You are on page 1of 3

Akulturasi

Akulturasimerupakansatu proses penerimaan unsurkebudayaandalamkalanganindividuataukelompokdarisesuatukebudayaan lain yang berbeza. Akulturasiterjadiapabilasatukelompokmanusiadengankebudayaantertentudihada pkandenganunsurdarisuatukebudayaanasing yang berbezasehinggaunsurkebudayaanasingituakhirnyaditerimadandiolahdalamkebu dayaansendiri. Berbezadengan proses asimilasi, proses akulturasitidakmenyebabkankehilanganidentitiasalmasyarakatpenerima.

Dalamsejarahtamadunmanusia, seringberlakupertemuanataupertembunganantaraduaataulebihkebudayaan. Proses inimenyebabkanberlakunya proses pinjammeminjam. Padaperingkatawal, unsurpinjamandigunakansecaralangsungdankemudiandiolahsertadijadikanusurk ebudayaansendiri. Di Malaysia, beberapakesbolehdijadikanrujukansepertipenggunaantalileher, angpau, makanan, hiburandansebagainya. Namun, jikaunsurbudaya yang diambilitutidakdiolahdenganbaik, pastinyatindakaniniakanmemberikesan yang tidakbaikkepadasesuatumasyarakat.

Tidakmudahuntukmembentuksebuahmasyarakat yang mencapaitahapakulturasi. Akulturasilebihmudahdicapaiapabilamelibatkanbudayabersifatkebendaan yang mendatangkanmanfaatsepertipakaianbarat. Unsur-unsurbudaya yang tidakbebrbentukkebendaansepertiideologidanpemikiranadalahlebihsukarditerima .

Amalgamasi

Amalgamasimerupakansatu proses yang terjadiapabilabudayaataurasbercampuruntukmembentukjenisbudayadanrasbaru. Cara utamadalammenentukan proses amalgamasiadalahdenganterjadinyaperkahwinancampurantarakumpulanetnik.

Teoriamalgamasidinyatakandalambentuk formula A+B+C=D, di sini A, B dan C mewakilikumpulanetnikberlainandan D mewakili amalgam, satukumpulanbaruterhasildaripadapenyatuan A,B dan C. Sebagaicontoh, kumpulan-kumpulanetnik yang

sediawujudmengamalkanparkahwinancampurlalumembentuksatugenarasibaruat aubudayabarutanpamenurutibudayaasalmereka.

Asimilasi

Asimilasimerupakansatu proses percantumandanpenyatuanantarakumpulanetnikberlainanbudayasehinggamemb entuksatukelompokdengankebudayaandanidentiti yang sama. Menurut Vander Zanden (seorangahlisosiologi), asimilasiialahsatu proses dalammanakelompokkelompok yang berfikir, berperasaandanbertindaksecaraberlainan, menjadisatudalamkesatuansosialsertabudaya yang sama. Asimilasimutlakatausempurnamenyebabkanberlakunyapenghapusanpenuhperbe zaandarisegikebudayaandanidentiti. konsepinidiwakilidengan formula A+B+C =A, di sini A dalamhalinimewakiligolongandominansmentara B dan C mewakilikumpulanetnikminoriti. Contohnya, orang Melayu di Thailand telahmengalami proses asimilasi yang menyebabkannama, bahasadanhampirsemuaaspekcarahidupmereka (kecuali agama) telahdisatukandenganamalandancarahidup orang Thai. Di Malaysia, apa yang berlakukeatasmasyarakatJawa, Cina Kelantan, Baba danNyonyamerupakancontohberlakunya proses asimilasi. Namun, bagietnikCina di Kelantan serta Baba danNyoya, asimilasiberlakudalamkonteksbudayatanpamelibatkananutankepercayaanatau agama.

Proses asimilasiberlakuapabilawujudnyainteraksi yang eratantaraahlikumpulanetnikberbezabudayabagisuatutempoh yang lama. Kejayaanasimilasiumumnyabergantungkepadakesanggupanetnikminoritimenghil angkanidentitimerekadanmenerimaidentitikumpulanetnikmajorititerdaptbanyakp ersamaanbudayaantarakumpulanetnikdankesanggupankumpulanetnikmajoritime nerimakumpulanetnikminoriti.

Akomodasi

Akomodasimerupakan proses yang menyebabkansetiapkumpulanetnikmenyedarisertamenghormatinormadannilaiku mpulanetnik lain dantetapmempertahankanbudayahidupmasing-masing. Konsepinidiwakilioleh formula A + B + C = A + B + C, di sini A, B dan C merujukkepadabudaya.

Pelbagaikumpulanetnikhidupsecaraharmonisdanmenghormatiantarasatusama lain. Padaperingkatpemerintahanpusat, setiapkumpulanetnikmempunyaiwakildalambidangekonomidanpendidikandanme rekasalingbergantung. Konsepinibegitumeluasdiamalkan di Malaysia keranasetiapkumpulanetnikbebasmengamalkanbudayamerekadalamkeadaanhar moni. Jikadilihat di luar Malaysia, Switzerland ialahnegara yang mempunyaihubunganetnikbersifatakomodasikeranaetnikJerman, Perancisdan Italy salingmembuatpenyesuaianantaramereka.

Sumber: http://hubungan-etnik.blogspot.com

http://zahirzainudin.blogspot.com/2011/02/konsep-konsep-umum-hubunganetnik.html