Вы находитесь на странице: 1из 84

SARAJEVO NAVIGATOR

Monthly City Guide / 01 / 2013 / #70 /

SIGHTS / ARTS / ENTERTAINMENT / EATING / SHOPPING / HOTELS / MAPS / FREE COPY

130 Years of Tradition

EUROPA D.D. SARAJEVO Vladislava Skaria 5 71000 Sarajevo BiH Tel: +387 33/ 580 400, 580 500, 580 600 Fax: +387 33/ 580 580 reception@hoteleurope.ba marketing@hoteleurope.ba www.hoteleurope.ba

Kundurdiluk 2 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 475 100,200 Fax. +387 33 476 300 h.astra.garni@bih.net.ba www.astra-garni.com.ba

Zelenih Beretki 9 71000 Sarajevo BiH Tel. +387 33/ 252 100, 200 Fax. +387 33 209 939 h.astra@bih.net.ba www.hotel-astra.com.ba

TABLE OF CONTENTS
SADR@AJ

Map of City Center


Mapa gradskog jezgra Monthly City Guide
Address: Hasana Brkia 45/I Tel./Fax: +387 (0)33 719 065 Tel./Fax: +387 (0)33 719 066 E-mail: info@sonar.ba Web: www.sonar.ba Published by: Sarajevo Navigator Co-published by: Tourism Association of Sarajevo Canton For Publisher: Nata{a MUSA Executive Director: Enis AVDI Editor-in-Chief: Masha DURKALI] redakcija@sonar.ba Marketing, sales & distribution: LINDEN - www.linden.ba marketing@sonar.ba Contributors: Ahmed ANANDA, Lejla ANANDA, Adi ARAPOVI], Adis AVDI], Jasmin AVDI], Denat DREKOVI, Renato FODER, Aldin KADI], Nedim LIPA, Nino MARI^I] Cover Photo: D`enat DREKOVI] Winter Motif BH Crafts Gloves Design: nashstudio.ba Organization of Printing: Radin Print d.o.o. Sarajevo

02 04 06 08 10 15 16 18 20 22 24 26 35 57 64 68 70 75 79 82

A Word From the Mayor


Rije~ gradona~elnika

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

Sarajevo Stories
Sarajevske pri~e

08

Attractions
Atrakcije

Made in Sarajevo
Nastalo u Sarajevu

Galleries
Galerije

Museums
Muzeji

Theaters
Pozorita

15

Coffee with ...


Kafa sa ...

Movie Theaters
Kina

Calendar of Events
Kalendar doga|aja

Winter in Sarajevo
Circulation: 10 000 copies

Zima u Sarajevu

What to Eat
[ta jesti

22
Supported by:

Hot Spots
Hot Spots

Sarajevo Scene
Sarajevska scena

Where to Shop
Editors note: Every effort was made to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and we assume no resposibility for changes and errors. Each organizer has its own cancellation and change-of-date policy. It is therefore advisable to verify with each venue before heading off to an event. Uredni~ka napomena: Redakcija Sarajevo Navigatora ulo`ila je sve napore da potvrdi ta~nost podataka prije {tampanja ovog izdanja i ne prihvatamo odgovornost ukoliko je u me|uvremenu do{lo do promjena ili su nam date neta~ne informacije. Svaki od organizatora ima svoja pravila za otkazivanje ili promjenu datuma doga|aja. Savjetujemo vas da provjerite prije nego se uputite u posjetu.

Gdje kupovati

Accommodation
Smje{taj

Leisure, Wellness & Health


Slobodno vrijeme, wellness i zdravlje

68

Getting Around
Snala`enje

03

A WORD FROM THE MAYOR


RIJE^ GRADONA^ELNIKA

Welcome to Sarajevo

Enjoy a Wonderful Winter!


Dobrodo{li u Sarajevo - Uivajte u divnoj zimi!

oth locals and guests to our city can enjoy this New Year with Sarajevos winter atmosphere the mountains are full of winter sports enthusiasts and, in town, the 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market is still going strong and attracting visitors. The Market will run until January 15, so dont miss the chance to stroll over to Trg osloboenja Alija Izetbegovi and have a look at the vendors rich assortment of goods. The Sarajevsko pivo Holiday Pub has a great music program for the evenings and kids are sure to enjoy the fun activities at the Argeta Junior Play House. Once you have visited the Market, we suggest that you slip on your skates and enjoy the skating rink at the Olympic Complex, Zetra, which is open every day! Last month we received some fantastic news in 2017 the cities of Sarajevo and East Sarajevo will host young athletes from all over Europe as part of the 13th Annual European Youth Olympic Winter Festival (EYOWF). It is our great pleasure that, in a few years, we will host this important sports manifestation but, in the meanwhile, we invite you to make use of the time this January to enjoy a wonderful winter in Sarajevo!

novoj 2013. godini u sarajevskoj zimskoj atmosferi uveliko uivaju i graani i posjetitelji naeg grada. Planine su pune ljubitelja zimskih sportova, dok u samom gradu i dalje traje 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market, koji plijeni panju posjetitelja. Market e biti otvoren do 15. januara, stoga ne propustite priliku da proetate Trgom osloboenja Alija Izetbegovi i pregledate bogatu ponudu izlagaa. Naveer su na programu odline svirke u Sarajevsko pivo Holiday Pubu, a djeca e sigurno uivati u zabavnim aktivnostima u djeijoj igraonici Argeta Junior Play House. A kada zavrite sa posjetom Marketu, preporuujemo vam da navuete klizaljke i zabavite se na klizalitu Olimpijskog kompleksa Zetra, koje je otvoreno svakog dana! Prolog mjeseca smo primili i jako lijepu vijest gradovi Sarajevo i Istono Sarajevo e 2017. godine ugostiti mlade sportiste iz cijele Evrope u okviru 13. zimskih olimpijskih igara mladih (European Youth Olympic Winter Festival EYOWF). Veliko nam je zadovoljstvo to emo za nekoliko godina biti domaini ove znaajne sportske manifestacije, a u meuvremenu vas sve pozivamo da u januaru iskoristite vrijeme i uivate u divnoj zimi u Sarajevu!

Alija Behmen
Mayor of Sarajevo Gradona~elnik Sarajeva 04

BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE

Sarajevo in Brief
Ukratko o Sarajevu

apital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo is the largest city and countrys administrative, economic, cultural, university and sport center. The City of Sarajevo is comprised of four Municipalities: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo and Novi Grad. Situated in the area called Sarajevo Field, the town is surrounded by Olympic mountains Jahorina, Bjelanica, Igman, Treskavica and Trebevi. River Miljacka nows through the city. Bosniaks, Croats, Serbs, Jews, Roma and other ethnic groups live in Sarajevo. The religions represented are Catholicism, Christian Orthodoxy, Islam and Judaism.

Prostor na kojem se nalazi Sarajevo naseljen je jo od prahistorijskog vremena. Gradsko sredite Sarajevo postaje dolaskom Osmanlija u 15. stoljeu, a glavni grad nezavisne BiH 1992. godine. U Sarajevu su se oduvijek spajale kulture Istoka i Zapada i zahvaljujui tome je ovaj grad jedinstvena kombinacija historije, kulture i naslijea.

The area that Sarajevo occupies has been continuously inhabited since the Prehistoric period. It becomes a city with the arrivals of the Ottomans in 15th century, and a capital of independent BiH in 1992. Sarajevo has always connected East and the West thus creating a unique blend of history, culture and heritage.

arajevo je glavni i najve}i grad Bosne i Hercegovine, te administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar BiH. Grad Sarajevo sa~injen je od ~etiri op}ine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad. Sarajevo je smjeteno na prostoru Sarajevskog polja. Okrueno je olimpijskim planinama Jahorinom, Bjelanicom, Igmanom, Treskavicom i Trebeviem. Kroz grad tee rijeka Miljacka. U Sarajevu `ive Bo{njaci, Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi i ostale etni~ke skupine. Zastupljene religije su katoli~anstvo, pravoslavlje, islam i judaizam.

06

BASIC INFO
OSNOVNE INFORMACIJE
Population 300,000 (2006 est.) Climate Sarajevo has a mild continental climate. Average summer temperature is 19.1 C (66 F), and winter is -1.3 C (30 F). Average yearly temperature is 9.5 C (49 F). Time Zone Bosnia and Herzegovina and Sarajevo are located in Central European Time Zone (GMT +1). Electricity The electric supply is 220V with 50Hz frequency. Water Supply It is safe to drink tap water in Sarajevo. Currency Currency in BiH is Convertible Mark. The international abbreviation for currency is BAM, while KM is used locally. (1,95 KM = 1 Euro) You can exchange your currency in any bank or post ofmce. Banks are generally open from 08:00 to 18:00 on working days, and from 09:00 to 13:00 on Saturdays. Main post ofmce is open from 07:00 to 20:00 from Monday to Saturday. Holidays Holidays when all public institutions, banks, and post ofmces are closed in Sarajevo are: January 1 and 2 - New Year March 1 - Independence Day May 1 and 2 - International Labor Day November 25 - National Holiday Stanovni{tvo 300.000 (procjena iz 2006.) Klima Klima u Sarajevu je umjereno kontinentalna. Prosje~na ljetna temperatura je 19.1 C, a zimska -1.3 C. Prosje~na godi{nja temperatura je 9.5 C. Vremenska zona BiH i Sarajevo se nalaze u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1). Napon Napon elektri~ne energije u BiH je 220V, sa 50Hz frekvencijom. Voda Voda u Sarajevu je ~ista i mo`e se piti iz ~esme. Valuta Valuta u BiH je konvertibilna marka. Me|unarodna oznaka je BAM, dok se lokalno koristi KM. (1,95 KM = 1 Euro) Valutu mo`ete promijeniti u bankama ili po{tama. Radno vrijeme ve}ine banaka je od 08:00 do 18:00 radnim danima, i od 09:00 do 13:00 subotom. Glavna po{ta otvorena je od 07:00 do 20:00 od ponedjeljka do subote. Praznici Praznici kada sve javne ustanove, banke i po{te u Sarajevu ne rade su: 1. i 2. januar - Nova godina 1. mart - Dan nezavisnosti BiH 1. i 2. maj - Me|unarodni dan rada 25. novembar - Dan dr`avnosti BiH

Important numbers Vaniji brojevi


BiH Country Code +387 Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo Area Code (0)33 Pozivni broj za Sarajevo Zip Code 71000 Po{tanski broj za Sarajevo Airport 289 100 Aerodrom Bus Station 213 100 / 213 010 Autobuska stanica East Sarajevo Bus Station 057 317 377 Autobuska stanica Isto~no Sarajevo Railway Station - Information 655 330 @eljezni~ka stanica - informacije Medical Emergency 124 Hitna pomo} Police 122 Policija Fire Emergency 123 Vatrogasna brigada Road Assistance Service 1282 / 1288 Pomo} na cesti Local Tel. Number Directory 1182 Info o lokalnim telefonskim brojevima International Tel. Number Directory 1201 Info o me|unarodnim telefonskim brojevima Ko{evo Hospital 444 800 Bolnica Ko{evo General Hospital 285 100 Op}a bolnica 24-hour Pharmacy Ba{~ar{ija 272 300 De`urna apoteka Ba{~ar{ija 24-hour Pharmacy Novo Sarajevo 713 830 De`urna apoteka Novo Sarajevo 24-hour Pharmacy Dobrinja 766 380 De`urna apoteka Dobrinja 24-hour Pharmacy Ilid`a 762 180 De`urna apoteka Ilid`a Veterinarian Clinic 442 303 Veterinarska stanica

07

SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E

The Congregational Church of the Holy Mother


Saborna crkva Presvete Bogorodice

Story by / Pi{e: Sead KREEVLJAKOVI he Saborna Church or, the Church of the Nativity of the aborna crkva u Sarajevu, ili Crkva Rodestva Presvete T Holy Mother, is one of the largest Orthodox churches in SBogorodice jedna je od najveih pravoslavnih bogomolja the Balkans. na Balkanu. In comparison to the Old Orthodox Church, which was built at the beginning of Ottoman rule in Bosnia, construction on the Saborna Church began at a time when the end of the Ottoman Empire was looming. Permission for construction was granted by Sultan Abdul Aziz who, in wanting to counter those who had been accusing the Ottomans of religious intolerance, donated 556 ducats. The foundation-stone of the Church was laid on June 25, 1863 and construction was completed 11 years later, in 1874. The designer of this lovely structure was Andrija Damjanovi, who hailed from Veles (Macedonia) and was a member of the reputable Renzovski family. They had designed and embellished churches all over the Balkans from Macedonia to Bulgaria, and Turkey to Bosnia. There is an anecdote that tells of how Andrija had a discussion with the Sarajevo Orthodox Church council about building the new church. When they asked him to show some plans or sketches, he told them that there were none, for they need only look to the churches in Ni or Smederevo the same church would be built in Sarajevo, only more beautiful. According to the quasi-historian, Mito ivkovi, Sarajevo Orthodox Za razliku od Stare pravoslavne crkve, koja je graena poetkom osmanske vladavine u Bosni, gradnja Saborne crkve zapoeta je u vrijeme kada se ve nazirao kraj Otomanske imperije. Dozvolu za njenu gradnju izdao je sultan Abdul Aziz, koji je donirao i 556 dukata, pokuavajui na taj nain demantirati sve one koji su Osmansko carstvo optuivali za vjersku netrpeljivost. Kamen temeljac za gradnju crkve postavljen je 25. juna 1863. godine, a potpuno je dovrena 11 godina poslije 1874. godine. Graditelj ovog lijepog zdanja bio je Andrija Damjanovi iz Velesa (Makedonija), iz porodice uglednih graditelja Renzovski, koji su podizali i ukraavali crkve irom Balkana od Makedonije i Bugarske, do Turske i Bosne. Zabiljeena je anegdota o tome kako je graditelj Andrija pregovarao sa sarajevskom pravoslavnom crkvenom opinom o graenju nove crkve. Kada su mu opinari traili da im pokae neki plan ili crte, Andrija je rekao da plana nema, nego da pogledaju crkve u Niu ili Smederevu takvu e graditi u Sarajevu, ali e biti jo ljepa. Prema kazivanju kvazi-historiara Mite ivkovia, sarajevski

08

SARAJEVO STORIES
SARAJEVSKE PRI^E

Christians deemed this Church cursed at the start, because a promise, which had been given to one mason by Church ofmcials, was not kept. The story goes that not a single mason had wanted to work on the spire because it was too high. When they mnally did mnd one who was willing to risk working 45 meters up, he did so only on the condition that, when he died, he be buried in the Churchs courtyard. After only a few days work, he fell from the scaffolding to his death, but they did not keep their promise.
When the Church was consecrated on August 2, 1872 (St. Ilias Day), thousands of citizens were in attendance for the big event. Ottoman soldiers guarded the procession as it made its way from the Old Orthodox Church to the New Saborna Church

The construction of the Church cost 38,185.18 ducats. In addition to the 556 from Sultan Abdul Aziz, other contributions were made by the Serbian Directorate in Belgrade (500); the Serbian prince, Mihailo Obrenovi (150) and Jovo Marinovi, President of the Serbian Council in Belgrade (52). Orthodox Christians from Belgrade, Vienna, Trst and Dubrovnik all contributed, but those in Sarajevo and other parts of BiH gave the most. In 1872, two famous Sarajevans, Savo Kosanovi and the merchant, Makso Despi, went to Russia and collected 1,870 ducats. The iconostasis (which cost over 2,000 ducats, even without any icons), was done by icon masters from Sergiev Monastery in St. Petersburg and the money for this work was provided by the Russian royal family and the aristocracy. When the Church was consecrated on August 2, 1872 (St. Ilias Day), thousands of citizens were in attendance for the big event. Ottoman soldiers guarded the procession as it made its way from the Old Orthodox Church to the New Saborna Church. While it was being built, there had been some protests voiced by Muslims who objected to the fact that the Churchs spire was higher than the minaret of Beys Mosque. Despite this, however, there were many Muslims, as well as Catholics and Jews, who attended the ofmcial opening alongside the State ofmcials. To this day, it is not known whether Beys Mosque is a little higher or if both objects are 45 meters high. The Saborna Church was greatly damaged during WWI and WWII but not so much so during the Siege of Sarajevo. During the postwar period, it continues to sparkle more beautifully than ever.
About author Sead Kre{evljakovi} was born in 1973 in Sarajevo. He comes from one of Sarajevo's most prominent families. His grandfather, Hamdija Kre{evljakovi}, was one of BH's most signimcant historians, and father Muhamed, also a historian, became the Sarajevo's mrst democratically elected mayor in 1991. Sead Kre{evljakovi} is an Honorary Consul of Most Serene Republic of San Marino in BiH, and with his twin brother Nihad, he is a founder of NGO Videoarchive - Library Hamdija Kre{evljakovi}, which aims toward the afmrmation of cultural heritage of Sarajevo and BiH.

pravoslavci su ispoetka novu crkvu nazivali ukletom. Razlog je bio neispunjenje obeanja crkvenih predstavnika prema nekom majstoru-zidaru. Pria kae kako nijedan majstor zbog visine nije htio raditi na gradnji tornja. Kada su napokon nali majstora koji je bio voljan preuzeti rizik rada na visini od 45 metara, on je postavio uslov da ga nakon smrti sahrane u dvoritu crkve. Ve nakon nekoliko dana rada, majstor je pao sa skele, ali crkvene vlasti nisu ispunile svoje obeanje. Gradnja crkve kotala je 38.185,18 dukata. Uz 556 dukata sultana Abdul Aziza, svojim donacijama izgradnju su pomogli i Praviteljstvo srpsko iz Beograda (500 dukata), srpski knez Mihailo Obrenovi (150 dukata), te Jovo Marinovi, predsjednik Srpskog savjeta u Beogradu (52 dukata). Novac za crkvu su prilagali i pravoslavci iz Beograda, Bea, Trsta, Dubrovnika, a ponajvie pravoslavni vjernici iz Sarajeva i ostatka BiH.
Osveenje crkve, na Ilindan 2. augusta 1872. godine, bilo je veliki dogaaj kojem su prisustvovale hiljade graana. Procesiju koja je ila od Stare pravoslavne do nove Saborne crkve osiguravala je osmanska vojska

Godine 1872. u Rusiju su otile poznate Sarajlije Savo Kosanovi i trgovac Makso Despi i tamo su sakupili 1.870 dukata. Ikonostas, koji je bez ikona kotao preko 2.000 dukata, izradili su majstori iz Sergijevskog manastira kod Petrograda, a novac za njihovu izradu obezbijedili su lanovi ruske carske familije i ruska aristokracija. Osveenje crkve, na Ilindan 2. augusta 1872. godine, bilo je veliki dogaaj kojem su prisustvovale hiljade graana. Procesiju koja je ila od Stare pravoslavne do nove Saborne crkve osiguravala je osmanska vojska. Iako je tokom gradnje dolo do negodovanja muslimana, koji su se protivili tome da toranj crkve bude vii od minareta Begove damije, sveanom otvorenju su pored dravnih uglednika prisustvovali i mnogi graani muslimani, kao i katolici i Jevreji. Ni danas se ne zna tano da li je Begova damija malo via, ili su obje graevine visoke 45 metara. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata Saborna crkva je bila znaajno oteena. U vrijeme opsade Sarajeva crkva nije pretrpila znaajnija oteenja, a u postratnom periodu zablistala je ljepa nego ikada.
O autoru Sead Kre{evljakovi} ro|en je 1973. godine u Sarajevu i poti~e iz ugledne sarajevske porodice. Njegov djed Hamdija Kre{evljakovi} bio je jedan od najzna~ajnijih bh. histori~ara, a otac Muhamed, tako|er histori~ar po profesiji, postao je 1991. godine prvi demokratski izabrani gradona~elnik Sarajeva. Sead Kre{evljakovi} je po~asni konzul Republike San Marino u BiH, a sa bratom blizancem Nihadom osnovao je i U.G. Videoarhiv - Biblioteka Hamdija Kre{evljakovi}, koje amrmira kulturno naslije|e Sarajeva i BiH.

