Вы находитесь на странице: 1из 38

Directorate of Technical Education, Maharastra State

3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001


Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50190310 - Automobile Engineering SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50190310

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914305 DEN0914119 DEN0925418 DEN0913700 DEN0913755 DEN0914118 DEN0914110 DEN0913877 DEN0913708 DEN0913735 DEN0913717 DEN0914117 DEN0925411 DEN0913773 DEN0913730 DEN0913735 DEN0913718 DEN0913786 DEN0925474 DEN0925412 DEN0913808 DEN0913801 DEN0925477 DEN0913727 DEN0913791 DEN0913750 DEN0914119 D015334 D018543 D018771 D011574 D021694 D020660 D042363 D070877 D073866 D001666 D020434 DO55856 D074625 D000818 D068577 D055111 D011842 D076526 D078775 D058345 D018392 D055876 D010474 D072486 D012630 D021750 D072892

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

1726 89.69 2082 89.38 2111 89.38 2760 88.61 3018 88.46 4005 87.53 5012 86.92 5106 86.76 5117 86.76 5512 86.46 5543 86.46 5602 86.46 6116 86.15 6485 86.00 6863 85.69 6967 85.69 7530 85.38 7553 85.38 8050 85.07 8091 85.07 9343 84.46 9577 84.30 9789 84.15 9978 84.15 10363 84.00 10666 83.84 10939 83.69

DABRIYA YOGESHWAR RAMESHWARJI GAIDHANI PRAVIN EKNATH DANDGAVHAN VRUSHAL RAJENDRA LOPES JOKEY JOSE DEORE RAVINDRA BALCHAND JAGTAP VIJAY SOMNATH SHEWALE VARSHA BALASAHEB GAVALI REVAN MUKUND SANGALE PANDURANG RAMESH KANNOJIYA VINOD RAMSURAT SANAP ANKUSH JAGANNATH KHARAT ROSHAN SANJAY AVHAD BHAGWAN POPAT GAIKWAD SURAJ KAILAS GANGURDE SHAMKANT RAJENDRA CHAVAN VIVEK ANIL PAWAR KIRAN SUBHASH PAWAR JITENDRA BALKRISHNA DHAKNE ANIKET POPAT PAWAR PALLAVI RAJIV GUNJAL SEEMA BABAJI TARLE SAGAR RATAN GAIKWAD ANIKET SURESH AVHAD DEEPALI KISAN CHAVAN DIPASHRI DILIP DANI SACHIN VILAS KALUNGE PRADIP TANAJI

M M M M M M F M M M M M M M M M M M M F F M M F F M M

OPEN OPEN OBC OBC OBC OPEN OPEN OBC NT3 OPEN NT3 OPEN NT3 OBC OBC OBC OBC OBC NT3 OBC OPEN OPEN NT3 NT3 OBC SC OPEN/DEF

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH TGOPENH NGOPENH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NGNT3H NLOPENH NLOPENH TGOPENH TGNT3H NLOPENH NLOBCH NGSCH NDEFH

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50190310

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0925477 DEN0925493 DEN0913700 DEN0913754 DEN0913706 DEN0913713 DEN0913738 DEN0913797 DEN0913739 DEN0913856 DEN0913822 DEN0913737 DEN0913713 DEN0913753 DEN0913709 DEN0925440 D024145 D014463 D053462 D074716 D020805 D041966 D019817 DO55860 D060170 D018929 D074812 D013730 D036181 D032952 4191518 D072713

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

12084 83.07 12738 82.76 13431 82.46 13987 82.30 15744 81.53 18624 80.46 19144 80.30 20458 79.69 21598 79.23 26154 77.38 26260 77.38 26510 77.23 32154 74.76 43218 69.07 43300 69.00 43745 68.76

BAGUL PRATIK RAVINDRA BADADE BHIMA SOMNATH SHAH JAFAR JABBAR KAWADE PUJA DINKAR UMESH SURESH SONKAMBLE KHAIRNAR NILESH SURESH JADHAV NIKITA KISHOR BORASTE VAIBHAV SANJAY BHAGARE GANESH RAJENDRA RAHATAL POOJA RAJESH WAGH VAIBHAV VITTHAL AHER KAMINI SURENDRA BORSE PARAG NANAJI SHINDE VAIBHAV PRAKASH POONAM DASHRATH PAWAR DAGALE SUNIL MADHUKAR

M M M F M M F M M F M F M M F M

SC ST VJ OBC SC NT1 SC OBC ST NT2 OPEN/PH3 OBC NT1/PH2 SC ST/DEF1 ST

NGSCH NGSTH NGVJH NLOBCH NGSCH NGNT1H NLSCH TGOBCH NGSTH NLNT2H NPHH TLOPENH NPHH TGSCH NLSTH TGSTH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913916 DEN0910605 DEN0910905 DEN0913858 DEN0914376 DEN0925665 DEN0925693 DEN0926885 DEN0925930 DEN0913265 DEN0913063 DEN0923864 DEN0913061 D089738 K028622 C179655 C141642 C138638 D157329 D174012 K050612 C174178 D136424 D169567 E077143 D127309

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

4238 87.38 4336 87.38 5109 86.76 5252 86.61 6019 86.15 8874 84.61 9293 84.46 10187 84.00 10992 83.69 11414 83.38 11492 83.38 11805 83.23 13191 82.61

WAGH VISHAL VAMANRAO CHAVAN PRASHANT PRAMOD GUND PRASHANT RAMCHANDRA KARWAR VAIBHAV LAXMAN GUNJAL ATUL BALASAHEB MAHAJAN SUDHIR DIGAMBAR PATIL MORE TEJAS UDDHAV RAJPUT AKASH MANIKLAL BADE KISHOR RAJENDRA SAINANI NILAM KISHOR MARATHE PRIYANKA RAVINDRA LINDAIT PARAG MADHUKAR CHAUDHARI TILOTTAMA ANIL

M M M M M M M M M F F M F

OBC OPEN OPEN OBC OPEN OBC OBC VJ NT3 OPEN OBC SC OBC

NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOBCO NGOBCO TGOPENO NGNT3O NLOPENO NLOPENO NGSCO NLOBCO

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50190310

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Other Than Home District Candidates Sr. No. 57 58 59 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0912026 DEN0925443 DEN0925217 K030471 D108904 D083974 K097801

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

14267 82.15 23897 78.30 43980 68.61

PAWAR VAIBHAV SUNDARRAO THAKARE PRAMOD RAMESH PAWAR MINAKSHI CHHOTU DHANWADE SNEHAL BAPUSAHEB

M M F F

VJ ST SC VJ

TLVJO NGSTO NLSCO NLVJO

60 54807 56.92 DEN0925804 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50190311 - Automobile Engineering [ATFWS] SI : 6 CAP Seats: 0 MS Seats: 0 Institute Seats : 0
Choice Code : 50190311

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913770 DEN0925442 DEN0914111 DEN0925426 D000870 D005107 D053381 D023478

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

10620 83.84 11890 83.23 12658 82.92 13386 82.61

SHINDE PRASHANT KISAN SANAP ROSHAN VALMIK DEOKAR KETAN SUDESH GAIKWAD AVINASH SUBHASH

M M M M

OBC NT3 OPEN OPEN

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 5 6 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0910607 DEN0925206 K002714 D100478

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

13044 82.76 18886 80.30

SYED NAZISHUDDIN QUADRI FASIUDDIN BEDISKAR VISHVESH NANDKUMAR

M M

OPEN OBC

NGOPENO NGOPENO

Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50190910 - Civil Engineering SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50190910

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913817 DEN0914300 DEN0913723 DEN0913817 DEN0914304 DEN0913728 DEN0914116 DEN0914314 DEN0913727 DEN0913744 DEN0913705 DEN0913813 DEN0914310 DEN0914116 DEN0914114 DEN0913821 DEN0913798 DEN0925449 DEN0913733 DEN0913706 DEN0925475 DEN0913795 DEN0913751 DEN0925455 DEN0913714 DEN0913790 DEN0913746 DEN0913762 DEN0913775 DO75271 D058829 D037465 D020158 D013422 D054535 D022488 D004590 D054760 D058434 DO37323 D006849 D018890 D013525 D003223 D034201 D024789 D011045 D042271 D001200 D047079 D042263 D059174 D038838 D024349 D024855 D005267 D041587 D027849

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

3926 87.69 4242 87.38 4362 87.23 4817 86.92 4850 86.92 5013 86.92 5042 86.76 5170 86.76 5424 86.61 5479 86.61 5529 86.46 5617 86.46 5717 86.46 6160 86.15 6314 86.00 6584 85.84 7242 85.53 7488 85.38 7785 85.23 8531 84.76 9102 84.61 9115 84.61 9160 84.46 11247 83.53 11385 83.38 11768 83.23 14207 82.15 15200 81.84 15597 81.69

