Вы находитесь на странице: 1из 56

AeÉUÉqÉUhÉ UxÉÉrÉlÉqÉç

Ambrosia for
Youthful
Longevity

Prof. Dr. K. Shiva Rama Prasad


Dept. Kayachikitsa (PG)
DGM Ayurvedic Medical College
Gadag - 582103
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 1
doctorksrprasad@aol.in
What is Life’s ambition?
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 2
doctorksrprasad@aol.in
• To live long !
• To live Healthy !
• To live wealthy!
• To look beauty!
• To improve luster!
• To have intellect!
• To improve
memory!
• To live powerful!
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 3
• To live Happy ! . .
doctorksrprasad@aol.in
“Inspite of the fact that the ancient
Hindu Medicine practised in India in
the earliest times was an equally
developed scientific discipline as any
other contemporary system in the
world, Its influence on the western
society was small. Hence, most of
the current writings in history of
medicine do not have an appropriate
mention of the contributions of
ancient Indian medicine”.
Welch, C.S. 1968

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 4
doctorksrprasad@aol.in
Thought of 2008

• Believe nothing,
• No matter where you read it,
• Or who said it,
• No matter if I have said it,
• Unless it agrees with your own reason and
• Your own commonsense.
Buddha (563BC-483BC)

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 5
doctorksrprasad@aol.in
About Rasa-1
• xÉuÉïSåWû cÉUxrÉÉÌmÉ UxÉxrÉ WØûSrÉÇ xjÉsÉqÉç (pÉÉ mÉë mÉÔ
2/163) – Hrudaya as seat Rasa moves
all over body

• lÉuÉÉÇeÉsÉrÉ: mÉÔuÉïxrÉÉWûÉU mÉËUhÉÉqÉ kÉÉiÉÉå: (cÉ zÉÉ


7/15) – 9 Anjali of quantity emits from the
digested food

• iÉ§É UxÉaÉiÉÉæ kÉÉiÉÑ: AWûUWûaÉïcNûiÉÏirÉiÉÉå UxÉ: (xÉÑ xÉÔ


14/13) – moves always all the time

• xÉ SìuÉqÉç xÉMüsÉSåWÇû UxÉiÉÏÌiÉ UxÉ: (pÉÉ mÉë mÉÔ


2/161) – it is liquid & nourishes the body
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 6
doctorksrprasad@aol.in
About Rasa-2
• xÉ iÉÑ urÉÉlÉålÉ ÌuÉͤÉmÉ: xÉuÉÉïlÉç kÉÉiÉÔlÉç mÉëiÉmÉïrÉåiÉç (xÉÑ xÉÔ 46/526)
• spreads in to all tissues for boosted satisfaction
• mÉëÏhÉÌrÉiÉÉ (xÉÑxÉÔ14/11)
• U£ümÉÑÌ¹Ç (xÉÑxÉÔ15/5)
• xlÉåWûlÉ eÉÏuÉlÉ iÉmÉïhÉ kÉÉUhÉ (xÉÑxÉÔ14/3)
• zÉUÏU . . uÉkÉïrÉÌiÉ kÉÉUrÉÌiÉ rÉÉmÉrÉÌiÉ cÉ ASعWåûiÉÑMåülÉ (xÉÑxÉÔ14/3)

• – satisfies – nourishes Rakta – unction, life,


fulfills & segregates tissue
• uÉ×®ÉlÉÉÇ mÉËUmÉYuÉ zÉUÏUiuÉÉSmÉëÏhÉlÉÉå pÉuÉÌiÉ (xÉÑxÉÔ14/19)
• As the Dhatu are ripened at age advancement the Rasa
is not capable of nourishing

• No Suddha Rasa Lakshana is told any where


in Ayurveda
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 7
doctorksrprasad@aol.in
Etymology of Rasayana -1
• UxÉ + ArÉlÉqÉç = UxÉÉrÉlÉqÉç = UxÉ aÉqÉlÉqÉç = Rasa transportation
/ transformation
• UxÉÉrÉlÉ = UxÉU£üÉSrÉ DrÉliÉå mÉëÉmrÉliÉå AlÉålÉåÌiÉ UxÉÉrÉlÉqÉç - zÉoSMümsÉSØqÉ
= that which achieves tissues to ultimate
• rÉ‹UÉurÉÍkÉ ÌuÉkuÉÇÍxÉ uÉrÉxjÉÇpÉMüUÇ iÉjÉÉ = destroys the
senescence & disease; results as growth stagnation
cÉɤÉÑwrÉ oÉ×ÇWûhÉ uÉ×wrÉ pÉåwÉeÉÇ iÉSìxÉÉrÉlÉÇ – pÉÉuÉmÉëMüÉzÉ = medicines that
increases the body bulk – semen and good for eyes
• sÉÉpÉÉåmÉÉrÉÉåÌWûzÉxiÉÉlÉÉÇ UxÉÉSÏlÉÉÇ ArÉlÉÇ UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ.ÍcÉ.1/1/8 = a
good practice of tissue transformation to achieve
longevity
• UxÉmÉÉMü ÌuÉzÉåwÉãhÉ iÉSè oÉsrÉÇ iÉSè UxÉÉrÉlÉqÉç – MüÉ ÎZÉ qÉÉÇxÉaÉÑhÉÌuÉzÉåwÉÏrÉÉkrÉÉrÉ
• Concentrated tonics that strengthens body are Rasayana
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 8
doctorksrprasad@aol.in
Etymology of Rasayana - 2
• xuÉxjÉxrÉ FeÉïxMüUÇ rÉiÉç iÉiÉç uÉ×wrÉÇ iÉSè UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ.ÍcÉ. = the
tissue firm maker of healthy persons which is even
semen potential
• UxÉÉÌS xÉmiÉkÉÉiÉÔlÉÉÇ ArÉlÉÇ UxÉÉrÉlÉqÉç = tissue sequential
transformation capability enhancer
• UxÉÉrÉlÉ iÉl§É lÉÉqÉ uÉrÉxjÉÉmÉlÉqÉÉrÉÑqÉåïkÉÉoÉsÉMüUÇ UÉåaÉÉmÉWûUhÉÉjÉïÇ cÉ –
xÉÑ.xÉÔ.1/15 = Rasayana Tantra terms to stagnated age in
terms of long life, increased intellect – body strength and
disease elimination
• UxÉÉrÉlÉgcÉ iÉe¥ÉårÉÇ rÉ‹UÉurÉÉÍkÉ lÉÉzÉlÉqÉç – zÉÉ…¡ïûkÉU = Rasayana is
ultimately that which deracinate psychosomatic
pathological and gerontological problems

