БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУ

кл
ас
“__” _________200_рік

__________________________
предмет

Учитель, категорія
Мета контролю
Інформація про клас
Тема уроку:
Мета:
Тип уроку:
(засвоєння нових знань; засвоєння умінь і навичок; комплексне застосування знань, умінь та навичок; узагальнення та
систематизація знань; контроль і корекція знань, умінь та навичок; комбінований урок тощо)

Дотримання принципів
навчання:
науковість;
доступність;
наочність;
проблемність;
самостійність учнів;
активність учнів;
системність і
послідовність;
урахування
індивідуальних
особливостей учнів;
диференціація;
інтеграція;
свідомість, стійкість
засвоєння знань,
умінь та навичок;
єдність освітніх,
розвивальних,
виховних функцій
навчання.

Реалізовано методи
навчання
Методи навчання:
усний виклад матеріалу
(розповідь, пояснення);
бесіда;
спостереження
над
мовою;
робота з підручником;
метод вправ.

Методи навчання:
пояснювальноілюстративний;
репродуктивний;
проблемний виклад,
частково-пошуковий;
дослідницький.
Інтерактивні методи.

Зовнішня організація уроку
своєчасність початку і кінця уроку;
темп і тональність уроку;
раціональна організація навчального часу;
своєчасність запису до щоденника домашнього
завдання;
обсяг домашнього завдання, інструктаж;
своєчасність
виставлення
оцінок,
їх
коментування.

Організація навчальної діяльності
мотивація навчання;
досягнення мети уроку;
логічність і послідовність викладу;
оптимальність структури уроку;
раціональність використання методів, принципів,
засобів навчання;

Застосовано засоби
навчання:
таблиця;
ілюстрація;
ТЗН;
картки;
підручники;
посібники;
записи на дошці;
інші.

Форми організації
навчального процесу:
фронтальна;
групова;
індивідуальна;
інші.

Форми виконання робіт:
усна;
письмова;
з місця;
біля дошки;
інші.

Висновки:____________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Висновки:____________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

культура мовлення учнів, учителя;
рівень дисципліни.

______________________________________
______________________________________

Організація опитування
(чітка, зрозуміла, недостатньо чітка, нечітка)
Кількість опитаних учнів
Кількість опитаних учнів

Усього:

Усього:

Кількісний і якісний
аналіз навчання
12б.11б.10б.9б.8б.7б.6б.5б.4б.3б.2б.1б.-

Висновки, зауваження, пропозиції:

У педагогічну скарбницю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підсумкова оцінка професійної діяльності вчителя:

Урок відвідав:
(посада; прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУ
Предмет
Учитель
Тема уроку:
Мета відвідування:
Т Формування
И Знань
П
Закріплення та
У удосконалення знань
Р
О
К Формування та
У закріплення знань

клас

Формування вмінь
та навичок

Повторення та
систематизація знань

Удосконалення знань,
вмінь та навичок

Перевірка
знань

Застосування знань на
практиці

Комбінований урок

Основні етапи уроку та їх ефективності:
Підготовка учнів до активної роботи на уроці та
організаційний
організація їх уваги
;
час /
/
формування належного мікроклімату

;

визначення цілей уроку
;
Постановка мети та
мотивація діяльності учнів з боку
актуалізація знань
вчителя
;
час /
/
сприйняття цілей уроку учнями
;
Перевірка
домашнього
завдання
час /
/

ефективність засобів виявлення якості
виконання домашнього завдання всіма
учнями
;
цільова спрямованість діяльності та
оперативність
вчителя ;
як перевірка д/з сприяє актуалізації опорних знань для
подальшої роботи
;
об’єктивність оцінки
;

попереджуюче формування
Етапи підготовки учнів до
мети
;
активного і свідомого
засвоєння нового матеріалу
час /
/
створення проблемної ситуації
;
організація пізнавальної діяльності учнів
;

оптимальність добору
Етап введення нових знань
навчального
час /
/
матеріалу
; реалізація принципів науковості,
доступності, зв’язку з життям, міжпредметних зв’язків
; ефективність роботи з підручником та іншими
джерелами
;
добір та використання наочності та засобів навчання
; відповідність мови вчителя ефективному
сприйняттю
; виправданість форми навчальної
роботи та відповідність методів поставленій меті
навчання
; раціональність використання часу
;
Етап відтворення
знань. Оволодіння
учнями способами
діяльності,
закріплення та
удосконалення
знань
час /
/

чіткість формування вчителем
завдань та запитань
;
збалансованість репродуктивних та
проблемних методів навчання
;
успішність роботи учнів
;

а) репродуктивний, б) репродуктивно-пошукові рівні
відтворення знань (способів діяльності)
; темп
роботи учнів та їх активність
; ефективність
використання вчителем засобів активізації діяльності
учнів
; наявність диференціації завдань для
учнів з різними навчальними
можливостями
;
Етап узагальнення
знань
час /
/

Контроль
засвоєння
(перевірка
знань)
час /
/

раціональність та ефективність
методів узагальнення матеріалу
; виділення істотних ознак та
формулювання висновків
;
доцільність та ефективність використання навчальних
посібників, схем, креслень, карт та інш.
; чи
вдалося включити в активну діяльність всіх учнів
;
відповідність запитань та завдань
цілям уроку
; раціональність
використання різноманітних методів
перевірки знань: фронтальна бесіда і
індивідуальне опитування, текстове
опитування ін.
; постановка
додаткових запитань з метою перевірки міцності, глибини

усвідомлення
; створення нестандартних ситуацій
та організація пошукових
форм
; створення атмосфери відповідальності
на уроці
; рецензування відповідей учнів
;
Етап
підведення
підсумків
час /
/

висновки вчителя про ступінь успішності реалізації
завдань навчання
; стимулювання подальшої
навчально-пізнавальної діяльності учнів
;

Визначення і
пояснення д/з
час /
/

відповідність завдання цілям навчання
;
раціональність пропонованих видів роботи
;
достатність та доступність роз’яснення
; обсяг
домашнього завдання
; готовність виконання
д/з учнями
.

Пропозиції, зауваження, висновки: