You are on page 1of 4

f India

Gej ceOe #es$e meebmke=efleke kesv, Fueeneyeeo


SJeb
mebmke=efle efJeYeeie, G0e0

ceOe eosMe heJe& : ceOe eosMe mejkeej keer menYeeefielee


12 hejJejer, 2013

13 hejJejer, 2013

14 hejJejer, 2013

yewiee pevepeeefle kes ve=le, yeOeeF& ueeskevele, veewjlee ueeskeve=le, Yeefe


ieeeve, efvecee[er ueeskeieeeve, yewues-vece&oe~
ieesC[e pevepeeefle kes ve=le, yejsoer ueeskeve=le, ieCeieewj ueeskeve=le, Yeefe
ieeeve, yeIesueer ueeskeieeeve, yewues-Deeune~
keesjket pevepeeefle kes ve=le, Yeerue pevepeeleere ve=le, Yeeefjee pevepeeleere
ve=le, ceeueJeer ueeskeve=le/keLeke mecetn ve=le, [C[e ueeskeve=le, Yeefe
ieeeve, yegvosueer ueeskeieeeve

Deve Deeke<e&Ce :
jece Jeve ieceve ceeie& keer eoMe&veer kee Deeeespeve
DeeesOee MeesOe mebmLeeve, mebmke=efle efJeYeeie, Gej eosMe

DeemLee
mebmke=efle
SJeb

euees ceve iebiee ecegvee leerj - 2013

to
en

Minist
ry

ceOeesejer

ure, Govern
ult
m
fC

hejcheje

keer ef$eJesCeer ceW


Deehekee neefo&ke mJeeiele nw~
efveJesoke :

Gej ceOe #es$e meebmke=efleke kesv, Fueeneyeeo


mebmke=efle efJeYeeie, Gej eosMe, ueKeveT

meebmke=efleke Deeeespeve
16 peveJejer - 23 hejJejer, 2013

efoveebke : 16.01.2013

17.01.2013

18.01.2013

DeemLee kee cenekegcYe


Yeejleere mebmke=efle keer mebJeeefnkee iebiee ecegvee Deewj DeMe mejmJeleer peveceeveme keer esjCeeeesle jner nQ~ eeeerve keeue mes
mebiece le Oece&, mebmke=efle, keuee Deewj ceeveJeere mebJesoveeDeeW kee kesv jne nw~ eeeie yeee keer e%eJesoer kes he ceW peevee peelee
nw peneB hej eefleJe<e& ceeIe cesuee, eleske "W Je<e& De&kegcYe Deewj eleske yeejnJeW Je<e& kegcYe kee Deeeespeve neslee nw~
Ssmeer ceevelee nw efke meceg cebLeve mes efvekeues Dece=le keer een ceW osJeleeDeeW Deewj oeveJeeW kee eg efpemeceW peevle Dece=le Ie kees
ueskej Gvekes yeere mes Yeeiee~ Yeeieles mecee Gme Dece=le keueMe mes Dece=le keer yetoW Dee" mLeeveeW hej leLee he=LJeer ueeske ceW eej mLeeveeW
hej - Gppewve, veeefmeke, nefjej Deewj eeeie ceW efiejer efpevneWves Fve mLeueeW kees Dece=le eoeve efkeee Deewj eneB kee peue Dece=le nes
ieee~ FmeceW mveeve, Oeeve, mheMe& Deewj eneB leke keer veece uesves cee$e mes ceeveJe kees meebmeeefjke yevOeveeW mes cegefe efceueleer nw Deewj
Gmes Jeebefle heueeW keer eeefhle nesleer nw~
eeeie ceW Yeejleere keuee, mebmke=efle SJeb oMe&ve kes efJeefJeOe heeW kee mebiece neslee nw peneB mejmJeleer efJeeveeW kes cegKe mes efvejvlej
eke nesleer nQ~ Ssmeer keuee-mebmke=efle kes eJenceeve mJehe peve-peve leke hengbeeves kes GsMe mes Fme cenekegcYe ceW Gej ceOe
#es$e meebmke=efleke kesv, Fueeneyeeo leLee mebmke=efle efJeYeeie, Gej eosMe, ueKeveT ves mebege he mes Deveske Deeke<e&ke
meebmke=efleke keee&eceeW keer eespevee yeveeF& nQ, pees megOeer oMe&keeW kees efve:mevosn Deeeefole kejsieer Deewj Yeejleere mebmke=efle keer
hejcheje kees mebyeue eoeve kejsieer~

