Вы находитесь на странице: 1из 296

. .

"'


I(.

..

:3 ~


1974

4_

51


..

l(~tf'J~
5

8CECQIO.HA1i

"

f roc.

IIBIJpac

.
1

':Jrpw f

~ f ,


< .

<

:: '' . <
_

, <
n .

<,

< .

701 4-098 223-73


013(02) -74

'',

1974.

lt

1.

~ n

lt

JI

)('!tt ()n
, ::st

- ~ . .
~, ,
m .
-, ,-
, 1
<fn ,

.
. .
,

nm, lt

n, ltn-
m
.

-,
,

'', ,
~ . ; J n. ,
.

n,

. n
. ,

.
,

, ~n

,
lt, . ,

. - .

1-2 265


T8lte , ,

- ,

Jm,

, nn _
lid, ;

'l

r d (
) ~
;

m.

-, ,

nm

rr n .
. .rt

- ,
,

~

.n: S ,

il.: .

2.
n '' () -
(,

~nm ,.

.: - . . . ) 2 .
: .

.n ,

, , n

. I 9
r.-

1
l} . [6ol.

2
.

Li 427.

~ CUOIIIUDI. J18 ~ -,_~::

' 818.

---.

J-r !"'l. -.

sm n
JU11(111 , -.

n.
SI OII'IaecSI, ,

Xl

. . ., . .

20

. :

( saq~hitll) - n ,
, ,

, ii

( padapafha) - ,

, ,

, .

( pratic;akhya ) , ~

. .

).

(Yl


,
.

: n

, ~ ~
,

_G

, n (
, ), n

,
,

,
, .

. Li457.
1-3 265

, G .

I,

ItaJ(

8J8 J)4 rr (n

) J[,.

n.n
''r&!'s~ ,

oco4JNt xnacc

J'

xu

: ,

'l'aJte RSr (u - Wi
. ) (
~. ), ~
. ~ {,
~

~nrir U <!n~); aopJJI


r &. ~ q
_,

:81(1 ,

nJ, 60, ( matra ) -


paml'tellia , . .
'r ! n -
, ~n lUi

Jn

:4. ,

&r .

~ m -h

tl

: - ( !J.k-prati(#akhya ) ;. -m (Atharva-pratiriikhya

c;anakiya Caturadhyayika

) - ', -

4
n

.
;

. , .. L2, 123-1337,
.. l78, 145-1537 .. 47,

105-1137.

.
n . ..

f427.

-~I~D~W~ ( Taittiiiya- prati~akhya


) .J
-mt ( Vajasaneyi-prati~akhya ) - <;:

10 ;i., 5 .:

s 7

6. ~~ r ,
~,

~ ~ nn

n ,

. , <?"l, g
-n

J)

. g
, ,

, . .

R"' "

. - -
.. , II ycyynttrest

pami"UUSI

srr

, n

. r

1.
, n. r
n
~


ti :

'

r
,

-.

5 . .: Rkpllltigakhya
(.) L1487 ~
{ Uva&a) Li4B, 1-CCCXCYJ ( ..
:

1931

. , ,

n);

Taittiiiya-Pratigakhya

(.)

l} 56, 1-4697; Vajasan eyi-P rati(j.akhya


11627; Atharva-Prati~akhya
(.) f51, 336-6.167.

Tribhayaratna

f1

(.)

6 . . .
627.
.
7

~
, - 1
.

l-4 265

8, nn
ottpoc ,

. 38811CR

,
31188 . ,
. . ,u . ,
$ ,
,

-,

q, ,

~,

. r Ci'
\.f ( ).
r.

rm

, m

~ .

~n

JI :

( vi-

. sarga ) - ( anusvara ) ( anunasika ). , n


'1'00 .
.

, . . n

.
n

, .
,


. ,
, . ,
~ ,

8 ~
- .

, n ;

. . .. 94,

86

.;

93, 499

J.

ooiiUI g. ~
, _ -

, , .
. ..:
~

n,

.
,


n
. -,

(lf)

v (Cf) ..

: ;

n,

,

:
'
/'
1'

iy uv; , suryas - surias,


ta:av~m - tamfam tan,[vam . .
,

.
. ,

/gonam,

d aat, gonaam,
/

; ,

,
.

dat,

;;~

an

~, 1

girbh{s, dhiir~f . :
w" ~
, ,

, afc has, ~ s .
a'ichas, allr~osnpeocxoa jy{~~ha -
jycii~?ha

. . , -,
{s v-ara- n 11,

bhakti)

9 Q
~ - .

10

11

.
'

, n, n indara; ,
, -

.1:}27.

bhakti

"

svara-

.,

( un ultra..bre~> )

li43, 39-407. . ,
9

,
.,
,

,.i.dr

ind.,ra7 rudra rucPra, yajna


-

- tar

mat~ros

"

. .,

- tros

- tros:

pi~ros,

. . -

~
-

, , ,

, , pr!~!ha
;) rtf(y )i~fha.

, ,
,

mt:. ,

,

n,

. ,
n
,

.,

. ,

~
,

, , indra,

pra

. .

L128, 374 J.

; . " r
,

- ; - "
(., 1, 101 ) : " r
(., 1,.
1 02). .
: '

( r

10

l) "

( ., 1 , 1 7).

n.

n
. :811 . ,
nD 118& , n

12.
~.

lti~a ,

~
, .

. . 13

/.

1.

39

1)

, 2) , 3)

i/y/iy,

12 .;.
- n ( 1,
1-6).

li 34, U.
(, 4, 68 ), , :> cr

:, . .

Li 347 .

, . .

:>

L"1407.

~ .

13 ..
.

Li34, 297.
11

4) i/y/iy, 5) u/v/uv, 6) u/v/uv, 7) r/r, 8) J!l, 9) , 10) ,

11) ai, 12) , 13) k, 14) kh, 15) g, 16) gh, 17) n, 18) , 19) ch,
20) j, 21) t, 22) .th, 23) d/l, 24) dh/lh, 25) n, 26) t, 27) th, 28) d,
29) dh, 30) n, 31) , 32) ph, 33) , 34) bh, 35) , 36) . ~;'
37) s,
.
38) s, 39) h.

..

. .

J .u:.

.
2. ., ~
~ ,

. ,
: ,
.

vy an j an

). 1-39.
( svara)}

, 14.

. ,
, ,

, n
-

. .

:,
,

( ).

1 )n
2)

. n n
, , , ,

ai,

, >
:

, n n

( gu!ta )

14 . (1, 99) :
- " ( svaro' k~aram ).

"

12

~' ll. ai

_ av .

, n n ~~

( vrddhi)

i:,

1I

" n av.

i
. g;ta, n Vicldhi, . . ".! 1"8
v&ddhi, . . ai ,
15, -
+ (ll
, .. , : , av

ai,

: ,

av,

, . .

ai,

, t

, n n~
, l_{ ,

av, ,v~, ~ /~_" " , ~ _


nita-, . 3. sg.pass. n~ya-te; gul}a:
sg. lJ.
ne'Jfi. . sg.pr. cfy-a-ti; v~ddhi: 2. pl.inj. nai-~-~a, .sg.pf. ni-nay- .

. ,

: . .

, . . / , / av, ai/ay, au/

guqa

av'

, .

vtddhi,

. .

. 1'..r
:
,
.

: "~ w,
15

, , . (II, 26):

" ai au - //
( akarardham aikaraukarayor adi~).

, ~
vrddhi
Ll43; 44,
347.

ai

13

. ,

(syllale-marking)y
. ,
R

. w ""

"

[83, 1337. (, ,

) v

n -

f,

.::, . ,
.t

gul}a .

,vxddhi .
u ,

n
. , ,
!l . J
n

J....,.

~ , , . .

]3-

, , . .
. . , ,

"":--

oL-

f3-

16.

(
n ,

n 1 7 ) .
,

~ .

, .

~ ,
. .

1.6 .
fl 027.

.. .

1 7 ,
,

[46, 939-9467.

14

Q. .

(
Ra ),
, ::81111
.

~ t.fn t

, (, , ), ,
. J n n .
,

mi
( . ,

. npeenax . ).
~ SI

r 18
s, .I: 1Ui J

, t w -.

n 'l
.

: ~ -

nt ~s;
- I
()l 9.

18 n n ,

nq

. n n ( pada) 'u

(s lis ),

n . n
.

,
,
n, n"

, , n ~, -,
,

, . -, d
. ,

)I

, , -.

. , n

(. ,

n :

( artha~ padam -
- 1 / ',

1)
.-

'

// '

: '

19 n . .. Li69,397
15

, " ,
,

, . .

n .


, n
,


,
. . , , , , aij au

:
c:L- n,
J3-one
, , , , ai, 1 n
gul}a vrJdhi
,

( ,,
g}

vtddhi,

: n-a,'-a-ti, bh-av-a-t-i, n-i-n-ay-a, bh-iiv-a-y-u) 20.

,
,

i/y,

i/y,

/v,

u/v, r/r, J!l,

n fl

d--- ,

., n-

,-

.
artia-

/ ~ , L sg. ar.,
"": :A. sg. art~-a,
sg. art~y
. 1.-1 art~-a~sj
/ v~bh-- "
... " : '
tt-e,
vi-bhl.-a, 1. sg. vibhl-a:, D. vif-ej pJra" ": . sg. ptfra, L. sg. pare, N. pl. n. par~ l.pl. parais;
klvala- ":~:ir: . sg. kevala, N. pl.
m. kevale, N.pl.n. kevala . .; )3- : ubhd-ya

sg.

" ... " ( bh - ) ;

- , " u" ( ruga-ya


'" ( da ) ; htv-ya-1 htfv-ia-

ga- ) ; dl-,a

"o, ";

-~

panay-ayia- ' "


ranay- pan);av-ia "" ( av);
arnavt! "", "" (cp.ar!;.a-id, ); ~yli-va
"~' ( ~- ); dev-d ""; 3. pl. impf.
juhav-us ' " ( .hu- ) ; dafvya '
" 21 ; -
"., ( . "" ) ; tf-s -

20

21 -v

16

- ,
,

ra "" ( smi-); gau-rif


"" ( go- ) . . 22.

"n",

,
,
,

. -
,

-
_ ,

av,

i,

av,

,
,

. ,

, n~y-a-ti
'',

" ~", r6-av-i'-ti .

" ",

ni-niiy-a

a-rav-i-t

"

" "

gul)a vrddhi ~
,

, .. -

/
- / arr:a-va-,
/ ~ya-va
1
ub h --,
uruga-ya-,

.
.

(,

""

).

4. ,
yauvana "" (. yuvan

""). '

, v

(.

-va),

22 l

v.

fl- ,

, ,

l,

, (

r),

(,
),

, kilala

" ", p(ppala

2 265

"" . .

17
. i

~ ,

1) ,

,
~

2) ,

n ,

, ,

ai,

Alo

., n

: ) ,

:

) ,

. / , / av

r , -

ai/ay, au/av.


n .

.

,
. , ,
n

).

l-:,
,

r/r, ljl.

i/y,

,
u

/,

u/t', ujv,
u

,
(
n,

3).
r

v'

23, - ,

23 , ,
.

n.

3;- , i

: ,

vir/.., stu~, bhutf

CxV, VxV, VJQC.

n G,

,
~ .

-kz.pre,
/ vt~a-,
/

n: g~ bh -,

, - ~,

, n: rbh-, i~anta, Trate,


ut[ . n. ( n -

stih,

:' , -=#;
. . #). n I

n. -

, , -
:

<>

130, 5 3. sg.

k~p/kalp ) 3. pl. pf. med. caklpre ,


subj. ciklp.ati , 157,2), 0-

taugr.y&-, ajrya-,
~t,ftrya-, r~ndry(i, vfr;vya, jihvya-,

r

.
.

,/-

i, . . taugri~-, ajr{a-, ~vLtria-,


randria,
t{r;vi(i, jihv{a-, n-:r.
'I

<.-

j3 -

V.
- .

, . . .

VxV,

, 7: hira7Jya -yJ24
"), upasthi-ya
".

"~~' ( hfral}ya- "


"" ( .n upa + stha ),

lJaJhuya-, somapeya-,
pcivir:,.a-tan "~ "
( pavTra ""),
devcf-, jivati, avara, perU'-, sthurci-,
tala-, n- . ~ , , :..r
~ , ,

~.

:-

24 ;,

-;--,

2-2 265

"'(l-y-a-

. .

-a-v-a,

gur:a

'

..

:--

19

I. sg: raif 1,

129,9-10

"", "'"

rai-

(
, , . [92, 11837,

~ ray{~a ) ,
"- tutl-uta' " ( tvota
N. pl.) I_l, 11, 16 Yl, 16, 27,

VxV, -,
-,

~ . ,

,
,

VxV

, .

V:x!C

CxV

~ .

~ ,

~ r Z, :
ark-, parthiva-, girva-uah, !;Tr~dn, juguryat, grtd-,

kalpa-, k{Zi~a-,
kulpha . ~
, VrC, VlC

guna, . .
orC-, -olC-, -erC-,
iC- ,

; . : dhi-keru-,

pe'ru-, g6..-r abhasa,

I
, :

gu~a

daurgahe 1 , 42, 8;

Vr V, :
. ( ,
-
) . .
gaurt, paurd-, kaulitara:

VrC, VZC V

.,

v,

l'

q,

",

VrC,

. .

"~ dhur

20

gir

"",

, .

, ,

sg. g{,.am,

pram, dhram,
dhiru.

I. pl.

g'irbhfs,

L. pl. pur~u.,

purbh{s,

#.J

, , , .:
;,,I ,

sg. gTr, pur, dhur.

t',

varma, var~a,

varga-,

varcas,

var!!-a,

~,

, VrC

varjati,

varhi.

N.~

VrC V

, ., ,

varta-,

#~

h () - ,

, : punar-vasrf -,
puna~s ara-.
l .
, r/r l/l

, r- "
- ; :>

- " ":

71,2

titauna

( "" tita-

suna) pr6uga , 130, 3 ~. :.... prayuga ) .


jya'i?fha-

dhayiHha-

-~

jyayi~fha- ), dha1~fl~a(
( <;;rayi'ha- ) -

), c;,ra'iha-

~I .

, u

V :>
,

i/y, /, u/v, u/v,

r/r, l/l,

,
,

;_,r

CxV

).
~/r,

l/l

V , :

bruhi,
sredhati,
Pra ' apr'at, sridhat, krida-, pari-snit,
/'
/
/
mrocan, ac;rayi, <;ravi, mlata-, mlukta, klo~a-,
plavate

2-3 265

21

/,

i/y,

U/tJ

/v,

CxV

1 ) , v,

2) i, (

25.) 3) iy,

v.

, . . ,

# V, -

-
,

g-

26,

- h -,
/

ye~ant~,

. h,

ya~~f

/ "
vibhu, vTra-,

/
vfita 27 ,
vr k sa-,
, iy,

/ -

~;

vas,

yavat,
L

vam~,

/dh ave.
ve"d as, vat,. vo.
v-

, 28, ,
pr. (y-arti
( ar- ), pr . iy .. {tha, pf. v-~ ( ~- "") - lll
n- . -

yi-,

yt(
), . [-, dr

.
,

v:

v!,

YI' ( ) v-, yi-,


yi-, . } , -

25

n - ~
.

26 , n
~ ,

yugtf..~ ~ ~ .-.

n (. . ~vro~

.-.

J., :

n . . .

vfl

Li 19, 1 eJ.

27 vl'!,
1, 31, 3 1, 70, 4 , . .

hotr.. vurye

Q ,

~8
22

:{{

. ~ 67, 197-1987.

.s~- .
,

, . .

v,

i,

i<.e

Li 43, 15-167.

'

hardi, devi,

m6dhu, camlf.

'#

qn

CxV,


, . .

. n
,

'',

, n
,

, .

29
_~,

. :

'

iy,

uv ' [71, 235730.

2 9 .
1878 . (c.Eeitrage zur Geschichte der ~eutschen Sprache
und Li teratur>>a..flalle, 1878, . 129 .) nn
, "

) i

~ ".

30 . Jilpone
y,

2-4 265

li 53,

248-27l.

.
,

+ 31.
,
,

(, .,
,
,

iy

v -

1, 55, 56).

,
,

i, -, .

, 1,

67, 6 d

dyan;t ~ 4iyaam, .~. -tan:


bhumim atiin diyaiilJl
dhasfnay6~, /
, ,
f. bhii,

I. sg.

55, 13

bhva

- :

k- bhva { dadhe dhen~r rfdha~ . .


,

n
.
. . ,
-v-

-iy-,

(:& n lla ),

, bhu ',

N. sg. bhuh, I. bhv-cf, . sg.


/
/'
/
tanu "', N. sg. tanu~, . sg. tanv- am,
l. sg. tan6v-i . . - .
L. pl. tan~s;
dhT ",
.
/
/
N. sg. dhT~, '. sg. dhty-am, I. sg. dhiy-a . . - .
/

bhv-as;

dhT-~ ;

L. pl.

I .-D.

-i
.

-,

-tya, -tva, -tvT;

-,

-,

...

dhvam,

-dhve,

, ~

tcp.,

-tva

-dhvai, -sva32.

31

du.- bhyam, D. . pl. -bhyas;

1, 15 ),

gr-lagh
(. "-"), u
di'rgha-hrasva
(. "-~" ).

32 . .. [507.
24

-,

-sya,
- yas-, t
-, sya-,

G. sg.

-v. ,

, n

.
,

-iy-, -uv
CxV,
( )
.
,

~ -,
,

-v -:

u34

- i(y }-,

-u(v }-,

, -

, v

u u ,

i/i

V.

., ,

"*; 2. sg. iv. pi-pi-h(


(i ), 3. pl. pf. pi-py-us
( ),
part.
pr. med. pfy-ana- (-iy- ), . pr. med. pTpi(y )-

(-iy-

, ,

Cxv' ); . s-:
su-nv-at- (. 2. pl. iv. s-n-td ) h-: ja-hv-ana (. . h-tt- ), - - , - n.

i

, , ,

, ~, 3. pl. pf. ji: ji-gy-~~X, 87, 19; , 107, 9 ji-gi(y )-s


, 19, 18; 3. pl.
pr. s -: s -v- nti
, 30,1
s --~ti
(, 30, 6) .
33 , ,
[167, 2027.
34 . Ii 137.

25

J'I ,

:>,
/ :>

, /

ij

l' ( , )

. , ,

-u:

bhu-, 1., 3. sg. ba-bhiv-a / (.


-kfir-a}, sU-, 1, 3 sg. su-suv-a.

pat:- pa-p-5t-a,

kar~ ca-

-i gupa
vrddhi 1- 3-
~ ; bhT: 1. sg. pf. i-bhJy-a,
3. sg. pf. i-hcfy-a; mT:
1. sg. pf. rni-mriy-a, 3. sg. pf.

.
L
t.


ml-may-a;

hu, 3. sg. ju-hav-a ) . - -

~- --

:>. ,

~ ,

4-

ni-: pass. ni-ytf-te, Opt. pf. ni-ni-ya-t;


/
ya-te, Opt. mi-mi-ya-t; ri-/ri-: pr. .rT-ya-te

-7, ,
ml-: pass. rnt-

. .

',
<t -Ifva-, --,
. ,

at~p"!"uvantarn 1,

19, 3 uv

:> ( :

trp-nuv-ant-arn

35, 14

a,

), v{~:uvanta

" " :>

(~ : v{~:u-vant-a,
.
: 6ngirasvanta " " manftvant~ "' "

};

su-,

sa-suv-a -uv- - :>,


vili-vt- }> 84, 10; 1, 164, 43 '' n"
-- -v- (. vi~u-vrt ).
, :>,
~ :>,

i/iy /,

ujuv/1~, T/iy/y,
u/uv/liv/1J.
, if .
:,

26

j
~

:,1

: ,

.
, , ,
,

n :

f-

J....-

r.

: vr-ffr, rv-r~, ry-/f


yr

!J

), ,

"ir

vra7Jd

(. .

"!f"

(.

aor.

): UTa;ta "" (. aor. 2. VJ );

l. 'Ul-

"": k-riidatin
.

"
", karuna
;

" ; marya
-d" " : f .
.

k-rvara
-

/- . "

" . . _

u .

ii ,

~1

35. vra-:d-:
,

u-ra-!lcf

5.

V J:f. :

. :

,;r

J/l.

!'

r.

! 1r,

lll

r/r l/l . -

35 ., ,
(1, 55-56).
27

t>. .., . .
, l
~ .

~.

** ,

, n
l n Ll67, 2157.

z37.

r-

:J.J"I , , -
,

.:1

- -

l
38.

~ , l,

(, -

) ~ .
l r.

[146,

-l-,

-"

9.7.
u

, u ~

l .

!lr 1/l .

n k]p

36 ' l-
.. L49, 1457.

37 .

r-

l-

L6ol.

38u , l ,

. -,

28

1487.

v':

3. sg. subj. cTkJpati

3. pl. pf. med. caklpre


, 130, 5-6
, 157, 2 (

1 ,

}.
n

r, l. ~ .

r : , ~ (, ., , 1 }, i , ' r n

, ;:

*, mat{-mL~!a

-rna

...1.

p~t~-rar:a

..

' .q* . ~
r1r l 1l

.

,

- , J>I

f1: ( r
,

cl

}. , , -

pru-/plu", rip-/lip-

"~

rabh-/labh-

*-

"", "', ri"-/l~

"", romai -/loman" .. ,


.L / " "., .m~~ra- . r/
mura , ro/h.~ta- /l'"h
m.ig.ld- "" . cnyas.tX r l

Lz

"

"

n

.

r.

l r ( -
, . .

J4, l

}. kapilrf- "N', 'N',


kaldc;,a "", kaly'ina- "", "-",
k /vala
"v 'tflvila
"", nTla- v
", p{ppala- ",
maii._gald-

" "

( . 9 ) .
l n

r, -

29

39, : .ki " ( iv ki- ): kfla "'


", kad- "n": kal6 " ",
6_ksa "" ( iv. aks- ): laksd "~
okcf/ "":
/
lokd " " ( uloka- ), v "
/
fl
..!

L
/1
: vala
, ~
. c;.ula
.

11

ufl

11

,
,

-l

,
,

k~p,

klp
~

:;,

kjp7i 1. sg.

k!P

"';

"-

".

k !

kJp-' 4 ~

k{p 41. l ~

l/

. -

39

40 lctp

kJp-

88 ,

, ,

(.

1,
64) : " k~p- l
(k!pe ephasya lakaab) (., 1, 6): " k!pa
. ." ( krpallinaz).
41 , ,

30

kor-p- k~p-

Li 19, 26Q7.

klp
()

.
,

:<>,

r,

nQ ,

. .

r/l/r,

, ;
l.
0

~,

~ 42.
, . .-

: ~~

!'

guna al, ar: vrddhi


7!l, 1!r,
., n: 3. pl. ~pf.
0
med.' cak!pre , 130, 5-6: 3. pl. pr. caus. k.alpayanti ,
114, 5: . . kalpanika- (
v~ddhi ) 2. sg. pf. med. cakr~e:
l. sg. pf. akara: 3. sg. pf. cakara.
z (. . .~,
r:

l )

l/ l

l/.

1.

( u -' u )

. !\,;.
:

();

42

-~-, -~!1
( ! ) -l-, -!11(. .
, 16; . 1, 143) . 8

-lll-.

-1-, -1lt-

-J-,

')1

();

,
. , - (

).

,

2.

. .
.

,J!l,

r/r

. , ; -h (43),
r 44. r
~ ~

45.

43

visarga

JD-

~ vis arjan~ya.

jihvamuliya>>
visarjaniya

padhmaniya

.. ,

44 ,
!

~/ r

L84, 194 J.

<;.

. ., ,
:
/

N. sg.
pur: plih
, 95,
7
pur asi , 80, 7, pur bhava , 15, 14;
1, 189, 2; . sg.
pit6r: pit~ aramlfn
1, 141 ,4.

( );

pzf~

45 ..
-

32

aty t

90, 5;

-~

, ,

t, n,

s.

(), . . ,

n r46.
~'

n, f,

k,

n. n,
, . ( ~

48): " ,
n n f"l" ( iirvan t ds as th ano
visarjanTya~ ). , u,

.
.

, 47. ,
u

rv

r,

.. n :

. pzl~ piir, v{~ 1;is

, ,
,

( N. sg.

""). "",

vi

, ,

g
r

~.

ric "",
sic "":.
vd.ra "", asyci "" ( G. sg. idam ):

::

vasa "":

6s ttdlli:s z aps , 22, 2,

'

-,

1 ag~l;ya).

4 6 ..

-s, -

(. -as

-as ),

/
~

47
..

3 265

L84].
33

& ""' vasman

""': vtirman "., .

-t,

!;

. -

N. sg. m. ~

-anc/-ac,
: paii ( n ),
vi~van ( viflvanc- ) .

N sg.
m. , st:

( samriij- )', ~( \ sah- ), havya -v


(
vah- ), "6" ~! ( ~~-},

,
aor. r , 32, 7;

aor.

v ,

15, 12.

3. sg. inj. naf


2. sg. inj. yaf

, 104, 23;
, 61, 21;

3. sg.
2. sg.

s.

, .. ,

. :

r + , k

t.


, . .

-k,

-t

- f)

- , :

2., 3. sg.

inj. vak ( vaj- ), 3. sg. aor. avat


, 59, 4: , ~ ~~4, 4.
, ~ Li16, 21],
d, . 3. sg.
34

1, 174, 2; 1, 20, 148; 1, 27, 5, t

dart

3.

J!l

~ .

;r, t.h, t, th, d,

n. ~ , ~~{ '
,
s.

. .
dh

"6N

~~ ~

" 1, 63, 3 ( sahJ49.


4. ,
d

'

dh

s'l!t "-

'
,

th, th,

n q .

'

, ,

th,

- ..:
. ,


~ ,
. , "~'
,

, , .

th

!h -

9 ,
.

