Вы находитесь на странице: 1из 20

PREKRSAJNO PRAVO

SKRIPTA

1. Pojam, predmet i zadatak prekrajnog prava


Prekrajno pravo je posebna grana prava, tj. skup vaeih pravnih normi koje propisuju odreeno ponaanje kao prekraje i za nju predviaju sankciju,zatim uslov za izvrsenje prekrsajne sankcije,prekrsajni postupak i nadleznost suda. Odredbe prekrsajnog prava se nalaze (odnosno sadrzane su u) -zakonima o prekrsaju (u BIH postoje 4 takva zakona) -drugim zakonima,i -podzakonskim aktima Postoje 3 vrste javnopravnih odn.kaznenih delikata,to su Krivicna djela,Prekrsaji,i Privredni prestupi. Predmet prekrajnog prava ine: a) prekraji, odnosno prekrajna djela b) odgovornost uinilaca prekraja c) prekrajne sankcije d) prekrajni postupak e) izvrenje izreenih prekrajnih sankcija. Zadatak prekrsajnog prava Prekrsajno pravo ima zadatak da zastiti drustvo od nedopustenih djela koja se nazivaju prekrsaji.Drzava nastoji pruziti zastitu pojedinim zasticenim dobrima kao sto su zivot,imovina i sl. I da disciplinuje gradjane da se uzdrze od krsenja pravnih normi. Zadatak prekranog prava ostvaruje se: - propisivanjem prekraja - pokretanjem i voenjem prekrajnog postupka - izricanjem prekrajnih sankcija i njihovim izvrenjem. -

2. Sistem prekrajnog prava


Prekrajno pravo dijeli se na slijedee cjeline: 1-Materijalno prek.pr.- : koje se ponasanje subjekta smatra prekrsajem,regulise pitanje prekrs.odgovornosti,kao I prekrsajnu sankciju. Materijalno prekr.pr.se djeli na opsti I posebni dio. Opsti to su osnovni pojmovi I institute a posebni dio odredjuje pojedine prekrsaje I koje se sankcije primjenjuju za njih. 2-Procesno prekr.pr.- kojim se propisuju nadlenost i postupak u kojem se izriu prekrajne sankcije; prekrajnoprocesni subjekti, procesna naela, prvostepeni i postupak po vandr.pravnim lijekovima 3-Izvrsno prekr.pr.-regulise postupak,nacin i uslov izricanja prekrsajnih sankcija.

3. Izvori prekrajnog prava, pojam i vrste


Su materijalni I formalin.U materijalnom smislu to su drustveni odnosi koji se regulisu prekrsajnim odredbama,a u formalnom to su vrste pr.propisa koja sadrze pravila prekr.prava. Izvori prekrajnog prava u Republici Srpskoj (u formalnom smislu)su: a) Ustav RS b) Zakon o prekrajima RS (najvaniji formalni izvor prek. prava u RS) c) Drugi zakoni iz oblasti prekraja d) Krivini zakon RS i ZKP RS e) Propisi nieg ranga od zakona, uredbe i odluke Vlade RS, odluke SO i grada. Prekrajne propise donosi:

a) Narodna skuptina RS kao najvii zakonodavni organ koji donosi zakone b) Vlada Republike Srpske uredbe i odluke c) Skuptine gradova ili skuptine optina propisuju prekraje svojim odlukama. Kada se prekraji normiraju drugim zakonima ili podzakonskim aktima, propisana novana kazna za te prekraje mora se kretati u rasponima koji su predvieni lanom 10. Zakona o prekrajima RS.

4. Vaenje prekrajnih propisa


Prekrajni propisi se primjenjuju u odreenom vremenu, u odreenom prostoru i prema odreenim licima. Razlikujemo vremensko, prostorno i personalno vaenje prekrajnih propisa. Principi vaenja prekrajnih propisa: a) teritorijalni princip je kod nas najvaniji b)personalni princip prema drzavljanstvu uinioca c)realni princip prema povrijeenom d)univerzalni princip prema tome gdje se uinilac nalazi. Prekrsajni propisi se po pravilu primjenjuju na sve pocinjene prekrsaje na teritoriji drzave ili JLS koja je propis donijela. Prekrajni propisi se mogu primjenjivati samo u vremenskom periodu koje poinje danom njihovog stupanja na snagu, a zavrava se danom prestanka njihovog vaenja. To je period u kome pravni propisi proizvode pravno dejstvo, te se taj period naziva periodom vremenskog vaenja propisa. On pocinje danom stupanja na snagu odn.8 dana od objavljivanja u sl.glasniku. Prestanak vaenja prekrajnog propisa pocinje donosenjem novog propisa koji ga zamjenjuje ili raniji propis prestaje preutno da vai ukoliko novi propis jednako ili drugaije regulie istu materiju. Na lice koje uini prekraj primjenjuje se propis koji je bio na snazi u vrijeme kada je prekraj izvren (zabrana povratnog-retroaktivnog venja prekrajnog propisa). Prekrajni propis primjenjuje se na svakog uinioca prekraja (starosti preko 14 godina) koji na odreenoj teritoriji poini propisani prekraj, a izuzetak su lica koja uivaju imunitet. Postoje dvije kategorije lica koje uivaju imunitet:1-imunitet iz dravno-pravnih razloga /predsjednik drave, predsjednik i lanovi vlade i sl./ 2-imunitet iz meunarodno-pravnih razloga / efovi stranih misija, slubene pratnje i sl./.

5. Pojam i pravna priroda prekraja


Zakonska def.prekrsaja- Prekraji predstavljaju krenje javnog poretka ili propisa o ekonomskom i
finansijskom poslovanju utvrena zakonom ili drugim propisom, za koje su odreena obiljeja i za koje su propisane sankcije. Prekraj moe biti poinjen injenjem ili neinjenjem.

Prekraj jeste nedoputeno ponaanje fizikih ili pravnih lica za koje slijedi prekrajna sankcija. Pojmom prekraja objedinjene su dvije vrste prekraja:1-opti povrede javnog poretka 2-specijalni nekadanji privredni prestupi.

6. Osnovna obiljeja ili elementi prekraja


Iz zakonske definicije prekraja, vidljiva su 4 osnovna elementa prekraja, i to su: a) radnja prekraja-odnosno povreda ili krsenje propisa o javnom poretku b) propisanost u zakonu ili drugom propisu, c) protivpravnost ( koja je i razlog to se za prekraj propisuje sankcija), d) propisanost prekrajne sankcije za prekraj Sta je radnja prekrsaja- Radnja prekraja jeste ono ljudsko ponaanje koje je predvieno u opisu pojedinog prekraja iz odgovarajueg propisa. Ljudsko ponaanje je izraz volje ovjeka i ispoljava se u spoljnom svijetu koje moe biti aktivno (tjelesni pokret) ili pasivno (odsustvo tjelesnog pokreta). Radnje prekraja se dijele na: Aktivno(radnje injenja) i pasivno (radnje neinjenja).

Posljedica prekrsaja-Da bi jedna radnja predstavljala prekraj, ona treba da prouzrokuje posljedicu koja je zakonom ili drugim propisom odreena kao obiljeje prekraja i koja treba da bude ostvarena Odredjenost prekrsaja u pravnom propisu- Protivpravnost je formalni element prekraja koji znai da ne moe postojati prekraj ako ne postoje propisi koje on kao djelo kri. Ukoliko nema protivpravnosti nema ni prekraja.Formalni element koji garantuje da niko ne moe biti kanjen za prekraj ako to nije predvieno u zakonu ili drugom propisu prije nego to je uinjen ( naelo legaliteta ili zakonitosti). Posebni elementi prekrsaja- Skup posebnig elemenata odreenog prekraja naziva se bie prekraja. Da bi djelo koje ima obiljeje prekraja bilo prekraj treba da ima sve opte, i posebne elemente prekraja. Opti elementi:radnja,posljedica,uzrocnost,protivpravnost,odredjenost u zakonu.Posebni skup posebnih elemenata naziva se bie prekraja. Objekt prekrsaja-je dobro protiv koga je prekrsaj usmjeren. Subjekt prekrsaja-fizicko,pravno lice,odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik. Da bi fiz lice moglo biti odgovorno za ucinjeni prekrsaj mora pored objek.elemenata(da je ucinio prekrsaj)postojati i subj.elementi(uzrast,uracunljivost,vinost.)

