Вы находитесь на странице: 1из 65

---

( ): 1993
: ( )
www.hari-katha.org


amn mnada haa ka-nma sad labe
braje rdh-ka-sev mnase karibe
. ,
- . (, , 6.237)
mane nija-siddha-deha kariy bhvan
rtri-dine kare braje kera sevan
-.
. (, , 22.157)
siddha-dehe cintikare thi sevan
sakh-bhve pya rdh-kera cara
, -. , -. (, , 8.229)
* * *
--- , -- - -,
- . ,
, ---.
, ,
. -.
,
. , ,
. , . ,
, .
(), .
, .
, . ,
, . , ,
, . , ,
: ! ? : ,
, , .
- -, . .
, .
: ! , , , .
. --- .
- . - , .
( ), , ,
?
, : , . - .
. . .
, .
.
, , , -. ,
.
: ! , , , .
. , , .
-, .
, . ,
, . , ,
, , . ,
.
. -,
- , .
, .
-.
-.
2 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

* * *

, . -
, -
. 26 :
: , ,
, .
, .
.1
30 :
, , ,
, . ,
. . :
, .
, .
. , ,
, . : .
.
, : . . ,
, . ,
.
.
. .
-, , ,
.
.
, , --,
( )
.2
-
-. -,3
.
- -.
- :
-
. .
, .
,
. ,
. , ,
.4
* * *
manera smaraa pra, madhura madhura nma,
jugala-bilsa smti-sra
sdhya sdhana ei, ih boi ra ni,
ei tattva sarva-siddhi-sra
.
--- -. , ,
. , . (--, 61)
* * *

, , ,
, , 482
. .
,

1

, -,
(: , 1975), 383.
2
, 429
3
-.
4
-, 568.
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

3 65

-
sdhako brhma-muhrte cotthya nijea-nmni smaret krtayed v -sa jayati viuddha-vikrama kanakbha kamalyatekaa |
vara-jnu-lambi-sad-bhujo bahudh bhakti-rasbhinartaka || 1 ||
: -,
.
, ,
. , , , .
r-rmeti janrdaneti jagat ntheti nryae-*
tynandeti daypareti kamalknteti keti ca |
rman nma-mahmtbdhi-lahar-kallola-magna muhur
muhyanta galad-aru-netram avaa m ntha nitya kuru || 2 ||
! ! ! ! ! !
! ! ! , ,
, ,
.
r-knta ka karumaya kajanbha
kaivalya-vallabha mukunda murntaketi |
nmval vimala-mauktika-hra-lakmlvaya-vacana-kar karavi kahe || 3 ||
, , , , ,
.
.
ka rma mukunda vmana vsudeva jagadguro
matsya kacchapa narasiha varha rghava phi mm |
deva-dnava-nraddi munndra-vandya daynidhe
devak-suta dehi me tava pda-bhaktim acacalm || 4 ||
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! , . ---- (,
, )! ! -!
.
he goplaka he kp-jala-nidhe he sindhu-kany-pate
he kasntaka he gajendra-karu-pra he mdhava |
he rmnuja he jagattraya-guro he puarkka m
he gop-jana-ntha playa para jnmi na tv vin || 5 ||
! --! --! ! -! !
! -! !-! , .
, .
r-nryaa puarka-nayana r-rma st-pate
govindcyuta nanda-nandana mukundnanda dmodara |
vio rghava vsudeva nhare devendra-cmae
sasrrava-kara-dhraka hare r-ka tubhya nama || 6 ||
! -! ! -! ! -! ! !
! ! ! ! ! -! ---! !
! .
bhrea ikhaa-maana vara rkhaa-liptga he
vndraya-purandara sphurad-amandendvara ymala |
klind-priya nanda-nandana parnandravindekaa
r-govinda mukunda sundara-tano m dnam nandaya || 7 ||
4 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

(*Padyval 33-38)
--- (,
)! -! -! - ( - )! -!
! ! ! ! ! -! .
, .
-
, , :
samudra-mekhale devi parvata-stana-maale |
viu-patni namas tubhya pda-spara kamasva me || 8 ||
-! --! -!
. , , .

tato bahir gatv maitra-ktydi-vidhi kuryt, danta-dhvandim caret, uddhasane prvbhimukh
upaviya nicala-man -smaret rmad gaura-candra svardhuny dakie tae |
cintmai-citta-dhmni r-navadvpa-nmake || 9 ||
, , , ,
( ). , ,
-. - -
, .
svardhuny cru-tre sphuritam atibhat-kurma-phbha-gtra
ramyrmvta sanmai-kanaka-mah-sadma-aai partam |
nitya pratylayodyat-praaya-bhara-lasat-ka-sakrtanya
r-vndavy abhinna tri-jagad anupama r-navadvpam e || 10 ||
: -.
, .
, -. , -, .
phullac-chrmad druma-vall-tallaja-lasat-tr taragvalramy manda-marum-marla-jalaja-reiu bhgspadam |
sad-ratncita-divya-trtha-nivah r-gaura-pdmbujadhli-dhsaritga-bhva-nicit gagsti sampvan || 11 ||
,
, .
, , . , ,
. ,
.
tasys tra-suramya-hema-suras-madhye lasac chr-navadvpo bhti sumagalo madhu-ripor nanda-vanyo mahn |
nn-pupa-phalhya-vka-latikramyo mahat sevito
nn-vara-vihagamli-ninadair ht-kara-hr hi ya || 12 ||
.
-, .
. , ,
, .
ka mrakata prabhta-viap-kh suvartmik
patrli kuruvinda-komala-may prvlik korak |
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

5 65

pup nikara suhraka-mayo vaidryaky phalare yasya sa ko pi khi-nikaro yatrtimtrojjvala || 13 ||


- .
, , , ,
(). .
tan madhye dvija-bhavya-loka-nikargrli-ramyganam
rmopavanli-vilasad ved-vihrspadam |
sad-bhakti-prabhay virjita-mah-bhaktli-nityotsava
praty gram aghri-mrti-sumahad-bhtha yat pattanam || 14 ||
. ,
, .
, .
, .

evabhte r-navadvpa-madhye manasi nivsa ktv tatra r-gurudevasya ayyotthna-mukhapraklana-danta-dhvandi-kramea yath-yogya sev kuryt sevnantara dhyyet yath ymale -tatra r-guru-dhynam -kp-marandnvita-pda-pakaja
vetmbara gaura-ruci santanam |
anda sumlybharaa gulaya
smarmi sad-bhaktam aha guru harim || 15 ||
, -, , ,
. ,
, , , , ,
.
, : ,
. ,
. ,
. .

r-guru-parama-guru-partpara-guru-paramehi-gurm anugmitvena rman mahprabhor mandira
gacchet | tatra tad-jay r-navadvpa-candrasya ayyotthna suvsita-jalena r-mukha-praklandikramea sev kuryt |
tatra rman mahprabhor dhyna yath rddhvmnye (3.15) -dvi-bhuja svara-rucira varbhaya-kara tath |
premligana-sambaddha ganta hari-nmakam || 16 ||
, -, , -, -
- . , ,
, ..,
. , -:
, , ,
, .
--
anantara r-vndvana dhyyet -vndvana divya-lat-parta
lat ca pupa-sphuritgra-bhja |
pupy api sphta-madhu-vratni
madhu-vrat ruti-hri-gt || 17 ||
6 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

- :
,
. , , .
madhye vndvane ramye pacat-kuja-maite |
kalpa-vka-nikuje tu divya-ratna-maye ghe || 18 ||
(), ,
. , .
tatra siddha-dehena r-rdh-kayor ninta-ll smared yath -nivasne
r-rdh-kau
r-vnd-niyukta-rasamaya-parama-vidagdha-uka-ri-vnda-padyapahana-janita-prabodhv api ghopaghana-sukha-bhagd asahiutay kaam avakyamna-jgarau tattat-padya-prapahita-nivasna-stakau pupamaynanda-talpotthitau sva-sva-kujt tat-klgata-rmallalit-vikhdi-priya-sakh-vnda-sanarma-vg-vilsena sntarnandau kakkhay-udita-jail-ravat saakau saga-tyga-bhayam asahamnau tau bhtyotkahkulau sva-sva-gha gacchata |
-, - -,
. , ,
, , , .
- ,
.
, - , ,
, ,
. , -, ,
, . ,
, . ! ,
, ! ,
.

eva kramea r-gauracandrasya r-rdh-kayor ll smaret | ninta-ll-smaranantara gurvdn daavat praamet yath - , -. -, :
ajna-timirndhasya jnjana-alkay |
cakur unmlita yena tasmai r-gurave nama || 19 ||
. ,
.

iti mantra pahitv r-guru daavat praamya eva parama-guru-partpara-guru-paramehi-gurugosvmi-caran kramea daavat praamet | tata r-gauracandra praamet - , , -, -,
- . :
vivambharya gaurya caitanyya mahtmane |
ac-putrya mitrya lakmya namo nama || 20 ||
,
( ), , , -, .

nitynandam aha vande kare lambita-mauktikam |
caitanygraja-rpea pavitr-kta-bhtalam || 21 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

7 65

, .
.

nistritea-jana daylu
premmtbdhau parimagna-cittam |
caitanya-candrdtam arcita tam
advaita-candra iras nammi || 22 ||
, ,
. ,
.

gaddhara namas tubhya yasya gaurgo jvanam |
namas te r-rnivsa-paita prema-vigraha || 23 ||
! . .
! . .
eva kramea gaura-bhakta-gan daavat praamet |
, ,
.
:
r-navadvpa-dhmne nama |
r-gagyai nama |
r-sakrtanya nama |
r-gaua-maalya nama |
-
kandarpa-koi-ramyya sphurad-indvara-tvie |
jagan-mohana-llya namo gopendra-snave || 24 ||
, ,
, ,
.
tapta-kcana-gaurgi rdhe vndvanevari |
vabhnu-sute devi praammi hari-priye || 25 ||
, ,
. .

r-rdhik-pra-sam kanyas
vikhik-ikita-saukhya-sauhavm |
llmtenocchalitga-mdhurm
anaga-purv praammi majarm || 26 ||
,
. .
, .
-, ..,
lalitdi-parama-preha-sakh-vndebhyo nama |
8 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

kusumikdi-sakh-vndebhyo nama |
kastrydi-nitya-sakh-vndebhyo nama |
aimukhydi-pra-sakh-vndebhyo nama |
kuragkydi-priya-sakh-vndebhyo nama |
r-rpdi-majarbhyo nama |
rdmdi-sakhi-vndebhyo nama |
sarva-gopa-gopbhyo nama |
vraja-vsibhyo nama |
r-vnd-vipinebhyo nama |
r-rsa-maalya nama |
r-yamunyai nama |
r-rdh-kua-yma-kubhy nama |
r-govardhanya nama |
r-dvdaa-vipinebhyo nama |
r-vraja-maalya nama |
r-mathur-maalya nama |
sarvvatrebhyo nama |
ananta-koi-vaiavebhyo nama |

vch-kalpa-tarubhya ca kp-sindhubhya eva ca |
patitn pvanebhyo vaiavebhyo namo nama || 27 ||
, . ,
, .

--

atha snnam caret yath--nady dau pravhbhimukhe tagdiu prvbhimukh trthni hvayed yath
:

, , , ,
:
gage ca yamune caiva godvari sarasvati |
narmade sindho kveri jale 'smin sannidhi kuru || 28 ||
, , , , , , ! ,
.
mah-ppa-bhage daylo nu gage
maheottamge lasac citta-rage |
drava-brahma-dhmcyutghryabjaje m
punhna-kanye pravhormi-dhanye || 29 ||
, !
. , .
! . , !
vior nbhy-ambu-madhyd vara-kamalam abht tasya nl-sumeror
madhye nisyandamn tvam asi bhagavati brahma-lokt prast |
khd-bhra rudra-mrdhni praipatita-jal g gatsti gag
kas tv yo nbhivanden madhu-mathana-hara-brahma-samparka-ptm || 30 ||
! . ,
, ,
. , !
?
gag gageti yo bryt yojann atair api |
mucyate sarva-ppebhyo viu-loka sa gacchati || 31 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

9 65

! .
.
, :
cidnanda-bhno sad nanda-sno
para-prema-ptr drava-brahma-gtr |
aghn lavitr jagat-kema-dhtr
pavitr-kriyn no vapur mitra-putr || 32 ||
. ,
. , . ,
, .
-:
rdhik-sama-saubhgya sarva-trtha-pravandita |
prasda rdhik-kua snmi te salile ubhe || 33 ||
-, , ,
. . , .

tata ukla-vastre paridhya r-hari-mandira-dhraa ktv r-hari-nmkaram akayed gtre -, , ,
12 , , -:
lale keava dhyyen nryaam athodare |
vaka-sthale mdhava tu govinda kaha-kpake || 34 ||
viu ca dakie kukau bhau ca madhusdanam |
trivikrama kandhare tu vmana vma-prvake || 35 ||
rdhara vma-bhau tu hkea ca kandhare |
phe tu padma-nbha ca kay dmodara nyaset |
tat praklana-toya tu vsudeveti mrdhani || 36 ||
, , , ,
, , ,
, , , ,
.
, , , o vsudevya nama.

