You are on page 1of 4

LXIC: SINNIMS, ANTNIMS, LOCUCIONS I FRASES FETES1 1. A continuaci, presentem una srie de paraules.

Subratlleu, en cada cas, el mot que no t res a veure amb la resta. a) equivocaci, incertesa, errata, lapse, incongruncia, desencert. b) just, equnime, imparcial, eixerit, neutral, recte, racional. c) reunir, aplegar, ajuntar, congriar, retrunyir, concentrar, associar. 2. Substituu les paraules destacades en negreta pels sinnims segents: delicat, problemtica, diferncies, dura, complicacions, laboriositat, ardu, esgotadores, complex. Vam iniciar el treball un dissabte a la tarda. Sabem que el cam seria difcil. No obstant aix, i conscients de les dificultats que ens podien anar sorgint, vam decidir comenar aquella tasca tan difcil. En primer lloc, calia deixar de banda les dificultats entre els membres del grup i collaborar conjuntament, encarant de manera directa la dificultat de lassumpte. A pesar de la dificultat daquest treball, de les hores difcils que ens esperaven i de com podia ser de difcil el nostre itinerari, vam posar fil a lagulla i vam comenar el difcil esfor que comporta estudiar lexamen. 3. Trieu lopci correcta de la parella de falsos sinnims que presentem a continuaci: a) Aquesta tasca que fem s molt _________ (rendible/rentable). b) Els segrestadors van ________(alliberar/lliurar) els ostatges. c) Fes el favor, _________(provar/tastar) tu larrs per saber si hi falta sal. d) Van redactar un __________ (esborrador/esborrany) del projecte. e) Sha apuntat a la _________(bossa/borsa) de treball. f) La policia pos les _________(esposes/manilles) al delinqent. g) El van _________(nomenar/anomenar) director general. h) Aquell msic va arribar a ________(compondre/composar) tres peres. i) Vol __________(aparentar/aparenar) que s molt ric. j) Li van regalar un mocador ________(bordat/brodat) k) No es podia calcular el _________(nombre/ nmero) dassistents. 4. Substituu les paraules en negreta pels antnims corresponents: a) s una persona molt sollcita: sempre est atenta a tot. b) La policia va capturar el lladre. c) Va ser un pintor ignorat en la seva poca. d) Han fet una pssima representaci teatral.

Adaptat de DIVERSOS AUTORS, Curs de llengua catalana. Nivell D. Ed. Castellnou

5. Trieu lopci que cregueu que sadequa al significat correcte daquestes locucions: a) gat amagat covard experimentat intenci oculta b) hereu de la casa cremada sense patrimoni hereu de la casa efmer c) ja hi som ja en som prou hem arribat una altra vegada d) lany de la picor en temps remotssim un any molt dolent lany dun fet destacat 6. Uniu aquestes frases fetes amb el significat corresponent en castell: Frase feta Significat a. haber gato encerrado 1. girar cua b. ganarse la vida 2. guanyar punts 3. guanyar-se les garrofes c. apuntarse un tanto d. haber moros en la costa 4. haver begut oli e. estar perdido 5. haver-hi roba estesa f. atar cabos 6. haver-hi marro 7. inflar els morros a alg g. predicar en el desierto h. jugarse el pellejo 8. jeure al ja i. estar en la luna 9. jugar-se la pell j. romperle la cara a alguien 10. llaurar en arena k. dar media vuelta 11. lligar caps Respostes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

SOLUCIONS 1. a) equivocaci, incertesa, errata, lapse, incongruncia, desencert. b) just, equnime, imparcial, eixerit, neutral, recte, racional. c) reunir, aplegar, ajuntar, congriar, retrunyir, concentrar, associar. 2. Vam iniciar el treball un dissabte a la tarda. Sabem que el cam seria ardu. No obstant aix, i conscients de les complicacions que ens podien anar sorgint, vam decidir comenar aquella tasca tan dura. En primer lloc, calia deixar de banda les diferncies entre els membres del grup i collaborar conjuntament, encarant de manera directa la problemtica de lassumpte. A pesar de la laboriositat daquest treball, de les hores esgotadores que ens esperaven i de com podia ser de delicat el nostre itinerari, vam posar fil a lagulla i vam comenar el complex esfor que comporta estudiar lexamen. 3. a) Aquesta tasca que fem s molt _________ (rendible/rentable). b) Els segrestadors van ________(alliberar/lliurar) els ostatges. c) Fes el favor, _________(provar/tastar) tu larrs per saber si hi falta sal. d) Van redactar un __________ (esborrador/esborrany) del projecte. e) Sha apuntat a la _________(bossa/borsa) de treball. f) La policia pos les _________(esposes/manilles) al delinqent. g) El van _________(nomenar/anomenar) director general. h) Aquell msic va arribar a ________(compondre/composar) tres peres. i) Vol __________(aparentar/aparenar) que s molt ric. j) Li van regalar un mocador ________(bordat/brodat) k) No es podia calcular el _________(nombre/ nmero) dassistents. 4. e) s una persona molt sollcita: sempre est atenta a tot. despreocupada f) La policia va capturar el lladre. alliberar g) Va ser un pintor ignorat en la seva poca. fams h) Han fet una pssima representaci teatral. excellent

5. a) gat amagat covard experimentat intenci oculta b) hereu de la casa cremada sense patrimoni hereu de la casa efmer c) ja hi som ja en som prou hem arribat una altra vegada d) lany de la picor en temps remotssim un any molt dolent lany dun fet destacat 6. Respostes 1. k 2. c 3. b 4. e 5. d 6. a 7. j 8.i 9.h 10.g 11.f