7. Osnovi iskljuenja postojanja prekraja


Odgovornost fizikog lica za uinjeni prekrsaj moze biti iskljucena ako postoje sledeci razlozi i to: a) Stvarna zabluda,b) Sila, prijetnja i prinuda i c) Nareenje pretpostavljenog. Stvarna zabluda znai pogrenu ili netanu predstavu uinioca prekraja o nekoj stvarnoj.Nije prekrajno odgovoran uinilac koji u vrijeme izvrenja radnje koja predstavlja prekraj nije bio svjestan njenog zakonom odreenog obiljeja ili koji je pogreno smatrao da postoje okolnosti, prema kojima bi, da su one stvarno postojale, radnja bila dozvoljena ( lan 18 KZ RS mutantis mutandis). Sila,prijetnja prinuda-je nacin na koji se neko moze prinuditi da izvrsi prekrsaj.Nije prekr.odg.onaj ko pod uticajem sile,prijetnje i prinude ucini prekrsaj jer ne postoji slobodna volja. Zakon predvia tri osnova iskljuenja postojanja prekraja zbog izostanka obiljeja protivpravnosti: a) nuna odbrana b) krajnja nuda c)mali znaaj prekraja. Osnovi iskljuenja protivpravnosti predvieni su u Krivinom zakonu Republike Srpske, a ta pravil se mutatis mutandis primjenjuju u odnosu na prekraje. Nuna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojei protiprvni napad. Za postojanje nune odbrane bitno je: 1-postojanje protivpravnog napada,2-istovremeno odbijanje ovog napada i 3-neophodnost odbrane od napada. Krajnja nuda postoji kada je radnja uinjena radi toga da uinilac otkloni od svog dobra ili dobra drugog istovremenu neskrivljenu opasnost koja se nije mogla na drugi nain otkloniti, a pri tome uinjeno zlo nije vee od zla koje je prijetilo.Elementi krajnje nudesu: postojanje opasnosti i otklnjanje opsnosti. Uslovi za postojanje krajnje nude: a) da se opasnost nije mogla otkloniti na drugi nain osim povredom tueg dobra,odnosno injenjem prekraja, b) otklanjanje opasnosti mora biti istovremeno sa postojanjem opasnosti, c) uinjeno zlo ne smije biti vee od zla koje je prijetilo, d) otklanjanje opasnosti uinilac treba da je prema nekom uinio djelo koje ima obiljeja prekraja. Mali znacaj prekrsaja-nije def.u ZOP ipak on postoji i za ove prekrsaje se ne kaznjava.

8. Mjesto i vrijeme izvrenja prekraja


Mjesto izvrenja prekraja bitno je utvrditi iz vie razloga: a) zbog utvrivnja mjesne nadlenosti suda koji treba da vodi prekrajni postupak, b) zbog utvrdivanja propisa koji se mogu primjeniti za uinjeni prekraj, c) za odreivanje bia nekih prekraja d) voenje prekrajnog postupka putem prekrajnog naloga. Mjesto izvrenja prekraja se moe odrediti kao ono mjesto gdje je uinilac radio ili bio duan da radi, kao i mjesto gdje je nastupila posljedica prekraja ( teorija ubikviteta). Pod vremenom izvrenja prekraja podrazimijeva se ono vrijeme kada je uinilac prekraja radio ili bio duan da radi, bez obzira na to kada je posljedica prekraja nastupila ( teorija djelatnosti). Utvrivanje vremena izvrenja prekraja bitno je iz vie razloga: a) da bi sud mogao ocijeniti da li je nastupila zastarjelost prekrajnog gonjenja, b)za utvrivanje uraunljivosti(neuraunljivosti) i vinosti,jer se one utvruju u vrijeme izvrenja prekraja, b) zbog utvrivanja postojanja nekih razloga koji iskljuuju prekrajnu odgovornost fizikog lica ( stvarna zabluda ili diplomatski imunitet), c) za vremensko vaenje prekrajnog prava, d) za utvrivanje da li je pravno lice postojalo u vrijeme izvrenja prekraja itd.

9. Sticaj prekraja
Sticaj prekraja postoji kada je isti uinilac sa jednom ili vie radnji uinio vie prekraja za koje mu se istovremeno sudi.Sticaj se dijeli na dvije vrste: a) Idealni -jednom radnjom uini vie prekraja), b) Realni -sa vie radnji uini vie prekraja) Postoji Prividni sticaj to je sluaj u kome izgleda da postoji vie prekraja, a radi se samo o jednom prekraju. I prividni sticj se javlje kao prividni idealni i kao prividni realni sticaj. Produeni prekraj jeste poseban sluaj prividnog realnog sticaja, a postoji kada uinilac ponavlja vrenje istog prekraja u slinim situacijama Kolektivni prekraj, kao sluaj prividnog realnog sticaja, postoji kada uinilac u vidu zanata, zanimanja ili iz navike ponavlja vrenje prekraja (kockanje). Prekraji sa neodreenim brojem radnji jedan prekraj postoji bez obzira na to da li je radnja izvrena samo jednom ili je ponovljena nekoliko puta ( uivanje droge, kockanje).

10.Sauesnitvo, pojam, vrste i odlike


Sauesnitvo je uestvovanje dva ili vie lica u izvrenju jednog prekrsaja.Saucesnici su lica ijim je zajednikim djelovanjem uinjeno prekraj. Postojanje sauesnitva podrazumijeva ispunjenje dva uslova:1-objektivni,znai da sva lica koja uestvuju u izvrenju djela moraju preduzeti neku radnju kojom se doprinosi prouzrokovanju posljedice i 2-subjektivni, koji pretpostavlja postojanje svijesti kod svakog od uesnika u izvrenju prekraja. Sauesnitvo obuhvaa(oblici saucesnistva):saizvrilatvo,podstrekavanje,pomaganje Saizvrilatvo postoji kada vie licazajedno uestvuje u izvravanju prekraja ili na drugi nain zajedniki uine prekraj. Izmeu saizvrilaca postoji sporazum o zajednikom djelovanju pri izvrenju prekraja. Kod saizvrilatva svako od lica e se kazniti propisanom kaznom za taj izvreni prekraj. Njihova zajednika djelatnost mora postojati u vrijeme preduzimanja radnje izvrenja.

Podstrekavanje postoji kada neko drugoga, sa umiljajem, podstrekne da uini prekraj, a bitno je da podstreka kod drugog izazove ili uvrsti odluku o izvrenju prekraja.Podstreka e se kazniti kao da je sam izvrio prekraj.Podstrekavanje moe biti izvreno nagovaranjem, davanjem poklona, raznim obeanjima, zastraivanjem i sl.Ako je kod izvrioca ve postojala vrsta odluka da izvri prekraj, tada podstrekavanje ne postoji.Podstrekavanje se mora odnositi na odreeno lice, a moe biti usmjereno i na vise lica. Pomaganje postoji u sluaju kada neko drugome, sa umiljajem, pomogne da izvri prekraj, a pomaga e se kazniti kao da je sam izvrio prekraj. Pomaganje moe biti:1-fiziko (nabavljanje sredstava za vrenje radnje, otklanjanje prepreka, pruanje smjetaja uiniocu prekraja itd.),i 2-psihiko ( davanje savjeta i upustava itd.). Pomaganje moze biti-prethodno,istovremeno i naknadno.Pomaga odgovara za umiljajno pomaganje.

11. Uslovi odgovornosti fizikog lica za prekraj


Prekrajna odgovornost posebna vrsta pravne odgovornosti, to je obaveza odreenog subjekta odgovornosti da izvrsava obaveze propisane pravnom normom ili da trpi posljedice, odnosno pravne sankcije. Prekrajnoj odgovornosti podlijeu fizika i pravna lica,i njihove odgovornosti se razlikuju. Da bi fizicko lice bilo odgovorno za prekrsaj potrebo je da su u vrijeme izvrsavanja prekrsaja ispunjeni sledeci uslovi-1- starost, odnosno uzrast uinioca, tj preko 14 godina starosti,2-uraunljivost, da je bilo duevno zdravo i sposobno za rasuivanje,3-vinost, odnosno da postoji njegova krivica. Uraunljivost predstavlja psihiko stanje uinioca u vrijeme izvrenja prekraja, te utie na odgovornost fizikog lica za uinjeni prekraj.U zavisnosti od toga u kakvom je psihikom stanju bio uinilac prekraja u vrijeme izvrenja prekraja, razlikuju se: uraunljiv, neuraunljiv i bitno smanjeno uraunljiv uinilac prekraja.Uraunljiv je uinilac koji je u vrijeme izvrenja prekraja bio u mogunosti da ispravno i nesmetano rasuuje i donosi odluke, odnosno upravlja svojim postupcima. Neuracunljiv je ucinilac prekrsaja koji nije mogao da shvati znacaj svoje radnje u vrijeme izvrsavanja prekrsaja usljed-1-trajne ili privremene dusevne bolesti,2-dusevne poremecenosti,3-zaostalog dusevnog razvoja..Pojam uracunljivosti u KZRS je odredjen negativno tj navedene su okolnosti koje iskljucuju njeno postojanje.Zato je u slucaju postojanja neuracunljivosti iskljucena prekrsajna odgovorsnost te se smatra da nema ni prekrsaja. Stanje bitno smanjene uraunljivosti postoji ukoliko je poremeaj svijesti ili poremeaj volje u medecinskom smislu bio nepotpuno izraen, tako da je uraunljivost bila bitno smanjena, ali nije potpuno iskljuena.Bitno smanjeno uraunljiv je onaj uinilac ija je sposobnost da shvati znaaj svoje radnje ili proputanja ili sposobnost da upravlja svojim postupcima u vrijeme izvrenja prekraja bila bitno smanjena.Takav uraunljiv uinilc je prekrajno odgovoran, s tim da ta okolnost moe dovesti do blaeg kanjavanja. Samoskrivljene neuraunljivosti Prekrsajno je odg.ucinilac koji je upotrebom alkohola,droga ili na drugi nacin doveo sebe u stanje u kome nije mogao da shvati znacaj svog djela pri cemu je bitno da je kod ucinioca prije dovodjenja u takvo stanje postojala uracunljivost Krivica ili vinost je duevni (psihiki) odnos uinioca prema onome to on ini. Duevni odnos prema poduzetoj radnji i ostvarenoj posljedici moe se ispoljiti u dva razliita stepena: a) blaem (nehat) i b)teem (umiljaj). Umiljaj je oblik krivice koji se sastoji u postojanju svijesti kod uinioca da preduzetom radnjom ostvari prekraj, a on to hoe ili na to pristaje.Dva oblika umisljaja to su direktni i eventualni. Direktni umiljaj postoji ukoliko je uinilac bio svjestan znaenja svoje radnje i djela koje ostvruje, pa je to htio. Eventualni umiljaj, kod koga je dovoljno da je uinilac, iako svjestan svoje radnje i mogunosti nastupanja posljedice, pristao na to. Nehat je oblik krivice koji se sastoji u svjesnosti ili nesvjesnosti uinioca da iz njegove radnje moe nastupiti zabranjena posljedica.Postoje 2 oblika nehata-1-svjesni i2- nesvjesni.

