Вы находитесь на странице: 1из 10

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih hanya satu jawapan terbaik bagi setiap soalan tersebut. Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah.

4. 1. Sungai Jaya mengalir ke arah.. A. barat laut C. tenggara B. selatan D. timur laut Antara yang berikut, faktor manakah yang mempengaruhi penanaman getah di kawasan peta? I Muka bumi yang beralun II Sistem saliran yang baik III Bekalan buruh yang banyak IV Kemudahan pengangkutan yang baik A. I dan II B. II dan III 3. C. III dan IV D. I dan IV 5.

Jarak mengikut jalan raya dari Kampung Cengal ke Pekan Muhibah ialah.. A. 6.8 km C. 10.7 km B. 7.5 km D. 11.5 km Manakah yang menunjukkan ciri fizikal yang terdapat dalam peta? I Sawah Padi II Sungai III Hutan IV Getah A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

2.

6.

Padi mungkin sekali ditanam dua kali setahun di kawasan ini kerana. A. terdapatnya tali air B. mempunyai banyak penduduk C. kesesuaian bentuk muka bumi D. tempat pasaran yang berdekatan

Antara yang berikut, manakah merupakan peranan Pekan Muhibah? I Pusat pengumpulan hasil pertanian II Pusat pentadbiran daerah III Pusat perindustrian IV Pusat pelancongan A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

Soalan 7 dan 8 berdasarkan rajah di bawah.

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

KU

7.

Apakah bearing sudutan P dari Poin X? A B C D 30 40 45 90 KS 11. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar ? Latitud I Garisan Artik II Garisan Sartan III Garisan Khatulistiwa IV Garisan Jadi A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Nilai 66 U 23 U 0 66 S

8.

Berapakah bearing sudutan Q dari poin X? A B C D 180 189 220 225

9.

Jika waktu Greenwich (0 ) ialah pukul 12.00 tengah hari, pukul berapakah Bandar X yang terletak di 75T ? A B C D 7.00 pagi 8.00 pagi 5.00 petang 10.00 malam

Soalan 12 dan 13 berdasarkan graf di bawah

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah.

10.

Apakah kedudukan Kota Kinabalu dalam peta di atas ? A B 2 U 116 T 4 U 116 T C D 6 U 116 T 8 U 116 T 12. Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah. Berapakah suhu minimum di Bandar Q

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

A B C D 13.

12C 11C 10C 9C

Antara berikut bulan manakah mengalami bacaan suhu yang sama? I II III IV A B Mei Jun Julai Ogos I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 15. Antara yang berikut yang manakah benar tentang pergerakan bumi dalam rajah di atas? I II III IV A B C D 16. Berlaku perubahan musim Bumi beredar mengikut orbit Satu pusingan lengkap selama satu tahun Kejadian siang dan malam I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Soalan 14 berdasarkan peta di bawah.

Apakah faktor yang menyebabkan kawasan pedalaman Sabah danSarawak berpenduduk jarang? I II III IV Berhutan tebal Bergunung-ganang Beriklim sejuk Kekurangan kemudahan perhubungan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

14.

Apakah ciri-ciri tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek? I II III IV A B C D Akar panjang Daun berbentuk jarum Batang berlendair Mempunyai tiga lapisan I, II, dan III I, II, dan IV I, III dan IV II, III, dan IV

A B C D 17.

Mengapakah penduduk bertumpu di pantai barat Semenanjung Malaysia? I II III IV Terdapat dataran aluvium yang subur dan luas Terdapat bandar-bandar besar dan pelabuhan Terdapat jaringan jalan raya dan jalan kereta api yang baik Kadar kelahiran tinggi I, II, dan III

Soalan 15 berdasarkan rajah di bawah. A

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

B C D

I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

21.

Antara yang berikut, manakah mempengaruhi kadar kematian di Malaysia? I II III IV A B C D Bencana alam Wabak penyakit Amalan perancangan keluarga Kos perubatan yang semakin tinggi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 18 berdasarkan peta di bawah.

Kebanyakan imigran di Malaysia datang dari Indonesia, Filipina, dan Thailand


22. 18. Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai penduduk padat pada kesan aktiviti pertanian yang sama? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang dimaksudkan dengan imigran? A B C D Penduduk yang berhijrah ke Malaysia Penduduk yang berhijrah dari Malaysia Penduduk yang bekerja di sektor peladangan Penduduk yang berkerja dalam sektor perkhidmatan

Dataran Kelantan, Kelantan Tanjung Karang, Selangor


19. Mengapakah kawasan-kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk? A B C D 20. Kawasan pertanian Pusat pelancongan Pusat perindustrian Pusat pentadbiran

23.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? I II III IV A B C D Bentuk muka bumi Taburan hujan Kegiatan ekonomi Sumber mineral I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Apakah faktor-faktor penting yang mempengaruhi kadar kelahiran di Malaysia? I II III IV Peperangan Bencana alam Taraf pendidikan Perancangan keluarga

Malaysia
Berhijrah

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Kanada Australia Amerika Syarikat 4

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

24.

