You are on page 1of 66

ISSN 1857-0577

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

SERIALE

2003-2004

CNCM
Chişinău
2007

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Serials

Published from 1973
Issued once a year

2003-2004

NBCM
Chişinău
2007

2

Reviste ≡ Magazines

REVISTE

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

1. "a" MIC : magazin ilustrat pentru copii şi adolescenţi / Firma "Baştina-Radog"
SRL; dir. : Alexandru Rusu; red.-şef : Alexandrina Rusu. – 1993, 15 iul. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22, of. 117), 2004 (Tipogr. Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Are ediţie şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(112) - 12(122). – 500 ex.
2004, Nr 1(123) - 12(133). – 500 ex.
2. "a" MIC : иллюстриров. журн. для детей и подростков / Firma "BaştinaRadog" SRL; дир. : Alexandru Rusu; гл. ред. : Alexandrina Rusu. – 1995 – . – Chişinău (str.
Puşkin 22, of. 117), 2004 (Tipogr. Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Are ediţie şi în lb. rom.
2003, Nr 1(85) - 12(96). – 500 ex.
2004, Nr 1(97) - 12(108). – 500 ex.
3. Administrarea Publică : rev. metodico-şt. trim. / fondator : Acad. de
Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova; col. red. : Nicolae Fedoreţ ...; red. şef :
Ala Mironic. – 1993, noiemb. – . – Chişinău (str. Ialoveni 100), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 24 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1(37) - 4(40). – 300 ex.
2004, Nr 1/2 (41/42) - 4(44). – 400-500 ex.
4. AGEPI expo : supl. la rev. "Intellectus" / ed. : Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Intelectuale; consiliul red. : Şt. Novac (preş.); col. red. : I. Diviza. –
2004 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1), 2004 (Tipogr. AGEPI). – 20 cm.
Trimestrial.
2004, Nr 1. – 100 ex.
5. AGEPI Info : digest trim. / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală; consiliul ed. : N. Taran (preş.), ...; red. resp. : V. Zavalistâi. – 1997 – . –
Chişinău (str. Andrei Doga 24/1) : AGEPI, 2004. – 20 cm. – Text în lb. rom., parţial lb. rusă.
Trimestrial. – Supl. la rev. "Intellectus"
2003, Nr 1/2. – 150 ex.
2004, Nr 1-3. – 100 ex.

Bibliografia Naţională a Moldovei

Seriale

Se editează din anul 1973
Apare anual

2003-2004

6. Agricultura Moldovei : rev. de şt. şi practică / fondator : Min. Agriculturii şi
Ind. Alimentare al Rep. Moldova; col. red. : Tudor Bajura; red.-şef : Emilian Dimitrenco. –
1956 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 26 cm. – Text :
lb. rom., rusă. – Sumar şi în lb. engl.

CNCM
Chişinău
2007

7

3

Alcătuitor : Maria Ciobanu, Nina Micherin, Vera Tarasov

Sângerei ................................ ................................ ................................ ................ 68
Soroca ................................ ................................ ................................ ................... 69
Străşeni ................................ ................................ ................................ ................. 69

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Ştefan-Vodă ................................ ................................ ................................ .......... 69
Taraclia ................................ ................................ ................................ ................. 70

Design, tehnoredactare computerizată : Renata Cozonac

Ungheni ................................ ................................ ................................ ................ 70

Procesare text : Tatiana Gavrilaş, Irina Bzovâi

Vulcăneşti ................................ ................................ ................................ ............. 71

Ziare independente, particulare .................................................................... 71
Ziare ale instutuţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor............................... 82
Ziare ale asociaţiilor obşteşti şi profesionale ............................................... 89
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Ziare ale instituţiilor de învăţământ.............................................................. 95

Seriale = Serials : Se ed. din anul 1973 : Apare anual / Camera Naţ. a Cărţii
din Rep. Moldova; alcăt. : Maria Ciobanu,...; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova, 2007. – 20 cm. – (Bibliogr. Naţ. a Moldovei)
2003-2004. – 2007. – 130 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
100 ex.

Ziare parohiale şi ale confesiunilor .............................................................. 98
Ziare ale partidelor şi mişcărilor politice ................................................... 101
Index de nume................................ ................................ ................................ ..... 104
Index de titluri................................ ................................ ................................ ..... 112
Index de editori şi fondatori ................................ ................................ ................ 120

015(478) :70

 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2007

9 771857 057707
4

129

Prefaţă ≡ Preface

CUPRINS

PREFAŢĂ ............................................................................................................... 5
REVISTE ................................................................................................................ 7
ANALE ŞTIINŢIFICE....................................................................................... 33
ANUARE........................................................................................................... 39
BULETINE ........................................................................................................... 42
ZIARE.................................................................................................................. 56
Ziare republicane .......................................................................................... 56
Ziare municipale ........................................................................................... 60
Ziare raionale şi săteşti................................................................................. 62
Anenii-Noi ................................ ................................ ................................ ............ 62

PREFAŢĂ
"Seriale" continuă una din fasciculele Bibliografiei Naţionale a Moldovei.
Bibliografia este elaborată în baza numărului existent de titluri ale periodicelor apărute în a
2003-2004 în republică. Toate publicaţiile sunt înregistrate la Camera Naţională a Cărţii şi
păstrate în colecţiile "Arhivei Depozitului legal" a Camerei Naţionale a Cărţii.
Descrierea bibliografică s-a efectuat de visu în limba originalului după ultimul
număr al publicaţiei periodice conform ISBD(S). Toate schimbările, pe care le-a suportat
publicaţia în timp : încetări de apariţii, schimbări de titluri, fuzionări, scindări, redactori, tiraj ş.
a. sunt trecute în note după periodicitatea publicaţiei.
Lucrarea este structurată conform tipurilor de publicaţii : reviste, buletine, anale
ştiinţifice, anuare şi ziare. Cu excepţia ziarelor, notiţele bibliografice sunt sistematizate în
ordine alfabetică şi după limba de apariţie a publicaţiei. Ziarele sunt ordonate conform
următoarele compartimente :

Criuleni ................................ ................................ ................................ ................. 65

- republicane;
- municipale;
- raionale şi săteşti;
- independente şi particulare;
- ale instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor;
- ale Asociaţiilor obşteşti şi profesionale;
- ale instituţiilor de învăţământ;
- ale partidelor şi mişcărilor politice;
- parohiale şi ale confesiunilor.
În interiorul fiecărui compartiment se păstrează ordonarea alfabetică a descrierilor.

Drochia ................................ ................................ ................................ ................. 66

Pentru facilitarea găsirii informaţiei lucrarea este înzestrată cu indexuri :

Făleşti ................................ ................................ ................................ ................... 66

- de nume;
- de titluri;
- al editorilor, fondatorilor;
Lucrarea este un instrument de lucru în sprijinul regăsirii informaţiei despre
editarea periodicelor în anii 2003-2004 pe teritoriul Republicii Moldova. Ea va servi drept o
sursă de informaţie exhaustivă pentru documentarea diverselor categorii de beneficiari :
editori, bibliotecari, cercetători cât şi toţi cei interesaţi.

Cahul................................ ................................ ................................ ..................... 62
Călăraşi ................................ ................................ ................................ ................. 63
Căuşeni ................................ ................................ ................................ ................. 63
Ceadâr-Lunga ................................ ................................ ................................ ....... 64
Cimişlia................................ ................................ ................................ ................. 64
Comrat ................................ ................................ ................................ .................. 64

Glodeni ................................ ................................ ................................ ................. 66
Hânceşti ................................ ................................ ................................ ................ 66
Ialoveni ................................ ................................ ................................ ................. 66
Leova ................................ ................................ ................................ .................... 67
Nisporeni ................................ ................................ ................................ .............. 67
Orhei ................................ ................................ ................................ ..................... 67
Râşcani................................ ................................ ................................ .................. 68
Rezina ................................ ................................ ................................ ................... 68
128

.
5

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

PREFACE
"Serials" continues one of "The National Bibliography of Moldova" issue. The bibliography was elaborate from the periodicals, which appeared in 2003-2004 in republic. All
publications registered at the National Book Chamber and kept in the National Book Chamber's Warehouse Law Archive collection.

Ц

Чай & кофе в Молдове SRL 142

Центр русской культуры в РМ 487

Э

Ч

Экологическое движение Молдовы 252

Чадыр-Лунга 309

The bibliographic descriptions were making in the original language based on the
last issue of the periodical according to the ISBD(S) rules. The description includes a dynamics of all publications: discontinuations, new publications, as well as changes, mergers,
divisions of publications. This is an indispensable tool for different categories of beneficiaries, both in the country and abroad, from editors, researchers to institutions recording or
distributing publications.
The structure of publication is congruent to the type of publications: magazines,
bulletins, scientific annals, annuals and newspapers.
All bibliographical notes are listing in alphabetical order, except newspaper. The
newspapers are listing in accordance with next compartment:
-

republicans;
municipals;
communities;
independent and particulars;
of institutions, companies and organisation;
of social and professional associations;
of education institutions;
of parties and political directions;
parochial and confessions;

This publication also incorporates an index of author name, publication title, editor,
and place of publication.

6

127

Reviste ≡ Magazines

Министерство Юстиции РМ 123
Молдавские ведомости SRL 271
Молдавский филиал Современного
Гуманитарного Института 151
Муниципальный Совет Кишинэу 280

Республиканская народно-патриотическое
общественное движение "Власть народу! За социальную справедливость!"
534
Родина Нова 434
Русская община муниципия Бельцы "Содружество" 487
Русский теоретический лицей им. Петра
Великого 249

Н
Народное Собрание Исполкома Гагаузии
307
Настоящее Знамя SRL 301
Национальная Ассоциация Товаропроизводителей Молдовы 433
Национальная Палата Недвижимости
Республики Молдова 396
Национальное Агентство по
регулированию в энергетике 425
Недвижимость Молдовы 131
Новое Время SRL 393
Новый стиль SRL 125

С
Сантек АО 434
Семейный доктор SRL 400
Славянский университет РМ 133, 164
Совместное Молдо-Российское
предприятие "Комсомольская правда Basarabia" 385
Социальная Партия Молдовы 527
Союз Деловой Прессы 474
Союз писателей "Нистру" 269
Союз писателей Республики Молдова 127
Спорт-Курьер АО 401

О
Обзор недвижимости 396
Орган районального Совета Анений-Ной
290
Отечество ООО 132

Т
Тавас АО 405
Таможенный департамнт 273
Тараклия 309
Телерадио-Молдова 274
Теоретический лицей им. А. С. Пушкина
249
Торговая марка АО 444
Триада ООО 438
Труд 406

П
Партия Альянс "Moldova Noastră" 524
Партия Коммунистов Республики Молдова
129, 535-36
Пацифизм без границ Международной
правозащитной Ассоциации 466
ПНИИСХ 79
Правительство Республики Молдова 272
Православное общество "Блаженная Матрона Московская" 519
Примэрия муниципия Кахул 283
Примэрия муниципия Комрат 288

У
УВКБ ООН 247
Ф
Фонд защиты прав человека и
эффективной политики 488

Р
Рабочая Группа по вопросам
законодателиство в отношении
беженцев и их защиты 247
Районный Совет Тараклии 333
РДЮЦ Gutte Club 461

Х
Христианский комплекс "Христос для Молдовы" 522

126

REVISTE
1. "a" MIC : magazin ilustrat pentru copii şi adolescenţi / Firma "Baştina-Radog"
SRL; dir. : Alexandru Rusu; red.-şef : Alexandrina Rusu. – 1993, 15 iul. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22, of. 117), 2004 (Tipogr. Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Are ediţie şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(112) - 12(122). – 500 ex.
2004, Nr 1(123) - 12(133). – 500 ex.
2. "a" MIC : иллюстриров. журн. для детей и подростков / Firma "BaştinaRadog" SRL; дир. : Alexandru Rusu; гл. ред. : Alexandrina Rusu. – 1995 – . – Chişinău (str.
Puşkin 22, of. 117), 2004 (Tipogr. Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Are ediţie şi în lb. rom.
2003, Nr 1(85) - 12(96). – 500 ex.
2004, Nr 1(97) - 12(108). – 500 ex.
3. Administrarea Publică : rev. metodico-şt. trim. / fondator : Acad. de
Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova; col. red. : Nicolae Fedoreţ ...; red. şef :
Ala Mironic. – 1993, noiemb. – . – Chişinău (str. Ialoveni 100), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 24 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1(37) - 4(40). – 300 ex.
2004, Nr 1/2 (41/42) - 4(44). – 400-500 ex.
4. AGEPI expo : supl. la rev. "Intellectus" / ed. : Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Intelectuale; consiliul red. : Şt. Novac (preş.); col. red. : I. Diviza. –
2004 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1), 2004 (Tipogr. AGEPI). – 20 cm.
Trimestrial.
2004, Nr 1. – 100 ex.
5. AGEPI Info : digest trim. / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală; consiliul ed. : N. Taran (preş.), ...; red. resp. : V. Zavalistâi. – 1997 – . –
Chişinău (str. Andrei Doga 24/1) : AGEPI, 2004. – 20 cm. – Text în lb. rom., parţial lb. rusă.
Trimestrial. – Supl. la rev. "Intellectus"
2003, Nr 1/2. – 150 ex.
2004, Nr 1-3. – 100 ex.
6. Agricultura Moldovei : rev. de şt. şi practică / fondator : Min. Agriculturii şi
Ind. Alimentare al Rep. Moldova; col. red. : Tudor Bajura; red.-şef : Emilian Dimitrenco. –
1956 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 26 cm. – Text :
lb. rom., rusă. – Sumar şi în lb. engl.
7

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Lunar.
ISSN 0582-5229 = Agricultura Moldovei
2003, Nr 1 - 12. – 500 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 500 ex.
7. Agrobusiness : publ. despre agricultură şi satul tău / fondator : Uniunea
Republicană a Asoc. Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect"; red. şef : Igor Vatamaniuc. –
2004, mai – . – Chişinău (str. Kogălniceanu 22), 2004 (Firma Ed.-Poligr. "Nova Print"). – 29
cm.
Lunar. – Subtit. : Nr 1-6 : Publ. pentru producătorii agricoli.
2004, Nr 1 - 8. – 5000 ex. – 15, 00 lei
8. Album de familie : rev. / dir. : Eduard Toacă; red. şef. : Aneta Grosu. – 2004,
24 mart. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 239), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Periodicitate variabilă
2004, Nr 1. – 500 ex.
9. Alunelul : rev. pentru copii de la 5 la 10 ani / fondator : Min. Educaţiei al Rep.
Moldova; red.-şef : Ştefan Melnic. – 1982, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr.
Ed. "Universul"). – 29 cm. – 2,00 lei.
Lunar.
ISSN 0868-667-X = Alunelul
2003, Nr 1(220) - 12(229). – 14000 ex.
2004, Nr 1(230) - 12(239). – 16000 ex.
10. Aquarelle : первый жен. журн. Молдовы / учредитель : Анжела Сырбу;
гл. ред. : Анжела Сырбу. – 2003, 2 апр. – . – Кишинэу (ул. Пушкина 47/1, дом 3), 2004
(Tipogr. "Bliţ-Prinţ", Kiev, Ucraina). – 29 cm. – Text : lb. rusă. – Preţ cu amănuntul 35,00 lei.
Lunar.
2003, Nr 1 - 14. – 3000 ex.
2004, Nr 1(5) - 11(15). – 3000 ex.
11. Arta-Medica : rev. medicală şt.-practică / fondator : "Arta Medica" PP; dir. :
Oleg Conţu; red. şef. : Vladimir Hotineanu. – 2002 – . – Chişinău (str. N. Testemiţanu 29,
Spitalul Clinic Republican, et. 15, bir. 24) 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 39 cm.
Apare odată la 2 luni.
ISSN 1810-1852 = Arta-Medica
2003, Nr 1 - 3. – 500 ex.
2004, Nr 1(4) - 6(9). – 500 ex.

Ассоциация "Media Sport" 179
Ассоциация еврейских организаций и общин Республики Молдова 480, 489
Ассоциация независимый прессы 465
Ассоциация Работников Славянских
учреждений образования РМ 133, 164
Ачык göz ООО 305

З
Зеркало SRL 124
И
Издательский дом "Татьяна" 379
Институт прикладной физики 143
Интекс-Наука АО 443

Б

К

Банка Сочиалэ АКБ 434
Безопасность в Молдове SRL 116
Бельцкий муниципальный Совет 286
Бизнес-Элита SA 118

Кагул 309
Кантемир 309
Капитал АО 415, 449
Кахулский муниципальный Совет 283
Кишиневская Римско-Католическая
Епархия 120
Кишиневская территориальная организация 252
Кишиневские новости АО SPPI 270
Кишиневский обозреватель SRL 287
Коммерсант Plus SRL 386
Комплекс АО 434
Комрат 309
Конституционный суд 123
Конфедерация Профсоюзов Республики
Молдова 268

В
Вести Гагаузии 306
Вулкэнешть 309
Высшая Судебная Палата РМ 123
Г
Главное управления образования, науки,
молодёжи и спорта муниципия Кишинэу 249
Государственное информационное агентство "Moldpres" 237
Государственный Аграрный Университет
Молдовы 163
Гоударственный Университет Молдовы
440

Л
Лицей им. А. Кантемира 509
Лицей им. А. Пушкин 509
Лицей им. А. Руссо 509
Лицей им. Б. Петричейку-Хаждеу 509
Лицей им. Н. Милеску-Спэтару 509
Лицей им. Петра Великого 509
Лицей им."Светоч" 509
Лоботряс SRL 388
Логос-Пресс 121

Д
Деловой meridian SRL 383
Е
Еврейская библиотека имени И. Мангера
134
Еврейская общинный культурный центр
134
Еврейский Конгресс Молдовы 489
Еврейский Студенческий Культурный
Центр "Гилель" 476

М
Мегаполис плюс ООО 390
Министерство внутрених дел 123
Министерство Иностранных Дел Дании
247
Министерство просвещения Республики
Молдова 248
Министерство транспорта и связи РМ 275

Ж
Железная дорога Молдовы 178

8

125

Reviste ≡ Magazines

S

Uniunea Centrală a Coperativelor de Consum
din Republica Moldova (MOLDCOOP)
452
Uniunea Juriştilor din Moldova 93, 421
Uniunea Muzicienilor din Moldova 109
Uniunea Notarilor din Republica Moldova 213
Uniunea Republicană a Asociaţiei
Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect" 7
Uniunea Scriitorilor "Nistru" 259
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
111, 234, 257
Uniunea Scriitorilor din România 111
Uniunea Teatrală din Moldova 44, 63
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 152
Universitatea Cooperatist-Comercială din
Moldova 495
Universitatea de Criminologie 60, 94
Universitatea de Stat "Aleco Russo" 215
Universitatea de Stat din Moldova 71, 93,
159, 421, 505
Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova 73, 93, 161, 503
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion
Crangă" 162
Universitatea Tehnică din Moldova 496
US Embasy Alimni Resource Center 182

Sanfarm-Prim SA
Săptămâna SRL 364
Săptămânal Express SRL 377
Science and Technology Development
Council of the Republic of Moldova 70
Secţia de Sociologie a IFSD al AŞ a
Republicii Moldova 35
Secţia Literatura Română şi Comparată 162
Semn SRL 102
Senatului Universităţii de Stat "B. P. Haşdeu"
din Cahul 504
Serviciul dezvoltare în biblioteconomie 189
Servinform SRL 130
Siesta Chişinău SRL 103
Societatea Bibliofililor
Societatea Culturală şi Bisericească
"Mitropolitul Varlaam" şi a Mitropoliei
Basarabiei 62
Societatea de Distribuţie a Cărţii "Pro-Noi"
234
Societatea Fizicienilor din Moldova 39
Societatea Independentă pentru Educaţie şi
Drepturile Omului 181
Societatea pentru Refugiaţi din Republica
Moldova 95, 197, 242
Stapelia Exim SRL 325, 463
Studioul "Prut TV" din Cahul 296
Sud-Est cultural SRL 105
Sun-Inform 368

V
Victoria Gomon ÎI Moldova 141
Vivar-Editor SRL 128

Ş

W

Şcoala de Înalte Studii 92
Ştiinţa Î.E.-P. 98

Welcome SRL 114
World Assets Media INC 382

T

А

Tainele Sănătăţii SA 369, 404
Tavas SRL 406
Teleradio-Moldova 263
Turism şi odihnă SRL 108

Администрация Вулкэнештского р-на
Гагаузии 338
Администрация Чадыр-Лунгского района
300
Академия Наук Республики Молдова 143
Академия Право Молдова 440
Антимиссионерская Еврейская организация Лиги "Маген" в Республики Молдова 479
Аргументы и Факты - Moldova SRL 376

U
Unghiul SA 336-37
UNITEM 246
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova 12
124

12. Atelier : arte plastice, arhitectură, design / fondatori : Uniunea Artiştilor
Plastici; col. red. şi ed. : Publ. Periodică "Atelier". Inst. Cultural Român; dir. : Anatol Rurac;
red.-şef : Vasile Malaneţchi. – 1998, 3 aug. – . – Chişinău (str. A. Mateevici 50), 2004
(Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Text : lb. rom., parţial în lb. engl., it.
Periodicitate variabilă
ISSN 1813-7040 = Atelier
2003, Nr 2 - 4. – 1 500 ex.
2004, anuar. – 1 500 ex.
13. Auto Expert : rev. / ed. : PubliArt SRL; dir. gen. : Serghei Adam; red. şef. :
Andrei Tabuică. – 2002, sept. – . – Chişinău (str. Armenească 35, of. 7), 2004 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă. – 15 lei.
Lunar. – Supl. în interiorul rev. "Авторынок в Молдове". – Red. şef. : Nr 5-13,
2003 – Chiril Moţpan.
2003, Nr 5 – 13. – 1000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 1, 2005. – 1000 ex.
14. Avi=MD : rev. / fondator : Asoc. de Voluntariat Int. din Moldova. – 2003, iun.
– . – Chişinău (str. Alexandru Hasdeu 95 A), 2003. – 29 cm.
2003, Nr 1. – 1000 ex.
15. Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi informativă de drept / fondatori : Bir.
Avocaţilor din Rep. Moldova, Centrul de Drept al Avocaţilor, Acad. de Drept, Inst. Rep. de
Expertiză Juridică şi Criminalistică de pe lângă Min. Justiţiei; red.-şef : Maria Hadârcă. –
1996, ian. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 8, of. 7-8), 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 29
cm.
Lunar.
ISSN 1810-7141 = Avocatul Poporului
2003, Nr 1 - 12. – 1 000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 1 000 ex.
16. Basarabia : Literatură. Cultură. Civilizaţie / ed. : "Basarabia" SRL; co-ed. :
Grupul Ed. "Litera"; red. : Nicolae Popa. – 1928, 1 mai – Chişinău (str. 31 August 1989, 98),
2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar. – Din 1992 înlocuieşte rev. "Nistru"
ISBN 9975-74-609-8 = Basarabia
ISSN 0868-80-28 = Basarabia
2003, Nr 1/3. – 1000 ex.

9

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

17. Biblio Polis : rev. de biblioteconomie şi şt. ale inf. / Bibl. Mun. "B. P.
Hasdeu"; dir. : Lidia Kulikovski; red. şef. : Vlad Pohilă. – 2002 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel
Mare 148), 2004 (Elan Poligraf). – 22 cm. – Text : lb. rom., parţial rusă.
Trimestrial.
ISSN 1811-900X = Biblio Polis
2003, Nr 1(Vol. 5) - 4(Vol. 8). – 500 ex.
2004, Nr 1(Vol. 9) - 3(Vol. 11). – 500 ex.
18. Buletin de perinatologie = Вестник перинатологии : rev. şt.-practică /
fondatori : Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului al Min.
Sănătăţii al Rep. Moldova; red. : V. Batâr. – 1998 – . – Chişinău (str. Burebista 93, of. 115),
2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm. – Ed. cu suportul material al UNICEF Moldova. – Text :
lb. rom., rusă.
Trimestrial.
ISSN 1810-5289 = Buletin de perinatologie
2003, Nr 1 - 3. – 500 ex.
2004, Nr 1 - 4. – 500 ex.
19. Buletin ştiinţific / Muzeul Naţ. de Etnogr. şi Ist. Naturală; col. red. : Mihai
Ursu (red.-şef), ... – 1926 – . – Chişinău (str. Mihail Kogălniceanu 82), 2004 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 24 cm. – Text : lb. rom., engl.
Bianual. – Întrerupere în ed. : 1990-2003. – Între anii 1961-1969 a apărut cu tit. :
Труды
ISBN 9975-940-84-6 = Buletin ştiinţific
2004, Vol. 1 (14). – 500 ex. – [05-372]
20. Bunul Sfat = Добрый совет : publ. lunară / fondator : Episcopia RomanoCatolică de Chişinău; dir., red.-şef : Andrei Dăscălaşu. – 1995, apr. – . – Chişinău (str.
Mitropolit Dosoftei 85), 2004 (Combinatul Poligr.). – 28 cm.
Lunar. – Înlocuieşte din 2002 publ. "Providenţa Divină" a cărei numerotare o
continuă. – Tit. : Nr 1, 2003- Nr 1, 2004 – numai în lb. rom. – A avut ed. şi în lb. rusă pînă la
Nr 1, 2004. – De la Nr 2, 2004 ed. rusă fuzionată cu ed. rom. – Text lb. rom., rusă.
2003, Nr 1(28) - 9(36). – 200 ex.
2004, Nr 2(38) - 4(40). – 2000 ex.
21. Bursa invenţiilor : Business-idei lansate de inventatori / ed. : Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală; consiliul ed. : Şt. Novac (preş); col. red. : I. Diviza, ... –
1997 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1), 2004 (Tipogr. AGEPI). – 20 cm.
Lunar. – Supl. la rev. "Intellectus". Ed. : Nr 1, 2003 – Nr 9, 2004. Agenţia de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. – Col. red. : Nr 1-7, 2003 T. Cojocaru.
2003, Nr 1(60) - 11(70). – 100 ex.
10

K

Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al
Republicii Moldova 175
Mişcarea Ecologistă din Moldova 218
Molceanov design 122
Moldova-Agroindbank BC SA 238
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală 19
Muzeul Naţional de Istorie a Moldova 177

KVINT 79
L
Lari Leonida 351
La filière francophone de la faculté Relations
Economique International de l'Académie
d'Etudes Economique 501
Liceul "Spiru Haret" 29, 502, 506
Liceul "Ştefan cel Mare" 492
Liceul Teoretic "Jinta Latină" 497
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 291
Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni 234
Liga Naţională a Asociaţiei de primari din
Republica Moldova 467
Liga pentru Sănătate Mintală din Republica
Moldova 99
Liga studenţilor Bălţeni 459
Litera, Grupul editorial 16
Litera, grupul editorial 371
Logos- Press SA 446

N
National Institutul of Ecology 174
Novost SRL 382
O
Ocazie SRL 78
Ora locală SRL 317
Organizaţia de Promovare a Exportului din
Moldova MEPO 210
Organizaţia de Tineret şi Adunării Cetăţeneşti
Helsinki in Rep. Moldova 106
Organizaţia ne-guvernamentală BIOS 187
Organizaţia Teritorială Chişinău 218
Organul Consiliului raional Anenii-Noi 289

M

P

Makler SRL 389
Maxi-Media SRL 308
Media Rezerve 432
Metiba Design 132
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova 73
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Moldova 59, 80, 261
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova 6
Ministerul Apărării al Republicii Moldova 260
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 65
Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului 74, 176
Ministerul Economiei 235
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 9,
76, 153, 193, 215, 256, 266
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 59
Ministerul muncii şi Protecţiei Sociale al
Republica Moldova 239
Ministerul Sănătăţii 31

P. S. Dorimedont, Episcop de Edineţ şi
Briceni (preş.) 518
Partidul Alianţa "Moldova Noastră" 523
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
526
Policris SRL 435, 439
Poşta Moldovei ÎS 429
Primăria com.Grătieşti 451
Primăria mun. Chişinău 278
Primăria mun.Cahul 277
Primăria or. Criuleni 311
Primăria or. Ialoveni 316
Pro Chef SRL 75, 240
Pro Didactica, Centrul Educaţional 32
Profit SA 85-86
PubliArt SRL 13
Relax-M PP SRL 47-48, 55-56, 69б 135, 13840
Reprezentanţa Înaltului Comisariat a
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în
Moldova 95
123

Reviste ≡ Magazines

Contrafort SRL 344
Curierul de Hânceşti SRL 315
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
58-59
Curtea Supremă de Justiţie 59

GPF– Grupul de presă a redacţiei Flux 34849
Gutte Club CRCT 460
Guvernul Republicii Moldova 72, 258
I

D

Independent Journalism Center 231
Institutul Cultural Român 102, 105, 344
Institutul de Cercetări Economice al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
35
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului al
Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova 18
Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 94, 96
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei 97
Institutul de Lingvistică al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei 98
Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei 98
Institutul de Matematică şi Informatică 200
Institutul de Reforme Penale 192
Institutul de Studii Europene din Moldova 345
Institutul Naţional de Ecologie 65, 176
Institutul Naţional de Economie şi Informatică
194
Institutul Naţional de Farmacie 175, 212
Institutul Naţional de Standardizare şi
Metrologie 208
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale (IDIS) "Viitorul" 41
Institutul Relaţii Internaţionale "Perspectiva"
92
Institutul Republican de Expertiză Juridică şi
Criminalistică de pe lângă Ministerul
Justiţiei 15, 94
Institutul Studiul Artelor al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei 166
ISKRA-COM SRL 384

DAAC-Hermes NNIF 455
De facto : noutăţi, comentarii, analize SRL
419, 436
Departamentul Standardizare şi Metrologie al
Republicii Moldova 208
Departamentul Statistică şi Sociologie al
Republicii Moldova 165
Departamentul Tehnologii Informaţionale 214
Departamentul Vamal al Republicii Moldova
254
Depozit en gros SA 168
Digest-Reclama SRL 442
E
Elat-info SRL 423
Elin-Prim SRL 428
Episcopia Romano-Catolică de Chişinău 20
F
Facultatea de Matematică şi Informatică 159
Facultatea Filologie 162
Farm-Expres SRL 38
Federaţia Patronatului din Construcţieii 205
Federaţia Sindicatelor din domeniile
Cooperaţiei de Comsum, Comerţului şi
Antreprenorului din Republica Moldova
(MOLDSINDCOOPCOMERŢ) 452
Foaie Matematică, Societatea Obştească 40
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 411
Forumul de Preoprietate Intelectuală 225
Fundaţia Soros Moldova 25
Fundaţia"Forumul European pentru Istorie şi
Cultură" 462
G

Î

Gazeta de Vest SRL 321
Generaţia Mea ONG 451
Glia Drochiană 312

Junior-X PP SRL 46, 49-54, 87, 136-37, 144
122

2004, Nr 1(71) - 11(81). – 100 ex.
22. Capitala-magazin : rev. publică mun. / red.-şef : Angela Braşoveanu. – 2000
– . – Chişinău (str. Alexe Mateevici 42), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Apare o dată la 2 luni
2003, Nr 1(23) - 6 (28). – 10000 ex.
2004, Nr 1(29) - 6 (32). – 10000 ex.
23. Catedrala de cuvinte : rev. literară de opinie şi divertisment a ŞLMM / dir.
fondator : Mircea Rusu; red. şef. : Ion Găină. – 2001 – . – Chişinău (str. Petru Rareş 39),
2004. – 29 cm.
Supl. al publ. "Florile Dalbe"
2001, Nr 1
2002, 2/3 - 4/5.
2003-2004, Nr 7/9. – 500 ex.
24. Cibernetic-Teh : ежемес. журн. компьютер. технологий / учредитель : PP
"Cibernetic-Teh" SRL; гл. ред. : Георгий Лукица. – 2003, дек. – . – Кишинэу (str. V.
Alecsandri 1, of. 708), 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm.
Lunar. – Subtit. : Nr 1, 2003 – Журн. компьютер. технологий
2003, Nr 1. – 300 ex.
2004, Nr 1 - 2. – 300 ex.
25. Clinica juridică : rev. / fondatori : Fundaţia Soros Moldova, Centrul
"Contact", Gheorghe Avornic; red. : Iacob Guja. – 2003 – . – Chişinău (str. A. Mateevici 60),
2003 (CEP USM). – ...
2003, Nr 1. – 1000 ex.
26. Clipa siderală : rev. de cultură şi creaţie literară a tinerei generaţii /
(Bucureşti); red.-şef : Eugenia Bulat. – 1995, sept. – . – Chişinău (str. 31 August 98), 2004
(Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale Române.
Apare o dată la 2 luni. – Înlocuieşte din febr. 1997 rev. "Cetatea dăinuirii"
2003, Nr 1(22) - 4(25). – 1000 ex.
2004, Nr 1/2(28/29) – 6(33). – 15000 ex.
27. Comerţ-Cupon : журн. скидок / учредитель : "Comerţ-Cupon" SRL; гл. ред.
: Инга Чебан. – 2002, iun. – . – Chişinău (str. Independenţei 6/1, bir. 309), 2003
(Combinatul Poligr.). – 30 cm. – Text : lb. rusă.
Lunar.
2003, Nr 1. – 1000 ex.
11

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

28. Contabilitate şi audit : publ. periodică practică lunară pentru contabili,
manageri, funcţionari fiscali, auditori / fondator : Firma instructiv-consultativă şi de
implementare "Contabil-Service" SRL; red.-şef : Pavel Tostogan. – 1995, sept. – . –
Chişinău (str. Căpriana 50, ASEM, bl. "C", bir. 418, 514), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29
cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar. – Subtit. : 2003 Nr 1-8 – Publ. periodică practică lunară pentru conducători,
contabili, inspectori fiscali, auditori.
2003, Nr 1 - 12. – 7000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 7000 ex.
29. Convorbiri didactice : rev. şt.-metodică a Lic. "Spiru-Haret" / dir. : Victor
Ambroci; red. : Mariana Cantaragiu, Sergiu Orehovschi. – 2004, mai – . – Chişinău (str.
Maria Cebotari 53), 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 1 - 2. – 500 ex.
30. Cugetul : rev. de ist. şi cultură / dir. : Oleg Bodrug; red.-şef : Ion Negrei. –
1990 – . – Chişinău (str. Ion Creangă 59), 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Trimestrial.
ISSN 0868-7730 = Cugetul
2003, Nr 1(17) - 4(20). – 1 000 ex.
2004, Nr 1(21) - 4(24). – 1000 ex.
31. Curier medical = Medical courier = Медицинский курьер : rev. / Min.
Sănătăţii şi Asoc. Soc. Medicale din Rep. Moldova; col. red. : Andrei Gherman red.-şef :
Boris Topor, ... . – 1958. – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 192), 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). –
29 cm.
Apare o dată la 2 luni. – Subtit. : Nr 1-5, 2003 – Rev. soc. medicale din Rep.
Moldova : Publ. şt.-practică
ISSN 0130-1535 = Curier Medical
2003, Nr 1(271) - 6(276). – 500 ex.
2004, Nr 1(277) - 6(282). – 500 ex.
32. Didactica Pro... : rev. de teorie şi practică educaţională / Centrul Educaţional
"Pro Didactica"; sponsor : Fundaţia Soros Moldova; red.-şef : Nadia Cristea. – 2000, iun. – .
– Chişinău (str. Armenească 16/2), 2004 (Combinatul Poligr.). – 28 cm.
Apare o dată la 2 luni.
ISSN 1810-6455 = Didactica Pro...
2003, Nr 1(17) - 6(22). – 1 000 ex.
2004, Nr 1(23) - 6(28). – 1000 ex.
12