19.01.2013
20.01.2013

21.01.2013
22.01.2013

23.01.2013

24.01.2013

25.01.2013

28.01.2013
29.01.2013

GodIeeve meceejesn
MenveeF& Jeeove
cebieueeejCe MebKe Jeeove SJeb
Jewefoke mlegefle
cebLeve
keLeke hej DeeOeeefjle yewues
Yepeve
Yepeve
keJJeeueer
Yeespehegjer ueeskeieeeve
heJeener ueeskeve=le
ueeske yeesefueeeW kee keefJe meccesueve
Yepeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve
yegvosueKeC[ kes ueeskeve=le
heJeener ueeskeve=le
DeJeOeer ueeskeieeeve
osJeer peeiejCe
Yepeve
Deeune ueeskeieeeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve
ueehej Mees
jeceeeCe DeeOeeefjle Deeune
Yeespehegjer ueeskeieeeve
cenejeme
jeceueeruee
Yepeve
DeJeOeer ueeskeve=le
efyejne
jeceueeruee
Yepeve
kepejer ieeeve
heeF& [C[e SJeb oerJeejer ueeskeve=le
ke=<Ceueeruee
Yepeve
DeJeOeer ueeskeieeeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve
ke=<Ceueeruee
Yepeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve
efyejne ueeskeieeeve
'ceeb legPes meueece'
Yepeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve
DeJeOeer ueeskeieeeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve

eer Deesce ekeeMe Mecee&, Fueeneyeeo,


eer efJeefheve kegceej efcee SJeb oue, hevee~
megeer Gefce&uee Mecee& SJeb oue, Fueeneyeeo~
eer jJeerv pewve, cegcyeF&~
eer megMeerue yeeJespee, Oeveyeeo
megeer ebeue Yeejleer, veF& efouueer~
megeer Fvot meesveeueer SJeb eer ceveesnj
(megj mebeece), cegcyeF&~
eer cegkesMe kegceej, hewpeeyeeo~
eer Goe eleehe efmebn, cee DeOe#e efnvoer mebmLeeve
SJeb Deve keefJeieCe~
Skelee mebmLee, Fueeneyeeo~
eerceleer Mewueyeeuee, JeejeCemeer~
eer jeceeOeerve Deeee&, Peebmeer~
eer soer eeoJe, ieesjKehegj~
megeer Jevovee efceee, hewpeeyeeo~
eer ueKeyeerj efmebn uekeKee, hebpeeye~
megeer le=efhle Meekeee, Fueeneyeeo~
eer ueuuet yeepeheseer, GVeeJe~
eer ieesheeue jee, yeefueee~
eer jepet eerJeemleJe, cegcyeF&~
megeer mebpees yeIesue, melevee~
eer Sme.heer. eewneve, ueKeveT~
yepe ueeske mebmke=efle SJeb mesJee mebmLeeve, ceLegje~
eer jece keuee kesv, veF& efouueer~
megeer cecelee Mecee&, JeejeCemeer~
eerceleer yeervee efmebn, Fueeneyeeo~
[e@ ceVet eeoJe, efcepee&hegj~
eerjece keuee kesv, veF& efouueer~
eer DeceuesMe Megkeuee, JeejeCemeer~
eerceleer Gefce&uee eerJeemleJe, efcepee&hegj~
eer jeceejve, cenesyee~
eer jece keuee kesv, veF& efouueer~
[e@. mele ekeeMe efcee, hewpeeyeeo~
megeer veerjpee eerJeemleJe, ueKeveT~
eer ceveespe efceefnj, ieesjKehegj~
eer jece keuee kesv, veF& efouueer~
eer osJe emeeo heeC[se, hewpeeyeeo~
eer nerje ueeue mewveer, ueKeveT~
eer nerje ueeue eeoJe, JeejeCemeer~
yeeyee mele veejeeCe ceewee& - cegcyeF&~
megeer mebieerlee jee, Fueeneyeeo~
eer Debpeveer GheeOeee, ueKeveT~
eer ueuueve efmebn iencejer, Fueeneyeeo~
eer ceveespe efleJeejer, cegcyeF&~

30.01.2013

31.01.2013

01.02.2013

02.02.2013
03.02.2013
04.02.2013
05.02.2013
06.02.2013
07.02.2013
08.02.2013
12.02.2013
13.02.2013
14.02.2013
16.02.2013