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 9
doctorksrprasad@aol.in
™rejuvenescence = A renewal of
youth; return of a cell or tissue to
a state in which it was in an
earlier stage of existence.
™The act of restoring to a more
youthful condition
™The phenomenon of vitality
and freshness being restored
™rejuvenate v. (-ting) make (as
if) young again.
™to make young again;
™to make someone feel, look,
etc young again.
™intrans to rejuvenesce.
™geol to restore to an earlier
condition of active erosion.
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 10
doctorksrprasad@aol.in
Why we need Rasayana?
Why to live long?
• NASA is trying to achieve long life
in cosmic travel. By which human
can reach stars . . .
• Hindrances are –
– Cytosolic calcium in cell injury
– Oxygen toxicity in cell injury
– Free Radicles in cell injury
– Ischemia in cell injury
– Mitochondrial dysfunction
– Gravity
• Techniques to adopt are –
– Hibernation . . .
– Re incarnation

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 11
doctorksrprasad@aol.in
When to start Rasayana
in Ayurveda?

= Yogya kaala = Healthy state

mÉÔuÉåïuÉrÉÍxÉ qÉkrÉå uÉÉ qÉlÉÑwrÉxrÉ UxÉÉrÉlÉqÉç


mÉërÉÑgeÉÏiÉ ÍpÉwÉMçü mÉëÉ¥É: ÎxlÉakÉzÉÑ®iÉlÉÉåxiÉjÉÉ – xÉÑ. ÍcÉ 27/3
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 12
doctorksrprasad@aol.in
Sequential Loss of Biological Qualities in Aging
Decades Years Losses (Vagbhata) Losses (Sharangdhara)

First 0-10 Balya (Boyishness) Balya


Second 11-20 Vrddhi (Growth) Vriddhi
Third 21-30 Prabha (Luster) Chhabi (Beauty)
Fourth 31-40 Medha (Intellect) Medha
Fifth 41-50 Twaca (Skin) Twaca
Sixth 51-60 Sukra (Sexual Ability) Drsti (Vision)
Seven 61-70 Drsti (Vision) Sukra (Sexual Ability)
Eighth 71-80 Srotrendriya (Audition) Vikram (Strength)
Ninth 81-90 Mana (Psyche) Buddhi (Wisdom)
Tenth 91-100 Sparshanendriya (Psychomotor Karmendriya (Locomotor
function) Activity)

oÉÉsrÉÇ uÉ×ήuÉïmÉÑqÉåïkÉÉ iuÉaSìÖ̹ zÉÑ¢üÌuÉ¢üqÉÉæ oÉÑή: MüqÉåïÎlSìrÉÇ cÉåÌiÉ eÉÏÌuÉiÉÇ SzÉiÉÉå ¾ûxÉåiÉç
zÉÉ.xÉÇ.mÉÔ.6/20
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 13
doctorksrprasad@aol.in
EXPECTED CHANGES OF AGING ON DIFFERENT SYSTEMS

Reduced of Muscle tone


Loss of bone

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 14
doctorksrprasad@aol.in
CONTEMPORARY TERMINOLOGIES TO
STUDY RASAYANA DRUGS
• Adaptogenic
• Anti stress
• Antimutagenic
• Anti-oxidants CELL PROLIFERATIVE
• Bone marrow proliferative
CELL REGENERATIVE
• Cidal constituents
GENOPROTECTIVE
• Cytoprotective
MICRONUTRIENTS
• Immuno competent
• Immuno modulators TISSUE REMODELING
• Immuno potentiating ANABOLIC ACTIVITY
• Immuno regulatory NOOTROPICS
• Immuno stimulant FREE RADICALS SCAVENGERS
• Mental agility
• Nephro protective
• Reductants
• Tissue protective

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 15
doctorksrprasad@aol.in
Rasayana understood as -
• Retardation of Necrobiosis
(the normal degeneration and
death of living cells [as in
various epithelial cells])
• Retardation of Cytokinesis =
Organic process consisting
of the division of the
cytoplasm of a cell following
karyokinesis bringing about
the separation into two
daughter cells
• Bio availability = Retardation
of Bio-division by supply of
abundant requisite nutrients
for long term cell
maintenance
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 16
doctorksrprasad@aol.in
Rasayana

By Method
By Utility
adopted

Kutipraveshikam Vatatapikam Kamya Naimittika Ajastrika


Rasayana Rasayana Rasayana Rasayana Rasayana

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 17
doctorksrprasad@aol.in
Rasayana told by Charaka
(Chikitsa 1 chapter 1,2,3 & 4 pada)

