You are on page 1of 152

http ://www.bookchamber.

md

++++]. BIBLIOGRAFIA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NAŢIONALĂ
/////////l.l.////vcg

A
MOLDOVEI

SERIALE

2005-2006

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Chişinău 2008

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Serials

Published from 1973
Issued once a year

2005 - 2006

Chişinău
NBCM
2008

2

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Seriale

Se editează din anul 1973
Apare anual

2005 - 2006

Chişinău
CNCM
2008
3

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Alcătuitor : Maria Ciobanu
Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată : Renata Cozonac

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Seriale = Serials : Se ed. din anul 1973 : Apare anual / Camera Naţ. a Cărţii
din Rep. Moldova ; alcăt. : Maria Ciobanu ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova, 2008. – 20 cm. – (Bibliografia Naţională a Moldovei )
2005-2006. – 2008. – 107 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
100 ex.
015(478) :70

 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2008

4

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

PREFAŢĂ
"Seriale" continuă una din fasciculele "Bibliografiei Naţionale a Moldovei".
Lucrarea este elaborată în baza numărului existent de titluri ale ediţiilor periodice apărute în anii 2005 - 2006 în Republică. Toate publicaţiile sunt înregistrate la Camera Naţională a Cărţii şi prezervate în colecţiile Arhivei Depozitului Legal al CNC.
Descrierea bibliografică s - a efectuat de-visu în limba originalului după ultimul număr
al publicaţiei periodice şi este realizată conform ISBD(S) şi ISBD (CR). Toate schimbările,
pe care le - a suportat publicaţia în timp : dinamica publicaţiei, încetării de apariţii, noi titluri
de apariţii, schimbări de titluri, fuzionări, scindări, redactori, tiraj ş. a. sunt trecute în note
după periodicitatea publicaţiei.
Lucrarea este structurată conform tipurilor de publicaţii : reviste, buletine, anale ştiinţifice, anuare şi ziare. Cu excepţia ziarelor, notiţele bibliografice sunt sistemstizate în ordine
alfabetică şi după limba de apariţie a publicaţiei. Ziarele sunt ordonate conform următoarelor compartimente :
- republicane;
- municipale;
- raionale şi săteşti;
- indepenente şi particulare;
- ale instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor;
- ale Asociaţiilor obşteşti şi profesionale;
- ale instituţiilor de învăţământ;
- ale partidelor şi mişcărilor politice;
- parohiale şi ale confesiunilor.
În interiorul fiecărui compartiment se păstrează ordonarea alfabetică a descrierilor b ibliografice.
Pentru facilitarea găsirii informaţiei vor fi utilizaţi indexii :
- de nume;
- de titluri;
5

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

- al editorilor, fondatorilor.
Lucrarea este un instrument de lucru în sprijinul regăsirii informaţiei despre editarea
ediţiilor periodice în anii 2005 – 2006 pe teritoriul Republicii Moldova. Ea va servi drept o
sursă de informare exhaustivă pentru documentarea diverselor cetegorii de beneficiari :
editori, bibliotecari, cercetători şi toţi cei interesaţi.

6

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

PREFACE

7

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

REVISTE
1. "a" MIC : magazin ilustrat pentru copii şi adolescenţi / dir. : Alexandru Rusu ; red.şef : Alexandrina Rusu. – 1993, 15 iul. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 117), 2006 (Tipogr.
Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1(135) - 12(146). – 4600 ex.
2006, Nr 1(147) - 12(158). – 4600 ex.
2. "a" MIC : иллюстрир. журн. для детей и подростков / дир. : Alexandru Rusu ;
гл. ред. : Alexandrina Rusu. – 1995. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 117), 2006 (Tipogr.
Firmei "Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1(109) - 12(120). – 400 ex.
2006, Nr 1(121) - 12(132). – 400 ex.
3. Administrarea Publică : rev. metodico-şt. trim. / fondator : Acad. de Administrare
Publică pe lângă Preşedintele Rep. Moldova ; red.-şef : Roman Alexandru. – 1993, noiemb.
- . – Chişinău (str. Ialoveni 100), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 cm.
Trimestrial. – Red.-şef : Nr 1 - 4, 2005 : Ala Mironic.
ISSN 1813-8489 = Administrarea Publică.
2005, Nr 1(45) - 4(48). – 500 ex.
2006, Nr 1/2(49/50) - 4(52). – 500 ex.
4. Afaceri imobiliare : rev. specializată / PP "Afaceri imobiliare" ; fondator şi red.-şef :
Calioglu M. – 2005, 3 ian. - . – Chişinău (str. Cuza-Vodă 43, of. 3 ; E-mail :
afaceri_imobiliare@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm.
Bilunar.– Text : lb. rom., parţial rusă. – Tipogr. : Nr 1- 4, 2005 : "Sirius" SRL.
2005, Nr 1 - 21. – 1000 ex.
2006, Nr 22 - 42. – 1000 ex.
5. AGEPI expo : supl. la rev. "Intellectus" / ed. : Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale ; consiliul ed. : Şt. Novac (preş.) ; col. red. : A. Zavalistîi,... – 2005 - . –
Chişinău (str. Andrei Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail : office@agepi.md), 2005
(Tipogr. "NicaGrafic-Print" SRL). – 20 cm.
2005, ed. IX-a (9 -12 noiemb. 2005). – 100 ex.
Suspendat la Nr 1, 2006.
6. AGEPI Info : digest trim. / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ;
consiliul ed. : Şt. Novac (preş.) ; red. resp. : V. Zavalistîi. – 1997 - . – Chişinău (str. Andrei

8

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail : office@agepi.md), 2006 (Tipogr. Copitec-Plus
SRL) – 20 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., parţial lb. rusă. – Supl. la rev. "Intellectus ". – Tipogr. : Nr
1- 2, 2005 : AGEPI ; Nr 3, 2005 : NicaGrafic-Print SRL. – Are şi ediţie on-line :
www.agepi.md.
2005, Nr 1 - 3. – 100 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 100 ex.
7. Agricultura Moldovei : rev. de şt. şi practică / fondator : Min. Agriculturii şi Ind.
Alimentare al Rep. Moldova ; col. red. : Emilian Dimitrenco (dir., red.-şef),... – 1956 - . –
Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : agricultura@mail.md), 2006 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 26 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Sumar şi în lb. engl.
ISSN 0582-5229 = Agricultura Moldovei.
2005, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
8. Agrobusiness : publ. despre agricultură şi satul tău / fondator : Uniunea Rep. a
Asoc. Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect" ; red.-şef : Igor Vatamaniuc. – 2004, 4 oct. - .
– Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 162, et. 13, bir. 1313) ; URL : www.uap.md ; E-mail :
agro@uap.md), 2006 (F.E.-P. "Nova Print"). – 29 cm.
Lunar. – Adresa : Nr 1 - 6, 2005 : str. Kogălniceanu 22.
2005, Nr 1(2) - 12(20). – 3000 - 5000 ex.
Suspendat la Nr 12, 2005.
9. Akademos : Rev. de Şt., Inovare, Cultură şi Artă / fondator : Acad. de Şt. a Moldovei ; red.-şef : Dragoş Vicol. – 2005, oct. - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 1, et. 3, bir.
320), 2006 (Tipogr. AŞM). – 30 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., parţial rusă, engl.
ISSN 1857-0461 = Akademos.
2005, Nr 1. – 500 ex.
2006, Nr 1(2) - 3/4 (5). – 500 ex.
10. Alunelul : rev. pentru copiii de la 5 la 10 ani / fondator : Min. Educaţiei, Tineretului
şi Sportului al Rep. Moldova ; red.-şef : Ştefan Melnic. – 1982, ian. - . – Chişinău (str.
Puşkin 22), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 29 cm.
Lunar. – 3 lei.
ISSN 0868-667X = Alunelul.
2005, Nr 1(240) - 12(249). – 14000 - 18000 ex.
2006, Nr 1(250) - 12(259). – 14000 - 20000 ex.

9

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

11. Aquarelle : первый жен. журн. Молдовы / учредитель и гл. ред. : Анжела
Сырбу. – 2003, 4 aug. - . – Chişinău (str. Puşkin 47/1, casa 3 ; URL : www.aquarelle.md ;
E-mail : aquarelle@aquarelle.md), 2006 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev, Ucraina). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-0518 = Aquarelle.
2005, Nr 1(16) - 12(27). – 3000 ex. – Supl. : 2005 : Boonica şi Co. – 16 p.
2006, Nr 1(28) - dec. – 3000 ex.
12. Aquarelle Kids : первый жен. журн. Молдовы / учредитель и гл. ред. : Анжела
Сырбу. – 2006, 1 янв. - . – Chişinău (str. Puşkin 47/1, casa 3 ; URL : www.aquarelle.md ;
E-mail : aquarelle@aquarelle.md), 2006 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev, Ucraina). – 29 cm.
De 2 ori pe an. – Text : lb. rusă.
2006, ian. [Nr 1] – iun.[Nr 2]. – 3000 ex.
13. Arta Medica : rev. medicală şt.-practică / fondator : "Arta Medica" PP ; dir. : Oleg
Conţu ; red.-şef. : Vladimir Hotineanu. – 2003 - . – Chişinău (str. N. Testemiţanu 29, Spitalul
Clinic Rep., et. 15, bir. 24 ; URL : www.artamedica.md ; E-mail : info@artamedica.md),
2006 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 39 cm.
O dată la 2 luni.
ISSN 1810-1852 = Arta Medica.
2005, Nr 1(10) - 6(15) – 500 ex.
2006, Nr 1(16) - 6(21). – 500 ex. – Ed. spec. : 11 - 13 oct. 2006.
14. Artă şi educaţie artistică : rev. de cultură, ştiinţă şi practică educaţională / fondator : Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; cofondator : Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice din Chişinău ; red.-şef : Ion Gagim. – 2006 - . – Bălţi (str. Puşkin 38 ; E-mail :
artedart@mail.md), 2006 (Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 25 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., parţial rusă.
ISSN 1857- 0445 = Artă şi educaţie artistică.
2006, Nr 1 - 2/3. – 130 ex.
15. Auto Expert : rev. / ed. : PubliArt Media SRL, Asociaţia Presei Auto din Moldova ;
dir. gen. : Serghei Adam ; red.-şef. : Andrei Tabuică. – 2002, sept. - . – Chişinău (str. Armenească 35, of. 7 ; URL : www.autoexpert.md ; E-mail : redactia@autoexpert.md), 2006
(Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. în interiorul rev. "Авторынок в Молдове".
ISSN 1857-1115 = Auto Expert.
2005, Nr 12 dec.' 04 – 1 ian.' 05 – 11/12. – 1000 ex.
2006, Nr 1(36) -12[47]. – 1000 ex.

10

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

16. Auto vânzare-cumpărare : ed. naţ. / гл. ред. : Войцеховский Генадий. – 2006 -.
– Chişinău (str. Puşkin 22, of. 314 ; E-mail : autovinzarecumparare_redactia@yahoo.com),
2006 (Tipogr. "Simbol-NP" SRL) – 30 cm.
Bilunar. – Text : lb. rusă. – Tipogr : Nr 1, 2006 : "Prag - 3" SRL.
2006, Nr 1 - 3. – 3000 ex.
17. Avocatul poporului : rev. şt.-practică şi informativă de drept / fondatori : Baroul
Avocaţilor din Rep. Moldova, Centrul de Drept al Avocaţilor, Acad. de Drept, Inst. Rep. de
Expertiză Juridică şi Criminalistică de pe lângă Min. Justiţiei ; red.-şef : Maria Hadârcă. –
1996, ian. - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 8, of. 7-8 ; E-mail : law-center@tmd.md), 2006
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1810-7141 = Avocatul Poporului.
2005, Nr 1/2 - 12. – 1000 ex.
2006, Nr 1 - 11/12. – 1000 ex.
18. "Biblio Polis" : rev. de biblioteconomie şi şt. ale inf. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" ;
dir. : Lidia Kulikovski ; red.-şef. : Vlad Pohilă. – 2002 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 148
; URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html ; E-mail : bibliopolis@hasdeu.md), 2006
(Tipogr. "Elan-poligraf" SRL). – 22 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., parţial rusă.
ISSN 1811- 900X = Biblio Polis.
2005, Nr 1(Vol.13) - 4(Vol. 16). – 500 ex.
2006, Nr 1(Vol.17) - 3(Vol. 20). – 500 ex.
19. Buletin de perinatologie = Вестник перинатологии : rev. şt.-practică / fondatori
: Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului Asoc. de medicină
perinatală din Rep. Moldova ; red. : V. Batâr. – 1998 -. – Chişinău (str. Burebista 93, of.
115), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). – 29 cm. – Ed. cu suportul material al UNICEF Moldova.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-5289 = Buletin de perinatologie = Вестник перинатологии.
2005, Nr 1(25) – 4(28). – 500 ex.
2006, Nr 1(29) – 4(32). – 500 ex.
20. Buletin Ştiinţific : Revistă de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie :
Ser. nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală ; col. red. : Mihai Ursu (preş.) et al. –
1926 - . – Chişinău (str. Mihail Kogălniceanu 82), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). – 29 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., engl., rusă.

11

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

ISSN 1857-0054 = Buletin Ştiinţific : Revistă de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : Ser. Nouă.
2005, Vol. 2 (15) - Vol. 3 (16). – 500 ex.
2006, Vol. 4 (17) - Vol. 5 (18). – 500 ex.
21. Bunul Sfat = Добрый совет : publ. lunară / fondator : Episcopia Romano Catolică
din Chişinău ; col. red. : Benone Farcaş (preş.)et al. – 1995, apr. - . – Chişinău (str. Mitropolit Dosoftei 85 ; URL : www.catolicmold.md ; E-mail : bunulsfat@yahoo.com), 2006 (Elan
Poligraf SRL). – 28 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.– Tipogr : Nr 1 – 11, 2005 : "Combinatul Poligr".
2005, Nr 1(41) - 11(51). – 2100 ex.
2006, Nr 1(52) - 3(53). – 2100 ex.
22. Bursa invenţiilor : Business-idei lansate de inventatori / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ; consiliul ed. : Şt. Novac (preş) ; col. red. : A. Zavalistîi et al. –
1997 -. – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail :
office@agepi.md), 2006 (Tipogr. AGEPI). – 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(82) - 11(92). – 100 ex.
2006, Nr 1(93) - 11(104). – 100 ex.
23. Business Class : ежемec. экон. журн. / учредитель : Анжела Сырбу ; гл. ред. :
Людмила Андроник. – 2006, 1 iun. –. – Chişinău (str. Puşkin 47/1, of. 3 ;
www.businessclass.md ; E-mail : jurnalist@businessclass.md), 2006 (Tipogr. "Blitz-Print",
Kiev, Ucraina). – 30 сm.
Trimestrial. - Text : lb. rusă. – 39 lei.
ISSN 1857-1638 = Business Class.
2006, Nr 1(01) - 4(04). – 2000 ex.
24. Caiete de istorie : publ. periodică / ed. : Filiala din Rep. Moldova a Fundaţiei "Forumul European pentru ist. şi cultură" ; dir. : Gheorghe Cojocaru ; red. : Nicolae Enciu. –
2001 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 133), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
Trimestrial.
2006, Nr 2(14) - 3(15). – 150 ex.
25. Caleidoscopul imobilului / fondator : Oleg Pricopciuc ; red. : Petru Botezatu. –
2006 - . – Cahul (bd. Republicii 17a ; URL : www.casa-ta.info ; E-mail :
turnulvechi@mail.md), 2006 (Centrografic SRL). – 29 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă. – Листовка : Nr 1, 2006 : "Обзор
недвижимости". – Nr 2, 2006 : "Калейдоскоп недвижимости".
ISSN 1857-1743 = Caleidoscopul imobilului.
12

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2006, Nr 3 - 7. – 500 ex. – Suspendat.
26. Capitala-magazin : rev. publică mun. / red.-şef : Angela Braşoveanu. – 2000 -. –
Chişinău (str. Alexei Mateevici 42), 2005 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Bilunar.
2005, Nr 33. – 500 ex. – Suspendat.
27. Catedrala de cuvinte : Artă, Cultură, Învăţământ : rev. a LLMM / dir. fondator :
Mircea Rusu ; red.-şef. : Ion Găină. – 2001 - . – Chişinău (str. Petru Rareş 39 ; E-mail :
simm@moldnet.md), 2006. – 29 cm.
3 ori în an.
ISSN 1857-0321 = Catedrala de cuvinte.
2005, Nr 1/3(10/12). – 500 ex.
2006, Nr 1/3(13/15). – 500 ex. – Suspendat.
28. Căsuţa / учредитель : "SAFF & Co" SRL ; dir. : Valentina Oprea ; red. : Lucia
Safroni. – 2005 - . – Chişinău (c/p 182 ; E-mail : casuta@yandex.ru), 2006 (Tipogr.
"BRIVET"). – 20 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857- 0585 = Căsuţa.
2005, Nr 1 - 2. – 10000 ex.
2006, Nr 1(3). – 10000 ex. – Suspendat.
29. Chemistry Journal of Moldova : General, Industrial and Ecological Chemistry /
ed. : Academy of Sciences of Moldova, Section of Biological, Chemical and Ecological Sciences, Institute of Chemistry ; ed.-in-chef : Gheorghe Duca. – 2006 -. – Chişinău (str. Academiei 3 ; E-mail : chemjm@cc.acad.md), 2006 (Tipogr. AŞM). – 30 cm.
Annual. – Text : lb. engl.
ISSN 1857-1727 = Chemistry Journal of Moldova.
2006, Vol.1, Nr 1. – 200 ex.
30. Chişinău city : info guide / "Ivor Group" advertising agency Project ; dir. : Andrey
Ceban. – 2006 - . – Chişinău (bd. Moscovei 21, of. 303 ; URL : www.ivorgrup.com ; E-mail :
ig@dnt.md , office@ivorgrup.com), 2006. – 21 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rusă, engl.
ISSN 1857-1247 = Chişinău city.
2006, ed. 1 - 4. – 1000 ex.
31. Clinica juridică : rev. / fondatori : Fundaţia Soros Moldova, Centrul "Contact",
Gheorghe Avornic ; red. : Iacob Guja. – 1999, 13 iul. –. – Chişinău (str. A. Mateevici 60 ;

13

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

URL : www.legalclinic.mdl.net ; Email : tatiana.vizdoaga@lc.dnt.md), 2006 (CEP USM). –
28cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 2. – 1000 ex.
2006, Nr 3. – 1000 ex.
32. Clipa siderală : rev. de cultură şi creaţie lit. a tinerei generaţii : Ser. nouă / dir.fondator şi red.-şef. : Eugenia Bulat. – 1995, sept. - . – Chişinău (str. 31 August 98 ; URL :
www.clipa-siderala.com.md ; E-mail : clipa_siderala@yahoo.com), 2006 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – Apare cu sprijinul Inst. Cultural Român (Bucureşti), Centrul Naţ. de Cultură şi Creaţie Literară "Iulia Hasdeu" şi Rev. "Clipa Siderală" SRL (Chişinău).
Odată în 2 luni. – Din a. 2006 apare în ser. nouă.
2005, Nr 1(34) - 5/6(38/39). – 1500 ex.
2006, Nr 1(40) - 6(45). – 1500 ex.
33. Computer Science Journal of Moldova / edited by : Institute of Mathematics and
Computer Science ; ed. – in - chief : C. Gaindric. – 2005 -. – Chişinău (str. Academiei 5 ; Email : csjmol@math.md), 2006 (Tipogr. AŞM). – 21 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. engl.
ISSN 1561-4042 = Computer Science Journal of Moldova.
2005, Vol. 13, Nr 1(37) - 3(39). – 300 ex.
2006, Vol. 14, Nr 1(40) - 3(42). – 300 ex.
34. Contabilitate şi audit : rev. practico - şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali, auditori / ed. : "Contabilitate şi Audit" PP SRL ; "Contabil-Service" SRL ; red.-şef : Pavel
Tostogan. – 1995, sept. - . – Chişinău (str. Căpriana 50, ASEM, bl. "C", bir. 418, 514 ; URL :
www.contabilitate.md ; E-mail : contabil@starnet.md), 2006 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Subtit. : Nr 1 - 8, 2005 : Publ. Period. practică lunară
pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali, auditori.
ISSN 1813-4408 = Contabilitate şi audit.
2005, Nr 1(113) - 12(124). – 8000 ex.
2006, Nr 1(125) - 12(136). – 8000 ex.
35. Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. informării / Bibl. Şt. a Univ.
de Stat "Alecu Russo" / dir. : Elena Harconiţă ; red.-şef : Anatol Moraru. – 2005 - . – Bălţi
(str. Puşkin 38 ; URL : www.libruniv.usb.md ; E-mail : libruniv@usb.md), 2006. – 25 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857- 0232 = Confluenţe bibliologice.
2005, Nr 1 - 2. – 150 ex.
2006, Nr 1/2 - 4. – 150 ex.

14

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36. Cugetul : rev. de ist. şi cultură / dir. : Oleg Bodrug ; red.-şef : Ion Negrei. – 1990 –.
– Chişinău (str. Ion Creangă 59 ; E-mail : prut@mtc.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr.Centrală"). –
29 cm.
Trimestrial.
ISSN 0868-7730 = Cugetul.
2005, Nr 1(25) - 4(28). – 1000 ex.
2006, Nr 1(29) - 4(32). – 1000 ex.
37. Curier Aero : авиац. журн. Молдовы / учредитель : Кишиневский аэроклуб ; гл.
- ред. : Татьяна Борисова. – 2005, авг. –. – Chişinău (str. Tighina 14, ap. 4), 2006 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă. – Tipogr. : Nr 1 - 2, 2005 : "Universul".
2005, Nr 1(1) - 3(3). – 1000 ex.
2006, Nr 1(4). – 1000 ex.
38. Curierul medical = Medical courier = Медицинский курьер : rev. St. medicale
din Rep. Moldova, publ. şt.-practică / Min. Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a Rep. Moldova,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; red.-şef. : Boris Topor. –
1958 - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 192 ; URL : www.usmf.md ; E-mail :
curiermed@usmf.md), 2006 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 29 cm.
Odată în 2 luni. – Ed. spec. : 18 - 20 mai, 2006. – 126 p.
ISSN 0130 -1535 = Curierul medical = Medical courier = Медицинский курьер.
2005, Nr 1(283) - 6(288). – 1000 ex.
2006, Nr 1(289) - 6(294). – 1000 ex.
39. Delta : rev. de matematică şi inform. metodico-şt. destinată cadrelor didactice, elevilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de matem. şi informatică / ed. : Prut Internaţional
SRL ; dir. : Oleg Bodrug ; red.-şef : Andrei Braicov. – 2006 - . – Chişinău (str. George
Enescu 6, bl. 1 ; E-mail : prut@mtc.md, delta_mi@mail.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
De 3 ori pe an.
ISSN 1857-1018 = Delta.
2006, Nr 1 - 3. – 1000 ex.
40. Destin românesc : Ser. nouă : rev. de ist. şi cultură / Inst. Cultural Român; red.-şef
: Gheorghe Negru. – 1994 - . – Chişinău (str. Al. Mateevici 50), 2006 (Bons Offices SRL). –
23 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1964 = Destin românesc.
15

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2006, Nr 1(45) - 3/4(47/48). – 1000 ex.
41. Diaconia : Misiunea Socială a Mitropoliei Basarabiei : rev. / Organul social social al
Mitropoliei Basarabiei (Biserica Ortodoxă Rom.) ; dir. : Igor Belei. – 2006 - . – Chişinău (str.
Ştefan Neaga, 26 ; URL : www.diaconia-md.org ; E-mail : office@diaconia-md.org), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 30 cm. – Ed. a apărut cu sprijinul financ. Caritas Viena.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., engl.
2006, f. n. – 1000 ex. – Ed. suspendată.
42. Didactica Pro : rev. de teorie şi practică educaţională / Centrul Educaţional "Pro
Didactica ; sponsor : Fundaţia Soros Moldova ; red.-şef : Nadia Cristea. – 2000, iun. - . –
Chişinău (str. Armenească 16/2 ; URL : www.prodidactica.md/revista ; E-mail :
didacticapro@prodidactica.dnt.md), 2006 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Odată la 2 luni.
ISSN 1810-6455 = Didactica Pro...
2005, Nr 1(29) - 5/6(33/34). – 1800 ex.
2006, Nr 1(35) - 5/6(39/40). – 1800 ex.
43. Dina Cociug : специализиров. изд. для профессионалов / Инжиниринговая
компания "Dina Cociug". – 2005 - . – Chişinău (bd. Dacia 38/7 ; URL : www.dina.md ; Email : dina@dina.md), 2006 (Policolor SRL). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
2005, Nr 1 - 4. – 15000 ex.
2006, Nr 1(5) - 4(8). – 15000 ex.
44. Distributor & Dealer : первый торговый журн. в Молдове / дир. и гл. ред. :
Владислав Калестру. – 2006 - . – Chişinău (str. V. Alecsandri 119), 2006 ("Melil Grafica"
SRL). – 30 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă, parţial rom. – Red.- şef : Nr 1, 2005 : Mariana Rusu.
2005, Nr 1 iunie – 2 noiemb. - 7000 ex.
2006, Nr 1(3) ian.- 2 mai. – 5000 ex.
45. Drept, Economie şi Informatică : rev. / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; Fac.
de Şt. Econ. şi Administrative a Univ. "Dunărea de Jos" (Galaţi, România) ; col. red. : Emilia
Tănăsescu (red.-şef, România) , Silvia Ghinculov (red.-şef, Moldova)et al. – 2000, 18 iul. - .
– Chişinău (str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni 59, bloc B, of. 106), 2006 (ASEM). – 30
cm.
Semestrial. – Întrerupere în ed. : 2001 - 2004.
ISSN 1810-8725 = Drept, Economie şi Informatică.
2000, Nr 4. – 70 ex.
2005, Nr 1(7). – 70 ex.
16

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2006, Nr 1(9) - 2(10). – 70 ex.
46. Dreptul muncii = Трудовое право : rev. şt.-practică şi informativă de drept / ed. :
PP Rev. "Dreptul muncii" SRL. ; asociaţi : Min. Econ. şi Comerţului al Rep. Moldova, Confederaţia Naţ. a Patronatului, Confederaţia Sindicatelor Libere "Solidaritatea", Confederaţia
Sindicatelor, din Rep. Moldova, Inst. Muncii ; red.-şef : Leontie Arsene. – 2006, ian. - . –
Chişinău (Casa Presei, et. 5, of. 501, 502, str. Puşkin 22 ; E-mail : legea@molddata.md),
2006 (ÎS "Dinamo-MA"). – 20 cm.
Lunar. – Ed. bilingvă. – Tit. : Nr 1 – 7, 2006 : "Legislaţia Muncii". – Supl. la rev. "Legea
şi viaţa ".
2006, Nr 1(1) - 12(12). – 1000 ex.
47. Eco Univers Pedagogic : publ. şt.-metodică la chimie, biologie, geografie şi ecologie / ed. : Min. Ed. şi Tineretului ; dir.: Iurie Miron; red. : Nina Artin. – 2005 - . – Chişinău
(str. Columna 118 ; E-mail : univers_ped@yahoo.com), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
24 cm.
Trimestrial.
ISSN 1813-9086 = Eco Univers Pedagogic.
2005, Nr 1 - 2. – 2500 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 2500 ex.
48. Econom : publ. corporativă a Băncii de Economii SA / resp. de ed. : Dumitru
Arabadji. – 2005 - . – Chişinău (URL : www.bem.md ; E-mail : bem@bem.md), 2006 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
2006, Nr 5 - 8. – 1000 ex.
49. Economic Statewatch : quarterly analysis and forecast / Center for Economic
Policies of the IDIS "Viitorul" ; resp. ed. : Veaceslav Ioniţă. – 2005 - . – Chişinău (str. Iacob
Hâncu 10/14), 2006. – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. engl.
2005, Nr 2, 4. – 500 ex.
2006, Nr 2. – 500 ex.
50. Economica : rev. şt.-didactică / fondator : Acad. de Studii Econ. din Moldova ; red.şef : Vadim Cojocaru. – 1993 - . – Chişinău (str. Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni 59, bloc
B, bir. 503 ; E-mail : rev_economica@yahoo.com), 2006 (ASEM). – 22 cm.
Trimestrial.
ISSN 1810-9136 = Economica.
2005, Nr 1 (49) - 4 (52). – 150 ex.
17

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2006, Nr 1 (53) - 4 (56). – 150 ex.
51. Economie şi sociologie = Экономика и социология : rev. teoretico-şt. / Acad.
de Şt. a Moldovei, Inst. de Cercet. Econ. al Acad. de Şt. a Moldovei, Secţ. de Sociologie a
IFSD al AŞM ; red.-şef : V. Ciobanu. – 1953 - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1),
2006 (Tipogr. AŞM). – 22 cm.
De 3 ori în an. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 0236-3070 = Economie şi sociologie.
2005, Nr 1 - 3. – 100 ex.
2006, Nr 1 - 3. – 100 ex.
52. Energia / fondator : Agenţia Naţ. pentru Reglementare în Energetică ; red. : Ion
Preaşcă. – 2001, iun. - . – Chişinău (str. Columna 90 ; URL : www.anre.md ; E-mail :
ipreasca@anre.md), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
Odată în 2 luni. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-0682 = Energia.
2005, Nr 1(32) – 6(37). – 300 ex.
2006, Nr 1(38) – 5/6(42/43). – 300 ex.
53. Energia : изд. Нац. Агентства по регулированию в энергетике / red. : Ион
Пряшкэ. – 2001 iun. - . – Chişinău (str. Columna 90 ; URL : www.anre.md ; E-mail :
ipreasca@anre.md), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
Odată în 2 luni. – Are ed şi în lb. rom.
2005, Nr 1(32) - 6(37). – 250 ex.
2006, Nr 1(38) - 5/6(42/43). – 250 ex.
54. Farmacistul : rev. corporativă de şt. şi popularizare pentru uzul farmaciştilor / fondator şi ed. : Esculap-Farm SRL. ; dir. : Jean Sili. – 2006 - . – Chişinău (str. V. Alecsandri
62, bir. 17 ; E-mail : php@starnet.md), 2006 (Combinatul Poligr.). – 30 cm. – Este ed. în
parteneriat cu revista "Фармацевт Практ", Ucraina.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-081X = Farmacistul.
2006, Nr 1 - 2. – 1000 ex. – Suspendat.
55. Fin-Consultant : rev. periodică lunară de consultanţă în management / fondator :
Asoc. Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Rep. Moldova ; ed. : "Fin-Consultant"
PP SRL. ; dir. : Nadejda Gulchina ; red.-şef : Ion Prisăcaru. – 2005 - . – Chişinău (str. M.
Kogălniceanu 34 ; URL : www.finconsult.md), 2006 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă, engl. - Din Nr 12, 2005 : supl. Legislativ lunar „Fin-Lex”; –
Tipogr : Nr 1 - 12, 2005 "GNN-Grup" SRL.
ISSN 1857- 0216 = Fin-Consultant.
18

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1 - 12. – 1000 ex. – Ed. spec. – 76 p.
2006, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
56. Fin-Lex : supl. legislativ lunar la rev. : "Fin-Consultant" / ed. : "Fin-Consultant" SRL.
– 2005 - . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 34 ; URL : www.finconsult.md), 2006 (Combinatul Poligr.) – 30 cm.
Lunar. – Ed. bilingvă.
2005, Nr 9 - 12. – 500 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 500 ex.
57. Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercetare
"Proprietăţile fizice ale substanţelor în diversităţi" / fondator : Univ. de Stat "Alecu Russo"
(Bălţi) ; red.-şef : Nicolae Filip. – 2006 - . – Bălţi (str. Puşkin 38 ; URL : www.usb.md ; E-mail
: tfmi@usb.md), 2006 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo"). – 21 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-0437 = Fizică şi tehnică.
2006, Nr 1 - 2. – 100 ex.
58. Forum : rev. informativ-analitică de educaţie civică şi politică / ed. : Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială "CAPTES" ; col. red. : Radu Gorincioiet al. – 2000 - . –
Chişinău (str. Puşkin 22 ; of. 525 ; URL : www.ong.md ; E-mail : forum-civic@ong.md), 2006
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – Ed. cu sprijinul financ. al LGI/OSI.
Odată în 2 luni. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 1 - 6. – 2000 ex.
2006, Nr 7(1) - 14(8). – 2000 ex.
59. Güneşcik : [supl. la ] "Sabaa yildizi" : uşaklara jurnal / jurnalin Eklemesi ; baş red. :
Stepan Bulgar. – 1996 - . – Comrat (str. Lenin 159), 2001. – 28 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. găgăuză.
1996, Nr 1.
1997, Nr 3.
1998, Nr 5 - 7.
1999, Nr 8 - 10.
2000, Nr 11 - 13.
2001, Nr 14 - 17.
60. Hiper Reduceri : rev. reducerilor, promoţiilor şi concursurilor / ed. : "Hiper reduceri"
SRL ; dir. : Sergiu Statii ; red.-şef : Natalia Iachimov. – 2005, 12 sept. - . – Chişinău (str.
Bănulescu-Bodoni 59 ; E-mail: hiper_reduceri@yahoo.com; URL : www.hiperreduceri.md),
2006 (Tipar : Combinatul Poligr.). – 24 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
19

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2006, Nr 1 - 3. – 2200 – 5000 ex. – Suspendat.
61. Info Agrarius : rev. teoretică-practică / ed. : Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare
de Stat din Moldova ; dir. : Ludmila Costin ; col. red. : Viorica Lupu et al. – 2003 - . – Chişinău, 2006. – 23 cm.
Semestrial.
ISSN 1857-1670 = Info Agrarius.
2005, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
2006, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
62. Info Farma : publ. stud. farmacişti "USMF Chişinău". / fondator : Asoc. studenţilor
farmacişti ; red.-şef : Cebanu Oleg. – 2006 - . – Chişinău (str. Malina Mică 66 ; E-mail :
info.farma@yahoo.com), 2006 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1. – 600 ex.
63. Info-masca : publ. a Uniunii Teatrale din Moldova / preş. : Petru Baracci ; red.-şef :
Constantin Mardare. – 1997 - . – Chişinău (str. Puşkin 24), 2005 (Centrul Ed.-poligr. "Chişinău-Prim"). – 21 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1(17), ed. spec. – 500 ex.
64. Info-Med : rev. şt.-practică / red.-şef : Ion Mereuţă. – 2003 –. – Chişinău (str.
Testemiţanu 30 ; Inst. Oncologic din Moldova, et. 5), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-3936 = Info-Med
2005, Nr 1(7) - 2(8). – 500 ex.
2006, Nr 1(9) - 2(10). – 500 ex.
65. Integrame accesibile : rev. lunară de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL ; red. :
L. Samson. – 2003 - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30 cm.
Lunar.
2005, Nr 4 - 7, 10. – 5000 ex. – Suspendat.
66. Integrame cu imagini : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Relax-M" PP SRL ; red.
: L. Captari. – 2001 - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 6, 10, 12. – 5000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 5000 ex. – Suspendat.

20

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

67. Integrame de buzunar : rev. cultural-cognitivă / fondator : PP "Relax-M" SRL ; red.
: L. Captari. – 2001 - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
14 cm.
Lunar.
2005, Nr 5, 6, 11 - 12. – 5000 ex. – Suspendat.
68. Integrame express : rev. lunară de integrame / ed. : PP "Junior-X" SRL ; red. : L.
Samson. – 2003 - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 11. – 5000 ex. – Suspendat.
69. Integrame pentru aşi : rev. cultural-cognitivă pentru cei inteligenţi / fondator : "Junior-X" PP SRL ; dir. : Nicolae Josanu ; red. : L. Samson. – 2000 - . – Chişinău (str. Puşkin
22), 2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 10. – 5000 ex. – Suspendat.
70. Integrame pentru toţi : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Junior-X" PP SRL ; dir. :
Nicolae Josanu ; red. : L. Samson. – 1998 - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2006 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
71. Integrame simple : rev. cultural-cognitivă / fondator : "Junior-X" PP SRL ; dir. : Nicolae Josanu ; red. : L. Samson. – 2000 - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
72. Integrame Simplissime : rev. cultural-cognitivă pentru începători / fondator : PP
"Relax-M" SRL ; red. : L. Captari. – 2001 - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2006
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 11. – 4000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
73. Integrame uşurele : rev. lunară de integrame / fondator : PP "Relax-M" SRL ; red.
: L. Captari. – 2003 - . – Chişinău, 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
21

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2005, Nr 2 - 11. – 5 000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 5 000 ex.
74. Intellectus : rev. de proprietate intelectuală / ed. : Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; co-ed. : Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ; consiliul ed: Şt. Novac (preş.)et al; col. red. : A. Zavalistîi et al. – 1995 - . – Chişinău (str. Andrei
Doga 24/1), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL.). – 29 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., engl., rusă. – Tipogr. : Nr 1 - 2, 2005 : AGEPI. ; Nr 3 - 4,
2005 : NicaGrafic-Print SRL.
ISSN 1810-7079 = Intellectus.
2005, Nr 1 - 4. – 125 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 125 ex
.
75. Jutrzenka : pismo Polakow w Moldawii / red.-nac. : Helena Usowa. – 1996 - . –
Bălţi (str. Păcii 31 ; URL : www.dompolski.bigduo.pl ; E-mail : polonia@beltsy.md), 2006
("Dom Polski" w Bielcach). – 30 cm.
Lunar. – Text : lb. polon., rusă.
2005, Nr 10(90) - 12(92). – 500 ex.
2006, Nr 1(93) - 12(103). – 500 ex.
76. Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие : publ. şt. şi de inf. de
drept / fondator : Curtea Constituţională a Rep. Moldova ; consiliul red. : Victor Puşcaş et al;
red.-şef. : L. Arsene. – 2003 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5 ; E-mail :
legea@molddata.md), 2006 ("Dinamo" SRL). – 30 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. al rev. "Legea şi viaţa ".
ISSN 1810-7257 = Justiţia Constituţională = Конституционное правосудие.
2005, Nr 1(9) - 4(12). – 150 ex.
2006, Nr 1(13) - 4(16). – 150 ex.
77. K'ef entertainment guide : cel mai tare ghid / ed. : Prochef SRL ; dir. gen. : Victor
Medinschi ; red.-şef : Adriana Boroş. – 2004 - . – Chişinău (str. Armenească 17 ; URL :
www.chef.md ; E-mail : info@chef.md), 2005. – 20 cm.
Bilunar. – Text : lb. rom., rusă. – Tit. : Nr 18 - 24, 2005 : Chef : cel mai tare ghid din
oraşul tău.
2005, Nr 18 - 30. – 12000 ex.
78. Kirlangac : "Ana Sozu" gazetasininiic aylic eclema jurnali (dergisi) / Baş red. :
Todur Zanet. – 2001 - . – Comrat, 2002. – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. găgăuză.
2001, Nr 1, 2.
2002, Nr 1.
22

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79. Kruiz : международный рекламно – информационный журнал; red. – şef :
Veaceslav Sologub. – 1998 - . – Chişinău (a/p 192), 2006. – 27 cm.
2006, лето – осень. – 1000 ex. – Suspendată.
80. "La Creangă" : almanah literar / fondator : Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ;
dir. : Claudia Balaban ; red. : Claudia Gurschi, Claudia Partole. – 1996 - . – Chişinău (str.
Şciusev 61), 2006 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Semestrial. – Tipogr. : Nr 16 - 17, 2005 : "Bons Offices" SRL.
2005, Nr 16 - 17. – 50 ex.
2006, Nr 18 - 19. – 50 ex.
81. Legea şi viaţa : publ. şt.-practică / fondator : Min. Justiţiei al Rep. Moldova ; asociaţi : Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Min. Afacerilor Interne,... red.-şef. :
L. Arsene. – 1991, ian. - . – Chişinău, (str. Puşkin 22, Casa presei, bir. 501 ; E-mail :
legea@molddata.md), 2006 (ÎS "Dinamo-MA"). – 42 cm.
Lunar.
ISSN 1810-309X = Legea şi viaţa.
2005, Nr 1(157) - 12(168). – 1000 ex.
2006, Nr 1(169) - 12(180). – 1000 ex.
82. Level : creating life standards for you / учредитель и изд. : Brodsky publishing SA
; ген. дир. : David Brodsky ; гл. ред. : Natalia Zamari. – 2004 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel
Mare 65, of. 400), 2006. – 30 cm.
Trimestrial.
2004, leto. – 3000 ex.
2005, vesna, leto, oseni, zima / 06. – 3000 ex.
2006, leto, zima (2006 - 2007). – 3000 ex.
83. Limba Română : rev. de şt. şi cultură / ed. : col. red. ; red.-şef : Alexandru Bantoş.
– 1990 - . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 90 ; E-mail : limba_romana@mail.md), 2006
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 26 cm.
Lunar.
ISSN 0235-9111 = Limba Română.
2005, Nr 1/3 - 12. – 4000 ex.
2006, Nr 1/3 - 4/6. – 4000 ex.
84. Luminătorul rev. a Soc. Culturale şi Bisericeşti "Mitropolitul Varlaam" şi a Mitropoliei Basarabiei / red. ed. : protoiereul Petru Buburuz. – 1992 - . – Chişinău (str. Vişinilor 32 ;
E-mail : luminatorul@mail.md), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20 cm.
Odată în 2 luni.
23

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2005, Nr 1(66) - 6(71). – 400 ex.
2006, Nr 1(72) - 6(87). – 400 ex.
85. Marketing : rev. / fondatori : Acad. de Şt. a Moldovei, Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, Asoc. pentru Cercet. şi Dezvoltare din Rep. Moldova, Centrul
de Semiotică Economică ; ed. : Centrul de Semiotică Economică ; dir. : Silvia Harnău ; red.şef : Victoria Burcă-Cebotari. – 2006, noiemb. - . – Chişinău (str. M. Eminescu 6/7 ; URL :
www.semiotics.md ; E-mail : office@semiotics.md), 2006 ("Amprenta-foil" SRL). – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857- 0909 = Marketing.
2006, Nr 1. – 5000 ex.
86. Mass-Media in Moldova : / The Independent Journalism Center ; dir. : Angela
Sârbu ; ed.-in-chief : Nicolae Negru, …. – 1995 - . Chişinău (str. Şciusev 53 ; URL :
www.ijc.md ; E-mail : editor@ijc.md), 2006 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 50 cm.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. rom., rusă din dec. 2005.
ISSN 1857- 0038 = Mass-Media in Moldova.
2005, june, dec. – 200 ex.
2006, june, dec. – 200 ex.
87. Mass-Media în Moldova : rev. analitică / ed. : Centrul Independent de Jurnalism ;
dir. : Angela Sârbu ; red.-şef : Nicolae Negru,... – 1995 - . – Chişinău (str. Şciusev 53 ; URL
: www.ijc.md ; E-mail : editor@ijc.md), 2006 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 30 cm. – Publ. cu sprijinul Marii Britanii pentru prevenirea conflictelor în Rusia şi alte foste state sovietice.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. engl., rusă.
ISSN 1857-002X = Mass-Media în Moldova.
2005, iunie, dec. – 200 ex.
2006, iunie, dec. – 200 ex.
88. Mass-Media в Молдове : журн. / Независимый Центр Журналистики ; дир. :
Анжела Сырбу ; гл. ред. : Николае Негру. – 1995 - . – Chişinău (str. Şciusev 53 ; URL :
www.ijc.md ; E-mail : editor@ijc.md), 2006 ("T-Par" SRL). – 50 cm. – Publ. cu sprijinul DFID
şi Progr. Media-Im-Pakt. – Media Support South Eastern Europe.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. rom., engl.
ISSN 1857-0038 = Mass-Media в Mолдове.
2005, dec. – 200 ex.
2006, iunie, dec. – 200 ex.
89. Medicamente : rev. informaţională farmaceutică / ed. : Sanfarm-Prim SA ; red.-şef.
: A. Ciorici. – 1999, oct. - . – Chişinău (str. Grenoble 149 a), 2005 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 30
cm.
24