Antara yang berikut, faktor manakah yang mempengaruhi penghijrahan penduduk di atas? A B C D Politik yang stabil Gaji yang lumayan Pengaruh budaya moden Pelbagai kemudahan sosial

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 27 berdasarkan peta di bawah.

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah.

27.

Sektor ekonomi yang mempengaruhi kemasukan ramai imigran ke kawasan bertanda X, Y, dan Z dalam peta ialah A B C D pertanian perikanan perindustrian perlombongan

25.

Apakah faktor utama yang mempengaruhi migrasi penduduk ke kawasan berlorek? A B C D Pembukaan petempatan baru Kemudahan pendidikan Selamat dari bencana alam Terlindung daripada ancaman penyakit

28.

Migrasi penduduk boleh dibahagikan kepada I II III IV A B C D migrasi antarabangsa migrasi dalaman migrasi bandar migrasi negara I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah.

26.

Apakah kesan migrasi penduduk di bawah terhadap kawasan FELDA? I II III IV Wujud petempatan baru Rumah setinggan bertambah Taburan penduduk tidak sekata Kemajuan kegiatan ekonomi

Soalan 29 berdasarkan peta di bawah.

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

32.

Antara berikut, apakah kesan pembinaan Empangan Kenyir terhadap alam sekitar? I II III IV A B C D Kawasan tadahan berkurangan Kepupusan flora dan fauna Kualiti air tidak dapat dikawal Pencemaran udara I dan II II dan III III dan IV I dan IV

29.

Apakah jenis migrasi yang ditunjukkan dalam peta di atas? A B C D Bandar ke bandar Bandar ke luar bandar Luar bandar ke bandar Luar bandar ke luar bandar 33.

X penting dalam industri pembuatan kaca


X mungkin sekali merujuk kepada A B C D 34. pasir lempung bijih timah tanih laterit

30.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar? I II III IV A B C D Pencemaran air sungai Kepupusan flora dan fauna Peningkatan permintaan terhadap hasil tanaman Kegiatan kitar semula dimajukan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Antara berikut, yang manakah merupakan langkah yang diadakan oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan sumber hutan di Malaysia? I II III IV A B C D Ladang hutan Bina empangan Rawatan silvikultur Hutan simpan dan taman Negara I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Sistem hidroponik Menebus guna kawasan paya


31. Rancangan di atas merupakan langkahlangkah yang terancang dalam penerokaan sumber 35. A B C D hutan tanih air manusia

Menghasilkan kayu kayan Membina kawasan petempatan


Maklumat di atas merujuk kepada penerokaan sumber A B C D air tanih hutan mineral

Soalan 36 berdasarkan peta di bawah.

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

39.

Negara yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah I II III IV A B C D Jepun Belanda Sweden Amerika Syarikat I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

36.

Antara berikut, apakah ciri-ciri kependudukan di negara yang berlorek? I Taraf teknologi rendah II Kepadatan penduduk rendah III Kadar pengangguran rendah IV Kekurangan sumber alam A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

40.

Petempatan awal manusia dikatakan bermula di lembah sungai kerana faktor A B C D Iklim yang sesuai Tanih yang subur Keselamatan terjamin Kekurangan teknologi

37.

Antara berikut,negara yang manakah merupakan negara kurang penduduk? I Kanada II Australia III Bangladesh IV India A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

41.

Antara yang berikut, manakah lokasi petempatan awal di negara Malaysia? I II III IV A B C D Batu Caves, Selangor Kota Tampan, Perak Lembah Bujang, Kedah Lembah Danum, Sabah I dan II II dan III III dan IV I dan IV FELDA KEJORA KESEDAR

38.

Apakah masalah kependudukan di Ethiopia? I Kekurangan makanan II Taraf hidup rendah III Pertambahan penduduk rendah IV Kekurangan tenaga kerja A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

42.

Apakah faktor yang mempengaruhi kewujudan petempatan-petempatan di atas? A B C D Ketersampaian Dasar kerajaan Bentuk muka bumi Sumber air semula jadi

Soalan 43 berdasarkan rajah di bawah.