Biroul Avocaţilor din Republica Moldova
BMST-grup SRL 292, 296
Bomi-servis SRL 426,445
Bravo 104

Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei
191
Centrul Regional de Protecţie a Mediului din
Moldova 196
CERCON, Centrul Republican de Cercetare
şi Reglementări în Construcţii 74
Chişinău-Prim, Centrul Ed.-poligr.
Cibernetic-Teh SRL 24
Comerţ-Cupon SRL 27
Comisia Superioară de Atestare a Republicii
Moldova 57
Comitetul Naţional Olimpic din Moldova 262
Complexul Creştin "Hristos pentru Moldova"
512
Confederaţia Sindicatelor din Republica
Moldova267
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 82
Consiliul Europei 223
Consiliul judeţean Bălţi 281
Consiliul judeţean Cahul 294
Consiliul Municipal al Asociaţiei Proprietarilor
de locuinţe 228, 229
Consiliul municipal Cahul 277
Consiliul municipal. Chişinău 279
Consiliul Organizaţiei Veteranilor din
Republica Moldova 471
Consiliul raional Bălţi 282
Consiliul raional Cahul 293
Consiliul raional Călăraşi 298
Consiliul raional Căuşeni 299
Consiliul raional Făţeşti 313
Consiliul raional Glodeni 314
Consiliul raional Leova 318
Consiliul raional Orhei 322
Consiliul raional Râşcani 323
Consiliul raional Rezina 324
Consiliul raional Sângerei 326
Consiliul raional Străşeni 330
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică al Republicii Moldova 39, 57,
100
Consultanţa IAPT Cahul 297
Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi
Impozitelor SRL 119
Contabil-Service SRL 28
Centrul, Contract 25

C
Calea Ferată din Moldova ÎS 167
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova 84, 397, 420
Camera Înregistrării de Stat 214
Camera Naţională a Cărţii din Republica
Moldova 183,186
Capital Market ÎS 416
Capital SA 414
Casa Naţională de Asigurări Sociale a
Republicii Moldova 412
Căsuţa Poştală SRL 418
Centrul "Acces Info" 180
Centrul Academia Internaţional "M.
Eminescu" 234
Centrul Editorial şi de Publicitate Ghidinfo
SRL 84
Centrul de Cercetări Ştiinţifice 148-49
Centrul de Comunicare şi Informare al
Asociaţiei de Caritate şi Asistenţă Socială
"Acasă" 233
Centrul de Dezvoltare a Tineretului 244
Centrul de Drept al Avocaţilor 15
Centrul de Drept Necomercial 88
Centrul de Informare "Gender Doc-M" 222
Centrul de Instruire a Personalului pentru
Transporturi Internaţionale "CIPTI" 245
Centrul de Perfecţionare a Cadrelor Justiţiei
din Republica Moldova 221
Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
35
Centrul Independent de Jurnalism 230
Centrul Internaţional de Cercetare a
Reformelor Economice 90
Centrul Naţional de Creaţie Populară din
Republica Moldova 241
Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru
Problemele Femeii 190, 195
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova
195
121

Reviste ≡ Magazines

Index de editori şi fondatori

Asociaţia Apicolă Republicană "Glav-Exim"
188
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica
Moldova 224, 229, 243
Asociaţia de Caritate şi Asistenţă "Acasă"
232-33
Asociaţia de Criminologie din Moldova 94
Asociaţia de Voluntariat Internaţional din
Moldova 15
Asociaţia Economie, Management şi
Psihologie în Medicină 100
Asociaţia Farmaciştilot din Republica
Moldova 91
Asociaţia Filateliştilor, Maximafilştilor şi
Cartofiliştilor din Republica Moldova 66
Asociaţia Internaţională a Transporturilor Auto
din Moldova "AITA" 245
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din
Moldova 108
Asociaţia Naţională a Producătorilor din
Moldova 448
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din
Moldova 226
Asociaţia Obştească "Pro Farmacia" 457
Asociaţia Patronatului Drumarilor din Moldova
209
Asociaţia Presei Independente 464
Asociaţia Societăţii Medicale din Republica
Moldova 31
Asociaţia Tinerilor Jurişti Cercetători 94
Atelier PP 12

A
Academia "Ştefan cel Mare" a MAI 147-49
Academia de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii Moldova 3,
42
Academia de Administrare Publică pe lângă
Guvernul Republicii Moldova 3
Academia de Drept din Moldova 15, 93, 421
Academia de Studii Economice din Moldova
34, 145
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 35,
96-98, 150, 166,170, 173, 211
Academia de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii 146
Academy of Sciences of the Republic of
Moldova 70
Accente libere 340
Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală 5, 21
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a Republicii Moldova 57
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Intelectuale 4-5, 198
Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres"
236
Agenţia Italiana di Consulenze 356
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 202
Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de
Muncă 239
Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică 36-37, 424
Alianţa ONG-urilor active în domeniul
protecţiei sociale a copilului şi familiei 101
Alliance Française de Moldavie 227
Alumni Resourse Mews Center 182
ANAT din Moldova 470
Arta Medica PP 11
Asistenţa Reformei Penale îm Moldova
IRP172
Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" 447
Asociaţia "RoDim" 372

B
Banca Naţională a Moldovei 199
Basarabia SRL 16
Baştina-Radog SRL 1-2
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" 17
Biblioteca Naţională din Republica Moldova
169, 184-85, 189, 219-20, 224, 229, 430
Biblioteca Naţională pentru copii "Ion
Creangă" 171
Biblioteca Republicană Ştiinţifico-Agricolă a
UASM 43
120

33. 2 ore + 3 iezi : rev. ed. cu sprijinul Fundaţiei Suedeze World Childhood
Foundation / fondator : Iulian Filip, aut. de proiect; echipa de creaţie : O. Despa, D.
Munteanu, M. Uraeva,... . – 1999 – . – Chişinău, 2004. – 29 cm.
Ed. specială la rev. "Să nu excludem nici un copil!"
2004, [Nr 1]. – 1000 ex.
2005 – Ed. Suspendată la Nr 2 (2004).
34. Economica : rev. şt.-didactică / fondator : Acad. de Studii Econ. din Moldova;
red.-şef : Vadim Cojocaru,... . – 1993 – . – Chişinău (str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni
59, bloc B, bir. 503), 2004 (Tipogr. ASEM). – 22 cm.
Apare o dată la 2 luni.
ISSN 1810-9136 = Economica
2003, Nr 1(41) - 4(44). – 150 ex.
2004, Nr 1(45) - 4(48). – 150 ex.
35. Economie şi sociologie = Экономика и социология : rev. teoretico-şt. /
Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Econ. al Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Centrul
de Studiere a Problemelor Pieţei al Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Secţ. de Sociologie a
IFSD al AŞ a Rep. Moldova; red.-şef : V. Ciobanu. – 1953 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare
1), 2004 (Tipogr. AŞM). – 22 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Apare de 3 ori pe an.
ISSN 0236-3070 = Economie şi sociologie
2003, Nr 1 - 3. – 200 ex.
2004, Nr 1-3. – 200 ex. – Apare cu sprijinul Consiliului Suprem pentru Şt. şi
Dezvoltare Tehnologică
36. Energia : publ. periodică / fondator : Agenţia Naţ. pentru Reglementare în
Energetică; red. : Ion Preaşcă. – 2001, iun. – . – Chişinău (str. Columna 90), 2004 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 29 cm.
Bilunar. – În 2003 a apărut ca ziar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2004, Nr [1]-5(30/31). – 500 ex.
37. Energia : изд. Нац. Агентства по регулированию в энергетике / red. : Ион
Пряшкэ. – 2001, iun. – . – Chişinău (str. Columna 90), 2004 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29
cm.
Lunar. – În 2003 a apărat ca ziar. – Are ed. şi în lb. rom.
2004, ian. [Nr 1] – 30/31. – 500 ex.
38. Farm-expres : ежемес. информ. журн. / учредитель и изд. : Farm-Expres
SRL. – 2004, 4 febr. – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. "Business-Elita" SA).
2004, Nr 1 - 2. – 2000 ex.
13

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

39. Fizica şi tehnologiile moderne : rev. trim. şt.-didactică şi de popularizare a
şt. / Soc. Fizicienilor din Moldova, Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică al
Rep. Moldova; red. şef. : Ion Holban,... . – 2003, apr. – . – Chişinău (str. Academiei 3/3),
2003 ("Rotaprint"). – 29 cm.
ISSN 1810-6498 = Fizica şi tehnologiile moderne.
2003, (Vol. 1), Nr 1-4. – 200 ex.
40. Foaie matematică : rev. şt. şi metodică de matematică : publ. periodică
adresată elevilor, profesorilor, studenţilor, părinţilor şi amatorilor de matematică / fondatori :
Vasile Suceveanu, Victor Raischi; ed. : Soc. Obştească "Foaie Matematică"; red.-şef : Vasile
Suceveanu. – 1993, apr. – . – Chişinău (str. Magda Isanos 16), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 24
cm.
Apare de 6 ori pe an.
2003, Nr 1 - 6. – 2 000 ex.
2004, Nr 1 - 6. – 2000 ex.
41. Forum : rev. lunară a Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale / ed. : Inst.
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul"; red. coord. : Tatiana Gamanji. – 2000
– . – . Chişinău (str. Iacob Hâncu 10/1), 2004 (Tipogr. "Presa"). – 29 cm. – Text : lb. rom.,
rusă.
Lunar. – Apare cu sprijinul financ. al LGI/OSI
2003, Nr 9-11. – 500 ex.
2004, Vol. 4-9, Vol. 4. – 500 ex.
42. Funcţionarul public : supl. la rev. "Administrarea publică" / Acad. de
Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova; resp. ed. : Mihai Manea. – 1993,
noiemb. – Chişinău (str. Ialoveni 100), 2004 (Tipogr. AAP). – 12 p. : il.; 30 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(160) - 23/24(183/184). – 300 ex.
2004, Nr 1(186) - 24(208). – 1000 ex.

С

Ф

Свет 333
Семейный доктор 400
Сканворды карманные 135
Сканворды на любой вкус 136
Сканворды ну, очень простые 137
Сканворды с картинками 138
Сканворды супер простые 139
Скандики. Сканворды для начинающих 140
Славянский Университет Республики
Молдовы 164
Слово жизни 522
Слово истины 511
Спорт Молдовы 179
Спорт-Curier 401
Справедливость 527
Справочник абитуриента
Спрос. Предложение 402
Статистический ежегодник Республики
Молдова 165
Столица 280
Строительная газета 403
Строительство и оборудование 141

Фазенда 250
Фазендочка 251
Фермер 407
Х
Хорошая реклама 445
Хроника Воды 252
Ч
Чай & кофе 142
Человек и его права 488
Ш
Шалом 489
Шанс 408
Ш
Щит закона 261
Э
Экономика и социология 35
Экономическое обозрение "Logos-Press"
446
Экстра класс 409
Электронная обработка материалов 143

Т
Тайны здоровья 404
Таможенный вестник 254, 273
Теле Радио 274
Товары оптом и в розницу 443
Торговая марка 444
Транспорт и связь 275
Труд дайджест 405
Труд-Молдова 406
Туризм и отдых 108, 470

Ю
Южный курьер 309
Я
Ярмарка головоломок 144

43. Info Agraris : rev. teoretică-practică / ed. : Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM;
dir. : Ludmila Costin; col. red. : V. Ciorbă, A. Cecârlan. – 2003 – . – Chişinău, 2004.
Semestrial.
2003, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
2004, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
44. Info-masca : publ. a Uniunii Teatrale din Moldova / preş. : Petru Baracci;
red.-şef : Constantin Mardare. – 1997 – . – Chişinău (str. Puşkin 24), 2004 (Centrul Ed.Poligr. "Chişinău-prim"). – 21 cm.
14

119

Reviste ≡ Magazines

Жилье твое : интерьер и строительство
122

Мобильник 128
Молдавские ведомости 271
Молдова и Мир 73
Московский Комсомолец в Молдове 391
Мысль 129

З
Закон и жизнь 123
Зеркало 124
Знакомства. Встречи. Любовь
Знамя 300
Знамя труда 290

Н
Наблюдатель 508
Настоящее Знамя 301
Национальный правовой журнал 93
Наш выбор 392
Наш Голос 480
Наш Израиль 481
Независимая Молдова 272
Недвижимая собственность 130
Недвижимость Молдовы 131
Новое время 393
Новый дом и все, что в нем 394
Нужные цены на нужные товары 395

И
Известия Академии Наук Республики
Молдова 201
Информационный бюллетень 248
Информационный листок 194
Искра 384
Истоки 478
К
Кактус 125
Ки-ки 126
Кишиневские новости 270
Кишиневский обозреватель 287
Кодры. Молдова литературная 127
Коммерсант Plus 386
Коммунист 535
Коммунист Буджака 536
Комрат и комратчане 288
Комсомольская правда в Молдове 385
Конституционное правосудие 58
Курьер Молдовы 387

О
Обзор рынка недвижимости 396
Община 482
Олива 483
Орлёнок 537
Отдыхай с Футболом 439
Отечество 132
Офис Plus 397
Охотник и рыболов Молдовы 484
П
Панорама 338
Педагогический вестник 133
Полезная газета 398
Правда 399
Право 440
Проводник 521
Промiнь 485
Пульс 538

Л
Лицеист 507
Лицейский научно-методический вестник
249
Лоботряс 388
М
Маген 479
Маклер 389
Мегаполис 390
Медицинские новости 77
Медицинский курьер 31
Мир недвижимости 438

Р
Работа и образование 441
Радуга 134
Рейс-4335 486
Реклама 442
Русское слово 487
118

Trimestrial. – Subtit. : 2001 – Bul. de presă al Uniunii Teatrale din Moldova.
2001, Nr 2(4). – 500 ex.
2002, Nr 2(8) - 4(10). – 500 ex.
2003, ed. specială. – 1000 ex.
2004, Nr 1(14)-3(16). – 500 ex.
45. Info-Med : rev. şt.-practică / red.-şef : Ion Mereuţă. – 2003 – . – Chişinău (str.
Testemiţanu 30), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Semestrial.
ISSN 1810-3936 = Info-Med
2003, Nr 1(1) - 2(2). – 500 ex.
2004, Nr 3(3) - 4(6). – 500 ex.
46. Integrame accesibile : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL;
red. : L. Samson. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30
cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 5. – 5 000 ex.
2004, Nr 7 - 12. – 1 000 ex.
47.
Integrame cu imagini : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Relax-M" PP
SRL; red. : L. Captari. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 12. – 5 000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 5 000 ex.
48.
Integrame de buzunar : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Relax-M" PP
SRL; red. : L. Captari. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 14 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 12. – 6 000 ex.
2004, Nr 1 - 7. – 6 000 ex.
49. Integrame deştepte : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL;
red. : L. Samson. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30
cm.
2003, Nr 1 - 6. – 5 000 ex.
50. Integrame express : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL; red.
: L. Samson. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
15

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

2003, Nr 1 - 6. – 5 000 ex.
2004, Nr 7 - 12. – 5 000 ex.
51. Integrame la o bere : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL;
red. : L. Samson. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004. – 39 cm.
2003, Nr 1 - 5. – 5000 ex.
2004, Nr 6. – 5 000 ex.
52. Integrame pentru aşi : rev. cultural-cognitivă pentru cei inteligenţi / fondator :
"Junior-X" PP SRL; dir. : Nicolae Josanu; red. : L. Samson. – 2000 – . – Chişinău (str.
Puşkin, 22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 11. – 5000 ex.
2004, Nr 1-12. – 5000 ex.
53. Integrame pentru toţi : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Junior-X" PP SRL;
dir. : Nicolae Josanu; red. : L. Samson. – 1998 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr.
"Prag-3"). – 29 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
54. Integrame simple : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Junior-X" PP SRL; dir.
: Nicolae Josanu; red. : L. Samson. – 2000 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2001 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 29 cm.
Lunar. – Din Nr 10, 2004. – Tipogr. "Prag-3"
2003, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
55. Integrame Simplissime : rev. cultural-cognitivă pentru începători / fondator :
"Relax-M" PP SRL; red. : L. Captari. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 11. – 5000 ex.
2004, Nr 1 - 8. – 4000 ex.
56. Integrame uşurele : rev. lunară de integrame / fondator : PP "Relax-M" SRL;
red. : L. Captari. – 2003 – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 11. – 5000 ex.
2004, Nr 1 - 9. – 5000 ex.
16

Vlăstarul 506
Vocea Poporului 267
Vulturaşul 537

Налоговой Инспекции при
Министерстве Финансов 206
Бюллетень экспортера 210

W

В

Welcome 114

Ваш домашний доктор 379
Вести Гагузии 307
Вестник кооперации 452
Вестник Министерства труда и социальной
защиты Республики Молдова 67
Вестник перинатологии 18
Вестник Славянского Университета
Вечерний Кишинев 284
Вифлеемская Звезда 520
Возрождение 533
Вопросы философии и права 96
Время 380
Выбор 285

Z
Ziarul de Gardă 375
Ziarul tău 473
А
Авто-foto 115
Антенна ТВ 432
Аргументы и Факты - Молдова 376
Аргументы и Факты : Здоровье 377
Аспект 283
Ачык гёз 305
Ачык gëz 305

Г

Б

Гешер-Мост 475
Глас народа 534
Гол 435
Голос Бэлць 286
Голос народа 268
Государственный Аграрный Университет
Молдовы 163
Гражданская газета 381

Бабушкины советы 378
Безопасность в Молдове 116
Бизнес Plus 117
Бизнес Молдовы 433
Бизнес обозрение 474
Бизнес-право 118
Блаженная Матрона 519
Бухгалтерские и налоговые консультации
119
Български Глас 434
Бюллетень Ассоциации Традиционной
Медицины Республики Молдова.
Традиционная Медицина и
Санокреатология 203
Бюллетень Высшей Судебной Палаты
Республики Молдова 207
Бюллетень официальных документов
Гагаузии 306
Бюллетень Рабочей Группы неправительственных организаций по законодательству в отношении беженцев и их
защиты 247
Бюллетень Экономической Апелляционной
Палаты и Главной Государственной

Д
Де факто 436
Деловая газета 382
Деловой меридиан 383
Днестр 269
Добрый совет 20, 120
Документ 121
Дорейну 476
Е
Еврейское местечко 477
Единая Гагаузия 308
Ж
Железная дорога Молдовы 178
Железнодорожник Молдовы 437
117

Reviste ≡ Magazines

Revista Naţională de Drept 93
Revistă de criminologie, drept penal şi
criminalistică 94
Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar 95
Revistă de Filosofie şui Drept 96
Revistă de istorie a Moldovei 97
Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară 98
Revistă de sănătate mintală 99

The Centre for Recruit's and Servicemen's
Rights Protection from Moldova 216
The collage 106
The Official Bulletin of Industrial Property 198
The UN in Moldova 107
Timpul 370
Timpul de dimineaţă 371
Tineretul Moldovei 264
Transpres 245
Transparenţa 297
Tribuna copiilor 373
Turism şi odihnă 108, 470
TV Ghid 296
Tyragetia 177

S
Salon-Expres 430
Să nu excludem nici un copil 101
Sănătate publică, economie şi management
în medicină 100
Săptămâna 364
Scutul legii 261
Semn 102
Sens 365
Sfaturile bunicuţiei 366
Siesta Chişinău 103
Socius 531-32
Solidaritate 468-69
Splendid 104
Sport Plus 262
Starea mediului în Republica Moldova în anul
... 176
State of the Environment
Statistical yearbook of the Republic of
Moldova 165
Steaua Betleemului 518
Stomatologia în Moldova 367
Străşeneanca 330
Sud-Est Cultural 105
Sun TV 368

U
Unghiul 336-37
Unirea 265
Uniunea Teatrală din Moldova 246
Univers Muzical 109
Univers Pedagogic 110
Univers Pedagogic Pro 266
Universitas 503-04
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 152
Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din
Cahul 153
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 154-56
Universitatea de Stat din Moldova 157-58,
505
Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea
de Matematică şi Informatică 159
Universitatea de Studii Umanistice din
Moldova 160
Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova 161
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion
Creangă" 162
Universul sănătăţii 374

Ş
Şcoala de biblioteconomie din Moldova 243
Şmecherul 502
T
Tainele sănătăţii 369
Tânăr şi Unic 244
TeleRadio 263
Terra 327
Tezaur 431
116

57. Intellectus : rev. de proprietate intelectuală / ed. : Agenţia de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale a Rep. Moldova; co-ed. : Consiliul Suprem pentru Şt. şi
Dezvoltare Tehnologică, Comisia Sup. de Atestare a Rep. Moldova; consiliul ed. : Şt. Novac
(preş.),...; col. red. : I. Diviza. – 1995 – . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1) : AGEPI, 2004
(Tipogr. AGEPI). – 29 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă.
Trimestrial. – Coed. : Nr 2, 2004. – Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare
Tehnologică, Comisia Sup. de Atestare a Rep. Moldova; Din Nr 1, 2003-3, 2004 – preş. : N.
Taran.
2003, Nr 1 - 4. – 150 ex.
2004, Nr 1 - 4. – 125 ex.
58. Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие : publ. şt. şi de
inf. de drept / fondator : Curtea Constituţională a Rep. Moldova; consiliul red. : Victor
Puşcaş, ...; red. şef. : L. Arsene. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5), 2004. – 30 cm.
– Text : lb. rom., rusă
Trimestrial. – Supl. al rev. "Legea şi viaţa"
ISSN 1810-7257 = Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие
2003, Nr 1 - 4. – 500 ex.
2004, Nr 1 - 4. – 500 ex.
59. Legea şi viaţa : publ. periodică şt.-practică / fondator : Min. Justiţiei al Rep.
Moldova; asociaţi : Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Min. Afacerilor
Interne, ...; red. şef. : L. Arsene. – 1991, ian. – . – Chişinău, (str. Puşkin 22), 2004 (ÎS
"Dinamo-MA"). – 42 cm.
Lunar
ISSN 1810-309X = Legea şi viaţa
2002 – întrerupere în ed.
2003, Nr 3(141) - 6(144). – 500 ex.
2004, Nr 1(145) - 12(156). – 500 ex.

V

60. Lex Civitas : rev. şt. şi didactică / fondator : Univ. de Criminologie; red.-şef :
Mihai Laşcu. – 2002, mart. – . – Chişinău (str. Meşterul Manole 9/1), 2003 (SA "Tipogr. din
Orhei"). – 29 cm.
Anual
2003, Nr 1(2). – 500 ex.

Veteranul 471
Viaţa 472
Viaţa Basarabiei 111
Viaţa ta 112
VIP Magazin 113

61. Limba Română : rev. de şt. şi cultură / ed. : col. red. : A. Acsan,...; red.-şef :
Alexandru Bantoş. – 1990 – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 90), 2004 (Tipogr.
"Balacron"). – 26 cm.
Lunar.
17

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

ISSN 0235-9111 = Limba Română
2003, 11/12, anul XIII, Nr 1(91) - 6/10(96-100). – 200 ex.
2004, Nr 1/3 - 12(114). – 2 000 ex.
62. Luminătorul : rev. a Soc. Culturale şi Bisericeşti "Mitropolitul Varlaam" şi a
Mitropoliei Basarabiei / red. ed. : protoiereul Petru Buburuz. – 1992 – . – Chişinău (str.
Vişinilor, 32), 2004 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20 cm.
Apare o dată la 2 luni.
2003, Nr 1(54) - 6(59). – 400 ex.
2004, Nr 1(60) - 6(65). – 400 ex.
63. Masca : almanah / ed. : Uniunea Teatrală din Moldova; red.-şef : Victor Ignat.
– 2004 – . – Chişinău (Tipogr. "Poligraf-Design" SRL). – 29 cm.
ISBN 9975-9504-8-5 = Masca
2004. – 1000 ex.
64. Medicamente : rev. informaţională farmaceutică / ed. : Sanfarm-Prim SA;
red.-şef : E. Ciubotaru. – 1999, oct. – . – Chişinău (str. Grenoble 149a), 2004 (Tipogr.
"Sirius" SRL). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar.
2003, Nr 8 - 11. – 600 ex.
2004, Nr 3 - 12. – 600 ex.
65. Mediul Ambiant : rev. şt., de inf. şi cultură ecologică / fondatori : Min.
Ecologiei şi Resurselor Naturale, Inst. Naţ. de Ecologie; red.-şef : Grigore Barac, ... – 2002,
mai – . – Chişinău (str. Şciusev 63), 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.
Apare o dată la 2 luni.
ISSN 1810-9551 = Mediul Ambiant
2003, Nr 1(6) - 6(11). – 1100 ex.
2004, Nr 1(12) - 4(15). – 1100 ex.
66. Meridian Filatelic : rev. de inf. şi docum. / Asoc. Filateliştilor, Maximafiliştilor
şi Cartofiliştilor din Rep. Moldova; red.-şef : Constantin Ciobanu. – 1996, dec. – . – Chişinău
(AFMCRM, MD-2012, CP 19), 2003 (Tipogr. "ŞM-2"). – 20 cm.
Apare o dată la 2 luni.
2003, Nr 1/2 (32/33). – 500 ex.
67. Mesagerul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii
Moldova = Вестник Министерства труда и социальной защиты Республики
Молдова : Supl. lunar al rev. "Legea şi viaţa" pentru conducători, specialişti şi juristconsul /
18

Mesager universitar 496
Mesagerul Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale al Republicii Moldova 67
Metaliteratură : Anale Fac. de filologie
Micul prinţ 68
Mihai Eminescu 234
Mini Integrame 69
Misionarul 515
Moldavian Journal of the Physical Sciences
70
Moldoscopie 71
Moldova : ser. nouă 72
Moldova în OMC 235
Moldova Suverană 258
Moldova şi Lumea 73
Monitorul construcţiilor 74
Monitorul judeţean 281
Monitorul Oficial 294
Monitorul Oficial al Republicii Moldova 236-37

Ora satului 362
Ordine şi Lege 80
Ortodoxia 81
Ortodoxia pentru copii 517
P
Pacificus 466
Panoramic TV 82
Pardon 83
Patria - Родина 528
Patria mea 313
Pauza 498
Piaţa muncii 239
Plai Bălţean 282
Plaiul Orheian 322
Poşta Moldovei 429
Prier 331-32
Primarul 467
Pro Business 84
Pro Chef 240
Profit 85-86
Programele Teleradio
Prut-INFO 335
Puls 529

N
National Bibliography of Moldova 186
Natura 357
Niagara club 75
Nistru 259
Noi 76
Noi tinerii 463
Nota Bene 295
Noutăţi de la MAIB 238
Noutăţi medicale 77
Nunta 78

R
Raport de activitate 172
Raport despre activitatea ştiinţifică şi
ştiinţifico-organizatorică în anul... 173
Reaction 499
Realităţi culturale 241
Rebus 87
REI : francophone 501
REI-Action 500
Refugium 242
Renaştere 530
Reporter M 363
Republic of Moldova. State of the
Environment 174
Resursele şi activitatea sistemului
farmaceutic al Republicii Moldova 175
Revista de Drept Necomercial 88
Revista de Drept Privat 89
Revista Economică 90
Revista farmaceutică a Moldovei 91
Revista Magiştrilor 92

O
Oastea Moldovei 260
Obiectiv 464-65, 497
Observator economic
Observatorul de Nord 328-29
Office 358
Omnibus 79
ONU în Moldova 107
Opinia 359
Opinia Criuleană 311
Opinii & Credinţe 516
Optim 360
Ora Fermierului 361
Ora locală 317
115

Reviste ≡ Magazines

Farm-expres 38
Farul nistrean 324
Făclia 255
Femida 457
Fericita Maică Matrona 513
Fermierul 458
Feroviarul Moldovei 427
Filiala din Moldova a Institutului Modern de
Umanistică 151
Fizica şi tehnologiile moderne 39
Florile dalbe 256
Flux 348-49
Foaie matematică 40
Forum 41
Funcţionarul Public 42

Integrame pentru toţi 53
Integrame simple 54
Integrame Simplissime 55
Integrame uşurele 56
Intellectus 57
Invenţii medicale, Cooperativa Medicală de
Cercetare şi Producţie 77
Itinerare didactice 493
Iuventus 494
Î
În glumă, în serios 428
J
Junior CLTC 334
Jurnal de acasă 353
Jurnal de Chişinău 354
Jurnal de Portugalia 355
Justiţia Constituţională 58

G
Gazeta bibliotecarului 224
Gazeta de Vest 321
Gazeta Românescă 350
Generaţia Pro 459
Glasul Naţiunii 351
Glia Drochiană 312
Guta-picatură 460
Guta-капля 461

L
La Creangă 171
Le franco-fil 227
L'ECO di Moldova 356
Legea şi viaţa 59
Lex Civitas 60
Limba Română 61
Literatura şi arta 257
Locuiţa 228
Lumea 462
Lumină din lumină ... 514
Luminătorul 62

H
Halk Birli 304
I
Ideea md 225
Imaginea Republicii Moldova în străinătate
169
Info Agraris 43
Info His 226
Info-masca 44
Info-Med 45
Informaţia de Week-end 352
Institutul de Cercetări Interetnice 170
Integrame accesibile 46
Integrame cu imagini 47
Integrame de buzunar 48
Integrame deştepte 49
Integrame express 50
Integrame la o bere 51
Integrame pentru aşi 52

M
Magazin bibliologic 229
Mâine 232
Mâine junior 233
Masca 63
Mass-Media 230-31
Medical courier 31
Medical news 77
Medicamente 64
Mediul Ambiant 65
Mercuriu 495
Meridian Filatelic 66
Mesager de Sângerei 326
114

red.-şef : L. Arsene; resp. ed. : Oleg Doroş. – 1993, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004
(ÎS "Dinamo-MA"). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar
ISSN 1810-7273 = Mesagerul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii
Moldova
2003, Nr 2(118) - 12(128)
2004, Nr 1(129) - 12(140). – 1000 ex.
.
68. Micul prinţ : ed. independentă : rev. pentru copii, făcută de copii / fondator şi
ed. : Renata Verejanu; red.-şef : Daniel Verejanu. – 1992, 23 sept. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă.
Anual.
2003. – 1000 ex.
2004. – 1000 ex.
69. Mini Integrame : rev. cultural-cognitivă pentru copii / fondator : PP "Relax-M"
SRL; dir. : N. Josanu; red. : L. Captari. – 1999 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 11. – 6 000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 6 000 ex.
70. Moldavian Journal of the Physical Sciences : rev. şt. / Acad. of Sciences
of the Rep. of Moldova, Science and Technology Development Council of the Rep. of
Moldova, Physical Soc. of Moldova; red.-şef : Valeriu Canţer. – 2002 – . – Chişinău (bl.
Ştefan cel Mare 1), 2004 (Tipogr. AŞM). – 28 cm.
Trimestrial.
ISSN 1810-648X = Moldavian Journal of the Physical Sciences
2003, Vol. 2, Nr 1 - 3/4. – 200 ex.
2004, Vol. 3, Nr 1 - 3/4. – 250 ex.
71. Moldoscopie : (Probleme de analiză politică) : rev. şt. trim. / Univ. de Stat din
Moldova; col. red. : V. Moşneaga,... . – 2004 – . – Chişinău (str. A. Mateevici 60), 2004
(Centrul Ed. al USM). – 20 cm.
Trimestrial. – Până în a. 2003 a apărut gen carte cu ISBN
ISSN 1812-2566 = Moldoscopie
1(XXV) - 3(XXVII). – 50 ex.
2004, Nr 1 - 3. – 50 ex.

