You are on page 1of 3

17/07/2012

GSM - mobitel
Znanje je mo

INFORMA TIKA
Gimnazija

RA UNA LSTVO
Strukovne kole U vodna s tranic a/Q uo vadis informatic a? /KO M U N I KA C I J A /G SM - mobitel

1 7 .0 7 .2 0 1 2

Mobilna stanica
NOVOSTI

----------------------------INFORMA TIKA POVIJEST RA UNA LA OSNOVNA GRA A RA UNA LA SKLOPOVLJE BOOLEOVA A LGEBRA ZA PIS I POHRA NA PODA TA KA PROGRA MI INTERNET PROGRA MIRA NJE

M S, engl. mobile s ubs riber ili mobile s tation je u es nikov mobilni aparat, handy ili popularno nazvan mobitel. U ovom lanku M S zna i: mobilna s tanic a. V las nik M S- e moe biti pretplatnik te mree u kojoj komunic ira ili je pretplatnik kod drugoga operatera. U ovom napis u ga zbog toga op enito zovemo u es nik mrene komunikac ije. M S je s vima poznati ureaj s a kojim s mo na u komunikativnos t zna ajno unaprijedili. M S s e s as toji od ureaja M E i SI M kartic e koja mu daje dio identiteta.

----------------------------QUO VA DIS INFORMA TICA ? :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: PREDGOVOR TEHNOLOGIJA POLUVODII POHRA NA PODA TA KA MA GNETSKI MEDIJI OPTIKI MEDIJI PRIKA Z PODA TA KA UNOS PODA TA KA OSTA LO KOMUNIKA CIJA BEINE MREE WLA N (WiFi) WIMA X Z-Wave GSM - povijest GSM - uvod GSM - brojevi GSM - mobitel GSM - ost. komponenete GSM - f rekvencije GSM - smetnje GSM - kodiranje GSM - autentif ikacija GSM - modulacija GSM - kanali GSM - suelje GSM - govorni signali GSM - signalizacija GSM - snaga GSM - handover GSM - int. komunikacija GSM - SMS GSM - prijenos podataka GSM - zdravlje GSM - kratice GSM - ref erence Budui razvoj :: BUDUNOST RA UNA LA :: PRILOZI :: KOMENTIRA JTE...

Slika 17. MS = ME + SIM Kad je uklju ena, M S os lu kuje G SM s ignale koje oda ilja BT S njene elije i okolnih elija te ih mjeri. M jerenja koja poduzima M S s e odnos e na kvalitetu i ja inu s ignala. N a os novu tih podataka M S odlu uje o prelas ku pod okrilje s us jedne BT S- e (engl. handover). M jerenja s e provode u s tanju rada i s tanju pripravnos ti (engl. idle) s tanju. M jerenja u s tanju pripravnos ti po inju prilikom uklju enja M S- e. N akon uklju enja M S trai najja i s ignal u s vim G SM frekventnim podru jima, te analizira da li je to t.zv. BC C H nos ioc (vidi logi ki kanali). O n e kas nije biti podrobno opis an. A ko je, M S ita BC C H informac ije iz kojih doznaje npr. da li je BT S aktivna itd. A lternativno M S moe na os novu pohranjenih lis ta u s vojoj memoriji potraiti frekventne nos ioc e za P L M N (c ijelu G SM mreu u toj zemlji) u kojem s e nalazi. U koliko ne nae BC C H s voga operatera nego nekog drugog operatera, uklju iti e s e u tu mreu pod uvjetom da njen doma i operater ima ugovore s a tim s tranim operaterom. A ko ih nema u lanjenje u mreu nije mogu e pa M S javlja da s u mogu i s amo pozivi u s lu aju opas nos ti (engl. emergenc y c alls only). A ko ni s tranog BC C H nema, javiti e da nema mree (engl. no network). Kada je jedanput taj proc es pro ao, M S je informirana o "s vojoj" BT S- i ali i o tome koje nos ioc e rabe s us jedne BT S- e tako da ona pozorno mjeri i njihove s ignale i u razdoblju kada s e ne vodi nikakav razgovor. Za vrijeme razgovora M S kontinuirano javlja (preko s ignalnog SA C C H kanala, o kojem e kas nije is to biti rije i, vidi logi ki kanali) s us tavu o s nazi i kvaliteti primljenog os novnog s ignala koji prima od BT S- e s voje elije ali i s nazi primljenih s ignala od drugih BT S- a s us jednih elija. N a os novu toga BSC odlu uje kada e mobilnu s tanic u predati drugoj BT Si.

