You are on page 1of 16

Інноваційні

підходи до
профільного
навчання

Мета: актуалізувати та розширити
знання педагогів із теоретичних та
практичних основ роботи з
інноваціями в НВП, створити
умови для обміну творчими ідеями
та досвідом роботи з
використання інновацій при
роботі в профільних та до
профільних класах .

Цитата дня: «Перед кожним із нас два шляхи:
жити минулим, хоча і великими
заслугами,заплющивши очі на кардинальні
зміни у світі, або пробувати щось змінити у
своєму ставленні до новітніх освітніх
технологій»

Ми очікуємо на педраді:
- конструктивнх порад, які можуть

активізувати діяльність
учительського колективу;
- добрих цікавих ініціатив.

Ми проти:
самозвітів

без критичних

поглядів;
байдужості.

Ми за:
- творче, ініціативне,

інноваційне та новаторське
ставлення до роботи;
- результативність праці;
- сприяння розвитку
особистості учнів.

ХІД ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
РАДИ
ВСТУПНА ЧАСТИНА (5 хв.)
Реєстрація учасників засідання із з’ясуванням причин відсутності окремих членів
педколективу.
Вибори голови, секретаря.
Оголошення порядку денного та затвердження регламенту засідання.

ОСНОВНА ЧАСТИНА (1 год. 21хв.)

Мотивація обраної теми – створення основи для зацікавленої предметної розмови. (7 хв.)
Повідомлення теми, мети, завдань, форми проведення, типу педради, об’єкту вивчення.
(2 хв.)
«Профільне навчання - веління часу» (20 хв.)
Доповідь Бабаніна О.П.
Співдоповіді ( 5-7 хв.):

«Готовність вчителя до використання інноваційних технологій на уроках математики
та інформатики в умовах профільного навчання » Із досвіду роботи.
Прохач В.Ф.Дятлова О. А.

«Традиція та інновація профорієнтаційної роботи в ЕБЛ»

«Роль практичного психолога в допрофільному та профільному навчанні»

Павлова Ю.О.
5.Інноваційні підходи до профільного навчання. Реалії сьогодення (20хв.)

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (18 хв.)
Перевірка домашнього завдання,використовуючи метод
«мікрофон». (7 хв.)
Обговорення висловлювань вчителів - предметників. Коментар
психолога ( 5 хв.)
Створення моделі вчителя, який майстерно викладає свій
предмет в умовах профільного навчання . (3 хв.)

ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА (8 хв.)
Ухвалення проекту рішення педради.

.

Підсумки роботи педради

 Мотивація

обраної теми – створення
основи для зацікавленої предметної
розмови:
 Традиція чи інновація

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
продовжити речення у
вигляді сенкану
« Мій предмет у профільному
класі…»
«Вчитель інноваційної
профільної школи

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ІННОВАЦІЙНОЇ ШКОЛИ

Має високий
рівень
методологічної
компетентності
Свідомо розвиває
власну
індивідуальність
засобами
професії

Активний
учасник
оновлення
процесу освіти
Відкритий до
постійного
професійного
навчання,
накопичення досвіду

Пропагує
загальнолюдські
цінності

Має гнучке
педагогічне
мислення

Має цілісне
бачення
власної праці

Має високій
рівень
професіоналізму

Володіє
професійними
вміннями

Має високу
ступінь
методичної
винахідливості

Має високій рівень
загальнокультурної
компетентності та
ерудиції

Щиро бажає
партнерського
діалогу з учнями

Генерує ідеї

Гуманіст
Д
о
с
л
і
д
н
и
к

ПЕДАГОГ
ІННОВАЦІЙНОЇ
ШКОЛИ
Здатен діяти в умовах
невизначеності
Створює власні
дослідницькі проекти
аналітичні
комунікативні
конструктивні
проективні
діагностичні

Володіє
технологіями

Керує навчальнодослідницькою
діяльністю гімназистів

Володіє активними і
інтерактивними
методами навчання

Т
в
о
р
е
ц
ь

Створює та організує
творче розвиваюче
середовище
Володіє педагогічною
імпровізацією
Знаходиться в постійно
му пошуку, відкритий
до інновацій
Керує творчими
роботами учнів
Володіє педагогікою
співпраці,
співтворчості