UGALE SAURABH NANDAKUMAR DHIKALE SONALI NANDALAL AHER CHETAN BALIRAM KATALE RUPESH DAMODHAR NEWADE MADHURI SURESH SANAP SUCHETA RAMESH PATIL MONALI SHASHIKANT GAWALI KAVITA MATTU KARAD SONALI UTTAM AHER PRIYANKA PRALHAD SURYAWANSHI ASHISH BHAUSAHEB SURADE CHAITALI EKNATH VAIDYA ROHIT VILAS THETE YOGESH RAOSAHEB PALASKAR PRAJAKTA SHRIPAD NILIMA JAGANNATH KHATALE SONAWANE TUSHAR HARIHAR SHIRSAT DHIRAJ SUNIL KAPADNIS SHREYASH VIVEK RANE POURNIMA RAVINDRA DANI ROHIT SHANKAR NIKAM KANCHAN RATNAKAR SONAWANE PRADEEP BARKU GAIKWAD ARTI CHANDRANATH DHURIA AJAY KAILASH KANKAREJ GAURAV SANJAY BHOYE NILESH EKNATH MORE NILESH SANJIV AHIRE VIKRAM DADAJI

M F M M F F F F F F M F M M F F M M M F M F M F M M M M M

OPEN OPEN OBC OPEN OPEN NT3 OPEN OPEN NT3 OBC OBC OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OBC OBC OBC OBC SC OBC OBC ST NT1 OBC ST ST SC

NGOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NLOBCH NGSCH NLOBCH NGOBCH NLSTH NGNT1H TGOPENH NGSTH NGSTH NGSCH

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50190910

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913761 DEN0925674 DEN0925463 DEN0913877 DEN0925445 DEN0913737 DEN0913788 DEN0913888 DEN0925431 DEN0913722 DEN0925436 DEN0913751 D070288

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

15641 81.69 17485 80.92 17709 80.76 18423 80.46 18946 80.30 19046 80.30 21181 79.38 24199 78.15 28361 76.46 35643 73.07 37210 72.30 50697 62.76

KHARE NINAD KANTILAL AHIRE NILESH TATYASAHEB KAMBLE NITA TATU BHAKARE POOJA SUBHASH PAWAR BHUPENDRA RANJITSING VADGE ASHWINI RAVINDRA CHAVAN ASHITOSH SURESH SAPTE SANGITA SHRAWAN GOSAVI GAURAV BISANGIR NAGARE VRUSHALI ARJUN PAGARE SNEHA RAMESH

M M M F F M F M F M F F

SC OPEN SC SC NT2 VJ OBC OBC NT2 NT1/PH3 NT3/PH1 SC

NGSCH TGOPENH NGSCH NLSCH NLNT2H NGVJH TLOPENH TGOBCH NGNT2H NPHH NPHH TLSCH

D051632 PRAJAPATI SURENDRA RAMMILAN D030951 D003660 D010328 D065874 DO43358 D036477 D061724 D018540 D019313 D013715

Other Than Home District Candidates Sr. No. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0925443 DEN0910955 DEN0911667 DEN0910640 DEN0926111 DEN0913801 DEN0913004 DEN0913918 DEN0925855 DEN0925200 DEN0925643 DEN0925889 DEN0925654 DEN0925887 DEN0925617 DEN0913768 DEN0926878 D151757 C185112 C184392 K019657 K035106 C139573 D129182 D083155 C177620 d175651 D173056 C136518 D150589 C134356 D184567 K000941 K027211

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

4844 86.92 5606 86.46 6570 85.84 6945 85.69 7200 85.53 7697 85.23 8436 84.92 8671 84.76 8760 84.76 8847 84.61 9299 84.46 12321 83.07 15812 81.53 18164 80.61 18564 80.46 22164 79.07 32425 74.61

PATIL PRADIP ASARAM LAGAD BALRAM RAVINDRA SASANE SURAJ DATTU SONAWANE VAIBHAV NIVRUTTI PATIL NILESH RAGHUNATH HASE VAISHALI PUNJAHARI KALE HARSHADA PRABHAKAR PATIL HARSHAL SANJAY ANTRE SONALI RAMBHAU SHINKAR PALLAVI SUNIL SHINDE LALANA DILIP PAWAR NANASAHEB SANJAY JADHAV HARSHAL BHAUSAHEB BHINGARDIVE MAYURI SUNIL HIVARE SAGAR WAMAN PAWAR YOGESH POPAT KAMBLE SURAJKUMAR SHRIRAM

M M M M M F F M F F F M M F M M M

NT2 OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OBC OBC OBC OBC NT1 NT2 OBC SC SC ST SC

NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NLOPENO NLOPENO NGOBCO NLOBCO NGOBCO NGNT1O NGNT2O TLOBCO NLSCO NGSCO NGSTO TGSCO

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50190910

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Other Than Home District Candidates Sr. No. SML No. SSC % Application Seat No. ID
H028986

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

59 42492 69.53 DEN0923762 Important Instructions :

JAWANJAL TRUPTI PRABHAKAR

ST

TLOPENO

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50190911 - Civil Engineering [ATFWS] SI : 6 CAP Seats: 0 MS Seats: 0 Institute Seats : 0
Choice Code : 50190911

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914312 DEN0913806 D058966 D023944

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

9507 84.30 9841 84.15 10151 84.00 14211 82.15

BIDKAR ANJALI BAPURAO MALODE PUJA PRAKASH NIKAM ISHWAR YASHWANT

F F M M

OPEN OPEN NT3 OBC

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH

DEN0913751 DOO5229 TADGE MOHAN SHIVAJI DEN0913729 D037175

Other Than Home District Candidates Sr. No. 5 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914323 C124136 K025796

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

13857 82.30

SHINDE VISHAL GORAKH JAISWAL PRIYA OMPRAKASH

M F

OPEN OPEN

NGOPENO NGOPENO

6 18616 80.46 DEN0926810 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50191510 - Computer Technology SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50191510

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SML No. 49 208 SSC % 94.30 92.92 Application Seat No. ID
DEN0925420 DEN0913765 DEN0913712 DEN0913807 DEN0913721 DEN0914308 DEN0914313 DEN0913768 DEN0913732 DEN0913711 DEN0914319 DEN0913854 DEN0913780 DEN0914315 DEN0913765 DEN0913756 DEN0913824 DEN0913748 DEN0913769 DEN0913778 DEN0913799 DEN0925442 DEN0925432 DEN0925404 DEN0913739 DEN0913782 DEN0925489 DEN0925478 DEN0913722 D000389 D009076 D021672 D007798 D009042 D055639 D002974 D006862 D056887 DO18854 D011455 D019593 D000884 DO20420 D018991 D042269 D034955 D045824 D059603 D023735 D020625 D060617 D012866 D056356 D012747 D000742 D057438 D020756 D073199

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

KSHIRSAGAR APOORVA BALKRISHNA SANGALE KAVERI SAHEBRAO BIDWAIK ASHWINI VASANTRAO KHAN UZMA IQBAL YEOLEKAR VISHAKHA ABHAY LONE SHITAL SANTU WAGH ANAGHA HITENDRA NERE RUSHIKESH MILIND PATIL RUPALI BHAGVAN ABHISHEK ASHOK NEHE PAWAR JAYASHRI BALNATH KORADE ANUJA DINESH CHAUDHARI SUPRIYA RAJENDRA PAWAR MAYURI RAMAKANT JADHAV RUTUJA RAMESH MOHINI VISHNU MAHAJAN THORAT AKANKSHA SURESH BHAWSAR SHOBHANA JAYVANT KADRI NEEDA JAVED GAIKWAD KIRTI KAILAS SWAMI ARTI NIRANJAN PAGAR BHARATI DATTATRAY SHELAR KAMINI BHARAT BAKARE PALLAVI RAJENDRA VARSHA SAHEBRAO NIKAM MALI JAYA MANIK SONAVANE PRANITA TRYAMBAK GANGURDE SONALI PRAMOD SANAP SAGAR SUNIL

F F F F F F F M F M F F F F F F F F F F F F F F F F F F M

OPEN NT3 OBC OPEN OBC OPEN OPEN OBC OBC OBC OPEN OBC OBC OPEN OBC OBC OPEN OBC VJ OBC SC NT2 OBC OBC OBC OBC OBC SC NT3

NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH TGOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NLOBCH NLVJH NLOBCH NLSCH NGNT2H NGOBCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NLSCH NGNT3H

1396 90.15 1420 90.15 1525 90.00 1579 89.84 1664 89.84 1905 89.53 2206 89.23 2248 89.23 2256 89.23 2359 89.07 2510 88.92 2644 88.76 2682 88.76 2829 88.61 3142 88.30 3297 88.15 3516 88.00 3528 88.00 3979 87.53 4222 87.38 4460 87.23 4465 87.23 4557 87.23 4717 87.07 4818 86.92 5612 86.46 7619 85.23