----------------------------PRILOZI NA STA VNIKA

----------------------------PITA NJA ZA PROVJERU RJEENI ZA DA CI

----------------------------LITERA TURA

info.biz.hr/typo3/typo3_01/dummy-3.8.0/index.php?id=632

KORISNE VEZE

1/3

17/07/2012
KORISNE VEZE

GSM - mobitel

----------------------------KLJUNE RIJEI OBJA SNIDBENI RJENIK

----------------------------PLA N STRA NICA ZA DNJE PROMJENE POPULA RNE STRA NICE PRETRA IVA NJE

----------------------------KONTA KT O NA MA O NA ZIVLJU KO KA U DRUGI RECITE I DRUGIMA

----------------------------A UTORSKA PRA VA

Slika 18. MS (ugraena u automobil) u jednoj eliji GSM mree mjeri i signale susjednih elija U G SM - u je nadalje predvieno i dis kontinuirano oda iljanje, D T X, engl. dis kontinuous trans mis s ion. U koliko M S us tanovi da je do lo do s tanke u govoru, ona po alje t.zv. "P O ST " s ignal s us tavu, prekine daljnje oda iljanje i tako tedi s voju bateriju. Sus tav na s ugovornikovoj s trani u takvim trenuc ima uklju i umjetni um, da bi s ugovornik imao dojam da je jo s pojen odnos no da veza nije prekinuta. Kada pretplatnik ponovno ne to kae, M S po alje t.zv. "P RE " s ignal, i time najavi da e dalje s lati govorne s ignale koje u G SM - u zovemo T C H s ignali. Sus tav is klju i kod s ugovornika umjetni um, a po ne pros lijeivati pos lane T C H govorne s ignale. I s to tako je predvien i dis kontinuirani prijem (D RX, engl. dis kontinuous rec eption). P o to s u pozivne informac ije za pozive upu ene M S- ma, koje op enito zovemo engl. paging c hannel, razdijeljene u podkanale, M S treba paziti s amo na vremens ke ods je ke kada mogu u paging s ubkanalu biti njene informac ije. U meuvremenu M S prelazi u engl. s leep mode, kada je neaktivna i kada tro i mnogo manje energije pohranjene u bateriji koja ju napaja. Kao to vidimo ljudi, koji s u razvijali G SM s us tav, s u do krajnos ti is koris tili s ve fizikalne mogu nos ti tednje s truje i produavanja rada s a jednim punjenjem baterije. Klase mobilnih stanica

----------------------------REGISTRA CIJA

-----------------------------

Prijava
A ko s te regis trirani koris nik za prijavu upi te koris ni ko ime i lozinku:

Koris nik: L ozinka: P RI J A V A

M S- e mogu biti ugraene u vozila ili s u prijenos ne. N jihove s nage oda iljanja s u propis ane i prikazane u tabeli 1 .

Kako i zato se prijaviti?

Tablica 1. Prikaz snage odailjanja raznih MS-a SIM kartica SI M kartic a (engl. s ubs c riber identity module) daje M S- i identitet tako da bez SI M kartic e M S nije funkc ionalna. SI M kartic a (engl. s mart c ard) ima s voj mali proc es or i memoriju za pohranu fiks nih, privremenih i s ervis nih podataka. P od fiks nim podrazumijevamo takve kodove koji s u pohranjeni prije prodaje aparata s a SI M kartic om. T o s u I M SI (engl. international mobile s ubs c riber identity) broj, klju za autentific iranje Ki, te algoritmi za s igurnos ne proc edure ifriranja. P roc es autentifikac ije s e provodi vrlo es to a s mis ao je us tanovljavanje identiteta M S- e pri pozivu ili primanju poziva. Sis tem vodi brigu o tome da pozive gre kama ne primi pogre na M S- a. T aj proc es e biti kas nije podrobno opis an. P rivremeni podatc i mogu biti L A (engl. loc ation area), nedozvoljeni P L M N - i itd. Servis ni podatc i mogu biti definic ija jezika na zas lonu i s l. Razlikujemo dvije vrs te SI M kartic a. I D - 1 veli ine kreditne kartic e i engl. plug in tip koji je is te veli ine, ali s e zbog perforac ija s ama SI M kartic a moe od os taka plas tike odvojiti i ugraditi u M S- u. T o je prikazano na s lic i 1 9 , dok s u na s lic i 2 0 prikazani priklju c i SI M kartic e. [1 4 ]