19

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

72. Moldova : ser. nouă : Ed. trilingvă : lb. rom., rusă, engl. / fondator : Guvernul
Rep. Moldova; red.-şef : Boris Marian. – 2004 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004
(Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Întrerupere în ed. 1998-2003
ISSN 0132-6635 = Moldova.
2004, Nr 1 - 12. – 1 000 ex.
73. Moldova şi Lumea = Молдова и Мир : rev. soc.-politică şi şt. / fondatori :
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, ULIM, col. de jurnalişti al red.; red.-şef : Boris
Stratulat. – 1991, 9 sept. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Apare o dată la 2 luni.
ISSN 0132-6627 = Moldova şi Lumea
2003, Nr 1 - 5/6. – 1 000 ex.
2004, Nr 1 - 5/6. – 1 000 ex.
74. Monitorul construcţiilor : [rev.] / fondator : Min. Ecologiei, Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului; ed. : Centrul Republican de Cercet. şi Reglementări în Construcţii
"CERCON"; col. red. : S. Dohotaru. – 1994 – . – Chişinău (str. Râşcanu 18), 2004 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 20 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Semestrial.
2003, Nr 1(26) - 2(27). – 500 ex.
2004, Vol. 1 (28). – 500 ex.
75. Niagara club : ghid / ed. : Pro Chef SRL; red.-şef : Adriana Boroş. – 2004 – .
– Chişinău, 2004 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
2004, Nr 1 - 15.
76. Noi : rev. pentru copii şi adolescenţi / fondator : Min. Educaţiei; red.-şef :
Valerie Volontir. – 1930, oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
28 cm.
Lunar.
ISSN 0868-8478 = Noi
2003, Nr 1 - 12. – 2 000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 2 000 ex.
77. Noutăţi medicale = Medical news = Медицинские новости : [Ed. a
Cooperativei Medicale de Cercet. şi Producţie "Invenţii Medicale"] / dir.-fondator : Vladimir
Nahaba; red.-şef : D. Tintiuc. – 1989, 14 febr. – . – Chişinău (str. S. Lazo 7), 2004. – 20 cm.
– Text : lb. rom., rusă.
Periodicitate variabilă. – Tit. : Nr 1989 – Vol. 2, Nr 1 "Bacteriologul Moldovei"
20

Buletinul Institutului de lingvistică 211
Buletinul Institutului Naţional de Farmacie 212
Buletinul Notarilor 213
Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de
Stat 214
Buletinul rectoratului 215
Bunul Sfat 20
Bursa invenţiilor 21
Business-info 302
Businessul Moldovei 448

Cultura în Moldova 220
Curier judiciar 221
Curier medical 31
Curierul cooperaţiei 452
Curierul de Cahul 292
Curierul de Hânceşti 315
Curierul de Ialoveni 316
Curierul de Leova 318
Curierul economic 453
Curierul Ortodox 510
Curierul sanitas 454
Curierul vamal 254
Cuvântul adevărului 511
Cuvântul liber 319
Cuvântul vieţii 512

C
Cadastrul 413
Cahul expres 278
Calea Ferată din Moldova 167-68
Capital 414-15, 449
Capital Market 416-17
Capitala 279-80
Capitala-magazin 22
Casa Mare 342
Catedrala de cuvinte 23
Călăraşii 298
Căsuţa poştală 418
Căuşeni 299
Centrul de Resurse Genetice Vegetale din
Moldova 150
Centrul Pentru Protejarea Drepturilor
Recruţilor şi Militarilor în Termen 216
Centrum Moldova 525
Cercetaşul 217
Chipăruş Ghiduş 343
Cibemetic-Teh 24
Cîmpia Glodenilor 314
Clinica juridică 25
Clipa siderală 26
Columna 491
Comerţ-Cupon 27
Comunicaţii 450
Comunistul 526
Contabilitate şi audit 28
Contrafort 344
Convorbiri didactice 29
Cronica apelor 218
Cronica vieţii politico-administrative, socialeconomice şi culturale a Moldovei 219
Cugetul 30, 451

D
DAAC-Hermes-Pres 455
De facto 419
Democraţia 345
Deşteptarea 320
Dezvoltarea 420
Dialog 222
Didactica Pro... 32
Drapelul muncii 289
Dreptate 527
Dreptul 421
Drepturile Omului în Europa 223
E
Eco 346
Economica 34
Economie şi sociologie 35
Ecoul Eminescu 422
Ecoul nostru 325
Elat-INFO 423
Energia 36-37, 424-25
EST-Curier 310
Etalon 426
Eveniment actual 323
Evenimentul 293
Excelsitas 492
F
Farmacia Domnului 347
Farmacia Pro 456
113

Reviste ≡ Magazines

Index de titluri

2 ore + 3 iezi 33

Atelier 12
Auto Expert 13
Auto-house media service 341
Autorul 447
Avi=MD 14
Avocatul Poporului 15

A

B

"a" MIC 1-2
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului
Afacerilor Interne 147-49
Academia de Studii Economice din Moldova
145
Academia de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii 146
Accent provincial 276
Accente 339
Accente libere 340
Activity report 172
Administrarea Publică 3
Adolescentina 291
AGEPI expo 4
AGEPI info 5
Agricultura Moldovei 6
Agrobusiness 7
Agro-Curier 410
Ai dreptul să ştii 180
Album de familie 8
Alianţa 523
Alianţa "Moldova Noastră" 524
Altarul Credinţei 509
Alternativa XXI 181
Alternative rurale 411
Alumni news 182
Alunelul 9
Ana Sözü 253
Anuarul statistic al Republicii Moldova 165
Aquarelle 10
Arca lui Noe 490
Arta 166
Arta-Medica 11
Asigurare Socială 412
Aspect 277

Basarabia 16
Biblio Polis 17
Bibliografia Naţională a Moldovei 183-86
Bio Synopsis 187
Bucak dan erleri 303
Buletin apicol 188
Buletin bibliologic 189
Buletin de perinatologie 18
Buletin informativ 190-94
Buletin informativ juridic 195
Buletin informativ REC Moldova 196
Buletin juridic 197
Buletin Oficial de Proprietate Industrială 198
Buletin ştiinţific 19
Buletin trimestrial 199
Buletinul "Drumurile Moldovei" 209
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova : Ser. : Matematica 200
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova : Ser. : Ştiinţe biologice, chimice
şi agricole 201
Buletinul achiziţiilor publice 202
Buletinul Asociaţiei "Medicină Tradiţională"
din Republica Moldova. Medicina
Tradiţională şi Sanocreatologie 203
Buletinul Biroului de Informare al Consiliului
Europei în Moldova 204
Buletinul constructorului 205
Buletinul Curţii de Apel Economice şi
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de
pe lângă Ministerul Finanţelor 206
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova 207
Buletinul de Standardizare 208
Buletinul Exportatorului 210

1
13 Decembrie 372
2

112

1996, Vol. 2, Nr 1 - 10/12
1997, Nr 1 - 3
1998, Nr 4, 9
1999, Vol. 5, Nr 1-2 - 3/4
2000, Nr 1, Vol. 6, Nr 2 - 3/4
2001, Vol. 7, Nr 1 (3/4)
2002, Vol. 8, Nr 2 - 3/4
2003, Vol. 9, Nr 1 - 3/4. – 50 ex.
2004, Vol. 10, Nr 1/2. – 50 ex.
78. Nunta : [publ. periodică] / ed. : "Ocazie" SRL; dir. : Angela Spătaru; red.-şef :
Angela Chişlaru. – 2000 – . – Chişinău (str. Vasile Alecsandri 39), 2004 (Combinatul Poligr.).
– 30 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Anual.
2004, Nr 5. – 2 000 ex.
79. Omnibus Всем : сад, огород, плодовые : науч. образов. журн. для
землевладельцев / учредители : ПНИИСХ, Kvint; кол. ред. : М. Д. Березиков. – 1992
aug. – . – Chişinău (str. V. Alexandri 35), 2004 (ГИПП "Типар", г. Тирасполь). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
2004, Nr 1 - 11. – 5000 ex.
80. Ordine şi Lege : rev. şt.-practică de drept, inf. şi de atitudine / fondator : Min.
Afacerilor Interne al Rep. Moldova; red.-şef : Andrei Slutu. – 2002, 30 ian. – . – Chişinău (bl.
Ştefan cel Mare 75), 2003 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(29). – 1000 ex.
81. Orthodoxia : rev. de gândire şi spiritualitate ortodoxă / col. red. : Dorimedont,
episcop de Edineţ şi Briceni (preş.) ... – 2002, ian. – . – Edineţ (şos. Bucovinei 36/3), 2004
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 28 cm.
Odată la 2 luni. – Numerotare continuă.
2003, Nr 7 - 11. – 2000 ex.
82. Panoramic TV : rev. de inf., opinie şi divertisment / fondator : Consiliul
Coord. al Audiovizualului; red.-şef : Tatiana Tofan. – 2002, sept. – . – Chişinău (str. Mihai
Eminescu 28), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar.
2003, Nr 2 - 12. – 1000 ex.
2004, Nr 1([13]) - 8/9(20/21). – 1000 ex.
21

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Т

83. Pardon : rev. literară de satiră şi umor din Rep. Moldova / dir.-fondator :
Vasile Rusu-Sadoveanu; ed. : Petru Rusu; red.-şef : Ion Diviza. – 2002, apr. – . – Chişinău
(str. Puşkin 22, bir. 436), 2004 (Tipogr. Medjis Group). – 30 cm.
Trimestrial. – În 2002-2003 a apărut lunar.
2003, Nr 2. – 500 ex.
2004, Nr 1(3) - 4(6). – 500 ex.
84. Pro Business : rev. inform.-analitică / fondatori : Camera de Comerţ şi Ind. a
Rep. Moldova, Centrul Ed. şi de Publicitate "Ghidinfo" SRL; red.-şef : Petru Iacob. – 1998 – .
– Chişinău (str. Puşkin 26, et. 5, bir. 25), 2004 (Combinatul Poligr., "Baştina-Radog" SRL). –
30 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă.
Lunar.
2003, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
85. Profit : rev. lunară econ.-financ. / ed. : "Profit" SA; red.-şef : Alexandru
Tănas. – 1998, oct. – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 76), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29
cm. – Are ed. şi în lb. rusă.
Lunar. – În 1998-1999 a aparut cu tit. : Bănci şi Finanţe
2003, Nr 1(92) - 12(102). – 4500 ex.
2004, Nr 1/2 (103/104) - 12(114). – 4500 ex.

Чумак, Л. Г. 164
Чумейко, Тамара 378
Чуриков, Сергей 385
Чюпак, А. 389

Танас, Александр 86
Темрин, С. 119
Тищенко, Юрий 272
Ткачев, В. А.408
Ткаченко, Александр 278
Топал, Иван 305
Туркулец, Мария 476

Ш
Шаршова, Татиана 432
Шкулев, В. М. 432
Шмугуров, Валентин Анатольевич 151

Ц

Ю

Цуркану, Сергей 132

Юнко, Александра 134

Ч

Я

Чапа, Игорь 475, 479
Чебан, Инга 27
Чека, Иван 295
Черняков, Сергей Петрович 391
Чобану, Эдуард 179
Чубашенко, Дмитрий 271

Янгева, А. 433

86. Profit : финанс.-экон. ежемес. журн. / изд. : "Profit" SA; гл. ред. :
Александр Танас. – 1996, mart. – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 76), 2004 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – Are ed. şi în lb. rom.
Lunar. – În 1998-1999 apare cu tit. : Bănci şi Finanţe
2003, Nr 1(92)-12(102). – 3000 ex.
2004, Nr 1/2 (103/104)-12 (114). – 3000 ex.
87. Rebus : rev. cultural-cognitivă : integrame, careuri de cuv., anagrame,
criptograme, logigrame / fondator : "Junior-X" PP SRL; dir. : N. Josanu; red. : L. Samson. –
2000 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 9. – 5 000 ex.
2004, Nr 1 - 11. – 5 000 ex.
88. Revista de Drept Necomercial / fondator : Centrul de Drept Necomercial;
dir. : Oleg Efrim; red. : Sorin Pruteanu. – 2001 – . – Chişinău (str. Bucureşti 83), 2003
(Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
22

111

Reviste ≡ Magazines

К

Нуца,Лилия 290

Каган, М. 483
Калак, Дмитрий 116
Калак,Н. 433
Каптарь, Л. 138-40
Карнаухова, Тамара 507
Кац, Люся 489
Кимельфельду, М. Я. 480,486
Клименко, Вячеслав 432
Копоц, Георге 268
Корецки, Ион 237
Косарев, Валерий 528
Кравчук, Алла 461
Краевская, Ирина 178, 437
Кывыржик, К. 300

О

Л

Р

Лазаренку, Л. 274
Лазур, Думитру 465
Лозован А. И. 382
Лукица, Георгий 24

Робу, Эдуард 417
Рогай, Валентина 283
Рознер, Рива 478
Романенко, В. 377
Романеску, Вячеслав 401
Романова, И. В. 443
Ропот, Симион 237
Ротару, Сергей 115

Островская, Т. 406
П
Павалаки, Евгений 117
Паскарь, Е. Г. 380
Паскару, Виталие 524
Перунов, Слава 402
Подоба, Наталья 538
Потапов, А. 405
Припелова, Ольга 400
Пряшкэ, Ион 37, 425
Пуга, Т. М. 397

М
Маковей, Петру 407
Маноле, Зинаида 131
Маринов, Д. 288, 306-7
Маркина, Т. 383
Мартыненко, А. А. 118
Марчков, А. 377
Марчков, Алексей 124, 376
Марьяш, Илья 477
Матушенко, А. В.381, 399
Мелехова, Алена 116
Мельник, Римма 132
Михайлов, Димитьр 434
Мишин, С. 121
Мишин, Сергей 446
Могилко, В. 333
Молчанов, Олег 122
Морару, Виктор 442
Мырзенко, Георге 417

С
Савостин, Николай 269
Саинчук, Влад 404
Самсон, Л. 136-37
Сандик, И. 125

Свиридова, О. 389
Сеник, Эльвира 286
Сидоров, Д. 433
Сичкорез, Сергей 441
Смешная, Т. М. 382
Сомов, С. М. 368, 409
Суляк, С. 379
Сусаренко, В. 439
Сусаренко, Вячеслав 435
Сухан, Александр 120
Сыли, В. 455
Сырбу, Анжела 10
Сытник, Наталья 104

Н
Никифорова, С. 398

Anual. – Apare cu suportul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – Numerotare
continuă
2003, Nr 3-4. – 500 ex.
89. Revista de Drept Privat : rev. şt. / fondatori : Ion Rusu, Mihai Taşcă, Nicolae
Sadovei; red.-şef : Mihai Taşcă. – 2001 – . – Chişinău (str. Alecu Russo 7/2, ap. 116) :
Cartdidact, 2003 (Tipogr. "Reclama"). – 28 cm.
Trimestrial. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova, Inst. pentru Politică
Legislativă Constituţională COLPI, Budapesta
ISSN 1811-1149 = Revista de Drept Privat
2003, Anul III, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
90. Revista Economică : rev. de teorie şi practică econ.-financ. / fondator :
Centrul Int. de Cercet. a Reformelor Econ....; col. red. : Anatol Caraganciu (red.-şef Rep.
Moldova), Dan Popescu (red.-şef România). – 1995, dec. – ; Ser. nouă : 2000 – . – Chişinău
(str. Ginta Latină 17/1, of. 98); Sibiu (str. Victoriei 10), 2004 (CEP USM). – 20 cm.
Odată la 2 luni. – Continuă preocuparea şi activităţile din "Economie şi Finanţe",
dar are o numerotare nouă, ser. clasică
ISSN 1582-6260 = Revista Economică
2003 Nr 1(9) - 5(13). – 100 ex.
2004, Nr 1 (14) - 6(19). – 100 ex.
91. Revista farmaceutică a Moldovei : publ. şt.-practică / Asoc. Farmaciştilor
din Rep. Moldova; red. şef : Eugen Diug. – 1993 – . – Chişinău (str. Testemiţanu 22,
Catedra Tehnologia Medicamentelor), 2004. – 24 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Periodicitate variabilă. – Subtit. : 2001. – Supl. la Bul. Inst. Naţ. de Farmacie. –
Col. red. : 2001 – Filip Babilev (red. resp.).
ISSN 1812-5077 = Revistă farmaceutică a Moldovei
2001, Nr 1/4.
2003 – nu a apărut.
2004, Nr 1. – 200 ex.
92. Revista Magiştrilor / fondatori : Inst. Relaţii Int. "Perspectiva"; Şc. de Înalte
Studii; coord. : M. Robu, V. Todică. – 2003 – . – Chişinău (str. Alba-Iulia 3A), 2003 (Ed.
computerizată). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Anual
2003. – 200 ex.
93. Revista Naţională de Drept = Национальный правовой журнал : publ.
periodică şt.-practică / fondatori : Univ. de Stat din Moldova, Acad. de Drept din Moldova,

Норкина, Ольга 508
110

23

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Uniunea Juriştilor din Moldova, Univ. Liberă Int. din Moldova; red.-şef : Vasile Guţu. – 2000,
27 sept. – . – Chişinău (str. Mateevici 60, bir. 330), 2004 (CEP USM). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1811-0770 = Revista Naţională de Drept = Национальный правовой
журнал
2003, Nr 1 - 12. – 765 ex.
2004, Nr 1(40) - 12(51). – 765 ex.
94. Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică : publ. şt. şi
informativă de spec. / fondatori : Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept al Acad. de Şt. a
Moldovei, Univ. de Criminologie, Asoc. de Criminologie din Moldova, Asoc. Tinerilor Jurişti
Cercetători, Inst. Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică; red.-şef : L. Arsene. –
2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004. – 24 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Periodicitate variabilă. – Supl. la rev. "Legea şi viaţa"
ISSN 1810-729X = Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică.
2003, Nr 1/2. – 400 ex.
2004, Nr 1/2(4) - 3/4(5). – 500 ex.
95. Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar / Reprezentanţa Înaltului
Comisariat a Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în Moldova; Soc. pentru Refugiaţi din
Moldova. – 2003, 12 iun. – . – Chişinău (31 August 87B), 2004. – 20 cm.
Periodicitate variabilă.
ISBN 9975-9766-0-3 = Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar
2003, Nr 1/2. – 1 000 ex.
2004, Nr 1(3). – 1 000 ex.
96. Revistă de Filosofie şi Drept = Вопросы философии и права / Acad. de
Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept; red.-şef : Gheorghe Bobână. –
1953 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1), 2004 (Tipogr. AŞM). – 22 cm.
Apare de 3 ori pe an.
ISSN 0236-3062 = Revistă de Filosofie şi Drept = Вопросы философии и права
2003, Nr 1/3(131/133). – 200 ex.
97. Revistă de istorie a Moldovei : rev. şt. / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de
Ist.; red.-şef : Demir Dragnev; col. red. : M. Adauge, ... – 1990 – . – Chişinău (str. Ştefan cel
Mare 1), Civitas, 2004 (Tipogr. Ed. "Civitas"). – 24 cm. – 1999-2003. – Sumar şi în lb. engl.
Trimestrial. – Întrerupere în ed. 1999-2003
ISSN 0236-3100 = Revistă de istorie a Moldovei
2004, Nr 1(57) - 3(59). – 120 ex.

Vatamanu, Vladimir 161
Vâlcu, Mihail 456
Verejanu, Daniel 68
Verejanu, Renata 68
Vicol, Sergiu 108
Vidraşcu, Anatol 371
Vieru, Boris 350
Volontir, Valerie 76
Vrabie, Natalia 238
Vronscaia, Iulia 194
Vulpe, Ion 216, 260
Vulpe, N. I. 200

Визитей, Н. 164
Воронин, В. 129
Вуйцик, Александр 278
Г
Гажу, Валериу 332
Гайда, М. 308
Гайтус, Е. 125
Ганчап, В. 433
Гараба, Владимир 252
Гарагуля, Ирина 537
Гольдберг, Лев 301
Гомон, Сергей 141
Греков, Юрий 127
Грекова, Е. 338
Гриза, Л. П. 397
Гроссу, Валентина 533
Гужа, Якоб 440
Гуменюк, Юрий 394
Гусев, Павел 391
Гуцу, Анатолий 466

Z
Zanet, Todur 253
Zavalistâi, V. 5
Zbârciog, E. 313
А
Абрамова, О. В. 249
Аксюк, Артем 128
Албу, Стёпа 117
Александрова, Татьяна 444
Ангели, Федор 387
Антонова, Н. 535-36
Апостол, Анатол 521
Аронов, Роман 489
Арсене, Л. 123
Астахова, Ирина 287

Д
Димитренко, Е. 250
Дмитриев, Алексей 358, 395
Дормидонт Епископ Единец и Бричан 520
Дрелинский, Вадим 403
Дубовиков, Симион 286
Думбрэвяну, Виктор 280

Б

Е

Бабенко, О. 133
Бажуряну, В. 406
Банарь, И. С. 397
Березиков, М. Д. 79
Березовская, Ольга 386
Болога, М. К. 143
Бондаренко, Н. А. 488, 534
Боримечков, Дмитьр 434
Борисова, Татьяна 484,487
Бородаев, Вячеслав 466
Бурдейный, Александр 390
Бурлак, Светлана 386

Евстратьев, Сергей 415,449
Ж
Жосану, Н. 136-37
З
Замура, Елена 393
Запорожец, Л. 342
Захарків, В. 485
И
Ионко, М. 133, 270
Исаев, Александр 284
Исак, В. 388, 423

В
Вареница, Артем 386
24

109

Reviste ≡ Magazines

Roşca, Tatiana 453
Roşioru, Nicolae 317
Rotaru, Onisim 374
Rurac, Anatol 12
Rusu, Alexandrina 1-2
Rusu, Alexandru 1-2
Rusu, Ion 89
Rusu, Mircea 23
Rusu, Nicolae 447
Rusu, Petru 83
Rusu, Tudor 255
Rusu-Sadoveanu, Vasile 83

Şalimov, E. 436
Şchenda, Alexandru 494
Şchendrea, Alexandru 413, 454
Şeremet, Andrei 214
Şevciuc, Iulia 499
Şişcanu, Ion 153
Ştefan, Trofim 372
T
Tabuică, Andrei 13
Taran, N. 5
Taşcă, Mihai 89
Tănas, Alexandru 85
Tănase, Constantin 370-71
Tănase, Victoria 429
Tăzlăuanu, Valentina 105
Telembici, Anatol 515
Telpiz, Nikolay 304
Tintiuc, D. 77
Toacă, Eduard 8
Todică, V. 92
Todoseiciuc, Tatiana 315
Tofan, Tatiana 82
Topor, Boris 31
Tostogan, Pavel 28
Trif, Gigi 371
Trofimov, Igor 147

S
Saculţanu, O. 335
Sadovei, Nicolae 89
Safta, Vladimir 175, 212
Sahameanu, Valeriu 350
Sainciuc, Vlad 369
Sainenco, Ala 215
Samson, L. 46, 49-54, 87, 144
Sanduleac, Nicolae 336-37
Sargun, Maria 220
Sâmboteanu-Popescu, D. 101
Sârbu, Angela 230-31
Scognamiglio, Capo Raffaele 356
Serjantu, Gheorghe 323
Sineaeva, Natalia 106
Sîrcu, Ana 167
Slutu, Andrei 80
Snegur, Mircea 410
Snegureac, Lilia 204
Sobol-Chicuş, Rodica 322
Sobor, Eugen 419, 436
Sologub, Veaceslav 470
Solomon, Dumitru 146, 245
Spătaru, Angela 78
Spinei, Vasile 180
Stati, Elena 248
Stavarache, Tudor 311
Stăvilă, T. 166
Stratulat, Boris 73
Suceveanu, Vasile 40

Ţ
Ţâra, Dumitru 339, 410
Ţiganu, Ludmila 107
Ţurcanu, Elena 184
Ţurcanu, Gh. 99
Ţurcanu, Maria 325, 463
U
Ungureanu, Gh. 326
Ungureanu, Tatiana 213
Ungureanu, V. 163
Uraeva, M. 33
Ursan, Igor 148
Ursu, Mihai 19
Ursu, Radu 217

Ş

V

Şalaru, Iurie 458

98. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de
Lingvistică, Inst. de Lit. şi Folclor, Î.E.-P. "Ştiinţa"; red.-şef : Silviu Berejan. – 1958 – . –
Chişinău (str. 31 August 82, bir. 314), 2004 (Tipogr. AŞM). – 24 cm.
Apare de 6 ori pe an.
ISSN 0236-3119 = Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară
2003, Nr 1/2(205/206) - 5/6(209/210). – 200 ex.
2004, 1/3(211/212) - 4(214/216). – 200 ex.
99. Revistă de sănătate mintală / fondatori : Liga pentru Sănătate Mintală din
Rep. Moldova; consiliul red. : Gh. Ţurcanu, , ...; red.-şef : Mihai Hotineanu; dir. : Roman
Onilov. – 2004 – . – Chişinău (str. A. Cosmescu 3), 2004 (Tipogr. AŞM). – 29 cm. – Text : lb.
rom., rusă.
Trimestrial
2004, Nr 1 - 2. – 300 ex.
100. Sănătate publică, economie şi management în medicină : rev. şt.-practică
/ Asoc. Econ. Management şi Psihologie în Medicină; co-ed. : Consiliului Suprem pentru Şt.
şi Dezvoltare Tehnologică; red.-şef : Constantin Eţco. – 2003 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel
Mare 194/4), 2004 (Tipogr. "Reclama", "Epigraf") – 24 cm. – Text : lb. rom., rusă. – Sumar şi
în lb. engl.
Trimestrial
ISSN 1729-8687 = Sănătate publică, economie şi management în medicină
2003, Nr 1 - 3. – 1000 ex. – Apare cu suportul financ. al Consiliului Suprem pentru
Şt. şi Dezvoltare Tehnologică
2004, Nr 1(4) - 4(7). – 1000 ex.
101. Să nu excludem nici un copil : rev. : (publ. trim. în cadrul Companiei "Să nu
excludem nici un copil" 2003-2004) / ed. : Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei
sociale a copilului şi familiei; col. red. : N. Cojocaru, D. Sâmboteanu-Popescu. – 2003 – . –
Chişinău (str. Puşkin 26, bir. 301), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 29 cm.
Trimestrial. – Apare cu sprijinul UNICEF Moldova
2003, Nr 1. – 1 000 ex.
2004, Nr 2 - 4. – 1 000 ex.
102. Semn : rev. literară / ed. : "Semn" SRL (Bălţi, Drochia); sponsor : Inst.
Cultural Român; red.-şef : Nicolae Leahu. – 1997 – . – Bălţi (str. Voluntarilor 20/36); Drochia
(str. Burebista 43), 2004 (Tipogr. "Reclama" SA). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1/2-3/4. – 1 000 ex.
2004, Anul VII, Nr 1/2 - 3/4. – 1 000 ex.

Vatamaniuc, Igor 7
108

25

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

103. Siesta Chişinău : rev. de amuzament, distracţie şi odihnă / fondator : Siesta
Chişinău SRL; red. şef. : Irina Moghiliova. – 2004 – . – Chişinău (str. Maria Cibotari 37),
2004. – 20 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă.
Periodicitatea variabilă
2004, Nr 1 - 11/12. – 1200 ex.
104. Splendid : реклам.-информ. свадеб. журн. / Firma "Bravo"; отв. ред. :
Наталья Сытник. – 2004 – . – Chişinău (str. Hânceşti 59/1, of. 42), 2004. – 30 cm.
Periodicitate variabilă
2004, vara-toamna. – 2000 ex.
105. Sud-Est Cultural : rev. de artă, cultură şi civilizaţie / ed. : Inst. Cultural
Român, "Sud-Est cultural" SRL; red.-şef : Valentina Tăzlăuanu. – 1990 – . – Chişinău (str.
31 August 1989 78), 2004 (Ed. "Universul"). – 20 cm.
Trimestrial. – Tit. : Nr 1 - 4, 2003 "Sud-Est"
ISSN 0868-7749 = Sud-Est Cultural
2003, Nr 1(51) - 4(54). – 1000 ex.
2004, Nr 1 - 4. – 500 ex.
106. The collage : rev. / fondator : Org. de Tineret şi Adunării Cetăţeneşti Helsinki
in Rep. Moldova; red.-şef : Natalia Sineaeva. – 1999 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare
134; c/p Nr 1479), 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă.
Trimestrial. – Continuă numerotarea anului precedent
2003, Nr 12. – 500 ex.
107. The UN in Moldova = ONU în Moldova : rev. trim. / ed.-red. : Ludmila
Ţiganu. – 2000 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 131), 2003 (Tipogr. "Florilegiu" SRL). –
29 cm.
Trimestrial
2003, Nr 2 (15). – 500 ex.
108. Turism şi odihnă = Туризм и отдых : [rev.] : Organul de presă al Asoc.
Naţ. a Agenţiilor de Turism din Rep. Moldova / fondator : "Turism şi odihnă" SRL; col. red. :
Valeriu Anischevici, Sergiu Vicol, Pavel Bujor, ... – 2004 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare
4, of. 1404), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar.
2004, Nr 2 - 8. – 3000 ex.

Mereuţă, Ion 45
Micherin, Nina 183
Mihail, Viorel 364
Miron, Iurie 110, 266
Mironic, Ala 3
Misail, Nicolae 361-62
Mititelu, Dumitru 321
Mititelu, Ion 319
Moca, Ioan 232
Mocanu, Alecu 363
Moghiliova, Irina 103
Moldovan, Iulia 244
Mole, Nuala 223
Moraru, Anatol 276
Moraru, Anton 153
Morăraş, Mihai 505
Moşin, Octavian 509
Moşneaga, V. 71
Motricală, Gh. 310
Moţpan, Chiril 13
Munteanu, Constantin 259
Munteanu, D. 33
Munteanu, Doina 191
Musteaţă, Sergiu 226

Partole, Claudia 109, 171, 187
Pascal, Tudor 292, 296
Pascaru, Vitale 523
Pascaru, Vlad 254, 420
Perju, Elena 219
Pistrui, Violeta 324
Pâslaru, Natalia 493
Platon, Nicolae 470
Plugaru, Oxana 430
Plugaru, Veaceslav
Podoba, Natalia 529
Pogolşa, Silvia 221
Pohilă, Vlad 17, 172
Poiată, M. 416
Popa, Lucia 130
Popa, Nicolae 16, 359
Popa, Petru 265
Popescu, Dan 90
Popovici, Ştefan 422
Popovici, Teodor 367
Popuşoi, Vlada 114
Postică, Gheorghe 161
Postolachi, Iurie 112
Postu, Vitalie 411
Preaşcă, Ion 36, 424
Precup, Galina 190, 195
Prepeleac, Dănilă 343
Pruteanu, Sorin 88
Puntea, Dumitru 410
Puşcaş, Victor 58

N
Nahaba, Vladimir 77
Nanu, Cezara 182
Năstase, Vasile 351
Negrei, Ion 30
Negru, Nicolae 30, 230-31
Nichiforov, Liliana 167
Nicov, Ion 463
Novac, Şt. 21, 57
Nuţa, Lilia 289

R
Radu, Alina 182, 375
Radu, Mădălină 112
Raischi, Victor 40
Răileanu, Arcadie 264
Răileanu, Nicolae 177
Rău, Alexe 224, 229
Reniţă, Alecu 196, 357
Reniţă, Valeriu 365
Robu, Eduard 416
Robu, M. 92
Rogai, Valentina 277
Romanciuc, Silvia 181
Ropot, Simion 236
Roşca, Nicolae 339

O
Odoleanu, Vasile 468-69
Olaru, Ion 112
Onilov, Roman 99
Orehovschi, Sergiu 29
P

109. Univers Muzical : rev. / fondator : Uniunea Muzicienilor din Moldova; red.-şef
: Claudia Partole. – 2002 – . – Chişinău (str. Puşkin 24), 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 24
cm.
26

Padoba, Natalia 529
Panaitescu, Mitică 371
Panco, Victor 314
107

Reviste ≡ Magazines

G

Jioară, Oxana 204
Josanu, N. 69, 87, 144
Josanu, Nicolae 52-54

Gaju, Valeriu 331
Galben, Andrei 161,503
Gamanji, Tatiana 41
Garaba, Vladimir 218
Gavriliţă, Sergiu 113, 411
Găină,Ion 23
Gârneţ, Mihai 473
Gârneţ, Vasile 344
Gheorgelaş, Boris 426
Gherman, Andrei 31
Ghileţchi, Valeriu 511
Glavina, Irina 418
Gordilă, Lucia 198
Grossu, Diana 235
Grosu, Aneta 8, 375
Grosu, Elena 181
Grosu, Gurie 515
Grosu, Valentina 530
Grozavu, Vasile 279
Guja, Iacob 25, 421
Gurschi, Claudia 171
Guştiuc, Andrei 147
Guţu, Alina 352
Guţu, Vasile 93, 421
Guzun, Igor 462

K
Kozlov, Iurie 167
Kulikovski, Lidia 17
L
Lari, Leonida 351
Laşcu, Mihai 60
Lavric, Dan 500
Lazarencu, Leonid 263
Lazur, Dumitru 464
Lăcusta, V. 203
Leahu, Nicolae 102, 281-82
Lîsikov, Valeriu 150
Lopaci, Dora 204
Lozovanu, Silvia 110
Luchian, Tatiana 169
Luchiţa, Vasille 501
M
Macovei, Petru 458
Macrinici, Olga 502
Malaneţchi, Vasile 12
Manea, Mihai 42, 431
Manoil, Alexandru 491
Manolache, A. 494
Marcicov, A. 222
Mardare, Constantin 44
Margarint, Andrei 330
Marian, Boris 72
Marinov, Dimitri 303
Matcovschi, Constantin 212
Marusic, Corina
Matvei, Veronica 184
Mămăligă, Elena 199
Mărăndici, Ecaterina 198
Mândâcanu, Ala 182
Mândâcanu, Emil 225
Mârzenco, Gheorghe 416
Medinschi, Victor 240
Melinte, Valentina 452
Melnic, Ştefan 9
Merean, Mircea 210

H
Hadârcă, Maria 15
Halippa, Pan 111
Harea, Boris 341
Holban, Ion 39
Hotineanu, Mihai 99
Hotineanu, Mihail 11
I
Iacob, Petru 84
Ignat, Victor 63
Iovu, Andrei 422
J
Jacquot, Olivier 227
Jarcuţchi, Ion 173
Javgureanu, Vladimir 302
Jelamschi, Jana 169
106

Semestrial.
2003, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
2004, Nr 5/6. – 1000 ex.
110. Univers Pedagogic : rev. Min. Educaţiei / dir. : Iurie Miron; red.-şef : Silvia
Lozovanu. – 2003 – . – Chişinău (str. Socoleni 16/1), 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24
cm.
Trimestrial.
ISSN 1811-5470 = Univers Pedagogic
2003, număr semnal.
2004, Nr 1 - 4. – 2 000 ex.
111. Viaţa Basarabiei : rev. [literară] / publ. fondată în 1932, condusă de Pan
Halippa şi Nicolai Costenco; ed. : Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din
România; coed. : Soc. "Pro-Noi" SRL; dir. : Mihai Cimpoi; col. red. : Ioan Baba, ... – 1932;
ser. nouă reluată din 2002 – . – Chişinău (str. 31 August 89), 2004 (Combinatul Poligr.). – 24
cm.
Trimestrial. – Apare cu sprijinul Inst. Cultural Român
2003, Anul 2, Nr 1(4) - 4(8). – 1 000 ex.
2004, Anul 3, Nr 1(9) - 4(12). – 1 000 ex.
112. Viaţa ta : rev. pentru tineri / dir. comerc. : Ion Olaru, Mădălina Radu; red. şef.
: Iurie Postolachi. – 2004, apr. – . – Chişinău (bl. Dacia 47/2, of. 12), 2004 (Tipogr. "SimbolNP" SRL). – 29 cm.
Lunar.
2004, Nr 1(apr.-mai) - 7. – 1000 ex.
113. VIP Magazin. Produs în Moldova : rev. / dir. : Rodica Ciorănică; red. şef. :
Sergiu Gavriliţă. – 2004 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev,
Ucraina). – 28 cm.
Lunar.
2004, Nr 1 - 5, 7/8 (noiemb.-dec.). – 3000 ex.
114. Welcome : [rev. pentru tineret] / fondator şi ed. : "Welcome" SRL; col. red. :
Vlada Popuşoi,... – 1994, oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Elan-Poligraf").
– 28 cm. – Text : lb. engl., parţial în lb. rom., rusă. – 10,00 lei.
Lunar.
2003, Nr 1(167) - 11(177). – 1500 ex.
2004, Nr 1(179) - 9(187). – 1500 ex.

27

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

115. Авто-foto : еженед. журн. фотообъявлений / гл. ред. : Ротару Сергей. –
2004, iun. – . – Chişinău (str. Bucureşti 23a), 2004 (Tipogr. "Prag-3").
Periodicitate variabilă
2004, Nr 1 - 2. – 1 000 ex.
116. Безопасность в Молдове : информ. изд. / учредитель : "Безопасность в
Молдове" SRL; дир. : Алена Мелехова; гл. ред. : Дмитрий Калак. – 2003 – . – Chişinău
(str. Alba-Iulia 75), 2004 ("Безопасность в Молдове" SRL). – 29 cm.
Periodicitate variabilă
2003, Nr 1 - 2. – 3000 ex.
2004, Nr 1(3) - 2(4). – 2000 ex.
117. Бизнес Plus : лучш. реклам. журн. / дир. : Албу Стёпа; гл. ред. :
Павалаки Евгений. – 2003 – . – Chişinău, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1 - 8. – 1000 ex.
118. Бизнес-право : ежемес. журн. руководителя бухгалтера и юриста / изд. :
"Бизнес-Элита" SA; гл. ред. : Мартыненко А. А. – 1995 – . – Chişinău (str. Bulgară 24),
2004 (Tipogr. "Business-Elita" SA). – 30 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(59) - 6(64). – 2000 ex.
2004, Nr 1(65) - 5(69). – 2000 ex.
119. Бухгалтерские и налоговые консультации : ежемес. науч.-практ.
журн. / изд. : PP "Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor" SRL; гл. ред. : С.
Темрин. – 1996, apr. – . – Chişinău (str. Miron Costin 14, bir. 122), 2004 (Combinatul
Poligr.). – 30 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(81) - 12(93). – 3500 ex.
2004, Nr 1(94) - 12(105). – 1000 ex.
120. Добрый Совет : ежемес. журн. / учредитель : Кишин. Римско-Катол.
Епархия; дир. и гл. ред. : Александр Сухан. – 1995, apr. – . – Chişinău (str. Mitropolit
Dosoftei 85), 2004 (Combinatul Poligr.). – 28 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom. – Înlocuieşte din 2002 publ. "Проведение Божье" a
cărei numerotare o continuă
2003, Nr 1(28) - 9(36). – 450 ex.
2004, Nr 1(37). – 450 ex.
Suspendat Nr 2(38). – Fuzionat cu ed. rom.
28

Chilaru, Ludmila 428
Chiriţă, Tatiana 190
Chişlaru, Angela 78
Chitoroagă, Valentina 183, 186
Cibric, Anatolie 509
Cimpoieş, Gh. 152
Cimpoi, M. 234
Cimpoi, Mihai 111
Ciobanu, Constantin 66
Ciobanu, Gh. 261
Ciobanu, V. 35
Ciobanu, Vitalie 344
Ciocanu, Gheorghe 159
Ciorănică, Rodica 113
Ciorbă, V. 43
Ciorici, Grigore 315, 320
Ciornei, Vsevolod 472
Ciubotaru, E. 64
Cibotaru, Valentina 312
Ciumeică, Ion 302
Ciumeico, Tamara 347, 366
Ciurea, Cornel 345
Cobăsneanu, Elena 328-29
Cobăsneanu, Victor 328-29
Codreanu, Svetalana 298
Cojocaru, Gh. 462
Cojocaru, N. 101
Cojocaru, Vadim 34
Cojuhari, A. 494
Colescnic, Iurie 362
Constantin, O. 335
Conţu, Oleg 11
Copoţ, Gheorghe 267
Cordioli, Silvano 356
Coreţchi, Ion 236
Corghenci, Ludmila 243
Corlăteanu, Nicolae 211
Costache, Jana 191
Costenco, Nicolai 111
Costin, Ludmila 43
Costricenco, Irina 412
Cotoman, Tamara 169
Cozlov, Alexandra 198
Craevschi, Irina 167-68, 427
Cravciuc, Ala 460
Creţu, Liliana 517

Creţu, Vasile 158
Cristea, Nadia 32
Culea, Ana 291
Cupcea, Iu. 494
Cupţov, Antol 281
Curchi, Lilia 357
Curcudel, Ana 276
Cuşnir, Vitalie 416
D
Dabija, Elena 422
Dabija, Cristina 498
Dabija, Nicolae 257
Daghi, Victor 262
Danoi, Dina 490
Dardiş, N. 297
Daukşte, Lidia 160
Dăscălaşu, Andrei 20
Despa, O. 33
Dimitrenco, Emilian 6, 251
Diug, Eugen 91
Diviza, I. 4, 21, 57
Diviza, Ion 83
Dohotaru, S. 74
Dolea, Igor 192
Dorimedont (episcop de Edineţ şi Briceni) 81,
518
Doroş, Oleg 67, 206
Dragnev, Demir 97
Drăgan, Mihai 214
Dron, Ion 177
E
Efrim, Oleg 88
Erşov, Larisa 221
Eţco, Constantin 100
Evstratiev, Serghei 414
F
Fachira, Tatiana 429
Fedoreţ, Nicolae 3
Filip, NIcolae 215
Filip, Iulian 33
Furdui, Teodor 201
Fuştei, Nicolae 510
105

Reviste ≡ Magazines

Index de nume

A
Ababii, Ion 154-56
Acsan, A. 61
Adam, Seghei 13
Adauge, M. 97
Afanasiev, Nelly 214
Afanasiu, Sergiu 339, 373
Ambroci, V. 29, 506
Andronic, Andrei 235
Anischevici, Valeriu 108
Anmeghichean, Maxim 222
Anton, Ion 256
Antonova, N. 526
Apostol, Anatol 512, 522
Arsene, L. 58-59, 67, 94, 206-07
Atamanenco, Vitalie 471
Avornic, Gheorghe 25
Axenti, Gheorghe 202
B
Baba, Ioan 111
Baban, Sergiu 208
Babilev, Filip 91
Bacalu, Lucia 334, 336-37
Bai, Lucia 189
Bajura, Tudor 6
Balaban, Claudia 171
Balan, Mariana 177
Balan, Vasile 467
Bantoş, Alexandru 61
Barac, Grigore 65
Baracci, Petru 44, 246
Baştovoi, Savatie 516
Batâr, V. 18
Bălan, Tatiana 266
Băncilă, Simion 215
Bâgu, Claudia 186
Bârgău, Mihai 148-49
Belâi, Liviu 456
Bellagamba, Cianantonio 353
Belostecinic, Grigore 145
Berejan, Silviu 98

Berghi, Svetlana 299
Berlinschi, Ion 258
Bivol, Elena 196
Bobână, Gheorghe 96
Bodrug, I. 170
Bodrug, Oleg 30
Bogatu, Petru 348-49
Bolboceanu, Corneliu 459
Boroş, Adriana 75, 240
Borş, Ion 264
Borş, Sergiu 158
Botnaru, Tatiana 493
Braithwaite, Biljana 223
Braşoveanu, Angela 22
Buburuz, Petru (protoiereu) 62
Bujor, Pavel 108
Bulat, Eugenia 26
Bulat, Larisa 169, 185
Bulgac, Alina 497
Burlacu, Alexandru 162
Burlacu, Damian 518
Busuioc, Leonid 496
Butnaru, Val 346, 353-55
Butnaru, Valentina 205
Butuc, A. 318
C
Cabac, Valeriu 215
Calac, N. 448
Cantaragiu, Mariana 29, 506
Canţer, Valeriu 70
Canţâr, Ioana 233
Captari, L. 47-48, 55-56, 69, 135
Caraganciu, Anatol 90
Carauş, Elena 204
Carpov, Trofim 161
Castraşan, Tamara 316
Catera, Alexandru 293-94, 504
Catz, L. 448
Cecârlan, A. 43
Celac, Laurenţiu 497
Cernei, Ion 228, 360
Chetruş, Petru 157

121. Документ : Прил. к "Экономическому обозрению" "Логос Пресс" / изд. :
Инф.-коммерч. комп. "Логос-Пресс"; гл. ред. : С. Мишин. – 1994 – . – Chişinău (бул.
Штефан чел Маре 180), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
122. Жилье твое : интерьер и строительство / изд. : "Molceanov design"; гл.
ред. : Олег Молчанов. – 2003, авг. – . – Chişinău (str. Sarmizegetusa 15, bir. 211), 2003.
Periodicitate variabilă
2003, Nr 1. – 4 000 ex.
123. Закон и жизнь : Междунар. науч.-практ. правовой журн. / учредитель :
М-во Юстиции РМ; соучредители : Конституцион. суд; Высш. судеб. палата; М-во
внутрен. дел, …; гл. ред. : Л. Арсене. – 1945, iul. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004
("Динамо"-МА"). – 42 cm.
Lunar.
ISSN 1810-3081 = Закон и жизнь.
2003, Nr 1(133) - 12(145). – 500 ex.
2004, Nr 1(146) - 12(157). – 500 ex.
124. Зеркало : культур. просветит. журн. о пробл. гендер. отношений / изд. :
Фирма "Зеркало" SRL; гл. ред. : Алексей Марчков. – 1998 – . – Chişinău (MD-2004; c/p
422), 2003 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(17) - 5(21). – 500 ex.
125. Кактус : сб. кроссвордов / изд. : SRL "Новый стиль"; гл. ред. : Гайтус Е.;
дир. : И. Сандик. – 2003 – . – Chişinău, 2003 (Combinatul Poligr.).
Periodicitate variabilă
2003, Nr 1-2. – 3 000 ex.
126. Ки-ки : сканворды. – Chişinău (str. Meşterul Manole 5), 2004 (Tipogr.
Policris SRL). – 28 cm. – (17 больших сканвордов)
Trimestrial.
2004, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
127. Кодры. Молдова литературная : журн. Союза писателей Респ. Молдова / гл. ред. : Юрий Греков. – 1948, iun. – . – Chişinău (str. 31 August 98) : Prut
Internaţional, 2004 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
Trimestrial.
29

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

ISSN 0130-2337 = Кодры. Молдова литературная
2003, Nr 1/4. – 1 000 ex.
2004, Nr 1/2 - 3/4. – 500 ex.
128. Мобильник : информ. изд. о сотовой связи в Молдове и за рубежом /
учредитель : "Vivar-Editor" SRL; гл. ред. : Артем Аксюк. – 2001 – . – Chişinău (str.
Mitropolit Varlaam 65), 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Periodicitate variabilă. – Suspendat la Nr 11, 2003.
Continuă numerotarea anului precedent.
ISBN 9975-9706-7-2 = Мобильник
2003, Nr 9 - 10. – 1000 ex.
Suspendat.
129. Мысль : обществ.-полит. журн. / учредитель : Партия коммунистов Респ.
Молдова; ред. совет : В. Воронин (пред.), … – 1998 – . – Chişinău (str. Bucureşti 39),
2004. – 29 cm. lb. rusă, parţial rom.
Trimestrial. – Supl. la ziarul "Comunistul"
2003, Nr 1(19) - 4(22). – 1000 ex.
2004, Nr 1(23) - 3(25). – 1000 ex.
130. Недвижимая собственность : информ.-аналит. изд. / учредитель : SRL
"Servinform"; red. şef : Lucia Popa. – 2003 – . – Chişinău (str. Ştefan cel Mare 182), 2003
(Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1 - 4. – 1 000 ex.

Ziare ≡ Newspapers

Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(351) - 48(398). – 28000 ex.
2004, Nr 1(399) - 48(446). – 31000 ex.
536. Коммунист Буджака : газ. орг. ПКРМ Gagauz Eri / учредитель : Партия Коммунистов Респ. Молдова, ред. : Н. Антонова. – 2000 – . – Chişinău (str. Bucureşti
39), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al ziarului "Коммунист".
2003, Nr 1 - 7. – 1000 ex.
537. Орлёнок = Vulturaşul : орган Пионер. орг. Респ. Молдова / изд. : КП
РМ; ред. : Ирина Гарагуля. – 2000 – . – Chişinău (str. Dosoftei 118), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – Supl. al ziarului "Коммунист".
2003, Nr 1(31) - 7(37). – 3000 ex.
2004, Nr 1(38) - 8(45). – 3000 ex.
538. Пульс: еженед. изд. Коммунист. Союза Молодёжи Молдовы / ред. : Наталья Подоба, ... – 1999 – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
4 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă, parţial în lb. rom.
Lunar. – Supl. al ziarului "Коммунист"
2003, Nr 1(56) - 15(70). – 15000 ex.
2004, Nr 12(82) - 31(101). – 5000 ex.

131. Недвижимость Молдовы : журн. / изд. : "Недвижимость Молдовы"; гл.
ред. : Зинаида Маноле. – 2004, 28 oct. – . – Chişinău (str. M. Eminescu 24), 2004 (Tipogr.
Ed. "Universul"). – 29 cm.
Lunar.
2004, Nr 1 - 2. – 1 000 ex.
132. Отечество : журн. / учредитель : РА "Metiba Design"; изд. : ООО
"Отечество"; дир. : Римма Мельник; гл. ред. : Сергей Цуркану. – 2002, ian. – . – Chişinău
(bl. Moscova 9/11), 2003 (Combinatul Poligr.). – 28 cm.
Lunar.
2003, Nr [5/6]. – 1 000 ex.
133. Педагогический вестник : учеб.-метод. изд. / учредители : Ассоц. Работников Славян. учреждений образования РМ, Славян. ун-т РМ; ред. кол. : Бабенко
30

103

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

2004, Nr 1. – Supl. la ziarul "Коммерсант Plus".
529. Puls : ed. săpt. a Uniunii Tineretului Comunist din Moldova; / red.-şef :
Natalia Podoba,... – 1999 – . – Chişinău (str. Mitropolitul Dosoftei, 118), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă, parţial în lb. rom.
Săptămânal. – Anexă a ziarului "Comunistul"
2004, Nr 10(80) – 1000 ex
530. Renaştere : Organul Comitetului. Raional Cahul al Partidului Comuniştilor
din Rep. Moldova / resp. ed. : Valentina Grosu, ... . – 1994 – . – Cahul (str. Mihai Frunze
62), 2003 (AO Tipogr "Raza de Sud"). – 4 p. : il.; 24 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al ziarului "Коммунист". – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 2(34). – 7000 ex.
531. Socius : bul. oficial al Partidului Social-Democrat din Moldova. – 2004, iun.
– . – Chişinău, 2004. – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2004, Nr 1 - 8. – 30000 ex.
532. Socius : офиц. бюл. Социал.-демократ. Партии Молдовы. – 2004, 10
oct. – . – Chişinău, 2004. – 16 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 1 - 10. – 30000 ex.
533. Возрождение : орган Кагул. район. ком. партии коммунистов Респ.
Молдова / отв. за вып. Валентина Гроссу. – 1994 – . – Cahul (str. M. Frunze, 62), 2003
(Tipogr. "Raza de Sud). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – N 1, 2003 : tit. Renaştere – возрождение. – Are ed. şi în
lb. rom.
2003, Nr 1(33) – 3(35). – 7000 ex.
534. Глас народа (Тирасполь) : нар. газ. / учредитель : Респ. нар.-патриот.
обществ. движение "Власть народу! За социальную справедливость!"; ред. : Н. Бондаренко. – 2000, 31 iul. – . – Tiraspol (str. 25 Octombrie 37), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
8 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(95) - 14(108). – 3000 ex.
535. Коммунист / учредитель и изд. : Партия Коммунистов Респ. Молдова;
ред. : Н. Антонова. – 1995, 14 apr. – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
102

Reviste ≡ Magazines

О., ...; гл. ред. : Ионко М. – 2000 – . – Chişinău (str. Florilor 28/1), 2004 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 20 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1(13) – 2(14). – 500 ex.
2004, Nr 15/16 - 17/18. – 500 ex.
134. "Радуга" : познават.-развлекат. журн. для будущих взрослых и бывших
детей / Еврей. общин. культур. центра, Еврей. б-ка им. И. Мангера; гл. ред. : Александра Юнко. – 1999, febr. – . – Chişinău (str. Diordiţă 4), 2004 (Tipogr. firmei "Primex-Com").
– 30 cm. – Text : lb. rusă, parţial şi lb. engl., idiş.
Lunar. – Вып. при поддержке Амер. еврей. объед. распредел. ком. "Джойнт".
2003, Nr 1 - 12. – 700 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 800 ex.
135. Сканворды карманные : культур.-познават. журн. / учредитель : "RelaxM" PP SRL; ред. : L. Captari. – 1999 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2003 (Tipogr.
Concernului "Presa"). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
136. Сканворды на любой вкус : культур.-познават. журн. / учредитель :
"Junior-X" PP SRL; дир. : Н. Жосану; ред. : Л. Самсон. – 1998 – . – Chişinău (str. Puşkin
22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(221) - 52(272). – 5 000 ex.
2004, Nr 1(273) - 52(324). – 60 000 ex.
137. Сканворды ну, очень простые : культур.-познават. журн. / учредитель
: PP "Junior-X" SRL; дир. : Н. Жосану; ред. : Л. Самсон. – 1999 – . – Chişinău (str. Puşkin
22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 10. – 5 500 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 60 000 ex.
138. Сканворды с картинками : культур.-познават. журн. / учредитель : PP
"Relax-M" SRL; ред. : Л. Каптарь. – 2001 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 2 - 10. – 4 000 ex.
2004, Nr 11 - 12. – 3 000 ex.
31

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

139. Сканворды супер простые : культур.-познават. журн. / учредитель : PP
"Relax-M" SRL; гл. ред. : Л. Каптарь. – 1999 – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2004
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar
2003, Nr 1 - 6. – 5 000 ex.
2004, Nr 11 - 12. – 1 000 ex.
140. Скандики. Сканворды для начинающих : дет. культур.-познават. журн.
/ учредитель : PP "Relax-M" SRL; гл. ред. : Л. Каптарь. – 1999 – . – Chişinău (str. Vlaicu
Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 7. – 5 000 ex.
2004, Nr 11 - 12. – 5 000 ex.
141. Строительство и оборудование : прил. к справ. "Строительство и оборудование" / изд. : "Victoria Gomon" ÎI; ред. : Сергей Гомон. – Chişinău (str.
Sarmizegetusa 92), 2004 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, toamna
142. Чай & кофе в Молдове / изд. : "Чай и Кофе в Молдове" SRL, кол. ред. –
2004 – . – Chişinău, 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 1. – 1000 ex.
143. Электронная обработка материалов : науч. и произв.-техн. журн. / учредители : Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т приклад. физики; гл. ред. : М. К. Болога. –
1965, aug. – . – Chişinău (str. Academiei, 5), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 cm.
Apare de 6 ori pe an. – Sumar şi în lb. engl.
ISSN 0013-5739 = Электронная обработка материалов
2003, Nr 1(218) - 6(224). – 100 ex.
2004, Nr 1(225) - 6(230). – 100 ex.
144. Ярмарка головоломок : культур.-познават. журн. / учредитель : PP
"Junior-X" SRL; dir. : N. Josanu; red. : L. Samson. – 1999 – . – Chişinău (str. Puşkin 22),
2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 9. – 5000 ex.
2004, Nr 3 - 11. – 4000 ex.

Ziare ≡ Newspapers

ZIARE ALE PARTIDELOR ŞI MIŞCĂRILOR POLITICE
523. Alianţa : publ. periodică / fondator : Partidul Alianţa "Moldova Noastră";
red.-şef : Vitalie Pascaru. – 1997, 16 sept. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bilunar. – Înlocuieşte din 20 iul. 2002 publ. "Furnica". – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(132) - 7(138). – 9000 ex.
2004, Nr 1(145) - 19(166). – 2000 ex.
524. Alianţa "Moldova Noastră" : период. изд. / основатель : Партия
Альянс "Moldova Noastră"; гл. ред. : Виталие Паскару. – 1997, 16 sept. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă.
Bilunar. – Înlocuieşte din 20 iul. 2002 publi. "Furnica".
2003, Nr 1(132) - 13(144). – 7000 ex.
2004, Nr 1(145) - 19(166). – 2000 ex.
525. Centrum Moldova : bul. informativ şi analitic al Uniunii Centriste din
Moldova. – 2002 – . – Chişinău (str. Mitropolitul Varlaam 65, bir. 349), 2004. – 8 p. : il.; 42
cm.
Lunar.
2003, Nr 3 - 5, 8. – 45000 ex.
2004, Nr 9. – 20000 ex.
526. Comunistul : publ. periodică / fondator şi ed. : Partidul Comuniştilor din
Rep. Moldova; red. : N. Antonova. – 1995, 14 apr. – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2004
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(315) - 48(407). – 32000 ex.
2004, Nr 1(360) - 47(406). – 39000 ex.

527. Dreptate = Справедливость : газ. Соц. Партии Молдовы / учредитель
: Соц. Партия Молдовы. – 1992, dec. – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 35A), 2004 (Ed.
"Universul"). – 6 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă, parţial în lb. rom.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 2(117) - 4(119). – 5000 ex.
2004, Nr 1(120) - 3(122). – 3000 ex.
528. Patria – Родина : изд. Союза граждан. "Patria-Родина" : / гл. ред. : Валерий Косарев. – 2004 – . – Chişinău. – 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.

32

101

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Anale ≡ Annals

ANALE ŞTIINŢIFICE

2003, Nr 2 - 3, 6.
2004, Nr 2 - 3, 6.
518. Steaua Betleemului : bul. informativ al Episcopiei de Edineţ şi Briceni a
Bisericii Ortodoxe din Moldova / col. red. : P. S. Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni
(preş.); ed. Damian Burlacu. – 2000, ian. – . – Edineţ (str. Bucovinei 36/3), 2004 (Tipogr.
"Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă
2003, Nr 2(38) - 8(44). – 2000 ex.
2004, Nr 1(45) - 8(51). – 2000 ex.
519. Блаженная Матрона : информ. православю о-ва "Блаженная Матрона Московская" бюл. / учредитель : Православ. о-ва "Блаженная Матрона Московская".
– 2003 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 129, bir. 914А), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. :
il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1.
2004, Nr 2 - 3. – 10000 ex.
520. Вифлеемская Звезда : информ. бюл. Единец.-Бричан. Епархия Православ. Церкви в Молдове / ред. : пред. Епископ Единец и Бричан Дормидонт. – 2000,
ian. – . – Edineţ (str. Bucovinei 36/3), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(38) - 8(44). – 1000 ex.
2004, Nr 1(45) - 8(51). – 1 000 ex.
521. Проводник : прил. к газ. " Слово жизни" / гл. ред. : Анатол Апостол. –
2004 – . – Chişinău (str. A. Russo 8/1, ap. 65), 2004 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il.; 30
cm.
Periodicitate variabilă
2004. – [1].
522. Слово жизни : [газ. еванг. христиан] / учредитель : Христиан.
комплекс "Христос для Молдовы"; гл. ред. : Anatol Apostol. – 1993 – . – Chişinău (str. A.
Russo 8/1, ap. 65), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1(70) - 3(73). – 1000 ex.
2004, Nr 1 - 4.

100

145. Academia de Studii Economice din Moldova. Anale / Acad. de Studii
Econ. din Moldova; col. red. : Grigore Belostecinic (preş.), … – Ch. : Dep. Ed.-Poligr. al
ASEM, 2004. – 29 cm.
[Vol.] 2. – 2004. – 442, [1] p. : graf., fig., tab. – Texte : lb. rom., fr., engl. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-75-223-3 (în cop.) : F.
preţ, 100 ex. – [04-362]
146. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Anale ATIC2002 / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii; red. resp. : Dumitru Solomon, ... –
Ch. : Evrica, 2003-2004 (Tipogr. AŞM). – 21 cm.
Vol. 1(2). – 2003. – 263 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 9975-941-99-0
(În cop.) : F. preţ, 250 ex. – [03-665]
Vol. 1(4). – 2003. – 262, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 9975-942-21-0 (în cop.) : F. preţ, 250 ex. – [04-232]
Vol. 2(3). – 2003. – 249 p. : graf., fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-941-98-2 (în cop.) : F. preţ, 250 ex. – [03666]
Vol. 2(5). – 2003. – 422, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-942-22-9 (în cop.) : F. preţ, 2500
ex. – [04-233]
Vol. 1(6). – 2004. – 263, [1] p. : des., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – ISBN 9975-942-76-8 (în cop.) : 250 ex. – [05-362]
Vol. 2(7). – 2004. – 263, [1] p. : des., tab. – Texte : lb. rom., germ., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-942-83-0 (în cop.) : 250 ex. –
[05-363]
147. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne. Anale
ştiinţifice / Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI; col. red. : Igor Trofimov, ...; coord. : Andrei
Guştiuc. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. "Elena-VI"). – 20 cm.
Seria : Drept privat, Nr 1. – 2003. – 87 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-930-78-6 : F. preţ, 40 ex. – [03-440]
Seria : Drept privat, Nr 3. – 2003. – 104 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.
în notele de subsol. – ISBN 9975-935-13-3 : F. preţ, 40 ex. – [04-1089]
Seria : Drept public, Nr 2. – 2002. – 69 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-930-61-1 : F. preţ, 100 ex. – [0430]
Seria : Drept public, Nr 3. – 2002. – 59, [1] p. : tab. – Texte : lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-930-66-2 : F. preţ, 100 ex. – [0431]

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

148. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne. Anale
ştiinţifice : ed. a 2-a şi a 3-a / Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI al Rep. Moldova. Centrul de
Cercet. Şt.; coord. : Igor Ursan; sub red. şt. : Mihai Bârgău. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare"
al MAI al Rep. Moldova, 2002. – 184, [2] p.; 26 cm. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975930-65-4 : F. preţ, 200 ex. – [03-224]

511. Cuvântul adevărului = Слово истины : ziar al Uniunii Bisericilor
Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova / red.-şef : Valeriu Ghileţchi. – 2003, 4 apr. – . –
Chişinău (str. Alexandru Hâjdeu 94), 2004. – 16 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar.
2003, Nr 1 - 9. – 4000 ex.
2004, Nr 1(10) - 12(21). – 1000 ex.

149. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne. Anale
ştiinţifice : ed. a 4-a / Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI al Rep. Moldova. Centrul de Cercet.
Şt.; red. şef. : Mihai Bârgău. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI al Rep. Moldova, 2003. –
304 p. : graf., tab.; 26 cm. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975935-07-9 : F. preţ, 100 ex. – [04-321]
150. Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova. Anale ştiinţifice ale
Centrului de Resurse Genetice Vegetale din Moldova / Acad. de Şt. a Rep. Moldova; red. şt.
: Valeriu Lîsikov. – Ch. : Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova, 2001 (Tipogr.
"Elena-VI"). – 22 cm.
Seria B (1). – 2001. – 115 p. : des., tab. – Rez. : lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb.
rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-9615-1-7 : F. preţ, 100 ex. – [04-1179]
151. Filiala din Moldova a Institutului Modern de Umanistică. Analele Filialei
din Moldova a Institutului Modern de Umanistică = Труды Молдавского филиала
Современного Гуманитарного Института / Молд. фил. современ. гуманитар. ин-та;
редкол. : Шмугуров Валентин Анатольевич (гл. ред.), ... – Ch. : Business Elita, 2004. –
25 cm.
2004. – 2004. – 199, [2] p. : des., tab. – Text : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – F. f. de tit. – ISBN 9975-9812-0-2 (eronat) : 300 ex. – [05-495]
152. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ.
Agrară de Stat din Moldova; col. red. : Gh. Cimpoieş (red.-şef), ... – Ch. : Centrul ed. al
UASM, 1996-1997. – 25 cm.
Vol. 4. – 1996. – 442 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – F. preţ, 210 ex. – [03-758]
Vol. 5. – 1997. – 140 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. – [03-755]
Vol. 9. – 2001. – 276, [5] p. : fig., tab., diagr. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-946-02-X : F. preţ, 30 ex. – [01-1667]
Vol. 10. – 2002. – 214, [4] p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 9975-946-52-6 : F. preţ, 30 ex. – [03-190]
Vol. 11. – 2003. – 208 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – ISBN 9975-946-85-2 : F. preţ, 200 ex. – [03-1674]
34

512. Cuvântul vieţii : ziarul evangheliştilor creştini / ed. : Complexul Creştin
"Hristos pentru Moldova"; red.-şef : Anatol Apostol. – 1993, 1 noiemb. – . – Chişinău (str. A.
Russo 8/1, ap. 65), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1/2 - 4.
2004, Nr 2 – 5/6.
513. Fericita Maică Matrona : bul. informativ al Asoc. Creştinilor Ortodocşi. –
2003 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 129, bir. 914A), 2004 (Tipogr "Prag-3"). – 4 : il.; 42
cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1. – 4000 ex.
2004, Nr 2. – 10000 ex.
514. Lumină din lumină... : publ. periodică a Bisericii Ortodoxe "Schimbarea la
Faţă" din Chişinău. – 2003 – . – Chişinău (str. Ştefan cel Mare 164), 2004. – 4 p. : il.; 39 cm.
2003, Nr 1 - 4.
2004, Nr 5 - 13.
515. Misionarul : publ. periodică a Mitropoliei Basarabiei : Ser. nouă. / fondat în
1929 de Mitropolitul Gurie Grosu; red.-şef : Anatol Telembici. – 2003, 17 dec. – . – Chişinău
(str. 31 August 1989 161), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2004, Nr 1 - 11. – 3000 ex.
516. Opinii & Credinţe : publ. de cateheză şi inf. / col. red. : red. principal –
ieromonah Savatie Baştovoi. – 2003– . – or. Edineţ, Episcopia de Edineţ şi Briceni. "Pentru
Opinii & Credinţe", 2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1 – 3. – 2500 ex.
517. Ortodoxia pentru copii / red. : Liliana Creţu. – 2004 – . – Edineţ (şos.
Bucovinei 36/3), 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
99

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Anale ≡ Annals

Vol. 12. – 2004. – 179, [3] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 9975-9855-7-2 : [05-187]

Lunar.
2003, Nr 1(30) - 10(39). – 500 ex.
2004, Nr 1(40) - 2(41). – 1000 ex.
506. Vlăstarul / publ. a Liceului "Spiru Haret" mun. Chişinău; / dir. : V. Ambroci;
red. : M. Cantaragiu. – 2002 – . – Chişinău (str. Maria Cebotari 53), 2004 (Tipogr. "Prag-3").
– 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 9 - 10. – 2000 ex.
2004, Nr 11. – 2000 ex.
507. Лицеист / газ. Лицея им. А. С. Пушкина; / dir. : Тамара Карнаухова. –
2003 – . – Ungheni, 2004. – 8 p. : il.; 39 cm.
2003, Nr 1. – 1000 ex.
2004, Nr 2(3). – 1000 ex.
508. Наблюдатель : шк. газ. / изд. : Лицей им. А. Кантемира, А. Пушкина,
А. Руссо, Б. Петричейку-Хаждеу, Н. Милеску-Спэтару, "Светоч", Петра Великого; гл.
ред . : Ольга Норкина. – 2001 – . – Chişinău (str. Puşkin 24), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8
p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(20) - 8(19). – 2000 ex.
2004, Nr 5(24). – 2000 ex.

ZIARE PAROHIALE ŞI ALE CONFESIUNILOR
509. Altarul Credinţei : publ. periodică de inf. bisericească, teologie şi
spiritualitate a Bisericii Ortodoxe din Moldova / red.-şef : Octavian Moşin (preot). – 2000, 15
ian. – . – Chişinău (str. Bucureşti 119), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. Red. : – Nr 1-12, 2003 Preot Anatolie Cibric. Adresa red. :
str. Tighina 3.
2003, Nr 1 - 24. – 3000 ex.
2004, Nr 1 - 24. – 3800 ex.
510. Curierul Ortodox : publ. a Bisericii Ortodoxe din Rep. Moldova / red.-şef :
Nicolae Fuştei. – 1995, 24 iun. – . – Chişinău (bl. Traian 3/1), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p.
: il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 2(138) - 12(150). – 1 000 ex.
2004, Nr 2(151) - 12(163). – 1 000 ex.
98

153. Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. Analele Universităţii de
Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul = The annals of the State University " B. P. Hasdeu" of Cahul
/ Min. Educaţiei al Rep. Moldova; coord. : Ion Şişcanu; red. şt. : Anton Moraru. – Cahul :
Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul, 2004 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29 cm.
Anul I, 2003. – 2004. – 146 p. : tab. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 99759751-6-X : F. preţ, 150 ex. – [04-1759]
154. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Anale ştiinţifice ale USMF "Nicolae Testemiţanu" = Scientific annals of the University of
Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ.; 17-18 oct. 2002 : ed. 3-a : [în 3
vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef),... – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2002. – 24 cm.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice, farmaceutice şi de sănătate publică : (igienă,
epidemiologie, management). – 2002. – 674 p. : des., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. preţ, 135 ex. – [03-37]
Vol. 2 : Probleme clinico-terapeutice (medicină internă, tradiţională, boli
infecţioase). – 2002. – 609 p. : des., diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. preţ, 145 ex. – [03-38]
Vol. 3 : Probleme clinico-chirurgicale, ale sănătăţii mamei şi copilului. – 2002. –
609 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
F. preţ, 165 ex. – [03-39]
155. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Anale ştiinţifice ale USMF "Nicolae Testemiţanu" = Scientific annals of the University of
Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ., 16-17 oct. 2003 : ed. 4-a : [în 3
vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef),... – Ch. : C.E.-P. al USMF "Nicolae Testemiţanu",
2003. – 24 cm.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice, farmaceutice şi de sănătate publică şi
management. – 2003. – 538 p. : des., diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-907-38-5 : F. preţ, 135 ex. – [03-1586]
Vol. 2 : Probleme clinico-terapeutice : (medicină internă, tradiţională, boli
infecţioase). – 2003. – 597 p. : des., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-907-50-4 : F. preţ, 145 ex. – [03-1587]
Vol. 3 : Probleme clinico-chirurgicale şi ale sănătăţii mamei şi copilului. – 2003. –
727 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 9975-907-15-6 : F. preţ, 165 ex. – [03-1588]
156. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Anale ştiinţifice ale USMF "Nicolae Testemiţanu" = Scientific annals of the University of
35

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ., 17-18 oct. 2004 : ed. a 5-a : [în
3 vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef), .... – Ch. : CEP "Medicina", 2004. – 24 cm.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice, farmaceutice de sănătate publică şi
management. – 2004. – 820 p. : des., diagr., fig., tab. – Tit. pe cop. : lb. rom. – Texte : lb.
rom., rusă, alte lb. străine. – Rez. : lb. rom., engl. – ISBN 9975-918-24-7 : F. preţ, 135 ex. –
[04-1347]
Vol. 2 : Probleme clinico-terapeutice : medicină internă, tradiţională, boli
infecţioase. – 2004. – 848 p. : des., diagr., fig., tab. – Tit. pe cop. : lb. rom. – Texte : lb. rom.,
rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-918-13-1 : F. preţ, 135
ex. – [04-1348]
Vol. 3 : Probleme clinico-chirurgicale şi ale sănătăţii mamei şi copilului. – 2004. –
966 p. : des., diagr., fig., tab. – Tit. pe cop. : lb. rom. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. : lb.
rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-918-25-5 : F. preţ, 165 ex. – [04-1349]

498. Pauza : ziarul studenţilor de la Fac. de Relaţii Int., Şt. Politice şi
Administrative a USM / echipa ziarului : red. : Cristina Dabija, ... . – 2004. – Chişinău, 2004
(Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2004, Nr 1(23). – 500 ex.