prvavat sthirsane sthira-citta tatrdau r-navadvpa-madhye r-ratna-mandire ratna-sihsanopari
bhakta-vnda-parisevita r-r-ka-caitanya-deva gurvdi-kramea dhytv pjayet |
tatrdau r-jaganntha-mirasya mandira dhyyet | yath caitanyrcana-candrikym -r-jaganntha-mirasya mandirganam uttamai |
nn-ratna-mai-yuktair vicitra-mandira-puram || 37 ||
, , ,
.
-. ,
. , , ,
, -:
,
.
tan-madhye ravi-knti-nindi-kanaka-prkra-satoraa
r-nryaa-geham agra-vilasat sakrtana-prgaam |
10 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

lakmy-antapura-pka-bhoga-ayana-r-candrala pura
yad-gaurga-harer vibhti sukhada svnanda-savhitam || 38 ||
,
, , . - ,
. , , , ,5
. ,
, .
tan-madhye nava-ca-ratna-kalasa vrajendra-ratnntar
mukt-dma-vicitra-hema-paala sad-bhakti-ratncitam |
veda-dvra-sad-aa-ma-mai-ru-obh-kavnvita
sac-candrtapa-padma-rga-vidhu-ratnlambiyan-mandiram || 39 ||
, , .
.
, . ,
, .
.
tan-madhye mai-citra-hema-racite mantrra-yantrnvite
a-kontara-karikra-ikhara-r-kearai sannibhe |
krmkra-mahiha-yoga-mahasi r-yoga-phmbuje
rkevali-srya-laka-vimale yad-bhti sihsanam || 40 ||
- (), ,
, -.
. , . , , . ,
, .
prvdha-padma-pai-ghaita-hari-mai-stambha-vaidrya-pha
citra-chdvalambi-pravara-mai-mah-mauktika knti-jlam |
tlnta cna-celsanam-uupa-mdu-prnta-phopadhna
svarnta citra-mantra vasu-hari-caraa-dhyna-gamya-koam || 41 ||
- , ,
, (-),
. ,
, . (kl gaurya nama)
.
tan-madhye r-gaura-candra vme rla-gaddharam |
tad-dakie vadhtendra rldvaita tata smaret || 42 ||
tad-dakie rnivsa smaret r-paitottamam |
smaret r-bhakta-vnda ca catur-diku suveitam || 43 ||
rmad-gaura-bhakta-vnde svya-svya-ganvite |
rpa-svarpa-pramukhe sva-gaa-sthn gurn smaret || 44 ||
, .
, ,
. , ,
. , ,
.
- -
tatrdau r-guru-smaraa yath sanat-kumra-sahitym -akyuta-saka varbhaya-lasat-kara |
uklmbara-dhara divya-ukla-mlynulepanam || 45 ||
prasanna-vadana nta bhajannanda-nirvtam |
5

.
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

11 65

divya-rpa-dhara dhyyed varada kamalekaam || 46 ||


rpa-prva-guru-gan-ugata sevanotsukam |
eva rpa guru dhyyen manas sdhaka uci || 47 ||
, -, - :
, .
. .
, .
--, , . ,
, ().
-, , .
, , .
tat-sampe sevotsukam tmna bhvayed yath -divya-r-hari-mandirhya-tilaka kaha sumlnvita
vaka r-hari-nma-vara-subhaga rkhaa-lipta puna |
uddha ubhra-navmbara vimalat nitya vahant tanu
dhyyec-chr-guru-pda-padma-nikae sevotsuk ctmana || 48 ||
, , ,
- . ,
. ,
.
, .., , ,
rman-mauktika-dma-baddha-cikura susmera-candrnana
rkhaguru-cru-citra-vasana srag-divya-bhcitam |
ntyvea-rasnumoda-madhura kandarpa-veojjvala
caitanya kanaka-dyuti nija-janai sasevymna bhaje || 49 ||
: ,
. ,
, , . ,
. , , .
kajrendra-vinindi-sundara-gati r-pdam indvara
re-yma-sad-ambara tanu-ruc sndhyendu-samardakam |
premodghra-sukaja-khajana-mad-jin-netra-hsynana
nitynandam aha smarmi satata bhojjvalga-riyam || 50 ||
:
, .
,
.
().
sad-bhaktli-nievitghri-kamala kundendu-uklmbara
uddha-svara-ruci subhu-yugala smernana sundaram |
r-caitanya-da varbhaya-kara premga-bhcita
madvaita satata smarmi paramnandaika-kanda prabhum || 51 ||
:
, , .
, , (). ,
.
. ,
.
kruyaika-maranda-padma-caraa caitanya-candra-dyuti
tmblrpaa-bhagi-dakia-kara vetmbara sad-varam |
premnanda-tanu sudh-smita-mukha r-gaura-candrekaa
dhyyec chrla-gaddhara dvija-vara mdhurya-bhojjvalam || 52 ||
12 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

: ,
. .
.
, , . ,
. -
.
ri-caitanya-padravinda-madhu-p sat-prema-bhojjval
uddha-svara-ruco dg-ambu-pulaka-svedai sad-aga-riya |
sevopyana-paya smita-mukh uklmbar sad-var
rvsdi-mahayn sukha-mayn dhyyema tn pradn || 53 ||
: , ,
, . .
, ,
. , . .
iti smaranantara r-guror jay rman-mahprabhu oaopacrdibhi tan-mla-mantreaiva
pjayet | rman-mahprabhu-mantroddhro yath rddhvmnye r-vysa prati r-nrada-vkyam (3.1416)
aho ghatama prano bhavat parikrtita |
mantra vakymi te brahman mah-puya-prada ubham || 54 ||
, ,
6 -. -,
-, : , ,
. .
.
kl gaurya nama iti sarva-lokeu pjita |
my-ramnaga-bjai vg-bjena ca pjita |
aakara krtito ya mantra-rja sura-druma || 55 ||
mantro yath -- kli gaurya nama; hr, r, kl, ai gaurya nama |
- (gaurya nama) , - , ,
. , , kl gaurya nama,
hr gaurya nama, r gaurya nama, .. ,
. gaurya nama -, kl gaurya nama,
. --,
-, .
etat pdyam, etad arghyam, etad camanyam, ea gandha, etat pupam, ea dhpa, ea dpa, etan
naivedyam, etat pnya-jalam, idam camanyam, etat tmblam, etad gandha-mlyam, ea pupjalir itydi |
eva r-nitynanda-prabhu pjayet, rman-nitynanda-prabhor mantroddhro yath (brahmapure dhara-ea-samvde) -iti nma-ataka mantra nivedita u |
may tvayi pur prokta kma-bjeti sajakam || 56 ||
vahni-bjena ptnte cdau deva namas tath |
jhnav-pada tatraiva vallabhya tata param |
iti mantro dvdara sarvatraiva manohara || 57 ||

, , , , , , , ,
, , , , , , , .
, , , , , , , , ,
.
, , , , .
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

13 65

mantro yath -- kli deva-jhnav-vallabhya svh | iti mantreaiva pjayet |


etat pdya kl gaurya nama, , , ,
.
. , ,
- : ,
- , . , ,
, .
. , .
, : kl deva-jhnav-vallabhya svh.
eva r-advaita-prabhu pjayet | atha r-advaita-prabhor mantroddhro yath pdme -aho ghatama prano nrada muni-sattama |
na prakyas tvay hy etad guhyd guhyatara mahat || 58 ||
kma-bja-samyukt advaita-vahni-nyik |
e nt vai i-varo ya mantra sarvtidurlabha || 59 ||
mantro yath -- kl advaitya svh |
, , , --.
: , , -. ,
. , , -,
, ( ), .
, : kl advaitya svh.
tad-anantara rman-mahprabho ea-nirmlyena r-gaddhara-paita pjayet tan-mantreaiva,
r-gaddhara-paita-mantro yath -- r gaddharya svh |
atha tathaiva r-rvsdi-bhaktn guru-vargdn mahprabhu-nirmlya-prasdena pjayet, sva-sva-nmacaturthyantena r-guru-deva tu tan-mla-mantreaiva pjayet |
r-guru-mantroddharo yath bhad-brahma-pure sta-aunaka-samvde -r gum ity eva bhagavad-gurave vahni-vallabh |
dara-mantra-rja ca sarva-kryeu rakit || 60 ||
mantro yath -- r gu bhagavad-gurave svh |
tato vaea-nirmlydika ghyt; sthnntare ca sasthpya prabhupda-padme pupjali dattv
rtrika kuryt | tad-antara cmara-vyajandika ktv r-guru-prve tihan dhynnukramea
nirkaa ktv tato bahi-pjayet | bahi-pj ktvnantara sva-sva-gyatr-mantrn japet kramt -tatrdau r-guru-gyatr yath pdme -- r gurudevya vidmahe gaura-priyya dhmahi tan no guru
pracodayt |
prathama mantra-guro pj pacc caiva mamrcanam |
kurvan siddhim avpnoti hy anyath niphala bhavet || 61 ||
dhyndau r-guror mrti pjdau ca guro pjm |
japdau ca guror mantra hy anyath niphala bhavet || 62 ||
, , -
, ,
: r gaddharya svh.
, ( )
, - ( -).
, . : ea prasd gandha rvsya nama.
, -.
, : , ,
14 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

. .
, : r gu bhagavad-gurave svh.
. ,
(). , ,
. ( ,
-).
, , ..
, -. , :
r gurudevya vidmahe gaura-priyya dhmahi tan no guru pracodayt
: , ,
-, , . .
, -, . ,
.
tato japa-lakaa yath (r-hari-bhakti-vilsa 17.143, 129) -na kampayec chiro grv dantn naiva prakayet |
mana-saharaa auca mauna mantrrtha-cintanam || 63 ||
: ,
. , ,
, .
mano-madhye sthito mantro mantra-madhye sthita mana |
mano-mantra samyuktam etad dhi japa-lakaam || 64 ||
, ( , ),
(-).
atha japgulydi-niyama (r-hari-bhakti-vilsa 17.116-120)-tatrguli-japa kurvan sguhgulibhir japet |
aguhena vin karma ktas tad aphala bhavet || 65 ||
, :
, . , .
kanihnmik madhy caturth tarjan mat |
tisro gulyas tri-parv syur madhyam caika-parvik || 66 ||
, ( )
, , , . ,
.
parva-dvaya madhyamy japa-kle vivarjayet |
eva meru vijnyd brahma dita svayam || 67 ||
.
, , .
rabhynmik-madhyt pradakiam anukramt |
tarjan-mla-paryanta kramd daasu parvasu || 68 ||
, ,
, .
agulir na viyujta kicit sakocayet talam |
aguln viyoge tu chidreu sravate japa || 69 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

15 65

madhyam caika-parvik ity ukte kecit madhyam-madhya-parva ghanti tan na |


, .
, . ,
, .
atha japa-kramo yath -prathama gurudevasya mantra-gyatr sasmaret |
tata r-gauracandrasya gyatry uccraa tath || 70 ||
: -- ,
.
rlvadhtendrdvaita-mantra-gyatr sasmaret |
tata r-gaddharasya rvsa-paitasya ca || 71 ||
, ,
, .
r-gurudevasya mantro yath -- r gu bhagavad-gurave svh |
atha gyatr -- r gurudevya vidmahe, gaura-priyya dhmahi, tan no guru pracodayt |
iti r-guru-gyatr-smaranantara guru-vargn smaret; smaraa-kramo yath -r-guru-parama-gurur
itydi-kramea
sva-sva-praly-anusrea
sva-sva-parivrevara-paramaparamehi-guru-paryanta dhyna ktv svya-svya-nmni caturthyanta ktv japnantara r-rcaitanya-mahprabhor mantra gyatr ca smaret |
-- : r gu bhagavad-gurave svh.
: r gurudevya vidmahe, gaura-priyya dhmahi, tan no guru pracodayt.
-: , , ,
, .
.
, -,
-, (), . (paramagurave partpara-gerave itydi rpe)
, :
mantro yath -- kl gaurya svh |
gyatr yath -- kl caitanyya vidmahe vivambharya dhmahi tan no gaura pracodayt |
, :
mantro yath -- kl deva-jhnav-vallabhya svh |
gyatr yath -- kl nitynandya vidmahe sakaraya dhmahi tan no bala pracodayt |
:
mantro yath -- kl advaitya svh |
gyatr yath -- kl advaitya vidmahe mah-viave dhmahi tan no advaita pracodayt |
:
mantro yath -- r gaddharya svh |
gyatr yath -- g gaddharya vidmahe paitkhyya dhmahi tan no gaddhara pracodayt |
:
mantro yath -- r rvsya svh |
gyatr yath -- r rvsya vidmahe nradkhyya dhmahi tan no bhakta pracodayt |
- :
16 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

r r gaura-gaddhara mantro yath -- kl r gaura-gaddharya svh |


anantara stava-pramdi ktv r-gauracandra-klya-strnusarea smaret -gaurasya ayanotthnt punas tac-chayanvadhi |
nnopakaraai kuryt sevana tatra sdhaka || 72 ||
, , --
. -,
, , .
--
r-navadvpa-candrasya caritmtam adbhutam |
cintyat cintyat nitya mnasa-sevanotsuka || 73 ||
- . ,
.
ninte gauracandrasya ayana ca nijlaye |
prta-kle ktotthna snna tad-bhojandikam || 74 ||
(), , . (), , .
prvhna-samaye bhakta-mandire paramotsukam |
madhyhne paramcarya-keli sura-sarit-tae || 75 ||
--,
. .
.
aparhne navadvpa-bhramaa bhri-kautukam |
syhne gamana cru-obhana nija-mandire || 76 ||
-.
, , .
pradoe priya-varghya rvsa-bhavane tath |
niy smared nanda rmat-sakrtanotsavam || 77 ||
,
, .
.
- -
eva r-caitanya-deva nievya siddha-dehena r-ka-sevga vidadhyt | atra krik -tac cintandi-samaye kuryt tad anusrata |
cintana tu tayos tatra vasan guru-ganvita || 78 ||
puna ckua-lle smin siddha-dehena sdhaka |
manas mnas sevm aa-klocit vrajet || 79 ||
sdhaka siddha-dehena kuryt ka-priy-ghe |
guru-rpa-priy-prve lalitdi sakh-gae || 80 ||
nivsa yvae nitya guru-rp-sakh-yuta |
r-yvaa-pure rmad-vabhnu-pure pi ca || 81 ||
nandvara-pure rdh-ka-kua-taa-dvaye |
rmad-vndvane ramye rmad-vndvaneayo || 82 ||
prtar dyaa-samaye sevana tu kramea ca |
nnopakaraair divyair bhakya-bhojydibhi sad |
cmara-vyajandyai ca pda-savhandibhi || 83 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

