You are on page 1of 11

Online Lectures ADHD

and 25+hours View 10 hoursof parentpresentations at by Dr' Barkley on ADHD presentations of professional thiswebsite:

Natura ADHD: Functiile executive si autoreglarea


Ph.D' A. Barklev Russell

ADHDLectures.com
anbe foundat: presentations ForcECredits,thesame com PsYchcontinuingEd bYOr'Barklev,visit: ForwrittnCEcourses com ContinuingEdcourses ER,kFddd@ffiyt.jjJ#y;1,y** e*.,s A.r!rE).
;&@ " k s " * .q ^ uo! fr &J ii.il";*i :'*;-*s,i;lep.;.y ,..-.ii,ii",
edo,R A Uetz@r) AdDod rh rd4 o/&r,iM4 x4 ft*

-*
Giiiod

^**'
t6

qd"*!@ft'-4r'l

Disclosure
(uNsM@ stu F* Fq:d Frcn lb' rio) as.wde6r *L)

CeesteADHD? curenta clinica Abordare in varstei inadecvat decomportamentO - tulburare neuropsihologice: ate'aezvoltarii i-ouirlomenii
L Hipractivltate'lmpulsivitate ( Inhibitie red u sa) 5l mororn verbale . Deteriorari inhibitiei la nivelul sauamana impulsive ; nu poateastepta unordecizii ' Luarea consecintelorviitoare' . ti"i ii.s.rtce n"tra'" in considerarea niverul sarcinilorsila rare?olvarea . Jii-ii i"i"ir". rr '.ie"ante veroal .omoonamentului
"lir . r.orfiuitat"".oti6nati' . nirii ri"li"itt"" .".a" ' e.ate fi lo.uru' sedsitaconinuu,aleaEa FotaE''l'nse

rc80tu@drE

PACERftdd(Mlfuts|I MNI Pfl, Edlls stu (PEs b!cbE wu

ffifJ#,-*.^"'",
U. M * ds dG d6M o* d- Pd{ . 4 ' u&{ PEns cdq E!@a Me fdh $dffi. kdr rE eEsD

-:.

iii"I,i*1i

JdB&&dP!$ftE{bd&'1@

"

*'-,

m reu

";

redusa emotionala autoreglare internasausubiectiva var$a;devenind

s"*Eo*h|",EadwiE6dsa

continuare ADHDll, lnatentia


. Exista celputin 6tipuri de atentiei duratade divizata, selectiva, - Excitatia,vigilenta, & Persistenta retinere, . Nu toate sunt deterioarate.care este ? sau obiectivelor in atingerea redusa - Persistenta sarcinilor distradorllor in a raspunde scazuta - Rezistenta dupao in sarcina in reangajarea - Deficiente intreruPere iti reamintesti - Tulburariinmemoriade Iucrul(sa safaci) astfulincat

= EFDD???? ADHD Este (Deficit executiva) in functia

prefrontala Reteaua corticala implicata in functiaexecutiva este

. Circuitu I frontal-skiatal : Asoc,at cu deficite insupresia gradul raspunsuloi, de distractie, memoria de lucru, organizare,siplanificare,cunoscutcareteaua EF'tool"sau . Circuit! lfrontal-cerebelar: Asociat cu deficitele de coordonare motorie, si probleme cutimint uls prom ptitudinea aparitiei comportamentu luj,cunoscuta ca retealaEF"cand" . Circuit!lfrontal-limbicr tuociatcu simptomete tipsei de controlemotional, deficitelorde motivatie, hiperactivitate, i m p u l s i v i t a t e ,site n d in ta sp r e a Sr e sivita te ,cu n o s(utaca reteaua EF"fierbinte'sau"de ce"

