Вы находитесь на странице: 1из 170

o.

TBoox

.T puoB
. l.pHoB

CACHA
l(PAlHCA
IEPAl|A

oBA

rll

B p y e,
e pe po6 e e i o oe
o e o
iie p ol* p o oi oi P CP
nip y y e i- o i
e i y i ei 9 i N 9 0 2 . l9 . 0 0
pai a oa i i ep y p ar

|1
oo|-l Ao
o,HAHHl
B AB H o o
r8A or

t9E9

oPool

K Bl .2--923
868

Aop: o. T. Boox _ Te<!.ioo>(s 22_30) i <a.


C.
oipi pII)(S 57); li{. . epo_ po,i'.l
K) (pi $ 57) i <[.Iltui>;
. l. o- poi (1vlop.
ooi>(pi $ 22_30).
poy aiiyuatieoepia 3 pa
yuaoypil<'oiiepaplIilrolI B i, pueoy
lttoopao3 tloo ypy. BlIl eopll.
a topoii ttayTop Bllo oix
oili i i parIoooO3aT.Boao
oIli ort i yi y. l-e ._ lg76 p.
B ii o{}Ioopoiy ao e oo),-IT
poi
aTlItl
i paiB1IH N1oepip.
B o
yieo xelt lrpoiooil Itltaooi.
paue,yi-OuiB
iooixyi eii i iaOTi
N9 02.l9.00 (<pf
toa i ipaTyp)).
Bo po atl ua op(apa o palu.
yl(pIloo
aTopeeltoo
pypooIa oMe'
pyoTpo eyii popalo o oy ypy.
B o-rope opoo topoo ll
o pHoB
BopI o,lt }t3 eo,ooe.x
ooo 3Io3a' oor oe o)
o o rray. l- ..- 1976 .
B oe a),oopae Iat{ollTpo.
le opol pae3a aooep.B .
oit( x oeeleIMopoooo Haeoo
aIIaa.
pau yI]o.oIJoB
ooex.
KyToBe.Iilllloo Ila'oN'! 02.l9.00 (upa.
3I epaypa)).
Pee: oop iooiu y . A. o o .
p x (Iy MooaBa i. o. o. oi AIl P)
(ap i e a o i i r r y ) .
t . A . o
Peai iepyp iooii i aoi
Pop H. A. Cullr,ll

.ffiffi526-89

@Bue o'tl
- <B o>, 1976

ISBN 5-tl-00r404-3

B.av o'
@
- tB oar, 1989,
ls ia

$ l. opooi ye o rpaal
aCoioa
pee i a
opooii

opooi (i Pe. i mophe _ opi logos - yelr)_


e o3.ipT'B oMy B.

BaT paMTIll TBoT1 l: aMTIIl a.


tI T o x I,Ip}I] MoBi, pI\{Iliop i i
B
pMl1IJi Topii.
3aBlM Nlopooii
r BTOB}IIi Ky paTx op piIr po3piB
iB, BIlIl Ilp i ooipHoTei:I oBoMitl'
po 3 o i i B T II o' L,{ii
a .i ' BiittBll, i {y, B,aM Mopoo.
i e i p a I{T p T III( Bix p M l.Ilt lp lx o Il o .
Ta }1llo' oIloBH o'oivl Nlopooii oBo.
BBe i i-l poia
ioo, oo e pI\,lTo
IlyK po I\4oBy' HptI,, oBo It lla oIltl
rT B ooii' oBo oi etl yTBop}l ( oooo eB aoiB i ooi) - y o.
oTBopi. {opooi { B oBo pMTI]y o.
[l - ooopMy, ToTo I( TIly MoB Bo tptpo.
oi}ro y,o yiM BTB i pI{ aeopi}l, yi yI{y}IoTi i p,tu[I I]a i
o,p. Bi opooirii o.Hi B}oT x BeMo.
B x 1 B , o)I{o1.

{opooi io o'I{a o (i peu.


synt is _ Ir[I'Bop . y tr)'
B oMy BBrT y,ooooyI]
i pI{.Catltti oi
(oooy, pe) KaT3 Mopooix
o - oBoopM. 3i oo oy, opooii oi, o ooop, peaiy B i oBo.
oyi peu. Toy opooi i HTaKTio BeMooB'tli oBi tlT oi i , io
ayi MoBoI{aBT
- r\4T,
B Ki BBaTpa.
aI]i BaIJBoTiiB, oBooy}l
i peu.

(peu. gammtik,l gamma _


Tepl (p]vfa(D
y) o ao{ pMTy
yoy il,{o'
a e-eyiyuy i oop, oooy
i peue
o'eoixoiix opi yioyIl.
o)K}toyoBo3oyoi

l paaue l]orryjoT
3eHII - .

B
i paMIIe. e a.
erl o _ oo iiya i, fr l.
y ioei o>ooopeoo oa o IIeBoo
y ioi. paui }I{ IllI, tlB' r
p<iToIloo o' a o'y ii pop
(py) i. pa, pii a o I{!lN,I
.
I\,loa mm, i, mp, p, mip, e o'e.
l{y ot{ i !, t1|1x'
alIoopia
]He poi (ie), oo pMT.
t-lIIIIoy, lra i ii. Coo ime
pui B pgitm t pou, i, u|pfl.
b i' (. P.) otlei; pai aeI{oo
o BB oy, o Bot{o pa{ae i ioo
oy, t{.,oot{oo
By' epio y' peo
oo o. Ta tlo. Ko K e B.
t| B'30 oBa 3 o paoioi, o pata.
Iil I]IlI{Bl,Ipx{aeoo B'3 ioe i.
aeGoa

tl . l oB .

'y M o. o. xo caB:pau
]tJ
ojop oTBe
iT pIroMy
I]a.

tltI. 3a oB a>lti iio.


oi oo ooo Ila 3 ao iIrr Be
oio iy. pue }IIoBa _ e e
oo aii, e Boo Ill y iori .o irx i.
Pe [ItIo'y oo opeHo oil.
i io, tIeI]paa o'ye oo epeyi
i o a >r.
Api aI{o, o ypoo oo .
IIIltli pla pii iol ir oa
oooyuei pui, IIBT p a M a .
t{ I , l M Il

3 a t I M .

pui i B ooII o.
Ba 3B}K HxoT B tlpoIli eoi 1 pa.
l o}t oI]oo ioo. Bipi paMaIti
r a o A. A. Ca
ygoo 33._ 2- ..' l94l.* , 13|_432.
I

llslti] i eoo aoa Bpa}Ittl. pa


saI] Bpa)I{eie (pi i
ooilrlt ia), a ve _ ooBo oBa.

paopa
l;}ff,;"l*:';#:,"T-Till
Co

pi oa i oo i
paTtt}II.l.
p, oo Il xapar.
TpyT yi paaTx op: xu,|,
ui, u, u, uJ.lb,u.u, xuJ'|u, (a) u.
p v i op ,ioum m u Bllp )KloTp v i
3[lI,I
oo, ooy, ay, a, poy: um,,Im I u, um , uo, um m ' ummb' um,' umJx' umo'
umu, gd urnmu, ummu,'Ig, m, um u.
Tl tlo, pai op oB r o apiaoo Bpa)Il p I{a}I ptlx IIoHT.
p u eH i p u op ep o ii.
H i y paToo HI{, e Bp a{aoo paa}Io
opo, i, Ha, He Mo)Ky o
paMaTHoop, Bpa}KaaToo ioo p.
Hoo

I JH H .

To i o> p)Ka ia pTtI


3II.p, itl - B oi g BKy
ep y o o , o,ttIlyp
,
iri' TB a, i o i'
le pMTrl}Iea}I<y pa pi.
I ] pa4 TM
op . , ap , y oBax
ma, ic, i, io, pe:alBiio o pa{rT pilt TaM ai.
pui p y opooiui ltai.
opoiui op - (Boi ooo i oo ( oooo oa, o apaTpyT oo ai o.
' .I]yT i oBoHoBaM ao pa>a i p oai i oo i i o
(uy, TyI]' ioi y oa oo). Cyy.
i,r i opo"oiuxop oB o oo apI\4y)1, o> ol(pea pooiu op o
aoi plI, oil i oooP, o BTyae B KoII.
KpTI'Ioyoi pTBoM,tloo
oBa.
opooiu op o i oop oBa _
pii o. i oB o opei, Il i o
pMTHy op y '
1 Cyu ypi ieppoa: }lopooi
/ 3a p.
l. K. ioi'- K., 1969._. 9.

iIiti ie, pit{K}I,y)I{oi o.


a pI\4aTrlo
op I] M' o oI,I'aI( ao i yi
i t u i o ' o o p l l i .
opitl' opooiui op T i: e.
i , i rl i t l i l t o . lt i.
I I T e T I ] x
p I I { e pa a u
IItIellIIrpIo,,Iriooopolo: i, ig, itli, to't'itt, i,i, i, itu: ma, motruul' mumb,
n1()tlLl.lio, m'um mtlmb; .ItIIo- ,Jia,; ur{ _
'
_nidl;
l,lti'utl
,ltitt.
- B a HaJl
i . l ttx
a .
o p o i e K I ] o o
etlIl r o/ll lio},iort'(ooe oo), opo.oiI{e Il.
III I{p< pyri oMolltlT (ooi<e coo): 0g
lu,pmu' itu dooti. Ailti
op Mo{yT
pial,l lIIITTItx: |uttt - iut eeu,
itiutu _ tii cutt; opou - dopo-

uu rL) .
B aH ai o-

TT I{x

ppa-

MI,iiI.IBl1p}a]o
ToBo opot oHoBHo.
o o, TI{ooopoto ooi<oi|tu (pi, u.
o) u (pl.r,l
lllltlH yoBoo ooy).
y pi u o t e B o - a i .
i o p l. l \ , I { p I r I < a.o,p i o o i i a,
i pllMI]III,l
illBc (,,ui, .ui).
3 oolo LITI{i,iIlx
op pa(aT pa.
i } l I l rl i i l r t tI i i. T, 3 a.
eII poy BtI'lBy opx I{Ttlo.
.- I X ( I I l ixi i l< i: lo mpa o yo X ( e ! |I I
mop p, .lt,tcuti not, no}II.I1no, clomo.
au , nmattl'lTIl'
otii ne; J'|o ||tu;
oe po; lap(.)m,YtlIrK{I (ut) pa|nopoa, (pmo.
pou) ' paali lI iia Bpa}Ka , T
3a ooMoo PBIIIl (plliirtltlI{oBooi p.
ttrtoo): tLttt ar; oK.IIomunLLHu n.
p0 no; npueonucffiu n; idnpumuc mape; .
mi, niinu io.
.|ouI|I

aeop
i 5.x,iJ;1#
p
a;.ta
J#; # "",f.x,"
i, ",,x:;
i

o pl,taTHoo aiy, i o'yI otlopii paalli eII}I p3o\4 plTI,iI]opa.


IlpIM o x Ba(lllI. p
opi r
o}lTT po,o[4 o iorll Jlo py orropix
paaTllx tItI' TlI I,lN(' o iy B oKp.

}'oy.
6

paai a}l Ma ioy ooi: olll]


io e y ioo !J, p. o)t{oy p
}loy ItIr1
ltle - poT)[t'
1BBlo tr{
tI . i oooi p i eop i a
) o'y .'a i i"rii'ox HeH
T, apri, iii ptr lJ - Lu - 17,
o)KIi )( Ba}I(ratltl o (, pyoi
poi), o'tlyoB paMTir<opioo; pe.
Ma KaTopl.Poy o Ily B ool N'Ial]l
I{ ooB1oo'{1ooo poo po' o TI
ioii op Bp}i{'op': up - K|,!- 1.
a (a, amo); nm _ nntta _ nm (nm.
Iu, nmu,tmo); outi _ o _ : upi - upo _ upoJo- B pioilti paTtlx 3II.
II]T iii yuo ypo ipypoi
i TI!,Iiiox o'ro'I{yr B pa.
I{y opi i.'li;y ooopa pu, .
pu|u aeII o.I.li o. p>i top
I\,{rl4
oK|4 .&, .lc, yToplo pit
a'
yui ypiili oi ir. NI
yi
opooiu KaTopi: po, , i,,it<,
o pi , o o, By , y , ooy , Tay .
iiui ipypi pi (paTtla ao.
pi> >i ir IpoI{oMyi - . oll.
I { B x e o.p MaIip o p i i, o' e.
IIx i e&1 a opoo-rITtI o3aN4,rial]p i,loBo Te.
opi, i K paTa aopi, aopi p i , o B aeop i y .
B ypi oi r Tao}Kopi opii, i xpaepyT pI,r (pop) i ii.or{e\4alt.
o-pMaTIl'o o-pTHlvl,
o3aM.
i opi ia, io - I{e.
,[.o x Ha)I{T
io, i - i, oHI(Hi- pi
i. I{i eo-eiy oi ooi oK oB'ai
lvloB'
opooiMooo ilriB I{T11
ao6

Ol.oi
a'flell'

"""L;,"":::l}#:ffix1#"""';:

aTIlx 3tl ",ti,y.


ill, piIt, pya o} lM , llo o y < oio. i
Itop To.
yrT . Bpr pi paI{l-I
3a oo
eoo oa (poy' a' ii, oo a i.). Hap.
rPalr'rx
ae

, B iea poom,cmp, m aie -a BKa.


y H r i o p i , o y , i i o ; y ir o .
a a, nu, ci - BKae H py ooy o.
t l , p i r i , i l i o i .
Bpor pa!1II1Ioo3l l\,to) a
t l y o B a
i o T a i ,
e i o ooop o . T, y
oi imep ooo Bpa)I.{ae H}loo
illi oI{I-Ioioo poy; y coi p - tI.
poooo itiMIlo)t{IIIl
liouoo poy.
y i
i p e i
B o I .I yT pB)I { o
ooopui yui, a B olipx B o)yT B.
p i p u i i ' p a. '
^I I .o o o .
ol yii yo1ltloop Boo Ty IIpei (dtutl, ituu), MI]yoo y ii
(au, iu, p, p, po); pi }l{BT Bpa{tI TIIoo[IH .oKooo
(poumu - poumu), Tao} oo Ty
op i l pl4Tt{Ki ( ituu - i tuuti) .
p yB I I t I
i
ypi i o i
BTye oi i Bp(IIIl paaTIl
a , i i p o o M i y po p r i i o p
c o a a6o p i i . p tt a ,: ? _ o i, paK pi, rnu _ cKurnu, pdumu - pmu,Jilocmu-

mu -

uoam.

H a oo
o T o B Ty l o l(tl K o po 3pi o i o o p a tl x I { I l,
.
i
piu' i, eou Haooo ilti opy
poooo i.i o.tl, aooo I] poMy KaBtloo ii o); io udmu,
i npucdmu - I1ooaooB, a camu, npugmu - ooaoo Bv.
C yo i
( p i v ) y.
oBa
T B p M p a I I x a e x i, o K
tlyT. op., tlp: do ctti, o p,t,i (oo iio) - ei, pui (icu iio).
, paloT pMaTIl 3Il yoBo.
o ooy (ou u, rut ' npuu ), acll ti,
aaooo ooy (a uume, ei npuide).
pi pI,tuitIHIlBpT 3a .oooo
pi i ( y i ) . y T B
M i
eI{IltItI,e x pai }Iripii, apKa: - .|4e,u _ ar, i _ tioo, eaputi _ tput1.

11op o

i i p e o o i y o y .

p < i p aTIlx eI{.Bi p ai


3I { I { B To M BaKy , I{oB p euei oB 3 p i
pMTM HHMIl MT o,tII{oByopy. H.
pa, y puei cup mI-r
npon{lo,i
I{yoyi, TytIaTy pi .ii.I.ax: up - y [IBoMy' napon. - y axioy.
3a i.i iei ixi ti-

y pi.

oi p pyo i Mr t{ i.
( iil;o ), i p y K - aI{
p M o o o .aK( xi iior< ).
3 i a o p . yi y oi TI{ o}ITp y .
ix (pon me up) pI{H T o i
p T x i x y tti i i.
$ 2. opooi oa oa
y>eaao, opia _
y I; p o Hy i o
(op) oyoy i y.
i<i i: ooip i opooi l. I{ or.
T T, o oprMo)yTo[IyBT ooopi,
i o p o o pui ui, oBoTBop B ioy io
o ' 3 tood loi.
Bo'o ,o yi>x N{otlx pii BBe.
T' op\4' ToNIy' o Ko)K T MoB xpTp.
o, i,
yeT o BI.IoBoTBop]!1
yTBop}loBoBo' oooyT TI{O)Ka p.
>ipaT . o T o. a, Ilp.
., py pD{Ty (iuiy)
yui
oyT oopui "yi ii (-., -t,-, -i.,
.U-), iei (-iem, -crl.o' -om.a| -Itr-a,-un, -un),
o
ae
opeI

p M T I ] I { i

(-- ,

- c n- ,

- lt- l

. Qb lt- ,

. o- ,

- - )

i.

opi pui opii i I i pt o


saxoT or ip< y ooTBop oax.
p' y Bp)KIipaaroopii poy i.
py yT poTBii oo oBoBop.
i o..i:poimu - poimu, lul - otuu, eo.
nop - onop,, am - , |o - Koa,
comu - omuiri(|, Kp - paa i. 3e
1Bo x

l986.- . l84.

o' .

Cyaa ypa oa'_ K' : B ',

oll1ltloTi- oi (paauoT eopi u)


Pr.ypoTTBtIi
pi i yir-icrn lI
-o-(i): paint - p)oi, nupim - nupoi.
I e r ooBIIN'{..
Ilpox,I
opooi yi op.
irt,opooiuoTyol,IoB r i op{, i .
peo BtIoIIyIoTopoopui oii yi.

yoo
opoori. 9i::".:..Y:P.tooio
o, ri ypi o-

aoooi
l qopo'l""

B1, oi i py:
, o, o Ma op oo.
.
i (-.py),i ) o, o I-Ir..op oBo i ' a x p o i p y i i. _
ooB i i; o pyo py TIIoB Ty
oI{oBy.
o o o l IlBar'T aTlla oB, o Bpaar
oo ee ae: Itllu-, .1|4op-e,
-u, iu-iti.
i
I ] a B rT i T tl o B, K
y)T^
Bpa)K oo pHl,rx
IltIy '.
i oi, IlI]p: B noei mi c 'ue,
|{ o'ltgi otrLp loome (. <.).
i or v tlyoo,B TI{x BI( oB
TaI]oBTTy oltoy. y ooBy Ma:
a) lei ililt oioio Poy li tlooo poy B
pri IIa3lIBItooiilla oItII: tn, i, e,.p-tti,
o; pdim, mi', po, i' i;
) i illltl'tl<ooioo, >iooo a pHoo
9o y po.ool,Iyiiy M[IoiIl: npa uoim, ep
op; p, e, o, ci;
) pililti pl<leI{
B aBo iiy o}I
,{ooioo pol: dmi, l\46mpu, ccmp;
) ii pMTHI{ooioo poy opoi op.
.
M|: 3' Kpe, ;
) ieo yoo ay ooBiuoo poy.. i, i,
ni, ;
e) ei io opi aooo ooy pyo
oo oi KIlHb, , .
oo ot{oaxTIio oiT ii
a ' a i . ! ,o
i x
t { } aT
o I io B , x
opi B oIJx ax oyrT i ooBopM
ai (np-1id, i--om-, ut,to--uti, np.-mu),
a ix _ III ooi (id-, i-u, uJl'|,o|!i, e-). oxix oBx ii oo - ue opei,
a B o iH x o e
o Ma t i B o T B B a I I } I I I .
oaToBipt' or,Ia oBoTopui.
10

a. oxia IIoae io, o ooTBopoyii piae xo oa ii.oI] eopIJooBa.


3 ' i ooB }I Tii' ox eo.
xi (opx) oo. Kopi 3'tto ooB B).
aT B oai i oBoTBop ai
(pil--utt, a-u, zi--, o-cmm-o). ue i i
3B'ao otloBo tl MoTByr opBM oB.
ori oBIIol{iiiai (iili) ai
e Btl Ta 'rIorri.op i, o op
I\,Io
tI o o o o i, BaIoT oBo i
. opooi o ooil'I i. Coo.
i o o x o :l) i iIu i ii ;
2) i pKT](ia ii, a i o,i
; ia i ix i i iitl a,
3a po al\43)
a op.Ko}lx- 3 iil<,M i olti 3a po.
a ; 4) i a l"l i,iio iI(a\,I,
- i.
a i i , a iiox p eTKN{
i, N{ po'a; 5) i .ii ooa,
qa i oo. "Itiy)aT B}lp}I{tltl
itloll]oBa .oil i y pui.
o p o B o p tI _ TBop op oo lo.
o oa ooooro yii i pii (It. ).
Pi i< ooBop}lIl' o,oo oy, i opoBop}lM Ta ooiolo, 3 ,.Pyoo,BTyar o.
T pao. Cooopui ai BopIIoByT
BopI{I{,t{oBll i, a ooopui - . yTopI{ opl ooo i oo ( oB. ooopui .i
pryT o MI]oo,lloTx oCoB' To.1
opoop.li ai oyao yi oo i
3aRH pa}4TIlI{
i T o i BIIp}a}oT
}I. .i opoop.li air<(yi -ln op iii, yi -Jtr-,-8. y opax MI,Iyooy ii) .ooIloB BoT.
xo1 lTop}Itloo popITy yI(.
3i opoorii pairlo u"
iy i
6yoi i
opooioi pyyp opI\,l
i. B oI{x B.I(xiy TTol(px op oy (porr), itlt - ie iio.
aI(
lUttir op (eppoa).Bioi Tal{o}l{
yKa otlo i ..opiop.
p o e rr. - e TaKa lria opo,oioyo
oa, o oxia fioo oIIoB,a pai [Iya
a opi I{yi aTt,l'pTBop'B oiy,
oxiy. Ta, apK' o ip, op, noclO' not,
tt

y yIiMoBi p MopooiIro
cJ|||.It
e.
.opio03i. o ooii i
iopi,iytl T, o yo oBax
ipil|Q-, o-, no-, . 1co-), potll{
a i opl] yi iyo oax }up, nup,
op, J|tu'o'
dlJo,B K .p-'.. ( oxo)l]yi)
yui oi a<aT
o oD.
p p o. 1 o .pei
By.
ox ii o.i
op,oitlo' peyi.
i oo ii opae
Tao, ii.
ioei i. ioo'i
oi. ooopaooJ'tu,
pld.\tu,
(pai.
I,|j.L|u

I\4lH,ooI1I4
a Hae)Ko oo. yi oi i
pe,Ir
o i.o T, o iltx
oo lly ii e pi ioi liio.
x p i oooop yi .&.' a B lt a.
ox iil{ox opx, irr ipi ( oy,
opyoy riueoy..iix oli )' i yo p .
{l oo o lri: p!J.,||'u(op, i-, opim-a,,
uoim.u), Tp pK.a.ltu - io llpi
oItoB oi (p-u, p.i, pa-a, p'o i.)'
Aoiit poe ppoiy i6y To)t(y oBooax culi,oia i.' oo i 3 oHoBoa
. . . i o i o o i ' l < p o o ,
p
. 06 p y [ 4 o o . o p i o o i.l}lotlt{yl -o. Ilplrc,aB
o eooitroell (aoc,blo.u, yi oi u-oi). pooov
Ilo}K.3ypo ooioi i ( o iBoo ) y. poi i yae oi oooopult
yi -o ( yuoy pii -i): o- - c.o ->
cu-o -> cu-!'
Bi eeopy ii - (-o).oco (y Bopy. oi x iyo I\4H
T i) oi i
.oi, .e.i,-9.i ( Boy_ ieoy i.i
o) -tr'-. (y poooy o), o ll io
eppoy' oIIIp< i i ooioo oy' pyypi x ooHeITa
-o- io yo.
l Iltlo' Po pepoay iipr ay po
i aae.ioi ooop.,a y pjoi e ooi ypaioi o'
poe poetii poe y e .
H., oo pop pai oxi.ooo a o.
Iiy (o,iI{y). ioi i yKH i-

yae poiopoiutloooBorypato
1.1

oo toIlex iB a ooop. Hp. oBC


1l'|ii1|3'o ypi ipypi tloi
I . i r aoy Bop ax Hy ooo rly tl}lo(
i pi I(o aT oy p io o op .i
eus minimm nozuKu, mu itu imi: ., no.
e |EH nomi m|nimut
o,,'tc
mm <<amiuu>>
, o o3
(p o ). a i oi p KTI{
(mimum _ i).
ueru, i o Jtxu|a
ngu| (plnum _ oe), .urn - i .
oo po. po oBot BoH BorHi i\11'Hl(
o o i o o poy , op )KBllItloi (y p a i) a illtI'
neaJtai . . HoM. J1aT.
iigg, J+||'|aa,
.urn
prI{a
,Ilo oo, ooB
a ei
i p i
y a I r o , 3 op HHMop i.,
iyia ol\4otl.y'epeopB H i (op i.
i iiu, c,'lttlt7,n i.
i, .|4Ku1|l|
n p uti). I : ao3 3 o ol
o yie oo otl (zonndk _ p i
oI{) oo opi.eoolom o.io liopitl
om- i yi .l.
ae iya TKo<y B ypix
coax B pyTTi aoi o ox ' Ta.
v oBax T noomu, |omu(i ioo'x
ipo lti' *ko lti)"y op M y i .o. i p o .
Ty aopyi i oooo (op. Ko(FrnL|_
) py
to-e,noo-mu _ no-); y oi no|, (not1,+t(t,-
| | y ii oo ai.op i y o [l
(op. ,aopc.noJJ|I)i p yi oi.
ii o ii ep,}roopoy T opa', 1oip',
x eTMooitlyivi-t7-pi i o.
eox _ aoB'o i .opyo.
epeix
- eKo
p i r B oMy , o i.
e xpaTp ao op i iiolr ix
y oi, e piaT' oy il<i i opo
poa[Iya op. o>, eopui e Ka
i opeooay oBa, a i ope' O o.
T ..Ooo a,,y, o 3I{a ao xpapo
T oi it, ao i< oo ix
gB'Ka. Hapa, yi -ec- B iey ago paie
Kaya a opeTi i.oe i> opa rrtloo oHIl i epM iia (. ugo, P. u)ec '..
op, u1c i . .), p i ltyr oI{.(p.
so i) arloo a _ Ilo)z ado -

- 1cIru,l o
a1c, a1a_ aa, !/o,lt
t3

eooiI1o oB'tI pMeTKoo oI{oo


IIa
- - ]!oBtl: t{p-ycKebl (' ) .n
i p o ' o o * I , a( u t i , u uti). .no p",o ulo
'Ir oy, ttp iptt oB - llp.il
I(
iia. oax eopou,iu, o) v illx aouli, t1lnuu.
i yi 1pop
l x. l p I I I { I t yi i ) i ue
-uii epe' o
i i I l o i p o o BI I ill lttt ,,..,o uo 1lj pIlN{
y epi pauoo poy ti }lIl.
ttlll- ot.Iol pyy (ol opeui ciu _
Id - id li oo av). Bop.
TaI]i- y oBoTopi
yi poT(yTy oa p i p, pi i ,+tp-it, si - .li. .,ou,"
do, coot'.K' irtx yi -,u.
1,".pu., uoe I{oIII
3e}io-TB3atI.
$ 3. a,'| olt;
a

Bi oa ypolo oi.

Po l|
^^olt
a ix iai

pMl,ltII,I
otl oi.
Io Ha KJ|a,
i
op,

.Pooi
i.,.',.ffi
i:''x'##
;i-ill.l"J".l
#
Ii oN III H o oi o y , ,o x p a tto ppI "#'&;
I '
Jxy p i x

o a , a M: o pa } I lj o o '
oo aToplHoo,3IlaI{, opooi}l ooBoT
I o oBI ] I I tI T y i .
o p a - i
( o i : K aTo .
plI{' TtIoNIoBH)
B{r yi a.o{oBa (oloo i.opo) i jo oor p..y,i payBrr}ri iiy I{H IlII
i,

o ' ll

i llM

p M a I l M

03aM .

il

ooi BiTi aopii ll' pe-

i, ao yii, ap6r-rii
1oi
oaKa p),iii, yirii,
poei,
oaoa i'
T, itIiopi
3IlIl
ci un,
o-,1peo,i, oi, not' ae[I Poi; ci umut7,pouiu, tttl,iutt, "\iu'
ipiti, piti, deu, tu;ttpotlli, iui,
mtu,a>aI]
[I i iiyaii ,i .o"i
pii itlt
(oopy,ypiooay, pi.
_ oIlx' poopol.l'I]pe}I{irii),
trllx i,or
'yMe aaoai.le.(aeopie1
ariJ
11

lI pMeToiozr;ll i ipamu, nocum' nue yH


pditttttiIl,I
mi, menIumtt,
i , n,mt,, nputn'.iim,
npou..y;

-ooe
""
' ci pmo,
- 1Itil<t..ll<i;
emipo,
opa, ItB,\turre- .a]J*l o,llal( io] ol<;
_ a'uko,
., rnpe, oit'l, opl|o, udo
i

1uam,
""o aIy; . i |ino, tlo,
Har.Itoaoi. oIrpi 1ly i o'yT.
Ho oi .II]M,(tIII{oI{I(' opeN4otsl{
T1.]I]
M T ll i, t < -: 0 o, , , ( , .n id i, t lol i( ) , t , , o'
a o pi a b t lN{ ia ,
nxau, |LIII,mLKIl, .\'1r'
u - i 3tlttHM oyyItI;
-i
ao yotl. KaoKpI - i Ir
y oB.\
oBlltI
n9
oyT
piIr IlI.I
o, , ti, Zemb, Ilmb i o,..Bllae I.II(o e i o i i y liio oj ill r 1 ii op i i.
B yultx p}I,lK IlopTtI 3tI
l<iaui T
3t{ T oollM ppit
o. a oIloi oo l(pTepi i oBa yao yp o ooi"II BaI{,T oB:
p iilt * lt l< , .lt ,iit l, iil,t t t Il, . .i o,
i ,
p i , , l< op i T }ly, N4 o IIioa , p .
M } I I l , [ lo IIllII, a T I( ' BI{ yKIl.
o,t< y o<Iri utti rt, i ltopioo
Ila}lll, opi;ilro Bll'lI}'l}oI) i (lir opei (u.
oi) Ipo,roili a.opi. lJaplll<.'l, l<opi po,u.y,
r oil.t i, a p IiNl T [ i _
t { a i i i a iiu t e r t t < i
Bpa)' oplr yoBoiIiI
'eii,
ilr.
irutir<y
!.io

i
poi,

(I{I
ai aopi By' .}ry, ooy, ay, ool1, Ki,
Ba' i .I liy oo paN{.trlx oHa.
lo popiI] i a 1-lt<polttopooitlx i: itlilr iriTC a ii I\,I;pTIl _ a po,a, iit ll; i.
oB _ oolt' lla aoo ol{tl; o pi tta iitI apaKTp]i aiillll<ll it
i: iLi a}II.IN{oBIle Bl.\IlIot'.
MoB pt(Tpy TKo}l{ 3 iIT.
v illt oo 1 ll H !i1 1 t I}Io o B liy 3
BT3,iJ olioi yui
Itti'II(I,I
i,oll.
- otIaIltl'l' iro i i oati, pI{I{MTII11l(ll
y v i p y,Ii ' p iIt t i - y p oi or . H
C;'loBil, IlIl.
"o"'o
yrrirrrifl i peI,tI lio.ii.i.Iliii
, Iloy l{ II' a T I{' ll yt ( .

15

3 o pTI{ooyyi 3 o ix
popi y pui To oiTI.IDaTIIo
eri i paauo ri:i iei y
fleera )T p I { H o' p i i i p } l ,
ya poi yo)}IoootlI][l(utiampi,
o pi, t,ucm). .'pix THo i
pii o>oii oo IlTIloo'y it
oB' , tl tloyTB pI{Ilip i ie.
peTI.I'
pMTI]i ,ioo,pl] 3 pT.
r v l ,. i o p i M .
C o p y H T opi tt[I t{ I ](
p K .
' i p , T tl i) y o . y i M o B , p i i x po
38'o p H ; .i o iir r r py 'i o p a
i i; o opi TH )t{ll BTvTv
pui poi ooBtloo Ha;oi p'ar,uo'
H o B 3 }Il I

o l o a i
l eooal
acl|:'o

oB M .

y i y p i i
oi .{TH ,to 3 oj
tlll i
olT H oBo.
ylM
i o B H o i , o i lII -tl
oii
i voi.

o o i
o B x paTp y
o
'" ,
BoI{yT oiy yi - HBT pT,
o , i o , i i , o i l,r x o l<o
3y T a . B eB K e .
Coii o i BTY poi oox o
pyopt{x i pHH,yiop oBooylIl
l peIr, ToBT opei oii BoBIlIi'
yui ypi oi o popi oBIIoH}Ix
i <i IIo: itt, pNle, ioo.'..pi,
ui, , a TI{o)oa Ka.
eoDll av.
a6o
'p y y y y y T B o p T t I o H o tlu i,
y o i ,
T o , o io o iD i
i ooIl i. Bo ei etloo tt.
e, Ir ol{yyiT i p i e i.
. Cyioi o ByTI{aaMp,II.
pT
ao o i Bp'{ pioaii oy i> o.
BM B pui, a TaKo) BIloooi ii 3a.
aoi i. ,o vrox i i
p , o y tl i .
er oi i \uroxi tloT
By. Bo oi yii. ' ll r e
16

axiltottl oBa.
etlei pa

' tl MT a ii. Byl<ll op.}lo Bp)KT oyTT' BoBRtlH.


B i TtI oB olr i BiT Moi o (m, npao, diito' neo,
ttoruoa i'). e iii oBa, 3a oooo
B p ) r i o t l iy Bo H Il p a oi
o iolel{ N{oB lt.o iy oo oioMtl; Bo
M a T oi y lr u i , p a Nl T I'l H oI{ o'a i i M oBN4, B pIli ,li ittoi.
3 iIo apa.\4i.itlIr popiltt i..
.
i i ii i I-l M oll. .o ii
B a x T }l [ 4 o a i r l , p K T }l, .
lt , i . e i i B }I
i,
i o
p oBI]otII]x TIitl N4oB pi
aopi TI]y. Bi ottolti Ttl MoBI,I TKo}
i l i i.

pop i yui
ootli TpyypHo.ei

poHoBl{y
ypioi lo yTBopBNIoB'3}ly
TMy i x. ir oo opiX Toytlx.
il i, p .
o p , i t{ p oTTB,l]H
i a t iio. i ia
lli' rt"irt i
a)Ka..opopy iilt i. ooo pai ,op ii,ti '
I{io i I I o I < op iro
iI ly i i tt.r .l..o
op \. .iii lll i.
I \4 p T , { H H l ll

K T op ll

B I I y ' I ly '

y .

ooy i oo.
I i , ieop o p i to illrt p a.
M aT op i.I ,i op ip oy i.rla' a
io i opi H r oHoBlIM. !,iaeu
i
poTrITB"IltI
pp pN{Too
,
aKtlolyplBtll' l - lMT-.1 oo - py.o'

epexo
i ?'[l,"**"ff:'"ii.l1xi,-*l;

,
y
:flx,;'"-i".,li;, i oHa,ooao
BTBx

oBx o lt i y ui,
io py i. [ l pBoT o poy
i o tti THltoll iruy '
y ai y p i loi, i il y x
o.tlx N,Iox,px1t{lBlII oxo}olol\4}I{
i ooltlti i .y<ipptl i'
NloBo
.i oi.[TIIII
po u i Bt\4 op xor,

ti

riy
,
ol<
i
y
p
ii
iyB
.I.
i o
i o p oB. C Toy ' y BIl ) Bl{x oi
ll

epxoy iB ottoo paI\4al]oooy o iIoo


aHoB Ba)tsBa opooii 1.
Hopit BtI\,{
poy i o.i o B i l i i:
y
t I T I 1B a t I .i ( i . substntir .um- i - Be epoy i pix oBI{ B
l)
1 tl .

aieo popy i}lipeoTpe.


pi - o i,a TKo)I(ipI];
I{I{o

]x I{T ro. CyTIlTBy, pK4eTKBp.


aT i Bpa{aToK i oi pei i
ay eI{pMoTi, al{tlo
ot{oo ii. apl<a: u mm, IJ1'In i iu,
i ooi, i. mpuu; gu zmi i 6ozi, np.rli u i npuooei, tt 0toi i cini, u i tumm,cni i ori,
u i n,cni i rcetli, gu .nlupu i non (I. Kop.).
pop iei a
ooo itltIo IIooB[IeT
ayo popip<iy p, pio.
T, llo yoai coa 6ii, upoi' noi,
oo6um, nb, po',o2, uidu: poi
tituu, |{ IutuI,-epii mpaj (fl.); pueopi
uimo npe o f|,o?IIe (.); Cooi
amgpi lt,i1u,rt, a rLo| Ircm nom|La po.

(T.\.

ytloai THIIK tito' a po..Il'


o)l{Il 3 Hx I\4aeaIItl ooo 3 ox poi: oioo

(opou' oou, pouu, apouti),riouoo (yo, oBI'aKo,um-llbK,


uH)' peIroo
(ne, nputu"e,outu).
CyaIroaip}II\,{aT
o{oiy,
I{yaopi |4ca.Ta, i opy oII
a pI\,IT14:
Ito, np)o, npoputt,nI|;
i Mo)I(tIy- ooi, ot, dopui, ompoi,nep.
ami.
CyaoipMtIK
i aeMooBioo
ao rioo poy B IIepBa)iiroi opy i
otltl' i o<:apmou- pmoi, ui1u - u.
ii, ,os- o['
Cyaoip[,IeTK
yioyy oi
oi ao pi ooKo i oy
p oi o:1oicmnolpurl tt,0,0.
1 .[,.:Cyuartypaiaiypa oa: .Nlopooi
/ 3
e. I. K. iia.*. 28.
l8

(ou.); fl0op' ano&' mo e puJII|I|JIe


'Noe
( H. p. ) '
peui yoi pTtr lfo)I(yT)I{l,IBa.
:
) poi i't:Bpmoi cmu rr LI(I
nil tt.
u (ou.); X ?utl pgi. n|,e,u'e,ufr, e
|npuJIJ.' rJLe ma ]Iepolnlle (. .);
) poi oaTa: ooi rt|.LKo|Lltui pou
fropo, oc(Ko.);
) poi oTaB}t: Ku liltop ttiol ,pi ( . T.);
) poi BepaI.I:.Ul,, J|o|!JI,,J|,
u (I.l1!:ltttIl
m
oauu|, u aum am.\| pti? ( ).
ooiri ItlttiipttrIlia e oy.
a o3ayB}loo}I itltt. pI{lvlIlI(
pI{ oy ep titttryt<ir,I]aplIl{,ti
nocitt nai _ noia: Xo g 3u7L, ,.
m lJe miu'i n,uJ,||l
npo niotn<lg
0 nocioi (a).
poe aTo pI(N{eIlti
yaypo,
a io yTpT it.ttty 'Iooo.tlli;
idotl,
l1Ko, ltutlg, a|.l,ntnpittt.
yi yi o.tlo.B lo y
tloBo (ao ltoIo) i }loBHoIo(o Irt;llo).
oi yIoT,IloBa,l<i yai i
)llBT iletlt,l(u,iuLtti, ocn,
np u1a, np ooamu,itiooo
o'ttl.uti
), op ai ui
aB T pi pI]K\4ill{oi]oo
oxo)K (Kui,
mi, pio, I(mrcuti, opoiti).
LIIrlliot
py otrit yoBaI{x
pi. i pI!4TIIN,o,yTB}KBaT o B
i N,tHI{i,
o ltttiil,rir i.T ' p .
+li otlum o'au'oulczl,tt,
paud 1Kou.)
oo tio.ltuti- pI(]vIeTrl(ii II IIII
?, Bp 2 oHI(y p M].i t< oy p y l< i
ovtr). pui nt,ti rL,LL|.o
2ofr(1
noKlt Lo 'tu itoll i oi.tl,iio,nl,tll coo o
) Bar T tla.tlti illit .Boit ioia rl tl l<o o?, otlLl IIp\li r1,x6 oaTo.
.[I.o otti vaBoBFIIlxttti t{.
<;) ll oi j. rIoo"t(tlIIM,
poi, oi.
M Toi\,I(io,niputLti, .:pcimtt); 6) IIaBIi
oi a jxl;oto ypi oio oao (.
t7ou, rnpiuu, iu, put); ) pllll 3a
ixlto oio o3}IaKo (id, 6atl, opol|ud);
It

) pie (npocopca' npuoll,, tia, gumbo,,'puf|, onpaia),. ) paix


o}l (tim, a, o, poJvl,ooum)'

B ypii oi ii i yiii/ipTi:mpd.i,iduuti,ooguu
(a opx),
ec,mui,
npuguit, J||ug,oaui, nop:uti,,
gu.
u, poouti,
uopodi
i. fl.i x oi
po aopiTiei. Cyyv,ie.
pKeT
BTapauioHioi p i o-i.
Ha:To mm,,morn
cnopomui - tn,rcgvi mu-uum
i eid B npomuu(o.); Tpdoxodo todui,
l dootttn
oi muc 0o npo\oo, puii
niula 0g (opo.); ... i0 ,utl.|tnp'o
ocb lopg.
ullloc, i mepu umnu,,u,nubo hpuduh.
u do npu6u (T.).
ui, 3.. Ioi y uii B}KI'IB
,pia yroio. Hunp"nnu, m
poJr npu.b,,|!u|-Iu
- Kam.od (i6.);
po".
iJI|
(.); Cg\i
ttitui
pom
^np.opu
clclmp, ilt co'oili
i m,pl ti iu (Co,i.);
H ioo ue (Ko.).
A'
i (i . djetivu_ pI{N,{T.
) _
pxoypiri o y np,'i.*..*,i.
1.IJ
- .ri
.pao T TpyKTypo.a.
tltlx i yioootloxpliii-

pKTHKoBoooxo)KIltl'
_ iopu ..)t{peo
.,ipliI(I'
ooBII opii _ItpI{Ti,
Ta, pllll i yio' -i nideu, au, poriu, nouut7 i no. noxo i aJ{TIlBxipli yoo y; pI{T.
eou,ti,tt, npuup. i. o.iI, acx ipei I,lyoo vy; ip"**u"tIKooo ooe Tao{ p I{T I(vl 0u, eop uutL, uti'poomu a iu'
. pouei 'rTBi ipI<THK|4
paua i i' i o _ o p i y' Ta y' ay, H a } ly
-_
ai pyBa aI1|1I\1I1
oBa
i p,
i oa peMeT:i egc,a ,i. o0
meu-(H. p')i cmood, cuda pooma, ocie 0u,'
,,ip}lIlKo)KyT B)KIlBaB BoI\4yooBoy
cei o aei pl,a, oy 6y p93.
pi ix or a cLITaKcMoaai'. iep.
Il o(e I{pyTopa ep}'Ixiii ia l
20

oBa.op., apa'.
,im'',
p oi otti
ailuotl,i utioomaKolo,enmub noi
6(Kou.); npo moi e o)u ecmtpooots0u.
oIuaou(. .).
..ipell'l i pKMTI{ ioo N,IKope

y.oo:
uauioi ipiHopooiuo
6ttuuti,ntt- n,ttt'ulaeu_ uut7,
- nep1uti,.
npu
o)yTipii ipi
pt<eltl{
oIloo opI] l{oooM:ipH trtaoo
_ ap.
opi, ptIIi_ yii: d,ptt,
_
gau.
nuti,,auti
u, nu
B p i ltx TI{MoB B p oi i (i . p rono.
ar ,T p ooiai ie
min - ).
H li i p ooii y i : ) p oi
I.IotlHooal-ta t (, ): oilu Ko.||4u
oou'Pomnep) mapu.llu (. .) (olu y ui LL); B u.mui mai putao0 .
u (eu.) (o - tli ); ) y poi oa.
atloo al.ta: ,,e ,|1,nlJmb, .l4u o,i
(o.) ( [ i); ) o'yi aepo-i.
BtIo ToIo f ( ui imo, cto):He
nJxamum,
u H ide i o0ozo; 3a mump /|,+|
'tug
,
meo:3 (eu').
3 m
ui ea Mo)I(yTBTyIla pN4IlK
piu (y aui uti), tuit ( lli o}Ioo
a e), nuli (y aei duti, uti), nep.
tuuti-intuuti(y auelli oIlaooaea cuti):
oitituo i i'l. im (. T.); Tiu mo umi e
3E, mo ifi,i iozo u (. .) (iul_ y 3aui e);4oodi epecmpur'Loutiu' i o ti
Ceeoi aneIla odi (Co.) (ne _ ei
Id),

Ieu,one,iu,np}(io)y o ioo 3:flio 69o


ei ]\,lo{yT
1uJ|to (.) (4e yo); opoa.ide nputi ,',
Hcm d.a ilitadu (.p.) ( ei).
oyi piaa (lu) pm
a6yaeeHoooooea:To a pam,
g, opoumbmo unpi niu t|pomu(T.).
(i a. advrbium:g.
.Aep i i a i
BI]epeoyy piKlliB 3 fI].
i) o3r{
III acTtl o.