09

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
1

Ashkenazi Synagogue
A{kena{ka sinagoga Ashkenazi Synagogue was built in 1902 by Karl Parik as the mrst religious object to be constructed in a then-popular pseudo-Moorish style. It is the third biggest synagogue in Europe. Akenaka sinagoga je izgraena 1902. godine, po projektu Karla Parika, kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Trea je po veliini u Evropi.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Ba{~ar{ija
Ba{~ar{ija Baarija is the heart of old Sarajevo. The building started in 1462 and reached its culmination by the middle of 16th century. In the center of it is Sebilj (from Arabic word depicting a kiosk-like public fountain) designed by the Czech architect Alexander Vitek. Baarija je srce starog Sarajeva. Izgradnja je zapoeta 1462. godine, a procvat doivljava u 16. stoljeu. U centru Baarije se nalazi Sebilj (ar. Sebilj - javna esma u obliku kioska) kojeg je dizajnirao arhitekt Aleksandar Vitek.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Baarija Exit / Baarija Izlaz

Cathedral of Jesus Sacred Heart


Katedrala Srca Isusova The seat of the Archbishop of Vrhbosna (Upper Bosnia), Cathedral of Jesus Sacred Heart, was built in a neo-gothic style in 1889. The tomb of Josip tadler, Archbishop of Vrhbosna from the turn of the 20th century, is located in the Cathedral. Katedrala Srca Isusova prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije, a sagraena je u neogotikom stilu 1889. godine. Grobnica Josipa tadlera, vrhbosanskog nadbiskupa sa poetka 20. stoljea koji je inicirao izgradnju ovog objekta, nalazi se u Katedrali.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz

City Hall
Vije}nica
City Hall (Vijenica), a symbol of Sarajevo, is the most beautiful example of pseudo-Moorish building. Erected in 1896, it was the seat of city authorities and after World War II it became the National Library. During 1992 shelling, 90 percent of invaluable books and manuscripts were destroyed. It is currently under reconstruction. Vijenica, simbol Sarajeva, najljepi je objekt izgraen u pseudomaurskom stilu. Izgraena je 1896. i bila je sjedite gradske uprave, a nakon Drugog svjetskog rata u njoj je bila smjetena Nacionalna biblioteka. Granatirana je i spaljena 1992., kada je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Trenutno se vri rekonstrukcija.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vijenica Izlaz

10

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
5

Congregational Church of the Holy Mother


Saborna crkva Presvete Bogorodice Congregational Church of the Holy Mother is the largest Orthodox house of worship in Sarajevo. It was built in 1868 toward the end of Ottoman rule, by the Macedonian architect Andrija Damjanov. The interior is decorated by richly-painted ornaments. Saborna crkva Presvete Bogorodice je najvei pravoslavni objekt u Sarajevu. Projektirao ju je Makedonac Andrija Damjanov, a sagraena je 1868. godine, pred kraj osmanskog vladanja Bosnom. Interijer je bogato ukraen ornamentima.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Emperors Mosque
Careva damija
Emperors Mosque (Careva damija) was built in 1457 by the founder of Sarajevo, Isa Bey Ishakovi, in honor of Sultan Mehmed II El-Fatih. The initial wooden construction burned down and was rebuilt in 1566 by the order of Sultan Suleiman the Great, and at the request of inhabitants of Sarajevo. Careva damija izgraena je 1457., u ast sultana Mehmeda II El-Fatiha, a gradnju je mnansirao osniva Sarajeva Isa-beg Ishakovi. Prvobitna drvena konstrukcija je izgorjela, a damija je na zahtjev Sarajlija, a po nareenju sultana Sulejmana Velianstvenog, 1566. ponovo izgraena.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vijenica Izlaz

Franciscan Church of St. Anthony of Padua


Franjevaka crkva sv. Ante Padovanskog The church was built in 1914 by Josip Vanca in a neo-gothic style. Adjacent to the church is a monastery and a 43 meters high tower. The interior contains valuable religious artwork, such as The Last Supper by uro Seder. Franjevaka crkva sv. Ante Padovanskog je sagraena 1914. godine po projektu Josipa Vancaa, u neogotikom stilu. Pored nje su izgraeni samostan i toranj visok 43 metra. Interijer je bogat raznim religioznim umjetninama, poput slike Posljednja veera autora ure Sedera.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

Gazi Husrev Beys Mosque


Gazi Husrev-begova d`amija Gazi Husrev Beys Mosque is the most important Islamic house of worship in Bosnia and Herzegovina. Constructed in 1531, it was left to the city by Gazi Husrev Bey, the Ottoman ruler of Bosnia. The mosque is only a part of Gazi Husrev Beys substantial bequest to the city. Gazi Husrev-begova damija je najznaajniji islamski vjerski objekt u BiH. Izgraena je 1531., a zadubina je Gazi Husrev-bega, tadanjeg osmanskog namjesnika. Damija je samo dio velike Gazi Husrev-begove ostavtine.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

11

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
9

The Latin Bridge


Latinska }uprija
The Latin Bridge was built in 16th century but acquired world fame for the infamous Sarajevo Assassination. Precisely from this spot Gavrilo Princip shot and killed Austro-Hungarian heir to the throne - archduke Franz Ferdinand and his wife Sophia, which triggered the start of World War I. Latinska uprija je izgraena u 16. stoljeu, a postala je svjetski poznata po Sarajevskom atentatu. Tu je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu Somju, to je bio povod za poetak Prvog svjetskog rata.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

10

The Old Orthodox Church


Stara pravoslavna crkva The Old Orthodox Church was built in 16th century. Unique for its atypical architecture, this church has been safe guarding holy icons and religious relics for centuries. There are several interesting legends and folk tales related to its founding. Stara pravoslavna crkva sagraena je u 16. stoljeu. Unikatna zbog netipine arhitekture, ova crkva ve vijekovima uva veliko blago u vidu svetih moti i raznih relikvija, a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

11

The Old Temple


Stari hram The Old Temple (Il Cal Grande) was built in 1581 upon the arrival of Sephardic Jews to Sarajevo. The ruler of the European territory of Ottoman Empire gave orders and mnanced its construction to accommodate to Jews expelled from Spain. Today, the temple houses the Jewish Museum. Stari hram (Il Cal Grande) sagraen je 1581. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. Tadanji rumelijski beglerbeg dao je 1580. nareenje i mnansijska sredstva za izgradnju hrama za Jevreje protjerane iz panije. Danas je u Starom hramu smjeten Muzej Jevreja.
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska uprija Izlaz

Tunnel of Hope
Tunel spasa Built under the runway of Sarajevo Airport in 1993, the Tunnel of Hope was the citys only connection with the outside world during the four years of siege. A portion of it remains open today. (For organized tours contact tourist agencies.) Tunel spasa izgraen je ispod aerodromske piste 1993. i bio je jedina veza Sarajeva sa ostatkom svijeta za vrijeme etverogodinje opsade. Danas je dio tunela otvoren za posjete. (Za organizirane posjete kontaktirajte turistike agencije.)
Trams/Tramvaji 3, 4, 6; Ilid`a Exit / Izlaz / Bus 32; D. Kotorac Exit / Izlaz

12

ATTRACTIONS
ATRAKCIJE
Academy of Fine Arts
Akademija likovnih umjetnosti
Architecture / Arhitektura Obala Maka Dizdara 3
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Gazi Husrev Beys Bezistan (Covered Bazaar)


Gazi Husrev-Begov Bezistan
Architecture / Arhitektura Gazi Husrev-begova bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Alifakovac Cemetary
Mezarje Alifakovac
Religion & Culture / Religija i kultura Alifakovac Quarter / Alifakovac mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Main Post Ofmce


Glavna po{ta
Architecture / Arhitektura Obala Kulina bana 8 033 252 834
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Ali Pashas Mosque


Alipa{ina d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Mar{ala Tita 14
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5, 6; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

Mori}a Guesthouse
Mori}a han
Architecture & History / Arhitektura i historija Sara~i 77
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Ba{~ar{ija Mosque
Ba{~ar{ijska d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Ba{~ar{ija 37
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Sebilj
Sebilj
Architecture & History / Arhitektura i historija Ba{~ar{ija Square / Ba{~ar{ijski trg
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Bijela tabija (White Fortress)


Bijela tabija
Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

St. Josephs Church


Crkva Sv. Josipa
Architecture & Religion / Arhitektura i religija Zmaja od Bosne 1
Trams/Tramvaji 1, 2, 3, 5, 6, 7; Marijin dvor Exit / Marijin dvor Izlaz

BH Presidency
Predsjedni{tvo BiH
Architecture / Arhitektura Titova 16
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Skenderija Exit / Skenderija Izlaz

The House of Demance


Inat ku}a
History & Culture / Historija i kultura Veliki Allifakovac 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; City Hall Exit / Vije}nica Izlaz

Bosniak Institute
Bonjaki institut
Architecture & Culture / Arhitektura i kultura Mula Mustafe Baeskije 21 033 279 800
Trams/Tramvaji: 2, 3, 1, 5; Cathedral Exit / Katedrala Izlaz

The Tombs of Seven Brothers


Turbe sedam bra}e
History / Historija Bistrik Quarter/Bistrik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Clock Tower
Sahat kula
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Sarai 8
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

Tr`nica (Meat and Dairy Market)


Tr`nica
Architecture / Arhitektura Mula Mustafe Ba{eskije 4a 033 205 353
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Drvenija Bridge Exit / Most Drvenija Izlaz

Eternal Flame
Vje~na vatra
History / Historija Mar{ala Tita bb
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; ^obanija Bridge Exit / Most ^obanija Izlaz

Vratnik Gate
Vratni~ka kapija
Architecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

Ferhadija Mosque
Ferhadija d`amija
Religion & Architecture / Religija i arhitektura Vladislava Skari}a 1
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Latin Bridge Exit / Latinska }uprija Izlaz

@uta tabija (Yellow Fortress)


@uta tabija
Arhitecture & History / Arhitektura i historija Vratnik Quarter/Vratnik mahala
Trams/Tramvaji 2, 3, 1, 5; Ba{~ar{ija Exit / Ba{~ar{ija Izlaz

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

13

MADE IN SARAJEVO
NASTALO U SARAJEVU

Sarajevo 360
n December 2012, BetaTelStudio presented its project, ompanija BetaTelStudio je u decembru 2012. predstavila Icapital Sarajevo 360 the mrst virtual street view map of BiHs Kprojekat Sarajevo 360 - prvu virtualnu street view mapu city, which was conceived by Elvir Salinovi and glavnog grada BiH, iji su idejni tvorci Elvir Salinovi i Zamr Fazli. Until recently, there hadnt been a way to view a virtual map of Sarajevos streets, so BetaTelStudio came up with this innovative project so that visitors might easily discover the most interesting attractions in our city. The mrst phase of the project involved entering all of the street names and attractions of Municipalities Stari Grad and Centar as well as parts of Novo Sarajevo. This service, which provides a virtual view of Sarajevos streets, can be accessed at www.sarajevo360.ba and, with the help of 10,000 photos, you can take a virtual walk past 3,000 different spots. Touristic attractions are specially marked, showing their location, and written and audio descriptions are provided in Bosnian and English. The service is easy to use and the map is based on satellite imagery. Thanks to this virtual map, Sarajevo is now a member of the family of world metropolises which offer visitors virtual tours. There is no doubt that Sarajevo 360 will help advance Sarajevos image, and BetaTelStudio also wants to use the project to stress the importance of using modern technology, which can only help in promoting Sarajevo as an attractive touristic destination. Zamr Fazli. U Sarajevu do sada nije postojala mogunost virtualnog pregleda ulica, pa se BetaTelStudio realizacijom ovog inovativnog projekta pobrinuo za to da svi posjetitelji Sarajeva lako pronau najzanimljivije atrakcije naeg grada. U prvoj fazi izrade, u bazu su unesene ulice i atrakcije sa podruja opina Stari Grad i Centar, te sa dijelova Opine Novo Sarajevo. Servis koji omoguava virtuelni prikaz sarajevskih ulica dostupan je na web adresi www.sarajevo360.ba, gdje je uz pomo 10.000 fotogramja omoguena virtualna etnja kroz 3.000 atraktivnih taaka. Turistike atrakcije su na mapi posebno oznaene, uz prikaz lokacije, virtuelni prikaz, pisani opis i audio zapis na bosanskom i engleskom jeziku. Servis je jednostavan za koritenje, a mapa je crtana na osnovu satelitskih snimaka. Uz pomo ove virtualne mape, Sarajevo se pridruilo porodici svjetskih metropola, koje posjetiteljima nude mogunost virtualnih tura. Nema sumnje da e Sarajevo 360 unaprijediti imid Sarajeva, a ovim projektom BetaTelStudio takoer eli promovirati i vanost koritenja savremenih tehnologija, koje itekako mogu pomoi pri promociji Sarajeva kao atraktivne turistike destinacije.

15

THIS MONTH IN GALLERIES


OVOG MJESECA U GALERIJAMA

NATIONAL GALLERY OF BIH


UMJETNI^KA GALERIJA BIH Zelenih beretki 8 033 266 550 Tue-Sat / UtoSub: 12:00 20:00 To 01/05 Exhibit: Fluidentiteti (Collection of Podgorica for Ars Aevi Museum) Do 05.01. Izloba Fluidentiteti (Kolekcija Podgorica za Muzej Ars Aevi) From 01/09 to 01/31 Exhibit: Speech of Whiteness by Nela Hasanbegovi Od 09.01. do 31.01. Izloba Govor bjeline Nele Hasanbegovi From 01/21 to 01/26 Exhibit: Photography of the Year 2012 Od 21.01. do 26.01. Izloba Fotogramja godine u BiH za 2012. godinu

COLLEGIUM ARTISTICUM
COLLEGIUM ARTISTICUM Terezije bb (Centar Skenderija) 033 204 352 Mon-Sat / PonSub: 13:00 19:00 From 01/09 to 01/19 Exhibit: Cultural Heritage A Disappearing Treasure Od 09.01. do 19.01. Izloba: Kulturno pamenje Blago koje nestaje From 01/17 to 01/31 Group Exhibit: Initiation Od 17.01. do 31.01. Grupna izloba: Inicijacija

GALLERY 11/07/95
GALERIJA 11/07/05 Fra Grge Martia 2 / III 033 953 170 Tue-Sat / Uto-Sub: 10:00 - 18:00; Sun / Ned: 10:00 - 16:00 From 01/01 to 01/31 Permanent Exhibit of Items Dedicated to the Preservation of the Memory of Srebrenica Tragedy and 8,372 Victims Who Tragically Lost Their Lives During the Genocide Od 01.01. do 31.01. Stalna postavka eksponata iji je cilj ouvati sjeanje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragino stradale u genocidu From 01/01 to 01/31 Exhibit: Projection of Photographs Killing Aleppo by Laurent Van der Stockt Od 01.01. do 31.01. Izloba: Projekcija fotogramja Ubijanje Alepa Laurenta Van der Stockta
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

BOSNIAK INSTITUTE
BO[NJA^KI INSTITUT Mula Mustafe Ba{eskije 21 033 279 800 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 - 16:30 Permanent Exhibit: Works of Mersad Berber Stalna postavka: Djela Mersada Berbera Permanent Exhibit: Works of Ismet Rizvi} Stalna postavka: Djela Ismeta Rizvi}a Permanent Exhibit: Bosniak Institutes Art Collection Stalna postavka umjetni~kih djela Bo{nja~kog instituta

16

GALLERIES
GALERIJE

OTHER EXHIBITS/OSTALE IZLO@BE

CHARLAMA DEPOT
CHARLAMA DEPOT Terezije bb (Centar Skenderija) 033 203 178 MonSat / PonSub: 10:00 20:00 From 01/01 to 01/31 Permanent Exhibit: Emporio Drangularijum Od 01.01. do 31.01. Stalna postavka: Emporio Drangularijum From 01/01 to 01/31 Exhibit: Recycled Sculptures by Suvad Veletanli Od 01.01. do 31.01. Izloba: Reciklirane skulpture Suvada Veletanlia From 01/07 to 01/27 Exhibit of Paintings by Emir Osmi Od 07.01. do 27.01. Izloba slika Emira Osmia

DUPLEX/10m
DUPLEX/10m Obala Kulina bana 22 063 952 197 TueSat / UtoSub: 14:00 19:00 To 01/08 Exhibit: I Have Said Too Much, I Have Not Said Enough by Radenko Milak Do 08.01. Izloba I Have Said Too Much, I Have Not Said Enough Radenka Milaka

GALLERY ROMAN PETROVI]


GALERIJA ROMAN PETROVI] Mar{ala Tita 54 033 668 009 MonSat / PonSub: 10:00 18:00 From 01/13 to 01/23 Exhibit by Tomislav Perazi Od 13.01. do 23.01. Izloba Tomislava Perazia

GALLERY PREPOROD
GALERIJA PREPOROD Titova 54 033 205 553 Mon-Fri / Pon-Pet: 11:00 - 18:00; Sat / Sub: 11:00 - 16:00 From 01/01 to 01/31 Permanent Exhibit of Gallery Preporod Od 01.01. do 31.01. Stalna postavka Galerije Preporod

OTHER GALLERIES/OSTALE GALERIJE

BLACKBOX
BLACKBOX Vrazova 5 033 203 646 Mon-Fri / Pon-Pet: 10:00-14:00; 15:00-18:00; Sat / Sub: 09:00-14:00

GALLERY FACTA
GALERIJA FACTA Hamdije Kre{evljakovi}a 7c 033 552 271 MonFri / PonPet: 09:00 19:00; Sat / Sub: 09:00 15:00

E&A GALLERY - MERSAD BERBER


GALERIJA E&A - MERSAD BERBER Vladislava Skaria 5 (Hotel Europe) 033 537 789 / 061 570 896 Mon-Fri/Pon-Pet: 11:00 19:00; Sat/Sub: 12:00 16:00

GALLERY GABRIJEL
GALERIJA GABRIJEL Mar{ala Tita 56/I 033 216 873 MonSat / PonSub: 09:00 12:00

GALLERY BORIS SMOJE


GALERIJA BORIS SMOJE Radi}eva 11 061 275 500 MonSat / PonSub: 10:00 20:00

GALLERY MAK
GALERIJA MAK Sime Milutinovi}a Sarajlije 7 033 201 861 MonSun / PonNed: 10:00 19:00

GALLERY EVERGREEN
GALERIJA EVERGREEN Avdage [ahinagi}a 6 061 550 856 Tue-Sat / UtoSub: 13:00 19:00

GALLERY SVETI ANTO


MALA GALERIJA SVETI ANTO Franjeva~ka 6 033 236 107 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 18:00

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

17

THIS MONTH IN MUSEUMS


OVOG MJESECA U MUZEJIMA

HISTORICAL MUSEUM OF BiH


HISTORIJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 5 033 210 416 TueFri / UtoPet: 09:0016:00; SatSun / SubNed: 09:0013:00 Through its collections, Historical Museum of BiH demnes the history of BiH from the arrival of Slavs on the Balkan Peninsula to the contemporary period. Historijski muzej BiH kroz svoje zbirke obrauje historiju BiH od dolaska Slavena na Balkansko poluostrvo, pa do savremenog doba. From 01/01 to 01/31 Exhibit of War Photographs Blood and Honey by Ron Haviv Od 01.01. do 31.01. Izloba ratnih fotogramja Krv i med Rona Haviva From 01/01 to 01/31 Theme Exhibit: Parallels Cultural Connections Od 01.01. do 31.01. Tematska izloba:Paralele Kulturne spone Permanent Exhibits: Sarajevo Under Siege and BiH Through Centuries Stalne postavke: Opkoljeno Sarajevo i BiH kroz stoljea

MUSEUM SARAJEVO 1878 1918


MUZEJ SARAJEVO 1878. 1918. Zelenih beretki 1 033 533 288 TueFri / UtoPet: 09:0016:00; SatSun / SubNed: 10:0015:00 Museum 1878 1918 deals with the Austro-Hungarian period of Sarajevos and the countrys history. Zbirka Muzeja 1878. 1918. bavi se periodom austrougarske vladavine Sarajevom i BiH. Permanent Exhibit: Sarajevo 1878 1918 Stalna postavka: Sarajevo 1878. 1918.

ARS AEVI ART DEPOT


ARS AEVI ART DEPO Terezije bb (Centar Skenderija) 033 216 919 MonSun / PonNed: 10:0022:00 Guided Tours / Voene posjete: 12:00 (English), 15:00 (B/H/S) Permanent display of Ars Aevi Collection / Museum of Contemporary Art Sarajevo, the most important international contemporary art collection in South-East Europe. Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi / Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najznaajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u jugoistonoj Evropi.

NATIONAL MUSEUM OF BiH


ZEMALJSKI MUZEJ BiH Zmaja od Bosne 3 033 668 027 Tue-Fri/Uto-Pet: 09:00-16:00; Sat/Sub: 09:00-13:00; Sun/Ned: 10:00 14:00 The National Museum of BiH is the oldest and the most signimcant museum in BiH. Zemaljski muzej BiH najstarija je i najznaajnija muzejska institucija u BiH. Note: The museum is currently not open for visits. Napomena: Muzej trenutno nije otvoren za posjete.

18

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

MUSEUMS
MUZEJI

OTHER MUSEUMS/OSTALI MUZEJI

MUSEUM OF LITERATURE & PERFORMING ARTS


MUZEJ KNJIEVNOSTI I POZORINE UMJETNOSTI Sime Milutinovia Sarajlije 7 033 201 861 MonFri / PonPet: 10:0014:00 Permanent Exhibit: The Study Room of Silvije Strahimir Kranjevi and Parts of Study Rooms of Hasan Kiki, Petar Koi and Isak Samokovlija Stalna postavka: Radna soba Silvija Strahimira Kranjevia i dijelovi radnih soba Hasana Kikia, Petra Koia i Isaka Samokovlije

BRUSA BEZISTAN
BRUSA BEZISTAN Abadiluk 10 033 239 590 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Brusa Bezistans permanent collection titled From Ancient History to the End of Austro-Hungarian Period will guide you through Sarajevos rich history. Stalna postavka Brusa bezistana Od prethistorije do kraja austrougarskog razdoblja }e vas provesti kroz bogatu historiju Sarajeva.

THE OLYMPICS MUSEUM


OLIMPIJSKI MUZEJ Alipaina bb (Zetra) 033 276 082 MonFri / PonPet: 09:0015:00 Permanent Exhibit: Organization of the 14th Winter Olympic Games Stalna postavka: Organizacija XIV zimskih olimpijskih igara

MUSEUM OF ALIJA IZETBEGOVI


MUZEJ ALIJE IZETBEGOVIA Ploa bb 033 252 213 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting the life and work of Bosnia and Herzegovinas mrst president. Stalna postavka o ivotu i djelu prvog predsjednika Bosne i Hercegovine.