111l1-I!9l'::torerrareinApHp

Definirea Functiilor Executive


. Exista maimuh de 30 de definitiisi mai n utt de 33 consrructe careaufostincluseinconstructutde EF.Deexemplu:
- Acele pEese menlale pecareleutiham in s$tinerea czolEriiuni pDbleme l. atineeE: unliscop {Behkterey 1902, Luria,1965; Welsh & Acele capacnaticaE prmit uneipeeane s. se.ncajeze.u succes ,independent intFln co6port!ment.u scop de autoseruiE: (1) lotirivj (2) pranificare,{3).ctiunedlibEtaj ri (4) periortranr. 6ficienr!, Tode sunt .eces.re penrru dezvoltarea uiei condrite ecjal crponsabile si eiciente la n.tunlat (Lzak,1995)

utilibt@ unora.liunl - EF iEenna dutoantut sioutopglote tn aleeete obi.ciiv.lar tj pennu a tele.6, o.lopta si tustin dctiuni de-d tungul tinputui in atingqe aaebr obiective, de obXei, in nntettut attoru, boandu-ne pc nijlorele not rlole st @ltutale . A@tt t!.t! * lace pennu pe Etnen lng o bundttadi fe@el peRocne dsd en noxinined o@to o deJin.sE lBatktey, 2ortl

Celemai comune elemente ale EF


. . . . . . . . Inhibitia si controlul interferentelor Constiinta de sinesi auto-monitorizarea Memoria de lucrunonverbala Memoria de lucruverbala problemelor Planificarea si rezolvarea pregatirea Anticiparea si de a actiona Autoreglarea de-alungul timpului Autoreglarea emotionala

Cumsepotriveste ADHD cu
EF cuprinde 2 domenii largi

Construirea blocurilor teoriei


Construirea uneiteoriia EF siADHD: Sta bilirea legaturilor intreinhibitie, autocontrol sifunctiile executive
. Incepe cu ceea ce se intampla in normalitate . Inhibitia pentruautoreglare creaza fundatia si EF . Inhibitia cuprinde trei procese legate de : 1. Inhibarea preponderent raspunsului sau dominant (motor, verbal, cognitiV & emotional) 2. Intreruperea comportamentului incurs de desfasulare 3. Controlulinterferentelor: Protejarea EF dela distradia atentiei

Ceesteautoreglarea ?
poatefi deflnitaca: Autoreglarea 1. Oriceadiune pe careo persoana o directioneaza catresine(un comportament catresine) propriulcomportament 2, Astfelincatsa schimbe ulterior de la ceea ce arfifacut probabilitatea 3. Pentru a schimba uneiconsecinte viitoare Nu putemdirectiona o actiunecatrenoi insinefaraa inhiba raspunsurile la ceea in mediuceseintampla ele seexcludreciproc.

CesuntEF?
. O functieexecutiva poatefi definitacaun tip majorde actiune catresine(untipdeautoreglare) . Exista 6-7tipuri majorede EF: (meta-cognitia) desine - constiinta siconkolul interferentelor - lnhibitia * Memoria delucru verbala sinonverbala emotional - Autoreglarea - motivationala rea problemelor sirezolwrea - Planifica . Toate pot fi redefinite ca actiunicatresine . Fiecare dezvolta un comportament indreptatcatae sine (privatizat, si apoi linternalizat inhibat) . Eisedezvolta intr'oierarhie-Fiecare treptat are nevoie de cel anteriorpentrua functionabine.

Progresul developmental
(sauprivatizarea) Internalizarca comportamentului extedof
D.schispublic Smi-de$his Ascune m.nlrl

E;"",L*"rt
oandrc mxma

Caresunt cele5lipurimajore de EFsauaciiunicatre sine?

patrutranzitii EFcreaza in dezvoltarea a ceea ce numimcontrolul comportamentulul (privatsauintern) Extern ------------lr4ental Sine

. Temporal acum -rtlltor anticipat . lmediata .......-...* gratificarii Intarzierea

Paradoxul actualin cercetarea EFsi a ADHD: Ceea ce se evalueaza nu surprinde ceeace se oierdein Tulburarea EF

(Reducea in timp a conrecintelorintadiate)

evaluarii psihometrica in abordarea Abordarea pe testareala recea cognitiei EFse bazeaza


EF.oe in nod obisnuitsunt evoluatede teste: Const.uctele ' lnhibitio si sorcinile de interferento
CPTS,GolNo-Go,SloPSignal,Sl6oP ' .

(EF) cu leziunila nivelulPFC Deficite ale pacientilor

4!!9tq:t!!4]34:eS4!4

D-eneEi!E4qs!!!g!9tieD4!s

, Sorciniole memo ei de luctu (verbola & Nonverbaldl


contElul ciiElor, aritmetica menlala, N_Back Memorie spatiala, Memorie se&entiala, locul Simon . D.h.ne h mptuhehtutnqot4nc

. Sotcinide fluento
Testul t A-5, sarcin: in 5 puncte, fluenli ideal ei

. Pldnificoresi rc2olvoteoproblemelor
- -rurhuLLondre,TuhuldinNanoi,satinadesorLreacadurilor wisconsin

5 releva a EFin viatazilnica de scorare Scalele factori majori corelati


. a!ro{en4E(lnhibiria) - cogh itiw, co m portamenra la, ve.bala, e motion: ra Autotestionarea timpulul Luaca in conside6E a coBecintebrrrecute sivitoare naint dea actionaj alto_management GporLt la timp sitermen' rmra Aut@rgantaEa si Ezolvarea pbblemelor Inowtor, planlficarcaunoroptiuniposibiLe de spuns @olvaEa pEblemelorpenru dep:snea obstacollorsiatinEeEa obi'uvelor, Eoientarea Epida si.ealizarea unui nouobie.tivcomponamental lnlocuiea emoiiilor .egative, destr!.uve cu edotii poziuve in atineEa scopuluif

Paradoxul orezent
. ADHDsteotulburcrea la EF careontribui creierului retelelor a EF fie o tulburare decitrebuiesa . Dardoar35-50%sau D prezinta de ADH mai putinecazuri (:93'd%) psihometrice EFla testele deteriorariale . Cutoateacestea, cliniccu ADHD dintreadultiimentionati 86-98% a EFin viatazilnica pe scalele de evaluare prezinta deteriorafi pEistent la matu ritate precum dintrecopiiicu ADHD si 65'75% lau . Testele relatiiscazute Fprezinta asupra efectuate EFin viatazilnica evaluarea nesemnificativeclr
de te* Et i bunacombinarie

'

'

. Testele ra acelasi construct EF nu masoa EFsiscorarea

. Autoreglareaemotionala
Froh BaddeyR A i2011)

Studiuclinicraportat la adultii cu ADHD


(Brrq & M!4iry, 2010)

functiilor de grupin evaluarea Diferente

;;:

;tr

.-'h

dr.

Gh d;d

metoda a EFesteceamaivalida? Care de evaluare


. . . . . . pana la 45%vair .tie,n depr ec' er ed S ca l e l e F Fa n ticipeaza globala a auto'evaluarii si 20% in alt scorari. pdna la 6% valatie In depr ec er ed T e n e l e F F a n ticipeaza globalaa auto'evaluarii si7% in alte scorari In g e n e ra l ,sc aleleindicaovar iatieistor iadelucr u2- 20%,c u In g e n e ra l ,te s teleindicaovar iatiede2- 18%inktor iade l u cru ,cu o mediede 6,8% Scorurile EFanticipeazao arle mailarga a problemelor ocu patjonale decat o fac testele EF. In ca z!l i n ca rpr edictiadeter ior ar iiesteun indexde validltatea masuratorilor, scalele EFanticipeazatestele EF.

ce estegresit la testele EF?


. Nu pot surprindeEF asacum functioneazapentru a alegesi sustinecomportamente directionatecatre obiectiv de-alungul unor perioademai lungi de timpminute - Celemai multtestedureaza doar15-30 fiecare. . Nu surprind factori sociali importanti catrecare EF pentru a li seaabsa evolueaza - Reciprocitate,cooperare, supon mutual . Nu evalueaza autoreglara emotionala in a surprindelegaturadintre EF si cultura ' Esueaza (atatprin crearecat si prin adoptare)

chiasma Cumputemuni aceasta imensa intreceeace masoara testele si ceeace oacientii au oierdut?

6 nivele de ierarhie a EF

NivelulL - Pre-Executive
suntabilitati cognjtive din caresevordezvolta ryqlgIq:Acestea EFspecifice. Elenirsuntactivitati diretionate catresine, autoreglatorii si decinu sunt EFinnatura. corccte risticispec iticet excitatie, atentie,memorie, simturi, actiu ni sensorio-motorii vizual-spatiale , abilitati , limbaj, joacaetc. emotii motivatie,

lJtilim re reaulilor niai una conplexitote socialasi culturola I niciuna

P,e+i""rti"j i""*rt

6 nivele ierarhice ale EF

Nivel 2: InstrumentalIndreotat catre sine


Actiuni ihdreptoE ette sine node.t cu nodent, initidl utiljzaE eeniu ag!!!: outo.orLol (i.e. inhibitie. hehorie de lucru noNelbala, memoie de lu.ru ve|ba a, autoreglaE emotionala , timiru, planific.E-Ezolv:Ea pbblemelor). rcle penru EFle eva ueaa prcbabii-ceLe maineuro-prqima e a.tivit ti EF corocEristici toecifirc : @ slii^E de sin e, acriun i ind re prare caie sine,prlvatiattarea.ctiunilor,si inlebctiun EFpentruachizitionaEa