?1

Cepe eiioaI]xi ie }raooietII{ox oop. Aepiaiy, oIr TpaIoT


aopaMTrlH
I{a p.MToTi,i i.
TCa iill l.l caI'y e
oal( itloi o i ox I-ITKIIx
yi: v x
pTi opei op (pyi
-ooy.
ei),
iy io.i sia
oue pexoy ii pil iti
.
lo poT}KyeTt{ Tax : lu.I|,ua t r4,
oI?or|t' rcpao.tt, J|t'LImm,mpio, p3]||, t!u\oJ||, moKo.|,t,
6oo,tt, paKJ||,rono,14,o,u, pm i. I{i ,o", .',}looo io"'loiop o}looopyoo i.
i i BIITyaTy peveilrii yii o. 3a
T a p i l t i o o T I ly BTpaT a' o i .
a Qn-o, uu.||o,||,.
duo,tt, !!/|/'|,,t|,
to a i.),
ii lvtioii ioi.- p.,ii (umm !!
urn!, oo - i, porc- rcpoK a i.).
;le pe.oy p,i|IK BJIac < ipil<a.ooo, i itil pei i.
p l l i i y p l l i I ,I , x er 'ti i, .
yl.ii (o), TI(oiI()KI,IBII
i Y ox
Bax >llxi.
p e x i i p i i 3' ii ypo lo [I e
oooi ij i i ipiKoBx pNlaTI{a1. o p i - I l a e B y ' H y, y i py '. ...Bi e
Ku i nto, i ,ltttp ctlo'Ill (Io. .).
Api.iytoToltoi oTo3TlIBiii.
' y Bo p e i i i i i vIH y (pd r c ,
cudu' cmou, t'tu)-: oen,ocniii'
1p.1;
ocm,n m 'eIoII,c(Ko.).
! .i p i tt . l < i p ,r p i I I K ,I le ]\|
p oi-oIo(III
i i o y puli epo
i ioa-py,.Ka.
pxi oB oi tlTl,i}iN{oB i lri
Tey BI{IltII{ MoB' . MeiI ' i i''trye ioi iox i i, a i ai 6ittIepoB o Bp)l(tI
.yo ouyi oilo.
iiui iepypi rroi
3 lopii 'ie
To..3optla aI{I\4oB,pI{acx,lios

i
aai
e
}:'}#ffiJ;3,'
Tii;!,;-,ii.

itto,a a poe aii.


l y ri
l oopl{a.
Bep oay apatpy aT oIr ose

(1755p.). Bi
pai,,
y <Poii
. B. oooo

ooiloo oi }; oB}loi i y<oi'


aT N,IoBI{
_ i'
,.o olll] i itt i aI]II NroBlt
i . i " o o,o }l oBIJo il r lIIil- yi illi, a a : .
ltp.'illill<, ptI{, oytl
, ipl{I{N'Ie,IJ,
i y (<<oo).

paui)(183l p.) .
o.- ..Booo y oiir
A.i yv i:
iilIl,foB.
pi p,iirrti
:1,1.
a-

,y aT o ipI{\,lTtl' poolI{B la a lx
a opt i .itt Ilplt]\{}l1lB opi\4 aT}I.
el.iI]N4
lly oB.
y pai <ot TopeItoit p
. I' y
py I ( o o 3 I ) ( lB5 B p .) iop lt i i i i i
oi yi ult N,loB Ha ao.ii i y>ttoi, Bpao.
By e i x etli l]Illt, operi pui
oHi{. poe . I. yB BI{o tipot ooTo)K}IBaB
oB a pelrrr l B(aB' o Boll oB}It{l
po3..a B t{[I,aI{1.
o. o. o li i < I1oK o py p.

po
M)(lB7a p.) i.api plriBt{I{

aT . tti oi oB Bll oi i
y - oBllorli (ttulioa>) i "yroi (uoPitt p o aB o p o i y ix
i , o> ).3 t.tt lI
T I IoB, BB) tollj r.op iIo iItx l,r i.
T o i i
o. o. porOByr oHT"T
po ool,ti}KIlBlIorllo
peFr,ol(.tlo
MoBIIB p tli.
y o' o. olti, al,l}'IoBoia BBa}aIt
y ii rri pve, oo
ItllloB' i B{lIa
o

I {H

H tI [l

( lr oo'

l I - I '

p K -

, ilt . p i i ae ), y r oi oa,
o yuiotly oi eMttiT[I pN,{a yr{ii p}rH,a.
x op i e B)I{llB
rvloBBB) lI l\{o)y(oy}ilt' IlpItMeat]'il
lll{, oolvtiiiio).
Ieo. o. o.rripoBB '.' ' olto-KyoB.
, .. { I(yp. o> . . opyo
i o . eru o . oi p iaoo tI
oii i TH \,loBtl a,aBallv| pT
o p
lYtoBoll.
ypi <[-IopiBlltl
opylll'o Bo};1
olt H oi (ie.
TBo) iIl'IioBaa prtI]l{}I
o' il,ttl' IIpNII('iii, plti),

iipoi
a iii
i iii,
i <-

o B D o B ; o p o o T B y .
Do o opyio M T
o y
x o. . o' iti
iyp l aT}toB:
i.o,i, tlpTl{,
plti.
-i",n'T,
, i p i i i i i .
i , .i lr i
e e lti y
.oii atl oll' yroi
o a ._ i o M y.
o' o. x4oy'eI{po t,toIloB,yBB
3
o. Bi oi ii Tllll MoB
o oTptl.
Il: ) ooi - irt, p,
io,
p i ; .. ) o o a i- " in';, e
l t l l l , o p , o
"*o
u"i .
lto
i ;
. ) y o - pil ,,3' ",
. "y } l i
",.'-,,
o p o po aB y.
' p i
. pi . B.
\ll{t
ooooBa tIT

yxip
y:.:1.Y11}.
Bop
ep
yo.k
(tl
P,':,.^"-11I
|PILI1'.
.),
^o^p
l. molll
(1823
p.) a . oo(l+g

.i.
...B poMyoot]iia po iJ,ll TtIoBa}{. B. II{pi. Bi, pooi

o 3a TtlB, B) .}lHI-I'
yui
p e u i o i i o } t I{ ti.
Bi o ' B..
tl eo-paMTIl]\,I
pop. Bi i..
opl lB oBiloaIl'Iix aopi i y<ox.
-i
Pi i< a
y
o pi
'on,y, io
oie a, pyi parai
I''i;
yNt r. .tl.o oBtlox i aai
1p.*".;I3'1
j
.

p
o

/ t. .
l . H o T i . , p ]\{ H I (
, i .
p
, oa iii, oii ay a6 ooo.p.
ai o i ioa.

i e
'y (mu)' pI\,ttt[tl(,
opeo
"..J.:.T-,,.jyo
ToTy.
.-oyK.
. B.

BII{

p,

p oByMKy po eoxii

ooo..paTtlx

Ty

Ito|||\I,

ct'|,mp6, ooo, ope op pop .,iu,


aopie TI]v.
"uuu.
ooo <lry po-y poIty opiT aTttl\,toB
iip oi>l
-. Bopao,. ope oo
Il[l <Py IK) 2. -
i yp o uI{o Ty aT MoB i oo oxapaTepoBao aopi
-;
p 6 a , B. 6pre
polo yoyltv._ t.,
1957. "
z B o p o B . B . Py
3 l'* . ; ,, 1947.

ay i oi oa aoii eKo.paai
po p lB.
B. B. BopoB yl]oroT ooBl{1pyypi ( op ii) i: l) aT}lo (i.
l]o -l4 lITi
il< , ait , p i , .' iepKtII(,
, -l<aopi
y), 2) u o (ua BIloMy
oBo'
3 ) oai
po y i i, B' }' ,p ' Iloy }I ),
o Ba, 4 ) y .
po]tt
Topi aT o B, B' Bop.oop)I{a
BylB.
paT'
HyoB

i
y
T

IIaI]
K ypax i oittx poiI(oMoB. oi..
po i
ii ioi o oI{o}t ,
pyTyT
N{oBIt,
I.I
o
vor. Kii
il o piB. B. Bop o, p lIi tttoi y
B itypi opooi pio iepaypoi o i.
aT o (1tltlK'
T ' ix oBIJot{Il
p , ill , e , ioo), o e i.
o o au (p i ) i p itli oo ai
( p , a a, oy ). !.o o p oi o,
1.
r<itl oiB, )KaTBy
ypi
oi

yui
i pTa ie
eK,
I]pT}l,
i,
:
tl

i, ieoB, pilt, pI{' oy.


I { ' TK' By K.
ooi a' i a
aoepeip
t. II{o u opoi?
2. aap1'u i p.eatl oa.
3. 3 ooo oBrr ioi Bpa) patla,li a.
" tt pi oi? Hi pa.
4. {o e-vop i paavilaaopi? i pai
aeopii alti ypiiir oi?
5. U{o e o i ooi pH i?
6. e ie ei aH o oia oa aTeopii a,
otli o i ?
7. 'e }i o}IpIlxpa r epeoy l 3 oBlel
a I I

M O B B l y .

1 !..: Cyaa ypia ipaypa oa l iopoi / 3a


Pe. I. K. ioia'_ .23_27,

l^ , t
$ 4. le

}ta

3eI4i l
o!{iea

^,to
I e }IeIl pol,
I{t{ I1T y Ij]pLIJoN{v

io, apaoatro i pNlT' Koy Bo.aJle{

( euua, u, lloo icm, op op im ) : T uo.


-c.i
(Ko.)
a
imp
ne,
leotg
6i,
cot| epott a
i Ciopo IIII, prlg plltc drc'- II niamu polituoo pa {pa')'
[i ao TaII,llp)i ioo, o'ai o i oo.
B'3oBo 3 1I otla (u iwum, b Lt.
mae); ieHK Bpa>Ka'apoBy opMHi
i yT tl C poi (iu' aum).
Itlltll, o oHait, oi ttIlrtt{.
I{r4 i o iiiB, pi i> l ,,oI,r
o op ino a y jt l<p o9 '
BI ,I p3 .
itt - optly i (uurna - ummtt, o.pom - opornu),
I(opia I{H I]pNIeoiilIti p{aTB paMaT Toplx po.,y'.1 1 lMlHa.
i irr, pi Tx, o B)Balotltu IroI]i,
e)KTo ot]oo pox poi - ooioo, liooo
po,}titl-o.
a]llT}lrloo
ao pttoo. N'1
dpi, ig-u i o.
llIo.tp: opma, a[|II, pI()tttlu,
I ( pi BIIBy op oI;Illli llo> .
(Iuo - du, ip - ipi) o oi e
ioo p l- o 'llll ll llo}t{lIu(np tuttiunb ,)roo|;o,

p
m
u).
|.!u,
ma; i u,
I lr rui iirtil< i;ll ll, p oo, a.
a , i, op y rr, i. it< i
M Kl']ti} t[pty (np, fllttt, anl, ttto,
).
Ielrl<lti.l,i i irulIx TI]tooal,t

IryTillN{,",*.J;;r,';;:i":J.?x',1:il::J"T;;fl-

oa: lIaBIll].
(on.,pum, um,de,i,ii,
Tc' opu); ii i p..'liu.
{KIt),J,t,o, K,p, uqK,uLl't;Koa, 0i,ipc,
ip1;.""i.
i ( n i dp,t u r't|, uoitip io' i vou
) f
'::':::'n.:.*'

\J|r'nl, u):
Ilp1lpoI] (pae, u, noi); i, oili'.
llu\ (nrl:tt, uc.t,
i,
n (-)
I!, pr:mun, mp.t ) ; yatloB, tllllp N,tB,op-

ji (iimptn9o,
d,.mii' pdon); o,pii-

x oI]T,vetiBJ'I2CTBofli
i oa (iu,i,-'
prl, nipionul.l'r, /cI?||B|r)'
iit i (ltea,
!mm, Lr,a'mrr,
..4loarrKa, it,i) i. Ko i
pyl] N,o)i{oi tl p iipy. L1anp,'ai,
pii l'lo{a tri,'ti ipy poBI{'
e.
I^:-PJ"i
T l B ' l .I ( I J I ], o l l I l , r . p i , po o x
o ll a
a o i .
I]HIJ
p.l4TtIoTi
yr T M}l}lI{M
3-C .oo1\4oo
oool\4'
oo i ooi pi ae
yHloIll;ioo y oopix
pu ao
.
Bp I{

p IIot .o

611q11g l.

y I(Ir
jy::]li| pyT
ootII{
^- ^ B. i l l . rl l l r
3ro

o p a i 1 p ' ,
a,
ulri,
pil'l aNI, I,iecola\I4
I'1aI\, Iioll T e oj. oIJ a Mo) B p
{
lY.*l)
: l "p
.llI{}lo,
T i ir i.oopIleBll o[,1:
pim - pufl - pdio; omint
- Jt; mpia -

mpu; noim - immu - imc; i - imu *,ium


i o. 3oitttio i ypii u,,",""o.,i pii,
oi ioipM}Ia,
ii i
aII- ,iolt,.
03i iy _ npuni"".
Pi y pa)I(HIri
oi aid ie,;;;:
oo oy, i pI.lI{a,
.pyoo,IIo ToMy,o
pTI{
Bl-lp}l{r i

o i,

Dll""u

oy poi (ooi) (-uoutii., u.'oo


cmpia, ooumeKa,,opopu
'.
oi), a IIJK- ao.
r . .u .:B rr o p
26

ao

B. B. yc .-C, 48.

oBo Bop Hlt

I ltl l(I I lI \ 4

y ttti' i I l.

jrtit ie .
y l(y .lo,- yp ulli
uo
mo'|tupi
Ty y poi ia o .
mem opln?,(u.); ptl n prnat, i. c.3m.
(.);..
p'
. (N\. P.); xIoto oi nru nrcn!
npo1upe
o,li
nil.t
ullllmb,
nmo |iou
P i itrl<B)Klt T tr ii ioo
(H .np.)
_
I{oo IJp/'ll( Ily.oolo'o:. ,umu
(.;;
do
u.
t1im
itLg
npufip ohioo
tlu - oclltt t:tllxi.pu (B. Cyo.); yo)I{oo otllltl; oe p (l pitt1 ut lruinp
op|lJ|4uuiml (Co.)l oI,tlI:I l ooi
e,i peI 1nm,m(LI7e.).By - po-i
ie, ilre l'r 6oy I]}IBooiil<. i
ai iioi opi i lo y pyKo:
27

Itut'- npca jtoo rcpa' c i eopfuim co|I|


(u ). B yi ilt IlxTI{oo
{
itltyop oo Too llIlpooiia:
uu.pm n0a umo i c-on'n: - H
cpu! lltou npu-immug,pne,
o o}uno--
0o rnnpupi (. o.)'
Bprrooiii o{ i
oIlPI{MTri'
,opo
i,i 3 IlIlo{y
poi i i
iiy: iu o
nmm{uo, n!]po,nepluK ,tti! pimmtlertop'upKau
op.i u, epItu tt7mu
' oi.luu'eiuu
i),tru(o.).
or, i e [I I( o

oBHoIl

'l
T aeopi poy'
o o3}la p-i,
'
Y'ul
l l } i I ( i p v e i > pi } lT x
(py]Jl' loi
yii i
l oa.

! l. eo.rpa^^avipop iei
B loi i IlT i oo.
Ca
Bo opooiux (ooopG|(o.p^.rhl
po p i l e
. i - ) o p i r r i j i T la I{o-p}{x pp.ii, al,r: aB Bi - i, otl.
_ ip i, po B} tll i._ ep i - . p a i ,
.o u i
puoi, ir.o - ioT.
o.p j p03p ii i
ipi.
i MaTx py ii, I]pl,ra
I(,
o i 3IlH a piII{I{'yie (6uo,
npu,+tiulp, pti, LIa, nopi), i a
ipye (onm, Kup, nu, po, o). B i py i o', ltr aTtII{o'
3 a H I t , o i e o . p a +tlipo p i x .
opooi oa.
aI{Tepy l-IN,r
3 a a i H B - y i
l^ ^e oopiHx p.eaii lt
i _ oi, Bp, pu, oi
!,.

"ffi:i,xYx';,!i !!!fi ";i {o;"!,i"


i,.0.
epeo,i,,"\:
x i i (iau,
" opo-,u,polIt,

pl m .
2

Bai aB Iua iiyai. ey' iT peN,tT3 p,y oopix 1 le}oy oo i


it.
..o altx aB I]e{T:
xoi, oei_.
!-npi.u,u,
,oi, ilt, i - o
pi (pooi): Ia flrcoua
,

ionno' pt (pu mpIaKo), flp^o


Mputi, dpl\Lmpoo,pi zpt' I'epol.
[cmuoipti;
!,po,.
2) uniuap,u (ooi):!,apc,
'Cmpia- oaK, u - Kopo' ua_
,

- K o[l;
po3) opii,iipBIlo-ltopia"ri.
Kpnmu'
nopitt,
Poi,
1li,
r.
oii
p,
.4) mu:
ypal'
tlaip,yTaoB,tlaKtI)I(oI{'
flinpo,,o.i:
t{N4x
ai, o'all,.poai,
nipu dplttuiepumm ii 300-pt o.
op>, )'(BlaJ'
a'piiu Po[, poMI{ <<To
B.aBoo e..
o.n+|l+t>>,
aeTa<<pnop
<Bimu>>,
o.
oii yoBo.oi
tIItH<Bu IuKo(L>''
<<Co>;
e <<Cm.7>>
o-oPad iim5) op}Ixoa..:
opLL1iiBpooiPu PCP;
p-r,
.
6), all Mapo,pi,pioi,i xp_-.ap aooii,<pi.
,iu ui<ii,i>,,<nopo,
(ioo)'
- piopi' '<<Bc>>
o,, ,,'E,,,i,^po>
<<te>>
(uyp),
>>
o3
p
n
u
oot
(ii
o),
ui ipn,iei,
(uo).
. -i;Ba
io<i.
I-IeM
i aaBN4lt
o,.
oI{aaT
.i
Tpa
I-IB,
ooi i
,oaax' .aa.
o)yTpxo,T
itt pe]\lT'
PoaToI{
i _ o Bax,o orlT
C.oa'
Ka
paT
<pe>>,
aBo
<pop>'
", .o.
it (i')- aiaRoxo,i..
(pie),
ii; otio, pemr'',\otltom, !n, atmotu,itom,
i HaBooi B}lx.!,ei i.
io'o'nI{ Mo}yT B)BT To Iti, To K 3aa::.i: Eo.

_ t,om
poi)
ooiia
i (i,<
poim,?d.pc.
!ail.
i"i.i;f pm,)Ifum,
oeimo
mu' co'i.to oo! o i apou
H"tuPioi i(B' pou.), pe (ico)-.op'
Bi hi popie i ea.
o, a ao Tooao, oope}Ili
2?

I1 i. i IraIryToploT oi
op o.
ttlltr i MIIoxilr, tti illlo a
opy. i
oI{ i.. MI{o)tltl'tlop.: ,,inpo, inu,
k"ti,
puu, T'rnp i tt- u, iep- ie.epu.,
pop - popu. po i x I]aB'
o B}I(B
i
. o t l t l i , } ' N .O I Ia' o i eBllo i lto '
HoBoirtoi
",."i.
tipoi,
.B }lo}Kll:,,m
_yt.op
nipi, I'm (I\o!.);
r mn1bmpot iLo'ttmo.ut.tl ou'tt 3 i.l,tu,m,tu i p.
nt 'l t t t( o r i .' l ' ) . o r : rl M I ] o ) I i tl I li
llpillr o , o

H;l oII ltipy


imp, pt, ltttrL,
o). flo ol<pTllx voBo
i y , eo p6iu l' o o i|
n r.lIl I \4'yttoB, opi oo: , Kmpu,
uip,
Bo9, lo, <<op>
(o), <<
pim>,(orrl).
Irl apaIl4Ilt]}iMHaIlBoTT'
.
I(l Io,ae loe tlopoplllill oa}IayT.
i, aplta: u1dpittt, id, tnpumim, ogii' o, dpom, npuKp, romul, i.. i>
I{oHpttrl
pTIJIlMIlBa pyxoi. Io o
tlrielt o.Iroyoei ox<oaaolrl{pe
ot l T ' i I tx - p . o p. pll : meo
npuo)umc, |o t-I.noi opum(H..p.'1 i imo.polliiuif
ma.4,tanoi rci qcmuo (Ko.). p
iltttll apIJM 3}IM'
oyi."ii
p' Ta oI]IipTMll:
"yo,
fl'ttu oi., 0 oi,
Kimu loi,, imu'
Bupom c, o0 ac ,e .ttli di.mu? (u.).
Api ie y oxii (uo' o, cI|.
, pi) o oxii, yopi i iilr o npN,{e.
1loBlix opei 3a ollolool ix yiii
0

-m,(o),

-cm(o),

-(),

N4o ioox

3aIlotI: lorl0'||Ll{o'

pKtlx

iletli

opeTipo.yoptT
a.,ii.'o (pa<o)
yKloiri. aptt lN4tttlKlB
i N,Io)ll.
(iIrr o..i,a l<ilU y opi illlro>t{Il
ptll7u).
nml'
u, uott, npeoopu, xrIl,

i*:T::
opi piiooi

a
oHT ottItoi - oiot'
Bpa{aT
i o.
o..
palTurtx
p
TaoB lBl.tloH
npu.
urttpoui,
poi'
utttp[m
pitt
)lt:

poToT oi o 3a BT.

.
ntg,lt),I(umut,op,
.(iiop,
ue).
?,!!,.*!!!!:
L lIil. Tlto)l{

pllirutI]\{ oHItall

."""
;
l li;:;#{PJt{
ll .,';:;i'
"lil.;;o,T,."".xt;,

oll,
io}I{ I!1Tor-o.lyo
ioi,
.,o
l pIllll\I1...o3 ooMoo optli
uyi.
|)e a' p e i ' ( LuLi ,'|xo ft|p m, u r!,,
),'

ii

.ill(),

nmuKa.
noirnu,p,|muz,t,

Pi Il tuilt.t, lll;i tl' Ptourltuii).

i p
'i. Il
ttttl' .,l:,xoii,iii:i,ffi
;ffil'':T;#:

.e(),

(iia, nie,mpni,'omo,
-i"ni,
im, idai) . Cppax
,^,^o,opbm, .lttg

i
iorri(p'oi,iiii
oei,
a!{!.l^,t

,.i"-(),

pim- npupoi.opoI{i o<


"Ty-ll-Y1]:
li

ir

I
'!

pat<i H3B, yopi 3 K.otIpTxaB ylu9'.,1{91


eoplla1.i..oerLp-oil- lLl po|l, oe_ (opapoi kn1pu - op1u Kabmapu, tuupom
iui) LutlpomLl.
Apalti ie, oK1K Bo|1 aio a"p,"y'unn in, opeTHI;x, . iaT ]1!] i e

o."uno#ffiIjl"#
aaT
i 03

Y ;'i:},""##,
Ili "u"
,i3I]tlM
ie
3ipi
:J:?iffl.l

3ipi ilt..poIlooBp)Ka yyi


p,Il.TlBt
o ptIT e }Ieoii. He.
oii oi yyoi i e i oal(o, o
iy o'ttlI. 3ipi 3tIxoTD{
oooii oY, o iioT 3 op]\{i po.
tto ( - Id, memmo_ cmem,
'u,o.'o.o
c/lmo - u) '
patatlvoaKa ipx ilIi op ooi oool. oa iiT, BoIl
(l1BTi. opi oHtl: Buun a uIo
m 1ittlll c!-o (I(o.);
fuimopa i gu milta puti().4|
im
ma (Ko.).
ftpaJ||u
Bopol
.i
iiuu
oaT yyi, o trc
bijl ipi
e Toooiioo ipy, oHIl oeyTe yi.
iI(, Il] tlotlo-ii po.
ucm, mo opouu, ul||,|ooo)i,
o: tl.l||r,|o
o mpemufla aboo moapum.
iprri i o,i
3a iooopu otIaN{}I
a i ipy. B oi tt[Iipoi pao

3t

op):ooa2'
_ ooB(ai
lto
-,ia,
^.1'2,
y'.
piooi.pMy
?l1ub'
apia' pI-lb,
: -cm(o), -rn(o) ..::,d^.u*" ,ipuo Ilt{l,
KL|I|Lo.
.v(,).- nta;
ul{Ltlmt
mo, ldoaIo,
.fnapa;
pi, oip,
;'"'[1,61|; -|()
'-uun- L
Il|l; -p(a) - aoamp'
ijo,i,n'opto,,;.-I!u,t' -lIJI,n* mrpl1ul' uLu.
.itr
K()ttooi;
im,p;

- epu|!,
-ull('),-otll(,),
!:!!1:::-.
iii,,,oo,;
"
'i'i,i,,i"'"
- oLmb;
-it'
_
p'.tu;
'p.,
-i,l(il
.'- euip,.
o .aBIoT
Bi iprr i..i,'lpi]1111,
apoo'
p.'i:
tIottopittlIx
..l,ou.ro.o
ttpuK,
mP!3p,rn,
"yniili.*.
,ai'o, ttt,uii, ()|;|np,
j i p l] I I )K T,
o B p
n .T a i i t l l l o
yTBoDop
.Toioio
eji,
;;;;;.;';;inoi
.i0 BHaaTii,',, u".,iunlttali:

';;;;;;'
(Ita.); B i
;;;;,, Bfi o^oioeo 0o

"
i pu"
j.fi:iil;}",M3I]a.
;;,;;" ;.i'o o
&i ";,#,,:x!:
Ba
le Peotlttt
ae

e i
lPya
i pollIi . I.

apoox u'
iri y I{Maiiox
.a

i
oopl,l]. I(olilpollI]y,
I{BT
ipl'^:j:.,".
3'By,
.u*y

Il, tl('oI\iIT
- KloL|;eopoiui (oii' - J,Lolt'Koii
;;;;;;."
po.poBtltlx
oo
m'ropoa, L|uoK opo.).

H ii ix ', .H H

"i
i
I
I

i,(;;;;;;'_';
i y ,u o p o ' i o
a'
d nt, u,
i i, p i o: n,,,,n9,-_,^i-p.,
up, Kop'
(cuu,
po,yi xauyB',
.oyii
iI,

u.non ai i,(em, ano, ea),


;;;:*
ii (ii, nipu,
".;;j,
(o,,';;i;, pntuu),.
Tatl
umpi1i i ii.
pBa}I{o9A1iT].
tltleB{BT
" 1B.
oy

Bo 3 l{o3t{tlo.iitl

odu) N\i .p-1


ul4a,/Lo.
llK (r ,i,,,
Mo)I{Bi ,,."^,l. T.
.lItM
ii . p"uou"*,n
opTl{ o1 p.
TyIt.rt]'..B,,,
aT
Ko
Ba.a'
otp
i
pmoi
i
ot{ o i i a
oi: opii
l+tipt
Jaa,
ii-i
ou, ll|ooi mi,
ua"a ii pei, Koom uo. .u.n"n,.
opi tto}Ktt:
i
olt 3t{B)BarT
eplulu, u, oi.

Oli
(lItty llrli).
i
oll
a
Jrlt
3B 1lIyT B1tlII
pe
i ' o Bpe io i 3I]rllit{\,1
ipoi
o puoi'
oot yTopIII,{tlyTBrix
I{B yi oIloci.(), -i(): pmo - Kamon,LI,
3t7- repyOpBT
u, nip'- nip'i.a' Bi.'l't.N'!o)KyT
CBo.
- co.aol|l,I)
BJIiop (lorL-- o,.r|lfr
'
o i l{.lB MIT op y oIlIill, a
y (loytlrItli lrilll:
(tpttlIo|L!,
opvItlo>t]I,I
n' ttt Kpnxnu,o o'tntt).CIIlt,triieLI poTTTilll T poIItI:t1|1N1:.
ooLnt,
(oou, oouIa)_ oo; n/)u|r, (nputt) _
_ oo, eo.
||p; o.Ilua (ott, CuLtlI.!tKa)
poutla (rlpo) _ po.
tti N,IatlT1II(o.DaL4Tllll
t i r o i ie t l l< i op e i
a}Iill aopii io / io.
oi ieI<i a B io i io iy a I l T I { } t ll 3 I] a I( I\{II.Ile t l IJ 3 B
i o pB}o afteyB ' i pI,t, oa; Io
I { a ) a T i o ooi i a iooiu t r i H a Bll, T lio)
a po ii p e ll i ( p p ir r lo lll{ o lt\.. i, tllu, L1po|1oJ1t,
t|tllll|L, |1oJ1||l|]ltQ|!,
Mrctt, , i, i, rotl, J|muK, '|rQK, 3' itllu, Pga.
B i T oT
H a e }a T .IIoBa 'o i yio
.o
t l i l ( r l y op a iu y p p oy - p M , Bl , T H I.l
, r ' i . r r l r' pa t t i o ,
p i.r t ; i p o oi i o' l< t (t)po, po1a, pi.,+t,ooL,npon.lopoittt, euu,
(/)lIrt, pine, Jwmopum, ,\). Ctt o) Bl.
tlill()l.l,IIB potioo t (mp, aepe, K17,o,
srrrilt).
l I ; t :r t t ttio p ollT BT a B e io i e .
l 1 l t t I l i l l r r t lot
l p p y p i oKp N{lI ii a x ' i 1 ] l i ( ' l l , l | ; l : }l}io lvt }iop B}Ii op lr ooioo
}ii||tl.ttlttl 1lolt (pdum - pdum, idiu _ iirL t t t 1 ' t ) , l l ;|: t llll ll io oi op e i e ( p e a I i i I I . l ' I l l l t l l) ( 't y, lt o,] 't u lu- .oioo, i o - e p oo) .
l'loi io i e iT o p a }I{a T
1 .1 1 g1 iiH
i
l . 1 l i t t lr1,t
t | l r r ; l t t l t3l >
lIt I i,Illlooi, i lt i:
l ) t po p t t il ilt oo i; u i l< oIl u ooiu oo p y
itt'ttlllll<itt-_ lII] io i.C 3 pooB otltl (no, 1111 t.llItl17|(!,
ttt1ltmu mottttttt);
H i o i e io

2) (plr 3lli.lioI o.liIllt oo


l]o/{y ttio i.
] T 3 Il3BIII{\Iillilllttlr (tton1u oo, ut{tj\Il
rcmpo:l). irp.: T'tL tltittu auub - K na i!
nlu.' t.! l),,l|),,!'!ot||p{! t,: npo o,,.!!a,
- nc,.n oZ ,||(r:..lr');
3) y rl ai l Io N{ y l 1IIo i l ()t , litl l i l t i t l . i o x po i ,
o
o l l l l a tt i r. , \l ! o l .
ur t l r , l l i i . po . i .
ltitio,r (l1li'tliut i, ttt;ti, (,nrcp,
?|lt?lu
'|1,.ei71;
,(| i|ou! pt, ro,li,, erLt');
4) il'tettll' lU.o oliLii]Io'l. lI:}B]] io
(e; yi
To oiB),. 5l itt 14it()rl(11lill
\lIo1.t}lopl, illi
3lIllBtl}t il,itlltrl-(ttt'ttt,itIl,Y|1lrur,u(lml|
.|I|1!r,
onotl i l.tt.t,, rl-ttttltt d ut'tt t, ti'l',i':,
l |, it )
IIl B 1l112g1'i,.,
l,toi, oojttitlo ii >ttllltx
1,t<1rtlltiii
oip, opiii'] j(]Iil{L.tIil.i,,tiiall xillty
tl}{lrlr(y MIIo't(ltr] irtitl:ttti (i..lol-o ila iiri
plt) ap.tti pI: nafitll nrc.4'lnl, i rnm, a
i ii, u9 i tlt'Li, tali i t()u, i,,,,;
,'.,,,un,,g.
,mu a ai ,uni i tLu, B lia3l]a il .''i ii:tu1.
i i ilopli it.l;ioy iiri tl r<y 0l(IIlltI; 11 ()|nIII u

ipuL. i. ip.u, la]ta|L|?l|i, l1i11Gri|ni lp,toa, ati'ttl


ni:i il' tti, ru rult|}t i oun.
ult popi tta io. i ttio IITl{Bo
Bii'IiJ..'I B By i lio1,ty iir'tia. pit3,,' y l]llo}Iy i ltiuir,ry i.j ol.I
pyoi
iti otj.lol' pol'''/ p{j8zl)ItI{o
lI),tr ltill.illtt
.oi, (-i, .-i), o
IttlIl ico'r: li' mr-li,
to^pui, ot, tttopoi, rLmo,li[;. ut'Loi,

opii i a..
i o t t o p i o alt i po o y
i,liriy', itlllllt ol.loo poy ollI] pyoi l.ti, o ol{al{alol'ltlt i, i
ir. -o (-o),
tZ'||tutt,,
,mb, tl; y I]e3Bx io ,l
piai op il.t.Q'(-a) ao. (-lo): i, pa,
LmpKa' aJle l.La, nos, QlrlrcJll, hotrro.1l'
Hlt i, l{ot,I
Bo B)KIIB't
B DI-ioHo},lV
t{u rr i ( p o i i a rr i ) , K pBlto ,y i o ti tilly
I\{aT
i, liii opo pooBoo: Tgpip npioun topiu,t-toi upr ttii ipori'ii,oo't.
m f!

.) '

,ilo ttp, am,Ix,oprmp, no, ,ei, o IlBaT


l.pyI]yBIiI{,l .lttfi, M ai io ll p)t{iiloT (tttltr:r1niI!fl',Lt|' 32lj
l|l{]t'il.t tt1lo0, putlttt
t?tr:) ,
,:.1'

.:)

x
iopiim l eior.a

o ral]llltoaopii 0o, oo.rllo 'JIo' o


ll[)o1. 1.B . I (}T I r'ljl tl? i: | B A I ll r\ l O0 3 t' . lI c}. 1i rl' i o.
il, ai< ( , I j ()B i , . l ll1 4 3 I ]t! I I I {f l r o . p p i: r' i, ol< 1 - l ta;) il, rI lliltI ill, rl\ o y op i. o i. l

3 o o poolt ari'lToi ox r.o ot{T


iei npnp, no'upuzem,om,um;') i.

tlo.
rIlt i,Iloo po _ OR' o olt oidl
]I!/zpo.|'II!o'
n(t(|,
(1|i0,1IIiQ,
l.i:
(itlo
Tti
i
.ltoio,
ttto, u{o, ilaplllia,\.' T tti, orn L,at(t , .,Y
do (u.); h7u otu, n1u|.t .,t,illo,np ! ( a 6.) .
B i i t t ii.t t lt x oi
' r
, mpd.
>iltooo po: p, nrci , |1b|{l
i ot,t:
cIIliprIt
a

to
iri.
_
nm _ noma, Ko\to.oetl -- |{oj|oj'I|dI' J/rao()p1,HftI
*
mI'
6nt
gttpi,,
opma, pi.t.L 3a par'{Tltl4 iiTol.'INr aB olrt
Popi
ooioi ai lt pit, o i.l.opl,IItooIlo po]Il.
lIy,o r.pi polli - i,lr.lt'ti,
lio oTlt trlt oi ,]o;tii i i tl

yix i i i pei.

$ 6. aeropi y itr:<i
pi orrito iri.
pztrla.rtr.ll,lr.I
3e
oltilt opiti, Ka a3oi :J
pa'e!!
l pa.re
iliIl,Iltl<piitlt o6 rt.
aeopilo
p}I{IlIIpo'i
opooiuy l]ppo illlia. Bi erpii..po,y
3aeT,op, , o BoIl o,tll{l4i >.
ili, irll oi iepeop I{3BBaTI,lBoT,
a ()t(luna, tni,
i y ii ll op/MIII1
,\ta,, Llumt7, ho\ op o ) . B o a ooIIi i e.
il' tt, l1 lo
t<( iil;i, a i ttei,1 itllti),
(ortt,tlli|u,lut).
,.''ui''l Tit,ltll pi I{lIo{IlIli]
IItlll l] polly oyllrtli iterl.
t\lo1lt|l.ltoi.lIl
l l l l I ( ( , lloJIy il' lI ll lllr ( p l 3 c, ) .i( R IIlt i.
B.ytl,l. s l(OopllIi I]pI{yoLI: ec !,1,ua)
3l
| ltaln,
nK p:ltl LIna c'lo''ul'
o(l

0ept1'
i
uo
uttlt
"rionno
o1mvilll (C.).

.i olt p i: oi.
Koy ioi lrt.t
,llt (ulrl, poti, mpitt), ritloltft (tltl,, c.
2r

nian, K!J,t, ) pi (ir, 1oomo,


''!|,!,^n:
,
J(p'
no,1LItr).
|la i,rrriyi opipoy p.
.itl<a-\,
atxi iil,.pi
}1:.:].1^,*'
1H r I,1I{.tt(tItlo
I)KI{I,l\4,
"
oit.

Pi i l l l l tl r i tl l l z t r ' l < i o o a l i l , { :
) I v r o ppo.oi.lo - X[]Tpo oCIIo i
opll [Ial{Iioo i .
I i I . l I{ p M i , l i tl t<i o i , ) a T I , I M
v i l . l o o o Bo T Bo p i l ; ) l i ] l l ' l \ t ' l t o -.
iltlt
o BM p e tti ; ) a a o .
i ti i , e l <i - t l l I pue , B ,
po i ,
oI]T -- pooi poN{.e>Iloi
anv
oHoB i llloto
iri iritttt ioprl o,,l *,.,.",.
o o i ; f ti . i rrt t t t pi a i ei o pi r o
. y ' o _ . pu.
TIloIo. "<tti:poy i.porlrol
pyTyp
. i l t ]i o l l o ]\l ). . rl o 'i o 1 '
o o l o o
l{o
I l , i I ( a T :
o y
) i i i l t ttl t i ' U . o B t l i l I o n, I y i r i y
oI]I,l
M Ty oIJoB:. i, a0, tlt, ti,. itl,i,
pt,
p o j l o o l { y i l ri l t o l { I l I I M t o T i t t l {
- ' ( - ) ,
-,lt'(-): oJI., l1ll,.Io, ,4|iL'ruq:l,CLlpa?l;
o / tI l . I I 1N, l e ri l l I(l Ba - ( - ) ' t l [ ( ) . I { I I o
B 3 V T
.leii /lo o.roio r|al'i': , I.,l,,,nnpi,o;
"-'
oi ittlt a .o: lrl, l|tto, 'iip,i
i o o o
o
I { " T :
olIy
) i l tl tl rt l t, l ti l t. l , I t l o r y i i y o I I I I } I
MT
ili .||, -.,1, B pooBo},,y-_ tl, -i, -7,
opy"'- o l o ' - l o . '. t: : d t, 'ttt'. |,I l i i - . l [
' ) t !| r l o ,t t :t . l t | 1 i .Dn)
, | ; i u, ni i '
t1tui,. t1ii.: tl tl!'l.lt,n|to.' il,!lt!;Plo, i:
) i t rtl t, l ; i B l t: jt { o ^ , ' y , j i I l y o I J
I\,1T
IITy ottoBy' B pooBoy ;tiro -i, a B opyoy -to: noinl, i; noirni, oi; n|m, L.
p } I o o
po y
r I " ( } l { T :
4o .
) i , K i tI B l l o y i r i y o l t I
.
MaT

-o,.-( N,III
iir<i
ollllottiu,
tl..:::ii
IIJ1

1N{IIIIIillo"loioo po); npC,,pCo,


tnouo.' 2,|luuu, oor)utt1, dpu:
o,l lMIiH, ](l B lBlloy iiy ol MaT
.

t<i- (i O.o;^ltoo
np,.o,oo.o ,".i.y ni" o o I { xy i i o o ) , o pyH o ]\ri
y
i y o I I t{
.J': npot'
o0oitltt, mpm; not, poopict1ttjI' mpm|;
r o e
A. . Co l tltftpy ri pt I . { . ' l 96l . - . l 4s .
36

) iel<, i IIalBllo iilty olUIIlIl I\,IIT


itlti e.al -fl, B tIp M irtirI p Ittoy .
t|lil<c.um,-, -flm., -e.: Ka, t, i,; pmu, |nrtn,
i'ei.
i,. itltIti_ oi yNtooyrTpIla.le}.
tti .oooio rioo i. IIl rl Ia,
i ooioo po, a
Ilo, pm, itvt}lK
Lle iltltalt i
il vl oa, P|lp(t,
>iouoo poy'
B itx _ ttB ,.BopIIToBypiti
aopi poy:
o Bpa)I{I{I]
) t,tu- a ooooi, ypex i pi
ot{oB: o,ti- i, amo _ J|mu,,pm _ mp;
) oopu _ 3 ooN{ooi, yoptt i
- !/,t(I,|?IInb- mL, ]ro,|ti ollo3ll: L1()p
t|b - Ko,\|oln;
- it I(o) Iloop o.ly lo o
) rop ooillIl
- or' K!/.|1- , 0p - .
iell: ot-l!/|
dp, p' - t,;
) att - 3 pooRolo opo ii pTo yo)KyIoTpooi oplI itl.t i (rplt.
i, ltri, ipIItti o).. aun KapHI{o- tlt?lLl Kptpo, ,toprtu B - !oKoc
fuIuttttttlo.
B' tLt lVIuttttmi t.ttttttt,
lt oi potpiIa6o a xIipo]\4'ioi
I4||\,,d, oo, utnolu ]\lto3aiHeH
iIrIii >itIo.loopoy' 'IlH} ilIiB ooioo po,y.
Iltl<oioo poJ{y_ oi oo,, poit itly oy o pi o
i i ai: tlplQlopurlpo, n(Ipnpz Io, top upLL,Ta ao iup, ompi, iopt' ,ltmp, int:mo, .ouruim a i.
o,rioopo.yyBoplolT
oa op iN,iI]IlIl)i]\,llI
ii i tlllltt< ii tlov oo p o,y :
ioi,1 ltlr
r|rci
tI o ]la }l
- |ulb'\|l-|u'
dttpmp irt1l - 'ittrtpt;t,tI|,'1'|(tlIlti
tt1lt' t;tt t1lttt'tt.
tl:t:rlr;t1.I]prlHyi Nl.oiltrrll<i pI]oo poy.
I{e iirttItltttoi yTBopHtl'l ytpi (rn-, -JLm-' .ltr-:
, , /lur, , o, iu'
'n oii i:t II]'IxyTBopll||: rLm, m|T|o, m.
motto, ipm.
i ii aBll TRpII 3 poo ttIliai o>a
i I t t l lIa o Ilp It 1 ] lt :

l) l.looiooi <iooo
poy -

3Pl{tl'

B IilI.\IIaflIIIpo/{y ila)I{ , .I.