SEVDAH ART HOUSE


ART KUA SEVDAHA Halai 5 033 239 943 TueSun / UtoNed: 10:0018:00 Permanent exhibit about sevdalinka (traditional urban love song) as well as its most notable interpreters. Stalna postavka o sevdalinci (tradicionalna gradska lirska pjesma) i interpretatorima majstorima sevdaha.

THE DESPI HOUSE


DESPIA KUA Despieva 2 033 215 531 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting culture of living of a wealthy, Sarajevo Serb, family in the period between 17th and 20th century. The Despi family housed Sarajevos mrst theater plays. Stalna postavka o kulturi stanovanja bogate graanske, srpske porodice u periodu od 17. do 20. stoljea. U Despia kui igrane su i prve pozorine predstave u Sarajevu.

SVRZO HOUSE
SVRZINA KUA Gloina 8 033 535 264 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sat / Sub: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting the culture of living of a wealthy, Sarajevo Muslim family, in 18th and 19th century. Stalna postavka o kulturi stanovanja imune gradske, muslimanske porodice u 18. i 19. stoljeu.

JEWISH MUSEUM OF BiH


MUZEJ JEVREJA BiH Velika avlija bb 033 535 688 MonFri / PonPet: 10:0016:00; Sun / Ned: 10:0015:00 Permanent exhibit depicting lives and culture of Sarajevo Jews. Stalna postavka o ivotu i kulturi Jevreja u Sarajevu.

TUNNEL OF HOPE
TUNEL SPASA Donji Kotorac, Tuneli 1, Ilida 033 684 032 MonSun / PonNed: 09:0017:00 The Tunnel of Hope was a symbol of hope for the citizens of Sarajevo during the four years of siege. Tunel spasa je tokom etverogodinje opsade bio simbol nade za stanovnike Sarajeva.

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

19

THEATERS
POZORITA
01/22 & 01/26 22.01. i 26.01. Theater Play / Pozorina predstava If This Was A Film... / Kad bi ovo bio mlm... (Director / Reija: Dino Mustam) 01/24 24.01. Ballet / Balet Thumbelina / Palica (Choreographer and Director / Koreogramja i reija: Nermina Damian) 19:30

12:00

NATIONAL THEATER
NARODNO POZORITE www.nps.ba Obala Kulina bana 9 033 226 431 Mon-Sun: 09:00 12:00 & 16:00 19:30 Pon-Ned: 09:00 12:00 i 16:00 19:30 01/05 05.01. Concert / Koncert Christmas Concert / Boini koncert 01/09, 01/19 & 01/23 09.01., 19.01. i 23.01. Theater Play / Pozorina predstava Balkan Spy in Sarajevo / Balkanski pijun u Sarajevu (Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 20:00

01/29 29.01. 19:30 Ballet / Balet The Lady of the Camellias / Dama s kamelijama (Conductor / Dirigent: Samra Gulamovi; Choreographer / Koreograf: Vasilij Medvedev) 01/31 31.01. Opera Eugene Onegin / Evgenij Onjegin (Conductor / Dirigent: Ivo Lipanovi; Director / Reija: Ognian Draganoff) 19:30

19:30

01/11 11.01. 19:30 Opera Alma (Conductor / Dirigent: Dario Vui, Director & Choreographer / Reija i koreogramja: Ferid Karajica) 01/12 & 01/15 12.01. i 15.01. Theater Play / Pozorina predstava Hamlet u selu Mrdua Donja (Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 01/14 & 01/28 14.01. i 28.01. Theater Play / Pozorina predstava Bereaved Family / Oaloena porodica (Director / Reija: Ahmed Imamovi) 19:30

CHAMBER THEATER 55
KAMERNI TEATAR 55 www.kamerniteatar55.ba Marala Tita 56/II 033 550 475 Mon-Tue & Thu-Sat: 10:00 12:00 & 16:00 20:00 Pon-Uto i et-Sub:10:00 12:00 & 16:00 20:00 01/05, 01/06 & 01/21 05.01., 06.01. i 21.01. U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce (Director / Reija: Sulejman Kupusovi) 01/08, 01/18 & 01/25 08.01., 18.01. i 25.01. The Shop Around the Corner / Radnja na uglu (Director / Reija: Francois Lunel) 20:00

19:30

01/16 16.01. 19:30 Ballet / Balet Mare Nostrum (Choreograper / Koreogramja: Davide Bombana) 01/18 18.01. 20:00 Concert / Koncert Sarajevo Philharmonic Orchestra / Sarajevska mlharmonija (Conductor / Dirigent: Uro{ Lajovic; Soloist / Solista: Peter Laul) 01/21 21.01. Theater Play / Pozorina predstava Marriage / enidba (Director / Reija: Petar Veek) 19:30

20:00

01/11 11.01. 18:30 Promotion of Book Zato tone Venecija by Ervin Jahi / Promocija knjige Zato tone Venecija Ervina Jahia 01/16 16.01. The Decorator / Soboslikar 20:00

20

 Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

THEATERS
POZORITA
01/17 17.01. 20:00 Evening with Abdulah Sidran / Vee sa Abdulahom Sidranom 01/29 29.01. The Frog / aba (Director / Reija: Elmir Juki) 20:00 01/25 25.01. Captain John Peoplefox / Kapetan Don Piplfoks (Director / Reija: Kaa Dori) 01/27 27.01. Captain John Peoplefox / Kapetan Don Piplfoks (Director / Reija: Kaa Dori) 19:00

11:00

YOUTH THEATER
POZORITE MLADIH www.pozoristemladih.ba Kulovia 8 033 205 799 Mon-Fri: 12:00 14:00 and two hours before plays Pon-Pet: 12:00 14:00 i dva sata prije poetka predstave 01/06 06.01. Mr. Scared, the Brave Bunny / Hrabri zei uplai (Director / Reija: Drago Buka) 01/09, 01/16 & 01/30 09.01., 16.01. i 30.01. Samo nek ne puca (Director / Reija: Dino Mustam) 01/10 10.01. The Hen / Kokoka (Director / Reija: Admir Glamoak) 01/13 13.01. The Story of Little Muck / Mali Muk (Director / Reija: Darko Kovaovski) 01/17 & 01/31 17.01. i 31.01. Jersey / Dres (Director / Reija: Primo Bebler) 01/18 18.01. Aladdin / Aladin (Director / Reija: Kaa Dori) 01/20 20.01. Aladdin / Aladin (Director / Reija: Kaa Dori) 11:00 01/11 11.01. Bio je lijep i sunan dan (Director / Reija: Tanja Mileti-Oruevi) 01/16 & 01/17 16.01. i 17.01. The Future is in Eggs / Budunost je u jajima (Director / Reija: Eduard Miler) 01/18 & 01/19 18.01. i 19.01. Dickens (Director / Reija: James Adler) 01/20 20.01. Performance - An Actor Prepares / Performans - Glumac se priprema (Director / Reija: James Adler) 01/22 22.01. Odkamena pria (Director / Reija: Dubravka Zrni-Kulenovi) 01/24 24.01. Hypermnesia / Hipermnezija (Director / Reija: Selma Spahi) 01/29 & 01/30 29.01. i .30.01. Happy End (Director / Reija: Pjer alica) 01/31 31.01. Ay, Carmela (Director / Reija: Robert Raponja) 20:00

SARAJEVO WAR THEATER SARTR


SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR www.sartr.ba Gabelina 16 033 664 070 18:00 20:00 (on days of featured plays) 18:00 20:00 (na dan igranja predstave)

20:00

20:00

20:00

20:00

11:00

20:00

20:00

18:00

19:00

20:00

11:00

20:00 20:00

01/24 24.01. 20:00 Basheskia, the Dream of Sarajevo / Baeskija, san o Sarajevu (Director / Reija: Gradimir Gojer)

 Address / Adresa Telephone / Tel Box Ofmce Working Hours / Radno vrijeme blagajne

21

COFFEE WITH ...


KAFA SA ...

DEJNA BAJRAMOVI

The Cultures and Religions of the World Come Together in Sarajevo


U Sarajevu se susreu kulture i religije svijeta

n preparing for the mrst edition of Sarajevo Navigator for 2013, we took in the pleasant atmosphere of Dialog Caf and talked with Dejna Bajramovi over a cup of Nescaf. Dejna, who is Executive Marketing Director and a member of the Administrative Staff at Fabrika Duhana Sarajevo, tells us her own story of Sarajevo. Dejna was born in Ilida and thats where she grew up. As her favorite (and most beautiful!) part of town, she likes to go there in summer and winter. Whenever she has some time off and wants to relax, she heads straight for Velika aleja, her favorite walking route in Ilida. She also enjoys excursions and skiing on the Olympic Mountains Bjelanica, Jahorina and Igman. During her free time, she usually drinks coffee at the Viennese Caf at Hotel Europe, but when she wants to escape during the summer, she visits her beloved Ilida, where she can enjoy a coffee and the wonderful atmosphere at some of the hotels near the central fountain. As a fan of oriental cuisine, her favorite restaurants are Maroko and Hot Wok and she eats evapi at either eljo or Fan Ferhatovi. Dejna follows cultural events, especially performances and concerts at the National Theater. She believes that SFF is

ripremajui prvo izdanje Sarajevo Navigatora u novoj, 2013. godini, uz olju Nescafa smo u ugodnom ambijentu Dialog cafea razgovarali sa Dejnom Bajramovi, izvrnom direktoricom za marketing i lanicom Uprave Fabrike duhana Sarajevo, koja nam je ispriala svoju priu o Sarajevu. Dejna je roena i odrasla na Ilidi, koja je njoj omiljeni i najljepi dio Sarajeva i koju posjeuje i ljeti i zimi, a u slobodno vrijeme, kada se eli opustiti, omiljena ruta za etnju joj je upravo Velika aleja na Ilidi. Naa sugovornica, takoer, uiva i u izletima i skijanju na olimpijskim planinama Bjelanici, Jahorini i Igmanu. Kada na e slobodnog vremena, Dejna dnevnu kafu naj e e pije u Be kom cafeu hotela Europe, dok ljeti voli zbrisati iz grada na svoju voljenu Ilidu, gdje u kafi i prelijepoj atmosferi uiva u nekom od hotela pored centralne fontane. Ljubiteljica je orijentalne kuhinje, pa su joj omiljeni restorani Maroko i Hot Wok, dok evape jede u evabdinicama eljo ili Fan Ferhatovi. Dejna prati sva kulturna deavanja, a najee predstave i koncerte u Narodnom pozoritu. Smatra da je za Sarajevo i BiH najbitniji festival SFF, ali s obzirom da ona sama vie

22

COFFEE WITH ...


KAFA SA ...

the most important festival for Sarajevo and BiH but, since she prefers music, her favorite festival is Jazz Fest. According to Dejna, summer and early autumn are the most beautiful times of year in Sarajevo and she says that the best views are from Zmajevac, below the Mustafa Hajrulahovi Talijan Barracks, and from Bijela tabija. Dejna considers Baarija and Beys Mosque (her favorite building) to be the heart of Sarajevo. The walking route that she would recommend for visitors would begin at Beys Mosque and continue to Moria han, Svrzos House, Despis House, the Tomb of the Seven Brothers, Bijela tabija Dejna mnds the Jewish Museum of BiH and the Old Orthodox Church fascinating and she says that one must take a walk along Velika aleja to Vrelo Bosne. To end our conversation, Dejna reveals to us what she considers to be Sarajevos greatest treasure: - I think it is the diversity of cultures throughout history which have left their traces on this small area, where there are churches, mosques and synagogues all in one place and where the cultures and religions of the world come together.

voli muziku, njen omiljeni festival je Jazz Fest. Ljeto i rana jesen, po Dejninom miljenju, najljepe pristaju glavnom gradu BiH, a kada su u pitanju vidikovci, Dejna istie pogled s vidikovca Zmajevac ispod kasarne Mustafa Hajrulahovi Talijan, kao i panoramu s Bijele tabije. Naa sagovornica Baariju smatra srcem Sarajeva, a njenim centralnim dijelom Begovu damiju, koja je ujedno i njena omiljena graevina. Ruta koju preporuuje posjetiteljima Sarajeva trebala bi poeti upravo od Begove damije, a nastaviti se posjetom Moria hanu, Svrzinoj kui, Despia kui, turbetu Sedam brae, Bijeloj tabiji... Dejna istie da je Muzej Jevreja BiH vrlo fascinantan, kao i Stara pravoslavna crkva, a po njoj je obavezna i etnja Velikom alejom do Vrela Bosne. Za kraj razgovora, Dejna nam je otkrila ta smatra najveim bogatstvom Sarajeva: - Mislim da je to arolikost kultura koje su kroz historiju ostavljale tragove na ovom malenom podruju, gdje se na jednom mjestu nalaze crkve, damije i sinagoge, i gdje se susreu kulture i religije svijeta.

23

MOVIE THEATERS
KINA

CINEMA CITY MULTIPLEX / MULTIPLEX CINEMA CITY*


From 01/03 Od 03.01. From 01/03 Od 03.01. From 01/10 Od 10.01. From 01/10 Od 10.01. From 01/17 Od 17.01. From 01/17 Od 17.01. From 01/24 Od 24.01. Wreck-It Ralph 3D / Kr i lom 3D Texas Chainsaw Massacre 3D / Teksaki masakr motornom pilom 3D Gangster Squad / Gangsterski odred The Impossible / Nemogue Django Unchained / Odbjegli Django Finding Nemo 3D / U potrazi za Nemom 3D Ana Karenina / Ana Karenjina

KRITERION - ART CINEMA / KRITERION - ART KINO*


01/02, 01/09, 01/16, 01/23 & 01/30 / 02.01., 09.01., 16.01., 23.01. i 30.01. Student Short Movies / Studentski kratki mlmovi

KINOTEKA BIH / KINOTEKA BiH*


From 01/07 Od 07.01. From 01/07 Od 07.01. From 01/14 Od 14.01. From 01/21 Od 21.01. From 01/28 Od 28.01. Program: Movie Genres, Cycle Childrens Movies / Program Filmski anrovi, Ciklus Djeiji mlmovi Heidi / Hajdi Lassie Come Home / Lesi se vraa kui Early Flying Eagles / Orlovi rano lete Train in the Show / Vlak u snijegu

* For movie time-table visit www.sonar.ba / * Za raspored prikazivanja mlmova posjetite www.sonar.ba

24

EDITORS PICK
IZBOR UREDNIKA

EVENTS IN JANUARY
D

DOGAAJI U JANUARU

uring the mrst month of 2013, Sarajevo will offer residents and visitors a variety of interesting events, along with a chance to enjoy winter activities on the Olympic Mountains. The 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market the place to socialize and have fun during the winter season will last until January 15 at Trg osloboenja - Alija Izetbegovi. In addition to the rich selection of goods, visitors can enjoy some excellent performances at the Sarajevsko pivo Holiday Pub and we suggest the concerts by the well-known music groups, Sarr-e-Roma (Jan. 7) and Mostar Sevdah Reunion (Jan. 13). Children and youth can enjoy open-air events at the Happy :))) Stage, and the Argeta Junior Play House will be open every day for little ones. At Coloseum Club there will be concerts by the Croatian singer, Goran Karan (Jan. 12) and the Serbian singer, Aleksandra Radovi (Jan. 19). Pro Rock Club Johnny is the place for some excellent rock parties with The Evolution, a band from Biha (Jan. 19); and the Nenormalni Balaevi Tribute Band will perform at Cinemas Club (Jan. 25). These are only some of the events that lie ahead this month, so we suggest that you take a close look at our calendar in order to mnd out all that is happening in Sarajevo this January, and visit our website, www.sonar.ba, which is regularly updated with new information about events.

prvom mjesecu Nove, 2013. godine, Sarajevo svojim graanima i posjetiteljima nudi U mnotvo zanimljivih sadraja, uz mogunost dodatnog uivanja u zimskim aktivnostima na olimpijskim planinama. Do 15. januara e na Trgu osloboenja Alija Izetbegovi trajati 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market, glavno mjesto druenja i zabave tokom zimskog perioda. Uz bogatu ponudu izlagaa, posjetitelji mogu uivati i u odlinim svirkama u Sarajevsko pivo Holiday Pubu, od kojih izdvajamo nastupe poznatih muzikih skupina Sarr-e-Roma (7. januar) i Mostar Sevdah Reunion (13. januar). Djeca i mladi se mogu zabaviti uz sadraje na Happy :))) Stageu, pozornici na otvorenom, dok e djeija igraonica Argeta Junior Play House svakog dana biti otvorena za maliane. U Coloseum Clubu e nastupiti hrvatski pjeva Goran Karan (12. januar), te srbijanska pjevaica Aleksandra Radovi (19. januar). Pro Rock Club Johnny e biti mjesto odline rock zabave uz bihaki bend The Evolution 19. januara, dok e tribute bend Nenormalni Balaevi nastupiti u Cinemas Clubu 25. januara. Ovo je samo dio deavanja koja nas oekuju ovog mjeseca, pa vam predlaemo da paljivo pregledate na kalendar kako biste saznali ta e se sve to u januaru deavati u Sarajevu, ali i da posjetite na web portal www.sonar.ba, kojeg redovno dopunjavamo novim informacijama o dogaajima.

25

CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

01
TUESDAY

21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Zlatne ice; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Live Music: Band Shakers; Restaurant Koliba 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Party: DJ Machonni & Buggy Girls; Underground 22:00; Party: Kiss em All, But January First Black Water and her Daughter; Pussy Galore 22:00; Concert: Puls & Trumpet Orchestra of Vladimir Ivanovi; Coloseum Club 22:00; Live Music: Nebuloza; Pro Rock Club Johnny 19:00; Party: Cocktail Puzzle; Pravda 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Blavors; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Zlaja Bacardi Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: Student Night - Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 18:00; Event: Origami Workshop with Tropik; WISA Shopping Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 19:00; Party: Cocktail Night; Pravda 20:00; Event: Evening of Sevdah; Sevdah Art House 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- erkez Karasevdah Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Party: Salsa Zumba Night; Restaurant Koliba 21:00; Party: DJ Zlaja;City Pub 21:00; Party: Chill Out Music Party; ulagin dvor 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: Housetor.ba; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Fridays Lets Salsa Night; Sports Center Skenderija 22:00; Party: Disco Night 40+; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00: Party @ Pussy Galore 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 19:00; Party: Sexy House & Prosecco Night; Pravda 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Selam Tufeki & Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Arabic House Mix; ulagin dvor 21:00; Live Music: Vrtlog; Pink Houdini 21:00; Live Music: Guitar Acoustic Live Night; Tito 21:00; Party: DJ Pest; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Disco Fever; Mash 22:00: Party @ Pussy Galore 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Event: eljko Pervan - Stand Up; Coloseum Club 22:00; Live Music: Ciro Live; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground

02 03

WEDNESDAY

THURSDAY

04
FRIDAY

05

SATURDAY

26

KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

01.
UTORAK

21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Zlatne ice; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Svirka uivo: Bend Shakers; Restoran Koliba 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Party: DJ Machonni & Buggy Girls; Underground 22:00; Party: Kiss em All, But January First Black Water and her Daughter; Pussy Galore 22:00; Koncert: Puls & Trubaki orkestar Vladimira Ivanovia; Coloseum Club 22:00; Svirka uivo: Nebuloza; Pro Rock Club Johnny 19:00; Party: Cocktail Puzzle; Pravda 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Blavors; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Zlaja Bacardi Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: Studentsko vee Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 18:00; Dogaaj: Origami radionica sa Tropikom; WISA Shopping Centar 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 19:00; Party: Cocktail Night; Pravda 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha; Art kua sevdaha 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- erkez Karasevdah Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Party: Salsa Zumba vee; Restoran Koliba 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: Chill Out Music Party; ulagin dvor 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: Housetor.ba; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Fridays Lets Salsa Night; Sport centar Skenderija 22:00; Party: Disco Night 40+; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00: Party @ Pussy Galore 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 19:00; Party: Sexy House & Prosecco Night; Pravda 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Selam Tufeki & Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Arabic House Mix; ulagin dvor 21:00; Svirka uivo: Vrtlog; Pink Houdini 21:00; Svirka uivo: Guitar Acoustic Live Night; Tito 21:00; Party: DJ Pest; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Disco gripa; Mash 22:00: Party @ Pussy Galore 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Dogaaj: eljko Pervan - Stand Up; Coloseum Club 22:00; Svirka uivo: Ciro Live; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo: Bend Undergrounderi; Underground