157. Universitatea de Stat din Moldova. Anale ştiinţifice ale Universităţii de
Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova; col. red. : Petru Chetruş (red.-şef), ... – Ch. :
CEP USM, 2004. – 20 cm.
Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe naturale. – 2004. – 163, [1] p. : fig., tab. – Texte
: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-436-0 : F. preţ, 70 ex. – [04-1445]
158. Universitatea de Stat din Moldova. Anale ştiinţifice ale Universităţii de
Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova; resp. ed. : Vasile Creţu, Sergiu Borş. – Ch. :
Centrul Ed. al USM, 2002. – 24 cm. – Texte : lb. rom., rusă.
Serie nouă : Nr 6 : Ştiinţe juridice Probleme actuale ale jurisprudenţei : probleme şi
realizări. – 2002. – 384 p. – Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN
9975-70-292-9 : F. preţ, 200 ex. – [03-1574]
Serie nouă : Nr 7 : Ştiinţe juridice : Probleme actuale – teoretice şi practice –
privind noua legislaţie a Republicii Moldova. – 2004. – 263, [4] p. – Texte : lb. rom., rusă. –
Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 9975-70-443-3 : F. preţ, 200 ex. – [04-1464]
159. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Matematică şi
Informatică. Anale ştiinţifice. Facultatea de Matematică şi Informatică. Universitatea de Stat
din Moldova = Scientific annals. Faculty of Mathematics and Informatics. Moldova State
University / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică; ed. în chief :
Gheorghe Ciocanu. – Ch. : CEP USM, 2002. – 26 cm.
Vol. 4. – 2002. – 115 p. – Text : lb. rom., engl. – ISBN 9975-917-27-5 : 50 ex. –
[05-472]

499. Reaction : publ. studenţească independentă / red.-şef : Iulia Şevciuc. –
Chişinău (bd. Moscovei 15/2, ap. 61), 2003. – 4 p. : il.; 24 cm.
2003, Nr 1. – 500 ex.
500. REI-Action : inf. bul. of the Fac. Int. Econ. Relations Fac. of AESM / red. :
Dan Lavric. – 2002 – . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni 59) : ASEM, 2003. – 4 p. : il.; 42
cm. – Text : lb. engl.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 4 - 5. – 1000 ex.
501. REI : francophone / fondateur : La filière francophone de la fac. Relations
Econ. Int. de l'Acad. d'Etudes Econ.; red. : Vasile Luchiţa, ... – 2002 – . – Chişinău (str.
Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59) : ASEM, 2003. – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 7 - 8. – 1000 ex.
502. Şmecherul : ed. specială / fondator : Lic. "Spiru Haret"; col. red. : Olga
Macrinici, ... – 2004 – . – Chişinău (WEB : www.ctj.md/smecherul), 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2004, Nr 6. –500 ex.
503. Universitas / Ed. gen. : Univ. Liberă Int. din Moldova (ULIM); col. red. :
Andrei Galben, ... . – 1994, 1 oct. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 198), 2003 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 24 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 3(34). – 1000 ex.
504. Universitas / publ. a Senatului Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul /
ed. : Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul; red. : Alexandru Catera. – 2003 – . – Cahul
(Piaţa Independenţei), 2003 (SA Tipogr. "Raza de Sud"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă
2003, Nr 1. – 500 ex.

160. Universitatea de Studii Umanistice din Moldova. Anale ştiinţifice ale
Universităţii de Studii Umanistice din Moldova / Univ. de Studii Umanistice din Moldova;
consiliul şt. : Lidia Daukşte, .... – Ch. : S. n., 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.

505. Universitatea de Stat din Moldova / ed. : USM; red.-şef : Mihai Morăraş.
– 1999 – . – Chişinău (str. A. Mateevici 60), 2004 (Tipogr. USM). – 10 p. : il.; 42 cm.

36

97

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

491. Columna : publ. periodică a Univ. Real-Umanistice / resp. ed. : Alexandru
Manoil. – 1999 – . – Cahul (str. Independenţei 2), 2004 (SA "Tipogr. din Leova"). – 4 p. : il.;
42 cm.
Lunar. – Adresa red. 2003 : or. Cahul (bd. Victoria 16)
2003, Nr 1(8). – 500 ex.
2004, Nr 1(9) - 2(10). – 500 ex.
492. Excelsitas : înălţimea sufletului : inf., opinii, analize / fondator : Liceul
"Ştefan cel Mare". – 2003. – Chişinău, 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
2003, Nr 1. – 700 ex.
493. Itinerare didactice : supl. al Dir. Gen. "Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport";
resp. ed. : Tatiana Botnaru, Natalia Pâslaru. – 2004– . – Chişinău, 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Bilunar. –Supl. la publ. "Univers Pedagogic" PRO.
2004, Nr 1(1) - 3(3). – 1000 ex.
494. Iuventus : publ. per. a Colegiului Naţ. de Medicină şi Farmacie; resp. ed. :
Alexandru Şchenda; col. red. : A. Manolache, A. Cojuhari, Iu. Cupcea, ... – 2003.– . –
Chişinău (str. Testemiţanu 28), 2004. – 10 p. : il.; 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 1. – 2000 ex.
495. Mercuriu : bul. informativ / ed. : Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova. –
2003– . – Chişinău, 2003 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
2003, Nr 1. – 500 ex.
496. Mesager universitar : publ. periodică / ed. : Univ. Teh. din Moldova; red.şef : Leonid Busuioc. – 1998, febr. – . – Chişinău (str. Studenţilor 11, tel. : 44-51-33), 2004
(Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., parţial în lb. străine.
Periodicitate variabilă.
2003, Anul 6, Nr 1(49) - 10(58). – 1000 ex.
2004, Anul 7, Nr 1(59) - 10(68). – 1200 ex.
497. Obiectiv : [publ. periodică] / fondator : Liceul Teoretic "Ginta Latină"; dir.
de red. : Laurenţiu Celac; red. : Alina Bulgac. – 2002, oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22),
2004 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 3 - 6. – 1000 ex.
2004, Nr 7 - 9. – 1000 ex.
96

Anale ≡ Annals

Anul I, Nr 1. – 2003. – 122 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – F. preţ, F. tir. – [03-826]
Anul 2, Nr 2. – 2003. – 171 p. : graf., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în
notele de subsol. – F. preţ, F. tir. – [03-1989]
161. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Anale / Univ. Liberă
Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Gheorghe Postică. – Ch. : ULIM,
2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm.
Vol. 2 : Economie. – 2001. – 226 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. –
Rez. : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 9975-920-88-8 : F. preţ, 200 ex. – [02-1040]
Vol. 3 : Medicină / col. red. : Vladimir Vatamanu. – 2000. - 172 p. : fig., tab. –
Texte : lb. rom, engl., rusă. – Rez. : lb. engl. - Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-920-52-7
: F. preţ, 111 ex. – [02-596]
Vol. 4 : Drept / col. red. : Trofim Carpov, ... – 2004. – 126 p. : il. – Rez. : lb. engl.,
fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 9975-934-16-1 : F. preţ, F. tir. –
[04-446]
162. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Metaliteratură :
Analele Fac. de filologie / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Fac. Filologie. Secţia Lit.
Română şi Comparată; red.-şef : Alexandru Burlacu. – Ch. : S. n. (str. Ion Creangă 1, bir.
308), 2004. – 21 cm.
Vol. 1. – 2001. – 159, [1] p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – ISBN 9975921-09-4 : F. preţ, F. tir. – [04-121]
Vol. 2. – 2001. – 159 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –
[04-122]
Vol. 3. – 2001. – 159 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –
[04-123]
Vol. 4. – 2001. – 191 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –
[04-124]
Vol. 5. – 2002. – 160 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –
[04-125]
Vol. 6. – 2002. – 172 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –
[04-126]
Vol. 7. – 2003. – 144 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –
[04-127]
Vol. 8. – 2003. – 172 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. –
[04-128]
Vol. 9. – 2004. – 187 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-921-52-3 : F. preţ,
100 ex. – [04-575]

37

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

163. Государственный Аграрный Университет Молдовы. Научные
работы : (Межвуз. сб. науч. тр.) / Гос. Аграр. Ун-т Молдовы; red.-şef : V. Ungureanu. –
Ch. : Univ. Agrară de Stat din Modova, 1992 – . – 23 cm.
Vol. 1. – 1992. – 156 p. : tab. – Bibliogr. p. 7 (8 tit.). – Cuprins : lb. rom., engl.,
rusă. – Tit. pe cop. : Lucrări ştiinţifice. – Text : lb. rom., rusă. – 131 r., 300 ex. – [03-756]
Vol. 2. – 1992. – 216, [1] p. : fig., tab. – Tit. pe cop. : Lucrări ştiinţifice. – Cuprins :
lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rom., rusă. – 168 r., 300 ex. – [03-757]

Lunar. –Subtit. : Nr 1, 2003 – Nr 1, 2004 : Спец. вып. "Русское слово"; Nr 7, 2004
: Спец. вып. газ. "Кишинёвские новости" - 2003 : отв. за вып. : Татьяна Борисова.
2003, Nr 1 - 6. – 5000 ex.
2004, Nr 1(7) - 10. – 3000 ex.

164. Славянский Университет Республики Молдова. Вестник Славянского Университета / Учредители : Ассоц. работников славян. учреждении образования Респ. Молдова, славян. ун-т Респ. Молдова, редкол. : Л. Г. Чумак (гл. ред.), …. –
1997 – . – Кишин. Славян. ун-т (str. Florilor 28/1), 2004 ("Valinex" SA). – 20 cm. – Col. red.
: вып. 8-10, 2003 – Н. Визитей (гл. ред.). – Tip. : вып. 8-10, 2003. – I. E. P. "Tipogr.
Centrală"
Вып. 8, 2003. – ISBN 9975-78-222-1. – 150 ex. – [03-277]
Вып. 9, 2003. – ISBN 9975-78-240-X. – 150 ex. – [03-790]
Вып. 10, 2003. – ISBN 9975-9842-2-3. – 150 ex. – [1849]
Вып. 11, 2005. – ISBN 9975-9842-2-3. – 100 ex. – [05-108]

485. Промінь : орган Бельц. Товариства Украïн. культури / гл. ред. : В. Захарків. – 1997 – . – Bălţi (str. Puşkin 29), 2004 (SA "Tipogr. din Bălţi"). – 4 p. : il.; 41 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 2(39) – 4(41). – 3000 ex.
2004, Nr 3(44) - 4(45). – 1000 ex.
486. Рейс-4335 : газ. постоян. представительства еврей. Междунар. агентства "Сохнут" в Респ. Молдова / гл. ред. : М. Кимельфельд. – 1999 – . – Chişinău (str.
Bucureşti 88), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al ziarului "Наш Голос" - : Adresa red. : Nr 1-2 str.
Puşkin, 24;
2003, Nr 1(32) - 5(36). – 2000 ex.
487. Русское слово : период. изд. / учредитель : Рус. общ. мун. Бельцы
"Содружество" и Центр рус. культуры в РМ; гл. ред. : Татьяна Борисова. – 2001, febr. –
. – Chişinău (bd. Moscovei 21), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(45) - 24(68). – 2000 ex.
2004, Nr 1(69) - 24(92). – 3000 ex.
488. Человек и его права : правозащит. общ.-полит. газ. / учредитель :
Фонд защиты прав человека и эффектив. политики; ред. : Н. А. Бондаренко. – 2003,
febr. – . – Tiraspol (str. 25 octombrie, 37), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
2003, Nr 1(01) - 9(09). – 3000 ex.
489. Шалом : газ. / учредители : Еврей. Конгр. Молдовы; Ассоц. еврей. орг.
и общин. Респ. Молдова; ген. дир. : Роман Аронов; гр. ред. : Люся Кац. – 2004, авг. – .
– Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 243), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
2004, Nr 1. – 4500 ex.

ZIARE ALE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
490. Arca lui Noe : publ. a tinerilor ecologişti din or. Căuşeni a Liceului teoretic
"Alexei Mateevici", or. Căuşeni / red. : Dina Danoi. – 2004 – . – Căuşeni (str. A. Mateevici
1), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 8 p. : il.; 30 cm.
2004, Nr 2(32) - 3(33). – 1000 ex.
38

95

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

478. Истоки : еврей. газ. / гл. ред. : Рива Рознер. – 1991, sept. – . – Chişinău
(str. Habad-Liubavici 8), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 6(140). – 2200 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 2500 ex.
479. Маген : бюл. / изд : Антимиссионер. Еврей. орг. Лиги "Маген" в Респ.
Молдова; ред. : Игорь Чапа. – 2002 – . – Chişinău (bl. Moscovei 14/1, bir. 191), 2003
(Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Apare o dată la 2 luni.
2003, Nr 1 - 3. – 1000 ex.
480. Наш Голос : газ. Ассоц. еврей. орг. и общин Респ. Молдова / учредитель : Ассоц. еврей. орг. и общин Респ. Молдова; гл. ред. : М. Я. Кимельфельду. –
1990, mart. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
– Text : lb. rusă, idiş.
Lunar.
2003, Nr 4(221) - 17(234). – 2000 ex.
2004, Nr 1/2(235/236) - 5/6(239/240). – 2000 ex.
481. Наш Израиль : изд. Израил. культур. центра г. Кишинёва. – 2004, iul.
– . – Chişinău (str. Tighina 12), 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2004, Nr iul., sept., dec. – 12000 ex.
482. Община : газ. Конгр. рус. общин Респ. Молдова / [учредитель : кол.
ред.]. – 1998, noiemb. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1, bir. 416), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 4 p. : il.; 60 cm.
Săptămânal. – Întrerupere în ed. : 2000-2001.
2003, Nr 1(47) - 7(53). – 5670 ex.
2004, Nr 1(54) - 4(57). – 6000 ex.
483. Олива : Постоян. Представительство Еврей. Агентства "Сохнут" для
Израиля в Молдове / ред. : М. Каган. – 2004 – . – Chişinău (str. Bucureşti 88), 2004
(Tipogr. "Elan-poligraf"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Nr 1 - 4 : Tipogr. "Universul"
2004, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
484. Охотник и рыболов Молдовы : ежемес. изд. о-ва охотников и рыболовов Респ. Молдовы; отв. за вып. : М. Ионко. – 2003 – . – Chişinău, 2004 (Ed.
"Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
94

Anuare ≡ Annual

ANUARE
165. Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник
Республики Молдова = Statistical yearbook of the Republic of Moldova / Dep. Statistică şi
Sociologie al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. –
(Statistica Moldovei)
... 2003. – 2003. – 704 p. : diagr., tab. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare
cu sprijinul financ. al Dep. Dezvoltării Int. (DFID) al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord. – ISBN 9975-9756-2-3 (în cop.) : F. preţ, 800 ex. – [03-2215]
… 2004. – 2004. – 738, [6] p. : diagr., tab. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
ISBN 9975-9828-2-4 (în cop.) : F. preţ, 600 ex. – [04-1972]
166. Arta : Arte plastice, Arhitectură, Muzică, Teatru, Cinema / Acad. de Şt. a
Rep. Moldova, Inst. Studiul Artelor; red. şef : T. Stăvilă. – 2001 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel
Mare, 1), Epigraf SRL, 2003 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 166 p. : fotogr. – 30 cm. – Text :
lb. rom., fr., rusă.
Anual. – Apare cu sprijinul parţial al Consiliului Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare
Tehnologică din Rep. Moldova.
ISBN 9975-924-14-X = Arta
2003. – 300 ex.
[2004]
167. Calea Ferată din Moldova / ÎS "Calea Ferată din Moldova"; elab. : Liliana
Nichiforov, ...; trad. : Ana Sîrcu; red.-şef : Irina Craevschi; imag. : Iurie Kozlov. – Ch. : Ed.
PP "Depozit en gros" SA, 2004 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
2003-2004. – 45, [1] p. : imagini color; 30 cm. – Ed. specială a ziarului "Feroviarul
Moldovei". – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. – [03-2062]
168. Calea Ferată din Moldova : anuar / fondator : ÎS "Calea Ferată din
Moldova"; ed. : "Depozit en gros" SA; red.-şef : Irina Craevschi. – 2000 – . – Chişinău (str.
Piaţa Gării 6), 2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Ed. specială a ziarului "Feroviarul Moldovei". – Are ed. şi în lb. rusă.
2004. – 46 p. : imagini color. – 500 ex.
169. Imaginea Republicii Moldova în străinătate : Almanah / Bibl. Naţ. a Rep.
Moldova; elab. : Tamara Cotoman, Tatiana Luchian; lector : Jana Jelamschi. – 2002 – . –
Chişinău (str. 31 August 1989, 78 A), 2004 (Imprimeria BNRM). – 30 cm. – Text : lb. rom.,
engl., fr.
2002, Nr 1 / elab. : Larisa Bulat, ... – 74 p.; 30 cm. – ISBN 9975-9992-3-9 : 100 ex.
2004, Nr 2 / elab. : Tamara Cotoman, ... – 64 p.; 30 cm. – ISBN 9975-9994-1-7 :
200 ex.

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

170. Institutul de Cercetări Interetnice. Anuarul Institutului de Cercetări
Interetnice = Ежегодник Института Межэтнических Исследований / Acad. de Şt. a Rep.
Moldova; col. red. : I. Bodrug (red.-şef), ... – Ch. : S. n., 2001 (Tipogr. AŞRM). – 27 cm.
Vol. 2. – 2001. – 175, [1] p. : il. – Text parţial : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
ISBN 9975-9775-0-2 : F. preţ, 300 ex. – [03-1870]
Vol. 3. – 2002. – 195, [1] p. : il. – Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. în note la sfârşitul
art. – ISBN 9975-9775-3-7 : 250 ex. – [2006-50]
Vol. 4. – 2005. – 227, [1] p. : il. – Texte : lb. rom., rusă, ucr. – Rez. : lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. în note la sfârşitul art. – ISBN 9975-9775-4-5 : 250 ex. – [05-2028]
Vol. 5. – 2005 [2004]. – 175, [1] p. : il., tab. – Texte : lb. rom., ucr., rusă. – Rez. :
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9775-5-5 : 250 ex. – [052376]
171. "La Creangă" : almanah literar / fondator : Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion
Creangă"; dir. : Claudia Balaban; red. : Claudia Gurschi, Claudia Partole. – 1996. – . –
Chişinău (str. Şciusev 61), 2004. – 30 cm.
Ed. susţinută financ. de Tipogr. "Universul".
Anual.
1996, Nr 1.
1998, Nr 3, 4.
2000, Nr 8.
2001, Nr 10.
2002, Nr 12.
2003, Nr 14. – 50 ex.
2004, Nr 15. – 50 ex.
172. Raport de activitate = Activity report / Proiect : "Asistenţa Reformei
Penale în Moldova IRP; red. : Vlad Pohilă. – 2003 – . – Chişinău (Dir. Ed. a IRP), 2003
(Combinatul Poligrafic). – 29 cm.
2003. – 72 p. : il. – Text : lb. rom., engl. – Realizat cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Soros Moldova, PRI, UNICEF, British Embassy Chişinău. – F. preţ, 1000 ex.
173. Raport despre activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică în anul
2002 : [al AŞM] / Acad. de Şt. a Moldovei; resp. : Ion Jarcuţchi. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr.
AŞM). – 241, [1] p. : tab.; 21 cm.
Lista lucr. şt. ed. în a. 2002 p. 175-197
F. preţ, F. tir. – [03-2181]
174. Republic of Moldova. State of the Environment : Report … / Nat. Inst.
of Ecology. – Ch. : Mediul Ambiant, 2003. – 29 cm.
40

Ziare ≡ Newspapers

2004, Nr 1(48) - 12(59). – 5500 - 6000 ex.
472. Viaţa : publ. periodică a Asoc. "Pentru Demnitatea Umană" / red.-şef :
Vsevolod Ciornei. – 2004 – . – Chişinău (str. V. Lupu 16/1), 2004 (Tipogr. "Sirius"). – 8 p. :
il.; 25 cm.
Lunar. – Nr 1 : Tipogr. "Poligraf-Centru"
2004, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
473. Ziarul tău : publ. este ed. de Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova
pentru susţinerea presei de tineret din Moldova / red.-şef : Mihai Gârneţ. – 2003 – . –
Chişinău (str. Drumul Viilor 30/2), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – 2003. – Susţinută financ. de UNICEF şi Ambasadei SUA în Moldova;
Subtit. : Publ. independentă. ed. de către Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova
pentru susţinerea presei şcolare şi de tineret din R. M.
2003, Nr 1 - 3, 5 - 7. – 500 ex.
2004, Nr 10 - 15. – 500 ex.
474. Бизнес обозрение : информ.-аналит. период. изд. / учредитель :
"Союз Деловой Прессы". – 2003, 10 noiemb. – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p.
: il.; 42 cm.
2004, Nr 1. – 3250 ex.
475. Гешер-Мост : ежемес. респ. бюл. общины гор., бухар. и грузин. евреев Молдовы / ред. : Игорь Чапа. – 2002 – . – Chişinău (str. Aldea-Teodorovici 11/1), 2003
(Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Изд. при поддержке фирмы "Хануко" SRL.
2003, Nr 2 - 4, 6. – 1000 ex.
476. Дорейну = наше поколение / изд. : Еврей. Студен. Культур. Центра
"Гилель"; редкол. : Мария Туркулец, ... . – 2004 –. – Chişinău (str-la Teatrală, 15), 2004
(Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il.; 42 cm.
2004, Nr 1.
477. Еврейское местечко : еженед. благотвор. Фонда "Dor le Dor" / ред. :
Илья Марьяш. – 2003 – . – Chişinău, (str. Ciuflea 32, bir. 1), 2004 (Ed. "Universul"). – 12 p.
: il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1 - 21. – 3300 ex.
2004, Nr 1(22) - 48(69). – 3300 ex.

93

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Anale ≡ Annals

466. Pacificus / период. изд. Междунар. правозащит. Ассоц. "Пацифизм
без границ" / дир. Анатолий Гуцу; ред. : Вячеслав Бородаев. – 2002, 29 noiemb. – . –
Chişinău (str. Podul de flori 10А), 2004, (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm. – Text :
lb. rusă, rom.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(2) - 7(8). – 1000 ex.
2004, Nr 1(9) - 5(13). – 1500 ex.

...2002. – 2003. – 115, [1] p. : fig., tab.; Bibliogr. p. 115-116 (48 tit.). – Apare cu
sprijinul financ. al Nat. Ecological Fond din Rep. Moldova. – ISBN 9975-9774-2-1 : F. preţ,
200 ex. – [03-2070]

467. Primarul : bul. informativ al primarilor din Rep. Moldova / fondator : Liga
Naţ. a Asoc. de Primari din Rep. Moldova; coord. : Vasile Balan. – 2004 – . – Chişinău,
2004. – 8 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova.
2004, Nr 41, 43, 45-47. – 2000 ex.
468. Solidaritate : bul. informativ al Confederaţiei Sindicatelor Libere din Rep.
Moldova "Solidaritate"; red. : Vasile Odoleanu. – 2003... – . – Chişinău, 2004. – 4 p. : il.; 42
cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 4(11) - 6(13). – 1000 ex.
2004, Nr 1(14) - 6(18). – 1000 ex.
469. Solidaritate : информ. бюл. Конфедерации Свобод. Профсоюзов Респ.
Молдова. "Solidaritate"; red. : Vasile Odoleanu. – 2003 – . – Chişinău, 2004. – 4 p. : il.; 42
cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 3(10). – 1000 ex.
470. Turism şi odihnă = Туризм и отдых : organ de presă al Asoc. Naţ. a
Agenţiilor de Turism din Moldova / fondator : ANAT din Moldova; preş. : Nicolae Platon; red.şef : Veaceslav Sologub. – 2003, dec. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare, 4, of. 1401), 2004
(Tipogr. "Elan-poligraf"). – 16 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar. – 2003 : Ed. "Universul"
2003, Nr 1 - 12. – 3000 ex.
2004, Nr 1. – 3000 ex.

175. Resursele şi activitatea sistemului farmaceutic al Republicii Moldova
: bienar statistic 2004 / ed. : Min. Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova; Inst. Naţ.
de Farmacie; red. resp. : Vladimir Safta. – Chişinău, 2004. – 29 cm.
2003-2004. – 64 p. – 150 ex.
176. Starea mediului în Republica Moldova în anul ... : (rap. naţ.) / Min.
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Ecologie. –
Ch. : S. n., 2003. – 29 cm.
...2002. – 2003. – 143 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 140-141 (48 tit.). – Apare cu
sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ. din Rep. Moldova. – ISBN 9975-9774-0-5 : F. preţ,
F. tir. – [03-2013]
177. Tyragetia : Anuar / Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei; col. red. : Nicolae
Răileanu (resp.),... . – Ch. : Tyragetia, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 26 cm.
[Vol.] 12 / trad. în engl. : Mariana Balan. – 2003. – 370, [1] p. : fig., il., tab. – Rez.
la sfârşitul art. : engl. – În memoriam Ion Dron. – Bibliogr. p. 331-335 şi la sfârşitul art. –
ISBN 9975-9667-5-6 : F. preţ, 300 ex. – [03-793]
[Vol.] 13. – 2004. – 302, [2] p. : fig., tab. – Rez. la sfârşitul art. : lb. engl. – Bibliogr.
în note la sfârşitul art. – ISBN 9975-9667-9-9. – [05-675]
178. Железная дорога Молдовы : ежегодник / учредитель : ГП "Желез.
дорога Молдовы"; гл. ред. : Ирина Краевская. – 2000 – . – Chişinău (Piaţa Gării 6), 2004
(PP "Depozit en gros" SA.). – 29 cm.
Ed. specială a ziarului "Железнодорожник Молдовы". – Are ed. şi în lb. rom.
2003-2004. – 2003 (Combinatul Poligr.). – F. f. de tit. – F. preţ, F. tir. – [03-2063]
2004. – 2004. – 46 p. : imagini color. – 500 ex.
179. Спорт Молдовы : спортив. ежегодник / изд. : Ассоц. "Media Sport"; гл.
ред. : Эдуард Чобану. – 1999 – . – Chişinău, 2004 ("Baştina-Radog"). – 29 cm.
Anuar. – Supl. la ziarul "Digest-Reclama"
2003/2004. – 52 p. : foto.; F. preţ. – 1000 ex.

471. Veteranul : organ al Consiliului Org. Veteranilor din Rep. Moldova /
fondator : Consiliul Org. Veteranilor din Rep. Moldova; red. : Vitalie Atamanenco. – 1997,
ian. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 124), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 4 p.; 42
cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar.
2003, Nr 1(36) - 12(47). – 5800 - 8650 ex.
92

41

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

BULETINE
180. Ai dreptul să ştii : bul. informativ / fondator : Centrul "Acces Info"; resp.
ed. : Vasile Spinei. – 2004 – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 13, bir. 17), 2004. – 39 cm.
Trimestrial. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi Press Now (Olanda)
2004, Nr 1 - 4. – 200 ex.
181. Alternativa XXI : bul. de educaţie civică / fondator : Soc. Independentă
pentru Educaţie şi Drepturile Omului (SIEDO); red. : Elena Grosu; resp. ed. : Silvia
Romanciuc. – 1997 – . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 17), 2004. – 29 cm. – Text : lb. rom.,
rusă.
Apare cu suportul financ. al Fundaţiei Cordaid (Olanda)
Periodicitate variabilă
2003, Nr 7 - 9. – 500 ex.
2004, Nr 10 - 13. – 500 ex.
182. Alumni news : Ed. periodică, inf. / US Embassy, Alumni Resource Center.
Chişinău, Moldova; ed. : Alumni News Center; ed. îngrijită de Alina Radu. – 2004 – . –
Chişinău (str. Bănulescu Bodoni, 57/1, QBE ASITO, et. 2), 2004 (Tipar : Continental Group).
– 30 cm.
Periodicitate variabilă
2004, Nr 1(2) - 5(6) : ed. îngrijită de Ala Mândâcanu, Cezara Nanu; Nr 2(3) 2004 :
ed. îngrijită de Centrul de Resurse pentru Absolvenţii Ambasadei SUA.
183. Bibliografia Naţională a Moldovei : Seriale / Camera Naţ. a Cărţii din
Rep. Moldova; alcăt. : Nina Micherin; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – 1973 – . –
Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202) : Camera Naţ. a Cărţii, 2004. – 20 cm. – Text : lb.
rom., rusă şi alte lb. străine.
Anual.
2002. – 107 p. – 100 ex.
184. Bibliografia Naţională a Moldovei : Publ. oficiale 2002 (ser. analitică) /
Bibl. Naţ. a Rep. Moldova; alcăt. : Veronica Matvei; red. : Elena Ţurcanu. – Chişinău (str. 31
August 1989 78A), 2004 (Imprimeria BNRM). – 20 cm. – Text : lb. rom., rusă şi alte lb.
străine.
Anual.
2002. – 50 ex.
185. Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica) / Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova; alcăt. : Larisa Bulat. – Chişinău : BNRM (str. 31 August 1989 78A), 2002
(Imprimeria BNRM). – 20 cm.

Ziare ≡ Newspapers

2003, Nr 1 - 5, 8.
2004, Nr 12.
460. Gutta-picătură : publ. obştească pentru copii şi adolescenţi / fondator :
CRCT "Gutta-Club"; red.-şef : Ala Cravciuc. – 1997 – . – Chişinău (c/p Nr 6) 2004 (Tipogr.
"Elan Poligraf"). – 16 p. : il.; 39 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(79) - 8/9(86/87). – 4000 ex.
2004, Nr 1(88) - 5/6(93/94). – 15000 ex.
461. Gutta-капля : общ. экол. газ. для юн. и любозн. / учредитель : РДЮЦ
"Gutta-Club"; гл. ред. Алла Кравчук. – 1997 – . – Chişinău (c/p Nr 6), 2004 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 16 p. : il.; 39 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(79) - 8/9(86/87). – 3000 ex.
2004, Nr 1(88) - 5/6(93/94). – 10000 ex.
462. Lumea : un ziar pentru toată lumea / fondator : Filiala din Rep. Moldova a
Fundaţiei "Forumul European pentru Ist. şi Cultură"; dir. : Gh. Cojocaru; red.-şef : Igor
Guzun. – 2004, 22 iun. – . – 2004 (str. Iacob Hâncu 10/14), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. :
il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă
2004, Nr 0-8. – 5000 ex.
463. Noi tinerii : [ziar] / ed. : SRL "Stapelia Exim"; dir. : Maria Ţurcanu; red.-şef
: Ion Nicov. – 2003 – . – Sângerei (str. Independenţei 111), 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar – Supl. la PP "Ecoul nostru" cu suport financiar al Fundaţiei Soros Moldova.
2004, Nr 2 - 3. – F. tir.
464. Obiectiv : supl. de educaţie civică şi electorală / ed : Asoc. presei
independente; red.-şef : Dumitru Lazur. – 2004, oct. – . – Chişinău (str. Corobceanu 15),
2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Bilunar : Are şi ed. în lb. rusă
2004, Nr 1 - 5. – 91000 ex.
465. Obiectiv : прил. по граждан. и избират. воспитанию / изд. : Ассоц. независим. прессы; ред. : Думитру Лазур. – 2004, окт. – . – Chişinău, 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Bilunar : Are ed. şi în lb. rom.
2004, Nr 1 - 5. – 1000 ex.

91

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

453. Curierul economic Publ. a Asoc. Economiştilor şi Acad. de Studii Econ.
din Moldova; resp. ed. : Tatiana Roşca. – 1999 – . – Chişinău (str. Mitropolitul G. BănulescuBodoni), 2004 (Ed. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(6) - 7(13). – 1000 ex.
2004, Nr 1(8) - 35(41). – 1000 ex.

Buletine ≡ Bulletins

Anual.
2001, Nr 2. – 50 ex.
2002, Nr 3. – 50 ex.

454. Curierul sanitas : bul. informativ al Sindicatului "Sănătatea" din Moldova /
resp. ed. : Alexandru Şchendrea. – 1993 – . – Chişinău (str. 31 August 1989, 129), 2004
(Tipogr. Concernului "Presa"). – 8 p. : il.; 39 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al săpt. "Vocea Poporului".
2003, Nr 1(65) - 4(69). – 3000 ex.
2004, Nr 1(70) - 4(73). – 3000 ex.

186. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova
: Cărţi. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Referinţe. Recenzii. Note muz. Artă / Camera
Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu, ...; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă. – 1958 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202) : Camera Naţ. a Cărţii,
2004. – 20 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă şi alte lb. străine.
Lunar. – Înlocuieşte din 1999 indicele bibliogr. de stat al RM "Cronica Presei"
ISSN 0201-6761 = Bibliografia Naţională a Moldovei
2003, Nr 1 - 12. – 50 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 50 ex.

455. DAAC-Hermes-Pres : газ. акционера / учредители : редкол., NNIF
"DAAC-Hermes"; гл. ред. : В. Сыли. – 1995, 21 sept. – . – Chişinău (str. Calea Ieşilor 10),
2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Semestrial.
2003, Nr 1/2(107/108) - 4(110). – 3000 ex.
2004, Nr 1(111) - 2(112). – 2000 ex.

187. Bio Synopsis : bul. informativ / fondator : Org. ne-guvernamentală BIOS;
col. red. : Claudia Partole, ... – 2000 – . – Chişinău (2070, c/p 1021; tel. : 282009), 2004 (Ed.
"Continental Grup"). – 20 cm.
Periodicitate variabilă
2003, Nr 1(16). – 700 ex.
2004, Nr 1(20) - 2(21). – 500 ex.

456. Farmacia Pro / ed. : Asoc. Obştească "Pro Farmacia; dir. : Liviu Belâi;
red.-şef : Mihail Vâlcu. – 2004 – . – Chişinău (str. O. Goga 3), 2004 (Ed. "Prag-3"). – 8 p. : il.;
42 cm.
Lunar.
2004, Nr 1 - 10.