17 65

, - -
. - - .
, -,
. - () -,
-- , , , ..
-, - -, ,
, (,
) -.
-
kior gopa-vanit sarvlakra-bhit |
pthu-tuga-kuca-dvandv catuai-gunvit || 84 ||
- : - (
15 ), , ,
.
nigha-bhv govinde madannanda-mohin |
nn-rasa-kallpa-lin divya-rpin || 85 ||
, .
.
sagta-rasa-sajta-bhvollsa-bharnvit |
div-nia mano-madhye dvayo prem-bharkul || 86 ||
, .
.
sarva-lakana-sampann bhva-hvdi-bhit |
guru-prasda-janan guru-rp-priynug |
gndharvik-sva-ytha-sth lalitdi-ganvit || 87 ||
, .
, --.
() , () .
sva-ythevary-anugat yvaa-grma-vsin |
cintanykti s ca kma-rpnugmin || 88 ||
, , -- (
-).
cid-nanda-rasamay druta-hema-sama-prabh |
sucna-nla-vasan nnlakra-bhit || 89 ||
-- , .
, .
r-rdh-kayo prva-vartin nava-yauvan |
guru-dattasya nmno sy mt vargdya-majar |
pit varga-ttykhyo vargnthvayaka pati || 90 ||
, .
, :
, . , .
nivso yvae tasy daki mdvik hi s |
r-rdh-vastra-sevhy nnlakra-bhit || 91 ||
, .
, .
18 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

-
asyaiva siddha-dehasya sdhanni yath-kramam |
ekdaa-prasiddhni lakyante timanoharam || 92 ||
nma rpa vayo vea sambandho ytha eva ca |
j sev parkh plya-ds nivsaka || 93 ||
- . : (),
( , ), (), (), (), (),
(), (), (),
() ().
ete viea-lakany ucyante -r-rpa-majartydi-nmkhynnurpata |
cintanya yath-yogya svanma vraja-subhruvm || 94 ||
, .
-.
rpa ythevar-rpa bhvanya prayatnata |
trailokya-mohana kmod-dpana gopik-pate || 95 ||
( ) ,
. .
vayo nn-vidha tatra yat tu tridaa-vatsaram |
mdhurydbhuta-kaiora vikhyta vraja-subhruvm || 96 ||
- ,
, .
veo nla-padyai ca vicitrlaktais tath |
svasya dehnurpea svabhva-rasa-sundara || 97 ||
-, ,
.
sevya-sevaka-sambandha svamanovtti-bhedata |
prtyaye pi sambandha na kad parivartayet || 98 ||
- ,
. .
yath ythevar-ytha sad tihati tad-vae |
tathaiva sarvath tihe-dbhtv tad-vaa-vartin || 99 ||
,
.
ythevary irasy j-mdya hari-rdhayo |
yathocit ca ur kuryd nanda-sayut || 100 ||
,
-.
cmara-vyajandn sarvj-pratiplanam |
iti sev parijey yath-mati vibhgaa || 101 ||
: 1) (
), 2) , , ..,
.
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

19 65

r-rdh-kayor yadvad rpa-majarikdaya |


prpta nitya-sakhtva ca tath sym iti bhvayet || 102 ||
: -
, -.
plya-ds ca s prokt pariply priyavad |
sva-mano-vtti-rpea y nitya-paricrik || 103 ||
- -
, , .
nivso vraja-madhye tu rdh-ka-sthal mat |
va-vaa ca r-nand-vara cpy atikautuka || 104 ||
, , , ,
-, - -.

anaga-majar prokt vilsa-majar tath |
aoka-majar ceti rasa-majarik tath || 105 ||
rasla-majar nmn tath kamala-majar |
karu-majar khyt vikhyt gua-majar || 106 ||
eva sarv ca vikhyt sva-sva-nmkarai par |
majaryo bahua rpa-gua-la-vayo nvit || 107 ||
nma-rpdi tat sarva guru-datta ca bhvayet |
tatra tatra sthit nitya bhajet r-rdhik-har || 108 ||
- - () :
, , , , , ,
, . ,
, . ,
, , .
bhvayan sdhako nitya sthitv ka-priy-ghe |
tad j-plako bhtv klev aasu sevate || 109 ||
, -
.
sakhn sagin-rpm tmna bhvan-maym |
j-sev-parkh-kplakra-bhitm |
tata ca majar-rpn gurvdn api sasmaret || 110 ||
1) ( ), 2)
, 3) , ,
() , - .
- -
atha prta-prvhna-ll smtv madhyhne saga-mitau rdh-kau paraspara-saga-janita-nnsttvika-vikra-bhitau lalitdi-priya-sakh-vnda-sanarma-vg-vilsena janita-paramnandau nn-rasavilsa-cihnau sammagna-mnasau vihitraya-llau vndraye sumahruha-mle yoga-phopari upaviau
evambhtau rdh-kau sasmaret |
prathama a-dala padma tad-bahir vasu-patrakam |
tad-bahir daa-patra ca daopadala-sayutam || 111 ||
, , .
, - , ( ).
. ,
-. , --.
20 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

, -.
, -.
- : ;
, , .
rmad-rdh-ka-ll-rasa-prita-vigraham |
tat-tad-icch-vaenaivon-mlita bhti mudritam || 112 ||
- ---.
-.
prkrs tad-bahis tatra diku dvra-catuayam |
catu-ko ca a-daly a-pady-adakar || 113 ||
, , .
(), 18 -.
yath brahma-sahitym (2-4): -sahasra-patra kamala gokulkhya mahat padam |
tat-karikra tad-dhma tad-ananta-sambhavam || 114 ||
karikra mahad yantra a-koa vajra-klakam |
a-aga a-pad-sthna prakty puruea ca || 115 ||
premnanda-mahnanda-rasenvasthita hi yat |
jyot-rpea manun kma-bjena sagatam || 116 ||
tat-kijalka tad-anm tat-patri riym api || 117 ||
evambhta yoga-phe r-r-rdh-kau smaret |
- , ,
. () .
. , , . -,
18- -, -. (
) -, ,
. , -- .
, , ..,
atha r-ka-candrasya vayo-vedayo khil |
rasa-strnusrea nirpyante yathmati || 118 ||
, -, - ,
, .., .
(bhakti-rasmta-sindhu 2.1.308, 9) -vaya kaumra-paugaa-kaioram iti tat tridh || 119 ||
kaumra pacambdnta paugaa daamvadhi |
oac ca kaiora yauvana syt tata param || 120 ||
: , .
. , ,
.
dya-madhynta-bhedena kaumrdni ca tridh |
aa-msdhika vara bhgatvena ca krtitam || 121 ||
(), () ().
.
tad yath -- dya-kaumram aa-msdhikam eka-varam eva madhya-kaumram, eva ca eakaumram; eva pacama-vara-paryanta kaumra jeyam | dya-paugaam aa-msdhikam ekavaram; eva madhya-paugaam; eva ca ea-paugaam; eva ca kramea aha-varam rabhya daa-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

21 65

vara-paryanta paugaa jeyam | dya-kaiora srdha-dina-dvayottaraikdaa-msdhikam eka-varam;


eva madhya-kaioram; eva ea-kaioram; krameaikdaa-varam rabhya paca-daa-vara-nava-msasrdha-sapta-dina-paryanta kaiora jeyam |
atha r-kasya vraja-ll -- tatra r-kasya vraja-ll paca-dinottara-a-msdhika-daa-vary
jey (10-6-5) atha ca (BhP 3.2.26) -ekdaa-sams tatra ghrci sabalo vasat || 122 ||
1 8 . , 5 .
() .
1 , 11 2 .
15 , 9 7 . - 10
, 6 5 . :
, .
mahrja-kumratay bhogtiayena samddhy vara-msa-dinn srdhatay srdha-sapta-dinottaranava-msdhika-paca-daa-vara-parimita r-kasya vayo jeyam (15-9-7 1/2) |
atraiva ea-kaiore oaa-hyane sad |
vraje vihra kurute rman nandasya nandana || 123 ||
va-pi pta-vs indranla-mai-dyuti |
kahe kaustubha-obhhyo mayra-dala-bhaa || 124 ||
guj-hra-lasad-vak ratna-hra-virjita |
vana-ml-dharo nika obhollasita-kahaka || 125 ||
vma-bhga-sthita-svara-rekh-rjad-ura-sthala |
vaijayant-lasad-vak gaja-mauktika-nsika || 126 ||
karayor makarkra-kualbhy virjita |
ratna-kakana-yug ghasta kaukuma tilaka dadhat || 127 ||
kiki-yukta-kaiko ratna-npura-yuk-pada |
mlat-mallike jti-yth ketak-campake || 128 ||
ngakeara itydi pupa-ml-svalakta |
iti vea-dhara rmn dhyeya r-nandanandana || 129 ||
- --,
, (10 , 6 , 5
), 15 , 9 , 7 .
( , , 16 ), -.
- : (), ,
, . ,
. (,
, , , , , , , ) .
, , -,
. , ,
. , .
. ,
.
ga vmodara-parisare tunda-bandhntara-stha
dake tadvan nihita-mural ratna-citr dadhna |
vmensau sarala-lagua pin pta-vara
llmbhoja kamala-nayana kampayan dakiena || 130 ||
, , :
, .
, .
-
asyaiva ka-candrasya mantr santi trayo mal |
siddh kasya sat-prema-bhakti-siddhi-kar mat || 131 ||
-; , , .
22 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

tatrdau mantroddhro yath sanat-kumra-sahitym -hare-kau dvir vttau ka tdk tath hare |
hare rma tath rma tath tdg ghare manu || 132 ||
--: ,
. ,
.
, :
hare ka hare ka ka ka hare hare |
hare rma hare rma rma rma hare hare || 133 ||
asya dhyna yath tatraiva -dhyyed vndvane ramie gopa-gobhir alakte |
kadamba-pdapa-cchye yamun-jala-tale || 134 ||
rdhay sahita ka va-vdana-tat-param |
tribhaga-lalita deva bhaktnugraha-krakam || 135 ||
, - --:
, .
() , .
, .
vieato daro ya japa-mtrea siddhi-da |
pacgny asya mantrasya vijeyni manibhi || 136 ||
. .
, .
iti gautamya-tantra-vkyt rga-mrge dakara-gopla-mantrasya prasiddhi; tad-uddhro likhyate, sa
yath gautamya-tantre -khntkara samuddhtya trayodaa-svarnvitam |
pra turya-svara-yuta chnta dhnta tath dvayam || 137 ||
amtra msa-yugma mukha-vttena sayutam |
bhra tu mukha-vtthya pavanra tathaiva ca || 138 ||
bja-akti-samyukto mantro ya samudhta |
gupta-bja-svabhvatvd dara khalu kathyate || 139 ||
brahmra turya-sayukta msa-dvaya-samanvitam |
nda-bindu-samyukta jagad-bjam udhtam || 140 ||
ukrram amtrena mukha-vttena sayutam |
gagana mukha-vttena prokt akti partpar || 141 ||
- -, -: ,
() (), . ,
() , . , , , ,
. () ().
dakaro mantro, yath -- kl gopjana-vallabhya svh |
10- kl gopjana-vallabhya svh
adakaro mantro, yath -- kl kya govindya gopjana-vallabhya svh |
18- kl kya govindya gopjana-vallabhya svh
phullendvara-kntim indu-vadana barhvatasa-priya
rvatskam udra-kaustubha-dhara ptmbara sundaram |
gopn nayanotpalrcita-tanu go-gopa-saghvta
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

23 65

govinda kala-veu-vdana-para divyga-bha bhaje || 142 ||


, -:
, .
, .
, . ,
, .
-. .
-
atha kma-gyatr-mantroddhro yath svyambhuvgame -kl tata kma-devya vidmahe ca pada tata |
tata ca pupa-bya dhmahti pada tata || 143 ||
tatas tan no naga iti tata caiva pracodayt |
e vai kma-gyatr caturvikar mt || 144 ||
-- -: ,
, , -, ,
. 24- -.
kma-gyatr, yath -- kl kmadevya vidmahe pupa-bya dhmahi tan no naga pracodayt |
, : kl kmadevya vidmahe pupa-bya dhmahi tan no naga
pracodayt.
krsakto madana-vaa-go rdhayligitga
sa-bhr-bhaga smita-suvadano mugdha-nepathya-obha |
vndraye prati-nava-lat-sadmasu prema-pra
prnando jayati mural vdayno mukunda || 145 ||
-- -: ,
, .
, . ,
. ,
, .
, , .., , -
yath bhad-gautamya-tantre -dev ka-mayi prokt rdhik para-devat |
sarva-lakm-may sarva-knti sammohin par || 146 ||
, , , .., . -- :
, , , ,
.
k-pariie ca -rdhay mdhavo devo mdhavenaiva rdhik vibhrjante janev || 147 ||
mtsye ca -vrasy vilk vimal puruottame |
rukmi dvravaty tu rdh vndvane vane || 148 ||
pdme ca (u.n. 4.5) -yath rdh priy vios tasy kua priya tath |
sarva-gopu saivaik vior atyanta-vallabh || 149 ||
: .
24 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

: , , -
. , .
- , , :
, - . ,
.
(u.n. 4.3-4, 6-7) -mah-bhva-svarpeya guair ativaryas |
goplottara-tpany yad gndharveti virut || 150 ||
hldin y mah-akti sarva-akti-varyas |
tat-sra-bhva-rpeyam iti tantre pratihit || 151 ||
suhu-knta-svarpeya sarvad vrabhnav |
dhta-oaa-gr dvdabharanvit || 152 ||
- - : -.
-. -. ,
-. . .
- , .
, 16 , () 12
().
tatra suhu-knta-svarp, yath r-ka-vkyam (u.n. 4.8) -kacs tava sukucit mukham adhra-drghekaa
kahora-kuca-bhg-ura kraima-li madhya-sthalam |
nate irasi dorlate karaja-ratna-ramyau karau
vidhnayati rdhike tri-jagad ea rupotsava || 153 ||
, , -, :
! ,
. .
, ,
. ,
.
dhta-oaa-gr yath (u.n. 4.9) -snt nsgra-jgran-mai-rasita-pa stri baddha-ve
sottas carcitg kusumita-cikura sragvi padma-hast |
tmblsyoru-bindu-stavakita-cibuk kajjalk sucitr
rdhlaktojjvalghri sphuriti tilakin oa-kalpinyam || 154 ||
, , :
. ,
() . , .
, . .
. , .
, , ..
, .
dvdabhararit yath (u.n. 4.10) -divya cmandra puraa-viracit kuala-dvandva-kci
nik cakr-alk-yuga-valaya-gha kaha-bhormik ca |
hrs trnukra bhuja-kaaka-tulkoayo ratna-kpt
stug pdgurya-cchavir iti ravibhir bhaair bhti rdh || 155 ||
: ,
.
. -7 , , .
7