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50191510

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0925433 DEN0914303 DEN0913792 DEN0925419 DEN0925408 DEN0913708 DEN0925477 DEN0925441 DEN0913774 DEN0913811 DEN0913799 DEN0913771 DEN0913852 D018744 D051604 D056277 D020546 D018458 D056062 D028052 D047947 D057621 D003751 D060497 D013695 D034471

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

8367 84.92 9953 84.15 11432 83.38 12105 83.07 13920 82.30 14790 82.00 14894 82.00 20256 79.84 21897 79.23 28751 76.30 32054 74.76 43427 68.92 43862 68.61

DAHINDE JAYASHREE VITTHAL SETHI KUSHAL MANIKCHAND JAGTAP SNEHA PRAKASH JAWARE SONALI SURESH BASTE SWAPNIL SUKDEO SONAWANE KIRTI BABURAO AHIRE SUNITA RAMESH KEVAL SAKHARAM KAKULATE BHOI NITIN RAJENDRA SHARMA SANDEEPKUMAR SHAMSUNDAR BAGUL ROSHAN RAJARAM JADHAV KIRAN DASHRATH KALE CHETAN DEVIDAS

F M F F M F F F M M M M M

NT1/PH3 OPEN SC NT1 ST SC SC ST OPEN/PH3 OPEN SC OBC OBC

NPHH TGOPENH NGSCH NGNT1H NGSTH NGSCH NGSCH NLSTH NPHH TGOPENH TGSCH TGOBCH TLOBCH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914316 DEN0913820 DEN0913803 DEN0910632 DEN0913829 DEN0925858 DEN0925495 DEN0914354 DEN0925203 DEN0925844 DEN0912079 DEN0913781 DEN0924451 DEN0925677 DEN0913001 D169060 C164421

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

1911 89.53 2132 89.23 2293 89.07 2353 89.07 2543 88.92 2977 88.46 3001 88.46 3102 88.30 3501 88.00 3913 87.69 4649 87.07 12501 82.92 15013 81.84 16596 81.23 18195 80.61

DHADIWAL SHREYU SHEKHAR SAHANE NAMRATA RADHAKISAN KASANE ANUPRITA MUKUNDRAO PATIL CHARUSHILA DAGAJI MORE BHARATI ASHOK GAWALI KAVITA BAPU SAVANT SHRADDHA SUDAM PAKHALE PRACHI VIKAS KASAR MADHURI ANIL KALE PRIYANKA SUNIL CHORGHE GANPAT PRABHAKAR LOKHANDE SWAPNIL KISHOR TAYADE SAGAR DNYANESHWAR BAVISKAR MAYUR CHHAGAN

F F M F F F F F F F F M M M M

OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN SC OPEN OBC OBC OBC OBC SC SC SBC/ST

NLOPENO NLOPENO NGOPENO NLOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NLOBCO NGOBCO NGOBCO TGOPENO NGSCO NGSCO NLSTO

C 164341 KADAM VIJAY BALASAHEB k024613 E092300 C129146 C142637 C175922 D150288 C176159 D135604 C148327 A203378 D132812 D134547

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50191510

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Other Than Home District Candidates Sr. No. 58 59 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0925490 DEN0913789 D150588 C142415 c155658

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

18527 80.46 20218 79.84

KOTKAR HARSHAL BHALCHANDRA MHASKULE YOGESH DATTATRAYA DAGADKHAIR POOJA ASHRUBA

M M F

OBC VJ NT3

TGOBCO NGVJO TLOPENO

60 25376 77.69 DEN0911441 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50191511 - Computer Technology [ATFWS] SI : 6 CAP Seats: 0 MS Seats: 0 Institute Seats : 0
Choice Code : 50191511

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914319 DEN0925421 DEN0913762 DEN0913759 D011491 D057441 D020470 D031592

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

5787 86.30 7090 85.53 7233 85.53 7472 85.38

PARKHE SHITAL BALIRAM AHER GAYATRI AMBADAS JADHAV SHITAL DHANAJI SONAWANE PUNAM SUNIL

F F F F

OPEN OBC OBC OBC

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 5 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913965 D100342 c139136

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

7806 85.23

CHAVAN JYOTSNA DILEEP KADU ANKITA NARENDRA

F F

OBC OPEN

NGOPENO NGOPENO

6 12430 82.92 DEN0914393 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50192210 - Dress Designing & Garment Manufacturing SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50192210

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0925458 DEN0913739 DEN0913879 DEN0925401 DEN0914316 DEN0925423 DEN0913807 DEN0925508 DEN0913780 DEN0913886 DEN0925419 DEN0913887 DEN0913719 DEN0925491 DEN0913736 DEN0913750 DEN0913732 DEN0913778 DEN0913725 DEN0913875 DEN0925479 DEN0913814 DEN0925433 DEN0925471 DEN0913754 DEN0913701 DEN0925448 DEN0913884 DEN0913711 D067728 D047912 D047974 D025283 D017019 D066420 D073726 D019020 D005223 D073122 D056249 D019806 D072638 D079615 D010824 D042354 D022306 D047712 D020150 D021506 D020301 D066266 D022099 D016075 D032781 D020560 D029256 D058706 D018220

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

10593 83.84 10609 83.84 11312 83.53 14355 82.15 14916 81.86 15265 81.84 16242 81.38 19531 80.15 20532 79.69 20874 79.53 21290 79.38 23355 78.61 24120 78.30 24440 78.15 25318 77.69 25901 77.53 26091 77.38 28964 76.15 29828 75.69 30067 75.69 30344 75.53 30398 75.53 32825 74.46 34424 73.69 37669 72.15 40323 70.76 45013 67.84 45712 67.38 46191 66.92

BATTISE VAISHALI SANJAY CHANDRAMUKHI RAMESH PAWAR KADAM VAISHALI ASHOK DEORE SHARADA BHAUSAHEB JADHAV ENDUBAI RANGANATH MAHALE DIPALI CHINTAMAN ZADE ASHA GOPALA GOVARDHANE GAYATRI PRAKASH BHAGWAT KALYANI MOHAN PALLAVI RAGHUNATH ERANDE GAIKWAD SNEHAL JAYRAM SHINDE AKSHAYA SHANTILAL KAUTE TEJASHRI HARI NAGARE VAISHALI SHIVAJI BHUJBAL RADHIKA PARASNATH SHINDE POONAM SUBHASH HARAL KIRAN HIRALAL WAGH POOJA DYANESHWAR GOTISE VIVEK PRABHAKAR PAWTEKAR PRIYANKA KRISHNA KADAM KOMAL KAILAS BAGUL ANITA DATTU DHONGADE SANGITA ASHOK BHAMARE GITANJALI JIJABRAO GAURI SANJAY MESTRI GHOLAP JAYESH RAJU SOLSE NILESH RAJARAM JADHAV SWEETY MADHUKAR AHIRE AARTI BAPU

F F F F F F F F F F F F F F F F M F M F F F F F F M M F F

OBC OPEN OBC OBC OPEN ST OPEN OPEN OPEN OPEN SC OPEN ST NT3 OBC OBC NT1 OBC SC OBC OBC OPEN ST OBC OBC SC SC SC SC

NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NLOBCH NGNT1H NLOBCH NGSCH NGOBCH NGOBCH TLOPENH NLSTH NGOBCH NGOBCH NGSCH NGSCH NLSCH NLSCH

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50192210

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 30 31 32 33 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913735 DEN0913705 DEN0913771 DEN0925410 D022491 D074071 D005131 D003126

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

47316 66.00 52372 60.92 56628 51.84 56878 50.66

FIRAKE RAJASHREE BHANUDAS PALVE ANITA ZUMBAR KHAIRNAR MAYURI SOMANATH KALE VIJAY DNYANESHWAR

F F F M

OBC NT3 ST SC

NGOBCH NGNT3H NGSTH TGOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0926112 DEN0926154 DEN0910657 DEN0925236 DEN0926111 DEN0913743 DEN0913944 DEN0925450 DEN0920014 DEN0913316 DEN0924291 DEN0924242 DEN0925903 DEN0925890 DEN0913087 DEN0925630 DEN0925619 K025703 K053629 K023724 D138680 K005489 C144182 d154951 D151151 c159152 C182313 E023326 E053142 C172214 K073439 D131950 D177420 D136581

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

12293 83.07 13875 82.30 18208 80.61 20557 79.69 20810 79.53 21317 79.38 21544 79.23 23328 78.61 28583 76.30 30113 75.69 30321 75.53 30591 75.38 30796 75.38 34735 73.53 50261 63.23 51049 62.30 54645 57.38

