You are on page 1of 1

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

9 de abril do 2013

Comisin Organizadora: Moderador: Pablo Secretario de Actas: Alejandro Suplente: Olalla

Orde do da: 1. Eleccins

Desenvolvemento: Sendo as 19:48 comeza esta asemblea extraordinaria da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

1. Eleccins: Cmezase explicando o funcionamento da Asemblea e en especial da xunta de Facultade a todos os presentes. O primeiro asunto a tratar o de escoller o nmero de candidatos que presentaremos, tras un debate entre os presentes no que sau a opcin de presentar os mximos, os mesmos ou outra cifra, finalmente acordamos por unanimidade presentar a 10. Os candidatos propostos son os seguintes: Ana Fernndez Fernando Sanguinetti Ins couso Ivn Castro Martn Belln Miguel Vzquez Nacho Corts Olalla Losada Oliver Castro Sara Collazo Debido a que os candidatos propostos son os mesmos que a cifra proposta sometemos esta lista en bloque a votacin e aprobada por unanimidade. Sendo as 20:13 dse por rematada esta sesin extraordinaria da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.