188. Buletin apicol / Asoc. Apicolă Republicană "Glav-Exim" (Făleşti). – 2004
– . – Făleşti (str. Gagarin 1), 2004. – 4 p. : il.; 30 cm. – text : lb. rusă, parţial lb. rom.
Periodicitate variabilă
2004, Nr 1

457. Femida : publ. periodică a Asoc. Femeilor de Afaceri "Femida". –2003. –
Cahul (Multiplicat la "Real-Sud" SRL). – 2 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
2003, Nr 1. – 100 ex.
458. Fermierul : agronoutăţi : supl. bilunar la ziarele membre ale Asoc. Presei
Independente. / dir. : Iurie Şalaru; red. : Petru Macovei. – 2001, 8 iun. – . – Chişinău (str.
Corobceanu 15), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Bilunar. – Supl. la publ. : "Accent provincial", "Business-Info", "Curentul", ...
2003, Nr 43 - 87. – 60000 ex.
2004, Nr 88 - 110. – 70000 ex.
459. Generaţia Pro : ziar de activitate studenţească. / ed. : Liga studenţilor
Bălţeni; red.-şef : Corneliu Bolbocean. – 2002- . – Bălţi, 2004. – 6 p. : il.; 42 cm. – Text : lb.
rom., rusă.
90

189. Buletin bibliologic / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova; Serviciul dezvoltare în
biblioteconomie; alcăt. : Lucia Bai,... . – 1994 – . – Chişinău BNRM (str. 31 August 1989
78a), 2004. – 20 cm. – Text : lb. rom. şi alte lb. străine
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 9 - 10. – 50 ex.
2004, Nr 11. – 50 ex.
190. Buletin informativ / fondator : Centrul Naţ. de St. şi Inf. pentru Problemele
Femeii; dir. : Galina Precup; red. : Tatiana Chiriţă. – 1999 – . – Chişinău (bd. Ştefan cel
Mare 194A), 2004 (Tipogr. SA "Business-Elita"). – 28 cm.
Trimestrial. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
2003, Nr 1(16) - 2(17). – 1 000 ex.
2004, Nr 4(19). – 1 000 ex.

43

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

191. Buletin informativ / fondator : Centrul pentru Prevenirea Traficului de
Femei; dir. : Jana Costache; red. : Doina Munteanu. – 2001 – . – Chişinău (str. Bucureşti
68), 2003 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Apare cu sprijinul Ambasadei SUA şi PNUD Moldova.
2003, Nr 19. – 500 ex.

ZIARE ALE ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI PROFESIONALE

192. Buletin informativ / fondator : Inst. de Reforme Penale; col. red. : Igor
Dolea (dir.). – 2002 – . – Chişinău (str. Bucureşti 23A), 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 28 cm.
Periodicitate variabilă. – Realizat cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi Iniţiativei
de Drept a Societăţii Deschise
ISBN 9975-9848-7-8 = Buletin informativ
2003, Nr 1, 3, 4. – 350 ex.
2004, Nr 2-4. – 300 ex.

447. Autorul : bul. informativ al Asoc. DAC / Asoc. "Drepturi de autor şi
Conexe" din Rep. Moldova; red. : Nicolae Rusu. – 2000 – . – Chişinău (str. Corobceanu 5),
2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.; 31 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(6). – 600 ex.
2004, Nr 1(7). – 600 ex.
448. Businessul Moldovei : ed. informaţional-analitică săpt. / fondator : Asoc.
Naţ. a Producătorilor din Moldova; red. : L. Catz; dir. ed. : N. Calac. – 2004. – Chişinău (str.
Mesager 1), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 1 - 12. – 5000 ex.

193. Buletin informativ / fondator : Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 1994 – .
– Chişinău (str. I. Creangă 59 b), 2004 (Ed. Lyceum). – 20 cm.
Trimestrial. – Are şi ed. în lb. rusă
2003, Nr 1 - 4. – 4 000 ex.
2004, Nr 1 - 2. – 4 000 ex.

449. Capital : газ. Еврей. Конгр. Респ. Молдова / учредитель : AO "Капитал"; гл. ред. : Сергей Евстратьев. – 1998 – . – Chişinău (str. Bucureşti 25), 2004 (Tipogr.
"Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
2004, Nr 25(254). – 6780 ex.

194. Buletin informativ = Информационный листок / ed. : Inst. Naţ. de
Econ. şi Inf.; red.-şef : Iulia Vronscaia. – 1965 – . – Chişinău (str. Ion Creangă 45), 2004.
2003, Nr 31, 21.
2004, Nr 1 - 40. – 150 ex.

450. Comunicaţii : bul. informativ al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii din
Rep. Moldova. – 2003 – . – Chişinău, 2004. – 8 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 10 - 12. – tir. mic.
2004, Nr 2 - 12. – tir. mic.

195. Buletin informativ juridic / fondator : Centrul Naţ. de Studii şi Inf. pentru
Problemele Femeii, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; dir. : Galina Precup. –
2004 – . – Chişinău (bd. Ştefan el Mare 194 A), 2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 cm.
Lunar. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Int.
(USAID).
2004, Nr 1 - 10. – 3800 ex.

451. Cugetul : ziar informativ lunar / ONG "Generaţia mea", Primăria com.
Grătieşti (str. Ştefan cel Mare 72), 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2004, Nr 2.

196. Buletin informativ REC Moldova : ed. trim. dedicată protecţiei mediului /
fondator : Centrul Regional de Protecţie a Mediului din Moldova; dir. : Alecu Reniţă (preş.),
...; red. : Elena Bivol, ... – 2001 – . – Chişinău (str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 57/1, bir.
107), 2003 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1 - 4. – 1000 ex.

452. Curierul cooperaţiei = Вестник кооперации SRL / fondatori : Uniunea
Centrală a Cooperativelor de Consum din Rep. Moldova (MOLDCOOP), Federaţia
Sindicatelor din domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului din Rep.
Moldova (MOLDSINDCOOPCOMERŢ); red.-şef : Valentina Melinte. – 1981, 27 sept. – . –
Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 67), 2004 (Tipogr. Ed "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1/2(455-456) - 23/24(477-478). – 1270 ex.
2004, Nr 1(479) - 22(500). – 1200 ex.

197. Buletin juridic / Soc. pentru Refugiaţi din Rep. Moldova. – 2002, iul.-sept.
– Chişinău (str. Bucureşti 68), 2003. – 20 cm. – Text : lb. rom., rusă.
44

89

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

441. Работа и образование : газ. для тех кто хочет изменить свою жизнь /
гл. ред. : Сергей Сичкорез. – 2002, apr. – . – Chişinău (MD-2012, c/p 2380), 2004 (Tipogr.
Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(33) - 47(80). – 5500 ex.
2004, Nr 1(81) - 51(131). – 5500 ex.
442. Реклама : независим. реклам.-информ. еженед. / учредитель : "DigestReclama" SRL; гл. ред. : Виктор Морару. – 1974, mart. – . – Chişinău (str. Puşkin 22),
2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(1459) - 51(1510). – 4000 ex.
2004, Nr 1(1511) - 43(1553). – 4000 ex.
443. Товары оптом и в розницу : информ.-реклам. изд. Молдовы / учредители : АО "Интекс-наука"; гл. ред. : И. В. Романова. – 1994, 1 sept. – . – Chişinău (str.
Vasile Alecsandri 64), 2004 (Tipogr. "SuperCom" SRL). – 36 p. : il.; 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(222) - 23(243). – 2000 ex.
2004, Nr 1(244) - 23(266). – 2000 ex.
444. Торговая марка : независ. информ. газ. / учредитель : "Торговая марка" SRL; ред. : Татьяна Александрова. – 2003 – . – Chişinău (str. Alexandru cel Bun
14/13), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.; 42 cm.
2003, Nr 1. – 10000 ex.
2004, Nr 1(4). – 5000 ex.
445. Хорошая реклама : supl. săpt. / BS "Bomi-Servis". – 2004, Drochia (str.
31 august 1989, 35). – 2 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal : Distribuire : Drochia, Soroca, Donduşeni, Râşcani.
2004, Nr 7 - 31. – 4500 ex.

Buletine ≡ Bulletins

Periodicitate variabilă.
2003, Nr 3 - 4. – 1 000 ex.
198. Buletin Oficial de Proprietate Industrială = The Official Bulletin of
Industrial Property / fondator : Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale;
col. red. : Ecaterina Mărăndici, Lucia Gordilă, Alexandra Cozlov. – 1993, oct. – . – Chişinău
(str. Andrei Doga 24, bloc 1), 2004 (Ed. AGEPI). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă, engl.
Lunar.
ISSN 1810-7095 = Buletin Oficial de Proprietate Industrială
2003, Nr 1 - 12. – 250 ex.
2004, Nr 1 - 12. – 150 ex.
199. Buletin trimestrial / Banca Naţ. a Moldovei; red. : Elena Mămăligă. –
1993 – . – Chişinău (bl. Renaşterii 7), 2004 (CEP USM). – 29 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1 - 3. – 400 ex.
2004, Nr 1 - 4. – 400 ex.
200. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : Ser. :
Matematica : rev. teoretico-şt. / Inst. de Matematică şi Informatică; red.-şef : N. I. Vulpe. –
1989, oct. – . – Chişinău (str. Academiei 5), 2004 (Tipogr. AŞM). – 26 cm. – Text : lb. rom.,
engl., rusă.
Apare de 3 ori pe an.
ISSN 1024-7696 = Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : Ser. :
Matematica.
2003, Nr 1(41) - 3(43). – 300 ex.
2004, Nr 1(44) - 6(46). – 330 ex.

446. Экономическое обозрение "Logos-Press" / учредитель : "LogosPress" SA; гл. ред. : Сергей Мишин. – 1990, noiemb. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare
180, bir. 500), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(496) - 48(544). – 3000 ex.
2004, Nr 1(545) - 48(592). – 10045 ex.

201. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova = Известия
Академии Наук Республики Молдова : Ser. : Ştiinţe biologice, chimice şi agricole /
red.-şef : Teodor Furdui. – 1951, oct. – . – Chişinău (str. Academiei 5), 2004 (Tipogr. AŞM).
– 26 cm.
Periodicitate variabilă. – Ed. susţinută de Consiliul Suprem pentru Şt. şi
Dezvoltare Tehnologică.
ISSN 0568-5192 = Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : Ser. :
Ştiinţe biologice, chimice şi agricole.
2003, Nr 1(290) - 2(291). – 200 ex.
2004, Nr 1(292) - 4(295). – 200 ex.

88

45

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

202. Buletinul achiziţiilor publice : bul. analitic-informaţional / Agenţia Naţ.
pentru Achiziţii Publice; col. red. : Axenti Gheorghe (dir.). – 2004 – . – Chişinău (Piaţa Marii
Adunări Naţionale 1, bir. 357), 2004 (Ed. "Universul"). – 24 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 1 - 43. – 500 ex.

435. Гол : еженед. / учредитель : "Policris" SRL; ред. : Вячеслав Сусаренко.
– 2004 – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. "Policris"). – 24 p. : il.; 29 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 1(144).

203. Buletinul Asociaţiei "Medicină Tradiţională" din Republica Moldova.
Medicina Tradiţională şi Sanocreatologie = Бюллетень Ассоциации Традиционной
Медицины Республики Молдовы. Традиционная Медицина и Санокреатология /
red. şef. : V. Lăcusta. – 2001... – . – Chişinău (str. Armenească 9/1), 2004 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
2003, Nr 7. – 158 p. : fig., tab. – ISBN 9975-925-15-4 : F. preţ, 100 ex.
2003, Vol. 8. – 65 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 9975-925-16-2 : F. preţ, 100
ex.
2003, Vol. 9. – 126 p. : foto color, diagr., tab. – ISBN 9975-925-18-9 : F. preţ, 100
ex.
204. Buletinul Biroului de informare al Consiliului Europei în Moldova / dir.
: Lilia Snegureac; col. red. : Oxana Jioară, Dora Lopaci, Elena Carauş. – 1998 – . – Chişinău
(str. 31 august 1989 78 a), 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – Text : lb. rom., fr.
Trimestrial.
2003, Nr 1/2 - 3/4.
205. Buletinul constructorului / fondator : Federaţia Patronatului din
Construcţii; red.-şef : Valentina Butnaru. – 2003 – . – Chişinău (str. Cosmonauţilor 9, of.
144), 2003. – 29 cm.
2003, Nr 3. – 200 ex.
206. Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor = Бюллетень Экономической
Апелляционной Палаты и Главной Государственной Налоговой Инспекции при
Министерстве Финансов / red.-şef : L. Arsene; resp. ed. : Oleg Doroş. – 1991, ian. – . –
Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (IS "Dinamo-MA"). – 29 cm.
Lunar. – Supl. la rev. "Legea şi viaţa" pentru conducători, specialiştii
jurisconsultanţi.
ISSN 1810-7281 = Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor.
2003, Nr 1 - 12. – 1000 ex. – Până la Nr 12, 2003 tit. : Buletinul Judecătoriei
Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor.
2004, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
46

436. Де факто : новости, коммент. аналитика / учредитель : PP "De facto :
noutăţi, coment. analize" SRL; dir. : Eugen Sobor; red. : E. Şalimov. – 1999, oct. – . –
Chişinău (str. M. Eminescu 50), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Începând cu 11 dec. 2002 se ed. cu o numerotare nouă. – Are ed.
şi în lb. rom.
2003, Nr 1(5)-20(25). – 5000 ex.
437. Железнодорожник Молдовы : газ. коллектива Желез. Дороги Молдовы / гл. ред. : Ирина Краевская. – 1941, 1 mai – . – Chişinău (Piaţa Gării 6), 2004
(Tipogr. "Depozit EN Gros" SA). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bisăptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(5132) - 72/73(5203/5204). – tir mic.
2004, Nr 1/2(5205-5206) - 80/81(5284/5285). – 1000 ex.
438. Мир недвижимости : информ.-аналит. изд. / изд. : ООО "Триада". –
2003, febr. – . – Chişinău (str. M. Eminescu 60), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.;
42 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1 - 5. – 1000 ex.
439. Отдыхай с Футболом : еженед. / учредитель : "POLICRIS" SRL; ред. :
В. Сусаренко. – 2001 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Policris". – 24 p. : il.; 29
cm.
Săptămânal. – Nr 15,16, 2004 – учредитель : "GOLGHETER" SRL.
2003, Nr 2(76) - 45(119). – 1000 ex.
2004, Nr 15(141) - 16(142), 18(144). – 1000 ex.
440. Право : юрид. изд. / учредители : Гос. Ун-т Молдовы, Акад. Права
Молдовы, Союз юристов Молдовы; гл. ред. : Якоб Гужа. – 2002, 20 oct. – . – Chişinău
(str. Şciusev 31), 2004 (Tipogr. Străşeni). – 12 p. : il.; 42 cm.
Bilunar. – Supl. la "Revista Naţională de Drept".
2003, Nr 1(26) – 24(49). – 4 000 ex.
2004, Nr 4(53) – 24(73). – 1000 ex.

87

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Buletine ≡ Bulletins

429. Poşta Moldovei : ziar departamental / fondator : ÎS "Poşta Moldovei"; red.şef : Victoria Tănase; red. : Tatiana Fachira. – 2004, 15 mart. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 134), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bilunar. – Nr 1-7
2004, Nr 1 - 11(11). – 4000 ex.

207. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova =
Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова : supl. al rev. "Legea şi
viaţa" / red.-şef : L. Arsene. – 1996, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (IS "DinamoMA"). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1810-7265 = Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
2003, Nr 1(85) - 12(96). – 1 000 ex. – Ed. specială : Raport privind modul de
organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova în a. 2003. –
Chişinău, 2004. – 46 p. – 20 cm. – 2000 ex.
2004, Nr 1(97) - 12(108). – 1 000 ex.

430. Salon-Express : publ. a Salonului Int. de Carte – ed. a XII-a / ed. : Bibl.
Naţ. a Rep. Moldova; pag. computerizată : Oxana Plugaru. – 2003 – . – Chişinău (str. 31
August 1989 78A), 2003. – 2 p. : il.; 42 cm.
2003, Nr 2 – 3. – 1000 ex.
431. Tezaur : publ. periodică lunară a Arhivei Naţ. a Rep. Moldova / resp. ed. :
Mihai Manea. – 2002, sept. – . – Chişinău (str. Gh. Asachi 67B), 2004 (Tipogr. din Străşeni).
– 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(6) - 5(10). – 500 ex.
2004, Nr 1(11). – 500 ex.
432. Антенна ТВ : телепрогр. / изд. : СП "Media Rezerve" 000; Шкулев В. М.;
ген. дир. : Вячеслав Клименко; гл. ред. : Татьяна Шаршова. – 1995 – . – Chişinău (str. V.
Pârcălab 45), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(402) - 52(453). – 48000 ex.
2004, Nr 1(454) - 52(505). – 53200 ex.
433. Бизнес Молдовы : еженед. информ.-аналит. изд. / учредитель : Нац.
Ассоц. Товаропроизводителей Молдовы; дир. изд. : Н. Калак; ред. кол. : В. Ганчап, Д.
Сидоров, А. Янгева, ... – 2004, 12 oct. – . – Chişinău (str. Mesager 1), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2004, Nr 1 - 12. – 2500-5000 ex.
434. Български Глас : инт.-публ. вестн. на българите от Бесарабия /
учредитель : кметство па гр. Тараклия, з-д "Сантек" AO, AO "Комплекс", фил. на АКБ
"Банка Сочиалэ", агрофирма "Родина Нова"; дежурен.-ред. : Димитьр Михайлов; ред. :
Димитьр Боримечков. – 1994 – . – Taraclia (str. N. V. Gogol 93), 2003 (SA "Tipogr. din
Cahul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 51, 53, 54. – 1000 ex.

208. Buletinul de Standardizare : publ. oficială / Dep. Standardizare şi
Metrologie al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Standardizare şi Metrologie; col. red. : Sergiu
Baban (preş.), ... – 1994 – . – Chişinău (str. E. Coca 28), 2004 (Rotaprint). – 20 cm. – Text :
lb. rom., rusă.
Apare de 6 ori pe an.
2003, Nr 1 - 6. – 110 ex.
2004, Nr 1 - 6. – 110 ex.
209. Buletinul "Drumurile Moldovei" / fondator : Asoc. Patronatului
Drumarilor din Moldova. – 2003, oct. – . – Chişinău (str. Bucureşti 12a, of. 312), 2003. – 29
cm. – Text : lb. rom., rusă.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1. – 1 000 ex.
210. Buletinul Exportatorului = Бюллетень экспортёра : rev. de inf.
comercială şi de afaceri / ed. : Org. de Promovare a Exportului din Moldova MEPO; red.-şef
: Mircea Merean. – 2002 – . – Chişinău (str. Alexei Mateevici 65), 2003 (Tipogr. "PrimexCom" SRL). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Apare de 6 ori pe an.
2002, Nr 1 - 5. – 1000 ex.
2003, Nr 1(7). – 1000 ex.
211. Buletinul Institutului de lingvistică / fondator : Acad. de Şt. a Rep.
Moldova; col. red. : Nicolae Corlăteanu, ... – 2004 – . – Chişinău (str. 3 August 1989 82),
2003 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 38 cm.
2003, anul I, Nr 1. – 50 ex.
2004, anul 2, Nr 2. – 50 ex.
212. Buletinul Institutului Naţional de Farmacie : Medicamente înregistrate în
Rep. Moldova. Calitatea medicamentelor. Cercetări farmaceutice. Preparate rebutate la INF

86

47

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

: Publicitate farmaceutică / fondator : Inst. Naţ. de Farmacie; col. red. : Vladimir Safta; red.
resp. : Constantin Matcovschi, ... . – 1997 – . – Chişinău (str. Korolenko 2/1), 2004 (Tipogr.
Ed. "Universul"). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar.
2003, Nr 5 - 12. – 400 ex.
2004, Nr 1 - 12.
213. Buletinul Notarilor / ed. : Uniunea Notarilor din Rep. Moldova; col. red. :
Tatiana Ungureanu (coord. ed.), ... – 1998 – . – Chişinău (str. A. Lăpuşneanu 2), 2004
(Tipogr. "Sirius" SRL). – 24 cm.
Apare la 2 luni.
2003, anul VI, Nr 1/2, 3/4. – 400 ex.
2004,anul VII, Nr 1 - 8. – 400 ex.
214. Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de Stat : (publ. periodică.) / ed.
: Camera Înregistrării de Stat a Dep. Tehnologii Informaţionale; col. red. : Andrei Şeremet,
Mihai Drăgan (col. red.), Nelly Afanasiev, ... – 2001, 25 apr. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel
Mare 73, bir. 366), 2004 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar.
2003, Nr 1-12. – 400 ex.
2004, Nr 1-12. – 150 ex.
215. Buletinul rectoratului / Min. Educaţiei al Rep. Moldova; Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi; col. red. : Nicolae Filip, Valeriu Cabac, Simion Băncilă,...; red. : Ala
Sainenco. – 2003 – . – Bălţi (str. Puşkin 38), 2004 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo"). –
30 cm.
2003, Nr 1 - 3. – 100 ex.
2004, Nr 4 - 8. – 80 ex.
216. Centrul Pentru Protejarea Drepturilor Recruţilor şi Militarilor în
Termen = The Centre for Recruit's and Servicemen's Rights Protection from Moldova :
bul. informativ / red. resp. : Ion Vulpe. – 2003 – . – Chişinău (str. Pietrarilor 3), 2004 (Ed.
"Prag-3" SRL). – 29 cm. – Text : lb. rom., engl.
Periodicitate variabilă. – Susţinută financ. de Fundaţia Soros Moldova
2003, Nr 1 - 3. – 700 ex.
2004, Nr 4. – 600 ex.
217. Cercetaşul : bul. informativ al grupului de scouţi "Atlantida" din mun.
Chişinău / red.-şef : Radu Ursu. – 2000... – . – Chişinău (str. Ion Creangă 1, bl. 1, bir. 513),
2004. – 29 cm
48

Ziare ≡ Newspapers

2004, Nr 1(1) - 7(7). – 250 ex.
423. Elat-INFO : информ. еженедельно. / PP "Elat-info" S.R.L; гл. ред. В.
Исак. – 2003, iun. – . – Chişinău (Decebal 99). – 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1 - 30. – 5000 ex.
2004, Nr 1(31) - 52(82). – 5000 ex.
424. Energia : publ. a Agenţiei Naţ. pentru reglementare în energetică / red. :
Ion Preaşcă. – 2001– . – Chişinău (str. Columna 90), 2003 (Prag-3). – 8 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – Din 2004 apare tip revistă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 14 - 23. – 1000 ex.
425. Energia : период. изд. Нац. Агентства по регулированию в энергетике
ред. : Ион Пряшкэ. – 2001. – Chişinău (str. Columna 90), 2003 (Ed. "Prag-3"). – 8 p. : il. 42
cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 14 - 23. – 1000 ex.
426. Etalon : săpt. de inf., sugestii şi reclamă / Fondator : SRL "Bomi-servis";
red.-şef : Boris Gherghelaş. – 2002, 25 ian. – . – Drochia (str. 31 August 1989 35), 2004 (SA
"Tipogr. din Râşcani"). – 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal.
2003, Nr 1(47) - 46(92). – 3000 ex.
2004, Nr 1(93) - 48(139). – 3000 ex.
427. Feroviarul Moldovei : ziar al Colectivului Căii Ferate din Moldova / red.şef : Irina Craevschi. – 1941, 1 mai – . – Chişinău (Piaţa Gării 6), 2004 (Ed. PP "Depozit enGros). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bisăptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(5132) - 72/73(5203/5204). – 500 ex.
2004, Nr 1/2 (5205/5206) - 80/81(5284/5285). –500 ex.
428. În glumă, în serios : ziar / fondator : "Elin-Prim" SRL; red.-şef : Ludmila
Chilaru. – 2003, iun. – . – Chişinău (str. Mioriţa 3/2), 2004 (Tipogr. "Elan-poligraf"). – 8 p. : il.;
42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1. – 2500 ex.

85

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Buletine ≡ Bulletins

417. Capital Market : двуязыч. изд. нац. Комис. по ценным бумагам; Гос.
предприятие Capital Market; гл. ред. : Эдуард Робу; Георге Мырзенко. – 2003, 27 oct. – .
– Chişinău (str. V. Alexandri, 115), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1 - 3. – 5000 ex.
2004, Nr 1(4) - 54(57). – 5100 ex.

Trimestrial. – Elab. în cadrul Dep. Progr. al ONSM şi este ed. cu sprijinul financ. al
Consiliului Naţ. şi al părinţilor
2002, Nr 3(11). – 500 ex.
2003, Nr 2(14) - 3(15). – 1000 ex. – Apare cu sprijinul financ. al Consiliului Naţ. al
ONSM şi al părinţilor
2004, Nr 1(16) - 2(17). – 1000 ex. – Apare cu sprijinul financ. al Consiliului Naţ. al
ONSM şi al părinţilor

418. Căsuţa poştală / fondator : SRL "Căsuţa poştală"; red.-şef : Irina Glavina.
– 2003, apr. – . – Chişinău (CP 43, MD-2012), 2003 (Ed. "Universul"). – 6 p. : il.; 42 cm. –
Text : lb. rom., rusă.
Bilunar.
2003, Nr 1 - 3. – 3000 ex.
419. De facto : noutăţi, comentarii, analize / fondatori : PP "De facto : noutăţi,
comentarii, analize" SRL; dir. : Eugen Sobor; red. : M. Poiată. – 1999, oct. – . – Chişinău
(str. M. Eminescu 50), 2003 (Ed. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă
2003, Nr 1(5) - 20(25).– 5000 ex.
420. Dezvoltarea : Săpt. Econ. Naţ. / fondator : Camera de Comerţ şi Ind. a
Rep. Moldova; red.-şef : Vlad Pascaru. – 1998 – . – Chişinău (str. A. Puşkin 22), 2004 (Ed.
"Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. în lb. rusă "Dezvoltarea-digest" (în interiorul ziarului)
2003, Nr 1/2(163/164) - 48(210). – 2000 ex.
2004, Nr 1(211) - 44(254). – 5890 ex.
421. Dreptul : publ. juridică / fondatori : Univ. de Stat din Moldova, Uniunea
Juriştilor din Moldova, Acad. de Drept din Moldova; red.-şef : Vasile Guţu. – 2001, 20 oct. – .
– Chişinău (str. Mateevici 60), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Bilunar. – Supl. la "Revista Naţională de Drept". – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1/3(26/28), 22/23 (47/48). – 2000 ex. – Fondatori : Nr 1 - 21, 2003 :
Uniunea Jurnaliştilor din Rep. Moldova; Acad. de Drept din Moldova. – Red. : Nr 1, 2003. –
21, 2004 – Iacob Guja. – Tipogr. : Nr 1 - 21, 2003 : Centrul ed. U.S.M.; Nr 22, 2003-23,
2004 : Tipogr. din Străşeni.
2004, Nr 1(50) - 24(73). – 1600 ex.
422. Ecoul Eminescu : ziar ed. de Centrul Academic Int. Eminescu CAIE;/
realizatori : Elena Dabija; dir. CAIE : Ştefan Popovici, Andrei Iovu. – 2004 – . – Chişinău (bl.
Dacia 20), 2004. – 4 p. : il.; 31 cm.
Lunar.
84

218. Cronica apelor : bul. ecologic trim. / ed. : Mişcarea Ecologistă din
Moldova, Org. Teritorială Chişinău; conducător de proiect şi red. : Vladimir Garaba. – 2004 –
. – Chişinău (str. Mateevici 31/5), 2004. – 60 cm.
Trimestrial. – Ed. şi în lb. rusă. – Ed. din mijloacele alocate de Ambasada
Regatului Olanda.
2004, Nr 1 - 2.
219. Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a
Moldovei / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova; alcăt. : Elena Perju. – Chişinău (str. 31 August 1989
78A), 2004 (Imprimeria BNRM). – 20 cm.
Anual.
2000 / alcăt. : Ala Andrieş. – 168 p. – 50 ex.
2001. – 218 p. – 50 ex.
2002. – 144 p. – 50 ex.
2003. – 200 p. – 50 ex.
2004. – 240 p. – 50 ex.
220. Cultura în Moldova : bul. de inf. şi docum. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova;
alcăt. : Maria Sargun. – Chişinău (str. 31 August 1989 78A), 2002 (Imprimeria BNRM). – 20
cm. – Text : lb. rom., parţial rusă.
Anual.
2000, (ian.-dec.). – 204 p. – 50 ex.
2001, (ian.-dec.). – 220 p. – 50 ex.
2002, (ian.-dec.). – 252 p. – 50 ex.
221. Curier judiciar : bul. informativ / fondator : Centrul de Perfecţionare a
Cadrelor Justiţiei din Rep. Moldova; resp. ed. : Silvia Pogolşa; red. : Larisa Erşov. – 2001– .
– Chişinău (str. Petru Rareş 18), 2004 (FE-P "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Periodicitate variabilă. – Apare cu Sprijinul Proiectului Uniunii Europene Judiciarul
Civil şi Comerc. în Rep. Moldova, implementat de Progr. Asistenţă Teh. Germană.
2004, Nr 1/2. – 1 000 ex.

49

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

222. Dialog : bul. de cultură şi inf. / Centrul de Inf. "Gender Doc-M", suport
financ. al Ambasadei Britanice; preş. Centrului : A. Marcicov; red. : Maxim Anmeghichean. –
2004. – Chişinău (CP-422), 2004. – (Combinatul Poligr.). – 21 cm. – Text : lb. rom., rusă.
2004, Nr 1 - 4. – 550 ex.

Lunar. – Apare în cadrul proiect. de creare a reţelelor de beneficiari FISM, în
zonele de nord, sud şi centru ale Rep. Moldova, finanţate de Fondul de Investiţii Sociale din
Moldova din grantul oferit de Guvernul Regatului Unit. al Mării Britanii şi Irlandei de Nord.
2003, Nr 5 - 6, 10 - 11. – 1000 ex.
2004, Nr 1 - 3, 5, 10. – 3 000 ex.

223. Drepturile Omului în Europa : bul. de drept / Consiliul Europei; ed. :
Nuala Mole, Biljana Braithwaite. – [2002] – . – Chişinău : S. n., 2003 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 20 cm.
Lunar. – Ed. cu suportul Fundaţiei Westminster pentru Democraţie, Consiliul
Europei şi Dep. Cancelariei Lorzilor a Regatului Unit.
2002, dec. – 800 ex.
2003, ian., febr., apr.-iul., sept. – 800 ex.

412. Asigurare Socială : ziar / fondator : Casa Naţ. de Asigurări Soc. a Rep.
Moldova; red.-şef : Irina Costricenco. – 2003, 30 ian. – . – Chişinău (str. Gh. Tudor 3), 2004
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar . – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(2) - 8(9). – 7000 ex.
2004, Nr 1(10) - 12(21). – 7000 ex.

224. Gazeta bibliotecarului : bul. informativ al Bibl. Naţ. şi Asoc. Bibliotecarilor
din Rep. Moldova; red.-şef : Alexe Rău. – 2001... – Chişinău (str. 31 August 1989 78A) :
BNRM, 2004. – 8 p. : il.; 30 cm.
Lunar.
2003, Nr 1/2(27/28) - 12(38). – 150 ex.
2004, Nr 1(39) - 12(50). – 150 ex.

413. Cadastrul : publ. periodică. a Agenţiei de Stat "Relaţii Funciare şi
Cadastru"; resp. ed. : Alexandru Şchendrea. – 2001 – . – Chişinău (str. Puşkin 47), 2004
(Ed. "Elan Poligrafic"). – 24 p. : il.; 39 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(31) - 14(42). – 4250 ex.
2004, Nr 1(44) - 14(57). – 5000 ex.

225. Ideea md : bul. / fondator : Forumul de Proprietate Intelectuală; red.-şef :
Emil Mândâcanu. – 2003 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 216-219), 2003. – Text : lb. rom.,
rusă.
Periodicitate variabilă.
2003, iun. – 500 ex.

414. Capital : ştiri despre Business din Moldova şi din lume / fondator : S.A.
"Capital"; red.-şef : Serghei Evstratiev. – 1998, iul. – . – Chişinău (str. Bucureşti 25), 2004
(Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1 (177)-52(228). – 6 780 ex.
2004, Nr. 1 (230) –24(253). – 6 780 ex.

226. Info His : bul. informativ ANTIM / fondator : Asoc. Naţ. a Tinerilor Ist. din
Moldova; red.-coord. : Sergiu Musteaţă. – 2000, sept. – . – Chişinău (str. Ion Creangă 1,
bloc central, bir. 406), 2004 (Tipogr. "Reclama"). – 29 cm.
Trimestrial. – Apare cu sprijinul Ambasadei SUA.
2003, Nr 1(17)-3(19). – 500 ex.
2004, Nr 1(21)-4(24). – 500 ex.
227. Le franco-fil : bul. de l'Ambassade de France en Moldavie et de son
dispositif culturel / ed. : Alliance Française de Moldavie; dir. : Olivier Jacquot. – 1999,
noiemb. – . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 18), 2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 12. – 1000 ex.

50

415. Capital : бизнес новости Молдовы и Мира / учредитель : AO "Капитал";
гл. ред. : Сергей Евстратьев. – 1998, iul. – . – Chişinău, (str. Bucureşti 25), 2004 (Tipogr.
"Universul"). – 16 p.; 24 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(177) –52(228) – 6780 ex.
2004, Nr. 1 (230) – Suspendat Nr 24 (253). – 2780 ex.
416. Capital Market : publ. bilingvă a Comisiei Naţ. a Valorilor Mobiliare / Ed. :
Capital Market ÎS; red.-şef :Eduard Robu. – 2003, 27 oct. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare
77), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă. – Nr 1-45, 2003 : red.-şef : Gheorghe
Mârzenco; Nr 46, 2003 : red.-şef : Vitalie Cuşnir. Nr 50, 2004 : red. – şef : Eduard - Robu
2003, Nr 1 - 3. – 5000 ex.
2004, Nr 1(4)-54(57). – 5 100 ex.
83

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Buletine ≡ Bulletins

Островская. – 1998 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 243, 245, 252), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(223) - 52(274). – 14604 - 15615 ex.
2004, Nr 1(275) - 53(327). – 11749 ex.

228. Locuinţa : bul. informativ / fondator : Consiliul mun. al Asoc. Proprietarilor
de locuinţe; col. red. : Oleg Cernei, Elena Bejenaru, Natalia Mocaneţ... . – 2004 – . –
Chişinău (str. M. Eminescu 33), 2004 (Elan-poligraf). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Trimestrial.
2004, Nr 1 - 3/4. – 1 800 ex.

