Вы находитесь на странице: 1из 6

UDK 666.972:624.131.

435

Primljeno 19. 1. 2005.

Metode ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje


Ana Hranilovi, Sran Uzelac
Kljune rijei faktor razmaka, ovrsnuli beton, odmrzavanje, smrzavanje, specifina povrina, svjei beton, zrani mjehuri Key words spacing factor, hardened concrete, deicing, freezing, specific surface, fresh concrete, air bubble A. Hranilovi, S. Uzelac Struni rad

Metode ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje


U lanku su opisane normirane metode ispitivanja otpornosti betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje. Posebno su istaknute prednosti najnovijeg ureaja za odreivanje veliine zranih pora (Air Void Analyzer - AVA) kojim se preventivno moe korigirati sastav svjeeg betona. Istaknuto je da se primjenom ovog ureaja mogu izbjei trokovi naknadne sanacije i postii znaajne utede u gradnji infrastrukture. Dosadanje metode ispitivanja samo su utvrivale injenino stanje. A. Hranilovi, S. Uzelac Professional paper

Methods for testing resistance of concrete to freezing


Standard methods for testing resistance of concrete to freezing action and deicing salt are described in the paper. A special emphasis is placed on the advantages of a method recently devised as a means for determining the size of air voids using the air void analyzer (AVA) by which preventive actions may be taken to correct composition of the fresh concrete. It is stressed that, by using this method, the cost of subsequent repair can be avoided, while significant savings can be made in infrastructure construction. Capabilities of other testing methods are limited to mere presentation of factual information. A. Hranilovi, S. Uzelac Ouvrage professionel

Mots cls facteur d'cartement, bton durci, dgel, conglation, surface spcifique, bton frais, bulle d'air , , , , , , Schlsselworte Abstandfaktor, erhrteter Beton, Auftauen, Gefrieren, spezifische Flche, frischer Beton, Luftblase

Mthodes pour la dtermination de la rsistance des btons au gel


Les mthodes standard pour la dtermination de la rsistance des btons au gel et au sel de dglaage sont dcrites dans l'ouvrage. L'accent est mis sur les avantages d'une mthode qui a rcemment t dveloppe afin de dterminer la grandeur des vides d'air en utilisant l'analyseur de vides d'air (AVA) qui permet la prise des actions prventives visant corriger la composition du bton frais. Les auteurs soulignent que les bnfices de cette mthode sont la baisse des cots de rhabilitation et les conomies considrables dans la construction de l'infrastructure. Les capacits des autres mthodes d'essai sont limites la prsentation simple des donnes factuelles. . , .


ooe ee a e . (Air Void Analyzer AVA), . , . . A. Hranilovi, S. Uzelac Fachbericht

Methoden fr die Prfung der Frostwiderstandsfhigkeit des Betons


Im Artikel beschreibt man die Norm Methoden fr die Prfung der Widerstandsfhigkeit des Betons gegen Frosteifluss und Auftausalze. Besonders sind die Vorteile der neuesten Anlage fr die Bestimmung der Luftporengrsse (Air Void Analyser - AVA) hervorgehoben, mit der man vorbeugend die Zusammensetzung des frischen Betons korrigieren kann. Es wird betont dass durch Anwendung dieser Anlage Kosten der nachtrglichen Sanierung vermieden und bedeutende Ersparnisse beim Infrastrukturbau erreicht werden knnen. Die bisherigen Prfungsmethoden konnten nur den Tatbestand feststellen.

Autori: Ana Hranilovi, dipl. ing. gra.; Sran Uzelac, dipl. ing. gra., Institut graevinarstva Hrvatske, Rakuina 1, Zagreb GRAEVINAR 57 (2005) 5, 327-332 327

