P. 1
Опис досвіду роботи класного керівника

Опис досвіду роботи класного керівника

Views: 2,385|Likes:
Опубликованvikbilog

More info:

Published by: vikbilog on Mar 13, 2013
Авторские права:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

Опис досвіду роботи класного керівника

Маргарян Оксани Володимирівни
Педагогічний стаж - 20 років.
Проблема, над якою працюю в системі виховно роботи класного колективу!
"#твердження принципів $агал%нолюдс%ко моралі,
&ормування морал%но'етичних якостей учнів на основі
особистісно ( орі)нтованого виховання*+
,ВО-./ 0-/1О!
"2об вести дітей $а собою, необхідно самому рухатис%, не $упиняючис%*
Ми живемо у неспокійний час – час великих роздумів, сподівань. Сьогодні
неохідно мисли!и і пра"#ва!и по-новому, по-новому удува!и про"ес осві!и !а
вихованн$. %ожна іс!орична епоха висува& вимоги до вихованн$ !а навчанн$ молоді,
с!вор#& певний пози!ивний педагогічний досвід
'соис!існо-орі&н!оване вихованн$, іде( гуманіза"і( і демокра!иза"і( )кільного
жи!!$ $к с!ержневі пролеми переудови сучасно( )коли докорінно змін##!ь
організа"і# навчально виховного про"есу. * "ен!рі уваги неохідно пос!ави!и
осоис!іс!ь учн$ $к су+&к!а вихованн$, розви!ок, його вну!рі)нього ,-.,
/ормуванн$ індивідуального с!ил# жи!!$ і відповідального с!авленн$ до природи,
суспільс!ва самого сее.
'!же,вихідно# мо&# пози"і&# $к класного керівника, & – /ормува!и ди!ину,
підлі!ка, #нака, дівчину $к індивідуальніс!ь, намага!ис$ доива!ис$ 0о "ілісний
педагогічний про"ес з урахуванн$м вікових осоливос!ей перемі0увавс$ із с/ери
зовні)ніх впливів у с/еру вну!рі)ніх с!имулів ді$льнос!і, коли вихованн$ перерос!а&
у самовихованн$. Сво# роо!у $к класного керівника $ намага#с$ удува!и на рівні
сучасно( педагогіки, врахову#чи, вдосконал##чи !а по&дну#чи відомі !еорі(, іде(,
ме!оди.
%ласний керівник 1 с!рижень виховного про"есу. 2е ни!ка, $ка зв3$зу& в одне "іле
ди!ину, вчи!ел$-предме!ника, а!ьків, громадськіс!ь. 4а мо# думку, класний керівник
1 універсальна осоис!іс!ь. 2е і вихова!ель, і психолог, і со"іальний педагог, і
педагог-організа!ор.
5ле класний керівник – "е в пер)у чергу керівник учнівського колек!иву ді!ей, 0о
разом навча#!ьс$. 6ого роо!а зовні малопомі!на, 0о /ак!ично не ма& кри!ері(в
о"інки, насправді ж & одні&# з найважливі)их в резуль!а!і роо!и )коли $к
державного інс!и!у!у. %ожен педагог-предме!ник, педагогічний колек!ив )коли в
"ілому доклада#!ь рук до "і&( справи, але повс$кденно з учн$ми – класний
керівник.2е він рои!ь глоальну роо!у по вихованн# на)о( молоді. Мо$ учас!ь в
"ьому – "е мій вклад в загальну справу.
%ласний керівник повинен ма!и мудріс!ь учи!ел$, відповідальніс!ь с!ар)ого
!овари)а, доро!у ма!ері, с!рогіс!ь а!ька. 5дже дл$ учн$ в )колі нема& лижчо(
л#дини, ніж класний керівник. %ому ж 0е можна розповіс!и про негаразди з
предме!а, про сварку з !овари)ем чи про 0асливу поді# в сім3(7
8ід класного керівника залежи!ь с!упінь с/ормованос!і учнівського колек!иву.
8мінн$ згур!ува!и навколо сее ді!ей 1 великий дар і велика роо!а. 8мінн$
захопи!и, повес!и, відкри!и сві! 1 нео"іненний скар справжнього педагога.
9ахопленн$ викладача с!а& захопленн$м учнів. : хочемо ми !ого чи ні, але, оскільки
ді!и зовні схожі на сво(х а!ьків, риси харак!еру класного керівника переход$!ь у
харак!ер вихован"ів. 5дже айдужіс!ь породжу& айдужіс!ь. : ли)е завз$!іс!ь
породжу& завз$!іс!ь;
* кожно( л#дини & домівка- не прос!о жи!ло з дахом над голово#, а міс"е, де
його л#л$!ь і чека#!ь, розумі#!ь і прийма#!ь !аким, $кий він &. 'дного чудового
вересневого ранку ми з учн$ми почали с!вор#ва!и сво# другу домівку, в $кій нам
разом доре. 2е на) клас. 8ін склада&!ьс$ з удівельного ма!еріалу з осоливими
влас!ивос!$ми< доро!и, гумору, вза&модопомоги, мудрос!і і захоплень. %ожний з нас
поклав сво# "еглинку в удівни"!во "ього удинку. 9а період удівни"!ва ми вс!игли
подружи!ис$, звикну!и один до одного.
Ми - "е на) клас, в $кому 20 осоис!ос!ей. %ожна з $ких - "е унікальна,
непов!орна , одна &дина у сво&му роді. =ому ми намага&мос$ дайливо, з л#ов+# і