02.
SRIJEDA

03.
^ETVRTAK

04.
PETAK

05.
SUBOTA

27

CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

06
SUNDAY

16:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Samir Fejzi Trio; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba 21:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 21:00; Concert: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Sarr-e-Roma; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Party: Karaoke Evening; Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Band Acoustic Electric; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 10:00; Event: Bee Fair; BBI Center 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Unplugged Plug Band;Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music: Band Shakers; Restaurant Koliba 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Party: Dub Reggae Night; Pussy Galore 10:00; Event: Bee Fair; BBI Center 19:00; Party: Cocktail Puzzle; Pravda 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Bass Tamburitza Orchestra; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Salsa Dancing Night; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana 10:00; Event: Bee Fair; BBI Center 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 19:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Dr Ammar Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: Student Night - Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Live Music: Band Inside Out; Underground 10:00; Event: Bee Fair; BBI Center 18:00; Event: Creative Workshop: Making Pasta Jewelry; WISA Shopping Center 18:00; Party: TramRide 100 DJs Ajnpric, Wedran and Focho; Kriterion Art Cinema 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 19:00; Party: Cocktail Night; Pravda 20:00; Event: Evening of Sevdah; Sevdah Art House 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market Sarajevo Tamburitza Orchestra; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Party: Salsa Zumba Night; Restaurant Koliba 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: Remix Hits of the 80s & 90s; ulagin dvor 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band;Tito 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Fridays Lets Salsa Night; Sports Center Skenderija 22:00;Party: 1st EDM Student Party; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Anchi & the Moon Dogs Band; Underground 22:00: Party @ Pussy Galore

07
MONDAY

08
TUESDAY

09

WEDNESDAY

10

THURSDAY

11
FRIDAY

28

KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

06.
NEDJELJA

16:00; Dogaaj: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Samir Fejzi Trio;Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba 21:00; Party: Veernja kola plesa; Coloseum Club 21:00; Koncert: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Sarr-e-Roma; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Party: Karaoke vee; Restoran Koliba 21:00; Svirka uivo: Bend Acoustic Electric; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 10:00; Dogaaj: Sajam pelarstva; BBI Centar 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market- Unplugged Plug Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo: Bend Shakers; Restoran Koliba 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 22:00; Party: Dub Reggae Night; Pussy Galore 10:00; Dogaaj: Sajam pelarstva; BBI Centar 19:00; Party: Cocktail Puzzle; Pravda 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Bass tamburai; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Salsa plesno vee; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana 10:00; Dogaaj: Sajam pelarstva; BBI Centar 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 19:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Dr Ammar Band; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: Studentsko vee Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Cocktail Night; The Pub 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Bend Inside Out; Underground 10:00; Dogaaj: Sajam pelarstva; BBI Centar 18:00; Dogaaj: Kreativna radionica: izrada nakita od tjestenine; WISA Shopping Centar 18:00; Party: TramRide 100 DJ-evi Ajnpric, Wedran i Focho; Kriterion Art Kino 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 19:00; Party: Cocktail Night; Pravda 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha; Art kua sevdaha 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Sarajevski tamburai; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Party: Salsa Zumba vee; Restoran Koliba 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: Remix hitovi 80-tih i 90-tih; ulagin dvor 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Lik Jay; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Fridays Lets Salsa Night; Sport centar Skenderija 22:00;Party: 1st EDM Student Party; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Anchi & the Moon Dogs Band; Underground 22:00: Party @ Pussy Galore

07. 08.
UTORAK

PONEDJELJAK

09.
SRIJEDA

10.
^ETVRTAK

11.
PETAK

29

CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

12

SATURDAY

10:00; Event: Bee Fair; BBI Center 13:00; Sport Event: LH Cup 2013; Bjelanica Mountain 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market Scripta; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Secret Party; Mash 21:00; Live Music: Vrtlog; Pink Houdini 21:00; Live Music: Guitar Acoustic Live Night; Tito 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music: Tribute to Bolero (izma i Zlaja);Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Concert: Goran Karan; Coloseum Club 22:00; Party: Capital City Crew; Kriterion Art Cinema 22:00: Party @ Pussy Galore 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground Time to be Determined; Event: Days of Iranian Culture; Bosnian Culture Center 10:00; Event: Happy Sunday; CSC Skenderija 13:00; Sport Event: Open Championship SDP Jahorina; Jahorina Mountain 16:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 21:00; Concert: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market Mostar Sevdah Reunion; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba 21:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club Time to be Determined; Event: Days of Iranian Culture; Bosnian Culture Center 13:00; Sport Event: Open Championship SDP Jahorina; Jahorina Mountain 21:00; Live Music: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Saa iri One Man Show; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Party: Karaoke Evening; Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Band Acoustic Electric; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club Time to be Determined; Event: Days of Iranian Culture; Bosnian Culture Center 21:00; Event: 2nd Coca-Cola Sarajevo Holiday Market Comedy Show - StandUp.ba; Trg osloboenja Alija Izetbegovi Square 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Live Music: Band Shakers; Restaurant Koliba 22:00; Party: Dub Reggae Night; Pussy Galore Time to be Determined; Event: Days of Iranian Culture; Bosnian Culture Center 19:00; Party: Cocktail Puzzle; Pravda 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Salsa Dancing Night; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Salsa, Boca Loca with DJane Maya; Underground Time to be Determined; Event: Days of Iranian Culture; Bosnian Culture Center 19:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: DJ Dream Istanbul; ulagin dvor 21:00; Party: Student Night - Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club Time to be Determined; Event: Days of Iranian Culture; Bosnian Culture Center

13
SUNDAY

14
MONDAY

15
TUESDAY

16

WEDNESDAY

17

THURSDAY

30

KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

12.
SUBOTA

10:00; Dogaaj: Sajam pelarstva; BBI Centar 13:00; Sportski dogaaj: LH Kup 2013; Bjelanica 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Scripta; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Secret Party; Mash 21:00; Svirka uivo: Vrtlog; Pink Houdini 21:00; Svirka uivo: Guitar Acoustic Live Night; Tito 21:00; Party: Hacienda Dance Fever; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uivo: Tribute to Bolero (izma i Zlaja); Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Koncert: Goran Karan; Coloseum Club 22:00; Party: Capital City Crew; Kriterion Art Kino 22:00: Party @ Pussy Galore 22:00; Svirka uivo: Bend Undergrounderi; Underground Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Dani iranske kulture; Bosanski kulturni centar 10:00; Dogaaj: Vesela nedjelja; KSC Skenderija 13:00; Sportski dogaaj: Otvoreno prvenstvo SDP Jahorina; Jahorina 16:00; Dogaaj: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 21:00; Koncert: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Mostar Sevdah Reunion;Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba 21:00; Party: Veernja kola plesa; Coloseum Club Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Dani iranske kulture; Bosanski kulturni centar 13:00; Sportski dogaaj: Otvoreno prvenstvo SDP Jahorina; Jahorina 21:00; Svirka uivo: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Saa iri One Man Show; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Party: Karaoke vee; Restoran Koliba 21:00; Svirka uivo: Bend Acoustic Electric; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Dani iranske kulture; Bosanski kulturni centar 20:00; Dogaaj: 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market - Komedija s nogu- StandUp.ba; Trg osloboenja Alija Izetbegovi 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Svirka uivo: Bend Shakers; Restoran Koliba 22:00; Party: Dub Reggae Night; Pussy Galore Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Dani iranske kulture; Bosanski kulturni centar 19:00; Party: Cocktail Puzzle; Pravda 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Salsa plesno vee; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Salsa, Boca Loca with DJane Maya; Underground Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Dani iranske kulture; Bosanski kulturni centar 19:00; Party: Mojito Night; Pravda 21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: DJ Dream Istanbul; ulagin dvor 21:00; Party: Studentsko vee Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Dani iranske kulture; Bosanski kulturni centar

13.
NEDJELJA

14.

PONEDJELJAK

15.
UTORAK

16.
SRIJEDA

17.
^ETVRTAK

31

CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

18
FRIDAY

18:00; Event: Gigantic Party with Tropik; WISA Shopping Center 19:00; Party: Cocktail Night; Pravda 19:30; Theater Play: Days of Comedy - CABAres CABArei; Center for Culture Sarajevo 20:00; Event: Evening of Sevdah; Sevdah Art House 20:00; Concert: Toxicdeath, Flatline, Hellride; Cinemas Club 21:00; Party: Salsa Zumba Night; Restaurant Koliba 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band; Tito 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: Clubland Adventure; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Concert: Metal Night; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Ex-Yu Winter Rock Night; Underground 22:00: Party @ Pussy Galore Time to be Determined; Event: Days of Iranian Culture; Bosnian Culture Center 13:00; Sport Event: ZOI Cup 84; Bjelanica Mountain 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Live Music: Vrtlog; Pink Houdini 21:00; Live Music: Guitar Acoustic Live Night; Tito 21:00; Concert: Promotion of the album Dabar by band Snake Eater (Sarajevo); AG Club 21:00; Party: DJ Bonjasky; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music: The Evolution (Biha); Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Concert: Aleksandra Radovi; Coloseum Club 22:00; Event: Red Bull Music Academy; Kriterion Art Cinema 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground 22:00: Party @ Pussy Galore Time to be Determined; Event: Days of Iranian Culture; Bosnian Culture Center 13:00; Sport Event: ZOI Cup 84; Bjelanica Mountain 16:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 20:00; Theater Play: Days of Comedy - Crnogorac u krevetu; Center for Culture Sarajevo 21:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba Time to be Determined; Event: Screening of TV Drama: Zumro duo, pender mi okrini; Bosnian Culture Center 19:00; Party: Wine & Food Night; Pravda 21:00; Party: Karaoke Evening; Restaurant Koliba 21:00; Party: Band Acoustic Electric; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Live Music: Band Shakers; Restaurant Koliba 22:00; Party: Dub Reggae Night; Pussy Galore 19:00; Party: Cocktail Puzzle; Pravda 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Salsa Dancing Night; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana

19

SATURDAY

20
SUNDAY

21
MONDAY

22
TUESDAY

23

WEDNESDAY

32

KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

18.
PETAK

18:00; Dogaaj: Zabava gigantskih razmjera sa Tropikom; WISA Shopping Centar 19:00; Party: Cocktail Night; Pravda 19:30; Pozorina predstava: Dani komedije - CABAres CABArei; Centar za kulturu Sarajevo 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha; Art kua sevdaha 20:00; Koncert: Toxicdeath, Flatline, Hellride; Cinemas Club 21:00; Party: Salsa Zumba vee; Restoran Koliba 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend;Tito 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: Clubland Adventure; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Koncert: Metal Night; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00; Party: Ex-Yu Winter Rock Night; Underground 22:00: Party @ Pussy Galore Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Dani iranske kulture; Bosanski kulturni centar 13:00; Sportski dogaaj: ZOI Kup 84; Bjelanica 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Svirka uivo: Vrtlog; Pink Houdini 21:00; Svirka uivo: Guitar Acoustic Live Night; Tito 21:00; Koncert: Promocija albuma Dabar benda Snake Eater (Sarajevo); Klub AG 21:00; Party: DJ Bonjasky; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uivo: The Evolution (Biha); Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Koncert: Aleksandra Radovi; Coloseum Club 22:00; Dogaaj: Red Bull Music Academy; Kriterion Art Kino 22:00; Svirka uivo: Bend Undergrounderi; Underground 22:00: Party @ Pussy Galore Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Dani iranske kulture; Bosanski kulturni centar 13:00; Sportski dogaaj: ZOI Kup 84; Bjelanica 16:00; Party: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 20:00; Pozorina predstava: Dani komedije - Crnogorac u krevetu; Centar za kulturu Sarajevo 21:00; Party: Veernja kola plesa; Coloseum Club 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba Vrijeme nije odreeno; Dogaaj: Projekcija TV drame Zumro duo, pender mi okrini; Bosanski kulturni centar 19:00; Party: Wine & Food Night; Pravda 21:00; Party: Karaoke vee; Restoran Koliba 21:00; Party: Bend Acoustic Electric; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Svirka uivo: Bend Shakers; Restoran Koliba 22:00; Party: Dub Reggae Night; Pussy Galore 19:00; Party: Cocktail Puzzle; Pravda 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Salsa plesno vee; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana

19.
SUBOTA

20.
NEDJELJA

21. 22.
UTORAK

PONEDJELJAK

23.
SRIJEDA

33

WINTER IN SARAJEVO
ZIMA U SARAJEVU

he 2013 winter season in Sarajevo has been greeted with open arms the snow has provided lovely landscapes, and skiers, snowboarders and other winter sports lovers are already regular guests on the Olympic Mountains. The winter season is in full swing, so use some free time to visit Bjelanica, Igman or Jahorina and enjoy the many winter activities! In addition to skiing on over 40km of ski lanes, you can snowboard, go sledding, snowshoeing, ride snow mobiles.... When youve had enough of sport, set off for a walk in the fresh air, try some fantastic food or relax at some wellness facilities. You can visit some of the mountain houses, warm up with some home-made tea and gaze through the windows at the wonderful winter scenery.

imu je Sarajevo u novoj 2013. godini doekalo rairenih ruku snijeg se pobrinuo za prekrasne pejzae, a skijai, borderi i ostali ljubitelji zimskih sportova ve su redovni gosti na olimpijskim planinama. Zimska sezona je u punom jeku, pa iskoristite slobodno vrijeme za posjetu Bjelanici, Igmanu ili Jahorini i uivajte u brojnim zimskim aktivnostima! Pored skijanja na preko 40 km ski staza, moete i bordati, a tu su i sankanje, snowshoeing, vonja motornim sankama... Kada se zasitite sporta, poite u etnju na svjeem zraku, kuajte fantastinu hranu, ili se opustite uz wellness sadraje. Moete posjetiti i neki od brojnih planinskih domova, ugrijati se uz domai aj i gledajui kroz prozor uivati u prekrasnom zimskom krajoliku. Prazninu atmosferu u gradu e do 15. januara upotpunjavati 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Market na Trgu osloboenja Alija Izetbegovi. Potraite praznine poklone na tandovima izlagaa, a naveer se zabavite u Sarajevsko pivo Holiday Pubu, gdje svake veeri gostuju poznati klupski bendovi. Za djecu je svakog dana otvorena igraonica Argeta Junior Play House, a tu je i Djeda Mraz u svojoj Coca-Cola kuici. U okviru Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa e do 20. januara voziti i vanredna autobuska linija Sarajevo Jahorina. U januaru, takoer, moete istraiti bogatu gastronomsku ponudu, noni ivot, kulturu... Ipak, posebno vam preporuujemo da posjetite neki od brojnih vidikovaca koji okruuju na grad i uivate u prekrasnoj zimskoj panorami Sarajeva.

Until January 15, the holiday atmosphere in town will be enhanced by the 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market at Trg osloboenja Alija Izetbegovi. Look for some holiday gifts at the vendors stalls and enjoy the Sarajevsko pivo Holiday Pub, where well-known club bands perform every evening. The Argeta Junior Play House is open every day for children and Santa Claus will be at his Coca-Cola House. As part of the Coca-Cola Sarajevo Holiday Market, there will be a regular bus line running from Sarajevo to Jahorina until January 20. Throughout January, you can also explore the rich culinary offerings, nightlife, culture. We highly recommend that you visit some of the vantage points which surround our city and enjoy some wonderful winter panoramas of Sarajevo.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

35

ZETRA OLYMPIC COMPLEX


OLIMPIJSKI KOMPLEKS ZETRA

he skating season in Sarajevo began on November 15 2012, and will last until the end of March 2013, so many ice skating fans will surely be very happy to visit the skating rink, located beneath a temporary structure as part of the Zetra Olympic Complex (Alipaina bb). Ice skaters will be able to enjoy the skating rink throughout the week, and thanks to the support of the City of Sarajevo, free skating will be available for children and young adults during specimc hours in January.
SKATING SCHEDULE

ezona klizanja u Sarajevu je zapoela 15. novembra 2012., a trajat e do kraja marta 2013. godine, to e zasigurno obradovati brojne ljubitelje klizanja koji e moi posjetiti klizalite postavljeno ispod montane hale u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra (Alipaina bb). Klizai e u ledenoj plohi moi uivati tokom cijele sedmice, a zahvaljujui podrci Grada Sarajeva, djeca i mladi e i ove sezone na raspolaganju imati besplatne termine klizanja tokom januara.
TERMINI ZA KLIZANJE

Free skating schedule: Work days: 9:15 - 10:15, 14:00 - 15:00 Weekends: 09:00 - 10:00, 11:30 - 12:30, 14:00 -15:00 Regular ice skating schedule: Work days: 10:30 - 11:30, 13:00 - 14:00, 15:30 - 16:30, 20:45 - 22:00 Weekends: 15:30 16:30, 20:45 22:00 Pricing The entrance fee for ice skating, skate rentals and skate sharpening services will cost 5 KM throughout January. Locker rental will cost 1 KM. For additional information regarding skating within the Zetra Olympic Complex, call 062 669 565 or visit the website, www.zoi84.ba.

Besplatni termini za klizanje: Radnim danima: 9:15 - 10:15, 14:00 - 15:00 Vikendom: 09:00 - 10:00, 11:30 - 12:30, 14:00 -15:00 Komercijalni termini: Radnim danima: 10:30 - 11:30, 13:00 - 14:00, 15:30 - 16:30, 20:45 - 22:00 Vikendom: 15:30 16:30, 20:45 22:00 Cijene Cijena ulaza na klizalite, iznajmljivanje klizaljki i otrenje klizaljki u januaru e kotati 5 KM. Iznajmljivanje prostora za garderobu je 1 KM. Sve dodatne informacije o klizalitu u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra moete dobiti na broj telefona 062 669 565 ili na web siteu www.zoi84.ba.

36

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

WINTER ATTRACTIONS IN SARAJEVO


ZIMSKE ATRAKCIJE U SARAJEVU

The Olympic Museum


Olimpijski muzej
While in the city which hosted the 14th Winter Olympic Games in 1984, you must visit the Olympic Museum. There are numerous Olympic-related objects on display, including burned medals which were saved from the building where the Museum used to be located during the war when it was hit. The Museum is now at the Olympic Complex Zetra (Alipaina Street), and is open for visits, Monday Friday, from 9 a.m. to 3 p.m. U gradu koji je 1984. godine bio domain 14. zimskih olimpijskih igara, obavezno trebate posjetiti Olimpijski muzej. U Muzeju su izloeni brojni eksponati vezani za Olimpijadu, meu kojima su i nagorjele medalje spaene iz stare zgrade Muzeja, spaljene tokom rata. Olimpijski muzej se nalazi u sklopu Olimpijskog kompleksa Zetra (Alipaina bb), a moete ga posjetiti od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati.

SportsandRecreationCenterForestParkMojmiloHill
Sportsko-rekreativni centar Park ume Mojmilo brdo
The Sports and Recreation Center, Forest Park Mojmilo Hill, which is located on the slopes of Mojmilo Hill in the new part of Sarajevo, is an ideal spot for those who crave winter fun. There is a ski lift for day/night skiing, as well as tracks for snow tubing and a sledding slope for kids. The Park is open all week (10 a.m. 4 p.m. and 6 p.m. 9 p.m.) and is located on Viegradska St. For more information, call 062/669-545. Sportsko-rekreativni centar Park ume Mojmilo brdo, smjeten na padinama brda Mojmilo u novom dijelu Sarajeva, idealno je mjesto za sve one koji tragaju za zimskom zabavom. Uz ski lift za dnevno i nono skijanje, tu su i staza za snow tubing, te sankalite za djecu. Park je otvoren tokom itave sedmice (od 10 do 16 sati, te od 18 do 21 sat), a nalazi se na adresi Viegradska bb. Za vie informacija pozovite 062 669 545.

Trebevi Mountain
Planina Trebevi
For generations, this mountain (with its iconic TV tower), which hugs Sarajevo on its southern edge, has been Sarajevans favorite destination. Take a trip to Brus, where you can head off for a walk through the wonderful winter landscape, and then on to the peak of Trebevi to enjoy a spectacular view of the city and the wreaths of surrounding mountains. You can reach Brus by foot or by car/taxi (10-mins), along the same road which goes to Jahorina via Vraca. Planina sa prepoznatljivim TV tornjem, koja Sarajevo grli sa njegove june strane, ve generacijama je omiljeno izletite Sarajlija. Preporuujemo odlazak do Brusa, odakle moete krenuti u etnju kroz prekrasni zimski krajolik, a potom sa vrha Trebevia uivati u spektakularnom pogledu na Sarajevo i planinske vijence koji ga okruuju. Do Brusa moete doi pjeke ili 10-minutnom vonjom autom ili taxijem putem koji za Jahorinu vodi preko Vraca.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

37

BJELA[NICA AND IGMAN


BJELA[NICA I IGMAN

jelanica and Igman are perfect mountains for all nature jelanica i Igman su savrene planine za sve ljubitelje B and winter sports lovers, and they provide a unique Bprirode i zimskih sportova, te pruaju jedinstveno opportunity to enjoy beautiful snow-covered landscapes. uivanje u pejzau prekrivenim snijegom. Bjelanica is one of the leading ski centers in BiH. It is located 30 km southeast of Sarajevo and is a very popular destination for skiers and other winter sports enthusiasts, largely due to its specimc beauty. It is ideal for taking relaxing winter walks, as well as for snowboarding, sledding, snowshoeing.... Igman is a lower and considerably tamer mountain and is a favorite destination for recreational winter sport enthusiasts as well as hikers. How to Get to Bjelanica and Igman The Public Transport Company, GRAS, will offer a bus line for Bjelanica and Igman on weekends and holidays, as well as every day of the winter school holidays, from December 2012 till the end of March 2013. The departing bus leaves Franje Rakog St. (next to the National Museum of BiH) at 9 a.m., with a stop in Ilida at 9:20 a.m., and the return bus leaves Bjelanica at 3:30 p.m. The price of a one-way ticket for adults is 4.30 KM, while a return ticket costs 7.40 KM. The price of a one-way ticket for children is 3.20 KM, and a return ticket costs 5.30 KM. Bjelanica je jedan od vodeih ski centara u BiH. Nalazi se 30 km jugoistono od Sarajeva, a zbog specimne ljepote veoma je popularna destinacija skijaa, ali i drugih zimskih rekreativaca. Idealna je za oputajue zimske etnje, ali i za snowboarding, sankanje, snowshoeing... Igman je nia i pitomija planina i omiljeno je odredite brojnih rekreativaca i planinara.