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Red.-şef : Nr 1 - 11, 2005 : E. Ciubotaru.
2005, Nr 1 - 12. – 600 ex. – Nr 9 - 10, 2005 : Ed. spec. cu ocazia Expoziţiei Intern.
Specializate MoldMedizin & MoldDent.
90. Medicamente : Price-list : [inf. lunară] / ed. : "Sanfarm-Prim" SA ; red.-şef : A.
Ciorici. – 2005, iul. –. – Chişinău (str. Grenoble 149a), 2006 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 30 cm.
Lunar.
2005 : inf. la 01.07 - 01.12. – 700 ex.
2006 : inf. la 01.01 - 01.12. – 700 ex.
91. Mediul Ambiant : rev. şt., de inf. şi cultură ecologică / fondatori : Min. Ecologiei şi
Resurselor Naturale, Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM ; col. red. : Ivanov Violeta
(preş.)et al; red.-şef. : Grigore Barac. – 2002, mai - . – Chişinău (str. Şciusev 63 ; E-mail :
mediulambiant@moldova.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – Se ed. cu suportul financ. al Fondului Ecologic Naţ. al MERN şi FEL Centru.
Odată în 2 luni. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-9551 = Mediul Ambiant.
2005, Nr 1(18) - 6(24). – 1100 ex. – Ed. spec. : Nr 19
2006, Nr 1(25) - 6(30). – 1100 ex.
92. Mega Market : rev. de publicitate şi inf. / ed. : "Mega Market" SRL ; dir. : Ion Cristian ; red. : Aliona Terguţă. – 2006 - . – Chişinău (bd. Negruzzi 2 ; URL :
www.megamarket.md ; E-mail : redactor@megamarket.md), 2006 (Tipogr. "Nova Print"
SRL). – 23 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2006, Nr 1 - 3. – 5000 ex. – Suspendat.
93. Mesagerul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova =
Вестник Министерства здравоохранения и социальной защиты Респ. Молдова :
Supl. lunar al rev. "Legea şi viaţa " pentru conducători, specialişti şi jurisconsulţi / red.-şef. :
L. Arsene ; resp. de ed. : Oleg Doroş. – 1993, ian. - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2006 (ÎS
"Dinamo-MA"). – 30 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1810-7273 = Mesagerul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova = Вестник Министерства здравоохранения и социальной защиты Респ. Молдова
2005, Nr 1(141) - 12(152). – 1000 ex.
2006, Nr 1(153) - 12(164). – 1000 ex.
94. Metaliteratură : Rev. şt. a Inst. de Lit. şi Folclor al AŞM şi a Fac. de Filologie / Inst.
de Lit. şi Folclor, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă"; red. – şef : Alexandru Burlacu. –
Ch. : S. n, 2005. – 192 p.; 21 cm.
25

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2005, Vol. 11. – 2005. – 160 p. - ISBN 9975-921-84-1. – 100 ex. – [2005-2037].
Vol. 12. – 2005. – 196 p.
100 ex.
95. Mini Integrame : rev. cultural-cognitivă pentru copii / fondator : PP "Relax-M" SRL ;
dir. : N. Josanu ; red. : L. Captari. – 1999 - . – Chişinău, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20
cm.
Lunar.
2005, Nr 1, 5. – 6000 ex.
96. Modernitate în învăţământul municipal : rev. didactică şi şt.-metodică / Consiliul
municipal Chişinău ; Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport ; red.-şef : Gheorghe Rudic. – 2005
- . – Chişinău (str. Bucureşti, 83 ; E-mail : univers.educational@gmail.com), 2006. – 24 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0291 = Modernitate în învăţământul municipal.
2005, Nr 1/2 - 3/4. – 300 ex.
2006, Nr 1/2. – 300 ex.
97. Moldavian Journal of the Physical Sciences : rev. şt. / Acad. of Sciences of the
Rep. of Moldova ; Physical Soc. of Moldova ; State Univ. of Moldova ; red.-şef : Valeriu
Canţer. – 2002 - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1 ; URL :
www.lises.asm.md/moldphys/index.html), 2006 (Centrul Ed.-poligr. al USM). – 30 cm.
Trimestrial. – Text : lb engl.
ISSN 1810-648X = Moldavian Journal of the Physical Sciences.
2005, Vol. 4, Nr 1 - 3. – 250 ex.
2006, Vol. 5, Nr 1 - 3/4. – 200 ex.
98. Moldoscopie : Probleme de analiză politică : rev. şt. trimestrială / Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Şt. Politice şi Administrative ; col. red. : V. Moşneaga (red.şef),... – 2004 - . – Chişinău (str. A. Mateevici 60 ; URL :
www.usm.md/cercetare/moldoscop.asp), 2006 (Centrul Ed.-poligr. al USM). – 20 cm.
Trimestrial.
ISSN 1812-2566 = Moldoscopie
2005, Nr 1(XXYIII) - 4(XXXI). – 50 ex.
2006, Nr 1(XXXII) - 4(XXXY). – 50 ex.
99. Moldova : ser. nouă : Ed. trilingvă : rom., rusă, engl. / fondator : Guvernul Rep.
Moldova ; red.-şef. : Boris Marian. – 1966, iul. - . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail :
revistamoldova@list.ru), 2006 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar. – Întrerupere în ed. 1998-2003. – 2004 : ser. nouă.
ISSN 0132- 6635 = Moldova.
2005, Nr 1/2 - 12. – 1000 ex.
26

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2006, Nr 1/2 - 12. – 1500 ex.
100. Moldova şi Lumea = Молдова и Мир : rev. social-politică şi şt. / fondatori : Min.
Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Rep. Moldova, ULIM, col. de jurnalişti al red. ;
red.-şef : Boris Stratulat. – 1991, 9 sept. - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45), 2005
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 30 cm.
Odată în 2 luni. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 0132-6627 = Moldova şi Lumea = Молдова и Мир
2005, Nr 1 - 3/4. – 1000 ex. – suspendat.
101. Moldova urbană / ed. : Habitat Moldova Centre ; dir. : Ghenadie Ivaşcenco ; red.
: Viorica Cucereanu,… – 2005 - . – Chişinău (str. Cosmonauţilor 9 ; URL :
www.habitatmoldova.org ; E-mail : ivascenco@habitatmoldova.org), 2006 (Casa Ed.-poligr.
"Bons Office" SRL). – 30 cm. – Ed. : Proiectul PNUD "Moldova Fermecătoare". – Ed. cu
sprijinul financ. al PNUD Moldova.
Odată în 2 luni. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 1 - 6/7. – 1000 ex.
2006, Nr 1 - 6/7. – 1000 ex.
102. Monitorul construcţiilor : / fondator : Agenţia pentru dezvoltare regională a Rep.
Moldova ; col. red. : A.. Izbândă (red. coord.),... – 1994 - . – Chişinău (E-mail :
zolotcov@cercom.moldnet.com), 2006 (INCERCOM). – 20 cm.
De 3 ori în an. – Text : lb. rom., rusă. – Ed. : Vol.1 - 3, 2005 : Dep. construcţiilor şi
dezv. teritoriului.
2005, Vol.1(30) - 3(32). – 300 ex.
2006, Vol.1(33) - 2(34). – 300 ex.
103. Monitorul Economic : analize şi prognoze trim. / Centrul de Politici Economice al
IDIS "Viitorul"; resp. ed. : Veaceslav Ioniţă. – 2005 - . – Chişinău (str. Iacob Hâncu, 10/14;
E-mail : vi@moldova.org; idisviitorul@mdl.net), 2006. – 29 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. engl.
2005, Nr 2 - 4. – 1000 ex.
2006, Nr 5 - 8. – 1000 ex.
104. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed. : Agenţia Informaţională de Stat
"Moldpress"; dir. : Valeriu Reniţă; red.-şef : Simion Ropot. – 1994, aug. - . – Chişinău (str.
Puşkin 22, et. 3; E-mail : monitor@moldpress.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28 cm.
De 3 ori pe săptămână. – Are ed. şi în lb. rusă. – Ed. spec. 25 aug., 2006. – 168 p. –
215 ex.
2005, Nr 1(1600) - 182(1781). – 8300 ex.
2006, Nr 1(1782) - 206(1987). – 8300 ex.
27

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

105. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / изд. : Гос. информ. агенство
"Moldpress"; дир. : Валериу Реницэ; гл. ред. : Симион Ропот. – 1994, aug. - . – Chişinău
(str. Puşkin 22, et. 3; E-mail : monitor@moldpress.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28
cm.
De 3 ori pe săptămână. – Are ed. şi în lb. rusă. - Tiraj : Nr 5 (trim. 1) - 8 (trim. 3), 2006.
– 1000 ex.
2005, Nr 1(1600) – 182(1781). – 8300 ex.
2006, Nr 1(1782) - 206(1987). – 8300 ex.
106. Neorama : Magazin Naţional : Publ. periodică / fondator : şi red.-şef : Sandu
Osadcenco. – 2005 - . – Chişinău (bd. Dacia 33, ap.13), 2006 (Filiala Kiev a SA Compania
Holding "Blitz-Inform", Tipogr. Exemplară "Blitz - Print"). – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-0666 = Neorama.
2005, dec. – 3000 ex.
2006, Nr 2 - 4. – 2000 ex.
107. Noi : rev. pentru copii şi adolescenţi / fondator : Min. Educaţiei şi Tineretului ; red.şef : Valerie Volontir. – 1930, oct. - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28 cm.
Lunar. – Fondator : Nr 8, 2005 – Nr 5, 2006 : Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului. –
5 lei.
ISSN 0868-8478 = Noi.
2005, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 5000 ex.
108. Nunta / ed. : "Ocazie" SRL ; dir. Angela Spătaru ; red.-şef : Angela Chişlaru. –
2000 - . – Chişinău (str. Vasile Alecsandri 39), 2006 ("Blitz-Print", Kiev). – 30 cm.
Bienal. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 6. – 2000 ex.
2006, Nr 7 - 8. – 2000 ex.
109. Obiectiv AV : rev : / fondator : Consiliul Coordonator al Audiovizualului ; red.-şef :
Marian Pocaznoi. – 2005 - . – Chişinău (str. M. Eminescu Nr 28, of. 5 ; URL :
www.cca.telemedia.md ; E-mail : obiectivav@pisem.net ; obav@hotbox.ru), 2006. – 30 cm.
Odată în 2 luni. – Tit.: Până în a. 2005 : Panoramic TV.
2005, Nr 01(mart.) – 6(noiem. - dec.). – 1000 ex.
2006, Nr 1(07) - 5(11). – 1000 ex. – Suspendată.

28

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

110. Omnibus-Всем : Cад, огород, подворье : ежемес. науч. образоват. журн. для
землевладельцев / учредители : ПНИИСХ KVINT ; ред. кол. : М. Д. Березиков (гл.
ред.),… – 1992 aug. - . – Chişinău (str. V. Alecsandri 35 ; E-mail : omnibus@hotbox.ru),
2006 ("Tipogr. Reclama" SA). – 20 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă. – Tipogr. : Nr 1 – 2, 2005 : ГИПП "Tipar", Tiraspol.
ISSN 1857- 0747 = Omnibus-Всем.
2005, Nr 1(149) - 12(160). – 5000 ex.
2006, Nr 1(161) - 12(172). – 5000 ex.
111. Open Skies : in-flight magazine / Edited by : "Sambucus" SRL ; ed.-in-chief : Vadim Panfili ; dir. : Vladislav Sementsul. – 2003 - . – Chişinău (str. Bucureşti 41/D ; E-mail :
sambucus@hotbox.ru ; openskies@hotbox.ru), 2006 (Nova-Imprim). – 28 cm.
Odată la 2 luni. – Text : lb. rom., rusă, engl.
ISSN 1857-100X = Open Skies.
2005, Nr 1(6) - 6(11). – 6000 ex.
2006, Nr 1(12) - 5(16). – 6000 ex.
112. Ostap : муж. журн. / учредитель и дир. : Сергей Крединцa ; гл. ред. : Алеoна
Кеорэску. – 2005, 1 янв. - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 65, of. 719 ; URL :
www.ostap.md ; E-mail : info@ostap.md), 2006 (Tipogr. "Блиц-Принт", Киев, Украина). –
30 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă. – Antetit. : Nr 1 – 11, 2005 : Mужской клуб. – Red. : Nr 1 – 11,
2005 : Victoria Ivasiuc.
ISSN 1853-0313 = Ostap.
2005, Nr 1 - 10/11. – 2000 ex.
2006, dec./ ian. - dec. – 2000 ex.
113. Pontes : Rewiew of South East European Studies II / Moldova State Univ. ;
UNESCO Chair of South East European Studies ; ed. : Emil Dragnev (ed.-in-chief), … –
2004 - . – Chişinău (str. Alexei Mateevici 60 ; URL : www.usm.md ; E-mail :
unesco@usm.md), 2005 (Centrul Ed.-poligr. al USM). – 24 cm.
Anual. – Text : lb. engl.
ISSN 1812-333 = Pontes.
2004, I. – 200 ex.
2005, II. – 200 ex.
114. Pro Auto : реклам. ежемec. брошюра / учредитель и изд. : "Stadix-Com" SRL ;
гл. ред. : Стадник Лидия. – 2003 - . – Chişinău (str. Trandafirilor 11/2, ap. 60 ; E-mail :
proautomd@gmail.com), 2006 (Tipogr. SC "Elan Poligraf" SRL.). – 21 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2057 = Pro Auto.
29

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2006, dec. – 1000 ex.
115. Pro Business : rev. inform.-analitică / fondatori : Camera de Comerţ şi Ind. a Rep.
Moldova, Centrul Ed. şi de Publicitate "Ghidinfo" SRL ; ed. : Camera de Comerţ şi Industrie
a Rep. Moldova ; co-ed. : Centrul Ed. şi de Publicitate "Ghidinfo" ; red.-şef : Petru Iacob. –
1998 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 5, bir. 511-517 ; URL :
www.probusiness.chamber.md ; E-mail : mass-media@chamber.md), 2006 (F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL). – 30 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-0887 = Pro Business.
2005, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
116. Problemele energeticii regionale : rev. şt., inform.-analitică şi inginerească / ed.
: Inst. de Energetică al Acad. de Şt. a Moldovei ; red.-şef : V. Postolati. – 2005 - . – Chişinău
(www.asm.md), 2006 (Tipogr. AŞM). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-0070 = Problemele energeticii regionale.
2005, Nr 1. – 350 ex.
2006, Nr 1 - 2. – 350 ex.
117. Promo-Plus : rev. publicitar-inform. / ed. : "Promo-Plus" SRL ; red.-şef : Svetlana
Plămădeală. – 2004 - . – Chişinău (str. 31 August 19, bl. 2 ; E-mail : promoplus@mail.ru),
2006 ("Estate Design" SRL). – 24 cm.
Lunar. – Text : rusă, parţial rom.
2005, Nr 6 - 15. – 10000 ex.
2006, Nr 18 - 27. – 10000 ex.
118. Profit : Bănci şi Finanţe : rev. lunară econ.-financ. / ed. : "Profit" SA ; red.-şef :
Alexandru Tănas. – 1998, sept. - . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 76 ; E-mail :
office@infotag.md), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă. – În 1998 - 1999 apare ci tit. : Bănci şi Finanţe. – Tipogr.
: Nr 1 - 5, 2005 : Combinatul Poligr., Nr 7/8, 2005 : în Ucraina.
2005, Nr 1/2(115/116) - 12(126). – 4500 ex.
2006, Nr 1/2 (127/128) - 12 (138). – 4500 ex.
119. Profit : Банки и Финансы : фин.-экон. ежемес. журн. / изд. : "Profit" SA ; гл.
ред. : Александр Танас. – 1996, mart. - . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 76 ; E-mail :
office@infotag.md), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom. – În : 1998-1999 apare cu tit. : Банки и Финансы. –
Tipogr. : Nr 1 - 5, 2005 : Combinatul Poligr., Nr 7/8, 2005 : în Ucraina.
30

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1/2(115/116) - 12(126). – 3000 ex.
2006, Nr 1/2 (127/128) - 12 (138). – 3000 ex.
120. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială : Rev. Fac. de Psihologie şi
Psihopedagogie specială / Univ. Pedagogică de Stat " Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de
Psihologie şi Psihopedagogie specială ; col. red. : Igor Racu, … ; red. şt. : Petru Jelescu. –
2005 - . – Chişinău (str. I. Creangă 1, bir. 52, 59 ; E-mail : iracu64@yahoo.com,
ion7neg@yahoo.co.uk), 2006 (Ed. UPS "I. Creangă"). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857- 0224 = Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
2005, Nr 1(1). – 200 ex.
2006, Nr 1(2) - 4(5). – 200 ex.
121. Public : о-во, события, мнения : изд. на рус. яз. / учредитель и изд. : "Brodsky
Publishing" SA. ; ген. дир. : Дэвид Бродский; гл. ред. : Юлия Бродская. – 2006, окт. - . –
Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 65, of. 406), 2006 (Tipogr. "Amprenta" SRL). – 29 cm.
Odată în 2 luni. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-1700 = Public.
2006, Nr 1(oct.). – 3000 ex.
122. Puişorul curios : rev. educativă şi distractivă pentru copiii între 3-8 ani / dir. : Elvira Voloşin ; red.-şef : Stela Cemortan. – 2006 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 3,
of. 2 ; E-mail : stelpart@mail.ru), 2006 ("Stelpart" SRL). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-1409 = Puişorul curios.
2006, Nr 1, 2. – 1000 ex.
123. Punkt : rev. de cultură, artă şi lit./ dir. : Angela Braşoveanu ; red.-şef : Vsevolod
Ciornei. – 2006 - . – Chişinău (str. Bucureşti 68, bir. 535 ; URL : www.punct.md), 2006
(Combinatul Poligr.). – 30 cm.
ISSN 1857-0755 = Punkt.
2006, Nr 1 – 6. – 3000 ex.
124. Rebus : rev. cultural-cognitivă : integrame, careuri de cuv., anagrame, criptograme, logigrame, / fondator : "Junior-X" PP SRL ; dir. : N. Josanu ; red. : L. Samson. – 2000 - .
– Chişinău (str. Puşkin 22), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2006, Nr 2 - 10. – 5000 ex.
Suspendat.

31

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

125. Revista arheologică : ser. nouă / Acad. de Şt. din Rep. Moldova, Inst. Patrimoniului cultural, Centrul "Arheologie" ; red. princ. : Valentin Dergaciov ; red. resp. : Oleg Leviski.
– 2005 - . – Chişinău (str. Mitropolitul Bănulescu-Bodoni 35), 2006 (Tipogr. "Бизнес-Элита"
SRL). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Tipogr. : Vol.1, Nr 1 – Vol. 2, Nr 1/2, 2006 : Centrul Ed.-poligr. al USM.
ISSN 1857-016X = Revista arheologică.
2005, Vol. 1, Nr 1. – 500 ex.
2006, Vol. 2, Nr 1/2. – 500 ex.
126. Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar / Reprezentanţa Înaltului Comisariat
a Naţ. Unite pentru Refugiaţi în Moldova. Soc. pentru Refugiaţi din Moldova. – 2003, aug. - .
– Chişinău (str. 31 August 87b ; URL : www.unher.md, www.iatp.md/refujium ; E-mail :
refujium@mail.md), 2006.
De 3 ori pe an. – 20 cm.
ISSN 1857- 0275 = Revistă de Drept de Azil şi Drept Umanitar.
2005, Nr 1(4) - 3(6). – 1000 ex.
2006, Nr 1(7) - 3(9). – 1000 ex.
127. Revista de etnografie / Acad. de Şt. din Rep. Moldova, Inst. de Arheologie şi Etnografie ; red. vol. : Elena Postolachi ; red. resp. : Valentin Dergacev. – 2005 - . – Chişinău
(str. Mitropolitul Bănulescu-Bodoni 35), 2005 (Centrul Ed.-poligr. al USM). – 24 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0607 = Revista de etnografie.
2005, Vol. I. – 200 ex. – Suspendată.
128. Revista de etnologie şi culturologie = Журнал этнологии и культурологии
= The Journal of Ethnology and Culturology / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Patrimoniului
Cultural, Centrul de etnologie ; col. red. : V. Dergaciov (red. princ.),… – 2006 - . – Chişinău
(str. Bănulescu-Bodoni 35), 2006 (Tipogr. "Бизнес-Элита" SRL). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă, fr., ucr.
ISBN 1857-2049 = Revista de etnologie şi culturologie.
2006, Vol. 1. – 200 ex.
129. Revista de sănătate mintală / fondatori : Liga pentru Sănătate Mintală din Rep.
Moldova ; col. red.: Mihail Hotineanu (red.-şef) ; dir.: Roman Onilov. – 2004 - . – Chişinău
(str. Cosmescu 3, of. 5 ; E-mail : iboderscova@mednet.md), 2005 (Tipogr. AŞM). – 29 cm.
– Text : lb. rom., rusă.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1812-190X = Revista de sănătate mintală.
2005, Nr 1(3). – 300 ex.
32

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

130. Revista Economică : Rev. de teorie şi practică econ.-financ. / fondator : Centrul
Intern. de Cercet. a Reformelor Econ ; red.-şef pentru Rep. Moldova : Anatol Caraganciu ;
red.-şef : pentru România : Dan Popescu. – 1995, dec. – ; Ser. nouă : 2000 - . – Chişinău
(str. Ginta Latină 17/1, of. 98) ; Sibiu (str. I. Raţiu 2), 2006 (CEP USM). – 20 cm.
Odată la 2 luni. – Continuă preocuparea şi activităţile din "Economie şi Finanţe", dar
are o numerotare nouă, ser. clasică
ISSN 1582-6260 = Revista Economică.
2005, Nr 1(20) - 6(25). – 100 ex.
2006, Nr 1 (26) - 6(31). – 100 ex.
131. Revista farmaceutică a Moldovei : publ. şt.-practică / Asoc. Farmaciştilor din
Rep. Moldova ; red.-şef : Eugen Diug. – 1993 - . – Chişinău : Cat. Tehnologia Medicamentelor (str. Testemiţanu 22 ; E-mail : usmfdiug47@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 29
cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1812-5077 = Revista farmaceutică a Moldovei.
2005, Nr 1 - 4. – 200 ex.
2006, Nr 1/4 – 100 ex. – Ed. spec. – 100 p. – 200 ex.
132. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale =
Moldavian Journal of International Law and International Relations = Молдавский
журнал Международного Право и Международных Отношений : Publ. period. şt. teoretică şi inform. - practică / fondatori : Inst. de Ist., Stat şi Drept al AŞM, Asoc. de Drept
Intern. din Rep. Moldova ; consiliul red. : Alexandru Burian (preş.),…. – 2006 - . – Chişinău
(str. 31 August 1989 82 ; E-mail : dreptinternational@mail.md ; aburian@mail.md), 2006 (ÎS
"Dinamo-MA"). – 30 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1857-1999 = Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale = Moldavian Journal of International Law and International Relations=Молдавский
журнал Международного Право и Международных Отношений.
2006, Nr 1/2(2). – 150 ex.
133. Revista Naţională de Drept = Национальный правовой журнал : Publ. period. şt.-practică / fondatori : Univ. de Stat din Moldova, Acad. de Drept din Moldova, Uniunea
Juriştilor din Moldova Univ. Liberă Int. din Moldova ; red.-şef : Vasile Guţu. – 2000, 27 sept.
- . – Chişinău (str. Mateevici 60, bir. 330), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1811-0770 = Revista Naţională de Drept = Национальный правовой журнал
2005, Nr 1(52) - 12(63). – 700 ex.
2006, Nr 1(64) - 12 (75). – 765 ex.
33

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

134. Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică : Publ. şt. şi informativă
de spec. / fondatori : Inst. de Ist., Stat şi Drept al AŞM ; Asoc. Criminologilor din Rep. Moldova ; red.-şef : L. Arsene. – 2003 - . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail :
legea@molddata.md), 2006 (ÎS "Dinamo-MA"). – 24 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Supl. la rev. "Legea şi viaţa ". – 2005 : întrerupere
în ed.
ISSN 1810-729X = Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică.
2006, Nr 1(9) – 3/4(11/12). – 300 ex.
135. Revistă de Filosofie şi Drept = Вопросы философии и права : Rev. şt. /
Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Filosofie, Sociologie şi Şt. Politice ; red.-şef : Gheorghe Bobână. – 1953 - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 1), 2006 (Tipogr. AŞM ). – 22 cm.
De 3 ori în an. – Text : lb. rom., rusă. – Antetit. : 2004 – 2005 – Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept.
ISSN 0236-3062 = Revistă de Filosofie şi Drept = Вопросы философии и права
2004, Nr 1/3(134/136). – 200 ex.
2005, Nr 1/3(137/139). – 200 ex.
2006, Nr 1/2(141) - 3(142). – 150 ex.
136. Revistă de Istorie a Moldovei : Publ. şt. / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ist.
Stat şi Drept ; col. red. : Leonid Bulmaga (red.-şef),... – 1990 - . – Chişinău (bl. Ştefan cel
Mare 1), Civitas, 2006 (ÎS "Dinamo-MA"). – 24 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Întrerupere în ed. : 1999-2003.
ISSN 1857-2022 = Revistă de istorie a Moldovei.
2004, Nr 1(57) - 4(60). – 200 ex.
2005, Nr 1/2(61/62) - 4(64). – 200 ex.
2006, Nr 1/2(65/66) – 3/4(67/68). – 200 ex.
137. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Lingvistică, Inst. de Lit. şi Folclor ; red.-şef : Silviu Berejan. – 1958 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 1, of. 409), 2006 (F.E.- P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.
De 6 ori în an.
ISSN 0236-3119 = Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară.
2005, Nr 1/3(217/219) - 4/6(220/221). – 200 ex.
2006, 1/2(223/224) - 5/6(227/228). – 200 ex.
138. Revistă de ştiinţe socio-umane : ed. didactico-şt. / fondator : Univ. Pedagogică
de Stat "Ion Creangă" din Chişinău ; col. red. : Ion Guţu (red.-şef),… – 2005 - . – Chişinău
(str. Creangă 1 ; E-mail : creangaups@yahoo.com), 2006 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 29
cm.
34

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

De 3 ori în an. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0119 = Revistă de ştiinţe socio-umane.
2005, Nr 1. – 50 ex.
2006, Nr 1(2) - 3(4). – 50 ex.
139. Sabaa Yildizi : Etnos, kultura, istoria uc aylik jurnal / Jurnalin curucusu
Gagauzianin Bokannik Komiteti; baş. red. : Stepan Bulgar. – 1996 - . – Comrat (str. Lenin
159 ; E-mail : bulg2004@mail.ru), 2006. – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. găgăuză.
ISSN 1857-1913 = Sabaa Jildizi.
1996, Nr 1.
1997, Nr 4.
1998, Nr 5 - 7.
1999, Nr 8.
2000, Nr 11 - 13.
2001, Nr 14 - 18.
2006, Nr 35 - 36.
140. Satiricon : Supl. lit. - artistic de satiră şi umor al rev. "Atelier" / red.-şef : Vasile
Malaneţchi. – 2005 - . – Chişinău (str. Alexei Mateevici 50 ; E-mail : atelier@iatp.md), 2005
(Combinatul Poligr.). – 30 cm. – Ed. cu sprijinul Transparency Internaţional Moldova şi al
PNUD Moldova.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1813-7040 = Satiricon.
2005, Nr 1 - 2. – 5000 ex. – Suspendată.
141. Sănătate publică, economie şi management în medicină : Rev. şt.-practică /
Asoc. Econ., Management şi Psihologie în Medicină ; red.-şef : Constantin Eţco. – 2003 - . –
Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 194/4, bl. 4, et. 4), 2006 (Tipogr. "Epigraf"). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Sumar şi în lb. engl.
ISSN 1729-8687 = Sănătate publică, economie şi management în medicină
2005, Nr 1(8) - 4(11). – 250 ex.
2006, Nr 1(12) - 4(15). – 250 ex.
142. Semn : Rev. literară / ed. : Inst. Cultural Român ; red.-şef : Nicolae Leahu. – 1997
- . – Bălţi ; Drochia (str. Voluntarilor 20/36 ; str. Burebista 43 ; E-mail :
asiraleahu@mail333.com ; nicolae_leahu@yahoo.com), 2006 (Combinatul Poligr.). – 29
cm.
Trimestrial. – Tipogr. : Nr 1 - 4, 2005 : "Tipogr. Reclama" SA..
2005, Nr 1/2 - 3/4. – 1000 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
35

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

143. Siesta Chişinău : Rev. oraşului / fondator : "Siesta Chişinău" SRL ; dir. : Vladimir
Gladun ; red.-şef. : Irina Moghiliova. – 2004 - . – Chişinău (str. Maria Cibotari 37 ; URL :
www.siesta.md ; E-mail : info@siesta.md), 2006 (Tipogr. "Nova-Imprim" SRL). – 20 cm.
Lunar. - Text : lb. rom., engl., rusă. – Subtit : Nr 1, 2005 – Nr 2, 2006 : Rev. de amuzament, distracţie şi odihnă.
2005, Nr 1(13) - 11/12(23/24). – 6000 ex.
2006, Nr 1(25) - 12(35). – 6000 ex.
144. Siesta Escape : ghid turistic / fondator : "Siesta Chişinău" SRL ; dir. : Vladimir
Gladun ; red.-şef : Irina Moghiliova. – 2005 - . – Chişinău (str. 31 August 151 ; URL :
www.siesta.md ; E-mail : escape@siesta.md ; info@siesta.md), 2006 ("Foxtrot" SRL). – 24
cm.
Lunar. – Text : lb. rusă, engl. – Subtit. : Nr 1 - 12, 2005 : Rev. de amuzament, distracţie
şi odihnă. - Supl. la rev. "Siesta Chişinău ".
2005, Nr 6/7(18/19) - 11/12(23/24). – 10000 ex.
2006, Nr 5 - 12. – 10000 ex.
145. Splendid : свадеб. журн. Nr 1 в Молдове / Реклам. агентство "Ивор Групп" ;
дир.: Андрей Чебан ; менеджер : Наталья Сытник,… – 2004 - . – Chişinău (bd. Moscovei
21, of. 303 ; E-mail : office@splendid.com), 2006. – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857- 0364 = Splendid.
2005, лето - осень. – 1000 ex.
2006, весна - лето, осень, зима. – 2000 ex.
146. Sud-Est Cultural : Rev. trim. de artă, cultură şi civilizaţie / ed. : Inst. Cultural Român, "Sud - Est cultural" SRL ; red.-şef : Valentina Tăzlăuanu. – 1990 - . – Chişinău (str. 31
August 1989 78 ; URL : www.sud-est.md ; E-mail : vtazlauanu@dnt.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 20 cm.
Trimestrial.
ISSN 0868-7749 = Sud-Est cultural.
2005, Nr 1 - 4. – 500 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 500 ex.
147. Sudoku / PP "Relax-M" SRL ; red. : L. Captari. – 2006 - . – Chişinău, 2006 (Ed.
"Universul"). – 20 cm.
Bilunar. – Text : lb. rom., rusă.
2006, Nr 1 - 6. – 5000 ex.

36

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

148. Ştiinţa agricolă = Agrarian Science / fondatori : Univ. Agrară de Stat din Moldova, Inst. de Tehnică Agricolă ITA "Mecagro", Inst. de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae
Dimo" ; red.-şef : Simion Toma ; col. - red. : Serafim Andrieş, … – 2005 - . – Chişinău (str.
Mirceşti 44 ; URL : www.uasm.md), 2006 (Tipogr. UASM). – 29 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0003 = Ştiinţa agricolă = Agrarian Science.
2005, Nr 1 - 2. – 100 ex.
2006, Nr 1 - 2. – 100 ex.
149. Teatracţie : Rev. de ist., analiză şi atitudine teatrală / UNITEM ; red.-şef : Angelina Roşca. – 2006 - . – Chişinău (str. Puşkin 24 ; E-mail : teatracţie@yahoo.com), 2006
(Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0674 = Teatracţie.
2006, Nr 1. – 1000 ex.
Ed. spec. (60). - 2006. – 80 p. – 1000 ex.
Ed. spec. : "Eugene Ionesco". - 2006. – 96 p. – 1000 ex.
150. Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală : Rev. şt.-metodică / dir. : Dumitru Eşanu
; red.-şef : Iurie Carp. – 2005, dec. - . – Chişinău (str. A. Doga 24/1, bir. 220; E-mail :
rev.teorie@mail.md), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). – 24 cm. – Apare în colaborare şt. cu
Univ. de Stat de Ed. Fizică şi Sport.
Trimestrial.
ISSN 1857-0615 = Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală.
2005, Nr 1. – 500 ex.
2006, Nr 1(2) - 4 (5). – 500 ex.
151. The UN in Moldova = ONU în Moldova : Rev. trim. / Oficiul Coordonatorului Rezident al ONU ; ed. - red. : Ludmila Ţiganu. – 2000 - . – Chişinău (str. 31 August 1989 131 ;
URL : www.un.md), 2006 (Tipogr. "Trigraf-Tipar" SRL). – 29 cm.
Trimestrial. – Ed. spec. : 2003. – 32 p. - 1000 ex. ; 2005. - 32 p. - 1000 ex. – Text : lb.
engl., rom.
2003, Nr 3(16) - 4(17). – 500 ex.
2004, Nr 1(18) - 4(21). – 1000 ex.
2005, Nr 1(22) - 3(24. – 1000 ex.
2006, Nr 1(26) - 4(29). – 1000 ex.
152. Turism şi odihnă = Туризм и отдых : [rev.] : Organul de presă al Asoc. Naţ. a
Agenţiilor de Turism din Rep. Moldova / fondator : "Turism şi odihnă" SRL ; col. red. : Valeriu Anischevici,.... – 2004 - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 4, of. 1404), 2005 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 29 cm.
37

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Lunar. – Text : lb rom., rusă.
2005, Nr 1. – 3500 ex. – Suspend.
153. Univers Pedagogic : Rev. Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova / dir. :
Iurie Miron ; red.-şef : Nina Artin. – 2003 - . – Chişinău : Lyceum (str. Columna 118 ; E-mail :
univers_ped@yahoo.com), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – Ed. cu sprijinul
Centrului Şt., Metodic şi Ed. "Univers Pedagogic".
Trimestrial.
ISSN 1811-5470 = Univers Pedagogic.
2005, Nr 1(5) - 4(8). – 2500 ex.
2006, Nr 1(9) - 4(12). – 2500 ex.
154. Uşi. Ferestre. Faţade : catalog / изд. : "Flexograf-Com" SRL, гл. ред. : Скурту Н.
С. – 2006 - . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 61, of. 1-a ; E-mail : flexograf-com@mail.md), 2006
("Nova-Imprim" SRL). – 30 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1689 = Uşi. Ferestre. Faţade.
2006, Nr 1 - 2. – 10000 ex.
155. Valori : Rev. de educaţie spirituală, familie şi sănătate : Publ. oficială / Biserica
Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova ; dir. : Leonid Panciuc ; red.-şef :
Sergiu Miron. – 2006 - . – Chişinău (str. Ialoveni 1/1), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 28
cm.
Odată în 2 luni. – Are ed. şi în lb. rusă.
2006, Nr 1 - 6. – 800 ex.
156. Viaţa Basarabiei : Rev. [literară] : Publ. fondată în 1932, condusă de Pan Halippa
şi Nicolae Costenco / ed. : Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din România ; co-ed. : Soc. "Pro-Noi " SRL ; dir. : Mihai Cimpoi ; col. red. : Ioan Baba,... – 1932 ; ser.
nouă reluată din 2002 - . – Chişinău (str. 31 August 89), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
24 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1/2(12/13) - 3/4(14). – 1000 ex.
2006, Nr 1/2(15) - 3/4(16). – 1000 ex.
157. Viaţa ta : Rev. pentru cei cu inima tânără / dir. : Sorina Sandu ; red.-şef. : Iurie
Postolachi. – 2004, apr. - . – Chişinău (bd. Dacia 47/2, of. 12 ; E-mail :
simbol_design@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Simbol - NP" SRL). – 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0925 = Viaţa ta.
2005, Nr 1(febr./ mart.). - dec. – 1000 ex.
38

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2006, Nr 1(13) - 12(23). – 1000 ex.
158. VIP Magazin : Produs în Moldova : Rev. / dir. : Rodica Ciorănică ; red.-şef. : Sergiu Gavriliţă. – 2004 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 428, 432 ; E-mail :
vip_magazin@mdl.net ; vipmagazin@yahoo.com), 2006 ("Nova-Imprim" SRL). – 28 cm.
Lunar. – Ed. spec. : 2005 : 10 manageri străini în Moldova. – 160 p. – 3000 ex. – Ed.
spec. : 2006 : 10 manageri străini în Moldova. – 188 p. – 4000 ex.
ISSN 1857-0534 = VIP Magazin.
2005, Nr 1/2 - 11. – 3000 ex.
2006, Nr 1(dec., 2005 - ian.) - dec. – 4000 ex.
159. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova : Publ. şt.-practică, analitică şi de inf. / fondatori : Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie, Într.
de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici", Într. mixtă moldo-amer. "SAURON" ;
col. red. : Valeriu Mironescu, … ; red.-şef : Vasile Odoleanu. – 2006 - . – Chişinău (str.
Puşkin 22, of. 317, 319), 2006 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 30 cm.
Odată în 2 luni. – Are ed. şi în lb. rusă.
ISSN 1857-1026 = Viticultura şi Vinificaţia în Moldova.
2006, Nr 1 - 6. – 2000 ex.
160. Vitrina : corporate trade & production magazine - Info / дир. проекта : Инна
Лефтер. – 2005 - . – Кишинев, 2005. – 28 см.
Trimestrial. – Text : lb. rusă. – Subtit. : 2005 : Moldavian Food & Drinks Project.
2005, Nr 1(mai) - 4(dec.). – 2200 ex.
2006, Nr 1(5) - 3(7). – 2200 ex. – Suspendată.
161. Vocea Evangheliei = Голос Евангелия : Publ. / Uniunii Bisericilor Creştinilor
Credinţei Evanghelice din Rep. Moldova col. red. : Petru Borsci,…. – 1998 - . – Chişinău
(bd. Mircea cel Bătrân 4/5 ; E-mail : vocea@moldpent.com), 2006. – 29 cm. – Întrerupere în
ed. : an. 2003 – 2005.
Periodicitate variabilă. - Ed. bilingvă. – Tit. : 2000 - 2002 : Голос Евангелия : ed. lb.
rusă.
2006, Nr 10 - 13. – 1000 ex.
162. Авто Базар : еженед. объявлений / изд. : "PubliArt" SRL; гл. ред. : Сергей
Уреки. – 2005, oct. - . – Chişinău (str. Armenească 35, of. 7 ; URL : www.autobazar.md ; Email : autobazar@autoexpert.md), 2006 (ÎM "Nova-Imprim" SRL). – 28 cm.
Săptămânal. – Tipogr. : Nr 1, 2005 – Nr 25, 2006 : Combinatul Poligr.
ISSN 1857- 0402 = Авто Базар.
2005, Nr 1 - 10. – 4500 ex.
2006, Nr 1(11) - 34(44). – 5000 ex.
39

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

163. Безопасность в Молдове : информ. изд. / Учр. : "Безопасность в Молдове"
SRL ; дир. : Костаки Дмитрий ; гл. ред. : Дмитрий Калак. – 2003 - . – Chişinău (str. AlbaIulia 75 ; E-mail : bm@sec.md), 2005 (Combinatul Poligr.). – 21 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(05) - 2(06). – 3000 ex.
164. Бизнес-право : ежемес. журн. рук., бухгалтера и юриста / изд. : "Бизнес Элита" SRL ; гл. ред. : Мартыненко А. А. – 1995 - . – Chişinău (str. Bulgară 24a ; E-mail :
axinitm@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0704 = Бизнес - право.
2005, Nr 1(77) - 12(88). – 2000 ex.
2006, Nr 1(89) - 12(100). – 2000 ex.
165. Будни незадачливых : лит. худож. изд. / изд. : Иван Дуб ; ред. : Валерий
Басанов. – 1992 - . – Chişinău (str. Armenească 79/2), 2006. – 20 cm. Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Inversia".
2006, Nr 1 - 2.
166. Бухгалтерские и налоговые консультации : Eжемес. науч.-практ. журн. /
изд. : PP Rev. "Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor" SRL ; гл. ред. : С.
Темрин. – 1996, aпр. - . – Chişinău (str. Miron Costin 14, bir. 122 ; E-mail :
auditconcept@moldova.md), 2006 (Combinatul Poligr.). – 30 cm.
Lunar.
ISSN1857-1697 = Бухгалтерские и налоговые консультации.
2005, Nr 1(106) - 12(117). – 1000 ex.
2006, Nr 1(118) - 12(129). – 1000 ex.
167. Виноградарство и виноделие в Молдове : науч.-практ., аналит. и информ.
период. изд. / учредители : Агропром. Агентство "Moldova Vin", Нац. ин-т виноградарства и виноделия, Гос предприятие Комбинат качеств. вин "Mileştii Mici", Молд.-Амер.
совмест. предприятие "Sauron" ; ред. кол. : Валериу Миронеску,…; гл. ред. : Вадим
Одоляну. – 2006 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 317, 319), 2006 (ИПФ " Baştina-Radog"
OOO). – 30 cm.
Odată în 2 luni. – Are ed. şi în lb.rom.
ISSN 1857-1123 = Виноградарство и виноделие в Молдове.
2006, Nr 1 - 6. – 2000 ex.

40

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

168. Время ремонта : журн. о ремонте и стр-ве, дизайне и уюте / изд. : РР
"Время Ремонта" SRL ; гл. ред. : Татьяна Меделян. – 2005, май - . – Chişinău (URL :
www.remont.md ; E-mail : info@remont.md), 2006 (Tipogr."Amprenta-foil" SRL). – 30 cm.
ISSN 1857-033X = Время ремонта.
2005, Nr 1 - 3. – 500 ex.
2006, Nr 1(4) - 5(8). – 500 ex.
169. Голос евангелия : изд. Союза Церквей Христиан Веры Евангельской Респ.
Молдова / редкол. : Петр Борщ,… – 1988 - . – Chişinău (str. Calea Ieşilor 59 ; URL :
www.moldnpet.com ; E-mail : cfmold@moldpent.com), 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
30 cm.
Periodicitate variabilă. - Are ed. în lb. rom.
2000, Nr 5. - 1000 ex.
2001, Nr 7, 8. – 1000 ex.
2002, Nr 9. - 1000 ex.
170. Документ : Прил. к "Экономическому обозрению", "Логос Пресс" / изд. :
Инф.-коммерч. компания "Логос-Пресс" ; гл. ред. : С. Мишин. – 1994 - . – Chişinău (bd.
Ştefan cel Mare 180), 2006 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
171. Закон и жизнь : Междунар. науч.-практ. правовой журн. / учредитель : М-во
Юстиции РМ ; соучредители : Конституцион. суд Высш. судеб. палата, М-во внутр. дел
; гл. ред. : Л. Арсене. – 1945, iul. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, E-mail :
ledea@molddata.md), 2006 ("Динамо-МА"). – 42 cm.
Lunar.
ISSN 1810-3081 = Закон и жизнь.
2005, Nr 1(158) - 12(169). – 1000 ex.
2006, Nr 1(170) - 12(181). – 1000 ex.
172. Зеркало : культур. просветит. журн. о пробл. гендер. отношений / изд. :
Фирма "Зеркало" SRL ; гл. ред. : Алексей Марчков. – 1998 - . – Chişinău (MD-2004, c/p
317 ; URL : www.gay.md ; E-mail : info@gay.md), 2006 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1(22) - 4(25). – 500 ex.
2006, Nr 1(26) - 4(29). – 500 ex.

