You are on page 1of 1

Mengurus Bandar S

koordinat : N2 11 30 E102 15 45
eiring dengan pengiktirafan Tapak Warisan Dunia, Melaka dan George Town yang disebut sebagai Bandar Bersejarah di Selat Melaka, pada 07 Julai 2008 di Quebec Canada semasa berlangsungnya persidangan yang ke-32, World Heritage Committe, Kerajaan Negeri Melaka telah mengambil inisiatif untuk menyediakan pelan pengurusan yang menyeluruh bagi tapak warisan dunia yang dimilikinya. Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Pelan Pengurusan Pemeliharaan yang disediakan dibawah peruntukan Subseksyen 16B(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) akan menjadi panduan khusus kepada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, MBMB dalam menguruskan entiti fizikal ketara atau 'tangible', Tapak Warisan Dunia di dalam Bandaraya Melaka. RKK ini turut akan menjadi rujukan agensi pelaksana seperti Perbadanan Muzium Melaka, PERZIM selaku penyelaras warisan 'tidak ketara' atau 'intangible heritage' negeri.

Warisan Dunia UNESCO


sumber : www.unesco.org

Draf RKK
Kg.Chitti

Kg.Morten

Bukit Senjuang

Zon Pemeliharaan Zon Penampan


Kg. Warisan

Kg.Portugis

Kawasan Kajian RKK


Kawasan Kajian RKK ini meliputi keseluruhan Tapak Warisan Dunia Melaka ,iaitu Zon Utama (39.82 hektar) dan Zon Penampan(174.67 hektar). Di mana kawasan ini melibatkan kawasan sivik, Bukit St.Paul, kawasan kediaman dan perniagaan di sekitar Jalan Tun Tan Cheng Lock (Heeren Street), Jalan Hang Jebat, (Jonker Street), Jalan Tukang Emas, Tukang Besi dan Jalan Tokong dan Jalan Kampung Pantai. Zon penampan melibatkan Kampung Morten, Kampung Chitty, Kampung Portugis dan Bukit Senjuang dengan keluasan keseluruhan kawasantersebut meliputi 22.99 hektar. Kriteria (iv) "Mencerminkan pertemuan elemenelemen budaya dari Kepulauan Melayu, India, China dan Eropah yang mewujudkan senibina, kebudayaan dan rupabentuk bandar yang unik dan tiada bandingan di Timur dan Asia Tenggara, khususnya senibina

Pembahagian Kawasan. Iaitu Zon 1 Bukit St.Paul, Zon 2 Jalan Tun Tan Cheng Lock, Zon 3 Jalan Hang Jebat, Zon 4 - Lorong Hang Jebat, Zon 5 - Jalan Tukang Emas/Jalan Tukang Besi/ Jalan Tokong, Zon 6 - Jalan Kampung Pantai, Zon 7 Sungai Melaka. Zon seterusnya Zon 8* - Kawasan Penampan (selaku transisi kawasan pembangunan) termasuk bukit Cina dan Zon 9* - Kampung Morten, Kampung Chitty, Kampung Portugis dan Bukit Senjuang. * rujuk pelan kawasan kajian

layari : www.epublisiti.townplan.gov.my/rkkmelaka Mekanisma kawalan di terangkan melalui Garis Panduan Pembangunan yang melibatkan pengenalpastian indikator perubahan fizikal bangunan warisan dan sembilan garispanduan pemeliharaan seperti Garis Panduan Pembangunan di tapak lompong atau Infil, Garis Panduan Pemakaiaan Papan Tanda dan garispanduan khusus.

Cadangan-Cadangan Utama:
Cadangan-cadangan Draf RKK yang disediakan ini disusun dalam bentuk projek dan program-program yang dibahagikan mengikut 5 sektor iaitu ekonomi, konservasi, lanskap, lalulintas dan pengurusan untuk setiap 9 Zon kecil.

