You are on page 1of 1

GI IN THIT LP CUC HN

Cho A/C Em tn l: A Bn n v pht trin d n t gi r khu vc ven TP HCM E (hoc xng tn) gi in n anh/ch (TN) gii thiu vi anh/ch (TN) v d n khu th xanh do Singapore quy hoach ang trin khai giai an cui cng. Anh/ ch tng nghe ai gii thiu v d n ny cha ? (LNG NGHE) CHO PHP E CUNG CP THNG TIN V D N NY CHO A/C (TN)..NH! y l mt d n tuyt p - quy hoch bi bn da trn chun th ca Singapore. Nm tip gip vi KDL i Nam, ngay trc l chnh Quc L 13 ( hay cn gi l i l Bnh Dng) A/C . Ni y tp chung 2 trng i hc quc t ln quy m hng 100ha. V 1 trng ph thng quc t ca hn quc; c bit i din d n l mt khu ph thng mi xy dng xong v a vo kinh doanh ri .(Lng nghe) NU C CHO PHP E MI ANH CHI N CNG TY E S 3 NG 3 THNG 2 Q 10 - C.TY CP AN C LC NGHIP, TM HIU K HN V D N NY. (lng nghe) LUC 8H SNG TH 7 CNG TY E C T CHC XE A KH I THM QUAN D N. A/C I THAM QUAN VI E NH ( lng nghe) I THM QUAN A/C S CM NHN C TIM NNG V GI TR VT TRI CA D N NY. E RT mun gp anh/ch cung cp cho anh ch nhng thng tin chi tit v d n