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 18
doctorksrprasad@aol.in
Charaka Rasayana
UxÉÉrÉlÉ mÉÉS lÉÉqÉ: Number of cÉUMüÉå£ü UxÉÉrÉlÉ mÉÉS ÌuÉwÉrÉÇ
Yoga
1) ApÉrÉÉqÉsÉMüÐrÉÇ 6 ApÉrÉÉqÉsÉMü mÉëÉkÉÉlrÉ mÉÉSqÉç
A-pÉrÉ, A-qÉsÉ

2) mÉëÉhÉMüÉqÉÏrÉÇ 37 UÉåaÉÉiÉï mÉëÉhÉpÉrÉålÉ mÉëÉhÉ MüÉqÉÏrÉÉlÉç


UÉåaÉWûUÉÍhÉ UxÉÉrÉlÉÉÌlÉ – urÉÉÍkÉWûUhÉ
UxÉÉrÉlÉÉÌlÉ
3) MüUmÉëÍcÉiÉÏrÉÇ 16 qÉbÉ TüÉsaÉÑhÉå MüUå aÉëWûhÉ AÉqÉsÉÌMü
mÉëÉkÉÉlrÉ mÉÉSqÉç
4) AÉrÉÑuÉåïS xÉqÉÑijÉÉlÉÏrÉÇ Dravya AÉrÉÑuÉåïS (UxÉÉrÉlÉ) EimÉÌ¨É mÉëcÉÉU ¢üqÉÇ

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 19
doctorksrprasad@aol.in
1) ApÉrÉÉqÉsÉMüÐrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ

oÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ (1) AÉrÉÑwMüÉqÉ (mÉÇcÉqÉÔsÉ)


UxÉÉrÉlÉÇ
oÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ (2) ÌuÉwÉWûU UxÉÉrÉlÉÇ

crÉuÉlÉmÉëÉzÉ UxÉÉrÉlÉÇ lÉuÉrÉuuÉlÉ UxÉÉrÉlÉÇ

cÉiÉÑjÉÉïqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ mÉÑlÉrÉÑïuÉiuÉ UxÉÉrÉlÉÇ

mÉÇqÉÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ mÉUqÉÉrÉÑ UxÉÉrÉlÉÇ

wɹÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ AeÉUÉ UxÉÉrÉlÉÇ


07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 20
doctorksrprasad@aol.in
2) mÉëÉhÉMüÉqÉÏrÉÇ (xÉuÉÉïqÉrÉ mÉëzÉqÉlÉ) UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ
AÉqÉsÉMü bÉ×iÉÇ AÉqÉsÉÌMü, ÌmÉmmÉÍsÉ, zÉMïüU, qÉkÉÑ, bÉ×iÉ

ÌuÉQÇûaÉÉuÉsÉåWû ÌuÉQÇûaÉ, ÌmÉmmÉÍsÉ, ÍxÉiÉ, iÉæsÉ, qÉkÉÑ, bÉ×iÉ

AÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû AÉqÉsÉÌMü, mÉsÉÉzÉ, ÌmÉmmÉÍsÉ, ÌuÉQÇûaÉ, zÉMïüUÉ, iÉæsÉ, qÉkÉÑ,


bÉ×iÉ

lÉÉaÉoÉsÉÉUxÉÉrÉlÉÇ lÉÉaÉoÉsÉ + AÉqÉë MüsMü

SzÉ xuÉUxÉ UxÉÉrÉlÉÇ uÉrÉxjÉÉmÉlÉ aÉhÉ (cÉ xÉÔ 4)

pÉssÉÉiÉMü ¤ÉÏUÇ pÉssÉÉiÉMÇü = ´ÉÏbÉëÇ qÉåkÉÉÎalÉ uÉkÉïlÉÇ

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 21
doctorksrprasad@aol.in
3) MüUmÉëÍcÉiÉÏrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ
AÉqÉsÉMüÉrÉxÉ oÉë¼ UxÉÉrÉlÉÇ aÉëÉqrÉ UxÉÉrÉlÉ (zÉÏiÉ UxÉÉrÉlÉ)
MåüuÉsÉÉqÉsÉMü UxÉÉrÉlÉÇ ´ÉÏuÉåïSÉuÉÉYrÉÃÌmÉhÉÏ UxÉÉrÉlÉÇ
sÉÉæWûÉÌS UxÉÉrÉlÉÇ AÉrÉÑ:mÉëMüwÉï UxÉÉrÉlÉÇ
LåÇÌSì UxÉÉrÉlÉÇ mÉUqÉÉåeÉxMüU UxÉÉrÉlÉÇ
qÉåkÉÉMüU UxÉÉrÉlÉÇ AÉrÉÑ: mÉëSÉlÉrÉ UxÉÉrÉlÉÇ
ÌmÉmmÉsÉÏ UxÉÉrÉlÉÇ (FwhÉ UxÉÉrÉlÉ) Hot rejuvenation
uÉkÉïqÉÉlÉ ÌmÉmmÉÍsÉ UxÉÉrÉlÉÇ Simulated Hot rejuvenation
̧ÉTüsÉÉ UxÉÉrÉlÉÇ mÉëÉiÉ: 1 WûUÏiÉÌMü, pÉÉåeÉlÉÉimÉÔuÉïÇ 2
ÌuÉpÉÏiÉÌMü, pÉÉåeÉlÉÉlÉliÉUÇ 4 AÉqÉsÉÌMü
ÍzÉsÉÉÎeÉiÉÑ UxÉÉrÉlÉÇ SÏbÉÉïrÉÑ UxÉÉrÉlÉÇ

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 22
doctorksrprasad@aol.in
Utility of
Rasayana
Dravya in
accordance
with seasons

