You are on page 1of 9

PERANCANGAN STRATEGIK FIZIK

2013

TINGKATAN 5S1,5S2 , 5S3


1. VISI SEKOLAH Menjadikan SMK Seri Keledang sekolah berkesan untuk menjana anak anak didik berilmu , bestari dan bitara menjelang tahun 2015. 2. MISI SEKOLAH Memastikan SMK Seri Keledang peneraju kecemerlangan dalam bidang Pendidikan melalui usaha usaha peningkatan yang berterusan dalam bidang : Pengurusan dan kepemimpinan yang cekap , telus dan berkesan. Akademik yang berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan. Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif. Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional.

3. ANALISIS SWOT KEKUATAN ( STRENGTH S) S1- Guru -guru yang beropysen Fizik S2- Guru -guru yang bersemangan dan mencuba sedaya upaya dan prihatin terhadap kemajuan murid. S3- Pelajar -pelajar yang menyedari kepentingan Fizik S4 Sokongan dan bimbingan pihak pentadbiran untuk meningkat profesionalisme guru dalam P&P. S5- Pihak PIBG yang komited dan sedia memberi kerjasama. S6- Kemudahan prasana sekolah yang baik PELUANG(OPPORTUNITIES O) O1- Bahan sumber seperti buku kerja ,bahan cetakan,buku rujukan , CD dan courseware mudah diperolehi. O2 -Pihak PIBG memberi bantuan kewangan untuk cetakan latihan dan nota tambahan. O3 -Guru -guru mempunyai peluang yang luas untuk menghadiri kursus. 1

O4 -Guru -guru yang mempunyai kemahiran asas dalam ICT. KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 - Asas Matematik yang tidak kukuh. W2 - Pelajar kurang fasih dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu W3 - Pelajar tidak yakin menyelesaikan soalan berbentuk masalah. W4- Pelajar yang tidak suka buat kerja rumah W5 - Pelajar yang tidak dapat memahami konsep Fizik. W6 - Pelajar yang kurang minat hadir kelas tambahan. ANCAMAN (THREATS T) T1 - Pengaruh rakan sebaya yang negatif. T2 Pelajar menganggap Fizik mata pelajaran yang susah menyebabkan mereka tidak mahu mencuba. T3 - Pelajar bekerja selepas sekolah. T2 - Pelajar kurang minat dalam Fizik menganggu kelas. T4 Pelajar yang tidak komited terhadap pembelajaran Fizik dan tidak cuba berusaha sendiri. 4. MATLAMAT STRATEGIK 4.1 Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan awam. 4.2 Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dalam kalangan pelajar. 4.3 Memantapkan pelaksanaan Dasar MBMMBI. 4.4 Meningkatkan penguasaan dan penggunaan TMK. 4.5 Meningkatkan ketrampilan pelajar. 5. OBJEKTIF 5.1 Peratus murid yang lulus cemerlang meningkat. 5.2 Peningkatan peratus pelajar yang lulus. 5.3 Pelajar dapat menguasai konsep Fizik. 5.4 Pelaksanaan Dasar MBMMBI dengan berkesan. 5.5 Konsep Bestari diterapkan dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 5.6 Guru menggunakan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 5.7 Pelajar boleh menggunakan kemahiran generik. 5.8 Pelajar boleh menguasai kemahiran bersosial dan berkomunikasi.

4.

TOV TINGKATAN 5 2013

KELAS 5S1 5S2 5S3 Jumlah

Jumlah KUALITI Pelajar BIL % 44 43 35 122

TOV KUANTITI
BIL %

TARGET KUALITI KUANTITI


BIL % BIL %

PPT KUALITI KUANTITI


BIL % BIL %

PERCUBAAN SPM KUALITI KUANTITI


BIL % BIL %

5.0

PELAN STRATEGI ISU MASALAH MATLMAT STRATEGI Meningkatkan kualiti pengajaran guru. Bengkel dan ceramah Teknik menjawab soalan-soalan Fizik SPM Ulangkaji intensif berformatkan SPM bagi Kertas 1, 2 dan 3 INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus murid yang mendapat gred A meningkat 2009 26% 2010 19.5% 2011 51.2% 2012 2013 2014Keputusan peperiksaan
Fizik SPM sentiasa kekal 100%.