17.02.2013

18.02.2013

nesjer, ewleer SJeb oeoje


DeJeOeer ueeskeieeeve
veewbkeer
jIegJeerje
Yepeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve
efyejne
ceOegMeeuee hej DeeOeeefjle
keLeke ve=le veeefkee
Oeesefyeee ueeskeve=le
Yepeve
DeJeOeer ueeskeieeeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve
Yepeve
Yeespehegjer ueeskeieeeve
Yepeve
ieeeve
yeebmegjer Jeeove
keLeke yewues
ieeeve
Deesef[meer yewues
efmeleej Jeeove
ieeeve
Yejleveedece yewues
ieeeve
ceesnve JeerCee Jeeove
ieeeve
keLekeueer ve=le
ceesefnveerDece yewues
Yepeve
jeceeeCe Dee@ve hehes'
ceOe eosMe heJe&
ceOe eosMe heJe&
ceOe eosMe heJe&
Yeespehegjer ieeeve
keLeke ve=le
hegefueee eT
Yeebie[e ve=le
efyenej kes ueeskeve=le
pevepeeleere ve=le
keLeke
veewbkeer
pevepeeleere ve=le

keLeke
Deeune ieeeve

ees. Meejoe Jesuebkej, JeejeCemeer~


eer kesJeue kegceej, ueKeveT~
mJeie&, Fueeneyeeo~
eerceleer ceeefueveer DeJemLeer, ueKeveT~
eer jekesMe GheeOeee, ieesjKehegj~
eer Depeerle Deevebo, cegcyeF&~
eer oerheke efmebn, JeejeCemeer~
keuejue keJesm, ueKeveT~
eer peerJeve jece, ieepeerhegj~
eer DejefJebo eesieer, JeejeCemeer~
eerceleer jervee C[ve, ueKeveT~
megeer keuhevee, cegcyeF&~
ees. efJeeeOej efcee, Fueeneyeeo~
eer oerheke ef$ehee"er, ueKeveT~
eer Snmeeve Yeejleer (IebgIeJeeues), cegcyeF&~
megeer ceOeghe cegoieue - efouueer~
eer jesvet cepetceoej - cegcyeF&~
eer Deveghece jee SJeb oue- cegcyeF&~
megeer Deejleer Debkeueskej-hegCes~
megeer ieerlee ceneefueke SJeb oue - efouueer~
eer Deefive Jecee& - Fueeneyeeo~
megeer ceerlee hebef[le - efouueer~
megeer jcee yeweveeLeve SJeb oue -efouueer~
megeer megvevoe Mecee& - efouueer~
heb efJeMJeceesnve Yed- peehegj~
megeer hetefCe&cee eewOejer - keesuekelee~
keLekeueer kesv -efouueer~
[e@ oerefhle Deesceejer Yeuuee - efouueer~
eer jlvesMe ogyes -Fueeneyeeo~
efueefue yewues eghe -Yeesheeue~
ceOe eosMe mejkeej kee Deeeespeve~
ceOe eosMe mejkeej kee Deeeespeve~
ceOe eosMe mejkeej kee Deeeespeve~
eer OecexMe oeref#ele - Fueeneyeeo~
megeer kegcekegce Oej - ueKeveT~
heefMece yebieeue~
hebpeeye~
yeOeeF&/veewjlee ve=le- ceOe eosMe~
efnceeeue eosMe, ieesJee, oceve - oerJe, oeoj - veiej
nJesueer, heebef[esjer SJeb iegpejele~
megeer Mewuepee efmebn - Fueeneyeeo~
eer efJepee yeneogj eerJeemleJe-yeeboe~
efnceeeue eosMe, ieesJee, oceve - oerJe, oeoj - veiej
nJesueer, heebef[esje SJeb iegpejele~ hegefueee eT
heefMece yebieeue~ Yeebie[e ve=le- hebpeeye~
efyenej kes ueeskeve=le~ yeOeeF& veewjlee ve=le- ceOe eosMe~
megeer kegcekegce DeeoMe& - ueKeveT~
megeer Meeruet efmebn (efMe<ee eer ueuuet yeepeheseer) GvveeJe~

Yepeve
pevepeeleere ve=le

19.02.2013

20.02.2013

T ve=le
keeueyesefueee SJeb YeJeF& ve=le
kepejer ieeeve
Yeespehegjer ueeskeieerle
pevepeeleere ve=le
T ve=le
keeueyesefueee SJeb YeJeF& ve=le
keLeke ve=le iebiee DeJelejCe
megiece mebieerle SJeb ueeskeieerle
ueeskeveee
pevepeeleere ve=le