Sumber semulajadi yang ada di sesuatu negara adalah cukup untuk menampung keperluan penduduk

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

II III IV A B C D 46. A B C D Susunan teratur dan jalan raya sempit Susunan rumah dan bangunan yang jauh Terdapat di kawasan pekan, bandar dan bandar raya Rumah atau bangunan terletak jauh antara satu sama lain

Peningkatan kemudahan infrastruktur Peningkatan rumah setinggan Peningkatan taraf pendidikan I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

43.

Apakah ciri utama pola petempatan dalam rajah di atas?

Apakah langkah yang boleh digunakan untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia? I Menyekat kemasukan penduduk luar bandar II Mengamalkan perancangan seorang anak dalam sekeluarga III Mengadakan kemudahan LRT IV Menubuhkan bandar satelit A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah.

47.

Apakah fungsi petempatan bandar di Malaysia? I II III IV A B C D Ekonomi Sosial Politik Adab I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

44.

Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam rajah di atas? A B C D Pola petempatan berjajar Pola petempatan berpusat Pola petempatan berselerak Pola petempatan berkelompok 48.

X menjadi pusat pentadbiran negara sejak bulan Jun tahun 1999.


X mungkin sekali merujuk kepada kawasan A B C D 49. Kuala Lumpur Putrajaya Cuberjaya Petaling Jaya

45.

Antara berikut, apakah kesan positif pembandaran di Malaysia? I Peningkatan bekalan tenaga pekerja

Apakah keperluan pengangkutan kereta api dari Taiping ke Port Weld pada zaman penjajah British? A Mengangkut kayu balak

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

B C D 50.

Mengangkut bijih timah Mengangkut petroleum Mengangkut penumpang

C D

mengangkut petroleum mengangkut bijih timah

Soalan 53 berdasarkan peta di bawah. Mengapakah pengangkutan jalan raya menjadi lebih penting berbanding landasan kereta api pada zaman penjajah British di Tanah Melayu? A B C D 51. Penemuan jalan raya Penemuan kereta lembu Penemuan enjin dan kenderaan bermotor Penggunaan pos dan telegraf

Faktor yang menyebabkan jalan raya utama dan terawal tertumpu di sepanjang dataran pantai ialah 53. I II III IV tanah lebih rata dan lebar kaya dengan pokok kayu bakau petempatan awal terletak di pinggir pantai tumpuan bandar utama di pinggir pantai 54. A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Berdasarkan peta di atas, apakah X? A B C D Lebuh Raya Persekutuan Lebuh Raya Pan Borneo Lebuh Raya Timur-Barat Lebuh Raya Utara-Selatan

Mengapakah kebanyakan pengangkutan darat di Malaysia dibina di kawasan tanah pamah dan dataran pantai? I II III IV A B C D Bebas daripada banjir Keselamatan terjamin Kos pembinaan rendah Kawasan tumpuan penduduk I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 52 berdasarkan peta di bawah.

55.

Apakah faktor yang menyebabkan perkhidmatan kereta api amat penting di Kanada? I II III IV Negaranya yang luas Mengangkut barangan pukal Melibatkan kos yang tinggi Kaedah pengangkutan tradisional

52.

Tujuan utama landasan kereta api awal di bina dari bandar P ke Q adalah untuk A B mengangkut emas membawa penumpang

PROGRAM CUTI TERANCANG TINGKATAN 2

A B C D

I dan II II dan III III dan IV I dan IV Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak Lebuh Raya Timur-Barat

I II III IV A B C D

Galakan kerajaan Kecanggihan teknologi Permintaan penduduk Pertambahan penduduk I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

56.

Apakah kesan langsung pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar? I II III IV A B C D Menstabilkan suhu Mengimbangkan ekosistem Memusnahkan flora dan fauna Menyebabkan kejadian tanah runtuh I dan II II dan III III dan IV I dan IV

59.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas berkaitan dengan A B C D meningkatkan penggunaan ICT mengurangkan kesesakan lalu lintas mempercepat pergerakan penduduk meningkatkan mutu perkhidmatan LRT

Soalan 57 berdasarkan peta di bawah. 60.

Antara yang berikut, manakah stesen televisyen swasta yang terdapat di negara Malaysia? I II III IV A B C D 8TV NTV7 RTM Channel 9 I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

57.

Berdasarkan peta di atas, stesen satelit bumi di Malaysia mungkin sekali terletak di kawasan peta bertanda

SOALAN TAMAT **SELAMAT MENJAWAB**

A B C D 58.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Antara berikut, apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan satelit di Malaysia?

10