Svjesni nehat postoji ako je uinilac bio svjestan da e njegova radnja izazvati nastupanje zabranjene posljedice, ali je olako drao da ona nee nastupiti ili da e on u krajnjem sluaju uspjeti da sprijei njeno nastupanje. Nesvjesni nehat postoji kada uinilac nije bio svjestan da iz njegove radnje moe nastupiti zabranjena posljedica, ali je, prema okolnostima pod kojima je radnju poduzeo i po svojim linim svojstvima, mogao i bio duan da bude svjestan takve mogunosti.

12.Razlozi koji iskljuuju prekrajnu odgovornost fizikog lica


Postoje dva razloga koji iskljuuju odgovornost fizikog lica: a) Uzrast, ako fiziko lice nije navrilo 14 godina starosti nije odgovorno za poinj. prekraj b) Neuraunljivost Neuraunljiv je uinilac koji u vrijeme izvrenja prekraja nije mogao shvatiti znaaj svoje radnje ili proputanja ili nije mogao upravljati svojim postupcima usljed:1-trajne ili privremene duevne bolesti 2-privremene duevne poremeenosti,3- zaostalog drutvenog razvoja ( debilnost, idiotizam i dr.).

13.Odgovornost pravnog lica


Pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu mogu biti odgovorni za prekraj samo ako je to propisima o prekraju izriito odreeno.Odgovornosti podlijeu domaa pravna lica, sa izuzetkom drava,entitet, kanton,grad,optina i MZ sto ne iskljucuje odgovornost odgovornih lica u njima. Za razliku od odgovornosti fizikih lica,odgovornost pravnih lica se temelji na tzv. objektivnoj odgovornosti: injenici prouzrokovanja prekraja i uzronoj vezi izmeu preduzete radnje prekraja i ostvarene posljedice.Pravno lice odgovara za prekraj uinjen u ime, za raun ili u njegovu korist pod slijedeim uslovima:1-kada obiljeja uinjenog prekraja proizlaze iz odluke,naloga ili odobrenja rukovodeih ili nadzornih organa pravnog lica 2-kada su rukovodei ili nadzorni organi pr. lica uticali na uinioca ili mu omoguili da uini prekraj, 3-kada pravno lice raspolae protipravno ostvarenom imovinskom koristi 4-kada su rukovodei ili nadzorni organi pravnog lica propustili nadzor nad zakonitou rada radnika. I ovdje se primjenjuju pravila mutantis mutandis koja su navedena u KZRS, a gdje se navodi odgovornost pravnih lica.

14.Pojam i vrste prekrajnih sankcija


Prekrajne sankcije su dravne, prinudne mjere represivno preventivnog karaktera kojima se uinioci prekraja, pod uslovima predvienim prekrajnih propisima, ograniavaju ili uskrauju u odreenim pravima ili slobodama, na osnovu odluke nadlenog organa, odnosno suda, Tokom dugogodinjeg razvoja prekraja, jedine sankcije propisane za prekraj bile su kazne. Takav sistem naziva se monistikim. Za dananji sistem prekrajnih sankcija moe se rei da je pluralistiki, jer obuhvata brojne mjere i sankcije.Sistem prekrajnih sankcija u RS ine slijedee vrste prekrajnih sankcija: 1-novana kazna 2-mjere upozorenja i to: ukor i uslovna osuda,3-zatitne mjere i4-vaspitne mjere.-prema maloljetnicima.Prema punoljetnim uiniocima prekraja i pravnim licima mogu se odrediti novana kazna, mjere upozorenja i zatitne mjere.Vaspitne mjere se izricu maloljetnicimaOsim navedenih prekrajnih sankcija,mogu biti izreene i mjere, koje nemaju penalni karakter, nego se odlikuju naroitom pravnom prirodom i svrhom. To su:1-oduzimanje imovinske koristi2-obaveza naknade tete 3-kazneni poeni i 4lienje slobode radi naplate novane kazne.

15.Zatitne mjere, pojam i vrste


Zatitne mjere su posebna vrsta prekrajnih sankcija kojima se otklanjaju okolnosti ili stanja usljed kojih bi uinilac mogao da nastavi i ubudue da vri prekraje.Zatitne mjere se mogu opozvati onda kada razlozi za izricanje zatitnih mjera prestanu da postoje.Mogu se izricati uz novanu kaznu i uslovnu osudu. Zakonom o prekrajima RS predviene su sledece vrste zastitnih mjera: 1-oduzimanje predmeta,2-zabrana vrenja poziva, djelatnosti ili dunosti,3-potpuna ili djelimina zabrana upravljanja motornim vozilom i 4-vanbolniko lijeenje od zavisnosti. Pored ovih zatitnih mjera, pojedinim zakonima koji propisuju prekraje mogu se odrediti dodatne vrste zatitnih mjera.Primjer Zakona o zatiti od nasilja u porodici.Trajanje zatitnih mjera odreuje sud, imajui u vidu najkrai vremenski period koji je potreban da se okrivljeni sprijei da poini slian prekraj.Sud uzima u obzir sve bitne okolnosti sluaja: teinu prekraja,njegove posljedice, stepen odgovornost okrivljenog, raniju osuivanost, financijsku situaciju okrivljenog, kao i to da li je iskazao kajanje.Ovlaeni organ moe prekrajnim nalogom izrei samo jednu zatitnu mjeru u najkraem predvienom trajanju i zatitnu mjeru oduzimanja predmeta. Novinu u zakonu predstavljaju zatitne mjere djelimine zabrane upravljanja motornim vozilom i vanbolniko lijeenje od zavisnosti.

16.Nepenalne mjere, pojam i vrste


Osim prekrajnih sankcija za prekraj se mogu izrei i sankcije, koje nemaju penalni karkter, a to su: 1-Oduzimanje imovinske koristi,-Niko ne moze zadrzati imovinsku korist stecenu izvrsavanjem prekr.Pod protivpravno stecenom imovinskom koristi podrazumj.se-novac,predmeti od vrijednosti kao i svaka druga korist stecena prekrsajem. 2-Obaveza naknade tete,- Iznos i vrsta oduzimanja ili naknade tete e se odrediti u rjeenju o prekraju 3-Kazneni poeni i 4-Lienje slobode radi naplate novane kazne.-u trajanju od 15 dana koju odredjuje sud kaznjenom ako u roku ne plati novcanu kaznu.

17.Pojam i kategorije maloljetnika


Prema ZOPRS, odredbe o prekrajnim sankcijama prema maloljetnicima, te odredbe o prekrajnom postupku prema maloljetnicima su specijalne, stavljene u posebno poglavlje zakona. Maloljetnicima, smatraju se lica koja su u vrijeme izvrenja prekraja navrila 14 godina, sve do navrenih 18 godina, odnosno do punoljetstva.Prema lanu 23. stav 2 ZOPRS, maloljetnik koji u vrijeme izvrenja prekraja nije navrio 14 godina ivota (dijete) prekrajno je neodgovoran ( protiv njega se ne moe pokrenuti niti voditi prekrajni postupak).Razlikujemo dvije kategorije prekrajno odgovornih maloljetnika i to:1-Mlai maloljetnici ( lica koja su u vrijeme izvrenja prekraja navrila 14, a nisu navrila 16 god. ivota) i 2-Stariji maloljetnici ( lica koja su u vrijeme izvrenja prekraja navrila 16, a nisu navrila 18 god. ivota).

18.Vaspitne mjere
Vaspitne mjere prestavljaju posebne prekrajne sankcije namijenjene iskljuivo prema maloljetnim uiniocima prekrajs. Smisao ovih sankcija jeste da se obezbijedi prevaspitanje maloljetnog uinioca (tzv. socijalizacija), uz to manju primjenu elemenata prinude. Zakon pravi razliku izmedju mladjih i stariji maloljetnika i propisuje razlicite vrste prekrsajnih sankcija za njih,pa tako prema Mlaim maloljetnicima ( starosti izmeu navrenih 14 do nenavrenih 16 god) mogu se izrei iskljuivo vaspitne mjere.Prema starijim maloljetnicima koji su u vrijeme izvrenja prekraja navrili 16, nisu navrili 18 god, mogu biti izreene vaspitne mjere, kao i bilo koja od drugih prekrajnih sankcija

namijenjenih kanjavanju punoljetnih lica.Da bi prema starijem maloljetniku mogle biti izreene vaspitne mjere, potrebno je da su ispunjeni slijedei uslovi:1-da je stariji maloljetnik priznao da je poinio prekrj, 2-da je izrazio aljenje zbog poinjenog prekraja i 3-da je dobrovoljno pristao na takvu vaspitnu mjeru. Vrstevaspitnih mjera:1-ukor,2-licno izvinjenje ostecenom,3-redovno pohaanje kole,4-posjeivanja vaspitnih,obrazovnih, psiholokih i drugih vrsta savjetovalita,5-nalaganje maloljetniku da se uzdrava od upotrebe alkoholnih pia i opojnih droga i sl.