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 23
doctorksrprasad@aol.in
cÉæ§É uÉxÉliÉ sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç (MüTüÉÍkÉYrÉqÉç) (uÉÉ)

uÉæzÉÉZÉ ÌWûqÉuÉcNûMüSåzÉå sÉzÉÑlÉ xÉÇaÉëWûhÉqÉç

erÉå¹ aÉëÏwqÉ pÉssÉÉiÉÌMü xÉÇaÉëWûhÉqÉç

AÉwÉÉRû AÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû sÉzÉÑlÉ lÉÉåmÉrÉÉåaÉ

´ÉÉuÉhÉ uÉwÉï mÉͶÉqÉ xÉqÉÑSìiÉÏUå iÉÑuÉUMü xÉÇaÉëWûhÉÇ

pÉÉSìmÉS sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç (uÉÉiÉÉÍkÉYrÉqÉç)

AÉ͵ÉrÉÑeÉ zÉUiÉç AÉqÉsÉMüÉuÉsÉåWû ÌuÉQûlaÉÉuÉsÉåWû mÉërÉÉåaÉqÉç

MüÉiÉÏïMü AÉqÉsÉMüÐ (1) xÉÇaÉëWûhÉqÉç


mÉÑwrÉlɤɧÉå lÉÉaÉoÉsÉÉ xÉÇaÉëWûhÉqÉç
qÉÉaÉïÍzÉU WåûqÉliÉ pÉssÉÉiÉMü ¤ÉÏU, ¤ÉÉæSì, iÉæsÉ mÉërÉÉåaÉqÉç
(cÉ) (uÉÉ)
mÉÑwrÉ sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç

qÉÉbÉ ÍzÉÍzÉU lÉÉaÉoÉsÉÉ UxÉÉrÉlÉqÉç mÉërÉÉåaÉqÉç


sÉzÉÑlÉ mÉërÉÉåaÉqÉç
TüÉsaÉÑhÉ AÉqÉsÉMüÐ (2) xÉÇaÉëWûhÉqÉç

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 24
doctorksrprasad@aol.in
Susruta told Rasayana
(Chikitsa – 27, 28, 29 & 30 chapters)

UxÉÉrÉlÉ mÉÉS lÉÉqÉ: chap xÉÑxÉëÑiÉÉå£ü UxÉÉrÉlÉ mÉÉS ÌuÉwÉrÉÇ


ter
1) xÉuÉÉåïmÉbÉÉiÉ zÉqÉlÉÏrÉÇ 27 zÉUÏUxrÉÉåmÉbÉÉiÉÉ SÉåwÉ, qÉÉlÉxÉÉåmÉbÉÉiÉ SÉåwÉ

2) qÉåkÉÉrÉÑwMüÉqÉÏrÉÇ 28 MÑüOûÏmÉëÉuÉåÍzÉMü (µÉåiÉAuÉsaÉÑeÉ, qÉhQÕûMümÉÍhÉï,


oÉëɼÏ, WæûqÉuÉÌiÉ)
qÉåkÉÉuÉkÉïMü (ÌoÉsuÉ, ÌoÉxÉ, uÉcÉ, uÉÉxÉÉ, rÉÉuÉMü,
zÉiÉÉuÉËU, aÉÉåclSlÉÉÌS, mÉ©, lÉÏsÉÉåimÉsÉ,
qÉkuÉÉqÉsÉMü)
qÉåkÉÉMüUuÉaÉï, AÉrÉÑwrÉuÉaÉï, WûÉåqÉÌuÉkÉÉlÉ
3) xuÉpÉÉuÉurÉÉÍkÉ mÉëÌiÉwÉåkÉlÉÏrÉÇ 29 24 xÉÉåqÉ pÉåS, MÑüOûÏmÉëÉuÉåÍzÉMü ÌuÉkÉÉlÉqÉç, mÉÉlÉÌuÉÍkÉ

4) ÌlÉuÉרÉxÉÇiÉÉmÉÏrÉÇ 30 AlÉWïû UxÉÉrÉlÉÏ xÉmiÉmÉÑÂwÉ, xÉÉãqÉ ApÉÉuÉmÉëÌiÉÌlÉÍkÉ


uÉaÉï
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 25
doctorksrprasad@aol.in
1) xÉuÉÉåïmÉbÉÉiÉ zÉqÉlÉÏrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ
ÌuÉQû…¡ûiÉhQÒûsÉ UxÉÉrÉlÉ AzÉï, Ì¢üÍqÉ, zÉUÏUÉåmÉbÉÉiÉzÉqÉlÉ
ÌuÉQû…¡ûiÉlQÒûsÉ UxÉÉrÉlÉ (MÑüOûÏ) aÉëWûhÉ kÉÉUhÉ uÉ×ή, aÉëÏwqÉ ÂiÉå
EmÉrÉÉåaÉ:, qÉÉlÉxÉÉåmÉbÉÉiÉzÉqÉlÉ
MüÉzqÉrÉï UxÉÉrÉlÉ zÉÉãÍhÉiÉÉmÉÌ¨É ÌlÉÍqɨÉqÉç