KASLIWAL MAYUR SOHANLAL SAROWAR RUPALI ASHOK CHAVARE DHANASHRI KISHORKUMAR BADGUJAR HEMLATA ATMARAM DESHPANDE PRERANA RENUKADAS GADEKAR PRIYANKA BALKRISHNA SONAWANE PUJA PRABHAKAR SHINDE SWATI VISHVASRAO KHEDKAR SUDARSHAN BALIRAM RASKAR SUSHMA MARUTI TAYADE KALYANI YUVRAJ TONAPE NARENDRA OMPRAKASH KADAM PRIYANKA ROHIDAS SABALE MAHESH BABAN SINKAR BHUPENDRA RAGHUNATH VANJARI TEJAS DINKAR SALUNKE SONAM UDAYSING

M F F F F F F F M F F M F M M M F

OPEN OPEN OPEN OBC OPEN OBC OPEN OBC NT3 OBC SBC/ST SBC/OBC SC SC OBC NT3 ST

NGOPENO NLOPENO NLOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NLOBCO NGNT3O NGOBCO NGSTO NGOBCO NLSCO NGSCO TGOPENO TLNT3O NLSTO

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50192210

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50192310 - Electrical Engineering SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50192310

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914301 DEN0914305 DEN0923858 DEN0914305 DEN0914116 DEN0913815 DEN0914308 DEN0913720 DEN0925415 DEN0913730 DEN0913723 DEN0913814 DEN0914318 DEN0914315 DEN0913803 DEN0913723 DEN0913781 DEN0925444 DEN0913754 DEN0913767 DEN0925407 DEN0913736 DEN0925408 DEN0913731 DEN0925417 DEN0913717 DEN0913729 DEN0913783 DEN0913756 D007791 D023450 D002827 D000562 D059545 D033858 D054470 D076239 D040088 D011536 D000649 D068587 D023730 D013140 D073182 D069095 D013180 D020207 D022494 D011447 DO75646 D033672 D033734 D058977 D011849 D015749 D036671 D071359 D021045

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

1685 89.69 1823 89.53 2045 89.38 2137 89.23 2340 89.07 2459 88.92 2507 88.92 2877 88.46 3293 88.15 3344 88.15 3742 87.84 3752 87.84 4273 87.38 4369 87.23 4522 87.23 4618 87.07 4643 87.07 4689 87.07 4703 87.07 5411 86.61 6136 86.15 6346 86.00 6516 85.84 6615 85.84 6820 85.69 8969 84.61 9173 84.46 10490 83.84 10922 83.69

PATHAK JUHI SHARAD PORJE SWATI TANAJI PATIL NIKISHA JAGANNATH ZOND YOGESH SAHEBRAO KOLHE SANDESH CHHABURAO GUPTA GITA RAMLOCHAN DHAME AKSHAY SHARAD WAMANE VILAS BHAURAO RATHOD ANIL VISHWANATH NIKUMBH SOURABH SUNIL KANADE KAPIL RAMESH NIKAM VAIBHAV DILEEP PALDE SUVARNA RAJARAM PADOL GANESH DNYANESHWAR GURULAY POONAM RAMCHANDRA RAUNDAL MOHIT BAPU TUSHAR VASANT PINGALE TUNGAR TUSHAR LALDAS SAGAR BHARAT PAWAR MANIYAR RESHMA BASHIR BIDWE BALIRAM SOMANATH GAVHANE SARIKA NIVRUTTI BHOR NAVNATH RAJARAM SHINDE VANDANA ASHOK KUWAR HIMANI SANJAY SADHANA RAVINDRA WAGH BAGUL PRAVIN BHAURAO TUPE DINESH TRYAMBAK SONKAMBALE ROHIT DEVANAND

F F F M M F M M M M M M F M F M M M M F M F M F F F M M M

OPEN OPEN OBC OPEN OPEN OPEN OPEN OBC VJ/PH3 OBC OBC OPEN OPEN OPEN OPEN OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC ST SC SC

NLOPENH NLOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NPHH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOBCH NLOBCH NGOBCH NLOBCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NLSCH NGSTH NGSCH NGSCH

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50192310

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913740 DEN0913740 DEN0913728 DEN0913714 DEN0914118 DEN0913746 DEN0913719 DEN0925434 DEN0925425 DEN0913705 DEN0925429 DEN0925418 DEN0925433 D009016 D020441 D076478 D032997 D034470 D011882 D034466 D009504 D013272 D044448 D051618 D051603 D010443

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

12264 83.07 14494 82.15 15015 81.84 15908 81.53 17447 80.92 20090 79.84 21951 79.07 22885 78.76 24132 78.30 25526 77.69 34845 73.53 37946 72.00 56804 51.07

BHOYE KALYANI RAMESH GAIKAWAD ASHA BALU BUCHUDE PALLAVI MANIKRAO BHAGADE NIVRUTTI BALU AHIRE KIRAN ASHOK CHAUDHARI SACHIN JAYARAM DURGUDE RAHUL DATTATREY DEORE ARCHANA KRISHNASING MUNDAVARE VISHAL UTTAM RAVANDALE AJIT DINKAR SHENDGE RAHUL ASHOK AUSHIKAR VAISHNAVI GANGADHAR WAGH SAGAR JIBHAU

F F F M M M M F M M M F M

ST SC NT2 OBC OPEN ST OBC VJ VJ OBC/DEF1 NT2 NT1 ST

NLSTH NGSCH NGNT2H TGOPENH TGOPENH NGSTH TGOPENH NLVJH NGVJH TGOBCH TLNT2H TLOPENH TGSTH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914313 DEN0914304 DEN0914312 DEN0914335 DEN0913939 DEN0926132 DEN0911164 DEN0913067 DEN0913045 DEN0925643 DEN0913081 DEN0912078 DEN0914310 DEN0922374 DEN0925506 C153340 C150030 C153335 C131062 d083174 K020469 F045146 D128390 D125953 D157778 D170221 K039128 K035871 J132689 D154408

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

3443 88.00 4341 87.38 4892 86.92 5589 86.46 6049 86.15 6081 86.15 6200 86.15 6218 86.15 7193 85.53 8118 85.07 8410 84.92 9388 84.46 9827 84.15 15880 81.53 16197 81.38

DESHMUKH DIPALI NARENDRA SHELAR SANJAY BABAN KOLHE ASHWINI TANHAJI KARALE PRASHANT BALASAHEB RAKSHE NACHIKET SHASHIKANT MOTE BHAGWAN VINAYAK JAGADALE MAHESH KUNDLIK BHANGALE KOMAL SANJAY MORE VAIBHAV SURESH PATIL JAYESH SUNIL PATIL JAYASHRI RAMESH NAJAN YOGESH ASHOK PATNI PALASH SHIRISHKUMAR BAMBOLE DIKSHA NATTHUJI SHIRSATH SHASHIKANT RAMESH

F M F M M M M F M M F M M F M

OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OBC OBC OBC OBC NT2 OPEN SC SC

NLOPENO NGOPENO NLOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOBCO NGOBCO NLOBCO NGNT2O TGOPENO NGSCO NGSCO

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50192310

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Other Than Home District Candidates Sr. No. 58 59 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913072 DEN0913921 D126475 D098860 D128702

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

26454 77.23 29962 75.69

DEORE VISHAL JAGANNATH CHAURE ATUL DILIP OTARI PALLAVI PRAMOD

M M F

NT1 ST NT1

TLNT1O NGSTO NLNT1O

60 32674 74.46 DEN0925693 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50192311 - Electrical Engineering [ATFWS] SI : 6 CAP Seats: 0 MS Seats: 0 Institute Seats : 0
Choice Code : 50192311

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914313 DEN0914311 DEN0914312 DEN0913812 D072652 D020071 D020195 D055423

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

4889 86.92 6072 86.15 6731 85.84 7191 85.53

SABADRA SAURABH SHIRISH JADHAV ANJALI MADHUKAR JADHAV VISHAKHA BABAJI ANWAT CHETAN ATMARAM

M F F M

OPEN OPEN OPEN OPEN

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 5 6 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913024 DEN0925878 D126074 C126830

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

11369 83.38 20364 79.69

BHAVSAR KALPESH RAVINDRA KARANJKAR SWAPNIL VIJAYKUMAR

M M

OBC OBC

NGOPENO NGOPENO

Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50193010 - Electronics & Telecommunication Engineering SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50193010

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SML No. 172 254 340 342 462 481 533 606 671 930 SSC % 93.07 92.76 92.30 92.30 91.84 91.84 91.69 91.53 91.38 90.92 Application Seat No. ID
Name of the Candidate Gender Candidate Category Alloted Seat Type

DEN0913802 DOO6708 GEET MANSI JAYANT DEN0913802 DEN0913768 DEN0913736 DEN0925419 DEN0914301 DEN0913767 DEN0913817 DEN0914304 DEN0914114 DEN0925471 DEN0913762 DEN0925433 DEN0913715 DEN0914302 DEN0913703 DEN0925413 DEN0925421 DEN0913748 DEN0913798 DEN0913771 DEN0913743 DEN0925413 DEN0913729 DEN0913884 DEN0925490 DEN0913706 DEN0914310 DEN0925439 D060143 D010803 D058968 D072643 D018842 D000597 D007871 D023796 D003221 D055187 D037356 D005220 D011598 D055169 D073270 D013029 D042386 D042223 D024768 D000819 D020348 D023449 D055082 D042370 D010381 D060062 D055874 D062007