19.Koje su to maloljetnicima

karakteristike

prekrajnog

postupka

prema

Prekrajni postupak protiv maloljetnika moe se pokrenuti iskljuivo podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka (izdavanjem prekrajnog naloga za pokretanja prekrajnog postupka prema maloljetnicim nije mogue). Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka protiv maloljetnog lica,pored zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka dostavljenog sudu, kopije zahtjeva dostavlja nadlenom organu starateljstva i maloljetniku i njegovim roditeljima, odnosno zakonskom zastupniku maloljetnika, lino ili putem pote.Sudija koji vodi prekrajni postupak protiv maloljetnika duan je pribaviti podatke o linosti maloljetnika od organa starateljstva i pozvati organ starateljstva na usmeni pretres. Zadaci organa starateljstva su definisani zakonom tako da predstavnik ovog organa ima pravo upoznati se sa tokom usmenog pretresa, a zatim u toku postupka stavljati prijedloge, ukazivati na injenice i dokaze koji su od vanosti za donoenje pravilne odluke. Osnovne karakteristike postupka prema maloljetniku su: 1-Hitnost postupka i obazrivost postupanja 5-Uloga organa starateljstva 2-Pozivanje maloljetnika i dostavljanje pismena 6- Primjena odredaba prema djeci 3-Iskljuenje oslobaanja od dunosti svjedoenja 7-Obavezna odbrana-(imati branioca) 4-Spajanje i razdvajanja postupka 8- Sprovoenje jedinstvenog postupka 9-Zabrana objavljivanja toka prekrajnog postupka i iskljuivanje javnosti. Maljotnik moe imati branioca tokom pokretanja i voenja prekrajnog postupka

20.Zastarjelost, pojam i oblici zastarjelosti


Zastarjelost je protek vremena poslije kojeg se ne moe pokrenuti, odnosno voditi prekrajni postupak ili poslije kojeg se ne moe izvriti prekrajna sankcija.U prekrajnom postupku se raznikuju dva oblika zstarjelosti, i to:1) Zastarjelost prava na preduzimanje, odnosno pokretanje i voenje prekajnog postupka ili zastarjelost prekrajnog gonjenja.2) Zastarjelost prava na izvrenje kazne, odnosno zatitne mjere Rokovi zastarjelosti odreuju se zakonom, a u okviru svake od ovih dviju vrsta zastarjelosti razlikuju se relativna i apsolutna zastarjelost. Prekrajni postupak ne moe se preduzeti, odnosno pokrenuti ni voditi protekom jedne godine od dana uinjenog prekraja za prekraje za koje je propisana novana kazna do 3000 KM, odnosno protekom dvije godine od dana kada je prekraj uinjen za prekraje za koje je propisana novana kazna vea od 3000 KM ( tzv. relativna zastarjelost).Za poreske, carinske i financijske prekraje posebnim zakonom moe se propisati i dui rok zastarjelosti prekrajnog gonjenja, ali on ni u kom sluaju ne moe biti dui od tri godine. Tok i prekid zastarjelosti. Zastarjelost za pokretanje i voenje prekrajnog postupka poinje od dana kada je
prekraj izvren, a zastarjelost za izvrenje kazne, odnosno zatitne mjere od dana pravosnanosti rjeenja kojim je kazna odnosno zatitna mjera izreena. Zastarjevanje ne tee za vrijeme za koje se gonjenje ne moe poduzeti

po zakonu ( npr. usljed privremene duevne bolesti uinioca prekraja, ako je uinilac u bjekstvu itd.).Po prestanku navedenih okolnosti zastarjelost ponovo poinje tei.Ovdje se radi o tzv. obustavi zastarjevanja za razliku od prekida zastarjelosti.

Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadlenog organa za postupak odnosno za izvrenje, preduzetom radi gonjenja uinioca prekraja, odnosno izvrenja kazne i zatitne mjere. Zastarjelost prekrajnog gonjenja nastaje,

poslije proteka dvije godine od dana izvrenja prekraja za prekraje za koje je propisana novana kazna do 3000KM, odnosno protekom etiri godine za prekraj za koji je propisana novana kazna vea od 3000 KM.Ovakva zastarjelost koja nastaje bez obzira na prekide i obustave zastarjelosti naziva se apsolutna zastarjelost.

21.Pojam, predmet i zadatak prekrajnog procesnog prava


Prekrajno procesno pravo je dio prekrajnog prava kojim se ureuje prekrajni postupak u kojem se povodom izvrenog uviaja utvruje odgovornost uinioca prekraja i izrie odgovarajua prekrajna sankcija. Predmet prekrajnog procesnoga prava jeste prekrajni postupak. To je zakonom definisani postupak koji se vodi povodom izvrenoga prekraja, a u kojem prekrajno procesni subjekti preduzimaju odreene prekrajno procesne radnje i zasnivaju prekrajno procesne odnose sa ciljem donoenja pravilne i zakonite odluke od strane nadlenoga suda o odreenoj prekrajnoj stvari.Sud tokom trajanja prekrsajnog postupka utvrdjuje-da li je prekrsaj ucinjen,ko je pocinilac,da li postoji odgovornost ucinioca prekrsaja i vrstu prekrsajne sankcije koju ce izreci. Zadatak prekrajnog procesnoga prava je potpuno i pravilno i zakonito razrjeenje prekr. stvari.

22.Pojam i vrste prekrajnog postupka


Prekrajni postupak je zakonom regulisani postupak koji se vodi povodom izvrenog prekraja, a u kojem prekrajno-procesni subjekti preduzimaju odreene prekrajno-procesne radnje i zasnivaju odreene prekrajno-procesne odnose s ciljem donoenja pravilne i zakonite odluke od strane nadlenog suda.Pozitivno prekrajno-procesno zakonodavstvo RS poznaje dvije vrste prekrajnih postupaka, i to: 1-prekrajni postupak koji se pokree i vodi izdavanjem prekrajnog naloga i 2-prekrajni postupak koji se pokree podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka. Vrste prekrajnih postupaka U strunoj literaturi najee se razlikuju dvije vrste prekrajnih postupaka, u zavisnosti od vrste i teine uinjenog prekraja, osobina uinioca prekraja, ali i drugih karakteristika, i to: 1. opti prekrajni postupak i 2. posebni prekrajni postupci. Opti prekrajni postupak - redovan postupak koji se provodi nakon to se utvrdi da je uinjen prekraj; a nakon to se utvrdi da je odreeno lice uinilac prekraja, utvruje se njegova prekrajna odgovornost, te ako se utvrdi i ona, izrie se odgovarajua prekrajna sankcija. Posebni prekrajni postupci klasifikacije.Posebni prekrajni postupci - koji se od opteg prekrajnog postupka razlikuju:1. prema subjektima protiv kojih se prekrajni postupak vodi ili 2. organima pred kojima se prekrajni postupak vodi ili 3. specifinostima pitanja koja se rjeavaju. Vrste posebnog prekrsajnog postupka-1. postupak prema maloljetnicima, 2. postupak za naplatu novane kazne na licu mjesta ili tzv. organski mandat, 3. postupak za naknadu tete i za povraaj novanih iznosa licima u sluaju neopravdanog kanjavanja. Postupak prema maloljetnicima-Je specifian postupak. Pod maloljetnim licem podrazumijeva se lice koje je u vrijeme izvrenja prekraja bilo mlae od 18 godina; za odgovornost i kanjavanje maloljetnika zakonom su propisani posebni uslovi i poseban prekrajni postupak.Karakteristike postpuka: 1-hitan, 2-zahtijeva obazrivo postupanje prema maloljetniku i 3-miljenje nadlenog organa starateljstva; 4-pozivanje maloljetnika vri se preko roditelja, odnosno staratelja; Postupak za naplatu novane kazne na licu mjesta ili tzv. organski manda-Je poseban postupak u kojem zakonom odreena slubena lica mogu uiniocima na licu mjesta da izriu i naplauju novanu kaznu u odreenom iznosu pod uslovom da su zateeni u vrenju prekraja. U ovom postupku ovlaena lica ne

odreuju visinu novane kazne, ve samo vre njenu naplatu. Novana kazna je utvrena u fiksnom iznosu. O izvrenoj naplati novane kazne slubeno lice izdaje potvrdu u kojoj je evidentiran prekraj koji je uinjen i visina novane kazne koja je izreena i naplaena, protiv ovog postupka naplate novane kazne nije doputena alba. Postupak za naknadu tete i za povraaj novanih iznosa licima u sluaju neopravdanog kanjavanja Je postupak koji se vodi u sluaju naknade tete licu koje je pravosnanim rjeenjem o prekraju kanjeno za prekraj, ali je vanrednim pravnim lijekom obustavljen prekrajni postupak; Posebni prekrajni postupciu posebne prekrajne postupke, a prema organima pred kojima se prekrajna stvar rjeava, ubrajamo: a) prekrajni postupak koji vode organi dravne uprave b) prekrajni postupak koji se pokree podnoenjem prekrajnog naloga

23.Faze prekrajnog postupka


Prekrajni postupak u prekrajnom procesnom zakonodavstvu RS ima nekoliko faza: 1.osnovna ili glavna faza prekrajnog postupka je prvostepeni prekrajni postupak.Zavisno od naina pokretanja prekrajnog postupka (izdavanjem prekrajnog naloga ili podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka) ova faza postupka se provodi pred, ili od strane ovlaenog organa i pred prvostepenim, odnosno nadlenim osnovnim sudom. Redovni ili osnovni prvostepeni postupak ine tri faze, i to:1. prethodni postupak, 2. usmeni pretres i 3. donoenje i saoptavanje odluke, odnosno dostavljanje rjeenja o prekraju. 2. druga faza - postupak po pravnim lijekovima. pozitivno prekrajno-procesno zakonodavstvo RS poznaje redovni i vanredni pravni lijek. 1. redovni pravni lijek alba. 2. ponavljanje postupka - vanredni pravni lijek.