, n

n !

( ~ ~~)
G ,
ol- n
. ii'
.?

48
2- .

49

/
pari ~.~ uaje

40, 3

~

s. U~
s z aj-)

, . .

3-2 26;)

35

, ,
,

Jl l.

k, t, n,

s.

> , ,

~r. ,

.
.

- .'

5.

~. ,
.
_

1) r }v1
,

\1

2)
;

3) .
.
,

tvt.

::

-r, -l, -, -v. kr, gr, ghr, jr, tr, dr, dhr, pr, br, bhr, rnr,
~r,
sr, _hr; ) kl, gl, pl, ml, [,jl; ) khy-, , jx, ty, dy,
dhy, , , ~' sy, l1y; ) kv, jt>, tv, dv, dl~, ljt',
sv, l1v.

: )

( , rv1
),

,\I

i:.r,

:.)r~

-r ( i1, . . khr-,

clzr-, thr-,

pl1r-,

). :v1

36

- ,

<>

,
JII,

I8

- , , khy-. .

iUI:

n-

1} .

). , SI

l-,

-,

nr-, nl-,

ny-. .

mr-,

, n .

ni-, : nfan, ni6W.cana-, nit!yana-, ni-arth,t.,


nfokas-, nitfcan"i-

Haane SI _ _
,n , .
n

. , 'mr-,
l-, -,

v- ( ' ).

n.

vr-, vl-,

vy-.

t 7 ( yr, l n -
, ).
.

~ ,

.n~

811S1

: ) ,

( :
, v )
) (
).

gn, ghn, j1r [' (jn J.l, j,

3-3 265

dhm,

in,

gm,
'"''

37

sn,

hn~

sm,

50.

r m : k~,

ts, ps,

~,
sk, st, sth, sp, sh.
n s

J:t 51. iu .
. s

fl..:

n,

cJ... i

In

. Ecmr s ~.-

fi-

ol-

fl-

(. ~.

nI

'I'OliKO ). s

it , ,
, . .

~ . ,

,kj-(

ts-, 'ps-

})

~ I I

, :

s.

s k-, s t-, s ~ . ,

ol-

.)3-

n , -

. ,

.s:t

tsar-

', i 3. pl. pr. tsdranti

'
f
,/
. ts arat ~~ ts aru-, ts arzn-.. .

ts
'

3. sg. inj.

q s- ,

*psar : psdras- ', ' - 5


. psir '' jAcc. pl. pstfras , 26,
. 8,51 n ~...:
~ .
i .

9-

. . ,

~,

~u ,

. .candrtf-

''

/candrtf..

id., {;cdmnan 1, 104, 2

50 }J n tr- ' .

su-mna '',

:: i;:

sumna-.

51 : k~- ~

.

38

s.

s -

"" (l

~- " ',

"" \ ).
' ~cut-

"", "", :

, 11'10

. pl.

pr.

t;.cotanti

7 , ,

6 n . g hita-

lfcJft,

madhu.;.l&crit;

~ :~ .

n, . & wr

~, peno ,
n .

u. IUi :
qd, SJ
nu . ~

, . . n ,
, alt

k f 7f ( 88I
( k;- +sn- ),kfm
( k~-+sm-), k~v- (kt+sv-), str- (st-+tr-).
..

, srrn
.

111 . '

1.

~n. n
-!~ ,
. .
. q, .

n ..
n

n . ).
~
: 1 ) npawia -
( .
. , q

) 2)
( , il.
). n ,
n .

3-4 265

39

. :;,
,

:~, . ,
n

:Q:

n.

n~
~
. , ,
, n

. n


.
,
,

. .

2. ,
, 1 52. ,

, ,
. "'

J) -
, ~ .

( ).

,

, . . gu~ ,
.

3.

f>B

?.. , . , , -

52 nce
. ,
1, 3, 1 : Bhii .

( bhuvadayo dhatava~), bhu-

- .

,
,

40

, s1

. . . n, th, 1, fh,
d, dh, n. s n ,
.
~1l[, s ah.

.m - (
:JJ nG .-:

J,

r.

). -

. gul}a - , , j
"~ ~- '', k-as ',
'

- ),

6j-as

uj-/vaj-

n v~ddhi

) .,

, n, ~n&:. '',-, '' (


va~),

- - n

n aid-d- 'n (
tda- id- ), aut;.ijJ- '' t
ucJj- . vatt:) .

4.

: n

: . n.
, :
.

. ( ) ,

- . .

, UI g~,

. . -, -

n.

vrddhi,

. . -ai,

-.

. -

guqa
a-,iai-s
( ji- ), st6-~i
stu- ), ~

: -

vrddhi, , je-~i

stau-t (

~ ,

:~, gu9a v_rddhi'

, l!

. , .

gu'}a

vrddhi, ~
, . . n n , ,
, n, n

guqa

1t

(, ), ., ~,

ej-, sev-

d ,
vrddhi, n- "'", "n,

41

rai-- '', ''. ~ .


st _
n ,

, .-

8UI ,
, , .

::
. ,

l/l,

rrfil-

1, 161, 12 abs;

s!m milya ).

' li' (1

11 opRSJ

n, J, fk, ~k, ~ .U:i


( )

-t

;iff '' , 51, 1 : part. ii vi~Eita- ), wt J1 n-

t ~

U ~ -

, -

: :

s i, ,

( ~, -

I 1r, k

if-, juf-, dkarf,

tj

) , ,
rakf . .. ,

_ -._,~

~ : .::: ,
:

: -~

tatj- '' (1' , 180, 2

.2. sg. <iv.


vi tatJhi), '! n '' (2 :
. sg. impf. dpka'layat . , 69, 13 ~ part. int. aplni=
pka'!at 1, 40, 4). ,

;.

, .

::!. 476 3 101


. (
), (
. ). , -

53 . ,
, , n ,

nt

Ln27.

, n

42

- 79% .

~283

21%,

, ~

375

92

2 n, 59% 19% ~
n .

,
, : s (81

, i - 55 , s - 26) r d
(50), j (42),r - (34), h (32),
dh (31 ), {;.- (27), (24), bh (21 ), n, ( 20), (16),
v -: f?n ( 15), t ( 14), th ( 11 ) , ~
( 9) ' . k, gh' h' ( 4 ) ' k h' g' '! ( 3 ) ' t' h' . ' l
\ItO 1).

, (

~'

.n

-l,

J,

( , -

, ~ ), 'I'..
(
~ . th )
~ ,
_ , :

( ),

(19), i (15)_, i (14), i (13).

5.

V, CV, CCV, VC, CVC, OCVC, VCC, CVCC, CCVCC,


,

r,

ir,

,. r,

r,

.ub j,

~ndh,

n,

sphfirj.

.
: l},

V 2) ~;t, : ~; -

1
~ ::: ) , ~

, ), -

6.

),

t. .

43

. g
l'

, UOCJ[()nxy, ,

lt8

;r. .,

as-

"":

as- "", radk- ( randk-) "~


": iadk- "r " . ., ~
81 ,

sa-, ta-

. .

li ;

mst ,

n l'-

!., , n

, . . 1' ,

~t ~ n

n~, .
.

r,

: ,

s> . -

guQa

vtddhi,

. . l'

, , ai, au, 54.

>

.V , V __
{ n : ). i- "",
- "", r- ( ar- ) " ",

, i"-,

il-. ~


CV

, opwJX

, -, ml"i!-, bk"i, bkn-, bki-, brii . n.


2) n ~:- V
CCV, .V,

CCV,

l"-, j!

V,

dka-, bkO:., dk-, bki-, dkii-, bkU:- ( :


dki-, bki-, dku-., bku- ) .

CV u d:g ~ . KOPstx fI 2V :ln 2


., . . ~.

. s1 . n: 1 - _
u, 2 - , ., + V,
: dbm'li-, kky1i-, gkra-, bkr-; : 1

54,
f22, 1927.

44

-s,

+ V, , stha-.
,-l.,

-, DI
. -'
:

dl1.r-,
bhr-,
dhvr-.

11
'

, , ,

kha

*",

.,

"",

., ,

kha- "".

7.

CVC.

~ (

1' 2 ) .
3) c1vc2 _:_
<>,

2 ( varg ) , . . .
,

tadh-, -,

tad-,

kag-, kagh-,

caj-,

pabh-. . ,

1#-~. . ,:
tie ;) , ,
, kak-,
.

ghagh-

gag-, khakh-,

, . _.

-.

nad-, ath-, nadh-, dha-, t-, bham-.


r;r

. , , 1
2 ;,1:. ,
'\1 r

-,

: sad-, r;uc-. , 1

- 2
: !J..as-, <;;as-.
,
!J. , l
2
, ,
s as-.

l V 2, ,

35,_ . . CCVC,

55
.

15

CVCC

CCVCC.

cand-, spand-, skambh-,


ca1tj-, spamb-, skangh-.

n,

. ,
-

1'

kraks-

'

jajhjh-,

, -

n ,

tand-, nand-;

r,

. ., . .id 5~
,

, r.

4)

1V

vi :,

cl

. .q

: 1) ( + V + (2 .; \i: tap-,
pat-, cit-;
.2) cl + v + (2 , :
pad-, cud-, tij-;
3)
+
: dugh-, iabh-. bha;-.

cl

v+

2, -

n, .

, :

". ,

"

r..r

-.

", -

, "

19ll.

L22,

, . , ,
,

:,

, gad-.

~I

L61J, ,

56. 1':'1 .

46

Lllal.

*jud-,
*bad-,
#

*bad-,
*bid-,
*bud-,

*bud-.

5)
~ ,

6J

, . .

s/ ~

"

!-.1 n ,

.
,

:.

du~-,

ju~-

da~-,

dis- ~-, ka~-, pi~-f das-,


saj- sac-; ghas- S!,h-:; <;..rath-

7 J

tu~-, ~-; das,-,


jas kas-; sad-,
9tardh .

V
h, ~

. ,
: ,
.

h-,

14

\,f

hTd-.

31 ,
-h,
9 lv2
. 9 1
, :

dah-, glih-, b1!h-, dih-, guh-, duh-, dr.h-, brh-, jeh.

s, ,

sp~h-

- ,

~~

. ',

V,,

: grah-, druh-, banh-, d'nh-,

garh-,

""

barh-57.

tarh-

: 3. sg. ~nj. tsnhtft


trdha
.

, 102, 4

1, 133, 1

3. sg. pf.

tatarha

1,

16, 48 (.
"" Xl, 5, 7).

57
gul}a

, , brh-

varh-

"",

"".

" ",

barh-/
47

h, n . ,

- n~ .

, n

~. .

n~ .

n 2),
CV CCV,
- rt~ , V - .

.

ha-,

h-,

C:::=h, V
hi-, hu-, hnu-, hru-

hn-.

, -

s/~ ' <d- \

, h -, s/~,

!;;.

). -

h,

, n

8.

s 1~

~'

~,


,
.

gn-,
gna- "" n~ {,

g n 71 ) .

1.

n.

+ (41 ).
,
;

, : -nkh,

-nc,

-nd, -mbh

. .

-!1-4,

.:? -1igh., -!"!' -r}!h,


-r:1h, -nt, -mp, -mph (
. . '1-~

-nd).
1.
48

,
n

( anunas ik ~ - , :
an~-,

tans-, malth-.

1 .

n n

-t', :

dhanv-, inv-, jinv-.

. ,. , .n
n ,

i n

n.

. Gn&
- -

1-

. . ..

t27 ).
-ks. raks .. , ni.ks-, uks-, prks'
) . n

JL

(21

n:

vrat;,c-,

vi~

!-,

: majj-

bhiii-

rap ~;
ub j-


t>

(, ,

, ) .
. ~ ,

(15 , 13 - r +
2 - l + ).
,

- , , ,
~ , -

, .
, , , ,
n

. ,
, m , _

v: bharv-, jiirv-, turv-, dhurv-.

~ n

(. bhar-, jur jvar-/jval-, tar-/tur taru-, dhvar- ) . -

4 265

49

n ,

SI

~ .,n r

, ng n
g ~

,. . 58.
n
.. .

iv\g , ,

CCVCC.

19

: iva'c-, vra~c-, sphurj-, granth-, skand-,


r,.cand-, spand-, syand_-, krand-, spurdh-, skambh-, stambh-,
bhralt;, myak-, krak~-, . prak~-, mrak~-, tvak~-, srans-) .

~ r

17

cnyagx

19 ~ .
r- ,

I 1ar /ar.

17

, 11

. .

. -
~

. .

475

104

, . .

21%

~ .

54

, . .

001

53%

},

50

. ,


-,

58

~1 -

ry . .

(, tur-yi-ma 1 pl. opt.

tar ),

, , -

"op"adhvary-,

50

hary-

. .

/. h aryat~
/.
dh varyat~,

, ,

-,

n ,

' ..

- . 374 ;
ni: ,

50

, . .

13%

. 50 42
, . 8 2 . 59~
,

inkh-, flnkh-,

.:

sphurj-, spurdh-, jfirv-, turv-, dhilrv-, va"'rch-.


,

-,

., ~
. -u-11, -

14,

- 25.

, . .

-i-

-u-,

m: .

--,

, : "tr( arTs- ( is- ), bhi's- ( bh"i- ), '"tk~- (

), 7'.- ( i- ),
aks ).

~ ~ ~

, - (
~~- ) . ,

~ :

"id-, ni'd-, pTd-, krTd-, v"id-, hid-.~ ~ 3 ~. - ' ~: . inkh-, mil- jiv- .
-u- -d kiid-.'
o ~ bhus-(cp. bhu- ) . 6
-u : sphurj-, spurdh-, U-; jurv-, turv-,
dhurv-. n : uiikh-, sud-,
iih-.

59 n :
(. 1, 51 ) : ",

"

( hrasva"f laghvasarpyoge) (Aflp. '1, 52): "-

~" vfl{rvanyat).

, :

"
...
VCC, V, VC, VCC.
4-2 265

14 -

V VC; :
.

51

n vaR"ch-

( -h
-cha-,

n n~

.),

glchati, ylchati

-, yad- tcp. -).


, n-, (

: -, vanch-, bhraj-, nath-,


khad-, yli'd-, svad-, nadh-, badh-, radh-, vradh-, sadh.-,
-?,
ar-,
dhav-,
kaJ;-,. dar.-,
Va~-, aSJ, das-,
bham-,
bhas-, ~as-, gih-, bah. ,

~ .

~ .

/V.

't ~1

1.

, ,

. -, ~
. ,

. -,

, (
.

-,

) . -
, ~.

.
. ,
h ,

t:A,- n,
, -

, rta-yug-bhis
~- pl. ~ta-yuj, sara1bhias u. pl.
sarat-,
pad-bhyam ~. du. pad-.
,

. , -rv- -
; ar-vant
( ar- ) , lr!;Trvant
( agir- ) . .,
~ :

52

sarva, bharv-a-ti

. ,

-ls-

vallj..a

, grli-v1f"li

vn-,

-van

1. sg., gr'ii-v'f!as . pl.

gra-van

n~ . -

-vn-

gra-v1J-a

( 3. sg. pf. med.

va-vn-e

van~ .

.
, n n -

: n n
(<>

-vn-. n

,
. n

ad-

yug-bhis,
h. , "'

"' n, , ,
.

2.

, .

(kl} ), kt, kth, kn, km, k s, kk, kkh, ky.


;khv.
ggh, ( gl]}, gdh, gbh; gy, gv.
ghm, ghy, ghv.
ndh.
cm, cr; , cch.
chy, chr; chv.
;(jjh ).
(tk, tt; ty, tr, tv).
1

..

;(fhy ).
dg, ddh, db, dbh.
~(~h~j

; (rzm, 'f!J, '!v).


tk, tt, tth, tp, tm; tn.
tlm, thy, thr .
dg, dd, ddh, dn, db, dbh, dm .
dhn.
nn, nm; ny, nv.
(pf!), pn; pt, , pv.
; phy.
4-3 265

53

j, dh; bd, , bv.


bhn, h.
('}), ; . .
; .
(r7J), r, ry .

t;

ly, lv, lt;,

; vn.

lJ.P .
(~, ~, ~, ~r, ~~; ~k,

Hh,

~n, ~v).

ss.
h.

1' ~.

"; "

11 , .

ii , - (. .. ,

ll

)
, .

60.
3.

~ , . . -

. .

}9- .
.

-f,

_jf

, , pu~~y-ai

pu~fi-, -prabhv-Ts-
~

N. pl . f.

D. sg.

prabhu- . ., -

dhv_,

-,

[gdh-ya-t g&dh-, n, ,
p[ch-yll-m'llna,
, , dagh-ya-s

. .;

cakh-vads-; vid-vant-, yog-ya-,ralJli-ya ..,
.-, -, , raj-ya, bhilmy-a
. .
, J18

60

54

, -

ka1}va/ka7Jua, kanya/kania, darbhya/ darbhia, iryaj


iria . . ( iiJ:t.

, , kva/~

kua . .).

. ,
,


, . . -.

-l!yya,

QT 20 (
) . .;
, -

n, dak~tyyas 1, 129, 2,

:;:

-ayia, , vayia-, uttamayia-


. , n
n.

n, n.

tn

.
-

tan

. , n:

3. pl.

1, 80, 16; , 143, 2; 2.du. pf. med.


, 93, 6 3. du. pf. med. anu ma-mn-

aor. med. a-tn-ata


pari ma-mn-athe
ate , 31,7.

4.

n ch

.
,

-clia-,

( } h 4ti ( v as ), g l,( c)-

chati (gamJ,.,r6(c)chati (-),


.
P!ch-, P!(c)ch6ti
(
-cha-, n).
-cha-, -ccha-.

.
, , , Ki=iK
-

4-4 265

55

ch ,
m , cchl
( ),
. - .
,

.
h

( 1, 1) [134, 73-767.

(
)

, n

(
}l )

, . . ~~, n, -acch-, -ajjh . .,


-ach-, -ajh- [13, 417. ?3 ~

jh,

, - jcljhjhatTs , 52, 6
jajhjh ,
~ Ji
(, n il. ,

jjh - . cch,

ddh . n. -
n

~"

ak~khalik,tra

hap. leg. ,
, 103, 3 "

).

,

,

-,

n~ .

q ( n

n )' n
L169, 11J v. ' h

61 n
nn . (1 , 24) : " 1
/ ch

s arvatra).

56

( svarat;, chakare cakare'fa

k-. *sk

5.

44, 471. ,
cch [143, 53].

,
.

. ' ,
;

, :

(<i~+. te}, 2. g. iv. vtddhi ( .t:.vid+hi),


aviddhi ( <. av+is+hi), ,
~, citta {< cit+ta}, buddha ( < budh+ta}, bhinna
(<!}hid+na); -ti, , citti
(<cit+ti), vddhi (<t,rdh+ti), -tha,
: ittha {<it+tKa). .
~ -ss; ,
2. sg. pr. <;O:ssi 1, 31, 14 (<~as+si}.
-ss-, -?-!- -~s-,
n~ ; ; nissidh
_is+sidh.J, du~saha 2 (<ds+saha}, ni~~ah r<i~+ sah),
ni~sLj ( nis+srj).
n
--, , sammi~la (<:sam+
mi~ta), sammlZtar ( sam+m1Ztar}.
~

3. sg. pr. 'iHe

:1

, ,

abhog-ghan, yatayaj-jana

apa~caddaghvan,

h.

n ~,

, . m

pr.

akhkhalik~tya

jajltjhatTs,

cicr;ikd-

n.

.
,

62

q n

s.

57

- . . ,

, ,

pippala "
", "" (), vlkka " ,; .

jj,

: 3.

1, 24, 7

sg subj. bh.jjati

1 . 64, 21.
6.

ti

3. pl. majjan-

( )
,

-. n~

-pt-,

at-

.,

3. pl. pf. pa-pt-us, 3. pl. aor. a-pa-pt-an

-pt-.

- d-.

abdaya

" ",

54, 3

abdiman , 42, 14 " -r: -, ,


"; p{bdamanas , 101, 11
" ", pibdana Yl, 46, 6 1, 15, 6

"id " -

pibd-, ,
bda{~

VII, 104, 17

" ",

svabdi

" "

pad-: L1. 19]: upa-

33, 2

(. . sva+

pad
in
), * svabda <.sva-vada,
. upabda

"" (

< *upa+vada).

, .l! ,

~-

. :f , -d
.

, : kt, kth,
gdh, gbh, !k, ~g, ~ , ~bh, tk, tp, dg, bd, dJ~, j, bd, bdh,

bh

.}3-

( cr<~i. .

52).

-kt

, vac-: 3. sg. pr. vi-vak -ti, 2. pl. i v. '


58

vi-vak-tana,

nom. abstr. uk-ti

uk-ta, . , vak-tua, inf.


. dh

vak-tave;

.fJ ~

h,

labdha

( <.labh + ta}, dugdha{cduh+ta};


, i t, : 2. sg.

iv. pipigdhi (<.pi-+ p't;


,

+ hi), 3. du

. .

tam}

~kth-

iv. dugd.ham (< duh

, ,

th, ,

3. sg. inj. med. vikth'l!s (<.vij

-t-

, . . .

thas}.

, ,

i, ,
rurojitha
( ruj- ). -th
, . uktha (~ vac- ), pakthd (
-), sakthdn, s~kthi, sakth~ ( saj~? )

:
vaaf-kti;
parj-g~bhi; pa~-b.Tr,.a-;
atka
( ); kat-paya, dravat-pa7Ji,

s at-p ati; mudgala


( ); - j(i,
ab-jit; bad-badh- .
badh-. ,
, -pt-,
,

.

-k s-

, ,

rk-sama

"~I ", s
k

: [k~a

vik-~u

7.

(L. pl.

vi~-

::

).

-iidh-

2. sg. iv.
!" 63 7

: P!ndhi ( ~ *p!ng+dhi,
prc- ), bhandhi ( < *bhang+dhi, bhanj), v{iidhi

(<.,*v{ng+dhi, vj- )
.

63

59

-'Fik-, -nkh-, -fig-,

(. . -

-ngh-

) 64.
,

dh

~-

:
,

ndh,

n - ndh
, andh-, randh-,

rp, - 1f!dh,
, , sadhi (<..sam+dhi), sa"!"d.~a--

tar

(-<sa+dha+tar ).

dh

~,

8.

( )

h,

oL.- ~.
G (

, ~ ,

, , .
, ~

, : sarv--jnana (. safij- ),
su-sap-kal4a (. sanka- ),sa-tani
(.
s-ant ) . , ~
~

, . ,

sa-badha; jabh, sa-bharal}a.

~, : pura-dara, svayarp-ja,
valaf!trja.

64 ,
-ndh-

e.ngdh,

60

~.. ,

~._

...

(,

v, ~ , s, h ) , . .
, n
~.

v, , . sa~
yat, myak~-, 1. sg.. - (
yami-a) yami-, sa'fvat-sara,
. sg.
camv-os
u-.
,

. n ~
,

, , ya'l"ya--ti
1, 95, 7-, na-na-'iti , 83, 5 (cp.s am-naya ) , ~

~, 4- --,
, pass. --nn , 36, 2, pres. ~ram-ya-ti,
Abs. abhi kra-ya,
-:.,

gam-y"li-t.

~I

t~,

d...-

, .

va~~a, sarp-sad

s f!Jsis.van
sipha.
mr

harpsa, sarp-hotra

s am-raj

s am-rajfri,

J? ~

d.. ~ ,

~ ~~ .

- (

),

.
~I
. ,
s
,

-:

..

nib-s,j; duh-saha

dus-

(.,

nis-,

, : ni~-~as,

s
61

ni~-~ah

),

du~-g.ansa

.,

antar, punar,
puras, .: puna~-s ara, pura~pra~rava~a anta~-peya,
(. :), antas- patha
antar ), pura~-sad.
r
(k ...
( v ,

-rv,

, bharv-

.)

, ,

1. sg. pr.

bhar-mi, 1. pl. pr. kur-mas, 1. pl. impf. a-kar-ma, 3. pl.


pr. ar-ya-nti, 3. sg. pass. s.~r-ya-te;

r-: , r-: , k ar-m an, ar-m an, - j ur-y , s ur-y
.

9.

( , ),
;

,
r

, 1

65.
.

59.

(
),

) .
. . I

. -

6 5 , , ,

abhinidhana. -

" ~" ( 2-
), - . "" (
)

krama " ( ~ r

). ,
,

.. L42, 70 J.

62

.
q

~
.

,
,

. ,

. :

. ,
, .st

:v.

. . ,

v,

r. -

.
,
, :

. , -,

apna~-stha,

. -

s.

apnasthJY1, 67, 3; , . .

. -
~,

""

ur:vana-,

var


. , &

,
:
,

ur'!uviini ,

41, 19.

,
. ,
1-, 2- 2-, 3- , 1-

3- 66, . . ,

s tr r ~ f

63

,
.

-1lg'y-

-gmy-, - rty

-try-

. .
,

v,

.
,

I,

. .


fi-
.
J... ..

, , .

d..-

, , sugmya,

snya, ajrya

du~vapnya,

dhi-

.,

~~gmia, du~vapnia, dhi~l}ia, a}ria. ,


-
-

(
, ,
.: ), ., ,
/

r'tryag

1, 94, 7,

u
,

tJ

, .,

, (airgha- ) jihvfa- (
- jihvfa,
) stfuva~via ( st!uva(j.vya - .,
, ~ ~ -

vyac-, vyath-, vya=.

66

64

, ,

~und-

hyu, hastya, vamsva (2. sg. iv. van- ), vistvi" ( abs.


vis- ) ~~
" .
,

, , vaktua

vac- ) r.amsia
~

( part.

c.ams- ).

(part.

"

, ,
,

, . .


r ~ .

.
,

, -skr-,

-rk~-,

-rdhv-, -ndhv-

-rdr-; -tsn-, -nts-,

-'i'ijm-;

-rtn-, -ntr-;

j/r,

. ~

1:

1 .

