji Republike Srpske i druge strune poslove vezane za provoenje propisa o dravljanstvu, po zahtjevima za izdavanje odobrenja za rad Agencijama za zatitu ljudi i imovine i zahtjevima za izdavanje saglasnosti na akt o organizaciji unutranje slube zatite i dostavlja ih radi evidentiranja, uestvuje u izradi normativnih akata iz upravno pravne oblasti; priprema odgovore nadlenom sudu na tube u upravnom sporu protiv rjeenja Ministarstva; priprema mjesene i druge periodine izvjetaje iz djelokruga rada Odjeljenja, odgovoran je za blagovremeno, zakonito i struno izvravanje navedenih poslova; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Poslovi upravnog rjeavanja - najsloeniji studijskoanalitiki najsloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 9) UPRAVNO RJEAVANJE VII STRUNI SARADNIK vodi prvostepeni postupak u predmetima povrata vie ili pogreno uplaenih sredstava, izdavanja odobrenja za pohaanje obuke za sticanje certifikata za vrenje poslova fizike i tehnike zatitite i odgovorne osobe, sprovodi prvostepeni upravni postupak, priprema i donosi rjeenja po slubenoj dunosti u vezi sa upisom u MKR-ih na osnovu Odluka Vijea ministara u skladu sa Zakonom o dravljanstvu BiH, postupak upisa u Knjigu dravljana Federacije lica roenih na teritoriji Republike Srpske, strune poslove vezane za provjere dravljanskog statusa i identiteta, kao i druge strune poslove vezane za primjenu propisa o dravljanstvu BiH i F BiH, rjeava zahtjeve za odobravanje sportskih i drugih manifestacija na putevima na kojima se odvija saobraaj, probnih vonji i javnih skupova sa podruja vie policijskih uprava u skladu sa Odlukom o organizaciji i sigurnosti saobraaja na putevima, priprema mjesene i druge periodine izvjetaje iz djelokruga Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

rada Odjeljenja, provjere vjerodostojnosti upisa u matinim knjigama i izdatih izvoda iz istih, priprema informativno-analitike materijale iz djelokruga rada Odjeljenja, vri druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Poslovi - upravnog rjeavanja sloeniji normativno-pravni poslovisloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 10) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI - VII REFERENT obavlja tehnike poslove za potrebe naelnika, registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.), sravnjava prepisanu potu i otklanja eventualne greke; stara se o umnoavanju i kopiranju materijala, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja; vodi evidencije dolazaka na posao, godinjih odmora, bolovanja i sl., vodi i aurira evidencije koje se vode u skladu sa Zakonom o agencijama za zatitu ljudi i imovine (elektronske i druge) i to: evidencije izdatih odobrenja za rad agencije, evidenciju pravnih lica kojima je izdata saglasnost na akt o organizaciji unutranje slube zatite, evidenciju lica kojima je izdata slubena iskaznica kao i sve strune poslove vezane za obradu zahtjeva za izdavanje slubenih iskaznica, vodi evidenciju sklopljenih/raskinutih ugovora; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog ili tehnikog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna, kola unutranjih poslova ili druga kola tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa

djelimino sloeni Broj izvrilaca: 2 Status: namjetenik PISARNICA

11) EF PISARNICE rukovodi radom Pisarnice, organizuje, koordinira i usmjerava rad Pisarnice; otvara i signira prispjelu potu koja se dostavlja Ministarstvu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju; priprema mjesene, tromjesene, polugodinje i godinje izvjetaje o stanju rijeenih i nerijeenih predmeta po organizacionim jedinicama; stara se o rukovanju i uvanju spisa i drugih akata koji su prispjeli u Pisarnicu; stara se o dostavi, otpremi i aurnosti pote i ureivanju arhivske grae, o radu arhive; vri ostale poslove i slubene zadatke iz djelokruga Pisarnice; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi dopunske djelatnosti ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova

Poslovi rukovoenja unutranjom organizacionom jedinicom Poslovi koji se odnose na rukovoenje Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

SSS IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna,Pravna, kola unutranjih poslova, Mainska, Saobraajna ili Drvna tehnika kola poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa

12) POSLOVI PISARNICE - VII REFERENT vodi evidenciju o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upuuju izvriocima radi rjeavanja; zavodi predmete iz dostavne knjige koji se odnose na sve organizacione jedinice radi otpreme i evidentira ih u posebne knjige za otpremu; zavodi predmete u posebne fascikle; stara se o svim predmetima organizacionih jedinica koji se nalaze u Pisarnici i klasificira ih po iframa; izdvaja predmete, spaja ih i upuuje organizacionim jedinicama na njihov zahtjev; uestvuje u izradi mjesenih, tromjesenih, polugodinjih i godinjih izvjetaja o upravnom rjeavanju u organizacionim jedinicama; po potrebi neposredno vri i ostale poslove i slubene zadatke iz djelokruga rada Pisarnice; prima potu iz drugih organizacionih jedinica Ministarstva u sjeditu i van sjedita i drugih dravnih organa i drugih lica; prima podneske stranaka, izdaje potvrde o primljenim podnescima, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odreenih prava ili izvravanje obaveza, razvrstava potu po adresama primalaca, zavodi u dostavne knjige i predaje Pisarnici; razvrstava i upuuje potu putem kurira i redovne PTT slube u skladu sa Uputstvom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju; vodi kontrolu utroene takse i pravda blagajni utroak novca za PTT usluge; sreuje arhivsku grau u skladu sa Zakonom o arhivskoj grai i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju; izdvaja po zahtjevu obraivaa arhivirane predmete, rasporeuje arhivu prema klasifikacionim oznakama i vri njenu klasifikaciju; predlae njeno unitenje i pravi specifikaciju predmeta; vodi i druge pomone evidencije i stara se o uvanju arhivske grae; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno-tehniki poslovi Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna, Elektrotehnika, Mainska, Srednja administrativna kola, Saobraajna kola, kola unutranjih poslova Poloen struni ispit, poloen arhivistiki ispit, Najmanje 10 mjeseci radnog staa

Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 5 Status: namjetenik

13) ARHIVAR - VII REFERENT obezbjeuje pravilno pohranjivanje arhivske grae u skladu sa Zakonom o arhivskoj grai, istu rasporeuje prema vrsti i vodi arhivsku grau; redovno ulae zavrene predmete i po zahtjevu obraivaa izdvaja predmete iz arhive; radi na unitavanju predmeta kojima je istekao rok uvanja; vriradi i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova Administrativno-tehniki poslovi SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Administrativna, Ekonomska kola, Mainska, Elektrotehnika, Grafika, kola unutranjih poslova ili kola uenika u privredi

Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 2 Status: namjeetnik

Poloen struni ispit, poloen arhivistiki ispit, Najmanje 10 mjeseci radnog staa

14) OPERATIVNO-TEHNIKI I KURIRSKI POSLOVI - REFERENT preuzima potu, razvrstava i otprema; dostavlja potu organizacionim jedinicama Ministarstva i drugim organima i organizacijama; rukuje ureajima za kopiranje, umnoavanje i uvezivanje materijala, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Pomoni poslovi Jednostavni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola drutvenog ili tehnikog smjera, Poloen vozaki ispit B kategorije Najmanje 6 mjeseci radnog staa

Broj izvrilaca: 3 Status: namjetenik ODJELJENJE ZA KADROVSKE POSLOVE I EDUKACIJU 15) NAELNIK ODJELJENJA rukovodi i organizira rad Odjeljenja; neposredno obavlja najsloenije poslove iz djelokruga Odjeljenja; rasporeuje poslove i brine o njihovoj realizaciji; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i odgovarajuim slubama drugih tijela uprave; predlae mjere za unapreenje rada u oblasti kadrovskih poslova; sudjeluje u izradi propisa iz ove oblasti u nadlenosti Ministarstva; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik

16) RADNI ODNOSI, DISCIPLINSKI POSTUPAK, POSLOVI PENZIJSKO INVALIDSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PENZIONISANJA, STATUSNIH, SOCIJALNIH I STAMBENIH PITANJA UPOSLENIKA STRUNI SAVJETNIK uestvuje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga Zakona, drugih propisa i optih akata iz oblasti radnih odnosa, predlae izmjene, daje uputstva i prua strunu pomo u primjeni tih propisa, uestvuje u izradi informativno-ananlitikih materijala iz oblasti radnih odnosa, uestvuje u izradi opih i pojedinanih akata iz oblasti radnih odnosa, te predlae njihove izmjene, priprema odgovore na tube u radnim sporovima za dravne slubenike i namjetenike Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, priprema rjeenja o prijemu u radni odnos, rasporeivanju, prestanku

radnog odnosa, postupak po zahtjevima koji se odnose na naknade i druga materijalna primanja koja nemaju karakter plae, naknadama zbog odvojenog ivota od porodice, plaama, naknadama, premjetaju, kao i druga rjeenja o radno pravnom statusu uposlenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, vri strune poslove vezane za prijem dravnih slubenika u saradnji sa Agencijom za dravnu slubu, kao i strune poslove vezane za prijem namjetenika, prua strunu pomo u vezi sa voenjem evidencija iz oblasti radnih odnosa, vri strune i upravne poslove vezane za utvrivanje disciplinske i materijalne odgovornosti uposlenika u saradnji sa nadlenim organima : disciplinskom komisijom, medijatorom i Agencijom za dravnu slubu (izrada rjeenja o kaznama, suspenziji itd.), vodi propisane evidencije i izdaje uvjerenja iz istih, vodi postupak izvrenja disciplinskih sankcija, vodi postupak brisanja disciplinskih sankcija za namjeetenike, a za dravne slubenike po prijedlogu nadlenog organa, priprema odgovore na tube vezane za disciplinske postupke i obavlja sve druge strune poslove vezane za disciplinski postupak, prati, analizira i primjenjuje propise u vezi sa statusnim pitanjima uposlenih u oblasti penzijskoinvalidskog osiguranja i predlae izmjene, te daje uputstva i prua strunu pomo u primjeni tih propisa, priprema odgovore na tube u vezi sa pravima iz penzijsko-invalidskog osiguranja; priprema rjeenja o prestanku radnog odnosa uposlenika zbog sticanja prava na penzionisanje, rjeenja o pravu na otpremninu, prati i analizira zakonske propise koji se odnose na stambenu problematiku, uestvuje u izradi programa i ugovora o rjeavanju stambenih pitanja uposlenika Ministarstva (kreditiranje, zakup i sl.), kontaktira sa nadlenim slubama zdravstvenog i penzijskoinvalidskog osiguranja prilikom rjeavanja konkretnih prava uposlenika iz ove oblasti, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Poslovi osnovnih djelatnosti Upravno rjeavanje najsloeniji, informativno-analitiki, studijsko-analitiki, normativno-pravni najsloeniji Broj izvrilaca: 3 Status: dravni slubenik

Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

17) POSLOVI I ZADACI ZDRAVSTVENE ZATITE, STATUSNIH, SOCIJALNIH I STAMBENIH PITANJA UPOSLENIKA - VII STRUNI SARADNIK uestvuje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga Zakona, drugih propisa i optih akata iz oblasti zdravstvene zatite, statusnih, socijalnih pitanja dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, predlae njihove izmjene, daje uputstva i prua strunu pomo u primjeni tih propisa, pripriprema injenina izjanjenja u vezi sa pravima uposlenika na zdravstvenu zaitu i druga statusna i socijalna pitanja, vodi evidencije poginulih, ranjenih i nestalih uposlenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, kao i analizu bolovanja i invalida II kategorije, uestvuje u voenju propisane evidencije u vezi sa raunanjem staa osiguranja u uveanom trajanju i vodi evidencije o izdatim slubenim iskaznicama, sreuje pasivnu arhivu personalnih dosjea uposlenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, prati , prouava, analizira i primjenjuje zakonske propise, uestuje u izradi planova i programa opremanja i modernizacije slube, te ostvaruje kontakte sa organima i institucijama u vezi sa stambenom problematikom, uestvuje u izradi programa o rjeavanju stambenih pitanja uposlenika Ministarstva (kreditiranje, zakup i sl.), obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Upravno rjeavanje sloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet, Fakultet politikih nauka

Broj izvrilaca: 2 Status: dravni slubenik

poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa

18) POSLOVI EDUKACIJE - STRUNI SAVJETNIK Priprema i realizuje program i plan strunog usavravanja dravnih slubenika i namjetenika Kabineta ministra i Uprave administracije i podrke, kao i strunog osposobljavanja pripravnika i volontera, ostvaruje saradnju sa Agencijom za dravnu slubu i drugim nadlenim slubama i institucijama u poslovima koji su u vezi sa edukacijom uposlenika, vri odabir strunih timova za realizaciju navedenih programa, priprema i odrava predavanja na odreene teme, sainjava testove za provjeru strune osposobljenosti uposlenika, organizuje i nadzire testiranje istih, priprema i podnosi izvjetaj o zavrenim edukacijama, testiranjima o realizaciji programa strunog usavravanja, izrauje analitiko-informativne materijale, sarauje sa obrazovnim institucijama, kontaktira i druge javne ustanove vezano za teme predavanja, a u cilju unapreenja rada, ostvaruje saradnju i vri i druge strune poslove u skladu sa posebnim pravilnikom o strunom usavravanju i obrazovanju uposlenika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki najsloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Prirodno matematiki fakultet, Fakultet kriminalistikih nauka, Fakultet politikih nauka, Filozofski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 2 Status: dravni slubenik

19) POSLOVI EDUKACIJE - STRUNI SARADNIK Priprema program za obuku dravnih slubenika i namjetenika kao i strunog osposobljavanja pripravnika i volontera; priprema programe strunog i fizikog osposobljavanja, prati i prema potrebi neposredno uestvuje u njihovoj realizaciji; uestvuje u pripremi programa sportskih manifestacija u kojima uestvuje Ministarstvo; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik Uslovi za obavljanje poslova VSS Fakultet za sport i tjelesni odgoj poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

20) KADROVSKE EVIDENCIJE - VII SAMOSTALNI REFERENT Obrauje razne statistike preglede o uposlenicima; ustrojava i dopunjava poimenino evidencije razraene po sistematizaciji poslova i zadataka; izrauje razne preglede sistematizacijom predvienih i popunjenih poslova, o strunoj spremi uposlenika, statusnoj strukturi, nacionalnoj strukturi, stau u organima unutranjih poslova i dr; izdaje uvjerenja i potvrde iz slubenih evidencija, stara se i sreuje pasivnu arhivu personalnih dosjea; vodi propisane evidencije iz oblasti rada i u njima evidentira sve nastale promjene; vodi evidencije o prijavama i odjavama osiguranja na zdravstvenu zatitu i PIO uestvuje u sreivanju i upotpunjavanju personalnih dosjea, te blagovremenom ulaganju dokumentacije i drugih akata u personalna dosjea uposlenika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova Administrativno-tehniki poslovi VS VI stepen Pravnog fakulteta, VI stepen Fakulteta sloeni kriminalistikih nauka, Via upravna kola, Via Ekonomsko-komercijalna kola, poznavanje rada na raunaru Informaciono dokumentacioni Poloen struni ispit poslovi djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Najmanje 1 godina radnog staa Status: namjetenik 21) KADROVSKE EVIDENCIJE - VII REFERENT Obavlja poslove voenja personalne evidencije zaposlenih na raunaru, koristi programe za selektiranje podataka o zaposlenima i na osnovu toga priprema odgovarajue preglede i izvjetaje; prijavljuje i odjavljuje zaposlene za zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje, uestvuje u sreivanju i upotpunjavanju personalnih dosjea, te ulaganju dokumentacije i drugih akata u personalna dosjea uposlenika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Gimnazija, Ekonomska,Upravna, Pravna, Birotehnika, kola unutranjih poslova, Saobraajna, Mainska kola ili Elektrotehnika, poznavanje rada na raunaru Poloen struni ispit Najmanje 10 mjeseci radnog staa

22) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI - VII REFERENT Registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu, obavlja tehnike poslove za potrebe Odjeljenja , obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.) za potrebe Odjeljenja, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, trebuje kancelarijski materijal, stara se o umnoavanju materijala, vodi evidenciju godinjih odmora i bolovanja sluenika, vodi knjige depea, opsluuje uposlenike odjeljenja (po potrebi donosi, odnosi i ulae personalna dosjea i sl.), ulae dokumentaciju i druge akte u personalna dosjea uposelnika, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova i poslovi pomone djelatnosti Operativno -tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna,Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola drutvenog ili tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru Najmanje 10 mjeseci radnog staa