41

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

173. Кодры. Молдова литературная : журн. Союза писателей Респ. Молдова /
гл. ред. : Юрий Греков. – 1948, iun. - . – Chişinău (str. 31 August 98) : Prut Internaţional,
2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm.
Trimestrial. – Tipogr. : 2005 : Combinatul Poligr.
ISSN 0130-2337 = Кодры. Молдова литературная.
2005, Nr 1/2 - 3/4. – 500 ex.
2006, Nr 1/2 - 3/4. – 500 ex.
174. Консультант / ред. Н. Тория ; отв. вып. : Г. Стожило. – 2005 - . – Chişinău (str.
Puşkin 22, Casa Presei), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Red. : Nr. 2 – 3, 2005 : E. Ройтбург. – Supl. la "Кишиневские
Новости".
2005, Nr 2 - 3. – 1000 ex.
2006, Nr 4. – 3000 ex.
175. Kohavim : познaв.-развлекат. журн. / издатели : Ассоц. еврей. общин и
организаций Респ. Молдова, Joods Humanitair Fonds, Библ. "I. Mangher" ; гл. ред. :
Александра Юнко. – 2005, февр. - . – Chişinău (str. Diordiţă 4 ; URL :
www.manger.araxinfo.com ; E-mail : infolib@meganet.md), 2005. – 29 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
2005, Nr 1 - 7. – 1000 ex.
176. Круиз : туризм и отдых : междунар. рекл.-инф. журн. / гл. ред. : Вячеслав
Сологуб. – 1998, апр. - . – Chişinău (c/p 192).
Anual.
2006, лето, осень. – 1000 ex.
177. Мебель и интерьер : Первое в Молдове специализир. изд. / изд. : РР "Mobila
& Design Interior" ; учредитель : рекламно-изд. дом. "Rolsi Media" SRL ; гл. ред. : Влада
Попушой. – 2005. - . – Chişinău (str. Bucureşti 18/5 ; URL : www.mi-mag.com ; E-mail :
info@mi_mag.com), 2006 (Tipogr. "Monarh", Kiev). – 20 cm.
Odată în 2 luni. - Red.-şef : Nr 1- 3, 2005 : Бульба Татиана. – Tipogr. : Nr 1 - 2, 2005 :
"Блиц Принт", Киев, Украина.
2005, Nr 1 - 6. – 2000 ex.
2006, Nr 1(7) - 9(15). – 2000 ex.
178. Мир компьютеров : информ.-период. дайджест / учредитель и изд. :"I-Logik"
; гл. ред. : О. Новицкая. – 2000 - . – Tiraspol (str. 25 Octombrie 118 ; E-mail :
gazeta@mk.md), 2006. – 30 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(210) - 52(261). – 1000 ex.
42

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2006, Nr 01(262) - 52(313). – 1000 ex.
179. Мужской клуб : настоящее настоящему / гл. ред. : Виктория Ивасюк. – 2006 . – Chişinău( str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 203 ; E-mail : mclub@mclub.md), 2005
(Tipogr. "Блиц-Принт", Киев, Украина). – 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857- 0763 = Мужской клуб.
2006, ian. - febr. – 2000 ex.
180. Мысль : обществ. - полит. журн. Партии коммунистов Респ. Молдова / учредитель : Партия коммунистов Респ. Молдова ; ред. совет : В. Воронин (пред.),… –
1998 - . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2006. – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb rusă, parţial rom. - Supl. la ziarul "Comunistul".
2005, Nr 1(26) - 4(29). – 1000 ex.
2006, Nr 1(30) - 4(33). – 1000 ex.
181. Новый город = Oraşul Nou : газ. – 2004 - . – Chişinău (str. Belgrad 7, of. 47),
2006. – 29 cm.
Trimestrial. – Tit. : Nr 2, 2004 : "Восстановление".
2004, Nr 2 - 5.
2005, Nr 6 - 8.
2006, Nr 9 - 12.
182. Новый дом : Обзор цен : Обзор цен на строит. материалы / учредитель и
изд. : SRL "Estariol" ; дир. : Юрий Гуменюк ; гл. ред. : Ольга Коларь. – 2003 - . – Chişinău (str. V. Lupu 6, of. 41 ; URL : www.dom.stroy.md ; E-mail : dom.moldova@gmail.com ;
dommoldova@yahoo.com), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm.
Bilunar. – Гл. ред. : Nr 1 - 8, 2005 : Алина Кухановская.
2005, Nr 1(28) - 15(42). – 5000 ex.
2006, Nr 17(43) - 40(65). – 5000 ex.
183. Охотник и рыболов Молдовы : ежемес. информ. журн. Респ. О - ва охотников и рыболовов ; гл. ред. : Явтушенко Сергей. – 2006 - . – Chişinău (str. Şipotelor 2 ;
E-mail : corm_journal@mail.md; URL : www.охота.md), 2006 (Tipogr. "PPG-Color"). – 29
cm.
Odată la 2 luni.
2006, Nr 1 - 6. – 3000 ex.
184. Пророчество : информ. изд. / изд. : SRL "Пророчество"; учредители :
Капацына Г.,, гл. ред. : Г. Капацына. – 2004 - . – Chişinău (Durleşti, str. G. Ureche 13 ; Email : pro-rocestvo@rambler.ru), 2005 (Reclama). – 30 cm.
43

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Trimestrial.
2005, Nr 1 - 2. – 800 ex.
185. Русин : межд. истор. журн. / изд. : Обществ. ассоц. "Русь", Изд. дом "Татиана" ; ред. кол. : Сергей Суляк,... – 2005 - . – Chişinău : Изд. дом "Татьяна" (str.
Kogălniceanu 24/1 ; E-mail : tatianas@molddata.md ; info@rusyn.md ;
sergei_suleac@rambler.ru), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). – 22 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1(1) - 2(2). – 600 ex.
2006, Nr 1(3) - 4(6). – 600 ex.
186. Саквояж : журн. мир отдыха и путешествий / учредитель и изд. : "Саквояж"
SRL ; дир. : Врабие Ольга ; гл. ред. : Скутельник Татиана. – 2005, март - . – Chişinău
(URL : www.sacvoyage-magazine.com), 2005 (Tipogr. "Блиц-Принт", Киев, Украина). – 30
cm.
2005, Nr 1 (июнь). – 2000 ex.
187. Сканворды карманные : культур.-познават. журн. / учредитель : "Relax-M"
PP SRL ; ред. : L. Captari. – 1999 - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2005 (Tipogr. "Universul").
– 14 cm.
Lunar.
2005, Nr 5 - 6, 11 - 12. – 5000 ex.
188. Сканворды на любой вкус : культур.-познават. журн. / учредитель : PP "Junior-X" SRL ; дир. : Н. Жосану ; ред. : Л. Самсон. – 1998 - . – Chişinău (str. Puşkin 22),
2006 (Tipogr. "Universul"). – 29 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(325) - 52(376). – 5000 ex.
2006, Nr 1(377) - 52(427). – 5000 ex.
189. Сканворды ну, очень простые : культур.-познават. журн. / учредитель : PP
"Junior-X" SRL ; дир. : Н. Жосану ; ред. : Л. Самсон. – 1999 - . – Chişinău (str. Puşkin 22),
2005 (Tipogr. "Universul"). – 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 9. – Suspendată.
.
190. Сканворды с картинками : культур.-познават. журн. / учредитель : PP
"Relax-M" SRL ; ред. : Л. Каптарь. – 2001 - . – Chişinău, 2005 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 6. – 3000 ex. – Suspendată.
44

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

191. Сканворды супер простые : культур.-познават. журн. / учредитель : PP
"Relax-M" SRL ; гл. ред. : Л. Каптарь. – 1999 - . – Chişinău, 2006 (Tipogr. Ed. "Universul").
– 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 11. – 1000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
192. Скандики. Сканворды для начинающих : дет. культур.-познават. журн. /
учредитель : PP "Relax-M" SRL ; гл. ред. : Л. Каптарь. – 1999 - . – Chişinău, 2005
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 2 - 9. – 5000 ex. – Suspendată.
193. Строительство и оборудование : прил. к справ. "Строительство и оборудование" / изд. : Victoria-Gomon SRL ; ред. : Сергей Гомон. – 2004 - . – Chişinău (str.
Sarmizegetusa 92, of. 404 ; URL : www.stroika.md ; E-mail : info@stroika.md), 2005 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-0208 = Строительство и оборудование.
2005, iulie, sept.
194. Стройбизнес в Молдове : спец. строит. журн. / изд. : РР "Стройбизнес" SRL.
; гл. ред. и дир. : Николай Звягинцев. – 2005 - . – Chişinău (str. Burebista 110, et. 3),
2006 (Tipogr." Poliprof Grup"). – 29 cm. – Tipogr. : июль, 2005 – февр. 2006 – "Policolor".
Lunar.
ISSN 1857-0895 = Стройбизнес в Молдове.
2005, Nr 1-5/6. – 2000 ex.
2006, Nr 7/8-11/12(17/18). – 2000 ex.
195. Тема : информ.-образоват. альм. / изд. в рамках проекта "Integration Inside :
Bringing lLGBT communities together" ; редкол. : Лея Ариель, …. – 2005 - . – Chişinău
(c/p 422 ; URL : www.gay.md ; E-mail : women_coordonator@gay.md ; tema@gay.md),
2006 (Tipogr."Universul"). – 29 cm. – Еd. cu sprijinul financ. SOS, Niderlanda.
Trimestrial. – Text : lb. rusă, rom. – Red. : Nr 1 – 2, 2005 : Lada Pascari.
2005, Nr I - IY. – 300 ex.
2006, Nr Y - YII. – 300 ex.
196. Фазендочка : ежем. журн. для очень занятых людей / сост. : Емилиан Димитренко. – 1996 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 209), 2006 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 15 cm.
45

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Lunar. – Supl. al rev. "Agricultura Moldovei ".
2005, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
197. Ценности : журн. о духовном образовании, семье и здоровье : Офиц. изд.
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня Респ. Молдова ; дир. : Леонид Панчук ;
гл. ред. : Сергей Мирон. – 2006 - . – Chişinău (str. Ialoveni 1/1), 2006 (Tipogr. Centrală). –
30 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1360 = Ценности.
2006, Nr 1 - 4. – 800 ex.
198. Чай & кофе в Молдове : спец. журн. / изд. : РР "Чай и Кофе в Молдове" SRL
; гл. ред. : Анна Жданова. – 2004 - . – Chişinău, 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(2) - 3(4). – 1000 ex.
2006, Nr 1(5) - 1000 ex.
199. Штрих код : журн. за покупателя / учредитель : "Штрих-код" SRL ; гл. ред. :
Гандрабур Олеся. – 2006 - . – Chişinău (str. Diordiţă 5, of. 311 ; E-mail : strihkod@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-1344 = Штрих код.
2006, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
200. Электронная обработка материалов : науч. и произв.-техн. журн. / учредители : Акад. Наук Респ. Молдова Ин-т прикладной физики ; гл. ред. : М. К. Болога. –
1965, aug. - . – Chişinău (str. Academiei 5), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 28 cm.
De 6 ori pe an. – Sumar şi în lb. engl.
ISSN 0013-5739 = Электронная обработка материалов.
2005, Nr 1(231) - 6(236). – 125 ex.
2006, Nr 1(237) - 6(242). – 170 ex.

ANALE ŞTIINŢIFICE
201. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Acad. de Studii Econ. din
Moldova ; col. red. : Grigore Belostecinic (preş.),… – Ch. : ASEM, 2006. – 27 cm. – ISSN
1857-1433. – ISBN 978-9975-75-086-8.
Vol. 3. – 2005. – 336 p. : graf., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex. – ISBN 997575-84-5. – [2005-1339].

46

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vol. 4. – 2006. – 496 p. : diagr., fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – 50 ex. – ISBN 9789975-75-087-5. – [2006-1505].
202. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Analele ATIC-2005 /
Acad. de Transporturi, Inf. şi Comunicaţii ; red. resp. : Dumitru Solomon, …. – Ch. : Evrica,
2006 (Tipogr. AŞM). – 21 cm.
Vol. 1(8). – 2006. – 226 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-942-26-3.
– 250 ex.
Vol. 2(9). – 2006. – 226 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-942-32-4.
– 250 ex. – [2006-305]
203. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Rep. Mold ova. Anale şt. : ed. a 5-a / Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova ; col. red. : Mihai
Bârgău (preş.),… – Ch. : Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2005. –
576 p. : graf., tab. – 30 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Ştiinţe socio-umanistice. – 2005. – 576 p. : fig. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 9975925-64-8. – [2006-2096].
204. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Rep. Mold ova. Anale şt. : ed. a 6-a / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Inst. de formare profesională continuă şi cercet. şt. aplicative ; col. red. : Constantin Boiştean (red.-şef), …. – Ch. : Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2006. –
267 p. : fig., scheme, tab. – 30 cm. – Text : lb. rom., rusă.
Ser. : Ştiinţe socio-umaniste. - ISSN 1857-0976; ISBN 978-9975-935-92-0. – 80
ex. – [2006-932].
205. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Anale şt. =
Scientific Annals / Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova ; red.-şef : Eva
Gudumac. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. USMF). – 30 cm. – ISSN 1857-0631.
Vol. 6. – 2005. – 142 p. : fig., tab. – 63 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – 250 ex. –
ISBN 9975-9807-1-6. – [2005-1955]
Vol. 7. – 2006. – 63 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – 250 ex. – ISBN 978-99759807-3-9. – [2006-820].
206. Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova. Analele Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova : Anuar istoric / Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova ; echipa
red. : Sergiu Mustaţă,… – Ch. : "Pontos" SRL, 2005 (Tipogr. "Dinamo-poligraf"). – 28 cm. –
Text : lb. rom., bulg., engl.
Vol. 6. – 2005. – 360 p. : fig., tab. – ISBN 9975-926-89-4. – [2006-456].

47

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

207. Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova. Analele şt. ale Centrului
de Resurse Vegetale din Moldova = Scientific annals of the Centre for Plant Genetic
Resources of Moldova = Научные записки Центра генетических ресурсов растений
Молдовы / Acad. de Şt. a Moldovei ; red. şt. : Petru Buiucli ; coord. şt. : Anatol Ganea. –
Ch. : Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova, 2004 (Tipogr. "Elena-VI"). – 22
cm.
Seria A (1). – 2004. – 94 p. – Text paral. : lb. rom., rusă. – 100 ex. – ISBN 9975-96155-5. – [2005-2114].
208. Filiala din Moldova a Inst. Modern de Umanistică. Analele Filialei din Moldova
a Inst. Modern de Umanistică = Труды Молдавского филиала современного
гуманитарного института / B. А. Шмугуров (гл. ред.),… – Ch. : Filiala din Moldova a Inst.
Modern de Umanistică, 2005 ("Business-elita" SRL). – 22 cm.
Nr 2, 2005. – 2005. – 223 p. – Text : lb. rusă. – ISBN 9975-9812-5-9. – 300 ex. –
[2006-518].
209. Institutul de Stat de Instruire Continuă. Analele şt. ale Inst. de Stat de Instruire
Continuă / Inst. de Stat de Instruire Continuă ; coord. : N. Bucun. – Ch. : Inst. de Stat de
Instruire Continuă, 2006. – 21 cm. – ISBN 978-9975-9944-0-8. – ISSN 1857-1387.
Vol. 1. – 2006. – 222 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 300 ex. – ISBN 9789975-9944-1-5. – [2006-2653].
Vol. 2. – 2006. – 223-444 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 300 ex. – ISBN
978-9975-9944-2-2. – [2006-2654].
210. Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport. Analele şt. şi metodice ale Catedrei de Atletism = Научные и методические труды кафедры легкой атлетики / Inst.
Naţ. de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch : Valinex, 2005. – 112 p. : fig., tab. – 20 cm. – Text :
lb. rom., rusă. – 50 ex. – ISBN 9975-9891-2-8.– [2005-1944].
211. Institutul Umanist Contemporan. Anale ale Inst. Umanistic Contemporan =
Труды Современного Гуманитарного института / Inst. Umanistic Contemporan ; редкол.
: В. А. Шмугуров (гл. ред.), …. – Ch. : Inst. Umanistic Contemporan, 2006 (Tipogr. "Business-Elita"). – 25 cm. – ISSN 1857-1271.
Vol. 3. – 2006. – 250 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-99351-7. – 300 ex. – [2006-644].
212. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din
Moldova ; col. red. : Gh. Cimpoeş (red.-şef),... – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2005. – 26 cm.
Vol. 13 : Agronomie. – 2005. – 278 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 150 ex.
ISBN 9975-64-026-5. – [2005-460].

48

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vol.13 : Cadastru, organizarea teritoriului, ingineria mediului. – 2005. – 197 p. : fig.,
scheme, tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 150 ex. – ISBN 9975-9855-8-0. – [2005-462].
Vol. 13 : Economie. – 2005. – 176 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 52 ex. –
ISBN 9975-9855-9-9. – [2005-458].
Vol. 13 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor. – 2005. – 247 p. : fig.,
tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 150 ex. – ISBN 9975-64-027-3.– [2005-463].
Vol. 13 : Inginerie agrară. – 2005. – 188 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. –
150 ex. – ISBN 9975-64-024-9.– [2005-459].
Vol. 13 : Zootehnie şi biotehnologii animaliere. – 2005. – 344 p. : fig., tab. – Text : lb.
rom., engl., rusă. – 150 ex. – ISBN 9975-64-025-7. – [2005-461].
Vol.14 : Economie. – 2005. – 375 p. : fig., scheme, tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. –
100 ex. – ISBN 9975-64-060-5. – [2005-1794].
Vol.14 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor. – 2005. – 496 p. –
Text : lb. rom., engl., rusă. – 150 ex. – ISBN 9975-64-061-3. – [2005-1795].
213. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele şt. ale Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova / MOLDCOOP. Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova ; col.
red. : Tudor Maleca (red.-şef),… – Ch. : UCCM, 2006 (CEP USM). – 29 cm. – Text : lb.
rom., engl., germ., rusă.
ISSN 1857-1239.
2006. – 2006. – 455 p. : fig., tab. – 160 ex. – ISBN 978-9975-929-94-3. – [2006-2482].
214. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Analele şt. ale Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; col. red. : Alexandru Bălănici
(preş.),… – Bălţi : S. n., 2004. – 30 cm.
Ser. nouă, Fasc. A, Tom 20 : Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. – 2004. – 201
p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – 100 ex. – ISBN 9975-931-35-9. – [2006-1313].
215. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Analele şt. ale USMF "Nicolae Testemiţanu" = Scientific annals of the University of Medicine and
Pharmacy "Nicolae Testemiţanu" : Zilele Univ. ; 3-7 oct. 2005 : ed. 6-a : (în 6 vol.) / col. red.
: Ion Ababii (red.-şef),... – Ch. : CEP "Medicina", 2005. – 25 cm.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice, farmaceutice = Medical biological and
pharmaceutical problems. – 2005. – 546 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
str. – Rez. : lb. rom., engl. – ISBN 9975-907-76-8. – 100 ex. – [2005-1623].
Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Present day public
health and management problems. – 2005. – 439 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – Rez.
: lb. rom., engl. – ISBN 9975-907-88-1. – 100 ex. – [2005-1624].
Vol. 3 A : Probleme actuale în medicina internă = Present day problems of internal
medicine. – 2005. – 495 p. : diagr., fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. –
ISBN 9975-907-89-X. – 100 ex. – [2005-1625].
49

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Vol. 3 B : Probleme actuale în medicina internă = Present day problems of internal
medicine. – 2005. – 603 p. : fig., fotogr., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. rom.,
engl. – ISBN 9975-907-78-4 : 100 ex. – [2005-1626].
Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. – 2005. – 720 p. :
diagr., fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – Rez. : lb. rom., engl. – ISBN 9975-907-90-3. – 100
ex. – [2005-1627].
Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current problems of mother
and child's health. – 2005. – 427 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl. – ISBN 9975-907-79-2.
– 100 ex. – [2005-1628].
216. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Anale
şt. = Scientific Annals : Zilele Univ. consacrate celor 15 ani de la proclamarea independenţei
Rep. Moldova, ed. 7- a : (în 5 vol.) / Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ;
col. red. : Ion Ababii (red.-şef),…. – Ch. : USMF, 2006(CEP "Medicina"). – 25 cm. – ISSN
1857-1719. – ISBN 978-9975-918-69-5.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological and
pharmaceutical problems. – 2006. – 309 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 9789975-918-70-1. – 100 ex. – [2006-2150].
Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Present day public
health and management problems. – 2006. – 319 p. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 9789975-907-85-9. – 100 ex. – [2006-2151].
Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-day problems of internal medicine. – 2006. – 449 p. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-907-87-3. – 135 ex. – [20062152].
Vol. 4 : Probleme clinico - chirurgicale = Clinico-surgical problems. – 2006. – 456 p. :
fig., tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-918-71-8. – 145 ex. – [2006-2153].
Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current problems of mother
and child's health. – 2006. – 231 p. : fig., tab. – Text : lb rom., rusă. – ISBN 978-9975-91873-2. – 85 ex. – [2006-2154].
217. Universitatea de Stat din Moldova. Analele şt. ale Univ. de Stat din Moldova /
col. red. : Gheorghe Rusnac (red.-şef),… – Ch. : CEP USM, 2006. – 29 cm.
Ser. "Ştiinţe fizico-matematice". – 2003. – 259 p. : tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. –
ISBN 9975-70-305-4. – 100 ex. – [2006-1456].
Ser. "Ştiinţe chimico-biologice". – 2003. – 507 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., fr.,
rusă. – ISBN 9975-70-263- 5. – 160 ex. – [2006-1587].
Ser. "Ştiinţe filologice". Ser. jubiliară". – 2006. – 565 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă.
– ISSN 1811-255X. – ISBN 978-9975-70-653-7. – 160 ex. – [2006-1460].
Ser. "Ştiinţe filologice". – 2003. – 483 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN
9975-70-287-2. – 160 ex. – [2006-1586].

50

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2006. – 476 p. : tab. – Text : lb. rom., engl., fr., germ., rusă. – ISBN 978-9975-70-6575. – 150 ex. – [2006-1868].
218. Universitatea de Stat din Moldova. Analele şt. ale Universităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; resp. ed. : Tatiana Bulimaga, … – Ch. : CEP USM, 2006.
– 21 cm. – ISSN 1814-3199.
Ser. : Lucrări studenţeşti : Ştiinţe socio-umanistice. – 2003. – 355 p. : scheme, tab. –
Text : lb. rom., engl., fr., rusă. – ISBN 9975-70-304-6. – 105 ex. – [2006-1706].
2004. – 297 p. : fig. tab. – Text : lb. rom., engl. fr., rusă. – ISBN 9975-70-437-9. – 115
ex. – [2006-1576].
2005. – 345 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., fr., rusă. – ISBN 9975-70-563- 4. – 100
ex. – [2005-1444].
2006. – 339 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., fr., rusă. – ISBN 978-9975-70-020-7. –
90 ex. – [2006-1970].
Ser. Lucrări studenţeşti : Ştiinţe naturale. – 2005. – 98 p. : fig., tab. – Text : lb. rom.,
engl., rusă. – ISBN 9975-70-564-2. – 50 ex. – [2006-1708].
Ser. Lucrări studenţeşti : Ştiinţe reale. – 2006. – 92 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., rusă.
– 40 ex. – ISBN 978-9975-70-017-7. – [2006-1971].
219. Universitatea de Stat din Moldova. Analele şt. ale Univ. de Stat din Moldova /
Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Gheorghe Rusnac (red.-şef),... – Ch. : CEP USM,
2006. – 25 cm. – ISSN 1857-1735.
Ser. "Ştiinţe socio-umanistice" : Lucr. de sinteză, 1996-2006. – 2006. – 289 p. : fig.,
tab. – ISBN 978-9975-70-68-4. – 300 ex. – [2006-2076].
Ser. "Ştiinţe reale" : Lucr. de sinteză, 1996-2006. – 2006. – 240 p : fig., tab. – Text : lb.
rom., engl. – ISBN 978-9975-70-682-7. – 300 ex. – [2006-2075].
220. Universitatea de Stat din Moldova. Analele şt. ale Univ. de Stat din Moldova :
Ser. "Ştiinţe socio-umanistice"/ Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Gheorghe Rusnac
(red.-şef),… – Ed. jubiliară. – Ch. : CEP USM, 2006. – 29 cm. – ISSN 1811-2668. – ISBN
978-9975-70-674-2.
Vol. 1. – 2003. – 314 p. : tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 9975-70-284-8. – 100 ex.
– [2006-1456].
Vol. 2. – 2003. – 471 p. : tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 9975-70-295-3. –
150 ex. – [2006-1601].
Vol. 1. – 2006. – 683 p. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-70-671-1. – 180 ex. –
[2006-1867].
Vol. 2. – 2006. – 313 p. : tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-70-675-9.
– 100 ex. – [2006-1963].
Vol. 3. – 2006. – 569 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-70672-8. – 160 ex. – [2006-1964].
51

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Vol. 4. – 2006. – 463 p. : fig., tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-70025-2. – 150 ex. – [2006-2189].
221. Universitatea de Stat din Moldova. Analele şt. ale Univ. de Stat din Moldova /
Univ. de Stat din Moldova ; Univ. de Studii Europene din Moldova. Fac. de Drept ; resp. ed.
: Vasile Creţu. – Ch. : CEP USM, 2005. – 24 cm. – ISSN 1857-1204.
Ştiinţe Juridice : Ser. nouă, Nr 8 : Probleme actuale, teoretice şi practice, privind legislaţia Rep. Moldova – 2005. – 448 p. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-70-633-9. –
200 ex. – [2006-2516].
222. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Analele Univ. Libere Int. din
Moldova / Univ. Liberă Int. din Moldova ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Victor
Moraru ; red. resp. : Andrei Smochină. – Ch. : ULIM, 2005. – 29 cm.
Vol. 2. – 2004 : Istorie / red. resp. : Virgiliu Bârlădeanu. – 2004. – 107 p. – Text : lb.
rom., engl., fr. – ISBN 9975-934-21-8. – 100 ex. – [2005-1653].
Vol.3. – 2005 : Filologie. – 2005 / red. resp. : Ana Guţu. – 203 p. : des., fig., tab. – Text
: lb. rom., fr., engl. – 60 ex. – ISBN 9975-934-77-3.– [2006-1106].
Vol. 5. – 2004 : Drept. – 2005. – 199 p. : tab. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 9975-93455-2. – 100 ex. – [2005-1653].
Vol. 6. – 2005 : Drept / coord. şt. : Pavel Parasca ; red. resp. : Andrei Smochină. –
2006. – 176 p. – Text : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-934-06-0. – 52 ex. – [2006-1105].
223. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Metaliteratură : Analele Fac.
de filologie / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". Fac. Filologie. Secţia Lit. Română şi
Comparată ; red.-şef : Alexandru Burlacu. – Ch. : S. n., 2004. – 21 cm.
Vol. 9. – 2004. – 187 p. – ISBN 9975-921-52-3. – 100 ex. – [2005-130].
Vol. 10. – 2004. – 172 p. – ISBN 9975-921-60-4. – 100 ex. – [2005-131].
Vol. 11. – 2005. – 160 p. – ISBN 9975-921-84-1. – 100 ex. – [2005-2037].
224. Научный Вестник Комратского Государственного Университета = Buletin Ştiinţific = Scientific Bulletin / учредитель : Комрат. Гос. Ун-т ; гл. ред. : Людмила
Федотова. – 2006 - . – Comrat (str. Galaţan 17 ; URL : www.kdu.md ; E-mail :
fedotova@mail.ru), 2006. – 29 cm. – Text : lb. rusă, rom.
ISSN 1857-1417 = Научный Вестник Комратского Университета.
2006, Nr 1. – 1000 ex.
225. Приднестровский Государственный университет им. Т. Г. Шевченко.
Вестник Приднестровского университета : науч. - метод. журн. / Приднестр. Гос. ун - т,
Рос. Акад. естеств. наук ; редкол. : Берил С. И., …. – 1993, июль. - . – Tiraspol (str. 25
Octombrie, 128), 2006 (Изд-во Приднестр. Ун-та). – 24 cm.
3 ori pe an.
52

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ser.: Гуманитарные науки. - Nr 1(24). – 208 p. – ISSN 1857-1158. – 500 ex.
Ser.: Медико-биологические и химические науки. - Nr 2(25) – 192 p. – ISSN 18571166. – 500 ex.
Ser.: Физико-математические и технические науки. Nr 3(26). – 256 p. – ISSN
1857-1174. – 500 ex.
226. Славянский Университет Республики Молдова. Вестник Славянского
Университета / Славян. Ун-т Респ. Молдова ; редкол. : Л. Г.Чумак (гл. ред.),.... – К. (str.
Florilor 28/1), 2006 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm.
Вып. 11. – 2004. – 208 p. : scheme, tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 99759842-2-3. – 100 ex. – [2005-108].
Вып. 12. – 2006. – 220 p. : scheme, tab. – Text : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 9789975-9628-9-6. – 80 ex. – [2006-2756].

ANUARE
227. Admiterea 2006 : catalog anual / ed. : PP "Business Media Group". – 2002 - . –
Chişinău (str. Puşkin 22, Casa Presei ; E-mail : edrobu@yahoo.com), 2006. – 30 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
2005. – 73 p. il. – 9250 ex.
2006. – 89 p. : il. – 10250 ex.
228. Almanah Olimpic : anuar / ed. : Comitetul Naţ. Olimpic al Rep. Moldova ; ed.coord. : Alexandru Gheorghiţă ; coord. proiect : Nicolae Piatac. – 2006 - . – Chişinău, 2006
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – Apare cu sprijinul Solidarităţii Olimpice Intern.
Anual. – Text : lb. rom., engl.
2006. – 140 p. : il. color, foto., tab. – 1000 ex.
229. Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice = Ежегодник института
межэтнических исследований / Acad. de Şt. a Moldovei ; col. red. : I. Bodrug (red.-şef),
…. – Ch. : Inst. de Relaţii Interetnice, 2005 (Tipogr. AŞM). – 27 cm.
Anual. – Text : lb. rom., ucr., rusă.
2002, Vol. 3. – 2004. – 195 p. : il. – ISBN 9975-9775-3-7. – 250 ex. – [2006-50].
2003, Vol. 4. – 2005. – 228 p. : il. – ISBN 9975- 9775-4-5. – 250 ex.
2004, Vol. 5. – 2005 (2004). – 175 p. : il. – ISBN 978-9975-5-5. – 250 ex.
2006, Vol. 6. – 2006. – 189 p. – ISBN 978-9975-62-047-5. – 220 ex. – [2006-1446].
230. Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник
Республики Молдова = Statistical yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ.
de Statistică al Rep. Moldova ; col. red. : Vitalie Valcov (preş.),... – Chişinău (şos. Hânceşti

53

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

53 ; URL : www.ststistica.md ; E-mail : moldstat@statististica.md) : Statistica, 2005 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica Moldovei).
Anual. - Text : lb. rom., engl., rusă.
2005. – 560 p. : diagr., tab. – 600 ex. – ISBN 9975-9828-2-4. – [2005-2157].
231. Anul fotbalistic / ed. : Federaţia Moldovenească de Fotbal ; echipa red. : Victor
Daghi (ed. coord.), …. – 2005 - . – Chişinău (str. Tricolorului 39 ; URL : www.fmf.md ; E-mail
: fmf@mfotbal.moldnet.com), 2006 (F.E.-P. "Baştina-Radog"). – 29 cm.
Anual.
2005. – 31 p. : il. – 500 ex.
2006. – 47 p. : il. – 1000 ex.
232. Arta : Arte audiovizuale / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural,
Centrul Studiul Artelor ; col. red. : Valentin Dergaciov (red.-şef.), …. – 2001 - . – Chişinău
(bd. Ştefan cel Mare 1), 2006 (Tipogr. SRL "Бизнес-Элита"). – 30 cm.
Anual.
ISSN 1857-1050 = Arta. Arte Audiovizuale.
2005. – 127 p. – 300 ex.
2006. - 180 p. – 300 ex.
233. Arta : Arte vizuale. Arte Plastice. Arhitectură / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.
Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor ; col. red. : Valentin Dergaciov (red.-şef),... –
2001 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 1), 2006 (Tipogr. SRL "Бизнес-Элита"). – 92 p. –
30 cm.
Anual.
ISSN 1857-1042 = Arta. Arte vizuale. Arte Plastice. Arhitectură.
2005. – 104 p. – 300 ex.
2006. – 94 p. - 300 ex.
234. Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica) / Bibl. Naţ. a Rep.
Moldova ; alcăt. : Larisa Bulat. – Chişinău : BNRM (str. 31 August 1989 78 A), 2006 (Imprimeria BNRM). – 20 cm.
Anual.
2003. – 2005. – 100 p. – 50 ex.
2004. – 2006. – 136 p. – 50 ex.
ISSN 1857-1522 = Moldavistica. – [2006-2838].
235. Bibliografia Naţională a Moldovei : Publ. oficiale (ser. analitică) / Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova ; alcăt. : Veronica Matvei ; red. : Parascovia Calev. – Chişinău (str. 31 August
1989 78A), 2005 (Imprimeria BNRM). – 20 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă şi lb. străine.
54

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2003. – 2005. – 278 p. – 50 ex.
236. Bibliografia Naţională a Moldovei : Seriale / Camera Naţională a Cărţii din Rep.
Moldova ; alcăt. : Maria Ciobanu ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă. – 1973 - . –
Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 180, of. 202 ; URL : www.iatp.md/cnc ; E-mail :
cnc@cncm.dnt.md), 2007 (Camera Naţ. a Cărţii). – 20 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă, alte lb. str.
ISSN 1857-0577 = Bibliografia Naţională a Moldovei : Seriale.
2003-2004. – 130 p. – 100 ex.
237. Buletin bibliologic / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova Serviciul. dezv. în biblioteconomie
; alcăt. : Ala Andrieş ; red. : Iana Badan. – 1994 - . – Chişinău (str. 31 August 1989 78a) :
BNRM, 2006. – 20 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom. şi lb. străine.
ISSN 1857-1492 = Buletin bibliologic.
2006, Nr 12. – 120 p. - 50 ex.
238. Buletin informativ = Информационный бюллетень / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Stat. – 2004 - . – Chişinău (str. Cosmonauţilor 9 ;
E-mail : ies@mediu.moldova.md), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm.– Ed. cu
suportul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale.
Anuar. – Text : lb. rom., rusă.
2004, Nr 17. – 500 ex.
2006, Nr 18. – 500 ex.
239. Buletinul Asociaţiei "Medicină Tradiţională" din Republica Moldova. Medic ina Tradiţională şi Sanocreatologie = Бюллетень Ассоциации Традиционной
Медицины Республики Молдовы. Традиционная Медицина и Санокреатология /
col. red. : V. Lăcusta (red.-şef),... – 1997 - . – Chişinău (str. Armenească 9/1 ; E-mail :
lacusta@mtc.md), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0844 = Buletinul Asociaţiei "Medicină Tradiţională" din Republica Moldova.
Medicina Tradiţională şi Sanocreatologie = Бюллетень Ассоциации Традиционной Медицины Республики Молдовы. Традиционная Медицина и Санокреатология.
ISBN 978-9975-925-20-4.
2005, Vol. 10. – 74 p. - 100 ex. – ISBN 978-9975-925-18-9.
2006, Vol. 11. – 68 p. - 100 ex. – ISBN 978-925-21-1.
240. Calea Ferată din Moldova / Fondator : ÎS "Calea Ferată din Moldova"; ed. : "Depozit en gros" S.A.; elab. : Liliana Nichiforov,... ; trad. : Ana Sîrcu ; red.-şef. : Irina Craevschi

55

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

; imag. : Iurie Kozlov. – 2000 - . – Chişinău (str. Piaţa Gării 6), 2006 (Combinatul Poligr.). –
30 cm. – Ed. spec. a ziarului "Feroviarul Moldovei.
Anual. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005/2006. – 2006. – 45, [1] p. : imagini color. – [2005-2115].
2005, aug. – 2006. – 46 p. : imagini color. – 500 ex. – [ 2005-1204].
241. Catalogul ziarelor şi revistelor = Каталог газет и журналов / Într. de Stat
"Poşta Moldovei"). – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
2006. – 2005. – 92 p. – [2005 -1691].
242. Cei mai influenţi 50 moldoveni : cat. / ed. : Elita Media, Vip magazin ; dir. : Sergiu Gavriliţă ; red.-şef : Rodica Ciorănică. – 2005 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 428, 432
; E-mail : vip_magazin@mdl.net), 2006 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev, Ucraina). – 30 cm.
Anual. – Subtit. : 10 manageri străini în Moldova. Influenţă politică. Putere financiară.
Notorietate.
ISSN 1857-0623 = Cei mai influenţi 50 moldoveni.
2005. – 160 p. : imagini color, foto. – [2005-2156]
2006. – 188 p. : imagini color, foto.
243. Copilul şi familia : rev. de politici sociale / ed. : Consorţiul Every Child, Min. Sănătăţii şi Protecţiei Sociale ; col. red. : Daniela Mămăligă, …. – 2005 - . – Chişinău (URL :
www.every.child.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 30 cm. – Ed. cu suport financ. al Uniunii
Europene, Progr. TACIS.
Anual.– Text : lb. rom., engl. - Red.-şef : Nr 1, 2005 : Stan Lipcanu. – Tipogr. : Nr 1,
2005 : "Prag-3" SRL.
2005, Nr 1. – 500 ex.
2006, Nr 2. – 1000 ex.
244. Cronica vieţii politico-administrative, socio-economice şi culturale a Moldovei / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt. : Elena Perju. – Chişinău (str. 31 August 1989 78a),
2006 (Imprimeria BNRM). – 20 cm.
Anual.
ISSN 1857-1514 = Cronica vieţii politico-administrative, social - economice şi culturale
a Moldovei.
2005. – 230 p. – 30 ex.
2006. – 204 p. – 30 ex.
245. Cultura în Moldova : bul. de inf. şi docum. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt. :
Xenia Netida. – 1995 - . – Chişinău (str. 31 August 1989 78A), 2005 (Imprimeria BNRM). –
20 cm.
56

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Anual. – Text : lb. rom., parţial rusă.
ISSN 1857-1506 = Cultura în Moldova.
2003, (ian.-dec.). – 239 p. – 50 ex.
2004, (ian.-dec.). – 302 p. – 30 ex.
2005, (ian.-dec.). – 412 p. – 30 ex.
246. Diaconia. Misiunea Socială a Mitropoliei Basarabiei : rev. / Organul social al Mitropoliei Basarabiei (Biserica Ortodoxă Rom.) ; dir. : Igor Belei. – 2006 - . – Chişinău (str.
Ştefan Neaga 26 ; URL : www.diaconia-md.org ; E-mail : office@diaconia-md.org), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 30 cm. – Ed. a apărut cu sprijinul financ. "Caritas", Viena.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., engl.
2006, f. n. – 1000 ex.
Ed. suspendată.
247. Institutul de Cercetări Interetnice. Anuarul Inst. de Cercet. Interetnice =
Ежегодник института межэтнических исследований / Acad. de Şt. a Rep. Moldova ; col.
red. : I. Bodrug (red.-şef), …. – Ch. : Inst. de Cercet. Interetnice, 2002 (Tipogr. AŞM). – 27
cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
Vol. 3. – 2002. – 195 p. : il. – 250 ex. – ISBN 9975-9775-3-7. – [2006-50].
248. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ; Anuar şt. / Inst. de Relaţii Int.
din Moldova; Acad. de Relaţii Intern. şi Studii Diplomatice; col. red. : Constantin Marin
(preş.),... : Chişinău : CEP USM, 2004. – 21 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., fr., rusă.
Vol. 2. – 2005. – 115 p. : diagr., fig., tab. – 50 ex. – ISBN 9975-70-382-8. – [20052352].
249. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Anuar şt. / Inst. de Stat
de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red. : Vasile Guţu (preş.), …. – Ch. : CEP USM, 2005. –
21 cm. – Text : lb. rom., engl., fr., rusă. – 50 ex.
Anual. – Text : lb. rom., engl., fr., rusă.
Vol. 2. – 2005. – 115 p. : diagr., fig., tab. – 50 ex. – ISBN 9975-70-382-8. – [20052352]. – col. red. : Constantin Marin (preş.),...
Vol. 3. – 2005. – 267 p. : diagr., fig., tab. – 50 ex. – ISBN 9975-70-532-4.– [20051192].
250. Micul Prinţ : ed. independentă : Rev. pentru copii, făcută de copii / fondator şi ed.
: Renata Verejanu ; red.-şef : Daniel Verejanu. – 1992, 23 sept. - . – Chişinău (str. Puşkin
24 ; E-mail : ceclubs@yahoo.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă.
57

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2005. – 1000 ex.
2006. – 1000 ex.
251. Pagini de Aur Moldova = Золотые Страницы Молдовы : ежегод. бизнес справочник Молдовы. – 2006 - . – Chişinău (str. Bulgară 31a ; URL : www.paginideaur.md ;
E-mail : office@paginideaur.md), 2006.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
2005. – 208 p. : il. – 43000 ex.
2006. – 208 p. : il. – 43000 ex.
252. Pergament : Anuarul Arhivelor Rep. Moldova / ed. : Serviciul de Stat de Arhivă al
Rep. Moldova, Arhiva Naţ. a Rep. Moldova, Arhiva Org. Social - Politice a Rep. Moldova ;
col. red. : Vasile Isac (red.-şef), …. 1998 - . – Chişinău (str. Gh. Asachi 67b), 2006 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 24 cm.
Anual.
2006, An. IX. – 228 p. – 300 ex. – ISBN 9975-78-150-0.
253. Piaţa muncii în Republica Moldova : Anuar econ. şi soc., 2003 / Elena
Gorelova,… ; conducător şt. : Savvas Robolis, … ; coord. : Petru Chiriac ; Inst. Muncii al
CSRM, Org. de Plasare în Câmpul Muncii din Grecia, Inst. Muncii din Grecia. – Ch. : Inst.
Muncii, 2004 (Tipogr. "CRIO" SA). – 375 p. – 29 cm. – Apare cu sprijinul financ. al Org. de
Plasare în Câmpul Muncii din Grecia (OAED).
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISBN 9975-9594-7-4. – 250 ex. – [2005-808].
254. Poliţia Naţională : 16 ani în serviciul societăţii / ed. : Min. Afacerilor Interne al
Rep. Moldova ; resp. ed. : Centrul de Presă al MAI. – 2006 - . – Chişinău (URL :
www.mai.md), 2006 (Tipogr. "Bons Office"). – 30 cm.
Anual.
2006. – Ed. spec. : 18 dec. 2006. – 27 p. : foto.
255. Pontes : Review of South East European Studies II / Moldova State University ;
UNESCO Chair of South East European Studies ; ed. : Emil Dragnev (ed.-in-chief),…. –
2004 - . – Chişinău (str. Alexei Mateevici 60 ; URL : www.usm.md ; E-mail :
unesco@usm.md), 2005 (Centrul Ed.-poligr. al USM). – 24 cm.
Anual. – Text : lb. engl.
ISSN 1812-333 = Pontes.
2004, I. – 200 ex.
2005, II. – 200 ex.