oÉsÉ, AÌiÉoÉsÉÉ, lÉÉaÉoÉsÉÉ zÉÉãÍhÉiÉ cÉSïlÉqÉç ÌuÉËUcrÉqÉÉlÉÉlÉÉqÉç

uÉÉUÉWûÏqÉÔsÉ AÉrÉÑuÉïkÉïMüqÉç, ÌlÉirÉÉåmÉrÉÉåaÉqÉç,


x§ÉÏwÉÑ cÉɤÉiÉÉqÉç
MüÉqrÉ UxÉÉrÉlÉqÉç cɤÉÑMüÉqÉ (oÉÏeÉMü),
mÉëÉhÉMüÉqÉ (AÎalÉqÉljÉ),
uÉrÉxjÉÉmÉMü (zÉhÉTüsÉ)
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 26
doctorksrprasad@aol.in
2) qÉåkÉÉrÉÑwMüÉqÉÏrÉÇ UxÉÉrÉlÉ mÉÉSÇ
qÉåkÉÉrÉÑMüÉqÉ UxÉÉrÉlÉÇ µÉåiÉÉuÉsaÉÑeÉ (MÑüOûÏ), M×üwhÉÉuÉsaÉÑeÉ (MÑü¹, mÉÉhQÒû),

qÉhQÕûMümÉÍhÉï, oÉëɼÏ, ´ÉuÉhÉ, xqÉ×ÌiÉ, qÉåkÉ, SØMçü, ¥ÉÉmÉMü, zÉ×iÉkÉUiuÉqÉç,


WæûqÉuÉÌiÉ (uÉcÉ) [MÑüOûÏ] aÉëlkÉqÉÏÎmxÉiÉiuÉqÉç, AuÉkÉÉUhÉqÉç – uÉ×ή

ÌoÉsuÉ UxÉÉrÉlÉqÉç uÉxÉliÉ mÉÑwrÉqÉÏ lɤɧÉå aÉëWûhÉqÉç - ´ÉÏxÉÔ£ü ÌuÉkÉÉlÉålÉ


WûÉåqÉqÉç

ÌoÉxÉ UxÉÉrÉlÉqÉç ´ÉÏ aÉÉrɧÉÏqÉl§É ÌuÉkÉÉlÉålÉ WûÉåqÉqÉç

uÉxÉÉbÉ×iÉqÉç, uÉÉxÉÉiÉæsÉqÉç, qÉåkÉÉ, AÉrÉÑwrÉ, mÉÑÎzOû, xÉÉæpÉÉarÉ, AÉUÉåarÉ uÉkÉïlÉqÉç


qÉkuÉÉqÉsÉMü, rÉÉuÉMürÉuÉÉ
zÉiÉÉuÉËU, aÉÉãclSlÉ, qÉåkrÉ
mÉ©, lÉÏsÉÉåimÉsÉ
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 27
doctorksrprasad@aol.in
qÉåkÉÉMüUuÉaÉïqÉç –
xÉiÉiÉÉkrÉrÉlÉÇ uÉÉS: mÉUiÉl§ÉÉuÉsÉÉåMülÉqÉç
iÉ̲±ÉcÉÉrÉïxÉåuÉÉ cÉ oÉÑήqÉåkÉÉMüUÉå aÉÑ(aÉ)hÉ:
xÉÑ ÍcÉ 28/24

AÉrÉÑwrÉuÉaÉïqÉç –
AÉrÉÑwrÉÇ pÉÉãeÉlÉÇ eÉÏhÉåï uÉåaÉÉlÉÉÇ cÉÉÌuÉkÉÉUhÉqÉç
oÉë¼cÉrÉïqÉÌWÇûxÉÉ cÉ xÉÉWûxÉÉlÉÉÇ cÉ uÉeÉïrÉåiÉç –
xÉÑ ÍcÉ 28/24

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 28
doctorksrprasad@aol.in
3) xuÉpÉÉuÉurÉÉÍkÉ
oÉë¼ÉSrÉÉåÅxÉ×eÉlmÉÔuÉïqÉqÉ×iÉÇ xÉÉåqÉxÉÇÍ¥ÉiÉqÉç
mÉëÌiÉwÉåkÉlÉÏrÉÇ (xÉÉãqÉ)• eÉUÉqÉ×irÉÑ ÌuÉlÉÉzÉÉrÉ ÌuÉkÉÉlÉÇ . . .
xÉÑ ÍcÉ 29/1
• xÉÉåqÉpÉåS – 24
AÇzÉÑqÉÉlÉç, qÉÑleÉuÉÉlÉçç, cÉlSìqÉÉ:, UÎeÉiÉmÉëpÉ,
SÕuÉÉïxÉÉãqÉ, MülÉÏrÉÉlÉç, µÉåiÉɤÉ, MülÉMümÉëpÉ,
mÉëiÉÉlÉuÉÉlÉç, iÉÉsÉuÉ×liÉ, MüUuÉÏU, AÇzÉuÉÉlÉç,
xuÉrÉÇmÉëpÉ, qÉWûÉxÉÉãqÉ, aÉÂQûÉWØûiÉ, aÉÉrɧrÉ,
§Éæ¹ÒpÉ, mÉlMü, eÉÉaÉiÉ, zÉlMüU, AÎalɹÉåqÉ,
UæuÉiÉ, rÉkÉÉå£ü, EQÒûmÉÌiÉ – xÉÉåqÉ pÉåS
• lÉiÉÉÇmÉzrÉÇirÉkÉÍqÉï¹É: M×üiÉblÉɶÉÉÌmÉ qÉÉlÉuÉÉ:
pÉåwÉeɲåÌwÉhɶÉÉÌmÉ oÉëɼhɲåÌwÉhÉ xiÉjÉÉ
– xÉÑ ÍcÉ 29/37
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 29
doctorksrprasad@aol.in
4) ÌlÉuÉרÉxÉÇiÉÉmÉÏrÉÇ
xÉÉãqÉ ApÉÉuÉ mÉëÌiÉÌlÉÍkÉ SìurÉ (18)
AeÉaÉËU AeÉ
µÉåiÉMüÉmÉÉåÌiÉ cÉ¢üMü
M×üwhÉMüÉmÉÉåÌiÉ AÉÌSirÉmÉÍhÉï
aÉÉålÉÍxÉ oÉë¼ xÉÑuÉcÉïsÉ