Status: namjetenik

ODJELJENJE PUTNIH ISPRAVA 23) NAELNIK ODJELJENJA rukovodi radom Odjeljenja; organizuje i rasporeuje poslove u Odjeljenju; neposredno sarauje sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Centrom za personalizaciju, Ministarstvom unutranjih poslova F BiH i RS, sa ministarstvima unutranjih poslova drugih kantona i drugim policijskim upravama; priprema analitiko-informativne materijale u vezi sprovoenja propisa o putnim ispravama BiH; prati i prouava propise iz djelokruga rada Odjeljenja; odgovara za zakonitost rada Odjeljenja; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, obavlja i druge poslove koje odredi neposedni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet, Fakultet kriminalistikih nauka, Fakultet politikih nauka poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 24) PRIMJENA PROPISA O PUTNIM ISPRAVAMA BiH - STRUNI SAVJETNIK primjenjuje i sprovodi propise o putnim ispravama BiH; vri sloenije poslove i zadatke u vezi otkrivanja zloupotreba putnih isprava i obavjetavanje organa nadlenog za kontrolu; unosi podatke o zabrani putovanja u inostranstvo u centralnu evidenciju po zahtjevima sudova i drugih nadlenih organa; uestvuje u izradi rjeenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje putne isprave, oduzimanju putne isprave i ponitavanju putne isprave, uz prethodno proveden postupak u koji spada i pronalaenje lica prema kojima se ta mjera poduzima; provodi postupak u vezi zamjene putne isprave iji rok nije istekao a koja je oteena, zatim postupak u vezi izdavanja putne isprave koja je otuena ili izgubljena, kao i izdavanja uvjerenja o posjedovanju, odnosno neposjedovanju putne isprave, uestvuje u izradi rjeenja o povratu sredstava uplaenih za izdavanje putne isprave; provodi postupak u sluaju nedostupnosti jednog od roditelja radi davanja saglasnosti za izdavanje putne isprave maloljetnoj osobi; po zahtjevima DKP BiH vri provjere i daje saglasnost za izdavanje putne isprave graanima BiH koji privremeno borave u inostranstvu, uestvuje u postupku izdavanja zajednikih putnih isprava; vri provjere i daje saglasnost za izdavanje putnih isprava po zahtjevima nadlenih organa; prati, prouava i primjenjuje propise iz djelokruga rada Odjeljenja; priprema i sainjava planove rada, mjesene i godinje izvjetaje o radu; priprema i sainjava analitiko-informativne materijale u vezi primjene propisa o putnim ispravama BiH na podruju Kantona Sarajevo, neposredno kontaktira i ostvaruje saradnju sa drugim slubama, matinim uredima opina, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Centrom za personalizaciju, Ministarstvom unutranjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Ministarstvima unutranjih poslova drugih kantona i drugim dravnim organima, centrima za socijalni rad; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki poslovi- najsloeniji Struno-operativni poslovi-najsloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet, Fakultet kriminalistikih

Upravno-nadzorni-najsloeniji Broj izvrilaca: 2 Status: dravni slubenik

nauka, Fakultet politikih nauka, poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

25) PRIJEM I OBRADA ZAHTJEVA I IZDAVANJE PI - VII REFERENT vri poslove prijema zahtjeva za izdavanje putne isprave i vri akviziciju biometrijskih elemenata (fotografisanje, otisak prsta i potpis), poslove prijema zahtjeva za povrat uplaenih sredstava, molbi za zamjenu oteenih pasoa, prijava nestanka pasoa i molbi za izdavanje raznih uvjerenja iz slubenih evidencija, vodi evidenciju izdatih putnih isprava; vri provjeru zahtjeva za izdavanje putne isprave kroz propisane evidencije u koje spada provjera upisa u MKR i Knjigu dravljana BiH, vri provjeru zahtjeva za izdavanje putne isprave policijskih uprava drugih kantonalnih ministarstava unutranjih poslova i centara javne bezbijednosti i policijskih stanica RS-a, vri provjeru zahtjeva za izdavanje putne isprave; vodi evidencije registrovanih zabrana izdavanja putne isprave, oduzetih i ponitenih putnih isprava; vri prijem odtampanih pasoa i unosi ih u centralnu evidenciju; unosi u centralnu evidenciju uruene pasoe, vri poslove izrade zajednikih pasoa; vodi kartoteku izdatih pasoa, ostvaruje kontakt sa matinim uredima opina, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno-tehniki poslovi SSS IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Djelimino sloeni Ekonomska, Birotehnika, kola unutranjih poslova, Elektrotehnika ili Informatika kola programer Poloen struni ispit Broj izvrilaca: 15 Najmanje 10 mjeseci radnog staa Status: namjetenik

26) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI - VII REFERENT Registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu; obavlja tehnike poslove za potrebe Odjeljenja, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.) za potrebe Odjeljenja, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, trebuje kancelarijski materijal, stara se o umnoavanju materijala, vodi evidenciju godinjih odmora i bolovanja slubenika, vodi knjige depea, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola drutvenog ili tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru Poloen struni ispit

Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik ODJELJENJE ZA KOORDINACIJU

Najmanje 10 mjeseci radnog staa

27) NAELNIK ODJELJENJA rukovodi i organizuje rad Odjeljenja, prati donoenje propisa i preduzima odgovarajue mjere u cilju njihovog sprovoenja, priprema analitike i druge informativne materijale iz djelokruga Odjeljenja; vri raspored poslova na uposlenike, stara se o radnoj disciplini; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i uspjeno obavljanje poslova; prati i prouava odreene informacije, analize, izvjetaje i druge materijale u vezi sa stanjem i pojavama u oblasti unutranjih poslova; preduzima, odnosno predlae preduzimanje mjera za rjeavanje pitanja iz djelokruga organizacione jedinice; koordinira rad odjeljenja za administraciju sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito izvravanje ovih poslova. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet najmanje 4 godine radnog staa n po poloen struni ispit Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik 28) ANALITIAR - STRUNI SAVJETNIK prouava operativnu grau iz djelokruga rada za koji je zaduen, kao i druge informativne materijale i priprema analitike materijale, procjene i informacije; razrauje metodologiju i nosilac je izrade i realizacije odreenih projekata za analitika istraivanja; predlae mjere za unapreenje operativno - analitikog i istraivakog rada; uestvuje u radu na projektnim zadacima za elektronsku obradu podataka, prati koritenje realiziranih projekata i predlae potrebne mjere na njihovom poboljanju; izrauje odreene instrukcije i uputstva za prikupljanje, kontrolu, koritenje i obradu podataka; sprovodi mjere zatite i obrade podataka i postupaka sa projektnom dokumentacijom; prati primjenu propisanih instrukcija metodologije i uputstava iz domena elektronske obrade podataka i statistike; vodi strune poslove i evidenciju vazano za distribuciju registarskih tablica, obrazaca potvrda o registraciji, obrazaca potvrda o vlasnitvu i drugih obrazaca predvienih Pravilnikom o registraciji vozila, prijem i distribuciju linih karata i vozakih dozvola, vri analizu iskazanih potreba u skladu sa mjesenim izvjetajem, kao i strune poslove vezane za informatiku obradu i evidentiranje zaduenja, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki najsloeniji Broj izvrilaca:1 Uslovi za obavljanje poslova VSS - Pravni fakultet, Fakultet kriminalistikih nauka, Fakultet politikih nauka, Filozofski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Status: dravni slubenik 29) KOORDINATOR DISTRIBUCIJE SAMOSTALNI REFERENT koordinira i organizuje i distribuciju kancelarijskog materijala, potronog materijala, saobraajnih dozvola, registarskih tablica i drugog materijala za potrebe svih odjeljenja Sektora za administraciju, vodi evidencije i odgovoran je za planiranje, organizovanje , blagovremenu i tanu dostavu navedenog materijala krajnjem korisniku, brine o sigurnosti robe prilikom transporta, vodi potrebne evidencije o primljenoj i dostavljenoj robi, vri poslove vezano za skladitenje i distribuciju registarskih tablica, obrazaca potvrda o registraciji, obrazaca potvrda o vlasnitvu i drugih obrazaca predvienih Pravilnikom o registraciji vozila, prijem i distribuciju linih karata i vozakih dozvola vri poslove vezane za istovar, utovar, rasporeivanje i slaganje tablica i obrazaca prilikom prijema i distribucije i odgovoran je za njihovo pravilno skladitenje, vodi rauna o zaduivanju mobilne stanice, njenom uvanju i koritenju u skladu sa Instrukcijom, te obavlja poslove vozaa motornog vozila prilikom obavljanja poslova akvizicije podataka mobilnom opremom na terenu i kao i drugih poslova vezanih za rad na terenu i koordinaciju sa organizacionim jedinicima nadlenim za izdavanje linih isprava, vodi rauna o ispravnosti i istoi motornog vozila, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono dokumentacioni poslovi Raunovodstveno-materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 30) DISTRIBUTER VII REFERENT pomae koordinatoru distribucije prilikom organizacije i distribucije kancelarijskog materijala, potronog materijala, isprava o vozilu, registarskih tablica, linih karata i vozakih dozvola i drugog materijala za potrebe svih odjeljenja Sektora za administraciju, odgovoran je za organizovanje, blagovremenu i tanu dostavu navedenog materijala krajnjem korisniku, brine o sigurnosti robe prilikom transporta, vodi potrebne evidencije o primljenoj i dostavljenoj robi, obavlja poslove vozaa motornih vozila vezno za distribuciju materijala koji dostavlja Agencija za identifikaciona dokumenta, razmjenu i evidenciju podataka (prilikom obavljanja poslova akvizicije podataka mobilnom opremom na terenu i sl.), vodi rauna o zaduivanju mobilne stanice, njenom uvanju i koritenju u skladu sa Instrukcijom, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna,Pravna ili druga kola drutvenog ili tehnikog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna, kola unutranjih poslova ili druga kola tehnikog smjera, poznavanje rada Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen Fakulteta kriminalistikih nauka, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Via vojna kola, poznavanje rada na raunaru, poloen ispit za vozaa B kategorije poloen struni ispit najmanje 9 mjeseci radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik

na raunaru Poloen struni ispit Najmanje 10 mjeseci radnog staa

31) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI - VII REFERENT Registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu; obavlja tehnike poslove za potrebe Odjeljenja, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.) za potrebe Odjeljenja, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, trebuje kancelarijski materijal, stara se o umnoavanju materijala, vodi evidenciju godinjih odmora i bolovanja slubenika, vodi knjige depea, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna,Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna, kola unutranjih poslova ili druga kola drutvenog ili tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru Poloen struni ispit Najmanje 10 mjeseci radnog staa

Broj izvrilaca:2 Status: namjetenik

32) POSLOVI ANALITIKE I EVIDENCIJE - VII REFERENT vodi sve propisane evidencije i analitike poslove iz djelokruga rada Odjeljenja; vri raunarsku obradu podataka unos, obradu i iskazivanje podataka o poslovima i zadacima koji su u nadlenosti Odjeljenja; koristi programe za selektiranje podataka relevantnih za proceduru izdavanja i zamjene linih isprava i na osnovu toga priprema odgovarajue preglede; aurira evidencije i evidentira sve nastale promjene; sprovodi propisane mjere zatite i obrade podataka i postupaka sa statistikom i analitikom dokumentacijom; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno-tehniki poslovi Manje sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik ODJELJENJE ZA ADMINISTRACIJU 33) NAELNIK ODJELJENJA rukovodi radom Odjeljenja, organizira poslove i odgovoran je za realizaciju programskih zadataka Odjeljenja; prati donoenje propisa i preduzima odgovarajue mjere u cilju njihovog provoenja, priprema analitike i druge informativne materijale iz djelokruga rada Odjeljenja; vri raspored Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Ekonomska ili Birotehnika kola, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

poslova na uposlenike i stara se o radnoj disciplini; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i uspjeno obavljanje poslova; prati i prouava informacije, analize, izvjetaje i druge materijale u vezi sa stanjem i pojavama iz djelokruga rada Odjeljenja; preduzima, odnosno predlae preduzimanje mjera za rjeavanje pitanja iz djelokruga rada Odjeljenja; priprema analitike, informativne i druge materijale u okviru utvrene metodologije; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, obavlja i druge poslove koje neposredni rukovodilac odredi. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa Broj izvrilaca: 8 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: dravni slubenik 34) UPRAVNO RJEAVANJE U I STEPENU /poseban ispitni postupak/ STRUNI SAVJETNIK vodi upravni postupak u vezi sa: Zakonom o matinim knjigama, Zakonom o linom imenu, Zakonom o bezbjednosti saobraaja na putevima u postupku izdavanja odobrenja za odravanje sportskih i drugih priredbi na putevima na kojima se vri saobraaj vozila, odobravanjem probnih vonji, sprovoenjem propisa o matinim knjigama (naknadni upis u MKR, MKU, MKV, ispravke i dopune u istim); naknadnim utvrivanjem prebivalita graana; utvrivanjem posjedovanja vozake dozvole, odnosno donoenjem rjeenja o izdavanju duplikata vozake dozvole; odobravanjem javnih skupova iz svoje nadlenosti kada rjeavanje zahtjeva pretpostavlja voenje posebnog ispitnog postupka, voenjem upravnog postupka u skladu sa odredbama Uputstva o naknadnom upisu u MKR i Uputstva o nainu voenja postupka sticanja i prestanka dravljanstva F BiH i voenja evidencija tog dravljanstva, sprovoenjem zakonske obaveze da se po slubenoj dunosti pribavljaju potrebni podaci o injenicama o kojima se vodi slubena evidencija od tih ili drugih organa, organizacija ili zajednica; obavjetava podnosilaca zahtjeva o razlozima zbog kojih u zakonskom roku nije rijeeno po njihovom zahtjevu; obezbjeuje uslove da se to vie pojednostavi organizacija prijema zahtjeva i drugih podnesaka i dostava graanima pismena donesenih u upravnom postupku; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. U Odjeljnjima za administraciju Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Hadii, Vogoa i Ilija struni savjetnik obavljae poslove i zadatke upravnog rjeavanja u prvom stepenu u skraenom postupku. Poslovi osnovnih djelatnosti Upravno-rjeavanje - najsloeniji Broj izvrilaca: 9 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: dravni slubenik

2 izvrioca 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

35) UPRAVNO RJEAVANJE U I STEPENU VII STRUNI SARADNIK vodi postupak naknadnog upisa injenice smrti, zakljuenja braka, promjene linog imena, ispravke pojedinih injenica u matinim knjigama kada se rjeavanje tih stvari vri u skraenom postupku; prua pravnu pomo graanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvravanjem obaveza iz ovih oblasti; priprema analitike, informativne i druge materijale u okviru utvrene metodologije; vodi postupak upuivanja vozaa na kontrolni zdravstveni pregled, vodi postupak u skladu sa Zakonom o javnim skupovima, vodi postupak ponitenja i ispravke pogreno odreenih JMB, ponitenja linih karata, vodi postupak radi utvrivanja injenica o kojima se ne vodi slubena evidencija i izdavanja uvjerenje o tim injenicama, zaprima zahtjeve za rjeavanje upravnih stvari iz ovih oblasti za koje je potrebno sprovoditi posebni ispitni postupak i te zahtjeve, sa odgovarajuim podacima iz slubenih evidencija dostavlja na dalji postupak strunom savjetniku i Ministarstvu u sjeditu; vri strune poslove vezane za prijem i obradu zahtjeva za sticanje dravljanstva BiH i F BiH koji se proslijeuju F MUP-a na nadleno rjeavanje i druge poslove do pravosnanog okonanja postupka po istim, vodi propisane evidencije iz ovih oblasti, obrauje statistike i druge izvjetaje; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvravanje poslova i zadataka. Poslovi osnovnih djelatnosti Upravno rjeavanje sloeniji Broj izvrilaca: 2 Uslovi za obavljanje poslova VSS- Pravni fakultet poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa

Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Status: dravni slubenik

1 izvrilac 1 izvrilac

36) KOORDINATOR NA LOKACIJI ZA IZDAVANJE LINIH DOKUMENATA - VII SAMOSTALNI REFERENT koordinira rad na lokaciji za izdavanje linih dokumenata i Odjeljenja za administraciju, organizuje, usmjerava i prati blagovremeno izvravanje poslova i zadataka, predlae mjere za njihovo poboljanje i odgovara za blagovremeno, zakonito i struno vrenje poslova, prati i analizira propise u oblasti izdavanja linih isprava na lokaciji; uz konsultaciju sa naelnikom Odjeljenja preduzima odgovarajue mjere u cilju njihovog sprovoenja, prati sprovoenje

propisanih mjera zatite u toku rada sa raunarskom opremom, organizuje arhiviranje dosijea, preduzima potrebne mjere na provoenju propisanih mjera i standarda zatite na lokacijiama za izdavanje linih isprava, neposredno ostvaruje uvid u rad uposlenika rasporeenih na lokacijama sa posebnim aspektom na standarde zatite prilikom unosa i obrade linih podataka kroz potivanje propisanih procedura i standarda, vri odgovarajue provjere u nadlenim matinim uredima po zahtjevima nadlenih organa u odnosu na dravljanski status i potvruje vjerodostojnost provjera, predlae naelniku mjere za otkalanjanje uoenih nedostataka i unapreenje rada i efikasnososti u postupku izdavanja linih dokumenata, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Struno-operativni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Administrativno- tehniki poslovi Sloeni Broj izvrilaca: 8 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: namjetenik 37) ZAPRIMANJE ZAHTJEVA I VOENJE DUPLIKATA MATINIH KNJIGA VII REFERENT Zaprima zahtjeve, aurira i vodi duplikate matinih knjiga, prema izvjetajima nadlenog matiara o svim izvrenim osnovnim upisima i promjenama (ispravke, dopune) u matinim knjigama roenih, vjenanih, umrlih, kao i knjizi dravljana, pomae u obavljanju poslova iz djelokruga rada Odjeljenja (informisanje stranaka o dokumentaciji koju su obavezni priloiti uz zahtjev, kompletiranje spisa upravnih predmeta do njihovog rjeavanja, sainjavanje zapisnika i slubenih zabiljeki o provedenim radnjama, arhiviranje okonanih predmeta), obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno- tehniki poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSSIV stepen, srednja Upravna,Pravna kola, Birotehnika, Gimnazija, Jezikoprevodilaka, Ekonomska kola ili kola unutranjih poslova poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac Uslovi za obavljanje poslova VS - VI stepen, I stepen Pravnog fakulteta ili Via upravna kola poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