F F F F F F M F F M F F F F F F F F F F M F F F F F F F F

OPEN OPEN OBC OBC SBC/OBC OPEN NT3 OPEN OPEN OPEN NT3 OBC OBC OBC OPEN NT3 OBC OBC SC OBC OBC OBC NT2 OBC OBC ST SC OPEN NT3

NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NLOBCH NLOBCH NLSCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NLNT2H NGOBCH NGOBCH NLSTH NLSCH TLOPENH NGNT3H

LABHADE PALLAVI VILAS SALUNKE ARCHANA DNYANESHWAR WAGHMARE KANCHAN RAJU GHULE ANKITA RAJENDRA BODAKE VISHAKHA SUDHAKAR NAGARE AKSHAY SANDEEP SURVE ANKITA KAILAS PALDE CHAITALI SUBHASH PALASKAR PRAFULLA SHRIPAD KUTE MADHURI RAMESH WALKE ASHWINI ROHIDAS PATIL PRAJKTA BALASAHEB YEOLE POOJA RAJESH WALKE PUNAM PRABHAKAR UGALE SUJATA SUBHASH PATIL MOHINI WAMAN BAGUL NIKETA SUKLAL AHIRE PRIYANKA DINESH BILLADE POOJA BHALCHANDRA GAIKAR DHIRAJ MURLIDHAR BINNAR MRUNALINI BHASKAR KANOR SWATI SANJAY SONAWANE MADHURA VIJAY SHINDE VAISHALI GULAB GUMBADE MAYURI RAGHUNATH CHAVAN ABHILASHA AMRUTRAJ KHALKAR POOJA SAHEBRAO PHAD MANISHA NAVNATH

1103 90.61 1144 90.46 1389 90.15 1432 90.15 1433 90.15 1514 90.00 1717 89.69 1901 89.53 1951 89.53 2146 89.23 2258 89.23 2311 89.07 2343 89.07 2352 89.07 2392 89.07 3140 88.30 4225 87.38 4279 87.38 4424 87.23

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50193010

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913707 DEN0925411 DEN0913815 DEN0914313 DEN0913728 DEN0925459 DEN0925428 DEN0925470 DEN0925426 DEN0913828 DEN0925407 DEN0913769 D056195 D077651 D032951 D055887 D002592 D018848 D006419 D059240 D096074 DO23419 D011185 D074088

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

6561 85.84 6721 85.84 8148 85.07 8970 84.61 9798 84.15 10634 83.84 11445 83.38 11540 83.38 11569 83.38 19752 80.00 28119 76.46 35322 73.23

VAISHALI RAJENDRA NANNWARE CHAVAN JAYSHREE RAJENDRA KHATALE PRAVIN RAVAJI AKSHAY SADASHIV BHOJ AHIRE DIPIKA BALU MAHALE ARCHANA PRAKASH THOKE JYOTI VIJAY SHETE DURGESH KIRAN AHIRE ASHISH VIJAY KADBHANE SHEETAL BABAN SONAR SURABHI VIJAY JADHAV PRAKASH MALHARI

F F M M F F F M M F F M

NT1 SC OPEN OPEN SC ST VJ OBC SC OPEN/PH3 OBC/DEF1 SC

NGNT1H NGSCH TGOPENH TGOPENH NGSCH NGSTH NGVJH TGOBCH NGSCH NPHH NDEFH TLSCH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SML No. 839 SSC % 91.07 Application Seat No. ID
DEN0914117 DEN0925415 DEN0913084 DEN0914330 DEN0925887 DEN0913799 DEN0914301 DEN0914355 DEN0925843 DEN0925429 DEN0913923 DEN0913706 DEN0913742 DEN0923509 DEN0925678 DEN0912015 D151716 F055644 D167380 C176375 C133055 D150280 C150017 C054640 C176131 D144223 D104042 D156065 F132944 J036849 D141884 K028248

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

PATHAK

NEHA

HRISHIKESH

F F M M F F F F F F M M M M M F

OPEN OPEN NT1 OPEN OBC OBC OPEN OPEN OBC ST OBC OBC OBC NT2 SC SC

NLOPENO NLOPENO NGOPENO NGOPENO NLOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NLOBCO NGSTO NGOBCO NGOBCO TGOPENO NGNT2O NGSCO NLSCO

1045 90.61 1067 90.61 1210 90.46 1333 90.30 1615 89.84 1660 89.84 2195 89.23 2675 88.76 2921 88.46 2925 88.46 3040 88.46 3582 88.00 5121 86.76 11143 83.53 11346 83.53

BHAMARE PRAJAKTA SURESH HIWALE PURUSHOTTAM RAMCHANDRA DESHMUKH RANJIT RAJENDRA PAWAR GAYATRI VAIJUNATH PATIL ARTI VASANTRAO SHAIKH SABIYA ANWARHUSAIN GAGRE POOJA HAUSHIRAM PERANE VRUSHALI DATTATRAYA DHUM ARCHANA SANDESH INSULKAR NIKHIL DHANANJAY MORE PRADIP VISHWANATH SUTAR HARISH RAVINDRA MANDE MUKESH MAROTI GARUD RAVINDRA ASHOK THORAT POOJA BAPURAO

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50193010

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Other Than Home District Candidates Sr. No. 58 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913974 D096705 D096684

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

15156 81.84

THAKARE MUGDHA RAJENDRA CHITTE PUJA SUBHASH

F F

OBC OBC

TLOPENO TLOBCO

59 15187 81.84 DEN0913993 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50193011 - Electronics & Telecommunication Engineering [ATFWS] SI : 6 CAP Seats: 0 MS Seats: 0 Institute Seats : 0
Choice Code : 50193011

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913743 DEN0913820 DEN0913812 DEN0925445 D020539 D014156 D007840 D009159

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

5119 86.76 5269 86.61 5673 86.46 5753 86.30

RANDIVE JAYSHRI ANANDA AVHAD PRIYA PUNDLIK BENDE PRANOTI RAJENDRA GAJARE PALLAVI KISHOR

F F F F

OBC OPEN OPEN OBC

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 5 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913084 D126641 D173266

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

9785 84.15

PATIL VEENA BHAGWAT SHIRULE SHUBHAM GOVARDHAN

F M

OBC OBC

NGOPENO NGOPENO

6 14715 82.00 DEN0925498 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50194010 - Information Technology SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50194010

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SML No. 900 SSC % 90.92 Application Seat No. ID
DEN0913760 DEN0913816 DEN0913761 DEN0913742 DEN0925401 DEN0914308 DEN0914116 DEN0913819 DEN0913799 DEN0913706 DEN0925504 DEN0914300 DEN0914116 DEN0925454 DEN0913767 DEN0914111 DEN0913753 DEN0925452 DEN0925404 DEN0913777 DEN0925445 DEN0913702 DEN0913720 DEN0913724 DEN0925443 DEN0913722 DEN0925464 DEN0913702 DEN0913741 D014969 D018893 D000394 D009191 D071283 D056278 D018830 D012704 D060846 D056467 D011756 D011651 D005610 D006456 D000185 D023515 D012646 D047777 D045867 D060319 D069300 D066294 D070845 D002607 D000976 D056279 D055852 D012811 D000907

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

VISPUTE PRACHI SHARAD MOHARIR CHITRALEKHA BHANUDAS MORE POOJA RAJU MAHALE CHARUSHILA UTTAM PATIL PRAJAKTA RAJENDRARAO JOSHI HARSHADA RAJESH HAGAWANE RESHMA RAMESH PAGAR PRITESH DILIP SAWANT BHAVANA RAMESH PRIYANKA RAJENDRA JADHAV JADHAV JAYESH PANDHARINATH GALANDE POOJA MOTHABHAU KARKI GANESH BHAKTABAHADUR RASKAR SUNITA ASHOK SONAWANE NISHA DEORAM KHARJUL PRIYANKA SANJAY LOKHANDE RAVI PANDURANG PAWAR SHITAL SAKHARAM AHIRE NIKITA NAVNATH GADEKAR BHUSHAN DILIP DEORE SAVITA RAJENDRA JADHAV MADHURI RAMESH GARUD AJAY SURESH KALE PRATIKSHA MUKUND WAGH KIRAN PRAMOD JAGTAP SNEHAL KACHESHWAR GADAKH BHAGYASHREE VINAYAK JANE SURBHI EKNATH PAWAR GAYATRI KOMALSING

