You are on page 1of 4

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

26 de Novembro de 2012.

Comisin Organizadora:
Moderador: Oliver Castro Souto Secretario de Actas: Dona Sara Collazo Suplente: Dona Ins Couso

Orde do da:
0. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. 1. Aprobacin da orde do da. 2. Comisins. 3. Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 20:17 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

0. Aprobacin das actas anteriores:


Unanimidade

1. Aprobacin da orde do da:


Aprbase a orde do da por asentimento.

2. Comisins:
2.1 Comisin de Cultura:
Prefindeano alternativo: Ins propn un cambio de data debido s seguintes motivos: - O prezo dos mens aumentaban a 21 euros para o da 20. - Os alumnos de 1 e 2 non confirman asistencia para o da 20. - Dificultade para atopar locais que poidamos reservar.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas


26 de Novembro de 2012.

Solicita un cambio de data para o mrcores 12 de decembro. Votacin: A favor: 9 votos En contra: 0 Abstencins: 3 Queda cambiada a data para o mercares 12 de decembro de 2012. Ma da 27 de novembro anunciarase polas clases a data do prefindeano e se describir qu , qun o organiza e os precios estimados e pasar unha lista para ter un sondeo de canta xente vai asistir. Turnos para anunciar polas clases o prefindeano: - 1: Ma: Ins 11:00 h Tarde: Oliver 17:00 -2: Ma: Oliver e Sara (10:00) Tarde: Fer Sanguinetti (18:00) 3: Ma: Oliver, Sara e Fer Sanguinetti. (10:00 h ) Por agora das uvas/gominolas encrgase Alex e de chamar s locais Dani. Ins encargarase de chamar os restaurantes e reservar. En canto recoleccin do dieiro dse o debate de se facer como o ano pasado ou recoller a cantidade ntegra. Votacin: En contra de recoller o dieiro ntegro do pago da cea, polo tanto a favor de recollelo fraccionado como o ano anterior. A favor: 6 En contra: 0 Abstencins: 2 O cartelo do prefindeno queda delegado para a Comisin de Marqueting, Mercadotecnia e Finanzas.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas


26 de Novembro de 2012.

2.2 Comisin de Formacin:


Viaxe s xornadas sobre Euskadi no Pas Vasco. Oliver non pode ir, polo tanto queda unha plaza vacante. Por agora van Ramito e Raquel, Alex proponse para ir e Roco tamn. Queda pendente chamar e confirmar quen vai ir. Roco propn a organizacin dunhas xornadas sobre Os roles de xnero e a relacin coa poltica . Delgase na comisin de formacin. Olalla propn organizar unha charla enfocada s sadas laborais da carreira. Dlegase na comisin de formacin.

2.3. Comisin Xurdica:


Non se reuniu. Alex solicita asistencia.

2.4. Comisin de Marketing, Mercadotecnia e Finanzas:


Reuniuse para levar a cabo a campaa sobre Gaza, pero acabose sen facer nada por falta de fontes e tempo. Hai que facer o cartel do prefindeano alternativo.

3. Varios:
1. Oliver anuncia que lle chegou a convocatoria ordinaria do claustro universitario para o da 19 de Decembro de 2012. Quen queira ver a orde do da de dito claustro, que contacte con Oliver Castro Souto. 2. Alex avisa de que o mercares 28 de Novembro, hai Comisin de Calidade, contamos con que vaia Toratajada e nos informe do tratado en dita comisin.

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para o luns 3 de decembro s 20:00 na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora:
Moderador: Ins Couso

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas


26 de Novembro de 2012.

Secretario de Actas: Olalla Suplente: Oliver Castro.

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn:


Comisin Mercadotecnia e Finanzas: Xoves 28 s 17:00h. Comisin Xurdica: Luns 3 s 19:00h. Comisin Cultural: Mrcores 28 s 19:30h Comisin Formacin: Martes 27 s 17:00h

Sendo as 21:19 h dse por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.