Un ht@

Eoulilor

scatuE

Cam.lexitate so.iolo :toztl s.auta Esofoddi cukutdlt mtod sidple de Bandire si motiwre t@ obiectiv.

6 nivele ierarhice ale EF

- Desinestatator Nivel3: Metodic


rJotlE: Litilizeab nivelul instrumenlal . EF pentru $tisf.ceEa nevoilorzilnicede supEvitune si autoingriiE prin cEarea unei secventede adihi (o metod.) necesaE penhuatin8Ea unli obiectivapbpiat. se con.entreaza pe satisfaceEa nevoilor biolo3iceinr lume materiala si cat de bine peFoana folosestejudecat pentru a se cohio.ma ralitatiitiuica5ipentru. atinge auiodeterfr inaea si auto-suficienE. cd4cte stici spe.ifr@: in lrd autoin8rij rea, i8iena,si8uEnE peEonala si .utoapaEEa, dobandn* hEni, Basirea/cEaEa dad:post si pbiectie geneEla 6h de elmentele f izice (imbEcaninr, lo.uinra, tc.). Nivelul"Robinson cotacE sti.i distinclieet Unic penlru acen nivetest. utiiErca {-dEnErd) ned ul-r rhic pertr- a aruL lr ruroreslrre Aulo orar zaEa individ!ala a nediului pentu atdcilit cat m.i bjne.tingerea obictiveloi otientEh.otolsi.tefe nte notivoti.nole O pana la carevazite ConbldilaE coh.lentoE @npoftanentolo rcciolo : )a.sa ti d reautilot: Staba spE modeEt

Eefodoi dltutdl : ltilizatea dlspozitiveto. cuttuEte , merodetoc si pbdusetor ca milloa.ecEtEshuit. Conceplul de prop.ietate,

6 nivele ierarhice ale EF

Nivel4: Tactic - Recioroc


nrebctiunrors. ate. hdude cetes r.a prcblemelorin.redercansinesiauto

rca erich ete , cspedarca rc3u lilor et. dhnndtu. : spe.ifr. ...nu i nive I 6re f.ptur ca ndividur se roros* de lare. .cedo6 sradiunileindcprarecate obidivi vorde*eprcb.blirareadeaavea3uc.es.Alieabiliiaticarcinrainiocla tr . nintii si Nnrre. indn4b/prin im *ie. otibdttumarct si orchi.t ndvdri.nd. : zil pans : spraman c.todabrni udi2dt.d t.oltit.r aopol.rftdr. r-dld: frorbdri d/t!/o/: st baspt.n .t

st.ba spre modenb

coh.eprul de rGn

6 nivele ierarhice ale EF

Nivel 5: Strategic - Cooperativ


/Votu.a:- !tiliFEa la hiveltacri. a celor mai5cazute nivel ale EF pentru a aringe obiectlve pe terfren mediu siLung,pentru asigu6rea bunadarii si tericirii pe r.rmei aed'u< lurB.,ndeprr'rea sporsaorl:Et loi ad,oreaza i^ conformltate cu principiile mo6le,atinserea bunasi.r i economresi cofportamenleficient in societate de+ luryu timpllui. acestea sunt rcfleciate in a.tivitatile edutio..le,t!nctionarea ocupationala,Elatiile cu colegii,coabit! Ea,c Este rea copii otma.agerieEa banilot panicipaEa a otEanizatiiin comuiitate, et.. lvoidbftoni Individul6olo5este acum alt grup (coopeEE) pennu altoEgl.re in atinerca obiectivelof comune.