24.Osnovna naela prekrajnog postupka


Osnovna naela krivinog i prekrajnog postupkasu: 1.Princip zakonitosti -uiniocu prekraja moe se izrei samo ona prekrajna sankcija koja je u vrijeme izvrenja prekraja bila predviena za taj prekraj; rjeenje o prekraju moe donijeti samo nadleni sud u prekrajnom postupku koji je odreen zakonom; prekrajni nalog moe izdati samo ovlaeni organ u zakonom odreenim situacijama 2. Naelo-pretpostavka nevinosti i naelo in dubio pro reo- Niko se ne moe smatrati odgovornim za prekraj dok se to ne utvrdi pravosnanim rjeenjem, odnosno konanim prekrajnim nalogom.Naelo in dubio pro reo podrazumijeva obavezu suda na donoenje rjeenja kojim se obustavlja prekrajni postupak ne samo kada je dokazana nevinost okrivljenog nego i onda kada nije dokazano da je okrivljeni poinio prekraj. 3.Naelo ne bis in idem, ne ponovo o istom- Zabrana ponovnog suenja ili kanjavanja poslije pravosnano presuene prekrajne stvari.Izuzetak - ponavljanje postupka je vanredni pravni lijek kojim se kanjenom koji je rjeenjem o prekraju oglaen krivim omoguava da ponovi prekrajni postupak koji je zavren pravosnanim rjeenjem o prekraju.Ponavljanje prekrajnog postupka moe se vriti samo u korist kanjenog, samo ako novi dokazi ili razlozi za ponavljanje navedeni u zahtjevu mogu voditi znaajnijoj promjeni odluke suda u korist kanjenog. 4.Prava lica lienog slobode- je pravo po kojem lice nije duno da daje iskaz;niti da odgovara na postavljena pitanja, a da sve to izjavi moe biti upotrijebljeno kao dokaz protiv njega; pravo izvoenja pred sudiju ima odmah, a najkasnije u roku od 12 asova.;pravo da o lienju slobode bude obavijeteno;pravo ulaganja albe u sluaju lienja slobode, te druga prava. 5.Prava okrivljenog, odnosno naelo ispitivanja okrivljenog-Okrivljeni ima pravo: -da se smatra nevinim dok se ne dokae njegova odgovornost u skladu sa zakonom;

- da u najkraem roku budu obavijeten,o prirodi i razlogu optubi protiv njega i da svaki njegov iskaz moe biti korien kao dokaz u daljem toku postupka; -da mu se da odgovarajue vrijeme za pripremu odbrane; -da se brani lino ili putem branioca po vlastitom izboru, ili ukoliko nema dovoljno sredstava, da mu se on obezbijedi besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde; -da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i sasluanje svjedoka u njegovu korist -da dobije besplatnu pomo prevodioca ako ne razumije jezik koji se upotrebljava u sudu. 6.Pravo na odbranu ili pravo odbrane okrivljenog- Odbrana okrivljenog moe biti lina i struna. 1. Lina ili materijalna odbrana - ona koju okrivljeni obavlja sam. 2. Struna ili formalna odbrana - odbrana pomou strunog lica, odnosno branioca 7.Pravo na upotrebu maternjeg jezika i pisma- Ovo naelo se odnosi na okrivljenog, ali i druge uesnike u postupku i njihovo pravo da u prekrajnom postupku, posebno na usmenom pretresu, upotrebljavaju maternji jezik ili jezik koji razumiju.Ili da se obezbjedi prevodilac. 8.Upuivanje i dostavljanje pismena-Pismena se upuuju licima koja uestvuju u prekrajnom postupku na slubenim jezicima utvrenim zakonom, i to na jeziku srpskog, bonjakog ili hrvatskog naroda. Slubena pisma -irilica i latinica. 9.Zakonitost dokaza - Zabrana sudu i drugim uesnicima u postupku, da od okrivljenog iznuuju priznanje ili bilo kakvu drugu izjavu, jer isti predstavljaju tzv. nezakonite dokaze. Nezakoniti dokazi: 1. iskazi svjedoka koji su sasluani, a nisu se mogli po zakonu sasluati, 2. iskazi svjedoka koji su sasluani, a osloboeni su dunosti svjedoenja, 3. dokazi pribavljeni povredom ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom BiH, Ustavom RS i meunarodnim ugovorima koje je ratifikovala BiH 10.Pravo na odtetu i rehabilitaciju- Ovo naelo se odnosi na naknadu tete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica: 1-nepravedno kanjenih za prekraj 2-posebno neosnovano lienih slobode 11.Pouka o pravima ili naelo pomoi neukoj stranci-Ovaj princip odnosi se na obavezu suda da okrivljenog za prekraj, ali i sva druga lica koja uestvuju u prekrajnom postupku poui o pravima koja im po zakonu pripadaju. Pruanje pomoi neukoj stranci najee se sastoji u ukazivanju na pravna sredstva koja stranci stoje na raspolaganju, na to koje dokaze stranka moe koristiti, na upoznavanje sa rokovima i posljedicama proputanja rokova I sl. 12.Pravo na suenje bez odlaganja- Ovo naelo podrazumijeva provoenje prekrajnog postupka bez odugovlaenja, ali i onemoguavanje svake zloupotrebe prava koja pripadaju uesnicima u prekrajnom postupku. Ovo naelo koje nazivamo i naelom ekonominosti i efikasnosti. 13.Jednakost u postupanju-Naelo materijalne istine podrazumijeva obavezu suda da istinito, tano i potpuno utvrdi sve pravno relevantne injenice koje su vane za donoenje zakonite odluke, kako one koje terete okrivljenog, tako i one koje okrivljenom idu u korist. 14. Naelo slobodne ocjene dokaza- Sud ocjenjuje dokaze po svom slobodnom uvjerenju, a sve u cilju ostvarenja naela istine.Naelo slobodne ocjene dokaza znai i izvjesnu slobodu koja se daje sudu da ocjenjuje dokaznu vrijednost svakog pojedinog dokaza, a zatim i svih dokaza zajedno donosi zakljuak o tome ta je u konkretnoj prekrajnoj stvari puna i prava istina. 15. Princip akuzatornosti- Prekrajni postupak se pokree samo po zahtjevu ovlaenog organa (prema lanu 39.ZOP nema mogunosti pokretanja prekrajnog postupka od strane oteenog). Prekrajni postupak moe se pokrenuti iskljuivo na osnovu zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka ovlaenog organa, a nikako po slubenoj dunosti od strane suda. 16. Princip legaliteta prekrajnog gonjenja- Ovlaeni organ je duan pokrenuti prekrajni postupak, ukoliko postoje dokazi da je uinjen prekraj. 17. Naelo dvostepenosti prekrajnog postupka- Protiv rjeenja donijetog u prvom stepenu moe se izjaviti alba.Pravo na podnoenje albe imaju okrivljeni i ovlaeni organ.Pravo na izjavljivanje albe na rjeenje o prekraju ima i oteeni, i to samo u pogledu imovinskopravnog zahtjeva. 18. Naelo javnosti ili transparentnosti-prekrajni postupak je javan. Javnost rpodrazumijeva pravo svakog punoljetnog graanina da prisustvuje raspravljanju odreene prekrajne stvari pred sudom.

19. Naelo kontradiktornosti-Najizraenije tokom usmenog pretresa. Podrazumijeva sudjelovanje suda, okrivljenoga i predstavnika ovlaenog organa tokom usmenog pretresa u prekrajnom postupku. 20. Naelo neposrednosti i usmenosti-Ovo naelo podrazumijeva da se rjeenje u prekrajnoj stvari zasniva samo na injenicama i dokazima koji su izneseni, odnosno izvedeni na usmenom pretresu.

25.Prekrajno-procesni subjekti, pojam i karakteristike


Prekrajno-procesni subjekta su fizika ili pravna lica koja uestvuju u prekrajnom postupku. To su lica koja vre odreenu procesnu funkciju na osnovu koje imaju odreeni prava i dunosti. Karakteristike prekrajno-procesnih subjekata-1.opte karakteristike(specifine za sve prekrajnoprocesne subjekte) i 2. posebne (svojstvene samo nekim od prekrajno-procesnih subjekata). U opte karakteristike ubrajamo:1-Subjekt prekrajnog postupka je fiziko ili pravno lice.Svojstvo okrivljenog imaju fiz. Prav.lica,odgovorno lice u pravn licu I preduztnik 2-svaki prekrajno-procesni subjekt mora imati procesnu sposobnost koju ine: A) stvarna legitimacija - odnos lica prema prekrajnoj stvari. B) operativna legitimacija - sposobnost nekog lica da svojom vlastitom djelatnou neposredno realizuje svoja prava i obaveze u prekrajnom . Ukoliko lice nema procesnu sposobnost u smislu postojanja stvarne legitimacije, onda ono nema ni svojstvo procesnog subjekta, a ukoliko neko lice ne posjeduje operativnu legitimaciju za uee u prekrajnom postupku, onda ono vrenje svojih prava i dunosti moe ostvarivati preko zakonskog zastupnika. 3-prekrajno-procesni subjekt ima odreeni fond prava i dunosti u prekrajnom postupku 4-prekrajno-procesni subjekt je nosilac odgovarajuih prava i izvrilac odreenih dunosti 5-prekr.-proc. subjekt vrenjem svojih procesnih prava doprinosi rasvjetljenje i rjeenje prekrajne stvari. Vrste prek-proc.sub-Glavni(nadlezni sud,okrivljeni,podnosilac zahtjeva),I Sporedni(svjedoci,vjestaci,tumaci,prevodioci,strucna lica,zak.zastupnici I sl). Podnosioci zahtjeva za pokretanje prekr.postupka su ovlasteni organ,tuzilac I osteceni.