, . .

r,

(:r,

. : 1- 2-

5 265

65'

+ 3- 2- ,

- <l ,
n -,

, 3-

2-

r,

, :

-ktr-, cchr-.

-ksm-, -psn-,

~ ~

n ) 6~
1. + i + : icy, ~fy,
~ fv,

kfy, tsy; cchv,

~~hy, sty, dbhy,


ktv, ttv, stv, ddv, gdhv, k-tv, tsv.

1 ) + + r: skr, cchr, f~r, ktr, str;


2) r + + :. rkt, rks, rst;
3 )r +. + r : rtr, rdr.

. 1)

+ + : nkt, ngdh, nts, rp~c, f!~St;

.. .

2) + + : ksn, ksm,- tsn, psn;


3) + + : ?tjm, rpjn.
1.

ngy, '!4' nty, ndy, ndhy,

'!'sr: ndhv, rpsv.


.
1.

1 ) + + r: nkr, ntr, ndr, msr

2) r + +: rtn, rtm, r~'!' rtm


r +

rty, rbhy,

r~;

rtv, rdhv, TfV

rkfy, ngdhv, 11kfv,

rp~1'

nom. pr. tarkfya 1, 89, 6; , 178,

( t?Irkfia ).
j-: 2 pl.
iv. med. yungdhvam, , 56, 6 2 sg. iv. yunk~va ,

42, 2 68.
, , ~ - . -

67. "",
L5t, 584-5907.

68 66

yukfva.

dam~tra "", '' ( darp"- ) , 1 , 4; , 87, ~


~ (

~
).

1.

~I

. U -: _ __:r
,

~ 69.

" '

svarabhakti

, '

. . (1,

1 ) : '

r,

i
, , r

'

( rephat svaropahit-ad vya~janodayad rkaravar1}7i svarabhaktir


uttara).
, k irhi,
~rcanti kar(rJhi,
6.r(r ) anti.
I' . (1, 101) " r ,
";> , [J>v
; ~ - !"' a.J", ( rephad u~mar;i svarapare svarabhaktir akata-

syardha~ caturtham ity

eke

), . (1, 102): '

fl - ,
!" J" ( anyasmi~ vyafijane caturtham a~famao/' vaJ.
;
,

70. -

69 . .

li 67, 55 .J.
70
, ., ,

?I

, ~

., ,

1 r

1, 17:

//

5-2 265

"

l 1, 1 /

.
lf

. .

67

,
, n, g' .

~ ,

; spho!ana
~"

"

, . n

_- 1/8 71. t

- ,

72, ,
,

, 73.
, ,

, ~ ,
- n

, : ag'n.i,

yajna ( yajfia ),
-n:
I. sg. dam'nas
sg. n naman . . ,

d'ZEman,

,
~ .
,

.
. , ,

G.-L. dual.

-tos

-ts.

, ,

~:: :

//

- ' ( svaabhaktih
pur~ abhagak ig. daghTyas"i sardham7ite tare . adhon7i_yi. ,
7 1 . . loc. cit 1, 103: " //

'

(tad eva spho{ana~).

72
, n L42, 7 47.

73., , . (1, 185): ' /


/ ,

" {sphotanam kakaavage va spar~at).

68

Ll28, 3747.

:
- ~ ~

( ) . ( .), -
,
,

V.

1.

.
, . .

, :

.. . .

..

t, th, d, dh, l, lh, n, s.

:
,

(. .

- ). "'"
( ,
) :
s as

""' s ah N. sg. m. s ah- "' ". '


,

n,

n,

, ,

5-3 265

sh (-

69

).

!,

(
,

n).

. .
,
~ ~

.

n~ ~

- (,
),
.

if-!, tjh-!h.
~ -n tj>/,

dh ;> lh,

i d

dh, : l lh

~ ", d dh ~~.

, . . ~!!
l{

7fJ

gh/!h.

L sg.

"":

med. il{, 3. pl. med.


7late, 3. sg. opt. med. iJTta,
.
3 sg. med. itte (<:.id+te)'; m'idh-v&s"~epo ~": N. sg. mi~hv-5n, -. sg. mi'Jh~~e.
, , tJ > f,
dh;>lh
~~ . 74,
, ,

,
.

: ,

DT ,

( v, )

74 .. , , . (1, 21-22),
, , ,

70

( i, ) - , .
!167, 255-25E}J. ,
<l 4- " n' ( .
. Td- ), (n,. 1, 1,
2, , <l

midhvah( V. m"iilhvds- ),
d~, , "n, 1, 114, 3 .
-

, . ,

,
,

~h//h, &

#/{

!h

, n,

lh .
d dh.
, n, nn~.

. , n
, .JJ

if

lh

n ~

~
tjh,
. , . (lY, 143)
:

"Q,

~h r n l
l, lh , " ( l)a~hau lalh?!v eke~71m).
, . (, 45).
lJ , : '

n fl
l, lh.f r~ "r/, qh J ... "'
( tasmin lalha CjihvarriulTyopadhamanTyanasikycrJ . .santi
madhyandinanam.J.
Q,
n

l, lh

( )

d, dh, n
~ ,
l .
l/l, ~ -

5-4 265

71

11/ _

lh.

n ,

, .

, r

r,

, n

l,

n {~;;" n .. , .. " ( 50 ): ta~d!'


,

83, 4.
, . (, 16)

..

, l

nocne I ~ ( P!ktasvarat
p aro lo dam pauskaraslldeh pauskarasadeh,
p&ktasvara -'t " n, { ) .

. .

. .. . ,
,

n.

. d
~ ,
,

d, n ]. pl. padbhts
" , 90,
Q pad- "", . l. d. padbhyam

12. 14, : N. sg. pad, . sg.


padam . . p{~-g!bhi nom.

pr.

(. " "), pa~-b7'sa

."'. , ,
~

"

-.

n - n

d,

1 )

; l , , l
(. ~ ~h/fh.
dh/ lh ) ; 2) l
~ ; 3)
d .
n n

dh.

~h, n~

, n -

72

&h .:f

V sg m"idhvas N. sg. mTdhvan m7dlrvt!s.- "

~ ~~", ~ ~

dh

: , ~

~h,

, ,

r.~ , J}.., ., ,
gJ~ha
PP
guh- "", ta4hi (< *ta~4hi), iv. ta4

"", w", ba~h~ - . . ~h" 1' -'dh " ,


" ~sa-.
/ , N' " , -.
.. n,'h dha - ..
sah- "" ,udha- ..

1'
/

~
~
vah- "" ' mTdha-, mTdhus-mat, mtahvas mih"". , -

"

. -

~- hap. leg. jd1h , 61,


11 "" ( , , , ,
, ) .
,

ifh

- ~
- , , t~tjha
..
tarh- "", d[4ha - . . dlh "/dh ar - nom. ag.
n " , vo.

vah - " " .

n,

, :
, ~

-h,

t-,

HR

ta. urj,ha-

~h -

-
: ti4hcf.. < tLh +

<h+ta,

ta, rT4ha- ~ rih+

::~J -

tjh

, ,

"" (< ~a~+4ha)


tlf~hi

~o~ha

"" (<taq+dhi

,
.

~
,

~h ,

, 4h

4 (

~ 1? .

).

d
4

73

, :

, ~h,
kUJayata~..

krT/a,

nala, bala, ilQ,

.:

pip7'/e,

. , . .
, ,

,
~

.~ :.

jhara,

paJharvan, piJhTnas, girimbha

), ~ ,

!h,

lJ.irimitha : bTrita, itatas; jathara . : k"ikata.

' t{. ~

n.

, ( n ati , ",.. ) ,
s n

,.

75. ,
,

n"'!"min ""; . (1, 27): "


~, t I, {hJ (' "J.
[" "J
[" iQ" ! ,

["" ] ." (IJ.kar(jdayo daf6a


namina~ svara~ pilrvo nanta nati~u namyam uttaram )
, I'

I'. f, i,

75 . <?
( pafala ).

u,

. (, 1 )

ai,

:
,

"

s,

' " .! ~>> . ( Anta~padaf!Z namyupadha~


s akarah s akaram )
~ n ,

s. (; 20) :
"R, r, s, k,
~ n, , ( n )
,

, - .
, , !' n

, '

J
( Rkararephasakara

nakara7JL samanapade fvag,hye namanti anta~pada~thamakak'lr


rapurva api sandhya!J, sandhya ii~mapyaningye).

, ( ,
), , Jm,

n'>n

s>s, , dhur-stid- 1, 143, 7 "


" . (. " sad- "", prtana~~hya- , 37, 1 " " (. s~hya-

93, 17

sah- "", ""), pur~-'1-aman . ,


" " (. naman . ," )i n,-

pl~a , 101, 7-8 " "(. "")

s,

}J

n/:

s/~,

s/s , : g6-sakhi

n/~

37, 4 "~ " : g6-~akhi , 14, 1; su-sa'!"st!d- , 9, 3 " ": su~samsad 1, 112, 7 1, 68, B;p{nar-nava
, 161, 5 "~~
": pu.nar-'}ava

"") .

75

s.

, .

(, - )

(, )
n s
, : ~ , 59, 10 ( su ), abhi ~ro:-.
1, 35, 3 (: syama), ~ayanti1, 83, 2 (
nayanti ), r:ude 1, 39, 2 ( nude ) . .
,

(
. . 69).
u -

. ,

, -

( : , , ,
).

n,

,.,.,

n,

,
n

n . 76. s

: s-~-~;>

ssf

[167, 232

.J.

, .

s ( svara)
k, s,
k, n

~. ,

ks

~ - ( k~).

~ , ,

76 . . Li67,
187 cn..7.
76

jj

-~:

~ (
~). .. ,

f,

1}

. ,

~ 77.
. s n

~ ~:

f ).


~ ,

. , ,
,

s n

(. . ~ ~

, !.Ji

/z-

"

..f
~,
/ 1,.1 k u/
~,
J
va~a! . 78 , ga1}a,
. 79.

-, :

1}7iru

~ - - ~
~ ~ '!, ' ,

, ~~
~

"".

"~ .

,
,

, ,

77

..

46, 939-946; 43, 556-5651.


78

. ,_

f167, 2397.

79


. Li 20, 509-51.87.

77

..

,
. vfs-nu
/
.
1. sg. p'U~7J1i', IJ. sg. pii~JI

bha-n,, vag-~; pfis. ~n . .

, ~ ~

~,
f.. ~

d...-

fiJ ... _

. :

, . . ,

, . . .

,

, :

. .

raj "", N. sg.

" ", 3. sg. aor.

r1:,

rciJ,

prach-

( )
, ,

va~~iCJa~+ti, i~fa<m;j+ta

. . -

~ ~

~ .

:, k~; !k, ~g,


sth, sn, ss.

~, ~bh, ~, ~k, ~,

kv-,

g~,

~; _., tf1h,

pr;,

!"1>

~~,

~ , -

, d:4, ma'}~lika, :g, apa~!havat .


.
~

, . .

spa! (spa~) . .
nah-), gu~ha- (guh-,

u4ha- {tah-,

. ugdha-

~,

ri ( raj- ),
naddha

muh-).

( ) ~
,

78

, , abhistf s t - -_

,' . '. ~ s -:
i i) 1 ~ *a
histi . 4:> nom. ag.
ya~far ( -tar

yaj- ) ~ <~

, . . 4:> yastar ( .
as- ) , !
.

, r,
..

80 ,
<t. ,

, , ~ .
: ,

_u .

, . ,

taskara

sk,

sk:

baskaya, ,;. ~

sp ~ ~: aspaffa, vifpai (~ spa~- ),


sm ~ : ava smayanta,o si~miy1lr}a
. .

smi-),

, : astt '' - rfsta '', '


/ ' , ~
- 1 sg. astar
~
, , ,
'.t anra
~stra

..

a~!i

'' ( jarad-aHi

'

) -

dsti

3.

sg.pr.o as

. ., .


- ,

: ma~~iika '' - mandii N. du : mandu '


' t

anda , ' '~; . .

vandate - 3. sg. pr.

. vnd


, . . n


: ,

80 !
79

, ., :

3. sg. inj.

" "

vas-

""

-
~~ "" (, ~af-trUtg.a )
- sat . pr. as "".
vasat -

v~

~~

~ ,

!' fh,

~/[,

cjh//h,

n .
~
-r.

v '

. n
va~a~

n n n
.

~ atara

1, 173, 4.

vasat,
*va~at

~ n

, n
n ,
n. , n~
,
,

, nn
,

n~

n ( nn n)
( , n, n ,
, .).
,

~ .
n
n

. ., n, ~ :

{da " n":

n~dl

idlf ;, "

"": d{""

mrd"": mrd"" ,

saifha- -.. sah "": s7i'dha- ""

. .

ba4ha'.

banh " ": badha- "n-

"

""

an -

"":

iidh&h N. sg.

'
N. sg.

u~ha- ..

abhr 3. sg. aor.

80

vah

"": udhah.

an " "

bhraj-

"":

abhrat

l. sg.

abhrcf- "".

iva! 2 sg. aor. vah- '": avat I. sg.


/ - / " _ "
av
svarai N. sg.
" , ': svarlit I. sg. sv~a- "".

_2.

. n

:

n, }' n. q
, n -
: - n,

, ,

yajna-,

yajna) ~

, n

(. ,
. 74-78) ~ n
n~ ~

(.

'!

103-110). U '1 (. .

n,

n-

) .

n.

1'L

(n:

afika, ii"nkhayante,

~rng . n.), n
n ~ - NC , N- , , . .

n,

n
, ~
,

n,

n,

n (

~ ~: n,
'!
n ).

265

81

(. . 3 4 ) (

m. ) -anc 1;.,

N. sg.

-an

-an (

pl.

m ) -, .(!' ( G. pl.)
-'l!m (tAcc. sg. f.)
-'lt
,

81 , : arviii, . 1 , 35, 1 . . "


~-/" (

N. sg. m. arvanc- ): &rva 1, 163, 13


"" ( N. sg. m. arvant- ) 8?, -&i 1, 164, 38
" " ( N. sg. m apanc- ): 1, 70, 3
. . "" ('G. pl. -.
).

: ,

, ""

napy

83, :
*vi~va1i "tI ":
N.sg~f.

. - " "(
VL!Jvan
"\.
m. vi!jva- },
vig.vam "'"' (.

vi~va~i)

sg~f vi~va-)

(N. sg.m. vi~vanc-,

* n

" "

(N. sg. m paranc-,


N. pl. m.
paranc as

parltn "" (.
para- )."
param "(.
sg. f. para-)

pl. m.

.)

n:n

,
,

81 ,

82 fi
-: arvwt

Jcha.

83

pran 1, 164, 38

. vipran VI,
'' (~.

'

' (N. sg.m. pran.~)

vipra-)
/

!\ ania , 91,
'' (.

nfan IV, 13, 5 .. '


tiI ' (N. sg~ m,

-ndh-,

2. sg. i v. act.

pindhi
bhandhi , 87, 4 hf'!j-

, 24, 15 ~"", v(;rdhi

"

8 ..
sg. m,

anya-/ ani&-)

nyaPtc-fnia/fc-)

17, 14
pl.

"",
1, 75, 12 , 87, 11

~!i-

". ,

. . ,

: .

, : bandha- '" (
bandlt- ), randhis
" " ( randh- ) ,

dh.

'!l' ;
"" ( s + dh7i-. )
, dh

~: san;dhi. ~

. -
: dh

),

f!t il,h n

: n .

,
,

n, + -: ~-

" .. " (

~-

" " ) ,,-

" -

" ( m!d- ""), kim.aya " ?" . ( ki


'?"); . ,

6-2 265

83

fim

vanmaya- " ',


N. sg. vak}.

'' (

"",

~ , 84.


. ~,


-.

(. " ')

(.

" ").

- ,

~ ,

~ ,

. ( 1, 11 )
:

"

{ anusvaro

, :

"

v)a'irjana'!" va svaro va). (1, 15 ),


"

/:] ."

( anusvaro vyanjanan; cak~ar'anga'f') (


),

85. , , .

.' (,

6)

: " ,

[Q]

"

svar?Jnysvaro~ma~amaspi~!a-

sthitar:- ). .

84

..

!'807.

8 , anga
. (1, 1, : " -
/ "" 1 {vya'l'Ejana'f' svarangamJ.

84

86 .

, . . ( 1, 17), - .
, :

"

" //

( raktas apjno (nunasika~ ).

Lst7_

. (,

6)

"

" ( rakto

vacano

mukhanasikabhyam}~7 ,
. ~ .

(1, 34)

. ,

. . . (1, 14 ): . " [ st7


. [7 ,

." (

Gur7i7Ji

dtrgha1fi tathetareim sa7[lyoganusvaraparJi yani).

. ,

(,

13) : " l7

-,

, [ ~,

" ( hrasvam

ardhasvarabhaktya samapt1lm
anustJarasyopadham ahur ek 1 anusv7irar- tavataivadhikarp

d~ghapurva~

tadUna~).

. . ,

86 ., ,
, : -V

87 . . (1, 27): "/ / // "


(anunas ikanam mukhanasikam ).

6-3 265

85

[143, 197

-
.

[44, 81 ,

&l.


: ~

~88.

+ .

.;

-, ,

, L42, 40 J.

. ~
,

angiras,

',
. , ,

panca,

dal}if,a, mantha, fi.Umbhati.


- VN -

, .


,
,

-NC->-rpC-.

~
~ ,

88
Li 69, 267.

86

.
6 .. .
, ~

~,

~. Q

: -Vn + V-> -V V-,, de.vfi1t 8


6cho: , 6, 4. ,

n,

~ ,

( ,

).

..

""

.,...,t

.L~

pa{l-~ifr a~raddhan

Cl:

+- -- ;>J/ r

:-V n

..,

V-,

avr_dhan aya1nan
,
, 6, 3.

s,

6, 3; d&syultr agntr

l167, 2587

. ,
'. ,
,

.,
:d
, . . .

~,

89
1r ,

, n,

dev~, ,

n nn;

3-fJ -

6-4 265

?>f.

87

n?fi~

pahi , 84, 3 ., .

(, 34).
, ,
,

n ( . pl.
-rn <f Nom. sg. -van, -

-an, -in,

-un,

)
~, , , .
.
, , ,

t,

, ., , sfndhurtr
6.hina 1 , 17, 1 ; karfin
/
ahna 1, 16, 3 ~ividhva1l & 1, 18, 9 vidviin

1,

16, 6

. .

_.

v, N + v.- vf = V,

J
V, = V,
: -VN+V-> -VNN V-,
. .
N ( n n ),
~ , , q,arann 6vobhir ,_ 6, 1; nyann
uttan6 1, 13, 5 .. .
.

uptfsthe

, 46, 1 ,arzfta iva

., ,

1, 143, 5 . .

, ,

. , .

(1, 72)

: " , l
r iti " ( ukarasyetav aprktasya)

... ~

..

Ltt,

~ :
,

. .

(1 ,

14)

, -

88

"fl . f!V"

( rakta )
, v; l.
,
, q


,
m -

tam + yugam_>tay yugam


sam+yat;:::::.
sayyat, tam+vo ::>tavvo. sam+vatsara>satrvatsara,
tam+lokam > tal k 90 . .
, , :

(. . ,

25,

. ,

88;

28).

(
).

( .
),
r , .

::

( ,
, - 1

- . ).

90

l.

, ., ,

'V

, 1
~ 1 haowo/ "" L121, 1297.

ho3'ye/

"

89

(.

86).

s ; raj-

1.:, sr

~' ~, s, h
(

5,
, : va'!t~a,

( N.

jyotis),

pl. n.

dve~as), aqthas

dve~ir[tsi

(N.

jyotTl[l~i

pl.

. .

. ,
, , .


:
,

n,

. -

, . 91

, .

, ( ,
)

(,
d:

z,

v,

).

() ;
;

91 ,
..

, ~

, "
", . .
, .

90

L14a7.

.}.

60

,
,

92. n,
,

( ) .
3.

J'

-. .

( hrasva)

: , r, i, , l;

( dirgha):
a,f,T, r,l ~ l;l ( svara } ,

93. r
saman'ksara). , ,

; ( sandhyak~ara ) , : , , ai,

, 94

.

. ,

= '
-

. .

r :
<t

r =

l:

, .

92 ~. f, 86-9.7.

tt> .. 44,

16

~.

93

. . (1,

.
9 ): akararkaravi , , , ai, pada-

dya_,ntayorn~lk~r.a~ sva:e~ j akaradndrrgharupan dvitiyan hrasve~


pancasvapl tanz santt,

94

. . (1, 11 ): ~!

s amanak~ ara'}yaditas tatar,c atvari s andhy ak~ ara;tyttar7i'f;i ..


. . (1, 14): ojtr
hrasva saptamanta~ svara{amanye dirgha. - ,
7f, ,~ u, , , ai, .

91

r.

ai, .

~ ,

r, ,
, . . -
9 _,.

95 - n

..

, Q' , 0J1 ,

[128, 44V.

, n
,

, ,

. n

- r , .
.-'
. - ..!
-tar p~tin,
p~t!l}am
svbsmam ( svisar- )

-r,
( nr- ) ,

n'i7}7im

~ ~-

q-

agnin
,

runam.

. .

'

devlin ( devtk ),
( agnf-), f6dtrltn
( re,d'tru- ) ...! '- L
agntnatn,
satG 1 : d evanam,

pl.

~ , r
,
~
,
96.

r -

-.

95., , , .
, -

,.

ai

:~i-i, au-auf44,3ll.

96 .
,

92

1143, 127

i _ i, _ 97

>J<

m ,

I .

( viv{ta ). , l1 -
. ( sarpv,ta), - 98.
n 1 ~
. .

( 1, 23),

: '

'

sthanapra~re~opa-

deq,e svara1JO:p hrasvadec;e hrasvadirghau savar7Ja). .


( 1," 3) : " :
[l
!"

( dvedve

savar:e

hrasvaairghe) .

( matra), - . , ,
, .

( 1, 16) ,

(pluti ) . (matra hrasvastava.davagrahantararp. dve dirghastisra~ pluta ucyate svara~l


1

q,

97 ,

-: -
,

i- i", ;; -. ,

98 . ~ . ( 1, 35, 36),
,

t .

93

( ,

146, 1)

129, 5

. ( 1, 1)
.

r/r (l/l).

(. .
,

67) .

"

f r l J " (. .
1, 17),

r1r,

l 1l.

: guru '" -laghu "".


, . . ( 1; 146) " i
! , [' fJ,
. "

sa-yoganusvarapara!lt

( gur'U1Ji d:irgh7fr}i tathetarelif!t

yani ).
9

. ,

dirgha : hrasva,

guru : laghu,o

. ,

di'rgha : hrasva-
, guru : laghu
- -

L42, 857.

-,.

i,

ii: ,

: ,

asda~-

'"
"
)

94

..

1. as2. as(

da~- ( 1

""

""
dalt r,-)
"'

adh-

"'

"

badh- (/bandh-)
'

1. r11j-

"

'-

raj- ( /(nj-)
"

2. r1!j-

vs-""' "
~as-

va~-

'

. Gas- "(/r,ans}
"

has- ' -:
~-

has- ( /hans}

'

''

1; i ~-

'

'

2. ist;.rihii-

~ri- ""
hu' (

'

"'

".

n
,

jana-

./

'',

1-

'"

""

d'intf-

''

k~la-

"",

dind-

'"

( 2. da-J.
kla-

""

""

samana 1. sg.

saman

""

s am anii N. pl. n.

samana"

Td{ 1~ sg. med.


Td
""
durcfi.~ N. sg. durf
""

{da-

f4e V. sg.

n. r.

durtf!~ .

dr-

pl.

""

n ,

Jl.

95

.
.

-:

1.


,
:

3. sg. subj. gacch'llti

3. sg. ind. gacchati

jivati
tarrrti
bharati

j'ivati
tarati
bharati

2.

. .

1 3

sg. pf. act.,

1. sg. pf. act. cakara

3. sg. pf. act. cakara

ninaya

nin'li'ya

tu~fava

tu~fava

tatana
uvaca

tatana
uvaca

3.

-,


, :

3. sg. inj. arcat : 3 sg. impf. arcat


3. sg. inj. med. ~! : 3. sg. aor. med. ~~
~-

'?

arc- ) ,
(

Q: -

2. sg. iv. ava : 2 pl. pf. ava


4.

av- )

. .

u ,

2. ~u.act. -tam : . du. act. -tam, 2. du.med. -etam : 3.


du.med.

-t.

i:

~'

;; :

u.

96

( ! ) : ~ ,
.
99.

m.n.

-;

N. sg. -~ :. N. pl. -~

devtf~ : devtt~ . .
m. -

V. m. -

f.

n. -:

N. sg. f. N. Acc.pl.n. -
N. sg. f. para

V. m. para

N.

pl. n. para

. .


, 91 :

sg. - : G. pl. -
,/

.L

gtram

gtram

dhfyam : dhiyclm . .

n.

L. sg. ani :

-an:

pl. -ani

L. sg. ~drrnar:i : . pl. ~tfrma'!i


-i :

N. . sg. n. -i
N. . du m,f. -t
N. . sg. n. s,tfci : N. . du.m. f. g.tc

L. sg. n. -ini : N.

du. n. -Tn'i

L. sg. n. ~tfcini : N. . du.n. 5tfci"ni


L. sg. -i
99
,

7 265

anc :

N.

du. -

L. sg. p.ra<;i : N.

N.

'.

du. pracT

. .

-:

sg. n. - : N. . du. -u
/

N. . sg. n. dhen : N. . du. dllenu . .

( )

u ( u
,)

n t.i n

. , ,
u

. nnu
- n (:,

,
.

n u

~r

J!. n,
q

n n.
,

.
,

( samava!la sandhi )
,
,.

100.
,
.

,
, . 1\\

n, 6- ,

100

., , . (6, 1, 1 ):

di'rf!,ham Jhrasvo
t'yanjane ~lyastt;karadyatkadian; sam~vac;,.a& sa sandlli&.