Strategic - Cooperative

conelditate

sa.iolo I ridicaa

Esdfadoituhutdl : Actiuni @n@rtate mltual j Divi:aea si t6m:ctionaEa mlncii (ecipbcitate)j Mutualkmul siBhid de principiicarc indr!ma acti!nil

6 nivele irarhice ale EF


Extended Utilitarian Strategic - Cooperative

Rezultate utileextinse
Dutotointimot ani panaIa decenii pe rezultatele !q!qq: Nu un nivelalEF.Acestnivlreflecta termenlunga EFpentrubunastarea c!iva,cumarfi parcurgerea profesjonala, etapelor educationale,p.omovarea (proprietatii), mentinerea/inlocuirea resurselor pentruachizitii economisire/investii majore re , si de pensiona panala casatoriiilor, sustinerea sponsoizarea opiilor maturitate, mentinerea sanatatii, investitii imobiliaresi in Metodddeonolizorc: Co4seeinlelc ocumulot? in tinpti inrcgistftrile orhivote ole vielii individului

Methodical - Self-Reliant ) Instrumental - Self-Directed


,1 )re-Executive (non EF) e

Functionarea executiva - definitie


EFeste utilizoreo octiunilor outo-orientote ( auto-reglote) pentru o alege teluri si pentru d selecta, odopto ,o pune in oplicore si a sustine octiunide-olungul timpuluicqtre ocele obiective, in mod obisnuit in contextul oltoro si core de cele moi multe ori se bazeozope mijloocele sociolesi culturole. Acest lucru se realizeozopentru mqximizoreobunostorii pe tetmenlung o uneipersoone, osocum este definita de cotrc qceostq.
(Barkley,in pEss)

limitata Fortaautoreglarii esteo resursa


@rbuii.bir I ,nrrrora a I P*'EidsFr

Intelegerea S-Rca resursa


presupun lucfudiminueaza efo.q acest ' Acteledeautoreglare

. Fiecaretip de activitatea EFepuizeaza temporarresursele . Acst a EF lucruafcteaza negativorie utilizareulterioa.a . Sustine utilizarea resurselor de catrEFlSR astfelincatorice incercareulterioaraa EFISRse aflala risccrescut de esec. presupune in munca, Aceasta utilizarea EFISRutilizata comportamentmoral moralbehaviorand comportamentsocial, othrsituations whereEFISR wouldbe necessary
(201i) setr-rcsurab,ystns$ nl( voh3& R (2. Btt ) Qp a+ez). N* ro* e! rcd eaumei.le, lEds ) Ha"dboo* ot serrRasttuu

Intelegerea tu lbura rilorEF


. Tulburarile prefrontal (PFC perturba Disorders) cele5 cortexului nivelealeEFI5Rdar in special nivelele tacticesi malinalte lu n g u ltim p ul ui . creand a s t f eo l tu lb u r a r e da eu to r e g la r e d e ' a du r o m u ld e D"sa ' E l e c r e a z a " Ofb ir e a r a Do r ta ta la tim"Sin jjaretemporala" (Miopia viitorului) negl . Acestea pe o contractiea ierarhieiEF caresebazeaza determina luiprefronta l. interferentelor sauinjuriilorcortexu severitatea . Elecauzeaza o redLrcre a celor8capacitati comportament social, spatiu, motivatie, developmentale{timp, abstrad, cultu raletc.) . Eleafecteaza de a organiza ierarhicseturide negativ capacitatea indreptate de a lungultimpului catreobiectiv comportamente si a a nticipa viitorul 5ipentru a atinge obiectiveie ,pentru petermenlonS(bunastafea interesele si fericira)

6 nivele ierarhice ale EF tltiritarian eiiJ"ireo l

Tactical - Reciprocal

Instrumental - Self-Directed Pre-Executive(non-EF)

vr. performanl a C rei erul c.di spozi ti vdecunoastere

ADHD

ADHD Intelegerea
. ADHD perturba cele5nivele aleEF/SR darin special astfelo tulburare de niveleletactice si maiinalte creand timpului . autoreglare de'a lungul . ADHDooatefi considerat fatade ca orezentand"Orbire (Miopia temporala" timp" sau'Sindromul de neglijare fata de viitor ) . Elafectea2a negativ capacitatea de organizare de a lungultimpului si ierarhizata a comportamentelor propriipe termen atingerea obiectivelor si intereselor lung(bunastare si fericire) . Nu esteun Deficitde atentiecl un Deficitde intentie mentale& viitor) {lnatentiela evenimentele

Intelegerea ADHD
Esteo tulburare a: . Performantei, nu a abilitatii . Faci ceeace sti, nu sti ce safaci . Accentul estepe candsi unde,nu pe cum si ce . Utilizarea trecutului in "punctul de performanta" Punctul in de performanta esteloculsimomentul ce mediile naturale undetrebuiesafolosesti ceea sti ( saupoatenu).