26.Povraaj u preanje stanje


Je institut prekrajnog procesnog prava vezan za proputanje rokova, odnosno institut putem kojeg se otklanjaju tetne posljedice po okrivljenog, odnosno ovlaeni organ, do kojih dolazi proputanjem rokova od strane okrivljenog ili ovlaenog organa iz odreenih opravdanih razloga za koje se ne moe kriviti okrivljeni, odnosno ovlaeni organ. -Kada okrivljeni moe traiti povraaj? 1-okrivljeni koji je prihvatio odgovornost proputanjem, odnosno okrivljeni kome je izreena sankcija zbog proputanja. 2-okrivljeni koji je propustio rok za albu na rjeenje, 3-okrivljeni koji je rjeenjem o prekraju oglaen odgovornim zbog njegovog proputanja pristupiti na usmeni pretres -Kada ovlaeni organ moe traiti povraaj? Prijedlog za povraaj u preanje stanje moe podnijeti i ovlaeni organ na rjeenje o obustavljanju prekrajnog postupka koje je doneseno u sluaju proputanja pojavljivanja predstavnika ovlaenog organa na usmenom pretresu. Prijedlog se podnosi osnovnom sudu koji je donio rjeenje o prekraju, o prijedlogu odluuje onaj sud pred kojim je podnosilac prijedloga poinio proputanje, a to je uvijek osnovni sud. -Zadravanje izvrenja rjeenja o prekraju pravilo je da prijedlog za povraaj u preanje stanje ne zadrava izvrenje rjeenja o prekraju, ali postoji mogunost da osnovni sud kome je podnesen prijedlog, odlui da se sa izvrenjem zastane do donoenja odluke, odnosno rjeenja po prijedlogu za povraaj.

-alba protiv rjeenja kojim se dozvoljava povraaj O prijedlogu za povraaj u preanje stanje odluuje, svojim rjeenjem, nadleni osnovni sud koji je donio rjeenje o prekraju koje se pobija. Protiv rjeenja kojim se dozvoljava povraaj u preanje stanje alba nije dozvoljena, dok je, alba dozvoljena protiv rjeenja kojim se ne dozvoljava povraaj u preanje stanje.Sud e uvaiti prijedlog okrivljenog za PPS i odobriti PPS ukoliko okrivljeni moe dokazati da je proputanje uinjeno iz opravdanih razloga, odnosno da mu PN ili ZPP nisu urueni, odnosno ukoliko okrivljeni moe dokazati da je iz opravdanih razloga propustio da se pojavi, ili blagovremeno postupi, odnosno izjavi albu. -ta je duan navesti okrivljeni u prijedlogu za PPS? Okrivljeni je duan u prijedlogu za PPS navesti razloge zbog kojih je bio opravdano sprijeen da se pojavi i postupi, odnosno da u propisanom roku izjavi albu na rjeenje o prekraju. Prijedlog za PPS podnosi se u roku od tri mjeseca od dana kada je prekrajni nalog postao konaan ili izvran, odnosno od dana donoenja prvostepenog rjeenja o prekraju. Posljedice podnoenja prijedloga za PPS-prekrajni nalog odnosno prvostepeno rjeenje o prekraju stavljaju se van snage ukoliko je sud uvaio prijedlog za PPS. -ukoliko je uvaio prijedlog za PPS koji je podnio okrivljeni, odnosno ovlaeni organ sud odreuje dan i vrijeme odravanja usmenog pretresa i o tome obavjetava okrivljenog i ovlaeni organ. -ako okrivljeni propusti da se pojavi na ponovo zakazanom usmenom pretresu u vrijeme odreeno od strane suda, sud e novim rjeenjem odbiti prijedlog za PPS,s tim da prvobitni prekrajni nalog, ostaju na snazi. -Ako se okrivljeni pojavi na usmenom pretresu u vrijeme odreeno od strane suda, ali se na usmenom pretresu ne pojavi predstavnik ovlaenog orana, sud e donijeti rjeenje kojim se obustavlja prekrajni postupak, odnosno sud e staviti van snage PN ukoliko je prekrajni postupak pokrenut putem PN.

27.Trokovi prekrajnog postupka


Trokovi prekrajnog postupka su stvarno uinjeni materijalni izdaci uinjeni povodom prekrajnog postupka, od njegovog pokretanja do zavretka postupka. U trokove prekrajnog postupka spadaju: -trokovi potrebni za svjedoke, vjetake, tumae i druga struna lica koja uestvuju u postupku -trokovi uviaja -trokovi prevoza okrivljenog -podvozni i putni trokovi slubenih lica koja uestvuju u prekrajnom postupku -nuni izdaci oteenog, odnosno njegovog zakonskog zastupnika -nagrada i nuni izdaci branioca okrivljenog, odnosno kanjenog lica -paualni iznos ( predstavlja naknadu za sitne sudske trokove i ne plaa se nikada unaprijed; odluku o visini paualnog iznosa donosi sud po slubenoj dunosti). Visina trokova prekrajnog postupka utvruje se prema njihovom stvarnom iznosu, a visina paualnog iznosa odreuje se zavisno od sloenosti postupka i imovnog stanja lica obaveznog da taj iznos plati. Trokovi prekrajnog postupka, kao i paualni iznos, padaju na teret lica koje je pravosnanim rjeenjem o prekraju oglaeno odgovornim. Solidarno snoenje trokova i oslobaanje okrivljenog trokova-ako je u istom postupku vie lica kanjeno za prekraj, svako od njih snosi odgovarajui dio ukupnih trokova (koliko - odreuje sud, a ako to nije mogue tano odrediti, svi okrivljeni snose trokove solidarno). Sud moe osloboditi okrivljenog naknade trokova postupka u cjelini ili djelimino ukoliko bi bilo dovedeno u pitanje izdravanje okrivljenog ili lica koja je on duan da izdrava.

28.Dokazi i dokazni postupak


Pojam dokaza ima dva oblika: 1-Pod pojmom dokaz smatra se dokazni osnov ili dokaz kao injenica, iz kojeg se utvruje postojanje prekraja i odgovornost uinioca 2- Pod pojmom dokaz podrazumijeva se dokazno sredstvo, odnosno izvor saznanja iz koga se crpe dokazne injenice. Dokaz obuhvata sledece elemente-predmet dokaza,dokazni osnov idokazno sredstvo Dokazi se dijele na:1-neposredne i posredne, 2-potpune i nepotpune, 3-optune i odbrambene 4-line i stvarne, odnosno materijalne dokaze. Dokazni postupak pojam-je postupak izvoenja dokaza i ini posebnu fazu u prekrajnom postupku. Pod dokaznim postupkom podrazumijeva se faza usmenog pretresa koja slijedi nakon ispitivanja okrivljenog, u kojoj se izvode radnje dokazivanja s ciljem formiranja ubjeenja kod suda o postojanju ili nepostojanju injenica koje mogu uticati na njegovu odluku.

29.Vrste dokaznih sredstava


U naem pravu dokazna sredstva, odnosno dokazne radnje jesu: 1. sasluavanje svjedoka, 2. vjetaenje, 3. ispitivanje okrivljenog, 4. uviaj 5. rekonstrukcija dogaaja. Sasluavanje svjedoka- ili ispitivanje svjedoka je prekrajno-procesna radnja koju preduzima sud s ciljem utvrivanja potpunog injeninog stanja, koje je preduslov za donoenje zakonitog rjeenja o prekraju. Tokom ove radnje svjedok iznosi sve injenice koje se utvruju u postupku, a do kojih je doao u postupku vlastitog opaanja ili na osnovu iskaza drugih lica. Svjedok je fiziko lice koje nije okrivljeni kome su poznate odreene injenice ili okolnosti koje se utvruju u postupku, a pozvano je od suda koji vodi postupak da da iskaz o tim injenicama ili okolnostima. Vjetaenje- je procesna radnja, odnosno posebno dokazno sredstvo koje se sastoji u utvrivanju injenica i okolnosti vanih za postupak i davanje miljenja o tim injenicama na osnovu znanja ili vjetina strunih lica, kada opte znanje i struna sprema sudije koji vodi prekrajni postupak za to nije dovoljno.Vjetaenje se odreuje kao dokazno sredstvo i ima dvije faze: 1. otkrivanje injenica vanih za postupak (nalaz vjetaka) i 2. davanje miljenja o tim injenicama (miljenje vjetaka). Vjetak je struno lice koje posjeduje odreena znanja i vjetine, a kome je sud naredio da, na osnovu svojih znanja i vjetina, utvrdi i ocijeni pravno relevantne injenice i o tome da svoj nalaz i miljenje. Okrivljeni je fiziko ili pravno lice protiv koga je pokrenut, odnosno protiv koga se vodi prekrajni postupak zbog osnovane sumnje da je uinilo prekraj. Cilj ispitivanja okrivljenog-je utvrivanje injenica bitnih za prekrajni postupak. ispitivanje okrivljenog je prekrajno-procesna radnja koju preduzima sud, a putem koje se uzima usmena izjava okrivljenog u cilju saznanja relevantnih injenica o prekraju i uiniocu prekraja. Ispitivanje okrivljenog vri se, po pravilu, usmeno, uz puno potovanje linosti okrivljenog. Uviaj- je lino i neposredno ulno opaanje sudije koji vodi prekrajni postupak o injenicama vanim za utvrivanje ili odluivanje koje su vezane za konkretan prekraj ili za uinioca prekraja.Uviaj predstavlja jedno od najvanijih dokaznih sredstava i njime se na licu mjesta utvruju i razjanjavaju vane injenice za odluivanje i donoenje rjeenja u prekrajnom postupku. Uviaj je usmjeren na:1-otkrivanje prekraja, 2-pronalaenje uinioca prekraja, te 3-otkrivanje i obezbjeivanje predmeta i tragova prekraja. Predmet uviaja su najee pokretne stvari, a mogu da budu i nepokretne stvari. Rekonstrukcija dogaaja je sredstvo dokazivanja kojim se vri ponavljanje i vjetako izazivanje toka i postupka ve izvrene radnje prekraja. rekonstrukciju provodi posebna struna ekipa, a prisustvuju joj svjedoci prethodno izvrenog uviaja, svjedoci prekraja i okrivljeni. Rekonstrukcija se provodi pod istim

