You are on page 1of 19

Edukacijski program za kemiju izradili uenici 7.

a O Ivana Gundulia:

Maxim Hamzi Daniela Patricia Bili Martin Tutek


Mentor :

Prof. Jasna Atanasov

OZNAAVANJE KEMJSKIH SPOJEVA


KEMIJSKA FORMULA

H2O

H2O(1)

Sastavljanje formula iz poznatih valencija-grafiki Valencija je sposobnost atoma nekog elementa da se vee s odreenim brojem atoma nekog jednovalentnog elementa.

H2O
U formuli spoja, koji se sastoji od dvije vrste atoma, zbroj valencija atoma jednog elementa mora biti jednak zbroju valencija atoma drugog elementa.

N2O3

Al Cl3

SASTAVLJANJE KEMIJSKIH FORMULA RAUNSKIM PUTEM

1.Napii simbole kemijskih elemenata od kojih se sastoji kemijski spoj. H O 2.Odredi valencije (iz PSE ili iz imena spoja) v(H)=1 v(O)=2 3. Odredi najmanji zajedniki viekratnik valencija (najmanji broj koji je djeljiv sa obadvije valencije). Z(1,2)=2

4. Odredi indekse ( broj atoma) tako da podijeli Z sa v.


i(H)=

2:1= 2 i(O)= 2:2= 1

(Valencija) (Zajedniki viekratnik)

5.Napii konanu formulu tako da unese indekse iza simbola. U koliko je indeks jedan, ne pie se.
H2O(1)= H2 O

Jednostavnije:

2
1

Kad je indeks jedan ne pie se.

Formula duikovog (III) oksida

Valencija duika

6 3

Formula aluminijevog klorida

Kad je indeks 1 ne pie se.

PROVJERI ZNANJE Napii svoje odgovore u biljenicu i provjeri ih na sljedeem slajdu. 1.to oznaava kemijska formula spoja ? 2.to doznajemo iz kemijske formule spoja ? 3. Kako glasi pravilo za sastavljanje formula kemijskih spojeva? 4.Kako se odreuje broj atoma (indeksi) u formuli kemijskog spoja?

5. Koje znaenje ima formula CO2?


6.Kako glasi formula Aluminijevog oksida?

ODGOVORI:

1. Kemijska formula spoja kvalitativno oznaava vrstu kemijskog spoja, a kvantitativno jednu formulsku jedinku tog spoja (molekulu).

ODGOVORI:

2. Iz formula kemijskih spojeva moemo proitati broj i vrstu atoma od kojih se sastoji molekula nekog spoja.

ODGOVORI:

3. U formuli spoja, koji se sastoji od dvije vrste atoma, zbroj valencija atoma jednog elementa mora biti jednak zbroju valencija atoma drugog elementa.

ODGOVORI:

4. Broj atoma (indeks) u formuli se odreuje tako da zajedniki viekratnik podijelimo sa valencijom.

ODGOVORI:

5. Formula CO2 oznaava kemijski spoj ugljikov(IV) oksid (kvalitativno znaenje) i jednu molekulu ugljikovog (IV) oksida (kvantitativno znaenje).

ODGOVORI:

6. Formula aluminijevog oksida glasi : Al2O3


6=2 3 6=3 2