407. Фермер : полез. информ. для настоящих хозяев / ред. : Петру Маковей. – 2002 – . – Chişinău (str. Corobceanu 15), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul)". – 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(50) - 38(87). – 60000 ex.
2004, Nr 39(88) - 61(110). – 70000 ex.

229. Magazin bibliologic : ser. nouă / ed. : Bibl. Naţ., Asoc. Bibliotecarilor,
Soc. Bibliofililor; red.-şef : Alexe Rău. – 1991 – . – Chişinău (str. 31 August 1989 78 A) :
BNRM, 2004. – 30 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1 - 4. – 100 ex.
2004, Nr 1/2 - 3/4. – 100 ex.

408. Шанс : еженед. / учредитель : ред.; гл. ред. : Ткачев В. А. – Chişinău
(str. Puşkin 22, bir. 434 ), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Col. săpt. "Шанс" include : "Шанс кроссворды", "Шанс ТВ" şi
"Японский шанс" cu numerotare comună.
2003, Nr 1(488) - 111(597). – 6000 ex.
2004, Nr 1(598) - 52(649). – 17850 ex.
409. Экстра класс : газ. для сканвордистов экстра-класс / учредитель :
ред.; гл. ред. Сомов, С. М. – 2003 – . – Chişinău, 2004, (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32 p. :
il.; 42 cm. – 2001, 23 febr. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 81A, of. 426), 2004 (Tipogr.
Concernului "Presa"). – 24 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Înlocuieşte de la Nr 38, 2003 publ. "Класс" a cărei numerotare o
continuă
2003, Nr 1(98) - 52(150). – 5000 ex.
2004, Nr 1(150) - 53(202). – 9000 ex.

ZIARE ALE INSTUTUŢIILOR, ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR
410. Agro-Curier : publ. periodică a Acad. Int. de Dezvoltare Agricolă / preş. :
Mircea Snegur; dir. : Dumitru Puntea; red.-şef : Dumitru Ţâra. – 2002, oct. – . – Chişinău
(str. Puşkin 22, bir. 220), 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom.,
rusă.
Lunar.
2003, Nr 1(8) - 12(20). – 1000 ex.
2004, Nr 1(21) - 5(25). – 4563 ex.

230. Mass-Media : bul. analitic / ed. : Centrul Independent de Jurnalism; dir. :
Angela Sârbu; red.-şef : Nicolae Negru, ... – 1995 – . – Chişinău (str. Şciusev 53), 2004
(Tipogr. "Serv Grafica" SRL). – 50 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. engl. – Publ. cu sprijinul Fundaţiei Press
Now
2003, iun.-dec.
2004, febr., iun.-dec.
231. Mass-Media : analytical bul. / Independent Journalism Center; dir. : Angela
Sârbu; ed. in chief : Nicolae Negru... – 1995 – . – Chişinău (str. Şciusev 53), 2004 (Tipogr.
"Serv Grafica" SRL). – 50 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, june, dec.
2004, febr., june., dec.
232. Mâine : bul. trim. / fondator : Asoc. de Caritate şi Asistenţă Socială "Acasă";
red.-şef : Ioan Moca (preş.). – 2001, ian. – . – Chişinău (str. Şciusev 82), 2004 (ÎM Tipogr.
"Tipopres" SRL). – 29 cm.
Trimestrial. – Apare cu sprijinul CORDAID
2003, Nr 9 - 13. – 1 500 ex.
2004, Nr 14 - 17. – 1 500 ex.

411. Alternative rurale : bul. elab. de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova;
coord. de proiect : Vitalie Postu; resp. ed. : Sergiu Gavriliţă. – 2002, iul. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., parţial în lb. rusă.

233. Mâine junior : bul. / Centrul de Comunicare şi Inf. al Asoc. de Caritate şi
Asistenţă Socială "Acasă"; coord. : Ioana Canţâr. – 2003 – . – Chişinău (str. Şciusev 82),
2004 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Bienal. – Apare cu sprijinul CORDAID
2003, Nr 1 - 2. – 1500 ex.
2004, Nr 3 - 4. – 1500 ex.

82

51

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

234. Mihai Eminescu : bul. : ser. nouă / ed. : Centrul Acad. Int. "M. Eminescu",
Uniunea Scriitorilor din Moldova, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni,
Soc. de Distribuţie a Cărţii "Pro-Noi"; dir. : M. Cimpoi. – 1991 – . – Chişinău, 2004 (Tipogr.
"Balacron"). – 24 cm. – Text : lb. rom., parţial engl., fr.
Periodicitate variabilă. – Ed. cu sprijinul Com. Naţ. a Rep. Moldova pentru
UNESCU
2001, Nr 1(4). – 500 ex.
2004, Nr 2(5). – 500 ex.
235. Moldova în OMC : bul. de inf. : (ed. spec.) / ed. : Min. Econ. cu concursul
CLDP al Dep. de Comerţ al SUA; red. : Andrei Andronic, Diana Grossu. – 2001 – . –
Chişinău (str. 31 August 98, ap. 306-308), 2004 (Ed. "Serv Grafica" SRL). – 27 cm.
2001, Nr 10(34). – 1000 ex.
2002, Nr 1(35). – 1000 ex.
236. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed. : Agenţia Informaţională de
Stat "Moldpres"; dir. : Ion Coreţchi; red.-şef : Simion Ropot. – 1994, aug. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 cm.
De 3 ori pe săptămână. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(1094) - 247(1340). – 5400 ex.
2004, Nr 1 (1355) - 245(1599). – 5400 ex.
237. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / изд. : Гос. информ. агентство
"Moldpres"; дир. : Ион Корецки; гл. ред. : Симион Ропот. – 1994, aug. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 cm.
De 3 ori pe săptămână. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(1094) - 261(1354). – 4700 ex.
2004, Nr 1(1355) - 245(1599). – 4700 ex.
238. Noutăţi de la MAIB : bul. informaţional / fondator : BC "MoldovaAgroindbank" SA; preş. : Natalia Vrabie. – 2001 – . – Chişinău (str. Cosmonauţilor 9), 2003
(Tipogr. Concernului "Presa"). – 29 cm.
Periodicitate ne-determinată.
2003, Nr 4. – 500 ex.
239. Piaţa muncii : bul. informativ / Min. muncii şi Protecţiei Soc. al R. Moldova;
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. – 2003, mai – Chişinău, 2003 (Ed.
"Universul"). – 20 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Apare şi în lb. rusă
2003, Nr 1 - 3. – 2 000 ex.
52

Ziare ≡ Newspapers

400. Семейный доктор : период. изд. / изд. : "Семейный доктор" SRL; гл.
ред. : Ольга Припелова. – 2001, mai – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 200, of. 5), 2004
(Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(40) - 24(63). – 3000 ex.
2004, Nr 1(64) - 24(87). – 2000 ex.
401. Спорт-Curier : независим. газ. / учредитель : АО "Спорт-Курьер"; ред.
: Вячеслав Романеску. – 1994, 21 iun. – . – Chişinău (MD-2068, c/p 2800, tel.-fax : 49-3755), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(926) - 200(1125). – 4000 ex.
2004, Nr 1(1126) - 208(1329). – 4000 ex.
402. Спрос. Предложение (Bălţi) : независим. газ. / гл. ред. : Слава
Перунов. – 1994, 7 sept. – . – Bălţi (str. 31 August 1989 20B), 2004 (SA "Tipogr. din
Edineţ"). – 24 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(430) - 53(483). – 16900 ex.
2004, Nr 1(484) - 52(536). – 16000 ex.
403. Строительная газета : независим.. информ.-аналит. изд. / учредитель и гл. ред. : Вадим Дрелинский. – 2003, dec. – . – Chişinău (str. Miron Costin 11/4, bir.
82), 2004 (Tipogr. or. Străşeni). – 4 p. : il.; 42 cm.
2004, Nr 1 - 7. – 1000 ex.
404. Тайны здоровья : мед. газ. / учредитель : АО "Tainele sănătăţii"; ген.
дир. : Влад Саинчук. – 1992, 1 sept. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45, of. 401, 416),
2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 10 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(124) - 12(135). – 18310 ex.
2004, Nr 1(136) - 12(147). – 19107 ex.
405. Труд дайджест : спец. вып. для Молдовы / изд. в РМ : АО "Тавас"; гл.
ред. : А. Потапов. – 2001, 20 noiemb. – . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 247), 2003 (Tipogr.
Concernului "Presa"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(50) - 22(71). – 1408 ex.
406. Труд-Молдова : учредитель : АНО "Ред. газ. "Труд", ООО Изд. Дом
газ. "Труд", "Tavas" SRL; изд. в РМ : АО "Tavas" SRL; дир. : В. Бажуряну; гл. ред. : Т.
81

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Săptămânal.
2003, Nr 1 - 25, 27 - 30. – 4800 ex.
2004, Nr 1 - 2. – 7200 ex.
395. Нужные цены на нужные товары : ценовое прил. к газ. "Office" / гл.
ред. : Алексей Дмитриев. – 2001, 8 apr. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 182, of. 505),
2004 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 12 p. : il.; 28 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1 - 47. – 8000 ex.
2004, Nr 1 - 50. – 8000 ex.
396. Обзор рынка недвижимости : газ. / учредитель : ред.-газ. : "Обзор
недвижимости". – член Нац. Палата Недвижимости Респ. Молдова. – 1996, 22 mart. – .
– Chişinău (str. Decebal 99, of. 609), 2004 (Fabrica. Poligr. CSC "Dinamo"). – 24 p. : il.; 28
cm.
Săptămânal.
2004, Nr 1(403) - 50(452). – 1500 ex.
397. Офис Plus : Информ. бюл. для компаний и всех, кто в них работает :
бизнес-прил. / Camera de Comerţ şi Ind., ред. кол. : Банарь И. С., Гриза Л. П., Пуга Т. М.
– 2000, 15 febr. – . – Bălţi (str. 31 august 1989, bir. 20), 2004 (Tipogr. din Bălţi). – 4 p. : il.;
42 cm.
Săptămânal. – Nr 1 2003 –Nr 18, 2004 : Subtit. : еженед. газ. для солид. Компаний и всех, кто в них работает.
2003, Nr 1 - 26. – 8000 ex.
2004, Nr 10(71) - 28(89). – 8000 ex.
398. Полезная газета / учредитель : журналист. кол..; гл. ред. : С. Никифорова. – 1992, apr. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.;
42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(251) - 24(274). – 4000 ex.
2004, Nr 1(275) - 24(298). – 2850 ex.
399. Правда : период. изд. / гл. ред. : А. В. Матушенко. – 2004, 26 февр. –
Chişinău (bl. Dacia 38/6, bir. 15), 2004 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supli. la ziarul "Гражданская газета"
2004, Nr 1. – 3000 ex.

80

Buletine ≡ Bulletins

240. Pro Chef : cel mai tare ghid din oraşul tău : bul. / ed. : Pro Chef SRL; dir. :
Victor Medinschi, red.-şef : Adriana Boroş. – 2004 – . – Chişinău (str. Armenească 17), 2004
(Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Apare cu suportul WEB asigurat de "Neo Net Group" SRL
2004, Nr 1 - 15. – 12 000 ex.
241. Realităţi culturale : bul. informativ / fondator : Centrul Naţ. de Creaţie
Populară din Rep. Moldova. – 2003, febr. – . – Chişinău (str. Bucureşti 68, of. 313), 2003
("Grafema-Libris" SRL). – 29 cm.
2003, Nr 1 - 2. – 100 ex.
242. Refugium : bul. informativ / fondator : Soc. pentru Refugiaţi din Rep.
Moldova. – 1998 – . – Chişinău (str. Bucureşti 14), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 29
cm. – Text : lb. rom., engl., rusă.
Lunar. – Apare cu sprijinul Reprezentanţei ICNUR în Moldova, Ambasadei Olandei
cu sediul la Kiev, Fundaţiei Soros Moldova.
2003, Nr 1(49) - 7(55). – 1000 ex.
2004, Nr 8(56) - 13(61). – 1000 ex.
243. Şcoala de biblioteconomie din Moldova : bul. trim. / fondator : Asoc.
Bibliotecarilor din Rep. Moldova; col. red., dir. : Ludmila Corghenci. – 2002, mart. – . –
Chişinău (str. 31 August 1989 78), 2004 (F.E.-P. Trigraf-Tipar). – 20 cm.
Trimestrial.
2003, Nr 1 - 4. – 100 ex.
2004, Nr 1/2(8/9) - 3/4(10/11). – 100 ex.
244. Tânăr şi Unic : bul. informativ / fondator : Centrul de Dezvoltare a
Tineretului; dir. : Iulia Moldovan. – 1999 – . – Chişinău (str. Puşkin 16A), 2004 ("Prag-3"). –
29 cm. – Text : lb. rom., engl., rusă.
Trimestrial. – Continuă numerotarea anului precedent.
2004, Nr 1(13) - 2(14). – 500 ex.
245. Transpres : bul. informativ / fondatori : Asoc. Int. a Transporturilor Auto din
Moldova "AITA", Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Int. "CIPTI"; red.-şef
: Dumitru Solomon. – 1995, ian. – . – Chişinău (str. Vlad Ţepeş 3), 2004 (Ed. "Evrica"). – 24
cm. – Text : lb. rom., rusă.
Lunar.
2003, Nr 1(80) - 12(91). – 1000 ex.
2004, Nr 1(92) - 9(100). – 1000 ex.
53

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

246. Uniunea Teatrală din Moldova : bul. informativ : ed. specială / ed. :
UNITEM; red. şi preş. : Petru Baracci. – Chişinău (str. Puşkin 24), 2003 (FE-P "Tipogr.
Centrală"). – 24 cm.
2003, ed. specială. – 64 p.

388. Лоботряс : развлек. газ. для всей семьи / изд : PP "Лоботряс" SRL; гл.
ред. : В. Исак. – 2002, oct. – . – Chişinău (str. Mitropolitul Varlaam 65, of. 112), 2003
(Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(6) - 9(14). – 3000 ex.

247. Бюллетень Рабочей Группы неправительственных организаций
по законодательству в отношении беженцев и их защиты / спонсоры : УВКБ ООН.
М-во Иностр. Дел Дании, Рабочая Группа по вопр. законодательства в отношении
беженцев и их защиты. – 2003 – . – Chişinău : [S. n.], 2004 (claus.juul@dre.dk,
ketikheg@yahoo.com.). – 33 cm. – Text : lb. rusă, lb. engl.
2003, Nr 1. – 1000 ex.
2004, Nr 2, 3. – 1000 ex.

389. Маклер : Кишинев реклам. газ: в 3 ч / учредители : ПП "Makler" SRL,
кол. ред., дир. : А. Чюпак; гл. ред. : О. Свиридова. – 1991, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin
44 a), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 72 p. : il.; 42 cm.
Apare de 3 ori pe săptămână.
2003, Nr 1 - 131. – 16000 ex.
2004, Nr 1 - 158. – 21000 ex.

248. Информационный бюллетень / М-во просвещения Респ. Молдова;
red. : Elena Stati. – 1994 – . – Кишинэу, 2004 (Tipogr. or. Orhei). – 20 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
2002, Nr 3. – 600 ex.
2003, Nr 1 - 3. – 600 ex.
2004, Nr 1. – 600 ex.

390. Мегаполис : еженед. газ. / учредитель и изд. : ПИ "Мегаполис плюс"
000; гл. ред. Александр Бурдейный. – 2003 – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul").
– 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1 - 12. – 10000 ex.
2004, Nr 1(013) - 45(057). – 10000 ex.

249. Лицейский научно-методический вестник / Гл. упр. образования,
науки, молодёжи и спорта мун. Кишинэу, Рус. теорет. лицей им. Петра Великого, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина; ред. : О. В. Абрамова... – 2004 – . – Кишинэу, 2004
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 20 cm.
ISBN 9975-9830-0-6 = Лицейский научно-методический вестник
2004, Nr 6. – 100 ex.

391. Московский Комсомолец в Молдове : учредитель : Сергей
Петрович Черняков; гл. ред. : Павел Гусев. – 2003, dec. – . – Chişinău (str. Vlaicu
Pârcălab 45, of. 418), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1 - 2. – 10000 ex.
2004, Nr 1(3) - 52(54). – 10000-14000 ex.

250. Фазенда : Земля. Дом. Семья : науч.-попул. иллюстрир. прил. к журн.
"Agricultura Moldovei" / гл. ред. : Е. Димитренко. – 1989, mai – . – Chişinău (str. Puşkin
22), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 28 cm. – Text : lb. rusă, parţial în lb. rom.
Apare de 6 ori pe an. – Supl. al rev. "Agricultura Moldovei".
2003, Nr 1 - 6. – 1 500 ex.
2004, Nr 1(96) - 98(105). – 500 ex.

392. Наш выбор : прил. к газ. "Коммерсант PLUS". – 2003 – . – Chişinău
(str. Puşkin 22), 2003. – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. - Supl. al ziarului "Коммерсант Plus".
2003, Nr 1 - 2. – 100000 ex.

251. Фазендочка : журн. для очень занятых людей / alcăt. : Emilian
Dimitrenco. – 1996. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 14
cm.
Lunar. – Supl. al rev. "Agricultura Moldovei".
2003, Nr 1. – 2 000 ex.
2004, Nr 1 - 12(101). – 2000 ex.
54

393. Новое время : информ.-аналит. нар. газ. / изд. : PP "Новое время"
SRL; гл. ред. : Елена Замура. – 1998, dec. – . – Chişinău (str. Cojocarilor 14a), 2004
(Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 60 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(256) - 48(303). – 12000 ex.
2004, Nr 1(304) - 49(352). – 10000 ex.-11900 ex.
394. Новый дом и все, что в нем : беспл. газ. / гл. ред. : Юрий Гуменюк. –
2003 – . – Chişinău (с./р. 2380), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 32 p. : il.; 39 cm.
79

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

382. Деловая газета : независим. информ.-аналит. еженед. / учредители :
"Novost'" SRL, "World Assets Media INC"; ред. : Смешная Т. М. – 1991, 12 dec. – . –
Chişinău (str. M. Cibotari 37), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Nr 40, 2003 – Nr 49 (631) : red. А. И. Лозован
2003, Nr 1(531) - 51(581). – 7693 ex.
2004, Nr 1(582) - 50(632). – 7500 ex.

Buletine ≡ Bulletins

252. Хроника Воды : экол. бюл. / изд. : Экол. движение Молдовы, Кишин.
территор. орг.; гл. ред. : Владимир Гараба. – 2004 – . – Chişinău (str. Mateevici 31/5),
2004. – 20 cm.
Trimestrial.
2004, Nr 1 - 2.

383. Деловой меридиан / [учредитель] : РР "Деловой meridian" SRL; гл.
ред. : Т. Маркина. – 2004 – . – Chişinău (str. Alexandrescu 17, bir. 141), 2004 (Ed. "Prag3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 1, 2. – 3000 ex.
384. Искра : прогр. передач / изд. : "ISKRA-COM" SRL. – 1999 – . – Chişinău
(str. O. Goga 10), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 32 p. : il; 31 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 15-20. – 1 000 ex.
385. Комсомольская правда в Молдове / изд. : Совмест. Молдо-Рос.
предприятие "Комсомольская правда-Basarabia"; гл. ред. : Сергей Чуриков. – 1998 – .
– Chişinău (str. V. Pârcălab 45, et. 5), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 40 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. în interiorul ziarului "Комсомольская правда".
2003, Nr 1(43) - 50(193). – 60000 ex.
2004, Nr 1(194) - 53(247). – 59150 ex.
386. Коммерсант Plus : еженед. информ.-аналит. газ. / изд. : "Коммерсант
Plus" SRL; ред. кол. : Ольга Березовская, Светлана Бурлак, Артём Вареница, ... –
1992, 13 нояб. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 20 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal
2003, Nr 1 (455) - 48(502). – 11000 ex.
2004, Nr 1 (503) - 47/48(549-550). – 11000 ex.
387. Курьер Молдовы : независим. аналит. газ. / учредитель : посол,
доктор наук. : Фёдор Ангели. – 2003 – . – Chişinău (с/р 232), 2003 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 12. – 6000 ex.

78

55

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

ZIARE
ZIARE REPUBLICANE
253. Ana Sözü : gagauz dilindä gaz. / red. : Todur Zanet. – 1988, 14 aug. – . –
Chişinău (c/p Nr 1025), 2004 (Tipogr. "Universul"). – 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 11. – 2 000 ex.
2004, Nr 1(11) - 12(23). – 2 000 ex.
254. Curierul vamal = Таможенный вестник / fondator : Dep. Vamal al Rep.
Moldova; red.-şef : Vlad Pascaru. – 2004, 15 iun. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Ed.
"Universul"). – 42 cm.
Periodicitate variabilă: ser. nouă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2004, Nr 1 - 14. – 6160 ex.
255. Făclia : săpt. de inf., opinie şi cultură pedagogică / red.-şef : Tudor Rusu. –
1954, mai – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(2790) - 45(2834). – 3000 ex.
2004, Nr 1(2835) - 45(2879). – 3000 ex.
256. Florile dalbe : săpt. instructiv-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi
adolescenţi / fondator : Min. Educaţiei din Rep. Moldova; red.-şef : Ion Anton. – 1941, mart.
– ; Ser. nouă din 1990 – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42
cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(3604) - 41(3643). – 20000 ex. – Subtit. : până la Nr 24/25 (3667/3668),
2004 : săpt. de cultură gen. pentru copii şi adolescenţi.
2004, Nr 1(3644) - 41(3684). – 21000 ex.

Ziare ≡ Newspapers

Săptămânal. – În interiorul ziarului supl. "Mizerabilii"; adresa red. : nr. 1 - 13 Casa
Presei, str. Puşkin 22.
2004, Nr 1(1) - 22(22). – 5000 ex.
376. Аргументы и Факты – Молдова : беспл. регион. прил. / изд. : "Аргументы и Факты - Moldova" SRL; гл.-ред . : Алексей Марчков. – 1996 – . – Chişinău (str.
Armenească 55, of. 101), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. în interiorul ziarului "Аргументы и факты"
2003, Nr 1 (343) - 52(392). – 20000 ex.
2004, Nr 1(393) - 52(442). – 20500 ex.
377. Аргументы и Факты : Здоровье / изд. в Молдове : SRL "Săptămânal
Express"; гл. ред. : В. Романенко; отв. за вып. в Молдове : А. Марчков. – Chişinău (str.
Armenească 55, of. 101), 2004 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. în interiorul ziarului : "АиФ : Семейный лекарь".
2003, Nr 1(388) - 52(489). – 3000 ex.
2004, Nr 1(490) - 52(542). – 19000 ex.
378. Бабушкины советы : прил. к газ. "Universul Sănătăţii" / ред. : Тамара
Чумейко. – 2004 – . – Chişinău (MD-2012, с/р Nr 54), 2004 (Tipogr. or. Străşeni). – 8 p. : il.;
20 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2004, Nr 1 - 11. – 1000 ex.
379. Ваш домашний доктор : ежемес. газ. / изд. : Издат. дом "Татьяна"; гл.
ред. : С. Суляк. – 1994, oct. – . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 24), 2004 (Tipogr. din
Străşeni). – 12 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – Supl. la ziarul "Observatorul Chişinăului".
2003, Nr 1(83) - 12(94). – 7000 ex.
2004, Nr 1(95) - 12(107). – 7000 ex.

257. Literatura şi arta : publ. de lb. rom. / fondator : Uniunea Scriitorilor din
Rep. Moldova; red.-şef : Nicolae Dabija. – 1954, 7 apr. – . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 2),
2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 60 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(2994) - 52(3044). – 9000 ex.
2004, Nr 1(3045) - 52(3096). – 10000 ex.

380. Время : ежедн. газ. / гл. ред. : Е. Г. Паскарь. – 1999, 9 iun – . – Chişinău
(str. Alecu Russo 1), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32 p. : il.; 42 cm.
Cotidian.
2003, Nr 1(624) - 191(814). – 5000 ex.
2004, Nr 1(815) - 184(998). – 5000 ex.

258. Moldova Suverană : cotid. soc.-politic, cultural de inf. şi opinie / fondator :
Guvernul Rep. Moldova; col. red.; red.-şef : Ion Berlinschi. – 1924, 1 mai – . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2004 (Ed. "Universul"). – 6 p. : il.; 60 cm.

381. Гражданская газета : период. изд. / гл. ред. : Матушенко А. В. – 2004,
фебр. – . – Chişinău (bl. Dacia 38/6, of. 15), 2004 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 1 - 2. – 3000 ex.
77

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

370. Timpul : de dimineaţă : publ. periodică / dir. şi red.-şef : Constantin
Tănase. – 2001, 11 iul. – . – Chişinău (str. Mitr. Dosoftei 95), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 32 p.
: il.; 42 cm.
Săptămânal. – Tit. : Nr 1, 2003 – Nr 29, 2004 :Timpul; Nr 1/4 (138), 2004 Timpul
de dimineaţă. – Subtit. : Nr 1, 2003 – Nr 29, 2004 : săpt. independent; Nr 1/4 (138), 2004 :
publ. periodică. – Adresa : Nr 1 - 28, 2003 : str. M. Eminescu, 55; Nr 29, 2003. – Nr 11, 2004
: str. Alba Iulia, 75; Nr 12, 2004 : str. Mitr. Dosoftei, 95.
2003, Nr 1(63) - 46(108). – 19231 ex.
2004, Nr 1(109) - 49(174). – 19231 ex.
371. Timpul de dimineaţă : ed. de vineri : publ. periodică / ed. : Asoc. "RoDim";
Grup Ed. Litera; dir.-gen. : Mitică Panaitescu (Bucureşti); dir : Anatol Vidraşcu (Chişinău);
red.-şef : Gigi Trif; ed. : Constantin Tănase. – 2003 – . – Chişinău (str. Mitr. Dosoftei 95),
2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 32 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1/2 - 15/16. – 9000 ex.
2004, Nr 1 - 30. – 5000 ex.
372. 13 Decembrie : publ. periodică independentă / red. : Trofim Ştefan. –
1998, 13 dec – . – Chişinău (str. Miron Costin 15/1), 2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42
cm.
Periodicitate variabilă. – Apare sub egida UPCM (1991-1992) din Rep. Moldova.
2003, Nr 1– 2. – 13000 ex.
373. Tribuna copiilor : publ. periodică : săpt. pentru "Generaţia nouă" / red.-şef
: Sergiu Afanasiu. – 2004, sept. – . – Chişinău (str. Bucureşti 68, bir. 718), 2004 (Tipogr.
"Prag-3").
Săptămânal.
2004, Nr 1. – tir. mic.
374. Universul sănătăţii : publ. de lb. rom. / fondator : colectivul red.; red.-şef :
Onisim Rotaru. – 2000, 15 aug. – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 134, c/p 54; tel. : 46-5882), 2004 (S.A. "Tipogr. din Străşeni"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(27) - 12(38). – 6000 ex.
2004, Nr 1(39) - 11(49). – 6000 ex.
375. Ziarul de Gardă : săpt. independent de investigaţii / fondator : echipa red.;
dir. : Alina Radu; red. – şef : Aneta Grosu. – 2004, 22 mart. – . – Chişinău (str. 31 August
129, bir. 914C), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 6 p. : il.; 60 cm.
76

Ziare ≡ Newspapers

Cotid.
2003, Nr 1(20182) - 223(20402). – 95000 ex.
2004, Nr 1(20403) - 235/236(20636). – 265000 ex.
259. Nistru / fondator : Uniunea Scriitorilor "Nistru"; red. : Constantin Munteanu.
– 2003 – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 3. – 1000 ex.
2004, Nr 1(3) - 5(17). – 5000 ex.
260. Oastea Moldovei : publ. periodică. ed. de Min. Apărării al Rep. Moldova /
red.-şef : Ion Vulpe. – 1992, 27 mai. – . – Chişinău (şos. Hânceşti 84), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(338) - 22(361). – 1 500 ex. – Tipogr. "Prag-3"
2004, Nr 1/2(362-363) - 23/24(384-385). – 1 500 ex.
261. Scutul legii = Щит закона : organul de presă al Min. Afacerilor Interne al
Rep. Moldova / red. : Gh. Ciobanu. – 1990, 3 ian. – . – Chişinău (str. Şciusev 12), 2004 (Ed.
"Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(242) - 11(252). – 2500 ex.
2004, Nr 1(253) - 3(255). – 2500 ex.
262. Sport Plus : publ. periodică / ed. : Com. Naţ. Olimpic din Moldova; red.-şef
: Victor Daghi. – 2002, 11 febr. – . – Chişinău (str. Puşkin 11), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p.
: il.; 42 cm.
Săptămânal : Adresa: Nr 1, 2003. – Nr 25, 2004. – Ştefan cel Mare 77.
2002, Nr 1 - 37. – 2000 ex.
2003, Nr 1(38) - 91(91). – 2000 ex.
2004, Nr 1(92) - 56(147). – 2000 ex.
263. TeleRadio : progr. : săpt. Companiei Publ. "Teleradio-Moldova" / red. :
Leonid Lazarencu. – 1960, ian. – . – Chişinău (şos. Hânceşti 64), 2004 (Ed. "Universul"). –
16 p. : il.; 30 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(2242) - 53(2294). – 26000 ex.
2004, Nr 1(2295) - 52(2346). – 22000 ex. – 28000 ex.

57

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

264. Tineretul Moldovei : săpt. naţ. de opinie şi divertisment / dir. : Arcadie
Răileanu; red. şef : Ion Borş. – 1930, oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 (Ed.
"Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(369) - 43(412). – 29000 ex.
2004, Nr 1(358) - 17(374). – 27000-40000 ex.
265. Unirea : ziar / resp. ed. : Petru Popa. – 2003, 27 mart. – . – Chişinău, 2003
(Tipogr. "Prag-3"). – 4 p. : il.; 59 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la "Literatura şi arta"
2003, Nr 1 - 4.
2004, Nr 1 - 6.
266. Univers Pedagogic Pro : publ. periodică / fondator : Min. Educaţiei al
Rep. Moldova; dir. : Iurie Miron; red.-şef : Tatiana Bălan. – 2004 – . – Chişinău (str. Socoleni
16/1), 2004 (Tipogr. or. Orhei). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2004, Nr 1(1) - 8(8). – 2 000 ex.

Ziare ≡ Newspapers

364. Săptămâna : rev. econ.-soc.-politică / ed. : rev. "Săptămâna" SRL; red.-şef
: Viorel Mihail. – 1992, 20 noiemb. – . – Chişinău (str. 31 August 1989, 107), 2004 (Tipogr.
"Prag-3"). – 32 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(526) - 52(574). – 19000 ex.
2004, Nr 1(575) - 53(627). – 19148 ex.
365. Sens : de la sat la stat : un ziar al tinerilor din Moldova / red.-şef : Valeriu
Reniţă. – 2002, mai – . – Chişinău (str. V. Alecsandri 72), 2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. :
il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(33) - 48(80). – 1000 ex.
366. Sfaturile bunicuţei : Supl. la ziarul "Universul Sănătăţii" / red. Tamara
Ciumeico. – 2004 – . – Chişinău (MD 2012, c./p. Nr 54), 2004 (Tipogr. or. Străşeni). – 8 p. :
il.; 28 cm.
Lunar – Are ed. şi în lb. rusă.
2004, Nr 1(39) - 11(490). – 1000 ex.

267. Vocea poporului : săpt. al Sindicatelor din Moldova / fondator :
Confederaţia Sindicatelor din Rep. Moldova; red.-şef : Gheorghe Copoţ. – 1990, febr. – . –
Chişinău (str. 31 August 1989 129), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 18 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1/2(644/645) - 47(690). –3000 ex.
2004, Nr 1(692) - 42(733). – 3000 ex.

367. Stomatologia în Moldova : publ. periodică. / fondator şi red.-şef : Teodor
Popovici. – 2004 – . – Chişinău (str. Toma Ciorbă 9, ap. 1 "Meddent"), 2004 (Ed. "Elan
Poligraf"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2004, Nr 1 - 4. – 2000 ex.

268. Голос народа : еженед. Проф. Союзов Молдовы / учредитель : Конф.
Проф. Респ. Молдова; гл. ред. : Георге Копоц. – 1990, febr. – . – Chişinău (str. 31 August
1989 129), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(644/645) - 48(691). – 1 000 ex.
2004, Nr 1(692) - 41/42(732/733). – 1 000 ex.

368. Sun TV : Программа / учредитель : "Sun-Inform"; гл. ред. : С. М. Сомов.
– 1997, iun. – . – Chişinău (str. Mitropolit Varlaam 65, of. 413), 2004 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 32 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(194) - 52(246). – 5000 ex.
2004, Nr 1(246) - 53(298). – 15000 ex.

269. Днестр / изд. : Союзa писателей "Нистру"; гл. ред. : Николай
Савостин. – 2003 – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
2004, Nr 1(3) - 14/15(17). – 5000 ex.

369. Tainele sănătăţii : publ. periodică medicală rep. / fondator : SA "Tainele
sănătăţii"; red.-şef : Vlad Sainciuc. – 1992, 1 sept. – . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45, of.
401, 416), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(124) - 12(135). – 15000 ex.
2004, Nr 1(136) - 12(147). – 13000 ex.

58

75

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

357. Natura : publ. de ecologie, turism şi cultură / dir. : Alecu Reniţă; col. red. :
Lilia Curchi,... – 1993, aug. – . – Chişinău (str. S. Lazo 13), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
16 p. : il.; 42 cm.
Lunar.
2003, Nr 1(130) - 12(141). – 5000 ex.
2004, Nr 4 (145) - 12(153). – 5400 ex.

270. Кишиневские новости : респ. обществ.-полит., рекл.-информ. газ. /
изд. : AO SPPI "Кишиневские новости"; гл. ред. : М. Ионко. – 1991, ian. – . – Chişinău
(str. M. Cebotari 37, cab. 405), 2004 (Ed. "Universul"). – 10 p. : il.; 60 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(619) - 62(681). – 8000 ex.
2004, Nr 1 (682) - 53(734). – 9150 ex.

358. Office : Каждую неделю в каждом офисе / гл. ред. : Алексей Дмитриев. –
2000 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 182, of. 505), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 24 p. : il.;
42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(136) - 49(184). – 8000 ex.
2004, Nr 1(186) - 51(236). – 8000 ex.

271. Молдавские ведомости : все новости о Молдове и Мире / изд. :
"Молдавские ведомости" SRL; гл. ред. : Дмитрий Чубашенко. – 1995, 4 oct. – . –
Chişinău (str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 21), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.;
60 cm.
Bisăptămânal.
2003, Nr 1-2(513/514) - 98(611). – 3000 ex.
2004, Nr 1(610) - 93/94(703). – 6000 ex.