98

R- 10- .

.
,

-
, ,

, . 101,

-ta, -tha, -tana,"

-,

-,

-hi, -dhi, -sva;


- en ,

, ,

atra.

-i.

-asyd

-,.

-mi, -si, -ti, -nti,

-tu,

-i,

-ntu.

, , . .

~,

-mi, -si, -ti,

.. n ii

, n

'

"' . ,

n avatff
, avatlt, () ,
n n
.

n n
( , ,

101

( ((Lange des

l.<:ndvocal s irr. Sabltatext gegenuber einer Kilrze des Padatextes


~
. Li 28, 393 J.
7-2 265

99

).
wm. .. J . n
,r :

,
,

'l;( ue',inj. aor.


kTt! '', ajihi~at
jiki~a

sadh

s~adhas
-. pr. sadhati;
( , 4, 8) - . pf.

. , ,

, ,
.

-
,

, ~~ . ' -,

-u, :,

-i;

-iy-:, -uv-

-i+Y-;>-iyV-, . . -'t
, -~

+ V-

, . .

+ V->-iyV-,

-u+V-> -uv

v-,

-uvV-, V

, , pri, part. pf. pipriy-ar;tl-: ri, part.

pf.

f4ili_riy ..

jTuv-an tu

brii, 3. pl. iv. bruv-antu : . gru, 3. pl. iv.


n.

a7Jd-

~ n,
,

suv-an6 su "
"

st!

" ".

: !(:

) . khya, khiy7i- j svan-,


suvan . .), ~ ( ~
n ) , , (
~

iy:..,

-v-

-v

).
~. -~
.

100

n n ~ 02 ,:.

. ,

( (j.ri- :

~ ri,


.- ,

hu : hu).

_-r, -i,

. .

-u,

-: -

q ,

-,

. . - _ -

~I

),

103.
, ~ . -
, }l :

mt'/mT ', rY/rT


'' k~'t/k"i

dru/ dru

7:/ "",

pt/pT ',

"', (~/) ~:r;~"'i

',

''' nu/nu '', '.

su/ su

",

''.

. .
,

:
rirj/titi, kiry'liti,

102

. .

pinvanti-, min"ifti,
--

94 . , , , -

n 1 -
, ., , bhU, pf. babhnv-a, su, pf. sasiiv-a
h.l, pf. juhuv-1.
103
.

1
i , -
~ ,

. 3. pl. inj. bhilvan

bhuvan bhi!, . .

; , ,
, . . r: ~fiff?lti
kr"i,

bhr'i:anti

bhrT

. . _

.
n.

n!
.

7-3 265

101

J', . Tyate

/
/,
im as ) , t, rTyate,

k ~Tyate.
/

.9-

, n suv-d-ti ,
s
s U.

gul}a

v.fddhi

, -

(so~avTti

) ( asav"it )

'. ~
/, -

. ., ,

ji- (jya}, ji-nJ;ti :


jf-ya-te; jii-, ju-cf-ti : jii:.td-; pu, pu-na-ti : pu-yd-te;
.1.
/
. 1 " " 1
!i,.TU, fjTU dh ~,/
~ru-ya-s:
f(JTUya-te;
S~- Sa
.L.
h'~; su" " , su-no"t'~ .
si-na-u,
si-tam : s~-ma
/
,
su-yd-te sku, a-prati-sku-ta-: co-skii-ya-te; stu, stu-hi:
-- / ';
.
."
. h .;.
~"- : h.t
'
s tu-ya-s
hu,
JU-h-te,
JUu-ya-te.

~, ;
~I,

. , ,

~~~~q
. ,
-
, , n
_ , -

, -

.., -u

.
~

-,

.. ;:

- . ,

!
n - ,

r,

.. .-~. -lr, -. , huy6t.e n


: hu- " "

hu-

'", ft

, q
I7' -

102

.n:

1)

; r -

2)

( -

, -

),

. .J~ ,~ ..". ..

2) TOlUaO ,

1) ,

- ~, iiUI ~

-f,

-~.

,
, .

, ,
.,

Vl.

"'

~
.

~.

, '
,
,

).

10 104
, . .

, 1 ,

1,

1-15,4.
394-404.)

- 644,

1999,

1 04

- 1027, r
593, n

985,
~57,

- 972, i
s -481
f

668,
322,

"", ,

699~

377,

~-

.
,

.,

..

7-4 265

103

~ -

269, - 197, ~
186,
175,
165. j . - 160, ~ ... 1f5?,_ h
1~5, k
134,
dh- 125, bh ... 125, g - 115, 0r
113, i'
112,
- 96, u - 77, n - 60, th' - 45, ~i - 39,fr - 26,
- 17, ! - 16, - 13, ch - 13, gh - 12, th - 6,
l_:. 5, 7 - 4, d - 4, n - 2; :
kh j"h
{!h, !h, .._ph, _l~_ ~
.
' ' '
:r:- ,

282, d -

.:

- 1999, i - 699, - 668, - 377, - 322, - 282,


: - 113, i- 112, u- 77, ai- 39~ - 13, - 4,
l -

n ,

I .

. (

~ ,
~ :

3,5

u j:n

. , .

~.

28

~ .
n

r -

. : ~
-
. . ~. ,

i,

, t,

.
n _ ~
:

li,

.
,

104

ai

?'

,,
1

1
J

vai~vanartf - .

I. pl. -ais, inf.

-dhyai,

V. d. -.

vi~va, saubhaga - . subhaga . .,

-,

ai,

...;

N.

.;..

. , ri
, ,

v[ddhi

.
, .

2,5

u,

ai

. u,T..v 1,4 ,
i,"itv 2,2 ,

, :

vrddhi

f,

~-

. .

gQ.a

,
,

1,1

, :

as

- as

, ~ -

(.

-as, -asas, -mas, -vas, -thas, ) .

, , ~
. , ,

( guqa

),

f ~
.

105

-134

kh-

g - 115
gh- 12

- 2

l h- 145

-96

f - 16

-1027

ch -13

th -

th -

45

j - 160

d -

269

~h-

dh- 125

jh -v

n -

26

11- -

165

- 972

60

n -

557

- 186

s -

431

985

l -

- 175

ph-

17

bh - 126

rp - 197, ~-

- 593

ft - 158
v- 644

( 1466) - t -

~.

( 31)

-:-

(261).

( 318).,

( 269),

. , -

, .

J ,

Q .. -

, -

bh

7 . ~

( 263 : 64) .

2,5
( 1448 : 570).

~;~ . ,
,

106

, .

t
~

10 ).

J?

. .
:

-r

j
1,5

,.

u..(.. _. .~J.11q

( Si ,

~ )

,

( ),

( ,

,
,

l\( ).
, n ,

,
- :

'ft -

rp

-,

, ..

~ - .

197

, -

, ~
F. ,

1 ( ~

, .13

1 ,

: ,

( ,

107

u).

:,

.,

, "-"

, ).
~'

( . .
, 6
) , :'
.

, - ~
)

(.

':;

158 (

).
,
: ,

l,

, Im

m ' ).
~

, ).

i ,

10

.

.
:

209; - 68; t - 65; n - 62; v - 59, , - 51; i - 49, s - 44;


36; 'V - 32; ; d - 31; h - 19; , <f.- 18; i- 16; - 15;
g, bh, s - 12; dh, h - 11; r - 10; 1. - 9; n - 8; k, - 7; ai, th - 5,
- 4; ! - 3; , au, n- 2; d, l - 1; l, r, kh, gh, , ch, th, dh, lh,
r-

41;

ph, l,

)i", - .

.::1

f)

'

75;

n ..

108

224,

s/~-

102; i/y/iy- 93;

m/!f/-

80;

u/v/uv-

71; ; t- 67, Ilr- 44; /- 36; d- 3~; h- 19; 7"/y/iy- 18; ~16; - 15; o/av- 14; g_, bh- 12; dh- 11; j- 9; ai/ay- 8; k; 7; th- 5; - 4; au/'av- 3; u/v/uv, d/l- 2, t- 1; l/l, kh, gh, ,

. .

<1

ch, th, dh/lh,


n, ph, s - .
'
.

f) ~

av

1Q

(-as).

, .

ai, au

av-

:>

- .

"lr.

Ntddhi, .

. -,

, n lt.
,

if.

t r1r,

, ~
,

s,

( 1;1) h ( ).

-
( - '!l ) n (
- '!' n, n ) .
s,


.
, ,
,

n,

~~ (
- ) -

109

105

.
, ~
,

n (
, -

).

. , n-

105

Ll43, 21].

( ;
,

),

. .

540 .. ( 85 ), 177 - (59),


154 - r ( 1 7 ) , 143 - t ( 8 ) , 142 - i ( 41), 128 - v ( 5 ) ,
125 - n ( 15), 117 - ( 34), 1 04 - ( 3 ) ,: 86 - s ( 5 ) , 76 (23), 75- d (13), 72 - .(32), 63- (44), 62 - (0), {44)-.; (5),
44 - j ( 2 ) , 44 - d h ( ) , 41 - ~ ( 1 ) , 39 - ~ (38 ) , 34 '!l ( 30 ) ' 34 .- h ( ) , 30 - h ( ) t 29 - (4 ) t 27 - k (),
27 - ;~ {0), 25 - (3), 19 - ~- (0), 17 - (0), 14 -;;
(1), 14-g{O), 13-th (0),8-ch(O), 8-gh(O), 7-f(0),6ik (4), 6- ai (4), 4- (3), 3-:-kh, 2-j, 2-n,.
2
l;
th, dh, ph, jh, r, d, l, lh.
.

"'

->

110

,
,

.

.

1! .

, ,
,

.
(, .

!) .

39

1)

-,

-,

3)

~)

-,

4) -, 5) -
106, 6). -~,
7) - 107, 8) 106

"J-"

( sharp-

plain) [39, 173-230; 40, 231-27F{/.


107

"

(tense-lax)

"-

139, 173-230; 40, 231-27ffl.


111

-~

1)

9)

-~,

-, 11) -

'-, '

-'

. ,

' i/y,
. /,

r/r ljl

ai,

();

u/v, u/v

: , . .

k, kh,
g, gh, n, _, ch, j, ;, fh, ~/!, ~h/fh, ~' t, th, d, dh,
n ' ' ph , , bh , , , s '. s, h. -.

.. .

n-

, ,

ai,

h,

j;

k, kh, g, gh, 1i

r ~I

~
'-'

, oiiee ,

ai,

, ;

: , }JI,

, , . . ,

f,. !h,

th, d, dh, n,

~/

J,

~h/ Jh,

;, s,

ph, , bh, , t,

~'

, , . .

k, kh, g,

gh, ii, , ch, j, h, <., .


(. .

92,

ai

),

, ,

ai,
n

, .

-.

(sandhyak~ara ) ,
( samanak~ara), 1u

112

,,

n ,

. .

'

( 1, 34-35):

(. . .)
. iV ( karaukaravor vi vrtatam am. ato ~yakarasya}.
"

'

, ,

.

.

gutta

av,

vrddhi - , av . ( )
( ) ~-

( ,

viv~ta

sarv~ta,

. . n

- ).

g: vrddhi
, , ai, ,

ai,

, 109.

-n, -


. -,

guqa vrddhi
109

., , . (lY, 142);' . (1, 40).


(,

15)

<<sandhyak~ara.

~ u

'

: " 1 i
lVr()lfi , /. . ,

ai, /

"

( sandhyani

sandhyak~arii'}yalzur eke dtJisthanataiteU tatholtayesz~.


. (, 16) : "- i1
/, . .

oj

"

( matrasamsar!!,Zid ,~'art
prtltaksrt ),
( k~jirudak avat s f"'' argm ).
8 265

113

BJJ.llBMO,

11 .

, n,

vrddhi

gu9a

. n

, ~
"-",
"-",
: ,

- ,

ai, au - n ;

-.

, ., , ,

~,JIO

:, :J:~ 1 ,
, .1

138, 43-53; 141.

, n

vrddhi

gu~a

, ~ -

. n

vrddhi

. t -

( )

( ~ n ) gul}a, ., :

110

gul}a

vtddhi

. , .

;;

, . . /.3/-/r/

- .J //-//

J~v/-

i ,

/av/

, /~/

;~v/

1110

Il.'()

gun .

(1, 73)

ai
L162, 1197.

114

'' - k~tfitra

ksltra

."

dev

rebhd
vetasa

'oIIIISI' '' -

' . ',

dt!iv"i '11'Q..',

rtiibka 'sD. .. ',

''

- vaitasti

'', '',
(.

m.n. pr.
rau h.~tza
=-- ( .

')

't .
'

ro1 h i'f}~- f

QA

"

'. w
')

'-'
~ .

s ,

s-,

-q).

s sSI

~' s h s 8

, s, ...;
.

'-'

, . . J, !h, ~/!,

d, dh, n, s.

~h/~h,

tz,

t, th,

),
(
)

. .

112.
112


.
n

8-2 265

115

n "-"
.~~

, ,

ph,

:.

ai;

u/v, u/v

-
i/y, i/y;

bh,
t, !h, ~/ !' 1h/!h,

t, th, d, dh, n,

"n-"

,
u: , ,
.

kh-k, gh-g,
th-t, dh/lh-d/l,
th-t,

1-''

ch-c,
dh-d, -

plt-p, h-.

, . .

jh.

n "-

, n

ph,

n - t, tlz,

dh

'

n -
dh/lh 7i - kh, g , gh.

t, th, d/l,

bh,
d,

k,

n, ~
.

"-"
, (

, )

k, gh, g, gh,

n,

lt, ~' , s
!' !h, ~/!, ~hf!h,

i . .

ii 6.7,

[IOEil

- !I

-
116

[eJ.

:'

t, th, d, dh, n, p,ph,b,bh, , , ch, i;

l/ t
Il r. . ~
u
:

n ~

d/l, dh/lh, n;

, t, .d, d, ;

~~~ , ch, j;

!'

~h,


k, k h,

n &

g, gh,

; nn

(n

{), n s .
nnn '-
, , ,

n-r. nn n

g, gk,

j, ~/l, tJk/&h, d, dh, b,bh. : k, kh, , fh, t, th,


,

ph .. J>
j , h;.

n ns.

nn '-

, n . n

T/y-i/y,

V:/v-u/v.

n
n n

'nmoc'

n
n,

( .

nn

( ,

nn '- 'nnc ~
, '

;).

' . nn
, - , .
lfif -
,

n,

n '- ,


. n
i, ,

j,

jh,

n ~

c-ch,

8-3 265

d-dh

. .

117

n
., n
n ,

n :

1) .

n,
, . n
:>, n
n:

( 39
( 29), n
( 23) , ( 20) , ( 19) , n
(18), ( 14), ( 12),
(6).
),

( 33),

~
n n

. ?
~

n~,

, r,

-113.
r -

39

16

. ,
, n

. ,
r n~:

, ; r

- n:

, , ;
nr

: ,

, n;

, .

' n
:

"-"

'r-rn". - ,

; , ,

113
.

( -

)
, .
.

118

ph

bh

bh -
ph-

,
~~ .

i
.
:

'!

- , n

n-

- ,

~.

.
:

s -
h -
~ :_ ~. ~
,

~,

s.

, ,

,

1;r, !ll,

.
::
:;:

: , .

(i1)', i 1'},

t u/v, u/tJ}

(i1, u/ v)

(i/)', /}.

1r,a

ai,

, , ~.-
, . .

ai, , , ,

. ,

ai, .

"-" - , ,


).

,
, (.

2).

8-4 265

119

, 2 '

5 6 7 8 9 10 1/ 12 ,,

ii l i ii

iJ

'1

5
6

12 QL

r!

al au

++++++--++

+----++++

++
+
!' ++++++-+
ii +-+

"11)
tJ

!'

---+

--

1-+

--+

:; -:;+ :;:+ -;+ -+


--- -;+ :;+ +~ -:+; +
-:; +=;: :t - - =;:+ +:;= -:;Ef> :;+ -:; +
:; :; : :; : : ~- :;= f~u, 6 !'r
+
+ +++ +
+ + + + + - - + 6 JdgonoiJpaaX. OponiJCK 03t/

+++++++-++

+++++

+- - +

+++++++-...:+++

17
18
19

------------++++
+--+++

20
21

lh + +
ch
j

zzjh

23;;
24

25

'h

(/4

27
28
29

(hjjh
IJ

}
31
32
33
3f

!5
!6

37
34
39
40
fl
42

.f3

....
45
46

f7

!'

+ + + -- - + + +

+++ +
--+ + +
+++++++--++++
+
-+++++ ---+ +
+++++++--++++
+++++
- - + ++ +
+++++++--++ +

++

+- +

+++++---++++
t ++++++++-++++
th + + + + + +
- - +++ +
d +++++++--++++
rih + + + + + + + - - + + + +
n +++ ++ +++- + +++
+++++++--++++
ph +++
++ --+ ++
+++++++--++
bh + + + + + + + - - + + + +

++++++--++++
g ++++++---++++
r ++++++-+--++++
! +++ + ++ - - - ++ +

+++++++--++++
~

+ +

.s 1

,;

%'\.>

k kh 8 gh n .~ J jh t th
!1 t th d dh n ph bh r (. v ~ ~ 5 h '!1 Q 1 ezeiJa Jff
++++++++++++++t++++++-++++++++++++ee+ 3
~.v
++++++++++++++++++
++++++++++++$$+ +J"!~
+++++++ + +- + + + + + + + + + + +++++++++ +$+ 366(n6-zJ, 6tnofioti+ + ++ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + +++++++$+ 1 ),
+++ ++ + ++ + + :
+++++++(+++++ -t + + + + + $$+ - 6U11,
+ + + + + +
+ +++++ ++++
$ + + + + + + + + + + $$ + 63 v ltJ
+ + +++++ +
+ + + + + +++ + + Ef> - - - $ + + + + + - - - illgx.
- - - - - - - - - - - - - - + - - - - + - - - - - .... - - - - - - - - - $ - J flJ 6Ju

+
+

t5 kh

~fflfliOI9~~n~N~~n~n~2~~v~~~~~~~~no

+++++++--+++

++++++---+++
s ++++++++-++++
h +++++++--++++

fl - - - - - - - - - - - - -

~ :::::::::::::
# +++++++--++++

+$ +

+ $$ +

+ ++++ +
+ +$ +
$$+ -$

+ + + + + + -

- -

+ +$ + + - + - - + +

GHk$

+
-+++
+$----+
------------+
+------~- - $ - - - - - - - - - - $ - - $+-- $+$+++-------- - - - - - - - - - - - - - ----+----$+ + - - - - - - - ++++--------------$----- -----------+

---- ----

-~---$+--

--------------$$$

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $$
-------+++--------------+++

--------ffi --------------

--------

--------

+--------

--------

-----+++
--------------------------- - - - - - - - - - - ++ -- -----+
-------------- --------- +
--------

$---------$

-------

++

--------

-------------------$----

$$

--------

--------------

--------

--$

--------

---------------------+~---------------+
---------++--+---------------------$$--++---$++
+--+----+
----------------$$$--+$$++
+------------------------------+++++----------------------++++----&
-------+
-----~---~--$+
--++ - - +++++-+----+