58

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

256. Primul pas = Первый шаг : проспект. – 2006 - . – Chişinău (str. Petricani 21,
bir. 201 ; URL : www.novator.com.md ; E-mail : novator@mail.md), 2007(Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-1654 = Primul pas = Первый шаг.
2006/2007. – 16 p. : foto. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-77-073-6.
257. Raport anual = Annual Report : [al Biroului Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ] /
Bir. Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2006. – 52 p. : fig. color., tab. – 29
cm. – (Statistica Moldovei).
Anual. – Text paral. : lb. rom., engl.
2005. – 2006. – [2006-1257].
258. Revista de Ştiinţe Penale : anuar / Inst. de Reforme Penale ; red.-şef : Igor
Dolea. – 2005 - . – Chişinău (str. Bucureşti 23A, bir. 202 ; URL : www.irp.md ; E-mail :
info@irp.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă.
ISSN 1812-3392 = Revista de Ştiinţe Penale.
2005, An. I. – 500 ex.
2006, An. II. – 18 p. – Supl. – 500 ex.
259. Sport-Time Moldova : спорт. журн. Молдовы / изд. : Нац. Олимп. Комитет
Респ. Молдовы ; гл. ред. : Сергей Донец. – 2006 - . – Chişinău (str. Puşkin 11), 2006
(Combinatul Poligr.). – 29 cm.
Anual. – Text : lb. rusă.
ISSN 1857-1441 = Sport Time Moldova.
2006, mai-iunie. – 1000 ex.
260. Situaţia social-economică a Republicii Moldova în anul 2006 = Социальноэкономическое положение Республики Молдова в 2006 год / Biroul Naţ. de Statistică. –
Chişinău : S. n., 2006. – 29 cm. – (Statistica Moldovei).
... ian. - sept. 2006. – 2006. – 120 p. – Text paral. : lb. rom., rusă. – [2006 – 2268].
261. Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003 : (Raport naţ.) / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Ecologie. – Chişinău (Inst. Naţ.
de Ecologie, str. Gh. Tudor 5 ; E-mail : ineco@moldova.md), 2004. – 130 p. : fig. ; tab. – 29
cm. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ. din Rep. Moldova.
Anual.
ISBN 9975-9642-1-4.
2003. – 2004. – 130 p. – 300 ex. – [2005-278].

59

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

262. Tyragetia : Rev. de arheologie, istorie şi culturologie / Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei ; col. red. : Nicolae Răileanu (red. resp.),... ; trad. din lb. rusă : Maria Danilov ; trad.
din fr. : Nona Chiriac. – Chişinău : Muzeul Naţ. de Ist. a Moldovei, 2006 ("Tipogr. Reclama"
SA). – 24 cm.
Anual.
2005, Vol. 14. – 364 p. – 300 ex. – ISBN 9975-9840-1-0.
2006, Vol. 15. – 2006. – 556 p. : il. – F. tir. – ISBN 978-9975-9818-1-1. – [2006-1467].
263. Varo Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : cat. include inf. până la 1
noiemb. 2004 / administratorul bazei de inf. : Cernoculskaia L. Iu. ; marketing, colectarea
inf. şi publ. : Burleai O. A., …. – Ch. : Varo – Inform SRL, 2006 (Combinatul Poligr.). – 29
cm.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă.
2005. – 2005. – 708 p. : il. color. – 400 ex. – ISBN 9975-9856-0-2. – [2005-120].
2006. – 2005. – 794 p. : il. color. – 400 ex. – ISBN 9975-9856-1-0. – [2006-145].
264. Абитуриент, 2005, Справ. для поступающих в вузы, колледжи, пту, лицеи, на
курсы / сост. вып. : М. Ионко. – К. : Б. и., 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 71 p. : il., tab. –
29 cm.
Anual. – Text : lb. rom., rusă. – Anexă la ziarul "Кишиневские Новости".
2005. – 15000 ex. – [2005-792].
265. Железная дорога Молдовы / учредитель : ГП "Желез. дорога Молдовы" ;
гл. ред. : Ирина Краевская. – 2000 - . – Chişinău (str. Piaţa Gării 6), 2006 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm.
Anual. – Are ed. şi în lb. rom.
Ed. spec. a ziarului "Железнодорожник Молдовы". 2005, aug. – 46 p. : imagini color.
– 500 ex. – [2005-1205].
2005-2006. – 2006. – 46 p. : foto ; F. tir. – 30 cm. – [2003-2063]
266. Лицейский научно-методический вестник / Рус. теорет. лицей им. Петра
Великого ; Теорет. лицей им. А. С. Пушкина ; ред. совет : Б. А. Шаповалов,… – Ch. :
"Elan Poligraf", 2006.
Anual. – Text : lb. rom., engl., rusă.
2005. – 160 p. : il., tab. – ISBN 9975-9804-6-5. – 100 ex. – [2005-355].
Nr 9 : Материалы межлицейской научно-практической конференции "Пути создания атмосферы познавательного поиска с целью формирования способностей к саморазвитию и духовно-нравственному росту". – 2006. – 207 p. : fig., tab. – ISBN 9789975-9665-4-2.– [2006-531].

60

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

267. Спорт Молдовы : спорт. ежегодник / издатель : Ассоц. "Media Sport" ; гл.
ред. : Эдуард Чобану. – 1999 - . – Chişinău (E-mail : mediasport@mail.ru), 2006 (Tipogr.
"Baştina-Radog" SRL). – 29 cm.
Anual.
2004/2005. – 59 p. : foto. – Subtit. : девятый год изд. : сезон 2004/2005. – 3000 ex.
2005/2006. – 58 p. : foto. – Subtit. : десятый год изд. : сезон 2005/2006. – 3000 ex.

BULETINE
268. Ai dreptul să ştii : bul. informativ / fondator : Centrul "Acces Info" ; resp. de ed. :
Vasile Spinei. – 2004 - . – Chişinău (str. V. Alecsandri 13, bir. 17 ; URL : www.accesinfo.org.md ; E-mail : accesinfo@yahoo.com), 2005. – 30 cm. – Apare cu sprijinul Fundaţiei
Soros Moldova.
Trimestrial. – Text paral. : lb. rom., engl.
2005, Nr 5 - 6. – 200 ex.
269. Alianţa "Moldova Noastră" : bul. informativ. – 2006 - . – Chişinău, 2006 ("Bons
Offices"). – 20 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 2. – 200 ex.
270. Alternativa XXI : bul. de educaţie civică / fondator : Soc. Independentă pentru
Educaţie şi Drepturile Omului (SIEDO) ; red. : Elena Grosu ; resp. de ed. : Silvia
Romanciuc. – 1997 - . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 17 ; URL : www.siedo.moldnet.md ; Email : siedo@moldnet.md), 2006. – 29 cm. – Apare cu suportul financ. al Fundaţiei Cordaid
(Olanda).
Periodicitate variabilă. - Supl. : Nr 1– 2, 2006 în interior : bul. "Alternativa XXI Junior".
2005, Nr 13 - 15. – 500 ex.
2006, Nr 1(16) - 3(18). – 1000 ex.
271. Alumni news : ed. periodică, informativă. / ed. : Alumni News Center US
Embassy ; ed. îngrijită de Sorina Ştefârţă. – 2004 - . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni
57/1, QBE ASITO, et. 2 ; URL : www.moldova.usembassy.gov./arc.html), 2006 (Tipar "Prag3" SRL.). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă. – Îngrijire text : Nr 5 – 7, 2005 : Alina Radu. –- Tipogr. : Nr 5, 2005 : "Continental Group".
2005, Nr 5(6) - 7(8). – 1000 ex.
2006, Nr 8(9) - 11(12). – 1000 ex.

61

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

272. Apicultura modernă : информ. бюл. / Asoc. apicultorilor din Rep. Moldova "Apis
Mellifera" ; ред. кол. : Андрей Загаряну …. – 2006 - . – Chişinău (str. Armenească 4 ; Email : apismeliferamd@yahoo.com), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm.
Semestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
ISSN 1857-1107 = Apicultura modernă.
2006, Nr 1 - 2. – 1300 ex.
273. ACAP : информ. бюл. / Ассоц. Проф. Бухгалтеров и Аудиторов Молдовы ;
resp. ed. : Ion Sclifos. – 2005 - . – Chişinău (str. Mitropolit Varlaam 65 ; URL :
www.acap.md ; E-mail : isclifos@acap.md), 2006. – 30 cm. – Ed. cu sprijinul Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-2480 = ACAP.
2005, mai. – 800 ex.
2006, dec. – 800 ex.
274. Atitudini Pro-Copil : bul. / ed. : Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei
Soc. a Copilului şi Familiei ; col. red. : Ina Prisăcaru …. – 2006 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel
Mare 180, bir. 806, 807 ; URL : www.aliantacf.net.md ; E-mail : office@aliatacf.net.md),
2006 (Casa Ed.-poligr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
Trimestrial.
2006, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
275. Avocatul parlamentar : bul. informativ trim./ ed. : Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova ; dir. : Raisa Apolschii ; col. red. : Sabina Colomiicenco (coord. princ.), …. –
2005 - . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 16 ; URL : www.ombudsman.md ; E-mail :
cpdom@mdl.net), 2006 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – Realizat cu sprijinul financ.
OSCE, Misiunea în Moldova.
Trimestrial. – Are ed şi în lb. engl., rusă.
2005, Nr 3 - 4. – 800 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 800 ex.
276. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. Referinţe. Recenzii. Note muz. Artă / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu,... ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă. – 1958 - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202-308 ; URL :
www.bookchamber.md ; E-mail : cncm@moldova.cc, cncm@go.ro) : Camera Naţ. a Cărţii,
2006 ("Valinex" SRL). – 20 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., engl., rusă şi alte lb. străine. – Înlocuieşte din 1999 indicele
bibliogr. de stat al RM "Cronica Presei".

62

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISSN 0201-6761 = Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova.
2005, Nr 1 - 12. – 50 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 50 ex.
277. Buletin analitic trimestrial / Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică ; Min. Econ. şi
Comerţului al Rep. Moldova, Acad. de Şt. a Moldovei ; col. red. : Caraganciu Alexandru
(preş.),... – 2006 - . – Chişinău (str. Ion Creangă 45 ; URL : www.iefs.md ; E-mail :
iefs@iefs.md), 2006 (Tipogr. Complexului Ed.-poligr. al IEFS). – 30 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1751 = Buletin analitic trimestrial.
2006, ed. II (apr. / iunie)- III (aug. / sept.). – 100 ex
.
278. Buletin ecologic / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale ; col. red. : Constantin
Mihăilescu (preş.),... – 2005 - . – Chişinău (str. Cosmonauţilor 9 ; URL : www.moldova.md ;
E-mail : mediulambiant@moldova.md, cim@moldova.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm.
Lunar. – Subtit. : Nr 1, 2005 - 3, 2006 : Bul. lunar al Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. – Tipogr. : Nr 1, 3, 2005 : "Elena-VI" SRL. – Ed. spec. : "Fondul Ecologic Naţional". –
Nr 5 - 7, 2005. – 48 p. – 1000 ex.
2005, Nr 1, 3. – 1000 ex.
2006, Nr 1(6) - 4(9). – 1000 ex.
279. Buletin informativ / fondator : Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – 1994 - . – Chişinău (str. I. Creangă 59b), 2006 (Tipogr. Orhei). – 20 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rusă. – Antetit. : Nr 1, 2, 2005 : Min. Educaţiei.
2005, Nr 1 - 4. – 4000 ex.
2006, Nr 1 - 5. – 4000 ex.
280. Buletin informativ / Guvernul Rep. Moldova. – 2006, aug. - . – Chişinău (Piaţa
Marii Adunări Naţionale 1 ; URL : www.gov.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 29 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2006, Nr 1 - 5. – 1500 ex.
281. Buletin informativ : Transparency International Moldova : Promovarea transparenţei şi combaterea corupţiei : documente, cercetări, publicaţii. – 2005 - . – Chişinău (str.
31 August 1989 98 ; URL : www.transparency.md ; E-mail : office@transparency.md), 2006.
– 30 cm. – Publ. finanţată de DFID.
Lunar.
2005, ian. - dec. – 2000ex.
2006, ian. - dec. – 2000 ex.
63

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

282. Buletin informativ = Информационный листок / ed. : Min. Econ. al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Econ. şi Inf., Centrul Naţ. de Inf. Şt.-Tehnologice ; red.-şef. : Lilia
Chirilov. – 1965 - . – Chişinău (str. Ion Creangă 45 ; E-mail : inei@mtc.md), 2005. – 20 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 5 - 37. – 130 ex.
2006, Nr 38 – 43. – 95 ex.
283. Buletin informativ "Clinica Juridică" / fondatori : Fundaţia Soros Moldova, Centrul "Contact", Gheorghe Avornic ; resp. de ed. : Eugenia Tofan. – 1999 - . – Chişinău (str.
A. Mateevici 60 ; URL : www.legalclinic.mdl.net ; E-mail : tatiana.vizdoagă@lc.dnt.net),
2006 (Centrul Ed. al USM). – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 4. – 1000 ex.
2006, Nr 5. – 1000 ex.
284. Buletin informativ în Management Educaţional / Asoc. managerilor educaţionali din Moldova ; red.-coord. : Vasile Cojocaru. – 2006 - . – Chişinău (str. Ion Creangă 1, bl.
4), 2006 (AMEM). – 30 cm.
2006, f. n. – 2000 ex.
285. Buletin informativ al Federaţiei Naţionale a Asociaţiei de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor / ed. : Federaţia Naţională a AEÎC ; resp. de ed. : Nicolae Misail. –
2001 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 180, of. 1008 ; E-mail : fnaeic@ch.moldpac.md),
2006. – 30 cm. – Apare cu susţinerea financ. a Băncii Mondiale, GTZ / FIDES, Proiectului
USAID BIZPRO Moldova.
De 3 ori pe an.
2001, Nr 1 - 3. – 2000 ex.
2002, Nr 4 - 5. – 2000 ex.
2003, Nr 6 - 9. – 2000 ex.
2004, Nr 10 - 12. – 2000 ex.
2005, Nr 13 - 16. – 2000 ex
2006, Nr 17. – 2000 ex.
286. Buletin informaţional / Agenţia Medicamentului, Secţia "Autorizare med., evaluare clinică şi farmacovigilenţă ; resp. de ed. : Lucia Ţurcan. – 2000 - . – Chişinău (str.
Korolenko 2/1 ; E-mail : pharmacovigilance@front.ru), 2006. – 30 cm. – Apare cu susţinerea
financ. a UCIMPA BM.
Trimestrial. – Subtit. : Nr 24 / 25, 2000 – 2005 : Inst. Naţ. de Farmacie.
2000, Nr 2 - 5. – 250 ex.
2001, Nr 6 - 9. – 250 ex.
64

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2002, Nr 10 - 13. – 250 ex.
2003, Nr 14 - 17. – 250 ex.
2004, Nr 18 - 21. – 250 ex.
2005, Nr 22/23 – 24/25. – 300 ex.
2006, Nr 26/27 – 28/29. – 300 ex.
287. Buletin Oficial de Proprietate Industrială = The Official Bulletin of Indu strial
Property / fondator : Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală ; consiliul ed. : Ştefan
Novac (preş.),...; col. red. : Ecaterina Mărăndici, … – 1993, oct. - . – Chişinău (str. Andrei
Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail : office@agepi.md), AGEPI, 2006 (Tipogr. "Bons
Office" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă, engl. – Tipogr. : Nr 1 - 7, 2005 : AGEPI ; Nr 8, 2005 - Nr
11, 2006 : AŞM.
ISSN 1810-7095 = Buletin Oficial de Proprietate Industrială = The Official Bulletin of
Industrial Property.
2005, Nr 1 - 12. – 150 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 150 ex.
288. Buletin statistic = Статистический бюллетень / Biroul Naţ. de Statistică al
Rep. Moldova. – 2005 - . – Chişinău (str. P. Movilă 35 ; URL : www.statistica.md ; E-mail :
moldstat@statistica.md), 2006 (Combinatul Poligr.) – 29 cm. – (Statistica Moldovei").
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Tipogr. : Nr 1, 2005 - Nr 3, 2006 : F.E.-P. "Tipogr.
Centrală".
2005, Nr 1 - 4. – 150 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 150 ex.
289. Buletin trimestrial / Banca Naţ. a Moldovei – 1993 - . – Chişinău (bl. Renaşterii 7
; URL : www.bnm.org), 2006 (CEP USM). – 29 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1 - 4. – 170 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 170 ex.
290. Buletinul ABRM : publ. periodică / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova ; coord.
: Ludmila Costin ; col. red. : Iulia Tătărescu (red. resp.), …. – 2005 - . – Chişinău (URL :
www.abrm.md ; E-mail : tătărescu@abrm.md), 2006. – 30 cm.
Semestrial. – Col. red. : Nr 1 - 2, 2005 : Valentina Chitoroagă. – An. 2005 : Apare cu
sprijinul financ. al Camerei Naţ. a Cărţii. – Nr 1, 2006 : ed. cu sprijinul Bibl. Municipală "B. P.
Haşdeu". – Nr 2, 2006 : ed. cu sprijinul Univ. Agrare de Stat din Moldova.
ISSN 1857-1034 = Buletinul ABRM.
2005, Nr 1 - 2. – 100 ex.
2006, Nr 1(3) - 2(4). – 100 ex.
65

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

291. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica : rev. teoretico - şt. / Inst. de Matematică şi Informatică ; red.-şef : N. I. Vulpe. – 1989, oct. - . – Chişinău (str. Academiei 5 ; URL : www.math.md ; E-mail : basm@math.md), 2006 (Tipogr.
AŞM). – 26 cm.
De 3 ori pe an. – Text : lb. engl.
ISSN 1024-7696 = Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica.
2005, Nr 1(47) - 3(49). – 250 ex.
2006, Nr 1(50) - 3(52). – 250 ex.
292. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Ştiinţe medicale : rev. şt.-practică
/ fondator : Acad. de Şt. a Moldovei, Secţia de şt. medicale ; red.-şef : Gheorghe Ghidirim. –
2005 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 1, bir. 330 ; URL : www.asm.md ; E-mail :
sectiamed@asm.md), 2006 (Tipogr. AŞM). – 29 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
ISSN 1857-0011 = Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Ştiinţe medicale.
2005, Nr 1(1) – 4 (4). – 200 ex.
2006, Nr 1(5) – 5 (9). – 200 ex.
293. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : Ştiinţele vieţii =
Известия Академии Наук Республики Молдова : Hауки о жизни / fondatori : Inst. de
Zoologie al AŞM, Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, Inst. de Geografie al AŞM ;
col. red : Teodor Furdui (red.-şef), …. – 1951, oct. - . – Chişinău (str. Academiei 1, et. 3, of.
306), 2006 (Tipogr. AŞM). – 26 cm. – Ed. susţinută de Consiliul Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă. – Înlocuieşte din an. 2005 seria : "Şt. biologice, chimice şi agricole" a cărei numerotare o continuă.
ISSN 1857-064X = Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Ser. : Ştiinţele vieţii =
Известия Академии Наук Республики Молдова. Науки о жизни.
2005, Nr 1(296) - 2(297). – 200 ex.
2006, Nr 1(298) - 3 (300). – 200 ex.
294. Buletinul achiziţiilor publice : bul. analitic-informaţional / Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare ; consiliul red. : Ţurcan Ion (dir. gen.),... – 2004
- . – Chişinău (str. Columna 118/1 ; URL : www.tender.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 24 cm.
Săptămânal. – Consiliul red. : Nr 52 - 85, 2005 : Axenti Grigore (dir. adjunct),...
2005, Nr 52 - 102. – 500 ex.
2006, Nr 1 - 52. – 500 ex.
295. Buletinul Agenţiei Medicamentului : Medicamente înregistrate în Rep. Moldova. Calitatea medicamentelor preparate, rebutate la AM : Publicitate farmaceutică / fon66

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

dator : Inst. Naţ. de Farmacie; col. red. : Vladimir Safta; red. resp. : Constantin
Matcovschi,... – 1997 - . – Chişinău (str. Korolenko 2/1), 2006 (F.E.-P."Tipogr. Centrală"). –
29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Tit. : Nr 1 - 12, 2005 : Buletinul Institutului Naţional de
Farmacie.
ISSN 1857-0151 = Buletinul Agenţiei Medicamentului.
2005, Nr 1 - 12. – 400 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 400 ex.
296. Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova / dir. : Lilia
Snegureac ; col. red. : Oxana Jioară (resp.), … – 1998 - . – Chişinău (str. 31 august 1989
78a ; URL : www.bice.md ; E-mail : informchisinau@coe.int), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
Semestrial. – Text : lb. rom., fr., engl. – Tit. pe cop. paral. : lb. rom., engl.
2005, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
2006, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
297. Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
de pe lângă Ministerul Finanţelor = Бюллетень Экономической Апелляционной
Палаты и Главной Государственной Налоговой Инспекции при Министерстве
Финансов / ed. : rev. "Legea şi Viaţa" ÎS ; red.-şef : L. Arsene ; resp. ed.: Oleg Doroş
1991, ian. - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2006 (IS "Dinamo-MA"). – 29 cm.
Lunar. – Text paralel : lb. rom., rusă. – Supl. lunar la rev. "Legea şi viaţa " pentru conducători, specialişti şi jurisconsultanţi.
ISSN 1810-7281 = Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor = Бюллетень Экономической
Апелляционной Палаты и Главной Государственной Налоговой Инспекции при
Министерстве Финансов.
2005, Nr 1(160) - 12(171). – 1000 ex.
2006, Nr 1(172) - 12(183). – 1000 ex.
298. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova = Бюллетень
Судебной Высшей Палаты Республики Молдова : ed. lunară / ed : rev. "Legea şi
viaţa " ÎS ; col. red. : Constantin Gurschi(preş.),... red.-şef : L. Arsene. – 1996, ian. - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2006 (IS "Dinamo-MA"). – 29 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Subtit. : Nr 1 - 12, 2005 : Supl. lunar al rev. "Legea şi
viaţa ". – Ed. spec. : Cazurile Moldovei la CEDO : Analiză şi sinteză. – Ch., 2005. – 40 p. –
20 cm.
ISSN 1810-7265 = Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova =
Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Мoлдова.
2005, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
67

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2006, Nr 1 - 12. – 1000 ex.
299. Buletinul de Standardizare : publ. oficială / Serviciul Standardizare şi Metrologie
al Rep. Moldova, Inst. Naţ. de Standardizare şi Metrologie ; col. red. : Sergiu Baban (preş.),
…. – 1994 - . – Chişinău (str. E. Coca 28), 2006 (Rotaprint). – 20 cm.
De 6 ori pe an. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 1 - 6. – 110 ex.
2006, Nr 1 - 6. – 110 ex.
300. Buletinul Institutului de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Geofizică şi Geologie; col. red. : A. V. Drumea
(red.-şef),... – 2005 - . - Chişinău, 2006. – 24 cm.
Semestrial. – Text : lb. engl., rusă.
ISSN 1857-0046 = Buletinul Inst. de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
2005, Nr 1. – 100 ex.
2006, Nr 1 - 2. – 100 ex.
301. Buletinul Institutului de Lingvistică / fondator : Acad. de Şt. a Rep. Moldova
;col. red. Ion Bârsă (red.-şef) et al. – 2003 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, bir.
404), 2006 (Centrul Ed.-poligr. USM). – 38 cm.
Semestrial.
ISSN 1814-8522 = Buletinul Institutului de Lingvistică
2005, Nr 3 - 4. – 100 ex.
2006, Nr 5/6. – 100 ex.
302. Buletinul Notarilor / ed. : Uniunea Notarilor din Rep. Moldova ; coord. de ed. :
Tatiana Ungureanu. – 1998 - . – Chişinău (str. A. Lăpuşneanu 2), 2006 ("Tipogr. Sirius"
SRL). – 24 cm.
Odată la 2 luni.
2005, Nr 1/2 - 3/4. – 400 ex.
2006, Nr 1/2. – 400 ex.
303. Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de Stat : (publ. period.) / ed. : Camera
Înregistrării de Stat a Min. Dezvoltării Informaţionale ; coord. ed. : Mihai Dragan; col. red. :
Andrei Şeremet,… – 2001, 25 apr. - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 73, bir. 366), 2006
("Tipogr. Sirius" SRL). – 29 cm.
Lunar. – Text paralel : lb. rom., rusă. – Ed. : Nr 1 - 4, 2005 : Camera Înregistrării de
Stat a Dep. Teh. Informaţionale.
2005, Nr 1 - 12. – 150 ex.
2006, Nr 1 - 12. – 150 ex.
68

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

304. Centrul Pentru Protejarea Drepturilor Recruţilor şi Militarilor în Termen din
Moldova : bul. informativ / resp. ed. : Ion Vulpe. – 2003 - . – Chişinău (str. Pietrarilor 3),
2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 29 cm. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova.
Periodicitate variabilă. – Tit. paral. : Nr 6, 2005 : lb. engl. – Ed. spec. : Nr 5, 7, 2005.
2005, Nr 5 - 7. – 600 ex.
305. Cercetaşul : bul. informativ al Organizaţiei Naţ. a Scouţilor din Moldova / col. red.
: Radu Ursu. – 2000 - . – Chişinău (str. Bucureşti 68, bir. 500 ; URL : www.scout.md ; E-mail
: scout.moldova@yahoo.com), 2006. – 29 cm. – Elab. în cadrul Dep. Progr. al ONSM şi
este ed. cu sprijinul financ. al Consiliului Naţ.
Trimestrial. – Subtit. : Nr 1- 4, 2005 : Bul. inform. al grupului de scouţi "Atlantida" din
Chişinău.
2005, Nr 1(18) - 4(21). – 1000 ex.
2006, Nr 1(22) - 2(23). – 1000 ex.
306. Courier Parliamentary : Newsletter of the Parliament of the Rep. of Moldova. –
2006 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 105 ; URL : www.parlament.md ; E-mail :
info@parlament.md), 2006. – 30 cm. – Publ. cu sprijinul proiectului PNUD Moldova "Consolidarea capacităţii instituţionale a Parlamentului.
Trimestrial. – Text : lb. engl. – Are ed. şi în lb. rom., rusă.
2006, Nr 1 - 3. – 350 ex.
307. Cronica apelor : bul. ecologic trim. / ed. : Mişcarea Ecologistă din Moldova, Org.
Teritorială Chişinău ; conducător de proiect şi red. : Vladimir Garaba. – 2004 - . – Chişinău
(str. Mateevici 31/5 ; URL : www.chbemm.ngo.md ; E-mail : chbemm@moldnet.md), 2006.
– 30 cm. – Finanţată de către Direcţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare (DDC).
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 3. – 1500 ex.
2006, Nr 4 - 6. – 1000 ex.
308. Cronica participării cetăţeneşti : bul. al Progr. de Dezv. Participativă a Comunităţilor din Moldova IREX/CPP / resp. ed. : Cristian Jardan ; red. : Natalia Cernat. – 2006 - . –
Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 202, et. 6 ; URL : www.irex.md ; E-mail : cpp@irex.md), 2006
(IREX-CPP Moldova). – 30 cm. – Cu suport financ. al USAID from the American People.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1.

69

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

309. Curier : bul. al Comisiei Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO / dir. : Constantin
Rusnac ; red. : Ion Căpăţână,... – 2003 - . – Chişinău (str. Corobceanu 24 a ; E-mail :
unesco@moldova.md), 2006 (AO "Princeps"). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., engl., fr., rusă. – Tipogr. : Nr 1/2, 2003 : F.E.-P.
"Tipogr. Centrală".
2003, Nr 1/2. – 500 ex.
2004, Nr 3/4. – 100 ex.
2005, Nr 5/8. – 100 ex.
310. Curier Ex Lege : publ. a Agenţiei pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a
Organelor de Drept "Ex Lege" ; resp. ed. : Valeriu Zubco ; red. : Angela Danilescu. – 2004 . – Chişinău (bd. Mircea cel Bătrân 28/2, ap. 48 ; URL : www.mtc.md/exlege ; E-mail :
exlege@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. – Implementat cu suportul
financ. al Fundaţiei Soros Moldova.
Semestrial. – Text : lb. rom., engl. – Tit. : a. 2004 - 2005 : Curier Ex Lege = Courier
Ex Lege. a apărut publ. valet ("перевертыш") cu pag. paral.
2004, Nr 1 - 2. – 500 ex.
2005, Nr 3 - 4. – 100 ex.
2006, Nr 6 - 7. – 100 ex.
311. Curier Parlamentar : bul. informativ al Parlamentului Rep. Moldova. – 2006 - . –
Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 105 ; URL : www.parlament.md ; E-mail :
info@parlament.md), 2006. – 30 cm. – Publ. cu sprijinul proiectului PNUD Moldova "Consolidarea capacităţii instituţionale a Parlamentului".
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. engl., rusă.
2006, Nr 1 - 3. – 1250 ex.
312. Curierul Ecologic : publ. periodică a Colegiului Rep. de Ecologie din Chişinău /
red.-şef : Ludmila Gonţa. – 2006 - . – Chişinău (str. Burebista 70), 2006 ("Tipogr. Sirius"
SRL). – 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
313. Curtea de Conturi a Rep. Moldova : bul. informativ / col. red. : Viorica Cojocaru
(resp. ed.). – 2006 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 162 ; URL : www.ccrm.md), 2006
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
Trimestrial.
2006, Nr 1. – 100 ex.

70

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

314. Dialog : bul. de cultură şi inf. / Centrul de Inf. "Gender Doc-M" ; red. : Alexei
Marcicov. – 2004 - . – Chişinău. – (CP-317 ; URL : www.gay.md), 2006. – (Combinatul
Poligr.). – 21 cm. – Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki din Suedia, SIDA şi Cordaid.
De 3 ori pe an. – Ed. bilingvă. – Publ. valet ("перевертыш").
2005, Nr 1(05) - 3(07). – 550 ex.
2006, Nr 1(08) - 3(10). – 550 ex.
315. Dialog : bul. informativ / ed. : Asoc. Obştească "Iniţiativa Social-Rurală" ; aut. :
Maria Brodesco, …. – 2005 - . – Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 7 ; E-mail :
mbrodesco@ngorural.org), 2005. – 30 cm. – Ed. cu suportul Pactului de Stabilitate pentru
Europa de SEE, cu fondurile Min. de Afaceri Externe a Rep. Federale a Germaniei.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
316. Dialog şi Acţiune : bul. trim. bilingv / red. : Natalia Cojocaru, …. – 2005 - . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 16, bir. 2 ; E-mail : hr@un.md), 2006 ("Bons Offices" SRL). – 30 cm. –
Ed. cu susţinerea Guvernului Olandei în cadrul Proiectului PNUD "Susţinere în implementarea Planului naţ. de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Rep. Moldova ".
Trimestrial. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 1 - 2. – 500 ex.
2006, Nr 3. – 500 ex.
317. Echilibru = Равновесие : bul. / OO "Somato" ; red.-şef : Chihai Jana. – 2006 - .
– Bălţi (str. Şevcenco 23a ; URL : www.somato.md), 2006 ("Nega" SRL). – 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2006, Nr 1 – 2. – 200 ex.
318. Funcţionarul public = Государственный служащий : ziar bilunar / Acad. de
Administrare publică ; echipa red. : Vlad Ciobanu, …. – 1994 - . – Chişinău (str. Ialoveni
100), 2006. – 30 cm.
Bilunar. – Text lb. rom., rusă. – Supl. la rev. "Administrarea Publică ".
2005, Nr 1/2 (208/209) - 23/24 (228/229). – 510 ex.
2006, Nr 1/2 (230/231) - 23/24 (252/253). – 610 ex.
319. Gazeta bibliotecarului : bul. informativ al Bibl. Naţ. şi Asoc. Bibliotecarilor din
Rep. Moldova ; red.-şef : Alexe Rău. – 2001 - . – Chişinău (str. 31 August 1989 Nr 78A ; Email : gazetabib@yahoo.com), 2006 (BNRM). – 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-1484 = Gazeta bibliotecarului.
2005, Nr 1(51) - 12(62). – 100 ex.
2006, Nr 1(63) - 11/12(73/74). – 150 ex.
71

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

320. Info His : bul. informativ ANTIM / fondator : Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova ; col. red. : Sergiu Musteaţă,... – 2000, sept. - . – Chişinău (str. Ion Creangă 1, bl. central, bir. 406 ; E-mail : antim@starnet.md), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). – 29 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1(25) - 4 (28). – 500 ex.
2006, Nr 1(29) - 2(30). – 500 ex.
321. Impact : bul. CNPAC / ed. : Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ;
col. red. : Natalia Cojocaru. – 2005 - . – Chişinău (str. Calea Ieşilor 61/2), 2006 ("Elan Poligraf" SRL). – 30 cm. – Apare în cadrul Proiectului "AMICUL" – Centrul de Asistenţă psihosocială a copilului şi familiei, susţinut de Reprezentanţa UNICEF în Moldova
Trimestrial.
2005, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
2006, Nr 5 - 2(6). – 1000 ex.
322. Inovaţii Educaţionale : bul. informativ / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al
Rep. Moldova, Centrul Inovaţiilor Educaţionale ; resp. ed. : Vasile Haheu. – 2006 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 180, birou 1111 ; URL : www.e-cil.org ; E-mail :
hvalentina@yahoo.com), 2006 (Univers Pedagogic ). – 30 cm.
Lunar.
2006, Nr 1. – 2500 ex.
323. Justiţia Juvenilă : bul. informativ / ed. : Inst. de Reforme Penale ; col. red. : Ina
Prisăcaru, …. – 2005 - . – Chişinău (str. Bucureşti 23a, of. 202), 2005 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 29 cm. – Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei UNICEF în Moldova.
Trimestrial. – Ed. specială. – 2005. – 24 p. – 700 ex.
2005, Nr 1 - 4. – 700 ex.
324. Magazin bibliologic : ser. nouă / ed. : Bibl. Naţ., Asoc. Bibliotecarilor din Rep.
Moldova, Soc. Bibliofililor ; red.-şef : Alexe Rău. – 1991 - . – Chişinău (str. 31 August 1989
78A) : BNRM, 2006. – 30 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1476 = Magazin bibliologic.
2005, Nr 1/2 - 3/4. – 150 ex.
2006, Nr 1 - 4. – 150 ex.
325. Mâine : bul. trim. / fondator : Centrul de Comunicare şi Informare, Asoc. de Caritate şi Asistenţă Socială "Acasă ; red.-şef : Ioan Moca (preş.). – 2001, ian. - . – Chişinău (str.
Şciusev 82; E-mail : acasă@acasă.mldnet.com), 2008 (Combinatul Poligr.). – 26 cm. –
Apare cu sprijinul CORDAID.
72

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Trimestrial.
2005, Nr 18 - 20/21. – 1500 ex.
2006, Nr 22 - 26. – 1500 ex.
326. Mâine junior : bul. / Centrul de Comunicare şi Inf. al Asoc. de Caritate şi Asistenţă Socială "Acasă"; cons. de adm. : Ioan Moca (preş.) [et al.] ; coord. : Ioana Canţâr. – 2003
- . – Chişinău (str. Şciusev 82 ; E-mail : acasa@acasa.mldnet.com), 2008 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – Apare cu sprijinul CORDAID.
Semestrial. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 5 - 6. – 1500 ex.
2006, Nr 7 - 8. – 1500 ex.
327. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed. : Agenţia Informaţională de Stat
"Moldpress"; dir. : Valeriu Reniţă; red.-şef : Simion Ropot. – 1994, aug. - . – Chişinău (str.
Puşkin 22, et. 3 ; E-mail : monitor@moldpress.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28 cm.
De 3 ori pe săptămână. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1(1600) - 182(1781). – 8300 ex.
2006, Nr 1(1782) - 206(1987). – 8300 ex. – Ed. spec. : 2006, 25 aug.
328. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / изд. : Гос. информ. агенство
"Moldpress" ; дир. : Валериу Реницэ ; гл. ред. : Симион Ропот. – 1994, aug. - . – Chişinău
(str. Puşkin 22, et. 3 ; E-mail : monitor@moldpress.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28
cm.
De 3 ori pe săptămână. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1(1600) - 182(1781). – 8300 ex.
2006, Nr 1(1782) - 206(1987). – 8300 ex.
329. Parliamentary advocate : informative newsletter / ed. : Centre for Human Rights
of Moldova ; red.-şef : Sabina Colomiicenco. – 2005 - . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 16 ; Email : cpdom@mdl.net), 2008 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 29 cm. – Financ. suported
by OSCE.
Trimestrial. – Text : lb. engl.
2007, Nr 1 - 4. – 300 ex.
2008, Nr 1 - 2. – 300 ex.
330. Reforma Penală : Bul. informativ / fondator : Direcţia ed. a Inst. de Reforme Penale. – 2003 - . – Chişinău (str. Bucureşti 23A, of. 202 ; URL : www.irp.md ; E-mail :
info@irp.md), 2006 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi Agenţiei Suedeze pentru dezvoltare şi cooperare intern. – Ed. în cadrul proiectului
"Grupuri marginalizate. Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor".

73

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Trimestrial. – Tit. : începând cu Nr 2, 2006 : "Reforma penală". – Tipar : Nr 3/4, 2005 :
"Bons Offices" SRL.
2005, Nr 1 - 3/4. – 300 ex.
2006, Nr 1 - 2. – 300 – 500 ex.
331. Refugium : bul. informativ / fondator : Soc. pentru Refugiaţi din Rep. Moldova. –
1998 - . – Chişinău (str. 31 August 1989 87B ; E-mail : refugium@mail.md), 2006 (Tipogr.
Concernului "Presa"). – 29 cm. – Apare cu sprijinul Reprezentanţei ICNUR în Moldova,
Ambasadei Olandei cu sediul la Kiev, Fundaţiei Soros Moldova.
Lunar. – Text : lb. rom., engl., rusă.
2005, Nr 14(62) - 19(67). – 1000 ex.
2006, Nr 20(68) - 25(73). – 1000 ex.
332. Şcoala de biblioteconomie din Moldova : bul. / fondator : Asoc. Bibliotecarilor
din Rep. Moldova ; col. red. : Ludmila Corghenci (dir.),... – 2002, mart. - . – Chişinău (str. 31
August 1989 78 ; URL : www.sbm.dnt.md ; E-mail : sbm@bnrm.md), 2006 (F.E.-P. "TrigrafTipar" SRL). – 20 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-0259 = Şcoala de Biblioteconomie din Moldova.
2005, Nr 1/2(12/13). – 100 ex.
2006, Nr 1/2(14/15). – 100 ex.
333. Transpres : bul. informativ / fondatori : Asoc. Int. a Transporturilor Auto din Moldova "AITA, Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Int. "CIPTI ; red.-şef :
Serghei Taran. – 1995, ian. - . – Chişinău (str. Vlad Ţepeş 3 ; URL : www.aita.md ; E-mail :
transpres@mail.ru, cipti@softhome.net), 2006 (Tipogr. din Bălţi). – 21 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă. – Red.-şef : Nr 1 - 12, 2005 - Nr 2, 2006 : Dumitru Solomon.
2005, Nr 1(101) - 11/12(108). – 1000 ex.
2006, Nr 1(109) - 4(112). – 1000 ex.
334. Vocea persoanelor în etate : bul. informativ trimestrial / Help Age International. –
2005 - . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni 57/1 ; URL : www.help.org ; E-mail :
tsorocom@helpageinternational.org), 2006. – 29 cm. – Ed. cu sprijinul U.E. şi Org. pentru
Dezvoltarea Cooperării din Irlanda.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rusă, engl.
2006, mart., iun., noiemb. (ed. spec.). – 400 ex.
335. Голос пожилых Людей : ежекв. изд. / Help Age International. – 2005 - . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni, 57/1), 2006. – 29 cm. – Ed. cu sprijinul UE şi Org. pentru
Dezvoltarea Cooperării din Irlanda.
74

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom., engl.
2006, mart., iun., noiemb. (ed. spec.). – 100 ex.
336. Инновационные Технологии : информ. бюл. / М-во Просвещения, молодежи и спорта Респ. Молдова, Центр Иновац. Технологий ; отв. за вып. : Vasile Haheu. –
2006 - . - Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 180, birou 111 ; URL : www.e-cil.org ; E-mail :
hvalentina@yahoo.com), 2006 (Univers Pedagogic ). – 30 cm.
2006, Nr 1. – 500 ex.
337. Информационный бюллетень / М-во Просвещ. и молодежи Респ. Молдова;
red.: Elena Stati – 1994 - . – Chişinău (str. Socoleni 16/1), 2006 (Tipogr. Orhei). – 20 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1 - 4. – 600 ex.
2006, Nr 1 - 5. – 600 - 650 ex.
338. Информационный бюллетень "Copilărie pentru toţi" / Ассоц."Copilărie pentru toţi", Aссоц. "Credinţă" ; ред. : Ю. Вердеш, …. – 2006 - . - Chişinău (str. M. Costin 7, of.
515 ; E-mail : womenplus_md@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. –
Apare cu suport financ. al Fondului "TIDES".
Odată la 2 luni.
2006, Nr 1 - 6. – 500 ex.
339. Информационный вестник / Правительство Респ. Молдова. – 2006 - . –
Chişinău (Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 ; URL : www.gov.md), 2006 (Tipogr. "Universul").
– 30 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2006, Nr 1 - 5. – 1300 ex.
340. Парламентский адвокат : информ. бюл. / Центр. по правам Человека
Молдовы ; дир. : Раиса Апольская; отв. изд. :Сабина Коломийченко. – 2006 - . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 16 ; URL : www.ombudsman.md ; E-mail : cpdom@mdl.net), 2006
(F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – Apare cu suport financ. OSCE în Moldova.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rom.
2006, Nr 1 - 4. – 500 ex.
341. Парламентский вестник : информ. бюл. Парламента Респ. Молдова. – 2006
- . – Chişinău, 2006. – 30 cm.
Trimestrial.
2006, Nr 1 - 3. – 700 ex.

75

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

342.
Хроника Воды : эколог. бюл. / изд. : Экол. движение Молдовы, Кишин.
террит. орг. ; гл. ред. : Владимир Гараба. – 2004 - . – Chişinău (str. Mateevici 31/5 ; URL
: www.chbemm.ngo.md ; E-mail : chbemm@moldnet.md), 2006. – 20 cm. – Ed. cu sprijinul
financ. al Direcţiei pentru dezvoltare şi colaborare al Elveţiei.
Trimestrial.
2005, Nr 3. – 500 ex.
2006, Nr 4 - 6. – 500 ex.
343. Хроника гражданского участия : бюл. IREX/CPP Прогр. по поддержке Участия Граждан в развитии Молдовы / отв. вып. : Кристиан Жардан ; ред. : Наталия Чернат. – 2006 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 202, et. 6 ; URL : www.irex.md ; E-mail :
cpp@irex.md), 2006(IREX-CPP Moldova ). – 30 cm. – Apare cu suportul financ. USAID
from the American People.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2006, Nr 1. – 200 ex.

