You are on page 1of 36

Pendidikan Jasmani Akademik

Pensyarah : Encik Hashim


Disediakan oleh : Julianah Binti Ahmad Marasilinda A/P Omar Nur Suaidah Lorshini

SUBTOPIK
Pengenalan : Konsep Dan Definisi Kurikulum Kriteria-kriteria Pembentukan Kurikulum Proses, Faktor dan Unsur Pembentukan Kurikulum Objektif Pembentukan Kurikulum

Rumusan

Pengenalan
Perkataan kurikulum berasal dari perkataan Latin yang merujuk kepada laluan dalam satu pertandingan. Frank Bobbitb ( 1819 ) dalam bukunya The Curriculum menghuraikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman tak terarah dan terarah tertumpu kepada perkembangan kebolehan individu atau satu siri latihan pengalaman langsung secara sedar. Konsep ini menekankan kepada pemupukan dan perkembangan individu melalui segala pengalaman yang dirancang oleh sekolah.

Konsep, Definisi & Matlamat


Rancangan yg dikendalikan oleh sekolah untuk mencapai objektif pendidikan. Mempunyai konsep, definisi dan matlamat yg jelas.

Konsep & Definisi


Definisi- 1 pelan tindakan atau dokumen bertulis yg mengandungi strategi untuk mencapai matlamat dan halatuju.
Mempunyai objektif psikomotor, afektif dan kognitif. Mengandungi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai, norma, kebudayaan dan kepercayaan.

5 Konsep Kurikulum
Dokumentasi khas dan panduan. Kaedah penyampaian yg lebih menarik. Merupakan program pengajian mengikut mata pelajaran. Membentuk pengalaman pembelajaran yg terancang. Mempunyai konsep tersirat. (nilai-nilai)

Proses pembentukan kurikulum


Mengkaji, menganalisis dan memilih :

Teori-teori berkaitan

Falsafah pembentukan kurikulum

Kriteria pembentukan kurikulum

Teori berkaitan
tradisional Diasas oleh Dewey, Bobbit, Tyler, Toba dll Pentingkan proses pemindahan pengetahuan.
konseptual Diasas oleh Bloom, Bruner, Stake dll Ilmu pengetahuan distruktur mengikut konsep utama. Fokus kepada analisis situasi semasa.

konseptuDiasas oleh Bloom, Bruner, Stake dll - Ilmu pengetahuan distruktur mengikut konsep utama. - Fokus kepada analisis situasi semasa.

KONSEP KURIKULUM

Pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran yang diinginkan , yang dibentuk secara sistematik dengan pembinaan semula ilmu dan pengalaman.

Kurikulum sekolah boleh dibentuk melalui satu peristiwa yang terancang.

Rancangan yang dibuat untuk membimbing pembelajaran di sekolah lazimnya termaktub dalam sesuatu dokumen.

Semua pengalaman pembelajaran yang dirancang /diarahkan oleh sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan

Kriteria Pembentukan Kurikulum


Terbahagi kepada 3:
Berpusatkan subjek Kriteria pembentukan kurikulum

Berpusatkan pelajar
Berpusatkan masalah

Berpusatkan Subjek
Berpaksikan ilmu dan isi kandungan matapelajaran. Terdiri dpd 4 kategori : Reka bentuk mata pelajaran Reka bentuk berasaskan subjek Reka bentuk disiplin Reka bentuk bersepadu Reka bentuk kolerasi

Reka Bentuk Matapelajaran


Paling terkenal dan kerap digunakan dalam reka bentuk kurikulum. Berkaitan dgn isi kandungan pelajaran dlm buku teks.

Ilmu disusun menjadi teratur dan berperanan sbg subjek.


Konsep disusun drpd ringkas ke kompleks.

Tumpuan pelajaran tertumpu kpd proses mengingat dan memahami.