21.02.2013

megj-leeue
metheer ieeeve
efveieg&Ce ieeeve

22.02.2013

efyejne
Yepeve
heC[Jeeveer
pevepeeleere ve=le

23.02.2013

DeesheVee ve=le
veJejer ve=le
yepe kes ueeskeve=le
Yeespehegjer ieeeve
ueeskeveee efyeosefmeee
pevepeeleere ve=le

veJejer ueeske ve=le


yepe kes ueeskeve=le

eer mete& ekeeMe ogyes- cegcyeF&~


heefMece yebieeue, PeejKeC[, G[ermee, DeC[ceeve leLee
efvekeesyeej SJeb eermeie{~ ieeserhegDee ve=le- G[ermee~
[ebef[ee iejyee ve=le- iegpejele~
eer keueeheer" mejeekesuee, PeejKeC[~
eer ieewlece hejceej SJeb oue yee[cesj~
megeer Deeeee efJesoer - helesnhegj~
eer megjsMe kegMeJeene SJeb oue, ueKeveT~
heefMece yebieeue, PeejKeC[, G[ermee, DeC[ceeve leLee
efvekeesyeej SJeb eermeie{~ ieeserhegDee ve=le- G[ermee~
[ebef[ee iejyee ve=le- iegpejele~
eer keueeheer" mejeekesuee, PeejKeC[~
eer ieewlece hejceej SJeb oue yee[cesj~
megeer kebeve efmebn SJeb oue - Fueeneyeeo~
megeer MeesYevee jeJe SJeb oue, efouueer~
pee$ee~
ef$ehegje, cesIeeuee SJeb DeevOe eosMe~
e#eieeve (kevee&ke)~ ceetjYebpe, T- [ermee~ efyent
ve=le- Deemeece~ ueeJeCeer ve=le ceneje^~ ueeskeve=le,
nefjeeCee~ esefueee ve=le, GejeKeC[~
eer Devethe yevepeea SJeb oue, Fueeneyeeo~
eer mejiece JewMe, Fueeneyeeo~
eer oeejece meejesefueee- osJeeme, cee~ pevepeeveleere
ve=le ef$ehegje, cesIeeuee SJeb DeevOe eosMe~ e#eieeve
kevee&ke~ ceetjYebpe T- G[ermee~ efyent ve=le- Deemeece~
ueeJeCeer ve=le- ceneje^~ nefjeeCee kes
ueeskeve=le~ esefueee ve=le- GejeKeC[~
eer efovesMe eeoJe, Fueeneyeeo~
eer esce ekeeMe otyes - cegcyeF&~
esce efMeuee Jecee&, jeehegj, eermeie{~
DeCeeeue, efcepeesjce, veeieeuewC[, kevee&ke, ue#eerhe
SJeb leefceuevee[g jepeeW kes~ efmebIeer/eekece ve=leefmeefkekece~ ceefCehegj kes ueeskeve=le~ he ve=le- peccet
keMceerj- eer ieguepeej SJeb oue~
kesjue- eer efMeJee~
eer jece megvoj ueeue - meguleevehegj~
eer ceneJeerj eogJebMeer SJeb oue, ceLegje~
eer efJe<Ceg jepee SJeb
megeer FMejle peneB- Fueeneyeeo~
eer mebpee GheeOeee SJeb oue-hevee~
DeCeeeue, efcepeesjce, ue#eerhe, veeieeuewC[ SJeb
leefceuevee[g~efmebIeer/eekedce ve=le- efmeefkekece~ceefCehegj kes
ueeskeve=le~ he ve=le- peccet-keMceerj~ DeesheVee ve=le,
kesjue~
eer jecemegvoj ueeue - meguleevehegj~
eer ceneJeerj eogJebMeer SJeb oue ceLegje~

efove kes keee&ece

16.02.2013

meeeb 2.00 yepes mes jeef$e 4.30 yepes leke


17.01.20 2013

jeceueeruee

21.01.25 2013

jeceueeruee

29.01.2 2013
03.02.2013 :

jeceueeruee
efmeleej Jeeove
efyejne ieeeve
ueeskeieerle
efyejne ieeeve
megiece mebieerle
ueeskeieerle
cet ve=le
megiece mebieerle

04.02.2013 :

05.02.2013 :

06.02.2013 :

07.02.2013

08.02.2013 :