- , , .
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

25 65

, . ,
, ,
. .
madhye vayasi kaiora eva tasy sthiti | prvavad divasa-gaanay viati-dinottara-paca-msdhikanava-vara-parimita madhya-kaiora vaya (9-5-20); rja-kumrtvd bhogtiayena samddhy varamsa-dinn srdhatay paca-daa-dinottara-msa-dvaydhika-caturdaa-vara parimita vayo sy
jeyam (14-2-15) |
asy madyat-bhvo madhu-snehas tathaiva ca |
majihkhyo bhaved rga samarth keval rati || 156 ||
kandarpa-kautuka kuja gham asys tu yvae |
mtsy krtid prokt vabhnu pit smta || 157 ||
abhimanyu patis tasy durmukho devara smta |
jailkhy smt varr nanand kuil mat || 158 ||
yath syur nyakvasth nikhil eva mdhave |
tathaiva nyikvasth rdhy pryao mat || 159 ||
. ,
14 , 2 15 ( 9 , 5 20 ).
, (-), - (
). , ,
. , , .
, , , .
(-), ().
(u.n. 4.50-54) -tasy vndvanevary sakhya paca-vidh mat |
sakhya ca nitya-sakhya ca pra-sakhya ca kcana |
priya-sakhya ca parama-preha-sakhya ca virut || 160 ||
sakhya kusumik-vindhy-dhanihdy prakrtit |
nitya-sakhya ca kastr-mai-majarikdaya || 161 ||
pra-sakhya aimukh-vsant-lsikdaya |
gat vndvanevary pryeem svarpatm || 162 ||
priya-sakhya kuragk sumadhy madanlas |
kamal mdhur maju-ke kandarpa-sundar |
mdhav mlat kma-lat aikaldaya || 163 ||
parama-preha-sakhyas tu lalit sa-vikhik |
sa-citr campakalat tugavidyendulekhik |
ragadev sudev cetyaau sarva-gagrim || 164 ||
(u.n. 3.61) -ythdhiptve py aucitya dadhn lalitdaya |
svea-rdhdi-bhvasya lobht sakhya-ruci dadhu || 165 ||
: , -, -, - -. , , . , , ..,
, -. , , , .., , -.
( ) .
, , , , , , , ,
, , , .., - -.
, , , , , , -. .
( ), , - , .
madyat-bhva-lakaa yath -gra-rasa-sarvasva ka priyatamo mama |
iti ya prauha-nirbandho bhva sa syn madyat || 166 ||
: , , - .
26 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

.
udharaa yath -ikhi-picha-lasan-mukhmbujo muralvn mama jvanevara |
kva gato tra vihya mm ito vada nryaa sarva-vittama || 167 ||
- : , ! ,
, , , -
. . , , !
bhuja-catuaya kvpi narma darayann api |
vndvanevar-prem dvi-bhuja kriyate hari || 168 ||
, ,
.
yath (u.n. 5.7) -rsrambha-vidhau nilya vasat kuje mgk-gaairda gopayitu samuddhura-dhiy y suhu sadarit |
rdhy praayasya hanta mahim yasya riy rakitu
s aky prabhaviunpi hari nsc catur-bhut || 169 ||
-: -
. , .
, , .
, , . ,
. , -, ,
, .
, - , .
, .
madhu-sneha-lakaa yath (u.n. 14.93-94) -madyattiaya-bhk priye sneho bhaven madhu |
svaya prakaa-mdhuryo nn-rasa-samhti || 170 ||
mattatoma-dhara sneho madhu-smyn madhcyate || 171 ||
-: ,
, -. .
, . ()
; ,
. () , -.
udharaa yath (u.n. 14.95) -rdh snehamayena hanta racit mdhurya-srea s
saudhva pratim ghanpy uru-guair bhvoma vidrut |
yan-nmany api dhmani ravaayor yti prasagena me
sndrnandamay bhavaty anupam sadyo jagad-vismti || 172 ||
: , ,
, . ,
, , . ,
.
mjiha-rga-lakaa yath (u.n. 14.139) -ahryo nanya-speko ya knty varddhate sad |
bhaven mjiha-rgo sau rdh-mdhavayor yath || 173 ||
(), (
), , -. , .
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

27 65

udharaa yath (u.n. 14.141) -dhatte drg anupdhi janma vidhin kenpi nkampate
ste ty hita-sacayair api rasa te cen mitho vartmane |
ddhi sacinute camatkti-karoddma-pramodottar
rdh-mdhavayor aya nirupama premnubandhotsava || 174 ||
:
. , .
. - ,
,
.
samarth-rater lakaa yath (u.n. 14.52-53) -kacid vieam ynty sambhogecch yaybhita |
raty tdtmyam pann s samartheti bhayate || 175 ||
sva-svarpt tadyd v jt yat kicid anvayt |
samarth sarva-vismri-gandh sndratam mat || 176 ||
- : -, - -,
- ; :
. , , (
) .
, .
udharaa yath (u.n. 14.54, 55, 57) -prekyee jagati madhur sv vadh akay te
tasy prve gurubhir abhitas tvat-prasago nyavri |
rutv dre tad api bhavata s tul-koi-nda
h kety aruta-caram api vyharanty unmadst || 177 ||
-:
, , ,
. : -,
- . ,
, .
sarvdbhuta-vilsormi-camatkra-kara-riya |
sambhogecch-vieo sy rater jtu na bhidyate |
ity asy ka-saukhyrtham eva kevalam udyama || 178 ||
- .
, . ,
, , .
.
iyam eva rati prauh mahbhva-da vrajet |
y mgy syd vimuktn bhaktn ca varyasm || 179 ||
- , -.
( ).
yath r-daame (10.47.58) -et para tanu-bhto bhuvi gopa-vadhvo
govinda eva nikhiltmani rha-bhv |
vchanti yad bhava-bhiyo munayo vaya ca
ki brahma-janmabhir ananta-kathrasasya || 180 ||
- ,
: , ,
28 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

- . ? -
, ! ,
, , , , ,
, . , -,
?
r-rdh-mantroddhro yath gaur-tantre -r-nda-bindu-sayukt tathgnir mukha-vtta-yuk |
caturth vahni-jynt rdhikkaro manu || 181 ||
- --: (),
().
(), . --.
-- :
mantro yath -- r r rdhikyai svh |
- :
gyatr yath -- r-rdhikyai vidmahe, prema-rpyai dhmahi, tan no rdh pracodayt |
asy dhyna yath tatraiva -smer r-kukumbh sphurad-arua-paa-prnta-kptvaguh
ramy veena ve-kta-cikura-ikhlambi-padm kiorm |
tarjjany-aguha-yukty hari-mukha-kamale yujat ngavallpara karyatk tri-jagati madhur rdhikm arcaymi || 182 ||
-- - : ,
, . -
, . ,
.
, .
tapta-hema-prabh nla-kuntala-baddha-mallikm |
arac-candra-mukh ntya-cakor-cacalekam || 183 ||
bimbdhara-smita-jyotsn jagaj-jvana-dyikm |
cru-ratna-stanlambi-muktdma-vibham || 184 ||
nitamba-nla-vasan kiki-jla-maitm |
nn-ratndi-nirma-ratna-npura-dhrim || 185 ||
sarva-lvaya-mugdhg sarvvayava-sundarm |
ka-prva-sthit nitya ka-premaika-vigrahm |
nanda-rasa-sammagn kiorm raye vane || 186 ||
--:
- . ,
- (). ,
. ,
, , . .
, , , .
. , .
, -.
saur raktmbar ramy sunetr susmitnanm |
ym ymkhilbh rdhikm raye vane || 187 ||
: , ,
. - , ,
, . .
vin rdh-prasdena ka-prptir na jyate |
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

29 65

tata r-rdhik-kau smarayau susayutau || 188 ||


, . ,
.
yath bhaviyottare -prema-bhaktau yadi raddh mat-prasda yadcchasi |
tad nrada bhvena rdhyrdhako bhava || 189 ||
- , : , , ,
.
tath ca nradye -satya satya puna satya satyam eva puna puna |
vin rdh-prasdena mat-prasdo na vidyate || 190 ||
, : , , ,
, , .
r-rdhiky kruyt tat-sakh-sagatim iyt |
tat-sakhn ca kpay yoid-agam avpnuyt || 191 ||
, - . , , , .
-

anaga-sukhadkhyo sti kujas tasyottare dale |
vijeyo ya taid-varo nn-pupa-drumvta || 192 ||
lalitnandado nityam uttare kuja-rjaka |
gorocanbh lalit tatra tihati nityaa || 193 ||
mayra-picha-sada-vasan ka-vallabh |
khait-bhvam pann rati-yukt harau sad || 194 ||
candra-tmbla-sevhy divybharaa-mait |
sapta-viaty-aho yukta-msa-manu-hyan (14-8-27) || 195 ||
asy vaya-prama yat pit mt viokaka |
rad ca patir yasy bhairavkhyo mato budhai || 196 ||
svarpa-dmodarat prpt gaura-rase tv iyam |
iya tu vma-prakhar gham asys tu yvae || 197 ||
, -, .
- , , .
, , . .
- () , .
, , . , . 14 , 8 27 .
, , , .
, -. -
.
khait-lakaa, yath (u.n. 5.85-86) -ullaghya samaya yasy preyn anyopabhogavn |
bhoga-lakmkita prtar gacchet s hi khait |
e tu roa-nivsa-t-bhvdi-bhg bhavet || 198 ||
- : ,
, ,
. , ,
30 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

, ..
yvair dhmalita iro bhuja-ta taka-mudrkit
sakrnta-stana-kukumojjvala-muro ml parimlpitm |
ghr-kumalite dau vraja-pater dv prage ymal
citte rudra-gua mukhe tu sumukh bheje munn vratam || 199 ||
, , -,
: .
. , ,
. , ,
, .
vma-prakhar-lakaa yath (u.n. 6.2-5) -saubhgyder ihdhikyd adhik smyata sam |
laghutvl laghur ity ukts tridh gokula-subhruva || 200 ||
-. (, , ,
, , ..) : (), (),
().
pratyeka prakhar madhy mdv ceti punas tridh || 201 ||
pragalbha-vky prakhar khyt durlaghya-bhit |
tad natve bhaven mdv madhy tat-smyam gat || 202 ||
tatra laghu-prakhar (u.n. 8.31) -s laghu-prakhar dvedh bhaved vmtha daki || 203 ||
, (),
() (). , , ,
, . ,
, , . -
, , ( , ), ( ,
).
tatra vm (u.n. 8.32) -mna-grahe sadodyukt tac chaithilye ca kopan |
abhedy nyake prya krr vmeti krtyate || 204 ||
(u.n. 8.37) -ythe tra vma-prakhar lalitdy prakrtit || 205 ||
vma-prakharodharaa, yath (u.n. 8.36) -amr vraja-mgeka catur-ati-lakdhik
pratisvam iti krtita savayas tavaivmun |
ihpi bhuvi virut priya-sakh mahrghyety asau
katha tad api shas aha! jighkur enm asi || 206 ||
: , , ,
, . ,
. (), -. :
, , , -,
. -,
. , , :
, - 84 .
, - . ! , ,
, ?
asy ytho, yath (r-ka-gaoddea-dpik 1.242) ------This file was downloaded from http://hari-katha.org

31 65

ratnarekh (-prabh) rati-kal subhadr candra (bhadra-) rekhik |


sumukh ca dhanih ca kalahas kalpin || 207 ||
( ), , ,
( ), , , .
asy mantroddhro, yath sammohana-tantre -lakm ll ca lalit e tato vahni-nyik |
eo ro mah-mantro lalitys tu rga-da || 208 ||
- --: - -,
8- --. -
.
mantro yath -- r l lalityai svh |
, : r l lalityai svh
asy dhyna, yath tatraiva -gorocan-dyuti-viambi-tan suve
mayra-picha-vasan ubha-bhahym |
tmbla-sevana-rat vraja-rja-sno
r-rdhik-priya-sakh lalit smarmi || 209 ||
: ,
() .
, , . ,
, .

na-dala nanda-nmaka kujam asti hi |
megha-vara r-vikh yatrste ka-vallabh || 210 ||
svdhna-bhartk-bhvam pann hi harau sad |
vastrlakra-sevhy gaurg trakmbar || 211 ||
pakhar-yug-yugma-msa-sayukta-manu-hyan (14-2-15) |
asy vaya pit mt pvano daki kramt || 212 ||
patir yasy bhukkhyo py asau gaura-rase puna |
rya-rmnandatay vikhytbht kalau yuge || 213 ||
iya tv adhika-madhy hi gham asys tu yvae || 214 ||
: -
, , . ,
-. .
, (). 14 , 2
15 . , , . -, .
- .
svdhna-bhartk-lakaam (u.n. 5.91) -svyattsanna-dayit bhavet svdhna-bhartk |
salilraya-vikr-kusumvacaydi-kt || 215 ||
-: , , ,
, -. , , ,
..
udharaa yath (u.n. 5.92) -mud kurvan patrkuram anupama pna-kucayo
ruti-dvandve gandhhta-madhupam indvara-yugmam |
32 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

sakhela dhammillopari ca kamala komalam asau


nirvdh rdh ramayati cira kei-damana || 216 ||
-: -
- . ,
, .
.8 .
(u.n. 8.19)
atra ythe vikhdy bhavanty adhika-madhyam || 217 ||
, -.
adhika-madhyodharaa yath (u.n. 8.17) -dmrpyat priya-sakh-prahit tvayaiva
dmodare kusumam atra mayvaceyam |
nha bhramc caturike sakhi scany
ka kadarthayati mm adhika yad ea || 218 ||
-: : ! ,
, , . .
. , .
asy ytho yath (ka-gaoddea-dpik 1.243) -mlat mdhav candra-rekh cpi ubhnan |
kujar hari caiva surabhi capalpi ca || 219 ||
, , , , ,
, .
asy mantroddhro, yath bhad-gautamye -vg-bhava sau tato e nt vikh vahni-jyik |
akaro vikhy mantro ya prema-vddhi-da || 220 ||
-- : -, ,
--,
.
mantro yath -- ai sau vikhyai svh |
, : ai sau vikhyai svh.
asy dhyna, yath tatraiva -sac-campakvali-viambi-tanu sul
trmbar vividha-bhaa-obhamnm |
r-nandanandana-puro vasandi-bhdne rat sukutuk ca bhaje vikhm || 221 ||
: .
, . ,
. ,
.