---+

-----

----

--$$

----

--

--------

~~~~~~~~~=====~====!~=~~'i;:~=======~
+

+
+

++-+++
+

+---++--++
---+++ - - - - - - - -----+----~--------+$
--++++---~---
- - - - - - - - + + - - + - - - - - $ --$$$ + - $ - - - - - + -------------++--+++--+++ +-------------------------+----$++++------------------------------------++++---E&effi -$ $------- $$
$$ $~
-----------------------------$$$----+
+ +- + + + - - - - - - - + - + + + + + + + + + + + __ +_~-~-~~$++++++++++--+++

+++

-------------------+----

~--:...,;,'""'--....._~--~....,;_;.:;..t-~~~".,."""'-'-~.L.

6 (J -

R, z-

u,6iJ,,

~. +++++++1+++++111+111+111 1+1 1 1++11 1+1 1+1


~.:+++++++
++ +111 1111111111111 1+11 11111 11+
~

++++++
++++EIII 11111111 1+1 11++1 1111 IEI+
+++++++ +++++11 11111
1111111 1+1 1111 1$11+
++++++++++++ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ++ 1 1 1 1 1 1 1 1 +
~ : +++++++++ ++ +
+, +
++
~ ~ +++++EJ1+
+++~11$1 11111 IEI IIIEIIII
1+1 11 1+
~.+++++++
$11
IIIIIIIEIIIIEI
11
1+1111+
~ ~ ++++
++
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1+
;;:; ~++++++++++
1111111111111$11 11+1 II+E$+1+
~ : ++++-+++ ++++
++ 1
+ 1 1 1 1 1 ++i
++ 1 +++
~' +++++++
+++$11$1EII11111111el+ll$11111
+
~ ~ ++++++++++++11
11111111111 lel+l 1$11111 +
j~s+++++++ +++ e l l l l l l l l l l l l $ 1 1 1 +
111111+ 1
~-++.J.++++
++++elllllllllllleiii+EIIIIII+
+
:;: :. + + + + + + +
+ .._ + +
1 1 1 1
1 1 1 1
1 + 1
1
~~ ++ + + ++
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~~ ++++
++ +++
1 11 1 1 1 1 1 1 1
+
1 1 1 11
1 1 1 1"1
1
~:S.+
+_
11111111
11
11111
1 11+1
1
l;:;~++++++
11111111$11
11111
1 11+1
1
~-..+++++(11+
+++$1111111+111
1 111+1 +
1111 +
..,-s++
+ +
$11111+11111
1
111+1
1 1/11
...
~ <..> + + + + + + +
+ + + + 1 1 1 1 1 & 1 1 1 1 1 1
1 1 1+ 1 1 1+ 1 1 +
::: : + + + + + + +
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\li!~+++
+++ ++
11$1+11111
1 11111
1111 +
~ " + + + + + + + + + + ++ 1 1
1 + 1 1 1 1 1 & 1 1 & 1 1 1
1 1 1 1 +
;"t~+++
++
+11+111111
1 1111
1 11
+
~~+++++++++++++111+111$11
1$1111
1 11++ +
~ ~
++++++
+ +
++++++ ++++++++ +++++++
;: ~
+++++
++++ +++++
++++++++ ++++++
Q
~
++++++
+ ++ + ++++ +++++++ ++++++++
... "'$ +++++
++++ +++++++++++++++++++++++
... ~++++++11+
+++ +
11111
+1+
++11++
... ~++++++ 1 ++++++++ ++++ ++ 1 +&++++ ++++++++
... ~+++++++++++&++++
+++ ++++++++++++++++++
... ~+++++++++++&++++ +++++++++++++++++++++++
-.~++++++++++
++++ ++++++ ++++++++++++++++
"'-:St. +++++++++&+ ++++ ++++++ ++++++++++++++++
." ~ ~ ++++++
++++ ++++++++++++++++~++++++
... "I++++++&&
++++ +++++++++++++++++++++++
<n

:::; -

li(

tt~~~~~~" ~ ~.:~ "0~'1::: u'5-. ..... s.~c::..... :::;"'t:l: ::: ~~.~~

. . ...........
~~

u.">"'.C: ..

~~;:~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~~~:::;-~'

J{

iJooma-

~ %% ph bh t th d dh n t ~h ~

ry

k kh g gh fi ch j s ~

ct h aL au Yr "%

-+-+00000000000000000000000000000-+

il-

il -+-+-+-+0-+-+0-+-+0-+0000000000000
6 3
0000--++0--++0--++0--++0--+000000000000

5 5!{
u-

----+---~+----+----+

-----+++++-+

-- + + + + + ++ -- --------000000000000-,+00-+00

6 um
7
. -

POOOOOOOOOOOOOQ0000+++++---00-+00++--00

0000------------------~----++++000000-+

10

11

+++++++++++++++--------++~-++----

---- +.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . . . ----- + +


---------:----------------------:--++++++++

1
~
11

\! ~ ~% ph bh

t th d dh n

~ th ~~~ ~

k kh g gh ii

ch j

s.

't h

ii al au

r !

bh

th

ah

~~

ii
}

~ ~

"".

)
~I

,
,

"bh as " 1

",

, '" -

"",

n 2.

bhf$0-chandas,

, .,

cl1andas

1 , ".
" bha~a .

r: r , ,

11.

L1 :->6, 1l.
2

-1 . . .

" " .

L1441.
125

, bha~a;
n ii

chandas.

,
,

, ,

, ,

. n

: ,
,

. . ~ ,
,
.n - ,

, n

, n

,
,

ln . ,
~

.
.

"-

""

~. ,

n~
n
-n

:
.

126

, .
~

, .. ,

.. 110673.
li447 ' L134;
1337.
,

i?I.

jlt ( jh .
jajhjhatir
, 52, 6);
,
:

~,

-,

jh

jh

, .

ujh-

w",

, ~

41"

jhar-

jh'}-

~),

L169, 57-587. jh

"

jh,

"",

jhaE-

'

"" 9

.
,

jh,

, ,

[61, 280-2827.
: ':{

, 4 .

jhy,

jjh.

,
h ,

127

.
,

1, 1h

j, fh

( ,

, ).

~ J

4 J.

.
,

(. .
,, . .

2 ).

,
, , . .

Ilr.


i\,

1< , , apaam -

impf.

as

. .;

G.pl.

, 7istaam -

3. du.

,. , as 6am - sg.
asi, ara!'-ios- G. du OTard~, aditihis - I. l'l. aditi6 . .,
. <;, , n!okas, suas ti

4 . ,
-

,
,

128

L5, 237.

. ., , ,
<f>,

, , agha-a~va, pura-eta, juftii-l!si ,

go-opar;a

~ -

~ . .
~

, ;

, ,

~ ,

[144, 42 cJl. ,

1.1:

agha-a~va-cp. agha~va

aplim,

. apaam~VCp.

. .,

: . juhu-asia~cp. juhv~
. niokas.-vcp.

sya,

nyokas

. .

, ,

prabho

ehi

sakha 7igaccha<:.,sakhe agaccha; prabha ehi

ll44, 447,

<

. ~

u/ ll v /

1J.

i/iy/j', u/ui)/t, /i/,

. .
.

"


"

6.

" "".

6 . "
"", .

9 265

25

129

, n
,

.
n n

, ,

vam.

tvam/tuam/tu-

.
,
,
, - n
, ,

,
,

-i,

-u..


. n n

r /iy, u/uv .

.
n n:
,

, m

, n

-:, , , f-y, ~-v

~ nn .

y-iy, v- uv-

t :

-iy-, -uv-

, ., ,

vi~fyli', pangvo~

jihriyati,

lr'}uvi~yati

fl44, 60 cnJ. ,

.
~

~
~ . ~ ,

;> ,


,
.

130

(Yt-;

1, 80 ), : "[n-

v,

, J

? , f. . -:ya-J"
(Dhltos tannimittasyaiva)
[61, 2927, , lavyam "
. j>'

-av-;

. .

--, ~ layamani~ patron. luyamana~ -, . .


vtddhi ~
,

f>

--

7.

) ,

, ,

. . j
, .

~ .
r .
}J~ ,

~ ,
.

"''

. ~, , ,

Lll9, 455-465.7 ) ,
~
,
.

1.

,
, -

~:

Eank, fal, {ik, , ~, 4amb, ~i, ~va~4hak.


n ,

n, aJ, gh, ghau, pafh, ra!h, g~fh, ka~, ~, bha~, !'-,

bhan, n) . (,
J,
!h " ', ~lt , .).
,

7 . . .li 347,
Yl, 1, 80.
9-2 265

13]


.
.

..,:. n
, .
i ,

-:

: fkh, Jc, h, ,,, _!t, fth, En, fp, fph, Jm, .tf1' f~, fs; 1gh, ~j, ~q,
qd, tjdh, 1m, tJhy, 1h~~

tt/1 ~fh, ~4h, !1'1}; ~kh, ~ph.


hn, rdli, v;,. .hn.

. .

j3 . . .

g~, pf,

~ ).
n

n,

~ ,

..,....

fi -

,
n~~ .

. th .
th- :

L61 , 60-617,

.
~

~~

./3-

'\cch, tth)

~, d.,...-

(nkh, nch)~

(~!h, sth, sph).


~-

.fJ- :

n~

. n

kt h.

. ,
.

mph, Hh, pph; .ch, ~kh,~ph, '$kh11 ~


:

rkh.

,-

, : kch, kph,

tkh, tth, tph, tkh, tph.

'

D.

.f'J-

, .

fi-

, s;r

.
:

thn,

khn, thm, chl, thv.

, (
~ ,
, . . -,

).

~
,

..

:1

.fJ-

1 ) + : -n'c, nch, nj ( n);


2 ) + : ~;
3 ) + : , h, j j (j j h
) ;
4) + :

j.

, ,

.J,...- ,

fi-

, :

jn, , jy, ch)', j'U, chr, jr.

9-3 265
133

ft-

~ch,
rjh.

(. . ) :

kc, kch, gj, , 1j,pc.


)3-
, cv, chl, jhy.
~
~~, ,

.
,
,

,
.

~,

~ ,

I).

1 .

[144, 67, -

), .
,

, :

gg, Hh,

11,

;:, pph, ; bbh, ll, vvB. , ,


r

h.

.
. ,


. . ~

: 1,

bn,

bbh,

, l,

gb.

l,

( -

8 vv

~87.

134

, ~.

lbh, ll, lg, ls, chl, dl,

~ ~

, ; . _~
~

~,

, ,

kp, gd, dgh, pk, , mv, yv, rs.


~ ~ G

, . Q,
. .

kt,

,
,

gd.

, , ti

, ~

fi-

. ~

mv,

FJY,

~v,

ny, nv,

. .

--

( .

camu~,

~camua

)
.

ny, nv
( ny F ~ ni}, ~
!"v

, . .

!"

, ,

, , .

mr

ml,

, , . .
.

nr, nl

nr, nl,

'

1.

9 .
" "", . 27 .
lOcp. - (. "
Li 06, 427.

""

9-4 265

135

,
, -

, ,
,


, .

1,

. : 1 ) + +
, : kmy, gny, tny,h~y. .; 2) +
+ 1 + + ,
apep:kly,gry,dhry, dvr .; )l ++ ,
: lg.v, lpy, lby, -~lty .
r. , ,

'l~

r,

l,

: ~ (rty, rbhy, r~y, rtv,


~dhv, r~v ).

, , .

,

.
,
,

.
~,

. :
:

mny

nm n;

, + : vy;
+ : mvl; +

: rmy; + +
: rmr, rml;
+ : rvy,
lvy; + + : rvr .
,

+
+

, ~ ,
.
,

- ,

n -

136

,
.

, ,

, : kst,,ksth, fst, tst, tsth, tsph, ~st, ~sthll .

s,

.
, ,
.

. ,

.
,

" .

( ,

),

: rk~y, igdhv, nk~v, 'P~!r


, ,

k~my,

psny.
rtsny.

.


~,

:1 .

~ 1 ,
,

sthat-1,
,

puratz/

purasthata

46, 13.

. .

63.

137

" ,

. "

l144, 57.

m~.!t

.
,

.
~
,

.
~

: ,ll, -
. 13. ~

n .

! l

,
:

). ,
,

. , ,

apnastha-

<:

apna~

stha-.

,
,

(.

14 ).
~

.
,

~ ,

L144,

l.

12 . . 9-10, 67.
13 . . 68.
14
. . [163, 1331.

138

"

:, ,

~ t ~
-I ~ ).
. ,
~,

.
,

. .

(: } . ~


~,


~ . ~ !,'d

.
~

lh.

j,
l

lh

rJh -

~ ~,

r.

~ ~ -.

\ , },

, .

. .
(
;

139

: .,

l , l, ~ ( r

). :
, ( , ),
(
).

ai,

( ). r
r : s, s
(

) ~ ( ~
- : sf
~ ) . ft ~

( ~
'fi, ;r).
-

r ( -

. }.
~u, ,

~
,

. L

(,

, ~, ava, , ~va).
-

( }.
,

140

1
':1


,
,


!}

. ,
,

, ~ ,

() ,

( ) ,
( J,

-~,

, ,
, .

rvm

, .

.

-~~, ,

, . .
. . fi 687.

(
, ~
). ,

141

. . 11' , . .

~'l' , n

\ ..

), n

( ,

D ),

, :
.

, , n
n,


: i

, ~

2 )
. ,
,
,

, , l
, u:
, n <
.

, I

,. .


, , - ..

, ,

~ n 3).

1 , ~
1966 . [14, 88-9al.

1,

. .

., , ( , 2;

2;

(prak.ti)

2)

L1. 4t7.

143

, :

~1,
.

~ ,

:

- ,
- ,
.
: - ,
- -.
- ,
, - .

-
,

,
- . Li 39, 47.
Il - ( Kunstsprachen),

(kunstliche Sprachen ),

. ,

. , , ,
.

( : ~
) ,
.
.


}:!~
~

.
, , , "

"
:

1 J

144

Li51,

47,

( , -

);

2)

, };

4)

\ ,

3)

. n

,

:

n ( -
. ., - - . . . ),
.
: ,
,

.
,
,
,

4), ,
, (

Ll55l ).

,
. ,

5), , hi

.
. . ,

. .. [1237.

50

. ..

10 265

[1087.

145


.---.

.-.,. . ,

{ ,

,
,

n.

. ,

, J

.-.
. ,
. ,

.,

t .
.

),

t,

-,

, m

-,

., ,

(1 , 1) r

, ,

" ... 1/

n ,

, /,

/''

146

( samskrtanusarena
nipatakaryarn 11aktm~yam}.
.

, ~ 7

. -.

.-.

: , -

, , ,

( lY, 329-448)

L1 041;
8. 8 \. .
)

.
,

,
,

.-. ,

.-. .-.
d,

. ,
,

-,

. , . ,

7 ..

[57.

8
:

",

prakfam prak~ta;z vidu~,

10-2 265

,.

"

( ahara~ !r';rayam bha~am

[)ar:c}.in, Kavyadars.a 1, 35).


147

,
,

, .

.-. , ,

, . .


~
.

9
1. , , , ai, au, i/y, u/v, r/r, l/l, h.
. k, kh, g, gh, , ch, j, jh, ! .!h~ ~' ~h, t, th, d, dh, , ph, ; bh.
.

n,

lY.~,

n, n, .
~' s.

10

1. , , , i/,,, u/v, r, l, h.
f.I. k, kh, g. gh, , ch, j, jh, ;, sh, ~/!, ~h/!h, t, th, d, dh, , ph, , bh.
. n, '{' n, '!'-

1Y.s.
9 . .
,

" "" .
, , ..
, .. ll 067 .

ai,

{ . .

13-14),


,
{

. .

81-83)

10 ..
L137, -
i . . [51.
..

148

1. , , , i/y, , r, l~ h.
. k, klt, g, gh, , ch, j, jh,

f, !h, ~, ~h, t, th, d, dh, , .ph, , bh.

. ~' .

1Y.s, v.

, r, l, h.
i,
k, kh, g, gh, , ch, j, jh, ~' !h, d, ~h, t, th, d, dh, , ph, , bh.

'!'

1.

, , ,

1Y.s,v.

1. , , , i/y, , l, h.
. k, kh, g, gh, , ch, j, jh,
., !1-, .
1

s,

!'

!h, ~~ ~h, t, th, d, dh, , ph, , bh .

v.
,

-,

-;

, ~, ;

- 1 - 1
.
;

q
.

"-", ~

~ 7i : i : i, ii :
(
).

, .

.-.

). .-.

10-3 265

, -

149

1
,

<f . , , 1'
,

<f

. ,

Ll 07, XXl].

, .-.

.-.: . - 37 11, - 33, - 32.


.-.

.-., . ,
.-.

ai, au,

.-. (

.-.,

ai-e - }, q

(
).
.-.

9 ,

8}.

l,

r.

. ""
r l (

,
)

12

11 36, . . jh
.

1 2 . , ,
jh

"" }~
150'

jh

. , 20- ,


1 , . . .

r;,

, . . , -

mJ

.
,

(
). .-.
~. ,
,

v,

s,

~it

. ,

, .
,

, ,

v,

1,

lY.

: r

l (
) . ,

( prnati, rksa, klpta),
( pur'!la, kalpayati ).
. .

10-4 265

( , ) -

151

. . :. .-.

r l ? ,
, 13

( , r

,
rr, , , hh).

i/y

u/v.

14.

:
,

v -

ph, b,bh~ - ,
s ct

i/y

u/v

,
~

.
-

yh,

vh ).


.~

: . uaa

"":

13 ,

,

"

"+"

+"

-
,

~ . . ,
,

. .,

14 ""

{. .

") .

152

23

. " "

vaa "" /5, 8/ (


). j:

. -
,

, . . .
,

i 1;
v. ..
, v.
, -

, l5,

. .

L5, 29].

dh

z lh. ..
.
' .

4, qh, ,

,
,

, ,

. , ,
,

4h

[5, 16-181.

, l, lh
~' ~h ''

.-.
,

.-.

l ( , ,
, , ~, ),

15

-,

i/y,

153

r ( , , ),!h
( ) {72]16.
. . , , ,
, ,

f, rh

1, 1h

{9]11

(. .
~

).
.-. .-.

. .-.

, .-.
~,

i .-., ,
.-.~

18

, )
(

)19.
(
)

(,vrnk

16 , ..
..

[h

{148}.

1 7
- ..

[11 , 39

J.

18

t

19 .
6.. .. Saskrit

154

L106].

. .). ,

fva, vartsyant-

~ ~ ~

. ,

, (
) n , , s s, vv

( ~ .-.).
, ~ ,

. n
~,

( d
).
~,

( ).

~ ~: l)

- '
( r h ), ., ~

, : kkh/kh, cch/7i . .;

2) t

~ , n: 'tj, nt

. .,

3) ; , . .
s,v,h,:'s, r;tv,r;h . .
. :

, : ~k,

lc, lpk

. .

~
t:; ~
:

, /
~ ( + -).

, ,

( ~

,
, ,

155

-,

, -).

.


.

(,
,

-).

( )

( ~

d h).
'
~

.
,


-,

:v,,

h,

. . ~

"-", "-

" 2 0.

,

(., .),

(.).
,
q
.

ri ,
~u

. ..

~ '.

156

l5J,

1h,

1tJ,

/, , parivasadi/ parivasai "", lobhajloha "" ., ;

lobha,
parivasadi
(. . . parivasati).

,v

- ~ ~

~ , - 21.
,

~ d ~

~, ( )
.
i
,

: /

/.

, .


r ,

,
; , ,

), : ~. niuJa<cp.nipu'}a,

pautti~prav!tti,

pahuda<prabh!ta

!107, l .

. -

2 1 , ,
, ajya
, :t
.

157

~. ,

, ~.

( .),
. (
),
( ) ,

. hiaa, ta'ia, vioa~;

- ,

. 7Jioo, eai7JTe, sia'iiif!l

. . ~
-

; + -.

),

, : faal , allavat, laulam, vefia, jiadi, 7Jia, mae, 1Jiddaa~ . .

q ,

"-"
.


, . ,

"-"

)
,

: bhasad-,
N. sg. kakup . .

158

N. sg. bhasat,

kakubh-,

,
~

(
).

t "~-',
,

,
,
.

: ,

"-". n

7i :

: i, u: (
) , :

<aistra "" "


.-.

r;astra "opye",r:a,.ambara "-


- rsambara- nom. r. . .

. , . .

Ii

.-.

,
, :

sg.;kathaf!l - Acc.sg., . govi

katha N.
N. sg.;govilJl-Acc. sg.

. ,. .
.-.

.-.

. ,

. -

"J_,

",

"

"',

.-.

r "; 1" ""

( +)

.-.

159

. : ''

( +), '' ( -) -
( ),

'l

.-.

.-. . , ,

.-.

' (kt

gd , gt

"

kd ),

"-", .-.
~

: "

-''-

, "

-",

" -".
,

.-.

.-.

( ),
: .

sivi1Ja, suvina :::,. svapna,


-hasi, -hai <. . -~yasi .

-hisi, -hii

fut.

rr

22.
.-.

. ,
~ q

guru(ka},

, .

< .

garuya

<.

puru~a . .

u Li 07,

XXYJ.
,

, , ,

2~

131J.
160

. .

fi 39,

.-. ,

, .-. .


. ( ,
,

), , i
. -

,
,

, .-.

~ .-ir..,

, .
, .-.

, -

23. .-.
~

, -

.-.

~ ~ .
,

(, ),

r, .
,

.:

fu]Jkkhe r<f + tikkhe) " ", ha~a&e<f,ada +

k ) "u" .

, :

pauutto
"

su-ppatYutto

" "

"", . du-ssikkhia
sikkhia ""

"

.-.

. .-. , ,

"

2 . ..
.
- 71-7 47 ,
L'd,
".

ll 265

161

. .

: ,
, , .

.
n, -.


,
,

, , n.

"" "".
,

.

.-.

,

IIO

.
.-.

.-.

.
n, .-.

.-.

s?t-yat, sa-tatsara,

( ),

(,
, . .

) ,

: varzz~a, sat{l-sad .

"

+ ~ "

. .-.

t'arzt~a, "", !1 as

""

- h '!1 s

''"

"" .,

. , 16~

- .-~ - (

, ).

( )
.
,

,
,

nacJiolo

. ,

"
-
, , N. sg. sui"" - . sg. s71i

",".

. ,

., , "-

" ,

, 4,
.-.

45-50].

.-.

.-. , !I

{
h . . mh, :h, lh ., , n panha, .
bamha:a, .

. -,

ka7Jha

, . .,

11

, ,

mhi, nhana . ( .-.


. i )
1

~ <j.

'J'

.-.,

!I


: "
"

+",

+",

"

"

+"

+",

"

+".

.-. ~ r-1 ;\r.

ll-2 265

163

.-. .-.,

.-.

.-.

( , ).
. -

.-.-

.-..

, .
,

.-.

.
,

, . . ,

,

,
. .-.

.-. .-. ,
,

,ui

. .
.-. .
. , ,

( , ),

lh, rh,

mh,

{' rh, [.

~ . .-. ,

.-.

.
,

(.: . - 57, . - 54, - 52,


- 45, . - 42 . . :. - 32 ).

.-.

, .-. .

(.

164

- 30, . - 34).

,
.

11-3 265

' 1

n
,

.
"
, .-.

, -
,

.-.

~:~ .-.

.-.
;

-~,

.( ).
-~,

~,

. -,

, "
"

(. -

. 1i z n
k v ,
Some Prolems of Diachronic Ponology of the IndoAryan Languages (Jhe Oppositio of Aspiratio- Soviet
()riental Studies. Achievments and Prolems. Sout~ and SothEast Asia>, Calcutta, 1970, 231-238.
1

166

~
. .). , -,

, ,

, . .

.-. .

.-.

.
,

~,

.-. . -,

~ . :

kh-gh, ch-jh2, fh-~h, th-dh, ph-bh. ~- .

u,

-~,

. . -,

~- ,

u u .
u

.-.

, 3.
,

, .~.
:

4.
2

jh

3 "

157.

" . .. 44,
4

(. " "" ).

11-4 265

167

,
-.

( -hr-, -hl-, -hv-, .;.hy- -hm-, -hn- ).

-~

( nih-, duh- ).

h ~ ~~

: , 5,

.-.

(:

), ,

( h)
( -h)

, -
.
,
.

~.

~I

sg.

-h,

h (
~~ ~
:). __ h,
-k, -!,
: druh-: N. sg. dhruk (.
abhi-dhruk),
sprh- : N. sg. sprk \Cp.puru-sprk)
sah- : N. sg. ~"i(. janli-~a! ), lih-: N. sg. li!

(. madh-liO . .
t=.

: . sg. hn-ti :
3. pl. gh-tnti part. hi-t~: dh1!-, duh- :
part. dugh-ana . . ,
,

, .

.-.

h
5

v -

kar:!hya

urasya;

487.
6
. " "" ",

... l l'42~
..

168

47.

-h

sah- : .. saif,ha, vah- : .. uifh,a

. .

~ r
s, cp.i , - puras puras-tat
pura~-sad,

n dus-
du~-r;"cfrpsa-, du~-fcfra- ( - s),
dur-gaha-;
punar
punar aha, punas tam, puna~ puna~ . .

-~ "",

.-.

h.
.-.

~ .

, :

th-t, dh,-d,

ph-p,

kh-k, gh-g, ch-c, jh-j, [h-;,

~h-g,

bh-b.

, ~,

~. ,

.-.

h,
q 7

- ,


, .

, . .
:

.-.

) n,
n
,

, .

.-.

Phonemic sy stem >

.. ..

L1 06J.

,
n ,

":
" n.
.-.
,
,

"

n", G, "

", ,
,

!'60,

59.7.

. ,

.,

, 9.

L-95, 615 :?
,
.,

,
,

, , 1

, 2

vc 2 ,

~II

h, 2

-s-

), , 9

1, : duh- : 3. sg. impf. t!dhok,


dagh- : 2. sg. inj.dhak, dr:uh- :3. sg. desid. dudhrukfati, budh-: 1. sg.aor. [bhutsi .

8. "
(
. )".

9 .. ,
.-. [42, 27-387.

170

l;(.

-h+t- > q ~h, .,


: vrdh-, . . vrddha
(<rdh+ta}, fitrambh-, . . tt,rabdha
0

(<r,rabh+ta}: v!h-, . .

VI4ha (<t'rh+ia}, lih-,

.. li"~ha

. .

(<.. t;,h+ta}

, ,

_ , ,

s f,

-ita,

-ta,

.,

, :.

raph- :
raphi t, likh- : .. likhitd, vyath-, vyathi t, ~rathgrthitc!, <:,lathit6_
. .
.-tar,
-tu~ ., . : likh- : inf. lekhitum/likhitum, fifhath, n. ag. 9/"athitar . . -

. .

. , ,

-ti,

. .

.. , ~.:_ buddhi (<.budh +ti ),

labdhi'(<.labh+ti}, vrddhi (<vrdh+ti) .

....


.~, .

math- : mathi; likh:

lekha, lekhana; vyath-: vyathi, vyatha


\

h ), , ~

.-. .

.-.

,
.
10.

lOc .

,;

v .,..f)q'"

,

.

.-. .

: (;, fh, qh, th )


. ,

,

, n,

kakubh- : N. sg. kakup.

( ,

11-, . gacchati),
: sukha-, ra,ghu-, paJhati,
so1ha-, rathq,-, vidhi-, repha-, lrrbha-. .
-

. ,

J>-

d.v. .-

kkh, ggh, 11h


.; N +Ch.J N
(. ,

ndh- ): nkh, ''tch, ndh .; h


s +Ch: ~!h,sth, sph; 1+ : gdh, bdh, kth .
( cl 2. - ). d.:
C~+N: thn,
dhm, bhn
.; Ch+ :kh, ghv, bhy .; Ch +
: ghr, chr, dhl .

~ (

~;>r, N+C.~C1 C2h).

.-.

( ,
.-. ).

, . . . . ~
,

172

~- -

( .-.

- ) .
oL-

. ,:
.-. ,

(
, )
.

.-.

(
),
.

h
saha (. . s.akha), meho (. cp.megha), naho