3 oo{Ooto
y;t.
rl oplt: t,t..- |{oe,,ttttrl*- It|t, nit.ttl*
'iupii,
n _ o;
2) itlltl<l,t
ooioo i <iltooool{y - Bpll'
B pi pll<rT't:] ooN{oolo
yii: un'n -! unu.
u!|'^ n|)cnr * nplrcuL|, Co17- I1, i*
ed0ut1;
.looioo
. 3) irllI
o,Il* itti aB}I ao
i ti: i, g.l
, ||(IafI,, KD't,
nt;
,al"I,
Mo
. 4) il< tillooo poy _ itli
i i: alJ, tt,dnijta, o, opoK'
B yui ypi.oi, ople
M B TT yoroi iepyp,
1oo
poy
B pol4oIIo-oyToBoyoi,
LUlIpoI(oBopI,IoByITilll< io po.y, pi
x I,lI] , Tl,
oI]oMooIoIlTI(Ilooooy
B ollTi, tlpIt: uanooult, vo1llaopol H;.
urnb imott-uurtu ({.); lpzoeo d n ni.dirc
do <I]t>ittloro Io
opo
p.
,ii
ie"lrilr
ai. I]e tlou. JIumooa (yp ).
y oio.<ilIoot.o Po
Qiit', i, it,
-iopv), ooi.pltlo oy (ontL,o, napl,l.io, lio' o), rio.lo-peoo poy.
oi;;,
iau'o) oo io -l itloo-poo up oma' up o|n u|I,
1
-,o): 11..pm,e1uL|:I7oipo,nua (u.;.
LlI1I]l/'lTr<o)I1IIBo-ocooi
i ooio-;itlooo_ poy (B, )K, ), ooi.lo-lilloi
pi1a (u.t,.up, Iipo, to.,, Ko,
L'mpu) iiai o',tio-ioi
i a
oo (zo, Bipo, , Kpi).
Itlltltl',o oxoi pil<i a ipI(Mei, piar. i ioi}lo o I-IooIII]IJ:
p!1ou',|ltl!, , itLttti, ptt, arr(J.
Bitillttli l<,rolitlpoultioB' to yBopIoT
3 I]oTOxByooyo oI{oB11
yi io
i, ayT Illtil ooioo poy: itu pe,
np oIB/l|7uti o.llc,tto
, p titl ottu om.

itil.l
Piei!roa
|l:y::y'yli.''.jo
1MtIl{lB 1I]oN{oBI]oooo)I].
iei

} l I l 3 H i . 1 o B \ 4 .
ell[IM' p ly ,o.pN{yloTTa}lx aB:
l. fl.o uooi.roo p;1y illo l,l i oioi
.i o I]3B I il{I4 al' (m,tue, li^
38

(teo,
lt|do, 00i, nolb ' p), }Ia I]P-},-tl
e|nL|pa, tuu]Ln, aipi, not, trto). olil{o
ix, ott pe B3T Ha N{y,.tlt{ll)l'ooo
4a ni oa,
poy^aa I{o}IKTor..
oe dum.
2. Iliil{IoBalii iltit, o3Ilaoi, o>y
y o oioo i > ilIooop oy . B oy BllI(yp i
TaT' o I1 y Bllol
p Z1 ' TI)}lo
i i tt i li J tlL tTj.)
oo: opu rit1li, it|l{l'
Ql;l. ltpeti iii
ie ooio poy :]Bl,ro eilooo
oltprl.
cai: oiu Jttlm,l\|,oj|dL|
. ..o<iooo po, i,.ltloB' o o3T
>iiioi 1l,rn, .l,tii, I{pr' i, rnp-iu).
"i. I\o epo poy irl.I:eil,iittiie.
(tt, nanpi'
tI,I tI ot{I{I]Ie)Btl 1-li
nltno).
n,
,
urL!i
p, rllii ,
,
i'
IlB tIarT P.o.
tolILIBl'tlCtI
5. Pi ttiti
,o ollyo tt o IjaB; Ttlt, Qoa.i, K,-'
ji; - a:]'(;+tiltullt:i
(plIi p1l,), <<,litlt.,>
'i.'6
(i pi).
h4ipi, o
pi)' iciti,.
ivrt
a poo
Pi llilrlitlx piayp I,13Ilar
y
I{a
BoMy
i

ay
x
T

o
i .
CPCP (o - ooiurr pi.tt),
iiy: tlp.llottti
fIIu tio (ii - ooir pi,l.)' P (oIIpil),
i __ >t<io.riipi), C^4 (olllr - o.lir
.4.C (i - lirl.lli pi).
B ypi oi iti i.
i a)KLiT..oo.t]oo poy:
poI
ao oioo, a pIoo,ao
<iooo. o r oR' i' piLIBol II
a]I' N{o{yT )KBa1. Box pooBllx opax:
i o. Tq.
nm' - runxi ^ _ pm, Kou - Ko|,l'(]
po.l,
pit{aTI]IIoMy
B
K Bax oBo'l,l.po xTaI]
p
iaT[I},ItI.
l]BaIoT
a
i

op
(.ep otltp}li I,ti.i,oi pia,i
Titti, t.tttip tla i, . y
pl' r itli (p l irrtl< li.
yI<1, l; t t.ft ' l'i oIlt i t t T x yo}r Io1 J'I1 :l ;t t ' t t i 7 t .t yt < l'I't
l . pl l l . y I I' l] lI,|.yII ro oi ol , o > i ou ly.p oi:
sti' * {]JIr[Jl
, 0IlJ1- |{u, nffLa - nm Ta il{l' H.
ubKo npoittt oIlptt;]jl: f]tutit: uuti nrn&I
uJl{ nrN|Ifl, - tttni-L|t
Ila
t (a);
.); oi e e'uo itnIr .ltoz! !,po
.$1.
do u rrc Il o||/l 1.); tttt,{' ILt\ mo/l
llititl, (Io. fItt.),
9

ii
li

l
i

it<i Po,l.opapii ,,ro pIIr I{a


oei oB: 3|'- (l, idh,t _ ilioi
qilt| iut i o. [_lrrpKit:
\wl umiarlomuLle.I|u
(B.); pltittt.tt
C/|lrn!/ ,17( ); 3 npuK.
utt.tu n np '\|-|
I' ILo |rLl )tn!|, QCl,||L"t3rr ( o..
;.
Po,o-.
1lll tt';,iT
op,{II.
i lri ypioi
[4oBI,I
I] it.,:
o\13 ioilto o,oopI{a}t{.
tli ilt-ltlrt<i
y poili oi . Ta, ire men,
Irn, 0pi, i, Cui' nu a pl(,poMoo i ,,".
oto i yl<pi oi a}I{aT, ooioo
p o y ( p o i i o i l t i i I tI t l<t,t
>itI o o
po y), a i e H|I nm -o
tittooo poillY: /{ua lxm, ulu#Lu
,e m ( )
$ 7. eopi a ilteili
o
o aeoito
x

p lt tl ao pi . I t.T.y.
Itoiopar iii i.

ielt'
lli"o'"fi:,.':#;
#;il*l:i,#
63i*,}il'#;
tI o.II}llti ttloiltlr.
BllpiHll IlpoIll.aBIi o.

oi i po:,1
i",toi IIoiIl Ilo,t.
i rro II rro i
p i . p l tti 3 I t a . t ( ' I l l t . 1 H I l H i o
i e x i i o tri (y i o i l < i ) pe , o
oi i l'trto<lti. Hpttlt,
Qp lrc iila duol{ I{y ll T'- npfi4 o, a
opa uLL - Il , o pIITi iru I{ oII - , n'",i,
ia, ao (p. aor: Id|7ltra- KuIl, |ob- o.
i, opo - epa i').
Kopi tIB ily oitro' I{II,t,II{o
Ila}Ilo. p I,lt<x,ui I]It' ax II0 .

o
op ixaopir a>o,
B o } I a y ) o o HT I l o o B ' l ( i l t .

i<opi

3a<o6
p)e l.y:y.:::l'l.^11'*'.
l) a.
o p i i < a

lBt: I1
.:]1':'*pI
(Tpttyt
:
(opM,
T
Bll} lKoB

BaT .

B x o p M o o H t l i o > lt' p o y i ,
o Iol:loo/}l pN{Ty
pi oopi.x,
.ui".roy
B)KBT opi o.HI{' i,
lo oIlaIoT
ia (a i i) piB - y opi o)t{:l{Huv!.
a - KulKu, rl.uz||u_ KuroK; e_ (I, - i;
m - mmu, mln - mil1,opooiH oI(3I]MIIy)l(aTy ol{y aIiyioii iitloi a.
r < i ( t u t,txrl I { -a,
: -l .'I ; 4|, .a, - )i
40

2 ) i oit {Ii\{I] IlI. I{ M B' M ie i


iltrt .,IoBN,III pui: lt,'aI.tl|1I- ei trlp(lu;
i mu _ lLrlt.{ mp; tm npe _ n1mu
llp|?1b;
3) ui oaM oBoTop.. |{,u|tul7- KI[I.|l];

o- e:
4) ooo.'nlttttti,ruutii_ ntuui;pd, p.
- pu; pa, .6p- ,+tpi;pt|, paKli _ pau'
i.
yuai ypaioi oi,rr-ri
llrti a iilor:i op o}lItll i or.
oa 03 , o lIBa}II'ltlp. T I{ o.
y oI]ollix p.i (ano, Lm, to).
oo
3
o> ' t{ , Tp, oTp i i. (> i.
u o i ) o op i p e i. op lt lloiIl Bllp a ) Ka T
B eI] y ' e y M l; o {H i , l p e u o
o M I o { IIt l ll T II i r u x op ll .
a T p

3 t t i op I i] \4 H Illt l<oi

py:

i o>ll;
l) ie, lllo MaTopy otlI]I,l
iI(It o,i (singulri
2) iri' o B}KBI
tantum);
3) il], o B}BaTil<rI o>i (pIurIi

tntum).

fr i.iy ,l oou y y t]oBill p .


o py t t, o BB I{ o' ttltlli, i o> i.
.o i pyI,Ia)aT oi, pi, o i,.a ii: |?1u- nmpi , |1- ai; uo - duu, peo- p, mt - mti, nl' - ne,\rcr!,J|4p - .jl|p.
II,tproTpy' o MToTi oy, i o>y,
oI{T
pI{T,o ptlIo poi,,lo.I{i i.
i illll itlllKM:m p u p m u,
I I I l o Hy T
ci oii, dm , rnpudtt i. p, i.
tt ieI{!I,xo i MtIo)I{y'po t{ ot{aaT
p o io, a. o x I I iul p i, I1 lo II.IT
tlt l i t , , .t i t t t t . lt i i i. x B J I l ) I l l i . l l i | /l:
ll il,til-oi i rti ollo i
;.t, I}.,1:l(]lI(.'
Mo}KIIol().
Itt, (o B)I.Bi o.i, p)i<aT
I]B pe.i .l IloI]T' lti patli o pa
B;ITI1 iil i.l<oi. Bo ol,l oia,o M
I I o B y p ii t { , p l{T o x ppli lII oHa.

oi iltoia i rIipy:

41

a) 6p<i ilrI(, o o1{al. i, !i,lii^


.
ll', iI' .{itItlIl 1lit.ti 1.3;t1.21rtti
l]olI1.i.: .l,ti,lttit-,
opitn, olt(l, ili|1i'|) i1nLIl|rb, .t;itltttflil|, poLtIi1'|'
iotl, i: PI;cii|||.r().1u|7tltc.z,\/ilrti't,i ttacm.,
i nt,p1' i (.);
) i tti i t rt , o o t l r ' y y i o i o
o i p t i . Bl ' i I ( o / ' l e l t o i e i: cmo, |.r'!Bo, i, niom, niopi, npoIlJpnlJp, m,
oj|a|,!|,, Io0: Itonlo
zlJ ,
tip o-l|rumb (IIJ.I.) ;
) iI<l,l, o IioB'Jl. liopi peuorlirl:oi:
Ito|o,u, ot, o1ltttrLo,t.tr!L, tl,qi;
) ai 11aBIlioI.l' tspllIl i l.t-lptpirri ollT:

I]ri, Bimop, h4ai, ipm, CIprco, otn,,z,


m o .

H lt

t lT

T } K } llloT

, i] I lI o i:

3' h4p, Bepa.


itll-i,i <a
!. p.p !{ae)aT
i o<i.Bort oa:
. l) yi.x .t.oy:ttt,oom',co0u, pi;
2) a pli
yp>i,i pyBIr..
tuopu,
opllntllu, ru, iu;
3) rrlappui i peei.otlllloo
B)TI(y:
pi, tt, iLi, otti'ou, vpu;

i'

4) all' yrI ittpytli: t1tL.tl;


5) aIl oy i ByT: IlUll(I|7,|lllu, puli, gmu;
6) a p[Ilrx pei i p tl ia: np\u,
,3t!, pdtt;
7) a }I' po, piay, loyi .y.
Iltt: i,tttiii, Kottpll, ut|pou;
B) l,i poBIIlull apia uciu, eoiu, oolnIL;
9) a ipii , ift, o oTopIT:6di,
iu, npoopu, npe\o|L,ii;
10) i opaiui a: nu, cu, ui'
epii, oott;
ll) a iop: nictpu, eopo)|, ulu;
12) ili Ha: ni, i, nomaIt|t, npu.tttt,
dpuu, Iunopu, noi, tot, umpoi, p:tt,
cu' u: Tne noimp p!/eu o lt' zmll.l|tt
aroJ}Iu (ou')'
flo il.ti oo op,l,ril il,t i{tlMH.
; i ieI( al(x BaI{:) o oa 3 peoo.piaJI}taIlIlrl BiI(lIBaioa
1t

oe opl (uoorcii cmi); ) oi


l BKoIlyT I{pBlto.oeTu
yi:
JImu , to o, '4Io m o, pu ol i tlt, i rr (u'); ) \o op otl l i.
t tzo>,
io yIItlt{: <Cmdrn i g>, <<po,'tt,lt
<<
<pp .\,|.ttn|>>,
unuf nor.o|l,>,
Ilttltil,tttxI,Ipx{'T.
3a.le a B tIiti
B oO'o.ltItn poi, tm.
i I]TIIIIo:.
iti noimp.niomuLEb (ou.); 3 i p1nuouu
n't{upLl,
B yai pi toi, i >rlx oop p.
pl oOIItloialt op,lo, IIapa: op
I]tIBIlooiti yutIo ilo){Il (o'li, nui, pi)
opy}loo iIvti (oL-u, nIL]n', 0put); iai
(di ipi, rnpu (li, 0i mii).
op,ttr
$ 8. aeopi iia iea

il'.li
.|{aeopii,x.,i.lll;
I.1,1:,l;'1;}
-"'#,}#}i'#J'
l e a i ti olg x
oP

1 l eN I l l}v l ll}I I , lK 3 '

llo o

I ]l I loltlli

I ]l1 p )I {
.
lt] I , l 1 B }

o B o oy i i p t li. I( o< t r r r iii, ,r i olt t t oit .


I l o o I {o{ T op ia t t r r x lla t ll{. I( ot r p i ili .
I I B I( i a e op i ir it it t a p ll3 T i ip i .
l l l o ot t i o|Ioo li i ila H Il,l, i a
Bor opIoio,. optarI Ilo3r{KMtl iitri
oIloB}IoA,{y K1}tl]; o.TJ{oBI\4u(op,{tIiii!,toa.
WKa oKM iiii Mo)l(y. IlyT Tal(o]l{ py.
a I ] yi, M i a oo', p t t iit IIt It lI{.
Bii
pa}i(IT pilii piI.ii i li
t t Ilt i ii lt p oop o.
a e p i i i
,
lIII T i
t { ' oBII , p I,l !lIiH I.iIt
, iJ'IKir It ,t o'l<
ior ir plell, itt{ oIIlii-t}Ill.t.}olt oj
o p t ,r It I] IIo'l. r r it r y l) t t l] ll IIII,I,oB ' B a lilIt t '.t It t lt r t r l.
) l i i l I o l l' Ri] lll( }t t l( .llI|'t
I t 'llt t r It i y 1 ; .t lt t t ia B {Ii liyIla ' y op i 1 , .t r
s i , . it t r t ii t t i y oyB [ Io o M p NI T t {I,IKa ,
oi o iioo op.
aelrltlt i ;1iplrTtII,II(
It. pl.IIrIlII(Topi iri y)I( aool ltp.
)(tI iplitrx 'i li; ittol4 i }ITaI{IIo
a6o pitlt'ltio,
o'.allt'iir ttltl'Iioolt, il''t'l.lttrtlro
HpIl, y .ttttti I[t ,lip |ii! oepklil,x i titlot'LLtil ltottptt lnl:r
urljliua ;tisu (') ilItrtl<tt .t[p
4

i m tle}rIIIM
,lella- iM' Il o ay op aI:lBIloiia, i po
d
op|n otlotoi, I{o BKyr
p ioo
i ,i l < i; t l l t i y a po i-o ,nu; np,i*'..
-oI.IL1I|
nootttlti, opu yo>yT 3 otl B- rI I I \'
i 1t tr tttto
po i , i i i i i y.
..I U n ( l .
uiii y-pifloi i iii, a e:
- mo? o?
Po.oll
- oo? oo?
!, * o,ttt1?uo?
3itIttil _ o? tuo?
_ u,ll? u?
opyll
,ifi _ (-),||!/?
rta uo,lt?
y iiltt<i I(rT,,,,,',arpop, Ka
}l{ts,l.
Bpx{et{tsl]TIl[t.
f l i o p i i i ao y io i, H a p JIa:pi_ aa i i ii, noti
p o o , a i l ' I i i i l< ' po o pe i
iil<ll IvJo)yT
MTl] p..it[plr, nun,,n.nu'.ua iitlo pmoi i pm, ri-_,-'o ,nt'u'io.
/llo, Kpu||i, 1lunt'.i.
Bi,rioi opll ittlii i pl:lttlI{It
otIoIlT
oi o.. peK]r yNlo i yoIlTI-I-

i, ltal<,
poi I{
opl't,
p:::i1:'':iryl:1o:,j}
I \. 4 } I} II(1B
3. o By e T p H I i i i .

Coyu iio

lDorr t1llll(N.ITBopr
po3ytly IlT,ly' i lt,lit,'loll
. Bp)I{}l
p i l to i M tl i i i .
altli i a.lltt iii Ta ,ryI]IIop <t.
a - p l l i , po o , i l l , o py p e l l i i p l I I I I K } , I IiI l i l t l " tj- i

p}{.

ie poTBt{tl]\,io)Ilopitt
o i i i r t- l i l l i p y : p fi
Bilr i .
o Bp)Kr IIee)Kt{i
o (), i p .
i i , i l<ll, o Bp}KaTrI<rtiillitlll<
i itx i (p iii).

lt i i o Ta o B l'
ocoi'ae

iiox
op^^

ii' orty
:::i.ll
."Py
BtIoN{l
I{TBI.I

yt<i,yl< i r l a a . B i M o ) e B pa)T o ,lr x j ino .


r .H a i . i o r to iI I Byy'lta. I ,r lr i
y 31{Boyiiy perti >tiy ito,i.
tlo I]oKaIJoo py.,a a6o rlp/I{olo:4Ll44

oi tllltoitttt,pu{ (lto||Ipoti, uon,Ln|


it' i pti-rGzJI ttouu KHooi(I.y.);
II|uo - frJlon t.tuti(H. .); Xout t:ip-nptcolop' ,mb x]JNon-np|n.tc(a.).
H iittoItBy r i p i o.loHoo
pHIi: I otle, 0e,
ol]o.I]ooltolirIT],tBIloo
i utu irni, i nrc,laotiK|1uamulm (. T.).
P o o Il ft iiol<ittrlti p tt ioax o}I{
)t{ TI lC ;
) o tl

tlT llH

mupo,unumu u);

i i. lloo

( g t nttt

l| p a'

np u-

u,c!! ittl
) ltutltl Jr: nzo clJ' |1xo2
tic notuo, Tpa, Tpc nrl,tt|ltt.ltu tl!
( p.).
)t(ilBaltip o.lollil jtiltoNloii(B]ITy lrito]\{y
II p I{}o i (uti ic
a !'J| BI{p;,KelI
, on-IIIJo ip rrllo
p 4op tt), Ilo Har{IllI
poIlLI (i'rl,u ap!/, i o, .|,|u|ia'rlu),
irutt (i np ttttLB}Kll i..tttio-iIIll{
i, m lti),
ilitlol( Il io o J 1 a atI
p Ir

p ti o6' l<; no 7itu p tli <Iirl:l1l>>,


-ooo i.ilo-Jlttt,ttlliii;lllilrorio3 IIrIy , Ka
ilrI lB

ttt' tlrtttii , t- tt, ,. \ ili, lllttt1 i,

tl1 ltt

| lil? I ! rq a

p -

(r;,p.)'
i ( |,); /li, .,Laotlt.to
i irtittori ) lIB B) I]op
p i,' 1 rtlt
it.t' .roi o. ' t P' 1 \l,tt Il e o.
pu, umu
pIIo pXoT i'.toun KtL, ,Iu,m
illlb.

itioli B{B p)Ilo rlp


o p y lr
iox a ittrillt'pl,ri'IIoili o p\,I,
o BopoByrT I{ p,l|i (pu Kup|,
(i'.rlnu
()nu ntot);i 1r1'BIlH
op|t||l|LJlge(.,,1t,
t II t] oa.
ml > : .1,I
m t[Ido, |1,Ir|nL! |t t|| <<
-)
t
rtittl (i, . tlttt,n()!
1 ), y (u0 im u
rtlto p p lrr. tltttt
i
lll)()(. ' l1 )l)y (, ltttittttt rttt . z . ttu), p ilt
litttrtt', 'rti),
| tt! | ]lu
tlt'1'r. I ;ri. tt. ltlt (ttt| ltt. tttttttr! ( | i, ]Q| tU, | ! , n| iI ntl m i o ,
U()()|()
) '
t\l i it l tl it
I I a\lI J ,

i iI tolt

B )I (I I B

i"' t I < lt p l-

1 l; t: lo l ' tiilv ttl B llp iK a T

H arI I l

oo

N,Io ( o}1 a i e i :
i i . i r : ii o
/Iinp.u, lIQ ltt.,tt,t'lutniii zt6i.0c
ornt mu uLuutlb
u imit| ,,'.pii-t'tl |tlo, l6i,
n'mi .+toi.{,); a ii: I mtiL :i eolui,

|. opttud tl' a pout|t'moplJt?c


io| opl (');
Itap 1\:dpgamu.aLuui.
yui ypaioi <lt.
l{oP}^a

BeT Il opa (pi .

rl
t92s
p.).
.jil;,i;r#f'*.^";"",^
""u
,t.x"""#*"J:

o o}IaaT}l3B oi, x io, pi -- eoi.


tpiatli pr,lIl(o.ei, flmg, pom, uHl, ltI7,
eil,1r, t;o, piu-r - dipo, ): fl itt iim ..
trn,u,4u tnooto podti do,- Ito,colo, 0o
o, pnl ,lliti, tli rr noi n(l(]a rl 0o (. o.):
ti, .eo r illLt, a, rtt 1' ,to,',,,io? (H.
ouio
'u.)i
ll ?punt
.-i t1, orc,cittl .llou1y2(I(ov.).
. '(,I].uLli1op o BlIpa}HII'I:isptIt{i i

u i i p a i t tl i i o a i ilt lt iii lt
(tLilttlot:ttti,Iltl.lilIlUmi,eu, nupan): Cnui,
9!!",", tL|tl|u a{] oi tnoititi m n altti
(.r.); fl. t,llu unIrlJ|llbg , lugltum |td[ti itoi,ti- tttu, arco, K tlaa, ()Itaul n(I.t|t,.nti
.ltliti.,(5'u.):IIto multo,.i'tl,ut? LIc' nu, nptn I ' q |i o ! ( l \o .) .
I( op, o III];t,.i{
3Bp'tIl tI)IIpil,IlT1B'B}KBarTil{ilo
o.opi ottx
TBopa.:T niti' tittlp, 3 a nuLubrlJ
|)!J(.
.);
t
1ltlitttmoi, dlt't
iitLti \o'lrc! r}\j')' "
$ 9. Bi.ilBa}iiei
i iei
! i

3 apapoi'IoCHoB i iliox
i v yi i a i i tllt .

yttpii
oi
oir.'.I
oTpl,
xil*",",l,uu.,,'o

p i o
,
i i l l
, } l { i l r l < t i ll o o o . to o i o i i o po : t y 3 l < i l I y BIJoIIy iltitll<y oIIIItl-, -j.: mp, t1epelilCa,, itpi,
1|1uo!1l' Uil,
e.Jr, p!|t, , o, i.
!.nu*9'
/l . o y o T
l i i l t I t l l } l ( i l t t t l t o o ioo i po Poy, ol'{a;
) i o,oio poy Ilo otloolo B HaIIBy .iiy o}III ,pti o ' ptlooltti
Ii j.. lt, , 0p, t' |l'|oKp, i, d,. , pa,
'K).{ il'rtrllrtt .]Ooi.Ioo po;l hl<i:t-a: ritbo'

l|i,n, I ILo;

j
) irrt.tl;lI(tle.pC,r{lIt){.(
l)(l.lly'lldo }.liti()TI,
1, tlztslttutyi.
l'liy oI-It,liut -o, - (itt.l, tlo.li, .lrop) a ii.
i6

tleIT -o (oppop' -), pilr ie;ltlttirl ),,li)irtl'{||


-ff,t|1,-'
r',itillltll:3iI|tll!',l,iliitt.t:t,!iiri!:riiil, 6iii.t'
-'u?1,. IIIl}{I,l}i
,i t {0 l.1; i i. il{lll iit t lr it < it i''t
it ,,t ir Iy
p t
ili'ritiL(yO](l!iliil,1l]ti 1l ()lI{)l]i/
py, t<i Niloll y }teli!tBlio:''1y
npl o l''l'lii Iic.IioIliIh:. ni, ttpo, tl:lt[t,tL,
o, ni,|.ib, i, ir'.,,{ ie.i ijiitil IliIrTL aIiO;Ii
ieI; tamLt.
i i ll Il ll}I{il ir,Ierlrt
..o C T B p o.i
rp,}Ioopoy l<ittll .(tr'-'l |, ililI1I]o\{\'i:tilty,
i plI i,lr,titolli oll<y ytpi -ttl,. (.m.) ao
.ll.: oiu4 - o[tmu, 2 _ r7nlu, op -- o|nu;
i, - ti, mi.lr' - mi,l,t,:rLi, n,',x, - n.lttlt.
o iiN{ alo,:
) rliii ierItltl: ito, o, inb , ttr!,
cttpi, Ir, ti, , pii,, po;
) oa p I( M IIlllioBo o i p l< ll IlIIooo ooIlTl, lti lrya y i ittittlll<i:pmou,
n fl, ttnp it,ttt.t, oLltu|l , ooa' ,otoutlrt, noo.
r|ril(orl pi opi oIlK p,ttrti
ao iprutlti) ;
) i, l<i rlta l1l B l{o{IlIIi..opmI,
Csttt, ii '
pi, o|tptt' Knrnu,

epIla ]i::'.::y:::il:]:::,'j^.i:l::y'.::
I I llI (iI p lI I ol B 1 ll llI lI I o 1 T ' I

I I T p} I y : ,Ie p , M 'l( y i it u y:
H .'Ie ) T ilu t l il' ll
p y
a ) o e p oi
It{aIo1lIi pl-toortii y ii oIioB (ltpir ]u)
aitl.lejll1 .: p.u6, urH, t7lit, m(lonl, h4u:
I] a " i T i Ie lt i\{.
p y
) o l'oT
-.fl: o)1,
o}IoBrl <it-l||NI
itlil]\I plIooIlI,INT
lt[;
nct,i,
{cmopi,
opJl , |!|1|,,nIt|,
p y Il ] I e } T i H I-lliI( II o.
) o r ir u oi
pLtt, i,
}loolo i]a tlIrft ii{H\'I .{l: .l|tr,
aJ|d, tt|llut'
3 pa l'r

lllt t

i. i

il II,i

il'l il

l;t iia

Bi r i , p n
tl' t.
P. t.u
'' si.l

'

epna

Mitutl pn{l

O
Kl.lucrrc-& uLutl. imotrsi. pglu.
uJltl.u
u.i

utu.i
tt.i

lcmopi-I
imopi.i

epttt.i
ptu.i"

tl

.lti.tt

|1IJ1!
. . '- .ra-

\ J.

u l l ! | l .

3.||I|1- O

t{|lIlJ]t-

(]IIlll.

1' ()
(rl )
..lti-i
ttl't1-i
,,
l' . i - o u J| - o

\tl a)
ttti-i
IIl lt l | -e

t9mpi,- p!]ul-
l,|n)pl' UIu-c
()
()
;

ImI]|.I
ianopi-e

tLt.i
epu,I-

. o2 l{

H. ,t,t[-t.t
P. ,tti
', lt-'l,t
. li.u
, .ui-u

Kl7ulr.ll
ttut-i
imopi-i
eput-i
tt;Itror L!ltb
imoi
lllul
KIIjrK.t.l| uI11-,|| imop|..l,t p|tL-aJt
|7ux|r-u, ututt-i
ito|.l.
p-t
IHur-,4,IIl
lLItt|I-,|I|t,
" itttoi^tupgut-.|||u

(.",)
i;,j
1:.],
^.. K|.Iuxt|-u-
' LrI-(!

(,"

(Il/

itnoi. ,pi,uo"
K., i.L| ||u!l.t7 utu-i
imipi.i
;ii;.;
o . l. poo.ol5i
yar o ir*iol
iiy
(
otIIrHie Bp,'ol
aieiei
ytl]\,IIT
i ll .- (undtL,.- u),a
e p J oi i i

2. .a
a
I{oN{
y. i xi'J3'-i'''#fl
;'; :",;:'i:l ?,'^#''
!;
-,o#'

T
i-i' dio"un'i,norii,^,.i,,,,,pi,di,
pai;
i

3 ooo a - ;o;';
;p;p. ilre l .'i:
ltt'tlii.
p o i p y . o llo R;l l<ltitI y a
- ^ ' .P^ ' ] 1 " u '
T ,l li'
t xl pe
pooi
.li .f, i6yar;i .,;p;;i;
ill'i,

3' ,,c ( - ai,'opo ;i;,;?'

:::;.",ono1,:
CmpI,
- unpti),

iiyilrp,o
tito
.^.'i
:"iioy
pyII .Y
a
., a 'o- pop
i
,.i'
|,,^pa.'
3,||,
i.

itiyittll<
r.o
pyIr M
^^'.1..B-:qHoNl
ll{Illl
(dopoe,
Kuro),

iloi.i*;"i.i-.-o
-

( ntl rc Il , n Itl |1I.,.lt i to .

)
",,,!').'
M l o ] \,I
iy .i yi e lr . p o
"(
i i M a T ,
i
{
- . . 1 B ,aaoMy,aill .i

(-i|): ^apu:i, nu ii',


mnii.
"-

ii IIi priaT3.
..'.-.9:
{l'*nn-toi
n,"::1l'
(-),'--.(-):

-o, -

mpo,
pii, i.o', olo;.

l v l H o I l tI . 1. o y
i t i y o r l t i e .
tlpl epo ililtlI i .u-,
p pyl1, -i.(-t) itt't<oi li irro
1.ini.,, ttttt, ?anlL!'

uu'li,'':n!,!!: ui, puti,!ii, nponou.it)

z. pooBoy iiy iel; np,,oi


irill]\{a
IlTy oIloy ao ailIIl .efr,,.i.
y OI{oByaT
48

it-tt-tyi rp:6trltt, tlut, '1t!",?gul,


il- ii, .i: tttul,
i
i, tltt.I (i il' ttlttiti<\til
,''''|,. di. llrii itlltr [,IIo'lIy OtIOy a
aiti -i (Il': , ' t' i).
rlij i.,itlttN{a
3. arlliy iiy iivtttl<
ul1'1l
2p!/L||/|t,
, ii.ll ,.
irtert .a,,: u(|,1,t,
4. tti' Iloy iilrl< io op '
ij{litIo(ypiu 1limu, mp.,
ii pooi]ItNlt
ctio),y IIB:( rtil BTya ztBtta, lo iarT J plrr }iBI]o0(rry ft|u,atn'ammi , po.ol ti). Irlti u-ioo p;ry poi
itto
i ir r .ri oi, Tollrty
}lorl{tllI.uopy poooo i.li (ypiua
ot, cmpll|t, npot|I | ttlonlrc).
po B{I.IBIT
op poooo l I]l.IBI{oo
ii,i ..aB itr TBprI i o ('o.,1
oe \ it1t, ttopi i rlpott' IlyI\{o. | .\IU||).
(-,lt,),
. opyrio* iri - t<itr -tt,l+t

tttl
,
i
pau,
mInI.,\|
. t,u: ci.||tu, mp a'MLt,
1li ltu,
.
(ulttu)
u|lb,ttu
illu (oau) ,
(-ll:):. tl.
6. ioy iliy - iuLILI.,T
B
B
|nmnl,
o!.lro(|L-fl.
d.t, a pa, Ha ?Ult1,
ir. (loptot.
K l't.l pp ;tttt;l<'tti
3BI]oo illirra: Iipttitii:ttttttti, cn|,puii p,mn'
npmii tt.lridlzz (\. .).
I itttl,tpyoi il,ti oi.r-

iia
fi.py

;x.n, 'u.oo},

py.
M'y ; ilty

.l6"roi.
1. ' p .o p a(Tiltlttttt
(pil'i
o poy 3 To oIloB p. pllo"t]l,t
pm,
rtptl, im;
ruriux): o,ltti,, pnl,
ir t I r ooio i p oo p oy ' o ali.
otviiI{ otl i<i-o: tto'I,)pt,,
iio, peio: ii ii .llo ooBo tl
up, tp, mop), y oNIy.iitlll itIroo.
-p (J,4u.p,
p .
l .p ,.p ' -Il, -tJp ' ao' Too\4
I I o o llo o){(llll'||i|
Kmp,
t, t;rlts)llo IIa oTIIlIylti oIloBlI:
itl
()t
a.)I.iT
py
u,rp.
ii
.nLtlup,
tl.o
iiy I\1Ho)KltIll]
BotlIl B I{aIrBl]o\{y
tip i ,|I|'),.t,,,lrt
ttl' i p y .i ( ip i, op i) .
p l rtittt.tl
z, IIo ' tt o y II}l{;
a) ilrlt o'oio oy o oIloi]oll)tI Nl .
ti, p,
lr plroo: ,|o||b,',pt,1lotltti,
po;
49

6 ) e i i t l r l Ha -p, o pM a ilI e ll a .I } , .t|} ,'


y
o l t rl i p i t'tiltto I ltii
ltao o I lj l'lr ii-,pi
'tl l rI rl x l < i l l l t , } ,lI lo )K liI_li i lt tta lli itti :
p, mp' soponlp, ittrip, op; n'poup,n!/tlp,

na3u;

.) it.lI( pt]oo oy irl.il,tM y IlaIlI]oNIy


.
Bl l l l 11! I I (yo III{ l l l t - c ( pi r x i t r I l t l t i , y I , { o l J o B a
ttiittly IJ iIii,t l,ltllr): no, u, ti
lti}lI{I{ a -o (op(lp. -): 3t||7, ouuu, nogl t, , n i p , .
3. ..o t i ul ll o j
l)Vl' ll.l;fiT;
a) itll o.ioo poy' to [,lTTy oI]oBy tt
- poor{: .ta, m{]pLl' i, tt1;
) irt petloo poliy oilotso, lt iilu5/
a II{rIlt, allitltlM -: nrr, npiu, poduc;
) i'ttll' I{ .p, to o3llT oi a pi. ao xpI{Tol ioi }looIU yio
.'l,p 1cTa|l ooot tl
i pll iiii': uLo.

p' a?:lp' mrp, n , nointp .


p
iiui tIa i t lI I<i
pa ilia
Tp pgn
olta
Bi i t l l r

|1. u
P. u.a

i
i-g
i.
^. tt.
(.oi)
(.oi)
, u
i
' u-ot i-o.lt
il. ()
0) i.i
u.i
@)
K.. u.eic-e

-o tltlp
d- Kup-
d)rc-oi ttp.oi
(-u)
('s)
d1-a Kup-a
dd- Kup-o.\|
()
()
-oi up.oi

tu) tu)
- |lp-

-o
-
.o
cC-o.1|
( )
-i
.o

ic.u
ic-t

,. u.

i-Qltt

. u-,l'ttl

ic-

3. u.u
50

tc-tt

0rc.u KCup-u
.i ttp-i

0d..,tl lup-I

itp
i1-
itp.i
(.)
( -e t)
( -)
ip-
ri
, arL-
ip-
3t1o.'4l
o. t't-
(u)
()
o-i
. i)
i-i
tt-i
(-i)
( -i )
ip-

o-
K . . 1 7 -

t1. qe
P, -
. 't-i

i
o.
9o;

glt|7|L.

lIop-e
]|tp.
tt.

3rL|-
3t.I|tr-

3arl-
l|op-
,$!()p.. 3a-.1||
Qla) o.t (a) -i
3al{lt.

ltp-e

H. t1t1-i

o-i

,. ,t-.lt

o-,\4

P. u-i

.o-|

3. -g'ttl,-,'tu
u.i
.
1. (a)
|.I.

to-i

,o-ttt
(B)
o.

K. rp.ga-i t6o-i

14-
i-i
op-i
i-t
ip-t 14op.
itp-i ]||op-
.i p -tl

(,)
ip-
i',p-i

J1tL|
-.I4u

()
.ltp-
I|p.

3|l17-
3r!ab
HId-'|t
3|t|t.
3ru.L-J||Il
(a)
3I.La-.\
3ttt7-,

,|'[tuttzpIJ|1
ot l

|4. u
P. x-

[' ,i-t (.)


|-
3. "a-a
tt''-t'',lt

23mp
r3|lLp-{l
etnp.i

oLIul
orHllui-a
Hu-

ecl|| -a
a|lIp-'frt

oI.ILL-e
f|I|.I|
(tla) outt-t

emp.

u-e

. (),t-i(-) (a) ep-ei(.i)


K.. !/t-!J

C/l- 7|

0-i cup-i
-
-au
up.{LJ,|Iu .J||u

/|.

1 }Kl{a

a-I

(a)
.l

o a

/l.g

11'u-u
P. u.i

(a)
() tc. (a)
lvl. (a)
rcup-a
rc-a
3K-e
. Kup-
i.
K..
'|lutt.,
NI,a epltna

tu)

l o}Kt I

LI. cu-i
P. ca-i

,enp.t
eemp-t

o|Illt.

oel,Lu
51

]J,. u-a
.. u-i
.' c.-ttu

ltmp-a
nt.i
?t)3enlflp-aIr

()euul-..lt
(ouL||-l
Ueuu+-a.u

}:
l\ '

Lt ttip -i

Ue lt|l|-o,

(ly, L,!Ja-.a (a)'emp.


( p. '1'\.a - l

ro iiol
i e ie i l n i " x
tyoi ii

iiit'i-a
1l,,,1

o . I,toiirr.
y i e .pyo i i i i .
T po''lotIN,I
ocllo: nio-

i-o: rn
o'ri,,i'; ff,iii'

T:
\|::ipyi),
ffj"fr:
n(), oc, tL,tlpiutt1
(' i "
-i,i,
iul^:
pi

o o , i ttl rtl t<ttt' l t- '.p


i )'i l ll N ] i l !o l . : l i t I t t H . , -" ' | : | | , | [ , ,ilt:,rl./ltt,t,tti|l, ,.t.
l rtr. l l , p 'l i . i ti rl l t B p ( J . o t s o i \ ] i l i t t v l .
to . i . l tti tt ttl l '|. i , j i i o - l i ( l ' i r . l ' r i i o pi [ , o p. -, x a ( l
- ) .
B; l tl t (l ' r i i i i : i t r t i t . r i o i . r . :u po r y
n. , , ] , i
a-o ii{, i M lll.ii o. p ll.llo l poI]/l Ba.
"
ai-tt -z ( 'l<i prri opol.p. -"q) *i'.,
l. Iterlri pOo
.ttit,tt, :, 3, npi^py;
ltLl, .l|, n, tp.
2. I l l l Ii l z o . 'l o t; i . to Op o / t y , I i i o t t . t :
l ) a rt e ( i i i pi : jB ] I l ) , i c o : 'ttt+, p'Lin!u\a,
.1!()rl(l(]|'
, Ipun, lttl,ltt|st, oi;

pa, u,t,t,.,c,
tii, rrmun.;u:.'