Broj izvrilaca: 5 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad

Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Status: namjetenik

1 izvrilac

38) VOENJE DUPLIKATA MATINIH KNJIGA VII REFERENT aurira i vodi duplikate matinih knjiga, prema izvjetajima nadlenog matiara o svim izvrenim osnovnim upisima i promjenama (ispravke, dopune) u matinim knjigama roenih, vjenanih, umrlih, kao i knjizi dravljana, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno- tehniki poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSSIV stepen, srednja Upravna,Pravna kola, Birotehnika, Gimnazija, Ekonomska kola ili kola unutranjih poslova, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

Odjeljenje za administraciju Centar Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 39)

POSLOVI INFORMISANJA, AKVIZICIJE PODATAKA I IZDAVANJA DOKUMENATA - REFERENT obavjetava i upuuje stranku u vezi sa pravima i dunostima koje ima u postupku izdavanja linih dokumenata, vri pregled dokumentacije koju stranka prilae, informie stranke o visini uplata (taksi i sl.) za pojedine poslove izdavanja uplatnica i uputstava o popunjavanju, vri fotografisanje, uzima otisak prsta prilikom izdavanja LK, akviziciju podataka na lokaciji za izdavanje linih isprava, akviziciju podataka mobilnom opremom na terenu (bolesne i nepokretne osobe), vri prijem dokumenata, priprema dokumente za izdavanje, izdavanje dokumenata (lina karta, vozaka dozvola, saobraajna dozvola), vodi evidencije izdatih dokumenata, arhiviranje dokumentacije, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno - tehniki poslovi Jednostavni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Birotehnika, Ekonomska kola, Mainska, kola unutranjih poslova, Elektrotehnika, Drvno-tehnika kola, Saobraajna kola ili druga srednja kola drutvenog ili tehnikog smjera poloen struni ispit najmanje 6 mjeseci radnog staa 2 izvrioca 4 izvrioca 4 izvrioca 4 izvrioca 3 izvrioca 2 izvrilac 2 izvrilac

Broj izvrilaca: 23 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa

Odjeljenje za administraciju Ilija Status: namjetenik

2 izvrilac

40) OBRADA PODATAKA PRIJAVE PREBIVALITA I BORAVITA GRAANA, IZDAVANJA LINIH KARATA I ODREIVANJE JMB - VII REFERENT obavlja poslove vezane za primjenu Zakona o prebivalitu i boravitu dravljana BiH, Zakona o linoj karti i Zakona o jedinstvenom matinom broju graana, u sluaju kad se rjeavanje tih stvari vri na osnovu podataka iz slubenih evidencija, a naroito: vodi poslove u vezi prijave i odjave prebivalita i boravita graana, izdavanja line karte, vri odreivanje i upisivanje jedinstvenog matinog broja graana; vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija; obrauje statistike i druge izvjetaje; priprema podatke za potrebe AOP; zaprima zahtjeve za rjeavanje upravnih stvari iz ove oblasti za koje je potrebno provesti poseban ispitni postupak i te zahtjeve, sa odgovarajuim podacima iz slubenih evidencija, dostavlja na dalji postupak; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno- tehniki poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Birotehnika, kola unutranjih poslova, Mainska ili Ekonomska kola, Drvno-tehnika kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa 3 izvrioca 4 izvrioca 3 izvrioca 4 izvrilaca 3 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca

Broj izvrilaca: 23 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: namjetenik

41) OBRADA PODATAKA I VOENJE POSLOVA U VEZI SA IZDAVANJEM VOZAKE DOZVOLE, PRODUENJE VAENJA I ZAMJENA VOZAKE DOZVOLE I VOENJE EVIDENCIJA O VOZAKIM DOZVOLAMA - VII REFERENT Prima zahtjeve stranaka, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odreenih prava, vri obradu podataka, vodi poslove izdavanja vozake dozvole; poslove produenja vaenja vozake dozvole; poslove zamjene vozake dozvole; poslove vezane za zabranu upravljanja motornim vozilima i izvrenje mjera bezbjednosti; evidencije umrlih vozaa; ispis obrasca VD-3-nestanak vozake dozvole; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno- tehniki poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Upravna, Pravna, Birotehnika, Saobraajna

Broj izvrilaca: 19 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: namjetenik

kola, Ekonomska, kola unutranjih poslova, Elektrotehnika ili eljeznika kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa 2 izvrioca 3 izvrioca 2 izvrioca 3 izvrioca 3 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca

42) REGISTRACIJA VOZILA - VII REFERENT Prima zahtjeve stranaka, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje odreenih prava, vri obradu podataka o vozilu i vlasniku vozila koji se registruju prvi put; poslove produenja registracije; poslove odjave vozila; promjene podataka o vlasniku vozila, tehnikih karakteristika vozila saobraajne dozvole, registarske tablice i prebivalita; ispis saobraajne dozvole; priprema nacrta potvrda i uvjerenja na osnovu slubene evidencije o vozilima; priprema podataka za potrebe AOP; vri druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno- tehniki poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Administrativna, Upravna, Pravna, Birotehnika, kola unutranjih poslova, Mainska, Elektrotehnika, Informatika kola programer, eljeznika kola ili Saobraajna kola (IV ili V stepen ), poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa 3 izvrioca 6 izvrilaca 6 izvrioca 8 izvrilaca 5 izvrilaca 3 izvrioca 3 izvrioca 3 izvrioca

Broj izvrilaca: 37 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: namjetenik

43) POSLOVI PISARNICE - VII REFERENT otvara i signira prispjelu potu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i Uputstva o sprovoenju Uredbe, stara se o rukovanju i uvanju spisa i drugih akata koji su prispjeli u organizacionu jedinicu (Odjeljenje za administraciju i Policijsku upravu, odnosno Policijsku stanicu), dostavi, otpremi i aurnosti pote i sreivanju arhivske grae, prima potu i razvrstava je po adresama primalaca, zavodi u dostavne knjige i predaje Pisarnici, razvrstava i

otprema potu u skladu sa Uputstvom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, vodi kontrolnik utroene takse i pravda blagajni utroak novca za PTT usluge, sreuje arhivsku grau u skladu sa zakonom o arhivskoj grai, izdvaja po zahtjevu obraivaa arhivske predmete, rasporeuje arhivu prema klasifikacionim oznakama, predlae njeno unitenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost rukovodioca organa i arhiva BiH, stara se o uvanju arhivske grae, vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Administrativno- tehniki poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna, Elektrotehnika, Mainska, Srednja administrativna kola, Saobraajna kola, kola unutranjih poslova Poloen struni ispit, poloen arhivistiki ispit, Najmanje 10 mjeseci radnog staa 2 izvrioca 3 izvrioca 2 izvrioca 4 izvrioca 3 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca 2 izvrioca

Broj izvrilaca: 20 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: namjetenik

44) OPERATIVNO - TEHNIKI I KURIRSKI POSLOVI - REFERENT preuzima potu, razvrstava i otprema; dostavlja potu organizacionim jedinicama Ministarstva i drugim organima i organizacijama; rukuje ureajima za kopiranje, umnoavanje i uvezivanje materijala, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Pomoni poslovi Jednostavni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola tehnikog smjera Najmanje 6 mjeseci radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

Broj izvrilaca: 8 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa

Odjeljenje za administraciju Ilija

1 izvrilac

Status: namjetenik 45) OPERATIVNO-TEHNIKI POSLOVI VII REFERENT Obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (prijepis tekstova, tabela i sl.); sravnjava prepisanu potu i otklanja eventualne greke; stara se o umnoavanju materijala; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola tehnikog smjera , poznavanje rada na raunaru najmanje 10 mjeseci radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

Broj izvrilaca: 8 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: namjetenik

46) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI VII REFERENT registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu; obavlja tehnike poslove za potrebe Odjeljenja, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.), za potrebe Odjeljenja, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, trebuje kancelarijski materijal stara se o umnoavanju materijala;vodi evidenciju godinjih odmora i bolovanja slubenika, vodi knjige depea, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno- tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac

Broj izvrilaca: 6 Odjeljenje za administraciju Stari Grad Odjeljenje za administraciju Centar

Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo Odjeljenje za administraciju Novi Grad Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo

1 izvrilac 1 izvrilac 2 izvrioca

Status: namjetenik 47) ADMINISTRATIVNI POSLOVI I DUPLIKATI MATINIH KNJIGA VII REFERENT vri zavoenje, razvoenje, rasporeivanje, arhiviranje i otpremanje pote; vodi evidenciju putnih naloga, godinjih odmora i bolovanja slubenika, vodi knjige depea, trebuje kancelarijski materijal i obavlja i druge poslove tehnikog sekretara; prepisuje materijale sa rukopisa, koncepta i po diktatu; sravnjava prepisanu potu i otklanja eventualne greke; stara se o umnoavanju materijala; obavlja i poslove auriranja i voenja duplikata matinih knjiga, prema izvjetajima nadlenog matiara o svim izvrenim osnovnim upisima i promjenama (ispravke, dopune) u matinim knjigama roenih, vjenanih, umrlih, kao i knjizi dravljana, i obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Administrativno- tehniki poslovi Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 3 Odjeljenje za administraciju Hadii Odjeljenje za administraciju Vogoa Odjeljenje za administraciju Ilija Status: namjetenik 48) ODRAVANJE ISTOE POMONI RADNIK odrava istou u objektima Ministarstva, pere, pegla i vri zamjenu zavjesa, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, runika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Pomoni poslovi Broj izvrilaca: 28 Odjeljenje za administraciju Stari Grad 3 izvrioca Odjeljenje za administraciju Centar 4 izvrioca Odjeljenje za administraciju Novo Sarajevo 4 izvrioca Odjeljenje za administraciju Novi Grad 4 izvrioca Odjeljenje za administraciju Ilida i Trnovo 6 izvrilaca Odjeljenje za administraciju Hadii 2 izvrioca Odjeljenje za administraciju Vogoa 2 izvrioca Odjeljenje za administraciju Ilija 3 izvrioca Uslovi za obavljanje poslova NSS Osnovna kola do 6 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna, Srednja administrativna ili kola unutranjih poslova poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa 1 izvrilac 1 izvrilac 1 izvrilac

Status: namjetenik SEKTOR ZA PODRKU 49) NAELNIK SEKTORA organizuje i usmjerava rad iz djelokruga Sektora i odgovoran je za blagovremeno i zakonito obavljanje poslova i zadataka Sektora; izrauje programe, informacije, analize, izvjetaje i dr. materijale iz djelokruga Sektora; stara se o blagovremenoj i zakonitoj isplati i naplati svih obaveza i potraivanja; predlae Program rada Sektora i podnosi Izvjetaj o njegovoj realizaciji; daje prijedloge i miljenja za unapreenje rada Sektora; ostvaruje odgovarajuu saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, kao i dr. organima i organizacijama u vezi sa radom Sektora; daje prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv slubenika Sektora za teu povredu slubene dunosti; brine se o osiguranju i zatiti cjelokupne imovine Ministarstva; uestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i optih akata iz djelokruga Sektora; potpisuje akte iz djelokruga Sektora po ovlatenju Ministra, parafira akte koji se pripremaju u Sektoru, a koje potpisuje Ministar, Komesar i Direktor za poslove iz njegove nadlenosti, pomae direktoru u rukovoenju organizacijom i koordinacijom rada i obavlja i druge poslove koje odredi direktor. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik 50) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI VII REFERENT Registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu; obavlja tehnike poslove za potrebe naelnika, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.), za potrebe naelnika, obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, nabavljanje kancelarijskog i dr. potronog materijala i drugih materijalno-tehnikih sredstava i opreme, uvanje istog, voenje evidencija utroka potronog materijala i opreme, stara se o umnoavanju materijala; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno- tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Hemijska, Mainska, Saobraajna, kola unutranjih poslova ili druga kola tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit Uslovi za obavljanje poslova VSS - Ekonomski fakultet poloen struni ispit 5 godina radnog staa, od ega najmanje 3 godine radnog staa na poslovima rukovodioca unutranje organizacione jedinice

Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

najmanje 10 mjeseci radnog staa

ODJELJENJE KOMERCIJALNIH POSLOVA 51) NAELNIK ODJELJENJA organizuje i prati izvrenje poslova iz djelokruga Odjeljenja; uestvuje u predlaganju izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije investicionih objekata i priprema ugovore vezane za investicionu izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju i rjeavanja o nadzoru za te radove; uestvuje u izradi programa opremanja policije odjeom, obuom, orujem, municijom, tehnikom i drugom opremom; prati propise za obezbjeenje finansijskih sredstava za ove programe; prati realizaciju programa i o istoj priprema izvjetaje i informacije; uoava probleme i stara se o njihovom rjeavanju; stara se o pravilnoj primjeni propisa, zakljuaka i odluka, radi na unapreenju metoda rada i pruanja strune pomoi uposlenicima Odjeljenja; odgovoran je za aurnost, tanost i zakonitost izvravanja poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja; organizuje i uestvuje u izradi predrauna, zavrnih rauna, finansijskih planova Ministarstva, kao i u izradi programa i drugih materijala iz djelokruga Odjeljenja; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik 52) KOMERCIJALNI POSLOVI STRUNI SAVJETNIK priprema obavijesti za dodatna miljenja za Federalno ministarstvo finansija, izrauje programe, analize, informacije, u saradnji sa Upravom policije prati i stara se o programskom obezbjeenju opreme u skladu sa odgovarajuim aktima kojima se regulie materijalno-tehniko opremanje policije, odgovoran je za potpunu, blagovremenu i pravilnu realizaciju svih pristiglih zahtjeva iz ove oblasti, u skladu sa Uredbom o postupku nabavke roba, vrenju usluga i ustupanju radova, priprema tender za objavljivanje, priprema tendersku dokumentaciju, stara se o blagovremenoj i pravilnoj realizaciji pristiglih zahtjeva, stara se o blagovremenom i urednom izvravanju ugovorenih obaveza, izrauje prednacrte, nacrte, prijedloge budeta plana nabavke, izrade analiza, izvjetaja, informacija i drugih strunih i analitikih materijala za oblast nabavki, na osnovu odgovarajuih podataka uestvuje u izradi programa, projekata, planova i procjena u oblasti nabavke, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Struno operativni i studijsko analitiki najsloeniji Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik 53) PRAVNO-FINANSIJSKI POSLOVI STRUNI SAVJETNIK Uslovi za obavljanje poslova VSS Ekonomski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa Uslovi za obavljanje poslova VSS - Ekonomski fakultet poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

Uestvuje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i optih akata iz oblasti Sektora za podrku, odnosno, prati, analizira i primjenjuje propise u vezi sa finansijama, budetom, daje uputstva i prua strunu pomo u primjeni tih propisa, priprema razne vrste odluka, priprema prijedloge ugovora, priprema zakljuke Vlade, priprema odgovore na tube vezano za finansijska potraivanja, ostvaruje kontakte sa nadlenim slubama zdravstvenog, penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i sa nadlenim odjeljenjem u Ministarstvu vezano za radno-pravni status uposlenika koji se odnosi na finansijske obaveze i obavlja druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac a koji su iz nadlenosti Sektora za podrku. Poslovi osnovnih djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova

Normativno-pravni poslovi i studijsko-analitiki VSS Pravni fakultet najsloeniji poloen struni ispit Broj izvrilaca:1 najmanje 3 godine radnog staa Status: dravni slubenik 54) KOMERCIJALISTA - VII SAMOSTALNI REFERENT Priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za izradu budeta, vodi rauna o zakonitom i ekonominom utroku materijala koji se nabavljaju za potrebe Ministarstva i izvrenju usluga o emu vodi odgovarajue evidencije, ostvaruje potrebnu kontrolu svih vrsta nabavki za potrebe Ministarstva nabavku i raspodjelu registarskih tablica, potrebnih evidencija blokova za mandatno kanjavanje i drugih obrazaca, distribuciju istih organizacionim jedinicama Ministarstva, uestvuje u organizovanju komisijskog prijema svih nabavljenih roba i izvrenih usluga radi utvrivanja kvaliteta, koliine, deponovanja i slino; prati obradu i utvruje likvidnost pratee dokumentacije vezane za nabavku tehnike robe, planira i preduzima sve potrebne radnje da se blagovremeno izmire sve finansijske obaveze, brine se o blagovremenom i pravilnom distribuiranju svih roba i usluga njihovim krajnjim korisnicima; samostalno i u saradnji sa drugim odgovornim slubenicima izrauje programe, informacije i analize, u koordinaciji sa Upravom policije prati i stara se o programskom i drugom materijalno tehnikom obezbjeenju oruja, orune opreme, odjee i obue i druge opreme za policiju u skladu sa odgovarajuim aktima kojima se regulie materijalno-tehniko opremanje policije; odgovoran je za potpunu, blagovremenu i pravilnu realizaciju svih pristiglih zahtjeva iz ove oblasti i u vezi s tim priprema zahtjev za prikupljanje ponuda i shodno tome vri analize i daje procjene o najpovoljnijim rjeenjima sa materijalnofinansijskog aspekta, periodino, a po potrebi i svakodnevno uestviuje u praenju da li se roba pravilno i blagovremeno primila i izdala iz magacina i da li se blagovremeno i tano vode odgovarajue magacinske evidencije; uestvuje u izradi prednacrta obrauna, finansijskih planova, zavrnih rauna, informacija i analiza; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Struno-operativni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Sloeni Broj izvrilaca:1 Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen ili I stepen Ekonomskog fakulteta, Via ekonomska kola, ekonomsko komercijalni smjer, poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

Status: namjetenik 55) KOMERCIJALISTA - VII REFERENT Neposredno vri sve nabavke za potrebe Ministarstva ukljuujui nabavke: opreme, sitnog i krupnog inventara, kancelarijskog i potronog materijala, goriva, artikala ishrane i pia i druge nabavke i izvrenje usluga opte namjene; blagovremeno obrauje, likvidira i potpisuje druge dokumente po kojima se nabavljaju robe i usluge te iste predaje u sljedeu fazu obrade; vri nabavku i raspodjelu registarskih tablica, potrebnih evidencija, blokova za mandatno kanjavanje i drugih obrazaca i distribuira ih organizacionim jedinicama Ministarstva o emu vodi propisane evidencije; uestvuje kod komisijskog prijema svih nabavljenih roba i izvrenih usluga; odgovoran je za potpunu, blagovremenu i pravilnu realizaciju svih pristiglih zahtjeva za nabavku svih roba i usluga; obrauje i utvruje likvidnost pratee dokumentacije vezane za nabavku tehnike robe, preduzima sve potrebne radnje da se blagovremeno izmire sve finansijske obaveze, blagovremeno vri distribuciju svih roba i usluga njihovim krajnjim korisnicima; po potrebi i svakodnevno prati da li se roba pravilno i blagovremeno primila i izdala iz magacina i da li se blagovremeno i tano vode odgovarajue magacinske evidencije; sainjava potrebne informacije i analize u oblasti nabavke roba i usluga i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac; Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Informaciono-dokumentacioni poslovi Struno-operativni poslovi Administrativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 56) ADMINISTRATIVNO - KOMERCIJALNI POSLOVI VII REFERENT vodi evidencije i umnoava tendersku dokumentaciju i oglase i druge materijale, prekucava materijale i ugovore sa rukopisa i po konceptu i diktatu (rukopisi, koncepti, tabele, tekstovi i sl.), voi evidencije i sravnjava pristiglu potu u vezi sa tenderima, i vri druge administrativo-tehnike poslove vezane za Uredbu o postupku nabavke roba, vrenju usluga i ustupanju radova, vri unos narudbenica i naloga u knjigu trezora, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Administrativno-tehniki poslovi Uslovi za obavljanje poslova Operativno-tehniki poslovi SSS IV stepen, Ekonomska kola ili Gimnazija, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 najmanje 10 mjeseci radnog staa Status: namjetenik 57) MAGACIONER REFERENT KANCELARIJSKOG MATERIJALA I OBRAZACA - VII Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Ekonomska, Gimnazija poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

odgovoran je za kvantitativni i kvalitetni prijem robe od dobavljaa i njeno odgovarajue deponovanje; prima kancelarijski materijal, potroni materijal, saobraajne dozvole, registarske tablice, drugi potroni materijal na uskladitenje i vodi brigu o njenom uvanju i odravanju; vodi knjigovodstveno-magacinske i druge potrebne evidencije o primljenoj robi u magacinu i odgovoran je za blagovremenost i tanost voenja ovih evidencija; na osnovu propisanih naloga izdaje robe iz magacina krajnjim korisnicima i stara se o distribuciji do krajnjeg korisnika, periodino, a po potrebi i svakodnevno, pismenim putem obavjetava o stanju odreenih roba u magacinu i u tom pravcu predlae nabavku novih koliina; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi

Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Upravna, Birotehnika kola, Saobraajna kola, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

58) MAGACIONER MTS-a, OPREME I DEPOZITA - VII REFERENT odgovoran je za kvantitativni i kvalitetni prijem robe od dobavljaa i njeno odgovarajue deponovanje; prima oruje, eksploziv, municiju, odjeu i obuu policije , kao i drugu policijsku opremu na uskladitenje i vodi maksimalnu brigu o njenom uvanju i odravanju; vodi knjigovodstveno-magacinske i druge potrebne evidencije o primljenoj robi u magacin i odgovoran je za blagovremenost i tanost voenja ovih evidencija; na osnovu naredbi o predaji oduzetih predmeta iste prima u depozit, propisano ga skladiti i vodi maksimalnu brigu o njegovom uvanju; vodi potrebne evidencije o depozitu i odgovoran je za tanost i aurnost evidencija o depozitu; na osnovu naredbi o izuzimanju predmeta iz depozita izdaje deponovanu robu i o tome vodi propisanu evidenciju; propisno uva naredbe o predaji i izdavanju robe iz depozita; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 59) POMONI RADNIK U MAGACINU RAKOVICA pomae magacioneru u obavljanju svih fizikih poslova vezanih za istovar, utovar, slaganje, preslaganje roba koje se nabavljaju za potrebe Ministarstva, kao i predmeta koji potiu iz krivinih i prekrajnih djela i amnestije; brine se i odgovoran je za istou i optimalne uslove u magacinu; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Upravna, Birotehnika, Mainska, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

Pomoni poslovi Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

NSS Osnovna kola do 6 mjeseci radnog staa

60 ) RADNIK U MAGACINU KV RADNIK pomae magacioneru prilikom prijema robe od dobavljaa i njenog odgovarajueg deponovanja, pomae u obavljanju fizikih poslova vezanih za istovar, utovar, rasporeivanje, slaganje i prelaganje roba koje se nabavljaju za potrebe Ministarstva, kao i predmeta koji potiu iz krivinih i prekrajnih djela i amnestije, brine se za optimalne uslove i istou u magacinu, vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac; Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi jednostavni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Mainska tehnika kola, Graevinska kola ili Srednja strukovna kola najmanje 6 mjeseci radnog staa

ODJELJENJE RAUNOVODSTVA 61) NAELNIK ODJELJENJA organizuje, usmjerava i rukovodi radom Odjeljenja; obavlja najsloenije poslove u Odjeljenju, radi na izradi kompleksnih analiza, izvjetaja, informacija i dr.; uestvuje u izradi prijedloga zahtjeva za finansijska sredstva potrebna za rad Ministarstva, u izradi predrauna, zavrnih rauna, finansijskih planova; prati izvrenje finansijskog plana i predlae poduzimanje odgovarajuih mjera u skladu sa usvojenom Budetskom politikom; prati promjene zakonske regulative i stara se o pravilnoj primjeni istih propisa iz oblasti raunovodstva; radi na unapreenju metoda rada i pruanju strune pomoi uposlenicima Odjeljenja; odgovoran je za aurnost, tanost, zakonitost izvrenja poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja; objedinjuje i povezuje materijalno i finansijsko poslovanje; stara se o blagovremenoj i zakonskoj isplati i naplati svih obaveza i potraivanja; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik Uslovi za obavljanje poslova VSS- Ekonomski fakultet poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

62) POSLOVI PLANA, ANALIZE I ORGANIZACIJE POSLA - STRUNI SAVJETNIK u saradnji sa naelnikom Odjeljenja raunovodstva radi analize, izvjetaje i informacije iz domena materijalno-finansijskih poslova Ministarstva i u vezi s tim priprema i predlae najracionalnija rjeenja; izuava propise i strunu literaturu i razrauje metodologiju strune obrade svih materijala koji se obrauju; na osnovu pripremljenih analiza, izvjetaja i informacija uestvuje u izradi prijedloga potrebnih sredstava za rad Ministarstva, prijedloge finansijskih planova, prijedloge predrauna materijalnih rashoda, posebnih i drugih namjena; sa odgovarajuim strunim slubama Ministarstva uestvuje u definisanju projektnih zadataka iz oblasti materijalno-finansijskih poslova; izrauje instrukcije, metodologije i uputstva za prikupljanje, koritenje i obradu podataka, izvravanja finansijskog plana; prati primjenu propisa iz oblasti materijalno-finansijskih poslova; organizuje, usmjerava i radi na unapreenju metoda rada i pruanja strune pomoi uposlenicima Odjeljenja; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki i struno-operativni najsloeniji Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik 63) POSLOVI USMJERENJA, NADZORA I KONTROLE MATERIJALNOFINANSIJSKOG POSLOVANJA - STRUNI SAVJETNIK kontrolie zakonsku osnovanost i raunsku ispravnost svih isplatnih i uplatnih dokumenata i vri bezgotovinska plaanja, a nakon toga sva dokumenta predaje po odgovarajuoj proceduri finansijskom knjigovodstvu i blagajni na dalji postupak; kontrolie tanost i aurnost voenja finansijskog, materijalnog i magacinskog knjigovodstva i nabavne slube; kontrolie zakonitost namjenskog koritenja sredstava i stara se o blagovremenoj i pravilnoj isplati i uplati obaveza i potraivanja; svakodnevno kontrolie rad blagajne; organizuje i kontrolie tanost i aurnost magacinskog poslovanja; vri kontrolu obrauna poreza i doprinosa na i iz plaa i druge vidove isplata; priprema podatke za informacije, izvjetaje i analize o poslovanju i drugim pitanjima iz oblasti finansijskog poslovanja; uestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga budeta; zavrnog rauna i finansijskih planova, prati primjenu propisa iz oblasti materijalno-finansijskih poslova, vri usmjeravanja i radi na unapreenju metoda rada i pruanja strune pomoi uposlenicima Odjeljenja, obavlja korespondenciju iz djelokruga poslova i zadataka finansijskog kontrolora, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Studijsko-analitiki i struno operativni najsloeniji Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik Uslovi za obavljanje poslova VSS Ekonomski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa Uslovi za obavljanje poslova VSS Ekonomski fakultet poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

64) POSLOVI FINANSIJSKE OPERATIVE - VII SAMOSTALNI REFERENT uestvuje u izradi predrauna finansijskih planova, periodinih obrauna, zavrnih izvjetaja, informacija i analiza; ispostavlja fakture za izvrene usluge Ministarstva; vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura; brine se o pravilnoj isplati i uplati sredstava, o odgovarajuoj dokumentaciji; usaglaava stanje obaveza i potraivanja; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen ili I stepen Ekonomskog fakulteta, Via Ekonomska kola, poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

65) GLAVNI KNJIGOVOA - VII REFERENT vri kontiranje materijalno-finansijske dokumentacije i sastavlja nalog za knjienje istog; prati i usaglaava prihode od sopstvene djelatnosti i ispostavlja odgovarajui nalog za knjienje za glavnu knjigu naplaenih prihoda; vri stalno usaglaavanje knjigovodstvenih stavki; izrauje periodine izvjetaje i zavrna knjienja za izradu godinjih obrauna i izvjetaja po posebno propisanim obrascima; kao i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 66) OPERATER NA SISTEMU FINANSIJSKOG KNJIENJA - VII REFERENT vri knjienje uplatnih i isplatnih dokumenata u aplikaciji glavne knjige; vri uvid u finansijske promjene bruto bilansa, izrauje finansijske izvjetaje, usaglaava stanje glavne knjige sa materijalnim knjigovodstvom i knjigovodstvom stalnih sredstava kao i sa knjienjem u aplikaciji dobavljaa trezora, vodi pomone knjige dnevnika knjienja, izrauje izvjetaje pojedinih reijskih trokova, kao i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Uslovi za obavljanje poslova Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi SSS - IV stepen, Ekonomska kola ili Gimnazija Djelimino sloeni poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 67) MATERIJALNI KNJIGOVOA - VII REFERENT Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen Ekonomska kola, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

vri knjienje u odgovarajuim knjigovodstvenim evidencijama; uestvuje kod obrauna godinjih otpisa amortizacije osnovnih sredstava; vri usklaivanje materijalnog sa finansijskim knjigovodstvom; uestvuje u pripremama za inventarisanje imovine i jedan je od nosilaca poslova oko usklaivanja njegovog knjigovodstvenog i stvarnog stanja, rashodovanja, rasknjiavanja i slino; odgovoran je za zakonitu i blagovremenu likvidnost svih dokumenata i za pravilno razduenje imovine; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 68) KNJIGOVOA STALNIH SREDSTAVA - VII REFERENT vri knjienje stanja i promjene stanja osnovnih sredstava kroz odgovarajue knjigovodstvene evidencije; vri obraun polugodinjih i godinjih otpisa - amortizacije osnovnih sredstava; vri pripreme za inventarisanje osnovnih sredstava i osnovni je nosilac poslova oko usklaivanja stvarnog i knjigovodstvenog stanja osnovnih sredstava; nosilac je poslova oko rashodovanja, otuivanja i rasknjiavanja osnovnih sredstava; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 69) LIKVIDATOR PLAA - VII REFERENT dnevno, periodino, mjeseno i u drugim intervalima priprema i unosi sve potrebne podatke u terminal za automatsku obradu obrauna plaa, naknada plaa i druge vrste plaanja; blagovremeno provodi administrativne i druge obustave iz plaa; priprema odgovarajue podatke o visini plaa; obavlja korespondenciju iz djelokruga poslova i zadataka; priprema razne statistike pokazatelje iz djelokruga poslova i zadataka; izrauje i priprema naloge za plaanje vezane za plae; brine se za uredno i aurno odlaganje i uvanje kompletne dokumentacije vezane za obraun i isplatu plaa; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:3 Status: namjetenik 70) OPERATER NA SISTEMU PLATNOG PROMETA - VII REFERENT Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Ekonomska kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Ekonomska kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Ekonomska kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

vri poslove platnog prometa u trezorskoj aplikaciji, usaglaava knjigovodstvene evidencije dobavljaa, vodi pomone knjige i arhivira dokumentaciju, vezano za dobavljae, izrauje razne vrste izvjetaja iz aplikacije po dobavljaima, te raznim vrstama naknada zaposlenih koje nemaju karakter plae, kao i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 71) LIKVIDATOR NOVANIH SREDSTAVA I DEPOZITA - VII REFERENT prima i vri isplatu iz sredstava blagajnikog maksimuma u pomonoj blagajni korisnika budetskih sredstava, vodi odgovarajue evidencije o primljenom i izdatom novcu; izrauje isplatno-uplatne dokumente i uz odgovarajuu evidenciju blagovremeno ih predaje knjigovodstvu na dalje postupanje; odgovoran je za stanje sredstava u blagajni; vri obraun rada komisija i trokova koja nemaju karakter plae i prosljeuje na plaenje, kao i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Raunovodstveno materijalni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik ODJELJENJE ZA TEHNIKO I HIGIJENSKO ODRAVANJE SA SERVISIMA 72) NAELNIK ODJELJENJA organizuje, usmjerava i rukovodi radom Odjeljenja; prati izvravanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Odjeljenja; odgovoran je za efikasno, pravilno i blagovremeno funkcionisanje Odjeljenja; organizuje poslove servisiranja i odravanja motornih vozila; vodi brigu o redovnom odravanju vozila i njihovoj upotrebi, izdaje naloge za opravku vozila i nabavku rezervnih dijelova, izvjetaje i informacije o stanju i problemima iz ovih oblasti, priprema analize, organizuje i rasporeuje poslove na odravanju objekata i opreme; odgovoran je za pravilno i blagovremeno higijensko odravanje i zagrijavanje svih vrsta prostorija i objekata; vodi rauna o blagovremenom trebovanju, izuzimanju i raspodjeli potronog i drugog materijala za tehniko i higijensko odravanje; vodi rauna o funkcionalnoj ispravnosti aparata za gaenje poara i drugih sigurnosnih ureaja u svim objektima; obezbjeuje nabavku sredstava za gaenje poara u objektima; stara se o blagovremenoj pripremi energenata i instalacija za zagrijavanje prostorija i u tom pravcu predlae odgovarajue mjere; stara se o radnoj disciplini i neposredno je odgovoran za blagovremeno i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga rada Odjeljenja; priprema, organizuje i prati vrenje potrebnih opravki na objektima i inventaru; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Ekonomska kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Ekonomska kola ili Gimnazija poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

ovlatenju Ministra, vri poslove i odgovoran je za zatitu na radu i obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Ekonomski fakultet, Mainski fakultet ili drugi fakultet tehnikog smjera poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik

73) KOORDINATOR U OBJEKTU CENTAR ZA OBUKU KADROVA - IGMAN GRKARICA-SAMOSTALNI REFERENT rukovodi radom namjetenika na odravanju istoe, kao i radom kuhara, konobara i pomonog kuhara u objektu; odgovoran je za pravilno i higijensko odravanje i zagrijavanje svih prostorija i za pravilan rad kuhinje; vodi rauna o blagovremenom trebovanju, izuzimanju i raspodjeli potronog i drugog materijala za tehniko i higijensko odravanje, kao i za blagovremenu nabavku neophodnih artikala za rad kuhinje; vodi rauna o funkcionalnoj ispravnosti aparata za gaenje poara i drugih sigurnosnih ureaja, organizuje i vri potrebne opravke na objektu i inventaru, u sluaju nestanka, oteenja i drugih problema u objektu blagovremeno obavjetava neposrednog rukovodioca; vodi knjigovodstveno-magacinske i druge potrebne evidencije o primljenoj robi u magacinu i odgovoran je za blagovremenost i tanost voenja ovih evidencija; na osnovu propisanih naloga izdaje robu iz magacina krajnjim korisnicima, periodino, a po potrebi i svakodnevno, pismenim putem, a izuzetno i usmeno, obavijetava nabavnu slubu i odgovornog slubenika o stanju odreenih roba u magacinu i u tom pravcu predlae nabavku novih artikala; primljenu robu u magacin propisno skladiti i vodi brigu o njenom uvanju i odravanju; zajedno sa kuharima uestvuje u sainjavanju jelovnika, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi Uslovi za obavljanje poslova pomone djelatnosti Raunovodstveno-materijalni poslovi VS VI stepen Nastavniki fakultet ili dr. fakultet drutvenog smjera, poloen struni ispit Operativno-tehniki poslovi najmanje 9 mjeseci radnog staa Manje sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 74) ADMINISTRATIVNI POSLOVI - VII REFERENT vodi administrativne poslove, uredno zaduuje i razduuje opremu koja se izdaje vozaima, vri obradu putnih naloga vozaa; vodi evidenciju o utroku goriva, maziva i auto-guma, priprema izvjetaje o tome; prati istek registracije slubenih vozila i vri sve potrebne radnje oko produenja registracije istih; vodi preenu kilometrau; vodi brigu o nalozima za gorivo; vodi evidencije putnih naloga, godinjih odmora i bolovanja, trebovanje kancelarijskog materijala, kuca izvjetaje; kontaktira sa osiguravajuim kuama i vri realizaciju naplata teta od osiguravajuih kua; vodi evidenciju vozila-matini karton vozila, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova

Administrativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik

SSS IV stepen, Gimanzija, Ekonomska, Birotehnika, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

AUTOSERVIS (u Odjeljenju za tehniko i higijensko odravanje sa servisima) 75) EF AUTO SERVISA Rukovodi Servisom, organizuje i rasporeuje poslove servisiranja i odravanja motornih vozila; stara se o tehnikoj ispravnost vozila; vodi brigu o redovnom odravanju vozila i njihovoj upotrebi; predlae raspored vozaa; predlae izdavanje naloga za opravku vozila i nabavku rezervnih dijelova; neposredno je odgovoran za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova Autoservisa; radi na izradi izvjetaja o radu Servisa i informacije o stanju i problemima poslovanja Servisa; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Uslovi za obavljanje poslova Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Poslovi rukovoenja organizacionom jedinicom SSS IV ili V stepen-VKV, Mainska kola, Poslovi koji se odnose na rukovoenje kola metalske struke ili Saobraajna kola, poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 76) MAGACIONER REZERVNIH DIJELOVA I RADNIK NA INTERNOJ BENZINSKOJ PUMPI VII REFERENT na osnovu propisanih naloga prima rezervne dijelove na skladitenje, propisno ih skladiti i vodi maksimalnu brigu o njihovom uvanju; vodi knjigovodstveno-magacinske i druge potrebne evidencije o primljenoj robi u magacinu i odgovoran je za blagovremenost i tanost voenja evidencija; na osnovu propisanih naloga izdaje rezervne dijelove za ugradnju; na osnovu propisanih naloga izdaje gorivo sa interne benzinske pumpe; periodino, po potrebi i svakodnevno, pismenim putem obavjetava neposrednog rukovodioca o stanju odreenih dijelova u magacinu i stanju goriva na pumpi i u tom pravcu predlae nabavku novih koliina; isto ini i za mazivo i auto-gume; vri sravnjavanje izvjetaja za utroak goriva organizacionih jedinica sa izdatim nalozima za gorivo na benzinskim pumpama; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Raunovodstveno-materijalni Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Mainska tehnika kola, Saobraajna tehnika kola, Ekonomska kola poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

77) DISPEER VII REFERENT vri primopredaju motornih vozila na eksploataciju; vri pregled opreme i stara se o tehnikoj ispravnosti vozila; vodi evidenciju o koritenju vozila, evidenciju o utroku goriva sa interne benzinske pumpe; vodi knjigu primopredaje i primjedbi, odgovoran je za urednost kruga Servisa; vodi brigu o bezbjednosti povjerene mu imovine; uva vozila i drugu imovinu u krugu voznog parka; vodi knjigu evidencije o izdatim nalozima za gorivo; odgovoran je za urednost hangara, vodi knjigu prijave kvarova, odgovoran je za ulazak slubenih i privatnih vozila u krug auto-servisa, vodi knjigu ulazaka i izlazaka vozila iz kruga auto-servisa, a koja nisu vlasnitvo Ministarstva; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Raunovodstveno-materijalni poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 4 Status: namjetenik 78) AUTOMEHANIAR VII REFERENT vri opravku motornih vozila, predlae nabavku auto dijelova, vri ugradnju auto dijelova u vozila; potpisuje naloge o izvrenoj opravci; vri probu vozila i prijem vozila poslije opravke u drugim servisima; odgovoran je za urednost radionice, vozilo koje radi i svu pripadajuu opremu u njemu, vri ugradnju auto dijelova po nalogu efa auto-servisa; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 5 Status: namjetenik 79) AUTOELEKTRIAR VII REFERENT vri opravku i odravanje elektroinstalacija; vri opravku agregata, te ugradnju, prepravku i odravanje dodatne policijske opreme na vozilima; odgovoran je za urednost radionice, po nalogu efa auto-servisa vri ugradnju, prepravku i odravanje dodatne policijske opreme, odgovoran je za vozilo koje radi i svu pripadajuu opremu u vozilu; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen autoelektriar, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna, kola uenika u privredi najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS III, IV ili V stepen -VKV, Mainska kola, Saobraajna, kola za radnika zanimanja najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Saobraajna kola, eljeznika kola, Gimnazija, Mainska kola, poloen vozaki ispit B kategorije poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

80) AUTOLIMAR VII REFERENT vri autolimarske radove na vozilima; predlae nabavku auto dijelova, vri ugradnju autolimarskih dijelova; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 81) AUTOLAKIRER VII REFERENT vri autolakirerske radove na vozilima, predlae nabavku materijala potrebnog za autolakirerske poslove; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 82) VULKANIZER VII REFERENT obavlja zamjenu guma na vozilima, montiranje i druge vulkanizerske usluge; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Uslovi za obavljanje poslova Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 83) VOZA - VII REFERENT obavlja poslove vozaa motornih vozila i vodi rauna o njihovoj ispravnosti i istoi; obavlja poslove vozaa kamiona, minibusa i autobusa na domaem i vanlinijskom meunarodnom cestovnom prijevozu u skladu sa odgovarajuom kategorijom koju posjeduje; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 6 Uslovi za obavljanje poslova SSS III, IV stepen (KV voza) ili V stepen (VKV voza), Saobraajna kola, Mainska kola ili druga kola tehnikog smjera, Poloen vozaki ispit najmanje B kategorije najmanje 10 mjeseci radnog staa SSS III ili IV stepen - vulkanizer - gumar, Saobraajna kola, kola za radnika zanimanja, kola uenika u privredi najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen - auto-lakirer, Mainska, Saobraajna, kola za radnika zanimanja, kola uenika u privredi najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS - V stepen-VKV, Saobraajna kola, Mainska kola, najmanje 10 mjeseci radnog staa

Status: namjetenik 84) PRANJE I PODMAZIVANJE VOZILA- POMONI RADNIK obavlja poslove pranja (vanjsko i unutranje pranje) vozila; vodi rauna o njihovoj istoi; vri potrebna redovna podmazivanja vozila; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Pomoni poslovi Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik - SERVIS ZA TEHNIKO I HIGIJENSKO ODRAVANJE (u Odjeljenju za tehniko i higijensko odravanje sa servisima) 85) EF SERVISA Rukovodi Servisom, organizuje i rasporeuje poslove na odravanju objekata i opreme; odgovoran je za pravilno i blagovremeno higijensko odravanje i zagrijavanje svih vrsta prostorija i objekata; vodi rauna o blagovremenom trebovanju, izuzimanju i raspodjeli potronog i drugog materijala za tehniko i higijensko odravanje; vodi rauna o funkcionalnoj ispravnosti aparata za gaenje poara i drugih sigurnosnih ureaja u svim objektima; vri nabavku sredstava za gaenje poara u objektima; stara se o blagovremenoj pripremi energenata i instalacija za zagrijavanje prostorija i u tom pravcu predlae odgovarajue mjere; stara se o radnoj disciplini i neposredno je odgovoran za blagovremeno i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga rada Servisa; priprema informacije o radu Servisa i informacije o stanju i problemima u poslovanju Servisa; odgovoran je za potronju svih energenata u objektima MUP-a Kantona Sarajevo, stara se o sprovoenju normativa elektro, vodo i bravarskih dijelova, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Uslovi za obavljanje poslova NSS Osnovna kola do 6 mjeseci radnog staa

Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti

Uslovi za obavljanje poslova SSS IV ili V stepen-VKV, Mainska kola, Elektrotehnika kola, Ekonomska kola, Graevinska tehnika kola Poslovi rukovoenja organizacionom jedinicom poloen struni ispit Poslovi koji se odnose na rukovoenje najmanje 2 godine radnog staa Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 86) POSLOVI PPZ-a (PROTIVPOARNE ZATITE)-VII REFERENT kontaktira inspektore zatite od poara i poduzima aktivnosti na sprovoenju periodinog servisiranja opreme za gaenje poara; vri nadzor nad sporovoenjem mjera zatite od poara prema vaeim zakonskim propisima i obavjetava neposrednog rukovodioca o navedenom; preduzima mjere i aktivnosti na podizanju to veeg stepena zatite od poara uposlenika, objekata i prostora; prati i usaglaava zakonsku regulativu zatite od poara u Ministarstvu sa Zakonom o zatiti od poara i vri druge poslove i radne zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i Uslovi za obavljanje poslova

poslovi pomone djelatnosti Struno-operativni poslovi Operativno-tehniki-jednostavni Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik

SSS - IV stepen, Mainska kola, Elektrotehnika, Saobraajna, Graevinska poloen ispit za vatrogasce, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

87) BRAVAR - REFERENT vri popravljanje i odravanje svih brava, ugrauje nove brave i vri sve ostale bravarske poslove u objektima Ministarstva; planira i trebuje potreban materijal i rezervne dijelove i o tome vodi potrebne evidencije; stara se o uvanju, odravanju i upotrebi cjelokupne imovine i inventara; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Jednostavni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, KV bravar, Mainska, Elektrotehnika, kola za radnika zanimanja, kola uenika u privredi najmanje 6 mjeseci radnog staa

88) VODOINSTALATER - REFERENT obavlja poslove odravanja i opravke vodoinstalaterskih ureaja i instalacija i kanalizacione mree u objektima Ministarstva; planira i trebuje potreban materijal i rezervne dijelove za odravanje vodovodne i kanalizacione mree i o tome vodi potrebne evidencije; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Jednostavni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, KV vodoinstalater Mainska, Elektrotehnika, kola za radnika zanimanja, kola uenika u privredi najmanje 6 mjeseci radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 89) ELEKTRIAR VII REFRENT rukuje instaliranom elektro-opremom u prostorijama i objektima Ministarstva i odgovoran je za njihovu ispravnost i funkcionisanje; brine se i odgovaran je za pravilno rukovanje i odravanje elektro-ureaja; radi na opravci svih elektro-ureaja, a u sluaju nestanka elektrine energije, oteenja opreme i drugih problema u objektima blagovremeno obavjetava neposrednog rukovodioca, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za normalno snabdijevanje elektrinom energijom, ukljuujui i alternativu (agregat): vri redovan pregled i kontrolie rad agregata; odrava strojeve koji rade na elektro pogon; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Sloeni Broj izvrilaca: 1 Uslovi za obavljanje poslova SSS - V stepen -VKV elektriar, Elektrotehnika, Mainska tehnika kola ili druga kola tehnikih zanimanja najmanje 10 mjeseci radnog staa

Status: namjetenik 90) ELEKTRIAR - REFERENT rukuje instaliranom elektro-opremom u prostorijama i objektima Ministarstva i odgovoran je za njihovu ispravnost i funkcionisanje; brine se i odgovaran je za pravilno rukovanje i odravanje elektro-ureaja; radi na opravci svih elektro-ureaja, a u sluaju nestanka elektrine energije, oteenja opreme i drugih problema u objektima blagovremeno obavjetava neposrednog rukovodioca, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za normalno snabdijevanje elektrinom energijom, ukljuujui i alternativu (agregat): vri redovan pregled i kontrolie rad agregata; odrava strojeve koji rade na elektro pogon; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Jednostavni Broj izvrilaca: 1 Status: namjetenik 91) DOMAR - REFERENT stara se o uvanju, odravanju, opravci i upotrebi cjelokupne imovine i inventara u objektu; u sluaju nastanka oteenja i drugih problema u objektu blagovremeno obavjetava neposrednog rukovodioca; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Jednostavni Uslovi za obavljanje poslova SSS IV ili III stepen, KV, Mainska tehnika kola, kola za srednje struno obrazovanje i radno osposobljavanje-moler/farbar, Graevinska, Elektrotehnika, kola za radnika zanimanja, kola uenika u privredi, najmanje 6 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen KV, Elektrotehnika struna kola, kola metalskih zanimanja ili Mainska kola najmanje 6 mjeseci radnog staa

Broj izvrilaca: 3 Status: namjetenik 92) RUKOVALAC CENTRALNOG GRIJANJA - REFERENT odrava kotlove, ureaje i druge instrumente i instalacije i stara se o zagrijavanju prostorija; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Jednostavni Broj izvrilaca:3 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS IV ili III stepen, KV, Mainska tehnika kola, Graevinska, Elektrotehnika, kola za radnika zanimanja, kola uenika u privredi, poloen ispit za rukovaoca centralnog grijanja najmanje 6 mjeseci radnog staa

93) ODRAVANJE I OPSLUIVANJE ENERGETSKIH I PTT SISTEMA U OBJEKTU JEDINICE ZA PODRKU - REFERENT odrava instalacije grijanja, klimatizacije, sistema ventilacije, sistema PPZ-a, sistema razglasa kao i drugih sistema kao to su PTT, struja, voda i kanalizacija; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Jednostavni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, KV elektriar ili KV elektromehaniar, Mainska tehnika kola, Graevinska, Elektrotehnika, kola za radnika zanimanja, kola uenika u privredi, poloen ispit za rukovaoca centralnog grijanja najmanje 6 mjeseci radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik

94) POSLOVI KAFE KUHARICE I KONOBARA U OBJEKTU U SJEDITU REFERENT priprema i posluuje tople i hladne napitke u kuhinji u objektu u sjeditu, vri trebovanje kafe, aja i drugih artikala, posua i pribora za posluivanja i o utroenim koliinama vodi potrebne evidencije, vri posluivanje u objektu u sjeditu, stara se o istoi, brine se o serviranju i sl., prikuplja zapaanja korisnika usluga o kvaliteti i kvantiteti usluga, vri druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi jednostavni Broj izvrilaca: 2 Status: Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Ugostiteljsko-turistika kola ili Srednja strukovna kola najmanje 6 mjeseci radnog staa