uÉÉUÉÌWû ´ÉÉuÉÍhÉ
MülrÉ qÉWûÉ´ÉÉuÉÍhÉ

cÉ§É aÉÉåsÉÉåÍqÉ
AÌiÉcÉ§É AeÉsÉÉåÍqÉ
MüUåhÉÑ qÉWûÉuÉåaÉuÉÌiÉ

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 30
doctorksrprasad@aol.in
Anarha Rasayani
xÉmiÉ AlÉWïû UxÉÉrÉlÉ mÉÑÂwÉ (xÉÑ ÍcÉ 30)
AjÉ ZÉsÉÑ xÉmiÉ mÉÑÂwÉÉ UxÉÉrÉlÉÇ lÉÉåmÉrÉÑgeÉÏUlÉç – iɱjÉÉ – AlÉÉiqÉuÉÉlÉsÉxÉÉã
SËUSì: mÉëqÉÉSÏ urÉxÉlÉÏ mÉÉmÉM×üSè pÉåwÉeÉÉmÉqÉÉlÉÏ cÉåÌiÉ
iÉ§É oÉÉsÉÇ AmÉËUmÉYuÉkÉÉiÉÑÇ AeÉÉiÉurÉÇeÉlÉÇ AYsÉåzÉxÉWÇû
xÉÑMÑüqÉÉUÇ AxÉÇmÉÔhÉï oÉsÉ zsÉåwqÉkÉÉiÉÑmÉëÉrÉÉ AÉwÉÉåQèzÉuÉwÉïqÉç – cÉ ÌuÉ
Uncontrollable mind Intoxicated
Lethargic Bad habituated
Poor Indulged in evil deeds
Non believers of medicine
rÉjÉÉ ÌlÉuÉרÉxÉliÉÉmÉÉ qÉÉãSliÉå ÌSÌuÉ SåuÉiÉÉ - iÉjÉæwÉkÉÏ UqÉÉ: mÉëÉmrÉ qÉÉãSliÉå pÉÑÌuÉ qÉÉlÉuÉÉ:

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 31
doctorksrprasad@aol.in
Vagbhata told Rasayana
Brahma Rasayana Pancharavinda Ghrutam
Amalaka Rasayana Chatushkavalaya Ghrutam
Abhayamalaka Rasayana Narasimha Ghrutam
Chyavanaprasa Rasayana Hareetaki Ghrutam
Triphala Rasayana
Mandukaparnyadi Rasayana
Shankhapushpi Rasayana Vaataatapahareetaki Rasayanam
Brahmi Rasayana Sunthyadyayasalepa Rasayanam
Nagabala Rasayana
Gokshuraka Rasayana
Varahikanda Rasayana
Vidaryadi Rasayana
Chitramoola Rasayana Bhallataka, Tuvaraka, Pippali,
Pippali Rasayana Somaraji, Lashuna, Shilajitu, Loha,
Dhatri Rasayana Vidanga, Triphala, Punarnava,
Moorva, Shatavari, Aswagandha,
Hareetakyamala Rasayana
Krishna tila, Swadanstra,
Bhrungapravala Rasayana Bhrungaraja, Vacha, Madukaparni,
Dhatri Rasayana Langali, Dhatri,

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 32
doctorksrprasad@aol.in
• uÉÉiÉÉiÉÌmÉMåü uÉeÉïlÉÏrÉqÉç
• uÉÉiÉÉiÉmÉÌuÉkÉÉlÉåÅÌmÉ ÌuÉzÉåwÉåhÉ ÌuÉuÉeÉïrÉåiÉç
MÑüsÉÑûijÉSÍkÉxÉ£ÑüÌlÉ iÉæsÉÉprÉÇaÉÉÎalÉ xÉåuÉlÉqÉç –
A WØû E 39/83
• ÌlÉirÉUxÉÉrÉlÉqÉç
• xÉirÉuÉÉÌSlÉqÉ¢üÉåkÉqÉkrÉÉiqÉ mÉëuÉhÉåÎlSìrÉqÉç
zÉÉliÉÇ xɲبÉÌlÉUiÉÇ ÌuɱÉͳÉirÉ UxÉÉrÉlÉqÉç –
A WØû E 39/179
• TüsÉqÉç
• zÉÉx§ÉÉlÉÑxÉÉËUÍhÉ cÉrÉÉï ÍcɨÉgÉÉ: mÉɵÉïuÉÌiÉïlÉ:
oÉÑήUxZÉÍsÉiÉÉkÉåïwÉÑ mÉËUmÉÔhÉïÇ UxÉÉrÉlÉqÉç –
A WØû E 39/182
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 33
doctorksrprasad@aol.in
Result of Rasayana
SÏbÉïqÉÉrÉÑ xqÉ×ÌiÉÇ qÉåïkÉÉqÉÉUÉåarÉÇ iÉÂhÉÇ uÉrÉ:
mÉëpÉÉuÉhÉï xuÉUÉæSÉrÉïÇ SåWåûÎlSìrÉoÉsÉÇ mÉUqÉç
uÉÉÎYxÉ먂 mÉëhÉÌiÉÇ MüÉÎliÉÇ sÉpÉiÉå lÉÉ UxÉÉrÉlÉÉiÉç
sÉÉpÉÉåmÉÉrÉÉå ÌWû zÉxiÉÉlÉÉÇ UxÉÉSÏlÉÉÇ UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ ÍcÉ 1-1-8
Long life, better recollection, increased intellect, healthy
body and mind, youthfulness, good colour &
complexion, good voice, abundance of body and sense
organ strength, acceptance to speech and increased
luster are achived through Rasayana.