ZIARE
ZIARE REPUBLICANE
344. Ana Sözü : gagauz dilindä gazeta / red. : Todur Zanet. – 1988, 14 aug. - . – Chişinău (c/p 1025 ; URL : www.anasozu.com ; E-mail : info@anasozu.com), 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. găgăuză.
2005, Nr 1(476) - 12(487). – 2000 ex.
2006, Nr 1(488) - 11(498). – 2500 ex.
345. Curierul vamal = Таможенный вестник : publ. de opinie, inf., şi analiză : Serie
nouă / fondator : Serviciul Vamal al Rep. Moldova ; red.-şef. : Vlad Pascaru. – 2004, 15 iun.
- . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : curiervamal@ch.moldpac.md ;
curierulvamal@yandex.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Tipogr. : Nr 1, 2005 - Nr 1/2, 2006 : Ed. "Universul".
2005, Nr 1(15) - 23/24(37/38). – 6000 ex.
2006, Nr 1/2(39/40) - 23/24(61/62). – 5900 ex.
346. Făclia : săpt. de inf., opinie şi cultură pedagogică / red.-şef : Tudor Rusu. – 1954,
3 oct. - . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : faclia@moldnet.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(2880) - 45(2924). – 3 000 ex.
2006, Nr 1(2925) - 45(2969). – 3 000 ex.

76

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347. Florile dalbe : săpt. instructiv-cognitiv şi literar-artistic pentru copii şi adolescenţi :
Ser. nouă din 1990 / fondator : Min. Educaţiei şi Şt. din Rep. Moldova ; red.-şef : Ion Anton.
– 1941, mart. - . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; E-mail : floriledalbe@hotmail.ro ;
florile_d@mtc.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(3686) - 39/40(3724/3725). – 16800 ex.
2006, Nr 1(3726) - 40(3765). – 10300 ex.
348. Literatura şi arta : săpt. al scriitorilor din Rep. Moldova / red.-şef : Nicolae
Dabija. – 1954, 3 oct. - . – Chişinău (str. Sfatul Ţării 2 ; URL : www.literaturasiarta.md ; Email : literaturasiarta@mail.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal. – Subtit. : Nr 1 – 52, 2005 : săpt. al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova. –
Tipogr. : Nr 1 - 43, 2005 : "Prag-3" SRL.
2005, Nr 1(3097) - 52(3148). – 19600 ex.
2006, Nr 1(3149) - 52(3200). – 10000 ex.
349. Moldova Suverană : cotid. naţ. independent / fondator : SC "Casa Editorială Moldova Suverană" SRL ; ed. : Cotid. Naţ. Independent "Moldova Suverană" SRL ; dir. şi red.şef : Ion Berlinschi. – 1924, 1 mai - . – Chişinău (str. Puşkin 22, et 3 ; URL : www.moldovasuverană.md ; E-mail : cotidian@moldova-suverana.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ;
60 cm.
Cotidian. – Subtit. : Nr 102 - 137, 2005 : cotidian naţional independent. – Fondator : Nr
1 – 101, 2005 : Guvernul Rep. Moldova.
2005, Nr 1(20638) - 206 (20843). – 6000 ex.
2006, Nr 1 - 195. – 5200 ex.
350. Oastea Moldovei : publ. ed. de Min. Apărării al Rep. Moldova / red.-şef : Ion Vulpe. – 1992, 27 mai - . – Chişinău (şos. Hânceşti 84 ; E-mail : oasteamoldovei@army.md),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Tipogr. : Nr 1 - 24, 2005 : Ed. "Universul".
2005, Nr 1/2(362/363) - 23/24(408/409). – 1500 ex.
2006, Nr 1/2(410/411) - 23(430). – 1500 ex.
351. Sport Plus : ziar / ed. de Com. Naţ. Olimpic ; red.-şef. : Victor Daghi. – 2002, 11
febr. - . – Chişinău (str. Andrei Doga 24/1 ; E-mail : sportplus06@mail.ru), 2006 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Bisăptămânal. – Subtit. : Nr 1, 2005 – Nr 23, 2006 : săpt. – Adresa : Nr 1, 2005 - 42,
2006 : str. Puşkin 11.
2005, Nr 1(148) - 48(195). – 8600 ex.
2006, Nr 1(196) - 56(251). – 8000 ex.

77

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

352. Tineretul Moldovei : săpt. naţ. de opinie şi divertisment / dir. : Arcadie Răileanu ;
red.-şef : Ion Borş. – 1930, oct. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, et. 4 ; URL :
www.maxpages.com/tineretul ; E-mail : tm@dnt.md), 2005 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1 - 7. – 20000 ex.
353. TV Programe : 22 de canale TV + Radio Moldova / ed. : PP ziarul "TV Programe"
SRL ; red. : Leonid Lazarencu. – 1960, ian. - . – Chişinău (şos. Hânceşti 64 ; E-mail :
teleradio@moldnet.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 16 p. : il. ; 30 cm.
Săptămânal. - Are ed. şi în lb. rusă. - Înlocuieşte din 2005 publ. "Teleradio" a cărei numerotare o continuă.
2005, Nr 1(2347) - 52(2398). – 22000 - 30000 ex.
2006, Nr 1(2399) - 52(2450). – 22000 - 32000 ex.
354. TV Программы : еженед. / PP ziarul "TV Programe " SRL ; ред. : Л. Лазаренку.
– 1960, ian. - . – Chişinău (str. Hânceşti 64 ; E-mail : teleradio@moldnet.md), 2006 (Tipogr.
"Universul"). – 16 p. : il. ; 30 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom. - Înlocuieşte din 2005 publ. "Teleradio" a cărei numerotare o continuă.
2005, Nr 1(2347) - 52(2398). – 27000 - 28000 ex.
2006, Nr 1(2399) - 52(2450). – 22000 - 30000 ex.
355. Univers Pedagogic Pro : săpt. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova /
fondator : Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; dir. : Iurie Miron ; red.-şef. : Ion Iachim. – 2004 . – Chişinău (str. Columna 118 ; E-mail : univers@yahoo.com), 2006 (Tipogr."Universul"). –
8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Subtit. : Nr 1 - 4, 2005 : ed. periodică a Min. Educaţiei al Rep. Moldova.
– Red.-şef : Nr 1, 2005 - Nr 6, 2006 : Iurie Bălan. – Adresa : Nr 1 - 17, 2005 : str. Socoleni
16/1; Nr 18, 2005 - Nr 24, 2006 : str. Magda Isanos. – Tipogr. : Nr 1, 2005 - Nr 17, 2006 :
Tipogr. Orhei.
2005, Nr 1(10) - 24(33). – 2000 ex.
2006, Nr 1(34) - 24(81). – 1600 - 2000 ex.
356. Vocea poporului : săpt. al Sindicatelor din Moldova / fondator : Confederaţia Sindicatelor din Rep. Moldova ; red.-şef : Gheorghe Copoţ. – 1990, febr. - . – Chişinău (str. 31
August 1989 129 ; URL : www.csrm.md ; E-mail : vocea@mail.ru), 2006 (Tipogr."Prag-3"
SRL). – 2 p. il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr1(734) - 47/48(780/781). – 2300 ex.
2006, Nr 1(782) - 46/48(829/831. – 2300 ex.
78

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

357. Голос Народа : еженед. Проф. Союзов Молдовы / учредитель : Конф. Проф.
Респ. Молдова ; гл. ред. : Георге Копоц. – 1990, febr. - . – Chişinău (str. 31 August 1989
129), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1(734) - 47/48(780/781). – 700 ex.
2006, Nr 1(782) - 46/48(829/831). – 700 ex.
358. Кишиневские новости : респ. обществ.-полит., рекл.-информ. газ. / изд. : AO
СППИ "Кишиневские новости ; гл. ред. : М. Ионко. – 1991, ian. - . – Chişinău (str. Puşkin
22 ; URL : www.kn.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857- 0372 = Кишиневские Новости.
2005, Nr 1(735) - 52(786). – 8600 ex.
2006, Nr 1(787) - 52(838). – 9200 ex.
359. Молдавские ведомости : все новости о Молдове и Мире / изд. : "Молдавские ведомости" SRL ; гл. ред. : Дмитрий Чубашенко. – 1995, 4 oct. - . – Chişinău (str.
Mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni 21), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 60 cm.
Bisăptămânal.
2005, Nr 1(704) - 100(800). – 7500 ex.
2006, Nr 1(801) - 97(897). – 10500 ex.
360. Независимая Молдова : Респ. обществ.-полит. газ. / учредитель : SC "Casa
editorială Moldova Suverană" SRL ; изд. : "Cotidian independent social - politic "Moldova
Independentă" SRL ; дир. и гл. ред. : Юрий Тищенко. – 1991, 4 oct. - . – Chişinău (str.
Puşkin 22 ; URL : www.nm.md ; E-mail : mail@nm.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ;
60 cm.
Cotidian. – Are ed şi în lb. rom. – Учредитель : Nr 1 - 107, 2005 : Правительство
Респ. Молдова.
ISSN 1857-1824 = Независимая Молдова.
2005, Nr 1(3479) - 247(3725). – 7000 ex.
2006, Nr 1 - 190. – 4500 ex.
ZIARE MUNICIPALE
361. Accent Provincial : săpt. regional liber / fondator : Ana Curcudel ; dir. : Ludmila
Scripliuc ; red.-şef : Svetlana Chiriţa. – 1997, 1mai - . – Bălţi (str. Mircea cel Bătrân 81 ; Email : accentprovincial@mail.ru), 2005 (Tipogr."Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(357) - 40(396). – 2500 ex.

79

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

362. Cahul expres : независим. информ. еженед. / dir. : Ткаченко Александр ; гл.
ред. : Александр Вуйцик. – 2003, март - . – Cahul (str. Republicii 17 ; E-mail :
media.cahul@mail.ru), 2006 (Tipogr. SA "Raza de Sud"). – 56 p. : il. ; 29 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă.
2005, Nr 1(95) – 52(147). – 6000 ex.
2006, Nr 1(148) - 52(199). – 6000 ex.
363. Capitala : ziar public mun. / fondatori : Primăria mun. Chişinău ; Consiliul Mun.
Chişinău ; red.-şef : Vasile Grozavu. – 1998, dec. - . – Chişinău (str. Alexe Mateevici 42),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bisăptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă. – Supl. : Nr 1 - 2, 2005 : "Monitorul de Chişinău".
2005, Nr 1(564) - 99(662). – 2000 ex.
2006, Nr 1(663) - 92/93(754/755). – 2000 ex.
364. Capitala = Столица : муницип. газ. / учредитель : Муницип. Совет Кишинэу ;
гл. ред. : Виктор Думбрэвяну. – 1998, 31 dec. - . – Chişinău (str. Alexe Mateevici 42),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1(560) - 99(658). – 1600 ex.
2006, Nr 1(659) - 93/94(754/755). – 1500 ex.
365. Civi Cahul : publ. lunară / ed. : Consiliul Regional al ONG-urilor de la Sudul Rep.
Moldova / echipa red. : Nicolae Dandiş, …. – 2006 - . – Cahul (str. M. Frunze 57/11), 2006
(Tipogr. "Raza de Sud" Cahul). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2006, Nr 1 - 2. – 300 ex.
366. Curier de Botanica : publ. comunitară bilingvă de inf. şi opinie / Consiliul preturii
Botanica. – 2006 - . – Chişinău, 2006 (Ed. "Universul"). – 6 p. : il. ; 60 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1. – 1000 ex.
367. Eveniment Central : ziar comunitar bilingv de inf. şi analiză / red.-şef : Daniela
Galai. – 2006 - . – Chişinău (str. Şciusev 53 ; E-mail : eveniment_central@yahoo.com ;
eveniment.central@gmail.com). – 6 p. : il. ; 60 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1. – 1000 ex.
368. Monitorul de Chişinău : supl. la ziarul mun. "Capitala " / fondator : Consiliul municipal Chişinău ; resp. de ed. : Victor Dumbrăveanu. – 2005 - . – Chişinău. – 32 p. ; 29 cm.
80

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1 - 2. – 150 ex.
2006, Nr 1/2(4/5) - 17(20). – 200 ex.
369. Monitorul de Chişinău : прил. к муницип. газ. "Capitala" / учредитель : Муницип. совет Кишинева ; отв. за вып. : Виктор Думбрэвяну. – 2005 - . – Chişinău, 2006. –
32 p. : il. ; 29 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr. 1 - 2. – 50 ex.
2006, Nr 1(3) - 17(20). – 100 ex.
370. Вечерний Кишинев : столич. газ. / гл. ред. : Александр Исаев. – 1958, 10 iun.
- . – Chişinău (bl. Renaşterii 22/1, et. 4 ; E-mail : vk@arax.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ; 60 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(76) - 40/41(115/116). – 8000 ex.
371. Кишиневский обозреватель : информ.-аналит. еженед. / изд. :
"Кишиневский обозреватель" SRL. ; гл. ред. : Ирина Астахова. – 2000, 25 дек. - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45 ; URL : www.obozrevateli.md, www.ko.md ; E-mail :
oboz@moldnet.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă, parţial lb. engl. - Format : Nr 1 - 40, 2005 : 60 cm.
2005, Nr 1(477) - 47/48(523/524). – 6000 ex.
2006, Nr 1(525) - 47/48(570). – 3000 ex.
372. Столица Комрат : газ. примэрии и муницип. Совета / учредитель : примэрия
Комрат и муницип. Совет ; гл. ред. : Анна Харламенко. – 2005, 25 янв. - . – Comrat (str.
Tretiacov 36 ; E-mail : capitala@mail.ru), 2006 (Tipogr."Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1 - 17. – 1000 - 3000 ex.
2006, Nr 1(19) - 24(42). – 1000 -1500 ex.

ZIARE RAIONALE ŞI SĂTEŞTI
Anenii Noi
373. Drapelul muncii : ziar informativ / Organul Consiliului raional Anenii – Noi ; red.şef. : Ludmila Zveaghinţev. – 1995, 14 iun. - . – Anenii-Noi (str. Suvorov 8 ; E-mail :
drapelul@mail.ru), 2006. – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Are ed. şi în lb. rusă. – Ed. reluată : 8 noiemb. 2003.
2005, Nr 4(48) - 48(92). – 1000 ex.
2006, Nr 1(97) - 50(146). – 1000 ex.
81

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

374. Знамя труда : Орган район. Совета Анений-Ной ; гл. ред. : Людмила
Звягинцева. – 1995, 14 iun. - . – Anenii-Noi (str. Suvorov 8 ; E-mail : drapelul@mail.ru),
2006 (Tipogr. Anenii-Noi). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom. – Ed. reluată : 2004, 2 iulie.
2005, Nr 4(48) – 48(74). – 1000 ex.
2006, Nr 1(77) – 50(126). – 1000 ex.
Cahul
375. Confluent : bul. al Proiectului "Crearea Reţelei Informaţionale a Euroregiunii "Dunărea de Jos" / resp. ed. : Alexandru Manoil. – 2005 - . – Cahul (str. Ştefan cel Mare 10 ; Email : vasilachi@mtc-ch.md), 2005 (Tipogr. "Raza de Sud" SA). – 4 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 8 - 15. – 1000 ex.
376. Nota Bene : Кагул. независим. еженед. / ed. : PP "Nota Bene" SRL ; гл. ред. :
Иван Чека. – 2004 - . – Сahul (str. C. Negruzzi 123 ; E-mail : nota_bene@matrix.net.md),
2005 (Tipogr. SA "Raza de Sud"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(32) - 8(39). – 1000 ex.
377. Ştiri din activitatea Consiliului Raional Cahul / Consiliul Raional Cahul ; dir. :
Tcacenco Alexandru ; red.-şef : Vuiţic Alexandru ; resp. ed. : Valentina Rogai. – 2005 - . –
Cahul (str. Republicii 17 ; E-mail : media@mail.ru), 2006 (Tipogr. SA "Raza de Sud"). – 4
p. : il. ; 29 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1 - 47. – 6500 ex..
2006, Nr 1(48) - 52(99). – 6500 ex.
378. Transparenţa : bul. / Consultanţă IATP Cahul ; red.-şef : N. Dardiş. – 2004 - . –
Cahul (Piaţa Independenţei 1, Univ. de Stat "B. P. Haşdeu", et. 3, bir. 90 ; E-mail :
aegee_cahul@fastmail.fm ; nicolae_dandiş@yahoo.com), 2005 (Tipogr. "Raza de Sud").
– 4 p. : il. ; 42 cm. – Se ed. cu sprijinul financ. al Fundaţiei Eurasia.
Bilunar.
2005, Nr 10 - 11. – 300 ex.
Cantemir
379. Curierul de Cantemir / fondator : raionul Cantemir ; red.-şef : Ion Domenco. –
2005, 15 dec. - . – Cantemir (str. Trandafirilor 2, et. 2, bir. 215), 2006 (Tipogr. din or. Leova).
– 4 p. : il. ; 42 cm.
82

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 1 - 27(27). – 1000 ex.
2006, Nr 01(28) - 47(74). – 1000 ex.
Călăraşi
380. Călăraşii / Publ. Consiliului raional Călăraşi ; red.-şef. interim : Doina Chicu. –
2004, 16 mart. - . – Călăraşi (str. Biruinţei 1, et. 3), 2006 (Tipogr. Străşeni). – 6 p. : il. ; 42
cm.
Bilunar. – Red.-şef : Nr 1 - 22, 2005 – Nr.16, 2006 : Svetlana Codreanu.
2005, Nr 1(21) - 22(42). – 1000 ex.
2006, Nr 1(43) - 22(64). – 1000 ex.
Căuşeni
381. Căuşeni : publ. Consiliul raional Căuşeni / red.-şef : Svetlana Berghi. – 1948 - . –
Căuşeni (str. Păcii 30), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(64) - 48(111). – 1000 ex.
2006, Nr 1(112) - 22(133). – 1050 ex.
Ceadâr-Lunga
382. Знамя : газ. / учредитель : Администрация Чадыр-Лунг. р-на : ред. : К.
Кывыржик. – 1948, 18 янв. - . – Ceadâr-Lunga (str. Lenin 116 ; E-mail : znamia@mail.ru),
2006 (Tipogr. "Universul"). – 6 p. : il ; 42 cm.
Săptămânal. – Tipogr. : Nr 1 - 14, 2005 : Tipogr. din Cahul.
2005, Nr 1(7227) - 53 (7279). – 3700 - 4500 ex.
2006, Nr 1(7280) - 52(7331). – 4000 - 3800 ex.
383. Настоящее Знамя : независим. информ. публицист. изд. / издатель : Publ.
period. "Настоящее Знамя" SRL ; ред. : Л. Захария. – 2003, 12 янв. - . – Ceadâr-Lunga
(str. Lenin 133 ; E-mail : golbergl@mail.ru), 2006 (Tipogr. din Cahul). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(101) - 51(151). – 1500 ex.
2006, Nr 1(152) - 50(201). – 3400 ex.
Cimişlia
384. Business-info : publ. period. independentă / dir. : Vladimir Javgureanu ; red.-şef :
Ion Ciumeică. – 1995, 3 mai - . – Cimişlia (str. Decebal 11 ; E-mail : businessinfo@api.md),
2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – Are ed. şi în lb. rusă.
83

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2005, Nr 1(473) - 51(523). – 7300 ex.
2006, Nr 524 - 571. – 6000 ex.
385. Бизнес-инфо : независим. регион. изд. / дир. : Владимир Жавгуряну ; гл.
ред. : Ион Чумейко. – 1995, 3 мая - . – Cimişlia (str. Decebal 11 ; E-mail :
businessinfo@api.md), 2006 (Tipogr."Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2006, Nr 1(194) - 48(238). – 1000 ex.
Comrat
În limba găgăuză

386. Ачык gez = Третий глаз : газ. / учредитель : ООО "Ачык gez ; ред. : Иван
Топал. – 1995, dec. - . – Comrat (str. Biruinţei 125 ; E-mail : Itopal@inbox.ru), 2006 (SA
"Tipogr. din Cahul"). – 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. găgăuză, rusă.
2005, Nr 40 - 42. – 1000 ex.
2006, Nr 44 - 46. – 500 ex.
387. Вести Гагаузии : газ. Нар. Собр. и Исполкома Гагаузии / гл. ред. : Д. Маринов. – 1996, mart. - . – Comrat (str. Lenin 200), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal. – Înlocuieşte din 1996 ziarul "Комратские вести".
2005, Nr 1/2(6997/6998) - 198/199(7194/7195). – 4500 - 5000 ex.
2006, Nr 1/2(7196/7197) - 178/179 (7373/7374). – 9000 ex.
388. Единая Гагаузия : информ.-публист. изд. обществ. движения "Единная Гагаузия" / изд. : SRL "Maxi-media" ; ред. : E. В. Кириогло. – 2004, 9 апр. - . – Comrat (str.
Fedico 19/9 ; E-mail : edinaia_gagauzia@mail.ru, edinaj-gagauzia5@mail.ru), 2006 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(25) - 50(74). – 2000 ex.
2006, Nr 1(75) - 52(125). – 13000 ex.
Criuleni
389. Administraţia publică : bul. inf. / ed. : Raionul Criuleni ; resp. ed. : Gheorghe
Paţanov. – 2004 - . – Criuleni, 2006 (SA "Crio"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bisăptămânal.
2005, Nr 1/2(14/15) - 18/19(31/32). – 3000 ex.
2006, Nr 3/4(35/36) - 27/28(58/59). – 3000 ex.

84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

390. EST-Curier : publ. de inf. şi atitudine / membru - fondator : Colectivul red. ; dir. :
Gh. Motricală. – 1997, 26 mart. - . – Criuleni (str. 31 August 1989 101/8 ; URL :
www.api.org.md ; E-mail : estc@mtc-cr.md), 2006 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – Se difuzează în raioanele Criuleni şi Dubăsari.
2005, Nr 1(329) - 49(377). – 3300 ex.
2006, Nr 1(379) - 50(427). – 3400 ex.
391. Curierul de Vadul lui Vodă : bul. informativ lunar al Primăriei or. Vadul lui Vodă.
– 2006 - . – Vadul lui Vodă (str. Ştefan cel Mare 60), 2006 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 30 cm.
Lunar.
2006, Nr 1 - 7. – 2000 ex.
392. Tînăr în Criuleni : rev. Tinerilor din Criuleni / resp. ed. : Soltanici Vladimir. – 2006
- . – Criuleni, (URL : www.tineri.org), 2006. – 8 p. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Ed. în cadrul planului de acţiuni pentru implementarea strategiei de Tineret de către Direcţia Gen. Învăţ., Tineret şi Sport în colaborare cu ONG
Geronimo.
2006, Nr 2 - 5. – 1500 ex.
393. Vizavi Info : bul. informativ / fondator : Centrul de Voluntariat Criuleni "Prometeu"
; dir. proiect : Elena Frumosu ; rep. ed. : Svetlana Cernov. – Criuleni, 2006 (SA "Crio"). – 4
p. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Apare cu suportul financ. a ICCO din Olanda în cadrul proiectului "Pro informare", administrat de Centrul Contact.
2006, An. I, Nr 01.
Drochia
394. Glia Drochiană : săpt. de inf., analiză şi sinteză / fondator : Colectivul publ. periodice "Glia Drochiană ; red.-şef : Valentina Cibotaru. – 1951, ian. - . – Drochia (bl. Independenţei 15 ; E-mail : gliadr@mail.ru, api@mtc.md), 2005 (SA "Tipogr. din Râşcani"). – 8 p. :
il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Ed. bilingvă.
2005, Nr 1(253) - 48(300). – 2000 ex.
395. Авангард : Орган Дрокиевского РК ПКРМ / учредитель : Партия Коммунистов
Респ. Молдова ; гл. ред. : Н. Антонова. – 2006 - . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2006
(Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. la ziarul "Коммунист".
2006, Nr1(1) - 5(5). – 3000 ex.

85

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Dubăsari
396. Noutăţi Nistrene : ziarul Consiliului raional Dubăsari / resp. ed. : Maria Jumbei. –
2005 - . – Dubăsari ; Coşniţa, 2006 (Tipogr. "CRIO" SA). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(6) - 17(20). – 1000 ex.
2006, Nr 1(21) - 24(44). – 1000 ex.
Floreşti
Observatorul de Nord : săpt. de inf. şi atitudine / dir. : Victor Cobăsneanu. – 2006 - . –
Floreşti (str. Ştefan cel Mare 32 ; URL : www.odn.info.md ; E-mail : odn@api.md), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm. – Ed. cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2006, Nr 1(1) - 35(35). – 1000 ex.
Hânceşti
397. Curierul de Hânceşti : publ. period. independentă / SRL "Curierul de Hânceşti" ;
dir. : Ciorici Grigore ; red.-şef. : Tatiana Todoseiciuc. – 2003, aug. - . – Hânceşti (str.
Mihalcea Hâncu 132 ; E-mail : cdh@mail.ru), 2006 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 02(69) - 47(114). – 3000 - 5000 ex.
2006, Nr 1(116) - 48(163). – 5000 ex.
Ialoveni
398. Curierul de Ialoveni : bul. informativ al Primăriei or. Ialoveni ; resp. ed. : Tamara
Castraşan. – 2001, mai - . – Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 33 ; URL : www.prim.ialov.md ;
E-mail : curier@ialov.md), 2006 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. la ziarul "Ora locală".
2005, Nr 5(48). – 1000 ex.
2006, Nr 1/2(55/56) - 61/66. – 1000 ex.
399. Ora locală : publ. periodică / ed. : SRL "Ora locală ; red.-şef. : Nicolae Roşioru. –
1998, 29 dec. - . – Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 45 ; URL : www.api.org.md ; E-mail :
oralocala@ialov.md), 2006 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Subtit. : Nr 1 - 27, 2005 : Publ. independentă raională.
2005, Nr 1(298) - 47(344). – 3000 ex.
2006, Nr 1/2(346) - 54(398). – 3000 ex.

86

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

400. Orizont / ed. : Primăria Moleşti (r-nul Ialoveni), Liceul Teoretic ; red.-şef : Constantin Doina. – 2006 - . – Moleşti (E-mail : doina_25@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Bons Office"
SRL). – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, mart.
Leova
401. Curierul de Leova : ed. săpt. bilingvă / fondator : Consiliul raional Leova ; red. :
A. Butuc. – 2004 - . – Leova (str. Independenţei 3 ; et. 2), 2006 (Tipogr. "Leova"). – 4 p. : il. ;
42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 23(1) - 69(47). – 1600 ex.
2006, Nr 70(1) - 117(48). – 1600 ex.
402. Cuvântul liber : publ. period. independentă / dir. : Ion Mititelu. – 1998, 22 aug. - .
– Leova (str. Independenţei 8 ; URL : www.iatp.md./liber ; E-mail : liber98@mail.ru), 2006
(SA "Tipogr. din Leova"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Se difuzează în raioanele Leova, Hânceşti, Cimişlia, Cantemir şi Cahul.
2005, Nr 1(301) - 48(348). – 4000 ex.
2006, Nr 1(349) - 47(394). – 3500 ex.
Nisporeni
403. Deşteptarea : publ. periodică independentă / fondator : PP Independentă SC
"Deşteptarea" SRL ; dir. : Grigore Ciorici ; red.-şef : Ana Moraru. – 2004 - . – Nisporeni (str.
Suveranităţii 1, bir. 1 ; E-mail : cdhl@mail.ru), 2006 (Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Subtit. : Nr 1 - 14, 2005 : Ziar raional.
2005, Nr 1(30) - 48(76). – 3000 ex.
2006, Nr 1(78) - 47(124). – 2000 - 3000 ex.
404. Gazeta de Vest : publ. Period. independentă / fondator : "Gazeta de Vest" SRL ;
red.-şef : Dumitru Mititelu. – 1996, 31 aug. - . – Nisporeni (str. Alexandru cel Bun 96 ; E-mail
: gvest25@hotmail.com), 2006 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Gazeta este membru al Asoc. Presei Independente din Moldova.
2005, Nr 1(398) - 44(420). – 8000 ex.
2006, Nr 2(424) - 48(468). – 2000 ex.
Orhei
405. Plaiul Orheian : săpt. de inf. şi opinie / fondator : Consiliul raional Orhei ; red.-şef.
: Rodica Sobol-Chicuş. – 1940 - . – Orhei (bd. M. Eminescu 2 ; E-mail : plaiorh@mtc-or.md ;
plaiorh@rambler.ru), 2006 (SA "Tipogr. din Orhei"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Ser. a V-a.
87

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2005, Nr 1(8236) - 52(8287). – 7800 ex.
2006, Nr 1(8288) - 52(8339). – 7600 ex.
Râşcani
406. Eveniment actual : publ. period. a Consiliului raional Râşcani ; dir. : Gheorghe
Serjantu. – 2004, ian. - . – Râşcani (str. Independenţei 4), 2005 (Tipogr. din Râşcani). – 4 p.
: il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă, parţial rom.
2005, Nr 1/2 – 21. – 1000 ex.
Rezina
407. Farul nistrean : publ. periodică a Consiliilor raionale Rezina şi Şoldăneşti / fondatori : Consiliile Raionale Rezina şi Şoldăneşti ; red.-şef : Aculina Popa. – 1948, 3 apr. - . –
Rezina (str. 27 August 1 ; E-mail : farulnistrean@mtc/rz.md (Rezina), cvasiom@mail.ru
(Şoldăneşti), 2006 (Tipogr. Bălţi). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. - Subtit. : Nr 1 - 12, 2005 : Publ. Period. a Consiliului raional Rezina.
2005, Nr 1(7166) - 49(7240). – 2400 ex.
2006, Nr 1(7242) - 50(7291). – 2800 ex.
Soroca
408. Observatorul de Nord : săpt. independent de inf. şi atitudine / dir. : Elena
Cobăsneanu ; red.-şef : Victor Cobăsneanu. – 1998, 3 noiemb. - . – Soroca (str. Independenţei 75 ; URL : www.odn.info.md ; E-mail : odn@api.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). –
8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. în lb. rusă.
2005, Nr 18(311) - 48(341). – 6800 ex.
2006, Nr 01(342) - 48(389). – 7200 ex.
409. Observatorul de Nord : независим. еженед. / дир. : Елена Кобэсняну ; гл. ред.
: Виктор Кобэсняну. – 1998, 3 нояб. - . – Soroca (str. Independenţei 75 ; URL :
www.odn.info.md ; E-mail : odn@api.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 18(311) - 48(341). – 6500 ex.
2006, Nr 01(342) - 48(389). – 7000 ex.
410. Realitatea : săpt. / fondator : Consiliul raional Soroca ; red.-şef : Ion Talmaci. –
1940, 6 iul. - . – Soroca (str. Ştefan cel Mare 5, bir. 110, 112, 114 ; E-mail :
realitatea@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 - 8 p. : il. ; 42 cm.
88

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 37(7788) - 48(7799). – 1400 ex.
2006, Nr 1(7800) - 48(7847). – 1500 ex.
411. Realitatea : еженед. / учредитель : район. совет Сорока ; гл. ред. : Ион
Талмач. – 1940, 6 июля - . – Soroca (str. Ştefan cel Mare 5, bir. 110, 112, 114 ; E-mail :
realitatea@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 - 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 37(7788) - 48(7799). – 460 ex.
2006, Nr 1(7800) - 48(7847). – 500 ex.
Străşeni
412. Străşeneanca : publ. periodică. independentă / ed. : Consiliul raional Străşeni ;
red.-şef : Andrei Margarint. – 1999, 5 iul. - . – Străşeni (str. M. Eminescu 96), 2006 (SA
"Tipogr. din Străşeni"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(270) - 51(320). – 2000 ex.
2006, Nr 1(321) - 50(370). – 2000 ex.
Taraclia
413. Свет : газ. Тараклийского райсовета / учредитель : Тараклийский Раионый
Совет ; и.о. ред. : Г. Юровская. – 1950, oct. - . – Taraclia (str. Sovietskaia 49B ; E-mail :
svettar@yandex.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Red. : Nr 1, 2005 - Nr 22, 2006 : V. Moghilco.
2005, Nr 1(84) - 51/52(134/135). – 3500 ex.
2006, Nr 1/2(136) - 51/52(186/187). – 2500 ex.
Ungheni
414. Bumerang : Proiect susţinut de Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei în parteneriat cu Instituţia Prefectului jud. Iaşi şi Primăria or. Ungheni, aplicat ONG Ref-Lex-Vit /
red.-şef : Ghenadie Nicu. – 2006 - . – Ungheni (E-mail : bumer_ang@msn.com), 2006. – 30
cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1. – 1000 ex.
415. Infocasa : Унген. еженед. рекламно-информ. газ. / учредитель : PP "Infocasa"
SRL ; гл. ред. : Бобок Наталья. – 2004 - . – Ungheni (str. Decebal 21, of. 10 ; E-mail :
infocasa@mail.ru, asmera@inbox.ru), 2005. – 24 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
2005, Nr 7(42) - 31(66). – 3000 ex.
89

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

416. Unghiul : publ. periodică / fondator : "Unghiul" ; dir. : Nicolae Sanduleac ; red.-şef
: Lucia Bacalu. – 1997, 20 iul. - . – Ungheni (str. Mihai Eminescu 45 ; URL :
www.unghiul.com ; E-mail : contact@unghiul.com), 2006 (Tipogr. din Străşeni). – 4 p. : il.;
42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – Are ed. şi în lb rusă. – Supl. : din 01.01.2006 :
"Unghiul-Plus". – 4 p. ; 42 cm. – (În interiorul ziarului).
2005, Nr 1(373) - 52(423). – 8400 ex.
2006, Nr 1(424) - 52(476). – 8100 ex.
417. Unghiul : период. изд. / учредитель : "Unghiul ; dir. : Николае Сандуляк ; red. :
Лучия Бакалу. – 1997, 20 iul. - . – Ungheni (str. Mihai Eminescu 45 ; URL :
www.unghiul.com ; E-mail : contact@unghiul.com), 2006 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 8 p. :
il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1(373) - Nr 52(423). – 8400 ex.
2006, Nr 1(424) - Nr 52(475). – 8100 ex.
Vulcăneşti
418. Панорама : еженед. обществ.-полит. газ. Вулканешт. р-на / учредители : Админ. Вулканешт. р-на Гагаузии ; ред. : Е. Грекова. – 1951, 1 ian. - . – Vulcăneşti (str.
Gagarin 40 ; E-mail : gazeta.panorama@mail.ru), 2006 (SA "Tipogr. din Cahul"). – 4 p. : il. ;
42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(8120) - 85/86(8201/8202). – 1000 ex.
2006, Nr 1(8203) - 54(8254). – 770 - 1000 ex.
ZIARE INDEPENDENTE, PARTICULARE
419. Accente libere : publ. periodică / fondator : Echipa "Accente libere" ; 2004, 22
mart. - . – Chişinău (str. Renaşterii 22/1, et. 4, bir. 2 ; URL : www.accente.com.md ; E-mail :
accente@rambler.ru), 2005 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(36) - 13/14(48/49). – 10000 ex.
420. Agrofit-Bonus / fondator : "Agrofit-Bonus" SRL ; dir. : Mihai Brânză. – 2006, dec.
- . – Chişinău (str. Columna 60, of. 202), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1. – 2000 ex.

90

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

421. Analytique Moldpresa : săpt. / fondator : SA "Moldpresa" ; dir. : Veronica Baghici
-Toma ; red.-şef : Natalia Uzun. – 2006, sept. - . – Chişinău (str. 31 august 1989 85 ; E-mail
: analytique@analytique.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 14 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2006, Nr 1(01) - 17(17). – 8000 ex.
422. Analytique Moldpresa : еженед. / учредитель : SA "Moldpresa" ; дир. :
Вероника Багич-Тома ; гл. ред. : Наталья Узун. – 2006, сент. - . – Chişinău (str. 31 august 1989 85 ; E-mail : analytique@analytique.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ;
42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2006, Nr 1(01) - 17(17). – 8000 ex.
423. Asegro-Plus : publ. periodică săpt. / dir. : S. Groza; red.-şef : Marian Pavel. –
2006, 1 dec. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 425 ; E-mail : asegro_plus@yahoo.com),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2006, Nr 1 - 3. – 7000 ex.
424. Asta Da : ziarul Nr 1 pentru Tineri / dir. : Tudor Darie. – 2005, 18 ian. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 522 ; E-mail : astada@uni.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 6 p. : il.
; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. : "Caritas Moldova". – Dir. : Nr 1, 2006 (dec.). – 2005 - Nr 18,
2006 : Vasile Găluşcă ; red.-şef : Irina Tribusean. – Ed. : Nr 1 - 17, 2005 : "Prag-3" SRL.
2005, Nr 1(1) - 17(17). – 5000 ex.
2006, Nr 1(18) - 34(51). – 4100 ex.
425. Astăzi : publ. indep. naţ. / dir. : Vasile Pruteanu. – 2005 - . – Chişinău (str. Puşkin
22, of. 518 ; Bălţi, str. Ştefan cel Mare 14 ; E-mail : spiritrom@moldova.cc,
spiritrom@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 6 - 12. – 10000 ex.
2006, Nr 1(13) - 4(16). – 10000 ex.
426. Chipăruş Ghiduş : supl. la ziarul "Universul sănătăţii" / red.-şef. : Dănilă Prepeleac. – 2004 - . – Chişinău (c/p 54), 2006 (SA "Tipogr. Străşeni"). – 8 p. : il. ; 28 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(13) - 11(23). – 500 ex.
2006, Nr 1(25) - 21/22. – 500 ex.

91

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

427. Contrafort : rev. a tinerilor scriitori din Rep. Moldova / ed. : Inst. Cultural Român,
"Contrafort" SRL ; dir. : Vasile Gârneţ ; red.-şef : Vitalie Ciobanu. – 1994, oct. - . – Chişinău
(str. 31 August 1989 98 ; URL : www.contrafort.md ; E-mail : contrafort@moldnet.md), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
ISSN 1857-1603 = Contrafort.
2005, Nr 1/2(123/124) - 11/12(133/134). – 2000 ex.
2006, Nr 1(135) - 11/12(145/146). – 2000 ex.
428. Criminal : supl.-digest la ziarul "Universul Sănătăţii". – 2005 - . – Chişinău (c/p 54
; URL : www.mdl.net/inkomtur ; E-mail : inkomtur@mdl.net), 2005 (Tipogr. or. Străşeni). – 8
p. : il. ; 30 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1 - 11. – 500 ex.
429. Curierul Agricol : publ. periodică indep., săpt. despre sat şi pentru sat / dir. –
fondatori : Elena Rotaru, Dumitru Ţâra ; red.-şef : Ilie Bujor. – 2005, 11 noiemb. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 311), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. il. ; 60 cm.
Săptămânal.
2006, Nr 1(1) - 47. – 5000 ex.
430. Democraţia : săpt. de politici publice / fondator : Inst. de Studii Europene din Moldova ; dir. : Cornel Ciurea ; secretar gen. şi red.-şef : Claudia Vârlan. – 2001, dec. - . – Chişinău (str. Puşkin 22 ; URL : www.democratia.press.ong.md ; E-mail :
democratiasaptamanal@yahoo.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Red.-şef : Nr 1 - 15, 2005 : Tatiana Corai.
2005, Nr 1(146) - 15(159). – 7000 ex.
2006, Nr 1/2(160) - 14(173). – 10000 ex.
431. ECO : Magazin economic : săpt. econ. al ziarului "Jurnal de Chişinău" / dir. : Victor Ursu ; red.-şef. : Anatol Câşlaru. – 2004, sept. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 459 ;
URL : www.eko.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-078X = ECO magazin economic.
2005, Nr 9 - 57. – 5500 ex.
2006, Nr 58 - 105. – 5500 ex.
432. Farmacia Domnului : supl. la ziarul "Universul Sănătăţii" / red. : Tamara
Ciumeico. – 2004 - . – Chişinău (MD 2012, c/p 54 ; URL : www.mdl.net/inkomtur ; E-mail :
inkomtur@mdl.net), 2006 (Tipogr. din Străşeni). – 8 p. : il. ; 20 cm.
Lunar.
92

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1(13) - 9(21). – 500 ex.
2006, Nr 1(25) - 21/22(45/46). – 500 ex.
433. Flux continuu : cotidian naţ. / fondator : GPF Grupul de presă Flux ; red.-şef :
Sergiu Praporşcic. – 1997, 15 mart. - . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; URL :
www.flux.md ; E-mail : ap@flux.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 60 cm.
Cotidian. – Red.-şef : Nr 1 - 177, 2005 - Nr 121, 2006 : Petru Bogatu.
2005, Nr 1(1321) - 177(1497). – 10000 ex.
2006, Nr 1(1501) - 185(1685). – 4000 ex.
434. Flux continuu : ed. de vineri / [fondator] : Grupul de presă Flux ; red.-şef : Sergiu
Praporşcic. – 1995, 23 mai. - . – Chişinău (str. A. Corobceanu 17 ; URL : www.flux.md ; Email : ap@flux.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal. – Red.-şef : Nr 1, 2005 - Nr 34, 2006 : Petru Bogatu.
2005, Nr 1(481) - 48(528). – 40000 ex.
2006, Nr 1(529) - 51(579). – 42000 ex.
435. Gardianul : săpt. periodic, independent / resp. ed. : Alexandru Bostan. – 2005 - .
– Chişinău (str. Alexandru cel Bun 62, of. 53 ; URL : www.gardianul.md ; E-mail :
info@gardianul.md), 2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-0569 = Gardianul.
2005, Nr 1 - 7. – 3000 ex.
436. Gazeta liberă : săpt. de politici publice / dir. şi red.-şef : Sergiu Afanasiu. – 2005,
14 febr. - . – Chişinău (str. Bucureşti 68, of. 718 ; URL : www.gazeta.md ; E-mail :
afanasiu@yahoo.com, gazetalibera@mail.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal. – Tit. : Nr 9 - 41, 2005 : Gazeta oraşului. – Dir. : Nr. 9 - 41, 2005 : Sergiu
Afanasiu. – Red.-şef. : Nr 9 - 41, 2005 : Vitalie Pascaru.
2005, Nr 9 - 41. – 3500 ex.
2006, Nr 1(42) - 45(86). – 4500 ex.
437. Gazeta Românească : digest : ser. nouă / dir. : Valeriu Saharneanu ; red.-şef :
Boris Vieru. – 2002 - . – Chişinău (str. S. Lazo 13 ; E-mail : gazetar@starnet.md), 2005
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(55) - 26(80). – 3500 ex.

