Вы находитесь на странице: 1из 1

METODOLOGIJA EKONOMSKIH ISTRAIVANJA PRVA ZADAA ANALIZA LANKA

Naziv lanka: Autor(i): Naziv asopisa: Izdava: Broj: Godina izdanja: Broj strana: Vrsta rada: Jezik: Kratak opis problema istraivanja: Podruje istraivanja: Istraivaka pitanja: Predmet istraivanja: Opti cilj istraivanja: Operativni ciljevi istraivanja: Centralna istraivaka hipoteza:
Zavisna varijabla: Nezavisna varijabla: Indikatori: Zavisna varijabla: Nezavisna varijabla: Indikatori:

Radne hipoteze:

Metode istraivanja: Izvori podataka: Tip istraivanja: Doprinos:

N A P O M E N A: Voditi rauna da je, na osnovu uraene analize, vano potvrditi u koju


kategoriju lanak spada.

Оценить