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 34
doctorksrprasad@aol.in
Special
Rasayana
Procedures

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 35
doctorksrprasad@aol.in
• Drug / Food
– Sheeta Veerya (Cold rejuvenation) Reclassification
– Ushna Veerya (Hot rejuvenation) of Rasayana
• Disease
– Doshanuroopa vyadhi (Swasa, etc)
– Kaalaanuroopa (Jara, etc)
• Patient
– Adhya (Wealthy)
– Kuchela (Poor)
• Result
– Vayasthaapana = Ajara (Youthfulness)
– Amarana (Longevity / Eternity)
• Procedure
– Kuti (Concealed)
– Vatatapika (Reveled)
– Achara (Behavioral)
– Kamya (Desirable)
– Naimittika (Purposeful)
• Tissue
– Preservatives (Necrobiosis, Cytokinesis, Bio availability)
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 36
– Transfusions (Blood), Transplantations
doctorksrprasad@aol.in
(Bone marrow, etc)
Natural food materials for
Vayasthapana
(Stagnated ageing)
zÉÏiÉÉåSMÇü mÉrÉ: ¤ÉÉæSìÇ xÉÌmÉïËUirÉåMüzÉÉå̲zÉ:
̧ÉzÉxxÉqÉxiÉqÉjÉuÉÉ mÉëÉYmÉÏiÉÇ xjÉÉmÉrÉå²rÉ:
xÉÑ.ÍcÉ. 27/4

¤ÉÏUbÉ×iÉÉprÉÉxÉÉå UxÉÉrÉlÉqÉç – cÉ xÉÔ 25/40

Vayasthapana
according to Dosha
predominance
Four major dietetic
ingredients . . .
1) Milk
2) Ghee
3) Honey
07-03-2008 4) / Cold water
doctorksrprasad@gmail.com 37
doctorksrprasad@aol.in
Prakruti Vayasthapana Dravyam
1) Vata Dugdham
2) Pitta Ghrutam
3) Kapha Madhu
4) Rakta Sheetalodaka
5) Vata Pitta Dugdham + Ghrutam
6) Vata Kapha Dugdham + Madhu
7) Vata Rakta Dugdham + Sheetalodaka
8) Pitta Kapha Ghrutam + Madhu
9) Pitta Rakta Ghrutam + Sheetalodaka
10) Kapha Rakta Madhu + Sheetalodaka
11) Vata Pitta Kapha Dugdham + Ghrutam + Madhu
12) Pitta Kapha Rakta Ghrutam + Madhu + Sheetalodaka
13) Kapha Rakta Vata Madhu + Sheetalodaka + Dugdham
14) Vata Pitta Kapha Rakta All in unequal quantity
AjÉ qÉÉÇxÉUxÉÇ xÉÌmÉï: ÍxÉ®Ç xÉ ¤ÉÏUÍqÉwrÉiÉå
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 38
doctorksrprasad@aol.in
• zÉÏiÉ UxÉÉrÉlÉ • FwhÉ UxÉÉrÉlÉ
™ Seeta Rasayana with Sheeta
veerya dravya is considered as
medical cell Hibernation.
™ Here the cell becomes inactivate ™ Ushna Rasayana with Ushna
temporarily with minimal input of veerya dravya is considered as cell
nutrients. fluid regulation.
™ In further the body organ complex ™ Here the cell becomes inactivate
sustains life and bio-energy resources temporarily with minimal cell fluid
are regulated nutrients.
™ The body temperature regulations ™ In further the body organ complex
from external environment is sustains life and bio-energy resources
necessary to regulate cell mitosis and are regulated
inactivation of cytokines. ™ The cell temperature regulations
™The Amla – is the best of such.
from external environment is made to
regulate cell mitosis and inactivation
of cytokines.
™The Pippali – is the best of such.

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 39
doctorksrprasad@aol.in
Pharmaco-
dynamic
Theories of
Rasayana

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 40
doctorksrprasad@aol.in
Forces acting on cell injury
Cell
Bubble

Pressure (Vata)
Intra capsule temperature (Pitta)
Mass resistance (Kapha)

Surface tension

External forces – Cytosolic calcium (Vata)


pressure (Gravity), Oxygen toxicity (Pitta)
Temperature & Free Radicles (Kapha)
Mass resistance Ischemia (Rakta)

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 41
doctorksrprasad@aol.in
RASAYANA - Reschedules Cell Injury

Equilibrium of Clear & patency of Srotas


Samagni
(Microcirculation&
Dosha, Dhatu & Mala (Digestion & Metabolism)
Tissueperfusion)

Improved nourishment

Immunity Mental competence


Longevity (Vyadhikshamatwa) (Medha vriddhi)
(Jara nasha)

07-03-2008
Rejuvenation
doctorksrprasad@gmail.com /
doctorksrprasad@aol.in
42
The Modes of Rasayana Effect
Rasayana

Rasa Agni Srotas


(Nutrient Value
(Digestion and (Microcirculation
of plasma)
Metabolism) and Bio
availability)

Improved Nourishment

Improved quality of Tissues

Longevity Immunity Mental Competence


(Jaranasa) (Vyadhi Nasa) (Medha Vriddhi)

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 43
Rejuvenation
doctorksrprasad@aol.in
Bio Psychological Rasayana Sphere Model
For Psychosomatic apotheosis
Biological
Sphere Personality Psychological
factors Endocrinal Sphere factors
Immune system Genetic
Neurotransmitters Emotions
Motivation

Social support
Stressful life
events social
norms
Social
Sphere
factors

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 44
doctorksrprasad@aol.in
Structural Theory of Mind
Freud (1923) in Rasayana