Otpornost betona na smrzavanje 1 Uvod Beton je kao graevni materijal zbog niza svojih prednosti poznat kao jedan od najeih i najdulje upotrebljavanih materijala za izradu zgrada, mostova, hidrotehnikih i drugih graevina. Stare ouvane graevine kroz stoljea pridonijele su miljenju o vjenom trajanju i spoznaji o sazrijevanju betona tijekom vremena. Takvo se miljenje sve vie mijenja zbog korozije i drugih utjecaja te je predvidljivi vijek trajanja konstrukcije postao doista upitan. Sveope zagaenje okolia, poveanje agresivnih initelja, pogreke tijekom izvoenja i projektiranja daju svoj doprinos ubrzanom propadanju konstrukcija. Jedno od najintenzivnijih kodljivih djelovanja svakako je smrzavanje i odmrzavanje i ono djeluje na sve betone izloene atmosferskim utjecajima. Kod betona ugraenih u cestovne graevine ovaj se utjecaj pojaava s agresivnim djelovanjem soli za odmrzavanje. Kontrolno utvrivanje otpornosti betona na djelovanje mraza i soli zbog vremena potrebnog za provedbu ispitivanja te potrebnog ekanja sazrijevanja betona esto se zavrava nakon to su betoni u graevinama infrastrukture ve pod prometnim optereenjima, posebice u dananje vrijeme intenzivne izgradnje. U sluaju negativnih rezultata ispitivanja nastaju brojni nesporazumi meu sudionicima izgradnje i potreba izvoenja naknadnih i skupih sanacijskih radova. Dosadanje metode ispitivanja nisu osiguravale pravodobne spoznaje o traenoj otpornosti betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje. Sredinom osamdesetih godina u Danskoj je patentiran ureaj za odreivanje strukture (volumen, veliina i razmak pora) svjeeg betona. Od 1995. godine taj se ureaj komercijalno upotrebljava irom Europe. U Americi su prva ispitivanja zapoela 1993. usporeivanjem s postupkom prema ASTM C457, da bi od 1999. godine u veini drava u Americi prepoznali prednosti ove metode i poeli je upotrebljavati. Prema spoznajama autora, ova metoda jo nije primijenjena na naim gradilitima i u laboratorijima. 2 Djelovanje smrzavanja i preventivne mjere Osim osnovnog povoda razaranja betona poveanjem volumena za 9% prijelazom vode u led, mehanizam nastanka oteenja pri smrzavanju i odmrzavanju sa soli ili bez nje, objanjava se kritinim stupnjem zasienja poroznog materijala, hidraulikim i osmotskim tlakom u porama (kristalizacijskim tlakom), razliitim toplinskim rastezanjem komponenata betona te kemijskim djelovanjem soli za odmrzavanje. 328

A. Hranilovi, S. Uzelac Kod svih graevina izloenih atmosferskim utjecajima veoma je vana upotreba betona otpornih na djelovanje mraza i kombinirano djelovanje mraza i soli. Njihova otpornost trebala bi biti utvrena prethodnim ispitivanjima. U praktinom projektiranju takvi betoni moraju biti pripremljeni s odgovarajuim sustavom uvuenih zranih pora, to niim vodocementnim omjerom, agregatom niske potrebe za vodom, tiplinskim koeficijentom rastezanja kompatibilnim toplinskom koeficijentu rastezanja cementnog kamena, pravilno ugraeni i njegovani, sa to veim postotkom dovrene hidratacije prije izlaganja smrzavanju. Sustav pora koji poveava postojanost prema mrazu postie se dodatkom betonu (aeranta) koji pri mijeanju izaziva stvaranje zranih mjehuria, ravnomjerno rasporeenih u masi betona, to omoguuje vodi da ih ispuni tijekom teenja zbog zapoetog procesa smrzavanja te tako djeluju kao amortizeri tlaka. Meusobna bi prosjena udaljenost takvih mjehuria (tj. razmak izmeu kraja jednog i poetka drugog) trebala biti od 0,10 do 0,20 mm [1], to se do primjene analizatora zranih upljina nije moglo ustanoviti tijekom prethodnih ispitivanja svjeeg betona. Uobiajeno se tijekom ispitivanja metodom porometra utvruje ukupna koliina zraka u svjeem betonu to nije dostatan parametar, ve jedan od uvjeta u sustavu zranih pora koji mora zadovoljavati i specifinu plotinu i faktor razmaka pora. 3 Pregled metoda ispitivanja Metode ispitivanja otpornosti betona na djelovanje mraza sa soli za odmrzavanje ili bez nje mogu biti direktne gdje se ispitivanje provodi izmjeninim ciklusima smrzavanja i odmrzavanja prema propisanim normama ili indirektne, mjerenjem sustava zranih pora (ukupni sadraj zraka, faktor razmaka, specifina plotina) na ovrsnulom (mikroskopske metode) ili svjeem betonu (uporabom analizatora zranih upljina).