по)ано# відноси!ис$ до сее і до о!очу#чих, прийма!и сее і ін)их !акими, $кі ми &,
!о!о відноси!ис$ до сее і ін)их з !ерпінн$м і поваго#.
* виховній роо!і зі сво(ми учн$ми $ керу#с$ %онс!и!у"і&# *кра(ни,%он"еп"і&#
громад$нського вихованн$, %он"еп"і&# на"іонального вихованн$, 9аконами *кра(ни
>?ро загальну середн# осві!у@, норма!ивними докумен!ами, наказами,
розпор$дженн$ми ?резиден!а *кра(ни, Мініс!ерс!ва осві!и !а науки, оласного
управлінн$ !а районного відділу осві!и.
Працюючи $ учнівс%ким колективом я поставила перед собою такі виховні
$авдання!
-вивчи!и осоливос!і кожно( ди!ини, (( /ізичний, психологічний с!ан, сім3#,
індивідуальні осоливос!і і здінос!іA
-всіл$ко спри$!и згур!уванн# класного колек!ивуA
-пра"#ва!и над розви!ком учнівського самовр$дуванн$A
-ак!ивізува!и роо!у учнівського колек!иву через учас!ь у загально)кільних заходахA
-продовжува!и !ради"і(, 0о започа!кувалис$ у період навчанн$ в поча!ковій )колі,
розвива!и (х.
?ри плануванні роо!и з учнівським колек!ивом головним $ вважа# іде# осоис!о(
спр$мованос!і виховного про"есу. * "ен!рі с!о$!ь не програми чи заходи, а саме
учень. Саме його індивідуальні нахили, ін!ереси й здінос!і. Спільно з психологічно#
служо# )коли проводжу моні!оринг психічного розви!ку осоис!ос!і. 4а основі
індивідуального значенн$ кожно( ди!ини склада# психолого-педагогічну кар!ку.
'!римані резуль!а!и с!а#!ь предме!ом оговоренн$ організа"і( удь-$кого заходу.
-к класний керівник $ дос$га# пос!авлено( ме!и через заохочуванн$ учнів до
про"есу самовихованн$, навча#чи (х підго!ов"і !а організа"і( колек!ивних !ворчих
справ класу, ага!о часу приділ$# морально-е!ичному, на"іональному !а художньо-
ес!е!ичному вихованн# учнівського колек!иву, /ормуванн# оов3$зку,
відповідальнос!і, куль!ури поведінки.
Bезумовно, сер"евино# виховного про"есу & осоис!іс!ь ди!ини, і вихова!ель
повинен поважа!и почу!!$ власно( гіднос!і кожного учн$, його індивідуальну жи!!&ву
ме!у, запи!и, нахили, ін!ереси, харак!ер, с!вори!и спри$!ливі умови дл$ його
самовизначенн$, самореаліза"і( !а розви!ку.
Cоздуми, пос!ійний по)ук, розумінн$ відповідальнос!і !а важливос!і роо!и з
колек!ивом, намаганн$ зрои!и (( "ікаво# і дл$ ді!ей, і дл$ сее допомогли мені
визначи!и пріори!е! одних пролем над ін)ими, знай!и )л$хи (х вирі)енн$,
прогнозува!и !а діагнос!ува!и підсумки.
4а"іональну спр$мованіс!ь виховно( роо!и в класі реалізову# завд$ки
навчальній !а позакласній ді$льнос!і. 8иховно# ме!о# проведенн$ уроків іс!орі( !а
правознавс!ва, позакласних заходів, годин спілкуванн$ ,виховних прак!икумів !а
ін/орма"ійних годин уло вихованн$ в учнів па!ріо!ичних почу!!ів, л#ові до рідно(
землі, свого народу, го!овнос!і до пра"і в ім3$ *кра(ни, вихованн$ поваги до куль!ури
!а іс!орі( рідного народу, поваги до а!ьків, при0епленн$ )аноливого с!авленн$ до
звича(в, !ради"ій на)ого народу. Cоо!а з на"іонального вихованн$ ула
ага!опланово# і різноічно#. *чні класу рали учас!ь в<
- конкурсі газе! ,Cідна мова., присв$ченому Dн# укра(нсько( писемнос!іA
- кра&знавчому конкурсі ,Мій край – мо$ іс!орі$ жива.A
- конкурс мал#нків< ,4айкра0е міс"е на 9емлі.A
- конкурс по)укових роі! до Dн$ ?еремоги
- конкурсі кра0ого чи!"$ ,Eевченкове слово.,$кий проходив під час Eевченківських
днів,
- св$!і писемнос!і !а укра(нсько( мови ,Dень укра(нсько( писемнос!і і мови.A
- св$!і присв$ченому пам3$!і Eевченка "8ін вічно з нами й поміж нас.
8иховна роо!а у на)ому класі – "ікава !а різномані!на, по&дну& в соі !ради"ійні
/орми !а ме!оди роо!и класного керівника Fгодини спілкуванн$, виховні
прак!икуми, класні зори, св$!а, опера"і(, вис!авки-конкурси, вис!авки !ворчих
роі!, відвер!і розмови, ін!елек!уальні ігри, !урніриG !а не!ради"ійні F!ренінги,
проек!и, анке!и думок, колажі, по)укові ігри, ак"і(, художні галере( !а ін.G,
зас!осуванн$ $ких вимага& організа"і( міжосоис!існого ін!ерак!ивного спілкуванн$ в
різних видах со"іально значу0о( ді$льнос!і< ме!оди педагогічного впливу, ме!оди
со"іально( вза&моді(, ме!оди самоорганіза"і( жи!!&ді$льнос!і )кол$рів.