95) ODRAVANJE ISTOE POMONI RADNIK odrava istou u objektima Ministarstva, pere, pegla i vri zamjenu zavjesa, navlaka za fotelje, radnih odijela, mantila, runika; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Pomoni poslovi Broj izvrilaca: 16 Status: namjetenik 96) KUHAR VII REFERENT Uslovi za obavljanje poslova NSS Osnovna kola do 6 mjeseci radnog staa

priprema prehrambene artikle, radi poslove kuhanja i spremanja hrane, vri podjelu gotovih jela, isti i ureuje radne plohe, pere kazane i posue, provodi higijenske mjere i mjere higijenskotehnike zatite; uestvuje u sainjavanju jelovnika, vri trebovanje prehrambenih artikala na osnovu tablica - normativa i jelovnika, kontrolie kvalitet gotovih jela, vri dnevnu kontrolu inventara za posluivanje i vodi evidenciju polomljenog ili nestalog inventara; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Djelimino-sloeni i jednostavni Broj izvrilaca:2 Status: namjetenik 97) KUHINJSKI RADNIK U OBJEKTU CENTAR ZA OBUKU KADROVA- IGMAN GRKARICA-POMONI RADNIK radi na pripremi artikala za spremanje jela, vri pranje posua i pribora, isti maine, prostorije i pult kuhinje, pakuje suhu hranu, pomae kuharima u spremanju gotovih jela, vri prenos otpadnih materija do deponije, provodi urgentne mjere i mjere higijensko-tehnike zatite; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Pomoni poslovi Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 98) KONOBAR U OBJEKTU CENTAR ZA OBUKU KADROVA IGMAN GRKARICA - VII REFRENT vri posluivanje jelima i napicima u restoranu, odnosno klubu; stara se o istoi i estetskom izgledu restorana, odnosno kluba, brine se o serviranju i sl., vodi svakodnevnu evidenciju pribora za jelo, prikuplja zapaanja korisnika usluga o kvalitetu, kvantitetu i asortimanu jela, o emu informie kuhara i koordinatora objekta; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi i pomoni poslovi Djelimino sloeni i jednostavni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik SEKTOR ZA INFORMATIKU PODRKU 99) NAELNIK SEKTORA organizuje, koordinira i stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova iz djelokruga rada Sektora; uestvuje u izradi i realizaciji programa razvoja opremanja i modernizacije informacionog sistema; daje prioritete gradnje sistema, te organizacione postavke, ocjenu izvodljivosti sistema, kao i analizu ekonomskih i tehnikih efekata uvoenja sistema; izvjetava ministra i direktora o stanju veza, te realizaciji poslova iz djelokruga rada Sektora, organizuje i uestvuje u mjerenjima, ispitivanjima, kao i tehnikom prijemu svih vrsta ureaja veze; prati Uslovi za obavljanje poslova SSS V stepen ugostiteljsko-turistiki smjer najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova NSS Osnovna kola do 6 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS IV ili V stepen, Ugostiteljsko - turistika kola ili Ekonomska kola-ugostiteljski smjer najmanje 10 mjeseci radnog staa

strunu osposobljenost kadrova koji rade u Sektoru i pomae im u izvravanju njihovih poslova; uestvuje u poslovima obuke i obrazovanja slubenika; priprema informacije, analize i izvjetaje, planove rada i druge materijale iz djelokruga rada Sektora; pomae direktoru u rukovoenju organizacijom i koordinacijom rada; potpisuje akte iz djelokruga Sektora po ovlatenju Ministra, parafira akte koji se pripremaju u Sektoru, a koje potpisuje Ministar, Komesar i Direktor za poslove iz njegove nadlenosti, daje prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv slubenika Sektora za teu povredu slubene dunosti i obavlja i druge poslove koje odredi direktor. Poslovi osnovnih djelatnosti -najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet, Fakultet tehnikih nauka-smjer informatika, p poloen struni ispit 5 godina radnog staa, od ega najmanje 3 godine radnog staa na poslovima rukovodioca unutranje organizacione jedninice

Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca:1

Status: dravni slubenik 100) OPERATIVNO-TEHNIKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI VII REFERENT Registruje, razvodi, rasporeuje, arhivira, pakuje i otprema potu; obavlja tehnike poslove za potrebe naelnika, obrauje materijale na raunaru po prijepisu ili diktatu (rukopise, koncepte, tabele, tekstove i sl.) za potrebe naelnika; obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, trebuje kancelarijski i drugi potroni materijal, vodi evidencije utroka potronog materijala i opreme, stara se o umnoavanju materijala; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Operativno-tehniki poslovi Administrativno-tehniki poslovi Pomoni poslovi Djelimino sloeni Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Gimnazija, Ekonomska, Birotehnika, Upravna, Pravna ili druga kola drutvenog smjera, Elektrotehnika, Mainska, Saobraajna,kola unutranjih poslova ili druga kola tehnikog smjera, poznavanje rada na raunaru poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik ODJELJENJE ZA INFORMATIKU

101) NAELNIK ODJELJENJA organizuje vrenje poslova i zadataka i stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova iz djelokruga rada Odjeljenja; uestvuje u izradi i realizaciji programa razvoja i modernizacije jedinstvenog informacionog sistema; brine se o realizaciji programa rada iz djelokruga Odjeljenja; izrauje instrukcije i upustva iz oblasti rada za koje je zaduen; uestvuje u definisanju projektnih

zadataka; sudjeluje u izradi informacija, analiza, izvjetaja i drugih dokumenata iz djelokruga Odjeljenja; odgovoran je za ostvarivanje saradnje iz djelokruga rada Odjeljenja sa drugim nadlenim kantonalnim institucijama i sa Upravom za informatiku MUP-a FBiH i s tim u vezi, uz potrebne konsultacije, preduzima odgovarajue mjere u cilju efikasnog funkcionisanja informacionog sistema; ostvaruje neposrednu saradnju sa dobavljaima u cilju opremanja savremenom i modernom raunarskom opremom; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jednice Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet, Fakultet tehnikih nauka-smjer informatika, Ekonomski fakultet, Prirodno matematiki fakultet odsjek matematika poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik

102) PROJEKTANT STRUNI SAVJETNIK uestvuje u definisanju projektnih zadataka i u izradi projekata raunarske obrade podataka; definie plan izrade, postavku i organizaciju projekta na raunaru; uestvuje u izradi programske podrke i razradi programskih paketa; uestvuje u radu projektnih timova za izradu aplikativnog softvera; radi organizacionu emu, obrauje i razrauje organizaciju podataka u bazi podataka ili datotekama kao i nain koritenja podataka; izrauje sistem za ifriranje; razrauje metode zatite podataka; radi generalnu strukturu i izrauje pojedine module programa i definie odgovarajua upustva za izvoenje i koritenje obrada na raunaru; formira, prati i realizuje planove za testiranje projekata i probne obrade u saradnji sa korisnicima, sistem ininjerima uz stvaranje dokumentacije; vri instruktivne poslove kod uvoenja novih projekata; vri dogradnju postojeih projekata zavisno od zahtjeva korisnika i primjene novog softvera; stvara i odrava potrebnu dokumentaciju projekata i stara se o njenom arhiviranju; organizuje preuzimanje projekta i projektne dokumentacije; uestvuje u radu radnih grupa za razvoj jedinstvenog informacionog sistema za unutranje poslove; uestvuje u izradi i realizaciji programa strunog osposobljavanja slubenika iz oblasti informatike; prati nauna dostignua i informacije u oblasti informatike i primjenjuje ih u radu; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioninajsloeniji Broj izvrilaca:1 Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet, Fakultet tehnikih nauka-smjer informatika, Prirodno matematiki fakultet odsjek matematika poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Status: dravni slubenik 103) SISTEM ININJER ADMINISTRATOR BAZE STRUNI SAVJETNIK radi na instalaciji, izmjeni i dopunama sistemskog softvera; uestvuje u standardizaciji sistemskog softvera u Ministarstvu; usmjerava rad na razradi projekata aplikacionog softvera i njihovoj postavci na raunar; zajedno sa ininjerom za odravanje analizira i otklanja zastoje u radu sistema; radi na uvoenju i primjeni mjera za zatitu podataka u informacionim sistemima; prati, prouava,

predlae i primjenjuje propise iz oblasti zatite podataka u informacionom sistemu; uestvuje u postavljanju globalnog opisa baze podataka za svaku aplikaciju i korisnika sistema; dodjeljuje ifre i lozinke za pristup bazi podataka, prema vrsti podataka i pravu pristupa; definie nain pravljenja sigurnosnih kopija baze podataka i restauriranja konzistentnosti stanja podataka; vri analizu rada i predlae mjere za njegovo racionalnije koritenje sistema; prati i prouava primjenu odreenih programskih rjeenja i daje preporuke u cilju njihovog efikasnijeg koritenja; uestvuje u izradi i realizaciji programa strunog osposobljavanja slubenika u oblasti informatike; razrauje planove za obuku korisnika; radi na tehnikoj realizaciji i uestvuje u izvoenju obuke korisnika; prati nauna dostignua i inovacije iz oblasti informatike u cilju razvoja informacionog sistema; vri nadzor i konfiguraciju mrenog segmenta, informacionog sistema; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioni najsloeniji Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet, Fakultet tehnikih nauka-smjer informatika, Ekonomski fakultet, Prirodno matematiki fakultet odsjek matematika poloen struni ispit najmanje 3 godine radnog staa

Broj izvrilaca: 2 Status: dravni slubenik

104) ININJER ZA ODRAVANJE HARDVER ININJER VII STRUNI SARADNIK analizira rad instalirane raunarske opreme u saradnji sa sistem ininjerima; redovno vri preventivno odravanje i testiranje instalirane raunarske opreme u cilju kontrole,otkrivanja i otklanjanja eventualnih greaka; obavlja redovno odravanje centralnog sistema, mini i mikro raunara, te ostale instalirane informatike i pratee opreme; prati i prouava dostignua na podruju raunarske tehnike i iznalazi mogunost za njenu konkretnu primjenu; uestvuje u izradi i realizaciji programa tehnike modernizacije sistema, raunarske mree i druge raunarske opreme; prua pomo tehniarima za odravanje sistema i operaterima na sistemu, daje struna uputstva i objanjenja u vezi sa izvravanjem postavljenih zadataka; vodi dokumentaciju o radu, testiranju i odravanju raunara i pratee opreme; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti Informaciono-dokumentacioni sloeniji Broj izvrilaca: 1 Status: dravni slubenik 105) ADMINISTRATOR SISTEMA - VII SAMOSTALNI REFERENT obavlja poslove pregleda i analize izvjetaja o radu sistema; uoava nepravilnosti u radu sistema i o tome obavijetava nadlene uposlenike; uoava nepravilnosti u radu operatera i preduzima odgovarajue mjere da se otklone posljedice takvog rada; vodi evidencije o redovnim i vanrednim zahtjevima za rad na sistemu i putenim obradama; organizuje i planira rad na poslovima operatera na sistemu u skladu sa potrebama operativnih i drugih slubi, kao i angaovanje potrebnih raunarskih resursa; planira i organizuje rad na sprovoenju mjera zatite informacionog sistema u skladu sa propisima i uputstvima; obavlja kontakte sa korisnicima i daje im obavjetenja o Uslovi za obavljanje poslova VSS Fakultet tehnikih nauka poloen struni ispit najmanje 2 godine radnog staa

mogunostima obavljanja odreenih poslova na sistemu; uestvuje u sprovoenju plana strunog osposobljavanja uposlenika; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Sloeni Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen, Via kola informatikog smjera, I stepen Prirodno-matematikog fakulteta Odsjek matematika poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik

106) ININJER APLIKATIVNOG SOFTVERA - VII SAMOSTALNI REFERENT prati rad sistema i koritenje podataka; sarauje sa administratorom baze podataka na poslovima dodjeljivanja i praenja korisnikih prava pristupa; uestvuje u instalaciji i putanju u rad aplikacija; uestvuje u izradi korisnike dokumentacije za aplikacije; vri jednostavnije poslove na odravanju aplikacija; u saradnji sa projektantima vri neophodne intervencije na unapreenju aplikacija; prati nauna dostignua u oblasti razvoja i koritenja aplikativnog softvera; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Sloeni Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen, Via kola informatikog smjera, I stepen Prirodno-matematikog fakulteta Odsjek matematika, poloen struni ispit Najmanje 1 godina radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 107) SPECIJALISTA ZA RAUNARSKU TEHNIKU VII REFERENT vri koordinaciju i usmjeravanje rada tehniara, radi izradu analiza rada instalirane raunarske i pratee opreme, radi na poslovima instaliranja i odravanja raunarske tehnike, instalaciji i odravanju sistemskog i aplikativnog softvera, vri instaliranje i odravanje kablovskih instalacija i mrenih ureaja, vodi kontrolu nad evidencijama o kvarovima i utroku materijala, vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 108) INFORMATIAR OPERATER - VII REFERENT Uslovi za obavljanje poslova SSS V stepen -VKV, Elektrotehnika kola, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

rukuje i opsluuje raunare tokom obrade u skladu sa datim upustvima za rad; upozorava na nenormalno funkcionisanje programa i sistema; stara se o ispravnoj realizaciji zahtjeva za izlaz podataka; sprovodi mjere zatite u toku rada raunara; kompletira dokumentaciju o toku obrade na raunaru; vodi evidenciju magnetnih medija i brine o njihovoj zatiti i pohranjivanju; vodi evidenciju o obraenom materijalu i kontaktima sa odgovarajuim organizacionim jedinicama u vezi zahtjeva i upita na raunaru; prepisuje tekstove sa papira na magnetni medij; preuzima neformatirane tekstove sa magnetnih medija; uobliava tekstove po zahtjevu korisnika koristei raspoloiva softverska sredstva; crta obrasce i druge grafike dokumente; preuzima slike ili crtee i ugrauje u tekst; tampa uzorke i konanu verziju dokumenata spremnih za tampanje; vodi evidenciju primljenih i realizovanih zadataka; vri i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 4 Status: namjetenik 109) TEHNIAR ZA RAUNARSKU OPREMU I INFORMACIONE SISTEME - VII REFERENT analizira rad instalirane raunarske i pratee opreme; redovno vri preventivno odravanje i testiranje instalirane opreme u cilju kontrole i otkrivanja eventualnih greaka; radi na pronalaenju uzroka kvara na instaliranoj opremi i njihovom otklanjanju; radi na poslovima instaliranja i odravanja ureaja raunarske tehnike, instalaciji i odravanju sistemskog i aplikativnog softvera; vri instaliranje i odravanje kablovskih instalacija i mrenih ureaja; vodi evidencije o kvarovima i utroku materijala; vri i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni poslovi Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 5 Status: namjetenik ODJELJENJE ZA TEHNIKU 110) NAELNIK ODJELJENJA rukovodi radom Odjeljenja; organizuje rad i stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova; stara se o organizaciji i izvravanju nadzorne funkcije u oblasti telefonskih veza; prati strunu osposobljenost ininjera i tehniara i neposredno pomae u vezi izvrenja postavljenih zadataka; vodi evidenciju o svim materijalno-tehnikim sredstvima za potrebe funkcionisanja sistema veza u okviru Ministarstva; duan je obezbijediti nesmetan rad sistema telefonskih veza Uslovi za obavljanje poslova SSS III ili IV stepen, Elektrotehnika, Mainska, Gimnazija, Ekonomska, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova SSS IV stepen, Elektrotehnika, Gimnazija, Ekonomska, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa

kao i prenosne puteve za potrebe informatike ili obezbijediti alternativnu telefonsku vezu ili prijenosni put do otklanjanja eventualnih kvarova; potpisuje akte iz djelokruga Odjeljenja po ovlatenju Ministra, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji ef unutranje organizacione jedinice Uslovi za obavljanje poslova VSS Elektrotehniki fakultet Odsjek za telekomunikacije, Saobraajni fakultet poloen struni ispit najmanje 4 godine radnog staa

Broj izvrilaca:1 Status: dravni slubenik

111) ININJER PRVOG STEPENA ZA TT VEZE - VII SAMOSTALNI REFERENT prati savremena dostignua u elektronici i telekomunikacijama na planu telefonskih veza i daje tehnika rjeenja u smislu prilagoavanja ureaja za rad u telefonskoj mrei MUP-a Kantona Sarajevo; uestvuje u izradi programa razvoja i modernizacije telefonskog sistema; prati i analizira rad sistema telefonskih veza; prua strunu pomo slubenicima u izvrenju zadataka; radi na otklanjanju najsloenijih kvarova na telefonskim ureajima i sistemima; vri instruktivne nadzorne poslove nad radom organizacionih jedinica u oblasti telefonskih veza; izrauje skice i eme za montau telefonskih ureaja; vri obuku uposlenika Ministarstva i prua strunu pomo u vezi sa koritenjem telefonskih ureaja; vozi servisna kola; obavlja druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni Operativno-tehniki poslovi Sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik 112) MAJSTOR ZA TT VEZE VII REFERENT radi na poslovima odravanja i montae telefonskih i terminalnih ureaja i instalacija u telefonskoj mrei Ministarstva. Radi na razdjelniku i instalaciji i pomae pri odravanju ATC u sjeditu i na podruju MUP-a Kantona; prua strunu pomo tehniarima u izvravanju poslova; vodi knjige smetnji i kvarova na telefonskim i terminalnim ureajima i instalacijama Ministarstva; vozi servisna kola; obavlja druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca: 2 Uslovi za obavljanje poslova SSS -V stepen - VKV, Elektrotehnika kola, Mainska, Saobraajna, poloen struni ispit najmanje 10 mjeseci radnog staa Uslovi za obavljanje poslova VS VI stepen, I stepen Saobraajnog fakulteta, I stepen Elektrotehnikog fakulteta - Odsjek za telekomunikacije, Via PTT kola, Via elektrotehnika kola poloen struni ispit najmanje 1 godina radnog staa