citra prva-dale kuja padma-kijalka-nmakam |
8

, ,
, ..
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

33 65

r-citr svmin tatra vartate ka-vallabh || 222 ||


abhisriktvam pann harau rati-samanvit |
lavaga-ml-sevhy kmra-vara-sayut || 223 ||
kca-tulymbar csau sad citra-gunvit |
asy caiva vayomna manu-sakhy-dinnvitam || 224 ||
i-msdhika akra-hyana ceti virutam (14-7-14) || 225 ||
caturo sy pit prokto janany asy ca carccik |
pati pharaka csy asau gaura-rase puna || 226 ||
govindnandat prpt caturtha-yuga-madhyake |
iya tv adhika-mdv ca gham asys tu yvae || 227 ||
:
, .
, . -, , ,
, . 14 , 7 14 . ,
, . --, . - ,
.
abhisrik-lakaa yath (u.n. 5.71-72) -ybhisrayate knta svaya vbhisaraty api |
s jyotsn tmas yna-yogya-vebhisrik || 228 ||
lajjay svga-lneva niabdkhila-maan |
ktvaguh snigdhaika-sakh-yukt priya vrajet || 229 ||
: , ,
, , , .
: 1) -,
, 2) -,
- .
, .
, . ,
( ) .
udharaa yath tatra (1) jyotsny-abhisriky (u.n. 5.74) -indus tundila-maala praayate vndvane candrik
sndr sundari nandano vraja-pates tvad vthim udvkate |
tva candrcita-candanena khacit kaumea clakt
ki vartmany aravinda-cru-caraa-dvandva na sandhitsasi || 230 ||
- : : !
, , , - ,
, . , , ,
, ,
?
(2) tmasy-abhisriky (u.n. 5.75) -timira-masibhi savtgya kadamba-vanntare
sakhi baka-ripu puytmna saranty abhisrik |
tava tu parito vidyud-vars tanu-dyuti-scayo
hari hari ghana-dhvntnyet svavairii bhindate || 231 ||
-: : !
,
. , , ,
, .
(u.n. 8.21) -adhik mdava ctra citr madhurikdaya || 232 ||
34 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

, , -.
adhika-mdvy-udharaa, yath (u.n. 8.20) -darpi na dg-arpit sakhi ikhaa-ce may
prasda bata m kth mayi vth purobhgitm |
naan-makara-kuala sapadi cai ll-gati
tanoty ayam adrata kim iha savidheya may || 233 ||
-: -: ! ,
. . !
, , ,
?
asy ytho yath (r-ka-gaoddea-dpik 1.245) -raslik tilakin aurasen sugandhik |
vman vmanayan ngar ngavallik || 234 ||
, , , , ,
, .
asy mantroddhro, yath sknde -lakm citr caturthyant vahni-jy aakara |
mantro ya citrik-nmny ka-sakhy udrita || 235 ||
-- : -, ,
.
mantro yath -- r citryai svh |
: r citryai svh.
asy dhyna, yath tatraiva-kmra-var sahit vicitraguai smit-obhi-mukh ca citrm |
kcmbar ka-puro lavagaml-pradne nitar smarmi ||236||
: ,
. .
, , .

gneya-patre prendu-kuja-svarbha-varake |
r-indulekh vasaty atra haritla-samgik || 237 ||
dimba-kusumodbhsi-vasan ka-vallabh |
proita-bhartk-bhvam pann rati-yug-gharau || 238 ||
amtana-sevhy ysau nandtmajasya vai |
vayomna bhavet tasy sarva-streu sammatam || 239 ||
srdha-dig-vsarair yukt dvi-msa-manu-hyan (14-2-10 1/2) |
asau tu vma-prakhar hare cmara-sevin || 240 ||
gham asys tu yvae pit sgara-sajaka || 241 ||
asy mt bhaved vel patir asys tu durbala |
vasu-rmnandatay khyt gaura-rase hy asau || 242 ||
: - -
, . - ,
, , . , -. , , . 14 , 2
10 . -, .
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

35 65

, , , . - , .
proita-bhartk-lakaa yath (u.n. 5.89) -dra-dea gate knte bhavet proita-bhartk |
priya-sakrtana dainyam asys tnava-jgarau |
mlinyam anavasthna jya-cintdayo mat || 243 ||
-: ,
, -. ,
, , , , , , ,
..
udharaa yath (u.n. 5.90) -vils svacchanda vasati mathury madhu-ripu
rvasanta santpa prathayati samantd anupadam |
dureya vairiy ahaha mad-abhodyama-vidhau
vidhatte pratyha kim iha bhavit hanta araam || 244 ||
: , , ,
, : , ,
!
!! ?
vma-prakhar-lakaodharae tkte; asy ytho yath r-ka-gaoddea-dpikym (1.247) -tugabhadr citralekh surag ragavik |
magal suvicitrg modin madanpi ca || 245 ||
- .
, , , , , , .
asy mantroddhro yath na-sahitym -vg-bhava cendulekh ca caturth vahni-jyik |
mantra syc cendulekhy ara samudrita || 246 ||
-: -, ,
.
mantro yath -- aim indulekhyai svh |
, : aim indulekhyai svh
asy dhyna yath tatraiva -haritla-samna-deha-knti
vikasad-drima-pupa-obhi-vastrm |
amta dadat mukunda-vaktre
bhaja lm aham indulekhikkhym || 247 ||
: ,
. ,
, .

dakie smin dale kma-lat-nmsti kujakam |
atyanta-sukhada tapta-jmbnada-sama-prabham || 248 ||
r-campakalat tiha-tyamumin ka-vallabh |
asau vsaka-sajjtvam pann rati-yug-gharau || 249 ||
vma-madhy campakbh ctakbha-ubhmbar |
tat-sev ratna-mly dna cmara-clanam || 250 ||
36 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

srdha-trayodaa-dina-msa-dvaya-samanvit |
manu-sakhy-hyan ca vayomna bhavet puna (14-2-13 1/2) || 251 ||
mtsy vik khyt pit crma-sajaka |
asy ca bhart cakhyas tath gaura-rase hy asau |
ivnandatay khytim gat hi kalau yuge || 252 ||
: -
, .
. , ,
, -. -,
. 14 , 2 13 .
, , . - , .
vsaka-sajj-lakaa yath (u.n. 5.76-77) -svavsaka-vat knte sameyati nija vapu |
sajj-karoti geha ca y s vsaka-sajjik || 253 ||
cesy smara-sakr-sakalpa-vartma-vkaam |
sakh-vinoda-vrtt ca muhur dti-kadaya || 254 ||
udharaa yath (u.n. 5.78) -rati-kr-kuja kusuma-ayanyojjvala-ruci
vapu slakra nijam api vilokya smita-mukh |
muhur dhyya dhyya kim api hari sagama-vidhi
samddhyanti rdh madana-mada-mdyan matir abht || 255 ||
-. ,
, , -. :
; ,
; , , , .. :
: -, ! , , ,
, - ( ),
, .
,
.
vma-prakhar-lakaodharae tkte; asy ytho yath (ka-gaoddee 1.244) -kuragk suracit maal maimaan |
caik candralatik kandukk sumandir || 256 ||
- . ,
, , , , , .
asy mantroddhro yath grue -dau ca campakalat e nt vaivnara-priy |
mantro ya campakalat-premado vasu-varaka || 257 ||
:
, .
.
mantro yath -- campakalatyai svh |
, : campakalatyai svh
asy dhyna yath tatraiva -campakvali-samna-kntik
ctakbha-vasan subham |
ratna-mlya-yuta-cmarodyat
cru-campakalat sad bhaje || 258 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

37 65

:
, ( ).
, . ,
.

rakodale yma-vare kuje r-ragadevik |
sukhadkhye nivasati nitya r-hari-vallabh || 259 ||
padma-kijalka-varbh jab-pupa-nibhmbar |
utkahit-bhva-yukt r-ke rati-bhk sad || 260 ||
asau candana-sevhy vma-madhy bhavet puna |
gham asy yvae tu vayomna bhavet puna || 261 ||
srdha-veda-dinair yukta dvi-msa manu-hyanam (14-2-4 1/2) |
mt r-karu prokt pit r-ragasgara || 262 ||
patir vakrekaa prokto hy asau gaura-rase puna |
govindnanda-ghokhym pann hi kalau yuge || 263 ||
: -
-, ,
. , , .
- .
, -. , 14 , 2 4 .
, , . - -
.
utkahit-lakaa yath (u.n. 5.79-80) -angasi priyatame cirayaty utsuk tu y |
virahotkahit bhva-vedibhi s samrit || 264 ||
asys tu ce ht-tpo vepathur hetu-tarkaam |
aratir vpa-moka ca svvasth-kathandaya || 265 ||
udharaa yath (u.n. 5.81) -sakhi kim abhavad baddho rdh-kaka-guair aya
samaram athav ki prrabdha surribhir uddhurai |
ahaha bahulamy prc-mukhe py udite vidhau
vidhu-mukhi! na yan m sasmra vrajevara-nandana || 266 ||
-: ,
, .
. , , , ,
, , , , , .
: : ! ,
? , ,
? , . -!9 ,
! ?
vma-madhy-lakaodharae tkte; asy ytho yath (r-ka-gaoddee 1.248):
kalakah aikal kamal prema-majar |
mdhav madhur kma-lat kandarpa-sundar || 267 ||
asy mantroddhro yath kior-tantre -lakmr agni-ragadev e nt vahni-priy tata |
ragadevys tu mantro yam aro rga-bhakti-da || 268 ||
mantro yath -- r r ragadevyai svh |
asy dhyna ca tatraiva -9

38 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

rjva-kijalka-samna-var
jab-prasnopama-vsas-hym |
rkhaa-sev-sahit vrajendrasnor bhaje rsa-ga-ragadevm || 269 ||
- .
, , , , , , -.
- : - -,
--. .
, : r r ragadevyai svh
-: ,
. , , ,
-.

kujo sti pacime dale rua-vara suobhana |
tugavidynandado nmneti vikhytim gata || 270 ||
nitya tihati tatraiva tugavidy samutsuk |
vipralabdhtvam pann r-ke rati-yuk sad || 271 ||
candra-candana-bhyiha-kukuma-dyuti-lin |
pu-maana-vastreya dakia-prakharodit || 272 ||
medhy paukarjt patir asys tu blia |
ntya-gtdi-sevhy gham asys tu yvae || 273 ||
dvviati-dinair yukt dvi-msa-manu-hyan (14-2-22) || 274 ||
asy vaya-prama syd asau gaura-rase puna |
vakrevara iti khytim pann hi kalau yuge || 275 ||
. -
,
. , , , ,
. ,
, - ( ). -.
, , . , ,
.. , 14 , 2 22 . - , .
vipralabdh-lakaa yath (u.n. 5.83-84) -ktv saketam aprpte daivj jvita-vallabhe |
vyathamnntar prokt vipralabdh manibhi |
nirveda-cint-khedru-mrch-nivasitdi-bhk || 276 ||
-: , , ,
, , -.
, , , , , , ..
udharaa yath -vindati sma divam indur indir-nyakena sakhi vachit vayam |
kurmahe kim iha dhi sdara drg iti klamamagn mgeka || 277 ||
: : !
. , , . ? . , .
daki-lakaa yath (u.n. 8.38, 42) -asah mna-nirbandhe nyake yukta-vdin |
smabhis tena bhedy ca daki parikrtit || 278 ||
-: , ,
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

39 65

,
, -.
tugavidydik ctra dakia-prakhar bhavet || 279 ||
-.
udharaa yath (r-gta-govinde 9.10) -snigdhe yat parusi yat praamati stabdhsi yad rgii
dvea ysi yad unmukhe vimukhat ytsi tasmin priye |
tad yukta viparta-krii! tava rkhaa-carc via
tus tapano hima hutavaha kr-mudo ytan || 280 ||
, - : !
, .
, . ,
. , . !
, .
. - , , , , ,
, , .
asy ytho yath (r-ka-gaoddee 1.246) -majumedh sumadhur sumadhy madhureka |
tanmadhy madhusyand guac vargad || 281 ||
: , , , ,
, , .
asy mantroddhro yath kior-tantre -lakm-prv tugavidy caturth huta-bhuk-priy |
mantro ya tugavidyy vasu-vara samrita || 282 ||
mantro yath -- r tugavidyyai svh |
- : -,
--.
, : r tugavidyyai svh.
asy dhyna, yath tatraiva -candrhyair api candanai sulalit r-kukumbha-dyuti
sad-ratnnvita-bhacita-tanu ombarollsitm |
sad-gtvali-sayut bahu-gu amphasya abdena vai
ntyant purato hare rasavat r-tugavidy bhaje || 283 ||
-: ,
, .
, ,
.
.