9гур!уванн# учнів класу в &диний дружній колек!ив спри$& роо!а з організа"і(
учнівського самовр$дуванн$. %ожен учень у класі ма& сво& дорученн$,$ке викону&
про!$гом року !а зві!у& про його виконанн$ на класних зорах.
Hерез ді#че самовр$дуванн$ учні ма#!ь можливіс!ь розвива!и сво( організа!орські
здінос!і, почу!!$ відповідальнос!і, іні"іа!иви. 9алуча#чи ді!ей до учас!і в
різномані!них громадсько-корисних справах, $ намага#с$ спри$!и розви!ку в них
громадсько( ак!ивнос!і, привча!и (х до до!риманн$ )кільного режиму, &днос!і
педагогічних вимог до учнів з оку учнів !а а!ьків, спр$мову# сво( зусилл$ на
корисні, по!ріні суспільс!ву справи< доре вчи!ис$, го!ува!ис$ до пра"і, ерег!и
природу, охорон$!и (( ага!с!ва, !урува!ис$ про зереженн$ іс!оричних пам3$!ок !а
ін)их куль!урних "іннос!ей, зразково поводи!ис$, допомага!и л#д$м. 2ьому спри$&
ак!ивна учас!ь класу в !аких загально)кільних заходах.
%онкурс , *чень року. у номіна"і$х ,=ворча осоис!іс!ь. , , Спор!смен року..
%онкурс , 4айрозумні)ий..
,8еселі с!ар!и.
5к"і$ , ?одаруй книгу іліо!е"і.
Iкскурсійна експеди"і$ , *сі про/есі( хоро)і.
Міс!ер при)кільного !аору ,8еселка.
%рім !ого учні & ак!ивними учасниками !ради"ійних загально)кільних св$!.