F F F F F F F M F F M F M F F F M F F M F F M F M F F F F

OBC OPEN SC ST OBC OPEN OPEN OPEN OBC OBC OBC OPEN OPEN OBC OBC OPEN SC OBC OBC OBC OBC OBC SC OBC OBC OBC OPEN NT2 NT2

NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGSCH NLOBCH NLOBCH NGOBCH NGOBCH TLOPENH NGSCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH TGOPENH NLNT2H NGNT2H

1289 90.30 1750 89.69 1812 89.69 2122 89.23 2204 89.23 2301 89.07 2404 89.07 2483 88.92 2838 88.61 2876 88.46 3074 88.30 3242 88.15 3252 88.15 3410 88.15 3583 88.00 3841 87.69 4328 87.38 4484 87.23 4858 86.92 5177 86.76 5242 86.76 5258 86.61 5608 86.46 6042 86.15 6069 86.15 9422 84.46 9713 84.30 10669 83.84

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50194010

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913872 DEN0925425 DEN0925436 DEN0913731 DEN0925427 DEN0925475 DEN0913958 DEN0913766 DEN0913747 DEN0925418 DEN0913859 DEN0913764 DEN0913708 D048390 D073055 D062675 D037394 D006758 D042408 D051609 D011258 D042612 D010973 D020123 D042583 D032953

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

12106 83.07 12816 82.76 12840 82.76 12842 82.76 15746 81.53 16668 81.23 21015 79.53 21376 79.38 22289 79.07 27527 76.76 34269 73.84 36066 72.92 37663 72.15

GOVIND SHITAL BALU JADHAV SHAILA KESHAVRAO BAGUL YOGITA PRAKASH AHIRE DADAJI RAMDAS PAWAR PRIYANKA DADAJI MANDWADE SWATI NIMBA PAWAR GAURAV CHANDRAKANT BHUSARE SHOBHA CHABILDAS CHAUDHARI LALESH HIRAMAN SURYAVANSHI DEEPTI BALNATH ARINGALE PAVAN NIVRUTTI SABLE NILESH YASHWANT SADGIR PANDURANG VASUDEV

F F F M F F M F M F M M M

SC ST ST SC NT1 VJ OBC ST OBC OBC/PH3 OBC/PH3 SC NT2

NLSCH NLSTH NGSTH NGSCH NLNT1H NGVJH TGOPENH NGSTH TGOBCH NPHH NPHH TGSCH TGNT2H

Other Than Home District Candidates Sr. No. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SML No. 992 SSC % 90.76 Application Seat No. ID
DEN0913758 DEN0913914 DEN0913940 DEN0913906 DEN0913922 DEN0925218 DEN0913844 DEN0910659 DEN0913813 DEN0925486 DEN0925453 DEN0925934 DEN0913081 DEN0925498 DEN0913739 E095241 D096764 D096744 D094374 D096698 d153583 C165039 ko35881 D114643 C149931 C143984 C134423 D126039 D134176 D109547

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

VAD AVINASH VILAS JADHAV SWATI BHIKANRAO SHUKLA DHANASHRI PRADIP NIKAM JYOTSANA PRABHAKAR PAWAR GAURAVI JAGDISH SALUNKHE SUNAYANA VIJAY BINNAR SUJATA NARAYAN WANJAL PRAVIN PIRAJI SAYYED AYESHA KAMIL ABHALE SNEHAL RAOSAHEB SANGALE AJAY KHANDU BHALERAO SARLA SUBHASH MALI DHIRAJ NARAYAN RATHOD SIDDHESHWAR ROHIDAS GANGURDE KARISHMA HIMMAT

M F F F F F F M F F M F M M F

ST OBC OPEN OBC SC OBC OPEN OPEN OPEN OBC NT3 OBC OBC VJ ST

NGOPENO TGOPENO NLOPENO NLOPENO TLSCO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NLOBCO NGNT3O NGOBCO NGOBCO NGVJO NGSTO

1238 90.30 3105 88.30 3157 88.30 3173 88.30 3378 88.15 3682 87.84 4073 87.53 4214 87.38 4959 86.92 5235 86.76 6842 85.69 7161 85.53 7205 85.53 9003 84.61

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50194010

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Other Than Home District Candidates Sr. No. 58 59 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0926827 DEN0921038 K032359 F134771 K050590

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

12225 83.07 17849 80.76

JADHAV DIPAK NANA KAMBALE PRIYANKA UTTAM PONDE PRATIK RAJESH

M F M

SC SC SBC/OBC

NGSCO NLSCO TGOBCO

60 21420 79.38 DEN0912090 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50194011 - Information Technology [ATFWS] SI : 6 CAP Seats: 0 MS Seats: 0 Institute Seats : 0
Choice Code : 50194011

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913821 DEN0914307 DEN0914307 DEN0913891 D022667 D017934 D000771 D068844

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

7541 85.38 8112 85.07 8505 84.92 9412 84.46

THAKARE RAVINDRA SAHEBRAO BHISE MANGAL GORAKH WAJE PRIYANKA PANDURANG MAHALE SHITAL DATTU

M F F F

OPEN OPEN OPEN OPEN

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 5 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913810 C144306 C110588

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

14676 82.00

KAHANDAL ROHINI ASHOK MANDE SHITAL BABAJI

F F

OPEN OPEN

NGOPENO NGOPENO

6 20002 79.84 DEN0912534 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50195210 - Mechanical Engineering SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50195210

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SML No. 44 223 616 772 782 803 842 979 SSC % 94.30 92.92 91.53 91.23 91.07 91.07 91.07 90.76 Application Seat No. ID
DEN0913777 DEN0914114 DEN0913795 DEN0913802 DEN0925434 DEN0914303 DEN0913811 DEN0913813 DEN0913733 DEN0913708 DEN0925418 DEN0925444 DEN0913760 DEN0913799 DEN0913767 DEN0913765 DEN0925447 DEN0925402 DEN0913754 DEN0914311 DEN0914117 DEN0913755 DEN0914113 DEN0925481 DEN0914114 DEN0913945 DEN0913884 DEN0913738 DEN0913769 D037419 D000817 D000810 D021710 DO37524 D012782 D018759

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

UGALE SUNIL JAGANNATH KURANE DHIRAJ DIGAMBER SANAP SAGAR SHASHIKANT ZURALE BHAVESH BALASAHEB SHILAVAT ANIL MOTIRAM THORAT SACHIN SURESH PAGAR ATUL BABAN NIKAM HARSHAL RAVINDRA GUTTE AMOL SURESH ATTARDE NEHA KAMALAKAR ADOLE MANGESH VITHOBA JADHAV KUNAL DILIP GHODEKAR DHIRAJ TANAJI NIKAM MILIND GOVIND DARADE AMOL CHANDRAKANT KHAIRNAR YOGESHWAR LOTAN MITHE NIKHIL SHARAD BARDE MAHENDRA RAMDAS NIKHADE SAYALI UDAY HARAK JAYSHREE ARUN MORE RAKESH GULAB RAJOLE CHAITALI ASHOKRAO PATIL YOGITA SAHEBRAO WANDRE VIVEK VITTHAL PATIL VIVEK HARISH SOMAWANSHI RUTUJA VINAYAK ARKHADE MAYURI GOPAL PAWAR RUPESH SUDAM

M M M M M M M M M M F M M M M M M M M F F M F F M M F F M

OBC OPEN NT3 OPEN SC OPEN OPEN OPEN OBC NT3 OBC OBC SC OBC OBC NT3 OBC OBC ST OPEN OPEN/DEF ST OPEN OBC OPEN OPEN OBC OBC OBC

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NLOPENH NGOPENH NGSCH NGOBCH NGOBCH NGNT3H NGOBCH NGOBCH NGSTH NLOPENH NDEFH NGSTH NLOPENH NLOPENH TGOPENH TGOPENH NLOBCH NLOBCH TGOBCH

DO12181 SHINDE AJIT RAJENDRA D003088 D018769 D012745 D032362 D023211 D072582 D045816 D062087 D066095 D004524 D022323 D019008 D024125 D018837 D062070 D002868 D072746 D046472 D011657 D020540 D056424

1019 90.76 1211 90.46 1235 90.30 1344 90.15 1374 90.15 1405 90.15 1729 89.69 1881 89.53 2055 89.38 2089 89.38 2208 89.23 2252 89.23 2268 89.07 3250 88.15 3521 88.00 4043 87.53 4459 87.23 4512 87.23 4564 87.23 4857 86.92 4883 86.92

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50195210

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0925509 DEN0913752 DEN0913716 DEN0913787 DEN0913723 DEN0913855 DEN0913779 DEN0913763 DEN0914308 DEN0925402 DEN0913744 DEN0913762 DEN0913772 D066288 D060864 D001674 D076641 D019375 D037490 D001443 D037279 D055846 D033363 D005239 D031076 DO11774