uslovima i sa potpuno identinim stanjem, kao u vrijeme izvrenja prekraja, na kraju izvrene rekonstrukcije sainjava se zapisnik, u ijem prilogu su skice, fotografije, spisi i dr. materijal.

30.Prekrajni nalog
Institut PN zamjenjuje sve dosadanje postupke naplate novane kazne na licu mjesta i on predstavlja jedan od dva naina pokretanja prekrajnog postupka (drugi nain je podnoenjem ZPP nadlenom sudu).Clan 32. ZOP odredjuje u kojim situacijama se moze izdati PN PN se mogu izdavati samo u sljedeim sluajevima:
(2) Prekrajni nalog se moe izdati samo u sluajevima kada odgovarajui zakon ili propis odreuje fiksnu novanu kaznu, kada novana kazna moe biti izraunata koritenjem matematike formule, ili kada ovlateni organ odlui da izrekne minimalnu novanu kaznu, (3) Ako okrivljeni izvri vie prekraja u sticaju tada ovlateni organ moe prekrajnim nalogom izrei jedinstvenu novanu kaznu a ako je za samo jedan od izvrenih prekraja predviena zatitna mjera, moe izrei i tu zatitnu mjeru u najkraem predvienom trajanju.

Sadraj i forma PN-Sadraj i forma PN detaljno su odreeni zakonom.Zakon predvia da se PN obavezno donosi u pisanoj formi i Treba da sadri:1-naziv (PN),2-naziv ovlaenog organa koji ga je izdao,3-ime i svojstvo ovlaenog slubenog lica koje ga je izdalo,4-jedinstveni broj odreen od strane ovlaenog organa koji je razliit za svaki PN,5-datum izdavanja,6-datum uruenja,7-prekraj koji je poinjen od strane okrivljenog,8-ako je okrivljeni fiziko lice, ime i prezime, adresa, jedinstveni matini broj i mjesto zaposlenja fizikog lica(za strance, broj pasoa),9-ako je okrivljeni pravno lice, naziv i sjedite, kao i jedinstveni identifikacioni broj pravnog lica,10-injenini opis radnje iz koje proizlazi pravno obiljeje prekraja, vrijeme i mjesto izvrenja prekraja i druge okolnosti potrebne da se prekraj to tanije odredi; 11-utvrenu sankciju,12-iznos naknade tete) i trokove postupka,13-uputstvo da se novana kazna, teta i trokovi trebaju platiti ili da okrivljeni mora zatraiti sudsko odluivanje o prekrajnom nalogu u roku od osam dana od dana uruenja,14-uputstvo o nainu plaanja novane kazne15-potpis ovlaenog organa.

31.Zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka, pojam i nain podnoenja


U sluajevima kada nije mogue izdati prekrajni nalog, podnosilac zahtjeva e pokrenuti prekrajni postupak protiv okrivljenog podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka nadlenom sudu.

Zahtjevom za pokretanje prekrajnog postupka ograniava se podruje djelovanja suda, jer se rjeenje o prekraju moe odnositi:1. samo na lice koje se zahtjevom tereti i 2. samo na prekraj koji je predmet podnesenog zahtjeva. Pored PN kao naina pokretanja prekrajnog postupka, drugi nain koji se primjenjuje kada izdavanje prekrajnog naloga nije mogue predstavlja pokretanje prekrajnog postupka protiv okrivljenog podnoenjem ZPP nadlenom sudu od strane ovlaenog organa (lan 39. ZOP), ZPPP je alternativni nain pokretanja prekrajnog postupka, ovlaeni organ moe pokrenuti prekrajni postupak na ovaj nain samo kada nije mogue izdati PN Prekrajni postupak moe se pokrenuti iskljuivo na osnovu zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka ovlaenog organa, a nikako po slubenoj dunosti od strane suda. FORMA- Obrazac zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka propisuje Ministarstvo pravde RS sacinjava se u
pismenoj formi i sadri sljedee podatke:

-naziv ovlaenog organa koji podnosi zahtjev, -prekraj koji se okrivljenom stavlja na teret -u sluaju da se radi o fizikom licu, ime i prezime okrivljenog i, ukoliko je poznata, njegova stalna adresa, njegov JMB, ili za strance broj pasoa, kao i mjesto zaposlenja, -ako se radi o pravnom licu, naziv i sjedite, kao i registarski broj okrivljenog pravnog lica -injenini opis radnji

-procijenjenu visinu naknade tete i druge trokove -prijedlog dokaza koje treba izvesti -potpis ovlaenog predstavnika ovlaenog organa i peat podnosioca zahtjeva
Podnosilac zahtjeva jednu kopiju zahtjeva dostavlja sudu, a drugu kopiju dostavlja okrivljenom, lino ili putem pote.

32.Sporazum o sankciji
Ovlateni organ uz ZPPP moe priloiti ponudu okrivljenom da prihvati predloenu sankciju, koja moe biti novana kazna i/ili predloene zatitne mjere. Ako okrivljeni prihvati predloenu sankciju ili ako se ovlateni organ i okrivljeni sporazumiju o drugoj sankciji prije donoenja odluke o prekraju, ovlateni organ moe podnijeti sudu na odobrenje pisani sporazum koji sadri detalje o sankciji, potpisan od okrivljenog i ovlatenog predstavnika ovlatenog organa. U opravdanim sluajevima sporazumom o sankciji se moe predvidjeti i plaanje novane kazne u ratama u roku do est mjeseci. Sud e odobriti sporazum izmeu okrivljenog i ovlatenog organa ako utvrdi da isti ispunjava zakonske uslove.Sporazum o sankciji mora biti formalno-pravno uredan, odnosno mora sadravati sve zakonske elemente, a posebno:1-podatke o ovlaenom organu i okrivljenom, 2-uslove priznanja krivice, 3-potpise

sporazumnih strana

33.Mjere za obezbjeenje prisustva okrivljenog, pojam i vrste


Da bi se obezbijedilo prisustvo okrivljenog i dr. lica u prekrajnom postupku mogu se preduzimati zakonom propisane mjere za obezbjeenje njihovog prisustva. Po svojoj prirodi ove mjere su razliite i kreu se od pozivanja lica do lienja slobode osumnjienog u cilju njegovog prisustva u postupku, ove mjere nisu posebne sankcije prema okrivljenom, ve one slue uspjenom voenju prekrajnog postupka. Vrste mjera za obezbjeenje prisustva okrivljenog :1. pozivanje, 2. dovoenje, 3. jemstvo i 4. zadravanje ili pritvor (negdje se javlja i peta mjera, tzv. zabrana naputanja boravita). ZOP RS propisuje:1. pozivanje okrivljenog, 2. lienje slobode okrivljenog, 3. predaju putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta okrivljenog i 4. polaganje novane garancije od strane okrivljenog. Pozivanje okrivljenog-se smatra kao prvom i najblaom mjerom za obezbjeenje prisustva okrivljenog, poziv upuuje sud i to pismenim pozivom. U pozivu kojim se okrivljeni poziva naznaie se da li on mora lino prisustvovati radi isipitivanja ili moe svoju odbranu dati usmeno. Lienje slobode okrivljenog- novina je u ZOP. Mjeru lienja slobode preduzima policijski slubenik ili drugo ovlaeno slubeno lice uz obavezu da osumnjienog odmah, a najkasnije u roku od 12 asova izvede pred sud. Uslovi za lienje slobode osumnjienog s ciljem obezbjeenja njegovog prisustva na sudu: 1. kada lice odbija ili nije u mogunosti da otkrije svoj identitet, 2. kada lice nije nastanjeno u BiH ili privremeno boravi u inostrans, a postoji sumnja da moe pobjei, te tako izbjei odgovornost za prekraj i 3. kada postoji opasnost da e lice nastaviti sa vrenjem prekraja ili ponovo poiniti istovrsni prekraj. Predaja putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta okrivljenog- predaja putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta, do pojavljivanja na sudu (ali ne due od 24 asa), posebna je mjera jemstva, a radi obezbjeenja prisustva okrivljenog pred sudom. Predaju dokumenata moe zahtijevati policijski slubenik. Polaganje novane garancije od strane okrivljenog- polaganje novane garancije u visini maksimalne novane kazne koja moe biti izreena za odreeni prekraj, predstavlja mjeru koju moe naloiti sudija ukoliko posumnja u mogunost bjekstva okrivljenog koji nema prebivalite u BiH prije okonanja postupka.. Sastoji se u polaganju gotovog novca u visini maksimalne novane kazne koja moe biti izreena za konkretni prekraj koji se okrivljenom stavlja na teret. Moe se odrediti u dva sluaja: 1. da je pokrenut postupak protiv lica koje nema prebivalite u BiH i 2. prema licu koje privremeno boravi u inostranstvu, a eli da napusti BiH, kao i u drugim sluajevima kada postoji opasnost i sumnja da bi lice bjekstvom moglo izbjei odgovornost za prekraj.