09.02.2013
10.02.2013
11.02.2013
15.02.2013

ueeskeieerle
efyejne ieeeve
megiece mebieerle
efyejne
megiece mebieerle
Yepeve ieerle
efveieg&Ce ieeeve
ueeskeieerleefyejne ieeeve
leyeuee Jeeove
ueeskeieerle
keeryees[& Jeeove
megiece mebieerle
GheMeeeere ieeeve
ueeskeieerle
efyejne ieeeve
megiece mebieerle
megiece mebieerle
efyejne
ueeskeieerle
megiece mebieerle
ueeskeieerle
megiece mebieerle
megiece mebieerle
ueeskeieerle
eewuej ieeeve
ueeskeieerle
megiece mebieerle
Yeespehegjer ueeskeieerle
Yepeve

heb Deesce veejeeCe efcee, DeeoMe& eer efJeMJesMJej jeceueeruee


meefceefle, ceiejepe, melevee (cee)
cenble peejece oeme Jeeme DeJeOe DeeoMe&
jeceueeruee ceC[ue, DeeesOee, hewpeeyeeo, (Ge)
eer DeJeOesMe Mecee&, DeJeOe ieesefJevo heeGv[sMeve, Je=voeJeve, ceLegje (Ge)
eer Deefive Jecee&, eerceleer efJeYee efJeMJeeme, Fueeneyeeo~
eer yepeYeeve eeoJe, Fueeneyeeo~
eer jepesMe eeoJe-JeejeCemeer~
eer Jeerj yeneogj, Yeoesner~
eerceleer efceleeueer Mecee&, Fueeneyeeo~
eer Goe ev hejosmeer - Fueeneyeeo~
eer jepesv efleJeejer - (ogkeeve peer) - Fueeneyeeo~
megeer cecelee osJeer-keewMeecyeer~ eerceleer Gcee oeref#ele- Fueeneyeeo~
megeer cesvekee efceee- Fueeneyeeo~
eer cegkeveeLe efmebn-efcepee&hegj~
eer kesMeJejepe-eleeheie{
megeer efe$ee eewjefmeee - Fueeneyeeo~
eer ceeve efmebn, Fueeneyeeo
eer evcee eewjefmeee - Fueeneyeeo~
eer DeekeeMe veeiej - Fueeneyeeo~
eer e%e veejeeCe hesue - Fueeneyeeo~
eer efJepee kegceej efleJeejer- peewvehegj~
eer iegueeye ev efJeMJekecee&-Yeoesner~
eer Deveghece ieghlee - Fueeneyeeo~
eer Depee efleJeejer - Fueeneyeeo~
eer GsMe efmebn - Fueeneyeeo~
eer efJekeeme eerJeemleJe - Fueeneyeeo~
megeer peesefle efceee - Fueeneyeeo~
megeer efMeJeebieer eerJeemleJe - peewvehegj~
eer hetueev eeoJe-Fueeneyeeo~
eer Smekesveejbie - Fueeneyeeo~ megeer efmcelee eerJeemleJe - Fueeneyeeo~
eer efMeJeueeue ieghlee -ceerjpeehegj~
eer Oece&jepe efJeMJekecee& -Fueeneyeeo~
eer jepeceefCe epeeheefle -eleeheie{
megeer heefjceue heeC[s -melevee~
eer ceesleerueeue -Fueeneyeeo~ kegb oerheefMeKee eerJeemleJe - Fueeneyeeo~
eer esceev - ieesjKehegj~
megeer Debefkelee cegKepeea -Fueeneyeeo~
eer efJeeemeeiej -keewMeecyeer~
eer jepekegceej - ceerjpeehegj~
eer DeMeeske kegceej -Fueeneyeeo~
megeer ceesceer [s -Fueeneyeeo~
eer Deefveue efceee -yeefueee~
eer njs jece efJesoer - Fueeneyeeo~
cegKe mveeve heJe& keer hetJe& mebOee hej keee&ece mLeefiele~
cegKe mveeve heJe& ceewveer DeceeJemee hej keee&ece mLeefiele~
cegKe mveeve heJe& kes yeeo keer mebOee hej keee&ece mLeefiele~
cegKe mveeve heJe& yemeble heebceer hej keee&ece mLeefiele~