Kld'.' a|, .4r|1I|''1rriiL|,


|ia, J,|; i{ra;
2) ti r' i tttl l . t I ] , ' l l l I l t r 1 ' t r . i :J , l l a ,
-K, lrtu,tt, orto, Btltit.tlt.llltl;
3) prti uit: t, Ltrtlnl, I.lJIt|Za,
|, np(1, ./|I)|.!1;
4) tt ip poopy, oB{IIIl, BaI1. a.' .iltIl-|pa,
a'}r
, rKma I, QlrLrttt, InulIt,,t'l it1, , umno \ae 3 1HIJ]IJ.vt
}tetiI.l},I
- Itmn), ittto|rc("t:
||po|{' po' t);
5) y l to i , r. Il i rti i t t i r . epr i t l t i i t t t l o r , o r t o o o .
xoj'I{}III:p|n, mart|ttl, eZelIl(l,
ltdi!/,, u|.lt/,
|i.{)tll-I!ja;
yplli r.plui: i,l L i,\-tKa,tt,lillJu, tti,rLu, ii,
t,lu
(a,'le; u0,
ttot'l, m!/,

po0a);
6)

lr

a lI i :

|io'a t {l, , 1bC , lt{ ]a , I iI .

i - y .( l ' l i i py i po p' -'o ) \{ T po o o N ,I y i i i i i ttt t < ,


l o ()I J a :
l) tt iprl llott: n()llLianry,ttrLur,L.
mito, no (ae o-p'
- n), Kpaa, opanlp
(a: utttIa,o|,,ptl, epLi); '
52

2) a l i otlT yioo' otlo.p.ooi


ayl(oBoo apIi,Ipy: ||oC, lto,\tg||l314L|'
'm-mrclL,|I'
tig, ptrti;
3) a yaLIoB, a.i, opii.' rnpnry, i.
ittt:
' tL,ttip
oulm.\t||I!J,
J1t'p1a,
pcumem,
.4)
epd,it,
ta!!,
po,44g,
pl{poLl
a

on), Upa|{a:
5). rt pi oui:g.|ta,?a.op,opol,t,o,
eig;
tuto,l,||'eala,
6) poB,M' MaTpia"l.,

K!/, lllJ, It.Mu!|,im (ae: i' ia);


7) aci eopaiui llBll, ol{plvla l<pa.l,o.
a, piuor< (pil,I tt3B BI]}ilvlo,Iltlcllj\l:,i'
!,impt", ,tt)' op, ip, opoi, iopoi.. Ktttti,
tp, Ipa; Kttln, Ku,tt, Tadtltrcmrl:tl,
i, I]i; it ' Xtttl; pn, p'; I-[iio, C.ti;
B) i err p i tIooy op tI}I3 p l ll\4 t{HttNt:tt, tt.,I.tI{olj,|l!J;ea, nnlJ;
nLumoa
' nua,
o p p oy TM1 l t< iltp y o ii
i I lr iiltoi op IloB Iop iai op rIr.Br* i.

l r t t x .r i, ll lii t ; lt v
B H H p i llt l : t t iiit .t lt : ] . iliIt i]
li
LI
Illi'I
it
t
lo
l i p I o T , t i
i) ooBo o ij1 lilr l; i t t ..li-r .t t o ii oB . T t t t lt t t t ' i or r r p lo 'l t t li
plti paei ap|i !//)nl - ?!/l?|; t'l - p- ftLu/lll, IIIIK.
o2 , p - pI, muda - Urlud ' |,iL()|
ai: pla,utu ttoi u i il(o n7Q (..); /o
na npLii H,1 Kttl (o.).
iriol< ittllti poT ii
. a a ' ll l.l fi
o}( BIl}aT ittttllItl't.|-oi, .i (-i)' - (-Io).
I e it t < lt ooBi oo p o l\1 i .ol ( p .
i yi), -i, ic o.lotloo opoa -i, ( ', m .
i p i) a - i ( y il iir yi) : t t LLt it t t t li
moi, 6too[, tn1lt1, tl.,ltl|ji, .urltti, t:tltpmi,
K o 1 i r : i' r p t t t t Li..Ja lt it t .t .t tttt -r y Ql 'i p r li o op .
.ro) lrI''l piju-U:uuturtit, mn, at, m, 1JIJ; ()|7, Kp|p|o, tp, Kpi, nl(lpulu.
..
f l ilr t llIlt i e p ; l o o p olly T I] oBll ili IlH
( 'ir"r pyi opr{lop. -}o): dep, i, .+I,ou'
nieip, , a()pllt11, eutl\t|,
. e r t i ir t t t t lit r l p O D r ly y( liIt ol'l - -' o o ] la .
i It it { IiII
T t t i-t .l ( a .r u i) , t .,l t oT t p a .'l"'r
.oi: dutttrni i 0lt, J|6|itrl1tiii an'lIILr;a,
{?

l||ollmoi
| om,tf,umii at1um'
t.
mrcoii ctemy

yiil
apo.
.5pi-,.inpuu*no
i opuoi)itl-oi, -"ii
ic'at ix i.
n,*3"^:..|:tloo Po: ttoi, pi.
iiyitt
pyoi ilil<i
^..':..9P,'oy
l t1H'I: -o,}' (y,
fl p y i) !| e|' p ;;, ;;;: ;oo'|, .ltimo, tio,tti
^l::.p.ri
.,ll,.ic oooo "
i,o",ffi
-"u,( 'i i ir:i py;,;;
pijoo
;"i*"uu,,.n,*
y Bl]o'tyolt.ri-,tl):iott,
llop,t'
rnoapltltl*t,
ryy
nprcue.,
lu' . flr,' . l't'a ; .a,,(opop
:.-;.;i.;
lHIl.ptloo
Poy rla - (oppop.-): ittr'
nodi p' ,tt,

:iii op itli pyo iiltlt B}lp{eT}i


.e a - (-).
i .l ttIr' t
q g , 1 g 3 [r1 io t)j l T B p .
3t<it. t tt . . t/ ii1 , I l}> , i ' ltlli r: t

.n (o} (oor'ulu,
l{.
o py yirrr.|Ili, -ilc, -oti,
mur, oLt|;!J,ftIiK, t.Li, Ittd, ln;:;'g);i,lttl-r-i
-p y I,lil (aumu, moputu) ; iea
tlI{aNl iorooo l]oo)I(rl HoItoB Ilpoori (0i' )l\u, pipi).
i ltll l
l.ltrttrtt o.oi o o,,y,t'rttt),lt {a,
(opop. -): tto.l,itrl,ttpmp' Kopi, .i.
-y
P.ieii ioo poy Bp.oi iraopy
itttll] .e.. Em, r;om, itp, ulKoe, mp.
p y p . iHI{ ulto op .
B i e p ,l.o
ll .e ii po.lli z, t, i a ,.a' ul,:
_ dp, aitl - p, flrn _ flmg..
lplle
.
,l.I{o}K
illll oioo
3ai e .e BIly ll
_ )i
po y ' oi p y y i - ( riep y Il}I

J|toa.
hto.IloL,|o,
ae
par,
on, mpi,
.
B iex epoo pol(y K opropi
opi
. . tl}tBooiIi.
p i, o arT irI uoioo p o ,
o ar aaHy IIy , ii o p i ' .
It IiBa a ie oi op' i' l opi.
B'ya
allBlloly ilrlitti, a pire B}I(l
I{I]a'I.II
opi tIBrloo i.i: moua BImop^i m;t,tttu
Bikliope, dpt nlpo i 0p mpe, pott po.
i poutuuo,
i, pe {VI
Beplltt r iei o 6aoi,
o,oB B)KllBIo i opi: op,uoorcp lu.
t|,
"
o II a. H iio MIio)I{Ilie i
iil-Ipa}KrttieN||,
-l'' .i (.i)' - (-).:
pyo
. -ieH
.a aT iel:ll ooio po ep,oi
py: itt, top6, pecmtL, n[optt, Km.pI|,puz.
uptL, pu.
IlIl;l<e 6epir y l\{o)rriivy opy tlIIB.
tloo iliIladpi, i BBoL,l'I( oIIoB o]pli.
i B llrllpM iilt (p'u,,ptu,p).
(.t)' -trrt B o.
lt<tt,to \4Ti .II,L,'
i, y op I{o)Ktlpyi .u; I|I7_
t!u, lu_ polu, optt - 6opu, mmputt - nLampu, a p?u - ep?u'u, mu - oe.
miu' II<.i pue yi . (opp ' -in):
si, ae iu ( i tlau).

i",,i.";;;;:;",?f;!:Yi;.,xii!!i,",ii{,xl''"o}I{aT
DL
JI,|t

aj.Il
-oi,,.i(-i), i |:.l' i
i:I:j.",''"JtruLr
ailt.oi (.'ueit,.y"n
i) .Iii (y'l;,ii iri
'
.o-!('ifi

llY.i]}]:-opop.

ip li, i)_inpuepi i.

j::]-':,":.::i.ro poy, ro orraj,.,u i";";; ;; p;;.;;;.


ItoL' I?lpKtnoumoi,a ooi,
oi,
i, o,[,i mttpttuti.
,rrvt"o,,,,i,.
i.
I{ oo TIry BIr].yIo'I
airllttl -y (op;;.
-.a,'i"
-e: a priluK!/' I umIo' I J|,t(lJtp[,
|.rIplLuti,a
oi, l. aiIl -oi'a,'i,,u,.o*
iltttlttt e.
Peo Po (tI
.am: !enoi -]1o)- yio -r- i .y.l
i. t"k}, no ,,,,o',,oui i
nte.
nug' lll7mKoii mk.
ll'II.IIlI(aNl
oo-ioo i ep,,1rtiopoy p:lo
yrt
i|I -|i-' -ott-' -QIi.-,(-|'|,o-j.
,u",uu" tti
l gilg' a o', pem,
s.aug' r,rKI!,
'g:

ap'mig,
dpt.,
io,iola. ;nffil.
1eonfu'
-y (opop. -)
}4Ti{o) irr
.o}l
llooB
It{
oB\1' o."oooouofl
T^ff f I
] ;'",il'ixT;
'.u?

itr.tya I{tIoo. i,,u,ng,


L||!J,

1.-'.
u.!nu,, du; eoapiui,i^;;;; olloa
Jl:lnig, ^a! . /Iinpnmpobl.;ll, I'a ?' n'
!:^
,:',
ae a. Kpuo.ug Poi, eppi'
Dlluleviltxileiooiot.o
.,i(..i):-i oi, ,;;' i ter. Poy
.3,:'j11"_1.1"
ilt
-, B,tIli p Ilo-opoy
y;;.
i;p*
'".i

::i:,}.-:';h:'*"2.:;I''#?:::'i?::;"i;,;,i,*":J
opi, tti,l npittti,
'p|.'.::.9.?!i,
lI{t' pIrletllILIKINI

I1o y iolry,L,r,itty
.
T pB)l{}lo
i liilttIlli . (-):-oapg,"no
no.
,4' no I)p.
54

55

3 l < i rt r t.j
y i i le tl xuo o iuo p61,
t'o i i prl; r,i, ottt1t, tLnpi,,i;;;;i,
i,pi, mui, tttottltti, noimp {; iriIlilIi* no'oi.oi
pyIl orioBolo tl -l (oop. -i): poi'' pi, oi..
IlIli tlooPoy ix
py BTII.
.
lIIIIII.o (y ,']Itlltpyi opip.'pu*
-): i' , nptu, J|t()|),||o/l, npui'. pa,u I<ie -l|
]\4lo
illllrt ooioo Po u i , paKa i p,
p!/mu i. pm ( iliru ue) ia l ii."
flei itlll. ptloo oy l,ii -i..
oi, nei' opri^ilttltl,t
pli i -"",
I
,, uo - ud.
",io
Po i.itto lr4a l<itt -i (-.i), -e T
yoy Qll<i.
t ti - j r .tI lli ei i er l at o o i o o .p o y ( t ' i p y i ilr ll p o o o l-lo } l
opop. -i): 0i, lopi, o,lttipi, nului,
mrci, Ko.l|o'rbi,
lttpi, moputtti, i, a i-

plloo po :,ltopi,.noummi,
:i#,h?:;i,' ::;:;;\:
^
Hyoy

i
^
p,
io, ic,

l\ItoT itttlttll pIIoo poy (6i-

o, tlm,
ntu, u,'iioii);

i l l o o i o p o y , lti r l i, ',u, ,o -;'i;;


-u' (e.,op, K''I|I , pi'); i:tttlltli tim' "'
p, uooi.-- y oBooeIJIl
Ty n,nt (i i),
i p (i pi), ltnooi (a uooi;* j Y u tt ) .
ll4I]}lI{pelloo poy ooB}}i{
(oo)
plloolil.ltlr
itIi otlo y o 3 I{yotso
ie
ooBri (oor) aT: rla - |Ll, nu.
mart - |l,LIm'ou,t.t- ou,
ilI -e r.ll t,o iii'to.oioo j poo poll y opi poooo ii I]o.
{Il: o, oan, pottlti, o, n (i rtiu),
eti
(i )'
!.l.t iiMt{o)t{}l
iei pyo ii
i p y e tti H H - J r , (y ' i py i.o po p.-|n. ):
ogim.lw, upnpLlt, tnpKmopl|t, op."M.,iuni,
cmopocl,lt,' umJw, I.utoJ||bt,
pp,+t, ol,
op.\|: no.ll.
. o p y i .i o I l o ) H i e i pyo i i lt
i po Bllpa)iel,tll -', .lu ( , .
i pyi opop. -ul,): mp1ittt;',.,!|,r,
|lt1t:,tr|u,
p|idu.
mK(l!14u,npeuau, r;,|t'1tbI4tl,
J]a./,|u,ltQ.frIL|'
56

nolJmmu, Coo'!\tlt. [er<i iit'tellIr ooi.


iltu,
(-.ltlt,) N{IoJ.p1.
.,oo i peoo poy op .-&.',|Lu,
K|-I'uuI Kt|7bJ14u'
i
imltt,
e|TLJ'tu
aitlrttl
-|,.c:
H
omu (,Looai,
1
Kpu.hIu i pu.nrtt, oi'ltu

mu) i imu.
Iltoi, ni opy}loyI{o}{tItop i a.
.rll (utu, ttu'+tu
) MT al<ie -J|NI
itIt
(. ou.lt,
nIlLrl{I) .
} 1 i lr it i titll< N , lI I ltI llt i ttI ttll t

. . p 1 B l -

lti lt p arT itrt- ( l' i p y i op op .

-u): tt mpImpa, 3' tp, Int,


ll]Imp' |r I{|r,. ou.
p

i.ia

Tp iia

B i l i I<
H. tti,t

P ' n-i
'. -i
. i
o. tti,t'-to
A { ' (5.)rt.l.j

|\,, nu-

i|tlb

im.i
im-i
im
im.
\ \ im - i
iltt-

ti

JiLnL

o-i
po-i
Kp
po'-
( \ o-i
Ko.

mp.i
l,rnip
mip'-
(a\amp-i
Jnmu

A,1o) ]Ia
tI. e-i
P. n-ti
,, ,t.
, -i
. n,|.I,[ttl
1 (y) ne.
K , . nu.t

im-i
tm-ft
im-..,|
im-t
im-u
() itlt-
im - i

.lttp.i
mp-i
.futallrc''||
.ltttttp-l
-L|Jn-l|ll
(a) rp.
rm .L

O rl rr tt ' a]tBl{oyiIr,riy
iri ie.
otlI{tIIllIp Ba}KtI
rttt i p oi iv li a iy e
i, im, picm'
tl 'l<ti pootlit:,+tooim,
y
opi l]}tooot{[t
mi, oirt. yi i lti
niu'
tt
,
p.' i:
1 lot;itu,- p .o.
l ilI{x 1l\,I.
BlN,l
I]o 1'
poooy,.,II.B
i:l::ot\4y
.i:
p1omi,
oi,mit,
ai
1l pol BttItNlLl
coi,
/lai, nL]1o}td,
o ii ox
oP,' {

51

irll
l

i1

I
L
l

R opyloy ii o}I!Iil,t p iirl


Io.ie -y (opop. -) }eI{I{
Iloo.
tloo o}JoB'Io i ,oi i ooro..mt, Po,
t\i, ,ltid, ltnm, t)pl,
t-Lito. oo<Y.
i pt,loolti6, n, , l ull T3 p: o,, po,,
p|ito, tt,iop'. oo{eIlp iy oo.
llx B illi oo: noim, cuian, c.|tepm,icm,
pit' I7rlI|.
Kit op ix poi iit'typiua
pil<o, rlrpBaIJo 0lTopx. BrIpa; olla
i| -: i.rcm,ottt,mie , no)opo'e, cJflpm.
[ o } II . llIloy ilriy I\.lIto)I{ItI{
iteKaX p i.itltTyil itlIl -i: mii, t,
pQli, '.L:i,nrlloi;B po,.o[,ty
-- irt -eii: nitt,,tt|nt,ttt7,nodopotit;B BI;ov - .r. (i.
M'Ktt Ilpl.IooItIIx
II l,Ii -, opyoy ioBio -tl"l,,.ll'slu i iy -{|fi' .J7&: i)ri, , np r a.1,|'|.t.1|
u, nap oti,
; id rui d u, a .44
ttol,tLl; inoid , lJ o/'!:l.t., nl:,
B i r u i l o } l l I i t lt lI lI :] "tr |{ ! r r ul.
I t
J'tmu ar- o oolIol.i trptI i71llittlralttli: po.,y,
i ,tit't
o,ttIIlI
yi iltil<x I,{o).
..BaoN{y
I{ a yi .p. (.mpi, ,+lmtp', .ltnrcpi, lapi,
nrcp.lt, ILm.ltu,
,vm); y aiy o.ll!I}1T.
op tamip, oooy i itloy MIlo{itl .i (,vLmi).I .n|(lmu B I-IBrIoM
i.
liy ot]I.lIlpi .Bl]opy llBoo iil<.
p yuli ypi oi i, ypiue
e xittlt ii
pa mip, o 3 oxo)K}Ii{
o,tlI]:I amip mo nI<a flo'44u' o rtmip eu (Kop.). I(rr opr_ Imu.

lr
lt

eep iia

!.o uepoTii xo ite.


1rI(plloopoy' o B Bov oI{I{
ai -u

ao.a, ( yi -nL- a opop, -n- i.lI,- p:,|i,i.


arri): zul -_ I!!nxu' t'
- mrL, ?t1_
elJmu' iut'- i.ui. pa iia, K i TpT' py }ie oi.
3 p a !I B i

i I] B a ll }t

Biiit
Orra
[ 1,. il1t - ,t - ! L
/,!l

i.'-

lo)I , I I I
0/)jllIa

L' \ !il .

P. opm-u
'.opm-[
' op-
. op-
{.() opn.i
K, . op-

Ie-t

I.e

opln|

|.'4t|,|.{|-l|
{r'Lm.c'|L
-,
o :||n' p ]irr|.a l j|l.I.l

t,lt-i
t,+t'-tt
i'ltrr-,tt'[,lt,topm.a,utt
(lla) opm-
(o) i-i
opm.
i'.

yat o iior
o,'{

i-.niu
(a) i-
illl.

o . aoyi at.
tlv iiKx Ta I<tli
opi
itriti.lr:epoii MaIT

aill -c' K i '1lx pllootlltx lta .l


jtt
n.,u'o.o yolo i i rl. poo,nl''
L',
;
m,
,noa;
\:
rcot,
lo'iip.
. .
poo*oy iiy i yio -tn., a
aiu -u" ( gpumi, oimtl, on,mlz).; i v
-i u".,Ynuu i"ax yio -e-: i'i, n.lli.
3aI(1eItI:
-,..
.rr i i ii L4a
.
n,i;
ii,
o!mi,
errnri,
otimi, cmi,
.ii

iinu",int(. .). Iotri ii yi.

.: emoim
o.elr. B}I{ltaT
op eir
uiiL ol.l.,Ltr,'
nig
oaiu
npiti umui ...

ryl
, (. B')'

(lic I'',I'pllo opy.ti"oM o.I;Ta -.lt1,


..tt),
-qln- i -err- paua.
yiI<|1
,o.n"*.iu y opop.
'|li,tt,
ni.lt', mt,ltl' iy.
,.lt,
T: LaLlt,
B{BBo
rl IIoN,1l
tfropxollI{ p.t{
CpI]oopoittltaM
op]ltt

iii BCTl,lr
_ n,uI, eu.lt,t* |l.
ne'trl
ie,
i,+i,lt
u.
i'l.u, mit, - milrcet'
Ku p oi i <i e itl }l a tl B)KBeT.
3Boo i.,il<,
lt o } Il ' t-toyiitIy ot i
BrtTyil -a ( -): diu'a.
yii -g771.,-JtrlTtr.l.c},iea, ia, ae u.':
m, nopont, apm,' !/n1(1;
.otl,,nt,d oi im
i
l \iima,
it*u-konooni!'
.i
(.
I..).
aln|

lrn:
-i.tii<rt't
t\{rll1. olloB: 0im, nopm,
Po
, 2ll|ttltl'i,
I!'lprrl'lJm, il\\a|1
IlT ai
MiioiKllIl
.Lr
nl,tJ||.
|.ltlt,
Ipm,\|,
' rI 3 B
ttl
ai f t

-IL:

nponl.|||'

I }K x

p M eT lB

oa oprd.
py, itly 3 }lLIBtliKnu (rrLna'
m, patn, eaiamu i; rlts."! - opy'
|1,rn, iqam; I,
iiy pooti: otnop|17t|
lJcrtlllL, Zfita,
n
oili
a3 TBap
optit:

.auu|?1,(l m|111 ao \I]c|n e'lm , olum' inetn:


'
'
Jlu, ailt!/nlb'1ltltt,tttli.T e d doi! (IJJ.);Id
Klnt o0 fl nit, i \iunl rla ,llt urcuK
( l \{ . B.) .
opyrrfr MIIo)}lIIt at<ittt1||
-'|1|L:2rlnJ|I|1,o.
,
n|rlau,
nJt|Ll,|,|u; i
o?I(Illt-- i.
I{IJ .I: |1pll m'I|n, np()ma, KlJp(xna,
lJ l1.l|,
l{o py]t MI]o)tltIx il,tlri o.
Bii ie.
rlu,
o e
9o,*".''
P:. :
-KgpIt,
^4lo
nI'"u.,9,I.1.T|1!
.tlii, I{pnn
ot|}l|
ae.

opdoi,
pi'
?..1j'',x,Jii:*1;,':fui"Z,
#i;
oIlL|,
"uu,,iffu.'],
i ilttx oIloB. ,1llollltttt,t
op
ie
r lli

r,ri opl,trt itittattttl, Io t,i itlt

ep,pi poi ii.

Hl l BI I o Ntyi l i y i t t l t i p } , I T i .
H . u , - i (- i . )- , . Q , - ' i
-. l - a i .
tt,
,tu, ttt, ::u' nuitu, iu,
-du,

pug.u, eptt; itltllr .i (..i) - i'.i,n,'i,i


pt,.ttottt,[
, utlpi, ,ttt:t'lqi,
pi'i, tttui, iii,

ip|; al<ilttI -Q (-) -- irlrll\a u, pol|lI,


dp, , itl.
p o . o o y i i rl t l r o l l i i t I \ { T i .

eII-ert,-i (.'i) i i]}'oByito(uy ooy), apa:itt-.ii: i t'ttc,^ti'


d,ti'bp,
.

poe; Itirl -i. ( -i ) : t')


ig, 1l611p
i, t1pi,, p..
ot, utptlttt|, tttl,tLti',
|.lti.tl, ip"i. y]iooni
,u?. l B . y Il B T I( l . tt t l t t t t ' K o I u b, t t , o pi r n,
onJ,lb, 1lt;, .7lltttt.
l 1o \l y i l ri ti i r l l t l t i l t uy l , I ] a . a I
, .
(l I\l l (l l - - p l Io o tl l I o p o p. . l l ' ) : u , o a-, Lra.\t, Kpnnt,
p'lt, t-' i.lt. '
B oy,lloy ilil<y Bll}'l iitri
-,.]|l.l'
-i|J|cll' ..,tu. at<i,le -J||,u [,I,il,ttltttrlt otloBoI t]
ep_poolIi't : dpo.ltLt, .to1,lttt, upt,ttt, no7t

.ul|, p uu, Kp nm.l,tu


; ic 'itx oox
o opop.-'l}|u: p,ttt,
it|iu;iiIe-.lzzr
y lrtri iiuIlttti lI,)}io i. xpal<pv
itlBoo po.o.}IoooiloB: Qt!b./l|
, 0imtrt, ),d,nitt
'

\aptu. .I pi i pltui alopiop:


p,lttt i pu'lt, ?llitu.lttt i 1u.tt,
iol'ty iiry ,l>ittlii,ttllt IvIl<irtt{I{ -a {ic ' llpooll opop. .r).' o-

0, g , 0.l.,
g
60

-itt,
n .1t,it,t.i.r,
u og,opo*,

(| Luun
(\ opom), ul.ma.K
ep,torI
).
K opa6i. 3 opo tl.]Bllol.o IJlllla:
0u, tmu'

't ilt t t lt ..
Op p yt Iy .t . lIoB,l
itlelt
o )Kojlllo1
MolI

i
Heiiaiie
i.r
o lt
i.
i
,
3 oT Iip l,Ox
3a
lll'I.
tt
oo
irttl,
MT i,'ilro
ttli
oi
ii
traT.B)l(,tI
i
ltlrl
ui*inou,,u
to..oi.ouo.{,cp,r,ri.oli epri <i.tirltli>
oolloylll{'
"i?,'
y
TI(llx
Ar
'a.
l<i oi
t.to,
I{la/lil7utte \no, liL|Hi dino, i co, nintu

)no,
no,tlptq.tt
no, tiurL

io,iinuino,

lill coo eno Nltt IIIJ poy' . 1 BIMII{.


p -t IIi}lCT lI
H B I ia yT oJ'il(-
yB H i t lr ,t t t > i

oi6r:.i-i."r..:'.'i:'::l]:
np ii'" nn^*,",.'Ty
.Jl
"
IlIilo 1x,llltttlit[,lII
iitItzt
li
y p.t{,trii-i
I r o B oo yilt ir i I] lloBljo olt ii t
ooop. .,o lt il'KT:
1) iltI, lo aI(iy TLa - op.tllNIOo,,. o'nrl , l, ilipa;
2 ) l i iM r lIlt slt ( i Il B) , t o lII y[ ol. H
,lr,-tt,:
- , olIpe,lrti,ltptlr..i.qollIll'1:!l-utt, Bl,lbtttt'
.t , ( t t t .1 lt t , p n lt ,e ,.
3 1 i r ilr llr t lt , t lli, .i,t t it lll) ,|( ) r Il( .!lt l.l.l
l opI ), H -.
lt|li
, Tttt') , ltit -i (tltttt;i, tttt1li, l(tli ,

(riiit ," inii.)


, i'a -o (o, nrl,'umpo,pdio, ae
a - (,Lleapa,oua),
ilvtill^]),
inu"n",in|tb|
a - ( . )

a o.y o p i 'lt

oo ( t t L '

inrcp,).

t t i oo it H Il Br ] I{ a T l{oo
B i r i i o
. " u, un. " .,,'},I!1 B'lia lt i llt lt I Cl'loB? p u e i'
A i l.yp Il, yT op ll1 3 o T IioBo.
B! ito
o ByI{ooyrI!{Il'l pI(N{lI
6peiyp
( u Iii..t o ) i or r o ( lop llt ie pla' i r, ti arlor. iiitti irttttltlliil, o B o T o
li()N | I loI I ll' | . l1LlI i. il. ' \ tlol{op o oB :
p y i

iltto, n f i, i- tttttt tttr|3,(lllallrllu ' I b 2 I 1 Lm p '
pi
, ,ttu t t t! ll p |l | .

ix

p ,oi
irrrrirt< 'tt
loltoioo p oy y o ililt
iy p , y op i oTl(oBx
y , ititlt-lt< lr'p
p^,
3ByooyrlII/lBo o i.,lo i; t;o,'lt|,
mud, P0.
iblt|o,
iiocn, p,i,,,,,,, .l'tdt:rtn.L,
t|aolt' T iLlo iitlitlii.t.yoi p.
iyp: om, , (1,m1l,
ot

l]
lil
ll

lt

llii

lill
ir
ll

.o iI adpiayp tlT:
l) yI{' B py.(oi) lroI'lto
r
itt.ty oplri ltpoi iri: t{o,I4pomu,,moK!/,
p.lto' u, |ojmId!/, no(Ipto.i,,t,
p o't;
a
.
z) opoIt.rtIi
oP.,y,pi 3 ooooBy.
oI]oyllolll].oo i oaox yi o
ip
itx i: tt, PP:
' i i o .l<o i apeiaypll: CP CP ,
- . - 3 J .i rr i i a " i
.

,vPCP, BPIIC, KIIPC, TPC: PT.


$ {0. Cooip i.rtei
Cppaiel(ox
ai ypii
]]1:]1,,1,1n,'.
otsl tI Tl

IIB'IT e
po. i, ao ootlT ]loBoyTBopIrI]M.
Bo o o o ' I l y i pl l x
;i ;.
poy' e"'t,llto pi ilt " ; ;;
I(}IM
.HIl ip oOB, a oBoTBopx oi
l . l y I(l l I . l K p T p y I o T a l i i o

pioii
ooipn*i.Coi'uor,"n

B}IarTa T rIoB['I,o ''lB ' B pyvpi


oxioo o pitlHo iptlt t. tn'.n"n"n,'in.
}KyT yTopaTCpitltllool:zrir<i,
oooaM, .piielo T oo yarri.
irli il<iyTop T 3 oorooy(litti,
l<i pyT .o o}loI{oa.
Cyi ri ooip itelii
y p ooi
op
.1,pia
r ,un' p.
rl x i p i o i i p p o y tlo i.
.n .
oo yop i i pirr oB -ii (udamu - 'u), pli (pui _
,ltdp)^'ii (inrcp- t.iprc), i"i (e.
ilnb _ m).
Cpyyp iIroltx oo' aI{x yui
y a i o i i , a : a) i e lt e o it.I o o o .
o: d, 0, ope: ) iltrll oioro orto: od.
u, nidpguuK,- Kplto'llt(cil<carIi - o\u' ii -'npi,
io.pii - ni.p1),u|.
Lo p lI{l oI{o TyaT y tioopox
oBx' y I(x o ' .y yiui oI{oB iox
ci (olcoto, TIl' ).
Ietilt MIo oT DoBtlr{Ilv
Cyii ie
!1Ty ii, o ou".yn,t'i
yTBo pi x pM T } I
poplB; a IlIlMpoy, io/io i px
o . I ( o H o rI }3' l i ,x p o P i lly
i i ip i
62

oI-lo (lli,lIii, pI{t{MTlloi, ii i.) oi


ioiltul il<a\ll{ B ia }KllBo BoTBopoo
y. p i Irti i yttpo o rii t ai(1'l,lBl{I!1ll
r Y T B o pH II llo Il t l t llr oi 3 x p KT p o i o'i,
tloiiro 3 x tli.,ltt tlot,l' 'l< 3 poo
i,11,' lli' r{"TTy, poBi].oNt potl i.oli.
t 1 t l i \ ity r Iiu r t t o'i t ioi 3 ' oi p o.
Tal<, pa,
i, Iri BllIil,IItalol.o ){l,tT'tltoli tl.
c i r l t t t t lt i 0 IIoBIl!t B IIl.ll oj\I( liit .r t t o BCp lI.
Il IaB i,oI]opIiX poiri I{a oI{e oi
ooio i >iIiooi cai.. .lltttlp, -lstatp, tta, pt[t.ttt' nma|rrIt|{, |]1I1,IuIrK, Ixu,p' dp;
i,ti, ||ln|!trt7ut|, 1,t<iu, ti:t|l], ltti.
aB
u'' l< BIIo plt;1i, tloi o tt IloI.{ttI]
oi .loi.to i it.iilt.ti r'i ool.l'i eB}l{lIo
3 B)K iIrt.lltllli tlit.tiii li llpoliTBI.{li14opooiu.
t{li oj1ell.B yrlplliil lr,Ioi i<o-e pio
(BK yTBoI]HIl'l i trt:tttr .oii ooll pe-.
r,
r I ] Il y Bo t i ll3 }IH > i oi 0 0 6 >
o rloi oi.i yN{oII ip <I,roi yui
> i r t i x t t 1 'lt oo[ , llp o u o i i lr o

io,i.

pop'lllx aB olo
B "oB)1.BopI,l
Tipt'll oIIots]\'1ll
a 1 l o r | , .'it .Io'p O.1 oNlilr '.t t lt ) ,ti, r t t r r t , . p i t t lt r .llI o. I(, ltoT\,II1i],I.yllT: ) iltttoi, ) iilti,
) tplett<oi. pirrx oBoTBopx T}la p
.
BloBlll ypllill.
yllT
.
l. Cp iltttll<,oxyii i a oo a.
poyliTtJI.li i:
i
-|ln' -ourt' -ltit'., .int!'fi' -a|ru,n, -.itcul; .in (-ilt)
)I(BaT yTBopI.l aB oi iito, a a-

xo i it( po: ittrc,[i, 0u, du,


poirtu' oopu,npo,irc,pomobomu,ttirLttt,
urc;
.p (-p) TRoe lIl} Io,Il xpTpo i ie
poo, 'I{l)I{l} 11l)llllij;ttit:.I
opiaui\: mop,
anp,,|Il/'t, d1ltttt1l, ,e|lp, Zan, utKop, Ko.l||!/,
olt[p;
-v (-rt,),.'|c (.ltlo'l) yop 3BIl xapTpo
ootl iIrroi T iH oKNI: ma, nptd,
upa, ilua, i'l, i, Ila, opoa;
1 B oyp
. o. 3lte llo [,o .opa.,a',
||
l'I;p. por.rrio P. 'l'-_ .\l.' l9 5 9 - . 4 : i9

-unL (-icn|) - ituooo oxo)I(II'I(o oxi. lpo y r l .a o o


3 o H o M y l < p tlt<
, 3 .pa{oi
aB
}TBop.I.
'.oooo
i
:
o l l p i l .I , p l l o B;)I ll,'a pI (epo pdum,mp'amopum, rL1ltitit,t|lot,t.m, iltntlt-titlt, ntian,
nry t1g1n ; ntn u,vi m, ttuim, oim;
Irrrl, tp11
m i m ; ]ta KL'
- ( . ) y ] B o p l . I t :J Bllo i x p tt i 'o
npmI b): a
pi, opiui (i, olro,+Io||b'
t1p'eb,
(pi''
II
lliolttli
oo.}eNi
ii); poo anmab,ip,[t.Lt1,
tI}Iiio ii 1ti,.1,np, niu1),.^
di, .tttoadoll
.'
tttiud,
ypyoBI|
ooo
iu,, nu rtt|lirlt1;
-tI|||'i.Bol]io Itll oi 3 apolvl 1I{oTl!
uom,,lb, LjttlllT|b, l,I^,Il!ftlb,tmrc;
Tope H
-u ( -i ) | -a ( - ) liop iI.oByT.,1
m|t,
Kin.I'|u'
(,ttottu,
oi a t1,tIlpo)KBall
(po)uu'
poI]
ToyiB
oI]I(o

o);
uirl,

Kuu, Ii);

.n|, -&ln, .m,$pl -p (-ioe7l).- yi otIIi'


BIIB. yTtsopHH'IH^BoI a oo ' :
poi, oo: ono)nt, upttm,ppnt;
i^, Ktprn;|tamp,K11n3um,[oonmop'
titlp ;
p t[o p, p <l
p"i
. t4to .ni n t, ; p up, tuop ;
-ifr (apoyrt) }KT . yTBopI] B
oi ioto iir: )iti, oiit, oiti;
- u l rl tH ( - u ) y Bo prI I B o i a o ( t ;l tti (po i mu u ) ;
n i ; * p l..'p .i
n u ,,, p o .ui a
"
n
u
Ku|Iu|l, nIulu);
(pi'rtl
a i oxo}l{llil
'
urunu);
(ittu,
)m,u,
aio'ri
03.
-I' r;opi tl otlttlroi 3 B}li\4}t
p;
ulnm!|,
Ka|I..opaH,e,
aT yTBopI].
-fr (.'or) (poyr.ltItrr)
-,",I,
ii rlB oi a poi: tdlallb, f;Inab, no't|llJx'"9{.
ipi oi yTop ,ooMooQllB
-",,o.- f .,'"-): mnrco,m,It(Bam'(),'tioL|mo;
.-: 11tl,1|utIB,pam; -orn-:
-.: p16", apKb|t;
iom' |n,.
2. yuaiir ypaii ti II'o o
i, o oo t oi ooioi ai, rop i l<illo o i. I { .i y.
t . o I ] H H o
i M l I l ,( l,
.o
tlloM
,oaBalI - BHI1q)opr4TlB'I(l
Bar
oo rio i, .i I(opTtl
"nu,y''o
\.l.IiocJI}o}ltitt ai i;
64

.(a): m{l, p,0ucm, |xi'|(|,ttombK'


n|on"Ia;
.ul1( ) : po i m u, l|oranu' nI,,L,l'r
u, ap u,
n1l|u,lI;
.r( a): nopu' ftIliu';
-ec(): notrl(l, mp1;
-()' -lttt(,).. tt|l, nopitttt' 2pc|7K' mgrra' umK;
-uc(): atimu' utn1lu;yi .i(,) }KBa.
T C .l1; tloIIt{0IjI1
oo ti.Ii i poei
a: ,iit,uit.L; yi .(l') _ yTBopH I r il,t rlltt,;i,
o oIllo
p y )l{Ity illlt
u xo TtIoNrii ooi: npooputn, oip|u, ?t[a'b||l,
3. o op uir p o p Il B TBp , ox i
io o"l yi}tx i, M:
-wz7('): |?iu, ttut!,|guI{;
-t: , i;
-tt(tl): r,pi"itt, o*eK; l{opoyI'{BIlTo}
BItTyIoyi: -lp (p), -tt, (llt), .!lP .
ap, ct-t'ip),-tJ,' fuipu).
4. liiitU poyKI{BI{I{}.t
yia yI]peI{I{
B o H I {p e T llIl IIp .llt i a i:
-u: ?.|lt|lt|i, tittt, ttoltlu: ta-{o|lIt, poeu;
t!|t, |1o,|t,
|liti Lt|i, |IIu|1Il|i ; ttrlpil t lt :, lJ|]Ltul;
iii',tt, lJttlu.I, |1.1tt, noniu'
-u():

o.
ttl-

l | :

I]B pe..i ollillo


B)Ty
-}'- ylBo
el{ itllt p',lli: J|tL!tia, ea, l.Itlii, mpi.n,
nuK' oiia' t{a' Kpun;
-ole E<|IBaT'I pI])Ko Bx peei oM.
oo B{ItIiy Ta po|1: 7III1,)1,
.||om!Jo,iol, paoK'
ni1unto; nb, npoio;
-l(.l) y)I{ TopeI{ I{B pillx p,ri
i i tupio:
, I{ ma|t, Idp!/eK' moK,
not{tlK;
-(o), .U.4 yTBoprIT lla p,'i oyy i poB: Irur,.t,,
.l||ItJ7,
ltLlti1o, t.1tto, no, p0o;
-. 1 -' -t t,- ll{lT y y Il B p o lr , p ie :
L|m(]Jl,b, IIQ,, l|on|r, prlr), ntp,
pp, i,tttt1lt-t, t!!J(|, KIo|utm;
yt]op].) HB 110}'liBol.'aIIIoo o5,
-u(e)
I{aBI,l i
03iiIo: n|op|l, lrtu,
n!?-amuu' ./}u !, 'tl(o
]6tl ue, li o u u |, polllu{;
3

G04

65

.uII,.BcT,.^-I.1.x
ocopoBoI{,poIl'
I{ii]'
IlBi.t', p:'uip*i'.i,
:.1l]]l'r
px]rrua, uzua; ru(l,|u|1;
pl.LuI.I,
cou; .
pu|7' l||7rlr.ro,
iu,oe'npuo;

yBot .. lI Rll tHpitl


p i
. illutlt
^,*.- ,,^,'T1B:
llil!' Bl|jl!!|t(rtr, poJ,
po|tl,
pdionpt,ttio"'.
L!/at!,.

e e .

Poi il
,
v1;. :; pii i
:;,; ;: ;;;;;;,
tpii, o.pi,'
^yi9,u
iopo,"iii|do,tit()opo'M.
.iii,
-nlop('-.top),

ii
- __lvirltpittx p.i: ii
yBopio'r
p!,!tu
- p?a.
}t.:
, it1i -- p ,l nl,p.
.,1Kmo
-o D ' !!,!!!!
L p . . 'l . l I i B

l { ''I y | ' B o } ) r I l r r i pr r " .


.
. t o l ' nl t x
lltllltiil<i lliji"t IloyllBiiir;,ttt
i: ' i
-ctlt(o), -t1l't() oJII ipi
t
e: -'
|tIllt,
poitttutqmo, iomo;
-tt'(): pi0, lJ|tl;
-ortt(): ttLton, gotna' 0pin.
iprl aBx

j.x.]i i yi B}Ipa}<Io
iill ipoii, eBa:
3uao|n, ioin.
p t i

i I I l eI I H \
oi]3:
.oi
,tyna
pilIttx
.o,,.,,oi"i,ixii''?;
vi -ii-'l'1, tt.tti,
opi,

to,q-

1;j1l
ou'I:

-Ilb: upb, ood, rtPub:


-tut,(): u.l|urt, u, iottu;
-t,(): p'tttt,tt'",.,n(1rnurr'q, eapu,
uI{|7.

.0l|do-

6. ai i ,pi ilt
TBopT ep.
i oo Iiti i
ii a oooolo y.
i}'
- ttul(. a') : ttol|!, (1l(7t!
tt, t ;
.
3p a |! 11H, a.Vo|1fL|I, .I.tll r.I
: : :: | |'
;
-IIc( fl): mpni,- ei' tli,
gli;

-()

op;.
--(a): i,ud,i"i, ,iipuno,
i;

|7olll1; .('4mu,
): opom,

ci<
.6,oi
3:"ff#:*'l1{
ff,.Y,i,l'il,"I.toi

uu",i.

.]ooio
.olli poli ao- Toplo oa
"
"

l I . ax

.u.t(-ia) BtIye Ba}o oax ioooo


oo.)I{,IJlo pT yoi IIot{T,oirti
IlapK: JrpKu7.4|,
cttii,tt' onopmg[, cnmu7.f||,
o.ltg i, o,to[i,t,t.

-lnl: itim' pdim, npumim,


oooinlb,
pouumicm;
.o: pao.i,eopdoi,
umpoi' necmot|;
.
-olt: cido, dom, ilopioi';
.crn(o) oo pia
-(o), .m(o): 0.
cno' g6omBo' emo, o\iimo,
l7eIno! limo, upoltumo;

ill toix iii y 3}{.


i oa. pa<y6i'i irrlxp y'lt oi TaIloBToa, yprii oooo
3]\,II]IIo.l]TBtt
yii, o <up i opeo
BIlp}I{Ti pioltaii iitll<lt pei:
iuy, ip i, HB, oa, ir i y ep eu"
li i oio> r.

