You are on page 1of 2

MỤC LỤC

Lời cảm ơn
Chương 1: Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức tại kho bạc
nhà nước huyện chư sê, gia lai......................................................Trang 6
I.Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ....................................Trang 6
1. Lịch sử hình thành và phát triển của kho bạc
2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận........................ ...............................Trang 7
3. Quy mô của kho bạc ................................................................. ................Trang 12
4. Một số chỉ tiêu, kết quả hoạt động..................................................... ........Trang 17
5. Quy trình công nghệ............................................................... ...................Trang 17
6. Tổ chức bộ máy quản lý của kho bạc......................................................... Trang 17
7. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của kho bạc………….. Trang 17
II.Tình hình tổ chức công tác kế toán tại kho bạc ................................. ...Trang 19
1.Toå chöùc vieäc ghi cheùp ban ñaàu vaø chöùng töø keá toaùn
...............................................................................................Trang 19
2.Toå chöùc heä thoáng soå saùch keá toaùn........................Trang 25
3.Toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi doanh nghieäp........Trang 25

CHÖÔNGII:THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP


CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM
TAÏI COÂNG TY .................................................................... Trang 44
I .Toång quan veà toå chöùc coâng taùc keá toaùn chi phí
saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm taïi doanh
nghieäp.................................................................................Trang 44
1.Phaân loaïi chi phí saûn xuaát ............................................Trang 47
2.Ñoái töôïng haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh
saûn phaåm ...........................................................................Trang 83
3.Kyø tính giaù thaønh ............................................................Trang 47
II.Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn
phaåm taïi doanh nghieäp ...............................................Trang 85
1.Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ............Trang 47
2.Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ...........................Trang 47
3.Keá toaùn chi phí saûn xuaát chung ....................................Trang 47
4.Keá toaùn thieät haïi saûn phaåm hoûng vaø ngöøng saûn xuaát
......................................................................................................Trang 47
5.Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát ..........................Trang 47
6.Kieåm keâ , ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang .................Trang 47
7.Tính giaù thaønh saûn phaåm ............................................Trang 47
CHÖÔNGIII :NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ ...............Trang 47
I.Ñaùnh giaù nhöõng öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa coâng taùc
keá toaùn chi phí saûn xuaát
vaø tính giaù thaønh saûn phaãm ................................Trang 47
1.Ñaùnh giaù nhöõng öu nhöôïc ñieåm veà coâng taùc keá toaùn
cuûa doanh nghieäp ...................................................................Trang 47
2. Ñaùnh giaù nhöõng öu nhöôïc ñieåm veà coâng taùc keá toaùn chi
phí saûn xuaát vaø tính giaù
Thaønh saûn phaåm .............................................................Trang 47
II.Kieán nghò :Ñöa ra höôùng giaûi quyeát ............................Trang 47