Accommodation On Bjelanica you can choose between hotels and private apartments. Both offer wonderful views of the ski trails and the winter mountain landscape. You can also try excellent food at restaurants Hotel Han, Piccolo Mondo or Benetton. On Igman you can stay at Hostel Feri. Equipment Rental ZOI 84 offer their own ski services on both mountains. At Benetton on Bjelanica, they rent ski equipment (15 KM), offer ski servicing (10 KM), and rent snowboarding equipment. The ski service, Ski Rent, is available on
Mountain Rescue Service / Klub spasavalaca 2000 Olympic Center ZOI 84 / Olimpijski centar ZOI 84 061 911 911 033 414 111

Kako doi na Bjelanicu i Igman Autobuska linija Gradskog saobraajnog preduzea GRAS za Bjelanicu i Igman saobraat e vikendom i praznicima te svakog dana tokom zimskog kolskog raspusta od decembra 2012. do kraja marta 2013. godine. Polasci su iz ulice Franje Rakog (kod Zemaljskog muzeja) u 9 sati, sa stajalitem na Ilidi u 9:20, a povratak s Bjelanice je u 15:30 sati. Cijena karte za odrasle u jednom pravcu iznosi 4,30 KM, dok povratna karta kota 7,40 KM. Cijena karte za djecu u jednom pravcu iznosi 3,20 KM, dok povratna karta kota 5,30 KM. Gdje odsjesti Na Bjelanici moete birati izmeu hotelskog i apartmanskog smjetaja, koji nudi prekrasan pogled na ski staze i zimske planinske pejzae. Odlinu hranu probajte u restoranima hotela Han, Piccolo Mondo ili Benetton. Na Igmanu moete odsjesti u hostelu Feri. Iznajmljivanje opreme ZOI84 raspolae svojim ski servisima na obje planine. Na Bjelanici ski servis u kui Benetton nudi iznajmljivanje ski opreme (15 KM), servisiranje skija (10 KM), kao i opremu za bordere, dok je na Igmanu na raspolaganju servis Ski Rent.
Road Assistance Service / Pomo} na cesti Police / Policija 1282 122

Important numbers / Va`ni brojevi telefona

38

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

BJELA[NICA AND IGMAN


BJELA[NICA I IGMAN

Igman. Sleds and equipment for skiing and boarding can also be rented at other spots and price ranges from 15 to 50 KM. Adventurers can also rent motor sleds at Hotel Han.
SKIING

Sanke, skijaku i bordersku opremu moete iznajmiti i na drugim mjestima, po cijenama od 15 do 50 KM. Avanturisti mogu iznajmiti i motorne sanke u hotelu Han.
SKIJANJE

There are around 20 km of slopes for both experienced and beginner skiers on Bjelanica, with mve ski lifts, two cable cars and baby lifts. On Igman, Malo polje has a two-seater lift along with baby lifts, which have also been installed on Veliko polje. On Bjelanica, you can also enjoy night skiing for 20 KM. ZOI 84 also has a ski school for children and beginners, as well as ski instructors for all those in need of extra ski lessons. One more attraction on Bjelanica is the Snow Park in tinji do, a place for snowboarders ultimate enjoyment. Igman is special because it is particularly well-suited for less experienced skiers. Veliko polje has 30 km of Nordic Ski runs and trails for Biathlon, while Malo polje has 90-meter and 70-meter ski ramps. The price of a daily ski pass is 33 KM but there is also a three-hour ski pass that costs 23 KM and a four-hour ski pass for 28 KM.

Na Bjelanici vam je na raspolaganju oko 20 km ureenih ski staza za vjete skijae i poetnike, sa pet ski liftova, dvije iare i baby liftovima. Kada je u pitanju Igman, na Malom polju je na raspolaganju dvosjedna iara uz baby liftove, koji su instalirani i na Velikom polju. Na Bjelanici moete uivati i u nonom skijanju tokom cijele sezone po cijeni od 20 KM. ZOI 84 ima i ski kolu za najmlae i poetnike, kao i ski instruktore za sve one kojima su potrebni dodatni asovi skijanja. Jo jednu atrakciju na Bjelanici predstavlja i Snow Park u tinjem dolu, u kojem e posebno uivati ljubitelji snowboardanja. Igman je poseban po tome to su staze prilagoene uglavnom poetnicima. Na Velikom polju se nalazi 30 km staza za nordijsko tranje i biatlon, dok su na Malom polju izgraene skakaonice od 90 i 70 m. Cijena dnevnog ski passa je 33 KM, a tu su i trosatni ski pass od 23 KM, te ski pass za etiri sata skijanja koji kota 28 KM.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

39

JAHORINA
JAHORINA

ahorina is adorned by an idyllic combination of thick snow, clear blue skies and fresh mountain air. Located 28 km from Sarajevo, Jahorina is one of the countrys highest mountains. It has been attracting winter sports enthusiasts for years, largely due to the well-maintained ski trails. With over 20 km of ski trails on offer, you can choose between beginner trails and those for more experienced skiers. Olympic Center Jahorina manages the ski resort, Hotel Bistrica. There are two six-seater lifts, four other ski lifts and three two-seater lifts that can transport up to 11,500 skiers every hour. Particular effort is made to regularly maintain the quality of the ski trails.

ahorinu krasi idilina kombinacija debelog snijenog pokrivaa, vedrog plavog neba i svjeeg planinskog zraka. Jedna od najviih planina u BiH je od Sarajeva udaljena 28 km, a zahvaljujui ureenim ski stazama godinama privlai zaljubljenike u zimske sportove.

How to Get to Jahorina Although there is currently no direct public transportation line to Jahorina from Sarajevos city center, a SarajevoJahorina bus line is going to run until January 20 as part of the Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. For additional information about the direct bus line to Jahorina, which departs from the main bus station in Istono Sarajevo (East Sarajevo), please call 057/317-377. An alternative mode of transportation is taxi. A ride from Sarajevo to Jahorina would cost around 50 KM, while a taxi ride from the center of Sarajevo to the East Sarajevo bus station costs around 10 KM.
Mountain Rescue Service / Gorska slu`ba spa{avanja Olympic Center Jahorina / Olimpijski centar Jahorina 066 333 000 057 270 187

Na raspolaganju vam je vie od 20 km skijakih staza za poetnike i za vrhunske skijae. Olimpijski centar Jahorina raspolae skijalitem i hotelom Bistrica. Tu su i dva estosjeda, etiri ski lifta i tri dvosjeda, koji svakog sata mogu prevesti preko 11.500 skijaa. Posebna se panja posveuje redovnom odravanju skijakih staza koje e i ove godine biti raj za skijae. Kako doi na Jahorinu Iako za sada ne postoji direktni autobuski prevoz od centra Sarajeva do Jahorine, do 20. januara e u okviru Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa biti organizirana autobuska linija Sarajevo Jahorina. Za dodatne informacije o direktnoj autobuskoj liniji za Jahorinu koja vozi sa autobuske stanice iz Istonog Sarajeva, pozovite 057 317 377. Alternativni prevoz je taxi vonja od centra Sarajeva do Jahorine kota oko 50 KM, dok je cijena vonje taksijem od centra Sarajeva do autobuske stanice Istono Sarajevo oko 10 KM.
Road Assistance Service / Pomo} na cesti Police Station Pale / Policijska stanica Pale 1285 057 223 031

Important numbers / Va`ni brojevi telefona

40

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

JAHORINA
JAHORINA

Accommodation You can choose from among many hotels, apartments and mountain cottages that offer a pleasant and warm atmosphere and which are mostly located near the ski trails. Enjoy wellness facilities in hotels Bistrica, Termag and Vuko. Try excellent cuisine in the beautiful ambiance of restaurant Koliba, and for great fun visit the skating rink next to Hotel Vuko. Equipment Rental At many ski rental spots near the trails you can rent skiing and snowboarding equipment, as well as sleds, and there are also ski schools with professional instructors. The rental price is around 20 KM. The price for renting motor sleds is 50 KM for 30 minutes.
SKIING

Gdje odsjesti Moete odsjesti u brojnim hotelima, apartmanima i vikendicama koji nude udobnu i toplu atmosferu te se uglavnom nalaze blizu skijakih staza. U wellnessu uivajte u hotelima Bistrica, Termag i Vuko. Probajte i izvrsnu gastro ponudu u prelijepom ambijentu restorana Koliba, a za odlinu zabavu posjetite klizalite pored hotela Vuko. Iznajmljivanje opreme U brojnim ski-rentalima u blizini staza moete iznajmiti skijaku i bordersku opremu, kao i sanke, a na raspolaganju su vam i kole skijanja sa profesionalnim instruktorima. Cijena iznajmljivanja je oko 20 KM. Cijena iznajmljivanja motornih sanki je 50 KM za 30 minuta.
SKIJANJE

The price of a daily ski pass is 33 KM. You can also buy a three-hour ski pass that costs 23 KM, as well as a four-hour ski pass for 28 KM. Night skiing will not be available this season on Jahorina.

Cijena cjelodnevnog ski passa je 33 KM. Na raspolaganju su vam i ski pass za tri sata skijanja koji kota 23 KM, te za etiri sata skijanja koji kota 28 KM. Na Jahorini ove godine nee biti organizirano nono skijanje.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

41

AROUND SARAJEVO
OKO SARAJEVA

A Magical Winter on Igman


Magina zima na Igmanu

ithin easy reach of Sarajevo, the Olympic Mountain Igman offers a wide range of gifts from Mother Nature, especially in winter. In Veliko Polje lies Hostel Feri, where you can try both national and international food, relax with a glass of wine or spend the night in one of 39 comfy Alpine styled rooms. No special mountaineering experience is required for Igman its an ideal setting for a weekend of easy winter walking, skiing, sledding or snowshoeing. We hope that January will be your month of winter magic and enjoyment on Igman!
HOW TO GET THERE:

adomak Sarajeva nalazi se olimpijska planina Igman, gdje moete uivati u brojnim darovima prirode, pogotovo u zimskom periodu. Na igmanskom Velikom polju smjeten je hostel Feri gdje moete probati nacionalnu i internacionalnu kuhinju, opustiti se uz au vina ili prenoiti u jednoj od 39 soba ureenih u planinskom stilu. Igman ne zahtijeva posebnu strunost u planinarenju, pa vikend moete provesti u laganoj zimskoj etnji, skijanju, sankanju ili hodanju na krpljama. Neka januar bude mjesec uivanja u zimskim arolijama na Igmanu!
KAKO DO TAMO:

Follow the main road in the direction of Foa, turn off at Krupac (17 km from Sarajevo) going toward Bjelanica until you come to the police station. Turn right at the intersection and drive another kilometer, following the signs for Hostel Feri and Veliko Polje.
MORE INFORMATION / VIE INFORMACIJA: Name / Ime Hostel Feri 033 775 555 Green Visions, 061 213 278 Snowshoeing Trips

Pratite magistralni put prema Foi te kod Krupca (17 km od Sarajeva) skrenite za Bjelanicu. Kod policijskog objekta na Bjelanici skrenite desno za Igman, te pratite putne oznake za hostel Feri i Veliko polje koji su udaljeni kilometar od skretanja.

 info@ferijalni.org sarajevo@greenvisions.ba

 www.feri.ba www.greenvisions.ba

About author O autoru Green Visions is a social business committed to providing responsible trips and services Green Visions je drutveno odgovorna mrma koja organizira ekoloki odgovorne izlete i usluge throughout the mountains and highland communities of B&H. Agency contact is found on page 80. smjetaja u planinama i selima u BiH. Kontakt agencije potraite na stranici 80.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

45

WINTER FOOD SPECIALTIES


SPECIJALITETI ZIMSKE KUHINJE

Beans
Grah

Klepe
Klepe Klepe, a delicious ravioli-like dish, is great during the winter months and is an excellent traditional Bosnian specialty that will delight you with its specimc navor. The klepe are made from freshly-prepared dough that is cut into 3x3cm squares and then mlled with ground meat, salt, pepper, onions and garlic. The klepe are boiled in water and there are two ways to prepare them. The most common and popular way involves topping the klepe with yoghurt or sour cream, adding some ground red pepper and garlic and then baking them in the oven. The other way is to prepare klepe as a type of winter stew, with some added red pepper and butter. Dont miss the chance to try this wonderful specialty in such restaurants as ainica ASD and ainica Hadibajri F. Namik (on Fridays at 11:30) and at Inat kua. Veoma ukusna delicija u zimskim mjesecima su klepe, izvrsni tradicionalni bosanski specijalitet koji e vas odueviti specimnim ukusom. Klepe se prave od svjee pripremljene jufke koja se ree na kockice 3x3 cm, koje se potom pune fairanim mesom sa dodatkom soli, bibera, te crvenog i bijelog luka. Klepe se kuhaju u vreloj vodi, a postoje dva naina pripreme. Jedan od njih, dosta ei i popularniji, podrazumijeva klepe zalivene jogurtom i pavlakom sa dodatkom tucane crvene paprike i bijelog luka, koje se potom mogu i zapei u rerni. Drugi nain je priprema u vidu zimske orbe, sa dodatkom crvene paprike i putera. Ne propustite probati ovaj izvrsni specijalitet u sarajevskim ugostiteljskim objektima kao to su ainica ASD i ainica Hadibajri F. Namika (petkom u pola 12), te restoran Inat kua.

Beans are a favorite specialty among both Sarajevans and visitors, and you should demnitely have some during the winter period. This meal has a high nutritional value because beans (the most recognizable type of legumes), are among the healthiest of foods and can be combined with many other dishes and spices. Throughout BiH there are thousands of different ways to prepare them, but shelled beans (aligrah) are used most often, and they are prepared with lamb, veal or beef. Dried meat can also be added, as well as black peppercorns, salt, parsley, onions, carrots. Try this excellent specialty with some home-made bread at ainica ASD or ainica Hadibajri F. Namik, Dveri Restaurant, or Koliba at Hotel Termag on Jahorina Mountain. You can also try beans at many of the mountain houses on the Olympic Mountains. Nezaobilazno jelo u zimskom periodu je demnitivno grah, speciman bosanski specijalitet omiljen meu Sarajlijama, ali i posjetiteljima. Ovo jelo ima veliku hranjivu vrijednost, jer grah, najpoznatija mahunarka, spada u jednu od najzdravijih namirnica i moe se kombinirati s brojnim drugim namirnicama i zainima. irom BiH postoji hiljade naina spravljanja graha, ali najee se koristi boba grah (aligrah), koji se priprema sa janjetinom, teletinom ili junetinom, uz mogui dodatak suhog mesa, i zaina kao to su biber u zrnu, so, perun, luk, mrkva... Probajte ovaj izvrsni specijalitet uz domai hljeb u ainicama ASD i Hadibajri F. Namika, restoranu Dveri, ili restoranu Koliba u sklopu hotela Termag na planini Jahorina. Grah, takoer, moete probati i u brojnim planinskim domovima na olimpijskim planinama.

46

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

WINTER FOOD SPECIALTIES


SPECIJALITETI ZIMSKE KUHINJE

Tulumba
Tulumba One of Sarajevos favorite sweets is tulumba. This is a traditional Bosnian sweet which dates back to the Ottoman period, and its sugary syrup is sure to delight. After your tulumba, however, you will need to drink lots of water! In fact, nearly all traditional Bosnian cakes are very sweet, which is why many are so fond of them! Tulumba is made from boiled dough which is then fried in hot oil and, after being covered in a sugary syrup, it is usually served cold. This popular Bosnian sweet, which is also a great winter treat, can be found at many sweet shops in Baarija, such as Ramis (the oldest sweet shop in Sarajevo and BiH), and others in town.

Local rakijas
Domae rakije

Jedna od omiljenih sarajevskih poslastica je tulumba. U pitanju je karakteristini tradicionalni bosanski kola, porijeklom iz otomanskog perioda, natopljen eernom agdom, iji e vas slatki okus odueviti. Istovremeno vas upozoravamo da ete poslije tulumbe morati popiti i dosta vode naime, gotovo svi tradicionalni bosanski kolai su jako slatki, ali su upravo zbog toga mnogi njima i oduevljeni. Tulumbe se prave od kuhanog tijesta, koje se potom pri u vruem ulju. Gotove tulumbe se potom stavljaju u pripremljenu eernu agdu, i posluuju hladne. Ovaj popularni bosanski kola, koji je ujedno i izvrsna zimska poslastica, moete probati u brojnim slastiarnama na Baariji, kao to je Ramis, najstarija slastiarna u Sarajevu i BiH, ali i u drugim sarajevskim slastiarnama.

Some local rakija is the perfect way to warm up during the cold winter days. Rakija is a distilled spirit made from fermented fruits and contains 50-60% alcohol. In many restaurants throughout Sarajevo you can try quality rakijas which have excellent aromas. There is a wide range of rakijas to choose from: plum is by far the most popular, and then there are grape, herb, pear, apple, quince, walnut, honey and cherry rakijas. If you are fond of this strong drink, we suggest that you explore rakijas in Sarajevo. You can try them in the restaurants, Barhana and Dveri; at clubs like Pussy Galore and Mash, as well as the Sarajevsko pivo Holiday Pub. During the 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market, you can buy local rakijas for gifts at the Markets ofmcial Souvenir Shop. Tokom hladnih zimskih dana e vas odlino zagrijati domaa rakija, estoko alkoholno pie koje se proizvodi destilacijom fermentiranog voa, sa postotkom alkohola od 50 do 60%. U Sarajevu ih moete probati u brojnim ugostiteljskim objektima, a zajedniko im je to to su vrhunskog kvaliteta i arome. Izbor rakija je doista bogat najpoznatija je sigurno ljivovica, a slijede loza, travarica, krukovaa, jabukovaa, dunjevaa, orahovaa, medovaa, vinjevaa... Ako ste ljubitelji ovog estokog pia, preporuujemo vam da obavezno istraite ponudu rakija u Sarajevu moete ih probati u restoranima Barhana i Dveri, klubovima poput Pussy Galorea i Masha, ali i u Sarajevsko pivo Holiday Pubu u okviru 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa, gdje domae rakije moete kupiti i kao poklone u omcijelnom Souvenir Shopu Marketa.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

47

DONT MISS
NE PROPUSTITE

Visit Mountain Houses!


Posjetiti planinske domove! During January, we recommend that when you visit the Olympic Mountains Bjelanica, Igman, Jahorina and Trebevi you explore some of the mountain houses. In Sarajevo, a city that is surrounded by mountains, there are many mountaineering associations and alpinism is very popular among Sarajevans. Mountaineering in the winter is especially enjoyable: you can take in the lovely winter landscapes during your walk, mll your lungs with fresh air and enjoy the warm, homey atmosphere of the mountain houses, where you can spend the night, try some excellent home-made cooking and some local teas and brandy. We recommend that this January you pay a visit to some mountain houses like Bijele vode or Stanari on Bjelanica, Napredak on Trebevi, Igman on mountain Igman, or the Nedim Pilav Jogi mountain house on Jahorina. Everywhere you can enjoy an authentic winter atmosphere in nature!

Go Winter Shopping!
Otii u zimski shopping!

Sarajevo is a real winter city so it is the ideal place to do some winter shopping! If you are a lover of winter sports, some excellent equipment is available in town. At Intersport in the Mercator Shopping Center (Loionika 16) you can mnd a wide selection of ski and snowboarding equipment, other accessories (such as helmets and bags) and winter apparel ski outmts, shawls, hats. In a town where the temperature often falls below zero, the best thing is to bundle up well before you head outside. Youll mnd the perfect winter clothing in lovely designs at BH Crafts, the company which produces unique hand-made clothing, souvenirs and items for decorating your home in the spirit of traditional BH motifs. Their shop is located in Baarija (Veliki uriluk 8) and they will also be at the Coca-Cola Sarajevo Holiday Market until January 15. Sarajevo je pravi zimski grad, pa je stoga i idealno mjesto za zimski shopping. Ako ste ljubitelj zimskih sportova, ovdje se moete odlino opskrbiti sportskom opremom. U prodavnici Intersport u shopping centru Mercator (Loionika 16) moete pronai irok izbor opreme za skijanje i snowboardanje, dodatnu opremu (poput kaciga i ruksaka), te odjeu za zimu - skafandere, alove, kape...
U gradu u kojem zimi temperature esto padaju ispod nule, najbolje to moete uraditi jeste da se dobro utoplite kada izlazite van. Savrenu zimsku garderobu prekrasnog dizajna pronai ete u BH Craftsu, kompaniji koja proizvodi unikatnu runo raenu odjeu, suvenire i predmete za ureenje kue u duhu tradicionalnih bh. motiva. Njihove proizvode moete pronai u prodavnici na Baariji (Veliki uriluk 8), a do 15. januara i na Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketu.