Reka Bentuk Disiplin


Setiap subjek mempunyai disiplin ilmu tersendiri iaitu cara dan proses. Menekankan isi kandungan disiplin sesuatu ilmu. dan proses

Dibina berdasarkan proses mengenalpasti struktur ilmu serta displin sesuatu subjek dan kaedah atau proses yg terlibat untuk menjana ilmu dalam sesuatu bidang. Contoh dalam pj, selain mengajar kemahiran, guru perlu mengajar disiplin sesuatu kemahiran satu permainan.

Reka Bentuk Bersepadu


Menyatukan 2 atau lebih subjek yg menjadi 1 matapelajaran yg bersepadu. Membekalkan pelajar dgn ilmu yg bersepadu dan tidak terasing. Menghilangkan sempadan matapelajaran dan disiplin Pelajar akan melihat ilmu sbg 1 yg bersepadu dan lebih bermakna. Contoh: matapelajaran biologi, fizik,kimia disepadukan di peringkatsekolah menengah rendah sbg matapelajaran sains.

Reka Bentuk Korelasi


Mengaitkan maklumat antara 1 subjek dgn subjek lain untuk mengurangkan pemisahan antara subjek. Pendidik perlu bekerjasama dan memberi komitmen yang tinggi. Contoh: seorang guru PJ boleh bekerjasama dgn guru sejarah bg menghasilkan portfolio yg bertajuk perkembangan bola tampar dari zaman penjajahan hingga sekarang.

Berpusatkan Pelajar
Menganggap pelajar merupakan elemen yg penting dlm bidang pendidikan Berdasarkan kpd falsafah progressivesme Terbahagi kepada 3 kategori :
Reka bentuk pelajar
Reka bentuk berasaskan pelajar Reka bentuk pengalaman Reka bentuk humanistic

Reka Bentuk Pelajar


Pembinaan kurikulum berdasarkan kepada pendekatan semulajadi pelajar ketika belajar.
Menganggap pemikiran pelajar akan berkembang jika mereka diberi peluang utk belajar berdasarkan kegemaran dan keperluan pelajaran. Contoh: sifat kanak-kanak suka bermain, maka kurikulum PJ sekolah rendah diselitkan permainan.

Reka Bentuk Pengalaman


Sama seperti reka bentuk berpusatkan pelajar
Penekanan terhadap minat dan keperluan pelajar ketika membina kurikulum. Kurikulum tidak dapat dirancang awal kerana minat dan keperluan murid tidak dapat dijangka. Kurikulum ini dibina setelah pendidik mengenali pelajar.

Reka Bentuk Humanistik


Mementingkan konsep kendiri kpd pelajar.

Pelajar akan belajar dan membina tugasan atas kesedaran diri sendiri.
Menyatupadukan unsur kognitif dan afektif(sikap).

Penekanan kpd isi kandungan, kognitif pengalaman dan perasaan.


Menekankan secara seimbang aspek pemikiran, perasaan dan amalan. Menekankan kpd pendidikan dan pembangunan insan secara keseluruhan.

Reka Bentuk Berpusatkan Masalah


Fokus kpd masalah dalam kehidupan. Meletakkan peranan pembelajaran berdasarkan pengalaman individu dan kemasyarakatan. Terbahagi kpd 2:
Reka bentuk situasi kehidupan Reka bentuk semula masyarakat

Reka bentuk berpusatkan masalah

Reka bentuk situasi kehidupan


Lebih mirip kpd teori konseptual.
Berpendapat pembelajaran lebih bermakna jika pembelajaran itu boleh di aplikasikan dalam kehidupan secara terus. Keperluan dan keupayaan pelajar berfikir dalam menyelesaikan masalah juga menjadi dasar dlm reka bentuk diri.

Membantu pelajar membuat generalisasi.

Reka Bentuk Semula Masyarakat


Berorientasikan masyarakat.
Mengaitkan hubungan kurikulum dgn perkembangan masyarakat dr aspek sosial, politik dan ekonomi.

Kurikulum dilihat berupaya menjadi ejen perubahan dalam masyarakat.


Menyerapkan nilai-nilai dan etika bagi melahirkan masyarakat yg berkualiti.