93

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

438. Glasul Naţiunii : rev. reîntregirii neamului / fondator onorific : Leonida Lari ; ed. :
"Glasul Naţiunii" SRL ; red.-şef : Ion Proca. – 1989, febr. - . – Chişinău (str. 31 August 1989
15), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 6 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Dir. gen. : Nr 1, 2005 - Nr 43, 2006 : Vasile Năstase. – Duplex Chişinău-Bucureşti.
2005, Nr 1(611) - 43/44(653/654). – 10000 ex.
2006, Nr 1(655) - 44(695). – 10000 ex.
439. Informaţia de Week-end : bilunar monden / red.-şef. : Alina Guţu. – 2004 - . –
Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 447A), 2005 (Tipogr. "Prag-3"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 2 - 10. – 10000 ex.
440. Jurnal de Chişinău : ed. naţ. / dir. : Val Butnaru ; red.-şef : Rodica Mahu. –
1999, 29 oct. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 446 ; URL : www.jurn.md ; E-mail :
cotidian@jurnal.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Bisăptămânal. – Tipogr. : Nr 345 - 443, 2005 : "Universul". – Continuă numerotarea
anului precedent.
ISSN 1857-0771 = Jurnal de Chişinău.
2005, Nr 345 - Nr 443. – 5000 - 21000 ex.
2006, Nr 444 - Nr 540. – 5000 - 21000 ex.
441. Mesagerul IMM / Misiunea BIZPRO / Moldova : KENTFORD ; ed. : Valentin Bozu
; red. : Ion Grosu. – 2004 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 202, et. 8 ; URL :
www.bizpro.md ; E-mail : office@bizpro.md, igrosu@bizpro.md), 2005 (Ed. Arc). – 4 p. : il. ;
30 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. engl.
2005, Nr 3 - 6. – 500 ex.
442. Natura : publ. de ecologie, turism şi cultură / dir. : Alecu Reniţă ; col. red. : Lilia
Curchi, … – 1990, ian. - . – Chişinău (str. S. Lazo 13 ; URL : www.natura.md ; E-mail :
natura@natura.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Tipogr. : Nr 1 - 12, 2005 – Nr 3, 2006 : "Universul". – Tipogr. : Nr 4 - 7, 2006 :
Combinatul Poligr.
2005, Nr 1(154) - 12(162). – 10000 ex.
2006, Nr 1(166) - 12 (177). – 10000 ex.
443. Office : Каждую неделю в каждом офисе / гл. ред. : Алексей Дмитриев. –
2000 - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 182, of. 505 ; E-mail : gazeta@office.net.md), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
94

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1(237) - 51(287). – 8000 ex.
2006, Nr 1(288) - 51(338). – 8000 ex.
444. Opinia : săpt. de atitudine şi civilizaţie / red.-şef. : Nicolae Popa. – 2004, 17 febr. . – Chişinău (str. 31 august 1989 98, bir. 512), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 6 p. : il. ; 60
cm.
Săptămânal.
2005, Nr(36) - 13(48). – 1500 ex..
445. Ora satului : publ. periodică independentă / dir. : Iurie Colesnic ; echipa red. : Ion
Iachim, …. – 2003, mart. - . – Chişinău (str. 31 August 1989 98, bir. 502 a ; E-mail :
ora_satului@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(43) - 21(63). – 3000 ex.
2006, Nr 1(64) - 3(66). – 3000 ex.
446. Phoenix : rev. de lit. şi artă pentru tineret / fondator şi dir. : Traianus ; prim-red. :
Nicolae Fabian. – 2005, apr. - . – Chişinău (str. Bucureşti 68, of. 316 ; E-mail :
revistaphoenix2@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-0879 = Phoenix.
2005, Nr 1 - 3(29 dec., 2005 - 15 mart. 2006). – 800 ex.
2006, Nr 3(6) - 4(7), (28 dec.2006 - 15 mart. 2007). – 1000 ex.
447. Reporter Media : publ. periodică de inf., opinie, divertisment / fondator : Alecu
Mocanu. – 2002, ian. - . – Chişinău (str. Ion Creangă 64, bir. 20), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 42 cm.
Bilunar.
2006, Nr 1(25) - 2(26). – 500 ex.
448. Săptămâna : rev. econ.-soc.-politică / ed. : Rev. "Săptămâna" SRL ; red.-şef : Viorel Mihail. – 1992, 20 noiemb. - . – Chişinău (str. 31 August 1989 107 ; URL :
www.net.md/săptămâna ; E-mail : săptămâna@mdl.net), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 32 p.
: il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(628) - 52(679). – 16000 ex.
2006, Nr 1(680) - 52(731). – 14000 ex.
449. Sfaturile bunicuţei : Supl. la ziarul "Universul Sănătăţii" / red. : Tamara Ciumeico.
– 2004 - . – Chişinău (MD 2012, c/p 54), 2006, (Tipogr. or. Străşeni). – 16 p. : il. ; 28 cm.
Periodicitate variabilă.
95

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2005, Nr 1(51) - 12(62). – 500 ex.
2006, Nr 3(65) - 21/22(83/84). – 500 ex.
450. SME messenger / BIZPRO/Moldova KENTFORD ; publisher : Valentin Bozu ; ed.
: Ion Grosu. – 2004 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 202, et. 8 ; URL : www.bizpro.md ;
E-mail : office@bizpro.md, igrosu@biypro.md), 2005 (Ed. Arc). – 4 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate varibilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 3 - 6. – 500 ex.
451. SMS market : газ. SMS объявлений / гл. ред. : Маткаш Максим. – 2006 - . –
Chişinău (str. V. Pârcălab 45, of. 7 ; URL : www.smsmarket.md ; E-mail :
info@smsmarket.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rusă.
2006, Nr 1 - 14. – 5000 ex.
452. Sun TV Программа / учредитель : "Sun-Inform" ; гл. ред. : С. М. Сомов. –
1997, июнь - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 506 ; E-mail : programasuntv@mail.ru), 2006
(Tipogr. "Universul"). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Adresa : Nr 1 - 52, 2005 - Nr 20, 2006 : str. Mitropolitul Varlaam 65, of.
413.
2005, Nr 1(299) - 52(350). – 5000 ex.
2006, Nr 1(351) - 52(402). – 5200 ex.
453. Tainele sănătăţii : publ. periodică rep. / fondator : "Tainele sănătăţii" ; red.-şef :
Vlad Sainciuc. – 1992, 1 sept. - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45, et. 4, of. 401, 416 ; Email : md2012@posta.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(148) - 12(159). – 13000 ex.
2006, Nr 1(160) - 12(171). – 13000 ex.
454. Terra Sport / учредитель : РР "Terra Sport" ; гл. ред. : Вячеслав Сусаренко,….
– 2005 - . – Chişinău (c/p 2905 ; E-mail : terra_sport@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
– 16 p. : il. ; 42cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1 - 16. – 1500 ex.
2006, Nr 1(17) - 12(28). – 1500 ex.
455. Timpul de dimineaţă : cotid. naţ. independent / dir. : Constantin Tănase ; red.-şef
: Sorina Ştefârţă. – 2003 - . – Chişinău (str. Mitropolitul Dosoftei 95 ; URL : www.timpul.md ;
E-mail : timpul@mdl.net), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 - 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Tipogr. : Nr 51 - 93, 2005 - Nr 43, 2006 : "Prag-3" SRL.
96

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2005, Nr 51(186) - 93(275). – 5400 ex.
2006, Nr 1(276) - 228(503). – 5000 ex.
456. Top Secret : еженед. газ. / учредитель : ред. кол. ; гл. ред. : Олег Банару. –
2005 - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45 ; E-mail : topsecret.press@mail.ru,
topsecret.press@mail.md), 2005 (Ed. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rusă.
2005, Nr 1 - 11. – 3000 ex.
457. Total Reclama-pres / учредитель : ред. ; гл. ред. : Сомов С. М. – 2006, 3 mаi . – Chişinău, 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Text : lb rusă.
2006, Nr 1 - 43. – 50000 ex.
458. Tribuna copiilor : un ziar pentru copiii de toate vârstele / red.-şef. : Sergiu
Afanasiu. – 2004, sept. - . – Chişinău (str. Bucureşti 68, bir. 718), 2006 (Tipogr. "Universul").
Bilunar. – An. 2005 : întrerupere în ed.
2006, Nr 18/19 - 21(35). – 5000 ex.
459. Ţara Moldovei : săpt. independent de opinii şi inf. / fondator : SC "Ţara Moldovei"
SRL ; ed. : PP Ziarul "Ţara Moldovei" SRL ; red.-şef : Tudor Chifiac. – 2006, oct. - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 162, of. 609), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2006, Nr 1 - 6. – 3000 ex.
460. Universul sănătăţii : publ. de lb. rom. / fondator : colectivul red. ; red.-şef :
Onisim Rotaru. – 2000, 15 aug. - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 134, c/p 54 ; URL :
www.mdl.net/incomtur ; E-mail : inkomtur@mdl.net), 2006 (SA "Tipogr. din Străşeni"). – 816 p. : il. ; 29 cm. – 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Format : Nr 3 - 5, 11/12 - 21/22, 2006 : 29 cm.
2005, Nr 1(51) - 11(61). – 1000 ex.
2006, Nr 3(65) - 21/22(81/82). – 1000 ex.
461. Ziarul de Gardă spune adevărul : săpt. independent de investigaţii / fondator :
echipa red. ; dir. : Alina Radu ; red.-şef : Aneta Grosu. – 2004, 22 mart. - . – Chişinău (str.
Puşkin 22, bir. 449, 451 ; URL : www.garda.com.md ; E-mail : ziaruldegarda@yahoo.com),
2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 6 p. : il. ; 60 cm.
Săptămânal. – Adresa : Nr 1- 44, 2005 - Nr 29 - 2006 : str. 31 August 1989 129, bir.
914c.
2005, Nr 1(23) - 44(66). – 5000 ex.
2006, Nr 1(67) - 46(112). – 5000 ex.
97

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

462. Аргументы и Факты – Молдова : беспл. регион. прил. / изд. : "Аргументы и
Факты – Moldova" SRL ; дир. : Дмитрий Пушак ; гл.-ред. : Евгения Антохина. – 1996 - . –
Chişinău (str. Armenească 55, of. 101 ; URL : www.aif.md ; E-mail : aif@mdl.net), 2006
(Tipogr. Concernului "Presa"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Гл. ред : Nr 1 - 52, 2005 - Nr 7, 2006 : Алексей Марчков. – Supl. în interiorul ziarului "Аргументы и Факты ".
2005, Nr 1 (442) - 52(492). – 22000 - 23000 ex.
2006, Nr 1/2(493/494) - 52(544). – 23000 ex.
463. Бабушкины советы : прил. к газ. "Universul Sănătăţii" / ред. : Тамара
Чумейко. – 2004 - . – Chişinău (MD-2012, с/р 54 ; URL : www.mdl.net/inkomtur ; E-mail :
inkomtur@mdl.net;), 2006 (Tipogr. or. Străşeni). – 16 p. : il. ; 20 cm.
Bilunar. – Anul 2005 : lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 2(24) - 11(33). – 500 ex.
2006, Nr 1(35) - 21/22(55/56). – 500 ex.
464. Ваш домашний доктор : ежемес. газ. / изд. : Изд. дом "Татьяна ; гл. ред. : С.
Суляк. – 1994, oct. - . – Chişinău (str. M. Kogălniceanu 24 ; E-mail :
vasch_doctor@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(107) - 12(118). – 7000 ex.
2006, Nr 1(119) - 12(130). – 7000 ex.
465. Время : еженед. газ. / учредитель : SRL "Vremea" ; ред. кол. : Л.
Чергаровская,… – 1999, 9 iun. - . – Chişinău (str. Bulgară 39, c/p 310 ; URL :
www.vremea.net ; E-mail : news@vremea.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 24 p. : il. ; 42
cm.
Cotidian. – Гл. ред. : Nr 1 - 80, 2005 : Е. Г. Паскарь. – Гл. ред. : Nr 81 - 165, 2005 –
Nr 106, 2006 : Н. Узун ;
2005, Nr 1(999) - 165(1163). – 4300 ex.
2006, Nr 1(1164) - 174(1337). – 8800 ex.
466. 222 : Отдых. Услуги : реклама вашего бизнеса. – 2006 - . – Chişinău
(www.222.md), 2006 (Tipogr."Universul"). – 4 p. : il. ; 29 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-1425 = 222 : Отдых. Услуги.
2006, Nr 1 - 14. – 20000 – 25000 ex.
467. Деловая газета : независим. информ.-аналит. еженед. / учредители :
"Novost'" SRL, "World Assets Media INC ; гл. ред. : Андрей Лозовану. – 1991, 12 dec. - . –
98

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Chişinău (str. Hânceşti 53 ; E-mail : delgazet@kn.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16
p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Adresa : Nr 1 - 7, 2005 : M. Cibotari, 37.
2005, Nr 1(633) - 20(652). – 7700 ex.
Suspendat la Nr 20(2005).
468. Деловой меридиан : независим. газ. / учредитель : РР "Деловой меридиан"
SRL ; гл. ред. : Маркина Татиана. – 2004 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 500 ; URL :
www.delovoi_meridian.co.nr ; E-mail : delovoi_meridian@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 12 p. : il. ; 29 cm.
De 3 ori în lună. – Text : lb. rusă, rom. – Adresa : Nr 2 - 7, 2005 : str. Alexandrescu 17,
bir. 141. – Paginaţie : Nr. 2 - 11, 2005 : 6 p. – Format : Nr 2 - 11, 2005 : 42 cm.
2005, Nr 2 - 15. – 8000 - 12000 ex.
2006, Nr 1 - 14. – 5000 ex.
469. Дип Курьер : декадная независим. газ. / ген. дир. : Старший Тарас ; гл. ред.
: Войцеховский Геннадий. – 2005 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 314 ; E-mail :
taras@mail.md, tarasio@mail.ru), 2005 (Tipogr. "Crio" SA). – 20 p. : il. ; 42 cm. – Se ed. cu
susţinerea firmei "Freelan".
Odată în 10 zile. – Text : lb. rusă, rom.
2005, Nr 1(dec.). – 6000 ex.
470. Жизнь : молодежная газ. / издатель : "Infopress" SRL ; гл. ред. : Елена Замура. – 2005, окт. - . – Chişinău (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
ISSN 1857-0526 = Жизнь.
2005, Nr 1 - 9. – 4000 ex.
2006, Nr 10. – 4000 ex.
471. Комсомольская правда в Молдове / изд. : Коммерческое О-во "Комсомольская правда – Basarabia" ; гл. ред. : Сергей Чуриков. – 1995 - . – Chişinău (str. V.
Pârcălab 45, et. 5 ; URL : www.kp.md ; E-mail : sergey@kp.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 46 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. in interiorul ziarului "Комсомольская правда".
2005, Nr 1(1) - 51(199-т). – 60000 ex.
2006, Nr 1(1-т) - 52(195). – 56000 – 62000 ex.
472. Коммерсант Plus : еженед. информ.-аналит. газ. / изд. : "Comersant Plus"
SRL ; ред. кол. : Ольга Березовская,…. – 1992, 13 нояб. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of.
601 ; URL : www.km.press.md ; E-mail : inform@comert.press.md ;), 2006 (Tipogr."Prag-3"
SRL). – 20 p. : il. ; 42 cm.
99

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Săptămânal. – Supl. : Энергетика.
2005, Nr 01(551) - 47/48(607/608). – 11000 ex.
2006, Nr 1/2(609/610) - 48(656). – 11000 ex.
473. Криминал : прил. Digest к газ. "Universul sănătăţii" / учредитель : редкол. –
2005 - . – Chişinău (c/p 54 ; URL : www.mdl.net/inkomtur ; E-mail : inkomtur@mdl.net),
2005 (Tipogr. din Străşeni). – 8 p. : il. ; 29 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb rom.
2005, Nr 1 - 11. – 500 ex.
474. Маклер : Кишинев. рекл. газ. в 6 частях / учредители : ПП "Makler" SRL, кол.
ред. ; гл. ред. : О. Свиридова. – 1991, ian. - . – Chişinău (str. Puşkin 44a ; URL :
www.makler.md ; E-mail : makler@makler.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 144 p. : il. ;
42 cm.
De 3 ori pe săptămână. – În 6 părţi.
2005, Nr 1(2085) -156(2240). – 18000 ex.
2006, Nr 1(2241) -156(2396). – 21000 ex.
475. Мегаполис : еженед. газ. / учредитель и изд. : ПИ "Мегаполис плюс" 000 ; гл.
ред. : Александр Бурдейный. – 2003 - . – Chişinău (E-mail : editor@megapolis.md), 2005
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. : Nr 2 - 3, oct. 2005 : "Grand Hall".
2005, Nr 1(058) - 7 (064). – 10000 ex.
476. Новое время + 20 ТВ программ / изд. : PP "Новое время" SRL ; гл. ред. :
Лариса Веверица. – 1998, dec. - . – Chişinău (str. Cojocarilor 14a ; URL : www.novoevremea.com.md ; E-mail : Nrpress@moldnet.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 60
cm.
Săptămânal. – Subtit. : Nr 1 - 48, 2005 : информ. аналит. нар. газ. – Red.-şef : Nr 1 –
48, 2005 : Elena Zamura. – Red.-şef : Nr 1 - 23, 2006 : Tatiana Cropanţeva. – Tipogr. : Nr 1
- 48, 2005 - Nr 18, 2006 – "Prag 3" SRL. – Supl. : din Nr 1, 2006 : TV Programe.
2005, Nr 1(353) - 48(400). – 10000 ex.
2006, Nr 1(401) - 49(449). – 10000 ex.
477. Полезная газета / учредитель : Журналист. кол. ; гл. ред. : С. Никифорова. –
1992, apr. - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(299) - 24(322). – 2700 - 3000 ex.
2006, Nr 1(299) - 24(346). – 3100 ex.

100

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

478. Семейный доктор : период. изд. / изд. : "Семейный доктор" SRL ; гл. ред. :
Ольга Припелова. – 2001, mai -. – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 200, of. 5 ; E-mail :
semdok@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(88) - 24(111). – 1700 ex.
2006, Nr 1(112) - 24(135). – 2700 ex.
479. Спорт-Curier : независим. газ. / учредитель : АО "Спорт-Курьер ; ред. :
Вячеслав Романеску. – 1995, 21 iun. - . – Chişinău (MD-2068, c/p 2800 ; URL :
www.sport-curier.md ; E-mail : sportc2001@yahoo.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8
- 16 p. : il. ; 42 cm.
De 4 ori pe săptămână.
ISSN 1857-0917 = Спорт - Curier.
2005, Nr 1(1332) - 202(1533). – 4000 ex.
2006, Nr 1(1535) - 200(1734). – 4700 ex.
480. Спрос. Предложение (Bălţi) : еженед. независим. газ. / учредители : В.
Война ; гл. ред. : Слава Перунов. – 1994, 7 сент. - . – Bălţi (str. 31 August 1989 20 б),
2006 (SA "Tipogr. din Edineţ"). – 54 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Se ed. în 3 părţi cu numerotare continuă. – Subtit. : Nr 1 - 38, 2005 :
самая Бельцкая газ., независим. и внепартийная. – Subtit. : Nr 39, 2005 - Nr 27, 2006 :
независим. и внепартийная газ.
2005, Nr 1(537) - 52(588). – 10000 ex.
2006, Nr 2(590) - 52(640). – 12900 ex.
481. Строительная газета : независим. информ.-аналит. изд. / учредитель и гл.
ред. : Вадим Дрелинский. – 2003, дек. - . – Chişinău (str. Miron Costin 11/4, bir. 82 ; Email : vd18@rambler.ru), 2006(Tipogr. or. Străşeni). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(8) - 5(12). – 2000 ex.
2006, Nr 1(15) - 2(16). – 3000 ex.
482. Тайны здоровья : период. изд. / учредитель : АО "Tainele sănătăţii" ; ген.
дир. : Влад Сайнчук. – 1992, 1 сент. - . – Chişinău (str. Vlaicu Pârcălab 45, of. 401 ; E-mail
: md2012@posta.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 10 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(148) - 12(159). – 3000 ex.
2006, Nr 1(160) - 12(171). – 3000 ex.
483. Tруд - Молдова / учредитель : АНО "Ред. газ. "Труд", ООО Изд. дом газ.
"Труд", "Таvas" SRL ; изд. в РМ : "Tavas" SRL ; дир. В. Бажуряну ; гл. ред. : Т.
101

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Островская. – 1998 - . – Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 243, 245, 252 ; E-mail :
mtavas@mtc.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. : Programa TV.
2005, Nr 1(328) - 51(378). – 11000 - 13000 ex..
2006, Nr 1(379) - 51(429). – 9000 ex.
484. Фермер : полез. информ. для настоящих хозяев / ред. : Петру Маковей. –
2002 - . – Chişinău (str. Corobceanu 15), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Tipogr. : Nr 62 - 84, 2005 : "Universul". – Supl. la ziarele membre a
Asoc. Presei Independente : "Accent provincial", "Business-Info", "Curierul",...
2005, Nr 62(111) - 84(133). – 70000 ex.
2006, Nr 85(134) - 106(155). – 70000 ex.
485. Шанс : еженед. / учредитель : ред. ; гл. ред. : Ткачев В. А. – 1997, 10 oct. - . –
Chişinău (str. Puşkin 22, bir. 434), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – În interiorul ziar. supl. : "Шанс кроссворды", "Шанс ТВ" şi " Японский
шанс" cu numerotare comună.
ISSN 1857-2197 = Шанс.
2005, Nr 1(650) - 52(701). – 15700 - 16600 ex.
2006, Nr 1(702) - 52(753). – 15300 ex.
486. Экстра класс / учредитель : ред. ; гл. ред. : Сомов С. М. – 2003 - . – Chişinău
(bd. Ştefan cel Mare 81 a, of. 426), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. : Tеле Класс Программа ТВ.
2005, Nr 1(203) - 52(254). – 9000 ex.
2006, Nr 01(255) - 52(306). – 15000 ex.

ZIARE ALE INSTITUŢIILOR, ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR
487. Alternative rurale : bul. elab. de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova / ed. :
Centrul Naţ. de Asistenţă şi Inf. a Org. Neguvernamentale "Contact" ; resp. ed. : Natalia
Răileanu. – 2002, iul. - . – Chişinău (str. Puşkin 22), 2005 (Combinatul Poligr.). – 12 p. : il. ;
42 cm. – Se ed. în cadrul proiectului de creare a reţelelor de beneficiari FISM, în zonele de
nord, sud şi centru ale Rep. Moldova, finanţate de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
din grantul oferit de Guvernul Regatului Unit al Mării Britanii şi Irlandei de Nord.
Lunar. – Text : lb. rom., parţial rusă.
2005, ian., mart., iun., sept. – 4000 ex.

102

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

488. Asigurare Socială : publ. Casei Naţ. de Asigurări Soc. a Rep. Moldova / red.-şef.
: Irina Costricenco. – 2003, 30 ian. - . – Chişinău (str. Gh. Tudor 3 ; URL : www.cnas.md ; Email : cnased@moldnet.md), 2006 (Tipogr. "Crio" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., parţial rusă. – Tipogr. : Nr 1-12, 2005 - Nr 1, 2006 : "Universul". – Bilingv.
2005, Nr 1(22) - 12(33). – 7000 ex.
2006, Nr 1(34) - 12(45). – 7000 ex.
489. Autonomia Locală : bul. inf. pentru autorităţile locale / Inst. pentru dezv. şi Iniţiative Sociale "Viitorul" ; coord. : Liubomir Chiriac. – 2005 - . – Chişinău (str. Iacob Hâncu
10/14 ; URL : www.moldova.org ; E-mail : idis_forum@mdl.cc), 2006. – 8 p. : il.; 42 cm. –
Apare cu sprijinul Westmeinster Foundation for Democracy.
Odată în 2 luni.
2005, Nr 1 - 4. – 1200 ex.
2006, Nr 1(5) - 6(10). – 1500 ex.
490. Cadastrul : publ. periodică a Agenţiei de Stat "Relaţii Funciare şi Cadastru" ; resp.
ed. : Alexandru Şchendrea. – 2001 - . – Chişinău (str. Puşkin 47 ; E-mail :
aschendra@pio.cadastre.md), 2006 (Ed. "Elan Poligraf" SRL). – 12 p. : il. ; 39 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(58) - 12/13(69/70). – 1000 ex.
2006, Nr 1/2(70/71) - 14/15(83/84). – 2000 ex.
491. Capital Market : publ. bilingvă a Comisiei Naţ. a Valorilor Mobiliare / ed. : Capital
Market ÎS ; red.-şef : Vitalie Condraţchi. – 2003, 27 oct. - . – Chişinău (str. Vasile Alecsandri
115 ; E-mail : iim@infocombanc.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă. – Red.-şef : Nr 1 - 46, 2005 : Eduard Robu. –
Red.-şef interim. : Nr 47, 2005 - Nr 28, 2006 : Dumitru Barbălat.
2005, Nr 1(58) - 56(113). – 5100 ex.
2006, Nr 1(114) - 51(164). – 1100 ex.
492. Capital Market : двуязыч. изд. Нац. Комиссии по ценным бумагам ; Гос.
предпр. Capital Market ; гл. ред. : Виталие Кондрацки. – 2003, 27 oct. - . – Chişinău (str.
Vasile Alecsandri 115 ; E-mail : cor@capitalm.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. :
il. ; 42 cm.
Săptămânal. - Are ed. şi în lb. rom. - Red.-şef : Nr 1 – 46, 2005 : Eduard Robu. – Red.şef : Nr 47, 2005 - Nr 28, 2006 : Dumitru Barbălat.
2005, Nr 1(58) - 56(113). – 5100 ex.
2006, Nr 1(114) - 51(164). – 1100 ex.

103

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

493. Dezvoltarea : săpt. pentru oameni de afaceri / fondator : Camera de Comerţ şi
Ind. a Moldovei ; red.-şef : Constantin Luncă. – 1998 - . – Chişinău (str. A. Puşkin 22 ; URL :
www.chamber.md ; E-mail : dezvolt@chamber.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal. – Red.-şef : Nr 1 - 7, 2005 : Valeria Scurtu. – Supl. : "Dezvoltarea-digest"
- lb. rusă (în interiorul ziarului).
2005, Nr 1(255) - 44(298). – 2500 ex.
2006, Nr 1(299) - 43/44(341/342). – 1500 ex.
494. Dreptul : săpt. juridic / fondatori : Univ. de Stat din Moldova, Uniunea Juriştilor
din Moldova, Univ. de Studii Europene din Moldova ; red.-şef : Vasile Guţu. – 2001, 20 oct. . – Chişinău (str. Mateevici 60, bir. 222 ; E-mail : dreptul_pravo@yahoo.com), 2006 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă. – Supl. la "Rev. Naţ. de Drept".
2005, Nr 1(74) - 44(117). – 3800 ex.
2006, Nr 1(118) - 46(163). – 3800 ex.
495. Ecoul Eminescu : ziar ed. de Centrul Academic Int. Eminescu CAIE / realizatori :
Elena Dabija ; dir. CAIE : Ştefan Popovici, Andrei Iovu. – 2004 - . – Chişinău (bd. Dacia 20 ;
E-mail : caie@personal.ro), 2006. – 4 p. : il. ; 31 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(8) – 11(18). – 300 ex.
2006, Nr 1(20) – 300 ex.
496. Elat-Info : информ. еженед. / PP "Elat-Info" SRL ; гл. ред. : В. Исак. – 2003,
iun. - . – Chişinău (bd. Decebal 99), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857- 0798 = Elat-INFO.
2005, Nr 1(83) - 51(13). – 5000 ex.
2006, Nr 1(134) - 52(185). – 5000 ex.
497. Etalon : săpt. de inf., sugestii şi reclamă / fondator : SRL "Bomi-servis" ; red.-şef :
Boris Gherghelaş. – 2002, 25 ian. - . – Drochia (str. 31 August 1898 35 ; E-mail :
etalon@mtc-dr.md), 2005 (SA "Tipogr. din Râşcani"). – 42 cm.
Săptămânal. – Text : lb. rom., rusă. – Distribuire gratuită : Drochia, Soroca, Donduşeni,
Râşcani.
2005, Nr 1(140) - 49(189). – 3000 ex.
498. Feroviarul Moldovei : ziar al Colectivului Căii Ferate din Moldova / red.-şef : Irina
Craevschi. – 1941, 1 mai - . – Chişinău (str. Piaţa Gării 6), 2006 (Ed. PP "Depozit En-gros").
– 4 p. : il. ; 42 cm.
104

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bisăptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1(5286) - 66/68(5347/5349). – 500 ex.
2006, Nr 1(5350) - 55/56(5404/5405). – 500 ex.
499. L'Agenda : bul. it.-rom. / Notiziario dell'Assoc. imprenditori italiani in Moldova
(AIIM) ; colaboratori : Daria Pânzaru, …. – 2005 - . – Chişinău (str. Petru Maior 7 ; URL :
www.aiimd.org ; E-mail : aiimita@mail..md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 42
cm.
Lunar. – Text : lb. rom., it.
2005, Nr 1 - 4. – 500 ex.
2006, Nr 1 - 11/12. – 1000 ex.
500. Piaţa : ziar de publicitate şi anunţuri gratuite / Dep. de publicitate ; red.-şef : Cătălin Parasca. – 2006 - . – Chişinău (str. Nicolae Titulescu 8, of. 60 ; URL : www.piata9.md ;
E-mail : office@piata9.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 30 cm.
Săptămânal.
2006, Nr 1 - 7. – 3000 ex.
501. Poşta Moldovei : ziar departamental / fondator : ÎS "Poşta Moldovei" ; red.-şef :
Victoria Tănase. – 2004, 15 mart. - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 134 ; E-mail :
pressa@posta.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(12) - 21/22(32/33). – 4000 ex.
2006, Nr 1(34) - 12(45). – 3800 ex.
502. Salon-Expres : publ. a Salonului Int. de Carte – ed. a XV-a / ed. : Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova ; pag. computerizată : Oxana Plugaru. – 1998 - . – Chişinău (31 August 1989
78a), 2006. – 4 p. ; 42 cm.
De 4 ori pe an.
2006, Nr 1 - 4. – 500 ex.
503. Антeнна ТВ : телепрогр. / изд. : СП "Media Rezerve" SRL ; ген. дир. :
Вячеслав Клименко ; гл. ред. : Татьяна Шаршова. – 1995 - . – Chişinău (str. V. Pârcălab
45a, et. 4), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-0720 = Антенна TB.
2005, Nr 1(506) - 52(557). – 54000 ex.
2006, Nr 1(558) - 53(610). – 54000 ex.

105

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

504. Бизнес-Элита : газ. руководителя / учредитель "Бизнес-Элита" SRL ; гл. ред.
: Лейченко Павел. – 2005 - . – Chişinău (str. Bulgară 24a ; E-mail : businesselita@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Гл. ред. : Nr 1, 2005 - Nr 7, 2006 : Мартыненко Андрей.
2005, Nr 1(1) - 36(36). – 6000 ex.
2006, Nr 1(37) - 48(83). – 6000 ex.
505. Железнодорожник Молдовы : газ. коллектива Железной Дороги Молдовы /
гл. ред. : Ирина Краевская. – 1941, 1 mai - . – Chişinău (str. Piaţa Gării 6), 2006 (Tipogr.
"Depozit En-gros" SA). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Bisăptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1(5286) - 65(5350). – 1000 ex.
2006, Nr 1(5350) - 55/56(5404/5405). – 2500 ex.
506. Наш дом Кишинев : еженед. информ.-аналит. газ / учредитель : ОО "Наш
Дом Кишинев" ; гл. ред. : Евгений Паскарь. – 2006 - . – Chişinău (str. A. Ruso 1, of. 433 ;
URL : www.cnc.md ; E-mail : gazeta@cnc.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal.
2006, Nr 1(001) - 32(032). – 20000 ex.
507. Обзор рынка недвижимости : газ. / учредители : Задорожный А. А., Малиновский В. М. ; гл. ред. : Малиновский В. М. – 1996, 22 mart. - . – Chişinău (str. Decebal
99, of. 609 ; URL : www.obzor.md ; E-mail : obzor96@yandex.ru), 2006 (Fabrica Poligr.
CSC "Dinamo"). – 24 p. : il. ; 29 cm.
Săptămânal.
ISSN 1857-1301 = Обзор рынка недвижимости.
2005, Nr 1(453) - 50(502). – 1500 ex.
2006, Nr 1(503) - 50(552). – 1600 -1800 ex.
508. Педагогический вестник / изд. : М-во Просвещения и Молодежи ; гл. ред. :
Дана Склифос. – 2006, iunie - . – Chişinău (str. Columna 118 ; E-mail :
vestnik_ped@yahoo.com), 2006 (Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2006, Nr 2(2) - 7(7). – 500 ex.
509. Право : юрид. изд. / учредители : Гос. Ун-т Молдовы, Ун-т Европ. знаний
Молдовы, Союз юристов Молдовы ; гл. ред. : Василе Гуцу. – 2002, 20 oct. - . – Chişinău
(str. A. Mateevici 60, of. 330 ; E-mail : dreptul_pravo@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Fondator : Nr 1 – 22, 2005 : şi ULIM.
106

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1(74) - 22(95). – 3800 ex.
2006, Nr 1(96) - 23(118). – 3800 ex.
510. Работа и образование : газ. для тех кто хочет изменить свою жизнь / гл.
ред. : Фролова Стела. – 2002, apr. - . – Chişinău (str. Puşkin 22, of. 436 ; URL :
www.studii.md ; E-mail : rio_moldova@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42
cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1(132) - 48(179). – 5500 ex.
2006, Nr 1(180) - 47(226). – 5500 ex.
511. Семейные Финансы : реклам.-познават. изд. / изд. : КБ "Mobiasbanca" AO ;
гл. ред. : Александр Такий. – 2005 - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 81a), 2006 (Combinatul Poligr.). – 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(9) - 2(2). – 50000 ex.
2006, Nr 3 - 8. – 50000 ex.
512. Товары оптом и в розницу : информ.-реклам. изд. Молдовы / учредители :
АО "Интекс-наука" ; кол. ред. ; гл. ред. : И. В. Романова. – 1994, 1 sept. - . – Chişinău
(str. Mitropolitul Varlaam 65 ; E-mail : depozitangro@rambler.ru), 2006 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 36 p. : il. ; 29 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(267) - 23(289). – 2000 ex.
2006, Nr 1(290) - 23(312). – 3000 ex.
513. Экономическое обозрение "Logos-Press" / учредитель : "Logos-Press" SA ;
гл. ред. : Сергей Мишин. – 1990, noiemb. - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 180, bir. 500 ;
URL : www.logos.press.md ; E-mail : red@logos.press.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 32
p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. : "Документ "Логос-Пресс".
2005, Nr 1(593) - 48(640). – 9800 ex.
2006, Nr 1(641) - 48(688). – 9300 ex.

ZIARE ALE ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI PROFESIONALE
514. Agro inform : bul. inf. / ed. : Federaţia Naţ. a Agricultorilor din Moldova "AGRO
inform" ; red.-şef : Alexandru Gâscă. – 2006, iulie - . – Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 128 ;
E-mail : agasca@agroinform.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1 - 8. – 3500 ex.
107

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

515. Autorul : bul. informativ al Asoc. DAC / Asoc. "Drepturi de autor şi Conexe" din
Rep. Moldova ; red. : Nicolae Rusu. – 2000 - . – Chişinău (str. Corobceanu 5 ; E-mail :
prag3@moldovace.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ; 31 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 1(8). – 600 ex.
2006, Nr 1(9) - 2(10). – 300 ex.
516. Buletin informativ / ed. : Asoc. Presei Independente ; red. : Anatol Câşlaru. –
2005 - . – Chişinău (URL : www.scers.md ; E-mail : office@scers.md), 2006 (Tipogr. "Prag3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm. – Ed. cu sprijinul financ. al Progr. Suport pentru Elaborarea şi
Evaluarea Politicilor Strategice în Rep. Moldova, PNUD / UNICEF / SDC.
Periodicitate Variabilă. – Text : lb. rusă, rom.– Supl. la ziarele : Business info, Cuvântul, Cuvântul Liber, Est Curier, Ecoul Nostru, Gazeta de Vest,…
2005, Nr 5 - 9. – 7500 ex.
2006, Nr 10 - 15. – 7500 ex.
517. Businessul Moldovei : ed. inform.-analitică săpt. / fondator : Asoc. Naţ. a Producătorilor din Moldova ; dir. ed. : N. Calac ; red. : L. Catz. – 2004, 12 oct. - . – Chişinău (str.
Mesager 1 ; URL : www.anpmoldova.org ; E-mail : businessmd@mail.ru), 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1(13) - 48(60). – 4500 ex.
2006, Nr 1((61) - 48(108). – 4500 ex.
518. Casa noastră – Chişinău : săpt. inform.-analitic / fondator AO "Casa noastră –
Chişinău" ; red.-şef : Eugen Pascari. – 2005, mart. - . – Chişinău (str. A. Russo 1, of. 433 ;
E-mail : gazeta@cnc.md), 2006 (Ed. "Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Red. : Nr 1- 2, 2005 : Irina Drăguţanu.
2005, Nr 1(1) - 2(2). – 1000 ex.
2006, Nr 1(001) - 13(013). – 18000 ex.
519. Comunicaţii : bul. informativ al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii din Rep.
Moldova / resp. ed. : Valentina Soldatencova. – 2003 - . – Chişinău (str. 31 August 129 ; Email : fscm@mtc.md), 2006. – 4 - 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Text : lb. rom., rusă.
2005, febr. - dec. – 1000 ex.
2006, febr. - dec. – 1000 ex.

108

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

520. Copiii Europei / ed. : Org. Mondială a Copiilor talentaţi ; red.-şef : Dănuţ
Verejanu. – 1997, aug. - . – Chişinău (str. Puşkin 24 ; E-mail : copiiieuropei@yahoo.com),
2006. – 8 p. : il. ; 42 cm.
De 3 ori pe an. - Text : lb. rom., engl., it., rusă.
2005, Nr 1(25) - 3(27). – 1000 ex.
2006, Nr 9(28) - 11(30). – 1000 ex.
521. Curierul cooperaţiei = Вестник кооперации / fondatori : Uniunea Centrală a
Cooperativelor de Consum din Rep. Moldova (MOLDCOOP Federaţia Sindicatelor. din domeniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului din Rep. Moldova
(MOLDSINDCOOPCOMERŢ red.-şef : Valentina Melinte. – 1981, 27 sept. - . – Chişinău (bl.
Ştefan cel Mare 67), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1/2(501/502) - 24(524). – 1230 -1750 ex.
2006, Nr 1(525) - 12(536). – 1300 -1700 ex.
522. Curierul economic : publ. a Acad. de Studii Econ. din Moldova şi Asoc. Economiştilor ; resp. - ed. şef : Andrei Prodan. – 1998 - . – Chişinău (str. Mitropolitul G.
Bănulescu-Bodoni 61 ; E-mail : curierul@ase.md), 2006 (Ed. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Bilunar. – Red.-şef : Nr 1 - 30, 2005 : Tatiana Roşca.
2005, Nr 1/2(36/37) - 30(65). – 1000 ex.
2006, Nr 1/2(66/67) – 36. – 1000 ex.
523. Curierul Sanitas : bul. informativ al Sindicatului "Sănătatea" din Moldova / resp.
ed. : Alexandru Şchendrea. – 1993 - . – Chişinău (str. 31 August 1989 129), 2006 (Tipogr.
SA "Crio"). – 8 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al săpt. "Vocea Poporului".
2005, Nr 1(74) - 2(75). – 4000 ex.
2006, Nr 1(76) - 5(80). – 3000 ex.
524. DAAC-Hermes-Pres : газ. акционера / учредители : редкол. ; NNIF "DAACHermes ; гл. ред. : В. Сыли. – 1998, 21 sept. - . – Chişinău (str. Calea Ieşilor 10), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Semestrial.
ISSN 1857-1288 = DAAC-Hermes-Pres.
2005, Nr 1(113) - 2(114). – 2000 ex.
2006, Nr 1(115). – 2000 ex
525. Dinamo / ed. : CSC "Dinamo" ; resp. de ed. : Ion Robu. – 1995 - . – Chişinău,
2006. – 30 cm.
109

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Periodicitate variabilă.
2005, Nr 31 - 33. – 300 ex.
2006, Nr 34 - 36. – 300 ex.
526. Farmacia Pro / ed. : Asoc. Obştească "Pro Farmacia ; dir. : Liviu Belâi ; red.-şef. :
Mihail Vâlcu. – 2004 - . – Chişinău (str. O. Goga 3), 2006 (Ed. "Prag-3" SRL). – 16 p. : il. ;
42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1/2 - 12. – 1200 ex.
2006, Nr 1 - 10/12. – 2000 ex.
527. Fermierul : ştiri utile pentru gospodari : / dir. : Iurie Şalaru ; red. : Petru Macovei. –
2001, 8 iun. - . – Chişinău (str. Corobceanu 15 ; URL : www.api.md/fermierul.html), 2005
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Are ed. şi în lb. rusă. – Tipogr. Nr 111 – 133, 2005 : Ed. : "Universul". – Supl.
bilunar la ziarele membre ale Asoc. Presei Independente : "Accent provincial", "BusinessInfo", "Curentul",...
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 111 -133. – 70000 ex.
2006, Nr 134 - 155. – 65000 ex.
528. Gutta = Picătură : publ. obştească pentru copii şi adolescenţi / fondator : CRCT
"Gutta-Club" ; red.-şef : Ala Cravciuc. – 1997 - . – Chişinău (c/p 6 ; E-mail : gutta@mtc.md),
2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 8 p. : il. ; 39 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 7/8(95/96). – 2000 ex.
2006, Nr 1/2 - 7/8. – 2000 ex.
529. Gutta = капля : обществен. экол. газ. для юных и любознат. / учредитель :
РДЮЦ "Gutta-Club" ; гл. ред. : Алла Кравчук. – 1997 - . – Chişinău (c/p 6), 2006 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 8 p. : il. ; 39 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 7/8(95/96). – 400 ex.
2006, Nr 1/2 - 7/8. – 400 ex.
530. Lumea : pentru toată lumea / fondator : Filiala din Rep. Moldova a Fundaţiei "Forumul European pentru Ist. şi Cultură" ; dir. : Gh. Cojocaru ; red.-şef. : Igor Guzun. – 2004,
22 iun. - . – Chişinău (str. Iacob Hâncu 10/14 ; E-mail : lumea@lumea.md), 2005 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(9) - 11(19). – 7000 ex.
110

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

531. Obiectiv : supl. de educaţie civică şi electorală / ed. : Asoc. Presei Independente ;
red.-şef : Dumitru Lazur. – 2004, oct. - . – Chişinău (str. Corobceanu 15), 2005 (Tipogr.
"Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Are ed. şi în lb. rusă. – An. 2006 : întrerupere în ed.
2005, Nr 7 - 15. – 80000 ex.
532. Obiectiv : прил. по гражд. и избират. воспитанию / изд. : Ассоц. независим.
прессы ; ред. : Думитру Лазур. – 2004, oct. - . – Chişinău (str. Corobceanu 15), 2005 (Ed.
"Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Are ed. şi în lb. rom. – An. 2006 : întrerupere în ed.
2005, Nr 7 - 15. – 500 ex.
533. Pacificus / период. изд. Междунар. правозащит. Ассоц. "Пацифизм без границ" / дир. : Анатолий Гуцу ; ред. : Вячеслав Бородаев. – 2002, 29 noiemb. - . – Chişinău
(str. Podul de flori 10А), 2006, (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial. – Text : lb. rusă, rom.
2005, Nr 1(14) - 4(17). – 2000 ex.
2006, Nr 1(18) - 3(20). – 2000 ex.
534. Primarul : bul. informativ al primarilor din Rep. Moldova / fondator : Liga Naţ. a
Asoc. de Primari din Rep. Moldova ; coord. : Anatol Moldovan. – 2004 - . – Chişinău, 2006.
– 8 p. : il. ; 42 cm. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova.
Lunar.
2005, Nr 48 - 50. – 1000 ex.
2006, Nr 51 - 57. – 1000 ex.
535. Solidaritate : bul. informativ al Confederaţiei Sindicatelor Libere din Rep. Moldova
"Solidaritate" ; red. : Vasile Odoleanu. – 2003 - . – Chişinău, 2006. – 4 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1(14) - 5(18). – 1000 ex.
2006, Nr 1(19) - 4(22). – 1000 ex.
536. Spirit Românesc / fondator : Societatea "Spiritualitatea Românească din Moldova " ; dir. : Vasile Pruteanu ; red. : Valeriu Cernei. – 2005 - . – Chişinău (E-mail :
spiritrom@moldova.cc), 2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm. – Apare cu binecuvântarea ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.
Bilunar.
2005, Nr 1(1) - 5(5). – 10000 ex.