vyavya-dalake kujam ste harita-varakam |
vasanta-sukhadam atra sudev vartate sad || 284 ||
kalahntarit-bhvam pann rati-yug-gharau |
padma-kijalka-rucir jab-pupa-nibhmbar || 285 ||
asau ca jala-sevhy vm prakharik mat |
veda-vsara-sayukta-dvi-msa-manu-hyan (14-2-4) || 286 ||
asy vaya-parima yvae tu niketanam |
mtsy karu prokt janako ragasgara || 287 ||
40 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

bhrtr vakrekaasyeyam parit kanyas |


r-vsudeva-ghokhym pt gaura-rase tv asau || 288 ||
:
- , . ,
, . ,
, . -. 14 , 2 4 .
, , , (
). - , .
kalahntarit-lakaa yath (u.n. 5.87) -y sakhn pura pda-patita vallabha ru |
nirasya pact tapati kalahntarit hi s |
asy pralpa-santpa-glni-nivasitdaya || 289 ||
: ,
, , .
, , , ,
, , ..
udharaa yath (u.n. 5.88) -sraja kipt dre svayam upaht kei-ripu
priya-vcas tasya ruti-parisarnte pi na kt |
namann ea kaun-viluhita-ikha praiki na may
manas teneda me sphuati puapkrpitam iva || 290 ||
: : ! ,
. , .
, . , - , ,
, . ( ,
, ).
vma-prakhar-lakaodharae tkte; asy ytho yath (r-ka-gaoddee 1.249) -kver crukavar suke majukeik |
hrahir hrakah hravall manohar || 291 ||
asy mantroddhro yath rudra-ymale -dve vg-bhave ram e nt sudev dahana-priy |
ukta sudevy mantro yam ara prema-bhakti-da || 292 ||
mantro yath -- ai sau r sudevyai svh |
asy dhyna yath tatraiva -ambhoja-keara-samna-ruci sul
raktmbar rucira-hsa-virji-vaktrm |
r-nandanandana-puro jala-sevanhy
sad-bhavali-yut ca bhaje sudevm || 293 ||
- . : ,
, , , , , .
-: -, -,
, . 8- --
-.
, : ai sau r sudevyai svh
: ,
. , , .
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

41 65

, .
-

kujo sti rpollskhyo lalit-kujakottare |
sad tihati tatraiva suobh rpa-majar || 294 ||
priya-narma-sakh-mukhy sundar rpa-majar |
gorocan-samga-r keki-patruka-priy || 295 ||
srdha-tridaa-varsau (13-6) vma-madhytvam rit |
ragaa-mlik ceti pravadanti mania || 296 ||
iya lavaga-majary ekenhn kanyas |
kalau gaura-rase rpa-gosvmitva samgat || 297 ||
:
, .
, --. 10
. 13 6 -. . , . - ,
.
asy mantroddhro yath kior-tantre -r-bjena samyukt e nt vai rpa-majar |
ayam akaro rpa-majary mantra rita || 298 ||
mantro yath -- r rpa-majaryai svh |
asy dhyna yath tatraiva -gorocan-nindi-nijga-knti myra-pichbha-sucna-vastrm |
r-rdhik-pda-saroja-ds rpkhyak majarik bhaje ham || 299 ||
- : -, , . 8- .
, : r rpa-majaryai svh.
: ,
. , ,
.

ratyambujkhya kujo sti indulekh-kuja-dakie |
tatraiva tihati sad surp rati-majar || 300 ||
trval-dukleya tait-tulya-tanu-cchavi |
daki mdvk khyt tulasti vadanti ym || 301 ||
asy vayo dvi-mshya-hyans tu trayodaa (13-2) |
iya r-raghunthkhy prpt gaura-rase kalau || 302 ||
asy mantroddhro yath kior-tantre -nda-bindu-yuto vahnir mukha-vtta-samanvita |
svhnt majar e nt rati-majarik-manu || 303 ||
mantro yath -- r rati-majaryai svh |
asy dhyna yath tatraiva -trlivso-yugala vasn
tait-samna-svatanu-cchavi ca |
10

- , .

42 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

r-rdhiky nikae vasant


bhaje surp rati-majar tm || 304 ||
:
, .
, , -.
. 13 2 . -, -, .
- : -, (), - , . 8- --.
: r rati-majaryai svh.
-: ,
; , .

kujasya tugavidyy kuja prvatra vartate |
lavaga-sukhado nmn sud sumanohara || 305 ||
lavaga-majar tatra mud tihati sarvad |
s tu rpkhya-majary ekenhn varyas || 306 ||
udyad-vidyut-samna-rs trval-pavt |
r-knandad nitya daki mdvik mat || 307 ||
vaya eka-dina srdha-hyans tu trayodaa (13-6-1) |
r-santana-nmsau khyt gaura-rase kalau || 308 ||
asy mantroddhro yath kior-tantre -r-llbhy samyukt e nt lavaga-majar |
svh lavaga-majary mantro ya daa-varaka || 309 ||
: , .
. , ,
- . , .
, -. 13 , 6
1 . -, -, .
- : ---
- - , - , .
mantro yath -- r l lavaga-majaryai svh |
asy dhyna yath tatraiva -capal-dyuti-nindi-kntik ubha-trvali-obhitmbarm |
vraja-rja-suta-pramodin prabhaje t ca lavaga-majarm || 310 ||
: r l lavaga-majaryai svh.
-: ,
. ,
.

rasnanda-prado nmn citr-kujasya pacime |
kujo sti tatra vasati sarvad rasa-majar || 311 ||
r-rpa-majar-samyag-jivtu s prakrtit |
hasa-paka-dukleya phulla-campaka-knti-bhk || 312 ||
lavaga-majar-tuly pryea gua-sampad |
atva priyat prpt r-rpa-majar-rit || 313 ||
sandhna-catur seya dautye kaualam gat |
trayodaa-arad-yukt (13) daki mdvik mat || 314 ||
s kalau raghunthkhy-yukta-bhaatvam gat || 315 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

43 65

:
, . ,
. ,
. , ,
. , .
, .
13 , - .
asy mantroddhro yath kior-tantre -mukha-vtta-yuto vahni-nda-bindu-samanvita |
svhnta-sampradnnto mantro vai rasa-majar || 316 ||
mantro yath -- r rasa-majaryai svh |
asy dhyna yath tatraiva -hasa-paka-rucirea vsas sayut vikaca-campaka-dyutim |
cru-rpa-gua-sampadnvit sarvadpi rasa-majar bhaje || 317 ||
- : -,
, - , . 8- -- .
, : r rasa-majaryai svh.
: ,
, ,
.

ainye campakalat-kujt kujo sti obhana |
gunanda-prado nmn tatrste gua-majar || 318 ||
rpa-majarik-saukhybhil s prakrtit |
jab-rji-dukleya tait-prakara-knti-bhk || 319 ||
kaniheya bhavet tasys tulasys tu tribhir dinai |
r-kmoda-dkiyam rit prakharodit || 320 ||
vayo sy eka-mshy hyans tu trayodaa |
sapta-viatibhir yukta dinai ca samudritam (13-1-27) || 321 ||
gopla-bhaa-nmsau khyt gaura-rase kalau || 322 ||
: -
, .
, .
. ,
( ), . , . 13 , 1 27 . - .
asy mantroddhro yath kior-tantre -gaeo mukha-vtthyo nda-bindu-samanvita |
e nt vahni-priynt ca mantro vai gua-majar || 323 ||
mantro yath -- g gua-majaryai svh |
asy dhyna yath tatraiva -jab-nibha-duklhy taid-li-tanu-cchavim |
kmoda-ktpek bhaje ha gua-majarm || 324 ||
-: - (), - (),
- , . 8- ---
.
44 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

, : g gua-majaryai svh.
: ,
, ,
.

llnanda-prado nmn sudevy kujakottare |
tatraiva tihati sad majull sumajar || 325 ||
rpa-majarik-sakhya-pry s gua-sampad |
jab-rji-dukleya tapta-hema-tanu-cchavi || 326 ||
ll-majar nmsy vma-madhytvam rit |
vaya-saptha-yuktsau srdha-tridaa-hyan (13-6-7) || 327 ||
kalau gaura-rase loka-ntha-gosvmit gat || 328 ||
:
, .
. , ,
. , . , 13 6 7 . - .
asy mantroddhro yath kior-tantre -lakm-yukt majull majar vahni-jyik |
caturthyant bhaven mantro dara khalu kathyate || 329 ||
mantro yath -- r majull-majaryai svh |
asy dhyna yath tatraiva -pratapta-hemga-ruci manoj ombar cru-subhahym |
r-rdhik-pda-saroja-ds t majull niyata bhajmi || 330 ||
-: -, -
, .
: r majull-majaryai svh.
: ,
,
.

vaikha-kujd gneye kujo sti sumanohara
vilsnandado nmn-trste vilsa-majar || 331 ||
vilsa-majar rpa-majar-sakhyam rit |
svaknty sad cakre y divy svara-ketakm || 332 ||
cacarka-dukleya vm mdvtvam rit
kanih rasa-majary caturbhir divasair iyam (12-11-26) || 333 ||
jva-gosvmit prpt kalau gaura-rase tv asau || 334 ||
:
,
. ,
. -, 4 12 , 11
26 . - .
asy mantroddhro yath kior-tantre -riy pracetas caiva nda-bindv sya-vtta-g |
vilsa-majar e nt svhnto manur rita || 335 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

45 65

mantro yath -- r v vilsa-majaryai svh |


asy dhyna yath tatraiva -svara-ketaka-vinindi-kyak nindita-bhramara-kntikmbarm |
ka-pda-kamalopasevanm arcaymi suvilsa-majarm || 336 ||
-: , - (),
(), () - (), - ,
.
: r v vilsa-majaryai svh.
: ,
, ,
.11

nairte r-ragadev-kujt kujo sti pacima |
kaustrynandado nmn tatrste kaustr-majar || 337 ||
kca-tulymbar csau uddha-hemga-knti-bhk |
vayas tridaa-varsau vm mdvtvam rit || 338 ||
r-ka-kavirjkhy prpt gaura-rase kalau || 339 ||
asy mantroddhro yath kior-tantre -r-bjena samyukt e nt kaustr-majar |
svhnta iti vai prokto navra-mantra ucyate || 340 ||
mantro yath -- r kastr-majaryai svh |
asy dhyna yath tatraiva -viuddha-hembja-kalevarbh kca-dyuti-cru-manoja-celm |
r-rdhiky nikae vasant bhajmy aha kaustr-majarikm || 341 ||
:
, ,
11

- , , ,
, - . ,
( ) .
:
1) : , , ,
, ;
2) : , , , ,
;
3) : , , ,
, ;
4) : , , ,
, ;
5) : , , , ,
;
6) : , , , ,
. ( , ).
( , ,
).
[ ( )
, , , .
, , , .
..]
46 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

. , , . 13
, -. -, -,
.
- : -, -
.
: r kastr-majaryai svh.
-: ,
, ,
.
-
atha vndvandhau padma-keara-madhya-gau |
koi-kandarpa-lvayau dhyyet priya-sakh-vtau || 342 ||
ukta-vea-vayo-rpa-sayutau sumanoharau |
sasmaret siddha-dehena sdhaka sdhanair yuta || 343 ||
, -
-.
, , , .
, , , , ..
-
tatrdau majar-rpn gurvdn tu svyn svyn praly-anusrea sasmaret r-guru-parama-gurukrameeti tata r-rdhik dhyyet | tata r-nandanandanam |
atha yugala-mantroddhro yath sanat-kumra-sahitym -gopjana-vallabheti caran iti ca kramt |
araa ca prapadye ca tata etat pada-dvayam || 344 ||
pada-traytmako mantra oara udhta |
namo gopjanety uktv vallabhbhy vadet tata |
pada-dvaytmako mantro dara khalu kathyate || 345 ||
mantro yath -- g gopjana-vallabha-caran araa prapadye,
namo gopjana-vallabhbhym |
, -
-, , -, ..
, .
- - :
-, ..
.
: g gopjana-vallabha-caran araa prapadye;
namo gopjana-vallabhbhym.
-- , , .
- -.
asya dhyna yath tatraiva -atha dhyna pravakymi mantrasysya dvijottama |
ptmbara ghana-yma dvi-bhuja vana-mlinam || 346 ||
barhi-barha-ktpa ai-koi-nibhnanam |
ghryamna-nayana karikrvatasinam || 347 ||
abhita candanentha madhye kukuma-bindun |
vicitra-tilaka bhle vibhta maalktim ||348||
taruditya-saka-kualbhy virjitam |
gharmmbu-kaik-rjad-darpabha-kapolakam || 349 ||
priy-mukhe ktpga-llay connata-bhruvam |
agra-bhga-lasan-mukt-sphurad-ucca-sunsikam || 350 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

47 65

daana-jyotsnay rjat-pakva-bimba-phaldharam |
keyrgada-sad-ratna-mudrikdi-lasat-karam || 351 ||
vibhta mural vme pau padma tathottare |
kc-dma-sphuran-madhya npurbhy lasat-padam || 352 ||
rati-keli-rasvea-capala capalekaam |
hasanta priyay srdha hsayanta ca t muhu || 353 ||
ittha kalpa-taror-mle ratna-sihsanopari |
vndraye smaret ka sasthita priyay saha || 354 ||
- - : ,
, -. -
- . ,
, , .
, , . ,
. ,
.
, , .
, , ,
. ,
, , , .
. , .
,
. --, ,
.
vma-prve sthit tasya rdhik ca smaret tata |
sucna-nla-vasan druta-hema-sama-prabhm || 355 ||
pacalenvtg sa-smitnana-pakajm |
knta-vaktre nyasta-ntyac-cakor cacalekam || 356 ||
aguha-tarjjanbhy ca nija-priya-mukhmbuje |
arpayant nga-vall pga-cra-samanvitm || 357 ||
mukthra-sphurac-cru-pnonnata-payodharm |
ka-madhy pthu-roi kiki-jla-maitm || 358 ||
ratna-taka-majra-ratna-pdgulyakm |
lvaya-sra-mugdhg sarvvayava-sundarm || 359 ||
nanda-rasa-sammagn prasann nava-yauvanam |
sakhya ca tasy viprendra tat-samna-vayo-gu |
tat-sevana-par bhvy cmara-vyajandibhi || 360 ||
, .
, . ,
,
, .
. .
, -. ,
. ,
.
. -, ,
. ! .
, .
atha ca -dvyad-vndraya-kalpa-drumdharmad-ratngra-sihsana-sthau |
rmad-rdh-rla-govinda-devau
prehlbhi sevyamnau smarmi || 361 ||
- : -,
- .
.
smared eva krameaiva siddha-dehena sdhaka |
sa-sdhanena padmasya vrajeau keara-sthitau || 362 ||
48 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

- -,
-, .
--- .