Володіє методикою
проведення
нетрадиційних форм
занять

Аналітик
Знання принципів та методів аналізу Уміння:
• членувати педагогічні явища на складові
елементи (умови, причини, мотиви, стимули,
засоби, форми прояву);
• осмислювати кожне педагогічне явище у
взаємозв'язку з усіма компонентами педагогічного
пронесу;
• знаходити психолого-педагогічні теорії ідеї,
висновки, закономірності, адекватні логіці
аналізованого явища;
• виокремлювати основне педагогічне завдання
(проблему) і визначати засоби його оптимального
рішення
Проектувальник
Знання методів стратегічного і тактичного
планування, проектування.
Уміння:
• перекладати мету й зміст освіти в конкретні
педагогічні знання;
• враховувати під час визначення педагогічних завдань і добору змісту діяльності
потреб та інтересів учнів, можливості
матеріальної бази, власний досвід та
індивідуально-ділові якості;
• визначати комплекс домінуючих і підпорядкованих завдань для кожного етапу
педагогічного процесу;
• відбирати види діяльності, адекватні поставленим завданням, і планувати систему
спільних творчих справ;
• планувати індивідуальну роботу з учнями з
метою подолання наявних недоліків і
розвитку їх здібностей, творчих сил і
обдарувань;
• добирати зміст, форми, методи і засоби
педагогічного процесу в їхньому оптимальному поєднанні;
• планувати систему прийомів стимулювання
активності школярів і стимулювання
негативних проявів у їхній поведінці;
• планувати засоби створення середовища
для особистісного розвитку і підтримки
зв'язків із батьками і громадськістю

Діагност
Знання:
• об'єктів, принципів, методів
діагностики різних процесів у
навчальному закладі;
• методик психодіагностики
учнівського колективу.
Уміння:
• виявляти сутність подій, їх
причини;
• діагностувати проблеми;
• проводити психологічні
дослідження розвитку

соціальної, інтелектуальної,
рефлексивної та духовної
сфери розвитку особистості
учня

Прогнозист
Знання методів прогностики, їх можливостей та обмежень.
Уміння:
• прогнозувати розвиток колективу,
динаміку його структури, розвиток
системи взаємовідносин, зміни місця
активу й окремих учнів у системі
взаємовідносин тощо;
• прогнозувати розвиток особистості,
її якостей, почуттів, волі й поведінки,
можливих відхилень у розвитку,
труднощів у встановленні взаємовідносин із ровесниками тощо;
• прогнозувати хід педагогічного
процесу

Модель педагога
інноваційної школи
Новатор
Знання:
• освітніх інновацій;
• психологопедагогічних
концепцій.
Уміння:
• узагальнювати
перспективний
педагогічний досвід;
• розробляти власні
концепцій, педагогічні
ідеї, методики,
технології тощо;
• створювати
інноваційне методичне
забезпечення
викладання
навчальних предметів

Управлінець
Знання:
• теорії управління;
• основ лідерства;
• мотивів поведінки учнів;
• стимулів;
• логіки, підготовки та
прийняття рішень.
Уміння:
• управляти освітніми
процесами на уроках та в
позаурочній роботі учнів;
• приймати рішення;
• контролювати;
• знаходити протиріччя між
мстою та результатом;
• коригувати;
• оцінювати проведену

роботу

Організатор
Знання:
• особливостей організаційного процесу;
• природи та структури процесів;
• ситуації в учнівському та педагогічному колективах;
• реакції на нововведення;
• теоретичних засад рефлексії та саморозвитку;
• засобів професійного самовдосконалення;
• самоменеджменту.
Уміння:
• організувати спільну діяльність;
• делегувати впровадження;
• розробляти алгоритми діяльності;
• усвідомлювати рівень власної діяльності, своїх спроможностей;
• критично оцінювати себе, свою роль,
свої вчинки;
• здійснювати аналіз

Проект рішення педагогічної
радиБудувати навчальний процес на основі ключових компетентностей учнів
профільних та до профільних класів.
(Педколектив; постійно)
Створити проект навчального плану по використанню варіативної
частини в профільних класах на 2013-2014 н.р., враховуючи побажання
вчителів-предметників, учнів, батьківської громадськості.
(Адміністрація; до квітня 2013р)
3. Провести круглий стіл на тему: «Сучасні педагогічні технології в
профільному навчанні».
(ЗДНВР, творча група;лютий 2013р.)
Створити банк сучасних освітніх технологій, методик для роботи в
профільних класах.
( ЗДНВР; протягом 2012-2013н.р.)
Продовжити психолого-педагогічне відстеження нахилів ліцеїстів щодо
вибору певного профілю, вести роз’яснювальну роботу серед учнів по
вибору професії.
(Психолог, методист з профорієнтації,
класні керівник; постійно)

«Якщо ви хочете бути
улюбленим учителем,
дбайте про те, щоб
вихованцеві було що у вас
відкривати».
В. Сухомлинський

Учитель повинен свідомо
йти в ногу із сучасністю.
А. Дістервег