Cyir oIlIlIiMIltIIIIoi
oi y Ha.
x pioo poipy T tvlo.oI,ix
i lrp
i, ptt.ti,r(t1gxq
, tmr;I
, |lto, eHm.
o)' va:i y iri rri it<ttto
l<i yi:
.,t- * al,tuIroIplt B po,IIii ipultx
i (' .lIpa, nnlLua; |{op|,
I,rl, tt.t"
o);
.aIn. (-mw-) -- pe oo i.ly..,''''' iio
p iIri'oi a o'ri (eto, unt IIro',IJ
t{l]to!
Prltttt ii itttltt tto, o opotui
I+ttttttl):
',lttllttli,ltt;tt, rl&r: (ll rrtlp.);
-I{t': |Jti{|6tp,nzi' 06tp;
im, i-.'i-, -on. (.tlu. ): ul|t' Co|.l.t|o,
Ia,ntp'ao;
.o-' .u|t-: poo, oK, op, nm!/o|,ro,ngo;
otLu,pomu, t, ornurc: mu, !/|o' eo6o,
Ttl lLt'tu,
opttttol(op.);
-olrIi'' -lt,._ t:riie TyT [IoIltl
ypi ip lIx ix, Bp }I( tli s
oco i:lio iHtloi,iri, pxlltloi:
ptlol, u|lb(l, zito, o17bo' obo; 30.
3fl , nl|,l.Ib|t,
|pu|,t(|rc:
1\4o,zoiliullo.
Q, LIr.l
!1 (|( Lr|, ?()|IIp Il l tI? ( rop.); i o iercg
uttt ctnpuIrb u'npoou(y.).
o('(}illlr|(|,
Jllrtt.r.pllotolzi ioBoo Topl y.
oo tlloB...lIIll t{ }lI{Il yii
MeIUl{o-Toi o ooB aI] IITIIBN,I3I{I]l{: pc6o|i.
tL|lol' uottt' ea'uat'

r Bop ao

66
?r

B. B. Py l ._ /v t.,1 9 7 2 .* ' 9 8 .
67

C-|c
oe!|"

Cyia'fl ooip ii
i"rII-Ioo
Poy op.ltye..i o.
P
r .i1l l,l i pi o ip po .
.
yTlIIioTi. !.piii tpral'KI,t yTBop-_
yix:
.tta (.z) o o ip
iltilllrx oIo i
3lllIMo, i o B1lr ii app: mp\,
poe, nljrn.la; Biplutltoltl:lll i ouoiip
3IleIItl'l,\{
olr, pTp iio'le<tli.v iip.
o oo: p, poottt,Cu,|i|LftIl,.rlto),cm^u.
2:
IIoBI{
. -Ii& (-t:u) (lt;',lto-6i.,lt,Ilty.,rii)
i i i lrti t.op.ttlI.ttt : Lltt, nIrc[lKI' nia,
p u'I, r|'Y!x,!,
[t;
.g, (.toz): n!!, in, -, KmI;
.rl (-rt): , , i
od.
( orntt - (lp untu ) ;
.u, (tot): ?Qp^.,-'ttJ.{, r1/iro, t|oKomx,
le l i oro

nlJa;

-o{1: t!n1o, npo', tl-L7boo;


.,o: 6aio, ?Ili, 3!/()I,I'?.),.+tio.
l . t I p ! i l , l t
oi
p e l i * a eI
oRo,BoI{lJ i]{11t{lft(XToi!(!!.
ei'{a!'o
oByr'] 1t;. {
oyi.,tliop}ll.l
Io ' C o i l i t t o l I B e. ' i l I I i o i i itllIiI(oB p(lii. l1lli 1,rplii.1Iojvly
ooi
oBo yB Bi. otIoB, ptl tr:..piurtroy- il(
i
ioo
r.tti itt. tly l"1o'
.JioBa.
-
o .!o1 pI,lriIIyT (. - npc),
ll TI,IHapii ooi' o'rT BI{oo oy Bi i i ; T i l Bt(o y Bo pi o i o i l l t t l l r t p i
3
TaKII!,' tIIl[,I: a)
oIIaBIlt] _ atc!l'-,
0.,
oI||p-'
(,-:
,l|Inuo,rr, iLn1um,
eiflopt|i,
onpoilzd,
o/npu?.lK, Jlo, Jt; ) o'arl, ylii, Ba ' Nloo 3'y - ni-: cnitnop,
cniprj.tlui; ) yltiri
v yl<yi
oo c.: mitt, ip'' i; ) ili"oo yIl I{'tB.
Il .,illtoi a6o BIll io i _ |,p&-'
3pfr-,
inp.,
ClJ::ep-l Licmf)a-: lJbrpallll,
tlb|rli|{pIon, z itz , p r.l t t.t:t' t r't1o' !/|L?p Jpo', enlt|tt|C'. ) oT oI-]I(It itloI i:
Iipn|i, nrilf!.i'nmpo, n,i]pcmb; ) i tl IIo.
piiloi _ f?{.r-: pli, 'l1o'1!{l,tlpodtt,

2. II p i K a o.

68

ytpi rta tt ii

oi

y yaI{i
ooopeii e oT IIpyBtIM
illllox IIpiao-yi.
Cpe
oi.
i;;;;;ii
(lop,
aI{ yTBop epe pI{I]lloi

.*::
I{api,u.o.]1:9
on',*p"'rtop

B yI{,eT yir: lti op.llu -

,LrLILq.' o3

Coa,
oiono - tnii,oi.-aloio.

Ila3DaToi, p, i.
i\{o}yT
u'uo."i riloN4'
||L||'|tooIt.
o IIT' : "n'p
Iti'
a,
ao(
p'
a
ire, poi
^
ttopi,
aol1K, ttiiu, niptL,
pIt
IloByIT
lI
I(Op

'ruK;
po..
IIarii
Idpnrnm,n|et
oo:
oMY Ti .'IoBoBop1
-iia- i -n: niputtt, nieltltt, nipopttl,
ntptL, nIi;
o' i, n,': r7Illt|tilu, oit-tu, dI||{' pali.. .i*i-,
TIUK;
a0-, vep-, 3-, npl..' na-' nep. 1-ttll:'
ut1 oi tntrut', dp ni.'ttt|'K, p n/|t tt,
ult,
cniimtt
ll, n"0ntltttttl;
.ol;:
iiip to".'o, n p ttn!.l'tL,noII.|lfultt
nidoia' .ni.
nfi1i,
n,i., pu'.' o.'
'ii..-'i
odipo'
ot,uu|1oK,
,
nlio
u
np
u,1Llt.Lo,
np
,.Lt,
ni
u6
oioi,,
oolt;
ozpe6c,
- .
t.
ita-., o., Bq,. i -la), -i('): nt1opu, opi,

rcpi;
'.tli. .| -n(a): ni1ip 6e.
ipi. 1 .: npulooI;

a.
| .(): out1;-nL-. i. -i: mun,|'L;
1ei
1
.i,(il
0'e-i(.):'
pumi;
i
-tiui'' ltiimtpttti;- i -n(), cn.(o): p.'
II1o}I
, n,(mmo; e. i yi, lo
y-l(itli o9j:]^B
IIpoooo
i
,nii* ux
ooo.
oii epe .j., ectt, t, eo()o'.

i;;'

np,.
oo,,
oai*i,'", t,
T Bop e .

r l

e yi
Ma'oIlpoyBtI.
H ii
Il<ll oo y yBoP
ao i pt{I(MTltl,Il(i oooolo I{yool

eii ie

i ii
o p(
l ' t l.
,[ii;t
tji.:lrrprpittll i"lli yBopI'I iell< ie,
lttt, , ' cm, Iul|, p (9P.: ien, o
itt,
i,

iii,.

aiiitt:
.); i "'i oxo.

i, eud, , ptlb, n1b


t|t),too,.u, tttLm,
(op . : tL, louti, i ti, umu, .|tqrttltl' ud ttti,
piti, mu).
u,
- .
petsao oi xy.
.u6in.i ie B)I(IIBaT
Bopi.
oix

6t

ooo l{yoBoi op o{y yTBopBaT}l


il.r i ,lo.II0B'tti a y oly"ii l' ae i illlt t<lti oBoBoP.ltrr.
B.{oplIToyTc. Ta y.t.Boptoto,
iivtlttlt,t
i.i,'lt,.II, N{lo.
y Bo .
y.ai p^ir<
i 1,i,p oy il<a.h'oe
yi: ui, uei, dorc, i, ti, npea, ni|i,
ponoi, po.',, (ap.: uoumu, LL(),|m|,l,
ook"ii
i . .) .
. oopui i",riioIIoB aiiait B Bo\{y I(".Ii to i Dil<:
ttl,-:u, utlt;, ItIi...I!,tl|l!l.T, ttzc, uitt, ur;
a.: 3i, (|-IP|n,(InL,i, rli, im, 3(1;
l0-: rtu, 0, rln,u, tdpi:
o. (o-): o, i0, i, o'ltp,lia, oie, oi'
orl,
o,,t,o.lt,
oti, oip, pu, oo".t; o,,"a,
;;.
IlIi, .1IQ r.rI|,t ll' ilt t ;
";!jo;,

i0u, i,-i0.: ti'i0p,ii,taeu,,i).'li,


i.,iai, i,rid;
nepe.: |Lp.Ir].L,
|Irl)a,1ld,t,tt,:!tt'
npi,

np, n.tl,,d' t'l,:l)|lo,|1inIllt, n(?r)((]rn,tptil.;


tto-: ttotdi, n,tdb, ilo,?,rl,n(.)'/1||ti,ttltil't
,ti.
,
, tto.tlit||
',o'uopo,
, tt.lti'I , tta]li;
tti'id, ttia, nili,
nidot, nidn,
nidim,-,
-ni0.:

niaol, ni1i, ntt,ni.,+to,


nipu, nt\rnn'n'po-:ox.a,
npoi, npi,npoi, npou, npoi, npo, ttpo1rc,npoitr, npo|dam,np(),npo'tLip,,npouit,
npo.n,,
nor',.to;
p:, oiti' p1s,oiii, po, pa'
'{9'.'

pool/I' pda,4,|,'lim,
o, o.|t;, tl,tti, poutt;
. (c-): el,, pit, 7ut, td,
opeieis
Goo,!aa!{,

l.{ TopIII] 'rI,,IIitli


}Il(opIIoB!I 'l: a) oBoI{"T.

pIoT
tl
i .,on,,11l,,
fl.?i"f,"'::
l':'.i.''#:;.#:";

aoii pyI{TypIIo
oplli ot-llri:'iopuio,.
nKptt,i-onp,im-poidu,prcnx-:7itl;'
o.

ooI{H,,Oooolooo yBopol.,tli
oB:olo,ooip.Popi.,xaH yp,.
iotuIlH]u octlo (,iio i m - t,,zioclnil\i
CKl'Ia{flH..ip il.looB, oo .of,
epIl ooT N{a 'yToIo
lla ]IIo,o
pyoo (ooptoo): oo im - ioilpn", pu,o,u.

pury - pup'i pmu- iop'


llpa{a
iiHxi ypaioi MoB,
7o

lt i poioi, op a ooootloyIItIxootlIlx
(ilrepii) ' : ioi, opoo,i|tn!/.o yo.
1ltltte IloyIioo oooo: pdioo, ionoin, o.
lll()uInK.
6a,ox tII]x oB itoT iol
niemp, nit"tueu, nitoimm; pno)iu, u0.
ypoo{yBaT y.
n0it.tu.otla.aHIIN,to)K
t[lit.iio;or|o,I|o,'tcumm l dmim, pioi, pinpt.tint, 2!Jp mo{umId.
ai oIlo.
yoo ai i o..iT
l l i :
l. a.,x oBa ipltl,ll,t iorIIM pIxM
BIiTya ii ol.ll,t' a pl{ _
ItoNIoti}Ior'{
iiIi otIoBIt yi o rlt.
p i r loy op i BT y T oB a o a tlCttrl IIB oi oito, tlo pootr, Tao'{
l I B :, l x It i li i p a iB, a N,l :
. ( ult,) : |i'Ilon(l p |LlI, oolotl i tiotr|HK, mar up 11u ld, mn|I|HLI, tio d u;
. i bl |LL|t! c,l n |xutJ|IuK:
.( a ) : ttoop i, iopoo;
. n( ,) : io ou , Idap m()n , uo p o6 ,
otto,,1;
u1( ): .J(pl'|oI!Il,ooutt1c, ooe.
y |lilt lt i olloBIl yr < p .i i oi M e J IIp o.
,.yi. o Tal(oo Ty ooBopII ot{aT
rIll o,i6 a' 3 poo aT' a Tao}K I]aB Mal t i i , IIp T oyB I1 , Iii o t l] yt o p ll I{:
.'t,ip: ttoo.i, tn.Lpoip, paoip,
ctLoip, pomoip;
ion);
t'Ltn,
oon,
-ntl..

-pi: 0pi,pi, mopi, i6opi, umopi, upi;


' -ti\: molloi'tt|i,ntpoi,mri), mpo.
rnpoi;
I10o, tn poo ;
- o : iot'l, 0oo, IL,K|
jrc
],
|
tI

i
:
l.lt

t
tt,'
i
l
n,

-.|LDI
Llrl (1Ill m, p oe m, oo-

.4k'l1l'

li(I'1|(l'|-1l(,|1l:

-{]aI): (:Il|(l|'(jap'upI' I{|op' nop.


2. t'li",l,'l|llIox pM oIlo}lIlToM BTyaT
p M IIlII( |l' /'t p y - it t t t yi o
()p , oo o, p olont p,
tl: g o i , () o Il, op |I,\1
li/]art'|)L'rtl,|1lJlttLlint, uosltto'I' l1loooit,
o, oto; iop, oop" aimoop,
!,ozoptt (pittt)'
71

oopx 3 poy.

lri KaaIII{,opooo FI pyi yrlooiro


l rp e i i . " i l to p i i.i e B Ty.
a.oOHeHTOM
p,rll.loB
oylt: oK-\omon i pa, e'0tt
Ko-trDr|
p|Iptti, -cmorc, op.nu-o
pod,
3 . I e l ttl l <
, e p o l o o I i x B y ar i.
I{oB o(lo, a yo - ioa.. im\mupiua,
mpuKam|!, n, nuptut, dopna, n' mutnu, oo0.
j|b, moilntn, n,nxug|1.|IK;y
oopi - ttio.
cl|ltd, .lt,tLir;' muop, Celtutlanub|d.
4 . rI i .o B . o p r I i i lr l<o ooi o B a
iirt ao iieloi: i, orloporrI,Jom'
o]ioI10tii"t't|lt,;
.ltrlittt,coiplnim, to^d, cI|IlKpuu!a, ,lttl
i im.
5. ltr.lt.liiott ti;LIaTIIail
'lti
I\4o)KyT}y p i o BIlNl : ]|4
p |iu3,\|- i i.ll' p Io,
ai oeln'o, imp , .,Liocn, op-otlt, intpo- opu|LIt|, tl1l.l,to.t.lm'
p: mlol"L-l1lo,\t't17,
.nu.rpoi,,
cnlo,p..|t0|.!nrcIJ'|iI'|||,
btntlu.|,:oC'it()Ito{/||,
mo-emp|,
ep oti - l.tntrtt L, t.lit -lr I1li 1o |{b, p al|a'.oi ti.
l,.o.lIJ irIi Tmon-p, e.
p - n p oKap op, ttt-np, -op t, i'tlp. noKo|tu 1
TaI{o}il"tli, o BI,trKtl.lio lt<ei:
tp. n m u , 0 - ')tr n, |l-|i I lI.
l . e.IlTI(Ct
ooo
li 6
yl'BoIo]oi' ooTop.
oe iei
'l Tpy}i\rpaK 'taIloBlITo'.
i o;]tto}I}i IiIiiio r|p,r,I";relt
i oBo<l
y.
tt. B yultiii yr<pairriiii II]vl
Cooooi itrit
y B o p to l .1 o I I
i rt , po L,B illBo } { y o tlI Ipi.
i
a T o ri o i yo ptI .Cp lI x : i i
Il 3 BI t y, o 1 l l l i o " i v tl tI ir lttl i tt tlo o .
KTI{a.(I{opol LIo zo7lo, tlp. ti( _ BtlLttop.od,
Copo), iell, plI]MKoMI]ollt{oN{
x ir.
oo y opi pyo oo I(oBooooy, a pyI\4i Ie : !/n|uoo, tiui m, tuuoo, o u i ,
zoputpim, nepercomuno, opuimKa, eptto: 3col, I!enuod, peui,
opuim,
2. ltl<o.HTti
oi Bop}lIio' oy'
iy.ii toioB pocil,IIoT
o B;^I{
i >litt.

. IIBIITI IloBll pll'i o o


_ },1Ii BoMaUJltI'l,.'t;()pi _
It"T l,1l; <4u>>
pi - oiica o; opio - I{
oI{-

7e

lloo opal]i 3i riij _ orl ol.l,IpO,o1-litlri; 3.


Kp jII ir t o.i o.
i d - 3 a x i p ,
v.l.BoHlj Ii".Ia}loiiODolleItx iB.
Apii,
3.
.
.ai(i
ex<o.i i aTpy I{opoll opillt'l
i o i .t t ll ia yp :
eiyp, ,B(-Jpeitlt.'t llo .Iltl
a) iiii
o T o B yl< a yt < i: yIt r ) Bo-.I' i't t t p l i rYP (roBT- Tep); ,,poI}IooIt
i<.
aIIIIIa - lvI , tI TTitYI o:'tiill - Bl1('

po it oii oie -,I4 I(' tt i p o,Koo cTafi - c;


) uaoi piyp, yopi peiIlo i px
aIt Iloyya i: ip, tltdp,napl|x|do,,
cm, om, ioon, \eppirnp, nopnl|i'
dau, iop, rompK, o|napu3I1;
) oioi apeiyplt o iaoo Tlr oT.
or.yiuo o}IoBo,Ilooo ooBN{
yKM ayI{x ci: oo (o6acfl ii - -pooi
(Pio.p aeHTo pa).
oi), PT
epe oo Ty opiy ipyy TaoBTiltii.o.

T-I14' K-40, 3.51.


poi:
opoi ntal{}t i a
aoeplpr

l. 3'y e . 3 aeI I I I i elllt i, llJlI rll' oo lt. ttti


03 l }il1l(y po''l.
2. Hai o. aN , I a v iti a ep ii i tl i' ltl' l i p i lt
i lI i aa" tlrI ?
3. p op i I o . i i ei o ?
4. ap p y p rl . ttI i i oo op ui o tt tl ip tt i tI .
i.
5. i p l ' ttti t. p ii, i tt i.
6. 3'y e o p rt(ll eop ii p y .
7 ' ut ao u p a)iaT o i a il rllt i?
8. 3'y ottotI i lI : lll i tirr i' 1 q i i)ltl; . I il .
9. a i i ltitt o i. iltettlI ?
l0. i oo utlro i i littrolt t i ttttltlti: a) lxoi, ) p oi'
i irllt?
) p r< l , ) . ttl 1 l, rti
,I
t< , o tle { T op r o rl tr ?
ll. i. irll()I () ll(.iltlttl
12' fli il\l 0 lllI tI J(Il y 1 llli i oi e i itlto ?
l3. 3'r ii ilrI t (l(. ll. )rty ilp I l| \ t; ti I tttll itl.
ttttlI t lr i' p irirl i r, i?
l4' r t. tlll< l : t ll' l. B o i
l5. p af i 1 , (li . : l . lioI lo o olo lr y T Op JloT l. I l B oi ,
I r3B olt p rlttt p ue , ip rI rrx rt i p I 1 I {ll OltT .
l6. Hi i i tttttl i lla o H lliI I l I i(l t} llil ittty i .
a6 D rl .
yi ii a o}lalllt tt]oi a e.
l7. et'tii
oel.

7l

l 8. ayri itl
yiao.pei
lrfio.

oo opt {t l |llIt lt |lllR.


l9' Ha i lIpIli{.lIzl
t 1't ];i:tlilt
I rtttri.
20. C p rt pt t iirr, t r l j ] Bl'p ll I { jI riI l i , ltttt i
pirr.
iii l'.lt llli'
2l. 3prli r, ii'lr] ; l" irIoip ill trtt i y i]allo\'} ,lili.
li) i\ll) l) i) .1 llilU] olo il] .oio ttp o"rilt-l tie i . I ]olr l
( .) u llxrlrp ip 1' l} 'l lI r to tl ztti 1'I l
oIl;l, .lI:llIll,
a llx ] I] ( ) lli{] .fli t l ' o a iato i I i a.
t llIj lt l ;l t <ltlo i t t , p y a o i ttoo iy, ie rli >
xoe 't oe i e- t ' o r ii ii ro p. )ll{
re e' ae p . { a.
I ,ri , i t y' ' i pi llii . ill ooproro
i t, tty-

aH Il Illvl.
a llit- > tl itttlLll, a |lB I (o o i ae ,
p oe
i l l i tt
e
i : i:;a nll
i,]tiillIi l\lilpil o, i l tr or l oi
l )I
.r "I r),(I
i ,i l l i i ,
li O"n 'l ' i tt.ltl l i B .l I l |]\t e l l l l N l
o ilr
,i I l . i
il
i1ltl;t i ol, i .ltl p r .i a, \,N ' al l ttt' l i t,. l e
.

'

U po611.1;1gx,l- Ili,.t i y.
I el.r i iou.ltili
(h4.
ei
Cm:tt).
a

oi

oax

i i ,' l

i -

f|P } | E t{
!

Lr

l{.

pA^e!t t( }l

^,to
C , r o , i B I i p i I o o I l o .
ra o r' tl e
aet{Pl(^.le|{ IJKrl M, o'IIyT B e.
1tlIl I(,- Dt{I(NI1'tIIIi(l,I.
3.
a I]e 0II T o I l I{ I( I ( T o pi ' l t o o I I t I I I l ] ' l pl i .
M B l,a,IiIIoytti tI.1BiIiir{o]\,TiT,
'o rIoo
BoT pil;olurtlii i , tli, ptiNi, Bi/(.
tIotI' l]1o pI{3ylo]. Ilj]l1l1.l{ o;'i<1,r.fiy1
o Bl ri rIi p I (M .i I l y p i l i pl I t l I o i l ' i r r ( o o .
)uit, mu, !/oLui' inuii, l5tii, Itnu' opu),
aBoTi, oTi pue (.liu|i, ou, ompu, 6l|uti), oBi poopoBi BilIoLI|.I'1(o(|ti, e.
uipt, niiti, uottl, m|nIaiii, dtLii), IrilIO
Ili}i< peI,rM i ooM (tu,uit.tuti Ko"'oOl(, coe
opy, aJ4ui Tyo.II) i ao itlrutI,.
pt TiIro IoB'ai II3BI'I l]l,tiBil. plt iIJo ,o iNlIIIIl( r i\1rlo
TIlo I\'Io'e Iioo eMTrIy oIoBy TIIOBI{TII
p I{ T i T , a o a a' I1p o l l y N I a t I T I Ioi t l o B I I i I t .
Ka i4 pI]I( e M OBIII(, TiII BrNto.
ooBttT oIIa oy. o3N{oBHi rN{o3B':JI(II
Mi} peMeT o y aHi Mooo p{I{ BIlT!
Toy' o iIlI]K K BPa3 peMoTi oyar

- BIlpIIK\{Il oK. Ta,


pi3{ IIpMeTI]I,iI(]!{Il
l(IlpI,IKll' .+|p\,ho>Ke6ll'p, ,tt:tt,ir, p0.
x, ni, ir/lb||, ||Lil. oto y' oll io >
NIaltllI I]I1IpoIiN,ItlTlltIIioo' or.II.
)-lpItIvITHK'
ilt Cit lilt l< .r t I, Ki r 1 io p }l i p t loIl
pi l ] o M H i H I; l\1 II
3lltItItt (z It1lttt, tt , eitt, :)ltr|lut1,
ut|?lt|JlI?|li|nai
duti llK): ttttL:slaztsii i n'rttttt7,
tttit.tu (ou.); (,ltL, t!(',.1|()()|I()ibu'.,lt1ii, i
|t||l,ut., t,0tlii .'rlr (pY.). Btu
9lpl'l10|
. p lII\\lCI.lI] II(
i-li
B H T I ; iit iilllj] B 3 0 li 3 ilt t t t t t lt t t ot r
I( ?) rr ri?
ll I]lITlli{ po \,IT: li lr ii? ( rl a?
( ul l ?
? oT p 'l ?) .
u ?) Iio.p ? ( oT p
i11 .i.li, lii
Itlrtttltlil{ ioTIIo i,\pitt
}K }t}li]Io'
o:iIll.iI(l{pelti. ol<tt, Bp)KCIIi io.
B l 4 l !' l ulIla }iilt i, llot i i, RoIl ,1 tio oBi a p a K e .
pT1I!{tl: utti rlttl|itl n]tnu jIi(11 le |,xbL!IurLiu
l] op i.I] e i, i o( B ' ) . o u i 1 llt LiJ?t l ,\t LlI.lI llo
o pt t i ( u r i - o I a o op y) ' t < i y I( ir
(io o iMlIIlI{ ootl]]i), pyIoT IIp,N{Ta Tir } I(oooBo ot{Ko. ' ttitt - i, po.
eyaI]a oI'Ia' Bpa)i(e ti,io; .oBoopL{o' a
ui - lppoll, iitlla oIlai{ I.IpilNtTa(oo),
oI,iI(a TTrIIla'
lip{a I,lIil\l,l.Ii11oM'
DijI iu lli i , i .
i r t t i'r , It l] illillt ,lllliii 1 'Ll1 .lt t .r ; t 'l
/IiB i ,t.Iioop}t,:IilB l]olo elll.IlIiy IIIllI Bitlolloi l]lll(\II]III.Il'I(i
ill .li. B yl-i1l.JI,11ijj
.i IoD,
o li l( l) ( ..] }l( 'i.it
1 ( ) Io ,.r 1 lr tot
B I t p } ( I ,,I
l }I H t I(
}I p Bi,'l}Iol]lIltj'l-o iIlLU]j pe,}]?].ilt i: .ltptLii,
Lltj, !rcLrri,nldpuii, uiti, oH|t|i,
t;1lttti,li{(}p(|i1()llLi,
iLr i, rcrdu, ztnp tL(t, r: tt, firclLItLi, uli,
ztti u ti, K|,!('
tLurt,' flpl1|llti, ,tu6t;ltti, ttti, ntit.tttit, t'ttupltttiT i.
Pil i Ip.rliI.iII B pBa}KIIiii i.rroi y
'li;li 3 tlBM pi, iil , ou (zuti _
*- <oitle i, .l', rr:!1|1-ool1]l i:r lt!,It:altl||
.tri)\|!i:1i _ (,'iill]IIo)).
H\rl.ll), rliti lr p ll.
i . r I l ,t t r it ',I'tt t,1 llt t t ,r ir 't .t lllliit i t .'t < lt llt6 ; t t .lt O.}llilt r I1 i,
( j||( '( ) |\,','iot : iIl',
!t a i , ir l; i a ;
I i . ] I i I , ](l l:1 ll1 ) /ii; li,'llr i; l,
I|( ) |) |r:< .i,,1 1 1 '1.It
1
II N,lp i.: oi',t ll
' t t l | l t L t l 1Iit r l1 l,t r ll,.': I1 ,,
t.|!t! o i,loty, op|! Bopoa'
't;.i.ylll.ilt''tlllll'|
|l 1I,a.|,),
i t t ' C..; i|J|1 Lt t i,
p Ii . . y p i3 l t li,t !lt t
pi r .t t |t 1 lt ,t
lJl..CCi.]lli,r. }4Il]]l.ilIr
II]lIl.I.)i(ri:
}lIl li0II].e1..C,1.i).\
]iJLIIQ i0 u 0o l)!|(II,N..'I-.);
I,po Il1|('1,Nl)(l].1L,
ct i p|)()L!i rlo m iJu,ttr) (rrlu.); 7' pe

emc
i ut,

i"''t',
etpblmi (.); H noi
'tt

i,uupiti ntoInodii'.' 6uu mpa|


i itli pu, uttou (o6'\; Bill. cmen npo

J1|tt, rtu 'ttttnoi /]aII, i n.eoio (pa6.); a.


rc nolu (ac,) ttti 2|.!|ri'ieo mrci(ll,|.
i I l t: trtt. tt: l 'i t! p i l ; o 1'1 i i t I l t t t I t < r 1 Iyl I i . 1 a t i p u l t y .
Bol. "..IolJott0.litii)l{Il'l,
B oI{y TiI(IlB]!l oBo r
_ . T o l t i o p po .
1 trl <, z ]. )t(Il
llo' lo tlplIl{N,ITItIl
i i rti pN't.I]il{Topii'

o irt,oopipo,.y,
I] i.ia,.e
opie oii, lKi i aeopi i,
i p< BoII]I oprt y3o)I(Fl I]pTtII{a
i o p o l i , i i i t i t l y '
T I.lIIo]\t, ,.IIropaN/tll(u'l,lItooe) a.
e plll(il,lTlllt- l{ tlylli,
o.o y.
Il({tl11..IIHoJol<lt pl1l\IpaoNI a.
(plt l.ioo BI,l}I(ll.
TIlIII,lI\,1i{

p,
!ra.
:i#';#::;J:'i,#l"I,",H;ll
-aerpii

I iipnei.'!,{

;;*,;;-,,;.o..oono*' ll i i..
io ilrI, I(I"{o)l{y T o p"'e'r
Po.
im'ua nti t'll|ae, npunuI|rl itiu, 2po'|t&.
0cnu'r oo' apoaoao ap1!/, oc'ouoeopo.
oozo (, .)'
op. oy i I{'rIapei rr Bl{pax(a y,.
I{ lllTiHl(lB olli( peMeTlB'otl IIIyI{aT' poM
ir,t
i ltl<ol l l,iiI lijopvtIl,3ol{ aaToo yo)l{.
IIpt iI( rt t I il,t lt '.io .

_ ooi.
K e p i p o y pI{II(i

a api, I( o3llar irlo.tpl-lllrTI{KaJlo


ittt;B ),liTIt;;ifii pBtIpa ooi.
uo, <iuotli poopoy. Ko}I(I{oo
poy BI(a.
3yI'o IlBapKMTI]ltoM
oa e{pNlTy'
}lBtioy irlllo ooioo, iooo o epoo

oy.

Ioi plrl1}'ll TyIIT }I,IoI(ai{I,IoM


poy
llia oi o ei iax (.lutu.
mua.rpo, oo i,.tturiypy) i x oi
3 poliol,I ioi (ltoo)uti oe, doide l{opeop'
i o a i p ) .
o p I { I { i- e o Bo N,{ i p
a
a
opi, a y}T oo tlToo 3B'y 3
io. Bpi BotI tJ Bo opx - o
MIlo{lIII: ou t{ol{- oi 6ll, i aai -

il aai\,puutiip- paiip' oyvir


76

itlll, o B)I(ai lo<i,opp.

ltI <i y otlttti ll. l tlo I l B l( y T tI I \ tH o)I ( i


ot $ p i, lt, ti ollp B I ' I .
o
o} t y]I x p , e i
B 3 iJO ril{ltoB 2 lll M ll lN / iI ]tI I (lt\ . {T' o Op I r
p e

pli lrlT I iiiI i

i:

.ltttlu[i

t1iiip'.

r ' I llI }, I lI I ]o : lltl a tl I { ll i t.


._ ,liti
torli, ti ip't
-

olli

- lirra To.
B i I'4 i o tlIliilt{I]I.]Iri
pi, l<a ]vla , l,tii,tto3IJaIlII i yllI oo
olIayB[INI
3'y (yo;rr) .t.toI{N,le'III.i
i l t o . B yp r ii i op i ii p T B.
i.ln p,aN1,|4
oplt, i BT iiy op.
llttl umrr,4 cttt
y pl(,,IIlLIiia: poiuu,i

1 .i,mu.
pmeu(. o"l'); fl au Kui tt,ttu,
nx\o.otl,..I tn"aa]ug|o napl. u iue-

ttl"tu o|LtJ(yu.).
i ppitI [Ia poy' u i
oll Bpr.I{I{tl
y}iT ill.Itt: **, (.iii) _
tlei
ii

ooio poy, -t(-,) -

>iooo,-,(-) -

p.oo; a}lBtloo Bl1til{a MI{o)IlIlBlx Tpo

po] -

-i (-:i).

To BlIplt)KZT oa p,M, t<i


peIl
e i I{ilII l'lIoT DNil{i{iI iiitil<al
6o i. ipltfirtttltlIi;,i' I].
pltti:tttIl,1K},1
ii
pK: Iioltu XUl - ,]oIl I t(l!|,1!t|tli!jla,
tmttti o'Iioillil( _ |1o|;o17ug iittLi'

Cal:.ll,ti
}**!::ll,;;,f.1ll"Jx.";::J;,';J:1
1!Are?

opioo laqI]Il. olll;tl


3 }I r, Btl.lao, ptylI. By B I,IIITI<ll.tlli
IrM y po,i, rlJii fI
' 3 iMeIIoM T yO,)yII,l
IlTYr oIlIIeIiIltl:
l]I{NITI]rIliie
iitly,
pae aopot| rueiti au'mi , h7i:i .:.,,l,luo tn |I.
ti 6t,7l'rtli utrLi
o ge ult,tt I ett,i, i ll'li,
i mpinoa 3 irilt;ltt, i itli, .t'll'olttt,.ot,it i
(nt..).
0i;{'ii!!lll(t, ,1t(ln.()a/?.i,ru!
.uupolto.||1 ni, i t:,.,t:L
]Zrlp \,iii ilt r a t {
B . t t r i: ; < .li
/ ./it il) IiI( \1 L'r .liIt l(
llIi().() tIlltIV: BlIcl Q ti,tto 0 oun
noDi (orr'r.); Ra aln !f-a i itnp,tl (Ku.).
a T oIlotI1IiIa TI.IIIa
o<, l)l{ItN{Itil}lo]\r
To
I!{oB' IIO:JItIIIIy oi.Iy ,.l\,IeT'
Bpa{}Iy B }IJx i i apix po"{}, lT2

iia, i a ui poi oaellao irt.


pyKa.
oi all Ii.a.I{oo

pop pel
$ l2. eo.rp^{avi
3>o i y oIIll' o e)KIl ooi eN{IIK.
T p\4aTtItIIIN{I]
I]aTlrBoCT i IIpI(MHrIr<oi T l l a p l tl ]o p l 1l l : l t i i , i t l o
i ip
.
BlllIl1.

ii pTI] o)yT Bp.


)T oy pNIeT po etlN{ tlt{t{te otlo (idu, opu, ttii, nrcnu) o up aTtlBlT 1tlIoo otlT (ouu,, otournu, i).
i II I I I J i t r p l , I t I I { I i i -pi o i i .
N/t)I{y
ii pIi,{IIllIiI]
o!I1.:
l ) o i i o i p t . i , i pl t M l o T o oNI' ,1yollt, l(oM' oN{' oT Iio\,t (apo u , Kop tt'ltl ,
ii pe

nu, iu, oou,uo-oouti;


nu; Ko./uotru,mnu), a Tao)Koii opa(au,mnuu);
2) poooi oa (gut7,uuri, t,Lti,
do-

tt);
3) voi ioi oIIaI((iti,mnpituiti:oouti,
mputi);
4) .pll KoopTy Qopdt, umpu, npuituuti) i yrooo Ky (pog'ltt,t,.upu, ,,tot,-

rnu);

5) iurli plt lot i ,ap (urct, LLuti, ,,ti;ttt'ti):


,'l oitl<y (lltt, oeuti, l)uillttti).
ii pKT ipi i ptli i.
lll },ITI.I py o pl,lIIIlI,IN{'il,{IltI](opaTiII-Ji ooBopllil orlor,{It' a ar}I;
l. iotlir pN'Il]Io
oao it'lx plr.
l t i , i T B o p B l t y t l i t t pi l t t l I t .
2. I l . 't p } 'II l <i x p t < t i t l < i
o; [1 KopoTliy i oIly p1z: piuti - i, Ll, - tt,
K|t l)a-r, nou - 6CI1
, nrcttti - Il: l|4iano
Kui. - l,zt.t, ?oomuti utltt (Bopo.).
3' Bi o x i l ,l p ] < l , f T i o t l y B o pl l ] l
iioi piK a -o' -e: olo' ubKo-, pitilae ,

p'
4. Bi ix l]peia ooN{oo
ytpii
o yTopIrT
ioi
opy i Iu
, li,pyioii lloi:
ttu,
topu,
a.
euti, mocu, ct{,uptouil,umpu, aop.
ut7, tnaQrtlbt|u
7A

6o tlaa yop
5. ii pI{[4e.tllI(
olli'tii ap dopt,tti- tt, ttnu - ootttt, tttgrtuit - otttpttrt,
6. ilt

p I l ]\ {, ll aillll i\ rox{ T CI . lolT }3 ' , l p -

i rip i yl1tI oi: a:tuotpu,


opou, itto'lt aiu, Itlo pituit.
7 . Bi i oi lt i lt p t IIiM III( iop a 6 .
pi itttlttlr ooooro pii -ictn., -orl-' -u'I-'
.Ifl,.'
olinl,
-- (-.):
-i-,
-e. (--eu-),
ttil, tl1lllttttto, olo,
i im, t|urnnL'' o6p o m, ttt
oo1mo, orlt,L, no|tll, .11rIl, oua,
L|a'
B . i i p NI T I( M Io u r li t Ii x y i ( p i a p T e p l] x llo r i i oIr p [ i}l T .Jxu. (outtti),
(n)tlu),
i),
\,I: -Il.ucm(mrtumuti,
(ooutmu,
a.f,tumu), .oln-

(nimu, pupooumu), -m- (-m-)


mu, gnmu, mu), .t1,L. (-,ent.) (muti,
omu,pin'tu), -n*- (opnu, 'pmmtL); -uu!( -.)
(npontLuti' ouuti), -!!'- ( -to't-) (ul'uti,
ouuti), -&- (-ou-) (eu, l1|a?.tBlt|i,aopuii),
.
-n. (uuti, tputi) , -- (tltLLttti,)
thop . i p tt.
.o rttr.Iri.tttrt
C e i op l
i s x p le lt ll

P ( ] l.\l,.] 'll) IIllvia 'r l) I!: J] o. ,..


iln ,, i p ci1 lir t .' llll T op IIII h I
t r I IlII }tlI
, iK T e i o.
I ] p M IIiIIii I< i llt ]I1
pi l t . ir ir ly i o ir t it ll p t t l{ T I{lII{oB
p p y, lt i.lt i , o M r ) Kt lllil T KII.
,t oll lli .
p t ie p , BoIlI1 Nl T ilt t u y i iu
C y i op it l u l{ Bp X ( a IoT p i y ip y ( yi ) .
tlII oll.lI{IJ, ptloy ioi, o, to BtI
op i lIF l Iio C ] \{oi
o M i .'l ll,
iro pl,ti, TI\}K i, oo \,loo pNIa
pi i p it t i p lt y, II Ii ..t t , t la r o,,.
(. .); o oCma onlliut,tt^lr tttrl npoopilttul
i tttl i (l1. .),
ft'to,,o:itlttt.ii
t 'lllt .,lt lt lr ri p ip oit ,llt t lloli N4 t Ii
B a yIiIli op i t IH - Bfl ( p r ) i {lt li

(py1.

oo) y i opi .
ll li Il IIy'oBoo(I,tv
pIltiItttl
III.Ie Bl,Ipa)Kalo(oodi m,I|u, uoi optt, uoi
piu).
B i Iltltityi oitt {oX{yTBra.
i alt (aiull)
poT (TIl[rr,I)

lll

itl
l

opr. Hl:loltpeili yprl<i oi ot


o p r.
rl
p a
( i tl l l - tl ' l )o p: B} l o o } l eil'l yTBo .
'

l"II']^\()liil
]Io]\aBaIIH o opll

lI olloB

plI\4eTII.

a .yil<;t -zul- a6o -iltl-, p: oo\uti'-- oo.


lltuti, l.;ttti* -toruu' riuti -_ emtuu, oui
rliuLuti, ttirlu - noiiuttt.
olt.p,ri.IlpI(NIT}l}IK
o)KyT p,'TIlo
yTBopBT
.-Il.lt ,1,n1''o oo]!{ooyti
a .iul'.: etiu j
tuu i [piuLu, muuti - miiutu i nlLtitutt,\opou
0opotuu.iopoituuit..
fl,i t1ilxop B11opCToByT
popiIII{tI,liii l-ltr, uil,nnu' pttuutz
(lr) i piiutu (pi), cmputtti (ia io o no.
o) i cnnpiLuuti (ii< io)., ,no (oru) imo.
miu (e i ditu\.
p,Ii
op Boo Tye yTop.
T i i'tx orlo' oo yi "p:
uti - tuu, utlti - iuLu, ioau - ipiuti.
p tllll op ttti,' zp lt t7, p o,,,,,i Io
op o.
",,
{o TyI] pu ao itltLtu.
p opi opl BIl(ooTyll pM,t{lli.KopT}II]l,Iyia -x. BIIHLIKapipooii i,
l By pol.li I.rKN{Hooi
ipo
oo.
.poo i aiBilo-l,li.rll;lr,ty
pyBHi

li' a ll:
l. Cyi .|i.' -oli-,.Pil.. p yoplti yelli' pT.
tliB, llpaBI,Io, lrtl,i: outi - iootauti, tuuuti - utuutt,
Ltott - tLtLLtt, uti - .

*u!.

ut7 -

p yio -j.'lr.i yill pi:i-

itiuttl, fioplrLKIr-_ tt-l7ltttoirau.


Kii
plioolIi l' 3, J! po yior -r.
.2.
MilIIoTa -Jftar-:ot.leu
_
- opo-ttt.u'optl-tLt.-ut7
opoau;
uti - -tu.uti- l-a-u - utl;
urcu _ fLug-Lu-u- tL-ut-uti- uut7
(o:
u - etutt, ozuti- oua)
p - i i y o I ( o J t y 3 a , *ul,
ltc +uI H a
r.u ialo i olti po: BK 3, 2
|1o.
i o epoiiIioo
ul, oi itli
pyTi
B
ltii i TBopI{a 9r; i.
BaeT pope}rB i.i poo |u II
p v.
3. Killil r<p po yio .|IL- 'av (op.
.
9op. u!): uItuti- tt.tu-u _ |tLu.ul.ut7- uut--ut7-

* n,a(m)--ut|_mo--urt
u; momu
- Inolb
Eg

..ut7- rnout\.l1p ui alli i6ytoi ai o.