Status: namjetenik 113) TEHNIAR ZA TT VEZE - VII REFERENT radi na poslovima odravanja i montae telefonskih i terminalnih ureaja i instalacija u telefonskoj mrei Ministarstva; radi na razdjelniku glavne ATC i programiranju i montai telefonskih i terminalnih ureaja i instalacija telefonske mree MUP-a Kantona Sarajevo; vodi evidenciju o utroku rezervnih dijelova; vodi knjigu smetnji i kvarova na telefonskim i terminalnim ureajima i instalacijama Ministarstva; vozi servisna kola; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomone djelatnosti Informaciono-dokumentacioni Operativno-tehniki poslovi Djelimino sloeni Broj izvrilaca:1 Status: namjetenik Uslovi za obavljanje poslova SSS - IV stepen, Elektrotehnika kola Poloen struni ispit Najmanje 10 mjeseci radnog staa

DIO ETVRTI - RUKOVOENJE MINISTARSTVOM I ORGANIZACIONIM JEDINICAMA U SASTAVU MINISTARSTVA, OVLATENJA U RUKOVOENJU I ODGOVORNOST ZA RAD lan 27. (Rukovoenje Ministarstvom) (1) Radom Ministarstva rukovodi ministar. (2) Ministar ima prava i obaveze utvrene Ustavom, Zakonom i drugim propisima. (3) Ministar donosi provedbene propise, ope akte i pojedinane akte koji se donose u cilju izvravanja zakona i propisa donesenih na osnovu njih. (4) Za potpisivanje odreenih pojedinanih akata ministar moe, radi efikasnijeg djelovanja organizacionih jedinica Ministarstva na obezbjeenju zakonitosti i pravilnosti rada, ovlastiti pojedine rukovodee slubenike Ministarstva, naelnike sektora i odjeljenja, o emu donosi posebno rjeenje. lan 28. (Sekretar Ministarstva) (1) Stara se o zakonitom, blagovremenom i efikasnom izvravanju utvrenih poslova i zadataka iz nadlenosti Ministarstva, kao i obavezama Ministarstva prema drugim organima, organizacijama, institucijama i pravnim licima; koordinira i usmjerava rad osnovnih i unutranjih organizacionih jedinica, vri strune poslove kojima se osiguravaju odgovarajui uslovi za rad organizacionih jedinica Ministarstva u cilju realiziranja poslova koji su utvreni Programom rada Ministarstva i osigurava izvrenje poslova po nalogu ministra, informie ministra o stanju i problemima u vrenju planiranih poslova, predlae preduzimanje potrebnih mjera za rjeavanje istih, priprema nacrte i prijedloge zakona iz nadlenosti Ministarstva i dostavlja ih Vladi i Skuptini Kantona Sarajevo; priprema prijedlog akta o unutranjoj organizaciji Ministarstva i uestvuje u izradi i pripremi prijedloga opih akata internog karaktera koje pripremaju organizacione jedinice; prati i prouava odreene informacije,

analize, izvjetaje i druge materijale u vezi sa stanjem i pojavama u oblasti unutranjih poslova i o tome informie ministra; uestvuje u izradi Programa rada i Izvjetaja o radu Ministarstva kao i obaveza koje proistiu iz programa rada drugih kantonalnih organa; uestvuje u pripremanju materijala koje Ministarstvo prezentira Vladi i drugim organima, organizacijama i institucijama; odgovoran je za koritenje materijalnih sredstava prema utvrenoj namjeni za obavljanje utvrenih poslova i zadataka iz svog djelokruga rada i u skladu sa vaeim propisima koja se odnose na ta pitanja, a namjenu istih moe mijenjati uz saglasnost ministra; vri i druge poslove koje odredi ministar. (2) Navedene poslove Sekretar Ministarstva ostvaruje u saradnji sa policijskim komesarom, direktorom Uprave administracije i podrke i efom Kabineta ministra koji su duni pridravati se dogovorenih zadataka. (3) Zamjenjuje ministra u sluaju njegovog odsustva ili nemogunosti obavljanja dunosti. Poslovi osnovnih djelatnosti-najsloeniji Rukovodei dravni slubenik Ovlateno slubeno lice iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima Broj izvrilaca: 1 Uslovi za obavljanje poslova VSS Pravni fakultet poloen struni ispit 7 godina radnog staa, od ega najmanje 4 godine na poslovima rukovodioca unutranje organizacione jedinice (iz grupe pravnih poslova)

Status: dravni slubenik lan 29. (Savjetnici) Pri Kabinetu Ministra utvruju se dva mjesta savjetnika koji nemaju status dravnih slubenika i na ija prava i obaveze se primjenjuju odredbe lana 20. Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine. lan 30. (Rukovoenje osnovnim organizacionim jedinicama) (1) ef Kabineta rukovodi Kabinetom. (2) Policijski komesar rukovodi Upravom policije i Uredom policijskog komesara te rukovodi i nadgleda sve policijske aktivnosti Uprave policije. (3) Nadlenosti policijskog komesara, nain izbora i uslovi za obavljanje poslova policijskog komesara utvreni su Zakonom o unutranjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakonom o policijskim slubenicima Kantona Sarajevo. (4) Direktor Uprave administracije i podrke rukovodi radom Uprave, organizuje i koordinira rad, odgovara za blagovremeno i zakonito vrenje poslova iz djelokruga Uprave, rasporeuje

poslove na organizacione jedinice u sastavu Uprave, prua strunu pomo u radu, odgovoran je za upotrebu materijalnih i ljudskih potencijala potrebnih za rad Uprave u skladu sa vaeim propisima koja se odnose na ta pitanja, sredstva koristi iskljuivo za namjene za koja su planirana i dodjeljena i namjenu istih moe mijenjati samo iz saglasnost Ministra, informie ministra o stanju i problemima u vrenju poslova iz djelokruga rada Uprave, predlae preduzimanje potrebnih mjera, u saradnji sa policijskim komesarom i efom kabineta utvruje osnove za izradu Programa rada Ministarstva i predlae ih ministru, odluuje o pitanjima za koja je ovlaten posebnim rjeenjem ministra i vri najsloenije poslove iz djelokruga Uprave. (5) Direktor Uprave administracije i podrke odgovoran je za blagovremeno postupanje po zahtjevima policijskog komesara vezanim za kadrovska pitanja uposlenih u Upravi policije, kao i zahtjeva za nabavku materijalnih sredstava i opreme. Pomenute zahtjeve policijski komesar neposredno proslijeuje direktoru Uprave administracije i podrke. lan 31. (Rukovoenje unutranjim organizacionim jedinicama) (1) a) b) c) d) e) Radom unutranjih organizacionih jedinica rukovode: Sektorom - naelnik Odjeljenjem - naelnik Odsjekom - ef Pisarnicom - ef Servisom ef.

(2) U Upravi administracije i podrke naelnik Sektora neposredno pomae direktoru Uprave u rukovoenju i organizovanju rada sektora i to: organizira vrenje poslova iz djelokruga rada sektora, rasporeuje poslove na odjeljenja u sastavu sektora i koordinira i usmjerava rad izmeu vie odjeljenja u sastavu Sektora kada obavljaju poslove iz zajednike nadlenosti, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vrenje poslova iz nadlenosti sektora, redovno pismeno ili usmeno informie Direktora Uprave administracije i podrke o stanju vrenja poslova iz svoje nadlenosti, problemima koji postoje u vrenju tih poslova i predlae mjere za njihovo rjeavanje, odgovoran je za upotrebu materijalnih i ljudskih potencijala potrebnih za rad Sektora u skladu sa vaeim propisima koja se odnose na ta pitanja, sredstva koristi iskljuivo za namjene za koja su planirana i dodjeljena i namjenu istih moe mijenjati samo uz saglasnost Ministra, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Direktora, postupa po nalozima Direktora i vri najsloenije poslove iz nadlenosti Sektora kojim rukovodi. (3) Naelnik Odjeljenja i ef u poslovima rukovoenjem organizira vrenje svih poslova iz nadlenosti odjeljenja, rasporeuje poslove na slubenike i namjetenike i daje blie upute o nainu vrenja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vrenje poslova iz nadlenosti odjeljenja, redovno pismeno ili usmeno informie naelnika sektora o stanju vrenja poslova iz svoje nadlenosti, problemima koji postoje u vrenju tih poslova i predlae mjere za njihovo rjeavanje, inicira i predlae naelniku sektora raspored kadrovskih i materijalnih potencijala potrebnih za rad odjeljenja, postupa po nalozima naelnika sektora i vri najsloenije poslove iz djelokruga rada odjeljenja kojim rukovodi. (4) Odredbe st. (1), (2) i (3) ovog lana ne primjenjuju se na rukovodioce unutranjih organizacionih jedinica u sastavu Uprave policije ije je slubeno zvanje utvreno inom i svoje ovlasti u rukovoenju, kao i odgovornosti, ostvaruju kroz lanac komandovanja i rukovoenja.

(5) Odredbe st. (1), (2) i (3) ovog lana primjenjuju se na rukovodioce unutranjih organizacionih jedinica u Upravi policije ukoliko slubeni poloaj rukovodica nije utvren inom.

lan 32. (Odgovornost za rad) (1) Sekretar Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru. (2) ef Kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru. (3) Direktor Uprave administracije i podrke za svoj rad i rad Uprave kojom rukovodi odgovoran je ministru i Vladi Kantona Sarajevo. (4) Naelnik Sektora za svoj rad i rad sektora kojim rukovodi odgovoran je direktoru Uprave administracije i podrke. (5) Naelnik Odjeljenja i ef za svoj rad i rad odjeljenja kojim rukovodi odgovoran je naelniku Sektora. (6) Rukovodioci osnovnih i unutranjih organizacionih jedinica u Upravi administracije i podrke u ostvarivanju poslova i zadataka utvrenih zakonom i ovim pravilnikom imaju prava, obaveze i odgovornosti u rukovoenju i za svoj i rad organizacione jedinice kojom rukovode su odgovorni rukovodiocu u ijem sastavu je organizaciona jedinica kojom rukovode, odnosno hijerarhijski neposredno nadreenom rukovodiocu. (7) Odgovornost za rad rukovodioca organizacionih jedinica u Upravi policije ostvaruje se kroz lanac komandovanja i rukovoenja. lan 33. (Meusobna saradnja) Policijski slubenici, dravni slubenici i namjetenici u osnovnim, odnosno unutranjim organizacionim jedinicama Ministarstva, redovno razmatraju nain izvravanja poslova i zadataka iz svog djelokruga rada, preduzimaju odgovarajue mjere i ostvaruju meusobnu saradnju u cilju efikasnog i racionalnog izvravanja tih poslova. DIO PETI STRUNI KOLEGIJ I RADNA TIJELA lan 34. (Sastav i nain rada Strunog kolegija) (1) U Ministarstvu djeluje struni kolegij. Zadatak Strunog kolegija je da razmatra naelna i druga pitanja iz djelokruga rada Ministarstva i o njima daje miljenje i prijedloge ministru, daje miljenja na nacrte i prijedloge zakona koje predlae Ministarstvo, a iji tekst utvrde organizacione jedinice, svaka o pitanjima iz svoje nadlenosti, daje miljenje o prijedlogu Pravilnika o unutranjoj organizaciji Ministarstva, te o svim pitanjima koja s obzirom na znaaj zahtjevaju kompleksnu analizu i obrazloenje. (2) Struni kolegij sainjavaju: a) ministar

b) c) d) e)

sekretar Ministarstva policijski komesar direktor Uprave administracije i podrke ef Kabineta ministra. (3) Prema potrebi ministar moe pozvati i druge zaposlenike Ministarstva da uestvuju u radu Strunog kolegija. (4) Struni kolegij saziva i njime rukovodi ministar, a u sluaju njegove sprijeenosti sekretar Ministarstva. (5) O svakoj sjednici Strunog kolegija vodi se zapisnik. (6) Ostala pitanja koja nisu regulirana odrebama ovog Pravilnika, a koja se odnose na nain rada Strunog kolegija, utvrdit e se posebnim Poslovnikom o radu. lan 35. (Nain formiranja i djelokrug rada radnih tijela) (1) Za realizaciju pojedinih sloenijih zadataka koji zahtijevaju zajedniki rad zaposlenika razliitih profila dvije ili vie osnovnih, odnosno unutranjih organizacionih jedinica Ministarstva, ministar i policijski komesar kada je na to ovlaten zakonom, mogu obrazovati stalne ili povremene strune komisije, strune grupe i druga stalna ili povremena radna tijela ( u daljnjem tekstu: radna tijela). (2) Radna tijela iz stava (1) ovog lana formira ministar rjeenjem, kojim se utvruje: a) b) c) d) e) sastav, zadaci, saradnja, rok, materijalno obezbjeenje (naknada lanovima, materijalna sredstva za rad i sl.),

(3) Rjeenjem se mogu utvrditi i druga pitanja u zavisnosti od vrste poslova i zadataka zbog ijeg izvrenja se radno tijelo i formira. (4) U radna tijela mogu biti angaovani i strunjaci izvan Ministarstva ukoliko Ministarstvo ne raspolae profesionalnim licima odgovarajue strunosti, a zadatak radnog tijela jeste obavljanje posla uskospecijalistikog profila. DIO ESTI - SARADNJA U VRENJU POSLOVA I ZADATAKA lan 36. (Obaveze osnovnih i unutranjih organizacionih jedinica) Osnovne, odnosno unutranje organizacione jedinice, kao i radna tijela iz lana 33. ovog Pravilnika, u pogledu pripremanja nacrta i prijedloga propisa opih akata i drugih materijala za Skuptinu Kantona Sarajevo, predsjednika i potpredsjednika Skuptine Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo i njihova radna tijela, duni su da se pridravaju odgovarajuih propisa i odredaba poslovnika, smjernica i zakljuaka njihovih radnih tijela, naroito onih koji se odnose na sadrinu, formu, rok i druge poslove od znaaja za organizaciju rada na pripremi prijedloga propisa, opeg akta ili drugog materijala. lan 37. (Saradnja u pripremi prijedloga i nacrta propisa)

Ako nacrt ili prijedlog propisa ili drugog akta i drugih materijala sadri materiju koja spada u djelokrug dvije ili vie osnovnih, odnosno unutranjih organizacionih jedinica, na izradi, pripremanju ili davanju sugestija, miljenja ili prijedloga o tom materijalu sudjeluje, u okviru svoga djelokruga rada, svaka od tih organizacionih jedinica, a konaan tekst tog materijala priprema ona organizaciona jedinica u iji djelokrug rada preteno spada odnosni materijal. lan 38. (Saradnja Ministarstva sa drugim organima, organizacijama i institucijama) Ministarstvo u izvravanju svojih poslova ostvaruje saradnju sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom unutranjih poslova, Ministarstvom unutranjih poslova Republike Srpske i njegovim centrima javne bezbjednosti, Policijom Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, kantonalnim ministarstvima unutranjih poslova, drugim organima uprave i ostalim dravnim institucijama koje se bave poslovima bezbjednosti i zatite, a sukladno odredbama Zakona o pravnoj pomoi i slubenoj saradnji u krivinim stvarima izmeu Federacije BiH, Republike Srpske i Brko Distrikta BiH, proglaenog Odlukom Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od 20. maja 2002. godine (Slubeni glasnik BiH broj 13/02), kao i u svim drugim pitanjima koja su odgovarajuim zakonom utvrena kao pitanja od zajednikog interesa u oblasti unutranjih poslova radi razmatranja i usaglaavanja eventualnih zajednikih akcija i sigurnosnih mjera. lan 39. (Saradnja sa drugim pravim licima) (1) Ministarstvo ostvaruje saradnju i sa nadlenim opinskim slubama i drugim organima opinskog nivoa vlasti u obavljanju poslova i zadataka koji su zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona utvreni kao zajednika nadlenost. (2) Preduzea i druga pravna lica koja obavljaju privrednu djelatnost takoer su subjekti sa kojima Ministarstvo ostvaruje saradnju, a radi izvravanja poslova i zadataka od zajednikog interesa. (3) Saradnju sa dravnim organima, organizacijama i institucijama kao i drugim pravnim licima Ministarstvo ostvaruje i putem razmjene iskustava, usaglaavanjem programa rada, razmjeni informacija, odravanjem sastanaka i savjetovanja, pribavljanjem miljenja, donoenjem prijedloga i inicijativa za rjeavanje odreenih pitanja, razmjene analitikoinformativnih materijala i drugim oblicima saradnje. DIO SEDMI - PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA lan 40. (Program rada) (1) Poslove iz svog djelokruga Ministarstvo obavlja prema godinjem Programu rada. (2) Program rada usklauje se sa Uredbom o naelima za utvrivanje unutranje organizacije kantonalnih, gradskih i opinskih organa uprave i upravnih organizacija, Odlukom o metodologiji izrade i donoenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i izvjetaja o radu kantonalnih organa. (3) Program rada sadri slijedee: poslovi i zadaci koje Ministarstvo izvrava u godini za koju se program rada donosi, izvrioci, rokovi, podaci o saradnji u izvrenju i materijalnim sredstvima potrebnim za izvrenje.