ADHD si bazinul de resurse


, EfoduLdeautof8laEsolicitat aopeBoana cuADHDpo.tescatui barinulmai6pid decat la pe6oanle tipice. si/sau b::inulpoaleii dai mic a cicu ADHO.ea c iloBdGoune sa fie secat orin elortuile de So icilarea persoanele cu ADHD de a incerca pur I s mPlu mai mui arpulea epuiza aest bazin alel de mllt lncet b expune la un nsc mai mar de gsc in siluatii medial ulterioare cere ar putea neces a Arputsa li ai.iimplicatii penlrLr eiecte adveBe posf Valame.t re atectaa SR / EF ln t mpul perioadeidet6inin8 astle incaidupa astfel deperioade, copiLulsau adullul pzinla !. nsc maimaE de: avea o auroclarc 5laba in silualii ultenoare. soc ale sau ademce, heE for adveEe aftrftucts tbm fteatments There mav be iholicatio that tax 5R/EFduring iFining periods such that followiru the tining periodthechild oradull satareaterrGkforpoorseiguanon h subseouentsocial or acadehic siiuations .

pentruevaluare lmplicatii
. restl e . C hi arsi asa: E Feval ueaza celmairl di mentar ni vel
Eleisnd6.oncepuLde:.!iunevD t . iciod run4ile sdciaeale tF l.noracompler ur lizaie. dispo?irvelor.uh(ale.a nij o. de triryerca $opurilor obiediveorpeEonae in vi.!, de zi cu ?i arc,caie ene esentialipentu ad trniind'epbre Nu reu5es si evalueze rclu impodantal aurorcghriemdrdnale in prcblemele NuevaLueaan*ur. eEftnaa.nuctutlorcompo&menblesiarcsllirorumane rt, uniror(d. h.,ode,,adrr,ib,qi,p n. p ir d rkdehchid{a pedtsrantesp4ialeritempocleinercntelnFE

pentruevaluare lmplicatii
folositil r testelorEFtests, ln locdesaucomplementa
AutoESlaEa si alle Epoart de f unctiona zilnica hvenrac de comportamente adaptaitive penru nivelul metodic- incrcderc in - vineland,NomativeAd.privesehevi.rche.klkt,erc. scalede sconre comportafrenta a a EFpentru n veleletactic sistnte8ic - Ba ley Dencbin tFs.a e, Beha InvenraE de abiLit:ti soc ale si intediuri peniru rund onarea so.'a a Rarry sFren (rdrchLldEn) - so.ia skilrs ScoEEa deterioEri or psiho$ocia e pentru nivelulutilit r extinr a., Glob,l Asesment of FunctionLis ArhtepeBonalecaEinrcgktEaaenluareaniveluluiutiitr

pentrutratament lmplicatii
' P redareaabi l i tati l orestei nadecvata rezida in proiectarea unuimediuproteticinjurul ' Cheia EF individului caresacompenseze deficitele . Prinurmare, sunttotdeauna celede la tratamentele eficiente nta." "punctu | -de -performa EFsuntde odgineneuro-genetica. ' Deficitele poatefi esentiala pentrucelemaimulte ' Prinurmare,medicatia nutoate) medicamentele sunt terapiineurocazuri(dar . D arunel eevi dente E Fspotfi parti al sucereaza faptul ca unel e responsive la trainingdirect . Inti mpceA OH D creazaocapaci tatedi mi nuata:A reac eana responsabilitate o scuza ?
(Nul Pbblema ene cutimpuls calendarul, nu cu consednte e )

ale tratamentului Maimulteimplicatii


pentru esteesential comportamental Tratamentul EFs asistarea naturalein i"riiuiiui"r"".ioilto, de deficitele s' lnlocurasca care anificlali inaici - iie ofera postere) carduri' iiliili" j" 1".,Jr."'"e. ristediasram detimp mari in intervalele anificiale ofer:consecinle - Ele token(deexempru' ;iil.l;;;1;i; i.." potn numarate) etc) url,puncte, dupa sustrnute sau - o"r' .r"aeiero,nutuntgeneralizate denciteror adresea?a ili"il,iii! J"i""* I"irinciparse dinA0HD' motivationale suntvitalepentru , Compasiunea si dorintacelorlalti SUCCeS. estemult mai utila' cronice . Perspectiva unei dizabilitati