359. Opinia : săpt. de atitudine şi civilizaţie / red.-şef : Nicolae Popa. – 2004, 17
febr. – . – Chişinău (str. 31 august 1989 98, bir. 512), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 6 p. :
il.; 60 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 1 - 35. – 1660 ex.
360. Optim : Cunoştinţele sînt putere. Puterea poporului! = Знания власть –
народу! : publ. periodică / fondator : Ion Cernei. – 2002, 25 apr. – . – Chişinău (str. Calea
Ieşilor 51/3, 143), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
2004, Nr 1. – 10000 ex.
361. Ora Fermierului : publ. independentă despre şi pentru fermieri / red.-şef :
Nicolae Misail. – 2000, iun. – . – Chişinău (str. 31 August 1989, 98), 2003 (Tipogr. "Prag3"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1(64) - 4(67). – 3000 ex.
362. Ora satului : publ. periodică independentă / dir. : Nicolae Misail, red.-şef :
Iurie Colesnic. – 2003, mart. – . – Chişinău (str. 31 August 1989, 98, bir. 312), 2004 (Tipogr.
"Prag-3"). – 16 p. : il.; 42 cm.
2003, Nr 1 - 20. – 3000 ex.
2004, Nr 1(21) - 22(42). – 3000 ex.
363. Reporter M : publ. periodică de inf., opinie, divertisment / fondator : Alecu
Mocanu. – 2002, ian. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2003 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 42 cm.
Bilunar.
2003, Nr 1 - 3, 6. – 4000 ex.
74

272. Независимая Молдова : газ. / учредитель : Правительство Респ.
Молдова; гл. ред. : Юрий Тищенко. – 1991, 4 oct. – . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2004
(Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 60 cm.
Cotidian. – Are ed şi în lb. rusă.
2003, Nr 1/2(2949/2950) - 261(3192). – 11000 ex.
2004, Nr 1/2(3210/3211) - 271(3481). – 10 000-17467 ex.
273. Таможенный вестник : Газ. Таможен. Деп. / учредитель : Таможен.
деп. – 2004, 15 июн. – . – Chişinău, 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2004, Nr 1 – 14. – 1000 ex.
274. Теле Радио (программы) : еженед. / Обществ. компания "ТелерадиоМолдова"; ред. : Л. Лазаренку. – 1960, янв. – . – Chişinău (str. Hânceşti 64), 2004 (Tipogr.
"Universul"). – 16 p. : il.; 30 cm. – Subtit. : Nr 1, 2003 – Nr 32, 2004 – еженед. Компании
"Телерадио-Молдова"
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(2242) - 53(2294). – 24000 ex.
2004, Nr 1(2295) - 52(2346). – 24159 ex.
275. Транспорт и связь : инф.-аналит. период. изд. / центр. печат. орган.
Мин-во транспорта и связи РМ. – 1999, нояб. – . – Chişinău, 2004. – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Subtit. : 2003 – период. изд.
2003, dec. Nr 1. – 1000 ex.
2004, Nr 4 - 7, 9 - 11. – 3120-3200 ex.
59

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

ZIARE MUNICIPALE

350. Gazeta Românească : digest : ser. nouă / dir. : Valeriu Saharneanu; red.şef : Boris Vieru. – 2002 – . – Chişinău (str. S. Lazo 13), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.;
42 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 1(32) - 23(54). – 3500 ex.

276. Accent provincial : publ. liberă / fondator : col. red.; dir. : Ana Curcudel;
red.-şef : Anatol Moraru. – 1997, 1 mai – . – Bălţi ( str. Mircea cel Bătrân 81), 2003 (SA
"Tipogr. din Bălţi"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(269) - 43(311) – 2000 ex.
277. Aspect : inf., publicistică, statistică / fondator : Consiliul Mun. Cahul,
Primăria mun. Cahul; resp. ed. : Valentina Rogai. – 2003 – . – Cahul (str. Republicii 6), 2003
(Tipogr. "Raza de Sud" SA). – 4 p. : il.; 42 cm.
Bilunar. – Are ed. şi în lb. rusă
2003, Nr 1 - 4. – 500 ex.
278. Cahul expres : информ. гор. еженед. / dir. : Ткаченко Александр; гл. ред. :
Александр Вуйцик. – 2003 – . – Cahul (str. Republicii 17), 2004 (Tipogr. SA "Raza de
Sud"). – 56 p. : il.; 29 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 1(42) - 53(96). – 6000 ex.
279. Capitala : ziar public mun. / fondator : Primăria mun. Chişinău, Consiliul
mun. Chişinău; red.-şef : Vasile Grozavu. – 1998, dec. – . – Chişinău (str. Alexe Mateevici
42), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Bisăptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2003, Nr 1(359) - 102(460). – 3000 ex.
2004, Nr 1(461) - 103(563). – 3000 ex.
280. Capitala = Столица : муницип.. газ. / учредитель : Муницип. Совет
Кишинэу; гл. ред. : Виктор Думбрэвяну. – 1998, 31 dec. – . – Chişinău (str. Alexe
Mateevici 42), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1(356) - 101(456). – 2000 ex.
2004, Nr 1(457) - 103(559). – 2000 ex.
281. Monitorul judeţean : bul. oficial al Consiliului judeţean Bălţi / preş. : Anatol
Cupţov; red.-şef : Nicolae Leahu. – 2000, 15 sept. – . – Bălţi (str. Puşkin 29), 2003 (SA
"Tipogr. din Bălţi"). – 4 p.; 42 cm.
Lunar. – Supl. al ziarului "Plai Bălţean".
2003, Nr 1. – 1000 ex.
2004 – suspendat
60

351. Glasul Naţiunii : rev. reîntregirii neamului / Duplex Chişinău – Bucureşti;
fondator onorific : Leonida Lari; dir. gen. : Vasile Năstase. – 1989, febr. – . – Chişinău (str.
31 August 1989, 15), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 12 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1/2(517) – 47/48(562/563). – 10000 ex.
2004, Nr 1(654) – 48(610). – 480000 ex.
352. Informaţia de Week-end : [ziar] / red.-şef : Alina Guţu. – 2004 – . –
Chişinău (str. Puşkin 22 bir. 447A), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Bilunar.
2004, Nr 1. – 10000 ex.
353. Jurnal de acasă : ed. de Italia / dir., red.-şef : Val Butnaru. – 2004 – . –
Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 446), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.; 42 cm.
2004, Nr 2. – 10000 ex.
354. Jurnal de Chişinău : ed. naţ. / red.-şef : Val Butnaru. – 1999, 29 oct. – . –
Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 446), 2004 (Tipogr. "Universul"). – 24 p. : il.; 42 cm.
Bisăptămânal. – Subtit. : Nr 270, 2003 : săpt. independent ; Nr 195, 2003 : cotid.
independent; Nr 236, 2003 : ziar independent; Nr 249, 2004 : ed. naţ.
2003, Nr [1](161) – [86](246). – 6000 ex.
2004, Nr [1](247) – [98](344). – 14300 ex.
355. Jurnal de Portugalia : ed. int. a "Jurnal de Chişinău" / red.-şef : Val
Butnaru. – 2004 – . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 446), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 24 p. : il.;
42 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 14.
356. L'ECO di Moldova : supl. al "Jurnal de Chişinău" / Agenzia Italiana di Consulenze; coord. : Silvano Cordioli; Gen. Manager : Cianantonio Bellagamba; red. : Capo
Raffaele Scognamiglio. – 2004 – . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 169, uf. 1), 2004. – 8 p. :
il.; 42 cm.
2004, Nr 1 - 3.
73

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

344. Contrafort : rev. a tinerilor scriitori din Rep. Moldova / ed. : Inst. Cultural
Român "Contrafort" SRL; dir. : Vasile Gârneţ; red.-şef : Vitalie Ciobanu. – 1994, oct. – . –
Chişinău (str. 31 August 1989 Nr 98), 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 24 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – Ed. : Nr 1 – 12, 2003 – Fundaţia Culturală Română "Contrafort" SRL.
ISSN 1223-1576 = Contrafort
2003, Nr 1 - 12(110). – 2000 ex.
2004, Nr 1/2 (111/112) - 12(122). – 24000 ex.

282. Plai Bălţean : publ. periodică a Consiliului raional Bălţi / red.-şef : Nicolae
Leahu. – 1992, 3 ian. – . – Bălţi (str. Puşkin 29), 2003 (SA "Tipogr. din Bălţi"). – 4 p. : il.; 42
cm.
Săptămânal. – Înlocuieşte din 5 mai 2000 publ. "Curierul de Nord" a cărei
numerotare o continuă.
2003, Nr 1(534) - 19(553). – 1000 ex.
2004 - suspendat

345. Democraţia : săpt. de politici publice / fondator : Inst. de Studii Europene din
Moldova; dir. : Cornel Ciurea; red.-şef : Tatiana Corai. – 2001, dec. – . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(55) – 45/46(99-100). – 10000 ex.
2004, Nr 1(101) –45(145). – 20300 ex.

283. Аспект : Информ., публицистика, статистика / учредители : Кахул. муницип. Совет и примэрия мун. Кахул; отв. за вып. : Валентина Рогай. – 2003 – . – Cahul
(str. M. Frunze 62), 2003 (SА Tipogr. "Raza de Sud). – 4 p. : il.; 42 cm.
Bilunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2003, Nr 1 - 4. – 500 ex.

346. ECO : săpt. econ. al ziarului "Jurnal de Chişinău" / dir. gen. : Val Butnaru;
red.-şef : Anatol Câşlaru. – 2004, sept. – . – Chişinău, 2004 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.;
42 cm.
Bilunar.
2004, Nr 1 - 8. – 10000 ex.

284. Вечерний Кишинев : столич.газ. / гл. ред. : Александр Исаев. – 1958,
iun. – . – Chişinău (bul. Renaşterii 22/1, et. 4), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 60
cm.
Periodicitate variabilă
2004, Nr 1(1) - 75(75). – 4800 ex.
285.

347. Farmacia Domnului : Supl. la ziarul "Universul Sănătăţii" / red. Tamara
Ciumeico. – 2004 – . – Chişinău (MD 2012, c/p 54), 2004 (Tipogr. din Străşeni). – 4 p. : il.;
20 cm.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 1 - 11. – 13000 ex.
348. Flux : săpt. ed. de vineri / fondator : GPF – Grupul de presă Flux; red.-şef :
Petru Bogatu. – 1997, 15 mart. – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17), 2004 (Tipogr. "Prag3"). – 4 p. : il.; 60 cm.
Cotidian.
2003, Nr 1(989) - 148(1136). – 13000 ex.
2004, Nr 1(1137) - 188(1320). – 13000 ex.
349. Flux : săpt. : ed. de vineri / [fondator] : Grupul de presă a red. Flux; red.-şef :
Petru Bogatu. – 1995, 23 mai – . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17), 2004 (Tipogr. "Prag3"). – 12 p. : il.; 60 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(381) - 48(428). – 14000 ex.
2004, Nr 1(429) - 50(480). – 13000 ex.
72

Выбор : гор. газ. – 2003 – . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2003. – 8 p. :

il.; 42 cm.
Săptămânal : Supl. la ziarul "Коммунист"
2003, Nr 1 - 5. – 40000 ex.
286. Голос Бэлць : газ. муницип. совета / учредитель : Бельц. муницип.
совет; гл. ред. : Элвира Сеник; ред. : Симион Дубовиков. – 1991, 1 ian. – . – Bălţi (str.
Puşkin 29), 2004 (SA "Tipogr. din Bălţi"). – 6 p. : il.; 42 cm.
Bisăptămânal. – 2003, Nr 1 - 61
2003, Nr 1(1374) - 95(1465). – 1000 ex.
2004, Nr 96 - 103. – 1000 ex.
287. Кишиневский обозреватель : информ.-аналит. еженед. / изд. : "Кишиневский обозреватель" SRL; гл. ред. : Ирина Астахова. – 1993, iul. – . – Chişinău (bl.
Ştefan cel Mare 162, of. 1402, 607), 2004 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 60 cm. – Text
: lb. rusă, parţial în lb. engl.
Săptămânal.
2003, Nr 1 - 46. – 2000 ex.
2004, Nr 1 - 48. – 6000 ex.

61

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

288. Комрат и комратчане : прил. к регион. газ. "Вести Гагаузии" / изд. :
Примэрия мун. Комрат; гл. ред. : Д. Маринов. – 2001 – . – Comrat (str. Lenin 200), 2003
(SA "Tipogr. din Cahul"). – 2 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(5). – 1000 ex.

Vulcăneşti

ZIARE RAIONALE ŞI SĂTEŞTI
Anenii-Noi

289. Drapelul muncii : ziar informativ / Organul Consiliului. raional Anenii-Noi;
red.-şef : Lilia Nuţa. – 1995, 14 iun. – . – Anenii-Noi (str. Chişinăului 9), 2004. – 4 p. : il.; 42
cm.
Bilunar. – Are ed şi în lb. rusă
2003, Nr 1 - 3, 5.
2004, Nr 2(6) - 37(41). – 27000 ex.
290. Знамя труда : Орган район. Совета Анений-Ной; гл. ред. : Лилия Нуца. – 1995, 14 iun. – . – Anenii-Noi (str. Chişinăului 9), 2004 (Tipogr. Anenii-Noi). – 4 p. : il.;
42 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 2 - 23. – 13000 ex.
Cahul

291. Adolescentina : publ. de inf. şi opinii / fondator : Liceul Teoretic "Mihai
Eminescu"; red.-şef : Ana Culea. – 2001, sept. – . – Slobozia Mare (str. Uliţa Mare, L.T. "M.
Eminescu", cab. 41), 2003 (Tipogr. "Raza de Sud", Cahul). – 28 cm.
Periodicitate variabilă. – Continuă numerotarea anului precedent.
2003, Nr 12 - 14. – 1000 ex.
292. Curierul de Cahul : săpt. independent / fondator : BMST-grup SRL; red. :
Tudor Pascal. – 2003 – . – Cahul, 2003 (Tipogr. "Raza de Sud" SA). – 4 p . : il.; 42 cm. –
Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal
2003, Nr 1 - 11. 2000– 3000 ex.
293. Evenimentul : publ. de inf. şi opinie / fondator : Consiliul raional Cahul; resp.
ed. : Alexandru Catera. – 2000, 29 iul. – . – Cahul (str. Independenţei 2), 2003 (SA "Tipogr.
din Cahul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 40(27) - 44(31). – 1000 ex.
62

338. Панорама : еженед. обществ.-полит. газ. Вулканешт. р-на / учредители : Администрация. Вулканешт. р-на Гагаузии; ред. : Е. Грекова. – 1951, 1 ian. – . –
Vulcăneşti (str. Gagarin 40), 2004 (SA "Tipogr. din Cahul"). – 2 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(8013) - 54(8067). – 2000 ex.
2004, Nr 1(8068) - 52(8119). – 1000 ex.

ZIARE INDEPENDENTE, PARTICULARE
339. Accente : săpt. liber / dir. fondator : Dumitru Ţâra; red.-şef : Nicolae
Roşca. – 2001, 5 iul. – . – Chişinău (str. Renaşterii 22/1, et. 3, bir. 48), 2004 (Tipogr. "Ed.
Universul"). – 8 p. : il.; 60 cm. – Dir. fondator : Nr 70 – 103– Sergiu Afanasiu
2003, Nr 110. – 10000 ex.
Suspendat la Nr 111
Supl. : Duminica defoc : Cultură, spiritualitate, agrement
2003, Nr 1–11 ( 4 sept. – 27 noiemb.)
340. Accente libere : săpt. liber / fondator : Echipa "Accente libere". – 2004, 1
apr. – . – Chişinău (str. Renaşterii 22/1, et. 3, bir. 48), 2004 (Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 60
cm.
Săptămânal
2004, Nr 1 – 35. –10000 ex.
341. Auto-house media service : еженед. обзор. авторынка / manager :
Boris Harea. – 2003, apr. – . – Chişinău, 2003 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il.; 30 cm.
2003, Nr 15. – 5000 ex.
342. Casa Mare : Ежемес. изд. / гл. ред. : Л. Запорожец. – 2001, 3 febr. – . –
Chişinău (str. Puşkin 22), 2004 ("Universul"). – 16 p. : il.; 25 cm.
Lunar : Supl. la săpt. "Час пик"
2003, Nr 1(24) - 12(35). – 3000 ex.
2004, Nr 1(36) - 12(47). – 2000 ex.
343. Chipăruş Ghiduş : supl. la ziarul "Universul sănătăţii" / red.-şef : Dănilă
Prepeleac. – 2004 – . – Chişinău (c/p 54), 2004 (SA "Tipogr din Străşeni"). – 4 p. : il.; 28 cm.
Lunar.
2004, Nr 1 – 11.

71

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

Taraclia

333. Свет (Taraclia) : газ. Таракл. райсовета / учредитель : Район. Совет
Тараклии; ред. : В. Могилко. – 1950, oct. – . – Taraclia (str. Sovetskaia 49B), 2004 (SA
Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 23 - 31. – 1150 ex.
2004, Nr 1(32) - 52(83). – 2000 ex.

294. Monitorul Oficial : supl. al ziarul judeţean "Evenimentul" / fondator : Consiliul
judeţean Cahul / resp. ed. : Alexandru Catera. – 2001, mai – . – Cahul (str. Independenţei
2), 2003 (SA "Tipogr. din Cahul"). – 8. p. : il.; 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Continuă numerotarea anului precedent. – Supli. al
ziarului "Evenimentul".
2003, Nr 14 - 17. – 1000 ex.

Ungheni

295. Nota Bene : Кагул. независим. еженед. / гл. ред. : Иван Чека. – 2004 – . –
Cahul (str. C. Negruţi 123), 2004 (Tipogr. SA "Raza de Sud"). – 12 p. : il.; 24 cm.
Săptămânal. – Finanţat de către Secţia pentru cultură şi presă a Ambasadei SUA,
Chişinău.
2004, Nr 2 - 31. – 1000 ex.

334. Junior CLTC : un ziar despre tine, un ziar pentru tine; red.-coord. : Lucia
Bacalu. – 2001, 28 sept. – . – Ungheni (str. Mihai Eminescu 45), 2004 (SA "Tipogr.
Străşeni"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Lunar. – Supl. lunar al publ. periodică "Unghiul"; Parţial finanţată de Guvernul
SUA.
2003, Nr 1(7) - 9/10(15/16). – 500 ex.
2004, Nr 1(17) - 2(18). – tir. mic.
335. Prut-INFO : publ. periodică de inf. / fondator : O. Saculţanu; red. : O.
Constantin. – 2004 – . – Ungheni (str. V. Alecsandri 8), 2004 (SA "Tipogr din Străşeni"). – 4
p. : il.; 24 cm. – Text : lb. rom., rusă.
2004, Nr 1 - 3. – 1000 ex.
336. Unghiul : publ. periodică / fondator : "Unghiul"; dir. : Nicolae Sanduleac;
red.-şef : Lucia Bacalu. – 1997, 20 iul. – . – Ungheni (str. Mihai Eminescu 45), 2004 ( SA.
"Tipogr. din Străşeni"). – 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal. – Supl. : Unghiul-plus. – Ed. în interiorul ziarului.
2003, Nr 1(270) - 52(321). – 7000 ex.
2004, Nr 2(323) - 51(372). – 8220 ex.
337. Unghiul : период. изд. / учредитель : "Unghiul"; dir. : Nicolae Sanduleac;
red. : Lucia Bacalu. – 1997, 20 iul. – . – Ungheni (str. Mihai Eminescu, 45), 2004 (SA.
"Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă.
Săptămânal. – Supl. : Unghiul-Makler. – Ed. în interiorul ziarului. – Text : lb. rom.,
rusă.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(270) - 52(321). – 7000 ex.
2004, Nr 1(322) - 51(372). – 8220 ex.

70

296. TV GHID : săpt. informativ publicistic / ed. : "BMST-grup" SRL; studioul "Prut
TV" din Cahul; red. : Tudor Pascal. – 2003, febr. – . – Cahul (str. M. Viteazul 49/103), 2003
(Tipogr. SA "Raza de Sud" Cahul). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal.
2003, Nr 1 - 16. – 2000 ex.
297. Transparenţa : bul. / Consultanţă IATP Cahul; red.-şef : N. Dardiş. – 2004 – .
– Cahul (Piaţa Independenţei 1), 2004 (Tipogr. "Raza de Sud"). – 4 p. : il; 42 cm.
Bilunar. – Se ed. cu sprijinul financiar al Fundaţiei Eurasia.
2004, Nr 1 - 5, 8 - 9. – 300 ex.
Călăraşi

298. Călăraşii / Publ. Consiliului raional Călăraşi; red.-şef : Svetlana Codreanu. –
2004, 16 mart. – . – Călăraşi (str. Biruinţei 1, et. 3), 2004 (Tipogr. Străşeni). – 4 p. : il.; 42
cm.
Bilunar.
2004, Nr 1 - 20. – 1000 ex.
Căuşeni

299. Căuşeni : publ. Consiliului raional Căuşeni / red.-şef : Svetlana Berghi. –
2003 – . – Căuşeni (str. Păcii 30), 2004 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm.
2003, Nr 1(1) - 13(13). – 1000 ex.
2004, Nr 1(14) - 50(63). – 1000 ex.

63

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

Ceadâr-Lunga

Soroca

300. Знамя : газ. / учредитель : Администрация. Чадыр-Лунг. р-на; ред. : К.
Кывыржик. – 1948, 18 янв. – . – Ceadâr-Lunga (str. Lenin 116), 2004 (SA "Tipogr. din
Cahul"). – 8p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – În 2003 tit. : Настоящее знамя
2003, Nr 1(7125) - 51(7175). – 4000 ex.
2004, Nr 1(7176) - 51(7225). – 4392 ex.

328. Observatorul de Nord : săpt. independent de inf. şi atitudine / dir. : Elena
Cobăsneanu; red.-şef : Victor Cobăsneanu. – 1998, 3 noiemb. – . – Soroca (str.
Independenţei 75), 2004 (Chişinău : Tipogr. din Bălţi). – 8 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed.şi în lb. rusă. – Ed. cu sprijinul Fundaţiei SOROS
Moldova.
2003, Nr 1(196) – 46(242). – 7000 ex.
2004, Nr 11(255) - 30(274). – 6860 ex.

301. Настоящее Знамя : независим. информ. публицист. изд. / издатель :
Publ. periodică. "Настоящее Знамя" SRL; ред. : Лев Гольдберг. –2003,12 янв. – . –
Ceadâr-Lunga (str. Lenin 133), 2004 (Tipogr. din Cahul). – 4 p. : il.; 42 cm.
2003, Nr 1 – 51. – 2000 ex.
2004, Nr 1(52) – 49(100). – 2000 ex.
Cimişlia

302. Business-info : publ. periodică independentă. / dir. : Vladimir Javgureanu;
red.-şef : Ion Ciumeică. – 1995, 3 mai – . – Cimişlia (bl. Ştefan cel Mare 12), 2004 (Chişinău
: Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb., rom., rusă.
Săptămânal.
2003, Nr 1(376) - 49(424). – 6400 ex.
2004, Nr 1(425) - 49(473). – 7500 ex.
Comrat

303. Bucak dan erleri : gazetann eklentisi; Baş. red. : Dimitri Marinov. – 2001 –
. – Komrat (Lenin sokaa 200), 2003. – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Прил. к газ. "Вести Гагаузии".
2003, Nr 1.
304. Halk Birli : gagauz millet / col. red. : Nikolay Telpiz (red.-şef). – 2001, ian.
– . – Comrat (str. Lenin 204 a), 2004 (SA "Tipogr. din Cahul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(20) - 8(27). – 1000 ex.
2004, Nr 1(28). – 1000 ex.
305. Ачык gëz = Ачык гёз : газ. / учредитель : О-во с огранич. отв. "Ачык
gёz"; ред. : Иван Топал. – 1995, dec. – . – Comrat (str. Biruinţei 125), 2004 (SA "Tipogr. din
Cahul"). – 42 cm. – Text : lb. găgăuză, rusă.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 33 - 35. – 1000 ex.
2004, Nr 37 - 39. – 1000 ex.
64

329. Observatorul de Nord : независим. еженед. / dir. : Elena Cobăsneanu;
red.-şef : Victor Cobăsneanu. – 1998, 3 noiemb. – . – Soroca (str. Independenţei 75), 2004
(Chişinău : Tipogr. din Bălţi). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom. – Ed. cu sprijinul Fundaţiei SOROS Moldova.
2003, Nr 1(196) - 41(237). – 7000 ex.
2004, Nr 11(255) - 30(274). – 7000 ex.

Străşeni

330. Străşeneanca : publ. independentă / ed. : Consiliului raional Străşeni;
red.-şef : Andrei Margarint. – 1999, 5 iul. – . – Străşeni (str. M. Eminescu 96), 2004 (SA
"Tipogr. din Străşeni"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(173) - 48(220). – 1000 ex.
2004, Nr 2(221) - 49(269). – 2000 ex.
Ştefan-Vodă

331. Prier : publ. a Consiliului raional Ştefan-Vodă / red.-şef : Valeriu Gaju. –
1965 – . – Ştefan-Vodă (str. 31 August 10 A), 2004 (SA "Tipogr. Străşeni"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1 - 32. – 700 ex.
2004, Nr 22(4816) - 50(4845). – 700 ex.
332. Prier : еженед. изд. : Совет р-на Штефан-Водэ / гл. ред. : Валериу
Гажу. – 1965, apr. – . – Ştefan-Vodă (str. 31 august 1989 10 A), 2004 (SA "Tipogr. Străşeni").
– 8 p. : il.; 24 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 24 (4819) - 50(4845). – 760 ex.

69

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

2003, Nr 1(8133) - 52(8184). – 1000 ex.
2004, Nr 1(8185) - 52(8236). – 1779 ex. - 2786 ex.
Râşcani

323. Eveniment actual : publ. periodică a Consiliului raional Râşcani / dir. :
Gheorghe Serjantu. – 2004, ian. – . – Râşcani (str. Independenţei 4), 2004 (Tipogr. din
Râşcani). – 4 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rusă, parţial rom.
Săptămânal.
2004, Nr 12 - 40. – 1000 ex.
Rezina

324. Farul nistrean : publ. periodică a Consiliului raional Rezina / red. : Violeta
Pistrui. – 1948 – . – Rezina (str. 27 August 1), 2004 (Tipogr. Bălţi). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text :
lb. rom., rusă.
Săptămânal.
2004, Nr 1(7166) - 6(7171). – 2500 ex.
Sângerei

325. Ecoul nostru : publ. periodică / ed. : SRL "Stapelia Exim"; dir. şi red.-şef :
Maria Ţurcanu. – 1950, oct. – . – Sângerei (str. Independenţei 111), 2004 (SRL "Tipogr. din
Bălţi"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal. – Înlocuieşte din 8 oct. 1999 ziarul "Ecoul".
2003, Nr 2 )163) – 44(205). –3000 ex.
2004, Nr 11 (222) - 29(240). – 2300 ex.
326. Mesager de Sângerei : publ. periodică a Consiliului raional Sângerei /
red.-şef : Gh. Ungureanu. – 2003 – . – Sângerei, 2004. – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al PP "Ecoul nostru".
2003, Nr 5 - 15. – 4000 ex.
2004, Nr 3(10) - 4(11). – 4170 ex.
327. TERRA : publ. ecologică a satului Chişcăreni, ed. de scouţi grup
"Porumbelul" filialei Sângerei a ONSM. – 2004 – . – Chişcăreni, raionul Sângerei (în incinta
Centrului de Creaţie), 2004 (SRL "Tipogr. Bălţi")
Ziarul apare cu suportul Centrului Regional de Mediu din Moldova, susţinut financ.
de Comisia Uniunii Europene.
Periodicitate variabilă.
2004, Nr 5, 7 - 9. – 1000 ex.

68

Ziare ≡ Newspapers

306. Бюллетень официальных документов Гагаузии : прил. к регион. газ.
"Вести Гагаузии" / гл. ред. Д. Маринов. – 2001– . – Comrat (str. Lenin 200), 2004 (Ed.
"Universul"). – 8 p. : il.; 28 cm.
Periodicitate variabilă.
2003, Nr 1(20) - 10/12(31). – 1000 ex.
2004, Nr 1/3(34) - 6(37). – 1000 ex.
307. Вести Гагузии : газ. Нар. Собр. и Исполкома Гагаузии / гл. ред. : Д.
Маринов. – 1996, mart. – . – Comrat (str. Lenin 197), 2004 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il.;
42 cm.
Săptămânal. – Înlocuieşte din 1996 ziarul "Комратские вести".
2003, Nr 1(6818) - 51(6868). – 5360 ex.
2004, Nr 1(6869) - 127/128(6995/6996). – 4638 ex.
308. Единая Гагаузия : информ.-публицист. изд. обществ. движения
"Единная Гагаузия" / изд. : SRL "Maxi-media"; ред. : М. Гайда. – 2004, 9 апр. – . –
Comrat (str. Lenin 204а), 2004 (Tipogr. din Cahul). – 4 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 1 - 24. – 2000 ex.
309. Южный куриер : информ.-реклам.-развлекат. еженед. / Комрат,
Тараклия, Вулкэнешть, Кагул, Чадыр-Лунга, Кантемир. – 2004, 30 sept. – . – Comrat (str.
Fedico 7). – 2004. – 28 p. : il.; 30 cm.
Săptămânal.
2004, Nr 1 - 15. – 1000 ex.
Criuleni

310. EST-Curier : publ. de inf. şi atitudine / membru-fondator : Colectivul red.;
dir. de publ. : Gh. Motricală. – 1997, 26 mart. – . – Criuleni (str. 31 August 1989, 116/4),
2004 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal. – Se difuzează în raioanele Criuleni şi Dubăsari.
2003, Nr 1(230) - 50(278). – 2500 ex.
2004, Nr 1(279) - 50(328). – 3000 ex.
311. Opinia Criuleană : bul. informativ al primăriei or. Criuleni / ed. : Primăria
or. Criuleni; resp. ed. : Tudor Stavarache. – 2004 – . – Criuleni, 2004, ( S. A. "Tipogr. din
Străşeni"). – 8 p. : il; 39 cm.
2004, Nr 1(26). – 700 ex.

65

Seriale 2003-2004 ≡ Serials 2003-2004

Ziare ≡ Newspapers

Drochia

317. Ora locală : publ. independentă raională : Ialoveni / ed. : SRL "Ora locală";
red.-şef : Nicolae Roşioru. – 1998, 29 dec. – . – Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 45), 2004
(SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(206) - 46(250). – 3000 ex.
2004, Nr 1(251) - 47(297). – 3000 ex.

312. Glia Drochiană : săpt. de inf., analiză şi sinteză / fondator : Colectivul
publ. periodice "Glia Drochiană"; red.-şef : Valentina Cibotaru. – 1951, ian. – . – Drochia (bl.
Independenţei 15), 2004 (SA "Tipogr. din Râşcani"). – 8 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal.
2003, Nr 1(157) - 49(205). – 2000 ex.
2004, Nr 1(206) - 48(252). – 2000 ex.
Făleşti

313. Patria mea : publ. periodică a Consiliului raional Făleşti; col. red. : E.
Zbârciog,.... – 2003, 20 noiemb. – . – Făleşti (str. Ştefan cel Mare 42), 2004 (SRL "Tipogr.
din Bălţi). – 4 p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal.
2004, Nr 11 - 31. – 27700 ex.
Glodeni

314. Câmpia Glodenilor : publ. periodică a Consiliului raional Glodeni; red.-şef
: Victor Panco. – 2003, 25 mai – . – Glodeni (str. Suveranităţii 2), 2004 (Tipogr. din Bălţi). – 4
p. : il.; 42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal.
2003, Nr 4 - 9. – 2000 ex.
2004, Nr 11 - 31. – 1100 ex.
Hânceşti

315. Curierul de Hânceşti : publ. periodică independentă / SRL "Curierul de
Hânceşti"; dir. : Ciorici Grigore; red.-şef : Tatiana Todoseiciuc. – 2003, aug. – . – Hânceşti
(str. Mihalcea Hâncu 132), 2004 (Ed. "Universul"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
2003, Nr 1(1) - 17(17). – 3000 ex.
2004, Nr 1(19) - 50(68). – 3000 ex.
Ialoveni

316. Curierul de Ialoveni : bul. informativ al Primăriei or. Ialoveni; resp. ed. :
Tamara Castraşan. – 2001, mai – . – Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 33), 2004 (SA "Tipogr.
din Străşeni"). – 4 p. : il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Ora locală".
2003, Nr 1(21) - 12(32). – 1000 ex.
2004, Nr 3(35) - 12(44). – 3000 ex.
66

Leova

318. Curierul de Leova : ed. săpt. bilingvă / Fondator : Consiliul raional Leova;
red. : A. Butuc. – 2004 – . – Leova (str. Independenţei 3), 2004 (Tipogr. "Leova"). – 4 p. : il.;
42 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Săptămânal.
2004, Nr 1(1) - 22(22). – 1600 ex.
319. Cuvântul liber : publ. periodică independentă / dir. : Ion Mititelu. – 1998,
22 aug. – . – Leova (str. Independenţei 8), 2004 (SA "Tipogr. din Leova"). – 6 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Se difuzează în raioanele Leova, Hânceşti, Cimişlia, Cantemir şi
Cahul.
2003, Nr 2(208) - 46(252). – 3500 ex.
2004, Nr 1(254) - 47(300). – 4000 ex.
Nisporeni

320. Deşteptarea : publ. periodică : ziar raional / dir. : Grigore Ciorici; red. : Ana
Moraru. – 2004 – . – Nisporeni (str. Suveranităţii 1, bir. 1), 2004 (Ed. "Universul"). – 4 p. : il.;
42 cm.
Bilunar.
2004, Nr 1(1) - 29(29). – 3000 ex.
321. Gazeta de Vest : publ. periodică independentă / [fondator] : "Gazeta de
Vest" SRL; red.-şef : Dumitru Mititelu. – 1996, 31 aug. – . – Nisporeni (str. Alexandru cel Bun
96), 2004 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal. – Gazeta este membru al Asoc. Presei Independente din Moldova.
2003, Nr 3(310) - 44(351). – 8000 ex.
2004, Nr 2(354) - 44(395). – 2000 ex.
Orhei

322. Plaiul Orheian : săpt. de inf. şi opinie / fondator : Consiliul raional Orhei;
red.-şef : Rodica Sobol-Chicuş. – 1940 – . – Orhei (bd. M. Eminescu 2), 2004 (SA "Tipogr.
din Orhei"). – 8 p. : il.; 42 cm.
Săptămânal.
67