111

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

537. Stud-M : primul ziar studenţesc rep. / fondator : Asoc. studenţilor-jurnalişti din
Moldova ; red.-şef : Angela Masiutina. – 2006, 1 mart. - . – Chişinău (E-mail :
asamuce@thebat.net), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rusă.
2006, Nr 1 - 2. – 2000 ex.
538. Tetis info : информ. бюл. – 2005 - . – Chişinău (E-mail : info@tetis.md), 2006
(Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 60 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă.
2005, ian. - dec. – 1000 ex.
2006, ian. - dec. – 1000 ex.
539. Veteranul : organ al Consiliului Org. Veteranilor din Rep. Moldova / fondator :
Consiliul Org. Veteranilor din Rep. Moldova ; red. : Vitalie Atamanenco. – 1997, ian. - . –
Chişinău (bd. Ştefan cel Mare 124), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2005, Nr 1(60) - 12(71). – 9000 ex.
2006, Nr 1(72) - 12(83). – 8300 ex.
540. Ziarul tău : publ. ed. de Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova / red.-şef : Mihai
Gârneţ. – 2003. - Chişinău (str. Drumul Viilor 30/2), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ;
42 cm. – Apare cu susţinerea financ. de către National Endowment for Democracy, SUA.
De 4 ori pe an.
2005, Nr 14 - 18. – 500 ex.
2006, Nr 19 - 21. – 500 ex.
541. Бизнес Молдовы : еженед. информ.-аналит. изд. / учредитель : Нац. Ассоц.
Товаропроизводителей Молдовы ; дир. изд. : Н. Калак ; ред. : Люся Кац. – 2004, 12 oct.
- . – Chişinău (str. Mesager 1 ; URL : www.anpmoldova.org ; E-mail : businessmd@mail.ru),
2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1(13) - 48(60). – 5000 ex.
2006, Nr 1(61) - 48(108). – 4500 ex.
542. Еврейское местечко : еженед. благотворит. Фонда "Dor le Dor" / ред. : Илья
Марьяш. – 2003 - . – Chişinău, (str. Ciuflea 32, bir. 1 ; E-mail : dorledor@dorledor.info),
2006 (Ed. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Supl. : "Израиль Местечко"; "Еврей. дом в Молдове".
2005, Nr 1(70) - 47(116). – 3000 ex.
2006, Nr 1(117) - 47(163). – 3000 ex.

112

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

543. Истоки жизни : информ. культур. пpосвет. еврей. газ. Хабад-Любавич / гл.
ред. : Рива Рознер. – 1991, sept. - . – Chişinău (str. Хабад-Любавич 8), 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Tit. : până în 2004 : Истоки.
2005, Nr 2(dec. 2004 - ian. 2005) - 12(dec. 2005). – 2500 ex.
2006, Nr 4/7(apr.) - 4(dec.). – 2500 ex.
544. Наш Израиль / изд. : Израил. культур. центр г. Кишинёва. – 2004, iul. - . –
Chişinău (str. Tighina 12 ; URL : www.il4u.org.il), 2005. – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, ian. - mart., dec. – 12000 ex.
545. Олива : Постоян. Представительство Еврей. Агентства "Сохнут" для Израиля в Молдове / ред. : М. Каган. – 2004 - . – Chişinău (str. Bucureşti 88 ; URL :
www.sohnut.md ; E-mail : msk@moldline.net), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 4 p. : il.
; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 12. – 2000 ex.
2006, Nr 1(26) - 12(37). – 2000 ex.
546. Русское слово : период. изд. / учредитель : Русск. община мун. Бельцы "Содружество и Центр русск. культуры в Респ. Молдовы ; гл. ред. : Татьяна Борисова. –
2001, febr. - . – Chişinău (bd. Moscovei 21), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 6-32 p. : il. ;
42 – 62 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(93) - 24(116). – 3000 ex.
2006, Nr 1(117) - 23/24(139/140). – 3000 ex.
547. Студ-М : газ. Ассоц. студентов - журналистов Молдовы / учредитель : Ассоц.
студентов - журналистов Молдовы ; гл. ред. : Анжела Масютина. – 2006, 1 mart. - . –
Chişinău (E-mail : asamuce@thebat.net), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2006, Nr 1 - 2. – 2000 ex.
548. Фермер : прил. к газ. Ассоц. Независим. Прессы / дир. : Iurie Şalaru ; red. :
Petru Macovei. – 2001. 8 iun. - . – Chişinău (str. Corobceanu 15 ; URL :
www.api.md/fermierul.html), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Are ed. şi în lb. rom. – Tipogr. : Nr 111 – 133, 2005 : Tipogr. "Universul". –
Supl. la publ. : "Accent provincial", "Business-info", "Curentul",...
2005, Nr 111 - 133. – 70000 ex.
2006, Nr 134 - 155. – 65000 ex.
113

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

ZIARE ALE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
549. Adolescentina : publ. de inf. şi opinii / fondator : Liceul teoretic "Mihai Eminescu"
; red. : Valentina Acciu. – 2001, sept. - . – Slobozia Mare (str. Uliţa Mare, LT "M. Eminescu",
cab. 41), 2006 (Tipogr. "Raza de Sud", Cahul). – 8 p. : il. ; 28 cm.
Periodicitate variabilă. – Continuă numerotarea anului precedent.
2005, Nr 21 – 23. – 1000 ex.
2006, Nr 24. – 1000 ex.
550. Avanti : supl. inf. pentru tineri / UNSTM (Un. Naţ. a Studenţilor şi Tineretului din
Rep. Moldova ; fondator : Eugen Balan ; coord. : Iuliana Josu. – 2006 - . – Chişinău, 2006.
De 4 ori pe an. – Supl. la "Glasul Naţiunii".
2006, Nr 1 - 4. – 10000 ex.
551. Gazeta studenţească : gaz. naţ. studenţească / red.-şef : Viorel Mardare. – 2005.
- . – Chişinău, 2006 (Tipogr."Universul"). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal.
2005, Nr 1 - 11. – 10000 ex.
552. Convorbiri didactice : rev. şt.-metodică a Liceului "Spiru Haret" / dir. : Victor
Ambroci ; red. : Mariana Jitari, Sergiu Orehovschi. – 2005, ian. - . – Chişinău (str. Maria
Cibotari 53), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). – 29 cm. – Apare cu suportul financ. al Asoc.
Obşteşti "Spiru Haret".
Periodicitate variabilă. – Tipogr. : mart., 2005 : Graficart SRL.
2005, Ed. spec., mart. – 2000 ex.
2006, Nr 4, 6. – 1000 ex.
553. Info Farma / fondator : Asociaţia Studenţilor Farmacişti " USMF" Chişinău ; red.şef : Cebanu Oleg. – 2006 - . – Chişinău (Centrul "Infomedica", Malina Mică 66; E-mail :
info.farma@yahoo.com), 2006 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 4 p. - 30 cm. – Ed. cu ajutorul Farmaciştilor din Rep. Moldova.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1. – 600 ex.
554. Itinerare didactice : supl. al publ. period. "Univers Pedagogic pro" / ed. : Dir.
Gen. Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport, Chişinău ; red. : Natalia Pâslaru. – 2004 - . – Chişinău (str. Columna 118), 2006. – 4 p. : il. ; 30 cm.
Bilunar.
2005, Nr 3(11) - 22(30). – 1000 ex.
2006, Nr 1(32) - 18(49). – 1000 ex.

114

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

555. Medicus / fondator : Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
din Rep. Moldova ; red.-şef : Galina Ţurcan. – 2005, 18 mart. - . – Chişinău (bd. Ştefan cel
Mare 165 ; E-mail : medicus.ziar@mail.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 1(789) - 5(793). – 600 ex.
2006, Nr 1(794) - 9(802). – 600 ex.
556. Mesager universitar : publ. period. / fondator : Univ. Teh. din Moldova ; red.-şef :
Leonid Busuioc. – 1998, febr - . – Chişinău (str. Studenţilor 11 ; URL :
www.utm.md/mesager ; E-mail : mesager@adm.utm.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p.
: il. ; 42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., parţial în lb. străine.
2005, Nr 1(69) - 10(78). – 1000 ex.
2006, Nr 1(79) - 10(88). – 1200 ex.
557. REI-Action : Inf. bul. of the Intern. Ec. Relation English Dep. The Acad. of Econ.
Studies of Moldova ; red. : Iachimov Natalia. – 2002 - . – Chişinău (str. Bănulescu-Bodoni
59 ; E-mail : rei_action@yahoo.com) ASEM, 2005. – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă.
2005, Nr 7, 9(dec.). – 2000 ex.
558. Şmecherul din Spiru Haret : / fondator : Liceul "Spiru Haret" ; red.-şef : Dumitru
Ciorici. – 2004 - . – Chişinău (URL : www.ctj.md/şmecherul ; E-mail :
smecherul_sh@yahoo.com), 2005(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 10(19 apr. 2005). – 600 ex.
559. Universitas : ghidul viitorului student / ed. : Univ. Liberă Int. din Moldova (ULIM) ;
col. red. : Andrei Galben (preş.),... – 1994, 1 oct. - . – Chişinău (bl. Ştefan cel Mare 198 ;
URL : www.ulim.md ; E-mail : ulim@ulim.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16 p. : il. ;
33 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2005. – Ed. spec. : Admiterea 2005. – 5000 ex.
560. Universitatea de Stat din Moldova : ed. : USM ; red.-şef : Mihai Morăraş. – 1999
- . – Chişinău (str. A. Mateevici 60 ; URL : www.usm.md/ziar), 2006 (Tipogr. USM). – 10 p. :
il. ; 42 cm.
Lunar. – Ser. nouă : An. 2005.
2005, Nr 6(51) - 11(67). – 1000 ex.
2006, Nr 2(69) - 5(72), 10(66) - 11(67). – 1000 ex.

115

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

561. Universul : publ. liceului "Nicolae Iorga" / resp. ed. : Medinschi Dina. – 2000 - . –
Chişinău (str. Valea Crucii 4), 2006 ("Supercom" SRL). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Anual.
2000, Nr 1. – 500 ex.
2001, Nr 2. – 250 ex.
2002, Nr 3. – 250 ex.
2003, Nr 4. – 250 ex.
2004, Nr 5. – 250 ex.
2005, Nr 6. – 250 ex.
2006, Nr 7. – 250 ex.
562. Жук : жизнь Университетской кухни / учредитель : Славянский ун-т ; ред. : И.
Топченко. – 2006 - . – Chişinău (str. Matei Basarab 2, corp 4 ; E-mail : juk_su@mail.ru),
2006 (Ed. "Universul"). – 6 p. : il. ; 42 cm.
De 2 ori pe an.
2006, Nr 1 - 2. – 500 ex.

ZIARE PAROHIALE ŞI ALE CONFESIUNILOR
563. Altarul Credinţei : publ. periodică de inf. bisericească, teologie şi spiritualitate a
Bisericii Ortodoxe din Moldova / red.-şef : Octavian Moşin (preot). – 2000, 15 ian. - . – Chişinău (str. Bucureşti 119 ; E-mail : altarul@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ;
42 cm.
Bilunar. – Tipogr. : Nr 1 - 24, 2005 : "Prag-3" SRL.
2005, Nr 1 - 24. – 3000 ex.
2006, Nr 1 - 24. – 3000 ex.
564. Comoara Ascunsă : publ. lunară creştină / fondator : Biserica Creştină Adventistă
de Ziua a Şaptea ; resp. ed. : G. Zamostean ; red. : S. Miron. – 2005 - . – Chişinău (str.
Ialoveni 1/1 ; URL : www.sokrsokr.net ; E-mail : union@adventist.org.md), 2005 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Text : lb. rom., rusă.
2005, ed. spec. : Nr 1. – 30000 ex.
565. Credinţa noastră : publ. bilingvă de spiritualitate şi gândire ortodoxă a Mănăstirii
"Sf. Treime" din Saharna / dir. : arhimandritul Adrian Baciu ; red.-şef : Ierom. Paisie Ipate. –
2006 - . – Saharna, r-nul Rezina (URL : www.mănăstirea_saharna.md ; E-mail :
anghels@mail.md,contacts@mănăstireasaharna.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). – 8 p. : il. ;
42 cm.
Lunar. – Text : lb. rom., rusă.
2006, Nr 1 - 3. – 2000 ex.

116

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

566. Curierul Ortodox : publ. a Bisericii Ortodoxe din Rep. Moldova / red.-şef : Nicolae
Fuştei. – 1995, 24 iun. - . – Chişinău (bd. Traian 3/1 ; URL : www.geocities.com/cortodox),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 01(162) - 12(173). – 1000 ex.
2006, Nr 01(174) - 12(185). – 1100 ex.
567. Cuvântul adevărului = Слово истины : ziar al Uniunii Bisericilor Creştine
Evanghelice Baptiste din Moldova ; red.-şef. : Valeriu Ghileţchi. – 2003, 4 apr. - . – Chişinău
(str. Alexandru Hâjdău 94 ; E-mail : cuvântuladevar@mail.ru), 2006. – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Text paral. : Nr 1 - 12, 2005 : lb. rom., rusă. – Din 2006 are ed. şi în lb. rusă. –
Tit.: Nr 1 - 12, 2005 : Cuvântul adevărului = Слово истины.
2005, Nr 2(23) - 12(33). – 1000 ex.
2006, Nr 1(34) - 12(45). – 1000 ex.
568. Cuvântul vieţii : ziarul evangheliştilor creştini / ed. : Complexul Creştin "Hristos
pentru Moldova " red.-şef. : Anatol Apostol. – 1993, 1 noiemb. - . – Chişinău (str. A. Russo
8/1, ap. 65 ; E-mail : agape@meganet.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 8 p. : il. ; 42
cm.
Odată în 2 luni. - Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1 - 5/6. – 500 ex.
569. Lumină din lumină... : publ. periodică a Bisericii Ortodoxe "Schimbarea la Faţă"
din Chişinău. – 2003. - . – Chişinău (str. Ştefan cel Mare 164), 2006. – 8 p. : il. ; 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 16 - 23. – 600 ex.
2006, Nr 24 - 34. – 600 ex.
570. Misionarul : publ. a Mitropoliei Basarabiei : ser. nouă / fondată în 1929 de Mitropolitul Iurie Grosu ; red.-şef. : Anatol Telembici. – 2004, mart. - . – Chişinău (str. 31 August
1989 161), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(12) - 12(23). – 1500 ex.
2006, Nr 1(24) - 12(35). – 1600 ex.
571. NIKA : publ. trim. a protopopiatului de Criuleni şi Dubăsari / preş. ÎPS Vladimir,
Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove ; red.-şef : preot Teodor Pelin. – 2005 - . –
Dubăsarii Vechi, Criuleni (Biserica cu hramul "Sf. Arhanghel Mihail" ; E-mail :
tpelin@zandex.ru), 2006 (Tipogr. SA "Crio"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
117

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

2006, Nr 1 - 4. – 1000 ex.
572. Ortodoxia pentru copii / red. resp. : Liliana Creţu. – 2004 - . – Edineţ (şos. Bucovinei 36/3 ; E-mail : ortodoxia_copii@mail.md), 2006. – 12 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al rev. "Orthodoxia" pentru copii, părinţi şi profesori.
2005, Nr 7 - 9. – 1000 ex.
2006, Nr 1(10) - 9(18). – 1000 ex.
573. "Slavă Ţie!" : bul. inf. al Mănăstirii Ortodoxe "Sfântul Apostol Andrei" din Durleşti /
concepută şi realizată de stareţul Mănăstirii, arhimandritul Andrei Caramalău şi Nicolae H. –
2005 - . – Chişinău, 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
De 2 ori pe an.
2005, Nr 1 - 2. – 1000 ex.
2006, Nr 3 - 5. – 1000 ex.
574. Steaua Betleemului : bul. informativ al Episcopiei de Edineţ şi Briceni a Bisericii
Ortodoxe din Moldova / col. red. : PS Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni (preş.), ed. :
Damian Burlacu (red. – 2000, ian. - . – Edineţ (str. Bucovinei 36/3), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1(52) - 10(61). – 2000 ex.
2006, Nr 1(62) - 12(73). – 2000 ex.
575. Theologos : per. lunar / ed. : Episcopia de Cahul şi Comrat cu Binecuvântarea
PS Anatolie, episcop de Cahul şi Comrat ; preş. : PS Episcop Anatolie Botnari ; col. red. :
preot Mihail Ursachi,… – 2005 - . – Cahul (str. Tolstoi 1 ; E-mail : catedralacahul@mail.ru),
2006 (SA Tipogr. "Raza de Sud"). – 12 p. : il. ; 29 cm.
Lunar. – Text : lb rom., rusă.
2005, Nr 1 - 8. – 1000 ex.
2006, Nr 9 - 12(apr.) ; An. II, Nr 3(iulie) - Nr 7(noiemb.). – 1000 ex.
576. Вифлеемская Звезда : информ. бюл. : Единец.-Бричан. Епархии Православ.
Церкви в Молдове / кол. ред. : пред. Епископ Единец и Бричан. Дормидонт (пред.). –
2000, ian. - . – Edineţ (str. Bucovinei 36/3), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 2(53) - 10(61). – 1000 ex.
2006, Nr 1(62) - 12(73). – 1000 ex.
577. Новый город = Oraşul nou / ed. : Biserica "Oraşul Nou". – 2004 - . – Chişinău
(str. Belgrad 7, of. 47), 2006. – 30 cm.
Periodicitate variabilă.
118

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2004, Nr 3 - 5. – 300 ex.
2005, Nr 6 - 8. – 500 ex.
2006, Nr 9 - 13. – 500 ex.
578. Слово жизни : [газ. еванг. христиан] / изд. : ООО "Слово жизни ; гл. ред. :
Анатол Апостол. – 1993 - . – Chişinău (str. A. Russo 8/1, ap. 65 ; E-mail :
agapechurch3000@yahoo.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
De 6 ori pe an. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1 - 6. – 500 ex.
2006, Nr 1 - 5. – 600 ex.
579. Слово Истины : газ. Союза церквей евангельских христиан – баптистов
Молдовы / гл. ред. : Валерий Гилецкий (епископ СЦЕХБМ); пер. с рум. : Нина
Теплицкая. – 2003, 4 apr. - . – Chişinău (str. Hâjdău 94 ; E-mail : slovoistini@mail.ru), 2006
(Tipogr. "Universul"). – 8 – 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom. – Provine din scindarea în 2005 a publ.: "Cuvântul adevărului". – Continuă numerotarea globală a ziarului "Cuvântul adevărului", care a apărut
până în 2005 cu text paralel în lb. : rom., rusă.
2006, Nr 01(34) - 12(45). – 1000 ex.
580. Христианские вести : христ. газ. ХЦПЕ [Христиан. Церкви Полного Евангелия] "Слово веры". – 2006, 15 dec. - . – Chişinău (str. Decebal 2), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 18 p. : il. ; 29 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1. – 1000 ex.

ZIARE ALE PARTIDELOR
581. Alianţa "Moldova Noastră" : săpt. / fondator : PP "Alianţa Moldova Noastră" SRL
; dir. : Iurie Colesnic ; red.-şef : Elena Zamura. – 1997, 16 sept. - . – Chişinău (str. Eminescu
68 ; E-mail : ziarul@amn.md, elenazamura@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 16 p. :
il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă. – În a. 2002 - 2004 a apărut cu tit.: "Alianţa". – În
a. 2005 ziarul nu s-a ed.
2006, Nr1(1) - 36(36). – 4000 ex.
Ed. spec. : "Moldova Democrată", 2005. - Nr 1 - 5. - 1000 ex.
582. Buletin informativ al Partidului Umanist din Moldova / echipa red. : Corina
Gârlă,… – 2006 - . – Chişinău (str. V. Lupu 16/1), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ;
42 cm.
Periodicitate variabilă.
2006, Nr 1. – 500 ex.
119

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

583. Centrum Moldova : bul. informativ şi analitic al Uniunii Centriste din Moldova. –
2002 - . – Chişinău (str. Mitropolitul Varlaam 65, bir. 349), 2005. – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Ed. bilingvă.
2005, ian., febr. – 2000 ex.
2006 – întrerupere în ed.
584. Comunistul / fondator şi ed. : Partidul Comuniştilor din Rep. Moldova ; red. : N.
Antonova. – 1995, 14 apr. - . – Chişinău (str. Bucureşti 39 ; URL : www.pcrm.md), 2006
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. - Ed. spec. : Nr 1 – 6, 2005. – Are ed. şi în lb. rusă.
2005, Nr 1(407) - 54(460). – 31000 ex.
2006, Nr 1(461) - 46/47(506/507). – 29000 – 31000 ex.
585. Noua Generaţie : publ. period. cu apariţie lunară / ed. : Org. de Tineret a Partidului Popular Creştin Democrat ; red.-şef : Nicolae Federiuc. – 2005 - . – Chişinău (str. Nicolae
Iorga 8 ; E-mail : ng@pped.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 -16 p. : il. : 42 cm.
De 4 ori pe an.
2005, Nr 1 - 3. – 3000 ex.
2006, Nr 4 - 7. – 3000 ex.
586. Patria - Rodina : Равноправие / учредитель : ООО "Альтернатива" ; отв. за
вып. : Валентин Крылов. – 2006 - . – Chişinău (bd. Renaşterii 16, of. 29), 2006, (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 4 - 8 : il. ; 42 cm.
De 4 ori pe an. – Supl. la ziarul "Aльтернатива".
2006, Nr 1 - 4. – 30000 ex.
587. Puls : săpt. de comentariu şi analiză / ed. : Uniunea Tineretului Comunist din Moldova ; red.-şef : Natalia Podoba,... – 1999 - . – Chişinău (str. Mitropolitul Dosoftei 118),
2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 12 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rusă. – Supl. al ziarului "Коммунист".
ISSN 1857- 0477 = Puls.
2005, Nr 1(102) - 30(131). – 3000 ex.
2006, Nr 1(132) - 37(168). – 3000 ex.
588. Renaştere = Возрождение : Орган Кахул. райкома партии коммунистов Респ.
Молдова / ред. : Орлова Галина,... – 1994 - . – Cahul (str. Ştefan cel Mare 24a), 2006 (SA
Tipogr "Raza de Sud"). – 4 p. : il. ; 24 cm.
Lunar. – Text : lb. rusă. – Supl. al ziarului "Коммунист".
2005, Nr 1(36) – 10(45). – 1000 ex.
2006, Nr 1(46) – 7(52). – 1000 ex.
120

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

589. Socius : săpt. de inform., opinie şi atitudine social–democrată / fondator : Partidul
Social - Democrat ; red.-şef : Elena Panuş. – 2004, iunie. - . – Chişinău (str. Petru Rareş 33
; URL : www.socius.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rusă. – Adresa : Nr 1 - 15, 2005 : Alba Iulia, 75. – Format : Nr
1-15, 2005 - Nr 30, 2006 : 60 cm.
2005, Nr 1 - 15. – 3000 ex.
2006, Nr 1(16) - 45(60). – 3000 ex.
590. Socius : офиц. бюл. Социал.-демократ. Партии Молдовы. – 2004, 10 oct. - . –
Chişinău (str. Alba Iulia 75), 2005 (Tipogr. : "Prag-3" SRL). – 8 p. il.; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Are ed. şi în lb. rom.
2005, Nr 1 - 2. – 3000 ex.
2006 : întrerupere în ed.
591. Альянс "Moldova Noastră" : еженед. газ. / учредитель : "PP Alianţa Moldova
Noastră" ; дир.: Юрие Колесник; гл. ред. : Елена Замура. – 1997, 16 sept. - . – Chişinău
(str. Eminescu 68 ; E-mail : ziarul@amn.md, elenazamura@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). – 16 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom.– În a. 2002-2004 a apărut cu tit. : "Alianţa " Moldova Noastră". – În a. 2005 ziarul nu s-a editat.
2006, Nr 1(1) - 36(36). – 4000 ex.
591. Коммунист / учредитель и изд. : Партия Коммунистов Респ. Молдова ; гл.
ред. : Н. Антонова. – 1995, 14 apr. - . – Chişinău (str. Bucureşti 39 ; URL : www.pcrm.md),
2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 p. : il. ; 42 cm.
Săptămânal. – Are ed. şi în lb. rom. – Supl. : Ed. spec. Nr 1(50) - 6(55), 2006.
2005, Nr 01(447) - 54(500). – 19000 ex.
2006, Nr 1(501) - 46/47(546/547). – 29500 ex.
592. Коммунист : спец. вып. / учредитель Партия Коммунистов Респ. Молдова ;
гл. ред. : Н. Антонова. – 2003 - . – Chişinău (str. Bucureşti 39 ; URL :
www.pcrm.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. – Text : lb. rom., rusă. – Fiecare număr consacrat unui raion.
2005, Nr 1 – 49. – 20000 ex.
593. Коммунист Буджака : газ. орг. ПКРМ Gagauz Eri / учредитель : Партия Коммунистов Респ. Молдова ; ред. : Н. Антонова. – 2000 - . – Chişinău (str. Bucureşti 39), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabilă. – Supl. al ziarului "Коммунист".
2006, 3 noiemb. - 29 noiemb. – 1000 ex.
121

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

594. Орлёнок = Vulturaşul : орган пионер. орг. Респ. Молдова / изд. : КП РМ ; ред.
: Ирина Гарагуля. – 2000 - . – Chişinău (str. Dosoftei 118 ; E-mail :
orlenok@mail.ru), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Supl. al ziarului "Пульс".
2005, Nr 1(46) - 6(54). – 3000 ex.
595. Пульс : Политика. Экономика. Общество : еженед. аналит. газ. / Коммунист. Союз Молодёжи Молдовы ; ред. : Дмитрий Каврук,... – 1999 - . – Chişinău (str. Bucureşti 39 ; E-mail : red@puls.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 4
p. : il. ; 42 cm.
Lunar. – Are ed. şi în lb. rom. – Ред. : Nr 1 - 8, 2005 : Наталия Подоба, Nr 9 - 30,
2005 - 34, 2006 : Корнелиу Михалаке.
2005, Nr1(102) - 30(131). – 1000 - 3000 ex.
2006, Nr 1(132) - 43(174). – 3000 ex.

122

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume
Belâi, Liviu 526
Belei, Igor 41, 245
Belostecinic, Grigore 200
Berejan, Silviu 136
Berghi, Svetlana 380
Berlinschi, Ion 348
Bobână, Gheorghe 134
Bodrug, I. 228
Bodrug, Oleg 36, 39, 246
Boiştean, Constantin 203
Boroş, Adriana 77
Borsci, Petru 160
Borş, Ion 351
Bostan, Alexandru 435
Botezatu, Petru 25
Botnari, Anatolie 575
Bozu, Valentin 441, 450
Braicov, Andrei 39
Brânză, Mihai 420
Braşoveanu, Angela 26, 122
Brodesco, Maria 314
Brodsky, David 81
Bububruz, Petru 83
Bucun, N. 208
Buiucli, Petru 206
Bujor,Ilie 429
Bulat, Eugenia 32
Bulat, Larisa 233
Bulgar, Stepan 59, 138
Bulimaga, Tatiana 217
Bulmaga, Leonid 135
Burcă-Cebotari, Victoria 84
Burciu,Igor
Burian, Alexandru 131
Burlacu, Alexandru 93, 222
Burlacu, Damian 574
Burleai, O. A. 262
Busuioc, Leonid 556
Butnaru, Val 440
Butuc, A. 401

A
Ababii, Ion 215
Adam Serghei 15
Acciu, Valentina 549
Afanasiu, Sergiu 436, 458
Ambroci, Victor 552
Andrieş, Ala 236
Andrieş, Serafim 147
Anischevici, Valeriu 151
Anton, Ion 346
Antonova, N. 584
Apolschii, Raisa 274
Apostol, Anatol 568
Arabadji, Dumitru 48
Arsene, L. 76, 80, 92, 133, 296-97
Arsene, Leontie 46
Artin, Nina 46, 152
Atamanenco, Vitalie 539
Avornic, Gheorghe 31, 282
Axenti, Grigore 293
B
Baba, Ioan 155
Baban, Sergiu 298
Bacalu, Lucia 416
Baciu, Adrian 565
Badan, Iana 2, 236
Baghici-Toma, Veronica 421
Bâgu, Claudia 275
Balaban, Claudia 79
Balan, Eugen 550
Bantoş, Alexandru 82
Barac, Grigore 81
Baracci, Petru 63
Barbălat, Dumitru 491-92
Bârgău, Mihai 202
Bârlădeanu, Virgiliu 221
Bârsă, Ion 300
Batâr, V. 19
Bălan, Iurie 354
Bălănici, Alexandru 213
123

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

C

Ciumeico, Tamara 432, 449
Ciurea, Cornel 4, 430
Cobăsneanu, Elena 408
Cobăsneanu, Victor 396, 408
Codreanu, Svetlana 379
Cociug, Dina 43
Cojocaru, Gh. 530
Cojocaru, Gheorghe 24
Cojocaru, Natalia 315, 320
Cojocaru, Vadim 50
Cojocaru, Vasile 283
Cojocaru, Viorica 312
Colesnic, Iurie 445, 581
Colomiicenco, Sabina 274, 328
Condraţchi, Vitalie 491
Constantin, Doina 400
Conţu, Oleg 13
Copoţ, Gheorghe 355
Corai, Tatiana 430
Corghenci, Ludmila 331
Costenco, Nicolae 155
Costin, Ludmila 61, 289
Costricenco, Irina 487
Craevschi, Irina 239, 498
Cravciuc, Ala 528
Creţu, Liliana 572
Creţu, Vasile 220
Cristea, Nadia 42
Cristian, Ion 91
Cropanţeva, Tatiana 476
Cucereanu, Viorica 100
Curchi, Lilia 442
Curcudel, Ana 360

Calac, N. 517
Calev, Parascovia 234
Calioglu, M. 4
Canţâr, Ioana 325
Canţer, Valeriu 96
Captari, L. 66-67, 72-73, 94, 146, 186
Caraganciu, Alexandru 267
Caraganciu, Anatol 129
Caramalău, Andrei 573
Carp, Iurie 149
Castraşan, Tamara 398
Câşlaru, Anatol 431, 516
Catz, L. 517
Căpăţână, Ion 308
Ceban, Andrey 30
Cebanu, Oleg 62, 553
Cemortan, Stela 121
Cernat, Natalia 307
Cernei, Valeriu 536
Cernoculskaia, L. Iu. 262
Cernov, Svetlana 392
Chicu, Doina 379
Chifiac, Tudor 459
Chiriac, Liubomir 489
Chiriac, Nona 261
Chiriac, Petru 252
Chirilov, Lilia 281
Chiriţa, Svetlana 360
Chişlaru, Angela 107
Chitoroagă, Valentina 235, 275, 289
Cibotaru, Valentina 393
Cimpoeş, Gh. 211
Cimpoi, Mihai 155
Ciobanu, Maria 235
Ciobanu, V. 4, 51
Ciobanu, Vitalie 427
Ciobanu, Vlad 317
Ciorănică, Rodica 157, 241
Ciorici, A. 88-89
Ciorici, Dumitru 558
Ciorici, Grigore 397, 403
Ciornei, Vsevolod 122
Ciubotaru, E. 88
Ciumeică, Ion 383

D
Dabija, Elena 495
Dabija, Nicolae 347
Daghi, Victor 230, 350
Dandiş, Nicolae 364
Danilescu, Angela 309
Danilov, Maria 261
Dardiş, N. 377
Darie, Tudor 424
Dergacev, Valentin 231-32
Dergaciov, V.
Dergaciov, Valentin 124, 126-27,
124

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dimitrenco, Emilian 7
Dimo, Nicolae 147
Diug, Eugen 130
Dolea, Igor 257
Domenco, Ion 378
Doroş, Oleg 92, 296
Dragan, Mihai 302
Dragnev, Emil 112, 254
Drăguţanu, Irina
Drumea, A. V. 299
Duca, Gheorghe 29
Dumbrăveanu, Victor 367

Ghinculov, Silvia 45
Gladun, Vladimir 142-43
Gonţa, Ludmila 311
Gorelova, Elena 252
Gorincioi, Radu 58
Grosu, Aneta 461
Grosu, Elena 269
Grosu, Ion 441, 450
Grosu, Iurie 530, 570
Groza, S. 423
Grozavu, Vasile 362
Gudumac, Eva 204
Guja, Iacob 31
Gulchina, Nadejda 55
Gurschi, Claudia 7, 79
Gurschi, Constantin 297
Guţu, Alina 439
Guţu, Ana 221
Guţu, Ion 137
Guţu, Vasile 132, 248, 494
Guzun, Igor

E
Enciu, Nicolae 24
Eşanu, Dumitru 149
Eţco, Constantin 140
F
Fabian, Nicolae 446
Farcaş, Benone 21
Federiuc, Nicolae 585
Filip, Nicolae 57
Frumosu, Elena 392
Furdui, Teodor 292
Fuştei, Nicolae 566

H
Hadârcă, Maria 17
Haheu, Vasile 321, 335
Harconiţă, Elena 35
Harnău, Silvia 84
Hotineanu, Vladimir 13, 128

G
Gagim, Ion 14
Gaindric, C. 33
Galai, Daniela 366
Galben, Andrei 559
Ganea, Anatol 206
Garaba, Vladimir 306
Gavriliţă, Sergiu 157, 241
Gârlă, Corina 582
Gârneţ, Mihai 540
Gârneţ, Vasile 427
Gâscă, Alexandru 514
Găină, Ion 27
Găluşcă, Vasile 424
Gheorghiţă, Alexandru 227
Gherghelaş, Boris 497
Ghidirim, Gheorghe 291
Ghileţchi, Valeriu 567

I
Iachim, Ion 354, 445
Iachimov, Natalia 60, 557
Iacob, Petru 114
Ierom. Paisie, Ipate 1
Ioniţă, Veaceslav 49, 102
Iovu, Andrei 495
Isac, Vasile 251
Ivanov, Violeta 81
Ivasiuc, Victoria 111
Ivaşcenco, Ghenadie 100
Izbândă, A. 101
Î
ÎPS Vladimir

125

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

J

Lari, Leonida 438
Lazarencu, Leonid 352
Lazur, Dumitru 531
Lăcusta, V. 238
Leahu, Nicolae 141
Leviski, Oleg 124
Lipcanu, Stan 242
Luncă, Constantin 493
Lupu, Viorica 61

Medinschi, Victor 77
Melinte, Valentina
Melnic, Ştefan 10
Mereuţă, Ion 64
Mihail, Viorel 448
Mihăilescu, Constantin 277
Miron, Iurie 152, 354
Miron, S. 564
Miron, Sergiu 154
Mironescu, Valeriu 158
Misail, Nicolae 284
Mititelu, Dumitru 404
Mititelu, Ion 402
Moca, Ioan 324-25
Mocanu, Alecu 447
Moghiliova, Irina 142-43
Moldovan, Anatol 534
Moraru, Ana 403
Moraru, Anatol 35
Moraru, Victor 221
Morăraş, Mihai 560
Moşin, Octavian 563
Moşneaga, V. 97
Motricală, Gh. 389
Mustaţă, Sergiu
Musteaţă, Sergiu 205, 319

M

N

Macovei, Petru 527, 548
Mahu, Rodica 440
Malaneţchi, Vasile 139
Maleca, Tudor 212
Manoil, Alexandru 374
Marcicov, Alexei 313
Mardare, Constantin 63
Mardare, Viorel 551
Margarint, Andrei 412
Marian, Boris 98
Marian, Pavel 423
Marin, Constantin 247
Masiutina, Angela 537
Matcovschi, Constantin 294
Matvei, Veronica 234
Mămăligă, Daniela 242
Mărăndici, Ecaterina 286
Medinschi, Dina 561

Năstase, Vasile 438
Negrei, Ion 36
Negru, Gheorghe 40
Negru, Nicolae 85-86
Netida, Xenia 244
Nichiforov, Liliana 239
Nicolae, H. 573
Nicu, Ghenadie 414
Novac, Şt. 5-6, 22
Novac, Ştefan 74, 286

Jardan,Cristian 307
Javgureanu, Vladimir 383
Jelescu, Petru 119
Jioară, Oxana 295
Jitari, Mariana 552
Josanu, N. 94, 123
Josanu, Nicolae 69-71
Josu, Iuliana 550
Jumbei, Maria 395
K
Kozlov, Iurie 239
Kulikovski, Lidia 18
L

O
Odoleanu, Vasile 158, 535
Onilov, Roman 128
Oprea, Valentina 28
Orehovschi, Sergiu 552
Osadcenco, Sandu 105

126

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

P

R

Pan, Halipa 155
Panciuc, Leonid 154
Panfili, Vadim 110
Panuş, Elena 589
Paisie, Ipate 565
Pânzaru, Daria 499
Pâslaru, Natalia
Parasca, Cătălin 500
Parasca, Pavel 221
Partole, Claudia 79
Pascari, Eugen 518
Pascari Lada 194
Pascaru, Vitalie
Pascaru, Vlad 344
Pâslaru, Natalia 554
Panciuc, Leonid
Paţanov, Gheorghe 388
Pelin, Teodor 571
Perju, Elena 243
Piatac, Nicolae 227
Plămădeală, Svetlana 116
Plugaru, Oxana 502
Pocaznoi, Marian 108
Podoba, Natalia 587
Pohilă, Vlad 18
Popa, Aculina 407
Popa, Nicolae 444
Popescu, Dan 129
Popovici, Ştefan 495
Postolachi, Elena 126
Postolachi, Iurie 156
Postolati, V. 115
Praporşcic, Sergiu 433-34
Preaşcă, Ion 52
Prepeleac, Dănilă
Pricopciuc, Oleg 25
Prisăcaru, Ina 273, 322
Prisăcaru, Ion 55
Proca, Ion 438
Prodan, Andrei 522
Pruteanu, Vasile 425, 536
Puşcaş, Victor 76

Radu, Alina 270, 461
Racu, Igor 119
Răileanu, Arcadie 351
Răileanu, Natalia 487
Răileanu, Nicolae 261
Rău, Alexe 318, 323
Reniţă, Alecu 442
Reniţă, Valeriu 103, 326
Robolis, Savvas 252
Robu, Eduard 491-92
Robu, Ion 525
Rogai, Valentina 376
Roman, Alexandru 3
Romanciuc, Silvia 269
Ropot, Simion 103, 326
Roşca, Angelina 148
Roşca, Tatiana 522
Roşioru, Nicolae 399
Rotaru, Elena 429
Rotaru, Onisim 460
Rudic, Gheorghe 95
Rusnac, Constantin 308
Rusnac, Gheorghe 216, 218-19
Rusu, Alexandrina 1-2
Rusu, Alexandru 1-2
Rusu, Mariana 44
Rusu, Mircea 27
Rusu, Nicolae 515
Rusu, Tudor 345
S
Safroni, Lucia 28
Safta, Vladimir 294
Saharneanu, Valeriu 437
Sainciuc, Vlad 453
Samson, L. 65, 68-71, 123
Sandu, Sorina 156
Sanduleac, Nicolae 416
Sârbu, Angela 85-86
Sclifos, Ion 272
Scripliuc, Ludmila 360
Scurtu, Valeria 493
Sementsul, Vladislav 110
Serjantu, Gheorghe 406
127

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Sili, Jean 54
Sîrcu, Ana 239
Smochină, Andrei 221
Snegureac, Lilia 295
Sobol-Chicuş, Rodica 405
Soldatencova, Valentina 519
Solomon, Dumitru 192
Soltanici, Vladimir 391
Spătaru, Angela 107
Spinei, Vasile 267
Stati, Elena 336
Statii, Sergiu 60
Stratulat, Boris 99

Ţurcan, Ion 293
Ţurcan, Lucia 285

Ş

Valcov, Vitalie 229
Vâlcu, Mihail 526
Vârlan,Claudia 430
Vatamaniuc, Igor 8
Verejanu, Daniel 249
Verejanu, Dănuţ 520
Verejanu, Renata 249
Vicol, Dragoş 9
Vieru, Boris 437
Volontir, Valerie 106
Voloşin, Elvira 121
Vuiţic, Alexandru 376
Vulpe, Ion 303, 349
Vulpe, N. I. 290

U
Ungureanu, Tatiana 301
Ursachi, Mihail 575
Ursu, Mihai 20
Ursu, Radu 304
Ursu, Victor 431
Usowa, Helena 75
Uzun, Natalia 421
V

Şalaru, Iurie 527, 548
Şchendrea, Alexandru 489, 490, 522
Şeremet, Andrei 302
Ştefârţă, Sorina 270, 455
T
Tabuică, Andrei 15
Talmaci, Ion 410
Taran, Serghei 332
Tănas, Alexandru 117
Tănase, Victoria 501
Tănase,Constantin 455
Tănăsescu, Emilia 45
Tătărescu, Iulia 289
Tăzlăuanu, Valentina 145
Tcacenco, Alexandru 376
Telembici, Anatol 570
Terguţă, Aliona 91
Todoseiciuc, Tatiana 397
Tofan, Eugenia 282
Toma, Simion 147
Topor, Boris 38
Tostogan, Pavel 34
Traianus, 446
Tribusean, Irina 424

Z
Zamari, Natalia 81
Zamostean, G. 564
Zamura, Elena 476, 581
Zanet, Todur 78, 343
Zavalistîi, A. 5, 22, 74
Zavalistîi, V. 6
Zubco, Valeriu 309
Zveaghinţev, Ludmila 372
А
Андроник, Людмила 23
Антонова, H. 394, 592-94
Антохина, Евгения 462
Апостол, Анатол 578
Ариель, Лея 194
Арсене, Л. 170

Ţ
Ţâra, Dumitru 429
Ţiganu, Ludmila 150
Ţurcan, Galina 555

128

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Астахова, Ирина 370

Дрелинский, Вадим 481
Дуб, Иван 164
Думбрэвяну, Виктор 363, 368

Б
Багич-Тома, Вероника 422
Бажуряну, В. 483
Бакалу, Лучия 417
Банару, Олег 456
Басанов, Валерий 164
Березиков, М. Д. 109
Березовская, Ольга 472
Берил, С. И. 224
Бобок, Наталья 415
Болога, М. К. 199
Борисова, Татьяна 37, 546
Бородаев, Вячеслав 533
Борщ, Петр 168
Бродская, Юлия 120
Бродский, Дэвид 120
Бурдейный, Александр 475

Ж
Жавгуряну, Владимир 384
Жардан, Кристиан 342
Жданова, Анна 197
Жосану, Н. 187-88
З
Загаряну, Андрей 271
Задорожный, А. А. 507
Замура, Елена 470, 591
Захария, Л. 382
Звягинцев, Николай 193
Звягинцева, Людмила 373
И

В

Ивасюк, Виктория 178
Ионко, М. 263, 357
Исаев, Александр 369
Исак, В. 496

Веверица, Лариса 476
Вердеш, Ю. 337
Война, В. 480
Войцеховский, Генадий 16, 469
Воронин, В. 179
Врабие, Ольга 185
Вуйцик, Александр 361

К
Каврук, Дмитрий 596
Каган, М. 545
Калак, Дмитрий 162
Калак, Н. 541
Калестру, Владислав 44
Капацына, Г. 183
Каптарь, Л. 189-91
Кац, Люся 541
Кеорэску, Алеoна 111
Кириогло, E. В. 387
Клименко, Вячеслав 503
Кобэсняну, Виктор 409
Кобэсняну, Елена 409
Коларь, Ольга 181
Колесник, Юрие 591
Коломийченко, Сабина 339
Кондрацки, Виталие 492
Копоц, Георге 356
Костаки, Дмитрий 162

Г
Гандрабур, Олеся 198
Гараба, Владимир 341
Гарагуля, Ирина 595
Гилецкий, Валерий 579
Гомон, Сергей 192
Греков, Юрий 172
Грекова, Е. 418
Гуменюк, Юрий 181
Гуцу, Анатолий 533
Гуцу, Василе 509
Д
Димитренко, Емилиан 195
Дмитриев, Алексей 443
Донец, Сергей 258
129