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

49 65

II
------
r r rdh-ka-klya-ll-smaraa-krama-paddhati
-
eva padmopari dhytv rdh-kau tatas tayo |
aa-klocit sev vidadhyt siddha-dehata |
guru-vargjay tatra pjayed rdhik-har || 1 ||
, -, .
- -
, .
bhya-pj tata ktv pdyam arghya kramea ca |
vidhi-prvaka-ur-nantara sdhaka kramt |
dvtriad-akara-mukhnj apen mantrn atandrita || 2 ||
, , , ,
, . 32- .
mah-mantra japed dau dara tad-antaram |
tata r-rdhik-mantra gyatr kmik tata || 3 ||
tato yugala-mantra ca japed rsa-sthal-pradam |
tato n sakhn ca japen mantrn yath-kramam |
tato a-majar ca sva-sva-mantrn kramj japet || 4 ||
-, 10- , -- -, .
-, -, - .
--
aa-klya-stram ha, yath -ninta prta prvhno madhyhna cparhnaka |
sya pradoo rtri ca kl aau yath-kramam || 5 ||
madhyhno ymin cobhau a-muhrta-mitau smtau |
tri-muhrta-mit jey ninta-pramukh pare || 6 ||
-- : :
( ), (), ( ), (),
( ), ( ), (), ().
( 48 , 4 48 ).
(2 24 ).
-
teu siddha-dehena sevana yath sanat-kumra-sahitym,
r-nrada uvca -bhagavan sarvam khyta yad yat pha tvay guro |
adhun rotum icchmi rga-mrgam anuttamam || 7 ||
- -
. - : ! !
. -.
r-sadiva uvca - 50 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

sdhu pha tvay vipra sarva-loka-hitaii |


rahasyam api vakymi tan me nigadita u || 8 ||
: ! , .
, , . , .
parakybhimninyas tathsya ca priy jan |
pracureaiva bhvena ramayanti nija-priyam || 9 ||
- , ,
.
tmna cintayet tatra ts madhye manoramm |
rpa-yauvana-sampann kior pramadktim || 10 ||
, -
-.
. ,
, .
nn-ilpa-kalbhij ka-bhognurpim |
prrthitm api kena tato bhoga-par-mukhm || 11 ||
rdhiknucar nitya tat-sevana-paryam |
kd apy adhika prema rdhiky prakurvatm || 12 ||
prtynudivasa yatnt tayo sagama-krim |
tat-sevana-sukhsvda-bharetisunirvtm || 13 ||
ity tmna vicintyaiva tatra sev samcaret |
brhma-muhrtam rabhya yvat snt mah-ni || 14 ||
. ,
. . - ,
, . ,
- , ,
.
r-nrada uvca -harer atra gat ll rotum icchmi tattvata |
llm ajnat sevyo manas tu katha hari || 15 ||
r-sadiva uvca -nha jnmi t ll harer nrada tattvata |
vnd-dev samgaccha s te ll pravakyati || 16 ||
avidre ita sthnt ke-trtha-sampata |
sakhbhi savt sste govinda-paricrik || 17 ||
: -- ,
-, ?
: -. .
. , , .
--
r-sanat-kumra uvca -ity uktas ta parikramya guru natv puna puna |
vnd-sthna jagmsau nrado muni-sattama || 18 ||
vndpi nrada dv praamypi puna puna |
uvca ta muni-reha katham atrgatis tava || 19 ||
r-nrada uvca -tvatto veditum icchmi naityika carita hare |
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

51 65

tad dito mama bruhi yadi yogyo smi obhane || 20 ||


r-vnd-devy uvca -rahasya tv pravakymi ka-bhakto si nrada |
na prakya tvay hy etad guhyd guhyatara mahat || 21 ||
,
. . ,
: ?
: - . !
, , .
: ! -. ,
, ,
.
atha ninta-sev -madhye vndvane ramye pacat-kuja-maite |
kalpa-vka-nikuje tu divya-ratna-maye ghe || 22 ||
nidritau tihatas talpe niviligitau mitha |
mad-j-kribhi pact pakibhir bodhitv api || 23 ||
ghligana-nirbhedam ptau tad-bhaga-ktarau |
na manas kurutas talpt samutthtu mang api || 24 ||
tata ca rik-saghai ukdyair api tau muhu |
bodhitau vividhai padyai sva-talpd udatihatm || 25 ||
upaviau tato dv sakhyas talpe mudnvitau |
praviya cakrire sev tat-klasyocit tayo || 26 ||
puna ca rik-vkyair utthya tau sva-talpata |
gacchata sva-sva-bhavana bhty-utkahkulau mitha || 27 ||
iti ninta-sev
-: :
. , -, ,
, -,
. , , ,
.
, -- ( ) ,
. ,
. -, , ,
. -.
atha prta-sev -prta ca bodhito mtr talpd utthya satvaram |
ktv ko danta-kha baladeva-samanvita || 28 ||
mtrnumodito yti gol dohanotsuka |
rdhpi bodhit vddha-vayasybhi sva-talpata || 29 ||
utthya danta-khdi ktvbhyaga samcaret |
snna-ved tato gatv snpit lalitdibhi || 30 ||
bh-gha vrajet tatra vayasy bhayanty api |
bhaair vividhair divyair gandha-mlynulepanai || 31 ||
() : , ,
, . , ,
.
, . ,
.., - ( ). ,
, ,
, .
tata ca sva-janais tasy var samprrthya yatnata |
paktum hyate tra sa-sakh s yaoday || 32 ||
52 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

,
.
r-nrada uvca -katham hyate devi pkrtha s yaoday |
satu pka-kartru rohi-pramukhv api || 33 ||
r-vndovca -durvsas svaya datto varas tasyai mahari |
iti ktyyan-vaktrc chrutam sn may pur || 34 ||
tvay yat pacyate devi tad-anna mad-anugraht |
mia svdv-amta-sparddhi bhoktur yukara tath || 35 ||
ity hvayati t nitya yaod putra-vatsal |
yumn me bhavet putra svdu-lobht tath sat || 36 ||
: , ,
?
: .
. : (), , ,
, . , , .
, . :
, ,
.
varvnumodit spi h nandlaya vrajet |
sa-sakh-prakar tatra gatv pka karoti ca || 37 ||
, -
, .
ko pi dugdhv g kcid dohayitv janai par |
gacchati pitur vkyt sva-gha sakhibhir vta || 38 ||
abhyaga-mardana ktv dsai sasnpito mud |
dhauta-vastra-dhara sragv candankta-kalevara || 39 ||
dvi-phla-baddha-keai ca grv-bhlopari sphuran |
candrkra-sphurad-bhla-tilaklaka-rajita || 40 ||
kakagada-keyra-ratna-mudrlasat-kara |
mukthra-sphurad-vak makarkti-kuala || 41 ||
muhur krito mtr pravied bhojanlaye |
avalambya kara mtur baladevam anuvrata || 42 ||
, , ,
, . ,
.., . , , ,
. , .
, .
, .
, . ,
.
bhuktv ca vividhnnni mtr ca sakhibhir vta |
hsayan vividhair vkyai sakhs tair hsita svayam || 43 ||
ittha bhuktv tathcamya divya-khaopari kat |
viramet sevakair datta tmbla vibhajann adan || 44 ||
rdhpi bhojannanda dv yaodayhta |
lalitdi-sakh-vt bhukte nna lajjaynvit || 45 ||
iti prta-sev
, .
, . -,
. , , .
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

53 65

, . ,
, , ,
. -.
atha prvhna-sev -gopa-vea-dhara ko dhenu-vnda-pura-sara |
vraja-vsi-janai prty sarvair anugata pathi || 46 ||
pitara mtara natv netrntena priy-gan |
yathyogya tath cnyn sannivartya vana vrajet || 47 ||
vana praviya sakhibhi kritv ca kaa tata |
vacayitv ca tn sarvn dvi-trai priya-sakhair yuta || 48 ||
saketaka vrajed dhart priy-sandaranotsuka |
spi ke vana yte dv ta gham gat || 49 ||
srydi-pj-vyjena kusumdy-hti-cchalt |
vacayitv gurn yti priya-sagecchay vana || 50 ||
iti prvhna-sev
-. , , .
, , ,
-. ,
, . ,
. , , - -
. , - (,
).
, , .
-, ,
. -.
atha madhyhna-sev -ittha tau bahu-yatnena militv sva-gaair vtau |
vihrair vividhais tatra vane vikrato mud || 51 ||
syandolik-samrhau sakhbhir dolitau kvacit |
kvacid veu kara-srasta priyay corita hari || 52 ||
anveayann uplabdho vipralabdha priy-gaai |
hsito bahudh tbhir hta-sva iva tihati || 53 ||
-: , ,
. , ,
. , .
. ,
, , . -
, .
vasanta-tun jua vana-khaa kvacin mud |
praviya candanmbhobhi kukumdi-jalair api || 54 ||
viicato yantra-muktais tat-pakenpi tau mitha |
sakhyo py eva viicanti t ca tau sicata puna || 55 ||
tathnyartusu jusu krato vana-rjiu |
tat-tat-klocitair nn-vihrai sa-gaau dvija || 56 ||
rntau kvacid vka-mlam sdya muni-sattama |
upaviysane divye madhu-pna pracakratu || 57 ||
, .
, , , .
, - .
! ,
, . !
, , -,
.
tato madhu-madonmattau nidray mlitekaau |
54 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

mitha pi samlambya kma-ba-vaagatau || 58 ||


rirasu viata kuja skhalat-pdbjakau pathi |
tato vikratas tatra kari-ythapau yath || 59 ||
sakhyo pi madhubhir matt nidray pihiteka |
abhita kuja-pujeu srv eva vililyire || 60 ||
pthag ekena vapu ko pi yugapad vibhu |
sarvs sannidhi gacchet priy parito muhu || 61 ||
ramayitv ca t sarv kari-gajar iva |
priyay ca tath tbhi sarovaram athvrajet || 62 ||
, . , ,
, . , ,
, , ,
.
, .
, , , , .
,
. ,
. - -
- .
r-nrada uvca -vnde r-nanda-putrasya mdhurya-krane katham |
aivaryasya prako bhd iti me chindhi saayam || 63 ||
r-vndovca -mune mdhurya-mayy asti ll-aktir harer d |
tay pthak-kta kred gopikbhi sama hari || 64 ||
rdhay saha rpea nijena ramate svayam |
iti mdhurya-lly aktir neaty hare || 65 ||
: , ,
, -, ? ,
.
: , - ( ).
, ,
. --,
, .
jala-sekair mithas tatra kritv sa-gaau tata |
vsa-srak-candanair divya-bhaair api bhitau || 66 ||
tatraiva sarasas tre divya-ratna-maye ghe |
anta phala-mlni kalpitni mayaiva hi || 67 ||
haris tu prathama bhuktv kntay pariveitam |
dvi-trbhi sevito gacchec chayy pupa-vinirmitm || 68 ||
tmblair vyajanais tatra pda-savhandibhi |
sevyamno bhantbhir modita preyas smaran || 69 ||
, - -, .
- , , .
, , .
, , ,
. ,
, .
r-rdhpi harau supte sa-ga muditntar |
knta-datta prta-man ucchia bubhuje tata || 70 ||
kicid evo tato bhuktv vrajec chayy-niketanam |
drau knta-mukhmbhoja cakorvan ni-karam || 71 ||
tmbla-carvita tasya tatratybhir niveditam |
tmblny api cnti vibhajanti priyliu || 72 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

55 65

, ,
, . , ,
, , - (),
. -
, -, .
ko pi ts uru svacchanda bhita mitha |
prpta-nidra ivbhti vinidro pi pavta || 73 ||
t ca kvel kaa ktv mitha knta-kathray |
vyja-nidr harer jtv kutacid anumnata || 74 ||
vimya vadana dgbhi payantyo nyonya-mnanam |
ln iva lajjay syu kaam ucur na kicanam || 75 ||
, , , .
-, . - ,
. , .
kad eva tato vastra dr-ktya tad agata |
sdhu nidr gato sti hsayantyo hasanti tam || 76 ||
: ! .
, , .
eva tau vividhair hsai ramamau gaai saha |
anubhya kaa nidr-sukha ca muni-sattama || 77 ||
upaviysane divye sa-gaau vistte mud |
pa-ktya mitho hra-cumblea-paricchadn || 78 ||
akair vikrita prem narmlpa-purasaram |
parjito pi priyay jitam ity avadan m || 79 ||
hrdi-grahae tasy pravttas tyate tay |
tayaiva tita ka karotpala-saroruhai || 80 ||
viaa-vadano bhtv gata-sva iva nrada |
jito smi ca tvay devi ghyat yat pa-ktam || 81 ||
cumbandi may dattam ity uktv ca tathcarat |
kauilya tad-bhruvor drau rotu tad-bhartsana vaca || 82 ||
-,
. ,
- (), , , .
, . ,
. : !, .
-,12 . !
, , , , :
! , . , .
, . , , , ,
.
tata r-ukn ca rutv vghava mitha |
nirgacchatas tata sthnd gantukmo gha prati || 83 ||
ka kntm anujpya gavm abhimukha vrajet |
s tu srya-gha gacchet sakh-maala-sayut || 84 ||
, , ,
, . , ,
- -, .
kiyad-dra tato gatv parvtya hari puna |
vipra-vea samsthya yti srya-gha prati || 85 ||
srya ca pjayet tatra prrthitas tat-sakh-janai |
tad eva kalpitair vedai parihsyvagarbhitai || 86 ||
tatas t api ta knta parijya vicaka |
nanda-sgare ln na vidu sva na cparam || 87 ||
12

- , , .