17.02.2013

18.02.2013

19.02.2013

20.02.2013

21.02.2013

22.02.2013

23.02.2013

megiece mebieerle
ueeskeieerle
efyejne ieeeve
njyeesues ieeeve
ueeskeieerle
megiece mebieerle SJeb ueeskeieerle
efyejne
megiece mebieerle
ueeskeieerle
efveieg&Ce ieeeve
efyejne
megiece mebieerle
ueeskeieerle
megiece mebieerle
megiece mebieerle
megiece mebieerle
efyejne
ueeskeieerle
megiece mebieerle
cewefLeueer ueeskeieerle
megiece mebieerle
efyejne
osJeerieerle
ueeskeieerle
megiece mebieerle
keer yees[&
ueeskeieerle
megiece mebieerle
ueeskeieerle
megiece mebieerle
ueeskeieerle
DeJeOeer ueeskeieerle
Yeespehegjer ieeeve
efyejne ieeeve
efveieg&Ce ieeeve
ueeskeieerle
ueeskeieerle
efyejne
megiece mebieerle
ueeskeieerle
ueeskeieerle
efyejne ieeeve
DeJeOeer ueeskeieerle/mebmkeej
ueeskeieerle
megiece mebieerle egieue ieeeve
Yepeve ieeeve
ueeskeieerle
efyejne
ueeskeieerle
efyejne

megeer Dece=lee heeC[s (peesMeer) - Fueeneyeeo~


eer meleheeue eeoJe -Deepeceie{~
eer ueeuepeer efyevo -keewMeecyeer~
eer jeceYepeve efmebn -nceerjhegj~
eer jepekegceej -ieepeerhegj~
eer meveer ieebOeer - ieesjKehegj~
eer jece yeeyet eeoJe - Fueeneyeeo~
megeer peee eerJeemleJe -Fueeneyeeo~
eer yeuejece uenjer- keewMeecyeer~
eer Yeesuee meenye - Fueeneyeeo~
eer efMeJeueeue kes<ekej -keewMeecyeer~
megeer cebpet veejeeCe -Fueeneyeeo~
eer jceekeeble heeC[s -eleeheie{~
megeer Jew<CeJeer efmebn - Fueeneyeeo~
eer leCevevoer -Fueeneyeeo~
veghetj Iees<e -Fueeneyeeo~
eer pevekepeer -Fueeneyeeo~
eer jececetefle& -eleeheie{~ eer meblees<e kegceej -keewMeecyeer~
eer jekesMe eeoJe - Fueeneyeeo~
eerceleer efeee Pee - Fueeneyeeo~
eer DevegYeJe Megkeuee -Fueeneyeeo~
eer Meece ueeue yesieevee -Fueeneyeeo~
eer Yeeveg eleehe efmebn - efcepee&hegj~
eerceleer ceee$eer efmebn -ceerjpeehegj~
megeer mebieerlee efceee -Fueeneyeeo~ megeer heecesuee vevoer - Fueeneyeeo~
eer DejefJevoce yevepeea - Fueeneyeeo~
eer jepesMe ieghlee -Fueeneyeeo~
megeer Debefkelee elegJexoer -Fueeneyeeo~
eer efJe<Ceg ueeue meesvekej - keewMeecyeer~ eer jefJejbpeve eewyes -Fueeneyeeo~
eer efpeet eeoJe -Deepeceie{~
eer megpeerle kegceej ogyes, Fueeneyeeo~
megeer Fuee eeJeleea, ueKeveT~
megeer ceervee#eer -ueKeveT~
eer kegceej keewMeue -Deepeceie{~
eer jIegjepe efmebn - Fueeneyeeo~
eer OegJe Megkeuee -Fueeneyeeo~
eer esceev -Fueeneyeeo~
eer Jeso ekeeMe efceee - Fueeneyeeo~
eer jeOesMeece efmebn hesue, Fueeneyeeo~
eer DeeMeglees<e eerJeemleJe -Fueeneyeeo~
megeer MeefMe pewve -eleeheie{~
eer Meece efyenejer ieew[ - Fueeneyeeo~
eer jeceyeeyet petefveej -Fueeneyeeo~
megeer hetvece kegMeJeene - Fueeneyeeo~
eer jepekejve yewjeieer -Fueeneyeeo~ eer keceuesMe eeoJe, Fueeneyeeo~
eer $e+ef<e efceee SJeb JeCe efceee- Fueeneyeeo~
eer meesceveeLe yejve-Fueeneyeeo~
eer jepesv ceOegkej- Fueeneyeeo~
eer mJeeceer veeLe-keewMeecyeer~
eer DeYeejepe eeoJe -Fueeneyeeo~ eer biet ueeue uenjer - Fueeneyeeo~
meggeer eerefle Yeejleer - Fueeneyeeo~