lan 41. (Procedure izrade Programa rada) (1) Donoenju Programa rada prethodi utvrivanje teksta Nacrta Programa rada Ministarstva koji se dostavlja premijeru Vlade Kantona Sarajevo najkasnije do 10. novembra tekue godine za narednu godinu, a isti sadri prijedlog pitanja koja e se uvrstiti u Program rada Vlade Kantona Sarajevo, odnosno Skuptine Kantona Sarajevo. (2) Nakon donoenja Programa rada Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa utvrenim Programom rada Vlade Kantona Sarajevo i na osnovu prijedloga i osnova koje utvrde policijski komesar i direktor Uprave administracije i podrke, Program rada Ministarstva donosi Ministar najkasnije u roku od 10 dana od dana donoenja Programa rada Vlade Kantona Sarajevo. (3) Na osnovu utvrenog Programa rada, osnovne organizacione jedinice, odnosno rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica, duni su donijeti tromjesene planove rada kojim se utvruju: poslovi i zadaci, izvrioci, rokovi, saradnja i druga pitanja relevantna za izvrenje utvrenih poslova i zadataka. (4) Planovi iz stava (3) ovog lana moraju se donijeti najkasnije pet dana prije isteka prethodnog tromjeseja za naredni tromjeseni period. (5) Planovi iz st. (3) i (4) ovog lana utvruju se na osnovu pojedinanih tromjesenih planova rada unutranjih organizacionih jedinica u sastavu osnovnih organizacionih jedinica. lan 42. (Periodini izvjetaji o radu) (1) Na osnovu utvrenih planova rada rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica podnose tromjeseni izvjetaj o radu koji sadri podatke o ostvarenim poslovima i zadacima prema planu rada, poslovima i zadacima koji nisu realizirani sa obrazloenjem i razlozima te prijedlogom za njihovo rjeavanje. (2) Izvjetaj o radu iz prethodnog izvjetajnog perioda se donosi na osnovu mjesenih izvjetaja o radu osnovnih organizacionih jedinica koji se dostavljaju nadlenim organizacionim jedinicama u ijoj su nadlenosti poslovi analitike i planiranja. (3) Tromjeseni izvjetaj o radu podnosi se najkasnije 10 dana po isteku izvjetajnog perioda. lan 43. (Godinji izvjetaji o radu) (1) Osnovne organizacione jedinice podnose ministru godinje izvjetaje o radu i izvravanju Programa rada najkasnije do 10. januara tekue godine. (2) Ministarstvo podnosi izvjetaj o svom radu Vladi Kantona Sarajevo najkasnije do 31. januara tekue godine za prethodnu godinu. (3) Na zahtjev Skuptine Kantona Sarajevo Ministarstvo joj je duno podnijeti izvjetaj. (4) Godinji izvjetaj o rjeavanju upravnih stvari u upravnom postupku podnosi se u skladu sa lanom 294. Zakona o upravnom postupku i Uputstvom o sadraju obrazaca izvjetaja o rjeavanju upravnih stvari u upravnom postupku. DIO OSMI - RADNI ODNOSI I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST lan 44. (Radnopravni status)

(1) Na radnopravni status dravnih slubenika u Ministarstvu, shodno lanu 5. stav 6. Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine, primjenjuju se odgovarajue odredbe navedenog Zakona, odredbe propisa donesenih na osnovu tog Zakona i ovog Pravilnika. (2) Na radnopravni status namjetenika u Ministarstvu primjenjuju se odgovarajue odredbe Zakona o namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine, odredbe propisa donesenih na osnovu tog Zakona i ovog Pravilnika. (3) Na radnopravni status policijskih slubenika primjenjuju se odgovarajue odredbe Zakona o policijskim slubenicima Kantona Sarajevo, odredbe propisa donesenih na osnovu tog Zakona i ovog Pravilnika. (4) Na radnopravni status zaposlenika Ministarstva primjenjuju se odredbe Zakona o unutranjim poslovima Kantona Sarajevo ukoliko propisima iz st. (1), (2) i (3) ovog lana odreeno pitanje nije propisano ili ukoliko tim propisima nije drugaije odreeno. lan 45. (Radno vrijeme) Ministar ili rukovodei slubenik kojeg on za to ovlasti, propisuje radno vrijeme pojedinih organizacionih jedinica u Ministarstvu koje je, zbog procesa rada, potrebno drugaije utvrditi, a policijski komesar za organizacione jedinice u Upravi policije. lan 46. (Obaveze zaposlenika) Pored dunosti i ovlaenja utvrenih zakonom zaposlenik ima u radu, i u vezi sa radom, naroito dunost da: a) pri radu ulae svoje line i strune sposobnosti i savjesno obavlja povjerene poslove, b) uva tajne podatke u skladu sa odredbama Zakona o zatiti tajnih podataka i propisa donesenih na osnovu tog i drugih zakona, c) uva osobne podatke graana u skladu sa odredbama Zakona o zatiti osobnih podataka i propisa donesenih na osnovu tog i drugih zakona, d) uva dravnu imovinu i sredstva za rad koja su mu povjerena i da preduzima mjere za njihovu zatitu, e) ne zloupotrebljava slubeni poloaj i ne prekorauje data ovlaenja, f) sudjeluje u radu organa i slubi Ministarstva, povjerene funkcije u njima vri savjesno i u skladu sa zakonom i drugim propisima i opim aktima Ministarstva i bori se za demokratsko rjeavanje svih pitanja zaposlenika potujui principe meusobne povezanosti, uzajamnosti i solidarnosti, g) radi due od radnog vremena u sluajevima odreenim zakonom, h) redovno i na vrijeme dolazi na posao i odlazi sa posla u vrijeme utvreno za poetak, odnosno zavretak rada, i) u toku rada ne naputa posao bez odobrenja zaposlenika koji neposredno rukovodi unutranjom organizacionom jedinicom i da odmah obavijesti tog zaposlenika ako je iz bilo koga razloga sprijeen da doe na rad i da pravda izostanak, j) se na poslu pristojno ponaa i u izvravanju poslova prema strankama postupa korektno, s potovanjem linosti i ljudskog dostojanstva i u skladu sa opeprihvaenim pravilima ponaanja, k) njeguje i razvija zdrave meuljudske odnose, sarauje sa svim zaposlenicima u Ministarstvu i da svojim znanjem i iskustvom pomae drugima u radu, a naroito mlaim zaposlenicima. lan 47.

(Disciplinska odgovornost) (1) Postupak utvrivanja disciplinske odgovornosti dravnih slubenika vodit e se u skladu sa odredbama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika u Federaciji Bosne i Hercegovine donesenoj na osnovu lana 55. stav 4. Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine i to za povrede slubene dunosti koje su utvrene Zakonom o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu tog Zakona. (2) Postupak utvrivanja disciplinske odgovornosti namjetenika vodit e se u skladu sa odredbama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika u Federaciji Bosne i Hercegovine koja se na osnovu lana 47. Zakona o dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Heregovine primjenjuje na namjetenike, kao i na osnovu odgovarajuih odredbi Zakona o namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu tog Zakona. (3) Postupak utvrivanja disciplinske odgovornosti policijskih slubenika vodit e se u skladu sa odgovarajuim odredbama Zakona o policijskim slubenicima Kantona Sarajevo i propisima donesenim na osnovu tog Zakona, a naroito odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih slubenika Ministarstva unutranjih poslova Kantona Sarajevo. (4) Postupak odgovornosti dravnog slubenika, namjetenika i policijskog slubenika za materijalnu tetu (postojanje tete, njenu visinu i okolnosti pod kojima je uinjena) utvruje Komisija koju obrazuje Ministar, u skladu sa posebnim propisom. DIO DEVETI POLICIJSKI SLUBENICI - OVLATENA SLUBENA LICA, OVLATENA SLUBENA LICA IJI SU POSLOVI U NEPOSREDNOJ VEZI SA OPERATIVNIM POSLOVIMA, DRAVNI SLUBENICI SA POSEBNIM OVLATENJIMA lan 48. (Vrste ovlatenja) (1) Ovlatenim slubenim licima koji obavljaju operativne poslove smatraju se policijski slubenici navedeni u lanu 2. Zakona o policijskim slubenicima i koji posjeduju inove su skladu sa odredbama Uredbe o dodjeli i oduzimanju inova policijskim slubenicima u Ministarstvu unutranjih poslova Kantona Sarajevo. (2) Svaka pozicija, odnosno radno mjesto policijskih slubenika koji obavljaju operativne poslove bit e usklaena sa inom na slijedei nain:
a) Policajac obavlja unutranje i vanjske aktivnosti koje su u vezi sa policijskim poslom, b) Stariji policajac obavlja unutranje i vanjske aktivnosti i najjednostavnije istrane

aktivnosti koje su u nadlenosti organizacione jedinice u kojoj je rasporeen, c) Narednik obavlja poslove rukovoenja na nivou rukovodioca sektora i obavlja jednostavnije istrane aktivnosti koje su u nadlenosti organizacione jedinice u kojoj je rasporeen, d) Stariji narednik obavlja poslove rukovoenja na nivou rukovodioca smjene, rukovodioca sektora, poslove mlaeg deurnog u Operativno-komunikacijskom centru, poslove u Odsjeku za zadravanje, instruktorske poslove, kriminalistiko-tehnike poslove i manje sloene istrane aktivnosti koje su u nadlenosti organizacione jedinice u kojoj je rasporeen, e) Mlai inspektor obavlja poslove rukovoenja na nivou pomonika komandira, rukovodioca smjene, komandira voda, policijskog odjeljenja, poslove mlaeg deurnog u Operativno-komukacijskom centru, kadrovske i logistike poslove, instruktorske poslove,

kriminalistiko-tehnike poslove, poslove forenzikih vjetaenja i sloene istrane aktivnosti koje su u nadlenosti organizacione jedinice u kojoj je rasporeen. f) Inspektor obavlja poslove rukovoenja na nivou zamjenika i pomonika komandira policijske stanice, komandira policijskog odjeljenja, Odsjeka za zadravanje u Operativnokomunikacijskom centru, Odsjeku za saobraajne istrage, poslove operativnog deurstva u Operativno-komunikacijskom centru, provodi unutranju istragu, obavlja poslove razvoja naela i zatite tajnih podataka, poslove edukacije, kadrovske i logistike poslove, poslove forenzikih vjetaenja i sloenije istrane aktivnosti koje su u nadlenosti organizacione jedinice u kojoj je rasporeen, g) Vii inspektor obavlja poslove rukovoenja jedinicama u policijskim upravama, vri poslove operativnog deurstva u Operativno-komunikacijskom centru, vri poslove interne revizije i inspekcije, provodi unutranju istragu, obavlja poslove razvoja naela, edukacije, koordinacije i usmjeravanja, analitike poslove i najsloenije istrane aktivnosti iz nadlenosti organizacione jedinice u kojoj je rasporeen, h) Samostalni inspektor obavlja poslove rukovoenja jedinicama u Uredu policijskog komesara, u sektorima, u policijskim upravama, u Operativno.komunikacijskom centru i Jedinici za profesionalne standarde, i) Glavni inspektor obavlja poslove rukovoenja sektorima, policijskim upravama, Operativno-komunikacijskim centrom i Jedinicom za profesionalne standarde, j) Generalni inspektor policije dodjeljuje se samo policijskom komesaru. (3) Ovlatena slubena lica iji su poslovi u neposrednoj vezi sa operativnim poslovima propisani su lanom 33. Zakona o unutranjim poslovima Kantona Sarajevo i oni se odreuju ovim Pravilnikom. lan 49. (Dravni slubenici sa posebnim ovlatenjima) (1) Dravni slubenici sa posebnim ovlatenjima su inspektori koji poslove i zadatke obavljaju u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim zakonima kojima je regulisana odgovarajua upravna oblast i nadzor u okviru iste. (2) Dravnim slubenicima sa posebim ovlatenjima smatraju se i dravni slubenici postavljeni na radna mjesta u Ministarstvu koja obzirom na svoju sloenost pretpostavljaju odreeni stepen samostalnosti u radu i koje ministar posebnim rjeenjem ovlasti za potpisivanje odreenih pojedinanih akata: rukovodioci unutranjih organizacionih jedinica i drugi dravni slubenici koji obzirom na prirodu posla rjeenjem ministra budu ovlateni za potpisivanje. DIO DESETI - TRANSPARENTNOST U RADU lan 50. (Efikasnost u ostvarivanju prava i obaveza) Organizacijom obavljanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva utvrenih ovim Pravilnikom omoguuje se graanima i pravnim licima da jednostavnije i u to kraem roku ostvaruju svoja prava, pravne interese i izvravaju svoje obaveze u Ministarstvu. lan 51. (Nain ostvarivanja javnosti rada)

(1) Ministarstvo obavjetava javnost o pitanjima iz svog djelokruga rada koja su od znaaja za graane i pravna lica kao i o mjerama za njihovo rjeavanje. (2) Ostvarivanje javnosti rada vri se odravanjem konferencija za tampu i drugim oblicima saradnje sa sredstvima informisanja, odravanjem i auriranjem web stranice Ministarstva, davanjem zvaninih saoptenja putem redovnog ili povremenog dostavljanja nadlenim organima (izvjetaji i sl.). lan 52. (Obaveza zatite osobnih podataka graana i zatite tajnih podataka) Javnost rada Ministarstva ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, Zakonom o zatiti tajnih podataka, Zakonom o zatiti linih podataka, kao i propisma i podzakonskim aktima donesenim na osnovu istih. lan 53. (Pristup informacijama) U skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine koji rade na odgovarajuim mjestima u ijem opisu poslova i zadataka je voenje evidencija i obrada podataka koji mogu biti predmet zahtjeva za pristup informacijama, e po zahtjevu slubenika za informisanje pruiti istom saradnju i postupati po zahtjevima, obraivati i dostavljati podatke, svaki iz svog djelokruga rada, u skladu sa odredbama navedenih Zakona. DIO JEDANAESTI - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 54. (Donoenje rjeenja o rasporedu i rjeenja o postavljenju) (1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, Uprava policije Sektor za pravne i kadrovske poslove e preuzeti aurirana personalna dosijea zaposlenih u Upravi policije, kao i svu auriranu dokumentaciju relevantnu za obavljanje poslova i zadataka iz svoje nadlenosti, utvrenu lanom 1. ovog pravilnika, vodei rauna da se prioritetno preuzmu personalna dosjea i slubene evidencije za uposlenike koji u skladu sa stavom 2., ovog lana budu rasporeeni i postavljeni u Upravu policije. (2) Ministar i policijski komesar e najkasnije u roku od 60 od dana stupanja na snagu ovog pravilnika donijeti rjeenje o postavljenju, odnosno rasporeivanju policijskih slubenika, dravnih slubenika i namjetenika na radna mjesta utvrena ovim pravilnikom. (3) Sukcesivno sa postavljenjem dravnih slubenika iz stava 2. i preuzimanja slubenih evidencija iz stava 1. ovog lana izvrit e se primopredaja slubenih prostorija i sredstava za rad, namijenjenih za obavljanja ovih poslova i zadataka. (4) Na radna mjesta koja u Odjeljenju za pravne, kadrovske i logistike poslove, nakon popunjavanja u smislu prethodnog stava ostanu upranjena, prioritet za raspored e imati dravni slubenici i namjetenici iz Uprave administracije i podrke ija su radna mjesta ovim pravilnikom ukinuta.

(5) Radna mjesta koja nakon postavljenja, odnosno rasporeivanja u smislu prethodnog stava ostanu upranjena popunjavanjae se za policijske slubenike u skladu sa Zakonom o policijskim slubenicima Kantona Sarajevo, za dravne slubenike u skladu sa Zakonom o dravnoj slubi u Federaciji BiH, a za namjetenike u skladu sa Zakonom o namjetenicima u organima dravne slube u Federaciji BiH. lan 55. (Radna mjesta, odnosno dunosti za koje je potrebno izdavanja sigurnosne dozvole) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ministar e uskladiti Odluku o listi radnih mjesta, odnosno dunosti za koje je potrebno izdavanje sigurnosne dozvole u Ministarstvu unutranjih poslova Kantona Sarajevo i ista je sastavni dio ovog Pravilnika. lan 56. (Nain prijema u radni odnos) Pripravnici se primaju u radni odnos na nain utvren zakonom i pod uslovima, broju i stepenu i vrsti kolske spreme utvrenim odlukama, programima i planovima Vlade Kantona. lan 57. (ema unutranje organizacije) U prilogu ovog Pravilnika nalazi se ema unutranje organizacije Ministarstva unutranjih poslova Kantona Sarajevo. lan 58. (Prestanak vaenja) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da vai Pravilnik o unutranjoj organizaciji Ministarstva unutranjih poslova Kantona Sarajevo broj 01-717/08 od 11.09.2008. godine lan 59. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donoenja.

Broj: 01-142/10 Dana: 12.02.2010.

M I N I S T A R eljko Mijatovi, dipl. pravnik

Na ovaj Pravilnik saglasnost je dala Vlada Kantona Sarajevo svojim aktom broj: 02-05-31208/10 od 22.02.2010. godine.