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Кравчук, Алла 529
Краевская, Ирина 264, 505
Крединцa, Сергей 111
Крылов, Валентин 586
Кухановская, Алина
Кывыржик, К. 381

Паскарь, Евгений 506
Перунов, Слава 480
Попушой, Влада 176
Припелова, Ольга 478
Пряшкэ, Ион 53
Пушак, Дмитрий 462

Л

Р

Лазаренку, Л. 353
Лазур, Думитру 532
Лейченко, Павел 504
Лефтер, Инна 159
Лозовану, Андрей 467

Реницэ, Валериу 104, 327
Рознер, Рива 543
Ройтбург, E. 173
Романеску, Вячеслав 479
Романова, И. В. 512
Ропот, Симион 104, 327

М
Маковей, Петру 484
Малиновский, В. М. 507
Маринов, Д. 377
Маркина, Татиана 468
Мартыненко, А. А. 163, 504
Мартыненко, Андрей
Марчков, Алексей 171
Марьяш, Илья 542
Масютина, Анжела 547
Маткаш, Максим 451
Меделян, Татьяна 167
Мирон, Сергей 196
Миронеску, Валериу 166
Михалаке, Корнелиу 596
Мишин, С. 169
Мишин, Сергей 513

С

Негру, Николае 87
Никифорова, С. 471
Новицкая, О. 177

Сайнчук, Влад 482
Самсон, Л. 187-88
Сандуляк, Николае 417
Свиридова, O. 474
Склифос, Дана 508
Скурту, Н. С. 153
Скутельник, Татиана 185
Сологуб, Вячеслав 175
Сомов, М. С.
Сомов, С. М. 452, 457, 486
Стадник, Лидия 113
Старший, Тарас 469
Стожило, Г. 173
Суляк, С. 464
Суляк, Сергей 184
Сусаренко, Вячеслав 454
Сыли, В. 524
Сырбу, Анжела 11-12, 23, 87
Сытник, Наталья 144

О

T

Одоляну, Вадим 166
Орлова, Галина 588
Островская, Т. 483

Такий, Александр 511
Танас, Александру 118
Талмач, Ион 411
Теmpин, С. 165
Теплицкая, Нина 579
Тищенко, Юрий 359
Ткачев, В. А. 485

Н

П
Панчук, Леонид 196
Паскарь, Е. Г. 465
130

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ткаченко, Александр 361
Топал, Иван 385
Топченко, И. 562
Тория. Н. 173

Чернат, Наталия 342
Чобану, Эдуард 266
Чубашенко, Дмитрий 358
Чумак, Л. Г. 225
Чумейко, Ион 384
Чумейко, Тамара 463
Чуриков, Сергей 471

У
Узун, Н. 422, 465
Уреки, Сергей 161

Ш

Ф
Федотова, Людмила 223
Фролова, Стела 510

Шаповалов, Б. А. 265
Шаршова, Татьяна 4, 503
Шмугуров, В. А . 207, 210

Х

Ю

Харламенко, Анна 371

Юнко, Александра 174
Юровская, Г. 413

Ч

Я

Чебан, Андрей 144
Чека, Иван 375
Чергаровская, Л. 465

Явтушенко, Сергей 182

131

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Index de titluri
Молдова = Statistical yearbook of the
Republic of Moldova 229
Anul fotbalistic 230
Apicultura modernă 271
Aquarelle Kids 12
Aquarelle 11
Arta Medica 13
Artă şi educaţie artistică 14
Arta : Arte audiovizuale 231
Arte vizuale. Arte Plastice. Arhitectură 232
Asegro-Plus 423
Asigurare Socială 488
Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din
Republica Moldova 204
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din
Moldova 205
Asta Da 424
Astăzi 425
Atitudini Pro-Copil 273
Auto Expert 15
Auto vânzare -cumpărare 16
Autonomia Locală 489
Autorul 515
Avanti 550
Avocatul parlamentar 274
Avocatul poporului 17

2
222 : Отдых. Услуги 466
A
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului
Afacerilor Interne al Rep. Moldova 202-03
Academia de Studii Economice din Moldova
200
Academia de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii 201
ACAP 272
Accent Provincial 360
Accente libere 419
Administrarea Publică 3
Administraţia publică 3, 388
Admiterea 2006 226
Adolescentina 549
Afaceri imobiliare 4
AGEPI expo 5
AGEPI Info 6
Agricultura Moldovei 7
Agro inform 514
Agrobusiness 8
Agrofit-Bonus 420
Ai dreptul să ştii 267
Akademos 9
Alianţa "Moldova Noastră" 268, 581
Almanah Olimpic 227
Altarul Credinţei 563
Alternativa XXI 269
Alternative rurale 487
Alumni news 270
Alunelul 10
aMIC 1-2
Ana Sözü 343
Analytique Moldpresa 421-22
Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice =
Ежегодник института межэтнических
исследований 228
Anuarul statistic al Republicii Moldova =
Статистический ежегодник Республики

B
Biblio Polis 18
Bibliografia Naţională a Moldovei : Seriale
235
Bibliografia Naţională a Moldovei = National
Bibliography of Moldova 275
Bibliografia Naţională a Moldovei.
Moldavistica 233
Bibliografia Naţională a Moldovei 225, 233-34
Buletin analitic trimestrial 276
Buletin bibliologic 236
Buletin de perinatologie = Вестник
перинатологии 19
Buletin ecologic 277
Buletin informativ "Clinica Juridică" 282

132

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Buletin informativ : Transparency
International Moldova 280
Buletin informativ = Информационный
листок 281
Buletin informativ al Federaţiei Naţionale a
Asociaţiei de Economii şi Împrumut ale
Cetăţenilor 284
Buletin informativ al Partidului Umanist din
Moldova 582
Buletin informativ în Management
Educaţional 283
Buletin informativ = Информационный
бюллетень 237
Buletin informativ 278-79, 516
Buletin informaţional 285
Buletin Oficial de Proprietate Industrială =
The Official Bulletin of Industrial Property
286
Buletin statistic = Статистический
бюллетень 287
Buletin Ştiinţific : Revista de Etnografie,
Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie 20
Buletin trimestrial 288
Buletinul ABRM 289
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale 291
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova : Ştiinţele vieţii = Известия
Академии Наук Республики Молдова :
Hауки о жизни 292
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova. Matematica 290
Buletinul achiziţiilor publice 293
Buletinul Agenţiei Medicamentului 294
Buletinul Asociaţiei "Medicină Tradiţională"
din Republica Moldova . Medicina
Tradiţională şi Sanocreatologie =
Бюллетень Ассоциации Традиционной
Медицины Республики Молдовы.
Традиционная Медицина и
Санокреатология 238
Buletinul Biroului de Informare al Consiliului
Europei în Moldova 295
Buletinul Curţii de Apel Economice şi
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de
pe lângă Ministerul Finanţelor 296

Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova = Бюллетень
Судебной Высшей Палаты Республики
Молдова 297
Buletinul de Standardizare 298
Buletinul Institutului de Geofizică şi Geologie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 299
Buletinul Institutului de Lingvistică 300
Buletinul Notarilor 301
Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de
Stat 302
Bumerang 414
Bunul Sfat = Добрый совет 21
Bursa invenţiilor 22
Business Class 23
Business-info 383
Businessul Moldovei 517
C
Cadastrul 490
Cahul expres 361
Caiete de istorie 24
Calea Ferată din Moldova 239
Caleidoscopul imobilului 25
Capital Market 491-92
Capitala = Столица 363
Capitala 362
Capitala-magazin 26
Casa noastră – Chişinău 518
Catalogul ziarelor şi revistelor = Каталог
газет и журналов 240
Catedrala de cuvinte 27
Călăraşii 379
Căsuţa 28
Căuşeni 37, 380
Cei mai influenţi 50 moldoveni 241
Centrul de Resurse Genetice Vegetale din
Moldova 206
Centrul Pentru Protejarea Drepturilor
Recruţilor şi Militarilor în Termen din
Moldova 303
Centrum Moldova 583
Cercetaşul 304
Chemistry Journal of Moldova 29
Chipăruş Ghiduş 426
Chişinău city 30
133

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Civi Cahul 364
Clinica juridică 31
Clipa siderală 32
Comoara Ascunsă 564
Computer Science Journal of Moldova 33
Comunicaţii 519
Comunistul 584
Confluent 374
Confluenţe bibliologice 35
Contabilitate şi audit 34
Contrafort 427
Convorbiri didactice 552
Copiii Europei 520
Copilul şi familia 242
Courier Parliamentary 305
Credinţa noastră 565
Criminal 428
Cronica apelor 306
Cronica participării cetăţeneşti 307
Cronica vieţii politico - administrative, socioeconomice şi culturale a Moldovei 243
Cugetul 36
Cultura în Moldova 244
Curier de Botanica 365
Curier Ex Lege 309
Curier Parlamentar 310
Curier Aero 37
Curier 308
Curierul Agricol 429
Curierul cooperaţiei = Вестник кооперации
521
Curierul de Cantemir 378
Curierul de Hânceşti 397
Curierul de Ialoveni 398
Curierul de Leova 401
Curierul de Vadul lui Vodă 390
Curierul Ecologic 311
Curierul economic 522
Curierul medical = Medical courier =
Медицинский курьер 38
Curierul Ortodox 566
Curierul Sanitas 523
Curierul vamal = Таможенный вестник 344
Curtea de Conturi a Rep. Moldova 312
Cuvântul adevărului = Слово истины 567
Cuvântul liber 402

Cuvântul vieţii 402, 568
D
DAAC-Hermes - Pres 524
Delta 33
Democraţia 430
Destin românesc 40
Deşteptarea 403
Dezvoltarea 493
Diaconia 41, 245
Dialog şi Acţiune 315
Dialog 313-14
Didactica Pro 42
Dina Cociug 43
Dinamo 525
Distributor & Dealer 44
Drapelul muncii 372
Drept, Economie şi Informatică 45
Dreptul muncii = Трудовое право 46
Dreptul 494
E
Echilibru = Равновесие 316
ECO : Magazin economic 431
Eco Univers Pedagogic 47
Econom 48
Economic Statewatch 49
Economica 50
Economie şi sociologie = Экономика и
социология 51
Ecoul Eminescu 495
Elat-INFO 496
Energia 52-53
EST-Curier 389
Etalon 497
Eveniment actual 406
Eveniment Central 366
F
Farmacia Domnului 432
Farmacia Pro 526
Farmacistul 54
Farul nistrean 407
Făclia 345
Fermierul 527

134

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Feroviarul Moldovei 498
Filiala din Moldova a Inst. Modern de
Umanistică 207
Fin-Consultant 55
Fin-Lex 56
Fizică şi tehnică 57
Florile dalbe 346
Flux continuu 433-34
Forum 58
Funcţionarul public 317

Institutul Umanist Contemporan 210
Integrame de buzunar 67
Integrame accesibile 65
Integrame cu imagini 66
Integrame express 68
Integrame pentru aşi 69
Integrame pentru toţi 70
Integrame simple 71
Integrame Simplissime 72
Integrame uşurele 73
Intellectus 74
Itinerare didactice 554

G
Gardianul 435
Gazeta bibliotecarului 318
Gazeta de Vest 404
Gazeta liberă 436
Gazeta Românească 437
Gazeta studenţească 551
Glasul Naţiunii 438
Glia Drochiană 393
Güneşcik 59
Gutta = Picătură 528
Gutta = капля 529

J
Jurnal de Chişinău 440
Justiţia Constituţională = Конституционное
правосудие 76
Justiţia Juvenilă 322
Jutrzenka75
K

H

K'ef entertainment guide 71
Kirlangac 78
Kohavim 174

Hiper Reduceri 60

L

I

La Creangă 79
L'Agenda 499
Legea şi viaţa 80
Level 81
Limba Română 82
Literatura şi arta 347
Lumea 530
Lumină din lumină 569
Luminătorul 83

Impact 320
Info Agrarius 61
Info Farma 62, 553
Info His 319
Infocasa 415
Info-masca 63
Info-Med 64
Informaţia de Week-end 439
Inovaţii Educaţionale 321
Institutul de Cercetări Interetnice 246
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
247
Institutul de Stat de Instruire Continuă 208
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din
Moldova 248
Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport
209

M
Magazin bibliologic 323
Mâine junior 325
Mâine 324
Marketing 84
Mass-Media in Moldova 85
Mass-Media în Moldova 86
Mass-Media в Молдове 87
Medicamente 88-89
135

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Medicus 555
Mediul Ambiant 90
Mega Market 91
Mesager universitar 556
Mesagerul IMM 441
Mesagerul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale al Rep. Moldova = Вестник
Министерства здравоохранения и
социальной защиты Респ. Молдова 92
Metaliteratură 93
Micul Prinţ 249
Mini Integrame 94
Misionarul 570
Modernitate în învăţămîntul municipal 95
Moldavian Journal of the Physical Sciences
96
Moldoscopie 97
Moldova Suverană 348
Moldova şi Lumea = Молдова и Миp 99
Moldova urbană 100
Moldova 98
Monitorul construcţiilor 101
Monitorul de Chişinău 367-68
Monitorul Economic 102
Monitorul Oficial al Republicii Moldova 10304, 327

Ora locală 399
Ora satului 445
Orizont 400
Ortodoxia pentru copii 572
Ostap 111
P
Pacificus 533
Pagini de Aur Moldova = Золотые
Страницы Молдовы 250
Parliamentary advocate 328
Patria - Rodina : Равноправие 586
Pergament 251
Phoenix 446
Piaţa muncii în Republica Moldova 252
Piaţa 500
Plaiul Orheian 405
Poliţia Naţională 253
Pontes 112, 254
Poşta Moldovei 501
Primarul 534
Primul pas = Первый шаг 255
Pro Auto 113
Pro Business 114
Problemele energeticii regionale 115
Profit : Bănci şi Finanţe 117
Profit : Банки и Финансы 118
Promo - Plus 116
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială 119
Public 120
Puişorul curios 121
Puls 587
Punkt 122

N
Natura 442
Neorama : Magazin Naţional 105
NIKA 571
Noi 106
Nota Bene 375
Noua Generaţie 585
Noutăţi Nistrene 395
Nunta 107

R
Raport anual = Annual Report 256
Realitatea 410-11
Rebus 123
Reforma Penală 329
Refugium 330
REI-Action 5, 557
Relax-M" PP SRL
Renaştere = Возрождение 588
Reporter Media 447
Revista arheologică 124

O
Oastea Moldovei 349
Obiectiv AV
Obiectiv 531-32
Observatorul de Nord 396, 408-09
Office 443
Omnibus-Всем 109
Open Skies 110
Opinia 444
136

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar
125
Revista de etnografie 126
Revista de etnologie şi culturologie =
Журнал этнологии и культурологии =
The Journal of Ethnology and Culturology
127
Revista de sănătate mintală 128
Revista de Ştiinţe Penale 257
Revista Economică 129
Revista farmaceutică a Moldovei 130
Revista Moldovenească de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale =
Moldavian Journal of International Law
and International Relations =
Молдавский журнал Международного
Право и Международных Отношений
131
Revista Naţională de Drept = Национальный
правовой журнал 132
Revistă de criminologie, drept penal şi
criminalistică 133
Revistă de Filosofie şi Drept = Вопросы
философии и права 134
Revistă de Istorie a Moldovei 135
Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară 136
Revistă de ştiinţe socio-umane 137

Spirit Românesc 536
Splendid 144
Sport - Time Moldova 258
Sport Plus 350
Starea mediului în Republica Moldova în
anul 2003 260
Steaua Betleemului 574
Străşeneanca 412
Stud-M 8, 537
Sud-Est Cultural 145
Sudoku 146
Sun TV Программа 452
Ş
Şcoala de biblioteconomie din Moldova 331
Şmecherul din Spiru Haret 558
Ştiinţa agricolă = Agrarian Science 147
Ştiri din activitatea Consiliului Raional Cahul
376
T
Tainele sănătăţii 453
Teatracţie 148
Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală 149
Terra Sport 454
Tetis info 5, 538
The UN in Moldova = ONU în Moldova 150
Theologos 575
Timpul de dimineaţă 455
Tineretul Moldovei 351
Tînăr în Criuleni 391
Top Secret 456
Total Reclama-pres 457
Transparenţa 377
Transpres 332
Tribuna copiilor 458
Turism şi odihnă = Туризм и отдых 151
TV Programe 352
TV Программы 353
Tyragetia 261

S
Sabaa Yildizi 138
Salon-Expres 502
Satiricon 139
Sănătate publică, economie şi management
în medicină 140
Săptămâna 448
Semn 141
Sfaturile bunicuţei 449
Siesta Chişinău 142
Siesta Escape 143
Situaţia social-economică a Republicii
Moldova în anul 2006 259
Slavă Ţie! 573
SME messenger 450
SMS market 451
Socius 589-90
Solidaritate 535

Ţ
Ţara Moldovei 459

137

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

U

Антeнна ТВ 503
Аргументы и Факты – Молдова 462
Ачык gez = Третий глаз 385

Unghiul 416-17
Univers Pedagogic 152
Univers Pedagogic Pro 354
Universitas 559
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 211
Universitatea Cooperatist-Comercială din
Moldova 212
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi
213
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 214-15
Universitatea de Stat din Moldova 216-20,
560
Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova 221
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion
Creangă" 222
Universul 561
Universul sănătăţii 460
Uşi. Ferestre. Faţade 153

Б
Бабушкины советы 463
Безопасность в Молдове 162
Бизнес Молдовы 541
Бизнес -Элита 504
Бизнес-инфо 384
Бизнес-право 163
Будни незадачливых 164
Бухгалтерские и налоговые консультации
165
В
Ваш домашний доктор 464
Вести Гагаузии 386
Вечерний Кишинев 369
Виноградарство и виноделие в Молдове
166
Вифлеемская Звезда 576
Время 465
Время ремонта 167

V
Valori 154
Varo Moldova 262
Veteranul 539
Viaţa Basarabiei 155
Viaţa ta 156
VIP Magazin 157
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova 158
Vitrina 159
Vizavi Info 392
Vocea Evangheliei = Голос Евангелия 160
Vocea persoanelor în etate 333
Vocea poporului 355

Г
Голос евангелия 168
Голос Народа 356
Голос пожилых Людей 334
Д
Деловая газета 467
Деловой меридиан 468
Дип Курьер 469
Документ 169

Z

Е

Ziarul de Gardă spune adevărul 461
Ziarul tău 540

Еврейское местечко 542
Единая Гагаузия 387

А

Ж

Абитуриент 263
Авангард 394
Авто Базар 161
Альянс "Moldova Noastră" 591

Железная дорога Молдовы 264
Железнодорожник Молдовы 505
Жизнь 470
Жук 562
138

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

З
Закон и жизнь 170
Зеркало 171
Знамя 381
Знамя труда 373

Наш Израиль 544
Независимая Молдова 359
Новое время + 20 ТВ программ 476
Новый город = Oraşul nou 577
Новый город = Oraşul Nou 180
Новый дом 181

И

О

Инновационные Технологии 335
Информационный бюллетень 336
Информационный бюллетень "Copilărie
pentru toţi" 337
Информационный вестник 338
Истоки жизни 543

Обзор рынка недижимости 507
Олива 545
Орлёнок = Vulturaşul 595
Охотник и рыболов Молдовы 182

К

Панорамa 418
Парламентский адвокат 339
Парламентский вестник 340
Педагогический вестник 508
Полезная газета 477
Право 509
Приднестровский Государственный
университет им. Т. Г. Шевченко 224
Пророчество 183
Пульс : Политика. Экономика. Общество
596

П

Кишиневские новости 357
Кишиневский обозреватель 370
Кодры. Молдова литературная 172
Коммерсант Plus 472
Коммунист 592-93
Коммунист Буджака 594
Комсомольская правда в Молдове 471
Консультант 173
Криминал 473
Круиз 175

Р

Л
Лицейский научно - методический вестник
265

Работа и образование 510
Русин 184
Русское слово 546

М

С

Маклер 474
Мебель и интерьер 176
Мегаполис 475
Мир компьютеров 177
Молдавские ведомости 358
Мужской клуб 178
Мысль 179

Саквояж 185
Свет 413
Семейные Финансы 511
Семейный доктор 478
Сканворды карманные 186
Сканворды на любой вкус 187
Сканворды ну, очень простые 188
Сканворды с картинками 189
Сканворды супер простые 190
Скандики. Сканворды для начинающих
191
Славянский Университет Республики
Молдова 225

Н
Настоящее Знамя 382
Научный Вестник Комратского
Государственного Университета 223
Наш дом Кишинев 506

139

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Слово жизни 578
Слово Истины 579
Спорт Молдовы 266
Спорт-Curier 479
Спрос. Предложение 480
Столица Комрат 371
Строительная газета 481
Строительство и оборудование 192
Стройбизнес в Молдове 193
Студ-М 547
Т
Тайны здоровья 482
Тема 194
Товары оптом и в розницу 512
Труд - Молдова 483
Ф
Фазендочка 195
Фермер 484, 548
Х
Христианские вести 580
Хроника Воды 341
Хроника гражданского участия 342
Ц
Ценности 196
Ч
Чай & кофе в Молдове 197
Ш
Шанс 485
Штрих код 198
Э
Экономическое обoзрение "Logos-Press"
513
Экстра класс 486
Электронная обработка материалов 199

140

Index de editori şi fondatori

A
Аcademia de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii Moldova 3
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova
202-03
Academia de Administrare Publică pe lângă
Guvernul Republicii Moldova 317
Academia de Drept din Moldova 17, 132
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
din Chişinău 14
Academia de Relaţii Internaţionale din
Moldova 247
Academia de Studii Economice din Moldova
45, 50, 522
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 9,
51, 84, 115, 126-27, 134-36, 206, 228,
231-32, 246, 291, 299-300
Academia de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii 201
Academy of Sciences of the Republic of
Moldova 29, 96
Accente libere 419
Afaceri imobiliare PP 4
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" 158
Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi
Ajutoare Umanitare 293
Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală 6, 22, 74
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Intelectuale 5, 84, 286
Agenţia de Stat "Relaţii Funciare şi Cadastru"
490
Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres"
103, 326
Agenţia Medicamentului 285
Agenţia pentru dezvoltare regională a
Republicii Moldova 101
Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică 52
Agrofit-Bonus SRL 420

Alianţa ONG-urilor active în domeniul
protecţiei sociale a copilului şi familiei 273
Alianţa Moldova Noastră PP 581, 591
Alimni News Center US Embassy 270
Arhiva Naţională a Republicii Moldova 251
Arhiva Organelor Social-Politice a Republicii
Moldova 251
Arta Medica PP 13
Asociaţia Apicultorilor din Republica Moldova
"Apis Mellifera" 271
Asociaţia Auditorilor şi consultanţilor în
Management din Republica Moldova 55
Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" 515
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica
Moldova 289, 323, 331
Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din
Republica Moldova 204
Asociaţia Criminologilor din Republica
Moldova 133
Asociaţia de Drept Internaţional din Republica
Moldova 131
Asociaţia de Medicină perinatală din
Republica Moldova 19
Asociaţia Economiştilor 522
Asociaţia Economie, Management şi
Psihologie în Medicină 140
Asociaţia Farmaciştilor din Republica
Moldova 130
Asociaţia Internaţională a Transporturilor Auto
din Moldova "AITA" 332
Asociaţia managerilor educaţionali din
Moldova 283
Asociaţia Naţională a Producătorilor din
Moldova 517
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din
Moldova 205, 319
Asociaţia Obştească "Iniţiativa Social-Rurală"
314
Asociaţia Obştească "Pro Farmacia" 526
Asociaţia pentru Cercetare şi Dezvoltare din
Republica Moldova 84
Asociaţia Presei Independente 516, 531
Asociaţia studenţilor farmacişti 62, 553

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Asociaţia studenţilor-jurnalişti din Moldova
537

Centrul "Arheologie" 124
Centrul "Contact" 282
Centrul Editorial şi de Publicitate "Ghidinfo"
SRL 114
Center for Economic Policies of the IDIS
"Viitorul" 49
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 42
Centrul de etnologie 127
Centrul de Comunicare şi Informare al
Asociaţiei de Caritate şi Asistenţă Socială
"Acasă" 324-25
Centrul de Drept al Avocaţilor 17
Centre for Human Righrs of Moldova 328
Centrul de Informare "Gender Doc-M" 313
Centrul de Informare, Instruire şi Analiză
Socială "CAPTES" 58
Centrul de Instruire a Personalului pentru
Transporturi Internaţionale "CIPTI" 332
Centrul Studiul Artelor 231-32
Centrul de Semiotică Economică 84
Centrul de Politici Economice al IDIS "Viitorul"
102
Centerul de Voluntariat Criuleni "Prometeu"
392
Centrul Independent de Jurnalism 86
Centrul Internaţional de Cercetare a
Reformelor Economice 129
Centrul Inovaţiilor Educaţionale 321
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a
Organelor Neguvernamentale "Contact"
487
Centrul Naţional de Informare Ştiinţe.Tehnologice 281
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă
de Copii, 320
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova
274
Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova 540
Colectivul publiaţiei periodice "Glia
Drochiană" 393
Comersant Plus SRL 472
Comitetul Naţional Olimpic din Moldova 227,
350
Complexul Creştin "Hristos pentru Moldova"
568

B
Banca Naţională a Moldovei 288
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" 18
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
233-34, 236, 243-44, 323, 502
Biblioteca Naţională pentru copii "Ion
Creangă" 79
Biblioteca Republicană Ştiinţifico-Agricolă a
UASM 61
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
"Alecu Russo" 35
Biroul Avocaţilor din Republica Moldova 17
Biroul Naţional de Statistică al Republicii
Moldova 229, 256, 259, 287
Biserica Creştină Adventistă de Ziua a
Şaptea din Republica Moldova 154, 564
Biserica Creştină Evanghelică Baptistă din
Moldova 567
Biserica "Oraşul Nou" 577
Biserica Ortodoxă din Moldova 574, 563, 566
Biserica Ortodoxă "Schimbarea la Faţă" 569
Bomi-servis SRL 497
Brodsky publishing SA 81, 120
Business Media Group 226
C
Calea Ferată din Moldova ÎS 239
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova 114, 493
Camera Înregistrării de Stat 302
Camera Naţională a Cărţii din Republica
Moldova 235, 275
Capital Market ÎS 491
Casa Editorială "Moldova Suverană" SRL
348, 359
Casa noastră - Chişinău AO 518
Casa Naţională de Asigurări Sociale a
Republicii Moldova 488
Centrul Academic Internaţional Eminescu
CAIE 495
Centrul "Acces Info" 267
142

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Confederaţia Naţională a Patronatului 46
Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova 46, 355
Сonfederaţia Sindicatelor Libere din
Republica Moldova "Solidaritate" 46, 535
Consorţiul Every Child 242
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 108
Consiliul municipal Chişinău 95, 362, 367
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi
Atestare 74
Consiliul Organizaţiei Veteranilor din
Republica Moldova 539
Consiliul preturii Botanica 365
Consiliul raional Cahul 376
Consiliul raional Călăraşi 379
Consiliul raional Căuşeni 380
Consiliul raional Leova 401
Consiliul raional Orhei 405
Consiliul raional Râşcani 406
Consiliul raional Rezina 407
Consiliul raional Soroca 410
Consiliul raional Străşeni 412
Consiliul raional Şoldăneşti 407
Consiliul Regional al ONG-urilor de la Sudul
Republicii Moldova 364
Consultanţa IAPT Cahul 377
Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi
Impozitelor PP SRL 165
Contabil-Service SRL 34
Contabilitate şi Audit PP SRL 34
Cotidianul Naţional Independent "Moldova
Suverană" SRL 348, 359
Contrafort SRL 427
Curierul de Hânceşti SRL 397
Curtea Supremă de Justiţie 80
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
76, 80
Curtea Supremă de Justiţie 80

Direcţia editorială a Institutului de Reforme
Penale 329
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport
95
Dreptul Muncii PP SRL 46
Dinamo CSC 525
E
Elat-info SRL 496
Elita Media 241
Episcopia de Edineţ şi Briceni 574
Episcopia de Cahul şi Comrat 575
Episcopia Romano-Catolică de Chişinău 21
Estariol SRL 181
Esculap-Farm SRL 54
F
Federaţia Moldovenească de Fotbal 230
Federaţia Naţională a AEÎC 284
Federaţia Naţională a Agricultorilor din
Moldova "AGROinform" 514
Fin-Consultant 56
Flexograf-Com SRL 153
Fondul "Dor le Dor" 542
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
Fundaţia Soros Moldova 31, 42, 282
Fundaţia"Forumul European pentru Istorie şi
Cultură" 24, 530
G
Gazeta de Vest SRL 404
Glia Drochiană 393
Grupul de Presă Flux GPF 433-34
Gutta Club CRCT 528-29
Guvernul Republicii Moldova 98, 279
H
Habitat Moldova Centre 100
Help Age International 333-34
Hiper reduceri SRL 60

D

I

DAAC-Hermes NNIF 524
Departamentul de publicitate 500
Depozit en gros SRL 239
Deşteptarea SRL PP Independentă SC 403

Independent Journalism Center 85
Infocasa PP SRL 415
Infopress SRL 470
143

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Inspectoratul Ecologic de Stat 237
Institute of Mathematics and Computer
Science 33
Institutul de Arheologie şi Etnografie 126
Institutul de Cercetări Economice al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 51
Institutul Cultural Român 40, 141, 145, 427
IInstitutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului al
Ministerului Sănătăţii al Republicii
Moldova 19
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM 90
Institutul de Energetică al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei 115
Institutul de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice 134
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al
AŞM 292
Institutul de formare profesională continuă şi
cercetări ştiinţifice aplicative 203
Institutul de Geografie al AŞM 292
Institutul de Geofizică şi Geologie 299
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei 131, 133, 135
Institutul de Literatură şi Folclor 93, 136
Institutul de Lingvistică al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei 136
Institutul de Matematică şi Informatică 290
Institutul Muncii 46, 252
Institutul Muncii în Grecia 252
Institutul Patrimoniului Cultural 231
Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae
Dimo" 147
Institutul de Reforme Penale 257, 313
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
247
Institutul de Studii Europene din Moldova 430
Institutul de Stat de Instruire Continuă 208
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din
Moldova 2, 248
Institutul de Tehnică Agricolă ITA "Mecago"
147
Institutul Naţional de Ecologie 260
Institutul Naţional de Economie şi Informare
281

Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport
209
Institutul Naţional de Farmacie 294
Institutul Naţional de Standardizare şi
Metrologie 298
Institutul Naţional pentru Viticultură şi
Vinificaţie 1, 158
Institutul Patrimoniului Cultural 124, 127, 23132
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale (IDIS) "Viitorul" 489
Institutul Republican de Expertiză Juridică şi
Criminalistică de pe lângă Ministerul
Justiţiei 17
Institutul Umanistic Contemporan 210
I-Logik 177
"Ivor Group" advertising agency Project 30
Institutul de Zoologie al AŞM 292
Î
Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri
de Calitate "Mileştii Mici" 158
Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" 240
Întreprinderea mixtă moldo-americană
"SAURON" 158
j
Joods Humanitair Fonds 174
Junior-X PP SRL 65, 68-71, 123, 187-88
Jurnalin curucusu Gagauzianin Bokannik
Komiteti 138
K
KVINT 109
L
Legea şi viaţa ÎS 297
Liceul "Spiru Haret" 552, 558
Liceul Teoretic 400
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 549
Liga Naţională a Asociaţiei de primari din
Republica Moldova 534

144

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Liga pentru Sănătate Mintală din Republica
Moldova 128
Logos-Press SA 513

N
Nota Bene PP SRL 375
Notiziario dell’Assoc. imprenditori italiani in
Moldova 499
Novost SRL 467

M
Makler SRL 474
Maxi-Media SRL 387
Mănăstirea Ortodoxă "Sfântul Apostol Andrei"
din Durleşti 573
Media Rezerve SRL 503
Mega Market SRL 91
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene al Republicii Moldova 99
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Moldova 80, 253
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
al Republicii Moldova7
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
90, 237, 260, 277
Ministerul Economiei şi Comerţului al
Republicii Moldova 46, 276
Ministerul Economiei al Republicii Moldova
281
Ministerul Educaţiei şi Tineretului 47, 106
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 354
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al
Republicii Moldova 10, 278, 321
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica
Moldova 346
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 80
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al
Republicii Moldova 38, 242
Misiunea BIZPRO 441, 450
Mişcarea Ecologistă din Moldova 306
Mitropolia Basarabiei 570
Mobiasbanca AO 511
Mobilă & Design Interior 176
Moldova KENTFORD 441, 450
Moldova State University 112, 254
Moldpresa SA 421-22
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală 20
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 261

O
Ocazia SRL 107
Oficiul Coordonatorului Rezident al ONU
Ora locală SRL 150, 399
Organizaţia Mondială a Copiilor talentaţi 520
Organizaţia de Plasare în Câmpul Muncii din
Grecia 252
Organizaţia de Tineret a Partidului Popular
Creştin Democrat 585
Organizaţia Teritorială Chişinău 306
Organul social al Mitropoliei Basarabiei 41,
245
Organul Consiliului raional Anenii-Noi 372
P
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
584
Partidul Social-Democrat 589
Physical Society of Moldova 96
Poşta Moldovei ÎS 501
Primăria com. Moleşti 400
Primăria mun. Chişinău 362
Pro Chef SRL 77
Promo-Plus SRL 116
Profit SA 117-18
Prut Internaţional SRL 39
Publicaţie periodică "Настоящее знамя" 382
PubliArt SRL 15, 161

R
Raionul Cantemir 378
Raionul Criuleni 388
Relax-M PP SRL 66-67, 72-73, 94, 146, 186,
189-91
Rolsi Media SRL 176
145

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

S

Uniunea Centrală a Coperativelor de Consum
din Republica Moldova (MOLDCOOP)
521
Unuunea Centristă din Moldova 583
Uniunea Juriştilor din Moldova 132, 494
Uniunea Notarilor din Republica Moldova 301
Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului
din Republica Moldova 550
Uniunea Republicană a Asociaţiei
Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect" 8
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
155
Uniunea Scriitorilor din România 155
Uniunea Tineretului Comunist din Moldova
587
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
147, 211
Universitatea Cooperatist-Comercială din
Moldova 212
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţeanu" 38, 215,
555
Universitatea de Stat "Aleco Russo" 14, 57,
213
Universitatea de Stat din Moldova 97, 132,
217-20, 494, 560
Universitatea de Studii Europene din Moldova
220, 494
Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova 99, 132, 221, 559
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion
Creangă" 93, 119, 137, 222
Universitatea Tehnică din Moldova 556

Sanfarm-Prim SA 88-89
Sambucus SRL 110
SAAF & Co SRL 28
Săptămâna SRL 448
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii
Moldova 251
Serviciul Standardizare şi Metrologie al
Republicii Moldova 298
Serviciul Vamal al Republicii Moldova 344
Siesta Chişinău SRL 142-43
Societatea bibliofililor 323
Societatea Independentă pentru Educaţie şi
Drepturile Omului 269
Societatea pentru Refugiaţi din Republica
Moldova 125, 330
Societatea "Spiritualitatea Românească din
Moldova" 536
Somato OO 316
Stadix-Com SRL 113
State University of Moldova 96
Sud-Est cultural SRL, 145
Sun-Inform 452
T
Tainele Sănătăţii SA 453, 482
Tavas SRL 483
Terra Sport PP 454
Traianus 446
Turism şi odihnă SRL 151
Ţ

V

Ţara Moldovei SRL 459

Victoria Gomon SRL 192
Vip magazin 241
Vremea SRL 465

U
UNESCO Chiar of South East European
Studies 112, 254
Unghiul SA 416-17
UNITEM 148
Uniunea Bisericilor Creştinilor Credinţei
Evanghelice din Republica Moldova 160

W
World Assets Media INC 467

z
146

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Гоударственный Университет Молдовы
509

Ziarul "TV Programe" PP SRL 352-53

Д
А

Деловой meridian SRL 468

Агенство "Moldova Vin" 166
Администрация Вулкэнештского р-на
Гагаузии 418
Администрация Чадыр-Лунгского района
381
Академия Естественных Наук Росси 224
Академия Наук Республики Молдова
Институт прикладной физики 199
Альтернатива ООО 586
Аргументы и Факты - Moldova SRL 462
Ассоциация "Media Sport" 266
Ассоциация "Copilărie pentru toţi" 337
Ассоциация "Credinţa" 337
Ассоциация независимoй прессы 532, 548
Ассоциация Проф. Бухгалтеров и
Аудиторов Молдовы 272
Ассоциация "Пацифизм без границ" 533
Ассоциация "Русь" 184
Ассоциация студентов-журналистов
Молдоаы 547
Ачык göz ООО 385

Е
Еврейское Агенство "Сохнут" 545
Ж
Железная дорога Молдовы 264
З
Зеркало SRL 171
И
Издательский дом "Татьяна" 184, 464
Издательский дом "Труд" 483
Израильский культурный центр г.
Кишинёва 544
Информационно коммерческая компания
"Логос-Пресс" 169
Инжиниринговая компания "Dina Cociug"
43
Интекс-Наука АО 512
К

Б

Кишиневские новости АО SPPI 357
Кишиневский обозреватель SRL 370
Кишинёвский аэроклуб 37
Комсомольская правда - Basarabia 471
Комунистический Союз Молодёжи
Молдовы 596
Конфедерация Профсоюзов Республики
Молдова 356
Конституционный суд Высшей судебной
палаты 170

Безопасность в Молдове SRL 162
Бизнес-Элита SA 163, 504
В
Время ремонта PP SRL 167
Г
Газета "Труд" 483
Государственное информационное агентство "Moldpres" 104, 327
Государственное предприятие Комбинат
качественных вин "Mileştii Mici" 166
Государственное предприятие Capital
Marchet 492
Гоударственный Университет Комрат 223

Л
Лицей им. Петра Великого
М
Мегаполис плюс ООО 475
Министерство врутренних дел 170
147

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Министерство просвещения, молодёжи
Республики Молдова 336, 508
Министерство просвещения, молодёжи и
спорта Республики Молдова 335
Молдавские ведомости SRL 358
Молдо-Американское совместное
предприятие "Sauron" 166
Муниципальный Совет Кишинэу 363, 368

Славянский университет РМ 225, 562
Слово жизни ООО 578
Союз юристов Молдовы 509
Союз церквей евангельских христианбаптистов Молдовы 579
Спорт-Курьер АО 479
Стройбизнес SRL 193
Т

Н

Тараклийский Районый совет 413
Теоретический лицей имени А. С. Пушкина
265

Национальная Ассоциация Товаропроизводителей Молдовы 541
Национальный институт виноградарства и
виноделия 166
Национальный Олимпийский Комитет
Республики Молдовы 258
Национальное Агентство по
регулированию в энергетике 53
Наш Дом Кишинёв ОО 506
Независимый Центр Журналистики 87
Новое Время SRL 476

У
Университет Европейских знаний Молдовы
509
Х
Христианские Церкви Полного Евангелия
580

П

Ц

Партия Коммунистов Республики Молдова
179, 394, 592-95
ПНИИСХ КVINT 109
Правительство Республики Молдова 338
Пророчество SRL 183
Приднестровский Государственный
Университет 224
Примэрия муниципия Комрат 371

Центр Иновационных Технологий 335
Центр по правам Человека Молдовы 330,
339
Ч
Чай & кофе в Молдове SRL 197
Ш

Р

Штрих-код SRL 198

Районный Совет Сорока 411
Рекламное агенство "Ивор Груп" 144
Русская община муниципия Бельцы "Содружество" 546
Русский теоретический лицей имени Петра
Великого 265

Э
Эколoгическое движение Молдовы 341

С
Саквояж SRL 185
Семейный доктор SRL 478
148

Indice alfabetic al locului de editare
Anenii-Noi 372-73
Bălţi 14, 35, 57, 75, 141, 213, 316, 360, 480
Drochia 393, 497
Dubăsari 395
Dubăsarii Vechi 571
Cahul 25, 361, 364, 374-77, 575, 588
Cantemir 378
Călăraşi 379
Căuşeni 380
Ceadâr-Lunga 381-82
Chişinău 1-13, 15-24, 26-34, 36-56, 58, 60-74, 76-77, 79-137, 139-40, 142-76, 178-212, 214-22, 225313, 315, 317-59, 362-63, 365-70, 394, 419-79, 481-96, 498-548, 550-64, 566-70, 573, 577-87,
589-96
Cimişlia 383-84
Comrat 59, 78, 138, 223, 371, 385-87
Coşniţa 395
Criuleni 388-89, 391-92, 571
Edineţ 572, 574, 576
Floreşti 396
Hânceşti 397
Ialoveni 314, 398-99
Leova 401-02
Moleşti 400
Nisporeni 403-04
Orhei 405
Râşcani 406
Rezina 407
Saharna 565
Slobozia Mare 549
Soroca 408-11
Străşeni 412
Taraclia 413
Tiraspol 177, 224
Ungheni 414-17
Vadul lui Vodă 390
Vulcăneşti 418

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

CUPRINS

PREFAŢĂ............................................................................................................... 5
PREFACE............................................................................................................... 7
REVISTE ................................................................................................................ 8
ANALE ŞTIINŢIFICE ........................................................................................ 46
ANUARE............................................................................................................... 53
BULETINE ........................................................................................................... 61
ZIARE ................................................................................................................... 76
ZIARE REPUBLICANE .......................................................................................... 76
ZIARE MUNICIPALE............................................................................................. 79
ZIARE RAIONALE ŞI SĂTEŞTI ............................................................................... 81
Anenii Noi ..................................................................................................... 81
Cahul ............................................................................................................ 82
Cantemir ....................................................................................................... 82
Călăraşi ........................................................................................................ 83
Căuşeni ......................................................................................................... 83
Ceadâr-Lunga............................................................................................... 83
Cimişlia......................................................................................................... 83
Comrat .......................................................................................................... 84
Criuleni......................................................................................................... 84
Drochia......................................................................................................... 85
Dubăsari ....................................................................................................... 86
Floreşti ......................................................................................................... 86
Hânceşti ........................................................................................................ 86
Ialoveni ......................................................................................................... 86
Leova ............................................................................................................ 87
Nisporeni ...................................................................................................... 87
Orhei............................................................................................................. 87
Râşcani ......................................................................................................... 88
Rezina ........................................................................................................... 88
Soroca........................................................................................................... 88
Străşeni ......................................................................................................... 89
Taraclia ........................................................................................................ 89
Ungheni ........................................................................................................ 89
Vulcăneşti ..................................................................................................... 90
ZIARE INDEPENDENTE, PARTICULARE................................................................. 90
150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ZIARE ALE INSTITUŢIILOR, ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR ................. 102
ZIARE ALE ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI PROFESIONALE ..................................... 107
ZIARE ALE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT...................................... 114
ZIARE PAROHIALE ŞI ALE CONFESIUNILOR........................................................ 116
ZIARE ALE PARTIDELOR ................................................................................... 119
Index de nume ............................................................................................. 123
Indice alfabetic al locului de editare .......................................................... 141

151

Seriale 2005-2006 ≡ Serials 2005-2006

Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /373 2/ 29 57 46, 29 59 16
Fax : /3732/ 29 57 46
E-mail : cncm@moldova.cc cncm@go.ro cnc@cncm.dnt.md
http ://www.iatp.md/cnc

152