Ba,y,i
i poI'l,o y oep,u.Hoy

i i l rill it o, lo , [ t il; 'l i r : l o lt iI


o |t|' ..ar pI{ttt<oItr,. o.TyllII ue - a
i paj o u.
.l1o.
op BIoo ,yllIl tluuii, tttttuli, cmputuit,
.Dr Iit t t s p a ioT
o 1 uL t i il< lt .1 Bo] I1 oy IIIlflxi
i t l r t y y i op i lt lr
t l o P i B H 3 ] ] .: l IIt l'{
x o T . T a ' lt o t li p r lr ot 'o V lI i .
pyT ai pw L(Iputu utz' 'ltoo)uti itmeam, u .|wmhtmtlKa, u mILi auut,' uht-

uu mun mDu.
pi(BooTye ltpioi o(
)l(BT

ol

it, npomu'

3, i, :

H,lt

pttuu, iltc po, uumi (.. P.); pom c


(H. .).
imi )uoo
yTBo a (iu)
opBooTyIr

pKeI{ao.
pe Il]Xo O.BaH
o 3ltl:Ioo
i)o.u - iut idolluit, !pt|mema 6ilu alo t,tttt,:
agtiuft - |t,Lt t|u!i:
u - ttt nopurnmuii,
piot,pi
iua
i popotu {Ko.).
Po,+tottma,lxlt
H tl Ty i op iIiIIlIl' i p :
po Ty ( lttty )i atry (' irr.tIIy ).
rtlo rttlatttooTy I{y tso.
I p o . (tttt,lr' rlrlr)
o.
p.oaBt{l,l:,4
ttpirialti- o pI(NITHII
i oo : .ttitttuLtti'oouiuti, ltiiututi, iiomnittt7,ilu: Ilaiul dopo tto.
oeo tpo)g - tt,oeo oa (. .); r a n- n t,
Ip,- c 0a ipomi (ou.).
i y ilt".I.
i.ltlrttI i iMII,
, i o H y Mx(x aoo Ty II.
e op, yi aTa o. i l;.: toauutut)
(tiuLuu), uoitituli (iiittitttt,t)'oauiut"t ('uu itutt).
C a II (titt.ttl)
op lr iiroo y e
oBa qiut ao 'itetu
yop ojlyIlIIi\,I
l.Liut oot'ttuti, ti.
i rjIttt p1lI(N,ITIItIlio:
itu npu,tlttii' ii.e inu, ilti,lttu Iuti.
I o ll r r i p i lt Bp a n ( T 'I o .
oB BopoToNI: opouu e, ituuti a l.
ir t i N{ ll Il y i o i.
o pi
ll}I[l' :
l) pI{'
o oaa eIaT Pk|g: tidu,

oPou' ut71

ll

2) pe,}l}I](
Il O:]1lelIil
Oopy, y'opi a oopoBo oxtito o itttultx pi; liltttt,
op.
tt-, ulttt.tcu , ttttl r'r
ttttttLi, i n. rtu ti;
I{ll : y(li tl
l -o.i -o o-j, .g1 m. ( -taom- )
, ^ 9-).Ip,n.i,t'II}l

13 IltitIlIiltlItlol]tIo()BI{By oIlIiIl: 3!()3|li,e


irrl, 3,1LIo|1,,
aottti, i-.ttlntu, ttrttttrt;
4) pttltt.t.Iit,llI
y(bit<rt -I!,Ii-' .eCetl|t', -iililt-,
-)cIl.L|t-' -tt-(-e-), -tt-(-l-J a pilr,rt nI-' -(|plI-, J,I'lnp-: .tlodttt, ttttttt, ;iiiu,
io t u , tt,tl.t
t t ti, t a u, I!!I!p orl |i ti, p
"g,lom.
.
u ,
um p utt,, n,p',lt0 p ttt' tl f, ()6,'' , tp i t t i ti '

pepouti;

5) p.tlIlI(' Ilo I]p) .i oItlt : llrpnttti'


aotttu, i'rtu, itttt; piltitr B)IilI:lIItI
ll i x
p x I4 l l I I i y o p l i o l . o y t I l l i p o B y '
tl Bl i r. tr tl i l t al to i , pl l a , : 3 o o m a t t | i

mup J|cprniut,ta
i ,trcpmoo(o..B.);
6) i pI{^,{I{,
o oio lI<i3 T.
o B i i t I 6 o r t i..littio pi, o o a .
}I Box i iul ooi: ttt-tlot,;rLIi,^
nl,ltrr-,t.
p,tt,
uo-i o.p t.ittti,.
7) iulil. Iit]ltx pI!\ll'ilIlI<i,
ol<pta3 p
oo,lIIT.'nd i uti a6a -uu : oootiti, i,pt.ut:'
.o
op ttttti, .()n l i tttti, n p ol.ll,ttti, tt teood i ti u it-,
opabouot!t1;
B) pltl<rtil<ttipi{IiNI.I.ltIiBoo
lloo}I(l|I1 I1a^{II'-,
.e.: eol'ltt' t.ttrttt,
6orLt.tuti, ,tttl-rttti:
9) pt;trltl< iiioo TBopI;Il pio lre-..
e.ltup u1u, l! Ili tit'tlttt't,
.lt ti ti, numti.

o'5,,ro,o.o
u *,,".
Ir.i -v l<ii-.lttr.:i

opi i t] o ll o i lt J; llr.i P'',vl.Bo i{:Jy


a ay oIII< pe/N,l.i' ll opitt ao (
oI l o i l to y p i .
Bii
pNlIII{ pa(
BIoiPr{^^e!t oIaI(y p 3 iortr

o:
l) pra:e irtrr, 1onrLmi, ticbuti a:
2) ocol (io): it tlptt, nlgdu.Lmlotflp'
t, nmaltttti ;
lpornl,rrti.3) apll'oo oIITT..t1r:l,zirut.t
u|7 uool{, notll|o , rnopuu npoc' piitiI
sooul
tl

4) ii: iu .4\lutlH, |.Lpirnuiitlnrcl, nuIl1'lt


io;
i t t'tllit7 tz,, i l t.ti ii Q11o t;, l 1t|n Lil7i
5) o r]Jl: oeo
ul.;
6) ,o utl".la: not |lnn,, nunliti|L i'r1{ll7n!|1|l'
o.
iioio .oTIl iltorutti,ttoipI]](l.tII{
.Il] ) IlI{M IIIl] i.,
a ,\i :
. . i ;1 }{ lt i ip 1 ,r l,
llloo \1l.p|.lly .(qt',ttti
i lpa;aT otIy tlp]1\41.
rrz), poli1)V' RI.Ili I<i.,ltto....l\(Jr-mutlui, c,,,t.lsttLti
Ilp'
io,''ttti r, dn[1l itr-t,|tlo?])(l'1I
(lttt,ttt,ttit
,-.
op}l
po
,tutil,.tt),
i
,ti
utirll
no,,,u,p,,,
(.|
p.l |(|11 1l tl.tlt||o,
i .i odLl, t titi i e tio ),- loo ?l (
B t Iil( 'l ( -o.
t t t t u i1 l)' oll l( y IIp ] \l a !1 B3 .1 1 )
(y.
tlto,tttto),
ntptfiitt|'
u' ttpp,,
^llp3I];lrllltill
'tttti.n,
aI{a"T)Kiio
t),
itt,tlt,t^tttti,
iltuii
ii;oy lpi (urldttt -r,lQli''ttLtttpiti,17LLLlt|tb.
i.'|tttt, icntt;tt g ).
i.,ri" ittott lt p Itrtlt t<i p i ljtooi.
o
i li opooitli ' 3 T}",Io,!}t'i x
opul.
llli,
iu
(mtit
lmo,
vuopi
lt: - p, lditittti - )
t,tlttt,l it,r.ir yToi], B1'
Bi.oi
i u t r i i Ivr . ,r lt t t t o it I) I oI!( l V. t t l) r t n r ,"[ t llt ,
r.fli:ltutttQl.
npLL,ltittl LL, ttitt|ltlt:ttI tt,,tttlt.ti'
nnl.
r t t l.t t t r t li l'r ir ti t I II 't\{\4
B i r r i Ii Iili\I ,|Il III.l.It
trl<ot
lli' ;ttl tl ttr,Ittl

lii
.
rt

tt
i
ii l
l,ii]t:'IrI
*
|,;l.!||?Ll
t,Llt','ti
(lttttrtu lLIni,.l- lri. !'1I0|,!!!r,
i1
3
l1
r
1
;
1
-1
y
l
)
.l(
It
i(
r

]
(
L.]
:
\:
{ p i
i -ni , , ' d' ,n 0 it ll ) i..'q -1
- e
(n..ttt'ttti('d.,1
niprtoo OIlzll]'ltIoo ptiilll
di uurL! - :le, L!| (|l,lu|{l: itnrLtti,t ll - a'
,' u,','n,": ,,,,''1ilul .1i,- 1lo, |ll,!) aLrlutlt,e).

iorx'f,i}
epxi
l3i'lfilll;ii'].?.i};',l,,'",i'

P |t?^ e ' {. t
Y g lt{t
i x i x y i , (
l l(ii
I l I l 1\. ll.
[J i, lllrorti
p Mot\, 1 y .

.l

; titi tl1 illiiiri(: ' , lil] I ]. }I 2 .


li 1 .
lillI ]ill(). l. I l(' 1 I I t I . T lI () C I j O
'l
tltl
i
it,
l.
tt
ittt .
lt1 lrlltltl }, : y . 1 . ' . . , ' . . ' ' ; lt1 llt. [rt liiii
.
[I
I
I
j
] y
il
B
;
i(lI
B
l.
iI
i'

N
{c}li}.

I lp I tI (}t1 . tlI liiI l


I I arl]llI ' l\ 1 .

p
rt }ritt. l
f i y p olI o\ 1 )z it; t. l; ti,
i ]iI z l(' iltl' I l< ol. i, I i(o l. t. ). j ( I ]ll B / t' l I . l( Jr I lp N {e l
. . ir i ii\ {eliI I liI t, 3
l{ lv lCllI tlo ' ti1 . l ' (
i lo
iill . :
il' i t- ttL{t, lti t- i a.
I
l
ll
N
I
1
lt
}<
.
oJI

ilt]l.
l,
(1
I
K l, { \{
I { ol{ y

itl o, ututi nry i I\ll,\it1|:u'o1m peil


i ollm tout.

p:ltK|1
B aei ix aai
--- -B_oi
B)I{

oi,
ltpa: tJ iiii-;;;;;-y,o>lliii
|l(u s.111,1i..lf..lt
qit';u; i.";.i:,;?,
dli'lttt i till,t c pitl:ti "i,iiir"7"ii (.
)'
p i rt i ; i r- 'tl i
l

pei
t l3. Biia
ol i poi
I,!pJ1{.!

rl:,dil'tr;,,;i;,,:.;,:',,*:;:i:,;","!,x:;i;:;':?,",#;";;

-- L!(|}}1IQ:tit1.11i, uo*ii,eull * {U|I,npo.


ltur,i;tt, . '|{-7-dpI| *
* 11oilLt.,l|lib, p,.
u t,i * pitti. ttpou.
i l I i l l p r l I i

o pii
e}r}ia..pnno,n.,,,,i.,unl.o"',"o.o-

plt
i,' "'o:;,lx:?",i:
},.o
i.:,,j
i,'::H;'}
.,:ii;l*l
:,::l
::1l1
/:
trtittittt.L
(tlu),
pdtlttu(y),

1|4;i-;''6;oc), d<ltta
(),,
.";;;;"), ' it,opii.i,''(pXj,

o6ctili()8( io).
l t i u l J I I J i y To p i.
. . |I p ' ' : 9 i i ' t l i
i e i - oi i llt * oloyoro
yiii{.ii'-|:i".;';;.
(-i|-),ra ii r|lt,ll,'u,,, uupi;;,;;; "-i;,-,..-(e-):
anti
oo, p ii 6, u*, 4oryui n,,i'l,,,,,,,.i, n', no .lntu, ircpB nnpr, dp i o,,
n , ,lrtuti do,
tr,,,oi,n,,
0,i pi.
rlrIIliI,i
B tIlIBI{oyi axioy ui.
.....lg'::ii

i l 1 l}ll( x o Ii t l o./]
cc|t7
pLt, rti i,trl,t!t' l]).l,H:, )iI?J,|;{'3!"y py : i 0i'

*..pii

pl,tI,{I{}I,taloT L])I{I{.
B ytio.

i .l3,o;r;tl}l
l,loilIii, Iio; y q,o,i*J,ui.
B":.Y.::]]"yy
tJ llJ lIi '1 oillt

B] ,i{! 1B t o. 'l

lioi\, lilo} l I li, I

I {
pi i rppoi
'lK
r
i : c

,tip, nd.ni"ii.io^
),.

n't'monl, .ti,
.ni.a' n1/1itlc./I.i
|\,:'.?!*i:':9.
n
!7l' ot,tni,,l,t, oK)It.rli 03lt.
B ypirrltifi llui j!piII{}ll.IlIlI('
pr:i.lc;.ri
t1?,|,l,t*-l||,t.t1 tllo IIor]l)lo,]. Ilrltlrt ilitt

Bo t l I I I I B ,
t l p lI i ll o. io",olo,l, . , . ii' i1 : , -

plliliilo.ilirli np,,n*".,.""rz i
ti yopIo 3 ..oiloooyi
-bii. .a oo oljeT.loo
pia' -.tl- (fipiu, miitt,
otl;;i,. ;;;uuti), i a ptl 3
.;;-,
olloooloyii '.,,i;,--,-,
-utl-, -.i., -CC-, . 6 .!
'+tuu'tuli,tturi, eopl1111i!,
,iltt't, ou, m.nu,

84

arriyirioi p.
l{il H I I I {

I \ l oB lI \ ,

(i, 1 ritt .

y ) i l <op o1 'Ii\'( t l it i la ; r ; 5 .) p lt r i.
o -i, a o t l t l i, l i,l lt ii Y ix il,t i .
yix Il i apx loll.. Ktlu ip
x i >l<t'ri.
a o pl7o -(:trt|o.i|U rt i i u ttt l ll /!, t tl1l[, 1l i ttu
|1
nu, o1i, plti IrKu' ;1ai il ,t,[;^otti,.4lllzot|l'iu
nou-ii
,
(to.
Moa7uii
et,ipiii utl'ttli
rl.);
'lttooltltt'
cltu ma tltlzu (Il. .); Kotttu,4,t/1 6l.lt;ttta'l|lJ npo.
cmpi, dco ii, |!| npunoi (t.).
i Irjllto
otIi l)l{]\{lll<lry prax itIooo
poy I]:jt{Bo i i,lloo iii oillI 1. Mllo2t{l,tIllr
i ' r ' , ox l.r op oci.it Iit p i lt r . : T It e }i o N{y
IIoi\I y.
t i li
e '] tl tt i itpiar.ll - r piIIiMI]II {lHoLIoo
llo1(lI}iaMlI l(Ilx r 3a. .
i eptloo poy, l\4l.liIll]lvl]I
.
(.rcl),
(-;t),
-r (-) (ittt -_ 3I].
itt.i -o
x i it i l o,1 ) , -ji ( - x ir t il o.
< ) ; B ot I B) B o op i, l< ol y i p p o.y.rix Ropa Toto .ii i ttpo.oo.

uu,
y y. ii, ittu,ipo+ou'i1>"'t:l,otiuu,

di,ttto l,to i7;tl,, (}]. rr.); tt,u i ltl,,ttc, pa -rc


glt It'a nrLltQ;
7|o fioI{lII (tl rr.); IIu t:,ttlti
no i /,.ttt,t,ittl,ii, r;jlrtll (ll.{.r.),' I ttp
0pi.6ii bu (,vl. B.); H noe
urr.!n]o pt1, !2I|.1||i.1.
rlrl
n!,!jiq,
ne
lrr$C ,li1iti
iito t|Jlllll|rtb iioo iui
. l l r . l i ( . 1 1 ' .)
y oIrl]trx To.
rrltitetti tpr.lpi,illp],iIii'lrIII<i
t
oBi
iit ilo x .
ll)
]
Il

it
l
p B I . I l (,ltt,tirl
op IIC'l.o3 !i0 I
li,l'l
-old|i,
pct'oi,r|,
|
|.'lIIi1|!,
U3ptl,
e
i,,,.'.p1,;
mi'i
orn,zt... (u.).
iuu1lo.lt-ii, t.:i L"|i'!i,Y
Tllllrtl , IloT tiparri i.ptto to
4 tu
T iI i pilltl oBll pIlI{M,IltII<it:
l\4iirl |7QI(r{|./l'ilirlilt,!Ipuoto ttiu0t, iunp.
"rl,
c.t&Ir (tl. l..); Ijt' tttttotltpiu,tttn,ma.\t,N.c!'nolI Ia'
|unm i ttri,:tt ('.,l.); dt ,i ttooi,6pi'ttltoi,
,ulntl't (}, ); pe [rn' m n,
,apisltsttt,lti tttrl|'.'ittl.i
ptt.t.
o'olEltpi
pti unlb n|p' 9:*0,e'

(?.',!()il1(lI.!otl;'Lu oci nu| (T')'


{,i'!ii{l
Pn/I|'H,a
B}lltsT
K o p o,t.tt i, o It !{ rt i, pIII{rvI{lI
(itioo) ili orl o.
e y opi II,]l'Ir.}Iioo
oioo poy i ,talJoT }Iy oIroy. Bo e i-

tli 3a pozt}II{, IIi tItl.}"l,t]i Bi},IiI]I,I1I:3I|'


(I|n, rod, d|L, Q((r.{, |1, adI.l, n: u
i 0u n::{!!'l. (IlIt.l.l.); fl i; ittlu ,''!t'l3.n!! it?().1,I
t\ 3.4||tl|o'
Co'i. tl(I,u ||.!(J,LLr
rtit:;,ttottt:rl-tLt.l
(, .;l.).
3 l l tt; l I I C l i l ), ]} , ! i l X i ,, l r , i i t t l < i { ' l ] . I l . ' i o B } l } ' 1 I l

I] I,Ili l,1tltl I(il ri Ii .

I( pol.i lIplII( M .l.IlI{lI B) ll]lI o. l. B p OI i. ;Diior, iy ]\{ oB tI .


y. ( l"l.opi ,r' ii, Botjli Bl]I ioi. I loB} . I o1'

"'li;ir{ii t li t lp,IlorTliy
McB} /. l0^ nti2 iu
tt-tlpi, t: !|.l!Jr)|i0^, ill l/ l1|{)i.
{]!!(j(i )i, iitl:,it, i gu,t,i (FI. .);
.
i,

Caal

im, ',it,l:lt,
i,,,illt'ltt r|}r.linb-

Jiiiio,

utt L u tlti (\\'l'l'l.'.); IIi.lltl'ttl ttil,tt,-ttt1l.t


,,,,r,t,ltroz-ptl,
I!
t-tll.iLt,
it i;l'lit.'tl'ttl
(I lir'.r.).
}-ui
l . t'r tttl i ti l ]Ii Ii i l i . l i i ; ]l r]I ,)l!r i
' t . I r . ;t t l i 'l } | r i , l ;1 , , . . l,lil r . l \ . t l i t
.
y- (lyt<11iio.lIiiLII{it'l;
I}ultt tt tr;li i.tttt ",llltt,aipi
tIzl,tltt]
(,\1. P.)' ir\lIItt.-l
Ii ]\,lloo IJl)tlIi.t: C tiett, int
JI rI rl l I I | ]rIl
t; . , I tu(ti . P . ) 1 l o , r i r r r l i ;i i r l uo o
ii,o^{y I{.,Io\,Iy
pI]yillt fl l p0 titi
tttn l u ! (I ' p . ).
p
i I l i i )Ii i { M . I l l l l <.lI o t l I i , I o o| ) t t y l ( o Do K v
,(
"
p tr1, trl l o r i . rl , t'l t y tl i I l } l i jI ' ( ) ] i 1 ,t l : , ' t r r i l r t < y. ' l t r i ut l l
i.
mi , . d u , " '! L L I L , ', ! 11! i . v,1 )1 , t :i < i i l t . 1 , o pl r x - l ti . l tIIt o B]]l ' Il P]l I '']{ . 'i lt . t t . i l l .
I l l l tt i t . l i r t i i 1 1 ) I { l ( l { T ' I { i l l i
tt i.
Be *i ^^, : r: . ; l
l i l i . )i } l } ' ] . l1] ); (] ) ; I a \ !l(l o I l i ) , .
rp y i i ri
. : t 1 l l t po
'i I: 'i l t i i , . 1 l ' , t i t l t i ; i r t tlij3
i ' o I l I . i I . o o ti O l 'o(]t]i ] . ) L l l(i. l t t l i l , : i t tai i6 r l t ' l r t t t i i i ) o r r i
t.tttriIlpt{I{[llitIIitt
rtt.][i.1rr,r.r
I,.cI,l,r.'l.]]i
I i)1lIltl:TB..p]i},'it'll1,.
l { o p l l o i p y rr I I ' ] I L . I I ' It'
i l | I { \ , 1 1 I l l i i t rlrr.r i i tl o My i i l t y o ' tl IIl { l I } , l I o i t i l t . t t l l l l l l t . r r i l ( u i oo poy), - (;iltuo po,.'{Y),.;, ('p,ltl p,ry): up.
uti-Lr!ptq- |llu/7lt; .ltit.tttil,_- ,ttit - .ltitqiie.
. . o '1 l t o p y tl II. rr , 1 I { l . Il i ] !I | ( :' j1l I' .tit t i , l < i y I l Bl Io ]\l y i tti t<y o , ]i I l 1i l II l l ,1 l ( ) , . J ; l I i i : :t l 1 ' l l l I i .l i ( - i i - '
),
ttiti - |1u?i{|.r
-- ltctl.!; lll:,,,,i:iit.,ti'' )r:et-;|ttl|
- :
-

oeou.

,.o 'oi yrl]I i,1rrilt;tll{ tiaJCxi:il l):


l ) i rl i i i o i p I]I ij\ , l tlI r l I i ] I o } l Oi } r t I O a t ' i , r
-},.-plr I]ooy pl.Io.iioi1o]v1)/:
orlit}, niii, pt'.i, epttt, nidif, , tlcititi -, t iti, 1ltiii, ht1mi, giit, tliit'i, rtll1lr:x1g1.111"i
' tltltlllltlIr,i,:,'lLr,,.,t.i,ttlt.
i, rnpountrLi, ,tltit.t;
2) icti 1-llll.ltIIl(iI:J O}]ol()a .j- (oprpip. -il..
-.
p
i tt, d ooit.fl, ptlmoutut ti, d oltti tt;
86

t io
) oe Iili
t l.'lit it lII}{OBOl'(
3-!*_n'.
) i lr r r i Dlt \1 .1 'llIlI<tt,l1
(pi),
t,ttlltl:ltttiti
.tttiti:
(y.rp),
6,1rlptt,ttti
uu
. i i i t ut l i t z
u i;
(
l
p
iii)
,
,.;

t
t
.t
i,ii,
( o i) , t t l,l iit t .iii
_I o-+
jl l t; }1t.a' nn
J l)
,':i l,l'li}ii( ) i.lilll) lll!\i|.llr ',: : ; ''t -t l1 ; u r id : t t Lt lit i,ir : t u r lt ; .
p ] lt
pilIK .
i,i iiiil] l} ill-i6 il.1 lt : r : i ii; l; t i.i..i: l.it
htt.
-;.:...
,tii;i;t.ti,
tilr it'l;trttj.r.:'''i!;il.;lr'tli,ii
llKlI oIlr.}Ijoli.)
t i [i;
mrLiti, d 1t1ltt
t il<
|| ,iiii, r ; .liit i, ll1 ) ,il'li.
5 ) t t,pilr
lit I|v|<It
lii] .r t iilll'lr , jl( ) T BP oi p i.
IiP r liil"t ,l'lil.lIiII
i
lo ll( 'P ,l ilIt lr t l-r t l1 p ] I ; i0 lllI\1olIoB-II
()Jt(|ta;
to- iotrrrii: !,zti, ttttii, u'Ltit, 11[&:i^tlti,
t l
ot
t
oBolo
i
.
t
t
oi0

t
ll]
I1
t
t
N{
l.
t
t
I<
i
) i li
ritl,tt.tu,
',lptluti,
I1liio.-loL'o'.i'v':
Iloil]li]r,O),]v
IIp11
-tl.i.tttti, ntipt.ttui, i,tiittlLttt"l',' ttt,,lttLti',ttilitttti,

^ ' . ' l l " i ' ;; ;] .'.': ,; ; l,; ; ; .

murtttti:
-" " i l
: i ll .i( -T ) , -t t l
r p lr ifit t i llIi1 1 0 ,iIt IlI{lI
p't'u;
"
"
i
j

(.i : rtlliio, ",uoi,, tttBLt'i, t1t|itt' Kmp urL, B


i

a l,l.
t

ol.o

]
iIii\i
llliKi
t
]
lp
r
r
r
r
) v i i .llr t t Ii
()miuLtL.
(i.Lu),ll,aotltu,
.l.'rrli:
oo
ll , lillo |Ia .Jx IllIlI
lIi Ilp Iil( l,1 |.L[ IIi( j( y oi
a IllII(\ITHIII{e3.
tlil:;;:l,.,l,lt:)
(i'tl,tttlt, KpIlt.,!'ll.-1i11,q11iL,
(
.lt
(
.I.l'\1
},
l;
ijit
iillilt
t t : lIl< ilt .t lt '
i'.;
.''lr
'
) ut 1 : t l i ' ,...',,'.ii
3 p a l( 1 1 IJ i.'l

i lI lt l l1 Il ll
,l'r,1i

II l] l( N'l T t Ill

l< i

n
l'1 t I > t ,t a

o t t t tl
B i , ' l i l l :.'l
o , r o i . ;t ii i iii] l: {) illt ii p i
i,!l}:'!-i
' etlp.ul"t
'1;l.t-i
P , ptt-ro
en.i
!,' p-og

. i. II.. .i,t-t,1
.
.

tt7lt t- tt, tt

L: (ll| i. L- | )| o

1.(r r a)
eilprr'1I|/

(rrlr)
(||]-[.I!|

|1. paln-kl
P. pma.ltl
\. pn.tl,lt

ii tltltll.
ntlt-i
itttto-iti

i-1 l : t llifi i il; I i p oi


a||ll{-L
{||]:|'r
ar|-||
rr!-?0
ZQp-It.lL
lI|)-,1|

(t[r-

ll Il. ao P.

1 l)! L-ii. | |

ii- | t. I ' u
(l )

(I l )
r|};.!,-'iLtl

zil,l):|.L|,

ttntrl-
pmo:;.oo
pur-o,lt

3 . . a oP . ip-iu. pomo-

Jlt;.i
Jl:t-tt
pturt-Lt

. ao P.
E7

. 6pn-tt,l,t 6pm:. 6pmo.tt.ll


. (a)
( }I )
( )
pmo-o,lt pto.tti
pmo-o.ltg i
i ()
( a,
ptmc-i
pamo.i,v

6prna-tt,tttl
( a)
p,it.tt

mpLl|7^'..
mpl!.e
rnpu-i
! 1tnurt
.n',^|,,.|-!.|un.oo
mpu.a.i. cmpu.oo cmu.u

t,,{
:;,,:,:,r,,;r,::i"o
f!'"
;:!
i,#,ir,r,
p.
;i,;ff
'"'^t!
p

.. mpu-u mp|,|-ompu-u.'|
mpu.u.|u
. (a)
()
(rr),
()
empufL'o]4g
rnpu.i' 'mptL-oltg |ILul.l..u
i ()
mpu.illt

l ( a,
cmpu-i.lt

fuI,pan

3 oooHa 't,tpoo
olttt

t\{oI{

B i i
- o o i i
H ' i t n - i
P-. itlt-o
!,' im-.tt
Q . n I { . o P.
o-. itn.it

1.()

) ( i o i i pi C iI pi
i m .
itn -
itru't.oi,
im-o
itt.t-iti
ni,,, 1'
i tn - i o
im -
im.
im-il
..-

()

("ui

Im-|t!/ iut.i
i .()
im-i,

itn-o,ll,
i ()
iitrL-i
3 ooo -ti
-p-
-p-o
'p-og
p-

17.-i.tI .p-1
..
P ' pti-oopn'-oi
p,. p-o,u
p-i'
3. H. oo"oKp-
P.

,. -i. p-o pJ.ll


I. ()
(a)
!"u)
opu-o,a p-i.
p-og
l (a)
1 (J
6p.It
6ia-Il
8t

fl''i i poi
im.i
im.i
im-i.ll
I f. ao P .
im.itu
()
im.Ix

p-,i
ip-i.
ip-i
H' o P.
ep-i.u
().
ep.i

Bils

pli x p il e l

yi.
l. plrii p<tl
a -i(..i), .u( -.i ) iiti tt',
p K l' lT H llK

. B p (lT

l)y ll :

' lI (
uIllna, mtlt'llut|lnlJ
6mi uman, moeo
pauoi l|ru?rfll, auiti
i . .; drt,turLa Kt!t1'71Ka,
i . .
ui i . .; h4ttpi|rtc{ltx',pi1rLooxux,ttttt
y i o .j, y op i i
2. p ii Irp ttt< l.tII
n.yrIrPIloTp y , tp iii
i tl i ooior.op
'itltor.
i tt o: . nt - pmi,
y ipr.orly tt.i
Bl lltII]IIlItlBI\1yTI]ope],lx,
y
tlp}lTlIl'lax,
pmoo;
o iL uiroi p y , j p ' T e (lt o ip tr otlo
-j, paiI.Ioto<BaT K
ititl iae
.i
eyBtIH ): tii._- ()eo,.ptto- ioeo.
l. Bi]ot\4 y
o.
Biioiatrie il"lil;y pN'ttllIlitl
pyp.'oT
p^::*i
lr ooioo oy n,ai lii.
qeIl -trii (iriuti, litt), iouoo - u (aitl' tc-.
a), rioo- . (ei,).p 'oi
.ov,t aivro ioilTo I]a -if, (nii, ouiti),
-"" 1ni,"' t.'uulrt),a o}loBoa -i - ua -iii (6pi.ti,
\oui.ti), . (ipl , elLLtlt ) ,- (r'o, lou).
y y o..o B o N,ly ' B
2. tt t<oo
pl.too
[r o N,Iy i i B o iir o.oi'lo.t
p o.y
)Klliotloo
9
y
ltoy
p
9
oBoy
po j / T
t
l,l' l< op y
lllJIIIl I(lltlIIl. p ttitr.tlI,llt
Nr -
i i orIoB]I,o irtlt l' ltii p oo lll,ltoiutoeo, peo; tteT Ilt' Iia..uJ||oo,
imo, p io l;
ooi, i m,oi, poi ; il.\|o.fut!/,
(a) usloo., Qla) ilru.o, (a) tiollt; u'too,
imt,oto, o.
iil< x p .
i BoNl
a a I1 oy
TritIooopoy Beoi i rrl'p I;iuy
la.iti o .ilr7( ooo -j): uopt, (a) optti,o.
mpui, (a\ nryui, mopiLtti,
oi' (a) .oo.iit,
(a) mopiuti, oaoltj.it, (lla) )ozotuul.ti.
o,iooip lIlo p o i.
3. l.Ip lrrtNr,lII{Il
Ilop'I i ittL1'||l|,
i,'1ittlty
-oJ|l oy
N.I
y
B
o

- op op .
lt iil.ttIlt.jr, p IlBoi7 B oI- IoBi
(a)
(a)
()
po,
unI|a,
(a)
cpolt,
-t:
pI.Ibo.Il'Ql) tlututio.u;(a) api, (a) tmt,
(rr) itvt, (a) eoului,
(a) p-ri..Lr,
4. p \4 lil(ooio p oy Bp oi ' o p y
y 3 i o l i,niKy }Ko i op otl.
iaoo ilvllllitio}\r opY, iy 3 aIl

o p/'lol iio (t1nu outj tt, rnpi j t.p.l)ot->


oeo dp). I.lpltl<ll
l Ii!Ii.i1
po]iy n'. |2opy'

t Hy 3ll I] illl 't


( t ',:i',t t:ttttt|| ()|'i , t:, ttl o b ;
epa
u t 1( , 1|it pa ',/l| rl.] lI! ( 'l! i i|, , l;tl )i
l)l, llilv{ l. I llI lt >i ooo
po}' N ,l:lli ( i) . t Cil( ).t |{- lll) .ll !3 ll('j, 1l. l] riiii t|ip i - -!, |)'. !o ,
(3tt-:t1 I1l(i|/, tlt''ittilta rl|llJ, tr11| liu',?l]|r, i

0urL).
5 . l i 1 l l l ttl t r .I I l I t
i IO
t . o J i.i t.o
i l)o opo l{ B p i

o p ll o - rt liit ill;<lt lBl'p -ioi I . I )I I I l llijI it<iti. ltttt .


(11p,||I|7|tjL lnlJr|,(l.,lt,, Itiiltt|t,|t tttlJltttto,lt, rilL|I tl,-,,tttttt,t^li,lt
/|) , ''|Ito.i -i"tt, ( 11'iottttt i'tt t'l,',t
oi) ,
'.
y IlJ) ll] \lIIlII{ {) ( .ll( ) ll()l/) lI it
{ l]rr]'. , . ', '. -. i. lt (t'. ti. . l
.l
|u,|t (),,'1,, : 3 |;|) {lj.,1|I i, : i l.-1r,)'
6. [ 1pt lli'.ir] iilI..i{
illt ;.ilil. l
|lpri
I l(, , l\, (;(, ();( l. I )\. tl y
..]
o p y, l] o
'ilt l'l it t lt ljiiio. i :, liiitl', ili;t -I o: ti!J ||o'
ul.lb,

t.
I\ lI lI o o p l\ ''lI l } , p lll{ I , i l. lll]I iiB I l l'li. i . I e .
t { N llI 1. t <.'it t u iii ( rlri I] llI t lI
} /I . o. (il{ } 'lo. |t, i >lt.
p Illlx y It il:r] lIJ] j ( J}ly ill itlttr;: r|', !1|!()sl. rnl](|uu ,
e-ett t;to.
7.

.\1 o;

li rt . .l, it t t rlii;t itri tll)l1lil. li'](iI l(I I ]\lil(()1


oiI aI (oBi

o p r . l i p . l 1l o :i .
l . aBo I 'Iy
i l , l i l < I l pl J l { \ { I l ] t trr' p, r . o
' o p y I I. T l <i tl ' l ' l -j, i f l r r r T } I I 1 I '3I I o I l O o I
tl 7 iuIo' ua -.i: .1t.Li
|li()tJtl
, liot:i'u' oLti
K!/".m, r::tt,pin|t1l)u,
2,
y ' o py I l o M y
a B I ) I l Or , 1
Po , o Bo N, Iy ,
.
i i . o Irl 1'- l i : 'l Il l i tl t l ' l . l l l . i t . l t l i ; i i l i r i . . ' i i o py i u
I\JloTy etl<ittrttli-ir, ,l'lt l)}'I]I.{
-- -i, a ttil:;l 6g11gB-.',
|!J'L!,||!r,(ttii) all;+ii.;"tt:',:rti,,lt.
l - -I: llt.X' l)|1Ir,1,r,
i.\t',,!|1||.!i'ltt|,
(tl;r) ,rttjl.tr"ri
:lt:7,,11i.11
tui-.ttLu,
, (::ll;jltlt..li,
(a) pfi.'r.
3. tr i /l 11o rl 11 1 . l i r t i r r t <I}|,l ) I . I l { \ ] t ' l l l I i tt tto py
M } l o p y l ]al l I l o o o p , o o i , t i t r t t - i .
io o opl'r itlllittI<i, Ii]IN.I
Bol]ll O,r.,li,c,.
Mu
nrt!/ ! ||tpai, ott' (. .); ;fuiiLJ|umb nIn
-0u,
t'pi i ttLi |ioti ({' P.);
-ultt
H pa Kl,
, t;tt prLi, ?aL|!/I;a'ni ..
i nirti (Bop.); u I]ZI:Io|nbi noipi rllu.
p i tl u . \. g |1| U 6|! . t: : i i , , Qr l u. Y u. | t t ( ! i | | . i t l t t t t t t 1 t l
ip i.
i p ]\4TlI]
II{l.] llpyI]M I{o]\{tlotIII,o
l -tlt1uii ( i.
ottt1u, |.|(j|1()n[i!t,,
,,tiil,tttt|ttti,ttit,,.tt:t1ltti
, Iill ou.
ti ) , , a', o l i i tatt Ii t N ! j, , t r t i l t l t t r r i . r ei r i . I ( i g.
90

I] o Bi,.
ltit Irpo.ollIlii rttlttidtl pi'IKi\{e,HllI(iB
i i op r 1 l,.l; iii,a illll.t x - 't iil.
1 1p KM , I] I( i B
3 p o i,lir t i t t ill Ii Il
'l
11 -tL

lo)t{Ita

Q1 1 r t lla

B ir titt
p oi
'o r ,r 'u ,' ii i;l )i(ill' rrlii ili lli' ' lrlii' i l;i;i .,l i
H.

t1l ' tl, ltti1 . I i ! it, 1 , 1 tI (tI ' n lip lJ. ? rt, 2 | tI | ' t

uC

t1l,lt|b.
o
!,. r,tlI|'b'
jIlJ
.
- . li l). ilr.l
P'

(.i';,1'.'.)
t l.

t; : 1 : . tt. i

ii!)2tLi|1- |;|'i,|l.|,L|iil- |ia?Ll-u


o
l
U/lllIru,|t
Ii|.)!l2-10,rLu{,rti|j?jiut|bo.|||!!
| l
l< P. ao
|;/1,?.|!(.'1.li!1.
Iii-!.1t)','!!.!I!j.|o

(pir) I-I.

o . | .'t o.t t ,t 1 . li!) lji'i|'..i!r b - t i|) 1 ir !,!!1 ,iIIt |'Ii'L


^ U ,( ) iilll|-II1 1
()io
||,
(lta\ t;11.to" (ll) t{II
. (rra) lt()- (rr) ;q;iz;.
. |L, |L| | J- 2 1i ! U
( a) . il.

ll. ", ttt' iiL

t'.i.lt

. 1 t! ! | b - - 1 f l||
(| | t1 ) I | i. ' . ! ()-

| | . tlt

.'.,''.;li..i1-,l,;i:lllttt
lla .ufr,i io.

ijlr r i ; : iit t t l.ii r l!li lt a . i'i p LIK II


" yl4!,r.l
9 -"] -?--: : -..: 'T .?.-: "",,o,u l.ll , ii a i
Koripeo,
l{l:llpuiL
(a\ KomI{me,'ttl,tt,I{on'l',lfl.)l, I{,tllN|lJt.,
-- [1ttublt,i, Bu.
pto'lt l 1' .; !,tttt,,Lt.b
g5 l . [ f i , I Jt t ,.'l!|': | : ,|l
i . , .
I pi llla .ll lli l.p ilii lli.t Bl{T 1 ] I] oBIt x p .
lt.til<i a -uii(-i,tl, -ofi), -rt (.sl),- (.,) ii''
,t.
tt'tt(l _- ['lpt,o, I opo,lt;
ltai l]pllKN{'II}'II<,:
LIiti,
oa * oi,
.p o ii p i r lr t 1 i ; liit li : lp lr r iliu lt il] a B
.lII!-'
-LI|-l
-8-'
-o8-,
-.it;.,
:tIril(ilN']lI-i-,
I{NIIII1I{()IlIIrrlt
.'.c,,|I]ttL,
Pi)
lI,trltl
liiIt.r,
,
'Totttu,
1){'lt1,l;i,;,
iM IlIJ'lli R p o y r l' p oY}1
i i l t i r t lt ,r : ll lit t t t t i,
'lI(
p o.
B o p} ;1 .iIi; ll} 1 3 i,; 1 r lilt t r yol{IIli}it I p i t l ooB1 oo
- -o'1 '.'.

i
IIi

-iJ..lt
'
n
.t
lt
t
r
iit
.i.t
It
t

p, ' ' u' o,


-H a R1 l
pi
o>Iriri tli i..lItttlil'1\.l}tlTlIi]i(l'tl]iIliotioptll,
B oo j,lr i ilr l< .
i il+ i r lli

?r

3po

i i aH I 1

Bii
o l t
'
P.
,'
3.
.

tuttLt utLt
oauutLt. uut.
uutult- utu'
Uetttuu- u-
oluLtult- u.
uj'{
Lr'
l. (a) u- (a) Itu.
u-i i (rla) -i i (a)
ottttttu,- cttttlrg

1 o )K tI 'l
outu-u uurc-u'
orcctLtu,ul-t.tt
utue-u
otru-ut ut.ttl
orcuttttt-t; uurc-tt
cLttltuutu.tt
u.llu
(a) - (lla) I!tttu.
ut.L.u.t
tI

$ l4. ope',i fiPl{&telli


C i l p I l I i \1 I l I tpi o pi ''lo tl o i i i o i i
.rtoB.
eoiIti p}II{TJIIllilt
tr:i }tllllIi}l /{aRllo i lo o 3. I i o p I] i i i . o i l t t t - r i pt t r . i
.e
pilti i CT oltra ii,.
oo.
oy ii II lle'II{ : uop u ti, i u ti, tm l, .ltoo
u'
nlpu' ettti, plu, tuti, nu t,u'

yBpI]l,{..
r i lrpii,rtlitpll,
.,,,19-.*.l'1]l

B l (. p l tI l o x) i tto i i r t p > t l i r ' t i i l < i . x .


l to lIJl pIt]\,1Ir1t
yTBop pipoi.liltl,,{,e.
Ko.e}I i opooo.l{1'it loall.
FIft.
opetlitI pio.l.l rcp'oo.ilro TopI]}]
IIpllN{III,Ii
- yili.
Tipllo aolo- p.
Klt i poyrro p
'p }I BllTy p i i .,'.
}r oB-: a) it - ooBll epo .l.sol)IiH pI{T.

l<i (dpo- p'u, pio.- piinu'


nidiu.ti');
i.oa (umm * urnldui|, pttmu puuti); )')ttir (oe- dou); ) iri
(|- iu); ,.)
pir (ozoi.- oiiit).
l . p Tl] i{ x o ' uo ,
Clttax
oIlol\4
o!6
ilto{rllli i py

i,lo
Btlp){
'":Iyi:;
l"":;i''
J'Y;i:fr
H'#T;"l]

l tlpl.{a
illi ooi ii; 2) yi, 3 oo.
oolo llx TBop, pMTI{I{II
3 IloBItl,{Ii{3II.
Ili\{.

?z

poi pyI, e/yI.IO eI{llo.


..yi
o oo, llp}a piil ipy o}ia o a
oI{Ky i y'oto oio.
pe.
Bo peyiltI oB}- eioo
tl _ }tll]oi pyioTi, o ilIl{t{o-aI{Boo
TaI{tI:
yit< .Ittr!-,.3|d., ..4e3I'. yTopIo pltKlriI{K[I a
o3I]aI]Il ) l]oKoo TIII{ BlIBy o3llItII: ||lp,eu, tttl,tl.t,tt,lu: itttu (t.t7mu) a,
o p - o tluee, !/J,Iu (. ill.);
yiti .I!N-' .t!rt- yTBopI0IT pI(Nlt,IIi' o
MT i.i rti ao pirrioi.. pit.t|7blItti,
eapbtttit, o1lttuti, iul"t.ttti; ?I-i|ibriu, mmu i
tt, tLclltt: Tu l .lii j11.tLJlIl.EuL.L,
e pl|c rftIt'ut1', n|nu |r!mlio j40r, - op l.; i oo ( m.

pu) Buu(e.);

yi -ici-, -ltlilt,w- TyIo, tl oiIIrII tIiI.


o yI{ BIlBy I{t{ 3 Bl.I].1tIo1Il.I.liN{I]o-I(.
oo TBetl: i i ut, umii 'bu|"t,i i'itt:, mrl.

iu, ltoiu;

ylitl .u. (-'l-), -w- (-a.); !Ju].(tup-}' -rl-(.l-)


y o pI o t p Nr , llllt ill IIp C }Ilo i iit : r t lt r . III) .
K N { ' I I I t t ( oB
c}IoB. Bot r lr p t li Io oIIa liy i u t t loi
i pyii: lttl,tuti, r)touttti, r:ttlti', e(lut7,
ttlnu1uti, 3,Bt11L|\||it, ea.
0optt,
npoltttp,

u;

.t,.(-""..),
B}i.illBIoT
yir<
-11artl-(-tm.)
. Bllpit(IIItfl C\la}i}1I{xiiri, oB'II I(To.
pito ilti, ilotloT lplIt(I\t o3}Iall:'toml.
tt, rLLt, apuit,, it,tti; ]t/xaa,mu, omu,
cmpmu, eipmu, uuntui; -ln.( -tn-) llaeT alio..ii .:l yBopeH pKLITIiI(li p, o
o3I]aIT acBy .ii .o Koo IIp/{N{ea:60mu'
ttt'Liiluii, il11runti' ett,'tl, aa.
mu; -t:ttt,.(-lt,t:ttt,-)
B)Klol. IlIoBoTy oa ao il i pr r o B I l B, iIy l3 II Iiy .r ,ll.ti a p t l: im u i|, d ip a .
ntu(t, 1e,mu, 3.
cmu, tut:tt-uti, iaunu,
muti: !JL!|t||'lli, :tnmutt, pt1mu#, epmuit,
tnu(t: r)tt' t.7lt.itttu
Kim o I![u |J'Ll,p,tlpou.
!1d, ;rlnlilamu ,lt rl (. .);
tm d1u,t:ilt,,t
.uln- ( -itttl -,) ttp ii;i.ilioI l l]HTpOtsH :v o:]ilI(y oi tti o 0o, lo tlllipi{o Blt..lI{}/otlI{y: ttLrrttt,
3tltltttltti, pi.cmu, numtt, |lpou.
eooctlcnu,

cm.l! eputtluti,oopumu;utnu; pntumu,

nILlIl uInu{i; .l,t


tttltu : C n i.t|mqI;|ttoaumoi
a b irl (!'p15.1.

3.

-. (.,.t;), -0lll,-' .oi|',lL-( -l,oum. ) B)1lBZ}lo1.


. yBo.
j to l . a ] . H o t l t l o i o I I p .