*чні із задоволенн$м веду!ь по)укову роо!у, провод$!ь зус!річі з ве!еранами,
еру!ь учас!ь у конкурсах, вік!оринах, у природоохоронній ді$льнос!і, 0о спри$&
/ормуванн# екологічно( куль!ури, морально( ак!ивнос!і осоис!ос!і, вихованн#
!аких загальнол#дських "іннос!ей $к чуйніс!ь, чесніс!ь, правдивіс!ь, пра"ел#ніс!ь,
справедливіс!ь, гідніс!ь, милосерд$, !олеран!ніс!ь, совіс!ь, дорозичливіс!ь,
го!овніс!ь допомог!и ін)им, оов3$зковіс!ь, доросовісніс!ь, ввічливіс!ь,
деліка!ніс!ь, !ак!овніс!ь.
-к і кожен класний керівник знаходжус$ у пос!ійному по)уку іннова"ійних
кон"еп!уальних підходів до здійсненн$ вза&моді( з учн$ми з ме!о# вихованн$
свідомого громад$нина сво&( держави. 8елику роль у "ьому відігра#!ь ,на мо# думку,
різномані!ні подорожі,екскурсі(.

* с!ановленні !а розви!ку учнів спира#сь на допомогу а!ьків.
Bа!ьківський комі!е! пра"#& разом із класним керівником, ере учас!ь в
організа"і( класних !а позакласних заходів, !акож співпра"#&мо з президен!сько#
радо# )коли !а адмініс!ра"і&# )коли. 4айіль) е/ек!ивно# & допомога
а!ьківського комі!е!у в оновленні !а поповненні ма!еріально-!ехнічно( ази класу. *
роо!і з а!ьками викорис!ову# колек!ивні !а індивідуальні есіди, зус!річі за
,круглим с!олом..
* про"есі вихованн$ л#дсько( осоис!ос!і ді& ага!о сил< по-пер)е, сім+$A осоа
педагогаA колек!ив, де він знаходи!ьс$, духовне жи!!$ вихован"$A непередачені л#ди,
си!уа"і(. *се "е $ намага#сь враховува!и, вивча!и, відповідно корегува!и про"ес
вихованн$, намага#с$, 0о вплив некеровано( с/ери на учнів не ви$вивс$ сильні)им
за су!ніс!ь мо&( виховно( роо!и, організовані мно# види ді$льнос!і. 4амага#сь, 0о
виховні справи не ули випадковими за мо!ивами і !ема!ико#, охопл#вали всі с/ери
!а пролеми ди!$чого жи!!$. Cозумі#чи, 0о класний керівник ли)е час!ково
організову& жи!!$ і ді$льніс!ь вихован"ів, намага#с$ пос!ійно під!римува!и !існий
зв3$зок з а!ьками, керівниками гур!ків, сек"ій, /акуль!а!ивів, вчи!ел$ми-
предме!никами.
4айіль)о# психологічно# і педагогічно# !рудніс!# в мо(й роо!і уло
знаходженн$ свого міс"$ в класному колек!иві. 9 одного оку, ма#чи право на
ка!егоричну вимогу, з ін)ого – $ сама член класного колек!иву. =ому намага#с$
до!римува!ис$ е!ики вза&мовідносин, у!и доре ін/ормовано# про учас!ь мо(х
вихован"ів у різних видах ді$льнос!і, відносинах (х у групах, харак!ер і зміс!
спілкуванн$, по!реи, ін!ереси, мо!иви поведінки.
'сновні завданн$, $кі ма# вирі)ува!и на сьогодні)ній день, спр$мовані на
конкре!ну ди!ину, на (( гармонійний розви!ок з високоморально# громадсько#
пози"і&#, високу загальну куль!уру. Морально# сер"евино# назвав 8.Сухомлинський
л#ов до ді!ей. - мрі#, 0о дороговказом мо(м учн$м на жи!!&вому )л$ху ули
слова великого вчи!ел$, звернені до них< ,Jиви !ак, 0о !во$ сер"евина ула
здорово#, чис!о# і сильно#. Bу!и справжньо# л#дино# - "е значи!ь віддава!и сили
сво&( ду)і в ім+$ !ого, 0о л#ди навколо !ее ули красиві)ими, духовно ага!)ими,