HRN U.M1.055 Ispitivanje otpornosti povrine betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje
Ispitivanje se provodi na tri uzorka dimenzija 150 x 150 x 150 mm. Na rub uzorka zalijepi se 15 mm visine silikonskog kita. Nalije se 3% otopina NaCl do visine 3 mm na plohu ispitnog uzorka. Uzorci se uvaju 7 dana na temperaturi od 20 C 2 C i relativnoj vlanosti od 65 5%. Nakon toga uzorci se smrzavaju u trajanju od 16 do 18 sati na 20 C 2 C i odmrzavaju od 6 do 8 sati na + 20 C 2 C. Postupak ispitivanja traje 25 ciklusa, GRAEVINAR 57 (2005) 5, 327-332

A. Hranilovi, S. Uzelac a svakih 5 ciklusa mjeri se eventualno oteenje vaganjem oljutene mase i mjerenjem dubine oteenja. U tablici 1. prikazani su kriteriji za ocjenu otpornosti betona na djelovanje mraza i soli. Upotreba ove norme preuzete iz bive drave (JUS) pokazuje donedavno stanje i zastarjelost norma s podcijenjenim brojem ciklusa ispitivanja (25 ciklusa) to se pokazalo premalo za uvjete koji prevladavaju u kontinentalnom dijelu zemlje te je novom normom kriterij pootren na 56 ciklusa ispitivanja [2]. Tablica 1. Rezultati ispitivanja
Stupanj oteenja 0 - bez ljutenja 1 - slabo ljutenje 2 - srednje ljutenje Najvea Gubitak dubina Vizualni opis mase oteenja 2 [mg/mm ] [mm] 0 0,2 0,5 0 1 4 nema promjena na povrini oteenje finog morta oteenje povrine, vidljiva pojedina zrna agregata vidljiva zrna agregata na cijeloj povrini Kriterij za ocjenu otporan otporan neotporan

Otpornost betona na smrzavanje

Slika 1. Brtvljenje uzorka

Slika 2. Pripremljeni uzorak

neotporan

3 - jako ljutenje

1,0

10

HRN U.M1.056 Ispitivanje otpornosti prema djelovanju mraza i otpornosti povrine betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje aeriranih betona linijskom mikroskopskom analizom
Znaajke sustava zranih pora u ovrsnulome cementnom kompozitu odreuju se mikroskopskom metodom. Mjerenje mikroskopiranjem provodi se na uzorku koji je pripremljen od ovrsnuloga betona piljenjem u ploice plotine 10 10 cm ili 10 15 cm, debljina ploice moe biti od 1 do 4 cm. Uzorci se dobivaju iz kocke brida 200 ili 150 mm ili valjka promjera 150 mm (slike 3. i 4.). Povrina ploice koja e se mikroskopski ispitivati prethodno se ispolira radi poboljanja reflektiranosti svjetlosnoga snopa [4].

EN 12390-9 Ispitivanje ovrsnulog betonaOtpornost prema smrzavanju i odmrzavanju


Ova se metoda rabi za odreivanje otpornosti betona prema djelovanju ciklusa smrzavanja i odmrzavanja u kontaktu s vodom ili 3% otopinom soli (NaCl). Debljina uzorka koji je izraen piljenjem kocke brida 150 mm je 50 mm, a povrina je 150 x 150 mm. Za ispitivanja je piljena plotina okrenuta prema gore. Na sve povrine osim ispitne zalijepljena je gumena folija s nadvienjem od 20 mm iznad ispitne povrine, kako bismo mogli zadrati agresivni medij na ispitnoj povrini. Sve plohe osim ispitne obavijene su izolacijskim materijalom. Najlonska folija sprijeit e hlapljenje tekuine koja je ulivena do dubine 3 mm (slike 1. i 2.). Uzorak se izlae naizmjeninom djelovanju smrzavanja i odmrzavanja. Metoda zahtijeva etiri uzorka iz etiri kocke. Jedan ciklus traje 24 sata. Nakon 7, 14, 28, 42 i 56 ciklusa, mjeri se masa oljutenog materijala. Podatak o ukupnoj masi oljutenog materijala slui za odreivanje otpornosti betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje [3]. GRAEVINAR 57 (2005) 5, 327-332