Matlamat
Kajian RKK ini akan memastikan Keunggulan Nilai Sejagat atau Outstanding Universal Value (OUV) Tapak Warisan Dunia Melaka, dipelihara dan diurus tanpa membenarkan sebarang perkara yang boleh menjejaskan ciri-ciri nilai tersebut Matlamat Kajian ini adalah untuk Menyediakan Pelan Pengurusan Yang Berkesan Untuk Mengawal secara mampan dan memelihara bangunan-bangunan warisan dan kawasan yang mempunyai kesan peninggalan sejarah selaras dengan kriteria UNESCO. 3 Kriteria Penyenaraian adalah seperti berikut; Kriteria (ii) "Melambangkan contoh luar biasa bandar perdagangan pelbagai budaya di Timur dan Asia Tenggara yang diwujudkan dari pertukaran perniagaan dan tamadun kebudayaan Melayu, Cina, India dan Eropah. Kriteria (iii) "Bukti hidup kepada warisan dan tradisi pelbagai budaya Asia di mana agama dan kebudayaan utama bertemu. Pengwujudan bersama agama-agama tertentu terutamanya bangunan ibadat yang pelbagai adalah bukti kepada agama majmuk di Asia"

3. Pengurusan Pelancong Antaranya meliputi pengenalpastian indikator bagi menguruskan pertambahan bilangan pelancong dan melaksanakan tindakan pengurusan, peningkatan kemudahan prasarana pelancongan, bilangan bilik penginapan, perkhidmatan pemandu pelancong, pakej dan promosi serta pengurusan dan daya tampungan. Secara keseluruhannya, cadangan-cadangan ini di senaraikan Termasuk juga di dalamnya cadangan pengurusan data dan mengikut 3 fasa perlaksanaan. Antara projek dan program penyelarasan jabatan. yang dicadangkan termasuk membangunkan semula 4. Cadangan Pengukuhan Sistem Pentadbiran dan Perundangan bangunan usang, penubuhan Pusat Sumber di Jalan Tun Tan Cheng Lock dan pusat-pusat intrepretasi di Kg.Warisan, Cadangan berkenaan fungsi dan peranan agensi peningkatan kualiti lorong belakang untuk meningkatkan kerajaan seperti MBMB, JPBD, PERZIM, Jabatan Warisan jaringan pejalan kaki, cadangan lanskap kejur dan lembut di Negara, aspek perundangan dan penguatkuasaan dan Medan Hang Jebat, penutupan longkang bagi penyediaan mekanisma pengukuhan pemilikan dan larangan menukar laluan pejalan kaki, peningkatan kualiti visual di Zon 4 dan hakmilik dan jual beli bangunan kepada rakyat asing. beberapa lagi projek dan program khusus untuk setiap zon 5. Cadangan Pelaksanaan dan Kewangan Cadangan pelaksanaan dan kewangan dari segi penubuhan Draf RKK ini kemudian disusuli dengan cadanganperbadanan khusus, elemen subsidi dan insentif dan rebet cukai cadangan pengurusan yang meliputi; kepada pemilik bangunan, pengumpulan dana-dana untuk tabung warisan, sistem kad pelawat dan pelaksanaan projek. 1. Pengurusan Lalulintas Cadangan Zon Bebas kenderaan dan penutupan sementara jalan seperti di Jalan Tun Tan Cheng Lock kepada kenderaan bermotor untuk kemudahan pejalan kaki. Pengehadan bas pelancong hanya dibenarkan untuk menurunkan penumpang di Taman Rempah, sebagai p enyelesaian kepada kesesakan dan mengurangkan konflik antara kenderaan dan pejalan kaki. Antara cadangancadangan lain melibatkan lokasi tempat letak kereta 'Park & Ride' dan cadangan sirkulasi keseluruhan dan laluan terhad. 2. Mekanisma Kawalan - Garispanduan Pembangunan Publisiti & Penyertaan Awam Orang ramai dijemput hadir untuk terlibat sama di tempat pameran Draf Rancangan Kawasan Khas Pelan Pengurusan Pemeliharaan Bandar Melaka ini bagi menyatakan pandangan, bantahan atau sebarang cadangan bagi memastikan keberkesanan Pelan Pengurusan ini sebelum diangkat untuk pewartaan dan digunapakai.
JPBDSM adalah sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab secara langsung ke atas perancangan bandar dan desa di negara ini. Selain terbabit dalam penyediaan Rancangan Fizikal Negara dan Rancangan Struktur Negeri, ia juga bertanggungjawab membantu Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) merancang kawasan pentadbirannya seperti terkandung di dalam Rancangan Tempatan Daerah (RTD)dan Rancangan Kawasan Khas (RKK)