56 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

, , , -.
-, . , , ,
, ( ),
, . ,
, - .
vihrair vividhair eva srdha-yma-dvaya mune |
ntv gha vajeus t sa ca ko gav vrajet || 88 ||
iti madhyhna-sev
! , (1
), ,
. -.
athparhna-sev -sagamya tu sakhn ko ghtv g samantata |
gacchati vraja karann uttna-mural-ravai || 89 ||
-: .
, .
tato nanddaya sarve rutv veu-rava hare |
go-dhli-paalair vypta dv cpi nabha-sthalam || 90 ||
visjya sarva-karmi striyo bldayo pi ca |
kasybhimukha ynti tad-darana-samutsuk || 91 ||
, , ,
, ,
.
rdhikpi samgatya gha sntv vibhit |
sampcya knta-bhogrtha dravyi vividhni ca |
sakh-sagha-yut ynti knta drau samutsuk || 92 ||
rja-mrge vraja-dvri yatra sarve vrajaukasa |
ko py etn samgamya yathvad anuprvaa || 93 ||
daranai sparanair vpi smita-purvvalokanai |
gopa-vddhn namaskrai kyikair vcikair api || 94 ||
sga-ptai pitarau rohim api nrada |
netrnta-scitenaiva vinayena priys tath || 95 ||
, . ,
, , -.
,
, . ,
, , ,
. ! .
, , -.
, , -.
eva tai ca yath-yogya vrajaukobhi prapjita |
gavlaya tath g ca sampraveya samantata || 96 ||
pitbhym arthito yti bhrtr saha nijlayam |
sntv pitv tath kicid bhuktv mtrnumodita |
gavlaya punar yti dogdhu-kmo gav paya || 97 ||
ity aparhna-sev
, . ,
, , .
, . , ,
. -.
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

57 65

atha sya-sev -t ca dugdhv dohayitv pyayitv ca kcana |


pitr srdha gha yti payo-bhri-atnuga || 98 ||
-: , ,
. , , .
tatrpi mt-vndai ca tat-putrai ca balena ca |
sabhukte vividhnnni carvya-cydikni ca || 99 ||
iti sya-sev
, , ,
, , , .
-.
atha pradoa-sev -tan-mtu prrthant prva rdhaypi tadaiva hi |
prasthpyante sakh-dvr pakvnnni tad-layam || 100 ||
lghaya ca haris tni bhuktv pitrdibhi saha
sabh-gha vrajet tai ca jua vandi-jandibhi || 101 ||
-: ,
,
. , . ,
, , .
pakvnnni ghtv y sakhyas tatra samgat |
bahni ca punas tni pradattni yaoday || 102 ||
sakhy tatra tay datta kocchia tath raha
sarva tbhi samnya rdhikyai nivedyate || 103 ||
spi bhuktv sakh-varga-yut tad-anuprvaa
sakhbhir maita tihed abhisartu mudnvit || 104 ||
, , . ,
. ()
13 , .
, , (
).
prasthpyate nay kcid ita eva tata sakh |
taybhisrit s tha yamuny sampata || 105 ||
kalpa-vksa-nikuje smin divya-ratna-maye ghe |
sita-ka-niyogya-vea yti sakh-yut || 106 ||
, , -
( ). ,
. , - ,
, ,
, - .
ko pi vividha tatra dv kautuhala tata |
kavitvni manojni rutv ca gtakny api || 107 ||
dhana-dhnydibhis t ca prayitv vidhnata |
janair krito mtr yti ayy-niketanam || 108 ||
mtari prasthityntu bhojayitv tato ght |
saketaka kntaytra samgacched alakita || 109 ||
13

, , , ,
.
58 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

iti pradoa-sev
- ( ) ,
. , , .., .
, , - ().
, - .
-.
atha rtri-sev -militv tv ubhv atra krato vana-rjiu |
vihrair vividhair hsya-lsya-gta-purasarai || 110 ||
srdha-yma-dvaya ntv rtrer eva vihrata |
suups viata kuja paca-bhir alakitau || 111 ||
nirvnta-kusumai kpte keli-talpe manorame |
suptvatihat tatra sevyamnau priylibhi || 112 ||
iti rtri-sev
-: , , ,
. , ( 4,5 6 ).
, .
,
, .
-.
-
r-nrada uvca -rotum icchmi bho deva vraja-rja-sutasya ca |
vndvane rasa divya rdhayaikntika saha || 113 ||
r-sadiva uvca -u nrada vakymi rdh-ka-rasa uci |
su-gopya paramodra na vaktavya hi kasyacit || 114 ||
aikntika-rassvda kartu vndvane mune |
vraja-rja-kumra ca bahu-klam abhvayam || 115 ||
mayi prasanna r-ko mantra-yugmam anuttamam |
yugalkhya dadau mahya svyojjvala-rasplutam || 116 ||
samabravt tad ka sva-iya m svaka rasam |
bravmi tv uvdya brahmdnm agocaram || 117 ||
vraja-rja-suto vnd-vane pratamo vasan |
sampra-oaa-kal vihra kurute sad || 118 ||
vsudeva prataro mathury vasan puri |
kalbhi paca-daabhir yuta krati sarvad || 119 ||
dvrakdhipatir dvra-vaty pras tv asau vasan |
catur-daa-kalyukto viharaty eva sarvad || 120 ||
, :
- .
: ! - -
, . . !
--, .
, , -,
-. , . (
)! , . .
, (), ,
, ,
.
ekay kalay dvbhy mathur-dvrakdhipau |
vndvana-pate rpau prau sve sve pade rase || 121 ||
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

59 65

mathur-ntho vndvandhippekay svarpea llay ca ekay kalay na | mathur-lly


mathury ca sampra-oaa-kala | tath dvrak-ntho vndvandhippekay svarpea llay ca |
dvbhy kalbhym na | dvraky dvrak-lly ca pra-oaa-kala |
rr bh-ll yogamy cintycinty tathaiva ca |
mohin kaualty aau bahirag ca aktaya || 122 ||
ll prema-svarp casthpany kara tath |
sayogin viyoginy-hldinty antaragik || 123 ||
vraje r-ka-candrasya santi oaa-aktaya |
poik madhurasyaiva tasyait vai santan || 124 ||
,
, . , , ,
, , , - ( ) .
(--), , , , , ,
- ( ).
-.
hldin ya mah-akti sarva-akti-varyas |
tat-sra-bhva-rp r-rdhik parikrtit || 125 ||
tay r-ka-candrasya kriy samaye mune |
tad-via vsudeva saha krbdhi-nyakam || 126 ||
antarkya-gata kuryc chaktir kara hare |
krnte sthpayet tantu sthpan ka-dehata || 127 ||
sampra-oaa-kala kevalo nanda-nandana |
vikran rdhay srdha labhate parama sukham || 128 ||
, - -, .
. ! -, -,
. , ,
. -. ,
, .
, , ,
.
r-nrada uvca -gate madhu-pur ke vipralambha-rasa katham |
vsudeve rdhiky saaya chindhi me prabho || 129 ||
r-sadiva uvca -akti sayogin km vm aktir viyogin |
hldin krtid-putr caiva rdh-traya vraje || 130 ||
: ! (),
- () ? ,
, , .
, ; ,
-? , .
: : (-),
(-) - (-).
mama prevara kas tyaktv vndvana kvacit |
kadcin naiva ytti jnte krtid-sut || 131 ||
km-vme na jnta iti ca brahma-nandana |
rsrambha ivntardhi gatavn nanda-nandana || 132 ||
mathur mathur-ntho vsudevo jagma ha |
antar-hite nanda-sute rmad-vndvane mune || 133 ||
pravskhya rasa lebhe rdh vai krtid-sut |
tato vadanti munaya pravsa saga-vicyutim || 134 ||
-
. . -!
60 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

, -.
.14 ! , -
-, (, ).
.
mama jvana-net ca tyaktv m mathur gata |
iti vihvalit vm rdh y virahd abht || 135 ||
yamuny nimagn s praka gokulasya ca |
golaka prpya tatrbht sayoga-rasa-peal || 136 ||
km rdh ca mathur-virahea nipit |
kuruketra gat trtha-ytr-parama-llas || 137 ||
, - , ,
, .
- () . , , ,
, - (
).
nanda-nandana-bhva-ja uddhavo vrajam gata |
sntvayiyan krtidy sut msa-dvaye gate || 138 ||
rdhm svdaymsa rmad-bhgavatrthaka |
kathy bhgavatyntu jty muni-pugava || 139 ||
vrajendra-nandana rms tad pratyakat gata || 140 ||
ataeva pdmottara-khaokta dvrakdhipater vndvana prati-gamana krbdhiyy viatvt
krbdhiyino drodn labdha-vara-tvt, te puna sva-sthna-prpartham evety avagantavyam |
rmad-bhgavata-vkynm eva vicro vagantavya padmottara-khae tu klindi-puline ramye ity atra
r-dvrak-nthasya r-nanda-nandana-madhura-ll-sadarane sotkahatvd vyoma-ynair etya rvndvane msa-dvayam uvsety abhipryo jeya | tad yath r-lalita-mdhave (8.34) -- aparikalita-prva
itydi |
, , ,
- . ,
. ! -,
-.
- : ,
, ,
. ,
,
. , ,
. klindi-puline ramye .., : ,
- , ,
. -- (8.34), aparikalita-prva ..
iti te sarvam khyta naityika carita hare |
ppino pi vimucyante smarad yasya nrada || 141 ||
! . ,
.
- --
aa-klokta-ur-nantara sdhaka kramt |
dvtriad-akara-mukhyn japen mantrn atandrita || 142 ||
mah-mantra japed dau dara tad-anantaram |
tata r-rdhik-mantra gyatr kmak tath || 143 ||
tato yugala-mantra ca japed rsa-sthal-pradam |
tato n sakhn ca japen mantrn yath-kramam |
tata a-majar ca sva-sva-mantrn kramj japet || 144 ||
14

. -, -, 1.66
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

61 65

-- (
) - ( -).
,15 --, -.
, -, - ( -).
,
.
-
yath di-pure -gop-bhvena ye bhakt mm eva paryupsate |
teu tsv iva tuo smi satya satya dhanajaya || 145 ||
vea-bh-vayo-rpair gopik-bhvam rit |
bhvuky ca tad-bhva ynti pda-rajo rcant || 146 ||
- , :
! , -, .
, , ,
-.
yath ekmra-pure -aho bhajana-mhtmya vndvana-pater hare |
pumn yoid bhaved yatra yoid-tma-samnik || 147 ||
:
. , -, -.
pdme ca (uttara-khae) -pur maharaya sarve daakraya-vsina |
rma dv hari tatra bhoktum aicchan su-vigraham || 148 ||
te sarve strtvam pann samudbht ca gokule |
hari samprpya kmena tato mukt bhavravt || 149 ||
bhad-vmana-siddh ca rutayo pi yath pur |
gop-bhvena sasevya samudbht hi gokule || 150 ||
yad-ukta r-rpa-gosvmi-caraai -hari su-rga-mrgea sevate yo narottama |
kevalenaiva sa tad gopiktvam iyd vraje || 151 ||
: , , ,
, ,
. , . ,
- .
- : - ( )
-, , -.
: --,
-. , .
bhakti-tattva-kaumudym -ekasmin vsan-dehe yadi cnyasya bhvan |
tarhi tat smyam eva syt yath vai bharate npe || 152 ||
-- : , ,
, . , , .
--
15

kl gopjana-vallabhya svh

62 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

yath sanat-kumra-sahitym -r-nrada uvca -dhanyo smy anughto smi tvay devi na saaya |
harer me naityik ll yato me dya prakit || 153 ||
- -- : :
! , , ,
.
r-sanat-kumra uvca -ity uktv t parikramya tay cpi prapjita |
antardhna gato rjan nrado muni-sattama || 154 ||
maypy etad nuprvya sarva tat parikrtitam |
japan nitya prayatnena mantra-yugmam anuttamam || 155 ||
- : ! ,
, . - .
, -, .
ka-vaktrd ida labdha pur rudrea yatnata |
tenokta nradytha nradena mayoditam || 156 ||
sasrgni-vinya maypy etat tavoditam |
tvay caitad gopanya rahasya paramdbhutam || 157 ||
r-ambara uvca -kta-ktyo bhava skt tvat prasdd aha guro |
rahasytirahasya yat tvay mahya prakitam || 158 ||
.
. , ,
, .
.
: !
, .
r-sanat-kumra uvca -dharmn etn updio japan mantram ahar niam |
acird eva tad-dsyam avpsyasi na saaya || 159 ||
etn dharmn -- aa-kla-sev-rpn; mantram -- yugala-mantram; tad-dsyam -- tayo r-rdhkayor dsya ds-bhvam iti |
maypi gamyate rjan guror yatana mama |
vndvane yatra nitya gurur me sti sadiva || 160 ||
- : ---.
- , , , -. ! ,
.
dvtriad-akardn mantr kramea phala yath pdme -dvtriad-akara mantra nma-oaaknvitam |
prajapan vaiavo nitya rdh-ka-sthala labhet || 161 ||
( ) :
, , ,
, -.
-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

63 65

gautamya-tantre ca -ahar-nia japen mantra mantr niyata-mnasa |


sa payati na sandeho gopa-rpiam varam || 162 ||
- : , ,
- , .
gaur-tantre ca -rmad-akara mantra rdhy prema-siddhi-dam |
prajapet sdhako yas tu sa rdhntikam pnuyt || 163 ||
- : , - .
sanat-kumra-sahitym -japed ya kma-gyatr kma-bja-samanvitm |
tasya siddhir bhavet prema rdh-ka-sthala vrajet || 164 ||
et paca-pad japtv raddhay raddhaysakt |
vndvane tayor dsya gacchaty eva na saaya || 165 ||
- : , -, -,
.
- , - .
kior-tantre ca -etn sakhnm an mantrn ya sdhako japet |
r-rdh-kayo kipra vihra-sthalam pnuyt || 166 ||
- : , -
- .
tatraiva -mantrn etn majarm an yo japet sad |
prema-siddhir bhavet tasya r-vndvanam pnuyt || 167 ||
: , , , .
smaranantara siddha-dehasyaiva ca sdhaka |
aa-klodit ll sasmaret sdhakgaka || 168 ||
, , , -
--.

klau ninta-prvhnv aparhna-pradoakau |
vijeyau tri-tri-ghaikau prta sya dvaya dvayam || 169 ||
dvi-dvi-praghaikau jeyau madhyhna-rtrikv iti || 170 ||
: , , , , . -
, . -
, , .
eteu samayev eva y y ll purodit |
t tm eva yath-kla sasmaret sdhako jana || 171 ||
64 65

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

--. .
iti r-dhyna-candra-gosvmi-viracit
r r rdh-ka-klya-ll-smaraa-krama-paddhati |
------
.

-----This file was downloaded from http://hari-katha.org

65 65