EF? deficitele compensa CumPutem EF a sistemului inversa Prininginerie


importantein anumte . Externalizarea informatiilor ' momente cheieale Pertormanrer de timp raportat . gi"riufizar"" tl.pufui.si a perioadelor llmlta' termene sarcinisila la lungisauperioadelelungidetimp . l;;artiti sarcinile atentieiin multi paslmlct focusarea ."Ie necesita motivatiei' . Externalizati Sursele a problemelor mentala . Exteanalizati rezolvarea de SR(Puterea . Reumpleti de bazinul dorintei/willPowerl 'esurse pentru reglarca . Exersati celor5 strategii includerea in adivitatile2ilnlce emotionala

de lucru memoriei Externalizarea


de formeexterne individului) (inafara . Utilizati ce ceea pentru a-ireaminti a informaliilor, ieorezeniare momenl anumit defecutintr_un este unorpostit-url' prinutilizarea . Acest lucrupoatetirealizat de si alteprompturi fita",pott"'", semne' ln-Oi.ii,.".tf, performanla punct de anumit la un critici reminderi adulti'folositide marisi pentru . Pentru copliimai le'agende' digrta ju inregistrari rnate, asemenei ceasuri' watch-memento iig"nit"toir" p"|,ron"t", personale de calculatoarc organizatoll

siviitorului timpului Enernalizarea


. Facelitimpul fizic, extern,9i evident
care contoarc$i oricealtceva . cronometru, ceasuri, timPului anunletrecerca

. lmpartiti proiectelede viitor in pasimici 9i pe zi ' obiectivi,si parcurgeticate o bucatS mai vietii AduceliEs,Rs,ti Os-urile aproape

motivatiiexterne Realizati
. ldentificatisarcinisi settinguriin care suntfoarte intarziatesau consecintele inexistente . Puneliconsecinle artificialein acesteintervale de timP privilegii premii,laude, puncte, Jetoane, ri mai celorla . Crestetiresponsabilitatea lti - verifica munca rPalizat s-a daca constata pentru a frecvente indeplinite' fost au obiectivele sidaca

manual Rezolvati Problemele


mentalaa rezolvarea . Candsarcinile necesita a informatiei iioUte.etor lt"nipularea mentala etc )externalizati i*"n"r"r"a unor idei multiple' mentala,faceti-ofizicasaumanuala' in-formatia utilizatipietre' linii' abac' . Pentrumatematica, etc,si calculator . Pentrucuvinte, utilizaticarduri,hartie'programe de Drocesare PecomPuter'

10

Concluzii
. Sistemul EF/SR intr-o estemulti-level siaranjat panala maturitate, ierarhie . ADHD perturba inhibitia comportamentala si internalizarea instrumentala auto-condusa a EF producand o cascada de deficite la nivele ridicate
ate E f.

Prlnperturbarea EF/SR, ADHDafecteaza:


Auro+nluE sau inhlbitie a conportanentului, gandurilor,cwintelor, Mahagementa timpullij anticipeazasi se pregacste pentruviltor Auto oicanizaB sl rezolvaEa poblemelorde-a lungultimpulli

- Alto-motitie de lungul timpului - AutoreBla emdionaLa de lunell timpului

Concluzii
persoanelor cu ADHDnu poatefi Comportamentul unor[elurisia ierarhic in sprijinul structurat ti suslinut petermenlung uneibune$iri . Acestfapt aredrept rezultat in timp o grav6 9i setbri9i omniprezente tulburarede autoreglare, (reciprocitate, afectate cooperare, lundionaresociala ti mutualisml

Concluzii
. li lmpiedica seseobignuiasct cu un viitor gi probabilgi saisiurmdreasca }elurile pe termenlung bunestarea . Prinurmare proiectarea unor medii necesita in timp ce deficiteleEF/SR, carecompenseazd pentru medicamente neuro-genetice utilizeaza functiile a imbunAtiJi saua normaliza temporar instrumentale. executive

11