'i

i
:

3l l i i IIIINr

li: llt:u tttt [t, t;i t',ttlti, t1gp 116tt, rltlr}tru,
tu,,
noottttiti; tltn,Irtrti|Li,iouttttt, ontuii, outu,
npt-lrutttttti.
B l l t. l ; t p 1'rr y i i t . t a l l t i l l l l x pl l M H } I .
, o l 'ti Bo I ]l IIl x i r, i tti tl t t t o l i i t t o .
T tri y r. i i ! ^l l I o . o t l I ( ' o ' i i e .
i p o j (l rl . p ', r t :
yrpili .Il-! It1h||llti, otitttrltti, tt<jit'ttt,tttlt,.rru|i,
uucptlrtu, llt.}t\1111,,il1.ltipttttiL,
uprtu(l,
|).Jtl'4|rt"
'
'
ol.tttti;
rl)itti,t.'t., -t!. II:l o:.]HtIiItl
JIl0I{I.la tll3IIoI.l.
l l i l : '\ i i I|} ' i t l t l o i ] I 1 . l ; , t . t , t ' t t ,
oi1lt;titi, n|1!,|,i':i!ii,or)ultt'llttt-,ittlflr:tltlLiri, ttluri;
yt}lil<i:l-!.l7-,-.t17111Ill.' /{}I TIJopI IlItN,1eTl i i i , 'l i l 'l t]I i tIItl <(l
o l I o . B r t t < : I Ol . Il p1 l x .
pIiTpy .lll{)IJi]Il,Ji irir;tl.i: tt1ltrcttti,il.tttuit., 'tt(lDuu, (l11.r,lut,iti',ttlt,ltttl, rlrl.tl.Yttt,l,lt,1!,,,:.,lItt;ttti
, ztitlttii, )",tt;u, trctt;
tpi lr -. i p tl 1l'll I(Boo lo}II, B IlVII D
olloi]ax pc,rilIlr .ii: ' tlti, tlttti, -n,oi,
notL"lttti, pr..,,lt
itL, ttiu, ttidtlti.
2. l i I l o l t j p l l l tN l . l . l l 1 1 ,Il B o p pe < i
i tI tttttto l tx t. ]I o B' i l l tI L L l o t (
) , l i 1 l o t o-- B i i i
Il lltt,llI l J t{oi]Il x.

FIiii.r Il,c}/IiiIlllil.Ill ydliti,'rl, tt{O yopIoT


.
1l1lIol I,li(]\i1.IIl.lliI.1,
Tl(i 1.ilitr, iti ptltt1''.l.
o
ititti<tlll olIoB' r. IIIlr:
..,.
y|i
8ll1.).Ilii l-}l]It}I'IIrlIi.K'
l.'i B>tlaloT
.
BlHot]lIIl] o t.it.1a.. piu, na|i;tlrru, li ut,
]vlt1;1''1',iuti: 17 lio J|tt1trfii
!!lt a"ittoi o.
(. . j l . ); i tto tu ttl t o y : ut p t i t , [ m i ,
o eu!
0uu, itist'utttti, dt.ltL; i..ott o titi o Do.
Tpy: tlstl:i.titi,r.r.trluL:|,
'ottt.tu,piuuli, rnil-tLt; iHo ]i I Il II;,l l 1l l ttl t ttp i , , 1rt i j r t pl t t t l I I l NTl i l l i r 4 i t
o:]Ill(:l]i: 7.l}alnt.itl[!,
tutt, mouti, K().nrK-l.LttL|'
auti, tit.ltlti, t1tnaili.tt't,,urt,: .o i, o ni..
ot-Lt1i ldu dgiit au ou,l,t0i ntli.du (C.); yi
.,,. t])IiltB U{ i] .r yBopI]ll pMTI,Il{i
i i.
iBtillx otloB: uasuti, nptt, nipuu, luu,,
ne p tt, np ouu, un1ctt7l,l, ip u;
94

B l(opTo}'T Ba)Ko
yi .ct-.( -tt-)' -t1,tt
i .r Itp (e.lI.I]
yop i .i,'ierrIlI{oBltx p ItIi,ITrI

oI{aK 3a \,I1, pooN,II{T' loIIa.II{l'l.lo'ol.


IlNl TlIoM I i|numlJmttti, ot.tu,, mie1ttt7,
om u , o0| Ilb|uli, u, np i blil lli, otltttttti,
pI.tl u , i) t1u tt;
y i -v. ii i x Ilp lt N,l T H xBK yr I.IT y
?n()d(tpItii, puuti, nooay: u(lo1u, diuuuii,

0tll|lli;
yiK .,tl.(-t,-) BTyr I] rlTtllII(, yTopx
Bi iN,IHtioBx otlo, i y I{ BillollltlIl .o MTpi.
tt, oo, .
.. p'uli, o(),'|u,, rmtt, tttlrrslri
oitti, p,ttli: To nllttisllJ |,!LrltuIi 6()011(|i,
aLlti i pt/tl,v 07,'tl,lltlua 6ui (I. p );
i'il.l .!'"rlr, -i't,!!. 1-i'llt,-), -ultl- (.-;l,plt-,)ltopoBy.
B1 1N4eIIltI{oB]iooB
.T 't]opt]IllI'l IlpIll{4Tt]1ll(1B
i t l ut r t o t llo t 1 ( ) o, ) ] i Illllli .t Ip { Bit lo Ll o H a l i o o ot ly' o l r t ol yl ll yt ( ll' T ill' p o.
MaIio-Ilo.lti.to Ill]p]\1y: liai|trl|,Lti, tt)ozirtut7,
i i ttttltt u, u u tt i tl p uit, /|rr erLaa u i|, t p tt u,
2rpvr|,r, e,ttlitll1lttti, ltl'piitlltutlttt, ittoputtttit, ItlJ11i|nL|Lli;
yTBol]IIt{i
(-,tc-) llI{Nl.l.I'II(^,
irr .(|,"tI!t i i l t t l a i lt IlIl It BllK oIloB, Blt p i O Ila y Ip M T a
3 I l l ' ( ll lIllIl'lj\l, ir t ollllI'lNl o ( ) ,lllil) 'B lIo o iM e I{.
: Kon[ JIbu, ' t.ttI Li, a a b tt, 6.
t] KoM {1p..N1-
p w.n u ti ; n p ort(lJxbIt, m (t1 t tti, p | t.L tt ttti, auti.
B i p lliliIlI{oB oIIoB T Bop 1 . l i.Ilor ll p }IK e .
I]I{K 3 .ool,Ioolo1,ii:
-. ( vol,tl.t 3a1{N,I): urltrLuti' tLtl.lttuu.^
Il, tz:sdtt tt[t:
nGr;|!Qtl
4lt,t!,-' -?1tLd-:t|(')tr1lui|i,moptutiti, oeoiuu.titi, iut.
i, cnptthi.
3 . p i i p I .IIIIK Bop . i o o B i N t lIlIl< i' r 1 o lloll l] a ) T ir .o ( lt i p ) .
Cr|lir<-i i iil.o BpiIIl.tI (?o-, .., .,o-i) B}]lB.
lI Bi l H III( lB . p yot lIt ,I1
y p1 1 l( ; !{, IlIll( y.l.Bop
,
p o i p yIl[ l: t t it lt - n iom i ( -o , -oe ,.oi) , m a _
mrci (-rl, .lt, -oi), ll-t - Ii (-a,-oe, -oi),
y i .i i ilo p ia ( - - , .. , - -i) _ i i o.
l t i B N I'o i t ir t l r t oi p yr I 'p 1 .i ir t ill: t i|} bi (-etl,-, -ri,), oil - otl'i (-,, .e, - i)'
Iop - Iepi (-e*, -t:e',.ei), mottuti - nlapullli (-l,

95

Iri
I

ti

', -i,),o iptl oIoaaiya-fr,(i)'o

B y yir i -:i (--,


p i l l o I I p I l l i eT} l} ty
.r.-e:,-l.--i): moi _ n.ai| (.t', -e, -ei), epti - poi.(-, -'e, .i,).
Ci rt -tt.ll ( -llll-l, -utl., -u-i ). p lti x
Bll 1Me I I I { lB. p ol
pl] I{ 1.lll;lB' t o yBop
py T 1N, I I { tI T p T ol Bl\{ l , |||mu'
N ,IlIlIl I] l.Ti) llo

t ] p o o l l t i ( i ) , o
i p o I{ o B a i uy
o
BIlTye yQii -ii (.ilt,-t,,-:t-, -i^i), o pQliuo pe
y i . i (i M' o o p o o I { o o o ) pa o N l
otIot]I] ( j ): m- mpu (.,
it1ir I]LIO.liollI\,1
- u (-ltltl' -ue, -ui); Hi - H.
-w, -rai); l .ii');
j,||It|i,
- t|'rl1cllt.L(-ttttt,-tule,-ui).
ii (-il, .itl,p
i
l

o
o

tl
i

i
t
l
t
t
x o L . l I o B ' I ? ' l l e y i o
l (! 1l ; 1 i
u, aot_
-,- :lltittt1,c I1a crc' , t: oao,t,ttttt' |ip!/ - |ti)ulutt, pu - putuu, odp.
Tm
b, 3|1p3'
d
- 0,11111, - u:
0o'!l,tl tn (ffou.).
t110.I{"o.^t
Bi . l t T Rp I, l tI y T Bo p I o . pl t i f t i p i o ii pI,t\!1'IIIlIi ol.]oloo}o yii: -. (-u-),
-lt,tt,-(-iir), .-' .(]. II.rlo8oo yil<: otL, J|!utuau, rl ,lltii, t,i:t':It, pltuti, oouu, oo' I1ti, t Lt ti, rnl-L
I1iL, ouuti, dll u.
|!Llti, c()L!
iIloN4y ooopi 6ep i e : - rl i o i 6 p y T y a T p i l t l r , ^ eo o pi i
Lep III1 Boll{ oo.}lII,I.
a oei
iili (7-, llpl'-)' pIitilroi (np-)
(elt., iitt-, i'rap.).
iprtl<t,ioi ptilil< 'yI y i yliuio.
, / ' o o N , l o oK I l y T B o p T
a' tti ri l t: a) rp i p i < l ta
p I(l j T } l I ( BI l p )l i l l t l i i o i p y 0 3 H I i ;
) pr.rpil,I, oooolo yBopIoIoT pT o i o p l , o Bl , , l p z l ) l l i , i l i p i ' o l t . i
oB
pi l<ll i ltp .ttI,i I\4oTyT tIpI\,1T
o I]o BIl .
.. p>tt yil ilttloi olta, aoi
i p o o Ho Bo I o , BI I l { o p o B y i i p i t t :

n p- : npantuit, np.udpuii, npopu,npnoeuil,


npeoltti;
n,.-](|.: np'|.Lu,nplli, nimr.ltrluau;
a0' : 1nomltti, cui;u, iuli;
3a- : a!}Ilotlti,u, uuit, reu;
apli. : pilt,Lr-tllu,pi':ptuti,apip uc u ;
c nr P. : ti ot.tuti, np o'cmuu|i, np v uti ;
l6

JII|Lpa- : lJbm p sll tou, a inp no p u mu, m p io.


mou;
nN p Q- : Kn| aam u :
rn pa-: m p (1|'!
ltoH|1Lue mit tt.
l"tolt t. (poo oo.
i tl- i llolliiltli
r ) y ( T . e t l H ll t l Bt loi o l< , t l 3 t ] .
oi p'rI]I(()M: rLeitu, drltlztt, rnntluti;
a n l i m u u t t , t lp u m i u ' B op N4 BIlIla . Ka x ll t llI
p pi e - t t or lilill t l t lt lt o p ( li p -'. o u .
tt - ttllt.tti, rLl] rnj|,|l!u - t: tl ttttl.ltt
pi r?o- l<y II : 1rlpoiu, do.tumIt ti, dotut uti, doimo p uu ttti.
lpi i.:
tiottuti, itnmu, litao-

u.
pi 0', upoi itltuti' dunp onlp t1iuti.

ppi Q,nlI I]}KBilrt,'l opl] "i i ltIIIl'IN4<Itpl.l,t.it<trii,


o;r< uoly.y>>..
mude,uo.
p at tt tt,uttt, n l u i i tt i't tt ti, l.ttttu u'ttl rn ttti.
oo.
p .i o-yi llI.l
pe i o.
lloi ,IlotIT

yia
oi6

::l'.T.'-'xT1i
BHl\1 . Ottoltt p it<

e:
i il,l, i ep y y r.y op i lt l,tl< i,
- ... .(ufr): npau, pidu, 6euuit,
imu:
ni.''' - tl(fr): nid d oid u, ni)outi, nti ou;
3a- .'. -tt'(uii): iu, toputi, mirLuti, opitiu;
rl,o. ... -lt(u): noou,nooiiti, nopouit;
llt,iltt- ... -(uil,): ttnttemuft,lvtipdtt,ii.
ttttti, it,t
iipttti;
lur ... -(u): 'miuti, miu, niuttti, -

pl;tttlt.tttti;
ttttd- ..' -tl(uii): dpttti, aditt:
lt1'- -.. -tt(tt,it): prtut,"t;
lll).i1l. .' -tt(ttit): ||(](|lt(l||,|i,
ruuti;
d - . . -' t t ( t t i ) : it l1 lt ''t l,t t t t i,) r t t t t p t t t r r lu .
N4)x oIIoBoI(aH o)a
i",t I{a ( o o o o .r a
H oHoB
a oo1\{oo x
t,-ttti ?o _ dioouti i u<aa,
ipii'1.. r)''iltitt
l ) o o i) r t lilli( ' t .yr |lia i l ( op '4 t p _ p .l|p .
ttti) .
. J lo i lt p a p o H KIl( t t lo o ' oM .
0 l l r . I l 1 . l J K Jl llP lIl{ T t IKi oi a i p yIl:

1 ,,1 4

9t

l) ii _ oyeIl I]Ta}Io pillopax i


(polu, cuttti - pJto-ult);2) ipi oBooy.
(,lto tott,tnu- o./luti).
lop(io.,.lrl
i .tttolo y.oo atli p I,1
I{TItIt
p oi
pyIll-o
l ' , i r y r o - i pyyp i tI :
) 1ltltlrl, or,IoIIIITI,I
I{ yTopI i
ip oilo: poimuuo-uti,
tsoI]pI{MTIII{KoII
grpio-poitiuit, iuo-nt.nnututi' npmio|io,\|o.j|tot
t ti' z i p amo- ti,lti' uto-upuii; aoo.tuou;
) p rr I i I l l l ' o r, l o l { l l , I { ' i I ( I r . \ p M a . l , t t l ot { B ' .
lli oitIl 3 o,1]lIl\r: ititrto-,ltpr>uti,nlopZ()tbo.oputi
(op,: ia r1ba l, tlulpeo,,l.t.tttti
.ll1luti om),
. tri p l I l , { l . Il
tl K py o y I l ( r t i p i I I o ' t l t I .
) o o . rl o . l ti p y y pr r i l o . i :
l. pIrt{I,II]'plxll I{ol{otlI{1.o
Ii rITy
IIpKN{TI{IIlioBiotIoBlI , a pIlN'I_ otlo}l iiil'ta. Bo

iy Box pil'ia ( poyt<tI):

) pIleII' o,tti tloOf\{Too II.IIaIiti'


IloIlpei y(liaIt: ,otltt,,idotu, nou.
u,, ttopooiiuti, It(,U)rl, ttnrt,i, iotnumu,
xrmopollu', dlt.lou, ntlLtputi, ptttoeuti, i.
tt, eod'rttti, ipouti., lol.tottti, alpttopouti, pKpuI!-;
) p l < t ! I I i I Iy' T Bo p i . l o , t o B O a l l t t i o .
pei y(li : dlpai tLti, t1tooiuti, u()oi u, ozottlp.ttiouti, t|oa||l]ltnuu, p|tlpt,tti,
l l.oo.fuIe
m p rt u .
2. pr<' yTBopei lttIM o itIlttllt

p,pi i.o(itt)
yii pyo oo: npemu,imoouti, om.
ltuit, um
mi uti, p ion'u
p iu, oe.
ltti, o
u, im|l'ttutt,,rtliduti,

3. pl<llIIK' yBopi i otto .IIIi B Iloyuei iN,ItIIll(oBo


ooBo' lo },CKaH}or {liltoM I]pI(N{eI{]{I(:n' nl[tno||nzttti, 'tttuttop.totlti,
m p uo ou, tr4u,|II[b u , ' t l t i t i ' d o,llo u ti, tttc.
np uu,' od u mutnrlltlt.
4' p l r I (, y Bo p i o l t N , I pI , i i B I I I I l ( ; ,B
p tu i i IIp ri M T Il o B o l o ( v i r i pi l t i l I l l ) oI{oBoi yTop oo TIlI]y peBa}llo ]\,liil(),l.l,
aKi. p i BIl I{oBi KoMo lltiT .' 6 a z mo. ( zrn t1i tlttu.,|tl.
H uii ), co no - ( tto lt trl umu, u ot
p Z t-t
ig tto tt tt, tt (ul u0 op a tn au, ul u0 ,liutln
o|ootl ), utulto.
t8

u u0 Kop tt
a uu ti ), c i lto. (it p u rt, iI o'ttop olc|1L|il,
ecrno. (rntetL' eunopomu),
ito|l|tu),
uti, unolrco.
,|uxl- (uunia r tttti, tle
tl,1e
u) .
tu7, utt1
ti), tt,upe.( ut1a
yTBoprrii ollo ltltl<iy o.
5. pt,lttII!lI(Il,
,|I|loytli 3 IIpIlI(tileltoo iptIIioN{:
u, .l'toout7,
tt.
u, loi tL, a,4nonrr
?totL.
rLu, c 7lo tt, otl'ttt,' n p .41
"lto tti,- (,ni., no!|.)t
6. prt.IItlKII',I]optti
r imo p- p ri ltlli i p llt< o ip .
III{- pyil.l: niputi, n[auti; niniduonioirnl'tti' tti.
ttti, anioputi, nieeI-ILL|1;
itiotl; nott, noot.Luti.
B y i y p a ili iep y p ili oi i p .
l<perlBHo
opittrto oT , eN{liIlIlo
I(MTI]I{II
poi op.
iiri. Botll ttloo BI(oToyT
oIl i lli.
'lo,i yo}I(o.ii.pypi
'rI[Ixaoi BIipa}IltIepi: l!imm ?)uliu
ii - io'lttti,uiloi (}t. .); I impi, ou t7tlpttii ot o,ltiopopitt moJlurta zpl (Nl.);
|It:cu, l1I!.'' Bu npuoume u, fIIdumucmo .e o(\]|!()?(Trt.r); )J(:[llo QK|r?||.4(1
tltt'l titl (. .);
ttttttt1l
i tttt).lttttt'
ttIrfll
l]tt'tttttt
,
/l,i, pn.
l||ll'IltlII:l
!t('(r .r ( ir r ( t( i\l. I) .) .
1 t ' t l r t i ' ,,'fr {t 1 t t ) r

$,t5.

oc,.( Gt{x r}.{elll

}!aa
;ff?#:l.Ji-155;
ffiiTji,x,J#:;'

.-""..*:l;;erti n,''yrol,i p,,on, o iioi


ltll: iontnouit(iornn), nl-

):]I
! !lli (npoo), -ttupi'tt.ttL(tt i) ;
|)|1l!(
) yopei lta oItoi Col'I}lQg9J p]i},]l.II.orlIl(;6p1 pou); ioepuuti (i
ttlr ii iltlIIKa..LI'ou-uti
i l|l l|iII), ttttplonmuttti (p noei) ;
ll) :l lllI.rliBIII'IoN{
o pllitliiolf y pi l,ti:
()(il|Jtlll.||('lIl'|i!tti,
unopttti, mupdttti, i,to,1I(t'/l(||ll!b,|tu,
uu1uti. oa y ox
:h,'lr,Ir|||.t,
t t l I l l ; I , ' ( Ii ;l lt 1 lt t iil 3 I{ T yII l\{ N,I IIKoMB oIlo
(../|()ll()
Il(' :|.ilIlll'I(',l,:omo icu, tltempo npo.
t'ttt |i' t't1t't t i',t-t
rtt ttt,tt:
o rcop uu ;
r.) py ll;l.lIII lt iiBa: |el:7Ioopout' o.
r l t t ttl i ttt tti, .lt Lu Lttto 0 i u t1;
99

) oN4oHTaI4 y ooB'I pI{I].


i ' p u o y o C l . 1o Bl l ('('i \, ItI . | i o}Bl t I I { . ' I ] I l t I ep a tT C o Hl { i Nt o Ml l ()I l 1'l I o l , t:t 1 t ;t ) i J , l !| I1r r l r ) , dt t .
Hbop bo|7i,,ett (o).
pe i yT I(lri p.
l.la'rli

GNI
pei lli:l]i]].,i' ) yopii l<.lla,\x
u epee qi

1I\,t lI li 1B' I I lo tUy

i : oi-,topntuuu(i0rlpttl), dtt-totlu,
(u.mp) ;

I
I

l { x B I I T y T pl l M T I I o i o o ) l o tl T l \, I }I
B , o o H to , p i p i o t t ; l t bn 0 -m i t r .
u,,vtmpio-nu:il-tttti, !/Ko()-tl1(,Yitl,,ttionoimttttj,.
) y o p i o I to i t , l t l i l l i I t I l p: n o o -o n r c L t '
no |t|aiI b|7tl- m u ;
) toto TI,iIIo itir.l., r {o- ao I{a -uo
(.ilto): itilo.'ttopbKuLi: [tioo.roitiuti; itioo i t Lt (a: i t,B rl rl' u ti, i ti aon o u ,) ;
o|)-}np(ttttit.ttt;i',entl'o.J|I,nrcpio[muatt, imop o. [o tl i uti, p ul l i t.l- i t t1i t)t.ttt ;
) l < o l l e HT I (l I o IIlt I l t l o , {l t < i I , l l o l ' t i o I , r i .
irlo ao o,It o"rpi : IlL.l
]-(-!)(
)0u, [|lto-olto.
u; 6tulrto-tliii, mo.putj, trl,ltt.to-ttl'titi,
l,moe it, i o - tt' o - ap o u ti, r .?tro - u r-ti (a o.
m o p L tti - l t: t o i );
) p t(o Mo rI Il T o N I I ( I , l I l i t t t l l < , t + a l l
upll: 8-odtl.rLu, 12-n1lrttti' 30.ptultuti;
) oop pi rii: rutt-tt,ttt,muu-tllu|7b.
u, p0 u. p ic ittttti;
>) T no'rluto- i npou,mo.Ltptu.
opoi anai a
ar,roepeip
l. 3'yli e
i]llJt, ltlp poo i.l tl i
o]]l ; l l i l l
l ' I l I l T ]i l I l l i i yr l l r i i
pe tl i B.
2 . i oo5"'lo i tt cpir .l p, r ta i i l l i l l a
l tp tl i i l r ' tl ?
3 . Car t eplr ii e
i:1itr i i i i i l l ttl l '
i r tl r l tI i r r i i i .
t tNl pltilI lIllNt B r Ii tal tvr l y op i r ' I " .I r r i .
4 . lpr oio
1ll i l l f t
r r i )p i
l ]i l l \I .

i?
5. Cxpa,pllye
;<llllt{ooTx ox llItl\i T.


l)l! 1. ttI<i.
6 . .iitr lo.
e }ltIl{ l j i \{ i ' l < l
i l i ) o ()l t ]\t
y lH l otlotslll
7 . p ;l e
r :yr pi, ooo oi o
I { } ,B op I o|o i tl i
tl p tt.
Itl H K. H ai
i,
i .i . ' ' !,.l l
tJ i .tI l l l l l l l . l l l (.
}l e H l.

100

8. Ha i a. ll lte i tp tp i a tllttttf r. , ttcp 0 . , . ,


g-, oo-.
3t'.'
9. C '|pt1.,
pe 1 , out| p ll H }I t, t t ' l i.
i.
l0. p oi t' to o i. rrrp tl (lip ix p l< ll tl i tto ttt- lltv
li i: t< p ii a tl a K i' , a ll N 4 oJI o.
p tl ix^ lr <
io y tI olop e , lttlli p rl, ii, (} o llo i tilI
/{ rri po, B . I le ll t{ . il I la , o o ! tl{ ll o oB )l{
i oj a. 1 . y to i> r< itoi tt e, o . i op irr
ai Be rl, I \ {I it ll,o i utrt l i l p , p y l\ 4 y
} e p e I l, i' t . I < toi ' , u , rt, . i lto rllllt, lo Jl io
r y' y ir iy v y N ly : j }l y o tt. A o a, l< to tt lt
K , r p rr l Ull' lf l CT oB , tI , le, tt i e i o .
tt a l . p o; a lttl ( . o. oap a)

c |K
$ t6. i at|o
3e no
po .li

titli.l ip i i ir.
lllx

IltI

lltoB

epyiM

I {I , I t{ I l I { l' I .

{yT oIlTIi: ) o'

BoM

B o

o.

IioBe aMTIl otITT:

ou, , Inpu, o|nupu'.', amb, 00m..., 0tmi, mpuIn, a||pmb; n,'Im omu; ) y BIroioi
pe,MTi:
i tttott,muItintunmtL,') ii]o, o
on
I(.a T BrIoo }Ia aTtlII l,Too: o()17l
Kmp' ultnlb mu Kio,|,t,t'ttptt i omuI| n'mu
m(l;) yyi peiyaI,IeTiBao io:
n'mpo dtrn, ,uppt, o'tpo m; ) Iopo
pe}4Tip ii: npulu umn, ,dmmoptrt,
ut'immu noep.
pNtIIoTi,
ot{l
i Il N{T
IteIIl
pa{aTi lr iri oBi oT.o i oyui
iMtIaN,IiBK I{ yaHIoTHaellflM
oBx pMeTi;olt By ti ii i BIlBTl\ioBTy y<io i 03aIi oIlIoBaiilix
p o rip y oo'
- o lio,I,o y .Rltr, r|1 l.rl,
p l' i
(]t. ltltlt- t' tt. ltl (]T p l1 | tllli t,
tI I l, , I itI lt i . o T oI \ {iT I {
tl1ltr llit. :tt l. rl(' lI lli l B lt lv lI I . i i a I l
(oLtttt1, ti,lia, n'miprl,
i otlm,
om),
3 p M T I I N I a}I . ,
T K i. lii. tl, I I o . lI l}B rI

i llti

i , I : I tttltKnlp i

y i

i i

3 o oitl.

yiIroi o BoI(oTa'Ip::moi
aiiK3H nbm i ttnn; nonu i l o,
moi ocuIa dporn npircn uHboomog (o.),
ao 3 l{ao o.oo i oi lipyBarl:. pLltpa,
101

inh,|IutI ,l|t'L,tt,ncpifi runu ,|t/tno oitt

/lu(A' r').
irl
Co)uur'9,
i .aopypo,
, til
itlloIo lIll}tll i i,ti. o<, i" a
oI(alKN{oHIl HtIHINI,a ii pNTIIIIIIIiNt
i K aT o i l Itl ttr<i '
LI lt . i rt l,t I{ o { IIaI,{B T oBIIoIIIIII
it .
TII ]\{oB' LT(ooItq pail IIli..To,ii oopirlx plri, c a'lr i 1i.'ltooTa I{ op.
o p.i p x ii, TpIIy T ooltrt
opooiuIIII,1IIotIaI< ti BtIoIIy peutti yui
oaI.Ii]' i, o oil.

I
I

I
I

II

t.

$ l 7. Po p

i l l i

3 a.le i pIIrINt otII,I "iltl< o


; l i i i i i o p o i .
K i . i . t t i i l I t ( I I p .
) ltiiy
paTplIy
itliii
ptl;1lti poBII r1"To
i ioiT H iITalI t{ i " i)
K i i i i tl tt l t o . 1 i , l t o t l i py : l ) .
l <i i I ti , 2) i p i , 3) po o i , 4 ) o l i ' l e o - i i t l i .
B i i tl i .rttirilt oaIoT i.
i plti o aptl-l,lTN{iltli ili y ui.
x oI,lI{IlI\X: 1mb ott'ttuni' cn iurn rr . o
i py IlI\{pa)'I(T40 etilt}Ix o.I{llII, a
l,I: t{B e.r.IIIIoo eTI{a (ou _ cm); .pyOo CTa (oumb - 'ntm); IlaBII rT.
i (am, mpu'lm, opal|, n' tm - iidm,
,omo),. tla oTe (ano, imi, mpum, n'flmo|n
i ' .), a i(ox( tl irt iit'(muu, ltitio
' a i . ). Bi l rx i rl tii y , B Opt o l o i i t t t i l - o i
IlB: m ct.lt, coo ou, mua e'mm
ooK
it,l orI{y i.
n'm' B iitli
I]aMIi' o oIlaT p\{' i i ii:
Lim |f|u, mpLrdm opi, mo pli.
p i i o 3 I I T I T B y i i p .
3i
i yylli,
I( oi{e i: qmpo ime, cJIpo
Op3!.
!.o ip ltilli Ilae)I(i opll: 0or,

3 e}to-oi(e)Ilae:ditio, mpio, um!o, n'm[o, llap.,: Koo cni mom


?ileo imo (B.).
o ltyloT irtliaNI_ }tI]1ll
3ii iltr<tt
i oioo oJly (nleoumei, c,|tpounKu.
i), ilellleptloopo, o Ir io
(urnpo no(),1t1.L,
.I,lri) o < pi
im).
( iap' tt'rcpo ,t, |?1|7
ttlt ittttt lt
> io.
oy utoT i rri lt.iIrrt
mdm.
oo poy _ IIBal'{oi6 (pintu, .t,Lrm|,
, id, epoi i .), irttt .toio i iio.
oo po..y_ aBl,I I{}I{Blltlpi (o0, on,
pi, n[).
o3lll ilri, .
..p o o i .{ll"ittlll{
rll.la
rlTlltr
BIIoo

ioo' Bo o;yT )I{Il.


aT
ii (oa mi tre i/t't
BTII'Ii^plt.ilIttIl,tl<x'
nx ()o(|!J
).
!.pooi il,tl<yTBopIoIo BIl iioo
lli (y uy) i opRoo tliIrtt
' ttLim1mu m(y ril r) : o bu'I Ki /Io,||m
7,.
p'.
Btt iii itiIl Nloy oe}lyl]T
lnpu itt i op n'ttt o|Ir map, im
..poot:
i
utITIttpldlllaa'
n''Im
itl
.i ni cuacirl ypi oi yioy
o K}Ix i (niuu,
p KooI{eI{T
ni-ozip, ni.opma). olt y I( ax oBax
ool{e ni (ani) r iioo Ilae: niom i, tnieamu,niopt-tit.
Coa nu(I,mp!Iu,pmbe)i{To ii.
Ba}Ilo B Il.
flpooi tliB}lI,lKBIrI{opToByT
yo i i ioi oi.
opoutli apia po pooi lli )I{Bto
ox ii: mpudtno n,n otnrr np (aic t,1itti tttt tt'ttt ()t|l|lmep).

mpa, mpo - mo; odu1mpo - ,mm.


po; lmpo, mpumpo, TKo) oa out,oui,
o6oe, Bi oKpeN4xipx ii TBopT oiHi

.t t li - e
l J <l ll ll t I II t l - I( i Jl 1 , It i lr i
lIc IJt lllIt LI Ily
oll :
I { i t 3 B l l1 .( ) t lll{)
, I. r l o-I( i.I< i x
ttto, ttrtt'ttttltl, 1rro, r]|o, u,|ta, ib, di,
itl\lll (il tt), nm (i a),
in (ltitt i). Bott o<yT oyaT
i' lo otla tvly' peoI]y, iplti o
yrlei Ilott.l.: ean zIJr!, rtrto !/KplJ, rno
|t!1,|1l.4
ni, tia(IillQ rf,ul,
l{,'ot|L)n1!Jut'.no o, .
'

102

'i'

!0r

o an, c6mo, ao' jttlo, LtJ||oI\{.)KVT


ll pci.lllt. L{ y oi, no,"
uo,. iI{oTo i,.i lt1zto
y pvi pi 'rii.
lI .r i lt 'I o o
o p .
ooii o ie oitoo Nfea py

iaro
IIa
tll.tlll
^J'lffi ;i:.xJ,,#Ji:!'-Tfl

p i?, ttT o p o B l.t lt: mpmi


i, .
tl tep ,^.
n n, tup iu, .mo.";;;
;;;;;,
1]lo opo d'm mon[.
3 it r

lI- p M T tI I l NI I

BI tBoT lr

< -

pl<i> .o .t.i. oilti,


yi ootri
Il o - p i y Il 3tI aI o i . l . i l t l l o o ' I l y - i r r i . .

pttit, 3IloTI{0Bl,oc l,x i. '


"',,"."

o. . Bootio,. I. y.u,,.u.i yiii i.


pyIIK}I
aaopi oii",lyi 1 io.
oui opii o popy opKoxirt.

i, po.1'v I(o.Iv1lri
i KIlK<;.
p a u l ri B' I . ( i l < i l t l t . t t t i l l l t l l .
t. ii
o i IIII K . p tl y I o l , l t i B t t i r t l t r t V l l i 6 t t l t v .
p (). . A 1. l i o B I ( o o ' . l I . B . I l i pdr r ' B .
B". BllllopoBa "oB TIl.y nputtl, 0pu, n,rn
pI(lI.
3}r .iltlri pKIl,' a B
ex yiiri,

rtia i '<ai
.ypai iep.yp,ni ;";i;
( p. aa. I. I(. i.i)
o
2. I{fi o o.aK o.
ptioi peI{l,llr
oy rta ofuIy'
(O oI{oio a paN{a.IlMtl
o3t{I(N{lI
i
i p i l o i p I ( N4Tt{ i.
o p , i np,n*.'.
KaM, i lli pi poy, u,ai iij, xli y pa a;'oi(yo ittoj;
fuIIoT
i,rtty pI(r,leljI,lMlI
"i,
y ii
Bp(aIloaI{y pMTa'Tytoy puIll'Ii poi

o I l tI .
i o p . . t i l t i l J I ( l l ' B l l I I l . I ( o ] l i . r t i , , y -

pIi ii|tX:n'm _ n'rnuti, tlt _ iiti,


ti a0m - ti.ll an, tcnlaem - tutm0emu...
olnupbomu,
o.+tuomu,
ntlti i . .

y,!p5]
";'il:."1.:',tii:
. j,.hT.,5J:.
. ; }x^}
},.l;
":J1.T{": i".i1t'
"i ou,;,
iep
yp
oi.
ou".
- ;-;',')l_

t.

i$,';..:.1,:T
:'i:";:
.i
o.'.J,,
..,i#
xi; ;ii.-i:'ii:'
";1
:,
#;",1
"Ji. "Bl"ffi
:/,
r,pailta^
ipypa lloa: .\lopoi.*. ; i.^fl
.;, iii:
104

tli nputtLtiyl'BopI.Ii,otto np- ( tlo.


yi liTtlKllo]T.}t^
1l. p) ,oox,too
llll ...,- (nptuuii --.>
flpuul|i),. itt puti Irzl"
o e i (op. py"
ttoa 3 ..iropyt,oi
pili, epii (o>B}Ioooo.
l't); v;riBK|I'
>)lrlooilIoo'l]Iti itla mpmb, m.
mb.
yi BIll.II(x".toooptly mmi, n'.'unuli
i ' a opoB I{r{I{H'
pi Bol{ BJIpa>a
i'i o it<ilro^lti
tItIII., y l<i
.pooBx ii (i n'mu, ll|pltolltt,tuint 0m i ') pyli tioMoliT (n,mu, obJ1tu,emu)
oio,
oriy ii aI{'a i p]\,{
ii ll.ilt (y uy) r aTHy
i tto ioi Mx oll io
o opI{y .iyll:.0i tnutt3 n'mtt (i n'mu),
mpu _ 3 .\Lt|(ttt tl,vu) i , .
H t (Ilopooo>rlIittop pu,
mpmi, umepmui o.. )I l{oI]Tpyi iilo.i.
aBlI ittl,li>ix , 'r,tlIloyll]lliol{ , Hapa: ottu onllpu 1tcti
' Tpu
nputt, I mpmu o. Ti ollpyui o
o i B. ). p al.II iol i, i op oi o B Htlx'
N,l II' IIII
oCIloI] ' BIIp ) li T ot t IIa t l[ I:
}I( lt (Bl
)
O,I,IpNl () y i.lttri rIo>lrtttltyi
oopitt pti (oi) . '\1},pI'.lti o
utllpmu .o i ' oBo ou: rrtu npu.u,
lu o. op. :- u m nut.ttllt ltll! moti
.gi o pami oi. I ]1!()amb.Cn,1m a norn(l.
o: 0 pouu , mperni,
npot1i , i,lt
H n,lt oi... p i
()nK (. o.);
ut mpo
tott on[,: ',
i

oOtl,- nrnix (K.)'

py.vii
;3,,:I^?'",,"#';?,,H"u;:jiH1
6 yoolo
l'p lt p It l,l: p o i, a
i

!,
i i r , t t i,
p <-l .l. Il NI I]aBIol..i 3 oooptlro
oI{oo. flo Jlo "ii ri)I(:
l) lI ep]oo eT (ou - dm), ucill m0, Inu||, ootd, itiott, tvttpd, g;
2) a l'ip}'oo I( }lI. lri, yopi

_ 'mr,
a ooooyi.rn:odum
a)rn, mpadm;
t0,

J,
ll

3) ii ]Iil]lIJt6, \oe, mo6, Ill.nlep,


ocbj1to'
"
d,rnp;
0itttl, ,lpiti,
ri ntryrl;
.utttip,,
4) eouito.ti.,iltiIli
rriirll: iir,amo,ll.
o, 0i, t!I7,t!,?{);
iBioi poll i.
..,^-?l.
-|9pool<li
-ttitttt,
Kl}lI{}{ll;
tpetiti,
o,ltuti, 1mu' opoout| i.
a II ll 14Il II,IB.lit{!Ii{'
yoi i
o ulrillllKoilx otlo. /{o aJl}T:

l) ,i:
n'meim
- tii,'ij
d,u'nno,n'o;
-iomupufiIa,
2) aoIl:^igmt,
n'pu,u,o,
n,tllom'

utimom, iiom, c'mom;


3) ip lritttll<
.ou, ,loiniunop, imopacm i oatto.tti;lrrilii
iidttt, [,otn;
4) opoi irtl<, iriorli
iill
I(Il: iimu, uomu.
a iIII{'
Ta}IoB.
oyll llBox' pox i i I(o
i po*
itti: ofiIuplt, opo
il:i'tt,dimi n,m0.
m^i.+t;to tudtn n,mtt.,
I(Iltrirt TIIoB
po.
|pyy
ool
IIlrrrl:
od pa' n'r LL.,o|l|l|,
"^.y:ry,yii. eiu.
$ l8. pai oa ii
oooirr*r,
o.osn,iiii.iin"*i.*,,
ti

i aB oex
peToi ii otIT
toT opi po'. mpu il,

il,IIMtoT"f
f!!:;,r""',iif
,u[i,"'u,i1!#::::"u:::f;

!tM I{IIIIM IIpaT ttit<i.

9.pu.iix irllri ui,o.'o. Jrittl


topoi
utlN{
oaa\{I{Baott,t,'dq, o'iauo,n ti.
ii,
mLrc#Ia,|p, u'
ill

odu" ' 03HI(ll pllIiNle,l.}llII<:


ittr

3a poan4tl(oQu, o0, ao,oe), i'i


a;;'-;doo, odo.lt)i lrca (ou; o,o,a'o, ;d,;:;6;.
i d, oui','o;;;;;,; poy i
B o.
yutti ittt-ltt
opi
i u,*i; ;i;.
",,noio
dx^ennu,i.^onoi,
ae o mpi, doo
:'j,-T:,. oo,|4?mp.,
m9n9b'
do mno.tl'+|;
-iiu".autt n't\itti'
oud^!
rctl|t'oo.niuntn, iai*KIt o.y TI(o}K iIiloa

lritl
- ,..pi n|mopa
nLmop:
em,p.,
inpailpa (ooio.epe.
i pi; nimapu.\ou(liitoii.--.
!0{

rnu, litio, ipd, b Nlelop


i
po y ' a i i; \lr ilt . H ili i i Iip t NIllx Nr oBoItax p J1oBa IIt, itio, i i rtg e
aolv1I{x i oByT o ittli. <Btt.ityu
i o i .lrt.ilrlri i < x itttltl<ll
IIpIlKTl{I{aIt' i rl yi(lo )l{T o
ii, 0I{at.'pip:tIt .aIo' opyIr y'
1.
o a r t ix t t p t i,r t u llo o 3 IIa t lIlll>

ca|
Hi#':.;";,,}l.i",Txfi*T,j

itt
o.{y 3 I.lltM.
'ilt-t<o y Potir
ou (o, odo, o) oI(y T
i i ililty: ou o, o t, o rlepo, li
oditi i,Lttt.Li,oieto (oo) 1itto i . .
oom;
.
il'te.
ltiirlirl, d, |1|0u, t!mllp iopoyt
l,ttt, lti ToT l)l,l Itll y (pi }tB[Ioo i.ill toiltlt (o 3 l{oooN{ pooo i,,rtitt o): d
|nou, m arlati, tL.rnupl+tiu, 0i mpu.
iltI1 t1,'nL,tuim, tlt i . . pyT i,lerlrtlt.
n,m nopiot, tLtict
a},{ B o,oBoNIy i;1iy I\{I{O}I{I{I{:
Lptut, i,lt i, tltpLtnL i,lt tt,ptttui, n'to|1l n'flrL.
m ii tu poai.
iliItri ll' tllo B"IoB e 3 |1u.
Nlo)l{lItI,o|o, 3 m,lo, I{p}.II.]IjBIlItrri.it<ot
ro BoI] ToT pli iIlrII{a , tltplt1',uotupu: t
0a ouo i.opa, nl,t| 3 '{!r|1)
pnl
^|tnu,
it. n'ttt i i.l i ltiIllt ep},
io.unpu;
pooB\,{ iitltiolur ]\ilIo)I(l1II:n,t|t|' nou|r iomp[-'
oK 3 ilo|ll'|otpotlli, n'mb 3 pn1 di; ii ri.
.llt
llli ptt, I] l(Ilx aa 1l6 pIl l{l{ i..roo
:
olllttlti
i.i,t
i,l<lt
oyl]Iio i, lrpyror.
o,oll
Ix'nib i l ll'' rn i.nry, )lm i mu toj||,|{X
ioIltt,tt' ii i i 'mu ?c|im(Ia.
!.ei ilt i< ( t ttttt,, rltllrrLlt, tt), ilttt.
t I l 1 I( li . R p i'oi t t i; llilt r r , it ,t lr lr llt i l) 7 lr y.,,a .l. l( o}l{ il lr t t lt
t 1 .,1 r lt i|t
.r lOIj p l] JllB[ Il] 'a t '
lilllt .t t .lt lli .lii.lt I.llI,lt t ll.O
tl()|lllllltt
tflopy
ttltiitltIrl,
||l|I,
l]ooBoo iitll< otlrll]:
I11'I|ItIl'qlIt; tttLg(] bZLl mpu
0 l1l,'',trrtt).ltr!|1Q,
tloirl; l)tt i,tttti, ||1I! |1f|l11L|.
rl1llt tt ii ll ;<.llt ilt l<lt o)K}Ilo i t't.
]la]!{ ii Il]lIil\lTltltl<li:do ,ni, n1u],|poim,t
oo6oiii

I. K,

Cyrl tipititra i,rpi'prt:rro:}lopooi/ 3 pe.


loia._ . 24t}.

lot

Ko'J1t,0'mu ('ntoll,) rtt; d\mu ru o.ati.


l; odnt.tt i.l,ttu,lt|1J|tu,
" K,r],qitl il Bj"itII
y
tpopi, Ka iopoBy oaoy ooltltoi
ltiitlt: iittt mpu poimuu, olnupull
.
tprn ' tttb ttiltli.
tloyui ip iKa.Ii rB op'lri pooBoo ii l\,to(liIl:
doe inti,
ll
otli, JvIrponpnl.
'l|llp
I1p itla ou,ui il,ByIIry
op.
i oo iit<MIIo}IlIl:ouda gurc,mu'.oudr
apii..
i t t t <n i m o I l o yr T i tt o o ii pljolo poy
]!o
9 o|i poooo ii on,ii,,,
nlmou _ ToIo < pro ittlli >iooo pov:
| '-Jitop pog' tzimop idp; ninzopu uLt.
ltitt B HIIBoI{i,liy ( p Bx rtio
y llioy) pl ieiaIr yopIoT o.
l.11">.