Reality

Id Ego Super Ego

Strong Super Ego Achara


Rasayana

1. The super ego is predominantly concerned with the moral standards.


2. Super ego is derived from the parental influences.
3. Parental influence includes parents, family, religion, surrounding
environment & people
4. Achara Rasayana helps to build strong super ego, that controls the ego
and prevents in involving bad activities, behavior, etc.
5. So, Achara Rasayana we can overcome and prevent the psychosomatic
diseases.
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 45
doctorksrprasad@aol.in
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 46
doctorksrprasad@aol.in
Kutipraveshika
• Many Rasayana viz. Mandukaparni, Brahmi,
Haimavati, Vidanga Tandula, Avalguja, Soma
etc are mentioned for only Kuti Praveshika
Rasayana
• Kuti is an Bio-architectural counseled chamber
to receive celestial energy converted to a total
bio-suitability under said medicaments
involvement
• Requires Daivavyapashraya management
inclusion such as – Muhurta, Mantra and Homa

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 47
doctorksrprasad@aol.in
Tissue and Organ Specific Rasayana
Twak = Twacya Rasayana for Skin
Kesha = Kesya Rasayana for Hair

Akshi = Caksusya Rasayana for Eyes

Twak = Varnya Rasayana for Complexion

Hrudaya = Hridya Rasayana for Heart


Mastishka = Medhya Rasayana for Brain
Sukra = Vrisya Rasayana for Fertility
Stanya = Stanya Rasayana for Lactation

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 48
doctorksrprasad@aol.in
Which is considered as
Rasayana ???
SåWûxrÉ ÂÍkÉUÇ qÉÔsÉÇ ÂÍkÉUåhÉæuÉ kÉÉrÉïiÉå iÉxqÉɱ¦ÉålÉ xÉÇU¤ÉÇ U£Çü eÉÏuÉ CÌiÉ xqÉ×iÉÇ - xÉÑ xÉÔ 14/44

Blood Donation! Blood Transfusion!


07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 49
doctorksrprasad@aol.in
• Is Shodhana mandatory before administering
Rasayana?
LuÉqÉç ÌuÉvÉÑ®MüÉã¸xrÉ MüÉrÉÉÎalÉUÍpÉuÉkÉïiÉã | urÉÉkÉrɶÉÉåmÉzÉÉqrÉÎliÉ mÉëM×üÌiɶÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå
CÎlSìrÉÉÍhÉ qÉlÉÉãoÉÑÌ®: uÉhÉï¶ÉÉxrÉ mÉëxÉÏSÌiÉ | pÉsÉÇ mÉÑ̹UmÉirÉÇ cÉ uÉ×wÉiÉÉ cÉÉxrÉ eÉÉrÉiÉã ||
eÉUÉÇ M×ücNíãûhÉ sÉpÉiÉã ÍcÉUÇ eÉÏuÉirÉlÉÉqÉrÉ:| iÉxqÉÉixÉÇzÉÉåkÉlÉÇ MüÉsÉå rÉÑÌ£ü rÉÑ£ÇüqÉç ÌmÉoÉå³ÉU:||

-Cha Su 16/17-19
• Vishuddha Kosta is said before to any Rasayana.
• Koshtashodhana mentioned in terms of Malashodhana by
using Haritakyadi yoga.
• If not done – the specified – Agni, Manah, Buddhi, Shareera
Bala, Pusti, Varna, Longevity, delayed ageing, disease
freeness is not achieved.
• Visuddha Kostata seems to be a preparatory phase of
Rasayana
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 50
doctorksrprasad@aol.in
Upastambha in Rasayana
• Ahara – Brahmacharya – Nidra
• The food according to Dosha
predominance is prescribed as
Rasayana
• Celibacy retards the productivity
not only of semen conservation
but also cell division
• Sleep is a proved bio-resting
phase of minimal psycho-somatic
activity by which enhances the
longevity

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 51
doctorksrprasad@aol.in
Assessment of Rasayana
Kashyapa
• Rasayana lakshana
– Deerghayu
– Smruti
– Medha
– Arogya
– Tarunaya Vaya
– Vaksiddhi
– Shareera Kanti
• Dhatu karma
– Preenana
– Jeevana
– Lepa
– Snehana
– Dharana
– Poorana
– Garbhotpatti
Ashwagandha

Latin - Withania somnifera


Kannada - Hiremaddina gida
English - Winter cherry
Parts used - Roots, Leaves

Properties
Vatahara,
Rasayana, vajikara, balya,

Uses
Depression, psychoneurological disorders, insomnia, general debility and
anxiety related disorders
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 53
doctorksrprasad@aol.in
Mandukaparani
Latin - Centella asiatica
Kannada - Vondelaga
English - Indian Pennywort
Parts used - whole plant (panchanga)

Properties
Medhya, rasayana, smrutipradha, (Cha. Chi.1)
Pittahara
Nervine tonic, tranquilizer, improves concentration, intelligence &memory

Uses
Epilepsy, Insomnia, lack of concentration, anxiety and related disorders

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 54
doctorksrprasad@aol.in
A Tribute to
Dr. V.V.S. Sastri
Andhra
Rasayana
Vajikarana
Pitamaha

07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 55
doctorksrprasad@aol.in
It’s from HAVE Knowledge
doctorksrprasad@gmail.com
doctorksrprasad@aol.in

Please mail any patients data


for assessment or Contact
Dr. K.Shiva Rama Prasad
+91-9448746450
DGM Ayurvedic Medical College Hospital, Gadag
23/02/2008
07-03-2008 doctorksrprasad@gmail.com / 56
doctorksrprasad@aol.in