0о у кожній л#дині, з $ко# !и зус!річа&)с$ в жи!!і, зали)алос$ 0ось хоро)е від
!ее, від !во&( ду)і..
Cозви!ок !ворчо( іні"іа!иви, ак!ивнос!і осоис!ос!і відува&!ьс$ !оді, коли
класний керівник і виховане"ь ді#!ь разом, о+&дну#чись спільно# ме!о#, спільними
жи!!&вими !уро!ами, !а уду#!ь сво( відносини на основі співроі!ни"!ва і довіри.
=ому $ намага#сь вес!и сво& керівни"!во !ак!овно , гнучко і допомага# )кол$рам.
?ос!ійний орі&н!ир дл$ мене – педагогічна спад0ина 8.'.Сухомлинського !а
5.С.Макаренка. ?овніс!# погоджу#с$ з думко# пер)ого, 0о найіль) відчу!ним
наслідком вихованн$ & !е , 0о л#дина с!ала дума!и про саму сее, замисл#ва!ис$ над
запи!анн$м< 0о в мене гарне, а 0о погане7 'сновними вимогами до сво&( осоис!ос!і,
$к класного керівника, вважа#< педагогічну майс!ерніс!ьA суспільно-гуманіс!ичну
спр$мованіс!ьA еруди"і# і куль!урний кругозірA моральний ав!ори!е!A педагогічний
!ак!A л#ов і повагу до ді!ейA !ворчий підхідA пос!ійне підви0енн$ квалі/іка"і(.

педагогічний колектив школи в цілому докладають рук до цієї справи. насправді ж є однією з найважливіших в результаті роботи школи як державного інституту. Адже байдужість породжує байдужість. Кожний з нас поклав свою цеглинку в будівництво цього будинку. мудрості і захоплень. Це і вихователь. Це наш клас. І лише завзятість породжує завзятість! У кожної людини є домівка. що фактично не має критеріїв оцінки. доброту матері. відповідальність старшого товариша. і психолог. Класний керівник повинен мати мудрість учителя. повести. розуміють і приймають таким. але повсякденно з учнями – класний керівник. взаємодопомоги. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета.— універсальна особистість. Захоплення викладача стає захопленням учнів. Він складається з будівельного матеріалу з особливими властивостями: доброти. строгість батька. і соціальний педагог. За період будівництва ми встигли . в якій нам разом добре. риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців.Це він робить глобальну роботу по вихованню нашої молоді. гумору. І хочемо ми того чи ні. Його робота зовні малопомітна. ніж класний керівник. де його люблять і чекають. про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім'ї? Від класного керівника залежить ступінь сформованості учнівського колективу. оскільки діти зовні схожі на своїх батьків. і педагог-організатор. а місце. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити. Одного чудового вересневого ранку ми з учнями почали створювати свою другу домівку. Але класний керівник – це в першу чергу керівник учнівського колективу дітей. який він є. Моя участь в цьому – це мій вклад в загальну справу. що разом навчаються. Адже для учня в школі немає ближчої людини. Кожен педагог-предметник.не просто житло з дахом над головою. але. відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога.

You're Reading a Free Preview

Загрузить
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->