Slika 3. Mjerna linija pri ispitivanju uzoraka uzetih iz kocaka

329

Otpornost betona na smrzavanje

A. Hranilovi, S. Uzelac Ova metoda odreivanja faktora razmaka meu zranim porama mikroskopiranjam analogna je metodi prema ASTM C 457 a faktor razmaka ne smije biti vei od 0,20 mm [6].

ASTM C457 Normirana metoda ispitivanja za mikroskopsko odreivanje parametara sustava zranih pora u ovrsnulom betonu
Slika 4. Mjerna linija pri ispitivanju uzoraka iz valjaka

Odreujemo tri parametra: ukupnu koliinu zranih mjehuria, faktor razmaka i specifinu plotinu. Zrani je mjehuri mali prostor zatvoren cementnom pastom u betonu, a zauzima ga zrak. Uobiajeno je da se zranim porama koje su uvuene aerantom smatraju pore s promjerima u rasponu od 40 do 300 m. Takvu gornju granicu postavlja i europska norma za postupak mikroskopiranjem. Pri mjerenju se ne uzimaju u obzir ni eventualne pukotine, ni ukupna poroznost u samom agregatu [5]. Mjerenje ukljuuje i zarobljeni i uvueni zrak. Linijska mikroskopska analiza izvodi se prema zamiljenim linijama. Ukupna duljina linija kod betona s najveom frakcijom 16 i 32 mm je 240 cm. Mjere se duljine linija izmeu svaka dva uzastopna zrana mjehuria, sekante zranih mjehuria i ukupni broj zranih mjehuria. Od mjerenja se izuzimaju mjehurii ija je sekanta vea od 4 mm te oni iz ijeg se oblika vidi da je izvor u loem zbijanju betona (slika 5.). Faktor razmaka jest najvea mogua udaljenost proizvoljne toke u ovrsnulome cementnom kamenu do ruba najbliega zranoga mjehuria u milimetrima. Specifina je plotina jednaka plotini zranih upljina u ovrsnulome betonu, izraenoj u mm2/mm3 obujma zrane upljine.

RapidAir 457 oprema. Oprema pod nazivom RapidAir 457 omoguuje automatsku analizu sadraja zraka u ovrsnulom betonu. Vrijeme analize s tim ureajem krae je od 15 minuta, to treba usporediti s 4-6 sati potrebnog vremena za runu analizu s konvencionalnim tipovima opreme. Sustav. Ureaj se moe zamijeniti ispitivanje prema normi ASTM C 457-98 ili ispitivanje prema normi EN 480-11. Obje metode ukljuuju specifikaciju za bruenje i poliranje plohe betona i za mjerenje raspodjele zranih pora upotrebom mikroskopa prema metodi mjernih linija.
Jezgra se uzima iz strukture, ree, brusi i polira te je rezultirajua povrina ravna i glatka s otrim bridovima pora. Kvaliteta plohe provjerava se pod mikroskopom (slika 6.). Povrina je obojena crno, tvrdim peatom koji sadri sloj crne tinte. Nakon grijanja uzorka na 55C na povrinu se gumenom lopaticom nanosi bijela cinkova pasta. Cinkova pasta se otopi na povrini i ispuni pore. Nakon hlaenja na sobnoj temperaturi pasta se uklanja s povrine ravnom elinom lopaticom. Crno-bijeli kontrast provjerava se pod mikroskopom.