U januaru vam preporuujemo da, prilikom posjete olimpijskim planinama Bjelanici, Igmanu, Jahorini i Trebeviu, istraite i ponudu brojnih planinskih domova. U Sarajevu, gradu okruenom planinama, postoji mnotvo planinarskih udruenja i planinarenje je vrlo popularno meu Sarajlijama. Zimi planinarenje predstavlja poseban doivljaj: etajui moete uivati u predivnim zimskim pejzaima, napuniti plua svjeim zrakom i uivati u toploj, domainskoj atmosferi planinskih domova, gdje moete prenoiti, degustirati izvrsnu domau kuhinju, te probati domai aj ili rakiju. Preporuujemo da vam u januaru odredite bude neki od planinskih domova kao to su Bijele vode ili Stanari na Bjelanici, Napretkov dom na Trebeviu, planinarska kua Igman na istoimenoj planini, ili planinarski dom Nedim Pilav Jogi na Jahorini, i da tamo doivite istinski zimski ugoaj u prirodi!

48

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

DONT MISS
NE PROPUSTITE

Enjoy Some Tea!


Uivati u aju! Warming up with some hot tea is another lovely winter delight. There are so many places in Sarajevo where you can enjoy a cup of tea with some tasty sweets, and all in good company. But the best place to sample and also purchase some of the mnest teas in town is at Franz & Sophie Tea Shop. The proprietor and server, tea sommelier Adnan Smaji, will greet you with a smile and offer you a rich selection of teas, with more than 40 different kinds of white, black, green, fruit and herbal teas available. In this pleasant shop, which provides free WiFi, you can mnd unprocessed organic teas as well as various tea accessories: cups, tins, infusers, strainers. If youd like to learn the secrets of tea, you must visit the Franz & Sophie Tea Shop on Petrakijina 6, located above the Cathedral. Ugrijati se uz topao aj je jo jedan od prekrasnih malenih zimskih uitaka. U Sarajevu postoji mnotvo mjesta gdje, u dobrom drutvu, moete uivati u olji toplog aja, uz neku ukusnu poslasticu. Ipak, idealno mjesto gdje moete degustirati i kupiti najbolje ajeve u gradu je prodavnica aja Franz & Sophie. Sommelier za aj Adnan Smaji e vas doekati s osmijehom, te vam ponuditi veoma bogat izbor ajeva u ponudi je vie od 40 vrsta bijelih, crnih, zelenih, vonih i biljnih ajeva. U ovoj ugodnoj radnji, u kojoj je obezbijeen i besplatan WiFi, moete pronai organske ajeve proizvedene na izvorni nain, kao i razliite rekvizite za aj: oljice, kutije, cjediljke, mltere... Ukoliko elite saznati sve tajne aja, obavezno posjetite prodavnicu aja Franz & Sophie u ulici Petrakijina 6, iznad sarajevske Katedrale.

Explore Nightlife!
Istraiti noni ivot! Winter nightlife in Sarajevo offers many things to do clubs and cafs are full, there are tons of concerts and parties and it seems like everyone is having a wonderful time. In January, one of the central places for fun will be the Sarajevsko pivo Holiday Pub, as part of the 2nd Annual Coca-Cola Sarajevo Holiday Market at Trg osloboenja - Alija Izetbegovi. Every day until January 15 there will be famous Sarajevo club bands like Zlaja Bacardi Band, Unplugged Plug. There will also be tamburitza orchestras, as well as music stars including Sarr-e-Roma and Mostar Sevdah Reunion. We also recommend that you visit some of Sarajevos many clubs: Cinemas Club always has excellent concerts, Hacienda is a favorite among electronic music lovers and at Pro Rock Club Johnny youll mnd an excellent atmosphere, in the spirit of ex-Yu rocknroll.

Noni ivot u Sarajevu zimi nudi mnotvo mogunosti klubovi i kami su puni, deava se mnotvo koncerata i partyja, pa se ini kako svi uivaju u odlinom provodu. Jedno od centralnih mjesta zabave u januaru e biti Sarajevsko pivo Holiday Pub u sklopu 2. Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa na Trgu osloboenja Alija Izetbegovi, gdje e do 15. januara svakog dana nastupati poznati sarajevski klupski bendovi poput Zlaja Bacardi Banda, Unplugged Pluga... U Pubu e nastupati i tamburaki ansambli, ali i muzike zvijezde poput grupa Sarr-e-Roma i Mostar Sevdah Reuniona. Takoer, preporuujemo vam posjet i nekom od brojnih sarajevskih klubova - Cinemas Club uvijek nudi odline koncerte, Club Hacienda omiljeno je odredite onih to vole elektronsku muziku, a u Pro Rock Clubu Johnny ete naii na odlinu atmosferu u duhu ex-Yu rock n rolla.

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

49

WINTER OFFER
ZIMSKA PONUDA
HOTELS / HOTELI Name / Ime Hotel Bistrica Hotel Board Hotel Han Hotel Ko{uta Hotel Kristal Hotel Mar{al Hotel Neboj{a Hotel Termag Hotel Vila Tamara Hotel Vu~ko Hostel Feri Apartmani Bjelanica Apartmani El Tarik Apartman Lam Apartmani Maja Apartman Mija Pansion Pahuljica Pansion Sport Pansion Vidikovac Pansion Winter Vila Termag RESTAURANTS / RESTORANI Eskim Koliba Ognjite Picollo mondo Planinska ku}a Rajska vrata Intersport Ski & snowboard Peggy Ski rental BB Sport Ski rental Gajovi} Ski rental Granzov Ski rental Ko{uta Ski rental ZOI 84 Ski rental & school Javor Ski school Jahorina Info Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina 065 284 460 057 272 100 057 270 444 061 860 702 061 130 352 057 272 020 057 270 444 057 270 210 061 135 595 065 669 929 057 270 444 057 270 401 033 414 111 065 524 803 065 314 021 Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina Igman Bjelanica Bjela{nica Bjela{nica Jahorina Bjela{nica Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina Jahorina 057 270 020 057 270 014 033 584 150 057 270 401 057 270 430 033 584 100 057 270 500 057 272 100 057 270 015 057 206 306 033 775 555 062 335 260 033 667 404 062 320 648 066 484 425 061 485 062 066 714 171 057 270 333 065 666 302 065 536 284 057 272 100 Price Range / Cjenovni razred

BED AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENO]I[TA I PANSIONI

SKI SHOPS / PRODAVNICE SKI OPREME SKI RENTALS / IZNAJMLJIVANJE SKI OPREME

51 - 100 KM 101 - 150 KM 151 - 200 KM 201 KM < < 50 KM


 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

50

WINTER IN SARAJEVO / ZIMA U SARAJEVU

CALENDAR OF EVENTS JANUARY 2013


For more information about events visit www.sonar.ba

24 25
FRIDAY

THURSDAY

21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: Student Night - Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - The Happiest Thursday in Town; Cinemas Club 22:00; Live Music: Band Inside Out; Underground 19:00; Live Music: Tamburitza Orchestra; Park prineva 20:00; Event: Evening of Sevdah; Sevdah Art House 21:00; Party: Salsa Zumba Night; Restaurant Koliba 21:00; Live Music @ The Pub 21:00; Live Music: Charlie Boomerang Band;Tito 21:00; Live Music @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Pest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Fridays Lets Salsa Night; Sports Center Skenderija 22:00; Concert: Nenormalni Balaevi; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00: Party @ Pussy Galore 13:00; Sport Event: BH Telecom Cup 2013; Bjelanica Mountain 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Live Music: Guitar Acoustic Live Night; Tito 21:00; Party: DJ Kopipest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Live Music: Charlie Boomerang Band; Pro Rock Club Johnny 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Concert: Mostar Sevdah Reunion; Coloseum Club 22:00; Live Music: Band Undergrounderi; Underground 22:00: Party @ Pussy Galore 10:00; Event: Happy Sunday; CSC Skenderija 13:00; Sport Event: BH Telecom Cup 2013; Bjelanica Mountain 16:00; Event: Movie Afternoon; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Evening Dance School; Coloseum Club 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba 22:00; Party: Sarajevo Salsa Congress Closing Party; Underground 21:00; Party: Karaoke Evening; Restaurant Koliba 21:00; Live Music: Band Acoustic Electric; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: Salsa Dancing Night; Pro Rock Club Johnny 21:00; Live Music: Band Shakers; Restaurant Koliba 22:00; Party: Dub Reggae Night; Pussy Galore 21:00; Live Music: Tamburitza Orchestra, Wine and Food; Restaurant Koliba 21:00; Party: Superoperater;City Pub 21:00; Party: Student Night - Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Live Music @ Restaurant Koliba 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Live Music @ Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke;Pro Rock Club Johnny

26

SATURDAY

27
SUNDAY

28
MONDAY

29
TUESDAY

30 31

WEDNESDAY

THURSDAY

52

KALENDAR DE[AVANJA JANUAR 2013


Za vi{e informacija o doga|ajima posjetite www.sonar.ba

24.
^ETVRTAK

21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: Studentsko vee - Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Party: Sloga Night - Najveseliji etvrtak u gradu; Cinemas Club 22:00; Svirka uivo: Bend Inside Out; Underground 19:00; Svirka uivo: Tamburaki orkestar; Park prineva 20:00; Dogaaj: Vee sevdaha; Art kua sevdaha 21:00; Party: Salsa Zumba vee; Restoran Koliba 21:00; Svirka uivo @ The Pub 21:00; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend; Tito 21:00; Svirka uivo @ Pink Houdini 21:00; Party: DJ Pest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Party: Fridays Lets Salsa Night; Sport centar Skenderija 22:00; Koncert: Nenormalni Balaevi; Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny 22:00: Party @ Pussy Galore 13:00; Sportski dogaaj: BH Telecom Cup 2013; Bjelanica 21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Svirka uivo: Guitar Acoustic Live Night; Tito 21:00; Party: DJ Kopipest; Hacienda - Cantina Mexicana 21:30; Svirka uivo: Charlie Boomerang Bend; Pro Rock Club Johnny 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Koncert: Mostar Sevdah Reunion; Coloseum Club 22:00; Svirka uivo: Bend Undergrounderi; Underground 22:00: Party @ Pussy Galore 10:00; Dogaaj: Vesela nedjelja; KSC Skenderija 13:00; Sportski dogaaj: BH Telecom Cup 2013; Bjelanica 16:00; Dogaaj: Filmsko poslijepodne; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Veernja kola plesa; Coloseum Club 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba 22:00; Party: Sarajevo Salsa Congress Closing Party; Underground 21:00; Party: Karaoke vee; Restoran Koliba 21:00; Svirka uivo: Bend Acoustic Electric; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: Blues Night; The Pub 22:00; Party: Latin Dance Night; Cinemas Club 21:00; Party: DJ Zlaja; City Pub 21:00; Party: Salsa plesno vee; Pro Rock Club Johnny 21:00; Svirka uivo: Bend Shakers; Restoran Koliba 22:00; Party: Dub Reggae Night; Pussy Galore 21:00; Svirka uivo: Tamburai, vino i klopa; Restoran Koliba 21:00; Party: Superoperater; City Pub 21:00; Party: Studentsko vee Uas je naa furka; Pro Rock Club Johnny 21:00; Party: We Love Ladies Cocktail Night; Hacienda - Cantina Mexicana 21:00; Svirka uivo @ Restoran Koliba 21:00; Party: Shikimiki Oldies Goldies Night; Hacienda - Cantina Mexicana 22:00; Svirka uivo @ Cinemas Club 22:00; Party: Rock Karaoke; Pro Rock Club Johnny

25.
PETAK

26.
SUBOTA

27.
NEDJELJA

28. 29.
UTORAK

PONEDJELJAK

30.
SRIJEDA

31.
^ETVRTAK

53

CALENDAR ADDRESS BOOK


ADRESAR KALENDARA AG Club/ Klub AG Patriotske lige 30 BBI Center / BBI Centar Trg djece Sarajeva 1 033 569 999 Bosnian Culture Center / Bosanski kulturni centar Branilaca Sarajeva 24 033 586-777 Center for Culture Sarajevo / Centar za kulturu Sarajevo Jelia 1 033/232-594 Cinemas Club Mehmeda Spahe 20 061 359 255 City Pub Despieva bb 033 209 789 Coloseum Club Terezije bb 033 250 860 CSC Skenderija / KSC Skenderija Terezija bb 033/201-193 ulagin dvor ulagina 10 062 316 564 Hacienda Cantina Mexicana Bazerdani 3 033 441 918 Kriterion Art Cinema / Kriterion Art Kino Obala Kulina bana 2 033 203 133 Mash Branilaca Sarajeva 20/I 061 236 488 Park prineva Iza Hrida 7 061 222 708 Pink Houdini Branilaca Sarajeva 31 062 640 542 Pravda Radieva 4c 033 558 215 Pro Rock Club Johnny Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Pussy Galore Kundurdiluk bb 061 482 464 Restaurant Koliba / Restoran Koliba Poljice bb, Jahorina 057 272 100 Sevdah Art House / Art kua sevdaha Halai 5 033 239 943 Sports Center Skenderija / Sport Centar Skenderija Terezije bb 061 141 764 The Pub Envera ehovia 15 062 152 152 Tito Zmaja od Bosne 5 061 276 384 Underground Marala Tita 56 063 892 425 WISA Shopping Center Stup / WISA Shopping centar Stup Kurta Schorka 7 033 775 210

Buy your tickets for events in the ticket shop in Branilaca Sarajeva Ulaznice za dogaaje moete kupiti u biletarnici u ulici Branilaca 24 Street (Bosnian Culture Center). The working hours are 10 a.m. Sarajeva 24 (Bosanski kulturni centar). Radno vrijeme je svakog dana od 10:00 do 18:00 sati. Informacije na broj: 061 208 160. to 6. p.m. every day. For informations call 061 208 160.

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

55

WHAT TO EAT
[TA JESTI

arajevo has ample opportunities for really excellent food ranging from traditional Bosnian to various sorts of international cuisine. Generally speaking, eating light is not the Sarajevo way. But, while here, it would be a shame not to try tasty local dishes, some of which can be eaten only in this city. Traditional Bosnian fast food restaurants are either cafeteria-style ainias, while pitas (phyllo dough mlled with various ingredients) are found in buregdinicas. evap~ii (spiced ground beef balls) can be eaten at evabdinicas. Although these Bosnian fast food restaurants can be found throughout the city, the majority of them are concentrated in Baarija (old Turkish quarter). The local cuisine is heavily innuenced by Turkish one, but with major differences. Typical meals served in ainias are sarajevski sahan, a meal comprised of various dolmas (vegetables stuffed with meat and rice), bosanski lonac, a thick stew-like soup made of meat and vegetables, bamija (okra dish with lamb meat) to name a few. You should make sure not to miss one of the most popular local specialties various versions of pitas (a thin phyllo dough pastry mlled with meat or vegetables such as potato, spinach or even squash).

Sarajevu moete uivati u izvrsnoj hrani - poevi od ukusnih bosanskih jela, pa do raznovrsnog izbora iz meunarodne kuhinje. Openito govorei, u Sarajevu se ne jede zdravo / lagano. Ali dok ste tu, bilo bi teta da ne probate ukusna domaa jela, od kojih se neka mogu nai samo u Sarajevu. Tradicionalni bosanski fast food restorani su ainice, a pite (jufke punjene razliitim sastojcima) moete pronai u buregdinicama, dok evap~ie moete jesti u evabdinicama. Iako se ovi restorani mogu pronai irom grada, veina se nalazi na Baariji.

Surely one of the most popular foods in Sarajevo are the traditional evapii, rolled spiced meat balls served in portions of 5, 10 or more, and with somun (thin pitabread unique to Sarajevo), onions, yoghurt, and ocasionally kajmak (sweet cheese spread). These are available in numerous evabdinicas around town, along with other grilled meat specialties such as pljeskavica (hamburgerlike patty served with somun and yoghurt), sudukice (small sausages served with mustard)... Typically, alcohol or coffee are not served in any of the mentioned fast food places, and almost all are non-smoking. As far as the sweets are concerned, beware that sweet is really sweet in Sarajevo. You will need several glasses of water to eat a Sarajevo baklava, ruica, kadaif, tufahija or any other cake at any of Baarijas many cake shops.

Premda je domaa kuhinja bila pod snanim utjecajem turske kulture, postoje velike razlike izmeu bosanske i turske kuhinje. Tipina jela koja se slue u ainicama su sarajevski sahan, jelo sainjeno od raznih dolmi (povre punjeno mesom i riom), bosanski lonac (gusta orba od mesa i povra), bamija sa janjetinom... Preporuujemo vam i da probate jedan od najpopularnijih domaih specijaliteta razliite vrste pita punjenih mesom, povrem ili sirom. Sarajevski evapii se slue u porcijama od 5, 10 ili vie, sa somunom, lukom, jogurtom, a po vaem izboru i sa kajmakom. Moete ih probati u brojnim evabdinicama, a preporuujemo vam i ostale uskusne mesne specijalitete sa rotilja: pljeskavice (takoer se slue sa somunom i lukom), sudukice (slue se sa senfom) Obino se alkohol ne slui u spomenutim mjestima, a u skoro svim je zabranjeno i puenje. Kada je u pitanju slatko, budite svjesni da je slatko zaista slatko u Sarajevu. Trebat e vam nekoliko aa vode da pojedete sarajevsku baklavu, ruicu, kadaif, tufahiju ili bilo koji drugi kola u nekoj od brojnih slastiarni na Baariji.

57

RESTAURANTS
RESTORANI
]EVABDINICE, AINICE, BUREGDINICE Name / Ime  Ainica & }evabd`inica Bosna Veliki Mud`eleti 12 033 446 133 Buregdinica Bosna Bravadiluk 11 033 538 426 Buregdinica Sa Mali bravadiluk 2 033 239 748 evabdinica Galatasaray Gazi Husrev-begova 44 033 535 446 evabdinica Kurto Ba{~ar{ija 27 033 447 502 evabdinica Mrkva Baarija Bravadiluk 13 033 532 519 evabdinica Mrkva Grbavica Zagrebaka bb 033 222 225 evabdinica Mrkva Dobrinja B. branilaca Dobrinje bb 033 455 555 evabdinica Mrkva Express Envera ehovia 34 033 618 888 evabdinica Petica Bravadiluk 29 033 537 555 evabdinica eljo Kundurdiluk 12 033 447 000 RESTAURANTS - NATIONAL FOOD / RESTORANI - NACIONALNA HRANA Avlija Sumbul Avde 2 033 444 483 Baarija Baarija 18 033 921 595 Kibe Vrbanjua 164 033 441 936 Kod Bibana Hoin brijeg 95 033 232 026 Kod Keme ulagina 12 033 531 140 Lovac Petrakijina 24 033 205 424 Lovaki dom Nahorevo 10 033 670 819 Moria Han Sarai 77 033 236 119 Nanina kuhinja Kundurdiluk 35 033 533 333 Park prineva Iza Hrida 7 061 222 708 Pod lipom Prote Bakovia 4 033 440 700 MEDITERRANEAN FOOD / MEDITERANSKA HRANA Cappucino Grbavika 8 033 811 212 Dal Padrino Branilaca Sarajeva 20 033 217 925 Galija ^obanija 20 033 443 350 Magarac Azize airbegovi 6 033 613 213 Michelle Ferhadija 25 033 444 484 Roma Grbavika 4 033 203 005 Trattoria Uno Zmaja od Bosne 45 061 172 230 Vapiano Franca Lehara 2 033 956 954 Vinoteka Skenderija 12 033 214 996 INTERNATIONAL FOOD / MEUNARODNA HRANA 4 sobe gospoe Samje ekalua 61 033 202 745 Caballero Didikovac 3 033 210 266 Druga kua Lora Kolodvorska 9 033 716 700 \ulagin dvor \ulagina 10 062 316 564 Fan Ferhatovi} ^izmed`iluk 1 033 236 000 Global Food Brae Begia 6 061 274 955 McDonalds Titova 36 033 586 225 Karuzo Denetia ikma bb 033 444 647 Mala kuhinja* Josipa tadlera 6 061 144 741 Maroko Vladislava Skaria 3 033 232 428 Peppers Zagrebaka 4a 033 201 550
*Open for lunch only / Otvoreno samo za ru~ak Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WiFi

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

59

RESTAURANTS
RESTORANI

A[^INICA ASD@
National / Nacionalni Mali }ur~iluk 3 033 238 500, 033 447 583 08:00 - 19:00

FREE DELIVERY
08:00-19:00

This is a place where you can enjoy a variety of excellent Bosnian cuisine. Extra Services: Take Away Service, Catering Ovo je mjesto gdje mo`ete u`ivati u velikom izboru jela bosanske kuhinje. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Stew-like Dish/Papaz evab

A[^INICA HAD@IBAJRI] F. NAMIKA


National / Nacionalni Veliki }ur~iluk 59 033 536 111 07:00 - 18:00 Traditional Bosnian specialties in the oldest a{~inica in Sarajevo. Extra Services: Take Away Service Tradicionalni bosanski specijaliteti u najstarijoj a{~inici u Sarajevu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Meat Dish/Pae

BARHANA
Mediterranean / Mediteranski

www.barhana.ba

 \ulagina ~ikma 8 033 447 727 08:00 - 24:00 A perfect place for enjoyment of wholesome food. Extra Services: Take Away Service, Catering Prijatno mjesto za u`ivanje u dobroj hrani. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Homemade Rakija - Brandy/Domae rakije

