You are on page 1of 7

1.

Membaca Al Fatihah

Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang menguasai di hari Pembalasan. hanya Engkaulah yang Kami sembah , dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. Al Fatihah (1): 1-7) [1] 2. Membaca 10 ayat dari Surat Al Baqarah (Ayat 2-5, 255-257, 284-286) ) ) 2) 4) ) ) 3) 5)

) )

255) 256) ) 257)

) ) ) [2]

284) 285) 286)

3. Membaca Surat Ali Imran ayat 1-2

Alif laam miim. Allahu laa ilaha illaa huwal hayyul qayyum Artinya : Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. (QS. Ali Imran (3): 1-2)[3] 4. Membaca surat Thaha ayat 111-112

Wa-anatil wujuwhu lilhayyil qayyumi waqad khaaba man hamala dzulman, waman yamal minashshoolihaati wahuwa muminun falaa yakhofu dzulman walaa hadhmaa Artinya : Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluknya). Dan sesungguhnya telah merugilah orangorang yang melakukan kezha-liman, dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang shalih

dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya. (QS. Thaha: 111-112) [4] 5. Membaca surat At Taubah ayat 129 (7x) ) Hasbiyallaahu laa ilaaha illaahuwa alayhi tawakkaltu wahuwa robbul arsyil adziim Artinya : Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung. (QS. At Taubah: 129) (dibaca tujuh kali) [5] 6. Membaca surat Al Kafirun ayat 1-6

Artinya : Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. (QS. Al Kafirun: 1-6). Namun tidak shahih untuk dibaca pada dzikir pagi dan sore [6] 7. Membaca surat Al Ikhlash, Al Falaq, dan An Naas (masing-masing tiga kali) ) ) ) )

Artinya : Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (QS. Al Ikhlas: 1-4) Artinya : Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. (QS. Al Falaq: 1-5) Artinya : Katakanlah: Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. raja manusia. sembahan manusia. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. (QS. An Naas: 1-6) [7] 8. Membaca Dzikir Pagi dan Sore

Jika pagi membaca:

Ashbahna wa Ashbahal Mulku Lillahi wal hamdu lillahi Laa Syarika Lahu Laa Ilaha Illa Huwa waIilaihin nusyur Artinya : Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan pada-Nya tempat kembali Jika sore membaca: . Amsayna wa Amsal Mulku Lillahi wal Hamdu Lillahil Laa Syarika Lahu Laa Ilaha Illa Huwa wa Ilaihil mashir. Artinya : Kami bersore hari dan bersore hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan pada-Nya tempat kembali [8] 9. Membaca Dzikir

. Ashbahna ala Fithrotil Islam wa ala Kalimatil Ikhlash wa ala Dini Nabiyyina Muhammad Shallalahu Alaihi wa Sallam wa ala Millati Abina Ibrahima Hanifa wa Maa Kaana minal Musyrikin. Artinya : Di waktu pagi kami memegang agama Islam kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. [9] 10. Membaca Dzikir Sebagai Rasa Syukur (3x)

Allahumma maa ashbaha biy min nimatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka laa syarikalak falakalhamdu wa lakasy syukru Artinya : Ya Allah nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukMu di pagi ini adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu). [10] 11. Membaca Dzikir Pujian

Ya Rabbi Lakal Hamdu Kamaa Yanbaghi Li Jalali Wajhika wa Li Azhimi Sulthanika.

Artinya : Ya Tuhanku Segala puji bagiMu sebagaimana seyogyanya kemuliaan wajahMu dan keagungan kekuasaanMu [11] 12. Dzikir Agar Di-Ridhoi Allah (3x)

Radhiitu billahi Rabba wabil Islami Diina wa bi Muhammadin Rasuula. Artinya : Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. [12] 13. Membaca Dzikir Tasbih (3x)

Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wazinata arsyihi wa midada kalimatihi. Artinya : Maha Suci Allah dan Segala Puji bagiNya sebanyak bilangan makhlukNya seridha diriNya setimbangan arsyNya dan sebanyak tinta dari kata-kataNya [13] 14. Membaca Doa Perlindungan dari Musibah (3x)

Bismillahilladzi La Yadhurru Maasmihi Syaiun fil Ardhi wa Laa fis Samai wa Huwas Samiul Alim. Artinya : Dengan nama Allah Yang bersama NamaNya sesuatu apa pun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha Medengar lagi maha Mengetahui [14] 15. Membaca Doa Agar Terhindar dari Syirik

Allahumma inna naudzubika an nusyrika bika syaian nalamuh wa nastagfiruka lima laa nalamuh. Artinya : Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampunanMu dari apa-apa yang tidak kami ketahui. [15] 16. Membaca Doa Perlindungan dari Keburukan-Keburukan(3x)

Audzu bikalimatillahi taammah min syarri maa khalaq.

Artinya: Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. [16] 17. Membaca Doa Agar Terhindar Dari Kesulitan

Allahumma inni a-udzuubika minal hammi walhazan, wal-ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wa dholaiddayin, wa gholabatilrrijal Artinya : Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari rasa gelisah dan sedih lemah dan malas pengecut dan kikir dibebani hutang (dhalaid dain) dan dikuasai manusia (ghalabatir rijal). [17] 18. Membaca Doa Memohon Kesehatan dan Perlindungan dari Kekufuran, Kefakiran, dan Azab Kubur (3x) ) ) ) )

Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi samiy, Allahumma aafini fi bashariy. (3X) Allahumma inni audzubika minal kufri wal faqri, wa audzubika min adzabil qabri, laa ilaha illa anta. (3X) Artinya : Ya Allah berikanlah kesehatan bagi badanku bagi pendengaranku bagi penglihatanku dan tidak ada Ilah kecuali Engkau Artinya: Ya Allah sungguh aku berlindung kepadaMu dari kekufuran dan kefaqiran Ya Allah sungguh aku berlindung kepadaMu dari azab kubur tidak ada Ilah kecuali Engkau [18] 19. Membaca Sayyidul Istighfar

Allahumma anta Rabbiy, laa ilaha illa anta, khalaqtaniy wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastathatu, audzubika min syarri maa shanatu, abuu laka binimatika alayya, wa abuu bidzambiy, faghfirliy fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta Artinya : Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janjiMu, semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui banyaknya nikmat (yang Engkau anugerahkan) kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau [19]

20. Membaca Doa (3x)

Astaghfirullahal Azhim alladzi laa ilaha illa huwa al hayyu al qayyum wa atuubu ilaih Artinya : Aku memohon ampunan Allah Yang Tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Hidup dan Maha Mengurus (makhluk-Nya) 21. Membaca Tasbih (100x)

Subhanallaahi wabihamdih Artinya : Maha suci Allah aku memujiNya. [21] 22. Membaca Dzikir (10x atau 1x) . Laa ilaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahulmulku wa huwalhamdu wahuwa alaa kulli syay-in qadiyr Artinya : Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu. (Dibaca 10x atau 1 x jika dalam keadaan malas) [22] 23. Membaca Doa Memohon Pertolongan, dan Perbaikan Urusan . Ya Hayyu Ya Qayyuum, birohmatika astaghiytsu, ashliy syaniy kullahu, wa laa takilniy ilaa nafsiy thorqota aini Artinya : Wahai Rabb Yang Maha Hidup wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu). [23] 24. Membaca Doa Permohonan Ilmu, Rizki, dan Amal

Allahumma innii as-aluka ilman nafian, warizqon thayyiban, wa amalan mutaqobala Artinya: Ya Allah sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain, pen), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik). [24]

25. Membaca Istigfar (100x)

Astagfirullaah wa atuubu ilayhi Artinya : Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. [25] 26. Membaca Doa Agar Hati Diteguhkan

Yaa muqollibal qulub tsabbit qolbi ala diinik Artinya : Wahai Zat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu. [26] 27. Membaca Shalawat (10x)

Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala aali Sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala aali sayyidina Ibrahim, wa baarik ala sayyidina Muhammad wa ala Aali sayyidina Muhammad, kama baarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala aali sayyidina Ibrahim il aalamiina innaka hamiidum majiid. [27] Wallahu alam