{. cp.natha
. . Li41, , 27; 104,. 1, 187J.

cjh [141,

-, : paqha'i

pa!hati), aifho

24; 104, 1, 19al -

(. .

(. . mafha) . .

.;

lacchl, majjhe

n:

q .

, ,


. .
,

. ,

- 11.

11 ..

["5, 407.
17~

~ ~
~, ,

~ ~ (
- )
:> ~ -

. U

. ,
,

-lh-

. .

-!-,

-d-, -dh-

, , -

r, rh).

'"~
,

~ ~ .

( )

-h- , , ax.lobha-/loha-

" "

. !f, r,

, .,

bhana'i " " : hana'i " " .

~

. ,

-dh-

- ; .: . yadha,

ayp.jadha
"" (.}, ., . kadha ""
(.), ., . adha "", ., . idha
"".

. .

.-

-dh-, -bh. 8 (

, . . )

f, 2~.
1'14

L141,

.- h-

-ch-, -jh-

l. ..

;" -Jh

s'} .

" ,
u

-dha,

2. pl. iv.

dh " "

n,

. pahia-gharal]"i
n'

"

~r

" n" .

~,

n:

. -

\ n

).

( ~,

$;'

s)

.-.

.-.

.-.

.. s,

.-.

s :

, . ,

"",

hetu "": setu


"", a'}ha "" ar;tha

vaha "": vasa


ar;tsa "" ( ,
-ss-,
-hh- ).
h
s,
v, f! 12. ,.
h ) - . J.- - n
"":

N-

Nh

lh

yh

( - .

uuyhati, ruyh ati . ayham,tuyltam).

h .-. .-.,

( h. )
~-
.-. (~ . h~1, Im, hm, lz.y, hr, hl, hv)1
.- .-.

1:2

. , 9, "1" t
!1 : tJasahi
"" (. .
1Jas ati ), 1 aral1
"" (. . tarat }.

13

, -

mh nh, r;h l!t. ,

. nha'i, lhusadu

,.

mhi,

. ( , -

). ,
- ~
-

, : .

bamhavo "" ~. .

brahmar:a ), . gimho "", "" (. . gri~m&)


. .14. .,

.-.

r.

.-. -~ ,

.-. .-.

, .-.

( )
'. ~

( .-.

, .

),

3. sg.pr.

( )

dJrrth-

rn;,h-

!t,

~
,

(, !iarr1s1r), . .

.

14 :
176

. .. L5, 2Ql.

~) .

v,

h,

-: -
j ~~

.-.

, (

+ ~ ),

.-. ~

. ,
, , .

, . (. .
,

),

, ~. .

- h,

.r-rh. '

n-nh, 1}-Jh, l-lh, r-rh,


v-vh 15. , ,
.

lh ),


. ,
~ .-.
. .-. :.


~
. .-.

, ~ .-. .

,
, -

.-.

'


~ . . ~
, ,

15

,.

.,

. ..

llll.

12 265

177

..,sikh, bagh, m'ich, tujh, mih, murh, sath, gTdh, reph,


."

jibh.

chatha 1hankhna
'

), ~:
.,

bhiikh, dhokha, thabhna,

, (, ),

!'.~

'

h (<>
) , ,

c::L-

cp.hal, moh,

sah,

cehra, -mehtar

,
.
J:'n .
. ~

, . ~, h 16,
, ,

. , kabhT "-": kahi' ""', bhar "


": 'har '', lobh '": loh "" .
. " + h 11
4 ,

-1 -

(. . )
;

n-

17.
,

, ,
, , h,

bah-na, doh-.ra
s"llh . . ,

. .

~:

I;I

jibh/j'i

n,

'', khTjhna/khijna
'' . .
17 q
L1 03,
-XYtl. . . '
dic Vokale im Hindi L1387.

178

., ,.

, , apep:.llakrl,

(";}, /1h . .18. ~


h.

.1 , .

-,

~~

, h [11 ,
24-26.7. .
,

, ,

cu-ha, do.-ha . . ( ,


n, : cU-da;
cU-rli; do-na . . ). ,
;

,
~
,

.
Ji,

19. $> ,

"
', n
~~ ~

~,

. . hal (# haO, mahal (mahal), ~hal (~hal) . ., ,

' ,
~ .

~ .-. ,

. " "

..

18
l55, 197 cnJ.
1 9 I <I "n~~

" .

12-2 265

1166, 2651.
179

.. ;_ ,

.-.

LBB, 15-447.

, -~,
(. .
) , -,
,

t. . ~ ).
~ i ~:

- . .

.-.

, "'TO rn
~ ,

. h ( r 20)

. ,
,

21.
~~

.h

:1 n

~n ( ~n).

, .. r [1311 22, ..

, ,

:~

20 . n
'n'

.. .
31, 7.

The Phoneme s of Bengali>>

21 n ,. .-.
. .

22 . (li{ -
Phonemic and Morphemic Frequencies of the 'Gujarati Language L132, 1, cnJ.

. >4,

180

297.

j
.]

,!

, {] '' .JharJ
"'

[g~J ''.

q .

{VaghJ~.(vahgf'p' . .
~,

.. , ,

5-11J.

0\1, 68-87; 45,


h

[aher;l,..,.,{aehr]
[pahije]"-'/Payhjej"yo L144, 137 . .

''

.-.

, .
,

, .

~,

. ,

(. .
), . , n

( ),
.

,
.
~~

[91 ,

147.

[67, 44 iJ. , n-

h,h, ,

f, v

~
n

f64, 231.

~~ 23.
, .-.
~ -

23
;

. .

L59, 1.007 -

. .. ..

fl 09, 206,

21 Q1 - .
12-3 265

181

n . ,

~,

n . ,
n~,

n~

-n : n ,
n n , ,

-~, n - ,

- . .-. ,
,
~n ,

, , n~ .
n ~

~. n, ,
n ~:

k-kh-g,

. ., n ,

c-ch-j

, nn~

-. :
,

24.
n

., n

~-

(. .

), ,

~,

L129, 39-481. n

L99, 212-224; 164, 61-66.7 ~

, ,

. , (

),

, n~

L54, 150; 30, 377.

24

11507.

. . 1537, .. .

.. "~.., 4-
,

"

182

1291.

~.

, ~

, ~ (
~ ) ~ ( ~
~ ~ )
.-.

( k-kh-g-gh

. .)

[159, 301-3157.

,
,

L160, 491-498.7.

.-.

25.

25

~-

..

12-4 265

[65, 117-1187.

n 9.

n n .

. .

.-. (. . -

) -

. ~-

, ph, , h; n t, th, d, dh , h,
j, jh ( 1t ); ~
:t~

t, th, d, dh

, ,

n ~~ k,
kh, g, gh [, 86-007.
, n n
, ,

s i1rc ,
vancha, n/ . (._ . .

~ nn -

1 .. n
(Nasalisation and lts Role in the History of Development of _the lndo-'Aryan Languages)

184

/..73,

299-t}

.
1j
.\
':.
..
1:

.~
Ji

yajna/yajtta2. .

.
,

.-.

n,

. ~ ~ankha,

i-

. .

gayati

N. sg. m.

-alrc 1-.

2. sg. iv.

,

ii

: udan ' ' ( N. sg. m. udanc) : udan


" " ( L.sg.n. udan); ., .~. sg. iv. Pindhi
"", '' \ prC-)
2.sg. iv. randhi
'
", "' ( randh-) .
, .-.

, .

( r,r, s,

, ,

- )3, , .
kar-ana,
gam-ana, vrsa-manyu, man,yu . .

..

. .

'! ( ), .

~

'!

n Ll20, 509-81 7], : avt!- '"" : ma~ava/ " ", , " .. ..

i
.

ot-

J--;

ft-

, . .

d..,-

~- -

2 . "
"" ", . 81-91.
3 . .. .{44J.
185

n 1 ; (9 : 8) n (19
2 (20:11

: 21 ).)
).

1'
\

, .-.

, , .

d...-

J3-

j3-

j3-

d--

rrz,

k, r, h, : sanukha '', sa

mukha "' , ~ r ;,
karna- N'yxo"': kr

"', var:a-

'": vara-

N'~', '' . .

~ .

.-.

{n ,
). .-.

:: '" "',

(
-

N' ').

{,

n ),
- (

{42, 39-467).

4 -
, , han- ':' :
1
/
. . sg. pr. han-ti, 2 sg. pr. h aqt-st;.
varp~a- "'

,.

har:sa

" ".

~
. ,

4 .
'.

~ "'rn ''

186

, ,

t 5
), , ..r:

sam~~arana-, sam-saran -, sam-harana-,o sam-gamana-,


s a,;-cara1}a-, sa,;-dhara;a . (: , sa:.bkara'}a).

~ ,
6,

~

.-.

' sa~ga

sanga

"' . ,

. ~

.-. ,

'!'-

sang-a

sa~ga-.

d....-

. -

.
,

drh-

" :\i'' brh- /."JI', "", ;

dirphati

( drhyati)

bro/-hati

{ b!hati).

n , .-.

7, '" ,

),

- .

.-.
~

5
.

6 .. ~Ol.
7
u

abhi:>n'frabhi

J>:

.. [44, 66.7.

nrn

"

...

[112, 127J.
187

), :

- Vn

+ V- > -VV -,

, vidv! rtfir 'tupate (4l:. t1idvan+,tun+Itupate)


-a+y,v,l,

, sa+yudhi~sayyudhi

JI

. .


"

"

,
.

: n

n ( - v- ).
~ .-.
n n. _j-

, v,

J-

l;

, -

. ,

n,

. ~ ,

~-

n
, .

' ,

.-.

~,

~ .
,
,

n9

, .-.

n , - (
, )

J? .-.

, : phala - N. . sg., phalani - N.


Acc.pl., phaliin'll - G. pl. phala-(n); devam - .
sg., devan - . pl., d_evan7im -Gl.pl. deva-(m.);
!ialam - . sg.; ~alayam - L. sg., ~alanam- G.pl.o
fJ_ala-(f~); anaf!~Si -N. . pl., manasam ~G. pl. .
anas-{n.); bhavanti- 3. pl.pr., abhavam - 1. sg. impf., abhavan -

188

3 pl~ iinpf.

h- . .,

, ,

'!iyarps
-va'!"s

.-.
,

.
.-., -
.-.

. ,

n,

n,

9 . ~ , , , [57: -

'

'
,

1. .-

, .

,
,

).
.-.

n.

~ , ~"

l. s~. '?t- "": "

",~tt

{ 3. sg. fut

"": atta

j' ati

"", 'iiassati

) : as s ati

" l"

" ". -

. ~

~- "". ,
,

ol-

-h-:cp. panha ka!Lha-, amha9

. " "

.. .. " "

l1 37.

1 - ~
~ -

. ,

[155, 387.
189

. (

-?th-

). ,
~ , . arna .. ' ~
anna rear : rr, . a~1!ava rr . .
.

, . .

:r ;.' ,

Ji tJ
.-.

~J

.
~
,

,,
~ ,

. bandhide,

~ida, ~ul}adha, .'!- tj1ila, yi~7J- etc.

.-.
.
.-.

) -

d..-

, .-. -r -

cl- ,

j3-

. ~ ~

ft-

( nk . ngh,

nc ..

)Ejh, 7!-f. r:ifh, nt ndh, mp .


mbh) ~: h (1lh, 1Jh, nh,mh), s ~

, , ,

v.
s v
( ms, mv)- ,

~ .
, .

" + ~ .. 11

11 G.
~

ll 41; 1047.

Ii (.

1 , 17;

1 , 30).

190

~ ~ ~

.-. .
~~

.
,

, , _

oL- , ? - . fi:.. .
~
n ,

. , .
~ n ~ ~

.-. i

~, '

").
.-.
~

h,

~ .-. .

1 ~. .

.,

, ,

pafrha, .

saar;ha,

.gjh.. .

r ,

( ). _
~ h ~
, .
~-. ~ .

, .-. .

nharu,

J :

n'aharu,

: mhi ( 1. sg. pr. ~


i ), 1J-hai . ~
,

, , ax.'f{haa
'.

"': ~

"

(. 1, 14; : 1, 25) - ,
. .

/1 Qt:\7.
12 . '
', . 175-176.

191

~ ), ~
.

~ ~ .-.
,

. .-.
,

. .-.
, .-.

""

, ""

(niggahita . "",
- fl , 187,
" - ", .-.

"")
:

.
-

[154, 447.

, ,
,.

1"163, 154.7. .-.

. ,

-~,

.-. . -~, -

, .
, - .-.
, -

~-. . .-.

.-.

.-.

l1i,
,

192

. .-.


, ~ ,

.-.,

v.

{. . havana, teva, keva .) .


h, , . .:-., .-.
: nh, 'f}h,
nh, mh; . .-. rarphayati, do"!'-hati
. .
, n,
.-.,

, . , .

~di/bandi

vifijht;Jivijho,


.
:

( ,

- .
,

- an 13.

'!'-

'!Z

., :

N. sg. sala
"v: . sg. salap,. N. sg. r '':
. sg. nadirp', N. sg. vadhu "".: . sg. vadhurp
. . .-. ,
,

. ,
.-.

V';

( )~
, n

~ ~ ( tJ
-m-

14 ). n: .

1 3 ,
, ,

.. :

. . [6Q7.

14

+ '!l , amdi

13 265

/155, 22; 171, 77J.


193

kuV'~ra

(. . kumara-}, pacchiva .. <. . pascima~),


(. . kanialam} .

kafJalu

~ ~,

' , :

. ~- (

juala8', Jat/; ahifr, {lihuW, j"iir, soit


).
-

, . ,
-~.

ciioa

). ~ JI
s , : k anha- '
', Voc. sg~ ka'lha : . sg. kanhW;
';' ,Voc.

amt--

m'hi :

. !:

iSI ~ ,
: masa '' : masa ''' dasa "' :. dasa
'g" . 8r ~

.
~ .
,

8 ~~ ~ ,
, , .

, :. s.ingara-, bhafrjiii1Ja, mar:~uka-,. honti, anukamp~ . .,-(,


. ).

~ :t, . .

..

'.

,
,

. , - 15.
15
194

rA

. .. '-,

45-517.

, ,

..
:

.
.
.-.-

~ ,

2, 3. sg. pr.l,

, ,

(.

1. sg.

pucchatl, 2. sg. pucchahi/pucchahi; 3. sg. pucchai/puccht!i;


1. pl. pucchaAfr, 2. pl. pucchahu, .l. pucchqht).
,

(.

1. pl. ': 2. pl.),

r (. _~

2, 3. sg., ).

, _~

~
n .-. .

,
.-. ,

, .-. , ,

~ ( - ).
.
.

. ,

~ ,
.

, -

16 , ,., : ,

13-2 265

Li 11].
195

n
,

h,

, -

~ .
~

, . .
. xi~h,

LI35l:

si1)hJ,

:.

lingh3 '', . bamhu'}:J, . bamun,


. bamun '', . j:Jnh~, . zon ' . 17.
, ~ q ~ ,
.
-~

~ -

~ (. 9 ~, mhar;a"e, nh'llv'i . .)

. .-. ~
;: : ,

, n-nh, m-mh . ;t7fh, n-nh,

n-nh.

.-. ~

nh (
) nh ( .-.
, .-.

).
~ .-.
.-.

;r

, ,

(.
)

.-.

17 ~.

34, 122, 163

.f.I. .
.

44:-45.

?Jh

1},

11)1, 757.

196

n, n,

ll35],

, , ~ ~
. .-.

>

( q
), -'
.

n/m,

si

n.

.
, . inf. iminawa '' '

preat. im 18.

.-. , ,

; ~i.
,

, (
).

~ ..-. . n ~
, . . -

n . - :~ . .


,
,

,
' ~ +
1,1". , :

le "' " : l~ " " (rrJ~ "..:.


") :. len "', ": ",
n li

"" :

ff' "' ( f.): lin

"',

"' []"', ;

18 . . . n
" -~ .J!n "

131

.].

13-3 265

L1 ,

197

mg ' : m~n '*, h:ag


bhtlg '* . :

*.* ( ) :

, .-. ,

nrn , :

1, .3.' iPI.; subj. calf..~calna

2, 3. sg. subj. cale:


"*,

, , ci;iy1t'

"" : ciriy'it

n" .

~. ,

~~ .

.CIIY'8JI

Q , , -o/-Ff: mazduro/
mazdurO, ~
, mano/manp ~ ", much/m.~ch "" . .
~ ,

.-,

-sJt, ~ npeca
ileJibl ' n)l,
1fC'I'Oro rn

~ -

.~ ~,
n n i ,

cp.garnu
'", 1. pl . pr. garchait: 2. pl. pr. garchau, 1.
sg. praet. gar: 3. pl. praet. gare, 1. sg. opt. garff: 3. pl. opt
.lfar~;i&~-u

',, 1. sg. opt. ja~: 3. pl. opt. jaun

' .

", op~n '",mn

paro

"" paro

cp.ol:Jm

" ",

.' . ,

i ni ~ ,
. . .

, ~ . ,
, ,

.-.

' ,
19

198

. . ..

'

!'207.

.
- n

q, n:

"n ' :

''; klfm

kan

k ~''

''

L1 31,

: ;J.:.
165-1727. :..

q, . ~

~ ( : J r, .

, "'(m.):vi 'id' (n.)

avylr

n
, -

, ., n, kariin
'' : -karu '
' kutr:ya- N. pl. : kutry'!l I. pl.

kutri
'" . .

LIB. 8l,

q.

't 20.

: tf ,


4 q
,

. ., ~, ~~ '', 3. pl.
hort. ~~: 2. sg. iv. p:J; ~
'', 3 pl. hort. r~'f}: 2. sg.

1. sg. fut. ralf: 3 sg. fut. r;- mu'f}ifa '", V. murJifia : I. pl. m'll1)4i';
t~i '',
t~ia : I. pl. t'b itt . n. 21.

iv.

rJ

v.

.-. n,

, n

. 22,

q, . .

20 , ,

!567.

21 . ~ ..
.. n /907.
22 ga ''
,

13-4 265

199

n.

, ,

n,

n ,
, .

, badha
. .;

kaca "": kaca "


"" : -adha "" l, 527

,
, ~

l81, 42. J.
,

) (
.),

, . ,

, hala'f}

"", 2. sg. sub]. halF: 3 sg. subj. hal

(~ ,

. ),
n, .

"",

khatau

. .

N. sg. f. kha(au : N. pl. f. kha{aff

1"81.

,. .
n,

n~ ~

-. 1.~ ~1. Jl ~ sg.

, : k ari

"",

1. pl~ pr. karft: 2. sg. pr. karu, 1. pl. praet. kalrt:


2. lsg.praet. kalu, -1. pl. fut. karibl1': 2 sg. fut. karibu [17}.

.-.
n,

. :
(

) .

,-

; .

l\05].


, ,

200

~~. , ~~ ' : ."


: -: W, (}": 'lfb,
lma : n.- .

"'"'

: .

, ~

881111

- .-. .

. , . L!,'

611, , , . .
,
~:

[91 , 81J.

.-.
,

~.

{
) ~ .

,

q,

, . .,

, : tatjtant

"" [59, 82J : kh~r/khar:4


"", bhag;
bhang
" " . .
~

: .-.

, 23.


~ .
~ n

- .

23., ,
~ ,

fBfJ]. , ,
-u ,

t , ,

) - ., , ~
~ [132, 385!.

201

. ,
,

n. .-.
~ n

, .
.-.

..
.-. , .-.
.

U _!I <?

, G

. .-.
, "'

.-. .
,

.-.

( , ,
J. .-.

: !' fh, ~~ 1h, '! ~....

, ;>
,
,

.

.

, 6 s

.
.s

I "" 1, , ~ ~~ 1 000 .

1 . " "",
100 .

12

~ .

( )

: -s

"" .

. . n

"": ! - 16,

!h -6,

.19, !-5,

~h-0,

Jh-0,

s-186, n-60, : t-1027,


t"h-.45, d-'269, dh-125, s-431, n-557.

t~

2.

, , n


-lm : ~1 ,

:~. , . .
~,

,
m . .

. ~ ' ~


, , - .
matta(<mad+ta},. labdha- (<labh+ta),
, , ni!Jcita {~:is+cita },
, ,
tisthati
(.
sth1l-) . .
,

~ pacpoc
paeiDUI, ,

' ~ ,
-,

SIll ,

, . .

r,

i,

r, r,

-~.

2 . . 69-81.
204.

~'

, ,
, -

(
)

, (

- ). U s
k (. L. pi._ ~rak~u sraj
L.pl._
marutsu
marut) ~ -

.
,

.-.

,

,

.

,

. .

s,

' .

. , ~ ,

1~ :

{63].
,

, -

-lh-,
knd-;

1-

-/; -~h-

. 3. sg. pres. e.kr'iJati


f. krifjati,

. .
. salha- 7 . stdha, s ah- . .

'" ~ ;
.

1, 1h

"". ,

205

~ , . .

~1-l-, ~h/-lh-

(. .

71 .). ,

d,

pad '', 1. pl. pa~bhis. .

, , , ,
.-. . ,
:

J ,. agniv7!tttf'cee ' agni+svatttf . .).

acOI<YQIOM

rf. ,

(,
), ,
n u .

~
u . ,
,

~h).

- !'

u u <f, :

madhul ( madhulih-), 3. sg. aor.


abhra1
( bhraj- ) . . , ,

N. sg.

.-;.

, -~ q

.-.

-.

3 . '
".

206

il

Tif.?t

cJ.....- n, -

lt n_

:. ll, . -r~-,

-mn,

-r7J-,

n -

, . -g~-,

-!-,

-'hr:-

. !1

fi-

n (
, -.-), -:-
ol- ,
n

,-

Jd- n.

n (
:

-dn-,

-dhn- ), , .

-tn-,

-thn-,

/~- n n ~

n J> i..,

-kh,

gn-,

-ghn, -pn-, -bhn-

n ,
._, i..,

n ~,- - n
. ., . n ' -
i + ' - :

thy, dhy,
dhr, 1dhv,

dhy, dhr, dhl, dhv.


no

thn, thy, thr, -dhn, dhm,

0-

-n . n
t.

, ~ ~
.-.

dh n
_ta1-), 7' (. afifjha_ rih-),
U (. 7l1ha vah- ), (. vo1har vah- ). _
n 1h - , }>

1t

t~p.ta~hi-

..

nn

(. trdh"tts

tarh-

drdh'ttmo

no

drh-). 207


j{Jhava~ , 61, 11 - N.

hap.-leg. "':-" -
pl. jafl '",

- n -. ja1a,c
(
- J> ) Li 19,
414-4157.

4.


~ ~ ~

. , ,

t,

, ~, ''.

.-. :
,

.-. . .-.

~ ,

~ _ ,

~ , (
'

'I ~~' ), ~
()_, 11

ci~{ha,

pavi~!e . .,

( ,

s
'r ~

/).

i '
~ n ,

.-. .

r:

.
, ~ ~
n -

4 . ,

.. !i .. l'l06, 48-4Q7.

5 ~ n
IIX .

.. [5].

208

,

,

,~,

natthi, neho ., ,
~, te'!a, adhu'!a .

' : , .1

, .
(

anguiaa-,

mu'ltcedha, ha7Jqe, kalentaa . .

).
,

, ~,
. .

1J n

, , namarp, nayare . .,

, ,

ja'/'aya-, baliii'!i

. .,

, .

antie,

mur:qe

.. .
, .

":

kar;tr:a

"N', .

rq,nno -

kanna

G. sg.~ raya

";..

"'

ranna "" . ,
~ :
, . v: "" : va'!r;a. "'
. ., - .
, ~

Ji

( ) ..

! .-.
,
.-. , .

6
[881,

14 265

209

s , n.

~ ' n
"! ( n ).

1} ,

1)

. ,

, .

' ", panna

""

""

: parz.~a "" . .

_

r:-.

( r -

,
).

,.

:;,

. , ,

- . karar;a-::-, 1. sg. kara'}enaco

, ,

, . aN ( N
n ),' , N:r:,
.

r11 '", "",

, sNt, : N:n,
. saana

"~~~',

N.tl,

s !'- "

'.
, ,

.-. . ,
:
r, r, s .
$
r. ,

1),

<

s a'la "-" (
~ !" ),
dakkhina "" (< daksina-), ina "" (("rna) .

210

..

'

..

.
,
-

dh, n t, th, d, dh, n. .

J, Eh,

~,

'

dh

tan, d

( if,asati/ ~a;sati"
"",

dahati

deti

, t

'.,,

"'" ,

~ rj:k " ~, "" ) , Jh

( ~ n(>

fha

"", '").

-,

, ( .
). ~
, , _

"

".
, . , :
vata
" " : vata "", ~ "":
vatta "", . ".", vattha " (
)" : vattha "", va~ifha "~" : vaddha

"",

vana

"":

"",

vana

vanta

"":

";.." . . ; ~

vanta-

, : h 1 attha

attha

"" (

""

),'.ddh/ddh "" (
a~1ha "~" ,

addha ""
khav-ati/khanati "",
sar;ati/sanati

),

"" -

~.

.
_

-l-

..

265

( ),


1~2

-lh-.

cj/-f-,

~h/-Jlt-:

211

1' 1h

- .

.]

, ,
,

-{-

l,

-.

kala-/kaJa- ":~, gala/ ga!a '", pulina/


puJina
' ", beluva/be{uva 'n. pr. ', lila/lila '" .
-l- -!-

,
~

. ., , t"iila

'

"

: tala "", kTla '': kTla "", jala


'' : jala '.', "", khil~ "" : khila
'~ ' .

-z-

. , ., -

, viJayhati
.ri dayhati vi- payhati nayhati
(-) pi-.
_ , -l -Eh- - . -l- '

il ~,..

- d

gh,

n,

lh

-/h-

dh

lh .

:

/h

Jh

:h.

, :

( .

. ),

asalha,
lilha-, rulha- . . ~

:h ~ . -


, :
,

212

1fh

kaiJha-, tur:hi

, ,

d, dh

. ~ n~

,

~ ~
.


. ,

~ ,
, , ,

( t

- 50, th

60), - ( i -
130, 1h - 80). ~ ...:

L1527.

'!

t. . ,

), crioa

nh.

, :

"",
,

t- ), -

'

r;hava

,,

11

'l haru

nhusa "" . nh

'

,
,

r:h

~.

,
,

-1-, -1h-

dh h

' ,

~

h .

14-3 265

(., , -

213

.-!-, -!h-

1, 1h,


, .-. [,

d, dh

l).

'h

~ ~ ~ ,

-,
,

m ..
,

l.

J>

-1-

-1h-,

l ,

dh.

dh
"~", .' .
-

-4h-

).

,. . .

padhamam, vadha, didha

'

~ da~ha, 7i_rii~he, piifha ~.

. _ . ,

th-, ~ittha,

datjha

!U!!a-, !haf!hara,

dattha; dhamdha .
~~,
( ) :

-da- -dr.

{155: 11 Q7.
.-.

KJX>Me

- . .-.
.


-,

). ,
. ,

214

( .~. ,
)-, Jt
,

.-.
.

. .-.
.-.
.-. , .

.-.
:

...

( ).

. , .-.
,
. ,
,

f : t, g, : d, . ata .
attama '"" : a.ttama "(
(.), 4~ "": ada ", p:l~
" : padda praet. padinaw'ii

""

: ata

) "
da ,nom pr.

"",

"" . .

7.
,
,

. , ,

.-.

, -

1 U n l

;~ [87, 38 J.

: 'l

J,

. .

[86,
16-1 7), [85, 23-247.

14-4 265

215

. .-.

, ,
. ,
.-.

_:

1, 4h,

~h,

~h,

r rh
d ' dh, . .

. .

..

d, dh,
.

.,

v~c,

. .

:
daku, dhoka, hiria
.
,

._

I ' rh : hire, sarhe, pardai, urnu, choryo, parhchan,


~

~u!hyat, #!

. .

1.

l ~ ,

paltan

.t, .th, .d,

i i:

.dh,

, ,

r, rh.

i -

..

. -

tj, ifh,

;, rh

[11 , 25], .,

: ~ubna, ~era, ~hakna, ~haT, a~ifa, 11h

par, pa(i1"parn'a; parta, barh, arha, arhna,

baJhta

.
.

rj, 1h ,
! , ;h. ,

~ ~ ~~ , ~ sff'r ;/fi~ "",


1hrhna/1h~hna

"" . , -

~ . :

agig "" - . 1ign7r "

", ni1ar
"" - . ~ar "", sut/,a~
"" - . ~aal
"", be~hanga "
" - . f,haiig "", 1g~ugi' "
",
dabdabana " ".
.

. .

216

r:~

Lll ,

rh:qh

4Q7.

, n ,

qh

~'

[, ~h

: ,

. n

r' rh

q, qh

~~

n~ ,

[, rh

,.

d, dh,

"", . .

d~ ~~[ ~