Slika 5. Mjerenje duljine linija zranih mjehuria

Smatra se da e aerirani beton biti otporan na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje ako je mjerenjem utvren faktor razmaka meu zranim porama koji je manji od 0,20 mm.
Slika 6. Uzorak ispod mikroskopa

HRN EN 480-n Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje Ispitne metode 11. dio: Odreivanje karakteristika zranih pora u ovrsnulome betonu (EN 480-11:1998)
330

Uzorak se montira na pomini podij smjeten ispod videokamere (slika 7.). Kontrolna jedinica automatski mie podij s uzorkom te se skeniranjem oitavaju podaci o sadraju zraka, faktoru razmaka i specifinoj povrini [1]. GRAEVINAR 57 (2005) 5, 327-332

A. Hranilovi, S. Uzelac

Otpornost betona na smrzavanje nepromjenjivog rezultata tijekom dviju uzastopnih minuta. Komercijalni softver ureaja obrauje oitanja ravnotee i proraunava parametre mjehuria zraka (ukljuujui faktor razmaka, specifinu plotinu mjehuria i ukupni obujam zraka).

Slika 7.Ureaj za ispitivanje po ASTM-457

AVA - Ureaj za analizu zranih pora u betonu


Aparaturi za mjerenje zranih pora potrebno je oko 25 minuta da izmjeri strukturu zranih pora u svjeem betonu. To se moe uiniti za probnog lijevanja, iz miksera betona dostavljenog na gradilite ili odmah nakon betoniranja. Na ovaj nain karakteristike zranih pora mogu se kontrolirati brzo s kvalitetnim jamstvom, tako da se sastav betona moe trenutano popraviti ako zahtjevi za specifinu plotinui faktor razmaka nisu ispunjeni. Uzorak morta iz betona s uvuenim zrakom uzima se s pomou vibrirajue iane koarice. Mort veliine zrna agregata 6 mm ulazi u koaricu u koliini od 20 cm3, kako je prikazano na slici 8. Uzorak se uvue u vertikalnu cijev. Na dnu cijevi je plavo obojena tekuina odreene viskoznosti, a iznad nje je voda. Uzorak i tekuina se promijeaju, nakon ega dolazi do oslobaanja mjehuria zraka kroz tekuinu brzinom koja ovisi o njihovoj veliini (Stokeov zakon) [7]. Koliina pristiglih mjehuria ispod potopljene plutajue kugle spojene na raunalo mijenja uzgon ovisno o vremenu. U ranim su stadijima mjerenja veliine mjehuria zraka koji dolaze ispod kugle od nekoliko m do nekoliko mm. Mjerenje se nastavlja 25 minuta odnosno do postizanja

Slika 9.Analizator zranih pora i prikaz oslobaanja mjehuria

Slika 10. Shematski prikaz djelovanja analizatora zranih pora

Rezultati analize dostupni su unutar 25 minuta od uzorkovanja. Naravno, da bi se odredili parametri zranih pora koji odgovaraju onima koji su dobiveni iz jezgre ovrsnuloga betona, uzorci se moraju uzeti nakon zavrnog zbijanja. Ipak, metoda je nerazorna ako uklanja samo mali dio betonskog morta koji se moe zamijeniti lako i trenutano. Treba dodati da ureaj ne mjeri potpuni udio zraka u betonu. Upotreba uzoraka od samo 20 cm3 nee osigurati statistiki tono mjerenje koliine velikih zranih pora uhvaenih u masi betona. Zbog toga, mjerenje ukupnog sadraja zraka dobivenog ureajem ne odgovara ukupnom sadraju zraka dobivenim porometrom.
Slika 8. Vibrirajua koarica za uzimanje uzorka

GRAEVINAR 57 (2005) 5, 327-332

331

Otpornost betona na smrzavanje

A. Hranilovi, S. Uzelac Tablica 2. Rezultati ispitivanja


Parametar Analizator zranih ASTM C 457 pora sr. vrijed. st. dev. sr. vrijed. st. dev. 0,6 0,5 0,9 0,5 2,7 1,8 2,9 1,7 0,04 0,06 0,02 0,02

Usporedba mjerenja analizatorom zranih pora i prema normi ASTM C 457


Ovi su podaci rezultat rada 30 europskih laboratorija. Rezultati ovih dviju metoda su gotovo identini (slike 11. i 12.). to se tie udjela zraka, ini se da je udio zraka izmjeren analizatorom zranih pora neto neto nii od onog izmjerenim prema normi ASTM C457. To vidljivo neslaganje je logino jer analizator ukljuuje samo uvueni zrak (mjehurii zraka do 3 mm) (tablica 2.). Dakle, ako beton sadri uhvaen zrak, udio zraka mjeren analizatorom biti e neto manji nego udio zraka mjeren prema normi ASTM C457. To ipak ne uzrokuje znaajne posljedice na upotrebu analizatora za ispitivanje strukture zranih pora betona. Na temelju tih ispitivanja dane su i preporuke za koliine zranih pora (tablica 3.) [8].