,Illl.IlIloYIIII.
Ti ltiiitt.il,ttltli Iloyllli p.rrttri Blil.,
^ poi o..}loo ,lIIi: itr. - I]':tttt,,,,n,,'opn,,,i1i
dttg i.tt' 'u (I-I. .); t ||lu,,l('l
? |1,{z
upgi; 4u u a .Mm 3 mpl,ei
tomu. !
crcpi 0 att _ o a/1i - Tno
tdl| .au

flponl,u('1.Tu); o,a:h u'om, iio,

|lJlIln tin,a (. I..); pllCy.: 17to


o titr,
i'rlt,empi 0lu0t1,nc.(o.); o: 3rl 0t0.
rymb fiponi i mu oc.rp!/ltl (I-l.-.); Cil od ]taK |7e
(H. .).
llu i oodg
- e
i go
l i ri
B illl
u ,, .r iu ,l<yo ].l{ y ilelt tt.
l t or ,t,o i t' t < l rf i o o p y io l , i llp ir
Ir H I l I l y l l u i o } J I J : i ino ili
ndlt
I l.m ou q nLp oI. Q-n''||n ILQ 3{ln'u n La ,utl tt i u M
a 1-l
i ( K o ,i '
yui ypirti ipypiii oi, oo(l.o

p,
io
poeio
i i.ii.

I.:li'l:tilluo
o(pl
l tlo -loBo I Motl a'p i B)l{BIi ui i ,
IIT } I Ho o o B' 3It i l t I l '
I l pI I I ( . r ] :
<m-7>,<<i.llia.80>,
<3.6g>, <T.'\E,' T:.|iR.

r08

l. i odu, odo (ode),

Bii
xii

odQ ilnlitl, ii
t t l< m o, m , n l.

t\\rro!la

l]i.
i
t{o"ltifipiJt C p rtil' tp i )irro.l i
o),i
odtt (o) o
. o1urt
ii' (ool.) lu
ozo
P. odt-to
odu.tt
oiii
oo.tt
!,. o.lt
di, titt
(o)

. dull, drtoo
fi i (ol)oduu
lt.tu
. odt.tul'l
(a) tt
4. () tltl,ltlJ Qla} odo'lt (a) oi
i (ua) or)i.lt i a:\ oit
2. tI tl ..liilrtl<d (rli), | lt| 1 ll, ()| lillllu i . titt tl
aIt;
|f ' tl, 0i
P. 0
!'. o

||pu
mbo
mpboll

onlpu
()ll1upbo
tl1ub()'lt

. o'll
. (rl) drrl-r

npba
(lla) mpo,t

t|o.l1up,\1l
(zl) uomttpo

. I{. o P.

. .

H. o P.

3. ll"'littr<i n'ffiu, o t,4lu,mpu)tb, n'tnitdl, it:i,dm il i :


i |ttI:'Lt11,
ei, I,l1

tL.
P,
!',
.

n' t
n'm i ti:lm,
n'tnu i n, mo,tt
n'm a6o n'lt'Y

' n' ltttt.lt i tt' nt o. v a

{.(rr)n'mu i Qta)'mo
H. mpum

l-lt
.lttti i.ltto
tu i i.lto,lt
i. a6o i
b il. 1 | (l i i. I tt) o

(a) .lti (a) io

P. rnputtltt i nttiulmb
!,. tptLL i rrt tfl t1'IllIb(),||
L|6 o t t t 1 ,t t i) t t t t t t ,r l,r
. t t t 1 l t t t t t lI|'
i ttt1ltttt,Ltl,
. ttt1lttr)tttt,tttt
1 ' ( r r l l ) t t t 1 lt u ) t t ,: t t tit t (t a ) m p u d lli o.N
H,
P.
I]'.
3.
,
.

iltdttt
i]rCltit,t i i'ltnto
i)tltu i tcrno.lt
iarn ao i,l|II
ill,lt i i.ltdro
() itdttttt i (a) ci)Cfflll'Y.

t00

4. ilIl1K|4 a oIIe oT (\imi - 0,m.


om) ptt iitoltt,tiilt i ,roi o,.',,n,,

l1lt T C'I

p oI\4:

Lf . ittti
uicmor
P. orn
Lucm|!om
[\' do,vnn
InLrcm'at
. iti i oom
Lufumom
(). otacu
llrrnLnlJ||tl
l''1. () oart
(a) tamttm
5. i|1K|1o|'d,rLoito,mo
ltpx itj ]\,lIo
tbt<ilo-rr;
tJ. opo
c't-t,t-ltlttl
n
P_. opo
'oa
nr1
'. cpot
,otttt
m'a
. H . a o P.
H . o P .
. ao P .
p. opoa
d'om
||1
' (a)
(a) de'om
(a) cnt
-opa
6. oai
ltilll< iu, ntiitt, i, drci ilit.lto' itIlt : 'ttio,i,l,

io.lt, ,iIi,-olttl- |<Illpu, IrolI1tl;


tlemo.,
no, tmiln (i ztlttttl,tttI.
7. C a i l t i Il i i ' I a l ( :

H. uomupum
P. uomupoom

n'nem
e't
n'nt\rnu(n'm- d,',,,tt (d'ttt.
u;::#;:P,,'
oi},
'. uomup o.Ii l{IJi
(n, m oo)
",,
nt.ll)
3. omupucma
n,trn(n'm- d'mb(e'ntu,
(otnupo,rom) cmo)
d'nlo)

o. omuJ||!|nI,44utl,mmt,

e,ttt.li

()
rr{.
omuI)o{:;i,.i,;;:/;,':i'f]
:;:r:)
{i,:;'
cm,
(n,tnto)

(d'no)
B. 3ipi i.ll o, mpoi, un,bepo,n',.i,po,
,,.
|n'eo HIIp iilla IIT
pn alix i.
t<i ii: o, ot,oti;
omupbo/|,t,,
omup,l,Ii . '
"on,upuo",
.lltit<.oo, u1i y ep.x
, ipl.r
iltil<
ii l(llil{ poI: o, o, o.lt,
a oo'
9, "it"l nimo|p,,nimopu, nirnopcm ii.

li.

lg. . .poo ill lltl iitl,


ii i' IlaeIl-- I]opo:
omupu demu, omupa]| mtllll, omupila beii^u,o,u'
rt0

po..l{tl'
1l . lopli .t,ii.,titttolo
pp}ltlIl: pguti
alll i iltittllt' ll( ITppl,IeIlI(}l
(-), 0poo, 0o., 0pu.lt, a po,',t;pt, 0pgoi,
dpztit i ' .
I( tnt'
llro' I( IlIlI(n,{eT
oi
ii.tl<tnpemi iti
|n|il,mp.
tp m b|lJ,mprtti.lt,
pylr: ntpetri, n|ptllboo,
moi., mplni,, tttttti, t1lttti.u,mpemi, rripemt.ltu i.
}I]tt
Ol)' l.lli(
' ilt iBlltr x ii . o t< .' t.ltt
T ilI I il I ( aj loii tlitT lj tI it: i: tllt, lttl u, m ' m u ,
L1 m b | L' nI ()? (. . ' n' tttl, tl , . . ' n' tnu. , + t)

otn

' m i

o i r ail! ' l l
ro ep eip
i tta lt tl itttt .
l . 'J 'y 3 llael1 I l i l. ; ttllti lll]\ ' t1 li, I I 1o
2. |7a i p o ' I lI (p I r) i"' 1 l]"q iH I l? I t tto.
oO
' . I ll' l. ltltttilp (L , 0 p I l y lo iltt< p i ll
l) I lI I lI I ti\ ' lt,
t
p ?
3. 1 , t1 1 r. i l< itti ; rittltI < tI r: i i li i i
o tlo i i ilttrllr o T rl ? f l i itotoT .
oi, i lri i . ei irrrt rtJ
4. i ' a i lll, i tt i i?
5. p ii oi p 9 ll . lp 2 iB o ]/ ' lll iltlt i.
6. e p i p llI l' , 1 ill llLui . o I lI .p i rop . o.
itritir p o io . rill i.
p ii p il iiirt rv llp op rla 6 . i o ' I e p oil' r i l,
. ? o(' (I ttlp lt p ii - }l o]lI y
o lt I 1[{ 1 , l. il ile
380 i a i te p I r y ' p ol{y 5 2 - y p i tl o op yi_
o 3 4 4 ap ru i i , a 5 0 - y _
o 4 1 6 (3 uc p g ).

AlA^}l}l

$ {9. ae {(rarao.i
a ilit l t r t t lt
2 ] I'II oII .
IIoB'IT 'op lt it . t ( lt ,iB' M
B CT IlI] lBOr lI{l t l1 a e .
l t i l .p ; t lt lt ,I.t t .t t ro:
i ] It l{. r ,t lt t t lt x p r p lr yT
yal. JI Il llo.I Ip,N{
lv{,y tltlo. i ao y.
t t - i"l r , iIIll i\l 3 H I{] \4 .
l iilr y il( i t l x t l T l,i oB - i lli, p lr .
T l r 1 B i .t lt 'i i, i AIa 3 B T p M e T , oI] Il'
oi tt itii, ar}lIi lILU BytoT [I tlltx.
T, .tieI{I( By oy oo, To oopT, mlr _
I{ iBpoMtla' ci _ I{ ooy p' po y
3 a a c a } e
a g a e i

ilt

(tl) ie oa, muti _ 6y.y oI{I<y,


miu.
ii. pr.rro.oil
i ijrrlI-ti
-

plly i ttotr'tti ltjt i


r.yi
MoB[l: ttt ui id pi1o| ei, mu,,lt ut()"o(l
i 1qnt (B. y'); I! 'apou, I-!e ol|ll, I-!-

)u,vi, udl,t ..,


|Loopdi-niin' (ii..i.

ttt<l , t, i i t l l r , i pi r i . i l
TlI oBll T, o ofl He aT I]I{ poix
o I i I ' T o p o i I I a I ( r t I l o 0 6 I I B o .
, oi N,IIrIII(]l
li poa}'tI1' aNI
i iitIvl (ti' mo, nu, H(lLl|' i), ii,-- i
iil<a (, m0, Il1b, .rmo) a" a ilil,l
Mll (, mL|, 'tt, itt), irllttlt 6 t
op
po y ' C i (p l l I I B r l o o i i .
p v i l i tl Irl t l t B i l y a y pi r t r t r l t I I -( I . i .
y rrr<i : y o i i l tt , o . , r I p y , o I t I l .. Hplla
npolJ npnop rcpi. ioo i ,tlp

(Kop ). fl nuut rnoi i, pi'(a>.);o niii,i nic _ ryu (o.); ii, ' ruluito o
cmn, no (Ille.|.

o, rI o N{ IIr.rlI,ItIl
MoBIl'
o'y ool,Ii l'to.irii .ozt'o BI(ylra
pMeT' i oa ao it<i.
$ 20. ii ei
e.ti\{ rIzjI]rt' Mt{tI11Ir
I{l\'lIlT a
o poi ull t{N{ K ao[,{-aftl,I lt oi ;l r' }Ia pop .
3 a t l ] l t t o i Po p a e i

1. oooi
: ,mu,,,|,"x",'',}i'i!o",o?,,!}#'
u"",,.

2, 3opo .
3. pii: llri, mi, tti, ttL, tLt, tioo, ii, i
(iiti,
i, ir, i.i).
4' Biil. mo, i' mu, tttitr.
5. olli: e, .a,tl (-.+ru),uti, tttti(oce), u (d)' itu.
6. i: mo, u1o, tt, uuti, mputi, ci.,lli,tt.
7. Bii: i ti, o tri, . Br{Dn{IoT
TaHHpo peN/t,
oTi , ptlae>I.lir.
o ii,
BI(y.a ' ipoi T oo}Io]o }i.a
oipo plti, apll:e i i [,
o flnor
Tu'-i- po' ru 'o Bimrt , ioiu
e poa (.).
ttl

B. Satlp|: imo, ito, tud, iol, ltioo, irco"


ttlpu'
9. Lioi: ).vttlo, do, dtlit, mob, ltlb, m.
g-mo, -9o,rL, l.' t<,u-,
titi, tu|no, 'u!7I|,mo-|1.|o,K3|1o-oi o,.

eI.li
a
ff-P":x,{fl:ffi;.'ffi',;
a P}^arv{
o! {a^ ^

e. lo i

1 {tI tI I {.
ilrt tt rt (il' ltl{\ 4 N , loll I ia]\ I lI , p I iN ](' 1I llI l{il1 1 , i lt l< il. l' oo, 3 o M T lI ltolo llo i-

i o r t rt i p y It its,ltit .
yaTI{Bi,ap6i i iiIi.
ttll-t
i
l. B i tltr<(ii.oi
yaI{tIy
iy toy ao .
ll) BIJpa}T
1)},ITIIIlIIJI
l, i apariTpIlyT>{tII\'
.aT.
loiiittiioDiNl. Iloi.lr-.o ierti ort I\1T
' iit-ll
'lii Qlopri o I,1llTrloo
pui
ooi
y
otlyT
oBN{'
yrri i o
at?lttI,Bo.
oooi
tI>I{aT:
pyl1
i
.o
oTa.
p atttlt.; Tao-itri(mo, .u1o), apui (imo, to, iorl, i'tol),- I{oli.Ili(den,
io, iob, L!|ob,n-d, uq.g), .n, .
u0, a3-mo' t;o3|l-Io).
'
(iitlotri p tr l,t )
2.
03tIy .
ll yzl.ItIIy
yrr.
att<.
^p y
TBrri
i pltrlt,j i ei aopi poy' II,l
y tpp o)I{riIH3 olIi ii, o l,1B
lt],lNtirt o. Ap iti ttlII(llB p rrtlti- lt.
y al.y p i o ll. ..o Ilar(aTi p irli
ijlltlttt' itri (pi, nil<,u), ai itrorli
( tLti,u{i, I)fl1
tti), orlaalti, pui ( i ti, itlti',
itnputi), otttri (tt, uti.,. -'uti,
tttttii r.).
1-uttt1,LLtlLib,
uti',6ultttt.L,.tuti-,
it3. K i i i (iiltorli. u.ailrttl< zttt)
B i: l1 , ), ; 1 , lI lI . , lI I ; : tlI ttyI ti. , tt, l< i . l]. o ii p y
i b | I l
[l:iC } I i, l. ttI l; r: litltlltii r: tlt, i tltitt' lttt lro. i tI otl ir
iit \ t| tt- 1 d ( rLtt- i, u).
i lttl(-l:t I tl| . tt' ttllI t:
p , ly
N l | }tt{ x a er. p i
t, ttt : l , ' tttitt5 . q :i y tI i
. I lt' , : . l, , (it, rli< j r. l< . . 1 lj , tt i lt o t B lI a3 llo y . . ili.
lI o t1, i rlillrilr. (i )I : ]I o/ ' lil{ B ! l 3 H l, l ts llI I l B l. \ {1 t{I (e)'
B olI I ] B y }oT
ll lll ]ilI llll, y rr i :
T a](o)li C i' , : I ]> lI l(' I .|
p . i i lI i. ll ; r(j o o, a ( to i o urr y o y tli

M jllI i, lt(l t

i ioy ii), o poi


i.tr HaittJlloN,ly
o Ht{.
il3

pell

3a ltoPoori^4
c n o } *

iitttrt..tt
tl,\i'.
toT I ull TpI{ pl[:
-j.i'^yj:':..1'i.

j
l . po T i l l p i l } K i l
i i r ( , r nt t , i I i , r ' | ) I t |, I { j| l ( 1 ,
.t|.|I|,tI, ltt,, zt itt.).
2' . il ll 1l i, o lx lIIiaT: lieolai i.tt.
l. (-tlt, {lluL|o,-tfo'-u1o' mo-|u(), u1.t,, (ldo-g0), putti (ttittto,. l-Li,ti,iitt{i'
"\u:''0-to,
i,tuti) a i,
3' " T tI i , o l t i t t i i t I l t i l i l i r l l l t l y
m,o nt' o i ft| Jl, nti,ttt ituttti, tlIIIL1|;
a i,
s 2t. o.pa^,raTi ollalt i oilta
ae.li
oooi liIlt f., m, irt, aOo6oi aree
o BI<a|TIla oy, a I{
.
-a,
aiy irli. iipt o ov. Iia o.
Bop; e mlr * ipott o
1o"Illi
pMT. I{i ll li NtIo.opii
o-v, a lJo)I(yT
T IlI] y.-oo pol{y. i }lill. i fi
oo, I{ Ky Bo 3 y Iri.
ii ooltoi oorIx Irtlli rtDol{o
IlKoI'ToBy y pix Ii yv ypo io.
l, rII{' I]Boo ltItI<a! I\{o)ItYTToD.
aI-l ;i ii oi oB.]]II:ou - ,
K. ooIlr. i, ili olty Plloye e
irlt, ao,
.pri , lolt ar.pro po.
oi, opl<oi tri , ypu a<lroij 1.
a l ti l , , l l
M ) e o a l l l t : 1 m u,
i i, i tltt:
II{ e {umLL
'tt|- t n, t (. .). 3ttll< ,
mu, 1||L (oo B oIlIIII pa) B.rITl1pei
iltloi: TtL,
.,lrputt1, t. Ttt,. tlti '+ro,,ltt! i]u',o
e pt.tu Kott.ll .+ti.tt?(JI' .); tl ltn-',t,-|oi imlL. ,Mu i ipulvto _ t , i mu. . moo 3]1t
oi,ti, 4 ol, e 0e. ,, moo .ll o
c i l ti T u i ( { . ).
etI ./||11
B aKooy i yiuIIoMy ll
o io B)I{Ba ' T B 3I.IIli : M t;Jil, tt,..

i o.
BKal It aox oi o yooetli
e' o Ilx BI{aoa: Cuu oi, npo.uriioonii!
l B ^o o B. B' Py:plr,ittleI{o
y
LP
c .T.*' 3'3iJ'

ua

!,e gu, Lt\ou u, LLII c,lti puu? (Il. .); Ku.


u .lltoi, nopnItp(ltli' i tlpumpi, uoi,
clunun (Bopo.).
}/ it,to.otltttttiit
yi ao p plltli /lo oo.
aic mu:
, pli a itttl, irrll-i u B>{<BaeTc
BuaonoutioprOito! , ttp Bu f fL l
lil:utr0 (i.).
udmu .ltoi. i1lttti I{'llto
it<oIrBx(B , t.
iitttrItltt
oi yoltli ,t.<lpi
oo Bl{yr' I{
3Itzirlitti,
B yrtetl.oooBoNt)Ilu to,
.lli;

lt

oo'
tti- oipl^tli
ta f i,I,ip , a npm,Mco d, to m-l,bd.
ur,nllopa- omitl ttLii,ll0g (x\. P.); orL,e
u,ta, u1o mpr.auln ?p,- lLt iti no.
(o. B.).
it,ntirnu, ou d]|i it (Inluljtn <<o)
p iiIrlltrtioooB i\,{i i ,+ tuB .ep T.
ttr.iilttix itrloto't,oL]IIott(t yiry):

o) I{a

ep-roo !.py ooa pa ooa !.py oo

.
P ' ,,,t
'. 'ttt
. ,,'ta
. ,utto

ft1u

I|tIl

l1

tlti
rttr,

ll o itl

.u

tl

QL:

ttt< l to

.ItIt

l7

.|||,[
(a)

tttt
It4',Qla) tt.tt
\|n) c
Qra)
ae pi oo ato aeopilo po @i,

a, oo) i lta (ou)' ayI,l B N{oBi iIrtt,


i ltlllll< yllliiol.Iy. ix poi i t,rr.Ii,
Iiplll(l.: A( p y c , i ltiti pu. ottu o lt.
d;5u, m mt.ntt tottm i ott ,lt (a,i.}; Bot't,
paio, tl]L loar'r i po,ttu.lt, Lo- a
lprni munl'l|lt| ||p|.Ictit me..' lo oltu (>l<.)'
po,|o n ptt1|'aLL
u|e
.
pu iilt t t t t t i t lr t ll l1 t l a illl t t t li l i Io.:
( ) 7 1 lr lt t t

il o) I- t

i prriirpi ioi,lpi !{ i poi


o.i'tttI"r

t1.
P.
'.
.
.
.

ilt tt'l
oo (.to)
tto
floeo (oeo)
u
() bon|@i)

r|
i.i, (ci')
iti
ii (ei)
11
$a) if,

o|dll
i'.t (u.t)
i.'
i (u)
u/'rLt
(a) llu

t15

pll iittx peI{M(a opyoy _


p i ) I I o .I { oy tio B I l I { r p
Ir: a bo' l , l^Iu, r' 3 ulr,3a , o i., i

i, u.

3l.tttIlt<tl
{, oa, L
pNITo-oo,
i B}t,IBlo.
tr ilt a 03oo, v.\ 4ei:fl t dlo|bo pn, o nrchp,
ou i puLmi m(I, t7du i,, o iiotl
onL|mu (ep.); oi0 to emouti, npmprdrnu froo e o lla (ou.).
opollfi ii.ltttltte .ae
3ooae itlrttll
]lo (l'll i i i . y r putI tri yr r r <r tij
l O,]l1.,
p:I1tu e intzttic <lidlt (I. .).
l{ rHI]Il (plt poy ir ., irittl
iit|<
Inu' e otl i]IiBooititt.
H .P.
'' ot
' e
. oo
. (a) oi
pir:li tt'lli iti, traLu
tl pltit.it;i
rlpr-ui
piie BI{},
ooi, miti, ttu- ..yir:i,
a iti p ri , p y i r l i p i o i, I ] p :P tmttli|t
Kua 0 ,,iltpo,'|!/ .l},|'lJ arly ('p.); 17amuuu,
tr|nu, npmutu o nlo'i d[r'tttltttptt (IJJ.1.);7,i.i
i |.Iop)ua.i 1lidi .4|i,mpbKiuliu!u lttt
tiou, nmu pub rlpi (lt.).
1liI i o o i y ii
f l " p a i } l l l p l l H .r < o i
p]loltfri'lr'li a.
pill ,ttll<iB
lJ;l(llI]l ,
ttlti poi oa lo,i.i, i.,r: ruti.uito..ntt1ttto
ui opo it ooeooi, i l,inp, i ttl, i Tuu
( l . P.) '
p i f r i l .t l I t .l ,
t <i p t<:r lI I
i
, i r
ilitla' poa' ltaN,Il1'
IlaI{a.:
o t ta
ooiurpi Cpi pil
, i
.()
P.
J'l|
...
-||t.f'Ia
3. H ' a o P.

1' |6

l,l o >K L: a
)I(iorriri
,4,Io
.i.
oi ti
]||

/I."ix p.i
.toi
ol.
lol..u
. ao P .

o.

JtoI,44

(,l,ti)

. () J|t ] t!]

jLu
Jo|,
Qla) oi

116

(a) llit1

af t lt tllll< , lt i ti, i. il i ti t it lt ltll t l t i , i ti,


l( p lI K \ ' 1 1 I tlllilt T B p ol
ftt tl t. t| ll, 6 I lli titr ' '
p I lI { t N I ' oj p y I r.
a I {I iI i i. iti py ;

B : i i fi t l I{ yT II
(mo, ), i otlaIJ
t",]li\'ITI,I
(ttttitL) rrl tii.l<i (mtu),
3fitrtttl< (tlti) B}liIlIJ.,Io..i
, I(o'.llI r.ofi, xo oBoptI., Ka3 ' Il IlplIN'l.,I]lo 3lIoJll1.'| tra i
ii ao iltl,t-Ilo ,l.ft; tno BI{},6]Il l]l)/l]\,lT,
yi;i patti o i,Ltllli'l:. lt l1ltt ,tti Lt
Baii ae

pu, o b'\|,!p0 ti nrcpg, ulunLuuu, dpu


i (o.);!,mi ipiiti,
i mapoo, ]|urb
to nl oui l,lzy (.ll.).
3 i i l t tr r l,t t t t t t t i BI( i] t t a a r .p B }l olt y Ilp 9 }r
t I lB,l T .' l.
M , , i l B Io IIlt i 1 t t I }lI{I( \1
a,
.III ttp >tt llIiN{i.IolJtIIi : C tn p m, t,1Lp
Io tlu !/J|pom (Bpo.).
iitttlllIl' a, nk')Ii, Iar;ul) lIittl poNrtI'
aIt i i.iit.
B i i a
t1,,ti (t1, ,)

lt BI( 3 i o o

o ll

3 a il

,e It lI Ii
l o) Kt 'l

Llooiupi Cpiripi io pi flipoi


H.

t1il.
.
boo
I!
||o.lLL/
...
iti
l|/fl
H . a o P .
L!
. H . o P .

L1i
. u
u.|lu
(a) t
(a) iti
{. () bo"|I
Qta\ i
a t,rt3paoN,I ititt trltlltt<oit (tt,,
o), (, ),
a
t t lt 3 i lt o fI }t
B i
i lt t a ll Il
'l
nlli (l, lnu )
( ) /t lt llr r a

lio) I< H a

ooipi;t pipi ioltpi !. i poi


m
m
mi
. mo
n.lo()
mil., mi
mu
P.
mo
nift
mu.'I
...
I17
InLl
}l . ao .
. H. rP.
117

o.

mu.

mi (mo) muu
(lla) mi
(a) mu

. () mo, (a)
mL.ill

Ilo.ioi aerl mo,


, uti, u, ompu, KtIu
IioHyT y oi oiy y.
il: ott o)KyTBTya i poi I-iTa'i poi
ao.ioi
,ote

IloJIyllx

i .

llloN ,{ y B I iy

olz

ll I lI l

o oa, BKyIo a :. Xm,o


1lo oo, IIpTI-{
t nmu oi? (. .); Xrno ep uumoeo opo
oto LrpIonop? (A1. P.); Circle n im tdni
nporto2 (I-lrt.).
By poi i..tti, i tt '.
IlyT ripIt pI]II ooBll: Il!uuti, mo m
ni inryu pog, mo mpi ttui g1apu zpou
(p.); H pi lImou, fln' ncttumuldpueo'
pi nou tlium !/' o, ne, ima i
gpln! (l..).
a nxo, Lt|iirtoi irta; u,
u, ompuft - IlpI{TIlIia\'lll;
iu - it.l.

I(M.
a mo, , [l;u y IJaIIB}lo[,Iyii e
N{Tpoy i . p iil<ax olltt (pi o.
ttoo) MT op i o I] p I(TItI<i
oi oo
i pltoo po}' B otltltti; iu a opi ol,r iit-l llii. 3ll' u' lt,
ompu itttol poMl,l' M i i.tvtiIlt'
aH T
B i
i
Il o. iII o Il x
r|'o , o
e tl i

. mo
P, oo
p'. og
. oeo
. u

. (a) o, (a)
ldLI|

ul,o
oo
oI|
o
u'14
(rta) uo,'tt,

\a) ui

B i
i l o tI } l ll T t l o a H I{ a ufi, (,116,
",'o1
I, l l , a

o.

II

uit

I1
u t o
(a) ui'ii

. (a) uuoltg

H. a6 o ,
uitL
(lla) utti'.r

(uult, uuilt)
tell tut'i, otttpttti i,ito,
K TBep..pytIlt.
B iMi
t o II lI
Il ll Llt JI IIo. B i' oII
'l
s e II }t lI I( Zl l;i",t,tltt.

H. itt
P. cio
,' cio

i tttL

itl'tt

tlpI<N{T.
o o

( i l)

l. (a) t.v

otri
tlltt
t.tltj,
oaal r,4err tttii (lt) , oduii (d) '
LHI||uu' ab, jI' Ca]uu BT}I]
y pu i.| P oi y II t lo-i x o a I] ' p y.
l oa\{.
aItT[IBll -- l,I{.MII
3lirIrlll uti, otu (tl) BI{yIoT y,1.
pl ao oopirl:- fl otc b3 ni)p
i ptt pomi ti nolpi
noo1ui,
'tjlefl
ut,o i ni1u
co tt!uJt|!/ noiii mil.ti,
n'mumt1it opi ('); clt,ltoeo ao i iti ttL

(u.).
utpo

B)tIrBTB 3I{IlII<i oIl>,


3eltrI ot.tttti
q i ).
<tt l o>:
aftttlt ttltttti'opitI3ltrI.rII
Tnep n()|m)tt itt,tu (Ko.).
3 (,) N{ar{rilltoHoo oo.
HII' pMT' poopy:ec r m uomi,
ei t1e,l i ti rrl(. o,r.); Bt i
tl.t uoptti Lu)p||.Be imo rlumb, !/p o'tit

(JI. Ko.).

i Il o

o o

}1 o>I(ll

ooipi pipi iou pi [ ix poi


u
L]'.u
u
ui
uoeo
.
uei
ui
uo Qu)
ulf,
uI,1|
..
it0

3. . a6 o P.

a, o ooo{ itti
3a .I,I,,
- }IaBN{I{
io (oi) a i
oyT iiilI(\.{
aaIl' o Byy po.li ilio .i:
opu 1!lmu it ttrii ol, to irL noLl
i i (L|a.).
t rL lpdtt ttltutlrut i tt,.lltt,'Llt
tltltlttll .ltttii, (l;,tu,,4t( llzrooo a oplli)
B)I { tJ I ol. ' I llJl' l

lJll )tiH lt

l< p tt i

oll i

' 1 I (o}, ly
oo, iToli 0u npa1K .lti cdJ|cepe t cmuo
lti o (. .).
oatti iirtrt iiIc' 1<pttN,{eTIII{
p.opytI.
aBi i }I
o3 t{a}Ioo
g It 8 (, c,)

ttt

olta

&,l'tto
-ooiltpi plliirpi illou pi !.,l i pli
H. (,
e () ()
i (i).
c)
P.
b()o
iei
i.u
bo.\|a
i
...
i
. l< LI. ao P.
()
H. ao P.
o.
i.ryt
i
i.tttt
,l.() o.|ua,
(a) t
(a) i
(tn\ i
epe.riae

p . t l l i l r i i r t t ' t l l t l < r L i m o , i t o ,
ittti, il;tt yTBopIl i JlI,I,I o-B l l I ol l I l

: ]i tl l e I tl I l I ,i I i l B

(ro, ttl, ttttu, ,ttL)3 .ollo]\{oo


alil,l j. Boll rt.
3yIoT iyl.ti oott' pe4Tao otlat,r: 11116
o tltLn,imo e nll (e.); I o l|i
npuz llioo nma atu (eu.); )I( oi muo
a i, i 0o noo ino (. .).
e p u i t r i i lo to r . ' K tr I l .i.
i.
Holt.ltti t.iltlrI<tl
dmo, .
Heoeie uo'0u' mob, b,mo-egd,
.mo, -u1o,uttti' K3.
mo, moa-u6oTaii yopII,rI
ioirlltx t.loiox atelti oooo aol( 0-, -, Iu.,

0-, .lt,e0, nI|Q-, tftIot!.. I t<rIlti


li po3l(pB ; y ptiH BoIIIi ByaT y poJ-li lli/l.
i' o o oi
Ta., monoi ! I|oi t i
(umoc oi uepm npui) u,lt impo,u iu' i tttt'lt mpljKo !/m )tL i (. 1');
fltt tt 3 I1ll noptttu, ,mo |uo:tt (II!I1

(u.).

tll

uti- 0,

g- ttl tLt"t,(l.tLti, 0.

u, u-u, u'tZa eopi poy.


oai ltiit, l<
I.lTHo-Bi[Ioi.
p t i i x p K a I I ( ,
yi poTl{BHltlvlll
I( (epIII1NIll
T }lo3tlI{I;I),
i o yoy: pllII T,T.
it o i o' i i lt
yT oKpo: tdimo _ i o, i, u,41
, l|'i a |],|,I;
demo - de oeo, d 3 u.M; g-o _ 0 ().I|:fi(I|m _ 3a a o.lt (rc i,lt) i . ': rnpttlnag.
J /tloobJ|4u,oi aindal'a io oo iunu 1opi, utaemi1o

r20

(T.); Itfi,dpim npuno .iio, o ntuinmIllob


In|o\I|, oi ouIt ({. P'); ',. mm
ounl mp(l.||t|t'

mp 0 o vit nooopumu(K,..); ll]o um- i


nozo npa fuInrto(. T.).
l{ opo i a i a a
aoep eip
i i rrlo I ' ' I I iM eI I tt lli ittr tt .
?
l. o a a ttrttttt<lr
tr orl?
i .
2. B . loy y i art o i o. p ittlt ltuttt- li
ii r rrrli i? H a i lttt i o p i aii I t ?
t a l{ o ii o aii ?
3. i alr i l ui oo o i o ep ilo .
e I { l{ x p i lt p o p i?
4. a'i i p . tli p . \ o ilt tr tt lro t' t lr I t.
5. 3p oi lop o oi' r ir p o ip i i, p e i a a tllti o trorty I < ri.
I ( I l I ttlJa- otti l| tri p y L B olo i to i
. I tte o rtB , a oiti lt a6 y , i- o i, i lli o . I oo i a toi op lti a . I 3 cep i p i' i .
i. I oi a a. n , a , oi o o i a i i
(3 ma. ]I. Hui0tt).

| o o
aao
$ 22. .ioo
,[ I.i o Bo _

oIlo Ila

;x,";11:..flil"il;
:i;;'.:;"ffii:
":ld!:!i..xji::::,
i xa.tpo
ioa-

poy ooHo .o .l'oB ar


,o pol{ I]: oo oi-

i irruy i oco6L1 (imu, mu, oumu), i p


y poopi (imu, Komumu,.ln|II
, |,Lo|tltL)
' i.tr.
-(dmu'
po'ltimu), i c.a (trlttttt,udintu, pimu),
:itIyiioo Itoi (,lLoo)inttl,i cIto.ttttl]/\N,lT,
i iltlti opi uyi, Bp(l-I
itnu, l)03r:ittttttu),
oi fi (u,tttttttt, c!/|IIu',IoIlmu, utmu, normu,
tutmu)'
.ioB' - e I]aiui, .
! .iT, r.tItr,sIIp zl}lii
ao IIBi poi
i oaIl , ,r.opltIipr,ITol{
i poopTaljIl B ai. o uory
y poi ,t.lItl.tl
ie,'loo p,l1yioo(opao)uo op{I]oioaK ioo
. ae iult apKTepo,{
l|

ipill i !lI{IIIl l pilK,


i Te} }l.
p}IoT oa, Jt olII{-uili,
. ,lou'o.u,ui . o.

.i (op.:iutz- ii *.;;.
jii:1:',: Pg"opTIlIl'l
Itnu, 3 Lrftl'tt,,

.ttl-L
i ttttu\'
I:
p i \l ', , , t, J I I I M po l { y '
: n . " n tl l l
t t i u-.^. ' o3llilI(tI
IIol
itto ,t.ri ,lpoi.Ii .,,ini,'
;;;;;;;,

ito r.1.lltt;tttrti
ai.pii. fliioy ai .pu,'u'uuiii
t<l1li
oll, rlo.oy, y, y,"lly'
i l.I{o.
-i
aeopii l,t.
Irpia
Poy,
B.a}ie
:::^"-,t-".ry
lil.lBII pN{aT.Ilx

t{lj' BoIl Blti i


I]o BIl o II l rti /(l i tl U ; i tttl l \ t , t { l t N {
]\,IoBt1.
o tto tr
I 1l l 1{ ]]I]II o . I l i o -B l l p < t i
pC}/Ii. A op.li ,ilrli (xlp
R)IiIlBloT B po.
i i u tl - x . tl l . ti p tl I].
fl i o o o n' , ^ . :: . u-:. o t i o ' y
Iry Il]lty oT{lplt ai
p ul I i . o , : i i i .
, o o i o pr r l l , i pl r r i l .

fl i i i l l t i ,
i!tol
ri i to al
o , , r i o

lrii,1
ito
ir,,"#;;;;,,i;.,oi,#
i ff:i i.H'l,Y,:
J; .
illl l i .
. tI. i i

i l I to a I I I l N , lI ' l } t B ' t t i

oplr io, iT 3 oo,;;;";-i;


ifirroyooi),oolI i*y l oo3o.
,(v
oy oo.x)
i Port( olli nlyooy yro.
oo'oo).iiii
op iBT:

l, I] otloy Tpox ooi *


ioly' III(ool\{y
o^ltroNIi ]4a, ti, o,'',6o
u,';
:/,) ollol{y To i -- pioy,
I\4yoMy

,o y
-o\n
|',1,rl
|, . .q, .,,i
n,oamtt
lr ;
1'11{.:
J/
" B ol 13 Tpo oi - pi, pyili io pei:
.ri4
m;

-|IJI.fut, alteu! _ JIem,

J'te- -

.. po.\ poi - ortlti t{yoo


y
yoBoo oy: J||(1,
oo
"^^n]''.1.-"j::
tr|IaI,
J|4o,
g' J|tI
, o .
'|.
'* l.- l .l I I p l i i l t tl t
l i t tto : ] | .." ., J lM o Bo
p.
llfuIo'.yo.)Kylo
i"l<o y poi, v"ri il.
y' itpiitr ip.lrilz.
o iia.
i i t tx o p .

^-,I:j,jj lyli

6u.':*:{:. rIlyiiy
T[4y

liI 1T a"i]op},ITlIoo
it (poy,.ro".
r i), .opiri Btly' TaIIy t(l'lo.aI{]lI]o
o
'
ttpiltoi /l.rpi

irri, o' u o,i iino,,,n i.r',n II0ll.

t i I l C p . i o "

t$l

!, i i r i r t t i ( lop r t t t i] lt y lo. y l .t t t t t iy y u i
pyi: l]toi naJI{|aPilnunl, pntl 3 (,); TttIr {Ina
IJ!(l., |nuLua'' . II] ern tn p t'|,lLu 1|m L|td
ioa ooluu (Bo.) ; JI to u u .lttt oitt i t|tlJit I!|t |]

coi,il tr|ld Po, pi (-.); Tui oip


(I.ou.);
m npe,ie lti
opJlu i noiilout,
ls,lilii tti,
I0, c, |1om tlti, mI|, ur.|llttpLr.,||,
cttalti U|tlt (I. T.).
t< (otttl Ittlrtit t<ai iltr't.
..ittpt<r,tr.rttt
I(oBoo 1,y)y .tlti Blly po",ti ollell}l; A P.
t{a o' pa i1'' olo TpIU i pa l l , lt a l a oi i ( o Blt ; t ) ; B n op
impo ,llii ,a.
dpa.o mm eug npozIfl'.miii
ai (ep'); pie - iittttItolo tlTllo I(.rloop.
mrlIl
yI(: Tn nitn "o ,lno,flII'e nol|u
itl,ti (o.).
/J.ip",littrt (trtl ttltl.l o i ipl-t i lt.
oBoo opo.ry) BoIly puttIri yuit ttlt:
ti putmtLo!!.tt' l!|Itt)jl i tno
i Ei,
mnep' nourl|rul.rc ni ao Ino? |opeo um (')'

$ 23. lii
Ilt t |,ir t i,I.lt(.'t ; t . t t lot lt t ir r Iiit ir ,u s t t Ct l: Jt lit .t t t lIii
r loi) ) 3 IIa i
itIoIIo ll'o uy, oy,
ooll, pI i poy. Co }1til(olo illii,ll tt>a.
o ia i erl ii (o.: imlrI.Li..iillit ilttlr, rlalt ito
,t). IrlirriTtIB' i
(po) o:-}aB'o ii Ko}lBIv{ (y'orvr), alle
irlt< o op]\III i (or _ o?), ir.
i i o 3 I] ( Ia ilo p o ' oo l T T .IIIy' a .
I i ilr i o.
i . I l l y ( oim u -o
p o?) .
xo)[ItI},tT[IoItT ooIo TIiy i[ttoy
opy
i t t I l l . Bp llt iIlI ilr r t t le it iIlt It ll, i e p i
y r 1 i o ll I,IIy op i/ Il t ti. i t t lll,tlt o: t p a ] lB.
tto i,'litttt itlt t tt otloot (loo itltlooj
p/UlM, I( aN{o iilri r IlotITI(oo, ao xi..
t t o , . i it t o op lo .
I t pi ilr - lle ii Ba H a op a . 3 yi p I,Ia ,ll lIII
3 a e l i i

oI]a rioly .i (pumu - poun) , pi.


i i .irric(ounuL- omtt), carl (rt.
y iittrt I(TBitIlxi atltrl,rxttop y i.x),
opoi i epoic (om,u_ mu).
|2

Ilr ( l i r r i y . l . B o } t l ] ' B i
i t t ( i i t t i l t o o t i a o o { o o
il-iopoopuo yi l<la-u(.m ).
i, oIloI]lI IIll I]ooltfi > yit< -ln.'
i o I l ()l j tI II o . o r l - -r nu, i i r t l i t t . . m . H a .
llp./: lJti t111
, dt,* f[,lt iall .d[l(|tu ni
trc i'tintlt, (c.); Bputl|ll
&!}unlu' tt trl ,+t';t
|i!Jpll,tltu (I(o'); IIe noepI|L
io,lt, tt o,u'|Iu|7oo
l I l I rc ru|n(l rr u,l| 32p o,1|!] Q\l
.) .
rl y o o y , . i I l C o N { y , i o o y i i .
rti >rT ilt 3 \'(l)iI(Ivl
-ttu,. Btt1ia]. iloo
y i t< - rrro ( i l r rri ., l t , . o t t l r ) o p / l l l , , n, --. ,
o I I tl Ip l l i l } 'r. I ]o I\1i t ' p I ' )l ) l l o \ 1 y t l . r I t l t i . B y o } hIlo]\{y .'li i.rpplto MoBiI T B Iti ttporIili op o T t.
I i tti rti o p t I i i M o ) t { y T . i
yir,r I]TI,lBoTi: imu,, i|ttotl, irnott, nmt,
nami, nmi. l<o<ot llx 1ii oy
yilt illiIlia -m a6o lioo lI i 'tertyBI]olIi ioi
yil<rr -h--.-oIt-' .ot!,lt-, -1tt,,-,.1c,-,
-m (n), -m (oun) Ul -Dc (o, lt,) l -tL (') i', .nt (c,) i.
I i i y i t t e T l l o i o ' a } ] i 3 i .
/li'irt opltrtll. It ioito i oooi
o p rI, i i p l - l l l l I ' i i e pt l i t t l t .
i oplr iiia L]oBi yIroo MB]{I
T o e i i i a

i pia B'{B ipypoy i: I icmou


i i numo