r1,


rh/,

., ,

ghab(ana/ gha-bana "( )"' urad/uad . ""'


h 1
"" . . l"9, 321. , r rh
, , garna
"" : garna "
", ma;hna "" : marnlf "" . .
,

.-.

8.
.-.

. ,

8 r , n
[122, XYV. .:.

;,

.,

guage in Social Groups

<<Lan-

L1 00, 16L7.
217,
r

, , ~ ra
: p~ra "", har "": har ""
. L70, 411.

""

1,

J, fh,

1h,

1,, ,

ka[h/ka{

"" .

, ,
,

1-

,
i

rod

"" [10, 357 d r, ~ .


'
'
.-. ,

11

i (.-. ,

d, )

'n

.. .

,l t, t~, d. dh.
.

[, rh.

. ,

ori(i/oifia

"" .

, , jhaif,/jhar
",

"-

VHrV/VCHV,apep,

~llrT/ tJdhT " " . [64, 24-257.

218

[ ;, ;h
d, dh , , ihori, orh
.

, .

k
:

" "

"''

: k al

"",

"",

'!

"" .

praet.
mula

J'! "":

l"", f

. !

""

"" . . , r


, . al/m.al

" " . .

~/n,

{/l

"", kana/kaa


1}

[,

!' !h,

~'

1h.

, :
~h,

ga?yala, cha?indi

71"fha,

:I
<I

9.

1 : ;,

1<h : ;h .

- -
ak'ff1o "n.pr.
"", kadhanu. ""

), ., ,
"
parl~anu

daurando

"" . .


<I.


~ ,

&

11497. ~-.
.l\'\.

.. ..:t- [111,

1Yl.

'1

( ), n
:

,J

t, th,

~
~: ~' [, { ( ch , . .
d.

).
.

r ( -

-~if-). ., ,

mtr

"":

mlr

"-

",

pali'n. pr.
" : paji "", unT
"" : u!LT "" L9o, 28].
,

_, . .

, .

!' fh, ~' ~h.)


n, r, rh, l.

.-. , ~ '~

.-.

r : rh

ih,

.-. ~~
, .,

r:h,

-. ,
~ . ,
.-.
,
li .
,


, .-., .-. , . .

the!, di4,

fikto,

thaq, ta{iiv,

torna

. . " "
-

, , kaf-ti,

k-a4-to, a7Jto.

carh-ta;

. :

.-.


, .-.

220

1
1

, ~.-.

- :

. U

( n) 1

, ,

'

Q~~. .

, :Qi .

[40, 247; 34, 2007.


- .

n
,

, ~ n~ ".

(-n

)
n (-

) f46, 939-946; 43, 556-5657.


ll ,

dha~

dagh,
,

~.

" " , -

1 ,
.. 1970 . [12,
25-271.

..

" " , -,
.

""

. ,

"
":

(. . t~ ),
n

, (

, ., ,

abhf ~yama,

if ~fhir6m

syama,

sthir~m ).
~ " '

, ,
-

nnu

n,

.. .~. n

~ n ~

( -

si

. >
. , , -.

, ~
f' " ", . .

, . . 2.

2 .
..

f67,

. 10-:-11.

223

, , ,

n ati 3 .,
.. -
;:, .

( ).

Nati

n,

. .

. ,

, .
,
~ ,
,

. .
:

1)

. {. .

s, t, th, d,. dh, ).

r,

r,

r,

; ~~~ ~
L

f,

r,

purufe.fa (1. sg.


~

puru~a-),


~,

z:i. n

2 )

<t>
s.

(. .
, -

, ~ .J

r .. "

"

[351.

.. .

3
.

224

. " "" ",

74

_:;

i r), , karana,
~
. .

nena

.= -

3 )

oL-

. .

/3-

, ', b~fg-,

brahman.
;:cr.

4) , .

)3-

~ , ~

- (. . , v )
. : " ;"
(. . n, ) -

'1

} - ,
).

nati

. ., ,

Ll15,

847.

" "
,
,

.

.,

analysis"

" long-component

Ll15, 51J.

, -
,

"-'; 1 ,

j/r,

s>

n> ~

~ "~

-", ,
r 1

k.

s>

i,

15 265

225

:s 4, . [00, 20
.

527

,
,

cn.l,

Ll05, 143; 99, 212-2247,

.,

; .

{ : -

., , , m~l
. ,

s n 0 ,

I , iib : 1 : bff

~n,
.

, q
JC , n

, .
.

,( . Xl , 14),

" "

. ,

, ,
.
n

~
u

.-.

(,

.-.

.. .) . .,

: .

2. sg. pr. likhasi,

3. sg. likhati, 3. pl.

. " -

".

226

- .
-

likhanti
likhai7Jl

2. sg. likhai, 3. sg. likhai, 3. pl.


2, 3. subj. likhe : 1, 3. pl. subj. likh~.

. .
,

, (.
.

170) ,
g, d, , gh, dh, bh,
h

, ,

dh.ak, dhaktam

dagh- "", bhut cibhutsi budh- "J>1


" " .. .
" , adhuk~at
du h

., ,

(, . . -

pafh-, kuth-)

(,

5).

, ,

(. .

ch= +~ th=t+s . .), h (. . j+h=jh,


g+h=gh

. . )5, -

, ' - 6.

1 VC2, 1 2 - ,

5 . (, 8) .f'.
Ji ( ahur eke ).
6 . .
t, 59-6Ql.
15-2 265

227

,
1 ,
2

.
,

jh,

. .

~h

( .

m).

.
2

F
,

h.

, ',

7)

Li06, 37J.

: ~,

h
~ 2.

~
,

( )
,
r ,
,

8.

nati,

~~,

~,

~ , ~
~.

7 ~ , ..
~ f42, 48-497.
8 .
,

, .. f21, 40, 487.

228

. nn

n n 9. ,

n lt35, 111-1167.
Ot:IYCKa ,
,

n,

n ~ ~
U . .

n:~,

~ n
.n n~.

, ,
,

n n~

L1 ,

-XYll,

n. ,
nn,

n Jt . , ~
,

, n gu'nah '', '' 1 gu~lia

'id:, ih '"; 1 i'h 'id.', 'ht '' h3t


'i d~ . n. L11 , 44, 49-507. & ,

, ' n

n,
. n n -

, 1~ni,
~h,.

raehni,

'lae.hfi) r,

. n nJS

, , , ,
n ,

. ,

n ~ n

n~ nn n~ ,
, n~ ~ ~
~ , n~ ,

f9G7.

nn
n

n-

9 . "
'.

15-3 265

229

. 1

~ r ~

:. L537
1287
i ( :
, ~~ J!l,

li

kk : k, g,

. .). ~,

- .
~,

~ ,
, .

11

f41, 68-87.1, .
(cmuimured-vowelst),

L1 ll


.
:

,

, ,

,.
11 :

- ,
n ~ - .
, -

.

, .

li

-
- ,

230

,
-

, (varga

- , -

s} ~
. -
- .

:
- -

.

.. . .-.

, : k, kh, g, gh, n; ,
ch, j, jh, n;
f, fh, ~' ifh, "'!; t,
th, d, dh, n; , ph, , bh, (
:
kavarga, cavarg_a
. .). ,

.
,
,

r,

.-.

.-.

.-. .

.-. .

'-~"

15-4 265

{ kara;a).
{ sthana ).
, . -

231

1, .
. ({ , 12)- -: " - .
- ( spari-~ ). n
' ( sarva~ vyanjanlt'nyeva te~'llmadya~ sparG-a~ panca
te pancavarg"ll~).
.-.

~. . (1, 19) :r
: ' - 1 / , i
ai,
, ~' (Tlllavyav-ekaracak1lravarg1lv - ikaraik?:trau yaklra~
'aklra~ ).
, ., , . , 36) : '
1rri / ~ . ~, ( rrlau jihvamadhyantabhyam yakare ), . (1, 21) :
' 1F. - / cepewma "
(. Tlllavyl!n1l'!l madhyajihvam ), . (1, 79): '
/1 //"

( T1llusthan7i'madhyena ). 11

. :

9 , .
, :, ,

. ,

, .,

( gu'lavis;ea) -
. , 4,

' '
..

, &

k-c
(. . , -
- ), i- j-y

(. ., , ) Li471.
.
,

- Q
.
. -

, . -

1 J, 10 ( )
_ : kakhau gaghau na cachau jajhau
1fa !aEhau ~a1hau ~ tathau dadhau na paphau babhau yaralava

haiafasa: . .

232

1, 12

' ".

( ) n~
n n ;
, ,

n n .

.-. n
.

n
.

. n: ,

- n
, 2. : n
- . ,
,

1h

, ,

( , ~ -h,
t- ),

fh

.~

n (')

), ,

.
(r jh

jh

"''

jdjhjhatTs

52, 6,

,., -

"', n n,

, h n
~ n

no

th. ,
: n~

"' ' 3.
,

~ ,

- .
,

nn

.- n -

2 . n
~ .

106.

. "'

"'
.

127-128.
233

rtl :

1) ( , cch, jj,
jjh, g.c, 'ltc, 1tch, "'tj, ifr ); 2) (

. ,

'!~, pj ); ) r (rc, rch, rj); 4)


( j) .4. fi-
. : 1)
(. );

2) ;,I (.

(, chy, chv, jy, j'l!. ); : 4)

r (cr,

-., jm);

chr, jr).

3)

...-

, ,- ~' ~ , . .

.J3-

: (

,
.

j3 -

d--

d..,-

, ~

>r ~ :

,, ~ .
, . . ,
, .

't

(
),. .
.

.
,

cn,

cv, jhy, c;ch, njh, rjh,

),

HldJI . {
). -

: kch,

gj, Jc, ~j,

!li

~-

i .

4
:

234

ubj-

''.

(s

s), Jt

~'

ir

. v- ; (
s

~ ).

( ~
). , , ,

, '
, .

. j3- ~

ol- .:..

~. , h, chU, cho,
7ru, no; Tch, n, uc.h,
ech, en, och, on, aifi.

un,

aich, auch,

i/y, u/v,

~ ,

JIQce

; . 2. sg. impf. aichas i~- ~', ''


2. sg. impf. auchas vas- ''. ,
, :

ijh, ujh, ejh, aijh,

jh, aujh; ~hai, jhi.


, .-.
~

~-

. Ui

, ,
~

),

~n

i ~,

-cch-, -jjh-.

.-

, --: . ,
.

( l{n 5

krama

krama )5.

. l16~7, .

nSJ J
~, ,

, r. ,

.n 6

g .

, h

( ll),
(

) ..
ch

ch

ch
[134, Vl,, 1, 78-761.

~
n~ , ;

, J>

( , , ;

- ~ ),
~ .
~

).
, ~
~-.

, ~ .

.-.

? .

.-m.

.~

ch, .
7

jh

. . (1,

1 ): . _as arpyog1/dir- api

8. . (1, ).
236

chak1lra~

.
, ,
. .-.

.-.
: ,

ch, j, jh.

( ,
,

jh

,
,

, . .

jh

).
. 7r
1

.
,

- s ),

! ,

. .

: " ()

-
" 9. ,

~,

~
-

( Cavagasy-a

spa~fat'lr tathoccaa!la~) . Vararuci

(1, 5) L14JJ.
. .. [5, 13-14).

237

, . .


, ych, yj, yjh (
: . .).

(,

21)

: " ,/ (Cajayor upar.i


~ syat) Li 1'Z7.

- ( -)

- .-. (-) 10.

~r . ,

. ,

_ (
}

n :

. . =. tl~ j =-. J1,

i,

, . .

~-, ) 1::~.) j= r;.


.

.-. -

- ,

-.

n
),

=. '1

- n

n. -

-n-

(n

1"97, 391-3967.

n n

.. . n ,

, ,

, :

, ( -
, aspa~fa)

( - , s.) /f37,

245-2487, n
.
( : , n
), -

10. , 4 , 2 [1171.
238

1837,

, , L171,

(> .

, ,

.-.

nop

. ,

.-.

( ).
- _ .
-

Lg,

.,

1 0, 1 7.

, ,

. , -.

:,

, -

~ : (,

" "). , ,

.d q , .


.


, . .
, . .

jalar:a, jh7Ir}a

n~

ir!z

ja, L'i'Jl jlL

cakka, chirp:a,

7f1, : . pafica,

lancha:a,

. .

.u. .:

. ( -

, .-. ) .
r

~~

,
,

. ., , .

saccarp, paccha, ajja,


majjha,
r;iA_accha1:.,i, anu.acchanto, r:ijji1_a, padava;
. vaccai, pacchime, vajjia, 4ajjhadi, lanna;

kadhed_u, pa~iQ.andhedha, haAe


.
.-. , , ~
~ ,

~ i . ~

, ~

jh -

ch.

" , ,

.-.

n.
, .

n~
,

""I

. ,

, .
~

, .
n

, ,

~. 4h.
,

~
.-.

. n

. j

.-.

.-. ,

. .

-jh

), -

240

-,

i/

( ocv: j.

u/v


, :

j .
- ]). ,.

.-. , ''-

. : ~

: . n

1 ,07.

2, 3

.-~.

. -,

(<:.-.), ali/yafi
(<.-.

yavat)

j.

je/ye

(<J:tp.-.yasi), java/yava

. . -,

.-. ,

. ,

, -

.
. ./

ll"., . , gaccha/galca, paccha/palca

. .
- h ,
.

j,

jh -

ch.


.-. .

n -~
. .i~h
. (<.-. ti~!ha)
,

apxa-a.tigicchaga
('(h.-. cikitsaka)
. iBB,
1Q7.
, I.

Hapany

, .,

caru kiru, chura

khira, gijjha'i

jigghai

16 265

241

.-. , 6 n,

. :t.:t

.
,
,
,

, . pacca-.s.akkhidu-,

- .

a:ltvto

.
, n, .

itthi-J.a'farp-

n.
.-. n nn

- . ,
,

.-.

talavya,

'l:',
Q: n
-., n .

. n
.

.

.


.-. . .-.
,

.-.
n

.-.

,

'-

, (

)11. ,

11 .

.-. ,

( "

242

n, , , ., ,

(n
).

( ) .

, ~

, ., ~, sac,
.

wi'c, piJnj, irch

kaj,. pilch,

bojh;

. .

, h,
1 n jh . ~
, n, , , 12 .

jh , . .

. ,
,

~ ,
, n, . ~


?tj.

,.,
mj

nc,

. ,
~

?r

, ena~a,

,_

[90, 307. n -.
, .
, ,

, , , : , h,

j,

n.

n
.-. . -~, n

, , .

, ,

"

<;>

(. . ).

, ,
.

12

16-2 265

243

an Q1}U, aiia,

,- .

.-. ,

c:pelUI

co-

~ ~

e8JUUIX; -

~r, !,

n,

k ando, andhi,

bandh.

jang, panjO, nandho, san

~ , .
n~~

n-

.
n

, - . ~
, ,

-,.

n '(palatalized lade-front-dento-alveolar)
[55, 1307, . . n d,
n n
j. n j j

.,

. \ )

khajav-u, laji, sajo,

n , , ]1},

Jii7JO.

, -.

n . m :

ch, j, jh, j', 1i. .


j.

nn

ii.

tadbhava

-, ,

n 3- -enawa, :
m3renaw'Zr maricca, kiipenaw"li- kl!picca (
n

-,,.

71J.

--

_~ nn~

". n".

koccara

, --,

n~,

244

"'?"

-jj-,

occara

dicci-keJi
" ", gejja
~
" " [81, 387.
~

I.

a-

"'VI".,

13. ~-,
tatsama
ardhatatsama

.
n, , pa'ircasila, vijnanaya.
-,

, ,

l.sg. fut.,

l 14.

:I ,
~ :

nom. g.

, k anawl:r "", "-

1. sg. fut .,
"

- kanni "": karirla " ".


15.
, , ,

n,

: , j,

\l

q .
,


. .

~ : (,

f, fh

13 , 'k . : n h [69, 163-1751.


14 , , ,
-n.:. ( - -


).

15

, ,

[85,

247.
16-3 265

245

u , , j, j~. . tabdhava,
0,
r

..,._

n:

, mt~

n r i, "i, (
. , i m ,
Ji - !-f&Ree .~ L9, 1081), : lakii,
i/i, :t0 i, amci, jib, payje, majki . tatsama
,r:- {n )

n, , . ckaya, uccar,

jun.

, . , ,
, .f

tadbhav&..:.
~", lto ingraj"i

, ,ingraJ

"n-

." 8' ".

JDDi , .nr , <t


~

, , .
L.
Jllll

pr. f

/_,.,
Jaf}e-

" "

jati

""

_ , ; ,

tadbhava

n~

, ~

- -

. ~

..

, <t

1',.

'

. ,

-!11, -fa:, -{ha


~
-si) -.
r_'ll{a "": r?Jja- ( ~rajy1i-)

! ;

118, 51.7;
. : . . . . . rii/li:
. . . ra{e, . . . . . (
"" : . . . / .
.

nacHij,- : . . .. -,

. . . . -ci;

. . c'i(..: - : . . ~ . -l,

.. . . .

-le,

.. . . -

-ccr.

co-

. .

t
_ - . mi
"" :
.
246

majh"ii~,

majhlJhiin,

ajh!t;

~ IIa

tu '': . tujha~i', h
. tujhphiin, . tujh':t . ~
(, , ).
,

.

. -r

,

"

, vala1}~

'' 1 . . . . . v7l!en.

, .

,
. n

~ car

"', cahli '

tadbhava,

~ ~

.tatsama

, . . !-, f-j, {h-jh,

.
~ ~ , ,

!{

ll2a7, n
-' 1.
j

kaifia.

, :

<!,

lup, bala (

),

- : ,

z,

, ~

zam, laz, bazna.

ch -

- h-,

, gauccha, mauccha,
,

16-4 265

s. jh

247

, , .-. , -

. ,
,

, ch;>s; j, jh>z ).

-_

':

}J.

z,
t, f

ch

j, jh

L91; 96, 20, 3307.

, .-.
:


~
,

n,

n~

-
[27].

J.I

9 n

n [l

t7.

.-.

. .-.

n
.

.-.

. ,

.'3t.r (

lUIT ., n, l, , n

: ).
, n t

, -n

u ,

, , . . ( ,
,

~
n

., ).
n

.-.
_ .

, n
~

( , ,

~) ,

~ , n

. -,
-

n ( ). -,

( }. - (
) . -,

- *
' , . .
, n

!'4,

, n .

. )

~ .
- n
SJ

n n

250

-(, , ,
, ,JiI

. .

).

. : .
,

(., , ~ .
q

.-.

n).

(. -~
n .,

n-,


n .-. ) li.,
,

n (. n
,

n). ,
,

n -

I 'I (., n, .
t> ,

n t>

, :

6,

c,j, jh-

f, fh,

n
: :

1.
.-.
. ~

.-. . ,

.-..

..

77,

337.
251

tadbhava. - .-. ,

.-.

,

tatsama

( )

vide<;;i'.

. .-. vide~T

.-.

tadbhava.

, -

(, , , ),
(, )

tadbhava
tat-sama vide~T,
,

' . ,

.-. 2
. , ,

. tadbhava ,

tatsama

vide~,

z ),

,
u .-.

3, - 2

116&7.
, ,

252

, .
- ,

..;

4
, ,

tadbhava,

, ,

,
,
,

.-.

.-.

tadbhava,

fJp

, ~
,

.-. . .-

4.
(
-

),
,

.
,

: , ,
,

5, , -

., , --,

..

L11 7.

5
. {6J.
253

, ,

' 6.
.-. ,

, ,

.
. , ,

~ (
)
7
8. ~n,
- .-:.

r,

.-.

.

.~. n
.
~ ,

tadbhava .- . 9. -r

aifpa

Colloqial Sinhalese Clause Structures

l'861.
7

XXYl
1964 .
8

.. ; i

Ll32, xxl);

[64, 2t7.

9 ,
tadbhava,
, , n (., ,

).

254

u J1 JEaU..,...
SIIIOB.

. -~,

, ~ _.-. (
). , .

'i, hya

., .k3,. kyo, ky'U

tyl!, dya,

.; kya,

gyarah, byah .; . tyo, tyas, cyapera ., .


kyo, , thyo, vyff
.
,

i.

.-.

-~, :
,

, .-. ,

, mh-, nh-, vh-,


, mha7J ;t', mhs:is, nhan , nhavT, vhali' .,

8, 14-151.

( mh-
}.
,

mha7J :

""
ho7f' "", "" : vh'a, vh?i, vhave
. ~ rh lh
,

. ,
u. ~1

tadbhava,

I1

lh-: lh~va "nom. pr. "


[1657. rh- -.
~ h-
i-ah- [187.
-,

,.

tadbhava"e ., ,
,

tr-

tatsama.

trar;

'' }:~ , n, trevis

trepan

'53'

'23',

. ., .

, , tr11s

, '", ''
tro {

( ),
' ', trl~vi!

'", '', trthvu

' ' . ,

tr-

- -

t-, _, tr!sit/tasit
' ', trak/trfk/tarak: ' '- trabu/t~bu
'',

trodvu/todvu '' . L1247.


~ ~
tr
tadbhava .
~

, .-.

I?I 1U-
.

,
i
~~
~

n, .

L7

mw.

.
. n. ,

, ., ~

p.ll.

toc

.
.,

..

L4, 2771.
. . l'1].
. ..

Lal.

11 . .
.. -{2l.

256

..-.

. .-. :

- tadbhava

(
\{ ).
.-. tadbhava
, (
~ , ~

).
, ,

tadbhava
: panc, <1
ap.tond,
. bandh, . amb .

..

- ,

tadbhava

. putt, ajj, sabbh


),ti,

(
. hikk, vicch,

gall;

~hi~~h . .

.-.

tadbhava -

~ ~,.-. ,

- tadbhava,

, -

, . ., ,

asnan,- . snltna, na~m -. , lah;,.s. -.


laxs, istesan - . station . .

r; tadbhava .-.

~ ~ .

, .

.-. (

r,

_ ,

, ,

17 265

. . ,

257

.
.-.

J> { )

.-.
:

1 ) ,

2) , .
6 :
, , , ,

-.

: , :
.

.
,
-,-

. ., ,

bhagtq, siijhta; . cupda,


kufda; . lag"to, ro~to;
. ka~ht7i, baghte; .
: thakbo
lagte
.

, d

(-)
(-} ,
,. ,

( ) 12.

n. ( t-, - ),

( h.)

'
,

~n

12 ., ~,

:r .. [3,

258

657.

-~.

" " 13. ~


( ,
).
,

, . - ~
G ,. ,

,
, ,


, , , , ,

to, , -do, 20,

57].
,

,.-.

,
.

. .-.
,

. .


, .-.

(
},

. ,

[67, 251J. , ,
, .
,

, "~"
.

13 ,

.-.

"1 ..

17-2 265

.l26, 233-~65].

, n

.-.

_ -

n-

.-. (
: , , ,
, , , , ,

n~) m
nn .
. -

n
~ .

- -

n~

. U
~
.-. ,

n~ ,

, ,

.-.


. :

( ), .

~ i
, - ( ),
,

. ,

.-. '

77 :
, , ~, , i, Jt, ~, ~, 3, J, 5, ~ , , F, , , , ff,
, , , ~. , i, i, ~ i; .
k, kh, g, gh, {g, , ch, j, jh, J}, f, fh, ~' ~h, ~4, t,
th, d, dh, , ph, , bh, bl; ii, , 1}, :h, n, nh, , mh, n/m; J, l, lh, !
;h, r, rh; , i, s, z, {; , v, vh; h.
, n ,

(
r), ~ , , -

260

,.

n.

, .-.d.

.-.
.' , , , ,

16

i;

k, g, .t, d,

, ,

n,

r, l, h.

.-. n

, .

55

. .-.

30

n,

.,

, ,

. , ,

- - .-.
n . .-.
n ,

(
47% ),
- . (n 20% ).

- 36%

- 45%.


, .
, . ,
n .-. ,

1 &, .-.
,
,

n n, . .

.-. ,
,

- 28,

- 5.

.-. ~
,

8.

.-.

20

( n

.-.

}.

.-.

17-3 265

261

.
, i

(. .
)

. . ,

, ,

. .

- .


(-
i

) -

- , ( ) -
( 6) :; (
). ~:~ -

~' CJ.

, ,

L1387.

Jt,

,. .

. ~.


~ .
,

n~ n. ,

, <;> .

[827.

262

fl66,
264-2657. , ~, i
~ -

, . .

( -

. k"L " " ,~ 1 h

" " , " " ,va1va h

" " , " ")


.

~,

147.

[90,

~ -

i-i

i-z ),

( u-v ) . -

u-u

, .

,
,

z~' ga;rt7i/.

1 'raehna/

.-.

i-1, u-fA

- ,

, ~

.-. n -
.

( )
,

, . . i:= :
( . . )= ~.~
( . ).

Li 32, XXl ; 1 03, 157.

17-4 265

:,

~I

263

l64, 211.


. ,

- i 14.

- , ,
,

15.

i,

.-. ,
,

: tadbhava
tatsar.a.

tatsama

t' ,

16.
.

.-. :

.-. .

, 17. -

14 .
[158), L130, 54-667.
. /59,
51] .l118, 8 J.

15
- <<Grammar

of the Nepali Language [127, 1 al.


16
; .. "

~" /18, 81.


1 7
, ,
, .

264

i:.= e:o==~:.:J

i:u

- i:u

= : = S:o = :~.

= : = a::J,

, ,


.-.

. ,
.-.

18.

.-. ,

~ , ~ ~
.-.

-,

.
,
~ ,

, : _

~
, ,

. " , .. . ',
, , q-

18

., ,
, [137].

17-5 265

265

n (
Jt

),

~ .
,

, oowno

,
n

, " [76,

7J.

( )
~

n
-

~ 1 .

: :

_
~:Oit ,

19. , , ~20.
,.-. ~
, .-. ,
-

. .

= : = : = il:u = i:i (,
. : ) ~
19 .

: : , =~:;;
1

.. "

'

[231.

20 , .J\. ,

fl57,

~
, .
~

21 , ,
,

266

L85,

23].

~ ~

8 ~

~ .

.-.
.
.-. ,
: :

22.

q (,

~~
.-. ,
~ ,-

, .

no

, :>

, ,
.

n ,

, n 23.

, ,

. n , .
~

.-. , .
,

22

..

v -

", .

23

197-200.

, , ..

[1 01 , 122-1237.

17-6 265

267

Ll32, XX1J.

( )
.
11 . ~

'

, ,

, 24.
:r

,

: (
),
(
.

25).

.-. .

(. .

-~,

.-.

201),

-,

. , -

- 2 4
. f59, 857.
25 ~ , ;>
,
,

, ,

[2, 30-31; 1367. :

~ ~

+ [57, 6.7;
[125].

268

~ -

JI 26.
.-.

,<l .

t n

;,

. ,

).
.-.
, <t,

6 ,
.

- 11.

49

.-. , .

n~

35.

20. -
30 nt~ <t -.

, , ( ).
, ,

.. -.
,

~ .

n. n

t>. <t

P-rh

n :

k-kh

J_J

c-ch

(-th

t----th

)_i~ J~h

k_jh

J_h

26 . .. , _
,

.-.

!3

~ , ,

L98, 381-3881.

269

:1

.j

,
, , . .-:.

,

-

n n ,

. n in

~~:

( ~) /i58, 509-5107.
.
in

ph

bh

v l1, 1447.

. ~

-r n:

' g, '.], 'd, , ' ,

( n), ,
.

~n

, n

. n , (
) ,
.-. i
,

. 27, .-.
.

in. in'11:>

t ,
,
, ,

Jia

, n

27 . . 180 . n '
n

', " i

(
'.

2'70

::

. ,

301-3157,

L159,

~
~,

~,

n
, , ~ - tl

- - 28 .
tadbhava (
)
, ur
: ~.

~ : !:

= J~j = /h ::jh.

:I .-. , l?
.

.
,

77, 337.

,

<f

h>

(. .

181).


.
<f <f

.
. ,

<f <? <f-

28

. .

245

., "-

".

..

~ 29).

? .-.
n .

-,


-n.

) ~ ~ .

,
~n~

[37; 33, 172-1927,

: 30
31 ,
- 32.
.-.

~:

,
.

n~ n~.
, ,

~ -

, , .-.
,

q. ,

.-. , ~ ,
n~ . .-.
~ , n~

29. 22 . 180.
30

.. .. [191; .
..

[157, 632-6417.

31 . .. L2ff/.
[31 t
272

32 . . .
322-33Q7.

. ,

-33.

t>

. ,.
.-.

4~ -

), . . , ch>s; j, jh>z 3 ,

, ,

<I-

.-.


.-. ,

,~

.-. ._

.
,

.-.

( mh, nh, rh, lh

.),.

.
. ~

. ,

.-.

, ,

u.

.-.

33 ,
- [142, 1J , -