Udio zraka [%] Spec. plotina Faktor razmaka

Tablica 3. Preporuke za koliinu zranih pora


Najvee zrno agregata [mm] <9,5 9,5 12,5 19,0 25,0 37,5 50 75 Udio zraka [%] otra klima umjerena klima blaga klima 9 7 5 7,5 6 4,5 7 5,5 4 6 5 3,5 6 4,5 3 5,5 4,5 2,5 5 4 2 4,5 3,5 1,5

Faktor razmaka: AVA~ASTM 457


0.7

AVA faktor razmaka(mm)

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Prednost je analizatora zranih pora u odnosu na ASTM to se uzorci mogu uzimati bilo kada npr.: na betonari, na gradilitu, pri ugradnji. Rezultati su raspoloivi u vremenu od 25 minuta nakon uzorkovanja. Tako se odmah moe utjecati na recepturu te ne treba ekati 28 ili vie dana.
ASTM C457 faktor razmaka(mm)
(Magura, D. D. Air Void Analyzer Evaluation. May 1996. FHWA-SA-96-062)

Slika 11. Usporedba rezultata ispitivanja analizatorom zranih pora i prema normi ASTM C 457
Usporedba AVA i ASTM C 457 faktora razmaka, Kansas DOT Data
0,5

Upotrebom analizatora zranih pora metode u amerikoj saveznoj dravi Kansas (the Kansas Department of Transportation) trokovi na izgradnji infrastrukture od 2001. do 2002. smanjeni su za milijun dolara [7]. 4 Zakljuak Analizom metoda ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje prema normama HRN U.M1.055, EN 12390-9, HRN U.M1.056, HRN EN 480-11, ASTM 457 i ispitivanja uporabom analizatora zranih pora uoena je prednost primjene analizatora zranih pora. Uzorci se mogu uzeti na bilo kojem mjestu, npr. na pogonu betonare, pri dolasku na gradilite te u bilo koje vrijeme ugradnje i zbijanja betona. Upotrebom analizatora mogue je korigirati sastav betona u fazi pripremanja te izbjei naknadne trokove sanacijskih radova. Sve ostale analizirane metode osnivaju se na ispitivanju uzoraka ve ovrsnuloga betona i zahtijevaju dugo ekanje sazrijevanja te se uvjetno mogu smatrati "post festum" metodama, kojima se samo dokazuje injenino stanje.
[5] urekovi, A.: Cement, cementni kompozit i dodaci za beton, IGH, kolska knjiga, Zagreb, 1996. [6] EN 480-11:1998: Admixtures for concrete, mortar and grout Test methods Part 11: Determination of air void characteristics in hardened concrete [7] www.ctre.iastate.edu; Using the Air Void Analyzer for Real-Time Quality Control Adjustments in the Field [8] www.aashtotig.org

AVA faktor razmaka, mm

0,4 0,3 0,2 0,1 0

y = 0,9068x - 0,0036 R2 = 0,7691

1:1

ije res eg cr va Pra

ASTM C 457 faktor razmaka, mm

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Slika 12. Usporedba rezultata ispitivanja analizatorom zranih pora i prema normi ASTM C 457

LITERATURA
[1] Standard Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete, ASTM C 457, ASTM, West Conshohocken, Pennsylvania, 1990. [2] HRN U.M1.055: Ispitivanje otpornosti povrine betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje [3] EN 12390-9: Testing hardened concrete-Part 9: Freeze-thaw resistance-Scaling [4] HRN U.M1.056:1987: Ispitivanje otpornosti prema djelovanju mraza i otpornosti povrine betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje aeriranih betona linijskom mikroskopskom analizom

332

GRAEVINAR 57 (2005) 5, 327-332