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

5946 86.30 6580 85.84 6768 85.84 7957 85.07 8426 84.92 9001 84.61 11377 83.38 15703 81.53 16958 81.07 18089 80.61 21575 79.23 24011 78.30 39902 70.92

JADHAV YOGESH YASHWANT AHER BHUSHAN PANDURANG UBALE DEEPA KANTILAL RUPWATE SUSHANT GAUTAM KHOBRAGADE AJINKYA ANIL SAWKAR DHANANJAY RAVINDRA BELDAR AMRUTA ASHOK AHIRE VAISHALI BALU NATHE SHRADDHA SHARAD KAMBLE AMOL VITTHAL VINOD BALCHAND CHAVAN JADHAV AKASH RAJENDRA TAWAR DARSHANA NILESH

M M F M M M F F F M M M F

OBC SC SC SC SC OBC/PH2 NT1 SC OPEN NT2 VJ OBC/PH3 VJ

TLOBCH TGSCH NLSCH NGSCH NGSCH NPHH NGNT1H NLSCH TLOPENH NGNT2H TGVJH NPHH NLVJH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SML No. 381 395 700 983 SSC % 92.15 92.15 91.23 90.76 Application Seat No. ID
DEN0913268 DEN0913943 DEN0914366 DEN0913918 DEN0913825 DEN0913002 DEN0910607 DEN0913760 DEN0925481 DEN0913072 DEN0913871 DEN0925408 DEN0925486 DEN0913066 DEN0925452 D143165 D151732 C137842 D140061 C140796 D165805 K030278 D131178 C150428 D173271 C150388 D150523 D096178 D172914 D150373

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

MARATHE PARAG AMBADAS BAGUL SAMADHAN BHAGWAN GADHE NISHA SAMPAT DORIK LALIT HIRALAL DESHMUKH VINAY CHANDRAKANT BELOKAR DEVIDAS NARAYAN KALE YOGESHWAR RAGHUNATH SARODE SUHAS SHANTARAM BHAGAT LALIT RAMBHAU SALUNKE JAYESH SUKLAL SOMAVANSHI SAURABH MANIKRAO JADAHV SIDDHARTH RAJU DESHMUKH KRUNALI ASHOKRAO GOSAVI SANGAM SHRAVAN AGONE ASHVINI BHANUDAS

M M F M M M M M M M M M F M F

OPEN OPEN OPEN OBC OPEN OBC OPEN OBC NT2 SC OBC SC OBC NT1 NT2

NGOPENO NGOPENO NLOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOBCO TGOPENO NGSCO NGOBCO NGSCO NLOPENO NGNT1O NGNT2O

1014 90.76 1125 90.46 1140 90.46 1792 89.69 2014 89.38 2123 89.23 2492 88.92 3881 87.69 4540 87.23 5863 86.30 6217 86.15

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50195210

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Other Than Home District Candidates Sr. No. 58 59 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0924255 DEN0923007 E066207 D145948 E076582

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

8207 85.07 29200 76.00

PATIL BHAGYASHRI SUBHASH SAPKALE LAXMAN SUBHASH KHADE MANGAL BHAGA

F M F

OBC SBC/ST ST

NLOBCO TLSTO NLSTO

60 45833 67.23 DEN0913749 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50195211 - Mechanical Engineering [ATFWS] SI : 6 CAP Seats: 0 MS Seats: 0 Institute Seats : 0
Choice Code : 50195211

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913755 DEN0925454 DEN0913729 DEN0914304 D037254 D020652 D055163 D005469

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

2333 89.07 3457 88.00 3849 87.69 4034 87.53

BHADANE YOGESH BHAUSAHEB KHAIRNAR SAMEER SANJAY BHABAD ATUL RAJARAM SHINDE NIKHIL BHAGWAN

M M M M

OBC OBC NT3 OPEN

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 5 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914324 C137508 D151871

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

7419 85.38

RAUT RAVINDRA DATTATRAY WAGH TUSHAR VILAS

M M

OPEN OBC

NGOPENO NGOPENO

7714 85.23 DEN0913732 6 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50196610 - Plastic Engineering SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50196610

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913820 DEN0914309 DEN0913809 DEN0925422 DEN0914300 DEN0913774 DEN0913758 DEN0914315 DEN0913720 DEN0913718 DEN0913756 DEN0925426 DEN0913800 DEN0913791 DEN0913789 DEN0913005 DEN0913794 DEN0925507 DEN0913716 DEN0913773 DEN0913792 DEN0913761 DEN0925429 DEN0913791 DEN0913771 DEN0925434 DEN0913776 DEN0925424 DEN0913710 D037079 D023608 D037582 DO10784 D010924 D025514 D004346 D075869 D012784 D011841 D036088 D033425 D025255 D025677 D070087 D012451 D010858 D019438 D062121 D061650 D020667 D049244 D035356 D004713 D073979 D036174 D012204 D037591 D034465

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

6947 85.69 7053 85.69 7204 85.53 8582 84.76 8634 84.76 8695 84.76 9194 84.46 10183 84.00 10744 83.69 10952 83.69 11167 83.53 11390 83.38 11415 83.38 11426 83.38 11568 83.38 12273 83.07 12562 82.92 12889 82.76 14705 82.00 14970 81.84 17028 81.07 18121 80.61 18471 80.46 24025 78.30 25427 77.69 25695 77.53 27144 76.92 28356 76.46 28818 76.15

PAWAR ANITA KISAN ZETE KUNDAN KESHAV CHITALE DARSHANA SHASHIKANT KHAROTE BHAWANA SOMESHWAR VARADE ROSHAN MANOJ SONAWANE JITENDRA RAMDAS BHONGALE HEMA SHARAD REVGADE SACHIN VISHRAM BAGAVE SACHIN TUKARAM NIKAM NITIN KACHARU AHIRRAO LALIT KRUSHNA KARE GANESH SOMNATH AHER GOKUL SANJAY SHINDE PRASHANT HIRAMAN SAWANT ASHWINI KAILAS WAGH KOMAL KAILAS SHEWALE UMESH GANGADHAR MOJAD PRIYANKA ASHOK NIKUMBH SONALI PRAKASH SWAPNIL SOMNATH JEURKAR SHAHANE SNEHAL PRADIP SALUNKE PRASHANT RAVINDRA RAHATAL AKSHAYKUMAR VISHNU GODE PRAVIN VINAYAK SHINDE ASWINI KISHOR SONAWANE PRASHANT ASHOK MORE VISHAL DEVIDAS AHIRE GANESH DADAJI KALE MAHESH BHAGIRATH

F M F F M M F M M M M M M M F F M F F M F M M M F M M M M

OPEN OPEN OPEN OBC OPEN OBC OBC OPEN OPEN OBC OBC OBC OPEN OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC NT2 ST SC SC SC SC OBC

NLOPENH NGOPENH NLOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NLOBCH NGOBCH NLOBCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NGOBCH NGNT2H NGSTH NLSCH NGSCH NGSCH NGSCH TGOPENH

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50196610

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913700 DEN0913706 DEN0913764 DEN0913751 DEN0913811 DEN0925506 DEN0913731 DEN0913775 DEN0913820 DEN0913779 DEN0925492 DEN0913762 DEN0913756 D013229 D030960 D031495 D054537 D008532 D019256 D051588 4191483 D015447 D023195 D032947 D010467 D060405

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

28996 76.15 29892 75.69 32305 74.61 33296 74.15 34644 73.53 36170 72.92 39448 71.23 47782 65.60 48675 64.76 49003 64.46 49684 63.84 52719 60.46 56733 51.38

CHOPADE SATISH GANESH DESHMUKH JAYSHRI SHANTARAM GANGURDE KISHOR SHIVAJI NAGARE SHEETAL SUDAM SHARMA RAHUL KISHOR PARDESHI SNEHAL RAJENDRASINGH MOKAL MANOJ RAJARAM KOLI SACHIN ARJUN TANDALE ASHWINI SHANTILING GAIKWAD BHAGYASHRI SANJAY BHONDVE PRASHANT VIJAY MOKAL JAYSHREE SUKDEV BHOYE RAHUL GOVIND

M F M F M F M M F F M F M

SC ST ST NT3 OPEN VJ OBC OPEN/DEF OPEN/PH3 OBC/PH3 SC SC ST

NGSCH NLSTH NGSTH NLNT3H TGOPENH NGVJH TGOBCH NDEFH NPHH NPHH TLSCH TLOPENH TGSTH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913228 DEN0913024 DEN0913041 DEN0914301 DEN0913032 DEN0913281 DEN0913809 DEN0913040 DEN0926812 DEN0913058 DEN0925687 DEN0913751 DEN0925678 DEN0925250 D151774 D154744 d154584 K050704 D154640 D170244 E046556 D127267 K040380 D171978 D139941 K024688 D119480 D139737

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

5055 86.76 7897 85.23 8840 84.61 10370 84.00 10459 83.84 11156 83.53 11582 83.38 13585 82.46 13703 82.46 14577 82.00 15843 81.53 16194 81.38 22090 79.07 24102 78.30

