You are on page 1of 2

NAZIV FIRME:SZR RAPID MESTO:Novi Sad,Jegrika br.1 DANA:31.07.2012.god. Na osnovu clana 179.tacka 1 i clana 189. i 190.

Zakona o radu objavljenog u Sl.Glasniku RS br.24/2005 i cl.8 Imena Zakona o radu Sl.Glasnika RS br.61/05 i odluke poslodavca SZR RAPID iz N.Sada OTKAZUJE SE UGOVOR O RADU BOKAN DESANKI zaposlenoj u SZR RAPID iz N.Sada,zakljucno sa 31.07.2012 godine zbog neostvarivanja rezultata rada odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti. OBRAZLOZENJE Zaposlena je ugovorom o radu br.- od dana 26.12.2002.godine zasnovala radni odnos u SZR RAPID na neodredjeno vreme i to pocev od 26.12.2002. godine. Posto je konstatovano da imenovana radnica ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti otkazan je Ugovor o radu sa 31.07.2012 godine. Postupak ukazivanja da radnik ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti, poslodavac je pokrenuo dana 01.06.2012. a pokretanje ovog postupka je predoceno radnici BOKAN DESANKI dana 01.06.2012.godine. Radnica je upoznat sa mogucnoscu da ostane u radnom odnosu do 2 meseca. Kako je radnica prihvatila mogucnost da radi jos 2 meseca, radni odnos joj prestaje zakljucno sa 31.07.2012.godine. Zarada, naknada zarade i druga primanja koja je zaposlena ostvarila, a koja joj nisu isplacena, zakljucno sa danom prestanka radnog odnosa, isplatice se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Pouka o pravnom leku: Zaposlena ima pravo da u roku od 90 dana od dana dostavljanja otkaza pokrene spor pred nadleznim Opstinskim sudom. Primio radnik: POSLODAVAC