Slika 19. SIM kartica, plug in tip

info.biz.hr/typo3/typo3_01/dummy-3.8.0/index.php?id=632

2/3

17/07/2012

GSM - mobitel

Slika 20. Prikaz prikljuaka SIM kartice SI M podrava s lijede e s igurnos ne zna ajke, koje s u kas nije podrobno opis ane, (engl. features ) i podatke: autentifikac ijs ki algoritam A 3 autentifikac ijs ki kod Ki algoritam A 8 za generiranje c iphering koda. C iphering je proc es kontinuiranog ifriranja SV I H podataka koje M S oda ilja. I s to to ini i BT S kada alje s ignale M S- i. Kako s u klju evi za ifriranje poznati s amo M S- i i BT S- i pris lu kivanje tuih razgovora je znatno oteano i bez dodatne opreme u pravilu nemogu e. T aj proc es je pos lije podrobno opis an. c iphering klju Kc kontrola pris tupa podatc ima i obrada podataka u SI M kartic i Kod pohranjenih podataka razlikujemo obveznu (engl. mandatory s torage) i dodatnu pohranu. P od obveznom pohranom moemo nabrojiti ove podatke: adminis trativne podatke (opis uje npr. na in rada SI M kartic e) I C identifikac ija kartic e, jedins tveni broj SI M i njenog izdava a SI M tablic a s dodatnim us lugama, npr. pohrana zadnjega biranog broja, duinu poziva, s elekc iju P L M N - a itd. I M SI broj L A , informac ija o podru ju gdje s e M S nalazi engl. c iphering klju Kc i njegov broj s ekvenc e koji s e mogu obnavljati nakon s vakog poziva. Komunikac ija izmeu M S- e i BT S- e s e odvija u vremens kim ods je c ima u kojima s e prenos i jedan burs t. Svaki taj vremens ki okvir ima s voj broj, zovemo ga broj s ekvenc e a on s lui zajedno s a klju em Kc za c iphering ifriranje. T aj proc es je kas nije podrobno obja njen. popis frekventnih nos ioc a koje M S treba kod izbora BT S- a i prelas ka pod okrilje nove BT S- e. nedozvoljene P L M N upotrebljavani jezik na zas lonu U s igurnos ne mjere s pada pohrana ovih podataka: engl. pers onal identific ation number (P I N ) indikator P I N - a, P I N je dozvoljen ili nije dozvoljen broja poku aja uporabe P I N - a engl. P I N unloc k key (P U K) broja poku aja uporabe P U K- a autentifikac ijs ki klju Ki P I N je broj s kojim aktiviramo aparat nakon uklju enja. A ko tri puta upotrijebimo krivi broj, kartic a daljnje poku aje ne dozvoljava. T ek uz pomo P U K- a moemo M S- u aktivirati. A ko upotrijebimo pogre ni P U K 1 0 puta za redom, M S moe aktivirati s amo jo operater koji je prodao ureaj i SI M kartic u. I s to tako dijelimo funkc ije M S- e u takve koje moraju biti ugraene, dakle propis ane (engl. mandatory) i dodatne koje od proizvoa a do proizvoa a mogu varirati. P ropis ane mogu biti: prikaz nazvanog broja s lanje D T M F (tons ki kodirani poziv) indikac ija o us pjehu kod pos lanog poziva ("veza s e us pos tavlja" ... ili s l.) obavijes t o zemlji ili P L M N ja ina s ignala prekidanje veze ako za vrijeme razgovora ods tranimo SI M kartic u M S mora na zahtjev P L M N - a pos lati I M E I broj podr ka opis anog A 5 algoritma SM S podr ka odbijanje SM S- a ako je memorija za pohranu puna poziv s pas ila kih s lubi,eng emergenc y c all, u s lu aju nevolje i bez SI M kartic e ili s a SI M kartic om ali bez prava kod podru nog operatera M irko Brand, dipl.ing. 0 5 .0 8 .2 0 0 7 . < P rethodna s tranic a - - Sljede a s tranic a >

Ove su stranice zasnovane na Typo3 CMS sustavu

info.biz.hr/typo3/typo3_01/dummy-3.8.0/index.php?id=632

3/3