Mengekalkan pencapaian cemerlang fizik dalam SPM walaupun bilangan pelajar yang mengambil matapelajaran fizik semakin bertambah.

1. Peratus murid yang 1.Meningkatkan peratus mendapat gred A murid yang mendapat dalam peperiksaan gred A mata pelajaran akhir tahun tingkatan Fizik mencapai 50% 4 2012 tidak menjelang 2014. mencapai 10% 2. Meningkatkan peratus 2. Peratus kelulusan kelulusan mata gred A,B,C dalam pelajaran Fizik SPM matapelajaran Fizik dengan sekurangpeperiksaan akhir kurangnya mencapai tahun tingkatan 4 80% gred C ke atas 2012 tidak mencapai menjelang tahun 2014. 80% 1.Penguasaan konsep asas fizik tidak mencapai 100% dalam SPM 1. Meningkatkan penguasaan konsep fizik dalam SPM mencapai 100%

Tahap penguasaan konsep fizik kurang memuaskan.

Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

Peratus murid yang menguasai konsep fizik meningkat.

Matlamat Strategik I 1.1 Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan SPM OBJEKTIF 1.1.1 Peratus pelajar yang lulus cemerlang meningkat. 1.1.2 Peningkatan peratus pelajar yang lulus. STRATEGI AKTIVITI
MAC MEI JAN APR FEB

PELAN TINDAKAN
JUL NOV OGOS OKT SEPt DEC JUN

CATATAN

Peningkatan Prestasi Peperiksaan Awam.

1. Program kecemerlangan 2. Program lonjakan 3. Latihan kertas peperiksaanSPM tahun-tahunlepas 4. Latihan semasa waktu ganti. 5.Ceramah Teknik menjawab soalan. 6.Gerak Gempur

-untuk pelajar berpotensi cemerlang -untuk pelajar galus

Matlamat Strategik 2 2.1 Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dalam kalangan pelajar OBJEKTIF 2.1.1 Pelajar menguasai konsep Fizik PELAN TINDAKAN STRATEGI Peningkatan Penguasaan Kemahiran Asas AKTIVITI 1.P&P memfokus dari konkrit ke abstrak. 2. P&P guna contoh dalam kehidupan harian. 3. P&P yang memberangsangkan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DEC

CATATAN

Matlamat Strategik 3 3.1 Memantapkan pelaksanaan Dasar MBMMBI OBJEKTIF 3.1.1 Pelaksanaan Dasar MBMMBI dengan berkesan. STRATEGI AKTIVITI
JAN FEB MAC APR MEI

PELAN TINDAKAN
JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DEC

CATATAN

Pemantapan Dasar MBMMBI

1. Menggunakan Bahasa Inggeris dengan nahu dan ayat yang betul 2. Kata kunci dalam B.I. diajar sebelum sesuatu topik.

MATLAMAT STRATEGIK 4 OBJEKTIF

4.1 Meningkatkan penguasaan dan penggunaan TMK. 4.1.1 Konsep Bestari diterapkan dalam P&P. 4.1.2 Guru menggunakan TMK dalam P&P.

STRATEGI Penguasaan dan penggunaan TMK.

AKTIVITI
JAN FEB MAC APR MEI

PELAN TINDAKAN
JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DEC

CATATAN

1. Sumber dari Internet dalam P&P.

2. Pelajar didedahkan kepada TMK.

MATLAMAT STRATEGIK 5 OBJEKTIF STRATEGI AKIVITI


JAN

5.1 Meningkatkan keterampilan pelajar. 5.1.1 .Keterampilan pelajar terserlah melalui fizik. PELAN TINDAKAN CATATAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DEC

Meningkatkan 1. Kuiz ketrampilan Fizik pelajar. 2. Sudut Fizik.

Disediakan oleh

HASLIJAH BINTI HJ ARBAIN 8

Ketua Panitia Fizik SMK Seri Keledang,