BUREGD@INICA ASD@

FREE DELIVERY
08:00-20:00

National / Nacionalni Bravad`iluk 28 033 537 503 08:00 - 24:00 Traditional Bosnian specialties with delicious sour salads. Extra Services: Take Away Service, Catering Tradicionalni bosanski specijaliteti sa ukusnim kiselim salatama. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Pastry with mllings/Pite
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

60

RESTAURANTS
RESTORANI

DVERI
International / Me|unarodni Prote Bakovi}a 12 033 537 020 09:00 - 23:00

www.dveri.co.ba

Our delicious food and cozy ambiance will make you come back again. Extra Services: Take Away Service, Catering Na{a ukusna hrana i ugodan ambijent }e vas natjerati da do|ete ponovo. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Gulash Dveri/Gula Dveri

INAT KU]A
National / Nacionalni Veliki Alifakovac 1 033 447 867 11:00 - 22:30

www.inatkuca.ba

Bosnian food in a landmark setting. Extra Services: Take Away Service, Catering Bosanska hrana u ambijentu historijskog spomenika. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Plate mlled with dolmas/Sahan

LA SCALA
International / Me|unarodni Merhemia trg 9 033 212 147 Tue-Sun / Uto-Ned: 09:00 24:00 Explore your gastronomical senses in a pleasant ambience. Extra Services: Take Away Service, Catering Zadovoljite vaa gastronomska ula u ugodnom ambijentu. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Stuffed Veal Steak a la La Scala / Punjeni telei steak a la La Scala

RISTORANTE PIZZERIA PICCOLO MONDO


International / Me|unarodni Kotromania 5 033 213 903 08:00 - 23:00 A tradition of many years has created a world of delicious Italian cuisine. Extra Services: Take Away Service, Catering Dugogodinja tradicija stvorila je svijet ukusne italijanske kuhinje. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti, ketering Recommended / Preporueno: Risotto Piccolo Mondo / Rioto Piccolo Mondo
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

61

RESTAURANTS
RESTORANI
www.sarajevosushi.com International / Me|unarodni Muse azima atia 33 033 833 034 MonFri / Pon - Pet: 11:00-20:00; Sat / Sub: 12:00 - 20:00

SUSHI SAN

FREE DELIVERY
11:00-20:00 min. 20 KM

The best sushi with carefully selected and always fresh msh. Extra Services: Take Away Service Najbolji sushi sa uvijek svjeom i paljivo odabranom ribom. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Maki Mix

TAJ MAHAL

HOME DELIVERY
11:00-22:00 min. 20 KM

International / Me|unarodni Paromlinska 48a 061 277 384 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:00-23:00; Sun/Ned: 17:00-23:00 Enjoy the navor and aroma of Indian food. Extra Services: Take Away Service Uivajte u okusima i mirisima tradicionalnih indijskih jela. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Chicken Tikka Masala www.vapiano.ba Mediterranean / Mediteranski Franca Lehara 2 (Alta Shopping Center) 033 956 954 09:00 - 23:00; Kitchen Open / Kuhinja: 10:00 - 22:00

VAPIANO PASTA PIZZA BAR

Excellent balance of fresh cuisine, modern architecture and excellent ambiance. Extra Services: Take Away Service Odlian balans svjee kuhinje, moderne arhitekture i sjajnog ambijenta. Dodatne usluge: Hrana za ponijeti Recommended / Preporueno: Pastas and Pizzas / Paste i Pizze

VEGEHANA
International / Me|unarodni Ferhadija 39 033 570 682 10:00 - 21:00;

www.vegehana.ba

Pleasant vegetarian restaurant which offers homemade and international food made from fresh ingredients of organic origin. Ugodni vegetarijanski restoran koji vam nudi domaa i strana jela spravljena od svjeih namirnica organskog porijekla. Recommended / Preporueno: Falafel & Ginger Drink

62

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

HOT SPOTS
HOT SPOTS
CLUBS / KLUBOVI Name / Ime Club Rooms Titova 7 Coloseum Club Terezije bb Fis Kultura Musala bb Je Zelenih beretki 14 Podroom Zelenih beretki 12 Pravda Radieva 4c Studio 1 Kolodvorska 12 CAFES / KAFI]I Aquarius Caffe & Sandwich Bar Hasana Brkia 2 Barbarosa Hasana Brkia 30 Bristol Cafe Fra Filipa Lastria 2 City Lounge Zelenih beretki 22a Creps Gajev trg 4 Delikatesna radnja Obala Kulina bana 10 Dialog Caffe Muhameda Kantardia 3 Galerija Boris Smoje Radieva 11 Gogo Merhemi}a trg 13 Habitue Cafe enoina 8 Halvat (Male daire) Luledina 6 Imperijal Marala Tita 56 Med i Mlijeko Kundurdiluk 3 Meeting Point Hamdije Kreevljakovia 13 Metropolis Marala Tita 21 Michelle Ferhadija 15 Moj Cafe Trg fra Grge Marti}a 4 Opera Branilaca Sarajeva 25 Ort Caffe Zelenih beretki 22 Palma Porodice Ribar 5 Promenada Ferhadija 4 Radio Cafe trosmajerova 4 Ramis slastiarna Sarai 1 Vatra Ferhadija 4 INTERNET CAFES / INTERNET KAFI]I Euronet Y Obala Kulina bana 2 Ka5aN Cafe Husrefa Redia 3 PUBS / KAFANE I PIVNICE Akademija (Obala) Obala Kulina bana 11 Alfonso Fra Grge Martia 14 Celtic Pub Ferhadija 12 (pasa`) Cheers Pub & Kitchen Muvekita 4 City Pub Despi}eva bb Guinness Pub Ferhadija 26 Marquee Obala Kulina bana 6 Pivnica HS Franjevaka 15 The Pub Envera ehovia 15

 033 550 550 033 250 860 061 279 136 033 650 312 033 206 952 033 558 215 033 720 254 033 609 033 063 131 751 033 705 000 061 172 654 033 208 855 061 275 500 033 226 355 033 213 921 061 515 713 033 210 699 061 308 378 033 668 186 033 203 315 033 444 484 033 223 602 061 156 943 061 257 843 033 714 700 062 401 762 033 535 947 033 222 244 033 668 227 033 208 227 033 299 955 033 207 961 061 712 985 062 476 476 033 209 789 061 722 260 061 349 020 033 239 740 062 152 152

WiFi D D

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

64

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GOING OUT
IZLAZAK

BAGHDAD CAFE
cafe & lounge bar Bazerd`ani 3 033 537 218 10:00 - 00:00 Relax in an oriental atmosphere, smoke a hookah, enjoy superb cocktails and great parties! On Fridays and Saturdays enjoy performances by well-known domestic and regional DJs. Bahgdad Cafe je savreno mjesto za oputanje u orijentalnom ambijentu, uz nargile, vrhunske koktele i odlinu zabavu. Petkom i subotom uivajte u nastupima renomiranih domaih i regionalnih DJ-eva.

CAFE TITO
cafe bar Zmaja od Bosne 5 061 208 881 00:00 - 24:00

www.caffetito.ba

A unique place completely dedicated to Josip Broz Tito. Located by the Wilsons Walkway, it is an ideal spot for a break during summer days. Music lovers can often enjoy unplugged concerts. Unikatan objekt u potpunosti posveen Josipu Brozu Titu. Smjeten je uz Vilsonovo etalite i idealno je mjesto za predah tokom ljetnih dana. Ljubitelji muzike esto mogu uivati u unplugged nastupima bendova.

CINEMAS CLUB
club / klub Mehmeda Spahe 20 033 218 811 18:00 - 04:00

www.cinemas.ba

Popular night spot where entertainment awaits. Latin Nights are held each Monday, and the clubs stage is occupied by regional and local music stars. Popularno okupljalite mladih gdje ete pronai dobru zabavu. Latino Night je na programu ponedjeljkom, a nerijetko na stageu Cinemas Cluba nastupaju i muzike zvijezde iz BiH i regiona.

CORDOBA CAF
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Trg djece Sarajeva 1 (BBI Center) 033 217 368 Mon-Sat / Pon-Sub: 08:00 23:30, Sun / Ned: 08:00 - 23:00 Napravite predah u Cordoba cafu i popijte unikatnu kafu Lavazza Gran Riserva, koja je u Sarajevu dostupna samo u ovom objektu, uz ukusne kolae i odlina jela. Take a break in Cordoba caf with a cup of Lavazza Gran Riserva, a unique brand of coffee available exclusively in this cafe in the city, along with excellent meals and delicious desserts.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

65

GOING OUT
IZLAZAK

HACIENDA
club / klub Bazerdani 3 033 441 918 10:00 03:00 Club and restaurant Hacienda, located in the heart of Baarija, is the perfect place for every time of day where you can enjoy electronic music and band performances, along with excellent Mexican food. Klub i restoran Hacienda, lociran u srcu Baarije, odlino je mjesto za svako doba dana gdje moete uivati u dobrom provodu uz elektronsku muziku i nastupe bendova, kao i odlinu meksiku hranu.

MASH
club / klub Branilaca Sarajeva 20/1 061 236 488 08:00 - 00:00 Club Mash is the perfect spot anytime, but on Thursdays, Fridays and Saturdays you can expect live music and DJs. Mash is a great spot for daytime coffee as well as for evening fun. Klub Mash je savreno mjesto za izlazak, a svakog etvrtka, petka i subote nastupaju bendovi i DJ-evi. Mash je odlian izbor za dnevnu kafu, ali i za noni provod. www.place4you.ba cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Zmaja od Bosne 7-7a (Importanne Center) 061 417 403 07:00 - 23:00

NEWS BAR

In the unique ambiance of News Bar you can enjoy up-to-date information with coffee, drinks or original sandwiches. Ideal place for a break after a hard working day. U jedinstvenom ambijentu News Bara moete uivati u svjeim informacijama uz kafu, pie ili originalne sendvie. Idealno mjesto za predah nakon napornog poslovnog dana.

PRO ROCK CLUB JOHNNY


club / klub Zmaja od Bosne 73 061 206 007 Mon - Fri / Pon - Pet: 08:00 - 00:00; Sat - Sun / Sub - Ned: 08:00 - 02:00; One of the best places in Sarajevo dedicated to rock music. Fans of this genre can enjoy live performances by rock bands on weekends. Jedna od najboljih sarajevskih lokacija posveenih rock muzici. Ljubitelji ovog anra vikendom mogu uivati u nastupima rock bendova.

66

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

GOING OUT
IZLAZAK

PUSSY GALORE
club / klub Kundurdiluk bb 061 482 464 11:00 - 03.00 Pussy Galore is the right spot if you are looking for special musical nights, live bands, and great night fun. It is a pet-friendly place, so, during the daytime, you can take your pets there. Redovne tematske muzike veeri i esti nastupi bendova ine Pussy Galore pravom lokacijom ukoliko traite dobru nonu zabavu. Objekat je pet friendly to znai da po danu moete povesti i vae kune ljubimce.

RAHATLOOK
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Ferhadija 41 033 921 461 09:00 22:00

www.rahatlook.ba

Rahatlook is a place where you will mnd comfort and the intangible feeling that comes from small things in life. It offers various sweet specialties and beverages prepared using the traditional recipes. Rahatlook je mjesto gdje ete pronai duevni mir koji proizlazi iz malih stvari. U ponudi su raznovrsni slatki specijaliteti i napici pripremljeni po tradicionalnim receptima.

SPAZIO CAFFE
cafe bar & cake shop / cafe bar i slastiarna Radieva 11 033 209 226 07:00 23:00 Here you will enjoy and relax with those dear to you in the best way. Spazio Cafe offers a big selection of coffees, sandwiches and cakes. Trenutke uivanja i oputanja sa dragim osobama ovdje ete provesti na najbolji nain. Spazio Cafe nudi veliki izbor vrhunskih napitaka od kafe, sendvie i slastice.

YU CAFFE
cafe bar Mala aleja do br. 28 061 700 820 08:00 - 23:00 Yu Cafes interior is inspired by the golden times of ex-Yugoslavia. The cafe offers a large drinks selection and the everlasting sounds of ex-Yu pop rock hits. Enterijer Yu Cafea inspiriran je zlatnim vremenima bive Jugoslavije. U ponudi se nalazi veliki izbor pia uz neprolazne ex-Yu muzike hitove.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

67

SARAJEVO SCENE
SARAJEVSKA SCENA

The Samir Fejzi Trio


Samir Fejzi Trio
Photo / Foto: Naa Berberovi

he Samir Fejzi Trio is a group of musicians who came together out of a love for jazz and live performances. The leader and founder of the Trio is Sarajevan composer and pianist, Samir Fejzi. Given his many experiences from the classic music that he studied, to the sevdalinka he grew up with, to the other musical genres that he enjoys he started the Samir Fejzi Band in 2008, which later evolved into the Trio. So far, Samir has produced three albums: Vintage (2007) with the Swedish singer, Karolina Ollinen; Bosanske pjesme za glas i trio (2009, Samir Fejzi Band) and Romantic Soul (2011, Samir Fejzi Band). The Trios members are Samir Fejzi (piano, vocals), Hrvoje aulovi (bass) and Jasmin Efendi (drums), and their repertoire includes jazz standards, stylized traditional music (sevdalinka, mugam...) and original compositions. Their music is characterized by a wide range of styles, with works including classical pieces, oriental and soul music a combination which results in an artistic repertoire of music for a new age. On January 6, the Samir Fejzi Trio will perform at 9:00 p.m. at the Sarajevsko pivo Holiday Pub, as part of the Coca-Cola Sarajevo Holiday Market. They will perform pieces from their previous albums, as well as one composition which will be featured on their new album.

amir Fejzi Trio ine muziari ujedinjeni u ljubavi prema jazzu i nastupima uivo. Lider i osniva trija je Samir Fejzi, sarajevski kompozitor i pijanista, koji je, skupivi iskustva iz klasine muzike koju je studirao, sevdalinke s kojom je odrastao i ostalih muzikih anrova u kojima uiva, 2008. godine osnovao Samir Fejzi Band, koji je evoluirao u Samir Fejzi Trio. Samir je dosad izdao tri albuma: Vintage (2007), sa vedskom pjevaicom Karolinom Ollinen, Bosanske pjesme za glas i trio (2009, Samir Fejzi Band) i Romantic Soul (2011, Samir Fejzi Band). Trio ine Samir Fejzi (klavir, glas), Hrvoje aulovi (bass) i Jasmin Efendi (bubnjevi), a njihov repertoar ukljuuje jazz standarde, stiliziranu tradicionalnu muziku (sevdalinka, mugam) i autorske kompozicije. Odlikuje ih stilska raznolikost u njihovom opusu su prisutni anrovi od klasine, preko orijentalne i soul muzike, ija kombinacija rezultira repertoarom koji se moe nazvati umjetnikom muzikom novog doba. Samir Fejzi Trio e 6. januara u 21 sat nastupiti u Sarajevsko pivo Holiday Pubu u okviru Coca-Cola Sarajevo Holiday Marketa, gdje e izvesti pjesme s prethodnih albuma, te jednu kompoziciju koja e se nai na njihovom novom albumu.

68

WHERE TO SHOP
GDJE KUPOVATI

Souvenirs

Suveniri

o pick up authentic souvenirs, head to Baarija, the citys Turkish quarter. As old as the city itself, for centuries Baarija was the citys center of trade and craftsmanship. During its golden period, it boasted 12000 various shops selling products and services of 80 different craftsmen and tradesmen. Although dramatically changed, you can still mnd Baarijas shops mlled with souvenirs, traditional household items, clothing items, silver and gold jewelry... Baarijas most popular street is Kazandiluk (Coppersmith Street), where you can mnd superbly created engraved copper products, such as dezve (cofee pots), mldani (coffee cups), ibrici (copper water dish) The citys jewelry makers were well known throughout the Ottoman Empire for their particular designs. Some of the unique jewelry items found on Baarija are beautifully crafted belenzuci (thick wrist bracelets), rings, necklaces, earrings, decorative golden coins Jewelry makers (silver and gold smiths) are mostly located on Gazi Husrev-begova Street (commonly Zlatarska or the Goldsmiths street). Traditional carpets, decorated with specimc Bosnian pattern, will certainly impress you with its beauty. You may purchase them in carpet shops throughout Baarija. While in Baarija, you can also visit the Gazi Husrev Beys Bezistan (covered bazaar), which was built between 1537 and 1555 and contains various interesting shops.

koliko elite kupiti autentine suvenire, predlaemo vam da posjetite Baariju. Stara kao i sam grad, Baarija je stoljeima bila zanatski i trgovaki centar grada. U njeno zlatno doba na Baariji je postojalo preko 80 vrsta zanata i preko 12.000 razliitih trgovina koje su nudile proizvode i usluge. Iako su se mnoge stvari promijenile, na Baariji i danas moete pronai brojne zanatske radionice i trgovine, gdje moete kupiti suvenire, tradicionalno pokustvo i odjevne predmete, srebrni i zlatni nakit

Shopping Centers
arajevo is increasingly becoming an interesting shopping destination. The new shopping centers are springing up all the time. Modern boutiques and fashion shops, as well as those featuring designs of local designers, can be found along Ferhadija and Titova Streets.

Najpopularnija ulica na Baariji je Kazandiluk, gdje ete nai maestralno izraene tradicionalne predmete od bakra, kao to su dezve, mldani (oljice za kafu), ibrici (bakreni sudovi za vodu) Sarajevski zlatari bili su nadaleko poznati u vrijeme Osmanskog carstva zbog specimnog dizajna nakita. Neki od unikatnih komada nakita koje moete pronai na Baariji su prekrasno izraeni belenzuci (srebrene narukvice), ogrlice, naunice, prstenje, orvani (dukati)... Zlatarske radnje veinom su smjetene u Gazi Husrevbegovoj (Zlatarskoj) ulici. Tradicionalni ilimi sa specimnim bosanskim arama e vas takoer odueviti svojom ljepotom. Moete ih kupiti u nekoj od prodavnica ilima, koje su razbacane po Baariji. Na Baariji moete posjetiti i Gazi Husrev-begov bezistan, izgraen izmeu 1537. i 1555. godine, u kojem se i danas nalaze brojne zanimljive prodavnice.

Shopping centri

S
We recommend a visit to BBI Center, located in the center of the city, where various shops selling apparel, fashion accessories, and household items are found, but, also cafes, bakeries, restaurants, and a spa where you can combine shopping with a bit of relaxation. Importanne Center, located near the Wilsons Walkway and Historical Museum of BiH, is perfect for combining shopping with quick bites. There is also the recently opened Alta, located on Marijin Dvor.

arajevo ubrzano postaje interesantna shopping destinacija. U posljednje vrijeme otvoreni su brojni shopping centri, a moderni butici sa konfekcijom i proizvodima bh. kreatora mogu se pronai na ulicama Ferhadija i Titova. Preporuujemo vam posjet BBI Centru, smjetenom u sreditu grada, gdje se nalaze brojne trgovine sa odjeom, modnim dodacima, pokustvom, ali i kami, slastiarne, restorani, kao i spa dio, gdje shopping moete spojiti sa relaksacijom. Importanne Centar, koji se nalazi u blizini Historijskog muzeja BiH i Vilsonovog etalita, savreno je mjesto za uivanje u shoppingu, ali i odlinoj gastronomskoj ponudi, a tu je i nedavno otvoreni Alta shopping centar, smjeten na Marijin dvoru.