34.Usmeni pretres
Suenje u prekrajnom postupku provodi se na usmenom pretresu koji vodi sudija pojedinac. Usmeni pretres je mogua, ali ne i obavezna faza u prekrajnom postupku. Zakazivanje usmenog pretresa
Sud po prijemu zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka ispituje da li je zahtjev podnesen u roku koji je odreen zakonom. Ako sud utvrdi da zahtjev nije blagovremeno podnesen ili da postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne moe pokrenuti ni voditi donijee rjeenje o odbacivanju zahtjeva. Ukoliko je zahtjev blagovremeno podnesen i ako datum i vrijeme usmenog pretresa nisu ve odreeni sud e odrediti datum i vrijeme usmenog pretresa i o tome obavijestiti okrivljenog i podnosioca zahtjeva.

Pozivanje na usmeni pretres Da bi se usmeni pretres uspjeno odvijao, neophodno je da se na njega pozovu:1.okrivljeni,2.ovlaeni organ i 3.oteeni. Pozivanje ovih lica se vri dostavljanjem pismenog poziva. Obustavljanje prekrajnog postupka prije poetka usmenog pretresa Prije poetka usmenog pretresa, okrivljeni moe svojim pismenim prijedlogom zatraiti od suda obustavljanje prekrajnog postupka, ukoliko smatra da postoji neki od zakonskih uslova ili razloga za obustavljanje prekrajnog postupka Razlozi za obustavljanje prekrajnog postupka prije poetka usmenog pretresa 1. ako je utvreno da radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekraj; 2. ako se utvrdi da sud nije nadlean za odluivanje; 3. ako se utvrdi da je prekrajni postupak voen bez zahtjeva ovlaenog organa; 4. ako se utvrdi da je okrivljeni zbog istog prekraja pravosnano osuen u drugom prekrajnom postupku; 5. ako se utvrdi da je okrivljeni u krivinom postupku oglaen krivim za djelo koje obuhvata i prekraja 6. ako se utvrdi da okrivljeni ima imunitet; 7. ako se utvrdi da je nastupila zastarjelost za voenje prekrajnog postupka; 8. ako se utvrdi da je okrivljeni u toku prekrajnog postupka umro ili obolio od trajnog duevnog oboljenja; 9. ako se utvrdi da je podnosilac odustao od zahtjeva prije donoenja rjeenja o prekraju; 10. ako nije dokazano da je okrivljeni poinio prekraj; 11. ako postoje druge okolnosti koje iskljuuju odgovornost za prekraj Pravila usmenog pretresaPrekrajni postupak bi trebao,da se zavri na jednom usmenom pretresu - princip ekonominosti.

35.Rjeenje o prekraju
Rjeenje o prekraju se ni u kom sluaju ne moe zasnivati na dokazima koji nisu izvedeni na usmenom pretresu, odnosno tokom prekrajnog postupka. Rjeenje o prekraju se odnosi samo: 1. na lice protiv koga je podnesen zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka (subjektivni identitet) i 2. samo na onaj prekraj koji je predmet podnesenog zahtjeva (objektivni identitet).
Prekrajni postupak se zavrava donoenjem rjeenja o prekraju. Rjeenjem o prekraju sud e odluiti:a) da se prekrajni postupak obustavlja;b) da je okrivljeni oglasi odgovoran zbog proputanja ili v) da se okrivljeni oglaava odgovornim za prekraj. Rjeenje o prekraju sud donosi na propisanom obrascu. Obrazac rjeenja o prekraju sadri sljedee podatke: a) naziv i sastav suda;b) broj i datum donoenja rjeenja o prekraju;v) prekraj koji je poinjen g) kratku ocjenu injeninog stanja i propisa;d) da li je prekrajni postupak obustavljen, ili je okrivljeni odgovoran zbog proputanja, ili je oglaen krivim;) sankciju koja je izreena;e) odluku o trokovima prekrajnog postupka;) odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu;z) pouku o pravnom lijeku; i i) potpis sudije. Rjeenje o prekraju sud dostavlja okrivljenom i podnosiocu zahtjeva lino ili putem pote u roku od tri dana od dana donoenja rjenja o prekraju.

36.alba
alba je redovan pravni lijek, sa suspenzivnim dejstvom, koji mogu izjaviti okrivljeni i ovlaeni organ protiv rjeenja o prekraju. Pravo na izjavljivanje albe na rjeenje o prekraju ima i oteeni, i to samo u pogledu imovinskopravnog zahtjeva. alba se moe izjaviti u roku od 8 dana od dana dostavljanja rjeenja o prekraju. Sud u sloenim predmetima, po zahtjevu bilo koje od stranaka moe produiti rok za izjavljivanje albe za najdue jo 8 dana.alba mora da sadri-1. broj i datum rjeenja o prekraju protiv koga se alba izjavljuje 2. potpis alioca 3. albene osnove i razloge zbog kojih se alba izjavljuje. albeni osnovi su taksativno nabrojani u zakonu, te se rjeenje o prekraju moe pobijati zbog: 1. bitnih povreda prekrajnog postupka,2. povrede materijalnog propisa o prekrajima ili 3. odluke o prekrajnoj sankciji, odnosno zatitnoj mjeri. Ukoliko alba ispunjava sve formalne uslove, nastavlja se albeni postupak koji vodi okruni sud po slubenoj dunosti, a u kojem sud razmatra albu na osnovu spisa predmeta, albe i odgovora druge strane na albu.. Drugostepenim rjeenjem ne moe se izrei prekrajna sankcija stroa od sankcije izreene u prvostepenom postupku. S obzirom na ovo, okruni sud moe:1. izrei blau novanu kaznu, 2. smanjiti trajanje ili ukinuti odluku o zatitnoj mjeri ili 3. izrei blau vrstu prekrajne sankcije. Odluke okrunog suda po albi Okruni sud po albi moe donijeti sljedee rjeenje: 1. rjeenje kojim se alba odbija kao neosnovana i prvostepeno rjeenje potvruje 2. rjeenje kojim se alba uvaava i prvostepeno rjeenje o prekraju preinaava, 3. rjeenje kojim se alba uvaava u cijelosti, prvostepeno rjeenje ukida i odrava usmeni pretres

37.Ponavljanje postupka
Je vanredni pravni lijek kojim se kanjenom omoguava da ponovi prekrajni postupak koji je zavren pravosnanim rjeenjem. Uslovi za ponavljanje postupka 1. ako se dokae da je rjeenje suda zasnovano na lanoj ispravi ili na lanom iskazu svjedoka ili vjetaka, 2. ako se dokae da je do rjeenja suda dolo usljed krivinog djela sudije ili drugog slubenog lica koje je uestvovalo u prekrajnom postupku, 3.ako se utvrdi da je kanjeni za istu radnju ve kanjen u prekrajnom postupku 4.ako se iznesu nove injenice ili novi dokazi koji bi doveli do drugaijeg rjeenja da su bili poznati u ranijem postupku 5. ako Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava pronau krenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Ustava RS, odnosno BiH, pod uslovom da je rjeenje o prekraju zasnovano na tim krenjima.
Zahtjev za ponavljanje prekrajnog postupka mora se podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana pravosnanosti rjeenja.

Sadraj ZPPP-Kanjeni obavezno navodi:1-zakonski osnov zbog koga se trai ponavljanje prekrajnog postupka, 2-kojim dokazima se potkrepljuju injenice na kojima se zahtjev zasniva. 3-ako ZPP ne sadri ove podatke, sud odbacuje zahtjev svojim rjeenjem. Odluke suda po ZPPP-Rjeavajui po ZPPP, osnovni sud moe 1. izmijeniti prvobitno rjeenje o prekraju 2. odrediti dan i vrijeme za novi usmeni pretres

38.Posljedice koje trpi kanjeni zbog neplaanja novane kazne i trokova postupka
Dok se ne plate sve novane kazne i trokovi koji su evidentirani u registru novanih kazni kanjenom se nee dozvoliti: a) registracija ili produenje registracije motornog vozila;b) izdavanje ili produenje vozake dozvole;

v) uestvovanje na javnom tenderu; g) regisatracija odnosno promjena registracije pravnog lica ili zanatsko preduzetnike djelatnosti.

39.Registar novanih kazni i praenje izvrenja novanih kazni


Sve novane kazne i trokovi postupka koji su izreeni na osnovu konanog i izvrnog prekrajnog naloga se upisuju u registar novanih kazni i evidentiraju kao dug. Novane kazne i trokovi postupka se evidentiraju kao dug u Registru novanih kazni dok kanjeni ne plati puni iznos novane kazne i trokova postupka. Novana kazna i trokovi postupka briu se iz registra novanih kazni po proteku pet godina od dana kada su prekrajni nalog ili rjeenje o prekraju