Reka bentuk mata pelajaran

Berpusatkan subjek

Reka bentuk disiplin


Reka bentuk bersepadu Reka bentuk korelasi

Kriteria pembentukan kurikulum

Reka bentuk pelajar Berpusatkan pelajar Reka bentuk pengalaman

Reka bentuk humanistik


Reka bentuk situasi-kehidupan Berpusatkan masalah Rajah : ringkasan kriteria pembentukan kurikulum Reka bentuk semula masyarakat

Proses Pembentukan Kurikulum


An Introduction (1976) , Jenkins D dan Shipmans M.D menghuraikan model proses kurikulum yang dikembangkan oleh Wheeler. Model Proses Kurikulum Wheeler sangat berguna untuk untuk mereka bentuk kurikulum 5 Komponen utama Model Proses Kurikulum Wheeler

Tujuan, Matlamat dan Objektif Pembelajaran

Penilaian

Pemilihan Pengalaman Pembelajaran

Organisasi dan Integrasi Pengalaman, Pembelajaran dan Kandungan

Pemilihan Isi atau Kandungan

Langkah Pelaksanaan Kurikulum


TujuanTujuan Pendidikan Pembentukan Kaedah dan Bahasa Pelaksanaan

Penilaian

Maklum Balas

Rajah : Lima langkah pelaksanaan sesuatu kurikulum sekolah oleh A. Nicholls & SH. Nicholls.

Faktor-Faktor Mempengaruhi Pembentukan Kurikulum


Kehendak dan keperluan pelajar Kehendak dan keperluan negara

Kehendak Sarwa Jagat atau Sejagat

Kehendak dan Keperluan Pelajar


Kurikulum yang dibentuk dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi supaya rancangan dapat memuaskan kehendak dan keperluan pelajar sebagai individu Memberi peluang kepada pelajar mengembangkan potensi dari segi JERIS
Minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif,psikomotor dan afektif adalah perkara penting semasa pembentukan kurikulum

Kehendak dan Keperluan Negara


Kurikulum yang Pragmatik dapat melatih individu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat dan memberi sumbangan kepada kepada negara Rancangan kurikulum sekolah harus mengandungi unsur-unsur kebudayaan yang membolehkan pelajar-pelajar menyesuaikan diri dalam masyarakat dan menyumbangkan tenaga mengikut keperluan negara

Kehendak Sejagat
Ekonomi, Sosial, Politik Untuk memuaskan keperluan penyempurnaan dan aktualiasasi kendiri

Memupuk persefahaman dan semangat kerjasama antarabangsa dalam kalangan pelajar


Meningkatkan taraf kerohanian, maruah, pandangan dan visi sedunia ke tahap yang tinggi

Unsur-Unsur Dalam Pembentukan Kurikulum


1) Akademik yang berasaskan pemerolehan ilmu pengetahuan melalui penguasaan kemahiran membaca, menulis, dan mengira Kerohanian yang berasaskan usaha membantu pelajar memperolehi pendidikan untuk memahami erti kehidupan yang sempurna Jasmani yang berasaskan latihan fizikal untuk membolehkan pelajar dapat hidup dengan selesa dan sihat Kemasyarakatan yang berasaskan pembentukan kemahiran sosial di kalangan pelajar supaya mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara positif Vokasional yang berasaskan penguasaan kemahiran bekerja, bersesuaian dengan keperluan tenaga rakyat untuk pembangunan negara 2)

3) 4)

5)

Rujukan Buku

Rujukan Internet
http://www.slideshare.net/enabdacrazie/kurikulum-pj-di-sekolahrendah

http://www.scribd.com/doc/59936616/FPK
http://pendidikanjasmani-lesslar.blogspot.com/2009/10/kriteriapembentukan-kurikulum-dalam.html http://serikandibahasa.blogspot.com/2009/10/kriteria-kriteriapembentukan-kurikulum.html http://www.scribd.com/doc/25678009/Nota-Pendidikan-Jasmani-Sem2-PPISMP http://ayahalby.wordpress.com/2011/02/23/landasan-pengembangankurikulum/ http://www.scribd.com/doc/49613622/nota-pjk