DESHMUKH MOHIT RAJENDRA BAGUL JAYANDRA VITTHAL PATIL GAURAV ASHOK THORAT RAJKIRAN RAMDAS PATIL BHUSHAN KAPURCHAND PARDESHI RUPALI MOHANSING SHINDE NILESH SHRAWAN RANE NEHA PRADIP TAMBAT RAJU SUDHAKAR THORAT TUSHAR VASANT PAWAR DIPAK MOTILAL PAWAR CHETAN BALKRISHNA WANKHEDE DNYANESHWAR VISHWAS JADHAV DIPAK MERCHAND

M M M M M F M F M M M M M M M

OPEN OBC OBC OPEN OBC OBC OPEN OBC OBC OBC OBC NT1 SC VJ ST

NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NLOPENO NGOPENO NLOPENO NGOBCO NGOBCO NGOBCO TGOPENO NGSCO NLVJO NGSTO

57 31982 74.76 DEN0913783 E076268 RAUT LAKHAN GANGARAM Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats

SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50196610

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Other Than Home District Candidates Sr. No. 58 59 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0925650 DEN0912046 D128485 K017823 D089475

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

33456 74.15 34274 73.84

MISTARI NIKHIL ARUN DHAVARE PUJA ANAND NAGARE CHAITALI ASHOK

M F F

OBC SC NT3

TGOBCO NLSCO TLOPENO

60 36717 72.61 DEN0925232 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50196611 - Plastic Engineering [ATFWS] SI : 6 CAP Seats: 0 MS Seats: 0 Institute Seats : 0
Choice Code : 50196611

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913845 DEN0913812 DEN0913935 DEN0913766 D061751 D008485 D011647 D079830

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

12104 83.07 13092 82.61 15257 81.84 26567 77.23

LOHARKAR AMRUTA RAJENDRA SHAIKH MARIYAM TABREZ AHMED BORA NEHA MOTILAL KANADE DIPALI MANIKLAL

F F F F

OPEN OPEN OPEN OBC

NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 5 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0925898 C194723 E055941

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

35257 73.23

KARANDE VISHAL KALYAN KAMBLE DHAMMADIP SAHEBRAO

M M

NT2 SC

NGOPENO NGOPENO

6 52447 60.76 DEN0916548 Important Instructions :

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


50198310 - Interior Designing & Decoration SI : 60 CAP Seats: 60 MS Seats: 60 Institute Seats : 0
Choice Code : 50198310

Minority Seats :

Home District Candidates Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0914315 DEN0913829 DEN0925455 DEN0925449 DEN0925449 DEN0925439 DEN0913735 DEN0913850 DEN0925461 DEN0913713 DEN0913808 DEN0913842 DEN0925427 DEN0913883 DEN0914318 DEN0913792 DEN0925412 DEN0913787 DEN0913778 DEN0925430 DEN0913753 DEN0925466 DEN0913953 DEN0913778 DEN0925438 DEN0925419 DEN0913761 D024784 D009014 D006851 D011623 D012116 D076127 D011905 D019732 D020534 D035222 D020725 D030245 D048690 D076128 D042311 D002938 D072456 D016433 D023769 D052897 D014748 D079970 D066071 D004100 D020554 D011816 D001209

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

8450 84.92 8534 84.76 8752 84.76 11798 83.23 15082 81.84 17161 81.07 18330 80.61 21409 79.38 22861 78.76 23483 78.46 25337 77.69 26996 77.06 27107 76.92 27407 76.76 27979 76.61 28215 76.46 28564 76.30 29995 75.69 30383 75.53 31429 75.07 32676 74.46 32684 74.46 32838 74.46 34141 73.84 34333 73.69 34539 73.69 35374 73.23

PATIL NIKITA SANJAY MINDE POOJA BHAGVAN GADEKAR PRIYANKA DATTATRAYA PATIL VRUSHALI HIRAMAN KIRODIWAL MONIKA NIRANJANLAL GHODE SIMA DATTATRAYA PAWAR KAVITA KAILAS JORVEKAR ESHWAR PURUSHOTTAM EKHANDE PAYAL BHAUSAHEB WAJE TUSHAR NIVRUTTI JADHAV POOJA RAJENDRA PAGAR SANDIP VITTHAL UBALE PRIYANKA RAMDAS WAJE JYOTI DATTU PATIL ANTAKSHARI ASHOK MAHALE KALYANI ARUN GOLESAR DIVYANI BHAGWAN SHIRSATH PARESH BALASAHEB GAIKWAD RESHMA MARUTI KATKADE SWAPNALI AMBERNATH MAHALE MANIK PANDHARINATH NIKAM VAISHALI SATISH BACHHAV SANEE PRAKASH POLE SHWETA ANANDA BANKAR TEJASHREE BALASAHEB MOHITE POOJA BHANUDAS GANGODE VAISHALI RAGHUNATH

F F F F F F F M F M F M F F F F F M F F M F M F F F F

OPEN OPEN OBC OPEN OPEN OBC OBC OBC OBC OBC OPEN OPEN SC OPEN OPEN NT1 OBC OBC SC NT3 ST OBC SC NT2 OBC NT1 ST

NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NLOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NGOPENH NLOBCH NGOBCH NLSCH NGNT3H NGSTH NLOBCH NGSCH NLNT2H NGOBCH NGNT1H NLSTH

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50198310

Page 1 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Home District Candidates Sr. No. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0913857 DEN0925507 DEN0913794 DEN0925484 DEN0925471 DEN0913712 DEN0925507 DEN0925240 DEN0925456 D010043 D039347 D011286 D041357 D003095 D007684 D021260 D040551 D019547

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

35422 73.23 38128 71.84 38770 71.53 41122 70.30 46635 66.61 52519 60.61 53113 60.00 53256 60.00 57380 46.76

ZUNJARE PREMKUMAR VASANT BHOYE MRUGNAYANI VITTHAL SONAWANE GOPAL DEVIDAS SONPASARE ABHIJEET SURESH WAZAT BHUSHAN PRAMOD GANGURDE TUSHAR PRADEEP MHAISDHUNE ICHCHHA DATTURAM MOHAMMED OMAIR ABDUL AZIZ BORIL POOJA VIJAY

M F M M M M F M F

SC ST OBC SC SBC/OBC SC SC OBC SC

NGSCH NGSTH NGOBCH NGSCH NGOBCH TGOPENH NLSCH NGOBCH TLOPENH

Other Than Home District Candidates Sr. No. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 SML No. SSC % Application Seat No. ID
DEN0926129 DEN0913001 DEN0911429 DEN0913033 DEN0913035 DEN0914396 DEN0911828 DEN0924275 DEN0920017 DEN0913038 DEN0913784 DEN0925689 DEN0913609 DEN0925226 DEN0925845 K035374 D169033 C032807 D126904 D127020 C170740 KO42264 E077558 C046233 D127101 K131660 D139358 G219342 D097643 C125075

Name of the Candidate

Gender

Candidate Category

Alloted Seat Type

7729 85.23 11983 83.23 12339 83.07 14556 82.00 14971 81.84 18350 80.61 20574 79.69 21173 79.38 25169 77.84 25481 77.69 31860 74.80 32498 74.61 36615 72.61 43705 68.76 49010 64.46

SONAWANE PRIYANKA DNYANESHWAR JADHAV RUPALI BHAGWAN RAJPUT VIRENDRA KIRANKUMAR CHAUDHARI KOMAL PRAMOD CHAUDHARI SAYALI ANIL WANDHEKAR SUPRIYA RAMAKANT AHER BHARTI MADAN KIRPAN PRIYADARSHANI PANDHARINATH MANE RAHUL ANIL RANE SMITA PRAKASH ACHARYA NAGESH PANDHARI MORE SUNANDA BALIRAM KOLEKAR TRUPTI DILIP MALICH SAGAR CHANDRASHING WAVHAL AKSHAY JAGANNATH

F F M F F F F F M F M F F M M

OPEN OBC OPEN OBC OBC OPEN OPEN OBC VJ OBC SC SC OPEN ST NT2

NLOPENO NLOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOPENO NGOBCO NGVJO NGOBCO NGSCO NLSCO TGOPENO NGSTO NLNT2O

Legends for SeatType : H-Home District Seats, O-Other than Home District Seats
SML No. - State Merit No. , SSC % - Aggregate Percentage in SSC or equivalent, T - Technical, N - Non-Technical

Choice Code : 50198310

Page 2 of 3

Directorate of Technical Education, Maharastra State


3, Mahapalika Marg, Mumbai-400 001
Provisional Allotment List of CAP Round-I for the Admission to the First Year of POST SSC DIPLOMA Courses In Engineering/Technology for the Year 2009-2010

D5019 Government Polytechnic, Nashik


Important Instructions :