You are on page 1of 1

BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 2

SENARAI SEMAK
TAJUK

1. Kemahiran Mendengar

STANDARD KANDUNGAN

1.2 Mendengar dan memberi gerakbalas kepada arahan

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.1 Mendengar dan memberi gerak balas kepada arahan guru


1.2.2 Mendengar dan memberi gerak balas kepada arahan rakan

KELAS: INOVASI
ARAHAN: Tandakan (/) bagi menguasai dan (0) bagi belum menguasai pada ruangan nama murid.
BIL

Mendengar dan memberi gerak balas terhadap ..

Arahan guru tolong kemaskan meja

Arahan guru tolong tutup semua tingkap

Arahan rakan tolong sususn semua kasut di atas rak

Arahan rakan tolong letak kasut di sini

ROSAM

HIQMAL

GABREL

CATATAN

Refleksi :
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Tandatangan guru:
_____________________
(NORMAH BINTI HAPDAN)