./137, 67.
34 . . 248.
273

: s

h. .- .

tadbhava

. , .-.

i,

, 1

- tatsama videca'i',
-
, , .

i: s .

, ,

, .

ph

[).
,

, ,

Q s, f1

-1 tatsaa ,

s.

.-. (
), .

, , . .
r ~
,

i!

( , , )
( , , ).
, .-.

tadbhava

: s

j)

h.

,
,

.-.

274

{,

- ,

tadbhava,

: - s:z (f:v,
, f
w)..
,

tadbhava vide~I ,

tadbhava,

, . ,

:
,

f,

~'

s, z, h.

.-. -

,


.-. ,

s:h

s/h

35 "
".
....

,
.-.

, :

s:z, x:h,

h-

) - . ,

tadbhava,

. , ,

35
s/h/0, .
- [62,

1467.
275

i ).
, ,
.-.

'l' , .-.

tadbhava

tadbhavan, ,

, . .

h.

( mi
),
,
- ,

uo

, -, -

n ( 36JJ
- ( ., fi51
. .).

8 ~
ni .-. .
n~ ,
, n ~
.

n ~ ~
'l' n,
- , -
. n

ni ( )
-

, i

n;

n .-. -

276

36 . . ..

1247.

(
); ,

~~

: ,
1
,

6/.

li 42;

, I!~,

(.
~

37,

567). ,

, .
,

'

~,

137,

587.

~
.
. ~
~

. .
,
,

.,

, ,


..

.-. , , ,

427

fi 36,

.
.-.

, i .

,

.-.

i>I

.-.

-.
~

1797.

,
, ,

~ .
~ -

277

. :
,
. ~ ~ -

, '

, 307,

~ ,

,.

,

,

, ,

fh, 1h,

, , I 37.

'/

l.
, '
;
-

, , ,

(
,

).

~ ~
. ~

.-.
,

~ .-.

~ ,

37 .
..

f2,

Gl.

. .-.

,.~ ,
,

, 38,
~
, ,

- . ~/J, ~h/rh, . n. l/{.


.-.

~ ~

~, . .

f, fh,,

~. ~h,


~ ,

.
.-. n

:,

.-.

nh, l, r, rh,

~ ~~ .

~
,

r, rh,

,
.

~h, .
, ~
R ~
.-.

.-. n

,
. -

s:r,

39. ,

38

. "

~", .

39

215

279

n n (
, , ).

J: f, : f, :~

. .

.,
lUI .-. , . .

, .
, , ,

, {

~ ,

JII , .

- - 1, ~'
,

'_

, . . l8,67.
,
. ,
~ I': , , ,

, ,

. ., nn ,
n!.1"1J"
tt thth dd' ' hch' ]"'.]"''' ss' ' zz
~....
' ' nn,

l:J, .

. .' .. '

..

r:t .

.. ..

..

..


40.

n n

.-.

, n ; . ,

- ,

..
Jt

L387,

40 .

.. /7).

280

.-.
J)8101 .-. nr
n, otlen (

-.

l n

ero

. , s s -

.~. ("",
~.

s .

. .-.

. :

, , . n; n
, .-. , .
n n

rr. ,
. .-n. ,

. .n

eeiDUIIO

.
. n

,.

I ( i
). r
.-.
n.

.

, n,

~ n
& : ,

, ,

. , ,
, n

( Sprachbund - , linguistic
area - ). , -
nni ni
,

- ;

, ,

.- r; .

18 265

281

-, , ,

-rl i .
,
II88 -, ,

'I' ~ -

apeana,

no

. ,

.
'

"" .-. .

'

hap.leg.
hort.

-
-
-
- anor
-
-
-
-
-
-
- t
- ,
- ( -

1.

abs.
act.
aor.

D.
desid.

du.
f.
fut.

G.

impf.
inf.
inj.
ifit.

iv.

L.
m.
med.

N.

.;.

'

n.

I.

nom. abstr. - ~i
nom. ag.
-
nom.pr.
-
opt.

pass.

pf.
pl.
. .

..

p.pr.
pr.
praet.
18-2 265

283

~g.

subj.

v.

arn.

-.- -

.-.

.
.
.

~.-.
.-.
.-.
n.
.
.

~
.

~
.

.-.
.

.
.

""

- ( Atha~va-pratia?Jkhya)
-Ii (V ajas an eyipratir;akltya)

'"

- f6k-pratiiakhya)

- (Taittiriya-prati-

,.1ikhya)

284

1.

.. .;- ,

2.
3.
4.

5.

..

1966

.. , , .,

.. , , .,

. . ,

, - '
', ., 1964.
. .,
, .,

6.

1967.

.. , ,
~.

7.

1965.

1966

1966.

. , ,
r r

r,

8.
9.

1964,

Nq

4.

.. , ., .,

1966.

.. , u

r , - , ., 1961, Nc~ 5.
10. .. ,
, - " , , n
U"", ., 1968.
11. .. ,
r , 'XXYl
.

', .,

12.

1963.

.. ,

(

'

1970.

", .,

13.

.. ,

), -

1970.

.. , , .,

1965.
14.

.. , n,
' .,

15.

.. ,

'

1964, Ncl 4.

( ).

16.
17.
18.

.. , .. , , .,
.. n, , .,

1960.

1964.

.. , ,

..

18-3 265

1963.
2S

19.

.. , .. ,

.,

1970.
20.
21.

.. ,

22.

. , -

.. , , .,

.,

1965.

1968.

, .-., 1938.
23. .. 11 , , ., 1963.
24. T.R. , , ., 1969.
25. .. , , ., 1961
26. .. , ,
, . ' ', ., 1958.
27. .. , .. , ..
. ,
, - ' ".
Ji ,

, .,

28.

1963.

.. , ,

" '

29.

.. ,

' - (

7,.

, ._,

30.'.. , , .,

31.

( ).

1971.

1970.

.. ,

(), - Symbolae linguisticae in honorem Georgii


KurylowicZ, Wroctaw-Warszawa-Krakow, 1965.

32.

.. ,

33.

.. ,

, .

57,

.,

1961.

" ~

", .,

1966.

34 . 1-f.C. , , ., 1960.
35. .. , .,
.~ 1965.
36. .. , , .,
1969.
37. .. , , ., 1965.
38. . . ,
, - , ., 1963, N! 5.
39. . , .. . ,
, - " ', . , ., 1962.
40. . . ,
, - " ", . , ., 1962.
41. \V.S. 11 n, Aspiration in the HarautT Nominal, - Studies
in the I..,inguistic Analysis, Oxford, 1957.
42. \V.S. 11 n, f>honetics in Ancient lndi<>, London, 1963.

286

43. W.S. 11 n, Retroflexion in Sanskrit: Pmsodic Technique


and itsRe1evance to Comparative Statement,- BSO(A)S,
vo1. XVI, pt. 3, 1954.
44. W.S. 11 n, Sandhi, The Theoretica1, Phonetic and Hist~
rica1 Bases of Word-Junction in Sanskrit, The Hague, 1962.
45. W.'S. 11 n, Some Phol)ological Charac~eristics of Raj asthani, - BSO(A)S, vol. , 1957 .
46. W.S. ll n, Some Prosodic Aspects of Hetroflexion and
Aspiration in Sanskrit, - BSO(A)S, vol. XIII, pt. 4, 1951.
4 7. W.S. 11 n, Zero and Panini, - IL, vo1. 16, 1954.
48. . m m r, Die L+Forme~ im Higveda. Zeitschrift fur die
Kunde des Morgenlandes, Bd LI, 1/2, .Wien, 1948.
49. . V. rn l d, L in the ~gveda, Festgru~ an Rudolf v. Roth,
Stuttgart, 1893.
50. E.V.Arnold, Vedic Metre in its Historica1 Development,
Cambridge, 1967.
51. Atharva-prtni<;akhya, ed . and transl. W.D. Whitney,J AOS, vo1. VII, New York - New Haven, 1862.
52. . u fre h t, Die Hymnen des Rigveda, . 1-2, Aufl. 2,
Ber1in, 1955.
53. .. hl, Tones in Panjai, - IL, vol. 17, 1957.
54. . Bahri, Lahndi Phonetics. With Special Reference to
Awii)Jt,ri, Allahabad, 1963.
55. . G. il , The Sindhi lmp1osi ves, - Studies in North
lndii: Languages, London, 1938.
56. Sh.V. h a-g w t, Phonemic Frequf1ncies in Marathi and
Their Relation to Devising Speed-Script,Poona, 1961.
57. H.S. i l i gi ri, Kharia. Phono1ogy, Grammar and Vocabulary, Puona, 1965.
58. J. l h, La Fonnation de la 1angue Marathe, Paris, 1920.
59. J. Blo.ch, L'lndo-Aryen du Veda aux temps m'odemes,
Paris, 1934.

60. . h t l i n g k, Sanskrit-W8rterbuch in Kurzerer Fassung


beareitet von Otto B~htlingk, . 1-7,. St. Petersburg, 1879~
1889.
61. T.Burrow, Dravidian Studies . The Loss oflnicial c/s
in South Dravidian, - BSO(A)S, vol. XII, pt. 1, London, 1947.
62. . u rro w, Spontaneous Cerebra1s in Sanskrit- BSO(A)S,
vol. XXXIV, pt. 3, 1971.
6:. Burro w and ~ Battacharya, The Parji Language.
Dravidian Language of Bastar, Hertfort, 1953.
64. G. rdo n, Gujarati Reference Grammar, Philadelphia,
1965.
65. S.K. h t t r j i, lndo-Aryan and Hindi, Calcutta, 1960.
66. S.K. h t t rj i, Middle lndo-Aryan Reader, pt.l-11,
Calcutta, 1957.
67. S.K.Chatterji, TheOrigin and Development of the Bengali l.anguage, pt. 1, Calcutta, 1926.
18-4 265

287

68. S.K. h t t rj i, Hecitrsives in New-lndo-Aryan, - IL,


vol. 1, pt. 1, 1931.
69~ Wm. t e.s and . w~s. De Si l v , The Segmental Phonemes of Singhalese, - University of Ceylon Review,
vol. 18, 1960.
70. .. D i m m k, S. h t t ha r j i and S. h t t r j ,
lntroduction to Bengali, pt. 1, Honolulu, 1964.
71. F. Edgerton, Siever's Law and IE Weak-Grade Vocalis,
Langage, vol. , N 3, 1934.
72. . l i z r n k v , Concerning the Phonological Typology
of some New-lndo-'Aryan Language, Moscow, 1963.
73. . El izarenkova, Nasalisation and lts Role in the
History of Development of the lndo-'Aryan Languages, Pratidanam. Indian, lranian and lndo-European Studies
Presented to F.B.J. Kuiper is Sixtieth Birthdap, The
Hague, Paris, 1968.
74. . . l i z r n k v , The Phonological Meaning of the
Transition from the Old-Indo-Aryan to the Middle-IRdoAryan, - Phonologie der Gegenwart, Graz, 1967.
75. . 1 i z r n k va, SomeProlems of Diachronic Phonology of th~ Indo-Aryan Languages (The Opposition of
Aspiration), - Soviet Oriental Studies. Achievements and
Prolems. South and South-East Asia, Calcutta, 1970.
76. . . m n u, Brahui and Dravidian Comparative Gr.ammar, B~rkeley and Los Angeles, 1962.
77. . . m ~ n u, Dravidian and lndian Linguistics. Part
One,Berkeley, California, 1962.
78. . . m n u, lndia and Linguistics, - JAOS, vol. 75,
1955.
79. . . m n u, lndia as Liguistic Area, - Language,
vol. 32, N 1, 1956.
80. . . m n u, The Nasal Phonemes of Saskrit, Language, vol. 22, N 2, 1946.
81. C.A.Ferguson, M.Chowdhury, The Phonemesof
Bengali, - Languag>, vol. 36, N ], 1960.
82. J.R. F i r t h, Phonological Features of Some lndian Languages, - Papers in Linguistic.s , London, 1958.
83. J.R. Firth, Sounds and Prosodies (1948),- Papers in
Linguistics (1934-1951), London, 1958.
84. .. F r , Phonemio Interpretation of Visarga, - Language, vol. 17, N 3, 1941.
85. J. W. G i r, Colloquial Sinhalese Clause Structres, The
llague, Pari s, 1970.
86. . G r u s i n g h , Sinhalese, The Spoken Idiom, Munchcn,
1962.
87. W. G i g r, l..itteratur nd Sprache der Singhalesen, Strassburg, 1900.
88. . . G h t ge, lntroduction to Ardt-Magadhi, Kolapur,
1951.

.. G h t ge, Phonemic and Morphemic Frequencies


in Hidni, Poona, 1964.
90. H.S. G i 11 and . . G 1 s n, Reference Gramm.ar of
Panjai, Hartford, Conn., 1962.
91. G. Ch. G-o s w m i, An lntroduction to :Ass.amese Phono1ogy,
Poona, 1966.
92. . G r s s m n n, W8rtebuch zri Rig-Veda, 3. , Wiesbaden, 1955.
93. J.E.B. G , An Ana1ysis ofNambudri Rgvedic Recitation
and the Nature of the .Vedic Accent, - JAOS, vol. 22, New
York- New Haven, 1959.
94. j.E.B. G , An Analysis of Rgveda Recitation,- JAOS,
vo1. 22, 1959.

.
95. J.E.B. G , Aspirate Sandhi,- BSO(A)S, vol. XXVII,
pt. 3, 1964.
96. G.A. G ri r s n, Linguistic Survey of lndia, vo1. 1-XI,
Calcutta, 1899-1928.
97. G.A.{;rierson, The Pronunciation ofPakrit Palatals,JRAS, London, 1913.
98. G.A.Grierson, Spontaneous Nasa1isation in the lndoAryan Languages, - JHAS, London, 1922.
99. j.j. G u m r z, Phonological Differencies in Three Hindi
Dialects, - Language, vol. 34, N 2, 1958.
10. J. Gumperz, Language in Socia1 Gotips. Essays John
Gumperz, Stanford, 1971.
101. .. Hai, Phonetic and Phonological Study of Nasals
and Na:salization in Bengali, Dacca, 1960.
102. F. J-1 r r , . . r, Toward General Ca1cu.lus of
Phonemic Distribution, - Language, vo1, 33, N 2, 1957.
103. . . r 1 , Colloqia1 Hindustani,London, 1955 (
J ~R. Firth).
104. Hemacandra's Grammatik der Prakritsprachen (Siddha hemacandram, adhyaya VIII), hrsg., ubers. und erHiut. von R. Pische1, . 1-11, Halle, 1880.
105. . . n i g s w 1 d, Dec1ension and Nasa1ization in
Hindustani,- JAOS, vol. 68, N 3, 1948.
106. V.V. lvanov, V.N. Toporov, Sanskrit, Moscow, 1968.
107. . J i, Ausgewahlte Erzahlungen in Mahara~tri.
Zur Einfiihrung in das Studium des Prakrit, Leipzig, 1886.

89.

108. S.M. t r , Prakri t Languages and Thei Contribution to


Indian Culture, Poona, 1964.
109. N.B.Kavadi, F.C. Southwoith, Spoh.en Marathi,
Philadelphia, 1965.
110. A.R. l k r, Studies in indi-Urdu, 1, lntroduction to
Word Phonology, Poona, 1968.
111. L.M.Khbchandani, Comprchcnsivc Sjlhi-English
lJictionary (-), Poona, 1968.
LL2. l'.B.J. i r r, Die ilogermaischP Nasalpr5sentia,
Amsterdam, 19:17.
:2

113. J. ur y-l"o w i z, Quelques prol~mes me'triques du Rigveda,- RO, t. IV, L\\w, 1928.
114. . . L m'b t, Marathi Language >Course, Oxford, 1943.
115. . . L n g n d n, The London School of Linguistics.
Study of the Linguistic Theories of . Malinowski and
J.R. Firth, Cambridge, Mass., 1970.
116. . . do n ll, Vedic Grammar for Students, ed. 4,
.Oxford, 1955.
117~ r k ~}. , Prakrtasarvasva, ed. Bhattanathsvamin, Vizayapatam, 1911.
118. ;. S t r, Grammar of Old Marathi, Oxford, 1964.
119. . r h f r, KurzgefaJ?>tes etymologisches W~rter
buch des Altindischen, Heiaelberg, 1956, Lief. 1-24.
120. . r h f r, 'Cber spontanen Zerebralnasal im fruhen
lndo-Arischen, - Milanges d'indiariisme 'h la me'moire de
L. Renou, Paris, 1968.
121. J.D.Mc. w l , The Phonological Component of Grar.
mar of J apanese, The Hague, 1968.
122. R.S.Mc G r g r, Outline of indi Grammar, Oxford, 1972.
123. .;. h n d Ie, Asokan lnscriptions in India, Bombay,
1948.
124. B.N. h t , The Modern Gujarati-English Dictionary,
part 1, Baroda, 1925.
125. T.P.eenakschisundatam, Nasal Vowels in Tamil,
IL, vol. 18, 1957.
126. V.N. i s , The I;escriptive Technique of P'\lini. An
l.ntroduction, The Hague, 1966.
127. W.R.J. rl n d-H \J g h s, Grammar of the Nepali Language, London, 1947.
128. . 1d n r g, Die Hymnen des Rigveda, Bd 1, Metrische und Textgeschichtliche Prolegomena , Berlin, 1888.
129. .. '1, Phonemes of Dacca Dialect of Eastern B~ngali
and the lmporta11ce of ToneL -~Journal of the Asiatic Society"',
vol~ VII, N 1-2, Calcutta, 1965.
130. .. n d i t, . istorical Phonology of Gujarati Vowels, Language., vol. 37, 1961.
131. .. n d i t, Nasalisa~ion, Aspiration and Murmur in
Gujarati, - IL; vol. 17, 1957.
132. .. n d i t, Phonemic and Morphemic Frequencies of
the Gujarati Langu_age, Poona, 1965. _
133. PaiJini's Grammatik, herausgegeben, tJbersetzt, erH1utert
und mit verschi~enen lndices versehen von Otto E8htlingk,Leipzig, 1887.
134. Piinini, La Grammaire de P'anini, traduite du Sanskrit avec
ext~aits de commentaies indig~nes par Luis Renou, fasc.,; 1,
Paris, 1948, fasc.2, 1951; fasc. 2, 1954.
135. D.P. t t n k, Controlled istorical Reconstruction of Oriya,Assamese, Bengali and Hindi, The Hague,
Paris, 1966.

290

136. H.J. i n n w, Bemerkungen zur Phonetik und Phonemik


des Kurukh, - IIJ, vol. 8, N 1-2, 1964.
137. H.J. i n n w, Versuch einer historischen Lautlehre der
Kharia-Sprache, Wiesbaden, 1959.
.
l38. H.J.Pinnow, Cber die Vokale im indi,- Zeitschrift
fur Phonetik und apgemeine Sprach"issenschaftt, Bd. 7,
J an/Apr. . 1/2, 1953.
139. R. i s h l, Grammatik der Prakrit-Sprachen, Strassburg,
1900.
.
140. P.Po$ta1, Aspects ofPhonological heory, New York,
1968.
141. Prakrita-PrakaJa of Vararuchi with Bhamaha's Commentary Manoramlr. Ed. Dr.P.L. V"aidya, Poona, 1931.
142. L. R l, Khasi Language of Assam, Baton .Rouge,
Louisiana, 1959.
143. L. R n u, Grammaire de la languae vldique, Paris, .1952.
144. L. R n u, Grammaire sanskrite, . J, 11, Paris, 1930.
145. L. R n u, Les lceles vldiques et la formation du Ve'da,
Paris, 1947.
146. L. R n u, Histoire de la langu~ Sanskrite, Lyon, 1956.
147. Rig-Veda-Prati.lakhya, das ~lteste Lehrbuch der Vedischen
Phonetik, Sanskrit-text mit Cbersetzung und Anmerkungen
hrsg. von Mnller, Leipzig, 1869.
148. ~k-prati<a.akhya, hrsg. von Miiller, T.I, Leipzig, 1856.
149. .A.Ruplin, D.B.Steinmetz, Distinctive Feature
Chart of Sindhi Consonants, Buharest, 1967.
150. . S. S n d h u, The onal System of the Panj i Language,The Parkh, 1968, N 1.
151. S. S n, Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan, Calcutta, 1951.
152. H.D. . S h t h, Paia-sadda-maa~!lavo. Comparati "
Prakrit-Hindi Dictionary, Calcutta, 1928.
153. . S i h 1 r, Sievers-Edgerton Phenomena and Rigvec!ic
Meter, - Language, vol. 45, N 2 (pt. 1), 1969.
154. Sinh, N am v r.indi ke vikas r apabhr~s ka yog, ];
d, 1954.
155. G. V. g re, istorical Grammar of Apabhara'Ps'a, Poona,
1948.
156. Taittirya-pratic:;akhya, ed.and transl. W.D. Whithey, JAOS, IX, New York- New Haven, 1871.
157. V.N. v, About the Phonological 1 ypology .of

Burushaski,- Studies in General and Oriental Liguistics,


Presented to Shiro Hattori on the Occasion of His Sixteeth
Birthday~, Tokyo, 1970.

158. R.l. Turner, Gujarati Phonology,- JHAS, I ondon, 1922.


159. F.L. Turner, The Sindhi RecursiYes or YoicedStops
Preceded Glottal Clost\re, - BSOS, vol. 111, London,

1923-1924.
160. F. L. u r n r, Transference of Aspiration in Eropean
Gipsy, - BSO( \)S, \'!. X\JI, pt . .3, f~ondon, 1959.

161. R.l. Tu r n r, . Comparati"-e Dictionary of the lndoAryan Languages, London, 1966, lndexes D.R. mer.
162. Vajasaneyi-prati<.;akhya, hrsg. von . Weber, - clndische
Studiem, . IV, .3, 1858.
163. S.v rm , Critical Studies in the Phonetic Observations
of Indian Grammarians, Delhi, 1961.
164. S. Va rm , The Role of Consonants in the Stress and
Sylla:cation of the Ambalavi Dialect, - IL, vo1. 25, 1964~
165. S.G. V z , The 1Aryabhushan School [icti.onary, ,Poona,
1955.
166. H.J. V rm r, Hindi - cenfant terrile. der Sprachwis. senschaft, IF, 70. ., . 3, 1966.
167. J. Wackernagel, Al.tindische Grammatik, 1. La.utlehre,
G~ttingen; 1896. .
.
168. U.W i n re.i h, f.t.aanguages in C.ontact, Chicago, 1953.
169. W.. D. Wh i t n ., 11!ische Gramatik, Leipzig, 1879.
170. W.D. Wh i t n , ~ Roots, Ver:.Fonns and Primary Derivatives of the Sans~rit Language, Leipzig, 1885.
171. . . W l n r, lntk>duction 'to Prakrit, Calcutta, 1928.

s '

wr

1.

n.

( aario-meu)

.. .

.. . . . . . . . .

11
11
31
9

. .
l. . u

52

. ~~

IUi

69
69
81
91
103
110


1. u

2.0u

3. u

-JtJt

1.

125


~Jt

143

166

us

Jt Jt

184

u .

202


!J (
u)

222

231

n...: '

249

Jt

283

2S5

IIF

. m

N 11n

~t IOC80ti08eell
.v g

. . 1
.. HAG80110aa

A.F. "

di .JI. :11

.. m. ..g111U
.. JaeAIIIIC&QA

r.u.

110

24/VIII-73 .
30/IV-74
A-o803I. 6090 1/16. . 1
.. 18,5. .-.~~. 16,95
1200 . ~ N 3220
. N 265. 1 . 40 .

r1
un ""
, , .,


IJTt.JhC'I'U8 "JJuy;:t"
, , .,

N3

12
21
24
57

15 .
15 .

67

1 .

79

88
111
117
122

17
19

10 .
10 .
.

3,

vyarajana

vyanjana

tan:

&:

sammat11r {sam+matar}.
.

sk,

sk:

CTOJI6e

162

1 .

't

nll

t; -

JlaC Ji-

.11

n.

OaJI&TaJIRX

18

r/r

r/r

vasai

vasoi

4 .

nll

135
148
157

sk:

ll

sk

sam +matar). .

128

sammatar {

vaca

163

13

.11

172

11

N+ chc 1 c~>.

h h)
N +,
1 2
(
hal),

179

10

182

17

212

19

ECJI

268
276

9 .
17 .

l),

-l-

ECJI

-l-

),

) KJiaCC