70

SHOPPING
KUPOVINA
SHOPPING CENTERS / [OPING CENTRI
Name / Ime Alta BBI Centar Importanne Gazi Husrev-begov bezistan Benneton Bellisima Dendi Granoff Modiko Terranova CM DM Bulevar F. Lehara 2 Trg djece Sarajeva 1 Zmaja od Bosne 7-7a Gazi Husrev-begova bb Mar{ala Tita 33 Ferhadija 26 Marala Tita 21 Mar{ala Tita 34 Mar{ala Tita 58 Mula M. Baeskije 14 Titova 46 Ferhadija 25 Mar{ala Tita 34 Ferhadija 5 trosmajerova 1 Feriza Tumbula 13 Ferhadija 3 Mis Irbina 14 Terezije bb Ferhadija 30 Despieva 6 Ferhadija 14a Gajev trg 5 Gazi Husrev-begova 30 Kazand`iluk 18 Kovai 19 Veliki }ur~iluk 40 Gazi Husrev-begova 45 Gazi Husrev-begova 30 Gazi Husrev-begova 39 Gazi Husrev-begova 59 Kazazi 10 Gazi Husrev-begova 47 Kolodvorska 12 033 953 800 033 569 999 033 266 295 033 532 144 033 259 951 033 531 631 033 204 382 033 552 252 062 116 310 033 550 795 Offers / Ponuda Fashion, Household Items, Cosmetics / Moda, dom, kozmetika Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, dom, hrana, kozmetika, tehnika Fashion, Food, Cosmetics, Electronic Equipment / Moda, hrana, kozmetika, tehnika Fashion, Household Items, Souvenirs / Moda, dom, suveniri Mens and Womens Fashion / Mu{ka i `enska moda Womens Fashion / @enska moda Hats and Caps / eiri i kape Mens and Womens Suits, Dress Shirts, Ties / Mu{ka i `enska odijela, kravate i ko{ulje Local Designers Fashion & Accessories / Odje}a i modni dodaci doma}ih dizajnera Fashion for Men and Women / Muka i enska moda

FASHION & ACCESSORIES / MODA I MODNI DODACI

COSMETICS / KOZMETIKA
033 617 650 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena 033 572 115 Cosmetics, Make-up, Hygiene / Parfemi, {minka, higijena Shoes for Men and Women / Muka i enska obua 033 668 999 Shoes for Men and Women / Muka i enska obua 033 558 560 Shoes for Men and Women / Muka i enska obua 061 534 854 Shoes for Women / enska obua 033 222 333 Clothes, Shoes & Sport Equipment / Odjea, obua i sportski rekviziti 033 443 971 Athletic Clothing, Shoes & Sport Equipment / Odje}a, obu}a i sportski rekviziti 033 223 975 Clothes, Shoes & Sport Equipment / Odjea, obua i sportski rekviziti 033 573 900 033 261 426 033 216 470 033 223 393 033 534 240 061 139 511 061 212 149 061 201 860 033 237 336 033 534 240 033 660 425 033 233 182 033 239 017 061 136 585 Prescription Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sun~ane nao~ale Glasses & Sunglasses / Dioptrijske i sunane naoale Jewelry & Fashion Accessories / Nakit i modni dodaci Watches, Jewelry & Fashion Accessories / Satovi, nakit i modni dodaci Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Souvenirs / Tradicionalni suveniri Traditional Bags and Belts / Tradicionalne ta{ne i kai{evi Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit Traditional Jewelry / Tradicionalni nakit

SHOES / OBU]A
Aldo Ofmce Shoes Planika Trgovina STAV BB Sport Madness Sportlife Optika Baro{ Optika Salihbegovi Swarovski Eld satovi i nakit

SPORT & LEISURE / SPORT I REKREACIJA

WATCHES, GLASSES & JEWELRY / SATOVI, NAO^ALE I NAKIT

CRAFTS / ZANATI
Filigran - Midhat Be}ar Kazand`ija - M. Huseinovi} Kazandija - N. Ali Ta{nar - Haris Zec Zlatar - N. Begovi Zlatar - M.Bear Zlatar - S.Som Zlatar - F.Kasumagi Zlatar - M.Bekti Zlatar i mligran - M. Halvo JYSK

HOME DESIGN / URE\ENJE KU]E


033 658 752 Furniture & Home Design / Namje{taj i ure|enje ku}e

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

71

SHOPPING
KUPOVINA

ACT WINE SHOP


Wine Shop / Trgovina vinom

 Ulica Patke 1 033 446 600 Mon-Sat/Pon-Sub: 11:00 19:00 ACT Wine Shop is a specialized shop that offers mne wines, spirits, chocolate products and promotes wine and wine culture through Masterclass and schools of wine. ACT Wine Shop je specijalizirana prodavnica koja nudi vrhunska vina, estice, okoladne proizvode, te radi na promovisanju vina i vinske kulture kroz Masterclass i kole vina.

www.act.ba

ALMA RAS
Lingerie / Donji ve{

-30

For more stores see/za vi{e lokacija posjeti www.alma-ras.com

 Hamdije Kre{evljakovi}a 61 033 550 455 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 20:00; Sat/Sub: 09:00 17:00 Trg djece Sarajeva 1 (BBI Center) 033 223 339 Mon-Sat/Pon-Sub: 09:00 22:00; Sun/Ned: 12:00 20:00 Alma Ras presents the new collection of mne underwear and comfortable pajamas. As a part of the special autumn offer you can discover the limited series of products for leisure and activities such as yoga, pilates, mtness... Alma Ras predstavlja novu kolekciju koju ine mno rublje i udobne pidame. Posebnu jesenju ponudu ini limitirana serija proizvoda za slobodno vrijeme i aktivnosti poput yoge, pilatesa, mtnessa...

BH CRAFTS
Handmade Clothes & Accessories / Runo raena odjea i dodaci

NEW
ARRIVALS

-50

 Veliki uriluk 8 033 238 415 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 - 20:00; Sat/Sub: 09:00 19:00; Sun/Ned: 10:00 16:00 BH Crafts offers unique handmade clothing, accessories, souvenirs and household items in the spirit of traditional B&H motives. BH Crafts nudi unikatnu runo raenu odjeu, suvenire i predmete za ureenje kue u duhu tradicionalnih bh. motiva.

www.bhcrafts.org

FRANZ & SOPHIE - WORLD OF ORGANIC TEA


Tea Shop / Prodavnica ajeva

 Petrakijina 6 033 218 411 Mon-Sat/Pon-Sub: 10:30 20:00; Sun/Ned: 12:00 18:00 Franz & Sophie is a unique place where you can mnd organic teas from all over the world just like the nature and tea masters have created them. You will be served by the mrst tea sommelier in the region. Franz & Sophie je jedinstveno mjesto gdje moete nai organske ajeve iz cijelog svijeta, ba onakve kakvim su ih stvorili priroda i majstori aja. Usluit e vas prvi sommelier za aj u regionu.
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

www.franz-sophie.ba

72

SHOPPING
KUPOVINA

GALERIJA ISFAHAN
Handmade Carpets, Clothes & Household Items / Runo raeni tepisi, odjea i pokloni

NEW
ARRIVALS

 Sarai 77 033 237 429 09:00 - 21:00 Galerija Isfahan is a specialized handmade carpets shop that offers a wide range of carpets and handicrafts from various parts of Iran, clothing, household items and gifts. Galerija Isfahan je specijalizirana prodavnica runo raenih ilima koja nudi irok izbor ilima i runih radova iz razliitih dijelova Irana, odjeu, predmete za domainstvo i poklone.

-20

www.isfahan.ba

OPTIKA OCULTO
Prescription Glasses and Sunglasses / Dioptrijske i sunane naoale

 enoina 12 033 666 333 Mon-Pet/Pon-Pet: 09:00 20:00; Sat/Sub: 09:00 17:00 Visit us and share our passion for unique designer frames and sunglasses in our exclusive boutique.

NEW
ARRIVALS www.oculto.ba

Posjetite nas i podijelite nau strast prema unikatnim dioptrijskim i sunanim naoalama u ekskluzivnom optikom studiju.

RUKOM
Fashion, Accessories and Household Items / Moda, modni dodaci i predmeti za kuu

 ulhan 5 061 028 706 to 01/15 visit us on SAHM; from 01/16: 11:00 20:00; / do 15.01. posjetite nas na SAHM-u; od 16.01.:11:00 20:00; If you are looking for the ideal gift, you will be delighted with RuKoms handicrafts collection. Designed jewelry, scarves, bags for mobile phones, bags with special prints, decorative stickers for the walls... Ukoliko ste u potrazi za idealnim poklonom, izbor rukotvorina u RuKomu e vas sigurno odueviti. Dizajnizani nakit, marame, torbice za mobilne telefone, posebno printane torbe, dekorativni stikeri za zid,...

NEW
ARRIVALS www.rukom.net

ZLATAR I JUVELIR - FAHRUDIN SOFI


Traditional Craft - Goldsmith / Zanat - Zlatar i juvelir

 Gazi Husrev-begova 53 033 226 682 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:30 19:30; Sat / Sub: 09:30 14:30 Long experience of craftsman Som guarantees the quality of authentic traditional and modern jewelry as well as souvenirs.

NEW
ARRIVALS www.somc.ba

Viedecenijsko iskustvo majstora Soma garant su kvalitete autentinog tradicionalnog i modernog nakita, kao i suvenira.

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

73

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ
HOTELS / HOTELI Name / Ime  Alem Put mladih muslimana 12 033 655 589 Art Vladislava Skaria 3 033 232 855 Astra Zelenih beretki 9 033 252 100 Astra Garni Kundurdiluk 2 033 455 100 Bosnia Kulovia 9 033 567 010 Bristol Fra Filipa Lastria 2 033 705 000 Central umurija 8 033 561 800 Dardanija Radieva 19 033 213 613 Europe Vladislava Skaria 5 033 580 400 Grand Muhameda ef. Pande 7 033 563 100 Hayat Abdesthana 27 033 570 370 Hecco Medrese 1 033 273 730 Holiday Inn Zmaja od Bosne 4 033 288 000 Hollywood Dr. Mustafe Pintola 23 033 773 100 Kovai Kovai 12 033 573 700 Michele Ivana Cankara 27 033 560 310 Mod Hamdije Kreevljakovia 48 033 206 628 Radon Plaza Demala Bijedia 185 033 752 900 Sarajevo Demala Bijedia 169a 033 777 900 Terme Banjska bb 033 772 100 Unica Hamdije Kreevljakovia 42 033 555 225 BEDS AND BREAKFAST AND GUEST HOUSES / PRENOITA I PANSIONI Pansion Baarija Veliki uriluk 41 061 177 952 Pansion obanija obanija 29 033 441 749 Pansion Kandilj Bistrik 12a 033 572 510 Pansion Stari Grad Sagrdije 29a 033 239 898 Pansion Vijenica Mustaj-pain mejdan 5 033 233 433 Prenoite Hotel Ada Abdesthana 8 033 457 870 MOTELS AND HOSTELS / MOTELI I HOSTELI Motel Mejdan Mustaj-pain mejdan 11 033 233 563 Hostel Ferhadija Ferhadija 21 033 238 811 Hostel Old City Sime Milutinovi}a Sarajlije 1 033 555 355 Hostel Srce Sarajeva S.H. Muvekita 2 033 442 887 Hostel Travellers Home umurija 4 070 242 400 Hostel Ville Safvet-bega Ba{agi}a 93 062 968 554

Price Range / Cjenovni razred

< 50 KM 51 - 100 KM 101 - 150 KM 151 - 200 KM 201 KM <


 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

75

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ

B&B DIVAN
www.pansiondivan.ba Mula Mustafe Baeskije 54 033 238 677 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Free Internet, Satellite TV, Parking Available (not free), Shuttle to Airport (not free), Free City Tour Sadraji: Besplatan internet, satelitska TV, parking (plaa se), prevoz do aerodroma (plaa se), besplatna gradska tura

BATINA HOTEL LATINSKI MOST


www.hotel-latinskimost.com Obala Isa-bega Ishakovia 1 033 572 660 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Parking, Free Internet, Satellite TV, Safe Deposit Box, Cafe bar, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Parking, besplatan internet, satelitska TV, sef, cafe bar, prevoz do aerodroma (plaa se)

BOUTIQUE 36 HOTEL
www.hb36.ba Safvet-bega Ba{agi}a 36 033 233 309 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Parking Available (24 hours 8, with security), Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room, Shuttle to Airport Sadraji: Parking (24 sata - 8, sa obezbje|enjem), restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz do aerodroma

CITY BOUTIQUE HOTEL


www.cityhotel.ba Mula Mustafe Ba{eskije 2 033 566 850 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Elevator, Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Conference Room, Meeting Room, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, konferencijska sala, sala za sastanke, prevoz do aerodroma (plaa se)

76

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

ACCOMMODATION
SMJE[TAJ

HECCO DELUXE
www.heccodeluxe.com Ferhadija 2 033 558 995 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Shuttle to Airport Sadraji: Lift, restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, prevoz do aerodroma

HOSTEL CITY CENTER SARAJEVO


www.hcc.ba S.H. Muvekita 2/3 062 993 330 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Shuttle Service (not free) Sadraji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, prevoz do aerodroma (plaa se)

HOTEL SOKAK
www.hotel-sokak.ba Mula Mustafe Ba{eskije 24 033 570 355 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Restaurant, Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room Sadraji: Restoran, sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke

OLD TOWN HOTEL


www.hoteloldtown.ba Mali }ur~iluk 11a 033 574 200 Price range / Cjenovni razred: Facilities: Safe Deposit Box, Free Internet, Satellite TV, Meeting Room, Shuttle to Airport (not free) Sadraji: Sef, besplatan internet, satelitska TV, sala za sastanke, prevoz do aerodroma (plaa se)

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

77

LEISURE, WELLNESS & HEALTH


SLOBODNO VRIJEME, WELLNESS I ZDRAVLJE
HOSPITALS AND HEALTH CENTERS / BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA
Name / Ime 24 Hour Emergency Service / Hitna pomo Clinic Center University of Sarajevo / KCUS Emergency Department / Centar urgentne medicine (CUM) Health Center / Dom zdravlja Stari Grad Health Center / Dom zdravlja Centar Health Center / Dom zdravlja Novo Sarajevo Health Center / Dom zdravlja Novi Grad General Hospital / Opa bolnica Abdulah Naka Kolodvorska 14 Bolnika 25 Bolnika 25 Alajbegovia 1 Vrazova 11 Bihaka 2 Bl. M. Selimovia 2 Kranjevieva 12 124 033 297 000 033 214 158 033 278 600 033 210 282 033 724 700 033 653 878 033 285 100 Offers / Ponuda Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Urgent Medical Services / Hitne medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge Medical Services / Medicinske usluge

PRIVATE CLINICS / PRIVATNE POLIKLINIKE


Private Clinic / Poliklinika Sunce - Agram Trg m. prijateljstva 20 033 755 547 Diagnostics / Dijagnostika A. airbegovia bb BBI Centar A. ahinagia 11 emalua 4 033 617 977 Hair Care / ianje, feniranje, njega kose 033 810 700 Hair Care / ianje, feniranje, njega kose 033 236 118 General Dentistry / Generalna stomatologija 033 225 257 General Dentistry / Generalna stomatologija

HAIR SALONS / FRIZERSKI SALONI


Image KS

DENTISTS / STOMATOLOKE ORDINACIJE


Dentist Practicioner / Stomatoloka ordinacija Sulejmanagi Private Dentist Practicioner for Oral Rehabilitation Dr. Begeta

RECREATION / REKREACIJA
Golf Club Sarajevo Olympic Pool Sarajevo / Olimpijski bazen Sarajevo Tennis Courts / Teniski tereni Zetra Slatina bb 061 556 421 Golf Bl. M. Selimovia 83b 033 773 850 Olympic Pool, Fitness / Olimpijski bazen, mtness Alipaina bb 033 276 246 Tennis / Tenis

79

ACTIVITIES & TOURS


AKTIVNOSTI I TURE

ADRENALIN PAINTBALL PARK Z&J


www.app-zj.com Hendekua 131, Osijek 033 626 726 Mon-Sun/Pon-Ned: 08:00 19:00 Unique combination of excellent fun and adrenaline. Services: Paintball, Forest Adrenaline Park, Zip-line, Off-Road, Sand Volleyball, Human Table Football, Paintball Club Z&J Jedinstvena kombinacija dobre zabave i adrenalina. Usluge: Paintball, umski adrenalin park, zip-line, off-road, odbojka na pijesku, ljudski stolni nogomet, paintball klub Z&J

GREEN VISIONS
www.greenvisions.ba Radni~ka bb (opposite no. 66) 061 213 278 Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-17:00 Weekly snowshoeing and winter walking trips with demnite departures to Igman, Bjela{nica, Bukovik, Skakavac waterfall & Trebevi}. Services: Snowshoeing and Ski Trips, Guides & Transfers Sedmine ture zimskog hodanja na krpljama i zimskog planinarenja sa definitivnim polascima za Igman, Bjelanicu, Bukovik, vodopad Skakavac i Trebevi. Usluge: Zimsko hodanje na krpljama, zimski izleti, vodii i transferi

INSIDER CITY TOURS & EXCURSIONS


www.sarajevoinsider.com Zelenih beretki 30 061 190 591 (24h) Mon-Fri/Pon-Pet: 09:00-18:00; Sat-Sun/Sub-Ned: 10:00-16:00 The best way to get to know Sarajevo is with Insiders. Our specialties are daily and private tours and excursions in Bosnia and Herzegovina. Services: City Tours & Excursions Najbolji nain da upoznate Sarajevo je sa Insiderima. Naa specijalnost su dnevne i privatne ture i izleti po BiH. Usluge: Ture i izleti

THERMAL RIVIERA ILID@A


www.terme-ilidza.ba Butmirska cesta 18 033 771 000 09:00 - 22:00 This large water park offers facilities designed for fun for the whole family. Services: Open pool, closed pool, massage, aqua aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness Ovaj veliki vodeni park nudi zabavne sadraje za cijelu porodicu. Usluge: Otvoreni bazen, zatvoreni bazen, masaa, aqua aerobic, aqua jogging, aqua dance, aqua mtness

80

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

WELLNESS & HEALTH


WELLNESS I ZDRAVLJE

ABC COSMETIC
www.abccosmetic.ba Hasana Kaimije 43 033 532 900 Mon-Fri/Pon-Pet: 08:00 - 20:00, Sat/Sub: 10:00 - 20:00 A beauty salon you will enjoy. Services: Massage, face and body treatments, hair removal, aromatherapy, radiowave face lifting, parafmn treatments for hands and feet, physical therapy and acupuncture Salon ljepote u kojem ete uivati. Usluge: Masaa, njega lica i tijela, depilacija, aromaterapija, radiotalasni lifting lica, paramnski tretmani za ruke i stopala, mzikalna terapija i akupunktura

DERMA ESTETIKA SKIN CARE CLINIC


www.dermaestetika.ba Te{anjska 3 033 215 820 Mon-Fri / Pon-Pet: 09:00 18:00; Sat / Sub: 09:00 18:00 Give your skin a treatment it deserves. Services: dermatology, anti-aging treatments, Botox, dermal mllers, mesotherapy, microdermabrasion, laser treatments Poklonite vaoj koi tretman kakav zasluuje. Usluge: dermatologija, anti-aging tretmani, Botox, dermalni mleri, mezoterapija, mikrodermoabrazija, laserski tretmani

EYE CLINIC SVJETLOST


www.svjetlost-sarajevo.ba Dr. Mustafe Pintola 23 (Hotel Hollywood) 033 762 772 Mon-Thu/Pon-et: 08:00 20:00; Fri/Pet: 08:00 18:00 We offer only the best for your eyes: world class experts and latest technology in friendly environment. Services: ophthalmological diagnostics, retinal treatments, laser eye surgery, cataract surgery and lens implantation surgery Nudimo najbolje za vae oi povezujui strunost, tehnologiju i iskustvo. Usluge: Oftalmoloka dijagnostika, retinoloke usluge, laserska korekcija dioptrije, operacija mrene i ugradnje lea

PRIVATE CLINIC SANASA


www.poliklinikasanasa.com Grbavika 74 033 715 210 08:00 20:00 Complete health care in one place. Services: Ophthalmology, dental medicine, cardiology, pediatrics, dermatology, gynecology, urology, orthopedics Sveobuhvatna zdravstvena njega na jednom mjestu. Usluge: Oftalmologija, stomatologija, kardiologija, pedijatrija, dermatologija, ginekologija, urologija, ortopedija
 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail

81

GETTING AROUND
SNALA@ENJE

Public Transport
Sarajevo is well connected with a network of trams, trolleybuses, buses and minibuses. The one-way ticket for an inner-city zone is 1.6 KM if you purchase it in a kiosk. However, if you purchase it with a driver, the one-way ticket costs 1.8 KM.

Gradski saobra}aj
Sarajevo je dobro uvezano javnim gradskim saobra}ajem. U gradu funkcioni{e mre`a tramvaja, trolejbusa, autobusa i kombija. Karte ko{taju 1,6 KM po vo`nji ukoliko se karta kupi u kiosku, dok, kada je kupujete kod voza~a, njena cijena iznosi 1,8 KM. Kartu obavezno morate poni{titi pri ulazu u vozilo jer ete u protivnom biti ka`njeni na licu mjesta. Trenutno ne postoji autobuska linija koja povezuje Aerodrom sa centrom grada. Mapa javnog prevoza se nalazi na unutra{njim koricama Sarajevo Navigatora, a za vi{e informacija kontaktirajte Gradsko saobra}ajno preduze}e - GRAS na www.gras.co.ba ili 033 293 333.

Taxi slu`be
Sarajevo posjeduje jedan od najjeftinijih taxi servisa u Evropi koji radi 24 sata dnevno. Npr., vo`nja na relaciji Sarajevski aerodrom - Ba{~ar{ija (sa jednog na drugi kraj grada) ko{ta izme|u 17 i 20 KM. Nekoliko privatnih taxi slu`bi stoje vam na raspolaganju. Taxi {tandovi su jasno ozna~eni, a po~etna tarifa je 1,5 KM. Sva vozila posjeduju taksimetre, a voza~i e vam na zahtjev izdati ra~un.

The ticket must be punched as soon as you enter the vehicle. Failure to do so will result in a mne, on the spot. There is currently no direct bus line which connects the Airport with the city center. The public transport map is located on the inside of the front cover page of Sarajevo Navigator. For additional information, contact the Public Transport Company (GRAS) at www.gras. co.ba or at 033 293 333.

Taxis
Sarajevo has one of the cheapest taxi services in Europe. Several private taxi companies operate in the city 24 hours a day. For example, taking a taxi from Sarajevo Airport to the city centre will cost between 17 and 20 KM. Taxi stands are clearly marked and starting rate is 1,5 KM. All vehicles use the taxi meter. The driver will issue the receipt upon a request.
Sarajevo Taxi @uti Taxi / Yellow Cab Crveni Taxi / Red Cab Samir i Emir Taxi Kale Taxi Paja Taxi Boss Taxi 033 1515; 033 660 970; 033 660 666 663 555; 657 307; 618 912 033 760 600; 033 468 728; 061 468 728; 061 760 600 033 1516; 033 220 105 033 570 900; 033 570 901 033 1522; 033 412 555 033 531 200

82

 Address / Adresa Telephone / Tel Working Hours / Ulaz e-mail